KA450 | Black&Decker KA450 ORBITAL SANDER instruction manual

372002-66 EST
www.blackanddecker.eu
KA450
Eesti keel
(originaaljuhend)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
e.
Kui kasutate tööriista välitingimustes, tarvitage
kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine
vähendab elektrilöögiriski.
Ohutuseeskirjad
f.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3.
a.
Isiklik ohutus
Säilitage valvsus, jälgige, mida te teete, ning
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi,
narkootikumide või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või
hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
kaitseprille. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
kehavigastusi.
Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge, et enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kui kanda tööriista sõrm lülitil või ühendades
toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage kõik
reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa
külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides parema kontrolli.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed,
riided ja kindad eemal liikuvatest osadest.
Lotendavad rõivad, ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed
ja kogumisseadmed, siis veenduge, et
need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada
tolmuga seotud ohte.
Teie BLACK+DECKERi KA450 veerandlehega lihvmasin on
loodud puidu, metalli, plasti ja värvitud pindade lihvimiseks.
See tööriist on mõeldud ainult tarbijale kasutamiseks.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja
juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Tööala ohutus
Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud.
Korrast ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada
õnnetusi.
Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista
kasutamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
Elektriohutus
Elektritööriista pistikud peavad sobima
pistikupesaga. Ärge kunagi mingil moel
muutke pistikut. Ärge kasutage maandusega
elektritööriistade puhul adapterpistikut. Muutmata
pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
Vältige kehalist kontakti selliste maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja
külmkapid. Elektrilöögi saamise oht suureneb, kui teie
keha on maandatud.
Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte või
märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi
ohtu.
Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi
kasutage elektritööriista juhet selle kandmiseks,
tõmbamiseks ega pistiku eemaldamiseks
vooluvõrgust. Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate
servade ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis kaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Õige elektritööriist teeb töö paremini ja ohutumalt
kiirusel, milleks see on mõeldud.
Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist
sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa lülitist
juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
EESTI KEEL
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriista
hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku. Need ettevaatusabinõud
vähendavad elektritööriista soovimatu käivitamise ohtu.
Hoidke kasutusel mitteolevaid elektritööriistu
lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage tööriista
kasutada inimestel, kes tööriista ei tunne või pole
lugenud seda kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes
on elektritööriistad ohtlikud.
Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud,
detailid on terved ja puuduvad muud tingimused,
mis võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustatud
tööriist tuleb enne kasutamist remontida.
Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti
hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud
kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam
juhtida.
Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid
jms vastavalt käesolevas juhendis toodule,
võttes arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö
iseloomu. Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt
võib põhjustada ohtliku olukorra.
Teenindus
Laske tööriista regulaarselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. See tagab tööriista ohutuse
säilimise.
Hoiatus! Kokkupuude lihvimisel tekkiva
tolmuga või selle sissehingamine võib
mõjuda halvasti seadme kasutaja ning
võimalike kõrvalseisjate tervisele. Kandke
tolmumaski, mis on mõeldud kaitseks tolmu
ja aurude eest, ning veenduge, et tööalasse
sisenevad isikud oleksid samuti kaitstud.
♦
♦
♦
♦
Kõrvaliste isikute ohutus
♦
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad hoiatused lihvmasinate
jaoks
♦
♦
Kui te teete tööd, mille käigus võib lõiketarvik
puutuda kokku varjatud juhtmetega, hoidke
elektritööriista ainult isoleeritud hoidepindadest.
Voolu all oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu
alla ka elektritööriista lahtised metallosad ning võivad
anda kasutajale elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskruvidega
või muul sobival viisil. Detaili hoidmisel käega või
vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle
kaduda kontroll.
Eemaldage pärast lihvimist hoolikalt kogu tolm.
Olge eriti ettevaatlik, kui lihvite värvi, mis võib sisaldada
pliid, või kui töötate sellise puidu/metalliga, mille
lihvimisel võib eralduda mürgist tolmu:
♦ Ärge laske tööpiirkonda lapsi ega rasedaid naisi.
♦ Ärge sööge, jooge ega suitsetage tööpiirkonnas.
♦ Kõrvaldage tolmuosakesed ja muud jäägid ohutult.
Käesolev tööriist ei ole ette nähtud kasutamiseks
selliste isikute (sh laste) käes, kelle füüsilised,
sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel
puuduvad vajalikud kogemused või teadmised. See on
lubatud vaid siis, kui neid valvab või juhendab seadme
kasutamisel nende ohutuse eest vastutav isik. Laste üle
tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks seadmega.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud
otstarvet. Seadme ja selle tarvikute kasutamine
igasuguseks muuks otstarbeks peale selles
kasutusjuhendis ette nähtute võib kaasa tuua
kehavigastuse ja/või varalise kahju.
♦
Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks selliste
isikute (sh laste) käes, kelle füüsilised, sensoorsed või
vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad
vajalikud kogemused või teadmised. See on lubatud
vaid siis, kui neid valvab või juhendab seadme
kasutamisel nende ohutuse eest vastutav isik.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Muud ohud.
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui kasutate tööriista,
mida pole hoiatustes märgitud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:
♦
Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud
vigastused.
♦
Detailide, terade või tarvikute vahetamisel tekkinud
vigastused.
♦
Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
vigastused. Seadme pikaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
♦
Kuulmiskahjustus.
♦
Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti tamme,
kase ja MDF-plaatide töötlemisel) tekkiva tolmu
sissehingamisest põhjustatud terviseohud.
5
EESTI KEEL
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud
vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele
katsemeetodile ning neid võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Deklareeritud vibratsioonitaset võib samuti
kasutada kokkupuute esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Tööriista tegeliku kasutamise ajal tekkiva
vibratsiooni väärtused võivad selle kasutamisviisist sõltuvalt
deklareeritud väärtustest erineda. Vibratsioonitase võib
tõusta üle deklareeritud taseme.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta
arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on toodud järgmised piktogrammid koos
kuupäevakoodiga:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Veenduge alati,
et toitepinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele.
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või BLACK+DECKER volitatud
hoolduskeskusel välja vahetada.
♦
Pikenduskaabli kasutamine
♦
Kasutage alati ainult tunnustatud pikenduskaablit, mis
sobib laadija sisendvõimsusega (vt tehnilisi andmeid).
Enne kasutamist veenduge, et pikenduskaabel pole
kahjustatud ega kulunud. Vahetage kahjustatud
või defektne pikenduskaabel välja. Kui kasutate
kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti. Kui kasutate
pikendusjuhet, mis ei sobi tööriista toitesisendiga või
mis on kahjustunud või muul moel rikkis, võib see
põhjustada tulekahju- või elektrilöögi ohtu.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Sisse-/väljalülitamise labalüliti
2. Lukustamise/sulgemise liugur
3. Lihvimispadi
6
4.
5.
6.
Paberi klamber
Tolmuport
Kanister
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist veenduge, et tööriist on välja
lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.
1/4-suuruse liivapaberi kinnitamine (joonis A)
Hoiatus! lukustage lihvija lihvimisketta rakendamisel.
Vt "Avamise" osa.
♦
Tõstke klambrid pöidlaga üles (joonis A). Pöörake
klamber (4) allapoole, kuni see on täielikult avatud.
♦
Asetage liivapaber tasasele pinnale ja kui olete seadme
padja tsentreerinud, vajutage lihvija tugevalt vastu
paberit.
♦
Mähkige liivapaberi otsad ümber lihvija padja nurkade ja
klammerdage need klambritega oma kohale.
♦
Klambrite sulgemiseks pöörake klambrite käepidemed
tagasi võimalikult üles ja fikseerige need oma kohal.
Venitage liivapaberit klammerdamise ajal võimalikult
palju.
MÄRKUS: Uutele tööriistadele võib liivapaberi paigaldamine
olla veidi raskem, kuna lihvija padi on jäik. See paraneb
ajaga, kui padi läheb rohkem kokku.
Liivapaberi paigaldamine nailonkummidega
Veenduge, et tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust
eemaldatud.
♦
Suruge liivapaber kindlalt ja ühtlaselt lihvimisalusele
ning veenduge, et liivapaberi avad on lihvimisaluse
avadega joondus.
♦
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal omas tempos töötada. Ärge
koormake tööriista üle.
Sisse/välja
♦
♦
Hoidke lihvijat, nagu näidatud joonisel C. ja pigistage
nii,et labalüliti (1) läheb kokku tööriistale samal ajal
survet avaldamata.
Tööriista väljalülitamiseks vabastage labalüliti.
Kasutamine
Haarake lihvijast, nagu näidatud joonisel B, ja lülitage SISSE.
Liigutage seda pikkade, pühkivate tõmmetega mööda pinda,
lastes selle niimoodi oma tööd teha.
Kui surute tööriista vastu pinda lihvimise ajal, vähendate
eemaldamiskiirust ja tagajärjeks on ka madalama
kvaliteediga viimistlus.
Kontrollige oma tööd sageli. Lihvijaga saab eemaldada
materjali kiiresti, eriti jämedama paberi korral.
EESTI KEEL
Lukustamise/sulgemise liugur
Lihvija on varustatud lülitiga, mis võimaldab lukustada selle
pikemaks ajaks ning avada juhusliku käivitamise vältimiseks.
Lukustamine (joonis C)
♦
♦
Tööriista lukustamiseks vajutage labalülitit (1) ühe käega
ja suruge teise käega liugur (2) paremale lukustatud
asendisse, nagu näidatud joonisel C.
Tööriista peatamiseks suruge liugur vasakule avatud
asendisse ja vabastage labalüliti.
Sulgemine (joonis D)
♦
♦
Tööriista sulgemiseks (asend OFF), veenduge, et
labalüliti (1) pole alla vajutatud ja suruge liugurit (2)
paremale lukustatud asendisse. Labalülitit ei saa alla
vajutada, kui lüliti on lukustatud asendis.
Labalüliti avamiseks suruge liugur vasakule avatud
asendisse. Labalülitit ei saa alla vajutada.
Tolmukogumine
Hoiatus! Lihvimistolmu kogumisel lihvitava pinna kattelt
(polüuretaan, linaseemne õli jne) võib toimuda isesüttimine
lihvija tolmukotis või mujal ja põhjustada tulekahju. Riski
vähendamiseks tühjendage sageli kott ning järgige rangelt
kasutusjuhendit ja katte tootja juhiseid.
♦
Kanistri kinnitamiseks lihvija külge joondage sooned (8)
kanistris (6) tolmupordi (5) tuumadega (9).
Veenduge, et kanistri ava pikem külg (10) on pordi
ülemisel küljel.
♦
Libistage kanister tolmupordile ja keerake kanistrit
päripäeva, et lukustada see oma kohal, nagu näidatud
joonisel F.
♦
Eemaldamiseks keerake kanistrit vastupäeva ja libistage
kanister maha.
♦
Kanistri tühjendamiseks eemaldage see tolmupordi
küljest ja visake lihvimisjäägid sobivasse
jäätmemahutisse.
Hooldamine
Teie tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks
minimaalse hooldamise juures. Pideva rahuldava töö
tagamiseks tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt
puhastada.
Hoiatus! Enne mis tahes hooldustööde tegemist lülitage
tööriist välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
♦
Puhastage tööriista ventilatsiooniavasid regulaarselt
pehme harja või kuiva lapiga.
♦
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid
puhastusvahendeid.
Toitepistiku vahetamine (ainult Suurbritannia
ja Iirimaa)
Kui paigaldada tuleb uus voolujuhe:
♦
Kõrvaldage vana pistik ohutult.
♦
Ühendage pruun juhe uue pingestatud pistiku
faasiklemmiga.
♦
Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige
kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie BLACK+DECKER toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja
pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Materjalide taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab vajadust
tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikajäätmete
eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist prügilasse või
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
BLACK+DECKER pakub võimalust BLACK+DECKER toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
BLACK+DECKER kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on BLACK+DECKERi
volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed leitavad
internetis aadressil www.2helpU.com
Tehnilised andmed
KA450
(Tüüp 1)
Sisendpinge
Vac
Tarbitav võimsus
W
220
Orbitid (koormata)
min -1
16000
Võnked (koormata)
min -1
32000
Mass
kg
1,22 tööseade tolmukotiga,
pakendita
230
7
EESTI KEEL
LpA (helirõhk) 85 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
LWA (helivõimsus) 96 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna
vastavalt EN 60745:
Vibratsioonitugevus (ah) 8,3 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
KA450 veerandlehega lihvmasin
Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-4:2009 + A11:2011
Need tooted on kooskõlas ka direktiividega 2004/108/EÜ
(kuni 19/04/2016), 2014/30/EL (alates 20/04/2016)
ja 2011/65/EL.
Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust Black & Deckeriga
allpool asuval aadressil või vaadake kasutusjuhendi
tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupanemise eest ja kinnitab seda Black & Deckeri nimel.
Ray Laverick
Ehitusjuht
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Suurbritannia
01/05/2015
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. See garantii täiendab teie
seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii kehtib
Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa
vabakaubanduspiirkonnas.
Kui 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast ilmneb Black
& Deckeri tootel materjali- või tootmisvigu või toote
mittevastavus, garanteerib Black & Decker, et asendab
katkised osad, parandab või asendab mõistlikus ulatuses
8
kulunud tooted, põhjustades kliendile võimalikult vähe
ebamugavust, kui tegemist pole järgmisega:
♦
Toodet on edasi müüdud, kasutatud professionaalsel
tasandil või välja üüritud;
♦
Toodet on valesti või hooletult kasutatud;
♦
Toode on võõrkehade, ainete või õnnetuste tõttu
kahjustunud;
♦
Toodet on üritanud remontida kolmandad isikud peale
Black & Deckeri volitatud remonditöökodade ja
Black & Deckeri hooldustöötajate.
Koos garantiinõudega tuleb müüjale või volitatud
remonditöökojale esitada ostudokument. Lähima volitatud
remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com
Külastage meie veebilehte www.blackanddecker.co.uk, et
registreerida oma uus BLACK+DECKERi toode ning olla
kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega. Lisateavet
BLACK+DECKERi firmamärgi ja tootevaliku kohta leiate
veebilehelt www.blackanddecker.co.uk.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
b.
Ваша шлифовальная машина BLACK+DECKER
KA450 предназначена для шлифования деревянных,
металлических, пластиковых и окрашенных поверхностей.
Данный инструмент предназначен только для бытового
использования.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
c.
d.
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара и/
или получению тяжёлой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведённых ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся
жидкостей, газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают искровые разряды,
которые могут воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать
у Вас потерю контроля над рабочим процессом.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна
соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического
кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной розетки
уменьшает риск поражения электрическим током.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
Во время работы с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается, если Ваше тело
заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождём
или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей электроинструмента.
Повреждённый или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом
воздухе используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во влажной среде
используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не
используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая неосторожность при
работе с электроинструментами может привести
к серьёзной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование
защитного снаряжения,
а именно: пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед
тем, как подключить электроинструмент к сети и/
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
10
или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой
выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный
ключ, оставленный закреплённым на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
получения тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда твёрдо
стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это
позволит Вам не потерять контроль при работе
с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во время
работы не надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей инструмента.
Свободная одежда, украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжён устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется
надлежащим образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает риск
возникновения несчастного случая, связанного
с запылённостью рабочего пространства.
Использование электроинструментов
и технический уход
Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает надёжно и безопасно
только при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Электроинструмент с неисправным выключателем
представляет опасность
и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте
e.
f.
g.
5.
a.
лицам, не знакомым с электроинструментом или
данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность
совмещения и легкость перемещения подвижных
частей, целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью
отремонтирован. Большинство несчастных случаев
являются следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности с острыми
кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии
с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами
с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные правила
безопасности при работе шлифовальными
машинами
♦
♦
Держите инструмент за изолированные ручки
при выполнении операций, во время которых
режущий инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой. Контакт насадки
с находящимся под напряжением проводом делает
не покрытые изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми», что создаёт
опасность поражения оператора электрическим
током.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только на неподвижной
поверхности. Если держать обрабатываемую
деталь руками или с упором в собственное тело,
РУССКИЙ ЯЗЫК
то можно потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание пыли,
возникающей в ходе шлифовальных работ,
может представлять опасность для здоровья
оператора
и окружающих лиц. Надевайте респиратор,
специально разработанный для защиты от пыли
и паров, и следите, чтобы лица, находящиеся
в рабочей зоне, также были обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
♦
♦
♦
♦
После окончания работы тщательно убирайте всю
образовавшуюся пыль.
Соблюдайте особую осторожность при удалении
краски, которая может иметь свинцовую основу,
или при шлифовании некоторых сортов дерева или
металла, которые могут быть источником токсичной
пыли:
♦ Не позволяйте детям или беременным женщинам
находиться в рабочей зоне.
♦ Не принимайте пищу, не пейте и не курите
в рабочей зоне.
♦ Удаляйте частицы пыли и прочие отходы
безопасным для окружающей среды способом.
Данное изделие не может использоваться людьми
(включая детей) со сниженными физическими,
сенсорными и умственными способностями или
при отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют работу под
присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть
с инструментом.
Назначение инструмента описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также
выполнение данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством по
эксплуатации, может привести к несчастному случаю
и/или повреждению личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться людьми
(включая детей) со сниженными физическими,
сенсорными и умственными способностями или
при отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют работу под
присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с инструментом.
Эти риски могут возникнуть при неправильном или
продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по
технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦
Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей прибора.
♦
Риск получения травмы во время смены деталей
прибора или насадок.
♦
Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием прибора.
При использовании прибора в течение
продолжительного периода времени делайте
регулярные перерывы в работе.
♦
Ухудшение слуха.
♦
Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с прибором (например, при
обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные
в технических характеристиках инструмента
и декларации соответствия, были измерены
в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут
использоваться при сравнении характеристик различных
инструментов. Приведенные значения уровня вибрации
могут также использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом,
и могут отличаться от заявленных значений. Уровень
вибрации может превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер (2002/44/
EC) для людей, использующих в процессе работы
электроинструменты, необходимо принимать во
внимание действительные условия использования
электроинструмента, учитывая все составляющие
рабочего цикла, в том числе время, когда инструмент
находится в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Остаточные риски
При работе данным прибором возможно возникновение
дополнительных остаточных рисков, которые не вошли
в описанные здесь правила техники безопасности.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Маркировка инструмента
Наравне с кодом даты на инструменте имеются
следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление
с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищён двойной
изоляцией, исключающей потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной на
информационной табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
повреждённого кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или
в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER.
Крепление шлифовальной бумаги 1/4
(Рис. А)
Внимание! Во время крепления шлифовальной бумаги
всегда блокируйте пусковой выключатель.
См. раздел «Защита от непреднамеренного пуска».
♦
Большим пальцем руки поднимите клипсовые
зажимы (Рис. А). Поворачивайте зажимы (4) вниз,
пока они полностью не раскроются.
♦
Разложите шлифовальную бумагу на плоской
поверхности, расположите по центру подошву
шлифмашины и крепко прижмите шлифмашину
к бумаге.
♦
Заверните края шлифовальной бумаги поверх краёв
шлифовальной подошвы и зажмите их при помощи
зажимов.
♦
Чтобы закрыть зажим, поворачивайте его рукоятку
назад до упора и полной фиксации на месте. При
креплении максимально натягивайте шлифовальную
бумагу.
ПРИМЕЧАНИЕ: На новых инструментах процесс
крепления шлифовальной бумаги может быть осложнён
твёрдостью шлифовальной подошвы. С течением
времени шлифовальная подошва сжимается, и крепление
бумаги будет проходить легче.
Использование удлинительного кабеля
♦
Всегда используйте удлинительные кабели
установленного образца, соответствующие
входной мощности данного электроинструмента
(см. раздел «Технические характеристики»). Перед
использованием проверьте удлинительный кабель
на наличие признаков повреждения, старения
и износа. В случае обнаружения повреждений
удлинительный кабель подлежит замене. При
использовании кабельного барабана, всегда
полностью разматывайте кабель. Использование
не соответствующего входному напряжению
инструмента и повреждённого или неисправного
удлинительного кабеля может привести к возгоранию
и поражению электрическим током.
Крепление самоклеющейся шлифовальной бумаги
♦
Убедитесь, что электроинструмент выключен
и отсоединен от электросети.
♦
Плотно и равномерно прижмите шлифовальную
бумагу к шлифовальной подошве таким образом,
чтобы отверстия в листе совместились с отверстиями
в подошве.
Составные части
Включение/выключение
Ваш прибор может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Переключатель блокировки выключателя/защиты от
непреднамеренного пуска
3. Шлифовальная подошва
4. Клипсовые зажимы для шлифовальной бумаги
5. Отверстие пылеотвода
6. Пылесборник
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
электроинструмент выключен и отсоединён от
электросети.
12
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте
перегрузки электроинструмента.
♦
♦
Удерживая шлифмашину, как показано на Рисунке С,
нажмите на клавишу пускового выключателя (1), не
оказывая давления на заготовку.
Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу
пускового выключателя.
Эксплуатация
Удерживая шлифмашину, как показано на Рисунке В,
включите её. Ведите инструмент по обрабатываемой
поверхности длинными широкими штрихами, позволяя
ему делать свою работу.
Чрезмерное давление на инструмент во время
шлифования значительно снижает скорость работы
и ухудшает качество отделки поверхности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Регулярно проверяйте свою работу. Данная шлифмашина
способна очень быстро удалять материал, особенно
с крупнозернистой шлифовальной бумагой.
♦
Переключатель блокировки выключателя/
защиты от непреднамеренного пуска
Техническое обслуживание
Данная шлифмашина оборудована переключателем,
позволяющим блокировать выключатель для выполнения
продолжительных по времени работ, а также защитой от
непреднамеренного пуска.
Блокировка выключателя (Рис. С)
♦
♦
Чтобы заблокировать выключатель, одной рукой
нажмите на клавишу выключателя (1), другой рукой
переведите переключатель (2) вправо в позицию
блокировки, как показано на Рисунке С.
Чтобы выключить инструмент, переведите
переключатель влево в положение разблокировки
и отпустите клавишу выключателя.
Защита от непреднамеренного пуска
♦
♦
Чтобы заблокировать инструмент от
непреднамеренного пуска, убедитесь, что клавиша
пускового выключателя (1) не нажата, и переведите
переключатель (2) вправо в положение блокировки.
Клавиша выключателя будет неактивна всё время,
пока выключатель заблокирован.
Чтобы разблокировать клавишу пускового
выключателя, переведите переключатель влево
в положение разблокировки. Теперь клавиша
выключателя активна.
Пылеудаление
Внимание! Пыль, собранная во время шлифования
с поверхностей с защитным покрытием (полиуретан,
олифа и пр.) может самовозгореться в пылесборнике или
в любом другом месте и стать причиной возникновения
пожара. Чтобы снизить риск возгорания, часто
опорожняйте пылесборник и строго следуйте инструкциям
производителя защитного покрытия и приведённым
в руководстве по эксплуатации шлифовальной машины.
♦
Чтобы установить пылесборник на шлифмашину,
выровняйте пазы (8) на пылесборнике (6)
с выступами (9) на отверстии пылеотвода (5).
Убедитесь, что более длинная сторона (10) отверстия
пылесборника находится на верхней стороне
отверстия пылеотвода.
♦
Надвиньте пылесборник на отверстие пылеотвода
и поверните пылесборник по часовой стрелке,
фиксируя его на месте, как показано на Рисунке F.
♦
Чтобы снять пылесборник, поверните пылесборник
против часовой стрелки и стяните его с отверстия
пылеотвода.
Чтобы опорожнить пылесборник, снимите его
с отверстия пылеотвода и вытрясите его содержимое
в соответствующий мусорный контейнер.
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы
и надёжность инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому
обслуживанию выключайте инструмент и отключайте его
от источника питания.
♦
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
Вашего инструмента мягкой щёткой или сухой тканью.
♦
Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
BLACK+DECKER или Вы больше в нём не нуждаетесь,
не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком
службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор старых
электроинструментов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать
их в торговом предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный
сервисный центр, который собирает их по нашему
поручению.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего
авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш
местный офис BLACK+DECKER по адресу, указанному
в данном руководстве по эксплуатации. Кроме
этого, список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах Вы можете
найти в интернете по адресу: www.2helpU.com
Ray Laverick
Руководитель отдела технических разработок
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
01/05/2015
Технические характеристики
KA450
(Тип 1)
Входное напряжение
В перем. тока
230
Потребляемая мощность
Вт
220
Число оборотов
(без нагрузки)
об./мин.
16000
Частота колебаний
(без нагрузки)
к./мин.
32000
Вес
кг
1,22 (инструмент
с установленным
пылесборником,
без упаковки)
Акустическая мощность (LWA) 85 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
LwA (акустическая мощность) 96 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трём осям), измеренных
в соответствии со стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 8,3 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
KA450 Шлифовальная машина
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», полностью
соответствуют стандартам: 2006/42/EC, EN 60745-1:2009
+A11:2010, EN 60745-2-4:2009 + A11:2011
Эти изделия также соответствуют Директиве 2004/108/ЕС
(до 19.04.2016), 2014/30/ЕС (от 20.04.2016) и 2011/65/ЕС.
За дополнительной информацией обращайтесь по
указанному ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за
соответствие технических данных и делает это заявление
от имени фирмы Black & Decker.
zst00275412 - 30-07-2015
14
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising