KA450 | Black&Decker KA450 ORBITAL SANDER instruction manual

370001-88 LT
www.blackanddecker.eu
KA450
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis BLACK+DECKER KA450 šlifuoklis su kvadratine
platforma skirtas medienai, metalui, plastikui ir dažytiems
paviršiams šlifuoti. Šis įrankis skirtas naudoti tik buityje.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Atsargiai! Perskaitykite visus saugos įspėjimus
ir visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros
smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
f.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti
drėgnoje aplinkoje, naudokite energijos šaltinį,
apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros smūgio
pavojus.
3.
a.
Asmens sauga
Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės
sveika nuovoka, kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę
arba veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dėl
momentinio nedėmesingumo dirbant su elektriniais
įrankiais galite sunkiai susižaloti.
Dėvėkite asmeninės saugos priemones. Visada
naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės
priemonės, pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos,
naudojamos atitinkamomis sąlygomis, sumažina
susižeidimo pavojų.
Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio.
Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą ir (arba)
įdėdami akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo
jungiklis.
Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio
arba įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra
įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nuo jo
visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies
rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant
žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų
rūbų arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus,
aprangą ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių
dalių. Judamosios dalys gali įtraukti laisvus drabužius,
papuošalus ar ilgus plaukus.
Ei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių trauktuvus ir
dulkių surinkimo prietaisus, būtinai juos prijunkite
ir tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius
pavojus.
b.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose
nurodymuose reiškia pagrindinį, jungiamą į elektros lizdą (su
laidu) arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
4
Darbo vietos sauga
Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra nelaimingų
atsitikimų priežastimi.
Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose, kur gali kilti
sprogimas, pavyzdžiui, ten, kur yra degiųjų skysčių,
dujų arba dulkių. Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis,
nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artyn vaikų ir
pašalinių asmenų. Jie gali blaškyti dėmesį ir dėl to galite
nesuvaldyti įrankio.
Elektros sauga
Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti elektros
lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite
jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos
atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
Venkite kontakto su įžemintais paviršiais, pavyzdžiui,
vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais.
Jei jūsų kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio pavojus
padidėtų.
Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant
drėgnoms oro sąlygoms.
Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio
pavojų.
Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam
ar kištukui traukti. Saugokite laidą nuo karščio,
tepalo, aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba
susinarplioję laidai padidina elektros smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, naudokite
tam pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo
krūviu. Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį.
Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite darbą
tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.
Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo jungiklis jo
neįjungia arba neišjungia. Bet kuris elektrinis įrankis,
kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma pataisyti.
LIETUVIŲ
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų
pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus,
atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio
ir/arba ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite jo
naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra
pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius.
Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa judamosios
dalys, ar nėra sulūžusių dalių ir kitų gedimų, kurie
galėtų turėti įtakos elektrinių įrankių veikimui. Jeigu
elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl
prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Tinkamai
techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriais pjovimo
galais mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir smulkias
įrankių dalis (peilius, grąžtus ir kt.) naudokite
vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios rūšies
elektriniams įrankiams numatytu būdu, atsižvelgdami
į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti. Naudojant
elektrinį įrankį kitiems darbams nei numatytieji atlikti, gali
susidaryti pavojingų situacijų.
Techninė priežiūra
Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti
kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias
keičiamąsias dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Atsargiai! Papildomos šlifuoklių saugos taisyklės.
♦
♦
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo dalys gali
paliesti paslėptus laidus, laikykite elektrinį įrankį
tik už izoliuotų, laikymui skirtų paviršių. Pjovimo
daliai prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės
elektrinio įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir
nutrenkti operatorių.
Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką būdą
ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant stabilios
platformos. Laikant ruošinį ranka arba atrėmus į kūną,
jis nėra stabilus, todėl galima prarasti kontrolę.
Atsargiai! Palietus arba įkvėpus šlifuojant kylančių
dulkių, gali kilti pavojus naudotojo ir šalia esančiųjų
sveikatai. Dėvėkite specialias, nuo dulkių bei dūmų
apsaugančias kaukes ir užtikrinkite, kad taip pat
būtų apsaugoti ir darbo vietoje esantys arba į ją
įeinantys žmonės.
♦
◆
♦
♦
Nušlifavę, kruopščiai nuvalykite visas dulkes.
Ypač būkite atsargūs šlifuodami dažus, kurie galėtų būti
pagaminti švino pagrindu, arba šlifuodami medieną bei
metalą, nuo kurių gali kilti nuodingų dulkių:
♦ Į darbo vietą neleiskite vaikų ir nėščiųjų.
♦ Darbo vietoje nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.
♦ Saugiai pašalinkite dulkių daleles bei kitas atliekas.
Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis
šiuo įrankiu dėl savo psichikos, jutiminės arba protinės
negalios arba patirties bei žinių trūkumo, negalima
naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą
atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu
prietaisu.
Numatytoji paskirtis aprašyta šiame vartotojo vadove.
Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus
papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant įrankį ne
pagal numatytąją paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo
ir (arba) turtinės žalos pavojus.
Kitų asmenų sauga
♦
♦
Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis
šiuo įrankiu dėl savo psichikos, jutiminės arba protinės
negalios arba patirties bei žinių trūkumo, negalima
naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą
atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
Kiti pavojai.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų, kurie
gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose dėl saugos.
Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai
naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir
saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų išvengti
neįmanoma. Galimi pavojai:
♦
Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių
(judamųjų) dalių.
♦
Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, diskus arba
priedus.
♦
Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu
įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai
darykite pertraukas.
♦
Klausos pablogėjimas.
♦
Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių,
susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui apdirbant
medieną, ypač ąžuolą, beržą ir MDF).
5
LIETUVIŲ
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje
pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės išmatuotos
standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN 60745; jos gali
būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitais. Nurodyta
keliama vibracija taip pat gali būti naudojama preliminariam
vibracijos poveikiui įvertinti.
Atsargiai! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu keliama
vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, priklausomai nuo
to, kokiais būdais naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis gali
viršyti nurodytąjį lygį.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos
priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB žmonių, darbe
reguliariai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia
atsižvelgti į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio
naudojimo sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip
pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik į
įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai įrankis būna
išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.
Ant įrankio esantys ženklai
Kartu su datos kodu ant įrankio rasite pavaizduotas šias
piktogramas:
Atsargiai! Norėdamas sumažinti susižeidimo
pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo
instrukciją.
Elektros sauga
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo nereikia
įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo
įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą
įtampą.
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti
pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis
BLACK+DECKER techninės priežiūros centro
darbuotojas.
♦
Ilginimo laido naudojimas
Naudokite tik aprobuotą ilginimo laidą, kurio galia
atitiktų šio įrankio galią (žr. techninius duomenis). Prieš
naudodami ilginimo kabelį, apžiūrėkite, ar jis nepažeistas,
nesusidėvėjęs ir nepasenęs. Jeigu ilginimo kabelis yra
pažeistas arba su defektais, pakeiskite jį nauju. Jeigu
naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo išvyniokite
kabelį. Naudojant įrankio įvesties galios neatitinkantį arba
pažeistą ar sugadintą ilginimo kabelį, gali kilti gaisro ir
elektros smūgio pavojus.
♦
6
Funkcijos
Šis įrankis turi kai kurias arba visas šias funkcijas:
1. Įjungimo / išjungimo jungiklis
2. Fiksavimo / atlaisvinimo slankiklis
3. Šlifavimo padas
4. Popieriaus veržiklis
5. Dulkių anga
6. Dėžutė
Surinkimas
Atsargiai! Prie surenkant prietaisą, jis privalo būti išjungtas ir
atjungtas nuo elektros tinklo.
1/4 švitrinio popieriaus uždėjimas (pav.A)
Atsargiai! Tvirtindami šlifavimo diską, užfiksuokite šlifuoklį
atlaisvinimo padėtyje.
Žr. skyrių „Atlaisvinimas“.
♦
Veržiklius kilstelėkite nykščiais, (pav. A). Sukite veržiklį
(4) žemyn, kol pastarasis visiškai atsivers.
♦
Uždėkite švitrinio popieriaus ant plokščio paviršiaus ir
sucentruokite ties prietaiso padu, tvirtai spauskite žemyn
ant popieriaus.
♦
Užlenkite švitrinio popieriaus kraštus ant šlifuoklio pado
kampų bei naudodamiesi veržikliais priveržkite juos.
♦
Kad uždarytumėte veržiklius, sukite veržiklio rankenėles
atgal kol sukimasis sustos bei užfiksuokite veržiklius
vietoje. Priverždami švitrinį popierių kiek galima labiau
ištempkite.
PASTABA: Uždėti švitrinį popierių naujuose įrankiuose
gali būti sunkoka dėl šlifavimo pado standumo. Vėliau šios
būsenos nebebus, nes laikui bėgant padas susitraukia.
Šlifavimo lakštų tvirtinimas naudojant nailonines kilpas
Įrankis privalo būti išjungtas ir atjungtas nuo elektros
tinklo.
♦
Tvirtai ir lygiai užspauskite lakštą ant šlifavimo pagrindo,
lakšte esančias skyles būtinai sutapdinami su pagrindo
skylėmis.
♦
Naudojimas
Atsargiai! Įrankis darbą privalo atlikti pats, savaiminiu greičiu.
Nenaudokite jo jėga, norėdami darbą atlikti greičiau.
Įjungimas / išjungimas
♦
♦
Laikykite šlifuoklį, kaip pavaizduota C paveikslėlyje,
ir paspauskite jį, kad jungiklis (1) būtų nuspaustas
nespaudžiant ruošinio.
Norėdami įrankį išjungti, atleiskite jungiklį.
Naudojimas
Suimkite šlifuoklį, kaip pavaizduota B paveikslėlyje, ir
ĮJUNKITE jį. Stumkite jį ilgais, plačiais mostais išilgai
paviršiaus, leisdami įrankiui pačiam atlikti darbą.
LIETUVIŲ
Šlifavimo metu spaudžiant įrankį, faktiškai sulėtėja šlifavimo
greitis ir pablogėja apdailos kokybė.
Dažnai tikrinkite atliekamą darbą. Šlifuoklis gali greitai šalinti
medžiagą, ypač naudojant šiurkštų popierių.
Fiksavimo / atlaisvinimo slankiklis
Šis šlifuoklis turi jungiklį, kuris leidžia įrankį užfiksuoti ir ilgai
be perstojo naudoti, arba atlaisvinti, kad jis nebūtų netyčia
įjungtas.
Fiksavimas (C pav.)
♦
♦
Norėdami užfiksuoti įrankį įjungimo padėtyje, viena ranka
nuspauskite jungiklį (1), o kita ranka pastumkite slankiklį
(2) į dešinę pusę, į fiksavimo padėtį, kaip pavaizduota
C pav.
Norėdami įrankį išjungti, pastumkite slankiklį į kairę pusę,
į atlaisvinimo padėtį, ir atleiskite jungiklį.
Atlaisvinimas (D pav.)
♦
♦
Norėdami užfiksuoti įrankį IŠJUNGIMO padėtyje,
įsitikinkite, ar jungiklis (1) nėra nuspaustas, ir pastumkite
slankiklį (2) į dešinę pusę, į fiksavimo padėtį. Jungiklio
negalima nuspausti, kol jungiklis yra užfiksuotas.
Norėdami atlaisvinti jungiklį, pastumkite slankiklį į
kairę pusę, į atlaisvinimo padėtį. Dabar jungiklį galima
nuspausti.
Dulkių surinkimas
Atsargiai! Šlifuoklio dulkių surinkimo maišelyje arba kitur
susikaupę šlifavimo dulkės, susidarę iš šlifuojamų paviršių
dangų (poliuretano, sėmenų aliejaus ir pan.) gali užsiliepsnoti
ir sukelti gaisrą. Norėdami sumažinti pavojų, dažnai išpilkite
dulkes iš maišelio ir griežtai vadovaukitės šlifuoklio naudojimo
instrukcija bei dangų gamintojų pateiktais nurodymais.
♦
Norėdami prie šlifuoklio prijungti dėžutę, sulygiuokite
dėžutės (6) griovelius (8) su storymėmis (9), esančiomis
ant dulkių ištraukimo angos (5).
Ilgoji dėžutės skylės pusė (10) būtinai turi būti viršutinėje
angos pusėje.
♦
Užmaukite dėžutę ant dulkių ištraukimo angos ir pasukite
pagal laikrodžio rodyklę, kad ji tinkamai užsifiksuotų, kaip
pavaizduota F pav.
♦
Norėdami nuimti, sukite dėžutę prieš laikrodžio rodyklę ir
nutraukite dėžutę.
♦
Norėdami išpilti dėžutėje esančias dulkes, atjunkite ją
nuo dulkių ištraukimo angos ir išpilkite jas į tinkamą
šiukšlių dėžę.
Techninė priežiūra
Šis elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant
minimalios techninės priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir
ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Atsargiai! Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros
darbus, išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.
♦
Įrankio ventiliacijos angas reguliariai valykite minkštu
šepetėliu arba sausa skepeta.
♦
Reguliariai drėgna skepeta nuvalykite variklio korpusą.
Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba tirpiklių pagrindu
pagamintų valiklių.
Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės Karalystės
ir Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
♦
Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
♦
Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko gnybto,
turinčio įtampą.
♦
Mėlyną laidą junkite prie elektros kištuko neutralaus
gnybto.
Atsargiai! Prie įžeminimo įvado nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su aukštos
kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 5 A.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima
išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį
„BLACK+DECKER“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau
nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis.
Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę,
sudaroma galimybė juos perdirbti ir panaudoti iš
naujo. Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras
elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių
atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali
paimti prekybos agentai.
BLACK+DECKER surenka senus panaudotus
BLACK+DECKER prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų
utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris
paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę su
artimiausia „BLACK+DECKER“ atstovybe, šioje instrukcijoje
nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas įgaliotųjų
BLACK+DECKER įrangos remonto dirbtuvių sąrašas bei tiksli
informacija apie mūsų gaminių techninės priežiūros centrus;
jų kontaktinę informaciją rasite internete, adresu:
www.2helpU.com
7
LIETUVIŲ
Garantija
Techniniai duomenys
KA450
(1 tipas)
Įvesties įtampa
Vac
Galios įvestis
W
220
Sūkiai (be apkrovos)
min-1
16000
Svyravimai (be apkrovos)
min-1
32000
Svoris
kg
1,22 darbinis blokas su dulkių
surinkimo maišelius, be pakuotės
230
LpA (garso slėgis) 85 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
LWA (garso galia) 96 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 60745:
Vibracijos skleidimo vertė (ah) 8,3 m/s2, paklaida (K) 1,5 m/s2
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
KA450 šlifuoklis su kvadratine platforma
„Black & Decker“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti
„Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka toliau nurodytus
standartus:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-4:2009 + A11:2011
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/EB (iki
19/04/2016), 2014/30/ES (nuo 20/04/2016) ir 2011/65/ES.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į „Black & Decker“ atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio
dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją
„Black & Decker“.
Ray Laverick
Technikos direktorius
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)
2015.05.01
8
„Black & Decker“ yra tikra dėl savo gaminių kokybės ir siūlo
jiems išskirtinę garantiją. Ši garantija papildo, bet jokiais
būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatytų teisių. Ši
garantija galioja Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos
laisvos prekybos zonos teritorijose.
Jeigu „Black & Decker“ gaminys per 24 mėnesius nuo jo
pirkimo datos sugenda dėl medžiagų ar gamybos defektų arba
neatitinka deklaruojamų normų, „Black & Decker“ garantuotai
pakeičia sugedusias dalis, pataiso nusidėvėti linkusius
gaminius arba pakeičia tokius gaminius naujais, kad klientams
kiltų kuo mažiau nepatogumų, nebent:
◆
Gaminys buvo naudojamas verslo, profesionaliais arba
nuomos tikslais.
◆
Gaminys buvo netinkamai naudojamas arba
neprižiūrimas.
◆
Gaminys buvo sugadintas kitais daiktais, medžiagomis
arba įvykus nelaimingų atsitikimų.
◆
Gaminį bandė remontuoti tam leidimo neturintys žmonės
arba ne „Black & Decker“ techninės priežiūros centro
darbuotojai.
Norint pasinaudoti šia garantija, Jūs privalote pateikti pirkimą
įrodantį dokumentą pardavėjui arba įgaliotajam remonto
tarnybos atstovui. Artimiausios remonto dirbtuvės adresą
sužinosite susisiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje
pateiktas įgaliotųjų „Black & Decker“ įrangos remonto dirbtuvių
sąrašas bei tiksli informacija apie mūsų gaminių techninės
priežiūros centrus; jų kontaktinę informaciją rasite internete,
adresu: www.2helpU.com
Apsilankykite jūsų interneto svetainėje www.blackanddecker.
co.uk ir užregistruokite savo naują BLACK+DECKER gaminį,
o taip pat nuolat gauti naujausią informaciją apie naujus
gaminius bei specialius pasiūlymus. Papildomos informacijos
apie BLACK+DECKER firmos ženklą ir mūsų gaminių
asortimentą rasite tinklapyje www.blackanddecker.co.uk
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
b.
Ваша шлифовальная машина BLACK+DECKER
KA450 предназначена для шлифования деревянных,
металлических, пластиковых и окрашенных поверхностей.
Данный инструмент предназначен только для бытового
использования.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
c.
d.
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара и/
или получению тяжёлой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведённых ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся
жидкостей, газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают искровые разряды,
которые могут воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать
у Вас потерю контроля над рабочим процессом.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна
соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического
кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной розетки
уменьшает риск поражения электрическим током.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
Во время работы с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается, если Ваше тело
заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождём
или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей электроинструмента.
Повреждённый или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом
воздухе используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во влажной среде
используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не
используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая неосторожность при
работе с электроинструментами может привести
к серьёзной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование
защитного снаряжения,
а именно: пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед
тем, как подключить электроинструмент к сети и/
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
10
или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой
выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный
ключ, оставленный закреплённым на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
получения тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда твёрдо
стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это
позволит Вам не потерять контроль при работе
с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во время
работы не надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей инструмента.
Свободная одежда, украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжён устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется
надлежащим образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает риск
возникновения несчастного случая, связанного
с запылённостью рабочего пространства.
Использование электроинструментов
и технический уход
Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает надёжно и безопасно
только при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Электроинструмент с неисправным выключателем
представляет опасность
и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте
e.
f.
g.
5.
a.
лицам, не знакомым с электроинструментом или
данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность
совмещения и легкость перемещения подвижных
частей, целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью
отремонтирован. Большинство несчастных случаев
являются следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности с острыми
кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии
с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами
с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные правила
безопасности при работе шлифовальными
машинами
♦
♦
Держите инструмент за изолированные ручки
при выполнении операций, во время которых
режущий инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой. Контакт насадки
с находящимся под напряжением проводом делает
не покрытые изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми», что создаёт
опасность поражения оператора электрическим
током.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только на неподвижной
поверхности. Если держать обрабатываемую
деталь руками или с упором в собственное тело,
РУССКИЙ ЯЗЫК
то можно потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание пыли,
возникающей в ходе шлифовальных работ,
может представлять опасность для здоровья
оператора
и окружающих лиц. Надевайте респиратор,
специально разработанный для защиты от пыли
и паров, и следите, чтобы лица, находящиеся
в рабочей зоне, также были обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
♦
♦
♦
♦
После окончания работы тщательно убирайте всю
образовавшуюся пыль.
Соблюдайте особую осторожность при удалении
краски, которая может иметь свинцовую основу,
или при шлифовании некоторых сортов дерева или
металла, которые могут быть источником токсичной
пыли:
♦ Не позволяйте детям или беременным женщинам
находиться в рабочей зоне.
♦ Не принимайте пищу, не пейте и не курите
в рабочей зоне.
♦ Удаляйте частицы пыли и прочие отходы
безопасным для окружающей среды способом.
Данное изделие не может использоваться людьми
(включая детей) со сниженными физическими,
сенсорными и умственными способностями или
при отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют работу под
присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть
с инструментом.
Назначение инструмента описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также
выполнение данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством по
эксплуатации, может привести к несчастному случаю
и/или повреждению личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться людьми
(включая детей) со сниженными физическими,
сенсорными и умственными способностями или
при отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют работу под
присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с инструментом.
Эти риски могут возникнуть при неправильном или
продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по
технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦
Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей прибора.
♦
Риск получения травмы во время смены деталей
прибора или насадок.
♦
Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием прибора.
При использовании прибора в течение
продолжительного периода времени делайте
регулярные перерывы в работе.
♦
Ухудшение слуха.
♦
Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с прибором (например, при
обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные
в технических характеристиках инструмента
и декларации соответствия, были измерены
в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут
использоваться при сравнении характеристик различных
инструментов. Приведенные значения уровня вибрации
могут также использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом,
и могут отличаться от заявленных значений. Уровень
вибрации может превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер (2002/44/
EC) для людей, использующих в процессе работы
электроинструменты, необходимо принимать во
внимание действительные условия использования
электроинструмента, учитывая все составляющие
рабочего цикла, в том числе время, когда инструмент
находится в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Остаточные риски
При работе данным прибором возможно возникновение
дополнительных остаточных рисков, которые не вошли
в описанные здесь правила техники безопасности.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Маркировка инструмента
Наравне с кодом даты на инструменте имеются
следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление
с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищён двойной
изоляцией, исключающей потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной на
информационной табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
повреждённого кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или
в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER.
Крепление шлифовальной бумаги 1/4
(Рис. А)
Внимание! Во время крепления шлифовальной бумаги
всегда блокируйте пусковой выключатель.
См. раздел «Защита от непреднамеренного пуска».
♦
Большим пальцем руки поднимите клипсовые
зажимы (Рис. А). Поворачивайте зажимы (4) вниз,
пока они полностью не раскроются.
♦
Разложите шлифовальную бумагу на плоской
поверхности, расположите по центру подошву
шлифмашины и крепко прижмите шлифмашину
к бумаге.
♦
Заверните края шлифовальной бумаги поверх краёв
шлифовальной подошвы и зажмите их при помощи
зажимов.
♦
Чтобы закрыть зажим, поворачивайте его рукоятку
назад до упора и полной фиксации на месте. При
креплении максимально натягивайте шлифовальную
бумагу.
ПРИМЕЧАНИЕ: На новых инструментах процесс
крепления шлифовальной бумаги может быть осложнён
твёрдостью шлифовальной подошвы. С течением
времени шлифовальная подошва сжимается, и крепление
бумаги будет проходить легче.
Использование удлинительного кабеля
♦
Всегда используйте удлинительные кабели
установленного образца, соответствующие
входной мощности данного электроинструмента
(см. раздел «Технические характеристики»). Перед
использованием проверьте удлинительный кабель
на наличие признаков повреждения, старения
и износа. В случае обнаружения повреждений
удлинительный кабель подлежит замене. При
использовании кабельного барабана, всегда
полностью разматывайте кабель. Использование
не соответствующего входному напряжению
инструмента и повреждённого или неисправного
удлинительного кабеля может привести к возгоранию
и поражению электрическим током.
Крепление самоклеющейся шлифовальной бумаги
♦
Убедитесь, что электроинструмент выключен
и отсоединен от электросети.
♦
Плотно и равномерно прижмите шлифовальную
бумагу к шлифовальной подошве таким образом,
чтобы отверстия в листе совместились с отверстиями
в подошве.
Составные части
Включение/выключение
Ваш прибор может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Переключатель блокировки выключателя/защиты от
непреднамеренного пуска
3. Шлифовальная подошва
4. Клипсовые зажимы для шлифовальной бумаги
5. Отверстие пылеотвода
6. Пылесборник
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
электроинструмент выключен и отсоединён от
электросети.
12
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте
перегрузки электроинструмента.
♦
♦
Удерживая шлифмашину, как показано на Рисунке С,
нажмите на клавишу пускового выключателя (1), не
оказывая давления на заготовку.
Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу
пускового выключателя.
Эксплуатация
Удерживая шлифмашину, как показано на Рисунке В,
включите её. Ведите инструмент по обрабатываемой
поверхности длинными широкими штрихами, позволяя
ему делать свою работу.
Чрезмерное давление на инструмент во время
шлифования значительно снижает скорость работы
и ухудшает качество отделки поверхности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Регулярно проверяйте свою работу. Данная шлифмашина
способна очень быстро удалять материал, особенно
с крупнозернистой шлифовальной бумагой.
♦
Переключатель блокировки выключателя/
защиты от непреднамеренного пуска
Техническое обслуживание
Данная шлифмашина оборудована переключателем,
позволяющим блокировать выключатель для выполнения
продолжительных по времени работ, а также защитой от
непреднамеренного пуска.
Блокировка выключателя (Рис. С)
♦
♦
Чтобы заблокировать выключатель, одной рукой
нажмите на клавишу выключателя (1), другой рукой
переведите переключатель (2) вправо в позицию
блокировки, как показано на Рисунке С.
Чтобы выключить инструмент, переведите
переключатель влево в положение разблокировки
и отпустите клавишу выключателя.
Защита от непреднамеренного пуска
♦
♦
Чтобы заблокировать инструмент от
непреднамеренного пуска, убедитесь, что клавиша
пускового выключателя (1) не нажата, и переведите
переключатель (2) вправо в положение блокировки.
Клавиша выключателя будет неактивна всё время,
пока выключатель заблокирован.
Чтобы разблокировать клавишу пускового
выключателя, переведите переключатель влево
в положение разблокировки. Теперь клавиша
выключателя активна.
Пылеудаление
Внимание! Пыль, собранная во время шлифования
с поверхностей с защитным покрытием (полиуретан,
олифа и пр.) может самовозгореться в пылесборнике или
в любом другом месте и стать причиной возникновения
пожара. Чтобы снизить риск возгорания, часто
опорожняйте пылесборник и строго следуйте инструкциям
производителя защитного покрытия и приведённым
в руководстве по эксплуатации шлифовальной машины.
♦
Чтобы установить пылесборник на шлифмашину,
выровняйте пазы (8) на пылесборнике (6)
с выступами (9) на отверстии пылеотвода (5).
Убедитесь, что более длинная сторона (10) отверстия
пылесборника находится на верхней стороне
отверстия пылеотвода.
♦
Надвиньте пылесборник на отверстие пылеотвода
и поверните пылесборник по часовой стрелке,
фиксируя его на месте, как показано на Рисунке F.
♦
Чтобы снять пылесборник, поверните пылесборник
против часовой стрелки и стяните его с отверстия
пылеотвода.
Чтобы опорожнить пылесборник, снимите его
с отверстия пылеотвода и вытрясите его содержимое
в соответствующий мусорный контейнер.
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы
и надёжность инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому
обслуживанию выключайте инструмент и отключайте его
от источника питания.
♦
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
Вашего инструмента мягкой щёткой или сухой тканью.
♦
Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
BLACK+DECKER или Вы больше в нём не нуждаетесь,
не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком
службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор старых
электроинструментов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать
их в торговом предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный
сервисный центр, который собирает их по нашему
поручению.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего
авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш
местный офис BLACK+DECKER по адресу, указанному
в данном руководстве по эксплуатации. Кроме
этого, список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах Вы можете
найти в интернете по адресу: www.2helpU.com
Ray Laverick
Руководитель отдела технических разработок
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
01/05/2015
Технические характеристики
KA450
(Тип 1)
Входное напряжение
В перем. тока
230
Потребляемая мощность
Вт
220
Число оборотов
(без нагрузки)
об./мин.
16000
Частота колебаний
(без нагрузки)
к./мин.
32000
Вес
кг
1,22 (инструмент
с установленным
пылесборником,
без упаковки)
Акустическая мощность (LWA) 85 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
LwA (акустическая мощность) 96 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трём осям), измеренных
в соответствии со стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 8,3 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
KA450 Шлифовальная машина
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», полностью
соответствуют стандартам: 2006/42/EC, EN 60745-1:2009
+A11:2010, EN 60745-2-4:2009 + A11:2011
Эти изделия также соответствуют Директиве 2004/108/ЕС
(до 19.04.2016), 2014/30/ЕС (от 20.04.2016) и 2011/65/ЕС.
За дополнительной информацией обращайтесь по
указанному ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за
соответствие технических данных и делает это заявление
от имени фирмы Black & Decker.
zst00275410 - 30-07-2015
14
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising