KA450 | Black&Decker KA450 ORBITAL SANDER instruction manual

371002-28 LV
www.blackanddecker.eu
KA450
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī BLACK+DECKER KA450 ceturdaļloksnes slīpmašīna ir
paredzēta koksnes, metāla, plastmasas un krāsotu virsmu
slīpēšanai. Šis instruments ir paredzēts tikai personīgai
lietošanai.
d.
Drošības norādījumi
e.
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti
turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/
vai gūt smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus
turpmākām uzziņām.
Termins „elektroinstruments” visos turpmākajos brīdinājumos
attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina
ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu
elektroinstrumentu (bez vada).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
4
Darba zonas drošība
Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā
var rasties negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.
Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt
putekļus vai izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā
atrasties bērniem un nepiederošām personām.
Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
Elektrodrošība
Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā
nedrīkst pārveidot. Iezemētiem (sazemētiem)
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot pārejas
kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un
piemērotas kontaktligzdas rada mazāku elektriskās
strāvas trieciena risku.
Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram,
caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem. Ja
jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai mitru
laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās elektriskās
strāvas trieciena risks.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļām, asām šķautnēm vai
kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai samezglojies,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā
vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas
aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci,
mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
Personīgā drošība
Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties
saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat
noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai
medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības
elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt
smagus ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr
valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku,
aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, samazināsies risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Nodrošiniet,
ka slēdzis ir izslēgtā pozīcijā, pirms instrumenta
pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai
pārnēsāšanas.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža,
vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar
ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet no
tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu atslēgas.
Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta
uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt
ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr uzturiet piemērotu
stāju un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās
situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli pār
elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk brīvu
apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un
cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas
vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno
un jālieto pareizi. Lietojot putekļu savākšanas ierīci,
iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
LATVIEŠU
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet
konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu.
Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu, tā nominālās
jaudas robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi
nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu nav
iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un
ir jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu
nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/vai izņemiet no
elektroinstrumenta akumulatoru. Šādu profilaktisku
drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti,
bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos
ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā
vai nepārzina šos noteikumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet,
vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un
nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī
vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt
elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments
ir bojāts, pirms lietošanas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav
veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un notīriet griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga apkope un tie ir
uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir
vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c.
ekspluatējiet saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot
vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.
Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem,
var rasties bīstama situācija.
Apkalpošana
Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai
oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Papildu drošības brīdinājumi darbam ar
elektroinstrumentiem
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi
slīpmašīnām
♦
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie izolētajām
satveršanas virsmām, ja grieznis varētu saskarties
ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu vadu.
Ja grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva, visas
♦
instrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
Izmantojiet skavas vai kādā citā praktiskā veidā
nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz
stabilas platformas. Turot materiālu ar roku vai pie sava
ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli
pār to.
Brīdinājums! Putekļi, kas rodas slīpēšanas
laikā, var kaitēt veselībai, ja operators vai
tuvumā esošas personas nonāk saskarē ar
putekļiem vai tos ieelpo. Valkājiet putekļu
masku, kas īpaši paredzēta aizsardzībai pret
putekļiem un izgarojumiem, turklāt arī tām
personām, kas atrodas darba zonā, jāvalkā
aizsargaprīkojums.
♦
♦
♦
♦
Pēc slīpēšanas rūpīgi iztīriet putekļus no darba zonas.
Ievērojiet īpašu piesardzību, slīpējot krāsu, kas var būt
gatavota uz svina bāzes, kā arī slīpējot dažus koksnes
un metāla veidus, kas var radīt toksiskus putekļus.
♦ Neļaujiet darba zonā atrasties bērniem vai
grūtniecēm.
♦ Darba zonā nedrīkst ne ēst, ne dzert, ne smēķēt
♦ Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no putekļu daļiņām un
citiem netīrumiem.
Šis rīks nav paredzēts lietošanai personām
(ieskaitot bērnus) ar fizisko, maņu vai garīgo spēju
ierobežojumiem, vai pieredzes trūkumu un zināšanām, ja
vien tos atbilstoši uzrauga vai apmāca izmantot šo ierīci
persona, kas atbild par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci,
kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot
darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var rasties
ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu risks.
Citu personu drošība
♦
♦
Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot
bērnus) ar fiziskiem, maņu vai garīgām spējām, vai
pieredzes trūkumu un zināšanām, ja vien tie netiek
atbilstoši uzraudzīti vai apmācījusi izmantot šo ierīci, ko
persona, kas atbild par viņu drošību.
Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar
ierīci.
Atlikušie riski.
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri var
nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie riski
var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c.
gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek
uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav
iespējams novērst. Tie ir šādi:
5
LATVIEŠU
ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām
detaļām.
ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai
citus piederumus.
ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas
lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu,
regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas.
Dirdes pasliktināšanās.
Veselības apdraudējumi, ko izraisa izstrādāto putekļu
ieelpošana, izmantojot savu rīku (piemērs, strādājot
ar koku, īpaši ozolu, dižskābardi un MDF.)
♦
♦
♦
♦
♦
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos
datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā ar
standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu
EN 60745, un vērtības var izmantot viena instrumenta
salīdzināšanai ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas
vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta
faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās vērtības
atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju
līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu
personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto
elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem
vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp
visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas
laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas
tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Šādas piktogrammas tiek parādītas uz instrumenta kopā ar
datuma kodu.
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums
jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads. Vienmēr pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst plāksnītē
norādītajam spriegumam.
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots apkopes centrs,
lai novērstu bīstamību.
♦
6
Pagarinājuma vada lietošana
♦
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai
(sk. tehniskos datus). Pirms lietošanas pārbaudiet, vai
pagarinājuma vads nav bojāts, nodilis vai nolietojies. Ja
pagarinājuma vads ir bojāts vai kā citādi nelietojams,
nomainiet pret jaunu. Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr
notiniet kabeli no tā pilnībā nost. Lietojot tādu
pagarinājuma vadu, kas nav piemērots instrumenta
ieejas jaudai, vai ir bojāts vai kā citādi nelietojams, var
rasties ugunsgrēka un elektriskās strāvas trieciena risks.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas - visas vai tikai dažas
no tām.
1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Bloķēšanas/atbloķēšanas slīdnis
3. Slīpēšanas paliktnis
4. Smilšpapīra skava
5. Putekļu izvadcaurule
6. Kārba
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai instruments ir
izslēgts un atvienots no barošanas.
1/4 loksnes smilšpapīra piestiprināšana (A att.)
Brīdinājums! Slīpēšanas disku uzstādīšanas laikā slīpmašīnu
bloķējiet izslēgtā stāvoklī.
Skatiet sadaļu “Atbloķēšana”.
♦
Paceliet skavu ar īkšķi (A att.). Pagrieziet skavu (4) uz
leju, līdz skava ir pilnībā atvērta.
♦
Novietojiet smilšpapīru uz līdzenas virsmas, un,
iecentrējot iekārtas paliktni, stingri piespiediet slīpmašīnu
pie smilšpapīra.
♦
Aplokiet smilšpapīra galus ap slīpmašīnas paliktņa
galiem un nostipriniet vietā, izmantojot skavu.
♦
Lai aizvērtu skavas, pagrieziet skavas rokturus atpakaļ uz
augšu līdz galam, lai tie nofiksētos savā vietā. Nostiprinot
ar skavu, nostiepiet smilšpapīru pēc iespējas ciešāk.
PIEZĪME. Jauniem instrumentiem smilšpapīru var būt grūti
uzstādīt, dēļ slīpēšanas paliktņa stinguma. Šis apstāklis
uzlabosies, jo paliktnis laika gaitā saspiežas.
Smilšpapīra loksnes piestiprināšana ar neilona cilpām
Pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts un atvienots no
elektrotīkla.
♦
Cieši un līdzeni piespiediet smilšpapīru pie slīpēšanas
pamatnes tā, lai caurumi smilšpapīrā savietotos ar
atverēm pamatnē.
♦
LATVIEŠU
Lietošana
♦
Uzbīdiet tvertni uz putekļu izvadcaurules un pagrieziet
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā gaitā.SALIKŠANAtvertni pulksteņrādītāja virzienā, lai fiksētu to vietā, kā
Nepārslogojiet to.
parādīts F attēlā.
♦
Lai izņemtu, pagrieziet tvertni pulksteņrādītāja kustības
virzienā un izvelciet tvertni ārā.
Ieslēgšana/izslēgšana
♦
Lai iztukšotu putekļu tvertni, noņemiet to no putekļu
♦
Turiet slīpmašīnu, kā parādīts C attēlā un nospiediet
izvadcaurules un izberiet slīpēšanas gružus atbilstošā
lāpstiņslēdzi (1) nepieliekot spiedienu uz apstrādājamo
atkritumu tvertnē.
materiālu.
♦
Lai instrumentu izslēgtu, atlaidiet lāpstiņslēdzi.
Apkope
Šis instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko
Ekspluatācija
iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir
Satveriet slīpmašīnu, kā parādīts B attēlā, un ieslēdziet to
atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
stāvoklī IESLĒGTS. Pārvietojiet to, veicot uz virsmas garus,
tīrīšanas.
slīdošus gājienus, ļaujot instrumentam veikt slīpēšanu.
Instrumenta spiešana uz leju slīpēšanas laikā faktiski palēnina
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas instruments ir
noslīpētā materiāla noņemšanas ātrumu un rada sliktākas
jāizslēdz un jāatvieno no barošanas avota.
kvalitātes virsmu.
♦
Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet
Bieži pārbaudiet savu darbu. Slīpmašīna spēj ātri noņemt
instrumenta ventilācijas atveres.
materiālu, īpaši izmantojot raupju papīru.
♦
Regulāri ar mitru lupatiņu notīriet motora korpusu.
Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
Slīdnis Bloķēt ieslēgtu / bloķēt izslēgtu
Šī slīpmašīna ir aprīkota ar slēdzi, kas ļauj bloķēt ieslēgtu,
lai to ilgstoši lietotu, un ļauj to bloķēt izslēgtu, lai novērstu
nejaušu iedarbināšanu.
Bloķēt ieslēgtu (C att.)
♦
♦
Lai bloķētu rīku ieslēgtā stāvoklī, nospiediet ar vienu roku
lāpstiņslēdzi (1), un ar savu otro roku bīdiet slīdni (2) pa
labi bloķētā stāvoklī, kā parādīts C attēlā.
Lai apturētu rīku, bīdiet slīdni pa kreisi atbloķētā pozīcijā
un atlaidiet lāpstiņslēdzi.
Bloķēt izslēgtu (D att.)
♦
♦
Lai bloķētu rīku stāvoklī IZSLĒGTS, pārliecinieties, ka
lāpstiņslēdzis (1) nav nospiests un bīdiet slīdni (2) pa labi
bloķētā stāvoklī. Slēdža āpstiņu nevar nospiest, kamēr
slēdzis ir bloķētā stāvoklī.
Lai atbloķētu lāpstiņslēdzi, bīdiet slīdni pa kreisi atbloķētā
pozīcijā. Lāpstiņu tagad var nospiest.
Putekļu savākšana
Brīdinājums! Savāktie smilšu putekļi no slīpēšanas virsmas
pārklājumiem (poliuretāns, linsēklu eļļa u. c.) putekļu maisiņā
vai citur var radīt pašaizdegšanos un izraisīt ugunsgrēku. Lai
samazinātu risku, bieži iztukšojiet putekļu maisiņu un stingri
ievērojiet slīpmašīnas rokasgrāmatu un pārklājuma ražotāja
norādījumus.
♦
Lai pievienotu kārbu slīpmašīnai, savietojiet putekļu
tvertnes (6) rievas (8) ar izciļņiem (9) uz putekļu
izvadcaurules (5).
Nodrošiniet, ka putekļu tvertnes garākās malas (10)
atvere atrodas izvadcaurules augšpusē.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦
nekaitīgā veidā likvidējiet nederīgo kontaktdakšu;
♦
pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas fāzes spailes;
♦
pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma spailes.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas
kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs:
5 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis BLACK+DECKER instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs,
neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietoto izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot
atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un samazināts
pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu
izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai
izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
7
LATVIEŠU
BLACK + DECKER nodrošina iespēju BLACK + DECKER
ierīces savākšanai un pārstrādei, kad ierīces ir nokalpojušas
LIETOŠANA
savu darbmūžu. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības,
lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta
darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu,
sazinoties ar vietējo BLACK+DECKER biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Alternatīvi, BLACK+DECKER
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu
pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir
pieejama tīmekļa vietnē: www.2helpU.com
Tehniskie dati
KA450
(1. tips)
Ievades spriegums
Vmaiņstr.
Ievades jauda
W
220
Apgriezieni (bez noslodzes)
apgr./min
16 000
Svārstības (bez noslodzes)
apgr./min
32 000
Svars
kg
1.22 darba iekārta ar putekļu
maisu, bez iepakojuma
230
LpA (skaņas spiediens) 85 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
LWA (skaņas jauda) 96 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745:
vibrāciju emisijas vērtība (ah) 8,3 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
KA450 ceturdaļloksnes slīpmašīna
Black & Decker paziņo, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-4:2009 + A11:2011
Šie produkti atbilst arī Direktīvai 2004/108/ EK (līdz
19/04/2016), 2014/30/ES (no 20/04/2016) un 2011/65/ES.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu
sagatavošanu un Black & Decker vārdā
izstrādā šo deklarāciju.
8
Rejs Laveriks (Ray Laverick)
Inženiertehniskās nodaļas vadītājs
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Apvienotā karaliste
01.05.2015
Garantija
Black & Decker rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un
sniedz nevainojamu garantiju. Šis garantijas paziņojums
papildina jūsu līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās
nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs
un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.
Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Black & Decker
izstrādājums sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu
dēļ vai arī kvalitātes neatbilstības dēļ, Black & Decker garantē
visu bojāto detaļu nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu,
kas pakļauti dabīgam nodilumam vai nolietojumam, vai
šādu izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam neradītu liekas
neērtības, ja vien:
◆
izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem vai
nomas nolūkiem;
◆
izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai vai
nolaidībai;
◆
izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu vai
negadījumu ietekmē;
◆
remontu nav veikušas nepilnvarotas personas, kas nav
ne pilnvarotas remonta darbnīcu, ne Black & Decker
apkopes centru speciālisti.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda pārdevējam
vai pilnvarotam remonta darbnīcas speciālistam pirkuma čeks.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu,
sazinoties ar vietējo Black & Decker biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Black & Decker remonta darbnīcu
saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet savu
BLACK+DECKER izstrādājumu, lai uzzinātu par jaunākajiem
izstrādājumiem un īpašajiem piedāvājumiem. Sīkāku
informāciju par BLACK+DECKER zīmolu un mūsu
izstrādājumu klāstu skatiet vietnē: www.blackanddecker.co.uk
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
b.
Ваша шлифовальная машина BLACK+DECKER
KA450 предназначена для шлифования деревянных,
металлических, пластиковых и окрашенных поверхностей.
Данный инструмент предназначен только для бытового
использования.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
c.
d.
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара и/
или получению тяжёлой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведённых ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся
жидкостей, газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают искровые разряды,
которые могут воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать
у Вас потерю контроля над рабочим процессом.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна
соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического
кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной розетки
уменьшает риск поражения электрическим током.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
Во время работы с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается, если Ваше тело
заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождём
или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей электроинструмента.
Повреждённый или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом
воздухе используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во влажной среде
используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не
используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая неосторожность при
работе с электроинструментами может привести
к серьёзной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование
защитного снаряжения,
а именно: пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед
тем, как подключить электроинструмент к сети и/
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
10
или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой
выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный
ключ, оставленный закреплённым на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
получения тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда твёрдо
стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это
позволит Вам не потерять контроль при работе
с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во время
работы не надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей инструмента.
Свободная одежда, украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжён устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется
надлежащим образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает риск
возникновения несчастного случая, связанного
с запылённостью рабочего пространства.
Использование электроинструментов
и технический уход
Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает надёжно и безопасно
только при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Электроинструмент с неисправным выключателем
представляет опасность
и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте
e.
f.
g.
5.
a.
лицам, не знакомым с электроинструментом или
данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность
совмещения и легкость перемещения подвижных
частей, целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью
отремонтирован. Большинство несчастных случаев
являются следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности с острыми
кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии
с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами
с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные правила
безопасности при работе шлифовальными
машинами
♦
♦
Держите инструмент за изолированные ручки
при выполнении операций, во время которых
режущий инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой. Контакт насадки
с находящимся под напряжением проводом делает
не покрытые изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми», что создаёт
опасность поражения оператора электрическим
током.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только на неподвижной
поверхности. Если держать обрабатываемую
деталь руками или с упором в собственное тело,
РУССКИЙ ЯЗЫК
то можно потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание пыли,
возникающей в ходе шлифовальных работ,
может представлять опасность для здоровья
оператора
и окружающих лиц. Надевайте респиратор,
специально разработанный для защиты от пыли
и паров, и следите, чтобы лица, находящиеся
в рабочей зоне, также были обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
♦
♦
♦
♦
После окончания работы тщательно убирайте всю
образовавшуюся пыль.
Соблюдайте особую осторожность при удалении
краски, которая может иметь свинцовую основу,
или при шлифовании некоторых сортов дерева или
металла, которые могут быть источником токсичной
пыли:
♦ Не позволяйте детям или беременным женщинам
находиться в рабочей зоне.
♦ Не принимайте пищу, не пейте и не курите
в рабочей зоне.
♦ Удаляйте частицы пыли и прочие отходы
безопасным для окружающей среды способом.
Данное изделие не может использоваться людьми
(включая детей) со сниженными физическими,
сенсорными и умственными способностями или
при отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют работу под
присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть
с инструментом.
Назначение инструмента описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также
выполнение данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством по
эксплуатации, может привести к несчастному случаю
и/или повреждению личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться людьми
(включая детей) со сниженными физическими,
сенсорными и умственными способностями или
при отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют работу под
присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с инструментом.
Эти риски могут возникнуть при неправильном или
продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по
технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦
Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей прибора.
♦
Риск получения травмы во время смены деталей
прибора или насадок.
♦
Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием прибора.
При использовании прибора в течение
продолжительного периода времени делайте
регулярные перерывы в работе.
♦
Ухудшение слуха.
♦
Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с прибором (например, при
обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные
в технических характеристиках инструмента
и декларации соответствия, были измерены
в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут
использоваться при сравнении характеристик различных
инструментов. Приведенные значения уровня вибрации
могут также использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом,
и могут отличаться от заявленных значений. Уровень
вибрации может превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер (2002/44/
EC) для людей, использующих в процессе работы
электроинструменты, необходимо принимать во
внимание действительные условия использования
электроинструмента, учитывая все составляющие
рабочего цикла, в том числе время, когда инструмент
находится в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Остаточные риски
При работе данным прибором возможно возникновение
дополнительных остаточных рисков, которые не вошли
в описанные здесь правила техники безопасности.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Маркировка инструмента
Наравне с кодом даты на инструменте имеются
следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление
с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищён двойной
изоляцией, исключающей потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной на
информационной табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
повреждённого кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или
в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER.
Крепление шлифовальной бумаги 1/4
(Рис. А)
Внимание! Во время крепления шлифовальной бумаги
всегда блокируйте пусковой выключатель.
См. раздел «Защита от непреднамеренного пуска».
♦
Большим пальцем руки поднимите клипсовые
зажимы (Рис. А). Поворачивайте зажимы (4) вниз,
пока они полностью не раскроются.
♦
Разложите шлифовальную бумагу на плоской
поверхности, расположите по центру подошву
шлифмашины и крепко прижмите шлифмашину
к бумаге.
♦
Заверните края шлифовальной бумаги поверх краёв
шлифовальной подошвы и зажмите их при помощи
зажимов.
♦
Чтобы закрыть зажим, поворачивайте его рукоятку
назад до упора и полной фиксации на месте. При
креплении максимально натягивайте шлифовальную
бумагу.
ПРИМЕЧАНИЕ: На новых инструментах процесс
крепления шлифовальной бумаги может быть осложнён
твёрдостью шлифовальной подошвы. С течением
времени шлифовальная подошва сжимается, и крепление
бумаги будет проходить легче.
Использование удлинительного кабеля
♦
Всегда используйте удлинительные кабели
установленного образца, соответствующие
входной мощности данного электроинструмента
(см. раздел «Технические характеристики»). Перед
использованием проверьте удлинительный кабель
на наличие признаков повреждения, старения
и износа. В случае обнаружения повреждений
удлинительный кабель подлежит замене. При
использовании кабельного барабана, всегда
полностью разматывайте кабель. Использование
не соответствующего входному напряжению
инструмента и повреждённого или неисправного
удлинительного кабеля может привести к возгоранию
и поражению электрическим током.
Крепление самоклеющейся шлифовальной бумаги
♦
Убедитесь, что электроинструмент выключен
и отсоединен от электросети.
♦
Плотно и равномерно прижмите шлифовальную
бумагу к шлифовальной подошве таким образом,
чтобы отверстия в листе совместились с отверстиями
в подошве.
Составные части
Включение/выключение
Ваш прибор может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Переключатель блокировки выключателя/защиты от
непреднамеренного пуска
3. Шлифовальная подошва
4. Клипсовые зажимы для шлифовальной бумаги
5. Отверстие пылеотвода
6. Пылесборник
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
электроинструмент выключен и отсоединён от
электросети.
12
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте
перегрузки электроинструмента.
♦
♦
Удерживая шлифмашину, как показано на Рисунке С,
нажмите на клавишу пускового выключателя (1), не
оказывая давления на заготовку.
Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу
пускового выключателя.
Эксплуатация
Удерживая шлифмашину, как показано на Рисунке В,
включите её. Ведите инструмент по обрабатываемой
поверхности длинными широкими штрихами, позволяя
ему делать свою работу.
Чрезмерное давление на инструмент во время
шлифования значительно снижает скорость работы
и ухудшает качество отделки поверхности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Регулярно проверяйте свою работу. Данная шлифмашина
способна очень быстро удалять материал, особенно
с крупнозернистой шлифовальной бумагой.
♦
Переключатель блокировки выключателя/
защиты от непреднамеренного пуска
Техническое обслуживание
Данная шлифмашина оборудована переключателем,
позволяющим блокировать выключатель для выполнения
продолжительных по времени работ, а также защитой от
непреднамеренного пуска.
Блокировка выключателя (Рис. С)
♦
♦
Чтобы заблокировать выключатель, одной рукой
нажмите на клавишу выключателя (1), другой рукой
переведите переключатель (2) вправо в позицию
блокировки, как показано на Рисунке С.
Чтобы выключить инструмент, переведите
переключатель влево в положение разблокировки
и отпустите клавишу выключателя.
Защита от непреднамеренного пуска
♦
♦
Чтобы заблокировать инструмент от
непреднамеренного пуска, убедитесь, что клавиша
пускового выключателя (1) не нажата, и переведите
переключатель (2) вправо в положение блокировки.
Клавиша выключателя будет неактивна всё время,
пока выключатель заблокирован.
Чтобы разблокировать клавишу пускового
выключателя, переведите переключатель влево
в положение разблокировки. Теперь клавиша
выключателя активна.
Пылеудаление
Внимание! Пыль, собранная во время шлифования
с поверхностей с защитным покрытием (полиуретан,
олифа и пр.) может самовозгореться в пылесборнике или
в любом другом месте и стать причиной возникновения
пожара. Чтобы снизить риск возгорания, часто
опорожняйте пылесборник и строго следуйте инструкциям
производителя защитного покрытия и приведённым
в руководстве по эксплуатации шлифовальной машины.
♦
Чтобы установить пылесборник на шлифмашину,
выровняйте пазы (8) на пылесборнике (6)
с выступами (9) на отверстии пылеотвода (5).
Убедитесь, что более длинная сторона (10) отверстия
пылесборника находится на верхней стороне
отверстия пылеотвода.
♦
Надвиньте пылесборник на отверстие пылеотвода
и поверните пылесборник по часовой стрелке,
фиксируя его на месте, как показано на Рисунке F.
♦
Чтобы снять пылесборник, поверните пылесборник
против часовой стрелки и стяните его с отверстия
пылеотвода.
Чтобы опорожнить пылесборник, снимите его
с отверстия пылеотвода и вытрясите его содержимое
в соответствующий мусорный контейнер.
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы
и надёжность инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому
обслуживанию выключайте инструмент и отключайте его
от источника питания.
♦
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
Вашего инструмента мягкой щёткой или сухой тканью.
♦
Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
BLACK+DECKER или Вы больше в нём не нуждаетесь,
не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком
службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор старых
электроинструментов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать
их в торговом предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный
сервисный центр, который собирает их по нашему
поручению.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего
авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш
местный офис BLACK+DECKER по адресу, указанному
в данном руководстве по эксплуатации. Кроме
этого, список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах Вы можете
найти в интернете по адресу: www.2helpU.com
Ray Laverick
Руководитель отдела технических разработок
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
01/05/2015
Технические характеристики
KA450
(Тип 1)
Входное напряжение
В перем. тока
230
Потребляемая мощность
Вт
220
Число оборотов
(без нагрузки)
об./мин.
16000
Частота колебаний
(без нагрузки)
к./мин.
32000
Вес
кг
1,22 (инструмент
с установленным
пылесборником,
без упаковки)
Акустическая мощность (LWA) 85 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
LwA (акустическая мощность) 96 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трём осям), измеренных
в соответствии со стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 8,3 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
KA450 Шлифовальная машина
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», полностью
соответствуют стандартам: 2006/42/EC, EN 60745-1:2009
+A11:2010, EN 60745-2-4:2009 + A11:2011
Эти изделия также соответствуют Директиве 2004/108/ЕС
(до 19.04.2016), 2014/30/ЕС (от 20.04.2016) и 2011/65/ЕС.
За дополнительной информацией обращайтесь по
указанному ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за
соответствие технических данных и делает это заявление
от имени фирмы Black & Decker.
zst00275411 - 30-07-2015
14
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising