KA450 | Black&Decker KA450 ORBITAL SANDER instruction manual

382014-81 BAL
www.blackanddecker.eu
KA450
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
9
15
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
20
2
4
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaš vibracijski brusilnik BLACK+DECKER KA450 je
namenjen brušenju lesenih, kovinskih, plastičnih in barvanih
površin. To orodje je namenjeno izključno domači uporabi.
e.
Napotki za varno uporabo
f.
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozorila
in navodila. Če ne upoštevate spodaj navedenih
opozoril in napotkov, lahko to povzroči električni
udar, požar in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo
v prihodnje.
Pojem »električno orodje«, ki se pojavlja se nanaša na vaše
omrežje, ki deluje kabelsko orodje ali orodja, ki delujejo
s pomočjo baterije.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Varnost na delovnem mestu
Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode
pogostejše.
Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih, kjer
obstaja nevarnost eksplozije, kot so npr. prostori,
kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.
Električno orodje med delovanjem povzroča iskre, ki
lahko povzročijo požar ali eksplozijo.
Med uporabo električnega orodja naj bodo otroci in
drugi opazovalci na varni oddaljenosti. Njihove motne
lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
Električna varnost
Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.
Nikoli ne spreminjajte vtiča. Ne uporabljajte
adapterja v kombinaciji z drugimi kabelskimi
električni orodji. Originalni oziroma nespremenjene
vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami, kot so
cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Povečano
tveganje električnega udara obstaja, če je vaše telo
ozemljeno.
Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim vremenskim
pogojem.
Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje
električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Kabla nikoli ne
uporabljajte za prenašanje, vleko ali da izvlečete
vtič. Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti od
vročine, olja, ostrih robov in premikajočih se delov.
Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje
možnost električnega udara.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi na
prostem. Uporaba primernega napajalnega kabla za
delo na prostem zmanjšuje nevarnost električnega
udara.
Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju
neizbežna, uporabite napravo diferenčnega toka
(RCD). Uporaba naprava diferenčnega toka RCD
zmanjšuje možnost električnega udara.
Osebna varnost
Bodite pozorni, pazite kaj delate in uporabite zdravo
pamet, ko rokujete z električnim ročnim orodjem.
Ne uporabljajte električno orodje, ko ste utrujeni,
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Že trenutek
nepozornosti med delom z električnim orodjem lahko
privede do hudih telesnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
uporabljajte zaščitna očala. Zaščitna oprema, kot so
zaščitne maske proti prahu, nedrseča obutev, čelada ali
zaščita sluha ob uporabi zmanjšujejo telesne poškodbe.
Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju.
Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu za vklop
ali priključitev električnega orodja na električno omrežje
z vklopljenim stikalom povečuje možnost nesreč.
Pred vklopom orodja odstranite orodja ali ključe za
nastavitve. Orodje ali ključ, ki ste ga pustili na vrtljivem
sestavnem delu, lahko povzroči telesne poškodbe.
Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite za varno
stojišče in na ravnotežje. To omogoča boljši nadzor
nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
Oblečite se primerno. Ne nosite ohlapnih oblačil
ali nakita. Lasje, oblačilo in rokavice ne smejo biti
izpostavljeni gibljivim delom orodja. Ohlapna obleka,
nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo v premikajoče se
dele orodja.
Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo
praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so
pravilno priklopljene in da jih uporabljate pravilno.
Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša
nevarnosti, ki jih povzroča prah.
Uporaba in vzdrževanje električnega orodja
Ne uporabljajte sile, ko uporabljate električno orodje.
Uporabite električno orodje, ki je ustrezno za vaše
delo. Pravilna izbira orodja bo pripomogla, da bo delo
končano bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to
predpisano.
Ne uporabljajte električnega orodja, če stikalo ne
omogoča vklopa in izklopa. Orodje, ki ne omogoča
vklopa in izklopa je nevarno in ga je potrebno popraviti.
SLOVENSKI
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite
baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja,
menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja. Ta
previdnost zmanjšuje tveganje za zagon električnega
orodja po nesreči.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven
dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja osebam,
ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem
navodilom za uporabo. Električna orodja so nevarna,
če jih uporablja nepoučena oseba.
Električno orodje skrbno negujte. Preverite, ali so
komponente električnega orodja pravilno poravnane,
ali niso upognjene, polomljene oz. v stanju, ki lahko
povzroči motnje v delovanju električnega orodja. Če
je električno orodje pokvarjeno, ga pred uporabo
popravite. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega
vzdrževanja električnih orodij.
Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto. Skrbno
negovana rezalna orodja z ostrimi rezili se manj zatikajo
in so bolje vodljiva.
Uporabljajte električno orodje, pribor in orodje,
nastavke, itd. v skladu s temi navodili, pri čemer
upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga bo to
električno orodje opravljalo. Če se orodje uporablja za
druge namene, kot je priporočeno, lahko taka uporaba
povzroči poškodbe.
Servis
Električno orodje lahko servisira samo usposobljena
oseba, ki bo uporabila ustrezne rezervne dele v
primeru popravila električnega stroja. To je zagotovilo,
da se ohrani pravilno delovanje in varnost stroja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Dodatni varnostni napotki za brusilnike
♦
♦
Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor dotakne
skrite napeljave, električno orodje vedno držite za
izolirano površino. Če prerežete žico pod napetostjo,
bodo pod napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke
za vpetje obdelovanca v stabilno podlago. Če
držite obdelovanec z roko ali ga pritiskate ob telo, bo
nestabilen in lahko povzroči izgubo nadzora.
Opozorilo! Stik z ali vdihavanje prahu, ki nastaja pri
brušenju, lahko ogrozi zdravje uporabnika orodja in
ljudi v bližini. Uporabljajte zaščitno masko za prah,
ki je namenjena zaščiti pred prašnimi delci in dimom
in se prepričajte, da so osebe v delovnem območju
ali ki prihajajo v delovno območje tudi zaščitene.
♦
♦
♦
♦
Po končanem brušenju temeljito očistite prah.
Bodite še posebej previdni, če brusite površine
obdelovancev, ki vsebujejo svinec, ali pri brušenju
določenih vrst lesa in kovin, kjer lahko nastaja strupen
prah:
♦ Ne dovolite, da bi se v bližini zadrževale nosečnice
ali otroci.
♦ Na delovnem mestu ne jejte, pijte in ne kadite.
♦ Prah in ostanke oz. odpadke pri brušenju odstranjujte
na okolju prijazen način.
Tega orodja ne smejo uporabljati ljudje (tudi otroci)
z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi
sposobnostmi, s pomanjkljivim znanjem ali izkušnjami,
razen če delajo pod nadzorstvom ali so prejeli napotke
glede uporabe orodja s strani osebe, ki je odgovorna za
njihovo varnost.
Otroke je potrebno nadzorovati in tako zagotoviti, da se
ne bi po naključju igrali z napravo.
Namen uporabe je opisan v teh navodilih.
V kolikor uporaba rezalnih dodatkov, priključkov ali način
delovanja ni v skladu s predpisanimi navodili
v tem priročniku, obstaja nevarnost telesnih poškodb in/
ali poškodb orodja ali opreme.
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno
z otroci), z omejenimi fizičnimi senzornimi ali umskimi
sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja,
razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o
uporabi naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo
varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo ne
igrajo.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki
niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko
posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje
spadajo:
♦
Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.
♦
Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in pribora.
♦
Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja.
Če delate z orodjem dalj časa, poskrbite za redne
odmore.
♦
Okvara sluha.
♦
Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja praha, ki je
nastal zaradi uporabe vašega orodja (primer: rezanje
lesa, še posebej hrasta, bukve in MDF (mediapanske)
plošče).
5
SLOVENSKI
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile
izmerjene v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo
predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno
primerjavo orodij. Deklarirana vrednost vibracij se lahko
uporablja kot predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo
orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe orodja.
Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih
ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za zaščito oseb, ki
pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena
izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov
delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so poleg datumske kode nameščeni tudi naslednji
piktogrami:
Opozorilo! Preberite in upoštevajte navodila,
preden začnete uporabljati električno orodje.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna
nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, da omrežna
napetost ustreza vrednosti, ki je podana na nazivni
ploščici.
Če se priključni kabel poškoduje, ga lahko zamenja
le proizvajalec ali pooblaščen serviser podjetja
BLACK+DECKER, da se izognete potencialnim
nevarnostim.
♦
Uporaba napajalnega podaljška
♦
Uporabite podaljšek priključnega kabla, ki ustreza moči
električnega orodja (glejte tehnične podatke). Pred
uporabo preverite podaljšek kabla z oziroma na znake
poškodb, obrabe in staranja. Zamenjajte podaljšek kabla,
če je poškodovan ali defekten. Če uporabljate kolut,
vedno do konca odvijte kabel. Uporaba električnega
podaljška, ki ni v okviru nominalne vrednosti toka orodja
ali ki je poškodovan oz. pokvarjen, lahko privede do
požara in električnega udara.
Sestavni deli
To orodje vsebuje nekatere ali vse sestavne dele:
1. Dlansko stikalo za vklop/izklop
2. Drsnik za neprekinjeno delovanje/zaklep brusilnika
3. Brusilna podloga
6
4.
5.
6.
Sponka za pritrditev brusnega lista
Odprtina za odvod prahu
Posoda
Sestava
Opozorilo! Pred montažo zagotovite, da je orodje izklopljeno
in izključeno iz električnega omrežja.
Pritrditev četrtinskega brusnega lista (sl. A)
Opozorilo! Med montažo brusilnega lista mora biti brusilnik
izklopljen in zaklenjen.
Glej razdelek "Zaklep brusilnika"
♦
S prstom privzdignite sponko (sl. A). Zavrtite sponko (4)
navzdol, da se sponka popolnoma odpre.
♦
Brusni list položite na ravno površino, naravnajte brusilno
podlogo na središče enote in pritisnite brusilnik navzdol
na papir.
♦
Ovijte konca brusnega lista okoli konca brusilne podloge
in s pomočjo sponke pripnite papir na enoto.
♦
Sponko pritrdite tako, da jo zavrtite do konca nazaj
navzgor v prvotni položaj in zataknite v zaklenjen
položaj. Pri vstavljanju papirja bodite pozorni, da ga
optimalno napnete.
OPOMBA: Zaradi nefleksibilne brusilne podloge bo morda
nameščanje brusnega lista na novo orodje nekoliko oteženo.
S časom bo brusilna podloga postala mehkejša, kar bo
privedlo do lažjega vpenjanja brusnega lista.
Pritrditev brusilnega lista z najlonskimi zankami
♦
Zagotovite, da je orodje izklopljeno in izključeno iz
električnega omrežja.
♦
Brusni list čvrsto in enakomerno pritisnite na brusilno
osnovo, ter se prepričajte da se luknje lista ujemajo
z luknjami v osnovi.
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje svojo lastno hitrostjo. Ne
preobremenjujte orodja.
Vklop/izklop
♦
♦
Brusilnik primite, kot je prikazano na sl. C in rahlo
pritisnite dlansko stikalo (1), pri tem pazite, da ne
povzročite pritiska na obdelovanec.
Orodje izključite, tako da sprostite dlansko stikalo.
Uporaba orodja
Orodje primite, kot je prikazano na sl. B in VKLOPITE stikalo
v položaj "ON". Brusilnik vodite z dolgimi in enakomernimi gibi
po obdelovalni površini.
Uporaba sile zmanjša učinkovitost odnašanja materiala in
poslabša kakovost obdelane površine.
Pogosto preverjajte površino obdelovanca. Učinkovitost
odnašanja materiala lahko povečate z namestitvijo grobega
papirja.
SLOVENSKI
Drsni gumb za neprekinjeno delovanje/zaklep
brusilnika
♦
Brusilnik je opremljen s stikalom za zaklep vklopnega stikala
pri dolgotrajni uporabi orodja, lahko pa prepreči nenadejani
vklop orodja, ko je brusilnik izklopljen.
♦
Neprekinjeno delovanje (sl. C)
♦
♦
Če želite aktivirati neprekinjen način delovanja brusilnika,
z eno roko pritisnite dlansko stikalo (1) in z drugo roko
potisnite drsni gumb (2) v desno smer - v zaklenjen
položaj, kot je prikazano na sl. C.
Ko želite zaustaviti orodje, potisnite drsni gumb v levo
smer - odklenjen položaj in sprostite dlansko stikalo.
Zaklep brusilnika (sl. D)
♦
♦
Če želite ZAKLENITI brusilnik, se prepričajte, da
dlansko stikalo (1) ni pritisnjeno in potisnite drsni gumb
(2) v desno smer - v zaklenjen položaj. Ko je gumb v
zaklenjenem položaju, dlanskega stikala ni mogoče
aktivirati.
Ko želite odkleniti dlansko stikalo, potisnite drsni gumb
v levo smer - odklenjen položaj. Sedaj lahko pritisnete
dlansko stikalo.
Izsesavanje prahu
Opozorilo! Zbrani brusni prah, ki nastane pri brušenju
površinskih premazov (poliuretan, laneno olje, itd.), se lahko
v vrečki za prah ali kje drugje zaneti in povzroči požar. Da
zmanjšate nevarnost požara, redno izpraznite vrečko za prah
in sledite uporabniškim navodilom in navodilom proizvajalca
premazov.
♦
Če želite montirati posodo za prah na brusilnik,
poravnajte utore (8) na posodi za prah (6) z zatiči (9) na
odprtini za odvod prahu (5).
Prepričajte se, da je daljši del (10) odprtine posode za
prah na zgornjem delu odprtine za odvod prahu.
♦
Pomaknite posodo za prah na odprtino za odvod prahu
in obrnite posodo za prah v smeri gibanja urinega
kazalca, da se namesti v svojem položaju, kot je
prikazano na sl. F.
♦
Za odstranitev, posodo za prah obrnite v nasprotni smeri
gibanja urinega kazalca in odstranite posodo.
♦
Če želite izprazniti posodo za prah, jo najprej odstranite
z odprtine za odvod prahu in izpraznite vsebino
v primeren zaboj za odpadke.
Vzdrževanje
Vaš orodje je namenjeno dolgoročnemu delovanju
z minimalnimi vzdrževalnimi posegi. Dolgoročno zadovoljivo
delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
Redno čistite prezračevalne reže vašega orodja z mehko
ščetko ali suho krpo.
Redno čistite ohišje motorja s pomočjo vlažne krpe. Ne
uporabljajte jedkih ali kemičnih čistil.
Zamenjava vtiča napajalnega kabla (samo za Veliko
Britanijo in Irsko)
Če morate vgraditi nov vtič priključnega kabla:
♦
Varno odložite stari vtič.
♦
Priključite rjavi vodnik na sponko napetostnega voda
novega vtiča.
♦
Priključite modri vodnik na sponko nevtralnega voda.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte nobene
žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi
s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka: 5 A.
Skrb za varovanje okolja
Odsluženo orodje odlagajte ločeno od navadnih
komunalnih odpadkov. Izdelka ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš izdelek BLACK+DECKER ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne
zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo
pripravite za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in embalaže
omogoča recikliranje in ponovno uporabo
materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore
k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši
porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih
aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih odpadkov ali pri
prodajalcu, ko kupite nov izdelek
BLACK+DECKER vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov BLACK+DECKER, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite izkoristiti
predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite
pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel
namesto vas.
Če bi radi stopili v stik s predstavnikom pooblaščenega
servisnega centra, poiščite najbližjo zastopniško pisarno
BLACK+DECKER - kontaktni naslov boste našli v tem
priročniku. Seznam pooblaščenih BLACK+DECKER
serviserjev in opis vseh po prodajnih storitev je podan tudi na
naslednji spletni strani: www.2helpU.com
Opozorilo! Pred začetkom vzdrževanja izključite orodje in ga
izklopite iz električnega omrežja.
7
SLOVENSKI
Garancija
Tehnični podatki
KA450
(Tip 1)
Priključna napetost
Vizmenična
230
napetost
Vhodna moč
W
220
Vrtljaji (brez obremenitve)
min-1
16000
Oscilacija (brez
obremenitve)
min-1
32000
Teža
kg
1,22 naprava in vrečka za prah,
brez embalaže
LpA (raven zvočnega tlaka) 85 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)
LWA (raven zvočne moči) 96 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
v skladu z EN 60745:
Emisija vibracij (ah) 8.3 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
ES izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
Vibracijski brusilnik serije KA450
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod “tehničnimi
podatki” v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-4:2009 + A11:2011
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/30/EU
in 2011/65/EU.
Za več informacij kontaktirajte Black & Decker na spodnjih
naslovih ali pa se sklicujte na zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke in daje
to izjavo v imenu Black & Deckerja.
Ray Laverick
Vodja inženiringa
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
1.5.2015
8
Black & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost
svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To garancijska
izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše
uzakonjene pravice. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake
v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti v 24 mesecih
od dneva nakupa, Black & Decker jamči, da bo zamenjal
okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni
obrabi, ali zamenjal take izdelke ter tako poskrbel za čim manj
težav za kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
◆
Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan
v najem;
◆
Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
◆
Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov,
snovi ali nesreč;
◆
Popravila so poskušali opraviti ljudje, ki niso pooblaščeni
serviserji Black & Deckerja.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti dokazilo
o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju. Lokacijo
najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da
kontaktirate z lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na naslov,
ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Black & Deckerjevih serviserjev in vsi podatki
o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com
Prosimo, obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in registrirajte svoj novi izdelek
BLACK+DECKER; obenem vas bomo tako lahko tudi
obveščali o novih izdelkih in posebnih ponudbah. Za več
informacij glede blagovne znamke BLACK+DECKER
in njegovih izdelkih, obiščite spletno stran
www.blackanddecker.co.uk
HRVATSKI
Namjena
Ova brusilica BLACK+DECKER KA450 predviđena je za
brušenje drva, metala, plastike i obojenih površina. Ovaj je
alat predviđen isključivo za amatersku upotrebu.
f.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja
i uputa navedenih u nastavku može rezultirati
strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim
ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima
odnosi se na vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom
(bez žice).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Sigurnost u radnom području
Područje rada držite čistim i dobro osvijetljenim.
Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
S električnim alatima nemojte raditi u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni aparati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
Prilikom rada s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli
biste izgubiti nadzor nad uređajem.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte
utikač. Nemojte rabiti prilagodne utikače
s uzemljenim električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od strujnog
udara.
Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je
povećan.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od
strujnog udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene.
Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje,
povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz
električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora
topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili
zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenim
prostorima upotrijebite produžni kabel pogodan za
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela prikladnog
za otvorene prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od
neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba sklopke
na diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od strujnog
udara.
Osobna sigurnost
Prilikom rada s električnim alatom budite oprezni,
usredotočeni na rad i primjenjujte zdravorazumski
pristup. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili
pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak
nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih ozljeda.
Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit
će rizik od tjelesnih ozljeda.
Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja ili
nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom
položaju.
Nošenje električnog alata tako da je prst na prekidaču
ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač
uključen dovodi do nezgoda.
Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega sve ključeve za podešavanje. Ostavljanje
ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu i zauzmite
stabilan položaj. To omogućuje bolji nadzor nad
električnim alatom u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću ili
nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje
od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako su omogućeni uređaji za priključivanje
izvlačenja i prikupljanja prašine, osigurajte njihovo
pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za
prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite
odgovarajući električni alat za posao koji obavljate.
Prikladan električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao
brzinom za koju je predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.
Svaki električni alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
9
HRVATSKI
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja
električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju Ove sigurnosne mjere
smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog
alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su ako njima rade nestručni
korisnici.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li kakvih
otklona, savinutih ili napuklih dijelova ili bilo
kakvih drugih stanja koja mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga
prije upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima.
Pravilno održavanje reznih alata i njihovih oštrica
smanjuje mogućnost savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke itd. upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama te uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije namijenjen može
dovesti do opasnih situacija.
Servisiranje
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. To omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
brusilice
♦
♦
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane
rukohvate dok radite u područjima gdje bi pribor
mogao doći u dodir sa skrivenim ožičenjima.
U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom pod
naponom, taj se napon može prenijeti na metalne
dijelove alata i uzrokovati strujni udar.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan način
učvrstite radni materijal za stabilnu platformu.
Pridržavanje radnog materijala rukom ili njegovo
oslanjanje na tijelo nije sigurno i može dovesti do gubitka
nadzora.
Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom tijekom
brušenja ili njezino udisanje može ugroziti zdravlje
rukovatelja i osoba u blizini. Nosite zaštitnu masku
posebno namijenjenu za zaštitu od prašine i para te
omogućite zaštitu drugih osoba koje se nalaze
u radnom području ili njime prolaze.
10
♦
♦
♦
♦
Nakon brušenja uklonite svu prašinu.
Obratite posebnu pažnju prilikom brušenja boje koja bi
mogla biti proizvedena na bazi olova ili tijekom brušenja
nekih drva ili metala koji bi mogli proizvoditi otrovnu
prašinu:
♦ Djeci i trudnicama ne dopuštajte pristup u radno
područje.
♦ U radnom području nemojte jesti, piti ni pušiti.
♦ Otpadne čestice i prašinu odbacite na siguran način.
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba
sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, uključujući i djecu, ili osoba
s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila
upute koje se odnose na sigurnu upotrebu uređaja.
djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala
uređajem.
Predviđena namjena opisana je u ovom priručniku.
Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao i
izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog alata za radnje
koje nisu opisane u ovom priručniku može predstavljati
opasnost od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba
s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila
upute za sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo njihovo
igranje ovim uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici, koji nisu
navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici
mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, produljene
upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, neke stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći,
a to su:
♦
Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦
Ozljede uzrokovane tijekom promjene dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
♦
Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata. Radite
redovite pauze tijekom upotrebe bilo kojeg alata
tijekom duljih razdoblja.
♦
Oštećenje sluha.
♦
Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom rada
s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom
i ivericom).
HRVATSKI
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene
u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene su
u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja
navedenom u dokumentu EN 60745 i mogu se koristiti
za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana emisija
vibracija može se upotrijebiti i za preliminarno procjenjivanje
izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tijekom stvarne upotrebe
električnog alata može se razlikovati od deklarirane
vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi. Razina
vibracija može porasti iznad navedene razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se
odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za
zaštitu osoba koje redovito koriste električne alate, potrebno
je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne
uvjete i način upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog
ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog
zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune
radne brzine.
Oznake na alatu
Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni sljedeći simboli
upozorenja:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda,
korisnik mora pročitati priručnik s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke BLACK + DECKER
kako bi se izbjegle opasnosti.
Upotreba produžnog kabela
Uvijek upotrijebite odobreni produžni kabel prikladan za
napajanje ovog alata (pregledajte tehničke podatke).
Prije uporabe provjerite ima li na produžnom kabelu
znakova oštećenja, habanja i istrošenosti. Zamijenite
produžni kabel ako je oštećen ili neispravan. U slučaju
upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek potpuno
odmotajte. Upotreba produžnog kabela koji nije prikladan
za ulaznu snagu alata ili koji je oštećen ili neispravan
može predstavljati rizik od požara i strujnog udara.
♦
Značajke
Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih značajki.
1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Klizač za (de)blokiranje
3. Brusna ploča
4. Stezaljka papira
5. Otvor za ispuštanje prašine
6. Spremnik
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat isključen
i odvojen od električnog napajanja.
Pričvršćivanje lista brusnog papira formata 1/4 (sl.A)
Upozorenje! Deblokirajte brusilicu tijekom postavljanja
brusnog diska.
Pogledajte odjeljak "Deblokiranje".
♦
Podignite stezaljke palcem (sl. A). Zakrenite stezaljku (4)
prema dolje tako da se potpuno otvori.
♦
Postavite brusni papir na ravnu površinu, centrirajte
podložak uređaja i čvrsto pritisnite brusilicu na papir.
♦
Preklopite krajeve brusnog papira oko rubova podloška
za brušenje te ih pričvrstite pomoću stezaljki.
♦
Da biste zatvorili stezaljke, zakrenite ručice prema natrag
do kraja i učvrstite ih u tom položaju. Prilikom pritezanja
napnite brusni papir što je više moguće.
NAPOMENA: na novim alatima može biti teško postaviti
brusni papir zbog krutosti brusnog podloška. Postavljanje
s vremenom postaje lakše kako se podložak komprimira.
Postavljanje brusnih listova pomoću plastičnih omči
Prije sastavljanja provjerite je li alat isključen i odvojen
od električnog napajanja.
♦
List čvrsto pritisnite na bazu za brušenje, pazeći da se
otvori na listu poklapaju s otvorima na bazi.
♦
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom. Alat nemojte
preopterećivati.
Uključivanje/isključivanje
♦
♦
Držite brusilicu kao što je prikazano na slici C i stisnite
tako da se papučica (1) pritisne bez pritiskanja radnog
materijala.
Za isključivanje alata pustite papučicu.
Upotreba
Primite brusilicu kao što je prikazano na slici B i uključite je
(ON). Pomičite je dugim, kružnim pokretima duž površine,
puštajući je da radi relativno slobodno.
Pritiskanje alata tijekom brušenja zapravo usporava proces
skidanja čestica i pruža slabiju kvalitetu završne obrade.
Često provjeravajte tijek rada. Brusilica može brzo uklanjati
materijal, osobito uz upotrebu grubljeg papira.
11
HRVATSKI
Klizač za (de)blokiranje
Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)
Ova je brusilica opremljena prekidačem koji omogućuje
njezino blokiranje za dulju upotrebu i deblokiranje radi
sprječavanja nehotičnog pokretanja.
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦
Na siguran način odbacite stari utikač.
♦
Smeđi vodič spojite na fazni priključak u novom utikaču.
♦
Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati. Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 5 A.
Blokiranje (sl. C)
♦
♦
Da biste blokirali alat, jednom rukom pritisnite papučicu
(1), a drugom pomaknite klizač (2) udesno u blokirani
položaj kao što je prikazano na sl. C.
Da biste zaustavili alat, pomaknite klizač ulijevo
u deblokirani položaj i pustite papučicu.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije se
odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Deblokiranje (sl. D)
♦
♦
Da biste deblokirali alat, provjerite da papučica (1)
nije pritisnuta i pomaknite klizač (2) udesno u blokirani
položaj. Papučica se ne može pritisnuti dok je prekidač
u blokiranom položaju.
Da biste deblokirali papučicu, pomaknite klizač ulijevo
u deblokirani položaj. Papučica se sada može pritisnuti.
Ako je vaš BLACK + DECKER proizvod potrebno zamijeniti
ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte ga kao
uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za
zasebno prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih
materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja
okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Prikupljanje prašine
Upozorenje! Prikupljena brusna prašina od površinskih
premaza (poliuretan, laneno ulje itd.) može se samozapaliti
u vreći za prašinu brusilice ili drugdje te uzrokovati požar.
Da biste smanjili rizik, često praznite vreću i striktno se
pridržavajte priručnika te uputa proizvođača premaza.
♦
Da biste pričvrstili spremnik na brusilicu, poravnajte
žljebove (8) u spremniku (6) s izbočinama (9) na otvoru
za prašinu (5).
Provjerite je li dulja strana (10) otvora spremnika na
gornjoj strani otvora.
♦
Navucite spremnik na otvor za prašinu i zakrenite
spremnik u smjeru kazaljke na satu kako biste ga
učvrstili, kao što je prikazano na sl. E.
♦
Da biste uklonili spremnik, zakrenite ga suprotno od
kazaljke na satu.
♦
Da biste ispraznili spremnik, odvojite ga od otvora
za prašinu i ispraznite sadržaj u odgovarajući koš za
otpatke.
Održavanje
Vaš je alat projektiran za dugotrajnu upotrebu uz minimalna
održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnom čuvanju i redovitom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja
isključite alat i iskopčajte ga iz napajanja.
♦
Utore za prozračivanje na alatu redovito čistite mekim
kistom ili suhom krpom.
♦
Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne
upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na bazi
otapala.
12
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih
odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili
ovaj proizvod.
Tvrtka BLACK+DECKER omogućuje prikupljanje i recikliranje
BLACK+DECKER proizvoda nakon isteka njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo
da svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke
BLACK+DECKER na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Također, potpuni popis ovlaštenih BLACK+DECKER
servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com
Tehnički podaci
KA450
(Tip 1)
230
Ulazni napon
VAC
Ulazna snaga
W
220
Okretaji (bez opterećenja)
min-1
16000
Oscilacije (bez opterećenja)
min-1
32000
Težina
kg
1,22 radna jedinica s vrećom za
prašinu, bez ambalaže
HRVATSKI
LpA (zvučni tlak) 85 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
LWA (zvučna snaga) 96 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
◆
◆
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:
Vrijednost emisije vibracija (ah) 8,3 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
Brusilica KA450
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku
"tehnički podaci" u skladu sa sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-4:2009 + A11:2011
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama 2004/30/EU
i 2011/65/EU.
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Black & Decker
putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
◆
◆
Proizvod bio korišten u trgovanju, profesionalnoj upotrebi
ili u svrhu unajmljivanja;
Proizvod je bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana stranim
predmetima, tvarima ili u nezgodi;
Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog
servisnog osoblja ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom
serviseru morate predočiti dokaz o kupnji. Lokaciju najbližeg
ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti
kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na
adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni popis
ovlaštenih Black & Decker servisa i sve pojedinosti o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su putem
interneta na adresi: www.2helpU.com
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali svoj
novi BLACK+DECKER proizvod i bili u tijeku s najnovijim
proizvodima i posebnim ponudama. Dodatne informacije
o tvrtki BLACK+DECKER i našem proizvodnom asortimanu
dostupne su na lokaciji www.blackanddecker.co.uk
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke
dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Black & Decker.
Ray Laverick
Rukovoditelj inženjerskog odjela
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
1.5.2015.
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih proizvoda
te pruža iznimno jamstvo. Ova izjava o jamstvu dodatak je
vašim zakonskim pravima i ni na koji ih način ne narušava.
Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske
unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan uslijed
nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi ili nedostatne
usklađenosti, unutar 24 mjeseca od dana kupnje, tvrtka
Black & Decker jamči zamjenu neispravnih dijelova, popravak
dijelova izloženih uobičajenom habanju i trošenju ili zamjenu
takvih proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti
za našeg kupca, osim ako je:
13
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji
ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom
servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod
po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad
14
R ADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Vaše BLACK+DECKER vibraciona brusilica je namenjena za
brušenje drveta, metala, plastike i obojenih površina. Ovaj
alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može izazvati
električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima
odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezbednost radnog područja
Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro
osvetljeno. Nered i mračna područja izazivaju nezgode.
Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju
varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim
alatom. Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.
Električna bezbednost
Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte
modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične
adaptere sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjiće
opasnost od električnog udara.
Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog udara
ako je vaše telo uzemljeno.
Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima.
Voda koja prodre u električni alat povećava opasnost od
električnog udara.
Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad koristiti
kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača
električnog alata. Kabl udaljite od toplote, ulja, oštrih
rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
Pri upotrebi električnog alata na otvorenom prostoru
koristite produžni kabl koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru. Korišćenje kabla koji je
podesan za upotrebu na otvorenom prostoru umanjuje
opasnost od električnog udara.
f.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog
alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID
zaštitnom sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od
električnog udara.
3.
a.
Lična bezbednost
Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite
sa električnim alatom. Nemojte da koristite električni
alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola
ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu
za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu,
zaštitna obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili
zaštita za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne povrede.
Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se da
prekidač bude isključen pre povezivanja električnog
napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata.
Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili
električnih alata sa prekidačem koji su priključeni na
napajanje izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje
pre uključivanja električnog alata. Ključ za pritezanje
ili podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu
električnog alata može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan
položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku odeću
ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od pokretnih
delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje prašine
i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste. Sakupljanje
prašine može da umanji opasnosti povezane sa
prašinom.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Upotreba i održavanje električnih alata
Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri,
obaviti posao za koji je konstruisan.
Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može
da se uključi i isključi. Svaki električni alat koji se ne
može kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo
kakvih podešavanja, zamene pribora ili odlaganja
15
SRPSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
električnog alata. Takve preventivne bezbednosne
mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja
dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate
sa ovim električnim alatom ili ovim uputstvima da
rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni
u rukama neveštih korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite da li su
pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su delovi
polomljeni i da li postoji bilo koje drugo stanje koje
može uticati na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi pre
upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu oštri i čisti.
Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama
ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
Korisite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu
sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove
i rad koji treba obaviti. Korišćenje električnog alata za
radove za koje nije namenjen može dovesti do opasne
situacije.
Servis
Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
brusilice
♦
♦
Električni alat držite za izolovane rukohvate kada
obavljate radove pri kojima postoji mogućnost da
rezni pribor dodirne skrivene vodove. Rezni pribor koji
dodirne strujni kabl može da stavi pod napon metalne
delove električnog alata i izloži rukovaoca električnom
udaru
Koristite stezaljke ili druge praktične načine da
osigurate i poduprete predmet obrade na stabilnu
platformu. Držanje radnog predmeta jednom rukom ili
upiranjem u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Upozorenje! Dodir sa prašinom koja nastaje
prilikom brušenja li njeno može da ugrozi zdravlje
rukovaoca i eventualno prisutne osobe. Nosite
zaštitnu masku koja je specijalno dizajnirana za
zaštitu od prašine i isparenja i osigurajte da osobe
koje ulaze u radno područje takođe budu zaštićene.
16
♦
♦
♦
♦
Temeljno uklonite prašinu nakon brušenja.
Budite posebno oprezni kada brusite boju koja je možda
na bazi olova ili ako brusite drva i metal koji mogu da
proizvedu toksičnu prašinu:
♦ Nemojte da dozvolite deci ili trudnicama da ulaze
u radno područje.
♦ Nemojte da jedete, pijete ili pušite u radnom
području.
♦ Bezbedno odložite u otpad svu prašinu i drugi otpad.
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući
i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe,
osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi
sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena za
njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju
sa uređajem.
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili
vršenje bilo koje druge operacije ovim alatom koja nije
preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati
opasnost od fizičkih povreda i/ili materijalne štete.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj aparat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući
i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe,
osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi
sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena za
njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju
sa uređajem.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali
rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za
bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske
upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦
Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
delova.
♦
Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili
pribora.
♦
Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata. Ako
sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se
da redovno pravite pauze.
♦
Slabljenje sluha.
♦
Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem prašine
koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa
drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om)
SRPSKI
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren
prema mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745
i može se koristiti za upoređivanje alata. Deklarisana
emisiona vrednost vibracija se takođe može koristiti za
preliminarnu procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne
primene električnog alata može se razlikovati od deklarisane
vrednosti što zavisi od načina na koji se koristi alat. Nivo
vibracija može da se poveća iznad navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi zaštite
osoba koje redovno koriste električne alate na radnom mestu,
procena izloženosti vibracijama treba da uzme u obzir realne
uslove upotrebe i način na koji se alat koristi, kao i sve delove
radnog ciklusa kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena
kada je alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Pored datumske šifre su prikazani sledeći piktogrami na alatu:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od povreda,
korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban
kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon
izvora napajanja odgovara naponu na natpisnoj
pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač
ili ovlašćeni BLACK+DECKER servisni centar da bi se
izbegla opasnost.
Korišćenje produžnog kabla
Uvek koristite odobreni produžni kabl koji je pogodan
za napajanje ovog alata (pogledajte tehničke podatke).
Pre upotrebe, proverite da li na produžnom kablu
postoje znakovi oštećenja, habanja i starenja. Zamenite
produžni kabl ako je oštećen ili neispravan. Ako koristite
kablovski kotur, uvek potpuno odmotajte kabl. Korišćenje
produžnog kabla koji nije pogodan za ulaznu snagu alata
ili koji je oštećen ili pokvaren može dovesti do rizika od
električnog udara.
♦
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Preklopni prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Klizač za uključivanje/isključivanje blokade
3. Brusna pločica
4. Stezač papira
5. Priključak za prašinu
6. Kanister
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat isključen i da
je utikač alata izvučen iz utičnice.
Pričvršćivanje 1/4 brusnog papira (sl.A)
Upozorenje! Blokirajte brusilicu pre montaže brusnog diska.
Pogledajte poglavlje "Blokiranje".
♦
Podignite svojim palcem stezače, (sl. A). Rotirajte stezač
(4) prema naniže dok se kompletno ne otvori.
♦
Položite brusni papir na ravnu površinu i centrirajte
pločicu uređaja, pritisnite brusilicu čvrsto naniže na papir.
♦
Savijte krajeve brusnog papira oko krajeva pločice
i stegnite ih pomoću stezača.
♦
Rotirajte ručice stezača nazad prema naviše sve dok
može i zaključajte ih u mestu. Prilikom stezanja razvucite
što je više moguće brusni papir.
NAPOMENA: Na novim alatima može doći do poteškoća
prilikom postavljanja brusnog papira zato što je brusna
pločica suviše kruta. To stanje će se poboljšati vremenom jer
se pločica sabija.
Nameštanje brusnog lista sa najlonskim omčama
Uverite se da je alat isključen i da je utikač alata izvučen
iz utičnice.
♦
Postavite brusni papir čvrsto i ravnomerno na brusnu
ploču i pobrinite se da otvori na listu budu centrirani sa
otvorima na ploči.
♦
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
Uključeno/isključeno
♦
♦
Držite brusilicu kao što je prikazano na slici C i stisnite
je tako da preklopni prekidač (1) pritiska na radnom
komadu bez preteranog upotrebe sile.
Da biste isključili alat, pustite preklopni prekidač za
uključivanje i isključivanje.
Rukovanje
Uhvatite brusilicu kao što je prikazano na slici B i UKLJUČITE
je. Pomerajte je u dugim, dalekosežnim hodovima duž
površine, puštajući je da sama radi.
Pritisak naniže na alatu tokom brušenja zapravo usporava
uklanjanje sloja i stvara završni sloj slabijeg kvaliteta.
Često proveravajte svoj rad. Brusilica je u stanju da brzo
uklanja materijal naročito sa grubim brusnim papirom.
Klizač za blokiranje/deblokiranje
Ova brusilica je opremljena sa prekidačem koji vam
omogućava da ga blokirate za produženu upotrebu,
i deblokirate da biste sprečili nesrećnu situaciju.
17
SRPSKI
Blokiranje (sl. C)
♦
♦
Za blokiranje alata pritisnite preklopni prekidač (1)
jednom rukom i gurnite klizač (2) udesno u blokiranoj
poziciji sa drugom rukom, kao što je prikazano slici C.
Za zaustavljanje alata, gurnite klizač ulevo u deblokiranoj
poziciji i otpustite preklopni prekidač.
Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače dobrog
kvaliteta. Preporučeni osigurač: 5 A.
♦
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se
odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Deblokiranje (sl. D)
♦
♦
Za deblokiranje alata uverite se da preklopni prekidač
(1) nije pritisnuti i gurnite klizač (2) udesno u blokiranoj
poziciji. Preklopni prekidač se ne može pritisnuti dok je
prekidač u blokiranoj poziciji.
Za deblokiranje preklopnog prekidača, gurnite klizač
ulevo u deblokiranoj poziciji. Sada se preklopni prekidač
može pritisnuti.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš BLACK+DECKER
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije potreban,
ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite kao
poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih
materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja
životne sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.
Sakupljanje prašine
Upozorenje! Sakupljena prašina brušenja od premaza na
površinama (poliuretan, ulje od laneno seme, itd.) se može
samozapaliti u vrećama za prašini ili bilo gde i prouzrokovati
požar. Da biste smanjili rizik često praznite vreću i sledite
strogo uputstvo za brusilicu i instrukcije proizvođača laka.
♦
Da biste pričvrstili kanister na brusilicu, poravnjajte
žljebove (8) na kanistru (6) sa ispupčenjima (9) na
priključku za prašinu (5).
Uverite se da se duža strana (10) otvora kanistra nalazi
na vrhu priključka.
♦
Ubacite kanister u priključak za prašinu i okrećite
kanister udesno za zaključavanje u mestu, kao što je
prikazano u slici F.
♦
Za skidanje okrećite kanister ulevo i skinite kanister.
♦
Za pražnjenje kanistra skinite ga od priključka za prašinu
i istresite prašinu od brušenja u pogodnu posudu za
otpad.
Održavanje
Vaš alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu
sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata i
redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju
isključite alat i odvojite ga sa napajanja.
♦
Redovno čistite ventilacione otvore na vašem alatu
pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦
Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu.
Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su
abrazivna ili sadrže rastvarač.
Zamena utikača (samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦
Bezbedno zbrinite stari utikač.
♦
Braon provodnik povežite na kontakt za fazu u novom
utikaču.
18
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili
novi proizvod.
BLACK+DECKER obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu BLACK+DECKER proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj
proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti
odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno BLACK+DECKER predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih BLACK+DECKER servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na
internetu, na adresi: www.2helpU.com
Tehnički podaci
KA450
(Tip 1)
230
Ulazni napon
Vac
Ulazna snaga
W
220
Broj okretaja (bez
opterećenja)
min-1
16000
Oscilacije (bez opterećenja)
min-1
32000
Težina
kg
1.22 radna jedinica sa vrećom za
prašinu, bez pakovanja
SRPSKI
LpA (zvučni pritisak) 85 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
◆
LWA (zvučna snaga) 96 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
◆
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) prema EN 60745:
◆
Emisiona vrednost vibracija (ah) 8,3 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
KA450 vibraciona brusilica
Black&Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-4:2009 + A11:2011
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/30/EU i 2011/65/EU.
Za više informacija kontaktirajte Black & Decker na sledećoj
adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.
◆
Da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne
svrhe ili najam;
Proizvod je bio izložen nenamenskoj upotrebi ili nemaru;
Proizvod je pretrpeo oštećenja usled dejstva stranih
predmeta, supstanci ili nezgoda;
da je pokušana popravka od strane osoba koje nisu
ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje firme Black
& Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu garancije,
potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom serviseru pokažete
dokaz o kupovini. Kontaktirajte lokalno Black & Decker
predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black+Decker servisera
i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove
i kontakte naći ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com
Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.co.uk da
biste registrovali svoj novi BLACK+DECKER proizvod
i da biste bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama. Više informacija o BLACK+DECKER
brendu i našem asortimanu proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Black&Decker.
Ray Laverick
Direktor inženjeringa
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
1.5.2015
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi
izvanredne garantne uslove. Ova garantna izjava je dodatna
i ni na koji način ne osporava vaša zakonska prava. Ova
garancija važi na teritorijama država članica Evropske Unije
i na slobodnom evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane
neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili neusklađenosti
u periodu od 24 meseci od datuma kupovine, Black & Decker
garantuje da će zameniti neispravne delove, popraviti
proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti
takve proizvode kako bi obezbedila što je moguće manje
neprijatnosti svojim potrošačima osim u slučaju:
19
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата BLACK+DECKER KA450 шмиргла со 1/4
абразивна хартија е наменета за шмирглање на дрво,
метал, пластика и бојадисани површини. Алатката
е наменета само за домашна употреба.
г.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност
и долу наведените упатства може да доведе до
електричен удар, пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за
идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени
мерки за безбедност се однесува на вашата електрична
алатка што работи на струја (преку кабел), или на
електрична алатка што работи на батерии (без кабел).
1.
a.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
20
Безбедност на работното место
Одржувајте го работното место чисто и добро
осветлено. Пренатрупани и темни места се причина
за незгоди.
Немојте да работите со електрични алатки во
експлозивни окружувања, какви што постојат кога
има присуство на запалливи течности, гасови
или честички. Електричните алатки произведуваат
искри што можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
Држете ги децата и присутните лица настрана
додека употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
Безбедност од електричен удар
Приклучокот на електричната алатка мора да
се совпаѓа со приклучницата. Никогаш не го
преправајте приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци и соодветните
приклучници ќе го намалат ризикот од електричен
удар.
Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен ризик од
електричен удар ако вашето тело е заземјено.
Не ги изложувајте електричните алатки на дожд
или влажност.
д.
ѓ.
3.
a.
б.
в.
г.
д.
ѓ.
Навлегувањето на вода во електричната алатка го
зголемува ризикот од електричен удар.
Употребувајте го кабелот правилно. Никогаш не
го употребувајте кабелот за носење, влечење
или исклучување на електричната алатка. Држете
го кабелот настрана од топлина, масло, остри
рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот од
електричен удар.
Кога работите со електрична алатка надвор,
употребувајте продолжен кабел кој е соодветен
за надворешна употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од електричен
удар.
Лична безбедност
Бидете претпазливи, внимавајте што правите
и користете логика кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка може да
доведе до серизна лична повреда.
Носете опрема за лична заштита. Секогаш носете
заштита за очите. Заштитната опрема, како што се
маски против прав, нелизгачки сигурносни обувки,
шлемови или штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува за соодветни
работни услови.
Спречете ненамерно вклучување на алатката.
Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите алатката на извор
на струја и/или на батериски пакет или пред да ја
подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на извор на струја
на вклучени алатки може да доведе до незгоди.
Отстранете ги сите алатки за подесување или
клучеви пред да ја вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што е закачена на
ротирачкиот дел на електричната алатка може да
доведе до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на земјата
и бидете во рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над електричната
алатка во неочекувани ситуации.
Носете соодветна облека. Не носете широка
облека или накит. Држете ги косата, облеката
МАКЕДОНСКИ
е.
4.
а.
б.
в.
г.
д.
ѓ.
е.
и ракавиците настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или долгата коса може да
бидат фатени во подвижните делови.
Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
Употреба и одржување на електрични алатки
Не ја употребувајте електричната алатка на сила.
Употребувајте електрична алатка што е соодветна
за вашата работа. Соодветната електрична алатка
ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со
брзината за која што била дизајнирана.
Не употребувајте ја електричната алатка доколку
прекинувачот не ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да се контролира
преку прекинувачот е опасна и мора да биде
поправена.
Исклучете го приклучокот од изворот на струја
или од батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни мерки
го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
Одлагајте ги електричните алатки што не ги
употребувате надвор од досег на децата и не
дозволувајте да ги употребуваат лица кои не
се запознаени со нивната функција и со овие
упатства. Електричните алатки се опасни кога со нив
ракуваат необучени корисници.
Одржувајте ги електричните алатки. Проверете
дали подвижните делови се лошо поставени,
заглавени или оштетени, или постои друга
состојба што би можела да влијае врз
работењето на електричните алатки. Доколку
електричната алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите. Многу незгоди се
предизвикани поради лошо одржувани електрични
алатки.
Одржувајте ги алатките за сечење остри и чисти.
Правилно одржуваните алатки за сечење со остри
рабови за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
Употребувајте ги електричните алатки, приборот,
сечилата и сл. во склад со овие упатства, имајќи
ги во предвид работните услови и работата која
треба да се заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од нејзината
намена може да доведе до опасна ситуација.
5.
а.
Сервис
Вашите електрични алатки треба да ги сервисира
квалификувано лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете сигурни дека се
одржува безбедноста на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки за
безбедност при користење на шмиргли
♦
♦
Фаќајте ги електричните алатки само за
изолираните површини за држење кога вршите
работа при која додатокот за сечење може
да дојде во допир со скриени жици. Доколку
додатокот за сечење допре жица под напон, тоа
може да ги доведе изложените метални делови
од електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот.
Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот на
обработка на стабилна подлога. Придржувањето
на предметот на обработка со рака или со тело го
прави нестабилен и може да доведе до губење на
контрола.
Предупредување! Допирањето или
вдишувањето на правта што се створа при
шмирглање може да го загрози здравјето на
ракувачот или на присутните лица. Носете маска
за прав што е посебно направена за заштита
од прав и испарувања и осигурајте лицата што
стојат или влегуваат во зоната на работа да
бидат исто така заштитени.
♦
♦
♦
Темелно исчистете ја сета прав откако ќе завршите
со шмирглањето.
Бидете посебно внимателни кога шмирглате боја
што можеби е врз база на олово или кога шмирглате
некои дрва и метал кои што можат да создадат
токсичен прав:
♦ Не им дозволувајте на деца или на трудници да
влезат во зоната на работа.
♦ Немојте да јадете, пиете или пушите во зоната на
работа.
♦ Ослободете се од честичките од прав и од
другиот отпад на безбеден начин.
Оваа алатка не е наменета за употреба од страна
на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички,
сетилни или ментални способности, или кои немаат
искуство и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на алатката
од страна на лице кое е одговорно за нивната
безбедност.
21
МАКЕДОНСКИ
♦
Треба да се надгледуваат децата за да се осигура
дека не си играат со уредот.
Намената е опишана во ова упатство за употреба.
Употребата на било која помошна опрема или
додаток, или извршувањето на било кои работи со
оваа алатка освен оние препорачани во ова упатство
за употреба, може да предизвика ризик од повреда
на ракувачот или оштетување на имот.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој апарат не е наменет за употреба од страна
на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички,
сетилни или ментални способности, или кои немаат
искуство и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на апаратот
од страна на лице кое е одговорно за нивната
безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се осигура
дека не си играат со уредот.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за
време на користењето на електричната алатка може да
се разликува од декларираната вредност во зависност
од начинот на кој алатката се употребува. Нивото на
вибрации може да се зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации за да
се одредат мерките за безбедност кои ги пропишува
2002/44/EК за заштита на лица кои редовно употребуваат
електрични алатки на работното место, проценката на
изложеност на вибрации треба да ги земе во предвид
условите и начинот на кој алатката се употребува,
вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како
што се времињата кога алатката е исклучена, кога
е вклучена и неоптоварена, и времето на работење со
неа.
Ознаки на алатката
Следните пиктограми се прикажани на алатката заедно со
шифрата на датумот:
Останати ризици.
Кога се употребува алатката може да се јават
дополнителни преостанати ризици што не се вклучени
во предупредувањата. Овие ризици може да се појават
поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за
безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени
останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦
Повреди предизвикани поради допир на вртечки/
подвижни делови.
♦
Повреди при менување на делови, листови или
додатоци.
♦
Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Кога користите алатка
подолг период, осигурајте се дека правите
повремени паузи.
♦
Оштетување на слухот.
♦
Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата на
вашата алатка (на пример:- обработка на дрво,
особено даб, бука и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои
се наведени во техничките податоци и декларацијата
за сообразност се измерени во склад со стандардната
метода за тестирање според EN 60745 и можат да
се користат за споредување на една алатка со друга.
Декларираната вредност на емитирани вибрации може
исто така да се користи за прелиминарна проценка на
изложеност на вибрации.
22
Предупредување! За да се намали ризикот
од повреди, корисникот мора да го прочита
упатството за работа.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не е
потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување одговара
на напонот што е деклариран на плочката.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде
заменет од страна на производителот или на
овластен сервисен центар на BLACK+DECKER за да
се избегне опасност.
Употреба на продолжен кабел
♦
Секогаш употребувајте продолжен кабел со проверен
квалитет што одговара на струјниот приклучок на
оваа алатка (погледнете во техничките податоци).
Пред употреба, проверете го продолжниот кабел за
знаци на оштетување, истрошеност и дотраеност.
Заменете го продолжниот кабел ако е оштетен
или ако има дефект. Секогаш целосно одмотајте
го кабелот кога употребувате продолжен кабел од
макара. Употребата на продолжен кабел кој што не
е соодветен за влезната моќност на алатката или
кој што е оштетен или дефектен може да доведе до
опасност од пожар и електричен удар.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените
карактеристики.
1. Прекинувач-лопатка за вклучување/исклучување
2. Лизгач за заклучување/отклучување
МАКЕДОНСКИ
3.
4.
5.
6.
Подлога за шмирглање
Спојка за хартија
Отвор за прав
Контејнер
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете
алатката да биде исклучена и приклучокот изваден од
приклучницата.
Прикачување на 1/4 абразивна хартија (скица A)
Предупредување! отклучете ја шмирглата додека
монтирате диск.
Погледнете во делот „Отклучување“.
♦
Кренете ги спојките со вашиот палец, (скица A).
Вртете ја спојката (4) надолу додека спојката не се
отвори целосно.
♦
Поставете ја абразивната хартија на рамна
површина и, со центрирање на подлогата на уредот,
притиснете ја шмирглата цврсто врз хартијата.
♦
Обвиткајте ги краевите на абразивната хартија околу
краевите на подлогата за шмирглање и прикачете ги
со употреба на спојките.
♦
За да ги затворите спојките, вртете ги рачките на
спојките што е можно повеќе нагоре бидејќи тие
самите ќе се фиксираат. Истегнете ја абразивната
хартија што е можно повеќе кога ја прикачувате.
НАПОМЕНА: Може да биде тешко да се монтира
абразивната хартија на нови алатки поради крутоста на
подлогата за шмирглање. Состојбата ќе се подобри како
што подлогата ќе се збие со време.
Поставување на абразивна хартија со најлонски јамки
♦
Обезбедете алатката да биде исклучена
и приклучокот изваден од приклучницата.
♦
Притиснете ја абразивната хартија цврсто
и рамномерно врз подлогата за шмирглање, притоа
осигурувајќи се дека отворите во хартијата се
порамнети со отворите во подлогата.
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи во свој
ритам. Не го преоптоварувајте.
Вклучување/Исклучување
♦
♦
Држете ја шмирглата како што е прикажано на скица
C и притиснете за лопатката (1) да се притисне без
да се нанесе притисок врз работниот материјал.
За да ја исклучите алатката, ослободете ја
лопатката.
Употреба
Фатете ја шмирглата како што е прикажано на скица
B и вклучете ја. Движете ја со долги и широки движена по
површината, притоа дозволувајќи и да ја врши работата.
Туркањето на алатката надолу при шмирглањето
всушност ја забавува стапката на отстранување и создава
доработка со слаб квалитет.
Често проверувајте ја вашата работа. Шмирглата
е способна брзо да отстранува материјал, особено со
груба хартија.
Лизгач за заклучување/отклучување
Оваа шмиргла е опремена со прекинувач што ви
овозможува да ја заклучите за долготрајна употреба и да
ја отклучите за да спречите случајно вклучување.
Заклучување (скица С)
♦
♦
За да ја заклучите алатката, притиснете ја лопатката
(1) со едната рака и турнете го лизгачот (2) на десно
до положба на заклученост со другата рака како што
е прикажано на скица C.
За да ја сопрете алатката, турнете го лизгачот
на лево до отклучена положба и ослободете ја
лопатката.
Отклучување (скица D)
♦
♦
За да ја отклучите алатката, обезбедете дека
лопатката (1) не е притисната и турнете го лизгачот
(2) на десно до заклучена положба. Лопатката не
може да биде притисната додека прекинувачот е во
заклучена положба.
За да ја отклучите лопатката, турнете го лизгачот
на лево до отклучена положба и ослободете ја
лопатката. Лопатката сега може да биде отклучена.
Собирање на прав
Предупредување! Собраниот прав од шмирглање на
површински обвивки (полиуретан, масло од ленено
семе итн.) може да се самозапали во вреќата за прав
или на друго место и да предизвика пожар. За да го
намалите ризикот, редовно празнете ја вреќата и следете
ги упатствата во прирачникот и на производителот на
обвивката.
♦
За да го прикачите контејнерот на шмирглата,
порамнете ги вдлабнатините (8) на контејнерот (6) со
испакнатините (9) на отворот за прав (5).
Обезбедете подолгата страна (10) на отворот на
контејнерот да биде на горната страна на отворот.
♦
Лизнете го контејнерот на отворот за прав
и свртете го контејнерот во насоката на стрелките на
часовникот за да го фиксирате како што е прикажано
на скица F.
23
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
За да го отстраните, свртете го контејнерот во
спротивна насока од стрелките на часовникот
и извлечете го контејнерот со негово лизгање.
За да го испразните контејнерот, отстранете го
од отворот за прав и исфрлете ги остатоците од
шмирглањето во соодветна канта за ѓубре.
Одржување
Вашата електрична алатка е направена да работи долго
време со минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната грижа за
алатката и редовното чистење.
Предупредување! Пред да започнете со било какво
одржување, исклучете ја алатката и извадете ја од струја.
♦
Редовно чистете ги отворите за вентилација на
вашата алатка со употреба на мека четка или сува
крпа.
♦
Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства за
чистење на база на растворувач.
Замена на приклучок за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за струја:
♦
Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
♦
Поврзете го кафеавиот кабел на приклучокот за фаза
во новиот приклучок.
♦
Поврзете го синиот кабел со неутралниот терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување. Следете ги упатствата
за монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 5 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не смее да се
фрла со останатиот отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
BLACK+DECKER производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не фрлајте го со отпадот
од домаќинството. Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени производи
и пакувања овозможува материјалите да
бидат рециклирани и повторно употребени.
Повторното употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја
намалува побарувачката на суровини.
24
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено
собирање на електрични производи за домаќинство од
страна на локалните отпади или продавачите при набавка
на нов производ.
BLACK+DECKER има објекти за собирање и рециклирање
на BLACK+DECKER производи кога тие ќе го достигнат
крајот на работниот век. За ја искористите оваа услуга, ве
молиме да го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со локалното
претставништво на BLACK+DECKER преку адресата
назначена во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени BLACK+DECKER сервисери и сите
детали за нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com
Технички податоци
KA450
(Тип 1)
Влезен напон
Vнаизменична
230
струја
Влезна моќност
W
220
Број на вртења
на подлогата (без
оптоварување)
min
-1
16000
Број на осцилации
на подлогата (без
оптоварување)
min-1
32000
Тежина
kg
1,22 куќиште со вреќа за прав,
без амбалажа
LpA (звучен притисок) 85 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
LWA (звучна моќност) 96 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски)
спрема EN 60745:
Вредност на емисија на вибрации (ah) 8.3 m/s2, отстапување (K) 1.5 m/s2
Декларација за сообразност со правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
KA450 шмиргла со 1/4 абразивна хартија
Black & Decker декларира дека производите опишани под
„технички податоци“ се во склад со:
2006/42/EК, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-4:2009 + A11:2011
МАКЕДОНСКИ
Овие производи исто така се во склад со Директивата
2004/30/EУ и 2011/65/EУ.
За повеќе информации ве молиме да стапите во
контакт со Black & Decker преку следнава адреса или да
погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација во име
на Black & Decker.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате вашиот
нов BLACK+DECKER производ и за да бидете во тек
со новите производи и специјалните понуди. Повеќе
информации за стоковата марка BLACK+DECKER
и за нашата понуда на производи се достапни на
www.blackanddecker.co.uk
Реј Лаверик
Менаџер за инженеринг
Black & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
01/05/2015
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите производи
и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги
дополнува и на ниеден начин не ги ограничува вашите
законски права. Гаранцијата важи на териториите на
земјите-членки на Европската унија и на Европската зона
на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане неисправен
поради неквалитетен материјал, изработка или
недостаток на сообразност во рок од 24 месеци од
датумот на набавката, Black & Decker гарантира дека
ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи
производите изложени на нормална употреба, или ќе ги
замени таквите производи за да осигура купувачот да има
минимум на непријатности, освен ако:
◆
Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен;
◆
Производот бил изложен на неправилна употреба
или негрижа;
◆
Производот претрпел оштетување поради страни
предмети, супстанции или незгоди;
◆
Биле вршени поправки од страна на лица кои не
се овластени сервисери или сервисен персонал на
Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција, треба да
доставите доказ за набавката кај продавачот или кај
овластен сервисер. Можете да ја најдете адресата на
најблискиот овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство. Постои
и друга можност: списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги после
купувањето можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com
zst00275413 - 14-07-2015
25
26
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising