KA450 | Black&Decker KA450 ORBITAL SANDER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533224-65 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KA450
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön BLACK+DECKER KA450 típusú negyedíves
vibrációs csiszolóját fa, fémek, műanyagok és festett
felületek csiszolására terveztük. Ez a szerszám
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
d.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó
általános biztonságtechnikai figyelmeztetések
e.
Figyelmeztetés! Olvasson el minden
biztonságtechnikai figyelmeztetést és
útmutatást. Az alábbi figyelmeztetések és
útmutatások be nem tartása áramütést, tüzet
és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
útmutatót későbbi használatra.
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati
(vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
A munkaterület biztonsága
A munkaterületet tartsa tisztán és világítsa meg
jól. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
Ne használja az elektromos szerszámokat
robbanásveszélyes légtérben, például ahol
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por vannak
jelen. Elektromos szerszámok használatakor
szikra keletkezhet, amely begyújthatja a port vagy
gázt.
A szerszám használata közben tartsa távol
a gyerekeket és az arra járókat. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
f.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, az elektromos
biztonság növelhető egy hibaáramvédő
kapcsoló (RCD) előkapcsolásán keresztül.
Hibaáramvédő kapcsoló használata mellett kisebb
az áramütés veszélye.
3.
a.
Személyes biztonság
Elektromos szerszám használata közben ne
veszítse el éberségét, figyeljen mindig arra,
amit tesz, használja a józan eszét. Ne használja
a szerszámot, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést
okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések,
például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes
cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy
az üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban van-e,
mielőtt a hálózatra és/vagy akkumulátorra
kapcsolja, a kezébe veszi vagy magával viszi.
Ha az elektromos szerszám hordozása közben
az ujját a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt
szerszámot helyez áram alá, balesetet okozhat.
Bekapcsolás előtt távolítsa el a gépről
a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett
kulcs a szerszám beindulásakor személyi sérülést
okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés közben. Így
jobban irányíthatja a szerszámot, még váratlan
helyzetekben is.
b.
c.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő
legyen. Soha, semmilyen módon ne alakítsa át
a csatlakozódugót. Földelt szerszámokkal soha
ne használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem
átalakított) csatlakozó és ahhoz illő konnektor
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha a teste
leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat.
d.
e.
3
Ha víz kerül az elektromos szerszám belsejébe, nő
az áramütés veszélye.
Bánjon gondosan a kábellel. Az elektromos
szerszámot soha ne hordozza és ne húzza
a tápkábelnél fogva, a dugaszát pedig ne
a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból. Óvja
a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó
alkatrészektől. Sérült vagy összetekeredett
hálózati kábel használata mellett nagyobb az
áramütés veszélye.
A szabadban kizárólag csak az arra alkalmas
hosszabbító kábelt szabad használni.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon
ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék,
ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó
részekbe.
Ha a szerszámon van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket munka
közben. Porelszívó berendezés használatával
nagymértékben csökkenthetők a por okozta
veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és
gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő elektromos
szerszámot használja. A megfelelő szerszámmal
jobban és biztonságosabban elvégezheti
a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely
elektromos szerszám használata, amely nem
irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni
a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának esélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá; és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik nem ismerik
a szerszámot vagy ezen útmutatásokat. Az
elektromos szerszámok használata nem képzett
felhasználók kezében veszélyes lehet.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat,
esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, amely befolyásolhatja
a szerszám használatát. Ha a szerszám
sérült, használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége, és
könnyebben irányítható.
g.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámszárakat stb. ezeknek az
útmutatásoknak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő feladat
figyelembe vételével. Az elektromos szerszám
rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet
teremthet.
5.
a.
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám
folyamatosan biztonságos működését.
Elektromos szerszámokra vonatkozó
kiegészítő biztonságtechnikai
figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Kiegészítő
biztonságtechnikai előírások csiszolókhoz
◆
◆
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
markolati felületeinél tartsa, amikor olyan
munkát végez, amelynél a vágótartozék rejtett
vezetékhez érhet. Ha a vágótartozék áram alatt
lévő vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei
is áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
Leszorítókkal vagy más praktikus módon stabil
felületre rögzítse és támassza meg
a munkadarabot. Ha a munkadarabot a kezében
tartja vagy a testéhez támasztja, az instabillá válik,
Ön pedig elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Figyelmeztetés! A csiszolás során keletkező
porral való érintkezés vagy annak belélegzése
veszélyes lehet a kezelő és a közelben
tartózkodók egészségére. Hordjon a por és
gőzök belégzésének megakadályozására
készült pormaszkot, és gondoskodjon arról,
hogy a munkaterületre belépők is viseljenek
megfelelő védőeszközöket.
◆
◆
4
A csiszolás után alaposan távolítsa el a port.
Legyen különösen óvatos, ha ólomtartalmú
festéket csiszol, ill. azon faanyagok és fémek
csiszoláskor, melyek megmunkálása mérgező
porok keletkezésével jár:
◆ Gyermekeket és várandós nőket ne engedjen
be a munkaterületre.
◆ A munkaterületen ne egyen, ne igyon és ne
dohányozzon.
◆ A porszemcséket és az egyéb törmeléket
biztonságosan távolítsa el.
◆
◆
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy
a készülék használatához megfelelő kioktatást
biztosít számukra. Ügyeljen a gyermekekre, hogy
ne játszhassanak a szerszámmal.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük.
A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy
kiegészítő használata, illetve itt fel nem sorolt
műveletek végzése személyi sérülés és/vagy
dologi kár veszélyével jár.
az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk
meg, így azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál
mért értékek összehasonlítására is. A megadott érték
felhasználható a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak
való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív
rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám
használata során eltérhet a feltüntetett értéktől,
a használat módjától függően. A tényleges súlyozott
effektív rezgésgyorsulás szintje az itt feltüntetett szint
fölé is emelkedhet.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett,
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való
kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget jelentő
időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat
körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan
használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes
részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám
ki van kapcsolva vagy üresen jár.
Mások biztonsága
◆
◆
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy
a készülék használatához megfelelő kioktatást
biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a szerszámmal.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a dátumkóddal együtt a következő
piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! Sérülés veszélyének
csökkentése végett a felhasználónak át kell
olvasnia a használati útmutatót.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági
figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt
maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a szerszám
nem rendeltetésszerű vagy hosszú idejű használatából
stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
◆ forgó-mozgó alkatrészek érintése miatti
sérülések;
◆ alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések;
◆ a szerszám hosszú idejű használata miatti
sérülések; Ha valamely szerszámot hosszú
ideig használ, rendszeresen iktasson be
szüneteket.
◆ halláskárosodás;
◆ a fűrészpor belégzése miatti
egészségkárosodás, különös tekintettel a tölgy,
bükk és rétegelt lemez anyagokra.
Elektromos biztonság
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy
a hálózati feszültség megfelel-e az adattáblán
feltüntetett feszültségnek.
◆
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik
megbízott BLACK+DECKER szakszervizzel.
Hosszabbító kábel használata
◆ Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének
megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd
a műszaki adatoknál). Használat előtt ellenőrizze,
nem sérült, kopott vagy elöregedett-e
a hosszabbító kábel. Ha sérült vagy hibás, cserélje
ki. Kábeldob használata esetén mindig teljesen
tekerje le a kábelt. A szerszám áramfelvételének
nem megfelelő, sérült vagy hibás hosszabbító
kábel használata tűz és áramütés veszélyét
hordozza magában.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket
5
Részegységek
Be- és kikapcsolás
◆
Ez a szerszám a következő részegységek némelyikéből
vagy mindegyikéből áll:
1. Üzemi kapcsoló
2. Tartósüzem/reteszelés csúszókapcsoló
3. Csiszolótalp
4. Papírleszorító
5. Porelszívó csonk
6. Tartály
◆
Tartsa a csiszolót a C ábrán mutatott módon,
nyomja le az üzemi kapcsolót (1) úgy, hogy nem
nyomja a munkadarabot.
A szerszám kikapcsolásához engedje el az üzemi
kapcsolót.
A szerszám kezelése
Fogja meg a csiszolót a B ábrán látható módon,
és kapcsolja be. Mozgassa hosszú, seprés-szerű
mozdulatokkal a felületen, hogy végezze a munkát.
Ha a szerszámot csiszolás közben lefelé nyomja,
lassabban megy a csiszolás, és gyengébb minőségű
lesz a csiszolt felület.
Gyakran ellenőrizze a munkáját. A csiszoló gyorsan
képes eltávolítani az anyagot a felületről, különösen
durva szemcsézésű papír használatánál.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le
van választva az áramforrásról, és a szerszám ki van
kapcsolva.
1/4 íves csiszolópapír felhelyezése (A ábra)
Figyelmeztetés! Csiszolókorong felszerelése előtt
reteszelje a szerszámot.
Lásd a „Reteszelés” című részben.
◆ A hüvelykujjával emelje fel a leszorítókat (A ábra).
Fordítsa a leszorítót (4) lefelé, amíg teljesen ki
nem nyílik.
◆ Fektessen csiszolópapírt lapos felületre, és
a csiszolótalpat központosítva nyomja a csiszolót
erősen lefelé a papírra.
◆ Hajtsa be a csiszolópapír végeit a csiszolótalp
végei körül, majd a leszorítókkal rögzítse a helyén.
◆ A leszorítók zárásához forgassa a leszorítók
fogantyúit hátrafelé és felfelé amíg csak
lehetséges, majd rögzítse őket a helyükön.
Leszorításnál a lehető legfeszesebbre húzza ki
a csiszolópapírt.
TARTSA SZEM ELŐTT: Előfordulhat, hogy új
szerszámra a csiszolótalp merevsége miatt nehéz
felhelyezni a csiszolópapírt. Ez a probléma később
szűnni fog, ahogy a csiszolótalp az idő múlásával
összébb nyomódik.
Tartósüzem/reteszelés csúszókapcsoló
Ezen a csiszolón van egy olyan kapcsoló, amellyel
hosszabb használathoz reteszelheti a szerszámot, és
amellyel véletlen beindulását megakadályozhatja.
Tartósüzem (C ábra)
◆
◆
A szerszám tartósüzemre kapcsolásához nyomja
meg az üzemi kapcsolót (1) az egyik kezével, majd
a másik kezével tolja a csúszókapcsolót (2) jobbra,
zárt állásba, ahogyan a C ábra mutatja.
A szerszám leállításához tolja a csúszókapcsolót
balra, nyitott állásba, és engedje el az üzemi
kapcsolót.
Reteszelés (D ábra)
◆
◆
Nejlonhurkos csiszolópapír felhelyezése
◆ Gondoskodjon a szerszám kikapcsolásáról és
áramtalanításáról.
◆ Nyomja a csiszolópapírt erősen és egyenletesen
a csiszolótalpra, meggyőződve arról, hogy a papír
furatai illeszkednek a talp furataihoz.
A szerszám reteszelésénél ügyeljen arra,
hogy az üzemi kapcsolót (1) ne nyomja, és tolja
a csúszókapcsolót (2) jobbra, zárt állásba. Amíg
a kapcsoló zárt állásban van, az üzemi kapcsolót
nem lehet lenyomni.
Az üzemi kapcsoló kioldásához tolja
a csúszókapcsolót balra, nyitott állásba. Az üzemi
kapcsoló ezután már lenyomható.
Por elszívása
Figyelmeztetés! A felületi bevonatok (poliuretán,
lenmagolaj stb.) csiszolásakor begyűjtött por akár
a csiszoló porzsákjában akár máshol öngyulladás
veszélyének van kitéve, és tüzet okozhat. A veszély
csökkentése végett gyakran ürítse a porzsákot, és
szigorúan tartsa be mind a csiszoló kézikönyvében
ismertetett, mind a felületi bevonat gyártójától származó
biztonsági útmutatásokat.
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját
tempójában működni. Ne terhelje túl.
6
◆
◆
◆
◆
A tartályt úgy rögzítjük a csiszolóhoz, hogy
a tartály (6) vájatát (8) a porelszívó csonk (5)
kiemelkedéséhez (9) igazítjuk.
Ügyeljen arra, hogy a tartály nyílásának
hosszabbik oldala (10) a csonk felső oldalán
legyen.
Csúsztassa rá a tartályt a porelszívó csonkra, majd
fordítsa el az óramutató járásának irányába, hogy
a helyén rögzítődjön, ahogyan az F ábrán látható.
Az eltávolításhoz fordítsa el a tartályt az óramutató
járásával ellentétes irányba, és húzza le.
Kiürítéshez vegye le a tartályt a porelszívó
csonkról, és ürítse ki a csiszolás folyamán
keletkezett törmeléket egy alkalmas
hulladékgyűjtőbe.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a
nyersanyagok iránti igény nagymértékben
csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó helyeken
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
A BLACK+DECKER lehetőséget biztosít
a BLACK+DECKER termékek begyűjtésére és
újrafeldolgozására, amint azok elérték élettartamuk
végét. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe
veszi, kérjük, juttassa el a terméket a legközelebbi
márkaszervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Karbantartás
Az Ön szerszámát minimális karbantartást igénylő,
hosszú távú használatra terveztük. A szerszám
folyamatosan kielégítő működése függ a gondos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól is.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét
a BLACK+DECKER Magyarországi Képviseletétől
vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A megbízott
BLACK+DECKER szervizek listáját, valamint eladás
utáni szolgáltatásainkat és kapcsolattartóinkat
részletesen megtalálja a következő honlapon:
www.2helpU.com.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás megkezdése
előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
◆ Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a szerszám szellőzőnyílásait.
◆ A motorburkolatot nedves ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
Műszaki adatok
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
KA450
(1-es típus)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
◆ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
◆ A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó
fázis csatlakozójához.
◆ A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla
érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell
vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz
mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Felvett feszültség
Vac
Felvett teljesítmény
W
230
220
Köröző mozgásnál (terhelés
nélkül)
min
-1
16 000
Lengő mozgásnál (terhelés
nélkül)
min-1
32 000
Súly
kg
1,22 üzemkész szerszám
porzsákkal, csomagolás
nélkül
LpA (hangnyomás) 85 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Környezetvédelem
LWA (hangteljesítmény) 96 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (triax vektorösszeg)
az EN 60745 szabvány szerint:
Súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték (ah) 8,3 m/s2,
toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
Egy napon, mikor BLACK+DECKER terméke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
Ezt a terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
7
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KA450 Negyedíves vibrációs csiszoló
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok"
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-4:2009 + A11:2011
Ezek a termékek a 2004/30/EU és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek.
További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker
vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv
végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
Ray Laverick
Műszaki igazgató
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2015/05/01
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com
Kérjük, látogassameg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új
BLACK+DECKER termékét, ill. hogy megismerje az
új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos
legújabb híreinket. A BLACK+DECKER márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
zst00275407 - 14-07-2015
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising