DCS380 | DeWalt DCS380 CORDLESS RECIPROCATING SAW Type 2 instruction manual

DCS320
DCS380
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
16
English (original instructions)
30
Español (traducido de las instrucciones originales)
42
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
56
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
69
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
82
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
95
Português (traduzido das instruções originais)
107
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
121
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
133
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
145
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
158
Copyright DEWALT
B
Figure 1
b
DCS320
a
h
c
d
g
e
f
b
DCS380
a
h
c
d
g
e
f
1
Figure 2
f
i
Figure 3
Figure 4
b
g
f
a
Figure 5
Figure 6
2
Figure 7
Figure 8
Figure 9
Figure 10
h
e
Figure 11
Figure 12
2
1
3
DANSK
LEDNINGSFRI BAJONETSAVE
DCS320, DCS380
værktøjet er slukket eller tændt uden
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
Tekniske data
Spænding
Type
Batteritype
Maksimal effekt
Hastighed ubelastet
Slaglængde
Vægt (uden batteripakke)
VDC
W
min-1
mm
kg
DCS320 DCS380
14,4
18
2/10
2/10
Li-Ion
Li-Ion
390
560
2400
2950
28,6
28,6
2,7
2,7
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til
EN 60745-2-11:
LPA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
87
88
LWA (lydtryksniveau)
dB(A)
98
99
KWA (usikkerhed for det
angivne lydniveau)
dB(A)
3
3
Under skæring af pap
Vibrationsværdier ah,B =
Usikkerhed K =
Under skæring af træstammer
Vibrationsværdier ah,WB =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
26
6,3
31
8,1
m/s²
m/s²
25,5
10,6
33
6,6
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
4
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14.4
3.0
0.53
DCB141
Li-Ion
14.4
1.5
0.30
DCB142
Li-Ion
14.4
4.0
0.54
VDC
Ah
kg
DCB143
Li-Ion
14.4
2.0
0.30
DCB144
Li-Ion
14.4
5.0
0.52
DCB145
Li-Ion
14.4
1,3
0.30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Oplader
Forsyningsspænding
Batteritype
Ca. opladningstid min
af batteripakke
Vægt
kg
VAC
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
DANSK
Oplader
ForsyningsspændingVAC
Batteritype
Ca. opladningstid min
60
af batteripakke
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
Vægt
kg
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
Oplader
ForsyningsspændingVAC
Batteritype
Ca. opladningstid min
40
af batteripakke
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
Vægt
Sikringer:
Europa
kg
EF-konformitetserklæring
MASKINDIREKTIV
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
0,36
230 V værktøj
Disse produkter overholder også direktivet
2014/30/EU og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
LEDNINGSFRI BAJONETSAVE
DCS320, DCS380
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
15.11.2014
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner -Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
5
DANSK
c)
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
6
c)
d)
e)
f)
g)
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj,
før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
DANSK
e)
f)
g)
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
enkelt type. Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, så som papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
d) Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
berøring. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere sikkerhedsinstruktioner
for bajonetsave
• Hold fast i det elektriske værktøj på de
isolerede håndtagsflader under udførelse
af arbejdet, hvor skæreværktøjet
kan berøre skjulte ledninger. Kommer
skæreværktøjet i kontakt med en strømførende
ledning, vil blotlagte metaldele på elværktøjet
blive strømførende og give stød til brugeren.
• Bær ALTID en støvmaske. Udsættelse for
støvpartikler kan give vejrtrækningsproblemer og
eventuelt personskade.
• Tænd ALDRIG for værktøjet, mens savbladet
er fastklemt i arbejdsemnet eller i kontakt med
materialet.
• Hold hænderne i forsvarlig afstand fra
bevægelige dele. Anbring aldrig hænderne i
nærheden af saveområdet.
• Vær særligt forsigtig, hvis der saves over
hovedhøjde, og vær særligt opmærksom
på højtliggende ledninger, som ikke er
synlige. Fastlæg på forhånd, hvor grene
og andre afsavede emner vil falde, og indret
arbejdet derefter.
• Brug ikke værktøjet for længe ad gangen.
Vibrationerne under brug af værktøjet kan
forårsage permanent skade på fingre, hænder
og arme. Brug handsker som ekstra stødpude,
hold hyppige pauser, og begræns den daglige
arbejdstid.
TÆND- OG SLUK
• Forsøg aldrig at standse savbladet med
fingrene, efter at værktøjet er slukket.
• Læg aldrig saven på et bord eller en savbænk,
uden at den er slukket. Savbladet bliver ved
med at køre i et kort stykke tid, efter at saven er
slukket.
SAVNING
• Når der anvendes savblade specielt til savning
i træ, skal alle søm og andre metalgenstande
fjernes fra arbejdsemnet, før arbejdet
påbegyndes.
• Når det er muligt, bruges skruetvinge eller
skruestik til at fastholde arbejdsemnet sikkert.
• Forsøg ikke at save i meget små arbejdsemner.
• Stå ikke for meget foroverbøjet. Sørg for altid
at stå sikkert på underlaget, specielt når der
arbejdes på stillads eller stige.
• Hold altid saven med begge hænder.
• Til savning i kurver eller udsavning af udsnit
anvendes specielle savblade.
7
DANSK
KONTROL OG UDSKIFTNING AF SAVBLAD
• Anvend kun savblade, der overholder
specifikationerne i denne vejledning.
• Brug kun savblade, der er skarpe og intakte.
Bøjede eller revnede savblade skal kasseres og
erstattes med nye.
• Kontroller at savbladet er korrekt monteret.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af
en reststrømsanordning med en
reststrømskapacitet på 30mA eller
mindre.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
PLACERING AF DATOKODEN
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad
ikke nogen flydende væsker komme
ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For
at reducere risikoen for kvæstelser,
oplad kun DEWALT genopladelige
batteripakker. Andre batterityper kan
blive overophedet og kan eksplodere
og medføre person- og produktskader.
Oplad ikke ikke-genopladelige batterier.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte
forhold, når opladeren er tilsluttet
til strømforsyningen, kan den blive
kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende
art som for eksempel, men ikke
begrænset til slibestøv, metalspåner,
ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er omtalt
i denne manual. Opladeren og batteripakken er
specielt designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
Eksempel:
• Sørg for at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader eller
belastning.
2014 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for DCB105, DCB107 og DCB112 batteriopladere
8
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere risikoen
for beskadigelse af elstikket og ledningen.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er
absolut nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt
forlængerledning kan resultere i risiko for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Når en oplader benyttes udendørs, find
altid et tørt sted og brug en passende
DANSK
forlængerledning til udendørs brug. Brug
af en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
• Blokér ikke ventilationshullerne på
opladeren. Ventilationshullerne findes oven
på og på siderne af opladeren. Anbring
opladeren på afstand af alle varmekilder.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller
stikket er beskadiget — få dem omgående
udskiftet.
• Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående
udskiftes af producenten, hans forhandler eller
lignende kvalificeret person for at forebygge
enhver risiko.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før
forsøg på nogen form for rengøring. Dette vil
reducere risikoen for elektrisk chok. Fjernelse
af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på standard
230 V husholdningsstrøm. Forsøg ikke at
bruge den med en anden strømstyrke. Dette
gælder ikke for opladere til køretøjer.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DCB105, DCB107 og DCB112 opladere accepterer
10,8 V, 14,4 V og 18 V XR Li-Ion (DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 og DCB185)
batteripakker.
Disse opladere kræver ingen justering og er
fremstillet til at være så nemme at betjene som
muligt.
Opladningsprocedure (fig. 2)
1 Indsæt opladeren i en passende udgang, før
batteripakken indsættes.
2. Indsæt batteripakken (f) i opladeren og
kontrollér, at pakken sidder godt fast i
opladeren. Det røde (opladnings) lys vil blinke
hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.
3 Når opladningen er færdig, vil det blive angivet
af den røde lampe, som vil lyse konstant på ON.
Pakken er fuldt opladet og kan nu anvendes
eller kan efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og
levetid for Li-Ion batterier skal batteripakken lades
helt op, før den anvendes første gang.
Opladningsproces
Se tabellen nedenfor for batteripakkens
opladestatus.
Ladeindikatorer: DCB105
x
oplader
–– –– –– –– –– –– ––
fuldt opladet
––––––––––––––––––––
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri
––– • ––– • ––– • –––
udskift batteripakke
••••••••••••••
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112
oplader
–– –– –– –– ––
fuldt opladet
––––––––––––––
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
–– –– –– –––––
* DCB107, DCB112: Det røde lys vil
fortsætte med at blinke, men et gult
indikatorlys vil blive tændt under denne
handling. Når batteriet har opnået en
passende temperatur, vil det gule lys
blive slukket, og opladeren vil genoptage
opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt
batteripakke. Opladeren vil angive defekt batteri ved
at nægte at lyse eller ved at vise problem pakke eller
oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med
opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren
og batteripakken med hen til et autoriseret
servicecenter for at blive kontrolleret.
VARM/KOLD PAKKEFORSINKELSE
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt
eller for koldt, starter den automatisk en varm/
kold pakkeforsinkelse og indstiller opladningen,
indtil batteriet har nået en passende temperatur.
Opladeren skifter derefter automatisk til
9
DANSK
pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med ca. halvdelen af
hastigheden for en varm batteripakke. Batteripakken
vil oplade ved den lavere hastighed gennem hele
opladningscyklussen og vil ikke vende tilbage til
maksimal opladningshastighed, selvom batteriet
varmer.
KUN LITHIUM-ION-BATTERIPAKKER
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker,
anbring li-ion batteriet på opladeren, indtil det er helt
opladet.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet, når du køber
det. Før du bruger batteripakken og opladeren, læs
sikkerhedsinstruktionerne nedenfor og følg derefter
de angivne procedurer.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Oplad ikke eller brug batteripakken i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteripakken fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren.
Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en ikke
kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40 ˚C
(105 °F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
• For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken er fuldt opladet før brug.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken. Hvis batteripakken er
revnet eller beskadiget, indsæt den ikke
i opladeren. Undgå at mase, tabe eller
beskadige batteripakken. Anvend ikke
10
en batteripakke eller oplader, der har
fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden
vis (f.eks. stukket med en nål, slået med
en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batteripakker
skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan
stå oprejst på batteripakken, men kan
være lette at vælte.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR LITHIUMION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Transport
DEWALT batterier opfylder alle gældende
skibsfartsregler som foreskrevet af industrien og
juridiske standarder, som omfatter FN’s anbefalinger
om transport af farligt gods, den internationale
lufttransportforening (IATA), farligt gods regulativer,
de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international
transport af farligt gods ad landevejen (ADR). Litiumion-celler og batterier er blevet testet i henhold til
afsnit 38.3 i FN´s anbefalinger om tests og kriterier
for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DEWALT
batteripakke være undtaget fra at blive klassificeret
som et fuldt reguleret klasse 9 farligt materiale.
Generelt de to tilfælde, der kræver afsende i klasse 9
er:
DANSK
1. Luftfartsforsendelse med mere end to DEWALT
litium-ion-batteripakker, når pakken kun
indeholder batteripakker (intet værktøj) og
Læs brugsvejledningen før brug.
2. Alle forsendelser der indeholder et litium-ion
batteri med en energivurdering større end 100
watt timer (Wh). Alle litium-ion batterier har W
timeberegning markeret på pakken.
Se Tekniske data vedrørende
opladningstid.
Uanset om en forsendelse anses for at være
undtaget eller fuldt reguleret, er det speditørernes
ansvar at rådføre sig med de seneste regler for
emballerings-, mærknings- og dokumentationskrav.
Batteri oplader.
Batteri opladt.
Transport af batterier kan muligvis forårsage brand,
hvis batteripolerne uforvarende kommer i kontakt
med ledende materialer. Ved transport af batterier
sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med
dem og forårsage en kortslutning.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i
god tro og menes at være korrekte på det tidspunkt,
hvor dokumentet blev oprettet. Men der gives ingen
garanti, udtrykt eller underforstået. Det er købers
ansvar at sikre, at vedkommendes aktiviteter er i
overensstemmelse med de gældende regulativer.
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
Batteripakke
BATTERITYPE
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
DCS320 kører på 14,4 volt batteripakker.
DCS380 kører på 18 volt batteripakker.
Kun til indendørs brug.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 eller DCB185 batteripakker kan bruges.
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af
batteripakken.
Se Tekniske data for flere informationer.
Anbefalet opbevaring
Oplad kun DEWALT batteripakker
med de specielle DEWALT opladere.
Opladning af andre typer batteripakker
end de specielle DEWALT batterier
med en DEWALT oplader, kan få dem
til at sprænges eller føre til andre farlige
situationer.
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt
tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades
før brug.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Destruér ikke batteripakken.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Ledningsfri bajonetsav
2 Li-Ion batteripakker (M2, L2 modeller)
1 Værktøjskasse
1 Oplader
1 Brugsvejledning
11
DANSK
BEMÆRK: Batteripakker, opladere og
værktøjskasser er ikke inkluderede i N-modeller.
• Kontrollér for skader på værktøjet, dele og
tilbehør, der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiel- eller personskade.
a. Udløserkontakt
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALTS serviceorganisation.
Brug af forlængerledninger
Forlængerledninger bør ikke anvendes, medmindre
det er strengt nødvendigt. Brug en godkendt
forlængerledning, som er egnet til din opladers
indgangsstrøm (se Tekniske data). Den mindste
lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
b. Startspærreknap
c. Udløsningsgreb for klingeklemmen
d. Sko
e. Håndgreb
f. Batteripakke
g. Udløsningsknap for batteriet
h. Hovedhåndtag
TILSIGTET BRUG
Dine DCS320 og DCS380 ledningsfrie bajonetsave
er blevet designet til professionel savning af træ,
metal og rør. Det kompakte design tillader savning
meget tæt på kanten af vanskelige områder.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse bajonetsave er professionelle
værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontroller altid, at batteriets spænding
svarer til spændingen på mærkepladen. Sørg
også for, at din opladers spænding svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
12
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Inden samling og justering
skal batteripakken altid tages ud. Sluk
altid for værktøjet, inden batteriet
indsættes eller fjernes.
ADVARSEL: Anvend kun DEWALT
batterier og opladere.
Isætning og udtagning af
batteripakken fra værktøjet (fig. 3)
ADVARSEL: For at nedsætte
risikoen for skader, tryk aldrig på
batteriets udløserknap uden at
fjerne batteripakken. Hvis du trykker
på batteriets udløserknap uden at
fjerne batteripakken, kan det ske, at
batteripakken uventet falder ud.
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken er fuldt opladet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
1. Ret batteripakken (f) ind efter rillerne inde i
værktøjets håndtag (fig. 3).
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken
sidder godt fast i værktøjet og kontrollér, at den
ikke river sig løs.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1. Tryk på udløsningsknappen (g) og træk
batteripakken ud fra værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
BATTERIPAKKER TIL BRÆNDSTOFMÅLER (FIG. 2)
Nogle DEWALT batteripakker indeholder en
brændstofmåler, som består af tre grønne LED lys,
som angiver niveauet for den resterende opladning i
batteripakken.
DANSK
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på
og holde brændstofmålerknappen (i) nede. En
kombination af de tre grønne LED lys vil lyse og
angive niveauet for den resterende opladning. Når
niveauet for opladning i batteriet ligger under den
brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og
batteriet skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en
indikation af den opladning, der resterer i
batteripakken. Den angiver ikke værktøjets
funktionalitet og er underlagt variation baseret
på produktkomponenter, temperatur og
slutbrugeranvendelse.
Variabel
hastighedsudløserkontakt (fig. 4)
STARTSPÆRREKNAP OG UDLØSERKONTAKT
Din sav er udstyret med en startspærreknap (b).
Du låser udløserkontakten, ved at trykke
på startspærreknappen som vist i figur 4. Lås
altid udløserkontakten (a), når du bærer eller
opbevarer værktøjet for at forebygge utilsigtet start.
Startspærreknappen er farvet rød for at angive, at
kontakten står i ulåst position.
Du låser udløserkontakten op ved at trykke
på startspærreknappen som vist i figur 4. Træk i
udløserkontakten for at starte motoren. Udløsning af
udløserkontakten stopper motoren.
ADVARSEL: Dette værktøj kan ikke
låse udløserkontakten i ON positionen
og må aldrig låses ON på nogen som
helst måde.
Den variable hastighedsudløserkontakt vil give dig
større alsidighed. Jo længere kontakten er trykket
ned, jo højere vil savens hastighed være.
FORSIGTIG: Det anbefales kun at
bruge meget langsom hastighed i
starten. Langvarig brug af meget
langsom hastighed kan ødelægge din
sav.
FUNKTION
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade skal du
slukke for værktøjet og afbryde det
fra strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Installation og fjernelse af
klinge (fig. 1, 5–7, 10)
Der findes forskellige klingelængder. Brug den
relevante klinge til opgaven. Klingen bør ikke være
længere end 89 mm (3-1/2") og skal rage ud
over skoen og tykkelsen af arbejdsemnet under
savningen. Anvend ikke stiksavklinger sammen med
dette værktøj.
ADVARSEL: Risko ved savning.
Klingen kan knække, hvis den ikke
rager ud over skoen og arbejdsemnet
under savningen (fig. 5). Resultatet kan
være øget risiko for personskade lige
såvel som beskadigelse af skoen og
arbejdsemnet.
SÅDAN INSTALLES KLINGEN I SAVEN
1. Træk klingeklemmens udløsningsgreb (c) op
(fig. 1).
2. Indsæt klinkeskaftet forfra.
3. Skub klingeklemmens udløsningsgreb ned.
BEMÆRK: Klingen kan installeres i fire positioner
som vist i figur 6. Begge enheder gør det muligt, at
installere klingen oppe fra og ned som hjælp til flush
skæring; se figur 10.
SÅDAN FJERNES KLINGEN FRA SAVEN
FORSIGTIG: Risiko for brand. Rør
ikke ved klingen umiddelbart efter brug.
Kontakt med klingen kan medføre
personskade.
1. Åbn udløsningsgrebet for klingeklemmen
2. Fjern klingen.
Korrekt håndposition (fig. 9)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Det er nødvendigt med én hånd på håndtaget (e) og
den anden hånd på hovedhåndtaget (h) for korrekt
håndposition.
Savning med klingen i horisontal
position (fig. 7)
Din bajonetsav er udstyret med en horisontal
klingeklemme. Når en klinge installeres i horisontal
retning kan du save tæt ved gulve, vægge eller lofter,
hvor der er begrænset plads. Kontrollér at skoen
trykkes imod rammen for at undgå tilbageslag.
13
DANSK
Indstillelig sko (fig. 8)
FORSIGTIG: Risko ved savning. For at
undgå at miste kontrollen, anvend aldrig
værktøjet uden sko.
ADVARSEL: Bær altid
beskyttelsesbriller. Alle brugere og
tilskuere skal bære beskyttelsesbriller.
Tip derefter saven bagud, så det bagerste hjørne
på skoen hviler på arbejdsoverfladen, og klingen
fritlægger arbejdsoverfladen (position 1, fig. 11). Slå
nu motoren til og lad den kommer op i hastighed.
Grib godt fast i saven med begge hænder og start
et langsomt, bevidst sving med savens håndtag,
idet bunden af skoen holdes i fast kontakt med
arbejdsemnet (position 2, fig. 11). Klingen vil
begynde at gå ind i materialet. Sørg altid for, at
klingen er gået helt gennem materialet, før du
forsætte med at udskære en lomme.
ADVARSEL: Vær ekstra forsigtig, når
du saver imod dig selv. Hold altid godt
fast i saven med begge hænder, når du
saver.
BEMÆRK: I områder hvor det er svært at se
klingen, brug kanten af savskoen som en guide.
Linjer til alle snit skal udvides ud over kanten på det
snit, der skal laves.
Din bajonetsav leveres med en indstillelig sko. Skoen
vil blive justeret til at begrænse savsnitsdybden.
Hold saven med undersiden opad. Skub knappen
på håndtaget og skub skoen ud til en af de tre
indstillinger og udløs knappen.
Savning (fig. 9–12)
Før du saver i et materiale, kontrollér at det er
korrekt fastgjort eller spændt for at undgå, at det
glider. Anbring klingen let imod det emne, der skal
saves i, tænd for savmotoren og lad den opnå
maksimal hastighed, før du begynder at save. Når
som helst det er muligt, skal saven holdes fast imod
det materiale, der skæres i (fig. 9). Dette vil forhindre,
at saven springer eller vibrerer og minimerer, at
klingen knækker. Alle savsnit, som lægger pres
på klingen som fx vinkel- eller snirklingssnit, øger
risikoen for vibrationer, tilbageslag og brud på
klingen.
ADVARSEL: Vær ekstra forsigtig ved
savning over hovedhøjde og vær særlig
opmærksom på ledninger, som kan
være skjulte fra din synsvidde. Foregrib
faldende grene og andre rester, før de
falder.
ADVARSEL: Inspicér arbejdspladsen
for skjulte gasrør, vandrør eller
elledninger, før du foretager blind- eller
indstikssnit. Hvis du ikke gør det, kan
resultatet blive eksplosion, beskadigelse
af ejendom, elektrisk chok og/eller
alvorlig personskade.
FLUSH SAVNING (FIG. 10)
Det kompakte design på savmotorhuset og
spindelhuset tillader meget tæt savning ved gulve,
hjørner og andre vanskelige steder.
LOMME/INDSTIKSSAVNING – KUN TRÆ (FIG. 11)
Det første skridt ved lommesavning er at måle
overfladen på det område, der skal saves og
afmærke det med en blyant, kridt eller lign. Brug
14
den relevante klinge til opgaven. Klingen bør ikke
være længere end 8,89 cm (3-1/2") og skal rage
ud over skoen og tykkelsen af arbejdsemnet under
savningen. Indsæt klingen i klingeklemmen.
SAVNING I METAL (FIG. 12)
Din sav har forskellige kapaciteter til savning i
metal afhængigt af den typeklinge, der bruges, og
materialet der skal saves. Anvend en finere klinge
til jernholdige metallerog en grovere klinge til ikke
jernholdige materialer. I tynde målemetalplader
er det bedst at anbringe træklodser på begge
siden af pladen. Dette vil sikre et rent snit uden
overskudsvibration eller revner i metallet. Husk altid
ikke at tvinge klingen, da dette vil nedsætte klingens
levetid og medføre, at klingen brækker.
BEMÆRK: Ved savning i metaller anbefales det
normalt, at du skal smøre et tyndt lag olie eller
anden smøremiddel langs med savsnittet for at
gøre det lettere at save og også for at sikre længere
levetid for klingen.
VEDLIGEHOLDELSE
DEWALT elektrisk værktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade, skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen former
for justering eller af-/påmontering af
værktøjsdele eller tilbehør. En utilsigtet
opstart kan forårsage personskade.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken. Der er ingen dele indeni, der kan
serviceres af brugeren.
DANSK
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren
før rengøring. Snavs og fedt kan fjernes
fra opladerens udvendige flader ved
hjælp af en klud eller en blød børste
(ikke metal). Brug ikke vand eller
rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes,
når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver,
der før var lette at udføre. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en
miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag
den derpå ud af værktøjet.
• Li-Ion celler er genanvendelige. Tag dem med til
din forhandler eller til den lokale genbrugsplads.
De indsamlede batteripakker vil blive
genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
15
DEUTSCH
AKKU-SÄBELSÄGEN
DCS320, DCS380
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Akkutyp
Max. Ausgangsleistung
Leerlaufdrehzahl
Hublänge
Gewicht (ohne Akkus)
VGS
W
min-1
mm
kg
DCS320 DCS380
14,4
18
2/10
2/10
Li-Ion
Li-Ion
390
560
2400
2950
28,6
28,6
2,7
2,7
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß
EN 60745-2-11:
LPA (Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A) 87
88
LWA (Schallleistungspegel)
dB(A) 98
99
KWA (Unsicherheit für den
angegebenen Schallpegel)
dB(A)
3
3
Sägen von Karton
Schwingungsemissionswert ah,B = m/s²
Messungenauigkeit K =
m/s²
26
6,3
31
8,1
25,5
10,6
33
6,6
Sägen von Holzbalken
Schwingungsemissionswert ah,WB = m/s²
Messungenauigkeit K =
m/s²
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad über
die gesamte Arbeitsdauer erheblich
steigern.
16
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
Akku
Batteritype
Betriebsspannung VGS
Kapazität
Ah
Gewicht
kg
DCB140
Li-Ion
14.4
3.0
0.53
DCB141
Li-Ion
14.4
1.5
0.30
DCB142
Li-Ion
14.4
4.0
0.54
Akku
Batteritype
Betriebsspannung VGS
Kapazität
Ah
Gewicht
kg
DCB143
Li-Ion
14.4
2.0
0.30
DCB144
Li-Ion
14.4
5.0
0.52
DCB145
Li-Ion
14.4
1.3
0.30
Akku
Batteritype
Betriebsspannung VGS
Kapazität
Ah
Gewicht
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Akku
Batteritype
Betriebsspannung VGS
Kapazität
Ah
Gewicht
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DEUTSCH
Ladegerät
Netzspannung
VWS
Batteritype
Ungefähre Lade min
25
dauer der Akkus
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
Gewicht
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Ladegerät
Netzspannung
VWS
Batteritype
Ungefähre Lade min
60
dauer der Akkus
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
Gewicht
kg
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
Ladegerät
Netzspannung
VWS
Batteritype
Ungefähre Lade min
40
dauer der Akkus
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
Gewicht
kg
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
Sicherungen:
Europa
230 V Werkzeuge
MASCHINENRICHTLINIE
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
AKKU-SÄBELSÄGEN
DCS320, DCS380
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
Horst Grossmann
Vizepräsident für Konstruktion
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
15.11.2014
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen und verstehen
Sie alle Sicherheitswarnungen und
alle Anweisungen. Die Missachtung
der Warnhinweise und Anweisungen
kann zu Stromunfall, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
17
DEUTSCH
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
18
f)
Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen
mindern das Verletzungsrisiko.
c) Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
d) Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
e) Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
DEUTSCH
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
d) Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
e) Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) GEBRAUCH UND WARTUNG VON AKKUBETRIEBENEN
WERKZEUGEN
a) Laden Sie die Akkus nur in vom Hersteller
angegebenen Ladegeräten auf. Ein
Ladegerät, das nur für eine bestimmte
Akkuart geeignet ist, kann zu einer
Brandgefahr führen, wenn es mit anderen
Akkus verwendet wird.
b) Verwenden Sie für die Elektrowerkzeuge
nur die dafür speziell vorgesehenen
Akkus. Der Gebrauch von anderen Akkus
kann zu Verletzungen und Brandgefahr
führen.
c) Halten Sie den nicht benutzten Akku
von Metallgegenständen, wie z. B.
Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenständen fern, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen
könnten. Ein Kurzschluss zwischen den
Akkukontakten kann Verbrennungen oder
einen Brand hervorrufen.
d) Bei unsachgemäßer Verwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser
abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die
Augen gelangt, diese ausspülen und einen
Arzt aufsuchen. Austretende Akkuflüssigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen
führen.
6) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen
für Säbelsägen
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an
den isolierten Griffflächen, wenn
Arbeiten durchgeführt werden, bei
denen das Schneidgerät versteckte
Leitungen berühren könnte. Der
Kontakt des Schneidewerkzeugs mit einer
spannungsführenden Leitung kann auch
metallene Geräteteile unter Spannung setzen
und zu einem elektrischen Schlag führen.
• Tragen Sie IMMER eine Staubmaske!
Das Einatmen von Staubpartikeln kann zu
Atembeschwerden und möglichen Verletzungen
führen.
19
DEUTSCH
• SCHALTEN Sie das Werkzeug niemals ein,
wenn das Sägeblatt im Werkstück klemmt oder
das Material berührt.
• Halten Sie die Hände von allen
beweglichen Teilen fern. Legen Sie
die Hände niemals in die Nähe des
Schneidbereichs.
• Seien Sie bei Überkopfarbeiten besonders
vorsichtig und achten Sie insbesondere auf
Freileitungen, die eventuell nicht zu sehen
sind. Erkennen Sie den Fallweg von Ästen und
Schutt möglichst frühzeitig.
• Dieses Werkzeug ist nicht für den
Dauerbetrieb konzipiert. Die beim Betrieb
dieses Werkzeugs erzeugte Vibration kann
permanente Verletzungen an Fingern, Händen
und Armen verursachen. Tragen Sie für
eine zusätzliche Abfederung der Vibration
Handschuhe, machen Sie öfters Pausen und
schränken Sie die tägliche Verwendungszeit ein.
EIN- UND AUSSCHALTEN
• Nach dem Ausschalten der Säge darf
das Sägeblatt keinesfalls mit den Fingern
abgebremst werden.
• Legen Sie die Säge erst dann auf einem
Tisch oder einer Werkbank ab, wenn sie
ausgeschaltet ist. Bei einer abgeschalteten
Säge dreht sich das Sägeblatt noch für kurze
Zeit weiter.
Sägeblätter sollten sofort ausgewechselt
werden.
• Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt fest
montiert ist.
WARNUNG: Wir empfehlen
die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt
Nennfehlerstrom von maximal 30mA.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsbestimmungen und dem Anbringen
von Sicherheitsvorrichtungen können bestimmte
Restrisiken nicht vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
BEIM SÄGEN
Tragen Sie Gehörschutz.
• Beim Sägen mit speziell für das Sägen von
Holz konzipierten Sägeblättern müssen vor dem
Arbeitsbeginn alle Nägel und Metallgegenstände
aus dem Werkstück entfernt werden.
• Wenn möglich, sollte das Werkstück in einer
Spannvorrichtung oder in einem Schraubstock
sicher eingespannt werden.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke
zu sägen.
• Beugen Sie sich nicht zu weit nach vorne.
Achten Sie stets auf einen sicheren Stand,
insbesondere auf Gerüsten und Leitern.
• Halten Sie die Säge stets mit beiden Händen.
• Verwenden Sie zum Sägen von Rundungen und
Taschen ein dafür konzipiertes Sägeblatt.
PRÜFEN UND AUSWECHSELN DES SÄGEBLATTES
• Verwenden Sie grundsätzlich nur Sägeblätter,
die den in dieser Anleitung enthaltenen
Spezifikationen entsprechen.
• Verwenden Sie nur scharfe und einwandfrei
arbeitende Sägeblätter. Rissige oder verbogene
20
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr
enthält, ist in die Gehäusefläche geprägt, die die
Montagefuge zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2014 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für
alle Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für die Ladegeräte DCB105,
DCB107 und DCB112.
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
DEUTSCH
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können sich überhitzen und bersten,
was zu Verletzungen und Sachschäden
führen kann. Nicht aufladbare
Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen
werden.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Werkzeug spielen.
HINWEIS: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien,
wie z. B. Schleifstaub, Metallspäne,
Stahlwolle, Aluminiumfolie oder die
Ansammlung von Metallpartikeln von
den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
• Wenn Sie ein Ladegerät im Freien betreiben,
tun Sie dies an einem trockenen Ort und
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz
geeignetes Verlängerungskabel. Die
Verwendung von für den Außeneinsatz
geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
• Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze
am Ladegerät. Die Lüftungsschlitze
befinden sich oben und an den Seiten des
Ladegeräts. Stellen Sie das Ladegerät von
Hitzequellen entfernt auf.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker
— beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es
einen harten Stoß erlitten hat fallen gelassen
oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen
Sie es zu einer autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Zur Vermeidung von Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom
Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
• Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes
vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des
Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
21
DEUTSCH
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Die Ladegeräte DCB105, DCB107 und DCB112
können folgende Akkus laden: 10,8 V, 14,4 V
und 18 V XR Li-Ion (DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 und DCB185).
An diesem Ladegerät müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und es wurde für eine
möglichst einfache Bedienung konzipiert.
Aufladen (Abb. [fig.] 2)
1. Setzen Sie das Ladegerät in eine geeignete
Steckdose ein, bevor Sie das Akku einsetzen.
2. Legen Sie den Akku (f) vollständig in das
Ladegerät ein. Die rote Leuchte (Aufladen)
blinkt dauerhaft und zeigt dadurch an, dass der
Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch
angezeigt, dass das rote Licht dauerhaft
leuchtet. Der Akku ist vollständig aufgeladen
und kann jetzt verwendet oder in der
Ladestation gelassen werden.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der
Li-Ion-Akkus zu gewähren, laden Sie den Akkusatz
vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Aufladen
Siehe Tabelle unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät: DCB105
wird geladen
–– –– –– –– –– –– ––
vollständig geladen
––––––––––––––––––––
Temperaturverzögerung ––– • ––– • ––– • –––
x
Akku ersetzen
••••••••••••••
Anzeigen am Ladegerät: DCB107, DCB112
wird geladen
– –
–
–
–
vollständig geladen
–––––––––––––
Temperaturverzögerung*
–– –– –– ––––
* DCB107, DCB112: Die rote Leuchte blinkt in
der Zeit weiter, aber eine gelbe Anzeige leuchtet
bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der Akku
eine angemessene Temperatur erreicht hat,
geht die gelbe Leuchte aus und das Ladegerät
nimmt den Ladevorgang wieder auf.
22
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine
defekten Akkus auf. Das Ladegerät zeigt einen
defekten Akku an, indem es nicht leuchtet oder
indem das Blinkmuster für Probleme mit dem Akku
oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist,
bringen Sie es zusammen mit dem Akku zur
Überprüfung zu einer autorisierten Servicestelle.
VERZÖGERUNG HEISSER/KALTER AKKU
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu
heiß oder zu kalt ist, startet es automatisch eine
„Verzögerung heißer/kalter Akku“, bis der Akku
eine angemessene Temperatur erreicht hat. Das
Ladegerät schaltet dann automatisch in den
Lademodus. Diese Funktion gewährleistet eine
maximale Lebensdauer des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit etwa der halben
Geschwindigkeit eines warmen Akkus geladen. Der
Akku wird während des gesamten Ladevorgangs
mit der geringeren Geschwindigkeit geladen, die
sich auch nicht erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
NUR LITHIUM-IONEN-AKKUS
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem
elektronischen Schutzsystem ausgestattet, das den
Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger
Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet,
sobald sich das elektronische Schutzsystem
einschaltet. Wenn dies geschieht, setzen Sie das
Li-Ion-Akku in das Ladegerät, bis es vollständig
aufgeladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig
aufgeladen. Lesen Sie vor der Verwendung
von Akku und Ladegerät die folgenden
Sicherheitsanweisungen und befolgen Sie dann die
genannten Schritte zum Aufladen.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Laden oder benutzen Sie den Akku nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
DEUTSCH
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es in
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku
reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in ausgewiesenen
Ladegeräten von DEWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
• Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku vor der Verwendung vollständig
aufgeladen werden.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie
mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen
oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus können
aufrecht auf dem Akku stehen, aber
leicht umgestoßen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
Transport
DEWALT Akkus erfüllen alle geltenden
Transportvorschriften, so wie sie von den Industrieund Rechtsnormen vorgeschrieben werden,
einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über
die Beförderung gefährlicher Güter der International
Air Transport Association (IATA), der International
Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations und
der Regelungen des europäischen Übereinkommens
über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38.3
der „Empfehlungen der Vereinten Nationen zur
Beförderung gefährlicher Stoffe, Testhandbuch und
Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen wird der Transport eines
DEWALT-Akkupacks von der Klassifizierung als
vollständig regulierter Gefahrstoff der Klasse 9
ausgenommen. Im Allgemeinen sind die beiden
Fälle, wo ein Transport gemäß Klasse 9 erforderlich
ist, folgende:
1. Lufttransport von mehr als zwei DEWALT
Lithium-Ion-Akkupacks, wenn das Paket nur
Akkupacks (und keine Werkzeuge) enthält, und
2. Jeder Transport, in dem ein Lithium-Ionen-Akku
mit einer Energiebewertung von mehr als 100
Wattstunden (Wh) enthalten ist. Für alle LithiumIonen-Akkus ist die Wattstundenbewertung auf
dem Paket angegeben.
Unabhängig davon, ob ein Transport als
ausgenommen oder vollständig reguliert gilt, liegt
es in der Verantwortung des Versenders, sich
über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
23
DEUTSCH
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/
Kennzeichnung und Dokumentation zu informieren.
Beim Transport von Akkus können Brände
entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt
mit Materialien kommen können, durch die ein
Kurzschluss entstehen kann.
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
Die Ladezeit ist den Technischen
Daten zu entnehmen.
Akku wird geladen.
Die Informationen in diesem Abschnitt des
Handbuchs werden in gutem Glauben zur Verfügung
gestellt und es wird davon ausgegangen, dass
sie zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments
genau sind. Jedoch wird keine Garantie, weder
ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in
der Verantwortung des Kunden sicherzustellen,
dass seine Tätigkeiten den geltenden Vorschriften
entsprechen.
Akku ist geladen.
Akku
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
AKKUTYP
Für das Modell DCS320 wird ein 14,4 Volt Akku
eingesetzt.
Akku ist defekt.
Temperaturverzögerung.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Für das Modell DCS380 wird ein 18 Volt Akku
eingesetzt.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Die Akkus DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 oder DCB1825 können
verwendet werden. können verwendet werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Technische
Daten.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
Laden Sie DEWALT-Akkus nur mit den
dazu bestimmten DEWALT-Ladegeräten
auf. Werden andere Akkus als die dazu
bestimmten DEWALT-Akkus mit einem
DEWALT-Ladegerät aufgeladen, können
diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
Packungsinhalt
Schilder am Ladegerät und Akku
2 Li-Ion-Akkus (M2, L2-Modelle)
Zusätzlich zu den in dieser Betriebsanleitung
verwendeten Bildzeichen befinden sich die
folgenden Bildzeichen auf dem Ladegerät und dem
Akku:
1 Transportkoffer
24
Die Packung enthält:
1 Akku-Säbelsäge
1 Ladegerät
1 Betriebsanleitung
DEUTSCH
HINWEIS: Akkus, Ladegeräte und Transportboxen
sind im Lieferumfang von N-Modellen nicht
enthalten.
• Prüfen Sie das Werkzeug, die Teile oder
Zubehörteile auf Beschädigungen, die beim
Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, diese Betriebsanleitung
vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen und zu
verstehen.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor ist nur für eine Netzspannung
ausgelegt. Überprüfen Sie daher, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild des
Ladegeräts angegebenen Spannung entspricht.
Vergewissern Sie sich außerdem, dass die
Netzspannung Ihres Ladegeräts mit der Ihres
Stromnetzes übereinstimmt.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert und erfordert
deshalb keinen Erdleiter.
Beschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Auslöseschalter
b. Schalterarretierung
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch
ein spezialgefertigtes Kabel ersetzt werden, das
über die DEWALT-Serviceorganisation erhältlich ist.
CH
c. Lösehebel für Sägeblattklemme
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
d. Schuh
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
e. Handgriff
f. Akku
g. Akku-Löseknopf
h. Haupthandgriff
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Verlängerungskabel
Ihre Akku-Säbelsägen DCS320 und DCS380
wurden zum professionellen Sägen von Holz, Metall
und Rohren konzipiert. Die kompakte Konstruktion
erlaubt den Einsatz nahe am Rand schwieriger
Bereiche.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in
der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Verwenden
Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das
für die Leistungsaufnahme des Ladegeräts
ausreichend ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt beträgt 1 mm² und die maximale
Länge beträgt 30 m.
Diese Säbelsägen sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Gebrauch.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer
Kabelrolle immer völlig aus.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Werkzeug kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Werkzeug verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
MONTAGE UND EINSTELLUNGEN
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
WARNUNG: Nehmen Sie vor dem
Zusammenbauen und Einstellen immer
den Akku heraus. Schalten Sie das
Werkzeug immer aus, bevor Sie den
Akku einsetzen oder herausnehmen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DEWALT.
Einsatz in und Entnahme der Akkus
aus dem Werkzeug (Abb. 3)
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr
zu reduzieren, drücken Sie niemals
den Akku-Löseknopf, ohne den Akku
zu entfernen. Andernfalls kann der
25
DEUTSCH
Akku nach dem Drücken des AkkuLöseknopfes unerwartet herausfallen.
WARNUNG: Dieses Werkzeug verfügt
nicht über eine Vorrichtung zum Sperren
des Auslöseschalters in der ON-Position
und darf keinesfalls durch andere
Methoden in der ON-Position gesperrt
werden.
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku vollständig aufgeladen sein.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1. Richten Sie den Akku (f) an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. 3).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest
im Werkzeug sitzt, und stellen Sie sicher, dass
er sich nicht lösen kann.
Durch den Auslöseschalter mit variabler Drehzahl
verfügen Sie über mehr Vielseitigkeit. Je tiefer der
Auslöseschalter gedrückt wird, umso höher ist die
Drehzahl der Säge.
VORSICHT: Eine sehr geringe
Drehzahl sollte nur für den Beginn
eines Schnitts verwendet werden. Die
längere Verwendung einer sehr geringen
Drehzahl kann Ihre Säge beschädigen.
ENTFERNEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUGGRIFF
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf (g) und ziehen Sie
den Akku kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät
dieser Betriebsanleitung beschrieben in das
Ladegerät.
AKKU-LADESTANDSANZEIGE (ABB. 2)
Einige DEWALT-Akkus besitzen eine
Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den
verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie
die Taste für die Ladestandsanzeige (i) gedrückt.
Eine Kombination der drei grünen LEDs leuchtet auf
und zeigt den verbleibenden Ladestand an. Wenn
der verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr
ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden, leuchtet
die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine
Schätzung des verbleibenden Akku-Ladestands.
Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs
an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen,
Temperatur und Anwendungsart des Endbenutzers
basieren.
Verstellbarer Drehzahlregler (Abb. 4)
SCHALTERARRETIERUNG UND AUSLÖSESCHALTER
Ihre Säge verfügt über eine Schalterarretierung (b).
Zum Sperren des Auslöseschalters drücken Sie
die Schalterarretierung wie in Abbildung 4 gezeigt.
Verriegeln Sie immer den Auslöseschalter (a), wenn
Sie das Werkzeug transportieren oder aufbewahren,
um unbeabsichtigtes Starten zu verhindern. Die
Schalterarretierung ist rot markiert, um anzuzeigen,
wenn sich der Schalter in der unverriegelten
Position befindet.
Zum Entsperren des Auslöseschalters drücken
Sie die Schalterarretierung wie in Abbildung 4
gezeigt. Ziehen Sie den Auslöseschalter, um
den Motor einzuschalten. Das Lösen des
Auslöseschalters schaltet den Motor aus.
26
BETRIEB
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Einbau und Ausbau des
Sägeblatts (Abb. 1, 5–7, 10)
Es sind verschiedene Sägeblattlängen erhältlich.
Verwenden Sie für jede Anwendung das geeignete
Sägeblatt. Das Sägeblatt sollte länger als 89 mm
(3-1/2") sein und während des Sägens über den
Schuh und die Dicke des Werkstücks herausragen.
Verwenden Sie für dieses Werkzeug keine
Stichsägeblätter.
WARNUNG: Gefahr von
Schnittverletzungen. Das Sägeblatt
kann brechen, wenn es während des
Sägens nicht über den Schuh und
das Werkstück herausragt (Abb. 5). Es
besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko
sowie die Gefahr von Schäden am
Schuh und am Werkstück.
EINBAU DES SÄGEBLATTS
1. Ziehen Sie den Lösehebel der Sägeblattklemme
(c) nach oben (Abb. 1).
2. Setzen Sie den Sägeblattschaft von vorne ein.
3. Ziehen Sie den Lösehebel für die
Sägeblattklemme nach unten.
HINWEIS: Das Sägeblatt kann wie in Abbildung 6
gezeigt in vier Positionen eingebaut werden. Beide
Geräte ermöglichen den umgekehrten Einbau des
Sägeblatts, zum Beispiel für bündiges Sägen; siehe
Abbildung 10.
DEUTSCH
AUSBAU DES SÄGEBLATTS
VORSICHT: Verbrennungsgefahr.
Berühren Sie das Sägeblatt niemals
direkt nach der Verwendung. Kontakt
mit dem Sägeblatt kann zu Verletzungen
führen.
1. Öffnen Sie den Lösehebel für die
Sägeblattklemme.
2. Entfernen Sie das Sägeblatt.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 9)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand
auf dem Handgriff (e) und die andere auf dem
Haupthandgriff (h).
Sägen mit dem Sägeblatt in
horizontaler Position (Abb. 7)
Ihre Säbelsäge verfügt über eine horizontale
Sägeblattklemme. Der Einbau des Sägeblatts in
horizontaler Richtung ermöglicht das Sägen nahe
am Boden, an der Wand oder Decke, wo nur wenig
Platz zur Verfügung steht. Stellen Sie sicher, dass
der Schuh gegen den Rahmen gedrückt ist, um
Rückschläge zu vermeiden.
Einstellbarer Schuh (Abb. 8)
VORSICHT: Gefahr von
Schnittverletzungen. Um einen
Kontrollverlust zu vermeiden, verwenden
Sie das Werkzeug niemals ohne den
Schuh.
Ihre Säbelsäge verfügt über einen einstellbaren
Schuh. Der Schuh ist einstellbar, um die Schnitttiefe
zu beschränken. Halten Sie die Säge mit der
Unterseite nach oben. Drücken Sie den Knopf am
Handgriff und schieben Sie den Schuh auf eine der
drei Einstellungen und lassen Sie den Knopf dann
los.
Sägen (Abb. 9–12)
WARNUNG: Tragen Sie immer einen
Augenschutz. Alle Benutzer und
Zuschauer müssen einen zugelassenen
Augenschutz tragen.
WARNUNG: Seien Sie beim Sägen
in Richtung des Bedieners extrem
vorsichtig. Halten Sie die Säge beim
Sägen immer mit beiden Händen gut
fest.
Stellen Sie vor dem Sägen aller Materialienimmer
sicher, dass das Werkstück fest verankert oder
festgeklemmt ist, um Abrutschen zu verhindern.
Legen Sie das Sägeblatt leicht gegen das
Werkstück, schalten Sie den Sägemotor ein und
lassen Sie ihn die Höchstgeschwindigkeit erreichen,
bevor Sie Druck ausüben. Wann immer möglich,
muss der Sägeschuh fest gegen das zu sägende
Material gehalten werden (Abb. 9). Dies verhindert,
dass die Säge springt oder vibriert, und Brüche des
Sägeblatts werden minimiert. Alle Sägevorgänge, bei
denen Druck auf das Sägeblatt ausgeübt wird, zum
Beispiel Winkel- oder Dekupierschnitte, erhöhen das
Potenzial für Vibrationen, Rückschläge und Brüche
des Sägeblatts.
WARNUNG: Seien Sie besonders
vorsichtig, wenn Sie über Kopf sägen,
und achten Sie besonders auf Kabel
über Ihnen, die sich eventuell nicht
in Ihrem Blickfeld befinden. Seien Sie
immer darauf vorbereitet, dass Äste
oder ähnliches unerwartet herunterfallen
können.
WARNUNG: Untersuchen Sie den
Arbeitsplatz auf versteckte Gas- und
Wasserleitungen oder Elektrokabel,
bevor Sie Blind- oder Einstechschnitte
durchführen. Nichtbeachtung kann
zu Explosionen, Sachbeschädigung,
elektrischen Schlägen und/oder
schweren Verletzungen führen.
BÜNDIGES SÄGEN (ABB. 10)
Das kompakte Design des Sägemotorgehäuses
und des Spindelgehäuses ermöglicht extrem nahes
Sägen an Böden, in Ecken oder in anderen schwer
erreichbaren Bereichen.
EINSATZ-/EINSTECHSCHNITTE – NUR HOLZ (ABB. 11)
Der erste Schritt bei Einsatzschnitten ist das
Ausmessen der zu sägenden Fläche und das
deutliche Markieren mit einem Stift, Kreide oder einer
Anreißnadel. Verwenden Sie für jede Anwendung
das geeignete Sägeblatt. Das Sägeblatt sollte länger
als 8,89 cm (3-1/2") sein und während des Sägens
über den Schuh und die Dicke des Werkstücks
herausragen. Setzen Sie das Sägeblatt in die
Sägeblattklemme ein.
Kippen Sie als nächstes die Säge zurück, bis die
hintere Kante des Schuhs an der Oberfläche des
Werkstücks liegt und das Sägeblatt das Werkstück
27
DEUTSCH
freigibt (Position 1, Abb. 11). Schalten Sie jetzt den
Motor ein und lassen Sie die Säge hochlaufen.
Fassen Sie die Säge fest mit beiden Händen
und beginnen Sie eine langsame, vorsichtige
Aufwärtsbewegung mit dem Sägegriff, und halten
Sie dabei den Schuh in festem Kontakt mit dem
Werkstück (Position 2, Abb. 11). Das Sägeblatt frisst
sich nun in das Material. Stellen Sie immer sicher,
dass das Sägeblatt vollständig durch das Material
gedrungen ist, bevor Sie einen Einsatzschnitt
fortsetzen.
HINWEIS: Verwenden Sie in Bereichen, wo die
Sicht auf das Sägeblatt eingeschränkt ist, die Kante
des Sägeschuhs als Hilfe. Die Linien für einen
geplanten Schnitt sollten länger als der eigentliche
Schnitt sein.
SÄGEN VON METALL (ABB. 12)
Ihre Säge verfügt über verschiedene Möglichkeiten
zum Sägen von Metall, die von der Art des
verwendeten Sägeblatts und dem zu sägenden
Metall abhängen. Verwenden Sie für eisenhaltige
Metalle ein feineres Sägeblattund für nichteisenhaltige Metalle ein gröberes Sägeblatts. Dünne
Metallbleche sollten am besten zwischen Holzstücke
eingeklemmt werden. Dies gewährleistet einen
sauberen Schnitt ohne extreme Vibrationen oder
Reißen des Metalls. Denken Sie immer daran, das
Sägeblatt nicht mit Gewalt zu verwenden, da dies
die Lebensdauer des Sägeblatts reduzieren und zu
teuren Brüchen des Sägeblatts führen kann.
HINWEIS: Es ist allgemein empfehlenswert,
beim Sägen von Metallen eine dünne Schicht
Öl oder anderes Schmiermittel auf der Linie für
den Sägeschnitt aufzutragen, da dies die Arbeit
vereinfacht und die Lebensdauer des Sägeblatts
erhöht.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer bei möglichst geringem
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung
und regelmäßige Reinigung des Werkzeugs voraus.
WARNUNG: Um das Risiko
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, schalten Sie das
Werkzeug aus und ziehen den
Akku ab, bevor Sie irgendwelche
Einstellungen vornehmen oder
Aufsätze oder Zubehör entfernen/
installieren. Ein unbeabsichtigtes
Einschalten des Geräts kann zu
Verletzungen führen.
28
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden. Es gibt im Inneren keine vom Benutzer zu
wartenden Teile.
Schmierung
Für dieses Elektrowerkzeug ist keine zusätzliche
Schmierung notwendig.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz
und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen Teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR DAS LADEGERÄT
WARNUNG: Stromschlaggefahr.
Stecken Sie das Ladegerät vor dem
Reinigen immer aus. Schmutz und Fett
an den Außenseiten des Ladegeräts
können mit einem Tuch oder einer
weichen Bürste (keine Metallbürste)
entfernt werden. Verwenden Sie kein
Wasser und keine Reinigungslösung.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
DEUTSCH
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen
Sie ihn aus dem Werkzeug.
• Li-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei
einer kommunalen Recycling-Sammelstelle ab.
Dort werden die gesammelten Akkus recycelt
oder ordnungsgemäß entsorgt.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden,
wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht,
die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden
konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der
Akku umweltgerecht zu entsorgen:
29
ENGLISH
CORDLESS RECIPROCATING SAWS
DCS320, DCS380
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Technical Data
Voltage
Type
Battery Type
Max. power output
No-load speed
Stroke length
Weight (without
battery pack)
DCS320
14.4
2/10
Li-Ion
W
390
min-1 2400
mm 28.6
VDC
kg
2.7
DCS380
18
2/10
Li-Ion
560
2950
28.6
2.7
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to
EN 60745-2-11:
LPA (emission sound pressure level) dB(A) 87
88
LWA (sound power level)
dB(A) 98
99
KWA (uncertainty for the
given sound level)
dB(A)
3
3
While cutting board
Vibration emission value ah,B = m/s² 26
Uncertainty K =
m/s² 6.3
While cutting wooden beam
Vibration emission value ah,WB =m/s² 25.5
Uncertainty K =
m/s² 10.6
31
8.1
33
6.6
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
30
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Charger
Mains voltage
Battery type
Approximate
charging time
of battery packs
Weight
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14.4
3.0
0.53
DCB141
Li-Ion
14.4
1.5
0.30
DCB142
Li-Ion
14.4
4.0
0.54
VDC
Ah
kg
DCB143
Li-Ion
14.4
2.0
0.30
DCB144
Li-Ion
14.4
5.0
0.52
DCB145
Li-Ion
14.4
1.3
0.30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2.0
0.40
DCB184
Li-Ion
18
5.0
0.62
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
VAC
min
kg
25
(1.3 Ah)
55
(3.0 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1.5 Ah)
70
(4.0 Ah)
0.49
40
(2.0 Ah)
90
(5.0 Ah)
ENGLISH
Charger
Mains voltage
Battery type
Approximate
charging time
of battery packs
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
min
60
(1.3 Ah)
140
(3.0 Ah)
kg
Charger
Mains voltage
Battery type
Approximate
charging time
of battery packs
Weight
VAC
VAC
min
40
(1.3 Ah)
90
(3.0 Ah)
kg
230 V tools
230 V tools
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1.5 Ah)
185
(4.0 Ah)
0.29
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1.5 Ah)
120
(4.0 Ah)
0.36
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
90
(2.0 Ah)
240
(5.0 Ah)
60
(2.0 Ah)
150
(5.0 Ah)
DEWALT declares that these products described
under Technical data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11
These products also comply with Directive
2014/30/EU and 2011/65/EU. For more information,
please contact DEWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of
the technical file and makes this declaration on
behalf of DEWALT.
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
CORDLESS RECIPROCATING SAW
DCS320, DCS380
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.11.2014
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
31
ENGLISH
c)
Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
32
e)
f)
g)
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
ENGLISH
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Safety Instructions for
Reciprocating Saws
• Hold power tool by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting accessory may contact
hidden wiring. Cutting accessory contacting a
“live” wire will make exposed metal parts of the
power tool “live” and could give the operator an
electric shock.
• ALWAYS wear a dust mask. Exposure to
dust particles can cause breathing difficulty and
possible injury.
• NEVER switch on the tool when the saw blade
is jammed in the workpiece or in contact with
the material.
• Keep hands away from moving parts. Never
place your hands near the cutting area.
• Use extra caution when cutting overhead
and pay particular attention to overhead
wires which may be hidden from view.
Anticipate the path of falling branches and
debris ahead of time.
• Do not operate this tool for long periods of
time. Vibration caused by the operating action
of this tool may cause permanent injury to
fingers, hands, and arms. Use gloves to provide
extra cushion, take frequent rest periods, and
limit daily time of use.
SWITCHING ON AND OFF
• After switching off, never attempt to stop the
saw blade with your fingers.
• Never put the saw down on a table or work
bench unless switched off. The saw blade will
keep running briefly after the tool has been
switched off.
WHEN SAWING
• When using saw blades specially designed for
cutting wood remove all nails and metal objects
from the workpiece before starting work.
• Wherever possible, use clamps and vices to
fasten the workpiece securely.
• Do not attempt to saw extremely small
workpieces.
• Do not bend too far forward. Make sure
that you always stand firmly, particularly on
scaffolding and ladders.
• Always hold the saw with both hands.
• For cutting curves and pockets, use an adapted
saw blade.
CHECKING AND CHANGING THE SAW BLADE
• Only use saw blades conforming to the
specifications contained in these operating
instructions.
• Only sharp saw blades in perfect working
condition should be used; cracked or bent saw
blades should be discarded and replaced at
once.
• Ensure that the saw blade is securely fixed.
WARNING: We recommend the use of
a residual current device with a residual
current rating of 30mA or less.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of personal injury due flying particles.
33
ENGLISH
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
limited to, steel wool, aluminum foil or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger
before attempting to clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
DATE CODE POSITION
The Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
Example:
2014 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DCB105, DCB107 and DCB112 battery
chargers.
• Before using the charger, read all instructions
and cautionary markings on charger, battery
pack and product using the battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable battery packs. Other types
of batteries may overheat and burst
resulting in personal injury and property
damage.
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with
the charger plugged in to the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
34
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it will
not be stepped on, tripped over or otherwise
subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock or electrocution.
• When operating a charger outdoors, always
provide a dry location and use an extension
cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.
• Do not block the ventilation slots on the
charger. The ventilation slots are located
on the top and sides of the charger. Place
the charger in a position away from any heat
source.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble the charger; take it to
an authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• In case of damaged power supply cord the
supply cord must be replaced immediately by
the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
ENGLISH
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230 V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DCB105, DCB107 and DCB112 chargers
accept 10.8 V, 14.4 V and 18 V XR Li-Ion (DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 and DCB185) battery
packs.
These chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. 2)
1. Plug the charger into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack (f) into the charger,
making sure the pack is fully seated in the
charger. The red (charging) light will blink
continuously indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery pack fully before
first use.
Charging Process
Refer to the table below for the charge status of the
battery pack.
Charge indicators: DCB105
x
charging
–– –– –– –– –– –– ––
fully charged
––––––––––––––––––––
hot/cold pack delay
––– • ––– • ––– • –––
replace battery pack
••••••••••••••
Charge indicators: DCB107, DCB112
charging
–– –– –– –– ––
fully charged
––––––––––––––
hot/cold pack delay*
–– –– –– –––––
* DCB107, DCB112: The red light will continue
to blink, but a yellow indicator light will be
illuminated during this operation. Once the
battery has reached an appropriate temperature,
the yellow light will turn off and the charger will
resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty
battery pack. The charger will indicate faulty battery
by refusing to light or by displaying problem pack or
charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a
charger.
If the charger indicates a problem, take the charger
and battery pack to be tested at an authorised
service centre.
HOT/COLD PACK DELAY
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
A cold battery pack will charge at about half the rate
of a warm battery pack. The battery pack will charge
at that slower rate throughout the entire charging
cycle and will not return to maximum charge rate
even if the battery warms.
LITHIUM ION BATTERY PACKS ONLY
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include the catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below and then follow
the charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
35
ENGLISH
• Do not charge or use the battery pack
in explosive atmospheres, such as in the
presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery pack
from the charger may ignite the dust or fumes.
• Never force the battery pack into charger.
Do not modify the battery pack in any way
to fit into a non-compatible charger as
battery pack may rupture causing serious
personal injury.
• Charge the battery packs only in designated
DEWALT chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40˚ C (105° F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
• For best results, make sure the battery pack is
fully charged before use.
WARNING: Never attempt to open
the battery pack for any reason. If
the battery pack case is cracked or
damaged, do not insert it into the
charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery
pack or charger that has received a
sharp blow, been dropped, run over
or damaged in any way (e.g., pierced
with a nail, hit with a hammer, stepped
on). Electric shock or electrocution may
result. Damaged battery packs should
be returned to the service centre for
recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash the area with
mild soap and water. If the battery liquid gets
into the eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
36
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Transportation
DEWALT batteries comply with all applicable
shipping regulations as prescribed by industry and
legal standards which include UN Recommendations
on the Transport of Dangerous Goods; International
Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, and the European
Agreement Concerning The International Carriage
of Dangerous Goods by Road (ADR). Lithium-ion
cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DEWALT battery pack
will be excepted from being classified as a fully
regulated Class 9 Hazardous material. In general,
the two instances that require shipping Class 9 are:
1. Air shipping more than two DEWALT lithium-ion
battery packs when the package contains only
battery packs (no tools), and
2. Any shipment containing a lithium-ion battery
with an energy rating greater than 100 watt
hours (Wh). All lithium-ion batteries have the
watt hour rating marked on the pack.
Regardless of whether a shipment is considered
excepted or fully regulated, it is the shipper's
responsibility to consult the latest regulations for
packaging, labeling/marking and documentation
requirements.
Transporting batteries can possibly cause fire if the
battery terminals inadvertently come in contact with
conductive materials. When transporting batteries,
make sure that the battery terminals are protected
and well insulated from materials that could contact
them and cause a short circuit.
The information provided in this section of the
manual is provided in good faith and believed to be
accurate at the time the document was created.
However, no warranty, expressed or implied, is
given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
ENGLISH
Battery Pack
Have defective cords replaced
immediately.
BATTERY TYPE
The DCS320 operates on 14.4 volt battery packs.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
The DCS380 operates on 18 volt battery packs.
The DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 and DCB185 battery packs
may be used. Refer to Technical Data for more
information.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care
for the environment.
Storage Recommendations
Charge DEWALT battery packs only with
designated DEWALT chargers. Charging
battery packs other than the designated
DEWALT batteries with a DEWALT
charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Do not incinerate the battery pack.
Package Contents
The package contains:
1 Cordless Reciprocating Saw
2 Li-Ion battery packs (M2, L2 models)
1 Kitbox
1 Charger
1 Instruction manual
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Battery charging.
NOTE: Battery packs, chargers and kitboxes are
not included with N-models.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
Battery charged.
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
Battery defective.
Hot/cold pack delay.
Do not probe with conductive objects.
a. Trigger switch
b. Lock-off button
c. Blade clamp release lever
d. Shoe
Do not charge damaged battery packs.
e. Hand grip
f. Battery pack
Do not expose to water.
g. Battery release button
h. Main handle
37
ENGLISH
INTENDED USE
Using an Extension Cable
Your DCS320 and DCS380 cordless reciprocating
saws have been designed for professional sawing
of wood, metal and tubes. The compact design
permits cutting extremely close to the edge of
difficult areas.
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
These reciprocating saws are professional power
tools.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
• Young children and the infirm. This appliance
is not intended for use by young children or
infirm persons without supervision.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organization.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack. Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (fig. 3)
WARNING: To reduce the risk of injury,
never depress the battery release button
without removing the battery pack.
Depressing the battery release button
without removing the battery pack can
result in the battery pack falling out
unexpectedly.
NOTE: For best results, make sure your battery
pack is fully charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1. Align the battery pack (f) with the rails inside the
tool’s handle (fig. 3).
2. Slide it into the handle until the battery pack is
firmly seated in the tool and ensure that it does
not disengage.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the battery release button (g) and firmly
pull the battery pack out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
• Safely dispose of the old plug.
FUEL GAUGE BATTERY PACKS (FIG. 2)
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
Some DEWALT battery packs include a fuel gauge
which consists of three green LED lights that
indicate the level of charge remaining in the battery
pack.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
38
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel
gauge button (i). A combination of the three green
LED lights will illuminate designating the level of
charge left. When the level of charge in the battery
is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
ENGLISH
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the
charge left on the battery pack. It does not indicate
tool functionality and is subject to variation based
on product components, temperature and end-user
application.
Variable Speed Trigger Switch
(fig. 4)
LOCK-OFF BUTTON AND TRIGGER SWITCH
Your saw is equipped with a lock-off button (b).
To lock the trigger switch, press the lock-off
button as shown in figure 4. Always lock the trigger
switch (a) when carrying or storing the tool to
eliminate unintentional starting. The lock-off button
is colored red to indicate when the switch is in its
unlocked position.
To unlock the trigger switch, press the lock-off
button as shown in figure 4. Pull the trigger switch
to turn the motor ON. Releasing the trigger switch
turns the motor OFF.
WARNING: This tool has no provision
to lock the switch in the ON position,
and should never be locked ON by any
other means.
The variable speed trigger switch will give you added
versatility. The further the trigger is depressed the
higher the speed of the saw.
CAUTION: Use of very slow speed is
recommended only for beginning a cut.
Prolonged use at very slow speed may
damage your saw.
OPERATION
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
Blade Installation and Removal
(fig. 1, 5–7, 10)
Different blade lengths are available. Use the
appropriate blade for the application. The blade
should be longer than 89 mm (3-1/2") and should
extend past the shoe and the thickness of the
workpiece during the cut. Do not use jigsaw blades
with this tool.
WARNING: Cut hazard. Blade
breakage may occur if the blade
does not extend past the shoe and
the workpiece during the cut (fig. 5).
Increased risk of personal injury, as well
as damage to the shoe and workpiece
may result.
TO INSTALL BLADE INTO SAW
1. Pull blade clamp release lever (c) up (fig. 1).
2. Insert blade shank from the front.
3. Push blade clamp release lever down.
NOTE: The blade can be installed in four positions
as shown in figure 6. Both units allow the blade to
be installed upside-down to assist in flush-to cutting;
see figure 10.
TO REMOVE BLADE FROM SAW
CAUTION: Burn hazard. Do not touch
the blade immediately after use. Contact
with the blade may result in personal
injury.
1. Open up blade clamp release lever.
2. Remove blade.
Proper Hand Position (fig. 9)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the hand
grip (e), with the other hand on the main handle (h).
Cutting with Blade in Horizontal
Position (fig. 7)
Your reciprocating saw is equipped with a horizontal
blade clamp. Installing a blade in the horizontal
orientation allows cutting close to floors, walls or
ceilings where limited clearance is available. Ensure
that the shoe is pressed against the framing to avoid
kickback.
Adjustable Shoe (fig. 8)
CAUTION: Cut hazard. To prevent loss
of control, never use tool without shoe.
Your reciprocating saw comes with an adjustable
shoe. The shoe will adjust to limit the depth of cut.
Hold the saw with the underside facing up. Push the
button on the hand grip and slide the shoe out to
one of the three settings and release the button.
39
ENGLISH
Cutting (fig. 9–12)
WARNING: Always use eye
protection. All users and bystanders
must wear approved eye protection.
WARNING: Exercise extra caution
when cutting towards operator. Always
hold saw firmly with both hands while
cutting.
Before cutting any type of material, be sure it is
firmly anchored or clamped to prevent slipping.
Place blade lightly against work to be cut, switch
on saw motor and allow it to obtain maximum
speed before applying pressure. Whenever
possible, the saw shoe must be held firmly against
the material being cut (fig. 9). This will prevent the
saw from jumping or vibrating and minimize blade
breakage. Any cuts which put pressure on the
blade such as angle or scroll cuts increase potential
for vibration, kickback, and blade breakage.
WARNING: Use extra caution when
cutting overhead and pay particular
attention to overhead wires which may
be hidden from view. Anticipate the path
of falling branches and debris ahead of
time.
WARNING: Inspect work site for
hidden gas pipes, water pipes, or
electrical wires before making blind
or plunge cuts. Failure to do so may
result in explosion, property damage,
electric shock, and/or serious personal
injury.
FLUSH-TO CUTTING (FIG. 10)
The compact design of the saw motor housing and
spindle housing permits extremely close cutting to
floors, corners and other difficult areas.
Blade will begin to feed into material. Always be
sure blade is completely through material before
continuing with pocket cut.
NOTE: In areas where blade visibility is limited, use
the edge of the saw shoe as a guide. Lines for any
given cut should be extended beyond edge of cut
to be made.
METAL CUTTING (FIG. 12)
Your saw has different metal cutting capacities
depending upon type of blade used and the metal
to be cut. Use a finer blade for ferrous metals
and a coarse blade for non-ferrous materials. In
thin gauge sheet metals it is best to clamp wood
to both sides of sheet. This will insure a clean cut
without excess vibration or tearing of metal. Always
remember not to force cutting blade as this reduces
blade life and causes costly blade breakage.
NOTE: It is generally recommended that when
cutting metals you should spread a thin film of oil or
other lubricant along the line ahead of the saw cut
for easier operation and longer blade life.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
There are no serviceable parts inside.
POCKET/PLUNGE CUTTING – WOOD ONLY (FIG. 11)
The initial step in pocket cutting is to measure the
surface area to be cut and mark clearly with a
pencil, chalk or scriber. Use the appropriate blade
for the application. The blade should be longer than
8.89 cm (3-1/2") and should extend past the shoe
and the thickness of the workpiece during the cut.
Insert blade in blade clamp.
Next, tip the saw backward until the back edge
of the shoe is resting on the work surface and the
blade clears the work surface (position 1, fig. 11).
Now switch motor on, and allow saw to come up to
speed. Grip saw firmly with both hands and begin
a slow, deliberate upward swing with the handle
of the saw, keeping the bottom of the shoe firmly
in contact with the workpiece (position 2, fig. 11).
40
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
ENGLISH
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT
product needs replacement, or if it is of no further
use to you, do not dispose of it with household
waste. Make this product available for separate
collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
41
ESPAÑOL
SIERRAS ALTERNATIVAS INALÁMBRICAS
DCS320, DCS380
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas profesionales.
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
Datos técnico
Voltaje
Tipos
Tipo de pila
Máx. potencia
Velocidad en vacío
Carrera
Peso (sin la batería)
VDC
W
min-1
mm
kg
DCS320 DCS380
14,4
18
2/10
2/10
Litio-Ion Litio-Ion
390
560
2400
2950
28,6
28,6
2,7
2,7
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales)
de acuerdo con EN 60745-2-11:
LPA (nivel de presión
sonora de emisión)
dB(A)
87
88
LWA (nivel de potencia sonora)
dB(A)
98
99
KWA (incertidumbre para el nivel
de sonido dado)
dB(A)
3
3
Cuando corte paneles
Valor de la emisión de
vibración ah,B =
Incertidumbre K =
Cuando corte barras de madera
Valor de la emisión de
vibración ah,WB =
Incertidumbre K =
m/s²
m/s²
26
6,3
31
8,1
m/s²
m/s²
25,5
10,6
33
6,6
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
42
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14.4
3.0
0.53
DCB141
Li-Ion
14.4
1.5
0.30
DCB142
Li-Ion
14.4
4.0
0.54
VDC
Ah
kg
DCB143
Li-Ion
14.4
2.0
0.30
DCB144
Li-Ion
14.4
5.0
0.52
DCB145
Li-Ion
14.4
1.3
0.30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
ESPAÑOL
Cargador
Voltaje de la red VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de min
25
carga de los
(1,3 Ah)
paquetes de baterías
55
(3,0 Ah)
Peso
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Cargador
Voltaje de la red VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de min
60
carga de los
(1,3 Ah)
paquetes de baterías
140
(3,0 Ah)
Peso
kg
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
Cargador
Voltaje de la red VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de min
40
carga de los
(1,3 Ah)
paquetes de baterías
90
(3,0 Ah)
Peso
kg
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
SIERRAS ALTERNATIVAS INALÁMBRICAS
DCS320, DCS380
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DEWALT en
la dirección indicada a continuación o bien consulte
la parte posterior de este manual.
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
10 A, en la red
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de sRichard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
15.11.2014
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
43
ESPAÑOL
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo de
descarga eléctrica si su cuerpo está puesto a
tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e) Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
44
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
b) Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
c) Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
d) Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
e) No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo pueden
quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
ESPAÑOL
b)
c)
d)
e)
f)
g)
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
5) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA CON
BATERÍAS
a) Recargue solamente con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador adecuado para un tipo de paquete
de baterías puede originar riesgo de incendio
si se utiliza con otro paquete de baterías.
b)
c)
d)
Utilice herramientas eléctricas sólo con
paquetes de baterías específicamente
diseñados. El uso de cualquier otro tipo de
paquete de baterías puede producir riesgo
de lesiones e incendio.
Cuando no utilice el paquete de baterías,
manténgalo lejos de otros objetos
metálicos como sujetapapeles, monedas,
llaves, clavos, tornillos u otros objetos
metálicos pequeños que puedan realizar
una conexión desde un terminal al otro.
Los cortocircuitos en los terminales de la
batería pueden provocar quemaduras o
incendio.
En condiciones abusivas, puede salir
expulsado líquido de la batería. Evite el
contacto con él. Si entra en contacto
accidentalmente, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con sus
ojos, obtenga atención médica. El líquido
expulsado de la batería puede provocar
irritación o quemaduras.
6) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada
en reparaciones que realice el
mantenimiento de su herramienta
eléctrica y que solo utilice piezas de
repuesto idénticas. Esto garantizará la
seguridad de la herramienta eléctrica.
Instrucciones de seguridad
adicionales para
sierras alternativas
• Sostenga la herramienta eléctrica
por las superficies de agarre aisladas
cuando realice una operación en la que
el accesorio de corte pueda estar en
contacto con un cable oculto. El contacto de
los accesorios de corte con un cable cargado,
cargará las partes metálicas expuestas de la
herramienta eléctrica y podría producir una
descarga eléctrica al operador.
• Utilice SIEMPRE una mascarilla antipolvo.
La exposición a partículas de polvo puede
provocar dificultades respiratorias y posibles
lesiones.
• NO encienda nunca la herramienta cuando la
hoja de la sierra esté atascada en la pieza de
trabajo o en contacto con el material.
• Mantenga apartadas las manos de las
piezas en movimiento. No coloque nunca las
manos en la zona de corte.
• Tenga un cuidado especial cuando corte
hacia arriba y preste mucha atención a los
45
ESPAÑOL
cables que puedan estar ocultos a la vista.
Prevea con antelación el camino que van a
seguir en su caída las ramas y los restos.
• No trabaje con la herramienta durante
mucho tiempo seguido. La vibración
provocada por la herramienta puede causar
daños permanentes a los dedos, las manos
y los brazos. Use guantes para acolchar las
manos, interrumpa el trabajo con frecuencia y
limite el empleo de la herramienta a lo largo del
día.
ENCENDIDO Y APAGADO
• Después de apagar, no intente nunca detener la
hoja de la sierra con los dedos.
• No coloque la sierra hacia abajo en una
mesa o un banco de trabajo a menos que
esté apagada. La hoja de la sierra seguirá
funcionando un breve espacio de tiempo pese
a haberla apagado.
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de quemaduras debido a los accesorios
que se calientan durante el funcionamiento
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
FUNCIONAMIENTO CON LA SIERRA
• Cuando use hojas de sierra diseñadas
especialmente para cortar madera, quite todos
los clavos y objetos metálicos de la pieza de
trabajo antes de empezar a trabajar.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
• Siempre que sea posible, emplee mordazas y
gatos para amarrar bien la pieza de trabajo.
• No intente serrar piezas muy pequeñas.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
• No se incline mucho hacia adelante. Asegúrese
de que mantiene una posición estable,
especialmente en andamios y escaleras.
El código de fecha que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la superficie de la caja
protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
• Sujete siempre la sierra firmemente con ambas
manos.
• Para cortar curvas y bolsas, use una hoja de
sierra especial.
COMPROBACIÓN Y CAMBIO DE LA HOJA DE SIERRA
Ejemplo:
2014 XX XX
Año de fabricación
• Use sólo hojas de sierra que cumplan
las especificaciones indicadas en estas
instrucciones de uso.
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
• Sólo deben usarse hojas de sierra afiladas y
en perfecto estado de trabajo; las hojas de
sierra agrietas o dobladas deben desecharse y
cambiarse al instante.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Este manual contiene instrucciones importantes para
la seguridad y el funcionamiento de los cargadores
de baterías DCB105, DCB107 y DCB112.
• Compruebe que la hoja de la sierra está bien
sujeta.
ADVERTENCIA: Recomendamos
el uso de un dispositivo de corriente
residual con corrientes residuales de
30mA o menos.
46
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza
el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de
electrocuciones. No permita que ningún
líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ESPAÑOL
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras.
Para reducir el riesgo de daños, cargue
sólo los paquetes de pilas recargables
de DEWALT. Otros tipos de pilas
podrán sobrecalentarse y quemarse
dando lugar a daños personales y
materiales. No recargue las pilas
no recargables.
ATENCIÓN: Los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar
que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas
circunstancias, con el cargador
conectado a la red, el cargador podrá
registrar un cortacircuitos con un
material ajeno. Los materiales ajenos
que sean conductores como por
ejemplo, el polvo de molido, los chips
metálicos, la lana de acero, el papel
de aluminio o cualquier cúmulo de
partículas metálicas, deben mantenerse
alejados de las cavidades del cargador.
Desconecte siempre el cargador de la
red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el
cargador antes de intentar limpiarlo.
cable de extensión adecuado para el uso en
exteriores. La utilización de un cable adecuado
para el uso en exteriores reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
• No bloquee las ranuras de ventilación del
cargador. Las ranuras de ventilación se
encuentran ubicadas en la parte superior y
lateral del cargador. Coloque el cargador en
una posición lejos de cualquier fuente de calor.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado— haga que se lo reparen de
inmediato.
• No opere el cargador si ha recibido un gran
golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, llévelo a un centro
de servicio autorizado cuando necesite
repararlo. Un ensamblaje inadecuado podrá
provocar riesgos de electrocución, choques o
incendios.
• Si el cable de suministro está dañado, deberá
sustituirlo de inmediato por otro del fabricante,
su agente de servicio o una personal cualificada
similar para evitar todo tipo de peligro.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El
cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar
juntos.
• Desconecte el cargador del enchufe antes
de intentar limpiarlo. Esto reducirá el riesgo
de electrocución. La retirada del paquete de
baterías no reducirá este riesgo.
• Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DEWALT. Cualquier
otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• El cargador ha sido diseñado para funcionar
con la red eléctrica normal de 230 V. No
intente utilizarlo con cualquier otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador de vehículos.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De este modo,
reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
• No utilice cables de extensión a menos
que sea estrictamente necesario. El uso
de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
• Cuando opere un cargador en el exterior,
garantice siempre un lugar seco y utilice un
• NO intente nunca conectar 2 cargadores
juntos.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DCB105, DCB107 y DCB112
admiten baterías de XR ion de litio de 10,8 V, 14,4 V
y 18 V (DCB123, DCB125, DCB127, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 y
DCB185).
Este cargador no necesita ningún ajuste y está
diseñado para ofrecer el funcionamiento más fácil al
usuario.
Procedimiento de carga (fig. 2)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes
de introducir el paquete de batería.
47
ESPAÑOL
2. Introduzca el paquete de pilas (f) en el
cargador, comprobando que el paquete quede
establecido al completo en el cargador. La
luz roja (carga) pestañeará continuamente,
indicando que el proceso de carga se ha
iniciado.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque
la luz roja permanecerá encendida de manera
continua. La batería estará cargada y podrá
usarse, o dejarla en el cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
Consulte la tabla de abajo para conocer el estado
de carga de la batería.
Indicadores de carga: DCB105
cargando
–– –– –– –– –– –– ––
completamente
cargado
––––––––––––––––––––
retraso por batería
caliente/fría
––– • ––– • ––– • –––
cambie la batería
••••••••••••••
Indicadores de carga: DCB107, DCB112
cargando
Cuando el cargador detecta una batería demasiado
fría o caliente, automáticamente inicia un retardo
de batería fría / caliente, suspendiendo la carga
hasta que la batería haya alcanzado la temperatura
adecuada. El cargador cambiará automáticamente
al modo de carga de batería. Esta característica le
asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se cargará a la mitad de la
velocidad de una batería caliente. La batería se
cargará a una velocidad inferior mediante el ciclo
completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se
caliente.
SOLAMENTE BATERÍAS DE IONES DE LITIO
Proceso de carga
x
RETARDO POR BATERÍA FRÍA / CALIENTE
–– –– –– –– ––
completamente cargado ––––––––––––––
retraso por batería
–– –– –– –––––
caliente/fría*
* DCB107, DCB112: La luz roja sigue
parpadeando, pero el indicador de luz
amarilla queda encendido durante esta
operación. Cuando la batería está a una
temperatura adecuada, la luz amarilla se
apaga y el cargador retoma el procedimiento
de carga.
Las herramientas XR de iones de litio han sido
diseñadas con un sistema de protección electrónica
que protege la batería contra la sobrecarga, el
recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se
activa el sistema de protección electrónica. Si esto
ocurre, coloque la batería de iones de litio en el
cargador y déjela hasta que se recargue totalmente.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
El paquete de pilas no está cargado al completo
en el embalaje. Antes de utilizar el paquete de pilas
y el cargador, lea las instrucciones de seguridad
indicadas a continuación y siga los procedimientos
de recarga indicados.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No recargue ni utilice el paquete de pilas
en atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada del
paquete de pilas del cargador podrá incendiar
el polvo o los humos.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías
defectuosas. El cargador indicará la batería
defectuosa no encendiéndola o mostrando el
problema de la batería o del cargador mediante un
parpadeo.
• No fuerce nunca el paquete de baterías
en el cargador. No cambie el paquete de
baterías de ningún modo para introducirlo
en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y
provocar daños personales graves.
NOTA: Esto también podría significar un problema
con el cargador.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de pilas
con los cargadores designados por DEWALT.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador
y la batería a un centro de reparación autorizado
para que los prueben.
• NO salpique ni sumerja en agua ni en otros
líquidos.
48
ESPAÑOL
• No guarde ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 ºC (105 ºF) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
• Para obtener mejores resultados, compruebe
que el paquete de pilas está completamente
cargado antes de utilizarlo.
ADVERTENCIA: No intente nunca
abrir el paquete de baterías por ningún
motivo. Si la carcasa del paquete de
baterías está rota o dañada, no lo
introduzca en el cargador. No golpe,
tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías
o cargador que haya recibido un
gran golpe, se haya caído o se haya
dañado de algún modo (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con
un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos.
Los paquetes de baterías dañadas
deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Transporte
Las baterías de DEWALT cumplen todas las normas
de transporte aplicables según lo dispuesto en
los estándares industriales y legales, entre ellas,
las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas de la ONU; los Reglamentos
de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el
Código Marítimo Internacional de Mercancías
Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de
iones de litio han sido comprobadas de acuerdo
a lo establecido en la sección 38.3 del Manual
de pruebas y criterios de las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de
la ONU.
En muchos casos , el transporte de paquetes de
baterías DEWALT esta exento de la clasificación de
completamente regulado como material peligroso
de clase 9. En general, los dos únicos casos en que
se requiere el transporte de clase 9 son:
1. Transporte aéreo de más de dos paquetes de
baterías de iones de litio DEWALT cuando el
embalaje contiene solo paquetes de baterías
(no herramientas).
2. Cualquier transporte que contenga baterías de
iones de litio con calificación energética superior
a 100 vatios por hora (Wh). Todas las baterías
de iones de litio tienen indicada la calificación
de vatios por hora en el paquete.
Independientemente de si el transporte se considera
exento o completamente regulado, el expedidor
será responsable de consultar las normas recientes
sobre los requisitos de embalaje, etiquetado o
marcado y documentación.
El transporte de baterías podría ser causa de
incendios si los terminales de la batería entran
accidentalmente en contacto con materiales
conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que
pudieran entrar en contacto con ellos y causar un
cortocircuito.
La información expuesta en esta sección del manual
se proporciona de buena fe y se considera exacta
en el momento de creación del documento. No
obstante, no se ofrece ninguna garantía, ni implícita
ni explícita. Es responsabilidad del comprador
comprobar que todas sus actividades se ajusten a
las normas de aplicación.
49
ESPAÑOL
Batería
No exponer al agua.
TIPO DE BATERÍA
El DCS320 funciona con pilas de 14,4 voltios.
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
El DCS380 funciona con pilas de 18 voltios.
Los paquetes de pilas de DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 o DCB185
podrán utilizarse. Véase la sección de Datos
técnicos para obtener más información.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
Recomendaciones para el
almacenamiento
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías
DEWALT únicamente con los cargadores
DEWALT indicados. Cargar los paquetes
de baterías con baterías distintas a las
indicadas por DEWALT en un cargador
DEWALT, puede hacer que las baterías
exploten o causar otras situaciones
peligrosas.
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
seco para obtener los máximos resultados del
cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas
deberá recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y la batería
muestran los siguientes pictogramas:
No queme el paquete de baterías.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sierra alternativa inalámbrica
2 paquetes de pilas de litio-ión (modelos M2, L2)
1 Caja de herramientas
1 Cargador
1 Manual de instrucciones
NOTA: Los paquetes de pilas, los cargadores y las
cajas no están incluidos en los modelos N.
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
La batería se está cargando.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
Retraso por batería caliente/fría.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
a. Interruptor de activación
b. Botón de bloqueo
c. Palanca de liberación de la fijación de cuchilla
d. Pie
No cargar baterías deterioradas.
50
ESPAÑOL
e. Agarre manual
f. Bloque de baterías
g. Botón de liberación de batería
h. Empuñadura principal
USO PREVISTO
Sus sierras alternativas inalámbricas DCS320
y DCS380 han sido diseñadas para cortes
profesionales de madera, metal y tubos. El diseño
compacto permite realizar cortes muy cerca del
borde de zonas difíciles.
NO deben usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estas sierras alternativas son herramientas
eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico se ha diseñado para funcionar
con un único voltaje. Verifique siempre que el voltaje
de las baterías coincida con el voltaje que figura en
la placa de especificaciones. Asegúrese también de
que el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
El cargador DEWALT tiene doble
aislamiento de acuerdo con la norma
EN 60335; por lo que no se necesita un
conductor de tierra.
Si el cable que se suministra está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través del servicio de DEWALT.
Uso de un cable prolongador
No debe utilizarse un cable prolongador a menos
que sea absolutamente necesario. Use un cable
prolongador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los datos técnicos). La dimensión mínima
del conductor es de 1 mm2; la longitud máxima es
de 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Asegúrese de quitar
la batería antes de montar el aparato
y ajustarlo. Apague siempre el aparato
antes de colocar o quitar la batería.
ADVERTENCIA: Use sólo baterías y
cargadores DEWALT.
Cómo poner y sacar la
batería de la herramienta (fig. 3)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de lesiones, nunca suelte el botón de
liberación de la batería sin quitar la
batería. De lo contrario, la batería podría
caerse de forma inesperada.
NOTA: Para obtener mejores resultados,
compruebe que el paquete de pilas está
completamente cargado.
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL ASA DE
LA HERRAMIENTA
1. Alinee el paquete de pilas (f) con los rieles
ubicados en el interior del mango de la
herramienta (fig. 3).
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete
de pilas se haya ubicado firmemente en la
herramienta y compruebe que no se libera.
PARA RETIRAR EL PAQUETE DE PILAS DE LA
HERRAMIENTA
1. Pulse el botón de liberación de pilas (g) y tire
firmemente del paquete de pilas para sacarlo
del asa de la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el
cargador tal y como se indica en la sección del
cargador del presente manual.
PAQUETES DE PILAS CON INDICADOR DE CARGA (FIG. 2)
Algunos paquetes de pilas de DEWALT incluyen un
indicador de carga que consiste en tres luces LED
que indican el nivel de carga restante en el paquete
de pilas.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga
pulsado el botón del indicador de carga (i). Un grupo
de tres luces LED verdes se iluminará, indicando
el nivel que queda de carga. Cuando el nivel de
carga de la pila esté por debajo del límite necesario
para su uso, el indicador de carga no se iluminará y
deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye
una indicación de la carga que queda en el
paquete de pilas. No indica ninguna funcionalidad
de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la
temperatura y de la aplicación del usuario final.
51
ESPAÑOL
Interruptor de velocidad variable
(fig. 4)
BOTÓN DE DESBLOQUEO E INTERRUPTOR DE ACTIVACIÓN
Su sierra está equipada con un botón de
desbloqueo (b).
Para bloquear el interruptor de activación, pulse
el botón de desbloqueo tal y como se indica en la
figura 4. Bloquee siempre el interruptor de activación
(a) cuando transporte o guarde la herramienta para
eliminar un arranque desintencionado. El botón de
desbloqueo es de color rojo para indicar que el
interruptor está en posición desbloqueada.
Para desbloquear el interruptor de activación,
pulse el botón de desbloqueo tal y como se indica
en la figura 4. Pulse el interruptor de activación para
ENCENDER el motor. Si suelta el interruptor de
activación, APAGARÁ el motor.
ADVERTENCIA: Esta herramienta
no puede bloquear el interruptor en la
posición de ENCENDIDO y no debe
bloquearse en dicha posición mediante
ningún otro medio.
El interruptor de velocidad variable le añadirá
versatilidad. Cuanto más pulse el interruptor, mayor
será la velocidad de la sierra.
ATENCIÓN: El uso de la velocidad muy
baja se aconseja sólo para empezar
un corte. Un uso prolongado a una
velocidad muy baja podrá dañar su
sierra.
OPERACIÓN
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
Instalación y retirada de la
cuchilla (fig. 1, 5–7, 10)
Se encuentran disponibles varias longitudes de
la cuchilla. Utilice la cuchilla adecuada para la
aplicación. La cuchilla deberá tener una longitud
superior a los 89 mm (3-1/2") y deberá superar
el pie y el grosor de la pieza de trabajo durante
el corte. No utilice cuchillas de vaivén con esta
herramienta.
52
ADVERTENCIA: Peligro de corte.
La rotura de la cuchilla puede ocurrir
cuando la cuchilla no supere el pie y la
pieza de trabajo durante el corte (fig. 5).
Podrá registrarse un aumento del riesgo
de daños personales, así como del
daño al pie y a la pieza de trabajo.
PARA INSTALAR LA CUCHILLA EN LA SIERRA
1. Tire de la palanca de liberación de la clavija de
la cuchilla (c) hacia arriba (fig. 1).
2. Introduzca la espiga de la cuchilla desde el
frente.
3. Empuje la palanca de liberación de la fijación de
cuchilla hacia abajo.
NOTA: La cuchilla puede instalarse en cuatro
posiciones, tal y como se muestra en la figura 6.
Ambas unidades permiten que la cuchilla pueda
instalarse hacia arriba y hacia abajo para facilitar un
corte fluido; véase la figura 10.
PARA RETIRAR LA CUCHILLA DE LA SIERRA
ATENCIÓN Peligro de quemaduras.
Nunca toque la cuchilla inmediatamente
después de utilizarla. El contacto
con la cuchilla podrá provocar daños
personales.
1. Abra la palanca de liberación de la fijación de
cuchilla.
2. Retire la cuchilla.
Posición adecuada de las manos
(fig. 9)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano se coloque en la empuñadura manual (e) y la
otra en la empuñadura principal (h).
Corte con la cuchilla en posición
horizontal (fig. 7)
Su sierra alternativa está equipada con una sujeción
de cuchilla horizontal. La instalación de una cuchilla
en posición horizontal permite el corte junto al
suelo, la pared o el techo, en espacios limitados.
Compruebe que el pie se presiona frente al marco
para evitar el rebote.
ESPAÑOL
Pie ajustable (fig. 8)
ATENCIÓN Peligro de corte. Para
evitar la pérdida de control, no utilice
nunca la herramienta sin el pie.
Su sierra alternativa viene acompañada de un
pie ajustable. El pie se ajustará para limitar la
profundidad del corte. Mantenga la sierra con la
parte inferior hacia arriba. Empuje el botón de la
empuñadura manual y deslice el pie hacia una de
las tres configuraciones y suelte el botón.
Corte (fig. 9–12)
ADVERTENCIA: Utilice siempre
protección ocular. Todos los usuarios
y las personas que los rodeen deberán
llevar protección visual aprobada.
ADVERTENCIA: Preste especial
atención cuando corte hacia un
operador. Mantenga siempre la sierra
con firmeza con ambas manos mientras
corta.
Antes de cortar cualquier tipo de
materialcompruebe que se haya fijado o sujetado
para evitar un deslizamiento. Coloque la cuchilla
ligeramente frente al trabajo que va a cortar,
encienda el motor de la sierra para permitir que
alcance su velocidad máxima antes de aplicar
presión. Cuando sea posible, el pie de la sierra
deberá sujetarse firmemente frente al material antes
de cortarse (fig. 9). Esto evitará que la sierra salte
o vibre y reducirá el riesgo de rotura de la cuchilla.
Cualquier corte que ejerza presión sobre la cuchilla,
como los cortes angulares o de rodillo, podrán
aumentar las vibraciones, los riesgos de rebote y la
rotura de la cuchilla.
ADVERTENCIA: Preste especial
atención cuando corte hacia delante y
observe los cables que se encuentren
frente a Vd., que podrán estar ocultos
de su vista. Anticipe la ruta de las ramas
que caerán y de los desechos con
tiempo.
ADVERTENCIA: Inspeccione el
lugar de trabajo para detectar las
tuberías de gas, de agua, los cables
eléctricos antes de realizar cortes
ciegos o de profundidad. Si no lo hace,
podrá provocar una explosión, daños
materiales, descargas eléctricas, y/o
daños personales graves.
CORTE A RAS (FIG. 10)
El diseño compacto de la carcasa del motor de la
sierra y de la carcasa de la aguja permite realizar
cortes extremadamente cerca del suelo, esquinas y
otras áreas de difícil acceso.
CORTE DE BOLSILLO/PROFUNDIDAD - SÓLO MADERA
(FIG. 11)
La etapa inicial del corte de bolsillo radica en
medir la zona de la superficie a cortar y marcarla
claramente con un lápiz, tiza o escritor. Utilice la
cuchilla adecuada para la aplicación. La cuchilla
deberá tener una longitud superior a los 8,89 cm
(3-1/2") y deberá superar el pie y el grosor de la
pieza de trabajo durante el corte. Introduzca la
cuchilla en la sujeción de la cuchilla.
A continuación, incline la sierra hacia detrás hasta
que el borde trasero del pie permanezca sobre la
superficie de trabajo y la cuchilla se aproxime a la
superficie de trabajo (posición 1, fig. 11). Ahora,
encienda el motor y deje que la sierra aumente su
velocidad. Agarre la sierra firmemente con ambas
manos y empiece a cortar lentamente, de forma
deliberada hacia delante, con la empuñadura de la
sierra, manteniendo el botón del pie firmemente en
contacto con la pieza de trabajo (posición 2, fig. 11).
La cuchilla empezará a introducirse en el material.
Compruebe siempre que la cuchilla atraviesa todo el
material antes de seguir con el corte de bolsillo.
NOTA: En las zonas en donde la visibilidad de la
cuchilla es limitada, utilice el borde del pie de la
sierra como guía. Las líneas de cualquier corte
determinado deberán ampliarse por encima del
borde del corte a realizar.
CORTE DE METAL (FIG. 12)
Su sierra cuenta con distintas capacidades de corte
de metal en función del tipo de cuchilla utilizada
y del metal a cortar. Utilice una cuchilla más fina
para metales férricosy una cuchilla gruesa para los
metales no férricos. En los metales de hojas finas,
es mejor fijar la madera en ambos lados de la hoja.
Esto garantizará un corte limpio sin demasiadas
vibraciones o desgaste del metal. Recuerde siempre
que no deberá forzar la cuchilla de corte, ya que
reducirá la vida de la cuchilla y provocará una rotura
costosa de la misma.
NOTA: Normalmente, se suele aconsejar que al
cortar metales, deberá colocar una capa fina de
aceite u otro lubricante junto a la línea del corte de
la sierra para facilitar su funcionamiento y favorecer
una mayor duración de la cuchilla.
53
ESPAÑOL
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados. Este aparato no incluye piezas que
puedan ser reparadas por el usuario en su interior.
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use
disolventes u otros productos químicos
fuertes para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Dichos
productos químicos pueden debilitar
los materiales con los que están
construidas estas piezas. Use un paño
humedecido únicamente con agua y
jabón suave. Jamás permita que le
entre líquido alguno a la herramienta ni
sumerja ninguna parte de la misma en
líquido.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
54
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir
la contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
ESPAÑOL
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Las pilas de litio-ión son reciclables. Llévelas a
su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de pilas recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
55
FRANÇAIS
SCIES ALTERNATIVES SANS FIL
DCS320, DCS380
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Fiche technique
Tension
Types
Type de batterie
Puissance de sortie max.
Vitesse à vide
Longueur de coupe
Poids (sans batterie)
VDC
W
min-1
mm
kg
DCS320 DCS380
14,4
18
2/10
2/10
Li-Ion
Li-Ion
390
560
2400
2950
28,6
28,6
2,7
2,7
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle
triax) selon EN 60745-2-11 :
LPA (niveau d’émission de
pression acoustique)
dB(A)
87
88
LWA (niveau de puissance
acoustique)
dB(A)
98
99
KWA (incertitude pour le niveau
acoustique donné)
dB(A)
3
3
Pendant la coupe de planche
Valeur d’émission
de vibration ah,B =
m/s²
Incertitude K =
m/s²
Pendant la coupe de poutre en bois
Valeur d’émission '
de vibration ah,WB =
m/s²
Incertitude K =
m/s²
26
6,3
25,5
10,6
31
8,1
33
6,6
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d’essai normalisé dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le niveau
d’émission vibratoire déclaré
correspond aux applications principales
de l’outil. Néanmoins, si l’outil est
utilisé pour différentes applications ou
56
mal entretenu, l’émission vibratoire
peut varier. Ces éléments peuvent
considérablement augmenter le niveau
d’exposition sur la période totale de
travail.
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension et lorsqu’il tourne, mais
n’effectue aucune tâche. Ces éléments
peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale
de travail.
Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur des effets des vibrations
telles que : prise en main de l’outil et
des accessoires, maintien des mains
au chaud, organisation des tâches de
travail.
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14.4
3.0
0.53
DCB141
Li-Ion
14.4
1.5
0.30
DCB142
Li-Ion
14.4
4.0
0.54
VDC
Ah
kg
DCB143
Li-Ion
14.4
2.0
0.30
DCB144
Li-Ion
14.4
5.0
0.52
DCB145
Li-Ion
14.4
1.3
0.30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5.0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
FRANÇAIS
Chargeur
Tension secteur VAC
Type de batterie
Durée de
min
25
recharge approximative (1,3 Ah)
des blocs batterie
55
(3,0 Ah)
Poids
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Chargeur
Tension secteur VAC
Type de batterie
Durée de
min
60
recharge approximative (1,3 Ah)
des blocs batterie
140
(3,0 Ah)
Poids
kg
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
Chargeur
Tension secteur VAC
Type de batterie
Durée de
min
40
recharge approximative (1,3 Ah)
des blocs batterie
90
(3,0 Ah)
Poids
kg
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Déclaration de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
SCIES ALTERNATIVES SANS FIL
DCS320, DCS380
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Fiche technique sont conformes aux
normes :
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
Ces produits sont également conformes aux
normes 2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus
d’informations, veuillez contacter DEWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
Horst Grossmann
Vice-président de l’ingénierie
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
15.11.2014
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
57
FRANÇAIS
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
e) Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
f) Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
58
par dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
c) Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
d) Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
e) Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f) Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
g) Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
FRANÇAIS
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
c) Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
d) Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
e) Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
f) Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
g) Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DU BLOC-PILES
a) Rechargez le bloc-piles uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant. Un
chargeur prévu pour un certain type de
bloc-piles peut être à l’origine d’un incendie
lorsqu’il est utilisé avec un autre bloc-piles.
b) Utilisez les outils électriques uniquement
avec les bloc-piles spécifiés. L’utilisation
d’autres blocs-piles peut être à l’origine de
blessures ou d’incendie.
c)
d)
Lorsque vous n’utilisez pas le bloc-piles,
tenez-le à l’écart des objets métalliques,
tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de créer une
connexion entre deux bornes. Courtcircuiter les bornes entre elles peut provoquer
des brûlures ou un incendie.
Dans des conditions abusives, du
liquide peut s’échapper de la pile ; en
éviter le contact. En cas de contact
accidentel, rincez à l’eau. Si le liquide
entre en contact avec les yeux, consultez
également un médecin. Le liquide qui
s’échappe de la pile peut engendrer une
irritation ou des brûlures.
6) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
Consignes de sécurité
supplémentaires pour
les scies alternatives
• Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues
à cet effet pendant toute utilisation où
l’accessoire de coupe pourrait entrer en
contact avec des fils électriques cachés.
Tout contact de l’organe de coupe avec un
fil sous tension met les parties métalliques
exposées de l’outil sous tension et électrocute
l’utilisateur.
• Portez TOUJOURS un masque antipoussière. Vous risquez d’éprouver des
difficultés à respirer et d’être potentiellement
blessé en cas d’exposition à des particules de
poussière.
• N’allumez JAMAIS l’outil si la lame de scie est
coincée dans la pièce travaillée ou en contact
avec le matériel.
• Gardez vos mains à l’écart des pièces en
mouvement. Ne placez jamais vos mains près
de l’aire de coupe.
• Faites particulièrement attention lors
de coupe au-dessus de la tête, et faites
extrêmement attention aux fils électriques
du plafond qui peuvent être invisibles.
Anticipez la trajectoire de chute des branches et
débris.
• Ne faites pas fonctionner cet outil pendant
une période prolongée. Les vibrations
émises par cet outil en fonctionnement peuvent
59
FRANÇAIS
entraîner des blessures permanentes aux
doigts, mains et bras. Portez des gants afin
d’amortir les vibrations, faites des pauses
fréquentes et limitez la durée quotidienne
d’utilisation de cet outil.
ALLUMER ET ÉTEINDRE L’OUTIL
• Une fois l’outil en marche, n’essayez jamais
d’arrêter la lame avec vos doigts.
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires ayant surchauffé pendant leur
fonctionnement ;
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
• Ne posez jamais la scie sur une table ou un
établi sans l’avoir préalablement éteint. Une fois
éteinte, la scie continue d’être en mouvement
pendant un court instant.
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
LORS DU SCIAGE
• Lors de l’utilisation de lames conçues pour
la coupe du bois, retirez tous clous et toutes
pièces métalliques de la pièce travaillée avant
de commencer le sciage.
• Utilisez des serre-joints et des étaux pour
assujettir la pièce solidement partout et à
chaque fois que cela est possible.
• N’essayez pas de scier des pièces
extrêmement petites.
• Ne vous penchez pas trop loin. Veillez à avoir
une bonne position équilibrée, surtout lorsque
vous travaillez à partir d’une échelle ou d’un
échafaudage.
• Tenez toujours la scie à deux mains.
• Pour la coupe de courbes et la coupe en
plongée, utilisez une lame à cet effet.
CONTRÔLE ET CHANGEMENT DE LA LAME
• Utilisez uniquement les lames conformément
aux instructions de ce manuel de l’utilisateur.
• Utilisez uniquement des lames affûtées et en
parfait état de fonctionnement. Les lames
fendues, endommagées ou tordues doivent être
jetées et remplacées immédiatement.
• Vérifiez que la lame est enclenchée solidement.
AVERTISSEMENT : nous
recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de
déclenchement de 30mA ou moins.
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive ;
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules ;
60
Porter un dispositif de protection oculaire.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
Exemple :
2014 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Ce
manuel contient des consignes de sécurité et des
instructions d’utilisation importantes concernant
les chargeurs de batteries DCB105, DCB107 et
DCB112.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d’avertissement
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc.
Ne pas laisser les liquides pénétrer dans
le chargeur. Risque de choc électrique.
ATTENTION : risque de brûlure.
Pour réduire le risque de blessures,
ne charger que des blocs batteries
rechargeables DEWALT. Tout autre type
de batterie peut surchauffer et exploser,
entraînant des blessures et des dégâts
matériels. Ne pas recharger les
batteries non rechargeables.
FRANÇAIS
ATTENTION : les enfants doivent être
surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon
ou une fiche endommagés — les faires
remplacer immédiatement.
AVIS : Dans certaines conditions, avec
le chargeur branché dans la prise, le
chargeur peut être court-circuité par
un matériel étranger. Les matériaux
étrangers de nature conductrice
comme, sans limitation, la limaille, les
copeaux métalliques, la laine d’acier, les
feuilles d’aluminium ou les accumulation
de particules métalliques doivent
être tenus à distance des cavités
du chargeur. Toujours débrancher
le chargeur de la prise lorsqu’il n’y a
pas de bloc batterie dans la cavité.
Débrancher le chargeur avant de le
nettoyer.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc violent, s’il est tombé ou s’il a été
autrement endommagé de quelque manière
que ce soit. Apporter le chargeur à un centre
de réparation agréé.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie
avec un chargeur différent de ceux indiqués
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie
sont spécifiquement conçus pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisation que la charge des
batteries rechargeables DEWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
qu’on ne puisse pas marcher dessus,
trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Lors de l’utilisation d’un chargeur à
l’extérieur, toujours prévoir un lieu sec
et utiliser une rallonge appropriée pour
l’utilisation à l’extérieur. Cela diminuera tout
risque de décharges électriques.
• Ne pas obstruer les fentes de ventilation
sur le chargeur. Les fentes de ventilation
sont situées au-dessus et sur les côtés du
chargeur. Placer le chargeur dans une position
éloignée de toute source de chaleur.
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé immédiatement par le
fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout
risque.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette directive
ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DCB105, DCB107 et DCB112 sont
compatibles avec les packs batterie XR Li-Ion de
10,8 V, 14,4 V et 18 V (DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 et DCB185).
Ce chargeur ne nécessite aucun réglage et il est
conçu pour une utilisation la plus simple possible.
Procédure charge (fig. 2)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée
avant d’insérer le bloc batterie.
2. Insérez le bloc batterie (f) dans le chargeur en
prenant soin que le bloc sont complètement
inséré dans le chargeur. Le témoin rouge
(charge) clignote en continu pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
61
FRANÇAIS
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant
rouge restant fixe en continu. Le bloc est alors
complètement rechargé et il peut soit être
utilisé, soit être laissé dans le chargeur.
REMARQUE : pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries Li-Ion, rechargez complètement le bloc
batterie avant la première utilisation.
Procédure de charge
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître l’état
de charge du bloc batterie.
Indicateurs de charge : DCB105
x
charge en cours
–– –– –– –– –– –– ––
pleinement chargée
––––––––––––––––––––
suspension de charge
––– • ––– • ––– • –––
remplacer la batterie
••••••••••••••
Indicateurs de charge : DCB107, DCB112
charge en cours
–– –– –– –– ––
pleinement chargée
––––––––––––––
suspension de charge*
–– –– –– –––––
* DCB107, DCB112 : Le voyant rouge continue
à clignoter, mais un voyant jaune s’allume
durant cette opération. Lorsque la batterie
a retrouvé une température appropriée, le
voyant jaune s’éteint et le chargeur reprend la
procédure de charge.
Un bloc batterie froid se recharge à un taux moitié
moindre qu’un bloc batterie chaud. Le bloc batterie
se charge à ce taux réduit pendant tout le cycle
de charge et n’atteint pas le niveau de charge
maximum même si la batterie se réchauffe.
BLOCS BATTERIE LI-ION UNIQUEMENT
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un
système de protection électronique qui protège
la batterie des surcharges, surchauffes ou d’être
complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de
protection électronique se déclenche. Si cela se
produit, placez la batterie Li-Ion sur le chargeur
jusqu’à ce qu’elle soit complètement rechargée.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
Le bloc batterie n’est pas complètement chargé lors
du déballage. Avant d’utiliser le bloc batterie et le
chargeur, lisez les consignes de sécurité ci-dessous,
puis suivez les procédures de charge indiquées.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas charger ou utiliser un bloc batterie
dans un milieu déflagrant, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Insérer ou retirer le bloc batterie
du chargeur peut enflammer la poussière ou
des émanations.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un
bloc batterie défectueux. Le chargeur indique que
la batterie est défectueuse en refusant de s’allumer
ou en affichant le dessin clignotant indiquant un
problème sur le bloc ou le chargeur.
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le
bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
REMARQUE : Cela peut également signifier un
problème sur un chargeur.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DEWALT prévus.
Si le chargeur indique un problème, portez le
chargeur et le bloc batterie pour un test dans un
centre d’assistance agréé.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau
ou d’autres liquides.
DÉLAI BLOC CHAUD/FROID
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
un délai Bloc Chaud/Froid, suspendant la charge
jusqu’à ce que la batterie ait atteint la température
adéquate. Le chargeur passe ensuite directement
en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
62
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le blocpiles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 °C (105 °F)
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
• Pour un résultat optimal, assurez-vous que le
bloc batterie est complètement chargé avant
l’utilisation.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter
d’ouvrir le bloc batterie pour quelque
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc
FRANÇAIS
batterie est fissuré ou endommagé, ne
pas l’insérer dans un chargeur Ne pas
écraser, laisser tomber, ou endommager
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un
choc violent, étant tombé, ayant été
écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par
un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés
à un centre de réparation pour y être
recyclés.
ATTENTION : après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’une large
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celle-ci, mais manquent alors de
stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
Transport
Les batteries DEWALT sont conformes à toutes
les réglementations d’expédition applicables
comme prescrit par les normes industrielles et
juridiques qui incluent les recommandations
de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux
marchandises dangereuses de l’International Air
Transport Association (IATA), les réglementations de
l’International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium
ont été testées conformément à la section 38.3 des
recommandations de l’ONU pour les tests et critères
relatifs au transport des marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, il est prévu que l’expédition
d’un bloc batterie DEWALT soit classé comme un
matériau dangereux réglementé de classe 9. En
général, les deux cas qui exigent l’expédition en
classe 9 sont :
1. Expédition par voie aérienne de plus de deux
blocs batterie ion lithium DEWALT lorsque
l’emballage contient seulement les blocs
batterie (sans outil) ; et
2. Toute expédition contenant une batterie ion
lithium avec une caractéristique nominale
d’énergie supérieure à 100 watts par heure
(Wh). La caractéristique nominale en watts par
heure de toutes les batteries ion lithium est
inscrite sur l’emballage.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée,
l’expéditeur a la responsabilité intégrale de consulter
les dernières réglementations relatives à l’emballage,
à l’étiquetage/au marquage et aux exigences de
documentation.
Le transport des batteries peut causer un incendie
si les bornes de la batterie entrent accidentellement
en contact avec des matériaux conducteurs. Lors
du transport des batteries, s’assurer que les bornes
de la batterie sont protégées et bien isolées des
matériaux qui pourraient les toucher et causer un
court-circuit.
Les informations fournies dans cette section
du manuel sont fournies en bonne foi et sont
considérées précises au moment de la rédaction de
ce document. Toutefois, aucune garantie explicite
ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont
conformes aux réglementations applicables.
Batterie
TYPE DE BATTERIE
Le modèle DCS320 fonctionne avec des blocs
batterie de 14,4 volts.
Le modèle DCS380 fonctionne avec des blocs
batterie de 18 volts.
Les blocs batterie DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 ou DCB185 peuvent
63
FRANÇAIS
être utilisés. Consultez les Caractéristiques
techniques pour plus d’informations.
Recommandations de stockage
Mettre la batterie au rebut conformément
à la réglementation en matière
d’environnement.
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
Recharger les blocs batterie DEWALT
uniquement avec les chargeurs DEWALT
appropriés. La recharge des blocs
batterie différents des batteries DEWALT
appropriées avec un chargeur DEWALT
peut entraîner leur explosion ou d’autres
situations dangereuses.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
REMARQUE : Les blocs batterie ne doivent pas
être stockés complètement déchargés. Le bloc
batterie devra être rechargé avant l’utilisation.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie alternative sans fil
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
2 Blocs batterie Li-Ion (modèles M2, L2)
En plus des diagrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et la batterie comportent
les diagrammes suivants :
1 Chargeur
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les
temps de charge.
Charge en cours.
Batterie chargée.
Batterie défectueuse.
1 Coffret de transport
1 Notice d’instructions
REMARQUE : Blocs batterie, chargeurs et coffrets
de transport non inclus avec les modèles N.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a. Interrupteur à gâchette
Suspension de charge.
b. Bouton de déblocage
Ne pas mettre en contact avec des
objets conducteurs.
d. Semelle
Ne pas recharger une batterie
endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
Remplacer systématiquement tout
cordon endommagé.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
64
c. Levier de libération de lame
e. Poignée
f. Bloc batterie
g. Bouton de libération de la batterie
h. Poignée principale
UTILISATION PRÉVUE
Vos scies alternatives DCS320 et DCS380 ont
été mises au point pour scier le bois, le métal
et les tubes. Grâce à un design compact, l’outil
est particulièrement indiqué pour scier dans des
endroits d’accès difficile.
FRANÇAIS
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou liquides inflammables.
toujours l’outil avant d’insérer ou de
retirer le bloc-piles.
Ces scies alternatives sont des outils électriques
professionnels.
AVERTISSEMENT : utilisez uniquement
des blocs-piles et chargeurs DEWALT.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifiez toujours que la tension du blocpiles correspond à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifiez également que la tension de
votre chargeur correspond à la tension secteur.
Votre chargeur DEWALT est à double
isolation conformément à la norme
EN 60335 ; un câble de mise à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon d’alimentation est endommagé,
remplacez-le par un cordon spécial disponible
auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utilisez une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utilisez une rallonge homologuée adaptée
à la puissance absorbée de votre chargeur
(consultez les Caractéristiques techniques). Le
calibre minimum du conducteur est de 1 mm2 et la
longueur maximum de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES
Insertion et retrait de la batterie de
l’outil (fig. 3)
AVERTISSEMENT : pour réduire le
risque de blessures, ne jamais appuyer
sur le bouton de libération de la batterie
sans retirer le bloc batterie. L’appui sur
le bouton de libération de la batterie
sans retirer le bloc batterie peut causer
la chute soudaine du bloc batterie.
REMARQUE : Pour un résultat optimal, assurezvous que le bloc batterie est complètement chargé.
POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE
DE L’OUTIL
1. Alignez le bloc batterie (f) avec le rail à l’intérieur
de la poignée de l’outil (fig. 3).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à
ce qu’il soit correctement logé dans l’outil et
vérifiez qu’il ne se libère pas.
POUR DÉMONTER LE BLOC BATTERIE DE L’OUTIL
1. Appuyer sur le bouton de libération de la
batterie (g) et tirer fermement le bloc batterie
hors de la poignée de l’outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme
décrit dans la section du chargeur de ce
manuel.
TÉMOIN DE CHARGE DES BLOCS BATTERIE (FIG. 2)
Certains blocs batterie DEWALT incluent un témoin
de charge composé par trois voyants verts qui
indiquent le niveau de charge restant dans le bloc
batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé
le bouton du témoin de charge (i). Une combinaison
de trois voyants verts s’allume pour indiquer le
niveau de charge restant. Lorsque le niveau de
charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la
batterie doit être rechargée.
REMARQUE : Le témoin de charge est uniquement
une indication de la charge restant dans le bloc
batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de
l’outil et peut être sujet à des variations selon
les composants du produit, la température et
l’application de l’utlisateur final.
AVERTISSEMENT : retirez toujours
le bloc-piles avant de procéder à
l’assemblage et au réglage. Éteignez
65
FRANÇAIS
Interrupteur à variateur de vitesse
(fig. 4)
BOUTON DE DÉBLOCAGE ET INTERRUPTEUR À GÂCHETTE
Cette situation peut provoquer un risque
supplémentaire de blessure, ainsi que
de dégâts à la semelle et à la pièce.
POUR INSTALLER LA LAME SUR LA SCIE
Votre scie est équipée d’un bouton de
déblocage (b).
1. Soulever le levier de libération de la lame (c)
(fig. 1).
Pour bloquer l’interrupteur à gâchette, appuyer
sur le bouton de déblocage comme illustré sur la
figure 4. Toujours bloquer l’interrupteur à gâchette
(a) lors du transport ou du rangement de l’outil pour
éliminer tout démarrage involontaire. Le bouton
de déblocage est de couleur rouge pour indiquer
lorsque l’interrupteur est en position débloquée.
2. Insérer la tige de la lame par l’avant.
Pour débloquer l’interrupteur à gâchette,
appuyer sur le bouton de déblocage comme illustré
sur la figure 4. Appuyer sur l’interrupteur à gâchette
pour mettre le moteur en marche. Le relâchement
de l’interrupteur à gâchette arrête le moteur.
AVERTISSEMENT : cet outil n’est
pas prévu pour bloquer la gâchette en
position MARCHE et ne doit jamais
être bloqué en MARCHE par d’autres
moyens.
L’interrupteur à variateur de vitesse fournit une
polyvalence supplémentaire. Plus l’interrupteur à
gâchette est enfoncé, plus la vitesse de la scie est
élevée.
ATTENTION : Il est recommandé de
commencer la coupe à une vitesse très
faible. Une utilisation prolongée à une
vitesse très faible peut endommager
votre scie.
UTILISATION
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du secteur avant tout réglage ou
avant de retirer ou d’installer toute
pièce ou tout accessoire.
Installation et retrait de la lame
(fig. 1, 5–7, 10)
Différentes longueurs de lame sont disponibles.
Utiliser la lame approprié en fonction de l’application.
La longueur de la lame doit être supérieure à
89 mm (3-1/2") et la lame doit dépasser la semelle
et l’épaisseur de la pièce durant la coupe. Ne pas
utiliser de lames de scie sauteuse avec cet outil.
AVERTISSEMENT : Risque de coupe.
Une rupture de lame peut se produire
si la lame ne dépasse pas de la semelle
et de la pièce durant la coupe (fig. 5).
66
3. Abaisser le levier de libération de lame
REMARQUE : La lame peut être installée dans
quatre positions comme illustré sur la figure 6.
Les deux appareils permettent d’installer la lame à
l’envers pour faciliter la coupe à ras (voir figure 10).
POUR RETIRER LA LAME DE LA SCIE
ATTENTION : risque de brûlure. Ne
pas toucher la lame immédiatement
après l’utilisation. Tout contact avec la
lame peut entraîner des blessures.
1. Ouvrir le levier de libération de lame.
2. Retirer la lame.
Position correcte des mains (fig. 9)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée (e) avec l’autre main sur la poignée
principale (h).
Coupe avec la lame en position
horizontale (fig. 7)
Votre scie alternative est équipée d’une bride de
lame horizontale. L’installation d’une lame selon
l’orientation horizontale permet la coupe au ras des
sols, des murs ou des plafonds lorsque l’espace
disponible est limité. S’assurer que la semelle est
appuyée contre le cadre pour éviter tout rebond.
Semelle réglable (fig. 8)
ATTENTION : risque de coupe. Pour
éviter la perte de contrôle, ne jamais
utiliser l’outil sans semelle.
Votre scie alternative est fournie avec une semelle
réglable. La semelle se règle pour limiter la
profondeur de coupe. Tenir la scie avec la partie
FRANÇAIS
basse vers le haut. Appuyer sur le bouton de la
poignée et faire coulisser la semelle jusqu’à l’un des
trois réglages, puis relâcher le bouton.
Coupe (fig. 9–12)
AVERTISSEMENT : porter
systématiquement un dispositif
de protection oculaire. Tous les
utilisateurs et les personnes à proximité
doivent porter une protection oculaire
approuvée.
AVERTISSEMENT : faire
particulièrement attention lors de la
coupe vers l’opérateur. Toujours tenir
la scie fermement des deux mains
pendant la coupe.
Avant de couper tout matériau, s’assurer qu’il est
solidement ancré ou fixé pour éviter qu’il ne glisse.
Placer la lame légèrement contre la pièce à couper,
mettre le moteur de la scie en marche et le laisser
arriver à la vitesse maximum avant d’enfoncer la
scie dans la pièce. Si possible, la semelle de la scie
doit être maintenue fermement contre le matériau à
couper (fig. 9). Cela empêchera la scie de sauter ou
de vibrer et réduira le risque de rupture de la lame.
Toute coupe impliquant une pression sur la lame
(par ex. coupes latérales ou en spirale) augmente
le risque de vibrations, de rebond et de rupture de
la lame.
AVERTISSEMENT : faire
particulièrement attention lors de la
coupe au-dessus de la tête et aux fils
qui pourraient être cachés. Anticiper
le passage de la chute de branches et
débris.
AVERTISSEMENT : inspecter le
chantier pour détecter la présence
de tuyaux de gaz, d’eau ou de fils
électriques avant d’effectuer des coupes
aveugles ou en plongée. Dans le cas
contraire, des explosions, des dégâts
matériels, des chocs électriques et/
ou de graves blessures pourraient se
produire.
COUPE À RAS (FIG. 10)
Les dimensions compactes du carter de moteur de
la scie et du carter de l’arbre permettent la coupe
extrêmement proche des sols, des coins et d’autres
zones difficiles.
COUPE DE POCHE/EN PLONGÉE – DANS LE BOIS UNIQUEMENT (FIG. 11)
La première étape pour la coupe de poche est
de mesurer la surface à couper et de la repérer
clairement avec un crayon, une craie ou un traçoir.
Utiliser la lame approprié en fonction de l’application.
La longueur de la lame doit être supérieure à
8,89 cm (3-1/2") et la lame doit dépasser la semelle
et l’épaisseur de la pièce durant la coupe. Insérer la
lame dans son support.
Ensuite, incliner la scie vers l’avant jusqu’à ce que
le bord arrière de la semelle repose sur la surface
de travail et que la lame libère la surface de travail
(position 1, fig. 11). Mettre à présent le moteur en
marche et laisser la scie arriver en régime. Saisir la
scie fermement des deux mains et commencer un
va-et-vient lent et attentif avec la poignée de la scie,
tout en conservant le bas de la semelle fermement
en contact avec la pièce (position 2, fig. 11). La lame
commencera à entrer dans le matériau. Toujours
s’assurer que la lame a traversé complètement le
matériel avant de continuer la coupe de poche.
REMARQUE : Dans les zones où la visibilité de
la lame est limitée, utiliser le bord de la semelle de
la scie comme guide. Les lignes pour toute coupe
doivent être prolongées au-delà du bord de la coupe
à réaliser.
COUPE DE MÉTAL (FIG. 12)
Votre scie possède différentes capacités de coupe
du métal selon le type de lame utilisé et le métal à
couper. Utiliser une lame plus fine pour les métaux
ferreux et une lame plus grosse pour les matériaux
non-ferreux. Dans les métaux de faible épaisseur,
il est conseillé de bloquer la pièce avec deux
morceaux de bois de part et d’autre. Cela garantira
une coupe nette sans excès de vibrations ou de
déchirure du métal. Toujours se rappeler de ne pas
forcer la lame de coupe, car cela réduit sa durée de
vie et cause des ruptures de lame coûteuse.
REMARQUE : Lors de la coupe de métaux, il est
généralement recommandé de passer une fine
couche d’huile ou d’autre lubrifiant sur la ligne
de coupe de la scie pour faciliter l’opération et
prolonger la durée de vie de la lame.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
67
FRANÇAIS
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés. L’appareil ne comprend aucune pièce
destinée à être entretenue par l’utilisateur.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce
produit avec les ordures ménagères.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
68
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules Li-Ion sont recyclables. Les
apporter au revendeur ou dans un centre de
recyclage local. Les blocs batterie collectés
seront recyclés ou mis au rebut correctement.
ITALIANO
SEGHE ALTERNATIVE CORDLESS
DCS320, DCS380
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione del prodotto
fanno di DEWALT uno dei partner più affidabili per gli
utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipi
Tipo di batterie
Potenza max. di uscita
Velocità a vuoto
Lunghezza corsa
Peso (senza pacco batteria)
DCS320 DCS380
14,4
18
2/10
2/10
Li-Ion
Li-Ion
W
390
560
min-1 2400
2950
mm
28,6
28,6
kg
2,7
2,7
VDC
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore
triassiale) secondo EN 60745-2-11:
LPA (livello pressione sonora
delle emissioni)
dB(A)
87
88
LWA (livello potenza sonora)
dB(A)
98
99
KWA (incertezza per il livello
sonoro dato)
dB(A)
3
3
Durante il taglio di tavole
Valore di emissione
delle vibrazioni ah,B =
Incertezza K =
Durante il taglio di travi di legno
Valore di emissione
delle vibrazioni ah,WB =
Incertezza K =
m/s²
m/s²
m/s²
m/s²
26
6,3
25,5
10,6
31
8,1
33
6,6
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in
questo foglio informativo è stato misurato con un
test standard fornito in EN 60745 e può essere
utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato
per diverse applicazioni, con diversi
accessori o non viene mantenuto
adeguatamente, l’emissione delle
vibrazioni può essere diversa. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Identificare misure di sicurezza
addizionali per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni, come:
manutenzione dell’utensile e degli
accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzazione dei modelli
di lavoro.
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14.4
3.0
0.53
DCB141
Li-Ion
14.4
1.5
0.30
DCB142
Li-Ion
14.4
4.0
0.54
VDC
Ah
kg
DCB143
Li-Ion
14.4
2.0
0.30
DCB144
Li-Ion
14.4
5.0
0.52
DCB145
Li-Ion
14.4
1.3
0.30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
69
ITALIANO
Caricabatteria
Tensione di rete VAC
Tipo batterie
Tempo di
min
25
caricamento
(1,3 Ah)
approssimativo
55
dei pacchi batteria
(3,0 Ah)
Peso
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Caricabatteria
Tensione di rete VAC
Tipo batterie
Tempo di
min
60
caricamento
(1,3 Ah)
approssimativo
140
dei pacchi batteria
(3,0 Ah)
Peso
kg
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
Caricabatteria
Tensione di rete VAC
Tipo batterie
Tempo di
min
40
caricamento
(1,3 Ah)
approssimativo
90
dei pacchi batteria
(3,0 Ah)
Peso
kg
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
10 A, rete elettrica
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
70
Segnala rischio di incendi.
SEGHE ALTERNATIVE CORDLESS
DCS320, DCS380
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2014/30/UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni,
contattare DEWALT all’indirizzo seguente o vedere
sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente ricerca e sviluppo
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
15.11.2014
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere
attentamente le avvertenze e le
istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scosse
elettriche, incendio e/o gravi lesioni
personali.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
ITALIANO
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito
e ben illuminato. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono provocare l’accensione
di polvere o fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono
essere adatte alla presa di rete. Non
modificare mai la spina in alcun
modo. Non utilizzare adattatori con gli
elettroutensili con collegamento a terra
(a massa). Per ridurre il rischio di scosse
elettriche evitare di modificare le spine e
utilizzare sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
c) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
d) Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
e) Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
f) Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
b)
c)
d)
e)
f)
g)
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile
che non possa essere controllato con
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
71
ITALIANO
c)
d)
e)
f)
g)
Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) USO E MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO A
BATTERIA
a) Effettuare la ricarica solo con il
caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato
tipo di blocco batteria può provocare un
rischio di incendio se utilizzato con un altro
blocco batteria.
b) Utilizzare gli elettroutensili solo con
blocchi batteria specifici. L’uso di altri
blocchi batteria può provocare il rischio di
lesioni e incendi.
c) Quando il blocco batteria non è in uso,
tenerlo lontano da altri oggetti metallici
quali fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono determinare un collegamento tra
i terminali. Il cortocircuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o incendi.
d) In condizioni di abuso, è possibile che
la batteria espella del liquido; evitare
72
il contatto. Se dovesse verificarsi un
contatto, sciacquare con acqua. Se il
liquido entra in contatto con gli occhi,
consultare un medico. Il liquido espulso
dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
6) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
Ulteriori istruzioni di sicurezza per le
seghe alternative
• Sostenere l’apparato con supporti aventi
superfici isolanti quando si eseguono
lavorazioni in cui l’accessorio di taglio
potrebbe toccare cavi elettrici nascosti.
Gli accessori da taglio che vengono a contatto
con un cavo sotto tensione trasmettono la
corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
• Indossare SEMPRE una maschera
antipolvere. L’esposizione a particelle di
polvere può causare problemi respiratori e
possibili lesioni.
• NON accendere mai l’elettroutensile se la lama
è inceppata nel pezzo in lavorazione e/o è in
contatto con il materiale.
• Tenere le mani lontano dalle parti in
movimento. Non avvicinare mai le mani alla
zona di taglio.
• Prestare particolare cautela quando si
effettuano tagli sopra la testa, facendo
molta attenzione a cavi aerei che
potrebbero essere nascosti alla vista. È
necessario prevedere in anticipo la traiettoria di
caduta dei rami e del materiale di scarto.
• Non utilizzare l’elettroutensile per periodi
prolungati. Le vibrazioni causate dall’utilizzo
dell’elettroutensile possono provocare lesioni
permanenti a dita, mani e braccia. Utilizzare i
guanti per garantire un maggior assorbimento
delle vibrazioni, fare frequenti pause e limitare
l’utilizzo quotidiano dell’elettroutensile.
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO
• Dopo lo spegnimento, non cercare di fermare la
lama con le dita.
• Non collocare mai la sega sopra un tavolo
o un banco di lavoro se non è stata
precedentemente spenta. La lama continuerà a
girare brevemente dopo che l’elettroutensile è
stato spento.
ITALIANO
OPERAZIONI DI TAGLIO
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
• Quando si utilizzano lame espressamente create
per tagliare il legno, prima di iniziare il lavoro
rimuovere dal pezzo in lavorazione tutti i chiodi e
gli altri oggetti di metallo.
I codici dei dati, che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato e
batteria.
• Se possibile, utilizzare morse e fermi per
bloccare saldamente il pezzo in lavorazione.
Esempio:
• Non cercare di segare pezzi molto piccoli.
• Non piegarsi troppo in avanti. Accertarsi
di essere sempre in posizione stabile,
specialmente quando ci si trova in impalcature e
scale.
• Tenere sempre la sega con due mani.
• Per tagliare curve ed inserti, utilizzare una lama
apposita.
CONTROLLO E SOSTITUZIONE DELLA LAMA
• Utilizzare solo lame conformi alle specifiche
contenute nel presente manuale di istruzioni.
• Utilizzare solo lame affilate in perfette condizioni;
se la lama in uso è fessurata e/o curvata,
rimuoverla e sostituirla immediatamente.
• Accertarsi che la lama sia fissata correttamente.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di
un dispositivo di corrente residua con
una corrente nominale residua di 30mA
o inferiore.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– menomazioni uditive.
– rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
– rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
2014 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: Il
presente manuale contiene importanti istruzioni
di sicurezza e d’uso per i caricabatteria DCB105,
DCB107 e DCB112.
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona
con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di ustioni. Per
ridurre il rischio di lesioni, caricare
solamente batterie ricaricabili DEWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero
surriscaldarsi e scoppiare provocando
lesioni personali e danni materiali. Non
ricaricare batterie non ricaricabili.
ATTENZIONE: I bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che
non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in certe condizioni, con
il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, il caricabatterie può essere
cortocircuitato da corpi estranei.
Materiali estranei di natura conduttiva
come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, polvere di smerigliatura,
schegge metalliche, lana di acciaio,
lamine di alluminio o qualsiasi accumulo
di particelle metalliche, dovrebbero
essere eliminati dalle cavità del
caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dalla presa quando il
pacco batteria non è in sede. Staccare
il caricabatterie dalla presa prima di
cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria diverso da
quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il
73
ITALIANO
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Quando si adopera un caricabatteria all’aria
aperta, collocarlo sempre in un luogo
asciutto e usare una prolunga adatta a
uso esterno. L’uso di un cavo adatto ad uso
esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
• Non ostruire i fori di ventilazione sul
caricabatteria. I fori di ventilazione sono
situati in alto e ai lati del caricabatteria.
Tenere il caricabatteria lontano da qualsiasi
fonte di calore.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati — farli
sostituire immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo
agente o da persone qualificate per evitare
pericoli.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
74
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DCB105, DCB107 e DCB112 sono
compatibili con pacchi batteria agli ioni di litio da
10,8 V, 14,4 V e 18 V XR (DCB123, DCB125,
DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 e DCB185).
Questo caricabatteria non richiede alcuna
regolazione ed è progettato per funzionare nel modo
più semplice possibile.
Procedura di caricamento (fig. 2)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta
prima di inserire il gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria (f) nel caricabatteria,
assicurandosi che sia completamente
posizionato nel caricabatteria. La luce rossa (in
carica) lampeggia continuamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla
luce rossa che rimane continuamente accesa.
Il pacco è completamente carico e può essere
utilizzato in questo momento o lasciato nel
caricabatterie.
NOTA: per garantire la massima prestazione e
durata delle batterie Li-Ion, caricare completamente
la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.
Procedura di ricarica
Consultare la tabella sottostante per lo stato di
carica del pacco batteria.
Indicatori di carica: DCB105
x
in carica
–– –– –– –– –– –– ––
carica completa
––––––––––––––––––––
ritardo per pacco
caldo/freddo
––– • ––– • ––– • –––
sostituire il pacco
batteria
••••••••••••••
ITALIANO
Indicatori di carica: DCB107, DCB112
in carica
–– –– –– –– ––
carica completa
––––––––––––––
ritardo per pacco
–– –– –– –––––
caldo/freddo*
* DCB107, DCB112: la spia rossa continuerà a
lampeggiare, ma una spia dell’indicatore gialla
sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una
temperatura adeguata, la spia gialla si spegnerà
e il caricabatteria riprenderà la procedura di
caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno
un pacco batteria difettoso. Il caricabatteria
indicherà una batteria difettosa non illuminandosi o
visualizzando un motivo lampeggiante con la dicitura
pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un
problema del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il
caricatore e il pacco batteria presso un centro di
assistenza autorizzato per essere testati.
RITARDO PACCO CALDO/FREDDO
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo
calda o troppo fredda avvia automaticamente
un ritardo pacco caldo/freddo, sospendendo il
caricamento finché la batteria non ha raggiunto
la temperatura appropriata. Il caricabatteria
quindi passa automaticamente alla modalità di
caricamento del pacco. Questa funzione garantisce
la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità
circa dimezzata rispetto a un pacco batteria caldo.
Il pacco batteria si caricherà a una velocità rallentata
per tutto il ciclo di caricamento e non tornerà
alla velocità di caricamento massima anche se la
batteria si scalda.
SOLO PACCHI BATTERIA LI-ION
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono
progettati con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se
dovesse scattare il Sistema di Protezione
Elettronico. In tal caso, riporre la batteria Li-Ion sul
caricatore finché non è completamente carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Al momento dell’acquisto, il gruppo batteria non è
completamente carico. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricatore, leggere le istruzioni di
sicurezza di seguito e quindi seguire le procedure di
caricamento delineate.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare il pacco batteria
in ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione del
pacco batteria dal caricabatterie può incendiare
le polveri o i fumi.
• Non forzare il pacco batteria nel
caricabatteria. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
caricabatteria non compatibile siccome
il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i pacchi batteria solo negli appositi
caricabatteria DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti dove
la temperatura raggiunge o supera 40 °C
(105 °F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
• Per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria sia completamente carico prima
dell’uso.
AVVERTENZA: non cercare mai di
aprire il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
75
ITALIANO
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Trasporto
Le batterie DEWALT sono conformi a tutte le
norme di trasporto in vigore come prescritte
dalle normative del settore e legali che includono
la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose
dell’Associazione di trasporto aereo internazionale
(IATA), le normative internazionali marittime sulle
merci (IMDG) e l’Accordo europeo concernente il
trasporto stradale internazionale di merci pericolose
(ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono
state testate conformemente alla sezione 38.3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri
per il Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, il trasporto di un pacco
batteria DEWALT sarà esente dalla classificazione
nella categoria pienamente regolamentata di
Materiale pericoloso di classe 9. In generale, le due
casistiche che richiedono il trasporto di Classe 9
sono:
1. Trasporto aereo di più di due pacchi batteria
agli ioni di litio DEWALT quando la confezione
contiene soltanto pacchi batteria (senza utensili)
e
76
2. Qualsiasi spedizione contenente una batteria
agli ioni di litio con una classificazione
energetica superiore a 100 Watt ore (Wh). Tutte
le batterie agli ioni di litio hanno la classificazione
Watt ore contrassegnata sul pacco.
A prescindere che una spedizione sia considerata
esente o pienamente regolata, è di responsabilità
dei trasportatori consultare le ultime normative
concernenti i requisiti di imballaggio/etichettatura/
contrassegno e documentazione.
Il trasporto delle batterie può causare incendi se i
terminali della batteria entrano inavvertitamente a
contatto con materiali conduttivi. Durante il trasporto
delle batterie, assicurarsi che i terminali della
batteria siano protetti e ben isolati da materiali che
potrebbero entrare in contatto con essi e causare
un corto circuito.
Le informazioni contenute nella presente sezione
sono fornite in buona fede e si ritengono accurate
al momento della creazione del documento.
Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia implicita
o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente
assicurarsi che le proprie attività sia conformi alle
normative in vigore.
Pacco batteria
TIPO DI BATTERIA
Il modello DCS320 funziona con batterie da
14,4 volt.
Il modello DCS380 funziona con batterie da 18 volt.
È possibile utilizzare i pacchi batteria DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
o DCB185. Si rimanda a Dati tecnici per ulteriori
informazioni.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere
conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
ITALIANO
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
1 Sega alternativa cordless
In aggiunta ai pittogrammi utilizzati in questo
manuale, le targhette sul caricabatteria e sul pacco
batteria mostrano i pittogrammi seguenti:
1 Cassetta di trasporto
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di
ricarica.
Batteria in carica.
Batteria carica.
Batteria difettosa.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
2 Pacchi batteria agli ioni di litio (modelli M2, L2)
1 Caricabatteria
1 manuale d’istruzioni
NOTA: i pacchi batteria, i caricabatteria e le cassette
di trasporto sono inclusi nei modelli-N.
• Verificare eventuali danni all’utensile, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, è bene leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
l’utensile o alcuna parte di esso. Ciò
potrebbe causare a danni o a lesioni
personali.
a. Interruttore di azionamento
b. Pulsante di blocco
Non toccare con oggetti conduttivi.
c. Leva di rilascio chiusura lama
d. Base d’appoggio
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
e. Impugnatura
Non esporre all’acqua.
g. Pulsante di rilascio della batteria
f. Pacco batteria
Far sostituire immediatamente i cavi
difettosi.
Caricare esclusivamente a temperature
tra 4 ˚C e 40 ˚C.
Solo per uso interno.
Smaltire il pacco batteria con la dovuta
attenzione per l’ambiente.
Caricare i pacchi batteria DEWALT
esclusivamente con i caricabatteria
designati da DEWALT. Il caricamento di
pacchi batteria diversi da quelli designati
da DEWALT con un caricabatteria
DEWALT potrebbero causare
un’esplosione o comportare altre
situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
Contenuto della confezione
h. Impugnatura principale
UTILIZZO PREVISTO
Le seghe alternative DCS320 e DCS380 sono state
concepite per lavorazioni professionali su legno,
metallo e tubi. La configurazione compatta consente
di tagliare estremamente vicino ai bordi di aree
difficili.
NON utilizzare in ambienti umidi o in presenza di
liquidi o gas infiammabili.
Queste seghe alternative sono apparati elettrici
professionali.
NON CONSENTIRE ai bambini di avvicinarsi
all’utensile. Se inesperti, non utilizzare questo
utensile previa sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
La confezione contiene:
77
ITALIANO
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è predisposto per operare con
un’unica tensione. Verificare sempre che la tensione
del blocco batteria corrisponda alla tensione
sulla targhetta. Verificare inoltre che la tensione
del caricabatteria corrisponda a quella della rete
elettrica.
Il caricabatteria DEWALT è dotato di
doppio isolamento secondo la norma
EN 60335; pertanto non è necessaria la
messa a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è
necessario sostituirlo con un cavo apposito,
disponibile presso il centro di assistenza DEWALT.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
PER INSTALLARE IL PACCO BATTERIA
NELL’IMPUGNATURA DELL’APPARATO
1. Allineare il pacco batteria (f) alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato (fig. 3).
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il
pacco batteria non è saldamente posizionato
nell’apparato e assicurarsi che non si disinnesti.
PER RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’APPARATO
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria (g)
ed estrarre il pacco batteria dall’impugnatura
dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come
descritto nella sezione caricabatteria di questo
manuale.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
PACCHI BATTERIA CON INDICATORE DEL LIVELLO DI
CARBURANTE (FIG. 2)
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Alcuni pacchi batteria DEWALT comprendono un
indicatore del livello di carburante costituito da
tre spie LED verdi che indicano il livello di carica
rimanente nel pacco batteria.
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Uso di una prolunga
È preferibile non utilizzare una prolunga, tranne nei
casi in cui sia assolutamente necessario. Utilizzare
una prolunga approvata, adatta per la tensione in
ingresso del caricabatteria (vedere i Dati tecnici).
La dimensione minima del conduttore è 1 mm2; la
lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: prima di effettuare
montaggio e regolazioni, rimuovere
sempre il blocco batteria. Spegnere
sempre l’utensile prima di inserire o
rimuovere il blocco batteria.
AVVERTENZA: usare solo blocchi
batteria e caricabatteria DEWALT.
Inserimento e rimozione del pacco
batteria dall’utensile (fig. 3)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, non premere mai il pulsante di
rilascio della batteria senza rimuovere
il pacco batteria. La pressione del
pulsante di rilascio della batteria senza
rimuovere il pacco batteria può causare
la caduta improvvisa del pacco batteria.
78
NOTA: Per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria sia completamente carico.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere
e tenere premuto il pulsante dell’indicatore del
carburante (i). Una combinazione di tre spie LED
verdi si illumina per designare il livello di carica
residua. Quando il livello di carica nella batteria
scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore
del carburante non si illumina e sarà necessario
ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo
un’indicazione del livello di carica residua sul pacco
batteria. Non indica la funzionalità dell’apparato
ed è soggetto a variazioni in base ai componenti
prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Interruttore a velocità variabile
(fig. 4)
PULSANTE DI BLOCCO E INTERRUTTORE DI
AZIONAMENTO
La sega è munita di un pulsante di blocco (b).
Per bloccare l’interruttore di azionamento,
premere il pulsante di blocco come mostrato
in figura 4. Bloccare sempre l’interruttore
di azionamento (a) durante il trasporto o la
conservazione dell’apparato per eliminare la
possibilità di avvii accidentali. Il pulsante di blocco è
di colore rosso per indicare quando l’interruttore è
in posizione di sblocco.
ITALIANO
Per sbloccare l’interruttore di azionamento,
premere il pulsante di blocco come mostrato in
figura 4. Tirare l’interruttore di azionamento per
accendere il motore. Rilasciando l’interruttore di
azionamento, il motore si spegne.
AVVERTENZA: Questo apparato
non prevede il blocco dell’interruttore
di azionamento in posizione ON e
non deve essere bloccato su ON con
nessun altro metodo.
L’interruttore a velocità variabile conferisce una
maggiore versatilità. Maggiore è la pressione
esercitata sull’interruttore di azionamento, maggiore
è la velocità della sega.
ATTENZIONE: Si raccomanda l’uso di
una velocità molto bassa solamente per
iniziare un taglio. L’uso prolungato a una
velocità molto ridotta può danneggiare
la sega.
FUNZIONAMENTO
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori.
Installazione e rimozione della
lama (fig. 1, 5–7, 10)
Sono disponibili lunghezze di lama diverse. Usare
la lama adatta all’applicazione. La lama deve avere
una lunghezza superiore a 89 mm (3-1/2") e deve
estendersi oltre la base d’appoggio e lo spessore del
pezzo durante il taglio. Non usare lame per seghe
da traforo con questo apparato.
AVVERTENZA: Pericolo di taglio.
Potrebbe verificarsi la rottura della lama
se la lama non si estende oltre la base
d’appoggio e il pezzo durante il taglio
(fig. 5). Potrebbe insorgere un maggior
rischio di lesioni personali e danni alla
base d’appoggio e al pezzo.
PER RIMUOVERE LA LAMA DALLA SEGA
ATTENZIONE: Pericolo di ustioni. Non
toccare la lama subito dopo l’uso. Il
contatto con la lama potrebbe causare
lesioni personali.
1. Aprire la leva di rilascio chiusura lama.
2. Rimuovere la lama.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 9)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura (e), e l’altra mano sull’impugnatura
principale (h).
Taglio con la lama in posizione
orizzontale (fig. 7)
La sega alternativa è munita di una chiusura lama
orizzontale. L’inserimento di una lama in posizione
orizzontale consente il taglio vicino a pavimenti,
pareti o soffitti dove lo spazio disponibile è limitato.
Assicurarsi che la base d’appoggio sia premuta
contro l’intelaiatura per evitare il rinculo.
Base d’appoggio regolabile (fig. 8)
ATTENZIONE: Pericolo di taglio. Per
impedire la perdita del controllo, non
usare mai l’apparato senza la base
d’appoggio.
La sega alternativa è dotata di una base d’appoggio
regolabile. La base d’appoggio si adatterà per
limitare la profondità del taglio. Tenere la sega con la
parte inferiore rivolta verso l’alto. Premere il pulsante
sull’impugnatura e far scorrere la base d’appoggio
in fuori in una delle tre impostazioni e rilasciare il
pulsante.
PER INSERIRE LA LAMA NELLA SEGA
1. Tirare la leva di rilascio chiusura lama (c) in su
(fig. 1).
2. Inserire il cordolo della lama da davanti.
3. Spingere la leva di rilascio chiusura lama in giù.
NOTA: La lama può essere inserita in quattro
posizioni come illustrato in figura 6. Entrambe le
unità consentono l’inserimento della lama a testa in
giù per assistere nel taglio a filo; vedere figura 10.
Taglio (fig. 9–12)
AVVERTENZA: Utilizzare sempre
protezioni oculari. Tutti gli utenti e
gli astanti devono indossare protezioni
oculari approvate.
79
ITALIANO
AVVERTENZA: Prestare particolare
attenzione quando si taglia verso
l’operatore. Tenere sempre la sega
saldamente con entrambe le mani
durante il taglio.
Prima di tagliare qualsiasi tipo di materiale,
assicurarsi che sia saldamente ancorato o
fissato per impedire scivolamenti. Posizionare la
lama delicatamente contro il pezzo da tagliare,
accendere il motore della sega e lasciare che
raggiunga la massima velocità prima di applicare
pressione. Ove possibile, la base d’appoggio della
sega deve essere tenuta saldamente contro il
materiale da tagliare (fig. 9). Questo impedirà salti
o vibrazioni della sega e minimizzerà la rottura della
lama. I tagli che esercitano pressione sulla lama,
come i tagli angolati o a scorrimento, aumentano la
possibilità di vibrazione, rinculo e rottura della lama.
AVVERTENZA: Prestare particolare
attenzione durante il taglio dall’alto e
fare attenzione ai cavi sovrastanti che
potrebbero essere nascosti dalla vista.
Anticipare la direzione di caduta di rami
e detriti prima del tempo.
AVVERTENZA: Ispezionare il luogo
di lavoro per l’eventuale presenza
di tubi di gas, tubi idraulici o cavi
elettrici prima di effettuare tagli ciechi
o a tuffo. La mancata osservanza di
questa precauzione potrebbe causare
esplosioni, danni materiali, scosse
elettriche e/o lesioni personali gravi.
TAGLIO PARALLELO (FIG. 10)
Il design compatto del carter del motore della
sega e del mandrino permette il taglio ravvicinato a
pavimenti, angoli e altre aree difficili.
TASCHE/TAGLI A TUFFO – SOLO LEGNO (FIG. 11)
Il passo iniziare per l’esecuzione di una tasca
è misurare l’area della superficie da tagliare e
contrassegnarla chiaramente con una matita, gesso
o graffietto. Usare la lama adatta all’applicazione. La
lama deve avere una lunghezza superiore a 8,89 cm
(3-1/2") e deve estendersi oltre la base d’appoggio
e lo spessore del pezzo durante il taglio. Inserire la
lama nella chiusura lama.
Quindi, inclinare la lama all’indietro finché l’estremità
posteriore della base d’appoggio risulta appoggiata
alla superficie di lavoro e la lama libera la superficie
di lavoro (posizione 1, fig. 11). Ora accendere il
motore e lasciare che la sega prenda velocità.
Afferrare la sega saldamente con entrambe le mani
e iniziare un lento movimento oscillatorio verso l’alto
con l’impugnatura della sega, tenendo il fondo
della base d’appoggio a stretto contatto con il
80
pezzo (posizione 2, fig. 11). La lama comincerà
ad avanzare nel materiale. Assicurarsi che la lama
sia entrata completamente nel materiale prima di
procedere con la tasca.
NOTA: Nelle zone dove la visibilità della sega è
limitata, utilizzare il bordo della base d’appoggio
della sega come guida. Le linee per qualsiasi taglio
devono estendersi oltre l’estremità del taglio da
eseguire.
TAGLIO DEL METALLO (FIG. 12)
La sega presenta diverse funzionalità di taglio del
metallo a seconda del tipo di lama utilizzata e del
metallo da tagliare. Utilizzare una lama più sottile per
i metalli ferrosi e una lama più grezza per i materiali
non ferrosi. Nei metalli a lamine sottili è consigliabile
fissare il legno su entrambi i lati della lamina. Questo
garantirà un taglio pulito senza vibrazioni eccessive
o strappi del metallo. Ricordarsi sempre di non
forzare la lama di taglio siccome questo riduce la
durata della lama e provoca costose rotture della
lama stessa.
NOTA: In genere, durante il taglio di metalli, si
consiglia di spalmare un sottile strato d’olio o altro
lubrificante lungo la linea precedente al taglio della
sega per un funzionamento più agevole e una
durata superiore della lama.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili. Non vi sono parti riparabili all’interno.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
ITALIANO
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di
materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere
ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente
per eseguire compiti che prima erano eseguiti
agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il
pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per
l’ambiente.
• Far scaricare completamente il pacco batterie,
poi rimuoverlo dall’apparato.
• Le celle Li-Ion sono riciclabili. Consegnarle al
rivenditore o ad un servizio di riciclaggio di zona.
I pacchi batteria raccolti verranno riciclati o
smaltiti in modo corretto.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
81
NEDERLANDS
SNOERLOZE RECIPROZAGEN
DCS320, DCS380
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Technische gegevens
Voltage
Types
Batterijtype
Max. afgegeven vermogen
Snelheid zonder druk
Zaagslaglengte
Gewicht (zonder accu)
VDC
W
min-1
mm
kg
DCS320 DCS380
14,4
18
2/10
2/10
Li-Ion
Li-Ion
390
560
2400
2950
28,6
28,6
2,7
2,7
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens
EN 60745-2-11:
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
87
88
LWA (niveau geluidsvermogen)
dB(A)
98
99
KWA (onzekerheid voor het gegeven
geluidsniveau)
dB(A)
3
3
Bij het zagen van plaatmateriaal
Vibratie-emissiewaarde ah,B = m/s²
Onzekerheid K =
m/s²
Bij het zagen van een houten balk
Vibratie-emissiewaarde ah,WB =m/s²
Onzekerheid K =
m/s²
26
6,3
31
8,1
25,5
10,6
33
6,6
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
82
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Accuset
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accuset
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accuset
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accuset
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14.4
3.0
0.53
DCB141
Li-Ion
14.4
1.5
0.30
DCB142
Li-Ion
14.4
4.0
0.54
VDC
Ah
kg
DCB143
Li-Ion
14.4
2.0
0.30
DCB144
Li-Ion
14.4
5.0
0.52
DCB145
Li-Ion
14.4
1.3
0.30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
NEDERLANDS
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij
benadering
van accu’s
Gewicht
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij
benadering
van accu’s
Gewicht
Accuset
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij
benadering
van accu’s
Gewicht
Zekeringen:
Europa
VAC
min
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
kg
VAC
min
60
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
kg
VAC
min
kg
40
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
SNOERLOZE RECIPROZAGEN
DCS320, DCS380
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2014/30/EU en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
Horst Grossmann
Vice-president Techniek
DEWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
15.11.2014
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
83
NEDERLANDS
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
f) Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
84
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
NEDERLANDS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN WERKTUIGEN OP ACCU
a) Herlaad alleen met de lader die wordt
vermeld door de fabrikant. Een lader die
geschikt is voor een bepaalde soort accuset
kan leiden tot een brandrisico als deze lader
wordt gebruikt met een andere accuset.
b) Gebruik elektrische werktuigen alleen met
speciaal daarvoor bestemde accusets.
Gebruik van een andere accuset kan een
c)
d)
risico op verwondingen en brand tot gevolg
hebben.
Wanneer de accu niet wordt gebruikt,
houd die dan uit de buurt van andere
metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding kunnen maken van de
ene pool naar de andere.Het kortsluiten
van de polen van de batterij kan leiden tot
brandwonden of brand.
Wanneer de accu onjuist wordt gebruikt,
kan vloeistof uit de accu weglekken.
Vermijd contact met deze vloeistof. Als er
per ongeluk contact ontstaat, spoel dan
af met water. Raadpleeg een arts wanneer
de vloeistof in contact komt met de ogen.
Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Aanvullende veiligheidsinstructies
voor reciprozagen
• Houd het gereedschap alleen vast aan
geïsoleerde oppervlakken als u een
handeling uitvoert waarbij het accessoire
van het zaaggereedschap in contact
kan komen met verborgen bedrading.
Accessoires van zaaggereedschap die in
contact komen met bedrading die onder
stroom staat, zullen metalen onderdelen van
het gereedschap onder stroom zetten en de
gebruiker een elektrische schok geven.
• Draag ALTIJD een stofmasker.
Blootstelling aan stofdeeltjes kan leiden tot
ademhalingsmoeilijkheden en mogelijke letsels.
• Zet het werktuig NOOIT aan als het zaagblad is
vastgelopen in het werkstuk of in contact is met
het materiaal.
• Houd uw handen uit de buurt van
bewegende delen. Plaats uw handen nooit in
de buurt van het zaaggebied.
• Wees extra voorzichtig als u boven uw
hoofd zaagt en controleer goed of er geen
verborgen draden zijn. Kijk van te voren waar
de takken en dergelijke kunnen vallen.
• Gebruik dit werktuig niet te lang achter
elkaar. Door de trilling die wordt veroorzaakt
door de werking van dit werktuig kunnen
85
NEDERLANDS
er permanente verwondingen aan vingers,
handen en armen worden veroorzaakt. Gebruik
handschoenen voor extra isolatie, neem vaak
rust en beperk de dagelijkse gebruikstijd.
AAN- EN UITZETTEN
• Probeer na het uitzetten nooit het zaagblad met
uw vingers te stoppen.
– Gevaar voor lichamelijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
• Zet de zaag nooit neer op een tafel of werkbank
tenzij deze uitgezet is. Het zaagblad zal kort
blijven lopen nadat het werktuig is uitgezet.
Draag gehoorbescherming.
TIJDENS HET ZAGEN
• Als u zaagbladen gebruikt die speciaal zijn
ontworpen om hout mee te zagen, verwijdert u
eerst alle spijkers en metalen voorwerpen uit het
werkstuk voordat u begint.
• Gebruik, indien mogelijk, altijd klemmen of een
bankschroef om uw werkstuk vast te zetten.
• Probeer geen extreem kleine werkstukken te
zagen.
• Buig niet te ver naar voren. Zorg dat u
altijd stevig staat, in het bijzonder op
steigerconstructies en ladders.
• Houd de zaag altijd met beide handen vast.
• Om hoeken in de diepte te zagen, gebruikt u
een aangepast zaagblad.
HET ZAAGBLAD CONTROLEREN EN VERVANGEN
• Gebruik alleen zaagbladen conform
de specificaties die zijn vervat in deze
gebruiksaanwijzing.
• Er mogen alleen scherpe zaagbladen in perfecte
werkconditie worden gebruikt; gebarsten of
verbogen zaagbladen moeten onmiddellijk
worden weggegooid en vervangen.
• Zorg dat het zaagblad goed is vastgezet.
WAARSCHUWING: Wij adviseren
een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30 mA of minder
te gebruiken
Overige risico’s
Ondanks toepassing van de geldende
veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen van
beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan.
Deze zijn:
– Gevaar voor gehoorbeschadiging.
– Gevaar voor lichamelijk letsel door vrijkomende
deeltjes.
– Gevaar voor brandwonden als gevolg van
accessoires die tijdens het gebruik heet worden.
86
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2014 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze
handleiding bevat belangrijke veiligheids- en
bedieningsinstructies voor de acculaders van het
type DCB105, DCB107 en DCB112.
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DEWALT. Andere typen
batterijen kunnen te heet worden en
barsten wat leidt tot persoonlijk letsel en
materiële schade. Laad geen
niet-oplaadbare batterijen op.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde
omstandigheden kan er kortsluiting
in de lader ontstaan door vreemde
materialen, wanneer de stekker van
NEDERLANDS
de lader in het stopcontact zit. Houd
vreemde materialen die geleidende
eigenschappen hebben, zoals, maar
niet uitsluitend, slijpstof, metaalsnippers,
staalwol, aluminiumfolie of een
ophoping van metaaldeeltjes, weg uit
de uitsparingen in de lader. Trek altijd
de stekker uit het stopcontact wanneer
er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact
voordat u de lader gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DEWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover kan
struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning
kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er
werkelijk niet anders kan. Gebruik van een
ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Zorg, wanneer u buiten met de lader werkt,
altijd voor een droge locatie en gebruik een
verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer
dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert het
risico van een elektrische schok.
• Blokkeer de ventilatiesleuven van de lader
niet. De ventilatiesleuven bevinden zich
bovenop en opzij van de lader. Plaats de
lader niet in de buurt van een warmtebron.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker — laat
deze onmiddellijk vervangen.
• Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico van
een elektrische schok. Het risico is niet minder
wanneer u de accu verwijderd.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230 V
stroomvoorziening van een woning. Probeer
de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De laders van het type DCB105, DCB107 en
DCB112 zijn geschikt voor accu’s van 10,8 V, 14,4
V en 18 V XR Li-Ion (DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184,en DCB185).
Deze lader hoeft niet te worden afgeregeld en is zo
ontworpen dat hij zeer gemakkelijk in het gebruik is.
Oplaadprocedure (afb. [figure] 2)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact
voordat u de accu insteekt.
2. Plaats de accu (f) in de lader, en let er daarbij op
dat de accu geheel in de lader komt te zitten.
Het rode lampje (opladen) knippert voortdurend
en dat duidt erop dat het laadproces is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven
door het rode lampje dat constant AAN blijft. De
accu is nu volledig opgeladen en kan worden
gebruikt of in de acculader blijven zitten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Li-Ion-accu’s garanderen door de
accu’s volledig op te laden voordat u deze voor het
eerst in gebruik neemt.
Laadproces
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de
laadstatus van de accu.
87
NEDERLANDS
Laadindicaties: DCB105
x
bezig met opladen
–– –– –– –– –– –– ––
volledig opgeladen
––––––––––––––––––––
hete/koude
accuvertraging
––– • ––– • ––– • –––
vervang accu
••••••••••••••
Laadindicaties: DCB107, DCB112
bezig met opladen
volledig opgeladen
–– –– –– –– ––
––––––––––––––
hete/koude
–– –– –– –––––
accuvertraging*
* DCB107, DCB112: Het rode lampje blijft
knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is.
Wanneer de accu een geschikte temperatuur
heeft bereikt, gaat het gele lampje uit en hervat
de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu
op. Het lampje zal niet of onregelmatig gaan
branden en de lader geeft daarmee aan dat de accu
kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets
mis is met de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de
lader en de accu dan testen door een geautoriseerd
servicecentrum.
HOT/COLD PACK DELAY (VERTRAGING HETE/KOUDE ACCU)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te
warm of te koud is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold
Delay gestart en wordt het laden uitgesteld tot de
accu een geschikte temperatuur heeft bereikt. De
lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale
levensduur van de accu.
Een koude accu zal half zo snel opladen als een
warme accu. De accu zal minder snel opladen
gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op
maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de
accu warmer wordt.
UITSLUITEND LITHIUM ION-ACCU’S
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden,
als het elektronisch beschermingssysteem actief
wordt. Als dit gebeurt, zet u de Li-Ion-accu op de
lader, totdat deze volledig geladen is.
88
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
Als u de accu uit de verpakking haalt is hij niet
geheel opgeladen. Lees, voordat u de accu en de
lader in gebruik neemt, de onderstaande instructies
voor een veilig gebruik en volg vervolgens de
vermelde laadprocedures.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst
in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in de daarvoor
bestemde DEWALT laders.
• Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ˚C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
• Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u
de accu vóór ingebruikname volledig oplaadt.
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de
accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een
accu of lader waar hard op is geslagen,
die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan
ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een
elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
NEDERLANDS
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
1. Verzending door de lucht van meer dan
twee DEWALT lithium-ion accu wanneer
de verpakking alleen accu’s bevat (geen
gereedschap) en
2. Een verzending die een lithium-ion accu bevat
die een energieklassificering van meer dan 100
W/uur (Wh) heeft. Op alle lithium-ion accu’s
staat de W/Uur-klassificering vermeld.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een
vrijstelling te hebben of volledig voorgeschreven,
is voor de verantwoordelijkheid van de verzender
de meest recente voorschriften voor verpakking,
labeling/markering en vereisten ten aanzien van
documentatie.
Tijdens het transport kunnen accu’s mogelijk vlam
vatten als de aansluitingen van de accu onbedoeld
in aanraking komen met geleidende materialen.
Controleer dat tijdens het transport de aansluitingen
van de accu afgeschermd zijn en goed geïsoleerd
van materialen die ermee in contact kunnen komen
en kortsluiting kunnen veroorzaken.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding
wordt verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen
en wordt geacht nauwkeurig te zijn op het moment
dat het document werd opgesteld. Er wordt echter
geen garantie gegeven, impliciet of expliciet. Het is
voor de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te
zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
Accu
ACCUTYPE
De DCS320 werkt op 14,4 V-accu‘s.
Transport
De DCS380 werkt op 18 V-accu‘s.
DEWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing
zijn verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald
door de bedrijfstak en door wettelijke normen,
zoals Aanbevelingen voor het Transport van
Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International
Air Transport Association (IATA) , Voorschriften
Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen
(IMDG) en de Europese Overeenkomst Betreffende
het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn
getest in overeenstemming met Hoofdstuk 38.3 van
de Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke
Goederen Handleiding van Testen en Criteria.
De accu’s van het type DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 of DCB185
kunnen worden gebruikt. Raadpleeg Technische
Gegevens voor meer informatie.
In de meeste gevallen zal de verzending van een
DEWALT accu vrijgesteld zijn van de classificatie als
volledig voorgeschreven Gevaarlijk Materiaal van
Klasse 9. Over het algemeen zijn de twee gevallen
die verzending Klasse 9 vragen:
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
89
NEDERLANDS
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
In aanvulling op de pictogrammen in deze
handleiding laten de labels op de oplader en de
accu de volgende pictogrammen zien:
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze Reciprozaag
2 Li-Ion-accu‘s (M2, L2-model)
1 Gereedschapskoffer
1 Lader
1 gebruiksaanwijzing
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
Accu bezig met opladen.
Accu opgeladen.
OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen
accu’s, laders en gereedschapskoffers geleverd.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
Accu defect.
Hete/koude accuvertraging.
a. Aan/uit-schakelaar
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
b. Vergrendelknop
Laad geen beschadigde accu‘s op.
d. Schoen
c. Vrijgavehendel zaagbladklem
e. Handgreep
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
Laad DEWALT-accu’s alleen op met de
aangewezen DEWALT-laders. Wanneer
u andere accu’s dan de aangewezen
DEWALT-accu’s oplaadt met een
DEWALT-lader dan kunnen deze barsten
of kan dit leiden tot andere gevaarlijke
situaties.
Gooi de accu niet in het vuur.
90
f. Accu
g. Accu-ontgrendelknop
h. Hoofdhandgreep
GEBRUIKSDOEL
De snoerloze reciprozagen DCS320 en DCS380
ontworpen voor het professioneel zagen van hout,
metaal en buizen. Door het compacte ontwerp kunt
u bijzonder dicht bij de rand van moeilijk bereikbare
plekken zagen.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze reciprozagen zijn professioneel elektrisch
gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
NEDERLANDS
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor werd voor slechts één
spanning ontworpen. Controleer altijd of de
spanning van de accuset overeenstemt met
de spanning op de kenplaat. Zorg ook dat de
spanning van uw lader overeenkomt met die van uw
netspanning.
Uw DEWALT-lader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335; er is
daarom geen aardingsdraad nodig.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
INSTALLEREN
1. Houd de accu tegenover de rails (f) in de
handgreep van de lamp (afb. 3).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu
stevig vastzit in het gereedschap en controleer
dat de accu niet los raakt.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN
1. Druk op de accu-ontgrendelknop (g) en trek
de accu stevig uit de handgreep van het
gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van deze handleiding.
ACCU’S MET VERMOGENMETER (AFB. 2)
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door een speciaal vervaardigd
snoer dat verkrijgbaar is via de onderhoudsafdeling
van DEWALT.
Er zijn DEWALT-accu’s met een vermogenmeter en
deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een
aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft.
Een verlengsnoer gebruiken
U kunt de vermogenmeter activeren door de knop
(i) van de vermogenmeter ingedrukt te houden.
Een combinatie van de drie groene LED-lampjes
gaat branden en dat geeft een aanduiding van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft. Wanneer
de lading in de accu onder het bruikbare niveau ligt,
gaat de vermogenmeter niet branden en moet de
accu worden opgeladen.
Gebruik geen verlengsnoer, tenzij absoluut
noodzakelijk. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomtoevoer
van uw lader (zie Technische gegevens). De
minimumafmeting van de geleider is 1 mm2; de
maximumlengte is 30 m.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: vóór montage
en aanpassing moet u altijd de accu
verwijderen. Schakel het werktuig altijd
uit voordat u de accu aanbrengt of
verwijdert.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de
accusets en laders van DEWALT.
De accu in het gereedschap plaatsen
of eruit verwijderen (afb. 3)
WAARSCHUWING: Beperk het
risico van letsel, druk nooit op de
accuvergrendelknop zonder dat u
de accu uitneemt. Wanneer u de
accuvergrendelknop indrukt maar niet
de accu uitneemt, kan dat tot gevolg
hebben dat de accu onverwacht uit het
gereedschap valt.
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het
belangrijk dat u de accu volledig oplaadt.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts
een indicatie van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het gereedschap en
is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de
toepassing door de eindgebruiker.
Aan/Uit-Schakelaar voor variabele
snelheid (afb. 4)
VERGRENDELKNOP EN AAN/UIT-SCHAKELAAR
Uw zaag is voorzien van een vergrendelknop (b).
U kunt de Aan/Uit-schakelaar vergrendelen
door de vergrendelknop, die in afbeelding 4 wordt
getoond, in te drukken. Vergrendel de Aan/Uitschakelaar (a) altijd wanneer u het gereedschap
draagt of opbergt, zodat wordt voorkomen dat het
onbedoeld wordt gestart. De vergrendelknop heeft
een rode kleur ten teken dat de schakelaar in de
niet-vergrendelde stand staat.
U kunt de Aan/Uit-schakelaar ontgrendelen
door de vergrendelknop te drukken, zoals
afbeelding 4 laat zien. Schakel de motor in (ON)
door aan de Aan/Uit-schakelaar te trekken. Laat
de Aan/Uit-schakelaar los en de motor wordt
uitgeschakeld (OFF).
91
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Dit gereedschap
heeft geen voorziening voor het
vergrendelen van de schakelaar in
de ON-stand en mag nooit op welke
manier dan ook op ON worden
vergrendeld.
De Aan/Uit-schakelaar voor de variabele snelheid
geeft u extra toepassingsmogelijkheden. Hoe verder
u de Aan/Uit-schakelaar indrukt, des te sneller werkt
de zaag.
VOORZICHTIG: Een heel langzame
snelheid wordt alleen geadviseerd
voor het begin van een zaagsnede.
Langdurig gebruik bij heel langzame
snelheid kan uw zaag beschadigen.
BEDIENING
WAARSCHUWING: Beperk het
risico van ernstig persoonlijk letsel,
schakel het gereedschap uit en
trek de stekker uit het stopcontact
voordat u aanpassingen uitvoert
of hulpstukken of accessoires
losneemt/installeert.
Installatie en verwijdering van het
zaagblad (afb. 1, 5–7, 10)
Er zijn zaagbladen in verschillende lengten
verkrijgbaar. Gebruik het zaagblad dat geschikt is
voor de toepassing. Het zaagblad moet langer zijn
dan 89 mm en moet tijdens het zagen buiten de
schoen en het werkstuk uitsteken. Gebruik in dit
gereedschap geen zaagjes van een decoupeerzaag.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
verwonding. Het zaagblad kan breken
als het tijdens het zagen niet buiten
de schoen en het werkstuk uitsteekt
(afb. 5). Hierdoor kan het risico van
persoonlijk letsel, maar ook van
beschadiging van de schoen en het
werkstuk toenemen.
HET ZAAGBLAD UIT DE ZAAG VERWIJDEREN
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Raak het zaagblad niet
aan onmiddellijk na gebruik. Contact
met het zaagblad kan persoonlijk letsel
tot gevolg hebben.
1. Open de vrijgavehendel van de zaagbladklem.
2. Verwijdert het zaagblad.
Juiste positie van de handen (afb. 9)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één
hand op de handgreep (e) en de andere hand op de
hoofdhandgreep (h).
Zagen met zaagblad in horizontale
positie (afb. 7)
Uw reciprozaag is voorzien van een horizontale
zaagbladklem. Door het zaagblad in een horizontale
richting te plaatsen kunt u dichtbij vloeren,
wanden of plafonds zagen, waar beperkte ruimte
beschikbaar is. Let erop dat de schoen tegen
het frame is aangedrukt zodat terugslag wordt
voorkomen.
Verstelbare schoen (afb. 8)
VOORZICHTIG: Gevaar voor
verwonding. Voorkom verlies van
controle, gebruik het gereedschap nooit
zonder schoen.
1. Trek de vrijgavehendel van de zaagbladklem (c)
omhoog (afb. 1).
Uw reciprozaag wordt geleverd met een verstelbare
schoen. De schoen past zich aan zodat de
zaagdiepte wordt beperkt. Houd ze zaag vast met
onderzijde omhoog. Duw de knop op de handgreep
in en schuif de schoen naar buiten naar een van de
drie instellingen en laat de knop los.
2. Steek de schacht van het zaagblad aan de
voorzijde in.
Zagen (afb. 9–12)
HET ZAAGBLAD IN DE ZAAG OF PLAATSEN
3. Duw vrijgavehendel van de zaagbladklem
omlaag.
OPMERKING: Het zaagblad kan in vier standen
worden geïnstalleerd, zoals afbeelding 6 laat zien.
In beide units kan het zaagblad ondersteboven
worden geïnstalleerd, zodat vlak zagen wordt
vergemakkelijkt; zie afbeelding 10.
92
WAARSCHUWING: Draag altijd
oogbescherming. Alle gebruikers en
omstanders moeten goedgekeurde
bescherming voor de ogen dragen.
WAARSCHUWING: Ga extra
voorzichtig te werk wanneer u naar u
toe zaagt. Houd de zaag altijd stevig
met twee handen vast tijdens het zagen.
NEDERLANDS
Voordat u welk materiaal dan ook zaagt, is het
belangrijk dat het materiaal stevig is verankerd of
vastgeklemd, zodat het niet kan wegglijden. Plaats
het zaagblad leeft tegen het te zagen werkstuk,
schakel de zaag van de motor in en laat de motor
op snelheid komen voordat u druk uitoefent.
Wanneer dat maar mogelijk is, moet de zaagschoen
stevig tegen het materiaal dat wordt gezaagd,
worden gehouden (afb. 9). Dit voorkomt dat de zaag
wegspringt of trilt en beperkt breuk van het zaagblad
tot een minimum. Zaagsneden waarbij druk op het
zaagblad wordt uitgeoefend, zoals zagen onder
een hoek of van een figuur, doen de mogelijkheid
van trillingen, terugslag en breuk van het zaagblad
toenemen.
WAARSCHUWING: Ga extra
voorzichtig te werk wanneer u boven
uw hoofd zaagt en let vooral goed op
draden die aan het zicht kunnen zijn
onttrokken. Houd van tevoren rekening
met de weg die vallende takken en afval
kunnen afleggen.
WAARSCHUWING: Inspecteer de
werkplek op verborgen gasleidingen,
waterleidingen of elektrische draden
voordat u blinde zaagsneden of
invalzaagsneden maakt. Als u dat niet
doet, kan dat een explosie, materiële
schade, elektrische schokken en/
of ernstig persoonlijk letsel tot gevolg
hebben.
VLAK ZAGEN (AFB. 10)
Het compacte ontwerp van de motorbehuizing van
de zaag en van de behuizing van de as maakt zagen
heel dicht bij vloeren, hoeken en andere moeilijke
plekken, mogelijk.
binnen te dringen. Let er altijd goed op dat het
zaagblad geheel door het materiaal is gedrongen,
voordat u verder gaat met het zagen van het gat.
OPMERKING: Gebruik op plaatsen waar u het
zaagblad minder goed kunt zien, de rand van de
zaagschoen als richtlijn. Lijnen voor een bepaalde
zaagsnede moeten verder staan dan de rand van de
te maken zaagsnede.
ZAGEN VAN METAAL (AFB. 12)
Uw zaag heeft verschillende mogelijkheden voor
het zagen van metaal, afhankelijk van het type
zaagblad dat wordt gebruikt en het metaal dat
wordt gezaagd. Gebruik een fijn zaagblad voor
ijzerhoudende metalen en een grof zaagblad voor
niet-ijzerhoudende materialen. Bij dun plaatmateriaal
kunt u het beste aan beide zijden van de plaat
hout klemmen. Zo is een scherpe zaagsnede
gewaarborgd zonder dat er al te veel trillingen zijn en
zonder dat het metaal kan scheuren. Denk er altijd
aan dat u het zaagblad niet moet forceren, omdat
dat de levensduur van het zaagblad beperkt en kan
leiden tot breuk van het kostbare zaagblad.
OPMERKING: Het wordt over het algemeen
geadviseerd bij het zagen van metalen een dunne
film olie of een ander smeermiddel langs de zaaglijn
aan te brengen vóór de zaagsnede omdat dit het
zagen vergemakkelijkt en de levensduur van het
zaagblad verlengt.
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is
ontworpen om gedurende een lange periode te
werken met een minimum aan onderhoud. Een
blijvend goede werking is afhankelijk van goede
verzorging en regelmatig reinigen.
WAARSCHUWING: om het risico op
ernstig letsel te verkleinen, dient u
het gereedschap uit te schakelen en
de accuset te verwijderen voordat u
hulpstukken of accessoires aan- of
afkoppelt. Een toevallige activering kan
letsel toebrengen.
GATEN ZAGEN/INVALZAGEN - ALLEEN IN HOUT (AFB. 11)
De eerste stap bij het zagen van gaten is het meten
van het oppervlaktemateriaal dat moet worden
gezaagd en het duidelijk aftekenen met pen, krijt
of kraspen. Gebruik het zaagblad dat geschikt is
voor de toepassing. Het zaagblad moet langer
zijn dan 8,89 cm en moet tijdens het zagen buiten
de schoen en het werkstuk uitsteken. Steek het
zaagblad in de zaagbladklem.
Kantel vervolgens de zaag naar achteren totdat de
achterste rand van de schoen op het werkoppervlak
rust en het zaagblad vrij is van het werkoppervlak
(positie 1, afb. 11). Schakel nu de motor in een laat
de zaag op snelheid komen. Pak de zaak stevig
met twee handen vast en begin een langzame,
gedecideerde zwaai omhoog met de handgreep
van de zaag, terwijl u de onderzijde van de schoen
stevig in contact met het werkstuk houdt (positie 2,
afb. 11). Het zaagblad zal in het materiaal beginnen
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht. Er zitten in het apparaat geen
onderdelen die onderhoudswerkzaamheden door de
gebruiker vereisen.
Smering
Uw elektrisch gereedschap behoeft geen extra
smering.
93
NEDERLANDS
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
94
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Li-Ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de
buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
NORSK
OPPLADBARE GITTERSAGER
DCS320, DCS380
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Års erfaring
gjennom produktutvikling og innovasjon gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partene for
profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Tekniske data
Spenning
Type r
Batteritype
Maks strømytelse
Ingen belastningshastighet
Slaglengde
Vekt uten batteripakke
VDC
W
min-1
mm
kg
DCS320 DCS380
14,4
18
2/10
2/10
Li-Ion
Li-Ion
390
560
2400
2950
28,6
28,6
2,7
2,7
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til
EN 60745-2-11:
LPA (lydtrykksnivå)
dB(A)
87
88
LWA (lydeffektnivå)
dB(A)
98
99
KWA (usikkerhet for det angitte
støynivå)
dB(A)
3
3
Ved saging av plater
Verdi vibrasjonsutslipp ah,B = m/s²
Usikkerhet K =
m/s²
Ved saging av trebjelker
Verdi vibrasjonsutslipp ah,WB =m/s²
Usikkerhet K =
m/s²
26
6,3
31
8,1
25,5
10,6
33
6,6
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14.4
3.0
0.53
DCB141
Li-Ion
14.4
1.5
0.30
DCB142
Li-Ion
14.4
4.0
0.54
VDC
Ah
kg
DCB143
Li-Ion
14.4
2.0
0.30
DCB144
Li-Ion
14.4
5.0
0.52
DCB145
Li-Ion
14.4
1.3
0.30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Lader
Hovedspenning VAC
Batteritype
Omtrentlig lade- min
tid på batteripakker
Vekt
kg
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
95
NORSK
Lader
Hovedspenning VAC
Batteritype
Omtrentlig lade- min
tid på batteripakker
Vekt
kg
Lader
Hovedspenning VAC
Batteritype
Omtrentlig lade- min
tid på batteripakker
Vekt
Sikringer:
Europa
60
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
40
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
kg
230 V verktøy
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
Overensstemmelseserklæring
med EU
MASKINERIDIREKTIV
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
96
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2014/30/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Angir brannfare.
OPPLADBARE GITTERSAGER
DCS320, DCS380
Horst Grossmann
Ingeniørvirksomhet
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
15.11.2014
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk støt, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER
FOR FREMTIDIG REFERANSE
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
NORSK
b)
c)
Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
d)
e)
f)
g)
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
97
NORSK
g)
Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Batteriet skal bare lades med laderen som
er angitt av produsenten. En lader som er
beregnet på en bestemt batteripakke, kan
medføre brannfare hvis den brukes med en
annen batteripakke.
b) Elektriske verktøy skal bare brukes med
den angitte batteripakken. Bruk av andre
batteripakker kan medføre risiko for
personskade og brann.
c) En batteripakke som ikke er i bruk,
skal holdes på god avstand fra
metallgjenstander som binders, mynter,
nøkler, spiker, skruer og andre små
metallgjenstander som kan skape kontakt
mellom polene. Kortslutning av batteripolene
kan forårsake forbrenning eller brann.
d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå berøring.
Skyll med vann hvis du kommer i
kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis
væsken kommer i kontakt med øynene.
Batterivæske kan forårsake irritasjon eller
forbrenning.
6) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Ytterligere sikkerhetsanvisninger for
Gittersager
• Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor skjæreverktøyet kan komme i
kontakt med skjulte ledninger. Kutteutstyr
som kommer i kontakt med en strømførende
ledning kan føre til at eksponerte metalldeler
på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi
operatøren støt.
• Bruk ALLTID støvmaske. Eksponering for
støvpartikler kan forårsake pustevansker og
mulig skade.
• ALDRI slå på verktøyet når sagbladet sitter fast
i arbeidsdelen eller i kontakt med materialet.
• Hold hender unna bevegelige deler. Aldri
plasser hendene dine nær skjæreområdet.
98
• Vær ekstra forsiktig når du skjærer over
hodet og gi spesiell oppmerksomhet til
tråder som henger høyt som kan være
skjulte fra siktet. Forvent at grener og avfall
kan falle når som helst.
• Ikke bruk dette verktøyet over lengre
perioder. vibrasjon forårsaket av driften av
dette verktøyet kan forårsake permanent skade
til fingre, hender og armer. Bruk hansker som
ekstra beskyttelse, ta pauser ofte, og begrens
daglig bruk.
SLÅ VERKTØYET AV OG PÅ
• Etter du slår det av, forsøk aldri å stoppe
sagbladet med fingrene dine.
• Aldri legg sagen ned på et bord eller en
arbeidsbenk om den ikke er slått av. Sagbladet
vil fortsette å gå en kort stund etter at verktøyet
har blitt slått av.
NÅR DU SAGER
• Når du bruker sagblader som er utformet
spesielt for skjæring av tre, fjern alle spikre og
metallobjekter fra arbeidsflaten før du begynner
arbeidet.
• Når mulig, bruk klemmer og skrustikker for å
feste arbeidsdelen godt.
• Ikke forsøk å sage ekstremt små deler.
• Ikke bøy deg for langt forover. Forsikre deg om
at du alltid står godt, spesielt på stillas og stiger.
• Alltid hold sagen med begge hender.
• For skjærimng av kurver og hull, bruk et tilpasset
sagblad.
SJEKKING OG ENDRING AV SAGBLADET
• Kun bruk sagblader som er i overensstemmelse
med spesifikasjonene inneholdt i disse
brukerinstruksjonene.
• Kun skarpe sagblader i perfekt tilstand skal
brukes; brukkede eller bøyde sagblader skal
kastes og skiftes ut med en gang.
• Forsikre deg om sagbladet er godt festet.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av
en jordfeilsikring med en nominell
strømverdi på 30mA eller mindre.
Øvrige farer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Hørselsskader.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
NORSK
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
komme inn i laderens hulrom. Kople
alltid laderen fra strømtilførselen når
det ikke er en batteripakk i hulrommet.
Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
POSISJON FOR DATOKODE
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør
koblingen mellom verktøyet og batteriet.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
Eksempel:
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
2014 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne håndboken inneholder viktige sikkerhetsog bruksanvisninger for batteriladerne DCB105,
DCB107 og DCB112.
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Fare for brannskader.
For å redusere faren for skader,
lad kun DEWALT oppladbare
batteripakker. Andre typer batterier kan
overoppvarmes og sprekke og føre til
personskader og materielle skader. Ikke
forsøk å lade opp ikke-ladbare batterier.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
MERK: Under visse omstendigheter, når
laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer av ledende art
som, men ikke begrenset til, slipestøv,
metallspon, aluminiumsfolie, og enhver
oppbygging av metallpartikler skal ikke
• Ved bruk av en lader utendørs, sørg alltid
for tørr plassering og bruk en skjøteledning
som passer for utendørs bruk. Bruk av
en skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk støt.
• Ikke blokker ventilasjonsåpningene på
laderen. Ventilasjonsåpningene er plassert
på toppen og sidene av laderen. Plasser
laderen et sted unna varmekilder.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt — bytt dem ut med en gang.
• Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230 V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
99
NORSK
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderne DCB105, DCB107 og DCB112 kan
bruke 10,8 V, 14,4 V og 18 V XR Li-Ion (DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 og DCB185)
batteripakker.
Denne laderen trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (fig. 2)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for
du setter inn batteripakken.
2. Sett batteripakken (f) i laderen, pass på at
pakken sitter godt i laderen. Det røde (lade)
lyset blinker kontinuerlig som indikasjon på at
ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ
konstant. Pakken er da fullt oppladet og kan
brukes, eller den kan bli stående i laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid
på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for batteripakkenes ladetilstand.
Ladeindikatorer: DCB105
x
Lader
–– –– –– –– –– –– ––
Fullt ladet
––––––––––––––––––––
Forsinkelse ved
varm/kald pakke
––– • ––– • ––– • –––
Bytt batteripakke
••••••••••••••
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
VENTETID FOR VARM/KALD PAKKE
Dersom laderen detekterer et batteri som er for
varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en
”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å
lade til batteriet har passende temperatur. Laderen
vil deretter automatisk skifte til lademodus for
pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid
på batteriet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
KUN LITIUM-ION BATTERIPAKKER
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom
beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection
System). Dersom det skjer, sett Li-Ion batteriet på
laderen til det er helt oppladet igjen.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteripakken er ikke helt oppladet når det er
nytt. Før du bruker batteripakken og laderen, les
sikkerhetsanvisningene under og følg de angitte
ladeprosedyrene.
LES ALLE INSTRUKSJONER
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112
Lader
–– –– –– –– ––
Fullt ladet
––––––––––––––
Forsinkelse ved
–– –– –– –––––
varm/kald pakke*
* DCB107, DCB112: Det røde lyset vil fortsette
å blinke, men et gult indikatorlys vil lyse under
denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg
ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil
gjenoppta ladeprosedyren.
100
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt
batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig
batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
• Ikke lad eller bruk batteripakken i
eksplosive omgivelser, slik som i nærheten
av brennbare væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteripakken kan
antenne støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i egnede DEWALT
ladere.
NORSK
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 °F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
• For best resultat, pass på at batteripakken er
helt oppladet før bruk.
Transport of Dangerous Goods; International Air
Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement
Concerning The International Carriage of Dangerous
Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og
batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria”.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
I de fleste tilfeller vil transport av en DEWALT
batteripakke være unntatt fra klassifisering som
et fullt regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt
er det to tilfeller som krever transport i henhold til
Klasse 9:
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller
fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de
gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og
dokumentasjon.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Transport
DEWALT batterier samsvarer med alle aktuelle
shipping-forskrifter som angitt av bransjen og
lovregler, inkludert UN Recommendations on the
1. Lufttransport av mer enn to DEWALT litium-ion
batteripakker dersom pakken kun inneholder
batteripakker (ingen verktøy).
2. Transport av et litium-ion batteri med nominell
energi over 100 Watt timer (Wh). Alle litium-ion
batterier har energimerking Watt timer angitt på
pakken.
Transport av batterier kan kanskje føre til brann
dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt
med elektrisk ledende materialer. Ved transport
av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i
kontakt og føre til kortslutning.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt
i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet
dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen
garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er
kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer
med de gjeldende retningslinjer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCS320 bruker 14,4 volts batteripakker.
DCS380 bruker 18 volts batteripakker.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 eller DCB185 batteripakker kan brukes. Se
Tekniske data for mer informasjon.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
101
NORSK
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
håndboken, viser merkene på laderen og batteriet
følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Oppladbar gittersag
2 Li-ion batteripakker (M2, L2 modeller)
1 Koffert
1 Lader
1 Instruksjonshåndbok
MERK: Batteripakker, ladere og utstyrsbokser er
ikke inkludert i N-modeller.
• Kontroller skader på verktøyet, deler eller
tilbehør som kan ha inntruffet under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
Batteriet lader.
Batteriet ladet.
a. Vippebryter
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
b. Låseknapp
c. Bladklemme utløserspake
d. Sko
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
e. Håndtak
Ikke lad skadede batteripakker.
g. Festeknapp for batteriet
f. Batteripakke
h. Hovedhåndtak
Ikke utsett for vann.
TILTENKT BRUK
Få byttet defekte ledninger omgående.
DCS320 og DCS380 stikksager er designet for
profesjonell saging av treverk, metall og rør. Det
kompakte designet lar deg sage veldig nær kanten
av vanskelige områder.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
Disse sirkelsager er profesjonelle elektroverktøy.
Deponer batteripakken på miljøvennlig
vis.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
Lad kun DEWALT batteripakker med
de angitte DEWALT laderne. Lading
av andre batteripakker enn de angitte
DEWALT batteriene med en DEWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til
andre farlige situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
102
IKKE bruk under våte forhold eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
NORSK
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Den elektriske motoren er kun beregnet på én
bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i
batteripakken stemmer overens med spenningen
på klassifiseringsskiltet. Sjekk også at spenningen i
laderen stemmer med nettspenningen.
Denne DEWALT-laderen er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60335. Det er derfor
ikke påkrevd å bruke jordledning.
Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med
en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom
DEWALTS serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Ta alltid ut batteripakken
før montering og justering. Slå alltid av
verktøyet før du setter inn eller tar ut
batteripakken.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og
ladere fra DEWALT.
Sette inn og ta ut batteripakken fra
verktøyet (fig. 3)
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, trykk aldri ned batteriets
festeknapp uten å ta ut batteripakken.
Å trykke inn batteriets festeknapp uten
å ta ut batteripakken kan føre til at
batteripakken faller ut uventet.
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken
er helt oppladet før bruk.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 2)
Noen DEWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (i). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
Avtrekkerbryter for variabel
hastighet (fig. 4)
LÅSEKNAPP OG AVTREKKERBRYTER
Sagen er utstyrt med en låseknapp (b).
For å låse avtrekkerbryteren, trykk låseknappen
som vist i figur 4. Lås alltid avtrekkerbryteren (a)
når verktøyet bæres eller oppbevares for å unngå
utilsiktet oppstart. Låseknappen er farget rød for å
vise når bryteren er i ulåst posisjon.
For å låse opp avtrekkerbryteren, trykk
låseknappen som vist i figur 4. Trekk i
avtrekkerbryteren for å slå motoren på. Ved å slippe
avtrekkerbryteren slås motoren av.
ADVARSEL: Dette verktøyet har ingen
mulighet for å låse avtrekkerbryteren i
PÅ posisjon, og skal aldri låses i PÅ ved
noen andre metoder.
Avtrekkerbryteren for variabel hastighet gir deg mer
allsidighet. Jo mer avtrekkerbryteren trykkes, desto
høyere saghastighet.
FORSIKTIG: Det anbefales å bruke
meget lav hastighet ved start av saging.
Langvarig bruk ved meget lav hastighet
kan skade sagen.
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS
HÅNDTAK
1. Rett inn batteripakken (f) mot skinnene i
håndtaket (fig.3).
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er
godt festet i verktøyet, pass på at den ikke
løsner.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk batteriets festeknapp (g) og trekk batteriet
bestemt ut av håndtaket.
BRUK
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
103
NORSK
Montering og demontering av
blad (fig. 1, 5–7, 10)
Forskjellige bladlengder er tilgjengelig. Bruk et blad
som er tilpasset bruksområdet. Bladet bør være
lenger enn 89 mm (3-1/2") og bør stikke ut forbi
skoen og arbeidsstykkets tykkelse under saging.
Ikke bruk stikksagblader med dette verktøy.
ADVARSEL: Kutt fare. Bladet kan
knekkes dersom det ikke stikker ut forbi
skoen og arbeidsstykket under saging
(fig. 5). Det kan resultere i økt risiko for
personskade samt skade på skoen og
arbeidsstykket.
MONTERING AV BLADET PÅ SAGEN
1. Dra bladklemmens utløserspake (c) opp (fig. 1).
2. Sett inn bladskaften forfra.
3. Trykk bladklemmens utløserspake ned
MERK: Bladet kan monteres i fire posisjoner som
vist i figur 6. Begge enheter tillater montering av
bladet oppned for å hjelpe ved tett-på saging; se
figur 10.
DEMONTERING AV BLADET FRA SAGEN
FORSIKTIG: Fare for brannskader.
Rør aldri bladet umiddelbart etter bruk.
Kontakt med bladet kan resultere i
personskade.
1. Åpne bladklemmens utløserspake.
2. Ta av bladet.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 9)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en håndtaket (e) og
den andre på hovedhåndtaket (h).
Saging med bladet i horisontal
posisjon (fig. 7)
Gittersagen er utstyrt med en horisontal
bladklemme. Montering av et blad i horisontal
posisjon tillatter saging nær gulvet, vegger eller
tak der det er begrenset klaring. Påse at skoen er
trykket mot rammen for å unngå tilbakeslag.
104
Justerbar sko (fig. 8)
FORSIKTIG: Kutt fare. For å hindre at
du miste kontroll, bruk aldri verktøyet
uten skoen.
Gittersagen leveres med en justerbar sko. Skoen
begrenser kuttdybden. Hold sagen med underside
opp. Trykk knappen på håndtaket og skyv skoen ut
til en av de tre posisjonene og slipp knappen.
Kutting (fig. 9–12)
ADVARSEL: Bruk alltid vernebriller.
Alle brukere og tilstedeværende må
bruke vernebriller.
ADVARSEL: Vær ekstra forsiktig ved
kutting mot operatøren. Hold alltid
sagen godt i begge hender under
kutting.
Før kutting i enhver type materiale, påse at det er
trygt festet for å unngå at det sklir. Plasser bladet lett
mor arbeidsstykket, slå på sagmotoren og la den
komme opp i maksimum hastighet før du trykker.
Der det er mulig må sagskoen holdes godt mot
materialet som kuttes (fig. 9). Dette hindrer sagen i
å hoppe eller vibrere og bladbrekkasje. Et kutt som
legger trykk på bladet så som vinkel eller rullekutt
øker faren for vibrasjon, tilbakeslag og bladbrekkasje.
ADVARSEL: Vær ekstra forsiktig
ved bruk over hodet og vær spesielt
oppmerksom på ledninger som kan
være skjult. Forutse hvor grener og
rester kommer til å falle.
ADVARSEL: Kontroller arbeidsplassen
for skjulte gass-, vann-, og elektriske
ledninger før du kutter i blinde eller
foreta en dykk-kutt. Dersom du ikke
gjør dette kan det resultere i eksplosjon,
skade på eiendom elektrisk støt og/eller
alvorlig personskade.
TETT-PÅ SAGING (FIG. 10)
Det kompakte designet på sagens motorhus og
spindelhus tillater kutting meget nær gulv, hjørner og
andre vanskelige områder.
DYKK-KUTT – KUN TREVERK (FIG. 11)
Første trinn i dykkutting er å måle overflatearealen
som skal kuttes og merke klart med en blyant,
kritt eller rissenål. Bruk et blad som er tilpasset
bruksområdet. Bladet bør være lenger enn 8,89
cm (3-1/2") og bør stikke ut forbi skoen og
arbeidsstykkets tykkelse under saging. Sett bladet i
bladklemmen.
NORSK
Deretter vipp sagen bakover til bakre kanten av
skoen hviler på arbeidsflaten og bladet er klar av
arbeidsflaten (posisjon 1, fig. 11). Slå nå motoren
på og la sagen komme opp i hastighet. Grip sagen
godt med begge hender og begynn en sakte
oppover sving med sagens håndtak mens du
sørger for at bunnen av skoen er godt i kontakt med
arbeidsstykket (posisjon 2, fig. 11). Bladet begynne
å mate inn i materialet. Påse alltid at bladet er helt
gjennom materialet for du fortsetter med dykkuttet.
MERK: På områder der bladsynlighet er begrenset
bruk kanten av sagskoen som styring. Linjene for
en gitt kutt skal forlenges forbi kanten av kuttet som
skal gjøres.
METALLSAGING (FIG. 12)
Sagen har forskjellige kapasiteter for metallsaging
avhengig av type blad som brukes og metallet
som skal sages. Bruk et finere blad for jernholdige
metaller og et grovt blad for ikke jernholdige
materialer. Med tynnplater er det best å klemme
trebiter på hver side av platen. Dette sørger for et
rent kutt uten overdreven vibrering eller revning av
metallet. Husk alltid at du ikek skal tvinge sagbladet
siden dette minsker bladets levetid og forårsaker dyr
bladbrekkasje.
MERK: Ved saging av metall anbefales det generelt
å smøre et tynt lag med olje eller annet smøremiddel
langs skjærelinjen for sagbladet for enklere bruk og
for å forlenge bladets levetid.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for lang
tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig
behandling og regelmessig rengjøring.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Det er
ingen deler inne i den som kan vedlikeholdes.
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
105
NORSK
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å
ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på
adressen som er oppført i denne brukerhåndboken.
Du finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
106
PORTUGUÊS
SERRAS DE VAIVÉM SEM FIO
DCS320, DCS380
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total
de trabalho.
Dados Técnicos
Voltagem
Tipos
Tipo de bateria
Potência de saída máx.
Velocidade sem carga
Comprimento do curso
Peso (sem bateria)
VCC
W
min-1
mm
kg
DC320 DCS380
14,4
18
2/10
2/10
Li-Ion
Li-Ion
390
560
2400
2950
28,6
28,6
2,7
2,7
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de
acordo com a EN 60745-2-11:
LPA (nível de emissão de
pressão sonora)
dB(A)
87
88
LWA (nível de potência acústica)
dB(A)
98
99
KWA (variabilidade do nível acústico
indicado)
dB(A)
3
3
Para o corte de tábuas
Valor de emissão
de vibrações ah,B =
K de variabilidade =
Para o corte de vigas de madeira
Valor de emissão
de vibrações ah,WB =
K de variabilidade =
m/s²
m/s²
m/s²
m/s²
26
6,3
25,5
10,6
31
8,1
33
6,6
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN 60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível de
exposição.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador dos
efeitos da vibração, tais como: cuidar
da ferramenta e dos acessórios, manter
as mãos quentes, organização dos
padrões de trabalho.
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
VCC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14.4
3.0
0.53
DCB141
Li-Ion
14.4
1.5
0.30
DCB142
Li-Ion
14.4
4.0
0.54
VCC
Ah
kg
DCB143
Li-Ion
14.4
2.0
0.30
DCB144
Li-Ion
14.4
5.0
0.52
DCB145
Li-Ion
14.4
1.3
0.30
VCC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VCC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
107
PORTUGUÊS
Carregador
Voltagem de rede VCA
Tipo de bateria
Tempo de
min
25
carga aprox.
(1,3 Ah)
das baterias
55
(3,0 Ah)
Peso
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Carregador
Voltagem de rede VCA
Tipo de bateria
Tempo de
min
60
carga aprox.
(1,3 Ah)
das baterias
140
(3,0 Ah)
Peso
kg
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
Carregador
Voltaje de la red VCA
Tipo de batería
Tempo de
min
40
carga aprox.
(1,3 Ah)
das baterias
90
(3,0 Ah)
Peso
kg
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
Fusíveis:
Europa
Ferramentas
de 230 V
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que, se
não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
10 amperes,
alimentação de rede
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
108
Indica risco de choque eléctrico.
SERRAS DE VAIVÉM SEM FIO
DCS320, DCS380
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2014/30/UE e
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente de Engenharia
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
15.11.2014
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
ATENÇÃO! Leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
PORTUGUÊS
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
e) Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
e) Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
f) Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
g) Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
109
PORTUGUÊS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS COM
BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante. Um carregador apropriado
para um tipo de bateria pode causar um
incêndio se for utilizado para carregar outras
baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias previstas.A utilização de
outras baterias pode criar o risco de
lesão e incêndio.
110
c)
d)
Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de
outros objectos de metal, como por
exemplo clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que possam estabelecer
ligação entre os contactos.Um curtocircuito entre os contactos da bateria pode
causar queimaduras ou incêndio.
Aplicações inadequadas podem
provocar fugas do líquido da bateria;
evite o contacto com este líquido. No
caso de um contacto acidental, lave
imediatamente com água. Se o líquido
entrar em contacto com os olhos, procure
também auxílio médico. O líquido que
escapa da bateria pode provocar irritações
ou queimaduras da pele.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
Instruções adicionais de segurança
para serras recíprocas
• Segure a ferramenta eléctrica apenas
pelas superfícies isoladas específicas para
o efeito ao efectuar uma operação em
que o acessório de corte possa entrar em
contacto com fios ocultos. O acessório de
corte que entre em contacto com um fio com
tensão eléctrica poderá fazer com que as peças
de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
• Utilize SEMPRE uma máscara protectora.
A exposição a partículas de pó pode provocar
dificuldades de respiração e possível lesão.
• NUNCA ligue a ferramenta quando a lâmina da
serra estiver encravada na peça de trabalho ou
em contacto com o material.
• Mantenha as mãos afastadas das peças
em movimento. Nunca coloque as mãos
perto da área de corte.
• Tenha muito cuidado ao cortar acima da
altura da sua cabeça e preste particular
atenção aos fios aéreos que podem estar
ocultos. Antecipe com antecedência a
trajectória de ramos em queda e resíduos.
• Não opere esta ferramenta por períodos
de tempo prolongados. A vibração causada
pela acção de funcionamento desta ferramenta
PORTUGUÊS
pode causar lesões permanentes nos dedos,
mãos e braços. Use luvas para proporcionar
um amortecimento extra, faça pausas com
frequência e limite a duração diária de
utilização.
LIGAR E DESLIGAR
• Após desligar a ferramenta, nunca tente parar a
lâmina da serra com os seus dedos.
• Nunca pouse a serra numa mesa ou bancada
de trabalho, a não ser que esteja desligada.
Após a ferramenta ter sido desligada, a lâmina
da serra continuará a funcionar por breves
instantes.
– Danos auditivos.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização
– Risco de ferimentos causados por uma
utilização prolongada.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
AO SERRAR
Use uma protecção auditiva.
• Ao utilizar lâminas de serra especialmente
concebidas para cortar madeira, retire todos
os pregos e objectos metálicos da peça de
trabalho antes de iniciar o trabalho.
• Sempre que possível, utilize grampos e tornos
para fixar bem a peça de trabalho.
• Não tente serrar peças de trabalho muito
pequenas.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre
a ferramenta e a bateria.
• Não dobre a serra muito para a frente.
Certifique-se de que está firmemente
posicionado, particularmente enquanto estiver
apoiado em andaimes e escadas.
Exemplo:
• Segure sempre a serra com ambas as mãos.
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
• Para cortar curvas e cavidades, utilize uma
lâmina de serra adaptada.
VERIFICAR E MUDAR A LÂMINA DA SERRA
• Utilize apenas lâminas de serra que estejam em
conformidade com as especificações contidas
nestas instruções de funcionamento.
• Só deverão ser utilizadas lâminas de
serra afiadas em perfeitas condições de
funcionamento; as lâminas de serra fissuradas
ou dobradas deverão ser rejeitadas e
substituídas de imediato.
• Certifique-se de que a lâmina da serra está fixa
de forma segura.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização
de um dispositivo de corrente residual
com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
2014 XX XX
Ano de fabrico
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de funcionamento e segurança
importantes para os carregadores de baterias
DCB105, DCB107 e DCB112.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico.
CUIDADO: perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Os outros tipos de baterias podem
sobreaquecer e rebentar, resultando
em lesões pessoais e danos de
propriedade. Não recarregue
baterias não recarregáveis.
111
PORTUGUÊS
CUIDADO: As crianças devem ser
vigiadas, para garantir que não brincam
com o aparelho.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados — substitua-os
de imediato.
AVISO: em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à
fonte de alimentação, pode ocorrer
um curto-circuito causado por
material estranho. Materiais estranhos
de natureza condutora, tais como,
mas não limitados a, pó polido,
aparas de metal, lã de aço, alumínio
em folha ou qualquer acumulação
de partículas metálicas devem ser
mantidos afastados do compartimento
do carregador. Desligue sempre o
carregador da fonte de alimentação
quando não estiver inserida uma bateria
no respectivo compartimento. Desligue
o carregador antes de proceder à
limpeza.
• Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para
apenas para carregar baterias recarregáveis
DEWALT. Quaisquer outras utilizações podem
resultar em incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado, possa
causar tropeções ou esteja sujeito a danos
ou tensão.
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
• Quando utilizar um carregador no exterior,
coloque-o sempre num local seco e utilize
uma extensão adequada para uso ao ar
livre. A utilização de um cabo adequado
para uso ao ar livre reduz o risco de choque
eléctrico.
• Não bloqueie as aberturas de ventilação
no carregador. As aberturas de ventilação
encontram-se na parte superior e laterais do
carregador. Coloque o carregador num local
afastado de fontes de calor.
112
• Não desmonte o carregador; leve-o para um
centro de assistência autorizado, no caso
de ser necessário assistência ou reparação.
Uma nova montagem incorrecta pode resultar
em choque eléctrico, electrocussão ou
incêndio.
• Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve
enviá-lo de imediato para o fabricante, agente
de assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de
modo a evitar qualquer situação de perigo.
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de
risco.
• NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo
tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores DCB105, DCB107 e DCB112
aceitam baterias de XR iões de lítio de 10,8 V,
14,4 V e 18 V (DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 e DCB185).
Este carregador não requer ajuste e foi concebido
para uma operação tão fácil quanto possível.
Procedimento de carga (fig. 2)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada
antes de inserir a pilha.
2. Insira a bateria (f) no carregador, certificando-se
de que fica totalmente encaixada no carregador.
O indicador luminoso vermelho (de carga) pisca
continuamente, indicando que o processo de
carga foi iniciado.
PORTUGUÊS
3. A conclusão do processo de carga é indicado
pelo indicador luminoso vermelho, que
permanece ligado de maneira contínua. A
bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no
carregador.
NOTA: para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
Processo de carga
Consulte a tabela indicada abaixo para saber qual é
o estado do processo de carga da bateria.
Indicadores de carga: DCB105
a carregar
–– –– –– –– –– –– ––
totalmente carregada ––––––––––––––––––––
x
suspensão do
carregamento devido
a bateria quente/fria
––– • ––– • ––– • –––
substituir bateria
••••••••••••••
Indicadores de carga: DCB107, DCB112
a carregar
–– –– –– –– ––
totalmente carregada
––––––––––––––
suspensão do
–– –– –– –––––
carregamento devido a
bateria quente/fria*
* DCB107, DCB112: o indicador luminoso
vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante
esta operação. Quando a bateria atingir a
temperatura adequada, o indicador luminoso
amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega(m)
uma bateria defeituosa. O carregador indica que
a bateria está defeituosa ao não acender-se ou
apresentando um problema na bateria ou aparece
um padrão intermitente no carregador.
de carga até a bateria atingir a temperatura
adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta
função assegura a duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a cerca de metade
da taxa de uma bateria quente. A bateria irá
carregar a essa taxa mais lenta durante todo o ciclo
de carga e não recupera a taxa de carga máxima,
mesmo que a bateria aqueça.
APENAS BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas
com um Sistema de protecção electrónica
que protege a bateria contra sobrecarga,
sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o
Sistema de protecção electrónica for activado. Se
isto ocorrer, coloque a bateria de iões de lítio no
carregador até ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não está totalmente carregada quando
a retira da embalagem. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança
indicadas abaixo e depois siga os procedimentos
de carga realçados.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize baterias em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
DEWALT concebidos para o efeito.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de
um problema no carregador.
• NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
Se o carregador indicar uma falha, leve o
carregador e a bateria um centro de assistência
autorizado para que sejam submetidos a um teste.
• Não armazene nem utilize a ferramenta e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
RETARDAÇÃO DE CALOR/FRIO
Quando o carregador detecta que uma bateria está
demasiado quente ou fria, inicia automaticamente a
retardação de calor/frio, interrompendo o processo
• Para obter os melhores resultados, certifiquese de que a bateria está totalmente carregada
antes de a utilizar.
113
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: nunca tente abrir a
bateria, seja qual for o motivo. Se a
bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não
esmague, deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe
brusco, uma queda, atropelamento
ou danificada de algum modo (por
exemplo, perfurada por um prego,
atingida com um martelo ou pisada).
Pode ocorrer um choque eléctrico ou
electrocussão. As baterias danificadas
devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
CUIDADO: Quando não estiverem
a ser utilizadas, coloque as
ferramentas de lado numa
superfície estável, onde não possam
causar risco de tropeçamento
ou queda. Certas ferramentas com
baterias largas ficam em pé na bateria,
mas podem ser facilmente viradas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
que incluem as Recomendações da ONU sobre o
transporte de mercadorias perigosas; disposições
relativas a mercadorias perigosas da Associação
do Transporte Aéreo Internacional (IATA),
Regulamentações do código marítimo internacional
para o transporte de mercadorias perigosas (IMDG)
e o Acordo europeu relativo ao transporte rodoviário
internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo
com a secção 38.3 das Recomendações da ONU
no que respeita ao Transporte de Mercadorias
Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, a expedição de uma pilha
DEWALT será isenta de classificação como material
perigoso de Classe 9 inteiramente regulamentado.
Em geral, as duas instâncias que requerem a
expedição de Classe 9 são:
1. Transporte aéreo de mais de duas pilhas de
iões de lítio DEWALT se a embalagem incluir
apenas (sem ferramentas) e
2. Qualquer expedição que inclua uma pilha
de iões de lítio com classificação energética
superior a 100 watts/hora (Wh). Todas as pilhas
de iões de lítio têm a classificação de watts por
hora indicadas na embalagem.
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando
as baterias de iões de lítio são queimadas.
Independentemente de uma expedição ser
considerada isenta ou totalmente regulamentada,
é da responsabilidade do expedidor consultar
as mais recentes regulamentações para a
embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar
em contacto com os seus olhos, passe-os
(abertos) por água durante 15 minutos ou até
a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por
uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e
sais de lítio.
O transporte das pilhas pode dar origem a um
incêndio se os terminais da pilha entrarem em
contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifiquese de que os terminais da pilha estão protegidos
e devidamente isolados de materiais que possam
entrar em contacto com eles e causar um curtocircuito.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
As informações indicadas nesta secção do manual
são fornecidas de boa fé e acredita-se que são
precisas aquando da elaboração do documento. No
entanto, não é fornecida qualquer garantia, expressa
ou implícita. É da responsabilidade do comprador
garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Bateria
TIPO DE PILHA
Transporte
O modelo DCS320 utiliza pilhas de 14,4 volts.
As pilhas da DEWALT estão em conformidade com
todas as regulamentações de expedição aplicáveis,
de acordo com os padrões jurídicos e de indústria,
O modelo DCS380 utiliza pilhas de 18 volts.
114
PORTUGUÊS
Pode utilizar as pilhas DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 ou DCB185. Consulte
a secção Dados técnicos para obter mais
informações.
Apenas para uso dentro de casa.
Desfaça-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsável.
Recomendações de armazenamento
Carregue as baterias da DEWALT
apenas com os carregadores DEWALT
concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não
sejam as baterias específicas DEWALT
com um carregador da DEWALT pode
fazer com que rebentem ou dar origem a
situações de perigo.
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Para além dos símbolos utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria incluem
também os seguintes símbolos:
Não queime a bateria.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra vaivém sem fio
2 pilhas de iões de lítio (modelos M2, L2)
1 Caixa de ferramentas
1 Carregador
1 Manual de instruções
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar
a saber o tempo de carregamento.
Bateria a carregar.
Bateria carregada.
NOTA: as baterias, carregadores e caixas de
transporte não são incluídas com os modelos N.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar a ferramenta.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
Bateria defeituosa.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria.
a. Interruptor de accionamento
Não toque nos contactos com objectos
condutores.
b. Botão de desbloqueio
Não carregue baterias danificadas.
d. Base de apoio
c. Alavanca de libertação da lâmina
e. Pega
Não exponha o equipamento à água.
Mande substituir imediatamente
quaisquer cabos danificados.
f. Pilha
g. Patilha de libertação das pilhas
h. Pega principal
Carregue a bateria apenas com uma
temperatura ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
115
PORTUGUÊS
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
As serras de vaivém sem fio DCS320 e DCS380
foram concebidas para a serragem profissional de
madeira, metal e tubos. A concepção compacta
permite cortar a uma grande proximidade da
extremidade de áreas difíceis.
NÃO utilize a sua ferramenta em ambientes
húmidos ou na presença de gases ou líquidos
inflamáveis.
Estas serras de vaivém são ferramentas eléctricas
profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com os mesmos. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
única voltagem. Verifique sempre se a voltagem da
bateria corresponde à voltagem na placa sinalética.
Certifique-se também de que a voltagem do seu
carregador corresponde à voltagem da sua rede.
O carregador DEWALT tem isolamento
duplo em conformidade com a norma
EN 60335; como tal, não é necessário
um fio de terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem
de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através do serviço de
assistência da DEWALT.
Utilizar um cabo de extensão
Não deverá ser utilizado um cabo de extensão,
excepto em caso de absoluta necessidade. Utilize
um cabo de extensão aprovado e adequado à
entrada de energia do seu carregador (consulte os
dados técnicos). O tamanho mínimo do condutor
é de 1 mm2; o comprimento máximo é de 30 m.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: antes da montagem e do
ajuste, retire sempre a bateria. Desligue
sempre a ferramenta antes de inserir ou
retirar a bateria.
116
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DEWALT.
Inserir e retirar a bateria da
ferramenta (fig. 3)
ATENÇÃO: para diminuir o risco de
lesões, retire a pilha antes de premir
a patilha de libertação das pilhas. Se
premir a patilha de libertação das pilhas
antes de retirar a pilha, a pilha pode cair
inesperadamente.
NOTA: Para obter os melhores resultados,
certifique-se de que a bateria está totalmente
carregada antes de a utilizar.
FERRAMENTA
1. Alinhe a pilha (f) com as calhas que se
encontram dentro da pega da ferramenta
(fig. 3).
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a
bateria ficar totalmente encaixada na ferramenta
e certifique-se de que não se solta.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1. Prima a patilha de libertação da pilha (g) e puxe
a bateria com firmeza para fora da pega da
ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador indicada neste
manual.
BATERIAS PARA O INDICADOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL (FIG. 2)
Algumas baterias DEWALT incluem um indicador de
nível de combustível, composto por três indicadores
luminosos LED verdes que indicam o nível de carga
restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível,
prima e mantenha premido o botão do indicador
do nível de combustível (i). Uma combinação dos
três indicadores luminosos LED verdes acende-se,
indicando o nível da carga restante. Se o nível da
carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: O indicador do nível de combustível é
apenas uma indicação da carga restante na bateria.
Não indica o funcionamento da ferramenta e está
sujeito a variações, com base nos componentes do
produto, temperatura e aplicação do utilizador final.
PORTUGUÊS
Interruptor de pressão de velocidade
variável (fig. 4)
BOTÃO DE DESBLOQUEIO E INTERRUPTOR DE
ACCIONAMENTO
A sua serra está equipada com um botão de
desbloqueio (b).
Para bloquear o interruptor de accionamento,
prima o botão de desbloqueio, tal como indicado
na figura 4. Bloqueie sempre o interruptor de
accionamento (a) quando transportar ou armazenar
a ferramenta, de modo a impedir um accionamento
acidental. O botão de desbloqueio aparece a
vermelho para indicar que o interruptor se encontra
na posição de desbloqueio.
Para desbloquear o interruptor de
accionamento, prima o botão de desbloqueio,
tal como indicado na figura 4. Puxe o interruptor
de accionamento para ligar o motor. Se libertar o
interruptor de accionamento, o motor desliga-se.
ATENÇÃO: esta ferramenta não está
regulada para bloquear o interruptor
na posição Ligado e nunca deve ser
bloqueada para Ligado por quaisquer
outros meios.
O interruptor de accionamento de velocidade
variável permite-lhe uma maior versatilidade. Quanto
mais premir o interruptor, maior será a velocidade
da serra.
CUIDADO: o uso de uma velocidade
muito lenta é recomendado apenas
quando iniciar um corte. A utilização
prolongada a uma velocidade muito
lenta pode danificar a serra.
FUNCIONAMENTO
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Instalação e remoção da lâmina
(fig. 1, 5–7, 10)
Estão disponíveis lâminas com comprimentos
diferentes. Utilize a lâmina adequada para a
aplicação. A lâmina deve ter um comprimento
superior a 89 mm e ficar saliente à base de apoio
e à espessura da peça a trabalhar durante o corte.
Não utilize serras de vaivém com esta ferramenta.
ATENÇÃO: Perigo de corte. A lâmina
pode quebrar se não ficar saliente em
relação à base de apoio e à peça de
trabalho durante o corte (fig. 5). Há uma
maior probabilidade de lesões pessoais,
bem como danos na base de apoio e
na peça de trabalho.
INSTALAR A LÂMINA NA SERRA
1. Puxe a alavanca de libertação da lâmina (c)
para cima (fig. 1).
2. Insira a haste da lâmina a partir da parte frontal.
3. Empurre a alavanca de libertação da lâmina
para baixo.
NOTA: A lâmina pode ser instalada em quatro
posições, tal como indicado na figura 6. Ambas
as unidades permitem a instalação da lâmina ao
contrário, de modo a permitir um corte profundo;
consulte a figura 10.
REMOVER A LÂMINA DA SERRA
CUIDADO: Perigo de queimadura. Não
toque na lâmina imediatamente após
a utilização. O contacto com a lâmina
pode resultar em lesões pessoais.
1. Abra a alavanca de libertação da lâmina.
2. Remova a lâmina.
Posição correcta das mãos (fig. 9)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de
uma mão na pega (e) e a outra na pega principal (h).
Cortar com a lâmina na posição
horizontal (fig. 7)
A sua lâmina de vaivém está equipada com um
sistema de fixação da lâmina horizontal. A instalação
de uma lâmina na orientação horizontal permite um
corte junto do chão, paredes ou tectos, onde esteja
disponível uma folga limitada. Certifique-se de que a
base de apoio está pressionada contra a estrutura
para evitar ressalto.
117
PORTUGUÊS
Base de apoio ajustável (fig. 8)
CUIDADO: Perigo de corte. Para
evitar perda de controlo, nunca utilize a
ferramenta sem a base de apoio.
A serra de vaivém é fornecida com uma base de
apoio ajustável. A base de apoio será regulada para
limitar a profundidade de corte. Segure a serra com
a parte inferior virada para cima. Prima o botão na
pega e faça deslizar a base de apoio para fora de
uma das três regulações e, em seguida, liberte o
botão.
Corte (fig. 9–12)
ATENÇÃO: utilize sempre protecção
ocular. Todos os utilizadores e outras
pessoas devem usar protecção ocular
adequada.
ATENÇÃO: tenha muito cuidado
ao efectuar cortes na direcção do
operador. Segure sempre a serra com
firmeza com ambas as mãos durante as
operações de corte.
Antes de cortar qualquer tipo de material, certifiquese de que está devidamente fixado ou preso para
evitar que a ferramenta deslize. Coloque a lâmina
ligeiramente contra a peça que pretende cortar,
ligue o motor da serra e deixe-o obter a velocidade
máxima antes de exercer pressão. Sempre que
possível, a base de apoio da serra deve ser
segurada com firmeza contra o material que está
a cortar (fig. 9). Isto impede saltos ou vibrações da
serra e minimiza a possibilidade da lâmina quebrar.
Quaisquer cortes que exerçam pressão sobre a
lâmina, tais como cortes em ângulo ou estreito
aumentam a probabilidade de vibração, ressalto e
ruptura da lâmina.
ATENÇÃO: tenha muito cuidado
quando fizer cortes suspensos e preste
especial atenção a fios suspensos que
possam estar escondidos. Antecipe o
percurso de ramos em queda e restos
com antecedência.
ATENÇÃO: Itspeccione se no local de
trabalho se encontram tubos de gás ou
de água ou fios eléctricos escondidos
antes de efectuar cortes cegos ou em
profundidade. Se não cumprir estas
instruções, pode ocorrer uma explosão,
danos de propriedade, choque eléctrico
e/ou lesões pessoais graves.
CORTE PROFUNDO (FIG. 10)
O design compacto da estrutura do motor da serra
e a caixa do fuso permite um corte extremamente
próximos do chão, cantos e outras áreas difíceis.
118
CORTES DIRECTOS/EM PROFUNDIDADE – APENAS EM
MADEIRA (FIG. 11)
Para efectuar um corte directo, meça primeiro a
área de superfície a cortar e assinale-a claramente
com um lápis, giz ou um riscador. Utilize a lâmina
adequada para a aplicação. A lâmina deve ter um
comprimento superior a 8,89 cm e ficar saliente à
base de apoio e à espessura da peça a trabalhar
durante o corte. Insira a lâmina no sistema de
fixação da lâmina.
Em seguida, incline a serra para trás até a
extremidade posterior da base de apoio ficar
assente sobre a superfície de trabalho e a lâmina
corta a superfície de trabalho (posição 1, fig. 11).
Em seguida, ligue o motor e permita que a serra
atinja a velocidade pretendida. Agarre a serra com
firmeza com ambas as mãos e inicie o movimento
de vaivém lento e intencional com a pega da
serra, mantendo a parte inferior da base de apoio
firmemente em contacto com a peça de trabalho
(posição 2, fig. 11). A lâmina começa a entrar no
material. Certifique-se sempre de que a lâmina
penetra o material totalmente antes de continuar o
corte directo.
NOTA: Em áreas onde a visibilidade da lâmina seja
limitada, utilize a extremidade da base de apoio da
serra como orientação. Os traços de qualquer corte
devem prolongar-se para além da extremidade do
corte a realizar.
CORTE DE METAL (FIG. 12)
A serra tem capacidades de corte de metal
diferentes, dependendo do tipo lâmina utilizada
e do metal a cortar. Utilize uma lâmina mais fina
para metais ferrosos e uma lâmina romba para
metais não ferrosos. Em metais com folha fina, é
aconselhável fixar um pedaço de madeira a ambos
os lados da folha. Isto garante um corte adequado
sem vibração excessiva e não rasga o metal. Tenha
sempre em atenção que não deve forçar a lâmina
de corte, uma vez que pode reduzir a vida útil da
lâmina e causar danos consideráveis na lâmina.
NOTA: Normalmente, é recomendado que, durante
o corte de metais, deve aplicar uma ligeira camada
de óleo ou outro lubrificante ao longo do traço a
cortar para uma operação mais fácil e uma maior
duração da lâmina.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. Uma operação satisfatória e
continuada depende do cuidado a ter com a
ferramenta e a limpeza regular.
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: de forma a reduzir o
risco de lesões pessoais graves,
desligue a ferramenta e desconecte
a bateria antes de realizar
quaisquer ajustes ou remover/
instalar acessórios ou extras. Um
arranque acidental pode causar lesões.
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação. O aparelho não tem peças no interior
que possam ser reparadas pelo utilizador.
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Lubrificação
Esta ferramenta eléctrica não requer lubrificação
adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: Injecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno
dos mesmos. Utilize uma protecção
adequada para os olhos e uma
máscara para o pó quando realizar esta
operação.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas partes.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer
parte da ferramenta em líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA PARA O CARREGADOR
ATENÇÃO: Perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA, antes
de proceder à limpeza. A sujidade e
massa lubrificante podem ser removidas
da parte exterior do carregador com
um pano ou uma escova macia, não
metálica. Não utilize água ou soluções
de limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DEWALT não foram testados
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
119
PORTUGUÊS
• descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
120
SUOMI
LANGATTOMAT PUUKKOSAHAT
DCS320, DCS380
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyypit
Akkutyyppi
Suurin lähtöteho
Joutokäyntinopeus
Terän liikkeen pituus
Paino (ilman akkua)
VDC
W
min-1
mm
kg
DCS320 DCS380
14,4
18
2/10
2/10
Li-Ion
Li-Ion
390
560
2400
2950
28,6
28,6
2,7
2,7
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin
EN 60745-2-11 mukaisesti:
LPA (äänenpainetaso)
dB(A)
87
88
LWA (äänitehotaso)
dB(A)
98
99
KWA (määritetyn äänitason
epävarmuus)
dB(A)
3
3
Levyä sahatessa
Tärinän päästöarvo ah,B =
Vaihtelu K =
Puupuomia sahatessa
Tärinän päästöarvo ah,WB =
Vaihtelu K =
m/s²
m/s²
26
6,3
31
8,1
m/s²
m/s²
25,5
10,6
33
6,6
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
Akku
Akkut yyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akkut yyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akkut yyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akku tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Latauslaite
Verkkojännite
Akku tyyppi
Akkujen
keskimääräinen
latausaika
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
Paino
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14.4
3.0
0.53
DCB141
Li-Ion
14.4
1.5
0.30
DCB142
Li-Ion
14.4
4.0
0.54
VDC
Ah
kg
DCB143
Li-Ion
14.4
2.0
0.30
DCB144
Li-Ion
14.4
5.0
0.52
DCB145
Li-Ion
14.4
1.3
0.30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
VAC
min
kg
25
(1,3 Ah:n)
55
(3,0 Ah:n)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah:n)
70
(4,0 Ah:n)
0,49
40
(2,0 Ah:n)
90
(5,0 Ah:n)
121
SUOMI
Latauslaite
Verkkojännite
Akku tyyppi
Akkujen
keskimääräinen
latausaika
Paino
Varokkeet:
Eurooppa
min
60
(1,3 Ah:n)
140
(3,0 Ah:n)
kg
Latauslaite
Verkkojännite
Akku tyyppi
Akkujen
keskimääräinen
latausaika
Paino
VAC
VAC
min
40
(1,3 Ah:n)
90
(3,0 Ah:n)
kg
230 V:n työkalut
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah:n)
185
(4,0 Ah:n)
0,29
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah:n)
120
(4,0 Ah:n)
0,36
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
90
(2,0 Ah:n)
240
(5,0 Ah:n)
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EY, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
60
(2,0 Ah:n)
150
(5,0 Ah:n)
10 A, verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
122
LANGATTOMAT PUUKKOSAHAT
DCS320, DCS380
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2014/30/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Saksa
15.11.2014
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
SUOMI
c)
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
d)
e)
f)
g)
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
123
SUOMI
f)
g)
Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Lataa akut vain valmistajan
määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle
akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon
riskin toista akkutyyppiä käytettäessä.
b) Käytä moottorikäyttöisten työkalujen
kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja
akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden
käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja
tulipalovaaran.
c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka
voivat muodostaa yhteyden toisesta
navasta toiseen. Oikosulku akun napojen
välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
d) Väärän käsittelyn seurauksena neste
saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä
kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut
vahingossa kosketukseen nesteen kanssa,
huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä
joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin
puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa
ihoärsytystä tai palovammoja.
6) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
Lisäturvallisuusohjeet
Puukkosahat
• Tartu kiinni koneen eristetyistä
tartuntapinnoista, jos leikkausvälinettä
käyttäessä on vaara osua piilossa oleviin
johtoihin. Terän osuminen jännitteiseen johtoon
tekee sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten
käyttäjä voi saada sähköiskun.
• Käytä AINA pölysuojainta. Pölyhiukkasille
altistuminen voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja
mahdollisen vamman.
124
• ÄLÄ KOSKAAN kytke työkalua päälle,
kun sahanterä on juuttunut työstettävään
kappaleeseen tai on kosketuksessa työstettävän
materiaalin kanssa.
• Pidä kädet poissa liikkuvista osista. Älä
koskaan pidä käsiäsi lähellä sahausaluetta.
• Ole erityisen varovainen, kun sahaat
pään yläpuolella olevaa kohdetta.
Kiinnitä erityisesti huomiota pään
yläpuolisiin, mahdollisesti piilossa oleviin
sähköjohtoihin. Ennakoi oksien tai roskien
putoamisrata.
• Älä käytä laitetta pitkiä aikoja kerrallaan.
Käytön aiheuttama tärinä voi aiheuttaa pysyvän
vaurion sormiin, käsiin ja käsivarsiin. Käytä
käsineitä antamaan lisäpehmustetta, pidä usein
lepotaukoja ja rajoita laitteen päivittäistä käyttöä.
KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ
• Älä koskaan yritä pysäyttää sahanterää sormin
laitteen sammuttamisen jälkeen.
• Älä koskaan pane käynnissä olevaa sahaa
pöydälle tai työpenkille. Sahanterä jatkaa
liikettään vielä hetken laitteen sammuttamisen
jälkeen.
SAHAUS
• Poista kaikki naulat ja metalliesineet ennen
työn aloittamista, kun käytät erityisesti
puunleikkaamiseen tarkoitettuja sahanteriä.
• Käytä työstettävän kappaleen kiinnittämiseen
puristimia ja ruuvipenkkejä aina, kun se on
mahdollista.
• Älä yritä sahata erittäin pieniä kappaleita.
• Älä kumarru liiaksi eteenpäin. Seiso aina
tukevasti, erityisesti rakennustelineillä ja tikapuilla.
• Pitele sahaa aina molemmin käsin.
• Käytä kaarevien osien ja taskujen sahaamiseen
tarkoitukseen sopivaa sahanterää.
SAHANTERÄN TARKISTUS JA VAIHTO
• Käytä vain sellaisia sahanteriä, jotka vastaavat
tämän käyttöohjeen teknisiä tietoja.
• Työhön tulee käyttää ainoastaan teräviä, täysin
käyttökuntoisia sahanteriä; säröytyneet tai
taipuneet sahanterät on heti hävitettävä ja
vaihdettava uusiin.
• Varmista, että sahanterä on turvallisesti
kiinnitetty.
VAROITUS: Suosittelemme
vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään
30 mA.
SUOMI
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– kuulon heikkeneminen
– lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot
– käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat
– pitkäaikainen käyttäminen voi aiheuttaa
henkilövahingon.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa
kun laturi on liitetty tehosyöttöön,
vieras materiaali voi aiheuttaa laturin
oikosulun. Johtavat materiaalit kuten,
mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly,
metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio
tai muu metallipartikkeleiden
kasaantuma, tulee pitää poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä,
kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota
laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2014 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCB105,
DCB107 ja DCB112 -akkulatureille.
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
lataa vain ladattavia DEWALT akkuja.
Muut akkutyypit voivat ylikuumentua
ja puhjeta ja aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja. Älä lataa akkuja,
joita ei voi ladata uudelleen.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun
irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Kun laturia käytetään ulkotilassa, aseta se
aina kuivaan paikkaan ja käytä ulkokäyttöön
sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun
sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun
vaaraa.
• Älä tuki laturin tuuletusaikkoja. Tuuletusaukot
sijaitsevat laturin yläosassa ja sivuilla. Sijoita
laturi pois lämpölähteiden läheltä.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
125
SUOMI
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Laturin merkkivalot: DCB107, DCB112
lataaminen
–– –– –– –– ––
täyteen ladattu
––––––––––––––
liian kuumaa tai kylmää –– –– –– –––––
akkua ei ladata*
* DCB107, DCB112: Punainen merkkivalo
vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku
on saavuttanut oikean lämpötilan, keltainen
merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua.
Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi
ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
Laturit
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
DCB105, DCB107 ja DCB112 latureihin sopivat
10,8 V, 14,4 V ja 18 V XR litiumioniakut (DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 ja DCB185).
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
Tämä laturi ei vaadi säätöä ja sen käyttö on
suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
Lataaminen [kuva (figure) 2]
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin
laitat akun paikoilleen.
2. Aseta akku (f) laturiin ja varmista, että se on
hyvin paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen)
merkkivalo vilkkuu jatkuvasti ilmoittaen, että
latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää
palamaan jatkuvasti. Akku on täysin ladattu
ja sitä voidaan käyttää heti tai sen voi jättää
laturiin.
AKUN KUUMA-/KYLMÄVIIVE
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun,
se käynnistää automaattisesti akun kuuma-/
kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten,
kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan.
Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti
akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun
maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään
akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko
latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
VAIN LITIUMIONIAKUT
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu,
laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan
latautunut.
Latausprosessi
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Katso akun lataustaso alla olevasta taulukosta.
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Laturin merkkivalot: DCB105
lataaminen
–– –– –– –– –– –– ––
täyteen ladattu
––––––––––––––––––––
––– • ––– • ––– • –––
liian kuumaa tai
kylmää akkua ei ladata
x
126
vaihda akku
••••••••••••••
Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen. Ennen
akun ja akkulaturin käyttämistä tulee alla olevat
turvallisuusohjeet lukea ja annettuja latausohjeita
noudattaa.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
SUOMI
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai höyryt.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
• Lataa akkuyksiköt vain määritetyillä DEWALT
latureilla.
• ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
• Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku on ladattu täyteen
ennen käyttöä.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Kuljetus
DEWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien
teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten
kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin
kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten
aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön
(IMDG) määräykset sekä eurooppalainen
sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut
on testattu YK:n vaarallisen tavaran suosituksien
osion 38.3 mukaisesti koskien testausohjeita ja
testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DEWALT-akun kuljetusta ei
luokitella täysin säännöstelty luokan 9 vaaralliseksi
materiaaliksi. Luokan 9 kuljetus on yleensä tarpeen
kahdessa eri tilanteessa::
1. Useamman kuin kahden DEWALT-litiumioniakun
kuljetus lentorahdilla, kun pakkaus sisältää vain
akkuja (ei työkaluja), ja
2. Yli 100 wattitunnin (Wh) energialuokan omaavan
litiumioniakun kuljetus. Wattitunnit on merkitty
kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus,
kuljettajien vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä
pakkausta, merkkiä/merkintää sekä dokumentaatiota
koskevista määräyksistä.
Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat
pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin
materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa,
että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin
materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin
ja aiheuttaa oikosulun.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä
uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan
luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei
kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että
toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista.
Akkuyksikkö
AKKUTYYPPI
DCS320 toimii 14,4 voltin akuilla.
The DCS380 toimii 18 voltin akuilla.
127
SUOMI
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 tai DCB185 -akkuja voidaan käyttää. Katso
lisätietoa kohdasta Tekniset tiedot.
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Lataa DEWALT-akut ainoastaan
yhteensopivilla DEWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DEWALTakkuja ladataan DEWALT-laturilla, akut
voivat räjähtää tai aiheuttaa muita
vaaratilanteita.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
1 langaton puukkosaha
Latauslaitteen ja akun tarrat
1 säilytyskotelo
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden
lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia
kuvakkeita:
1 laturi
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä
tiedoissa.
2 li-Ion-akkua (M2, L2-mallit)
1 Käyttöohje
HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu
N-malliin.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
Akkua ladataan.
Akku on ladattu.
a. Liipaisukytkin
Akku on viallinen.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
b. Lukituspainike
c. Terän lukituksen vapautusvipu
d. Kenkä
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
e. Kahva
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
g. Akun vapautuspainike
f. Akku
h. Pääkahva
Älä altista vedelle.
KÄYTTÖTARKOITUS
Vaihdata vialliset akut heti.
Langattomat DCS320 ja DCS380 -puukkosahat on
suunniteltu ammattimaiseen puun, metallin ja putkien
sahaamiseen. Pieni koko mahdollistaa leikkaamisen
erittäin lähellä vaikeiden alueiden reunoja.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
128
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä puukkosahat ovat ammattimaisia
sähkötyökaluja.
SUOMI
ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle
jännitteelle. Tarkista aina, että akkupakkauksen
jännite vastaa tehokilvessä annettua arvoa. Tarkista
myös, että laturin jännite vastaa verkkojännitettä.
DEWALT-laturi on kaksoiseristetty
EN 60335 -standardin mukaisesti; siksi
siinä ei tarvita maadoitusjohtoa.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava
DEWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Poista akkupakkaus
aina ennen työkalun kokoamista
ja säätämistä. Kytke työkalu aina
pois päältä ennen akkupakkauksen
asentamista tai poistamista.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DEWALT-akkupakkauksia ja -latureita.
Akun irrottaminen ja asettaminen
paikoilleen (kuva 3)
VAROITUS: Henkilövahinkojen
välttämiseksi akun vapautuspainiketta ei
saa koskaan painaa ennen kuin akku on
poistettu. Jos akun vapautuspainiketta
painetaan eikä akkua ole poistettu, akku
voi pudota odottamattomasti.
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku on ladattu täyteen.
AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1. Kohdista akku (f) kahvan sisällä oleviin kiskoihin
(kuva 3).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin
paikoillaan laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina akun vapautuspainiketta (g) ja vedä akku
ulos työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 2)
Joissakin DEWALT-akuissa on tasomittari, jossa
on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot
osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta (i) alhaalla. Jokin kolme
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran
taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason
ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
Säädettävä nopeuden
liipaisukytkin (kuva 4)
LUKITUSPAINIKE JA LIIPAISUKYTKIN
Sahassa on vapautuspainike (b).
Lukitse liipaisukytkin painamalla lukituspainiketta
kuvan 4 mukaisesti. Jotta työkalu ei kytkeytyisi
vahingossa päälle, lukitse liipaisukytkin (a) aina
silloin, kun työkalua kuljetetaan tai säilytetään.
Lukituspainike on punainen, kun kytkin on
vapautetussa asennossa.
Vapauta liipaisukytkin painamalla lukituspainiketta
kuvan 4 mukaisesti. Vedä liipaisukytkintä moottorin
kytkemiseksi päälle. Kun liipaisukytkin vapautetaan,
moottori sammuu.
VAROITUS: Tässä työkalussa ei ole
mahdollisuutta lukita liipaisukytkintä
ON-asentoon, eikä sitä saa lukita
ON-asentoon millään muulla tavoin.
Säädettävä nopeuden liipaisukytkin mahdollistaa
monipuolisemman työkalun käytön. Mitä enemmän
liipaisukytkintä painetaan, sitä suurempi sahan
nopeus.
HUOMIO: Erittäin matalan nopeuden
käyttö on suositeltavaa vain sahauksen
alussa. Pitkäaikainen matalan nopeuden
käyttäminen voi aiheuttaa vaurioita
sahaan.
129
SUOMI
KÄYTTÄMINEN
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
Terän asennus ja poistaminen
(kuvat 1, 5–7, 10)
Eri terän pituuksia on saatavilla. Käytä
käyttötarkoitukseen sopivaa terää. Terän pituuden
tulisi olla yli 89 mm (3-1/2") ja sen tulee ylittää kenkä
sekä työstökappaleen paksuus sahauksen aikana.
Älä käytä kuviosahan teriä tässä työkalussa.
VAROITUS: Leikkausvaara. Terä
voi rikkoutua, jos terä ei ylitä kenkää
ja työstökappaletta sahauksen
aikana (kuva 5). Huomattava
henkilövahinkovaara sekä kengän ja
työstökappaleen vaurioitumisvaara.
TERÄN ASENTAMINEN SAHAAN
1. Vedä terän lukituksen vapautusvipu (c) ylös
(kuva 1).
2. Aseta terän varsi etuosasta.
3. Paina terän lukituksen vapautusvipu alas.
HUOMAA: Terä voidaan asentaa neljään eri
asentoon kuvan 6 mukaisesti. Molemmissa
työkaluissa terä voidaan asentaa ylösalaisin tasaista
sahausta varten (ks. kuva 10).
TERÄN POISTAMINEN SAHASTA
HUOMIO: Palovamman vaara. Älä
koske terään välittömästi käytön jälkeen.
Terä voi aiheuttaa henkilövahinkoja, jos
siihen kosketaan.
1. Avaa terän lukituksen vapautusvipu.
2. Poista terä.
Käsien oikea asento (kuva 9)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä kahvassa (e) ja toisen käden pitämistä
pääkahvalla (h).
130
Sahaaminen terän ollessa
vaakasuorassa (kuva 7)
Puukkosahassa on vaakasuoran terän lukitsin.
Kun terä asennetaan vaakasuoraan, voit sahata
lattioiden, seinien tai kattojen lähellä, kun tilaa on
vähän. Varmista, että kenkä on painettu kehystä
vasten takaisiniskun välttämiseksi:
Säädettävä kenkä (kuva 8)
HUOMIO: Leikkausvaara. Älä koskaan
käytä työkalua ilman kenkää, jotta
hallinnan menetys vältettäisiin.
Puukkosahassa on säädettävä kenkä. Kenkä säätyy
sahaussyvyyden rajoittamiseksi. Pidä sahaa alapuoli
ylöspäin osoittaen. Paina kahvassa olevaa painiketta
ja liu’uta kankä johonkin kolmesta asetuksesta ja
vapauta painike.
Sahaaminen (kuvat 9–12)
VAROITUS: Käytä aina suojalaseja.
Kaikkien käyttäjien ja sivullisten on
käytettävä hyväksyttyjä suojalaseja.
VAROITUS: Ole erityisen varovainen
käyttäjään päin sahatessa. Pidä sahaa
aina tukevasti molemmilla käsillä
sahauksen aikana.
Ennen materiaaliin sahaamista tulee varmistaa, että
se on kiinnitetty hyvin luisumisen estämiseksi. Aseta
terä kevyesti työstökappaletta vasten, kytke saha
päälle ja anna sen saavuttaa maksiminopeus ennen
paineen kohdistamista. Kun mahdollista, sahan
kengän on oltava tiukasti sahattavaa materiaalia
vasten (kuva 9). Tämä estää sahan hyppäämisen
tai tärinän ja miminoi terän rikkoutumisvaaran.
Kaikki sahaukset, joissa terään kohdistuu painetta,
kuten kulma- tai vierityssahaukset, lisäävät tärinän,
takaisiniskun ja terän rikkoutumisen vaaraa.
VAROITUS: Ole erityisen varovainen
pään yläpuolella sahatessa ja kiinnitä
huomiota pään yläpuolella oleviin
johtoihin, jotka eivät välttämättä ole
näkyvissä. Ennakoi putovien oksien ja
jäämien reitti ajoissa.
VAROITUS: Tarkista työalue
mahdollisten piilossa olevien
kaasuputkien, vesiputkien tai
sähköjohtojen varalta ennen pisto- tai
upotusleikkauksien suorittamista.
Muutoin seurauksena voi olla räjähdys,
omaisuusvahingot, sähköiskuja/tai
vakava henkilövamma.
SUOMI
TASAINEN SAHAAMINEN (KUVA 10)
tekemistä tai lisävarusteiden ja
apuvälineiden irrottamista tai
asentamista. Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
Sahan moottorin ja karan kotelon kompakti koon
ansiosta työkalulla voidaan sahata erittäin lähellä
lattiaa, nurkkia ja muita vaikeasti leikattavia alueita.
KOLOJEN LEIKKAAMINEN/UPOTUSLEIKKAUS – VAIN PUU
(KUVA 11)
Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole
mitään huollettavia osia.
Kolojen leikkaamisen alkuvaiheessa tulee
mitata leikattava pinta-ala ja se tulee merkitä
selkeästi kynällä, liidulla tai kirjoittimella. Käytä
käyttötarkoitukseen sopivaa terää. Terän pituuden
tulisi olla yli 8,89 cm (3-1/2") ja sen tulee ylittää
kenkä sekä työstökappaleen paksuus sahauksen
aikana. Aseta terä terän lukitsimeen.
Voitelu
Kallista sahaa taaksepäin, kunnes kengän
takareuna on työstettävää pintaa vasten ja terä
on irti työstettävästä pinnasta (asento1, kuva 11).
Kytke moottori päälle ja anna sahan saavuttaa
maksiminopeus. Pidä sahaa tukevasti molemmilla
käsillä ja aloita viemään sahaa kahvan avulla
hitaasti ja harkitusti ylöspäin, pidä kengän alaosa
kiinni työstökappaleessa (asento 2, kuva 11) Terä
uppoaa materiaaliin. Varmista aina, että terä lävistää
materiaalin kokonaan ennen kolon leikkaamisen
jatkamista.
HUOMAA: Kun terän näkyvyys on rajoitettu, käytä
sahan kengän reunaa viitteenä. Leikkauslinjojen tulee
ohittaa suoritettavan leikkauksen rajat.
METALLIN SAHAAMINEN (KUVA 12)
Sahalla voidaan sahata metallia ja metallin
sahausominaisuudet riippuvat käytetyn terän tyypistä
ja sahattavasta metallityypistä. Käytä ohuempaa
terää rautapitoisten metalliensahaamiseen ja
paksumpaa terää muiden kuin rautapitoisten
materiaalien sahaamiseen. Ohutta metallilevyä
leikatessa levyn molemmille puolille on suositeltavaa
kiinnittää puukappaleet. Tällöin leikkaustulos on
puhdas eikä metalli tärise liikaa tai repeydy. Älä
koskaan liikuta terää voimalla, sillä se lyhentää terän
käyttöikää ja aiheuttaa terän rikkoutumisia.
HUOMAA: Metalleja sahatessa leikkauslinjaan on
suositeltavaa levittää ohut kerros öljyä tai muuta
voiteluainetta ennen sahaamisen aloittamista käytön
helpottamiseksi ja terän käyttöiän pidentämiseksi.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se
toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja
asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä
huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta.
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla
akkupakkaus ennen säätöjen
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta.
Älä koskaan päästä mitään nestettä
työkalun sisälle äläkä koskaan upota
työkalun mitään osaa nesteeseen.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
131
SUOMI
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
• Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Vie
ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
132
SVENSKA
SLADDLÖSA TIGERSÅGAR
DCS320, DCS380
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibration bör också ta med i
beräkningen de tider när verktyget
stängs eller när den kör men inte utför
något arbete. Det kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska Data
Spänning
Type r
Batterityp
Max. uteffekt
Varvtal obelastad
Sågdragslängd
Vikt (utan batteripaket)
VDC
W
min-1
mm
kg
DCS320
14,4
2/10
Li-jon
390
2400
28,6
2,7
DCS380
18
2/10
Li-jon
560
2950
28,6
2,7
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med
EN 60745-2-11:
LPA (emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
87
88
LWA (ljudeffektnivå)
dB(A)
98
99
KWA (osäkerhet för angiven ljudnivå) dB(A)
3
3
När skivor sågas
Vibration,
emissionsvärde ah,B =
Osäkerhet K =
När träbalkar sågas
Vibration,
emissionsvärde ah,WB =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
m/s²
m/s²
26
6,3
25,5
10,6
31
8,1
33
6,6
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN 60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna
representerar verktygets
huvudtillämpningar. Om verktyget
används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda maskinskötaren från
effekterna av vibration som att
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisering av
arbetssättet.
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14.4
3.0
0.53
DCB141
Li-Ion
14.4
1.5
0.30
DCB142
Li-Ion
14.4
4.0
0.54
VDC
Ah
kg
DCB143
Li-Ion
14.4
2.0
0.30
DCB144
Li-Ion
14.4
5.0
0.52
DCB145
Li-Ion
14.4
1.3
0.30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
133
SVENSKA
Laddare
Elnätets spänning VAC
Batterityp
Ungefärlig
min
laddningstid
för batteripaket
Vikt
kg
Laddare
Elnätets spänning VAC
Batterityp
Ungefärlig
min
laddningstid
för batteripaket
Vikt
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
60
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
kg
Laddare
Elnätets spänning VAC
Tipo de batería
Ungefärlig
min
40
carga de los
(1,3 Ah)
för batteripaket
90
(3,0 Ah)
Vikt
kg
Säkringar:
Europa
230 V verktyg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Anger risk för eldsvåda.
EG-deklaration om
överensstämmelse
MASKINDIREKTIV
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
SLADDLÖSA TIGERSÅGAR
DCS320, DCS380
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EY, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2014/30/EU och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DEWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
10 ampere, elnät
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
134
Anger risk för elektrisk stöt.
Horst Grossmann
Vice Verkställande Direktor, Teknik
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
15.11.2014
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SVENSKA
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
c) Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få dig
att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
f) Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
b)
c)
d)
e)
f)
g)
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll
hår, kläder och handskar borta från
rörliga maskindelar. Löst hängande kläder,
smycken och långt hår kan fastna i rörliga
maskindelar.
Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
c) Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
135
SVENSKA
e)
f)
g)
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Ladda enbart med laddare som
specificerats av tillverkaren. En laddare
som är lämplig för en typ av batteripaket kan
orsaka brandfara om den används med ett
annat batteripaket.
b) Använd elverktyg enbart med batteripaket
som är speciellt avsedda för verktyget.
Användande av annat batteripaket kan
medföra risk för skada och brand.
c) När batteripaket inte används bör det
hållas borta från andra metallföremål
som gem, slantar, nycklar, spikar, skruvar
och andra små metallföremål som kan
skapa kontakt mellan de två polerna.
Kortslutning mellan batteriets poler kan
orsaka brännskada eller brand.
d) Under olämpliga förhållanden kan vätska
spruta ut från batteriet. Undvik kontakt.
Vid oavsiktlig kontakt, spola med vatten.
Om vätskan kommer i kontakt med
ögonen, sök också läkarhjälp. Vätska som
sprutar ur batteriet kan orsaka sveda och
brännskador.
6) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
Ytterligare Säkerhetsföreskrifter för
Tigersågar
• Håll elverktyget i de isolerade handtagen
när arbeten där sågtillbehöret kan komma i
136
kontakt med dolda strömförande ledningar
utförs. Kaptillbehör som kommer i kontakt
med en strömförande ledning kan göra att
exponerade metalldelar hos elverktyget blir
strömförande och kan ge användaren en
elektrisk stöt.
• Använd ALLTID ansiktsmask.
Dammexponering kan orsaka
andningssvårigheter och möjlig skada.
• SLÅ ALDRIG på verktyget när sågbladet sitter
fast i arbetsstycket eller ligger mot materialet.
• Håll händerna borta från rörliga
maskindelar. Håll aldrig händerna nära
sågområdet.
• Var extra försiktig när du sågar ovanför
huvudet och håll speciellt utkik efter dolda
ledningar ovanför dig. Beräkna hur grenar
och spillror kommer att falla.
• Använd inte det här verktyget under långa
perioder. Vibrationer från verktyget kan orsaka
permanenta skador på fingrar, händer och
armar. Använd handskar för att skapa en extra
buffert. Ta vilopauser ofta och begränsa daglig
användning.
STRÖMBRYTARE
• Försök aldrig att stanna sågbladet med
fingrarna, efter att verktyget stängts av.
• Lägg aldrig ifrån dig sågen på ett bord eller
en arbetsbänk om den inte har stängts av.
Sågbladet fortsätter att löpa en liten stund efter
att verktyget har stängts av.
MEDAN DU SÅGAR
• När sågblad som är gjorda speciellt för sågning
i trä används, bör alla spikar och metallföremål
avlägsnas från arbetsstycket före arbetet
påbörjas.
• När det är möjligt bör du använda skruvtvingar
och klämmor för att hålla fast arbetsstycket.
• Försök inte att såga i mycket små
arbetsstycken.
• Böj dig inte för långt framåt. Se till att du alltid
står stadigt, speciellt på byggnadsställningar
och stegar.
• Håll alltid sågen med båda händerna.
• Använd ett anpassat sågblad när du sågar
kurvor och instickningar.
KONTROLL OCH BYTE AV SÅGBLAD
• Använd enbart sågblad som uppfyller
specifikationerna i den här bruksanvisningen.
SVENSKA
• Använd enbart skarpa sågblad i perfekt skick;
spruckna eller böjda sågblad bör genast kastas
bort och bytas ut.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
• Se till att sågbladet sitter väl fast.
VARNING: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DEWALT laddningsbara batteripaket.
Andra typer av batterier kan överhettas
och brista vilket kan resultera i
personskador och egendomsskador.
Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
VARNING: Vi rekommenderar
användning av en jordfelsbrytare med
en restström på 30mA eller mindre.
Inneboende risker
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör
blir heta under arbetet.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
Exempel:
2014 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för
DCB105, DCB107 och DCB112 batteriladdare.
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
SE UPP: Barn bör övervakas för
att garantera att de inte leker med
apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget
kan den kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat
till, slipdamm, metallspån, stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av DEWALT
laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller
död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska
risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen går
på den, snubblar på den eller att det på
annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
• När en laddare hanteras utomhus, gör
detta alltid på en torr plats och använd
en förlängningssladd som är avsedd för
utomhusbruk. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken
för elektrisk stöt.
137
SVENSKA
• Blockera inte ventilationsöppningarna
på laddaren. Ventilationsöppningarna
är placerade ovanpå och på sidorna av
laddaren. Placera laddaren undan från alla heta
källor.
OBS: För att garantera maximal prestanda och
livslängd för Li-jon- batterier bör batteriet laddas fullt
innan första användning.
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt — byt ut dem omedelbart.
Se nedanstående tabell angående batteriets
laddningsstatus.
• Använd inte laddaren om den utsatts för
skarpa stötar, tappats eller skadats på annat
sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
• Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
alla faror.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den
regörs. Detta kommer att minska risken för
elektriska stötar. Borttagning av batteripaketet
kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta med
standard 230V hushållsström. Försök inte att
använda någon annan spänning. Detta gäller
inte för billaddaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DCB105, DCB107 och DCB112 laddarna
accepterar 10,8 V, 14,4 V och 18 V XR li-jon
(DCB123, DCB125, DCB127, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 och
DCB185) batteripaket.
Dessa laddare kräver inga inställningar och är
skapade för att vara så enkla som möjligt att
hantera.
Laddningsprocedur (fig. 2)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan
batteripaketet sätts i.
2. Sätt i batteripaketet (f) i laddaren, se till att
paketet är helt isatt i laddaren. Den röda (laddar)
lampan börjar blinka kontinuerligt för att indikera
att laddningsprocessen har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom
att en röd lampa lyser kontinuerligt. Batteriet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i
laddaren.
138
Laddning
Laddningsindikatorer: DCB105
laddar
–– –– –– –– –– –– ––
helt uppladdat
––––––––––––––––––––
het/kall paketfördröjning ––– • ––– • ––– • –––
x
byt ut batteripaketet
••••••••••••••
Laddningsindikatorer: DCB107, DCB112
laddar
–– –– –– –– ––
helt uppladdat
––––––––––––––
het/kall paketfördröjning* –– –– –– –––––
* DCB107, DCB112: Den röda lampan fortsätter
att blinka, men en gul indikatorlampa kommer
att lysa under denna operation. När batteriet
har nått lämplig temperatur kommer den gula
lampan att slockna och laddaren återupptar
laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte
att ladda ett felaktigt batteri. Laddaren kommer
att indikera ett felaktigt batteri genom att vägra
att tända eller genom att visa blinkmönster för
problembatteri eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är
problem med en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa
laddaren och batteripaketet hos ett auktoriserat
servicecenter.
VARM/KALL FÖRDRÖJNING
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett
eller för kallt, kommer den automatiskt att starta en
varm/kall fördröjning och avbryta laddningen tills
batteriet har nått en lämplig temperatur. Laddaren
växlar sedan automatiskt till laddningsläge. Denna
funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteri kommer att ladda med ungefär
halva hastigheten mot ett varmt batteri. Batteriet
kommer att laddas med en lägre hastighet genom
hela laddningscykeln och kommer inte att återgå till
maximal laddningshastighet även om batteriet blir
varmt.
SVENSKA
ENDAST LITIUM-JON-BATTERI
XR Li-jon-verktyg är konstruerade med ett
elektroniskt skyddssystem som kommer att skydda
batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om
det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om
detta sker placera Li-jon-batteriet i laddaren tills det
är fulladdat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte fulladdat direkt från kartongen.
Innan batteripaketet och laddaren används, läs
igenom säkerhetsinstruktionena nedan och följ
laddningsproceduren som anges.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda inte eller använd batteripaketet i
explosiv atmosfär, såsom i närheten av
brännbara vätskor, gaser eller damm.
Isättning och borttagning av batteripaketet från
laddaren kan antända dammet eller ångorna.
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren.
Modifiera inte batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador.
• Ladda endast batteripaketet i därför avsedd
DEWALT laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
• Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 ˚C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
• För bästa resultat se till att batteripaketet är
fulladdat innan det används.
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för
återvinning.
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Transport
DEWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga
regler för transport av farligt gods som stipuleras
av industrin och rättsliga normer, vilket omfattar
FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations
(IATA) regelverk vid transport av farligt gods, de
internationella föreskrifterna om transport av
farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av
farligt gods på väg (ADR). Litiumjon -celler och
-batterier har klassificerats enligt testresultaten och
de fastställda kriterierna i delavsnitt 38.3 i FN:s
testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta instanser kommer transporten av ett
DEWALT batteripaket att undantas från klassificering
som helt reglerad försändelse av klass 9 farligt
gods. I allmänhet insisterar man i följande två fall på
transport enligt klass 9:
1. Flygtransport av över två DEWALT
litiumjonbatteripaket, när paketet innehåller
endast batteripaket (inga verktyg) och
139
SVENSKA
2. Alla försändelser som innehåller
litiumjonbatterier med en kapacitet på över
100 watt-timmar (Wh). Alla litiumjonbatterier
har kapaciteten i watt-timmar angiven på
batteripaketet.
Läs instruktionshandbok före
användning.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som
undantagen eller helt reglerad, är det avsändaren
som har ansvaret för att de aktuella bestämmelserna
gällande förpackning, etikettering/märkning och
dokumentation uppfylls.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
Transport av batterier kan leda till eldsvåda om
batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt med
ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från
material som eventuellt kan komma i kontakt med
dem och orsaka kortslutning.
Batteriet laddat.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken
är given enligt bästa vetande och har ansetts vara
korrekt vid tidpunkten som dokumentet skrevs. Trots
det ges ingen uttrycklig eller underförstådd garanti.
Det är på köparens eget ansvar att de åtgärder som
vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Batteriladdning.
Batteriet defekt.
Het/kall paketfördröjning.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Batteripaket
BATTERITYP
Se till att undermåliga sladdar omedelbart
byts ut.
DCS320 fungerar med 14,4 volts batteripaket.
DCS380 fungerar med 18 volts batteripaket.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 eller DCB185 batteripaket kan användas.
Se Tekniska data för ytterligare information.
Endast för användning inomhus
Förvaringsrekommendationer
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
Ladda endast DEWALT batteripaket med
avsedda DEWALT laddare. Laddning av
batteripaket med andra än de avsedda
DEWALT batterierna med en DEWALT
laddare kan göra att de brister eller så
kan det leda till farliga situationer.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
Bränn inte batteripaketet.
OBSERVERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
Förpackningsinnehåll
Etiketter på laddare och batteripaket
1 Sladdlös Tigersåg
Som tillägg till de piktografier som används i
denna handbok visar etiketterna på laddaren och
batteripaketet följande piktografier:
2 Li-jon batteripaket (M2, L2 modellerna)
Förpackningen innehåller:
1 Förvaringslåda
1 Laddarer
1 Instruktionshandbok
140
SVENSKA
OBSERVERA: Batteripaket, laddare och
förvaringslåda medföljer inte med N-modeller.
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. Avtryckare
b. Låsknapp
c. Sågbladsfästets frigöringsspak
d. Fot
e. Handtag
f. Batteripaket
g. Batteriets frigöringsknapp
h. Huvudhandtag
AVSEDD ANVÄNDNING
Din DCS320 / DCS380 sladdlösa tigersåg har
konstruerats för professionell sågning av trä, metall
och rör. Den kompakta designen möjliggör sågning
extremt nära kanten på svåra områden.
Använd INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa tigersågar är professionella elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende erfordras när oerfarna användare
använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Elsäkerhet
Den elektriska motorn har utformats enbart för
1 spänning. Kontrollera alltid att batteripaketets
spänning motsvarar spänningen på märkplåten.
Försäkra dig också om att laddarens spänning
motsvarar elnätets spänning.
Din DEWALT-laddare är dubbelisolerad
i enlighet med standard EN 60335 och
behöver därför inte en jordad sladd.
Om elsladden är skadad, måste den bytas ut
mot en specialgjord sladd, som finns att få från
DEWALTS serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING! Avlägsna alltid batteripaketet
före montering och inställning. Stäng
alltid av verktyget innan du sätter in eller
tar ut batteripaketet.
VARNING! Använd enbart DEWALT
batteripaket och laddare.
Insättning och Borttagning av
Batteripaket från Verktyget (fig. 3)
VARNING: För att minska risken för
skador bör batteriets frigöringsknapp
inte tryckas in utan att batteripaketet
tas bort. Om batteriets frigöringsknapp
trycks in utan att batteripaketet tas bort
kan det resultera i att batteriet faller ut
oväntat.
OBSERVERA: För bästa resultat se till att
batteripaketet är fulladdat.
INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET.
1. Rikta in batteripaketet (f) mot listerna inuti
verktyget handtag (fig. 3).
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter
fast i verktyget och se till att det inte lossnar.
BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN
VERKTYGSHANDTAGET.
1. Tryck på batterilåsknappen (g) och dra
med en fast rörelse batteripaketet bort från
verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual.
BRÄNSLEMÄTARE BATTERIPAKET (FIG. 2)
Vissa DEWALT batteripaket inkluderar en
bränslemätare vilket består av tre gröna LED-lampor
som indikerar laddningsnivån som finns kvar i
batteripaketet.
141
SVENSKA
För att slå till bränslemätaren tryck in och håll
kvar bränslemätarknappen (i). En kombination
av de tre LED-lamporna kommer att lysa för att
ange kvarvarande laddningsnivå. När laddningen i
batteriet är under den användbara gränsen kommer
inte bränslemätaren att lysa och batteriet behöver
laddas.
OBSERVERA: Bränslemätaren är endast
en indikering på laddning som finns kvar i
batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på
produktkomponenter, temperatur och
slutanvändarens användning.
Avtryckare med
hastighetskontroll (fig. 4)
LÅSKNAPP OCH STRÖMBRYTARE
Din såg är utrustad med en låsknapp (b).
För att låsa avtryckaren, tryck in låsknappen
som figur 4 visar. Lås alltid avtryckaren (a) när du
bär eller förvarar verktyget för att undvika oavsiktlig
start. Låsknappen är färgad rödför att indikera när
brytaren är i sitt olåstaläge.
För att frigöra avtryckaren, tryck in låsknappen
som figur 4 visar. Tryck på avtryckaren för att starta
motorn (ON). Släpp avtryckaren för att stänga av
motorn (OFF).
VARNING: Det är inte möjligt att låsa
strömbrytaren i ON-läget på detta
verktyg och den bör aldrig låsas i
ON-läge med några andra metoder.
Avtryckaren med variabel hastighet betyder mer
mångsidighet för dig. Ju längre strömbrytaren trycks
in desto högre blir sågens hastighet.
SE UPP: Användning av mycket låg
hastighet rekommenderas endast
när sågningen startas. Långvarig
användning med låg hastighet kan
skada din såg.
DRIFT
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
Montering och borttagning av bladet
(fig. 1, 5–7, 10)
Olika bladlängder finns tillgängliga. Använd rätt blad
för arbetet. Bladet bör vara längre än 89 mm (3-1/2")
och gå förbi stödfoten och arbetsstyckets tjocklek
vid sågningen. Använd inte sticksågblad med detta
verktyg.
VARNING: Risk för skärskador.
Bladet kan gå av om det inte går förbi
stödfoten och arbetsstyckets tjocklek
vid sågningen. (fig. 5). Ökad risk för
personskador samt risk för skador på
stödfoten och arbetsstycket kan bli
resultatet.
ATT INSTALLERA BLADET I SÅGEN
1. Dra sågbladsfästet frigöringsspak (c) uppåt
(fig. 1).
2. Stick i bladskaftet framifrån.
3. Tryck ned sågbladsfästets frigöringsspak.
OBSERVERA: Bladet kan monteras i fyra lägen
som figur 6 visar. I båda modellerna kan bladet
installeras upp och ned för göra sågning på trånga
ställen lättare, se figur 10.
DEMONTERA BLADET FRÅN SÅGEN
VARNING: Risk för brännskada. Vidrör
inte bladet direkt efter användning.
Kontakt med bladet kan leda till
personskador.
1. Öppna sågbladsfästets frigöringsspak.
2. Ta bort bladet.
Korrekt Handplacering (fig. 9)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver att ena handen är på
det främre handtaget (e) och den andra handen på
huvudhandtaget (h).
Såga med Bladet i horisontell
position (fig. 7)
Din din tigersåg är utrustad med ett horisontellt
sågbladsfäste (b). Att montera bladet horisontellt gör
det möjligt att såga nära golv, väggar eller tak där
utrymmet är begränsat. Se till att stödfoten trycks
emot underlaget för att undvika bakslag.
142
SVENSKA
Justerbar stödfot (fig. 8)
SE UPP: Risk för skärskador. Använd
aldrig verktyget utan stödfoten, eftersom
detta kan leda till kontrollförlust.
Använd rätt blad för arbetet. Bladet bör vara längre
än 8.89 cm (3-1/2") och gå förbi stödfoten och
arbetsstyckets tjocklek vid sågningen. Sätt fast
bladet i sågbladsfästet.
VARNING: Använd alltid ögonskydd.
Alla användare och åskådare måste
använda godkända ögonskydd.
Därefter lutas sågen bakåt tills den bakre kanten
av stödfoten vilar mot arbetsytan och bladet inte
vidrör arbetsytan (position 1, fig. 11). Slå nu på
motorn, och låt sågen komma upp i varv. Håll i
sågen stadigt med båda händerna och höj långsam
sågens handtag uppåt, medan stödfotens bakre
kant fortfarande behåller stadig kontakt med
arbetsstycket (position 2, fig. 11). Bladet kommer att
börja skära in i materialet. Säkerställ alltid att bladet
är helt igenom materialet innan du fortsätter med
ficksågning.
VARNING: Var speciellt försiktig när
du sågar mot dig själv. Håll alltid sågen
stadigt med båda händerna när du
sågar.
OBSERVERA: På ställen där man inte kan se
bladet så bra, kan kanten av stödfoten användas för
styrning. Linjerna för ett snitt bör göras längre än till
snittets slutpunkt.
Din tigersåg levereras med en justerbar stödfot.
Stödfoten kan ställas in för att begränsa skärdjupet.
Håll sågen med undersidan uppåt. Tryck på
knappen på handtaget och skjut stödfoten till ett av
de tre inställningsslägena och släpp sedan knappen.
Sågning (fig. 9–12)
Innan du sågar något som helst material , se till att
det är ordentligt fastsatt eller -spänt så att det inte
glider undan. Placera bladet lätt mot arbetsstycket
som ska sågas, slå på sågmotorn och låt den
uppnå maximal hastighet innan du trycker på.
Om det är möjligt måste sågens stödfot hållas
stadigt mot materialet som sågas (fig. 9). Detta
kommer att förhindra att sågen hoppar eller vibrerar
och minimera antalet blad som går sönder. Alla
sågningar som sätter press på bladet såsom att
såga snett eller infällningar ökar risken för vibrationer,
kast och att bladet går sönder.
VARNING: Var extra försiktig när du
sågar ovanför huvudet och var särskilt
uppmärksam i fråga om kablar som är
utanför ditt synfält. Förutse hur grenar
och skräp kommer att falla innan det
sker.
VARNING: Kontrollera om det finns
dolda gas-, vatten-, eller elektriska
ledningar innan du sågar i blindo eller
gör instickssågningar. Underlåtenhet
att göra detta kan resultera i explosion,
egendomsskador, elektrisk stöt och /
eller allvarliga personskador.
TÄTT INTILL SÅGNING (FIG. 10)
Den kompakta formgivningen av sågens motor- och
spindelhölje gör det möjligt att såga extremt nära
golv, hörn och på andra besvärliga ställen.
FICK- /INSTICKSSÅGNING - ENDAST TRÄ (FIG. 11)
METALLSÅGNING (FIG. 12)
Din såg har olika kapacitet att såga metall beroende
på vilken typ av blad som används och vilken metall
som sågas. Använd ett finare blad för järnhaltiga
metaller och ett grövre blad för icke-järnhaltiga
material. När tunn plåt sågas är det bäst att spänna
fast trästycken på båda sidor av plåten. Detta
garanterar ett rent sågskär utan kraftiga vibrationer
och utan att metallen inte bryts sönder. Tvinga
aldrig bladet med våld eftersom det minskar bladets
livslängd och orsakar kostsamma bladbrott.
OBSERVERA: När metall sågas är det är en allmän
rekommendation att fördela ett tunt lager olja eller
något annat smörjmedel längs såglinjen för att
arbetet skall gå lättare och sågbladet hålla längre.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimalt underhåll. Fortsatt
tillfredsställande drift beror på rätt verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och dra ur batteripaketet
innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser
eller tillbehör. Oavsiktlig påslaging av
verktyget kan orsaka personskador.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara. Det
finns inga servicebara delar på insidan.
Det första steget vid instickssågning är att mäta
upp området som skall sågas och att markera
det tydligt med en blyertspenna, krita eller syl.
143
SVENSKA
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av de delar som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in
i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTION FÖR LADDARE
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Dra
ut laddaren ur eluttaget före rengöring.
Smuts och flott kan avlägsnas
från laddarens utsida med hjälp av
trasa eller mjuk borste som inte är
av metall. Använd inte vatten eller
rengöringsmedel.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
144
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
• Li-jon celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en
återvinningsstation. De insamlade batteripaketen
kommer att återvinnas eller avyttras korrekt.
TÜRKÇE
KABLOSUZ PISTONLU TESTERE
DCS320, DCS380
Tebrikler!
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemleri alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
DCS320 DCS380
Voltaj
VDC 14,4
Tipler
2/10
2/10
Li-İyon
Li-İyon
390
560
Voltaj
Yüksüz hızı
min-1 2400
2950
Kurs boyu
mm 28,6
28,6
Akü tipi
Maks. güç çıkışı
Ağırlık (akü hariç)
W
kg
2,7
18
Akü
DCB140
DCB141
DCB142
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
VDC
14,4
14,4
14,4
Kapasite
Ah
3,0
1,5
4,0
Ağırlık
kg
0,53
0,30
0,54
DCB143
DCB144
DCB145
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
Akü tipi
2,7
EN 60745-2-11 uyarınca gürültü değerleri ve titreşim
değerleri (triaks vektör toplamı)
Akü
Akü tipi
Voltaj
VDC
14,4
14,4
Kapasite
Ah
2,0
5,0
1,3
kg
0,30
0,52
0,30
DCB180
DCB181
DCB182
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
LPA (emisyon ses
basıncı seviyesi)
dB(A)
87
88
LWA (ses güç seviyesi)
dB(A)
98
99
Ağırlık
KWA (verilen ses seviyesi
için belirsizlik)
dB(A)
3
3
Akü
Kereste keserken
Titreşim emisyon
değeri ah,B =
Belirsizlik değeri K =
Kalas keserken
Titreşim emisyon
değeri ah,WB =
Belirsizlik değeri K =
Akü tipi
m/s²
m/s²
26
6,3
31
8,1
Voltaj
VDC
18
18
18
Kapasite
Ah
3,0
1,5
4,0
Ağırlık
kg
0,64
0,35
0,61
DCB183
DCB184
DCB185
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Akü
m/s²
m/s²
25,5
10,6
33
6,6
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Akü tipi
Voltaj
VDC
18
18
18
Kapasite
Ah
2,0
5,.0
1,3
Ağırlık
kg
0,40
0,62
0,35
Ana şebeke voltajı
VAC
Şarj Cihazı
DCB105
Akü tipi
230 V
Li-Ion
Bataryaların
yaklaşık şarj
olma süreleri
min
Ağırlık
kg
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
145
TÜRKÇE
Şarj Cihazı
AT uygunluk beyanatı
DCB107
Ana şebeke voltajı
VAC
MAKİNE DİREKTİFİ
230 V
Akü tipi
Li-Ion
Bataryaların
yaklaşık şarj
olma süreleri
min
Ağırlık
kg
60
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
0,29
Şarj Cihazı
DEWALT, teknik veriler bölümünde açıklanan
bu ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1 ve
EN 60745 2-11 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
DCB112
Ana şebeke voltajı
VAC
Akü tipi
230 V
Li-Ion
Bataryaların
yaklaşık şarj
olma süreleri
min
Ağırlık
kg
40
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
KABLOSUZ PISTONLU TESTERE
DCS320, DCS380
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
0,36
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU
Direktifi ile uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Sigortalar:
Avrupa
230 V aletler
10 Amper,
ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
146
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Almanya
15.11.2014
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
TÜRKÇE
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRIK GÜVENLIĞI
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETLERIN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
147
TÜRKÇE
d)
e)
f)
g)
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) ŞARJLI ALETLERIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir
şarj cihazı başka tipte bir aküyü şarj etmek
için kullanıldığında yangın riski yaratabilir.
b) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka
akülerin kullanılması yaralanma ve yangın
riskine yol açabilir.
c) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk
para, anahtar, çivi, vida veya terminaller
arasında kontağa neden olabilecek
diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine
kısa devre yapılması yanıklara veya
yangına neden olabilir.
d) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı
sızıntısı yapabilir; sıvıya temas etmekten
kaçının. Kazara temas etmeniz halinde
suyla yıkayın. Sıvı, gözlerinize temas
ederse, ayrıca bir doktora başvurun.
Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
148
6) SERVIS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Varagele Bıçkılar için İlave
Güvenlik Talimatları
• Kesim aksesuarının, gömülü elektrik
kablolarına temas etmesine yol açabilecek
durumlarda aleti izole edilmiş saplarından
tutun. Kesim aksesuarı elektrik akımı bulunan
kablolarla temas ettiğinde, akımı elektrikli
aletin iletken metal parçaları üzerinden
kullanıcıya iletilerek elektrik çarpmasına yol
açacaktır.
• DAİMA bir toz maskesi takın. Toz
parçacıklarına maruz kalma, nefes alma
güçlüğü ve olası yaralanmaya yol açabilir.
• HIÇBIR ZAMAN, bıçkı ağzı, üzerinde çalışılan
parçaya sıkıştığında veya malzeme ile temas
halinde olduğunda aleti çalıştırmayın.
• Ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
Ellerinizi hiçbir zaman kesme alanın yakınına
koymayınn.
• Havada kesme işlemi yaparken özellikle
dikkatli olun ve görme açınızda olmayan
havai kablolara çok dikkat edin. Dalların ve
artıkların düşeceği yolu önceden tahmin edin.
• Bu aleti uzun süreli olarak çalıştırmayın.
Bu aletin çalışma eyleminden kaynaklanan
titreşim, parmaklar, eller ve kollarda daimi
yaralanmaya sebep olabilir. Darbe hızını
kesmesi için eldiven kullanın, sık sık ara verin
ve günlük kullanım süresini sınırlı tutun.
AÇMA VE KAPAMA
• Aleti kapattıktan sonra, bıçkı ağzını
parmaklarınızla durdurmaya çalışmayın.
• Alet kapatılmadan bıçkıyı bir masa veya
tezgah üzerine koymayın. Alet kapatıldıktan
sonra kısa bir süre daha bıçkı ağzı çalışmaya
devam eder.
KESME
• Özellikle ağaç kesmek üzere tasarlanmış
olarak bıçkı ağızlarını kullanırken, çalışmaya
başlamadan önce üzerinde çalışılan parça
üzerindeki bütün çivileri ve metal nesneleri
çıkarın.
TÜRKÇE
• Mümkünse, üzerinde çalışılacak parçayı
güvenli bir şekilde sabitlemek için kelepçe ve
mengene kullanın.
• Çok aşırı küçük parçaları kesmeye çalışmayın.
• İleriye doğru fazla bükmeyin. Özellikle iskele
ve merdivenler üzerinde sabit konumda
olduğunuzdan emin olun.
• Bıçkıyı her zaman iki elle tutun.
• Eğrileri ve çukurları kesmek için ayarlanmış bir
bıçkı ağzı kullanın.
BIÇKI AĞZININ KONTROLÜ VE
DEĞIŞTIRILMESI
• Sadece bu işletme talimatlarında yer alan
özelliklere uygun bıçkı ağızlarını kullanın.
• Sadece çalışma durumu kusursuz olan keskin
bıçkı ağızları kullanılmalıdır; çatlak veya
bükülmüş bıçkı ağızları derhal atılmalı veya
değiştirilmelidir.
• Bıçkı ağzının güvenli bir şekilde takılmasını
sağlayın.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA
veya daha az kaçık akımla kullanılmasını
öneriyoruz.
Diğer riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme bozukluğu.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
Örnek:
2014 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, DCB105,
DCB107 ve DCB112 şarj cihazlarıyla ilgili önemli
güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, yalnızca DEWALT
şarjlı akü takımlarını şarj edin. Diğer tip
aküler aşırı ısınabilir ve yaralanmalara
veya maddi hasara neden olabilecek
şekilde patlayabilir. Yeniden şarj
edilemeyen aküleri şarj etmeyin.
DİKKAT: Cihazla oynamadıklarından
emin olmak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken,
yabancı maddeler tarafından kısa
devre yapılabilir. Bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla iletken nitelikteki
taşlama tozu, metal yongalar, çelik
yünü, alüminyum folyo veya metal
parçacık birikimi gibi yabancı maddeler
şarj cihazının yuvalarından uzak
tutulmalıdır. Yuvada akü yokken şarj
cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini
temizlemeden önce çıkarın.
• Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazları DEWALT şarjlı akülerini
şarj etmekten başka kullanımlar için
149
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
150
tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın
veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
Şarj cihazını açık ortamlarda çalıştırırken
her zaman kuru bir mekan sağlayın ve
açık havada kullanmaya uygun bir uzatma
kablosu kullanın. Açık havada kullanıma
uygun bir kablonun kullanılması elektrik
çarpması riskini azaltır.
Şarj cihazı üzerindeki havalandırma
yuvalarını tıkamayın. Havalandırma yuvaları
şarj cihazının üst ve yan kısımlarına
yerleştirilmiştir. Şarj cihazını herhangi bir ısı
kaynağından uzaktaki bir yere koyun.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Güç kablosunun hasar görmesi halinde, kablo
herhangi bir tehlikenin önlenmesi için üretici,
servis temsilcisi veya benzer yetkili bir kişi
tarafından derhal değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V mesken elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Cihazı başka bir voltajla kullanmaya
çalışmayın. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DCB105, DCB107 ve DCB112 şarj aletleri 10,8 V,
14,4 V ve 18 V XR Li-Ion (DCB123, DCB125,
DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 ve DCB185) bataryalarla
uyumludur.
Bu şarj cihazının ayara ihtiyacı yoktur
ve olabildiğince kolay çalıştırılmak üzere
tasarlanmıştır.
Batarya Şarj Prosedürü
(şek. [figure] 2)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun
prize takın.
2. Akü (f) takımını şarj cihazına takın, paketin
şarj cihazına tamamen oturduğundan emin
olun. Sürekli yanıp sönen kırmızı (şarj) ışık,
şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli
yanmasıyla belirtilir. Batarya tam olarak şarj
edildikten sonra hemen kullanılabilir veya şarj
cihazındaq bırakılabilir.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum
performans almak ve bataryaların kullanım ömrünü
uzatmak için, kullanmadan önce tam olarak şarj
edin.
Şarj İşlemi
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki tablolara
bakın.
Şarj göstergeleri: DCB105
x
şarj oluyor
–– –– –– –– –– –– ––
tamamen şarj
oldu
––––––––––––––––––––
sıcak/soğuk akü
gecikmesi
––– • ––– • ––– • –––
arızalı akü,
değiştirin
••••••••••••••
Şarj göstergeleri: DCB107, DCB112
şarj oluyor
–– –– –– –– ––
tamamen şarj oldu
––––––––––––––
sıcak/soğuk akü
gecikmesi*
–– –– –– –––––
TÜRKÇE
* DCB107, DCB112: Bu işlem esnasında
kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Batarya
uygun bir sıcaklığa ulaştığında, sarı ışık
kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine devam
edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir bataryayı şarj
etmeyecektir. Şarj cihazı, ışığı geri çevirerek
veya paket ya da şarj sorunu yanıp sönme
şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
•
•
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı
olduğu anlamına da gelebilir.
•
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve
akü takımını test edilmek üzere yetkili bir servis
merkezine gönderin.
•
SICAK/SOĞUK PAKET GECIKMESI
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya
tespit ettiğinde, otomatik olarak Sıcak/Soğuk
Gecikmesini başlatarak batarya uygun sıcaklığa
gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik
maksimum batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir akü takımı sıcak bir akü takımının
yarısı oranında şarj olacaktır. Akü takımı tüm
şarj döngüsü boyunca daha yavaş bir hızda şarj
olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
YALNIZCA LITYUM İYON BATARYALAR
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya
tamamen boşalmadan koruyacak bir Elektronik
Koruma Sistemi ile birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse
alet otomatik olarak kapatılacaktır. Bu durum
gerçekleşirse Li-Ion aküyü tamamen şarj olana dek
bir şarj cihazının üzerine koyun.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü takımı ambalajından çıkarıldığında tamamen
şarj edilmiş durumda değildir. Akü takımını ve şarj
cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını okuyun ve belirtilen şarj prosedürlerini
izleyin.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Akü takımını yanıcı sıvı, gaz ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
•
şarj etmeyin veya kullanmayın. Akü takımını
şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak
toz veya dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
akünün üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
Akü takımlarını yalnızca belirtilen DEWALT şarj
cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (105 °F)
ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı yerlerde
(yazın dış barakalar veya metal binalar gibi)
depolamayın veya kullanmayın.
En iyi sonucu almak için, kullanmadan önce
akü takımının tamamen şarj edildiğinden emin
olun.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya
üzerine basılmış) bir aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
çarpmasına yol açabilir. Hasarlı aküler
geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
151
TÜRKÇE
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Nakliyat
DEWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin
Nakliyesi Hakkında BM Tavsiyeleri; Uluslararası
Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Madde
Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı
Tehlikeli Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve
Uluslararası Karayoluyla Tehlikeli madde
Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm
düzenlemeleriyle uyumludur. Lityum-iyon
bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kılavuzu
Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin
38.3. bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda, DEWALT bataryaların nakliyatı
tamamen düzenlenmiş Sınıf 9 Tehlikeli madde
sınıfının dışında kalmaktadır. Genel olarak, Sınıf 9
gerektiren iki örnek şunlardır:
1. İki adetten fazla DEWALT lityum-iyon
bataryanın, pakette yalnızca bataryalar varken
(hiçbir alet olmadan) hava yoluyla taşınması,
ve
2. Enerji derecesi 100 Watt Saat (Wh)’den
fazla olan lityum-iyon bataryaların herhangi
bir şekilde taşınması. Tüm lityum-iyon
bataryaların paketlerinde Waat Saat değeri
belirtilmiştir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen
düzenlenmiş de olsa, paketleme, etiketleme
ve belgeleme gereklilikleri hakkındaki son
düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Batarya nakliyatında, batarya kutuplarının istemsiz
şekilde iletken maddelerle temas ederek yangına
sebep vermesi ihtimali vardır. Batarya nakliyatı
yaparken, batarya kutuplarının iyi korunduğundan
ve kutuplarla temas edip kısa devreye sebep
olabilecek maddelerden iyi şekilde izole
edildiğinden emin olun.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi
niyetle yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih
itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Fakat,
sözlü veya zımnen hiçbir garanti verilmemektedir.
Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli düzenlemelerle
uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
AKÜ
AKÜ TIPI
DCS320 14,4 volt batarya paketleriyle çalışır.
DCS380 18 volt batarya paketleriyle çalışır.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 veya DCB185 batarya paketleri
kullanılabilir. Daha fazla bilgi için Teknik Veriler
bölümüne bakın.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonucu
almak amacıyla tamamen şarj edilmiş bir akü
takımının şarj cihazının dışında kuru bir yerde
saklanması tavsiye edilir.
NOT: Akü takımları şarjları tamamen tükenmiş
halde saklanmamalıdırlar. Kullanılmadan önce akü
takımının yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak,
şarj cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Şarj süresi için Teknik veriler bölümüne
bakın.
Akü şarj oluyor.
Akü şarj oldu.
Akü arızalı.
152
TÜRKÇE
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj
edin.
Yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
DEWALT bataryalarını yalnızca
onlar için tasarlanmış olan DEWALT
şarj cihazlarıyla şarj edin. DEWALT
bataryaları haricindeki bataryaların
DEWALT şarj aletleriyle şarj edilmesi
patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep
olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
Ambalaj çerii
Ambalaj içeriğinde aşağıdakiler bulunmaktadır:
1 Kablosuz Pistonlu Testere
2 Lityum İyon batarya paketleri (L2 model)
1 Alet Kutusu
1 Şarj cihazı
1 Kullanım kılavuzu
NOT: Akü takımları, şarj cihazları ve alet kutuları
N-modellerinde bulunmaz.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Tetik düğmesi
b. Kilitleme düğmesi
c. Bıçak kıskacını serbest bırakma kolu
d. Balata
e. El tutamağı
f. Batarya paketi
g. Batarya serbest bırakma düğmesi
h. Ana kol
KULLANIM ALANI
DCS320 ve DCS380 kablosuz pistonlu testereler
profesyonel ahşap, metal ve boru kesme işlemleri
için tasarlanmıştır. Kompakt tasarımı, zor alanların
köşelerinde çok yakın kesim yapmaya olanak
tanır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu pistonlu testereler profesyonel elektrikli
aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman akü voltajının, alet
etiketindeki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının ana şebeke
voltajı ile aynı olmasına dikkat edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (Teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
153
TÜRKÇE
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
son kullanıcı uygulamasına dayalı varyasyonlarına
tabi olan alet işlevselliğini göstermez.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
Değişken Hız Tetik Düğmesi
(şek. 4)
UYARI: Montaj ve ayarlama işleminden
önce, her zaman aküyü çıkarın. Aküyü
takıp çıkarmadan önce her zaman aleti
kapatın.
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve
şarj aletleri kullanın.
Aküyü Alete Takıp Çıkarma
(şek. 3)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, batarya paketini çıkartmadan
batarya serbest bırakma düğmesine
asla basmayın. Batarya paketi
çıkartılmadan batarya serbest bırakma
düğmesine basılması, batarya
paketinin beklenmedik bir şekilde
düşmesine sebep olabilir.
NOT: En iyi sonucu almak için, kullanmadan önce
akü takımının tamamen şarj edildiğinden emin
olun.
AKÜ PAKETINI ALETIN KOLUNA TAKMA
1. Batarya paketini (f) tutamağın içindeki raylarla
hizalayın (şek. 3).
2. Batarya paketini, alete tamamen oturana
kadar tutamağa doğru kaydırın ve raydan
çıkmadığından emin olun.
AKÜ PAKETINI ALETTEN ÇIKARMA
1. Batarya serbest bırakma düğmesine (g) basın
ve batarya paketini sıkıca çekerek aletin
kolundan çıkarın.
2. Akü paketini bu kılavuzun şarj cihazı kısmında
açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
YAKIT GÖSTERGESİ AKÜ GRUPLARI (ŞEK. 2)
Bazı DEWALT akü grupları, akü grubununda
kalan şarj seviyesini gösteren ve üç yeşil LED
lambasından oluşan bir yakıt göstergesi içerir.
Yakıt göstergesini çalıştırmak için yakış göstergesi
düğmesine (i) basın ve basılı tutun. Üç yeşil
LED lambasının bir kombinasyonu kalan şarj
seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki
şarj seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, yakıt
göstergesi yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Yakıt göstergesi sadece akü grubunda kalan
şarjın bir göstergesidir. Ürün bileşenleri, sıcaklık ve
154
KILITLEME DÜĞMESI VE TETIK DÜĞMESI
Testerenizde bir kilitleme düğmesi (b)
bulunmaktadır.
Tetik düğmesini kilitlemek için, şekil 4’te
gösterildiği gibi kilitleme düğmesine basın. Aletin
istenmeyen bir şekilde çalışmaya başlamasını
önlemek için aleti taşırken veya saklarken tetik
düğmesini (a) daima kilitleyin. Kilitleme düğmesinin
kırmızı renkte olması düğmenin kilidi açık
pozisyonda olduğunu gösterir.
Tetik düğmesinin kilidini açmak için şekil 4’te
gösterildiği gibi kilitleme düğmesine basın. Motoru
açmak için tetik düğmesini çekin. Tetik düğmesinin
serbest bırakılması motoru kapatır.
UYARI: Bu aletin, düğmenin AÇIK
pozisyonda kilitlenmesi yönünde bir
özelliği yoktur ve bu düğme başka
herhangi bir yolla asla AÇIK olarak
kilitlenmemelidir.
Değişken hız tetik düğmesi size farklı ihtiyaçlara
uygun kullanım sağlar. Tetiğe ne kadar basılırsa,
testerenin hızı o kadar yüksek olur.
DİKKAT: Çok düşük hızın yalnızca
kesim işlemine başlarken kullanılması
tavsiye edilmektedir. Düşük hızda
uzun süreli kullanım testerenize zarar
verebilir.
ÇALIŞMA
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
çıkarın.
Bıçağın Takılması ve
Çıkarılması (şek. 1, 5–7, 10)
Bıçaklar farklı boyutlarda mevcuttur. Uygulama için
uygun bıçağı kullanın. Bıçak 89 mm’den (3-1/2")
uzun olmalı ve kesim işlemi sırasında balatayı ve
işlenen parçanın kalınlığını geçmelidir. Bu alette
oyma testeresi bıçakları kullanmayın.
TÜRKÇE
UYARI: Kesme tehlikesi. Kesim
işlemi sırasında bıçak uzunluğunun
balata ve işlenen parçayı aşmaması
durumunda bıçak kırılabilir (şek. 5).
Sonuç olarak, yaralanma ve balata ile
işlenen parçanın hasar görmesi riski
artabilir.
BIÇAĞI TESTEREYE TAKMAK IÇIN
1. Bıçak kıskacının serbest bırakma kolunu (c)
yukarı çekin (şek. 1).
2. Bıçak gövdesini ön tarafından takın.
3. Bıçak kıskacının serbest bırakma kolunu aşağı
itin.
NOT: Bıçak şekil 6’da gösterildiği gibi dört
pozisyonda takılabilir. Her iki birim de, aynı hizada
kesime yardımcı olmak üzere bıçağın baş aşağı
şekilde takılmasına olanak tanır; bkz. şekil 10.
BIÇAĞI TESTEREDEN ÇIKARMAK IÇIN
DİKKAT: Yanma tehlikesi.
Kullanımdan hemen sonra bıçağa
dokunmayın. Bıçağa temas etmek
yaralanmaya yol açabilir.
1. Bıçak kıskacını, serbest bırakma kolunu
yukarı doğru kaldırarak açın.
2. Bıçağı çıkarın.
Uygun El Pozisyonu (şek. 9)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el, el tutamağında (e), diğer
el, ana kol (h) üzerinde olacak şekildedir.
Bıçak Yatay Pozisyondayken
Kesim (şek. 7)
Pistonlu testerenizde bir yatay bıçak kıskacı
bulunmaktadır. Bıçağın yatay doğrultuda takılması,
boş alanın kısıtlı olduğu zemin, duvar veya tavan
gibi yerlere yakın noktalarda kesim yapmaya
izin verir. Geri tepmeyi engellemek için balatanın
çerçeveye dayanmış olduğundan emin olun.
Ayarlanabilir Balata (şek. 8)
DİKKAT: Kesme tehlikesi. Kontrolü
kaybetmemek için aleti asla balatasız
kullanmayın.
Pistonlu testereniz ayarlanabilir bir balatayla gelir.
Balata kesik derinliğinin sınırını ayarlar. Testereyi
alt yüzü yukarı bakacak şekilde tutun. El tutamağı
üzerindeki düğmeye basın, balatayı kaydırarak üç
ayardan birine getirin ve düğmeyi serbest bırakın.
Kesim (şek. 9–12)
UYARI: Daima koruyucu gözlük
takın. Tüm kullanıcıların ve yanlarında
bulunan kişilerin onaylı koruyucu
gözlük takması gerekir.
UYARI: Kullanıcıya doğru kesim
yaparken çok dikkatli olun. Kesim
yaparken testereyi daima her iki
elinizle sıkıca tutun.
Herhangi bir malzemeyi kesmeden önce, kaymayı
önlemek için malzemenin sıkıca sabitlendiğinden
veya kıstırıldığından emin olun. Bıçağı kesilecek
parçaya dayanacak şekilde hafifçe yerleştirin,
testere motorunu açın ve baskı uygulamadan
önce maksimum hıza ulaşmasını bekleyin.
Mümkün olduğu sürece, testere balatası kesilen
malzemeye dayanacak şekilde sıkıca tutulmalıdır
(şek. 9). Bu, testerenin fırlamasını veya
sarsılmasını engeller ve bıçağın kırılma ihtimalini
en aza indirir. Açılı ya da kıvrımlı kesikler gibi
bıçak üzerine baskı yapan kesikler sarsılma, geri
tepme ve bıçağın kırılması ihtimalini artırır.
UYARI: Başınızın üzerindeki yerlerde
kesim yaparken çok dikkatli olun,
başınızın üzerinde bulunan ve
görülmeyebilecek kablolara özellikle
dikkat edin. Dal ve molozların düşme
ihtimalini önceden dikkate alın.
UYARI: Kestiğiniz yeri görmeden
veya testereyi bir yere daldırarak
çalışırken, kesim yapmadan önce
çalışma alanında gömülü gaz
borusu, su borusu veya elektrik
kablosu olup olmadığını inceleyin.
Bunu yapmamanız patlama, maddi
hasar, elektrik çarpması ve/veya ciddi
yaralanmaya sebep olabilir.
AYNI HIZADA KESIM (ŞEK. 10)
Testere motor yuvası ve testere mili yuvasının
kompakt tasarımı zeminler, köşeler ve diğer zor
alanlara son derece yakın kesim yapmayı sağlar.
DELIK AÇMA KESIMI/DALDIRARAK KESIM –
YALNIZCA AHŞAP (ŞEK. 11)
Delik açma kesimi yaparken ilk adım, kesilecek
yüzey alanının ölçülmesi ve bir kalem, tebeşir veya
155
TÜRKÇE
işaretleme aletiyle net bir şekilde işaretlenmesidir.
Uygulama için uygun bıçağı kullanın. Bıçak 8,89
cm’den (3-1/2") uzun olmalı ve kesim işlemi
sırasında balatayı ve işlenen parçanın kalınlığını
geçmelidir. Bıçağı bıçak kıskacına takın.
Ardından, balatanın arka kenarı çalışma yüzeyine
yaslanacak ve bıçak çalışma yüzeyini sıyırıp
geçecek şekilde testereyi geriye doğru yatırın
(pozisyon 1, şek. 11). Şimdi motoru açın ve
testerenin hızlanmasını bekleyin. Testereyi her iki
elinizle sıkıca kavrayın ve balatanın alt kısmını
işlenen parça ile sıkı bir temas halinde tutarak
testerenin koluyla yavaş, temkinli bir şekilde yukarı
doğru kaydırmaya başlayın (pozisyon 2, şek. 11).
Bıçak malzemenin içine doğru girecektir. Delik
açma kesimine devam etmeden önce daima
bıçağın malzemenin içinden tamamen geçtiğinden
emin olun.
NOT: Bıçağın tam olarak görülemediği alanlarda
testere balatasının kenarını kılavuz olarak kullanın.
Belirli herhangi bir kesim için çizgiler, yapılacak
kesimin köşelerinin ötesine uzanmalıdır.
METAL KESME (ŞEK. 12)
Testereniz kullanılan bıçağın ve kesilecek metalin
türüne bağlı olarak farklı metal kesme özelliklerine
sahiptir. Demir içeren metaller için ince bir bıçak,
demir dışı malzemeler için de daha kalın bir bıçak
kullanın. İnce gauge sac metallerde sacın her
iki tarafına ahşap sıkıştırmak faydalı olacaktır.
Böylece fazla sarsılma olmadan veya metal
yırtılmadan temiz bir kesim yapılabilir. Bıçağın
ömrünü azaltacağı ve masraflı bıçak kırılmasına
yol açacağı için kesme bıçağını zorlamamanız
gerektiğini unutmayın.
NOT: Metal malzemeleri keserken genellikle,
işlemi kolaylaştırmak ve bıçak ömrünü uzatmak
için testereyle kesilecek hat boyunca ince bir
tabaka halinde yağ veya başka bir kayganlaştırıcı
madde sürmeniz tavsiye edilir.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan veya ek parça ve
aksesuarları çıkarmadan/takmadan
156
önce aleti kapatın ve aküyü
çıkarın. Aletin yanlışlıkla çalışması
yaralanmaya sebep olabilir.
Şarj cihazı ve akü takımının servisi yapılamaz.
İçinde servisi yapılabilecek parça yoktur.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
TÜRKÇE
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları yetkili servise veya bölgenizdeki geri
dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri dönüştürülür ve uygun şekilde
bertaraf edilir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
157
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ DCS320, DCS380
Συγχαρητήρια!
παρελκόμενα ή δεν έχει συντηρηθεί
κατάλληλα, η εκπομπή κραδασμών
μπορεί να διαφέρει. Αυτό μπορεί να
μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει υπόψη τις φορές που
το εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί
αλλά δεν ολοκληρώνει την εργασία.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της εργασίας.
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις επιδράσεις των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκομένων,
διατήρηση των χεριών σε θερμή
κατάσταση, οργάνωση των προτύπων
εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η προσεκτική ανάπτυξη των προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες για τους
χρήστες των επαγγελματικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DCS320 DCS380
Τάση
VDC
Τύποι
Τύπος μπαταρίας
Μέγ. αποδιδόμενη ισχύς
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μήκος διαδρομής
W
14,4
18
2/10
2/10
Li-Ion
Li-Ion
390
560
λεπτό-1 2400
2950
mm
Βάρος (χωρίς την μπαταρία) kg
28,6
28,6
2,7
2,7
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών
ανυσμάτων) σύμφωνα με EN 60745-2-11:
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου) dB(A)
LWA (επίπεδο ισχύος ήχου) dB(A)
KWA (αβεβαιότητα για το
δοθέν επίπεδο ήχου)
Κατά την κοπή σανίδας
Τιμή εκπομπής
κραδασμών ah,B =
Αβεβαιότητα K =
dB(A)
m/s2
m/s2
Κατά την κοπή ξύλινης δοκού
Τιμή εκπομπής
κραδασμών ah,WB = m/s2
Αβεβαιότητα K =
m/s2
87
88
98
99
DCB140 DCB141 DCB142
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Τάση
VDC
14,4
14,4
14,4
Χωρητικότητα
Ah
3,0
1,5
4,0
Βάρος
kg
0,53
0,30
0,54
Σετ μπαταριών
3
26
6,3
25,5
10,6
3
31
8,1
33
6,6
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που παρέχεται
στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών έχει μετρηθεί
σύμφωνα με τυποποιημένο τεστ του προτύπου
ΕΝ 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική αξιολόγηση
έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιπροσωπεύει τις κύριες εφαρμογές
του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιείται σε διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά
158
Μπαταρία
Μπαταρία
DCB143 DCB144 DCB145
Σετ μπαταριών
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Τάση
VDC
14,4
14,4
14,4
Χωρητικότητα
Ah
2,0
5,0
1,3
Βάρος
kg
0,30
0,52
0,30
Μπαταρία
DCB180 DCB181 DCB182
Σετ μπαταριών
Li-Ion
Li-Ion
Τάση
VDC
18
18
18
Χωρητικότητα
Ah
3,0
1,5
4,0
Βάρος
kg
0,64
0,35
0,61
Μπαταρία
Li-Ion
DCB183 DCB184 DCB185
Σετ μπαταριών
Li-Ion
Li-Ion
Τάση
VDC
18
18
Li-Ion
18
Χωρητικότητα
Ah
2,0
5,0
1,3
Βάρος
kg
0,40
0,62
0,35
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Φορτιστής
DCB105
Τάση ηλεκτροδότησης
VAC
Σετ μπαταριών
230 V
Li-Ion
Προσεγγιστικός
min
25
30
40
χρόνος φόρτισης
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
πακέτων μπαταριών
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Βάρος
kg
DCB107
VAC
Σετ μπαταριών
230 V
Li-Ion
Προσεγγιστικός
min
60
70
90
χρόνος φόρτισης
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
πακέτων μπαταριών
140
185
240
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Βάρος
kg
DCB112
VAC
Σετ μπαταριών
230 V
Li-Ion
Προσεγγιστικός
min
40
45
60
χρόνος φόρτισης
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
πακέτων μπαταριών
90
120
150
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Ağırlık
kg
0,36
Ασφάλειες
Ευρώπη
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
Δήλωση συμμόρφωσης με τις
οδηγίες της Ε.Ε.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
0,29
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
0,49
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
ελαφρό ή μέσης σοβαρότητας
τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ,
ηλεκτρικό δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
DCS320, DCS380
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης με
την οδηγία 2014/30/ΕE και 2011/65/EE. Για
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος τμήματος μηχανολογίας
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
15.11.2014
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
159
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες. Εάν δεν τηρηθούν
οι προειδοποιήσεις και οδηγίες,
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
160
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν
συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται
κατάλληλα. Η χρήση συσκευής συλλογής
σκόνης μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενος
με σκόνη κινδύνους.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του όταν
χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον οποίο
προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ
α) Επαναφορτίστε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για
ένα τύπο πακέτου μπαταριών, μπορεί
να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς όταν
χρησιμοποιείται με μη συμβατό πακέτο
μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με ειδικά καθορισμένα πακέτα
μπαταριών. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων
πακέτων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει
κίνδυνο τραυματισμού ή και φωτιάς.
161
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
γ) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πακέτο
μπαταριών, διατηρείτε το μακριά από
άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως
συνδετήρες χαρτιού, νομίσματα, κλειδιά,
καρφιά, βίδες, ή άλλα μικρά μεταλλικά
αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτρική επαφή μεταξύ των δύο
ακροδεκτών του πακέτου μπαταριών.
Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
ή και φωτιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σ’ επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
Επιπλέον αυτού, σε περίπτωση που το
υγρό έλθει σ’ επαφή με τα μάτια σας,
αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας
για παλινδρομικά πριόνια
• Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από
μονωμένες επιφάνειες λαβής όταν
εκτελείτε μια εργασία όπου το αξεσουάρ
κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με αθέατα
καλώδια. Αν αξεσουάρ κοπής έρθει σε επαφή
με καλώδιο υπό τάση θα τεθούν υπό ηλεκτρική
τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του
ηλεκτρικού εργαλείου και θα μπορούσε να
προκληθεί ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
• Να φοράτε ΠΑΝΤΑ μάσκα προστασίας για
τη σκόνη. Η έκθεση σε σωματίδια σκόνης
ενδέχεται να προκαλέσει αναπνευστικές
δυσκολίες και τραυματισμό.
• Μην ενεργοποιείτε ποτέ το εργαλείο όταν
η λεπίδα του πριονιού έχει μπλοκάρει στο
τεμάχιο εργασίας ή είναι σε επαφή με το υλικό.
• Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από
κινούμενα μέρη. Μην τοποθετείτε ποτέ τα
χέρια σας κοντά στην περιοχή κοπής.
162
• Προσέχετε πολύ κατά την κοπή σε
χώρο ψηλότερα από το κεφάλι σας και
προσέχετε ιδιαίτερα τα υπερυψωμένα
καλώδια που μπορεί να μην φαίνονται.
Προσπαθήστε να προβλέψετε την κατεύθυνση
των κλαδιών και των θραυσμάτων που
πέφτουν.
• Μη χειρίζεστε αυτό το εργαλείο για
εκτεταμένες χρονικές περιόδους.
Οι κραδασμοί που προκαλούνται από
τη λειτουργία του εργαλείου μπορεί να
προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στα δάκτυλα,
χέρια και τους βραχίονες. Χρησιμοποιείτε
γάντια για να μετριάσετε περισσότερο τους
κραδασμούς, κάντε συχνά διαλείμματα από την
εργασία και περιορίζετε το χρόνο χρήσης σε
μια μέρα.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ (ON - OFF)
• Αφού κλείσετε το εργαλείο, μην προσπαθήσετε
ποτέ να σταματήσετε τη λεπίδα του πριονιού με
το χέρι σας.
• Μην ακουμπάτε ποτέ το πριόνι σε τραπέζι ή
σε πάγκο εργασίας εάν δεν το σταματήσετε
πριν. Η λεπίδα του πριονιού θα συνεχίσει να
λειτουργεί για λίγο μετά την απενεργοποίηση
του εργαλείου.
ΟΤΑΝ ΚΟΒΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΙΟΝΙ
• Όταν χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού ειδικά
σχεδιασμένες για την κοπή ξύλου, αφαιρείτε
όλα τα καρφιά και τα μεταλλικά αντικείμενα από
το τεμάχιο εργασίας πριν αρχίσετε την εργασία.
• Όποτε είναι δυνατό, χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες
και μέγκενες για να σταθεροποιήσετε με
ασφάλεια το τεμάχιο εργασίας.
• Μην προσπαθείτε να κόψετε υπερβολικά μικρά
τεμάχια.
• Μην σκύβετε πολύ προς τα εμπρός.
Βεβαιωθείτε ότι πατάτε πάντοτε σταθερά, ειδικά
όταν βρίσκεστε σε σκαλωσιές ή σε σκάλες.
• Κρατάτε πάντοτε το πριόνι με τα δύο σας
χέρια.
• Για την κοπή καμπύλων και εσοχών,
χρησιμοποιείτε την κατάλληλη λεπίδα πριονιού.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ
ΠΡΙΟΝΙΟΥ
• Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες που
συμμορφώνονται προς τις προδιαγραφές που
περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο κοφτερές
λεπίδες, σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. Οι
ραγισμένες και λυγισμένες λεπίδες θα πρέπει
να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται
αμέσως.
• Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα πριονιού είναι στέρεα
τοποθετημένη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη
χρήση διάταξης προστασίας από
ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30 mA ή μικρότερη.
Άλλοι κίνδυνοι
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
ιπτάμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω του ότι τα
παρελκόμενα θερμαίνονται κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
εντός της επιφάνειας του περιβλήματος, στο
σημείο που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής
μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας.
Παράδειγμα:
2014 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και χρήσης για τους φορτιστές μπαταριών DCB105,
DCB107 και DCB112.
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
πάνω στο φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και
το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το πακέτο
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε
να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, φορτίζετε μόνο πακέτα
επαναφορτιζόμενων μπαταριών
DEWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
μπορούν να υπερθερμανθούν και να
εκραγούν προκαλώντας τραυματισμό
και υλικές ζημιές. Μην επαναφορτίζετε
μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να
βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
με το φορτιστή συνδεδεμένο στην
παροχή ρεύματος, ο φορτιστής μπορεί
να βραχυκυκλωθεί από ξένο υλικό.
Πρέπει να κρατάτε μακριά από τις
κοιλότητες του φορτιστή ξένα υλικά
αγώγιμης φύσης, όπως είναι, αλλά
χωρίς να περιορίζονται σε, σκόνη από
εργασίες λείανσης, μεταλλικά ρινίσματα,
σύρμα τριψίματος, αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων. Πάντα αποσυνδέετε το
φορτιστή από την παροχή ρεύματος
όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε
το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
• ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιουσδήποτε φορτιστές
άλλους από τους αναφερόμενους στο
παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και το πακέτο
163
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
164
μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται
για χρήσεις άλλες από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DEWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή
χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο
κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή
να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή
καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα
μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Όταν χρησιμοποιείτε ένα φορτιστή σε
εξωτερικό χώρο, πάντα εξασφαλίζετέ
του μια στεγνή θέση και χρησιμοποιείτε
καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για χρήση
σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο
μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού
του φορτιστή. Τα ανοίγματα αερισμού
βρίσκονται στο πάνω μέρος και στις
πλευρές του φορτιστή. Τοποθετείτε το
φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε πηγή
θερμότητας.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το
καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί ζημιά—
φροντίστε να αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει
δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή
επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
• Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος
έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να
αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με
παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο
κίνδυνος.
• ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
• Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
οχήματος.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DCB105, DCB107 και DCB112
δέχονται πακέτα μπαταριών 10,8 V, 14,4 V και
18 V XR Li-Ion (DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 και DCB185).
Αυτός ο φορτιστής δεν απαιτεί καμία ρύθμιση και
έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο
απλά.
Διαδικασία φόρτισης
(εικ. [figure] 2)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα
πριν τοποθετήσετε το πακέτο μπαταριών.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών (f) μέσα
στο φορτιστή και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο
έχει τερματίσει πλήρως στην κανονική
του θέση μέσα στο φορτιστή. Η κόκκινη
λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει συνεχώς
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία
φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο
φως είναι μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο
είναι πλήρως φορτισμένο και μπορείτε
να το χρησιμοποιήσετε ή να το αφήσετε
τοποθετημένο στο φορτιστή.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη
απόδοση και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών
Li-Ion, φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών
πριν την πρώτη χρήση.
Διαδικασία φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης του πακέτου μπαταριών.
Ενδείξεις φόρτισης:: DCB105
x
Γίνεται φόρτιση
–– –– –– –– –– –– ––
Πλήρης φόρτιση
––––––––––––––––––––
Καθυστέρηση
λόγω θερμής/
ψυχρής
μπαταρίας
––– • ––– • ––– • –––
Αντικαταστήστε
την μπαταρία
••••••••••••••
Ενδείξεις φόρτισης: DCB107, DCB112
Γίνεται φόρτιση
–– –– –– –– ––
Πλήρης φόρτιση
––––––––––––––
Καθυστέρηση λόγω
θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας*
–– –– –– –––––
* DCB107, DCB112: Στη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα συνεχίσει
να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια
κίτρινη ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία
φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία, η
κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα
φορτίσουν μια μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη.
Ο φορτιστής θα υποδηλώσει τη βλάβη μπαταρίας
μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή εμφανίζοντας
την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει
πρόβλημα με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το
φορτιστή και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ/ΨΥΧΡΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με
υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία,
ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση θερμού/
ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη
φόρτιση έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε
κατάλληλη θερμοκρασία. Κατόπιν, ο φορτιστής
αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου. Αυτή η
λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
Ένα κρύο πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται με
περίπου τη μισή ταχύτητα από ένα ζεστό πακέτο
μπαταριών. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται
σε αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο
φόρτισης και δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη
ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν η μπαταρία
θερμανθεί.
ΜΟΝΟ ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ-ΙΟΝΤΩΝ
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν
σχεδιαστεί με Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
το οποίο προστατεύει τη μπαταρία από
υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα
αν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε τη
μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Το πακέτο μπαταριών δεν είναι πλήρως
φορτισμένο όταν το βγάζετε από τη συσκευασία
του. Πριν χρησιμοποιήσετε το πακέτο μπαταριών
και το φορτιστή, διαβάστε τις πιο κάτω οδηγίες
ασφαλείας και κατόπιν ακολουθήστε τις
αναφερόμενες διαδικασίες φόρτισης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε το πακέτο
μπαταριών σε εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση
του πακέτου μπαταριών από το φορτιστή
μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή
των αναθυμιάσεων.
• Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών
να εισέλθει με τη βία στο φορτιστή. Μην
τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το
πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
165
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
προβλεπόμενους φορτιστές DEWALT.
• ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε
θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να
φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (105 °F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε
μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
• Για τα καλύτερα αποτελέσματα, πριν τη χρήση
να βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών είναι
πλήρως φορτισμένο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε το πακέτο
μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο.
Αν το περίβλημα του πακέτου
μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο
στο φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε
κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε
πακέτο μπαταριών ή φορτιστή που έχει
δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει,
έχει πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί
ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ
τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά
ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία. Τα
πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να σταθούν όρθια επάνω στην
μπαταρία, αλλά ανατρέπονται εύκολα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (Li-Ion)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
166
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Μεταφορά
Οι μπαταρίες DEWALT συμμορφώνονται με όλους
τους εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών
προϊόντων, όπως αυτοί καθορίζονται από τα
βιομηχανικά και νομικά πρότυπα, στα οποία
περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων
Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων
αγαθών, οι κανονισμοί μεταφοράς επικίνδυνων
αγαθών της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών
(IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί περί
επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή
συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές
επικίνδυνων αγαθών (ADR). Τα στοιχεία και
οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38.3 του Εγχειριδίου
και κριτηρίων δοκιμών των συστάσεων των
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά
επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποστολή
ενός πακέτου μπαταριών DEWALT θα εξαιρείται
από την ταξινόμηση ως πλήρως ρυθμιζόμενο
επικίνδυνο υλικό Κατηγορίας 9. Γενικά, οι
δύο περιπτώσεις όπου χρειάζεται μεταφορά
Κατηγορίας 9 είναι:
1. Αεροπορική μεταφορά περισσότερων από δύο
πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων DEWALT
όταν η συσκευασία περιέχει μόνο πακέτα
μπαταριών (όχι εργαλεία), και
2. Οποιαδήποτε μεταφορά περιλαμβάνει
ένα πακέτο μπαταριών λιθίου-ιόντων με
ενεργειακή διαβάθμιση μεγαλύτερη των 100
Βαττωρών (Wh). Σε όλες τις μπαταρίες λιθίουιόντων, η διαβάθμιση Βαττωρών επισημαίνεται
πάνω στο πακέτο μπαταριών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται
εξαιρούμενη ή πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί
ευθύνη του αποστολέα να λάβει υπόψη του τους
πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Η μεταφορά μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να
γίνει αιτία πυρκαγιάς αν οι πόλοι της μπαταρίας
έρθουν κατά λάθος σε επαφή με αγώγιμα υλικά.
Κατά την μεταφορά μπαταριών να βεβαιώνεστε ότι
οι πόλοι των μπαταριών είναι προστατευμένοι και
καλά μονωμένοι από υλικά που θα μπορούσαν να
έρθουν σε επαφή μαζί τους και να προκαλέσουν
βραχυκύκλωμα.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα
ενότητα του εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη
πίστη και πιστεύεται ότι είναι ακριβείς κατά το
χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο δεν
παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη.
Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι
οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται με τους
εφαρμοστέους κανονισμούς.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Εκτός από τα εικονογράμματα που
χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο,
στις ετικέτες του φορτιστή και της μπαταρίας
εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για
το χρόνο φόρτισης
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
Μπαταρία
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας.
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Το DCS320 λειτουργεί με πακέτα μπαταριών των
14,4 V.
Το DCS380 λειτουργεί με πακέτα μπαταριών των
18 V.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες
μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πακέτα
μπαταριών DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 ή DCB185. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά
δεδομένα.
Η φόρτιση να γίνεται μόνο σε
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Συστάσεις για την αποθήκευση
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το
πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει
να αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το
πακέτο μπαταριών θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί
πριν τη χρήση.
Φροντίζετε για την άμεση
αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών
καλωδίων.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό
προς το περιβάλλον τρόπο.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών
DEWALT μόνο με τους
προβλεπόμενους φορτιστές DEWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων
από τις προβλεπόμενες μπαταρίες
DEWALT με χρήση φορτιστή DEWALT
μπορεί να προκαλέσει έκρηξή τους ή
άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε
φωτιά.
167
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Παλινδρομικό πριόνι μπαταρίας
2 πακέτα μπαταριών Li-Ion (λιθίου-ιόντων)
(μοντέλα M2, L2)
1 Κιβώτιο μεταφοράς
1 Φορτιστή
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών, οι φορτιστές
και τα κουτιά μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στα
μοντέλα Ν.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα εξαρτήματα, οι οποίες μπορεί να
συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή [εικ. 1]
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε
τμήμα του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης σκανδάλης
b. Κουμπί ασφάλισης σε απενεργοποιημένη
κατάσταση
c. Μοχλός απελευθέρωσης σφιγκτήρα λεπίδας
d. Πέλμα
e. Λαβή
f. Πακέτο μπαταριών
g. Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
h. Κύρια λαβή
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Τα παλινδρομικά σας πριόνια μπαταρίας DCS320
και DCS380 έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματική
κοπή ξύλου, μετάλλου και σωλήνων. Ο συμπαγής
σχεδιασμός επιτρέπει κοπή εξαιρετικά κοντά στην
άκρη δύσκολων περιοχών.
ΜΗΝ τα χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτά τα παλινδρομικά πριόνια είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
χρησιμοποιείται από άπειρους χρήστες.
168
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το ηλεκτρικό μοτέρ έχει σχεδιαστεί μόνο για μία
συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση. Να φροντίζετε
πάντα, ώστε η τάση του σετ μπαταριών να
αντιστοιχεί στην τάση της πινακίδας τεχνικών
χαρακτηριστικών. Να φροντίζετε επίσης, ώστε η
τάση στο φορτιστή σας να αντιστοιχεί στην τάση
της πρίζας ηλεκτροδότησης.
Ο φορτιστής DEWALT έχει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335, συνεπώς δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
πρέπει να το αντικαταστήσετε με ειδικό καλώδιο
που διατίθεται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών της DEWALT.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε καλώδιο
επέκτασης εκτός κι αν είναι απολύτως αναγκαίο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για την ισχύ εισόδου του φορτιστή σας
(δείτε τα τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
αγωγού είναι 1 mm2. Το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Κατά τη χρησιμοποίηση ενός εξελίκτρου καλωδίων,
ξετυλίξτε πάντα το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τη
συναρμολόγηση και ρύθμιση,
αφαιρείτε πάντα το σετ μπαταριών.
Απενεργοποιείτε πάντα (διακόπτης
σε θέση off) το εργαλείο πριν από την
τοποθέτηση ή την αφαίρεση του σετ
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
μόνο σετ μπαταριών και φορτιστές της
DEWALT.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τοποθέτηση και αφαίρεση της
μπαταρίας από το εργαλείο
(εικ. 3)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, ποτέ μην
πιέσετε το κουμπί απασφάλισης της
μπαταρίας χωρίς να αφαιρέσετε το
πακέτο μπαταριών. Αν πατήσετε το
κουμπί απασφάλισης της μπαταρίας
χωρίς να αφαιρέσετε το πακέτο
μπαταριών, το πακέτο μπαταριών
μπορεί να αποσπαστεί και να πέσει
όταν δεν το περιμένετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα,
να βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών είναι
πλήρως φορτισμένο.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών (f) με τις
ράγες μέσα στη λαβή του εργαλείου (εικ. 3).
2. Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να
τερματίσει πλήρως και να ασφαλίσει
στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν θα
απασφαλιστεί.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (g) της
μπαταρίας και τραβήξτε σταθερά το πακέτο
μπαταριών έξω από τη λαβή του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο
φορτιστή όπως περιγράφεται στο τμήμα περί
φορτιστή του παρόντος εγχειριδίου.
ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
(ΕΙΚ. 2)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DEWALT
περιλαμβάνουν ένα δείκτη φορτίου. Αυτός
αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες LED
που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που
απομένει στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί (i) του δείκτη
φορτίου. Θα ανάψει ένας συνδυασμός των τριών
πράσινων λυχνιών LED που είναι ενδεικτικός
του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω
από το χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου
δεν θα ανάψει και η μπαταρία θα χρειαστεί να
επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια
ένδειξη του φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο
μπαταριών. Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα του
εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές βάσει των
εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Διακόπτης σκανδάλης
ρύθμισης ταχύτητας (εικ. 4)
ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ
Το πριόνι σας διαθέτει ένα κουμπί ασφάλισης στην
απενεργοποιημένη κατάσταση (b).
Για να ασφαλίσετε το διακόπτη σκανδάλης,
πατήστε το κουμπί ασφάλισης στην
απενεργοποιημένη κατάσταση όπως δείχνει
η εικόνα 4. Πάντα ασφαλίζετε το διακόπτη
σκανδάλης (a) όταν μεταφέρετε ή αποθηκεύετε
το εργαλείο, για να αποτρέψετε αθέλητη
ενεργοποίησή του. Το κουμπί ασφάλισης στην
απενεργοποιημένη κατάστασης έχει κόκκινο
χρώμα για να υποδηλώνει πότε ο διακόπτης είναι
στην απασφαλισμένη θέση.
Για να απασφαλίσετε το διακόπτη
σκανδάλης, πιέστε το κουμπί ασφάλισης στην
απενεργοποιημένη κατάσταση όπως φαίνεται στην
εικόνα 4. Τραβήξτε το διακόπτη σκανδάλης για να
ενεργοποιήσετε το μοτέρ. Απελευθερώνοντας το
διακόπτη σκανδάλης το μοτέρ απενεργοποιείται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το εργαλείο αυτό
δεν έχει πρόβλεψη για ασφάλιση
του διακόπτη σκανδάλης στη θέση
ενεργοποίησης και ποτέ δεν πρέπει
αυτός να ασφαλίζεται στη θέση
ενεργοποίησης με άλλα μέσα.
Ο διακόπτης σκανδάλης ρύθμισης της ταχύτητας
θα σας προσφέρει πρόσθετη ευελιξία. Όσο
περισσότερο πατάτε το διακόπτη σκανδάλης, τόσο
μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του πριονιού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση πολύ χαμηλής
ταχύτητας συνιστάται μόνο για την
έναρξη μιας κοπής. Η παρατεταμένη
χρήση σε πολύ αργή ταχύτητα μπορεί
να προκαλέσει ζημιά στο πριόνι σας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού, απενεργοποιήστε
το εργαλείο και αποσυνδέστε
169
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
το από την πηγή ρεύματος πριν
κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
προσαρτήματα ή παρελκόμενα.
Τοποθέτηση και αφαίρεση της
λεπίδας (εικ. 1, 5–7, 10)
Διατίθενται διάφορα μήκη λεπίδων. Χρησιμοποιείτε
την κατάλληλη λεπίδα για την εκάστοτε εφαρμογή.
Η λεπίδα θα πρέπει να έχει μήκος μεγαλύτερο από
89 mm (3-1/2") και θα πρέπει να εκτείνεται πέρα
από το πέλμα και το πάχος του τεμαχίου εργασίας
κατά την κοπή. Μη χρησιμοποιείτε με το εργαλείο
αυτό λεπίδες σέγας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
κοψιμάτων. Μπορεί να προκύψει
σπάσιμο της λεπίδας αν η λεπίδα
δεν εκτείνεται πέρα από το πέλμα
και το τεμάχιο εργασίας κατά την
κοπή (εικ. 5). Μπορεί να προκύψει
αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού,
καθώς και ζημιάς στο πέλμα και στο
τεμάχιο εργασίας.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΑΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ
ΠΡΙΟΝΙ
1. Τραβήξτε προς τα πάνω το μοχλό (c)
απελευθέρωσης του σφιγκτήρα λεπίδας
(εικ. 1).
2. Εισάγετε τον κορμό της λεπίδας από το
μπροστινό μέρος.
3. Σπρώξτε προς τα κάτω το μοχλό
απελευθέρωσης σφιγκτήρα λεπίδας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λεπίδα μπορεί να εγκατασταθεί σε
τέσσερις θέσεις όπως δείχνει η εικόνα 6. Και οι δύο
μονάδες επιτρέπουν στη λεπίδα να εγκατασταθεί
ανάποδα για διευκόλυνση της κοπής σε εγγύτητα
με άλλη επιφάνεια, βλ. εικόνα 10.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗ ΛΑΜΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΡΙΟΝΙ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Ποτέ μην αγγίξετε τη λεπίδα αμέσως
μετά τη χρήση. Η επαφή με τη λεπίδα
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
1. Ανοίξτε το μοχλό απελευθέρωσης σφιγκτήρα
λεπίδας.
2. Αφαιρέστε τη λεπίδα.
170
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 9)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στη λαβή (e) με το άλλο χέρι στην κύρια
λαβή (h).
Κοπή με τη λεπίδα σε
οριζόντια θέση (εικ. 7)
Το παλινδρομικό πριόνι σας διαθέτει έναν οριζόντιο
σφιγκτήρα λεπίδας. Η τοποθέτηση της λεπίδας
σε οριζόντιο προσανατολισμό επιτρέπει κοπή
κοντά σε δάπεδα, τοίχους ή οροφές όπου υπάρχει
μικρότερο χώρος εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι το
πέλμα είναι πιεσμένο επίπεδα πάνω στο πλαίσιο
για να αποφύγετε ανάδραση (κλώτσημα).
Ρυθμιζόμενο πέλμα (εικ. 8)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος κοψιμάτων. Για
να αποφύγετε απώλεια ελέγχου, ποτέ
μη χρησιμοποιήσετε εργαλείο χωρίς το
πέλμα.
Το παλινδρομικό πριόνι σας περιλαμβάνει ένα
ρυθμιζόμενο πέλμα. Το πέλμα ρυθμίζεται για να
περιορίσει το βάθος κοπής. Κρατήστε το πριόνι με
την κάτω πλευρά να δείχνει προς τα πάνω. Πιέστε
το κουμπί που είναι πάνω στη λαβή και σύρετε το
πέλμα προς τα έξω σε μία από τις τρεις ρυθμίσεις
και ελευθερώστε το κουμπί.
Κοπή (εικ. 9–12)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα φοράτε
προστασία ματιών. Όλοι οι χρήστες
και οι παρευρισκόμενοι πρέπει να
φορούν εγκεκριμένη προστασία
ματιών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να είστε
εξαιρετικά προσεκτικοί όταν κόβετε
προς το χειριστή. Πάντα κρατάτε το
πριόνι σταθερά και με τα δύο χέρια
κατά τη διάρκεια της κοπής.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πριν κόψετε οποιονδήποτε τύπο υλικού,
βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά στερεωμένο ή
συσφιγμένο, ώστε να αποτραπεί η ολίσθησή
του. Τοποθετήστε τη λεπίδα απαλά σε επαφή
με το τεμάχιο εργασίας που πρόκειται να
κοπεί, ενεργοποιήστε το μοτέρ του πριονιού και
επιτρέψτε του να φθάσει τη μέγιστη ταχύτητα
πριν ασκήσετε πίεση. Όταν είναι εφικτό, το πέλμα
του πριονιού πρέπει να συγκρατείται σταθερά σε
επαφή με το υλικό που κόβεται (εικ. 9). Αυτό θα
εμποδίσει το πριόνι να αναπηδήσει ή να δονείται
και θα ελαχιστοποιήσει τις περιπτώσεις θραύσης
της λεπίδας. Οποιεσδήποτε κοπές ασκούν πίεση
στη λεπίδα, όπως γωνιακές ή καμπύλες κοπές,
αυξάνουν την πιθανότητα δονήσεων, ανάδρασης
και θραύσης της λεπίδας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
εξαιρετική προσοχή όταν κόβετε
πάνω από το ύψος της κεφαλής και
προσέχετε ιδιαίτερα για καλώδια σε
ύψος άνω της κεφαλής που μπορεί
να είναι αθέατα. Να υπολογίζετε
εκ των προτέρων και να είστε
προετοιμασμένοι για τη διαδρομή
πτώσης κλαδιών και υπολειμμάτων
κοπής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επιθεωρείτε
την περιοχή εργασίας για κρυφές
σωληνώσεις αερίου, σωλήνες νερού
ή ηλεκτρικά καλώδια πριν κάνετε
τυφλές κοπές βύθισης. Αν δεν το
κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί
έκρηξη, υλικές ζημιές, ηλεκτροπληξία
και/ή σοβαρός τραυματισμός.
ΚΟΠΗ ΣΕ ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(ΕΙΚ. 10)
Κατόπιν γείρετε το πριόνι προς τα πίσω έως ότου
η πίσω πλευρά του πέλματος να είναι σε επαφή με
τη επιφάνεια εργασίας και η λεπίδα να είναι μόλις
πάνω από την επιφάνεια εργασίας (θέση1, εικ. 11).
Τώρα ενεργοποιήστε το μοτέρ και επιτρέψτε στο
πριόνι να φθάσει στην ταχύτητα εργασίας του.
Πιάστε το πριόνι σταθερά και με τα δύο χέρια
και αρχίστε μια αργή, σκόπιμη περιστροφή με τη
λαβή του πριονιού, διατηρώντας το κάτω μέρος
του πέλματος σε σταθερή επαφή με το τεμάχιο
εργασίας (θέση 2, εικ. 11). Η λεπίδα θα αρχίσει να
εισχωρεί στο υλικό. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι η
λεπίδα έχει διαπεράσει το υλικό πριν συνεχίσετε με
την κοπή εσωτερικού ανοίγματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περιοχές όπου η ορατότητα της
λεπίδας είναι περιορισμένη, χρησιμοποιήστε
ως οδηγό την άκρη του πέλματος πριονιού. Οι
γραμμές για οποιαδήποτε δεδομένη κοπή θα
πρέπει να επεκτείνονται πέρα από την άκρη της
κοπής που πρόκειται να γίνει.
ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΕΙΚ. 12)
Το πριόνι σας έχει διαφορετικές δυνατότητες
κοπής μετάλλου, ανάλογα με τον τύπο της
λεπίδας που χρησιμοποιείται και του μετάλλου
που πρόκειται να κοπεί. Χρησιμοποιείτε λεπίδα με
πιο ψιλή οδόντωση για σιδηρούχα μέταλλα και μια
λεπίδα με μεγαλύτερα δόντια για μη σιδηρούχα
υλικά. Σε μεταλλικά ελάσματα μικρού πάχους είναι
καλύτερο να συσφίγγετε το φύλλο ανάμεσα σε δύο
τεμάχια ξύλου. Έτσι θα εξασφαλιστεί καθαρή κοπή
χωρίς υπερβολική δόνηση ή σχίσιμο του μετάλλου.
Πάντα να θυμάστε ότι δεν πρέπει να ασκείτε
υπερβολική δύναμη στη λεπίδα κοπής γιατί αυτό
μειώνει την ωφέλιμη ζωή της λεπίδας και προκαλεί
δαπανηρή θραύση της λεπίδας.
Ο συμπαγής σχεδιασμός του περιβλήματος μοτέρ
και του περιβλήματος ατράκτου του πριονιού
επιτρέπει κοπή εξαιρετικά κοντά σε δάπεδα, γωνίες
και άλλες δύσκολες περιοχές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γενικά συνιστάται κατά την κοπή
των μετάλλων να απλώνετε μια λεπτή στρώση
λαδιού ή άλλου λιπαντικού κατά μήκος της
γραμμή μπροστά από την κοπή του πριονιού, για
ευκολότερη λειτουργία και μεγαλύτερο χρόνο ζωής
της λεπίδας.
ΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΒΥΘΙΣΗΣ ΞΥΛΟ ΜΟΝΟ (ΕΙΚ. 11)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το αρχικό βήμα στην κοπή εσωτερικού ανοίγματος
είναι να μετρηθεί η επιφάνεια που πρόκειται να
κοπεί και να σημανθεί καθαρά με μολύβι, κιμωλία
ή χαράκτη. Χρησιμοποιείτε την κατάλληλη λεπίδα
για την εκάστοτε εφαρμογή. Η λεπίδα θα πρέπει
να έχει μήκος μεγαλύτερο από 8,89 cm (3-1/2")
και θα πρέπει να εκτείνεται πέρα από το πέλμα και
το πάχος του τεμαχίου εργασίας κατά την κοπή.
Εισάγετε τη λεπίδα μέσα στο σφιγκτήρα λεπίδας.
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη
μείωση κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιήστε
το εργαλείο και αφαιρέστε το
σετ μπαταριών προτού προβείτε
171
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή αφαιρέσετε/εγκαταστήσετε
παρελκόμενα ή εξαρτήματα. Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση ενδέχεται να
προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό
τους εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί πρόσθετη
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό
αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε
ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε
ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά
για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν
τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ’
αυτά τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε
ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το
φορτιστή από την πρίζα, προτού τον
καθαρίσετε. Τυχόν ακαθαρσίες και
γράσο μπορούν να απομακρυνθούν
από το εξωτερικό τμήμα ενός φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, όχι μεταλλική βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε
διαλύματα καθαρισμού.
172
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ’ αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DEWALT.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος
θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά,
μπορείτε να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση
μετά την πώληση και πληροφορίες υπευθύνων στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει
να επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να
παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες
πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε
της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το
εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από το
εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών Li-Ion είναι
ανακυκλώσιμες. Παραδίδετέ τις στο κατάστημα
αγοράς ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με
σωστό τρόπο
173
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DEWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL
Tel: FR
Fax:
Danmark
DEWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel: 06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
Τηλ: 00302108981616
DEWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DEWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DEWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
Tel: 31 164 283 063
DEWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DEWALT Limited, SARL
Tel: 214 66 75 00
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DEWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DEWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N410681
32 15 47 37 63
32 15 47 37 64
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
12/14
Download PDF

advertising