PD1200AV | Black&Decker PD1200AV CAR VAC Type H1 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588779-56 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
PD1200AV
2
3
4
5
ČESKY
Použití výrobku
Váš ruční vysavač BLACK+DECKER PD1200AV Dustbuster® je určen pro nenáročné suché vysávání ve vozidlech. Toto zařízení je napájeno z elektrického systému
vozidla a je připojeno k zásuvce zapalovače cigaret.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití.
♦
Bezpečnostní pokyny
♦
Varování! Přečtěte si
všechny bezpečnostní
pokyny a bezpečnostní
výstrahy. Nedodržení níže
uvedených varování a pokynů může vést k způsobení
úrazu elektrickým proudem,
k vzniku požáru nebo k vážnému zranění.
♦
♦
♦ Před použitím tohoto výrobku
si pečlivě přečtěte celý tento
návod.
♦ V tomto návodu je
popsáno určené použití
tohoto výrobku. Použití
jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních
operací, než je doporučeno
tímto návodem, může
způsobit poranění obsluhy.
♦ Uschovejte tento návod pro
další použití.
Použití výrobku
♦ Nepoužívejte tento vysavač
♦
6
pro vysávání kapalin nebo
materiálů, které by se mohly
vznítit.
Nepoužívejte tento vysavač
v blízkosti vody.
Neponořujte tento vysavač do
vody.
Nikdy neodpojujte zástrčku
od zásuvky taháním za
napájecí kabel. Veďte kabel
tak, aby nepřecházel přes
ostré hrany nebo horké
a mastné povrchy.
Tento výrobek mohou
používat děti starší 8 let
a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými či
duševními schopnostmi nebo
s nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud budou pod
dozorem nebo pokud budou
seznámeny s bezpečným
použitím tohoto výrobku
a pokud pochopili, jaké
nebezpečí hrozí při jeho
použití. S tímto výrobkem
si nesmí hrát děti. Čištění
a uživatelská údržba nesmí
být prováděny dětmi bez
dozoru.
Toto zařízení může být
použito pouze s napájecí
jednotkou, která je dodána
s tímto zařízením.
♦ Toto zařízení může
být napájeno pouze
bezpečnostním extra nízkým
napětím, které se musí
shodovat s údaji uvedenými
na zařízení.
proveďte jeho výměnu.
♦ Nikdy se nepokoušejte
demontovat nebo vyměnit jiné
díly, než jsou díly uvedené
v tomto návodu.
Doplňkové bezpečnostní
pokyny
Zbytková rizika
Je-li výrobek používán jiným způsobem, než je uvedeno v přiložených
bezpečnostních varováních, mohou
se objevit dodatečná zbytková
rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití,
dlouhodobého použití atd.
Kontroly a opravy
♦ Před použitím zkontrolujte,
zda se na tomto zařízení
nenachází žádné poškozené
nebo vadné části.
Zkontrolujte, zda nejsou
rozbity jeho části a zda
nejsou poškozeny spínače
nebo jiné díly, které by mohly
ovlivnit jeho provoz.
♦ Nepoužívejte toto zařízení,
je-li jakákoli jeho část
poškozena.
♦ Poškozené a zničené díly
nechejte opravit nebo
vyměnit v autorizovaném
servisu.
♦ Pravidelně kontrolujte, zda
není poškozen napájecí
kabel. Je-li napájecí kabel
poškozen nebo zničen,
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou
používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou
být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦ Zranění způsobená
kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená
kontaktem s jakoukoli horkou
částí.
♦ Zranění způsobená při
výměně jakýchkoli dílů nebo
7
příslušenství.
♦ Zranění způsobená
dlouhodobým použitím
zařízení. Používáte-li
jakékoli zařízení delší dobu,
zajistěte, aby byly prováděny
pravidelné přestávky.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Hadice
Průhledná dvířka
Konektor pro zapalovač cigaret
Západka dvířek
Uvolňovací tlačítko nádoby na nečistoty
Vyjímatelná nádoba na nečistoty
Příchytka příslušenství
Kombinovaná hubice 2 v 1
Štěrbinový nástavec
Sestavení
Montáž příslušenství (obr. B, C, D, E, F
a G)
Kombinovaná hubice příslušenství 2 v 1 (11) obsahuje
kartáč, který lze při oprašování a vysávání čalounění
sklopit dopředu.
♦ Chcete-li nasadit příslušenství, stiskněte
příchytku (10) a nasuňte příslušenství na
rukojeť (2) (obr. B a C).
♦ Chcete-li příslušenství sejmout, stiskněte
příchytku (10) a sejměte příslušenství
z rukojeti.
Rukojeť (2) může být z hadice (4) sejmuta, což v případě
potřeby umožní nasazení příslušenství přímo na hadici.
Sejmutí rukojeti:
♦ Odpojte rukojeť (2) od vysavače.
♦ Otočte uvolňovací kroužek rukojeti (3) proti
směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo
k uvolnění příchytek (obr. D).
♦ Vytáhněte hadici (4) z rukojeti (2) (obr. E).
♦ Upevněte příslušenství přímo k manžetě
hadice (obr. F).
Nasazení rukojeti:
♦ Sejměte příslušenství z hadice.
♦ Zasuňte hadici (4) do rukojeti (2). Otočte
uvolňovací kroužek rukojeti (3) ve směru
pohybu hodinových ručiček tak, aby došlo
k jeho zajištění.
Elektrická bezpečnost
Toto zařízení je určeno pro napájení akumulátory vozidel s napájecím
napětím 12 V a s uzemněným
záporným pólem.
Varování! Konektor zapalovače
cigaret je osazen neopravitelnou
bezpečnostní pojistkou. Pojistka
může být průchozí i v případě
závady. Nastane-li tento případ,
pojistka musí být společně s konektorem a kabelem vyměněna
výrobcem nebo v autorizovaném
servisu BLACK+DECKER, aby bylo
zabráněno možným rizikům.
Použití
Připojení k napájecí zásuvce vozidla
♦
♦
♦
Varování! Neprovozujte tento
výrobek ve vozidlech, kde mají akumulátory uzemněn kladný pól, nebo
kde mají akumulátory jiné napětí.
Ujistěte se, zda je vysavač vypnutý.
Ze zásuvky vozidla vyjměte zapalovač cigaret.
Zasuňte konektor (6) do zásuvky zapalovače
cigaret.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
♦
Chcete-li vysavač zapnout, přesuňte spínač
zapnuto/vypnuto (1) doprava.
♦ Chcete-li vysavač vypnout, přesuňte spínač
zapnuto/vypnuto (1) doleva tak, aby došlo
k jeho zapadnutí do polohy vypnuto.
Je-li akumulátor vozidla v dobrém stavu, toto zařízení
může být nepřetržitě používáno až 30 minut, aniž by
došlo k znatelnému poklesu jeho výkonu.
Varování! Dlouhodobé použití tohoto zařízení bude
vybíjet akumulátor vozidla. Při práci s tímto vysavačem
nenechávejte v chodu motor vozidla, protože by mohlo
dojít k zkrácení provozní životnosti vysavače.
Popis
Tento výrobek se skládá z několika nebo ze všech
následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Snímatelná rukojeť
3. Uvolňovací kroužek rukojeti
8
Vysávání
Výměna filtrů
♦
Výměna fi ltrů by měla být prováděna každých 6 až
9 měsíců nebo vždy, když jsou opotřebovány nebo
poškozeny. Výměnné filtry si můžete zakoupit u autorizovaného prodejce BLACK+DECKER (katalogové
číslo VF90-XJ):
♦ Podle výše uvedeného postupu vyjměte
použité filtry.
♦ Podle výše uvedeného postupu nainstalujte do
vysavače nové filtry.
♦
♦
♦
Při práci s vysavačem se ujistěte, zda není sací
hadice přiskřípnuta, zkroucena nebo ucpána.
Rukojeť (2) může být snadno sejmuta
z vysavače, což vám umožní, abyste dosáhli
až do vzdálenosti 1,5 m od vysavače.
Je-li sejmuta rukojeť (2), vysavač může být při
přenášení uchopen za zabudovanou rukojeť.
Rukojeť (2) může být sejmuta také z hadice (4),
a tak je v případě potřeby umožněno nasazení
příslušenství přímo na manžetu hadice.
Ochrana životního prostředí
Čištění a údržba
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Čištění nádoby na nečistoty (obr. H, I, J
a K)
Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o tento výrobek a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
♦ Uvolněte západku dvířek (7) a otevřete
průhledná dvířka (5) o 180° tak, aby došlo
k jejich zajištění v otevřené poloze.
♦ Vyprázdněte zásobník na nečistoty lehkým
poklepem o okraj odpadkového koše.
♦ Zavřete průhledná dvířka (5) a ujistěte se, zda
jsou řádně zajištěna.
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Čištění filtrů (obr. L, M, N, O, P, Q, R, S, T)
♦
Stiskněte uvolňovací tlačítko nádoby na
nečistoty (8) (obr. L).
♦ Otočte nádobu na nečistoty (obr. M).
♦ Oddělte nádobu na nečistoty od vysavače
(obr. N).
♦ Vyčistěte filtr provedením 3 otočení proti směru
pohybu hodinových ručiček (obr. O).
♦ Vyjměte filtr z nádoby na nečistoty (obr. P)
a pomocí kartáče z něj odstraňte všechen
prach.
♦ Odstraňte z nádoby na nečistoty všechny
zbytky prachu (obr. Q).
♦ Ujistěte se, zda je nádoba na nečistoty
otevřena (obr. R).
♦ Omyjte nádobu na nečistoty teplým
saponátovým roztokem (obr. S).
♦ Omyjte filtry v teplém saponátovém roztoku
(obr. T).
♦ Ujistěte se, zda jsou filtry suché.
♦ Vložte filtry zpět do vysavače a otočte s nimi
ve směru pohybu hodinových ručiček tak, aby
došlo k jejich řádnému zajištění.
♦ Zavřete dvířka nádoby na nečistoty. Ujistěte
se, zda došlo k zajištění uvolňovací západky
(8).
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění
odpojte kabel vysavače od napájení.
Občas zařízení otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte
žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
Neponořujte toto zařízení do vody.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
zástupci autorizovaného servisu, který zařízení odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto
návodu. Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com.
Technické údaje
PD1200AV
Napájecí napětí
Hmotnost
V
kg
12
1,49
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro profesionální uživatele tohoto výrobku. Tato záruka je nabízena mimořádně a žádným způsobem neovlivní vaše
smluvní práva, jste-li soukromý neprofesionální uživatel.
Tato záruka je platná ve všech členských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA V TRVÁNÍ JEDNOHO ROKU
Dojde-li během 12 měsíců od zakoupení výrobku
Black & Decker k poškození tohoto výrobku z důvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského zpracování,
9
společnost Black & Decker zaručuje bezplatnou výměnu
všech poškozených částí nebo – dle našeho uvážení –
bezplatnou výměnu celého nářadí, za předpokladu, že:
♦ Tento výrobek byl používán pouze správným
způsobem a v souladu s pokyny uvedenými
v návodu pro jeho obsluhu.
♦ Tento výrobek byl vystaven běžnému použití
a opotřebování.
♦ Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými
osobami.
♦ Byl předložen doklad o zakoupení.
♦ Tento výrobek Black & Decker byl byl vrácen
kompletní se všemi původními komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte autorizovaného prodejce BLACK+DECKER v katalogu prodejců BLACK+DECKER nebo kontaktujte prodejce BLACK+DECKER
na adrese, která je uvedena v tomto návodu. Seznam
autorizovaných servisů BLACK+DECKER a všechny podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.blackanddecker.co.uk.
zst00283680 - 08-10-2015
10
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising