PD1200AV | Black&Decker PD1200AV CAR VAC Type H1 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511113-92 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
PD1200AV
2
3
4
5
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Použitie výrobku
Váš ručný vysávač BLACK+DECKER PD1200AV
Dustbuster® je určený na nenáročné suché vysávanie
vo vozidlách. Toto zariadenie je napájané z elektrického
systému vozidla a je pripojené k zásuvke zapaľovača
cigariet. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské
použitie.
♦ Nepoužívajte tento vysávač
na vysávanie kvapalín alebo
materiálov, ktoré by sa mohli
vznietiť.
♦ Nepoužívajte tento vysávač
v blízkosti vody.
♦ Neponárajte tento vysávač do
vody.
♦ Nikdy neodpájajte zástrčku
od zásuvky ťahaním za
prívodný kábel. Veďte kábel
tak, aby neprechádzal cez
ostré hrany alebo horúce
a mastné povrchy.
♦ Tento výrobok môžu používať
deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými či
duševnými schopnosťami
alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, ak
budú pod dozorom alebo
ak budú oboznámené
s bezpečným použitím tohto
výrobku a ak pochopili,
aké nebezpečenstvo hrozí
pri jeho použití. S týmto
výrobkom sa nesmú hrať
deti. Čistenie a používateľskú
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie nižšie
uvedených varovaní a pokynov môže viesť k spôsobeniu
úrazu elektrickým prúdom,
k vzniku požiaru alebo k vážnemu zraneniu.
♦ Pred použitím tohto výrobku
si pozorne prečítajte celý
tento návod.
♦ V tomto návode je
popísané určené použitie
tohto výrobku. Použitie
iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia
a vykonávanie iných
pracovných operácií, než sa
odporúča týmto návodom,
môže spôsobiť poranenie
obsluhy.
♦ Uschovajte tento návod na
ďalšie použitie.
6
údržbu nesmú vykonávať deti
bez dozoru.
♦ Toto zariadenie sa môže
použiť iba s napájacou
jednotkou, ktorá je dodaná
s týmto zariadením.
♦ Toto zariadenie môže byť
napájané iba bezpečnostným
extra nízkym napätím, ktoré
sa musí zhodovať s údajmi
uvedenými na zariadení.
kábel. Ak je napájací kábel
poškodený alebo zničený,
vymeňte ho.
♦ Nikdy sa nepokúšajte
demontovať alebo vymeniť
iné diely, než sú diely
uvedené v tomto návode.
Doplnkové bezpečnostné
pokyny
Zvyškové riziká
Ak sa výrobok používa iným spôsobom, než je uvedené v priložených
bezpečnostných varovaniach,
môžu sa objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť
v dôsledku nesprávneho použitia,
dlhodobého použitia atď.
Kontroly a opravy
♦ Pred použitím skontrolujte,
či sa na tomto zariadení
nenachádzajú žiadne
poškodené alebo chybné
časti. Skontrolujte, či nie sú
rozbité jeho časti a či nie sú
poškodené spínače alebo iné
diely, ktoré by mohli ovplyvniť
jeho prevádzku.
♦ Nepoužívajte toto zariadenie,
ak je akákoľvek jeho časť
poškodená.
♦ Poškodené a zničené diely
nechajte opraviť alebo
vymeniť v autorizovanom
servisnom stredisku.
♦ Pravidelne kontrolujte, či
nie je poškodený napájací
Napriek tomu, že sa dodržiavajú
príslušné bezpečnostné predpisy
a používajú sa bezpečnostné
zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú
nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené
kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou
sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené
kontaktom s akoukoľvek
7
horúcou časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri
výmene akýchkoľvek dielov
alebo príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené
dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek
náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné
prestávky.
Popis
Tento výrobok sa skladá z niekoľkých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Odoberateľná rukoväť
3. Uvoľňovací krúžok rukoväti
4. Hadica
5. Priehľadné dvierka
6. Konektor pre zapaľovač cigariet
7. Západka dvierok
8. Uvoľňovacie tlačidlo nádoby na nečistoty
9. Vyberateľná nádoba na nečistoty
10. Príchytka príslušenstva
11. Kombinovaná hubica 2 v 1
12. Štrbinový násadec
Zostavenie
Montáž príslušenstva (obr. B, C, D, E, F a G)
Kombinovaná hubica príslušenstva 2 v 1 (11) obsahuje
kefu, ktorú je možné pri oprašovaní a vysávaní čalúnenia sklopiť dopredu.
♦ Ak chcete nasadiť príslušenstvo, stlačte
príchytku (10) a nasuňte príslušenstvo na
rukoväť (2) (obr. B a C).
♦ Ak chcete príslušenstvo odobrať, stlačte
príchytku (10) a odoberte príslušenstvo
z rukoväti.
Rukoväť (2) sa môže z hadice (4) odobrať, čo v prípade
potreby umožní nasadenie príslušenstva priamo na
hadicu. Vybratie rukoväti:
♦ Odpojte rukoväť (2) od vysávača.
♦ Otočte uvoľňovací krúžok rukoväti (3) proti
smeru pohybu hodinových ručičiek, aby došlo
k uvoľneniu príchytiek (obr. D).
♦ Vytiahnite hadicu (4) z rukoväti (2) (obr. E).
♦ Upevnite príslušenstvo priamo k manžete
hadice (obr. F).
Nasadenie rukoväti:
♦ Odoberte príslušenstvo z hadice.
♦ Zasuňte hadicu (4) do rukoväti (2). Otočte
uvoľňovací krúžok rukoväti (3) v smere pohybu
hodinových ručičiek tak, aby došlo k jeho
zaisteniu.
Elektrická bezpečnosť
Toto zariadenie je určené na napájanie akumulátormi vozidiel s napájacím napätím 12 V a s uzemneným
záporným pólom.
Varovanie! Konektor zapaľovača
cigariet je osadený neopraviteľnou bezpečnostnou poistkou.
Poistka môže byť v chode i v prípade poruchy. Ak nastane tento
prípad, poistku musí spoločne
s konektorom a káblom vymeniť
výrobca alebo autorizovaný servis
BLACK+DECKER, aby sa zabránilo možným rizikám.
Použitie
Pripojenie k napájacej zásuvke auta
♦
♦
♦
Varovanie! Nepoužívajte tento
výrobok vo vozidlách, kde majú
akumulátory uzemnený kladný
pól, alebo kde majú akumulátory
iné napätie.
Uistite sa, či je vysávač vypnutý.
Zo zásuvky auta vyberte zapaľovač cigariet.
Zasuňte konektor (6) do zásuvky zapaľovača
cigariet.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
♦
Ak chcete vysávač zapnúť, presuňte hlavný
vypínač (1) doprava.
♦ Ak chcete vysávač vypnúť, presuňte hlavný
vypínač (1) doľava tak, aby došlo k jeho
zapadnutiu do polohy vypnuté.
Ak je akumulátor vozidla v dobrom stave, toto zariadenie
sa môže nepretržite používať až 30 minút bez toho, aby
8
došlo k znateľnému poklesu jeho výkonu.
Varovanie! Dlhodobé použitie tohto zariadenia bude
vybíjať akumulátor vozidla. Pri práci s týmto vysávačom
nenechávajte v chode motor vozidla, pretože by mohlo
dôjsť k skráteniu prevádzkovej životnosti vysávača.
♦
Zavrite dvierka nádoby na nečistoty. Uistite sa,
či došlo k zaisteniu uvoľňovacej západky (8).
Varovanie! Pred akoukoľvek údržbou alebo čistením
odpojte kábel vysávača od napájania.
Občas zariadenie utrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá. Neponárajte toto zariadenie do vody.
Vysávanie
♦
♦
♦
♦
Pri práci s vysávačom sa uistite, či nie je
nasávacia hadica priškripnutá, skrútená alebo
upchatá.
Rukoväť (2) sa môže jednoducho odobrať
z vysávača, čo Vám umožní, aby ste dosiahli
až do vzdialenosti 1,5 m od vysávača.
Ak je odobratá rukoväť (2), vysávač môže
byť pri prenášaní uchopený za zabudovanú
rukoväť.
Rukoväť (2) sa môže tiež odobrať z hadice
(4), a tak je v prípade potreby umožnené
nasadenie príslušenstva priamo na manžetu
hadice.
Výmena filtrov
Filtre by sa mali vymieňať každých 6 až 9 mesiacov
alebo vždy, keď sú opotrebované alebo poškodené.
Výmenné filtre si môžete kúpiť u autorizovaného predajcu BLACK+DECKER (katalógové číslo VF90-XJ):
♦ Podľa vyššie uvedeného postupu vyberte
použité filtre.
♦ Podľa vyššie uvedeného postupu nainštalujte
do vysávača nové filtre.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.
Čistenie a údržba
Čistenie nádoby na nečistoty (obr. H, I, J
a K)
Ak nebudete výrobok BLACK+DECKER ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Vaše náradie BLACK+DECKER bolo skonštruované tak,
aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o tento výrobok a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
♦ Uvoľnite západku dvierok (7) a otvorte
priehľadné dvierka (5) o 180° tak, aby došlo
k ich zaisteniu v otvorenej polohe.
♦ Vyprázdnite zásobník na nečistoty miernym
poklepaním o okraj odpadkového koša.
♦ Zavrite priehľadné dvierka (5) a uistite sa, či sú
riadne zaistené.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Čistenie filtrov (obr. L, M, N, O, P, Q, R,
S, T)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Spoločnosť BLACK+DECKER poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov BLACK+DECKER po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
zástupcovi autorizovaného servisu, ktorý zariadenie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo nádoby na
nečistoty (8) (obr. L).
Otočte nádobu na nečistoty (obr. M).
Oddeľte nádobu na nečistoty od vysávača
(obr. N).
Vyčistite filter vykonaním 3 otočení proti smeru
pohybu hodinových ručičiek (obr. O).
Vyberte filter z nádoby na nečistoty (obr. P)
a pomocou kefy z neho odstráňte všetok
prach.
Odstráňte z nádoby na nečistoty všetky zvyšky
prachu (obr. Q).
Uistite sa, či je nádoba na nečistoty otvorená
(obr. R).
Umyte nádobu na nečistoty teplým
saponátovým roztokom (obr. S).
Umyte filtre v teplom saponátovom roztoku
(obr. T).
Uistite sa, či sú filtre suché.
Vložte filtre späť do vysávača a otočte s nimi
v smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby
došlo k ich riadnemu zaisteniu.
Miesto najbližšieho autorizovaného ser visu
BLACK+DECKER nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
BLACK+DECKER a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Technické údaje
PD1200AV
Napájacie napätie
Hmotnosť
V
kg
12
1,49
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateľov tohto výrobku. Táto
záruka sa ponúka ako mimoriadna a žiadnym spôsobom neovplyvní Vaše zmluvné práva, ak ste súkromný
9
neprofesionálny používateľ. Táto záruka je platná vo
všetkých členských štátoch EÚ a európskej zóny voľného obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA V TRVANÍ JEDNÉHO ROKU
Ak dôjde poč as 12 mesiacov od kúpy v ýrobku
Black & Decker k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského spracovania, spoločnosť Black & Decker zaručuje bezplatnú
výmenu všetkých poškodených častí alebo – podľa
nášho uváženia – bezplatnú výmenu celého náradia,
za predpokladu, že:
♦ Tento výrobok sa používal iba správnym
spôsobom a v súlade s pokynmi uvedenými
v návode na jeho obsluhu.
♦ Tento výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
♦ Tento výrobok neopravovali neoprávnené
osoby.
♦ Bol predložený doklad o kúpe.
♦ Tento výrobok Black & Decker bol vrátený
kompletný so všetkými pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho
autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte autorizovaného predajcu BLACK+DECKER v katalógu
predajcov BLACK+DECKER alebo kontaktujte predajcu BLACK+DECKER na adrese, ktorá je uvedená
v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
BLACK+DECKER a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.blackanddecker.co.uk.
zst00283681 - 08-10-2015
10
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising