KA199 | Black&Decker KA199 RANDOM ORBIT SANDER instruction manual

372002 - 71 EST
www.blackanddecker.eu
KA199
Eesti keel
(Originaaljuhend)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie BLACK+DECKERi KA199 ekstsentriklihvmasin on
loodud puidu, metalli, plasti ja värvitud pindade lihvimiseks.
See tööriist on mõeldud ainult tarbijale kasutamiseks.
b.
Ohutuseeskirjad
c.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
d.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele
(juhtmeta) elektritööriistadele.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
3.
a.
e.
Tööala ohutus
Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud. Korrast ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista
kasutamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
f.
g.
Elektriohutus
Elektritööriista pistikud peavad sobima pistikupesaga. Ärge kunagi mingil moel muutke
pistikut. Ärge kasutage maandusega elektritööriistade puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja
sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
Vältige kehalist kontakti selliste maandatud
pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja
külmkapid. Elektrilöögi saamise oht suureneb, kui
teie keha on maandatud.
Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte
või märgadesse tingimustesse. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi kasutage elektritööriista juhet selle kandmiseks,
tõmbamiseks ega pistiku eemaldamiseks vooluvõrgust. Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate
servade ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis kaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset
(RCD). Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Isiklik ohutus
Säilitage valvsus, jälgige, mida te teete, ning
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi,
narkootikumide või arstimite mõju all olles. Kui
g.
4
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või
hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
kaitseprille. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge, et enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist
on käivituslüliti väljalülitatud asendis. Kui kanda
tööriista sõrm lülitil või ühendades toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni muu
võti võib tekitada kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke tasakaalu. See tagab tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides parema kontrolli.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed,
riided ja kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad, ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed
ja kogumisseadmed, siis veenduge, et need on
ühendatud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada tolmuga
seotud ohte.
Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Õige elektritööriist teeb töö paremini ja ohutumalt
kiirusel, milleks see on mõeldud.
Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist
sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa
lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriista hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Need ettevaatusabinõud vähendavad elektritööriista soovimatu
käivitamise ohtu.
Hoidke kasutusel mitteolevaid elektritööriistu
lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage tööriista kasutada inimestel, kes tööriista ei tunne või
pole lugenud seda kasutusjuhendit. Oskamatutes
kätes on elektritööriistad ohtlikud.
Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud,
detailid on terved ja puuduvad muud tingimused,
mis võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustatud
tööriist tuleb enne kasutamist remontida. Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti
hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud
kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid on
lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid
jne vastavalt sellele kasutusjuhendile, võttes
arvesse nii töötingimusi kui ka tehtava töö iseloomu. Tööriista kasutamine muuks kui ettenähtud
otstarbeks võib põhjustada ohtliku olukorra.
5.
a.
Muud ohud.
Teenindus
Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi. See tagab tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui kasutate tööriista, mida pole hoiatustes märgitud. Need ohud võivad
tekkida valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise
jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need
on järgmised:
 Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate osade
puudutamisel.
 Vigastused osade või tarvikute vahetamisel.
 Vigastuste tekkimine seadme pikemaajalisel kasutamisel. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel
tehke regulaarselt puhkepause.
 Kuulmiskahjustused.
 Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks puiduga töötamisel, eriti tamme, pöögi ja
MDF-plaatide puhul).
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad hoiatused lihvmasinate
jaoks
 Kui te teete tööd, mille käigus võib lõiketarvik
puutuda kokku varjatud juhtmetega, hoidke
elektritööriista ainult isoleeritud hoidepindadest.
Voolu all oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad
voolu alla ka elektritööriista lahtised metallosad ning
võivad anda kasutajale elektrilöögi.
 Kinnitage ja toestage detail klambrite või muul
praktilisel viisil kindlale alusele. Detaili hoidmisel
käega või vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib
selle üle kaduda kontroll.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud
vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele
katsemeetodile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareeritud vibratsioonitaset võib samuti
kasutada kokkupuute esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Kokkupuude lihvimisel tekkiva tolmuga või selle sissehingamine võib mõjuda
halvasti seadme kasutaja ning võimalike kõrvalseisjate tervisele. Kandke tolmumaski, mis
on mõeldud kaitseks tolmu ja aurude eest, ning
veenduge, et tööalasse sisenevad isikud oleksid samuti kaitstud.





Hoiatus! Tööriista tegeliku kasutamise ajal tekkiva vibratsiooni väärtused võivad selle kasutamisviisist sõltuvalt
deklareeritud väärtustest erineda. Vibratsioonitase võib
tõusta üle deklareeritud taseme.
Eemaldage pärast lihvimist hoolikalt kogu tolm.
Olge eriti ettevaatlik, kui lihvite värvi, mis võib sisaldada pliid, või kui töötate sellise puidu/metalliga,
mille lihvimisel võib eralduda mürgist tolmu:
Ärge laske tööpiirkonda lapsi ega rasedaid naisi.
 Ärge sööge, jooge ega suitsetage tööpiirkonnas.
 Kõrvaldage tolmuosakesed ja muud jäägid
ohutult.
Käesolev tööriist ei ole ette nähtud kasutamiseks
selliste isikute (sh laste) käes, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel
puuduvad vajalikud kogemused või teadmised. See
on lubatud vaid siis, kui neid valvab või juhendab
seadme kasutamisel nende ohutuse eest vastutav
isik. Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei
mängiks seadmega.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud
otstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või tööriista kasutamine viisil, mida selles
kasutusjuhendis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse või varalise kahju ohtu.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb
võtta arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks
reaalse kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on
välja lülitatud või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on toodud järgmised piktogrammid koos kuupäevakoodiga:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks lugege
tähelepanelikult kasutusjuhendit.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Veenduge alati, et
toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtusele.
Kõrvaliste isikute ohutus


Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks selliste isikute (sh laste) käes, kelle füüsilised, sensoorsed
või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad
vajalikud kogemused või teadmised. See on lubatud
vaid siis, kui neid valvab või juhendab seadme kasutamisel nende ohutuse eest vastutav isik.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.

5
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või BLACK+DECKER volitatud
hoolduskeskusel välja vahetada.,
Pikenduskaabli kasutamine
 Kasutage alati ainult tunnustatud pikenduskaablit, mis
sobib laadija sisendvõimsusega (vt tehnilisi andmeid).
Enne kasutamist veenduge, et pikenduskaabel pole
kahjustatud ega kulunud. Vahetage kahjustatud või
defektne pikenduskaabel välja. Kui kasutate kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti. Kui kasutate
pikendusjuhet, mis ei sobi tööriista toitesisendiga
või mis on kahjustunud või muul moel rikkis, võib see
põhjustada tulekahju- või elektrilöögi ohtu.
Lukustamise/sulgemise liugur
Lihvija on varustatud lülitiga, mis võimaldab lukustada selle
pikemaks ajaks ning avada juhusliku käivitamise vältimiseks.
Osad
Sulgemine (joonis D)
 Tööriista sulgemiseks (asend OFF), veenduge, et
labalüliti (1) pole alla vajutatud ja suruge liugurit (2)
paremale lukustatud asendisse. Labalülitit ei saa
alla vajutada, kui lüliti on lukustatud asendis.
 Labalüliti avamiseks suruge liugur vasakule avatud
asendisse. Labalülitit ei saa alla vajutada.
Lukustamine (joonis C)
 Tööriista lukustamiseks vajutage labalülitit (1) ühe
käega ja suruge teise käega liugur (2) paremale
lukustatud asendisse, nagu näidatud joonisel C.
 Tööriista peatamiseks suruge liugur vasakule avatud
asendisse ja vabastage labalüliti.
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Sisse-/väljalülitamise labalüliti
2. Lukustamise/sulgemise liugur
3. Lihvimispadi
4. Tolmuport
5. Kanister
Kokkupanemine
Tolmu kogumine (joonis E)
Hoiatus! Lihvimistolmu kogumisel lihvitava pinna kattelt
(polüuretaan, linaseemne õli jne) võib toimuda isesüttimine lihvija tolmukotis või mujal ja põhjustada tulekahju.
Riski vähendamiseks tühjendage sageli kott ning järgige
rangelt kasutusjuhendit ja katte tootja juhiseid.
 Kanistri kinnitamiseks lihvija külge joondage sooned
(6) kanistris (5) tolmupordi (4) tuumadega (7).
Veenduge, et kanistri ava pikem külg (10) on pordi
ülemisel küljel.
 Libistage kanister tolmupordile ja keerake kanistrit
päripäeva, et lukustada see oma kohal, nagu näidatud joonisel E.
 Eemaldamiseks keerake kanistrit vastupäeva ja
libistage kanister maha.
 Kanistri tühjendamiseks eemaldage see tolmupordi
küljest ja visake lihvimisjäägid sobivasse jäätmemahutisse.
Hoiatus! Enne kokkupanemist veenduge, et tööriist on
välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.
Takjakinnitusega lihvimisketta kinnitamine (joonis A)
Hoiatus! lukustage lihvija lihvimisketta rakendamisel.
Vt „Avamise“ osa. Teie lihvija on mõeldud kasutamiseks
127 mm liivapaberitega, millel on 8-auguline muster tolmuärasti jaoks.
Parima tulemuse saamiseks kasutage BLACK+DECKER
tarvikuid.
 Teie lihvija on mõeldud kasutamiseks kas karbiidvõrgust liivapaberi või standardse liivapaberiga, millel
on 8-auguline muster tolmuärasti jaoks.
 Lihvimisketta (6) kinnitamiseks asetage see ettevaatlikult lihvimispadja (3) peale, tagades, et ketta
augud on kohakuti padja aukudega, ning vajutage
ketas tugevalt oma kohale.
 Takjakinnituse kinnitussüsteemi lihvimiskettale saab
lihtsalt eemaldada, tõmmates selle lihtsalt maha.
Seda saab soovi korral uuesti kasutada.
Hooldamine
Teie tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt puhastada.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal omas tempos töötada. Ärge
koormake tööriista üle.
Hoiatus! Enne mis tahes hooldustööde tegemist lülitage
tööriist välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
 Puhastage tööriista ventilatsiooniavasid regulaarselt
pehme harja või kuiva lapiga.
 Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid
puhastusvahendeid.
Sisse/välja
 Hoidke lihvijat, nagu näidatud joonisel C. ja pigistage
nii,et labalüliti (1) läheb kokku tööriistale samal ajal
survet avaldamata.
 Tööriista väljalülitamiseks vabastage labalüliti.
Toitepistiku vahetamine (ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui paigaldada tuleb uus voolujuhe:
 Kõrvaldage vana pistik ohutult.
 Ühendage pruun juhe uue pingestatud pistiku faasiklemmiga.
 Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 5 A.
Kasutamine
Haarake lihvijast, nagu näidatud joonisel B, ja lülitage
SISSE. Liigutage seda pikkade, pühkivate tõmmetega
mööda pinda, lastes selle niimoodi oma tööd teha.
Kui surute tööriista vastu pinda lihvimise ajal, vähendate
eemaldamiskiirust ja tagajärjeks on ka madalama kvaliteediga viimistlus.
Kontrollige oma tööd sageli. Lihvijaga saab eemaldada
materjali kiiresti, eriti jämedama paberi korral.
6
Keskkonnakaitse
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie BLACK+DECKER toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
KA199 Ekstsentriklihvmasin
Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised
andmed” kirjeldatud tooted vastavad järgmistele
dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja pakkimine
aitab meil materjale taaskasutada.
Materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu
eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist prügilasse
või jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
See toode vastab ka direktiividele 2004/30/EU ja
2011/65/EU.
Lisateabe saamiseks kontakteeruge Stanley Europe‘iga järgmisel aadressil või vaadake teile sobivat
aadressi kasutusjuhendi lõpust.
BLACK+DECKER pakub võimalust Stanley Fat Maxi
toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode
volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi
võetakse.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupanemise eest ja kinnitab seda Black & Deckeri
nimel.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
BLACK+DECKER kohalikku esindusse, mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on BLACK+DECKERi
volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil www.2helpU.com
Ray Laverick
Ehitusjuht
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Suurbritannia
01/05/2015
Tehnilised andmed
KA199 (tüüp 1)
Sisendpinge
Vac
Tarbitav võimsus
W
230
260
Tallad (koormata)
mm
14 000
Lihvimisaluse pind
mm
ø125
Mass
kg
1,31 tööseade
tolmukotiga,
pakendita
LpA (helirõhk) 80,5 dB(A),
Määramatus (K) 3 dB(A)
LWA (helivõimsus) 91,5 dB(A),
Määramatus (K) 3dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetuna vastavalt EN 60745:
Vibratsioonitugevus (ah) 4,1 m/s2, määramatus (K)
1,5 m/s2
7
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel ja
pakub erilist garantiid. See garantii täiendab teie seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii kehtib
Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa
vabakaubanduspiirkonnas.
Kui 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast ilmneb
Black & Deckeri tootel materjali- või tootmisvigu või toote
mittevastavus, garanteerib Black & Decker, et asendab
katkised osad, parandab või asendab mõistlikus ulatuses
kulunud tooted, põhjustades kliendile võimalikult vähe
ebamugavust, kui tegemist pole järgmisega:
♦ Toodet on edasi müüdud, kasutatud professionaalsel
tasandil või välja üüritud;
♦ Toodet on valesti või hooletult kasutatud;
♦ Toode on võõrkehade, ainete või õnnetuste tõttu
kahjustunud;
♦ Toodet on üritanud remontida kolmandad isikud
peale Black & Deckeri volitatud remonditöökodade
ja Black & Deckeri hooldustöötajate.
Koos garantiinõudega tuleb müüjale või volitatud remonditöökojale esitada ostudokument. Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda Black & Deckeri
kohalikku esindusse, mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil www.2helpU.com
Külastage meie veebilehte www.blackanddecker.co.uk, et
registreerida oma uus BLACK+DECKERi toode ning olla
kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega. Lisateavet BLACK+DECKERi firmamärgi ja tootevaliku kohta
leiate veebilehelt www.blackanddecker.co.uk.
8
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша эксцентриковая шлифовальная машина KA199
BLACK+DECKER предназначена для шлифования
деревянных, металлических, пластиковых и окрашенных поверхностей. Данный инструмент предназначен
только для бытового использования.
d.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжёлой травмы.
e.
f.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования.
Термин «Электроинструмент» во всех приведённых
ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
3.
a.
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы электроинструменты создают искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних
лиц. Отвлечение внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим процессом.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна
соответствовать штепсельной розетке. Ни
в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле электроинструмента есть провод
заземления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим
током.
Во время работы с электроинструментом
избегайте физического контакта с заземлёнными объектами, такими как трубопроводы,
радиаторы отопления, электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током
увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождём или во влажной среде. Попадание воды
d.
e.
9
в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель
для переноски электроинструмента или для
вытягивания его вилки из штепсельной розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей электроинструмента. Повреждённый или запутанный кабель
увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом.
Не используйте электроинструмент, если Вы
устали, а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьёзной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные
очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски,
ботинок на нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников, значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что выключатель
находится в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой
выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закреплённым на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
получения тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда твёрдо
стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут попасть
в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжён устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование
устройства пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая, связанного с запылённостью рабочего пространства.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности
при работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные правила безопасности при работе шлифовальными
машинами

Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надёжно и безопасно
только при соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не
позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями,
работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность деталей и любых
других элементов электроинструмента, воздействующих на его работу. Не используйте
неисправный электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать
опасную ситуацию.

Держите инструмент за изолированные ручки
при выполнении операций, во время которых
режущий инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой. Контакт насадки с находящимся под напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические части электроинструмента также «живыми», что создаёт
опасность поражения оператора электрическим
током.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на неподвижной
поверхности. Если держать обрабатываемую
деталь руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом
или обрабатываемой деталью.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе шлифовальных
работ, может представлять опасность для
здоровья оператора и окружающих лиц. Надевайте респиратор, специально разработанный для защиты от пыли и паров, и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей
зоне, также были обеспечены средствами
индивидуальной защиты.




10
После окончания работы тщательно убирайте
всю образовавшуюся пыль.
Соблюдайте особую осторожность при удалении
краски, которая может иметь свинцовую основу,
или при шлифовании некоторых сортов дерева
или металла, которые могут быть источником
токсичной пыли:
Не позволяйте детям или беременным женщинам
находиться в рабочей зоне.
 Не принимайте пищу, не пейте и не курите
в рабочей зоне.
 Удаляйте частицы пыли и прочие отходы безопасным для окружающей среды способом.
Данное изделие не может использоваться людьми (включая детей) со сниженными физическими,
сенсорными и умственными способностями или
при отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют работу под
присмотром лица, отвечающего за их безопасность. Не позволяйте детям играть с электроинструментом.

При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер (2002/44/
EC) для людей, использующих в процессе работы
электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего
цикла, в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, и время, когда он работает
без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Назначение инструмента описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Использование
любых принадлежностей или приспособлений,
а также выполнение данным инструментом любых видов работ, не рекомендованных данным
руководством по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю и/или повреждению личного имущества.
Безопасность посторонних лиц


Маркировка инструмента
Данный инструмент не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или при отсутствии необходимого опыта или
навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Наравне с кодом даты на инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск получения травмы.
Электробезопасность
Остаточные риски
Данный инструмент защищён двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе. Следите за напряжением
электрической сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке электроинструмента.
При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не
вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним относятся:
 Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей прибора.
 Риск получения травмы во время смены деталей прибора или насадок.
 Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора. При
использовании прибора в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
 Ухудшение слуха.
 Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с прибором (например,
при обработке древесины, в особенности,
дуба, бука и ДВП).

Во избежание несчастного случая, замена повреждённого кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре BLACK+DECKER.
Использование удлинительного кабеля
 Всегда используйте удлинительные кабели установленного образца, соответствующие входной мощности данного электроинструмента (см. раздел «Технические характеристики»). Перед использованием
проверьте удлинительный кабель на наличие признаков повреждения, старения и износа. В случае
обнаружения повреждений удлинительный кабель
подлежит замене. При использовании кабельного
барабана, всегда полностью разматывайте кабель.
Использование не соответствующего входному напряжению инструмента и повреждённого или неисправного удлинительного кабеля может привести
к возгоранию и поражению электрическим током.
Вибрация
The declared vibration emission values stated in the
technical data and the declaration of conformity have
been measured in accordance with a standard test
method provided by EN 60745 and may be used for
comparing one tool with another. The declared vibration
emission value may also be used in a preliminary
assessment of exposure.
Составные части
Ваш прибор может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Переключатель блокировки выключателя/защиты
от непреднамеренного пуска
3. Шлифовальная подошва
4. Отверстие пылеотвода
5. Пылесборник
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации
может превышать заявленное значение.
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
электроинструмент выключен и отсоединён от электросети.
11
Крепление самоклеющихся шлифовальных кругов (Рис. А)
Внимание! Во время крепления шлифовального круга
всегда блокируйте пусковой выключатель. См. раздел
«Защита от непреднамеренного пуска». С данной
шлифмашиной используются шлифовальные круги
диаметром 127 мм и с 8-ю отверстиями для всасывания пыли. Для достижения наилучших результатов, используйте дополнительные принадлежности
BLACK+DECKER.
 С данной шлифмашиной используется шлифовальная бумага с карбидной сеткой или стандартная шлифовальная бумага с 8-ю отверстиями для
всасывания пыли.
 Чтобы установить шлифовальный круг (6), поместите его точно по центру шлифовальной
подошвы (3), совместите все отверстия в круге
с отверстиями в подошве и плотно прижмите круг
к подошве.
 Благодаря системе крепления на липучке шлифовальный круг легко отделяется от подошвы. При
желании, диск может использоваться повторно.
Защита от непреднамеренного пуска (Рис. D)
 Чтобы заблокировать инструмент от непреднамеренного пуска, убедитесь, что клавиша пускового
выключателя (1) не нажата, и переведите переключатель (2) вправо в положение блокировки.
Клавиша выключателя будет неактивна всё время, пока выключатель заблокирован.
 Чтобы разблокировать клавишу пускового выключателя, переведите переключатель влево
в положение разблокировки. Теперь клавиша
выключателя активна.
Пылеудаление (Рис. Е)
Внимание! Пыль, собранная во время шлифования
с поверхностей с защитным покрытием (полиуретан,
олифа и пр.) может самовозгореться в пылесборнике
или в любом другом месте и стать причиной возникновения пожара. Чтобы снизить риск возгорания,
часто опорожняйте пылесборник и строго следуйте
инструкциям производителя защитного покрытия
и приведённым в руководстве по эксплуатации шлифовальной машины.
 Чтобы установить пылесборник на шлифмашину,
выровняйте пазы (6) на пылесборнике (5) с выступами (7) на отверстии пылеотвода (4). Убедитесь, что более длинная сторона (10) отверстия
пылесборника находится на верхней стороне
отверстия пылеотвода.
 Надвиньте пылесборник на отверстие пылеотвода и поверните пылесборник по часовой стрелке,
фиксируя его на месте, как показано на Рисунке Е.
 Чтобы снять пылесборник, поверните пылесборник против часовой стрелки и стяните его с отверстия пылеотвода.
 Чтобы опорожнить пылесборник, снимите его
с отверстия пылеотвода и вытрясите его содержимое в соответствующий мусорный контейнер.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте перегрузки электроинструмента.
Включение/выключение
 Удерживая шлифмашину, как показано на Рисунке С, нажмите на клавишу пускового выключателя
(1), не оказывая давления на заготовку.
 Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу
пускового выключателя.
Эксплуатация
Удерживая шлифмашину, как показано на Рисунке В,
включите её. Ведите инструмент по обрабатываемой
поверхности длинными широкими штрихами, позволяя ему делать свою работу.
Чрезмерное давление на инструмент во время
шлифования значительно снижает скорость работы
и ухудшает качество отделки поверхности.
Регулярно проверяйте свою работу. Данная шлифмашина способна очень быстро удалять материал,
особенно с крупнозернистой шлифовальной бумагой.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надёжность
инструмента увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию выключайте инструмент
и отключайте его от источника питания.
 Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
Вашего инструмента мягкой щёткой или сухой
тканью.
 Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
Переключатель блокировки выключателя/защиты
от непреднамеренного пуска
Данная шлифмашина оборудована переключателем,
позволяющим блокировать выключатель для выполнения продолжительных по времени работ, а также
защитой от непреднамеренного пуска.
Блокировка выключателя (Рис. С)
 Чтобы заблокировать выключатель, одной рукой
нажмите на клавишу выключателя (1), другой рукой переведите переключатель (2) вправо в позицию блокировки, как показано на Рисунке С.
 Чтобы выключить инструмент, переведите переключатель влево в положение разблокировки
и отпустите клавишу выключателя.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
12
Декларация соответствия ЕС
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
BLACK+DECKER или Вы больше в нём не нуждаетесь,
не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду
от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
KA199 Эксцентриковая
шлифовальная машина
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электроинструментов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики»,
полностью соответствуют стандартам: 2006/42/
EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010, EN 60745-2-4:2009
+A11:2011
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает приём и переработку отслуживших свой срок изделий Stanley Fat
Max. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете
сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.
Данные продукты также соответствуют Директивам
2004/30/EU и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией обращайтесь по
указанному ниже адресу или по адресу, указанному
на последней странице руководства.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис BLACK+DECKER по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
Кроме этого, список авторизованных сервисных центров BLACK+DECKER и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах Вы можете
найти в интернете по адресу: www.2helpU.com
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает это
заявление от имени фирмы Black & Decker.
Ray Laverick
Руководитель отдела технических разработок
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
01/05/2015
Технические характеристики
KA199 (Тип 1)
Входное напряжение
В перем. 230
Потребляемая мощность
Вт
260
Число оборотов (без
нагрузки)
об./
мин.
14,000
Диаметр шлифовальной
подошвы
мм
ø125
Вес
кг
1,31 (инструмент
с установленным
пылесборником,
без упаковки)
тока
LpA (звуковое давление) 80,5 дБ(А),
Погрешность (K) 3 дБ(А)
LwA (акустическая мощность) 91,5 дБ(А),
Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по
трём осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 4,1 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
zst00275401 - 02-10-2015
13
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising