KA199 | Black&Decker KA199 RANDOM ORBIT SANDER instruction manual

371002 - 35 LV
www.blackanddecker.eu
KA199
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī BLACK+DECKER KA199 ekscentra orbitālā slīpmašīna ir paredzēta koksnes, metāla, plastmasas un krāsotu
virsmu slīpēšanai. Šis instruments ir paredzēts tikai personīgai lietošanai.
Drošības norādījumi
f.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā
vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas
aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci,
mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
3.
a.
Personīgā drošība
Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs,
skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē.
Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr
valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, samazināsies risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Nodrošiniet,
ka slēdzis ir izslēgtā pozīcijā, pirms instrumenta
pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot
pirkstu uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet
no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu
atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai regulēšanas
atslēga, var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr uzturiet
piemērotu stāju un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk brīvu
apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu
un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot putekļu savākšanas
ierīci, iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti
turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi,
var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.
b.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākām uzziņām.
Termins „elektroinstruments” visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar vadu), ko
darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Darba vietas drošība
Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba
zonā var rasties negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt
putekļus vai izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā
atrasties bērniem un nepiederošām personām.
Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
d.
e.
f.
Elektrodrošība
Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst
pārveidot. Iezemētiem (sazemētiem) elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram,
caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.
Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai
mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas
trieciena risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļām, asām šķautnēm vai
kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai samezglojies, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv
mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
4
Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet
konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību,
tas ir bīstams un ir jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu
nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai
izņemiet no elektroinstrumenta akumulatoru. Šādu
profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā
vai nepārzina šos noteikumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
e.
f.
g.
5.
a.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet,
vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un
nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir
bojāts, pirms lietošanas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam
nav veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus.
Ja griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga apkope
un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas
risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c.
ekspluatējiet saskaņā ar šiem norādījumiem,
ņemot vērā darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.


Citu personu drošība

Apkalpošana
Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai
oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.

Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri
var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos.
Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas
lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek
uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav
iespējams novērst. Tie ir šādi:
 ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām detaļām;
 ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas
vai citus piederumus;
 ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas
lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas.
 Dzirdes pasliktināšanās.
 Kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu
(piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši ozolu,
dižskābardi un MDF paneļus)
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi
slīpmašīnām
 Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie izolētajām satveršanas virsmām, ja grieznis varētu
saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar
savu vadu. Ja grieznis saskaras ar vadiem, kuros
ir strāva, visas instrumenta ārējās metāla virsmas
vada strāvu un rada elektriskās strāvas trieciena
risku.
 Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā veidā
nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu
uz stabilas platformas. Turot materiālu ar roku vai
pie sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat
zaudēt kontroli pār to.
Vibrācija
Brīdinājums! Putekļi, kas rodas slīpēšanas
laikā, var kaitēt veselībai, ja operators vai tuvumā esošas personas nonāk saskarē ar putekļiem vai tos ieelpo. Valkājiet putekļu masku,
kas īpaši paredzēta aizsardzībai pret putekļiem
un izgarojumiem, turklāt arī tām personām, kas
atrodas darba zonā, jāvalkā aizsargaprīkojums.


Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām
(tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un
zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Atlikušie riski.
Papildu drošības brīdinājumi darbam ar
elektroinstrumentiem

Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām
(tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un
zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild par viņu drošību. Bērni ir jāuzrauga,
lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai
papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim
instrumentam, var rasties ievainojumu risks un/vai
īpašuma bojājumu risks.
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas
saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar
standartu EN 60745, un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Pēc slīpēšanas rūpīgi iztīriet putekļus no darba zonas.
Ievērojiet īpašu piesardzību, slīpējot krāsu, kas var
būt gatavota uz svina bāzes, kā arī slīpējot dažus
koksnes un metāla veidus, kas var radīt toksiskus
putekļus:
Neļaujiet darba zonā atrasties bērniem vai grūtniecēm.
 Darba vietā nedrīkst ne ēst, ne dzert, ne smēķēt.
 Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no putekļu
daļiņām un citiem netīrumiem.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta
faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem.
Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu
personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto
elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā
jāņem vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie
apstākļi, tostarp visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instru-
5
menta ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments
ir izslēgts un darbojas tukšgaitā.

Marķējumi uz instrumenta
Lietošana
Šādas piktogrammas tiek parādītas uz instrumenta kopā
ar datuma kodu:
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā gaitā.
Nepārslogojiet to.
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku,
jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Ieslēgšana/izslēgšana
 Turiet slīpmašīnu, kā parādīts C attēlā, un saspiediet
tā, ka paliktnis (1) tiek saspiests, neradot spiedienu
uz apstrādājamo detaļu.
 Lai instrumentu izslēgtu, atlaidiet lāpstiņslēdzi.
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads. Vienmēr pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst plāksnītē
norādītajam spriegumam.

Āķa un cilpas stiprinājuma sistēmas slīpēšanas disku
var viegli noņemt, vienkārši novelkot to nost. To var
lietot atkārtoti pēc nepieciešamības.
Ekspluatācija
Satveriet slīpmašīnu, kā parādīts B attēlā, un ieslēdziet to
stāvoklī IESLĒGTS. Pārvietojiet to, veicot uz virsmas garus, slīdošus gājienus, ļaujot instrumentam veikt slīpēšanu.
Instrumenta spiešana uz leju slīpēšanas laikā faktiski
palēnina noslīpētā materiāla noņemšanas ātrumu un
rada sliktākas kvalitātes virsmu.
Bieži pārbaudiet savu darbu. Slīpmašīna spēj ātri noņemt
materiālu, īpaši izmantojot raupju papīru.
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots apkopes
centrs, lai novērstu bīstamību.
Pagarinājuma vada lietošana
 Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu vadu,
kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos datus). Pirms lietošanas pārbaudiet, vai pagarinājuma vads nav bojāts, nodilis vai nolietojies. Ja
pagarinājuma vads ir bojāts vai kā citādi nelietojams,
nomainiet pret jaunu. Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr
notiniet kabeli no tā pilnībā nost. Lietojot tādu pagarinājuma vadu, kas nav piemērots instrumenta ieejas
jaudai, vai ir bojāts vai kā citādi nelietojams, var rasties
ugunsgrēka un elektriskās strāvas trieciena risks.
Slīdnis Bloķēt ieslēgtu / bloķēt izslēgtu
Šī slīpmašīna ir aprīkota ar slēdzi, kas ļauj bloķēt ieslēgtu,
lai to ilgstoši lietotu, un ļauj to bloķēt izslēgtu, lai novērstu
nejaušu iedarbināšanu.
Bloķēt ieslēgtu (C att.)
 Lai bloķētu rīku ieslēgtu, nospiediet lāpstiņu (1) ar
vienu roku un ar otru roku bīdiet slīdni (2) pa labi
bloķētā stāvoklī, kā parādīts C attēlā.
 Lai apturētu rīku, bīdiet slīdni pa kreisi atbloķētā
pozīcijā un atlaidiet lāpstiņu.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas - visas vai tikai
dažas no tām.
1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Bloķēšanas/atbloķēšanas slīdnis
3. Slīpēšanas paliktnis
4. Putekļu izvadcaurule
5. Kārba
Bloķēt izslēgtu (D att.)
 Lai bloķētu rīku IZSLĒGTU, pārliecinieties, ka lāpstiņa (1) nav nospiesta un bīdiet slīdni (2) pa labi
bloķētā stāvoklī. Lāpstiņu nevar nospiest, kamēr
slēdzis ir bloķētā stāvoklī.
 Lai atbloķētu lāpstiņu, bīdiet slīdni pa kreisi atbloķētā
pozīcijā. Lāpstiņu tagad var nospiest.
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Putekļu savākšana (E att.)
Brīdinājums! Savāktie smilšu putekļi no slīpēšanas virsmas pārklājumiem (poliuretāns, linsēklu eļļa u. c.) putekļu
maisiņā vai citur var radīt pašaizdegšanos un izraisīt
ugunsgrēku. Lai samazinātu risku, bieži iztukšojiet putekļu
maisiņu un stingri ievērojiet slīpmašīnas rokasgrāmatu
un pārklājuma ražotāja norādījumus.
 Lai pievienotu kārbu slīpmašīnai, savietojiet putekļu
tvertnes (5) rievas (6) ar izciļņiem (7) uz putekļu
izvadcaurules (4).
Nodrošiniet, ka putekļu tvertnes garākās malas (10)
atvere atrodas izvadcaurules augšpusē.
 Uzbīdiet putekļu tvertni uz putekļu izvadcaurules un
pagrieziet tvertni pulksteņrādītāja kustības virzienā,
lai to nostiprinātu vietā, kā parādīts E zīmējumā.
 Lai izņemtu, pagrieziet tvertni pulksteņrādītāja kustības virzienā un izvelciet to ārā.
Slīpēšanas disku piestiprināšana (A att.)
Brīdinājums! Slīpēšanas disku uzstādīšanas laikā slīpmašīnu bloķējiet izslēgtā stāvoklī.
Skatiet sadaļu “Atbloķēšana”. Jūsu slīpmašīnai ir paredzēts izmantot 127 mm slīpēšanas diskus ar 8 caurumu
izvietojumu putekļu izvadīšanai.
Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet
BLACK + DECKER piederumus.
 Jūsu slīpmašīna ir paredzēta lietošanai ar sietveida
karbīda smilšpapīru vai ar standarta smilšpapīru ar
8 caurumu izvietojumu putekļu nosūkšanai
 Lai piestiprinātu slīpēšanas disku (6), pa vidu rūpīgi pulējot paliktni (3) nodrošinot, ka caurumi diskos ir savietoti
ar caurumiem paliktnī. un stingri piespiediet disku.
6

Lai iztukšotu putekļu tvertni, noņemiet to no putekļu
izvadcaurules un izberiet slīpēšanas gružus atbilstošā atkritumu tvertnē.
Tehniskie dati
KA199 (1. tips)
Apkope
Šis instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko
iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas instruments ir
jāizslēdz un jāatvieno no barošanas avota.
 Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet
instrumenta ventilācijas atveres.
 Regulāri notīriet motora korpusu ar mitru lupatiņu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
Ievades spriegums
Vmaiņstr. 230
Ievades jauda
W
260
Apgriezieni (bez noslodzes)
mm
14 000
Slīpēšanas pamatnes virsma
mm
ø125
Svars
kg
1.31 darba
iekārta ar putekļu
maisu, bez
iepakojuma
LpA (skaņas spiediens) 80,5 dB(A),
nenoteiktība (K) 3 dB(A)
LWA (skaņas jauda) 91,5 dB(A),
nenoteiktība (K) 3 dB(A)
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
 Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas.
 Pievienojiet brūno vadu pie jaunās kontaktdakšas
fāzes spailes.
 Pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma spailes.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas
kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 5 A.
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa)
saskaņā ar EN 60745:
vibrāciju emisijas vērtība (ah) 4,1 m/s2,
nenoteiktība (K) 1,5 m/s2
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ekscentra orbitālā slīpmašīna KA199
Black & Decker apliecina, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/ES, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
Ja konstatējat, ka šis BLACK+DECKER instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs,
neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai
2004/30/ES un 2011/65/ES.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar
Stanley Europe turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Lietoto izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot
atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā
šo apliecinājumu.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties
jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas
punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
BLACK+DECKER nodrošina Stanley Fat Max izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies
ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no
remonta darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.
Rejs Laveriks (Ray Laverick)
Inženiertehniskās nodaļas vadītājs
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Apvienotā karaliste
01.05.2015
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu,
sazinoties ar vietējo BLACK+DECKER biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Alternatīvi, BLACK+DECKER remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par
mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.2helpU.com
7
Garantija
Black & Decker rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un
sniedz izcilu garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina
jūsu līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē.
Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs un
Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.
Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Black & Decker izstrādājums sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes neatbilstības dēļ,
Black & Decker garantē visu bojāto detaļu nomaiņu, tādu
izstrādājumu remontu, kas pakļauti dabīgam nodilumam
vai nolietojumam, vai šādu izstrādājumu nomaiņu, lai
patērētājam neradītu liekas neērtības, ja vien:
♦ izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem
vai nomas nolūkiem;
♦ izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai vai
nolaidībai;
♦ izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu vai negadījumu ietekmē;
♦ remontu nav veikušas nepilnvarotas personas,
kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu, ne
Black & Decker apkopes centru speciālisti.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas speciālistam
pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto
remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. Alternatīvi, Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē:
www.2helpU.com
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet savu BLACK+DECKER
izstrādājumu, lai uzzinātu par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem piedāvājumiem. Sīkāku informāciju
par BLACK+DECKER zīmolu un mūsu izstrādājumu
klāstu skatiet vietnē:
www.blackanddecker.co.uk
8
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша эксцентриковая шлифовальная машина KA199
BLACK+DECKER предназначена для шлифования
деревянных, металлических, пластиковых и окрашенных поверхностей. Данный инструмент предназначен
только для бытового использования.
d.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжёлой травмы.
e.
f.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования.
Термин «Электроинструмент» во всех приведённых
ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
3.
a.
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы электроинструменты создают искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних
лиц. Отвлечение внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим процессом.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна
соответствовать штепсельной розетке. Ни
в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле электроинструмента есть провод
заземления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим
током.
Во время работы с электроинструментом
избегайте физического контакта с заземлёнными объектами, такими как трубопроводы,
радиаторы отопления, электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током
увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождём или во влажной среде. Попадание воды
d.
e.
9
в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель
для переноски электроинструмента или для
вытягивания его вилки из штепсельной розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей электроинструмента. Повреждённый или запутанный кабель
увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом.
Не используйте электроинструмент, если Вы
устали, а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьёзной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные
очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски,
ботинок на нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников, значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что выключатель
находится в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой
выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закреплённым на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
получения тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда твёрдо
стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут попасть
в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжён устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование
устройства пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая, связанного с запылённостью рабочего пространства.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности
при работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные правила безопасности при работе шлифовальными
машинами

Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надёжно и безопасно
только при соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не
позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями,
работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность деталей и любых
других элементов электроинструмента, воздействующих на его работу. Не используйте
неисправный электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать
опасную ситуацию.

Держите инструмент за изолированные ручки
при выполнении операций, во время которых
режущий инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой. Контакт насадки с находящимся под напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические части электроинструмента также «живыми», что создаёт
опасность поражения оператора электрическим
током.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на неподвижной
поверхности. Если держать обрабатываемую
деталь руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом
или обрабатываемой деталью.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе шлифовальных
работ, может представлять опасность для
здоровья оператора и окружающих лиц. Надевайте респиратор, специально разработанный для защиты от пыли и паров, и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей
зоне, также были обеспечены средствами
индивидуальной защиты.




10
После окончания работы тщательно убирайте
всю образовавшуюся пыль.
Соблюдайте особую осторожность при удалении
краски, которая может иметь свинцовую основу,
или при шлифовании некоторых сортов дерева
или металла, которые могут быть источником
токсичной пыли:
Не позволяйте детям или беременным женщинам
находиться в рабочей зоне.
 Не принимайте пищу, не пейте и не курите
в рабочей зоне.
 Удаляйте частицы пыли и прочие отходы безопасным для окружающей среды способом.
Данное изделие не может использоваться людьми (включая детей) со сниженными физическими,
сенсорными и умственными способностями или
при отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют работу под
присмотром лица, отвечающего за их безопасность. Не позволяйте детям играть с электроинструментом.

При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер (2002/44/
EC) для людей, использующих в процессе работы
электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего
цикла, в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, и время, когда он работает
без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Назначение инструмента описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Использование
любых принадлежностей или приспособлений,
а также выполнение данным инструментом любых видов работ, не рекомендованных данным
руководством по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю и/или повреждению личного имущества.
Безопасность посторонних лиц


Маркировка инструмента
Данный инструмент не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или при отсутствии необходимого опыта или
навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Наравне с кодом даты на инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск получения травмы.
Электробезопасность
Остаточные риски
Данный инструмент защищён двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе. Следите за напряжением
электрической сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке электроинструмента.
При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не
вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним относятся:
 Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей прибора.
 Риск получения травмы во время смены деталей прибора или насадок.
 Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора. При
использовании прибора в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
 Ухудшение слуха.
 Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с прибором (например,
при обработке древесины, в особенности,
дуба, бука и ДВП).

Во избежание несчастного случая, замена повреждённого кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре BLACK+DECKER.
Использование удлинительного кабеля
 Всегда используйте удлинительные кабели установленного образца, соответствующие входной мощности данного электроинструмента (см. раздел «Технические характеристики»). Перед использованием
проверьте удлинительный кабель на наличие признаков повреждения, старения и износа. В случае
обнаружения повреждений удлинительный кабель
подлежит замене. При использовании кабельного
барабана, всегда полностью разматывайте кабель.
Использование не соответствующего входному напряжению инструмента и повреждённого или неисправного удлинительного кабеля может привести
к возгоранию и поражению электрическим током.
Вибрация
The declared vibration emission values stated in the
technical data and the declaration of conformity have
been measured in accordance with a standard test
method provided by EN 60745 and may be used for
comparing one tool with another. The declared vibration
emission value may also be used in a preliminary
assessment of exposure.
Составные части
Ваш прибор может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Переключатель блокировки выключателя/защиты
от непреднамеренного пуска
3. Шлифовальная подошва
4. Отверстие пылеотвода
5. Пылесборник
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации
может превышать заявленное значение.
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
электроинструмент выключен и отсоединён от электросети.
11
Крепление самоклеющихся шлифовальных кругов (Рис. А)
Внимание! Во время крепления шлифовального круга
всегда блокируйте пусковой выключатель. См. раздел
«Защита от непреднамеренного пуска». С данной
шлифмашиной используются шлифовальные круги
диаметром 127 мм и с 8-ю отверстиями для всасывания пыли. Для достижения наилучших результатов, используйте дополнительные принадлежности
BLACK+DECKER.
 С данной шлифмашиной используется шлифовальная бумага с карбидной сеткой или стандартная шлифовальная бумага с 8-ю отверстиями для
всасывания пыли.
 Чтобы установить шлифовальный круг (6), поместите его точно по центру шлифовальной
подошвы (3), совместите все отверстия в круге
с отверстиями в подошве и плотно прижмите круг
к подошве.
 Благодаря системе крепления на липучке шлифовальный круг легко отделяется от подошвы. При
желании, диск может использоваться повторно.
Защита от непреднамеренного пуска (Рис. D)
 Чтобы заблокировать инструмент от непреднамеренного пуска, убедитесь, что клавиша пускового
выключателя (1) не нажата, и переведите переключатель (2) вправо в положение блокировки.
Клавиша выключателя будет неактивна всё время, пока выключатель заблокирован.
 Чтобы разблокировать клавишу пускового выключателя, переведите переключатель влево
в положение разблокировки. Теперь клавиша
выключателя активна.
Пылеудаление (Рис. Е)
Внимание! Пыль, собранная во время шлифования
с поверхностей с защитным покрытием (полиуретан,
олифа и пр.) может самовозгореться в пылесборнике
или в любом другом месте и стать причиной возникновения пожара. Чтобы снизить риск возгорания,
часто опорожняйте пылесборник и строго следуйте
инструкциям производителя защитного покрытия
и приведённым в руководстве по эксплуатации шлифовальной машины.
 Чтобы установить пылесборник на шлифмашину,
выровняйте пазы (6) на пылесборнике (5) с выступами (7) на отверстии пылеотвода (4). Убедитесь, что более длинная сторона (10) отверстия
пылесборника находится на верхней стороне
отверстия пылеотвода.
 Надвиньте пылесборник на отверстие пылеотвода и поверните пылесборник по часовой стрелке,
фиксируя его на месте, как показано на Рисунке Е.
 Чтобы снять пылесборник, поверните пылесборник против часовой стрелки и стяните его с отверстия пылеотвода.
 Чтобы опорожнить пылесборник, снимите его
с отверстия пылеотвода и вытрясите его содержимое в соответствующий мусорный контейнер.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте перегрузки электроинструмента.
Включение/выключение
 Удерживая шлифмашину, как показано на Рисунке С, нажмите на клавишу пускового выключателя
(1), не оказывая давления на заготовку.
 Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу
пускового выключателя.
Эксплуатация
Удерживая шлифмашину, как показано на Рисунке В,
включите её. Ведите инструмент по обрабатываемой
поверхности длинными широкими штрихами, позволяя ему делать свою работу.
Чрезмерное давление на инструмент во время
шлифования значительно снижает скорость работы
и ухудшает качество отделки поверхности.
Регулярно проверяйте свою работу. Данная шлифмашина способна очень быстро удалять материал,
особенно с крупнозернистой шлифовальной бумагой.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надёжность
инструмента увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию выключайте инструмент
и отключайте его от источника питания.
 Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
Вашего инструмента мягкой щёткой или сухой
тканью.
 Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
Переключатель блокировки выключателя/защиты
от непреднамеренного пуска
Данная шлифмашина оборудована переключателем,
позволяющим блокировать выключатель для выполнения продолжительных по времени работ, а также
защитой от непреднамеренного пуска.
Блокировка выключателя (Рис. С)
 Чтобы заблокировать выключатель, одной рукой
нажмите на клавишу выключателя (1), другой рукой переведите переключатель (2) вправо в позицию блокировки, как показано на Рисунке С.
 Чтобы выключить инструмент, переведите переключатель влево в положение разблокировки
и отпустите клавишу выключателя.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
12
Декларация соответствия ЕС
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
BLACK+DECKER или Вы больше в нём не нуждаетесь,
не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду
от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
KA199 Эксцентриковая
шлифовальная машина
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электроинструментов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики»,
полностью соответствуют стандартам: 2006/42/
EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010, EN 60745-2-4:2009
+A11:2011
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает приём и переработку отслуживших свой срок изделий Stanley Fat
Max. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете
сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.
Данные продукты также соответствуют Директивам
2004/30/EU и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией обращайтесь по
указанному ниже адресу или по адресу, указанному
на последней странице руководства.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис BLACK+DECKER по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
Кроме этого, список авторизованных сервисных центров BLACK+DECKER и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах Вы можете
найти в интернете по адресу: www.2helpU.com
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает это
заявление от имени фирмы Black & Decker.
Ray Laverick
Руководитель отдела технических разработок
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
01/05/2015
Технические характеристики
KA199 (Тип 1)
Входное напряжение
В перем. 230
Потребляемая мощность
Вт
260
Число оборотов (без
нагрузки)
об./
мин.
14,000
Диаметр шлифовальной
подошвы
мм
ø125
Вес
кг
1,31 (инструмент
с установленным
пылесборником,
без упаковки)
тока
LpA (звуковое давление) 80,5 дБ(А),
Погрешность (K) 3 дБ(А)
LwA (акустическая мощность) 91,5 дБ(А),
Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по
трём осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 4,1 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
zst00275400 - 02-10-2015
13
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising