KA199 | Black&Decker KA199 RANDOM ORBIT SANDER instruction manual

533224 - 73 H
Fordítás az angol eredetiből
www.blackanddecker.eu
KA199
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
f.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő kapcsoló
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
3.
a.
Személyes biztonság
Elektromos szerszám használata közben ne veszítse el éberségét, figyeljen mindig arra, amit
tesz, használja a józan eszét. Ne használja a szerszámot, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása
vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség
is súlyos személyi sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések,
például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes
cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban van-e, mielőtt a hálózatra és/
vagy akkumulátorra kapcsolja, a kezébe veszi vagy
magával viszi. Ha az elektromos szerszám hordozása közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt
szerszámot helyez áram alá, balesetet okozhat.
Bekapcsolás előtt távolítsa el a gépről a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett kulcs a szerszám beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszert
vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját,
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe.
Ha a szerszámon van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket munka közben. Porelszívó berendezés használatával nagymértékben csökkenthetők a por okozta veszélyek.
Az Ön BLACK+DECKER KA199 típusú excentercsiszolóját fa, fémek, műanyagok és festett felületek csiszolására
terveztük. Ez a szerszám iparszerű felhasználásra nem
alkalmas.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonságtechnikai figyelmeztetést és útmutatást.
Az alábbi figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
személyi sérülést okozhat.
b.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati útmutatót későbbi használatra.
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben
az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
A munkaterület biztonsága
A munkaterületet tartsa tisztán és világítsa meg
jól. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Ne használja az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes légtérben, például ahol gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por vannak jelen. Elektromos szerszámok használatakor szikra keletkezhet,
amely begyújthatja a port vagy gázt.
A szerszám használata közben tartsa távol a gyerekeket és az arra járókat. Ha elterelik a figyelmét,
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
d.
e.
f.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő
legyen. Soha, semmilyen módon ne alakítsa át
a csatlakozódugót. Földelt szerszámokkal soha
ne használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő konnektor használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha a teste leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszám
belsejébe, nő az áramütés veszélye.
Gondosan bánjon a kábellel. Az elektromos szerszámot soha ne hordozza és ne húzza a tápkábelnél fogva, a dugaszt pedig ne a kábelnél fogva
húzza ki a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles
szélektől, mozgó alkatrészektől, védje olajtól és
hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel
használata mellett nagyobb az áramütés veszélye.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata mellett kisebb
az áramütés veszélye.
g.
4.
a.
b.
c.
3
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő elektromos szerszámot
használja. A megfelelő szerszámmal jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely elektromos szerszám használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót,
ha sérült vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának esélyét.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Ha nem használja a szerszámot, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen; ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik
nem ismerik a szerszámot vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos szerszámok használata nem
képzett felhasználók kezében veszélyes lehet.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
amely befolyásolhatja a szerszám használatát.
Ha a szerszám sérült, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könynyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.



Mások biztonsága

Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatosan
biztonságos működését.

Elektromos szerszámokra vonatkozó
kiegészítő biztonságtechnikai
figyelmeztetések
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a szerszám használatához kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen a gyermekekre, hogy ne játszhassanak
a szerszámmal.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű vagy
hosszú idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
 Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti
sérülések.
 Alkatrészek, vágólapok vagy tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
 A szerszám hosszú idejű használata miatti egészségkárosodás. Ha bármely szerszámot hosszú ideig használ, rendszeresen iktasson be szüneteket.
 Halláskárosodás.
 A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély
(pl. tölgy, bükk és rétegelt lemez vágásánál).
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások csiszolókhoz
 Az elektromos kéziszerszámot szigetelt markolati felületeinél fogva tartsa a munkavégzés
közben olyan helyen, ahol a vágószerszám rejtett
vezetékhez érhet. Ha a vágótartozék áram alatt lévő
vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei is áram alá
kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
 Használjon szorítót vagy más célszerű módszert
a munkadarab szilárd felületre való rögzítéséhez.
Ha a munkadarabot a kezében tartja vagy a testéhez
támasztja, az instabillá válik, Ön pedig elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
Figyelmeztetés! A csiszolás során keletkező
porral való érintkezés vagy annak belélegzése veszélyes lehet a kezelő és a közelben tartózkodók
egészségére. Hordjon a por és gőzök belégzésének megakadályozására készült pormaszkot,
és gondoskodjon arról, hogy a munkaterületre
belépők is viseljenek megfelelő védőeszközöket.


Ne engedje, hogy gyerekek és terhes nők belépjenek
a munkaterületre.
 A munkaterületen ne egyen, ne igyon és ne
dohányozzon.
 A port és a többi hulladékot biztonságosan
takarítsa el.
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a szerszám használatához kioktatást biztosít számukra. Ügyeljen a gyermekekre, hogy ne játszhassanak a szerszámmal.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve
itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés és/vagy dologi kár veszélyével jár.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk
meg, így azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál
mért értékek összehasonlítására is. A megadott érték
felhasználható a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak
való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
A csiszolás után alaposan távolítson el minden port.
Legyen különösképpen óvatos, ha ólomtartalmú
festéket csiszol, ill. azon faanyagok és fémek csiszoláskor, melyek megmunkálása mérgező porok keletkezésével jár:
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám használata
4
során eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától
függően. A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás
szintje az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
Címkék a szerszámon
Lásd a „Reteszelés” című részben. Az Ön csiszolója
127 mm-es 8 furatos porelszívós csiszolókorongokkal
működik.
A legjobb eredmények elérése érdekében BLACK+DECKER tartozékokat használjon.
 Az Ön csiszolóját úgy terveztük, hogy akár hálós
karbid csiszolópapírral, akár hagyományos, 8 furatos
porelszívós csiszolópapírral legyen használható.
 A rögzítéshez a csiszolókorongot (6) gondosan központosítsa a csiszolótalp (3) fölé, a korong furatai
igazodjanak a talp furataihoz, majd nyomja a korongot erősen a helyére.
 A tépőzáras rendszerű csiszolókorong könnyen eltávolítható, csak le kell húzni. Kívánság szerint újra
használható.
A szerszámon a dátumkóddal együtt a következő piktogrammok láthatók:
A szerszám használata
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett, a súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség kiértékelésénél
a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése
érdekében a felhasználónak át kell olvasnia
a kezelési kézikönyvet.
Be- és kikapcsolás
 Tartsa a csiszolót a C ábrán mutatott módon, nyomja
le az üzemi kapcsolót (1) úgy, hogy nem nyomja
a munkadarabot.
 A szerszám kikapcsolásához engedje el az üzemi
kapcsolót.
Elektromos biztonság
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy
a hálózati feszültség megfelel-e az adattáblán
feltüntetett feszültségnek.

A szerszám kezelése
Fogja meg a csiszolót a B ábrán látható módon, és kapcsolja be. Mozgassa hosszú, seprés-szerű mozdulatokkal
a felületen, hogy végezze a munkát.
Ha a szerszámot csiszolás közben lefelé nyomja, lassabban megy a csiszolás, és gyenge minőségű lesz
a csiszolt felület.
Gyakran ellenőrizze a munkáját. A csiszoló gyorsan képes eltávolítani az anyagot a felületről, különösen durva
szemcsézésű papír használatánál.
Ha a tápkábel sérült, a veszély megelőzése érdekében a gyártóval vagy BLACK+DECKER márkaszervizzel cseréltesse ki.
Hosszabbító kábel használata
 Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének
megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd
a műszaki adatokat). Használat előtt ellenőrizze,
nem sérült, kopott vagy elöregedett-e a hosszabbító
kábel. Ha sérült vagy hibás, cserélje ki. Kábeldob
használata esetén mindig teljesen tekerje le a kábelt.
A szerszám áramfelvételének nem megfelelő, sérült
vagy hibás hosszabbító kábel használata tűz és
áramütés veszélyét hordozza magában.
Tartósüzem/reteszelés csúszókapcsoló
Ezen a csiszolón van egy olyan kapcsoló, amellyel hoszszabb használathoz reteszelheti a szerszámot, és amelylyel véletlen beindulását megakadályozhatja.
Tartósüzem (C ábra)
 A szerszám reteszeléséhez nyomja meg az üzemi
kapcsolót (1) az egyik kezével, majd a másik kezével tolja a csúszókapcsolót (2) jobbra, zárt állásba,
ahogyan a C ábra mutatja.
 A szerszám leállításához tolja a csúszókapcsolót
balra, nyitott állásba, és engedje el az üzemi kapcsolót.
Részegységek
Ez a szerszám a következő részegységek némelyikéből
vagy mindegyikéből áll:
1. Üzemi kapcsoló
2. Tartósüzem/reteszelés csúszókapcsoló
3. Csiszolótalp
4. Porelszívó csonk
5. Tartály
Reteszelés (D ábra)
 A szerszám reteszelésénél ügyeljen arra, hogy az
üzemi kapcsolót (1) ne nyomja, és tolja a csúszókapcsolót (2) jobbra, zárt állásba. Amíg a kapcsoló
zárt állásban van, az üzemi kapcsolót nem lehet
lenyomni.
 Az üzemi kapcsoló kioldásához tolja a csúszókapcsolót balra, nyitott állásba. Az üzemi kapcsoló ezután már lenyomható.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le van választva az áramforrásról, és a szerszám ki van kapcsolva.
Tépőzáras csiszolókorongok felszerelése (A ábra)
Figyelmeztetés! Csiszolókorong felszerelése előtt reteszelje a szerszámot.
5
Környezetvédelem
Por begyűjtése (E ábra)
Figyelmeztetés! A felületi bevonatok (poliuretán, lenmagolaj stb.) csiszolásakor begyűjtött por akár a csiszoló
porzsákjában akár máshol öngyulladás veszélyének van
kitéve, és tüzet okozhat. A veszély csökkentése végett
gyakran ürítse a porzsákot, és szigorúan tartsa be mind
a csiszoló kézikönyvében ismertetett, mind a felületi bevonat gyártójától származó biztonsági útmutatásokat.
 A tartályt úgy rögzítjük a csiszolóhoz, hogy a tartály
(5) vájatát (6) a porelszívó csonk (4) kiemelkedéséhez (7) igazítjuk.
Ügyeljen arra, hogy a tartály nyílásának hosszabbik
oldala (10) a csonk felső oldalán legyen.
 Csúsztassa rá a tartályt a porelszívó csonkra, majd
fordítsa el az óramutató járásának irányába, hogy
a helyén rögzítődjön, ahogyan az E ábrán látható.
 Az eltávolításhoz fordítsa el a tartályt az óramutató
járásával ellentétes irányba, és húzza le.
 Kiürítéshez vegye le a tartályt a porelszívó csonkról,
és ürítse ki a csiszolás folyamán keletkezett törmeléket egy alkalmas hulladékgyűjtőbe.
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor BLACK+DECKER terméke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá,
gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek újrahasznosítását.
Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés, illetve
a nyersanyagok iránti igény nagymértékben
csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
Karbantartás
Az Ön szerszámát minimális karbantartást igénylő, hoszszú távú használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és a rendszeres tisztítástól is.
A Stanley Fat Max termékekre élettartamuk lejártával
a BLACK+DECKER visszavételi lehetőséget kínál. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa el termékét az egyik megbízott márkaszervizbe,
amelyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás megkezdése
előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
 Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a gép szellőzőnyílásait.
 Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorházat. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer
alapú tisztítószert.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét
a BLACK+DECKER Magyarországi Képviseletétől
vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A megbízott
BLACK+DECKER szervizek listáját, valamint eladás utáni szolgáltatásainkat és kapcsolattartóinkat részletesen
megtalálja a következő honlapon: www.2helpU.com.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
 A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
 A barna vezetéket kösse az új csatlakozóaljzat fázis
csatlakozójához.
 A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési
útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Műszaki adatok
KA199
(1-es típus)
6
Felvett feszültség
Vac
Felvett teljesítmény
W
230
260
Köröző mozgásnál
(terhelés nélkül)
mm
14 000
Csiszolótalp felülete
mm
ø125
Súly
kg
1,31 üzemkész
szerszám
porzsákkal,
csomagolás
nélkül
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen érhető el: www.2helpU.com
Kérjük, látogassameg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új BLACK+DECKER
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi
ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket. A BLACK+DECKER márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
LpA (hangnyomás) 80,5 dB(A),
toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
LwA (hangteljesítmény) 91,5 dB(A),
toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke
(triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány szerint:
Súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték (ah) 4,1 m/s2,
toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KA199 excenter csiszoló
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok"
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
Ezek a termékek a 2004/30/EU és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek.
További tájékoztatásért forduljon a Stanley Europe vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv
végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
Ray Laverick
Műszaki igazgató
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2015/05/01
zst00275395 - 28-07-2015
7
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising