KA199 | Black&Decker KA199 RANDOM ORBIT SANDER instruction manual

382014 - 86 BAL
Prevod izvirnih navodil
www.blackanddecker.eu
KA199
SLOVENŠČINA
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
9
14
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
19
2
4
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
3.
a.
Vaš ekscentrični brusilnik BLACK+DECKER KA199 je namenjen brušenju lesenih, kovinskih, plastičnih in barvanih
površin. To orodje je namenjeno izključno domači uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja
b.
Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje opozoril in
navodil lahko povzročijo električni udar, požar
in/ali hude telesne poškodbe.
c.
Shranite vsa opozorila in navodila za poznejšo uporabo.
Pojem »električno orodje«, ki se pojavlja se nanaša na
vaše omrežje, ki deluje kabelsko orodje ali orodja, ki
delujejo s pomočjo baterije.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Varnost na delovnem mestu
Poskrbite, da bo delovno mesto vedno čisto in
dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljen delovni
prostor lahko povzročijo poškodbe.
Električnega orodja ne uporabljajte na eksplozivnih področjih, kot na primer v bližini gorljivih
tekočin, plinov ali prahu. Električno orodje ustvarja
iskrice, ki lahko povzročijo vžig prahu ali pare.
Med uporabo električnega orodja naj bodo otroci
in drugi opazovalci na varni oddaljenosti. Njihove motne lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
d.
e.
f.
g.
Električna varnost
Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča. Ne uporabljajte
adapterja v kombinaciji z drugimi kabelskimi
električni orodji. Originalni oziroma nespremenjene
vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, grelci, štedilniki in hladilniki.
Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega
udara večja.
Zavarujte orodje pred dežjem in vlago. Vdor vode
v električno orodje poveča tveganje električnega
udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Nikoli ne
uporabite električnega kabla za nošenje, vleko
orodja ali kot način za odklopitev naprave iz
električnega omrežja. Kabel ne sme biti izpostavljen vročini, oljem, ostrim robovom. Prepleteni ali
poškodovani kabli povečujejo tveganje za električni
udar.
Če uporabljate električno orodje na prostem,
mora biti podaljšek testiran za tako uporabo.
Uporaba primernega kabla za uporabo električnega
orodja na prostem, zmanjšuje tveganje električnega
udara.
Če se uporabi električnega stroja v vlažnem
okolju ni mogoče izogniti, uporabite napravo
diferenčnega toka (RCD). Uporaba naprave diferenčnega toka RCD zmanjšuje možnost električnega
udara.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
4
Osebna varnost
Bodite pozorni, pazite kaj delate in uporabite
zdravo pamet, ko rokujete z električnim ročnim
orodjem. Ne uporabljajte električno orodje, ko ste
utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.
Že trenutek nepozornosti med delom z električnim
orodjem lahko privede do hudih telesnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno uporabljajte zaščitna očala. Zaščitna oprema, kot so
zaščitne maske proti prahu, nedrseča obutev, čelada
ali zaščita sluha ob uporabi zmanjšujejo telesne
poškodbe.
Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite,
da bo stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za vklop ali
priključitev električnega orodja na električno omrežje
z vklopljenim stikalom povečuje možnost nesreč.
Pred vklopom orodja odstranite orodja ali ključe za
nastavitve. Orodje ali ključ, ki ste ga pustili na vrtljivem
sestavnem delu, lahko povzroči telesne poškodbe.
Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite za varno
stojišče in na ravnotežje. To omogoča boljši nadzor
nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
Oblecite se primerno. Ne nosite ohlapnih oblačil
ali nakita. Lasje, oblačilo in rokavice ne smejo
biti izpostavljeni gibljivim delom orodja. Ohlapna
obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo v premikajoče se dele orodja.
Če so na voljo priklopne naprave za odsesavanje
praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so
pravilno priklopljene in da jih uporabljate pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša
nevarnosti, ki jih povzroča prah.
Uporaba in vzdrževanje električnega orodja
Ne preobremenjujte orodja. Uporabite pravo
orodje za vaše delo. Pravilna izbira orodja omogoča boljše in varnejše delo.
Ne uporabljajte električnega orodja, če stikalo
ne omogoča vklopa in izklopa. Orodje, ki ne omogoča vklopa in izklopa je nevarno in ga je potrebno
popraviti.
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja,
menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja.
Ta preventivni varnostni ukrep zmanjša nevarnost
naključnega zagona električnega orodja.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte
izven dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja
osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja
ali s tem navodilom za uporabo. Električna orodja
so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Električno orodje skrbno negujte. Preverite, ali
so komponente električnega orodja pravilno
poravnane, ali niso upognjene, polomljene oz.
v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju
električnega orodja. Če je orodje pokvarjeno, ga
pred uporabo popravite. Mnogo nesreč se zgodi
zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
SLOVENŠČINA
f.
g.
5.
a.
Varnost drugih ljudi
Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto. Skrbno
negovana rezalna orodja z ostrimi rezili se manj
zatikajo in so bolje vodljiva.
Uporabljajte električno orodje, pribor in orodje,
nastavke, itd. v skladu s temi navodili, pri čemer
upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga
bo to električno orodje opravljalo. Če se orodje
uporablja za druge namene, kot je priporočeno,
lahko taka uporaba povzroči poškodbe.


Servis
Električno orodje lahko servisira samo usposobljena oseba, ki bo uporabila ustrezne rezervne
dele v primeru popravila električnega orodja. To
bo zagotovilo ustrezno varno uporabo električnega
orodja.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti,
ki niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne
uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.
Mednje spadajo:
 Poškodbe zaradi stika z vrtljivimi/premičnimi
deli.
 Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in pribora.
 Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja.
Če delate z orodjem daljše časovne obdobje,
poskrbite za redne odmore.
 Poškodbe sluha.
 Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu,
ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo
z lesom, posebej hrastovim, bukovim in s stiskalnicami).
Dodatni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Opozorilo! Dodatni varnostni napotki za brusilnike
 Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor dotakne
skrite napeljave, električno orodje vedno držite za
izolirano površino. Če prerežete žico pod napetostjo,
bodo pod napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar
 Uporabite sponke ali drug varen način za pritrditev obdelovanca na stabilno delovno podlago.
Če držite obdelovanec z roko ali ga pritiskate ob telo,
bo nestabilen in lahko povzroči izgubo nadzora.
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile
izmerjene v skladu s standardno preizkusno metodo, ki
jo predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vrednost vibracij
se lahko uporablja kot predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Stik z ali vdihavanje prahu, ki nastaja pri brušenju, lahko ogrozi zdravje uporabnika
orodja in ljudi v bližini. Uporabljajte zaščitno
masko za prah, ki je namenjena zaščiti pred
prašnimi delci in dimom in se prepričajte, da
so osebe v delovnem območju ali ki prihajajo
v delovno območje tudi zaščitene.





Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem
izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali
so prejeli navodila o uporabi naprave s strani osebe,
odgovorne za njihovo varnost.
Otroke je potrebno nadzorovati in tako zagotoviti,
da se ne bi po naključju igrali z napravo.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od
uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.
Po končanem brušenju temeljito očistite prah.
Bodite še posebej previdni kadar brusite lakirane
površine, saj je tovrsten prah lahko zelo nevaren:
Ne dovolite, da bi se v bližini zadrževale nosečnice
ali otroci.
 V delovnem okolju ne jejte, pijte ali kadite.
 Prah in ostanke brušenja odstranjujte na varen
način.
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi senzornimi
ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so
prejeli navodila o uporabi naprave s strani osebe,
odgovorne za njihovo varnost. Otroke je potrebno
nadzorovati in tako zagotoviti, da se ne bi po naključju igrali z napravo.
Namen uporabe je opisan v teh navodilih za uporabo. Uporaba kateregakoli pripomočka ali pribora
ali način uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali
opisan, lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb
in/ali materialne škode.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za zaščito oseb,
ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena
izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in
način uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh
elementov delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so poleg datumske kode nameščeni tudi naslednji piktogrami:
Opozorilo! Da bi se izognili morebitnim poškodbam je potrebno natančno prebrati navodila.
5
SLOVENŠČINA
Električna varnost
Vklop/izklop
 Brusilnik primite, kot je prikazano na sl. C in rahlo
pritisnite dlansko stikalo (1), pri tem pazite, da ne
povzročite pritiska na obdelovanec.
 Orodje izključite, tako da sprostite dlansko stikalo.
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna
nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, ali napetost vira napajanja ustreza tisti, ki je navedena
na podatkovni plošči.

Uporaba orodja
Orodje primite, kot je prikazano na sl. B in VKLOPITE
stikalo v položaj "ON". Brusilnik vodite z dolgimi in enakomernimi gibi po obdelovalni površini.
Uporaba sile zmanjša učinkovitost odnašanja materiala
in poslabša kakovost obdelane površine.
Pogosto preverjajte površino obdelovanca. Učinkovitost
odnašanja materiala lahko povečate z namestitvijo grobega papirja.
Če se priključni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec ali pooblaščen serviser podjetja
BLACK+DECKER, da se izognete potencialnim
nevarnostim.
Uporaba podaljška priključnega kabla
 Uporabite podaljšek priključnega kabla, ki ustreza
moči električnega orodja (glejte tehnične podatke).
Pred uporabo preverite podaljšek kabla za znake
poškodb, obrabe in staranja. Zamenjajte podaljšek
priključnega kabla, če je poškodovan ali defekten.
Če je kabel na kolutu, ga odvijte v celoti. Uporaba
električnega podaljška, ki ni v okviru nominalne vrednosti toka orodja ali ki je poškodovan oz. pokvarjen,
lahko privede do požara in električnega udara.
Drsni gumb za neprekinjeno delovanje/zaklep brusilnika
Brusilnik je opremljen s stikalom za zaklep vklopnega
stikala pri dolgotrajni uporabi orodja, lahko pa prepreči
nenadejani vklop orodja, ko je brusilnik izklopljen.
Neprekinjeno delovanje (sl. C)
 Če želite aktivirati neprekinjen način delovanja brusilnika, z eno roko pritisnite dlansko stikalo (1) in
z drugo roko potisnite drsni gumb (2) v desno smer v zaklenjen položaj, kot je prikazano na sl. C.
 Ko želite zaustaviti orodje, potisnite drsni gumb
v levo smer - odklenjen položaj in sprostite dlansko
stikalo.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse naslednje sestavne
dele:
1. Dlansko stikalo za vklop/izklop
2. Drsnik za neprekinjeno delovanje/zaklep brusilnika
3. Brusilna podloga
4. Odprtina za odvod prahu
5. Posoda
Zaklep brusilnika (sl. D)
 Če želite ZAKLENITI brusilnik, se prepričajte, da
dlansko stikalo (1) ni pritisnjeno in potisnite drsni
gumb (2) v desno smer - v zaklenjen položaj. Ko je
gumb v zaklenjenem položaju, dlanskega stikala ni
mogoče aktivirati.
 Ko želite odkleniti dlansko stikalo, potisnite drsni
gumb v levo smer - odklenjen položaj. Sedaj lahko
pritisnete dlansko stikalo.
Sestava
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da je
orodje izklopljeno in odklopljeno iz električnega omrežja.
Montaža brusilnih kolutov s pomočjo mehanizma za
hitro vpetje (sl. A)
Opozorilo! Med montažo brusilnega lista mora biti brusilnik izklopljen in zaklenjen.
Glej razdelek "Zaklep brusilnika" Brusilnik uporablja 127
mm brusilne kolute z vzorcem za odsesavanja prahu
s 8 luknjami.
Za doseganje najboljših rezultatov, uporabite pripomočke
podjetja BLACK+DECKER.
 Vaš brusilnik je zasnovan za uporabo s smirkovim
papirjem prevlečen s karbidom ali standardnim smirkovim papirjem z vzorcem za odsesavanja prahu s 8
luknjami.
 Če želite montirati brusilni kolut (6), ga pazljivo postavite na središče brusilne podloge (3), da se luknje
koluta ujemajo z luknjami v podlogi in kolut čvrsto in
enakomerno pritisnite na brusilno podlogo.
 Mehanizem za hitro vpetje omogoča hitro odstranitev koluta brez orodja - zadostuje že poteg koluta
z orodja. Kolut lahko uporabite ponovno.
Izsesavanje prahu (sl. E)
Opozorilo! Zbrani brusni prah, ki nastane pri brušenju
površinskih premazov (poliuretan, laneno olje, itd.), se
lahko v vrečki za prah ali kje drugje zaneti in povzroči
požar. Da zmanjšate nevarnost požara, redno izpraznite
vrečko za prah in sledite uporabniškim navodilom in
navodilom proizvajalca premazov.
 Če želite montirati posodo za prah na brusilnik,
poravnajte utore (6) na posodi za prah (5) z zatiči
(7) na odprtini za odvod prahu (4).
Prepričajte se, da je daljši del (10) odprtine posode
za prah na zgornjem delu odprtine za odvod prahu.
 Pomaknite posodo za prah na odprtino za odvod
prahu in obrnite posodo za prah v smeri gibanja
urinega kazalca, da se namesti v svojem položaju,
kot je prikazano na sl. E.
 Za odstranitev, posodo za prah obrnite v nasprotni
smeri gibanja urinega kazalca in odstranite posodo.
 Če želite izprazniti posodo za prah, jo najprej odstranite z odprtine za odvod prahu in izpraznite vsebino
v primeren zaboj za odpadke.
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje svojo lastno hitrostjo. Ne
preobremenjujte orodja.
6
SLOVENŠČINA
Vzdrževanje
Tehnični podatki
Vaše orodje je namenjeno dolgotrajnemu obratovanju
z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo
delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
Priključna napetost
Vizmenična 230
Vhodna moč
W
240
Vrtljaji (brez obremenitve)
mm
14.000
Brusilna površina
mm
ø125
Teža
m/s
1,31 naprava in
vrečka za prah,
brez embalaže
KA199 (Tip 1)
napetost
Opozorilo! Pred začetkom vzdrževanja izključite orodje
in ga izklopite iz električnega omrežja.
 Redno čistite prezračevalne reže v orodju s pomočjo
mehke ščetke ali suhe krpe.
 Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne uporabljajte jedkih ali kemičnih čistil.
LpA (raven zvočnega tlaka) 80,5 dB(A),
negotovost (K) 3 dB(A)
Zamenjava vtiča napajalnega kabla (samo za Veliko
Britanijo in Irsko)
Če morate vgraditi nov vtič priključnega kabla:
 Star in neuporabni vtič odvrzite v skladu z ustreznimi
predpisi.
 Priključite rjavo žico na fazni terminal novega vtiča.
 Priključite modro žico na nevtralni terminal.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi
s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka: 5 A.
LWA (raven zvočne moči) 91,5 dB(A),
negotovost (K) 3dB(A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski
seštevek) v skladu z EN 60745:
Emisija vibracij (ah) 4,1 m/s2,
negotovost (K) 1,5 m/s2
ES izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
Skrb za varovanje okolja
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Izdelka ne smete odlagati skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Ekscentrični brusilnik serije KA199
Če ugotovite, da vaš izdelek BLACK+DECKER ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben,
ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Napravo pripravite za ločeno odlaganje od navadnih
komunalnih odpadkov.
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod
"tehničnimi podatki" v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in embalaže omogoča recikliranje in ponovno uporabo
materialov.
Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Izdelki so skladni tudi z Direktivo 2004/108/ES
(do 19.04.2016), 2014/30/EU (od 20.04.2016) in
2011/65/EU.
Za več informacij se povežite z BLACK + DECKER na
spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje
električnih izdelkov od navadnih komunalnih odpadkov,
lokalni zbirni centri ali prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije in daje to izjavo v imenu Black & Deckerja.
BLACK+DECKER vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov, ko ti dosežejo konec
svoje življenjske dobe. To možnost lahko izkoristite tako,
da vrnete izdelek kateremukoli pooblaščenemu serviserju, ki bo odložil električni izdelek namesto vas.
Ray Laverick
Vodja inženiringa
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
1.5.2015
Če bi radi stopili v stik s predstavnikom pooblaščenega
servisnega centra, poiščite najbližjo zastopniško pisarno
BLACK+DECKER - kontaktni naslov boste našli v tem
priročniku. Seznam pooblaščenih BLACK+DECKER serviserjev in opis vseh po prodajnih storitev je podan tudi
na naslednji spletni strani: www.2helpU.com
7
SLOVENŠČINA
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost
svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To garancijska
izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše
uzakonjene pravice. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.
Če se Black & Decker jev izdelek pokvari zaradi napake
v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti v 24 mesecih od dneva nakupa, Black & Decker jamči, da bo
zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal take izdelke ter tako
poskrbel za čim manj težav za kupce, razen v naslednjih
okoliščinah:
♦
Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan
v najem;
♦
Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
♦
Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč;
♦
Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Black & Decker jev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti dokazilo
o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju. Če
bi radi stopili v stik s predstavnikom pooblaščenega servisnega centra, poiščite najbližjo zastopniško pisarno
Black & Decker - kontaktni naslov boste našli v tem
priročniku. Seznam pooblaščenih Black & Decker serviserjev in opis vseh po prodajnih storitev je podan tudi na
naslednji spletni strani: www.2helpU.com
Prosimo, obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in registrirajte svoj novi izdelek BLACK+DECKER; obenem vas bomo tako lahko
tudi obveščali o novih izdelkih in posebnih ponudbah.
Nadaljnji podatki o blagovni znamki BLACK+DECKER
in ponudbi izdelkov so na voljo na
www.blackanddecker.co.uk
8
HRVATSKI
Namjena
3.
a.
Ova brusilica BLACK+DECKER predviđena je za brušenje drva, metala, plastike i obojenih površina. Ovaj je alat
predviđen isključivo za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
b.
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim
udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
c.
Upozorenja i upute čuvajte za slučaj potrebe.
Izraz »električni alat« u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan iz gradske
mreže (sa žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Sigurnost u radnom području
Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori dovode do
nezgoda.
S električnim alatima nemojte raditi u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
Prilikom rada s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti
mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
d.
e.
f.
g.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte
utikač. Nemojte rabiti prilagodne utikače s uzemljenim električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od strujnog
udara.
Izbjegavajte fizički kontakt s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih okvira
i hladnjaka. Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog
udara je povećan.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje
vode u električni alat povećat će rizik od strujnog
udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje,
povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata
iz električne utičnice. Kabel držite podalje od
izvora topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova.
Oštećeni ili zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog udara.
Prilikom rada s električnim alatom na otvorenom
prostoru upotrijebite produžni kabel koji je za to
predviđen. Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba sklopke na
diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od strujnog
udara.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
9
Osobna sigurnost
Prilikom rada s električnim alatom budite oprezni, usredotočeni na rad i primjenjujte zdravorazumski pristup. Ne koristite električni alat ako
ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili
lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme
poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv
klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim
uvjetima smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja
alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog alata tako da je prst na
prekidaču ili priključivanje električnog alata kojemu
je prekidač uključen dovodi do nezgoda.
Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega sve ključeve za podešavanje. Ostavljanje
ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu i zauzmite stabilan položaj. To omogućuje bolji nadzor
nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću ili
nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu
zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako su omogućeni uređaji za priključivanje izvlačenja i prikupljanja prašine, osigurajte njihovo
pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja
za prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite odgovarajući električni alat za posao koji obavljate.
Prikladan električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se ne može upravljati
pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno
ga je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja
električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju Ove sigurnosne
mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite rad
osobama koje nisu upoznate s ovim alatom ili
ovim uputama. Električni alati opasni su ako njima
rade nestručni korisnici.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona, savinutih ili napuklih dijelova
ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu utjecati
na rad električnog alata. Ako je alat oštećen,
popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgoda
uzrokovan je loše održavanim električnim alatima.
HRVATSKI
f.
g.
5.
a.
Sigurnost drugih osoba
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima.
Pravilno održavanje reznih alata i njihovih oštrica
smanjuje mogućnost savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke i sl. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te uzimajući u obzir
radne uvjete i posao koji je potrebno obaviti.
Upotreba električnih alata za poslove za koje nije
namijenjen može dovesti do opasnih situacija.


Servisiranje
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. To omogućuje sigurnu uporabu alata.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici, koji
nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti
rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, produljene
upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, neke stalno prisutne rizike nije moguće
izbjeći, a to su:
 Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
 Ozljede prouzrokovane tijekom promjene dijelova, oštrica ili dodatne opreme.
 Ozljeda prouzrokovane produljenom upotrebom
alata. Radite redovite pauze tijekom dulje uporabe bilo kojeg alata.
 Oštećenje sluha.
 Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom upotrebe alata (npr. tijekom rada
s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom i ivericom).
Dodatna sigurnosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja
za brusilice
 Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane
rukohvate dok radite u područjima gdje bi pribor
mogao doći u dodir sa skrivenim ožičenjima.
U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom pod
naponom, taj se napon može prenijeti na metalne
dijelove alata i izazvati električni udar rukovatelja.
 Upotrijebite stege ili na drugi praktičan način
učvrstite radni materijal za stabilnu platformu.
Pridržavanje radnog materijala rukom ili njegovo
oslanjanje na tijelo nije sigurno i može dovesti do
gubitka nadzora.
Vibracije
Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom tijekom brušenja ili njezino udisanje može ugroziti zdravlje rukovatelja i osoba u blizini. Nosite
zaštitnu masku posebno namijenjenu za zaštitu
od prašine i para te omogućite zaštitu drugih
osoba koje se nalaze u radnom području ili
njime prolaze.





Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba
sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena
za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute za
sigurnu upotrebu uređaja.
djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala
uređajem.
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene
u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene
su u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja
navedenom u dokumentu EN 60745 i može se koristiti
za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana emisija
vibracija može se upotrijebiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Nakon brušenja uklonite svu prašinu.
Obratite posebnu pažnju prilikom brušenja boje koja
bi mogla biti proizvedena na bazi olova ili tijekom
brušenja nekih drva ili metala koji bi mogli proizvoditi
otrovnu prašinu:
Djeci i trudnicama ne dopuštajte pristup u radno
područje.
 U radnom području nemojte jesti, piti ni pušiti.
 Otpadne čestice i prašinu odbacite na siguran
način.
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu, ili osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za
njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute za
sigurnu upotrebu uređaja. Djeca trebaju biti pod
nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
Predviđena namjena opisana je u priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog alata za radnje koje
nisu opisane u ovom priručniku može predstavljati
opasnost od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Upozorenje! Emisija vibracija tijekom stvarne upotrebe
električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi. Razina
vibracija može porasti iznad navedene razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se
odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/
EC za zaštitu osoba koje redovito koriste električne alate,
potrebno je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama,
stvarne uvjete i način upotrebe alata, uključujući i sve
dijelove radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja
do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni sljedeći
simboli upozorenja:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda,
korisnik mora pročitati priručnik s uputama.
10
HRVATSKI
Zaštita od električne struje
Upotreba
Primite brusilicu kao što je prikazano na slici B i uključite je
(ON). Pomičite je dugim, kružnim pokretima duž površine,
puštajući je da radi relativno slobodno.
Pritiskanje alata tijekom brušenja zapravo usporava proces
skidanja čestica i pruža slabiju kvalitetu završne obrade.
Često provjeravajte tijek rada. Brusilica može brzo uklanjati materijal, osobito uz upotrebu grubljeg papira.
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li
električno napajanje naponu navedenom na
opisnoj oznaci.

Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke BLACK+DECKER, radi izbjegavanja opasnosti.
Klizač za (de)blokiranje
Ova je brusilica opremljena prekidačem koji omogućuje
njezino blokiranje za dulju upotrebu i deblokiranje radi
sprječavanja nehotičnog pokretanja.
Upotreba produžnog kabela
 Uvek koristite odobreni produžni kabl koji je pogodan
za napajanje ovog alata (pogledajte tehničke podatke). Prije upotrebe provjerite produžni kabel glede
znakova oštećenja, habanja ili starenja. Zamijenite
produžni kabel ako je oštećen ili neispravan. U slučaju
upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek potpuno odmotajte. Upotreba produžnog kabela koji nije prikladan
za ulaznu snagu alata ili koji je oštećen ili neispravan
može predstavljati rizik od požara i strujnog udara.
Blokiranje (sl. C)
 Da biste blokirali alat, jednom rukom pritisnite papučicu (1), a drugom pomaknite klizač (2) udesno
u blokirani položaj kao što je prikazano na sl. C.
 Da biste zaustavili alat, pomaknite klizač ulijevo
u deblokirani položaj i pustite papučicu.
Deblokiranje (sl. D)
 Da biste deblokirali alat, provjerite da papučica (1)
nije pritisnute i pomaknite klizač (2) udesno u blokirani položaj. Papučica se ne može pritisnuti dok je
prekidač u blokiranom položaju.
 Da biste deblokirali papučicu, pomaknite klizač ulijevo u deblokirani položaj. Papučica se sada može
pritisnuti.
Značajke
Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih značajki.
1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Klizač za (de)blokiranje
3. Brusna ploča
4. Otvor za ispuštanje prašine
5. Spremnik
Sastavljanje
Prikupljanje prašine (sl. E)
Upozorenje! Prikupljena brusna prašina od površinskih
premaza (poliuretan, laneno ulje itd.) može se samozapaliti u vreći za prašinu brusilice ili drugdje te uzrokovati požar. Da biste smanjili rizik, često praznite vreću i striktno
se pridržavajte priručnika te uputa proizvođača premaza.
 Da biste pričvrstili spremnik na brusilicu, poravnajte
žljebove (6) u spremniku (5) s izbočinama (7) na
otvoru za prašinu (4).
Provjerite je li dulja strana (10) otvora spremnika na
gornjoj strani otvora.
 Navucite spremnik na otvor za prašinu i zakrenite
spremnik u smjeru kazaljke na satu kako biste ga
učvrstili, kao što je prikazano na sl. E.
 Da biste uklonili spremnik, zakrenite ga suprotno od
kazaljke na satu.
 Da biste ispraznili spremnik, odvojite ga od otvora
za prašinu i ispraznite sadržaj u odgovarajući koš
za otpatke.
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat isključen
i odvojen od električnog napajanja.
Pričvršćivanje brusnih diskova s »čičkom« (sl. A)
Upozorenje! Deblokirajte brusilicu tijekom postavljanja
brusnog diska.
Pogledajte odjeljak »Deblokiranje«. Ova brusilica predviđena je za brusne diskove od 127 mm s 8 otvora za
odvođenje prašine.
Za najbolje rezultate upotrijebite pribor tvrtke BLACK+DECKER.
 Ova brusilica predviđena je za upotrebu uz mrežasti
karbidni brusni papir ili uz standardni brusni papir s 8
otvora za odvođenje prašine.
 Da biste pričvrstili brusni disk (6), pažljivo ga centrirajte iznad brusnog podloška (3) pazeći da otvori
u disku budu poravnati s otvorima u podlošku i čvrsto
pritisnite disk.
 Sustav pričvršćivanja brusnog diska »čičak« trakom
može se lako ukloniti tako da ga jednostavno povučete. Po potrebi se može ponovo koristiti.
Održavanje
Vaš je alat projektiran za dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba
ovisi o pravilnom čuvanju i redovitom čišćenju.
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom. Alat
nemojte preopterećivati.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova na održavanju isključite alat i odvojite ga od napajanja.
 Utore za prozračivanje alata redovno čistite mekim
kistom ili suhom krpom.
 Kućište motora redovno čistite vlažnom krpom. Ne
upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na
bazi otapala.
Uključivanje/isključivanje
 Držite brusilicu kao što je prikazano na slici C i stisnite tako da se papučica (1) pritisne bez pritiskanja
radnog materijala.
 Za isključivanje alata pustite papučicu.
11
HRVATSKI
Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
 Sigurno odbacite stari utikač.
 Smeđi vodič spojite na fazni priključak u novom
utikaču.
 Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač dobre
kvalitete. Preporučeni osigurač: 5 A.
LpA (zvučni tlak) 80,5 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
LWA (zvučna snaga) 91,5 dB(A),
nesigurnost (K) 3dB(A)
Ukupne vibracije (troosni vektorski zbroj) prema
EN 60745:
Emisija vibracija (ah) 4,1 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije
se odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako je vaš BLACK + DECKER proizvod potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte
ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj
proizvod za zasebno prikupljanje otpada.
KA199 nasumična kružna brusilica
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku »tehnički podaci« u skladu sa sljedećim
propisima: 2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu
upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Ovi su proizvodi usklađeni i sa smjernicom 2004/108/EC
(do 19.4.2016.), 2014/30/EU (od 20.4.2016.) i 2011/65/EU.
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku BLACK +
DECKER na sljedeću adresu ili pogledajte prilog pri
kraju priručnika.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih
odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste
kupili ovaj proizvod.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
Black & Decker .
BLACK+DECKER omogućuje prikupljanje i recikliranje
proizvoda tvrtke Stanley Fat Max po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo
da svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Ray Laverick
Rukovoditelj inženjerskog odjela
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
1.5.2015.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke
BLACK+DECKER na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih BLACK+DECKER
servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na
adresi: www.2helpU.com
Jamstvo
Specifikacije
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih proizvoda te pruža iznimno jamstvo. Ova izjava o jamstvu
dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na koji ih način ne
narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
KA199 (Tip 1)
Ulazni napon
VAC
Ulazna snaga
W
230
240
Okretaji (bez opterećenja)
mm
14.000
Vrh baze za brušenje
mm
ø125
Težina
m/s
1,31 radna
jedinica s vrećom
za prašinu, bez
ambalaže
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi ili nedostatne usklađenosti unutar 24 mjeseci od dana kupnje,
tvrtka Black & Decker jamči zamjenu neispravnih dijelova,
popravak dijelova izloženih znatnom habanju i trošenju ili
zamjenu takvih proizvoda kako bi se osigurale najmanje
neugodnosti za našeg kupca, osim ako je:
♦
proizvod korišten u trgovanju, u profesionalne primjene ili u svrhu pružanja usluga
12
HRVATSKI
♦
♦
♦
proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je zanemaren
proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi
popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦
Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja i pakiranja
♦
Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni
nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
♦
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom
serviseru morate predočiti dokaz o kupnji. Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti
kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na
adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih Black & Decker servisa i sve pojedinosti
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni
su putem interneta na adresi: www.2helpU.com
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦
Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦
Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim korištenjem
♦
Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
♦
Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane
neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦
Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦
Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova
Posjetite našu web-lokaciju www.blackanddecker.co.uk
kako biste registrirali svoj novi BLACK + DECKER proizvod i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim
ponudama. Dodatne informacije o tvrtki BLACK+DECKER i našem proizvodnom asortimanu dostupne su na
lokaciji www.blackanddecker.co.uk
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
TIP PROIZVODA:
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili
u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik pridržavati
priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku
7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista
podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda
koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete
proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku
od 45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne
popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga
novim ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni
u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira
na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama
ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok
se produžuje za trajanje servisa.
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta
2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta
2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju,
način dostave i povrat alata po izvršenom popravku,
te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno
kontaktirajte servis na telefon 01 6539 875, u uredovno
vrijeme radnim danom od 8.00 – 12.00 h
13
SRPSKI
Namena
3.
a.
Vaše BLACK+DECKER orbitalna brusilica je namenjena
za brušenje drveta, metala, plastike i obojenih površina.
Ovaj alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
b.
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
c.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa
kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
d.
Bezbednost radnog područja
Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja izazivaju
nezgode.
Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju
varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim alatom. Zbog ometanja možete izgubiti
kontrolu.
e.
f.
g.
Električna bezbednost
Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte
modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične
adaptere sa uzemljenim električnim alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjiće
opasnost od električnog udara.
Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri.
Postoji veća opasnost od električnog udara ako je
vaše telo uzemljeno.
Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima. Voda koja prodre u električni alat povećava
opasnost od električnog udara.
Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje
utikača električnog alata. Kabl udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih delova.
Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju opasnost
od električnog udara.
Pri upotrebi električnog alata na otvorenom prostoru koristite produžni kabl koji je prikladan
za upotrebu na otvorenom prostoru. Korišćenje
kabla koji je podesan za upotrebu na otvorenom
prostoru umanjuje opasnost od električnog udara.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje
sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu od struje
u slučaju kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
14
Lična bezbednost
Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite sa električnim alatom. Nemojte da koristite
električni alat ako ste umorni ili pod dejstvom
lekova, alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri
radu sa električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
telesnih povreda.
Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu
za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga
ili zaštita za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne povrede.
Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se da
prekidač bude isključen pre povezivanja električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili
nošenja alata. Nošenje električnog alata sa prstom
na prekidaču ili električnih alata sa prekidačem koji
su priključeni na napajanje izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje
pre uključivanja električnog alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu
električnog alata može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan
položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga
kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite
se da budu priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji opasnosti povezane sa prašinom.
Upotreba i održavanje električnih alata
Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj
meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može
da se uključi i isključi. Svaki električni alat koji se
ne može kontrolisati putem prekidača je opasan
i mora se popraviti.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili odlaganja električnog
alata. Takve preventivne bezbednosne mere smanjuju
opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu
upoznate sa ovim električnim alatom ili ovim
uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neveštih korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite da li su
pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su
delovi polomljeni i da li postoji bilo koje drugo
stanje koje može uticati na rad električnih alata.
Ako je oštećen, postarajte se da se električni alat
popravi pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
SRPSKI
f.
g.
5.
a.
Bezbednost drugih osoba
Rezne alate održavajte tako da budu oštri i čisti.
Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke itd.
u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir
radne uslove i rad koji treba obaviti. Korišćenje
električnog alata za radove za koje nije namenjen
može dovesti do opasne situacije.


Servis
Postarajte se da vaš električni alat servisira kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti samo
originalne rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali
rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima
za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
 Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
 Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili
pribora.
 Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme,
pobrinite se da redovno pravite pauze.
 Slabljenje sluha.
 Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem prašine koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom, bukvom
i MDF-om).
Dodatna bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja
za brusilice
 Električni alat držite za izolovane rukohvate kada
obavljate radove pri kojima postoji mogućnost
da rezni pribor dodirne skrivene vodove. Rezni
pribor koji dodirne strujni kabl može da stavi pod
napon metalne delove električnog alata i izloži rukovaoca električnom udaru
 Koristite stezaljke ili druge praktične načine da
osigurate i poduprete predmet obrade na stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta jednom
rukom ili upiranjem u telo nije stabilno i može dovesti
do gubitka kontrole.
Vibracije
Upozorenje! Dodir sa prašinom koja nastaje
prilikom brušenja li njeno može da ugrozi zdravlje rukovaoca i eventualno prisutne osobe. Nosite zaštitnu masku koja je specijalno dizajnirana
za zaštitu od prašine i isparenja i osigurajte
da osobe koje ulaze u radno područje takođe
budu zaštićene.





Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili
mentalnim sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom ili su dobile
uputstva u vezi sa upotrebom uređaja od osobe koja
je zadužena za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne
igraju sa uređajem.
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je
izmeren prema mernom postupku koji je standardizovan
u EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje alata.
Deklarisana emisiona vrednost vibracija se takođe može
koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne
primene električnog alata može se razlikovati od deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji se koristi alat.
Nivo vibracija može da se poveća iznad navedenog nivoa.
Temeljno uklonite prašinu nakon brušenja.
Budite posebno oprezni kada brusite boju koja je
možda na bazi olova ili ako brusite drva i metal koji
mogu da proizvedu toksičnu prašinu:
Nemojte da dozvolite deci ili trudnicama da ulaze
u radno područje.
 Nemojte da jedete, pijete ili pušite u radnom
području.
 Bezbedno odložite u otpad svu prašinu i drugi
otpad.
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili
mentalnim sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom ili su dobile
uputstva o upotrebi uređaja od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati
kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili
vršenje bilo koje druge operacije ovim alatom koja nije
preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati
opasnost od fizičkih povreda i/ili materijalne štete.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate na
radnom mestu, procena izloženosti vibracijama treba
da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način na koji
se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa kao što je
vreme rada uređaja, ali i vremena kada je alat isključen
i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Pored datumske šifre su prikazani sledeći piktogrami
na alatu:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za
upotrebu.
15
SRPSKI
Električna bezbednost
Rukovanje
Uhvatite brusilicu kao što je prikazano na slici B i UKLJUČITE je. Pomerajte je u dugim, dalekosežnim hodovima
duž površine, puštajući je da sama radi.
Pritisak naniže na alatu tokom brušenja zapravo usporava
uklanjanje sloja i stvara završni sloj slabijeg kvaliteta.
Često proveravajte svoj rad. Brusilica je u stanju da brzo
uklanja materijal naročito sa grubim brusnim papirom.
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li
napon izvora napajanja odgovara naponu na
natpisnoj pločici uređaja.

U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER servisni centar da bi se izbegla opasnost.
Klizač za blokiranje/deblokiranje
Ova brusilica je opremljena sa prekidačem koji vam omogućava da ga blokirate za produženu upotrebu, i deblokirate da biste sprečili nesrećnu situaciju.
Korišćenje produžnog kabla
 Uvek koristite odobreni produžni kabl koji je pogodan
za napajanje ovog alata (pogledajte tehničke podatke). Pre upotrebe, proverite da li na produžnom kablu
postoje znakovi oštećenja, habanja i starenja. Zamenite produžni kabl ako je oštećen ili neispravan. Ako
koristite kablovski kotur, uvek potpuno odmotajte
kabl. Korišćenje produžnog kabla koji nije pogodan
za ulaznu snagu alata ili koji je oštećen ili pokvaren
može dovesti do rizika od električnog udara.
Blokiranje (sl. C)
 Za blokiranje alata pritisnite preklopni prekidač (1)
jednom rukom i gurnite klizač (2) udesno u blokiranoj
poziciji sa drugom rukom, kao što je prikazano slici C.
 Za zaustavljanje alata, gurnite klizač ulevo u deblokiranoj poziciji i otpustite preklopni prekidač.
Deblokiranje (sl. D)
 Za deblokiranje alata uverite se da preklopni prekidač (1) nije pritisnuti i gurnite klizač (2) udesno
u blokiranoj poziciji. Preklopni prekidač se ne može
pritisnuti dok je prekidač u blokiranoj poziciji.
 Za deblokiranje preklopnog prekidača, gurnite klizač ulevo u deblokiranoj poziciji. Sada se preklopni
prekidač može pritisnuti.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Preklopni prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Klizač za uključivanje/isključivanje blokade
3. Brusna pločica
4. Priključak za prašinu
5. Kanister
Montaža
Sakupljanje prašine (sl. E)
Upozorenje! Sakupljena prašina brušenja od premaza na
površinama (poliuretan, ulje od laneno seme, itd.) se može
samozapaliti u vrećama za prašini ili bilo gde i prouzrokovati požar. Da biste smanjili rizik često praznite vreću i sledite
strogo uputstvo za brusilicu i instrukcije proizvođača laka.
 Da biste pričvrstili kanister na brusilicu, poravnjajte
žljebove (6) na kanistru (5) sa ispupčenjima (7) na
priključku za prašinu (4).
Uverite se da se duža strana (10) otvora kanistra
nalazi na vrhu priključka.
 Ubacite kanister u priključak za prašinu i okrećite
kanister udesno za zaključavanje u mestu, kao što
je prikazano u slici E.
 Za skidanje okrećite kanister ulevo i skinite kanister.
 Za pražnjenje kanistra skinite ga od priključka za
prašinu i istresite prašinu od brušenja u pogodnu
posudu za otpad.
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat isključen
i da je utikač alata izvučen iz utičnice.
Pričvršćivanje brusnih diskova tipa »čičak« (sl.A)
Upozorenje! Blokirajte brusilicu pre montaže brusnog
diska.
Pogledajte poglavlje »Blokiranje«. Vaša brusilica je konstruisana da koristi brusne diskove od 127mm, tipa »čičak«, sa šablonom koji ima 8 rupa za izbacivanje prašine.
Za najbolje rezultate koristite BLACK+DECKER pribore.
 Vaša brusilica je konstruisana za upotrebu sa mrežastim karbidnim brusnim papirom ili sa standardnim
brusnim papirom koji ima 8 rupa za izbacivanje prašine.
 Za pričvršćivanje brusnog diska (6), pažljivo ga
centrirajte preko brusne pločice (3) tako da su rupe
u disku poravnjate sa rupama na pločici i pritisnite
disk čvrsto u mestu.
 Sistem za pričvršćivanje tipa »čičak« služi za
jednostavno i brzo skidanje brusnog diska. Može
se ponovo koristiti po želji.
Održavanje
Vaš alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne
preopterećujte ga.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju isključite alat i odvojite ga sa napajanja.
 Redovno čistite ventilacione otvore na vašem uređaju pomoću mekane četke ili suve krpe.
 Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu.
Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su
abrazivna ili sadrže rastvarač.
Uključeno/isključeno
 Držite brusilicu kao što je prikazano na slici C i stisnite je tako da preklopni prekidač (1) pritiska na
radnom komadu bez preteranog upotrebe sile.
 Da biste isključili alat, pustite preklopni prekidač za
uključivanje i isključivanje.
16
SRPSKI
Techničke karakteristike
Zamena utikača (samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
 Bezbedno zbrinite stari utikač.
 Braon provodnik povežite na kontakt za fazu u novom utikaču.
 Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače dobrog
kvaliteta. Preporučeni osigurač: 5 A.
KA199 (Tip 1)
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da
se odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ulazni napon
Vac
Ulazna snaga
W
230
240
Broj okretaja (bez opterećenja) mm
14.000
Površina brusne ploče
mm
ø125
Težina
m/s
1.31 radna
jedinica sa
vrećom za
prašinu, bez
pakovanja
LpA (zvučni pritisak) 80,5 dB(A),
odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš BLACK+DECKER
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije potreban,
ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite
kao poseban otpad.
LWA (zvučna snaga) 91,5 dB(A),
odstupanje (K) 3dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija
(vektorska suma u tri pravca)
prema EN 60745:
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne sredine
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Emisiona vrednost vibracija (ah) 4,1 m/s2,
odstupanje (K) 1,5 m/s2
EC izjava o usklađenosti
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
DIREKTIVA ZA MAŠINE
BLACK+DECKER obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu Stanley Fat Max proizvoda na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj
proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će
izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
KA199 orbitalna brusilica
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
Kontaktirajte lokalno BLACK+DECKER predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da
biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih BLACK+DECKER
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na
adresi: www.2helpU.com
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom 2004/108/EC (do 19.04.2016), 2014/30/EU
(od 20.04.2016) i 2011/65/EU
Za više informacija kontaktirajte BLACK + DECKER na
sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Black & Decker.
Ray Laverick
Direktor inženjeringa
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
1.5.2015
17
SRPSKI
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna izjava
je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša zakonska
prava. Ova garancija važi na teritorijama država članica
Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane
neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma kupovine,
Black & Decker garantuje da će zameniti neispravne
delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode kako bi obezbedila
što je moguće manje neprijatnosti svojim potrošačima
osim u slučaju:
♦
da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne
svrhe ili najam;
♦
da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi ili
nemaru;
♦
da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
♦
da je pokušana popravka od strane osoba koje nisu
ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje firme
Black & Decker .
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte lokalno
Black & Decker predstavništvo putem adrese koja je
navedena u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju
vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com
Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.co.uk
da biste registrovali svoj novi BLACK+DECKER proizvod i da biste bili redovno obaveštavani o novim
proizvodima i specijalnim ponudama. Više informacija
o BLACK+DECKER brendu i našem asortimanu proizvoda naći ćete na adresi www.blackanddecker.co.uk
18
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
д.
Вашата BLACK+DECKER KA199 шмиргла со
непостојана ротација е наменета за шмирглање
на дрво, метал, пластика и бојадисани површини.
Алатката е наменета само за домашна употреба.
ѓ.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност
и долу наведените упатства може да доведе
до електричен удар, пожар или сериозна
повреда.
3.
a.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства
за идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени
мерки за безбедност се однесува на вашата електрична
алатка што работи на струја (преку кабел), или на
електрична алатка што работи на батерии (без кабел).
1.
a.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
г.
б.
Безбедност на работното место
Одржувајте го работното место чисто и добро
осветлено. Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
Немојте да работите со електрични алатки во
експлозивни окружувања, какви што постојат
кога има присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Електричните алатки
произведуваат искри што можат да ги запалат
честичките или испарувањата.
Држете ги децата и присутните лица настрана
додека употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да предизвика
да изгубите контрола.
в.
г.
Безбедност од електричен удар
Приклучокот на електричната алатка мора да
се совпаѓа со приклучницата. Никогаш не го
преправајте приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени
електрични алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го намалат ризикот
од електричен удар.
Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен ризик
од електричен удар ако вашето тело е заземјено.
Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
во електричната алатка го зголемува ризикот од
електричен удар.
Употребувајте го кабелот правилно. Никогаш
не го употребувајте кабелот за носење,
влечење или исклучување на електричната
алатка. Држете го кабелот настрана од
топлина, масло, остри рабови или подвижни
делови. Оштетените или заплетканите каблови
го зголемуваат ризикот од електричен удар.
д.
ѓ.
е.
4.
а.
19
Кога работите со електрична алатка надвор,
употребувајте продолжен кабел кој е соодветен
за надворешна употреба. Употребата на кабел
што е соодветен за надворешна употреба го
намалува ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го намалува
ризикот од електричен удар.
Лична безбедност
Бидете претпазливи, внимавајте што правите
и користете логика кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте електрична алатка
кога сте уморни или кога сте под влијание на
дрога, алкохол или лекови. Еден момент на
невнимание за време на работење со електрична
алатка може да доведе до серизна лична повреда.
Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната опрема,
како што се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди кога се
употребува за соодветни работни услови.
Спречете ненамерно вклучување на алатката.
Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите алатката на
извор на струја и/или на батериски пакет или
пред да ја подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на извор на струја
на вклучени алатки може да доведе до незгоди.
Отстранете ги сите алатки за подесување или
клучеви пред да ја вклучите електричната
алатка. Клуч или алатка за подесување што
е закачена на ротирачкиот дел на електричната
алатка може да доведе до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани ситуации.
Носете соодветна облека. Не носете широка
облека или накит. Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или долгата коса може
да бидат фатени во подвижните делови.
Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
Употреба и одржување на електрични алатки
Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која што била
дизајнирана.
МАКЕДОНСКИ
б.
в.
г.
д.
ѓ.
е.
5.
а.
Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка што
не може да се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
Исклучете го приклучокот од изворот на струја
или од батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања,
менувате додатоци или пред да ја одложите
електричната алатка. Таквите превентивни
безбедносни мерки го намалуваат ризикот за
случајно вклучување на електричната алатка.
Одлагајте ги електричните алатки што не ги
употребувате надвор од досег на децата и не
дозволувајте да ги употребуваат лица кои не
се запознаени со нивната функција и со овие
упатства. Електричните алатки се опасни кога со
нив ракуваат необучени корисници.
Одржувајте ги електричните алатки. Проверете
дали подвижните делови се лошо поставени,
заглавени или оштетени, или постои друга
состојба што би можела да влијае врз
работењето на електричните алатки. Доколку
електричната алатка е оштетена, однесете ја
на поправка пред да ја употребите. Многу
незгоди се предизвикани поради лошо одржувани
електрични алатки.
Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат помала
шанса да се заглават и полесно се управуваат.
Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа што
е различна од нејзината намена може да доведе
до опасна ситуација.
 Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот
на обработка на стабилна подлога.
Придржувањето на предметот на обработка со
рака или со тело го прави нестабилен и може да
доведе до губење на контрола.
Предупредување! Допирањето или
вдишувањето на правта што се створа при
шмирглање може да го загрози здравјето на
ракувачот или на присутните лица. Носете
маска за прав што е посебно направена за
заштита од прав и испарувања и осигурајте
лицата што стојат или влегуваат во зоната
на работа да бидат исто така заштитени.





Сервис
Вашите електрични алатки треба да ги
сервисира квалификувано лице кое користи
само идентични резервни делови. Вака ќе
бидете сигурни дека се одржува безбедноста на
електричната алатка.
Темелно исчистете ја сета прав откако ќе
завршите со шмирглањето.
Бидете посебно внимателни кога шмирглате
боја што можеби е врз база на олово или кога
шмирглате некои дрва и метал кои што можат
да создадат токсичен прав:
Немојте да дозволувате деца или бремени жени
да влегуваат во зоната на работа.
 Немојте да јадете, пиете или пушите во
зоната на работа.
 Ослободете се од честичките од прав и од
другиот отпад на безбеден начин.
Оваа алатка не е наменета за употреба од страна
на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички,
сетилни или ментални способности, или кои немаат
искуство и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на апаратот
од страна на лице кое е одговорно за нивната
безбедност. Треба да се надгледуваат децата за
да се осигура дека не си играат со уредот.
Намената е опишана во ова упатство за употреба.
Употребата на било која помошна опрема или
додаток, или извршувањето на било кои работи
со оваа алатка освен оние препорачани во ова
упатство за употреба, може да предизвика ризик
од повреда на ракувачот или оштетување на имот.
Безбедност на други лица

Дополнителни мерки за безбедност
при користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки за
безбедност при користење на шмиргли

 Фаќајте ги електричните алатки само за
изолираните површини за држење кога
вршите работа при која додатокот за сечење
може да дојде во допир со скриени жици.
Доколку додатокот за сечење допре жица под
напон, тоа може да ги доведе изложените
метални делови од електричната алатка под
напон и може да предизвика електричен удар
кај ракувачот.
Овој уред не е наменет за употреба од страна на
лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички,
сетилни или ментални способности, или кои
немаат искуство и знаење, освен ако не им се
пружени надзор или упатства за употреба на
уредот од страна на лице кое е одговорно за
нивната безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за да се осигура
дека не си играат со уредот.
Останати ризици.
Кога се употребува алатката може да се јават
дополнителни преостанати ризици што не се вклучени
во предупредувањата. Овие ризици може да се појават
поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за
безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени
останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
20
МАКЕДОНСКИ





Употреба на продолжен кабел
 Секогаш употребувајте продолжен кабел со
проверен квалитет што одговара на струјниот
приклучок на оваа алатка (погледнете во
техничките податоци). Пред употреба, проверете
го продолжниот кабел за знаци на оштетување,
истрошеност и дотраеност. Заменете го
продолжниот кабел ако е оштетен или ако има
дефект. Секогаш целосно одмотајте го кабелот
кога употребувате продолжен кабел од макара.
Употребата на продолжен кабел кој што не
е соодветен за влезната моќност на алатката
или кој што е оштетен или дефектен може да
доведе до опасност од пожар и електричен удар.
Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
Повреди при менување на делови, сечила или
додатоци.
Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Кога користите алатка
подолг период, осигурајте се дека правите
повремени паузи.
Оштетување на слухот.
Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата
на Вашата алатка (на пример:- обработка на
дрво, особено даб, бука и иверица).
Вибрации
Карактеристики
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои
се наведени во техничките податоци и декларацијата
за сообразност се измерени во склад со стандардната
метода за тестирање според EN 60745 и можат да се
користат за споредување на една алатка со друга.
Декларираната вредност на емитирани вибрации
може исто така да се користи за прелиминарна
проценка на изложеност на вибрации.
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените
карактеристики.
1. Прекинувач-лопатка за вклучување/исклучување
2. Лизгач за заклучување/отклучување
3. Подлога за шмирглање
4. Отвор за прав
5. Контејнер
Склопување
Предупредување! Вредноста на емитирани
вибрации за време на користењето на електричната
алатка може да се разликува од декларираната
вредност во зависност од начинот на кој алатката се
употребува. Нивото на вибрации може да се зголеми
над декларираното ниво.
Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете
алатката да биде исклучена и приклучокот изваден
од приклучницата.
Прикачување на дискови за шмирглање со кука
и јамка (скица A)
Предупредување! отклучете ја шмирглата додека
монтирате диск.
Погледнете во делот „Отклучување“. Вашата шмиргла
е дизајнирана да работи со 127-милиметарски
дискови за шмирглање со шема за извлекување на
прав низ 8 дупки.
За најдобри резултати, користете BLACK+DECKER
додатоци.
 Вашата шмиргла е дизајнирана да работи со
комбинирана карбидна абразивна хартија или
со стандардна абразивна хартија со шема за
извлекување на прав низ 8 дупки
 За да го прикачите дискот за шмирглање (6),
внимателно нацентрирајте го врз подлогата
за шмирглање (3), притоа обезбедувајќи дека
отворите во дискот се порамнети со отворите во
подлогата и цврсто притиснете го дискот врз неа.
 Дискот за шмирглање со систем на прикачување
со кука и јамка може лесно да биде отстранет со
едноставно извлекување. Може да се употреби
повторно по потреба.
Кога се проценува изложеноста на вибрации за да
се одредат мерките за безбедност кои ги пропишува
2002/44/EC за заштита на лица кои редовно употребуваат
електрични алатки на работното место, проценката на
изложеност на вибрации треба да ги земе во предвид
условите и начинот на кој алатката се употребува,
вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус,
како што се времињата кога алатката е исклучена, кога
е вклучена и неоптоварена, и времето на работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните пиктограми се прикажани на алатката
заедно со шифрата на датумот:
Предупредување! За да се намали ризикот
од повреди, корисникот мора да го прочита
упатството за работа.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не
е потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување
одговара на напонот што е деклариран на
плочката.

Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи во
свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Вклучување/Исклучување
 Држете ја шмирглата како што е прикажано
на скица C и притиснете за лопатката (1) да
се притисне без да се нанесе притисок врз
работниот материјал.
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде
заменет од страна на производителот или на
овластен сервисен центар на BLACK+DECKER
за да се избегне опасност.
21
МАКЕДОНСКИ

Одржување
За да ја исклучите алатката, ослободете го
прекинувачот.
Вашата електрична алатка е направена да работи
долго време со минимално одржување. Постојаното
работење на задоволително ниво зависи од
правилната грижа за алатката и редовното чистење.
Употреба
Фатете ја шмирглата како што е прикажано на скица B
и вклучете ја. Движете ја со долги и широки движена
по површината, притоа дозволувајќи и да ја врши
работата.
Туркањето на алатката надолу при шмирглањето
всушност ја забавува стапката на отстранување
и создава доработка со слаб квалитет.
Често проверувајте ја вашата работа. Шмирглата
е способна брзо да отстранува материјал, особено
со груба хартија.
Предупредување! Пред да започнете со било какво
одржување, исклучете ја алатката и извадете ја од
струја.
 Редовно чистете ги отворите за вентилација на
вашата алатка со употреба на мека четка или
сува крпа.
 Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства
за чистење на база на растворувач.
Лизгач за заклучување/отклучување
Оваа шмиргла е опремена со прекинувач што ви
овозможува да ја заклучите за долготрајна употреба
и да ја отклучите за да спречите случајно вклучување.
Замена на приклучок за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за струја:
 Безбедно ослободете се од стариот приклучок.
 Поврзете го кафеавиот проводник на приклучокот
за фаза во новиот приклучок.
 Поврзете го синиот проводник на неутралниот
приклучок.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање и обезбедете
квалитетни приклучоци. Препорачан осигурувач: 5 A.
Заклучување (скица С)
 За да ја заклучите алатката, притиснете ја
лопатката (1) со едната рака и турнете го лизгачот
(2) на десно до положба на заклученост со
другата рака како што е прикажано на скица C.
 За да ја сопрете алатката, турнете го лизгачот
на лево до отклучена положба и ослободете ја
лопатката.
Отклучување (скица D)
 За да ја отклучите алатката, обезбедете дека
лопатката (1) не е притисната и турнете го
лизгачот (2) на десно до заклучена положба.
Лопатката не може да биде притисната додека
прекинувачот е во заклучена положба.
 За да ја отклучите лопатката, турнете го лизгачот
на лево до отклучена положба и ослободете ја
лопатката. Лопатката сега може да биде отклучена.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
BLACK+DECKER производ треба да биде заменет
или дека повеќе не ви е од корист, не фрлајте го
со отпадот од домаќинството. Овозможете да биде
одвоено соберен.
Собирање на прав (скица Е)
Предупредување! Собраниот прав од шмирглање на
површински обвивки (полиуретан, масло од ленено
семе итн.) може да се самозапали во вреќата за
прав или на друго место и да предизвика пожар.
За да го намалите ризикот, редовно празнете ја
вреќата и следете ги упатствата во прирачникот и на
производителот на обвивката.
 За да го прикачите контејнерот на шмирглата,
порамнете ги вдлабнатините (6) на контејнерот
(5) со испакнатините (7) на отворот за прав (4).
Обезбедете подолгата страна (10) на отворот на
контејнерот да биде на горната страна на отворот.
 Лизнете го контејнерот на отворот за прав
и свртете го контејнерот во насоката на стрелките
на часовникот за да го фиксирате како што
е прикажано на скицаE.
 За да го отстраните, свртете го контејнерот во
спротивна насока од стрелките на часовникот
и извлечете го контејнерот со негово лизгање.
 За да го испразните контејнерот, отстранете го
од отворот за прав и исфрлете ги остатоците од
шмирглањето во соодветна канта за ѓубре.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени.
Повторното употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја
намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено
собирање на електрични производи за домаќинство
од страна на локалните отпади или продавачите при
набавка на нов производ.
BLACK+DECKER има објекти за собирање
и рециклирање на Stanley Fat Max производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе го
собере во ваше име.
22
МАКЕДОНСКИ
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт со
локалното претставништво на BLACK+DECKER
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
BLACK+DECKER сервисери и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com
Реј Лаверик
Менаџер за инженеринг
Black & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
01/05/2015
Технички податоци
KA199 (Тип 1)
Влезен напон
Vнаизменична 230
Влезна моќност
W
240
Број на вртења
на подлогата
(без оптоварување)
mm
14.000
Површина на подлогата
за шмирглање
mm
ø125
Тежина
m/s
1,31 куќиште со
вреќа за прав,
без амбалажа
Гаранција
струја
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната
изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги
ограничува вашите законски права. Гаранцијата важи
на териториите на земјите-членки на Европската унија
и на Европската зона на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане неисправен
поради неквалитетен материјал, изработка или
недостаток на сообразност во рок од 24 месеци од
датумот на набавката, Black & Decker гарантира дека
ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи
производите изложени на нормална употреба, или ќе
ги замени таквите производи за да осигура купувачот
да има минимум на непријатности, освен ако:
♦
Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен;
♦
Производот бил изложен на неправилна употреба
или негрижа;
♦
Производот претрпел оштетување поради страни
предмети, супстанции или незгоди;
♦
Биле вршени поправки од страна на лица кои не
се овластени сервисери или сервисен персонал
на Black & Decker.
LpA (звучен притисок) 80,5 dB(A), отстапување
(K) 3 dB(A)
LWA (звучна моќност) 91,5 dB(A), отстапување
(K) 3dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска
сума по три оски) спрема EN 60745:
Вредност на емисија на вибрации (ah) 4,1 m/s2,
отстапување (K) 1,5 m/s2
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
За да го остварите правото на гаранција, треба да
доставите доказ за набавката кај продавачот или кај
овластен сервисер. Можете да ја најдете адресата на
најблискиот овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство. Постои
и друга можност: списокот на овластени Black & Decker сервисери и сите детали за нашите услуги после
купувањето можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com
KA199 Шмиргла со непостојана ротација
Black & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/EК, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
вашиот нов BLACK+DECKER производ и за да бидете
во тек со новите производи и специјалните понуди.
Повеќе информации за стоковата марка BLACK+DECKER и за нашата понуда на производи се достапни на
на www.blackanddecker.co.uk
Овие производи исто така се во склад со
Директивата 2004/108/EК (до 19.04.2016), 2014/30/EУ
(од 20.04.2016) и 2011/65/EУ.
За повеќе информации ве молиме да стапите
во контакт со BLACK + DECKER преку следнава
адреса или да погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација во
име на Black & Decker.
zst00275402 - 28-07-2015
23
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising