KA199 | Black&Decker KA199 RANDOM ORBIT SANDER instruction manual

509213 - 43 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
KA199
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Szlifierka mimośrodowa BLACK + DECKER KA199 jest
przeznaczona do szlifowania drewna, metali, tworzyw
sztucznych i lakierowanych powierzchni. Urządzenie to
nie nadaje się do zastosowań przemysłowych.
3.
a.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy urządzeń
elektrycznych
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać.
Używane tutaj wyrażenie „urządzenie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
c.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj urządzeń w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub
pyły. Niektóre urządzenia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani osób postronnych do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla urządzenia musi pasować do
gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie
wolno jej przerabiać. Gdy urządzenie zawiera
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące
do nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj urządzeń na działanie deszczu ani
wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
urządzenia grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia urządzenia ani wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel
przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony
lub zaplątany kabel może spowodować porażenie
prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
dopuszczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia urządzenia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
3
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej pracy i rozsądnie postępuj z urządzeniem. Nie
używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
się pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo
poważnymi konsekwencjami.
Stosuj odpowiednie wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania urządzenia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłączeniem urządzenia do sieci lub włożeniem
akumulatora, zanim zaczniesz manipulować
sprzętem lub go transportować, sprawdź, czy
jest wyłączony wyłącznik. Przenoszenie urządzenia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie
go do sieci przy włączonym wyłączniku zwiększa
ryzyko wypadku.
Przed załączeniem urządzenia sprawdź, czy
zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna garderoba, biżuteria lub długie włosy mogą
zostać pochwycone przez obracające się części
urządzenia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są przyłączone i prawidłowo zamontowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja urządzeń
Nie przeciążaj urządzenia. Musi ono być dostosowane do warunków pracy. Najwyższą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując
właściwe narzędzia.
Nie używaj urządzenia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i trzeba
je naprawić.
Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, przed
wymianą akcesoriów lub odłożeniem urządzenia
zawsze najpierw wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego lub akumulator. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia
urządzenia.
Niepotrzebne w danej chwili urządzenia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
e.
f.
g.
5.
a.
pozwalaj używać ich osobom, które nie są z nimi
obeznane lub nie przeczytały niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób
są niebezpieczne.
Utrzymuj urządzenia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
sprzętu. Uszkodzone urządzenia przed użyciem
należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwe serwisowanie urządzeń.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie pielęgnowane, ostre narzędzia
robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
Urządzeń, akcesoriów, końcówek itp. używaj
zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym
obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie
urządzeń wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
♦
♦
Bezpieczeństwo osób postronnych
♦
Serwis
Naprawy urządzeń mogą być wykonywane tylko
przez uprawnionych specjalistów przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
♦
Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych mogą wystąpić dodatkowe zagrożenia być może nieuwzględnione
w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one
w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego używania
urządzenia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, noży lub akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu
urządzenia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
♦
Pogorszenie słuchu.
♦
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu
(np. powstającego podczas obróbki drewna,
a zwłaszcza dębu, buku i MDF).
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy szlifierek.
♦
W razie niebezpieczeństwa przetarcia własnego
przewodu zasilającego trzymaj szlifierkę za izolowane rękojeści. Narzędzie robocze ma elektryczne połączenie z gołymi metalowymi elementami
szlifierki, co grozi porażeniem prądem elektrycznym
w przypadku natrafienia na będący pod napięciem
przewód.
Używaj ścisków stolarskich lub podobnych
środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie
przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi utratą
panowania nad szlifierką.
Ostrzeżenie! Kontakt z pyłami lub wdychanie
pyłów powstających w czasie szlifowania zagraża ludzkiemu zdrowiu i ewentualnie znajdujących się w pobliżu osób. Dla ochrony przed
pyłami i parami zakładaj maskę przeciwpyłową
i dbaj o to, by także osoby postronne były stosownie zabezpieczone.
♦
♦
Zabrania się używania tego urządzenia przez dzieci
i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy urządzeń elektrycznych
♦
Nie jedz, nie pij ani nie pal w miejscu pracy.
Fachowo usuwaj pył i inne odpadki powstałe
przy szlifowaniu.
Zabrania się używania tej szlifierki przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej
lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie szlifierki. Używanie innych nasadek
lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem z grozi doznaniem urazu ciała i/lub szkód
rzeczowych.


Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w p. „Dane techniczne”
i „Deklaracja zgodności WE” zostały zmierzone standardową metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu
można je wykorzystywać do porównań z innymi urządzeniami i do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Po zakończeniu szlifowania dokładnie zbierz pozostały pył.
Przy szlifowaniu powłok malarskich, które mogą
zawierać ołów, lub określonych rodzajów drewna
i metalu, które mogą wytwarzać trujący pył, przedsiębierz szczególne środki ostrożności:
 Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnych do
miejsca pracy.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania urządzenia i nie da
się wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bez-
4
♦
pieczeństwa dla ochrony osób trzeba też uwzględnić
rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym
czasie szlifierka pozostawała wyłączona i jak długo pracowała na biegu jałowym.
♦
Oznaczenia na szlifierce
♦
Na szlifierce umieszczono kod daty i następujące piktogramy:
Zastosowanie
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie
urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania szlifierki.
Załączanie i wyłączanie
♦
Chwyć szlifierkę, tak jak pokazano na rysunku C,
i naciśnij wyłącznik (1), nie wywierając przy tym
nacisku na przedmiot obrabiany.
♦
By wyłączyć szlifierkę, zwolnij wyłącznik.
Bezpieczeństwo elektryczne
Urządzenie to jest podwójnie zaizolowane
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej.
♦
Do szlifierki można mocować siatkę ścierną lub
standardowy papier ścierny z 8 mm otworami do
odsysania pyłu.
By zamocować krążek papieru ściernego (6), tak przyłóż go do stopy (3), by otwory w papierze ściernym
pokryły się z otworami w stopie, i mocno go dociśnij.
Papier ścierny mocowany na rzepy można łatwo
ściągnąć i w razie potrzeby ponownie go założyć.
Obsługa
Chwyć szlifierkę, jak pokazano na rysunku B, i załącz ją.
Równomiernie przemieszczaj maszynę długimi, ciągłymi
ruchami po powierzchni i pozwól jej swobodnie wykonać
swoje zadanie.
Dociskanie szlifierki do przedmiotu obrabianego w rzeczywistości spowalnia obróbkę ubytkową i pogarsza jakość
szlifowania. Często sprawdzaj rezultaty swojej pracy.
Szlifierka szybko usuwa materiał, zwłaszcza przy użyciu
gruboziarnistego papieru ściernego.
By nie narażać się na porażenie prądem elektrycznym w razie uszkodzenia kabla sieciowego, zleć
wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu BLACK+DECKER.
Zastosowanie przedłużacza
♦
Używaj tyko takiego przedłużacza, który został dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy
przez urządzenie (patrz „Dane techniczne“). Przed
rozpoczęciem pracy sprawdź przedłużacz, czy nie
jest uszkodzony lub zużyty, a gdyby okazał się wadliwy, wymień go na nowy. Gdy korzystasz z bębna,
zawsze całkowicie odwijaj z niego kabel. Używanie
przedłużacza uszkodzonego lub nieprzystosowanego do poboru mocy przez zasilane urządzenie
może doprowadzić do pożaru i porażenia prądem
elektrycznym.
Suwak blokujący wyłącznika
Szlifierka zawiera suwak, który pozwala na blokowanie
wyłącznika na stałe przy załączonej i przy wyłączonej
szlifierce, by uniemożliwić przypadkowe jej uruchomienie.
Załączanie szlifierki na stałe (rys. C)
♦
By załączyć szlifierkę na stałe, naciśnij wyłącznik (1)
jedną ręką, a drugą przesuń suwak (2) w prawo do
pozycji zablokowanej, jak pokazano na rysunku C.
♦
By wyłączyć szlifierkę, przesuń suwak w lewo do
pozycji odblokowanej i zwolnij wyłącznik.
Elementy szlifierki
Szlifierka ta zawiera niektóre lub wszystkie spośród niżej
wymienionych elementów:
1. Wyłącznik kołyskowy
2. Suwak blokujący wyłącznika
3. Stopa
4. Przyłącze do odsysania pyłu
5. Worek pyłowy
Blokowanie wyłączonej szlifierki (rys. D)
♦
By zablokować wyłączoną szlifierkę, zwolnij wyłącznik (1) i przesuń suwak (2) w prawo do pozycji
zablokowanej. Teraz nie można nacisnąć wyłącznika
i załączyć szlifierki.
♦
By odblokować szlifierkę, przesuń suwak w lewo
do pozycji odblokowanej. Teraz można nacisnąć
wyłącznik i załączyć szlifierkę.
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź,
czy szlifierka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta
z gniazda sieciowego.
Odsysanie pyłu (rys. E)
Ostrzeżenie! Zgromadzony pył ze szlifowania powłok
(poliuretan, pokost lniany) może się sam zapalić w worku
pyłowym lub spowodować pożar w innym miejscu i. By
zminimalizować to ryzyko, często opróżniaj worek oraz
ściśle przestrzegaj instrukcji obsługi szlifierki i stosuj się
do zaleceń wykonawcy powłoki.
♦
By przyłączyć worek pyłowy do szlifierki, zgraj rowki
(6) w worku (5) z występami (7) na przyłączu do
odsysania pyłu (4). Dłuższa część wlotu worka (8)
Zakładanie papieru ściernego na rzepy (rys. A)
Ostrzeżenie! Przy mocowaniu krążków papieru ściernego zablokuj szlifierkę. Patrz p. „Blokowanie wyłączonej
szlifierki”. Szlifierka jest przystosowana do krążków papieru ściernego o średnicy 127 mm z otworami o średnicy 8
mm. Najlepsze wyniki osiąga się przy użyciu akcesoriów
BLACK+DECKER.
5
♦
♦
Dane techniczne
musi się przy tym znaleźć na górze przyłącza.
Nasuń worek na przyłącze i dla ustalenia obróć go
w prawo, jak pokazano na rysunku E.
By zdjąć worek, obróć go w lewo i ściągnij z przyłącza.
By opróżnić worek, ściągnij go z przyłącza i wytrzep
pył szlifierski do odpowiedniego pojemnika.
KA199 (typ 1)
Napięcie wejściowe
VAC
230
Pobór mocy
W
240
Liczba obrotów (na biegu
jałowym)
obr/min 14 000
Konserwacja
średnica stopy szlifierki
mm
ø 125
Szlifierka mimośrodowa odznacza się dużą trwałością
użytkową i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak
w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
Masa
kg
1,22 (szlifierka
z workiem
pyłowym, bez
opakowania)
♦
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji wyłącz szlifierkę i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
♦
Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki
lub suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne
w urządzeniu.
♦
Regularnie przecieraj obudowę silnika wilgotną szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
Poziom ciśnienia akustycznego: 80,5 dB(A), niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 91,5 dB(A), niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści
(suma wektorowa trzech składowych kierunkowych) zmierzone według normy EN 60745:
Wartość skuteczna: 4,1 m/s2, niepewność pomiaru 1,5 m/s2
Ochrona środowiska
Deklaracja zgodności z normami WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie
wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób BLACK+DECKER nowym sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska
nie wyrzucaj go do śmieci komunalnych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Szlifierka mimośrodowa KA199
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyrób
opisany w „Danych technicznych“ został wykonany
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/EG, EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 607452-4:2009+ A11:2011.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywami 2004/108/
EG (do 19.04.2016), 2004/30/EU (od 20.04.2016)
i 2011/65/EU.
By uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą
Black & Decker pod poniższym adresem lub z jednym
z naszych przedstawicielstw handlowych wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za kompilację dokumentacji technicznej i składa to oświadczenie
w imieniu firmy Black & Decker.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych BLACK+DECKER, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
01/05/2015
zst00297876 - 14-03-2016
6
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
7
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising