KA199 | Black&Decker KA199 RANDOM ORBIT SANDER instruction manual

359204 - 58 BG
Преведено от оригиналното ръководство
www.blackanddecker.eu
KA199
АНГЛИЙСКИ
Предназначение
д.
Вашата орбитална шлифовъчна машина с общо
предназначение BLACK+DECKER KA199 е създадена за шлифоване на дърво, пластмаса и боядисани
повърхности. Този инструмент е предназначен само
за употреба от потребителя.
е.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна работа
с електроинструменти
Предупреждение! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията
и указанията, изброени по-долу, може да
доведе до токов удар, пожар и/или тежки
травми.
3.
a.
Запазете всички предупреждения и инструкции
за бъдещи справки.
Терминът "електроинструмент" във всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на батерии
(без захранващ кабел) електрически инструменти
и машини.
1.
а.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
г.
б.
Безопасност на работното пространство
Пазете работното пространство чисто и добре
осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти във взривоопасна среда, като например при наличието на запалителни течности, газове или прах.
Електроинструментите произвеждат искри, които
могат да възпламенят праха или изпаренията.
Дръжте деца и странични лица надалече,
докато работите с електроинструмента. Отвличането на вашето внимание може да причини
загуба на контрол.
в.
г.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва да
са подходящи за използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте щепсела. Не
използвайте адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти. Непроменените
щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.
Да се избягва контакт на тялото със заземени или замасени повърхности като тръби,
радиатори, кухненски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов удар, ако
тялото ви е заземено.
Не излагайте електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов
удар.
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не
използвайте кабела за носене, дърпане или
изключване на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или
оплетени кабели увеличават риска от токов удар.
д.
е.
ж.
4.
a.
3
Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, удобен за използване на открито. Използването
на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.
Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ),
което на английски е Residual Current Device
(RCD). Използването на ДТЗ намалява риска от
токов удар.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, внимавайте какво правите
и използвайте разума си, когато работите
с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или
сте под влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг невнимание при работа
с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите. Защитни средства
като дихателна маска, неплъзгащи се обувки за
безопасност, каска или защита на слуха, използвани при подходящи условия, ще намали трудовите злополуки.
Предотвратяване на случайно задействане.
Уверете се, че превключвателя е на позиция
изключен преди да го свържете към източника
на захранване и/или към батерийното устройство, преди да вземете или носите инструмента. Носенето на електроинструмент с пръста на
превключвателя или стартирането на електроинструменти, когато превключвателя е на позиция
"включен", може да доведе до трудова злополука.
Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента.
Махнете прикрепените към въртящите се части на
електроинструмента гаечни или регулиращи ключове, понеже могат да доведат до наранявания.
Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно
на краката си през цялото време. Това позволява по-добър контрол на електрическия инструмент в неочаквани ситуации.
Обличайте се подходящо. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите
си и ръкавиците далече от движещите се части. Висящите дрехи, бижутерия или дълги коси
могат да бъдат захванати от движещи се части.
Ако са предоставени устройства за свързване на
изпусканите прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани и използвани правилно. Използването на тези средства
може да намали опасностите свързани с праха.
Използване и грижа за електроинструментите
Не използвайте насила електроинструментите. Използвайте подходящ електроинструмент
за съответната дейност. Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно
работата, при темпото, за което е създаден.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
5.
а.
Не използвайте електроинструмента, ако превключвача не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който не може да се контролира
с превключвача е опасен и трябва да се поправи.
Изключете щепсела от захранването и/или
батерията на електроинструмента преди извършването на каквото и да е регулиране,
смяна на аксесоари или съхраняване на уреда. Такива предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно задействане на
електроинструмента.
Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте
на незапознати с електроинструмента и тези
инструкции други хора да работят с електроинструмента. Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за размествания в свързванията
на подвижните звена, за счупване на части
и всички други условия, които могат да повлияят на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента, задължително го поправете преди да го използвате отново. Много злополуки се причиняват от
лошо поддържани електрически инструменти.
Да се поддържат режещите инструменти
остри и чисти. Правилно поддържаните режещи
инструменти с остри остриета по-трудно могат да
се огънат и по-лесно се контролират.
Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях
в съответствие с инструкциите, като взимате
предвид работните условия и характера на
работата. Използването на електроинструмента
за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.
към стабилна платформа. Ако държите детайла
с една ръка или е опрян в тялото ви, го прави нестабилно и може да доведе до загуба на контрол.





Предупреждение! При контакт с или при
вдишване на прах, произтичащ от шлифоване на различни предмети, може да застраши
здравето на оператора и стоящите наблизо
лица. Носете противопрахова маска, специално предназначени за защита от прах и дим
и се уверете, че присъстващите или влизащи
в работното място лица също са защитени.
Изцяло почистете праха след шлифоване.
Особено внимавайте, когато шлифовате боя,
която вероятно е на оловна основа, или когато
шлифовате някои дървета и метали, които могат
да произвеждат токсичен прах:
Не позволявайте на деца или бременни жени да
влизат в работното помещение.
 Не яжте, не пийте и не пушете в работното
помещение.
 Безопасно изхвърлете праховите частици
и всички други остатъци.
Tози инструмент не е предназначен за употреба
от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени въэможности, или
с липса на знания, освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек, отговорен
за тяхната безопасност. На децата не трябва да
се позволява да играят с уреда.
Предназначението е описано в това ръководство.
Използването на принадлежност или приставка, или изпълнението на каквато и да е дейност
с този инструмент, различна от препоръчаните
в това ръководство, предизвиква риск от нараняване и/или имуществена вреда.
Безопасност на другите
Сервизиране
Сервизирането на вашия електроинструмент
трябва да се извършва само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални
резервни части. Това ще гарантира безопасната
употреба на уреда.


Допълнителни предупреждения
относно безопасността при работа
с електроинструменти
Този уред не е предназначен за употреба от
лица (включително деца) с намалени физически,
сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако са под наблюдение и са им дадени инструкции за употребата на
уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
На децата не трябва да се позволява да играят
с уреда.
Допълнителни рискове.
Допълнителни остатъчни рискове могат да възникнат
при използването на инструмента, които не могат да
бъдат включени в приложените предупреждения за
безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от
неправилна употреба, продължителна употреба и др.
Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди за безопасност,
някои допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати. Те включват:
 Наранявания, причинените от докосване до
въртящи се/движещи се части.
 Наранявания, причинени от смяна на части,
остриета или аксесоари.
Предупреждение! Допълнителни предупреждения за безопасност на лентошлифовъчни машини.
 Дръжте електроинструмента за изолираните
повърхности при извършване на операция,
при която режещият аксесоар може да засегне
скрито окабеляване. Прерязването на кабел
под напрежение може да зареди с ток металните
части на електроинструмента, в резултат на което
оператора може да получи токов удар.
 Използвайте скоби или друг практически начин
да застопорите и укрепите обработвания детайл
4



Използване на удължителен кабел
 Винаги използвайте одобрен удължителен кабел, подходящ за входящата мощност на този
инструмент (виж технически данни). Преди употреба проверете удължителният кабел за знаци
на повреда, износване и остаряване. Сменете
удължителният кабел, ако е повреден или дефектен. При използване на кабели на макари,
винаги развивайте докрай кабела. Използването
на удължителен кабел, който не е подходящ за
входната мощност на инструмента, или който
е повреден или дефектен, може да доведе до
риск от пожар или токов удар.
Наранявания, причинени от продължителна
употреба на инструмента. При използване на
който и да е инструмент за по-продължително
време е необходимо да правите редовни паузи.
Увреждане на слуха.
Опасност за здравето причинена от дишане
на прах, образуван при работа с вашия инструмент (пример: - работа с дърво, особено
с дъб, бук и MDF).
Вибрация
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани
вибрации, които са обявени в техническите данни
и в декларацията за съответствие, са измерени
в съответствие със стандартен метод за тестване,
предоставен от EN 60745 и може да се използва за
сравнение на един инструмент с друг. Декларираните
стойности на излъчваните вибрации могат, също така,
да бъдат използвани при предварителната оценка
за излагането.
Характеристики
Вашият инструмент има всички или някои от следните
характеристики.
1. Превключвател оn/off (вкл./изкл.)
2. Плъзгач за заключване/блокиране
3. Шлифоваща подложка
4. Отвор за праха
5. Туба
Предупреждение! Стойността на генерираните вибрации по време на действителното използване на
електроинструмента може да се различава от обявената стойност, в зависимост от начина, по който се
използва инструмента. Нивото на вибрации може да
се увеличи над обявените стойности.
Монтаж
Предупреждение! Преди монтаж се уверете, че инструментът е изключен и от електрическата мрежа.
шлифовъчни дискове със захващане тип "Велкро"
Предупреждение! заключете шлифовъчната машина
при поставянето на шлифовъчния диск
Вижте раздела “Заключване”. Вашата шлифовъчна
машина е създадена да използва 127 мм шлифовъчни
дискове с 8 дупки за извличане на прах.
За най-добри резултати използвайте аксесоари на
BLACK+DECKER.
 Вашата шлифовъчна машина е създадена за
употреба с мрежеста карбидна шкурка, както
и със стандартна шкурка с 8 дупки за извличане
на прах
 За да прикрепите шлифовъчния диск (6), внимателно го центрирайте над шлифовъчната подложка (3) като внимавате дупките в диска да са
подравнени с дупките в подложката, и натиснете
здраво диска на място.
 Системата за закрепване на шлифовъчния диск
тип "Велкро" може лесно да се сваля само чрез
издърпване. Може да се използва отново.
При оценяване на вибрациите на излагане за определяне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/
ЕО за защита на лица, които редовно използват електрически инструменти като наемни работници, трябва
да се направи оценка на излагането на вибрации,
действителните условия на употреба и начина, по
който се използва инструмента, включително като
се вземат предвид всички части на работния цикъл,
като например време, когато инструмента е изключен
и когато се работи на празен ход, в допълнение към
времето за задействане.
Етикети по инструмента
Следните пиктограми са показани на инструмента,
заедно с кода на датата:
Предупреждение! За да намалите риска
от наранявания, прочетете ръководството
с инструкции.
Употреба
Електрическа безопасност
Предупреждение! Оставете инструмента да работи
със собствената си скорост. Не претоварвайте.
Tози инструмент е двойно изолиран, следователно не му трябва заземителен кабел.
Винаги проверявайте дали захранващият
кабел е в съответствие с напрежението на
табелката.

Вкл./изкл.
 Дръжте шлифовъчната машина, както е показано
на Фигура С и извийте, за да се натисне крачето
(1) без да се оказва натиск върху обработвания
детайл.
 За да изключите инструмента, освободете крачето.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от производителя или от оторизиран
сервизен център на BLACK+DECKER, за да се
предотврати злополука.
5
Работа
Хванете шлифовъчната машина, както е показано на
фигура В и я включете. Движете я с дълги, плавни удари по повърхността, за да може да си върши работата.
Натиска върху инструмента по време на шлифоване
всъщност забавя работата и резултата е некачествен
завършек.
Често проверявайте резултата от своята работа. Шлифовъчната машина може бързо да сваля материали,
особено с по-груба хартия.
Предупреждение! Преди извършването на поддръжка, изключете инструмента и от електрическата
мрежа.
 Редовно почиствайте вентилационните отвори
във вашия инструмент, като използвате мека
четка или кърпа.
 Редовно почиствайте кожуха на мотора, като използвате мокра кърпа. Не използвайте абразивен
препарат или такъв на разтворителна основа.
Замяна на щепсела (само Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
 Изхвърлете безопасно стария щепсел.
 Свържете кафявата жица към живата клема в новия щепсел.
 Свържете синята жица към неутралния терминал.
Предупреждение! Не трябва да се прави свързване
към заземения терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които се предоставят с доброкачествените щепсели. Препоръчителен
предпазител: 5 A.
Плъзгач за заключване/отключване
Тази шлифовъчна машина е оборудвана с превключвател, който позволява да я включите на автоматичен
режим за по-дълга употреба, и да я блокирате, за да
се избегне неочаквано задействане.
Заключване (фиг. С)
 За да включите инструмента в автоматичен режим, натиснете крачето (1) с една ръка и бутнете
плъзгача (2) надясно до позиция на заключване
с другата си ръка, както е показано на Фигура С.
 За да спрете инструмента, натиснете плъзгача наляво до отключената позиция и освободете крачето.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не трябва
да се изхвърля с обикновените битови отпадъци.
Блокиране (Фиг. D)
 За да блокирате инструмента, уверете се, че крачето (1) не е натиснато, и натиснете плъзгача (2)
надясно до позиция на заключване. Крачето не
може да бъде натиснато, докато превключвателя
е в заключена позиция.
 За да отключите крачето, натиснете плъзгача
наляво до отключената позиция. Крачето може
да бъде натиснато.
Ако някога решите, че вашият BLACK+DECKER продукт има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим, не го изхвърляйте с битовите отпадъци.
Занесете този продукт в съответния пункт.
Разделното събиране на използваните продукти и опаковки позволява рециклирането
на материалите и нановото им използване.
Повторното използване на рециклираните
материали помага за предпазване на околната среда от замърсяване и намалява необходимостта от сурови суровини.
Събиране на праха (фиг. Е)
Предупреждение! Събраният прах от шлифоване
на повърхностни покрития (полиуретан, безири и т.н.)
може да е самозапалим в торбичката за прах или на
друго място и да предизвика пожар. За намаляване
на риска, изпразвайте често торбичката и стриктно
спазвайте ръководството за потребителя и инструкциите на производителя за покритията.
 За да прикачите тубата към шлайфмашината,
подравнете каналите (6) в тубата (5) с издатините (7) на изхода за прах (4).
Внимавайте по-дългата страна (10) на отвора на
тубата да е от горната страна на отвора.
 Плъзнете тубата на отвора аз прах и завъртете
тубата по посока на часовниковата стрелка, за да я
заключите на място, както е показано на Фигура Е.
 За да я свалите, завъртете тубата обратно на
часовниковата стрелка и плъзнете тубата навън.
 За да изпразните тубата, свалете я от отвора за
прах и изхвърлете отпадъците на подходящо място.
Местните разпоредби може да предоставят отделно
събиране на електрически продукти от вашия дом,
в пунктове за събиране или до търговския обект, където е закупен новия продукт.
BLACK+DECKER предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на Stanley Fat Max
след приключване на работния им живот. За да се
възползвате от тази услуга, моля върнете вашето
изделие на някой оторизиран ремонтен агент, който
ги събира от ваше име.
Можете да проверите местонахождението на вашият
най-близък авторизиран сервиз, като се свържете
с местния офис на BLACK+DECKER на адреса, посочен в това ръководство. Отделно от това, на нашия
уеб сайт можете да намерите пълен списък на агентите на BLACK+DECKER, както и информация за
нашата следпродажбена поддръжка и контакти, които
са на разположене на: www.2helpU.com
Поддръжка
Вашият инструмент е проектиран да работи в продължение на дълъг период от време, с минимална
поддръжка. Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и от
редовното му почистване.
6
Технически данни
Гаранция
Black & Decker е уверена в качеството на изделията
си и предлага изключителна гаранция. Тази гаранция
е само допълнение към вашите законови права, а не
ги определя. Гаранцията е валидна на територията на
страните членки на ЕС и на европейската свободна
търговска зона.
KA199 (Tип 1)
Входящо напрежение
Vac
230
Входяща мощност
W
260
Орбити (ненатовареност)
мм
14 000
Повърхност на основата
за шлифоване
мм
ø125
Тегло
кг
1,31 работен уред
с торбичка за
прах, без опаковка
Ако продукта на Black & Decker покаже дефект поради
лоши материали, недобра изработка или несъответствие, до 24 от датата на закупуване, Black & Decker
гарантират за замяна на дефектните части, поправка
на продуктите, които са предмет на износване или
замяна на продуктите, за да се гарантира минимално
неудобство за клиента:
♦ Продуктът е бил използван за търговски, професионални цели или под наем;
♦ Изделието е подложено на неправилна употреба
или небрежност;
♦ Изделието е понесло повреда от чужди предмети, вещества или злополуки;
♦ Правени са опити за ремонт от лица, различни от
упълномощени агенти по ремонта или сервизния
персонал на Black & Decker .
LpA (звуково налягане) 80,5 dB(A),
колебание (K) 3 dB(A)
LWA (звукова мощност) 91,5 dB(A),
Колебание (K) 3dB(A)
Общи стойности на вибрациите (триаксална
векторна сума) според EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации (ah) 4,1 м/с2,
колебание (K) 1,5 м/с2
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕО
За да се възползвате от своята гаранция, вие трябва
да имате доказателство за покупката, която да представите на търговеца или сервизния агент. Можете да
проверите местонахождението на вашият най-близък
оторизиран сервиз, като се свържете с местния офис
на Black & Decker на адреса, посочен в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб сайт можете да
намерите пълен списък на агентите на Black & Decker,
както и информация за нашата следпродажбена
поддръжка и контакти, които са на разположене на
www.2helpU.com
МАШИННА ДИРЕКТИВА
KA199 орбитални шлифовъчни
машини с общо предназначение
Black & Decker декларира, че тези продукти, описани в „технически данни“, са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
Моля, посетете нашия уеб сайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате вашето
ново изделие на BLACK+DECKER и да сте в течение на нови изделия и специални оферти. Допълнителна информация за марката BLACK+DECKER
и за нашата гама от продукти е на разположение на:
www.blackanddecker.co.uk
Tези продукти, също така, са съобразени с Директива 2004/30/EU и 2011/65/EU.
За повече информация, моля, свържете със Stanley
Europe на следния адрес или се обърнете към
задната страна на ръководството.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Долуподписаният е отговорен за съставянето на
техническия файл и прави тази декларация от
името на Black & Decker.
Рей Лаверик
Инженеринг мениджър
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Великобритания
01/05/2015
zst00275396 - 28-07-2015
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising