KA199 | Black&Decker KA199 RANDOM ORBIT SANDER instruction manual

588779 - 49 CZ
Přeloženo z originálního návodu k obsluze
www.blackanddecker.eu
KA199
ČESKY
Použití výrobku
Vaše excentrická bruska BLACK+DECKER KA199 je
určena pro broušení dřeva, kovu, plastů a lakovaných
povrchů. Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské
použití.
Bezpečnostní pokyny
f.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3.
a.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li
unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před připojením zdroje napětí nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí
zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači
nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení
příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
níže uvedených varování a pokynů může vést
k způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru nebo k vážnému zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno
napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez
napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může
vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které
může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem
neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
3
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Nelze-li hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
e.
f.
g.
5.
a.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých
částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Pokud je
nářadí poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho
nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou
méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se
s nimi pracuje.
Používejte toto elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte
v úvahu provozní podmínky a práci, která bude
prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.


Bezpečnost ostatních osob
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.

Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím

Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající
se brusek
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
 Zranění způsobená kontaktem s rotujícími nebo
pohyblivými díly nářadí.
 Zranění způsobená při výměně jakýchkoli dílů,
pracovních nástrojů nebo příslušenství.
 Poranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
 Poškození sluchu.
 Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Varování! Vyvarujte se kontaktu nebo vdechnutí prachu vzniklého při práci s tímto nářadím.
Tento prach může ohrožovat zdraví obsluhy
a okolo stojících osob. Používejte masku proti
prachu určenou speciálně na ochranu před
toxickým prachem a podobnými látkami a zajistěte, aby byly takto chráněny všechny osoby
nacházející se nebo vstupující do pracovního
prostoru.

Toto nářadí není určeno pro použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že
si s tímto zařízením nebudou hrát.
Zbytková rizika
 Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu pracovního nástroje se skrytými elektrickými vodiči, držte elektrické nářadí
vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu pracovního
příslušenství s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
 Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření obrobku
o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě
kontroly.


Toto nářadí není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce
týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby
bylo zajištěno, že si s tímto zařízením nebudou hrát.
Určené použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu. Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací, než
je doporučeno tímto návodem, může představovat
riziko zranění obsluhy nebo riziko způsobení hmotných škod.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Po broušení odstraňte všechen prach.
Buďte velmi opatrní při broušení povrchů opatřených
nátěry, které mohou obsahovat přísadu olova, nebo
při broušení dřevěných nebo kovových materiálů, při
kterém mohou vznikat toxické látky:
Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do pracovního
prostoru.
 V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte.
 Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních nečistot vzniklých při broušení.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
4
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení bezpečnostních opatření podle požadavků normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí
v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací
brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby,
při které je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.



Štítky na nářadí
Na nářadí jsou společně s datovým kódem zobrazeny
následující piktogramy:
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování.
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Zapnutí/vypnutí
 Držte brusku jako na obr. C a stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1) tak, aby nebyl vyvíjen tlak na
obrobek.
 Chcete-li brusku vypnout, uvolněte spínač zapnuto/
vypnuto.
Elektrická bezpečnost
Tento výrobek je opatřen dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě odpovídá
napětí na výkonovém štítku.

Tato bruska je určena pro použití s karbidovou brusnou síťovinou nebo se standardními brusnými papíry
s 8 otvory pro odvod prachu.
Chcete-li na brusku upevnit brusný kotouč (6), pečlivě jej srovnejte s brusnou podložkou (3) a ujistěte se,
zda jsou otvory v kotouči srovnány s otvory v podložce a potom přitiskněte kotouč řádně na podložku.
Rychloupínací upevňovací systém umožňuje snadné
sejmutí brusného kotouče jeho jednoduchým stáhnutím z podložky. Dle potřeby může být znovu použit.
Použití
Uchopte brusku jako na obr. B a zapněte ji. Provádějte
s ní dlouhé a táhlé pohyby po broušeném povrchu a nechejte brusku provádět svou práci.
Přitlačování brusky k povrchu obrobku během broušení
zpomaluje odběr materiálu a vytváří horší kvalitu povrchu
obrobku.
Provádějte častou kontrolu broušeného povrchu. Bruska
je schopna provádět rychlé odstraňování materiálu, a to
zejména při použití hrubého brusného papíru.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Použití prodlužovacího kabelu
 Vždy používejte schválený typ prodlužovacího
kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí
(viz technické údaje). Před použitím prodlužovací
kabel řádně zkontrolujte, zda není poškozen nebo
opotřebován. Je-li tento kabel poškozen, vyměňte
jej. V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu. Použití prodlužovacího
kabelu není vhodné pro nářadí s velkým příkonem
nebo pro elektrické nářadí, které je poškozeno nebo
poroucháno. Takové použití může mít za následek
vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.
Posuvný přepínač pro zajištění/zablokování
Tato bruska je vybavena přepínačem, který vám umožňuje zajištění brusky pro dlouhodobý nepřerušovaný provoz
a zablokování brusky, aby bylo zabráněno jejímu náhodnému spuštění.
Zajištění (obr. C)
 Chcete-li brusku zajistit pro nepřetržitý provoz,
jednou rukou stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1)
a druhou rukou zatlačte přepínač (2) doprava do
zajišťovací polohy, jak je znázorněno na obr. C.
 Chcete-li nářadí zastavit, zatlačte posuvný přepínač
doleva do odjištěné polohy a uvolněte spínač zapnuto/vypnuto.
Popis
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Posuvný přepínač pro zajištění/zablokování
3. Brusná podložka
4. Výstup pro odvod prachu
5. Zásobník
Zablokování (obr. D)
 Chcete-li nářadí zablokovat, ujistěte se, zda není
stisknut spínač zapnuto/vypnuto (1) a zatlačte posuvný přepínač (2) doprava do blokovací polohy.
Spínač zapnuto/vypnuto nelze stisknout, je-li spínač
v blokovací poloze.
 Chcete-li spínač zapnuto/vypnuto odblokovat, zatlačte posuvný přepínač doleva do odjištěné polohy.
Nyní může být spínač zapnuto/vypnuto stisknutý.
Sestavení
Varování! Před sestavením se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Upevnění rychloupínacích brusných kotoučů (obr. A)
Varování! Během nasazování brusného kotouče proveďte zablokování brusky.
Viz část „Zablokování“. Tato bruska používá rychloupínací
brusné kotouče s průměrem 127 mm, které jsou opatřeny
8 otvory pro odvod prachu.
Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, používejte
příslušenství BLACK+DECKER.
Odsávání prachu (obr. E)
Varování! Zachycený prach z vrstev broušeného povrchu (polyuretan, lněný olej atd.) se může ve vaku na
5
Ochrana životního prostředí
prach nebo jinde sám vznítit a způsobit požár. Z důvodu
snížení tohoto rizika provádějte často vyprázdnění vaku
na prach a přísně dodržujte pokyny uvedené v návodu
k této brusce společně s pokyny výrobce krycí barvy.
 Chcete-li upevnit vak na prach na brusku, srovnejte
drážky (6) na držáku vaku (5) s výstupky (7) na
výstupu pro odvod prachu (4).
Ujistěte se, zda se delší strana (10) držáku vaku
na prach nachází na horní části výstupu pro odvod
prachu.
 Nasuňte držák vaku na prach na výstup pro odvod
prachu a otočte držák ve směru pohybu hodinových
ručiček, aby došlo k jeho řádnému zajištění na určeném místě, jak je znázorněno na obr. E.
 Chcete-li vak na prach sejmout, otočte držák proti
směru pohybu hodinových ručiček a sejměte jej
z brusky.
 Chcete-li vak na prach vyprázdnit, sejměte jej z brusky
a vysypte obsah vaku do vhodné nádoby na odpadky.
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu
s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto
výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Údržba
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli zástupci
autorizovaného servisu, který zařízení odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co
nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby nářadí vypněte a odpojte jej od napájecího zdroje.
 Větrací otvory nářadí pravidelně čistěte měkkým
kartáčem nebo suchým hadříkem.
 Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky
nebo rozpouštědla.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
 Bezpečně zlikvidujte starou zástrčku.
 Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
 Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný
vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.
KA199 (Typ 1)
Vstupní napětí
V
230
Příkon
W
240
Počet otáček (naprázdno)
min-1
14 000
Rozměry brusné plochy
mm
ø 125
Hmotnost
kg
1,31 bruska
s vakem na
prach, bez obalu
LpA (akustický tlak) 80,5 dB(A),
odchylka (K) 3 dB(A)
LWA (akustický výkon) 91,5 dB(A),
odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet)
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 4,1 m/s2,
odchylka (K) 1,5 m/s2
6
Prohlášení o shodě
Záruka
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech
členských státech EU a evropské zóny volného obchodu
EFTA.
Excentrická bruska KA199
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu 24 měsíců od jeho zakoupení, jakékoli poruchy způsobené
materiálovou nebo výrobní vadou, společnost Black
& Decker garantuje ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo
výměnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:
♦ Tento výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
♦ Tento výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦ Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním,
jinými předměty nebo nehodou.
♦ Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného
servisu Black & Decker.
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty popisované v technických údajích splňují požadavky
následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EU
(od 20. 4. 2016) a 2011/65/EU.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím
naši společnost na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad
o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného
servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů
Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu
naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com
Ray Laverick
Technický ředitel
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
1. 5. 2015
Navštivte prosím naše stránky www.blackanddecker.cz
a zaregistrujte zde váš nový výrobek BLACK+DECKER,
abyste mohli být informováni o nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace o značce
BLACK+DECKER a o celé řadě našich dalších výrobků
naleznete na adrese www.blackanddecker.co.uk
zst00275392 - 28-07-2015
7
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising