DCN660 | DeWalt DCN660 FINISH NAILER 16 GAUGE instruction manual

DCN660
DCN661
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)18
English (original instructions)34
Español (traducido de las instrucciones originales)48
Français (traduction de la notice d’instructions originale)63
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)78
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)93
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)109
Português (traduzido das instruções originais)123
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)138
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)152
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)166
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)180
Copyright DeWALT
B
Figure 1
L
K
N
B
C
H
D
A
M
E
J
I
G
F
O
E
DCN660
1
Figure 2
P
R
Figure 3
Figure 4
F
H
S
Figure 5
Figure 6
J
DCN660
2
M
C
Figure 7
Q
Figure 8
E
E
Figure 9
3
Dansk
18V XR 16 GA SØMPISTOL
DCN660, DCN661
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT én
af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af el-værktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Batteritype
Aktiveringsform
Magasinvinkel
Klammer/søm
Længde
skaftets diameter
DCN660
18
1
Li-Ion
Sekventiel/stød
20˚
DCN661
18
1
Li-Ion
Sekventiel
20˚
mm
32 - 63
32 - 63
mm
1.6
1.6
VDC
vinkel
20˚
20˚
kg
J
2,4
48
2,4
48
LPA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
81
81
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
92
92
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
3
3
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
2,5
1,5
2,5
1,5
Vægt (uden batteripakke)
Energi-drive
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-16:
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet på dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745,
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
4
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Dette kan markant
forøge eksponeringsniveauet over den
samlede arbejdsperiode.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, hvor der slukkes for værktøjet,
eller når det kører men ikke bruges til
arbejde. Dette kan markant mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: Vedligehold værktøj og
tilbehør, hold hænderne varme, organiser
arbejdsmønstre.
Dansk
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
Lader
Elnettets strømstyrke
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakker
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
VDC
Ah
kg
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
VAC
min
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Vægt
kg
Lader
Elnettets strømstyrke
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakker
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
Vægt
Lader
Elnettets strømstyrke
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakker
Vægt
VAC
VAC
min
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
Lader
Elnettets strømstyrke
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakker
Vægt
Sikringer:
Europa
min
kg
Lader
Elnettets strømstyrke
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakker
Vægt
VAC
VAC
min
kg
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,5
230 V værktøjer
10 ampere, lysnet
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen, og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
EMÆRK: Angiver en handling,
B
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
5
Dansk
EU-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
18V XR 16 GA SØMPISTOL
DCN660, DCN661
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med: 2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-16:2010.
Disse produkter er endvidere i overensstemmelse
med direktiv 2004/108/EF (indtil 19/04/2016)
2014/30/EU (fra 20/04/2016) og 2011/65/EU.
Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af vejledningen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
24.07.2015
ADVARSEL: Du bør læse
betjeningsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøj
ADVARSEL: Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Tilsidesættelse af
advarsler og anvisninger kan medføre
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL
FREMTIDIG REFERENCE
Termen “el-værktøj” i advarslerne refererer til dit
netdrevne (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
el-værktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Hold arbejdsområdet rent og ordentligt
oplyst. Uordentlige og mørke områder øger
faren for uheld.
b) Undlad at benytte elværktøj i
eksplosionsfarlige omgivelser, som f.eks.
i nærheden af brændbare væsker, gasser
eller støv. El-værktøj danner gnister, der kan
antænde støv eller dampe.
6
c) Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj. Du kan
miste kontrollen over værktøjet, hvis du bliver
distraheret.
2) ELEKTRICITET OG SIKKERHED
a) Stik på elværktøj skal passe til
stikkontakten. Stikket må under ingen
omstændigheder ændres. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elværktøj. Uændrede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer
risikoen for elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe. Hvis din krop er
jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
c) Undlad at udsætte elværktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et
el-værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for
misbrug. Brug aldrig ledningen til at
bære, trække værktøjet eller hive det
ud af stikkontakten. Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller
bevægelige dele. Beskadigede eller
sammenfiltrede ledninger øger risikoen for
elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af en
forlængerledning til udendørs brug nedsætter
risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
så benyt en strømforsyning, der er
beskyttet af en fejlstrømsafbryder. Med en
fejlstrømsbeskyttelse reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elværktøj. Betjen ikke
værktøjet, hvis du er træt eller påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et el-værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personlige værnemidler. Brug altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, som
f.eks. støvmaske, skridsikre sikkerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er
slukket for kontakten, inden tilslutning til
en strømkilde og/eller batterienhed, og
Dansk
inden værktøjet samles op eller bæres.
Når elværktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, mens kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før elværktøjet startes. En
skruenøgle eller anden nøgle, der bliver
siddende på en roterende del af elværktøjet,
kan forårsage personskade.
e) Stræk dig ikke for langt. Sørg for, at du
altid har sikkert fodfæste og balance. Så
har du bedre styr på elværktøjet, hvis der
opstår uventede situationer.
f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse
beklædningsgenstande eller smykker.
Hold hår, tøj og handsker væk fra dele,
der bevæger sig. Bevægelige dele kan gribe
fat i løst tøj, smykker eller langt hår.
g) Hvis udstyr til tilslutning af støvudsugning
og støvopsamling medfølger, skal dette
tilsluttes og anvendes korrekt. Brug af
udstyr til opsamling af støv kan nedsætte
risikoen for støvrelateret personskade.
4) BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELVÆRKTØJ
a) Undlad at anvende magt på elværktøjet.
Brug det rigtige elværktøj til opgaven. Det
korrekte værktøj vil klare opgaven bedre og
mere sikkert med den hastighed, som det er
designet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt el-værktøj, der ikke kan kontrolleres med
kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batteripakken fra elværktøjet,
før elværktøjet justeres, dets
tilbehør udskiftes eller det stilles til
opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at el-værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elværktøj, der ikke er i brug,
uden for børns rækkevidde, og tillad
ikke personer, som ikke er bekendt med
elværktøjet eller disse instruktioner, at
betjene værktøjet. Elværktøj er farligt i
hænderne på personer, som ikke er instrueret
i brugen deraf.
e) Vedligehold elværktøj. Undersøg om
bevægelige dele sidder skævt, binder
eller er gået itu såvel som andre forhold,
der kan påvirke elværktøjets drift. Hvis
elværktøjet er beskadiget, skal det
repareres før brug. Mange uheld skyldes
dårligt vedligeholdt elværktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpt og rent.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt
fast og er nemmere at styre.
g) Brug el-værktøjet, tilbehøret,
indsatsværktøj osv. i overensstemmelse
med disse instruktioner under
hensyntagen til arbejdsforholdene og
arbejdet, der skal udføres med værktøjet.
Brug af elværktøjet til andre opgaver end
dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERIDREVET
VÆRKTØJ
a) Genoplad kun med den lader, som
producenten har angivet. En lader, der er
velegnet til én type batteripakke, kan udgøre
en brandfare, hvis den bruges til en anden
batteripakke.
b) Brug kun værktøjer med specielt
designede batteripakker. Brugen af andre
batteripakker kan medføre personskade og
brand.
c) Når batteripakken ikke er i brug, så hold
den på afstand fra andre metalgenstande
som f.eks. papirclips, mønter, nøgler, søm,
skruer eller andre små metalgenstande,
som kan frembringe en forbindelse fra en
pol til en anden. Kortslutning af batteriet kan
forårsage forbrændinger eller brand.
d) Under misbrugsforhold kan væske sive
ud fra batteriet; undgå kontakt. Skyl med
vand i tilfælde af kontakt. Hvis væske
kommer i kontakt med øjnene, så søg
desuden lægehjælp. Væske, der lækker
fra batteriet, kan forårsage irritation eller
forbrændinger.
6) SERVICE
a) Elværktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukkende
benytter identiske reservedele. Dermed
opretholdes elværktøjets sikkerhed.
Sikkerhedsregler for sømpistoler
•Gå altid ud fra, at værktøjet indeholder
søm eller klammer. Skødesløs håndtering af
sømpistolen kan medføre uventet udløsning af
lukkemekanismer og personskader.
•Ret ikke værktøjet mod dig selv eller
omkringstående. Uventet udløsning vil skyde
sømmet eller klammen ud og forårsage skade.
•Aktiver ikke værktøjet, medmindre det er
anbragt solidt helt op mod arbejdsemnet.
Hvis værktøjet ikke har kontakt til arbejdsemnet,
kan sømpistolen blive bøjet væk fra målet.
•Kobl værktøjet fra strømkilden, hvis
sømmet eller klammen sidder fast
i værktøjet. Når du frigør en blokeret
7
Dansk
lukkemekanisme, kan sømpistolen blive aktiveret
ved et uheld, hvis strømmen er tilsluttet.
•Brug ikke denne sømpistol til fastgørelse
af elkabler. Den er ikke designet til montering
af elkabler og kan beskadige isoleringen af
disse og derved forårsage elektrisk stød eller
brandrisiko.
Rest-risici
• Bær altid sikkerhedsbriller.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
• Bær altid høreværn.
• Brug kun klammer og søm af den type, som er
specificeret i manualen.
• Brug ikke noget stade til montering af værktøjet
til en støtte.
• Adskil og blokér ikke nogen dele af sømpistolen
som f.eks. kontaktudløseren.
• Tjek, at sikkerheds og udløsningsmekanismen
fungerer korrekt før hver ibrugtagen, og at alle
møtrikker og bolte er strammede.
• Brug ikke værktøjet som en hammer.
• Brug ikke DCN660 eller DCN661
– ved skift fra et sted til et andet, der involverer
brug af stilladser, trapper, stiger eller stigelignende konstruktioner, f.eks. taglægter osv.;
– ved lukning æsker eller kasser;
– ved montering af transportsystemers
sikkerhedssystemer, f.eks. på køretøjer, vogne,
osv.
For undtagelser kontrollér de lokale
arbejdspladsregulativer.
Selv ved overholdelse af relevante
sikkerhedsforskrifter og anvendelse af
sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås.
Disse er:
–Hørenedsættelse.
– Risiko for forbrænding som følge af tilbehør, der
bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Afmærkninger på værktøjet
Følgende symboler er anbragt på værktøjet:
Læs betjeningsvejledningen før brug.
Brug høreværn.
Brug øjeværn.
Benyt ikke værktøjs stilladser, stiger.
Længde på søm.
• Kontrollér altid de lokale arbejdspladsregulativer.
Tykkelse af søm.
• Peg aldrig en sømpistol i funktion mod dig selv
eller mod nogen anden.
Lastekapacitet.
• Under arbejdet skal værktøjet holdes på en
måde, så der ikke kan forvoldes skade på
hoved eller krop i tilfælde af et muligt tilbageslag
pga. en afbrydelse i energiforsyningen eller
hårde områder inden i arbejdsemnet.
• Aktivér aldrig sømpistolen ud i luften.
• På arbejdsområdet skal værktøjet bæres
ved brug af kun et håndtag, og aldrig med
udløseren aktiveret.
• Overvej arbejdsområdeforholdene Søm
og klammer kan trænge igennem tynde
arbejdsemner eller glide af hjørner og
arbejdsemnets kanter og på denne måde
udsætte folk for fare.
• Fastsæt ikke søm og klammer tæt ved
arbejdsemnets kant.
• Sæt ikke søm og klammer oven på hinanden.
8
Værktøjs volt.
Magasinvinkel: 20˚.
Synlig stråling Kig ikke ind i lyset.
DATAKODEPOSITION
Datokoden, der også inkluderer produktionsåret, er
trykt på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
Produktionsår
Dansk
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for
alle batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for kompatible batteriopladere (se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke
nogen flydende væsker komme ind i
opladeren. Det kan resultere i et elektrisk
chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler, at der bruges
en fejlstrømsafbryder med en normering
på højst 30 mA.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at
reducere risikoen for kvæstelser, oplad
kun DeWALT genopladelige batterier.
Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når
opladeren er tilsluttet til strømforsyningen,
kan blotlagte opladerkontakter blive
kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art
som for eksempel, men ikke begrænset
til ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er
omtalt i denne vejledning. Opladeren og
batteripakken er specielt designet til at arbejde
sammen.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er
absolut nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt
forlængerledning kan resultere i risiko for brand,
elektrisk stød og livsfare.
• Anbring ikke noget oven på opladeren, eller
anbring opladeren på et blødt underlag, der
kan blokere ventilationshullerne og medføre
overdreven intern varme. Anbring opladeren
på afstand af alle varmekilder. Opladeren
ventileres gennem huller i toppen og bunden af
huset.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller
stikket er beskadiget - få dem omgående
udskiftet.
•Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag, er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående
udskiftes af producenten, hans forhandler eller
lignende kvalificeret person for at forebygge
enhver risiko.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før
forsøg på nogen form for rengøring. Dette vil
reducere risikoen for elektrisk chok. Fjernelse
af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på standard
230 V husholdningsstrøm. Forsøg ikke at
bruge den med en anden strømstyrke. Dette
gælder ikke for opladere til køretøjer.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Ladere
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DeWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
DCB105, DCB112, DCB113 og DCB115 opladere
accepterer 10.8 V, 14.4V og 18V Li-Ion XR
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 og DCB185) batteripakker.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
DeWALT opladere kræver ingen justering og er
designet til at være så brugervenlige som muligt.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere risikoen
for beskadigelse af elstikket og ledningen.
• Sørg for, at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader eller
belastning.
9
Dansk
Opladningsprocedure (Fig. 2)
1.Indsæt opladeren i en passende udgang, før
batteripakken indsættes.
2.Indsæt batteripakken (O) i opladeren. Det røde
(opladnings) lys vil blinke hele tiden og angive,
at opladningsprocessen er startet.
3.Når opladningen er færdig, vil det blive angivet
af den røde lampe, som vil lyse konstant
på ON. Pakken er fuldt opladet og kan nu
anvendes eller kan efterlades i opladeren.
BEMÆRKNING: For at sikre maksimal ydeevne
og levetid for litium-ion-batterier skal batteripakken
lades helt op, før den anvendes første gang.
Opladningsproces
Se tabellen nedenfor for batteripakkens
opladestatus.
Ladeindikatorer: DCB105
opladning
helt opladet
varm/kold pakkeforsinkelse
sæt igen batteripakken i
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
opladning
helt opladet
varm/kold pakkeforsinkelse*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Det
røde lys vil fortsætte med at blinke, men et
gult indikatorlys vil blive tændt under denne
handling. Når batteriet har opnået en passende
temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt
batteripakke. Opladeren vil angive defekt batteri ved
at nægte at lyse eller ved at vise problem pakke eller
oplader blinkmønster.
BEMÆRKNING: Dette kan også betyde et problem
med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren
og batteripakken med hen til et autoriseret
servicecenter for at blive kontrolleret.
VARM/KOLD PAKKEFORSINKELSE
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt
eller for koldt, starter den automatisk en varm/
kold pakkeforsinkelse og indstiller opladningen,
indtil batteriet har nået en passende temperatur.
10
Opladeren skifter derefter automatisk til
pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med ca. halvdelen af
hastigheden for en varm batteripakke. Batteripakken
vil oplade ved den lavere hastighed gennem hele
opladningscyklussen og vil ikke vende tilbage til
maksimal opladningshastighed, selvom batteriet
varmer.
KUN LITIUM-ION-BATTERIPAKKER
XR Li-ion værktøjet er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker,
anbring litium-ion-batteriet på opladeren, indtil det er
helt opladet.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for
alle batteripakker
Ved bestilling af ombytningsbatteripakker skal man
sørge for at inkludere katalognummer og spænding.
Batteripakken er ikke fuldt opladet, når du køber
det. Læs nedenstående sikkerhedsinstruktioner
inden brug af batteripakke og oplader. Følg derefter
de fremsatte opladningsprocedurer.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Oplad ikke eller brug batteriet i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteriet fra opladeren kan antænde støv eller
dampe.
• Batteriet må aldrig tvinges ned i opladeren.
Du må ikke modificere batteripakken på
nogen måde, så den kan passe ned i ikkekompatible opladere, da batteriet kan gå i
stykker og forårsage alvorlig personskade.
• Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40 ˚C (105
°F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken af nogen som helst
grund. Hvis batteripakken er revnet
eller beskadiget, indsæt den ikke i
opladeren. Undgå at mase, tabe eller
beskadige batteripakken. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har
Dansk
fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden vis
(f.eks. stukket med et søm, slået med
en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batterier bør sendes
til servicecenteret til genbrug.
1.Luftfartsforsendelse med mere end to DeWALT
litium-ion-batteripakker, når pakken kun
indeholder batteripakker (intet værktøj) og
FORSIGTIG: Når værktøjet ikke er
i brug, placeres det på siden på en
stabil overflade, hvor det ikke kan
forårsage falde- eller snublefare.
Nogle værktøjer med store batteripakker
står oprejst på batteripakken, men kan let
væltes.
Uanset om en forsendelse anses for at være
undtaget eller fuldt reguleret, er det speditørernes
ansvar at rådføre sig med de seneste regler for
emballerings-, mærknings- og dokumentationskrav.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR LITIUMION (LI-ION)
• Batteripakken må ikke brændes, selv hvis
den er kraftigt beskadiget eller er helt
udslidt. Batteripakken kan eksplodere i åben
ild. Der dannes giftige dampe og materialer, når
litium-ion-batteripakker brændes.
• Hvis indholdet af et batteri kommer i kontakt
med huden, vask omgående området
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, skyl med vand over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen
ophører. Hvis der er brug for lægehjælp, består
batterielektrolytten af en blanding af flydende
organiske karbonater og litiumsalte.
• Indholdet af åbnede batterier kan forårsage
irritation af luftvejene. Sørg for frisk luft.
Hvis symptomerne fortsætter, skal der søges
lægehjælp.
ADVARSEL: Risiko for brand.
Batterivæske kan være brandfarlig, hvis
den udsættes for gnister eller flammer.
Transport
DeWALT batterier opfylder alle gældende
forsendelsesregler som foreskrevet af industrien og
juridiske standarder, som omfatter FN’s anbefalinger
om transport af farligt gods, den internationale
lufttransportforenings (IATA) regulativer for farligt
gods, reglerne for de internationale maritime farligt
gods (IMDG) og den europæiske konvention om
international transport af farligt gods ad landevejen
(ADR). Li-ion celler og batterier er blevet testet i
henhold til afsnit 38.3 i FN´s anbefalinger om tests
og kriterier for transport af farligt gods.
2.Alle forsendelser, der indeholder et litium-ionbatteri med en energinormering på mere end
100 watt-timer (Wh). Alle litium-ion-batterier har
watt-timenormeringen markeret på pakken.
Transport af batterier kan muligvis forårsage brand,
hvis batteripolerne uforvarende kommer i kontakt
med strømførende materialer. Ved transport af
batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og
godt isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt
med dem og forårsage en kortslutning.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er
givet i god tro og menes at være korrekte på det
tidspunkt, hvor dokumentet blev oprettet. Dog
gives der ingen garanti, udtrykt eller underforstået.
Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende
regulativer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCN660 og DCN661 kører på 18 volt batteripakker.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
eller DCB185 batteripakker kan bruges. Se
Tekniske data for flere informationer.
Anbefalinger til opbevaring
1.Det bedste opbevaringssted er et, der er køligt
og tørt, væk fra sollys og overdreven varme
eller kulde. For batteriets optimale ydeevne
og levetid skal batteripakker opbevares ved
stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2.For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
BEMÆRKNING: Batteripakker bør ikke opbevares
helt tømt for opladning. Batteripakken skal
genoplades før brug.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT
batteripakke være undtaget fra at blive klassificeret
som et fuldt reguleret klasse 9 farligt materiale.
Generelt er de to tilfælde, der kræver afsendelse i
klasse 9:
11
Dansk
Mærkater på oplader og
batteripakke
Pakke indhold
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, kan mærkater på opladeren og
battteripakken vise de følgende piktogrammer:
1Sømpistol
Pakken indeholder:
1 Oplader (kun D2 eller P2 modeller)
2 Batteripakker (kun D2 eller P2 modeller)
1 Værktøjskasse (kun D2 eller P2 modeller)
Læs betjeningsvejledningen før brug.
1Betjeningsvejledning
Se Tekniske data for opladningstid.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
BEMÆRKNING: Batteripakker, opladere og
værktøjskasser følger ikke med N-modeller.
Batteriet oplader.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Batteriet er opladet.
Beskrivelse (Fig. 1)
Batteriet er defekt.
Varm/kold pakkeforsinkelse.
Må ikke berøres med ledende
genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
Må ikke udsættes for regn.
Udskift defekte ledninger med det
samme.
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
Kun til indendørs brug.
Bortskaf batteripakker på en miljøvenlig
måde.
ADVARSEL: Modificér aldrig elværktøjet
eller nogle dele heraf. Det kan medføre
materiale- eller personskade.
A.Startknap
B.Kontaktudløser
C.Smæklås til frigørelse ved fastklemmelse
D.Udløsergreb ved stop
E.Arbejdslys/fejlindikator
F.Reversibel bæltekrog
G.Holder til markeringsfri spids
H.Sømskubber
I.Magasin
J.Funktionsomskifter (kun DCN660)
K.Dybdejusteringshjul
L.Dybdeindikator
M.Aftrækkersikring
N.Markeringsfri spids
O.Batteripakke
P.Batteriudløserknap
Oplad kun DeWALT batteripakker
med de specielle DeWALT opladere.
Opladning af andre typer batteripakker
end de specielle DeWALT-batterier
med en DeWALT-oplader kan få dem
til at sprænges eller føre til andre farlige
situationer.
TILSIGTET BRUG
Sæt ikke ild til batteripakken.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
Din 16 GA sømpistol er designet til professionel
sømning og sammenføjnings anvendelser.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse 16 GA sømpistoler er professionelle
værktøjsmaskiner.
•Små børn og svagelige. Dette værktøj er
ikke beregnet til at blive brugt af små børn og
svagelige uden overvågning.
12
Dansk
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
Elektrisk sikkerhed
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en
brændstofmåler, som består af tre grønne LED lys,
som angiver niveauet for den resterende opladning i
batteripakken.
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakkens spænding svarer
til spændingen på mærkepladen. Sørg også for, at
spændingen på din oplader svarer til spændingen
på dit elnet.
Din DeWALT oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335;
derfor kræves der ingen jordledning.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en speciel ledning, der kan rekvireres
fra DeWALT-serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
En forlængerledning bør ikke anvendes, med mindre
det er absolut nødvendigt. Brug en godkendt
forlængerledning, som er egnet til din opladers
indgangsstrøm (se Tekniske data). Den minimale
lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde er
30 m.
Rul ledningen helt ud, hvis der anvendes en
kabeltromle.
SAMLING OG JUSTERINGER
1.Tryk på udløserknappen (P), og træk
batteripakken ud af værktøjets håndtag.
2.Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
BATTERIPAKKER TIL BRÆNDSTOFMÅLER (FIG. 2)
Brændstofmåleren aktiveres ved at trykke og holde
brændstofmålerknappen (R) nede. En kombination
af de tre grønne LED lys vil lyse og angive niveauet
for den resterende opladning. Når niveauet for
opladning i batteriet ligger under den brugbare
grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRKNING: Brændstofmåleren giver kun
en indikation af den opladning, der er tilbage
i batteripakken. Den angiver ikke værktøjets
funktionalitet og er underlagt variation baseret
på produktkomponenter, temperatur og
slutbrugeranvendelse.
Indikator for lavt batteriniveau
(Fig. 1)
Indikatoren for lavt batteri er en integreret funktion
i det venstrehåndede arbejdslys (E). Den blinker 4
gange for at indikere, at batteripakken har brug for
opladning, og værktøjet vil automatisk lukke ned.
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for alvorlige personskader, skal
du slukke for værktøjet og tage
batteripakken ud, før du foretager
justeringer eller fjerner/installerer
tilbehør. Utilsigtet start kan medføre
personskader.
Sluk for værktøjet, og tag batteripakken ud (O) mhp.
opladning, så snart indikatoren blinker.
ADVARSEL: Brug kun DeWALT
batteripakker og opladere.
Montering af bæltekrogen (Fig. 3)
Indsætning og udtagning af
batteripakke fra værktøjet (Fig. 2)
BEMÆRKNING: Kontrollér, at din batteripakke (O)
er helt opladet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
1.Ret batteripakken (O) ind efter rillerne inde i
værktøjets håndtag (Fig. 2).
2.Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken
sidder godt fast i værktøjet og sørg for, at låsen
klikker på plads.
Værktøjet forbliver ikke-operationelt, så længe et lavt
batteriniveau er tilsluttet.
Bæltekrogen kan tilsluttes til begge sider af
værktøjet eller fjernes, hvis den ikke ønskes.
1.Indsæt bæltekrogen (F) i monteringshullet på
begge sider af værktøjet.
2.Før skruen (S) igennem bæltekrogen og ind i
monteringshullet. Tilspænd skruen.
Fyldning af værktøjet (Fig. 4)
1.Indsæt søm/klammer bag i magasinet (I).
2.Træk sømskubberen (H) tilbage, indtil sømefterfølgeren falder ind bag rillerne.
3.Slip grebet.
13
Dansk
AFFYRING AF VÆRKTØJET
1.Med værktøjet i oprejst position, tryk på
smæklåsen på sømskubberen (H), og tillad søm
at glide ned i magasinet forbi sømskubberen.
2.Tag alle søm ud af magasinet (I).
Justering af indslåningsdybden (Fig. 1)
Ved brug af dybdejusteringshjulet kan sømmets
indslåningsdybde justeres til den benyttede type
klamme/søm.
1.Rotér dybdejusteringshjulet (K) mod værktøjets
bagende for at køre sømmet lavere ind. Kig
på måleren (L) for at forstå, hvad værktøjet er
indstillet på indenfor det tilgængelige område.
2.For at sætte et søm dybere i, rotér
dybdejusteringshjulet (K) mod værktøjets
forende.
Valg af funktion (Fig. 5)
KUN DCN660
Du vælger den sekventielt virkende funktion ved at
skubbe funktionsvælgeren (J) til at vise symbolet for
et enkelt søm ( ).
Arbejdslys (Fig. 1)
Dette værktøj har arbejdslys (E) placeret på
hver side. Arbejdslysene lyser ved aktivering af
aftrækkeren eller ved udløsning af kontaktudløseren.
Lysene går automatisk ud, når værktøjet ikke har
været i drift i 10 sekunder. Arbejdslysene fungerer
også som indikator for lavt batteri og for fastklemte
søm. For flere oplysninger se indikator for lavt
batteri eller Fjernelse af et fastklemt søm.
BETJENING
Brugervejledning
ADVARSEL: Følg altid
sikkerhedsanvisningerne og relevante
forskrifter.
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for alvorlige personskader, skal
du slukke for værktøjet og tage
batteripakken ud, før du foretager
justeringer eller fjerner/installerer
tilbehør. Utilsigtet start kan medføre
personskader.
Du vælger den stødvirkende funktion ved at skubbe
funktionsvælgeren (J) til at vise symbolet for tre
søm ( ).
Aftrækkersikring (Fig. 6)
Dette værktøj er udstyret med en
aftrækkersikring (M), der forhindrer værktøjet i at
affyre et søm.
For at aktivere aftrækkersikringen, skub kontakten
nedad.
Korrekt håndposition (Fig. 9)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal der ALTID
anvendes korrekt håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal der ALTID
holdes godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
For at udløse aftrækkersikringen (M), hiv kontakten
opad.
ADVARSEL: Kontrollér at
aftrækkersikringen (M) er aktiveret, og
at batteripakken er taget ud, før du
foretager nogen justeringer, eller når
værktøjet ikke bruges.
Intet-mærkespids (Fig. 1)
Anbring den markeringsfri spids (N) over
kontaktudløseren (B), når værktøjet bruges til træ.
Opbevar den markeringsfri spids i holderen (G), når
den ikke skal bruges.
14
ADVARSEL: Kontrollér, at
aftrækkersikringen (M) er aktiveret, og
at batteripakken er taget ud, før du
installerer eller fjerner den markeringsfri
spids.
ADVARSEL: Arbejdslysene er
beregnet til oplysning af den nærmeste
arbejdsoverflade. Brug ikke arbejdslysene
som eneste lyskilde.
Korrekt håndposition kræver én hånd på
hovedhåndtaget.
Klargøring af værktøjet (Fig. 1)
1.Fjern batteripakken og alle søm fra magasinet.
2.Kontrollér, at kontaktudløseren (B) og
sømskubberen kan bevæges frit.
3.Fyld sømmene i magasinet igen.
ADVARSEL: Benyt ikke værktøjet, hvis
kontaktudløseren eller sømskubberen
ikke kan bevæges frit.
FORSIGTIG: Enhedens indvendige
dele må ALDRIG påsprøjtes eller på
anden måde påføres smøremidler eller
rengøringsopløsninger. Dette kan have
stor indvirkning på enhedens levetid og
ydeevne.
Dansk
Aktivering af værktøjet (Fig. 1)
DCN660 kan benyttes ved brug af en af to
indstillinger: sekventielt virkende funktion eller
stødvirkende funktion.
DCN661 fungerer kun i den sekventielt virkende
funktion.
SEKVENTIELT VIRKENDE FUNKTION (
1.Brug funktionsvalgkontakten (J), vælg den
sekventielt virkende funktion. (Kun DCN660)
2.Udløs aftrækkerlåsen (M).
3.Skub kontaktudløseren (B) ind mod
arbejdsoverfladen.
4.Træk i aftrækkerkontakten (A) for at aktivere
værktøjet.
5.Udløs aftrækkeren, og fjern kontaktudløseren
fra arbejdsemnet.
6.Gentag trin 3 - 5 for at afskyde efterfølgende
søm.
)
Den stødvirkende funktion bruges ved hurtig
sømning på flade, stationære overflader.
1.Brug funktionsvalgkontakten (J) til at vælge den
stødvirkende funktion.
2.Udløs aftrækkerlåsen (M).
3.For affyring af et enkelt søm betjen værktøjet
som beskrevet for den sekventielt virkende
funktion:
a.Skub kontaktudløseren (B) ind mod
arbejdsoverfladen.
b.Træk i aftrækkerkontakten (A) for at aktivere
værktøjet.
4.Tryk og hold aftrækkerkontakten nede
for affyring af flere søm (A), og skub
dernæst kontaktudløseren (B) gentagne
gange mod arbejdsoverfladen. Hver gang
kontaktudløseren (B) trykkes ned, mens
aftrækkeren (A) holdes, vil et søm blive affyret.
Hvis et søm klemmes fast i værktøjets næsestykke
eller værktøjet stopper, vil det højrehåndede
arbejdslys (E) blinke kontinuerligt.
)
Den sekventielt virkende funktion anvendes til
regelmæssig sømning, når der er brug for omhyggelig
og nøjagtig placering.
STØDVIRKNING (
KUN DCN660
Fremgangsmåde ved stop eller
fastklemning af søm (Fig. 1, 7, 8)
ADVARSEL: Hold ikke aftrækkeren
trykket ned, når værktøjet ikke er i brug.
Behold aftrækkersikringen (M) i den låste
position for at undgå, at den går i gang
ved en fejltagelse, når værktøjet ikke er i
brug.
1.Aktivér aftrækkersikringen (M).
2.Fjern batteripakken (O) og alle søm fra
magasinet.
3.Udløs smæklåsen til frigørelse ved
fastklemning (C) oven på næsestykket, og åben
inspektionsdøren.
4.Tag det fastklemte søm ud, brug om
nødvendigt tænger. Hvis et fastklemt søm
ikke er synligt, kan det være, at værktøjet er
stoppet.
5.Benyt gentagne gange udløsergrebet ved
stop (D) for at få drivbladet tilbage hvis
nødvendigt.
6.Luk inspektionsdøren, og aktivér smæklåsnålen under de to arme (Q) på næsestykket.
Sænk og lås smæklåsen til frigørelse ved
fastklemning.
vis sømmene tit sidder fast i spidsen, få
H
værktøjet efterset af et autoriseret DeWALT
serviceværksted.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlige kvæstelser,
anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller
slå værktøjet fra og frakobel
batteripakken, før der foretages
nogen justeringer, eller der
af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
15
Dansk
Arbejdslys er tændt, men motoren kører ikke.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
opladerens yderside med en klud eller
blød børste, der ikke er af metal. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DeWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med
dette værktøj. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af
DeWALT.
• Tjek, at både kontaktudløseren og
aftrækkeren er udløst, og aktivér dernæst kun
kontaktudløseren.
• Tjek funktionsvalgkontakten (kun DCN660)
• Tjek batteriniveauet (se Brændstofmåler
Batteripakker og Indikator for lavt batteriniveau i
denne manual).
Arbejdslysene er tændt, motoren kører,
værktøjet affyrer slet ikke klammer/søm.
• Tjek funktionsvalgkontakten (kun DCN660)
• Tjek, at den korrekte type klammer/søm er
indsat i magasinet, og at sømskubberen
skubber klammerne/sømmene.
• Tjek for fejlindikator-lys (udskift batteri eller
fjern et fastklemt søm (se Indikator for lavt
batteriniveau og Fremgangsmåde ved stop eller
Fjernelse af et fastklemt søm i denne manual).
• Tjek, at kontaktudløseren og sømskubberen
bevæger sig frit (se Forberedelse af værktøjet i
denne manual).
BEMÆRKNING: Udløsergrebet ved stop
bør bruges til at nulstille mekanismen.
Aftrækkersikringen har måske også brug for
at blive udløst nogle gange for at nulstille den
elektroniske kontrol. Disse krav indikeres af
værktøjet vha. arbejdslysene.
Arbejdslysene er tændt, motoren kører,
værktøjet affyrer ikke klammer/søm ordentligt.
• Justér indslåningsdybden (se afsnittet Justering
af indslåningsdybden i denne manual).
• Skift til sekventiel indstilling, hvis værktøjet ikke
allerede er indstillet sådan.
• Vælg en passende klamme-/sømlængde samt
materiale.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
• Tjek batteriniveauet (se Brændstofmåler
Batteripakker og Indikator for lavt batteriniveau i
denne manual).
Fejlfinding
• Rengør næsestykket med komprimeret luft.
Brug ikke smøremidler.
Følg vejledningen nedenfor, hvis værktøjet ikke
synes at fungere korrekt. Hvis dette ikke løser
problemet, kontakt dit serviceværksted.
• Rengør magasinet med komprimeret luft.
Værktøj virker ikke.
BEMÆRKNING: Udløsergrebet ved stop
bør bruges til at nulstille mekanismen.
Aftrækkersikringen har måske også brug for
at blive udløst nogle gange for at nulstille den
elektroniske kontrol. Disse krav indikeres af
værktøjet vha. arbejdslysene.
Arbejdslys tænder ikke.
Tjek, at aftrækkersikringen ikke er aktiveret.
• Tjek batteriniveauet (se Brændstofmåler
Batteripakker afsnittet i denne manual).
• Fjern batteripakken, vent i mindst 5 sekunder,
og indsæt den igen.
16
• Drivblad samlingen kan være beskadiget/slidt.
Kontakt venligst dit serviceværksted, hvis de
ovenstående trin ikke løser problemet.
Dansk
Klammer/søm sætter sig fast i værktøjet.
Tjek, at den korrekte type klammer/søm er sat rigtigt
ind i magasinet, og at sømskubberen skubber på
klammen/sømmet.
• Vælg en passende klamme-/sømlængde samt
materiale.
• Rengør næsestykket (se afsnittet
Fremgangsmåde ved stop eller Fjernelse af et
fastklemt søm i denne manual).
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DeWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DeWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
• Rengør magasinet med komprimeret luft.
• Drivblad samlingen kan være beskadiget/slidt.
Kontakt venligst dit serviceværksted, hvis de
ovenstående trin ikke løser problemet.
BEMÆRKNING: Udløsergrebet ved stop
bør bruges til at nulstille mekanismen.
Aftrækkersikringen har måske også brug for
at blive udløst nogle gange for at nulstille den
elektroniske kontrol. Disse krav indikeres af
værktøjet vha. arbejdslysene.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes,
når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver,
der før var lette at udføre. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en
miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag
den derpå ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag
dem med til din forhandler eller til den lokale
genbrugsplads. De indsamlede batteripakker vil
blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DeWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Sørg for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det
muligt at genbruge materialer og
anvende dem på ny. Genanvendelse
af genbrugsmaterialer bidrager
til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet
for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DeWALT har stillet faciliteter til rådighed til
indsamling og genbrug af udslidte DeWALTprodukter. For at benytte sig af denne service kan
man returnere produktet til et hvilket som helst
autoriseret serviceværksted, der modtager det på
vore vegne.
17
Deutsch
18V XR 16 GA STAUCHKOPFNAGLER
DCN660, DCN661
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle
Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Akkutyp
Auslösemodus
Magazinwinkel
Klammern
Länge
VDC
mm
Schaftdurchmesser
mm
DCN660
18
1
Lithium-Ionen
Sequentiell / Einzelstoß
20˚
DCN661
18
1
Lithium-Ionen
Nur
20˚
32 - 63
32 - 63
1.6
1.6
20˚
20˚
kg
J
2.4
48
2.4
48
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
81
81
LWA(Schallleistung)
dB(A)
92
92
K (Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel)
dB(A)
3
3
Vibrationsemissionswert ah =
Unsicherheit K =
m/s2
m/s2
2.5
1,5
2.5
1,5
Winkel
Gewicht (ohne Akku)
Antriebsenergie
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-16:
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
18
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen
der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.:
Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Deutsch
Akku
Akkutyp
Spannung
Kapazität
Gewicht
Akku
Akkutyp
Spannung
Kapazität
Gewicht
Akku
Akkutyp
Spannung
Kapazität
Gewicht
Akku
Akkutyp
Spannung
Kapazität
Gewicht
VDC
Ah
kg
DCB140
DCB141
DCB142
Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen
14,4
14,4
14,4
3,0
1,5
4,0
0,53
0,30
0,54
VDC
Ah
kg
DCB143
DCB144
DCB145
Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen
14,4
14,4
14,4
2,0
5,0
1,3
0,30
0,52
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
DCB181
DCB182
Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen
18
18
18
3,0
1,5
4,0
0,64
0,35
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen
18
18
18
2,0
5,0
1,3
0,40
0.62
0,35
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ionen
Min. 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
kg
0,49
VAC
DCB107
VAC
230
10,8/14,4/18 Li-Ionen
Min. 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ionen
Min. 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
kg
0,36
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
Sicherungen:
Europa
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ionen
Min. 30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
kg
0,4
VAC
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ionen
Min. 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
kg
0,5
VAC
230V Werkzeuge
10 Ampere, Netz
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese
Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf die Gefahr eines elektrischen
Schlags hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
VAC
19
Deutsch
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
18V XR 16 GA STAUCHKOPFNAGLER
DCN660, DCN661
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte
die folgenden Vorschriften erfüllen: 2006/42/EG,
EN60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-2:2010.
Diese Produkte entsprechen außerdem den
Richtlinien 2004/108/EG (bis 19.4.2016), 2014/30/
EU (ab 20.4.2016) und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.
Marcus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
24.07.2015
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
VORSICHT: Lesen Sie sämtliche
Sicherheitswarnungen und
Anweisungen. Die Nichteinhaltung der
nachstehend aufgeführten Warnhinweise
und Anweisungen kann einen
elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN
AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber,
und sorgen Sie für ausreichende
20
Beleuchtung. Unordnung oder dunkle
Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Geräte
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrowerkzeug
betreiben. Bei Ablenkung können Sie die
Kontrolle verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss
in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise verändert werden.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrowerkzeugen.
Unveränderte Stecker und passende
Steckdosen verringern das Risiko eines
elektrischen Schlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte. Wenn
Ihr Körper geerdet ist, besteht ein erhöhtes
Risiko eines elektrischen Schlags.
c) Setzen Sie Elektrowerkzeuge keinem
Regen oder feuchter Umgebung aus.
Wenn Wasser in das Elektrowerkzeug
eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um
das Elektrowerkzeug zu tragen oder
durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten
Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen
Kanten oder sich bewegenden Teilen.
Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen
das Risiko eines elektrischen Schlags.
e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien betreiben, verwenden Sie ein
für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung
eines für den Außenbereich geeigneten
Verlängerungskabels verringert das Risiko
eines elektrischen Schlags.
f) Wenn der Betrieb eines Elektrowerkzeugs
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch
einen Fehlerstromschutzschalter
(FI-Schalter oder RCD) geschützte
Stromversorgung. Die Verwendung eines
Fehlerstromschutzschalters verringert das
Risiko eines elektrischen Schlags.
Deutsch
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie
müde sind oder unter dem Einfluss von
Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Verwenden Sie eine geeignete
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets
einen Augenschutz. Schutzausrüstung wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Geräts, verringert das Risiko
von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den
Finger am Schalter haben oder das Gerät
eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstell- oder
Schraubenschlüssel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des
Elektrowerkzeugs angebracht sind, können
zu Verletzungen führen.
e) Nicht zu weit nach vorne strecken. Achten
Sie auf einen sicheren Stand, um in
jeder Arbeitsposition das Gleichgewicht
zu halten. Dadurch können Sie das Gerät
in unerwarteten Situationen besser unter
Kontrolle halten.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe fern von sich bewegenden
Teilen. Weite Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können von sich bewegenden Teilen
erfasst werden.
g) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie sich,
dass diese richtig angeschlossen sind
und verwendet werden. Das Verwenden
einer Staubauffangvorrichtung verringert
Gefährdungen durch Staub.
4) GEBRAUCH UND PFLEGE VON GERÄTEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrowerkzeug. Durch das
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Arbeiten in dem für das Gerät angegebenen
Leistungsbereich erzielen Sie nicht nur
optimale Ergebnisse, Sie erhöhen auch die
Sicherheit.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein Gerät, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt,
ist gefährlich und muss repariert werden.
Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen am Gerät
vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
mindern die Gefahr, dass das
Elektrowerkzeug unbeabsichtigt startet.
Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrowerkzeuge für Kinder unerreichbar
auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem
Elektrowerkzeug oder mit diesen
Anweisungen das Elektrowerkzeug
bedienen. Elektrowerkzeuge sind in den
Händen nicht geschulter Personen gefährlich.
Elektrowerkzeuge müssen gewartet
werden. Kontrollieren Sie, ob bewegliche
Teile falsch ausgerichtet sind oder
klemmen und ob Teile gebrochen
oder so beschädigt sind, dass die
Funktion des Geräts beeinträchtigt ist.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrowerkzeug reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrowerkzeuge.
Halten Sie die Schneidwerkzeuge
scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich seltener und
sind leichter zu führen.
Verwenden Sie Gerät, Zubehör,
Einsätze usw. entsprechend diesen
Anweisungen und berücksichtigen Sie
dabei die Arbeitsbedingungen und die
auszuführende Arbeit. Wenn Sie das
Elektrowerkzeug für Aufgaben verwenden, die
nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies zu
gefährlichen Situationen führen.
5) GEBRAUCH UND PFLEGE VON AKKUWERKZEUGEN
a) Laden Sie den Akku nur mit dem vom
Hersteller vorgesehenen Ladegerät auf.
Die Verwendung von Ladegeräten, die für
eine andere Art von Akku bestimmt sind,
kann dazu führen, dass sich der Akku beim
Laden entzündet.
b) Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nur
mit den für sie vorgesehenen Akkus.
Die Verwendung anderer Akkus kann zu
Verletzungen oder Bränden führen.
21
Deutsch
c) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern
von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen
kleinen Metallgegenständen, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen
könnten. Bei einem Kurzschluss der
Akkuanschlüsse besteht Verbrennungs- oder
Feuergefahr.
d) Durch unsachgemäßen Gebrauch können
Flüssigkeiten aus Batterien austreten.
Berühren Sie diese nicht! Sollten Sie
dennoch unbeabsichtigt mit diesen in
Berührung kommen, waschen Sie die
betroffenen Stellen sofort mit reichlich
Wasser ab. Suchen Sie sofort einen Arzt
auf, wenn die Flüssigkeit in Kontakt mit
Ihren Augen gekommen ist. Flüssigkeiten
aus Akkus können Hautreizungen oder
Verbrennungen hervorrufen.
6) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. So wird
gewährleistet, dass die Sicherheit des Geräts
erhalten bleibt.
Sicherheitsvorschriften für
Stauchkopfnagler
•Gehen Sie stets davon aus, dass das
Werkzeug Klammern enthält. Die sorglose
Behandlung der Nagelmaschine kann zum
unerwarteten Abfeuern der Nägel und zu
Personenverletzung führen.
•Zeigen Sie mit dem Werkzeug nicht auf
sich selbst oder in Richtung anderer
Personen. Durch eine unerwartete Betätigung
wird eine Klammer ausgestoßen, die
Verletzungen verursachen kann.
•Betätigen Sie das Werkzeug nur, wenn es
fest am Werkstück anliegt. Wenn zwischen
Werkzeug und Werkstück kein Kontakt besteht,
kann die Klammer vom vorgesehenen Ziel
abgelenkt werden.
•Wenn eine Klammer im Werkzeug stecken
bleibt, trennen Sie die Stromversorgung.
Wenn Sie einen klemmenden Nagel entfernen,
kann die Nagelmaschine unbeabsichtigt
eingeschaltet werden, wenn sie in eine
Steckdose eingesteckt ist.
•Benutzen Sie diese Nagelmaschine nicht
zur Befestigung von Stromkabeln. Das
Werkzeug ist nicht für die Installation von
Elektrokabeln vorgesehen und kann deren
Isolierung beschädigen, wodurch Stromschläge
oder Brände verursacht werden können.
22
• Tragen Sie stets eine Schutzbrille.
• Tragen Sie stets einen Gehörschutz.
• Nutzen Sie ausschließlich den in der Anleitung
beschriebenen Typ von Klammern.
• Nutzen Sie keine Ständer zur Befestigung des
Werkzeugs an einem Träger.
• Demontieren oder blockieren Sie keine
Komponenten des Eintreibgeräts, wie
beispielsweise den Kontaktanschlag.
• Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme
die ordnungsgemäße Funktionsweise des
Sicherheits- und Auslösemechanismus sowie
den festen Sitz aller Schrauben und Muttern.
• Nutzen Sie das Werkzeug nicht als Hammer.
• Verwenden Sie das Werkzeug DCN660 oder
DCN661 nicht
– wenn Sie von einem Nagelbereich zu einem
anderen wechseln und dazu Gerüste,
Treppen, Leitern oder leiterähnliche
Konstruktionen verwenden, z.B. Dachlatten
usw.;
– beim Verschließen von Kästen oder Kisten;
– zum Anbringen von Sicherheitssystemen für
den Transport, z.B. an Fahrzeugen, Waggons
usw.
Ausnahmen entnehmen Sie Ihren örtlichen
nationalen Arbeitsplatzvorschriften.
• Immer die lokalen Arbeitsplatzvorschriften
beachten.
• Richten Sie Eintreibgeräte niemals auf sich
selbst oder eine andere Person.
• Halten Sie das Werkzeug bei Betrieb stets
so, dass ein möglicher Rückschlag aufgrund
einer Unterbrechung der Stromversorgung
oder harter Stellen im Werkstück nicht zu
Verletzungen an Kopf oder Körper führen kann.
• Richten Sie das Eintreibgerät bei Betrieb
niemals ins Freie.
• Halten Sie das Werkzeug im Arbeitsbereich bei
Transport an den Arbeitsplatz an einem der
Griffe, stets mit der Auslösersicherheitssperre in
verriegelter Position.
• Berücksichtigen Sie die Bedingungen im
Arbeitsbereich. Die Klammern können flache
Werkstücke durchdringen oder an Ecken und
Kanten des Werkstückes abrutschen und
dadurch Personen gefährden.
• Treiben Sie keine Klammern in Kantennähe des
Werkstückes ein.
• Treiben Sie keine Klammern über andere
Klammern ein.
Deutsch
Restrisiken
Auch bei der Einhaltung der entsprechenden
Sicherheitsvorschriften und der Verwendung aller
Sicherheitsgeräte bestehen weiterhin bestimmte
Restrisiken. Dies sind:
–Hörschäden.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
Wichtige Sicherheitsvorschriften für
alle Akkuladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für kompatible Ladegeräte
(siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen
die Verwendung eines
Fehlerstromschutzschalters mit
Bemessungsfehlerstrom 30 mA oder
niedriger.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Gerät spielen.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
Bildzeichen am Werkzeug
Am Gerät sind folgende Warnsymbole angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie einen Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Das Werkzeug nicht auf Gerüsten und
Leitern verwenden.
Nagellänge.
Nagelstärke.
Ladekapazität.
Gerätespannung.
Magazinwinkel: 20˚.
Sichtbare Strahlung. Nicht in den
Lichtstrahl schauen.
DATUM CODE POSITION
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr enthält,
ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2015 XX XX
Herstellungsjahr
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in
die Steckdose gesteckt wird, können
die Ladekontakte im Ladegerät unter
bestimmten Bedingungen durch
Fremdmaterial kurzgeschlossen werden.
Leitfähige Fremdmaterialien, z.B. unter
anderem Stahlwolle, Alufolie oder
angesammelte Metallpartikel, sollten von
Hohlräumen des Ladegeräts ferngehalten
werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose,
wenn kein Akku in der Vertiefung
steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der
Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DeWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
23
Deutsch
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen versehen.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker
– beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
•Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Stoß erlitten hat, fallen
gelassen oder anderweitig beschädigt
wurde. Bringen Sie sie zu einer autorisierten
Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Zur Vermeidung von Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom
Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
• Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes
vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des
Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
•Versuchen Sie NIEMALS, 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
24
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Die Ladegeräte DCB105, DCB112, DCB113 und
DCB115 können folgende Akkus laden: 10,8 V, 14,4
V und 18 V Li-Ion XR (DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 und DCB185).
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine
Einstellungen vorgenommen werden, und sie
wurden für eine möglichst einfache Bedienung
konzipiert.
Aufladen (Abb. 2)
1.Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete
Steckdose ein, bevor Sie den Akku einsetzen.
2.Setzen Sie den Akku (O) in das Ladegerät ein.
Die rote Leuchte (Aufladen) blinkt dauerhaft
und zeigt dadurch an, dass der Ladevorgang
begonnen wurde.
3.Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch
angezeigt, dass das rote Licht dauerhaft
leuchtet. Der Akku ist vollständig aufgeladen
und kann jetzt verwendet oder in der
Ladestation gelassen werden.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer des
Lithium-Ionen-Akkus zu gewähren, laden Sie den
Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Aufladen
Siehe Tabelle unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät: DCB105
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wiedereinsetzen des Akkus
Anzeigen am Ladegerät: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter
Akku*
Deutsch
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Die
rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine
gelbe Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang
dauerhaft. Sobald der Akku eine angemessene
Temperatur erreicht hat, geht die gelbe Leuchte
aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine
defekten Akkus auf. Das Ladegerät zeigt einen
defekten Akku an, indem es nicht leuchtet oder
indem das Blinkmuster für Probleme mit dem Akku
oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist,
bringen Sie es zusammen mit dem Akku zur
Überprüfung zu einer autorisierten Servicestelle.
VERZÖGERUNG HEISSER/KALTER AKKU
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu
heiß oder zu kalt ist, startet es automatisch eine
"Verzögerung heißer/kalter Akku", bis der Akku
eine angemessene Temperatur erreicht hat. Das
Ladegerät schaltet dann automatisch in den
Lademodus. Diese Funktion gewährleistet eine
maximale Lebensdauer des Akkus.
• Laden oder betreiben Sie
das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
• Setzen Sie den Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit er in
ein anderes Ladegerät passt, da der Akku
reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DeWALT auf.
• Gerät keinem Spritzwasser aussetzen oder in
Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit
einem Nagel durchlöchert wurden, mit
einem Hammer darauf geschlagen oder
getreten wurde). Ein Stromunfall oder ein
tödlicher Stromschlag könnte entstehen.
Beschädigte Akkus sollten zum Recycling
zur Kundendienststelle zurückgebracht
werden.
VORSICHT: Legen Sie das Gerät bei
Nichtgebrauch auf einer stabilen
Unterlage ab, und achten Sie
darauf, dass andere Personen nicht
über die Lampe stolpern können.
Einige Geräte mit großen Akkus stehen
aufrecht auf dem Akku und können leicht
umgestoßen werden.
Ein kalter Akku wird mit etwa der halben
Geschwindigkeit eines warmen Akkus geladen. Der
Akku wird während des gesamten Ladevorgangs
mit der geringeren Geschwindigkeit geladen, die
sich auch nicht erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
NUR LITHIUM-IONEN-AKKUS
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem
elektronischen Schutzsystem ausgestattet, das den
Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger
Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet,
sobald sich das elektronische Schutzsystem
einschaltet. Wenn dies geschieht, setzen Sie
den Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis er
vollständig aufgeladen ist.
Wichtige Sicherheitsvorschriften für
alle Akkus
Achten Sie bei der Bestellung von Ersatzakkus
darauf, die Katalognummer und Spannung
anzugeben.
Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig
aufgeladen. Lesen Sie vor der Verwendung
von Akku und Ladegerät die folgenden
Sicherheitshinweise. Laden Sie das Werkzeug wie
beschrieben auf.
SÄMTLICHE ANWEISUNGEN SIND ZU LESEN
25
Deutsch
SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE FÜR LITHIUM-IONEN
(LI-ION)-AKKUS
• Den Akku niemals offenen Flammen
aussetzen, auch wenn er durch
Beschädigung nicht mehr verwendbar oder
komplett entladen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen von LithiumIonen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und
Substanzen.
• Wenn der Inhalt des Akkus mit der Haut
in Berührung kommt, den Bereich sofort
mit milder Seife und Wasser abwaschen.
Falls die Akkuflüssigkeit ins Auge gelangt,
das offene Auge 15 Minuten lang mit Wasser
spülen, oder bis die Reizung abgeklungen ist. Ist
ärztliche Hilfe erforderlich, geben Sie an, dass
das Elektrolyt des Akkus aus einem Gemisch
aus flüssigen organischen Carbonaten und
Lithiumsalzen besteht.
• Der Inhalt eines geöffneten Akkus kann die
Atemwege reizen. Für ausreichende Belüftung
sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden einen
Arzt aufsuchen.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein, wenn
sie Funken oder Flammen ausgesetzt
wird.
Transport
DeWALT-Akkus erfüllen alle geltenden
Transportvorschriften, so wie sie von den Industrieund Rechtsnormen vorgeschrieben werden,
einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter, der Vorschriften
über die Beförderung gefährlicher Güter der
International Air Transport Association (IATA), der
International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
(ADR). Lithium-Ionen-Zellen und -Akkus wurden
gemäß Abschnitt 38.3 der "Empfehlungen der
Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher
Stoffe, Testhandbuch und Kriterien" getestet.
In den meisten Fällen wird der Transport eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als
vollständig regulierter Gefahrstoff der Klasse 9
ausgenommen. Im Allgemeinen ist ein Transport
gemäß Klasse 9 in den folgenden beiden Fällen
erforderlich:
1.Lufttransport von mehr als zwei DeWALT
Lithium-Ionen-Akkus, wenn das Paket nur
Akkus (und keine Werkzeuge) enthält, und
26
2.Jeder Transport, in dem ein Lithium-Ionen-Akku
mit einer Energiebewertung von mehr als 100
Wattstunden (Wh) enthalten ist. Für alle LithiumIonen-Akkus ist die Wattstundenbewertung auf
dem Paket angegeben.
Unabhängig davon, ob ein Transport als
ausgenommen oder vollständig reguliert gilt, liegt
es in der Verantwortung des Versenders, sich
über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/
Kennzeichnung und Dokumentation zu informieren.
Beim Transport von Akkus können Brände
entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt in Kontakt mit leitfähigen Materialien
kommen. Achten Sie beim Transportieren von
Akkus darauf, dass die Anschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt
mit Materialien kommen können, durch die ein
Kurzschluss entstehen kann.
Die Informationen in diesem Abschnitt des
Handbuchs werden in gutem Glauben
zur Verfügung gestellt, und es wird davon
ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der
Erstellung des Dokuments korrekt sind. Jedoch
wird keine Garantie, weder ausdrücklich noch
implizit, gegeben. Es liegt in der Verantwortung des
Kunden sicherzustellen, dass seine Tätigkeiten den
geltenden Vorschriften entsprechen.
Akku
AKKUTYP
Für die Modelle DCN660 und DCN661 wird ein 18
Volt Akku eingesetzt.
Es können die Akkus DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 oder DCB185 verwendet
werden. Weitere Angaben sind den Technischen
Daten zu entnehmen.
Empfehlungen zur Aufbewahrung
1.Der beste Aufbewahrungsort ist kühl und
trocken – ohne direkte Sonneneinstrahlung und
übermäßige Wärme oder Kälte. Bewahren Sie
die Akkus bei Raumtemperatur auf, wenn Sie
nicht benutzt werden, um optimale Leistung
und Lebensdauer der Akkus zu gewährleisten.
2.Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
Deutsch
Etiketten auf dem Ladegerät und
Akku
Packungsinhalt
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung
können sich auf dem Ladegerät und dem Akku
folgende Piktogramme befinden:
1Nagelmaschine
Die Packung enthält:
1 Ladegerät (nur D2- oder P2-Modelle)
2 Akkupacks (nur D2- oder P2-Modelle)
1 Werkzeugkasten (nur D2- oder P2-Modelle)
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
Angaben zur Ladedauer finden Sie in
den Technischen Daten.
Ladevorgang läuft.
1Betriebsanleitung
HINWEIS: Akkus, Ladegeräte und Transportboxen
sind im Lieferumfang von N-Modellen nicht
enthalten.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
Akku geladen.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Akku defekt.
Beschreibung (Abb. 1)
Verzögerung heißer/kalter Akku.
Nicht mit elektrisch leitenden Objekten
berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Ladegerät vor Wasser schützen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur bei Umgebungstemperaturen
zwischen 4 ˚C und 40 ˚C laden.
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
A.Auslöser
B.Kontaktanschlag
C.Riegel zur Staubeseitigung
D.Blockierungslösehebel
E.Arbeitsleuchten/Störungsanzeige
F.Reversierbarer Riemenhaken
G.Halterung für Nichtmarkierungsspitze
H.Nagelschieber
I.Magazin
J.Betriebsartwahlschalter (nur DCN660)
Nur in Innenräumen verwenden.
K.Tiefeneinstellung
L.Anzeige der Einschlagtiefe
Den Akku umweltgerecht entsorgen.
M.Auslöser-Einschaltsperre
DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten
aufladen. Werden andere Akkus als die
dafür vorgesehenen DeWALT-Akkus mit
einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere
gefährliche Situationen verursachen.
O.Akku
Den Akku nicht verbrennen.
Diese 16 GA Stauchkopfnagler sind Elektrogeräte
für den professionellen Einsatz.
N.Nichtmarkierungsspitze
P.Akku-Entriegelungstaste
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihr 16 GA Stauchkopfnagler wurde für professionelle
Nagel- und Heftarbeiten entwickelt.
NICHT verwenden in nasser Umgebung oder in der
Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
27
Deutsch
LASSEN SIE nicht zu, dass Kinder in Kontakt
mit dem Werkzeug kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
ZUSAMMENBAUEN UND EINSTELLEN
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Werkzeug aus
und entfernen Sie den Akku oder
trennen Sie ihn vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Unbeabsichtigtes Einschalten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur
Ladegeräte und Akkus von DeWALT.
•Kleine Kinder und behinderte Personen.
Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch
kleine Kinder oder behinderte Personen ohne
Aufsicht gedacht.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Spannung des Akkus der Spannung auf dem
Typenschild entspricht. Überprüfen Sie auch,
dass die Spannung des Ladegeräts der Ihres
Stromnetzes entspricht.
Ihr DeWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden,
das bei der DeWALT Kundendienstorganisation
erhältlich ist.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet
werden, wenn dies unbedingt nötig ist. Verwenden
Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für
die Leistungsaufnahme Ihres Ladegeräts geeignet ist
(siehe technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1 2, die Höchstlänge 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel immer vollständig ab.
28
Einsetzen und Entfernen des Akkus
aus dem Werkzeug (Abb. 2)
HINWEIS: Achten Sie darauf, dass der Akku (O) voll
geladen ist.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1.Richten Sie den Akku (O) an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. 2).
2.Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest
im Werkzeug sitzt und Sie ein Einrastgeräusch
hören.
ENTFERNEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUGGRIFF
1.Drücken Sie die Löseknöpfe (P) und ziehen Sie
den Akku kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2.Legen Sie den Akku wie im Abschnitt
Ladegerät dieser Betriebsanleitung beschrieben
in das Ladegerät.
AKKU-LADESTANDSANZEIGE (ABB. 2)
Einige DeWALT-Akkus haben eine
Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den
verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie
die Taste für die Ladestandsanzeige (R) gedrückt.
Eine Kombination der drei grünen LEDs leuchtet auf
und zeigt den verbleibenden Ladestand an. Wenn
der verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr
ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden, leuchtet
die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku
muss aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine
Schätzung des verbleibenden Akku-Ladestands.
Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs
an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen,
Temperatur und Anwendungsart des Endbenutzers
basieren.
Deutsch
Batterieentladeanzeige (Abb. 1)
Wahl der Betriebsart (Abb. 5)
Die Batterieentladeanzeige ist eine integrierte
Funktion der linken Arbeitsleuchte (E). Sie wird 4-mal
blinken, um anzuzeigen, dass der Akku aufgeladen
werden muss und das Werkzeug wird automatisch
abgeschaltet.
NUR DCN660
Schalten Sie das Werkzeug aus und entnehmen
Sie den Akku (O) zur Aufladung sobald die Anzeige
blinkt.
Das Werkzeug verbleibt außer Betrieb solange es
einen Akku mit niedrigem Batteriestand enthält.
Montage des Riemenhakens (Abb. 3)
Der Riemenhaken kann an beiden Seiten des
Werkzeugs befestigt oder, falls nicht erwünscht,
entfernt werden.
Um den sequentiellen Modus auszuwählen,
schieben Sie den Betriebsartwahlschalter (J) auf das
Einzel-Nagel-Symbol ( ).
Um den Einzelstoßmodus auszuwählen, schieben
Sie den Betriebsartwahlschalter (J) auf das DreiNagel-Symbol ( ).
Auslöser-Einschaltsperre (Abb. 6)
Dieses Werkzeug ist mit einer AuslöserEinschaltsperre (M) versehen, die verhindert, dass
das Werkzeug einen Nagel abschießt.
Um die Auslöser-Einschaltsperre einzurasten,
drücken Sie den Schalter nach unten.
Um die Auslöser-Einschaltsperre (M) zu lösen,
ziehen Sie den Schalter nach oben.
1.Schieben Sie den Riemenhaken (F) in die
Befestigungsöffnung auf der Seite des
Werkzeuges ein.
2.Führen Sie die Schraube (S) durch den
Riemenhaken und in die Befestigungsöffnung.
Ziehen Sie die Schraube fest.
WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass die
Auslöser-Einschaltsperre (M) eingerastet
und der Akku entfernt ist, bevor Sie am
Werkzeug Einstellungen vornehmen
wollen oder das Werkzeug nicht sofort in
Betrieb genommen wird.
Nichtmarkierungsspitze (Abb. 1)
Bestücken des Werkzeugs (Abb. 4)
Bringen Sie die nichtbeschilderte Spitze (N) über
dem Kontaktanschlag (B) an, wenn das Werkzeug
für Holz verwendet wird.
1.Die Klammern in die Rückseite des Magazins
einführen (I).
Bewahren Sie diese nichtbeschilderte Spitze im
Halter (G) auf, solange sie nicht benutzt wird.
2.Den Nagelschieber (H) zurückziehen, bis der
Klammerstößel hinter die Nägel fällt.
3.Lassen Sie den Schieber los.
ENTLADEN DES WERKZEUGS
1.Halten Sie das Werkzeug aufrecht, drücken Sie
den Riegel am Schieber (H) und lassen Sie die
Nägel ins Magazin hinunterrutschen.
2.Entfernen Sie die Nägel aus dem Magazin (I).
Einstellen der Einschlagtiefe (Abb. 1)
Über das Tiefeneinstellrad kann die Einschlagtiefe
je nach Art der verwendeten Klammern angepasst
werden.
1.Um den Nagel flacher einzuschlagen, drehen
Sie das Tiefeneinstellrad ((K) in Richtung
Werkzeugrückseite. Beachten Sie die
Anzeige (L), um zu verstehen, in welcher
Einstellung sich das Werkzeug innerhalb des
verfügbaren Bereichs befindet.
2.Um den Nagel tiefer zu versenken, drehen
Sie das Tiefeneinstellrad ((K) in Richtung
Werkzeugvorderseite.
WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass die
Auslöser-Einschaltsperre (M) eingerastet
und der Akku entfernt ist, bevor Sie die
nichtbeschilderte Spitze installieren oder
entfernen.
Arbeitsleuchten (Abb. 1)
Dieses Werkzeug ist an jeder Seite mit
Arbeitsleuchten (E) ausgerüstet. Die Arbeitsleuchten
schalten sich bei Betätigen des Auslösers
oder Auslösen des Kontaktanschlags ein. Die
Leuchten schalten sich automatisch aus, wenn
das Werkzeug 10 Sekunden nicht in Betrieb
ist. Die Arbeitsleuchten funktionieren auch als
Batterieentladeanzeige und als Anzeige bei einem
eingeklemmten Nagel. Weitere Einzelheiten finden
Sie unter Batterieentladeanzeige oder Entfernen
eines eingeklemmten Nagels.
WARNUNG: Die Arbeitsleuchten sind
zur Beleuchtung der unmittelbaren
Arbeitsfläche vorgesehen. Nutzen Sie
die Arbeitsleuchten nicht als alleinige
Lichtquelle.
29
Deutsch
BETRIEB
Betriebsanweisungen
Das Modell DCN661 kann ausschließlich im
Einzelstoßmodus betrieben werden.
FOLGEAUSLÖSEMODUS (
)
WARNUNG: Beachten Sie stets die
Sicherheitsanweisungen und geltenden
Bestimmungen.
Der Folgeauslösemodus wird für das Nageln mit
Unterbrechungen verwendet, bei dem ein sehr
vorsichtiges und genaues Platzieren gewünscht wird.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Werkzeug aus
und entfernen Sie den Akku oder
trennen Sie ihn vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Unbeabsichtigtes Einschalten kann zu
Verletzungen führen.
1.Wählen Sie mit dem Betriebsartwahlschalter (J)
den Sequenzmodus (nur DCN660)
Richtige Haltung der Hände (Abb. 9)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf
dem Haupthandgriff.
Vorbereiten des Werkzeugs (Abb. 1)
1.Entfernen Sie den Akku und alle Nägel aus dem
Magazin.
2.Vergewissern Sie sich, dass sich der
Kontaktanschlag (B) und der Nagelschieber
ungehindert bewegen können.
3.Füllen Sie Nägel im Magazin nach.
WARNUNG: Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn sich der
Kontaktanschlag oder der Nagelschieber
nicht ungehindert bewegen können.
VORSICHT: Verwenden Sie zur
Reinigung des Geräteinnern KEINE
Schmierstoffe oder Reinigungsmittel.
Dies hat Auswirkungen auf Lebensdauer
und Leistung des Geräts.
Betreiben des Werkzeugs (Abb. 1)
Das Modell DCN660 kann in zwei Betriebsarten
betrieben werden: Folgeauslösemodus oder
Einzelstoßmodus.
30
2.Lösen Sie die Auslöser-Einschaltsperre (M).
3.Drücken Sie den Kontaktanschlag (B) gegen die
Arbeitsfläche.
4.Ziehen Sie den Auslöseschalter (A), um das
Werkzeug auszulösen.
5.Lassen Sie den Auslöser los und lösen Sie den
Kontaktanschlag vom Arbeitsstück.
6.Wiederholen Sie die Schritte 3 - 5, um
nachfolgende Nägel abzufeuern.
EINZELSTOSSMODUS (
NUR DCN660
)
Der Schlagauslösemodus wird für ein schnelles
Nageln auf flachen, stationären Flächen verwendet.
1.Wählen Sie mit dem Betriebsartwahlschalter (J)
den Einzelstoßmodus.
2.Lösen Sie die Auslöser-Einschaltsperre (M).
3.Um einen einzelnen Nagel einzutreiben,
verwenden Sie das Gerät gemäß der
Beschreibung für den Sequenzbetrieb:
a.Drücken Sie den Kontaktanschlag (B) gegen
die Arbeitsfläche.
b.Ziehen Sie den Auslöseschalter (A), um das
Werkzeug auszulösen.
4.Um mehrere Nägel einzutreiben, drücken
Sie den Auslöseschalter (A) und halten
Sie diesen gedrückt. Drücken Sie den
Kontaktanschlag (B) anschließend wiederholt
gegen die Arbeitsfläche. Mit jedem Drücken des
Kontaktanschlags (B) und gleichzeitigem Halten
des Auslösers (A) wird ein Nagel abgefeuert.
WARNUNG: Halten Sie den Auslöser
nicht gedrückt, wenn das Werkzeug
nicht verwendet wird. Lassen Sie
die Auslösersicherheitssperre (M)
in der verriegelten Position, um
eine unbeabsichtigte Betätigung zu
verhindern, wenn das Werkzeug nicht
benutzt wird..
Deutsch
Beseitigung einer Blockierung
oder eines eingeklemmten Nagels
(Abb. 1, 7, 8)
Im Falle eines eingeklemmten Nagels im Mundstück
oder bei einer Blockierung des Werkzeuges blinkt
die rechte Arbeitsleuchte (E) durchgängig.
1.Verriegeln Sie die Auslöser-Einschaltsperre(M).
2.Entfernen Sie den Akku (O) und alle Nägel aus
dem Magazin.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub aus
dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz
sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen
Arbeiten zugelassenen Augenschutz und
eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
3.Lösen Sie den Riegel zur Staubeseitigung (C)
auf dem Mundstück und öffnen Sie die
Inspektionsklappe.
4.Entfernen Sie den eingeklemmten Nagel
gegebenenfalls mit einer Zange. Ist kein
eingeklemmter Nagel zu sehen, hat das
Werkzeug möglicherweise blockiert.
5.Gegebenenfalls den Blockierungslösehebel (D)
hin- und herbewegen, um die Eintreibklinge
zurückzuführen.
6.Schließen Sie die Inspektionsklappe und rasten
Sie den Verriegelungsstift unter den beiden
Armen (Q) des Mundstückes ein. Lassen Sie
den Riegel zur Staubeseitigung herab und
verriegeln Sie ihn.
enn Nägel häufig im Mundstück stecken
W
bleiben, muss das Werkzeug von einer
autorisierten DeWALT-Werkstatt repariert werden.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand
konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender
Betrieb hängt von der geeigneten Pflege des
Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger
Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Trennen Sie das Ladegerät
von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an der
Außenseite des Ladegeräts können mit
einem Tuch oder einer weichen, nichtmetallischen Bürste entfernt werden.
Verwenden Sie kein Wasser oder
Reinigungslösungen.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DeWALT angeboten wird, nicht mit
diesem Produkt geprüft worden ist, kann
die Verwendung von solchem Zubehör
an diesem Gerät gefährlich sein. Um
das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte
mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet
werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
31
Deutsch
Problembehebung
Beachten Sie folgende Hinweise, wenn das Gerät
nicht richtig zu funktionieren scheint. Falls die
Störung damit nicht behoben wird, wenden Sie sich
bitte an Ihren Kundendienst.
Das Werkzeug funktioniert nicht.
Die Arbeitsleuchten schalten sich nicht ein.
Sicherstellen, dass die Auslöser-Einschaltsperre
nicht eingerastet ist.
Die Arbeitsleuchten sind eingeschaltet, der
Motor läuft, das Werkzeug treibt die Klammern
nicht vollständig ein.
• Passen Sie die Einschlagtiefe an (Siehe
Abschnitt Einstellen der Einschlagtiefe in dieser
Anleitung).
• Wechseln Sie zur Betriebsart Sequenz, falls
nicht bereits im Sequenzmodus.
• Wählen Sie eine geeignete Nagellänge /
geeignetes Material.
• Den Batteriestand überprüfen (Siehe Abschnitt
Akku-Ladestandsanzeige in dieser Anleitung).
• Den Batteriestand überprüfen (Siehe
Abschnitt Akku-Ladestandsanzeige und
Batterieentladeanzeige in dieser Anleitung).
• Entfernen Sie den Akku, warten Sie mindestens
5 Sekunden und legen Sie ihn dann erneut ein.
• Reinigen Sie das Mundstück mit Druckluft.
Verwenden Sie keine Schmierstoffe.
Die Arbeitsleuchten sind eingeschaltet, aber
der Motor läuft nicht.
• Reinigen Sie das Magazin mit Druckluft.
• Vergewissern Sie sich, dass sowohl der
Kontaktanschlag als auch der Auslöser
entriegelt sind und betätigen Sie dann nur den
Kontaktanschlag.
• Überprüfen Sie den Betriebsartwahlschalter (nur
DCN660)
• Den Batteriestand überprüfen (Siehe
Abschnitt Akku-Ladestandsanzeige und
Batterieentladeanzeige in dieser Anleitung).
Die Arbeitsleuchten sind eingeschaltet,
der Motor läuft, das Werkzeug treibt keine
Klammern ein.
• Der Eintreibklingeneinsatz ist möglicherweise
beschädigt/abgenutzt. Wenden Sie sich bitte
an Ihren Kundendienst, falls sich die Störung
mithilfe der oben angegebenen Schritte nicht
beheben lässt.
HINWEIS: Der Blockierungslösehebel sollte
verwendet werden, um den Mechanismus
zurückzusetzen. Gegebenenfalls zudem
die Auslöser-Einschaltsperre hin- und
herbewegen, um die elektronische Steuerung
zurückzusetzen. Diese Anforderungen werden
am Werkzeug durch die Arbeitsleuchten
vorgegeben.
• Überprüfen Sie den Betriebsartwahlschalter (nur
DCN660)
Klammerstau im Werkzeug
• Vergewissern Sie sich, dass das Magazin mit
geeigneten Klammern bestückt ist und der
Schieber die Klammern schiebt.
Vergewissern Sie sich, dass das Magazin
ordnungsgemäß mit geeigneten Klammern
bestückt ist und der Schieber die Klammern
schiebt.
• Überprüfen Sie die Störungsanzeige
(gegebenenfalls den Akku ersetzen oder
einen Stau beseitigen). (Siehe Abschnitt
Batterieentladeanzeige und Beseitigung einer
Blockierung oder eines eingeklemmten Nagels
in dieser Anleitung).
• Sicherstellen, dass sich der Kontaktanschlag
und der Nagelschieber frei bewegen können
(Siehe Abschnitt Vorbereiten des Werkzeugs).
HINWEIS: Der Blockierungslösehebel sollte
verwendet werden, um den Mechanismus
zurückzusetzen. Gegebenenfalls zudem
die Auslöser-Einschaltsperre hin- und
herbewegen, um die elektronische Steuerung
zurückzusetzen. Diese Anforderungen werden
am Werkzeug durch die Arbeitsleuchten
vorgegeben.
32
• Wählen Sie eine geeignete Nagellänge /
geeignetes Material.
• Reinigen Sie das Mundstück (Siehe Beseitigung
einer Blockierung oder eines eingeklemmten
Nagels in dieser Anleitung).
• Reinigen Sie das Magazin mit Druckluft.
• Der Eintreibklingeneinsatz ist möglicherweise
beschädigt/abgenutzt. Wenden Sie sich bitte
an Ihren Kundendienst, falls sich die Störung
mithilfe der oben angegebenen Schritte nicht
beheben lässt.
Deutsch
HINWEIS: Der Blockierungslösehebel sollte
verwendet werden, um den Mechanismus
zurückzusetzen. Gegebenenfalls zudem
die Auslöser-Einschaltsperre hin- und
herbewegen, um die elektronische Steuerung
zurückzusetzen. Diese Anforderungen werden
am Werkzeug durch die Arbeitsleuchten
vorgegeben.
Umweltschutz
Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt
darf keinesfalls mit dem Hausmüll
entsorgt werden.
Wenn Sie feststellen, dass Ihr DeWALT Produkt
ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie das Produkt einer
getrennten Sammlung zu.
Akku
Dieser Longlife-Akku muss aufgeladen werden,
wenn die Ladungsmenge für den Einsatzbereich
nicht mehr ausreicht. Entsorgen Sie den Akku
am Ende der technischen Lebensdauer unter
Berücksichtigung der Umweltschutzbestimmungen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und
entfernen Sie ihn dann aus dem Gerät.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie
die gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder
bei einer kommunalen Recycling-Sammelstelle
ab. Dort werden die gesammelten Akkus
recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
Durch die getrennte Sammlung von
ausgedienten Produkten und
Verpackungsmaterialien können
Rohstoffe recycelt und wiederverwendet
werden. Die Wiederverwendung von
Recyclingstoffen hilft,
Umweltverschmutzung zu vermeiden,
und mindert die Nachfrage nach
Rohstoffen.
Die Verordnung zur Abfallentsorgung Ihrer Gemeinde
sieht möglicherweise vor, dass Elektrogeräte
getrennt vom Hausmüll gesammelt, an der örtlichen
Abfallentsorgungseinrichtung abgegeben oder beim
Kauf eines neuen Produkts vom Fachhandel zur
Entsorgung angenommen werden müssen.
DeWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung
und das Recycling von DeWALT-Produkten nach
Ablauf des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um
diesen Service zu nutzen, bringen Sie Ihr Produkt zu
einer autorisierten Kundendienstwerkstatt, die es in
unserem Auftrag sammelt.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrer örtlichen DeWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DeWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
33
English
18V XR 16 GA FINISH NAILER
DCN660, DCN661
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make
DeWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Battery type
Actuating mode
Magazine angle
Fasteners
length
shank diameter
DCN660
18
1
Li-Ion
Sequential / Bump
20˚
DCN661
18
1
Li-Ion
Sequential
20˚
mm
32 - 63
32 - 63
mm
1.6
1.6
VDC
angle
20˚
20˚
kg
J
2.4
48
2.4
48
LPA (emission sound pressure level)
dB(A)
81
81
LWA(sound power level)
dB(A)
92
92
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3
3
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
2.5
1.5
2.5
1.5
Weight (without battery pack)
Drive energy
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-16:
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
34
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working
period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
English
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14.4
3.0
0.53
DCB141
Li-Ion
14.4
1.5
0.30
DCB142
Li-Ion
14.4
4.0
0.54
VDC
Ah
kg
DCB143
Li-Ion
14.4
2.0
0.30
DCB144
Li-Ion
14.4
5.0
0.52
DCB145
Li-Ion
14.4
1.3
0.30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2.0
0.40
DCB184/B
Li-Ion
18
5.0
0.62
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
VAC
min
DCB105
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
0.49
Weight
kg
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
DCB107
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
min 60 (1.3 Ah) 70 (1.5 Ah) 90 (2.0 Ah)
140 (3.0 Ah) 185 (4.0 Ah) 240 (5.0 Ah)
kg
0.29
Weight
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
Weight
VAC
VAC
min
kg
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
Weight
VAC
min
kg
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
VAC
min
DCB113
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
30 (1.3 Ah) 35 (1.5 Ah) 50 (2.0 Ah)
70 (3.0 Ah) 100 (4.0 Ah) 120 (5.0 Ah)
0.4
DCB115
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
0.5
Weight
kg
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230V tools
230V tools
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
DCB112
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
40 (1.3 Ah) 45 (1.5 Ah) 60 (2.0 Ah)
90 (3.0 Ah) 120 (4.0 Ah) 150 (5.0 Ah)
0.36
35
English
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
18V XR 16 GA FINISH NAILER
DCN660, DCN661
DeWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-16:2010.
These products also comply with Directive
2004/108/EC (until 19.04.2016), 2014/30/EU (from
20.04.2016) and 2011/65/EU. For more information,
please contact DeWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of
the technical file and makes this declaration on
behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
24.07.2015
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to
your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
36
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
English
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Safety Rules for Finish Nailers
•Always assume that the tool contains
fasteners. Careless handling of the nailer can
result in unexpected firing of fasteners and
personal injury.
•Do not point the tool towards yourself or
anyone nearby. Unexpected triggering will
discharge the fastener causing an injury.
•Do not actuate the tool unless the tool
is placed firmly against the workpiece. If
the tool is not in contact with the workpiece,
the fastener may be deflected away from your
target.
•Disconnect the tool from the power source
when the fastener jams in the tool. While
removing a jammed fastener, the nailer may be
accidentally activated if it is plugged in.
•Do not use this nailer for fastening
electrical cables. It is not designed for
electric cable installation and may damage the
insulation of electric cables thereby causing
electric shock or fire hazards.
• Always wear safety glasses.
• Always wear ear protection.
• Only use fasteners of th e type specified in the
manual.
37
English
• Do not use any stands for mounting the tool
to a support.
• Do not disassemble or block any parts of the
fastener driving tool such as the contact trip.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
• Prior to each operation check that the safety
and triggering mechanism is functioning
properly and that all nuts and bolts are tight.
Wear ear protection.
• Do not use the tool as a hammer.
• Do not use the DCN660 or DCN661
Wear eye protection.
– when changing from one driving location
to another involving the use of scaffoldings,
stairs, ladders or ladder-like constructions,
e.g., roof laths, etc.;
– when closing boxes or crates;
– when fitting transportation safety systems,
e.g., on vehicles, wagons, etc.
For exemptions check your local national
workplace regulations.
Do not operate tool scaffoldings, ladders.
Length of nails.
Nail thickness.
• Always check local workplace regulations.
Loading capacity.
• Never point any operational fastener driving tool
at yourself or at any other person.
• While working, hold the tool in such a way that
no injuries can be caused to the head or to the
body in the event of a possible recoil due to a
disruption in the energy supply or hard areas
within the work piece.
Tool voltage.
• Never actuate the fastener driving tool into free
space.
Visible radiation. Do not stare into light.
Magazine angle: 20˚.
• In the work area, carry the tool at the workplace
using only one handle, and never with the
trigger actuated.
DATE CODE POSITION
• Consider the conditions in the work area
Fasteners can penetrate thin work pieces or slip
off corners and edges of the work piece, and
thus put people at risk.
Example:
• Do not drive fasteners close to the edge of the
work piece.
• Do not drive fasteners on top of other fasteners.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of personal injury due to flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
38
The date code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
2015 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating
instructions for compatible battery chargers (refer to
Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
WARNING: We recommend the use of
a residual current device with a residual
current rating of 30mA or less.
English
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DeWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
• In case of damaged power supply cord the
supply cord must be replaced immediately by
the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
NOTICE: Under certain conditions,
with the charger plugged into the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger before
attempting to clean
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DeWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
•NEVER attempt to connect two chargers
together.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DCB105, DCB112, DCB113 and DCB115
chargers accept 10.8 V, 14.4V and 18V Li-Ion XR
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 and DCB185) battery packs.
DeWALT chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (Fig. 2)
1.Plug the charger into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2.Insert the battery pack (O) into the charger.
The red (charging) light will blink continuously
indicating that the charging process has
started.
3.The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life
of lithium-ion batteries, charge the battery pack fully
before first use.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug—have them replaced immediately.
•Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
39
English
Charging Process
Refer to the table below for the charge status of the
battery pack.
Charge indicators: DCB105
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
Charge indicators:: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place
the lithium-ion battery on the charger until it is fully
charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
charging
fully charged
hot/cold pack delay*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: The
red light will continue to blink, but a yellow
indicator light will be illuminated during this
operation. Once the battery has reached an
appropriate temperature, the yellow light will turn
off and the charger will resume the charging
procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty
battery pack. The charger will indicate faulty battery
by refusing to light or by displaying problem pack or
charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a
charger.
If the charger indicates a problem, take the charger
and battery pack to be tested at an authorised
service centre.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
• Never force battery pack into charger. Do
not modify battery pack in any way to fit into
a non-compatible charger as battery pack
may rupture causing serious personal injury.
• Charge the battery packs only in DeWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 ˚C (105 ˚F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
WARNING: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not
crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (i.e., pierced with a nail, hit with a
hammer, stepped on). Electric shock
or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to
service centre for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
HOT/COLD PACK DELAY
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
A cold battery pack will charge at about half the
rate of a warm battery pack. The battery pack will
charge at that slower rate throughout the entire
charging cycle and will not return to maximum
charge rate even if the battery warms.
LITHIUM-ION BATTERY PACKS ONLY
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
40
English
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM-ION
(LI-ION)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark or
flame.
Transportation
DeWALT batteries comply with all applicable
shipping regulations as prescribed by industry
and legal standards which include UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association
(IATA) Dangerous Goods Regulations, International
Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations,
and the European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road
(ADR). Lithium-ion cells and batteries have been
tested to section 38.3 of the UN Recommendations
on the Transport of Dangerous Goods Manual of
Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack
will be excepted from being classified as a fully
regulated Class 9 Hazardous Material. In general,
the two instances that require shipping Class 9 are:
Transporting batteries can possibly cause fire if the
battery terminals inadvertently come in contact with
conductive materials. When transporting batteries,
make sure that the battery terminals are protected
and well insulated from materials that could contact
them and cause a short circuit.
The information provided in this section of the
manual is provided in good faith and believed to be
accurate at the time the document was created.
However, no warranty, expressed or implied, is
given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Battery Pack
BATTERY TYPE
The DCN660 and DCN661 operate on an 18 volt
battery pack.
The DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 or DCB185 battery packs may be used.
Refer to Technical Data for more information.
Storage Recommendations
1.The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
2.For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack may
show the following pictographs:
1.Air shipping more than two DeWALT lithium-ion
battery packs when the package contains only
battery packs (no tools), and
Read instruction manual before use.
2.Any shipment containing a lithium-ion battery
with an energy rating greater than 100 watt
hours (Wh). All lithium-ion batteries have the
watt hour rating marked on the pack.
See Technical Data for charging time.
Regardless of whether a shipment is considered
excepted or fully regulated, it is the shipper's
responsibility to consult the latest regulations for
packaging, labeling/marking and documentation
requirements.
Battery charging.
Battery charged.
41
English
Battery defective.
Hot/cold pack delay.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care
for the environment.
Charge DeWALT battery packs only with
designated DeWALT chargers. Charging
battery packs other than the designated
DeWALT batteries with a DeWALT
charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
Package Contents
The package contains:
1Nailer
1 Charger (D2 or P2 models only)
2 Battery packs (D2 or P2 models only)
1 Kitbox (D2 or P2 models only)
1 Instruction manual
NOTE: Battery packs, chargers and kitboxes are
not included with N versions.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred
during transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
42
Description (Fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or personal
injury could result.
A.Trigger switch
B.Contact trip
C.Jam clearing latch
D.Stall release lever
E.Worklights/fault indicator
F.Reversible belt hook
G.Non-mar tip holder
H.Nail pusher
I.Magazine
J.Mode selector switch (DCN660 only)
K.Depth adjustment wheel
L.Depth indicator
M.Trigger lock-off
N.Non-mar tip
O.Battery pack
P.Battery release button
INTENDED USE
Your 16 GA finish nailer has been designed for
professional nailing and tacking applications.
DO NOT use under wet conditions or in the
presence of flammable liquids or gases.
These 16 GA finish nailers are professional power
tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
•Young children and the infirm. This appliance
is not intended for use by young children or
infirm persons without supervision.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
English
Your DeWALT charger is double insulated
in accordance with EN60335; therefore
no earth wire is required.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1.Press the release buttons (P) and firmly pull the
battery pack out of the tool handle.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DeWALT service organisation.
2.Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge
which consists of three green LED lights that
indicate the level of charge remaining in the battery
pack.
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical Data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
FUEL GAUGE BATTERY PACKS (FIG. 2)
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel
gauge button (R). A combination of the three green
LED lights will illuminate designating the level of
charge left. When the level of charge in the battery
is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the
charge left on the battery pack. It does not indicate
tool functionality and is subject to variation based
on product components, temperature and end-user
application.
Low Battery Indicator (Fig. 1)
The low battery indicator is an integrated feature
in the left-hand worklight (E). It will blink 4 times
to indicate that the battery pack needs to be
recharged and the tool will automatically shut down.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (Fig. 2)
NOTE: Make sure your battery pack (O) is fully
charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1.Align the battery pack (O) with the rails inside
the tool’s handle (Fig. 2).
2.Slide it into the handle until the battery pack is
firmly seated in the tool and ensure that you
hear the lock snap into place.
Switch off the tool and take out the battery pack (O)
to charge it as soon as the indicator blinks.
The tool remains non-operational as long as a low
battery pack is attached to it.
Mounting the Belt Hook (Fig. 3)
The belt hook may be attached to either side of the
tool or removed if not desired.
1.Insert the belt hook (F) into the mounting hole
on the side of the tool.
2.Pass the screw (S) through the belt hook and
into the mounting hole. Tighten the screw.
Loading the Tool (Fig. 4)
1.Insert fasteners into the rear of the magazine (I).
2.Pull nail pusher (H) back until the nail follower
falls behind the nails.
3.Release the pusher.
43
English
UNLOADING THE TOOL
1.Holding the tool upright, squeeze the latch
on pusher (H) and allow nails to slide down
magazine past the pusher.
further details, refer to Low Battery Indicator or
Clearing a Jammed Nail.
2.Remove the nails from the magazine (I).
Adjusting the Driving Depth (Fig. 1)
Using the depth adjustment wheel, the nail driving
depth can be adjusted to the type of fastener used.
1.To drive the nail shallower, rotate the depth
adjustment wheel (K) towards the rear of the
tool. Refer to gauge (L) to understand where
the tool is set within the available range.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
2.To sink a nail deeper, rotate the depth
adjustment wheel (K) towards the front of the
tool.
Selecting the Mode (Fig. 5)
DCN660 ONLY
To select sequential action mode, slide the mode
selector switch (J) to the single nail icon ( ).
Proper Hand Position (Fig. 9)
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS use proper
hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
To select bump action mode, slide the mode
selector switch (J) to the three nail icon ( ).
Trigger Lock-off (Fig. 6)
This tool is equipped with a trigger lock-off (M)
which prevents the tool from firing a nail.
To engage the trigger lock-off, push the switch
downward.
To release the trigger lock-off (M), pull the switch
upward.
WARNING: Make sure the trigger
lock-off (M) is engaged and the battery
pack is removed before making any
adjustments or when tool is not in
immediate use.
Non-mar Tip (Fig. 1)
Place the no-mark tip (N) over the contact trip (B)
when the tool is used on wood.
Store the no-mark tip at the holder (G) whenever it
is not to be used.
WARNING: Make sure the trigger lockoff (M) is engaged and the battery pack
is removed before installing or removing
the no-mark tip.
Worklights (Fig. 1)
This tool has worklights (E) located on each
side. The worklights will light upon activating the
trigger or releasing the contact trip. The lights
will automatically go off after 10 seconds of nonoperation. The worklights also function as a low
battery indicator and a jammed nail indicator. For
44
WARNING: The worklights are intended
for lighting the immediate work surface.
Do not use the worklights as the only
light source.
Proper hand position requires one hand the main
handle.
Preparing the Tool (Fig. 1)
1.Remove battery pack and all nails from the
magazine.
2.Check if the contact trip (B) and nail pusher can
move freely.
3.Reload the nails to the magazine.
WARNING: Do not use the tool if the
contact trip or nail pusher cannot move
freely.
CAUTION: NEVER spray or in any
other way apply lubricants or cleaning
solvents inside the tool. This can
seriously affect the life and performance
of the tool.
Actuating the Tool (Fig. 1)
The DCN660 can be operated using one of two
modes: sequential action mode or bump action
mode.
The DCN661 operates in sequential mode only.
English
SEQUENTIAL ACTION MODE (
)
The sequential action mode is used for intermittent
nailing when very careful and accurate placement is
desired.
1.Use the mode selector switch (J), select the
sequential action mode. (DCN660 only)
2.Release the trigger lock-off (M).
3.Push the contact trip (B) against the work
surface.
4.Pull the trigger switch (A) to actuate the tool.
5.Release trigger and remove contact trip from
work piece.
6.Repeat steps 3 - 5 to fire subsequent nails.
BUMP ACTION (
DCN660 ONLY
)
The bump action mode is used for rapid nailing on
flat, stationary surfaces.
1.Use the mode selector switch (J) to select the
bump action mode.
4.Remove the jammed nail, using pliers if
necessary. If a jammed nail is not visible, it
could be that the tool has stalled.
5.Cycle stall release lever (D) to return driver blade
if necessary.
6.Close the inspection door and engage the latch
pin under the two arms (Q) on the nosepiece.
Lower and lock the jam clearing latch.
If nails become jammed in the nosepiece
frequently, have the tool serviced by an authorised
DeWALT service centre.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular
cleaning.
2.Release the trigger lock-off (M).
3.To drive a single nail, operate the tool as
described for sequential action:
a.Push the contact trip (B) against the work
surface.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
b.Pull the trigger switch (A) to actuate the tool.
4.To drive several nails, depress and hold the
trigger switch (A), and then push the contact
trip (B) repeatedly against the work surface.
Each time the contact trip (B) is depressed
whilst the trigger (A) is held, a nail will fire.
WARNING: Do not keep the trigger
depressed when the tool is not in use.
Keep the trigger lock-off (M) in the locked
position to prevent accidental actuation
when the tool is not in use.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Clearing a Stall or Jammed Nail
(Fig. 1, 7, 8)
If a nail becomes jammed in the nosepiece or the
tool stalls, the right-hand worklight (E) will blink
continuously.
1.Engage the trigger lock-off (M).
2.Remove the battery pack (O) and all nails from
the magazine.
3.Release the jam clearing latch (C) on top of the
nosepiece and open the inspection door.
45
English
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DeWALT, have not
been tested with this product, use of
such accessories with this tool could be
hazardous. To reduce the risk of injury,
only DeWALT recommended accessories
should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Troubleshooting
If your tool seems not to operate properly, follow
the instructions below. If this does not solve the
problem, please contact your repair agent.
Tool does not work.
Worklights do not switch on.
Check trigger lock off is not engaged.
• Check battery power level (See Fuel Gauge
Battery Packs section of this manual).
• Remove the battery pack, wait for at least 5
seconds, then re-insert it.
Worklights are on but motor does not run.
• Check that the contact trip and nail pusher
movement is free (See Preparing the tool
section of this manual).
NOTE: The stall release lever should be used to
reset the mechanism. The Trigger Lock Off may
also need to be cycled to reset the electronic
control. These requirements are indicated by
the tool, using the worklights.
Worklights are on, motor runs, tool does not
drive fasteners fully.
• Adjust the driving depth (See Adjusting the
Driving Depth section of this manual).
• Change tool to seq mode if not already in seq
mode.
• Choose the appropriate fastener length \
material.
• Check battery power level (See Fuel Gauge
Battery Packs and Low Battery Indicator
section of this manual).
• Clean the nosepiece with compressed air. Do
not use lubricants.
• Clean the magazine with compressed air.
• Driver blade assembly may be damaged\worn.
Please contact your repair agent if above steps
do not resolve the issue.
NOTE: The stall release lever should be used to
reset the mechanism. The Trigger Lock Off may
also need to be cycled to reset the electronic
control. These requirements are indicated by
the tool, using the worklights.
Fasteners jam in tool.
• Ensure both the contact trip and trigger are
released and then actuate only contact trip.
Check that correct type of fasteners are loaded in
to the magazine properly and that the pusher is
pushing the fastener.
• Check the mode selector switch
(DCN660 Only)
• Choose the appropriate fastener length \
material.
• Check battery power level (See Fuel Gauge
Battery Packs and Low Battery Indicator
section of this manual).
• Clean the nosepiece (See Clearing a Stall or
Jammed Nail section of this manual).
Worklights are on, motor runs, tool does not
drive fasteners at all.
• Check the mode selector switch
(DCN660 Only)
• Check that correct type of fasteners are loaded
in to the magazine and that the pusher is
pushing the fastener.
• Check for fault indicator lights (replace battery
or clear a jam if necessary (See Low Battery
Indicator and Clearing a Stall or Jammed Nail
section of this manual).
46
• Clean the magazine with compressed air.
• Driver blade assembly may be damaged\worn.
Please contact your repair agent if above steps
do not resolve the issue.
NOTE: The stall release lever should be used to
reset the mechanism. The Trigger Lock Off may
also need to be cycled to reset the electronic
control. These requirements are indicated by
the tool, using the worklights.
English
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DeWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to
you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DeWALT provides a facility for the collection and
recycling of DeWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DeWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DeWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Lithium-ion cells are recyclable. Take them to
your dealer or a local recycling station. The
collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
47
Español
GRAPADORA DE ACABADO XR DE 18 V Y CALIBRE 16
DCN660, DCN661
¡Enhorabuena!
Ud. ha optado por una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas
eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Modo de accionador
Ángulo de cargador
Longitud de las
sujeciones
diámetro de vástago
VCC
mm
mm
ángulo
Peso (sin paquete de baterías)
Energía de transmisión
kg
J
DCN660
18
1
Iones de litio
Secuencial/Golpes
20°
DCN661
18
1
Iones de litio
Secuencial
20°
32 - 63
32 - 63
1.6
1.6
20°
20°
2.4
48
2.4
48
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-16:
LPA (nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
81
81
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
92
92
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
3
3
Valor de emisión de vibraciones ah=
Incertidumbre K =
m/s²
m/s²
2,5
1,5
2,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
48
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la
herramienta para distintas aplicaciones,
con accesorios diferentes o mal
mantenidos, la emisión de vibración
puede diferir. Esto puede aumentar
considerablemente el nivel de exposición
durante el período total de trabajo.
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debería tener en cuenta
también las veces en que la herramienta
está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Español
Paquete de baterías
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Paquete de baterías
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Paquete de baterías
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Paquete de baterías
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
VCC
Ah
kg
DCB140
DCB141
DCB142
Iones de litio Iones de litio Iones de litio
14,4
14,4
14,4
3,0
1,5
4,0
0,53
0,30
0,54
VCC
Ah
kg
DCB143
DCB144
DCB145
Iones de litio Iones de litio Iones de litio
14,4
14,4
14,4
2,0
5,0
1,3
0,30
0,52
0,30
VCC
Ah
kg
DCB180
DCB181
DCB182
Iones de litio Iones de litio Iones de litio
18
18
18
3,0
1,5
4,0
0,64
0,35
0,61
VCC
Ah
kg
DCB183/B DCB184/B
DCB185
Iones de litio Iones de litio Iones de litio
18
18
18
2,0
5,0
1,3
0,40
0,62
0,35
Cargador
Tensión de red
VCA
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga min
de los paquetes de
baterías
Peso
kg
DCB105
230
Iones de litio de 10,8/14,4/18
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Cargador
DCB107
Tensión de red
VCA
230
Tipo de batería
Iones de litio de 10,8/14,4/18
Tiempo aprox. de carga min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
de los paquetes de
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
baterías
Peso
kg
0,29
Cargador
Tensión de red
VCA
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga min
de los paquetes de
baterías
Peso
kg
DCB112
230
Iones de litio de 10,8/14,4/18
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
Cargador
Tensión de red
VCA
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga min
de los paquetes de
baterías
Peso
kg
DCB113
230
Iones de litio de 10,8/14,4/18
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
Cargador
Tensión de red
VCA
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga min
de los paquetes de
baterías
Peso
kg
DCB115
230
Iones de litio de 10,8/14,4/18
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
Fusibles:
Europa
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
Herramientas de 230 V
0,5
10 Amperios, red
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: indica una situación de
peligro potencial que de no evitarse,
podría provocar daños menores o
moderados.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de electrocución.
Indica riesgo de incendio.
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
49
Español
Declaración de conformidad con las
normas europeas.
DIRECTIVA DE MÁQUINAS
GRAPADORA DE ACABADO XR DE 18 V Y CALIBRE 16
DCN660, DCN661
DeWALT declara que los productos descritos en
Datos técnicos son conformes a: 2006/42/EC,
EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Estos productos también cumplen con las Directivas
2004/108/CE (hasta el 19/04/2016), 2014/30/UE
(desde el 20/04/2016) y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DeWALT en
la dirección indicada a continuación o bien consulte
la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
24.07.2015
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de lesión, lea el manual de instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
de herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA: Lea todas las
advertencias e instrucciones de
seguridad. El incumplimiento de las
advertencias e instrucciones podría
provocar una descarga eléctrica, un
incendio o lesiones graves.
GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las
advertencias se refiere a la herramienta eléctrica que
funciona a través de la red eléctrica (con cable) o a
la herramienta eléctrica que funciona con batería (sin
cable).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga limpia y bien iluminada el área
de trabajo. El desorden o una iluminación
insuficiente de las áreas de trabajo puede
provocar accidentes.
50
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
producen chispas que pueden llegar a
inflamar el polvo o los vapores.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras utiliza
una herramienta eléctrica. Una distracción
le puede hacer perder el control del aparato.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
el enchufe. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
conectadas a tierra. Estas pautas le
ayudarán a reducir el riesgo de descargas
eléctricas.
b) Evite el contacto corporal con superficies
conectadas a tierra, tales como tuberías,
radiadores, cocinas y neveras. El riesgo a
quedar expuesto a una descarga eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas. ya
que existe el peligro de recibir una descarga
eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación a
abusos. No lo utilice para transportar o
colgar la herramienta eléctrica, ni tire de
él para sacar el enchufe de la toma de
corriente. Manténgalo alejado del calor,
aceite, bordes afilados o piezas móviles.
Los cables de red dañados o enredados
incrementan el riesgo de descarga eléctrica.
e) Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. Esto le ayudará a reducir el
riesgo de descarga eléctrica.
f} Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual (RCD, por sus siglas
en inglés). Ello le ayudará a reducir el riesgo
de descargas eléctricas.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No use
una herramienta eléctrica cuando esté
cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento
de falta de atención cuando se manejan las
herramientas eléctricas puede ocasionar
lesiones graves.
Español
b) Utilice material de protección personal.
Use siempre protección ocular. El uso de
equipo de protección, como mascarillas para
polvo, calzado de seguridad antideslizante,
cascos o protección auditiva en las
condiciones adecuadas reducirá las lesiones.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar a la fuente de
alimentación o a la batería, o de levantar
o transportar la herramienta. Transportar
la herramienta eléctrica con el dedo sobre
el interruptor o enchufarla con el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una herramienta o llave colocada
en una pieza giratoria de la herramienta
eléctrica puede producir lesiones al ponerse
a funcionar.
e) Sea precavido. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio en
todo momento. Ello le permitirá controlar
mejor la herramienta eléctrica en caso de
presentarse una situación inesperada.
f} Vístase con la ropa adecuada. No use
joyas ni ropa holgada. Aleje el pelo, la
ropa y los guantes de las piezas móviles.
La vestimenta holgada, las joyas y el pelo
largo se pueden enganchar con las piezas en
movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El empleo de estos
equipos reduce los riesgos derivados del
polvo.
4) USO Y CUIDADO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica adecuada para cada
aplicación. Con la herramienta eléctrica
adecuada podrá trabajar mejor y más seguro
dentro del margen de potencia indicado.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Las herramientas eléctricas que
no se puedan conectar o desconectar son
peligrosas y deben repararse.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar
las herramientas eléctricas. Esta medida
preventiva reduce el riesgo de encender
accidentalmente la herramienta eléctrica.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
utilizadas por personas inexpertas son
peligrosas.
e) Realice el mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Controle si
funcionan correctamente, sin atascarse,
las partes móviles de la herramienta
eléctrica, y si existen partes rotas o
deterioradas que pudieran afectar al
funcionamiento de la herramienta.
Si la herramienta eléctrica estuviese
defectuosa haga que la reparen antes de
volver a utilizarla. Muchos de los accidentes
se deben a herramientas eléctricas con un
mantenimiento deficiente.
f} Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g) Utilice la herramienta eléctrica, los
accesorios, los útiles de la herramienta,
etc. de acuerdo con estas instrucciones,
y tenga en cuenta las condiciones de
trabajo y la tarea que se va a realizar.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas puede
ocasionar una situación peligrosa.
5) USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA A BATERÍA
a) Recargue la herramienta únicamente con
el cargador especificado por el fabricante.
Un cargador apropiado para un tipo de
paquete de baterías puede generar un riesgo
de incendio si se lo utiliza con otro paquete
de baterías.
b) Utilice las herramientas eléctricas con los
paquetes de baterías específicamente
designados. El uso de cualquier otro
paquete de baterías puede generar un riesgo
de lesiones e incendio.
c) Cuando el paquete de baterías no esté
en uso, manténgalo alejado de otros
objetos de metal, tales como ganchos
sujetapapeles, monedas, llaves, clavos,
tornillos u otros objetos pequeños de
metal que puedan generar una conexión
de un terminal a otro. El cortocircuito entre
los terminales de la batería puede provocar
quemaduras o un incendio.
d) En condiciones de uso extremo, el líquido
puede salirse de la batería. Evite tocarlo.
Si accidentalmente lo tocara, enjuáguese
51
Español
con agua. Si el líquido le entrara en los
ojos, consulte con un médico. El líquido
expulsado de la batería puede causar
irritación o quemaduras.
6) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
que use solamente piezas de recambio
idénticas. Solamente así se garantiza la
seguridad de la herramienta eléctrica.
Reglas de seguridad para
grapadoras de acabado
•Manipule siempre la herramienta como
si estuviera cargada con elementos de
sujeción. La manipulación descuidada de
la grapadora puede dar lugar a una salida
imprevista de las grapas y a daños personales.
•No apunte la herramienta hacia usted ni
hacia las personas que se encuentren
cerca. Si se presiona el disparador de forma
inesperada, el elemento de sujeción se
disparará y podría provocar lesiones.
•No accione la herramienta hasta que no
esté firmemente colocada sobre la pieza
de trabajo. Si la herramienta no está en
contacto con la pieza de trabajo, la sujeción
podría desviarse del objetivo.
•Si el elemento de sujeción se atasca en
la herramienta, desconéctela de la fuente
de alimentación. Mientras saca una grapa
atascada, la grapadora podrá activarse de
forma accidental si está conectada.
•No utilice esta grapadora para fijar cables
eléctricos. No está diseñada para instalar
cables eléctricos y podría dañar el aislamiento
de dichos cables. Esto puede provocar
descargas eléctricas y riesgos de incendio.
• Lleve siempre gafas de seguridad.
• Utilice protección para los oídos en todo
momento.
• Solo use clavos del tipo especificado en el
manual.
• No use bases para montar la herramienta en un
soporte.
• No desensamble ni bloquee ninguna parte de la
herramienta de colocación de sujeciones, como
el interruptor de contacto.
• Antes de cada uso, compruebe que el
mecanismo de seguridad y activación funcione
correctamente y que todas las tuercas y pernos
estén ajustados.
• No use la herramienta como un martillo.
52
• No use DCN660 ni DCN661
– cuando cambie de una ubicación de
colocación a otra que implique el uso de
andamiajes, escaleras, escaleras de mano
o construcciones semejantes a escaleras,
como, por ejemplo, listones de tejados, etc.;
– cuando cierre cajas o cajones;
– cuando ajuste sistemas de transporte de
seguridad, como, por ejemplo, vehículos,
vagones, etc.
Para excepciones, controle las normas
laborales locales de su país.
• Consulte siempre las normas locales del lugar
de trabajo.
• Nunca apunte una herramienta de colocación
de sujeciones en funcionamiento hacia usted ni
hacia otra persona.
• Mientras trabaja, sostenga la herramienta de
forma tal que no se ocasionen lesiones en la
cabeza ni el cuerpo en caso de un posible
rebote debido a un corte en el suministro de
energía o a áreas duras en la pieza de trabajo.
• Nunca accione la herramienta de colocación de
sujeciones apuntando hacia un espacio libre.
• En el área de trabajo, lleve la herramienta al
lugar de trabajo usando solo un mango y nunca
con el gatillo accionado.
• Considere las condiciones en el área de trabajo.
Las sujeciones pueden penetrar piezas de
trabajo delgadas o deslizarse de las esquinas o
bordes de la pieza de trabajo y poner en peligro
a las personas.
• No coloque sujeciones cerca del borde de la
pieza de trabajo.
• No coloque sujeciones sobre otras sujeciones.
Riesgos residuales
A pesar de la aplicación de las regulaciones de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Son los siguientes:
– Discapacidad auditiva.
– Riesgo de lesiones personales debidas a
partículas flotantes en el aire.
– Riesgo de quemaduras producidas por
los accesorios que se calientan durante el
funcionamiento.
– Riesgo de lesión debido al uso prolongado.
Español
Marcas sobre la herramienta
ADVERTENCIA: Recomendamos
el uso de un dispositivo de corriente
residual con una clasificación de
corriente residual de 30 mA o menos.
ATENCIÓN: Riesgo de quemadura.
Para reducir el riesgo de daños, cargue
sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrían provocar
daños materiales y lesiones.
ATENCIÓN: Los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar que
no jueguen con el aparato.
Encontrará los siguientes pictogramas en la
herramienta:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Use protección para los oídos.
Use protección ocular.
No utilice la herramienta en andamios ni
escaleras.
Longitud de los clavos.
Espesor de los clavos.
Capacidad de carga.
Voltaje de la herramienta.
Ángulo de cargador: 20°.
Radiación visible. No mire fijamente a la
luz.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de la fecha, que también incluye el año de
fabricación, está impreso en la carcasa.
Ejemplo:
2015 XX XX
Año de fabricación
AVISO: En determinadas condiciones,
estando el cargador enchufado a la
alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser
cortocircuitados por materiales extraños.
Los materiales extraños de naturaleza
conductiva, tales como, entre otros, lana
de acero, papel aluminio o cualquier otra
acumulación de partículas metálicas,
deben mantenerse alejados de las
cavidades del cargador. Desconecte
siempre el cargador de la red cuando no
haya ningún paquete de baterías en la
cavidad. Desconecte el cargador antes
de intentar limpiarlo
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El cargador
y el paquete de baterías tienen un diseño
específico de trabajo en conjunto.
• • Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DeWALT. Cualquier
otro uso puede resultar en un riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de baterías
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. Esto disminuirá
el riesgo de daños en el enchufe y el cable
eléctricos.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES: Este
manual contiene instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para los cargadores de
batería compatibles (Consultar Datos técnicos).
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
• Antes de usar el cargador, lea todas las
instrucciones y marcas de precaución en el
cargador, el paquete de baterías y el producto
que use el paquete de baterías.
• No utilice cables de extensión a menos que
sea estrictamente necesario. El uso de un
cable de extensión inadecuado podría resultar
en un riesgo de incendio, descarga eléctrica o
electrocución.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga.
No permita el ingreso de líquido en
el cargador. Puede producirse una
descarga eléctrica.
53
Español
• No coloque ningún objeto en la parte
superior del cargador ni lo coloque en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y dar lugar a un
calentamiento interno excesivo. Coloque el
cargador en una posición alejada de cualquier
fuente de calor. El cargador tiene ventilación a
través de las ranuras en las partes superior e
inferior del alojamiento.
2.Introduzca el paquete de baterías (O) en el
cargador. La luz roja (de carga) parpadeará de
forma continua, indicando que el proceso de
carga ha comenzado.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado— haga que se lo reparen de
inmediato.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus baterías de iones de litio,
cargue el paquete de baterías al máximo antes de
utilizarlo por primera vez.
•No utilice el cargador si ha recibido un golpe
fuerte, se ha caído o se ha dañado de otra
manera. Llévelo a un centro de reparaciones
autorizado.
• No desmonte el cargador, llévelo a un centro
de servicio autorizado cuando necesite
repararlo. El reensamblaje incorrecto puede
resultar en un riesgo de descarga eléctrica,
electrocución o incendio.
• Si el cable de suministro está dañado, deberá
sustituirlo de inmediato el fabricante, su agente
de reparaciones o una persona cualificada
similar para evitar todo tipo de peligro.
• Desconecte el cargador del enchufe antes
de intentar limpiarlo. Esto disminuirá el
riesgo de descarga eléctrica. Extraer el
paquete de baterías no disminuirá este riesgo.
•NUNCA intente conectar dos cargadores
juntos.
• El cargador ha sido diseñado para funcionar
con la red eléctrica normal de 230 V. No
intente usarlo con otro voltaje. Esto no se
aplica al cargador vehicular.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DCB105, DCB112, DCB113 y
DCB115 aceptan paquetes de baterías de iones
de litio XR de 10,8 V, 14,4 V y 18 V (DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 y
DCB185).
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste
y están diseñados para ofrecer el funcionamiento
más fácil al usuario.
Procedimiento de carga (Fig. 2)
1.Conecte el cargador a la toma adecuada antes
de introducir el paquete de baterías.
54
3.Se indicará la finalización de la carga por
medio de la luz roja que permanece en modo
encendido de forma continua. La batería está
cargada por completo y puede usarse en este
momento o dejarse en el cargador.
Proceso de carga
Consulte la tabla de abajo para conocer el estado
de carga de la batería.
Indicadores de carga: DCB105
cargando
totalmente cargado
retardo por batería fría/caliente
sustituir el paquete de baterías
Indicadores de carga: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
cargando
totalmente cargado
retardo por batería fría/
caliente*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: La
luz roja continuará parpadeando, pero una
luz indicadora amarilla se iluminará durante
esta operación. Una vez que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada, la luz
amarilla se apagará y el cargador retomará el
procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías
defectuosas. El cargador indicará que un paquete
de baterías está defectuoso al no iluminarse o
mostrar el patrón de destellos de Problema en la
batería o cargador.
NOTA: Esto también podría significar que hay un
problema con el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador
y la batería a un centro de reparaciones autorizado
para que los prueben.
RETARDO POR BATERÍA FRÍA/CALIENTE
Cuando el cargador detecta una batería demasiado
fría o caliente, automáticamente inicia un retardo
por batería fría/caliente, suspendiendo la carga
Español
hasta que la batería haya alcanzado la temperatura
adecuada. El cargador cambiará automáticamente
al modo de carga de batería. Esta función garantiza
una máxima vida útil de la batería.
ADVERTENCIA: Nunca intente abrir el
paquete de baterías por ningún motivo.
Si la carcasa del paquete de baterías
está quebrada o dañada, no la inserte
en el cargador. No aplaste el paquete
de baterías, ni lo dañe o deje caer al
suelo. No utilice un paquete de baterías
o cargador que haya recibido un golpe
fuerte, que se haya caído, al que le haya
pasado por encima un vehículo o que
se haya dañado de otra manera (por ej.,
que haya sido perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o aplastado
con los pies). Puede producirse una
descarga eléctrica o electrocuciones. Los
paquetes de baterías dañados deben ser
devueltos al centro de reparaciones para
su reciclaje.
ATENCIÓN: Cuando no la use,
coloque la herramienta sobre
su lateral en una superficie
estable donde no se encienda
automáticamente ni represente un
riesgo por caída. Algunas herramientas
con paquetes de baterías grandes se
sostienen verticalmente sobre dichos
paquetes, pero pueden voltearse
fácilmente.
Un paquete de baterías frío se cargará en
aproximadamente la mitad de tiempo que uno
caliente. El paquete de baterías se cargará a esa
tasa de carga menor durante todo el ciclo de carga
y no regresará a la tasa máxima, aun si la batería se
calienta.
SOLAMENTE PAQUETES DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO
Las herramientas de iones de litio XR han sido
diseñadas con un sistema de protección electrónica
que protege la batería contra la sobrecarga, el
recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se
activa el sistema de protección electrónica. Si esto
ocurre, coloque la batería de iones de litio en el
cargador y déjela hasta que se recargue totalmente.
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los paquetes
de baterías
Cuando solicite paquetes de baterías de repuesto,
deberá indicar siempre el número de catálogo y el
voltaje.
Cuando lo saque de su caja, el paquete de baterías
no estará completamente cargado. Antes de
usar el paquete de baterías y el cargador, lea las
instrucciones de seguridad siguientes. Luego siga
los procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No recargue ni utilice las baterías en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Si inserta o extrae la batería del
cargador, puede combustionar el polvo o los
humos.
• Nunca fuerce el paquete de baterías en el
cargador. No cambie el paquete de baterías
de ningún modo para introducirlo en un
cargador no compatible ya que el paquete
de baterías podrá romperse y provocar
daños personales graves.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de
baterías con los cargadores DeWALT.
•NO salpicar, sumergir en agua u otros líquidos.
• No almacene ni use la herramienta y el
paquete de baterías en ubicaciones donde
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 °C (105 °F) (tales como cobertizos o
construcciones de metal en verano).
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO
• No incinere el paquete de baterías si tiene
daños importantes o está completamente
agotado. El paquete de baterías podría explotar
con el fuego. Cuando los paquetes de baterías
de iones de litio se queman, desprenden
humos y materiales tóxicos.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lavar la zona con jabón
neutro y agua de inmediato. Si el líquido de la
batería le entra en el ojo, enjuáguese con agua
por encima del ojo abierto durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se precisara
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto por una mezcla de carbonos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de una celda de batería abierta
puede causar irritación respiratoria. Busque
aire fresco. Si los síntomas persisten, busque
atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura.
El líquido de la batería puede ser
inflamable si se lo expone a una chispa o
llama.
55
Español
Transporte
Paquete de baterías
Las baterías DeWALT cumplen todas las normas
de transporte aplicables según lo dispuesto en
los estándares industriales y legales, entre ellas,
las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas de la ONU; los Reglamentos
de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el
Código Marítimo Internacional de Mercancías
Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías
de iones de litio han sido probadas de acuerdo
a lo establecido en la sección 38.3 del Manual
de pruebas y criterios de las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de
la ONU.
TIPO DE BATERÍA
En muchos casos , el transporte de paquetes de
baterías DeWALT está exento de la clasificación de
completamente regulado como material peligroso
de clase 9. En general, los dos únicos casos en que
se requiere el transporte de clase 9 son:
2.En casos de almacenamiento prolongado, se
recomienda almacenar el paquete de baterías
completamente cargado en un lugar fresco
y seco, y fuera del cargador para obtener
resultados óptimos.
1.Transporte aéreo de más de dos paquetes de
baterías de iones de litio DeWALT cuando el
embalaje contiene solo paquetes de baterías
(no herramientas).
2.Cualquier transporte que contenga baterías
de iones de litio con calificación energética
superior a 100 vatios por hora (Wh). Todas
las baterías de iones de litio tienen indicada la
calificación de vatios por hora en el paquete.
Independientemente de si el transporte se considera
exento o completamente regulado, el expedidor
será responsable de consultar las normas recientes
sobre los requisitos de embalaje, etiquetado o
marcado y documentación.
El transporte de baterías podría ser causa de
incendios si los terminales de la batería entran
accidentalmente en contacto con materiales
conductores. Por lo tanto, cuando transporte
paquetes de baterías, asegúrese de que los
terminales de las baterías estén protegidos y bien
aislados de los materiales que podrían tocarlos y
generar un cortocircuito.
La información expuesta en esta sección del manual
se proporciona de buena fe y se considera exacta
en el momento de creación del documento. No
obstante, no se ofrece ninguna garantía, ni implícita
ni explícita. Es responsabilidad del comprador
comprobar que todas sus actividades se ajusten a
las normas de aplicación.
DCN660 y DCN661 funcionan con paquetes de
baterías de 18 voltios.
Puede usar los paquetes de baterías DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 o DCB185.
Consulte los Datos técnicos para más información.
Recomendaciones de
almacenamiento
1.El mejor lugar de almacenamiento es aquel
que sea frío y seco, lejos de la luz directa del
sol y de los excesos de frío o de calor. Para un
rendimiento óptimo y una mayor duración de
la batería, almacene los paquetes de batería a
temperatura ambiente cuando no están en uso.
NOTA: Los paquetes de baterías no deben
almacenarse sin nada de carga. El paquete de
baterías deberá recargarse antes de usarlo.
Etiquetas en el cargador y en el
paquete de baterías
Además de los pictogramas utilizados en el
presente manual, las etiquetas del cargador y
del paquete de baterías muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Consulte los Datos técnicos para
conocer el tiempo de carga.
Batería cargando.
Batería cargada.
Batería defectuosa.
Retraso por paquete frío / caliente
No pruebe con objetos conductores.
No cargue paquetes de baterías
dañados.
56
Español
No exponga al agua.
Reemplace de inmediato los cables
defectuosos.
Cargue solo entre 4 °C y 40 °C.
Solo para uso en interior.
Descarte el paquete de baterías con el
debido cuidado del medioambiente.
Cargue los paquetes de baterías
DeWALT únicamente con los cargadores
DeWALT indicados. Cargar paquetes
de baterías distintos a los indicados
por DeWALT en un cargador DeWALT,
puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
Contenidos del paquete
El paquete contiene:
1Grapadora
1 Cargador (solo en los modelos D2 o P2)
2 Paquetes de batería
(solo en los modelos D2 o P2)
1 Estuche (solo en los modelos D2 o P2)
1 Manual de instrucciones
NOTA: Los paquetes de baterías, los cargadores y
los estuches no están incluidos en las versiones N.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tome un tiempo para leer atentamente y
comprender este manual antes de la operación.
Descripción (Fig. 1)
ADVERTENCIA: Nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna parte
de ella. Podrían producirse daños o
lesiones.
A.Interruptor de gatillo
BGatillo
C.Seguro de liberación de atascos
D.Palanca de liberación de bloqueo
E.Luces de trabajo/indicador de falla
F.Gancho para cinturón reversible
G.Soporte para puntas que no dañan las
superficies
H.Impulsor de clavos
I.Cargador
J.Interruptor selector de modo (solo DCN660)
K.Rueda de ajuste de profundidad
L.Indicador de profundidad
M.Bloqueo del gatillo
N.Punta que no daña las superficies
O.Paquete de baterías
P.Botón de liberación de la batería
USO PREVISTO
Su grapadora de acabado calibre 16 ha sido
diseñada para aplicaciones profesionales de
engrapado y remachado.
NO DEBEN usarse en condiciones de humedad ni
en presencia de líquidos o gases inflamables.
Estas grapadoras de acabado de calibre 16 son
herramientas eléctricas profesionales.
NO PERMITA que los niños toquen la herramienta.
Se requiere supervisión cuando operadores sin
experiencia usan esta herramienta.
•También para niños pequeños y personas
enfermas. Este aparato no está destinado al
uso por parte de niños pequeños o personas
enfermas sin supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca a los niños solos con este
producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje del
paquete de baterías corresponda al indicado en
la placa de características. Asegúrese también de
que el voltaje del cargador corresponda al de la red
eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN60335, por lo que no requiere
conexión a tierra.
Si el cable de alimentación está dañado, deberá
sustituirse con el cable especialmente preparado
que se puede conseguir en la organización de
servicio de DeWALT.
57
Español
Uso de un cable prolongador
No deberán usarse cables prolongadores salvo que
sea absolutamente necesario. En caso necesario,
utilice un cable prolongador adecuado para la
potencia de entrada de su cargador (véanse los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es de 1 mm2; la longitud máxima es de 30 m.
Cuando utilice una bobina de cable, desenrolle
siempre todo el cable.
ENSAMBLAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones graves, apague
la herramienta y desconecte el
paquete de baterías antes de
realizar ajustes o quitar/instalar
aditamentos o accesorios. Un
arranque accidental puede ocasionar
lesiones.
ATENCIÓN: Use solo baterías y
cargadores DeWALT.
Introducir y retirar la batería del
aparato (Fig. 2)
NOTA: Compruebe que su paquete de baterías (O)
esté (completamente) cargado.
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL MANGO
DE LA HERRAMIENTA
1.Alinee el paquete de baterías (O) con los
rieles ubicados en el interior del mango de la
herramienta (Fig. 2).
2.Deslícelo en el mango hasta que el paquete
de baterías se ubique firmemente en la
herramienta y compruebe escuchar un
chasquido.
PARA RETIRAR EL PAQUETE DE BATERÍAS DE LA
HERRAMIENTA
1.Pulse los botones de liberación (P) y tire
firmemente del paquete de baterías para
sacarla del mango de la herramienta.
2.Introduzca el paquete de baterías en el
cargador tal y como se indica en la sección del
cargador del presente manual.
BATERÍAS CON INDICADOR DE CARGA (FIG. 2)
Algunas baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que
indican el nivel de carga restante en la batería.
Para activar el indicador de carga, pulse y
mantenga pulsado el botón del indicador de
carga (R). Se iluminará un conjunto de tres luces
LED verdes que designan el nivel de carga restante.
Cuando el nivel de carga en la batería sea inferior al
58
límite utilizable, el medidor de carga no se iluminará
y la batería deberá recargarse.
NOTA: El medidor de carga es solo un indicador
de la carga restante en el paquete de baterías.
No indica la funcionalidad de la herramienta y
está sujeto a variaciones de acuerdo con los
componentes del producto, la temperatura y la
aplicación del usuario final.
Indicador de batería baja (Fig. 1)
El indicador de batería baja es una función integrada
en la luz de trabajo del lado izquierdo (E). Destellará
4 veces para indicar que el paquete de baterías
debe recargarse y la herramienta se apagará
automáticamente.
Apague la herramienta y quite el paquete de
baterías (O) para cargarlo cuando destelle el
indicador.
La herramienta no funciona si tiene colocado un
paquete de baterías con carga baja.
Montaje del gancho del cinturón
(Fig. 3)
El gancho para cinturón puede colocarse en
cualquier lado de la herramienta o quitarse si no se
desea.
1.Introduzca el gancho para cinturón (F) en el
orificio de instalación ubicado en uno de los
lados de la herramienta.
2.Pase el tornillo (S) por el gancho para cinturón y
en el orificio de montaje. Apriete el tornillo.
Carga de la herramienta (Fig. 4)
1.Introduzca las sujeciones en la parte posterior
del cargador (I).
2.Empuje el impulsor de clavos (H) hacia atrás
hasta que el seguidor de clavos quede detrás
de los clavos.
3.Suelte el impulsor.
DESCARGA DE LA HERRAMIENTA
1.Manteniendo la herramienta vertical, presione
el seguro en el impulsor (H) y permita que los
clavos se deslicen hacia el cargador, pasando
el impulsor.
2.Retire los clavos del cargador (I).
Español
Ajuste de la profundidad de clavado
(Fig. 1)
Usando la rueda de ajuste de profundidad, la
profundidad de clavado puede ajustarse al tipo de
sujeción utilizado.
1.Para clavar el clavo con menos profundidad,
gire la rueda de ajuste de profundidad (K) hacia
la parte posterior de la herramienta. Consulte el
indicador (L) para saber en qué punto de ajuste
está la herramienta dentro del rango disponible.
2.Para colocar el clavo a una mayor profundidad,
gire la rueda de ajuste de profundidad (K) hacia
el frente de la herramienta.
Luces de trabajo (Fig. 1)
Esta herramienta está equipada con luces de
trabajo (E) ubicadas a cada lado. Las luces
de trabajo se encenderán al activar el gatillo o
liberar el interruptor de contacto. La luz se apaga
automáticamente al cabo de 10 segundos sin
operación. Las luces de trabajo también funcionan
como un indicador de batería baja y un indicador
de clavos atascados. Para ver más información,
consulte Indicador de batería baja o Quitar un
clavo atascado.
Selección del modo (Fig. 5)
SOLO DCN660
Para seleccionar el modo de acción secuencial,
deslice el interruptor selector de modo (J) hacia el
icono de un único clavo ( ).
Para seleccionar el modo de acción por golpeo,
deslice el interruptor selector de modo (J) hacia el
icono de tres clavos ( ).
Bloqueo del gatillo (Fig. 6)
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ATENCIÓN: Siempre observe
las instrucciones de seguridad y
regulaciones de aplicación.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones graves, apague
la herramienta y desconecte el
paquete de baterías antes de
realizar ajustes o quitar/instalar
aditamentos o accesorios. Un
arranque accidental puede ocasionar
lesiones.
Esta herramienta está equipada con un bloqueo del
gatillo (M) que evita que la herramienta aplique un
clavo.
Para activar el bloqueo del gatillo, empuje el
interruptor hacia abajo.
Para liberar el bloqueo del gatillo ((M), tire del
interruptor hacia arriba.
ATENCIÓN: Compruebe que el bloqueo
del gatillo (M) está activado y que ha
retirado el paquete de baterías antes
de realizar cualquier ajuste o cuando la
herramienta no vaya a ser utilizada de
inmediato.
Punta para no dañar las superficies
(Fig. 1)
Coloque la punta que no deja marcas (N) sobre el
interruptor de contacto (B) cuando la herramienta se
utilice en madera.
Guarde la punta que no deja marcas en el
soporte (G) cuando no vaya a utilizarla.
ATENCIÓN: Compruebe que el bloqueo
del gatillo (M) está activado y que se
haya retirado el paquete de baterías
antes de instalar o retirar la punta que no
deja marcas.
ATENCIÓN: Las luces de trabajo están
destinadas a iluminar la superficie de
trabajo inmediatamente cercana. No use
las luces de trabajo como la única fuente
de iluminación.
Posición adecuada de las manos
(Fig. 9)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de sufrir lesiones personales graves,
mantenga SIEMPRE las manos en una
posición adecuada, tal como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de sufrir lesiones personales graves,
sujete SIEMPRE la herramienta con
firmeza para anticiparse a cualquier
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano repose en el mango principal.
Preparación de la herramienta
(Fig. 1)
1.Quite el paquete de baterías y todos los clavos
del cargador.
2.Compruebe si el interruptor de contacto (B) y el
impulsor de clavos pueden moverse libremente.
3.Vuelva a cargar los clavos en el cargador.
59
Español
ATENCIÓN: No use la herramienta si el
interruptor de contacto o el impulsor de
clavos no pueden moverse libremente.
CUIDADO: No aplique NUNCA
con un pulverizador ni mediante otros
métodos lubricantes o disolventes de
limpieza en el interior de la herramienta.
Esto puede afectar gravemente la vida y
el rendimiento de la herramienta.
Accionar la herramienta (Fig. 1)
El modelo DCN660 puede operarse usando uno de
dos modos: modo de acción secuencial o modo de
acción por golpe.
ATENCIÓN: No mantenga pulsado
el activador cuando no utilice la
herramienta. Mantenga el bloqueo del
gatillo (M) en la posición de bloqueo para
evitar una activación accidental cuando
la herramienta no esté en uso.
Eliminar un bloqueo o un clavo
atascado (Fig. 1, 7, 8)
Si se atasca un clavo en la boquilla o si la
herramienta se detiene, destellará continuamente la
luz de trabajo del lado derecho (E).
El modelo DCN661 opera solo en modo secuencial.
MODO DE ACCIÓN SECUENCIAL (
)
El modo de acción secuencial se utiliza para una
colocación de clavos intermitente cuando se desea
una colocación muy precisa y cuidadosa.
1.Con el interruptor selector de modo (J),
seleccione el modo de acción secuencial (solo
DCN660).
2.Suelte el bloqueo del gatillo (M).
3.Empuje el interruptor de contacto (B) contra la
superficie de trabajo.
4.Tire del interruptor del gatillo (A) para accionar
la herramienta.
5.Libere el gatillo y retire el interruptor de
contacto de la pieza de trabajo.
6.Repita los pasos 3 a 5 para colocar otros
clavos.
ACCIÓN POR GOLPE (
SOLO DCN660
)
El modo de acción por impacto se utiliza para clavar
rápidamente en superficies planas y estables.
1.Utilice el interruptor selector de modo (J) para
seleccionar el modo de acción por golpe.
2.Suelte el bloqueo del gatillo (M).
3.Para colocar un solo clavo, utilice la
herramienta como se describe para la acción
secuencial:
a.Empuje el interruptor de contacto (B) contra
la superficie de trabajo.
b.Tire del interruptor del gatillo (A) para
accionar la herramienta.
4.Para colocar varios clavos, mantenga
presionado el interruptor de gatillo (A) y
luego presione el interruptor de contacto (B)
repetidamente contra la superficie de trabajo.
Cada vez que presiona el interruptor de
contacto (B) con el gatillo (A) presionado, se
disparará un clavo.
60
1.Acople el bloqueo del gatillo (M).
2.Quite el paquete de baterías (O) y todos los
clavos del cargador.
3.Libere el seguro de liberación de atascos (C)
sobre la boquilla y abra la puerta de inspección.
4.Retire el clavo atascado, utilizando las pinzas
si es necesario. Si el clavo atascado no está
visible, es posible que se haya detenido la
herramienta.
5.Accione la palanca de liberación de bloqueo (D)
para regresar la hoja de impulso de ser
necesario.
6.Cierre la puerta de inspección y coloque la
clavija del seguro debajo de los dos brazos (Q)
de la boquilla. Baje y bloquee el seguro de
liberación de atascos.
i se atascan clavos en la boquilla con frecuencia,
S
haga que la herramienta sea reparada por un
centro de reparaciones habilitado de DeWALT.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica de DeWALT ha sido
diseñada para funcionar durante largos periodos
de tiempo con un mantenimiento mínimo. El
funcionamiento satisfactorio continuo depende del
cuidado apropiado de la herramienta y la limpieza
periódica.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones graves, apague
la herramienta y desconecte el
paquete de baterías antes de
realizar ajustes o quitar/instalar
aditamentos o accesorios. Un
arranque accidental puede ocasionar
lesiones.
El cargador y el paquete de baterías no pueden
repararse.
Español
Solución de problemas
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Si le parece que la herramienta no funciona de
forma adecuada, siga las instrucciones que se
indican a continuación. Si el problema no se
resuelve, póngase en contacto con su agente de
reparaciones.
La herramienta no funciona.
Las luces de trabajo no se encienden.
Limpieza
ATENCIÓN: Sople con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta la
acumulación de suciedad en las rejillas
de ventilación o en sus proximidades.
Cuando lleve a cabo este procedimiento,
póngase un protector ocular aprobado y
una mascarilla antipolvo aprobada.
ATENCIÓN: Nunca use solventes ni
otros productos químicos abrasivos
para limpiar las partes no metálicas
de la herramienta. Estos productos
químicos pueden debilitar los materiales
utilizados en estas piezas. Use un paño
humedecido solo con agua y jabón
neutro. Nunca permita el ingreso de
líquido en la herramienta; nunca sumerja
ninguna parte de la herramienta en
líquido.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de
descarga. Desconecte el cargador del
tomacorriente de CA antes de limpiarlo.
Se puede extraer suciedad y grasa del
exterior del cargador con un trapo o
cepillo no metálico suave. No use agua
ni ninguna solución de limpieza.
Accesorios opcionales
ATENCIÓN: Dado que los accesorios
no suministrados por DeWALT, NO HAN
SIDO SOMETIDOS A PRUEBAS CON
ESTE PRODUCTO, EL USO DE LOS
MISMOS CON ESTA HERRAMIENTA
PUEDE SER PELIGROSO. Para
reducir el riesgo de lesiones, deberían
usarse solo los accesorios DeWALT
recomendados para este producto.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuado, consulte a su distribuidor.
Compruebe que no esté colocado el bloqueo del
gatillo.
• Revise el nivel de carga de la batería (Vea la
sección Indicador de carga del paquete de
baterías de este manual).
• Quite el paquete de baterías, espere al menos
5 segundos y vuelva a colocarlo.
Las luces de trabajo se encienden pero el
motor no funciona.
• Verifique que el interruptor de contacto y el
gatillo estén liberados y luego accione solo el
interruptor de contacto.
• Revise el interruptor selector de modo (solo
DCN660)
• Revise el nivel de carga de la batería (Vea las
secciones Indicador de carga del paquete de
baterías e Indicador de batería baja de este
manual).
Las luces de trabajo se encienden y el motor
funciona pero la herramienta no aplica
sujeciones.
• Revise el interruptor selector de modo (solo
DCN660)
• Compruebe que se haya cargado el tipo
correcto de sujeciones en el cargador y que el
impulsor esté empujando el clavo.
• Revise las luces del indicador de falla
(reemplace la batería o libere el atasco de ser
necesario (vea las secciones Indicador de
batería baja y Eliminar un bloqueo o un clavo
atascado de este manual)).
• Compruebe que haya un libre movimiento del
interruptor de contacto y del impulsor de clavos
(vea la sección Preparación de la herramienta
de este manual).
NOTA: La palanca de liberación de bloqueo
debe usarse para reiniciar el mecanismo. Puede
que también deba accionarse el bloqueo del
gatillo para reiniciar el control electrónico. Estos
requisitos son indicados por la herramienta, por
medio de las luces de trabajo.
61
Español
Las luces de trabajo están encendidas y el
motor funciona pero la herramienta no coloca
las sujeciones por completo.
• Ajuste la profundidad de colocación (vea la
sección Ajuste de la profundidad de colocación
de este manual).
• Cambie la herramienta al modo secuencial si
aún no está en ese modo.
• Seleccione la longitud y el material apropiados
de la sujeción.
• Revise el nivel de carga de la batería (Vea las
secciones Indicador de carga del paquete de
baterías e Indicador de batería baja de este
manual).
• Limpie la boquilla con aire comprimido. No use
lubricantes.
• Limpie el cargador con aire comprimido.
Protección del medioambiente
Recolección selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DeWALT o ya no le sirve, no lo deseche
con los residuos domésticos. Ponga este producto
a disposición para su recolección separada.
La recolección separada de productos y
embalajes usados permite que los
materiales se reciclen y usen
nuevamente. La reutilización de
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce la
demanda de materia prima.
• El conjunto de la hoja de impulso puede estar
dañado/desgastado. Contacte a su agente
de reparaciones si los pasos anteriores no
resuelven el problema.
Las regulaciones locales pueden establecer la
recolección separada de productos eléctricos del
hogar, o el desechado en basureros municipales o
a través del vendedor minorista cuando compra un
nuevo producto.
NOTA: La palanca de liberación de bloqueo
debe usarse para reiniciar el mecanismo. Puede
que también deba accionarse el bloqueo del
gatillo para reiniciar el control electrónico. Estos
requisitos son indicados por la herramienta, por
medio de las luces de trabajo.
DeWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DeWALT
que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio, devuelva su producto a
cualquier agente de reparación autorizado, quien lo
recolectará en nuestra representación.
Las sujeciones se atascan en la
herramienta.
Compruebe que esté cargado el tipo correcto
de sujeción en el cargador y que el impulsor
empuje la sujeción.
• Seleccione la longitud y el material apropiados
de la sujeción.
Puede comprobar dónde se encuentra su
agente de reparaciones autorizado más próximo
contactando con la oficina local de DeWALT en
la dirección indicada en este manual. También
están disponible en Internet la lista de agentes de
reparaciones autorizados de DeWALT y todos los
datos de nuestro servicio de posventa y de los
contactos, en: www.2helpU.com.
• Limpie la boquilla (vea la sección Eliminar un
bloqueo o un clavo atascado de este manual).
• Limpie el cargador con aire comprimido.
• El conjunto de la hoja de impulso puede estar
dañado/desgastado. Contacte a su agente
de reparaciones si los pasos anteriores no
resuelven el problema.
NOTA: La palanca de liberación de bloqueo
debe usarse para reiniciar el mecanismo. Puede
que también deba accionarse el bloqueo del
gatillo para reiniciar el control electrónico. Estos
requisitos son indicados por la herramienta, por
medio de las luces de trabajo.
62
Paquete de baterías recargables
Este paquete de baterías de larga vida deberá
recargarse cuando no produzca energía suficiente
para trabajos que antes se efectuaban fácilmente.
Al final de su vida útil, deseche las baterías
respetando el medioambiente:
• Deje que el paquete de baterías se agote por
completo y luego extráigalo de la herramienta.
• Las celdas de iones de litio son reciclables.
Llévelas a su distribuidor o punto de reciclaje
local. Los paquetes de baterías recogidos
serán reciclados o eliminados adecuadamente.
Français
CLOUEUSE DE FINITION 18V XR 16 GA
DCN660, DCN661
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de
ses produits ont fait de DeWALT l’un des partenaires privilégiés des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Type de batterie
Mode de travail
Angle du chargeur
Attaches
longueur
diamètre de tige
VCC
mm
mm
DCN660
18
1
Li-Ion
Séquentiel/contact
20˚
DCN661
18
1
Li-Ion
Séquentiel
20˚
32 - 63
32 - 63
1.6
1.6
20˚
20˚
kg
J
2,4
48
2,4
48
LPA (niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
81
81
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
92
92
K (incertitude pour le niveau acoustique donné)
dB(A)
3
3
Valeur d’émission de vibration Ah =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5
1,5
angle
Poids (sans bloc batterie)
Énergie
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN 60745-2-16 :
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745,
et peut être utilisé pour comparer différents outils.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : Le niveau
d'émission de vibrations déclaré
représente les applications principales de
l'outil. Cependant, si l'outil est utilisé pour
des applications différentes, avec des
accessoires différents, ou mal entretenu,
le niveau d'émission de vibrations peut
varier. Cela peut augmenter de manière
significative le niveau d'exposition sur la
période de travail totale.
Une estimation du niveau d'exposition
aux vibrations doit également prendre en
compte les périodes où l'outil est éteint
ou en marche mais non utilisé. Cela peut
réduire de manière significative le niveau
d'exposition sur la période de travail
totale.
Identifiez les mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l'utilisateur des effets des vibrations
telles que : entretien des outils et des
accessoires, maintien des mains au
chaud, organisation des régimes de
travail.
63
Français
Bloc-batteries
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Bloc-batteries
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Bloc-batteries
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Bloc-batteries
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Chargeur
Tension d'alimentation
Type de batterie
Durée de charge
approximative des
batteries
Poids
Chargeur
Tension d'alimentation
Type de batterie
Durée de charge
approximative des
batteries
Poids
Chargeur
Tension d'alimentation
Type de batterie
Durée de charge
approximative des
batteries
Poids
64
VCC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
VCC
Ah
kg
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
VCC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VCC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
VCA
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
kg
VCA
min
0,49
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
VCA
min
Chargeur
Tension d'alimentation
Type de batterie
Durée de charge
approximative des
batteries
Poids
Fusibles :
Europe
VCA
min
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
kg
VCA
min
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
kg
Outils de 230 V
0,5
10 A, secteur
Définitions : Consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
sévérité de chaque terme d'avertissement. Veuillez
lire le manuel et faire attention à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui, si
elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de blessures mais
qui par contre, si elle n’est pas évitée,
pourrait entraîner des dommages
matériels.
0,29
Indique un risque de choc électrique.
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
Indique un risque d'incendie.
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
kg
Chargeur
Tension d'alimentation
Type de batterie
Durée de charge
approximative des
batteries
Poids
0,36
Français
Certificat de conformité CE
DIRECTIVE MACHINE
CLOUEUSE DE FINITION 18V XR 16 GA
DCN660, DCN661
DeWALT certifie que les produits décrits dans
la section Fiche technique sont conformes
aux normes : 2006/42/CE, EN 607451:2009+A11:2010, EN 60745-2-16:2010.
Ces produits respectent également les Directives
2004/108/CE (jusqu’au 19/04/2016), 2014/30/
UE (à partir du 20.04.2016) et 2011/65/UE. Pour
plus d’informations, contacter DeWALT à l’adresse
suivante ou se reporter au dos de ce manuel
d’utilisation.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
24.07.2015
AVERTISSEMENT : Afin de réduire
le risque de blessure, lire la notice
d'instructions.
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT : Lire tous
les avertissements et toutes les
consignes de sécurité. Le non-respect
des instructions indiquées ci-dessous
peut entraîner une électrocution, un
incendie et/ou de graves blessures.
CONSERVER TOUS LES AVERTISSEMENTS ET
TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR S'Y
RÉFÉRER DANS LE FUTUR
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
consignes ci-après se rapporte aux outils alimentés
sur secteur (avec fil) ou par batterie (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Des sites encombrés ou sombres
sont source d'accidents.
b) Ne pas 'utiliser d'outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électroportatifs provoquent
des étincelles risquant d'enflammer les
poussières ou les vapeurs.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. En cas d'inattention, vous
risquez de perdre le contrôle.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifiez la fiche en aucune façon.
N'utilisez pas de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
Le respect de ces consignes réduit le risque
de choc électrique.
b) Éviter tout contact corporel avec
des éléments reliés à la terre comme
des tuyaux, radiateurs, cuisinières ou
réfrigérateurs. Il y a un risque élevé de choc
électrique si votre corps est relié à la terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à la
pluie ou à l’humidité. La pénétration d'eau
dans un outil électroportatif augmente le
risque de choc électrique.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. N'utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protégez le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Des cordons endommagés ou emmêlés
augmentent le risque de choc électrique.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. L'utilisation
d'une rallonge électrique homologuée pour
les travaux à l'extérieur réduit le risque de
choc électrique.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). L'utilisation d'un tel
dispositif réduit les risques d'électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lors de l'utilisation
d'un outil électrique. Ne pas utiliser d'outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Un moment d'inattention
en utilisant l'outil peut entraîner de graves
blessures.
65
Français
b) Portez un équipement de protection
individuelle. Portez systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Selon le
travail à effectuer, le port d'équipement de
protection tels que masque anti-poussières,
chaussures de sécurité antidérapantes,
casque ou protection auditive, réduit le risque
de blessures.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S'assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche provoque des accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé ou un outil se
trouvant sur une pièce en rotation peut
causer des blessures.
e) Adoptez une position stable. Maintenez
les pieds bien ancrés au sol et conservez
votre équilibre en permanence. Vous
contrôlerez ainsi mieux l'outil dans des
situations inattendues.
f) Portez des vêtements appropriés. Ne
portez aucun vêtement ample ou bijou.
Conserver les cheveux, les vêtements et
les gants éloignés des parties mobiles.
Des vêtements amples, des bijoux ou des
cheveux longs peuvent être happés par des
pièces en mouvement.
g) Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s'assurer qu’il
est branché et utilisé correctement.
L'utilisation de tels appareils réduit les
dangers dus aux poussières.
4) UTILISATION DES OUTILS ÉLECTROPORTATIFS ET
PRÉCAUTIONS
a) Ne pas forcer l'outil électrique. Utilisez
l’outil approprié au travail en cours. Avec
un outil approprié, vous travaillerez mieux et
en toute sécurité.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Un outil
électroportatif qui ne répond pas à la
commande marche/arrêt est dangereux et
doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Cette
mesure de précaution empêche de mettre
l'outil en marche accidentellement.
d) Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
66
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
électroportatifs sont dangereux lorsqu'ils sont
utilisés par des personnes non initiées.
e) Entretenir les outils électriques. Vérifiez
que les pièces mobiles fonctionnent
correctement et qu'elles ne sont pas
coincées. Vérifiez qu'il n’y a pas de pièces
cassées ou endommagées susceptibles
de nuire au bon fonctionnement de l'outil.
En cas de dommage, faites réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont dus à des outils
électroportatifs mal entretenus.
f) Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Des outils soigneusement
entretenus avec des bords tranchants bien
aiguisés se coincent moins souvent et
peuvent être guidés plus facilement.
g) Utiliser un outil électrique, des
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes instructions, en tenant
compte des conditions de travail et
de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles
prévues est potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE DE
L'OUTIL
a) Ne rechargez qu'avec le chargeur
proposé par le fabricant. Un chargeur
adapté pour un autre type de bloc batterie
peut engendrer un risque d'incendie s'il est
utilisé avec un bloc batterie différent.
b) Utiliser les outils électriques uniquement
avec les blocs batterie spécialement
conçus. L'utilisation d'autres blocs batterie
peut créer un risque de blessures et
d'incendie.
c) Lorsque le bloc batterie n'est pas utilisé,
le tenir éloigné de tout autre objet
métallique, par ex. trombones, pièces de
monnaie, clous, vis ou autre petits objets
métallique pouvant réaliser une connexion
entre une borne et l'autre. Un tel courtcircuit peut être à l'origine d'un feu ou de
brûlures.
d) En cas d'utilisation abusive, du liquide
peut être éjecté de la batterie et il faut
éviter tout contact avec ce dernier. En cas
de contact accidentel, rincer à l'eau. En
cas de contact avec les yeux, consultez
un médecin. Le liquide sortant des batteries
peut causer des irritations ou des brûlures.
6) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
Français
des pièces de rechange identiques. Cela
garantira le maintien de la sécurité de l'outil
électrique.
Mesures de sécurité pour les
cloueuses de finition
•Supposez toujours que l’outil contient des
attaches. Une manipulation négligente de la
cloueuse peut entraîner la décharge inattendue
des attaches et des blessures.
•Ne pointez pas l’outil vers vous ou toute
autre personne à proximité. Le tir imprévu
de l’attache pourrait provoquer des blessures
corporelles.
•Ne pas actionner l’outil avant de l’avoir
placé fermement contre la pièce de travail.
Si l’outil n’est pas en contact avec la pièce de
travail, l’attache peut dévier de votre cible.
•En cas de blocage d’une attache à
l’intérieur de l’outil, débranchez celui-ci
de la source d’alimentation. Lors du retrait
d'une attache coincée, la cloueuse peut être
activée involontairement si elle est branchée.
•Ne pas utiliser cette cloueuse pour la
fixation des câbles électriques. Comme
elle n’est pas conçue pour installer des câbles
électriques, elle pourrait endommager leur
isolation et provoquer une électrocution ou un
incendie.
• Porter toujours des lunettes de sécurité.
• Portez toujours des protections auditives.
• Utiliser uniquement des attaches dont le type
est spécifié dans la manuel.
• Ne pas utiliser d'étal pour fixer l'outil sur un
support.
Pour les exceptions, consultez les
réglementations nationales relatives au lieu de
travail.
• Toujours vérifier les réglementations locales du
lieu de travail.
• Ne jamais pointer l'outil de fixation vers vous ou
toute autre personne.
• Durant le travail, maintenir l'outil de sorte à ne
pas vous blesser ni à la tête ni au corps dans
le cas d'un éventuel contrecoup causé par une
rupture d'approvisionnement en énergie ou des
zones dures de la pièce.
• Ne jamais utiliser la cloueuse dans le vide.
• Dans la zone de travail, transporter l'outil à
l'aide de la poignée avec la gâchette en position
bloquée.
• Si l'on tient compte des conditions dans la zone
de travail, on peut remarquer que les cloueuses
peuvent pénétrer les fines pièces de travail
ou s'échapper des coins et des bords de la
pièce et ainsi entraîner des risques relatifs à la
sécurité.
• Ne pas fixer les attaches près du bord de la
pièce.
• Ne pas fixer d'attaches sur d'autres attaches.
Risques résiduels
Malgré l'application de la réglementation de sécurité
applicable et la mise en œuvre des dispositifs de
sécurité, certains risques résiduels ne peuvent pas
être évités. Il s'agit :
– Déficience auditive.
– un risque de blessures dues à la projection de
particules ;
• Ne démonter ni obstruer aucune pièce de l'outil
de fixation comme le bout de contact.
– un risque de brûlures provoquées par des
accessoires chauffant pendant leur utilisation ;
• Avant toute utilisation, vérifier que le mécanisme
de sécurité et de déclenchement fonctionne
correctement et que toutes les vis et tous les
boulons sont bien serrés.
Étiquettes sur l’appareil
• Cet outil ne doit pas servir de marteau.
• Ne pas utiliser l'appareil DCN660 ou DCN661
– lors du changement d'emplacement
de clouage impliquant l'utilisation
d'échafaudages, d'escalier, d'échelles ou de
constructions similaires (par ex. lattes de toit,
etc.) ;
– lors de la fermeture de boîtes ou de caisses ;
– lors de l'installation de systèmes de sécurité
du transport, par ex. sur des véhicules,
wagons, etc.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Les pictogrammes suivants se trouvent sur l'outil :
Lire la notice d'instructions avant l'utilisation.
Porter une protection auditive.
Porter une protection oculaire.
Ne pas utiliser l'outil sur des échafaudages
ou des échelles.
67
Français
Longueur des clous.
Épaisseur des clous.
Capacité de chargement.
Tension de l'outil.
Angle du chargeur : 20˚.
Rayonnement visible. Ne pas exposer à la
lumière.
POSITION DU CODE DE DATE
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2015 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batterie
CONSERVER CES INSTRUCTIONS : Ce manuel
contient d’importantes consignes de sécurité et de
fonctionnement concernant les chargeurs de batterie
compatibles (consulter les Fiche technique).
• Avant d'utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d'avertissement
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : Risque de choc.
Ne pas laisser les liquides pénétrer dans
le chargeur. Risque de choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous
recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil
de déclenchement égal ou inférieur à
30 mA.
ATTENTION : Risque de brûlure.
Pour réduire le risque de blessures, ne
charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries
peuvent exploser et causer des blessures
et des dégâts.
ATTENTION : Les enfants doivent être
surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent
pas avec l'appareil.
AVIS : Sous certaines conditions,
lorsque le chargeur est branché à
l’alimentation électrique, les contacts de
charge exposés à l’intérieur du chargeur
peuvent être mis en court-circuit par
un corps étranger. Les corps étrangers
de nature conductrice tels que, mais
ne se limitant pas à, la laine d’acier, le
papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être
tenus éloignés des cavités du chargeur.
Débrancher toujours le chargeur de la
prise lorsqu'il n'y a pas de bloc batterie
dans la cavité. Débrancher le chargeur
avant de le nettoyer.
• NE PAS tenter de charger la batterie avec
un chargeur différent de ceux indiqués dans
ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie
sont spécifiquement conçus pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisations que la charge des
batteries rechargeables DeWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d'incendie, de
choc électrique ou d'électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
à ne pas marcher ou trébucher dessus, et à
ne pas l’endommager.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
inadéquate d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de décharges électriques ou
d’électrocution.
• Ne pas placer d’objet sur le chargeur ni
placer le chargeur sur une surface molle
qui pourrait obstruer les fentes d’aération
et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloigner le chargeur de toute source de chaleur.
Le chargeur est aéré par des fentes au-dessus
et au-dessous du boîtier.
• Ne pas utiliser un chargeur doté d’un cordon
ou d’une fiche endommagée – les faire
remplacer immédiatement.
•Ne pas utiliser le chargeur s'il a reçu un
choc violent, s’il est tombé, ou s’il a été
autrement endommagé de quelque manière
68
Français
que ce soit. L'emmener dans un centre
d'assistance agréé.
• Ne pas démonter le chargeur : l’apporter
dans un centre de réparation agréé
lorsqu’un entretien ou une réparation est
nécessaire. Un remontage incorrect peut
engendrer un choc électrique, une électrocution
ou un incendie.
• Si le cordon d'alimentation est endommagé,
il doit être remplacé immédiatement par le
fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout
risque.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier deux chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette directive
ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DCB105, DCB112, DCB113 et
DCB115 sont compatibles avec les blocs batterie
10,8 V, 14,4 V et 18 V Li-Ion XR (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 et DCB185).
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun
réglage et sont conçus pour une utilisation la plus
simple possible.
Procédure de charge (Figure 2)
1.Brancher le chargeur dans une prise appropriée
avant d'insérer le bloc batterie.
2.Insérer la batterie (O) dans le chargeur. Le
témoin rouge (charge) clignote en continu
pour indiquer que le processus de charge a
commencé.
3.La fin de la charge est indiquée par le voyant
rouge restant fixe en continu. Le bloc est alors
complètement rechargé et il peut soit être
utilisé, soit être laissé dans le chargeur.
REMARQUE : pour garantir des performances
optimales et une durée de vie plus longue des
batteries lithium-ion, charger complètement la
batterie avant la première utilisation.
Procédure de charge
Consulter le tableau ci-dessous pour connaître l'état
de charge du bloc batterie.
Indicateurs de charge : DCB105
En charge
Complètement rechargé
Délai bloc chaud/froid
Remplacer le bloc batterie.
Indicateurs de charge : DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
En charge
Complètement rechargé
Délai bloc chaud/froid*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Le
voyant rouge continue à clignoter, mais un
voyant jaune s'allume durant cette opération.
Lorsque la batterie a retrouvé une température
appropriée, le voyant jaune s'éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Un chargeur compatible (s) ne recharge pas une
batterie défectueuse. Le chargeur indique que la
batterie est défectueuse en refusant de s'allumer
ou en affichant le dessin clignotant indiquant un
problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : Cela peut également signifier un
problème sur un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, porter le
chargeur et le bloc batterie pour un test dans un
centre d'assistance agréé.
DÉLAI BLOC CHAUD/FROID
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
un délai Bloc Chaud/Froid, suspendant la charge
jusqu'à ce que la batterie ait atteint la température
adéquate. Le chargeur passe ensuite directement
en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc batterie froid se recharge à un taux moitié
moindre qu'un bloc batterie chaud. Le bloc batterie
se charge à ce taux réduit pendant tout le cycle
de charge et n'atteint pas le niveau de charge
maximum même si la batterie se réchauffe.
BATTERIES LITHIUM-ION UNIQUEMENT
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un
système de protection électronique qui protège
la batterie des surcharges, surchauffes ou d'être
complètement déchargée.
69
Français
L'outil s'éteint automatiquement si le système
de protection électronique se déclenche. Le cas
échéant, placer la batterie lithium-ion sur le chargeur
jusqu’à ce qu’elle soit complètement chargée.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, veiller à
inclure son numéro de référence et sa tension.
Le bloc batterie n'est pas complètement chargé
lors du déballage. Avant d’utiliser la batterie et le
chargeur, lire les consignes de sécurité énoncées
ci-dessous et respecter les procédures de charge
indiquées.
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS
• Ne pas charger ni utiliser une batterie dans
un milieu déflagrant, comme en présence
de liquides, de gaz ou de poussières
inflammables. Insérer ou retirer le bloc batterie
du chargeur peut enflammer la poussière ou
des émanations.
• Ne jamais forcer la batterie dans le chargeur.
Ne modifier en aucun cas la batterie pour la
faire entrer dans un chargeur incompatible,
au risque de la casser et de causer de
graves blessures.
• Charger la batterie uniquement dans les
chargeurs DeWALT prévus.
• NE PAS l’éclabousser ni l’immerger dans de
l’eau ou d’autres liquides.
• Ne pas ranger ni utiliser l’outil et le bloc
batterie dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 °C (105 °F)
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
70
AVERTISSEMENT : Ne tentez jamais
d'ouvrir le bloc batterie pour quelque
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc
batterie est fissuré ou endommagé, ne
pas l’insérer dans un chargeur. Ne pas
écraser, laisser tomber ni endommager
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un
choc violent, étant tombé, ayant été
écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par
un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Risque de choc électrique
ou d'électrocution. Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés à un
centre de réparation pour y être recyclés.
ATTENTION : Quand elle n’est pas
utilisée, placez la lampe sur une
surface stable où elle ne risque
pas de tomber ou de s’allumer de
manière intempestive. Certaines
lampes avec un bloc-batterie volumineux
restent droites sur le bloc-batterie mais
peuvent facilement basculer.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ PROPRES AUX BATTERIES
LITHIUM-ION (LI-ION)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. L’incinération de batteries lithiumion dégage des vapeurs et matières toxiques.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement au
savon doux et à l’eau claire. Si le liquide de la
batterie entre en contact avec les yeux, rincer
l'œil ouvert pendant 15 minutes ou jusqu'à ce
que cesse l'irritation. Si des soins médicaux
sont nécessaires, noter que l’électrolyte de
la batterie est composé d’un mélange de
carbonates organiques liquides et de sels de
lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte peut entraîner l’irritation des voies
respiratoires. Aérer correctement. Si les
symptômes persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : Risque de brûlure.
Le liquide de la batterie peut s'enflammer
s'il est exposé à des étincelles ou à une
flamme.
Transport
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes
les réglementations d’expédition applicables
comme prescrit par les normes industrielles et
juridiques qui incluent les Recommandations
de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux
marchandises dangereuses de l’International Air
Transport Association (IATA), les réglementations
de l’International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) et l’accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium
ont été testées conformément à la section 38.3
des recommandations de l'ONU pour les tests
et critères relatifs au transport des marchandises
dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’expédition d’une batterie
DeWALT doit être classée comme un matériau
dangereux réglementé de classe 9. En général, les
deux cas qui exigent l'expédition en classe 9 sont :
Français
1.Expédition par voie aérienne de plus de
deux batteries lithium-ion DeWALT lorsque
l’emballage contient uniquement les batteries
(sans outil), et
2.Toute expédition contenant une batterie lithiumion avec une caractéristique nominale d’énergie
supérieure à 100 watts par heure (Wh). La
caractéristique nominale en watts par heure de
toutes les batteries lithium-ion est inscrite sur
l’emballage.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée,
l’expéditeur a la responsabilité intégrale de consulter
les dernières réglementations relatives à l’emballage,
à l’étiquetage/au marquage et aux exigences de
documentation.
Le transport des batteries peut causer un incendie
si les bornes de la batterie entrent accidentellement
en contact avec des matériaux conducteurs. Lors
du transport des batteries, s'assurer que les bornes
de la batterie sont protégées et bien isolées des
matériaux qui pourraient les toucher et causer un
court-circuit.
Les informations contenues dans cette section du
manuel sont fournies en bonne foi et considérées
précises au moment de la rédaction de ce
document. Toutefois, aucune garantie explicite
ou implicite ne peut être fournie. L'acheteur a la
responsabilité de s'assurer que ses activités sont
conformes aux réglementations applicables.
Bloc batterie
Étiquettes sur le chargeur et le bloc
batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie
peuvent montrer les pictogrammes suivants :
Lire la notice d'instructions avant
l'utilisation.
Consulter la Fiche technique pour
connaître les temps de charge.
Charge en cours.
Batterie chargée.
Batterie défectueuse.
Suspension de charge.
Ne pas mettre en contact avec des
objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie
endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
TYPE DE BATTERIE
Remplacer immédiatement les cordons
défectueux.
Les modèles DCN660 et DCN661 fonctionnent
avec un bloc batterie de 18 volts.
Recharger seulement entre 4 °C et
40 °C.
Les blocs batterie DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 et DCB185 peuvent être utilisés.
Consulter la Fiche technique pour obtenir de plus
amples informations.
Recommandations de stockage
1.Le lieu idéal de stockage est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2.Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
Utiliser uniquement à l'intérieur.
Mettre la batterie au rebut conformément
à la réglementation en matière
d’environnement.
Recharger les batteries DeWALT
uniquement avec les chargeurs DeWALT
appropriés. La recharge des blocs
batterie différents des batteries DeWALT
appropriées avec un chargeur DeWALT
peut entraîner leur explosion ou d'autres
situations dangereuses.
Ne pas jeter le bloc batterie au feu.
REMARQUE : Les blocs batterie ne doivent pas
être stockés complètement déchargés. Le bloc
batterie devra être rechargé avant l'utilisation.
71
Français
Contenu de l’emballage
L'emballage contient :
1Cloueuse
1 Chargeur (modèles D2 ou P2 uniquement)
2 Blocs batterie (modèles D2 ou P2 uniquement)
1 Coffret de transport (modèles D2 ou P2
uniquement)
1 manuel d’utilisation
REMARQUE : les batteries, les chargeurs et les
coffrets de transport ne sont pas fournis avec les
modèles N.
• Vérifier que l’outil, les pièces et les accessoires
n’ont pas été endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et de
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (Figure 1)
AVERTISSEMENT : Ne jamais
modifier l'outil électrique ou l'une de ses
pièces. Des dégâts ou des blessures
personnelles peuvent en résulter.
A.Déclencheur
B.Bout de contact
C.Dispositif de déblocage
D.Levier de libération de calage
E.Lampes de travail/indicateur de panne
F.Crochet de courroie réversible
G.Support de l'embout anti-marquage
H.Enfonceur de clous
I.Chargeur
J.Sélecteur de mode (DCN660 uniquement)
K.Molette de réglage de la profondeur
L.Indicateur de profondeur
M.Verrouillage de la gâchette
N.Embout anti-marquage
O.Bloc-batteries
P.Bouton de dégagement de batterie
•Jeunes enfants et personnes handicapées.
Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé
par de jeunes enfants ou des personnes
handicapées sans surveillance.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites, ou qui manquent d’expérience,
de connaissances ou d’aptitudes, à moins
qu’elles ne soient surveillées par une personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser
les enfants seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
à une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du bloc batterie correspond bien
à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
Vérifier également que la tension de votre chargeur
correspond à celle du secteur.
Le chargeur DeWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet et
disponible auprès du service après-vente DeWALT.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement des fiches du
secteur (Royaume-Uni et Irlande
uniquement)
Si une nouvelle fiche d'alimentation doit être
montée :
USAGE PRÉVU
• Mettre soigneusement au rebut l'ancienne fiche.
La cloueuse de finition 16 GA a été conçue pour
des applications professionnelles de clouage et
d'agrafage.
• Raccorder le fil marron à la borne sous tension
située dans la fiche.
• Raccorder le fil bleu à la borne de neutre.
NE PAS utiliser en milieu humide ou en présence de
gaz ou de liquides inflammables.
Ces cloueuses de finition 16 GA sont des outils
électriques de professionnels.
Suivre les instructions de montage fournies avec des
fiches de bonne qualité. Fusible recommandé : 3 A.
NE PAS laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
72
AVERTISSEMENT : Aucun raccord à la
borne de terre n'est nécessaire.
Français
Utilisation d'une rallonge
L'utilisation d'une rallonge doit être limitée aux
cas strictement nécessaires. Utiliser une rallonge
homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Fiche technique). La
section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour
une longueur maximale de 30 m.
Lors de l'utilisation d'un dérouleur de câble, dérouler
toujours le câble complètement.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : Afin de réduire
tout risque de graves dommages
corporels, arrêter et débrancher
l’outil du bloc batterie avant tout
réglage ou avant de retirer ou
d’installer toute pièce ou tout
accessoire. Un démarrage accidentel
peut provoquer de blessures.
AVERTISSEMENT : utiliser
exclusivement des batteries et chargeurs
DeWALT.
Insertion et retrait de la batterie
(Fig. 2)
REMARQUE : veiller à ce que la batterie (O) soit
complètement chargée.
POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE
DE L'OUTIL
1.Aligner la batterie (O) sur les rails à l’intérieur de
la poignée de l’outil (Figure 2).
2.La faire coulisser dans la poignée jusqu’à ce
qu’elle soit correctement logée dans l’outil et
vérifier qu’elle reste bien en position.
POUR RETIRER LE BLOC BATTERIE DE L'OUTIL
1.Appuyer sur le bouton d’accès à la batterie (P)
et tirer fermement la batterie hors de la poignée
de l’outil.
2.Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme
décrit dans la section du chargeur de ce
manuel.
TÉMOIN DE CHARGE DES BATTERIES (FIGURE 2)
Certaines batteries DeWALT intègrent un témoin
de charge composé de trois témoins verts qui
indiquent le niveau de charge restant de la batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir
enfoncé le bouton du témoin de charge (R). Une
combinaison de trois voyants verts s'allume pour
indiquer le niveau de charge restant. Lorsque le
niveau de charge de la batterie est au-dessous de
la limite utilisable, le témoin de charge ne s'allume
pas et la batterie doit être rechargée.
REMARQUE : Le témoin de charge ne donne
qu'une indication de la charge restant dans le
bloc batterie. Il n'indique pas la fonctionnalité de
l'outil et peut être sujet à des variations selon
les composants du produit, la température et
l'application de l'utilisateur final.
Indicateur de pile faible (Fig. 1)
L'indicateur de batterie déchargée est une fonction
intégrée à la lampe de travail de gauche (E). Il
clignote 4 fois pour indiquer que la batterie doit être
rechargée et que l'outil va se mettre hors tension
automatiquement.
Dès que l'indicateur clignote, mettre l'outil hors
tension et enlever la batterie (O) pour la charger.
L'outil ne fonctionne pas tant que la batterie est
déchargée.
Montage du crochet de courroie
(Fig. 3)
Le crochet de courroie peut être fixé sur n'importe
quel côté de l'outil ou peut être retiré.
1.Insérer le crochet de courroie (F) dans le trou de
montage de l'un des côtés de l'outil.
2.Insérer la vis (S) dans le crochet de courroie et
dans le trou de montage. Serrez la vis.
Chargement de l'outil (Fig. 4)
1.Insérer les attaches à l'arrière du chargeur (I).
2.Tirer l'enfonceur de clous (H) en arrière jusqu'à
ce que le clou suivant se place derrière les
clous.
3.Dégager l'enfonceur.
DÉCHARGEMENT DE L'OUTIL
1.Tout en maintenant l'outil à la verticale, pincer
le loquet de l'enfonceur (H) et faire glisser le
chargeur au-delà de l'enfonceur.
2.Retirer les clous du chargeur (I).
Réglage de la profondeur de clouage
(Fig. 1)
À l'aide de la molette de réglage de profondeur, il
est possible de régler la profondeur de clouage en
fonction de la cloueuse utilisée.
1.Pour enfoncer le clou moins profondément,
tourner la molette de réglage de profondeur (K)
vers l'arrière de l'outil. Se reporter au témoin de
charge (L) pour comprendre le réglage de l'outil
dans la plage disponible.
73
Français
2.Pour enfoncer un clou plus en profondeur,
tourner la molette de réglage de profondeur (K)
vers l'avant de l'outil.
UTILISATION
Sélection du mode (Fig. 5)
AVERTISSEMENT : Respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et la réglementation applicable.
AVERTISSEMENT : Afin de réduire
tout risque de graves dommages
corporels, arrêter et débrancher
l’outil du bloc batterie avant tout
réglage ou avant de retirer ou
d’installer toute pièce ou tout
accessoire. Un démarrage accidentel
peut provoquer de blessures.
Instructions d'utilisation
MODÈLE DCN660 UNIQUEMENT
Pour sélectionner le mode d'action séquentiel, faire
coulisser le commutateur de mode (J) de manière à
afficher l'icône avec un seul clou ( ).
Pour sélectionner le mode d'action à percussion,
faire coulisser le commutateur de mode (J) de
manière à afficher l'icône avec trois clous ( ).
Verrouillage de la gâchette (Fig. 6)
Cet appareil est équipé d'un commutateur de
verrouillage de la gâchette (M) qui empêche à
l'appareil de chauffer l'élément de fixation.
Position correcte des mains (Fig. 9)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de blessures graves, TOUJOURS
adopter la position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de blessures graves, TOUJOURS
maintenir fermement l’outil pour anticiper
toute réaction soudaine.
Pour engager le verrouillage de la gâchette, pousser
l'interrupteur vers le bas.
Pour relâcher le verrouillage de la gâchette (M),
pousser l'interrupteur vers le haut.
AVERTISSEMENT : S'assurer que
le verrouillage de la gâchette (M) est
engagé et que la batterie est retirée
avant de procéder à un réglage ou
lorsque l'outil ne doit pas être utilisé dans
l'immédiat.
Embout anti-marquage (Fig. 1)
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée principale.
Préparation de l'outil (Fig. 1)
1.Retirer la batterie et tous les clous du chargeur.
Placer l'embout anti-marquage (N) sur le bout de
contact (B) pour utiliser l'outil avec du bois.
2.Vérifier que le bout de contact (B) et l'enfonceur
de clous se déplacent librement.
Ranger l'embout anti-marquage sur le support
d'accessoires (G) s'il n'est pas utilisé.
AVERTISSEMENT : S'assurer que
que le verrouillage de la gâchette (M) est
engagé et que la batterie est retirée avant
d'installer ou d'enlever l'embout antimarquage.
Eclairage (Fig. 1)
Cet outil comporte des lampes de travail (E) de
chaque côté. Les lampes de travail s'allument
lorsque la gâchette est actionnée ou que le bout
de contact est relâché. Les voyants s'éteignent
automatiquement au bout de 10 secondes sans
fonctionnement. Les lampes de travail fonctionnent
également pour indiquer une batterie déchargée ou
un clou coincé. Pour plus de détails, se reporter à
la section Indicateur de batterie déchargée ou
Enlever un clou coincé.
74
AVERTISSEMENT : Les lampes de
travail sont conçues pour éclairer la
surface de travail immédiate. Ne pas
utiliser ces lampes de travail comme
unique source de lumière.
3.Rechargez les clous dans le chargeur.
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser
l'outil si le bout de contact ou l'enfonceur
de clous ne se déplace pas librement.
ATTENTION : Ne JAMAIS appliquer
de lubrifiants ou solvants de nettoyage à
l'intérieur de l'appareil par pulvérisation
ou autre moyen. Cela pourrait affecter
sérieusement la durée de vie et les
performances de l'appareil.
Actionnement de l'outil (Fig. 1)
Il est possible d'utiliser le modèle DCN660 sur
l'un des deux modes suivants : le mode d'action
séquentielle ou le mode d'action à percussion.
Le modèle DCN661 ne fonctionne qu'en mode
d'action séquentielle.
MODE D'ACTION SÉQUENTIELLE (
)
Le mode d'action séquentielle est utilisé pour une
fixation intermittente lorsqu'un déplacement très
minutieux et précis est nécessaire.
Français
1.À l'aide du sélecteur de mode (J), choisir le
mode d'action séquentielle. (modèle DCN660
uniquement)
2.Libérer le verrou de la gâchette (M).
3.Pousser le bout de contact (B) contre la surface
de travail.
4.Appuyer sur la gâchette (A) pour actionner
l'outil.
5.Relâcher la gâchette et retirer le bout de
contact de la pièce.
6.Répéter les étapes 3 à 5 pour libérer les clous
suivants.
ACTION À PERCUSSION (
)
MODÈLE DCN660 UNIQUEMENT
Le mode d'action à percussion est utilisé pour
clouer rapidement des clous sur des surfaces plates
et immobiles.
1.Utiliser le sélecteur de mode (J) pour choisir le
mode d'action à percussion.
2.Libérer le verrou de la gâchette (M).
3.Pour entraîner un clou seul, utiliser l'outil
comme décrit dans l'action séquentielle :
a.Pousser le bout de contact (B) contre la
surface de travail.
2.Retirer la batterie (O) et tous les clous du
chargeur.
3.Relâcher le dispositif de déblocage (C) situé en
haut du nez et ouvrir la porte d'inspection.
4.Retirer le clou coincé en utilisant des pinces si
nécessaire. Si le clou coincé n'est pas visible, il
s'agit peut-être du clou qui a bloqué l'outil.
5.Activer le levier de libération de calage (D) pour
retourner l'enfonceur si nécessaire.
6.Fermer la porte d'inspection et enclencher la
goupille de verrouillage sous les deux bras (Q)
du nez. Abaisser et verrouiller le dispositif de
déblocage.
i les clous se coincent fréquemment dans le nez,
S
faire réviser l'outil par un centre de service agréé
DeWALT.
ENTRETIEN
L’outil électrique DeWALT a été conçu pour
fonctionner pendant longtemps avec un minimum
de maintenance. Un fonctionnement continu
satisfaisant dépend d'un nettoyage régulier et d'un
entretien approprié de l'outil.
b.Appuyer sur la gâchette (A) pour actionner
l'outil.
4.Pour enfoncer plusieurs clous, appuyer sur
la gâchette (A) et la maintenir enfoncée, puis
pousser plusieurs fois le bout de contact (B)
contre la surface de travail. Chaque fois que
le bout de contact (B) est enfoncé lorsque l'on
appuie sur la gâchette (A), un clou est libéré.
AVERTISSEMENT : Ne maintenez
pas la gâchette enfoncée lorsque l'outil
n'est pas utilisé. Maintenir le verrou de
sécurité de la gâchette (M) en position
bloquée pour empêcher toute activation
accidentelle lorsque l'outil n'est pas
utilisé.
Effectuer un déblocage ou enlever
un clou coincé (Fig. 1, 7, 8)
Si un clou se coince dans le nez ou que l'outil se
bloque, la lampe de travail côté droit (E) clignote en
continu.
1.Enclencher le verrou de la gâchette (M).
AVERTISSEMENT : Afin de réduire
tout risque de graves dommages
corporels, arrêter et débrancher
l’outil du bloc batterie avant tout
réglage ou avant de retirer ou
d’installer toute pièce ou tout
accessoire. Un démarrage accidentel
peut provoquer de blessures.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés.
Graissage
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification supplémentaire.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : Éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
sécurité et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
75
Français
AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser
de solvant ou autres produits chimiques
décapants pour nettoyer les parties
non métalliques de l'outil. Ces produits
chimiques peuvent affaiblir les matériaux
utilisés dans ces pièces. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un
savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans un liquide.
CONSIGNES DE NETTOYAGE DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : Risque de choc.
Débrancher le chargeur de la prise de
courant avant le nettoyage. La saleté
et la graisse peuvent être éliminées de
l'extérieur du chargeur avec un chiffon
ou une brosse souple non métallique.
Ne pas utiliser d'eau ou de solutions de
nettoyage.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux proposés
par DeWALT n’ont pas été testés avec
cet outil, leur utilisation conjointe pourrait
être dangereuse. Afin de réduire le risque
de blessures, seuls les accessoires
DeWALT recommandés doivent être
utilisés avec cet outil.
Contacter un revendeur pour obtenir plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
• Vérifier le sélecteur de mode (modèle DCN660
uniquement)
• Vérifier le niveau de puissance de la batterie
(Se reporter à la section Témoin de charge des
batteries et Indicateur de batterie déchargée de
ce manuel).
Les lampes de travail sont allumées, le moteur
fonctionne mais l'outil n'enfonce pas les
fixations.
• Vérifier le sélecteur de mode (modèle DCN660
uniquement)
• S'assurer que les bonnes attaches sont bien
chargées dans le chargeur et que l'enfonceur
pousse bien l'attache.
• S'assurer qu'aucun témoin de charge n'est
défectueux (remplacer la batterie ou effectuer
un déblocage le cas échéant (Se reporter à
la section Indicateur de batterie déchargée
et Effectuer un déblocage ou enlever un clou
coincé de ce manuel).
• S'assurer que le bout de contact et l'enfonceur
de clous se déplacent librement (Se reporter à
la section Préparation de l'outil de ce manuel).
REMARQUE : Le levier de libération de calage
doit être utilisé pour réinitialiser le mécanisme.
Le verrouillage de la gâchette doit également
être redémarré pour réinitialiser le contrôle
électronique. Ces exigences sont indiquées par
l'outil à l'aide des lampes de travail.
Dépannage
Les lampes de travail sont allumées, le
moteur fonctionne mais l'outil n'enfonce pas
complètement les fixations.
Si l'outil ne fonctionne pas correctement, suivez
les instructions ci-dessous. Si le problème n'est
toujours pas résolu, contacter un réparateur.
• Régler la profondeur de clouage (Se reporter
à la section Profondeur de clouage de ce
manuel).
L'outil ne fonctionne pas.
• Passer l'outil en mode séquentiel s'il n'est pas
encore sur ce mode.
Les lampes de travail ne s'allument pas.
S'assurer que le verrouillage de la gâchette n'est
pas engagé.
• Vérifier le niveau de puissance de la batterie
(Se reporter à la section Témoin de charge des
batteries de ce manuel).
• Retirer la batterie, attendre au moins 5
secondes, puis la réinsérer.
Les lampes de travail sont allumées mais le
moteur ne fonctionne pas.
• S'assurer que le bout de contact et la gâchette
sont bien relâchés, puis actionner uniquement
le bout de contact.
76
• Choisir une longueur d'attache appropriée ou
un matériau approprié.
• Vérifier le niveau de puissance de la batterie
(Se reporter à la section Témoin de charge des
batteries et Indicateur de batterie déchargée de
ce manuel).
• Nettoyer le nez avec de l'air comprimé. Ne pas
utiliser de lubrifiant.
• Nettoyer le chargeur avec de l'air comprimé.
• La lame de l'enfonceur est peut-être
endommagée\usée. Contacter un réparateur
si les étapes ci-dessus n'ont pas permis de
résoudre le problème.
Français
REMARQUE : Le levier de libération de calage
doit être utilisé pour réinitialiser le mécanisme.
Le verrouillage de la gâchette doit également
être redémarré pour réinitialiser le contrôle
électronique. Ces exigences sont indiquées par
l'outil à l'aide des lampes de travail.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé à proximité, contacter le distributeur local
DeWALT à l’adresse indiquée dans ce manuel, ou
consulter la liste des centres de réparation agréés
DeWALT et de nos services après-vente, et trouver
des renseignements complémentaires sur notre site
Internet : www.2helpU.com.
Attaches bloquées dans l'outil.
S'assurer que les bonnes attaches sont bien
chargées dans le chargeur et que l'enfonceur
pousse bien l'attache.
• Choisir une longueur d'attache appropriée ou
un matériau approprié.
• Nettoyer le nez (Se reporter à la section
Effectuer un déblocage ou enlever un clou
coincé de ce manuel).
• Nettoyer le chargeur avec de l'air comprimé.
• La lame de l'enfonceur est peut-être
endommagée\usée. Contacter un réparateur
si les étapes ci-dessus n'ont pas permis de
résoudre le problème.
REMARQUE : Le levier de libération de calage
doit être utilisé pour réinitialiser le mécanisme.
Le verrouillage de la gâchette doit également
être redémarré pour réinitialiser le contrôle
électronique. Ces exigences sont indiquées par
l'outil à l'aide des lampes de travail.
Bloc batterie rechargeable
Ce bloc batterie longue durée doit être rechargé
lorsqu'il ne parvient plus à fournir la puissance
nécessaire aux opérations qui étaient aisément
réalisées auparavant. À la fin de sa durée de vie
technique, le mettre au rebut dans le respect de
l'environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules lithium-ion sont recyclables.
Apportez-les au revendeur ou dans un centre
de recyclage local. Les blocs batterie collectés
seront recyclés ou mis au rebut correctement.
Protection de l'environnement
Recyclage. Ne jetez pas ce produit avec
les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité du
produit DeWALT, ne pas le jeter avec
les ordures ménagères, mais dans les
conteneurs de collecte sélective.
La collecte séparée des produits et des
emballages usagés permet de recycler
et de réutiliser des matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l'environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Les règlements locaux peuvent prévoir une collecte
sélective des produits électriques dans les sites de
déchetterie municipale ou par collecte sur les lieux
d'achat des produits neufs.
DeWALT dispose d’installations pour la collecte et le
recyclage des produits DeWALT en fin de vie. Pour
profiter de ce service, rapporter le produit auprès
d’un centre de réparation agréé qui le recyclera en
notre nom.
77
Italiano
CHIODATRICE PER RIFINITURE 16 GA 18 V XR
DCN660, DCN661
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione
meticolosi del prodotto fanno di DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Dati tecnici
Tensione
Tipo
Tipo di batteria
Modo di azionamento
Angolo caricatore
Elementi di fissaggio
lunghezza
VCC
mm
diametro gambo
mm
DCN660
18
1
Ioni di litio
Sequenziale/a percussione
20˚
DCN661
18
1
Ioni di litio
Solo
20˚
32 - 63
32 - 63
1.6
1.6
20˚
20˚
kg
J
2,4
48
2,4
48
LPA (livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
81
81
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
92
92
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3
3
Valore emissioni vibrazioni ah =
Variazione K =
m/s²
m/s²
2,5
1,5
2,5
1,5
angolo
Peso (senza batteria)
Energia di azionamento
Valori di rumorosità e di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745-2-16:
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard previsto dalla normativa EN60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
78
AVVERTENZA: Il livello di emissione
delle vibrazioni dichiarato è relativo
alle applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato
per applicazioni diverse, con accessori
differenti o non riceve adeguata
manutenzione, il valore di emissione
delle vibrazioni può risultare differente.
Il livello di esposizione nel periodo di
utilizzo complessivo potrebbe pertanto
aumentare sensibilmente.
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non è in uso. Il
livello di esposizione nel periodo di utilizzo
complessivo potrebbe pertanto diminuire
sensibilmente.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni, per esempio
eseguire una manutenzione adeguata
dell’utensile e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Italiano
Batteria
Tipo di batteria
Tensione
Capacità
Peso
Batteria
Tipo di batteria
Tensione
Capacità
Peso
Batteria
Tipo di batteria
Tensione
Capacità
Peso
Batteria
Tipo di batteria
Tensione
Capacità
Peso
Caricabatterie
Tensione di rete
Tipo di batteria
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
Caricabatterie
Tensione di rete
Tipo di batteria
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
Caricabatterie
Tensione di rete
Tipo di batteria
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
VCC
Ah
kg
DCB140
Ioni di litio
14,4
3,0
0,53
DCB141
Ioni di litio
14,4
1,5
0,30
DCB142
Ioni di litio
14,4
4,0
0,54
VCC
Ah
kg
DCB143
Ioni di litio
14,4
2,0
0,30
DCB144
Ioni di litio
14,4
5,0
0,52
DCB145
Ioni di litio
14,4
1,3
0,30
VCC
Ah
kg
DCB180
Ioni di litio
18
3,0
0,64
DCB181
Ioni di litio
18
1,5
0,35
DCB182
Ioni di litio
18
4,0
0,61
VCC
Ah
kg
DCB183/B
Ioni di litio
18
2,0
0,40
DCB184/B
Ioni di litio
18
5,0
0,62
DCB185
Ioni di litio
18
1,3
0,35
VCA
min
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
kg
VCA
min
0,49
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
VCA
min
Caricabatterie
Tensione di rete
Tipo di batteria
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
Caricabatterie
Tensione di rete
Tipo di batteria
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
Fusibili:
Europa
VCA
min
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
kg
VCA
min
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
kg
apparati 230 V
0,5
10 A, rete
Definizioni: linee guida di sicurezza
Le definizioni di seguito descrivono il livello di gravità
di ciascuna parola contenuta nei segnali. Leggere il
manuale e prestare attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Indica il rischio di scosse elettriche.
Evidenzia il rischio d’incendio.
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
kg
0,36
79
Italiano
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA SUI MACCHINARI
CHIODATRICE PER RIFINITURE 16 GA 18 V XR
DCN660, DCN661
DeWALT dichiara che i prodotti descritti nei Dati
Tecnici sono conformi alle normative: 2006/42/CE,
EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Questi prodotti sono conformi anche alle Direttive
2004/108/CE (fino al 19/04/2016), 2014/30/
UE (dal 20/04/2016) e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare DeWALT al
seguente indirizzo o di consultare il retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione
per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
DD.MM.2015
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente
tutte le avvertenze di sicurezza e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle avvertenze e istruzioni seguenti può
causare scossa elettrica, incendio e/o
gravi lesioni personali.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli apparati alimentati a corrente
(con cavo elettrico) sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) SICUREZZA DELL'AREA DI LAVORO
a) Tenere l’area di lavoro pulita e ben
illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli
infortuni.
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
80
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare polveri o
vapori.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita del controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Evitare assolutamente di modificare la
spina. Non collegare un adattatore alla
spina di un apparato elettrico dotato di
messa a terra. Per ridurre il rischio di scosse
elettriche, evitare di modificare le spine e
utilizzare sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo
è connesso a terra, il rischio di scosse
elettriche aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se entra dell’acqua
nell’apparato elettrico, il rischio di scosse
elettriche aumenta.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non usare il cavo per
trasportare o trainare l’elettroutensile
e non tirarlo per estrarre la spina dalla
presa di corrente. Mantenere il cavo
al riparo da calore, olio, bordi taglienti
e/o da parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o attorcigliato, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo adatto all’uso esterno riduce il
rischio di scosse elettriche.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita). L’uso
di un interruttore differenziale riduce il rischio
di scosse elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcol o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Utilizzare un equipaggiamento di
protezione personale. Utilizzare sempre
Italiano
c)
d)
e)
f)
g)
protezioni oculari. L’uso di abbigliamento
di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi
di sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento
prima di inserire l’alimentazione elettrica
e/o il pacco batteria e prima di afferrare
o trasportare l’apparato. Per non esporsi
al rischio di incidenti, non trasportare gli
elettroutensili tenendo le dita sull’interruttore
oppure, se sono collegati a un’alimentazione
elettrica, con l’interruttore acceso.
Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile o una chiave lasciati
in un componente mobile dell'elettroutensile
possono causare lesioni.
Non sbilanciarsi. Mantenere sempre un
appoggio e un equilibrio adeguati. Questo
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
Vestirsi adeguatamente. Non indossare
abiti svolazzanti o gioielli. Tenere lontano
dalle parti mobili i capelli, i vestiti e i
guanti. Abiti svolazzanti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. L'impiego di dispositivi di
raccolta della polvere diminuisce i rischi
relativi alle polveri.
4) USO E MANUTENZIONE DELL'APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l'apparato. Usare
l’elettroutensile adatto al lavoro da
eseguire. L’apparato lavora meglio e con
maggior sicurezza se impiegato per gli usi
previsti.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Un elettroutensile che non
può essere controllato mediante l'interruttore
è pericoloso e deve essere riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il pacco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste
precauzioni di sicurezza riducono la possibilità
che l'elettroutensile sia messo in funzione
inavvertitamente.
d) Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l'apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli elettroutensili risultano
pericolosi se usati da persone inesperte.
e) Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare che le
parti mobili siano bene allineate e non si
inceppino, che non ci siano componenti
danneggiati e/o non sussistano altre
condizioni che possano compromettere il
funzionamento dell'elettroutensile. In caso
di danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. La scarsa manutenzione causa
molti incidenti.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio, affilandone i bordi, riduce le probabilità
di inceppamento e ne facilita il controllo.
g) Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) USO E CURA DEGLI APPARATI A BATTERIA
a) Ricaricare esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal fabbricante.
Un caricabatteria adatto per un tipo di pacco
batteria può esporre a rischio d'incendio se
usato con un altro pacco batteria.
b) Utilizzare gli apparati elettrici solo con i
pacchi batteria indicati. L'uso di pacchi
batteria diversi può esporre al rischio di
infortuni e incendi.
c) Quando non è in uso, il pacco batteria va
conservato lontano da oggetti metallici
come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti
o altre minuterie in metallo che possono
creare contatto tra i poli. Il cortocircuito
dei poli della batteria può causare ustioni o
incendi.
d) In condizioni di sovraccarico, la batteria
può perdere liquido: evitare di toccarlo. In
caso di contatto accidentale, lavare con
acqua. Se il liquido viene a contatto con
gli occhi, rivolgersi anche a un medico.
Il liquido espulso dalla batteria potrebbe
causare irritazioni o ustioni.
6) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato, che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
81
Italiano
sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell'apparato elettrico.
Norme di sicurezza per chiodatrici
per rifiniture
•Presumere sempre che la spara punti sia
carica. Se non si presta attenzione quando
si maneggia la chiodatrice è possibile sparare
inavvertitamente dei chiodi/punti e provocare
lesioni a persone.
•Non puntare l’elettroutensile verso sé
stessi o altri astanti nelle vicinanze. Una
pressione inaspettata del grilletto farà scaricare il
punto causando lesioni.
•Non attivare l'apparato a meno che non
sia appoggiato in modo ben saldo contro
il pezzo. Se l'apparato non è a contatto del
pezzo, l'elemento di fissaggio potrebbe non
raggiungere il bersaglio.
•Scollegare l'elettroutensile dalla presa di
corrente se un punto si inceppa al suo
interno. La chiodatrice può essere attivata
inavvertitamente se si rimuove il chiodo/punto
inceppato quando è collegata alla presa.
•Non utilizzare questa chiodatrice per
il fissaggio di cavi elettrici. Non è stata
progettata per l'installazione di cavi elettrici e
potrebbe danneggiarne l'isolamento causando
scosse elettriche o il pericolo di incendio.
• Indossare sempre occhiali di sicurezza.
• Indossare sempre delle otoprotezioni.
• Utilizzare esclusivamente elementi di fissaggio
del tipo indicato nel manuale.
• Non utilizzare alcun sostegno per montare
l'apparecchio su un supporto.
• Non smontare o bloccare alcuna parte
dell'utensile per l'inserimento di elementi di
fissaggio, quale lo scatto a contatto.
Per le esenzioni, consultare le proprie normative
sul posto di lavoro nazionali e locali.
• Controllare sempre le normative applicabili al
luogo di lavoro.
• Non dirigere mai verso se stessi o altre persone
alcun utensile per l'inserimento di elementi di
fissaggio in funzione.
• Durante le operazioni, impugnare l'apparato in
modo da evitare lesioni a testa e corpo nel caso
di un possibile rinculo dovuto a un'interruzione
della fornitura di energia o a zone dure nel
pezzo.
• Non azionare mai l'utensile per l'inserimento di
elementi di fissaggio nello spazio vuoto.
• All'interno dell'area di lavoro, trasportare
l'apparato sul luogo di lavoro utilizzando solo un
manico e sempre con il grilletto disattivato.
• Valutare le condizioni nell'area di lavoro Gli
elementi di fissaggio possono penetrare pezzi
sottili o scivolare fuori da angoli e bordi del
pezzo, mettendo in questo modo a repentaglio
le persone.
• Non inserire gli elementi di fissaggio vicino al
bordo del pezzo.
• Non inserire gli elementi di fissaggio sopra altri
elementi di fissaggio.
Rischi residui
Malgrado l’adozione degli appositi regolamenti
di sicurezza e anche utilizzando i dispositivi di
sicurezza, certi rischi residui non possono essere
evitati. Tali rischi sono elencati di seguito.
– Problemi di udito.
– Rischio di lesioni personali causate da schegge
volanti.
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
• Prima di ogni messa in funzione, verificare che
il meccanismo di sicurezza e di attivazione
funzioni correttamente e che tutti i dadi e i
bulloni siano serrati.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
• Non utilizzare l'apparato come martello.
• Non usare il modello DCN660 o DCN661
Sull’utensile sono presenti i seguenti simboli:
– quando si passa da una posizione di
inserimento a un'altra che comporti l'utilizzo
di impalcature, scale, scale a pioli o strutture
simili, es. assicelle dei tetti, ecc.;
– durante la chiusura di scatole o casse;
– durante il montaggio di sistemi di sicurezza
per il trasporto, ad es. su veicoli, vagoni, ecc.
82
Riferimenti sull’utensile
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Indossare otoprotezioni.
Utilizzare protezioni oculari.
Italiano
Non azionare l'apparato su impalcature o
scale.
Lunghezza dei chiodi.
Spessore dei chiodi.
Capacità di carico.
Tensione dell'apparato.
Angolo caricatore: 20˚.
Radiazione visibile. Non guardare
direttamente la luce.
POSIZIONE DEL CODICE DATA
Il codice data , che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato all’interno
dell’alloggiamento.
Esempio:
2015 XX XX
Anno di fabbricazione
Importanti istruzioni di sicurezza per
tutti i caricabatterie
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI Il
presente manuale contiene importanti istruzioni per
la sicurezza e il funzionamento dei caricabatterie
compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricabatterie, leggere tutte
le istruzioni e le avvertenze sul caricabatterie,
sulla batteria e sul prodotto a batteria.
AVVERTENZA: Rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
nel caricabatterie. Pericolo di scossa
elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di
un dispositivo di corrente residua con
una corrente nominale residua di 30 mA
o inferiore.
ATTENZIONE: Pericolo di ustioni.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero
scoppiare provocando lesioni personali e
danni.
ATTENZIONE: I bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che non
giochino con l’apparecchio.
AVVISO: In determinate condizioni, con il
caricabatterie collegato all’alimentazione,
i contatti di ricarica esposti all’interno
del caricabatterie possono essere
circuitati da corpi estranei. Materiali
estranei di natura conduttiva quali, a
titolo esemplificativo, lana d’acciaio,
fogli di alluminio o qualsiasi accumulo
di particelle metalliche devono
essere tenuti lontano dalle cavità del
caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dall’alimentazione quando
non vi sono batterie inserite. Scollegare il
caricabatterie prima di pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batteria
con caricabatterie diversi da quelli indicati in
questo manuale. Il caricabatterie e la batteria
sono progettati specificatamente per lavorare
insieme.
• Questi caricabatterie non sono previsti
per utilizzi diversi dal caricare le batterie
ricaricabili DeWALT. Ogni utilizzo diverso
comporta rischio di incendio, scossa elettrica o
folgorazione.
• Non esporre il caricabatterie a pioggia o
neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’uso di prolunghe
non idonee può dar luogo a rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
• Non posizionare alcun oggetto sopra
il caricabatterie e non appoggiare il
caricabatterie su superfici morbide
che potrebbero bloccare le aperture di
ventilazione e causare un calore interno
eccessivo. Tenere il caricabatterie lontano
da qualsiasi fonte di calore. Il caricabatterie
viene ventilato attraverso le aperture nelle parti
superiore e inferiore dell’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatterie che
abbia il cavo o la spina danneggiati — farli
sostituire immediatamente.
83
Italiano
•Non utilizzare il caricabatterie se ha
subito un forte colpo, è caduto o è stato
danneggiato in qualsiasi altro modo. Portarlo
presso un centro assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatterie; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Se
rimontato in modo non corretto, potrebbero
determinarsi rischi di scosse elettriche,
folgorazione o incendio.
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, per evitare pericoli è necessario
farlo sostituire immediatamente dal produttore,
da un suo rappresentante o da persone
qualificate.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Si riduce così il
rischio di scossa elettrica. La rimozione della
batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatterie.
• Il caricabatterie è progettato per funzionare
con la tensione domestica standard da 230
V. Non tentare di utilizzarlo con una tensione
diversa. Questa indicazione non riguarda i
caricabatterie per veicoli.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatterie DCB105, DCB112, DCB113 e
DCB115 sono compatibili con gruppi batteria Li-Ion
XR da 10,8 V, 14,4 V e 18 V (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 e DCB185).
I caricabatterie DeWALT non richiedono alcuna
regolazione e sono progettati per funzionare nel
modo più semplice possibile.
Procedura di caricamento (Fig. 2)
1.Collegare il caricabatterie a una presa adatta
prima di inserirvi la batteria.
2.Inserire il gruppo batteria (O) nel caricabatterie.
La spia rossa (ricarica in corso) lampeggia
continuamente per indicare che è iniziata la
procedura di ricarica.
3.Il completamento della ricarica sarà indicato
dalla spia rossa che rimane sempre accesa. La
batteria è completamente carica e può essere
utilizzata subito o lasciata nel caricabatterie.
NOTA: per garantire la massima prestazione
e durata delle batterie agli ioni di litio, caricare
completamente la batteria prima di utilizzarla per la
prima volta.
84
Procedura di ricarica
Consultare la tabella sottostante per lo stato di
ricarica della batteria.
Indicatori di ricarica: DCB105
In carica
Ricarica completata
Ritardo dovuto a batteria calda/fredda
Sostituire la batteria
Indicatori di carica: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
In carica
Ricarica completata
Ritardo dovuto a batteria
calda/fredda*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: la
spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una
spia dell'indicatore gialla sarà illuminata durante
questa operazione. Una volta che la batteria
avrà raggiunto una temperatura adeguata,
la spia gialla si spegnerà e il caricabatterie
riprenderà la procedura di caricamento.
I caricabatterie compatibili non caricheranno un
gruppo batteria difettoso. Il caricabatterie segnalerà
una batteria difettosa lasciando la spia spenta
o facendola lampeggiare in maniera specifica
per segnalare che la batteria o il caricabatterie è
difettoso.
NOTA: Il problema potrebbe riguardare anche il
caricabatterie.
Se il caricabatterie segnala un problema, richiedere
un test del caricabatterie e della batteria presso un
centro assistenza autorizzato.
RITARDO DOVUTO A BATTERIA CALDA/FREDDA
Se il caricabatterie rileva una batteria troppo calda
o troppo fredda attiva automaticamente un ritardo
dovuto a batteria calda/fredda, sospendendo
la ricarica finché la batteria non ha raggiunto la
temperatura appropriata. Il caricabatterie passa
quindi automaticamente alla modalità di ricarica
della batteria. Questa funzione garantisce la
massima durata della batteria.
Una batteria fredda si carica a una velocità circa
dimezzata rispetto a una batteria calda. La batteria
si carica a una velocità inferiore per l’intero ciclo di
ricarica e non torna alla velocità di ricarica massima
nemmeno quando la batteria si scalda.
Italiano
SOLO PACCHI BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
Gli utensili XR agli ioni di litio sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda
la batteria da sovraccarico, surriscaldamento o
scaricamento completo.
L’utensile si spegne automaticamente quando si
attiva il sistema di protezione elettronico. In tal caso,
riporre la batteria agli ioni di litio sul caricatore finché
non è completamente carica.
con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica
o folgorazione. Le batterie danneggiate
devono essere inviate al centro
assistenza per il riciclaggio.
Importanti istruzioni di sicurezza per
tutti i pacchi batteria
Quando si ordinano pacchi batteria sostitutivi,
assicurarsi di includere il numero di catalogo e la
tensione.
Al momento dell’acquisto la batteria non è
completamente carica. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricatore, leggere le istruzioni di
sicurezza di seguito; quindi seguire le procedure di
caricamento delineate.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare la batteria in
ambienti con atmosfera esplosiva, ad
esempio in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie può incendiare le
polveri o i fumi.
• Non forzare mai il pacco batteria nel
caricabatterie. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
caricabatterie non compatibile, poiché
potrebbe rompersi e provocare gravi lesioni
personali.
• Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatterie
DeWALT.
•NON spruzzare o immergere in acqua o altri
liquidi.
• Non riporre o utilizzare l’utensile e la batteria
in luoghi in cui la temperatura raggiunge o
supera 40 °C (105 °F) (come nei capannoni o
nelle costruzioni metalliche in estate).
AVVERTENZA: Non cercare mai di
aprire la batteria per alcun motivo. Se
l’involucro della batteria è lesionato
o danneggiato, non inserirla nel
caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare la batteria. Non
utilizzare una batteria o un caricabatterie
che abbia subito un forte colpo, sia
caduto, sia stato travolto o danneggiato
in qualche modo (per esempio forato
ATTENZIONE: Quando non è in
uso, appoggiare l’utensile di fianco
su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o
di cadere. Alcuni utensili con batterie
grandi possono rimanere in piedi
poggiando sulla batteria, ma potrebbero
cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(LI-ION)
• Non bruciare la batteria nemmeno se risulta
gravemente danneggiata o completamente
esaurita. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si generano fumi
e materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con acqua e sapone
delicato. Se il liquido della batteria entra negli
occhi, sciacquare con l’occhio aperto per 15
minuti o fino a quando l’irritazione non passa.
Se è necessario l'intervento di un medico,
l'elettrolito è composto di carbonati organici
liquidi e sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria
aperta può causare l’irritazione delle vie
respiratorie. Fornire aria fresca. Se i sintomi
persistono, consultare un medico.
AVVERTENZA: Pericolo di ustioni.
Il liquido della batteria può essere
infiammabile se esposto a una scintilla o
fiamma.
Trasporto
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le
norme di trasporto in vigore come prescritte
dalle normative del settore e legali che includono
la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose, le normative sulle merci pericolose
dell'Associazione di trasporto aereo internazionale
(IATA), le normative internazionali marittime sulle
merci pericolose (IMDG) e l'Accordo europeo
concernente il trasporto stradale internazionale di
merci pericolose (ADR). Gli elementi e le batterie
agli ioni di litio sono stati testati conformemente
alla sezione 38.3 delle Raccomandazioni NU nel
Manuale di test e criteri per il trasporto di merci
pericolose.
85
Italiano
Nella maggior parte dei casi, il trasporto di un pacco
batteria DeWALT sarà esente dalla classificazione
nella categoria pienamente regolamentata di
Materiale pericoloso di classe 9. In generale, le due
casistiche che richiedono il trasporto di Classe 9
sono:
1.Trasporto aereo di più di due pacchi batteria
agli ioni di litio DeWALT quando la confezione
contiene soltanto pacchi batteria (senza utensili)
e
2.Qualsiasi spedizione contenente una batteria
agli ioni di litio con una classificazione
energetica superiore a 100 watt/ora (Wh).
Tutte le batterie agli ioni di litio hanno la
classificazione in watt/ora contrassegnata sul
pacco.
A prescindere dal fatto che una spedizione sia
considerata esente o pienamente regolata, è di
responsabilità dei trasportatori consultare le ultime
normative concernenti i requisiti di imballaggio,
etichettatura/contrassegno e documentazione.
Il trasporto delle batterie può causare incendi se i
terminali della batteria entrano inavvertitamente a
contatto con materiali conduttivi. Durante il trasporto
delle batterie, assicurarsi che i terminali della
batteria siano protetti e ben isolati da materiali che
potrebbero entrare in contatto con essi e causare
un cortocircuito.
2.Per risultati ottimali della conservazione a
lungo termine, è consigliabile riporre la batteria
completamente carica in un luogo fresco e
asciutto, esternamente al caricabatterie.
NOTA: Le batterie non devono essere conservate
completamente scariche. La batteria dovrà essere
ricaricata prima dell’uso.
Etichette sul caricabatterie e sulla
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le
etichette sul caricabatterie e sulla batteria riportano i
seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Vedere i Dati tecnici per il tempo di
ricarica.
Batteria in carica.
Batteria carica.
Batteria difettosa.
Le informazioni contenute nella presente sezione
del manuale sono fornite in buona fede e si
ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna
garanzia implicita o esplicita. È responsabilità
dell’acquirente assicurarsi che le proprie attività
siano conformi alle normative in vigore.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
Batteria
Non esporre all’acqua.
Non sondare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
TIPO DI BATTERIA
I modelli DCN660 e DCN661 funzionano con un
gruppo batteria da 18 volt.
È possibile utilizzare i pacchi batteria DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 o DCB185.
Fare riferimento a Dati tecnici per ulteriori
informazioni.
Consigli per la conservazione
1.Il luogo di conservazione ideale deve essere
fresco e asciutto, lontano dalla luce solare
diretta e da sbalzi di temperatura eccessivi.
Per ottenere prestazioni e durata ottimali delle
batterie, conservarle a temperatura ambiente
quando non sono in uso.
86
Sostituire immediatamente i cavi difettosi.
Caricare esclusivamente a temperature
fra 4 °C e 40 °C.
Solo per uso interno.
Smaltire il pacco batteria con la dovuta
attenzione per l’ambiente.
Italiano
Caricare i pacchi batteria DeWALT
esclusivamente con i caricabatterie
designati da DeWALT. Il caricamento
di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un
caricabatteria DeWALT potrebbero
causare un'esplosione o comportare altre
situazioni di pericolo.
DESTINAZIONE D’USO
Non bruciare la batteria.
NON consentire ai bambini di entrare in contatto
con l'apparato. L’uso di questo utensile da parte di
persone inesperte deve avvenire sotto supervisione.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1Chiodatrice
1 Caricabatterie (solo modelli D2 o P2)
2 Gruppi batteria (solo modelli D2 o P2)
1 Cassetta di trasporto (solo modelli D2 o P2)
1 Manuale di istruzioni
NOTA I gruppi batteria, i caricabatterie e le cassette
di trasporto non sono inclusi nelle versioni N.
• Verificare eventuali danni all'apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (Fig. 1)
AVVERTENZA: Non modificare
mai l’utensile elettrico o le sue parti.
Potrebbero verificarsi danni o lesioni
personali.
A.Interruttore a grilletto
B.Scatto a contatto
C.Leva di rimozione dell'inceppamento
D.Leva di rilascio del blocco
E.Torce/indicatore di guasto
F.Gancio per cintura reversibile
G.Supporto della punta antimarchio
H.Elemento di spinta del chiodo
I.Caricatore
J.Interruttore selettore di modalità (solo modello
DCN660)
K.Rotellina di regolazione della profondità
L.Indicatore di profondità
M.Dispositivo di bloccaggio del grilletto
N.Punta antimarchio
O.Batteria
La chiodatrice per rifiniture 16 GA è stata progettata
per applicazioni professionali di chiodatura e
fissaggio di puntine da disegno.
NON utilizzare in presenza di acqua, liquidi
infiammabili o gas.
Queste chiodatrici per rifiniture 16 GA sono
elettroutensili professionali.
•Bambini e infermi. Questo apparecchio non è
destinato all’uso da parte di bambini o persone
inferme senza adeguata supervisione.
• Questo prodotto non è destinato all'uso da
parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte,
o prive di esperienza, conoscenza o abilità, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza
o istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio da
parte di una persona responsabile della loro
sicurezza. I bambini non devono mai essere
lasciati da soli con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che la tensione della batteria corrisponda
alla tensione sulla targhetta. Assicurarsi inoltre che la
tensione del caricabatterie corrisponda a quella della
presa elettrica.
Il caricabatterie DeWALT possiede
doppio isolamento secondo la normativa
EN60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile presso l'assistenza DeWALT.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Uso di una prolunga
Non utilizzare una prolunga se non è assolutamente
necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, idoneo alla potenza di ingresso del
P.Pulsante di rilascio batteria
87
Italiano
caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2; la lunghezza
massima è 30 m.
ed è soggetto a variazioni in base ai componenti
del prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Se si usa un mulinello, svolgere sempre
completamente il cavo.
Indicatore di batteria scarica (Fig. 1)
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: Per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’utensile e scollegare
la batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avviamento accidentale
può causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente
pacchi batteria e caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione del pacco
batteria dall'apparato (Fig. 2)
L'indicatore di batteria scarica è una funzione
integrata nella torcia a sinistra (E). Lampeggerà 4
volte per indicare che il gruppo batteria deve essere
ricaricato e l'apparato si spegnerà automaticamente.
Spegnere l'apparato ed estrarre il gruppo
batteria (O) per caricarlo non appena l'indicatore
lampeggia.
L'apparato rimane non operativo finché il gruppo
batteria a esso collegato è scarico.
Montaggio del gancio a nastro (Fig. 3)
NOTA Assicurarsi che il gruppo batteria (O) sia
completamente carico.
Il gancio per cintura può essere fissato su uno
dei lati dell'apparato oppure rimosso se non lo si
desidera.
PER INSERIRE LA BATTERIA NELL’IMPUGNATURA
DELL’UTENSILE
1.Inserire il gancio per cintura (F) nel foro di
montaggio sul lato dell'apparato.
1.Allineare il gruppo batteria (O) alle guide
all'interno del manico dell'apparato (Fig. 2).
2.Passare la vite (S) attraverso il gancio per
cintura e all'interno del foro di montaggio.
Serrare la vite.
2.Farlo scorrere nell'impugnatura finché il
pacco batteria non è saldamente posizionato
nell'apparato e assicurarsi che scatti in sede.
PER RIMUOVERE LA BATTERIA DALL’UTENSILE
1.Premere i pulsanti di sblocco (P) ed estrarre
con forza il gruppo batteria dal manico
dell'apparato.
2.Inserire la batteria nel caricabatterie come
descritto nella sezione relativa di questo
manuale.
PACCHI BATTERIA CON INDICATORE DEL LIVELLO DI
CARBURANTE (FIG. 2)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un
indicatore del livello di carburante costituito da
tre spie LED verdi che indicano il livello di carica
rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l'indicatore del livello di carica, premere
e tenere premuto il relativo pulsante (R). Una
combinazione di tre spie a LED verdi si illumina
per indicare il livello di carica residua. Se il livello di
carica nella batteria scende al di sotto del limite di
utilizzo, l’indicatore di carica non si illumina e sarà
necessario ricaricare la batteria.
NOTA L’indicatore di carica rappresenta unicamente
un’indicazione del livello di carica residua della
batteria. Non indica la funzionalità dell’utensile
88
Caricamento dell'apparato (Fig. 4)
1.Inserire gli elementi di fissaggio nella parte
posteriore del caricatore (I).
2.Tirare indietro l'elemento di spinta del
chiodo (H) finché l'inseguitore del chiodo non si
trova oltre i chiodi.
3.Rilasciare l'elemento di spinta.
SCARICAMENTO DELL'APPARATO
1.Impugnando l'apparato in posizione verticale,
premere la leva sull'elemento di spinta (H)
e consentire ai chiodi di scendere lungo il
caricatore oltre l'elemento di spinta.
2.Rimuovere i chiodi dal caricatore (I).
Regolazione della profondità di
inserimento (Fig. 1)
Utilizzando la rotella di regolazione della profondità
è possibile adattare la profondità di inserimento del
chiodo al tipo di elemento di fissaggio in uso.
1.Per inserire il chiodo meno in profondità, girare
la rotella di regolazione della profondità (K)
verso la parte posteriore dell'apparato. Fare
riferimento all'indicatore (L) per sapere in che
Italiano
punto della gamma disponibile è impostato
l'apparato.
2.Per inserire un chiodo più in profondità, girare la
rotella di regolazione della profondità (K) verso
la parte anteriore dell'apparato.
Selezione della modalità (Fig. 5)
SOLO MODELLO DCN660
Per selezionare la modalità di azionamento
sequenziale, far scorrere l'interruttore selettore di
modalità (J) verso l'icona con un chiodo ( ).
Per selezionare la modalità di azionamento a
percussione, far scorrere l'interruttore selettore di
modalità (J) verso l'icona con tre chiodi ( ).
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: Osservare sempre le
istruzioni per la sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: Per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’utensile e scollegare
la batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avviamento accidentale
può causare lesioni.
Dispositivo di bloccaggio del grilletto
(Fig. 6)
Questo apparato è dotato di un dispositivo di
bloccaggio del grilletto (M) che impedisce di sparare
un chiodo accidentalmente.
Per innestare il dispositivo di bloccaggio del grilletto,
spostare l'interruttore verso il basso.
Per rilasciare il dispositivo di bloccaggio del
grilletto (M), tirare l'interruttore verso l'alto.
AVVERTENZA: Assicurarsi che il
dispositivo di bloccaggio del grilletto (M)
sia innestato e che il gruppo batteria
sia rimosso prima di eseguire qualsiasi
regolazione o quando l'apparato non
deve essere utilizzato immediatamente.
Punta che non danneggia la
superficie (Fig. 1)
Posizionare la punta antimarchio (N) sullo scatto a
contatto (B) quando l'apparato viene utilizzato sul
legno.
Riporre la punta antimarchio sul supporto (G)
quando non in uso.
AVVERTENZA: Assicurarsi che il
dispositivo di bloccaggio del grilletto (M)
sia innestato e che il gruppo batteria sia
rimosso prima di installare o rimuovere la
punta antimarchio.
Torce (Fig. 1)
Questo apparato è munito di torce (E) situate su
ciascun lato. Le torce si illumineranno una volta
attivato il grilletto o rilasciato lo scatto a contatto. Le
luci si spengono automaticamente dopo 10 secondi
di non utilizzo. Le torce servono anche a segnalare
la batteria scarica e l'inceppamento dei chiodi.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento a Indicatore
di batteria scarica o Rimozione di un chiodo
inceppato.
AVVERTENZA: Le torce sono destinate
a illuminare la superficie di lavoro più
vicina; non utilizzarle come unica fonte
luminosa.
Corretto posizionamento delle mani
(Fig. 9)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
gravi lesioni personali, tenere SEMPRE
le mani nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, mantenere
SEMPRE una presa sicura per prevenire
reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sul manico principale.
Preparazione dell'apparato (Fig. 1)
1.Rimuovere il gruppo batteria e tutti i chiodi dal
caricatore.
2.Verificare che lo scatto a contatto (B) e
l’elemento di spinta del chiodo possano
muoversi liberamente.
3.Ricaricare i chiodi nel caricatore.
AVVERTENZA: Non utilizzare l'apparato
se lo scatto a contatto o l'elemento di
spinta del chiodo non possono muoversi
liberamente.
ATTENZIONE: MAI spruzzare o
introdurre in altro modo lubrificanti
o solventi per la pulizia all'interno
dell'apparato. la durata e le prestazioni
dell'apparecchio potrebbero esserne
seriamente compromesse.
89
Italiano
Attivazione dell'apparato (Fig. 1)
Il modello DCN660 può essere azionato utilizzando
una delle due modalità: modalità di azionamento
sequenziale o modalità di azionamento a
percussione.
Il modello DCN661 funziona solamente nella
modalità sequenziale.
MODALITÀ DI AZIONAMENTO SEQUENZIALE (
)
evitare l’azionamento accidentale quando
l'apparato non è in uso.
Rimozione di un blocco o di un
chiodo inceppato (Fig. 1, 7, 8)
Se un chiodo si inceppa nel piede del cilindro
o l'apparato si blocca, la torcia a destra (E)
lampeggerà continuamente.
La modalità di azionamento sequenziale viene
utilizzata per chiodature intermittenti quando sono
richiesti posizionamenti estremamente accurati.
1.Utilizzare l'interruttore selettore di modalità (J),
selezionare la modalità di azionamento
sequenziale (solo modello DCN660).
2.Rilasciare il dispositivo di bloccaggio del
grilletto (M).
3.Spingere lo scatto a contatto (B) contro la
superficie di lavoro.
4.Tirare l'interruttore di azionamento (A) per
azionare l'apparato.
5.Rilasciare il grilletto e rimuovere lo scatto a
contatto dal pezzo.
6.Ripetere i passaggi 3 - 5 per sparare i chiodi
successivi.
MODALITÀ A PERCUSSIONE (
SOLO MODELLO DCN660
)
1.Inserire il dispositivo di bloccaggio del
grilletto (M).
2.Rimuovere il gruppo batteria (O) e tutti i chiodi
dal caricatore.
3.Rilasciare la leva di rimozione
dell'inceppamento (C) nella parte superiore
del piede del cilindro e aprire lo sportello di
ispezione.
4.Rimuovere il chiodo inceppato, usando delle
pinze se necessario. Se non è visibile alcun
chiodo inceppato, è possibile che l'apparato si
sia bloccato.
5.Se necessario, azionare la leva di rilascio del
blocco (D) per riportare la lama motrice.
La modalità di azione ad urto è usata per
l’inchiodatura rapida su superfici piatte e fisse.
6.Chiudere lo sportello di ispezione e inserire il
perno di blocco sotto i due bracci (Q) del piede
del cilindro. Abbassare e bloccare la leva di
rimozione dell'inceppamento.
1.Utilizzare l'interruttore selettore di modalità (J)
per selezionare la modalità di azionamento a
percussione.
e i chiodi si inceppano frequentemente nel piede
S
del cilindro, far riparare l'apparato in un centro di
assistenza DeWALT autorizzato.
2.Rilasciare il dispositivo di bloccaggio del
grilletto (M).
MANUTENZIONE
3.Per inserire un solo chiodo, azionare l'apparato
come descritto per l'azionamento sequenziale:
Questo apparato DeWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Prestazioni sempre soddisfacenti dipendono da
una cura appropriata e da una pulizia regolare
dell’utensile.
a.Spingere lo scatto a contatto (B) contro la
superficie di lavoro.
b.Tirare l'interruttore di azionamento (A) per
azionare l'apparato.
4.Per inserire diversi chiodi, premere e mantenere
premuto l'interruttore di azionamento (A),
quindi spingere ripetutamente lo scatto a
contatto (B) contro la superficie del pezzo.
Ogni volta che si preme lo scatto a contatto (B)
contemporaneamente al grilletto (A) viene
sparato un chiodo.
90
AVVERTENZA: non tenere il grilletto
premuto quando l'utensile non è in uso.
Mantenere il dispositivo di bloccaggio
del grilletto (M) in posizione di blocco per
AVVERTENZA: Per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’utensile e scollegare
la batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avviamento accidentale
può causare lesioni.
Il caricabatterie e la batteria non sono riparabili.
Italiano
Soluzione dei problemi
Lubrificazione
L’utensile elettrico non richiede alcuna lubrificazione
supplementare.
Se l’elettroutensile non dovesse funzionare
correttamente, seguire le istruzioni riportate di
seguito. Se il problema persiste, contattare l'agente
di riparazione locale.
L'apparato non funziona.
Le torce non si accendono.
Controllare che il dispositivo di bloccaggio del
grilletto non sia inserito.
Pulizia
AVVERTENZA: Aspirare la sporcizia e la
polvere dall’alloggiamento principale con
aria secca, in quanto spesso lo sporco si
accumula dentro e intorno alle aperture
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: Non usare mai solventi
o altri prodotti chimici aggressivi per
pulire le parti non metalliche dell’utensile.
Certe sostanze possono danneggiare
gravemente i materiali che costituiscono
tali parti. Utilizzare solamente un
panno inumidito con acqua e sapone
neutro. Evitare la penetrazione di liquidi
nell’utensile e non immergere alcuna
parte dell’utensile in un liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIE
AVVERTENZA: Rischio di scossa
elettrica. Scollegare il caricabatterie dalla
presa CA prima della pulizia. È possibile
rimuovere la sporcizia e il grasso
all’esterno del caricabatterie utilizzando
un panno o una spazzola morbida non
metallica. Non utilizzare acqua o soluzioni
detergenti.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: su questo apparato
sono stati collaudati soltanto gli accessori
offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo di
accessori diversi con questo apparato
potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di infortuni, con questo prodotto
devono essere utilizzati esclusivamente gli
accessori raccomandati DeWALT.
Consultare il rivenditore per ulteriori informazioni
sugli accessori idonei.
• Controllare il livello della batteria (vedere la
sezione Gruppi batteria con indicatore del livello
di carica in questo manuale).
• Rimuovere il gruppo batteria, attendere almeno
5 secondi, quindi inserirlo nuovamente.
Le torce sono accese ma il motore non
funziona.
• Assicurarsi che sia lo scatto a contatto sia il
grilletto siano rilasciati, quindi azionare solo lo
scatto a contatto.
• Controllare l'interruttore selettore di modalità
(solo modello DCN660)
• Controllare il livello della batteria (vedere le
sezioni Gruppi batteria con indicatore del livello
di carica e Indicatore di batteria scarica in
questo manuale).
Le torce sono accese, il motore funziona,
l'apparato non inserisce gli elementi di
fissaggio.
• Controllare l'interruttore selettore di modalità
(solo modello DCN660)
• Controllare che nel caricatore siano caricati gli
elementi di fissaggio del tipo corretto e che
l'elemento di spinta li stia spingendo.
• Controllare che le spie luminose non presentino
guasti; se necessario, sostituire la batteria o
rimuovere un inceppamento (vedere le sezioni
Indicatore di batteria scarica e Rimozione di
un blocco o di un chiodo inceppato in questo
manuale).
• Controllare che il movimento dello scatto a
contatto e dell'elemento di spinta del chiodo
avvenga liberamente (vedere la sezione
Preparazione dell'apparato in questo manuale).
NOTA La leva di rilascio del blocco deve
essere utilizzata per reimpostare il meccanismo.
Potrebbe inoltre essere necessario azionare
il dispositivo di bloccaggio del grilletto per
reimpostare il controllo elettronico. Questi
requisiti sono indicati dall'apparato, utilizzando
le torce.
91
Italiano
Le torce sono accese, il motore funziona,
l'apparato non inserisce completamente gli
elementi di fissaggio.
• Regolare la profondità di inserimento (vedere
la sezione Regolazione della profondità di
inserimento in questo manuale).
• Cambiare la modalità dell'apparato a
sequenziale, se non si trova già in tale modalità.
• Scegliere la lunghezza e il materiale appropriati
dell'elemento di fissaggio.
• Controllare il livello della batteria (vedere le
sezioni Gruppi batteria con indicatore del livello
di carica e Indicatore di batteria scarica in
questo manuale).
• Pulire il piede del cilindro con aria compressa.
Non utilizzare lubrificanti.
• Pulire il caricatore con aria compressa.
• Il gruppo lame motrici potrebbe essere
danneggiato o usurato. Contattare l'agente di
riparazione locale se i passaggi precedenti non
risolvono il problema.
NOTA La leva di rilascio del blocco deve
essere utilizzata per reimpostare il meccanismo.
Potrebbe inoltre essere necessario azionare
il dispositivo di bloccaggio del grilletto per
reimpostare il controllo elettronico. Questi
requisiti sono indicati dall'apparato, utilizzando
le torce.
Inceppamento di elementi di fissaggio
nell'apparato.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DeWALT deve essere sostituito o non
è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento con i
rifiuti domestici. Effettuare una raccolta differenziata
del prodotto.
La raccolta differenziata di prodotti e
imballaggi usati consente il riciclaggio
dei materiali e il loro riutilizzo. Il riutilizzo
dei materiali riciclati aiuta a prevenire
l’inquinamento ambientale e riduce la
domanda di materie prime.
È possibile che le normative locali prevedano la
raccolta differenziata di prodotti elettrici domestici
presso siti municipali o presso il rivenditore dove è
stato acquistato un nuovo prodotto.
DeWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
propri prodotti alla fine della loro vita utile. Per
sfruttare questo servizio, restituire il prodotto a
qualsiasi agente di riparazione autorizzato che lo
ritirerà per conto del cliente.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DeWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. In
alternativa, è possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DeWALT e tutti i dettagli relativi
alla nostra assistenza post-vendita sul sito Internet:
www.2helpU.com.
Controllare che nel caricatore siano correttamente
caricati gli elementi di fissaggio del tipo corretto
e che l'elemento di spinta li stia spingendo.
• Scegliere la lunghezza e il materiale appropriati
dell'elemento di fissaggio.
• Pulire il piede del cilindro (vedere la sezione
Rimozione di un blocco o di un chiodo
inceppato in questo manuale).
• Pulire il caricatore con aria compressa.
• Il gruppo lame motrici potrebbe essere
danneggiato o usurato. Contattare l'agente di
riparazione locale se i passaggi precedenti non
risolvono il problema.
NOTA La leva di rilascio del blocco deve
essere utilizzata per reimpostare il meccanismo.
Potrebbe inoltre essere necessario azionare
il dispositivo di bloccaggio del grilletto per
reimpostare il controllo elettronico. Questi
requisiti sono indicati dall'apparato, utilizzando
le torce.
92
Batteria ricaricabile
Questa batteria di lunga durata deve essere
ricaricata quando non riesce a produrre energia
sufficiente per lavorazioni che prima venivano svolte
con facilità. Al termine della durata di servizio,
smaltirla con la dovuta cura per l’ambiente.
• Far scaricare completamente la batteria, quindi
rimuoverla dall’apparato.
• Le celle agli ioni di litio sono riciclabili.
Consegnarle al rivenditore o a un centro di
riciclaggio di zona. Le batterie raccolte verranno
riciclate o smaltite in modo corretto.
Nederlands
18V XR 16 GA AFWERKINGSTACKER
DCN660, DCN661
Gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor DeWALT-gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie
maken DeWALT een van de betrouwbaarste partners van gebruikers van elektrisch gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Type accu
Werkingsstand
Magazijnhoek
Spijkers
lengte
DCN660
18
1
Li-ion
Sequentieel/Snelvuur
20˚
DCN661
18
1
Li-ion
Sequentieel
20˚
mm
32-63
32-63
mm
1.6
1.6
VDC
schachtdiameter
hoek
20˚
20˚
kg
J
2,4
48
2,4
48
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
81
81
LWA(geluidsvermogenniveau)
dB(A)
92
92
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
dB(A)
3
3
Waarde trillingsemissie ah =
Onzekerheid K =
m/s²
m/s²
2.5
1,5
2.5
1,5
Gewicht (zonder accu)
Aandrijfenergie
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triaxiale-vectorsom) volgens EN60745-2-16:
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap.
Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel
met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen
gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
93
Nederlands
Accu
Type accu
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accu
Type accu
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accu
Type accu
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accu
Type accu
Spanning
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-ion
14,4
4,0
0,54
VDC
Ah
kg
DCB143
Li-ion
14,4
2,0
0,30
DCB144
Li-ion
14,4
5,0
0,52
DCB145
Li-ion
14,4
1,3
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-ion
18
2,0
0,40
DCB184/B
Li-ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-ion
18
1,3
0,35
Lader
Voedingsspanning
VAC
Type accu
Laadtijd bij benadering min
van accu's
Gewicht
kg
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Lader
DCB107
Voedingsspanning
VAC
230
Type accu
10,8/14,4/18 Li-ion
Laadtijd bij benadering min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
van accu's
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Gewicht
kg
0,29
Lader
Voedingsspanning
Type accu
Laadtijd bij benadering
van accu's
Gewicht
94
VAC
min
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
Lader
Voedingsspanning
VAC
Type accu
Laadtijd bij benadering min
van accu's
Gewicht
kg
Lader
Voedingsspanning
VAC
Type accu
Laadtijd bij benadering min
van accu's
Gewicht
Zekeringen:
Europa
kg
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0.5
Gereedschap van
230 V
10 A, stroomvoorziening
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor elk signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let op
deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar
aan dat, indien dit niet wordt voorkomen,
leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, als het niet wordt
voorkomen, misschien leidt tot licht of
gematigd letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling aan
waarbij zich een persoonlijk letsel zal
voordoen maar die, als deze niet wordt
voorkomen kan leiden tot materiële
schade.
Hiermee wordt het risico van een
elektrische schok aangeduid.
Wijst op brandgevaar.
Nederlands
EG-verklaring van overeenstemming
MACHINERIERICHTLIJN
18V XR 16 GA AFWERKINGSTACKER
DCN660, DCN661
DeWALT verklaart dat de producten die worden
beschreven onder Technische gegevens voldoen
aan: 2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-16:2010.
Deze producten voldoen tevens aan richtlijn
2004/108/EG (tot 19/04/2016) 2014/30/EU (vanaf
20/04/2016) en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DeWALT via het volgende
adres of kijk op de achterzijde van de handleiding.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
24.07.2015
WAARSCHUWING: Verminder
het risico op letsel, lees de
instructiehandleiding.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen
en alle instructies. Wanneer de
waarschuwingen en voorschriften niet
in acht worden genomen, kan dit een
elektrische schok, brand en/of ernstig
letsel tot gevolg hebben.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ZODAT U DEZE LATER OOK NOG KUNT RAADPLEGEN
De term 'elektrisch gereedschap' in de onderstaande
vermelde waarschuwingen verwijst naar uw
(met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrisch gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGE WERKOMGEVING
a) Houd uw werkomgeving schoon en
opgeruimd. Een rommelige of slecht
verlichte werkomgeving kan tot ongevallen
leiden.
b) Bedien elektrisch gereedschap niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid
van ontvlambare vloeistoffen, gassen of
stof. Elektrische gereedschap veroorzaakt
vonken die het stof of de dampen kunnen
doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op een
afstand wanneer u elektrisch gereedschap
bedient. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u
de controle over het apparaat verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen.
De stekker mag in geen geval
worden omgebouwd. Gebruik geen
adapterstekkers in combinatie met
geaarde gereedschappen. Nietomgebouwde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlakken zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok
wanneer uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden. Het
binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een
elektrische schok.
d) Behandel het snoer voorzichtig. Gebruik
het snoer nooit om het elektrische
gereedschap te dragen of te trekken, of
de stekker uit het stopcontact te halen.
Houd het snoer uit de buurt van warmte,
olie, scherpe randen of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of
snoeren die in de war zijn geraakt, verhogen
het risico op een elektrische schok.
e) Als u elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, dient u een verlengsnoer
te gebruiken dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van elektrisch
gereedschap op een vochtige
locatie onvermijdelijk is, dient u een
stroomvoorziening te gebruiken die
beveiligd is met een aardlekschakelaar.
Met een aardlekschakelaar wordt het risico
van een elektrische schok verkleind.
95
Nederlands
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik
uw gezond verstand wanneer u
elektrisch gereedschap bedient. Gebruik
elektrisch gereedschap niet wanneer u
moe bent of onder invloed van drugs,
alcohol of medicijnen. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig
persoonlijk letsel.
b) Draag persoonlijke
beschermingsmiddelen. Draag altijd
een veiligheidsbril. Het dragen van een
persoonlijke beschermende uitrusting zoals
een stofmasker, slipvaste werkschoenen,
een veiligheidshelm of gehoorbescherming,
afhankelijk van de aard en het gebruik van
het elektrische gereedschap, vermindert het
risico van verwondingen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de off-stand
(uit) staat voordat u het gereedschap
aansluit op de stroombron en/of accu,
het oppakt of draagt. Het dragen van
elektrisch gereedschap met uw vinger op de
schakelaar of het aanzetten van elektrisch
gereedschap waarvan de schakelaar aan
staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten, kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Reik niet te ver. Zorg er altijd voor dat
u stevig staat en in evenwicht blijft. Dit
zorgt voor betere controle van het elektrisch
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loshangende kleding of sieraden. Houd
haren, kleding en handschoenen uit de
buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, sieraden en lange haren kunnen door
bewegende delen worden meegenomen.
g) Als er in hulpmiddelen worden
voorzien voor het aansluiten van
stofverwijdering- of verzamelapparatuur,
zorg er dan voor dat deze correct worden
aangesloten en gebruikt. Het gebruik van
stofopvangvoorzieningen beperkt het gevaar
door stof.
4) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het elektrisch gereedschap niet.
Gebruik voor uw toepassing het daarvoor
bestemde elektrische gereedschap. Met
96
b)
c)
d)
e)
f)
g)
het geschikte elektrische gereedschap werkt
u beter en veiliger binnen het aangegeven
capaciteitsbereik.
Gebruik het elektrisch gereedschap niet
als de schakelaar het apparaat niet aan en
uit kan zetten. Elektrisch gereedschap dat
niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is
gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt of het elektrische
gereedschap opbergt. Met deze
voorzorgsmaatregel voorkomt u onbedoeld
starten van het gereedschap.
Berg elektrisch gereedschap dat niet
wordt gebruikt op buiten het bereik
van kinderen en laat geen personen
die onbekend zijn met het elektrisch
gereedschap of deze instructies het
gereedschap bedienen. Elektrisch
gereedschap is gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
Onderhoud elektrisch gereedschap.
Controleer op verkeerde uitlijning of het
grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Laat beschadigde delen repareren
voordat u het gereedschap gebruikt. Veel
ongevallen worden veroorzaakt door slecht
onderhouden elektrisch gereedschap.
Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschap met scherpe snijdranden
loopt minder snel vast en is gemakkelijker te
beheersen.
Gebruik het elektrisch gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen,
etc. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt met
de werkomstandigheden en de uit te
voeren werkzaamheden. Gebruik van het
elektrisch gereedschap voor werkzaamheden
die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ACCUGEREEDSCHAP
a) Laad de accu alleen op met de lader die
wordt opgegeven door de fabrikant. Een
lader die geschikt is voor een bepaald type
accu, kan brandgevaar opleveren wanneer
deze in combinatie met andere accu's wordt
gebruikt.
b) Gebruik elektrisch gereedschap alleen
met de speciaal aangeduide accu. Het
Nederlands
gebruik van andere accu's kan gevaar voor
letsel en brand opleveren.
c) Houd de accu, wanneer u deze niet
gebruikt, weg bij andere metalen objecten
zoals paperclips, munten, sleutels,
spijkers, schroeven of andere kleine
metalen voorwerpen die een verbinding
tot stand kunnen brengen tussen de ene
pool en de andere. Als kortsluiting tussen
de polen van de accu's wordt gemaakt,
kunnen brandwonden of brand worden
veroorzaakt.
d) Onder extreme omstandigheden kan er
vloeistof uit de batterij spuiten. Vermijd
contact hiermee. Indien onbedoeld
contact plaatsvindt, spoelt u met water.
Als vloeistof in aanraking komt met ogen,
raadpleegt u bovendien uw huisarts.
Vloeistof die uit de accu spuit, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Laat uw gereedschap onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend
identieke vervangende onderdelen
gebruikt. Daarmee wordt de veiligheid van
het gereedschap gewaarborgd.
Veiligheidsvoorschriften voor
afwerkingstackers
•Ga er altijd vanuit dat het gereedschap
bevestigingsmateriaal bevat. Wanneer
onzorgvuldig met de tacker wordt omgegaan,
kan dat dat tot gevolg hebben dat er
onverwacht nieten/spijkers worden afgeschoten
en dat er daardoor persoonlijk letsel ontstaat.
•Richt het gereedschap niet op uzelf of op
iemand in de buurt. Door onverwacht gebruik
van de schakelaar wordt bevestigingsmateriaal
afgeschoten dat lichamelijk letsel veroorzaakt.
•Zet het gereedschap niet aan voordat u het
stevig tegen het werkstuk hebt geplaatst.
Als het gereedschap geen contact maakt met
het werkstuk, kan het bevestigingsmateriaal
wegschieten.
•Koppel het gereedschap los van de
stroombron als er bevestigingsmateriaal is
vastgelopen in het gereedschap. Wanneer u
nieten/spijkers die vastzitten, losmaakt, kan de
tacker onbedoeld in werking treden als de accu
nog in het gereedschap zit.
•Gebruik deze tacker niet voor het
vastzetten van elektrische kabels. Het
gereedschap is niet ontworpen voor installatie
van elektriciteitskabels en kan de isolatie van de
elektriciteitskabels beschadigen wat elektrische
schokken of brand tot gevolg kan hebben.
• Draag altijd een veiligheidsbril.
• Draag altijd oorbescherming.
• Gebruik alleen spijkers van het soort dat
aangegeven staat in de handleiding.
• Gebruik geen stellingen om het gereedschap te
bevestigen aan een steunpunt.
• Geen enkel onderdeel van de tacker, zoals het
contactmechanisme, mag uit elkaar gehaald of
geblokkeerd worden.
• Controleer vóór elk gebruik of het veiligheidsen triggermechanisme juist werken en of alle
bouten en moeren vastzitten.
• Gebruik het gereedschap niet als een hamer.
• Gebruik de DCN660 of DCN661 niet
– wanneer u bijvoorbeeld, dakspanten, enz.
verplaatst van de ene rijlocatie naar een
andere, waarbij u stellingmateriaal, trappen,
ladders of een op een ladder gelijkende
constructie gebruikt;
– wanneer u dozen of kratten sluit;
– bij het monteren van
transportveiligheidssystemen, bijv., op
voertuigen, wagons, enz.
Zie voor vrijstellingen voor deze bepalingen
de in uw land geldende voorschriften voor de
werklocatie.
• Controleer altijd de ter plaatse geldende
voorschriften voor de werkplek.
• Richt nooit een tacker naar uzelf of andere
personen.
• Tijdens gebruik, houdt u het gereedschap vast
zodat u geen letsel aan het hoofd of lichaam
kunt oplopen in geval van een mogelijke
terugslag veroorzaakt door een onderbreking in
de stroomtoevoer of harde zones binnenin het
werkstuk.
• Activeer de tacker nooit in een open ruimte.
• Draag het gereedschap in het werkgebied naar
de werkplek met behulp van één handvat, en
nooit met een geactiveerde schakelaar.
• Beoordeel de omstandigheden in het
werkgebied. Spijkers kunnen dunne
werkstukken doorboren of van hoeken en
kanten van het werkstuk afglijden, en aldus
mensen aan risico’s blootstellen.
• Sla geen spijkers dicht bij de rand van het
werkstuk.
• Sla geen spijkers bovenop andere spijkers.
97
Nederlands
Restrisico's
Ook al worden de relevante veiligheidsvoorschriften
en de veiligheidsvoorzieningen toegepast, bepaalde
risico’s kunnen niet worden vermeden. Dit zijn:
–Gehoorbeschadiging.
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op brandwonden omdat accessoires
tijdens het gebruik heet worden.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de veiligheid
en voor de bediening van geschikte acculaders
(raadpleeg Technische gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar op
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: We bevelen aan
om een differentieelschakelaar met een
uitschakelstroom van 30 mA of lager te
gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu's op
van het merk DeWALT. Andere typen
accu’s zouden uit elkaar kunnen springen
en persoonlijk letsel en schade kunnen
veroorzaken.
Gebruik het gereedschap niet op stellingen
of ladders.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat ze niet met het apparaat
kunnen spelen.
Lengte van de spijkers.
OPMERKING: Onder bepaalde
omstandigheden, wanneer de stekker
van de lader in het stopcontact zit,
kunnen de niet-afgedekte laadcontacten
binnenin de lader door materiaal of een
voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar
niet uitsluitend, staalwol, aluminiumfolie
of een opeenhoping van metaalachtige
deeltjes, kunnen beter bij de holtes van
de lader worden weggehouden. Trek
altijd de stekker uit het stopcontact
wanneer er geen accu in de lader zit.
Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
reinigen.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markeringen op het gereedschap
Op het apparaat worden de volgende
pictogrammen weergegeven:
Lees vóór gebruik de instructiehandleiding.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Dikte van de spijkers.
Laadcapaciteit.
Spanning van gereedschap.
Magazijnhoek: 20˚.
Zichtbare straling. Staar niet in het licht.
POSITIE VAN DE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, is in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2015 XX XX
Jaar van fabricage
• Probeer de accu NIET op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu's van DeWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
98
Nederlands
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico op
beschadiging van het snoer en van de stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover kan
struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning
kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er
werkelijk niet anders kan. Gebruik van een
ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Plaats niet iets boven op een lader en plaats
de lader niet op een zacht oppervlak omdat
hierdoor de ventilatiesleuven kunnen worden
geblokkeerd en de lader binnenin veel te
heet wordt. Plaats de lader niet in de buurt van
een warmtebron. De lader wordt geventileerd
door sleuven boven en onder in de behuizing.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker - laat deze
onmiddellijk vervangen.
•Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico op
een elektrische schok. Het risico is niet minder
wanneer u de accu verwijdert.
• Probeer NOOIT twee laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de standaard
230V-stroomvoorziening van een woning.
Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de
voertuiglader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De DCB105, DCB112, DCB113 en DCB115 laders
zijn geschikt voor 10,8 V, 14,4 V en 18 V Li-ion XR
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 en DCB185) accu’s.
DeWALT-laders hoeven niet te worden afgesteld
en zijn zo ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het
gebruik zijn.
Laadprocedure (Afb. 2)
1.Steek de lader in een geschikt stopcontact
voordat u de accu insteekt.
2.Plaats de accu (O) in de lader. Het rode lampje
(opladen) knippert voortdurend en dat duidt
erop dat het laadproces is gestart.
3.Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven
door het rode lampje dat constant AAN blijft.
De accu is nu volledig opgeladen en kan
worden gebruikt of in de acculader blijven
zitten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Li-ion-accu's garanderen door de
accu's volledig op te laden voordat u deze voor het
eerst in gebruik neemt.
Laadproces
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de
laadstatus van de accu.
Laadindicaties: DCB105
wordt opgeladen
geheel opgeladen
hot/cold pack delay (vertraging hete/
koude accu)
vervang de accu
Laadindicators: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
wordt opgeladen
geheel opgeladen
hot/cold pack delay
(vertraging hete/koude
accu)*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Het
rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook
een geel indicatielampje wanneer de functie
actief is. Wanneer de accu een geschikte
temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
99
Nederlands
De geschikte lader(s) laadt/laden geen kapotte
accu op. Het lampje zal niet of onregelmatig gaan
branden en de lader geeft daarmee aan dat de accu
kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets
mis is met de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de
lader en de accu dan testen door een geautoriseerd
servicecentrum.
HOT/COLD PACK DELAY (VERTRAGING HETE/KOUDE ACCU)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te
warm of te koud is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold
Delay gestart en wordt het laden uitgesteld tot de
accu een geschikte temperatuur heeft bereikt. De
lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale
levensduur van de accu.
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Laad de accu's alleen op in DeWALT-laders.
•NIET nat spatten of onderdompelen in water of
andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ˚C (105 °F) of meer kan bereiken
(bijvoorbeeld in een schuurtje of een
metalen loods in de zomer).
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu is
gescheurd of beschadigd, zet de accu
dan niet in de lader. Klem een accu niet
vast, laat een accu niet vallen, beschadig
een accu niet. Gebruik een accu of lader
waar hard op is geslagen, die is gevallen,
waar overheen is gereden of die op
welke manier dan ook is beschadigd (dat
wil zeggen, doorboord met een spijker,
geraakt met een hamer, vertrapt) niet.
Een elektrische schok of elektrocutie
kan het gevolg zijn. Breng beschadigde
accu’s terug naar het servicecentrum
zodat ze kunnen worden gerecycled.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap wanneer het niet in
gebruik is, op zijn zijkant op een
stabiel oppervlak waar het niet
kan vallen of omvallen. Bepaald
gereedschap met grote accu’s kan
rechtop staan op de accu maar kan
gemakkelijk worden omgegooid.
Een koude accu zal half zo snel opladen als een
warme accu. De accu zal minder snel opladen
gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op
maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de
accu warmer wordt.
UITSLUITEND LITHIUM-ION-ACCU'S
XR Li-ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden,
als het elektronisch beschermingssysteem actief
wordt. Als dit gebeurt, zet u de Li-ion-accu op de
lader, totdat deze volledig geladen is.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Wanneer u vervangende accu's bestelt, is het
belangrijk dat u het catalogusnummer en de
spanning opgeeft.
Als u de accu uit de verpakking haalt, is hij
niet geheel opgeladen. Lees onderstaande
veiligheidsinstructies voordat u de accu en
lader gebruikt. Volg vervolgens de beschreven
laadprocedures.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op of gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst
in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Modificeer de accu op
geen enkele manier als deze niet past in een
lader die niet geschikt is, omdat de accu kan
100
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM-ION
(LI-ION)
• Gooi de accu niet in vuur, zelfs al is deze
ernstig beschadigd of volledig versleten. De
accu kan ontploffen in vuur. Er ontstaan giftige
dampen en materialen wanneer lithium-ionaccu's worden verbrand.
• Als de inhoud van de accu in contact
komt met de huid, was het gebied dan
onmiddellijk met een milde zeepoplossing
en water. Als accuvloeistof in de ogen
terechtkomt, spoel dan met water met het
oog open gedurende 15 minuten of tot de
irritatie ophoudt. Als medische zorg nodig is,
is het goed te weten dat de accu-elektrolyt
bestaat uit vloeibare organische carbonaten en
lithiumzouten.
Nederlands
• De inhoud van de geopende accu kan
irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zorg
voor frisse lucht. Roep medische hulp in als de
symptomen aanhouden.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontbranden bij blootstelling aan vonken
of open vuur.
Vervoer
DeWALT-accu's voldoen aan alle van toepassing
zijn verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald
door de bedrijfstak en door wettelijke normen,
zoals Aanbevelingen voor het Transport van
Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International
Air Transport Association (IATA) , Voorschriften
Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen
(IMDG) en de Europese Overeenkomst Betreffende
het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion-cellen en -accu’s
zijn getest in overeenstemming met Hoofdstuk
38.3 van de Aanbevelingen voor het Transport van
Gevaarlijke Goederen Handleiding van Testen en
Criteria.
In de meeste gevallen zal de verzending van een
DeWALT-accu vrijgesteld zijn van de classificatie als
volledig voorgeschreven Gevaarlijk Materiaal van
Klasse 9. Over het algemeen zijn de twee gevallen
die verzending Klasse 9 vragen:
1.Verzending door de lucht van meer dan
twee DeWALT lithium-ion-accu's wanneer
de verpakking alleen accu' bevat (geen
gereedschap) en
2.Een verzending die een lithium-ion-accu bevat
die een energieclassificering van meer dan 100
W/uur (Wh) heeft. Op alle lithium-ion-accu's
staat de W/Uur-classificering vermeld.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een
vrijstelling te hebben of volledig voorgeschreven,
het is de verantwoordelijkheid van de verzender om
de meest recente voorschriften voor verpakking,
labeling/markering en vereisten ten aanzien van
documentatie door te nemen.
Tijdens het transport kunnen accu’s mogelijk vlam
vatten als de aansluitingen van de accu onbedoeld
in aanraking komen met geleidende materialen.
Controleer dat tijdens het transport de aansluitingen
van de accu afgeschermd zijn en goed geïsoleerd
zijn van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding
wordt verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen
en wordt geacht nauwkeurig te zijn op het moment
dat het document werd opgesteld. Er wordt echter
geen, impliciete of expliciete, garantie gegeven. Het
is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te
zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
Accu
TYPE ACCU
De DCN660 en de DCN661 werken op een
18V-accu.
De DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
of DCB185 accu’s kunnen worden gebruikt.
Raadpleeg de Technische gegevens voor meer
informatie.
Aanbevelingen voor opslag
1.De beste opslagplaats is een koele en droge
plaats - weg van direct zonlicht en overmatige
warmte of kou. Voor een optimaal vermogen en
levensduur van de accu, bergt u de accu op in
een ruimte op kamertemperatuur wanneer niet
in gebruik.
2.Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
Labels op lader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding
worden gebruikt, kunnen de volgende
pictogrammen op de labels op de lader en op de
accu staan:
Lees vóór gebruik de
instructiehandleiding.
Zie Technische gegevens voor de
laadduur.
Accu bezig met opladen.
Accu opgeladen.
Accu defect.
hot/cold pack delay (vertraging hete/
koude accu).
101
Nederlands
Voer geen testen op geleidende
voorwerpen uit.
A.Aan/uit-schakelaar
B.Contactmechanisme
C.Deblokkeringshendel
Laad geen beschadigde accu's op.
D.Vrijgavehendel bij vastlopen
E.Werklampen/storingsindicator
Stel niet bloot aan water.
Laat een defect snoer onmiddellijk
vervangen.
Laad alleen op tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
F.Omkeerbare riemhaak
G.Niet-krassende tiphouder
H.Spijkeraanduwer
I.Magazijn
J.Werkstand-keuzeschakelaar (alleen DCN660)
K.Afstelwiel voor de diepte
Alleen voor gebruik binnenshuis.
L.Diepte-indicator
M.Vergrendeling voor aan/uit-schakelaar
Gooi de accu op een milieuvriendelijke
manier weg.
N.Niet-krassende tip
Laad DeWALT-accu's alleen op met de
aangewezen DeWALT-laders. Wanneer
u andere accu’s dan de aangewezen
DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten
of kan dit leiden tot andere gevaarlijke
situaties.
P.Ontgrendelingsknop accu
Gooi de accu niet in het vuur.
Deze 16 GA afwerkingstackers zijn professioneel
elektrisch gereedschap.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Tacker
1 Lader (alleen D2- of P2-modellen)
2 Accu's (alleen D2- of P2-modellen)
1 Gereedschapskoffer (alleen D2- of P2-modellen)
1Handleiding
OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen
accu's, laders en gereedschapskoffers geleverd.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (Afb. 1)
102
WAARSCHUWING: Breng geen
wijzigingen aan in het elektrisch
gereedschap of een onderdeel ervan. Dit
kan schade of persoonlijk letsel tot gevolg
hebben.
O.Accu
BEOOGD GEBRUIK
Uw 16 GA afwerkingstacker is ontworpen voor
professionele nagel- en spijkertoepassingen.
NIET gebruiken bij natte omstandigheden of in
de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
LAAT KINDEREN NIET in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
•Jonge kinderen en personen met een
zwakke gezondheid. Dit apparaat is niet
bedoeld voor gebruik door jonge kinderen en
personen met een zwakke gezondheid, zonder
toezicht.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder kinderen) die
verminderde fysieke, zintuiglijke of psychische
mogelijkheden hebben; wanneer sprake is van
gebrek aan ervaring, kennis of vaardigheden is
gebruik alleen toegestaan onder toezicht van
een persoon die verantwoordelijk is voor de
veiligheid van gebruikers. Laat nooit kinderen
alleen met dit product.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage
van de accu overeenkomt met de voltage op
het typeplaatje. Let er ook op dat het voltage
van uw lader overeenkomt met dat van uw
netstroomvoorziening.
Nederlands
Uw DeWALT-lader is dubbel-geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335; er is
bijgevolg geen aardedraad nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DeWALT-servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik geen verlengsnoer, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor het
ingangsvermogen van uw lader (zie Technische
gegevens). De minimumafmeting van de geleider is
1 mm2; de maximumlengte is 30 m.
Rol het snoer altijd volledig af als u een haspel
gebruikt.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Beperk het
gevaar op ernstig persoonlijk
letsel tot een minimum: zet het
gereedschap uit en neem de accu
uit, voordat u een aanpassing
uitvoert of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer de machine per ongeluk wordt
gestart, kan dat leiden tot letsel.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DeWALT-accu's en -laders.
De accu in het gereedschap
plaatsen/uit het gereedschap halen
(Afb. 2)
OPMERKING: Controleer dat uw accu (O) volledig
is opgeladen.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
INSTALLEREN
1.Lijn de accu (O) uit met de rails in de handgreep
van het gereedschap (Afb. 2).
2.Schuif de accu in de handgreep totdat de accu
stevig vastzit in het gereedschap en controleer
dat de accu niet los raakt.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN
1.Druk op de accu-vrijgaveknoppen (P) en trek
de accu stevig uit de handgreep van het
gereedschap.
2.Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van deze handleiding.
ACCU’S MET VERMOGENSMETER (AFB. 2)
Er zijn DeWALT-accu's met een vermogensmeter
en deze bestaat uit drie groene ledlampjes die een
aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft.
U kunt de vermogensmeter activeren door de
knop (R) van de vermogensmeter ingedrukt te
houden. Een combinatie van de drie groene
ledlampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu
nog heeft. Wanneer de lading in de accu onder het
bruikbare niveau ligt, gaat de vermogensmeter niet
branden en moet de accu worden opgeladen.
OPMERKING: De accumeter geeft slechts een
indicatie van de hoeveelheid lading die de accu
nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het gereedschap en
is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de
toepassing door de eindgebruiker.
Indicator voor gering accuvermogen
(afb. 1)
De indicator voor gering accuvermogen is een
functie die in de linker werklamp (E) is geïntegreerd.
Deze knippert 4 keer om aan te geven dat de accu
opgeladen moet worden. Het gereedschap wordt
vervolgens automatisch uitgeschakeld.
Schakel het gereedschap uit en verwijder de
accu (O) om het op te laden zodra de indicator
knippert.
Het gereedschap kan niet worden ingeschakeld
zolang een accu met een gering accuvermogen aan
het gereedschap is bevestigd.
Het riemhaak monteren (afb. 3)
De riemhaak kan aan de zijkant van het
gereedschap worden vastgemaakt of, indien
gewenst, van het gereedschap worden verwijderd.
1.Breng de riemhaak (F) in het montagegat aan
de zijkant van het gereedschap.
2.Steek de schroef (S) door de riemhaak en in het
montagegat. Draai de schroef aan.
Het gereedschap laden (afb. 4)
1.Breng de nagels/spijkers in de achterkant van
het magazijn (I).
2.Trek de spijkeraanduwer (H) achteruit totdat de
spijkervolger achter de spijkers komt te zitten.
3.Laat de aanduwer los.
103
Nederlands
HET GEREEDSCHAP ONTLADEN
1.Houd het gereedschap rechtop, knijp de
hendel op de schuiver (H) in en laat de spijkers
langs de schuiver naar de onderkant van het
magazijn schuiven.
WAARSCHUWING: Controleer of de
vergrendeling voor aan/uit-schakelaar (M)
is geactiveerd en de accu is verwijderd
voordat u de niet-krassende tip plaatst of
verwijdert.
2.Neem de spijkers uit het magazijn (I).
Werklichten (afb. 1)
De inslagdiepte afstellen (afb. 1)
Dit gereedschap heeft werklampen (E) aan
weerszijden. De werklampen branden bij
activering van de aan/uit-schakelaar of vrijgave
van het contactmechanisme. De lampjes gaan
automatisch uit wanneer u het gereedschap 10
seconden niet bedient. De lampen doen ook
dienst als indicator voor een laag accuvermogen
en als indicator voor vastgelopen spijkers. Voor
meer informatie raadpleegt u Indicator voor
gering accuvermogen of Een vastgelopen of
vastzittende spijker verwijderen.
Stel de inslagdiepte af naargelang het soort spijker/
nagel dat u zult gebruiken met behulp van het
diepteafstellingswiel.
1.Als u de nagel/spijker minder diep wilt inslaan,
draait u het diepteafstellingswiel (K) naar de
achterkant van het gereedschap. Gebruik de
meter (L) om na te gaan waar het gereedschap
binnen het beschikbaar bereik is ingesteld.
2.Als u de nagel/spijker dieper wilt inslaan, draait
u het diepteafstellingswiel (K) naar de voorkant
van het gereedschap.
De werkstand selecteren (afb. 5)
ALLEEN DCN660
U selecteert de sequentiële werkstand door de
werkstand-keuzeschakelaar (J) naar het pictogram
met één spijker te schuiven ( ).
U selecteert de snelvuurwerkstand door de
werkstand-keuzeschakelaar (J) naar het pictogram
met drie spijkers te schuiven ( ).
Vergrendeling voor aan/uitschakelaar (afb. 6)
GEBRUIK
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: houd u altijd aan
de veiligheidsinstructies en geldende
voorschriften.
WAARSCHUWING: Beperk het
gevaar op ernstig persoonlijk
letsel tot een minimum: zet het
gereedschap uit en neem de accu
uit, voordat u een aanpassing
uitvoert of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer de machine per ongeluk wordt
gestart, kan dat leiden tot letsel.
Dit gereedschap is uitgerust met een vergrendeling
voor aan/uit-schakelaar (M), die voorkomt dat het
gereedschap een spijker afvuurt.
U kunt de vergrendeling voor aan/uit-schakelaar
activeren door de schakelaar omlaag te duwen.
U kunt de vergrendeling voor aan/uit-schakelaar (M)
deactiveren door de schakelaar omhoog te trekken.
WAARSCHUWING: Controleer of de
vergrendeling voor aan/uit-schakelaar (M)
is geactiveerd en de accu is verwijderd
voordat u aanpassingen aanbrengt
of wanneer u het gereedschap niet
onmiddellijk gaat gebruiken.
Niet-krassende tip (afb. 1)
Plaats de niet-krassende tip (N) over het
contactmechanisme (B) wanneer u het gereedschap
gebruikt op hout.
Berg de niet-krassende tip op in de houder (G)
wanneer u het niet gebruikt.
104
WAARSCHUWING: De werklampen
hebben als doel het nabije werkoppervlak
te verlichten. Gebruik de werklampen niet
als enige lichtbron.
Juiste handpositie (Afb. 9)
WAARSCHUWING: Beperk het risico
op ernstig persoonlijk letsel, plaats
ALTIJD uw handen in de juiste positie,
zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
op ernstig persoonlijk letsel, houd het
gereedschap ALTIJD stevig vast, zodat
u bent voorbereid op een plotselinge
terugslag.
Voor de juiste handpositie zet u één hand op de
hoofdhandgreep.
Nederlands
Het gereedschap gereedmaken voor
gebruik (afb. 1)
3.U kunt een enkele spijker afvuren door het
gereedschap te bedienen zoals voor de
sequentiële werking wordt beschreven:
1.Verwijder de accu en alle spijkers uit het
magazijn.
a.Duw het contactmechanisme (B) tegen het
werkoppervlak.
2.Controleer of het contactmechanisme (B) en de
spijkeraanduwer vrij kunnen bewegen.
b.Trek aan de aan/uit-schakelaar (A) om het
gereedschap in te schakelen.
3.Laad de spijkers weer in het magazijn.
4.Om meerdere spijkers af te vuren, houdt u de
aan/uit-schakelaar (A) ingedrukt en duwt u het
contactmechanisme (B) vervolgens herhaaldelijk
tegen het werkoppervlak. Telkens het
contactmechanisme (B) wordt ingedrukt terwijl
de aan/uit-schakelaar (A) wordt vastgehouden,
wordt er een spijker afgevuurd.
WAARSCHUWING: Gebruik
het gereedschap niet als het
contactmechanisme en de
spijkeraanduwer niet vrij kunnen
bewegen.
VOORZICHTIG: Spuit NOOIT
smeermiddelen of reinigingsoplossingen
op de binnenkant van het apparaat en
breng deze nooit op enige andere wijze
aan. Dit kan de levensduur en prestaties
van het apparaat ernstig aantasten.
Het gereedschap in werking stellen
(afb. 1)
De DCN660 is voorzien van twee verschillende
werkstanden: de sequentiële werkstand en de
snelvuurwerkstand.
De DCN661 werkt alleen in de sequentiële
werkstand.
)
SEQUENTIËLE WERKSTAND (
De sequentiële werkstand wordt gebruikt voor
periodiek vastspijkeren, als men wil dat plaatsing
zorgvuldig en nauwkeurig is.
1.Gebruik de werkstand-modusschakelaar (J) om
de sequentiële werkstand te selecteren. (alleen
DCN660)
2.Ontgrendel de vergrendeling voor aan/uitschakelaar (M).
3.Duw het contactmechanisme (B) tegen het
werkoppervlak.
4.Trek aan de aan/uit-schakelaar (A) om het
gereedschap in te schakelen.
5.Laat de schakelaar los en haal het
contactmechanisme van het werkstuk af.
6.Herhaal stappen 3 - 5 om meer spijkers in te
slaan.
SNELVUURWERKSTAND (
ALLEEN DCN660
)
De snelvuurstand wordt gebruikt voor het snelle
spijkerwerk op vlakke, stationaire oppervlakken.
1.Gebruik de werkstand-modusschakelaar (J) om
de snelvuurwerkstand te selecteren.
WAARSCHUWING: Houd niet
de trekker ingedrukt wanneer u het
gereedschap niet gebruikt. Houd de
vergrendeling voor aan/uit-schakelaar (M)
in de vergrendelde stand zodat wordt
voorkomen dat het gereedschap per
ongeluk in werking wordt gesteld,
wanneer u het niet gebruikt.
Een vastgelopen of vastzittende
spijker verwijderen (afb. 1, 7, 8)
Als een spijker in het neusgedeelte vast zit of
het gereedschap loopt vast, knippert de rechter
werklamp (E) continu.
1.Activeer de vergrendeling voor aan/uitschakelaar (M).
2.Verwijder de accu (O) en alle spijkers uit het
magazijn.
3.Ontgrendel de deblokkeringshendel (C)
boven aan het neusgedeelte en open het
inspectieluikje.
4.Verwijder de vastzittende spijker, zo nodig
met een tang. Als u geen vastzittende spijker
ziet, is het mogelijk dat het gereedschap is
vastgelopen.
5.Gebruik de vrijgavehendel bij vastlopen (D) om
het aandrijfblad indien nodig terug te brengen.
6.Sluit het inspectieluikje en activeer de
grendelpin onder de twee armen (Q) op het
neusgedeelte. Laat de deblokkeringshendel
zakken en zet vervolgens vast.
aat, als er vaak nieten/spijkers in het
L
neusgedeelte vastlopen, het gereedschap nazien
door een officieel DeWALT-servicecentrum.
2.Ontgrendel de vergrendeling voor aan/uitschakelaar (M).
105
Nederlands
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DeWALT is
ontworpen voor gebruik gedurende lange tijd
met een minimum aan onderhoud. U kunt het
gereedschap naar volle tevredenheid blijven
gebruiken als u voor correct onderhoud zorgt en het
gereedschap regelmatig schoonmaakt.
WAARSCHUWING: Beperk het
gevaar op ernstig persoonlijk
letsel tot een minimum: zet het
gereedschap uit en neem de accu
uit, voordat u een aanpassing
uitvoert of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer de machine per ongeluk wordt
gestart, kan dat leiden tot letsel.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht.
Smering
Uw elektrisch gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
en vet van de buitenzijde van de lader
verwijderen met een doek of een zachte,
niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Omdat accessoires
die niet door DeWALT worden
aangeboden, niet op dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires op dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Beperk het risico van letsel,
gebruik alleen door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product.
Raadpleeg uw dealer voor verdere informatie over
de juiste accessoires.
Problemen oplossen
Als het apparaat niet goed lijkt te werken, volgt u
de onderstaande instructies op. Als hiermee het
probleem niet wordt opgelost, neem dan contact op
met een reparateur.
Het gereedschap werkt niet.
Werklampen worden niet ingeschakeld.
Controleer of de vergrendeling van aan/uitschakelaar niet geactiveerd is.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën
verzwakken de materialen die in deze
onderdelen worden gebruikt. Reinig het
apparaat uitsluitend met een milde zeep
en een vochtige doek. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
INSTRUCTIES VOOR HET REINIGEN VAN DE LADER
106
WAARSCHUWING: Gevaar op
elektrische schok. Neem, voordat u met
de reiniging begint, de stekker van de
lader uit het stopcontact. U kunt stof
• Controleer het accuvermogensniveau (Zie het
hoofdstuk Accu’s met vermogensmeter in deze
handleiding).
• Haal de accu uit, wacht minstens 5 seconden
en installeer opnieuw.
Werklampen branden maar de motor werkt
niet.
• Zorg dat zowel het contactmechanisme als de
aan/uit-schakelaar niet ingedrukt is en activeer
vervolgens alleen het contactmechanisme.
• Controleer de werkstand-keuzeschakelaar
(alleen DCN660)
• Controleer het accuvermogensniveau (Zie de
hoofdstukken Accu’s met vermogensmeter en
Indicator voor gering accuvermogen in deze
handleiding).
Werklampen branden, motor draait maar
gereedschap vuurt geen spijkers af.
• Controleer de werkstand-keuzeschakelaar
(alleen DCN660)
• Controleer of het juiste type van spijker in het
magazijn is ingebracht en dat de aanduwer de
spijkers aanduwt.
Nederlands
• Controleer de defect-indicatielampjes (vervang
accu of verwijder de blokkering, indien
nodig) (Zie de hoofdstukken Indicator voor
gering accuvermogen en Een vastgelopen
of vastzittende spijker verwijderen in deze
handleiding).
• Controleer of het contactmechanisme en
de spijkeraanduwer vrij bewegen (Zie het
hoofdstuk Het gereedschap gereedmaken voor
gebruik in deze handleiding).
OPMERKING: Gebruik de vrijgavehendel
bij vastlopen om het mechanisme terug te
zetten. Het kan tevens nodig zijn om de
vergrendeling voor aan/uit-schakelaar te
gebruiken om de elektronische bediening terug
te zetten. Deze vereisten worden met behulp
van de werklampen door het gereedschap
aangegeven.
Werklampen branden, motor draait maar
gereedschap slaat de spijkers niet volledig in
het werkstuk.
• Stel de inslagdiepte af (Zie het hoofdstuk De
inslagdiepte afstellen in deze handleiding).
• Stel de sequentiële werkstand in, als dit nog
niet het geval is.
• Kies de gepaste lengte/materiaal van spijker of
nagel.
• Controleer het accuvermogensniveau (Zie de
hoofdstukken Accu’s met vermogensmeter en
Indicator voor gering accuvermogen in deze
handleiding).
• Reinig het neusgedeelte met perslucht. Gebruik
geen smeermiddel.
• Reinig het magazijn met perslucht.
• Het aandrijfbladmechanisme kan beschadigd/
versleten zijn. Neem contact op met uw
reparateur als bovenstaande stappen het
probleem niet oplossen.
OPMERKING: Gebruik de vrijgavehendel
bij vastlopen om het mechanisme terug te
zetten. Het kan tevens nodig zijn om de
vergrendeling voor aan/uit-schakelaar te
gebruiken om de elektronische bediening terug
te zetten. Deze vereisten worden met behulp
van de werklampen door het gereedschap
aangegeven.
Spijkers zitten vast in het gereedschap.
Controleer of het juiste type van spijker correct in
het magazijn is ingebracht en dat de aanduwer
de spijkers aanduwt.
• Kies de gepaste lengte/materiaal van spijker of
nagel.
• Reinig het neusgedeelte (Zie het hoofdstuk Een
vastgelopen of vastzittende spijker verwijderen
in deze handleiding).
• Reinig het magazijn met perslucht.
• Het aandrijfbladmechanisme kan beschadigd/
versleten zijn. Neem contact op met uw
reparateur als bovenstaande stappen het
probleem niet oplossen.
OPMERKING: Gebruik de vrijgavehendel
bij vastlopen om het mechanisme terug te
zetten. Het kan tevens nodig zijn om de
vergrendeling voor aan/uit-schakelaar te
gebruiken om de elektronische bediening terug
te zetten. Deze vereisten worden met behulp
van de werklampen door het gereedschap
aangegeven.
Bescherming van het milieu
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huisafval worden
aangeboden.
Als u op een dag merkt dat uw DeWALT-product
aan vervanging toe is, of als u het niet meer
gaat gebruiken, gooi het dan niet weg bij het
huishoudelijk afval. Bezorg dit product aan een
locatie voor gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten en verpakkingsmaterialen
maakt het mogelijk materialen te
recycleren en opnieuw te gebruiken.
Hergebruik van gerecycleerde materialen
zorgt voor minder milieuvervuiling en
dringt de vraag naar grondstoffen terug.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelpunten of
bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DeWALT biedt een voorziening voor het verzamelen
en recyclen van DeWALT-producten wanneer ze
eenmaal aan het einde van hun levensduur zijn.
Stuur als u van deze service gebruik wilt maken
uw product terug naar een erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is, opzoeken door contact
op te nemen met het DeWALT-kantoor ter plaatse
en u vindt het adres daarvan in deze handleiding. U
kunt ook een lijst van erkende DeWALT-reparateurs
en volledige details van onze aftersalesservice
107
Nederlands
en contactpersonen vinden op internet, ga naar:
www.2helpU.com.
Oplaadbare accu
Deze accu met lange levensduur moet worden
opgeladen wanneer de accu niet voldoende
vermogen levert voor werkzaamheden die eerder
zonder veel moeite werden gedaan. Gooi de accu
aan het einde van zijn technische levensduur weg
en houd daarbij rekening met het milieu.
• Ontlaad de batterij volledig en verwijder deze
vervolgens uit het gereedschap.
• Lithium-ion-cellen zijn recyclebaar. Breng ze
terug naar uw leverancier of naar het milieupark
bij u in de buurt. De ingezamelde accu’s zullen
worden gerecycled of op juiste wijze tot afval
worden verwerkt.
108
Norsk
18V XR 16 GA SPIKERPISTOL
DCN660, DCN661
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til
en av de mest pålitelige partnerne for profesjonelle brukere av elektroverktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Aktiveringsmodus
Magasinvinkel
Festemidler
Lengde
spiker diameter
DCN660
18
1
Li-ion
Sekvensiell/slagaktivering
20˚
DCN661
18
1
Li-ion
Sekvensiell
20˚
mm
32–63
32–63
mm
1.6
1.6
VDC
vinkel
20˚
20˚
kg
J
2,4
48
2,4
48
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
81
81
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
92
92
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
3
3
Verdi vibrasjonsutslipp ah=
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5
1,5
Vekt (uten batteripakke)
Driveffekt
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektorsum) i henhold til EN60745-2-16:
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: holde vedlike
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
109
Norsk
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Lader
Strømnett spenning
Batteritype
Omtrentlig ladetid for
batteripakker
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-ion
14,4
4,0
0,54
VDC
Ah
kg
DCB143
Li-ion
14,4
2,0
0,30
DCB144
Li-ion
14,4
5,0
0,52
DCB145
Li-ion
14,4
1,3
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-ion
18
2,0
0,40
DCB184/B
Li-ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-ion
18
1,3
0,35
VAC
min
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Vekt
kg
Lader
Strømnett spenning
Batteritype
Omtrentlig ladetid for
batteripakker
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
Vekt
Lader
Strømnett spenning
Batteritype
Omtrentlig ladetid for
batteripakker
Vekt
110
VAC
VAC
min
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
Lader
Strømnett spenning
Batteritype
Omtrentlig ladetid for
batteripakker
Vekt
Sikringer:
Europa
min
kg
Lader
Strømnett spenning
Batteritype
Omtrentlig ladetid for
batteripakker
Vekt
VAC
VAC
min
kg
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,5
230 V verktøy
10 ampere, nettstrøm
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signal-ord. Vennligst les bruksanvisningen og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Norsk
EU-samsvarserklæring
MASKINDIREKTIVET
18V XR 16 GA SPIKERPISTOL
DCN660, DCN661
DeWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under tekniske data er i samsvar
med: 2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-16:2010.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EF (til 19/04/2016), 2014/30/EU (fra
20/04/2016) og 2011/65/EU. For mer informasjon,
kontakt DeWALT på følgende adresse eller se
baksiden av manualen.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
24.07.2015
ADVARSEL: for å redusere
skaderisikoen, les bruksanvisningen.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektroverktøy
ADVARSEL: Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk støt, brann og/eller
alvorlig personskade.
LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSER FOR
FREMTIDIG BRUK
Uttrykket «elektroverktøy» i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektroverktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektroverktøy.
1) SIKKERHET I ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet rent og godt
opplyst. Rotete eller mørke områder er som
å be om ulykker.
b) Ikke bruk elektroverktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektroverktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektroverktøy. Hvis du blir
forstyrret under arbeidet, kan du miste
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpslene til elektroverktøy må passe til
stikkontakten. Modifiser aldri støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektroverktøy. Bruk av originale
støpsler og passende stikkontakter reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det er større fare for elektrisk
støt dersom kroppen din er jordet.
c) Ikke eksponer elektroverktøy for regn eller
våte forhold. Dersom det kommer vann inn i
elektroverktøy vil det øke risikoen for elektriske
støt.
d) Ikke misbruk ledningen. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra
ut støpselet til elektroverktøyet. Hold
ledningen unna varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
sammenfiltrede ledninger øker risikoen for
elektriske støt.
e) Når du bruker et elektroverktøy utendørs,
bruk en skjøteledning som er egnet for
utendørsbruk. Bruk av en skjøteledning
beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen
for elektriske støt.
f) Dersom bruk av et elektroverktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, hold et øye på det
du gjør og bruk sunn fornuft når du
bruker et elektroverktøy. Ikke bruk et
elektroverktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller
alkohol. Et øyeblikks uoppmerksomhet under
bruk av elektroverktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern,
brukt under passende forhold, vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektroverktøy med fingeren på bryteren eller
111
Norsk
å sette inn støpselet mens elektroverktøy har
bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler eller
fastnøkler før du slår på elektroverktøyet.
En nøkkel som er festet til en roterende del av
elektroverktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Pass på at du
alltid har sikkert fotfeste og god balanse.
Dette fører til at du har bedre kontroll over
elektroverktøyet ved uventede situasjoner.
f) Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
klær og hansker unna bevegelige deler.
Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan
bli sittende fast i bevegelige deler.
g) Hvis det følger med utstyr for tilkobling
av enheter for støvavsug og oppsamling,
sørg for at disse er koblet til og brukt på
riktig måte. Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTROVERKTØY
a) Ikke bruk kraft på elektroverktøyet. Bruk
det elektroverktøyet som situasjonen
krever. Riktig elektroverktøy vil gjøre jobben
bedre og tryggere ved den hastigheten det
ble konstruert for.
b) Ikke bruk elektroverktøyet hvis bryteren
ikke kan slå verktøyet av og på. Ethvert
elektroverktøy som ikke kan styres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra elektroverktøyet før
du foretar eventuelle justeringer, bytter
tilbehør eller oppbevarer elektroverktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte elektroverktøyet
ved et uhell.
d) Lagre elektroverktøy som går på tomgang
utilgjengelig for barn og ikke la personer
som ikke er kjent med elektroverktøyet
eller disse instruksjonene bruke det.
Elektroverktøy er farlige i hendene på brukere
uten trening.
e) Vedlikehold av elektroverktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften av
elektroverktøyet. Hvis elektroverktøyet er
skadet, må det repareres før bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
elektroverktøy.
f) Hold kutteverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter har mindre sjanse for å sette
seg fast og er lettere å kontrollere.
112
g) Bruk elektroverktøyet, tilbehøret, bits
osv. i henhold til disse instruksjonene. Ta
hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet
som skal utføres. Å bruke elektroverktøyet
til andre oppgaver enn de som det er tiltenkt
kan føre til en farlig situasjon.
5) BRUK OG STELL AV BATTERIVERKTØY
a) Gjenoppladningen skal bare skje med
den laderen som produsenten har
spesifisert. En lader som er egnet til én type
batteripakke, kan føre til brannrisiko når den
brukes med en annen batteripakke.
b) Bruk elektroverktøyet kun med
spesifiserte batteripakker. Bruk av andre
batteripakker kan føre til fare for personskader
og brann.
c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den
unna metallgjenstander som binderser,
mynter, nøkler, filer, skruer eller andre
små metallgjenstander som kan skape
en kobling fra en pol til den andre.
Kortslutning av batteriterminalene kan føre til
forbrenning eller brann.
d) Under uheldige forhold kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå å komme i
kontakt med væsken. Dersom du ved et
uhell kommer i kontakt med væsken, må
du skylle med vann. Får du batterivæske
i øynene, må du i tillegg oppsøke lege.
Væske som lekker fra batteriet, kan forårsake
irritasjoner eller forbrenninger.
6) SERVICE
a) Få en kvalifisert reparatør som kun bruker
originale reservedeler til å utføre service
på elektroverktøyet ditt. Dette vil sikre at
elektroverktøyets sikkerhet blir ivaretatt.
Sikkerhetsregler for spikerpistol
•Gå alltid ut fra at verktøyet inneholder
stifter/spikere. Uforsiktig håndtering av
spikerpistolen kan føre til at spikere avfyres og til
personskader.
•Ikke rett verktøyet mot deg selv eller andre
personer i nærheten. Uventet utskyting av
stifter/spikere kan forårsake skader.
•Ikke aktiver verktøyet før det er plassert
tett inntil arbeidsstykket. Hvis verktøyet
ikke har god kontakt med arbeidsstykket, kan
festemidlet skytes ut et annet sted enn ønsket.
•Koble verktøyet fra strømkilden hvis stifter/
spikere setter seg fast i verktøyet. Når en
fastlåst spiker skal fjernes kan spikerpistolen
aktiveres utilsiktet dersom den er plugget inn.
Norsk
•Ikke bruk spikerpistolen for å feste
elektriske ledninger. Den er ikke konstruert
for installering av elektriske kabler og kan skade
isolasjonen på elektriske kabler og dermed
forårsake elektrisk støt eller brann.
Rest-risiko
• Bruk alltid vernebriller.
– Svekket hørsel.
• Bruk alltid hørselvern.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Bruk bare festemiddel av typen som er
spesifisert i manualen.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
• Ikke bruk fester for å montere verktøyet på en
støtte.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
• Ikke ta fra hverandre eller blokker noen deler
av verktøyet som driver festemidler, slik som
kontaktutløseren.
• Før hver gangs bruk, skal du kontrollere at
sikkerhets- og utløsermekanismene fungerer
som de skal og at alle muttere og bolter sitter
godt.
• Ikke bruk verktøyet som en hammer.
• Ikke bruk DCN660 eller DCN661
– ved skifting fra ett brukssted til et annet ved
hjelp av stillaser, trapper, stiger eller stigelignende konstruksjoner, f.eks. taksprosser,
etc.;
– ved lukking av bokser eller esker;
– ved montering av transportsikringssystemer,
f.eks. på kjøretøy, vogner, etc.
For unntak, sjekk de gjeldende HMS-reglene.
• Sjekk alltid de lokale arbeidsplassforskrifter.
• Rett aldri en fungerende spikerpistol mot deg
selv eller noen annen person.
• Mens du arbeider, hold verktøyet på en slik
måte at du ikke risikerer skader på hode eller
kropp i tilfelle en mulig rekyl på grunn av svikt
i strømforsyningen eller harde punkter inni
arbeidsstykket.
• Utløs aldri spikerpistolen ut i løse luften.
• På arbeidsområdet, skal verktøyet bæres rundt
på arbeidsplassen etter bare ett håndtak, og
aldri med avtrekkeren inne.
• Se an forholdene i arbeidsområdet. Festemidler
kan gå gjennom tynne arbeidsstykker eller gli av
hjørner og kanter på arbeidsstykket og dermed
sette personer i fare.
• Ikke skyt festemidler nær kanten på
arbeidsstykket.
Selv om de relevante sikkerhetsbestemmelsene blir
fulgt, og sikkerhetstiltakene blir gjennomført, kan
visse gjenværende risikoer ikke unngås. De er:
Merking på verktøyet
Følgende symboler vises på verktøyet:
Les bruksanvisningen før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Ikke bruk sammen med verktøystativ eller
stiger.
Lengde på spiker.
Tykkelsen på spiker.
Lastekapasitet.
Verktøyspenning.
Magasinvinkel: 20˚.
Synlig stråling. Ikke se inn i lyset.
DATAKODE POSISJON
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
Produksjonsår
• Ikke skyt festemidler oppå andre festemidler.
113
Norsk
Viktige sikkerhetsanvisninger for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
bruksanvisninger for kompatible batteriladere (se
Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler å bruke en
enhet med jordfeilbryter med merket
strømkapasitet på 30 mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader.
For å redusere faren for skader, lad kun
DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake
personskader og materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn for å sørge for at de ikke leker
med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med
laderen innplugget i strømforsyningen,
kan de eksponerte kontaktene i
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer som kan lede strøm,
inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling
av metalliske partikler, må holdes unna
åpningene i laderen. Kople alltid laderen
fra strømtilførselen når det ikke er en
batteripakk i hulrommet. Kople fra
laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
• Disse laderne er ikke ment for annen bruk
enn lading av DeWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt
• Ikke plasser noe oppå laderen, og ikke
plasser laderen på en myk overflate som kan
blokkere ventilasjonsslissene og resultere i
for høy innvendig temperatur. Plasser laderen
et sted unna varmekilder. Laderen ventileres
gjennom slisser i toppen og bunnen av huset.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
støpsel – bytt dem ut med en gang.
•Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre. Lever den på
et autorisert serviceverksted når service
eller reparasjon er nødvendig. Å sette den
sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller
brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Kople laderen fra stikkontakten før du
begynner med rengjøring. Dette reduserer
faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
•ALDRI forsøk å kople to ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230 V spenning. Ikke forsøk å bruke den på
annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderne DCB105, DCB112, DCB113 og DCB115
kan brukes sammen med batteripakker med 10,8
V, 14,4 V og 18 V Li-ion XR (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 and
DCB185).
DeWALT-ladere trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (Fig. 2)
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
1.Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for
du setter inn batteripakken.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kopler fra laderen. Dette reduserer risikoen for
skade på den elektriske ledningen og støpselet.
2.Sett batteripakken (O) inn i laderen. Det røde
(lade) lyset blinker kontinuerlig som indikasjon
på at ladeprossessen er startet.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i, eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
3.Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ
konstant. Pakken er da fullt oppladet og kan
brukes, eller den kan bli stående i laderen.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
114
Norsk
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på
litium-Ion batterier skal batteriet lades helt opp før
første gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for batteripakkenes ladetilstand.
Ladeindikatorer: DCB105
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse
Bytt ut batteripakken.
Ladeindikatorer:: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Det
røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult
indikatorlys vil lyse under denne operasjonen.
Når batteriet har kjølt seg ned, vil det gule
lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta
ladeprosedyren.
Den/de kompatible laderen/laderne vil ikke lade en
defekt batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig
batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom
beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection
System). Dersom det skjer, sett Li-Ion-batteriet i
laderen til det er helt oppladet igjen.
Viktige sikkerhetsanvisninger for
alle batteripakker
Ved bestilling av nye batteripakker, husk å angi
katalognummer og spenning.
Batteripakken er ikke helt oppladet når det er nytt.
Før du bruker batteripakken og laderen, les alle
sikkerhetsinstruksjonene under. Følg deretter de
beskrevne ladeprosedyrene.
LES GJENNOM ALLE ANVISNINGENE.
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, som i nærheten av brennbare
væsker, gasser eller støv. Innsetting eller uttak
av batteriet kan antenne støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader da
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i DeWALT-ladere.
•IKKE sprut på eller senk ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 °F) (som i
uthus eller metallbygg på sommeren).
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken, uansett grunn. Ikke sett
i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i
gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk
en batteripakke eller lader som har fått et
slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet
på annen måte (f.eks. gjennomboret
av en spiker, slått med hammer, tråkket
på). Det kan resultere i elektrisk støt.
Skadede batteripakker skal leveres til
servicesenteret for gjenvinning.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk,
skal verktøyet legges på siden på en
stabil overflate der det ikke utgjør
en fare for snubling eller fall. Noen
verktøy med store batteripakker kan stå
oppreist på batteripakken, men kan lett
veltes.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
VENTETID FOR VARM/KALD PAKKE
Dersom laderen detekterer et batteri som er for
varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en
"varm/kald pakke forsinkelse", og venter med å
lade til batteriet har passende temperatur. Laderen
vil deretter automatisk skifte til lademodus for
pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid
på batteriet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
KUN LITIUM-ION BATTERIPAKKER
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
SPESIFIKKE SIKKERHETSANVISNINGER FOR LITIUM-ION
(LI-ION) BATTERIER.
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet
115
Norsk
kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og
materialer dannes dersom litium-ion batterier
brennes.
• Dersom batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vask området straks med
mildt såpevann. Dersom du får batterivæske
i øyet, skyll øyet med vann i 15 minutter eller
til irritasjonen gir seg. Dersom det trengs
medisinsk hjelp, informer om at batteriets
elektrolytt består av organiske karbonater og
litiumsalter.
• Innholdet av et åpnet batteri kan føre til
irritasjon av pusteorganene. Sørg for frisk luft.
Dersom symptomene vedvarer, søk legehjelp.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan være brennbar
dersom nden utsettes for gnister eller
flammer.
Transport
DeWALT litium-ion-batterier samsvarer med
alle aktuelle forskrifter for forsendelse som
angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association
(IATA) Dangerous Goods Regulations, International
Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations, og
European Agreement Concerning The International
Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold
til avsnitt 38.3 i «UN Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and
Criteria».
I de fleste tilfeller vil transport av en DeWALT
batteripakke være unntatt fra klassifisering som
et fullt regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt
er det to tilfeller som krever transport i henhold til
Klasse 9:
1.Flyfrakt av mer enn to DeWALT litium-ion
batteripakker dersom pakken kun inneholder
batteripakker (ingen verktøy), og
2.Enhver transport av et litium-ion-batteri med
nominell energi over 100 wattimer (Wh).
Alle litium-ion-batterier har energimerkingen
wattimer angitt på pakken.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller
fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de
gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og
dokumentasjon.
Transport av batterier kan kanskje føre til brann
dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt
med elektrisk ledende materialer. Ved transport
av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
116
og godt isolerte fra materialer som kan komme i
kontakt og føre til kortslutning.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt
i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet
dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen
garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er
kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer
med de gjeldende retningslinjer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCN660 og DCN661 bruker 18 volts batteripakker.
Batteripakkene DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 eller DCB185 kan brukes. Se
Tekniske data for mer informasjon.
Anbefalinger for lagring
1.Det beste lagringsstedet er kjølig og tørt –
uten direkte sollys og uten sterk kulde eller
varme. For optimal batteriytelse og -levetid bør
batteripakkene lagres i romtemperatur når de
ikke er i bruk.
2.For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Etiketter på lader og batteripakke
I tillegg til piktogrammene som er brukt i
denne manualen, kan etikettene på laderen og
batteripakken vise følgende piktogrammer:
Les bruksanvisningen før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Batteri lades.
Batteri ladet.
Batteri defekt.
Varm/kald ladeforsinkelse.
Ikke sonder med ledende objekter.
Norsk
Ikke lad skadede batteripakker.
E.Arbeidslys/feilindikator
F.Vendbar beltekrok
G.Holder for merkefri-tupp
Må ikke utsettes for vann.
H.Spikerskyver
I.Magasin
Skift ut defekte ledninger umiddelbart.
J.Modusvalgbryter (kun DCN660)
K.Dybdejusteringshjul
Lad bare mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
L.Dybdeindikator
M.Avtrekkerlås
Kun for innendørs bruk.
N.Merkefri-tupp
O.Batteripakke
Avhend batteripakken med miljøhensyn.
Lad kun DeWALT batteripakker med
de angitte DeWALT-laderne. Lading
av andre batteripakker enn de angitte
DeWALT-batteriene med en DeWALTlader kan føre til at de sprekker eller
andre farlige situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Spikerpistol
1 Lader (kun D2- eller P2-modeller)
2 Batteripakker (kun D2- eller P2-modeller)
1 Utstyrsboks (kun D2- eller P2-modeller)
1Instruksjonsbok
MERK: Batteripakker, ladere og utstyrsbokser er
ikke inkludert med N-modeller.
• Kontroller at det ikke har oppstått skade på
verktøyet, delene eller tilbehøret under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig og forstå denne
bruksanvisningen før bruk.
Beskrivelse (Fig. 1)
ADVARSEL: Modifiser aldri
elektroverktøyet eller noen del av det.
Det kan føre til materielle skader eller
personskader.
A.Utløserbryter
P.Batteriutløserknapp
BRUKSOMRÅDE
Din 16 GA spikerpistol er konstruert for bruk til
profesjonell spikring og festing.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller i
nærheten av brennbare væsker eller gasser.
Disse 16 GA spikerpistolene er profesjonelle
elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
•Små barn og uføre. Dette apparatet er ikke
tiltenkt bruk av små barn eller uføre uten
oppsyn.
• Dette produktet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er designet for kun en
spenning. Kontroller alltid at batteripakkens
spenning stemmer med spenningen på typeskiltet.
Du må også passe på at spenningen på
batteriladeren stemmer overnes med strømnettet
hos deg.
DeWALT-laderen er dobbelt-isolert i
samsvar med EN60335 og jording er
derfor ikke nødvendig.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes til en spesialledning som fås via DeWALT
serviceorganisasjon.
B.Kontaktutløser
C.Fastlåsingsutløser
D.Stopputløserspake
117
Norsk
Bruk av skjøteledning
Indikator for lav batteristatus (Fig. 1)
En skjøteledning skal ikke brukes med mindre det
er helt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
egnet for laderens strømforbruk (se Tekniske data).
Minimum størrelse på lederen er 1 mm2, maksimum
lengde er 30 m.
Indikatoren for lav batteristatus er en integrert
funksjon i venstre arbeidslys (E). Det vil blinke 4
ganger for å vise at batteripakken må lades opp og
verktøyet vil slå seg av automatisk.
Vikle alltid kabelen helt ut når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlige personskader, slå av
verktøy og koble fra batteripakken
før du gjør justeringer eller tar av/
setter på tilbehør eller ekstrautstyr.
Utilsiktet start kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og
ladere fra DeWALT.
Sette inn og ta av batteripakken på
verktøyet (Fig. 2)
MERK: Pass på at batteripakken (O) er fullt
oppladet.
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS
HÅNDTAK
1.Rett inn batteripakken (O) mot skinnene inni
verktøyets håndtak (Fig. 2).
2.Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er
godt festet i verktøyet og sjekk at låsen klikker
på plass.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1.Trykk på utløserknappene (P) og trekk batteriet
bestemt ut av håndtaket.
2.Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 2)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED-lys
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold inne
indikatorknappen (R). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare en indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
118
Slå av verktøyet og ta ut batteripakken (O) for å lade
den så snart indikatoren blinker.
Verktøyet er ikke operativt så lenge en batteripakke
med lavt batteri er festet til det.
Montering av beltekroken (Fig. 3)
Beltekroken kan festes til den ene eller andre siden
av verktøyet, eller fjernes om ønskelig.
1.Sett beltekroken (F) inn i monteringshullet på
siden av verktøyet.
2.Skyv skruen (S) gjennom beltekroken og inn i
monteringshullet. Stram skruen.
Lade verktøyet (Fig. 4)
1.Sett festemidlene inn bak på magasinet (I).
2.Trekk spikerskyveren (H) tilbake til spikerfølgeren
faller bak spikrene.
3.Slipp skyveren.
TØM VERKTØYET
1.Hold verktøyet rett opp og ned, klem på
utløseren på skyveren (H) og la spikrene gli
nedover magasinet forbi skyveren.
2.Ta spikrene ut av magasinet (I).
Justering av slagdybden (Fig. 1)
Ved bruk av dybdejusteringshjulet, kan
spikerslagdybden justeres til typen festemiddel som
brukes.
1.For mindre slagdybde på spikeren, roter
dybdejusteringshjulet (K) mot bakenden
på verktøyet. Se indikatoren (L) for å forstå
hvor verktøyet er innstilt innen den mulige
spennvidden.
2.For å slå en spiker dypere, vri
dybdejusteringshjulet (K) mot fronten av
verktøyet.
Velge modus (Fig. 5)
KUN DCN660
For å velge sekvensiell virkemodus, skyver du
modusvalgbryteren (J) til symbolet for enkel spiker
( ).
Norsk
For å velge slagaktivert virkemodus, skyver du
modusvalgbryteren (J) til symbolet for tre spikere
( ).
Korrekt plassering av hendene (Fig. 9)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
holde godt fast, for å være forberedt på
en plutselig reaksjon.
Avtrekkerlås (Fig. 6)
Dette verktøyet er utstyrt med en avtrekkerlås (M)
som forhindrer at verktøyet skyter ut en spiker.
For å sette på avtrekkerlåsen, skyver du bryteren
nedover.
For å slå av avtrekkerlåsen (M), trekker du bryteren
oppover.
ADVARSEL: Pass på at
avtrekkerlåsen (M) er satt på og at
batteripakken er tatt ut før du foretar
justeringer eller når verktøyet ikke skal
brukes på en stund.
Merkefri tupp (Fig. 1)
Sett merkefri-tuppen (N) over kontaktutløseren (B)
når verktøyet brukes på treverk.
Lagre merkefri-tuppen i holderen (G) når den ikke
brukes.
ADVARSEL: Pass på at
avtrekkerlåsen (M) er satt på og at
batteriet er tatt ut før du setter på eller tar
av merkefri-tuppen.
Arbeidslys (Fig. 1)
Dette verktøyet har arbeidslys (E) på hver side.
Arbeidslysene tennes når avtrekkeren aktiveres
eller når kontaktutløseren slippes. Lysene slukkes
automatisk etter 10 sekunder med inaktivitet.
Arbeidslysene fungerer også som indikator for lav
batteristatus og fastklemt spiker. For flere detaljer,
se Indikator for lav batteristatus eller Fjerne en
fastklemt spiker.
ADVARSEL: Arbeidslysene er ment for
lyse opp den umiddelbare arbeidsflaten.
Ikke bruk arbeidslysene som den eneste
lyskilden.
Korrekt plassering av hendene er å ha en hånd på
hovedhåndtaket.
Klargjøring av verktøyet (Fig. 1)
1.Fjern batteripakken og alle spikrene fra
magasinet.
2.Kontroller at kontaktutløseren (B) og
spikerskyveren kan beveges fritt.
3.Lad spikrene i magasinet.
ADVARSEL: Ikke bruk verktøyet hvis
kontaktutløseren eller spikerskyveren ikke
kan beveges fritt.
FORSIKTIG: Smøremidler eller
rengjøringsmidler må ALDRI sprayes
på eller på andre måter påføres innvendig
i verktøyet. Dette kan virke alvorlig inn på
verktøyets levetid og ytelse.
Avfyre verktøyet (Fig. 1)
DCN660 kan brukes i én av to modi: sekvensiell
modus eller slagaktiveringsmodus.
DCN661 kan bare brukes i sekvensiell modus.
)
SEKVENSIELL MODUS (
Sekvensiell modus brukes for enkel spikring der det er
ønskelig med forsiktig og nøyaktig plassering.
1.Bruk modusvalgbryteren (J) og velg sekvensiell
modus (kun DCN660).
2.Løsne avtrekkerlåsen (M).
3.Skyv kontaktutløseren (B) mot arbeidsflaten.
4.Trekk i avtrekkeren (A) for å aktivere verktøyet.
BRUK
Bruksanvisning
5.Slipp avtrekkeren og hev kontaktutløseren fra
arbeidsstykket.
ADVARSEL: Følg alltid
sikkerhetsinstruksjoner og gjeldende
bestemmelser.
6.Gjenta trinn 3–5 for å fyre av flere spiker.
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlige personskader, slå av
verktøy og koble fra batteripakken
før du gjør justeringer eller tar av/
setter på tilbehør eller ekstrautstyr.
Utilsiktet start kan føre til personskader.
Slagaktiverings-modu brukes for rask spikring på
jevne, stabile flater.
SLAGAKTIVERING (
KUN DCN660
)
1.Bruk modusvalgbryteren (J) for å velge
slagaktiveringsmodus.
2.Løsne avtrekkerlåsen (M).
3.For å slå inn en enkel stift, bruk verktøyet som
beskrevet i sekvensiell modus:
119
Norsk
a.Press kontaktutløseren (B) mot arbeidsflaten.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
b.Trekk i avtrekkeren (A) for å aktivere
verktøyet.
4.For å slå inn flere spiker, tykk inn og
hold avtrekkerbryteren (A), og trykk så
kontaktutløseren (B) gjentatte ganger mot
arbeidsflaten. Hver gang kontaktutløseren (B)
trykkes inn mens avtrekkeren (A) holdes inne,
skytes en spiker ut.
ADVARSEL: Ikke hold avtrekkeren
inne når verktøyet ikke er i bruk. Hold
avtrekkerlåsen (M) i låst posisjon for å
forhindre utilsiktet aktivering når verktøyet
ikke er i bruk.
Smøring
Ditt elektroverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedhuset med tørr luft når du ser at
skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører denne
prosedyren.
ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler
eller sterke kjemikalier for å rengjøre
ikke-metalliske deler av verktøyet. Slike
kjemikalier kan svekke materialene som
er brukt på disse delene. Bruk en klut
som bare er fuktet med vann og en
mild såpe. La aldri noen væske trenge
inn i verktøyet; dypp aldri noen del av
verktøyet i en væske.
Løse en stoppet eller fastkilt spiker
(Fig. 1, 7, 8)
Hvis en spiker kiler seg fast i utskyternesen eller
verktøyet stopper, vil høyre arbeidslys (E) blinke
kontinuerlig.
1.Sett på avtrekkerlåsen (M).
2.Fjern batteripakken (O) og ta alle spikrene ut av
magasinet.
3.Slipp fastlåsingsutløseren (C) på toppen av
utskyternesen og åpne inspeksjonsdøren.
4.Fjern den fastkilte spikeren, bruk en tang
om nødvendig. Hvis det ikke er noen synlige
fastkilte spiker, kan det være at verktøyet har
stoppet.
5.Sirkuler stopputløserspaken (D) for å føre
driverbladet tilbake, om nødvendig.
6.Lukk inspeksjonsluken og fest låsepinnen under
de to armene (Q) på utskyternesen. Senk og lås
fastlåsingsutløseren.
ersom spikere ofte setter seg fast i
D
utskyternesen, får du verktøyet reparert hos en
autorisert DeWALT-serviceforhandler.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektroverktøy er designet for å brukes
over lang tid med minimum vedlikehold. Det er
avhengig av riktig stell og regelmessig rengjøring for
å fungere som det skal til enhver tid.
120
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlige personskader, slå av
verktøy og koble fra batteripakken
før du gjør justeringer eller tar av/
setter på tilbehør eller ekstrautstyr.
Utilsiktet start kan føre til personskader.
RENGJØRINGSANVISNINGER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen
fra strømuttaket før rengjøring. Smuss og
fett kan fjernes fra laderen ved hjelp av
en klut eller en myk, metallfri børste. Ikke
bruk vann eller rengjøringsløsninger.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DeWALT, kan
være farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med dette verktøyet. For
å redusere faren for skader, bør kun
tilleggsutstyr anbefalt av DeWALT brukes
med dette produktet.
Kontakt forhandleren for å få mer informasjon om
passende tilbehør.
Feilsøking
Hvis det ikke virker som verktøyet fungerer riktig,
følger du instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke
løser problemet, kontakt en reparatør.
Verktøyet virker ikke.
Arbeidslysene kommer ikke på.
Kontrollerer at avtrekkerlåsen ikke er på.
Norsk
• Kontroller batterinivået (se seksjonen
Ladeindikator batteripakker i denne manualen).
• Fjern batteripakken, vent i minst 5 sekunder, og
sett den så inn igjen.
Arbeidslysene er på, men motoren går ikke.
Festemidlene kiler seg fast i verktøyet.
Kontroller at riktig type festemidler er lastet inn i
magasinet på riktig måte og at skyveren skyver
på festemidlene.
• Sørg for at både kontaktutløseren og
avtrekkeren er sluppen, og aktiver så bare
kontaktutløseren.
• Velg riktig festemiddellengde/-materiale.
• Kontroller modusvelgerbryteren (kun DCN660)
• Rengjør magasinet med komprimert luft.
• Kontroller batterinivået (se seksjonene
Ladeindikator batteripakker og Indikator for lav
batteristatus i denne manualen).
Arbeidslysene er på, motoren går, men
verktøyet skyter ikke ut festemidler.
• Kontroller modusvelgerbryteren (kun DCN660)
• Kontroller at riktig type festemidler er lastet
inn i magasinet og at skyveren skyver på
festemidlene.
• Se etter feilindikatorlys (bytt batteri eller fjern
fastkiling om nødvendig (se seksjonene
Indikator for lav batteristatus eller Løse en stopp
eller fastkilt spiker i denne manualen)).
• Kontroller at kontaktutløseren og spikerskyver
kan beveges fritt (se seksjonen Forbered
verktøyet i denne manualen).
MERK: Stopputløserspaken skal brukes for
å nullstille mekanismen. Avtrekkerlåsen kan
også måtte gå en syklus for å nullstille den
elektroniske styringen. Disse kravene indikeres
av verktøyet, med bruk av arbeidslysene.
Arbeidslysene er på, motoren går, men
verktøyet skyter ikke festemidler fullt ut.
• Juster slagdybden (se seksjonen Justering av
slagdybden i denne manualen).
• Endre verktøyet til enkeltskuddmodus hvis det
ikke allerede er i enkeltskuddmodus.
• Velg riktig festemiddellengde/-materiale.
• Kontroller batterinivået (se seksjonene
Ladeindikator batteripakker og Indikator for lav
batteristatus i denne manualen).
• Rengjør utskyternesen med komprimert luft.
Ikke bruk smøremidler.
• Rengjør magasinet med komprimert luft.
• Driverbladmekanismen kan være skadet/slitt.
Kontakt en reparatør hvis trinnene ovenfor ikke
løser problemet.
MERK: Stopputløserspaken skal brukes for
å nullstille mekanismen. Avtrekkerlåsen kan
også måtte gå en syklus for å nullstille den
elektroniske styringen. Disse kravene indikeres
av verktøyet, med bruk av arbeidslysene.
• Rengjør utskyternesen (Se seksjonen Løse en
stoppet eller fastkilt spiker i denne manualen).
• Driverbladmekanismen kan være skadet/slitt.
Kontakt en reparatør hvis trinnene ovenfor ikke
løser problemet.
MERK: Stopputløserspaken skal brukes for
å nullstille mekanismen. Avtrekkerlåsen kan
også måtte gå en syklus for å nullstille den
elektroniske styringen. Disse kravene indikeres
av verktøyet, med bruk av arbeidslysene.
Beskyttelse av miljøet
Separat avfallshåndtering. Dette
produktet må ikke kastes sammen med
vanlig husholdningsavfall.
Dersom du én dag skulle finne ut at DeWALTproduktet ditt må skiftes ut, eller dersom du ikke
lenger har behov for det, må det ikke kastes
sammen med husholdningsavfallet. Sørg for separat
avfallshåndtering for dette produktet.
Hvis brukte produkter og emballasje
leveres atskilt, kan materialer resirkuleres
og brukes på nytt. Gjenbruk av
resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensning og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Det kan være lokale bestemmelser for separat
avfallshåndtering for elektriske produkter fra
husstander på kommunale avfallsplasser eller hos
forhandleren, når du kjøper et nytt produkt.
DeWALT har en ordning for innsamling og gjenbruk
av DeWALT-produkter når levetiden tar slutt. For å
benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner
produktet til en autorisert reparatør som vil samle
det inn på våre vegne.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med ditt lokale DeWALT-kontor på
adressen som er angitt i denne manualen. Alternativt
er en liste over autoriserte DeWALT-reparatører
og alle detaljer om vår ettermarkedsservice og
kontakter tilgjengelig på denne Internett-adressen:
www.2helpU.com.
121
Norsk
Oppladbar batteripakke
Denne batteripakken med lang levetid må lades
opp når den slutter å gi nok strøm til jobber som
ble utført lett tidligere. På slutten av den tekniske
levetiden, kasser den med nødvendig forsiktighet
for miljøet:
• La batteriet gå helt tomt og fjern det så fra
verktøyet.
• Li-ion-celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
122
Português
18V XR 16 GA PISTOLA PARA PREGOS SEM CABEÇA
DCN660, DCN661
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso
dos seus produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da
DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Tensão
Tipo
Tipo de bateria
Modo de actuação
Ângulo do carregador
Fixadores
comprimento
VCC
mm
diâmetro da haste
mm
DCN660
18
1
Iões de lítio
Sequência / ressalto
20˚
DCN661
18
1
Iões de lítio
Apenas
20˚
32 - 63
32 - 63
1.6
1.6
20˚
20˚
kg
J
2.4
48
2.4
48
LPA (nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
81
81
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
92
92
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
3
3
Valor de emissão de vibração ah =
Incerteza K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5
1,5
ângulo
Peso (sem bateria)
Energia de acionamento
Valores de ruído e vibração (soma vetorial triaxial) de acordo com a EN60745-2-16:
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da
exposição às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição às vibrações ao longo
do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de
exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos acessórios,
manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
123
Português
Bateria
Tipo de bateria
Tensão
Capacidade
Peso
Bateria
Tipo de bateria
Tensão
Capacidade
Peso
Bateria
Tipo de bateria
Tensão
Capacidade
Peso
Bateria
Tipo de bateria
Tensão
Capacidade
Peso
Carregador
Tensão do sector
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
da bateria
VCC
Ah
kg
DCB140
DCB141
DCB142
Iões de lítio Iões de lítio Iões de lítio
14,4
14,4
14,4
3,0
1,5
4,0
0,53
0,30
0,54
VCC
Ah
kg
DCB143
DCB144
DCB145
Iões de lítio Iões de lítio Iões de lítio
14,4
14,4
14,4
2,0
5,0
1,3
0,30
0,52
0,30
VCC
Ah
kg
DCB180
DCB181
DCB182
Iões de lítio Iões de lítio Iões de lítio
18
18
18
3,0
1,5
4,0
0,64
0,35
0,61
VCC
Ah
kg
DCB183/B DCB184/B
DCB185
Iões de lítio Iões de lítio Iões de lítio
18
18
18
2,0
5,0
1,3
0,40
0,62
0,35
VCA
min
DCB105
230
10,8/14,4/18 Iões de lítio
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Peso
kg
Carregador
Tensão do sector
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
da bateria
DCB107
230
10,8/14,4/18 Iões de lítio
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
Peso
Carregador
Tensão do sector
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
da bateria
Peso
124
VCA
VCA
min
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Iões de lítio
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
Carregador
Tensão do sector
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
da bateria
Peso
Fusíveis:
Europa
min
kg
Carregador
Tensão do sector
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
da bateria
Peso
VCA
VCA
min
kg
DCB113
230
10,8/14,4/18 Iões de lítio
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Iões de lítio
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,5
Ferramentas de 230V
10 Amperes, corrente
eléctrica
Definições: Directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação de
perigo eminente que, se não for evitada,
poderá resultar em ferimentos
pequenos ou moderados.
AVISO: indica uma prática não
relacionada com ferimentos que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Português
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA DA MAQUINARIA
18V XR 16 GA PISTOLA PARA PREGOS SEM CABEÇA
DCN660, DCN661
DeWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com: 2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-16:2010.
Estes produtos também estão em conformidade
com a Directiva 2004/108/CE (até 19/04/2016),
2014/30/UE (a partir de 20/04/2016) e 2011/65/UE.
Para obter mais informações, contacte a DeWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
24.07.2015
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! Leia com atenção todos
os avisos de segurança e instruções.
O não cumprimento dos avisos e
instruções pode resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
FUTURA REFERÊNCIA
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA NA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. Áreas desarrumadas ou mal
iluminadas são propícias a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas produzem faíscas que podem
provocar a ignição de poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. Distracções podem provocar
perda de controlo do aparelho.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. A ficha não deve
ser modificada de modo algum. Não
utilize quaisquer fichas adaptadoras em
ferramentas eléctricas com ligação à
terra. Fichas sem modificações e tomadas
adequadas reduzem o risco de choques
eléctricos.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Existe um risco
elevado de choques eléctricos se o corpo
estiver ligado à terra.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
penetração de água na ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choques eléctricos.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. O cabo não deve ser utilizado para
transportar ou pendurar a ferramenta,
nem para puxar a ficha da tomada.
Mantenha o cabo afastado de calor, óleo,
pontas afiadas ou partes móveis. Cabos
danificados ou torcidos aumentam o risco de
choques eléctricos.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo apropriado para áreas ao ar livre
reduz o risco de choques eléctricos.
f) Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um RCD
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica. Não
utilize uma ferramenta eléctrica se estiver
cansado ou sob a influência de drogas,
álcool ou medicamentos. Um momento
de falta de atenção enquanto trabalha com
ferramentas eléctricas poderá resultar em
lesões graves.
125
Português
b) Utilize equipamento de protecção
pessoal. Utilize sempre óculos de
protecção. Equipamento de protecção
como, por exemplo, máscara anti-poeiras,
sapatos de segurança anti-derrapantes,
capacete de segurança ou protecção
auricular, de acordo com o tipo e a aplicação
de ferramenta eléctrica, reduz o risco de
lesões.
c) Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Transportar
ferramentas eléctricas com o dedo no botão
ou ligar ferramentas eléctricas à tomada com
o interruptor na posição de ligado pode dar
origem a acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave fixa ou qualquer
outra chave ligada a uma peça rotativa da
ferramenta eléctrica pode provocar lesões.
e) Não tente chegar a pontos fora do
alcance. Mantenha-se sempre bem
posicionado e em equilíbrio. Assim,
controlará melhor a ferramenta eléctrica em
situações imprevistas.
f) Utilize vestuário adequado. Não utilize
roupas largas nem jóias. Mantenha o
cabelo, roupa e luvas afastados de peças
em movimento. Roupas largas, jóias ou
cabelo comprido podem ser apanhados por
partes móveis.
g) Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A recolha das poeiras pode
reduzir os riscos provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FERRAMENTA
ELÉCTRICA
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica adequada para o trabalho
pretendido. A ferramenta eléctrica correcta
realizará o trabalho de forma melhor e
mais segura, com a potência com que foi
concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica que
não possa ser controlada com o interruptor é
perigosa e terá de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
126
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de prevenção
de segurança reduzem o risco de ligação
inadvertida da ferramenta eléctrica.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
equipamento seja utilizado por pessoas
não familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas quando utilizadas por pessoas
não qualificadas.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
partes móveis estão desalinhadas ou
bloqueadas, se existem peças partidas
ou qualquer outra situação que possa
afectar o funcionamento das ferramentas
eléctricas. As peças danificadas devem
ser reparadas antes da utilização da
ferramenta eléctrica. Muitos acidentes são
provocados por falta de manutenção das
ferramentas eléctricas.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas
de corte com a manutenção adequada e
extremidades afiadas bloqueiam com menos
frequência e são mais fáceis de controlar.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E CUIDADOS A TER COM A FERRAMENTA
COM BATERIA
a) Carregue apenas com o carregador
especificado pelo fabricante. Um
carregador adequado para um tipo de
bateria pode dar origem a risco de incêndio
quando utilizado com outro tipo de bateria.
b) Utilize apenas ferramentas eléctricas
que tenha baterias especificamente
concebidas. A utilização de outro tipo de
bateria pode causar lesões e incêndio.
c) Quando não utilizar a bateria, mantenha-a
afastada de outros objectos metálicos,
tais como clipes para papel, moedas,
chaves, pregos, parafusos ou outros
pequenos objectos metálicos que
permitam fazer a ligação de um terminal
para outro. O curto-circuito de terminais
de bateria pode causar queimaduras ou
incêndio.
Português
d) Em condições abusivas, pode derramar
líquido da bateria, devendo evitar o
contacto. Se ocorrer um contacto
acidental, lave com água abundante. Se o
líquido entrar em contacto com os olhos,
procure assistência médica. O líquido
derramado da bateria pode causar irritação
ou queimaduras.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Isso garante a
manutenção da segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras de segurança das Pistolas
para pregos sem cabeça
•Assuma sempre que a ferramenta contém
fixadores. Um manuseio descuidado da
agrafadora pode resultar numa disparo
inesperado dos pregos e em ferimentos.
•Não aponte a ferramenta para si ou
qualquer pessoa próxima. O disparo
inesperado irá descarregar o fixador
provocando ferimentos.
•Não acione a ferramenta, exceto se esta
estiver colocada firmemente contra a peça.
Se a ferramenta não estiver em contacto com
a peça, o fixador poderá ser desviado do seu
alvo.
•Desligue a ferramenta da fonte de
alimentação quando o fixador encravar
na ferramenta. Quando remover um prego
encravado, a agrafadora pode ser activada
acidentalmente se estiver ligada à corrente.
•Não utilize esta pistola para pregos para
fixar cabos elétricos. Não foi concebida
para a instalação de cabos elétricos e poderá
danificar o isolamento dos mesmos, resultando
assim em perigos de incêndio ou choques
elétricos.
funcionar corretamente e se todas as porcas e
parafusos estão apertados.
• Não utilize a ferramenta como martelo.
• Não utilize a DCN660 ou DCN661
– quando mudar de um local para outro que
implique a utilização de andaimes, escadas,
escadotes ou equipamento semelhante a
escadotes, por exemplo, telhados de ripados,
etc.;
– quando fechar caixas ou grades;
– quando instalar sistemas de segurança de
transporte, por exemplo, em veículos, vagões,
etc.
No que respeita a excepções, consulte as
regulamentações de local de trabalho nacionais
e locais.
• Consulte sempre os regulamentos específicos
do local de trabalho.
• Nunca aponte qualquer ferramenta de inserção
do fixador em funcionamento na sua direção,
ou na de qualquer outra pessoa.
• Quando utilizar a ferramenta, segure-a de forma
a não permitir que esta cause ferimentos na
cabeça ou corpo caso ocorra um ricochete
devido a uma falha de energia ou ao contacto
com superfícies duras na área de perfuração.
• Nunca acione a ferramenta de inserção do
fixador sem ser contra uma superfície.
• Na área de trabalho, transporte sempre a
ferramenta segurando apenas numa pega e
nunca com o gatilho acionado.
• Tenha em conta as condições na área de
trabalho Os fixadores podem perfurar partes
finas ou deslizar dos cantos e extremidades da
peça trabalhada e, assim, colocar pessoas em
risco.
• Não insira fixadores perto da extremidade da
peça.
• Não insira fixadores uns por cima de outros.
• Utilize sempre óculos de proteção.
Riscos residuais
• Utilize sempre protecção para os ouvidos.
Apesar do cumprimento das normas de segurança
relevantes e da implementação de dispositivos
de segurança, não é possível evitar alguns riscos
residuais. Estes são:
• Utilize apenas os fixadores especificados no
manual.
• Não utilize quaisquer bases para montar a
ferramenta num suporte.
• Não desmonte ou bloqueie quaisquer partes da
ferramenta de inserção do fixador, tais como o
ativador de contacto.
• Antes de qualquer utilização, verifique se o
mecanismo de segurança e acionamento está a
– diminuição da audição.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
127
Português
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes pictogramas:
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico.
ATENÇÃO: Recomendamos a utilização
de um dispositivo de corrente residual
com uma classificação de corrente
residual de 30mA ou menos.
ATENÇÃO: Perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar,
causando lesões pessoais e danos.
Não utilize a ferramenta em andaimes ou
escadotes.
CUIDADO: As crianças devem ser
vigiadas, para garantir que não brincam
com o aparelho.
Comprimento dos pregos.
AVISO: Em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à fonte
de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador
podem entrar em curto-circuito devido a
material estranho. Os materiais estranhos
condutores como, por exemplo, mas
não limitado a, lã de aço, folha de
alumínio ou qualquer acumulação
de partículas metálicas devem ser
removidos dos orifícios do carregador.
Desligue sempre o carregador da fonte
de alimentação quando não estiver
inserida uma bateria no respectivo
compartimento. Desligue o carregador
antes de proceder à limpeza.
Leia o manual de instruções antes de
utilizar o equipamento.
Utilize protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Grossura dos pregos.
Capacidade de carga.
Tensão da ferramenta.
Ângulo do carregador: 20 ˚.
Radiação visível. Não olhe fixamente para
a luz.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O código de data, o qual também inclui o ano
de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2015 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança
importantes acerca de todos os
carregadores de bateria
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual
inclui instruções de funcionamento e segurança
importantes para carregadores de bateria
compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
128
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos
apenas para carregar baterias recarregáveis
DeWALT. Quaisquer outras utilizações podem
resultar em incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e no cabo.
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado, possa
causar tropeções ou esteja sujeito a danos
ou tensão.
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio, choque eléctrico ou electrocussão.
Português
• Não coloque objectos sobre o carregador
nem o coloque em cima de uma superfície
macia que possa bloquear as entradas de
ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado
de fontes de calor. O carregador é ventilado
através de ranhuras na parte superior e inferior
da estrutura.
Procedimento de carga (Fig. 2)
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados—substitua-os de
imediato.
3.A conclusão do processo de carga é indicado
pelo indicador luminoso vermelho, que
permanece ligado de maneira contínua. A
bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no
carregador.
•Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
• Não desmonte o carregador; leve-o para um
centro de assistência autorizado, no caso
de ser necessário assistência ou reparação.
Uma nova montagem incorrecta pode resultar
em choque eléctrico, electrocussão ou
incêndio.
• Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve
enviá-lo de imediato para o fabricante, agente
de assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de
modo a evitar qualquer situação de perigo.
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de
risco.
•NUNCA tente ligar dois carregadores ao
mesmo tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores DCB105, DCB112, DCB113 e
DCB115 são compatíveis com baterias de iões
de lítio XR de 10,8 V, 14,4 V e 18 V (DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 e
DCB185).
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste
e foram concebidos para uma operação tão fácil
quanto possível.
1.Ligue o carregador numa tomada adequada
antes de inserir a bateria.
2.Insira a bateria (O) no carregador. O
indicador luminoso vermelho (de carga) pisca
continuamente, indicando que o processo de
carga foi iniciado.
NOTA: Para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
Processo de carga
Consulte a tabela indicada abaixo para saber qual é
o estado do processo de carga da bateria.
Indicadores de carga: DCB105
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria
voltar a colocar a bateria
Indicadores de carga: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da
bateria*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: O
indicador luminoso vermelho continua a piscar,
mas acende-se um indicador luminoso amarelo
durante esta operação. Quando a bateria atingir
a temperatura adequada, o indicador luminoso
amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega(m)
uma bateria defeituosa. O carregador indica que
a bateria está defeituosa ao não acender-se ou
apresentando um problema na bateria ou aparece
um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de
um problema no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o
carregador e a bateria um centro de assistência
autorizado para que sejam submetidos a um teste.
129
Português
RETARDAÇÃO DE CALOR/FRIO
Quando o carregador detecta que uma bateria está
demasiado quente ou fria, inicia automaticamente a
retardação de calor/frio, interrompendo o processo
de carga até a bateria atingir a temperatura
adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta
função assegura a duração máxima da bateria.
• Não armazene nem utilize a ferramenta e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria,
seja qual for o motivo. Se a bateria
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague,
deixe cair nem danifique a bateria. Não
utilize uma bateria ou um carregador
que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de
algum modo (por exemplo, perfurada
por um prego, atingida com um martelo
ou pisada). Pode ocorrer um choque
eléctrico ou electrocussão. As baterias
danificadas devem ser devolvidas ao
centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: Quando não estiver a
ser utilizada, coloque a ferramenta
de lado numa superfície estável,
onde não haja risco de queda ou
de tropeçar. Algumas ferramentas com
compartimentos da bateria de grandes
dimensões podem ficar direitos assentes
sobre este compartimento, mas podem
ser facilmente derrubados.
Uma bateria fria fica carregada a cerca de metade
da taxa de uma bateria quente. A bateria irá
carregar a essa taxa mais lenta durante todo o ciclo
de carga e não recupera a taxa de carga máxima,
mesmo que a bateria aqueça.
APENAS BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas
com um Sistema de protecção electrónica
que protege a bateria contra sobrecarga,
sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o
Sistema de protecção electrónica for activado. Se
isto ocorrer, coloque a bateria de iões de lítio no
carregador até ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança
importantes acerca de todas as
baterias
Quando encomendar baterias sobresselentes,
certifique-se de que inclui o número de catálogo e
a tensão.
A bateria não está totalmente carregada quando a
retira da embalagem. Antes de utilizar a bateria e o
carregador, leia as instruções de segurança abaixo.
Em seguida, siga os procedimentos de carga
delineados.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize a bateria em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
DeWALT.
•NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
130
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS ACERCA DE
IÕES DE LÍTIO
• Não queime a bateria, mesmo que esteja
gravemente danificada ou completamente
gasta. A bateria pode explodir se for colocada
numa fogueira. Quando as baterias de iões de
lítio são queimadas, são produzidos vapores e
materiais tóxicos.
• Se o conteúdo da bateria entrar em
contacto com a pele, lave a área de
imediato com sabão suave e água. Se o
líquido da bateria entrar em contacto com os
olhos, enxagúe os olhos abertos com água
durante 15 minutos ou até a irritação passar.
Se for necessário contactar um médico, o
electrólito da bateria é composto por uma
mistura de carbonetos orgânicos líquidos e sais
de lítio.
• O conteúdo das células da bateria aberta
pode causar irritação das vias respiratórias.
Respire ar fresco. Se os sintomas continuarem,
consulte um médico.
ATENÇÃO: Perigo de queimadura. O
líquido da bateria pode ser inflamável se
estiver exposto a faíscas ou chamas.
Português
Transporte
Bateria
As baterias da DeWALT estão em conformidade
com todas as regulamentações de expedição
aplicáveis, de acordo com os padrões jurídicos e
de indústria, que incluem as Recomendações da
ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da
Associação do Transporte Aéreo Internacional
(IATA), Regulamentações do código marítimo
internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao
transporte rodoviário internacional de mercadorias
perigosas (ADR). As baterias de iões de lítio
foram testadas de acordo com a secção 38.3
das Recomendações da ONU no que respeita ao
Transporte de Mercadorias Perigosas: Manual de
Ensaios e Critérios.
TIPO DE BATERIA
Na maioria dos casos, a expedição de uma bateria
DeWALT será isenta de classificação como material
perigoso de Classe 9 inteiramente regulamentado.
Em geral, as duas instâncias que requerem a
expedição de Classe 9 são:
1.Transporte aéreo de mais de duas baterias de
iões de lítio DeWALT se a embalagem incluir
apenas baterias (sem ferramentas) e
2.Qualquer expedição que inclua uma bateria
de iões de lítio com classificação energética
superior a 100 watts/hora (Wh). Todas as
baterias de iões de lítio têm a classificação de
watts por hora indicada na embalagem.
Os modelos DCN660 e DCN661 funcionam com
uma bateria de 18 volts.
Pode utilizar as baterias DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 ou DCB185. Consulte
os Dados técnicos para obter mais informações.
Recomendações de armazenamento
1.A unidade deve ser armazenada num local
seco e fresco afastado de luz solar directa e
excesso de calor ou frio. Para uma durabilidade
e desempenho excelente da bateria, armazena
a bateria à temperatura ambiente quando não
for utilizada.
2.Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
Rótulos no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual,
os rótulos no carregador e na bateria podem
apresentam os seguintes símbolos:
Independentemente de uma expedição ser
considerada isenta ou totalmente regulamentada,
é da responsabilidade do expedidor consultar
as mais recentes regulamentações para a
embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
Leia o manual de instruções antes de
utilizar o equipamento.
O transporte das baterias pode dar origem a
um incêndio se os terminais da bateria entrarem
em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as baterias,
certifique-se de que os terminais da bateria estão
protegidos e devidamente isolados de materiais que
possam entrar em contacto com eles e causar um
curto-circuito.
Bateria a carregar.
As informações indicadas nesta secção do manual
são fornecidas de boa fé e acredita-se que são
precisas aquando da elaboração do documento.
No entanto, não é fornecida qualquer garantia,
expressa ou implícita. É da responsabilidade do
comprador garantir que as respectivas actividades
estão em conformidade com as regulamentações
aplicáveis.
Consulte Dados técnicos quanto ao
tempo de carga.
Bateria carregada.
Bateria defeituosa.
Retardação de calor/frio da bateria.
Não tente com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha à água.
Substitua imediatamente os cabos
defeituosos.
131
Português
I.Carregador
Carregue apenas entre 4 ˚C e 40 ˚C.
J.Interruptor de seleção de modo (Só no modelo
DCN660)
Apenas para uso dentro de casa.
K.Botão de ajuste da profundidade
L.Indicador de profundidade
Elimine a bateria com o devido respeito
pelo ambiente.
M.Desbloqueador do gatilho
Carregue as baterias da DeWALT
apenas com os carregadores
DeWALT concebidos para o efeito. O
carregamento de baterias que não sejam
as baterias específicas DeWALT com um
carregador da DeWALT pode fazer com
que rebentem ou dar origem a situações
de perigo.
O.Bateria
Não queime a bateria.
Estas pistolas para pregos 16 GA são ferramentas
elétricas profissionais.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1Pistola de pregos
1 Carregador (apenas nos modelos D2 ou P2)
2 Baterias (apenas nos modelos D2 ou P2)
1 Caixa de transporte (apenas nos modelos D2
ou P2)
1 Manual de instruções
NOTA: as baterias, carregadores e caixas de
transporte não são incluídas com os modelos N.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (Fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Podem ocorrer
danos ou lesões pessoais.
A.Botão de gatilho
B.Activador de contacto
C.Trinco de desencravamento
D.Alavanca anti bloqueio
E.Indicadores luminosos de funcionamento/falha
F.Gancho reversível para correia
G.Suporte para tampa sem ponta
H.Impulsor de agrafos
132
N.Tampa sem ponta
P.Botão de desbloqueio da bateria
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
Esta pistola para pregos sem cabeça 16 GA foi
concebida para ser utilizada por profissionais na
colocação de pregos e tachas.
NÃO utilize em locais húmidos ou na presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
NÃO permita que crianças mexam na ferramenta.
É necessária supervisão se estas ferramentas forem
manuseadas por utilizadores inexperientes.
•Crianças e pessoas inválidas. Este aparelho
não foi concebido para ser utilizado por
crianças e pessoas inválidas sem supervisão.
• Este produto não deve ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) que sofram
de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência
ou conhecimentos, a menos que estejam
acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para
uma voltagem específica. Verifique sempre se
a voltagem da bateria corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta. Certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da
corrente eléctrica.
O seu carregador da DeWALT tem um
isolamento duplo em conformidade com
a directiva EN60335; por conseguinte,
não é necessário um fio de terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DeWALT.
Português
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizado um cabo de extensão,
excepto se for absolutamente necessário. Use
uma extensão aprovada que seja adequada para
a potência de alimentação do carregador (consulte
os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo é 30 m.
Se utilizar um enrolador de cabos, desenrole
sempre o cabo completamente.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e desligue a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
O arranque acidental poderá originar
lesões.
ATENÇÃO: Utilize apenas baterias e
carregadores da DeWALT.
Inserir e retirar a bateria da
ferramenta (Fig. 2)
NOTA: Certifique-se de que a bateria (O) está
totalmente carregada.
INSTALAR A BATERIA NA PEGA DA FERRAMENTA
1.Alinhe a bateria (O) com as calhas que se
encontram dentro da pega da ferramenta (Fig.
2).
2.Faça-a deslizar para dentro da pega até
a bateria ficar totalmente encaixada na
ferramenta e certifique-se de que ouve o ruído
de encaixe.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1.Prima os botões de libertação (P) e puxe a
bateria com firmeza para fora da pega da
ferramenta.
2.Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador indicada neste
manual.
BATERIAS PARA O INDICADOR DO NÍVEL DE
COMBUSTÍVEL (FIG. 2)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de
nível de combustível, composto por três indicadores
luminosos LED verdes que indicam o nível de carga
restante na bateria.
carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e
é necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: O indicador do nível de combustível é
apenas uma indicação da carga restante na bateria.
Não indica o funcionamento da ferramenta e está
sujeito a variações, com base nos componentes do
produto, temperatura e aplicação do utilizador final.
Indicador de pilha fraca (Fig. 1)
O indicador de bateria fraca é uma funcionalidade
integrada no indicador luminoso da mão
esquerda (E). Ao piscar 4 vezes, está a indicar que
é necessário recarregar a bateria e a ferramenta
desligar-se-á automaticamente.
Desligue a ferramenta e remova a bateria (O) para
carregá-la assim que o indicador começar a piscar.
A ferramenta permanecerá não operacional
enquanto tiver uma bateria com pouca carga.
Montagem do gancho de correia
(Fig. 3)
É possível prender o gancho de correia a qualquer
um dos lados da ferramenta, ou removê-lo no caso
de não querer usá-lo.
1.Insira o gancho de correia (F) no orifício de
montagem num dos lados da ferramenta.
2.Faça passar o parafuso (S) através do
gancho de correia e para dentro do orifício de
montagem. Aperte o parafuso.
Carregar a ferramenta (Fig. 4)
1.Insira os fixadores na parte traseira do
carregador (I).
2.Puxe o impulsor de agrafos (H) para trás até a
guia encaixar por trás dos pregos.
3.Liberte o impulsor.
DESCARREGAR A FERRAMENTA
1.Segure a ferramenta na vertical, aperte o
trinco do impulsor (H) e permita que os pregos
deslizem pelo carregador e para lá do impulsor.
2.Retire os pregos do carregador (I).
Para ativar o indicador do nível de combustível,
mantenha premido o botão do indicador do nível
de combustível (R). Uma combinação dos três
indicadores luminosos LED verdes acende-se,
indicando o nível da carga restante. Se o nível da
133
Português
Ajustar a profundidade de inserção
(Fig. 1)
Indicadores luminosos de
funcionamento (Fig. 1)
Utilizando o botão de ajuste da profundidade, é
possível ajustar a profundidade de inserção do
prego ao tipo de fixador usado.
Esta ferramenta tem indicadores luminosos (E)
em ambos os lados. Os indicadores luminosos
acendem ao ativar o gatilho ou libertar o ativador
de contacto. As luzes desligam automaticamente
10 segundos após o aparelho ter sido utilizado. Os
indicadores luminosos também funcionam como
indicador de bateria fraca e de prego encravado.
Para mais informações, consulte as secções
Indicador de bateria fraca ou Soltar um prego
encravado.
1.Para inserir um prego com menos
profundidade, gire a roda de ajuste de
profundidade (K) na direção da parte traseira
da ferramenta. Verifique o indicador do nível (L)
para saber qual a definição da ferramenta
dentro do alcance disponível.
2.Para inserir um prego com mais profundidade,
gire a roda de ajuste de profundidade (K) na
direção da parte frontal da ferramenta.
Selecionar o modo (Fig. 5)
SÓ DCN660
Para selecionar o modo de ação sequencial, faça
deslizar o interruptor de seleção do modo (J) para o
ícone de prego único ( ).
Para selecionar o modo de ação de ressalto, faça
deslizar o interruptor de seleção do modo (J) para o
ícone de três pregos ( ).
Desbloqueador do gatilho (Fig. 6)
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: Respeite sempre as
instruções de segurança e normas
aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e desligue a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
O arranque acidental poderá originar
lesões.
Esta ferramenta está equipada com um
desbloqueador do gatilho (M) para impedir que a
ferramenta dispare um prego.
Para ativar o desbloqueador do gatilho, empurre o
interruptor para baixo.
Para desativar o desbloqueador do gatilho,(M) puxe
o interruptor para cima.
ATENÇÃO: Certifique-se de que o
desbloqueador do gatilho (M) está
ativado e que o compartimento das
pilhas foi removido antes de efetuar
quaisquer ajustes ou quando a
ferramenta não for utilizada de imediato.
Posição correta das mãos (Fig. 9)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
lesões pessoais graves, coloque
SEMPRE as mãos na posição correcta,
tal como exemplificado na figura.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de lesões pessoais graves, segure
SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita.
Ponta sem marca (Fig. 1)
Coloque a ponta sem marca (N) sobre o ativador
de contacto (B) quando utilizar a ferramenta em
madeira.
Coloque a ponta sem marca no suporte (G) sempre
que não a utilizar.
134
ATENÇÃO: Certifique-se de que o
desbloqueador do gatilho (M) está
ativado e que o compartimento das
pilhas foi removido antes de instalar ou
remover a ponta sem marca.
ATENÇÃO: Os indicadores luminosos
destinam-se a iluminar a superfície de
trabalho mais próxima. Não os utilize
como única fonte de iluminação.
A posição correta das mãos requer a colocação de
uma mão na pega principal.
Preparar a ferramenta (Fig. 1)
1.Remova a bateria e todos os pregos do
carregador.
2.Verifique se o ativador de contacto (B) e o
impulsor de pregos se deslocam livremente.
3.Volte a colocar os agrafos no carregador.
ATENÇÃO: não utilize a ferramenta se
o ativador de contacto ou o impulsor
Português
de pregos não se estiverem a deslocar
livremente.
CUIDADO: NUNCA pulverize ou
aplique de qualquer outra forma
lubrificantes ou solventes de limpeza
dentro do aparelho. Isto poderá afectar
seriamente a vida útil e desempenho do
aparelho.
Actuação da ferramenta (Fig. 1)
O modelo DCN660 pode ser utilizado em dois
modos: modo de ação sequencial ou modo de
ação de ressalto.
ATENÇÃO: Não mantenha o gatilho
premido quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada. Mantenha o
desbloqueador do gatilho (M) na posição
de bloqueio para evitar uma ativação
acidental quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada.
Soltar um prego encravado
(Fig. 1, 7, 8)
Se um prego encravar no adaptador ou a
ferramenta parar, o indicador luminoso da mão
direita (E) piscará continuamente.
O modelo DCN661 só dispõe do modo de
sequencial.
MODO DE AÇÃO SEQUENCIAL (
)
O modo de ação sequencial é utilizado para fixação
intermitente, quando é necessário fixar pregos de
maneira cuidadosa e precisa.
1.Utilizando o interruptor de seleção de modo (J),
selecione o modo de ação sequencial. (Só no
modelo DCN 660)
2.Liberte o desbloqueador do gatilho (M).
1.Ative o desbloqueador do gatilho (M).
2.Remova a bateria (O) e todos os pregos do
carregador.
3.Liberte o trinco de desencravamento (C)
na parte superior do adaptador e abra o
compartimento de inspeção.
4.Prima o gatilho (A) para ativar a ferramenta.
4.Retire o prego encravado, utilizando um alicate
se necessário. Se não estiver visível nenhum
prego encravado, a ferramenta poderá ter
encravado.
5.Liberte o gatilho e remova o ativador de
contacto da peça trabalhada.
5.Programe a alavanca anti bloqueio (D) para
recolocar a lâmina do impulsor, se necessário.
6.Repita os passos 3 a 5 para disparar os pregos
subsequentes.
6.Feche o compartimento de inspeção e encaixe
a cavilha do trinco debaixo dos dois braços (Q)
no adaptador. Baixe e tranque o trinco de
desencravamento.
3.Empurre o ativador de contacto (B) contra a
superfície de trabalho.
AÇÃO DE RESSALTO (
)
APENAS NO MODELO DCN660
O modo de acção rápida é utilizado para agrafar
rapidamente superfícies planas e fixas.
1.Utilizando o interruptor de seleção de modo (J),
selecione o modo de ação de ressalto.
2.Liberte o desbloqueador do gatilho (M).
3.Para disparar um único prego, utilize a
ferramenta conforme descrito na ação
sequencial:
a.Empurre o ativador de contacto (B) contra a
superfície de trabalho.
b.Prima o gatilho (A) para ativar a ferramenta.
4.Para disparar vários pregos, mantenha
premido o interruptor do gatilho (A) e, em
seguida, empurre o ativador de contacto (B)
repetidamente contra a superfície de trabalho.
De cada vez que o ativador de contacto (B) for
carregado enquanto o gatilho (A) for premido,
será disparado um prego.
e os pregos ficarem encravados no adaptador
S
com frequência, leve a ferramenta para reparação
num centro de assistência autorizado da DeWALT.
MANUTENÇÃO
A ferramenta eléctrica DeWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de
tempo com um mínimo de manutenção. Um
funcionamento contínuo e satisfatório depende de
uma manutenção adequada e da limpeza regular da
ferramenta.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e desligue a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
O arranque acidental poderá originar
lesões.
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação.
135
Português
Resolução de problemas
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Se achar que a sua ferramenta não está a funcionar
correctamente, siga as instruções abaixo. Se estas
indicações não resolverem o problema, contacte o
seu agente de reparação.
A ferramenta não funciona.
Os indicadores luminosos não acendem.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra poeira aprovadas
ao efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou
outros químicos abrasivos para limpar
as peças não metálicas da ferramenta.
Estes produtos químicos podem
danificar os materiais utilizados nestas
peças. Utilize um pano humedecido
apenas com água e sabão neutro.
Nunca deixe entrar qualquer líquido para
dentro da ferramenta. Da mesma forma,
nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta em líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DO CARREGADOR
ATENÇÃO: Perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA antes de
proceder à limpeza. A sujidade e gordura
podem ser removidas a partir do exterior
do carregador com um pano ou uma
escova suave não metálica. Não utilize
água ou outros produtos de limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DeWALT, a utilização de outros
acessórios com este equipamento
poderá ser perigosa. Para reduzir o
risco de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados pela
DeWALT neste equipamento.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
136
Verifique se o bloqueador do gatilho não está
ativado.
• Verifique o nível da bateria (consulte a
secção Baterias para o indicador do nível de
combustível deste manual).
• Remova a bateria, espere 5 segundos (no
mínimo) e volte a inseri-la.
Os indicadores luminosos estão acesos mas o
motor não arranca.
• Certifique-se de que o ativador de contacto e
o gatilho estão soltos e, em seguida, acione
apenas o ativador de contacto.
• Verifique o interruptor de seleção de modo (só
no modelo DCN660)
• Verifique o nível da bateria (consulte a secção
Baterias para o indicador do nível e de
combustível e Indicador de bateria fraca deste
manual).
Os indicadores luminosos estão ligados, o
motor trabalha, mas a ferramenta não insere
os fixadores.
• Verifique o interruptor de seleção de modo (só
no modelo DCN660)
• Verifique se foi introduzido o tipo correto de
fixadores no carregador, e se o impulsor está a
empurrar o fixador.
• Verifique se estão acesos indicadores
luminosos de falha (substituir a bateria ou
efetuar um desencravamento, se necessário).
(Consulte as secções Indicador de bateria fraca
e Soltar um prego encravado deste manual.)
• Verifique se o ativador de contacto e impulsor
de pregos se deslocam livremente (consulte a
secção Preparar a ferramenta deste manual).
NOTA: A alavanca anti bloqueio deve
ser utilizada para repor o mecanismo. O
desbloqueador do gatilho poderá também
ter de ser programado para repor o controlo
eletrónico. Estes requisitos são indicados pelos
indicadores luminosos da ferramenta.
Os indicadores luminosos estão ligados, o
motor trabalha, mas a ferramenta não insere
completamente os fixadores.
Português
• Ajuste a profundidade de inserção (consulte
a secção Ajustar a profundidade de inserção
deste manual).
• Altere a ferramenta para o modo seq., caso
ainda não esteja.
• Selecione o comprimento/material dos
fixadores adequado.
• Verifique o nível da bateria (consulte a secção
Baterias para o indicador do nível e de
combustível e Indicador de bateria fraca deste
manual).
• Limpe o adaptador com ar comprimido. Não
utilize lubrificantes.
• Limpe o carregador com ar comprimido.
• O conjunto da lâmina do impulsor pode estar
danificado/gasto. Contacte o seu agente de
reparação se os passos acima indicados não
resolverem o seu problema.
NOTA: A alavanca anti bloqueio deve
ser utilizada para repor o mecanismo. O
desbloqueador do gatilho poderá também
ter de ser programado para repor o controlo
eletrónico. Estes requisitos são indicados pelos
indicadores luminosos da ferramenta.
Os fixadores encravam na ferramenta.
Verifique se foi adequadamente introduzido o tipo
correto de fixadores no carregador, e se o
impulsor está a empurrar o fixador.
Se verificar que é necessário substituir o
equipamento da DeWALT ou já não tiver utilidade,
não se desfaça do mesmo juntamente com o lixo
doméstico. Este produto pode ser separado para
reciclagem.
A recolha separada de produtos e
embalagens usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a evitar a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
A legislação local poderá prever a recolha separada
de produtos domésticos eléctricos, seja em lixeiras
municipais ou através do revendedor quando
adquire um produto novo.
A DeWALT dispõe de uma loja para a recolha e
reciclagem de produtos da DeWALT depois de
ultrapassarem o período de vida útil. Para tirar
partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DeWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DeWALT através da
morada indicada neste manual. Em alternativa,
poderá encontrar na Internet uma lista dos agentes
de reparação autorizados da DeWALT, bem como
os dados de contacto completos do nosso serviço
pós-venda: www.2helpU.com.
• Selecione o comprimento/material dos
fixadores adequado.
• Limpe o adaptador (consulte a secção Soltar
um prego encravado deste manual).
• Limpe o carregador com ar comprimido.
• O conjunto da lâmina do impulsor pode estar
danificado/gasto. Contacte o seu agente de
reparação se os passos acima indicados não
resolverem o seu problema.
NOTA: A alavanca anti bloqueio deve
ser utilizada para repor o mecanismo. O
desbloqueador do gatilho poderá também
ter de ser programado para repor o controlo
eletrónico. Estes requisitos são indicados pelos
indicadores luminosos da ferramenta.
Proteger o meio ambiente
Separe os resíduos. Este produto não
deverá ser eliminado com o lixo
doméstico.
Bateria recarregável
Esta bateria de duração prolongada deve ser
recarregada se não fornecer energia suficiente
durante trabalhos que tenham sido efectuados
facilmente. Quando a vida útil da bateria terminar,
elimine-a com o devido respeito pelo ambiente:
• Quando utilizar o equipamento, aguarde até a
bateria ficar totalmente gasta e depois retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
137
Suomi
18 V XR 16 GA VIIMEISTELYNAULAIN
DCN660, DCN661
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Akun tyyppi
Käyttötila
Lipaskulma
Kiinnittimien
pituus
DCN660
18
1
Li-Ion
Sarja/Isku
20˚
DCN661
18
1
Li-Ion
Vain
20˚
mm
32 - 63
32 - 63
mm
1.6
1.6
VDC
varren halkaisija
kulma
20˚
20˚
kg
J
2,4
48
2,4
48
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
81
81
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
92
92
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
3
3
Tärinäpäästöarvo ah =
Epävarmuus K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5
1,5
Paino (ilman akkua)
Työenergia
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-16 mukaisesti:
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää työkalujen keskinäiseen vertailuun. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
138
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinälle altistumisen tason arvioinnissa
tulee myös ottaa huomioon ne ajat,
jolloin työkalusta katkaistaan virta tai se
toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää
merkittävästi altistumistasoa työkalua
käytettäessä.
Määritä tarvittavat lisäturvatoimet,
jotta käyttäjää suojataan tärinän
vaikutuksilta, kuten: moottorityökalujen
ja lisävarusteiden ylläpitohuolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työprosessien
järjestely.
Suomi
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
VDC
Ah
kg
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Laturi
Verkkojännite
VAC
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen min
latausaika
Paino
kg
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Laturi
DCB107
Verkkojännite
VAC
230
Akun tyyppi
10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
latausaika
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Paino
kg
0,29
Laturi
Verkkojännite
VAC
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen min
latausaika
Paino
kg
Laturi
Verkkojännite
VAC
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen min
latausaika
Paino
kg
Laturi
Verkkojännite
VAC
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen min
latausaika
Paino
Varokkeet:
Eurooppa
kg
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,5
230 V:n työkalut
10 ampeeria, virtalähde
Selitykset: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Tarkoittaa välitöntä
vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, se
johtaa hengenvaaraan tai vakavaan
henkilövahinkoon.
VAROITUS: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata,
se voisi johtaa hengenvaaraan tai
vakavaan henkilövahinkoon.
HUOMIO: Osoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata,
se saattaa johtaa lievään tai
kohtalaiseen henkilövahinkoon.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka
ei aiheuta henkilövahinkoa, mutta
saattaa johtaa omaisuusvahinkoon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
139
Suomi
EY-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
18 V XR 16 GA VIIMEISTELYNAULAIN
DCN660, DCN661
DeWALT vakuuttaa, että osiossa Tekniset tiedot
kuvatut tuotteet täyttävät seuraavat määräykset:
2006/42/EY, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-16:2010.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivien 2004/108/
EY (19.4.2016 saakka), 2014/30/EU (20.4.2016
alkaen) ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyttä DeWALTin alla olevaan
osoitteeseen. Osoite löytyy myös käyttöohjeen
takasivulta.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DeWALT in puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
24.07.2015
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki
turvavaroitukset ja ohjeet. Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja
vakavan henkilövahingon vaara.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä termi "sähkötyökalu"
viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen
työkaluun
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Työpaikan epäjärjestys tai
valaisemattomat työalueet voivat johtaa
tapaturmiin.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka
saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
140
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua. Voit menettää
laitteesi hallinnan huomiosi suuntautuessa
muualle.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Pistoketta ei saa muuttaa
millään tavalla. Älä käytä mitään
pistorasiasovittimia maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäiset
pistokkeet ja niille sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Älä kosketa maahan kytkettyihin pintoihin,
kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja
jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
vartalosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskuvaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen
tai pistokkeen irrottamiseen pistorasiasta.
Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä,
terävistä reunoista ja liikkuvista osista.
Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö
pienentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Vikavirtasuojan käyttö vähentää sähköiskun
vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua,
jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua
käytettäessä saattaa johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.
b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita.
Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, suojakypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen tarvittaessa
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Onnettomuusvaara
lisääntyy, jos kannat sähkötyökalua sormi
käyttökytkimellä tai kytket työkalun virtajohdon
pistorasiaan, kun käyttökytkin on päällä.
Suomi
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen
pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e) Älä kurkota. Seiso aina tukevasti ja
tasapainossa. Niin voit paremmin hallita
sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä
työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset,
vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista
osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset
voivat takertua liikkuviin osiin.
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
talteenotto voi vähentää pölyn aiheuttamia
vaaroja.
SÄHKÖTYÖKALUSTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Käytä kulloiseenkin työhön
parhaiten soveltuvaa sähkötyökalua.
Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet
paremmin ja turvallisemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei
toimi. Jos sähkötyökalua ei voi käynnistää ja
pysäyttää virtakytkimellä, se on vaarallinen ja
se täytyy korjata.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota siitä
akku ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Nämä turvatoimenpiteet
pienentävät sähkötyökalun tahattoman
käynnistämisen riskiä.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat
vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat
henkilöt.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista,
että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti
ja etteivät ne ole puristuksessa. Tarkista
myös, ettei sähkötyökalussa ole
murtuneita tai vahingoittuneita osia,
jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti
sen toimintaan. Korjauta mahdolliset
viat ennen käyttöönottoa. Huonosti
kunnossa pidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Pitämällä leikkaavia teräviä
reunoja sisältävät työkalut kunnossa niiden
todennäköisyys jumiutua vähenee ja niitä on
helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita,
vaihtotyökaluja yms. näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota tällöin huomioon
työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden
vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne.
5) AKKUTYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Lataa akku vain valmistajan
määrittelemällä laturilla. Laturi, joka
soveltuu määrätyn tyyppiselle akulle, saattaa
aiheuttaa tulipalon vaaran erilaista akkua
ladattaessa.
b) Käytä työkaluja vain erityisesti niille
suunniteltujen akkuyksiköiden kanssa.
Muun tyyppisen akun käyttö saattaa johtaa
loukkaantumiseen ja tulipaloon.
c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä
se poissa muista metalliesineistä, kuten
paperiliittimet, kolikot, avaimet, naulat,
ruuvit tai muut pienet metalliesineet,
jotka voivat muodostaa kytkennän
yhdestä kennon pinnestä toiseen. Akun
napojen välinen oikosulku saattaa aiheuttaa
palovammoja tai tulipalon.
d) Epäsuotuisissa olosuhteissa akusta
saattaa ruiskuta ulos nestettä, johon
koskemista tulee välttää. Jos nestettä
vahingossa joutuu iholle, huuhtele
kosketuskohta vedellä. Jos nestettä
pääsee silmiin, tarvitaan lisäksi lääkärin
apua. Akusta vuotava neste saattaa
aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
6) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Näin taataan sähkötyökalun
turvallisuus.
Turvallisuusmääräykset
viimeistelynaulaimille
•Toimi aina oletuspohjalta, että työkalussa
on kiinnittimiä. Naulauskoneen huolimaton
käsittely voi johtaa naulojen odottamattomaan
laukaisemiseen ja henkilövahinkoihin.
•Älä osoita työkalulla itseäsi tai ketään
lähettyvillä olevaa henkilöä. Vahingossa
laukaistu kiinnitin voi aiheuttaa vahingon.
•Älä laukaise työkalua, ellei se ole tiiviisti
työkappaletta vasten. Jos työkalu ei ole kiinni
työkappaleessa, kiinnitin saattaa ponnahtaa irti
kohteesta.
•Irrota työkalu virtalähteestä, jos kiinnitin
juuttuu työkalun sisään. Kun poistat
kiinni jääneen naulan, naulauskone voi
kytkeytyä vahingossa päälle, jos se on liitetty
sähköverkkoon.
141
Suomi
•Älä käytä tätä naulainta sähköjohtojen
kiinnittämiseen. Sitä ei ole tarkoitettu
sähkökaapeleiden asentamiseen, vaan se
voi vahingoittaa sähkökaapeleiden eristeitä ja
aiheuttaa sähköisku- tai tulipalovaaran.
Jäännösvaarat
• Käytä aina suojalaseja.
–kuulovauriot
• Käytä aina kuulonsuojaimia.
– lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot
• Käytä vain käyttöohjeessa määriteltyjä
kiinnittimiä.
• Älä käytä alustoja työkalun kiinnittämiseksi
tukeen.
• Älä pura mitään kiinnitystyökalun osaa, kuten
kärkilaukaisinta, tai estä sen toimintaa.
• Ennen jokaista käyttöä tarkasta että turva- ja
laukaisumekanismit toimivat oikein ja että kaikki
mutterit ja ruuvit ovat tiukalla.
• Älä käytä työkalua vasarana.
• Älä käytä DCN660 tai DCN661 -työkalua
Tiettyjä muita riskejä ei voi välttää, vaikka noudatat
kaikkia turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Niitä
ovat seuraavat:
– Käytön aikana kuumenevien lisävarusteiden
aiheuttamat palovammat.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Työkalussa on seuraavat kuvakemerkinnät:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
– kun vaihdat yhdestä työskentelykohteesta
toiseen ja joudut käyttämään rakennustelineitä,
portaita, tikkaita tai tikkaiden kaltaisia
rakenteita, esim. kattoruoteita jne.
– laatikoiden tai kuljetuslaatikoiden sulkemiseen,
– turvallisuusjärjestelmien kiinnittämiseen
kuljetuksen aikana, esim. ajoneuvoissa,
vaunuissa jne.
Tarkista poikkeukset paikallisista
työpaikkasäädöksistä.
Käytä kuulosuojaimia.
• Tarkista aina paikallisen työpaikan määräykset.
Kiinnittimien paksuus.
• Älä koskaan osoita toimivaa naulainta itseäsi tai
muita henkilöitä kohden.
• Pidä työskennellessäsi työkalua siten, että
päälle tai vartalolle ei voi aiheutua vammoja
mahdollisesta rekyylistä, jota voi ilmetä
virtalähteen ongelmien takia tai työkappaleessa
olevien kovien kohtien takia.
Käytä suojalaseja.
Älä käytä työkalua telineillä tai tikkailla
seistessäsi.
Kiinnittimen pituus.
Ladattava kiinnittimien määrä.
Työkalun jännite.
• Älä koskaan laukaise naulainta tyhjään tilaan.
Lipaskulma: 20˚.
• Kanna työkalu työskentelyalueella työpisteeseen
vain yhdestä kahvasta pitäen, eikä koskaan
liipaisin viritettynä.
Näkyvä säteily. Älä katso suoraan valoon.
• Ota huomioon työskentelyalueen olosuhteet.
Kiinnittimet voivat tulla läpi ohuista
työkappaleista tai luiskahtaa pois niiden
kulmista ja reunoilta, ja aiheuttaa sitä kautta
vaaratilanteita ihmisille.
• Älä lyö kiinnittimiä työkappaleen reunojen lähelle.
• Älä lyö kiinnittimiä aikaisempien kiinnittimien
päälle.
142
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi, joka sisältää myös
valmistusvuoden, on merkitty koteloon.
Esimerkki:
2015 XX XX
Valmistusvuosi
Suomi
Akkulatureita koskevat
turvallisuusohjeet
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin
akkulatureihin (katso Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Älä päästä
nestettä laturin sisään. Se voi aiheuttaa
sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme
vikavirtasuojakytkimen käyttöä, jonka
vikavirtasuoja ei ylitä 30 mA:a.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin pienentämiseksi
lataa vain uudelleenladattavia DeWALTakkuja. Muun tyyppiset akut voivat haljeta
ja aiheuttaa henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia on valvottava ja on
varmistettava etteivät he leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa
vieras materiaali voi aiheuttaa oikosulun
laturin sisällä oleviin suojaamattomiin
latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat
johtavat aineet, kuten teräsvilla,
alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät,
on pidettävä poissa laturin aukoista.
Irrota laturi aina virtalähteestä, kun
laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota laturi
virtalähteestä, ennen kuin yrität puhdistaa
sitä.
• ÄLÄ yritä ladata akkua millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla.
Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti
toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
uudelleenladattavien DeWALT-akkujen
lataamiseen. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun tai jopa kuolettavan sähköiskun
vaaran.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta, älä johdosta, kun
irrotat laturin verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Varmista johdon sijainti, niin että sen päälle
ei astuta, siihen ei kompastuta tai että se ei
muuten altistu vaurioille tai rasitukselle.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä aseta mitään esineitä laturin päälle tai
laita laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa
tukkia ilmanvaihtoaukot ja kehittää liikaa
lämpöä. Sijoita laturi pois lämpölähteiden
läheltä. Laturi tuulettuu kotelon päällä ja
pohjassa olevien aukkojen kautta.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut – vaihdata ne välittömästi uusiin.
•Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai se on
muuten vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jos se tarvitsee huoltoa tai
korjausta. Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa
tulipalon, sähköiskun tai sähkötapaturman.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin
puhdistat sen. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akun poistaminen ei vähennä riskiä.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
• Laturi toimii tavanomaisella 230 V:n
kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä.
Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Laturit
DCB105, DCB112, DCB113 ja DCB115 latureihin
sopivat 10,8 V, 14,4V ja 18V Li-Ion XR (DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ja
DCB185) -akkupaketit.
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä, ja niiden käyttö
on suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
Lataaminen (kuva 2)
1.Yhdistä laturi sopivaa pistorasiaan, ennen kuin
laitat akkuyksikön laturiin.
2.Aseta akkupaketti (O) laturiin. Punainen
(latauksen) merkkivalo vilkkuu jatkuvasti
ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3.Kun lataus on valmis, punainen valo jää
palamaan jatkuvasti. Akku on täysin ladattu,
ja sitä voidaan käyttää heti tai sen voi jättää
laturiin.
143
Suomi
HUOMAUTUS: Li-Ion-akkujen paras mahdollinen
suorituskyky ja pitkä käyttöikä voidaan taata, kun
akku ladataan täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Latausprosessi
Katso akun lataustaso alla olevasta taulukosta.
Laturin merkkivalot: DCB105
lataus käynnissä
ladattu täyteen
akun kuuma- tai kylmäviive
aseta akku uudelleen paikoilleen
Laturin merkkivalot: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
lataus käynnissä
ladattu täyteen
akun kuuma- tai kylmäviive*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja
keltainen merkkivalo palaa kyseisen toiminnon
aikana. Kun akku on saavuttanut oikean
lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja
laturi jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua.
Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi
ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAUTUS: Tämä voi tarkoittaa myös
laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu,
laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on täyteen
ladattu.
Akkuyksiköitä koskevat
turvallisuusohjeet
Kun tilaat vaihtoakkuyksiköitä, muista ilmoittaa
luettelonumero ja jännite.
Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen. Lue
seuraavat turvallisuusohjeet ennen akkuyksikön ja
laturin käyttöä. Noudata annettuja latausohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai kaasun.
• Älä koskaan yritä asettaa akkua väkisin
laturiin. Älä muokkaa akkua millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä akku
saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan
henkilövahingon.
• Lataa akut vain DeWALT-latureilla.
•ÄLÄ altista roiskeille tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos akun
kotelo on murtunut tai vahingoittunut,
älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota tai
vahingoita akkua. Älä käytä akkua tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka
on pudotettu tai vahingoittunut millään
tavalla (esim. lävistetty naulalla, isketty
vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa
sähköiskun tai hengenvaarallisen
sähköiskun. Vahingoittuneet akut tulee
palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
HUOMIO: Kun työkalu ei ole
käytössä, aseta se kyljelleen
vakaalle pinnalle, jossa se ei aiheuta
kaatumis- tai kompastumisvaaraa.
Jotkin suurilla akuilla varustetut työkalut
pysyvät pystyssä akun varassa, mutta ne
voivat helposti kaatua.
AKUN KUUMA- TAI KYLMÄVIIVE
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun,
se käynnistää automaattisesti akun kuuma- tai
kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten,
kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan.
Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti
akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun
maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään
akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko
latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
VAIN LITIUMIONIAKUT
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
144
Suomi
LITIUMIONIAKKUJA (LI-ION) KOSKEVAT ERITYISET
TURVALLISUUSOHJEET
• Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla, vaikka
se olisikin pahasti vaurioitunut tai kulunut.
Akku voi räjähtää tulessa. Myrkyllisiä höyryjä ja
materiaaleja syntyy, jos litiumioniakut poltetaan.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, pese
iho välittömästi miedolla saippualla ja
vedellä. Jos akun nestettä joutuu silmiin,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin
ajan tai ärsytyksen poistumiseen saakka. Jos
lääkinnällinen apu on tarpeen, akun elektrolyytti
sisältää nestemäisiä orgaanisia karbonaatteja
sekä litiumsuolaa.
• Avatun akun sisältö voi aiheuttaa ärsytystä
hengitysteissä. Siirry raikkaaseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akun
neste voi olla syttyvää, jos se altistetaan
kipinöille tai liekeille.
Kuljetus
DeWALT-litiumioniakut täyttävät kaikkien soveltuvien
teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten
kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin
kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten
aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön
(IMDG) määräykset sekä eurooppalainen
sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut
on testattu YK:n vaarallisen tavaran suosituksien
osion 38.3 mukaisesti koskien testausohjeita ja
testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akun kuljetusta
ei luokitella täysin säännellyksi luokan 9 vaaralliseksi
materiaaliksi. Luokan 9 kuljetus on yleensä tarpeen
kahdessa eri tilanteessa:
1.Useamman kuin kahden DeWALT-litiumioniakun
kuljetus lentorahdilla, kun pakkaus sisältää vain
akkuja (ei työkaluja) ja
2.Yli 100 wattitunnin (Wh) energialuokan omaavan
litiumioniakun kuljetus. Wattitunnit on merkitty
kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen.
Olipa kyseessä poikkeava tai täysin säännelty
kuljetus, kuljettajien vastuulla on ottaa selvää
viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/merkintää sekä
dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akun
navat pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin
materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa,
että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin
materiaaleista, jotka voivat päästä kosketuksiin
niiden kanssa ja aiheuttaa oikosulun.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä
uskossa, ja niiden uskotaan olevan tarkkoja
asiakirjan luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai
suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on
taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien
mukaista.
Akku
AKUN TYYPPI
DCN660 ja DCN661 toimivat 18 voltin akuilla.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ja
DCB185 -akkuja voidaan käyttää. Katso lisätietoja
kohdasta Tekniset tiedot.
Säilytystä koskevat suositukset
1.Paras säilytyspaikka on kuiva ja viileä paikka,
joka suojaa akkua suoralta auringonvalolta ja
liialliselta lämmöltä tai kylmyydeltä. Kun akkuja
ei käytetä, säilytä niitä huoneenlämmössä, jolloin
ne toimivat moitteettomasti ja pitkään.
2.Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAUTUS: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
Laturissa ja akussa olevat merkit
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akussa voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Tarkista latausaika kappaleesta Tekniset
tiedot.
Akkua ladataan.
Akku on ladattu.
Akku on viallinen.
Kuuma-/kylmäviive.
Älä koske sähköä johtavilla esineillä.
Älä lataa viallisia akkuja.
Älä altista vedelle.
145
Suomi
Vaihdata vialliset johdot välittömästi.
Lataa vain 4–40 °C:n lämpötiloissa.
Käytettäväksi vain ulkona.
Hävitä akku ympäristöystävällisesti.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan
yhteensopivilla DeWALT-latureilla. Jos
muita kuin yhteensopivia DeWALTakkuja ladataan DeWALT-laturilla, akut
voivat räjähtää tai aiheuttaa muita
vaaratilanteita.
Älä hävitä akkua polttamalla.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1Naulain
1 Laturi (vain D2- ja P2-mallit)
2 Akkupaketit (vain D2- ja P2-mallit)
1 Varustepakkaus (vain D2- ja P2-mallit)
1Käyttöohje
HUOMAUTUS: Akut, laturit ja varustepakkaukset
eivät sisälly N-malleihin.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
lisävarusteissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen
käyttämistä.
Laitteen osat (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai
sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
A.Liipaisinkytkin
B.Kärkilaukaisin
C.Juuttumisen poistosalpa
D.Kiinnileikkautumisen vapautusvipu
E.Työvalot/vianilmaisimet
F.Käännettävä vyökoukku
G.Kärkisuojapidike
H.Naulantyönnin
I.Lipas
146
J.Tilanvalintakytkin (vain DCN660)
K.Syvyydensäätöpyörä
L.Syvyydenilmaisin
M.Liipaisimen lukitus
N.Kärkisuoja
O.Akku
P.Akun vapautuspainike
KÄYTTÖTARKOITUS
16 GA -viimeistelynaulaimesi on suunniteltu
ammattimaiseen naulauskäyttöön ja kiinnitystöihin.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä 16 GA -naulaimet ovat ammattikäyttöön
tarkoitettuja sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea laitteeseen. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
•Lapset ja liikuntarajoitteiset. Tätä
laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai
liikuntarajoitteisten henkilöiden käyttöön ilman
valvontaa.
• Tuotetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan
lukien lapset) käyttöön, jotka ovat ruumiillisilta,
aistillisilta tai henkisiltä kyvyiltään rajoittuneita
tai joilla ei ole kokemusta, tietoa tai taitoja
tuotteen käytöstä, ellei käyttöä valvo heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö.
Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että akun jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä. Varmista myös, että laturin
jännite vastaa verkkovirran jännitettä.
DeWALT-laturi on kaksoiseristetty EN
60335 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos johto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa
erityisvalmisteiseen johtoon, joka on saatavissa
DeWALTin huoltopisteistä.
Jatkojohdon käyttäminen
Älä käytä jatkojohtoa, ellei se ole täysin
välttämätöntä. Käytä laturin ottoteholle soveltuvaa
jatkojohtoa (katso Tekniset tiedot). Johtimen pienin
koko on 1 mm2 ja suurin pituus on 30 m.
Jos käytät jatkojohtokelaa, kelaa johto aina täysin
auki.
Suomi
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota akku ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista. Vahingossa tapahtuva
käynnistys saattaa aiheuttaa tapaturman.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALTakkuja ja -latureita.
Akun asentaminen ja poistaminen
työkalusta (kuva 2)
HUOMAUTUS: Varmista, että akku(O) on täysin
ladattu.
AKKUYKSIKÖN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1.Kohdista akku (O) kahvan sisällä oleviin kiskoihin
(kuva 2).
2.Liu´uta akku kahvaan, kunnes se on tukevasti
laitteessa, ja varmista, että se lukittuu kuuluvasti
paikalleen.
AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1.Paina vapautuspainiketta (P) ja vedä akku ulos
työkalun kahvasta.
2.Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 2)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa
on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot
osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta (R) alhaalla. Jokin kolmen
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmistä syttyy
osoittaen jäljellä olevan virtatason. Kun akkuvirran
taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAUTUS: Tasomittari osoittaa akkuvirran
tason ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
Matalan paristovirran merkkivalo
(kuva 1)
Matalan paristovirran merkkivalo on vasemman
työvalon (E) integroitu ominaisuus. Se vilkkuu 4
kertaa ilmaistakseen, että akkupaketti pitää ladata ja
työkalu sammuu automaattisesti.
Sammuta työkalu ja ota akkupaketti (O) ulos latausta
varten heti kun ilmaisin vilkkuu.
Työkalu ei toimi niin kauan kuin purkaantunut
akkupaketti on siihen kiinnitettynä.
Vyökoukun asentaminen (kuva 3)
Vyökoukku voidaan liittää kummalle puolelle työkalua
tahansa, tai poistaa, jos sitä ei tarvita.
1.Laita vyökoukku (F) asennusreikään työkalun
sivulla.
2.Aseta ruuvi (S) vyökoukun läpi asennusreikään.
Kiristä ruuvi.
Työkalun lataaminen (kuva 4)
1.Aseta kiinnittimet lippaan (I) takaosaan.
2.Vedä naulantyönnin (H) taakse, kunnes
naulanseuraaja painuu naulojen taakse.
3.Vapauta työnnin.
TYÖKALUN TYHJENTÄMINEN
1.Pidä työkalua oikein päin, purista työntimen (H)
salpaa ja päästä naulat liukumaan alas pitkin
lipasta työntimen ohi.
2.Poista naulat lippaasta (I).
Naulaussyvyyden asettaminen
(kuva 1)
Naulaussyvyys voidaan säätää käytetyn kiinnittimen
mukaisesti käyttäen syvyyden säätöpyörää.
1.Naulojen lyömiseksi syvemmälle kierrä syvyyden
säätöpyörää (K) kohti työkalun takaosaa. Katso
mittaria (L) nähdäksesi, miten työkalun asetus
sijoittuu mahdollisella alueella.
2.Naulojen lyömiseksi pinnempaan kierrä
syvyyden säätöpyörää (K) kohti työkalun
etuosaa.
Toimintatilan valitseminen (kuva 5)
VAIN DCN660
Voit valita sarjakäyttötilan liu'uttamalla tilakytkimen (J)
yksittäisen naulakuvakkeen ( ) kohdalle.
Voit valita iskutilan liu'uttamalla tilakytkimen (J)
kolmen naulan kuvakkeen ( ) kohdalle.
Kärkilaukaisimen lukitus (kuva 6)
Työkalu on varustettu kärkilaukaisimen
lukituksella (M), joka estää työkalua laukaisemasta
kiinnikettä.
Kytke kärkilaukaisimen lukitus päälle vetämällä
kytkintä alaspäin.
Kytke kärkilaukaisimen lukitus (M) pois päältä
vetämällä kytkintä ylöspäin.
147
Suomi
VAROITUS: Varmista, että
kärkilaukaisimen lukitus (M) on kytketty
päälle ja akkuyksikkö poistettu, ennen
kuin teet mitään säätöjä tai kun työkalua
ei välittömästi käytetä.
2.Tarkista, että kärkilaukaisin (B) ja naulantyönnin
voivat liikkua vapaasti.
3.Lataa naulat uudelleen lippaaseen.
Kärkisuoja (kuva 1)
Laita kärkisuoja (N) kärkilaukaisimen (B) päälle, kun
työkalua käytetään puulle.
Säilytä kärkisuojaa (G) pidikkeessä silloin, kun sitä ei
käytetä.
VAROITUS: Varmista, että
kärkilaukaisimen lukitus (M) on kytketty
päälle ja akkuyksikkö poistettu, ennen
kuin asetat tai poistat kärkisuojaa.
Työvalot (kuva 1)
Työkalun molemmilla puolilla on työvalot (E). Työvalot
syttyvät kun liipaisin aktivoidaan tai kärkilaukaisin
vapautetaan. Valot sammuvat automaattisesti,
kun laitetta ei käytetä 10 sekuntiin. Valot toimivat
myös akun vähäisen latauksen ja juuttuneen naulan
osoittimena. Saadaksesi lisätietoja katso Matalan
paristovirran merkkivalo tai Juuttuneen naulan
poisto.
VAROITUS: Työvalot on tarkoitettu
välittömän työalueen valaisemiseen. Älä
käytä työvaloja ainoana valonlähteenä.
KÄYTTÖ
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina
turvallisuusohjeita ja soveltuvia säädöksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota akku ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista. Vahingossa tapahtuva
käynnistys saattaa aiheuttaa tapaturman.
Käsien oikea asento (kuva 9)
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
välttämiseksi pidä kättä AINA kuvan
mukaisessa asennossa.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
välttämiseksi pidä työkalua AINA tiukassa
otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä pääkahvassa.
Työkalun valmistelu (kuva 1)
1.Irrota akkupaketti ja poista kaikki naulat
lippaasta.
148
VAROITUS: Älä käytä työkalua, jos
kärkilaukaisin tai naulantyönnin eivät voi
liikkua vapaasti.
HUOMIO: ÄLÄ KOSKAAN ruiskuta
tai muulla tavoin päästä laitteen sisälle
voiteluaineita tai liuottimia. Ne voivat
merkittävästi heikentää suorituskykyä ja
lyhentää käyttöikää.
Työkalun käynnistäminen (kuva 1)
DCN660-laitetta voidaan käyttää kahdessa eri
tilassa: sarjatoimintatila tai iskutoimintatila.
DCN661 toimii vain sarjatilassa.
SARJATOIMINTATILA (
)
Sarjatoimintaa käytetään jaksottaiseen kiinnitykseen,
kun tarvitaan erittäin huolellista ja täsmällistä sijoitusta.
1.Käyttäen tilanvalintakytkintä (J), valitse sarjatila.
(vain DCN660)
2.Vapauta liipaisimen lukitus (M).
3.Paina kärkilaukaisin (B) työpintaa vasten.
4.Vedä liipaisimesta (A) työkalun laukaisemiseksi.
5.Vapauta liipaisin ja irrota kärkilaukaisin
työkappaleesta.
6.Toista vaiheet 3 - 5 lyödäksesi useampia
nauloja.
ISKUTOIMINTATILA (
VAIN DCN660
)
Sarjatoimintotilaa käytetään nopeaan naulaamiseen
tasaisilla, liikkumattomilla pinnoilla.
1.Valitse tilakytkimellä (J) iskutoimintatila.
2.Vapauta liipaisimen lukitus (M).
3.Voit lyödä yksittäisen naulan käyttämällä
työkalua sarjalaukaisutilan ohjeita noudattaen:
a.Paina kärkilaukaisin (B) työpintaa vasten.
b.Vedä liipaisimesta (A) työkalun
laukaisemiseksi.
4.Lyödäksesi useita nauloja paina liipaisinta (A)
ja pidä se pohjassa ja paina kärkilaukaisin (B)
toistuvasti työpintaa vasten. Aina kun
kärkilaukaisin (B) puristuu, kun liipaisinta (A)
pidetään pohjassa, työkalu lyö naulan.
VAROITUS: Älä pidä liipaisinta
painettuna, kun työkalu ei ole
käytössä. Pidä liipaisimen lukitus (M)
lukitusasennossa estääksesi työkalun
laukeamisen vahingossa, kun sitä ei
käytetä.
Suomi
Kiinnileikkautumisen poisto tai
juuttunut naula (kuvat 1, 7, 8)
Jos naula juuttuu suukappaleeseen tai työkalu
leikkaa kiinni, oikeanpuoleinen työvalo (E) vilkkuu
jatkuvasti.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
1.Kytke kärkilaukaisimen lukitus (M).
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Voimakkaat kemikaalit voivat haurastuttaa
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
puhdistukseen vain mietoa saippualiuosta
ja kosteaa liinaa. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään
laitteen osaa nesteeseen.
2.Irrota akkupaketti (O) ja poista kaikki naulat
lippaasta.
3.Vapauta juuttumisen poistosalpa (C)
suukappaleen päältä ja avaa tarkastusluukku.
4.Poista naula tarpeen mukaan pihtien avulla. Jos
juuttunut naula ei ole näkyvissä, voi kyse olla
siitä, että työkalu on leikannut kiinni.
5.Kierrätä tarvittaessa kiinnileikkautumisen
vapautusvipua (D) käyttöterän palauttamiseksi.
6.Sulje tarkastusluukku ja kytke suukappaleen (Q)
salpatappi. kahden varren alla. Laske alas ja
lukitse juuttumisen poistosalpa.
J os nauloja jää usein kiinni kärkikappaleeseen,
anna valtuutetun DeWALT-huoltopalvelun huoltaa
työkalu.
HUOLTO
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota akku ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista. Vahingossa tapahtuva
käynnistys saattaa aiheuttaa tapaturman.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta.
Lika ja rasva voidaan poistaa laturin
ulkopuolelta kankaalla tai pehmeällä,
ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita.
Lisävarusteet
DeWALT-työkalusi on suunniteltu pitkäaikaiseen
käyttöön, eikä se laite vaadi paljon huoltamista.
Oikealla huollolla ja säännöllisellä puhdistuksella
työkalu säilyttää suorituskykynsä.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: Koska tässä laitteessa
ei ole testattu muita kuin DeWALTLISÄVARUSTEITA, muiden varusteiden
käyttäminen tässä työkalussa voi olla
vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa
vain DeWALTin suosittelemia varusteita
loukkaantumisriskin estämiseksi.
Saat lisätietoja saatavilla olevista soveltuvista
tarvikkeista jälleenmyyjältäsi.
Vianmääritys
Jos laite ei näytä toimivan oikein, noudata seuraavia
ohjeita. Jos seuraavat ohjeet eivät ratkaise
ongelmaa, ota yhteyttä korjauspalveluun.
Työkalu ei toimi.
Voitelu
Työvalot eivät syty.
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Tarkista, että liipaisimen lukitus ei ole päällä.
• Tarkista pariston jännite (Katso Tasomittarilla
varustetut akut -kohta tässä ohjeessa).
• Poista akkupaketti ja odota vähintään 5
sekuntia, aseta se sitten takaisin.
149
Suomi
Työvalot palavat mutta moottori ei käy.
Kiinnitin juuttunut työkaluun.
• Varmista, että sekä kärkilaukaisin että
liipaisin on vapautettu ja laukaise sitten vain
kärkilaukaisin.
Tarkista, että lippaaseen on ladattu oikein oikean
tyyppisiä kiinnittimiä, ja että työnnin painaa
kiinnittimiä.
• Tarkista tilanvalintakytkin (vain DCN660)
• Valitse sopiva kiinnittimen pituus/materiaali.
• Tarkista pariston jännite (Katso Tasomittarilla
varustetut akut ja Alhaisen paristovirran
merkkivalo -kohdat tässä ohjeessa).
• Puhdista suukappale (Katso
Kiinnileikkautumisen poisto tai juuttunut naula
-kohta tässä ohjeessa).
Työvalot palavat, moottori käy, työkalu ei lyö
ollenkaan kiinnittimiä.
• Puhdista lipas paineilmalla.
• Tarkista tilanvalintakytkin (vain DCN660)
• Tarkista, että lippaaseen on ladattu oikean
tyyppisiä kiinnittimiä ja että työnnin painaa
kiinnittimiä.
• Tarkista vianilmaisinvalot (vaihda paristo tai
poista tukos tarvittaessa (Katso Alhaisen
paristovirran merkkivalo ja Kiinnileikkautumisen
poisto tai juuttunut naula -kohdat tässä
ohjeessa).
• Tarkista, että kärkilaukaisin ja naulantyönnin
liikkuvat vapaasti (Katso Työkalun valmistelu
-kohta tässä ohjeessa).
HUOMAUTUS: Kiinnileikkautumisen
vapautusvipua on käytettävä mekanismin
palauttamiseen. Liipaisimen lukitusta saattaa
myös tarvita käyttää kierros jotta sähköinen
ohjaus nollautuisi. Nämä vaatimukset työkalu
ilmaisee työvalojen avulla.
Työvalot palavat, moottori käy, työkalu ei lyö
kiinnittimiä kokonaan.
• Säädä naulaussyvyyttä (Katso Naulaussyvyyden
asettaminen -kohta tässä ohjeessa).
• Vaihda työkalu sarjatoimintatilaan, jos se ei jo
ole sarjatoimintatilassa.
• Valitse sopiva kiinnittimen pituus/materiaali.
• Tarkista pariston jännite (Katso Tasomittarilla
varustetut akut ja Alhaisen paristovirran
merkkivalo -kohdat tässä ohjeessa).
• Puhdista suukappale paineilmalla. Älä käytä
voiteluaineita.
• Puhdista lipas paineilmalla.
• Käyttöteräyksikkö saattaa vaurioitua/kulua. Jos
seuraavat ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota
yhteyttä korjauspalveluun.
HUOMAUTUS: Kiinnileikkautumisen
vapautusvipua on käytettävä mekanismin
palauttamiseen. Liipaisimen lukitusta saattaa
myös tarvita käyttää kierros jotta sähköinen
ohjaus nollautuisi. Nämä vaatimukset työkalu
ilmaisee työvalojen avulla.
150
• Käyttöteräyksikkö saattaa vaurioitua/kulua. Jos
seuraavat ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota
yhteyttä korjauspalveluun.
HUOMAUTUS: Kiinnileikkautumisen
vapautusvipua on käytettävä mekanismin
palauttamiseen. Liipaisimen lukitusta saattaa
myös tarvita käyttää kierros jotta sähköinen
ohjaus nollautuisi. Nämä vaatimukset työkalu
ilmaisee työvalojen avulla.
Ympäristön suojeleminen
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
mukana.
Jos DeWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita laite kierrätettäväksi.
Käytettyjen tuotteiden ja
pakkausmateriaalien erilliskeruun avulla
materiaalit voidaan kierrättää ja käyttää
uudelleen. Kierrätysmateriaalien käyttö
auttaa vähentämään ympäristön
saastumista ja uusien raaka-aineiden
tarvetta.
Paikalliset säädökset voivat määrätä, että kodin
sähkötuotteiden keruu tapahtuu kaupunkien
jätteidenkäsittelyasemilla tai laitteita myyvissä
liikkeissä uuden tuotteen oston yhteydessä.
DeWALT tarjoaa DeWALT-tuotteiden keräysja kierrätyspalvelut, kun tuotteet ovat tulleet
elinkaarensa päähän. Jotta voisit hyötyä tästä
palvelusta, palauta laitteesi johonkin valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet meidän
puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltokorjaamon
sijainnin ottamalla yhteyttä paikalliseen
DeWALT-palveluun, jonka osoitteen löydät tästä
ohjekirjasta. Luettelo valtuutetuista DeWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
sekä niiden osoitteista löytyy verkosta osoitteesta:
www.2helpU.com.
Suomi
Ladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku täytyy vaihtaa, kun
se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, jotka voitiin
aikaisemmin tehdä helposti. Teknisen käyttöiän
päätyttyä se on hävitettävä ympäristöystävällisesti:
• Käytä akku täysin loppuun ja irrota se sitten
työkalusta.
• Li-Ion-kennot ovat kierrätettäviä.
Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
151
Svenska
18V XR 16 GA SPIKPISTOL
DCN660, DCN661
Grattis!
Du har valt ett DeWALT verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DeWALT till
en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Batterityp
Arbetsläge
Magasinvinkel
Spikar
längd
DCN660
18
1
Litiumjon
Sekventiellt/stöt
20˚
DCN661
18
1
Litiumjon
Sekventiell
20˚
mm
32 - 63
32 - 63
mm
1.6
1.6
VDC
skaftdiameter
vinkel
20˚
20˚
kg
J
2,4
48
2,4
48
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
81
81
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
92
92
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3
3
Vibrationsemissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5
1,5
Vikt (utan batteripaket)
Driftenergi
Buller- och vibrationsvärden (triaxvektorsumma) i enlighet med EN60745-2-16:
Den vibrationsemissionsnivå som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med ett
standardiserad test som anges i EN 60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
152
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Svenska
Batteri
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteri
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteri
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteri
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
kg
DCB140
Litiumjon
14,4
3.0
0,53
DCB141
Litiumjon
14,4
1,5
0,30
DCB142
Litiumjon
14,4
4.0
0,54
VDC
Ah
kg
DCB143
Litiumjon
14,4
2.0
0,30
DCB144
Litiumjon
14,4
5.0
0,52
DCB145
Litiumjon
14,4
1.3
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Litiumjon
18
3.0
0.64
DCB181
Litiumjon
18
1,5
0.35
DCB182
Litiumjon
18
4.0
0.61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Litiumjon
18
2.0
0,40
DCB184/B
Litiumjon
18
5.0
0,62
DCB185
Litiumjon
18
1.3
0.35
Laddare
Nätspänning
VAC
Batterityp
Ungefärlig laddningstid min
för batteripaket
Vikt
kg
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-jon
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0.49
Laddare
DCB107
Nätspänning
VAC
230
Batterityp
10,8/14,4/18 Li-jon
Ungefärlig laddningstid min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
för batteripaket
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Vikt
kg
0.29
Laddare
Nätspänning
VAC
Batterityp
Ungefärlig laddningstid min
för batteripaket
Vikt
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-jon
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0.36
Laddare
Nätspänning
VAC
Batterityp
Ungefärlig laddningstid min
för batteripaket
Vikt
kg
Laddare
Nätspänning
VAC
Batterityp
Ungefärlig laddningstid min
för batteripaket
Vikt
Säkringar:
Europa
kg
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-jon
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0.4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-jon
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,5
230 V verktyg
10 Ampere, elnät
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver
allvarlighetsgraden för varje signalord. Var god läs
handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FARA: indikerar en omedelbar farlig
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarliga skador.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks,
skulle kunna resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
SE UPP: indikerar en potentiellt farlig
situation som, om den inte undviks
kan resultera i mindre eller måttliga
skador.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elstöt.
Anger risk för brand.
153
Svenska
EC-Försäkran om överensstämmelse
MASKINDIREKTIVET
18V XR 16 GA SPIKPISTOL
DCN660, DCN661
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under tekniska data uppfyller: 2006/42/EC,
EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
De här produkterna överensstämmer även med
direktiven 2004/108/EG (till 2016-04-19) 2014/30/
EU (från 2016-04-20) och 2011/65/EU. För mer
information, var god kontakta DeWALT på följande
adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring på
DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
24.07.2015
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR
KOMMANDE REFERENS
Termen ”elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET INOM ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsplatsen ren och väl upplyst.
Oreda eller dålig belysning på arbetsplatsen
kan leda till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elverktyg alstrar gnistor som kan antända
dammet eller gaserna.
154
c) Håll barn och åskådare borta under
arbete med elverktyg. Om du störs kan du
förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa uttaget.
Stickkontakten får absolut inte ändras.
Använd inte adapterkontakter tillsammans
med jordade elverktyg. Med oförändrade
stickkontakter och passande vägguttag
minskas risken för elstötar.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en större risk för elstötar om din kropp
är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
förhållanden. Om vatten tränger in i ett
elverktyg ökar risken för elektriska stötar.
d) Missbruka inte sladden. Använd inte
sladden för att bära eller dra elverktyget
och inte heller för att dra ut kontakten ur
vägguttaget. Håll nätsladden borta från
värme, olja, skarpa kanter och rörliga
maskindelar. Risken att du får en elstöt
är större om sladdarna är skadade eller
tilltrasslade.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
anpassad för utomhusanvändning. Om
du använder en förlängningssladd som är
avsedd för utomhusbruk minskar risken för
att du ska få en elstöt.
f) Om det inte går att undvika användning
av elverktyg på fuktiga platser ska du
använda ett uttag som är skyddat med
en jordfelsbrytare (RCD). Jordfelsbrytaren
minskar risken för elektriska stötar.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte elverktyget
när du är trött eller om du är påverkad
av droger, alkohol eller mediciner.
Under användning av elverktyg kan även
en kort ouppmärksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.
b) Använd skyddsutrustning. Bär alltid
skyddsglasögon. Den personliga
skyddsutrustningen, t.ex. dammfiltermask,
halkfria säkerhetsskor, hjälm och hörselskydd,
minskar risken för kroppsskada när den
används vid rätt tillfällen.
c) Förhindra oavsiktlig start. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
Svenska
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömförsörja
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du startar elverktyget.
Ett verktyg eller en nyckel i en roterande
komponent kan medföra kroppsskada.
e) Sträck dig inte för långt. Se till att du
alltid har säkert fotfäste och balans. På
så sätt kan du lättare kontrollera elverktyget i
oväntade situationer.
f) Bär lämpliga kläder. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll
undan hår, kläder och handskar från
rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken
och långt hår kan dras in av roterande delar.
g) Om det finns anordningar för anslutning
av dammutsugning och insamling, se till
att dessa är anslutna och används på
ett korrekt sätt. Utrustningen kan minska
riskerna när damm bildas.
4) BRUK OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt
elverktyg för det aktuella arbetet. Med rätt
elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare
med det som verktyget är avsett för.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte fungerar. Ett elverktyg som inte kan
startas och stängas av med strömbrytaren är
farligt och måste repareras.
c) Dra ur kontakten från strömkällan och/
eller batteripaketet från elverktyget
innan du gör några justeringar, byter
tillbehör eller förvarar elverktyg. Denna
säkerhetsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av
elverktyget.
d) Förvara elverktyg utom räckhåll för barn
när de inte används och låt inte personer
som är obekanta med elverktyget eller
dess instruktioner använda det. Elverktyg
är farliga om de används av oerfarna
personer.
e) Underhåll elverktyg. Kontrollera att rörliga
komponenter fungerar felfritt och inte
kärvar, att komponenter inte skadats och
att inget annat föreligger som kan påverka
elverktygets funktion. Om elverktyget är
skadat ska du se till att få det reparerat
innan det används. Många olyckor orsakas
av dåligt skötta elverktyg.
f) Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarp
egg fastnar inte så lätt och går lättare att
styra.
g) Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg
o.s.v. enligt dessa anvisningar och
ta hänsyn till arbetsvillkoren och
arbetsmomenten. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de
som det är avsett för skulle kunna resultera i
en farlig situation.
5) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERIDRIVNA
VERKTYG
a) Ladda endast med hjälp av den laddare
som tillverkaren rekommenderar. En
laddare som passar till en viss sorts batteri
kan orsaka eldsvåda om den används med
en annan sort.
b) Använd endast elverktyg med de specifikt
avsedda batteripaketen. Användning av
andra batterier kan leda till personskador eller
eldsvåda.
c) När batteripaket inte används bör det
hållas borta från andra metallföremål som
gem, slantar, nycklar, spikar, skruvar och
andra små metallföremål som kan skapa
kontakt mellan de två polerna. Kortslutning
av batteripolerna kan leda till brännskador
eller eldsvåda.
d) Om batteriet hanteras ovarsamt kan det
tränga ut vätska från batteriet. Undvik
kontakt med vätskan. Om du ändå råkar
komma i kontakt med vätskan ska du
skölja med vatten. Uppsök läkare om du
får vätskan i ögonen. Batterivätska kan
orsaka irritation eller brännskador.
6) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör som endast
använder identiska reservdelar. Detta
säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålls.
Säkerhetsregler för spikpistoler
•Utgå alltid från att verktyget innehåller
stift eller häftklamrar. Oförsiktig hantering av
spikpistolen kan resultera i oväntad avskjutning
av fästelement och personskador.
•Rikta inte verktyget mot dig själv eller mot
personer i närheten. Oavsiktlig avtryckning
matar ut fästdonet och orsakar skada.
•Använd inte verktyget om det inte ligger an
ordentligt mot arbetsstycket. Om verktyget
inte har full kontakt med arbetsstycket kan
spiken hamna fel.
•Koppla bort verktyget från strömkällan
om fästdonet fastnar i verktyget. När
ett fästelement som fastnat tas bort kan
spikpistolen oavsiktligt aktiveras om den är
inkopplad.
155
Svenska
•Använd inte spikpistolen för att fästa
elektriska kablar. Den är inte gjord för
installation av elkablar och kan skada isoleringen
på elkablarna och därigenom orsaka elektriska
stötar eller eldsvåda.
Kvarvarande risker
• Bär alltid skyddsglasögon.
– Skador på hörseln.
• Bär alltid hörselskydd.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
• Använd endast spikar av den typ som anges i
manualen.
• Använd ej ställ för att montera verktyget på ett
stöd.
• Försök ej demontera eller blockera någon som
helst del av drivverktyget för spik, såsom till
exempel kontaktbrytaren.
• Kontrollera innan varje användning att
säkerhets- och avtryckarmekanismer fungerar
korrekt, och att samtliga muttrar och bultar har
spänts.
• Använd ej verktyget som hammare.
• Använd ej DCN660 eller DCN661
– vid byte från en arbetsplats till en annan
där byggnadsställning, trappor, stegar eller
stegliknande konstruktioner används, t.ex.
taklister osv.
– vid stängning av kartonger eller lådor;
– vid montering av transportsäkerhetssystem,
t.ex. på fordon, vagnar etc.
För dispens se din lokala arbetsplats nationella
bestämmelser.
• Kontrollera alltid lokal bestämmelser för
arbetsplatsen.
Trots att alla relevanta säkerhetsföreskrifter följs och
säkerhetsanordningar används kan vissa ytterligare
risker inte undvikas. Dessa är:
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör
blir heta under användning.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Märkningar på verktyg
Följande symboler finns på verktyget:
Läs instruktionshandboken före användning.
Använd hörselskydd.
Bär ögonskydd.
Använd ej verktyget på ställningar eller
stegar.
Spikarnas längd.
Spikarnas tjocklek.
• Rikta aldrig spikpistol i drift mot dig själv eller
annan person.
Laddningskapacitet.
• När du arbetar, håll verktyget på ett sådant sätt
att inga skador kan förorsakas på huvud eller
kropp i samband med eventuell rekyl förorsakad
av avbrott i strömtillförseln eller hårda delar på
arbetsmaterialet.
Verktygsspänning.
• Aktivera aldrig spikpistolen i tomma luften.
• Bär verktyget endast i ena handtaget på
arbetsplatsen och aldrig med avtryckaren
aktiverad.
• Beakta förhållandena på arbetsplatsen.
Spikpistoler kan penetrera tunna arbetsstycken
eller halka av från arbetsstyckenas hörn och
kanter, och därmed försätta folk i fara.
• Använd ej spikpistolen nära arbetsstyckets kant.
• Fäst ej spikar ovanpå andra spikar.
156
Magasinvinkel: 20˚.
Synlig strålning. Titta inte in i ljuset.
PLACERING AV DATUMKOD
Datumkoden, vilken också inkluderar tillverkningsår,
finns tryckt på höljet.
Exempel:
2015 XX XX
Tillverkningsår
Svenska
Viktiga säkerhetsinstruktioner för
alla batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna
handbok innehåller viktiga säkerhets- och
driftinstruktioner för kompatibla batteriladdare (se
Tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar
användning av en jordfelsbrytare med en
restström på 30 mA eller mindre.
VARNING: Risk för brännskada. För att
minska risken för skador ladda endast
DeWALT laddningsbara batterier. Olika
typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas så att de
inte leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget kan
de exponerade laddningskontakterna
inuti laddaren kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat till,
stålull, aluminiumfolie eller ansamling
av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring
• Försök INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än de som anges i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
• Dessa laddare är inte avsedda att
användas för annat än laddning av DeWALT
laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i brandrisk, elstötar eller till och
med dödliga elstötar.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta minskar risken för
skador på den elektriska kontakten och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen går
eller snubblar på den eller så att dem på
annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
• Använd inte förlängningssladd såvida det
inte är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk för
brand, elektriska stötar eller dödande elektriska
stötar.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren
eller placera inte laddaren på ett mjukt
underlag eftersom det kan blockera
ventilationsöppningarna vilket kan resultera
i intern överhettning. Placera laddaren undan
från alla heta källor. Laddaren ventileras genom
öppningar i överkant och underkant av höljet.
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt —byt ut dem omedelbart.
•Använd inte laddaren om den utsatts för
skarpa stötar, tappats eller skadats på
annat sätt. Lämna den hos ett auktoriserat
servicecenter.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
• Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
alla faror.
• Koppla från laddaren från uttaget innan den
rengörs. Detta kommer att minska risken för
elektriska stötar. Borttagning av batteripaketet
kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare till
varandra.
• Laddaren är konstruerad för att fungera
med standardmässig hushållsström på 230
V. Försök inte att använda någon annan
spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
Laddarna DCB105, DCB112, DCB113 och
DCB115 fungerar med batteripaket på 10,8 V,
14,4 V samt 18 V litiumjon XR (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 och
DCB185).
DeWALT laddare kräver inga inställningar och
är skapade för att vara så enkla som möjligt att
hantera.
Laddningsprocedur (Fig. 2)
1.Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan
batteripaketet sätts i.
2.Sätt i batteripaketet (O) i laddaren. Den röda
(laddar) lampan börjar blinka kontinuerligt för att
indikera att laddningsprocessen har startat.
157
Svenska
3.Det går att se när laddningen är klar genom
att en röd lampa lyser kontinuerligt. Batteriet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i
laddaren.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och
livslängd för litiumjon-batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående batteriets
laddningsstatus.
Laddningsindikatorer: DCB105
laddar
fullständigt laddad
fördröjning paket varmt/kallt
byt ut batteripaketet
Laddningsindikatorer: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
laddar
fullständigt laddad
fördröjning paket varmt/
kallt*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Den röda lampan fortsätter att blinka, men
en gul indikatorlampa kommer att lysa
under denna operation. När batteriet har
nått lämplig temperatur kommer den gula
lampan att slockna och laddaren återupptar
laddningsproceduren.
Kompatibel/kompatibla laddare kommer inte att
ladda ett trasigt batteripaket. Laddaren kommer
att indikera ett felaktigt batteri genom att vägra
att tända eller genom att visa blinkmönster för
problembatteri eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är
problem med en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa
laddaren och batteripaketet hos ett auktoriserat
servicecenter.
FÖRDRÖJNING PAKET VARMT/KALLT
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett
eller för kallt, kommer den automatiskt att starta en
varm/kall fördröjning och avbryta laddningen tills
batteriet har nått en lämplig temperatur. Laddaren
växlar sedan automatiskt till laddningsläge. Denna
funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteri kommer att ladda med ungefär
halva hastigheten mot ett varmt batteri. Batteriet
kommer att laddas med en lägre hastighet genom
158
hela laddningscykeln och kommer inte att återgå till
maximal laddningshastighet även om batteriet blir
varmt.
ENDAST LITIUMJON-BATTERIPAKET
XR Li-jon-verktyg är konstruerade med ett
elektroniskt skyddssystem som kommer att skydda
batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av
om det elektroniska skyddssystemet aktiveras.
Om detta sker ska du placera litiumjon-batteriet i
laddaren tills det är fulladdat.
Viktiga säkerhetsinstruktioner för
alla batteripaket
Vid beställning av utbytesbatteripaket ska du
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte fulladdat direkt från kartongen.
Läs säkerhetsinstruktionerna nedan innan du
använder batteripaketet och laddaren. Följ sedan de
angivna laddningsprocedurerna.
LÄS SAMTLIGA ANVISNINGAR
• Ladda eller använd inte batteriet i explosiva
omgivningar, såsom i närheten av brännbara
vätskor, gaser eller damm. Isättning och
borttagning av batteriet från laddaren kan
antända dammet eller ångorna.
• Tvinga aldrig in batteripaketet i laddaren.
Modifiera inte batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador.
• Ladda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
• UNDVIK att stänka på eller sänka ner
utrustningen i vatten eller annan vätska.
• Förvara och använd inte verktyg eller
batteripaket på platser där temperaturen
kan nå eller överstiga 40 ˚C (105 ˚F) (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
elektisk ström. Skadade batteripaket
Svenska
skall returneras till servicecenter för
återvinning.
VARNING: När den inte används
placerar du den liggande på sidan
på en stadig yta där den inte
riskerar att falla och där ingen kan
trampa på den. Vissa verktyg med
stora batterier kan placeras stående men
kan då lätt slås omkull.
SÄRSKILDA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUMJON
(LI-JON)
• Batteripaketet får inte brännas även om det
är skadat eller helt förbrukat. Batteripaketet
kan explodera om det placeras i eld. Giftiga
ångor och giftigt material bildas under
förbränning av litiumjon-batteripaket.
2.Alla försändelser som innehåller litiumjonbatterier med en kapacitet på över 100
watt-timmar (Wh). Alla litiumjon-batterier
har kapaciteten i watt-timmar angiven på
batteripaketet.
Oberoende av om försändelsen klassificeras
som undantagen eller helt reglerad, är det
avsändaren som har ansvaret för att de aktuella
bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Transport av batterier kan leda till eldsvåda om
batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt med
ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från
material som eventuellt kan komma i kontakt med
dem och orsaka kortslutning.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart av det
berörda området med vatten och mild tvål.
Om batterivätska kommer in i ögonen, skölj
med vatten över öppet öga i 15 minuter eller
tills irritationen upphört. Om läkarvård behöver
uppsökas ska du notera att batterielektrolyten
består av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken
är given enligt bästa vetande och har ansetts vara
korrekt vid tidpunkten som dokumentet skrevs. Trots
det ges ingen uttrycklig eller underförstådd garanti.
Det är på köparens eget ansvar att de åtgärder som
vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
• Innehållet i en öppen battericell kan orsaka
irritation i luftvägarna. Sörj för god luftväxling.
Om symtomen kvarstår, uppsök läkarvård.
DCN660 och DCN661 drivs med ett 18 volts
batteripaket.
VARNING: Risk för brännskada.
Batterivätska är lättantändlig om den
utsätts för gnistor eller öppen eldslåga.
Transport
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga
regler för transport av farligt gods som stipuleras
av industrin och rättsliga normer, vilket omfattar
FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods, International Air Transport Associations
(IATA) regelverk vid transport av farligt gods, de
internationella föreskrifterna om transport av
farligt gods till sjöss (IMDG) samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av
farligt gods på väg (ADR). Litiumjon -celler och
-batterier har klassificerats enligt testresultaten och
de fastställda kriterierna i delavsnitt 38.3 i FN:s
testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transporten av ett DeWALT
batteripaket att undantas från klassificering som
helt reglerad försändelse av klass 9 farligt gods.
I allmänhet insisterar man i följande två fall på
transport enligt klass 9:
1.Flygtransport av över två DeWALT
litiumjonbatteripaket, när paketet innehåller
endast batteripaket (inga verktyg) och
Batteripaket
BATTERITYP
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
eller DCB185 batteripaket kan användas. Se
Tekniska data för mer information.
Förvaringsrekommendationer
1.Den är bäst om förvaringsplatsen är sval och
torr och inte utsätts för direkt solljus och kraftig
värme eller kyla. För optimal batteriprestanda
och livstid ska batteripaketet förvaras i
rumstemperatur när det inte används.
2.För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdat batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i
denna manual kan etiketterna på laddaren och
batteripaketet visa följande bilddiagram:
Läs instruktionshandboken före
användning.
159
Svenska
Se teknisk data för laddningstid.
Batteriet laddas.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
bruksanvisning före användning.
Beskrivning (Fig. 1)
Batteriet laddat.
Batteriet är defekt.
Varmt/kallt paket fördröjning.
Använd inte ledande föremål om batteriet
undersöks.
Ladda inte skadade batteripaket.
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
A.Bakre strömbrytare
B.Kontakttunga
C.Regel för undanröjning av stopp
D.Spak för att lossa på låsning
E.Arbetsbelysning/felindikator
F.Vändbar remkrok
G.Repfri spetshållare
H.Spikmatare
Utsätt inte för vatten.
I.Magasin
J.Lägesväljare (endast DCN660)
Byt ut trasiga sladdar direkt.
K.Djupinställningsratt
L.Djupindikator
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
M.Avtryckarspärr
N.Repfri spets
Endast för användning inomhus.
O.Batteri
P.Låsknapp för batteri
Ta hänsyn till miljön när du kasserar
batteripaketet.
AVSEDD ANVÄNDNING
Ladda endast DeWALT batteripaket med
avsedda DeWALT laddare. Laddning
av andra batteripaket än de avsedda
DeWALT-batterierna med en laddare från
DeWALT kan få dem att brista eller skapa
farliga situationer.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Bränn inte batteripaketet.
Förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1Spikpistol
1 Laddare (endast D2- eller P2-modeller)
2 Batteripaket (endast D2- eller P2-modeller)
1 Satslåda (endast D2- eller P2-modeller)
1Instruktionshandbok
NOTERA: Batteripaket, laddare och satslådor
medföljer inte N-modeller.
• Kontrollera om det finns skador på verktyget,
delarna eller tillbehören som kan ha uppstått
under transport.
160
Din 16 GA-spikpistol har utformats för professionella
spik- och häftningsarbeten.
Dessa 16 GA-spikpistoler är professionella elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Övervakning krävs när oerfarna användare använder
detta verktyg.
•Små barn och fysiskt svaga personer.
Denna apparat är inte avsedd att användas
av små barn eller fysiskt svaga personer utan
övervakning.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Elsäkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Kontrollera också att spänningen på din laddare är
den samma som i elnätet.
Svenska
Din DeWALT-laddare är dubbelisolerad i
enlighet med EN 60335. Därför behövs
ingen jordledning.
Om strömsladden är skadad måste den bytas ut
mot en särskilt förberedd sladd som är tillgänglig via
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av förlängningssladd
Använd inte förlängningssladdar om det inte
är absolut nödvändigt. Använd en godkänd
förlängningssladd som är lämplig för laddarens
strömbehov (se tekniska data). Minsta ledarstorlek
är 1 mm2, maximal längd är 30 m.
När du använder en sladdvinda ska du alltid dra ut
hela sladden.
inte laddningsmätaren att lysa och batteriet behöver
laddas.
NOTERA: Laddningsmätaren är endast
en indikering på laddning som finns kvar i
batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på
produktkomponenter, temperatur och
slutanvändarens användning.
Indikering för låg batterinivå (Fig. 1)
Indikatorn för låg batterinivå är en inbyggd funktion i
vänster lampa (E). Denna blinkar fyra gånger i syfte
att indikera att batteripaketet måste laddas upp, och
verktyget stängs sedan automatiskt av.
MONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. Om sågen
sätts på av misstag kan olyckor inträffa.
VARNING: Använd endast DeWALT
batteripaket och laddare.
Montering och borttagning av
batteripaketet från verktyget (Fig. 2)
NOTERA: Se till att batteripaketet (O)är fulladdat.
INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET
1.Justera batteripaketet (O) mot listerna inuti
verktygets handtag (Fig. 2).
2.Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter
fast i verktyget och se till att du hör låset klicka
fast.
BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN VERKTYGET
1.Tryck på lossningsknappen (P) och dra
med en fast rörelse ut batteripaketet ur
verktygshandtaget.
2.Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual.
BRÄNSLEMÄTARE BATTERIPAKET (FIG. 2)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en
laddningsmätare vilket består av tre gröna LEDlampor som indikerar laddningsnivån som finns kvar
i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll
kvar bränslemätarknappen (R). En kombination
av de tre LED-lamporna kommer att lysa för att
ange kvarvarande laddningsnivå. När laddningen i
batteriet är under den användbara gränsen kommer
Stäng av verktyget och ta ut batteripaketet för att
ladda det så fort indikatorn blinkar.
Verktyget förblir icke användbart så länge
batteripaketet är fäst vid verktyget.
Montering av remkroken (Fig. 3)
Remkroken kan fästas på respektive sida av
verktyget eller avlägsnas vid behov.
1.För in remkroken (F) i monteringshålet på
verktygets sida.
2.För skruven (S) genom remkroken och in i
monteringshålet. Dra åt skruven.
Ladda verktyget (Fig. 4)
1.För in fästen i magasinets baksida (I).
2.Dra spikmataren (H) bakåt tills spikföljaren faller
ner bakom spikarna.
3.Frisläpp mataren.
LADDA UR VERKTYGET
1.Håll verktyget upprätt och tryck på regeln på
mataren (H) och låt spikarna glida förbi mataren
och ner i magasinet.
2.Ta bort spikarna från magasinet (I).
Inställning av drivdjupet (Fig. 1)
Med hjälp av djupinställningshjulet kan spikdjupet
justeras efter den använda spikpistolstypen.
1.För att driva spiken grundare, vrid
djupinställningshjulet (K) mot verktygets
baksida. Se mätaren (L) för att se var verktyget
ställts in inom tillgängligt spann.
2.För att skjuta spiken djupare in, rotera
djupinställningshjulet (K) mot verktygets
framsida.
161
Svenska
Val av läge (Fig. 5)
ENDAST DCN660
För att välja sekventiellt driftläge, skjut
lägesväljaren (J) mot ikonen för enstaka spik (
).
För att välja stötdriftläge, skjut lägesväljaren (J) mot
ikonen för tre spikar ( ).
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. Om sågen
sätts på av misstag kan olyckor inträffa.
Avtryckarspärr (Fig. 6)
Korrekt handplacering (Fig. 9)
Detta verktyg är utrustat med en avtryckarspärr (M)
som förhindrar att verktyget avfyrar en spik.
VARNING: För att minska risken för
allvarliga personskador bör du ALLTID
hålla händerna i rätt position såsom
bilden visar.
VARNING: För att minska risken för
allvarliga personskador bör du ALLTID
hålla verktyget stadigt och vara beredd
på plötsliga rörelser.
Skjut reglaget nedåt för att aktivera
avtryckarspärren.
Drag reglaget uppåt för att lossa
avtryckarspärren (M).
VARNING: Kontrollera att
avtryckarspärren (M) är låst och att
batteripaketet är urtaget innan du gör
några ändringar eller när du inte tänker
använda verktyget.
Repfri spets (Fig. 1)
Placera den repfria spetsen (N) över
kontaktbrytaren (B) när verktyget används på trä.
Förvara den repfria spetsen vid hållaren (G) när den
inte används.
VARNING: Kontrollera att
avtryckarspärren (M) är låst och att
batteripaketet är urtaget innan du
installerar eller tar bort den repfria
spetsen.
Arbetsbelysning (Fig. 1)
Detta verktyg är utrustat med arbetsbelysning (E) på
varje sida. Arbetsbelysningen tänds när avtryckaren
aktiveras eller då kontaktbrytaren släpps upp.
Lamporna slocknar automatiskt efter 10 sekunder
om verktyget inte används. Arbetsbelysningen
fungerar också som indikatorlampa för svagt
batteri och indikatorlampa för klämd spik. För mer
information, se Indikator för lågt batteri eller
Undanröja klämd spik.
VARNING: Arbetsbelysningen
är avsedd för att belysa den
omedelbara arbetsytan. Använd inte
arbetsbelysningen som din enda ljuskälla.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
162
VARNING: Följ alltid
säkerhetsinstruktionerna och gällande
föreskrifter.
Korrekt handplacering kräver en hand på
huvudhandtaget.
Förberedelse av verktyget (Fig. 1)
1.Avlägsna batteripaketet och samtliga spikar från
magasinet.
2.Kontrollera att kontaktbrytaren (B) och mataren
för spik kan röras fritt.
3.Ladda spikarna i magasinet igen.
VARNING: Använd ej verktyget om
kontaktbrytare eller matare för spik ej kan
röras fritt.
SE UPP: Smörjmedel eller
rengöringsmedel får ALDRIG sprejas
på eller på annat sätt föras in i apparaten.
Detta kan allvarligt påverka apparatens
livslängd och prestanda.
Driva verktyget (Fig. 1)
DCN660 kan drivas på två sätt: sekventiellt driftläge
eller stötdriftläge.
DCN661 använder endast sekventiellt läge.
SEKVENTIELLT DRIFTLÄGE (
)
Det sekventiella driftläget används för periodisk
spikning, när man önskar mycket noggrann och exakt
placering.
1.Använd lägesväljaren (J) och välj det sekventiella
driftläget. (Endast DCN660)
2.Lossa avtryckarspärren (M).
3.Tryck kontaktbrytaren (B) mot arbetsytan.
4.Tryck in avtryckaren (A) för att aktivera
verktyget.
5.Lossa avtryckaren och avlägsna
kontaktbrytaren från arbetsstycket.
Svenska
6.Upprepa steg 3-5 för att avfyra påföljande
spikar.
STÖTDRIFT (
DCN660
) ENDAST
Funktionsläget för stötvis aktion används för snabb
spikning i platta, stationära ytor.
UNDERHÅLL
Ditt DeWALT elverktyg har konstruerat för att
fungera under lång tid med minimalt underhåll. Med
rätt underhåll och regelbunden rengöring behåller
verktyget sina prestanda.
1.Använd lägesväljaren (J) för att välja
stötdriftläget.
2.Lossa avtryckarspärren (M).
3.För att mata en enda spik, använd verktyget
såsom beskrivs för sekventiell drift:
a.Tryck kontaktbrytaren (B) mot arbetsytan.
b.Tryck in avtryckaren (A) för att aktivera
verktyget.
4.För att avfyra flera spikar, tryck ner samt
håll inne avtryckaren (A), och tryck sedan
kontaktbrytaren (B) upprepade gånger mot
arbetsytan. Varje gång kontaktbrytaren (B) hålls
intryckt när avtryckaren (A) trycks, kommer en
spik att avfyras.
VARNING: Håll inte avtryckaren
intryckt när verktyget inte används.
Håll avtryckarspärren (M) i låst läge för
att förhindra att verktyget går i gång
oavsiktligt när det inte används.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänt dammfilterskydd när du utför
denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna
på verktyget. Sådana kemikalier kan
försvaga materialen i dessa delar. Använd
en trasa som bara är fuktad med vatten
och mild tvål. Låt aldrig någon vätska
tränga in i verktyget. Sänk aldrig ned
någon del av verktyget i vätska.
Frigöra låsning eller spik som
fastnat (Fig. 1, 7, 8)
Om en spik fastnar i munstycket eller om verktyget
låses, kommer lampan på höger sida (E) att blinka
kontinuerligt.
1.Lås avtryckarspärren (M).
2.Avlägsna batteripaketet (O) och samtliga spikar
från magasinet.
3.Lossa stoppregeln (C) ovanpå munstycket, och
öppna inspektionsluckan.
4.Ta bort den klämda spiken, med tång om så
behövs. Om den klämda spiken ej syns, kan
detta tyda på att verktyget har låst sig.
5.Justera spaken som lossar låsningar (D) för att
återföra matarbladet, om så behövs.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. Om sågen
sätts på av misstag kan olyckor inträffa.
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER FÖR LADDAREN
VARNING: Risk för stötar. Koppla
ifrån laddaren från strömuttaget innan
rengöring. Smuts och fett kan avlägsnas
från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste.
Använd inte vatten eller rengöringsvätska.
6.Stäng inspektionsluckan och anslut regelstiftet
under munstyckets två armar (Q). Sänk samt
lås låsningsregeln.
m spikar ofta fastnar i munstycket, lämna in
O
verktyget för service hos ett auktoriserat DeWALTservicecenter.
163
Svenska
Extra tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DeWALT, inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DeWALT användas med denna produkt.
Kontakta din återförsäljare för mer information om
lämpliga tillbehör.
Felsökning
NOTERA: Spaken för att lossa låsning bör
användas för att återställa mekanismen.
Avtryckarspärren kan också behöva slås
på/av i syfte att återställa den elektroniska
kontrollen. Dessa krav anges av verktyget via
arbetsbelysningen.
Arbetsbelysningen är på, motorn körs, men
verktyget kör ej in spikarna helt.
• Justera drivdjupet (se avsnittet om att justera
drivdjupet i denna manual).
• Byt verktygsläge till sekventiellt läge, om detta
inte redan har ställts in.
• Välj lämplig längd/material för spik.
Om produkten inte fungerar som den ska följer
du instruktionerna nedan. Om detta inte löser
problemet, kontakta ditt reparationsombud.
• Kontrollera batteripaketets energinivå (se
avsnittet om energimätare för batteripaket och
indikator för låg batterinivå i denna manual).
Verktyget fungerar ej.
• Rengör munstycket med komprimerad luft.
Använd ej smörjmedel.
Arbetsbelysning tänds ej.
• Rengör magasinet med komprimerad luft.
Kontrollera att avtryckarspärren ej har aktiverats.
• Matarbladmontaget kan vara skadat/
slitet. Vänligen kontakta din reparatör om
ovanstående steg ej löser problemet.
• Kontrollera batteriets energinivå (se avsnittet om
energimätare för batteripaket i denna manual).
• Avlägsna batteripaketet, vänta i minst 5
sekunder och sätt sedan tillbaka det.
Arbetsbelysningen tänds men motorn körs ej.
• Säkerställ att kontaktbrytare och avtryckare
lossats, och aktivera sedan endast
kontaktbrytaren.
• Kontrollera lägesväljaren (endast DCN660)
• Kontrollera batteripaketets energinivå (se
avsnittet om energimätare för batteripaket och
indikator för låg batterinivå i denna manual).
Arbetsbelysningen tänds, motorn körs, men
verktyget avfyrar inga spikar alls.
• Kontrollera lägesväljaren (endast DCN660)
• Kontrollera att rätt spiktyp har laddats i
magasinet, samt att mataren verkligen matar
fram spik.
• Undersök om lampa för felindikation tänds
och byt ut batteri eller frigör det som klämts
om så krävs (se avsnittet om indikator för låg
batterinivå och frigörande av låsning eller klämd
spik i denna manual).
• Kontrollera att kontaktbrytare och spikmatare
kan röras fritt (se avsnittet om förberedande av
verktyget i denna manual).
164
NOTERA: Spaken för att lossa låsning bör
användas för att återställa mekanismen.
Avtryckarspärren kan också behöva slås
på/av i syfte att återställa den elektroniska
kontrollen. Dessa krav anges av verktyget via
arbetsbelysningen.
Spikarna fastnar i verktyget.
Kontrollera att korrekt spiktyp laddas korrekt i
magasinet samt att mataren verkligen matar ut
spikarna.
• Välj lämplig längd/material för spik.
• Rengör munstycket (se avsnittet om
undanröjande av låsning eller klämd spik i
denna manual).
• Rengör magasinet med komprimerad luft.
• Matarbladmontaget kan vara skadat/
slitet. Vänligen kontakta din reparatör om
ovanstående steg ej löser problemet.
NOTERA: Spaken för att lossa låsning bör
användas för att återställa mekanismen.
Avtryckarspärren kan också behöva slås
på/av i syfte att återställa den elektroniska
kontrollen. Dessa krav anges av verktyget via
arbetsbelysningen.
Svenska
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkten får inte
kastas i hushållssoporna.
Skulle du en dag upptäcka att din DeWALT produkt
behöver ersättas eller att du inte längre har någon
användning för den ska du inte kassera den
tillsammans med hushållsavfallet. Lämna produkten
för separat insamling.
Insamling av uttjänta produkter och
förpackningsmaterial gör att material
kan återanvändas. Användning av
återvunnet material minskar föroreningar
av miljön och behovet av råmaterial.
Lokala föreskrifter kan kräva separat insamling
av elprodukter från hushållen, vid kommunala
insamlingsplatser eller hos återförsäljaren när du
köper en ny produkt.
DeWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av produkter DeWALT när dessa har
nått slutet på sin livslängd. Om du vill utnyttja denna
tjänst återlämnar du produkten till en auktoriserad
verkstad, som samlar in den för vår räkning.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta det
lokala DeWALT kontoret på den adress som anges
i denna handbok. Alternativt finns en förteckning
över behöriga reparationsombud för DeWALT och
komplett information om vår service efter försäljning,
med kontaktadresser, på Internet på: www.2helpU.
com.
Laddningsbart batteripaket
Alla batteripaket med lång livslängd måste laddas
när de inte längre kan producera tillräckligt med
energi för jobb som enkelt utfördes tidigare. Vid
slutet av dess tekniska livslängd skall det lämnas till
batteriinsamlingen:
• Låt batteripaketet laddas ur helt och ta sedan
ut det ur verktyget.
• Litiumjon-celler är återvinningsbara.
Lämna dem hos din återförsäljare eller
på en återvinningsstation. De insamlade
batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
165
Türkçe
18V XR 16 GA ÇIVI TABANCASI
DCN660, DCN661
Tebrikler!
Bir DeWALT aletini seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT markasının
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Türü
Pil tipi
Çalışma modu
Şarjör açısı
Çiviler
uzunluk
mil çapı
DCN660
18
1
Li-İyon
Sıralı / Vuruş
20˚
DCN661
18
1
Li-İyon
Yalnızca
20˚
mm
32 - 63
32 - 63
mm
1.6
1.6
VDC
açı
20˚
20˚
kg
J
2,4
48
2,4
48
LPA (emisyon ses basıncı seviyesi)
dB(A)
81
81
LWA(ses gücü seviyesi)
dB(A)
92
92
K (verilen ses seviyesi için belirsizlik)
dB(A)
3
3
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5
1,5
Ağırlık (bataryasız)
Çakma gücü
EN60745-2-16 uyarınca gürültü değerleri ve titreşim değerleri (triaks vektör toplamı):
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon
düzeyi, EN60745’te sağlanan standart teste
uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle
karşılaştırmak için kullanılabilir. Maruz kalma için
bir ön değerlendirme olarak kullanılabilir.
166
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Bununla birlikte alet farklı
uygulamalar için, farklı aksesuarla
veya bakımsız kullanıldığında, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruz kalma
seviyesini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak
için belirtilen ek güvenlik önlemlerini
alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma
modellerini düzenleyin.
Türkçe
Akü paketi
Pil tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
Akü paketi
Pil tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
Akü paketi
Pil tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
Akü paketi
Pil tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-İyon
14,4
3.0
0,53
DCB141
Li-İyon
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-İyon
14,4
4.0
0,54
VDC
Ah
kg
DCB143
Li-İyon
14,4
2.0
0,30
DCB144
Li-İyon
14,4
5.0
0,52
DCB145
Li-İyon
14,4
1.3
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-İyon
18
3.0
0.64
DCB181
Li-İyon
18
1,5
0.35
DCB182
Li-İyon
18
4.0
0.61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-İyon
18
2.0
0,40
DCB184/B
Li-İyon
18
5.0
0,62
DCB185
Li-İyon
18
1.3
0.35
Şarj Aygıtı
Şebeke gerilimi
VAC
Pil tipi
Bataryaların yaklaşık şarj dak.
olma süreleri
Ağırlık
kg
DCB105
230
10.8/14.4/18 Li-İyon
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
0.49
Şarj Aygıtı
DCB107
Şebeke gerilimi
VAC
230
Pil tipi
10.8/14.4/18 Li-İyon
Bataryaların yaklaşık şarj dak. 60 (1.3 Ah) 70 (1.5 Ah) 90 (2.0 Ah)
olma süreleri
140 (3.0 Ah) 185 (4.0 Ah) 240 (5.0 Ah)
Ağırlık
kg
0.29
Şarj Aygıtı
Şebeke gerilimi
VAC
Pil tipi
Bataryaların yaklaşık şarj dak.
olma süreleri
Ağırlık
kg
DCB112
230
10.8/14.4/18 Li-İyon
40 (1.3 Ah) 45 (1.5 Ah) 60 (2.0 Ah)
90 (3.0 Ah) 120 (4.0 Ah) 150 (5.0 Ah)
0.36
Şarj Aygıtı
Şebeke gerilimi
Pil tipi
Bataryaların yaklaşık
şarj olma süreleri
VAC
dak.
DCB113
230
10.8/14.4/18 Li-İyon
30 (1.3 Ah) 35 (1.5 Ah) 50 (2.0 Ah)
70 (3.0 Ah) 100 (4.0 Ah) 120 (5.0 Ah)
0.4
Ağırlık
kg
Şarj Aygıtı
Şebeke gerilimi
Pil tipi
Bataryaların yaklaşık
şarj olma süreleri
Ağırlık
DCB115
230
10.8/14.4/18 Li-İyon
dak. 25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
kg
0,5
Sigortalar:
Avrupa
230V aletler
VAC
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve
bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
hafif veya orta şiddette yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel
olarak tehlikeli bir durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde
maddi hasara neden olabilecek,
yaralanma ile ilişkisi olmayan durumları
gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
167
Türkçe
AT Uygunluk Beyanatı
MAKINE DIREKTIFI
18V XR 16 GA ÇIVI TABANCASI
DCN660, DCN661
DeWALT Teknik Bilgiler bölümünde belirtilen
ürünlerin şunlarla uyumlu olduğunu ilan eder:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-16:2010.
Bu ürünler, Direktif 2004/108/EC (19.04.2016'ya
kadar), 2014/30/EU (20.04.2016'dan itibaren) ve
2011/65/EU ile de uyumludur. Daha fazla bilgi
için lütfen aşağıdaki adresten DeWALT ile irtibata
geçin veya kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DeWALT adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Müdürü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
24.07.2015
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için,
kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI: Tüm güvenlik uyarılarını ve
tüm talimatları okuyun. Bu talimatların
herhangi birisine uyulmadığı takdirde
elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilir.
İLERDE BAKMAK IÇIN TÜM UYARI VE
TALIMATLARI SAKLAYIN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya bataryayla (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANI GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyice
aydınlatın. Karışık ve karanlık alanlar
kazaya davetiye çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli aletler,
tozun veya dumanın alev almasına yol
açabilecek kıvılcımlar üretir.
168
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkat dağıtan durumlar kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRIK GÜVENLIĞI
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere
uygun olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde
değiştirmeyin. Topraklı elektrikli
aletlerle hiçbir adaptör fiş kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuz topraklanırsa elektrik çarpması
riski artar.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttırır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Kabloyu elektrikli
aleti, çekmek veya fişten çıkarmak için
kullanmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Zarar görmüş
veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış
kullanıma uygun bir kablo kullanımı elektrik
çarpması riskini azaltır.
f) Elektrikli aleti nemli bir ortamda
çalıştırmak durumunda kalırsanız, kaçak
akım rölesi (RCD) korumalı bir besleme
kablosu kullanın. RCD kullanımı elektrik
çarpması riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Yorgunken
veya ilaç ya da alkol etkisi altındayken
elektrikli aleti kullanmayın. Elektrikli
aletleri çalıştırırken anlık bir dikkatsizlik ciddi
kişisel yaralanmalara sebep olabilir.
b) Koruyucu ekipman kullanın. Her zaman
göz maskesi takın. Uygun şartlarda
kullanılan toz maskesi, kaymayan ayakkabı,
baret veya kulak koruması gibi koruyucu
ekipman kişisel yaralanmaları azaltır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun.
Türkçe
Elektrikli aletleri parmağınız anahtarın
üzerindeyken taşımak veya araca anahtarı
açık bir şekildeyken enerji sağlamak
kazaları davet eder.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkarın. Elektrikli
aletin dönen bir parçasına takılı bırakılan bir
ayar anahtarı veya alet kişisel yaralanmaya
sebep olabilir.
e) Ayakucunuza yükselmeyin. Çalışırken
uygun ayak konumunu ve dengeyi
koruyun. Bu, beklenmeyen durumlarda
elektrikli aleti daha iyi kontrol etmenizi
sağlar.
f) Uygun giyinin. Bol elbiseler giymeyin
veya takı takmayın. Saçınızı, giysilerinizi
ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan
uzak tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun
saç hareketli parçalara takılabilir.
g) Toz emme ve toplama bağlantısı için
cihazlar sağlanmışsa bunların bağlı
olduklarından ve doğru çalıştıklarından
emin olun. Toz tutma kullanılması toza
bağlı zararları azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti seçin. Doğru
elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi
ve daha güvenli bir şekilde yapacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Anahtarla
kontrol edilemeyen her elektrikli alet
tehlikelidir ve onarılmalıdır.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuar değiştirmeden veya elektrikli
aletleri saklamadan önce fişi güç
kaynağından çekin ve/veya pili elektrikli
aletten çıkarın. Bu tür önleyici emniyet
tedbirleri elektrikli aletin kazayla çalışması
riskini azaltır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler eğitilmemiş
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçaların doğru
hizalanıp hizalanmadıklarını veya takılıp
takılmadıklarını, parçaların sağlamlığını
ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm durumları kontrol
edin. Zarar görmüşse, kullanmadan
önce elektrikli aleti tamir ettirin. Bakımsız
elektrikli aletler yüzünden birçok kaza
meydana gelir.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı doğru yapılan, keskin bıçak ağızlı
kesme araçları daha az takılır ve daha kolay
kontrol edilir.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
f)
5) AKÜ KULLANIM VE BAKIMI
a) Yalnızca üretici tarafından belirtilen
cihazla şarj edin. Bir pil tipi için uygun olan
şarj diğer bir pil ile kullanıldığında yangın
riskine neden olabilir.
b) Elektrikli aletleri yalnızca özellikle
belirlenen bataryalarla kullanın. Herhangi
başka bir pilin kullanımı yaralanma ve
yangın tehlikesi yaratabilir.
c) Akü kullanılmadığında, iki kutbu birbirine
temas ettirebilecek ataş, bozuk para,
anahtar, çivi, vida ve diğer küçük metal
nesnelerden uzak tutun. Akü kutuplarının
kısa devre yaptırılması yanık veya yangına
neden olabilir.
d) Kötü şartlar altında, akü sıvı sızdırabilir,
temastan kaçının. Yanlışlıkla sıvıya
dokunmanız halinde, temas eden yeri bol
suyla yıkayın. Sıvı gözlere temas ederse,
ayrıca doktora da başvurun. Aküden
sızan sıvı tahriş veya yanıklara neden
olabilir.
6) SERVIS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DeWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin
sürekli olarak güvenli durumda olduğundan
emin olmanızı sağlayacaktır.
Çivi Tabancaları için Güvenlik
Kuralları
•Her zaman aletin içinde çivi olduğunu
varsayın. Tabancanın dikkatsiz kullanımı
çivilerin beklenmedik şekilde fırlamasına ve
kişisel yaralanmalara sebep olabilir.
•Aleti kendinize veya yakınınızdaki insanlara
doğru tutmayın. Beklenmeyen bir ateşleme
çivinin fırlamasına ve yaralanmaya sebep
olacaktır.
•Alet çalışılacak yüzey üzerine sıkıca
yerleştirilmeden çalıştırmayın. Alet
çalışılacak yüzey ile temas halinde değilse,
tabanca hedefinizden geriye sekebilir.
169
Türkçe
•Çivi aletin içinde sıkıştığında, aletin
güç kaynağı bağlantısını kesin. Aletin
elektriğe bağlı olması durumunda sıkışan çivi
çıkarılırken kazara fırlayabilir.
•Bu aleti elektrik kablolarını sabitlemek
için kullanmayın. Alet elektrik kabloları için
tasarlanmamıştır ve elektrik kablolarının
izolasyonuna zarar verebilir, böylece elektrik
çarpmasına veya yangın çıkmasına sebep
olabilir.
• Daima güvenlik gözlüğü takın.
• Her zaman kulak koruması takın.
• Yalnızca kılavuzda belirtilen tipte çiviler
kullanın.
• Aleti desteğe monte etmek için stant
kullanmayın.
• Çivi çakma aletinin temas tetiği gibi herhangi
bir parçasını sökmeyin veya engellemeyin.
• Her çalışmadan önce, emniyet ve tetik
mekanizmasının düzgün bir şekilde çalıştığını
ve tüm somunların ve cıvataların sıkı olduğunu
kontrol edin.
• Çivileri çalışma alanının kenarına yakın
çakmayın.
• Çivileri diğer çivilerin üzerine çakmayın.
Kalıntı Riskleri
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme kaybı.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Aşağıdaki resim yazılar aracın üzerindedir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
• Aleti çekiç olarak kullanmayın.
• DCN660 veya DCN661'i kullanmayın
Kulak koruması kullanın.
– iskele, merdiven, basamak veya basamak
benzeri yapılar (ör. çatı kafesi vb.)
kullanımını içeren bir çalışma yerine
geçerken;
– kutuları veya sandıkları kapatırken;
– taşıma güvenlik sistemlerini (ör. araç tipi,
vagon vb.) takarken
İstisnalar için ulusal iş yeri düzenlemelerine
bakın.
• Her zaman yerel çalışma alanı düzenlemelerini
kontrol edin.
Göz koruması kullanın.
Aleti iskele ve merdivenlerde çalıştırmayın.
Çivilerin uzunluğu.
Çivi kalınlığı.
Yükleme kapasitesi.
• Çalışan çivi çakma aletini hiçbir zaman
kendinize veya başka birine doğru tutmayın.
Alet voltajı.
• Enerji kaynağında olası bir kesinti veya
çalışma yapılan parça içerisindeki sert alanlar
nedeniyle geri tepme olabilir; bu ihtimale karşı
aleti başın veya vücudun zarar görmesini
önleyecek şekilde tutun.
Şarjör açısı: 20˚.
• Çivi çakma aletini boşluğa doğru tetiklemeyin.
Görünür radyasyon. Işığa bakmayın.
• Çalışma alanında, aleti tek kolu kullanarak,
asla tetiği çalıştırmadan taşıyın.
• Çalışma alanındaki koşulları göz önünde
bulundurun. Çiviler ince çalışma alanlarına
girerek ya da alanın köşelerinden veya
kenarlarından kayarak kullanıcı için tehlike
oluşturabilir.
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da IÇEREN tarih kodu gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2015 XX XX
İmalat Yılı
170
Türkçe
Tüm Batarya Şarj Cihazları için
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu
şarj cihazları hakkında önemli güvenlik ve
çalıştırma talimatları içerir (Teknik Özellikleri
bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
pil paketinin ve üründe kullanılan pil paketinin
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
UYARI: Kaçak akım değeri 30 mA veya
daha az olan bir kaçak akım cihazının
kullanılmasını öneririz.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için yalnızca DeWALT
şarjlı bataryalarını şarj edin. Diğer akü
türleri patlayarak kişisel yaralanmaya ve
hasara neden olabilir.
DİKKAT: Çocuklar cihazla
oynamamalıdır.
İKAZ: Şarj aletinin güç kaynağına bağlı
olduğu bazı durumlarda, şarj aletinin
içindeki açıkta kalan şarj uçları yabancı
maddelerle kısa devre yapabilir.
Bunlarla sınırlı olmamak üzere çelik
yünü, alüminyum folyo veya benzeri
metal parçacıkları gibi iletken özelliğe
sahip yabancı maddeler şarj aletinin
yuvalarından uzak tutulmalıdır. Yuvada
akü paketi yokken şarj cihazını daima
güç kaynağından çıkarın. Şarj cihazının
fişini temizlemeden önce çıkarın.
• Bataryayı bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü paketi özellikle birlikte
çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazları DeWALT şarjlı bataryalarını
şarj etmekten başka kullanımlar için
tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın
veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
• Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
• Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Uygun olmayan
uzatma kablosu kullanımı yangın veya elektrik
çarpmasına neden olabilir.
• Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya
koymayın veya şarj cihazını havalandırma
deliklerini kapatıp aşırı iç sıcaklığa
neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı
kaynağından uzaktaki bir yere koyun. Şarj
cihazı muhafazanın üstündeki ve altındaki
delikler aracılığıyla havalandırılır.
• Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın —bunları derhal değiştirin.
• Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili servise
götürün.
• Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Güç kablosunun hasar görmesi halinde, kablo
herhangi bir tehlikenin önlenmesi için üretici,
servis temsilcisi veya benzer yetkili bir kişi
tarafından derhal değiştirilmelidir.
• Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin. Bu,
elektrik çarpması riskini azaltır. Akü paketini
çıkarmak bu riski azaltmaz.
• ASLA iki şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
• Şarj cihazı standart 230 V mesken elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Cihazı başka bir voltajla kullanmaya
çalışmayın. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Aygıtları
DCB105, DCB112, DCB113 ve DCB115 şarj
cihazları 10,8 V, 14,4 V ve 18 V Li-İyon XR
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 ve DCB185) bataryaları kabul eder.
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur
ve olabildiğince kolay çalıştırılmak üzere
tasarlanmışlardır.
• Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
171
Türkçe
Şarj Prosedürü (şekil 2)
1.Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun
prize takın.
2.Bataryayı (O) şarj cihazına takın. Sürekli
yanıp sönen kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin
başladığını gösterir.
3.Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli
yanmasıyla belirtilir. Batarya tam olarak şarj
edildikten sonra hemen kullanılabilir veya şarj
cihazındaq bırakılabilir.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum
performans almak ve bataryaların kullanım
ömrünü uzatmak için, kullanmadan önce tam
olarak şarj edin.
Şarj İşlemi
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki tablolara
bakın.
Şarj göstergeleri: DCB105
şarj oluyor
dolu
sıcak/soğuk gecikmesi
bataryayı değiştirin.
Şarj göstergeleri: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
şarj oluyor
dolu
sıcak/soğuk gecikmesi*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp
sönmeye devam edecek, fakat bir sarı ışık
da yanacaktır. Batarya uygun bir sıcaklığa
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti
şarj işlemine devam edecektir.
Uyumlu şarj cihazları arızalı bir bataryayı şarj
etmeyecektir. Şarj cihazı, ışığı geri çevirerek
veya paket ya da şarj sorunu yanıp sönme
şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı
olduğu anlamına da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve
akü takımını test edilmek üzere yetkili bir servis
merkezine gönderin.
SICAK/SOĞUK PAKET GECIKMESI
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya
tespit ettiğinde, otomatik olarak Sıcak/Soğuk
Gecikmesini başlatarak batarya uygun sıcaklığa
gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik
maksimum batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir akü takımı sıcak bir akü takımının
yarısı oranında şarj olacaktır. Akü takımı tüm
şarj döngüsü boyunca daha yavaş bir hızda şarj
olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
YALNIZCA LITYUM BATARYALAR
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya
tamamen boşalmadan koruyacak bir Elektronik
Koruma Sistemi ile birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse
alet otomatik olarak kapatılacaktır. Bu durum
gerçekleşirse lityum iyon bataryayı tamamen şarj
olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Tüm Bataryalar için Önemli
Güvenlik Talimatları
Değişim amacıyla batarya sipariş ederken katalog
numarası ve voltaj bilgilerini eklemeyi unutmayın.
Akü takımı ambalajından çıkarıldığında tamamen
şarj edilmiş durumda değildir. Bataryayı ve şarj
cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını okuyun. Ardından açıklanan şarj
yordamlarını uygulayın.
TÜM TALIMATLARI OKUYUN
• Bataryayı yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü şarj
cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz
veya dumanları tutuşturabilir.
• Asla bataryayı şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Batarya kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
bataryanın üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
• Bataryaları yalnızca DeWALT şarj cihazlarında
şarj edin.
• Su veya diğer sıvıları SIÇRATMAYIN.
• Aleti ve bataryayı sıcaklığın 40 ˚C (105 ˚F)
ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı yerlerde
(yazın dış barakalar veya metal binalar gibi)
depolamayın veya kullanmayın.
172
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmayın. Akü paketinin muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
Türkçe
cihazını takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya aküye hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine
basılmış) bir bir aküyü veya şarj cihazını
kullanmayın. Elektrik çarpmasına yol
açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için
yetkili servislere gönderilmelidir.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız
zaman, devrilme veya düşme
tehlikesine yol açmayacağı dengeli
bir yüzeye yan tarafının üzerine
yerleştirin. Büyük bataryaya sahip bazı
aletler bataryanın üzerinde dik durabilir,
ancak bunlar kolayca devrilebilir.
LITYUM İYON (LI-İYON) IÇIN ÖZEL GÜVENLIK
TALIMATLARI
• Bataryayı, ciddi şekilde hasar görmüş veya
tamamen aşınmış olsa bile ateşe atmayın.
Batarya yangında patlayabilir. Lityum iyon
bataryalar yandıklarında zehirli gazlar ve
materyaller açığa çıkar.
• Batarya içerikleri deriyle temas ederse
derhal sabun ve suyla yıkayın. Batarya sıvısı
gözünüze temas ederse, yanma geçene kadar
15 dakika gözünüzü yıkayın. Tıbbi yardım
gerekliyse, batarya elektroliti sıvı organik
karbonat ve lityum tuzlarının karışımından
oluşmuştur.
• Açık batarya içeriği solunum yollarında
yanmaya sebep olabilir. Temiz hava alın.
Semptomlar devam ederse, tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanma tehlikesi. Batarya sıvısı
kıvılcım veya aleve maruz bırakıldığında
yanabilir.
Nakliyat
DeWALT bataryaları, Tehlikeli Maddelerin
Nakliyesi Hakkında BM Tavsiyeleri; Uluslararası
Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Madde
Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı
Tehlikeli Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve
Uluslararası Karayoluyla Tehlikeli madde Taşıma
Konulu Avrupa Anlaşması (ADR) içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm
düzenlemeleriyle uyumludur. Lityum-iyon
bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kılavuzu
Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin
38.3. bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda, DeWALT bataryaların nakliyatı
tamamen düzenlenmiş Sınıf 9 Tehlikeli Madde
sınıfının dışında kalmaktadır. Genel olarak, Sınıf 9
gerektiren iki örnek şunlardır:
1.İki adetten fazla DeWALT lityum-iyon
bataryanın, pakette yalnızca bataryalar varken
(hiçbir alet olmadan) hava yoluyla taşınması
ve
2.Enerji derecesi 100 watt saatten (Wh)
fazla olan lityum-iyon bataryaların herhangi
bir şekilde taşınması. Tüm lityum-iyon
bataryaların paketlerinde watt saat değeri
belirtilmiştir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen
düzenlenmiş de olsa, paketleme, etiketleme
ve belgeleme gereklilikleri hakkındaki son
düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Batarya nakliyatında, batarya kutuplarının istemsiz
şekilde iletken maddelerle temas ederek yangına
sebep vermesi ihtimali vardır. Batarya nakliyatı
yaparken, batarya kutuplarının iyi korunduğundan
ve kutuplarla temas edip kısa devreye sebep
olabilecek maddelerden iyi şekilde izole
edildiğinden emin olun.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi
niyetle yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih
itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Fakat,
sözlü veya zımnen hiçbir garanti verilmemektedir.
Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli düzenlemelerle
uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
Batarya
PIL TIPI
DCN660 ve DCN661 18 voltluk batarya ile çalışır.
The DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 or DCB185 battery packs may be used.
Daha fazla bilgi için Teknik Veriler bölümüne
bakın.
Saklama Önerileri
1.En iyi saklama alanı; doğrudan güneş ışığı
almayan ve aşırı sıcak ve soğuk olmayan,
serin ve kuru olan yerdir. Optimum batarya
performansı ve ömrü için bataryaları
kullanmadığınız zaman oda sıcaklığında
saklayın.
2.Uzun süreli saklama için, en iyi sonucu
almak amacıyla tamamen şarj edilmiş bir akü
takımının şarj cihazının dışında kuru bir yerde
saklanması tavsiye edilir.
NOT: Akü takımları şarjları tamamen tükenmiş
halde saklanmamalıdırlar. Kullanılmadan önce akü
takımının yeniden şarj edilmesi gerekir.
173
Türkçe
Şarj Cihazı ve Akü Takımı
Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan resimli grafiklere ek olarak,
şarj cihazı ve akü takımı üzerindeki resimli grafikler
aşağıdakileri gösterebilir:
Paket İçeriği
Ambalaj şunları içerir:
1Çivi Tabancası
1 Şarj cihazı (yalnızca D2 veya P2 modelleri)
2 Bataryalar (yalnızca D2 veya P2 modelleri)
1 Alet kutusu (yalnızca D2 veya P2 modelleri)
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
1 Kullanım kılavuzu
Şarj süresi için Teknik Veriler
bölümüne bakın.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
Batarya şarj ediliyor.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Batarya şarj edildi.
Batarya hasarlı.
NOT: Bataryalar, şarj cihazları ve alet kutuları N
sürümlerinde bulunmaz.
Tanımlama (Şekil 1)
Sıcak/soğuk gecikmesi.
İletken nesnelerle inceleme yapmayın.
Hasarlı bataryaları şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
Arızalı kabloları hemen değiştirin.
Yalnızca 4˚C ile 40˚C arasında şarj
edin.
Yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
UYARI: Hiç bir zaman elektrikli bir
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasar veya yaralanmayla
sonuçlanabilir.
A.Tetik düğmesi
B.Temas tetiği
C.Sıkışma giderici mandal
D.Takılma bırakma kolu
E.Çalışma lambaları/arıza göstergesi
F.Çevrilebilir kemer kancası
G.Kusursuz çakma ucu tutucu
H.Çivi iticisi
I.Şarjör
J.Mod seçme düğmesi (yalnızca DCN660)
K.Derinlik ayar düğmesi
L.Derinlik göstergesi
M.Tetik kilidi
Bataryayı çevreye zarar vermeden atın.
DeWALT bataryalarını yalnızca onlar
için tasarlanmış olan DeWALT şarj
cihazlarıyla şarj edin. Charging battery
packs other than the designated
DeWALT batteries with a DeWALT
charger may make them burst or lead
to other dangerous situations.
Aküyü ateşe atmayın.
N.Kusursuz çakma ucu
O.Akü paketi
P.Batarya çıkarma düğmesi
KULLANIM AMACI
16 GA çivi tabancanız, profesyonel çivi çakma ve
tutturma uygulamaları için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda kullanmayın.
Bu 16 GA çivi tabancaları profesyonel elektrikli
aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine izin vermeyin. Bu alet
deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
174
Türkçe
•Küçük çocuklar ve engelliler. Bu cihaz
yanlarında bir gözetmen olmadan küçük
çocukların ve engellilerin kullanımına uygun
değildir.
2.Bataryayı, alete tamamen oturana kadar
kola doğru kaydırın ve yerine oturma sesini
duyduğunuzdan emin olun.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
1.Serbest bırakma düğmelerine (P) basın ve
bataryayı sıkıca çekerek aletin kolundan
çıkarın.
Elektrik Önlemleri
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman akü voltajının, aletin
üretim etiketinde voltajla aynı olup olmadığını
kontrol edin. Aynı zamanda şar aletinizin voltajının
ana şebeke voltajınızla aynı olduğundan emin
olun.
DeWALT şarj cihazınız, EN60335 ile
iki kez yalıtılır; bu nedenle toprak teline
gerek yoktur.
Besleme kablosu hasarlıysa, DeWALT servis
organizasyonunda mevcut olan özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablosu Kullanılması
Uzatma kablosu gerçekten gerekmedikçe
kullanılmamalıdır. Şarj aletinizin giriş gücüne
(Teknik Veriler bölümüne bakın) uygun onaylı bir
uzatma kablosu kullanın. Minimum iletken ebadı 1
mm2; maksimum uzunluk 30 m’dir.
Kablo makarası kullanırken sarılı olan kabloyu
daima sonuna kadar açın.
MONTAJ VE AYARLAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküleri çıkartın.
Kazara çalışma yaralanmaya neden
olabilir.
UYARI: Yalnızca DeWALT batarya ve
şarj aletlerini kullanın.
Bataryanın Alete Takılması ve
Çıkarılması (Şek. 2)
NOT: Bataryanızın (O) tamamen dolu olduğundan
emin olun.
BATARYA PAKETINI ALETTEN ÇIKARMA
2.Batarya paketini bu kılavuzun şarj cihazı
kısmında açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
YAKIT GÖSTERGESI BATARYALARI (ŞEKIL 2)
Bazı DeWALT bataryaları, bataryadan kalan şarj
seviyesini gösteren ve üç yeşil LED lambasından
oluşan bir yakıt göstergesi içerir.
Yakıt göstergesini etkinleştirmek için yakıt
göstergesini düğmesini (R) basılı tutun. Üç yeşil
LED lambasının bir kombinasyonu kalan şarj
seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki
şarj seviyesi kullanılabilir limitin altındayken,
yakıt göstergesi yanmaz ve akünün şarj edilmesi
gerekir.
NOT: Yakıt göstergesi sadece akü grubunda kalan
şarjın bir göstergesidir. Ürün bileşenleri, sıcaklık ve
son kullanıcı uygulamasına dayalı varyasyonlarına
tabi olan alet işlevselliğini göstermez.
Düşük Pil Göstergesi (şekil 1)
Düşük batarya göstergesi soldaki çalışma
lambasında (E) entegre bir özelliktir. Bataryanın
şarj edilmesi gerektiğini ve aletin otomatik
olarak kapanacağını göstermek için 4 kez yanıp
sönecektir.
Gösterge yanıp söner sönmez aleti kapatın ve
bataryayı (O) çıkarın.
Alet, batarya takılı olduğu sürece çalışmaz
durumda kalır.
Kemer Kancasının Takılması
(şekil 3)
Kemer kancası, aletin herhangi bir tarafına
takılabilir veya istenmezse çıkarılabilir.
1.Kemer kancasını (F) aletin herhangi bir
tarafındaki montaj deliğine takın.
2.Vidayı (S) kemer kancasından ve montaj
deliğine doğru geçirin. Vidayı sıkın.
BATARYA PAKETINI ALETIN KOLUNA TAKMA
1.Bataryayı (O) aletin kolunda bulunan raylarla
hizalayın (Şek. 2).
175
Türkçe
Aleti Doldurma (şekil 4)
1.Çivileri şarjörün (I) arkasına takın.
2.Çivi iticisini (H) çivi izleyici çivilerin arkasında
kalana dek geri çekin.
3.İticiyi serbest bırakın.
ALETİN BOŞALTILMASI
1.Aleti dik tutarak iticideki (H) mandalı sıkın
ve çivilerin iticinin yanından şarjöre doğru
kaymasını sağlayın.
2.Çivileri şarjörden (I) çıkarın.
Çakma Derinliğini Ayarlama
(şekil 1)
Çivi çakma derinliği, derinlik ayar düğmesi
kullanılarak kullanılan çivinin tipine ayarlanabilir.
1.Çiviyi daha sığ çakmak için derinlik ayarlama
düğmesini (K) aletin arkasına doğru çevirin.
Aletin uygun aralıkta nerede ayarlandığını
anlamak için göstergeye (L) bakın.
2.Çiviyi daha derine çakmak için derinlik
ayarlama düğmesini (K) aletin önüne doğru
çevirin.
Mod Seçimi (şekil. 5)
Çalışma Lambaları (şekil 1)
Aletin her iki yanında çalışma lambaları (E)
bulunur. Çalışma lambaları, tetik etkinleştirildiğinde
veya temas tetiği serbest bırakıldığında yanacaktır.
10sn. çalışmama durumunda ışıklar otomatik
olarak kapanır. Çalışma lambaları ayrıca düşük
batarya ve sıkışmış çivi göstergesi olarak da görev
yaparlar. Daha fazla ayrıntı için Düşük Batarya
Göstergesi veya Sıkışmış Çiviyi Çıkarma
bölümüne bakın.
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküleri çıkartın.
Kazara çalışma yaralanmaya neden
olabilir.
Sıralı çalışma modunu seçmek için mod seçme
düğmesini (J) tek çivi simgesine ( ) kaydırın.
Tetik Kilidi (şekil. 6)
Bu alet, aletin çivi çakmasını önleyen bir tetik
kilidiyle (M) donatılmıştır.
Tetik kilidini devreye sokmak için anahtarı aşağı
doğru itin.
Tetik kilidini (M) serbest bırakmak için anahtarı
yukarı doğru çekin.
UYARI: Alet hemen kullanılmayacaksa
veya ayar işlemlerinden önce tetik
kilidinin (M) devrede ve bataryanın
sökülmüş olduğundan emin olun.
Kusursuz Çakma Ucu (şekil 1)
UYARI: Çalışma lambaları, çalışma
yüzeyinin etrafını aydınlatmayı amaçlar.
Çalışma lambalarını tek ışık kaynağı
olarak kullanmayın.
ÇALIŞTIRMA
YALNIZCA DCN660
Vuruş çalışma modunu seçmek için mod seçme
düğmesini (J) üç çivi simgesine ( ) kaydırın.
UYARI: İşaretsiz çakma ucunu takıp
çıkarmadan önce, tetik kilidinin (M)
devrede ve bataryanın sökülmüş
olduğundan emin olun.
Doğru El Pozisyonu (şekil 9)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için HER ZAMAN şekilde
gösterilen uygun tutma pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için ani tepki ihtimaline karşı
aleti HER ZAMAN sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir elin ana sap üzerinde
olduğu konumdur.
Aleti Hazırlama (şekil 1)
1.Bataryayı ve tüm çivileri şarjörden çıkarın.
Alet ahşap üzerinde kullanıldığında işaretsiz
çakma ucunu (N) temas tetiği (B) üzerine
yerleştirin.
2.Temas tetiği (B) ve çivi iticisinin serbest
hareket edip etmediğini kontrol edin.
Kullanılmadığı zaman işaretsiz çakma ucunu
tutucuya (G) yerleştirin.
176
3.Çivileri tekrar şarjöre doldurun.
UYARI: Temas tetiği veya çivi iticisi
serbest bir şekilde hareket edemiyorsa
aleti kullanmayın.
Türkçe
DIKKAT: ASLA aletin iç kısmına
sprey veya herhangi diğer yağ veya
temizlik malzemesi değdirmeyin. Bunu
yapmanız aletin performansını ve
ömrünü ciddi şekilde etkiler.
Aleti Çalıştırma (şekil 1)
DCN660 iki moddan biri kullanılarak çalıştırılabilir:
sıralı çalışma modu veya vuruş çalışma modu.
DCN661 yalnızca sıralı çalışma modunda çalışır.
SIRALI ÇALIŞMA MODU (
)
Sıralı çalışma modu, dikkatli ve hassas yerleştirme
istendiği zaman aralıklı çivi çakma işlemi için
kullanılır.
1.Mod seçme düğmesini (J) kullanın, sıralı
çalışma modunu seçin. (yalnızca DCN660)
2.Tetik kilidini (M) açın.
1.Tetik kilidini (M) devreye sokun.
2.Bataryayı (O) ve tüm çivileri şarjörden çıkarın.
3.Ağzın üzerindeki sıkışma giderici mandalı (C)
serbest bırakın ve kontrol kapağını açın.
4.Sıkışan çiviyi, gerekirse pense kullanarak
çıkarın. Görünürde sıkışmış bir çivi yoksa, alet
takılmış olabilir.
5.Gerekirse çakma bıçağını döndürmek için
takılma bırakma kolunu (D) döngüye alın.
6.Kontrol kapağını kapatın ve ağızdaki iki
kolun (Q) altında bulunan mandal pimini
devreye sokun. Sıkışma giderici mandalı
alçaltın ve kilitleyin.
4.Aleti harekete geçirmek için (A) tetiği çekin.
ğer çiviler ağızda sıkışmaya devam ederse,
E
aleti yetkili bir DeWALT servis merkezine
götürün.
5.Tetiği serbest bırakın ve temas tetiğini
üzerinde çalışma yapılan parçadan kaldırın.
BAKIM
3.Temas tetiğini (B) iş parçasına bastırın.
6.Sonraki çivileri çakmak için 3 - 5. adımları
tekrarlayın.
VURUŞ ÇALIŞMA (
YALNIZCA DCN660
)
Darbe hareket modu düz, sabit yüzeylere hızlı
çivileme için kullanılır.
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla
uzun süreli çalışma için tasarlanmıştır. Sürekli
tatmin edici çalışma, alete uygun şekilde özen
gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.
1.Mod seçme düğmesini (J) kullanın, vuruş
çalışma modunu seçin.
2.Tetik kilidini (M) açın.
3.Tek bir çivi çakmak için aleti sıralı çalışma için
belirtildiği şekilde kullanın:
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküleri çıkartın.
Kazara çalışma yaralanmaya neden
olabilir.
Şarj cihazı ve bataryanın servisi yapılamaz.
a.Temas tetiğini (B) iş parçasına bastırın.
b.Aleti harekete geçirmek için (A) tetiği çekin.
4.Birkaç çivi çakmak için tetik düğmesini (A)
basılı tutun ve temas tetiğini (B) çalışma
yüzeyine tekrar tekrar itin. Tetik (A) tutulurken
temas tetiğine (B) her basışta bir çivi
çakılacaktır.
UYARI: Alet kullanılmadığı zaman
tetiği basılı bırakmayın. Alet
kullanılmadığında kazara harekete
geçmesini önlemek için tetik kilidini (M)
kilitli konuma getirin.
Takılmış veya Sıkışmış Çiviyi
Çıkarma (şekil 1, 7, 8)
ağızda bir çivi sıkışırsa veya alet takılırsa,
sağdaki çalışma lambası (E) sürekli olarak yanıp
sönecektir.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi
gerçekleştirirken onaylı bir göz koruması
ve onaylı toz maskesi takın.
177
Türkçe
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ ALETI TEMIZLIK TALIMATLARI
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Temizlik öncesinde AC çıkışı
bağlantısını kesin. Şarj aletinin
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez
parçası yada metal olmayan bir fırça
kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonu kullanmayın.
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Sorun giderme
Aletiniz uygun şekilde çalışmıyor görünüyorsa,
aşağıdaki talimatlara uyun. Bu, sorunu çözmezse
lütfen tamir servisinizle temasa geçin.
Alet çalışmıyor.
Çalışma lambaları açılmıyor.
Tetik kilidinin devrede olmadığını kontrol edin.
• Batarya güç seviyesini kontrol edin (Bu
kılavuzun Yakıt Göstergesi Bataryaları
bölümüne bakın).
• Bataryayı çıkarın, en az 5 saniye bekleyin ve
tekrar takın.
Çalışma lambaları açık, ancak motor çalışmıyor.
• Hem temas tetiğinin hem de tetiğin serbest
bırakıldığından emin olun ve yalnızca temas
tetiğini çalıştırın.
• Mod ayar düğmesini kontrol edin (Yalnızca
DCN660)
178
• Batarya güç seviyesini kontrol edin (Bu
kılavuzun Yakıt Göstergesi Bataryaları ve
Düşük Batarya Göstergesi bölümüne bakın).
Çalışma lambaları açık, motor çalışıyor, ancak
alet çivileri çakmıyor.
• Mod ayar düğmesini kontrol edin (Yalnızca
DCN660)
• Şarjöre doğru tipte çivilerin yerleştirildiğinden
ve iticinin çivileri ittiğinden emin olun.
• Arıza gösterge ışıklarını kontrol edin ve
gerekirse bataryayı değiştirin veya sıkışmayı
giderin (Bu kılavuzun Düşük Batarya
Göstergesi ve Takılmış veya Sıkışmış Çiviyi
Çıkarma bölümüne bakın).
• Temas tetiğinin ve çivi iticisinin serbest bir
şekilde hareket ettiğini kontrol edin (Bu
kılavuzun Aleti hazırlama bölümüne bakın).
NOT: Mekanizmayı sıfırlamak için takılma
bırakma kolu kullanılmalıdır. Elektronik
kontrolünün sıfırlanması için Tetik Kilidinin
de döngüye alınması gerekebilir. Bu
gereksinimler, çalışma göstergeleri kullanılarak
alet tarafından gösterilir.
Çalışma lambaları açık, motor çalışıyor, ancak
alet çivileri tam olarak çakmıyor.
• Çakma derinliğini ayarlayın (Bu kılavuzun
Çakma Derinliğini Ayarlama bölümüne bakın).
• Aleti sıralı modunda değilse sıralı moduna
alın.
• Uygun çivi uzunluğunu/malzemesini seçin.
• Batarya güç seviyesini kontrol edin (Bu
kılavuzun Yakıt Göstergesi Bataryaları ve
Düşük Batarya Göstergesi bölümüne bakın).
• Ağzı sıkıştırılmış havayla temizleyin. Yağ
kullanmayın.
• Şarjörü sıkıştırılmış havayla temizleyin.
• Çakma bıçağı tertibatı hasar görmüş\aşınmış
olabilir. Yukarıdaki adımlar sorunu gidermezse
lütfen tamir servisinizle temasa geçin.
NOT: Mekanizmayı sıfırlamak için takılma
bırakma kolu kullanılmalıdır. Elektronik
kontrolünün sıfırlanması için Tetik Kilidinin
de döngüye alınması gerekebilir. Bu
gereksinimler, çalışma göstergeleri kullanılarak
alet tarafından gösterilir.
Türkçe
Çiviler alette sıkışıyor.
Şarjöre doğru tipte çivilerin düzgün şekilde
yerleştirildiğinden ve iticinin çivileri ittiğinden
emin olun.
• Uygun çivi uzunluğunu/malzemesini seçin.
• Ağzı temizleyin (Bu kılavuzun Takılmış veya
Sıkışmış Çiviyi Çıkarma bölümüne bakın).
• Şarjörü sıkıştırılmış havayla temizleyin.
• Çakma bıçağı tertibatı hasar görmüş\aşınmış
olabilir. Yukarıdaki adımlar sorunu gidermezse
lütfen tamir servisinizle temasa geçin.
NOT: Mekanizmayı sıfırlamak için takılma
bırakma kolu kullanılmalıdır. Elektronik
kontrolünün sıfırlanması için Tetik Kilidinin
de döngüye alınması gerekebilir. Bu
gereksinimler, çalışma göstergeleri kullanılarak
alet tarafından gösterilir.
Şarj Edilebilir Batarya
Bu uzun ömürlü batarya daha önce kolaylıkla
gerçekleştirdikleri işlemlerde yeterli güç
üretememeye başladıklarında şarj edilmelidir.
Teknik ömrünün sonunda çevre dostu biçimde
elden çıkarın.
• Bataryayı tamamen kullanın, sonrasında
aletten çıkarın.
• Lityum iyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları bayinize veya bölgenizdeki geri
dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan
bataryalar geri dönüştürülür ve uygun şekilde
bertaraf edilir.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün, normal evsel
atıklarla birlikte atılmamalıdır.
Herhangi bir zamanda DeWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı olarak toplanmak üzere
ayırın.
K
ullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması, malzemelerin
geri kazanılmasına ve yeniden
kullanılmasına olanak sağlar. Geri
kazanılmış malzemelerin yeniden
kullanılması, çevre kirliliğini önler ve
ham maddelere duyulan gereksinimi
azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin belediye atık
toplama tesislerinde evsel atıklardan ayrılmasına
veya yeni ürün satın aldığınızda yetkili satıcı
tarafından alınmasına olanak sağlıyor olabilir.
DeWALT hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DeWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili
servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın
DeWALT servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif
olarak, yetkili DeWALT servislerinin listesi ve
satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve
tam ayrıntıları İnternette şu adreste mevcuttur:
www.2helpU.com.
179
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
Ελληνικά
ΚΑΡΦΩΤΙΚΌ 18V XR 16 GA
DCN660, DCN661
Συγχαρητήρια!
Έχετε επιλέξει ένα εργαλείο DeWALT. Η πολυετής εμπειρία, η σχολαστική διαδικασία ανάπτυξης
προϊόντων και η καινοτομία, καθιστούν την DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες για
επαγγελματίες χρήστες ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά στοιχεία
Τάση
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
VDC
Μέθοδος ενεργοποίησης
Γωνία γεμιστήρα
Συνδετήρες
μήκος
διάμετρος κορμού
DCN660
18
1
Ιόντων λιθίου
Διαδοχική ενεργοποίηση /
ενεργοποίηση με κρούση
20˚
Διαδοχική ενέργεια
20˚
mm
32 - 63
mm
1.6
1.6
20˚
20˚
2,4
48
2,4
48
γωνία
Βάρος (χωρίς μπαταρία)
Ενέργεια καρφώματος
DCN661
18
1
Ιόντων λιθίου
kg
J
32 - 63
Τιμές θορύβου και κραδασμών (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με το πρότυπο EN60745-2-16:
LPA (επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπής)
dB(A)
81
81
LWA(επίπεδο ηχητικής ισχύος)
dB(A)
92
92
K (αβεβαιότητα για τη δεδομένη στάθμη ήχου)
dB(A)
3
3
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπών κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν δελτίο πληροφοριών έχει
μετρηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμής
που ορίζει το πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου
με άλλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
προκαταρκτική αξιολόγηση έκθεσης.
180
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωμένο
επίπεδο κραδασμών αντιπροσωπεύει
τις κύριες εφαρμογές του εργαλείου.
Ωστόσο, αν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί
για διαφορετικές εφαρμογές, με
διαφορετικά αξεσουάρ ή αν δεν
συντηρείται κανονικά, η εκπομπή
κραδασμών μπορεί να διαφέρει. Το
γεγονός αυτό μπορεί να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης στη
συνολική περίοδο εργασίας.
Μια εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και
τους χρόνους που το εργαλείο είναι
απενεργοποιημένο ή λειτουργεί αλλά
στην πραγματικότητα δεν εκτελεί
εργασία. Αυτό μπορεί να μειώσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης στη
συνολική περίοδο εργασίας.
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις συνέπειες των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των αξεσουάρ, διατήρηση
των χεριών ζεστών, οργάνωση των
συνηθειών εργασίας.
Ελληνικά
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
DCB140
DCB141
DCB142
Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου
VDC
14,4
14,4
14,4
Ah
3,0
1,5
4,0
kg
0,53
0,30
0,54
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
DCB143
DCB144
DCB145
Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου
VDC
14,4
14,4
14,4
Ah
2,0
5,0
1,3
kg
0,30
0,52
0,30
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
DCB180
DCB181
DCB182
Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου
VDC
18
18
18
Ah
3,0
1,5
4,0
kg
0,64
0,35
0,61
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
DCB183/B DCB184/B
DCB185
Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου
VDC
18
18
18
Ah
2,0
5,0
1,3
kg
0,40
0,62
0,35
Φορτιστής
Τάση ρεύματος δικτύου VAC
Τύπος μπαταρίας
Προσεγγιστικός χρόνος min
φόρτισης μπαταρίας
Βάρος
kg
DCB105
230
10,8/14,4/18 Ιόντων λιθίου
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Φορτιστής
DCB107
Τάση ρεύματος δικτύου VAC
230
Τύπος μπαταρίας
10,8/14,4/18 Ιόντων λιθίου
Προσεγγιστικός χρόνος min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
φόρτισης μπαταρίας
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Βάρος
kg
0,29
Φορτιστής
Τάση ρεύματος δικτύου
Τύπος μπαταρίας
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης μπαταρίας
Βάρος
VAC
min
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Ιόντων λιθίου
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
Φορτιστής
Τάση ρεύματος δικτύου VAC
Τύπος μπαταρίας
Προσεγγιστικός χρόνος min
φόρτισης μπαταρίας
Βάρος
kg
Φορτιστής
Τάση ρεύματος δικτύου VAC
Τύπος μπαταρίας
Προσεγγιστικός χρόνος min
φόρτισης μπαταρίας
Βάρος
Ασφάλειες:
Ευρώπη
kg
DCB113
230
10,8/14,4/18 Ιόντων λιθίου
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Ιόντων λιθίου
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,5
Εργαλεία 230 V
10 A, στο δίκτυο παροχής
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι πιο κάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο της
σοβαρότητας για κάθε λέξη-σύμβολο. Διαβάστε το
εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδηλώνει μία άμεσα
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν
αποφευχθεί, θα επιφέρει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδηλώνει
μία δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να επιφέρει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδηλώνει μια δυνητικά
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν
δεν αποτραπεί, μπορεί να επιφέρει
μικρής ή μέτριας σοβαρότητας
τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδηλώνει μια πρακτική
μη σχετιζόμενη με τραυματισμό, η
οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να
επιφέρει υλική ζημία.
Επισημαίνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
181
Ελληνικά
Δήλωση συμμόρφωσης EC
ΟΔΗΓΊΑ ΠΕΡΊ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ
ΚΑΡΦΩΤΙΚΌ 18V XR 16 GA
DCN660, DCN661
Η DeWALT δηλώνει ότι αυτά τα προϊόντα που
περιγράφονται στα Τεχνικά στοιχεία είναι σε
συμμόρφωση με τα εξής: 2006/42/EΚ, EN607451:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Τα συγκεκριμένα προϊόντα συμμορφώνονται
επίσης με τις Οδηγίες 2004/108/ΕΚ (μέχρι την
19.04.2016), 2014/30/ΕΕ (από την 20.04.2016)
και 2011/65/EΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
απευθυνθείτε στην DeWALT στη διεύθυνση
που ακολουθεί ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και υποβάλλει τη δήλωση για
λογαριασμό της DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
24.07.2015
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των
προειδοποιήσεων και των οδηγιών
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΦΥΛΆΞΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» στις προειδοποιήσεις
αναφέρεται στο εργαλείο που τροφοδοτείται με
καλώδιο ή στο εργαλείο που τροφοδοτείται με
μπαταρία.
182
1) ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΧΏΡΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο που εργάζεστε
καθαρό και καλά φωτισμένο. Η αταξία
στο χώρο εργασίας και τα σημεία χωρίς
καλό φωτισμό μπορεί να οδηγήσουν σε
ατυχήματα.
β) Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, π.χ.
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων
ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί
να δημιουργήσουν σπινθηρισμό ο οποίος
μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή τις
αναθυμιάσεις.
γ) Κρατάτε παιδιά και παρευρισκόμενους
μακριά, κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Εάν αποσπαστεί η προσοχή
σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο.
2) ΑΣΦΑΛΉΣ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ
ΡΕΎΜΑΤΟΣ
α) Τα φις των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν στις πρίζες.
Ποτέ μην τροποποιείτε το φις. Μη
χρησιμοποιείτε προσαρμογείς φις με
γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Η χρήση
του εργοστασιακού φις και της κατάλληλης
πρίζας μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
σώματα καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία.
Όταν το σώμα σας είναι γειωμένο, αυξάνεται
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
βροχή ή συνθήκες υψηλής υγρασίας. Η
διείσδυση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο θα
αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να
μεταφέρετε, τραβήξετε ή αποσυνδέσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Κρατάτε το
καλώδιο μακριά από θερμότητα,
κοφτερές ακμές ή κινούμενα εξαρτήματα
Τα φθαρμένα ή μπερδεμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου
σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιείτε
καλώδιο επέκτασης που είναι κατάλληλο
για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Η χρήση προεκτάσεων κατάλληλων για
εργασία σε εξωτερικούς χώρους μειώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου
σε περιβάλλον με υγρασία είναι
αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε
πηγή ρεύματος με διάταξη ρελέ
διαρροής (RCD). Η χρήση διάταξης RCD
μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Ελληνικά
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Παραμένετε σε επαγρύπνηση,
προσέχετε τι κάνετε και εφαρμόζετε
την κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Μη χρησιμοποιείτε
το ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε
κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την
επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή
φαρμάκων. Μια στιγμιαία απροσεξία κατά
το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί
να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
β) Να χρησιμοποιείτε εξοπλισμό
προσωπικής προστασίας. Φοράτε
πάντα προστασία ματιών. Ο κίνδυνος
τραυματισμών μειώνεται όταν χρησιμοποιείτε
εξοπλισμό προστασίας, όπως μάσκα
προστασίας από σκόνη, αντιολισθητικά
παπούτσια ασφαλείας, κράνη ή ωτασπίδες,
ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας.
γ) Αποφεύγετε την ακούσια ενεργοποίηση.
Προτού συνδέσετε το καλώδιο
τροφοδοσίας/την μπαταρία και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο να
βεβαιώνεστε ότι ο διακόπτης λειτουργίας
είναι κλειστός. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλο στον διακόπτη
λειτουργίας ή η σύνδεση της τροφοδοσίας
σε ηλεκτρικά εργαλεία με ανοικτό διακόπτη
λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει
ατυχήματα.
δ) Αφαιρείτε το κλειδί ρύθμισης προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Εάν στο περιστρεφόμενο τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου παραμείνει
κάποιο κλειδί, τότε μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός.
ε) Μην τεντώνεστε. Φροντίστε πάντοτε
να έχετε την κατάλληλη στάση και να
διατηρείτε την ισορροπία σας. Αυτό
σας επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο του
ηλεκτρικού εργαλείου σε περιπτώσεις
απροσδόκητων καταστάσεων.
στ) Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία. Μη
φοράτε ρούχα με χαλαρή εφαρμογή
ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από
τα κινούμενα εξαρτήματα. Τα φαρδιά
ρούχα, τα κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά
μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα
εξαρτήματα.
ζ) Αν παρέχονται διατάξεις για τη σύνδεση
εξοπλισμού απομάκρυνσης και
συλλογής της σκόνης, να βεβαιώνεστε
ότι έχουν συνδεθεί και χρησιμοποιούνται
σωστά. Η χρήση συστήματος συλλογής
σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους
που σχετίζονται με αυτήν.
4) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ
ΕΡΓΑΛΕΊΟΥ
α) Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο
ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε για
την εκάστοτε εργασία σας το ηλεκτρικό
εργαλείο που προορίζεται γι' αυτήν. Με
το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο, εργάζεστε
καλύτερα και ασφαλέστερα στην ονομαστική
περιοχή ισχύος του.
β) Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο
αν ο διακόπτης δεν το ενεργοποιεί ή δεν
το απενεργοποιεί. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν μέσω
του διακόπτη είναι επικίνδυνα και πρέπει να
επισκευάζονται.
γ) Αποσυνδέστε το φις από την
πηγή ρεύματος ή την μπαταρία
από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν
πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλάξετε αξεσουάρ ή
αποθηκεύσετε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας
μειώνουν τον κίνδυνο να τεθεί το εργαλείο
ακούσια σε λειτουργία.
δ) Όταν δε χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο, φυλάσσετέ το μακριά
από παιδιά και μην αφήνετε να το
χρησιμοποιούν άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις παρούσες
οδηγίες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από
άτομα χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγχετε για κακή ευθυγράμμιση ή
μάγκωμα των κινούμενων μερών,
για θραύση εξαρτημάτων και για
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που
μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Αν υπάρχει
ζημιά, φροντίστε να επισκευαστεί το
ηλεκτρικό εργαλείο πριν τη χρήση
του. Πολλά ατυχήματα προκαλούνται από
κακοσυντηρημένα ηλεκτρικά εργαλεία.
στ) Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία
ακονισμένα και καθαρά. Τα σωστά
συντηρημένα κοπτικά εργαλεία με
ακονισμένες ακμές σημειώνουν λιγότερες
εμπλοκές και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα αξεσουάρ και τα εξαρτήματα εργασίας
του εργαλείου κ.λπ. σύμφωνα με τις
παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την προς
εκτέλεση εργασία. Η χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από τις
προβλεπόμενες θα μπορούσε να οδηγήσει
σε επικίνδυνη κατάσταση.
183
Ελληνικά
5) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ
ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ
α) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος για
ένα τύπο μπαταρίας μπορεί να δημιουργήσει
κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με
άλλη μπαταρία.
β) Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μόνο με τις
ειδικές, προβλεπόμενες μπαταρίες. Η
χρήση οποιωνδήποτε άλλων μπαταριών
μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο
τραυματισμού και πυρκαγιάς.
γ) Όταν μια μπαταρία δεν χρησιμοποιείται,
διατηρείτε την μακριά από άλλα
μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες,
νομίσματα, κλειδιά, βίδες ή άλλα μικρά
μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να
δημιουργήσουν σύνδεση από τον ένα
πόλο στον άλλο. Εάν βραχυκυκλώσουν οι
πόλοι της μπαταρίας μπορεί να προκληθούν
εγκαύματα ή πυρκαγιά.
δ) Υπό ακραίες συνθήκες, είναι δυνατή η
διαρροή υγρού από την μπαταρία, με το
οποίο πρέπει να αποφύγετε την επαφή.
Σε περίπτωση κατά λάθος επαφής,
ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε
επαφή με τα μάτια, ζητήστε και ιατρική
βοήθεια. Το υγρό που διαρρέει από την
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς
ή εγκαύματα.
6) ΣΈΡΒΙΣ
α) Αναθέτετε το σέρβις του ηλεκτρικού
σας εργαλείου σε εξειδικευμένο τεχνικό
επισκευών που χρησιμοποιεί μόνο
γνήσια ανταλλακτικά εξαρτήματα. Έτσι,
εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας
του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
για καρφωτικά
•Να θεωρείτε πάντα ότι το εργαλείο περιέχει
συνδετήρες. Ο απρόσεκτος χειρισμός του
καρφωτικού μπορεί να έχει ως συνέπεια μη
αναμενόμενη βολή καρφιών και τραυματισμό.
•Μην κατευθύνετε το εργαλείο προς τα
εσάς ή προς οποιονδήποτε γύρω σας.
Απροσδόκητο πάτημα της σκανδάλης
θα απελευθερώσει το συνδετήρα και θα
προκαλέσει τραυματισμό.
•Μην ενεργοποιείτε το εργαλείο εκτός και
αν έχει τοποθετηθεί σταθερά στο τεμάχιο
εργασίας. Αν το εργαλείο δεν έρχεται σε
επαφή με το τεμάχιο εργασίας, ο συνδετήρας
ενδέχεται να εκτραπεί από το στόχο σας.
184
•Αποσυνδέστε το εργαλείο από την πηγή
ισχύος σε περίπτωση που ο συνδετήρας
παγιδευτεί στο εργαλείο. Όταν αφαιρείτε
ένα καρφί που έχει σφηνώσει, το καρφωτικό
μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος αν είναι
συνδεδεμένο στην πηγή ισχύος.
•Μη χρησιμοποιείτε αυτό το καρφωτικό
για στερέωση ηλεκτρικών καλωδίων. Δεν
έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση ηλεκτρικών
καλωδίων και ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη
στη μόνωση των ηλεκτρικών καλωδίων με
αποτέλεσμα να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
• Φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας.
• Να φοράτε πάντα ωτασπίδες.
• Χρησιμοποιείτε πάντα τον τύπο συνδετήρων
που καθορίζεται στο εγχειρίδιο.
• Μη χρησιμοποιείτε βάσεις για στερέωση του
εργαλείου σε τυχόν στηρίγματα.
• Μην αποσυναρμολογήσετε ή ακινητοποιήσετε
οποιοδήποτε εξάρτημα του καρφωτικού, για
παράδειγμα τον ενεργοποιητή επαφής.
• Πριν από κάθε εργασία ελέγχετε ότι η
ασφάλεια και ο μηχανισμός σκανδάλης
λειτουργούν σωστά και ότι όλα τα περικόχλια
και τα μπουλόνια είναι σφιγμένα σωστά.
• Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο ως σφυρί.
• Μη χρησιμοποιείτε το DCN660 ή το DCN661
– όταν αλλάζετε από μία θέση καρφώματος
σε άλλη όπου χρησιμοποιούνται σκαλωσιές,
σκαλοπάτια, σκάλες ή κατασκευές παρόμοιες
με σκάλες όπως π.χ. πηχάκια οροφής κλπ.,
– όταν κλείνετε κουτιά ή ξυλοκιβώτια,
– όταν τοποθετείτε συστήματα ασφαλούς
μεταφοράς, π.χ. πάνω σε οχήματα, βαγόνια
κλπ.
Για εξαιρέσεις ελέγξτε τους τοπικούς σας
εθνικούς κανονισμούς σχετικά με το χώρο
εργασίας.
• Πάντα να ελέγχετε τους τοπικούς κανονισμούς
σχετικά με τους χώρους εργασίας.
• Μη στρέφετε ποτέ ένα καρφωτικό
που λειτουργεί, προς τον εαυτό σας ή
οποιονδήποτε άλλο.
• Κατά την εργασία, κρατάτε το εργαλείο έτσι
ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού
της κεφαλής ή του σώματός σας σε περίπτωση
«κλωτσήματος» του εργαλείου εξαιτίας
εμπλοκής του μηχανισμού καρφώματος ή
σκληρών περιοχών στο τεμάχιο εργασίας.
• Μην ενεργοποιείτε ποτέ το καρφωτικό «στον
αέρα» (εκτός του τεμαχίου εργασίας).
Ελληνικά
• Στον χώρο εργασίας, μεταφέρετε το εργαλείο
προς το σημείο εργασίας χρησιμοποιώντας
μόνο τη λαβή και ποτέ με την σκανδάλη
ενεργοποιημένη.
• Δώστε προσοχή στις περιπτώσεις όπου οι
συνδετήρες ενδέχεται να διαπεράσουν λεπτά
τεμάχια εργασίας ή να διατρήσουν γωνίες και
ακμές του τεμαχίου εργασίας, με αποτέλεσμα
να δημιουργείται κίνδυνος σωματικών βλαβών.
• Μην καρφώνετε τους συνδετήρες κοντά στα
άκρα και τις ακμές του τεμαχίου εργασίας.
• Μην καρφώνετε συνδετήρες επάνω από
άλλους συνδετήρες.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρόλη την τήρηση των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και τη χρήση μέσων προστασίας,
ορισμένοι κίνδυνοι δεν είναι δυνατό να
εξαλειφθούν. Αυτοί είναι οι εξής:
– Προβλήματα ακοής.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων επειδή τα αξεσουάρ
θερμαίνονται πολύ κατά τη λειτουργία.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Σημάνσεις στο εργαλείο
Γωνία γεμιστήρα: 20˚.
Ακτινοβολία λέιζερ. Μην κοιτάζετε
απευθείας στο φως.
ΘΈΣΗ ΚΩΔΙΚΟΎ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
και το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος πάνω
στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για Όλους τους φορτιστές
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και λειτουργίας για συμβατούς φορτιστές
μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά στοιχεία).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
πάνω στον φορτιστή, την μπαταρία και το
προϊόν όπου χρησιμοποιείται η μπαταρία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε
να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε
τη χρήση ρελέ ρεύματος διαρροής,
ονομαστικής τιμής 30mA ή μικρότερης.
ΠΡΟΣΟΧΉ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για
να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
φορτίζετε μόνο επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες DeWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών μπορεί να εκραγούν
προκαλώντας τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να
βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
Τα ακόλουθα εικονογράμματα εμφανίζονται στο
εργαλείο:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη
χρήση.
Φοράτε προστασία ακοής.
Φοράτε προστασία ματιών.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε
σκαλωσιές ή σκάλες.
Μήκος καρφιών.
Πάχος καρφιών.
Χωρητικότητα.
Τάση εργαλείου.
2015 XX XX
Έτος κατασκευής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
με το φορτιστή συνδεδεμένο στην
παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή
μπορεί να βραχυκυκλωθούν από
ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με αγώγιμες
ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς
περιορισμός σε αυτά, το σύρμα
185
Ελληνικά
τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων, θα πρέπει να διατηρούνται
μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το
φορτιστή από την παροχή ρεύματος
όταν δεν υπάρχει μπαταρία στην
κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή
από την πρίζα πριν επιχειρήσετε να τον
καθαρίσετε.
• ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε την
μπαταρία με οποιουσδήποτε φορτιστές
εκτός από τους αναφερόμενους στο παρόν
εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και η μπαταρία έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργούν μαζί.
• Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται
για άλλες χρήσεις εκτός από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Μην εκθέτετε τον φορτιστή σε βροχή ή
χιόνι.
• Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε τον φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
• Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή
να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή
καταπόνηση.
• Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης
μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
πάνω στο φορτιστή και μην τοποθετήσετε
το φορτιστή σε μαλακή επιφάνεια που θα
μπορούσε να αποφράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να γίνει αιτία ανάπτυξης
υπερβολικής εσωτερικής θερμότητας.
Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από
οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής
αερίζεται μέσω ανοιγμάτων στο πάνω και στο
κάτω μέρος του περιβλήματος.
• Μη χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή αν το
καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί ζημιά —
φροντίστε να αντικατασταθούν άμεσα.
•Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν
έχει δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή
αν έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο. Παραδώστε τη συσκευή σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
186
• Μην αποσυναρμολογείτε τον φορτιστή.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή επισκευή.
Η λανθασμένη επανασυναρμολόγηση μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή
θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος
έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να
αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με
παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
• Αποσυνδέετε τον φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση της
μπαταρίας δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
• ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε δύο
φορτιστές μαζί.
• Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
οχήματος.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DCB105, DCB112, DCB113 και
DCB115 δέχονται μπαταρίες 10,8 V, 14,4V και 18V
Li-Ion XR (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 και DCB185).
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία
ρύθμιση και έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν
όσο το δυνατόν πιο απλά.
Διαδικασία φόρτισης (Εικ. 2)
1.Συνδέστε τον φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα
πριν τοποθετήσετε την μπαταρία.
2.Τοποθετήστε την μπαταρία (Ο) στον φορτιστή.
Η κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει
συνεχώς υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η
διαδικασία φόρτισης.
3.Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο
φως είναι μόνιμα αναμμένο. Τότε η μπαταρία
είναι πλήρως φορτισμένη και μπορείτε
να τη χρησιμοποιήσετε ή να την αφήσετε
τοποθετημένη στον φορτιστή.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη
απόδοση και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών
ιόντων λιθίου, φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν
την πρώτη χρήση.
Ελληνικά
Διαδικασία φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης των μπαταριών.
Ενδείξεις φόρτισης: DCB105
φορτίζει
πλήρως φορτισμένη
καθυστέρηση ζεστής/κρύας μπαταρίας
αντικαταστήστε την μπαταρία
Ενδείξεις φόρτισης: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
φορτίζει
πλήρως φορτισμένη
καθυστέρηση ζεστής/κρύας
μπαταρίας*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Στη
διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη
λυχνία θα συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα
είναι αναμμένη μια κίτρινη ενδεικτική λυχνία.
Αφού η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη
θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει
και ο φορτιστής θα συνεχίσει τη διαδικασία
φόρτισης.
Οι συμβατοί φορτιστές δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής θα
υποδηλώσει τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας
καθόλου τη λυχνία ή εμφανίζοντας την ακολουθία
αναβοσβησίματος: πρόβλημα μπαταριών ή
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει
πρόβλημα με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε
τον φορτιστή και την μπαταρία για έλεγχο σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
ΚΑΘΥΣΤΈΡΗΣΗ ΖΕΣΤΉΣ/ΚΡΎΑΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με
υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία,
ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση ζεστής/κρύας
μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση έως ότου
η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση
της μπαταρίας. Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη
μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Μια κρύα μπαταρία θα φορτίζεται με περίπου
τη μισή ταχύτητα από μια ζεστή μπαταρία. Η
μπαταρία θα φορτίζεται με αυτήν τη μικρότερη
ταχύτητα σε όλο τον κύκλο φόρτισης και δεν θα
επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα
και όταν η μπαταρία ζεσταθεί.
ΜΌΝΟ ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΙΌΝΤΩΝ ΛΙΘΊΟΥ
Τα εργαλεία XR Li-Ion (ιόντων λιθίου) έχουν
σχεδιαστεί με Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
το οποίο προστατεύει την μπαταρία από
υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα
αν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε την
μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για Όλες τις μπαταρίες
Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά μπαταριών, να
βεβαιώνεστε ότι έχετε συμπεριλάβει τον αριθμό
καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
τη βγάζετε από τη συσκευασία της. Πριν από τη
χρήση της μπαταρίας και του φορτιστή, διαβάστε
τις παρακάτω οδηγίες για την ασφάλεια. Στη
συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
• Μη φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε μπαταρία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, για
παράδειγμα παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση
της μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή των
αναθυμιάσεων.
• Ποτέ μην βάζετε με δύναμη την μπαταρία
στον φορτιστή. Μην τροποποιήσετε τη
μπαταρία με οποιονδήποτε τρόπο για να
ταιριάξει με μη συμβατό φορτιστή, διότι η
μπαταρία μπορεί να σπάσει προκαλώντας
σοβαρό τραυματισμό.
• Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με φορτιστές
DeWALT.
• ΜΗ βρέχετε το προϊόν και μην το βυθίζετε σε
νερό ή άλλα υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και την μπαταρία σε χώρους
όπου η θερμοκρασία μπορεί να φθάσει
ή να υπερβεί τους 40˚C (105°F) (όπως
εξωτερικά στέγαστρα ή μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Ποτέ μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε την
μπαταρία για οποιονδήποτε λόγο.
Αν το περίβλημα της μπαταρίας
είναι ραγισμένο ή έχει υποστεί ζημιά,
μην την τοποθετείτε στον φορτιστή.
Μη συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή
187
Ελληνικά
προξενήσετε ζημιά στην μπαταρία. Μη
χρησιμοποιήσετε μπαταρία ή φορτιστή
που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει
πέσει, έχει πατηθεί από όχημα ή έχει
υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο
(π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με
σφυρί, πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί
ελαφρά ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία.
Οι μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά
πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο
σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΉ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, να το τοποθετείτε
γυρισμένο στο πλάι επάνω σε
σταθερή επιφάνεια, ώστε να μην
υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει
κάποιος επάνω του ή το εργαλείο
να πέσει κάτω. Ορισμένα εργαλεία
με μεγάλες μπαταρίες μπορούν να
στέκονται όρθια πάνω στην μπαταρία
αλλά μπορεί να πέσουν εύκολα αν
σπρωχτούν.
ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
ΙΌΝΤΩΝ ΛΙΘΊΟΥ (LI-ION)
• Μην ρίξετε τη μπαταρία στη φωτιά
ακόμα και αν έχει σοβαρή βλάβη ή έχει
αχρηστευθεί εντελώς. Η μπαταρία μπορεί να
εκραγεί σε φωτιά. Κατά την καύση μπαταριών
ιόντων λιθίου παράγονται τοξικές αναθυμιάσεις
και υλικά.
• Αν τα περιεχόμενα της μπαταρίας έρθουν
σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό. Εάν
το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα
μάτια, κρατήστε τα ανοικτά και ξεπλύνετέ τα
με νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν απαιτείται ιατρική βοήθεια,
ενημερώστε ότι ο ηλεκτρολύτης της μπαταρίας
αποτελείται από υγρές οργανικές ανθρακικές
ενώσεις και άλατα λιθίου.
• Τα περιεχόμενα μιας ανοιγμένης μπαταρίας
μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του
αναπνευστικού συστήματος. Παρέχετε
καθαρό αέρα. Αν τα συμπτώματα επιμένουν,
ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
μπορεί να αναφλεγεί αν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
Μεταφορά
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με
όλους τους ισχύοντες κανονισμούς μεταφοράς
προϊόντων, όπως αυτοί καθορίζονται από τα
188
βιομηχανικά και νομικά πρότυπα, στα οποία
περιλαμβάνονται οι Συστάσεις των Ηνωμένων
Εθνών σχετικά με τη Μεταφορά επικίνδυνων
αγαθών, οι Κανονισμοί μεταφοράς επικίνδυνων
αγαθών της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών
(IATA), οι Διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί περί
επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή
συμφωνία για τις Διεθνείς οδικές μεταφορές
επικίνδυνων αγαθών (ADR). Τα στοιχεία και
οι μπαταρίες ιόντων λιθίου έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38.3 του Εγχειριδίου
και Κριτηρίων Δοκιμών των Συστάσεων των
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά
επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποστολή
μιας μπαταρίας DeWALT θα εξαιρείται από την
ταξινόμηση ως πλήρως ρυθμιζόμενο επικίνδυνο
υλικό Κατηγορίας 9. Γενικά, οι δύο περιπτώσεις
όπου χρειάζεται μεταφορά Κατηγορίας 9 είναι:
1.Αεροπορική μεταφορά περισσότερων από
δύο μπαταριών ιόντων λιθίου DeWALT όταν
η συσκευασία περιέχει μόνο μπαταρίες (όχι
εργαλεία) και
2.Οποιαδήποτε μεταφορά περιλαμβάνει
μπαταρία ιόντων λιθίου με χωρητικότητα
μεγαλύτερη των 100 Βαττωρών (Wh). Σε όλες
τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, η χωρητικότητα
σε Βαττώρες αναγράφεται επάνω στο
περίβλημα.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται
εξαιρούμενη ή πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί
ευθύνη του αποστολέα να λάβει υπόψη του τους
πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Η μεταφορά μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να
γίνει αιτία πυρκαγιάς αν οι πόλοι της μπαταρίας
έρθουν κατά λάθος σε επαφή με αγώγιμα υλικά.
Κατά την μεταφορά μπαταριών να βεβαιώνεστε ότι
οι πόλοι των μπαταριών είναι προστατευμένοι και
καλά μονωμένοι από υλικά που θα μπορούσαν να
έρθουν σε επαφή μαζί τους και να προκαλέσουν
βραχυκύκλωμα.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα
ενότητα του εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη
πίστη και πιστεύεται ότι είναι ακριβείς κατά το
χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο δεν
παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη.
Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι
οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται με τους
ισχύοντες κανονισμούς.
Ελληνικά
Μπαταρία
Μην εκθέτετε σε νερό.
ΤΎΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ
Τα DCN660 και DCN661 λειτουργούν με μπαταρία
18 V.
Αντικαταστήστε αμέσως τα
ελαττωματικά καλώδια.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μπαταρίες των
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
και DCB185. Για περισσότερες πληροφορίες
ανατρέξτε στα Τεχνικά στοιχεία.
Φόρτιση μόνο μεταξύ 4 ˚C και 40 ˚C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Υποδείξεις αποθήκευσης
1.Το καλύτερο μέρος φύλαξης είναι ένα δροσερό
και ξηρό μέρος, μακριά από άμεση ηλιακή
ακτινοβολία και από υπερβολική ζέστη ή κρύο.
Για τη βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής
της μπαταρίας, όταν δεν χρησιμοποιούνται
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου.
Απορρίπτετε την μπαταρία με
περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο.
Φορτίζετε τις μπαταρίες DeWALT μόνο
με τους προβλεπόμενους φορτιστές
DeWALT. Η φόρτιση μπαταριών εκτός
των προβλεπόμενων μπαταριών
DeWALT χρησιμοποιώντας φορτιστή
DeWALT μπορεί να προκαλέσει έκρηξή
τους ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
2.Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε την
μπαταρία πλήρως φορτισμένη, σε δροσερό,
ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να
αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένες. Η μπαταρία
θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
Ετικέτες πάνω στο φορτιστή
και την μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που
χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες
πάνω στο φορτιστή και την μπαταρία μπορεί να
δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Μην πετάτε την μπαταρία σε φωτιά.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Η συσκευασία περιέχει:
1Καρφωτικό
1 Φορτιστή (μοντέλα D2 ή P2 μόνο)
2 Μπαταρίες (μοντέλα D2 ή P2 μόνο)
1 Κουτί μεταφοράς (μοντέλα D2 ή P2 μόνο)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη
χρήση.
Ανατρέξτε στα Τεχνικά στοιχεία για το
χρόνο φόρτισης.
Η μπαταρία φορτίζεται.
Η μπαταρία φορτίστηκε.
Η μπαταρία είναι ελαττωματική.
Καθυστέρηση ζεστής/κρύας μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες, οι φορτιστές και τα
κουτιά μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στα
μοντέλα Ν.
• Ελέγξτε το εργαλείο, τα εξαρτήματα ή τα
αξεσουάρ για τυχόν φθορές που προκλήθηκαν
κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε σχολαστικά
και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο πριν τη
χρήση του προϊόντος.
Περιγραφή (Εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
τροποποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε μέρος του. Ενδέχεται να
προκύψει ζημιά ή τραυματισμός.
Μην σκαλίζετε τη μπαταρία με αγώγιμα
αντικείμενα.
Α.Διακόπτη σκανδάλης
Μην φορτίζετε μπαταρίες με βλάβη.
C.Ασφάλεια απεμπλοκής
Β.Ενεργοποιητής επαφής
D.Μοχλός απελευθέρωσης έμφραξης
189
Ελληνικά
Ε.Φώτα εργασίας/ένδειξη βλάβης
F.Αναστρεφόμενος γάντζος ζώνης
G.Υποδοχή μύτης αποφυγής σημαδιών
Η.Προωθητής καρφιών
I.Γεμιστήρας
J.Διακόπτης επιλογής λειτουργίας (DCN660
μόνο)
K.Τροχός ρύθμισης βάθους
L.Ένδειξη βάθους
M.Ασφάλεια σκανδάλης
N.Μύτη αποφυγής σημαδιών
O.Μπαταρία
P.Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το καρφωτικό 16 GA έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματικές εργασίες καρφώματος και
στερέωσης.
Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά,
τότε πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
κατασκευασμένο καλώδιο, το οποίο διατίθεται
μέσω του δικτύου σέρβις της DeWALT.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Δε θα πρέπει να χρησιμοποιείτε προεκτάσεις
καλωδίων (μπαλαντέζες) εκτός και εάν κάτι τέτοιο
είναι απολύτως απαραίτητο. Να χρησιμοποιείτε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για
την κατανάλωση ισχύος του φορτιστή σας (βλέπε
Τεχνικά στοιχεία). Η ελάχιστη διατομή αγωγού
είναι 1 mm2 και το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καρούλι καλωδίου, πάντα να
ξετυλίγετε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
παρελκόμενα ή αξεσουάρ. Μια κατά
λάθος εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
μόνο μπαταρίες και φορτιστές DeWALT.
ΜΗ χρησιμοποιείτε το προϊόν υπό συνθήκες
έντονης υγρασίας ή παρουσία εύφλεκτων υγρών
ή αερίων.
Αυτά τα καρφωτικά 16G είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε παιδιά να έρθουν σε επαφή με το
εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο το
χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
•Μικρά παιδιά και εξασθενημένα άτομα.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για
χρήση χωρίς επίβλεψη από μικρά παιδιά ή
εξασθενημένα άτομα.
• Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών)
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές
ή πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν σε αυτά
έχει παρασχεθεί από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους επίβλεψη ή εκπαίδευση
σχετικά με τη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το ηλεκτρικό μοτέρ έχει σχεδιαστεί μόνο για μία
τάση. Ελέγχετε πάντα ότι η τάση της μπαταρίας
αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην
πινακίδα στοιχείων. Επίσης βεβαιωθείτε ότι η τάση
του φορτιστή σας αντιστοιχεί σ' αυτή του ρεύματος
δικτύου.
Ο φορτιστής σας DeWALT διαθέτει
διπλή μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335. Επομένως δεν απαιτείται
αγωγός γείωσης.
190
Εισαγωγή και αφαίρεση
μπαταρίας από το εργαλείο
(Εικ. 2)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία (Ο) είναι
πλήρως φορτισμένη.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΣΤΗ
ΛΑΒΉ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΊΟΥ
1.Ευθυγραμμίστε την μπαταρία (Ο) με τις
αυλακώσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό της
λαβής του εργαλείου (Εικ. 2).
2.Σπρώξτε μέσα στη λαβή μέχρι να εφαρμόσει
πλήρως η μπαταρία στο εργαλείο και
βεβαιωθείτε ότι ακούστηκε ο χαρακτηριστικός
ήχος ασφάλισης.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΈΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΑΠΌ ΤΟ
ΕΡΓΑΛΕΊΟ
1.Πιέστε τα κουμπιά απελευθέρωσης (Ρ) και
τραβήξτε σταθερά την μπαταρία έξω από τη
λαβή του εργαλείου.
2.Εισάγετε την μπαταρία στον φορτιστή, όπως
περιγράφεται στο τμήμα περί φορτιστή του
παρόντος εγχειριδίου.
Ελληνικά
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΜΕ ΔΕΊΚΤΗ ΦΟΡΤΊΟΥ (ΕΙΚ. 2)
Ορισμένες μπαταρίες DeWALT περιλαμβάνουν
δείκτη φορτίου. Αυτός αποτελείται από τρεις
πράσινες λυχνίες LED που υποδηλώνουν το
επίπεδο του φορτίου που απομένει στην μπαταρία.
Για να ενεργοποιήσετε τον δείκτη φορτίου, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί (R) του δείκτη
φορτίου. Θα ανάψει ένας συνδυασμός των τριών
πράσινων λυχνιών LED που είναι ενδεικτικός
του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω
από το χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου
δεν θα ανάψει και η μπαταρία θα χρειαστεί να
επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο
μια ένδειξη του φορτίου που έχει απομείνει στην
μπαταρία. Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα του
εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές βάσει των
εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
(εικ. 1)
Η λειτουργία της ένδειξης χαμηλής μπαταρίας είναι
ενσωματωμένη στο αριστερό φως εργασίας (Ε).
Όταν η μπαταρία χρειάζεται επαναφόρτιση
η ένδειξη αναβοσβήνει 4 φορές και εργαλείο
απενεργοποιείται αυτόματα.
Μόλις αναβοσβήσει η ένδειξη, απενεργοποιήστε το
εργαλείο και αφαιρέστε την μπαταρία (O) για να τη
φορτίσετε.
Το εργαλείο παραμένει εκτός λειτουργίας ακόμα
και αν η μπαταρία παραμείνει συνδεδεμένη σε
αυτό.
Τοποθέτηση του γάντζου
ζώνης (εικ. 3)
Μπορείτε να τοποθετήσετε τον γάντζο ζώνης σε
όποια πλευρά του εργαλείου θέλετε ή ακόμα και
να τον αφαιρέσετε τελείως.
1.Εισάγετε το γάντζο ζώνης (F) στην οπή
στερέωσης σε οποιαδήποτε από τις δύο
πλευρές του εργαλείου.
2.Περάστε τη βίδα (S) μέσα από τον γάντζο
ζώνης και την οπή στερέωσης. Αφαιρέστε τη
βίδα.
Φόρτωση καρφιών στο
εργαλείο (εικ. 4)
1.Εισάγετε τους συνδετήρες στην πίσω πλευρά
του γεμιστήρα (Ι).
2.Τραβήξτε τον προωθητή καρφιών (H) προς
τα πίσω μέχρι η ράχη να έρθει πίσω από τα
καρφιά.
3.Ελευθερώστε τον προωθητή.
ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΡΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1.Κρατήστε το εργαλείο σε όρθια θέση, πιέστε
την ασφάλεια του προωθητή (Η) και αφήστε
τα καρφιά να κυλήσουν κάτω από τον
προωθητή.
2.Αφαιρέστε τα καρφιά από τον γεμιστήρα (Ι).
Ρύθμιση του βάθους
καρφώματος (εικ. 1)
Χρησιμοποιήσετε τον τροχό ρύθμισης βάθους για
να καθορίσετε το βάθος καρφώματος ανάλογα με
τον τύπο του συνδετήρα που χρησιμοποιείται.
1.Για πιο ρηχό κάρφωμα, περιστρέψτε τον
τροχό ρύθμισης βάθους (Κ) προς την πίσω
πλευρά του εργαλείου. Ανατρέξτε στον
δείκτη (L) για να δείτε το βάθος που έχει
επιλεγεί από το διαθέσιμο εύρος.
2.Για πιο βαθύ κάρφωμα, περιστρέψτε τον
τροχό ρύθμισης βάθους (Κ) προς την εμπρός
πλευρά του εργαλείου.
Επιλογή της λειτουργίας
(εικ. 5)
ΜΟΝΤΈΛΟ DCN660 ΜΌΝΟ
Για να επιλέξετε τη λειτουργία διαδοχικής
ενεργοποίησης, μετακινήστε τον διακόπτη
επιλογής λειτουργίας (J) ώστε να εμφανιστεί το
εικονίδιο του μονού καρφιού ( ).
Για να επιλέξετε τη λειτουργία ενεργοποίησης
με κρούση, μετακινήστε τον διακόπτη επιλογής
λειτουργίας (J) ώστε να εμφανιστεί το εικονίδιο
τριών καρφιών ( ).
Ασφάλεια σκανδάλης (εικ.6)
Αυτό το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με ασφάλεια
της σκανδάλης (Μ) στη θέση απενεργοποίησης,
που εμποδίζει το εργαλείο να εκτοξεύει καρφιά.
Για να ασφαλίσετε τη σκανδάλη, σπρώξτε τον
διακόπτη προς τα κάτω.
Για να απασφαλίσετε τη σκανδάλη (Μ), τραβήξτε
τον διακόπτη προς τα πάνω.
191
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή όταν το
εργαλείο δεν θα χρησιμοποιηθεί άμεσα,
βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η
ασφάλεια (Μ) της σκανδάλης και ότι έχει
αφαιρεθεί η μπαταρία.
Μύτη αποφυγής σημαδιών
(εικ. 1)
Τοποθετήστε τη μύτη αποφυγής σημαδιών (Ν)
πάνω στον ενεργοποιητή επαφής (Β) όταν το
εργαλείο χρησιμοποιείται σε ξύλο.
Φυλάξτε τη μύτη αποφυγής σημαδιών
στην υποδοχή (G) όταν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Πριν τοποθετήσετε
ή αφαίρεσετε τη μύτη αποφυγής
σημαδιών, βεβαιωθείτε ότι είναι
ενεργοποιημένη η ασφάλεια (Μ) της
σκανδάλης και ότι έχει αφαιρεθεί η
μπαταρία.
Φώτα εργασίας (εικ. 1)
Το εργαλείο διαθέτει φώτα εργασίας (Ε)
τοποθετημένα σε κάθε πλευρά. Τα φώτα εργασίας
ανάβουν με το πάτημα της σκανδάλης ή την
απελευθέρωση του ενεργοποιητή επαφής.
Τα φώτα θα σβήσουν αυτόματα μετά από 10
δευτερόλεπτα μη χρήσης του εργαλείου. Τα φώτα
εργασίας λειτουργούν επίσης ως ένδειξη χαμηλής
μπαταρίας και ως ένδειξη εμπλοκής καρφιού.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στην ενότητα Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας ή
Αποκατάσταση εμπλοκής καρφιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Τα φώτα εργασίας
προορίζονται για το φωτισμό της άμεσης
επιφάνειας εργασίας. Μη χρησιμοποιείτε
τα φώτα εργασίας ως τη μοναδική πηγή
φωτός.
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Πάντοτε τηρείτε τις
οδηγίες ασφαλείας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
παρελκόμενα ή αξεσουάρ. Μια κατά
λάθος εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
192
Σωστή τοποθέτηση των
χεριών (Εικ. 9)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, να
χρησιμοποιείτε ΠΆΝΤΑ τη σωστή θέση
των χεριών όπως δείχνει η εικόνα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
να διατηρείτε ΠΆΝΤΑ σταθερή λαβή σε
αναμονή τυχόν επικίνδυνης αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στην κύρια λαβή.
Προετοιμασία του εργαλείου
(εικ. 1)
1.Αφαιρέστε την μπαταρία και τα καρφιά από
τον γεμιστήρα.
2.Ελέγξτε αν ο ενεργοποιητής επαφής (Β)
και ο προωθητής καρφιών μπορούν να
μετακινηθούν ελεύθερα.
3.Επανατοποθετήστε τα καρφιά στο γεμιστήρα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
το εργαλείο εάν ο ενεργοποιητής
επαφής ή ο προωθητής καρφιών δεν
μετακινούνται ελεύθερα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΤΕ μην ψεκάζετε ή
εφαρμόζετε με άλλο τρόπο λιπαντικά ή
καθαριστικά διαλύματα στο εσωτερικό
του εργαλείου. Αυτό μπορεί να
επηρεάσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής
και την απόδοση του εργαλείου.
Ενεργοποίηση του εργαλείου
(εικ. 1)
Το DCN660 χρησιμοποιείται με μία από τις δύο
λειτουργίες: λειτουργία διαδοχικής ενεργοποίησης
ή λειτουργία ενεργοποίησης με κρούση.
Το καρφωτικό DCN661 διαθέτει μόνο τη λειτουργία
διαδοχικής ενεργοποίησης.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΉΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ (
Η λειτουργία διαδοχικής ενεργοποίησης
χρησιμοποιείται για διακοπτόμενο κάρφωμα όταν
απαιτείται μεγάλη προσοχή και ακρίβεια κατά την
τοποθέτηση.
1.Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη επιλογής
λειτουργίας (J) και επιλέξτε τη λειτουργία
διαδοχικής ενεργοποίησης. (DCN660 μόνο)
2.Ελευθερώστε την ασφάλεια της
σκανδάλης (Μ).
)
Ελληνικά
3.Πιέστε τον ενεργοποιητή επαφής (Β) στην
επιφάνεια εργασίας.
1.Ενεργοποιήστε την ασφάλεια της
σκανδάλης (Μ).
4.Τραβήξτε τη σκανδάλη (Α) για να
ενεργοποιήσετε το εργαλείο.
2.Αφαιρέστε την μπαταρία (Ο) και τα καρφιά
από τον γεμιστήρα.
5.Ελευθερώστε την σκανδάλη και απομακρύνετε
τον ενεργοποιητή επαφής από το τεμάχιο
εργασίας.
3.Ελευθερώστε την ασφάλεια απεμπλοκής (C)
που υπάρχει στην επάνω πλευρά του
ρύγχους και ανοίξτε τη θυρίδα επιθεώρησης.
6.Επαναλάβετε τα βήματα 3 - 5 για να
καρφώσετε τα επόμενα καρφιά.
4.Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο καρφί,
χρησιμοποιώντας πένσα εάν χρειάζεται. Εάν
το μπλοκαρισμένο καρφί δεν φαίνεται, τότε
ενδέχεται να έπαθε έμφραξη το εργαλείο.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΜΕ ΚΡΟΎΣΗ (
DCN660 ΜΌΝΟ
)
Η λειτουργία ενέργειας με κρούση χρησιμοποιείται
για γρήγορο κάρφωμα σε επίπεδη, σταθερή
επιφάνεια.
1.Για να επιλέξετε τη λειτουργία ενεργοποίησης
με κρούση, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη
επιλογής λειτουργίας (J).
2.Ελευθερώστε την ασφάλεια της
σκανδάλης (Μ).
3.Για να καρφώσετε ένα μόνο καρφί,
χρησιμοποιήστε το εργαλείο όπως
περιγράφηκε στη λειτουργία διαδοχικής
ενεργοποίησης:
α.Πιέστε τον ενεργοποιητή επαφής (Β) στην
επιφάνεια εργασίας.
β.Τραβήξτε τη σκανδάλη (Α) για να
ενεργοποιήσετε το εργαλείο.
4.Για να καρφώσετε περισσότερα καρφιά,
κρατήστε πατημένο τον διακόπτη
σκανδάλης (Α) και μετά πιέστε τον
ενεργοποιητή επαφής (Β) στην επιφάνεια
εργασίας. Κάθε φορά που πατιέται ο
ενεργοποιητής επαφής (B) ενώ η σκανδάλη
είναι πατημένη (A) εκτοξεύεται και ένα καρφί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην κρατάτε τη
σκανδάλη πατημένη όταν δεν είναι
σε χρήση το εργαλείο. Διατηρείτε την
ασφάλεια της σκανδάλης (Μ) στην
κλειδωμένη θέση, για να εμποδίσετε
αθέλητη ενεργοποίηση, όταν δεν
χρησιμοποιείται το εργαλείο.
Αποκατάσταση έμφραξης ή
εμπλοκής καρφιού (Εικ. 1, 7, 8)
Εάν σημειωθεί εμπλοκή καρφιού στο ρύγχος
ή έμφραξη του εργαλείου, τότε το δεξί φως
εργασίας (E) θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
5.Εάν είναι απαραίτητο, μετακινήστε τον
μοχλό απελευθέρωσης έμφραξης (D) για να
επαναφέρετε τη λεπίδα καρφώματος.
6.Κλείστε τη θυρίδα επιθεώρησης και
κουμπώστε τον πείρο ασφάλισης κάτω από
τους δύο βραχίονες (Q) που υπάρχουν
στο ρύγχος. Κατεβάστε και κλειδώστε την
ασφάλεια απεμπλοκής.
ν τα καρφιά σφηνώνουν συχνά στο
Α
ρύγχος, δώστε το εργαλείο για σέρβις σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις DeWALT.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο DeWALT έχει
σχεδιαστεί να λειτουργεί για μεγάλη χρονική
περίοδο με ελάχιστη συντήρηση. Η αδιάλειπτη και
ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό
του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
παρελκόμενα ή αξεσουάρ. Μια κατά
λάθος εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Ο φορτιστής και η μπαταρία δεν επιδέχονται
σέρβις.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί πρόσθετη
λίπανση.
193
Ελληνικά
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Απομακρύνετε
βρομιές και σκόνη από το κύριο
περίβλημα με ξηρό αέρα όποτε βλέπετε
να συλλέγονται ακαθαρσίες μέσα και
γύρω από τα ανοίγματα αερισμού.
Φοράτε εγκεκριμένη προστασία ματιών
και εγκεκριμένη μάσκα προστασίας
από τη σκόνη, όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Ποτέ μη
χρησιμοποιήσετε διαλύτες ή άλλα
σκληρά χημικά για τον καθαρισμό
μη μεταλλικών εξαρτημάτων του
εργαλείου. Αυτά τα χημικά ενδέχεται
να εξασθενήσουν τα υλικά αυτών των
μερών. Χρησιμοποιήστε ένα πανί
ποτισμένο αποκλειστικά σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο
εργαλείο. Ποτέ μη βυθίσετε οποιοδήποτε
μέρος του εργαλείου σε υγρό.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΦΟΡΤΙΣΤΉ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέετε το
φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και
το γράσο μπορούν να αφαιρεθούν
από τις εξωτερικές επιφάνειες του
φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας
μαλακής, μη μεταλλικής βούρτσας. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή οποιοδήποτε
καθαριστικό διάλυμα.
Προαιρετικά αξεσουάρ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή τα
αξεσουάρ που δεν προσφέρει η
DeWALT, δεν έχουν δοκιμαστεί με αυτό
το προϊόν, η χρήση τέτοιων αξεσουάρ
με αυτό το εργαλείο θα μπορούσε να
είναι επικίνδυνη. Για να μειώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, με το προϊόν
αυτό πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο
αξεσουάρ που συνιστά η DeWALT.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα αξεσουάρ.
Σε περίπτωση που το εργαλείο σας δεν φαίνεται
να λειτουργεί σωστά, ακολουθήστε τις παρακάτω
οδηγίες. Αν το πρόβλημα δεν λυθεί με αυτό τον
τρόπο, επικοινωνήστε με το συνεργαζόμενο
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών.
Το εργαλείο δεν λειτουργεί.
Τα φώτα εργασίας δεν ανάβουν.
Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια σκανδάλης δεν είναι
ενεργοποιημένη.
• Ελέγξτε τη στάθμη φορτίου της μπαταρίας
(βλέπε ενότητα «Μπαταρίες με Δείκτη
φορτίου» σε αυτό το εγχειρίδιο).
• Αφαιρέστε την μπαταρία, περιμένετε
τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και, μετά
τοποθετήστε την ξανά.
Τα φώτα εργασίας ανάβουν αλλά το μοτέρ δεν
λειτουργεί.
• Βεβαιωθείτε ότι ο ενεργοποιητής επαφής και
η σκανδάλη κινούνται ελεύθερα και, κατόπιν,
ενεργοποιήστε μόνο τον ενεργοποιητή
επαφής.
• Ελέγξτε τη θέση του διακόπτη επιλογής
λειτουργίας (DCN660 μόνο)
• Ελέγξτε τη στάθμη φορτίου της μπαταρίας
(βλέπε ενότητα «Μπαταρίες με Δείκτη
φορτίου» και «Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας»
σε αυτό το εγχειρίδιο).
Τα φώτα εργασίας ανάβουν, το μοτέρ
λειτουργεί, αλλά το εργαλείο δεν καρφώνει.
• Ελέγξτε τη θέση του διακόπτη επιλογής
λειτουργίας (DCN660 μόνο)
• Βεβαιωθείτε ότι στον γεμιστήρα έχει
τοποθετηθεί ο κατάλληλος τύπος συνδετήρων
και ότι ο προωθητής σπρώχνει τους
συνδετήρες.
• Ελέγξτε για αναμμένες ενδείξεις βλάβης (εάν
χρειάζεται αντικαταστήστε την μπαταρία ή
αποκαταστήστε τυχόν εμφράξεις) (βλέπε
ενότητα «Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας»
ή «Αποκατάσταση έμφραξης ή εμπλοκής
καρφιού» σε αυτό το εγχειρίδιο).
• Βεβαιωθείτε ότι ο ενεργοποιητής επαφής και
ο προωθητής καρφιών κινούνται ελεύθερα
(βλέπε ενότητα «Προετοιμασία του εργαλείου»
σε αυτό το εγχειρίδιο).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να χρησιμοποιηθεί
ο μοχλός απελευθέρωσης έμφραξης για
επαναφορά του μηχανισμού. Ίσως χρειαστεί η
μετακίνηση και επαναφορά της ασφάλειας της
194
Ελληνικά
σκανδάλης για επαναφορά του ηλεκτρονικού
ελέγχου. Οι ενέργειες που απαιτούνται
υποδεικνύονται από τις ενδείξεις των φώτων
εργασίας του εργαλείου.
Τα φώτα εργασίας ανάβουν, το μοτέρ
λειτουργεί, αλλά το εργαλείο δεν καρφώνει
μέχρι το τέρμα.
• Ρυθμίστε το βάθος καρφώματος (βλέπε
ενότητα «Ρύθμιση του βάθους καρφώματος»
σε αυτό το εγχειρίδιο).
• Επιλέξτε τη λειτουργία διαδοχικής
ενεργοποίησης εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένη.
• Επιλέξτε το κατάλληλο μήκος \ υλικό
συνδετήρων.
• Ελέγξτε τη στάθμη φορτίου της μπαταρίας
(βλέπε ενότητα «Μπαταρίες με Δείκτη
φορτίου» και «Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας»
σε αυτό το εγχειρίδιο).
• Καθαρίστε το ρύγχος με πεπιεσμένο αέρα. Μη
χρησιμοποιείτε λιπαντικά.
• Καθαρίστε τον γεμιστήρα με πεπιεσμένο αέρα.
• Πιθανή βλάβη/φθορά του συγκροτήματος
λεπίδας καρφώματος. Αν το πρόβλημα δεν
λυθεί με τα παραπάνω βήματα, επικοινωνήστε
με τον αντιπρόσωπο επισκευών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να χρησιμοποιηθεί
ο μοχλός απελευθέρωσης έμφραξης για
επαναφορά του μηχανισμού. Ίσως χρειαστεί η
μετακίνηση και επαναφορά της ασφάλειας της
σκανδάλης για επαναφορά του ηλεκτρονικού
ελέγχου. Οι ενέργειες που απαιτούνται
υποδεικνύονται από τις ενδείξεις των φώτων
εργασίας του εργαλείου.
Οι συνδετήρες σφηνώνουν μέσα στο
εργαλείο.
Βεβαιωθείτε ότι στον γεμιστήρα έχει τοποθετηθεί
σωστά ο κατάλληλος τύπος συνδετήρων και
ότι ο προωθητής σπρώχνει τους συνδετήρες.
• Επιλέξτε το κατάλληλο μήκος \ υλικό
συνδετήρων.
• Καθαρίστε το ρύγχος (βλέπε ενότητα
«Αποκατάσταση έμφραξης ή εμπλοκής
καρφιού» σε αυτό το εγχειρίδιο).
• Καθαρίστε τον γεμιστήρα με πεπιεσμένο αέρα.
• Πιθανή βλάβη/φθορά του συγκροτήματος
λεπίδας καρφώματος. Αν το πρόβλημα δεν
λυθεί με τα παραπάνω βήματα, επικοινωνήστε
με τον αντιπρόσωπο επισκευών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να χρησιμοποιηθεί
ο μοχλός απελευθέρωσης έμφραξης για
επαναφορά του μηχανισμού. Ίσως χρειαστεί η
μετακίνηση και επαναφορά της ασφάλειας της
σκανδάλης για επαναφορά του ηλεκτρονικού
ελέγχου. Οι ενέργειες που απαιτούνται
υποδεικνύονται από τις ενδείξεις των φώτων
εργασίας του εργαλείου.
Προστασία του περιβάλλοντος
Ξεχωριστή περισυλλογή. Αυτό το
προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται
μαζί με τα συνήθη οικιακά
απορρίμματα.
Εάν κάποια στιγμή διαπιστώσετε ότι το προϊόν
DeWALT που έχετε στην κατοχή σας χρειάζεται
αντικατάσταση ή δεν σας είναι πλέον χρήσιμο,
μην το πετάξετε στα οικιακά απορρίμματα. αλλά
κάντε αυτό το προϊόν διαθέσιμο για ξεχωριστή
περισυλλογή.
Η
ξεχωριστή περισυλλογή των
μεταχειρισμένων προϊόντων και των
υλικών συσκευασίας επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Με την
επαναχρησιμοποίηση των
ανακυκλωμένων υλικών αποτρέπεται
η μόλυνση του περιβάλλοντος και
μειώνεται η ζήτηση πρώτων υλών.
Οι κανονισμοί που ισχύουν στην περιοχή
σας ενδέχεται να προβλέπουν την ξεχωριστή
περισυλλογή των ηλεκτρικών συσκευών που
προέρχονται από νοικοκυριά σε δημοτικές
εγκαταστάσεις ή από τον έμπορο όταν αγοράσετε
ένα καινούργιο προϊόν.
Η DeWALT παρέχει μια εγκατάσταση για τη
συλλογή και ανακύκλωση προϊόντων DeWALT
όταν αυτά έχουν φθάσει στο τέλος της ωφέλιμης
ζωής τους. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν
την υπηρεσία, επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών,
όπου θα το παραλάβουν εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη θέση του πλησιέστερου
σε σας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών επικοινωνώντας με το τοπικό σας
γραφείο DeWALT στη διεύθυνση που δίνεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων επισκευών
της DeWALT και πλήρη στοιχεία για τις υπηρεσίες
και τα άτομα επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στο
Διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
195
Ελληνικά
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Αυτή η μπαταρία μακράς διάρκειας ζωής
πρέπει να επαναφορτίζεται όταν δεν είναι σε
θέση να παράγει επαρκή ισχύ σε εργασίες
που γινόντουσαν εύκολα πιο πριν. Στο τέλος
της τεχνικής του ζωής απορρίψτε το προϊόν
λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του
περιβάλλοντος:
• Αφήστε την μπαταρία να εξαντληθεί τελείως
και κατόπιν αφαιρέστε την από το εργαλείο.
• Τα στοιχεία ιόντων λιθίου είναι ανακυκλώσιμα.
Παραδώστε το προϊόν στο κατάστημα
αγοράς ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Οι μπαταρίες που συλλέγονται θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με
σωστό τρόπο.
196
197
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax: 32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
Τηλ: 00302108981616
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.
com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: 800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Tel: 31 164 283 063
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Tel: 214 66 75 00
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi:0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N43879907/15
Download PDF

advertising