DCN660 | DeWalt DCN660 FINISH NAILER 16 GAUGE instruction manual

372002-79 EST
DCN660
DCN661
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
20
Joonis / Рисунок 1
L
K
N
B
C
H
D
A
M
E
J
I
G
F
O
E
DCN660
3
Joonis / Рисунок 2
P
R
Joonis / Рисунок 4
Joonis / Рисунок 3
F
H
S
Joonis / Рисунок 5
Joonis / Рисунок 6
J
DCN660
4
M
C
Joonis / Рисунок 7
Q
Joonis / Рисунок 8
E
E
Joonis / Рисунок 9
5
EESTI KEEL
18 V XR 16 GA VIIMISTLUSNAELAPÜSTOL
DCN660, DCN661
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALT tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALT ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Aku tüüp
Aktiveerimisrežiim
Kasseti nurk
Kinnituste
pikkus
varre diameeter
DCN660
18
1
Li-Ion
Jada/löök
20°
DCN661
18
1
Li-Ion
Jada
20°
mm
32 - 63
32 - 63
mm
1,6
1,6
20°
20°
2,4
48
2,4
48
VDC
nurk
Kaal (akupatareita)
Ajami energia
kg
J
Ist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele EN 60745-2-16:
LPA (helirõhutase)
dB(A)
81
81
LWA (helivõimsus)
dB(A)
92
92
K (antud helitaseme määramatus)
dB(A)
3
3
Vibratsioonitugevus ah =
Määramatus K =
m/s²
m/s²
2,5
1,5
2,5
1,5
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Teabelehel toodud vibratsioonitase on
mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada kokkupuutele
eelnevaks hindamiseks.
HOIATUS: Avaldatud
vibratsioonitugevus puudutab tööriista
põhirakendusi. Kui aga tööriista
kasutatakse muul viisil, erinevate
lisatarvikutega või kui seda on halvasti
hooldatud, võib vibratsioonitugevus
erineda. Sellisel juhul võib vibratsiooni
mõju kogu tööaja kestel olla
märkimisväärselt tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
6
Akupatarei
Aku tüüp
Pinge
Mahutavus
Mass
Akupatarei
Aku tüüp
Pinge
Mahutavus
Mass
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
VDC
Ah
kg
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
EESTI KEEL
Akupatarei
Aku tüüp
Pinge
Mahutavus
Mass
VDC
Ah
kg
Akupatarei
Aku tüüp
Pinge
Mahutavus
Mass
DCB183/B DCB184/B DCB185
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
VDC
18
18
18
Ah
2,0
5,0
1,3
kg
0,40
0,62
0,35
Laadija
Peapinge
Aku tüüp
Akupatarei
u. laadimisaeg
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
kg
0,49
Mass
Laadija
Peapinge
Aku tüüp
Akupatarei
u. laadimisaeg
Mass
Laadija
Peapinge
Aku tüüp
Akupatarei
u. laadimisaeg
Mass
Laadija
Peapinge
Aku tüüp
Akupatarei
u. laadimisaeg
Mass
Laadija
Peapinge
Aku tüüp
Akupatarei
u. laadimisaeg
Mass
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VVP
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140
185
240
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
kg
0,29
VVP
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90
120
150
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
kg
0,36
VVP
DCB113
VVP
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 30 (1,3 Ah)35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70
100
120
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
kg
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 25 (1,3 Ah)30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah)70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
kg
0,5
VVP
Kaitsmed:
Euroopa
Suurbritannia
ja Iirimaa
230 V tööriistad
230 V tööriistad
10 amprit, vooluvõrk
3 amprit, pistikupesa
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
PANE TÄHELE: Viitab tegevusele,
mis ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
18 V XR 16 GA VIIMISTLUSNAELAPÜSTOL
DCN660, DCN661
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-16:2010.
Neid tooted on kooskõlastatud direktiividega
2004/108/EÜ (kuni 19.04.2016), 2014/30/
EÜ (alates 20.04.2016) ja 2011/65/EÜ.
Lisainfo saamiseks võtke palun DEWALTiga
ühendust allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise
eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTi
nimel.
7
EESTI KEEL
Markus Rompel
Director Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
24.07.2015
HOIATUS: Vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
HOIATUS: Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad
vastama pistikupesale. Ärge kunagi
muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi
oht tõuseb, kui teie keha on maaga
ühenduses.
c) Ärge viige elektritööriistu vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
8
e)
f)
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud
või sassis kaablid suurendavad
elektrilöögiohtu.
Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKLIK OHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida teete,
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
toiteallikaga tööriista, mille lüliti on
tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlalt ja hoidke tasakaalu. See
tagab tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides parema kontrolli.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, rõivad ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
g) Kui seadmetega on kaasas
äratõmbesüsteem ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud
ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
EESTI KEEL
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Õige
elektritööriist teeb töö paremini ja
ohutumalt kiirusel, milleks see on mõeldud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda
ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Elektritööriist, mida ei saa lülitist juhtida, on
ohtlik ja vajab remonti.
c) Enne seadistuste tegemist,
lisaseadmete vahetamist või tööriista
ladustamist eemaldage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku.
Nende kaitsemeetmete rakendamine
vähendab elektritööriista soovimatu
käivitamise ohtu.
d) Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga
või kasutusjuhendiga mittetutvunud
isikutel seda elektritööriista käitada.
Oskamatutes kätes on elektritööriistad
ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et ei leiduks liikuvate osade
kokkusobimatust ega kinnikiilumist, et
osad on terved, ja kontrollige ka kõiki
muid elektritööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kui tööriist on
kahjustunud, laske enne kasutust
elektritööriist ära parandada. Mitmete
põhjuste taga on halvasti hooldatud
elektritööriistad.
f) Hoidke lõikekettad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega
lõiketarvikud kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam
juhtida.
g) Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsakuid jne vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse
nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö
iseloomu. Kui elektritööriista kasutatakse
muuks kui sihtotstarbeks, võib sellest
tuleneda ohtlik olukord.
5) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Kasutage laadimiseks ainult tootja
määratud laadijat. Ühele akule sobiv
laadija võib teise aku laadimisel põhjustada
tuleohtu.
b) Kasutage tööriistu ainult kindlaks
määratud akudega. Muud tüüpi aude
kasutamine võib põhjustada vigastus- ja
tuleohu.
c)
d)
Kui aku ei ole kasutusel, hoidke
seda eemal metallesemetest, näiteks
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest,
naeltest, kruvidest ja muudest
väikestest metallesemetest, mis võivad
klemmid lühistada. Aku klemmide
lühistamine võib põhjustada põletusi ja
tulekahju.
Valedes tingimustes võib akust
eralduda vedelikku. Vältige sellega
kokkupuutumist. Juhusliku kokkupuute
korral loputage see veega maha. Kui
vedelik satub silma, pöörduge lisaks
arsti poole. Akust eraldunud vedelik võib
põhjustada ärritust ja põletusi.
6) HOOLDAMINE
a) Laske elektritööriista hooldada
kvalifitseeritud remontijal, kes kasutab
ainult identseid varuosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
Ohutusreeglid
viimistlusnaelapüstoli jaoks
• Eeldage alati, et tööriist sisaldab kinniteid.
Naelapüstoliga hooletu ümberkäimise
tagajärjeks on ootamatu kinniti tulistamine ja
kehavigastus.
• Ärge suunake tööriista endale või ühegi
läheduses viibivale inimesele. Ootamatu
aktiveerimise tagajärjel vabaneb kinniti,
põhjustades vigastuse.
• Ärge aktiveerige tööriista, kui tööriist pole
tugevalt detaili vastu asetatud. Kui tööriist
pole detaili vastas, võib kinniti teie sihtkohast
kõrvale kalduda.
• Katkestage tööriista ühendus
toiteallikaga, kui kinniti kiilub tööriistas
kinni. Kui eemaldate kinni kiilunud kinnitit,
võite naelapüstoli juhuslikult aktiveerida, kui
see on toiteallikaga ühendatud.
• Ärge kasutage seda naelapüstolit elektrikaablite kinnitamiseks. See pole mõeldud
elektrikaablite installatsiooni jaoks see võib
kahjustada elektrikaablite isolatsiooni, kusjuures põhjustades elektrilöögi või tuleohtu.
• Kasutage alati kaitseprille.
• Kandke alati kuulmiskaitsevahendit.
• Kasutage vaid antud kasutusjuhendis
täpsustatud kinnititüüpi.
• Ärge kasutage ühtegi alust tööriista
kinnitamiseks toe külge.
• Ärge võtke ühtegi kinnitit tulistusseadme osa,
nt kokkupuuteriba, koost ega blokeerige neid.
9
EESTI KEEL
• Enne iga kasutuskorda kontrollige, et ohutus
ja päästikumehhanism töötab korrektselt ja et
kõik mutrid ja poldid on tugevalt kinni.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
• Ärge kasutage tööriista haamrina.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
• Ärge kasutage DCN660 või DCN661
– kui liigute ühest kasutuskohast teise,
mis on seotud telligute, treppide, redelite
või redelisarnaste konstruktsioonide
kasutamisega, nt katuselaastud jms;
Kandke kuulmiskaitset.
Kandke nägemiskaitset.
– kui sulgete karpe või kaste;
– kui kinnitate transportimiseks
kaitsesüsteemi, nt sõidukitele, vagunitele
jms.
Ärge kasutage tööriista tellinguid, redeleid.
Erandite jaoks kontrollige oma kohalikku
riiklikku töökohaeeskirju.
Naelte pikkus.
• Kontrollige alati kohalikke töökohaeeskirju.
Naela paksus.
• Ärge kunagi suunake ühtegi operatsionaalset
kinnitamise mootoriga tööriista endale ega
ühelegi teisele isikule.
Laadimismaht.
• Töötamise ajal hoidke tööriista nii, et
pea või keha ei saaks mingil juhul viga
võimaliku mähkimise korral, mis on tingitud
toite katkestusest või töödetaili kõvadest
piirkondadest.
Tööriista pinge.
Kasseti nurk: 20°.
• Ärge kunagi tulistage kinniti
aktiveerimistööriista vabasse õhku.
Nähtav kiirgus. Ärge jõllitage valguse
suunas.
• Tööalas tuleb tööriista kanda töökohas vaid
ühte käepidet kasutades ning sel ajal ei tohi
päästik olla kunagi aktiveeritud.
• Arvestage tööala tingimustega. Kinnitid
võivad läbiva õhukese detaili või libiseda
detaili nurkadelt või äärtelt maha ja seega
seades inimese ohtu.
• Ärge tulistage kinnitit detaili ääre lähedusse.
• Ärge tulistage kinnitit teise kinniti otsa.
Muud ohud
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
– Lendavatest osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad
kasutamisel kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastuste oht.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab ka tootmisaastat, on
trükitud korpusele.
Näiteks:
2015 XX XX
tootmisaasta
Olulised ohutusjuhised kõigi
akulaadijate kohta
HOIDKE NEED JUHISED ALLES: See juhend
sisaldab olulisi ohutus- ja kasutusjuhiseid
ühilduvatele akulaadijatele (vt Tehnilised
andmed).
• Enne laadija kasutamist lugege kõiki juhiseid
ja laadijal ning akul ja akut kasutaval tootel
olevaid märgistusi.
HOIATUS: Elektrilöögioht. Ärge laske
mingitel vedelikel laadijasse pääseda.
See võib põhjustada elektrilöögi.
HOIATUS: Soovitame kasutada
rikkevoolukaitset, mille
rakendumisvool on 30 mA või vähem.
10
EESTI KEEL
ETTEVAATUST: Põletuse oht.
Vigastuse ohu vähendamiseks laadige
ainult DEWALTi laetavaid akusid. Teist
tüüpi akud võivad plahvatada ning
põhjustada kehavigastusi ja kahjusid.
• Ärge kasutage laadijat, kui see on
saanud löögi teravalt esemelt, see
on maha kukkunud või muul viisil
kahjustada saanud. Viige see volitatud
teeninduskeskusesse.
ETTEVAATUST: Laste üle tuleb
pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
• Ärge võtke laadijat koost; viige see
volitatud teeninduskeskusesse, kui see
vajab hooldust või remonti. Kui panete
laadija valesti kokku, võib selle tagajärjeks
olla elektrilöögi, elektrišoki või tulekahjuoht.
PANE TÄHELE: Teatud tingimustel,
kui laadija on vooluvõrku ühendatud,
võivad laadijasse sattunud võõrkehad
selle kontaktid lühistada. Elektrit
juhtivad võõrkehad, nagu näiteks,
kuid mitte ainult, terasvill, foolium või
igasugused kogunenud metallosad
tuleb laadija pesast eemal hoida.
Ühendage laadija alati vooluvõrgust
lahti, kui selle pesas pole akut.
Ühendage laadija lahti ka enne
puhastamist.
• ÄRGE proovige akut laadide mõne muu
laadijaga peale käesolevas juhendis
toodute. Laadija ja aku on projekteeritud
koos töötama.
• Need laadijad pole mõeldud muuks
tarbeks kui DEWALT laetavate patareide
laadimiseks. Muu kasutuse tagajärjeks on
tulekahju-, elektrilöögioht või surmamine
elektrilöögiga.
• Ärge hoidke vihma ega lume käes.
• Kui toitejuhe on kahjustunud, peab
tootja, tema esindaja või muu sarnane
kvalifitseeritud isik selle ohu vältimiseks kohe
välja vahetama.
• Enne laadija mis tahes viisil puhastamist
eemaldage see vooluvõrgust. See
vähendab elektrilöögi ohtu. Aku
eemaldamine ei vähenda seda ohtu.
• MITTE KUNAGI ärge püüdke kaks laadijat
kokku ühendada.
• Laadija on projekteeritud töötama
standardse majapidamise 230 V
elektritoitega. Ärge püüdke kasutada
seda teistsuguse pingega. See ei kehti
autolaadija puhul.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Laadijad
• Tõmmake pistikust mitte juhtmest,
kui eemaldage laadija vooluvõrgust.
Seeläbi väheneb elektripistikute ja juhtme
kahjustamise risk.
DCB105, DCB112, DCB113 JA DCB115 laadija
ühildub 10,8 V, 14,4 V ja 18 V Li-Ion (DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ja
DCB185) akupatareidega.
• Paigutage juhe nii, et sellele ei astuta
peale, selle taha ei komistata ning seda ei
kahjustata ega kulutata muul viisil.
DEWALT laadijad ei vaja reguleerimist ning nende
kavandamisel on peetud silmas võimalikult lihtsat
kasutamist.
• Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see
pole just hädavajalik. Vale pikendusjuhtme
kasutamine võib tuua kaasa tule ja (surmava)
elektrilöögi ohu.
Laadimisprotseduur (joonis 2)
• Ärge paigutage ühtegi objekti laadijale
ning ärge paigutage laadijat pehmele
pinnale, mis võib blokeerida selle
ventilatsiooniavad ja kaasa tuua
ülekuumenemise. Paigutage laadija
soojusallikatest eemale. Laadija ventilatsioon
toimub korpuse põhjas ja peal olevate avade
kaudu.
2. Asetage aku (O) laadijasse. Punane tuli
(laadimine) vilgub pidevalt, mis tähendab, et
laadimine on alanud.
• Ärge kasutage laadijat kahjustunud
juhtme või pistikuga — laske need kohe
asendada.
1. Ühendage laadija enne aku sisestamist
sobivasse pistikupessa.
3. Laadimine on lõpetatud, kui punane tuli jääb
püsivalt põlema. Aku on täielikult laetud ja
seda võib kasutada või laadijasse jätta.
MÄRKUS: Liitium-ioon patareide maksimaalse
võimsuse ja eluea tagamiseks laadige akupatarei
enne esmakordset kasutamist täis.
11
EESTI KEEL
Laadimine
Aku laetuse taseme kohta vaadake allpool olevat
tabelit.
Laadimisindikaator: DCB105
laeb
täis laetud
kuuma/külma aku viivitus
vaheta patareid välja
Laadimisindikaator: DCB107, DCB112, DCB113,
DCB115
laeb
täis laetud
viivitus liiga kuuma või
külma aku puhul*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Punane
tuli jätkab vilkumist, kuid kollane indikaator
helendab selle töö ajal edasi. Kui aku on
saavutanud sobiva temperatuuri, lülitub
kollane tuli välja ja laadija jätkab laadimisega.
Ühilduv(ad) laadija(d) ei lae vigast akupatareid.
Laadija näitab, et patarei on vigane, keeldudes
süttimast või kuvades probleemse akupatarei või
laadija vilkumismustrit.
MÄRKUS: See võib tähendada ka seda, et viga
on laadijas.
Kui laadija viitab probleemile, viige laadija ja
akupatarei volitatud teeninduskeskusesse
testimisele.
KUUMA/KÜLMA AKU VIIVITUS
Kui laadija tuvastab liiga kuuma või liiga külma
aku, siis see käivitab automaatselt kuuma/külma
aku viivituse, lükates laadimist edasi kuni aku on
sobiva temperatuuri saavutanud. Laadija lülitub
seejärel automaatselt aku laadimise režiimi. See
funktsioon tagab akude maksimaalse tööea.
Külm akupatarei laeb umbes poole aeglasemalt
kui soe akupatarei. Akupatarei laeb aeglasemalt
kogu laadimistsükli jooksul ja see ei lähe tagasi
maksimaalsele laadimiskiirusele, isegi kui patarei
on soe.
VAID LIITIUMIOON-AKUPATAREID
XR Li-Ion tööriistadel on sisseehitatud
elektrooniline kaitsesüsteem, mis kaitseb
akut ülekoormuse, ülekuumenemise või liigse
tühjenemise eest.
12
Tööriist lülitub elektroonilise kaitsesüsteemi
rakendumisel välja. Kui see toimub, siis
asetageliitiumioonaku laadijasse, kuni see on
täielikult täis laetud.
Olulised ohutusjuhised kõikide
akude kohta
Asendusakude tellimisel märkige ära
katalooginumber ja pinge.
Aku ei ole pakendist väljavõtmisel täielikult laetud.
Enne aku ja laadija kasutamist lugege allpool
olevaid ohutusjuhiseid. Seejärel järgige kirjeldatud
laadimisprotseduure.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
• Ärge kasutage akut plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike,
gaaside või tolmu läheduses. Aku
asetamine laadijasse või sealt eemaldamine
võib tolmu või aurud süüdata.
• Ärge kunagi asetage akupatareid jõuga
laadijasse. Ärge muutke akupatareid
mitte mingil viisil, et see ühilduks
laadijaga, kuna akupatarei võib rebeneda,
põhjustades raskeid kehavigastusi.
• Laadige akusid ainult DEWALTi laadijatega.
• ÄRGE asetage vette ega muudesse
vedelikesse ning vältige pritsmeid.
• Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja akut
kohtades, kus temperatuur võib ületada
40 °C (105 °F) (näiteks suvel kuuride või
metallehitiste läheduses).
HOIATUS: Ärge kunagi üritage akut
mingil põhjusel avada. Kui aku on
pragunenud või kahjustatud, siis
ärge sisestage seda laadijasse. Ärge
lõhkuge akut, pillake seda maha
ega kahjustage muul viisil. Ärge
kasutage akut või laadijat, mis on
saanud järsu löögi, mis on maha
kukkunud, millest on üle sõidetud või
mida on muul viisil kahjustatud (nt
naelaga läbistatud, peale astutud).
See võib põhjustada (surmava)
elektrilöögi. Kahjustunud akud tuleb
tagastada teeninduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
ETTEVAATUST: Kui tööriist
pole kasutusel, siis asetage see
stabiilsele pinnale, kus see ei saa
ümber minna ega kukkuda. Mõned
suurte akudega tööriistad seisavad
aku peal püsti, kuid neid võib olla
kerge ümber lükata.
EESTI KEEL
SPETSIIFILISED OHUTUSJUHISED
LIITIUMIOONAKUDELE (LI ION).
• Ärge põletage akut, isegi kui see on
tugevalt kahjustada saanud või töövõime
täielikult minetanud. TAkupatarei võib tules
plahvatada. Liitiumioonakude põletamisel
eritub mürgiseid aure ja materjale.
• Kui aku sisu puutub nahaga kokku, siis
peske seda kohta viivitamatult pehme
seebi ja veega. Kui akuvedelik satub silma,
siis loputage avatud silma veega 15 minutit
või kuni ärritus lakkab. Meditsiiniline märkus:
aku elektrolüüt koosneb vedelate orgaaniliste
karbonaatide ja liitiumisoolade segust.
• Avatud akuelementide sisu võib
põhjustada hingamisteede ärritust.
Tagage värske õhu juurdepääs. Sümptomite
püsimisel pöörduge arsti poole.
HOIATUS: Põletuse oht. Akuvedelik
võib sädeme või leegiga kokku
puutudes olla tuleohtlik.
Transport
DEWALTi akud vastavad kõigile kehtivatele
tarne-eeskirjadele, mis on sätestatud tööstusja juriidilistes standardites, sealhulgas ÜRO
ohtlike kaupade veo soovituste näidiseeskirjad;
Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühenduse
(IATA) ohtlike kaupade eeskirjad, Rahvusvaheline
ohtlike kaupade merevedu (IMDG) eeskiri
ja Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo
30. septembri 1957. a Euroopa kokkulepe
(ADR). Liitiumioonelemendid ja akud on testitud
ÜRO ohtlike kaupade veo soovituste katsete ja
kriteeriumide käsiraamatu jao 38.3 järgi.
Enamikul juhtudel ei klassifitseerita DEWALT
akupatareisid tarnimisel täisreguleeritud klassi 9
ohtlikuks materjaliks. Üldiselt on vaid kaks juhtu,
mis nõuavad tarnimisel klassi 9:
1. Kui õhutranspordiga tarnitakse enam kui kaks
DEWALT liitiumioon akupatareid, kui pakend
sisaldab vaid akupatareisid (mitte tööriistasid);
ja
2. Kui mis tahes meetodil tarnitakse
liitiumioonakusid koos nimivooluga, mis on
suurem kui 100 Vatt-tundides (Wh). Kõigil
liitiumioonakudel on vatt-tundides märgitud
pakendile.
Olenemata sellest kas tarnitavat kaupa peetakse
erandiks või kehtib sellele täisregulatsioon,
vastutab tarnija pakendamise, sildistamise/
märgistamise ja dokumentatsiooni viimastele
nõuetele vastavuse eest.
Akude transportimisega võib kaasneda tuleoht,
kui aku terminalid puutuvad tahtmatult kokku
elektrit juhtivate materjalidega. Kui transpordite
akusid, tuleb veenduda, et aku terminalid on
kaitstud ja hästi isoleeritud teiste materjaliga
kokkupuutumise eest, et vältida lühist.
Kasutusjuhendi selles jaos toodud teave on
antud heas usus ning seda peetakse dokumendi
loomise ajahetkel õigeks. Sellegipoolest ei anta
ei sõnaselget ega vaikivat garantiid. Ostja peab
tagama, et tema tegevus on kooskõlas kehtivate
eeskirjadega.
Akupatarei
AKU TÜÜP
DCN660 ja DCN661 töötavad 18-voldise akuga.
Kasutada tuleb DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 või DCB185 akupatareisid.
Lugege peatükist Tehnilised andmed lisateavet.
Ladustamissoovitused
1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu
ei paista otsene päikesevalgus ning kus
temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal. Aku
optimaalsete talitlusomaduste ja kasutusea
tagamiseks hoidke mittekasutatavaid akusid
toatemperatuuril.
2. Pikemaajalisel hoiule asetamisel soovitatakse
aku täielikult laadida ning asetada see
jahedasse ja kuiva ning päikesevalguse eest
kaitstud kohta.
MÄRKUS: Akut ei tohi hoida täielikult
tühjenenuna. Aku tuleb enne kasutamist laadida.
Laadijal ja akul olevad sildid
Lisaks juhendis kasutatavatele sümbolitele võivad
laadija ja aku siltidel olla järgmised sümbolid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Laadimisaja leiate Tehniliste andmete
osast.
Aku laadimine.
Aku laetud.
Aku defektne.
Viivitus liiga kuuma või külma aku
puhul.
13
EESTI KEEL
Ärge puudutage neid elektrit juhtivate
esemetega.
Ärge laadige kahjustatud akusid.
Mitte lasta veega kokku puutuda.
Laske defektsed juhtmed viivitamatult
välja vahetada.
Laadige ainult temperatuurivahemikus
4 °C kuni 40 °C.
Vaid siseruumides kaustamiseks.
Kõrvaldage akupatareid keskkonda
arvestades.
Laadige DEWALT akupatareisid vaid
heaks kiidetud DEWALTi laadijatega.
Kui laete akupatareisid, mis pole
DEWALT laaditud patareid DEWALT
laadijaga, võivad need puruneda või
põhjustada muid ohtlikke olukordi.
Ärge süüdake akupatareid.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Naelapüstol
1 Laadija (vaid mudelid D2 või P2)
2 Akupatareid (vaid mudelid D2 või P2)
1 Komplekt (vaid mudelid D2 või P2)
1 Kasutusjuhend
MÄRKUS: N-versiooni kuulu akupatareid, laadijad
ega varustuse kastid.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Ummistusest vabastamise riiv
Seiskumise vabastushoob
Töötuled/veaindikaator
Pöördrihma konks
Märgistuseta otsa hoidik
Naelalööja
Kassett
Režiimivalits (vaid DCN660)
Sügavuse reguleerketas
Sügavusindikaator
Päästiku lukustus
Märgistuseta ots
Akupatarei
Aku vabastamise nupp
SIHTOTSTARVE
Teie 16 GA viimistlusnaelapüstol on
mõeldud professionaalseks naelutamiseks ja
naelasisestustöödeks.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need 16 GA viimistlusnaelapüstolid on
professionaalsed elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• Väikesed lapsed ja nõrk tervis. See
seade ei ole mõeldud ilma järelevalveta
kasutamiseks väikeste laste või füüsiliselt
nõrkade isikute poolt.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed võimed;
puuduvad kogemused, teadmised või oskused,
välja arvatud siis, kui neid superviseerib nende
turvalisuse eest vastutav isik. Lapsi ei tohi
kunagi jätta selle tootega üksi.
• Veenduge, et tööriist, selle osad ega tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
Elektriohutus
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Kontrollige alati, et aku pinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele. Samuti
kontrollige, et laadija pinge vastab võrgupingele.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
A. Päästiklüliti
B. Kokkupuutejooks
14
Teie DEWALTi laadija on
vastavalt standardile EN 60335
topeltisolatsiooniga. Seetõttu ei ole
maandusjuhet vaja.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt valmistatud kaabli vastu, mis on
saadaval DEWALTi hooldusorganisatsiooni kaudu.
EESTI KEEL
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see ei
ole hädavajalik. Kasutage heakskiidetud
pikendusjuhet, mis sobib teie laadija
sisendvõimsusele (vt Tehnilised andmed).
Juhtme minimaalne ristlõikepindala on 1 mm²;
maksimaalne lubatud pikkus on 30 m.
AKUPATAREI EEMALDAMISEKS TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMEST
1. Vajutage vabastusnuppe (P) ja tõmmake
kindlalt akupatarei tööriist käepidemest välja.
2. Asetage aku laadijasse, nagu seda on
kirjeldatud selle kasutusjuhendi laadijat
puudutavas osas.
KÜTUSEMÕÕDIKU AKUPATAREID (JOONIS 2)
Mõned DEWALTi akupatareid sisaldavad
kütusemõõdikut, mis sisaldab kolme rohelist
valgusdioodi, mis viitavad akupatarei järelejäänu
laetusele.
Kütusemõõdiku aktiveerimiseks vajutage ja
hoidke all kütusemõõdiku nuppu (R). Kolme
rohelise valgusdioodi kombinatsioon valgustab,
näidates järelejäänud laetuse taset. Kui
patarei laetuse tase jääb alla kasutuspiiri, siis
kütusemõõdik ei valgusta ning patarei tuleb uuesti
täis laadida.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult
lahti.
MÄRKUS: Kütusemõõdik on vaid akupatarei
järelejäänud laetuse näitaja. See ei näita
tööriista funktsionaalsust ning see varieerub,
sõltuvalt toote komponentidest, temperatuurist ja
lõppkasutaja rakendusest.
PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE
Patareide tühjenemise
indikaator (joonis 1)
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku. Juhuslik käivitumine
võib põhjustada vigastuse.
HOIATUS: Kasutage vaid DEWALT
akupatareisid ja laadijaid.
Aku paigaldamine ja
tööriistast eemaldamine
(joonis 2)
MÄRKUS: Veenduge, et teie akupatarei (O) on
täielikult täis laetud.
AKUPATAREI PAIGALDAMISEKS TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMESSE
1. Joondage akupatarei (O) tööriista
käepidemes olevate reelingutega (joonis 2).
2. Libistage see käepidemesse, kuni akupatarei
asetseb kindlalt tööriistas, ning tagage, et
kuulete selle kohale lukustumist.
Patarei tühjenemise indikaator on vasakpoolse
töötule (E) integreeritud funktsioon. Kui patareid
tuleb laadida, vilgub indikaator 4 korda ja tööriist
lülitub automaatselt välja.
Kohe, kui indikaator vilgub, lülitage tööriist välja ja
eemaldage akupatarei (O).
Tööriist ei tööta jätkuvalt seni, kui sellega on
ühendatud tühi akupatarei.
Rihma konksu paigaldamine
(joonis 3)
Rihma konksu saab kinnitada tööriistal embkummale küljele või soovi korral eemaldada.
1. Sisestage rihma konks (R) kinnitusavasse,
mis on tööriista küljel.
2. Sisestage kruvi (S) läbi rihma konksu
kinnitusavasse. Pingutage kruvi.
Tööriista laadimine (joonis 4)
1. Sisestage kinnitid kasseti (I) tagakülje sisse.
15
EESTI KEEL
2. Tõmmake naelalööja (H) tagasi, kuni
naeljärgija tuleb naeltele järele.
3. Vabastage lööja.
TÖÖRIISTA TÜHJENDAMINE
1. Hoides tööriista püstiselt, pigistage lööjal (H)
riivi ja laske naeltel kassetis alla libiseda ja
lööjast mööduda.
2. Eemaldage kõik naelad kassetist (l).
Sõidusügavuse reguleerimine
(joonis 1)
Sügavuse reguleerimisratast kasutades saab
naela sõidusügavust reguleerida vastavalt
kasutatavale kinnitile.
1. Et nael siseneks vähem, pöörake sügavuse
reguleerimisketast (K) tööriista tagakülje
suunas. Vaata mõõdikut (L), et mõista, kus
tööriist võimalikus vahemikus asetseb.
2. Et nael siseneks rohkem, pöörake sügavuse
reguleerimisketast (K) tööriista esikülje
suunas.
Režiimi valimine (joonis 5)
VAID DCN660
Et valida jadategevusrežiimi, libistage režiimivalitsat (J) üksiku naelaga ikooni suunas ( ).
Et valida lööktegevusrežiimi, libistage režiimivalitsat (J) kolme naelaga ikooni suunas ( ).
Päästiku lukustus (joonis 6)
See tööriist on varustatud päästiku lukustusega
(M), mis takistab tööriistal naelte tulistamist.
Päästiku lukustuse aktiveerimiseks vajutage lüliti
allapoole.
Päästiku lukustuse (M) avamiseks vajutage lüliti
ülespoole.
HOIATUS: Veenduge, et päästiku
lukustus (M) on aktiveeritud ja
akupatarei on eemaldatud, enne kui
hakkate tööriista reguleerima või kui
tööriist pole vahetus kasutuses.
Märgistuseta ots (joonis 1)
Asetage märgistuseta ots (N) kokkupuutejooksu
(B) kohale, kui tööriista kasutatakse puidu peal.
Hoidke märgistuseta otsa hoidikus (G), kui seda ei
tohi kasutada.
HOIATUS: Veenduge, et päästiku
lukustus (M) on aktiveeritud ja
akupatarei on eemaldatud, enne kui
16
paigaldate või eemaldate märgistuseta
otsa.
Töötuled (joonis 1)
Sellel on töötuled (E), mis asuvad mõlemal küljel.
Töötuled süttivad, kui aktiveerida päästik või
vabastada kokkupuutejooksu. Tuled kustuvad
kohe, kui 10 sek ei toimu mingisugust tegevust.
Töötuli toimib ka patarei tühjenemise indikaatorina
ja kinnikiilunud naela indikaatorina. Lisateabe
saamiseks vt Patarei tühjenemise indikaator või
Kinnikiilunud naela eemaldamine.
HOIATUS: Töötuled on mõeldud
vahetu tööpinna valgustamiseks.
Ärge kasutage töötulesid ainukese
valgusallikana.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku. Juhuslik käivitumine
võib põhjustada vigastuse.
Käe õige asend (joonis 9)
HOIATUS: Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks kasutage ALATI õiget
hoideasendit, nagu näidatud joonisel.
HOIATUS: Raskete vigastuse
saamise riski vähendamiseks hoidke
masinat ALATI tugevalt ootamatut
reaktsiooni ennetades.
Õige käte asend nõuab, et üks käsi oleks
põhikäepidemel (k).
Tööriista ettevalmistamine
(joonis 1)
1. Eemaldage akupatarei ja kõik naelad
kassetist.
2. Kontrollige, kas kokkupuutejooks (B) ja
naelalööja saab vabalt liigutada.
3. Laadige uuesti naelad kassetti.
HOIATUS: Ärge kasutage tööriista,
kui kokkupuutejooks või naela tõukur
ei saa vabalt liikuda.
EESTI KEEL
ETTEVAATUST: ÄRGE pihustage
või kandke muul viisil määrdeid või
puhastuslahuseid tööriista sisse.
See võib mõjutada märkimisväärselt
töörista eluiga ja tööd.
Tööriista aktiveerimine
(joonis 1)
DCN660 saab kasutada kahel režiimil:
järjestusrežiim või löögirežiim.
DCN661 töötab vaid jadarežiimil.
JADAREŽIIM (
)
Järjestusrežiimi kasutatakse vahelduvaks naelte
tulistamiseks, kui soovitakse olla väga ettevaatlik
ja täpne.
1. Kasutage režiimivalitsat (J), valige jadarežiim.
(Vaid DCN660)
2. Vabastage päästiku lukustus (M).
3. Vajutage kokkupuutejooks (B) tööpinna vastu.
4. Tõmmake päästiklülitit (A) tööriista
aktiveerimiseks.
5. Vabastage päästik ja eemaldage
kokkupuutejooks töödetaili küljest.
6. Korrake samme 3 - 5 jadamisi naelte
tulistamiseks.
LÖÖGIREŽIIM (
VAID DCN660
)
Löögirežiimi kasutatakse kiireks tasaste,
statsionaarsete pindade naelutamiseks.
1. Kasutage režiimivalitsat (J), et valida
löögirežiim.
2. Vabastage päästiku lukustus (M).
3. Üksiku naela tulistamiseks kasutage tööriista,
nagu on kirjeldatud järjestusrežiimis:
a. Vajutage kokkupuutejooks (B) tööpinna
vastu.
b. Tõmmake päästiklülitit (A) tööriista
aktiveerimiseks.
4. Mitme naela tulistamiseks vajutage ja
hoidke all päästiklülitit (A) ja siis suruge
kokkupuutejooks (B) korduvalt detaili vastu.
Iga kord, kui kokkupuutejooks (B) on alla
vajutatud, kui päästikut (A) hoitakse, väljub
nael.
HOIATUS: Ärge hoidke päästikut
all, kui tööriista ei kasutata. Hoidke
päästiku lukku (M) lukustatud asendis,
et vältida kogemata aktiveerimist, kui
tööriista ei kasutata.
Seiskunud või kinnikiilunud
naela eemaldamine
(joonis 1, 7, 8)
Kui nael kiilub kinni ninaosas või kui tööriist on
seiskunud, hakkab parema käe poolne töötuli (E)
pidevalt vilkuma.
1. Aktiveerige päästiku lukustus (M).
2. Eemaldage akupatarei (O) ja kõik naelad
kassetist.
3. Vabastage Ummistusest vabastamise riiv (C)
ninaosa ülaosas ja avage kontrolluks.
4. Eemaldage kiilunud nael, kasutades
vajadusel tange. Kui kinnikiilunud nael
pole nähtav, võib põhjuseks olla tööriista
seiskumine.
5. Tehke seisaku vabastushoovaga (D) tsükkel,
et tagastada vajadusel ajamiketas.
6. Sulgege kontrolluks ja aktiveerige riivistuse
tihvt, mis on ninaosal kahe käpa (Q) all.
Langetage ja lukustage ummistusest
vabastamise riiv.
Kui naelad kiiluvad sageli ninaossa kinni,
tuleb tööriista lasta volitatud DEWALTi
teeninduskeskuses hooldada.
HOOLDAMINE
Teie DEWALT elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab minimaalset
hooldamist. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt
puhastada.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku. Juhuslik käivitumine
võib põhjustada vigastuse.
Laadija ja aku ei vaja hooldust.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
17
EESTI KEEL
• Eemaldage akupatarei, oodake vähemalt
5 sekundit ja siis sisestage uuesti.
Puhastamine
HOIATUS: Mustuse kogunemisel
ventilatsiooniavadesse ja nende
ümber puhuge mustus ja tolm
põhikorpuselt kuiva suruõhu
abil. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid vee ja õrna seebiga
niisutatud riiet. Ärge kunagi laske
ühelgi vedelikul sattuda tööriista
sisse; ärge kastke ühtegi tööriista osa
vedelikku.
LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS: Elektrilöögioht. Enne
laadija puhastamist eemaldage
see pistikupesast. Mustuse ja õli
võib laadija välispinnalt eemaldada
lapi või mittemetallist pehme
harjakesega. Ärge kasutage vett ega
puhastuslahuseid.
Lisatarvikud
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid
peale DEWALT, pakutavaid ei
ole koos selle tootega testitud ja
seetõttu võib selliste lisaseadmete
kasutamine koos tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastusohu vähendamiseks
tuleb selle tootega kasutada ainult
DEWALTi soovitatud lisaseadmeid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Tõrkeotsing
Kui tööriist ei tööta korralikult, järgige allpool
toodud juhiseid. Kui see ei lahenda probleemi,
võtke ühendust oma remonditöökojaga.
Tööriist ei tööta.
Töötuli ei sütti.
Kontrollige, et päästiku lukustus poleks
aktiveeritud.
• Kontrollige aku toitetaset (vt selles juhendis
Kütusemõõdiku akupatareid).
18
Töötuled töötavad, kuid mootor ei tööta.
• Tagage, et mõlemad kokkupuutejooksud ja
päästik on vabastatud ja siis aktiveerige vaid
kokkupuutejooks.
• Kontrollige režiimivalitsat (vaid DCN660)
• Kontrollige aku toitetaset (vt selles juhendis
Kütusemõõdiku akupatareid ja Patarei
tühjenemise indikaatori jagu).
Töötuled töötavad, mootor töötab, kuid
tööriist ei sisesta üldse kinnitusvahendeid.
• Kontrollige režiimivalitsat (vaid DCN660)
• Kontrollige, et õige kinnituste tüüp on
sisestatud kassetti ja et lööja suruks kinnitusi.
• Kontrollige veaindikaatori tulesid (asendage
patareid või eemaldage vajadusel ummistus
(vt selles juhendis Patarei tühjenemise
indikaatori ja Seiskunud või kinnikiilunud
naela eemaldamise jagu).
• Kontrollige, et kokkupuutejooks ja naelalööja
saaksid vabalt liikuda (vt selles juhendis
Tööriista ettevalmistamise jagu).
MÄRKUS: Seisukumise vabastushooba
tuleks kasutada mehhanismi lähtestamiseks.
Päästiku lukustus peab ehk samuti tsükli
läbima, et lähtestada elektrooniline
kontrollsüsteem. Nendele nõuetele viitab
tööriist, kasutades töötulesid.
Töötuled töötavad, mootor töötab, kuid
tööriist ei sisesta kinnitusvahendeid täielikult
sisse.
• Sõidusügavuse reguleerimine (vt selles
juhendis Sõidusügavuse reguleerimise jagu).
• Seadke tööriist jadarežiimile, kui see veel
pole.
• Valige sobiv kinnituse pikkus \ materjal.
• Kontrollige aku toitetaset (vt selles juhendis
Kütusemõõdiku akupatareid ja Patarei
tühjenemise indikaatori jagu).
• Puhastage ninaosa suruõhuga. Ärge
kasutage määrdeid.
• Puhastage kassetti suruõhuga.
• Ajamiketta koost võib kahjustuda\kuluda.
Palun võtke ühendust oma remonditöökojaga,
kui eespool toodud sammud probleemi ei
lahenda.
MÄRKUS: Seisukumise vabastushooba
tuleks kasutada mehhanismi lähtestamiseks.
Päästiku lukustus peab ehk samuti tsükli
läbima, et lähtestada elektrooniline
EESTI KEEL
kontrollsüsteem. Nendele nõuetele viitab
tööriist, kasutades töötulesid.
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Kinnikiilunud kinnitused tööriistas.
• Kontrollige, et õige kinnituste tüüp on
sisestatud kassetti ja et lööja suruks kinnitusi
õigesti.
• Valige sobiv kinnituse pikkus \ materjal.
• Puhastage ninaosa (vt juhendis Seiskunud
või kinnikiilunud naela eemaldamise jagu).
• Puhastage kassetti suruõhuga.
• Ajamiketta koost võib kahjustuda\kuluda.
Palun võtke ühendust oma remonditöökojaga,
kui eespool toodud sammud probleemi ei
lahenda.
MÄRKUS: Seisukumise vabastushooba
tuleks kasutada mehhanismi lähtestamiseks.
Päästiku lukustus peab ehk samuti tsükli
läbima, et lähtestada elektrooniline
kontrollsüsteem. Nendele nõuetele viitab
tööriist, kasutades töötulesid.
Laetav akupatarei
Seda pika tööeaga akut tuleb laadida, kui see
ei anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem
käisid kergelt. Aku kasutusea lõpus tuleb see
kõrvaldada keskkonnanõudeid arvestades:
• Laske akul täielikult tühjeneda, seejärel
eemaldage see tööriista küljest.
• Liitiumioonelemendid on taaskasutatavad.
Viige need edasimüüjale või kohalikku
jäätmejaama. Kokkukogutud akud võetakse
ringlusse või kõrvaldatakse nõuetekohaselt.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite
eraldi kogumine võimaldab
materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda
elektriseadmete olmejäätmetest eraldi kogumist
prügilates või nende viimist jaemüüjale uue toote
ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОБШИВОЧНЫЙ
ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ 18 В XR 16 GA
DCN660, DCN661
Поздравляем Вас!
Вы выбрали инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Тип аккумулятора
В пост. тока
Режим забивания
Угол расположения магазина
Гвозди
Длина
Диаметр хвостовика
DCN661
18
1
Li-Ion
Прерывистый
20°
мм
32 - 63
мм
1,6
1,6
20°
20°
2,4
48
2,4
48
Угол
Вес (без аккумулятора)
Энергия удара
DCN660
18
1
Li-Ion
Прерывистый /
Последовательный
20°
кг
Дж
32 - 63
Сумма величин шума и вибрации (сумма векторов по трём осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745-2-16:
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
81
81
LwA (акустическая мощность)
дБ(А)
92
92
K (погрешность измерения акустической мощности)
дБ(А)
3
3
м/с²
м/с²
2,5
1,5
2,5
1,5
Значения вибрационного воздействия ah =
Погрешность K =
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии
или когда он включен, но не
выполняет какую-либо операцию.
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
DCB140
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение
питания В пост. тока 14,4
Ёмкость
Ач
3,0
Вес
кг
0,53
DCB141
Li-Ion
DCB142
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
14,4
4,0
0,54
Аккумулятор
DCB143
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение
питания В пост. тока 14,4
Ёмкость
Ач
2,0
Вес
кг
0,30
DCB144
Li-Ion
DCB145
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
14,4
1,3
0,30
Аккумулятор
DCB180
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение
питания В пост. тока
18
Ёмкость
Ач
3,0
Вес
кг
0,64
DCB181
Li-Ion
DCB182
Li-Ion
18
1,5
0,35
18
4,0
0,61
Аккумулятор
DCB183/B DCB184/B DCB185
Тип аккумулятора
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Напряжение
питания В пост. тока
18
18
18
Ёмкость
Ач
2,0
5,0
1,3
Вес
кг
0,40
0,62
0,35
Зарядное устройство
DCB105
Напряжение
питания В пост. тока
230
Тип аккумулятора
10,8/14,4/18 Li-Ion
Приблизительное мин. 25 (1,3 Aч) 30 (1,5 Aч) 40 (2,0 Aч)
время зарядки
55 (3,0 Aч) 70 (4,0 Aч) 90 (5,0 Aч)
Вес
кг
0,49
Зарядное устройство
DCB107
Напряжение питания
В перем. тока
230
Тип аккумулятора
10,8/14,4/18 Li-Ion
Приблизительное мин. 60 (1,3 Aч) 70 (1,5 Aч) 90 (2,0 Aч)
время зарядки
185
240
140
(3,0 Aч) (4,0 Aч) (5,0 Aч)
Вес
кг
0,29
Зарядное устройство
DCB112
Напряжение питания
В перем. тока
230
Тип аккумулятора
10,8/14,4/18 Li-Ion
Приблизительное мин. 40 (1,3 Aч) 45 (1,5 Aч) 60 (2,0 Aч)
время зарядки
90
120
150
(3,0 Aч) (4,0 Aч) (5,0 Aч)
Вес
кг
0,36
Зарядное устройство
DCB113
Напряжение питания
В перем. тока
230
Тип аккумулятора
10,8/14,4/18 Li-Ion
Приблизительное мин. 30 (1,3 Aч) 35 (1,5 Aч) 50 (2,0 Aч)
время зарядки
100
120
70
(3,0 Aч) (4,0 Aч) (5,0 Aч)
Вес
кг
0,4
Зарядное устройство
DCB115
Напряжение питания
В перем. тока
230
Тип аккумулятора
10,8/14,4/18 Li-Ion
Приблизительное мин. 25 (1,3 Aч) 30 (1,5 Aч) 40 (2,0 Aч)
время зарядки
55 (3,0 Aч) 70 (4,0 Aч) 90 (5,0 Aч)
Вес
кг
0,5
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОБШИВОЧНЫЙ
ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ 18 В XR 16 GA
DCN660, DCN661
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-16:2010.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC (до 19.04.2016),
2014/30/EU (после 20.04.2016) и 2011/65/
EU. За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или
по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью
отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
DEWALT.
Маркус Ромпел (Markus Rompel)
Директор по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
24.07.2015
22
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочитайте руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
привёденных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте
электроинструмент под дождём
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Повреждённый или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьёзной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатым курковым выключателем
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закреплённым на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной получения тяжёлой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда твёрдо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
g)
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжён устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запылённостью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
с) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор
перед регулировкой, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
24
f)
g)
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор зарядным
устройством марки, указанной
производителем. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с разработанными
специально для них
аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
c) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть
контакты аккумулятора. Короткое
замыкание контактов аккумулятора
может привести к получению ожогов
или возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
РУССКИЙ ЯЗЫК
попала на кожу, смойте её водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Правила безопасности
при работе обшивочными
гвоздезабивателями
• Всегда проверяйте наличие гвоздей
в магазине. Неосторожное обращение
с гвоздезабивателем может стать
причиной внезапного выстрела
крепёжным элементом, что приведёт
к получению травмы.
• Не направляйте инструмент на себя
или на находящихся поблизости
людей. Неосторожное нажатие на
курковый пусковой выключатель может
привести к выстрелу гвоздём и, как
следствие, получению травмы.
• Нажимайте на курковый пусковой
выключатель, только плотно
прижав инструмент к заготовке. Если
инструмент не прижат к заготовке,
крепёжный элемент при выстреле
может отклониться от цели.
• При застревании крепёжного
элемента в инструменте отключите
инструмент от источника питания.
Если гвоздезабиватель останется
подключённым к источнику питания,
то во время извлечения застрявшего
крепёжного он может неожиданно
сработать.
• Не используйте данный
гвоздезабиватель для закрепления
электрических проводов. Данный
инструмент не предназначен для
установки электропроводки; он может
повредить изоляционную оболочку
электропроводов, что приведёт
к получению удара электрическим током
или возгоранию.
• Всегда работайте в защитных очках.
• Всегда используйте средства защиты
органов слуха.
• Используйте только гвозди, указанные
в таблице технических характеристик
инструмента.
• При работе не используйте в качестве
опоры посторонние предметы.
• Не снимайте и не блокируйте
детали гвоздезабивателя, такие как
направляющий элемент.
• Перед каждой операцией проверяйте
правильность функционирования
предохранительного и спускового
механизмов и надёжность затяжки всех
болтов и гаек.
• Не используйте данный инструмент
в качестве ручного молотка.
• Не используйте модели DCN660
и DCN661:
– при переходе от одного места
забивания к другому с использованием
строительных лесов, лестниц,
стремянок или других конструкций,
используемых в качестве лестниц,
например, кровельных дранок и пр.;
– для закрытия коробок или ящиков;
– при установке технических средств
безопасности при транспортировке,
например, на автомобилях,
автофургонах и пр.
Ознакомьтесь с местными правилами
относительно безопасного поведения
на рабочем месте для выявления
исключений.
• Всегда изучайте местные правила
относительно безопасного
использования рабочего места.
• Никогда не направляйте любой из
инструментов для установки крепёжных
элементов, находящийся в рабочем
состоянии, на себя или посторонних лиц.
• В процессе работы держите
инструмент так, чтобы не получить
травму головы или тела в результате
возможного обратного удара,
возникающего при прерывании подачи
электропитания или из-за твердого
участка заготовки.
• Никогда не допускайте срабатывания
гвоздезабивателя, если он не
контактирует с заготовкой.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
• В рабочей зоне переносите инструмент,
держа его только за рукоятку, и ни
в коем случае с разблокированным
курковым выключателем.
Напряжение питания инструмента.
• Учитывайте условия в рабочей зоне.
Крепёжные элементы могут пробить
насквозь тонкие заготовки или
соскользнуть с угла или края заготовки,
создавая опасность для окружающих
людей.
Видимое излучение. Не смотрите на
источник света.
• Не забивайте крепёжные элементы
близко от края заготовки.
• Не забивайте крепёжные элементы
поверх других крепёжных элементов.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей и насадок, которые
в процессе работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
Не работайте инструментом, стоя на
строительных лесах или стремянке.
Длина гвоздей.
Толщина гвоздей.
Ёмкость магазина.
26
Угол расположения магазина: 20°.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2015 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ:
Данное руководство содержит важные
инструкции по эксплуатации и технике
безопасности для совместимых зарядных
устройств (см. раздел «Технические
характеристики»).
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте
попадания жидкости внутрь
зарядного устройства. Это
может привести к поражению
электрическим током.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется
использование устройства
защитного отключения
с остаточным током 30 мА или
менее.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только аккумуляторы
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться,
что приведёт к получению
травмы или повреждению
зарядного устройства.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с инструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В определенных условиях, когда зарядное
устройство подключено к электросети, открытые контакты
подзарядки внутри его корпуса
могут быть закорочены посторонним материалом. Не допускайте попадания токопроводящих
материалов, таких как тонкая
стальная стружка, алюминиевая фольга и слой металлических частиц, и другие подобные
материалы, в гнезда зарядного
устройства. Всегда отключайте зарядное устройство от
электросети, если в его гнезде
нет аккумулятора. Отключайте
зарядное устройство от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор зарядными устройствами марок,
не указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок,
кроме DEWALT. Попытка зарядить
аккумулятор другой марки может
привести к риску возникновения пожара,
поражения электрическим током или
смерти от электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости! Использование несоответствующего удлинительного кабеля может
создать риск возникновения пожара,
поражения электрическим током или
смерти от электрического тока.
• Не кладите на верхнюю часть
зарядного устройства какой-либо
предмет и не ставьте зарядное
устройство на мягкую поверхность,
это может блокировать
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство
вдали от источника тепла. Вентиляция
зарядного устройства происходит
через прорези, расположенные в верхней
и нижней части его корпуса.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель
или вилка повреждены – сразу же
заменяйте повреждённые детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия! Отнесите его
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно; для проведения
технического обслуживания
или ремонта отнесите его
в авторизованный сервисный центр.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения
получения травмы он должен быть
немедленно заменён производителем,
его сервисным агентом или другим
квалифицированным специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно!
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядные устройства
Зарядные устройства DCB105, DCB112,
DCB113 и DCB115 предназначены для зарядки
Li-Ion XR аккумуляторов напряжением 10,8 В,
14,4 В и 18 В (DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 и DCB185).
Зарядные устройства DEWALT не требуют
регулировки и очень просты в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
1. Перед тем как вставить аккумулятор,
подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке.
2. Вставьте аккумулятор (О) в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнёт непрерывно мигать, указывая на
начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или
оставить в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения
максимальной производительности
и продления срока службы Li-Ion
аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите
аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведённой ниже таблице:
Индикаторы зарядки: DCB105
зарядка
полностью заряжен
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
замените аккумулятор
Индикаторы зарядки: DCB107, DCB112, DCB113,
DCB115
зарядка
полностью заряжен
пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора*
28
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Красный индикатор зарядки будет
продолжать мигать, тогда как жёлтый
индикатор загорится только во время
паузы для согревания/охлаждения
аккумулятора. Как только аккумулятор
охладится, жёлтый индикатор погаснет,
и зарядное устройство продолжит процесс
зарядки аккумулятора.
Зарядное устройство не будет заряжать
неисправный аккумулятор. При обнаружении
неисправности в аккумуляторе индикатор
погаснет, отобразит проблему или начнёт
мигать.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это также может указывать
на наличие неисправности в самом зарядном
устройстве.
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, отнесите зарядное
устройство и аккумулятор в авторизованный
сервисный центр для тестирования.
ПАУЗА ДЛЯ СОГРЕВАНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ
АККУМУЛЯТОРА
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлаждён или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Охлаждённый аккумулятор будет заряжаться
приблизительно вдвое медленнее тёплого
аккумулятора. Аккумулятор будет медленно
заряжаться на протяжении всего цикла
зарядки и не вернётся к максимальной
скорости зарядки, даже если аккумулятор
нагреется.
ТОЛЬКО ДЛЯ ИОННО-ЛИТИЕВЫХ (LI-ION)
АККУМУЛЯТОРОВ
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до
его полной зарядки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлечённый из упаковки аккумулятор
заряжен не полностью. Перед началом
эксплуатации аккумулятора и зарядного
устройства, прочтите нижеследующие
инструкции по безопасности. Затем
приступайте к установленной процедуре
зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Не вставляйте аккумулятор в зарядное
устройство силой. Никоим образом
не видоизменяйте аккумулятор для
установки в не предназначенное
для него зарядное устройство –
аккумулятор может расколоться,
что приведёт к получению тяжёлой
телесной травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, под наружными
навесами или внутри металлических
конструкций в летнее время).
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснувшим
или повреждённым корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжёлый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздём, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Повреждённые аккумуляторы
должны возвращаться
в сервисный центр на
переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте,
в котором он не создаёт
опасность, что об него
могут споткнуться и упасть.
Некоторые инструменты
с аккумуляторами больших
размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко
опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИОННО-ЛИТИЕВЫХ
(Li-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно повреждён или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении ионнолитиевых аккумуляторов выделяются
токсичные пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
поражённый участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность
получения ожога. Аккумуляторная
жидкость может воспламениться
при попадании искры или пламени.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Транспортировка
Аккумуляторы DEWALT соответствуют всем
применимым правилам транспортировки,
прописанным производителем, а также
национальным стандартам, включающим
в себя Рекомендации ООН по перевозке
опасных грузов; правила международной
ассоциации воздушного транспорта
(IATA) по перевозке опасных грузов,
правила международного морского
кодекса по опасным грузам (IMDG)
и Европейское соглашение о перевозке
опасных грузов автотранспортом (ADR).
Каждый ионно-литиевый элемент или
аккумулятор протестирован в соответствии
с требованиями к испытаниям, указанными
в подразделе 38.3 части по испытаниям
и критериям Рекомендаций ООН по перевозке
опасных грузов.
В большинстве случаев, перевозимый
аккумулятор DEWALT освобождается от
необходимости быть классифицированным,
поскольку является материалом 9 класса
опасности. Принадлежность к 9 классу
опасности учитывается только в двух случаях:
1. Авиаперевозка более чем двух ионнолитиевых аккумуляторов DEWALT при
наличии в упаковке только аккумуляторов
(без инструментов), и
2. Любой вид перевозки ионно-литиевых
аккумуляторов с удельной мощностью,
превышающей 100 ватт-часов (Втч).
Удельная мощность в ватт-часах
указана на корпусе ионно-литиевого
аккумулятора.
Вне зависимости от условий перевозки
в обязанности грузоотправителя входит
уточнение и получение информации
о последних действующих правилах упаковки,
маркировки и требований к документации.
Во время перевозки аккумуляторов
существует риск возгорания при
случайном контакте клемм аккумулятора
с токопроводящими материалами. При
перевозке аккумуляторов убедитесь, что
клеммы аккумулятора защищены и надёжно
изолированы от любых материалов, контакт
с которыми способен вызвать короткое
замыкание.
Информация данного раздела руководства
по эксплуатации была предоставлена
добровольно и на момент создания
документа является полностью достоверной.
Однако не было дано никаких гарантий явно выраженных или подразумеваемых.
30
Деятельность в соответствии с правилами
и нормами полностью является
ответственностью покупателя.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модели DCN660 и DCN661 работают от
аккумуляторов напряжением 18 В.
Могут использоваться аккумуляторы DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 или
DCB185. Более подробную информацию см.
в разделе «Технические характеристики».
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной
температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы.
Перед использованием аккумулятор
потребуется зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации.
Время зарядки см. в разделе
«Технические характеристики».
Аккумулятор заряжается.
Аккумулятор заряжен.
Аккумулятор неисправен.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов
аккумулятора и зарядного
устройства!
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать повреждённый
аккумулятор!
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
повреждённый сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4 °С-40 °С.
Для использования только внутри
помещений.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Заряжайте аккумуляторы DEWALT
только зарядными устройствами
DEWALT. Зарядка аккумуляторов
других марок зарядными устройствами DEWALT может привести
к протечке или взрыву аккумулятора
и другим опасным ситуациям.
Не бросайте аккумулятор в огонь.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Гвоздезабиватель
1 Зарядное устройство (только модели D2
и P2)
2 Аккумулятора (только модели D2 и P2)
1 Чемодан (только модели D2 и P2)
1 Руководство по эксплуатации
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и чемоданы не входят в комплект
поставки моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
Курковый пусковой выключатель
Направляющий элемент
Затвор отсека для удаления застрявших
гвоздей
Рычаг перезапуска при останове
Подсветка/Индикатор неисправности
Двусторонний крючок для крепления на
ремне
Держатель для не оставляющего следов
наконечника
Толкатель
Магазин для гвоздей
Переключатель режимов работы (только
DCN660)
Колесо регулятора глубины забивания
Индикатор глубины забивания
Кнопка блокировки пускового
выключателя
Не оставляющий следов наконечник
Аккумулятор
Отпирающая кнопка аккумулятора
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш аккумуляторный обшивочный
гвоздезабиватель 16 GA предназначен для
профессиональных работ по забиванию
гвоздей и скреплению поверхностей.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные обшивочные гвоздезабиватели
16 GA являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
всегда должны работать под наблюдением.
• Дети и неопытные лица. Использование
инструмента детьми и неопытными
лицами допускается только под
контролем ответственного за их
безопасность лица.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на
работу только при одном напряжении
электросети. Всегда следите, чтобы
напряжение аккумулятора соответствовало
напряжению, обозначенному на паспортной
табличке инструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает
потребность в заземляющем
проводе.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно получить в сервисном центре
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм²;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, выключайте
инструмент и извлекайте
из него аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
32
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки
DEWALT.
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор
(О) полностью заряжен.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (О) с бороздками
внутри рукоятки инструмента (Рис. 2).
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока
не услышите, что замок защёлкнулся на
месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на отпирающие кнопки (Р)
и извлеките аккумулятор из рукоятки
инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
АККУМУЛЯТОР С РАСХОДОМЕРОМ (РИС. 2)
Некоторые аккумуляторы DEWALT
оборудованы расходомером в виде трёх
зелёных светодиодных индикаторов,
обозначающих текущий уровень заряда
аккумулятора.
Для активирования расходомера нажмите
и удерживайте кнопку (R). Комбинация из
трёх горящих светодиодных индикаторов
обозначает текущий уровень заряда
аккумулятора. Когда уровень заряда
аккумулятора упадёт ниже эксплуатационного
предела, расходомер погаснет, и аккумулятор
нужно будет подзарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расходомер является
индикатором только лишь уровня заряда,
оставшегося в аккумуляторе. Расходомер
не является индикатором функциональных
возможностей инструмента, зависящих
от компонентов, температуры и действий
конечного пользователя.
Индикатор низкого заряда
аккумулятора (Рис. 1)
Индикатор низкого заряда аккумулятора
является встроенной функцией левой
подсветки (Е). Индикатор загорится четыре
РУССКИЙ ЯЗЫК
раза, указывая на то, что аккумулятор
следует подзарядить, после чего инструмент
автоматически выключится.
Выбор режима работы
(Рис. 5)
ТОЛЬКО DCN660
Как только индикатор начнёт мигать,
выключите инструмент и извлеките из него
аккумулятор (О) для зарядки.
Инструмент будет находиться в нерабочем
состояние всё время, пока в него будет
установлен разряженный аккумулятор.
Крючок для крепления на
ремне (Рис. 3)
Крючок для крепления на ремне может быть
установлен с любой стороны инструмента или
удалён вовсе.
1. Вставьте крючок для крепления на ремне
(F) в монтажное отверстие с любой
стороны инструмента.
2. Вставьте винт (S) в монтажное отверстие
через крючок. Затяните винт.
Загрузка магазина (Рис. 4)
1. Вставьте обойму гвоздей в заднюю часть
магазина (I).
2. Оттяните толкатель (Н) назад, пока он не
окажется позади гвоздей.
3. Отпустите толкатель.
РАЗГРУЗКА МАГАЗИНА
1. Держа инструмент в вертикальном
положении, нажмите на затвор на
толкателе (Н) и позвольте гвоздям
соскользнуть в низ магазина.
2. Извлеките гвозди из магазина (I).
Настройка глубины
забивания (Рис. 1)
Установить глубину, на которую гвоздь
входит в заготовку, можно с помощью колеса
регулятора глубины забивания.
1. Для неглубокого забивания гвоздей
поверните колесо регулятора (K)
в сторону задней части инструмента.
Индикатор глубины забивания (L)
отобразит вашу настройку в пределах
доступного диапазона.
2. Для глубокого забивания гвоздей
поверните колесо регулятора (K)
в сторону передней части инструмента.
Для выбора режима прерывистого
забивания переведите переключатель (J) на
изображение одного гвоздя ( ).
Для выбора режима последовательного
забивания переведите переключатель (J) на
изображение трёх гвоздей ( ).
Кнопка блокировки пускового выключателя (Рис. 6)
Данный инструмент оборудован кнопкой
блокировки пускового выключателя (М),
предохраняющей от внезапного выстрела
гвоздём.
Для активации блокировки пускового
выключателя переведите кнопку вниз.
Для отключения блокировки пускового
выключателя переведите кнопку (М) вверх.
ВНИМАНИЕ: Перед проведением
любых настроек, а также
если инструмент не
используется, убедитесь,
что активирована блокировка
пускового выключателя (М)
и из инструмента извлечён
аккумулятор.
Защитный наконечник (Рис. 1)
При использовании инструмента для работы
с деревом надевайте поверх контактного
элемента (В) защитный наконечник, не
оставляющий следов (N).
Храните неиспользуемый наконечник на
специально предназначенном для него
держателе (G).
ВНИМАНИЕ: Перед установкой
или снятием защитного
наконечника убедитесь, что
активирована блокировка
пускового выключателя (М)
и из инструмента извлечён
аккумулятор.
Подсветка (Рис. 1)
Данный инструмент оборудован подсветкой
(Е), расположенной с каждой стороны
инструмента. Подсветка загорается при
нажатии на курковый пусковой выключатель
или отпускании контактного элемента.
После 10 секунд не использования
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструмента подсветка погаснет. Подсветка
также снабжена функцией индикатора
низкого заряда аккумулятора и индикатора
заклинивания гвоздей. Дополнительную
информацию см. в разделах «Индикатор
низкого заряда аккумулятора»
и «Извлечение застрявших гвоздей».
ВНИМАНИЕ: Подсветка
предназначена для освещения
непосредственно рабочей
поверхности. Не используйте
подсветку в качестве основного
источника света.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
3. Загрузите гвозди в магазин.
ВНИМАНИЕ: Не используйте
инструмент, если направляющий
элемент или толкатель не могут
двигаться свободно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГДА
не распыляйте и не наносите
любым другим способом
смазочные вещества или
чистящие растворители
внутрь устройства. Это может
значительно снизить срок
службы и производительность
устройства.
Работа инструментом (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
Модель DCN660 может работать в двух
режимах забивания: прерывистом
и последовательном.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, выключайте
инструмент и извлекайте
из него аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Модель DCN661 работает только
в прерывистом режиме забивания.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 9)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА правильно
удерживайте инструмент, как
показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА надёжно
удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте основную рукоятку.
Подготовка инструмента
к работе (Рис. 1)
1. Извлеките аккумулятор и все гвозди из
магазина.
34
2. Убедитесь, что направляющий элемент
(В) может двигаться свободно.
ПРЕРЫВИСТЫЙ РЕЖИМ (
)
Прерывистый режим используется для
поочередного забивания гвоздей и очень
удобен, когда необходимо аккуратно и точно
забить гвозди в заготовку.
1. При помощи переключателя (J) выберите
прерывистый режим забивания. (только
DCN660)
2. Отключите блокировку пускового
выключателя (М).
3. Уприте направляющий элемент (В)
в заготовку.
4. Включите инструмент, нажав на курковый
пусковой выключатель (А).
5. Отпустите пусковой выключатель
и поднимите направляющий элемент
с поверхности заготовки.
6. Для забивания последующих гвоздей
повторяйте шаги 3-5.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ (
ТОЛЬКО DCN660
)
Последовательный режим используется
для быстрого забивания гвоздей в плоскую
неподвижную заготовку.
1. При помощи переключателя (J) выберите
последовательный режим забивания.
2. Отключите блокировку пускового
выключателя (М).
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Чтобы забить один гвоздь, действуйте, как
при прерывистом режиме:
a. Уприте направляющий элемент (В)
в заготовку.
b. Включите инструмент, нажав на
курковый пусковой выключатель (А).
4. Чтобы забить несколько гвоздей,
нажмите и удерживайте курковый
пусковой выключатель (А) и несколько
раз прижмите направляющий элемент
(В) к заготовке. При каждом контакте
направляющего элемента (В) с заготовкой
при нажатом курковом пусковом
выключателе (А) будет производиться
выстрел гвоздём.
ВНИМАНИЕ: Не нажимайте
курковый пусковой выключатель,
если инструмент не
используется. В этом случае
включайте блокировку пускового
выключателя (М), чтобы
избежать непреднамеренного
срабатывания инструмента.
Действия при внезапном
останове и извлечении
застрявших гвоздей
(Рис. 1, 7, 8)
При застревании гвоздя в носовой части
инструмента или при внезапном останове
начнёт мигать правая подсветка (Е).
1. Активируйте блокировку пускового
выключателя (М).
2. Извлеките аккумулятор (О) и все гвозди из
магазина.
3. Поднимите затвор отсека для удаления
застрявших гвоздей (С), расположенный
на верхней поверхности носовой части,
и откройте смотровую дверцу.
4. Извлеките застрявший гвоздь, при
необходимости воспользовавшись
плоскогубцами. Если застрявших гвоздей
нет, возможно, инструмент перестал
работать по причине внезапного
останова.
5. При необходимости переведите рычаг
перезапуска (D), завершая цикл ударного
контакта.
6. Закройте смотровую дверцу и введите
язычок затвора под два выступа (Q) на
носовой части. Опустите и зафиксируйте
затвор отсека для удаления застрявших
гвоздей.
При частом застревании гвоздей в носовой
части отнесите инструмент в авторизованный
сервисный центр DEWALT для проведения
ремонта.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надёжность
инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, выключайте
инструмент и извлекайте
из него аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Зарядное устройство и аккумулятор не
требуют технического обслуживания.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте данную процедуру,
надев средство защиты глаз
и респиратор утверждённого
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от
розетки сети переменного
тока. Грязь и масло можно
удалять с наружной поверхности
зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щётки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только дополнительные
принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Возможные неисправности
и способы их устранения
В случае возникновения нарушений в работе
инструмента, выполняйте приведенные
ниже указания. Если неисправность своими
силами устранить не удастся, обратитесь
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
36
Инструмент не работает.
Не загорается подсветка.
Проверьте, что не задействована блокировка
пускового выключателя.
• Проверьте уровень зарядки
аккумулятора (см. раздел «Аккумулятор
с расходомером» в данном руководстве
по эксплуатации).
• Извлеките аккумулятор, подождите
минимум секунд и снова установите
аккумулятор в инструмент.
Подсветка загорается, но двигатель не
заводится.
• Проверьте, что не задействованы
курковый пусковой выключатель
и контактный элемент, затем активируйте
только контактный элемент.
• Проверьте положение переключателя
режимов работы (только DCN660).
• Проверьте уровень зарядки
аккумулятора (см. разделы «Аккумулятор
с расходомером» и «Индикатор низкого
заряда аккумулятора» в данном
руководстве по эксплуатации).
Подсветка загорается, двигатель
запускается, но инструмент не забивает
гвозди.
• Проверьте положение переключателя
режимов работы (только DCN660).
• Убедитесь, что в магазин загружены
гвозди правильного типа и толкатель
контактирует с гвоздём.
• Проверьте сигналы индикатора (при
необходимости замените аккумулятор или
удалите застрявший гвоздь – см. разделы
«Индикатор низкого заряда аккумулятора»
и «Действия при внезапном останове
и извлечении застрявших гвоздей»
в данном руководстве по эксплуатации).
• Убедитесь, что контактный элемент
и толкатель двигаются свободно (см.
раздел «Подготовка инструмента
к работе» в данном руководстве по
эксплуатации).
ПРИМЕЧАНИЕ: Для перезапуска
механизма воспользуйтесь рычагом
перезапуска. Для перезагрузки
электроники также может понадобиться
двойное нажатие на кнопку блокировки
пускового выключателя. О необходимости
данных действий оповестит подсветка
с функцией индикатора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Подсветка загорается, двигатель
запускается, но инструмент не забивает
гвозди заподлицо.
• Отрегулируйте глубину забивания (см.
раздел «Настройка глубины забивания
в данном руководстве по эксплуатации).
• Переведите инструмент в режим
прерывистого забивания, если он ещё не
переведён в этот режим.
• Выберите гвозди, длина которых
соответствует материалу.
• Проверьте уровень зарядки
аккумулятора (см. разделы «Аккумулятор
с расходомером» и «Индикатор низкого
заряда аккумулятора» в данном
руководстве по эксплуатации).
• Прочистите носовую часть инструмента
сжатым воздухом. Не используйте
смазочные материалы.
• Прочистите магазин сжатым воздухом.
• Блок ударного контакта повреждён/
изношен. Если вышеизложенные шаги
не помогли устранить неисправность,
обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для перезапуска
механизма воспользуйтесь рычагом
перезапуска. Для перезагрузки
электроники также может понадобиться
двойное нажатие на кнопку блокировки
пускового выключателя. О необходимости
данных действий оповестит подсветка
с функцией индикатора.
Гвозди застряли в инструменте.
• Убедитесь, что в магазин загружены
гвозди правильного типа и толкатель
контактирует с гвоздём.
• Выберите гвозди, длина которых
соответствует материалу.
• Прочистите носовую часть инструмента
(см. раздел «Действия при внезапном
останове и извлечении застрявших
гвоздей» в данном руководстве по
эксплуатации).
• Прочистите магазин сжатым воздухом.
• Блок ударного контакта повреждён/
изношен. Если вышеизложенные шаги
не помогли устранить неисправность,
обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для перезапуска
механизма воспользуйтесь рычагом
перезапуска. Для перезагрузки
электроники также может понадобиться
двойное нажатие на кнопку блокировки
пускового выключателя. О необходимости
данных действий оповестит подсветка
с функцией индикатора.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нём не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных
свалках отходов, или Вы можете сдавать их
в торговом предприятии при покупке нового
изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок
изделий DEWALT. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро. Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для окружающей
среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Ионно-литиевые элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00286805 - 22-12-2015
38
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising