DCN660 | DeWalt DCN660 FINISH NAILER 16 GAUGE instruction manual

509213-31 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCN660
DCN661
Rysunek 1
L
K
N
B
C
H
D
A
M
E
J
I
E
DCN660
2
G
F
O
Rysunek 2
P
R
Rysunek 4
Rysunek 3
F
H
S
Rysunek 5
Rysunek 6
M
J
DCN660
3
C
Rysunek 7
Q
Rysunek 8
E
E
Rysunek 9
4
GWOŹDZIARKI 18 V XR 16 GA
DCN660, DCN661
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne
wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem
dla wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
Typ
Rodzaj akumulatora
Tryb wyzwalania
Kąt magazynka
Gwoździe
długość
średnica trzpienia
DCN660
18
1
Litowo-jonowy
seryjne/pojedyncze
20°
DCN661
18
1
Litowo-jonowy
seryjne
20°
mm
32 - 63
32 - 63
mm
1,6
1,6
20°
20°
2,4
48
2,4
48
VDC
kąt wbijania
Masa (bez akumulatora)
Energia wbijania
kg
J
Wartość hałasu i drgań (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych) zmierzone wg normy EN 60745-2-16:
LPA (poziom ciśnienia akustycznego)
dB(A)
81
81
LWA (poziom mocy akustycznej)
dB(A)
92
92
K (niepewność pomiaru)
dB(A)
3
3
Wartość skuteczna ah =
Niepewność pomiaru K =
m/s²
m/s²
2,5
1,5
2,5
1,5
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie
całego okresu użytkowania maszyny
mogłaby się wtedy okazać dużo
mniejsza niż przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
5
Akumulator
Rodzaj akumulatora
VDC
Ah
kg
DCB140
litowojonowy
14,4
3,0
0,53
DCB141
litowojonowy
14,4
1,5
0,30
DCB142
litowojonowy
14,4
4,0
0,54
VDC
Ah
kg
DCB143
litowojonowy
14,4
2,0
0,30
DCB144
litowojonowy
14,4
5,0
0,52
DCB145
litowojonowy
14,4
1,3
0,30
Napięcie
Pojemność
Masa
VDC
Ah
kg
DCB180
litowojonowy
18
3,0
0,64
DCB181
litowojonowy
18
1,5
0,35
DCB182
litowojonowy
18
4,0
0,61
Akumulator
Rodzaj akumulatora
DCB183/B DCB184/B DCB185
litowolitowolitowojonowy
jonowy
jonowy
VDC
18
18
18
Ah
2,0
5,0
1,3
kg
0,40
0,62
0,35
Napięcie
Pojemność
Masa
Akumulator
Rodzaj akumulatora
Napięcie
Pojemność
Masa
Akumulator
Rodzaj akumulatora
Napięcie
Pojemność
Masa
Ładowarka
DCB105
Napięcie sieciowe VAC
230
Rodzaj
10,8/14,4/18 V litowo-jonowy
akumulatora
Przybliżony czas min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
ładowania
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
Masa
kg
0,49
Ładowarka
DCB107
Napięcie sieciowe VAC
230
Rodzaj
10,8/14,4/18 V litowo-jonowy
akumulatora
Przybliżony czas min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
ładowania
140
185
240
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Masa
kg
0,29
Ładowarka
DCB112
Napięcie sieciowe VAC
230
Rodzaj
10,8/14,4/18 V litowo-jonowy
akumulatora
Przybliżony czas min 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
ładowania
90
120
150
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Masa
kg
0,36
Ładowarka
DCB113
Napięcie sieciowe VAC
230
Rodzaj
10,8/14,4/18 V litowo-jonowy
akumulatora
Przybliżony czas min 30 (1,3 Ah)35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
ładowania
70
100
120
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Masa
kg
0,4
Nabíječka
DCB115
Napięcie sieciowe VAC
230
Rodzaj
10,8/14,4/18 V litowo-jonowy
akumulatora
Przybliżony czas min 25 (1,3 Ah)30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
ładowania
55 (3,0 Ah)70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
Masa
kg
0,5
Amperaż bezpiecznika:
Europa narzędzia 230 V
10 A
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi
doznaniem śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do śmiertelnych
lub ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
6
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
GWOŹDZIARKI 18 V 16 GA
DCN660, DCN661
DEWALT deklaruje niniejszym, że wyroby nr
kat. DCN660, DCN661 opisane w p. Dane
techniczne zostały wykonane zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 2006/42/
WE, EN 60745-1:A11:2010, EN 60745-2-2:2010.
Te produkty są zgodne także z dyrektywami
2004/108/WE (do 19.04.2016), 2014/30/UE (od
20.04.2016) i 2011/65/UE. Więcej informacji na
ten temat można uzyskać pod podanym niżej
adresem lub w jednej z naszych filii wymienionych
na końcu instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
kompilację dokumentacji technicznej i składa tę
deklarację w imieniu DEWALT.
Marcus Rompel
Dyrektor Techniczny
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
24.07.2015
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
ZACHOWAJ NINIEJSZE OSTRZEŻENIA
I WSKAZÓWKI, BY W RAZIE POTRZEBY
MÓC Z NICH PONOWNIE SKORZYSTAĆ
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi
na działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony
lub zaplątany kabel może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
7
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny
lub nauszniki ochronne, zależnie od
rodzaju i zastosowania elektronarzędzia
zmniejszają ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na
wyłączniku lub przyłączanie go do sieci
przy włączonym wyłączniku zwiększa
ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może zostać odrzucony, co grozi
uszkodzeniem ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie
stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej. Takie postępowanie pozwala
na zachowanie lepszej kontroli nad
elektronarzędziem w nieoczekiwanych
sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g) Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
8
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek
prac nastawczych, przed wymianą
akcesoriów lub odłożeniem
elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Ten środek ostrożności zmniejsza
ryzyko niezamierzonego uruchomienia
elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem
napraw. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
f) Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
AKUMULATOROWYCH
a) Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przystosowanych do tego celu przez
producenta. Włożenie do ładowarki
b)
c)
d)
innego rodzaju akumulatora, niż
przewidziany przez producenta, grozi
pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju elektronarzędzi.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i wzniecenia
pożaru.
Wyjęte akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać
elektrolit. Nie dotykaj go. W razie
niezamierzonego zanieczyszczenia
natychmiast spłucz wodą narażone
miejsce. Gdyby elektrolit prysnął
w oczy, niezwłocznie zgłoś się do
lekarza. Wyciekły elektrolit może
spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
6) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Przepisy bezpieczeństwa
pracy gwoździarek
• Stale miej na uwadze, że elektronarzędzie
to zawiera gwoździe. Nieostrożne
obchodzenie się z gwoździarką może
spowodować nieoczekiwane wystrzelenie
gwoździa, co grozi doznaniem urazu.
• Nigdy nie kieruj gwoździarki na siebie ani
żadne znajdujące się w pobliżu osoby.
W razie nieoczekiwanego zadziałania
wystrzelony gwóźdź może spowodować
doznanie urazu.
• Nie uruchamiaj gwoździarki, gdy nie
jest mocno dociśnięta do przedmiotu
obrabianego. Gdy elektronarzędzie nie styka
się z materiałem, gwóźdź może nie trafić
w swój cel.
• W razie zakleszczenia się gwoździa
odłącz gwoździarkę od źródła zasilania.
Przy wyjmowaniu zakleszczonego gwoździa
gwoździarka przyłączona do źródła zasilania
może nieoczekiwanie wystrzelić.
• Nie używaj gwoździarki do mocowania
kabli elektrycznych. Nie jest ona
przeznaczona do montażu kabli elektrycznych
i może uszkodzić ich izolację, co grozi
porażeniem prądem elektrycznym lub
wybuchem pożaru.
• Zawsze zakładaj okulary ochronne.
• Zawsze zakładaj nauszniki ochronne.
• Stosuj wyłącznie gwoździe zalecane w tej
instrukcji.
• Nie używaj statywu do mocowania
gwoździarki.
• Nigdy nie rozkładaj ani nie blokuj elementów
gwoździarki, jak np. wyzwalacz stykowy.
• Przed rozpoczęciem pracy zawsze się
upewniaj, czy bezpiecznik i mechanizm
wyzwalający są sprawne oraz czy wszystkie
nakrętki i śruby (wkręty) są dobrze
dokręcone.
• Nie używaj DCN660 lub DCN661:
– jeśli zmieniasz zakres pracy na inny
i stosujesz do tego rusztowania, schody,
drabiny lub podobne konstrukcje, np. łaty
dachowe
– przy zamykaniu skrzynek i pudeł.
– przy mocowaniu systemów bezpieczeństwa
w transporcie, np. samochodach, wagonach
itp.
Wyjątki sprawdzaj w lokalnych przepisach dla
miejsca pracy.
• Zawsze przestrzegaj obowiązujących
przepisów bhp.
• Nie używaj gwoździarki jako młotka.
• Nigdy nie wyzwalaj gwoździarki, gdy nie jest
przyłożona do materiału.
• Przenoś gwoździarkę, tylko trzymając ją
za rękojeść, a nigdy z palcem opartym na
spuście.
• Uwzględniaj warunki panujące w miejscu
pracy. Gwoździe mogą przeniknąć przez
cienkie przedmioty lub ześlizgnąć się z ich
narożników i krawędzi, co grozi doznaniem
urazu.
• Nie wbijaj gwoździ w pobliżu krawędzi
materiału.
• Nie wbijaj gwoździ w inne już wbite elementy
mocujące.
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa pracy i używania
9
urządzeń ochronnych nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Należą do nich m.in.:
– Uszkodzenie narządu słuchu.
– Obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału.
– Narażenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu.
– Niebezpieczeństwo zapalenia ze względu na
przegrzane podczas pracy akcesoria.
Tabliczki na gwoździarce
Na gwoździarce umieszczono następujące
symbole:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich ładowarek
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE: Podręcznik
ten zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa
pracy kompatybilnych ładowarek (patrz Dane
techniczne).
• Przed uruchomieniem ładowarki przeczytaj
wszystkie instrukcje i ostrzeżenia
zamieszczone na ładowarce i akumulatorze.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Uważaj, by do ładowarki nie dostała
się jakaś ciecz, ponieważ grozi to
porażeniem prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE: Zalecamy
zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego 30 mA lub niższego.
Długość gwoździa.
UWAGA: Niebezpieczeństwo
oparzenia. By zmniejszyć ryzyko
oparzenia, stosuj tylko akumulatory
firmy DEWALT. Inne akumulatory
mogą się przegrzać i pęknąć, co
niechybnie grozi doznaniem urazu
ciała i szkód rzeczowych. Nigdy nie
ładuj baterii.
Grubość gwoździa.
UWAGA: Nie pozwalaj dzieciom
bawić się urządzeniem.
Zakładaj okulary ochronne.
Nie używaj urządzenia na rusztowaniu
i drabinie.
Wydajność załadunku.
Napięcie urządzenia.
Kąt magazynka: 20°.
Widzialne promieniowanie. Nie patrz
w promień świetlny.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty, który zawiera również rok produkcji, jest
wytłoczony na obudowie.
Przykład:
2015 XX XX
Rok produkcji
WSKAZÓWKA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia
kontaktów przyłączonej do sieci
ładowarki przez obce, przewodzące
materiały, jak np. pył szlifierski,
wióry metalowe, wełna stalowa,
folia aluminiowa lub nagromadzone
cząstki metalu. Trzymaj je z dala od
gniazda ładowarki. Gdy nie ma w niej
akumulatora, zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Tak
samo postępuj przed czyszczeniem
ładowarki.
• NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.
• Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT. Inne
zastosowanie może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznych lub nawet śmiertelnych
urazów na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Nigdy nie wystawiaj ładowarki na
działanie deszczu ani śniegu.
10
• By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.
• Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie
mógł na niego nadepnąć ani się o niego
potknąć i by nie był narażony na inne
szkodliwe wpływy lub obciążenia.
• Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
przedłużacz może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznych lub nawet śmiertelnych
urazów na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Gdy ładowarka jest używana na wolnym
powietrzu, musi to być suche miejsce.
W razie potrzeby użyj odpowiedniego
przedłużacza. Kable niedopuszczone do
eksploatacji w tych warunkach zwiększają
niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym.
• Nie zasłaniaj górnych i bocznych szczelin
wentylacyjnych w ładowarce. Trzymaj
ładowarkę z dala od źródeł ciepła.
• Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką uszkodzone elementy niezwłocznie wymień
na sprawne.
• Nie używaj ładowarki, która została
mocno uderzona, spadła na podłogę
lub uległa innego rodzaju uszkodzeniu.
Oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
• Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
Nieprawidłowe złożenie może doprowadzić
do pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• By nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym, uszkodzony kabel sieciowy
niezwłocznie powinien zostać wymieniony
na nowy przez producenta, autoryzowany
warsztat serwisowy lub wykwalifikowanego
specjalistę.
• Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci. W ten sposób maleje
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Ryzyka tego nie zmniejsza samo wyjęcie
akumulatora.
• NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
• Ładowarka jest przystosowana do
zasilania prądem elektrycznym o napięciu
230 V. Nie przyłączaj jej do źródła prądu
o innym napięciu, chyba że jest to ładowarka
samochodowa.
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE
Ładowarki
Ładowarka DCB105, DCB112, DCB113 i DCB115
służy do ładowania akumulatorów litowojonowych XR o napięciu 10,8 V, 14,4 V i 18 V
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 i DCB185).
Ładowarki tej nie trzeba regulować i jest ona
bardzo łatwa w obsłudze.
Procedura ładowania (rys. 2)
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę do odpowiedniego gniazda
sieciowego o napięciu 230 V.
2. Następnie włóż akumulator (O) do ładowarki.
Zaczyna migać czerwona lampka kontrolna,
informując, że rozpoczął się proces
ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania czerwona lampka
kontrolna zapala się na stałe. Akumulator jest
teraz całkowicie naładowany i w każdej chwili
można go wyjąć lub pozostawić w ładowarce.
WSKAZÓWKA: Akumulatory litowo-jonowe
osiągają maksymalną sprawność i żywotność,
gdy przed pierwszym użyciem całkowicie się je
naładuje.
Wskazania stanów
akumulatora
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
stanów akumulatora w trakcie ładowania.
Stan akumulatora DCB105
Akumulator jest ładowany
Akumulator jest całkowicie
naładowany
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania
akumulatora
Wymiana akumulatora
11
Stan akumulatora DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
Akumulator jest
ładowany
Akumulator
jest całkowicie
naładowany
Przerwanie ładowania
w celu ochłodzenia
lub ogrzania
akumulatora*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Czerwona lampka miga dalej, ale żółty
wskaźnik świeci w tym trybie stale. Jak tylko
akumulator osiągnie zmierzoną temperaturę,
żółta lampka znika i ładowarka podejmuje
ładowanie.
Te kompatybilne ładowarki nie ładują
uszkodzonych akumulatorów. W razie
uszkodzenia akumulatora wskaźnik ładowarki nie
świeci się lub, odpowiednio migając, informuje
o problemie z akumulatorem lub ładowarką.
WSKAZÓWKA: Może to świadczyć także
o uszkodzeniu ładowarki.
W takim przypadku ładowarkę wraz
z akumulatorem oddaj do autoryzowanego
warsztatu serwisowego w celu sprawdzenia.
PRZERYWANIE ŁADOWANIA W CELU
OCHŁODZENIA LUB OGRZANIA
AKUMULATORA
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zbyt gorący lub zbyt zimny, automatycznie
się wyłącza, a następnie znów załącza, gdy
akumulator osiągnie odpowiednią temperaturę.
Funkcja ta ma na celu zapewnienie maksymalnej
trwałości użytkowej akumulatorów.
Zimny akumulator jest ładowany mniej więcej
2 razy wolniej od ciepłego. Szybkość ładowania
nie zwiększa się, nawet gdy akumulator w tym
czasie się ogrzeje
TYLKO AKUMULATORY LITOWO-JONOWE
Narzędzia akumulatorowe litowo-jonowe XR
zawierają elektroniczne zabezpieczenie, które
chroni akumulator przed przeładowaniem,
przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
W chwili zadziałania tego zabezpieczenia
elektronarzędzie automatycznie się wyłącza.
W takim przypadku włóż akumulator litowojonowy do ładowarki aż do pełnego naładowania.
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych
podaj numer katalogowy i wartość napięcia.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie
z opisaną procedurą ładowania.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
• Nigdy nie ładuj ani nie używaj
akumulatora w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne
ciecze, gazy lub pyły. Przy wkładaniu
i wyjmowaniu akumulatora z ładowarki takie
pyły lub pary mogą się zapalić.
• Nigdy na siłę nie wkładaj akumulatora do
ładowarki. Nie dokonuj żadnych przeróbek
akumulatora, by dopasować go do innej
ładowarki. Takie postępowanie grozi
pęknięciem akumulatora i doznaniem
poważnego urazu ciała.
• Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
• NIE chlap ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.
• Elektronarzędzia i akumulatora nigdy
nie składuj ani nie używaj w miejscach,
w których temperatura może przekroczyć
40 °C (np. stodoły lub metalowe budynki
w lecie).
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod
żadnym pozorem nie próbuj otwierać
akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną
obudową do ładowarki. Nie ściskaj
akumulatora, uważaj, by nie spadł na
podłogę ani nie uległ uszkodzeniu.
Nigdy nie używaj akumulatora
ani ładowarki, które zostały silnie
uderzone, spadły na podłogę, zostały
przejechane lub uszkodzone w inny
sposób (np. przebite gwoździem,
uderzone młotkiem lub nadepnięte).
Skutkiem takiego działania może
być nawet śmiertelne porażenie
prądem elektrycznym. Uszkodzone
akumulatory oddaj do punktu
serwisowego w celu utylizacji.
UWAGA: Gdy gwoździarka
nie jest używana, połóż ją na
stabilnej powierzchni, gdzie nie
12
występuje ryzyko potknięcia się
ani zrzucenia elektronarzędzia.
Niektóre gwoździarki z dużymi
akumulatorami mogą wprawdzie stać
na akumulatorze, ale łatwo je wtedy
przewrócić.
SPECJALNE WSKAZÓWKI
BEZPIECZEŃSTWA PRACY AKUMULATORÓW
LITOWO-JONOWYCH
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować. W trakcie spalania
akumulatorów litowo-jonowych wydzielają się
toksyczne pary i substancje.
• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach
przez 15 minut lub tak długo, aż ustąpi
podrażnienie. W razie konieczności
skorzystania z pomocy medycznej poinformuj
lekarza, że elektrolit stanowi mieszaninę
ciekłych węglanów organicznych i soli litu.
• Pary wydzielające się z otwartych
ogniw akumulatora mogą spowodować
zaburzenia oddychania. Poszkodowaną
osobę wyprowadź na świeże powietrze,
a gdyby objawy się utrzymywały, wezwij
lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
występują dwa przypadki, w których jest
konieczny transport zgodny z ustaleniami klasy 9:
1. Transport lotniczy więcej niż dwóch
akumulatorów litowo-jonowych DEWALT, gdy
przesyłka zawiera tylko same akumulatory
(bez narzędzi), i
2. Każda przesyłka, która zawiera
akumulator litowo-jonowy o energii ponad
100 watogodzin (Wh). Na wszystkich
opakowaniach akumulatorów litowo-jonowych
jest podana wartość energii w watogodzinach
(Wh).
Niezależnie od tego, czy przesyłka zawierająca
akumulatory litowo-jonowe podlega odnośnym
przepisom czy też nie, nadawca ma obowiązek
poinformowania się o aktualnych przepisach
dotyczących opakowania, etykietowania/
znakowania i dokumentacji.
Przy transporcie akumulatorów istnieje
niebezpieczeństwo wybuchu pożaru na skutek
niezamierzonego zwarcia biegunów akumulatora.
Przy przesyłaniu akumulatorów ich bieguny
muszą być tak zabezpieczone i zaizolowane,
by nie mogły zostać zwarte przez metalowe
przedmioty.
Informacje zawarte w tym rozdziale instrukcji
zostały podane w dobrej wierze i z przekonaniem,
że były dokładne w chwili tworzenia dokumentu.
Pomimo to nie możemy udzielić wyraźnych ani
dorozumianych gwarancji. To na użytkowniku
spoczywa odpowiedzialność za upewnienie się,
czy jego działania są zgodne z obowiązującymi
przepisami.
Transport
Akumulator
Akumulatory DEWALT spełniają wszystkie
przepisy dotyczące transportu niebezpiecznych
towarów wymagane przez normy przemysłowe
i prawne, a zwłaszcza przez odnośne wytyczne
Unii Europejskiej, przepisy Międzynarodowego
Stowarzyszenia Transportu Lotniczego
(IATA), rozporządzenie o materiałach
niebezpiecznych w transporcie morskim (IMDG)
i europejską umowę o drogowym transporcie
międzynarodowym materiałów niebezpiecznych
(ADR). Ogniwa i akumulatory litowo-jonowe
zostały przetestowane zgodnie z punktem
38.3 „Wytycznych Narodów Zjednoczonych do
transportu materiałów niebezpiecznych, instrukcje
kontroli i kryteria”.
RODZAJ AKUMULATORA
W większości przypadków transportowane
akumulatory DEWALT nie należą do
całkowicie uregulowanych prawnie materiałów
niebezpiecznych klasy 9. Ogólnie rzecz biorąc
Gwoździarki DCN660, DCN661 są zasilane
z akumulatora o napięciu 18 V.
Można stosować akumulatory DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 lub DCB185. Więcej
informacji na ten temat podano w p. Dane
techniczne.
Zalecenia dotyczące
składowania
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem. Największą
wydajność i trwałość użytkową akumulatorów
osiąga się, gdy są one przechowywane
w temperaturze pokojowej.
13
2. Gdy akumulatory mają być dłużej
składowane, wybierz chłodne, suche miejsce
poza ładowarką.
WSKAZÓWKA: Nie przechowuj rozładowanych
akumulatorów. Przed użyciem całkowicie je
naładuj.
Akumulatorów nie wrzucaj do ognia.
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 Gwoździarka
Tabliczki na ładowarce
i akumulatorze
1 Ładowarka (tylko modele D2 lub P2)
Piktogramy zamieszczone w tej instrukcji oraz
tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
1 Kuferek (tylko modele D2 lub P2)
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Czas ładowania jest podany w Danych
technicznych
Akumulator jest ładowany
2 Akumulatory (tylko modele D2 lub P2)
1 Instrukcja obsługi
WSKAZÓWKA: Akumulatory, ładowarki i kuferki
nie należą do zakresu dostawy modeli N.
• Sprawdź, czy gwoździarka i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
• Przed uruchomieniem gwoździarki dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
Opis (rys. 1)
Akumulator jest naładowany
Problem z akumulatorem
Opóźnienie ładowania
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci
Natychmiast wymień uszkodzone kable
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 °C do +40 °C
Do użytku tylko w pomieszczeniach
wewnętrznych
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Używaj tylko akumulatorów DEWALT;
inne akumulatory mogą pęknąć,
co niechybnie prowadzi do szkód
rzeczowych i osobowych.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się
na zniszczenie sprzętu i/lub doznanie
urazu ciała, nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek gwoździarki ani jej
elementów.
Przycisk spustowy
Wyzwalacz kontaktowy
Rygiel do uwalniania zakleszczonego
gwoździa
Dźwignia zwalniająca blokady
Lampki robocze/wskaźnik usterek
Obracany zaczep do paska
Uchwyt na plastikową stopkę ochronną
Popychacz gwoździ
Magazynek
Przełącznik trybu pracy (tylko DCN660)
Nastawnik głębokości wbijania
Wskaźnik głębokości wbijania
Bezpiecznik spustu
Plastikowa stopka ochronna
Akumulator
Guzik zwalniający akumulatora
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Gwoździarka 16 GA jest przeznaczona
do profesjonalnego wbijania gwoździ
wykończeniowych i zszywek.
NIE UŻYWAJ jej w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
14
Gwoździarka 16 GA stanowi narzędzie
profesjonalne.
NIE POZWALAJ dotykać jej dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą pracować z nią tylko pod
nadzorem.
• Dzieci i osoby niepełnosprawne.
Urządzenie to nie może być obsługiwane
przez małe dzieci i osoby niepełnosprawne
bez odpowiedniego nadzoru.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci,
by nie bawiły się gwoździarką.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego
sprawdź, czy napięcie akumulatora odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
gwoździarki. Upewnij się też, czy napięcie
zasilania ładowarki odpowiada lokalnemu
napięciu sieciowemu.
Ładowarka DEWALT jest podwójnie
zaizolowana zgodnie z normą
EN 60335 i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.
Zastosowanie przedłużacza
Przedłużacz stosuj tylko wtedy, gdy jest
bezwzględnie konieczny. Używaj przedłużacza,
który został dopuszczony do eksploatacji
i wytrzymuje pobór mocy przez ładowarkę (patrz:
p. Dane techniczne). Zaleca się, by minimalny
przekrój żył kabla wynosił 1 mm², a jego długość
nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego
urazu, przed każdym ustawieniem
i regulacją lub przed montażem
akcesoriów wyłącz narzędzie
i wyjmij z niego akumulator.
Niezamierzone załączenie narzędzia
jest niebezpieczne.
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek firmy
DEWALT.
Wkładanie i wyjmowanie
akumulatora z gwoździarki
(rys. 2)
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy akumulator (l) jest
całkowicie naładowany.
WKŁADANIE AKUMULATORA DO RĘKOJEŚCI
GWOŹDZIARKI
1. Zgraj akumulator (O) z prowadnicami
w rękojeści gwoździarki (rys. 2).
2. Wsuń akumulator do rękojeści aż do
zatrzaśnięcia.
WYJMOWANIE AKUMULATORA Z RĘKOJEŚCI
1. By wyjąć akumulator, naciśnij guziki
zwalniające (P) i zdecydowanym ruchem
wysuń akumulator z rękojeści.
2. Włóż akumulator do ładowarki zgodnie
z opisem w tej instrukcji.
WSKAŹNIK ŁADUNKU AKUMULATORA
(RYS. 2)
Niektóre akumulatory DEWALT zawierają
wskaźnik ładunku akumulatora w postaci trzech
zielonych diod świecących, które pokazują
pozostały ładunek akumulatora.
By włączyć ten wskaźnik, naciśnij i przytrzymaj
przycisk (m). Zapala się kombinacja trzech
zielonych diod świecących, która pokazuje
pozostały ładunek. Gdy ładunek ten nie wystarcza
do pracy urządzenia, wskaźnik nie zapala się
i akumulator trzeba naładować.
WSKAZÓWKA: Wskaźnik ładunku akumulatora
tylko w przybliżeniu informuje o pozostałym
ładunku. Nie świadczy on o sprawności działania
urządzenia i podlega wahaniom, które są zależne
od podzespołów, temperatury i sposobu używania
przez użytkownika końcowego.
Wskaźnik rozładowania
akumulatora (rys. 1)
Wskaźnik rozładowania akumulatora jest
zintegrowany z lewą lampką roboczą (E). Cztery
mignięcia informują, że akumulator trzeba
naładować i gwoździarka automatycznie się
wyłączy.
15
Gdy wskaźnik zacznie migać, wyłącz gwoździarkę
i wyjmij akumulator (O) w celu naładowania.
Przy słabym akumulatorze gwoździarka nie
działa.
Montaż zaczepu do paska
(rys. 3)
Zaczep do paska można zamocować po obydwu
stronach gwoździarki lub, w razie potrzeby, zdjąć
go.
1. Nasuń zaczep (F) na otwór do mocowania
z boku gwoździarki.
2. Przełóż wkręt (S) przez zaczep i otwór do
mocowania. Mocno dokręć wkręt.
Ładowanie gwoździarki (rys. 4)
1. Włóż elementy mocujące z tyłu magazynka
(I).
2. Wycofaj popychacz (H) do tyłu, aż dosyłacz
znajdzie się za gwoździami.
3. Zwolnij popychacz.
ROZŁADOWANIE GWOŹDZIARKI
1. Przytrzymaj gwoździarkę w pionie, ściśnij
zapadkę popychacza (H) i pozwól, by
gwoździe przesunęły się w dół magazynka za
popychacz.
2. Wyjmij gwoździe z magazynka (I).
Nastawianie głębokości
wbijania (rys. 1)
Głębokość wbijania elementów mocujących
można za pomocą kółka nastawczego
dostosować do rodzaju elementów mocujących.
1. By płycej wbijać gwoździe, obróć kółko
nastawcze głębokości (K) do tyłu
gwoździarki. Wskaźnik (L) pokazuje,
w którym miejscu w dostępnym zakresie
nastawy znajduje się urządzenie.
2. By głębiej wbijać gwoździe, obróć pokrętło
nastawcze głębokości (K) do przodu
gwoździarki.
Wybór trybu pracy (rys. 5)
TYLKO DCN660
By wybrać tryb wyzwalania pojedynczego,
przełącznik trybu pracy (J) przestaw do pozycji
z symbolem pojedynczego gwoździa( ).
By wybrać tryb wyzwalania kontaktowego,
przełącznik trybu pracy (J) przestaw do pozycji
z symbolem trzech gwoździ ( ).
16
Bezpiecznik spustu (rys. 6)
Gwoździarka ta zawiera bezpiecznik spustu (M),
który zapobiega niekontrolowanemu wystrzeleniu
gwoździa.
By włączyć bezpiecznik, naciśnij go do dołu.
By wyłączyć bezpiecznik (M), naciśnij go do góry.
OSTRZEŻENIE: Zanim zaczniesz
wykonywać jakiekolwiek ustawienia
lub gdy gwoździarka nie ma być zaraz
używana, włącz bezpiecznik i wyjmij
akumulator.
Plastikowa stopka ochronna
(rys. 1)
Gdy gwoździe mają być wbijane w drewno, załóż
plastikową stopkę ochronną (N) na wyzwalacz
kontaktowy (B).
Gdy stopka nie jest używana, przechowuj ją
w uchwycie (G).
OSTRZEŻENIE: Przed założeniem
lub zdjęciem plastikowej stopki
ochronnej włącz bezpiecznik (M)
i wyjmij akumulator.
Lampki robocze (rys. 1)
Gwoździarka ta zawiera po obu bokach
lampki robocze (E). Lampki te zapalają się
po naciśnięciu przycisku spustowego lub po
uruchomieniu wyzwalacza kontaktowego.
Wyłączają się automatycznie, gdy gwoździarka
nie pracuje przez 10 sekund. Lampki te działają
także jako wskaźnik rozładowania akumulatora
i zakleszczenia się gwoździa. Więcej szczegółów
na ten temat podano w punkcie Wskaźnik
rozładowania akumulatora lub Uwalnianie
zakleszczonego gwoździa.
OSTRZEŻENIE: Lampki robocze
służą do oświetlania bezpośredniego
obszaru pracy. Nie wykorzystuj ich
jako jedynego źródła światła.
ZASTOSOWANIE
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
wskazówek bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego
urazu, przed każdym ustawieniem
i regulacją lub przed montażem
akcesoriów wyłącz narzędzie
i wyjmij z niego akumulator.
Niezamierzone uruchomienie może
spowodować uraz.
3. Dociśnij wyzwalacz kontaktowy (B) do
materiału.
4. Naciśnij przycisk spustowy (A), by uruchomić
gwoździarkę.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 9)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego urazu,
ZAWSZE prawidłowo utrzymuj
narzędzie, tak jak pokazano na
rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego urazu,
ZAWSZE mocno utrzymuj narzędzie,
by w razie potrzeby móc zawczasu
odpowiednio zareagować w nagłej
sytuacji.
5. Zwolnij przycisk spustowy i unieś wyzwalacz
kontaktowy znad materiału.
6. Powtórz operacje od 3 do 5, by wbić
następne gwoździe.
TRYB WYZWALANIA KONTAKTOWEGO (
TYLKO DCN660
Tryb wyzwalania kontaktowego służy do
szybkiego wbijania gwoździ w płaskie, stabilne
podłoże.
1. Przełącznikiem (J) wybierz tryb wyzwalania
kontaktowego.
Zaleca się jedną ręką trzymać rękojeść główną.
2. Wyłącz bezpiecznik spustu (M).
Przygotowanie gwoździarki
(rys. 1)
3. By wbić jeden gwóźdź, postępuj tak, jak
w trybie wyzwalania pojedynczego.
a. Dociśnij wyzwalacz kontaktowy (B) do
podłoża.
1. Wyjmij akumulator i wszystkie gwoździe
z magazynka.
b. Naciśnij przycisk spustowy (A), by
uruchomić gwoździarkę.
2. Sprawdź, czy wyzwalacz kontaktowy (B)
i popychacz gwoździ dają się swobodnie
poruszać.
3. Włóż gwoździe do magazynka.
OSTRZEŻENIE: Nie używaj
narzędzia, gdy wyzwalacz kontaktowy
lub popychacz gwoździ nie dają się
swobodnie poruszać.
UWAGA: Do czyszczenia wnętrza
gwoździarki nie używaj ŻADNYCH
smarów ani detergentów. Mogą
one zmniejszyć trwałość użytkową
i wydajność gwoździarki.
Praca z gwoździarką (rys. 1)
Gwoździarka DCN660 może pracować
w dwóch trybach, a mianowicie: w trybie
wyzwalania pojedynczego i w trybie wyzwalania
kontaktowego.
Model DCN661 może pracować wyłącznie
w trybie wyzwalania pojedynczego.
TRYB WYZWALANIA POJEDYNCZEGO (
4. By wbić po kolei więcej gwoździ, przytrzymaj
naciśnięty przycisk spustowy (A). Następnie
wielokrotnie dociskaj wyzwalacz kontaktowy
(B) do podłoża. Każde dociśnięcie
wyzwalacza kontaktowego (B) przy
naciśniętym przycisku spustowym (A)
powoduje odpalenie jednego gwoździa.
OSTRZEŻENIE: Gdy gwoździarka
nie jest wykorzystywana, nie naciskaj
przycisku spustowego. By zapobiec
niekontrolowanemu wystrzeleniu
gwoździa, włącz bezpiecznik, by
zablokować spust.
Usuwanie blokady lub
zakleszczonego gwoździa
(rys. rys. 1, 7, 8)
W razie zakleszczenia się gwoździa w stopce lub
zablokowania gwoździarki zaczyna migać prawa
lampka robocza (E).
)
Tryb wyzwalania pojedynczego stosuje się do
wbijania gwoździ z przerwami, gdy chce się je
bardzo dokładnie pozycjonować.
1. Przełącznikiem (J) wybierz tryb wyzwalania
pojedynczego (tylko DCN660).
2. Wyłącz bezpiecznik spustu (M).
)
1. Zablokuj przycisk spustowy bezpiecznikiem
(M).
2. Wyjmij akumulator (O) i wszystkie gwoździe
z magazynka.
17
3. Zwolnij rygiel do usuwania zakleszczonego
gwoździa (C) na górze stopki i otwórz klapkę
rewizyjną.
4. Ewentualnie za pomocą szczypiec wyjmij
zakleszczony gwóźdź. Gdy nie widać
zakleszczonego gwoździa, być może
gwoździarka się zablokowała.
5. Ewentualnie poruszaj dźwignię zwalniającą
blokady (D) tam i z powrotem, by wycofać
bijak.
6. Zamknij klapkę rewizyjną i zazęb kołek
zapadkowy pod obydwoma ramionami
(Q) stopki. Opuść rygiel do usuwania
zakleszczonego gwoździa i zablokuj go.
Gdy gwoździe często zakleszczają się w stopce,
oddaj gwoździarkę do autoryzowanego warsztatu
serwisowego DEWALT w celu naprawy.
KONSERWACJA
Gwoździarka DEWALT odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest regularne czyszczenie
elektronarzędzia.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu ciała,
przed założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
rozpoczęciem regulacji wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij z niego
akumulator. Przypadkowe
uruchomienie może doprowadzić do
wypadku.
Ładowarka nie wymaga konserwacji.
W jej wnętrzu nie ma żadnych elementów
podlegających konserwacji przez użytkownika.
Smarowanie
Gwoździarka nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadził
się brud, przedmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Załóż przy
tym okulary ochronne i odpowiednią
maskę przeciwpyłową.
18
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów gwoździarki
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
gdyż mogą one osłabić materiał.
Najlepsza do tego celu jest szmata
zwilżona wodą z mydłem. Uważaj, by
do wnętrza obudowy nie dostała się
jakaś ciecz i żadnej części gwoździarki
nie zanurzaj w wodzie.
CZYSZCZENIE ŁADOWARKI
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Przed czyszczeniem najpierw
zawsze odłączaj ładowarkę od
sieci. Brud i tłuszcz na obudowie
ładowarki usuwaj szmatą lub miękką
szczoteczką (nie metalową). Nie
używaj do tego celu wody ani żadnych
rozpuszczalników.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tej
gwoździarki, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Wykrywanie i usuwanie
usterek
Gdyby gwoździarka wydawała się nie działać
prawidłowo, przeczytaj podane niżej wskazówki.
Dopiero gdy nie uda się rozwiązać problemu,
zwróć się do najbliższego warsztatu serwisowego
DEWALT.
Gwoździarka nie działa.
Lampki robocze nie świecą się.
Sprawdź, czy bezpiecznik spustu nie jest
włączony.
• Sprawdź ładunek akumulatora (patrz punkt
„Wskaźnik rozładowania akumulatora” w tej
instrukcji).
• Wyjmij akumulator, odczekaj przynajmniej
5 sekund i ponownie go włóż.
Lampki robocze świecą się, ale silnik nie
działa.
• Sprawdź, czy zarówno wyzwalacz
kontaktowy, jak i spust są odblokowane,
a następnie uruchom tylko wyzwalacz
kontaktowy.
• Sprawdź ustawienie przełącznika trybu pracy
(tylko DCN660).
• Sprawdź ładunek akumulatora (patrz punkt
„Wskaźnik rozładowania akumulatora” w tej
instrukcji).
Lampki robocze świecą się, silnik pracuje,
ale gwoździarka nie wbija elementów
mocujących.
• Sprawdź ustawienie przełącznika trybu pracy
(tylko DCN660).
• Sprawdź, czy w magazynku znajdują się
odpowiednie elementy mocujące i popychacz
je popycha.
• Sprawdź wskaźnik usterek (ewentualnie
wymień akumulator lub usuń blokadę). (Patrz
punkt „Wskaźnik rozładowania akumulatora”
i „Usuwanie blokady lub zakleszczonego
gwoździa” w tej instrukcji).
• Sprawdź, czy wyzwalacz kontaktowy
i popychacz gwoździ mogą się swobodnie
poruszać (patrz punkt „Przygotowanie
gwoździarki”).
WSKAZÓWKA: Dźwignią zwalniającą
blokady uwolnij mechanizm. Ewentualnie
dodatkowo poruszaj tam i z powrotem
bezpiecznik spustu, by wyzerować
elektroniczny układ sterowania.
O problemach tych informują lampki robocze
gwoździarki.
Lampki robocze świecą się, silnik pracuje
a gwoździarka niecałkowicie wbija elementy
mocujące.
• Nastaw głębokość wbijania (patrz punkt
„Nastawianie głębokości wbijania” w tej
instrukcji).
• Wybierz tryb wyzwalania pojedynczego, jeżeli
gwoździarka się w nim nie znajduje.
• Wybierz gwoździe odpowiedniej długości/
odpowiedni materiał.
• Sprawdź ładunek akumulatora (patrz punkt
„Wskaźnik rozładowania akumulatora” w tej
instrukcji).
• Oczyść stopkę sprężonym powietrzem. Nie
smaruj jej.
• Oczyść magazynek sprężonym powietrzem.
• Być może jest uszkodzony/zużyty zespół
bijaka. Gdy nie uda się usunąć usterki
w opisany wyżej sposób, zwróć się do
serwisu DEWALT.
WSKAZÓWKA: Dźwignią zwalniającą
blokady uwolnij mechanizm. Ewentualnie
dodatkowo poruszaj tam i z powrotem
bezpiecznik spustu, by wyzerować
elektroniczny układ sterowania.
O problemach tych informują lampki robocze
gwoździarki.
Elementy mocujące blokują się
w gwoździarce
• Sprawdź, czy w magazynku znajdują się
odpowiednie elementy mocujące i popychacz
je popycha.
• Wybierz gwoździe odpowiedniej długości/
odpowiedni materiał.
• Oczyść stopkę (patrz punkt „Usuwanie
blokady lub zakleszczonego gwoździa” w tej
instrukcji obsługi).
• Oczyść magazynek sprężonym powietrzem.
• Być może jest uszkodzony/zużyty zespół
bijaka. Gdy nie uda się usunąć usterki
w opisany wyżej sposób, zwróć się do
serwisu DEWALT.
WSKAZÓWKA: Dźwignią zwalniającą
blokady uwolnij mechanizm. Ewentualnie
dodatkowo poruszaj tam i z powrotem
bezpiecznik spustu, by wyzerować
elektroniczny układ sterowania.
O problemach tych informują lampki robocze
gwoździarki.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
19
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z elektronarzędzia.
• Ogniwa litowo-jonowe nadają się do
powtórnego wykorzystania. Zużyte
akumulatory oddaj dilerowi lub do właściwego
zakładu utylizacji odpadów, którzy zadbają
o ich fachowy recykling bądź utylizację.
zst00288558 - 19-11-2015
20
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne dziaáanie produktu
w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie 12 miesiĊcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
6.
a)
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby
gwarancyjne lub, które byáy naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byáy
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone
w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci nie
obejmują prawa klienta do domagania siĊ
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających
z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising