NV1200AV | Black&Decker NV1200AV CAR VAC Type H1 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588779-59 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
NV1200AV
NV1210AV
2
ČESKY
Použití výrobku
Použití výrobku
Váš ruční vysavač BLACK+DECKER NV1200AV
a NV1210AV Dustbuster ® je určen pro nenáročné
suché vysávání ve vozidlech. Tato zařízení jsou napájena z elektrického systému vozidla a jsou připojena
k zásuvce zapalovače cigaret. Tato zařízení jsou
určena pouze pro spotřebitelské použití.
♦ Nepoužívejte tento vysavač
pro vysávání kapalin nebo
materiálů, které by se mohly
vznítit.
♦ Nepoužívejte tento vysavač
v blízkosti vody.
♦ Neponořujte tento vysavač do
vody.
♦ Nikdy neodpojujte zástrčku
od zásuvky taháním za
napájecí kabel. Veďte kabel
tak, aby nepřecházel přes
ostré hrany nebo horké
a mastné povrchy.
♦ Tento výrobek mohou
používat děti starší 8 let
a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými či
duševními schopnostmi nebo
s nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud budou pod
dozorem nebo pokud budou
seznámeny s bezpečným
použitím tohoto výrobku
a pokud pochopili, jaké
nebezpečí hrozí při jeho
použití. S tímto výrobkem
si nesmí hrát děti. Čištění
a uživatelská údržba nesmí
Bezpečnostní pokyny
Varování! Přečtěte si
všechny bezpečnostní
pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
níže uvedených varování
a pokynů může vést k způsobení úrazu elektrickým
proudem, k vzniku požáru
nebo k vážnému zranění.
♦ Před použitím tohoto výrobku
si pečlivě přečtěte celý tento
návod.
♦ V tomto návodu je
popsáno určené použití
tohoto výrobku. Použití
jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních
operací, než je doporučeno
tímto návodem, může
způsobit poranění obsluhy.
♦ Uschovejte tento návod pro
další použití.
3
být prováděny dětmi bez
dozoru.
♦ Toto zařízení může být
použito pouze s napájecí
jednotkou, která je dodána
s tímto zařízením.
♦ Toto zařízení může
být napájeno pouze
bezpečnostním extra nízkým
napětím, které se musí
shodovat s údaji uvedenými
na zařízení.
Doplňkové bezpečnostní
pokyny
Kontroly a opravy
Zbytková rizika
♦ Pravidelně kontrolujte, zda
není poškozen napájecí
kabel. Je-li napájecí kabel
poškozen nebo zničen,
proveďte jeho výměnu.
♦ Nikdy se nepokoušejte
demontovat nebo vyměnit jiné
díly, než jsou díly uvedené
v tomto návodu.
Je-li výrobek používán jiným
způsobem, než je uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit dodatečná
zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití
atd.
♦ Před použitím zkontrolujte,
zda se na tomto zařízení
nenachází žádné poškozené
nebo vadné části.
Zkontrolujte, zda nejsou
rozbity jeho části a zda
nejsou poškozeny spínače
nebo jiné díly, které by mohly
ovlivnit jeho provoz.
♦ Nepoužívejte toto zařízení,
je-li jakákoli jeho část
poškozena.
♦ Poškozené a zničené díly
nechejte opravit nebo
vyměnit v autorizovaném
servisu.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní
zařízení, určitá zbytková rizika
nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
♦ Zranění způsobená
kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
4
tory, které mají uzemněn kladný
pól nebo kde mají akumulátory
jiné napětí.
♦ Zranění způsobená
kontaktem s jakoukoli horkou
částí.
♦ Zranění způsobená při
výměně jakýchkoli dílů nebo
příslušenství.
♦ Zranění způsobená
dlouhodobým použitím
zařízení. Používáte-li
jakékoli zařízení delší dobu,
zajistěte, aby byly prováděny
pravidelné přestávky.
Popis
Tento výrobek se skládá z několika nebo ze všech
následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Uvolňovací tlačítko
3. Nádoba na nečistoty
4. Konektor pro zapalovač cigaret
5. Kartáč
6. Malý štěrbinový nástavec
7. Velký štěrbinový nástavec
8. Hadice
9. Pravoúhlý kartáč
10. Spojka hadice
Sestavení
Montáž příslušenství (obr. B)
Při nasazování příslušenství postupujte následovně:
♦ Nasaďte vhodné příslušenství na přední část
vysavače.
Elektrická bezpečnost
Toto zařízení je určeno pro napájení akumulátory vozidel s napájecím napětím 12 V a s uzemněným záporným pólem.
Použití
Připojení k napájecí zásuvce vozidla
♦
♦
♦
Varování! Konektor zapalovače
cigaret je osazen neopravitelnou
bezpečnostní pojistkou. Pojistka
může být funkční i v případě
závady. Nastane-li tento případ,
pojistka musí být společně s konektorem a kabelem vyměněna
výrobcem nebo v autorizovaném
servisu BLACK+DECKER, aby
bylo zabráněno možným rizikům.
Ujistěte se, zda je vysavač vypnutý.
Ze zásuvky vozidla vyjměte zapalovač cigaret.
Zasuňte konektor (4) do zásuvky zapalovače
cigaret.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
♦
Chcete-li vysavač zapnout, přesuňte spínač
zapnuto/vypnuto (1) dopředu.
♦ Chcete-li vysavač vypnout, přesuňte spínač
zapnuto/vypnuto (1) dozadu.
Je-li akumulátor vozidla v dobrém stavu, toto zařízení
může být nepřetržitě používáno až 30 minut, aniž by
došlo k znatelnému poklesu jeho výkonu.
Varování! Dlouhodobé použití tohoto zařízení bude
vybíjet akumulátor vozidla. Při práci s tímto vysavačem nenechávejte v chodu motor vozidla, protože by
mohlo dojít k zkrácení provozní životnosti vysavače.
Čištění a údržba
Čištění nádoby na nečistoty a filtrů
(obr. C a D)
Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o tento výrobek
a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
♦ Stiskněte uvolňovací tlačítko (2) a vyjměte
nádobu na nečistoty (3).
♦ Vyprázdněte nádobu na nečistoty.
Varování! Neprovozujte tento
výrobek ve vozidlech s akumulá5
♦
Vyjměte předfiltr (11) otáčením ve směru
pohybu hodinových ručiček.
♦ Omyjte filtr v teplém saponátovém roztoku.
Je-li to nutné, umyjte i nádobu na nečistoty.
Neponořujte toto zařízení do vody.
♦ Ujistěte se, zda jsou filtry i nádoba na
nečistoty.
♦ Vložte filtry (11) zpět do vysavače a otočte
s nimi proti směru pohybu hodinových ručiček
tak, aby došlo k jejich řádnému zajištění.
♦ Nasaďte nádobu na nečistoty znovu na
vysavač. Ujistěte se, zda došlo k řádnému
zajištění nádoby.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nebo
čištění odpojte kabel vysavače od napájení.
Varování! Nikdy nepoužívejte tento vysavač bez
fi ltrů. Optimálního vysátí prachu je dosaženo jen
s čistými filtry a s prázdnou nádobou na nečistoty.
BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Technické údaje
Napájecí napětí
Hmotnost
V
kg
NV1200AV
NV1210AV
12
0,85
12
1,09
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak
neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka
je platná ve všech členských státech EU a evropské
zóny volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker v průběhu
24 měsíců od jeho zakoupení jakékoli poškození
způsobené vadou materiálu nebo výrobní vadou,
společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku
za níže uvedených podmínek:
♦ Tento výrobek nebyl používán pro obchodní
nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho
pronájmu.
♦ Tento výrobek nebyl vystaven nesprávnému
použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná
údržba.
♦ Tento výrobek nebyl poškozen cizím
zaviněním, jinými předměty nebo nehodou.
♦ Opravy nebyly prováděny jinými osobami,
než autorizovanými opraváři nebo mechaniky
autorizovaného servisu Black & Decker.
Výměna filtrů
Výměna filtrů by měla být prováděna každých 6 až
9 měsíců nebo vždy, když jsou opotřebovány nebo
poškozeny. Výměnné filtry si můžete zakoupit u autorizovaného prodejce BLACK+DECKER (katalogové
číslo VF30).
♦ Podle výše uvedeného postupu vyjměte
použité filtry.
♦ Podle výše uvedeného postupu nainstalujte do
vysavače nové filtry.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete
na příslušné adrese uvedené v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Navštivte prosím naše stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde
váš nový výrobek BLACK+DECKER, abyste mohli
být informováni o nových výrobcích a speciálních
nabídkách. Další informace o značce BLACK+DECKER a o celé řadě našich výrobků jsou k dispozici na adrese www.blackanddecker.co.uk.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou
informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu
sběru a recyklace výrobků BLACK+DECKER po
skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li využít
výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli zástupci autorizovaného servisu, který
zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené
v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů
zst00284114 - 13-10-2015
6
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
7
8
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising