NV1200AV | Black&Decker NV1200AV CAR VAC Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533224-76 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
NV1200AV
NV1210AV
2
MAGYAR
A készülék használata
Rendeltetésszerű használat
Az Ön BLACK+DECKER, NV1200AV és NV1210AV
Dustbuster ® autóporszívója könnyű száraz porszívózási feladatokra készült. Ezeket a készüléket az autó
elektromos rendszere működteti, amelyhez a szivargyújtón keresztül csatlakoztathatók. Ezek a készülékek iparszerű felhasználásra nem alkalmasak.
♦ Ne használja a készüléket
folyadék, illetve gyúlékony
anyag felszívására.
♦ Ne használja víz közelében.
♦ Ne merítse vízbe.
♦ A készülék dugaszát ne
a kábelnél fogva húzza
ki a csatlakozóaljzatból.
A vezetéket hőtől, olajtól és
éles szélektől óvja.
♦ Ezt a készüléket 8 éves és
annál idősebb gyermekek,
illetve csökkent fizikai,
érzékelő vagy mentális
képességű, illetve
tapasztalattal és tudással
nem rendelkező személyek
csak felügyelet mellett
használhatják, vagy ha
kioktatták őket a készülék
biztonságos használatára,
és megértették a készülék
használatával járó
veszélyeket. Gyermekek nem
játszhatnak a készülékkel.
A készülék tisztítását és
felhasználói karbantartását
gyermekek nem végezhetik
felügyelet nélkül.
Biztonságtechnikai
előírások
Figyelmeztetés! Olvasson
el minden biztonságtechnikai figyelmeztetést és
útmutatást. Az alábbi figyelmeztetések és útmutatások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
személyi sérülést okozhat.
♦ A készülék használata
előtt gondosan és teljes
egészében olvassa át ezt
a kézikönyvet.
♦ Ebben a kézikönyvben
ismertetjük a készülék
rendeltetésszerű használatát.
A kézikönyvben nem ajánlott
tartozék vagy kiegészítő
használata, illetve itt fel nem
sorolt műveletek végzése
személyi sérülés veszélyével
jár.
♦ Őrizze meg ezt a kézikönyvet
későbbi használatra.
3
♦ A készülék csak a hozzá
mellékelt tápforrással
használható.
♦ A készülék csak a rajta
megjelölt biztonságosan
alacsony feszültségen
üzemeltethető.
♦ Soha ne próbáljon olyan
alkatrészt eltávolítani
vagy kicserélni, amelyet
a kézikönyv nem említ.
További
biztonságtechnikai
előírások
Átvizsgálás és javítások
Maradványkockázatok
♦ Használat előtt ellenőrizze,
nem sérült-e vagy nem
hibás-e a készülék valamelyik
alkatrésze. Győződjön meg
arról, hogy az alkatrészek
nincsenek eltörve,
a kapcsolók nem sérültek és
nem áll fenn olyan körülmény,
amely befolyásolhatja
a készülék működését.
♦ Ne használja a készüléket,
ha bármelyik alkatrésze sérült
vagy meghibásodott.
♦ A sérült vagy meghibásodott
alkatrészt szakszervizzel
javíttassa meg vagy
cseréltesse ki.
♦ Rendszeresen ellenőrizze,
nem sérült-e a tápkábel.
Cserélje ki a tápkábelt, ha
sérült vagy hibás.
A készülék használata további,
a biztonsági figyelmeztetések
között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat.
Ezek a kockázatok a nem rendeltetésszerű használatból, a túl
hosszú ideig tartó használatból,
stb. eredhetnek.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása
és a védőeszközök használata
ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők lehetnek:
♦ forgó-mozgó alkatrészek
érintése miatti sérülések;
♦ felforrósodott alkatrészek
érintése miatti sérülések;
♦ alkatrészek vagy tartozékok
cseréje közben bekövetkező
sérülések;
4
♦ a készülék túl hosszú idejű
használata miatti sérülések.
Ha a készüléket hosszú ideig
használja, rendszeresen
iktasson be szüneteket.
Összeszerelés
Elektromos biztonság
♦
A tartozékok felszerelése (B ábra)
A tartozék felhelyezését a következő módon végezze:
♦ Illessze a megfelelő tartozékot a készülék
elülső részébe.
Használat
Csatlakoztatás a jármű áramellátására
♦
♦
Ez a készülék 12 V-os akkufeszültségű, negatív testelésű
személygépkocsik energiarendszerére van tervezve.
Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van
kapcsolva.
Húzza ki a szivargyújtót az aljzatából.
Dugaszolja a készülék csatlakozódugaszát (4)
a szivargyújtó aljzatába.
Be- és kikapcsolás (A ábra)
♦
Bekapcsoláshoz csúsztassa előre az üzemi
kapcsolót (1).
♦ Ki kapcsoláshoz csúsztassa hátra az üzemi
kapcsolót (1).
Jó állapotú, megfelelően feltöltött akkumulátor
esetén a készülék 30 percig is használható anélkül,
hogy észrevehetően csökkentené az akkumulátor
teljesítményét.
Figyelmeztetés! A túl hosszú ideig tartó használat
lemeríti az akkumulátort. A porszívó használata
közben ne járassa az autó motorját, mert az megrövidítheti a készülék élettartamát.
Figyelmeztetés! A szivargyújtócsatlakozó egy egyszer használatos biztosítékkal van ellátva. Hiba
esetén a biztosíték működésbe
léphet. Ilyen esetben a veszély
elkerülése végett a biztosítékot az
aljzattal és a kábellel együtt ki kell
cseréltetni a gyártóval vagy egyik
BLACK+DECKER szervizzel.
Tisztítás és karbantartás
A portartály és a szűrők tisztítása (C és
D ábra)
Az Ön BLACK+DECKER szerszámát minimális
karbantartás melletti hosszú távú használatra
terveztük. A készülék folyamatos és kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres
tisztítástól is.
♦ Nyomja meg a kioldógombot (2), és vegye ki
a portartályt (3).
♦ Ürítse ki a portartályt.
♦ Az óramutató járásával ellentétes irányba
forgatva távolítsa el az előszűrőt (11).
♦ Meleg, szappanos vízben mossa át a szűrőt.
Szükség esetén a portartály is mosható. Ne
merítse vízbe a készüléket.
♦ Ügyeljen, hogy a tartály és a szűrők
megszáradjanak.
♦ Tegye vissza a szűrőket (11) a készülékre
úgy, hogy addig forgatja őket az óramutató
járásával ellentétes irányban addig forgatja
őket, amíg nem rögzítődnek a helyükön.
♦ Tegye vissza a portartályt a készülékre.
Ellenőrizze, hogy a portartály
bepattan-e a helyére.
Figyelmeztetés! Tisztítás vagy karbantartás előtt
mindig áramtalanítsa a készüléket.
Figyelmeztetés! Szűrők nélkül soha ne használja
a készüléket. Optimális porszívózás csak tiszta
szűrőkkel és üres portartállyal végezhető.
Figyelmeztetés! Ne használja
a készüléket ettől eltérő feszültségű vagy polaritású tápforrásról.
Részegységek
Ez a készülék az alábbi részegységek némelyikét
vagy mindegyikét tartalmazza:
1. Üzemi kapcsoló
2. Kioldógomb
3. Portartály
4. Szivargyújtó-csatlakozó
5. Kefe
6. Kis résszívófej
7. Nagy résszívófej
8. Tömlő
9. Derékszögű kefe
10. Tömlőcsatlakozó
5
A szűrők cseréje
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új BLACK+DECKER termékét, ill.
hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi
ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A BLACK+DECKER márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen
találhat.
A szűrőket 6–9 havonta, illetve amikor már elkoptak
vagy megsérültek, cserélni kell. A csereszűrőket
BLACK+DECKER forgalmazójától szerezheti be
(termékkód: VF30).
♦ Vegye ki a régi szűrőket a fenti módon.
♦ Tegye be az új szűrőket a fenti módon.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, amikor BLACK+DECKER terméke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt
a terméket a normál háztartási hulladéktól elkülönítve
kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény nagymér tékben
csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy
a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
A B L A C K+ D E C K E R l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t
a BLACK+DECKER termékek begyűjtésére és
újrafeldolgozására, amint azok elérték élettartamuk
végét. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi,
kérjük, juttassa el a terméket a legközelebbi márkaszervizbe, melyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
A z Ö nhöz legközelebbi már kaszer viz címét
a BLACK+DECKER Magyarországi Képviseletétől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
Emellet t a hivatalos BL ACK+DECK ER szervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismer tetése a következő honlapon érhetők el:
www.2helpU.com.
Műszaki adatok
Feszültség
Súly
V
kg
NV1200AV
NV1210AV
12
0,85
12
1,09
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve
az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes
címen érhető el: www.2helpU.com.
zst00284116 - 13-10-2015
6
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
7
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
8
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising