NV1200AV | Black&Decker NV1200AV CAR VAC Type H1 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511113-94 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
NV1200AV
NV1210AV
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Použitie výrobku
Váš ručný vysávač BLACK+DECKER NV1200AV
a NV1210AV Dustbuster ® je určený na nenáročné
suché vysávanie vo vozidlách. Tieto zariadenia sú
napájané z elektrického systému vozidla a sú pripojené k zásuvke zapaľovača cigariet. Tieto zariadenia
sú určené iba na spotrebiteľské použitie.
♦ Nepoužívajte tento vysávač
na vysávanie kvapalín alebo
materiálov, ktoré by sa mohli
vznietiť.
♦ Nepoužívajte tento vysávač
v blízkosti vody.
♦ Neponárajte tento vysávač do
vody.
♦ Nikdy neodpájajte zástrčku
od zásuvky ťahaním za
prívodný kábel. Veďte kábel
tak, aby neprechádzal cez
ostré hrany alebo horúce
a mastné povrchy.
♦ Tento výrobok môžu používať
deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými či
duševnými schopnosťami
alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, ak
budú pod dozorom alebo
ak budú oboznámené
s bezpečným použitím tohto
výrobku a ak pochopili,
aké nebezpečenstvo hrozí
pri jeho použití. S týmto
výrobkom sa nesmú hrať
deti. Čistenie a používateľskú
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si
všetky bezpečnostné
pokyny a bezpečnostné
výstrahy. Nedodržanie
nižšie uvedených varovaní a pokynov môže viesť
k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom, k vzniku
požiaru alebo k vážnemu
zraneniu.
♦ Pred použitím tohto výrobku
si pozorne prečítajte celý
tento návod.
♦ V tomto návode je
popísané určené použitie
tohto výrobku. Použitie
iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia
a vykonávanie iných
pracovných operácií, než sa
odporúča týmto návodom,
môže spôsobiť poranenie
obsluhy.
♦ Uschovajte tento návod na
ďalšie použitie.
3
údržbu nesmú vykonávať deti
bez dozoru.
♦ Toto zariadenie sa môže
použiť iba s napájacou
jednotkou, ktorá je dodaná
s týmto zariadením.
♦ Toto zariadenie môže byť
napájané iba bezpečnostným
extra nízkym napätím, ktoré
sa musí zhodovať s údajmi
uvedenými na zariadení.
kábel. Ak je prívodný kábel
poškodený alebo zničený,
vymeňte ho.
♦ Nikdy sa nepokúšajte
demontovať alebo vymeniť
iné diely, než sú diely
uvedené v tomto návode.
Doplnkové bezpečnostné
pokyny
Zvyškové riziká
Ak sa výrobok používa iným
spôsobom, než je uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť dodatočné
zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho
použitia, dlhodobého použitia atď.
Kontroly a opravy
♦ Pred použitím skontrolujte,
či sa na tomto zariadení
nenachádzajú žiadne
poškodené alebo chybné
časti. Skontrolujte, či nie sú
rozbité jeho časti a či nie sú
poškodené spínače alebo iné
diely, ktoré by mohli ovplyvniť
jeho prevádzku.
♦ Nepoužívajte toto zariadenie,
ak je akákoľvek jeho časť
poškodená.
♦ Poškodené a zničené diely
nechajte opraviť alebo
vymeniť v autorizovanom
servisnom stredisku.
♦ Pravidelne kontrolujte, či
nie je poškodený prívodný
Napriek tomu, že sa dodržiavajú
príslušné bezpečnostné predpisy
a používajú sa bezpečnostné
zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú
nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené
kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou
sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené
kontaktom s akoukoľvek
4
horúcou časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri
výmene akýchkoľvek dielov
alebo príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené
dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek
náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné
prestávky.
Popis
Tento výrobok sa skladá z niekoľkých alebo zo všetkých nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Uvoľňovacie tlačidlo
3. Nádoba na nečistoty
4. Konektor pre zapaľovač cigariet
5. Kefa
6. Malý štrbinový nástavec
7. Veľký štrbinový nástavec
8. Hadica
9. Pravouhlá kefa
10. Spojka hadice
Zostavenie
Montáž príslušenstva (obr. B)
Pri nasadzovaní príslušenstva postupujte takto:
♦ Nasaďte vhodné príslušenstvo na prednú časť
vysávača.
Elektrická bezpečnosť
Použitie
Toto zariadenie je určené na napájanie akumulátormi vozidiel
s napájacím napätím 12 V
a s uzemneným záporným pólom.
Pripojenie k napájacej zásuvke auta
♦
♦
♦
Uistite sa, či je vysávač vypnutý.
Zo zásuvky auta vyberte zapaľovač cigariet.
Zasuňte konektor (4) do zásuvky zapaľovača
cigariet.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
♦
Ak chcete vysávač zapnúť, presuňte hlavný
vypínač (1) dopredu.
♦ Ak chcete vysávač vypnúť, presuňte hlavný
vypínač (1) dozadu.
Ak je akumulátor vozidla v dobrom stave, toto zariadenie sa môže nepretržite používať až 30 minút bez
toho, aby došlo k znateľnému poklesu jeho výkonu.
Varovanie! Dlhodobé použitie tohto zariadenia
bude vybíjať akumulátor vozidla. Pri práci s týmto
vysávačom nenechávajte v chode motor vozidla,
pretože by mohlo dôjsť k skráteniu prevádzkovej
životnosti vysávača.
Varovanie! Konektor zapaľovača
cigariet je osadený neopraviteľnou bezpečnostnou poistkou.
Poistka môže byť funkčná aj v prípade poruchy. Ak nastane tento
prípad, poistku musí spoločne
s konektorom a káblom vymeniť výrobca alebo autorizovaný
servis BLACK+DECKER, aby sa
zabránilo možným rizikám.
Čistenie a údržba
Čistenie nádoby na nečistoty a filtrov
(obr. C a D)
Vaše náradie BLACK+DECKER bolo skonštruované
tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Riadna starostlivosť o tento výrobok
a jeho pravidelné čistenie vám zaistia jeho bezproblémový chod.
♦ Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (2) a vyberte
nádobu na nečistoty (3).
♦ Vyprázdnite nádobu na nečistoty.
♦ Vyberte predfilter (11) otáčaním v smere
pohybu hodinových ručičiek.
♦ Umyte filter v teplom saponátovom roztoku.
Ak je to nutné, umyte aj nádobu na nečistoty.
Neponárajte toto zariadenie do vody.
Varovanie! Neprevádzkujte tento
výrobok vo vozidlách s akumulátormi, ktoré majú uzemnený
kladný pól alebo kde majú akumulátory iné napätie.
5
Uistite sa, či sú filtre aj nádoba na nečistoty
čisté.
♦ Vložte filtre (11) späť do vysávača a otočte
s nimi proti smeru pohybu hodinových ručičiek
tak, aby došlo k ich riadnemu zaisteniu.
♦ Nasaďte nádobu na nečistoty znovu na
vysávač. Uistite sa, či došlo k riadnemu
zaisteniu nádoby.
Varovanie! Pred akoukoľvek údržbou alebo čistením
odpojte kábel vysávača od napájania.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte tento vysávač bez
fi ltrov. Optimálne vysatie prachu sa dosiahne len
s čistými filtrami a s prázdnou nádobou na nečistoty.
Technické údaje
Výmena filtrov
Ak sa objaví na výrobku Black & Decker v priebehu
24 mesiacov od jeho kúpy akékoľvek poškodenie
spôsobené chybou materiálu alebo výrobnou chybou, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku za nižšie uvedených podmienok:
♦ Tento výrobok sa nepoužíval na obchodné
alebo profesionálne účely a nedochádzalo
k jeho prenájmu.
♦ Tento výrobok nebol vystavený nesprávnemu
použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná
údržba.
♦ Tento výrobok nebol poškodený cudzím
zavinením, inými predmetmi alebo nehodou.
♦ Opravy neboli vykonávané inými osobami než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi
autorizovaného servisu Black & Decker.
♦
Napájacie napätie
Hmotnosť
V
kg
NV1200AV
NV1210AV
12
0,85
12
1,09
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka sa ponúka v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka je
platná vo všetkých členských štátoch EÚ a európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
Filtre by sa mali vymieňať každých 6 až 9 mesiacov
alebo vždy, keď sú opotrebované alebo poškodené.
Výmenné fi ltre si môžete kúpiť u autorizovaného
predajcu BLACK+DECKER (katalógové číslo VF30).
♦ Podľa vyššie uvedeného postupu vyberte
použité filtre.
♦ Podľa vyššie uvedeného postupu nainštalujte
do vysávača nové filtre.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
likvidovať v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok BLACK+DECKER ďalej používať alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete
na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Navštívte, prosím, naše stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte tu
Váš nový výrobok BLACK+DECKER, aby ste mohli
byť informovaní o nových výrobkoch a špeciálnych ponukách. Ďalšie informácie o značke
BLACK+DECKER a o celom rade našich výrobkov
sú k dispozícii na adrese
www.blackanddecker.co.uk.
Spoločnosť BLACK+DECKER poskytuje službu zberu a recyklácie výrobkov BLACK+DECKER po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť
výhody tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek zástupcovi autorizovaného servisu,
ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
M iesto najbliž šieho autor izovaného ser visu
BLACK+DECKER nájdete na príslušnej adrese
uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných
servisov BLACK+DECKER a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
zst00284115 - 13-10-2015
6
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
7
8
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising