NV1200AV | Black&Decker NV1200AV CAR VAC Type H1 instruction manual

359205-19 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
NV1200AV
NV1210AV
2
БЪЛГАРСКИ
представлява опасност от
нараняване.
♦ Запазете това ръководство
за бъдещи справки.
Предназначение
В а ш а т а п р а х о с м у к а ч к а B L AC K+ D EC K E R
NV1200AV и NV1210AV Dustbuster ® за автомобил
е проектирана за леки сухи почиствания. Тези
уреди се захранват от електрическата система
на автомобила и се свързва към гнездото на
запалката. Тези уреди са предназначени само
за домашна употреба.
Как да използвате своя
уред
Инструкции за
безопасност
♦ Не използвайте уреда за
събиране на течности или
запалими материали.
♦ Не използвайте уреда
близо до вода.
♦ Не потапяйте уреда във
вода.
♦ Никога не издърпвайте
захранващият кабел, за
да изключите щепсела от
контакта. Пазете кабела
далече от нагорещени
предмети, масло или остри
ръбове.
♦ Този уред може да се
използва от деца на
възраст от 8 години нагоре
и лица с ограничени
физически, сетивни или
умствени способности или
липса на опит и познания,
ако са под наблюдение или
са получили инструкции
за използване на уреда
Предупреждение! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност.
Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу,
може да доведе до токов
удар, пожар и/или тежки
травми.
♦ Прочетете внимателно
цялото ръководство, преди
да използвате уреда.
♦ Предназначението
е описано в това
ръководство. Използването
на някой аксесоар
или представка, или
изпълнението на
дадена операция с този
уред, различна от
предназначението, описано
в тези инструкции, може да
3
по безопасен начин
и разбират евентуалните
опасност. Децата не трябва
да си играят с уреда. Не
трябва да се извършва
почистване и поддръжка от
деца без наблюдение.
♦ Уредът може да
се използва само
с приложеното към него
захранване.
♦ Уредът трябва да се
захранва само с безопасно
ниско напрежение,
съответстващо на
маркировката върху уреда.
се поправят или сменят от
оторизиран сервизен агент.
♦ Редовно проверявайте
кабела на зарядното
устройство за повреди.
Сменете кабела, ако
е повреден или дефектен.
♦ Никога не се опитвайте да
сваляте или сменяте части,
освен определените в това
ръководство.
Допълнителни инструкции за безопасност
Допълнителни рискове
Допълнителни остатъчни рискове могат да възникнат при
използването на инструмента, които не могат да бъдат
включени в приложените предупреждения за безопасност.
Тези рискове могат да бъдат
причинени от неправилна употреба, продължителна употреба и др.
Проверка и поправки
♦ Преди употреба проверете
уреда за повреда или
дефектни части. Проверете
за счупени части, повреда
в превключвателите
и всякаква друга повреда,
която може да засегне
работата с уреда.
♦ Не използвайте уреда, ако
някоя част е повредена
или дефектна.
♦ Всички повредени или
дефектни части трябва да
Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди
за безопасност, някои допълнителни рискове не могат да
4
бъдат избегнати. Те включват:
♦ Наранявания, причинените
от докосване до движещи
се части.
♦ Наранявания, причинените
от докосване до
нагорещени части.
♦ Наранявания, причинени
при смяната на части или
аксесоари.
♦ Наранявания, причинени
от продължителна
употреба на уреда. Когато
използвате някой уред за
по-продължително време,
трябва да правите редовни
паузи.
смени заедно с конектора
и кабела от производителя
или упълномощен сервизен
център на BLACK+DECKER, за
да се избегне опасна ситуация.
Предупреждение! Не използвайте уреда със системи, които
имат положително заземяване
или друго напрежение.
Характеристики
Този уред има всички или някои от следните
характеристики.
1. Превключвател оn/off (вкл./изкл.)
2. Бутон за освобождаване
3. Купа за събиране на прах
4. Конектор за запалката
5. Накрайник четка
6. Малък ъглов накрайник
7. Голям ъглов накрайник
8. Маркуч
9. Инструмент с дясно-ъглова четка
10. Конектор за маркуч
Монтаж
Електрическа
безопасност
Монтажни аксесоари (фиг. B)
За да поставите един аксесоар, продължете
както следва:
♦ Вкарайте подходящият аксесоар
в предната част на уреда.
Уредът е създаден за употреба
с 12 V отрицателна заземена
автомобилна акумулаторна
система.
Употреба
Включване към захранването на
автомобила
♦
♦
♦
Предупреждение! Конектора
за запалка в автомобил съдържа незаменяем безопасен
предпазител. Предпазителят
може да се задейства в случай
на грешка. Ако това се случи,
предпазителят трябва да се
Уверете се, че уредът е изключен.
Махнете запалката от гнездото й.
Включете конектора (4) в гнездото на
запалката.
Включване и изключване (фиг. A)
♦
За да включите, плъзнете превключвателя
(1) напред.
♦ За да включите, плъзнете превключвателя
(1) назад.
Уредът може да се използва за периоди с продължителност 30 минути без да засегне особено
мощността на нормално зареден автомобилен
акумулатор в добро състояние.
Предупреждение! Продължителната употреба
ще източи мощността на акумулатора. Не пускай-
5
те двигателя на автомобила, докато почиствате,
понеже това може да съкрати живота на уреда.
Разделното събиране на използваните
продукти и опаковки позволява рециклирането на материалите и нановото им
използване. Повторното използване на
рециклираните материали помага за
предпазване на околната среда от замърсяване и намалява необходимостта
от сурови суровини.
Почистване и поддръжка
Почистване на контейнера за прах
и филтрите (фиг. С и D)
Вашият инструмент на BLACK+DECKER е създаден за продължителна и дългосрочна работа
с минимална поддръжка. Продължителната
ефективна работа зависи от правилната грижа
и редовното почистване.
♦ Натиснете бутона за освобождаване (2)
и свалете купата за прах (3).
♦ Изпразнете купата за прах.
♦ Свалете пред филтъра (11) като го извиете
по посока на часовниковата стрелка.
♦ Измийте филтъра с топла, сапунена вода.
Купата за прах може да се измие при
необходимост. Не потапяйте уреда във
вода.
♦ Уверете се, че купата за прах и филтрите
са сухи.
♦ Сложете обратно филтрите (11) на уреда,
като ги извиете по посока обратна на
часовниковата стрелка, докато се заключат
на място.
♦ Сложете обратно купата за прах в уреда.
Уверете се, че купата за прах е щракнала
на място.
Предупреждение! Изключете устройството преди извършването на поддръжка или почистване.
Предупреждение! Никога не използвайте уреда
без филтрите. Само с чисти филтри и празна
купа за прах ще постигнете оптимално събиране
на прах.
Местното законодателство може да предвижда
разделно събиране на електрическите продукти
от домакинството, в общинските сметища за отпадъчни продукти или от търговците на дребно
при покупка на нов продукт.
BLACK+DECKER предоставя възможност за
събиране и рецик лиране на продук тите на
BLACK+DECKER, след като вече не могат да
бъдат в експлоатация. За да се възползвате от
тази услуга, моля, върнете вашия продукт на
всеки авторизиран агент за сервиз, който ще го
приеме от наше име.
Можете да проверите местонахождението на
вашият най-близък авторизиран сервиз, като се
свържете с местния офис на BLACK+DECKER на
адреса, посочен в това ръководство. Отделно
от това, на нашия уеб сайт можете да намерите
пълен списък на агентите на BLACK+DECKER,
както и информация за нашата следпродажбена
поддръжка: www.2helpU.com.
Технически данни
Волтаж
Тегло
V
кг
NV1200AV
NV1210AV
12
0,85
12
1,09
Гаранция
Смяна на филтрите
Black & Decker е сигурна в качеството на своите
продукти и предлага изключителна гаранция.
Тази гаранция е само допълнение към вашите
законови права, а не ги определя. Гаранцията
е валидна на територията на страните членки на
ЕС и на европейската свободна търговска зона.
Филтрите трябва да се сменят на всеки 6 до 9
месеца и винаги, когато се износят или повредят. Филтри за смяна можете да намерите от
вашият дистрибутор на BLACK+DECKER (кат.
№ FLVD10-XJ):
♦ Свалете старите филтри, както е описано
по-горе.
♦ Сложете новите филтри, както е описано
по-горе.
Ако продукта на Black & Decker покаже дефект
поради лоши материали, недобра изработка или
несъответствие, до 24 от датата на закупуване,
Black & Decker гарантират за замяна на дефектните части, поправка на продуктите, които са
предмет на износване или замяна на продуктите,
за да се гарантира минимално неудобство за
клиента:
♦ Продуктът е бил използван за търговски,
професионални цели или под наем;
♦ Изделието е подложено на неправилна
употреба или небрежност;
♦ Изделието е понесло повреда от чужди
предмети, вещества или злополуки;
♦ Правени са опити за ремонт от лица,
различни от упълномощени агенти по
Защита на околната среда
Раз делн о с ъбиран е. Пр оду к т ът не
трябва да се изхвърля с обикновените
битови отпадъци.
Ако някога решите, че вашият BLACK+DECKER
продукт има нужда от замяна, или ако вече не ви
е необходим, не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този продукт в съответния пункт.
6
ремонта или сервизния персонал на
Black & Decker.
За да се възползвате от своята гаранция, вие
трябва да имате доказателство за покупката, която да представите на търговеца или сервизния
агент. Можете да проверите местонахождението
на вашият най-близък оторизиран сервиз, като
се свържете с местния офис на Black & Decker
на адреса, посочен в това ръководство. Алтернативно, на разположение е списък на оторизирани ремонтни агенти на Black & Decker и пълни
подробнос ти за нашата с лед прода ж бена
услуга и адреси за контакт на адрес в Интернет:
www.2helpU.com.
Моля, посетете нашия уеб сайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате вашето ново изделие на BLACK+DECKER
и да сте в течение на нови изделия и специални оферти. Повече информация за марката
BLACK+DECKER и нашите продукти е на разположение на www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00303779 - 16-05-2016
7
Download PDF

advertising