D27113 | DeWalt D27113 TABLE TOP MITRE SAW Type 2 instruction manual

www.
.eu
D27113
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
6
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
16
English (original instructions)
27
Español (traducido de las instrucciones originales)
37
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
47
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
57
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
67
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
77
Português (traduzido das instruções originais)
86
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
96
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
105
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
114
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
124
Copyright DEWALT
2
Figure 1
c
b
z
a
y
d
x
w
e
f
g
h
v
i
j
u
t
k
q
l
m
n
r
p
s
r
o
q
Figure 2
aa
bb
cc
dd
gg
hh
ee
ii
ff
1
Figure 4
Figure 3
kk
jj
Figure 5A
y
Figure 5B
mm
ll
x
Figure 6A
Figure 6B
Figure 6C
Figure 7A
f
pp
oo
nn
qq
f
m
rr
p
2
n
l
Figure 7B
Figure 7C
xx
u
ss
ss
o
l
f
t
uu
tt
rr
n
m
i
p
Figure 7D
Figure 8A
dd
ee
jj
vv
yy
ww
Figure 8B
Figure 9A
zz
x
2mm
a5
5mm
a1
a4
a2
a3
Figure 9C
Figure 9B
zz
zz
a7
a1
a2
a1
a4 a6
a3
3
Figure 10
v
z
v
Figure 11
Figure 12
Figure 13
Figure 14
aa
Figure 15
Figure 16A
a
a8
j
d
a9
4
Figure 16B
Figure 16C
a10
a11
Figure 16D
Figure 16E
a12
Figure 16F
Figure 17A
a13
a14
Figure 17B
Figure 18
a15
a14
5
DANSK
KAP- OG GERINGSSAV TIL BORDBRUG
D27113
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.: vedligehold
værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme, organisation af
arbejdsmønstre.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere.
Tekniske data
Spænding
Type
Motoreffekt
Afgiven effekt
Maks. klingehastighed
Klingediameter
Huldiameter
Klingens tykkelse
Spalteknivens tykkelse
Spalteklingens hårdhed
Standsningstid for savklingen
Vægt
SKÆREEGENSKABER
Geringssavsmode
Gering (maks.-positioner)
Smig (maks.-positioner)
Maks. Skærebredde 90° ved
maks. Højde 85 mm
Maks. Skærebredde ved 45° geringssnit
ved maks. Højde 85 mm
Maks. Skærebredde ved 45° smigsnit
ved maks. Højde 55 mm
*Fabriksindstilling er 45°
V
W
W
omdr./min
mm
mm
mm
mm
HRC
s
kg
D27113
230
2
1600
933
3300
305
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
20
D27113-LX
115
2
1600
869
3300
305
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
20
10 ampere, lysnet
Brugeren skal sikre, at dette udstyr kun tilsluttes til et strømsystem,
som opfylder ovennævnte krav. Hvis det er nødvendigt, kan brugeren
rette henvendelse til el-selskabet for at høre om systemimpedansen ved
interfacepunktet.
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert signalord.
Læs vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
venstre
højre
venstre
højre
50°
50°
48°*
0°
50°
50°
48°*
0°
mm
160
160
Betyder fare for elektrisk stød.
mm
110
110
Betyder risiko for brand.
mm
160
160
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med personskade, men som kan
resultere i produktskade.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
mm
0–51
0–51
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
97
2,9
109
3,1
97
2,9
109
3,1
Vibration totalværdier (triax vektorsum)
fastlagt i henhold til EN 61029-1, EN 61029-2-11:
Vibrationsemissionværdi ah
ah =
m/s²
Usikkerhed K =
m/s²
D27113
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske data er
udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Disse produkter overholder også direktivet 2004/108/EF og 2011/65/EU.
Kontakt DEWALT på følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og udsteder
denne erklæring på vegne af DEWALT.
1,3
1,5
1,3
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette vejledningsark, er målt i
overensstemmelse med en standardiseret test, der er angivet i EN 61029
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
anvendes til en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør eller
vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen imidlertid
variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør også tage
højde for de gange, værktøjet slukkes, eller når det kører men
ikke bruges til at arbejde. Det kan mindske eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
6
230 V værktøjer
BEMÆRK: Dette udstyr er beregnet til tilslutning til et
strømforsyningssystem med en maksimal tilladelig systemimpedans Zmax
på 0,32 Ω ved interfacepunktet (strømforsyningsboks) på brugerens
forsyning.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis den ikke
undgås - kan resultere i døden eller alvorlige kvæstelser.
Bænksavsmode
Maks. savdybde
(lydtryk)
(lydtryk usikkerhed K)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
Sikringer:
Europa
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
10.01.2011
DANSK
Sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL! Når der bruges elektrisk værktøj, bør der tages
grundliggende sikkerhedsforanstaltninger, for at reducere risiko
for elektrisk stød og personskade
inklusiv følgende.
15. Frakobl værktøjer.
Når værktøjer ikke bruges, og inden service og udskiftning af tilbehør,
som for eksempel klinger, bor og skærere, skal værktøjer kobles fra
strømforsyningen.
16. Fjern justeringsnøgler og skruenøgler.
Alle disse anvisninger skal læses, inden der gøres forsøg på at betjene dette
produkt; disse anvisninger bør gemmes til senere brug.
GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG
Gør det til en vane at kontrollere om justeringsnøgler og skruenøgler er
fjernet fra værktøjet inden det betjenes.
17. Undgå utilsigtet opstart af værktøjet.
Værktøjet må ikke bæres med fingeren på kontakten. Sørg for at
værktøjet er i “off” position (slukket) inden det tilsluttes.
Generelle sikkerhedsbestemmelser
1. Hold arbejdsområdet ryddet.
18. Brug forlængerledninger, der egner sig til udendørs brug.
Overfyldte områder og arbejdsbænke opfordrer til ulykker.
Efterse forlængerledningen inden brug og udskift den, hvis den er
beskadiget. Når værktøjet bruges udendørs, må der kun bruges
forlængerledninger som egner sig til udendørs brug, samt er afmærket
til udendørs brug.
2. Tag hensyn til arbejdsmiljøet.
Værktøjet må ikke udsættes for regn. Værktøjet må ikke bruges under
våde eller fugtige forhold. Sørg for, at arbejdsområdet er ordentligt
oplyst (250–300 Lux). Værktøjet må ikke bruges, hvor der er brand- eller
eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af brændbare væsker eller gasser.
19. Vær opmærksom.
Hold godt øje med, hvad du foretager dig. Brug sund fornuft. Værktøjet
må ikke betjenes når du er træt, eller under inflydelse af stoffer eller
alkohol.
3. Værn mod elektrisk stød.
Undgå at komme i kontakt med jordede overflader (f.eks. rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe). Når værktøjet bruges under ekstreme forhold
(f.eks. høj fugtighed, når der produceres metalspåner osv.), kan den
elektriske sikkerhed forbedres ved at indsætte en isolerende transformer
eller en fejlstrømsafbryder.
20. Undersøg, om der er beskadigede dele.
Inden brug, skal værktøjet og hovedledningen kontrolleres for at fastslå
om den kan fungere korrekt ifølge det tilsigtede formål. Kontroller de
bevægelige deles indstilling, binding, beskadelse af dele, opstilling,
samt andre forhold, der kan påvirke driften. En skærm eller andre
dele, som er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et autoriseret
servicecenter, medmindre andet er angivet i denne brugervejledning.
4. Hold uvedkommende væk.
Lad ikke personer, specielt børn, blive involveret i arbejdet,
røre værktøjet eller forlængerledningen, og hold dem væk fra
arbejdsområdet.
Få defekte kontakter udskiftet af et autoriseret servicecenter. Undlad
at bruge værktøjet, hvis det ikke er muligt at tænde og slukke det med
kontakten.
5. Stil ubrugt værktøj til opbevaring.
Når værktøj ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt og forsvarligt
aflåst sted utilgængeligt for børn.
Forsøg aldrig at udføre reparationen selv.
ADVARSEL! Hvis der bruges tilbehør eller ekstraudstyr, eller
udføres en opgave med dette værktøj ud over hvad der er
anbefalet i denne brugervejledning, kan det indebære risiko for
personskade.
6. Undlad at overbelaste værktøjet.
Jobbet foretages på bedre og sikrere måde med den tilsigtede
hastighed.
7. Brug det korrekte værktøj.
Tving ikke mindre værktøj eller ekstraudstyr til at gøre samme arbejde
som et værktøj til industriel brug. Anvend aldrig værktøjet til ikketiltænkte formål; brug f.eks. ikke en rundsav til at skære i grene eller
træstammer.
21. Få værktøjet repareret af en kvalificeret person.
Dette elektriske værktøj opfylder relevante sikkerhedsregler. Reparationer
bør kun udføres af kvalificerede personer, som bruger originale
reservedele; ellers kan det medføre omfattende personskade for
brugeren.
8. Vær hensigtsmæssigt klædt på.
Bær ikke løst tøj eller smykker, da de kan gribe fat i bevægelige dele.
Det anbefales at der bæres skridsikkert fodtøj, når der arbejdes
udendørs. Bær hårbeklædning for at holde på langt hår.
Ekstra sikkerhedsregler for bord-/geringsave
•
Denne maskine er udstyret med en speciel strømforsyningsledning
(type M udstyr). Hvis strømforsyningsledningen beskadiges eller på
anden måde er fejlbehæftet, må den kun udskiftes af producenten
eller et autoriseret værksted.
•
Sørg for at alle låsegreb og håndtags holdeanordninger er stramme,
før der arbejdes med værktøjet.
•
Betjen kun maskinen, når beskyttelsesskærmene sidder på deres
plads specielt efter ændring af en funktion. Betjen ikke maskinen, hvis
beskyttelsesskærmene ikke virker, eller hvis beskyttelsesskærmene
ikke er korrekt vedligeholdt.
•
Anbring aldrig en hånd i klingeområdet, når saven er tilsluttet til den
elektriske strømkilde.
•
Forsøg aldrig at stoppe en maskine i bevægelse hurtigt ved at presse
et værktøj eller andre midler imod klingen; der kan ufrivilligt opstå
alvorlige ulykker på denne måde.
•
Før noget tilbehør anvendes, læs instruktionsmanualen. Ukorrekt
anvendelse af tilbehør kan medføre skader.
•
Vælg den korrekte klinge til det materiale, der skal skæres.
•
Anvend en holder eller bær handsker ved håndtering af en savklinge.
•
Sørg for at savklingen er korrekt monteret før anvendelse.
•
Sørg for at klingen roterer i den korrekte retning. Hold klingen skarp.
•
Anvend ingen afstandsskiver for at få klingen til at passe ind i
spindlen. For korrekt vurdering af klinger, se de tekniske data. Brug
kun de klinger, der er angivet i denne manual, der opfylder EN 847-1.
•
Overvej at anvende specielt designet støjreducerende klinger.
9. Brug beskyttelsesudstyr.
Bær altid sikkerhedsbriller. Brug en ansigts- eller støvmaske, hvis
arbejdet skaber støv og flyvende partikler. Hvis dette materiale kan
være varmt, skal der også bæres et varmebestandigt forklæde. Bær
høreværn til hver en tid. Bær sikkerhedshjelm til hver en tid.
10. Tilslut støvudsugningsudstyr.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller -opsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes korrekt.
11. Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Træk aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen.
Hold ledningen borte fra varme, olie og skarpe kanter. Bær aldrig
værktøjet ved at holde det i ledningen.
12. Fastgør arbejdsemnet.
Brug skruetvinger eller en skruestik til at holde arbejdsemnet på plads.
Det er sikrere end at bruge hænderne, og gør begge hænder fri til at
betjene værktøjet.
13. Undlad at række for langt.
Hold god fodstilling og balance til enhver tid.
14. Vær omhyggelig med at vedligeholde værktøjet.
For bedre og sikrere ydeevne, skal skæreværktøjerne holdes skarpe og
rene. Følg anvisninger for smøring og udskiftning af tilbehør. Kontroller
værktøjerne regelmæssigt, og hvis de er beskadigede, få dem repareret
af et autoriseret servicecenter. Sørg for, at alle håndtag og kontakter er
tørre, rene og fri for fedt og olie.
7
DANSK
•
Anvend ikke HSS klinger.
•
Brug ikke revnede eller beskadigede savklinger.
•
Løft klingen op fra savsnittet i arbejdsemnet, før du slukker for
kontakten.
•
Sørg for at armen er sikkert fastgjort ved udførelse af smigskæringer.
•
Fastkil ikke noget imod blæseren for at holde motorakslen.
•
Klingens beskyttelsesskærm på din sav vil automatisk blive hævet,
når savarmen føres nedad; den vil blive sænket over hele klingen, når
savarmen hæves. Beskyttelsesskærmen kan hæves manuelt ved afeller påmontering af savklinger eller ved eftersyn af saven. Hæv aldrig
klingens beskyttelsesskærm manuelt, medmindre der er slukket for
saven.
•
Ekstra sikkerhedsregler for savbænksfunktion
•
•
•
•
•
•
Kontrollér med jævne mellemrum, at motorens ventilationshuller er
rene og fri for skår.
•
•
Frakobl saven fra hovedledningsnettet, før du udskifter klinger eller
udfører vedligeholdelse.
•
•
Udfør aldrig noget rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde, når
maskinen stadig kører, og hovedet ikke er i hvileposition.
•
•
Ved udførsel af gering, smig eller kombinerede geringsnit, justér
glidende geringspærretap for at sikre korrekt frigang til værktøjet.
•
Lad være med at fjerne nogen afskårne dele eller andre dele af
arbejdsemnet fra skæreområdet, mens saven kører, og savhovedet
ikke er i hvileposition.
•
Før arbejdet kontrollér, at maskinen er placeret på en jævn overflade
med tilstrækkelig stabilitet.
•
Skær aldrig lette legeringer, specielt magnesium.
•
Anvend ingen slibe- eller diamantlameller.
•
•
•
•
•
I tilfælde af et uheld eller maskinfejl, sluk omgående for maskinen og
tag strømstikket ud.
•
•
Rapportér fejlen og afmærk maskinen, så andre ikke bruger den
fejlbehæftede maskine.
•
Når savklingen er blokeret på grund af helt usædvanlig
fremføringskraft under skæring, sluk for maskinen og tag strømstikket
ud. Fjern arbejdsemnet og sørg for, at savklingen kører frit. Tænd for
maskinen og start igen med at skære med nedsat fremføringskraft.
Sørg for at du altid står til venstre eller højre for skærelinjen.
Sørg for tilstrækkelig generel eller lokaliseret belysning.
•
Sørg for at operatøren er tilstrækkeligt trænet i brug, justering og drift
af maskinen.
•
Sluk for maskinen, når du forlader den.
•
Tilslut saven til en støvopsamlingsenhed, når der saves i træ. Overvej
altid de faktorer, der påvirker udsættelse for støv som fx:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
– ret indstilling af savklingen;
– støvekstraktor med en lufthastighed ikke mindre end 20 m/s.
8
Længere arbejdsemner skal understøttes af et passende ekstra
bord.
Brug aldrig andre savklinger end dem, der er angivet under Tekniske
data. Kontrollér at spaltekniven ikke er tykkere end bredden af rillen
skåret af savklingen og ikke tyndere end klingetykkelsen.
Sørg for at klingen roterer i den korrekte retning, og at tænderne
peger mod forenden af savbænken.
Sørg for at alle håndtags holdeanordninger er stramme, før der
arbejdes med værktøjet.
Sørg for at spaltekniven er justeret til den korrekte afstand fra klingen
- maksimum 5 mm.
Hold dine hænder væk fra savklingens sti.
Frakobl saven fra hovedledningsnettet, før du udskifter klinger eller
udfører vedligeholdelse.
Anvend altid skubbestokken. Skær aldrig arbejdsemner kortere end
30 mm.
Anvend altid en skubbestok og anbring aldrig dine hænder tættere
end 160 mm fra savklingen under skæring.
Opbevar altid skubbestokken på dens plads, når den ikke anvendes.
Ræk ikke bag ved savklingen.
Stå ikke oven på enheden.
Anvend ikke den øverste beskyttelsesskærm til håndtering eller
transport.
Justér det parallelle langsnitanslag korrekt for at undgå kontakt til den
øverste beskyttelsesskærm.
Kontrollér at savbænkbordet er sikkert fastgjort til den valgte højde.
Brug ikke saven til at skære i andre materialer end træ.
Brug ikke denne maskine til sammenfalsning, notning eller
kanalskæring.
Sørg for at savarmen er sikkert fastgjort ved savning i
savbænksfunktionen. Anvend kun maskinen, når savbænken er i
horisontal position.
Ekstra sikkerhedsregler for geringsavfunktion
– arten af materiale, der skal forarbejdes (spånplader frembringer
mere støv end træ);
– sørg for at den lokale udsugning ligeså vel som hætter,
afskærmningsplader og render er korrekt justerede;
Højde 51 mm gange bredde 500 mm gange længde 700 mm.
–
Hold området rundt om maskinen ryddeligt og fri for løse materialer,
fx skår og afskårne dele.
•
Udskift savsnitpladen hvis den er slidt.
Anvend aldrig din sav uden savsnitpladen.
Skær aldrig hvis spaltekniven og/eller øverste beskyttelsesskærm er
fjernet.
Uden ekstra støtte er maskinen designet til at acceptere maksimale
arbejdsemnestørrelser på:
–
•
•
Sørg under transport for, at den øverste del af savklingen er dækket
af den øverste beskyttelsesskærm.
•
•
Sørg for at den øverste del af savklingen er helt indelukket
i geringsavfunktionen. Fjern aldrig den øverste savklinges
beskyttelsesskærm, når maskinen bruges i geringsavfunktionen.
Skær aldrig arbejdsemner kortere end 250 mm.
Uden ekstra støtte er maskinen designet til at acceptere maksimale
arbejdsemnestørrelser på:
– Højde 85 mm gange bredde 160 mm gange længde 550 mm.
– Længere arbejdsemner skal understøttes af et passende ekstra
bord.
Spænd altid arbejdsemnet godt fast.
Udskift ikke en arbejdslys LED diode med en anden type.
Reparationer må kun udføres af producenten eller en autoriseret
DEWALT reparatør.
•
Sørg for at alle klinger og flanger er rene, og at indskæringssiderne
på kraverne vender imod klingen. Stram dornmøtrikken sikkert.
Anden fare
•
Hold savklingen skarp og korrekt indstillet.
Følgende risici er forbundet med anvendelsen af save:
•
Kontrollér at den afmærkede hastighed på savklingen mindst svarer
til den hastighed, der er afmærket på klassificeringsklingen.
- skader, der forårsages ved berøring af de bevægende dele.
Selvom man følger alle relevante sikkerhedsinstruktioner og anvender
sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse farer. Disse farer er:
•
Forsøg ikke at arbejde med andet end den beregnede spænding.
•
Tilsæt ikke smøremidlerne til klingen, når den kører.
– Høreskader.
•
Sørg for at der ikke er nogen omkringstående bag ved maskinen.
– Risiko for uheld med de roterende savklingers uafdækkede dele.
•
For din egen sikkerheds skyld, montér maskinen på en bænk ved
hjælp af bolte med en diameter på 8 mm og 80 mm i længden.
– Risiko for skade under udskiftning af klinger.
•
Ved udførsel af lige tværsnit, justér den venstre afskærmning
korrekt for at sikre en frigang på maks. 5 mm mellem savklingen og
afskærmningen.
– Helbredsrisiko ved indånding af træstøv, der udvikles under savning,
især fra eg, bøg og MDF.
•
Arbejdslyset er beregnet til belysning af arbejdsområdet og er ikke
sikkerhedsudstyr.
– Risiko for at få fingrene i klemme under åbning af afskærmningen.
– Der er risiko for uheld, idet små stykker af arbejdsemnet kan blive
slynget mod personer i rummet.
DANSK
– Og risiko for uheld når metalstykker skærer ind i anslaget.
l. Roterende bord/geringsarm
– Og fare for brand på grund af stor støvophobning hvis der ikke gøres
rent regelmæssigt.
m. Geringsgreb
– Samt risiko for ukontrollerbare situationer, ved anvendelse ved
temperaturer under - 10 °C eller over + 45 °C.
o. Geringsskala
Følgende faktorer har indflydelse på støjudviklingen:
– det materiale der skal skæres
– savklingetypen
– den vægt der lægges på skiven
Følgende faktorer har indflydelse på støveksponeringen:
– slidt savklinge
– støvafsuger med lufthastighed mindre en 20 m/s
– arbejdsemnet er ikke monteret rigtigt
n. Geringslås
p. Anslag, venstre side (glidende)
q. Monteringshuller
r. Fod
s. Håndindsnit
t. Styrerille
u. Fastspændingsgreb til anslag på venstre side
v. Nederste støvopsamlingsåbninger
w. Savbænkbord
x. Spaltekniv
Mærkning på værktøjet
y. Øverste klinges beskyttelsesskærm
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
z. Øverste støvopsamlingsåbning
Fig. 2
Advarsel om sikker brug
aa. Skubbestok
bb. Låsegreb 1 til savbænk
Læs brugsanvisningen før brugen
cc. Øverste låsestift
dd. Smigmarkør
Bærepunkt.
ee. Smigvinkelskala
ff. Spindellåseknap
DATOKODEPOSITION (FIG. 2)
Datokoden (ii), der også inkluderer produktionsåret, er tryk på huset.
gg. T30 stjerneskruenøgle
Eksempel:
hh. T40 stjerneskruenøgle
2012 XX XX
Produktionsår
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Geringssav øverst på bordet
1 Savklinge*
1 Parallel langsnitanslagssamling (A5, fig. 9A)
1 Øverste klinges beskyttelsesskærm
1 Skubbestok*
1 T30 stjerneskruenøgle*
1 T40 stjerneskruenøgle*
1 Skruetvinge til materiale
1 Betjeningsvejledning
1 Eksplosionstegning
* Monteret med bordsav
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør ikke er blevet
beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før du tager
værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. 1–4)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen dele
deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
FIG. 1
a. Tænd/sluk-kontakt
b. Driftshåndtag
c. Hovedlåsens udløsergreb
d. Tænd/sluk-kontakt til arbejdslys
e. Låsegreb 2 til savbænk
f. Savklinge
g. Bevægelig beskyttelsesskærm til nederste klinge
h. Anslag, højre side
i. Fast bord
j. Savsnitsplade
k. Savsnitplade
ii. Datokode
Fig. 3
jj. Smigholdegreb
Valgfrit tilbehør
Fig. 4
kk. Forlængerarbejdsstøtte, DE7023-XJ, DE7033-XJ
TILSIGTET BRUG
Din D27113 bord-/geringsav er blevet udviklet til professionelle værktøjer.
Denne højpræcisions maskine kan let og hurtigt indstilles til tværsnit, smig,
gering eller kombineret smig.
Denne enhed er designet til brug med en nominel klingediameter på 305
mm hårdtmetalklinge til professionelle opgaver og er beregnet til skæring af
træ, træprodukter og lignende materialer.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare
væsker eller gasser.
Disse bord-/geringsave er professionelle værktøjsmaskiner. LAD IKKE børn
komme i kontakt med værktøjet. Overvågning er påkrævet, når uerfarne
brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive børn)
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre de er under overvågning
af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
ADVARSEL! Anvend ikke maskinen til andre formål end de
tilsigtede.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i overensstemmelse med
EN 61029, og derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en særlig
ledning, der kan fås gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en godkendt 3-koret
forlængerledning, der passer til dette værktøjs effektforbrug (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den maksimale længde er
30 m.
9
DANSK
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
MONTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser,
skal enheden slukkes, og maskinen frakobles
strømforsyningen inden på- eller afmontering af tilbehør,
justering eller ændring af indstillinger eller udførelse af
reparationer. Kontrollér at kontakten står på FRA positionen.
Start ved et uheld kan medføre skader.
Udpakning
Tag forsigtigt saven ud af emballagen.
Opbevaring af værktøjet (fig. 2)
Det følgende værktøj leveres med maskinen:
1 T30 stjerneskruenøgle (gg)
1 T40 stjerneskruenøgle (hh)
• Sørg for at lægge værktøjet på plads, hver gang det har været brugt til
montering eller justering.
Montering på arbejdsbænk (fig. 1)
• Der findes huller (q) i alle fire fødder (r) for at lette montering på bænk.
Der findes huller i to forskellige størrelser som hjælp til forskellige
boltestørrelser. Brug et af hullerne; det er ikke nødvendigt at bruge
begge. Bolte med en diameter på 8 mm og en længde på 80 mm
anbefales. Montér altid din sav, så den sidder godt fast, så bevægelse
undgås. For at gøre transporten lettere kan værktøjet monteres på et
stykke krydsfinér på 12,5 mm eller tykkere, som derefter kan fastgøres
til dit arbejdsunderlag eller kan flyttes til andre arbejdspladser og igen
fastgøres.
• Når du monterer din sav til et stykke krydsfinér, skal du sørge
for at monteringsskruerne ikke stikker ud fra bunden af træet.
Krydsfinéren skal ligge fladt på arbejdsunderlaget. Ved fastspænding
af saven til en arbejdsoverflade, fastspænd kun på foden (r), hvor
monteringsskruehullerne er placeret. Fastspænding til alle andre
punkter vil kollidere med den korrekte betjening af saven.
• For at forhindre blokering og upræcision skal man sørge for,
at monteringsoverfladen ikke er skæv eller ujævn. Hvis saven rokker på
overfladen, kan man lægge tyndt materiale under en af savens fødder,
indtil saven står fast på overfladen.
Montering af øverste klinges beskyttelsesskærm
(fig. 5A, 5B)
Den øverste klinges beskyttelsesskærm (y) er designet, så den hurtigt
og let kan fastgøres til spaltekniven (x), når maskinen er indstillet til
savbænksfunktionen.
FORSIGTIG: Brug altid en arbejdsholder til at opretholde
kontrol og reducere risikoen for beskadigelse af arbejdsemnet
og personskade, hvis dine hænder skal være inden for 160 mm
af klingen under snittet.
Brug materialeholder (a14) leveret sammen med din sav. Andre hjælpemidler
som fx fjederholdere, stangholdere eller C-holdere kan være velegnede for
bestemte materialestørrelser og -former. Venstre eller højre anslag vil glide fra
side til side som hjælp til fastspænding.
SÅDAN INSTALLERES HOLDER
1. Indsæt den i hullet bag ved anslaget. Holderen skal vende imod
geringssavens bagside. Kontrollér at rillen på holderstangen er helt
indsat i geringssavens fundament. Hvis rillen er synlig, vil holderen ikke
være sikret.
2. Drej holderen 180º imod geringssavens forside.
3. Løsn grebet for at justere holderen op eller ned, brug derefter
finjusteringsgrebet til at fastgøre arbejdsemnet.
BEMÆRK: Anbring holderen på højre side af fundamentet under
smigskæring. FORETAG ALTID TØRKØRSLER (UDEN STRØM), FØR
DU AFSLUTTER SNIT, SÅ DU KAN KONTROLLERE KLINGENS STI.
SØRG FOR AT HOLDEREN IKKE FORSTYRRER SAVENS ELLER
BESKYTTELSESSKÆRMENES FUNKTIONER.
Montering af savklingen (fig. 1, 2, 6A–6C)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser,
skal enheden slukkes, og maskinen frakobles
strømforsyningen inden på- eller afmontering af tilbehør,
justering eller ændring af indstillinger eller udførelse af
reparationer. Kontrollér at kontakten står på FRA positionen.
Start ved et uheld kan medføre skader.
ADVARSEL: Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og kan
være farlige.
ADVARSEL: Efter montering eller flytning af klingen skal det
altid sikres, at klingen er helt dækket af beskyttelsesskærmen.
ADVARSEL! Vær opmærksom på, at savklingen kun kan
udskiftes på den beskrevne måde. Brug kun de savklinger, der
er specificerede under tekniske data; kat.nr.: DT4260 foreslås.
VIGTIGT: Savklingen skal stå i den højeste position ved installation af en ny
klinge. Se Ændring fra savbænk til geringsavfunktion.
1. Tryk ind og hold spindellåseknappen (ff) med højre hånd.
2. Brug med venstre hånd T40 stjerneskruenøgle til at dreje og låse
savklingen på plads.
BEMÆRK: Klingens låseskrue har et venstredrejet gevind, drej den derfor
med uret for at løsne det.
3. Udløs spindellåseknappen for at udløse systemet.
1. Løsn klingebolt (ll) på beskyttelsesskærmen og efterlad klingemøtrikken
(mm) i den sekskantede lomme.
4. Tryk på hovedlåsens udløsergreb (c) for at udløse den nederste
beskyttelsesskærm (g), hæv derefter den laveste beskyttelsesskærm så
meget som muligt.
2. Hold beskyttelsesskærmen horisontalt, ret kærven i den bagerste del af
beskyttelsesskærmen ind efter spaltekniven.
5. Fjern klingens låseskrue (nn) og klingens udvendige dornkrave (oo).
Fjern forsigtigt savklingen.
3. Sænk beskyttelsesskærmen ned over spaltekniven og kontrollér, at
boltens aksel går ind i indhakket.
VIGTIGT: Sørg for at den indvendige flange og begge sider af den nye
klinge er rene og fri for støv.
4. Indsæt bolt i hullet og spænd den med en T30 stjerneskruenøgle.
Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og kan være farlige.
6. Installér savklingen (f) på ansats (pp) leveret på den indvendige
dornkrave (qq), og sørg for, at tænderne på den nederste kant af
klingen vender imod bagsiden af saven (væk fra brugeren).
5. Overspænd ikke. Øverste klinges beskyttelsesskærm skal let kunne
falde ned over beskyttelsesskærmen.
Fastspænding af arbejdsmateriale (fig. 17A, 17B)
ADVARSEL: Et arbejdsemne, der er fastspændt, afbalanceret
og sikkert før et snit, kan komme ud af balance, efter snittet
er afsluttet. En last ude af balance kan vippe saven eller det,
saven er fastgjort til, som fx et bord eller en arbejdsbænk. Ved
udførelse af et snit, der kan komme ud af balance, understøt
arbejdsemnet korrekt og kontrollér, at saven er fastboltet til en
stabil overflade. Det kan resultere i personskade.
ADVARSEL: Fastspændingsfoden skal forblive fastspændt
over savfundamentet, hver gang holder anvendes. Fastspænd
altid arbejdsemnet til savfundamentet – ikke til andre dele af
arbejdsområdet. Kontrollér at fastspændingsfoden ikke er
fastspændt på hjørnet af savfundamentet.
10
7. Lemp omhyggeligt klingen på plads og udløs den nederste klingens
beskyttelsesskærm.
8. Udskift den udvendige dornkrave.
9. Stram klingens låseskrue (nn) ved at dreje den mod uret, mens du
holder den tilkoblede spindellås (ff).
10. Anbring stjerneskruetrækkeren på dens opbevaringsplads.
Justering
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser,
skal enheden slukkes, og maskinen frakobles
strømforsyningen inden på- eller afmontering af tilbehør,
justering eller ændring af indstillinger eller udførelse af
reparationer. Kontrollér at kontakten står på FRA positionen.
Start ved et uheld kan medføre skader.
DANSK
Justering af savklingen (fig. 6C)
Hvis savklingen slingrer under opstart og kører ned, så justér som følger:
1. Løsn klingens låseskrue (nn) for den udvendige dornkrave (oo) og drej
klingen (f) en kvart omdrejning.
2. Spænd igen klingens låseskrue og kontrollér, om klingen slingrer.
3. Gentag disse trin indtil klingen ikke længere slingrer.
Justeringer i geringssavsmode
Din geringssav er grundigt justeret på fabrikken. Hvis det er nødvendigt at
justere den på grund af ændringer under transport eller håndtering eller af
anden årsag, skal nedenstående anvisninger følges. Når justeringerne er
udført en gang, skulle det ikke være nødvendigt at justere dem igen.
2. Foretag en tørkørsel med saven slået fra og kontrollér for frigang. Justér
anslaget, så det kommer så tæt på klingen som praktisk muligt for at
yde maksimal støtte til arbejdsemnet uden at forstyrre armens op- og
nedbevægelse.
3. Spænd grebet godt.
ADVARSEL: Anslagets styrerille (t) kan blive fyldt med savstøv.
Blæs med lavtryksluft snavs og støv ud for at rense anslagets
styrerille.
KONTROL OG JUSTERING AF GERINGSVINKLEN (FIG. 7C, 7D)
1. Løsn fastspændingsgrebet (u) til anslag på venstre side og skub den
øverste del af anslagets venstre side mod venstre, så langt den kan
komme.
SKIFT FRA SAVBÆNK TIL GERINGSAVFUNKTIONE (FIG. 1, 2)
2. Løsn smigholdegrebet (jj) og flyt savhovedet hele vejen mod venstre.
Dette er 45° smigpositionen.
Sådan hæves savhovedet til dens højeste position
3. Hvis en justering er nødvendig, fortsæt som følger:
– Tryk ned på savbænken (w) og træk låsestiften ud (cc).
– Mens du stadig holder ved savbænken, udløs det nedadgående tryk og
lad savhovedet hæve til dens fulde højde.
KONTROL OG JUSTERING AF KLINGEN I FORHOLD TIL BORDET (FIG. 1, 7A, 7B)
1. Løsn geringsgrebet (m) og tryk geringslåsen ned (n) for at udløse
geringsarmen (l).
2. Flyt geringsarmen, indtil låsen lokaliserer den ved 0° geringspositionen.
Stram ikke grebet.
3. Træk savhovedet ned, indtil klingen netop når savsnittet (k).
4. Anbring en firkant (rr) på det faste bord (i) og op imod klingen (f).
5. Spænd geringsgrebet godt.
ADVARSEL: Berør ikke savklingens spidser med firkanten.
6. Hvis en justering er nødvendig, fortsæt som følger:
– Løsn skruerne (ss) på geringsskalaen og flyt skalaen/
geringsarmenheden til venstre eller højre, indtil klingen står ved 90° i
forhold til anslaget som målt med firkanten.
– Spænd skruerne igen (ss). Vær ikke opmærksom på aflæsningen af
geringsmarkøren på dette punkt.
JUSTERING AF GERINGSMARKØREN (FIG. 7B)
1. Løsn geringsgrebet (m) og tryk geringslåsen ned (n) for at udløse
geringsarmen (l).
2. Flyt geringsarmen for at indstille geringsmarkøren (tt) til nulpositionen,
som vist i figur 7B.
3. Observér markøren (tt) og geringsskalaen (o). Hvis markøren ikke
angiver nøjagtigt nul, løsn skruen (uu) på geringsmarkøren, flyt markøren
til 0° og spænd skruen.
4. Spænd geringsgrebet (m) sikkert.
KONTROL OG JUSTERING AF KLINGEN I FORHOLD TIL BORDET (FIG. 1, 3, 7C, 7D)
1. Løsn smigholdegrebet (jj).
2. Tryk savhovedet mod højre for at sikre, at den er helt vertikal og spænd
smigholdegrebet.
3. Træk savhovedet ned indtil klingen netop når savsnittet (k).
4. Anbring en firkant (rr) imod venstre side på anslaget og klingen (f)
ADVARSEL: Berør ikke savklingens spidser med firkanten.
5. Hvis en justering er nødvendig, fortsæt som følger:
– Løsn smigholdegrebet (jj) og drej stopskruen (xx) til justering af den
vertikale position (ved hjælp af T30 stjerneskruenøgle) ind eller ud,
indtil klingen er 90° i forhold til bordet som målt med firkanten.
– Hvis smigmarkøren (dd) ikke angiver nul på smigskalaen (ee), løsn
skrue (ww), der fastgør markøren og flyt om nødvendigt markøren.
6. Spænd smigholdegrebet (jj) godt.
– Om nødvendigt drej stopskruen (v v) til justering af smig ved hjælp af
T30 stjerneskruenøgle ind eller ud, indtil smigmarkøren (dd) angiver
45°.
ADVARSEL: Under udførelse af denne justering tilrådes det at
tage vægten af savhovedet ved at holde det. Det vil gøre det
lettere at dreje justeringsskruen.
Justeringer af savbænksfunktion
SKIFT FRA GERINGSSAV TIL SAVBÆNKFUNKTION (FIG. 1, 2)
1. Sæt klingen ind i 0˚ tværsnitsposition med sikret geringsgreb (m).
2. Lås savhovedet i dens laveste position ved at trykke på hovedlåsens
udløsergreb (c) for at sænke hovedet, skub derefter øverste låsestift (cc)
på plads.
3. For tilpasning af det parallelle langsnitanslag (zz), se Montering og
justering af det parallelle langsnitanslag.
JUSTERING AF SPALTEKNIVEN (FIG. 1, 8A, 8B)
Den korrekte position for det øverste af spaltekniven (x) er, at den ikke må
være mere end 2 mm under den højeste tand på klingen, og radius skal
være maks. 5 mm fra spidserne på savklingens tænder.
1. Hæv savhovedet til dens højeste position
2. Indstil savbænken halvvejs for at få adgang til de to skruer, som holder
spaltekniven.
3. Løsn de 2 skruer (yy) med the T40 stjerneskruenøglen, så spaltekniven
kan bevæges op og ned.
4. Skub spaltekniven (x) enten op eller ned, indtil den korrekte position er
opnået.
5. Spænd igen de to skruer (yy) godt.
JUSTERING AF SAVBÆNKBORDET (FIG. 1, 2)
Bordet (w) skubbes manuelt op og ned og holdes ved den nødvendige
højde med to låsegreb.
1. Løsn låsegrebene 1 og 2 (bb, e) på bordet, men fjern dem ikke.
2. Indstil bordet til den ønskede højde.
3. Spænd først låsegreb 1 (bb) på bordet, fastgør derefter bordet i position
med låsegreb 2 (e) på bordet.
MONTERING OG JUSTERING AF DET PARALLELLE LANGSNITSANSLAG
(FIG. 1, 9A–9C)
1. Justér savbænkbordet (w) til det laveste position. Se Justering af
savbænkbordet.
2. Skub beslaget (a3) på langsnitsanslagsenheden på fra højre.
Monteringspladen aktiveres bag ved bordets forkant.
3. Hæv klingens beskyttelsesskærm og skub det parallelle langsnitanslag
(zz) op imod klingen.
4. Skub grebet (a2) for den den parallelle langsnitanslagsenhed ned for at
fastgøre anslaget på plads.
JUSTERING AF ANSLAGET (FIG. 1)
5. Kontrollér at anslaget (zz) er parallelt med klingen.
Den øverste del af anslagets venstre side kan justeres til venstre for at give
frigang og gøre det muligt at save i smig til fuld 45° til venstre.
6. Hvis en justering er nødvendig, fortsæt som følger:
Sådan justeres anslagget
1. Løsn fastspændingsgrebet (u) til anslag på venstre side og skub
anslaget (p) mod venstre.
– Løsn justeringsgrebet (a1) på den parallelle langsnitanslagsenhed og
fastgør anslagsbeslaget til anslagsholder (a7).
– Justér anslaget, så det er parallelt med klingen ved at kontrollere
afstanden mellem klingerne og anslaget foran og bagved klingen.
11
DANSK
– Når denne justering er blevet udført, spænd igen justeringsgrebet og
kontrollér igen, at anslaget er parallelt med klingen.
VIGTIGT: Sæt klingens beskyttelsesskærm tilbage til dens oprindelige
position, efter justeringerne er udført.
7. Kontrollér at markøren (a4) for den parallelle langsnitanslagsenhed viser
nul på skalaen. Hvis markøren ikke angiver nøjagtigt nul, løsn skruen
(a6) på den parallelle langsnitanslagsenhed, flyt markøren til 0° og
spænd skruen.
Anslaget er vendbart: Arbejdsemnet kan styres langs med snit på 52 mm
eller 8 mm, så der kan bruges en skubbestok til at langsnitning af tynde
arbejdsemner.
VIGTIGT: Kontrollér at anslaget er parallelt med klingen, hver gang anslaget
udskiftes.
1. Der indstilles til 8 mm eller 52 mm ved at løsne justeringsgreb (a1) og
skubbe anslaget (zz) ud af fastspændingsholderen (a7).
2. Vend anslaget og skub fastspændingsholderen ind i kærven som vist.
Tænd og sluk (fig. 1)
Afbryderen (a) har en indbygget 0-volt-udløsningsfunktion: hvis strømmen
skulle blive afbrudt af en eller anden grund, skal afbryderen aktiveres igen
med overlæg.
For at tænde for maskinen, trykkes der på den grønne startknap.
For at slukke for maskinen, trykkes der på den røde stopknap.
ARBEJDSLYS (FIG. 16A)
Arbejdslysets tænd-/slukknap (d) er uafhængig af geringssavens tænd-/
slukknapper (a).
Støvopsamling (fig. 1, 10)
Maskinen er forsynet med tre 38 mm støvopsamlingsåbninger, en på den
øverste klingens beskyttelsesskærm (z) og to på den nederste bagpå (v).
• Tilslut en støvopsamlingsenhed, der er designet i henhold til de
relevante regulativer med hensyn til støvemission, ved alle savarbejder.
ADVARSEL:
• Brug 8 mm profilen til langsnitning af lave arbejdsemner, så
skubbestokken kan komme ind imellem klingen og anslaget.
Grundlæggende savning
• Anslagets bagende skal være på niveau med det forreste af
spaltekniven.
Ethvert snits glathed afhænger af en række forskellige variable, f.eks. det
anvendte materiale. Hvis man ønsker et så glat snit som muligt med henblik
på støbning eller anden form for præcisionsarbejde, vil man opnå de
ønskede resultater ved at anvende en skarp (60 tands karbid) klinge og en
langsom, jævn savehastighed.
Før brugen
• Installér den passende savklinge. Anvend ikke meget slidte klinger.
Værktøjets maksimale rotation må ikke overstige savklingens.
• Forsøg ikke at skære meget små stykker.
• Tillad klingen at skære frit. Tving den ikke.
• Lad motoren opnå fuld hastighed før start på skæring.
• Sørg for at alle låsegreb og håndtags holdeanordninger er stramme.
SNITKVALITET
ADVARSEL: Kontrollér at materialet ikke kryber under skæring;
fastspænd det godt på plads. Lad klingen komme til et fuldt
stop, før savarmen hæves. Hvis der stadig er små træsplinter,
som stikker ud af enden på arbejdsemnet, sæt et stykke
afdækningstape på træet, hvor snittet skal være. Sav gennem
tapen og fjern omhyggeligt tapen efter afslutning.
• Fastgør arbejdsemnet.
SAVNING I GERINGSAVFUNKTIONEN
• Skær ikke jernholdige (jern og stål) materialer eller murværk med denne
sav! Anvend ingen slibelameller!
Det er farligt at arbejde uden beskyttelsesskærm. Beskyttelsesskærmene
skal være på plads under savning.
• Ved skæring af ikke jernholdige materialer, anvend altid en passende
DEWALT savklinge med en skærvinkel på -5°. Sørg for at materialet
sidder godt fast ved hjælp af en skruetvinge.
Generel håndtering
• Sørg for at bruge savsnitpladen. Betjen ikke maskinen, hvis
savsnitkærven er bredere end 10 mm.
• Sørg for at det materiale, der skal saves, sidder godt fast.
• Tryk kun blidt på værktøjet og anvend ikke sidepres på savklingen.
• Undgå overstyring.
• Fjern altid støv fra maskinen efter brug for at sikre, at den laveste
beskyttelsesskærm virker korrekt.
• Ved savning i træ og træprodukter tilslut hver gang en
støvopsamlingsenhed, der er designet i henhold til de relevante
regulativer med hensyn til støvemission.
BETJENING
Brugsanvisning
ADVARSEL: Følg altid sikkerhedsanvisningerne og gældende
lovbestemmelser.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser,
skal enheden slukkes, og maskinen frakobles
strømforsyningen inden på- eller afmontering af tilbehør,
justering eller ændring af indstillinger eller udførelse af
reparationer. Kontrollér at kontakten står på FRA positionen.
Start ved et uheld kan medføre skader.
Brugere i UK gøres opmærksom på “woodworking machinesregulations
1974” samt senere ændringer.
Kontrollér at maskinen er placeret, så den passer til din ergonomi med
hensyn til bordhøjde og stabilitet. Maskinstedet skal udvælges, så brugeren
har et godt overblik og har tilstrækkelig plads omkring maskinen til
bearbejdning af arbejdsemner uden begrænsninger.
Til reduktion af vibrationseffekter sørg for at den omgivende temperatur ikke
er for lav, at maskine og tilbehør er godt vedligeholdt, og at arbejdsemnets
størrelse passer til denne maskine.
12
• I geringsavfunktionen låses savhovedet automatisk, når savhovedet står
i den højeste position.
• Tryk på hovedlåsens udløsergreb vil låse savhovedet op. Når
savhovedet flyttes nedad, trækkes en nederste bevægelige
beskyttelsesskærm tilbage.
• Forsøg aldrig at forhindre den nederste beskyttelsesskærm på klingen i
at gå tilbage til dens oprindelige position, når snittet er afsluttet.
• Den maks. mulige skærehøjde indstilles ved at sætte savbænkbordet i
dets højeste position.
• D27113 saven kan skære arbejdsemner op til 160 mm bredde
gange 85 mm højde. For korrekt vurdering af skærekapaciteter, se
de Tekniske data. Længden på arbejdsemnet bør aldrig overstige
basisbredden uden passende understøtning. Enden på arbejdsemnet
bør aldrig være mindre end 160 mm fra klingen uden ekstra
holdeanordninger.
• Under savning anbring ikke dine hænder tættere end på end 160 mm
fra klingen. Ved skæring i korte materialer (minimum 160 mm til venstre
eller højre for klingen) skal der anvendes en materialeholder.
• Minimumlængden på skåret materiale er 10 mm.
• Ved skæring af arbejdsemner, der er længere end bordbredden,
kontrollér at arbejdsemnet ligger stabilt i hele dets længde. Understøt
de dele af arbejdsemnet, der rager ud over, fx ved brug af ekstra
arbejdsemneforlænger.
• Ved skæring af UPVC afsnit skal der placeres et støttestykke lavet af træ
med en komplementær profil under det materiale, der skal skæres for at
give det korrekte støtteniveau.
Lige tværsnit (fig. 1, 11)
1. Løsn låsegrebene (bb, e) og flyt det øverste af bordet til dets højeste
position. Lås begge greb.
2. Løsn geringsgrebet (m) og tryk geringslåsen ned (n) for at udløse
geringsarmen (l).
3. Tilslut geringslåsen ved 0˚ position og spænd geringsgrebet.
4. Anbring det træ der skal skæres imod anslaget (h, p).
DANSK
5. Tag fat i driftshåndtaget (b) og tryk hovedlåsens udløsergreb (c) ned for
at udløse hovedet.
6. Slå maskinen til og lad savklingen kommer op på fyld hastighed.
7. Tryk hovedet ned så klingen kan skære gennem træet og indsæt
savsnitpladen (j) af plastik.
8. Efter færdiggørelse af snittet skal du slukke for værktøjet og vente,
indtil savklingen står helt stille, før du flytter savhovedet tilbage til dens
øverste hvilestilling.
6. Tænd for maskinen, og lad klingen komme op på fuld hastighed.
7. Stik langsomt arbejdsemnet ind under den øverste beskyttelsesskærm,
og hold det fast presset mod anslaget.
Lad tænderne skære og tving ikke arbejdsemnet gennem savklingen.
Klingens hastighed skal være konstant.
8. Husk at anvende skubbestangen, (aa) når du er tæt på klingen.
9. Efter at savearbejdet er færdigudført, skal maskinen afbrydes,
og klingen skal være standset, før arbejdsemnet kan fjernes.
Skæring af små stykker (fig. 1)
ADVARSEL:
Den øverste del af venstre side på anslaget (p) kan justeres til at yde
maksimal støtte ved skæring af små stykker.
• Skub ikke på den frie eller afskårne del af arbejdsemnet og
hold ikke fast i dette.
1. Hæv savhovedet til dets højeste position.
2. Løsn fastspændingsgrebet (u) på venstre side af anslaget.
3. Justér det venstre anslag så tæt til klingen som muligt.
4. Spænd grebet godt.
Geringstværsnit (fig. 1, 12)
1. Løsn geringsgrebet (m) og tryk geringslåsen ned (n) for at udløse
geringsarmen (l). Flyt geringsarmen til venstre eller højre til den ønskede
vinkel.
2. Geringslåsen vil automatisk finde 10˚, 15˚, 22.5˚, 31.62˚ og 45˚ såvel
til venstre som højre 50˚ til venstre og højre. Hvis der ønskes en
mellemliggende vinkel, hold godt fast i hovedet og lås det ved at
stramme geringsgrebet.
• Brug altid en skubbepind ved kløvning af små arbejdsemner.
Transport (fig. 1–3)
1. Saven transporteres ved at sænke savbænkbordet og savhovedet til
deres laveste positioner og ved at skubbe låsestiften (cc) på plads.
2. Flyt geringsarmen (l) til geringsvinklen længst til højre, skub anslaget (p)
på venstre side helt ind og lås smiglåsegreb (jj) med savhovedet i det
laveste position for at gøre værktøjet så kompakt som muligt.
3. Brug altid de håndindsnit (s) vist i figur 1 til at transportere saven.
ADVARSEL: Maskinen skal altid transporteres i bænksavsmode
med den øverste klingebeskyttelsesskærm påmonteret. Bær
aldrig maskinen i beskyttelsesskærmen.
3. Sørg altid for at geringsgrebet er korrekt låst før skæring.
VEDLIGEHOLDELSE
4. Fortsæt som for lige tværsnit.
DEWALT elektrisk værktøj er beregnet til langvarig brug med minimal
vedligeholdelse. Fortsat tilfredsstillende drift afhænger af, at værktøjet
vedligeholdes korrekt og rengøres regelmæssigt.
ADVARSEL: Ved geringskæring af den ene ende af et stykke
træ med en lille afskæring, placér træet for sikre, at afskæringen
sker til den side af klingen, der har den største vinkel imod
afskærmningen.
venstre gering, tværsnit til højre
højre gering, tværsnit til venstre.
Smigskæringer (fig. 1, 7D, 13)
Smigvinkler kan indstilles fra 45˚ venstre til 0˚ højre og kan saves med
geringsarmen indstillet mellem nul og et maksimum på 50˚ geringsposition til
højre eller venstre.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser,
skal enheden slukkes, og maskinen frakobles
strømforsyningen inden på- eller afmontering af tilbehør,
justering eller ændring af indstillinger eller udførelse af
reparationer. Kontrollér at kontakten står på FRA positionen.
Start ved et uheld kan medføre skader.
IHvis savklingen ikke stopper mindst 10 sekunder efter, den er slået fra, skal
maskinen serviceres af en autoriseret DEWALT reparatør.
1. Løsn låsegrebene (bb, e) og flyt savbænkbordet til dets højeste position.
Lås begge greb.
2. Løsn fastspændingsgrebet (u) til anslag på venstre side og skub den
øverste del af anslagets (p) venstre side mod venstre, så langt den kan
komme.
3. Løsn smigholdegrebet (jj) og indstil smig som ønsket som vist i figur 7D.
4. Spænd smigholdegrebet (jj) godt.
5. Fortsæt som for lige tværsnit.
Kombineret gering
Dette snit er en kombination af et gerings- og smigsnit.
Indstil geringsvinklen og indstil derefter smigvinklen.
SAVNING I SAV BÆNKFUNKTIONEN
• Anvend altid spaltekniven.
• Sørg altid for at spaltekniven og klingebeskyttelsesskærmen er korrekt
rettet ind.
• Sørg altid for at geringssaven er indstillet og låst i 0° gering.
ADVARSEL: Skær ikke metal i denne funktion.
Langsnitning (fig. 14)
1. Indstil gerings- og smigvinklerne til 0˚.
2. Indstil savklingehøjden ved at justere savbænkbordet (se Justering
af savbænkbordet). Den korrekte klingeposition er at have spidserne
på tre tænder oven over den øverste overflade på træet. Kontrollér at
savbænkbordet er sikkert fastgjort til den valgte højde.
3. Indstil parallelanslaget på den ønskede afstand.
4. Hold arbejdsemnet fladt på bordet og mod anslaget.
Hold arbejdsemnet i en afstand af ca. 25 mm fra savklingen.
5. Hold begge hænder væk fra klingens bane.
Rengøring
Før brug kontrollér omhyggeligt beskyttelsesskærmen på den øverste
klinge, den bevægelige beskyttelsesskærm på den nederste klinge lige
såvel som støvopsamlingsåbning for at fastslå, at den vil køre korrekt. Sørg
for at skår, støv eller åbningspartikler ikke kan føre til blokering af en af
funktionerne.
I tilfælde af at fragmenter fra arbejdsemnet sidder fast mellem savklingen
og beskyttelsesskærme, frakobl maskinen fra strømforsyningen og følg
de instruktioner, der findes i afsnittet Ændring af savklingen. Fjern de
fastklemte dele og genmontér savklingen.
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med tør
luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring luftaftrækket.
Bær godkendte beskyttelsesbriller og godkendt støvmaske ved
udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske dele. Disse
kemikalier kan svække de materialer, der anvendes i disse dele.
Brug en klud, der kun er fugtet med vand og mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder komme væske ind i værktøjet.
Ingen af værktøjets dele må nedsænkes i væske.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade, skal
bordoverfladen renses med jævne mellemrum.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade, skal
støvudsugningssystemet gøres rent jævne mellemrum.
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF SAVSPORSPLADEN (FIG. 15)
Gør området nedenfor savsporspladen rent med regelmæssige mellemrum.
Hvis savsporspladen er slidt, skal den udskiftes.
13
DANSK
Rengøring af savsnitpladen
1. Hæv savhovedet til dens højeste position
2 Fjern skruerne (a8) der holder savsnitpladen (j).
3. Fjern savsnitpladen og rengør området nedenfor.
4. Geninstallér savsnitpladen.
5. Spænd skruerne manuelt.
RENGØRING AF ARBEJDSLYSETS LINSER (FIG 16A–16F)
For den bedste arbejdslys (a9) ydelse, udfør den følgende vedligeholdelse
regelmæssigt.
• Fjern omhyggeligt savstøv og efterladenskaber fra arbejdslysets linser
med en vatpind.
• Brug ALDRIG nogen former for opløsningsmidler, da de kan ødelægge
linserne.
• Støvsamlinger kan blokere for arbejdslyset og forhindre det i at angive
skærelinjen præcist.
Demontering af arbejdslyset
1. Hæv savbænkbordet til dets højeste position, hæv derefter savhovedet
til dets højeste position.
2. Drej den sorte bøsning (a10) en 1/4 omdrejning mod uret for at
demontere den.
3. Slå strømmen (a11) fra til arbejdslyset.
4. Fjern skruerne (a12) ved hjælp af T30 stjerneskruenøglen.
5. Skub LED aluminiumshuset ud derefter ned under bordets underside.
6. Rengør arbejdslyset linser (a13) med en vatpind.
7. Geninstallér LED aluminumshuset på bordet.
8. Genmontér arbejdslyset ved at følgende trinene ovenover i modsat
rækkefølge.me ind imellem klingen og anslaget.
Smøring
Det kan kun være nødvendigt at smøre i kontaktsprækken (fig. 18).
Hvis savhovedets bevægelse ikke er smidig eller synes at sidde fast under et
geringssnit fortsæt som følger:
1. Tag savens stik ud.
2. Fjern klingen (se Udskiftning af savklingen).
3. Rengør kontaktsprækken (a15) (placeret bag ved spindlen) for støv og
træspåner, hæld derefter nogle dråber smøremiddel ind i sprækken.
4. Kontrollér om bevægelsen er smidigere.
5. Genmontér klingen.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til rådighed
af DEWALT, ikke er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med dette værktøj. For
at mindske risikoen for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af DEWALT.
STØTTE FOR LANGE STYKKER (FIG. 4)
• Sørg altid for at støtte lange stykker.
• For at opnå det bedst mulige resultat bør forlægningsstøtten (kk)
bruges til forlængning af savens bordbredde (fås hos forhandleren som
ekstraudstyr). Støt lange stykker ved anvendelse af passende midler
såsom savbukke eller lignende for at forhindre, at enderne falder ned.
STØVUDSUGNING (FIG. 10)
ADVARSEL! Tilslut hver gang det er muligt, en
støvopsamlingsenhed, der er designet i henhold til de relevante
regulativer med hensyn til støvemission.
D27113 leveres med tre støvopsamlingsåbninger.
Brug en støvudsuger, der opfylder de gældende bestemmelser. Luftens
hastighed for eksternt tilkoblede systemer skal være 20 m/s ±2 m/s.
Hastigheden skal måles i forbindelsesrøret på det forbindelsespunkt, mens
værktøjet er tilsluttet, men uden at det kører.
14
SAVKLINGER
BRUG ALTID støjreducerende 305 mm (12") SAVKLINGER MED 30 mm
SPÆNDEHULLER HASTIGHEDSMÆRKNINGEN SKAL VÆRE MINDST
3500 O/MIN. Brug aldrig en klinge med en mindre diameter. Den vil ikke
blive korrekt beskyttet. Brug kun tværsnitsklinger! Anvend ikke klinger
designet for langsnitning, kombinationsklinger eller klinger med krogvinkler
over 5°.
KLINGEBESKRIVELSER
OPGAVE
DIAMETER
TÆNDER
Konstruktionssavklinger (tyndt savsnit med anti-skubbekant)
Generelle formål
305 mm (12")
40
Fine tværsnit
305 mm (12")
60
Kontakt din forhandler for at få yderligere information om det passende
tilbehor.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt at udskifte dit DEWALT
produkt, eller hvis det ikke længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg for, at dette produkt
bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter og emballage gør det
muligt at genbruge materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer bidrager til at forhindre
forurening af miljøet og reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde særskilt bortskaffelse af elektriske
produkter fra husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller hos
forhandleren i forbindelse med køb af et nyt produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling og genbrug af udslidte
DEWALT produkter. For at benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som autoriseret serviceværksted, der modtager det på
vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede serviceværksted
befinder sig ved at kontakte dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt findes der en liste over
autoriserede DEWALT serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet og tilbyder
en enestående garanti til professionelle brugere af dette
værktøj. Denne garantierklæring er en tilføjelse til dine
kontraktmæssige rettigheder som professionel bruger eller
dine lovbefalede rettigheder som privat ikke-professionel
bruger og påvirker dem på ingen måde. Garantien er gyldig
inden for medlemsstaterne af Den Europæiske Union og Det
Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT værktøj, kan
du returnere det inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt og få alle pengene
refunderet eller bytte det. Produktet skal have været
underlagt almindelig brug og slid, og der skal fremvises gyldig
kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse eller service af dit
DEWALT værktøj, inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den vil blive foretaget
gratis af et autoriseret DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør
og reservedele, medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt på grund af
fejlbehæftede materialer eller produktionsfejl inden for
12 måneder fra købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis udskiftning af
enheden efter vores valg under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af uautoriserede
personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med alle originale
komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på dit nærmeste
autoriserede DEWALT serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den adresse, der er
opgivet i denne manual. Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede oplysninger
om vores eftersalgsservice på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
15
DEUTSCH
TISCH-, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE
D27113
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch berücksichtigen,
wie oft das Gerät ausgeschaltet wird oder über welche Zeit
es zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die
lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen
DEWALT zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen
Anwender.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Abgabeleistung
Max. Sägeblattdrehzahl
Sägeblattdurchmesser
Sägeblattbohrung
Stärke des Sägeblattkörpers
Dicke des Spaltkeils
Härte des Spaltkeils
Sägeblattstoppzeit
Gewicht
SCHNITTKAPAZITÄTEN
Kappsägebetrieb
Gehrung (max. Einstellung)
Neigung (max. Einstellung)
Watt
Watt
min-1
mm
mm
mm
mm
HRC
s
kg
D27113
230
2
1600
933
3300
305
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
20
links
rechts
links
rechts
50°
50°
48°*
0°
50°
50°
48°*
0°
160
160
110
110
160
160
Volt
Max. Schnittbreite bei 90° und
max. Höhe von 85 mm
mm
Max. Schnittbreite bei 45° Gehrung und
max. Höhe von 85 mm
mm
Max. Schnittbreite bei 45° Neigung und
max. Höhe von 55 mm
mm
*Werkseinstellung ist 45°
D27113-LX
115
2
1600
869
3300
305
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
20
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des Arbeitsablaufes.
Mindestabsicherung des Stromkreises:
Europa
230 V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
HINWEIS: Dieses Gerät ist für den Anschluss an ein
Stromversorgungssystem mit einer maximale zulässigen Systemimpedanz
Zmax von 0,32 Ω am Schnittstellenpunkt (Netzanschlusskasten) der
Stromversorgung des Benutzers vorgesehen.
Der Benutzer muss sicherstellen, dass dieses Gerät ausschließlich an
ein Stromversorgungssystem angeschlossen wird, das den obigen
Anforderungen entspricht. Der Benutzer sollte gegebenenfalls das
örtliche Stromversorgungsunternehmen nach der Systemimpedanz am
Schnittstellenpunkt fragen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt. Bitte
lesen Sie die Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit
Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Tischkreissägebetrieb
Max. Schnittiefe
mm
0–51
0–51
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
97
2,9
109
3,1
97
2,9
109
3,1
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
(Schalldruckpegel)
(Schalldruckpegel-Unsicherheit K)
(Schallleistung)
(Schallleistung-Messungenauigkeit)
Gesamtschwingungswerte (Vektorsumme der triaxialen Beschleunigung)
ermittelt gemäß EN 61029-1, EN 61029-2-11:
Schwingungsemissionswert ah
ah =
m/s²
1,3
Unsicherheit K
m/s²
1,5
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten beschriebenen
Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 61029-1, EN 61029-2-11
1,3
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene Vibrationsemissionswert wurde
gemäß einem standardisierten Test laut EN 61029 gemessen und kann für
einen Vergleich zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert bezieht
sich auf die Hauptanwendung des Gerätes. Wenn das Gerät
jedoch für andere Anwendungen, mit anderem Zubehör oder
schlecht gewartet eingesetzt wird, kann die Vibrationsemission
verschieden sein. Dies kann den Expositionsgrad über die
Gesamtbetriebszeit erheblich erhöhen.
16
D27113
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie 2004/108/EG und
2011/65/EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung des
technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.01.2011
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
WARNUNG! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen
sollten stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen
befolgt werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag
und Personenschäden zu reduzieren, einschließlich der
nachfolgenden.
13. Achten Sie auf einen sicheren Stand.
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das
Gleichgewicht zu halten.
14. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt.
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher
arbeiten zu können. Befolgen Sie die Schmiervorschriften und
die Hinweise für Werkzeugwechsel. Überprüfen Sie Ihr Werkzeug
in regelmäßigen Abständen, und lassen Sie es im Falle von
Beschädigungen von einem autorisierten Servicebetrieb reparieren.
Halten Sie alle Griffe und Schalter trocken, sauber und frei von Öl und
Schmierfett.
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt
verwenden und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf.
BEWAHREN SIE DAS HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF
Allgemeine Sicherheitsregeln
1. Halten Sie den Arbeitsbereich in Ordnung.
15. Ziehen Sie den Netzstecker.
Wenn sie nicht benutzt werden, sollte die Stromversorgung für
Werkzeuge vor ihrer Wartung und beim Auswechseln von Zubehör wie
etwa Sägeblättern, Bits und Schneidwerkzeug unterbrochen werden.
Unordnung im Arbeitsbereich führt zur Unfallgefahr.
2. Wählen Sie ihr Arbeitsumfeld sorgfältig aus.
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus und verwenden Sie
es nicht unter feuchten oder nassen Bedingungen. Halten Sie den
Arbeitsbereich gut beleuchtet (250–300 Lux). Verwenden Sie das
Werkzeug nicht in brand- oder explosionsgefährdeten Bereichen, wie
z.B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3. Schutz vor elektrischem Schlag.
Vermeiden Sie jegliche Körperberührung mit geerdeten Teilen (z.
B. Rohre, Heizkörper, Herde und Kühlschränke). Bei extremen
Einsatzbedingungen (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, wenn Schleifschlamm
erzeugt wird, usw.) kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines (FI)- Fehlerstrom-Schutzschalters
erhöht werden.
16. Entfernen Sie Stell- und Schraubenschlüssel.
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, dass sie vor Inbetriebnahme
des Werkzeugs visuell prüfen, ob Stell- und Schraubenschlüssel vom
Werkzeug abgezogen sind.
17. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie das Werkzeug niemals mit einem Finger am Schalter.
Vergewissern Sie sich, dass sich das Werkzeug vor dem Einstecken in
der „Aus“-Position befindet.
18. Verwenden Sie Verlängerungskabel für den Einsatz im Freien.
Vor der Verwendung sollte das Verlängerungskabel inspiziert werden.
Wenn es Beschädigungen aufweist, muss es ersetzt werden. Wenn das
Werkzeug im Freien benutzt wird, benutzen Sie nur Verlängerungskabel,
die zum Einsatz im Freien vorgesehen sind und entsprechend
gekennzeichnet sind.
4. Halten Sie andere Personen fern.
Lassen Sie Personen, vor allem Kinder, die an den Arbeiten nicht
beteiligt sind, das Werkzeug oder das Verlängerungskabel nicht
anfassen und halten Sie sie vom Arbeitsbereich fern.
19. Seien Sie stets aufmerksam.
Achten Sie darauf, was Sie tun. Handeln Sie mit Vernunft. Bedienen Sie
das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von
Drogen oder Alkohol stehen.
5. Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.
Unbenutzte Werkzeuge sollten an einem trockenen Ort unter Verschluss
außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
6. Das Werkzeug nicht gewaltsam zweckfremd einsetzen.
20. Kontrollieren Sie das Werkzeug auf Beschädigungen.
Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel vor der
Inbetriebnahme auf Beschädigungen, um festzustellen, ob es
ordnungsgemäß funktionieren und seine vorgesehene Funktion erfüllen
kann. Überprüfen Sie, ob alle beweglichen Teile richtig montiert sind
und nicht klemmen und ob keine Teile gebrochen sind. Überprüfen Sie
auch alle Befestigungen und alle weiteren Konditionen, die den Betrieb
beeinflussen könnten. Schutzvorrichtungen oder andere beschädigte
Teile sollten ordnungsgemäß von einem autorisierten Servicebetrieb
repariert oder ersetzt werden, wenn die Bedienungsanleitung
nichts anderes angibt. Lassen Sie beschädigte Schalter von einem
autorisierten Servicebetrieb ersetzen.
Wenn es für seinen vorgesehenen Zweck angewendet wird, wird es die
Arbeit besser und sicherer ausführen.
7. Verwenden Sie das richtige Werkzeug.
Setzen Sie Kleinwerkzeuge nicht dazu ein, die Arbeit von
Hochleistungswerkzeugen zu verrichten. Verwenden Sie Werkzeuge
nur entsprechend ihres vorgesehenen Zwecks; verwenden Sie
beispielsweise zum Schneiden von Ästen oder Baumstümpfen keine
Kreissäge.
8. Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese von den
beweglichen Teilen des Werkzeugs erfasst werden können. Beim
Arbeiten im Freien ist rutschfestes Schuhwerk zu empfehlen. Tragen Sie
ein Haarnetz, um langes Haar damit zu bedecken.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn sich der Schalter nicht einoder ausschalten lässt.
Versuchen Sie niemals, Reparaturen selbst durchzuführen.
WARNUNG! Bei Verwendung von hier nicht empfohlenen
Zubehörteilen/Zusatzteilen oder bei der Durchführung von
Arbeiten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben
sind, besteht Verletzungsgefahr.
9. Verwenden Sie Schutzausrüstung.
Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Tragen Sie eine Atem- oder
Staubschutzmaske, falls die Arbeitsabläufe Staub oder Flugpartikel
erzeugen. Wenn die erzeugten Partikel heiß sind, sollte auch ein
hitzebeständiger Schurz getragen werden. Tragen Sie immer einen
Gehörschutz. Tragen Sie immer einen Schutzhelm.
21. Lassen Sie Ihr Werkzeug von einer qualifizierten Person reparieren.
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsvorschriften. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original- Ersatzteilen durchgeführt werden;
anderenfalls kann der Benutzer beträchtlichen Gefahren ausgesetzt
werden.
10. Schließen Sie die Vorrichtungen zur Staubabsaugung an.
Falls Geräte zur Staubabsaugung oder zum -sammeln angeschlossen
werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind
und ordnungsgemäß verwendet werden.
11. Verwenden Sie das Kabel nicht missbräuchlich.
Ziehen Sie niemals am Netzkabel, wenn Sie es aus der Steckdose
entfernen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl und scharfen Kanten
fern. Tragen Sie das Werkzeug niemals am Kabel.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Tisch-, Kappund Gehrungssägen
•
12. Sichern Sie das Werkstück.
Wenn möglich, benutzen Sie Schraubzwingen oder einen Schraubstock,
um das Werkstück in Position zu halten. Das ist sicherer, als Ihre
Hände zu benutzen, und es hält beide Hände für die Bedienung des
Werkzeugs frei.
•
Diese Maschine ist mit einer speziell konfigurierten Netzleitung (Typ M)
ausgerüstet. Ist oder wird die Netzleitung beschädigt, so darf sie
nur vom Hersteller oder von einer autorisierten Reparaturwerkstatt
erneuert werden.
Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellknöpfe und -hebel
angezogen sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
17
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18
Betreiben Sie die Maschine nur, wenn sich die Schutzvorrichtungen
an ihrem Platz befinden, insbesondere nach einem Wechsel
der Betriebsart. Betreiben Sie die Maschine nicht, wenn die
Schutzvorrichtungen nicht funktionieren und sich nicht in einem
einwandfreien Zustand befinden.
Halten Sie Ihre Hände nicht in der Nähe des Sägeblatts, wenn die
Säge an der Stromversorgung angeschlossen ist.
Versuchen Sie niemals, das sich bewegende Werkzeug schnell
abzubremsen, indem Sie ein Werkzeug oder etwas anderes
gegen das Sägeblatt drücken, da hierdurch schwere Verletzungen
verursacht werden können.
Vor der Verwendung von Zubehörteilen schlagen Sie in der
Bedienungsanleitung nach. Die falsche Verwendung von Zubehör
kann Sachschäden verursachen.
Wählen Sie das richtige Sägeblatt für das zu schneidende Material.
Verwenden Sie beim Umgang mit einem Sägeblatt oder mit rauem
Material einen Halter oder tragen Sie Handschuhe.
Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz, dass das Sägeblatt
ordnungsgemäß montiert ist.
Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sich in die richtige
Richtung dreht. Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt scharf ist.
Benutzen Sie niemals Abstandsstücke, um das Sägeblatt für die
Spindel passend zu machen. Angaben über die richtigen Sägeblätter
sind den Technischen Daten zu entnehmen. Verwenden Sie nur die in
diesem Handbuch spezifizierten Sägeblätter im Einklang mit
EN 847-1.
Ziehen Sie den Einsatz von speziell konstruierten lärmmindernden
Sägeblättern in Erwägung.
Verwenden Sie keine HSS-Sägeblätter.
Verwenden Sie keine gespaltenen oder beschädigten Sägeblätter.
Heben Sie das Sägeblatt aus dem Schnitt im Werkstück, bevor Sie
den Schalter loslassen.
Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Neigungsschnitten,
dass der Sägekopfarm sicher befestigt ist.
Blockieren Sie nie den Ventilator, um die Antriebswelle zu stoppen.
Der Blattschutz an Ihrer Säge wird automatisch hochgezogen,
wenn der Sägekopfarm gesenkt wird; er schwenkt wieder zurück,
wenn der Sägekopfarm in die Ausgangsposition zurückkehrt. Der
Blattschutz kann von Hand hochgezogen werden, wenn Sägeblätter
ausgewechselt werden und wenn der Zustand der Säge geprüft
werden soll. Ziehen Sie den Blattschutz nie per Hand hoch, außer
wenn die Säge ausgeschaltet ist und der Netzstecker gezogen
wurde.
Halten Sie den Bereich um die Maschine herum ordentlich und frei
von losem Material wie beispielsweise Spänen und Schnittresten.
Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Belüftungsschlitze des Motors
sauber und spanfrei sind.
Trennen Sie die Maschine vor der Durchführung von
Wartungsarbeiten und vor dem Sägeblattwechsel vom Netz.
Führen Sie niemals Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durch,
solange die Maschine noch läuft und sich der Kopf nicht in der
Ruhestellung befindet.
Stellen Sie bei der Ausführung von Gehrungs-, Neigungs- oder
Doppelgehrungsschnitten den Gleitanschlag so ein, dass das richtige
Spiel für die Aufgabe sichergestellt wird.
Entfernen Sie keine abgeschnittenen oder anderen Teile des
Werkstücks aus dem Schneidebereich, während die Maschine läuft
und der Sägekopf sich nicht in Ruheposition befindet.
Vergewissern Sie sich vor der Arbeit, dass die Maschine auf einer
geraden Oberfläche und ausreichend stabil aufgestellt ist.
Sägen Sie niemals Leichtmetalle, besonders kein Magnesium.
Verwenden Sie keine Schleif- oder Diamantscheiben.
Schalten Sie bei einem Unfall oder Maschinenfehler die Maschine
sofort ab und trennen Sie sie von der Stromquelle.
Melden Sie den Fehler und kennzeichnen Sie die Maschine in
geeigneter Form, damit andere Personen die defekte Maschine nicht
verwenden.
Wenn das Sägeblatt beim Sägen aufgrund anormaler Vorschubkraft
blockiert, schalten Sie die Maschine ab und trennen Sie sie von der
Stromzufuhr. Entfernen Sie das Werkstück und stellen Sie sicher,
dass sich das Sägeblatt frei dreht. Schalten Sie die Maschine ein und
starten Sie einen neuen Arbeitsvorgang mit reduzierter Vorschubkraft.
Halten Sie sich immer links oder rechts von der Schnittlinie auf.
Sorgen Sie für eine gute allgemeine oder lokale Beleuchtung.
Stellen Sie sicher, dass der Bediener in der Verwendung, Einstellung
und dem Betrieb der Maschine angemessen geschult ist.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Schalten Sie das Werkzeug ab, bevor Sie es unbeaufsichtigt lassen.
Verwenden Sie bei der Bearbeitung von Holz eine
Spanabsaugvorrichtung. Bedenken Sie immer Faktoren, die zu
Staubentwicklung führen können, z.B.:
– Art des zu bearbeitenden Werkstoffs (Pressspanplatten erzeugen
mehr Staub als Holz);
– Korrekte Einstellung des Sägeblatts;
– Stellen Sie sicher, dass die Absaugvorrichtung sowie Hauben,
Blenden und Rinnen korrekt ausgerichtet sind.
– Absaugvorrichtung mit Ventilationsleistung von mindestens
20 m/s.
Vergewissern Sie sich, dass alle Blatt- und Wellenkränze sauber sind
und dass die versenkten Seiten der Kränze gegen das Blatt anliegen.
Ziehen Sie die Wellenmuttern fest an.
Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt scharf und gut eingestellt ist.
Stellen Sie sicher, dass die auf dem Sägeblatt angegebene Drehzahl
mindestens so hoch ist wie die auf der Säge angegebene Drehzahl.
Betreiben Sie das Gerät nur mit der angegebenen Spannung.
Fügen Sie keine Schmiermittel zu, wenn das Sägeblatt sich noch
dreht.
Vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen hinter der Maschine
aufhalten.
Montieren Sie die Maschine zu Ihrer eigenen Sicherheit immer an
eine Werkbank, und verwenden Sie dazu Schrauben mit einem
Durchmesser von 8 mm und einer Länge von 80 mm.
Stellen Sie den Gleitanschlag bei der Ausführung von geraden
Querschnitten richtig ein, um ein Spiel von maximal 5 mm zwischen
dem Sägeblatt und dem Anschlag zu gewährleisten.
Die Arbeitsleuchte soll die unmittelbare Arbeitsfläche ausleuchten und
dient nicht als Sicherheitsvorrichtung.
Stellen Sie während des Transports sicher, dass der obere Teil des
Sägeblatts vollständig durch die obere Schutzvorrichtung bedeckt ist.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für den
Tischkreissägebetrieb
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ersetzen Sie abgenutzte Schlitzplatten.
Verwenden Sie immer die Schlitzplatte.
Führen Sie keine Schnitte ohne montierten Spaltkeil und/oder obere
Schutzvorrichtung aus.
Ohne zusätzliche Stütze kann die Maschine die folgende maximale
Werkstückgröße akzeptieren:
– Höhe 51 mm, Breite 500 mm, Länge 700 mm.
– Längere Werkstücke müssen durch einen geeigneten zusätzlichen
Tisch gestützt werden.
Verwenden Sie nur Schleifscheiben gemäß den Technischen
Daten. Stellen Sie sicher, dass der Spaltkeil nicht dicker ist als die
Rille, die vom Sägeblatt geschnitten wird, und nicht dünner als der
Körper des Sägeblatts.
Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sich in die richtige
Richtung dreht und dass die Sägezähne zur Vorderseite der
Tischsäge hin zeigen.
Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellhebel angezogen sind, bevor
Sie mit der Arbeit beginnen.
Achten Sie darauf, dass der Spaltkeil den richtigen Abstand zum
Sägeblatt hat - maximal 5 mm.
Halten Sie Ihre Hände dem Schnittweg des Sägeblattes fern.
Trennen Sie die Maschine vor der Durchführung von
Wartungsarbeiten und vor dem Sägeblattwechsel vom Netz.
Verwenden Sie immer den Schiebestock. Sägen Sie niemals
Werkstücke, die kürzer als 30 mm sind.
Benutzen Sie immer einen Schiebestock, um das Werkstück zu
bewegen, und halten Sie Ihre Hände beim Schneiden 160 mm vom
Sägeblatt fern.
Lassen Sie den Schiebestock immer in seiner Lage, wenn dieser
nicht benötigt wird.
Greifen Sie nicht um das Sägeblatt herum.
Stellen Sie sich nicht auf das Gerät.
Verwenden Sie die obere Schutzvorrichtung nicht zur Handhabung
oder zum Transport.
Stellen Sie den Parallelanschlag richtig ein, um eine Berührung der
oberen Schutzvorrichtung zu vermeiden.
Vergewissern Sie sich, dass der Sägetisch in der gewählten Höhe
sicher befestigt ist.
Verwenden Sie die Säge ausschließlich für das Sägen von Holz.
Verwenden Sie die Maschine nicht für Schlitz-, Falz- oder Nutschnitte.
DEUTSCH
•
Vergewissern Sie sich, dass der Sägekopfarm bei Sägearbeiten im
Tischkreissägebetrieb ordnungsgemäß befestigt ist. Verwenden Sie
die Maschine nur, wenn sich der Sägetisch in der waagerechten
Position befindet.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für den
Gehrungssägebetrieb
•
•
•
2012 XX XX
Herstelljahr
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
Vergewissern Sie sich, dass im Gehrungssägebetrieb der obere
Teil des Sägeblatts vollständig abgedeckt wird. Entfernen Sie
niemals den oberen Sägeblattschutz, wenn Sie die Maschine im
Gehrungssägebetrieb verwenden.
Sägen Sie niemals Werkstücke, die kürzer als 250 mm sind.
Ohne zusätzliche Stütze kann die Maschine die folgende maximale
Werkstückgröße akzeptieren:
1 Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge
–
1 T40 Sternschlüssel*
Höhe 85 mm, Breite 160 mm, Länge 550 mm
–
•
•
Beispiel:
Längere Werkstücke müssen durch einen geeigneten Tisch
gestützt werden.
Klemmen Sie das Werkstück immer gut fest.
Tauschen Sie die LED Arbeitsleuchte nicht gegen einen anderen
Typ aus. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder von einer
autorisierten DEWALT Reparaturwerkstatt durchgeführt werden.
Restrisiken
Die größten Gefahren beim Einsatz von Sägen sind:
– die rotierenden Teile, z.B. Berühren des Sägeblatts
Beim Betrieb von Sägen lassen sich bestimmte Restrisiken trotz
der Verwendung von Schutzeinrichtungen und der Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften nicht vermeiden. Es handelt sich hierbei insbesondere
um:
– Gehörschaden durch Lärmbelastung.
– Unfallgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden Sägeblatts.
– Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
– Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
– Gesundheitsrisiko durch Einatmen des beim Arbeiten anfallenden
Holzstaubes, insbesondere bei Eichen- und Buchenstaub.
– Es besteht die Gefahr, daß Personen in der Nähe durch herumfliegende
Teile des Werkstücks verletzt werden.
– Es besteht Unfallgefahr durch herumfliegende Metallteilchen, wenn in
den Anschlag geschnitten wird.
– Es besteht Feuergefahr aufgrund der extrem hohen Staubkonzentration,
wenn keine regelmäßige Reinigung erfolgt.
– Es besteht die Gefahr unkontrollierbarer Situationen, wenn die Säge bei
Umgebungstemperaturen unter -10 °C oder über +45 °C verwendet
wird.
Folgende Faktoren haben einen Einfluß auf die Lärmentwicklung:
1 Sägeblatt*
1 Parallelanschlag (A5, Abb. 9A)
1 Oberer Sägeblattschutz
1 Schiebestock*
1 T30 Sternschlüssel*
1 Schraubstock
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
* Am Sägetisch montiert
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug sowie die Zubehörteile
beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich
durch.
Gerätebeschreibung (Abb. [fig.] 1–4)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu Schäden
oder Verletzungen führen.
ABB. 1
a. Ein-/Aus-Schalter
b. Bediengriff
c. Lösehebel der Kopfarretierung
d. Ein-/Aus-Schalter der Arbeitsleuchte
e. Sägetisch-Feststellknopf 2
f. Sägeblatt
g. Beweglicher unterer Sägeblattschutz
h. Anschlag, rechts
i. Fester Tisch
j. Schlitzplatte
k. Sägeschlitz
l. Drehtellers/Gehrungsarm
m. Gehrungsknopf
– das zu schneidende Material
n. Gehrungsarretierung
– der Sägeblatttyp
o. Gehrungsskala
– die Vorschubkraft
p. Anschlag, links (Gleitanschlag)
Folgende Faktoren haben einen Einfluß auf die Staubentwicklung:
q. Montagebohrungen
– Verschlissenes Sägeblatt
r. Fuß
– Staubabsaugung mit einer Luftgeschwindigkeit unter 20 m/s
s. Griffmulde
– Werkstück nicht genau geführt
t. Führungsrille
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
u. Feststellknopf für linken Anschlag
v. Untere Anschlüsse für Absaugvorrichtung
w. Sägetisch
x. Spaltkeil
Warnhinweis zum sicheren Gebrauch
y. Oberer Sägeblattschutz
z. Oberer Anschluss für Absaugvorrichtung
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung
Tragepunkt.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 2)
Der Datumscode (ii), der auch das Herstelljahr enthält, ist in das Gehäuse
geprägt.
ABB. 2
aa. Schiebestock
bb. Sägetisch-Feststellknopf 1
cc. Kopfverriegelungsstift
dd. Neigungszeiger
ee. Neigungsskala
ff. Spindelarretierung
19
DEUTSCH
gg. T30 Sternschlüssel
Auspacken
hh. T40 Sternschlüssel
Nehmen Sie Ihre Säge vorsichtig aus der Transportverpackung.
ii. Datumscode
ABB. 3
jj. Neigungsspannhebel
Unterbringen der Befestigungswerkzeuge (Abb. 2)
Die folgenden Werkzeuge werden mit der Maschine geliefert:
1 T30 Star-Schlüssel (gg)
Optionales Zubehör
1 T40 Star-Schlüssel (hh)
ABB. 4
• Achten Sie darauf, daß die Werkzeuge nach jedem Gebrauch für die
Montage oder Einstellung an ihren Platz zurückgelegt werden.
kk. Verlängerungsstütze, DE7023-XJ, DE7033-XJ
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre D27113 Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge wurde für professionelle
Anwendungsbereiche entwickelt. Diese Präzisionsmaschine kann schnell
und einfach auf Querschnitte, Neigungsschnitte, Gehrungsschnitte oder
kombinierte Gehrungsschnitte eingestellt werden.
Das Gerät wird mit einem Hartmetallsägeblatt mit nominalem Durchmesser
von 305 mm zum professionellen Sägen von Holz und ähnlichen Stoffen
verwendet.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe von
entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch. LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in
Kontakt mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät
verwenden, sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten
oder ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden,
außer wenn diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem Produkt allein gelassen
werden.
WARNUNG! Verwenden Sie Werkzeuge nur entsprechend ihres
vorgesehenen Zwecks.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert. Überprüfen
Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung auf dem Typenschild
entspricht.
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 61029 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch ein
speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet werden, müssen
über einen Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe Technische
Daten). Der Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel vollständig
ab.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie
es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder
Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder entfernen.
Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der OFF-Position
befindet. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen verursachen.
20
An der Werkbank befestigen (Abb. 1)
• Alle vier Füße (r) sind mit Löchern (q) versehen, die eine leichte
Befestigung an der Werkbank ermöglichen. Es sind Löcher in
zwei verschiedenen Größen vorhanden, so dass unterschiedliche
Schraubengrößen verwendet werden können. Verwenden Sie eines
der beiden Löcher; es ist nicht nötig, beide Löcher zu verwenden. Es
werden Schrauben mit einem Durchmesser von 8 mm und 80 mm
Länge empfohlen. Sichern Sie Ihre Säge vor dem Arbeiten ausreichend,
damit sie sich nicht bewegen kann. Um die Mobilität Ihrer Säge zu
verbessern, können Sie sie an einer mindestens 12,5 mm starken
Sperrholzplatte befestigen. Sie können die Platte nun leicht an der
Werkbank festklemmen und wieder abnehmen, um sie anderenorts zu
befestigen.
• Wenn Sie Ihre Säge an einer Sperrholzplatte befestigen, sollten
Sie sicherstellen, dass die Befestigungsschrauben nicht aus dem
Plattenboden hervorstehen. Die Sperrholzplatte muss mit der
Auflageplatte der Werkbank bündig liegen. Bei Befestigung der Säge
auf Arbeitsflächen ist immer dafür zu sorgen, dass sie nur an den
Füßen (r), wo sich die Befestigungslöcher befinden, festgespannt
wird. Ein Festspannen der Säge an einer anderen Stelle stört den
ordnungsgemäßen Betrieb.
• Um ein Blockieren der Säge und Ungenauigkeiten beim Arbeiten zu
vermeiden, sollte das Werkzeug auf einer ebenen Fläche montiert
werden. Um ein Kippeln auf dem Untergrund zu vermeiden, ist die
Säge stabil aufzustellen. Gegebenenfalls schieben Sie dazu ein dünnes
Stück Material unter einen der Füße, bis die Säge stabil unter der
Montagefläche steht.
Anbringen des oberen Sägeblattschutzes
(Abb. 5A, 5B)
Der obere Sägeblattschutz (y) ist so konstruiert, dass er schnell und einfach
am Spaltkeil (x) angebracht werden kann, sobald die Maschine für den
Tischkreissägebetrieb eingerichtet wurde.
1. Lockern Sie die Blattschutzschraube (ll) und lassen Sie die
Blattschutzmutter (mm) im Sechskanteinsatz.
2. Während die Schutzvorrichtung waagerecht gehalten wird, richten Sie
den Schlitz hinten in der Schutzvorrichtung mit dem Spaltkeil aus.
3. Senken Sie die Schutzvorrichtung über den Spaltkeil, wobei
sichergestellt werden muss, dass der Schaft der Schraube in die
Aussparung eintritt.
4. Stecken Sie die Schraube in das Loch und ziehen Sie sie mit dem T30
Sternschlüssel fest. Die Zähne eines neuen Sägeblatts sind sehr scharf
und können gefährlich sein.
5. Überdrehen Sie die Schraube nicht. Der obere Sägeblattschutz muss
sich einfach über das Sägeblatt absenken lassen.
Einspannen des Werkstücks (fig. 17A, 17B)
WARNUNG: Ein eingespanntes Werkstück, das vor
einem Schnitt symmetrisch und sicher war, kann danach
unsymmetrisch sein. Bei unsymmetrischer Belastung kann
die Säge oder alles, worauf die Säge befestigt ist, kippen, z.B.
ein Tisch oder eine Werkbank. Bei einem Schnitt, der evtl.
unsymmetrisch wird, muss das Werkstück korrekt abgestützt
werden, stellen Sie dabei sicher, dass die Säge fest auf einer
stabilen Fläche befestigt ist. Dies könnte zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Der Fuß der Schraubklemme muss immer
über dem Unterteil der Säge festgeklemmt werden, wenn
die Schraubklemme verwendet wird. Klemmen Sie das
Werkstück immer am Unterteil der Säge fest – und nirgendwo
sonst am Arbeitsbereich. Stellen Sie sicher, dass der Fuß
der Schraubklemme nicht am Rand des Unterteils der Säge
festgeklemmt wird.
DEUTSCH
VORSICHT: Verwenden Sie immer einen Schraubstock, um
die Kontrolle zu behalten und um das Risiko zu reduzieren, dass
das Werkstück beschädigt wird und es zu Verletzungen kommt,
wenn Ihre Hände während des Schnitts 160 mm vom Sägeblatt
entfernt sein müssen.
Verwenden Sie den Schraubstock (a14). der mit Ihrer Säge geliefert
wird. Andere Hilfen wie Federklammern oder Schraubzwingen können
für bestimmte Größen und Materialformen geeignet sein. Der linke oder
rechte Anschlag lässt sich seitlich verschieben, um das Einspannen zu
vereinfachen.
BEFESTIGUNG DES SCHRAUBSTOCKS
1. Setzen Sie ihn in die Öffnung hinter dem Anschlag ein. Die
Schraubklemme muss zur Rückseite der Gehrungsäge zeigen. Stellen
Sie sicher, dass die Rille des Schraubstocks vollständig in das Unterteil
der Gehrungssäge eingesetzt ist. Wenn die Rille sichtbar ist, ist der
Schraubstock nicht sicher.
2. Drehen Sie die Schraubklemme 180º zur Vorderseite der
Gehrungssäge.
3. Lösen Sie den Knopf, um die Schraubklemme nach oben oder unten
einzustellen, verwenden Sie dann den Feineinstellungknopf, um die
Schraubklemme am Werkstück festzuklemmen.
HINWEIS: Setzen Sie den Schraubstock auf die rechte Seite des Unterteils,
wenn Sie Neigungsschnitte vornehmen. MACHEN SIE IMMER EINEN
VERSUCH (MIT AUSGESCHALTETER SÄGE), BEVOR SIE MIT DEM
EINGESCHALTETEN GERÄT ARBEITEN, SO DASS SIE DIE BAHN DES
SÄGEBLATTS ÜBERPRÜFEN KÖNNEN. STELLEN SIE SICHER DASS
DER SCHRAUBSTOCK NICHT DEN BETRIEB DER SÄGE ODER DIE
SCHUTZVORRICHTUNGEN BEHINDERT.
Montage des Sägeblatts (Abb. 1, 2, 6A–6C)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie
es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder
Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder entfernen.
Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der OFF-Position
befindet. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Die Zähne eines neuen Sägeblatts sind sehr
scharf und können gefährlich sein.
WARNUNG: Nach dem Anbringen bzw. Erneuern des
Sägeblatts vergewissern Sie sich stets, daß das Sägeblatt
vollständig von der Schutzvorrichtung abgedeckt wird
WARNUNG! Das Sägeblatt darf nur auf die beschriebene
Art und Weise ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur
Sägeblätter gemäß den Technische Daten; Kat.nr.: DT4260 wird
empfohlen.
WICHTIG: Das Sägeblatt muss sich beim Einbau eines neuen
Sägeblatts in der höchsten Position befinden. Siehe Wechsel vom
Tischkreissägebetrieb zum Gehrungssägebetrieb.
1. Halten Sie die Spindelarretierung (ff) mit der rechten Hand
hereingedrückt.
2. Drehen Sie mit der linken Hand den T40 Sternschlüssel und verriegeln
Sie das Sägeblatt in der richtigen Position.
HINWEIS: Die Sägeblattschraube besitzt ein Linksgewinde, drehen Sie
daher zum Lösen im Uhrzeigersinn.
3. Lassen Sie den Spindelarretierungsknopf los, um das System zu lösen.
4. Drücken Sie den Kopfblockierungs-Freigabehebel (c), um den unteren
Blattschutz (g) freizugeben. Ziehen Sie nun den unteren Blattschutz so
weit hoch wie möglich nach oben.
5. Entfernen Sie die Sägeblattschraube (nn) und den äußeren
Sägeblattflansch (oo). Entnehmen Sie das Sägeblatt vorsichtig.
WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass der Innenflansch und beide Seiten
des neuen Sägeblatts sauber und staubfrei sind.
6. Montieren Sie das neue Sägeblatt (f) auf dem inneren Bund (pp), der
sich am inneren Sägeblattflansch (qq) befindet. Sorgen Sie dafür, dass
die Zähne am unteren Blattrand in Richtung der Rückseite der Säge
zeigen (vom Benutzer weg).
7. Positionieren Sie das Sägeblatt sorgfältig und lassen Sie den unteren
Sägeblattschutz los.
8. Montieren Sie den äußeren Sägeblattflansch wieder.
9. Ziehen Sie die Sägeblattschraube (nn) an, indem Sie sie entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen, während Sie den Spindelarretierungsknopf (ff)
gedrückt halten.
10. Legen Sie den Sternschlüssel wieder in seine Aufbewahrung.
Einstellungen
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie
es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder
Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder entfernen.
Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der OFF-Position
befindet. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen verursachen.
Einstellen des Sägeblatts (Abb. 6C)
Wenn das Sägeblatt während des Starts und beim Auslaufen wackelt,
stellen Sie es wie folgt ein:
1. Entfernen Sie die Sägeblattschraube (nn) für den äußeren
Sägeblattflansch (oo) und drehen Sie das Sägeblatt (f) um eine
Vierteldrehung.
2. Ziehen Sie die Sägeblattschraube wieder fest und überprüfen Sie, ob
das Sägeblatt wackelt.
3. Wiederholen Sie diese Schritte, bis das Sägeblatt nicht mehr wackelt.
Einstellungen für Kappsägebetrieb
Ihre Kapp- und Gehrungssäge wurde werksseitig genau eingestellt. Sollte
wegen des Transports oder aus irgendeinem anderen Grunde eine erneute
Einstellung erforderlich sein, gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre Säge
einzustellen. Die Einstellungen sollten dann zuverlässig bestehen bleiben.
WECHSEL VOM TISCHKREISSÄGEBETRIEB ZUM GEHRUNGSSÄGEBETRIEB (ABB. 1, 2)
Heben des Sägekopfes in die höchste Position
– Drücken Sie Sägetisch (w) nach unten und halten Sie den
Verriegelungsstift (cc) fest.
– Halten Sie den Sägetisch weiter fest, lockern Sie den Druck nach unten
und lassen Sie den Sägekopf auf seine volle Höhe steigen.
PRÜFEN UND EINSTELLEN DES SÄGEBLATTS AUF DEN ANSCHLAG (ABB. 1, 7A, 7B)
1. Lösen Sie den Gehrungsknopf (m) los und drücken Sie die
Gehrungsarretierung (n), um den Gehrungsarm (l) freizugeben.
2. Bewegen Sie den Gehrungsarm, bis die Arretierung in der
0°-Gehrungsposition ist. Ziehen Sie den Knopf nicht fest.
3. Ziehen Sie den Sägekopf abwärts, bis das Sägeblatt gerade in den
Sägeschlitz (k) eintritt.
4. Stellen Sie ein Winkelmaß (rr) auf den festen Tisch (i) und gegen das
Sägeblatt (f).
5. Drehen Sie den Gehrungsknopf gut fest.
WARNUNG: Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht
mit dem Winkel.
6. Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
– Lösen Sie die Schrauben der Gehrungsskala (ss) und bewegen Sie
die Skala/Gehrungsarmgruppe nach links oder rechts, bis sich das
Sägeblatt entsprechend der Messung mit dem Winkelmaß in einem
Winkel 90° zum Anschlag befindet.
– Ziehen Sie die Schrauben (ss) wieder fest. Achten Sie dabei nicht auf
die Angaben auf dem Gehrungszeiger.
EINSTELLEN DES GEHRUNGSZEIGERS (ABB. 7B)
1. Lösen Sie den Gehrungsknopf (m) los und drücken Sie die
Gehrungsarretierung (n), um den Gehrungsarm (l) freizugeben.
2. Bewegen Sie den Gehrungsarm so, dass der Gehrungszeiger (tt) auf
die Nullposition zeigt, siehe Abbildung 7B.
3. Beachten Sie Zeiger (tt) und Gehrungsskala (o). Wenn der Zeiger nicht
genau auf Null zeigt, lösen Sie die Schraube des Gehrungszeigers (uu),
stellen Sie den Zeiger auf 0° ein und ziehen Sie die Schraube an.
4. Ziehen Sie den Gehrungsknopf (m) gut fest.
PRÜFEN UND EINSTELLEN DES SÄGEBLATTS AUF DEN TISCH (ABB. 1, 3, 7C, 7D)
1. Lösen Sie den Neigungsspannhebel (jj).
2. Drücken Sie den Sägekopf nach rechts, um sicherzustellen, dass
dieser vollkommen senkrecht ist. Ziehen Sie den Neigungsspannhebel
anschließend an.
21
DEUTSCH
3. Ziehen Sie den Kopf abwärts, bis das Sägeblatt gerade in den
Sägeschlitz (k) eintritt.
4. Setzen Sie ein Winkelmaß (rr) gegen die linke Seite des Anschlags und
das Sägeblatt (f)
WARNUNG: Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht
mit dem Winkel.
5. Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
– Lösen Sie den Neigungsspannhebel (jj) und drehen Sie (mit dem T30
Sternschlüssel) die Anschlagschraube für die senkrechte Stellung (xx)
herein bzw. heraus, bis sich das Sägeblatt 90° zum Tisch befindet,
wenn mit dem Winkel gemessen wird.
– Wenn der Neigungszeiger (dd) auf der Neigungsskala (ee) nicht Null
anzeigt, lösen Sie die Schraube (ww), die den Zeiger sichert, und
justieren Sie diesen nach Bedarf.
6. Ziehen Sie den Neigungsspannhebel (jj) gut fest.
EINSTELLEN DES ANSCHLAGS (ABB. 1)
Der obere Teil der linken Seite des Anschlags kann links so eingestellt
werden, dass er einen Freiraum bietet, so dass die Säge links eine Neigung
von vollen 45° erhält.
So stellen Sie den Anschlag ein
1. Lösen Sie den Feststellknopf für den linken Anschlag (u) und schieben
Sie den Anschlag (p) nach links.
2. Führen Sie einen Probelauf mit abgeschalteter Säge durch und prüfen
Sie den vorhandenen Freiraum. Stellen Sie den Anschlag so nah an das
Sägeblatt ein, wie es praktisch ist, um das Werkstück bestmöglich zu
stützen, ohne die Auf- und Abwärtsbewegung des Arms zu stören.
3. Drehen Sie den Knopf gut fest.
WARNUNG: Die Führungsrille des Anschlags (t) kann durch
Sägemehl verstopfen. Reinigen Sie die Führungsrille des
Anschlags mit schwacher Druckluft von Schmutz und Staub.
PRÜFEN UND EINSTELLEN DES NEIGUNGSWINKELS (ABB. 7C, 7D)
1. Lösen Sie den Feststellknopf für den linken Anschlag (u) und schieben
Sie den oberen Teil des linken Anschlags so weit wie möglich nach
links.
2. Lösen Sie den Neigungsspannhebel (jj) und bewegen Sie den Sägekopf
ganz nach links. Dies ist die 45° Neigungsposition.
3. Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
– Drehen Sie die Anschlagschraube für die Neigungseinstellung (v v)
mit dem T30 Sternschlüssel soweit wie nötig herein bzw. heraus, bis
der Neigungszeiger (dd) 45° anzeigt.
WARNUNG: Während dieser Anpassung ist es ratsam, das
Gewicht des Sägekopfes zu übernehmen, indem Sie ihn
festhalten. Hierdurch lässt sich die Einstellschraube leichter
drehen.
Einstellungen für den Tischkreissägebetrieb
WECHSEL VOM GEHRUNGSSÄGEBETRIEB ZUM TISCHKREISSÄGEBETRIEB (ABB. 1, 2)
1. Bringen Sie das Sägeblatt in die 0˚ Querschnittposition, wobei der
Gehrungsknopf (m) angezogen ist.
2. Arretieren Sie den Sägeknopf in seiner niedrigsten Position, indem
Sie den Kopfblockierungs-Freigabehebel (c) drücken, um den Kopf
absenken zu können, und drücken Sie dann den Kopfverriegelungsstift
(cc) in seine Position.
3. Zum Anbringen des Parallelanschlags (zz) siehe Anbringen und
Einstellen des Parallelanschlags.
EINSTELLEN DES SÄGETISCHS (ABB. 1, 2)
Der Tisch (w) lässt sich von Hand nach oben und unten verschieben und
wird durch zwei Feststellknöpfe in der erforderlichen Höhe gehalten.
1. Lockern Sie die Tischfeststellknöpfe 1 und 2 (bb, e), entfernen Sie sie
aber nicht.
2. Stellen Sie den Sägetisch auf die gewünschte Höhe ein.
3. Ziehen Sie zuerst den Tischfeststellknopf 1 (bb) fest, sichern Sie dann
den Tisch mit Tischfeststellknopf 2 (e) in seiner Position.
ANBRINGEN UND EINSTELLEN DES PARALLELANSCHLAGS (ABB. 1, 9A–9C)
1. Stellen Sie den Sägetisch (w) auf seine niedrigste Position ein. Siehe
Einstellen des Sägetischs.
2. Schieben Sie die Parallelanschlaghalterung (a3) von rechts auf. Die
Spannplatte rastet hinter der Vorderkante des Tischs ein.
3. Heben Sie die Sägeblattschutzvorrichtung hoch und schieben Sie den
Parallelanschlag (zz) nach oben gegen das Sägeblatt.
4. Drücken Sie den Hebel des Anschlags (a2) nach unten, um den
Anschlag in der Position zu sichern.
5. Vergewissern Sie sich, dass der Anschlag (zz) parallel zum Sägeblatt
liegt.
6. Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
– Lösen Sie den Einstellknopf des Anschlags (a1), mit dem die
Anschlaghalterung an der Anschlagstütze (a7) befestigt ist.
– Stellen Sie den Anschlag so ein, dass er parallel zum Sägeblatt
liegt, indem Sie den Abstand zwischen Sägeblatt und Anschlag am
vorderen und am hinteren Ende des Sägeblatts überprüfen.
– Ziehen Sie nach der Einstellung den Einstellknopf wieder fest und
vergewissern Sie sich erneut, dass der Anschlag parallel zum
Sägeblatt liegt.
WICHTIG: Bringen Sie nach der Einstellung die Sägeblattschutzvorrichtung
wieder in ihre Ausgangsposition.
7. Vergewissern Sie sich, dass der Zeiger des Anschlags (a4) auf der Skala
auf Null zeigt. Wenn der Zeiger nicht genau auf Null zeigt, lösen Sie
die Schraube des Anschlags (a6), stellen Sie den Zeiger auf 0° ein und
ziehen Sie die Schraube an.
Der Anschlag ist umkehrbar: Das Werkstück kann an der 52 mm oder an
der 8 mm Fläche entlang geführt werden, damit bei Längsschnitten an
dünnen Werkstücken ein Schiebestock verwendet werden kann.
WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass der Anschlag nach jedem Wechsel
parallel zum Sägeblatt liegt.
1. Zur Einstellung auf 8 mm oder 52 mm lösen Sie den Einstellknopf (a1)
und schieben Sie den Anschlag (zz) aus der Spannvorrichtung (a7)
heraus.
2. Drehen Sie den Anschlag um und schieben Sie die Spannvorrichtung
wie abgebildet in den Schlitz.
WARNUNG:
• Verwenden Sie das 8 mm Profil für Längsschnitte an flachen
Werkstücken, damit zwischen Sägeblatt und Anschlag Platz
für den Schiebestock bleibt.
• Das hintere Ende des Anschlags sollte auf einer Ebene mit
dem vorderen Ende des Spaltkeils liegen.
Vor dem Betrieb
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine übermäßig
abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige Drehzahl der Säge darf
nicht höher sein als die des Sägeblattes.
SPALTKEILEINSTELLUNG (ABB. 1, 8A, 8B)
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
Die richtige Position für den oberen Teil des Spaltkeils (x) ist höchstens 2 mm
unter dem höchsten Zahn des Sägeblatts, und der Körper des Radius darf
maximal 5 mm von den Spitzen der Sägeblattzähne entfernt liegen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf das Sägeblatt
aus. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht.
1. Heben Sie den Sägekopf in seine höchste Position.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle Drehzahl
beschleunigen.
2. Bringen Sie den Sägetisch auf halbe Position, um auf die beiden
Schrauben zugreifen zu können, die den Spaltkeil sichern.
• Stellen Sie sicher, dass alle Feststellknöpfe und Hebel angezogen sind.
3. Lösen Sie die 2 Schrauben (yy) mit dem T40 Sternschlüssel, um den
Spaltkeil nach oben und unten bewegen zu können.
• Sie mit dieser Säge keine Eisenwerkstoffe (Eisen und Stahl),
Faserzement oder Mauerwerk! Verwenden Sie keine Schleifscheiben!
4. Schieben Sie den Spaltkeil (x) entweder nach oben oder nach unten,
bis die korrekte Position erreicht ist.
• Verwenden Sie beim Schneiden von Nicht-Eisenmaterialien stets
ein geeignetes DEWALT Sägeblatt mit einem Spanwinkel von -5°.
Vergewissern Sie sich, dass das Material mit einer Zwinge in seiner
Lage gesichert ist.
5. Ziehen Sie die beiden Schrauben (yy) wieder fest an.
22
• Sichern Sie das Werkstück.
DEUTSCH
• Verwenden Sie immer die Schlitzplatte. Verwenden Sie die Säge nicht,
wenn der Schlitz in der Schlitzplatte breiter ist als 10 mm.
• Vergewissern Sie sich, dass das zu sägende Material gesichert wurde.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten nur leicht an und üben Sie nie
seitlichen Druck auf das Sägeblatt aus.
SÄGEN IM GEHRUNGSSÄGEBETRIEB
Es ist gefährlich, ohne Schutzvorrichtung zu arbeiten. Die
Schutzvorrichtungen müssen beim Sägen immer in Position sein.
Allgemeiner Umgang
• Vermeiden Sie eine Überlastung.
• Im Gehrungssägebetrieb wird der Sägekopf automatisch verriegelt,
wenn er sich in seiner höchsten Position befindet.
• Entfernen Sie nach dem Gebrauch stets den Staub von der Maschine,
um sicherzustellen, dass die untere Schutzvorrichtung einwandfrei
funktioniert.
• Das Zusammendrücken des Kopfblockierungs-Freigabehebels entriegelt
den Sägekopf. Wenn der Sägekopf abwärts bewegt wird, wird die
bewegliche untere Schutzvorrichtung zurückgezogen.
• Verbinden Sie beim Sägen von Holz und Holzprodukten immer eine
Spanabsaugvorrichtung, die entsprechend den geltenden Richtlinien für
Staubemissionen konstruiert ist.
• Versuchen Sie keinesfalls zu verhindern, dass die
Sägeblattschutzvorrichtung nach dem Schneiden in ihre
Ausgangsposition zurückkehrt.
• Um die maximale Schnitthöhe zu ermöglichen, bringen Sie den
Sägetisch in seine höchste Position.
BETRIEB
Bedienungsanleitung
WARNUNG: Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise und
anwendbaren Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie
es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder
Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder entfernen.
Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der OFF-Position
befindet. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen verursachen.
Die Aufmerksamkeit der Benutzer in Großbritannien sollte auf die
„Woodworking Machines Regulations 1974“ und die daran anschließenden
Änderungen gerichtet sein.
Achten Sie bei der Aufstellung Maschine auf eine ergonomische Tischhöhe
und -stabilität. Der Standort der Maschine muss so gewählt werden, dass
der Bediener einen guten Überblick sowie genügend Platz um die Maschine
herum hat, dass er die Werkstücke ohne Einschränkung bearbeiten kann.
Stellen Sie zur Reduzierung der Auswirkungen von Vibrationen sicher, dass
die Umgebungstemperatur nicht zu gering ist, dass Maschine und Zubehör
gut gewartet sind und sich die Werkstückgröße für diese Maschine eignet.
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
Der Ein-/Ausschalter (a) hat eine eingebaute Null-Volt-Abschaltfunktion:
Sollte aus irgendeinem Grund die Stromzufuhr unterbrochen werden, so
muß der Schalter bewußt erneut eingeschaltet werden.
• Die D27113 kann Werkstücke von bis zu 160 mm Breite mal 85
mm Höhe verarbeiten. Die richtigen Schnittkapazitäten sind den
Technischen Datenzu entnehmen. Die Länge des Werkstücks darf
ohne entsprechende Abstützung niemals die Fußbreite überschreiten.
Das Ende des Werkstücks darf ohne zusätzliche Spannvorrichtungen
niemals weniger als 160 mm vom Sägeblatt entfernt sein.
• Bringen Sie Ihre Hände während des Betriebs nicht näher als 160
mm an das Sägeblatt heran. Beim Sägen von kurzem Material
(mindestens 160 mm zur linken oder rechten Sägeblattseite), muss der
Schraubstock verwendet werden.
• Die Mindestlänge für abgeschnittenes Material beträgt 10 mm.
• Beim Sägen von Werkstücken, die länger als die Tischbreite sind,
müssen Sie sicherstellen, dass das Werkstück auf seiner gesamten
Länge stabil ist. Stützen Sie ggf. überstehende Teile des Werkstücks ab,
z.B. mit der optionalen Werkstückverlängerung.
• Beim Sägen von UPVC-Stücken sollte ein stützendes Element aus Holz
mit ergänzendem Profil unter das zu sägende Material platziert werden,
damit es ausreichend abgestützt wird.
Gerader Querschnitt (Abb. 1, 11)
1. Lösen Sie die Feststellknöpfe (bb, e) und bewegen Sie die Tischplatte in
ihre höchste Position. Arretieren Sie beide Knöpfe.
2. Lösen Sie den Gehrungsknopf (m) los und drücken Sie die
Gehrungsarretierung (n), um den Gehrungsarm (l) freizugeben.
Zum Einschalten der Maschine drücken Sie die grüne Starttaste.
3. Lassen Sie die Gehrungsarretierung an der 0˚-Position einrasten und
ziehen Sie den Gehrungsknopf an.
Zum Ausschalten der Maschine drücken Sie die rote Stopptaste.
4. Legen Sie das zu sägende Holzstück gegen den Anschlag (h, p).
ARBEITSLEUCHTE (ABB. 16A)
5. Halten Sie den Bediengriff (b) fest und drücken Sie den
Kopfblockierungs-Freigabehebel (c) herein, um den Kopf freizugeben.
Der Ein-/Aus-Schalter der Arbeitsleuchte (d) ist von den Ein-/Aus-Schaltern
der Gehrungssäge (a) unabhängig.
Staubabsaugung (Abb. 1, 10)
Die Maschine verfügt über drei 38 mm Anschlüsse für
Spanabsaugvorrichtungen, eine davon auf der oberen
Sägeblattschutzvorrichtung (z) und zwei unten an der Rückseite (v).
• Verbinden Sie bei allen Sägevorgängen eine Spanabsaugvorrichtung,
die entsprechend den geltenden Richtlinien für Staubemissionen
konstruiert ist.
Grundschnitte
6. Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie das Sägeblatt seine volle
Geschwindigkeit erreichen.
7. Drücken Sie den Kopf herunter, so dass das Sägeblatt das Holz sägen
kann und in die Kunststoffschlitzplatte (j) eingreift.
8. Nach Beendigung des Schnittes schalten Sie die Maschine aus und
warten Sie, bis das Sägeblatt vollkommen stillsteht, bevor Sie den Kopf
in die obere Ruhelage zurückstellen.
Sägen kleiner Stücke (Abb. 1)
Der obere Teil der linken Seite des Anschlags (p) kann so eingestellt werden,
dass kleine Stücke beim Sägen bestmöglich gestützt werden.
1. Heben Sie den Sägekopf in seine höchste Position.
SCHNITTQUALITÄT
2. Lösen Sie den Feststellknopf an der linken Seite des Anschlags (u).
Saubere Schnittkanten hängen von einer Reihe von Variablen ab, wie z.B.
vom Werkstoff. Wenn für Form- und ähnliche Präzisionsarbeiten sehr glatte
Schnitte verlangt werden, empfiehlt sich die Verwendung eines scharfen
Sägeblatts (Hartmetall, 60 Zähne) bei einer niedrigen, gleichmäßigen
Schnittgeschwindigkeit.
3. Befestigen Sie den linken Anschlag so nah wie möglich am Sägeblatt.
WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass sich das Material beim
Sägen nicht wandern kann; spannen Sie es daher gut fest.
Lassen Sie das Sägeblatt vollständig zum Stillstand kommen,
bevor Sie den Sägekopfarm heben. Wenn am hinteren
Ende des Werkstücks noch kleine Fasern oder Holzstücke
herausbrechen, kleben Sie Abdeckband auf die Stelle am Holz,
wo der Schnitt vorgenommen werden soll. Sägen Sie durch das
Band und entfernen Sie es nach dem Sägen sorgfältig.
4. Drehen Sie den Knopf gut fest.
Gehrungsquerschnitt (Abb. 1, 12)
1. Lösen Sie den Gehrungsknopf (m) los und drücken Sie die
Gehrungsarretierung (n), um den Gehrungsarm (l) freizugeben. Bewegen
Sie den Gehrungsarm im benötigten Winkel nach links oder rechts.
2. Die Gehrungsarretierung rastet sowohl links als auch rechts automatisch
bei 10˚, 15˚, 22,5˚, 31,62˚, 45˚ und 50˚ ein. Wenn ein dazwischen
liegendes Winkelmaß benötigt wird, halten Sie den Kopf gut fest und
arretieren Sie ihn an der Stelle durch Festziehen des Gehrungsknopfes.
3. Vergewissern Sie sich vor dem Sägen immer, dass der Gehrungsknopf
gut festgezogen ist.
23
DEUTSCH
4. Verfahren Sie wie bei einem geraden Querschnitt.
WARNUNG: Wenn der Gehrungsquerschnitt bei einem Stück
Holz mit einer unebenen Kante angewendet wird, legen Sie das
Holz so in die Säge, dass die unebene Kante sich an der Seite
des Sägeblattes befindet, wo der Winkel zum Anschlag am
größten ist.
Gehrung links, unebene Kante nach rechts
Gehrung rechts, unebene Kante nach links.
Gehrungsschnitte (Abb. 1, 7D, 13)
Gehrungswinkel können von 45˚ nach links bis 0˚ nach rechts eingestellt
werden und gesägt werden, wenn der Gehrungsarm zwischen Null und
einer Position von maximal 50˚ nach rechts oder links eingestellt ist.
1. Lösen Sie die Feststellknöpfe (bb, e) und bewegen Sie den Sägetisch in
seine höchste Position. Arretieren Sie beide Knöpfe.
2. Lösen Sie den Feststellknopf für den linken Anschlag (u) und schieben
Sie den oberen Teil des linken Anschlags (p) so weit wie möglich nach
links.
3. Lösen Sie den Neigungsspannhebel (jj) und stellen Sie die gewünschte
Neigung wie in Abbildung 7D gezeigt ein.
4. Ziehen Sie den Neigungsspannhebel (jj) gut fest.
5. Verfahren Sie wie bei einem geraden Querschnitt.
Doppelgehrungsschnitte
Doppelgehrungsschnitte sind Schnitte, die Gehrung und Neigung
kombinieren.
2. Bewegen Sie den Gehrungsarm (l) in den Gehrungswinkel ganz rechts,
schieben Sie den linken Anschlag (p) vollständig herei und arretieren
Sie den Neigungsspannhebel (jj), während sich der Sägekopf in der
niedrigsten Position befindet, so dass das Werkzeug so kompakt wie
möglich ist.
3. Nutzen Sie beim Transportieren der Säge immer die in Abbildung 1
gezeigten Griffmulden (s).
WARNUNG: Transportieren Sie die Maschine immer in der
Tischkreissägeposition. Die obere Sägeblattschutzvorrichtung
muß montiert sein. Tragen Sie die Maschine niemals am
Sägeblattschutz.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer bei
möglichst geringem Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung und regelmäßige
Reinigung des Werkzeugs voraus.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie
es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder
Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder entfernen.
Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der OFF-Position
befindet. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen verursachen.
Wenn das Sägeblatt nicht innerhalb von 10 Sekunden nach dem
Ausschalten anhält, lassen Sie die Maschine von einer autorisierten DEWALTKundendienstwerkstatt reparieren.
Stellen Sie den Neigungswinkel und danach den Gehrungswinkel ein.
SÄGEN IM TISCHKREISSÄGEBETRIEB
• Verwenden Sie immer den Spaltkeil.
• Vergewissern Sie sich immer, dass Spaltkeil und
Sägeblattschutzvorrichtung korrekt ausgerichtet sind.
• Vergewissern Sie sich immer, dass die Gehrungssäge auf 0° Gehrung
eingestellt und verriegelt ist.
WARNUNG: Schneiden Sie in dieser Betriebsart kein Metall.
Längsschnitte (Abb. 14)
1. Stellen Sie Neigungs- und Gehrungswinkel auf 0˚.
2. Stellen Sie die Sägeblatthöhe durch Justieren des Sägetischs ein (siehe
Einstellen des Sägetischs). Bei der korrekten Sägeblattposition
befinden sich die Spitzen von drei Zähnen über der obersten Holzfläche.
Vergewissern Sie sich, dass der Sägetisch in der gewählten Höhe sicher
befestigt ist.
3. Stellen Sie den Parallelanschlag auf den gewünschten Abstand ein.
4. Halten Sie das Werkstück flach auf dem Tisch und gegen den
Anschlag. Halten Sie das Werkstück ca. 25 mm vom Sägeblatt fern.
5. Halten Sie beide Hände vom Schnittbereich des Sägeblatts fern.
6. Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie das Sägeblatt auf die volle
Drehzahl beschleunigen.
7. Führen Sie das Werkstück langsam unter dem oberen Sägeblattschutz
zu, während Sie es fest gegen den Anschlag drücken. Die Zähne
sollten frei schneiden und das Werkstück sollte nicht in das Sägeblatt
hineingepreßt werden. Die Drehzahl des Sägeblatts ist konstant zu
halten.
8. Verwenden Sie in Sägeblattnähe immer einen Schiebestock (aa).
9. Schalten Sie die Maschine nach Beendigung des Schnitts aus, lassen
Sie das Sägeblatt zum Stillstand kommen und entfernen Sie das
Werkstück.
WARNUNG:
• Schieben oder halten Sie niemals die freie bzw.
abgeschnittene Seite des Werkstücks fest.
• Verwenden Sie stets einen Schiebestock, wenn Längsschnitte
an kleinen Werkstücken durchgeführt werden.
Transport der Maschine (Abb. 1–3)
1. Senken Sie zum Transport der Säge den Sägetisch und den Sägekopf
in ihre niedrigste Position und drücken Sie den Verriegelungsstift (cc) in
Position.
24
Reinigung
Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig den oberen Sägeblattschutz,
den beweglichen unteren Sägeblattschutz sowie den Anschluss für die
Staubabsaugvorrichtung, damit sie korrekt arbeiten. Stellen Sie sicher,
dass weder Späne noch Staub oder andere Teilchen eine der Funktionen
blockieren können.
Falls Werkstückfragmente zwischen Sägeblatt und Schutzvorrichtungen
steckenbleiben, trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung und
befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt Austausch des Sägeblatts.
Entfernen Sie die steckengebliebenen Teile und montieren Sie das
Sägeband wieder.
WARNUNG: Immer wenn im Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind, blasen Sie Schmutz und
Staub mit trockener Druckluft aus dem Gehäuse. Tragen Sie
zugelassenen Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder sonstige
scharfen Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile
des Werkzeugs. Durch diese Chemikalien kann der in diesen
Teilen verwendete Werkstoff geschwächt werden. Verwenden
Sie ein mit Wasser und einer milden Seife befeuchtetes Tuch.
Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf in Flüssigkeit
eingetaucht werden.
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten Sie regelmäßig die Tischoberfläche reinigen.
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten Sie regelmäßig die Staubsammelanlage reinigen.
REINIGUNG UND WARTUNG DER SCHLITZPLATTE (ABB. 15)
Reinigen Sie den Bereich unterhalb der Schlitzplatte regelmäßig. Ist die
Schlitzplatte verschlissen, so muß sie erneuert werden.
Reinigen der Schlitzplatte
1. Heben Sie den Sägekopf in seine höchste Position.
2 Entfernen Sie die Schrauben (a8), mit denen die Schlitzplatte (j) befestigt
ist.
3. Entfernen Sie die Schlitzplatte und reinigen Sie den darunterliegenden
Bereich.
4. Setzen Sie die Schlitzplatte wieder ein.
5. Ziehen Sie die Schrauben von Hand fest.
DEUTSCH
REINIGUNG DER LINSE DER ARBEITSLEUCHTE (ABB. 16A–16F)
SÄGEBLÄTTER
Damit die Arbeitsleuchte (a9) ihre volle Leistung erbringen kann, führen Sie
regelmäßig folgende Pflegemaßnahmen durch.
VERWENDEN SIE IMMER lärmmindernde 305 mm (12") SÄGEBLÄTTER
MIT 30 mm WELLENBOHRUNGEN. DIE DREHZAHL MUSS
MINDESTENS 3500 U/MIN BETRAGEN. Verwenden Sie niemals ein
Sägeblatt mit geringerem Durchmesser. Es wird nicht ordnungsgemäß
geschützt. Verwenden Sie nur Querschnitt-Sägeblätter! Verwenden
Sie keine Sägeblätter, die für schnelle Längsschnitte vorgesehen sind,
Kombinationsblätter oder Blätter mit Hakenwinkeln über 5°.
• Entfernen Sie mit einem Baumwollstäbchen sorgfältig Sägemehl und
Schmutz von der Linse der Arbeitsleuchte.
• Verwenden Sie KEINERLEI Lösungsmittel, diese können die Linse
beschädigen.
• Angesammelter Staub kann die Arbeitsleuchte blockieren und
verhindern, dass sie die Schnittlinie genau anzeigt.
So entfernen Sie die Arbeitsleuchte
1. Bringen Sie zuerst den Sägetisch und dann den Sägekopf auf ihre
höchste Position.
2. Drehen Sie zur Demontage die schwarze Manschette (a10) eine
1/4-Drehung gegen den Uhrzeigersinn.
3. Ziehen Sie den Stecker (a11) aus der Arbeitsleuchte.
4. Entfernen Sie die Schrauben (a12) mit dem T30 Sternschlüssel.
5. Schieben Sie das LED-Aluminiumgehäuse heraus und dann an der
Tischunterseite nach unten.
6. Reinigen Sie die Linse der Arbeitsleuchte (a13) mit einem
Wattestäbchen.
SÄGEBLATT-BESCHREIBUNGEN
ANWENDUNG
DURCHMESSER
Sägeblätter für den Bau(dünner Schlitz mit Antihaftfelge)
Allgemeine Anwendungen
305 mm
Feine Querschnitte
305 mm
ZÄHNE
40
60
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das richtige Zubehör an
Ihren Händler.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt darf nicht zusammen mit
normalem Hausmüll entsorgt werden.
7. Bringen Sie das LED-Aluminiumgehäuse wieder am Tisch an.
8. Bringen Sie die Arbeitsleuchte wieder an, indem Sie die obigen Schritte
in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Schmierung
Eine Schmierung ist eventuell nur im Verbindungsschlitz (Abb. 18) nötig.
Wenn die Sägekopfbewegung nicht gleichmäßig ist oder bei einem
Gehrungsschnitt steckenzubleiben scheint, gehen Sie wie folgt vor:
1. Ziehen Sie den Netzstecker der Säge.
2. Entfernen Sie das Sägeblatt (siehe Wechsel des Sägeblatts).
3. Säubern Sie den Verbindungsschlitz (a15) (hinter der Spindel) von Staub
und Spänen und geben Sie dann ein paar Tropfen Schmiermittel in den
Schlitz.
4. Prüfen Sie, ob die Bewegung gleichmäßig ist.
5. Bringen Sie das Sägeblatt wieder an.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DEWALT angeboten
wird, nicht für dieses Produkt geprüft wurde, könnte die
Verwendung derartigen Zubehörs mit diesem Werkzeug
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer Verletzungsgefahr sollten
nur die von DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit diesem
Produkt verwendet werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten oder es ausgedient hat,
entsorgen Sie es nicht mit dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses
Produkt an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder stellen Sie es
zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt werden, dass sie dem
Recycling zugeführt und wiederverwertet werden. Die
Wiederverwendung von recyceltem Material trägt zur
Verhinderung von Umweltverschmutzung und zur Reduzierung
des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die getrennte Sammlung von
elektrischen Geräten u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung und zum Recycling von
ausgedienten DEWALT-Produkten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur Kundendienstwerkstatt
zurück, die es für Sie dem Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in Ihrer Nähe setzen Sie sich
bitte mit der örtlichen DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine Übersicht der DEWALTKundendienstwerkstätten und weitere Informationen zu Servicerichtlinien und
Kontaktadressen finden Sie auch im Internet: www.2helpU.com.
ABSTÜTZUNG FÜR LANGE WERKSTÜCKE (ABB. 4)
• Stützen Sie lange Werkstücke immer ab.
• Für beste Ergebnisse verwenden Sie die zusätzliche Werkstück-Auflage
(kk), um die Tischweite Ihrer Säge zu vergrößern.
Sie erhalten die zusätzliche Werkstück-Auflage als Zubehör bei Ihrem
Händler. Stützen Sie lange Werkstücke mit geeigneten Mitteln sicher
ab. Verwenden Sie z.B. Sägeböcke oder ähnliche Vorrichtungen, um
überhängende Werkstücke zu stützen.
STAUBABSAUGUNG (ABB. 10)
WARNUNG! Bringen Sie möglichst eine Absaugvorrichtung
an, die den geltenden Bestimmungen zur Staubabsaugung
entspricht.
Die D27113 verfügt über drei Anschlüsse für Spanabsaugvorrichtungen.
Verbinden Sie ihn mit einer Staubsammelvorrichtung, die gemäß den
entsprechenden Vorschriften gestaltet ist. Die Luftstromgeschwindigkeit
von extern angeschlossenen Systemen muss 20 m/s ±2 m/s betragen.
Die Geschwindigkeit muss im Verbindungsschlauch am Verbindungspunkt
gemessen werden, mit angeschlossenem, aber nicht laufendem Werkzeug.
25
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität seiner Produkte und
bietet daher den professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese Garantieerklärung gilt
als Ergänzung und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder Ihrer gesetzlichen
Ansprüche als privater, nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union und der Europäischen
Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Gerätes nicht
vollständig zufrieden sind, geben Sie es einfach innerhalb
von 30 Tagen komplett im Originallieferumfang, so wie
gekauft, an den Händler zurück, um eine vollständige
Erstattung oder ein Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg ist
vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf, wird
einmalig eine Wartungsinspektion für Ihre DEWALT-Maschine
ausgeführt. Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner ausgeführt. Der
Kaufbeleg muss vorgelegt werden. Gilt einschließlich
Arbeitskosten. Gilt nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern
es sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Material- oder
Produktionsmängeln innerhalb von 12 Monaten ab Kauf
einen Fehler aufweist, garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach unserer Wahl,
die kostenlose Wandlung des Gerätes unter den folgenden
Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche durch nicht
autorisierte Personen vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
• Das Produkt wird vollständig im Originallieferumfang
zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu können, wenden
Sie sich an einen DEWALT-Service-Partner in Ihrer Nähe,
dessen Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden, oder Sie
wenden sich an die DEWALT-Niederlassung, die in dieser
Anleitung angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst finden Sie im
Internet unter: www.2helpU.com.
26
ENGLISH
TABLE TOP MITRE SAW
D27113
Congratulations!
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm, organisation of work
patterns.
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product
development and innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Power input
Power output
Max. blade speed
Blade diameter
Blade bore
Blade body thickness
Riving knife thickness
Riving knife hardness
Blade stopping time
Weight
CUTTING CAPACITIES
Mitre saw mode
Mitre (max. positions)
Bevel (max. positions)
Max. width of cut 90° at
max. height 85 mm
Max. width of cut at 45° mitre at
max. height 85 mm
Max. width of cut at 45° bevel at
max. height 55 mm
*Factory setting is 45°
Saw bench mode
Max. depth of cut
LPA
KPA
LWA
KWA
(sound pressure)
(sound pressure uncertainty K)
(sound power)
(sound power uncertainty K)
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
115 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
16 Amperes, mains
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
HRC
s
kg
D27113
230
2
1,600
933
3,300
305
30
1.8
2
43 ± 5
< 10.0
20
D27113-LX
115
2
1,600
869
3,300
305
30
1.8
2
43 ± 5
< 10.0
20
left
right
left
right
50°
50°
48°*
0°
50°
50°
48°*
0°
Denotes risk of electric shock.
mm
160
160
Denotes risk of fire.
mm
110
110
EC-Declaration of Conformity
mm
160
160
MACHINERY DIRECTIVE
mm
0–51
0–51
V
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
97
2.9
109
3.1
97
2.9
109
3.1
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 61029-1, EN 61029-2-11:
Vibration emission value ah
ah =
m/s²
1.3
Uncertainty K =
m/s²
1.5
1.3
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has been
measured in accordance with a standardised test given in EN 61029
and may be used to compare one tool with another. It may be used for a
preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level represents
the main applications of the tool. However if the tool is used
for different applications, with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may differ. This may
significantly increase the exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to vibration should also
take into account the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing the job. This may
significantly reduce the exposure level over the total working
period.
NOTE: This device is intended for the connection to a power supply system
with maximum permissible system impedance Zmax of 0.32 Ω at the
interface point (power service box) of user’s supply.
The user has to ensure that this device is connected only to a power system
which fulfils the requirement above. If necessary, the user can ask the public
power supply company for the system impedance at the interface point.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each signal word.
Please read the manual and pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if
not avoided, will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if
not avoided, could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if
not avoided, may result in minor or moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury
which, if not avoided, may result in property damage.
D27113
DEWALT declares that these products described under Technical Data are
in compliance with: 2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
These products also comply with Directive 2004/108/EC and 2011/65/EU.
For more information, please contact DEWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical file and
makes this declaration on behalf of DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.01.2011
Safety Instructions
WARNING! When using electric tools basic safety precautions
should always be followed to reduce the risk of fire, electric
shock and personal injury including the following.
Read all these instructions before attempting to operate this product and
save these instructions.
27
ENGLISH
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
18. Use outdoor extension leads.
Before use, inspect the extension cable and replace if damaged.
When the tool is used outdoors, use only extension cords intended for
outdoor use and marked accordingly.
General Safety Rules
1. Keep work area clear.
Cluttered areas and benches invite injuries.
19. Stay alert.
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the
tool when you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
2. Consider work area environment.
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or wet
conditions. Keep the work area well lit (250–300 Lux). Do not use
the tool where there is a risk of causing fire or explosion, e.g., in the
presence of flammable liquids and gases.
20. Check for damaged parts.
Before use, carefully check the tool and mains cable to determine
that it will operate properly and perform its intended function. Check
for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of
parts, mounting and any other conditions that may affect its operation.
A guard or other part that is damaged should be properly repaired or
replaced by an authorised service centre unless otherwise indicated
in this instruction manual. Have defective switches replaced by an
authorised service centre.
3. Guard against electric shock.
Avoid body contact with earthed surfaces (e.g., pipes, radiators,
cookers and refrigerators). When using the tool under extreme
conditions (e.g., high humidity, when metal swarf is being produced,
etc.), electric safety can be improved by inserting an isolating
transformer or an (FI) earth-leakage circuit-breaker.
Do not use the tool if the switch does not turn it on and off.
4. Keep other persons away.
Never attempt any repairs yourself.
Do not let persons, especially children, not involved in the work, touch
the tool or the extension cord, and keep them away from the work area.
WARNING! The use of any accessory or attachment or
performance of any operation with this tool other than those
recommended in this instruction manual may present a risk of
personal injury.
5. Store idle tools.
When not in use, tools must be stored in a dry place and locked up
securely, out of reach of children.
6. Do not force the tool.
21. Have your tool repaired by a qualified person.
This electric tool complies with relevant safety rules. Repairs should only
be carried out by qualified persons using original spare parts; otherwise
this may result in considerable danger to the user.
It will do the job better and safer at the rate to which it was intended.
7. Use the right tool.
Do not force small tools to do the job of a heavy duty tool. Do not use
tools for purposes not intended; for example do not use circular saws
to cut tree limbs or logs.
Additional Safety Rules for Table Top Mitre Saws
•
8. Dress properly.
Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in
moving parts. Non-skid footwear is recommended when working
outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
9. Use protective equipment.
Always use safety glasses. Use a face or dust mask if working
operations create dust or flying particles. If these particles might be
considerably hot, also wear a heat-resistant apron. Wear ear protection
at all times. Wear a safety helmet at all times.
10. Connect dust extraction equipment.
If devices are provided for the connection of dust extraction and
collecting equipment, ensure these are connected and properly used.
•
•
•
•
•
11. Do not abuse the cord.
Never yank the cord to disconnect it from the socket. Keep the
cord away from heat, oil and sharp edges. Never carry the tool by its
cord.
12. Secure work.
Where possible use clamps or a vice to hold the work. It is safer than
using your hand and it frees both hands to operate the tool.
•
•
•
•
•
13. Do not overreach.
Keep proper footing and balance at all times.
14. Maintain tools with care.
Keep cutting tools sharp and clean for better and safer performance.
Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect
tools periodically and if damaged have them repaired by an authorised
service facility. Keep handles and switches dry, clean and free from oil
and grease.
15. Disconnect tools.
•
•
•
•
•
•
•
When not in use, before servicing and when changing accessories such
as blades, bits and cutters, disconnect tools from the power supply.
16. Remove adjusting keys and wrenches.
Form the habit of checking to see that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
17. Avoid unintentional starting.
Do not carry the tool with a finger on the switch. Be sure that the tool is
in the “off” position before plugging in.
28
•
•
•
•
This machine is equipped with a specially configured power supply
cord (type M attachment). If the power supply cord is damaged or
otherwise defective, it must only be replaced by the manufacturer or
by an authorised repair agent.
Make sure all locking knobs and clamp handles are tight before
starting any operation.
Do not operate the machine without the guards in position, especially
after a mode change. Do not operate machine if the guards do not
function or if the guards are not maintained properly.
Never place either hand in the blade area when the saw is connected
to the electrical power source.
Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a tool
or other means against the blade; serious accidents can be caused
unintentionally in this way.
Before using any accessory, consult the instruction manual. The
improper use of an accessory can cause damage.
Select the correct blade for the material to be cut.
Use a holder or wear gloves when handling a saw blade or rough
material.
Ensure that the saw blade is mounted correctly before use.
Make sure that the blade rotates in the correct direction. Keep the
blade sharp.
Do not use any spacers to make the blade fit onto the spindle. For
the proper blade rating refer to the technical data. Use only the
blades specified in this manual, complying with EN 847-1.
Consider applying specially designed noise-reduction blades.
Do not use HSS blades.
Do not use cracked or damaged saw blades.
Raise the blade from the kerf in the workpiece prior to releasing the
switch.
Ensure that the saw head arm is securely fixed when performing
bevel cuts.
Do not wedge anything against the fan to hold the motor shaft.
The blade guard on your saw will automatically raise when the saw
head arm is brought down; it will lower over the blade when the saw
head arm is raised. The guard can be raised by hand when installing
or removing saw blades or for inspection of the saw. Never raise the
blade guard manually unless the saw is switched off.
Keep the surrounding area of the machine well maintained and free
of loose materials, e.g., chips and cut-offs.
Periodically check that the motor air slots are clean and free of chips.
Disconnect the saw from the mains supply before changing blades
or carrying out maintenance.
Never perform any cleaning or maintenance work when the machine
is still running and the head is not in the rest position.
ENGLISH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
When performing mitre, bevel or compound mitre cuts, adjust the
sliding mitre fence to ensure the correct clearance for the application.
Refrain from removing any cut-offs or other parts of the workpiece
from the cutting area while the saw is running and the saw head is
not in the rest position.
Before work, check that the machine is placed on an even surface
with sufficient stability.
Never cut light alloy, especially magnesium.
Do not use any abrasive or diamond discs.
In case of an accident or machine failure, immediately turn the
machine off and disconnect machine from the power source.
Report the failure and mark the machine in suitable form to prevent
other people from using the defective machine.
When the saw blade is blocked due to abnormal feed force during
cutting, turn the machine off and disconnect it from power supply.
Remove the workpiece and ensure that the saw blade runs freely.
Turn the machine on and start new cutting operation with reduced
feed force.
Ensure that your position is always left or right of the cutting line.
Provide adequate general or localized lighting.
Ensure the operator is adequately trained in use, adjustment and
operation of the machine.
Turn the machine off when unattended.
Connect the saw to a dust extraction device when sawing wood.
Always consider factors influencing exposure of dust such as:
– type of material to be machined (chip board produces more dust
than wood);
– correct adjustment of saw blade;
– ensure that the local extraction as well as hoods, baffles and
chutes are properly adjusted;
– dust extractor with air velocity not less than 20 m/s.
Be sure all blade and flanges are clean and the recessed sides of the
collar are against the blade. Tighten the arbor nut securely.
Keep the saw blade sharp and properly set.
Ensure the speed marked on the saw blade is at least equal to the
speed marked on the saw.
Do not attempt to operate on anything but the designated voltage.
Do not apply lubricants to the blade when it is running.
Ensure that bystanders do not stand behind the machine.
For your own safety, always mount the machine to a work bench
using bolts with a diameter of 8 mm and 80 mm in length.
When performing straight cross-cuts, adjust the left-side fence
correctly to ensure a clearance of maximum 5 mm between the saw
blade and the fence.
The worklight is intended for lighting the workpiece area and is not a
safety device.
During transportation, make sure that the upper part of the saw
blade is completely covered by the upper guard.
Additional Safety Rules for Saw Bench Mode
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Replace the kerf plate when worn.
Never use your saw without the kerf plate.
Never cut when riving knife and/or upper guard are removed.
Without additional support, the machine is designed to accept the
maximum workpiece size of:
– Height 51 mm by width 500 mm by length 700 mm.
– Longer workpieces need to be supported by suitable additional
table.
Do not use any saw blades other than what is specified under
Technical Data. Ensure that the riving knife is not thicker than the
width of the groove cut by the saw blade and not thinner than the
body of the blade.
Make sure that the blade rotates in the correct direction and that the
teeth are pointing to the front of the saw bench.
Be sure all clamp handles are tight before starting any operation.
Make sure that the riving knife is adjusted to the correct distance
from the blade—maximum 5 mm.
Keep your hands out of the path of the saw blade.
Disconnect the saw from the mains supply before changing blades
or carrying out maintenance.
Always use the push stick. Never cut workpieces smaller than
30 mm.
Use a push stick at all times and never place hands closer than
160 mm from the saw blade while cutting.
Always keep the push stick in its place when not in use.
Do not reach around behind the saw blade.
Do not stand on top of the unit.
•
•
•
•
•
•
Do not use the upper guard for handling or transportation.
Adjust the parallel rip fence correctly to avoid contact with the upper
guard.
Ensure that the saw bench table is securely fixed at the chosen
height.
Do not use the saw for cutting any material other than wood.
Do not use this machine for slotting, rebating or grooving.
Ensure that the saw head arm is securely fixed when sawing in the
saw bench mode. Only use the machine when the saw bench table
is in the horizontal position.
Additional Safety Rules for Mitre Saw Mode
•
•
•
•
•
Ensure that the upper portion of the saw blade is completely
enclosed when in the mitre sawing mode. Never remove the upper
blade guard when using the machine in mitre saw mode.
Never cut workpieces shorter than 250 mm.
Without additional support, the machine is designed to accept the
maximum workpiece size of:
– Height 85 mm by width 160 mm by length 550 mm.
– Longer workpieces need to be supported by suitable additional
table.
Always clamp the workpiece safely.
Do not replace the worklight LED with a different type. Repairs shall
only be made by the manufacturer or authorised DEWALT repair
agent.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of saws:
– injuries caused by touching the rotating parts.
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating saw
blade.
– Risk of injury when changing the blade.
– Risk of squeezing fingers when opening the guards.
– Health hazards caused by breathing dust developed when sawing
wood, especially oak, beech and MDF.
– Risk of injury caused by parts of the workpiece hurled at bystanders.
– Risk of accidents caused by flying metal particles when cutting into the
fence.
– Fire hazard due to extreme dust concentration when not cleaned
regularly.
– Risk of uncontrolled situations when used in ambient temperatures
below -10 °C or above +45 °C.
The following factors are of influence to noise production:
– the material to be cut
– the type of saw blade
– the feed force
The following factors are of influence to dust exposure:
– worn saw blade
– dust extractor with air velocity less than 20 m/s
– workpiece not exactly guided
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Safe use warning
Read the instruction manual before use
Carrying point.
29
ENGLISH
DATE CODE POSITION (FIG. 2)
dd. Bevel pointer
The date code (ii), which also includes the year of manufacture, is printed
into the housing.
ee. Bevel scale
Example:
gg. T30 star wrench
2012 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Table top mitre saw
1 Saw blade*
1 Parallel rip fence assembly (A5, Fig. 9A)
1 Upper blade guard
1 Push stick*
1 T30 star wrench*
1 T40 star wrench*
1 Material clamp
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
* Assembled with Table Saw
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to
operation.
Description (fig. 1–4)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
FIG. 1
a. On/off switch
b. Operating handle
c. Head lock-up release lever
d. Worklight on/off switch
e. Saw bench table locking knob 2
ff. Spindle lock button
hh. T40 star wrench
ii. Date code
FIG. 3
jj. Bevel clamp handle
Optional accessories
FIG. 4
kk. Extension work support, DE7023-XJ, DE7033-XJ
INTENDED USE
Your D27113 table top mitre saw has been developed for professional
applications. This high precision machine can be easily and quickly set to
crosscut, bevel, mitre, or compound mitre.
This unit is designed for use with a nominal blade diameter 305 mm carbide
tip blade for professional applications and intended for cutting wood and
analogous materials.
DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable liquids or
gases.
These table top mitre saws are professional power tools. DO NOT let
children come into contact with the tool. Supervision is required when
inexperienced operators use this tool.
• This product is not intended for use by persons (including children)
suffering from diminished physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are supervised by a person
responsible for their safety. Children should never be left alone with this
product.
WARNING! Do not use the machine for purposes other than
intended.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in accordance with
EN 61029; therefore no earth wire is required.
f. Saw blade
g. Movable lower blade guard
h. Fence, right-hand side
i. Fixed table
j. Kerf plate
k. Saw kerf
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the primary
and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially prepared
cord available through the DEWALT service organisation.
m. Mitre knob
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
n. Mitre latch
If a new mains plug needs to be fitted:
l. Rotating table/mitre arm
o. Mitre scale
• Safely dispose of the old plug.
p. Fence, left-hand side (sliding)
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
q. Mounting holes
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
r. Foot
WARNING: No connection is to be made to the earth terminal.
s. Hand indentation
t. Guide groove
u. Left-side fence clamping knob
v. Lower dust collection ports
w. Saw bench table
x. Riving knife
y. Upper blade guard
z. Upper dust collection port
FIG. 2
aa. Push stick
bb. Saw bench table locking knob 1
cc. Head lock-down pin
30
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Fitting a Mains Plug to 115 V Units
(U.K. and Ireland Only)
The plug should be fitted by a competent person. If you are in doubt,
contact an authorised DEWALT repair agent or a qualified electrician.
The plug fitted should comply with BS EN 60309 (BS4343) 16 Amps,
earthing contact position 4h.
ENGLISH
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved 3–core extension cable
suitable for the power input of this tool (see Technical Data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
ASSEMBLY
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and
disconnect machine from power source before installing
and removing accessories, before adjusting or changing
set-ups, or when making repairs. Be sure the switch is in the
OFF position. An accidental start-up can cause injury.
Unpacking
Remove the saw from the packaging material carefully.
Storing the Fastener Tools (fig. 2)
CAUTION: Always use a work clamp to maintain control and
reduce the risk of workpiece damage and personal injury, if your
hands are required to be within 160 mm of the blade during the
cut.
Use the material clamp (a14) provided with your saw. Other aids such as
spring clamps, bar clamps or C-clamps may be appropriate for certain sizes
and shapes of material. The left or right fence will slide from side to side to
aid in clamping.
TO INSTALL CLAMP
1. Insert it into the hole behind the fence. The clamp should be facing
toward the back of the mitre saw. Ensure the groove on the clamp rod
is fully inserted into the base of the mitre saw. If the groove is visible, the
clamp will not be secure.
2. Rotate the clamp 180º toward the front of the mitre saw.
3. Loosen the knob to adjust the clamp up or down, then use the fine
adjust knob to firmly clamp the workpiece.
1 T40 star wrench (hh)
NOTE: Place the clamp on the right side of the base when beveling.
ALWAYS MAKE DRY RUNS (UNPOWERED) BEFORE FINISH CUTS TO
CHECK THE PATH OF THE BLADE. ENSURE THE CLAMP DOES NOT
INTERFERE WITH THE ACTION OF THE SAW OR GUARDS.
• Take care to store the tools each time after they have been used in
assembly or adjustment.
Changing the Saw Blade (fig. 1, 2, 6A–6C)
The following tools are supplied with the machine:
1 T30 star wrench (gg)
Bench Mounting (fig. 1)
• Holes (q) are provided in all four feet (r) to facilitate bench mounting.
Two different sized holes are provided to accommodate different sizes
of bolts. Use either hole; it is not necessary to use both. Bolts with a
diameter of 8 mm and 80 mm in length are suggested. Always mount
your saw firmly to prevent movement. To enhance the portability, the
tool can be mounted to a piece of 12.5 mm or thicker plywood which
can then be clamped to your work support or moved to other job sites
and reclamped.
• When mounting your saw to a piece of plywood, make sure that the
mounting screws do not protrude from the bottom of the wood. The
plywood must sit flush on the work support. When clamping the saw to
any work surface, clamp only on the feet (r) where the mounting screw
holes are located. Clamping at any other point will interfere with the
proper operation of the saw.
• To prevent binding and inaccuracy, be sure the mounting surface is not
warped or otherwise uneven. If the saw rocks on the surface, place a
thin piece of material under one saw foot until the saw is firm on the
mounting surface.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and
disconnect machine from power source before installing
and removing accessories, before adjusting or changing
set-ups or when making repairs. Be sure the switch is in the
OFF position. An accidental start-up can cause injury.
WARNING: The teeth of a new blade are very sharp and can
be dangerous.
WARNING: After mounting or replacing the blade, always
check that the blade is fully covered by the guard.
WARNING! Be aware the saw blade shall be replaced in the
described way only. Only use saw blades as specified under
Technical Data; Cat.no.: DT4260 is suggested.
IMPORTANT: The saw blade must be in its highest position to install a new
blade. Refer to Changing from Saw Bench to Mitre Saw Mode.
1. Press in and hold spindle lock button (ff) with right hand.
2. With your left hand, use the T40 star wrench to rotate and lock saw
blade into position.
NOTE: The blade locking screw has a left-handed thread, therefore, turn
clockwise to loosen.
Mounting the Upper Blade Guard (fig. 5A, 5B)
3. Release the spindle lock button to release the system.
The upper blade guard (y) is designed to be quickly and easily attached to
the riving knife (x) once the machine has been set up for saw bench mode.
4. Depress the head lock-up release lever (c) to release the lower guard
(g), then raise the lower guard as far as possible.
1. Loosen the blade guard bolt (ll) and leave the blade guard nut (mm) in
the hexagonal pocket.
2. Holding the guard horizontally, align the slot in the rear of the guard with
the riving knife.
3. Lower the guard over the riving knife, making sure the shaft of the bolt
enters the recess.
4. Insert bolt into the hole and tighten with the T30 star wrench. The teeth
of a new blade are very sharp and can be dangerous.
5. Do not overtighten. Upper blade guard must easily drop down over the
guard.
Clamping the Workpiece (fig. 17A, 17B)
WARNING: A workpiece that is clamped, balanced and secure
before a cut may become unbalanced after a cut is completed.
An unbalanced load may tip the saw or anything the saw is
attached to, such as a table or workbench. When making a cut
that may become unbalanced, properly support the workpiece
and ensure the saw is firmly bolted to a stable surface. Personal
injury may occur.
WARNING: The clamp foot must remain clamped above the
base of the saw whenever the clamp is used. Always clamp the
workpiece to the base of the saw – not to any other part of the
work area. Ensure the clamp foot is not clamped on the edge of
the base of the saw.
5. Remove the blade locking screw (nn) and the blade outside arbor
collar (oo). Carefully remove the saw blade.
IMPORTANT: Make sure the inner flange and both faces of the new blade
are clean and free of dust.
6. Install the new saw blade (f) onto the shoulder (pp) provided on the
inside arbor collar (qq), making sure that the teeth at the bottom edge
of the blade are pointing toward the back of the saw (away from the
operator).
7. Carefully ease the blade into position and release the lower blade guard.
8. Replace the outer arbor collar.
9. Tighten the blade locking screw (nn) by turning anti-clockwise while
holding the spindle lock button (ff).
10. Place the star wrench in the storage position.
ADJUSTMENT
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and
disconnect machine from power source before installing
and removing accessories, before adjusting or changing
set-ups or when making repairs. Be sure the switch is in the
OFF position. An accidental start-up can cause injury.
31
ENGLISH
Adjusting the Saw Blade (fig. 6C)
ADJUSTING THE FENCE (FIG. 1)
If the saw blade is wobbling during start up and run down, then adjust as
follows:
The upper part of the left side of the fence can be adjusted to the left to
provide clearance, allowing the saw to bevel to a full 45° left.
1. Loosen the blade locking screw (nn) for the outside arbor collar (oo) and
rotate the blade (f) a quarter turn.
2. Retighten the blade locking screw and check to see if the blade has any
wobble.
3. Repeat these steps until the blade wobble has been eliminated.
Adjustments for Mitre Saw Mode
Your mitre saw was accurately adjusted at the factory. If readjustment due
to shipping and handling or any other reason is required, follow the steps
below to adjust your saw. Once made, these adjustments should remain
accurate.
CHANGING FROM SAW BENCH TO MITRE SAW MODE (FIG. 1, 2)
To Raise the Saw Head to its Highest Position
– Push down on the saw bench table (w) and hold out the lock-down
pin (cc).
– Still holding the saw bench table, release the downward pressure and
allow the saw head to rise to its full height.
CHECKING AND ADJUSTING THE BLADE TO THE FENCE (FIG. 1, 7A, 7B)
1. Loosen the mitre knob (m) and depress the mitre latch (n) to release the
mitre arm (l).
2. Swing the mitre arm until the latch locates it at the 0° mitre position. Do
not tighten the knob.
To Adjust the Fence
1. Loosen the left-side fence clamping knob (u) and slide the fence (p) to
the left.
2. Make a dry run with the saw switched off and check for clearance.
Adjust the fence to be as close to the blade as practical to provide
maximum workpiece support, without interfering with the up and down
movement of the arm.
3. Tighten the knob securely.
WARNING: The fence guide groove (t) can become clogged
with sawdust. Using low pressure air, blow dirt and dust to clear
the fence guide groove.
CHECKING AND ADJUSTING THE BEVEL ANGLE (FIG. 7C, 7D)
1. Loosen the left side fence clamping knob (u) and slide the upper part of
the left side fence to the left as far as it will go.
2. Loosen the bevel clamp handle (jj) and move the saw head all the way
to the left. This is the 45° bevel position.
3. If adjustment is required, proceed as follows:
– Turn the bevel adjust stop screw (v v) using the T30 star wrench in or
out as necessary until the bevel pointer (dd) indicates 45°.
WARNING: While performing this adjustment, it is advisable to
take the weight of the saw head by holding it. This will make it
easier to turn the adjustment screw.
3. Pull down the saw head until the blade just enters the saw kerf (k).
Adjustments for Saw Bench Mode
4. Place a square (rr) on the fixed table (i) and up against the blade (f).
CHANGING FROM MITRE SAW TO SAW BENCH MODE (FIG. 1, 2)
5. Tighten the mitre knob securely.
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with the
square.
6. If adjustment is required, proceed as follows:
– Loosen the mitre scale screws (ss) and move the scale/mitre
arm assembly left or right until the blade is at 90° to the fence as
measured with the square.
– Retighten the screws (ss). Pay no attention to the reading of the
mitre pointer at this point.
ADJUSTING THE MITRE POINTER (FIG. 7B)
1. Loosen the mitre knob (m) and depress the mitre latch (n) to release the
mitre arm (l).
2. Move the mitre arm to set the mitre pointer (tt) to the zero position, as
shown in figure 7B.
3. Observe the pointer (tt) and mitre scale (o). If the pointer does not
indicate exactly zero, loosen the mitre pointer screw (uu), move the
pointer to read 0° and tighten the screw.
4. Tighten mitre knob (m) securely.
CHECKING AND ADJUSTING THE BLADE TO THE TABLE (FIG. 1, 3, 7C, 7D)
1. Loosen the bevel clamp handle (jj).
2. Press the saw head to the right to ensure it is fully vertical and tighten
the bevel clamp handle.
1. Put the blade into 0˚ cross-cut position with the mitre knob (m) secured.
2. Lock the saw head into its lowest position by pressing the head lock-up
release lever (c) to lower the head, then push the head lock-down pin
(cc) into place.
3. To fit the parallel rip fence (zz), refer to Mounting and Adjusting the
Parallel Rip Fence.
ADJUSTING THE RIVING KNIFE (FIG. 1, 8A, 8B)
The correct position is for the top of the riving knife (x) to be no more than
2 mm below the highest tooth of the blade and the body of the radius to be
a maximum of 5 mm from the tips of the saw blade teeth.
1. Raise the saw head to its highest position.
2. Set the saw bench table halfway to access the two screws which are
holding the riving knife.
3. Loosen the 2 screws (yy) with the T40 star wrench to allow the riving
knife to move up and down.
4. Slide the riving knife (x) either up or down until the correct position is
attained.
5. Retighten the two screws (yy) firmly.
ADJUSTING THE SAW BENCH TABLE (FIG. 1, 2)
The table (w) slides up and down manually and is held at the required height
with two locking knobs.
1. Loosen table locking knobs 1 and 2 (bb, e), but do not remove them.
3. Pull down the head until the blade just enters the saw kerf (k).
2. Set the table to the height needed.
4. Place a square (rr) against the left side of the fence and blade (f).
3. First, tighten table locking knob 1 (bb), then secure the table in position
with table locking knob 2 (e).
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with the
square.
5. If adjustment is required, proceed as follows:
– Loosen the bevel clamp handle (jj) and turn the vertical position
adjustment stop screw (xx) (using the T30 star wrench) in or out until
the blade is at 90° to the table as measured with the square.
– If the bevel pointer (dd) does not indicate zero on the bevel scale
(ee), loosen the screw (ww) that secures the pointer and move the
pointer as necessary.
6. Tighten bevel clamp handle (jj) securely.
MOUNTING AND ADJUSTING THE PARALLEL RIP FENCE (FIG. 1, 9A–9C)
1. Adjust the saw bench table (w) to its lowest position. Refer to Adjusting
the Saw Bench Table.
2. Slide the rip fence assembly bracket (a3) on from the right. The
clamping plate engages behind the front edge of the table.
3. Raise the blade guard and slide the parallel rip fence (zz) up against the
blade.
4. Push the rip fence assembly lever (a2) down to secure the fence in
place.
5. Check that the fence (zz) is parallel to the blade.
6. If adjustment is required, proceed as follows:
32
ENGLISH
– Loosen the rip fence assembly adjustment knob (a1) fastening the
fence bracket to the fence support (a7).
– Adjust the fence so that it is parallel to the blade by checking the
distance between the blade and the fence at the front and rear of the
blade.
– When the adjustment has been carried out, re-tighten the adjustment
knob and check again that the fence is parallel to the blade.
IMPORTANT: Return the blade guard to its original position after
adjustments have been made.
7. Check that the rip fence assembly pointer (a4) indicates zero on the
scale. If the pointer does not indicate exactly zero, loosen the rip fence
assembly screw (a6), move the pointer to read 0 and tighten the screw.
The fence is reversible: the workpiece can be guided along the 52 mm
or along the 8 mm face to allow the use of a push stick when ripping thin
workpieces.
IMPORTANT: Check that the fence is parallel to the blade each time the
fence is changed.
1. To set for 8 mm or 52 mm, loosen the adjustment knob (a1) and slide
the fence (zz) out of the clamping support (a7).
2. Turn the fence and slide the clamping support in the slot as shown.
WARNING:
• Use the 8 mm profile for ripping low workpieces to allow
access between the blade and the fence for the push stick.
• The rear end of the fence should be level with the front of the
riving knife.
Prior to Operation
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn blades.
The maximum rotation speed of the tool must not exceed that of the
saw blade.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
• Secure the workpiece.
• Do not cut ferrous (iron and steel) materials or masonry with this saw!
Do not use any abrasive discs!
• When cutting non-ferrous materials, always use a suitable DEWALT
saw blade with a rake angle of -5°. Make sure to secure the material in
position using a material clamp.
• Make sure to use the kerf plate. Do not operate the machine if the kerf
slot is wider than 10 mm.
Ensure the machine is placed to satisfy your ergonomic conditions in terms
of table height and stability. The machine site shall be chosen so that the
operator has a good overview and enough free surrounding space around
the machine that allows handling of the workpiece without any restrictions.
To reduce effects of vibration, make sure the environment temperature is not
too cold, machine and accessories are well maintained and the workpiece
size is suitable for this machine.
Turning On and Off (fig. 1)
The on/off switch (a) has a built-in no-volt release function: should the power
be shut off for some reason, the switch has to be deliberately reactivated.
To switch the machine on, press the green start button.
To switch the machine off, press the red stop button.
WORKLIGHT (FIG. 16A)
The worklight on/off button (d) is independent of the mitre saw’s on/off
buttons (a).
Dust Extraction (fig. 1, 10)
The machine is provided with three 38 mm dust collection ports, one on the
upper blade guard (z), and two at the lower rear (v).
• Connect a suitable dust extraction device, designed in accordance
with the relevant regulations regarding dust emission, during all sawing
operations.
Basic Saw Cuts
QUALITY OF CUT
The smoothness of any cut depends on a number of variables, e.g., the
material being cut. When smoothest cuts are desired for moulding and other
precision work, a sharp (60 tooth carbide) blade and a slower, even cutting
rate will produce the desired results.
WARNING: Ensure that the material does not creep while
cutting; clamp it securely in place. Always let the blade come
to a full stop before raising the saw head arm. If small fibres of
wood still split out at the rear of the workpiece, stick a piece of
masking tape on the wood where the cut will be made. Saw
through the tape and carefully remove tape when finished.
SAWING IN MITRE SAW MODE
It is dangerous to operate without guarding. Guards must be in position
when sawing.
General Handling
• In the mitre saw mode, the saw head is automatically locked when in
the saw head's highest position.
• Ensure the material to be sawn is firmly secured in place.
• Squeezing the head lock-up release lever will unlock the sawhead.
Moving the sawhead down retracts the movable lower guard.
• Apply only a gentle pressure to the tool and do not exert side pressure
on the saw blade.
• Never seek to prevent the lower blade guard returning to its original
position when the cut is completed.
• Avoid overloading.
• To make the maximum cutting height possible, set the saw bench table
to its highest position.
• Always remove the dust from the machine after use to ensure the lower
guard operates properly.
• When sawing wood and wood products, always connect a device
designed in accordance with the relevant regulations regarding dust
emission.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and
disconnect machine from power source before installing
and removing accessories, before adjusting or changing
set-ups or when making repairs. Be sure the switch is in the
OFF position. An accidental start-up can cause injury.
The attention of UK users is drawn to the "woodworking machines
regulations 1974" and any subsequent amendments.
• The D27113 saw can cut workpieces up to 160 mm width by 85 mm
height. For the proper cutting capacities, refer to Technical Data. The
length of the workpiece should never exceed the base width without
adequate support. The end of the workpiece should never be less than
160 mm away from the blade without additional clamping means.
• During operation, place your hands no closer than 160 mm from the
blade. When cutting short material (minimum 160 mm to the left or the
right of the blade), use of the material clamp is required.
• The minimum length of offcut material is 10 mm.
• When cutting workpieces longer than the table width, make sure that
the workpiece is stable over its full length. Support the protruding parts
of the workpiece as necessary, e.g., using the optional workpiece
extension.
• When cutting UPVC sections, a supporting piece made out of timber
with a complementary profile should be placed beneath the material
being cut to provide the correct level of support.
Straight Cross Cut (fig. 1, 11)
1. Loosen the locking knobs (bb, e) and move the top table to its highest
position. Lock both knobs.
33
ENGLISH
2. Loosen the mitre knob (m) and depress the mitre latch (n) to release the
mitre arm (l).
5. Keep both hands away from the path of the saw blade.
3. Engage the mitre latch at the 0˚ position and tighten the mitre knob.
5. Take hold of the operating handle (b) and depress the head lock-up
release lever (c) to release the head.
7. Slowly feed the workpiece underneath the upper blade guard, keeping
it firmly pressed against the fence. Allow the teeth to cut, and do not
force the workpiece through the saw blade. The saw blade speed
should be kept constant.
6. Switch the machine on and allow the saw blade to reach full speed.
8. Remember to use the push stick (aa) when close to the blade.
7. Depress the head to allow the blade to cut through the timber and enter
the plastic kerf plate (j).
9. After completing the cut, switch the machine off, allow the saw blade to
stop and remove the workpiece.
4. Place the wood to be cut against the fence (h, p).
8. After completing the cut, switch the machine off and wait for the saw
blade to come to a complete standstill before returning the head to its
upper rest position.
Cutting Small Pieces (fig. 1)
The upper part of the left side of the fence (p) can be adjusted to provide
maximum support when cutting small pieces.
1. Raise the saw head to it's highest position.
2. Loosen the left side fence clamping knob (u).
3. Adjust the left fence as close to the blade as possible.
4. Tighten the knob securely.
Mitre Cross-Cut (fig. 1, 12)
1. Loosen the mitre knob (m) and depress the mitre latch (n) to release the
mitre arm (l). Move the mitre arm left or right to the required angle.
2. The mitre latch will automatically locate at 10˚, 15˚, 22.5˚, 31.62˚ and 45˚
both left and right, and at 50˚ left and right. If any intermediate angle is
required, hold the head firmly and lock by tightening the mitre knob.
3. Always ensure that the mitre knob is locked tightly before cutting.
4. Proceed as for a straight cross-cut.
WARNING: When mitring the end of a piece of wood with a
small off-cut, position the wood to ensure that the off-cut is to
the side of the blade with the greater angle to the fence:
left mitre, off-cut to the right
right mitre, off-cut to the left.
Bevel Cuts (fig. 1, 7D, 13)
Bevel angles can be set from 45˚ left to 0˚ right and can be cut with the mitre
arm set between zero and a maximum of 50˚ mitre position right or left.
6. Switch the machine on and allow the saw blade to reach full speed.
WARNING:
• Never push or hold the free or cut-off side of the workpiece.
• Always use a push stick when ripping small workpieces.
Transporting (fig. 1–3)
1. To transport the saw, lower the saw bench table and the saw head to
their lowest positions and push the lock-down pin (cc) into place.
2. Move the mitre arm (l) to the far right mitre angle, slide the left-side
fence (p) completely inward and lock the bevel clamp handle (jj) with
the saw head in its lowest position to make the tool as compact as
possible.
3. Always use the hand indentations (s) shown in figure 1 to transport the
saw.
WARNING: Always transport the machine in saw bench mode
with the upper blade guard fitted. Never carry the machine by
the guard.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and
disconnect machine from power source before installing
and removing accessories, before adjusting or changing
set-ups or when making repairs. Be sure the switch is in the
OFF position. An accidental start-up can cause injury.
If the saw blade does not stop in less than 10 seconds after switching off,
have the machine serviced by an authorised DEWALT repair agent.
1. Loosen the locking knobs (bb, e) and move the saw bench table to its
highest position. Lock both knobs.
2. Loosen the left-side fence clamping knob (u) and slide the upper part of
the left-side fence (p) to the left as far as it will go.
3. Loosen the bevel clamp handle (jj) and set the bevel as desired as
shown in figure 7D.
4. Tighten the bevel clamp handle (jj) firmly.
5. Proceed as for a straight cross-cut.
Compound Mitre
This cut is a combination of a mitre and a bevel cut.
Set the bevel angle and subsequently set the mitre angle.
SAWING IN THE SAW BENCH MODE
• Always use the riving knife.
• Always ensure that the riving knife and blade guard are correctly
aligned.
• Always ensure that the mitre saw is set and locked in 0° mitre.
WARNING: Do not cut metal in this mode.
Ripping (fig. 14)
1. Set the bevel and mitre angles to 0˚.
2. Set the saw blade height by adjusting the saw bench table (refer to
Adjusting the Saw Bench Table). The correct blade position is to have
the tips of three teeth above the top surface of the wood. Ensure that
the saw bench table is securely fixed at the chosen height.
3. Set the parallel fence to the required distance.
4. Hold the workpiece flat on the table and against the fence. Keep the
workpiece approx. 25 mm away from the saw blade.
34
Cleaning
Before use, carefully check the upper blade guard, movable lower blade
guard, as well as the dust extraction port to determine that it will operate
properly. Ensure that chips, dust or port particles cannot lead to blockage of
one of the functions.
In case of workpiece fragments jammed between saw blade and guards,
disconnect the machine from the power supply and follow the instructions
given in Changing the Saw Blade. Remove the jammed parts and
reassemble the saw blade.
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing with dry
air as often as dirt is seen collecting in and around the air vents.
Wear approved eye protection and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for
cleaning the non-metallic parts of the tool. These chemicals
may weaken the materials used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild soap. Never let any liquid
get inside the tool; never immerse any part of the tool into a
liquid.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean the table
top.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean the dust
collection system
ENGLISH
CLEANING AND MAINTAINING THE KERF PLATE (FIG. 15)
SAW BLADES
Regularly clean the area below the kerf plate. If the kerf plate is worn, it must
be replaced.
ALWAYS USE noise reduced 305 mm (12") SAW BLADES WITH 30 mm
ARBOUR HOLES. SPEED RATING MUST BE AT LEAST 3500 RPM.
Never use a smaller diameter blade. It will not be guarded properly.
Use crosscut blades only! Do not use blades designed for fast ripping,
combination blades or blades with hook angles in excess of 5°.
To Clean the Kerf Plate
1. Raise the saw head to its highest position.
2 Remove the screws (a8) holding the kerf plate (j).
3. Remove the kerf plate and clean the area below.
4. Re-install the kerf plate.
5. Hand tighten the screws.
CLEANING THE WORKLIGHT LENS (FIG 16A–16F)
For the best worklight (a9) performance, perform the following maintenance
regularly.
• Carefully clean sawdust and debris from worklight lens with a cotton
swab.
• DO NOT use solvents of any kind; they may damage the lens.
BLADE DESCRIPTIONS
APPLICATION
DIAMETER
Construction Saw Blades (thin kerf with anti-stick rim)
General Purpose
305 mm (12")
Fine Crosscuts
305 mm (12")
TEETH
40
60
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must not be disposed of with
normal household waste.
• Dust build-up can block the worklight and prevent it from accurately
indicating the line of cut.
To Remove Worklight
1. Raise the saw bench table to its highest position then raise the saw
head to its highest position.
2. Turn the black sleeve (a10) a 1/4 turn anti-clockwise to disassemble.
3. Unplug the wire (a11) to the worklight.
4. Remove the screws (a12) using the T30 star wrench.
5. Slide the LED aluminium housing out then down past the underside of
the table.
6. Clean the worklight lens (a13) with a cotton swab.
7. Re-install the LED aluminum housing to the table.
8. Reassemble the worklight by following the above steps in reverse order.
Lubrication
Lubrication may only be needed in the link slot (fig. 18).
Should you find one day that your DEWALT product needs replacement, or
if it is of no further use to you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products and packaging allows
materials to be recycled and used again. Re-use of recycled
materials helps prevent environmental pollution and reduces the
demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection of electrical
products from the household, at municipal waste sites or by the retailer
when you purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and recycling of DEWALT
products once they have reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product to any authorised repair
agent who will collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest authorised repair agent by
contacting your local DEWALT office at the address indicated in this manual.
Alternatively, a list of authorised DEWALT repair agents and full details
of our after-sales service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
If the saw head movement is not smooth or seems sticky during a mitre cut,
proceed as follows:
1. Unplug the saw.
2. Remove the blade (refer to Changing the Saw Blade).
3. Clean the link slot (a15) (located behind the spindle) of dust and wood
chips, then add several drops of lubricant into the slot.
4. Check if movement is smoother.
5. Reassemble the blade.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered by
DEWALT, have not been tested with this product, use of such
accessories with this tool could be hazardous. To reduce the
risk of injury, only DEWALT-recommended accessories should
be used with this product.
SUPPORT FOR LONG PIECES (FIG. 4)
• Always support long pieces.
• For best results, use the extension work support (kk) to extend the table
width of your saw (available from your dealer as an option). Support
long workpieces using any convenient means such as saw-horses or
similar devices to keep the ends from dropping.
DUST COLLECTION PORT (FIG. 10)
WARNING! Whenever possible, connect a dust extraction
device designed in accordance with the relevant regulations
regarding dust emission.
The D27113 is supplied with three dust collection ports.
Connect a dust collection device designed in accordance with the relevant
regulations. The air velocity of externally connected systems shall be 20 m/s
±2 m/s. Velocity to be measured in the connection tube at the point of
connection, with the tool connected but not running.
35
ENGLISH
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its products and offers an
outstanding guarantee for professional users of the product.
This guarantee statement is in addition to and in no way
prejudices your contractual rights as a professional user or
your statutory rights as a private non-professional user. The
guarantee is valid within the territories of the Member States of
the European Union and the European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of your
DEWALT tool, simply return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to the point of purchase,
for a full refund or exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of purchase must be
produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your DEWALT tool, in
the 12 months following purchase, you are entitled to one
service free of charge. It will be undertaken free of charge at
an authorised DEWALT repair agent. Proof of purchase must
be produced. Includes labour. Excludes accessories and spare
parts unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due to faulty
materials or workmanship within 12 months from the date of
purchase, DEWALT guarantees to replace all defective parts
free of charge or – at our discretion – replace the unit free of
charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair wear and tear;
• Repairs have not been attempted by unauthorised
persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all original
components.
If you wish to make a claim, contact your seller or check the
location of your nearest authorised DEWALT repair agent in
the DEWALT catalogue or contact your DEWALT office at the
address indicated in this manual. A list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales service is
available on the Internet at: www.2helpU.com.
36
ESPAÑOL
INGLETADORA DE SOBREMESA
D27113
Una valoración del nivel de exposición a la vibración debería
tener en cuenta también las veces en que la herramienta está
apagada o cuando está en funcionamiento pero no realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir considerablemente el nivel
de exposición durante el periodo total de trabajo.
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT. Muchos años
de experiencia y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación
de sus productos han convertido DEWALT en un socio muy fiable para el
usuario profesional.
Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger al
operador de los efectos de la vibración tales como: ocuparse
del mantenimiento de la herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los patrones de trabajo.
Características técnicas
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Consumo de potencia
Velocidad máxima de la hoja
Diámetro de la hoja
Diámetro interior de la hoja
Grueso del cuerpo del disco
Espesor del abridor
Dureza del abridor
Tiempo de parada de la hoja
Peso
CAPACIDAD DE CORTE
Modalidad de ingletadora
Inglete (posiciones máximas)
Bisel (posiciones máximas)
Anchura máx. de corte 90° a altura
máx. de 85 mm
Anchura máx. de corte a inglete de 45°
a altura máx. de 85 mm
Anchura máx. de corte a bisel de 45°
a altura máx. de 55 mm
*La configuración de fábrica es 45°
Modalidad de sierra de banco
Profundidad máx. de corte
LPA (presión acústica)
KPA (unidad de incertidumbre de
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la potencia acústica)
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
HRC
s
kg
D27113
230
2
1600
933
3300
305
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
20
D27113-LX
115
2
1600
869
3300
305
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
20
Fusibles
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
NOTA: Este dispositivo se ha previsto para conectarlo a un sistema de
alimentación dotado de una impedancia máxima Zmax de 0.32 Ω en el
punto de interfaz (caja de servicio eléctrico) de la red del usuario.
El usuario debe cerciorarse de que este dispositivo esté conectado
exclusivamente a un sistema eléctrico que cumpla con los requisitos
establecidos previamente. Si es necesario, el usuario puede preguntar a la
empresa de electricidad la impedancia del sistema en el punto de la interfaz.
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación describen el grado de intensidad
correspondiente a cada término de alarma. Lea el manual y preste atención
a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, de no
evitarse, ocasionará la muerte o una lesión grave.
izquierda
derecha
izquierda
derecha
50°
50°
48°*
0°
50°
50°
48°*
0°
mm
160
160
mm
110
110
mm
160
160
ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa
que, de no evitarse, podría ocasionar la muerte o una lesión
grave.
ATENCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa
que, de no evitarse, puede ocasionar una lesión de poca o
modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede ocasionar daños
materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
mm
0–51
0-–51
dB(A)
97
97
dB(A)
dB(A)
dB(A)
2,9
109
3,1
2,9
109
3,1
Valores de vibración totales (cantidad vectorial triaxial)
determinada según la norma EN 61029-1, EN 61029-2-11:
Valor de emisión de vibración ah
ah =
m/s²
Incertidumbre K
m/s²
1,3
1,5
1,3
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de información se
ha medido de conformidad con una prueba normalizada proporcionada en
la EN 61029 y puede utilizarse para comparar una herramienta con otra.
Puede usarse para una evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración declarado
representa las principales aplicaciones de la herramienta. Sin
embargo, si se utiliza la herramienta para distintas aplicaciones,
con accesorios diferentes o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede aumentar considerablemente
el nivel de exposición durante el período total de trabajo.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
D27113
DEWALT declara que los productos descritos bajo Datos técnicos son
conformes a las normas:
2006/42/CE, EN 61029-1, EN 61029-1-11
Estos productos son conformes también a la Directriz 2004/108/CE y
2011/65/UE. Si desea más información, póngase en contacto con DEWALT
en la dirección indicada a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo técnico y
realiza esta declaración en representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
10.01.2011
37
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
14. Mantenga las herramientas con cuidado.
Mantenga limpias y afiladas las herramientas para cortar para un mejor
y más seguro rendimiento. Siga las instrucciones de lubricación y
reemplazo de piezas. Inspeccione las herramientas periódicamente y, si
están estropeadas, hágalas reparar por un establecimiento de servicio
autorizado. Mantenga todos los mangos e interruptores secos, limpios
y libres de aceite y de grasa.
¡ADVERTENCIA! Siempre que se utilicen herramientas
eléctricas, se deberán tomar precauciones básicas de
seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica
y lesiones a las personas incluyendo lo siguiente.
Lea todas las instrucciones siguientes antes de operar este producto y
guárdelas.
GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO CONSULTAR EN EL FUTURO
15. Desconecte las herramientas.
Desconecte las herramientas de la toma de corriente cuando no se
encuentren en uso, antes de darles mantenimiento y cada vez que se
reemplacen accesorios tales como hojas, brocas y cuchillas.
Normas generales de seguridad
1. Mantenga despejada el área de trabajo.
Las áreas y banquillos abarrotados propician las lesiones.
16. Quite las llaves y herramientas de ajuste.
Acostúmbrese a verificar que las llaves de ajuste estén retiradas de la
herramienta antes de hacerla funcionar.
2. Tenga presente el entorno de la zona de trabajo.
No exponga la herramienta a la lluvia. No utilice la herramienta en
condiciones de humedad o lluvia. Mantenga la zona de trabajo bien
iluminada (250 –300 lux). No utilice la herramienta allí donde haya riesgo
de provocar una explosión; por ej. en presencia de líquidos y gases
inflamables.
3. Evite las descargas eléctricas.
Evite que el cuerpo entre en contacto con superficies puestas a tierra
(por ejemplo: tuberías, radiadores, cocinas y neveras). Cuando use la
herramienta en condiciones extremas (por ejemplo, humedad elevada,
con producción de virutas metálicas, etc.), la seguridad eléctrica se
puede mejorar insertando un transformador aislante o un disyuntor con
derivación a tierra (FI).
17. Evite el encendido imprevisto.
No transporte la herramienta con el dedo en el interruptor. Asegúrese
de que la herramienta se encuentre en la posición de “apagado” antes
de conectarla a la toma de corriente.
18. Utilice cables de extensión para exteriores.
Antes de usarla, inspeccione el cable de extensión y cámbielo si está
dañado En exteriores, utilice la herramienta solamente con cables de
extensión que estén indicados para uso en exteriores.
19. Esté atento.
No pierda de vista lo que hace. Emplee el sentido común. No opere
la herramienta si está cansado o si se encuentra bajo la influencia de
drogas o alcohol.
4. No permita que se acerquen otras personas.
No permita que personas, especialmente niños, que no intervengan en
el trabajo, toquen la herramienta o el cable de extensión y manténgalos
fuera del área de trabajo.
20. Verifique si hay piezas estropeadas.
Antes del uso, verifique cuidadosamente la herramienta y el cable
de electricidad para cerciorarse de que funcionan adecuadamente
y ejecuten correctamente la función para la que están previstos.
Verifique el alineamiento de las piezas movibles, de las uniones de las
piezas movibles, las uniones de las partes, los montajes y cualquier
otra condición que pueda afectar su funcionamiento. El estuche de
protección o cualquier otra parte defectuosa deberán ser debidamente
reparados o reemplazados por un centro de servicio autorizado a
menos de que se indique lo contrario en este manual de instrucciones.
Los interruptores defectuosos deberán ser reemplazados por un centro
de servicio autorizado.
5. Guarde las herramientas inactivas.
Las herramientas, cuando no se usen, deben almacenarse en un lugar
seco y bien cerrado, fuera del alcance de los niños.
6. No fuerce la herramienta.
Funcionará mejor y de manera más segura, si se opera bajo las
condiciones para las que fue diseñada.
7. Utilice la herramienta apropiada.
No fuerce las herramientas o accesorios pequeños para que hagan el
trabajo de una herramienta pesada. No use las herramientas para otros
fines distintos de los previstos; por ejemplo, no use la sierra circular
para cortar ramas ni troncos de árboles.
No utilice la herramienta eléctrica si no puede encenderla o apagarla
con el interruptor.
No intente nunca hacer reparaciones usted mismo.
¡ADVERTENCIA! El uso de cualquier accesorio o dispositivo
auxiliar, o la realización de cualquier operación, con esta
herramienta que no coincidan con los recomendados en este
manual de instrucciones puede entrañar riesgo de lesiones.
8. Lleve ropa de trabajo adecuada.
No lleve prendas sueltas, ni joyas, ya que pueden quedar atrapadas en
las piezas en movimiento. Se recomienda utilizar calzado antideslizante
para trabajos en exteriores. Use protector de cabello para sujetar el
cabello largo.
21. Haga reparar su herramienta por una persona calificada.
Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad
pertinentes. Las reparaciones tan sólo deberán ser realizadas por
personas cualificadas que utilicen piezas de recambio originales; de lo
contrario, podrá presentar un peligro importante al usuario.
9. Use equipos de protección.
Lleve siempre gafas de seguridad. Utilice máscara o antifaz antipolvo
cuando trabaje en condiciones que produzcan polvo o despidan
partículas. Si esas partículas pueden estar muy calientes, lleve además
un delantal resistente al calor. Lleve siempre puestos auriculares de
protección. Lleve puesto siempre un casco de seguridad.
10. Conecte el equipo extractor de polvo.
Normas adicionales de seguridad para sierras de
ingletes de mesa
•
Si se suministrarán dispositivos para la conexión de accesorios de
recolección y extracción de polvo, asegúrese de que estén conectados
y que se utilicen correctamente.
11. No use el cable indebidamente.
Para desconectarlo de la toma de corriente, nunca tire del cable.
Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y los bordes afilados. No
lleve nunca la herramienta colgada por el cable.
•
•
12. Proteja el trabajo.
Use mordazas o un torno de banco para sujetar la pieza. Es más
seguro que hacerlo con las manos, quedando éstas libres para operar
la herramienta.
13. No se estire demasiado.
Conserve el equilibrio y posiciónese adecuadamente en todo momento.
38
•
•
Esta máquina está equipada con un cable de alimentación
especialmente configurado (enchufe de tipo M). Si el cable de
alimentación registra daños o está defectuoso, tan sólo deberá
ser sustituido por el fabricante o por un agente de reparaciones
autorizado.
Compruebe que todos los pernos de bloqueo y las asas de fijación
están apretados antes de iniciar cualquier operación.
No opere la máquina sin los protectores en su sitio, especialmente
tras el cambio de modo. No opere la máquina si las protecciones no
funcionan o cuando no se hayan mantenido adecuadamente.
No coloque nunca sus manos en la zona de la cuchilla cuando la
sierra esté conectada a la alimentación eléctrica.
No intente detener nunca una máquina en movimiento rápidamente,
obstruyendo una herramienta u otros medios frente a la cuchilla,
ya que de este modo, podrá provocar daños graves de forma
accidental.
ESPAÑOL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Antes de utilizar cualquier accesorio, consulte el manual de
instrucciones. El uso inadecuado de un accesorio puede provocar
daños.
Seleccione la cuchilla adecuada para el material que va a cortar.
Utilice un soporte o lleve guantes cuando manipule la cuchilla de una
sierra o un material duro.
Compruebe que la cuchilla de la sierra está instalada
adecuadamente antes de usarla.
Compruebe que la cuchilla gira en la dirección adecuada. Mantenga
la cuchilla afilada.
No utilice ningún separador para hacer que la cuchilla se ajuste
en el eje. Para conocer la capacidad de corte exacta, consulte las
especificaciones técnicas. Utilice solo las hojas que se mencionan en
este manual, que cumplen con la EN 847-1.
Tenga en cuenta la aplicación de cuchillas especialmente diseñadas
para reducir el ruido.
No utilice cuchillas HSS.
No utilice cuchillas de sierra rotas o dañadas.
Eleve la cuchilla de la ranura de la pieza de trabajo antes de soltar el
interruptor.
Compruebe que el brazo del cabezal de la sierra está fijado con
seguridad cuando realice cortes biselados.
No ponga nada contra el ventilador para sostener el eje del motor.
La protección de la cuchilla de su sierra se elevará automáticamente
cuando baje el brazo del cabezal de la sierra; se ubicará por debajo
de la cuchilla cuando levante el brazo del cabezal de la sierra. La
protección podrá levantarse manualmente cuando instale o retire
cuchillas de sierra o cuando inspeccione la sierra. No levante nunca
la protección de la cuchilla manualmente a menos que la sierra esté
apagada.
Mantenga la zona que rodea la máquina bien mantenida y libre de
materiales sueltos, como astillas y elementos de corte.
Compruebe frecuentemente que las ranuras de ventilación del motor
carecen de astillas.
Desconecte la sierra de la red antes de cambiar las cuchillas o de
realizar operaciones de mantenimiento.
No realice nunca ninguna operación de limpieza o mantenimiento
cuando la máquina siga girando y el cabezal no se haya ubicado en
la posición de descanso.
Cuando realice cortes de ingletes, cortes biselados o cortes
compuestos, ajuste la hendidura de ingletes para garantizar un
funcionamiento correcto de la aplicación.
No retire ningún elemento de corte ni otras partes de la pieza de
trabajo en la zona de corte mientras que la sierra esté funcionando y
el cabezal de la sierra se haya ubicado en posición de parada.
Antes de iniciar el trabajo, compruebe que la máquina se ha
colocado en una superficie plana con suficiente estabilidad.
No corte nunca aleaciones ligeras, especialmente de magnesio.
No utilice discos abrasivos o de punta de diamante.
Ante un accidente o un fallo de la máquina, apague inmediatamente
la máquina y desconéctela de la red.
Indique el fallo y marque la máquina de forma adecuada para evitar
que los demás utilicen una máquina defectuosa.
Cuando la cuchilla de la sierra esté bloqueada debido a una fuerza
de alimentación anormal, apague la máquina y desconéctela de la
red.
Retire la pieza de trabajo y compruebe que la cuchilla de la sierra gira
sin problemas. Encienda la máquina y empiece de nuevo a cortar
con una fuerza de alimentación reducida.
Compruebe que su posición permanece siempre a la izquierda o a la
derecha de la línea de corte.
Dótese de una iluminación general o localizada adecuada.
Compruebe que el operador ha recibido la formación necesaria para
utilizar, ajustar y operar la máquina.
Apague la máquina cuando no vaya a utilizarla.
Conecte la sierra a un dispositivo de extracción de polvo cuando
corte madera. Tenga siempre en cuenta los factores que influyen en
la exposición del polvo como:
– el tipo de material que va a tratarse (los paneles de chip
producen mucho más polvo que la madera);
– corrija el ajuste de la cuchilla de la sierra;
– compruebe que el extractor local, así como las campanas,
deflectores y tolvas están correctamente ajustados;
– extractor de polvo con una velocidad de aire que no sea inferior a
los 20 m/s.
Compruebe que todas las cuchillas y pestañas están limpias y que
las partes más cóncavas de la presilla se orientan hacia la cuchilla.
Apriete el perno del árbol con seguridad.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mantenga la cuchilla de la sierra afilada y correctamente fijada.
Compruebe que a velocidad indicada en la cuchilla de la sierra sea
como mínimo equivalente a la velocidad indicada en la sierra.
No intente operar con un voltaje distinto al indicado.
No aplique lubricantes a la cuchilla cuando esté funcionando.
Compruebe que las personas que lo rodean no permanecen detrás
de la máquina.
Por su propia seguridad, monte siempre la máquina en un banco
utilizando pernos con un diámetro de 8 mm y un largo de 80 mm.
Cuando realice cortes transversales, ajuste la hendidura izquierdaderecha correctamente para garantizar una separación de 5 mm
como máximo entre la cuchilla de la sierra y la hendidura.
La luz de trabajo se ha previsto para iluminar la zona de la pieza de
trabajo y no constituye un dispositivo de seguridad.
Durante el transporte, compruebe que la parte superior de la cuchilla
de la sierra está completamente cubierta, es decir, el protector
superior.
Normas adicionales de seguridad para el modo de
banco de sierra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sustituya el plato de separación cuando esté gastado.
No utilice nunca su sierra sin el plato de separación.
No corte nunca cuando se retire la cuchilla o la protección superior.
Sin soporte adicional, la máquina ha sido diseñada para aceptar
piezas de trabajo cuyo tamaño máximo sea de:
– 51 mm de alto por 500 mm de ancho por 700 mm de largo.
– Las piezas más grandes deberán ser soportadas por una mesa
adicional adecuada.
No utilice cuchillas de sierra distintas de las indicadas en el apartado
de Datos técnicos. Compruebe que la cuchilla separadora no es
más gruesa que el ancho de la hendidura cortada por la cuchilla de
la sierra y que no es más fina que el cuerpo de la cuchilla.
Compruebe que la cuchilla gira en la dirección adecuada y que los
dientes señalan hacia la parte frontal del banco de la sierra.
Compruebe que las asas de fijación están apretadas antes de iniciar
cualquier operación.
Compruebe que la cuchilla se ha ajustado a la distancia adecuada
de la hoja - 5 mm como máximo.
Mantenga sus manos fuera del camino de la cuchilla de la sierra.
Desconecte la sierra de la red antes de cambiar las cuchillas o de
realizar operaciones de mantenimiento.
Siempre utilice la varilla de empuje. No corte nunca piezas de una
longitud inferior a 30 mm.
Utilice una varilla de empuje constantemente y no coloque sus
manos a una distancia inferior a 160 mm de la cuchilla de la sierra
cuando corte.
Mantenga siempre la varilla de empuje en su lugar cuando no la
utilice.
No se estire alrededor de la cuchilla de la sierra.
No permanezca sobre la unidad.
No utilice el protector superior para realizar manipulaciones o el
traslado.
Ajuste el tope de guía paralelo adecuadamente para evitar un
contacto con el protector superior.
Compruebe que la mesa del banco de sierra está fijada con
seguridad en la altura elegida.
No utilice la sierra para cortar ningún material distinto a la madera.
No utilice esta máquina para el tronzado, el ranurado o el lijado.
Compruebe que el brazo del cabezal de la sierra está fijado con
seguridad cuando corte en el modo de banco de sierra. Utilice sólo
la máquina cuando la mesa de banco se encuentre en posición
horizontal.
Normas adicionales de seguridad para el modo de
sierra de ingletes
•
•
•
•
Compruebe que la parte superior de la cuchilla de la sierra está
completamente integrada en el modo de sierra de ingletes. No retire
nunca la protección superior de la cuchilla cuando utilice la máquina
en modo de sierra de ingletes.
No corte nunca piezas de una longitud inferior a 250 mm.
Sin soporte adicional, la máquina ha sido diseñada para aceptar
piezas de trabajo cuyo tamaño máximo sea de:
– 85 mm de alto por 160 mm de ancho por 550 mm de largo.
– Las piezas más grandes deberán ser soportadas por una mesa
adicional adecuada.
Fije siempre la pieza de trabajo con seguridad.
39
ESPAÑOL
•
No sustituya la LED de la luz de trabajo por una de diferente tipo. Las
reparaciones tan sólo deben ser realizadas por el fabricante o por un
agente de reparaciones habilitado por DEWALT.
Riesgos remanentes
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso de la sierra:
- lesiones provocadas por tocar las piezas giratorias
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes
y del uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse, tales como:
1 Dibujo despiezado
* Ensamblado con sierra de mesa
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender este manual antes
de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1–4)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica ni
ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones personales
o daños.
– Dificultades auditivas.
– Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas del disco
de sierra giratorio.
– Riesgo de lesiones al cambiar el disco de sierra.
– Riesgo de que los dedos queden atrapados al abrir los cierres de
protección.
– Riesgos para la salud al respirar el polvillo que se desprende al cortar
madera, en especial de roble, haya y MDF.
– Riesgo de lesiones provocadas por pedazos de la pieza de trabajo
arrojados a personas.
– Riesgo de accidentes provocados por partículas metálicas volantes al
cortar en la guía.
– Riesgo de incendio debido a concentración extrema de polvo cuando
no se limpia con frecuencia.
– Riesgo de situaciones descontroladas cuando se utiliza a temperaturas
ambiente inferiores a -10 °C o superiores a +45 °C.
Los siguientes factores influyen en la producción de ruido:
FIG. 1
a. Interruptor de encendido/apagado
b. Empuñadura de funcionamiento
c. Palanca de liberación del bloqueo del cabezal
d. Interruptor de encendido/apagado de la luz de trabajo
e. Perno de bloqueo 2 de la mesa de banco de sierra
f. Hoja de sierra
g. Protector de la cuchilla inferior móvil
h. Hendidura, lado derecho
i. Mesa fija
j. Plato de separación
k. Corte de sierra
l. Mesa giratoria/brazo de inglete
m. Perno de inglete
– el material a cortar
n. Pestillo de inglete
– el tipo de hoja de sierra
o. Escala de ingletes
– la fuerza de avance
p. Hendidura, lado izquierdo (desplazamiento)
Los siguientes factores influyen en la exposición al polvo:
q. Orificios de instalación
– hoja de sierra desgastada
r. Pie
– extractor de polvo con velocidad de aire inferior a 20 m/s
s. Muesca manual
– pieza de trabajo guiada incorrectamente
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Advertencia sobre uso seguro
Antes del uso, lea el manual de instrucciones
t. Hendidura de guía
u. Perno de fijación de la hendidura izquierda
v. Puertos de recogida de polvo inferior
w. Mesa de banco de sierra
x. Cuchilla separadora
y. Protector de la cuchilla superior
z. Puerto de recogida del polvo superior
FIG. 2
aa. Varilla de empuje
Punto de transporte.
bb. Perno de bloqueo 1 de la mesa de banco de sierra
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 2)
El Código de fecha (ii), que contiene también el año de fabricación, viene
impreso en la caja protectora.
cc. Clavija inferior de bloqueo del cabezal
dd. Puntero del bisel
ee. Escala de bisel
ff. Botón de bloqueo del eje
Ejemplo:
2012 XX XX
gg. Llave estrellada T30
Año de fabricación
hh. Llave estrellada T40
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Sierra de ingletes superior de la mesa
1 Hoja de sierra*
1 Ensamblaje del tope de guía paralelo (A5, fig. 9A)
1 Protector de la cuchilla superior
ii. Código de fecha
FIG. 3
jj. Asa de fijación del bisel
Accesorios opcionales
FIG. 4
kk. Extensión del soporte de trabajo, DE7023-XJ, DE7033-XJ
1 Varilla de empuje*
USO PREVISTO
1 Llave estrellada T30*
Su sierra de ingletes de mesa D27113 ha sido diseñada para aplicaciones
profesionales. Esta máquina de gran precisión puede configurarse fácil y
rápidamente para realizar cortes transversales, biselados, de ingletes o
compuestos.
1 Llave estrellada T40*
1 Sujeción del material
1 Manual de instrucciones
40
ESPAÑOL
Esta unidad ha sido diseñada para ser utilizada con una cuchilla de
diámetro nominal de 305 mm de punta de carbón para aplicaciones
profesionales y se destina al corte de madera y materiales afines.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de líquidos o
gases inflamables.
Estas sierras de ingletes son herramientas eléctricas profesionales. NO
permita que los niños toquen la herramienta. El uso de esta herramienta por
parte de operadores inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas
(incluyendo los niños) que posean discapacidades físicas, sensoriales o
mentales, o que carezcan de la experiencia, conocimiento o destrezas
necesarias a menos que estén supervisadas por una persona que se
haga responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
ADVERTENCIA! No utilice la máquina para fines distintos a los
descritos.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje. Compruebe
siempre que el voltaje suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble aislamiento conforme a la
norma EN 61029, por lo que no se requiere conexión a tierra.
• Para evitar que se trabe y que el funcionamiento sea incorrecto,
asegúrese de que la superficie de montaje no esté curvada ni sea
irregular. Si la sierra se balancea sobre la superficie, coloque un trozo
fino de material bajo una de las patas de la misma hasta que esté bien
sujeta sobre la superficie de montaje.
Instalación del protector de la hoja superior
(fig. 5A, 5B)
El protector de la hoja superior (y) ha sido diseñado para unirse rápida
y fácilmente a la cuchilla de corte (x) una vez que la máquina se ha
configurado para el modo de banco de sierra.
1. Afloje el perno del protector de la cuchilla (II) y deje la tuerca del
protector de la cuchilla (mm) en el compartimento hexagonal.
2. Sosteniendo el protector horizontalmente, alinee la ranura de la parte
trasera del protector con la cuchilla de corte.
3. Baje el protector sobre la cuchilla de corte, comprobando que el eje del
perno se introduce en el hueco.
4. Introduzca el perno en el orificio y apriete con la llave estrellada T30.
Los dientes de la nueva cuchilla son muy afilados y pueden resultar
peligrosos.
5. No apriete demasiado. El protector de la cuchilla superior debe poder
bajarse fácilmente sobre el protector.
Fijación de la pieza de trabajo (fig. 17A, 17B)
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por un cable
especialmente preparado disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno de 3
conductores aprobado y apto para la potencia de esta herramienta (véanse
los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor es 1,5 mm2; la
longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente
MONTAJE
ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de daños
personales, apague y desconecte la máquina del
enchufe de alimentación antes de instalar y de retirar los
accesorios, antes de ajustar o de cambiar los parámetros
y cuando realice reparaciones en ella. Compruebe que
el interruptor está en posición de APAGADO. El encendido
accidental puede causar lesiones.
Desembalaje
Saque la sierra de la caja con cuidado.
Almacenamiento de las herramientas de cierre (fig. 2)
La máquina se suministra acompañada de las siguientes herramientas:
1 Llave con punta de estrella T30 (gg)
1 Llave con punta de estrella T40 (hh)
• Almacene las herramientas cada vez después de haberlas utilizado para
el montaje o ajuste.
Montaje en el banco (fig. 1)
• Los orificios (q) se suministran en los cuatro pies (r) para facilitar el
montaje del banco. Se suministran dos orificios de tamaños distintos
para adaptarse a los distintos diámetros de los pernos. Utilice uno de
ellos; no es necesario utilizar ambos. Se aconseja el uso de pernos
con diámetro de 8 mm y 80 mm de largo. Monte siempre su sierra
con firmeza para evitar su movimiento. Para mejorar su portabilidad,
la herramienta puede montarse en una pieza de 12,5 mm o un tablero
contrachapado más grueso que pueda fijarse en su soporte de trabajo
o desplazarse a otros lugares de trabajo y volverse a ajustar.
• Cuando monte su sierra en una pieza de contrachapado, compruebe
que las tuercas de montaje no sobresalen por la parte inferior de la
madera. El contrachapado coincidir con el soporte de trabajo. Cuando
fije la sierra en cualquier superficie de trabajo, fíjela solamente en los
pies (r) en los que se encuentran ubicados los orificios de las tuercas
de instalación. Si la fija en cualquier otro punto, esto interferirá con el
funcionamiento adecuado de su sierra.
ADVERTENCIA: Una pieza de trabajo que haya sido fijada,
equilibrada y asegurada antes de realizar un corte podrá
desequilibrarse tras finalizar el corte. Una carga desequilibrada
puede cargar la punta de la sierra o de cualquier complemento
unido a la sierra, como una mesa o banco de trabajo. Cuando
realice un corte que pueda dar lugar a un desequilibrio, soporte
adecuadamente la pieza de trabajo y compruebe que la sierra
esté fijada con seguridad a una superficie estable. Podrá dar
lugar a daños personales.
ADVERTENCIA: El pie de fijación deberá permanecer fijado
sobre la base de la sierra cuando se utilice la fijación. Fije
siempre la pieza de trabajo en la base de la sierra y no a
ninguna otra parte de la zona de trabajo. Compruebe que el pie
de fijación no está fijado en el borde de la base de la sierra.
ATENCIÓN: Utilice siempre una fijación de trabajo para
mantener el control y reducir el riesgo de daños personales
y materiales, si sus manos deben estar a una distancia de
160 mm de la cuchilla durante el corte.
Utilice la fijación de material (a14) suministrada con su sierra. Otras ayudas
como las fijaciones de anillas, las fijaciones de barras o las fijaciones en C
podrán ser adecuadas para determinados tamaños y formas de material.
La hendidura izquierda o derecha se deslizarán de lado a lado para facilitar
la fijación.
PARA INSTALAR LA FIJACIÓN
1. Introdúzcala en el orificio ubicado tras la hendidura. La fijación deberá
orientarse hacia la parte trasera de la sierra de ingletes. Compruebe
que la hendidura sobre la varilla de fijación está completamente
introducida en la base de la sierra de ingletes. Si la hendidura está
visible, la fijación no estará segura.
2. Gire la fijación en 180º hacia la parte frontal de la sierra de ingletes.
3. Afloje el perno para ajustar la fijación hacia arriba o hacia abajo, y a
continuación, utilice el perno de ajuste preciso para fijar con firmeza la
pieza de trabajo.
NOTA: Coloque la fijación en el lado derecho de la base cuando bisele.
REALICE SIEMPRE OPERACIONES EN SECO (CON LA MÁQUINA
DESCONECTADA) ANTES DE REALIZAR CORTES ACABADOS PARA
COMPROBAR LA RUTA DE LA CUCHILLA. COMPRUEBE QUE LA
FIJACIÓN NO INTERFIERE CON LA ACCIÓN DE LA SIERRA O LAS
BARRAS.
Montaje de la hoja de la sierra (fig. 1, 2, 6A–6C)
ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de daños
personales, apague y desconecte la máquina del
enchufe de alimentación antes de instalar y de retirar los
accesorios, antes de ajustar o de cambiar los parámetros
y cuando realice reparaciones en ella. Compruebe que
el interruptor está en posición de APAGADO. El encendido
accidental puede causar lesiones.
41
ESPAÑOL
ADVERTENCIA: Los dientes de las hojas nuevas están mu
afilados y pueden ser peligrosos.
ADVERTENCIA: Después de instalar o sustituir la hoja,
compruebe siempre que ésta esté totalmente cubierta por el
protector.
¡ADVERTENCIA! Compruebe que la cuchilla de la sierra se
vuelva a colocar en su sitio indicado exclusivamente. Utilice
exclusivamente las cuchillas de sierra indicadas en el apartado
de Datos técnicos, nº de categoría: DT4260 aconsejada.
IMPORTANTE: La cuchilla de la sierra debe estar en su posición más alta
para instalar una cuchilla nueva. Véase el apartado Cambiar del modo de
banco de sierra al modo de sierra de ingletes.
1. Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo del eje (ff) con la mano
derecha.
2. Con su mano izquierda, utilice la llave estrellada T40 para girar y
bloquear la cuchilla de la sierra en su posición.
NOTA: La tuerca de bloqueo de cuchilla tiene una rosca hacia la izquierda.
Por lo tanto, gire en el sentido de las agujas del reloj para aflojarla.
3. Suelte el botón de bloqueo del eje para liberar el sistema.
4. Suelte la palanca de liberación del bloqueo del cabezal (c) para liberar la
barra inferior (g), y a continuación, levante la barra inferior al máximo.
5. Saque el tornillo de bloqueo de la cuchilla (nn) y la presilla del árbol
exterior de la cuchilla (oo). Retire detenidamente la cuchilla de la sierra.
IMPORTANTE: Compruebe que la pestaña interior y ambas caras de la
nueva cuchilla están limpias y carentes de polvo.
6. Instale la nueva cuchilla de la sierra (f) en el resalte (pp) que se
encuentra en la presilla del árbol interior (qq), comprobando que los
dientes del borde inferior de la cuchilla se orientan hacia la parte trasera
de la sierra (lejos del operador).
7. Ponga detenidamente la cuchilla en su lugar y suelte el protector inferior
de la cuchilla.
8. Vuelva a colocar la presilla del árbol exterior.
9. Ajuste el tornillo de bloqueo de cuchilla (nn), girándolo en sentido
contrario al de las agujas del reloj, mientras mantiene el botón de
bloqueo de la cuchilla (ff).
– Mientras sigue sosteniendo la mesa del banco de sierra, suelte la
presión hacia abajo y deje que el cabezal de la sierra se eleve hasta su
posición más alta.
Comprobar y ajustar la cuchilla con respecto a la hendidura (fig. 1, 7A, 7B)
1. Afloje el perno de ingletes (m) y pulse el pestillo de ingletes (n) para
liberar el brazo de ingletes (l).
2. Mueva el brazo de la ingletadora hasta que la presilla se ubique en la
posición de ingletadora con ángulo 0º. No apriete la tuerca.
3. Tire del cabezal de la sierra hacia abajo hasta que la cuchilla se
introduzca en la hendidura de la sierra (k).
4. Coloque una escuadra (rr) en la mesa fija (i) y hacia arriba frente a la
cuchilla (f).
5. Apriete la tuerca de ingletes con seguridad.
ADVERTENCIA: No toque las puntas de los dientes de la
cuchilla con la escuadra.
6. Si se requiere un ajuste, proceda del siguiente modo:
– Afloje los tornillos de la escala de ingletes (ss) y mueva el brazo de
la escala/ingletadora hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que
la cuchilla tenga un ángulo de 90° con respecto a la hendidura, tal y
como se mida por la escuadra.
– Vuelva a apretar los tornillos (ss). No preste atención a la lectura del
indicador de inglete en este momento.
AJUSTE DEL INDICADOR DE INGLETES (FIG. 7B)
1. Afloje el perno de ingletes (m) y pulse el pestillo de ingletes (n) para
liberar el brazo de ingletes (l).
2. Mueva el brazo de ingletes para fijar el indicador de ingletes (tt) en la
posición cero, tal y como se muestra en la figura 7B.
3. Observe el indicador (tt) y la escala de ingletes (o). Si el indicador no
indica exactamente cero, afloje la tuerca del indicador de ingletes (uu) y
mueva el indicador para leer 0º y apriete el tornillo.
4. Apriete la tuerca de ingletes (m) con seguridad.
COMPROBAR Y AJUSTAR LA CUCHILLA CON RESPECTO A LA MESA
(FIG. 1, 3, 7C, 7D)
1. Afloje el asa de fijación del bisel (jj).
10. Coloque la llave con punta de estrella en la posición de
almacenamiento.
2. Pulse el cabezal de la sierra hacia la derecha para garantizar que esté
completamente vertical y apriete el asa de fijación de bisel.
AJUSTES
3. Tire del cabezal hacia abajo hasta que la cuchilla se introduzca en la
hendidura de la sierra (k).
ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de daños
personales, apague y desconecte la máquina del
enchufe de alimentación antes de instalar y de retirar los
accesorios, antes de ajustar o de cambiar los parámetros
y cuando realice reparaciones en ella. Compruebe que el
interruptor está en posición de APAGADO. El encendido
accidental puede causar lesiones.
Ajuste de la hoja de la sierra (fig. 6C)
Si la cuchilla de la sierra se tambalea durante el arranque y la bajada,
ajústela del siguiente modo:
1. Afloje el tornillo de bloqueo de la cuchilla (nn) para la presilla del árbol
exterior (oo) y gire la cuchilla (f) en un cuarto de vuelta.
4. Coloque una escuadra (rr) frente al lado izquierdo de la hendidura y la
cuchilla (f)
ADVERTENCIA: No toque las puntas de los dientes de la
cuchilla con la escuadra.
5. Si se requiere un ajuste, proceda del siguiente modo:
– Afloje el asa de fijación del bisel (jj) y gire la tuerca de tope de ajuste
de la posición vertical (xx) (utilizando la llave estrellada T30) hacia
dentro o hacia fuera hasta que la cuchilla se coloque en un ángulo
de 90º con respecto a la mesa, tal y como se mide con la escuadra.
– Si el puntero del bisel (dd) no indica cero en la escala del bisel (ee),
afloje el tornillo (ww) que fija el puntero y mueva el puntero en la
medida de lo necesario.
6. Apriete el asa de fijación del bisel (jj) con seguridad.
2. Vuelva a apretar el tornillo de bloqueo de la cuchilla y compruebe si la
cuchilla tambalea.
AJUSTE DE LA HENDIDURA (FIG. 1)
3. Repita esta operación hasta que haya eliminado por completo el
tambaleo de la cuchilla.
La parte superior del lado izquierdo de la hendidura puede ajustarse hacia la
izquierda para ofrecer mayor claridad, permitiendo que la sierra alcance un
bisel de un ángulo 45º completamente hacia la izquierda.
Ajustes para la modalidad de ingletadora
Su ingletadora se ha ajustado con precisión en la fábrica. Si fuera preciso
volver a realizar un ajuste debido al transporte y manipulación, o a cualquier
otro motivo, siga los pasos que se describen a continuación. Una vez
realizados, estos ajustes deben mantenerse.
Para ajustar la hendidura
1. Afloje la tuerca de fijación de la hendidura izquierda (u) y deslice la
hendidura (p) hacia la izquierda.
CAMBIAR DEL MODO DE BANCO DE SIERRA AL MODO DE SIERRA DE INGLETES
(FIG. 1, 2)
2. Realice un corte seco con la sierra apagada y compruebe el espacio.
El ajuste de la hendidura debe ser lo más cercano posible a la cuchilla,
para ofrecer el máximo soporte a la pieza de trabajo, sin interferir con el
movimiento hacia arriba y hacia abajo del brazo.
Para levantar el cabezal de la sierra hasta su posición más alta
3. Apriete la tuerca con seguridad.
– Empuje hacia abajo la mesa del banco de sierra (w) y saque la clavija
de bloqueo (cc).
42
ADVERTENCIA: La ranura de guía de la hendidura (t) puede
atascarse con el polvo de la sierra. Utilizando aire a baja
presión, expulse el polvo y la suciedad para limpiar la ranura de
guía de la hendidura.
ESPAÑOL
COMPROBAR Y AJUSTAR EL ÁNGULO DEL BISEL (FIG. 7C, 7D)
1. Afloje la tuerca de fijación de la hendidura izquierda (u) y deslice la parte
superior de la hendidura izquierda hacia la izquierda, al máximo.
2. Afloje el asa de fijación del bisel (jj) y mueva el cabezal de la sierra al
máximo hacia la izquierda. Esta es la posición del bisel a 45º.
3. Si se requiere un ajuste, proceda del siguiente modo:
– Gire la tuerca de tope de ajuste del bisel (v v) utilizando la llave
estrellada T30 hacia dentro o hacia fuera en la medida de lo
necesario, hasta que el indicador de bisel (dd) indique 45°.
ADVERTENCIA: Mientras realiza este ajuste, le recomendamos
que soporte el peso del cabezal de la sierra sosteniéndolo. Esto
le facilitará el giro del tornillo de ajuste.
Ajustes para el modo de banco de sierra
CAMBIAR DEL MODO DE SIERRA DE INGLETES AL MODO DE BANCO DE SIERRA
(FIG. 1, 2)
1. Coloque la cuchilla en posición transversal de 0º, con la tuerca de
ingletes (m) asegurada.
2. Bloquee el cabezal de la sierra en su posición más baja, pulsando la
palanca de liberación del bloqueo del cabezal (c) para bajar el cabezal y
a continuación, pulse la clavija de bloqueo del cabezal (cc) en su sitio.
3. Para ajustar el tope de guía paralelo (zz), véase el apartado Montar y
ajustar el tope de guía paralelo.
7. Compruebe que el indicador del conjunto de tope de guía (a4) indica
cero en la escala. Si el indicador no indica exactamente cero, afloje el
tornillo del conjunto de tope de guía (a6) mueva el indicador para leer 0º
y apriete el tornillo.
La hendidura es reversible: la pieza de trabajo puede ser guiada a lo largo
de la cara de 52 mm o a lo largo de la cara de 8 mm para facilitar el uso de
una varilla de empuje cuando se lijen piezas de trabajo finas.
IMPORTANTE: Compruebe que la hendidura guarde una posición paralela
con la cuchilla cada vez que cambie la hendidura.
1. Para fijar la posición de 8 mm o 52 mm, afloje la tuerca de ajuste (a1) y
deslice la hendidura (zz) fuera del soporte de fijación (a7).
2. Gire la hendidura y deslice el soporte de fijación por la ranura, tal y
como se muestra.
ADVERTENCIA:
• Utilice el perfil de 8 mm para ribetear piezas de trabajo bajas
y permitir el acceso de la varilla de empuje entre la cuchilla y
la hendidura.
• El extremo trasero de la hendidura debe estar nivelado con la
parte frontal de la cuchilla separadora.
Antes de usar la máquina
• Instale la cuchilla de sierra adecuada. No utilice cuchillas excesivamente
gastadas. La velocidad máxima de giro de la herramienta no deberá
superar la de la cuchilla de la sierra.
AJUSTE DE LA CUCHILLA SEPARADORA (FIG. 1, 8A, 8B)
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
La posición correcta consiste en que la parte superior de la cuchilla
separadora (x) no podrá estar más de 2 mm por debajo del diente más alto
de la cuchilla y el cuerpo del radio deberá estar como máximo a 5 mm de
los bordes de los dientes de la cuchilla de la sierra.
• Deje que la cuchilla corte libremente. No la fuerce.
1. Levante el cabezal de la sierra hasta su posición más alta.
2. Fije la mesa del banco de la sierra a la mitad, para acceder a los dos
tornillos que soportan la cuchilla separadora.
3. Afloje los 2 tornillos (yy) con la llave estrellada T40 para dejar que la
cuchilla separadora se mueva hacia arriba y hacia abajo.
4. Deslice la cuchilla separadora (x) hacia arriba o hacia abajo hasta que
se alcance la posición correcta.
5. Vuelva a apretar los dos tornillos (yy) firmemente.
• Deje que el motor alcance su plena velocidad antes del corte.
• Compruebe que todos los pernos de bloqueo y asas de fijación están
apretadas.
• Asegure la pieza de trabajo.
• No corte materiales férricos (acero y hierro) o materiales de
mampostería con esta herramienta! ¡No utilice discos abrasivos!
• Cuando corte materiales no férricos, utilice siempre una cuchilla
de sierra adecuada de DEWALT con un ángulo de corte de -5°.
Compruebe que fija el material en su posición adecuada, utilizando una
fijación material.
AJUSTE DE LA MESA DEL BANCO DE SIERRA (FIG. 1, 2)
• Compruebe que utiliza el plato de separación. No opere la máquina si la
ranura de separación tiene un ancho superior a 10 mm.
La mesa (w) se desliza hacia arriba y hacia abajo de forma manual y se
sostiene en la altura deseada con dos tuercas de bloqueo.
• Compruebe que el material que va a cortar está fijado firmemente en su
lugar.
1. Afloje las tuercas de bloqueo 1 y 2 (bb, e) pero no las saque.
2. Fije la mesa en la altura necesaria.
3. Primeramente, apriete la tuerca de bloqueo de la mesa 1 (bb), y a
continuación, fije la mesa en su posición con la tuerca de bloqueo de la
mesa 2 (e).
MONTAR Y AJUSTAR EL TOPE DE GUÍA PARALELO (FIG. 1, 9A–9C)
1. Ajuste la mesa del banco de sierra (w) en su posición más baja. Véase
el apartado Ajuste de la mesa del banco de sierra.
• Aplique sólo una ligera presión en la herramienta y no ejerza presiones
laterales en la cuchilla de la sierra.
• Evite las sobrecargas.
• Retire siempre el polvo de la máquina después de utilizarla para
garantizar que la protección inferior funcione adecuadamente.
• Cuando corte madera y productos de madera, conecte siempre un
dispositivo de extracción de polvo adecuado de conformidad con las
normas correspondientes acerca de la emisión de polvo.
2. Deslice el soporte del conjunto de tope de guía (a3) desde la derecha.
La placa de fijación se introduce tras el borde frontal de la mesa.
FUNCIONAMIENTO
3. Levante el protector de la cuchilla y deslice el tope de guía paralelo (zz)
hacia arriba, frente a la cuchilla.
Instrucciones de uso
4. Empuje la palanca del conjunto de tope de guía (a2) hacia abajo para
fijar la hendidura en su sitio.
5. Compruebe que la hendidura (zz) se encuentra paralela con respecto a
la cuchilla.
6. Si se requiere un ajuste, proceda del siguiente modo:
– Afloje la tuerca del conjunto de tope de guía (a1) apretando el
soporte de hendidura en el soporte de la hendidura (a7).
– Ajuste la hendidura para que esté paralela a la cuchilla,
comprobando la distancia entre la cuchilla y la hendidura en la parte
frontal y trasera de la cuchilla.
– Cuando haya realizado el ajuste, vuelva a apretar la tuerca de ajuste
y compruebe de nuevo que la hendidura esté paralela a la cuchilla.
IMPORTANTE: Vuelva a colocar el protector de la cuchilla en su posición
original una vez que haya realizado los ajustes.
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y la reglamentación aplicable.
ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de daños
personales, apague y desconecte la máquina del
enchufe de alimentación antes de instalar y de retirar los
accesorios, antes de ajustar o de cambiar los parámetros
y cuando realice reparaciones en ella. Compruebe que
el interruptor está en posición de APAGADO. El encendido
accidental puede causar lesiones.
Los usuarios del Reino Unido están sujetos a la “Regulación de Trabajos en
Madera de 1974” o cualquier modificación posterior.
Compruebe que la máquina se coloque de forma que corresponda a sus
condiciones ergonómicas en cuanto a la altura y la estabilidad adecuadas.
Deberá elegir la ubicación de la máquina para que el operador goce de una
buena visión y de suficiente espacio libre alrededor de la máquina, que le
permita manipular la pieza de trabajo sin límites.
43
ESPAÑOL
Para reducir los efectos de la vibración, compruebe que la temperatura
ambiente no sea demasiado baja, que tanto la máquina como sus
accesorios estén en buen estado y que la pieza de trabajo sea adecuada
para esta máquina.
Encender y apagar (fig. 1)
El interruptor de encendido/apagado (a) incorpora una función de
desconexión por falta de corriente: si la alimentación eléctrica se corta por
algún motivo, es necesario reactivar el interruptor.
Para encender la máquina, pulse el botón verde de encendido.
Para apagar la máquina, pulse el botón rojo de parada.
• Cuando corte secciones de UPVC, deberá colocar una pieza de
soporte de madera con un perfil complementario por debajo del
material que va a cortar, con vistas a ofrecer un nivel adecuado de
soporte.
Corte transversal recto (fig. 1, 11)
1. Afloje las tuercas de bloqueo (bb, e) y mueva la mesa superior hacia su
posición superior. Bloquee ambas tuercas.
2. Afloje el perno de ingletes (m) y pulse el pestillo de ingletes (n) para
liberar el brazo de ingletes (l).
3. Coloque el pestillo de ingletes en la posición 0º y apriete la tuerca de
ingletes.
LUZ DE TRABAJO (FIG. 16A)
4. Coloque la madera que va a cortar frente a la hendidura (h, p).
El botón de encendido/apagado de la luz de trabajo (d) es independiente de
los botones de encendido/apagado de la sierra de ingletes (a).
5. Soporte el asa de funcionamiento (b) y pulse la palanca de liberación de
bloqueo del cabezal (c) para liberar el cabezal.
Extracción de polvo (fig. 1, 10)
6. Encienda la máquina y deje que la cuchilla de la sierra alcance la
velocidad máxima.
La máquina cuenta con tres puertos de recogida de polvo de 38 mm, uno
ubicado sobre el protector de la cuchilla superior (z) y dos ubicados en la
parte trasera inferior (v).
7. Pulse el cabezal y deje que la cuchilla corte a través de la madera y se
introduzca por el plato de la ranura de plástico (j).
• Conecte un dispositivo de extracción de polvo adecuado, de
conformidad con las normativas correspondientes acerca de la emisión
de polvo, durante sus operaciones de corte.
Cortes de sierra básicos
CALIDAD DE CORTE
La uniformidad de un corte depende de distintas variables como, por
ejemplo, el material que se corta. Cuando desee obtener cortes de la mayor
uniformidad para molduras y otros trabajos de precisión, utilice una hoja
bien afilada (de carburo de 60 dientes) y una velocidad
de corte uniforme y más lenta.
ADVERTENCIA: Compruebe que el material no se mueva
mientras corta; fíjelo con seguridad en su lugar. Deje siempre
que la cuchilla se detenga al completo antes de levantar el
brazo del cabezal de la sierra. Si se rompen pequeñas fibras
de madera en la parte trasera de la pieza de trabajo, pegue un
trozo de cinta protectora sobre la madera, en donde se realizará
el corte. Sierre a través de la cinta y retire cuidadosamente la
cinta cuando haya terminado.
CORTAR EN EL MODO DE SIERRA DE INGLETES
Es peligroso operar sin protectores. Los protectores deben estar en su
posición cuando corte.
Manipulación general
• En el modo de sierra de ingletes, el cabezal de la sierra se bloquea
automáticamente cuando se encuentra en la posición más alta.
• Al apretar la palanca de liberación del bloqueo del cabezal,
desbloqueará el cabezal de la sierra. Mueva el cabezal de la sierra hacia
abajo para retraer el protector inferior móvil.
• No intente nunca evitar que el protector de la cuchilla inferior regrese a
su posición original cuando haya terminado el corte.
• Para lograr la altura máxima de corte posible, fije la mesa del banco de
sierra en su posición más alta.
• La sierra D27113 puede cortar piezas de trabajo de un ancho de hasta
160 mm y de una altura de hasta 85 mm. Para conocer la capacidad
de corte exacta, consulte el apartado de Datos técnicos. El largo de
la pieza de trabajo no deberá superar nunca el ancho de la base sin
un soporte adecuado. El extremo de la pieza de trabajo no deberá
estar nunca a una distancia inferior a 160 mm de la cuchilla, sin aplicar
medios de fijación adicionales.
8. Tras terminar el corte, apague la máquina y espere a que la cuchilla de
sierra se pare por completo antes de girar el cabezal y colocarlo en su
posición de descanso superior.
Corte de piezas pequeñas (fig. 1)
La parte superior del lado izquierdo de la hendidura (p) puede ajustarse para
ofrecer un soporte máximo al cortar piezas pequeñas.
1. Levante el cabezal de la sierra hasta su posición más alta.
2. Afloje la tuerca de fijación de la hendidura izquierda (u).
3. Ajuste la hendidura izquierda lo más cerca posible de la cuchilla.
4. Apriete la tuerca con seguridad.
Corte transversal de ingletes (fig. 1, 12)
1. Afloje el perno de ingletes (m) y pulse el pestillo de ingletes (n) para
liberar el brazo de ingletes (l). Mueva el brazo de ingletes hacia la
izquierda o la derecha hasta alcanzar el ángulo deseado.
2. El pestillo de ingletes localizará automáticamente la posición de 15˚,
22,5˚, 31,62˚ y 45˚ tanto a la izquierda como a la derecha y de 50˚
izquierda y derecha. Si necesita un ángulo intermedio, sostenga el
cabezal firmemente y bloquéelo apretando la tuerca de ingletes.
3. Compruebe siempre que la tuerca de ingletes está ajustada firmemente
antes de realizar el corte.
4. Proceda al igual que para el corte transversal recto.
ADVERTENCIA: Cuando corte el extremo de una pieza
de trabajo con un corte pequeño, coloque la madera para
garantizar que el corte se realiza en el lado de la cuchilla que
tenga un mayor ángulo con respecto a la hendidura:
inglete izquierdo, corte hacia la derecha
inglete derecho, corte hacia la izquierda.
Cortes biselados (fig. 1, 7D, 13)
Los cortes biselados pueden fijarse desde un ángulo de 45º a la izquierda
hasta 0º a la derecha y pueden cortarse con el brazo de ingletes fijado entre
la posición de ingletes de cero y un máximo de 50º hacia la derecha o hacia
la izquierda.
1. Afloje las tuercas de bloqueo (bb, e) y mueva la mesa del banco de la
sierra hacia su posición superior. Bloquee ambas tuercas.
2. Afloje la tuerca de fijación de la hendidura izquierda (u) y deslice la parte
superior de la hendidura izquierda (p) hacia la izquierda, al máximo.
3. Afloje el asa de fijación de bisel (jj) y fije el bisel tal y como lo desee,
como se muestra en la figura 7D.
• Durante la operación, coloque sus manos a una distancia de como
mínimo 160 mm con respecto de la cuchilla. Cuando corte un material
corto (de 160 mm como mínimo con respecto a la izquierda o a la
derecha de la cuchilla), deberá utilizar la fijación de material.
Inglete compuesto
• La longitud mínima de corte del material es de 10 mm.
Este corte es una combinación de un corte biselado y de ingletes.
• Cuando corte piezas de trabajo más largas que el ancho de la mesa,
compruebe que la pieza de trabajo tenga una posición estable en
todo su largo. Soporte las partes salientes de la pieza de trabajo en
la medida de lo necesario, como por ejemplo, utilizando la extensión
opcional de la pieza de trabajo.
Fije el ángulo de bisel y posteriormente, fije el ángulo de ingletes.
44
4. Apriete el asa de fijación del bisel (jj) con firmeza.
5. Proceda al igual que para el corte transversal recto.
Cortar en el modo de banco de sierra
• Utilice siempre la cuchilla separadora.
ESPAÑOL
• Compruebe siempre que la cuchilla separadora y el protector de
cuchilla estén correctamente alineados.
• Compruebe siempre que la sierra de ingletes está fijada y bloqueada en
un inglete de 0º.
ADVERTENCIA: No corte metales en este modo.
Recorte (fig. 14)
1. Fije los ángulos de bisel y de ingletes en 0º.
2. Fije la altura de la cuchilla de la sierra ajustando la mesa del banco de
sierra (véase el apartado Ajustar la mesa del banco de sierra). La
posición correcta de la cuchilla deberá tener las puntas de tres dientes
por encima de la superficie de la madera. Compruebe que la mesa del
banco de sierra está fijada con seguridad en la altura elegida.
3. Ajuste la guía paralela a la distancia deseada.
4. Sujete la pieza de trabajo sobre la mesa y contra la guía.
Mantenga la pieza de trabajo alejada aproximadamente 25 mm
de la hoja de sierra.
5. Mantenga ambas manos alejadas del recorrido de la hoja
de la sierra.
6. Encienda la máquina y deje que la hoja de sierra alcance
la velocidad máxima.
7. Deslice la pieza lentamente por debajo del protector superior de la
hoja, manteniéndola firmemente presionada contra la guía. Deje que
los dientes corten y no fuerce la pieza a través de la hoja de sierra. La
velocidad de la hoja de sierra debe ser constante.
8. Recuerde que debe utilizar la varilla empujadora (aa) al acercarse a la
hoja.
9. Tras completar el corte, apague la máquina, espere a que se detenga la
hoja de sierra y retire la pieza de trabajo.
Limpieza
Antes del uso, compruebe detenidamente la barra de la cuchilla superior,
la barra de la cuchilla inferior portátil y el puerto de extracción de polvo
para cerciorarse de que funcionarán adecuadamente. Compruebe que las
astillas, el polvo y las partículas del puerto no pueden bloquear alguna de
sus funciones.
Si se han atascado fragmentos de la pieza de trabajo entre la cuchilla de la
sierra y las barras, desconecte la máquina de la red y siga las instrucciones
ofrecidas en el apartado de Cambio de la cuchilla de sierra. Retire las
partes atascadas y vuelva a montar la cuchilla de la sierra.
ADVERTENCIA: Sople la suciedad y el polvo de la carcasa
principal con aire seco siempre que vea polvo acumulado
alrededor de los respiraderos. Utilice protección ocular
y mascarillas antipolvo aprobadas cuando realice este
procedimiento.
ADVERTENCIA: No use nunca disolventes ni otros agentes
químicos agresivos para limpiar las piezas no metálicas de
la herramienta. Estos agentes químicos pueden debilitar los
materiales de dichas piezas. Use un trapo humedecido sólo con
agua y jabón suave. No deje que penetre ningún líquido dentro
de la herramienta y no sumerja ninguna pieza de la herramienta
en líquidos.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, limpie
regularmente la superficie de la mesa.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, limpie
regularmente el sistema de recolección de polvo.
ADVERTENCIA:
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA PLACA DE CORTE (FIG. 15)
• Nunca empuje o sujete la parte libre o recortada de la pieza
de trabajo.
Para limpiar el plato de separación
• Utilice siempre una varilla empujadora cuando corte
longitudinalmente piezas de trabajo pequeñas.
Transporte (fig. 1–3)
1. Para transportar la sierra, baje la mesa del banco de sierra y el cabezal
de sierra hacia sus posiciones más bajas y coloque la clavija de
bloqueo (cc) en su lugar.
2. Mueva el brazo de ingletes (l) hacia el extremo derecho del ángulo de
ingletes, deslice la hendidura izquierda (p) completamente hacia dentro
y bloquee el asa de fijación del bisel (jj) con el cabezal de la sierra
ubicado en su posición más baja para que la herramienta sea lo más
compacta posible.
3. Utilice siempre las muescas de la mano (s) mostradas en la figura 1
para transportar la sierra.
ADVERTENCIA: Transporte la máquina siempre en la
modalidad de sierra de banco, con el protector superior de la
hoja montado. No transporte la máquina por el protector.
MANTENIMIENTO
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada para funcionar durante un largo
período con un mínimo de mantenimiento. Un funcionamiento continuo
satisfactorio depende del cuidado adecuado de la herramienta y de una
limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de daños
personales, apague y desconecte la máquina del
enchufe de alimentación antes de instalar y de retirar los
accesorios, antes de ajustar o de cambiar los parámetros
y cuando realice reparaciones en ella. Compruebe que
el interruptor está en posición de APAGADO. El encendido
accidental puede causar lesiones.
Si la cuchilla de la sierra no se detiene en menos de 10 segundos tras el
apagado, lleve la máquina a un agente de reparaciones autorizado por
DEWALT para que la repare.
1. Levante el cabezal de la sierra hasta su posición más alta.
2 Retire los tornillos (a8) que soportan el plato de separación (j).
3. Retire el plato de separación y limpie la zona por debajo.
4. Vuelva a instalar el plato de separación.
5. Apriete manualmente las tuercas.
LIMPIEZA DE LAS LENTES DE LA LUZ DE TRABAJO (FIG 16A–16F)
Para lograr mejores resultados de la luz de trabajo (a9), lleve a cabo las
siguientes operaciones de mantenimiento regularmente.
• Limpie detenidamente el polvo de la sierra y los restos de las lentes de
la luz de trabajo con un paño de algodón.
• NO utilice solventes de ningún tipo; podrán dañar las lentes.
• El polvo acumulado puede bloquear la luz de trabajo y evitar que
indique con precisión la línea de corte.
Para retirar la luz de trabajo
1. Levante la mesa del banco de sierra hasta su posición más alta y a
continuación, levante el cabezal de la sierra hasta su posición más alta.
2. Gire el manguito negro (a10) en un 1/4 de vuelta en sentido contrario al
de las agujas del reloj para desmontar.
3. Desconecte el cable (a11) de la luz de trabajo.
4. Retire los tornillos (a12) utilizando la llave estrellada T30.
5. Deslice el compartimento de aluminio de la LED hacia afuera y a
continuación, páselo por debajo de la mesa.
6. Limpie las lentes de la luz de trabajo (a13) con un paño de algodón.
7. Vuelva a instalar el compartimento de aluminio de la LED en la mesa.
8. Vuelva a montar la luz de trabajo siguiendo las etapas anteriores en
sentido contrario.
Lubricación
Tan sólo deberá realizarse la lubricación en la ranura de conexión (fig. 18).
45
ESPAÑOL
Si el movimiento del cabezal de la sierra no es lo suficientemente suave
o parece atrancarse durante un corte de ingletes, proceda del siguiente
modo:
1. Desconecte la sierra.
2. Retire la cuchilla (véase el apartado Cambio de la cuchilla de la
sierra).
3. Limpie la ranura de conexión (a15) (ubicada detrás del eje) retirando el
polvo y las astillas de madera y a continuación, añada varias gotas de
lubricante en la ranura.
4. Compruebe si mejora el movimiento.
5. Vuelva a montar la cuchilla.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que algunos accesorios, diferentes
de los ofrecidos por DEWALT, no se han probado con este
producto, el empleo de tales accesorios podría constituir un
riesgo. Para reducir el riesgo de lesiones, sólo deben usarse
con el producto los accesorios recomendados DEWALT.
SOPORTE PARA PIEZAS LARGAS (FIG. 4)
• Utilice siempre un soporte para las piezas largas.
• Para obtener los mejores resultados, utilice la prolongación del soporte
de la pieza (kk) para aumentar la anchura de la mesa de la ingletadora
(lo puede conseguir en su distribuidor como opción). Utilice un soporte
para las piezas largas empleando cualquier medio adecuado como, por
ejemplo, caballetes de aserrar o dispositivos similares, para evitar que
los extremos se caigan.
EXTRACTOR DE POLVO (FIG. 10)
¡ADVERTENCIA! Cuando sea posible, conecte un dispositivo
de extracción de polvo adecuado de conformidad con las
normas correspondientes acerca de la emisión de polvo.
El D27113 está dotado de tres puertos de extracción de polvo.
Conecte un dispositivo de recolección de polvo diseñado según los
reglamentos pertinentes. La velocidad del aire de los sistemas conectados
externamente deberán ser de 20 m/s ±2 m/s. La velocidad deberá medirse
en el tubo de conexión en el punto de acople, con la herramienta conectada
pero no operando.
CUCHILLAS DE SIERRA
UTILICE SIEMPRE CUCHILLAS DE SIERRA de reducción de ruido de
305 mm (12") CON ORIFICIOS DE EJE de 30 mm. LA VELOCIDAD DEBE
SER COMO MÍNIMO DE 3500 RPM. No utilice nunca una cuchilla de
diámetro inferior. No estará protegida correctamente. ¡Utilice sólo cuchillas
de corte transversal! No utilice cuchillas diseñadas para las operaciones
de rasgado rápido, combinación de cuchillas o cuchillas con ángulos de
gancho que superen los 5°.
DESCRIPCIONES DE LA CUCHILLA
APLICACIÓN
DIÁMETRO
DIENTES
Cuchillas de sierra de construcción(entalladura fina con borde
antiadhesivo)
Fines generales
305 mm (12")
40
Cortes transversales finos
305 mm (12")
60
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no se debe eliminar con la
basura doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto DEWALT, o si ya no le vale, no
lo elimine con la basura doméstica. Prepárelo para una recogida selectiva.
La recogida selectiva de los productos y embalajes usados
permite el reciclaje de los materiales y que se puedan usar de
nuevo. La reutilización de los materiales reciclados ayuda a
evitar la contaminación del medio ambiente y reduce la
demanda de materias primas.
46
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida selectiva de los
productos eléctricos domésticos para llevarlos a centros de residuos
municipales o bien ser por el propio distribuidor al que compró el producto
nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los productos DEWALT una vez
estos han alcanzado el final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado más cercano puede
ponerse en contacto con la oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar una lista con la dirección de
los servicios técnicos DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro servicio
postventa en Internet: www.2helpU.com.
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad de sus productos
y ofrece una excepcional garantía para los usuarios
profesionales del producto. Esta declaración de garantía
es adicional a sus derechos contractuales como usuario
profesional y a sus derechos legales como usuario particular
no profesional y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de los territorios de los
Estados Miembros de la Unión Europea y del Área de Libre
Comercio Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con el funcionamiento
de su producto DEWALT, sólo tiene que devolverlo al punto
de compra en un plazo de 30 días y le propondremos un
cambio por una herramienta más adecuada. En producto
deberá estar completo, tal y como se compró, y deberá
presentarse un justificante de compra. Quedan excluidas las
piezas de repuesto y accesorios, a menos que presenten
algún fallo cubierto por la garantía.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento o de servicio
para su herramienta de DEWALT, durante los 12 meses
siguientes a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a un agente de
reparación autorizado por DEWALT. Debe presentarse la
prueba de compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos que hayan
fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso debido a fallos de
materiales o de fabricación en un plazo de 12 meses a partir
de la fecha de compra, DEWALT le garantiza la sustitución
de todas las piezas defectuosas de forma gratuita, o a
nuestra entera discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un desgaste lógico y
normal;
• No se hayan intentado hacer reparaciones por personas
no autorizadas;
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con todos los
componentes originales.
Si desea presentar una reclamación, póngase en contacto
con su distribuidor o compruebe su agente de reparación
más cercano de DEWALT en el catálogo de DEWALT o
póngase en contacto con su oficina de DEWALT en la
dirección indicada en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la venta en
Internet en: www.2helpU.com.
FRANÇAIS
SCIE À ONGLETS DE TABLE
D27113
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations telles
que : maintenance de l’outil et des accessoires, maintenir la
température des mains élevée, organisation du travail.
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de nombreuses années, DEWALT
produit des outils électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Puissance absorbée
Puissance utile
Vitesse maximale de lame
Diamètre de lame
Alésage
Epaisseur de lame
Épaisseur du refendeur
Dureté du refendeur
Temps d’arrêt de la lame
Poids
CAPACITÉS DE COUPE
Mode de scie à onglets
Onglet (positions maximales)
Inclinaison (positions maximales)
Largeur max. de coupe 90°
à hauteur max. 85 mm
Largeur max. de coupe en onglet
45° à hauteur max. 85 mm
Largeur max. de coupe en biseau
45° à hauteur max. 55 mm
*Le réglage d'usine est 45°
V
W
W
courses/min
mm
mm
mm
mm
HRC
s
kg
D27113
230
2
1600
933
3300
305
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
20
D27113-LX
115
2
1600
933
3300
305
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
20
gauche
droite
gauche
droite
50°
50°
48°*
0°
50°
50°
48°*
0°
mm
160
160
mm
110
110
mm
160
160
Fusible:
Europe
Outils de 230 V
10 A, secteur
REMARQUE : cet appareil est prévu pour le branchement à un système
d'alimentation ayant une impédance maximum de système admissible Zmax
de 0,32 Ω au point d'interface point (coffret de branchement d'alimentation)
de l'alimentation de l'utilisateur.
L’utilisateur doit s’assurer que cet outil électrique est raccordé uniquement
à un système d’alimentation qui remplit l’exigence ci-dessus. Si nécessaire,
l’utilisateur peut demander à la compagnie d’électricité publique quelle est
l’impédance système au point d’interface.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques associé à chaque
balise. Lire soigneusement la notice d’instructions et respecter ces
symboles.
DANGER : indique une situation de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme conséquences la mort ou
des dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une situation de danger potentiel
qui, si rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir comme
conséquences la mort ou des dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourrait avoir comme conséquences
des dommages corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque de
dommages corporels, mais qui par contre, si rien n’est fait
pour l’éviter, pourrait poser des risques de dommages
matériels.
Indique des risques de décharges électriques.
Mode établi de sciage
Profondeur de coupe max.
mm
0–51
0–51
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
97
2,9
109
3,1
97
2,9
109
3,1
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
(pression acoustique)
(incertitude de pression acoustique)
(puissance acoustique)
(incertitude de puissance acoustique)
Valeurs totales de la vibration (mesure triaxiale) déterminées d’après EN 61029-1,
EN 61029-2-11:
Valeur d’émission de vibrations ah
ah =
m/s²
1,3
1,3
Incertitude K
m/s²
1,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet informatif a
été mesuré conformément à une méthode d’essai normalisé établie
par EN 61029, et peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il
peut également être utilisé pour effectuer une évaluation préliminaire de
l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations déclaré
correspond aux applications principales de l’outil. Néanmoins,
si l’outil est utilisé pour différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de vibrations pourra varier. Ces
éléments peuvent augmenter considérablement le niveau
d’exposition sur la durée totale de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations doit
également prendre en compte les heures où l’outil est mis hors
tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune tâche. Ces
éléments peuvent réduire sensiblement le degré d’exposition sur
la durée totale de travail.
D27113
DEWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Caractéristiques techniques sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN 61029-1, EN 61029-2-11
Ces produits sont également conformes aux normes 2004/108/CE et
2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez contacter DEWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et fait
cette déclaration au nom de DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
10.01.2011
47
FRANÇAIS
Consignes de sécurité
14. Entretenez vos outils avec soin.
Aiguisez les outils coupants et nettoyez-les pour obtenir des
performances plus sûres et optimisées. Respectez les instructions
de lubrification et de remplacement des accessoires. Inspectez
régulièrement les outils, en cas d’endommagement, faites-les réparer
par un centre de réparation agréé. Maintenez les poignées et les
interrupteurs secs, propres et exempts d’huile et de graisse.
AVERTISSEMENT ! Lors de l’utilisation d’outils électriques, des
précautions de sécurité simples doivent toujours être respectées
afin de réduire le risque d’incendie, de choc électrique et de
blessures corporelles, dont les suivantes.
Lisez toutes les instructions avant de tenter de faire fonctionner ce produit et
conservez ces instructions.
CONSERVEZ CE MANUEL POUR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT
15. Débranchez les outils.
Après l’utilisation, avant l’entretien et en cas de remplacement des
accessoires tels que les lames, mèches et fraises, débranchez les outils
de l’alimentation électrique.
Instructions générales de sécurité
1. Maintenez la zone de travail propre.
Les zones et les établis encombrés favorisent les accidents.
16. Enlevez les clés de réglages et les clés.
Habituez-vous à vérifier que les clés de réglage et les clés sont bien
retirées de l’outil avant de l’actionner.
2. Inspectez l’environnement de la zone de travail.
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas utiliser l’outil dans des
conditions humides. Éclairez convenablement la zone de travail
(250 à 300 lux). Ne pas utiliser l’outil en cas de risque d’incendie
ou d’explosion, c’est-à-dire en présence de liquides et de gaz
inflammables.
17. Évitez tout démarrage intempestif.
Ne portez pas l’outil avec un doigt sur l’interrupteur. Assurez-vous que
l’outil est en position « off » avant de le brancher.
18. Utilisez des cordons électriques extérieurs.
Avant utilisation, inspectez le cordon d’alimentation et remplacez-le s’il
est endommagé. En cas d’utilisation de l’outil à l’extérieur, n’utilisez que
des cordons électriques prévus pour l’extérieur et portant un marquage
correspondant.
3. Se protéger contre les chocs électriques.
Évitez tout contact corporel avec des surfaces reliées à la terre (par
exemple, tuyaux, radiateurs, autocuiseurs et réfrigérateurs). Lors de
l’utilisation de l’outil dans des conditions extrêmes (c’est-à-dire, une
forte humidité, en cas de production de copeaux de métaux, etc.) la
sécurité électrique peut être améliorée en insérant un transformateur
isolant ou un coupe-circuit contre les fuites à la terre.
4. Maintenez les autres à distance.
19. Restez alerte.
Faites attention à ce que vous faites. Utilisez votre bon sens. N’utilisez
pas l’outil si vous êtes fatigué ou sous l’influence de drogue ou d’alcool.
20. Vérifiez la présence de pièces endommagées.
Ne laissez pas les personnes, en particulier les enfants, ne participant
pas aux travaux toucher l’outil ou le cordon électrique et maintenez-les
à distance de la zone de travail.
Avant utilisation, vérifiez soigneusement l’outil et le câble principal pour
vérifier qu’il va fonctionner correctement et effectuer les fonctions pour
lesquelles il a été conçu. Vérifiez l’alignement des pièces mobiles, le
grippage des pièces mobiles, la rupture de pièces, le montage et tout
autre état pouvant avoir une incidence sur son fonctionnement. Une
protection ou toute autre partie endommagée doit être convenablement
réparée ou remplacée par un centre d’entretien agréé, sauf indication
contraire dans ce manuel. Faites remplacer les interrupteurs défectueux
dans un centre d’entretien agréé.
5. Rangez les outils non utilisés.
Rangez les outils dans un endroit sec et fermé, hors de portée des
enfants, lorsque vous ne les utilisez pas.
6. Ne forcez pas l’outil.
Il fonctionnera mieux et avec plus de sécurité à la tension pour laquelle il
a été conçu.
N’utilisez pas l’outil s’il est impossible de l’allumer ou de l’éteindre avec
l’interrupteur.
7. Utilisez l’outil approprié.
N’essayez jamais de le réparer vous-même.
Ne forcez pas les petits outils à réaliser des actions prévues pour des
outils très résistants. N’utilisez pas des outils à des fins pour lesquelles
ils n’ont pas été conçus, par exemple, n’utilisez pas de scies circulaires
pour découper des troncs d’arbres ou des bûches.
AVERTISSEMENT ! L’utilisation de tout accessoire ou
équipement et la réalisation de toute opération différente de
celles qui sont recommandées dans ce manuel d’instruction
avec cet outil peuvent entraîner un risque de blessure
corporelle.
8. Portez des vêtements adéquats.
Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux, ils peuvent se
prendre dans les pièces mobiles. Des chaussures antidérapantes sont
recommandées en cas de travail à l’extérieur. Portez une protection
pour recouvrir les cheveux longs.
21. Faites réparer l’outil par une personne qualifiée.
Cet outil électrique est conforme aux normes de sécurité
correspondantes. Les réparations ne devront être effectuées que par
des personnes qualifiées utilisant des pièces de rechange d'origine.
Dans le cas contraire, cela pourrait être dangereux pour l'utilisateur.
9. Utilisez des équipements de protection.
Portez toujours des lunettes de sécurité. Utilisez un écran facial ou un
masque anti-poussière si le travail effectué crée de la poussière ou
des particules volantes. Si ces particules peuvent être chaudes, portez
également un tablier résistant à la chaleur. Portez à tout moment une
protection auditive. Portez à tout moment un casque de sécurité.
Consignes de sécurité supplémentaires pour les scies
à onglet à table supérieure
•
10. Raccordez les équipements d’aspiration de la poussière.
Si des accessoires sont fournis pour raccorder des dispositifs
d’aspiration et de collecte de la poussière, vérifiez s’ils sont bien
raccordés et bien utilisés.
11. Ne maltraitez pas le cordon d’alimentation.
Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l’outil. Tenez le
cordon à l’écart des sources de chaleur, de l’huile et des bords
tranchants. N’utilisez jamais le cordon pour transporter l’outil.
12. Sécurisez le travail.
Si possible, utilisez des pinces ou un étau pour maintenir le travail. Ceci
est plus sûr que d’utiliser vos mains et les libère pour actionner l’outil.
13. Ne vous penchez pas trop loin.
Maintenez constamment votre équilibre.
•
•
•
•
•
•
48
Cette machine est équipée d'un cordon d'alimentation spécialement
configuré (fixation de type M). Si le cordon d'alimentation est
endommagé ou défectueux, il doit être remplacé uniquement par le
fabricant ou un technicien de réparation agréé.
Vérifiez que tous les boutons de verrouillage et les leviers de blocage
sont bien serrés avant toute utilisation.
Ne pas faire fonctionner l'appareil sans les carters de protection en
position, notamment après un changement de mode. Ne pas faire
fonctionner l'appareil si les carters de protection ne fonctionnent pas
ou s'ils ne sont pas maintenus correctement.
Ne placez jamais la main dans la zone de la lame lorsque la scie est
raccordée au secteur.
Ne pas essayer d'arrêter rapidement le mouvement de la machine
en appuyant un outil ou un autre objet contre la lame ; de graves
accidents peuvent être provoqués involontairement de cette façon.
Consultez le manuel d'instructions avant l'utilisation de tout
accessoire. Le mauvais usage d'un accessoire peut provoquer des
dommages.
Sélectionnez la lame adéquate pour le matériel à découper.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilisez un support ou portez des gants pour manipuler la lame de
scie ou le matériel rugueux.
Avant l'utilisation, assurez-vous que la lame est correctement fixée.
S'assurer que la lame tourne dans le sens correct. Maintenir la lame
bien affûtée.
N'utilisez aucune entretoise pour monter une lame sur l'arbre.
Référez-vous aux données techniques pour obtenir les
caractéristiques appropriées des lames. Utilisez uniquement les
lames indiquées dans ce manuel, conformes à la norme EN 847-1.
Étudiez la possibilité d'utiliser des lames spécialement conçues pour
réduire le bruit.
N'utilisez pas de lames HSS.
N'utilisez pas de lames de scies endommagées ou cassées.
Sortez la lame de la coupe avant de relâcher l'interrupteur.
Prenez soin de fixer le bras de la tête de scie solidement lors de la
réalisation de coupes en biseau.
Ne jamais caler d'objet contre le ventilateur du moteur pour bloquer
l'axe du moteur.
Le carter de protection s'ouvre automatiquement quand le bras de
tête de scie est abaissé et se referme automatiquement sur la lame
quand le bras de tête de scie remonte. Le carter de protection peut
être levé manuellement lors de l'installation ou le retrait de lames
de scie ou lors du contrôle de la scie. Ne jamais lever le carter de
protection quand la scie est sous tension.
L'espace environnant de l'appareil doit être bien entretenu et libre de
tout matériau, comme par exemple copeaux et chutes.
Vérifier périodiquement que les orifices d'aération du moteur sont
libres de copeaux.
Débrancher la scie de sa source d'alimentation avant de changer des
lames ou d'effectuer un entretien.
Ne jamais effectuer de nettoyage ou d'entretien lorsque l'appareil
est en cours de fonctionnement ou si la tête n'est pas en position
d'arrêt.
Pour une coupe en onglet, en biseau ou composée, réglez le guide
coulissant pour assurer un jeu correct pour l'application.
Evitez de retirer toute rognure de bois ou autre parties de la pièce de
la zone de coupe lorsque la scie fonctionne et que la tête de la scie
n'est pas en position de repos.
Avant le travail, vérifiez que l'appareil est placé sur une surface lisse
ayant une stabilité suffisante.
Ne coupez jamais d'alliages légers, notamment en magnésium.
Ne pas utiliser de disques abrasifs ou diamantés.
En cas d'accident ou de panne de la machine, arrêtez
immédiatement la machine et débranchez-la de la source
d'alimentation.
Signalez la panne et notez la machine dans un formulaire
approprié pour éviter que d'autres personnes n'utilisent la machine
défectueuse.
Lorsque la lame de la scie est coincée en raison d'une force
d'avance anormale pendant la coupe, arrêtez la machine et
débranchez-la de l'alimentation. Retirez la pièce et assurez-vous que
la lame de scie tourne librement. Mettez la machine sous tension
et commencez une nouvelle opération de coupe avec une force
d'avance réduite.
Assurez-vous que votre position se trouve toujours à gauche ou à
droite de la ligne de coupe.
Veillez à ce que l'aire de travail soit bien éclairée.
Assurez-vous que l'utilisateur est correctement formé à l'utilisation, à
l'ajustement et à l'utilisation de l'appareil.
Arrêtez l'appareil lorsqu'il est sans surveillance.
Raccordez la scie à un dispositif d'extraction des poussières
lorsque vous sciez du bois. Tenez toujours compte des facteurs qui
influencent l'exposition à la poussière, par exemple :
– type de matériau à usiner (les panneaux de particules produisent
plus de poussière que le bois) ;
– ajustement correct de la lame de scie ;
– assurez-vous que l'extraction locale ainsi que les hottes, les
déflecteurs et les goulottes sont ajustés correctement.
– extracteur de poussière avec une vitesse de l'air inférieure à
20 m/s.
Assurez-vous que tous les flasques et les lames sont propres et
que les faces évidées du plateau se trouvent contre la lame. Serrer
fermement l'écrou de l'arbre.
Veiller à ce que la lame de scie soit affûtée et correctement placée.
Assurez-vous que la vitesse indiquée sur la lame de scie est au
moins égale à la vitesse indiquée sur la scie.
•
•
•
•
•
•
•
Ne pas essayer de travailler avec une autre tension que celle
indiquée.
Ne pas lubrifier la lame lorsqu'elle tourne.
Assurez-vous que les personnes à proximité ne se tiennent pas
derrière la machine.
Pour votre sécurité montez toujours la machine sur un établi en
utilisant des boulons de 8 mm de diamètre et de 80 mm de long.
Pour une coupe transversale droite, réglez le guide de gauche
correctement pour assurer un jeu maximum de 5 mm entre la lame
de coupe et le guide.
La lampe est prévue pour éclairer la zone de l'ouvrage et n'est pas
un dispositif de sécurité.
Pour le transport, assurez-vous que la partie supérieure de la lame
de scie est complètement recouverte par le carter de protection
supérieur.
Consignes de sécurité supplémentaires pour le mode
établi de sciage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Remplacer l'insert lorsqu'il est usé.
Ne jamais utiliser la scie sans l'insert.
Ne jamais couper lorsque le refendeur et/ou le carter de protection
supérieur sont retirés.
Sans support additionnel, la machine est conçue pour accepter une
taille de pièce maximum de :
– Hauteur 51 mm x largeur 500 mm x longueur 700 mm.
– Les pièces plus longues doivent être soutenues par une table
additionnelle adaptée.
N'utilisez jamais d'autres lames de scie que celles spécifiées dans les
Caractéristiques techniques. Assurez-vous que le refendeur n'est
pas plus épais que la largeur de la coupe en rainure de la lame de
scie et qu'il n'est pas plus fin que le corps de la lame.
S'assurer que la lame tourne dans le sens correct et que les dents
sont orientées vers la partie frontale de l'établi de sciage.
Vérifiez que tous les leviers de blocage sont bien serrés avant toute
utilisation.
S'assurer que le couteau diviseur est réglé à la distance correcte par
rapport à la lame – maximum 5 mm.
Tenir les mains à l'écart du trajet de la lame de scie.
Débrancher la scie de sa source d'alimentation avant de changer des
lames ou d'effectuer un entretien.
Utilisez toujours le poussoir. Ne coupez jamais de pièces inférieures à
30 mm.
Toujours utiliser un poussoir et s'assurer de ne pas placer les mains à
moins de 160 mm de la lame de scie en fonctionnement.
Laissez le poussoir en place lorsque vous ne l'utilisez pas.
Ne pas passer les bras à l'arrière de la lame de la scie.
Ne vous tenez pas debout sur l'appareil.
Ne prenez pas la machine par le carter de protection supérieur pour
la déplacer ou pour la transporter.
Réglez le guide de refente parallèle correctement pour éviter tout
contact avec le carter de protection supérieur.
Assurez-vous que la table de l'établi de sciage est bien fixée à la
hauteur choisie.
N'employez pas la scie pour couper des matériaux autres que le
bois.
N'utilisez pas cette machine pour le mortaisage, la feuillure ou le
rainurage.
Assurez-vous que le bras de tête de scie est solidement fixé lorsque
vous sciez en mode établi de sciage. N'utilisez la machine que si
l'établi de sciage est en position horizontale.
Consignes de sécurité supplémentaires pour le mode
scie à onglet
•
•
•
•
Assurez-vous que la partie supérieure de la lame de scie est
complètement enfermée en mode scie à onglets. Ne retirez jamais
le carter de protection supérieur si vous utilisez la machine en mode
scie à onglets.
Ne coupez jamais de pièces inférieures à 250 mm.
Sans support additionnel, la machine est conçue pour accepter une
taille de pièce maximum de :
– Hauteur 85 mm x largeur 160 mm x longueur 550 mm
– Les pièces plus longues doivent être soutenues par une table
additionnelle adaptée.
Serrez toujours solidement les pièces.
49
FRANÇAIS
•
Ne remplacez pas la lampe de travail par une de type différent. Les
réparations ne doivent être effectuées que par le fabricant ou par un
réparateur agréé DEWALT.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l'utilisation de ces scies:
– risque de blessure causé par les pièces rotatives
(p. ex. la lame de scie)
En dépit de l'application des directives appropriées de sécurité et de la
réalisation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent
être évités; ceux-ci sont énumérés ci-dessous:
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
* Assemblé avec la scie de table
• Vérifier si l'outil, les pièces ou les accessoires ne présentent pas de
dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond le présent manuel
avant de mettre votre outil en marche.
Description (fig. 1–4)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels
– Diminution de l'acuité auditive.
– Risque d'accidents provoqués par des parties non protégées de la
lame de scie en rotation.
– Risque de blessure lors du remplacement de la lame.
– Risque de coincement de doigts lors de l'ouverture des carters
de protection.
– Risques pour la santé provoqués par la respiration de poussières
dégagées lors du sciage du bois, en particulier du chêne, du hêtre et
du MDF.
– Risque de blessure occasionnée par des morceaux de pièce à ouvrer
projetés sur les personnes à proximité.
– Risque d'accidents causés par des projections de particules métalliques
en coupant dans le guide.
– Risque d'incendie en raison de la concentration extrême en sciure due
à un défaut de nettoyage régulier.
– Risque de situations hors de contrôle en cas d'utilisation par des
températures inférieures à -10 °C ou supérieures à +45 °C.
Les facteurs suivants influent grandement sur la pollution sonore :
– le matériau à couper
FIG. 1
a. Interrupteur marche/arrêt
b. Poignée de commande
c. Levier de déverrouillage de la tête
d. Interrupteur marche/arrêt lampe
e. Bouton de blocage de table d'établi de sciage 2
f. Lame de scie
g. Carter de protection de lame inférieur mobile
h. Guide, côté droit
i. Table fixe
j. Support de table
k. Raie de scie
l. Table rotative/bras d'onglet
m. Bouton d'onglet
n. Verrou d'onglet
o. Échelle d'onglet
– le type de lame de scie
p. Guide, côté gauche (coulissant)
– la force d'avance
Les facteurs suivants influent sur l'exposition à la poussière :
– lame de scie usée
– extracteur de poussière avec une vélocité de l'air inférieure à 20 m/s
– pièce à ouvrer guidée de manière imprécise
q. Trous de montage
r. Piètement
s. Poignée
t. Rainure de guidage
u. Bouton de serrage du guide gauche
Étiquettes sur l’appareil
v. Orifices inférieurs d'aspiration des poussières
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
w. Table d'établi de sciage
x. Refendeur
Voyant d'utilisation sûre
y. Carter de protection de lame supérieur
z. Orifice supérieur d'aspiration des poussières
Lisez le manuel d'instruction avant utilisation
FIG. 2
Point de transport.
bb. Bouton de blocage de table d'établi de sciage 1
aa. Poussoir
cc. Goupille de blocage de la tête en position basse
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION (FIG. 2)
dd. Pointeur de biseau
La date codée de fabrication (ii), qui comprend aussi l’année de fabrication,
est imprimée sur le boîtier.
ee. Échelle de biseau
Exemple :
ff. Bouton de blocage de l'arbre
2012 XX XX
gg. Clé en étoile T30
Année de fabrication
hh. Clé en étoile T40
Contenu de l'emballage
L'emballage contient:
1 Scie à onglet de table
1 Lame de scie*
1 Ensemble guide de refente parallèle (A5, Fig. 9A)
ii. Code de date
FIG. 3
jj. Poignée de serrage du chanfrein
Accessoires en option
FIG. 4
kk. Support de travail à rallonge, DE7023-XJ, DE7033-XJ
1 Carter de protection de lame supérieur
1 Poussoir*
USAGE PRÉVU
1 Clé en étoile T30*
Votre scie à onglet à table supérieure D27113 a été conçue pour les
applications professionnelles. Cette machine de haute précision peut être
aisément adaptée pour la coupe transversale, la coupe de chanfreins et la
coupe à onglets simple ou double.
1 Clé en étoile T40*
1 Étau matériel
50
FRANÇAIS
Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une lame à pointe au carbure
d'un diamètre nominal de 305 mm pour les applications professionnelles et
prévue pour la coupe du bois et des matériaux similaires.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide ou en présence de
liquides ou de gaz inflammables.
Ces scies à onglet à table supérieure sont des outils électriques
professionnels. NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision
est nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y
compris les enfants) dont les capacité physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites ou qui manquent d’expérience ou d’aptitudes,
sauf si ces personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants seuls avec ce
produit.
AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas la machine pour d'autres
applications que celles prévues.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une tension unique.
Vérifier systématiquement que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DEWALT à double isolation est conforme à la norme
EN 61029 ; un branchement à la terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service après-vente
DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du câble
d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils portatifs à un
disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois fils
homologuée et compatible avec la tension nominale de cet outil (se reporter
à la section Caractéristiques techniques). La section minimale du
conducteur est de 1.5 mm2 pour une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le câble sur
toute sa longueur.
MONTAGE
AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de
blessures, arrêtez l'appareil et débranchez-le de la
source d'alimentation avant d'installer ou de retirer
des accessoires, avant de régler ou de changer la
configuration ou lors du marquage de repères. Assurezvous que l'interrupteur est en position d'arrêt. Un démarrage
accidentel peut provoquer des blessures.
Déballage
Sortir la scie de son emballage avec précaution.
Rangement des outils de fixation (fig. 2)
Les outils suivants sont fournis avec la machine :
1 Clé en étoile T30 (gg)
1 Clé en étoile T40 (hh)
• Prenez soin de ranger les outils à chaque fois qu'ils ont été utilisés pour
un montage ou un réglage.
Montage sur établi (fig. 1)
• Les trous (q) sont pratiqués dans les quatre pieds (r), dans le but
de faciliter la pose sur établi. Deux dimensions différentes de trous
permettent l’emploi de vis de dimensions différentes. Optez pour une
des deux dimensions proposées ; l'emploi des deux est superflu. Des
boulons de 8 mm de diamètre et 80 mm de long sont conseillés. Fixez
toujours fermement la scie pour éviter tout mouvement. Pour faciliter
son transport, l’outil peut être fixé sur une planche en contre-plaqué de
12,5 mm ou plus, que l’on peut aisément monter sur le lieu de travail ou
transporter en différents lieux
• Si vous montez votre scie sur un morceau de contreplaqué, assurezvous que les vis de montage ne dépassent à partir du fond du bois. Le
contreplaqué doit être à fleur sur le support de travail. Lors du serrage
de la scie sur n'importe quelle surface de travail, pincez uniquement sur
les pieds (r) où les trous des vis de montage sont situés. Le serrage à
tout autre point va perturber le bon fonctionnement de la scie.
• Pour éviter tout risque de détachement ou d'imprécision, s'assurer que
la surface de montage n'est pas déformée ou inégale. Si la scie est
bancale, placer une cale sous un pied de scie afin de la stabiliser.
Montage du carter de protection supérieur de la lame
(fig. 5A, 5B)
Le carter de protection supérieur de la lame (y) est conçu pour être
monté rapidement et facilement au refendeur (x) lorsque la machine a été
configurée pour le mode établi de sciage.
1. Desserrez le boulon du carter de protection (ll) et laissez l'écrou du
carter de protection (mm) dans le logement hexagonal.
2. Tenir le carter de protection à l'horizontale et aligner la fente à l'arrière
du carter de protection avec le refendeur.
3. Abaisser le carter de protection sur le refendeur en prenant soin que
l'axe du boulon entre dans le renfoncement.
4. Introduire le boulon dans le trou et serrer avec la clé en étoile T30.
Les dents d'une lame neuve sont très tranchantes et peuvent être
dangereuses.
5. Ne serrez pas trop fort. Le carter de protection supérieur doit descendre
aisément sur le carter de protection.
Fixation de la pièce (fig. 17A, 17B)
AVERTISSEMENT : une pièce qui est encastrée, équilibrée
et fixée avant une coupe peut être déséquilibrée après avoir
été coupée. Une charge déséquilibrée peut incliner la scie
ou tout ce sur quoi la scie est fixée, comme une table ou un
établi. Lorsque vous effectuez une coupe qui peut devenir
déséquilibrée, bien soutenir la pièce et s’assurer que la scie
est bien boulonnée à une surface stable. Il y a des risques de
blessures corporelles.
AVERTISSEMENT : le pied de la bride doit être encastré
au-dessus de la base de la scie chaque fois que la bride est
utilisée. Toujours serrer la pièce à la base de la scie et non à
une autre partie de la zone de travail. S’assurer que le pied de la
bride n’est pas serré au bord de la base de la scie.
ATTENTION : utilisez toujours un dispositif de serrage de bois
pour conserver la maîtrise de la pièce et réduire le risque de
dommages à votre pièce et de blessure corporelle, si vos mains
doivent être à 160 mm de la lame pendant la coupe
Utilisez la pince matériel (a14) fourni avec la scie. D’autres accessoires
tels que pinces à ressort, serres à barre ou serre-joint en C peuvent être
adaptées à certaines tailles et formes de matériaux. Les guides de gauche
et de droite coulissent d’un côté à l’autre pour faciliter l’opération de
pinçage.
INSTALLER DE LA BRIDE
1. L'insérer dans le trou situé derrière le guide. La bride doit être face
à l'arrière de la scie à onglets. S'assurer que la rainure sur la tige de
serrage est bien insérée dans la base de la scie à onglets. Si la rainure
est visible, cela signifie que la bride est mal fixée.
2. Tourner la bride de 180 degrés vers l’avant de la scie à onglets.
3. Desserrer la poignée pour monter ou descendre la bride, puis utiliser le
bouton de réglage fin pour serrer fermement la pièce.
REMARQUE : placer la bride du côté droit de la base pour le biseautage.
TOUJOURS EFFECTUER DES ESSAIS À BLANC (SANS ALIMENTATION)
AVANT DE RÉALISER VOS COUPES AFIN DE VÉRIFIER LA TRAJECTOIRE
DE LA LAME. S'ASSURER QUE LA BRIDE N'OBSTRUE PAS LE
MOUVEMENT DE LA SCIE OU DES GUIDES.
51
FRANÇAIS
Montage de la lame de scie (fig. 1, 2, 6A–6C)
AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de
blessures, arrêtez l'appareil et débranchez-le de la
source d'alimentation avant d'installer ou de retirer
des accessoires, avant de régler ou de changer la
configuration ou lors du marquage de repères. Assurezvous que l'interrupteur est en position d'arrêt. Un démarrage
accidentel peut provoquer des blessures.
PASSAGE DU MODE ÉTABLI DE SCIAGE AU MODE SCIE À ONGLET (FIG. 1, 2)
Pour soulever la tête de scie dans sa position la plus élevée
– Enfoncez la table de l'établi de sciage (w) et retenez la goupille de
blocage en position basse (cc).
– Tout en tenant la table de l'établi de sciage, relâchez la pression vers le
bas et laissez la tête de scie monter jusqu'à la hauteur maximum.
Vérification et réglage de la lame sur le guide (fig. 1, 7A, 7B)
AVERTISSEMENT : les dents d'une nouvelle lame de scie sont
très tranchantes et potentiellement dangereuses.
1. Desserrez le bouton d'onglet (m) et enfoncez le verrou d'onglet (n) pour
libérer le bras d'onglet (l).
AVERTISSEMENT: une fois la lame montée ou repositionnée,
vérifiez toujours si elle complètement recouverte par le carter de
protection.
2. Basculez le bras d'onglet jusqu'à ce que le verrou se trouve en position
d'onglet de 0°. Ne serrez pas le bouton.
AVERTISSEMENT ! Notez que la lame de la scie doit être
remplacée uniquement selon la procédure décrite. N'utilisez que
les lames de scies spécifiées dans la fiche technique (le modèle
DT4260 est conseillé).
IMPORTANT : la lame de scie doit être à la position la plus haute pour
pouvoir installer une lame neuve. Consultez Passage du mode établi de
sciage au mode scie à onglet.
1. Maintenez enfoncé le bouton de blocage de l'arbre (ff) avec la main
droite.
2. De la main gauche, utilisez la clé en étoile T40 pour faire pivoter et
bloquer la lame de scie en position.
REMARQUE : la vis de blocage de la lame est filetée vers la gauche ; pour
desserrer, vous devez donc tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Relâchez le bouton de blocage de l'arbre pour libérer le système.
4. Appuyez sur le levier de déverrouillage de la tête (c) pour relâcher le
carter de protection (g) et levez celui-ci aussi haut que possible.
5. Déposer la vis de verrouillage de lame (nn) et le flasque de lame (oo).
Retirez soigneusement la lame de scie.
IMPORTANT : assurez-vous que le flasque interne et les deux faces de la
lame neuve sont propres et exempts de poussière.
6. Installez la lame neuve (f) sur l’épaulement (pp) conçu sur la bague
intermédiaire interne (qq), en vous assurant que les dents sur les bords
inférieurs de la lame sont orientées vers l’arrière de la scie (côté opposé
à l’opérateur).
7. Enfilez attentivement la lame en position et relâchez le carter de
protection inférieur de la lame.
3. Tirez la tête de scie vers le bas jusqu'à ce que la lame entre dans la raie
de scie (k).
4. Placez une équerre (rr) sur la table fixe (i) et contre la lame (f).
5. Serrez fermement le bouton d'onglet.
AVERTISSEMENT : ne pas toucher les bouts des dents de la
lame avec l'équerre.
6. Si un réglage s’impose, procéder comme suit :
– Desserrez les vis de l'échelle d'onglet (ss) et déplacez l'ensemble
échelle/bras d'onglet à gauche ou à droite jusqu'à ce que la lame
soit à 90° par rapport au guide (mesurés avec une équerre).
– Resserrez les vis (ss). Ne faites pas encore attention à la valeur lue
sur le pointeur d'onglets.
RÉGLAGE DU POINTEUR D'ONGLET (FIG. 7B)
1. Desserrez le bouton d'onglet (m) et enfoncez le verrou d'onglet (n) pour
libérer le bras d'onglet (l).
2. Déplacez le bras d'onglet pour régler le pointeur d'onglet (tt) en position
zéro, comme illustré sur la figure 7B.
3. Observez le pointeur (tt) et l'échelle d'onglet (o). Si le pointeur n’indique
pas exactement zéro, desserrez la vis du pointeur d'onglet (uu),
déplacez le pointeur pour lire 0° et resserrez la vis.
4. Serrez fermement le bouton d'onglet (m).
VÉRIFICATION ET RÉGLAGE DE LA LAME SUR LA TABLE (FIG. 1, 3, 7C, 7D)
1. Desserrez la poignée de serrage du biseau (jj).
2. Appuyez sur la tête de scie vers la droite pour s’assurer qu’il soit bien
vertical et bloquez la poignée de serrage du biseau.
8. Replacer le flasque.
3. Tirez la tête vers le bas jusqu'à ce que la lame entre dans la raie de
scie (k).
9. Serrez la vis de verrouillage de lame (nn), dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre, tout en tenant le bouton de verrouillage d’axe (ff).
4. Placez une équerre (rr) contre le côté gauche du guide et la lame (f).
10. Placez la clé en étoile dans sa position de rangement.
RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de
blessures, arrêtez l'appareil et débranchez-le de la
source d'alimentation avant d'installer ou de retirer
des accessoires, avant de régler ou de changer la
configuration ou lors du marquage de repères. Assurezvous que l'interrupteur est en position d'arrêt. Un démarrage
accidentel peut provoquer des blessures.
Ajustement de la lame de scie (fig. 6C)
Si la lame de scie oscille durant le démarrage et le ralentissement, ajustez-la
comme suit :
AVERTISSEMENT : ne pas toucher les bouts des dents de la
lame avec l'équerre.
5. Si un réglage s’impose, procéder comme suit :
– Desserrez la poignée de serrage du biseau (jj) et faites pivoter la vis
de blocage de sa position verticale pour le réglage de la butée (xx)
(en utilisant la clé en étoile T30) vers l’intérieur ou l’extérieur jusqu’à
ce que la lame forme un angle de 90° par rapport à la table, lequel
angle est mesuré avec l’équerre.
– Si le curseur d'inclinaison (dd) n'indique pas zéro sur l'échelle
d'inclinaison (ee), desserrez la vis (ww) qui fixe le curseur et
déplacez-le selon les besoins.
6. Serrez fermement la poignée de serrage du biseau (jj).
RÉGLAGE DU GUIDE (FIG. 1)
1. Desserrez la vis de blocage de la lame (nn) de la bague intermédiaire
externe (oo) et faites tourner la lame (f) d'un quart de tour.
La partie supérieure du côté gauche du guide peut être ajustée à gauche
pour fournir un dégagement, permettant la scie de biseauter à 45° complet
à gauche.
2. Resserrez la vis de blocage de la lame et contrôlez que la lame n'oscille
plus.
Pour ajuster le guide
3. Répétez ces étapes jusqu'à éliminer totalement l'oscillation de la lame.
Réglages pour mode de scie à onglets
Votre scie à onglet a été parfaitement réglée en usine. Au cas où un réglage
s'impose, suite au transport, à la manipulation ou à une raison quelconque,
suivre la procédure ci-dessous à la lettre. Une fois cette opération réalisée, la
précision est assurée.
52
1. Desserrez le bouton de serrage du guide gauche (u) et faites coulisser
le guide (p) vers la gauche.
2. Faire un essai avec la scie hors tension et vérifier le dégagement.
Réglez le guide pour être aussi proche de la lame que possible pour
apporter un appui maximal à la pièce, sans empêcher le mouvement
vers le bas et vers le haut du bras.
3. Serrez fermement le bouton.
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : la rainure du guide parallèle (t) peut peut
se boucher avec de la sciure. Utilisez de l'air à faible pression
pour souffler la saleté et la poussière afin de libérer la rainure du
guide parallèle.
VÉRIFICATION ET RÉGLAGE DE L'ANGLE DE BISEAU (FIG. 7C, 7D)
1. Desserrez le bouton de serrage du guide gauche (u) et faites coulisser
la partie supérieure du guide gauche complètement vers la gauche.
2. Desserrez la poignée de serrage du biseau (jj) et déplacez la tête de
scie complètement à gauche. L'outil est dans la position de biseau
à 45°.
3. Si un réglage s’impose, procéder comme suit :
– Tournez la vis de réglage de butée de biseau (v v) à l'aide de la clé
en étoile T30 vers l'intérieur ou l'extérieur si nécessaire jusqu'à ce
que le pointeur de biseau (dd) indique 45°.
AVERTISSEMENT : pendant ce réglage, il est conseillé de
retenir le poids de la tête de scie. Cela facilitera la rotation de la
vis de réglage.
Réglages pour le mode établi de sciage
PASSAGE DU MODE SCIE À ONGLET AU MODE ÉTABLI DE SCIAGE (FIG. 1, 2)
1. Placez la lame en position de coupe transversale à 0° avec le bouton
d'onglet (m) fixé.
2. Bloquez la tête de scie dans sa position la plus basse en appuyant
sur le levier de déverrouillage de la tête (c) pour abaisser la tête, puis
enfoncez la goupille de blocage de la tête en position basse (cc) en
position.
3. Pour installer le guide de refente parallèle (zz), consultez Montage et
réglage du guide de refente parallèle.
RÉGLAGE DU REFENDEUR (FIG. 1, 8A, 8B)
La position correcte est avec le dessus du refendeur (x) à un maximum de
2 mm au-dessous de la dent la plus haute de la lame et le corps du rayon à
un maximum de 5 mm des pointes des dents de la lame de scie.
1. Soulevez la tête de scie dans sa position la plus élevée.
2. Placez la table de l'établi de sciage à mi-chemin pour accéder aux deux
vis qui retiennent le refendeur.
IMPORTANT : remettez la lame dans sa position d'origine après avoir
terminé les réglages.
7. Vérifiez que le pointeur de l'ensemble du guide de refente (a4) indique
zéro sur l'échelle. Si le pointeur n’indique pas exactement zéro,
desserrez la vis de l'ensemble du guide de refente (a6), déplacez le
pointeur pour lire 0° et resserrez la vis.
Le guide est réversible : l'ouvrage peut être guidé le long de la face de
52 mm ou de celle de 8 mm pour permettre l'utilisation d'un poussoir lors
de la refente d'ouvrages fins.
IMPORTANT : vérifiez que le guide est parallèle à la lame à chaque
changement du guide.
1. Pour régler 8 mm ou 52 mm, desserrez le bouton de réglage (a1) et
faites coulisser le guide (zz) hors du support de serrage (a7).
2. Tournez le guide et faites coulisser le support de serrage dans la fente
comme illustré.
AVERTISSEMENT :
• Utilisez le profil de 8 mm pour la refente des ouvrages bas afin
de permettre l'accès du poussoir entre la lame et le guide.
• L'arrière du guide doit être de niveau avec l'avant du
refendeur.
Avant tout utilisation
• Installez la lame de scie appropriée. N’utilisez pas de lames de scie
excessivement usagées. La vitesse de rotation maximum de l’outil ne
doit pas dépasser celle de la lame de scie.
• N’essayez pas de couper des pièces trop petites.
• Laissez la lame couper librement. Ne forcez pas.
• Laissez le moteur atteindre le plein régime avant la coupe.
• Vérifiez que tous les boutons de verrouillage et les leviers de blocage
sont bien serrés.
• Fixez la pièce.
• Ne sciez pas des métaux ferreux (contenant du fer ou de l’acier) ni les
matériaux utilisés en maçonnerie avec cette scie ! Ne pas utiliser de
disques abrasifs !
3. Desserrez les 2 vis (yy) avec la clé en étoile T40 pour permettre au
refendeur de se déplacer vers le haut et le bas.
• Pour couper des métaux non ferreux, utilisez toujours une lame de scie
DEWALT appropriée avec un angle de coupe de 5°. Assurez-vous que
le matériau est bien fixé avec le dispositif de serrage.
4. Faites coulisser le refendeur (x) vers le haut ou le bas jusqu'à atteindre la
position correcte.
• Utilisez toujours l’insert. N’utilisez pas la machine si la largeur du trait de
scie de l’insert est supérieure à 10 mm.
5. Resserrez fermement les deux vis (yy).
• Assurez-vous que le matériel à scier est bien fixé.
RÉGLAGE DE LA TABLE DE L'ÉTABLI DE SCIAGE (FIG. 1, 2)
La table (w) coulisse vers le haut et le bas manuellement et est retenue à la
hauteur requise avec deux boutons de blocage.
1. Desserrez les boutons 1 et 2 de blocage de la table (bb, ee) sans
toutefois les retirer.
2. Réglez la table à la hauteur désirée.
3. Serrez d'abord le bouton de blocage de table 1 (bb), puis fixez la table
en position avec le bouton de blocage de table 2 (e).
MONTAGE ET RÉGLAGE DU GUIDE DE REFENTE PARALLÈLE (FIG. 1, 9A–9C)
1. Réglez la table de l'établi de sciage (w) à sa position la plus basse.
Consultez Réglage de la table de l'établi de sciage.
2. Faites coulisser le support d'ensemble du guide de refente (a3) depuis
la droite. La plaque de serrage s'engage derrière le bord avant de la
table.
3. Soulevez le carter de protection de la lame et faites coulisser le guide
de refente parallèle (zz) vers le haut contre la table.
4. Poussez vers le bas le levier de l'ensemble du guide de refente (a2)
pour fixer le guide en position.
5. Vérifiez que le guide (zz) est parallèle à la lame.
6. Si un réglage s’impose, procéder comme suit :
– Desserrez le bouton de réglage de l'ensemble du guide de refente
(a1) en attachant le support du guide au support parallèle (a7).
– Réglez le guide de sorte qu'il soit parallèle à la lame en vérifiant la
distance entre la lame et le guide sur l'avant et l'arrière de la lame.
– Lorsque le réglage est terminé, resserrez le bouton de réglage et
vérifiez à nouveau que le guide est parallèle à la lame.
• Appliquez une force modérée sur l’outil et n’exercez pas de pression
latérale sur la lame de scie.
• Éviter toute surcharge.
• Éliminez toujours la poussière de la machine après usage pour assurer
le fonctionnement correct du carter de protection inférieur.
• Lorsque vous sciez du bois et des produits en bois, connectez un
aspirateur à poussière conçu conformément aux normes en vigueur en
matière d’émissions de poussières.
FONCTIONNEMENT
Instructions d’utilisation
AVERTISSEMENT : respectez toujours les consignes de
sécurité et les règlements en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de
blessures, arrêtez l'appareil et débranchez-le de la
source d'alimentation avant d'installer ou de retirer
des accessoires, avant de régler ou de changer la
configuration ou lors du marquage de repères. Assurezvous que l'interrupteur est en position d'arrêt. Un démarrage
accidentel peut provoquer des blessures.
L’attention des utilisateurs situés au Royaume-Uni est attirée sur la
« Réglementation des machines à travailler le bois de 1974 » et ses
amendements ultérieurs.
Assurez-vous que la machine est placée de manière à favoriser une position
ergonomique en termes de hauteur de table et de stabilité. L'emplacement
de la machine doit être choisi afin que l'opérateur possède une bonne
vue d'ensemble et suffisamment d'espace libre autour de la machine pour
permettre la manipulation de la pièce sans restrictions.
53
FRANÇAIS
Pour réduire les effets de vibration, assurez-vous que la température
ambiante n'est pas trop froide, que la machine et les accessoires sont bien
entretenus et que la taille de l'ouvrage est adaptée à cette machine.
Mise en marche et arrêt (fig. 1)
L'interrupteur marche/arrêt (a) intègre une de fonction de coupe-circuit en
cas de chute de tension : pour le cas où le courant devrait être coupé pour
une quelconque raison, l'interrupteur doit être réactivé intentionnellement.
Pour mettre la machine en marche, appuyez de nouveau sur le bouton de
marche vert.
Pour éteindre la machine, appuyez sur le bouton d'arrêt rouge.
ÉCLAIRAGE (FIG. 16A)
Le bouton marche/arrêt de l'éclairage (d) dépend des boutons marche/arrêt
de la scie à onglet (a).
Aspiration des poussières (fig. 1, 10)
La machine est dotée de trois orifices d'aspiration des poussières de
38 mm, un sur le carter de protection supérieur de la lame (z) et deux sur la
partie arrière inférieure (v).
• Connectez un aspirateur à poussière conçu conformément aux normes
en vigueur en matière d’émissions de poussières pendant toutes les
opérations de sciage.
Coupes de base
QUALITÉ DE LA COUPE
La régularité de la coupe dépend d'un certain nombre de facteurs, tel que
le type de matériau à couper. Lorsque des coupes de grande qualité sont
requises pour les assemblages de pièces moulurées ou autres travaux de
précision, une lame affûtée (60 dents, en carbure) et une vitesse de coupe
lente et régulière donnent les résultats escomptés.
AVERTISSEMENT : assurez-vous que le matériau ne glisse
pas durant la coupe ; fixez-le solidement en position. Laissez
toujours la lame s’arrêter complètement avant de relever le bras
de la tête de scie. Si de petites fibres de bois se détachent de
l'arrière de l'ouvrage, collez un morceau de ruban de masquage
sur le bois à l'endroit où la coupe sera réalisée. Sciez à travers
le ruban et retirez-le soigneusement une fois l'opération
terminée.
SCIAGE EN MODE SCIE À ONGLET
Il est dangereux de travailler sans protections. Les carters de protection
doivent être en position lors du sciage.
Coupe transversale droite (fig. 1, 11)
1. Desserrez les boutons de blocage (bb, e) et déplacez la table supérieure
dans sa position la plus élevée. Bloquez les deux boutons.
2. Desserrez le bouton d'onglet (m) et enfoncez le verrou d'onglet (n) pour
libérer le bras d'onglet (l).
3. Engagez le verrou d'onglet sur la position 0˚ et serrez le bouton
d'onglet.
4. Placez le bois à couper contre le guide (h, p).
5. Saisissez la poignée de commande (b) et enfoncez le levier de
déverrouillage de la tête (c) pour libérer la tête.
6. Mettez la machine en marche et laissez la lame de la scie atteindre sa
vitesse maximum.
7. Appuyez sur la tête pour laisser la lame couper le bois et pénétrer dans
l'insert en plastique (j).
8. Une fois le travail terminé, éteignez l’outil et attendez que la lame de
scie s’arrête totalement avant que la tête ne revienne dans sa position
de repos supérieure.
Coupe de petits morceaux (fig. 1)
La partie supérieure du côté gauche du guide (p) peut être réglée pour
fournir un soutien maximum lors de la coupe de petites pièces.
1. Soulevez la tête de scie dans sa position la plus élevée.
2. Desserrez le bouton de serrage du guide gauche (u).
3. Réglez le guide gauche le plus proche possible de la lame.
4. Serrez fermement le bouton.
Coupe d'onglet transversale (fig. 1, 12)
1. Desserrez le bouton d'onglet (m) et enfoncez le verrou d'onglet (n) pour
libérer le bras d'onglet (l). Déplacez le bras d'onglet à gauche ou à
droite selon l'angle désiré.
2. Le verrou d'onglet s'engagera automatiquement à 10˚, 15˚, 22,5˚, 31,62˚
et 45˚ à gauche comme à droite et à 50˚ à gauche comme à droit. Si un
angle intermédiaire est requis, tenez la tête fermement et bloquez-la en
serrant le bouton d'onglet.
3. Assurez-vous toujours que le bouton d'onglet est bloqué fermement
avant d'effectuer la coupe.
4. Procédez comme avec une coupe transversale.
AVERTISSEMENT : lors d'une coupe d'onglet à l'extrémité
d'un morceau de bois avec une petite chute, positionnez le bois
de sorte que la chute se trouve du côté de la lame avec le plus
grand angle par rapport au guide.
Manipulation générale
• En mode scie à onglet, la tête de scie est automatiquement bloquée
lorsqu'elle arrive dans sa position la plus haute.
• Pincez le levier de déverrouillage de la tête pour débloquer la tête de
scie. Le déplacement de la tête de scie vers le bas rabat le carter de
protection inférieur mobile.
• Ne tentez jamais d'empêcher le carter de protection inférieur de lame
de revenir dans sa position d'origine lorsque la coupe est terminée.
• Pour réaliser la hauteur de coupe la plus haute possible, réglez la table
de l'établi de sciage dans sa position la plus élevée.
• La scie D27113 peut couper des pièces jusqu'à 160 mm de largeur et
85 mm de hauteur. Référez-vous aux Caractéristiques techniques
pour obtenir les capacités de coupe appropriées. La longueur de la
pièce ne doit jamais dépasser la largeur de base sans support adéquat.
L'extrémité de la pièce ne doit jamais se trouver à moins de 160 mm de
la lame sans dispositif de serrage supplémentaire.
• Durant l'utilisation, placez vos mains à un minimum de 160 mm de la
lame. Lors de la coupe de matériel court (minimum 160 mm à gauche
ou à droite de la lame), l'utilisation du serrage du matériel est requise.
• La longueur minimum de chute de matériau est de 10 mm.
onglet à gauche, chute à droite
onglet à droite, chute à gauche.
Coupes inclinées (fig. 1, 7D, 13)
Les angles de biseau peuvent être réglés entre 45˚ à gauche et 0˚ à droite et
il est possible de couper avec le bras d'onglet réglé dans une position entre
zéro et un maximum de 50˚ à gauche ou à droite.
1. Desserrez les boutons de blocage (bb, e) et déplacez la table de l'établi
de sciage dans sa position la plus élevée. Bloquez les deux boutons.
2. Desserrez le bouton de serrage du guide gauche (u) et faites coulisser
la partie supérieure du guide gauche (p) complètement vers la gauche.
3. Desserrez la poignée de serrage du biseau (jj) et régler le biseau comme
désiré, comme illustré sur la figure 7D.
4. Serrez fermement la poignée de serrage du biseau (jj).
5. Procédez comme avec une coupe transversale.
Coupe composée
Cette coupe est une combinaison de coupe d'onglet et de coupe inclinée.
Réglez l'angle de biseau, puis réglez l'angle de l'onglet.
SCIAGE EN MODE ÉTABLI DE SCIAGE
• Lors de la coupe d'ouvrages plus longs que la largeur de la table,
assurez-vous que l'ouvrage est stable sur toute sa longueur. Soutenez
les parties de l'ouvrage qui dépassent si nécessaire (par ex. en utilisant
la rallonge en option).
• Utilisez toujours le refendeur.
• Lors de la coupe de sections en UPVC, une pièce de soutien en bois a
avec un profil complémentaire doit être placée sous le matériau coupé
pour fournir un niveau de support correct.
• Assurez-vous toujours que la scie à onglet est réglée et verrouillée sur
un onglet de 0°.
54
• Assurez-vous toujours que le refendeur et le carter de protection sont
correctement alignés.
AVERTISSEMENT : ne coupez pas de métal dans ce mode.
FRANÇAIS
Coupe longitudinale (fig. 14)
1. Réglez les angles de biseau et d'onglet à 0˚.
2. Réglez la hauteur de la lame de scie en réglant la table de l'établi
de sciage (consultez Réglage de la table de l'établi de sciage).
La position correcte de la lame est avec les pointes de trois dents
au-dessus de la surface supérieure du bois. Assurez-vous que la table
de l'établi de sciage est bien fixée à la hauteur choisie.
3. Réglez le guide parallèle à la distance désirée.
4. Maintenez la pièce à plat sur la table et contre le guide.
Placez-la à environ 25 mm de la lame de scie.
5. Tenez vos mains à l'écart de la lame de scie.
6. Mettez la machine en marche et attendez que la lame atteigne sa
vitesse maximale.
7. Poussez lentement la pièce à travailler sous le carter supérieur de lame,
tout en la poussant avec fermeté contre le guide. Laissez la lame faire
son travail sans la forcer. La vitesse de la lame doit être constante.
8. Utilisez toujours le poussoir à entaille (aa) quand vos mains
s'approchent de la lame.
9. Quand la coupe est terminée, arrêtez la machine, laissez la lame
s'arrêter et enlevez la pièce.
AVERTISSEMENT :
• Ne poussez et ne retenez jamais le côté libre ni le côté
découpe de la pièce.
• Utilisez toujours un poussoir pour découper de petites pièces.
Transport (fig. 1–3)
1. Pour transporter la scie, abaissez la table de l'établi de sciage et la tête
de la scie dans leur position la plus basse et enfoncez la goupille de
verrouillage (cc) en position.
2. Déplacez le bras d'onglet (l) jusqu'à l'angle d'onglet le plus grand, faites
coulisser le guide gauche (p) complètement vers l'intérieur et bloquez la
poignée de serrage du biseau (jj) avec la tête de scie dans sa position la
plus basse pour rendre l'outil le plus compact possible.
3. Utilisez toujours les poignées (s) illustrées sur la figure 1 pour transporter
la scie.
AVERTISSEMENT : transportez toujours la machine en mode
d'établi de sciage avec le carter supérieur de protection de la
lame fixé. Ne transportez jamais la machine par le carter de
protection.
ENTRETIEN
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour durer longtemps avec un
minimum d’entretien. Son fonctionnement satisfaisant pendant de longues
années repose sur un entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de
blessures, arrêtez l'appareil et débranchez-le de la
source d'alimentation avant d'installer ou de retirer
des accessoires, avant de régler ou de changer la
configuration ou lors du marquage de repères. Assurezvous que l'interrupteur est en position d'arrêt. Un démarrage
accidentel peut provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : retirez la saleté et la poussière du
logement principal en soufflant de l’air sec dès que vous
remarquez une accumulation de saleté à l’intérieur et autour des
orifices d’aération. Portez des lunettes de sécurité homologuées
et un masque anti-poussière homologué lorsque vous effectuez
cette procédure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais de solvants ou d’autres
produits chimiques corrosifs pour nettoyer les pièces non
métalliques de l’outil. Ceux-ci risqueraient d’affaiblir les
matériaux utilisés dans ces pièces. Utilisez un chiffon imbibé
uniquement d’eau et de détergent doux. Ne laissez jamais un
liquide pénétrer dans l’outil et n’immergez jamais les pièces de
l’outil dans un liquide.
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessures,
nettoyez régulièrement le plateau.
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessures,
nettoyez régulièrement le système de collecte de la poussière.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L'INSERT (FIG. 15)
Nettoyez régulièrement la zone en dessous de l'insert. Si l'insert montre des
traces d'usure, il doit être remplacé.
Pour nettoyer l'insert
1. Soulevez la tête de scie dans sa position la plus élevée.
2 Retirez les vis (a8) retenant l'insert (j).
3. Retirez l'insert et nettoyez la zone au-dessous.
4. Remontez l'insert.
5. Serrez les vis manuellement.
NETTOYAGE DE LA LENTILLE DE LA LAMPE (FIG 16A–16F)
Pour obtenir les meilleures performances de la lampe (a9), effectuez
régulièrement le nettoyage suivant.
• Nettoyez soigneusement la sciure et les débris de la lampe de travail
avec un coton-tige.
• NE PAS utiliser de solvants de toute nature; ils peuvent endommager la
lentille.
• L'accumulation de poussière peut bloquer la lampe de travail et de
l'empêcher d 'indiquer précisément la ligne de coupe.
Pour retirer la lampe
1. Soulevez la table de l'établi de sciage dans sa position la plus élevée,
puis soulevez la tête de scie dans sa position la plus élevée.
2. Tournez le manchon noir (a10) d'un quart de tour vers la gauche pour le
démonter.
3. Débranchez le fil (a11) de la lampe.
4. Retirez les vis (a12) à l'aide de la clé en étoile T30.
5. Faites sortir en coulissant le logement en aluminium de la DEL, puis en
l'abaissant une fois passé le dessous de la table.
6. Nettoyez la lentille de la lampe (a13) avec un morceau de coton.
7. Remontez le logement en aluminium de la DEL sur la table.
8. Remontez la lampe en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Si la lame de la scie ne s'arrête pas au bout de 10 secondes maximum
après l'extinction, faites réviser la machine par un réparateur agréé DEWALT.
Lubrification
Nettoyage
Avant l'utilisation, vérifiez soigneusement le carter de lame supérieur, le
carter de lame inférieur amovible, ainsi que l'orifice de dépoussiérage pour
déterminer s'ils fonctionnent correctement. Assurez-vous que les copeaux,
la poussière ou les particules de l'orifice ne puissent pas provoquer le
blocage de l'une des fonctions.
Dans le cas où les fragments de la pièce sont coincés entre la lame et les
pare-mains, débranchez l'appareil de l'alimentation et suivez les instructions
données dans Changement de lame de scie. Retirez les parties coincées
et remontez la lame de scie.
La lubrification ne doit être effectuée que dans la fente de la chaîne (fig. 18).
Si le mouvement de la tête de scie n'est pas fluide ou semble coincer durant
une coupe d'onglet, procédez comme suit :
1. Débranchez la scie.
2. Retirez la lame (consultez Changement de lame de scie).
3. Nettoyez la fente de la chaîne (a15) (située derrière la broche) de la
poussière et des copeaux, puis ajoutez plusieurs gouttes de lubrifiant
dans la fente.
4. Vérifiez si le mouvement est plus fluide.
5. Remontez la lame.
55
FRANÇAIS
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : l’utilisation d’accessoires autres que ceux
fournis par DEWALT peut se révéler dangereuse car ils n’ont pas
été testés sur ce produit. Afin de réduire le risque de blessures
corporelles, utilisez uniquement des accessoires recommandés
par DEWALT avec ce produit.
SUPPORT POUR PIÈCES LONGUES (FIG. 4)
• Toujours veiller au bon support des pièces longues.
• Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser la rallonge du plan de travail
(kk) pour augmenter la largeur de la table de scie (disponible en option
auprès de votre concessionnaire). Supporter les longues pièces par des
moyens pratiques tels que des chevalets ou autre, pour éviter que les
extrémités ne tombent.
ASPIRATION DE LA POUSSIÈRE (FIG. 10)
AVERTISSEMENT ! Chaque fois que possible, connectez un
aspirateur à poussière conçu conformément aux normes en
vigueur en matière d’émissions de poussières
La machine D27113 est fournie avec trois orifices d'aspiration des
poussières.
Raccordez un dispositif de collecte de la poussière en vertu des
réglementations en vigueur. La vélocité de l’air des systèmes externes
raccordés doit être de 20 m/s ±2 m/s. Vélocité mesurée dans le tube de
raccordement sur le point de raccordement, avec l’outil raccordé mais ne
fonctionnant pas.
LAMES DE SCIE
UTILISEZ TOUJOURS DES LAMES DE SCIE insonorisées DE 305 mm
AVEC DES TROUX D'AXE DE 30 mm. L’INDICE DE VITESSE DOIT ÊTRE
AU MOINS 3500 TR/MIN N’utilisez jamais de lame de diamètre inférieur. Le
pare-main ne serait pas adéquat. Utilisez uniquement des lames de coupe
transversale. Ne pas utiliser des lames conçues pour l'extraction rapide, des
lames de combinaison ou des lames avec des angles de coupe de plus
de 5°.
DESCRIPTION DES LAMES
APPLICATION
DIAMETRE
DENTS
Construction des lames de scie (trait de scie étroit avec rebord antiadhésif)
Usage général
305 mm
40
Coupes transversales fines
305 mm
60
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les accessoires qui conviennent
le mieux pour votre travail.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce produit avec vos ordures
ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé ou que vous n’en avez
plus besoin, ne le jetez pas avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour
la collecte sélective.
La collecte sélective des produits et emballages usagés permet
de recycler et réutiliser leurs matériaux. La réutilisation de
matériaux recyclés aide à protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en matière première.
Selon les réglementations locales, un service de collecte sélective pour les
produits électriques peut être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et le recyclage des produits
DEWALT en fin de cycle de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui le recyclera en notre
nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé près de chez vous,
prenez contact avec votre bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des réparateurs autorisés
DEWALT et le panorama détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
56
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de ses produits qu’il propose
à tous les professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie s’ajoute à vos
droits contractuels en tant qu’utilisateur professionnel ou vos
droits légaux en tant qu’utilisateur privé, non professionnel,
et elle ne peut en aucun cas leur porter préjudices. Cette
garantie est valable au sein des territoires des États membres
de l’Union Européenne et au sein de la Zone européenne de
libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT ne vous
apportaient pas totale satisfaction, retournez simplement, au
point de vente, l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à compter de sa date
d’achat pour son échange ou son remboursement intégral.
Le produit devra avoir été soumis à une usure normale. Une
preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien ou une
révision dans les 12 mois suivant l’achat, vous avez droit
à une intervention gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation agréé DEWALT. Une
preuve d’achat sera exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées sont exclus, à moins
d’un défaut de fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice de matériau ou de
fabrication dans les 12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de toute pièce
défectueuse ou, à notre entière discrétion, le remplacement
gratuit de l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée par du personnel
non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie;
• Le produit soit retourné complet, avec l’ensemble de ses
composants originaux.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation, contactez
votre revendeur ou consultez l’emplacement du centre de
réparation agréé DEWALT le plus proche dans le catalogue
DEWALT ou contactez le service clientèle DEWALT à l’adresse
indiquée dans ce manuel. Une liste des centres de réparation
agréés DEWALT et tout détail complémentaire concernant
notre service après-vente, sont à votre disposition sur notre
site Internet : www.2helpU.com.
ITALIANO
TRONCATRICE DA TAVOLO
D27113
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza per
proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata dell’apparato e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT. Anni di esperienza, continui
miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT uno
degli strumenti più affidabili per l'utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Potenza resa
Velocità max. lama
Diametro lama
Foro lama
Spessore lama
Spessore del coltello fenditore
Durezza del coltello fenditore
Tempo di arresto della lama
Peso
CAPACITÀ DI TAGLIO
Impiego come troncatrice
Taglio obliquo (posizioni max.)
Taglio inclinato (posizioni max.)
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
HRC
s
kg
D27113
230
2
1600
933
3300
305
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
20
a sinistra
a destra
a sinistra
a destra
Massima larghezza di taglio a 90°
alla profondità massima di 85 mm
mm
Massima larghezza di taglio obliquo a 45°
alla profondità massima di 85 mm
mm
Massima larghezza di taglio inclinato a 45°
alla profondità massima di 55 mm
mm
*L'impostazione di fabbrica è 45°
D27113-LX
115
2
1600
869
3300
305
30
1,8
2
43 ± 5 5
< 10,0
20
50°
50°
48°*
0°
50°
50°
48°*
0°
160
160
110
110
160
160
Strumenti a 230 V
10 A di alimentazione
NOTA: questo dispositivo è progettato per il collegamento ad un sistema di
corrente elettrica con impedenza massima del sistema consentita Zmax di
0,32 Ω al punto dell'interfaccia (scatola di alimentazione) dell'alimentazione
dell'utente.
L'utente deve assicurarsi che questo dispositivo sia collegato solamente
ad un sistema di corrente che soddisfi il requisito di cui sopra. Se
necessario, l'utente può rivolgersi all'azienda di energia elettrica pubblica per
l'impedenza del sistema al punto di interfaccia.
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta rappresentato da
ogni parola di segnalazione. Si invita a leggere attentamente il manuale,
prestando attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che, se
non evitata, provoca lesioni gravi o addirittura mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa
che, se non evitata, può causare morte o gravi lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa
che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni di gravità
lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe provocare
danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
Impiego come sega da banco
Massima profondità di taglio
mm
0–51
0–51
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A
dB(A)
dB(A)
dB(A)
97
2,9
109
3,1
97
2,9
109
3,1
(pressione sonora)
(incertezza pressione sonora)
(potenza sonora)
(incertezza potenza sonora)
Fusibili:
Europa
Valori totali relativi alla vibrazione (somma vettoriale triassiale)
determinati in base a EN 61029-1, EN 61029-2-11:
Emissione di vibrazioni in ah
ah =
m/s²
Incertezza K
m/s²
DIRETTIVA MACCHINE
D27113
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici sono conformi
alle normative:
2006/42/CE, EN 61092-1, EN 61029-2-11.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative 2004/108/CE e
2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
1,3
1,5
1,3
1,5
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento tecnico e
rende questa dichiarazione per conto di DEWALT.
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio informativo è stato
misurato in base al test standard indicato nella normativa EN 61029 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato
per una valutazione preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni delle vibrazioni riportato
è relativo alle applicazioni principali dell’apparato. Tuttavia, se
l’apparato viene utilizzato per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata manutenzione, il valore delle
emissioni di vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe
aumentare sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
10.01.2011
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve anche
considerare i momenti in cui l’apparato è spento o quando
è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di utilizzo
complessivo.
57
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
AVVERTENZA! Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottare
sempre le elementari norme di sicurezza atte a ridurre
i rischi di incendio, scosse elettriche e ferimenti,
incluso quanto segue.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente le istruzioni di cui al
presente manuale e conservare queste istruzioni.
CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PER SUCCESSIVE
CONSULTAZIONI
Regole generali per la sicurezza
1. Tenere pulita l’area di lavoro.
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa di
incidenti.
2. Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro.
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non usare l’utensile in ambienti
in ambienti carichi di umidità. Tenere ben illuminata l’area di lavoro
(250–300 lux). Non usare l’utensile quando vi sia il rischio di provocare
un incendio o una esplosione, per es. in luoghi con atmosfera gassosa
e infiammabile.
3. Proteggersi da scariche elettriche.
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per esempio
tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi (per
es. alto livello di umidità, polvere metallica, ecc.), si può aumentare la
sicurezza elettrica collegando in serie un trasformatore d’isolamento o un
interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI).
4. Tenere lontane le altre persone dall’area di lavoro.
Non consentire ad altre persone non coinvolte nel lavoro, specialmente
bambini, di toccare lo strumento o il cavo di prolunga e tenerle lontane
dall’area di lavoro.
5. Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Quando non vengono usati, riporre gli utensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
6. Non forzare l’utensile.
Lo strumento offre prestazioni migliori e più sicure se viene utilizzato
secondo il regime previsto.
7. Usare l’utensile adatto.
Non forzare utensili di potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza. Non usare attrezzi per scopi diversi da
quelli dichiarati. Per esempio, non montare seghe circolari dentate per
tagliare rami o tronchi.
8. Usare il vestiario appropriato.
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere impigliati nelle parti mobili dell’utensile. Si raccomanda l’uso di
scarpe antiscivolo quando si lavora all’esterno. Raccogliere i capelli se si
portano lunghi.
9. Utilizzare l’equipaggiamento di protezione.
Indossare sempre gli occhiali di sicurezza. Indossare una visiera
protettiva o una mascherina contro la polvere se le operazioni da
svolgere causano la creazione di polvere o di particelle volatili. Se tali
particelle possono essere particolarmente calde, indossare anche
un grembiule resistente al caldo. Fare sempre uso di sistemi di
otoprotezione. Indossare sempre un elmetto di sicurezza.
10. Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere.
Se sono forniti i dispositivi per la connessione delle macchine
aspirazione e raccolta della polvere, verificare che vengano collegati e
utilizzati correttamente.
11. Non abusare del cavo elettrico.
Non tirare mai il cavo per per estrarlo dalla presa. Proteggere il
cavo dal calore, dagli oli e dai bordi taglienti. Non trasportare mai lo
strumento tenendolo per il cavo.
12. Bloccare il pezzo da lavorare
Ove possibile usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare.
Ciò aumenta la sicurezza piuttosto che utilizzare la mano e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare meglio.
58
13. Non sbilanciarsi.
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
14. Mantenere gli utensili con cura.
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore e più
sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Ispezionare periodicamente gli strumenti e, in caso
di danni, richiederne la riparazione da parte di un centro di assistenza
autorizzato. Mantenere le impugnature e gli interruttori asciutti, puliti e
senza tracce di olio e grassi.
15. Scollegare gli utensili.
Quando non è in uso, prima di effettuare la manutenzione e prima di
cambiare pezzi quali lame, punte e parti taglienti, scollegare l’utensile
dalla presa di alimentazione.
16. Rimuovere chiavi ed altri utensili.
Prendere l’abitudine di controllare che le chiavi di regolazione e le
brugole siano state rimosse dallo strumento prima di mettere in
funzione.
17. Evitare accensioni accidentali.
Quando si trasporta lo strumento, non appoggiare il dito sull’interruttore.
Accertarsi che lo strumento si trovi in posizione di spegnimento (“off”)
prima di collegarlo all’alimentazione.
18. Utilizzare cavi di prolunga per esterni.
Prima dell’uso, ispezionare la prolunga e sostituirla se è danneggiata.
Quando l’utensile viene impiegato all’esterno, usare unicamente le
prolunghe per uso esterno e adeguatamente contrassegnate.
19. Stare sempre attenti.
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso. Non utilizzare l’utensile quando si è stanchi o sotto l’effetto di
farmaci, droghe o alcool.
20. Controllare che non vi siano parti danneggiate.
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente l’utensile e il cavo elettrico
per determinare che funzionino correttamente ed eseguano la funzione
per essi prevista. Controllare se ci sono parti mobili non allineate o
parti mobili con gioco, pezzi rotti, che il montaggio sia accurato e se
ci sia qualsiasi altra condizione che possa incidere sul funzionamento
dell’utensile. Protezioni o altri pezzi danneggiati devono essere riparati
o sostituiti adeguatamente da un centro di assistenza autorizzato, salvo
diversa indicazione nel presente manuale. Far sostituire gli interruttori
difettosi da un centro di assistenza autorizzato.
Non utilizzare lo strumento se l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo.
Non tentare mai di effettuare delle riparazioni.
AVVERTENZA! L’uso di accessori o attrezzature diversi o
l’impiego del presente utensile per scopi diversi da quelli indicati
nel presente manuale d’uso comportano il rischio di infortuni.
21. Fare eseguire le riparazioni da una persona qualificata.
Questo apparato elettrico è conforme alle relative norme di sicurezza. Le
riparazioni devono essere eseguite solamente da personale qualificato,
utilizzando le parti di ricambio originali; se tale regola non viene
osservata, l’utente potrebbe trovarsi in serio pericolo.
Regole di sicurezza aggiuntive per le troncatrici da
banco
• La macchina è dotata di un cavo di alimentazione appositamente
configurato (attacco di tipo M). Se il cavo di alimentazione è
danneggiato o altrimenti difettoso, deve essere sostituito esclusivamente
dal produttore o da un agente di manutenzione autorizzato.
• Prima di iniziare qualsiasi operazione accertarsi che le manopole di
bloccaggio e le impugnature di fissaggio siano ben serrate.
• Non mettere in funzione la macchina senza i dispositivi di protezione in
posizione, specialmente dopo aver cambiato la modalità. Non mettere
in funzione la macchina se i dispositivi di protezione non funzionano o se
non sono mantenuti correttamente.
• Non posizionare mai una mano nell’area della lama quando lo
strumento è collegato alla fonte di alimentazione.
• Non tentare mai di interrompere rapidamente una macchina in
movimento incastrandovi uno strumento o ponendo un altro oggetto
contro la lama; tale azione potrebbe causare incidenti gravi.
ITALIANO
• Consultare il manuale di istruzioni prima di utilizzare qualsiasi accessorio.
L'uso non corretto di un accessorio può causare danni.
– accertarsi che l'estrazione locale, le cappe, i deflettori e i camini siano
regolati correttamente;
• Selezionare la lama corretta per il materiale da tagliare.
– dispositivo di estrazione della polvere con velocità non inferiore a
20 m/s.
• Durante la manipolazione della lama o di materiale grezzo, utilizzare un
supporto o indossare guanti.
• Prima dell’uso accertarsi che la lama sia montata correttamente.
• Verificare che la lama ruoti nella direzione corretta. Mantenere la lama
affilata.
• Non utilizzare distanziatori per consentire l'inserimento della lama
sull'alberino. Fare riferimento ai dati tecnici per le corrette capacità di
taglio. Utilizzare soltanto le lame specificate in questo manuale, conformi
alla norma EN 847-1.
• Prendere in considerazione l’applicazione di lame specificamente
progettate per ridurre la rumorosità.
• Non utilizzare lame in acciaio rapido.
• Non utilizzare lame di troncatrice spaccate o danneggiate.
• Assicurarsi che tutte le lame e flange siano pulite e che i lati incassati del
collare si trovino contro la lama. Serrare bene il dado dell'albero.
• Tenere la lama affilata e correttamente impostata.
• Assicurarsi che la velocità contrassegnata sulla lama sia almeno pari alla
velocità indicata sulla lama.
• Non tentare di effettuare alcuna operazione a una tensione diversa da
quella designata.
• Non applicare lubrificanti alla lama mentre è in funzione.
• Assicurarsi che gli astanti non stiano dietro la macchina.
• Per la propria sicurezza, montare sempre la macchina ad un banco
utilizzando bulloni con un diametro di 8 mm e 80 mm di lunghezza.
• Sollevare la lama dal taglio nel pezzo in lavorazione prima di rilasciare
l’interruttore.
• Quando si eseguono tagli a troncare dritti, regolare correttamente il
guidapezzo sul lato sinistro per assicurare un'apertura massima di
5 mm tra la lama e il guidapezzo.
• Prima di effettuare tagli inclinati, accertarsi che il braccio della testa della
sega sia saldamente fissato.
• La luce serve per illuminare l'area del pezzo da lavorare e non è un
dispositivo di sicurezza.
• Non incuneare oggetti contro il ventilatore per bloccare l’albero motore.
• Durante il trasporto, verificare che la parte superiore della lama della
troncatrice sia completamente coperta dalla protezione superiore.
• La protezione della lama si solleva automaticamente quando il braccio
della testa della sega viene abbassato e si abbassa sopra la lama
quando il braccio della testa della sega viene sollevato. La protezione
può essere sollevata manualmente durante l'installazione o rimozione
delle lame o per l'ispezione della sega. Non sollevare manualmente la
protezione della lama a meno che la troncatrice non sia spenta.
• Mantenere la superficie attorno alla macchina con cura e priva di
materiali di scarto quali trucioli o schegge.
• Controllare a intervalli regolari che le aperture di ventilazione del motore
siano pulite e prive di schegge.
• Scollegare la troncatrice dalla corrente elettrica prima di sostituire le
lame o eseguire la manutenzione.
Regole di sicurezza aggiuntive per la modalità
troncatrice da banco
• Sostituire la tavola da taglio ove usurata.
• Non usare mai la troncatrice senza la tavola da taglio.
• Non tagliare mai quando il coltello fenditore e/o la protezione superiore
sono rimossi.
• Senza ulteriore supporto, la macchina è progettata per accettare
dimensioni massime del pezzo da lavorare di:
– Altezza 51 mm per larghezza 500 mm per lunghezza 700 mm.
• Non eseguire operazioni di pulizia o manutenzione se la macchina è
ancora accesa e la testa non si trova in posizione di riposo.
– I pezzi da lavorare più lunghi devono essere supportati da un piano
aggiuntivo adatto.
• Quando si eseguono tagli a troncare, inclinati o composti, regolare
il guidapezzo di scorrimento per fornire l'apertura corretta per
l'applicazione.
• Non utilizzare lame diverse da quelle specificate alla voce Dati Tecnici.
Assicurarsi che il coltello fenditore non abbia uno spessore maggiore
della larghezza della scanalatura eseguita dalla lama della troncatrice e
non sia più sottile del corpo della lama.
• Astenersi dal rimuovere trucioli o altre parti del pezzo da lavorare
dall'area di taglio mentre la sega è in funzione e la testa della sega non
si trova nella posizione di riposo.
• Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione giusta e che i dentini siano
rivolti verso la parte anteriore del banco della troncatrice.
• Prima di cominciare la lavorazione, assicurarsi che la macchina sia
posizionata su una superficie uniforme con stabilità sufficiente.
• Assicurarsi che tutte le impugnature di fissaggio siano serrate prima di
cominciare qualsiasi operazione.
• Non tagliare mai le leghe leggere, specialmente il magnesio.
• Assicurarsi che il coltello fenditore sia regolato alla distanza corretta dalla
lama - massimo 5 mm.
• Non utilizzare mole abrasive o di diamante.
• In caso di un incidente o guasto della macchina, spegnere
immediatamente la macchina e scollegarla dalla presa di corrente.
• Segnalare il guasto e contrassegnare la macchina in modo adeguato in
modo da impedire ad altre persone di utilizzare la macchina difettosa.
• Se la lama della sega è bloccata a causa di una forza di alimentazione
anormale durante il taglio, spegnere la macchina e scollegarla dalla
presa di corrente. Rimuovere il pezzo da lavorare e assicurarsi che la
lama della sega sia libera di muoversi. Accendere la macchina e avviare
una nuova operazione di taglio con una forza di alimentazione ridotta.
• Assicurarsi sempre di tenere una posizione a sinistra o a destra della
linea di taglio.
• Fornire un’illuminazione generale o locale adeguata.
• Accertarsi che l’operatore sia adeguatamente preparato per l’uso, la
regolazione e il funzionamento della macchina.
• Tenere le mani fuori dalla traiettoria della lama.
• Scollegare la troncatrice dalla corrente elettrica prima di sostituire le
lame o eseguire la manutenzione.
• Utilizzare sempre l'asta guidapezzo. Non tagliare mai i pezzi da lavorare
più piccoli di 30 mm.
• Utilizzare un'asta guidapezzo, avendo cura di non avvicinare le mani a
più di 160 mm dalla lama durante il taglio.
• L’asta guidapezzo deve restare sempre in posizione quando non è in
uso.
• Non mettere le mani al di dietro o attorno alla lama.
• Non salire sopra l'unità.
• Non utilizzare la protezione superiore per la movimentazione o il
trasporto.
• Spegnere la macchina quando è incustodita.
• Regolare correttamente il guidapezzo parallelo per evitare il contatto con
la protezione superiore.
• Durante il taglio di pezzi di legno, collegare la sega a un dispositivo di
estrazione della polvere. Tenere sempre in considerazione i fattori che
condizionano l’esposizione alla polvere, quali:
• Assicurarsi che il banco della troncatrice da banco sia saldamente
fissato all'altezza prescelta.
– il tipo di materiale sul quale si lavora (il compensato produce più
polvere del legno);
– la regolazione corretta della lama;
• Non utilizzare la troncatrice per tagliare materiale diverso dal legno.
• Non utilizzare questa macchina per la stozzatura o la creazione di
battute o scanalature.
59
ITALIANO
• Assicurarsi che il braccio della testa della sega sia fissato in modo
sicuro quando si utilizza la sega nella modalità troncatrice da banco.
Utilizzare la macchina solamente quando il banco si trova in posizione
orizzontale.
Regole di sicurezza aggiuntive per la modalità
troncatrice per tagli obliqui
•
•
•
•
•
Assicurarsi che la porzione superiore della lama sia completamente
incassata nella modalità troncatrice. Non rimuovere mai la protezione
superiore della lama quando si utilizza la macchina in modalità
troncatrice.
Non tagliare mai i pezzi da lavorare più corti di 250 mm.
Senza ulteriore supporto, la macchina è progettata per accettare
dimensioni massime del pezzo da lavorare di:
– Altezza 85 mm per larghezza 160 mm per lunghezza 550 mm.
– I pezzi da lavorare più lunghi devono essere supportati da un
piano aggiuntivo adatto.
Fissare sempre il pezzo da lavorare in modo sicuro.
Non sostituire il LED della luce con uno di tipo diverso. Le riparazioni
devono essere effettuate esclusivamente dal fabbricante o da un
agente di riparazione autorizzato DEWALT.
Esempio:
2012 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto dell'imballo
L'imballo comprende:
1 Troncatrice per tagli obliqui da banco
1 Lama*
1 Guida per refilare (A5, Fig. 9A)
1 Protezione superiore lama
1 Asta guidapezzo*
1 Chiave a stella T30*
1 Chiave a stella T40*
1 Morsetto per il bloccaggio del materiale
1 Manuale di istruzioni
1 Disegno con viste esplose
* Pezzo montato sulla troncatrice da banco
Rischi residui
• Accertarsi che l'utensile, i componenti o gli accessori non abbiano
subito danni durante il trasporto.
I rischi seguenti riguardano l'utilizzo di seghe:
• Leggere a fondo, con calma e con la massima attenzione il presente
manuale prima di mettere in funzione l'utensile.
– ferite provocate dal contatto con parti rotanti
L'applicazione delle norme di sicurezza pertinenti e l'installazione
di dispositivi di sicurezza non consentono comunque di eliminare
i seguenti rischi residui:
Descrizione (fig. 1–4)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte di
esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
– Diminuzione dell'udito.
– Rischio di incidenti provocati da parti scoperte della lama della sega in
rotazione.
– Rischio di ferirsi durante la sostituzione della lama.
FIG. 1
a. Interruttore acceso/spento
b. Impugnatura di azionamento
– Rischio di schiacciamento delle dita durante l'apertura delle difese.
c. Leva di rilascio bloccaggio testa
– Pericoli per la salute causati dall'inspirazione della polvere prodotta
durante la segatura del legno, in modo particolare quercia, faggio
e MDF.
d. Interruttore acceso/spento della luce
– Pericolo di lesioni causate da schegge del pezzo in lavorazione scagliate
sulle persone presenti.
– Pericolo d'incidenti causati da particelle metalliche proiettate durante il
taglio all'interno della protezione.
– Pericolo d'incendio a causa di elevate concentrazioni di polvere per
mancanza di regolare pulizia.
– Pericolo di situazioni impreviste se usata con temperature ambiente
inferiori a -10 °C o superiori a +45 °C.
I seguenti fattori influenzano la produzione di rumore:
– il tipo di materiale da lavorare
– il tipo di lama
– la forza di avanzamento
I seguenti fattori influenzano l'esposizione alla polvere:
– lama usurata
– aspiratore di polveri con velocità dell'aria inferiore a 20 m/s
– pezzo in lavorazione non guidato correttamente
e. Manopola di bloccaggio piano per refilare (secondaria)
f. Lama
g. Paralama inferiore mobile
h. Guidapezzo, lato destro
i. Piano fisso
j. Piastra scanalata
k. Scanalatura di taglio
l. Piano rotante/braccio taglio obliquo
m. Manopola per taglio obliquo
n. Fermo per taglio obliquo
o. Scala per la regolazione dell'inclinazione
p. Guidapezzo, lato sinistro (scorrimento)
q. Fori di montaggio
r. Piedino
s. Incavo per l'impugnatura
t. Scanalatura della guida
u. Manopola di bloccaggio guidapezzo lato sinistro
Riferimenti sull’apparato
v. Porte di raccolta della polvere inferiori
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
w. Piano per refilare
x. Coltello fenditore
Istruzioni per la sicurezza
y. Protezione superiore lama
z. Porta di raccolta della polvere superiore
Leggere il manuale di istruzioni prima di mettere in funzione
l'elettroutensile
FIG 2
Punti di sollevamento.
bb. Manopola di bloccaggio piano per refilare (principale)
aa. Asta guidapezzo
cc. Perno bloccaggio testa
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 2)
Il codice data (ii), che comprende anche l’anno di fabbricazione, è stampato
sulla superficie inferiore del motore.
60
dd. Indicatore di taglio obliquo
ee. Scala di inclinazione
ff. Pulsante di blocco dell'alberino
ITALIANO
gg. Chiave a stella T30
Conservazione degli utensili di fissaggio (fig. 2)
hh. Chiave a stella T40
La macchina viene fornita con i seguenti utensili:
ii. Codice data
FIG 3
1 Chiave a stella T40 (hh)
jj. Leva di bloccaggio inclinazione
Accessori opzionali
kk. Supporto di prolunga, DE7023-XJ, DE7033-XJ
DESTINAZIONE D’USO
La troncatrice da banco D27113 è stata concepita per applicazioni
professionali. Questa macchina ad alta precisione può essere impostata
facilmente e rapidamente per effettuare operazioni di taglio trasversale,
inclinato, a troncare o composto.
La presente unità è progettata per l'utilizzo con una lama di diametro
nominale di 305 mm con punta di carburo per il taglio professionale del
legno e di materiali analoghi.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi o gas
infiammabili.
Queste troncatrici a banco sono utensili elettrici professionali. NON
consentire a bambini di entrare in contatto con l’apparato. L’uso di questo
apparato da parte di persone inesperte deve avvenire sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di persone
(compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ottenuto
sorveglianza o istruzioni riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono
mai essere lasciati da soli con questo prodotto.
AVVERTENZA! Non utilizzare la macchina per scopi diversi da
quelli previsti.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è predisposto per operare con un’unica tensione.
Assicurarsi sempre che la tensione disponibile corrisponda a quella indicata
sulla targhetta.
Lo strumento dispone di un doppio isolamento in conformità
allo standard EN 61029 e non è quindi necessario alcun
collegamento a terra.
In caso di sostituzione del cavo, l’utensile deve essere riparato
esclusivamente da un centro assistenza autorizzato o da un elettricista
qualificato.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre la
spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
• Riporre correttamente gli utensili dopo ogni utilizzo per operazioni
di montaggio o regolazione.
Montaggio su banco (fig. 1)
FIG 4
CH
1 Chiave a stella T30 (gg)
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno, devono essere
collegati ad un interruttore differenziale.
Impiego di una prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga omologato
a 3 anime, idoneo alla potenza di ingresso di questo apparato (vedere i
Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è 1,5 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
ASSEMBLAGGIO
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere
l'unità e scollegare la macchina dalla presa di corrente
prima di installare e rimuovere gli accessori, prima di
regolare o modificare le configurazioni o quando si
eseguono le riparazioni. Assicurarsi che l'interruttore sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale potrebbe provocare lesioni.
Apertura dell'imballaggio
Rimuovere la sega dall'imballaggio con la massima attenzione.
• Sono presenti dei fori (q) in tutti e quattro i piedini (r) per facilitare
il montaggio su banco. Ci sono due fori di dimensioni diverse per
adattarsi alle varie dimensioni dei bulloni. Utilizzare uno dei due fori; non
è necessario usarli entrambi. Si consigliano bulloni con un diametro di
8 mm e una lunghezza di 80 mm. Montare sempre la sega in modo
sicuro per impedire eventuali movimenti. Per migliorare la portabilità,
è possibile montare l'utensile su un pezzo da 12,5 mm o legno
compensato più spesso che può poi essere fissato al supporto di lavoro
o spostato verso altre postazioni di lavoro e rifissato.
• Durante il fissaggio della troncatrice su un pezzo di compensato,
accertarsi che le viti di montaggio non sporgano dal lato inferiore del
legno. Il compensato deve essere montato a livello sul supporto di
lavorazione. Per il bloccaggio della troncatrice su qualsiasi superficie
di lavoro, bloccare i piedini (r) solo attraverso i fori delle viti di fissaggio.
Bloccaggi effettuati in altri punti, infatti, interferiscono con il corretto
funzionamento della macchina.
• Per evitare inceppamenti e inaccuratezze, accertarsi che la superficie
di montaggio non sia svergolata o altrimenti non uniforme. Se la
troncatrice oscilla sulla superficie, infilare un pezzo sottile di materiale
sotto uno dei piedini finché la macchina non risulta stabile sulla
superficie di fissaggio.
Montaggio della protezione superiore (fig. 5A, 5B)
La protezione superiore (y) della lama è stata progettata per essere
rapidamente e facilmente collegata al coltello fenditore (x) una volta che la
macchina sia stata preparata per la modalità sega da banco.
1. Allentare il bullone della protezione (ll) e lasciare il dado della protezione
(mm) nella tasca esagonale.
2. Mantenendo in posizione orizzontale la protezione, allineare la
scanalatura nel retro della protezione con il coltello fenditore.
3. Abbassare la protezione sul coltello fenditore, controllando che l’asse
del bullone si inserisca nella rientranza.
4. Inserire il bullone nel foro e serrare con la chiave a stella T30. I denti di
una nuova lama sono molto affilati e possono essere pericolosi.
5. Non stringere troppo. La protezione superiore deve scendere facilmente
sopra la lama.
Bloccaggio del pezzo di lavorazione (fig. 17A, 17B)
AVVERTENZA: un pezzo da lavorare che risulta fissato,
bilanciato e fermo prima di un taglio, può risultare sbilanciato
una volta completato il taglio. Un carico sbilanciato potrebbe
far sbilanciare la troncatrice o qualsiasi cosa a cui essa possa
essere fissata, come un piano o un banco di lavoro. Durante
l’esecuzione di un taglio che potrebbe risultare sbilanciato,
sostenere adeguatamente il pezzo da lavorare e assicurare che
la troncatrice sia saldamente fissata a una superficie stabile.
Potrebbero verificarsi lesioni personali.
AVVERTENZA: il piedino di serraggio deve rimanere fissato
sopra la base della troncatrice ogni volta che viene utilizzato il
morsetto. Serrare sempre il pezzo da lavorare alla base della
troncatrice - non a qualsiasi altra parte dell’area di lavoro.
Assicurarsi che il piedino di serraggio non sia fissato sul bordo
della base della troncatrice.
ATTENZIONE: servirsi sempre di un morsetto di fissaggio
per mantenere il controllo e ridurre il rischio di danni al pezzo
e lesioni personali se è necessario che le mani si trovino a una
distanza di 160 mm della lama durante il taglio.
Utilizzare il morsetto di fissaggio del materiale (a14) fornito in dotazione
con la troncatrice. Altri supporti come morsetti a molla, morsetti a barra e
morsetti a C potrebbero essere consigliabili per determinate dimensioni e
forme di materiale. Il guidapezzo sinistro o destro scorrerà da lato a lato per
facilitare il serraggio.
61
ITALIANO
PER MONTARE IL MORSETTO
1. Inserirlo nel foro dietro il guidapezzo. Il morsetto deve essere rivolto
verso il retro della troncatrice. Assicurarsi che la scanalatura sull'asta di
bloccaggio sia completamente inserita nella base della troncatrice. Se la
scanalatura è visibile, il morsetto non sarà fermo.
2. Ruotare il morsetto di 180º verso il davanti della troncatrice.
3. Allentare la manopola per regolare il morsetto in su o in giù, quindi
utilizzare la manopola di regolazione fine per serrare saldamente il pezzo
da lavorare.
Regolazione della lama della troncatrice (fig. 6C)
Se durante le fasi di accensione e spegnimento la lama si muove da un lato
all'altro irregolarmente, eseguire le seguenti regolazioni:
1. Allentare la vite di blocco dell'alberino (nn) del collare dell'albero esterno
(oo) e ruotare la lama (f) di un quarto di giro.
2. Serrare nuovamente la vite e controllare che la lama non presenti
sfarfallamenti.
3. Ripetere l'operazione fino ad eliminare tali sfarfallamenti.
NOTA: Posizionare il morsetto sul lato destro della base durante il taglio
obliquo. PRIMA DEI TAGLI DI FINITURA, EFFETTUARE SEMPRE ALCUNE
CORSE IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE DI POTENZA IN MODO DA
CONTROLLARE IL PERCORSO DELLA LAMA. ASSICURARSI CHE IL
MORSETTO NON INTERFERISCA CON L'AZIONE DELLA TRONCATRICE
O DELLE PROTEZIONI.
Regolazioni per la modalità troncatrice
Montaggio lama della troncatrice (fig. 1, 2, 6A–6C)
PASSAGGIO DALLA MODALITÀ PER REFILARE ALLA MODALITÀ TRONCATRICE PER
TAGLI OBLIQUI (FIG. 1, 2)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere
l'unità e scollegare la macchina dalla presa di corrente
prima di installare e rimuovere gli accessori, prima di
regolare o modificare le configurazioni o quando si
eseguono le riparazioni. Assicurarsi che l'interruttore sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale potrebbe provocare lesioni.
AVVERTENZA: i denti di una lama nuova sono molto affilati e
possono essere pericolosi.
AVVERTENZA: dopo aver montato o sostituito la lama,
controllare sempre che risulti completamente coperta dal
paralama.
AVVERTENZA! Tenere presente che la lama della sega deve
essere sostituita solamente nel modo descritto. Utilizzare
solamente lame come quelle specificate nei Dati Tecnici; Cat.
N.: si consiglia la DT4260.
IMPORTANTE: la testa della troncatrice deve trovarsi nella posizione più
elevata per l'installazione di una nuova lama. Consultare Passaggio dalla
modalità troncatrice da banco alla modalità troncatrice per tagli
obliqui.
1. Premere il pulsante di blocco dell'alberino (ff) con la mano destra.
2. Con la mano sinistra, utilizzare la chiave a stella T40 per ruotare e
bloccare la lama della troncatrice in posizione.
NOTA: la vite di bloccaggio della lama ha una filettatura sinistrorsa, pertanto,
ruotare in senso orario per allentarla.
3. Rilasciare il pulsante di blocco dell'alberino per sganciare il sistema.
4. Premere la leva di rilascio del blocco testa (c) per sbloccare il paralama
inferiore (g), quindi sollevare quest’ultimo fino all’altezza max.
5. Rimuovere la vite di bloccaggio della lama (nn) e il collare dell'albero
esterno della lama (oo). Rimuovere attentamente la lama della
troncatrice.
IMPORTANTE: assicurarsi che la flangia interna ed entrambi i lati della
nuova lama siano puliti e privi di polvere.
6. Montare la nuova lama della troncatrice (f) sullo spallamento (pp)
previsto sul collare interno dell'alberino (qq), accertandosi che i denti
del bordo inferiore della lama siano rivolti verso il lato posteriore della
troncatrice (lato opposto operatore).
7. Sistemare attentamente la lama in posizione e rilasciare la protezione
inferiore della lama.
La Sega è stata accuratamente regolata in fabbrica. Qualora fosse
necessario rieffettuare la regolazione a seguito della spedizione e della
movimentazione, o per qualsiasi altro motivo, attenersi alle istruzioni in merito
riportate di seguito. Una volta eseguite, tali regolazioni devono mantenersi
precise.
Per sollevare la testa della troncatrice alla massima posizione
– Premere sul piano per refilare (w) e tirare il perno di bloccaggio (cc).
– Facendo ancora pressione sul piano per refilare, rilasciare la pressione
verso il basso e lasciare che la troncatrice si sollevi alla massima altezza.
CONTROLLO E REGOLAZIONE DELLA LAMA RISPETTO AL GUIDAPEZZO
(FIG. 1, 7A, 7B)
1. Allentare la manopola per taglio obliquo (m) e premere il fermo del taglio
obliquo (n) onde rilasciare il braccio per taglio obliquo (l).
2. Fare oscillare il braccio taglio obliquo finché il fermo non lo blocca in
posizione di taglio obliquo 0°. Non serrare la manopola.
3. Tirare la testa verso il basso finché la lama impegna appena la
scanalatura di taglio (k).
4. Posizionare una squadra (rr) sul piano fisso (i) e in verticale contro la
lama (f).
5. Serrare saldamente la manopola per taglio obliquo.
AVVERTENZA: evitare il contatto della squadra con la punta
dei denti della lama.
6. Per la regolazione procedere come segue:
– Allentare le viti della scala per la regolazione dell'inclinazione (ss) e
spostare il gruppo scala graduata / braccio per taglio obliquo verso
sinistra o verso destra finché la lama non risulta a 90° rispetto al
guidapezzo, in base alla misurazione sulla squadra.
– Serrare di nuovo le viti (ss). Per il momento, non prestare attenzione
al valore di lettura dell'indicatore di taglio obliquo.
REGOLAZIONE DELL'INDICATORE DI TAGLIO OBLIQUO (FIG. 7B)
1. Allentare la manopola per taglio obliquo (m) e premere il fermo del taglio
obliquo (n) onde rilasciare il braccio per taglio obliquo (l).
2. Spostare il braccio per taglio obliquo in modo da portare l'indicatore di
taglio obliquo (tt) in posizione zero, come illustrato nella fig. 7B.
3. Osservare l'indicatore (tt) e la scala graduata (o) per taglio obliquo.
Se l'indicatore non indica esattamente lo zero, allentare la vite
dell'indicatore taglio obliquo (uu), spostare l'indicatore fino a leggere 0°
e serrare la vite.
4. Serrare saldamente la manopola per taglio obliquo (m).
CONTROLLO E REGOLAZIONE DELLA LAMA RISPETTO AL PIANO (FIG. 1, 3, 7C, 7D)
8. Rimontare il collare dell'albero esterno.
1. Allentare l'impugnatura di bloccaggio del taglio inclinato (jj).
9. Serrare la vite di bloccaggio della lama (nn) ruotandola in senso antiorario mentre si tiene il pulsante di blocco dell'alberino (ff).
2. Spingere la testa della sega verso destra per garantire che sia
perfettamente verticale e serrare la manopola di bloccaggio inclinazione.
10. Posizionare la chiave a stella nella posizione di riposo.
ADJUSTMENT
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere
l'unità e scollegare la macchina dalla presa di corrente
prima di installare e rimuovere gli accessori, prima di
regolare o modificare le configurazioni o quando si
eseguono le riparazioni. Assicurarsi che l'interruttore sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale potrebbe provocare lesioni.
62
3. Tirare la testa verso il basso finché la lama impegna appena la
scanalatura di taglio (k).
4. Posizionare una squadra (rr) contro il lato sinistro del guidapezzo e la
lama (f).
AVVERTENZA: evitare il contatto della squadra con la punta
dei denti della lama.
5. Per la regolazione procedere come segue:
ITALIANO
– Allentare l'impugnatura di bloccaggio del taglio inclinato (jj) e
ruotare la vite dell'arresto della regolazione in posizione verticale (xx)
(utilizzando la chiave a stella T30), allentandola o stringendola finché
la lama non è a 90° rispetto al piano, in base a quanto misurato dalla
squadra.
– Se l'indicatore di taglio inclinato (dd) non indica zero sulla scala
graduata del taglio inclinato (ee), allentare la vite (ww) di bloccaggio
dell’indicatore e posizionare correttamente l’indicatore.
6. Serrare saldamente l'impugnatura di bloccaggio del taglio inclinato (jj).
REGOLAZIONE DEL GUIDAPEZZO (FIG. 1)
È possibile regolare la parte superiore del lato sinistro del guidapezzo in
modo da dare gioco alla troncatrice e poterla inclinare fino a un massimo
di 45°.
Per regolare il guidapezzo
1. Allentare la manopola di bloccaggio del guidapezzo lato sinistro (u) e far
scorrere il guidapezzo (p) verso sinistra.
2. Eseguire una rotazione della lama in assenza di alimentazione
(troncatrice disattivata) e controllare la presenza del gioco. Regolare
quindi il guidapezzo in modo che risulti sufficientemente vicino alla lama
da fornire il max. supporto al pezzo di lavorazione, senza però interferire
con il movimento verso l’alto e verso il basso del braccio.
3. Serrare saldamente la manopola.
AVVERTENZA: le scanalature della guida del guidapezzo (t) si
possono intasare di segatura. Per pulirlle usare un bastoncino o
un getto di aria compressa a bassa pressione.
CONTROLLO E REGOLAZIONE ANGOLO TAGLIO INCLINATO (FIG. 7C, 7D)
1. Allentare la manopola di bloccaggio del guidapezzo lato sinistro (u)
e fare scorrere il più possibile verso sinistra la sezione superiore del
guidapezzo lato sinistro.
2. Regolare il piano all'altezza desiderata.
3. Prima, serrare il pomello di bloccaggio del piano 1 (bb), quindi fissare il
piano in posizione con la manopola di bloccaggio del piano 2 (e).
MONTAGGIO E REGOLAZIONE DELLA GUIDA PER REFILARE (FIG. 1, 9A–9C)
1. Regolare il piano per refilare (w) alla sua posizione più bassa. Consultare
Regolazione del piano per refilare.
2. Far scorrere la staffa del gruppo guidapezzo (a3) verso destra. La
piastra di fermo si impegnerà sotto il bordo anteriore del piano.
3. Sollevare la protezione superiore e far scorrere la guida per refilare (zz) in
su contro la lama.
4. Spingere la leva del gruppo della guida (a2) verso il basso per fissare la
guida in posizione.
5. Controllare che la guida (zz) sia parallela alla lama.
6. Per la regolazione procedere come segue:
– Allentare la manopola di regolazione del gruppo della guida (a1),
fissando la staffa della guida al supporto della guida (a7).
– Regolare la guida in modo che sia parallela alla lama controllando la
distanza tra la lama e la guida nella parte anteriore e posteriore della
lama.
– Una volta effettuata la regolazione, serrare nuovamente la manopola
di regolazione e controllare ancora una volta che la guida sia parallela
alla lama.
IMPORTANTE: riportare protezione superiore alla posizione originale una
volta effettuate le regolazioni.
7. Verificare che l'indicatore del gruppo della guida (a4) indichi zero sulla
scala. Se l'indicatore non indica esattamente lo zero, allentare la vite del
gruppo della guida (a6), spostare l'indicatore fino a leggere 0° e serrare
la vite.
2. Allentare l'impugnatura di bloccaggio taglio inclinato (jj) e spostare
a sinistra la testa della troncatrice. Questa è la posizione per taglio
inclinato a 45°.
La guida è reversibile: il pezzo da lavorare può essere guidato sulla faccia
da 52 mm o su quella da 8 mm, per consentire l'uso di un'asta guidapezzo
segando pezzi sottili.
3. Per la regolazione procedere come segue:
IMPORTANTE: verificare che la guida sia parallela alla lama ogni volta che
viene sostituita la guida.
– Ruotare la vite d'arresto regolazione taglio inclinato (v v) avvitandola
o svitandola come necessario, finché l'indicatore taglio inclinato (dd)
non segnala 45°.
AVVERTENZA: nell'effettuare questa regolazione, si consiglia
di sostenere saldamente la testa della sega. Ciò faciliterà la
rotazione della vite di regolazione.
Regolazioni per la modalità per refilare
PASSAGGIO DALLA MODALITÀ TRONCATRICE PER TAGLI OBLIQUI ALLA MODALITÀ
PER REFILARE (FIG. 1, 2)
1. Collocare la lama in posizione di taglio trasversale a 0° con la manopola
di taglio obliquo (m) serrata.
2. Bloccare la testa della troncatrice nella posizione più bassa premendo
la leva di rilascio bloccaggio testa (c) per abbassare la testa, quindi
premere il perno di bloccaggio della testa (cc) in posizione.
3. Per montare la guida per refilare (zz), consultare Montaggio e
regolazione della guida per refilare.
REGOLAZIONE DEL COLTELLO FENDITORE (FIG. 1, 8A, 8B)
Affinché sia in posizione corretta, la parte superiore del coltello fenditore (x)
deve trovarsi a non oltre 2 mm sotto il dente più alto della lama e il corpo del
raggio deve distare dalle punte dei denti della lama non oltre 5 mm.
1. Sollevare la testa della troncatrice alla massima posizione.
2. Regolare il piano per refilare a metà strada per accedere alle due viti che
tengono in posizione il coltello fenditore.
3. Allentare le 2 viti (yy) con la chiave a stella T40 per consentire il
movimento del coltello fenditore verso l'alto e verso il basso.
4. Far scorrere il coltello fenditore (x) verso l'alto o verso il basso fino a
raggiungere la posizione corretta.
5. Serrare di nuovo saldamente le due viti (yy).
REGOLAZIONE DEL PIANO PER REFILARE (FIG. 1, 2)
Il piano (w) scorre verso l'alto e verso il basso manualmente ed è fissato
all'altezza desiderata mediante due pomelli di bloccaggio.
1. Allentare i pomelli di bloccaggio del piano 1 e 2 (bb, e), ma senza
rimuoverli.
1. Per l'impostazione su 8 mm o 52 mm, allentare la manopola di
regolazione (a1) e far scivolare la guida (zz) fuori dal supporto di
serraggio (a7).
2. Ruotare la guida e bloccare nuovamente il supporto nella fessura, come
mostrato.
AVVERTENZA:
• Per consentire l'accesso all'asta guidapezzo tra la lama e la
guida, utilizzare il profilo di rifilatura da 8 mm su pezzi sottili.
• L'estremità posteriore della guida dovrà risultare a livello con
l'estremità anteriore del coltello fenditore.
Prima di cominciare
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare lame eccessivamente
usurate. La velocità max. di rotazione dell’utensile non deve superare
quella della lama della troncatrice.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Lasciare che la lama esegua il taglio liberamente. Non forzarla.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore elettrico abbia
raggiunto il regime max.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio siano
serrate.
• Fissare il pezzo da lavorare.
• Non impiegare la troncatrice per tagliare materiali ferrosi (ghisa e acciaio)
o per laterizi! Non usare mole abrasive!
• Durante il taglio dei materiali non ferrosi, utilizzare sempre una lama
DEWALT adatta con un angolo di spoglia di -5°. Assicurarsi di fissare il
materiale in posizione utilizzando un apposito morsetto.
• Assicurarsi di usare la tavola da taglio. Non azionare la troncatrice se la
larghezza della scanalatura di taglio è superiore a 10 mm.
• Assicurarsi che il materiale da tagliare sia fissato in posizione in modo
sicuro.
• Applicare all’utensile esclusivamente pressioni di leggera entità, e non
esercitare pressione laterale sulla lama della sega.
63
ITALIANO
• Evitare i sovraccarichi.
• Rimuovere sempre la polvere dalla macchina dopo l’uso per assicurarsi
che la protezione inferiore funzioni correttamente.
• Quando si effettua il taglio del legno e dei prodotti in legno, collegare
sempre un dispositivo di estrazione della polvere progettato in
conformità alle normative riguardanti l’emissione di polvere.
USO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e
le normative vigenti.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere
l'unità e scollegare la macchina dalla presa di corrente
prima di installare e rimuovere gli accessori, prima di
regolare o modificare le configurazioni o quando si
eseguono le riparazioni. Assicurarsi che l'interruttore sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale potrebbe provocare lesioni.
Si pregano gli utenti del Regno Unito di osservare le “woodworking
machines regulations 1974” e successivi emendamenti.
Assicurarsi che la macchina sia posizionata in modo da soddisfare
le condizioni ergonomiche di altezza e stabilità del tavolo. Il luogo di
installazione della macchina deve essere selezionato in modo che l'operatore
abbia una buona visuale e abbastanza spazio libero attorno alla macchina
da consentire la movimentazione del pezzo da lavorare senza limitazioni.
Per ridurre gli effetti delle vibrazioni, assicurarsi che la temperatura ambiente
non sia troppo fredda, che la macchina e gli accessori siano mantenuti in
modo adeguato e che le dimensioni del pezzo da lavorare siano adatte a
questa macchina.
• Premendo la leva di sgancio del blocco testa si sblocca la testa della
sega. Lo spostamento verso il basso della testa della sega fa arretrare il
paralama mobile inferiore.
• Non tentare di impedire il ritorno del paralama inferiore alla posizione di
riposo una volta ultimata l'operazione di taglio.
• Per impostare l'altezza di taglio massima possibile, regolare il piano per
refilare alla sua posizione più elevata.
• La troncatrice D27113 è in grado di tagliare pezzi di 160 mm di
larghezza per 85 mm di altezza. Per le corrette capacità di taglio, fare
riferimento a Dati Tecnici. La lunghezza del pezzo da lavorare non
deve mai superare la larghezza della base senza un supporto adeguato.
L'estremità del pezzo da lavorare non deve mai essere a meno di
160 mm dalla lama senza mezzi di fissaggio aggiuntivi.
• Durante l'uso, posizionare le mani a una distanza non inferiore a
160 mm dalla lama. Nel lavorare pezzi di dimensioni ridotte (inferiori a
160 mm sul lato sinistro o destro della lama), si raccomanda l'uso del
morsetto opzionale.
• L'entità minima di asporto del materiale è di 10 mm.
• Per tagliare pezzi più lunghi della larghezza del piano, verificare che il
pezzo sia stabile per tutta la sua lunghezza. Sostenere le parti sporgenti
del pezzo secondo necessità, es. utilizzando la prolunga opzionale di
sostegno.
• Per tagliare profili in PVC con sezione ad "U", utilizzare come supporto
un blocchetto di legno a profilo complementare, da disporre al di sotto
del pezzo da tagliare per ottenere il corretto livellamento di appoggio.
Taglio verticale a troncare (fig. 1, 11)
1. Allentare le manopole di bloccaggio (bb, e) e spostare il piano superiore
alla sua posizione più alta. Bloccare entrambe le manopole.
Accensione e spegnimento (fig. 1)
2. Allentare la manopola per taglio obliquo (m) e premere il fermo del taglio
obliquo (n) onde rilasciare il braccio per taglio obliquo (l).
L'interruttore on/off (a) è provvisto di funzione di disinnesto in assenza
di tensione: in caso di interruzioni della corrente, l'interruttore scatterà in
posizione di disinserimento e dovrà essere deliberatamente reinserito.
3. Innestare il fermo per taglio obliquo in posizione 0° e serrare la leva di
bloccaggio per taglio obliquo.
Per accendere la macchina, premere il tasto di avvio verde (71).
Per spegnere la macchina, premere il tasto di arresto rosso (72).
LUCE (FIG. 16A)
Il pulsante di accensione/spegnimento della luce (d) è indipendente dai
pulsanti di accensione/spegnimento della troncatrice per tagli obliqui (a).
Aspirazione polveri (fig. 1, 10)
La macchina è dotata di tre porte di raccolta della polvere da 38 mm, una
sul paralama superiore (z), e due sul retro inferiore (v).
• Collegare un dispositivo di estrazione della polvere progettato in
conformità alle normative riguardanti l'emissione di polvere, durante
tutte le operazioni di taglio.
4. Posizionare il legno da tagliare contro il guidapezzo (h, p).
5. Afferrare l'impugnatura di azionamento (b) e premere la leva di
sbloccaggio della testa (c) per rilasciare quest'ultima.
6. Attivare la macchina e attendere che la lama raggiunga la velocità
massima.
7. Premere la testa per consentire alla lama di eseguire il taglio nel legno e
di penetrare nella tavola di taglio in plastica (j).
8. Una volta completato il taglio, spegnere la macchina e aspettare che la
lama della troncatrice si fermi completamente prima di riportare la testa
nella posizione di riposo superiore.
Taglio di pezzi piccoli (fig. 1)
È possibile regolare la parte superiore del lato sinistro della guida (p) per
fornire il massimo supporto nel taglio di pezzi piccoli.
Tagli principali della segatrice
1. Sollevare la testa della troncatrice alla massima posizione.
QUALITÀ DI TAGLIO
2. Allentare la manopola di bloccaggio guidapezzo lato sinistro (u).
L'uniformità di qualsiasi taglio dipende da numerose variabili, come ad es.
il materiale da tagliare. Quando siano richiesti tagli particolarmente levigati
per modanature e altri lavori di precisione, i migliori risultati si ottengono con
una lama affilata (60 denti, in carburo) e con una velocità di taglio più bassa
e uniforme.
3. Regolare la guida sinistra il più vicino possibile alla lama.
AVVERTENZA: assicurarsi che il materiale non si deformi
durante il taglio; fissarlo saldamente in posizione. Lasciare
sempre che la lama si fermi completamente prima di sollevare
il braccio della testa della sega. Qualora dei piccoli frammenti
di legno dovessero spezzarsi sul retro del pezzo da lavorare,
attaccare un pezzo di nastro per mascherature sul legno nel
punto in cui verrà effettuato il taglio. Segare attraverso il nastro e
rimuovere attentamente il nastro al termine dell'operazione.
FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ TRONCATRICE PER TAGLI OBLIQUI
È pericoloso operare senza protezioni. Le protezioni devono essere sempre
in posizione quando si effettuano tagli.
Operazioni generali
• In modalità troncatrice, la testa della sega risulta automaticamente
bloccata nella posizione superiore di "riposo".
4. Serrare saldamente la manopola.
Taglio trasversale a squadra verticale (fig. 1, 12)
1. Allentare la manopola per taglio obliquo (m) e premere il fermo del taglio
obliquo (n) onde rilasciare il braccio per taglio obliquo (l). Spostare il
braccio verso sinistra o verso destra, nell'angolazione desiderata.
2. Il fermo del taglio obliquo si posiziona automaticamente a 10°, 15°,
22,5°, 31,62° e 45° sia a sinistra che a destra, e a 50° a sinistra e
a destra. Qualora si desideri un qualsiasi angolo intermedio, tenere
saldamente la testa e bloccarla serrando la manopola per taglio obliquo.
3. Prima di eseguire il taglio accertarsi sempre che la manopola del taglio
obliquo sia saldamente serrata.
4. Procedere come per un taglio verticale a troncare.
AVVERTENZA: quando si taglia in diagonale l’estremità di un
pezzo di legno con un piccolo fuori taglio, posizionare il legno
in modo che il fuori taglio sia dalla parte della lama con l’angolo
più grande rivolto verso la battuta:
taglio obliquo a sinistra, fuori taglio a destra
taglio obliquo a destra, fuori taglio a sinistra.
64
ITALIANO
Tagli di sbieco (fig. 1, 7D, 13)
MANUTENZIONE
Gli angoli inclinati si possono impostare da 45° a sinistra a 0° a destra e
possono essere effettuati posizionando il braccio per taglio obliquo tra zero e
50° massimo a destra o a sinistra.
Questo elettroutensile DEWALT è stato progettato per funzionare a lungo
con una minima manutenzione. L’uso prolungato in buone condizioni
dipende dalla corretta manutenzione dell’utensile e dalla sua pulizia
periodica.
1. Allentare le manopole di bloccaggio (bb, e) e spostare il piano della
troncatrice alla sua posizione più alta. Bloccare entrambe le manopole.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere
l'unità e scollegare la macchina dalla presa di corrente
prima di installare e rimuovere gli accessori, prima di
regolare o modificare le configurazioni o quando si
eseguono le riparazioni. Assicurarsi che l'interruttore sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale potrebbe provocare lesioni..
2. Allentare la manopola di bloccaggio del guidapezzo lato sinistro (u)
e fare scorrere il più possibile verso sinistra la sezione superiore del
guidapezzo lato sinistro (p).
3. Allentare l'impugnatura di bloccaggio taglio inclinato (jj) e impostare
quest'ultimo come desiderato secondo la figura 7D.
4. Serrare saldamente l'impugnatura di bloccaggio per taglio inclinato (jj).
5. Procedere come per un taglio verticale a troncare.
Qualora la lama della sega non si arrestasse in meno di 10 secondi dallo
spegnimento, rivolgersi a un agente di riparazione autorizzato DEWALT.
Taglio composto
Questo tipo di taglio è una combinazione di taglio angolato e di taglio a
sbieco.
Impostare la posizione di taglio inclinato e quindi quella di taglio angolare.
FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ PER REFILARE
• Utilizzare sempre il coltello fenditore.
• Assicurarsi sempre che il coltello fenditore e il paralama siano
correttamente allineati.
• Accertarsi sempre che la troncatrice sia impostata su taglio inclinato 0°.
AVVERTENZA: non tagliare metalli in questa modalità.
Taglio secondo la fibra (fig. 14)
1. Posizionare su 0° l'angolo per il taglio inclinato e obliquo.
2. Impostare l'altezza della lama regolando il piano per refilare (consultare
Regolazione del piano per refilare). Per essere correttamente
posizionata, la lama dovrà presentare la punta di tre denti al di sopra
della superficie superiore del legno. Assicurarsi che il banco della
troncatrice da banco sia saldamente fissato all'altezza prescelta.
3. Posizionare la guida per refilare alla distanza desiderata.
4. Tenere il pezzo in lavorazione aderente al piano e contro la guida.
Il pezzo deve essere mantenuto a circa 25 mm di distanza dalla lama.
5. Tenere le mani lontane dal percorso della lama.
6. Attivare la macchina e attendere che la lama raggiunga la velocità
massima.
7. Inserire lentamente il pezzo da lavorare sotto il paralama superiore,
mantenendolo saldamente premuto contro la guida. Lasciare che i denti
taglino, senza forzare il pezzo attraverso la lama. La velocità della lama
deve essere mantenuta costante.
8. Ricordare di usare l'asta guidapezzo (aa) in prossimità della lama.
9. Dopo aver terminato il taglio, spegnere la macchina, attendere che la
lama si fermi e rimuovere il pezzo.
Pulizia
Prima dell'uso, esaminare attentamente il portalama superiore, il portalama
mobile inferiore e la porta di estrazione della polvere, per verificarne il
corretto funzionamento. Assicurarsi che i trucioli, la polvere o le particelle
della porta non provochino il blocco di una delle funzioni.
In caso di frammenti del pezzo incastrati tra la lama della troncatrice e le
protezioni, scollegare la macchina dall'alimentazione e seguire le istruzioni
fornite in Sostituzione della lama. Rimuovere le parti incastrate e
riassemblare la lama della sega.
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e la polvere
dall’alloggiamento principale con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno che intorno alle prese d’aria.
Indossare occhiali di protezione a norma e una maschera di
protezione a norma quando si effettua questa procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai solventi o altre sostanze
chimiche aggressive per pulire le parti non metalliche dello
strumento. Queste sostanze potrebbero indebolire i materiali
utilizzati per costruire tali parti. Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e con un sapone delicato. Non lasciare mai che
un liquido penetri all’interno dell’utensile e non immergere mai
alcuna parte dell’utensile in un liquido.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, pulire la
superficie della tavola a intervalli regolari.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, pulire il
sistema di raccolta della polvere a intervalli regolari.
PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PIANO DI TAGLIO (FIG. 15)
Pulire regolarmente l'area sottostante la tavola di taglio. Se la tavola di taglio
è usurata, sostituirla.
Per pulire la piastra scanalata
1. Sollevare la testa della troncatrice alla massima posizione.
AVVERTENZA:
2 Rimuovere le viti (a8) che fermano la piastra scanalata (j).
• Non spingere mai e non afferrare il lato libero o tagliato del
pezzo in lavorazione.
3. Rimuovere la piastra scanalata e pulire l'area sottostante.
• Quando si tagliano dei pezzi piccoli, servirsi sempre
di un'asta guidapezzo.
Trasporto (fig. 1–3)
1. Per il trasporto della troncatrice, abbassare il piano per refilare e la
testa alle posizioni più basse e premere il perno di bloccaggio (cc) in
posizione.
2. Spostare il braccio del taglio obliquo (l) nell'angolo più a destra, far
scorrere il guidapezzo lato sinistro (p) completamente all'interno e
bloccare l'impugnatura di bloccaggio inclinazione (jj) con la testa nella
posizione più bassa per rendere l'apparato il più compatto possibile.
3. Per trasportare la troncatrice, utilizzare sempre gli incavi appositi (s)
illustrati in figura 1.
AVVERTENZA: trasportate sempre la macchina impostata in
modalità sega da banco con la protezione per la lama superiore
montata. Non spostare mai la macchina tenendola per il
paralama.
4. Reinstallare la piastra scanalata.
5. Serrare le viti a mano.
PULIZIA DELLA LENTE DELLA LUCE (FIG 16A–16F)
Per garantire una prestazione ottimale della luce (a9), eseguire la seguente
manutenzione regolarmente.
• Rimuovere con cautela la segatura e i detriti dall'obiettivo della luce con
uno strofinaccio di cotone.
• NON utilizzare solventi di alcun tipo; potrebbero danneggiare l'obiettivo.
• L'accumulo di polvere può bloccare la luce e impedire che indichi con
precisione la linea di taglio.
Per rimuovere la luce
1. Sollevare il piano per refilare alla sua posizione più elevata, quindi
sollevare la testa alla sua posizione più alta.
2. Ruotare il manicotto nero (a10) di 1/4 di giro in senso anti-orario per
smontarlo.
3. Scollegare il cavo (a11) della luce.
4. Rimuovere le viti (a12) utilizzando la chiave a stella T30.
65
ITALIANO
5. Far scorrere l'alloggiamento in alluminio del LED in fuori e verso il basso
oltre la parte inferiore del piano.
6. Pulire la lente della luce (a13) con un batuffolo di cotone.
7. Rifissare l'alloggiamento in alluminio del LED sul piano.
8. Rimontare la luce seguendo i passaggi di sopra in senso inverso.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o non è più utilizzato, non
effettuare lo smaltimento con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati e imballaggi permette il
riciclo e il riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di materiali riciclati
aiuta a impedire l’inquinamento ambientale e riduce la richiesta
di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata di prodotti elettrici può
avvenire a domicilio, presso le sedi di raccolta comunali oppure presso il
rivenditore all’acquisto di un nuovo prodotto.
Lubrificazione
La lubrificazione potrebbe essere necessaria soltanto nella fessura di
collegamento (fig. 18).
Se il movimento della testa della troncatrice non è fluido o non sembra
scorrevole durante un taglio obliquo, procedere come di seguito:
1. Scollegare la troncatrice.
2. Rimuovere la lama (consultare Sostituzione della lama).
3. Pulire la fessura di collegamento (a15) (situata dietro l'alberino) per
rimuovere polvere o trucioli, quindi aggiungere diverse gocce di
lubrificante nella fessura.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei suoi prodotti alla fine della
loro vita utile. Per usufruire di questo servizio, restituire il prodotto a un
tecnico autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni autorizzato più vicino
rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato nel presente
manuale. In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni autorizzati
DEWALT, con i dettagli completi del servizio post-vendita e i contatti, è
disponibile su Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
GARANZIA
4. Verificare se il movimento risulta più fluido.
5. Rimontare la lama.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono stati testati con il prodotto,
l’uso di accessori diversi da quelli offerti da DEWALT con
l’utensile potrebbe essere pericoloso. Per ridurre il rischio di
infortuni, si consiglia di utilizzare soltanto accessori raccomandati
da DEWALT.
SUPPORTO PER PEZZI LUNGHI (FIG. 4)
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE GARANTITA •
• Sostenere sempre i pezzi lunghi.
• Per l'ottimizzazione dei risultati, impiegare la prolunga supporto
lavorazione (kk) (disponibile come optional presso il rivenditore) per
estendere la larghezza della tavola della troncatrice. Sostenere i pezzi di
lavorazione lunghi con un qualsiasi mezzo adeguato, come cavalletti o
dispositivi analoghi, in modo da sostenerne le estremità.
ASPIRAZIONE POLVERI (FIG. 10)
AVVERTENZA! Ove possibile, collegare un dispositivo di
estrazione della polvere progettato in conformità alle normative
riguardanti l'emissione di polvere.
Il modello D27113 è provvisto di tre porte per la raccolta della polvere.
Collegare un dispositivo per la raccolta della polvere progettato in
conformità con i regolamenti vigenti in materia. La velocità dell’aria dei
sistemi a collegamento esterno deve essere di 20 m/s ±2 m/s. La velocità
deve essere misurata nel tubo di collegamento in corrispondenza del
collegamento, con lo strumento collegato ma non in funzione.
LAME DELLA TRONCATRICE
UTILIZZARE SEMPRE LAME a rumorosità ridotta da 305 mm (12") CON
FORI DELL'ALBERO DI 30 mm. LA VELOCITÀ NOMINALE DEVE ESSERE
DI ALMENO 3500 RPM. Non utilizzare mai una lama di diametro piccolo.
Non sarà possibile proteggerla adeguatamente. Utilizzare solamente lame
per il taglio trasversale! Non utilizzare lame progettate per la rifilatura rapida,
lame composte o lame con angoli di fissaggio superiori a 5°.
DESCRIZIONE LAME
APPLICAZIONE
DIAMETRO
Lame per costruzioni (banco sottile con bordo anti-adesivo)
Impieghi generici
305 mm (12")
Tagli trasversali sottili
305 mm (12")
Se non è completamente soddisfatto delle prestazioni
del suo apparato DEWALT, può semplicemente
restituircelo entro 30 giorni, completo come era al
momento dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale o
la sostituzione del prodotto. Il prodotto deve aver subito
un’usura normale in rapporto al numero di giorni in cui è
stato utilizzato e va restituito accompagnato dallo scontrino
originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza per il suo
apparato DEWALT, nei 12 mesi seguenti l’acquisto, ha
diritto a ricevere un’assistenza gratuita. Verrà effettuata a
titolo gratuito presso un riparatore autorizzato DEWALT.
Deve presentare uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono esclusi quelli per
gli accessori e i ricambi, a meno che non si tratti di pezzi
difettosi coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il suo prodotto
DEWALT si rivelasse difettoso a causa di imperfezioni
nei materiali o nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose oppure,
a nostra discrezione, la sostituzione gratuita dell’intero
apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in modo improprio;
DENTI
40
60
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere
smaltito con i normali rifiuti domestici.
66
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una garanzia
eccezionale per i professionisti che utilizzano i suoi
apparati. Questa dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura assicurativa
dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La garanzia è valida sui
territori degli stati membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• il prodotto abbia subito una normale usura;
• non siano avvenuti tentativi di riparazione da parte di
persone non autorizzate a farli;
• sia presentato uno scontrino che provi l’acquisto del
prodotto;
• il prodotto va restituito come era al momento
dell’acquisto con tutti i componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la preghiamo di
contattare il suo rivenditore o di verificare dove si trova il
suo riparatore autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT all’indirizzo
indicato nel presente manuale. È possibile consultare un
elenco dei riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
NEDERLANDS
TAFELBLAD-VERSTEKZAAG
D27113
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verminderen gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de operator te
beschermen tegen de effecten van vibratie, zoals: onderhoud
het gereedschap en de accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werKPAtronen.
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT. Jarenlange ervaring,
voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
Type
Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Max. snelheid zaagblad
Zaagbladdiameter
Asgat
Zaagbladdikte
Dikte spouwmes
Hardheid spouwmes
Stoptijd zaagblad
Gewicht
ZAAGCAPACITEITEN
Gebruik als verstekzaag
Verstek (max. posities)
Afschuining (max. posities)
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
HRC
s
kg
D27113
230
2
1600
933
3300
305
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
20
D27113-LX
115
2
1600
869
3300
305
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
20
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
OPMERKING: Dit toestel is bedoeld voor aansluiting op een
stroomvoorzieningssysteem met een maximale toegestame
systeemimpedantie Zmax van 0,32 Ω op het interfacepunt (elektriciteitskast)
van de voorziening van de gebruiker.
De gebruiker moet ervoor zorgen dat dit toestel alleen wordt aangesloten
op een elektriciteitssysteem dat aan bovenvermeld vereiste voldoet.
Indien nodig kan de gebruiker het elektriciteitsbedrijf vragen naar de
systeemimpedantie op het interfacepunt.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het veiligheidsniveau voor ieder
signaleringswoord. Lees de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar aan dat, indien dit niet
wordt voorkomen, leidt tot de dood of ernstig letsel.
links
rechts
links
rechts
Max. breedte van de snede 90°
bij max. hoogte 85 mm
mm
Max. breedte van de snede bij 45°
verstek bij max. hoogte 85 mm
mm
Max. breedte van de snede bij 45° afschuining
bij max. hoogte 55 mm
mm
*Fabrieksinstelling 45 °
50°
50°
48°*
0°
50°
50°
48°*
0°
160
160
110
110
160
160
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk gevaar aan dat, indien
dit niet wordt voorkomen, kan leiden tot de dood of ernstig
letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan
die, indien dit niet wordt voorkomen, zou kunnen leiden tot
gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
Gebruik als tafelzaag
Max. zaagdiepte
mm
0–51
0–51
RICHTLIJN VOOR MACHINES
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor geluidsdruk)
LWA(akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch vermogen)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
97
2,9
109
3,1
97
2,9
109
3,1
D27113
Totale trillingswaarden (triax vectorsom) bepaald conform EN 61029-1, EN 61029-2-11:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah =
m/s²
1,3
1,3
Meetonzekerheid K =
m/s²
1,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt gegeven, is
gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test volgens
EN 61029 en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere
te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting van
blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het gereedschap wordt
uitgeschakeld of als het aan staat maar geen daadwerkelijke
DEWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 61029-1; EN 61029-2-11
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op
met DEWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het
technische bestand en legt deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
10.01.2011
67
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
14. Onderhoud gereedschap met zorg.
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon voor betere en veiligere
prestaties. Volg aanwijzingen voor het smeren en verwisselen van
hulpstukken. Inspecteer het gereedschap regelmatig en laat het
repareren door een bevoegde reparatieservice als het is beschadigd.
Houd handgrepen en schakelaars droog, schoon en vrij van olie en vet.
WAARSCHUWING! Wanneer u gebruik maakt van elektrisch
gereedschap, is het belangrijk dat u zich altijd houdt aan
elementaire veiligheidsmaatregelen om de kans op brand,
elektrische schok en lichamelijk letsel te verkleinen, met inbegrip
van de onderstaande maatregelen.
Lees al deze instructies voordat u dit product tracht te bedienen en bewaar
deze instructies.
15. Trek de stekker van het gereedschap altijd uit het stopcontact.
Haal de stekker uit het stopcontact als u de machine niet gebruikt
en wanneer u onderhoud aan de machine uitvoert of accessoires als
bladen, boren en snijstukken verwisselt.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
Algemene veiligheidsregels
16. Verwijder stel- en moersleutels.
Maak er een gewoonte van om te controleren dat de stel- en
moersleutels zijn verwijderd voordat u het gereedschap gebruikt.
1. Zorg voor een opgeruimde werkomgeving.
Rommelige plaatsen en werkbanken werken letsel in de hand.
2. Houd rekening met de omgeving van de werkplek.
Stel het gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik het gereedschap
niet in een vochtige of natte omgeving. Houd de werkplek goed verlicht
(250–300 Lux). Gebruik het gereedschap niet op plaatsen waar brandof explosiegevaar bestaat, bijv. in de buurt van brandbare vloeistoffen en
gassen.
17. Vermijd onbedoeld inschakelen.
Draag het gereedschap niet met een vinger op de schakelaar. Zorg
ervoor dat het gereedschap uit staat voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
18. Maak gebruik van verlengsnoeren die geschikt zijn voor
buitengebruik.
Controleer voor gebruik de verlengkabel en vervang deze als die
beschadigd is. Gebruik, wanneer het gereedschap buiten wordt
gebruikt, alleen verlengsnoeren die geschikt zijn voor buitengebruik en
als zodanig zijn gemarkeerd.
3. Bescherm uzelf tegen elektrische schokken.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken (bijvoorbeeld
pijpen, radiatoren, kooktoestellen en koelkasten). Bij gebruik van
het gereedschap onder extreme omstandigheden (bijvoorbeeld
hoge luchtvochtigheid, als er metaalslijpsel wordt geproduceerd
enz.) kan de elektrische veiligheid worden verbeterd door een
scheidingstransformator of een (FI) aardlekschakelaar te plaatsen.
4. Houd andere mensen uit de buurt.
19. Blijf alert.
Kijk wat u doet. Gebruik uw gezond verstand. Gebruik het gereedschap
niet wanneer u moe bent of wanneer u drugs of alcohol hebt gebruikt.
20. Controleer op beschadigde onderdelen.
Laat niet toe dat personen, vooral kinderen, die niet bij het werk zijn
betrokken het gereedschap of het verlengsnoer aanraken en houd ze uit
de buurt van de werkplek.
Controleer voor gebruik het gereedschap en het stroomsnoer zorgvuldig
om vast te stellen dat het op juiste wijze werkt en de bedoelde taken
uitvoert. Controleer of bewegende delen zich in de juiste positie
bevinden en goed zijn bevestigd, of er defecte onderdelen zijn, of ze
juist zijn gemonteerd en of er sprake is van andere zaken die bediening
kunnen beïnvloeden. Een beschermstuk of ander onderdeel dat is
beschadigd dient op de juiste wijze te worden vervangen of gerepareerd
door een bevoegde reparatieservice, tenzij in de handleiding anders
wordt aangegeven. Laat een bevoegde reparatieservice defecte
schakelaars vervangen.
5. Berg ongebruikt gereedschap op.
Wanneer het gereedschap niet gebruikt wordt, moet het op een droge
plek bewaard worden en veilig opgeborgen zijn, buiten het bereik van
kinderen.
6. Forceer het gereedschap niet.
Het zal de taak beter en veiliger uitvoeren wanneer het op de bedoelde
wijze wordt gebruikt.
Gebruik het gereedschap niet als de aan-/uitschakelaar niet naar
behoren werkt.
7. Maak gebruik van het juiste gereedschap.
Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren.
Gebruik geen licht gereedschap om het werk van zware machines uit
te voeren. Gebruik het gereedschap niet voor doeleinden waarvoor het
niet bestemd is; gebruik bijvoorbeeld cirkelzagen niet om boomtakken of
houtblokken te zagen.
WAARSCHUWING! Het gebruik van een accessoire
of hulpstuk of het uitvoeren van werkzaamheden met
dit gereedschap buiten wat is aanbevolen in deze
instructiehandleiding, kan risico op persoonlijk letsel met zich
meebrengen.
8. Draag geschikte kleding.
Draag geen loszittende kleding of juwelen, want deze kunnen vast
komen te zitten in bewegende delen. Schoenen met profielzolen zijn
aanbevolen wanneer u buitenshuis werkt. Houd lang haar bijeen.
21. Laat uw gereedschap repareren door een bevoegd persoon.
Dit elektrisch gereedschap voldoet aan de relevante veiligheidsregels.
Reparaties dienen uitgevoerd te worden door gekwalifieerde personen,
met originele reserve-onderdelen. Anders kan dit in beduidende mate
gevaar voor de gebruiker opleveren.
9. Gebruik beschermend materiaal.
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stof of rondvliegende deeltjes vrijkomen. Draag
ook een hittebestendige schort indien deze deeltjes heet kunnen zijn.
Draag altijd gehoorbescherming. Draag altijd een veiligheidshelm.
10. Sluit voorziening voor stofafvoer aan.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor de aansluiting van voorzieningen
voor afvoer en opvang van stof, zorg dan dat deze zijn aangesloten en
naar behoren worden gebruikt.
Aanvullende Veiligheidsregels voor Tafelverstekzagen
•
•
11. Gebruik het snoer niet verkeerd.
Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te
trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen.
Draag het gereedschap nooit aan het snoer.
12. Zeker het werkstuk.
Gebruik waar mogelijk klemmen of een bankschroef om het te
bewerken deel vast te zetten. Dit is veiliger dan wanneer u uw handen
gebruikt en bovendien kunt u de machine dan met beide handen
bedienen.
13. Zorg voor een veilige houding.
Zorg altijd voor een juist, stabiele houding.
68
•
•
•
•
•
Deze machine is voorzien van een speciaal geconfigureerd netsnoer
(type M-bevestiging). Als het netsnoer beschadigd is of op een
andere wijze niet goed werkt, moet het worden vervangen door de
fabrikant of door een officieel erkende reparateur.
Het is belangrijk dat alle vergrendelingsknoppen en klemhandgrepen
vastzitten voordat u een bedieningshandeling start.
Bedien de machine niet als de beschermkappen niet op hun plaats
zitten, dit is vooral belangrijk na het overschakelen op een andere
stand. Bedien de machine niet als de beschermkappen niet werken
of als de beschermkappen niet goed zijn onderhouden.
Plaats nooit één van uw handen in de buurt van het zaagblad
wanneer de zaag is aangesloten op de stroomvoorziening.
Probeer nooit een machine die loopt, snel te stoppen door een stuk
gereedschap of een ander voorwerp tegen het zaagblad te houden;
door dat te doen kunt u onbedoeld ernstige ongelukken veroorzaken.
Raadpleeg de instructiehandleiding voordat u een accessoire
gebruikt. Onjuist gebruik van een accessoire kan schade veroorzaken.
Selecteer het juiste zaagblad voor het materiaal dat u wilt zagen.
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik een houder of draag handschoenen wanneer u een
zaagblad of ruw materiaal hanteert.
Controleer vóór gebruik dat het zaagblad goed is gemonteerd.
Het is belangrijk dat het zaagblad in de juiste richting draait. Houd het
zaagblad scherp.
Gebruik geen tussenringen om het zaagblad passend te maken voor
de as. Raadpleeg de technische gegevens voor de juiste maten van
het zaagblad. Gebruik alleen de zaagbladen die worden opgegeven
in deze handleiding, en die voldoen aan EN 847-1.
U kunt overwegen speciaal ontworpen zaagbladen toe te passen die
minder lawaai maken.
Gebruik geen HSS-zaagbladen.
Gebruik geen gescheurde of beschadigde zaagbladen.
Til het zaagblad uit de zaagsnede in het werkstuk voordat u de
schakelaar loslaat.
Controleer dat de arm stevig is vastgezet wanneer u schuine
zaagsneden uitvoert.
Zet niet iets vast tegen de ventilator om de motoras vast te zetten.
De zaagbladbeschermkap op uw zaag zal automatisch omhoog
gaan wanneer de arm van de zaagkop zakt, de kap zal over het
zaagblad zakken wanneer u de arm van de zaagkop omhoog brengt.
U kunt de beschermkap met de hand omhoog brengen wanneer u
zaagbladen monteert of verwijdert of als u de zaag wilt inspecteren.
Breng nooit de zaagbladbeschermkap met de hand omhoog als de
zaag niet is uitgeschakeld.
Houd de werkplek rond de machine opgeruimd en vrij van losse
materialen, zoals zaagsel en spaanders.
Controleer zo nu en dan dat de luchtsleuven van de motor schoon
zijn en dat er geen spaanders in zitten.
Trek de stekker van de zaag uit het stopcontact voordat u
zaagbladen verwisselt of onderhoud verricht.
Voer nooit schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit wanneer
de machine nog loopt en de kop niet in de ruststand staat.
Pas, wanneer u zaagt in verstek, schuin of samengesteld in verstek,
het glijdende verstekscherm aan zodat een juiste vrije ruimte voor de
applicatie gewaarborgd is.
Verwijder geen uitgezaagde of andere delen van het werkstuk uit het
zaaggebied terwijl de zaag loopt en de zaagkop niet in rustpositie
staat.
Controleer voordat u met het werk begint dat de machine op een
vlak oppervlak met voldoende stabiliteit is geplaatst.
Zaag nooit een lichte legering, vooral niet magnesium.
Gebruik geen schurende schijven of diamantschijven.
In het geval van een ongeval of van storing van de machine moet u
de machine onmiddellijk uitschakelen en de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact trekken.
Rapporteer de storing en breng een geschikte aanduiding op de
machine aan zodat andere mensen niet zullen proberen de niet
(goed) functionerende machine te gebruiken.
Zet, wanneer het zaagblad is geblokkeerd als gevolg van abnormale
aanvoerdruk tijdens het zagen, de machine uit en trek de stekker uit
het stopcontact. Verwijder het werkstuk en zorg voor vrijloop van het
zaagblad. Zet de machine aan en start de zaagwerkzaamheden weer
met verminderde aanvoerdruk.
Het is belangrijk dat u altijd links of rechts van de zaaglijn staat.
Zorg voor voldoende algemene en plaatselijke verlichting.
Zorg ervoor dat de gebruiker voldoende getraind is in het gebruik, de
aanpassing en de bediening van de machine.
Schakel de machine uit wanneer u deze zonder toezicht achterlaat.
Sluit de zaag aan op een stofafzuigapparaat wanneer u hout
zaagt. Houd altijd rekening met factoren die van invloed zijn op de
blootstelling aan stof, zoals:
– type materiaal dat moet worden bewerkt (spaanplaat produceert
meer stof dan hout);
– juiste afstelling van het zaagblad;
– controleer dat de lokale afzuiging en ook kappen, schermen en
kokers goed zijn afgesteld;
– stofafzuiging met luchtsnelheid van niet minder dan 20 m/s.
Het is belangrijk dat alle zaagbladen en flenzen schoon zijn en dat de
terugvallende zijden van de kraag tegen het zaagblad zitten. Draai de
moer van de spandoorn stevig vast.
Zorg ervoor dat het zaagblad steeds scherp is en goed is ingesteld.
Controleer dat de snelheid die op het zaagblad wordt vermeld, ten
minste gelijk is aan de snelheid die op de zaag wordt vermeld.
•
•
•
•
•
•
•
Probeer niet de zaag te gebruiken op een andere spanning dan die is
aangeduid.
Breng geen smeermiddelen op het zaagblad aan terwijl het loopt.
Laat geen personen achter de machine staan.
Monteer, voor uw eigen veilighied, wanneer de situatie dat toelaat, de
machine op een werkbank met bouten van een diameter van 8 mm
en een lengte van 80 mm.
Pas, als u met de zaag verticale rechte zaagsneden maakt, de stand
van het schuivende scherm goed aan zodat een vrije ruimte van
5 mm tussen het zaagblad en het scherm gewaarborgd is.
Het werklicht is bedoeld voor het verlichten van het gebied rond het
werkstuk en het is geen veiligheidsvoorziening.
Tijdens transport is het belangrijk dat het bovenste gedeelte van het
zaagblad geheel bedekt is door de beschermkap.
Aanvullende Veiligheidsregels voor Zaagtafelstand
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vervang de zaagplaat wanneer deze versleten is.
Gebruik uw zaag nooit zonder de zaagplaat.
Zaag nooit wanneer het spouwmes en/of de bovenste beschermkap
zijn verwijderd.
Zonder aanvullende ondersteuning is de machine bedoeld voor een
maximaal werkstukformaat van:
– Hoogte 51 mm bij breedte 500 mm bij lengte 700 mm.
– Langere werkstukken moeten worden ondersteund door een
geschikte aanvullende tafel.
Gebruik geen andere zaagbladen dan de zaagbladen die worden
vermeld onder Technische Gegevens. Het spouwmes mag vooral
niet dikker zijn dan de breedte van de zaagsnede en niet dunner dan
de body van het zaagblad.
Let erop dat het zaagblad in de juiste richting draait en dat de tanden
naar de voorzijde van de zaagbank wijzen.
Let erop dat alle klemhandgrepen vastzitten voordat u een
bedieningshandeling start.
Controleer dat het spouwmes is afgesteld op de juiste afstand van
het zaagblad - maximaal 5 mm.
Houd uw handen uit het pad van het zaagblad.
Trek de stekker van de zaag uit het stopcontact voordat u
zaagbladen verwisselt of onderhoud verricht.
Gebruik altijd de aanduwstok. Zaag nooit werkstukken kleiner dan
30 mm.
Gebruik te allen tijden een aanduwstok en plaats uw handen tijdens
het zagen nooit op minder dan 160 mm van het zaagblad.
Houd de aanduwstok altijd op dezelfde plaats wanneer u hem niet
gebruikt.
Reik nooit achter het zaagblad langs.
Ga niet op de machine staan.
Gebruik de bovenste beschermkap niet om de machine vast te
pakken of te transporteren.
Stel de parallelle langsgeleiding goed af zodat deze niet in contact
komt met de bovenste beschermkap.
Controleer dat de zaagtafel stevig is vastgezet op de gekozen
hoogte.
Gebruik de zaag niet voor het zagen van ander materiaal dan hout.
Gebruik deze machine niet voor het zagen van sleuven, sponningen
en groeven.
Controleer dat de arm stevig vastzit wanneer u de zaag als tafelzaag
gebruikt. Gebruik de machine alleen wanneer de zaagbank in
horizontale stand staat.
Aanvullende Veiligheidsregels voor Verstekzaagstand
•
•
•
•
•
Zorg ervoor dat het bovenste gedeelte van het zaagblad volledig
ingesloten is als u de zaag als verstekzaag gebruikt. Verwijder nooit
de bovenste bescherming van het zaagblad wanneer u de zaag als
verstekzaag gebruikt.
Zaag nooit werkstukken korten dan 250 mm.
Zonder aanvullende ondersteuning is de machine bedoeld voor een
maximaal werkstukformaat van:
– Hoogte 85 mm bij breedte 160 mm bij lengte 550 mm
– Langere werkstukken moeten worden ondersteund door een
geschikte aanvullende tafel.
Klem het werkstuk altijd stevig vast.
Vervang de LED van het werklicht niet door één van een ander type.
Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of een
erkende DEWALT-reparateur.
69
NEDERLANDS
Overige gevaren
De volgende gevaren zijn inherent aan het gebruik van deze zaagmachines:
– verwonding door het aanraken van roterende delen
Ondanks toepassing van de veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen van
beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan, en wel met name:
• Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u met de
machine gaat werken.
Beschrijving (afb. 1–4)
– Gevaar voor gehoorbeschadiging.
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot gevolg
hebben.
– Gevaar voor verwonding door de niet afgedekte gedeelten van het
zaagblad.
– Gevaar voor verwonding bij het verwisselen van het zaagblad.
AFB. 1
– Gevaar voor beklemming van vingers bij het openen van de afdekkap.
a. Aan/Uit-schakelaar
– Gezondheidsrisico door het inademen van stof, met name bij het
verwerken van eiken- en beukehout.
b. Bedieningshandgreep
– Risico van letsel veroorzaakt door onderdelen van het werkstuk die naar
omstanders worden geslingerd.
d. Aan/Uit-schakelaar werklicht
– Risico van ongelukken veroorzaakt door rondvliegende metaaldeeltjes
als u in de parallelgeleiding zaagt.
– Brandgevaar wegens extreme stofconcentratie als de machine niet
geregeld schoongemaakt wordt.
– Risico van ongecontroleerde situaties bij gebruik in een
omgevingstemperatuur onder -10 °C of boven +45 °C.
De volgende factoren zijn van invloed op geluidsproductie:
– het te zagen materiaal
c. Vrijgavehefboom voor het omhoogbrengen van de kop
e. Vergrendelingsknop 2 zaagtafel
f Zaagblad
g. Beweegbare onderste zaagbladbeschermkap
h. Langsgeleiding, rechterzijde
i. Vaste tafel
j. Zaagplaat
k. Zaagsnede
l. Roterende tafel/verstekarm
– het type zaagblad
m. Verstekknop
– toevoerkracht
n. Verstekvergrendeling
De volgende factoren zijn van invloed op blootstelling aan stof:
o. Verstekschaalverdeling
– versleten zaagblad
p. Langsgeleiding, linkerzijde (glijdend)
– stofafzuiginstallatie met luchtsnelheid minder dan 20 m/s
q. Montagegaten
– werkstuk niet exact geleid
r. Voet
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Waarschuwing voor veilig gebruik
s. Uitsparing voor de hand
t. Geleidingsgroef
u. Klemknop langsgeleiding linkerzijde
v. Onderste stofverzamelgaten
w. Zaagtafel
Lees voor het gebruik de handleiding
x. Spouwmes
Draagpunt.
z. Bovenste stofverzamelgat
y. Bovenste zaagbladbeschermkap
AFB. 2
POSITIE DATUMCODE (AFB. [FIG.] 2)
aa. Aanduwstok
De datumcode (ii), die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in de
behuizing geprint.
bb. Vergrendelingsknop 1 zaagtafel
Voorbeeld:
dd. Aanduiding afschuinen
2012 XX XX
Jaar van fabricage
cc. Vergrendelingspen kop
ee. Schaalverdeling afschuinen
ff. Knop spilvergrendeling
Inhoud van de verpakking
gg. T30 stelsleutel
De verpakking bevat:
hh. T40 stelsleutel
1 Tafelverstekzaag
1 Zaagblad*
1 Parallelle langsgeleiding voor afkorten (A5, Afb. 9A)
ii. Datumcode
AFB. 3
jj. Klemhandgreep afschuining
1 Bovenste zaagbladbeschermkap
Optionele accessoires
1 Aanduwstok
AFB. 4
1 T30-stelsleutel*
kk. Aanvullende werkstukondersteuning, DE7023-XJ, DE7033-XJ
1 T40-stelsleutel*
1. Materiaalklem
GEBRUIKSDOEL
1 Gebruiksaanwijzing
Uw D27113 tafelverstekzaag is ontworpen voor professionele toepassingen.
Deze uiterst nauwkeurig werkende machine kan gemakkelijk en snel
worden ingesteld op afkorten, afschuinen, verstekzagen of samengesteld
verstekzagen.
1 Uitvergrote tekening
* Gemonteerd op de Tafelzaag
Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met een hardmetalen zaagblad met
nominale zaagbladdiameter van 305 mm, voor het professioneel zagen van
hout en gelijksoortige materialen.
70
NEDERLANDS
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of in de aanwezigheid van
ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze tafelverstekzagen zijn professioneel elektrisch gereedschap. LAAT
NIET kinderen in contact met het gereedschap komen. Toezicht is vereist
als onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) die verminderde fysieke, sensorische of psychische
vermogens hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/of kennis of
bekwaamheden, als dat niet gebeurt onder toezicht van een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen nooit alleen
worden gelaten met dit product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
WAARSCHUWING! Gebruik deze machine niet voor andere
doeleinden dan wordt bedoeld.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen. Controleer altijd
of de stroomvoorziening overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN 61029; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een
speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengkabel gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd 3-aderig
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm2; de
maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te rollen.
MONTAGE
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel, zet de
unit uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u
accessoires plaatst of verwijdert, voordat u aanpassingen
aanbrengt of een andere opstelling kiest of wanneer u
reparaties uitvoert. Controleer dat de Aan/Uit-schakelaar in
de stand OFF (UIT) staat. Letsel zou het gevolg kunnen zijn als
het gereedschap per ongeluk wordt gestart.
De bovenste zaagbladbeschermkap monteren
(afb. 5A, 5B)
De bovenste zaagbladbeschermkap (y) is bedoeld voor een snelle en
gemakkelijke bevestiging op het spouwmes (x) wanneer de machine
eenmaal is ingesteld als tafelzaag.
1. Draai de bout van de zaagbladbeschermkap (ll) los en laat de moer van
de zaagbladbeschermkap (mm) in de zeskantige uitsparing zitten.
2. Houd, terwijl u de beschermkap horizontaal houdt, de sleuf in de
achterzijde van de beschermkap tegenover het spouwmes.
3. Laat de beschermkap over het spouwmes zakken en let er daarbij op
dat de schacht van de bout in de uitsparing komt.
4. Steek de bout in het gat en draai vast met behulp van de T30stelsleutel. De tanden van een nieuw zaagblad zijn zeer scherp en
kunnen gevaarlijk zijn.
5. Zet de bout niet te vast. De bovenste zaagbladbeschermkap moet
gemakkelijk over het zaagblad zakken.
Het werkstuk vastklemmen (fig. 17A, 17B)
WAARSCHUWING: Een werkstuk dat voor een zaagsnede is
vastgeklemd, uitgebalanceerd en bevestigd, kan uit balans raken
wanneer de zaagsnede is voltooid. Een niet-uitgebalanceerde
belasting kan de zaag of alles waar de zaag op is bevestigd,
zoals een tafel of een werkbank, doen kantelen. Ondersteun,
wanneer u een zaagsnede maakt die het werkstuk uit de
balans kan brengen, het werkstuk goed en zorg ervoor dat de
zaag stevig met bouten is vastgezet op een stabiel oppervlak.
Persoonlijk letsel kan het
gevolg zijn.
WAARSCHUWING: De klemvoet moet steeds boven de
grondplaat van de zaag vastgeklemd blijven, wanneer de
klem wordt gebruikt. Klem het werkstuk altijd vast op de
grondplaat van de zaag – niet op een andere onderdeel van het
werkgebied. Controleer dat de klemvoet niet op de rand van de
grondplaat van der zaag is geklemd.
VOORZICHTIG: Gebruik altijd een werkklem zodat u de
controle behoudt en het risico van beschadiging van het
werkstuk en van persoonlijk letsel beperkt, als u uw handen op
een afstand van minder dan 160 mm van het zaagblad moet
houden tijdens het zagen.
Opslaan van het bevestigingsgereedschap (afb. 2)
Gebruik de materiaalklem (a14) die bij uw zaag wordt geleverd. Andere
hulpmiddelen zoals veerklemmen, lijmklemmen of klemschroeven kunnen
waarschijnlijk goed van pas komen bij materiaal van bepaalde afmetingen
en vormen. De linkse en rechtse langsgeleiding schuiven langs en kunnen
helpen bij het vastklemmen.
De volgende hulpstukken worden bij de machine geleverd:
KLEM PLAATSEN
Uitpakken
Verwijder de verpakkingsmaterialen zorgvuldig van de zaagmachine.
1 T30 Torx-sleutel (gg)
1 T40 Torx-sleutel (hh)
• Denk erom dat u het gereedschap altijd opruimt na gebruik voor
assemblage of afstelling.
Werkbankmontage (afb. 1)
• Er zit gaten (q) in alle vier de voetjes (r) zodat montage op een werkbank
gemakkelijk is. Er zijn gaten van twee verschillende afmetingen voor
gebruik van bouten van verschillende maten. Gebruik één van de gaten;
het is niet nodig beide te gebruiken. Geadviseerd wordt bouten met een
diameter van 8 mm en een lengte van 80 mm te gebruiken. Monteer
uw zaag altijd stevig zodat beweging wordt voorkomen. Voor een
betere draagbaarheid kunt u het gereedschap monteren op een stuk
multiplex van een dikte van 12,5 millimeter of meer, wat u vervolgens op
uw werkbank kunt klemmen of kunt meenemen naar andere locaties en
daar weer kunt vastklemmen.
• Wanneer u uw zaag op een stuk multiplex monteert, let er dan vooral
op dat de montageschroeven niet onder uit het hout steken. Het
multiplex moet vlak op het draagvlak rusten. Wanneer u de zaag op een
werkoppervlak klemt, zet de klemmen dan alleen vast op de voeten (r)
waar de gaten van de montageschroeven zich bevinden. Wanneer u de
klemmen op een ander punt vastzet, zal dat de werking van de zaag
verstoren.
• Om aanlopen en onnauwkeurigheid te voorkomen, mag het
bevestigingsblad niet krom of oneffen zijn. Als de zaagmachine op het
werkblad wankelt, plaats dan een dun stukje materiaal onder één van
de voeten tot de machine stevig op het werkblad staat.
1. Steek de klem in het gat achter de langsgeleiding. De klem moet naar
de achterzijde van de verstekzaag wijzen. Controleer dat de groef
volledig in de grondplaat van de verstekzaag is gestoken. Als de groef
zichtbaar is, zit de klem niet goed vast.
2. Draai de klem 180º naar de voorzijde van de verstekzaag.
3. Draai de knop los zodat u de klem omhoog en omlaag kunt aanpassen,
stel vervolgens de klem nauwkeurig af op het werkstuk door middel van
de fijnafstellingsknop.
OPMERKING: Plaats de klem op de juiste zijde van de grondplaat bij
het schuin afzagen. PROBEER ALTIJD EERST ZAAGSNEDEN UIT (ZAAG
UITGESCHAKELD) VOORDAT U ZE UITVOERT, ZODAT U HET PAD VAN
HET ZAAGBLAD KUNT CONTROLEREN. CONTROLEER DAT DE KLEM
NIET DE WERKING VAN DE ZAAG OF DE BESCHERMKAP VERHINDERT.
Monteren van het zaagblad (afb. 1, 2, 6A–6C)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel, zet de
unit uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u
accessoires plaatst of verwijdert, voordat u aanpassingen
aanbrengt of een andere opstelling kiest of wanneer u
reparaties uitvoert. Controleer dat de Aan/Uit-schakelaar in
de stand OFF (UIT) staat. Letsel zou het gevolg kunnen zijn als
het gereedschap per ongeluk wordt gestart.
WAARSCHUWING: De tanden van een nieuw blad zijn erg
scherp en kunnen gevaarlijk zijn.
71
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Controleer na het bevestigen of
terugplaatsen van het blad dat het blad volledig is bedekt door
de beschermkap.
WAARSCHUWING! Bedenk dat het zaagblad alleen op de
voorgeschreven manier moet worden vervangen. Gebruik alleen
zaagbladen die worden aangeduid bij Technische Gegevens;
Cat. nr.: Geadviseerd wordt DT4260 te gebruiken.
BELANGRIJK: U kunt alleen een nieuw zaagblad installeren als het
zaagblad in de hoogste stand staat. Raadpleeg Overschakelen van
Zaagtafel- naar Verstekzaagstand.
1. Houd de knop van de asvergrendeling (ff) ingedrukt met de rechterhand.
2. Roteer met uw linkerhand met de T40-stelsleutel het zaagblad en
vergrendel het in de juiste stand.
OPMERKING: De vergrendelingsschroef van het zaagblad heeft linkse
schroefdraad, draai de schroef dus naar rechts los.
3. Geef het systeem vrij door de knop van de asvergrendeling los te laten.
4. Druk de vrijgavehefboom (c) van de vergrendeling van de kop omlaag
zodat de onderste beschermkap loskomt (g), haal vervolgens de
onderste beschermkap zoveel mogelijk omhoog.
5. Verwijder de vergrendelingsschroef van het zaagblad (nn) en het
zaagblad uit de spandoorn (oo). Neem het zaagblad voorzichtig uit.
BELANGRIJK: Controleer dat de binnenste flens en beide zijden van het
nieuwe zaagblad schoon en vrij van stof zijn.
6. Plaats het zaagblad (f) op de steun (pp) die tegen de binnenste kraag
van de spandoorn (qq) is gemonteerd, en let er daarbij op dat de
tanden van de onderste rand van het zaagblad naar de achterzijde van
de zaag wijzen (weg van de gebruiker).
7. Breng voorzichtig het zaagblad op zijn plaats en laat de onderste
beschermkap van het zaagblad los.
8. Plaats de buitenste kraag van de spandoorn weer.
9. Draai de vergrendelingsschroef (nn) van het zaagblad aan door deze
naar links te draaien terwijl u de asvergrendelingsknop (ff) vasthoudt.
2. Zwaai de verstekarm tot de vergrendeling zich in de verstekpositie voor
de zaagsnede op 0° bevindt. Zet de knop niet vast.
3. Trek de zaagkop naar beneden, totdat het mes net binnen de
zaagsnede (k) komt.
4. Plaats een winkelhaak (rr) op de vastgezette tafel (i) en tegen het
zaagblad (f).
5. Zet de verstekknop stevig vast.
WAARSCHUWING: Raak de punten van de tanden van het
zaagblad niet met de winkelhaak aan.
6. Ga als volgt te werk, als aanpassing nodig is:
– Draai de schroeven (ss) van de verstekschaalverdeling los en
verplaatst de schaalverdeling/arm naar links of naar rechts tot het
zaagblad in een hoek van 90° staat op de langsgeleiding volgens de
winkelhaak.
– Zet de schroeven (ss) weer vast. Let op dat moment niet op de
uitlezing van de verstekaanwijzer.
DE VERSTEKAANWIJZER AANPASSEN (AFB. 7B)
1. Maak de verstekknop (m) los en druk de verstekgrendel (n) in zodat de
verstekarm (l) loskomt.
2. Verplaats de verstekarm zodat de verstekaanwijzer (tt) op de nulpositie
staat, zoals in afbeelding 7B wordt getoond.
3. Kijk naar de aanwijzer (tt) en naar de verstekschaalverdeling (o). Als
de aanwijzer niet precies nul aangeeft, draai de schroef (uu) van de
verstekaanwijzer dan los, verplaats de aanwijzer naar 0° en zet de
schroef vast.
4. Zet de verstekknop (m) stevig vast.
HET ZAAGBLAD CONTROLEREN EN AANPASSEN AAN DE TAFEL (AFB. 1, 3, 7C, 7D)
1. Maak de klemhandgreep van de hoek los (jj).
2. Druk de zaagkop naar rechts zodat deze volledig verticaal is en zet de
klemhandgreep van de hoek vast.
10. Berg de stelsleutel weer op.
3. Trek de zaagkop naar beneden, totdat het zaagblad net binnen de
zaagsnede (k) komt.
Instellingen
4. Plaats een winkelhaak (rr) tegen de linkerzijde van de langsgeleiding en
het zaagblad (f).
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel, zet de
unit uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u
accessoires plaatst of verwijdert, voordat u aanpassingen
aanbrengt of een andere opstelling kiest of wanneer u
reparaties uitvoert. Controleer dat de Aan/Uit-schakelaar in
de stand OFF (UIT) staat. Letsel zou het gevolg kunnen zijn als
het gereedschap per ongeluk wordt gestart.
Het Zaagblad afstellen (afb. 6C)
Stel het zaagblad als het bij het opstarten en uitlopen heen en weer
beweegt, als volgt af:
1. Draai de vergrendelingsschroef van het zaagblad (nn) los voor de
buitenste kraag van de spandoorn (oo) en roteer het zaagblad (f) een
kwartslag.
2. Zet de vergrendelingsschroef van het zaagblad weer vast en controleer
of het zaagblad heen en weer beweegt.
3. Herhaal deze stappen totdat er geen speling meer zit op het zaagblad.
Montage voor verstekzaagmodus
Deze verstekzaagmachine is in de fabriek nauwkeurig afgesteld. Als zij als
gevolg van het transport of om andere redenen toch opnieuw moet worden
afgesteld, dient dit te gebeuren zoals hieronder beschreven.
De instelling zou nu niet meer moeten verlopen.
OVERSCHAKELEN VAN DE ZAAGBANK- NAAR DE VERSTEKZAAGSTAND (AFB. 1, 2)
De zaagkop in de hoogste stand zetten
– Duw de zaagbank (w) omlaag en houd de vergrendelingspen (cc)
uitgetrokken.
– Verminder, terwijl u nog de zaagtafel vasthoudt, de neerwaartse druk en
laat de zaagkop tot in de bovenste stand omhoogkomen.
HET ZAAGBLAD CONTROLEREN EN AANPASSEN AAN DE LANGSGELEIDING
(AFB. 1, 7A, 7B)
1. Maak de verstekknop (m) los en druk de verstekgrendel (n) in zodat de
verstekarm (l) loskomt.
72
WAARSCHUWING: Raak de punten van de tanden van het
zaagblad niet met de winkelhaak aan.
5. Ga als volgt te werk, als aanpassing nodig is:
– Draai de klemhandgreep van de hoek (jj) los en draai de schroef van
de stop voor de aanpassing van de verticale positie (xx) in of uit (met
de T30-stelsleutel) tot het zaagblad in een hoek van 90° staat ten
opzichte van de tafel zoals door de winkelhaak wordt aangeduid.
– Als de aanwijzer van de schuine zaagsnede (dd) geen nul aangeeft
op de schaalverdeling van de hoek (ee), draai dan de schroef (ww)
los die de aanwijzer vastzet en verplaats de aanwijzer, als dat
nodig is.
6. Zet de klemhandgreep van de schuine hoek (jj) stevig vast.
DE LANGSGELEIDING AANPASSEN (AFB. 1)
Het bovenste gedeelte van de linkerzijde van de langsgeleiding kan worden
aangepast zodat speling ontstaat en de zaag een volledige afschuinhoek
van 45° naar links haalt.
De langsgeleiding aanpassen
1. Maak de klemknop (u) van de langsgeleiding aan de linkerzijde los en
schuif de langsgeleiding (p) naar links.
2. Probeer of de stand juist is door de speling te controleren met de
zaag uitgeschakeld. Stel dat langsgeleiding af zo dicht mogelijk bij het
zaagblad als praktisch mogelijk is, voor een maximale ondersteuning
van het werkstuk, zonder dat de armbeweging omhoog en omlaag
wordt gehinderd.
3. Zet de knop stevig vast.
WAARSCHUWING: De groef van de langsgeleiding (t) kan
verstopt raken met zaagsel. Plaats met lucht onder lage druk
vuil en stof uit de groef van de langsgeleiding.
DE AFSCHUINHOEK CONTROLEREN EN AFSTELLEN (AFB. 7C, 7D)
1. Draai de klemknop van de langsgeleiding aan de linkerzijde (u) los
en schuif het bovenste gedeelte van de linker langsgeleiding zoveel
mogelijk naar links.
NEDERLANDS
2. Maak de klemhandgreep (jj) van de schuine hoek los en verplaats de
zaagkop helemaal naar links. Dit is de positie voor de schuine hoek
van 45°.
U kunt de langsgeleider omkeren: het werkstuk kan langs de zijde van 52
mm of langs de zijde van 8 mm worden geleid zodat u een aanduwstok
kunt gebruiken wanneer u met dunne werkstukken werkt.
3. Ga als volgt te werk, als aanpassing nodig is:
BELANGRIJK: Controleer iedere keer dat een andere langsgeleiding wordt
gemonteerd, dat de langsgeleiding parallel loopt aan het zaagblad.
– Draai de stopschroef voor de afstelling van de schuine hoek (v v) met
de T30-stelsleutel in of uit, totdat de aanwijzer van de schuine hoek
(dd) op 45° staat.
WAARSCHUWING: Tijdens het uitvoering van deze aanpassing
kunt u het beste het gewicht van de zaagkop opvangen door de
zaagkop vast te houden. Het draaien van de stelschroef is dan
gemakkelijker.
Aanpassingen voor de zaagtafelstand
OVERSCHAKELEN VAN DE VERSTEKZAAG- NAAR DE ZAAGTAFELSTAND (AFB. 1, 2)
1. Zet het zaagblad in de 0˚-afkortzaagstand met de verstekknop (m)
vastgezet.
2. Vergrendel de zaagkop in de de laagste stand door op de
vrijgavehefboom (c) van de zaagkop te drukken en breng de kop
omlaag, druk vervolgens de vergrendelingspen (cc) voor de zaagkop op
z'n plaats
3. Raadpleeg voor het monteren van de parallelle langsgeleiding (zz)
Parallelle langsgeleiding monteren en Afstellen.
HET SPOUWMES AFSTELLEN (AFB. 1, 8A, 8B)
De juiste positie voor de bovenzijde van het spouwmes (x) is niet meer dan
2 mm onder de hoogste stand van het zaagblad en van de body van de
straal 5 mm van de punten van de tanden van het zaagblad.
1. U kunt 8 mm of 52 mm instellen door de aanpassingsknop (a1) los te
maken en de langsgeleiding (zz) uit de klemsteun (a7) te schuiven.
2. Draai de langsgeleiding en schuif de klemsteun in de sleuf, zoals wordt
getoond.
WAARSCHUWING:
• Gebruik het 8 mm-profiel voor het overlangszagen van lage
werkstukken zodat er ruimte is tussen het werkblad en de
langsgeleiding voor de aanduwstok..
• De achterzijde van de langsgeleiding moet gelijk liggen met de
voorzijde van het spouwmes.
Voor ingebruikneming
• Plaats het juiste zaagblad. Gebruik geen zeer versleten zaagbladen. De
maximale rotatiesnelheid van het gereedschap mag niet hoger zijn dan
die van het zaagblad.
• Probeer niet al te kleine werkstukken te zagen.
• Geef het zaagblad ruimte om te zagen. Oefen er geen kracht op uit.
• Laat de motor eerst geheel op snelheid komen voordat u met zagen
begint.
• Controleer dat alle vergrendelingsknoppen en klemhandgrepen
vastzitten.
1. Zet de zaagkop in de hoogste stand.
• Zet het werkstuk goed vast.
2. Zet de zaagtafel halverwege zodat u bij de twee schroeven kunt komen
waarmee het spouwmes vastzit.
• Zaag niet ferro-materialen (ijzer en staal) of metselwerk met deze zaag!
Gebruik geen slijpschrijven!
3. Draai de 2 schroeven (yy) met de T40-stelsleutel los zodat het
spouwmes omhoog en omlaag kan bewegen.
• Wanneer u non-ferro-materialen zaagt, gebruik dan altijd een geschikt
DEWALT-zaagblad met een spaanhoek van -5°. Het is belangrijk dat u
het materiaal op zijn plaats vastzet met een materiaalklem.
4. Schuif het spouwmes (x) omhoog of omlaag tot in de juiste positie.
5. Zet de twee schroeven (yy) weer stevig vast.
DE ZAAGTAFEL AFSTELLEN (AFB. 1, 2)
U kunt de tafel (w) met de hand omhoog en omlaag schuiven en de tafel
wordt op de gevraagde hoogte vastgezet met twee vergrendelknoppen.
1. Maak de twee vergrendelknoppen 1 en 2 (bb, e) los maar verwijder ze
niet.
2. Zet de tafel op de gevraagde hoogte.
3. Zet eerst vergrendelknop 1 (bb) van de tafel vast , zet vervolgens de
tafel in de gevraagde stand met vergrendelknop 2 (e).
DE PARALLELLE LANGSGELEIDING MONTEREN EN AFSTELLEN (AFB. 1, 9A–9C)
1. Zet de zaagtafel (w) in de laagste stand. Raadpleeg De Zaagtafel
Afstellen.
2. Schuif de beugel van de langsgeleiding (a3) vanaf de rechterzijde in. De
klemplaat zet zich vast achter de voorste rand van de tafel.
3. Breng de beschermkap van het zaagblad omhoog en schuif de
parallelle langsgeleiding (zz) tegen het zaagblad.
4. Duw de hefboom van de langsgeleiding (a2) omlaag zodat de
langsgeleiding op zijn plaats vast komt te zitten.
5. Controleer dat de langsgeleiding (zz) parallel loopt aan het zaagblad.
6. Ga als volgt te werk, als aanpassing nodig is:
– Maak de afstelknop van de langsgeleiding (a1) los en bevestig de
beugel van de langsgeleiding op de steun van de langsgeleiding (a7).
– Stel de langsgeleiding parallel aan het zaagblad af door de afstand
tussen het zaagblad en de langsgeleiding aan de voorzijde en de
achterzijde van het zaagblad te controleren.
– Zet, wanneer de afstelling is uitgevoerd, de afstelknop weer vast en
controleer opnieuw dat de langsgeleiding parallel aan het zaagblad
loopt.
BELANGRIJK: Breng de beschermkap van het zaagblad terug in de
oorspronkelijke positie wanneer de aanpassingen zijn uitgevoerd.
7. Controleer dat de aanwijzer (a4) van de langsgeleider op nul staat op
de schaalverdeling. Als de aanwijzer niet precies nul aangeeft, draai de
schroef (a6) van de verstekaanwijzer dan los, verplaats de aanwijzer
naar 0 en zet de schroef vast.
• Het is belangrijk dat u de zaagplaat gebruikt. Gebruik de machine niet
als de zaagsleuf breder is dan 10 mm.
• Zorg ervoor dat het materiaal dat u wilt zagen stevig op zijn plaats is
vastgezet.
• Oefen slechts lichte druk uit op het gereedschap en oefen geen druk
naar opzij uit op het zaagblad.
• Overbelast de machine niet.
• Verwijder na gebruik altijd het stof van de machine zodat de onderste
beschermkap goed kan functioneren.
• Sluit, wanneer u hout of houtproducten zaagt, altijd een toestel voor
stofafzuiging aan dat is ontworpen in overeenstemming met de
relevante voorschriften voor stofemissie.
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Neem altijd de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften in acht.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel, zet de
unit uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u
accessoires plaatst of verwijdert, voordat u aanpassingen
aanbrengt of een andere opstelling kiest of wanneer u
reparaties uitvoert. Controleer dat de Aan/Uit-schakelaar in
de stand OFF (UIT) staat. Letsel zou het gevolg kunnen zijn als
het gereedschap per ongeluk wordt gestart.
We willen gebruikers in het Verenigd Koninkrijk graag wijzen op de
“woodworking machinesregulations 1974” (houtbewerkingsvoorschriften
voor apparatuur 1974) en alle hieropvolgende wijzigingen.
Het is belangrijk dat de machine wordt geplaatst overeenkomstig uw
ergonomische condities waar het betreft hoogte en stabiliteit van het
werkblad. De plaats van de machine moet zo worden gekozen dat de
gebruiker een goed overzicht heeft en voldoende ruimte rond de machine
heeft voor het zonder enige beperkingen werken met het werkstuk.
Beperk de gevolgen van trillingen, zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur
niet te laag is, de machine en de accessoires goed zijn onderhouden en het
formaat van het werkstuk geschikt is voor deze machine.
73
NEDERLANDS
In- en uitschakelen (afb. 1)
De aan/uit-schakelaar (a) heeft een ingebouwde nulspanningsfunctie:
wordt de spanning om een of andere reden uitgeschakeld, dan moet de
schakelaar opnieuw ingedrukt worden.
2. Maak de verstekknop (m) los en druk de verstekgrendel (n) in zodat de
verstekarm (l) loskomt.
3. Zet de verstekvergrendeling vast in de stand 0˚ en zet de verstekknop
vast.
Druk op de groene startknop om de machine in te schakelen.
4. Plaats het te zagen hout tegen de langsgeleiding (h, p).
Druk op de rode stopknop om de machine uit te schakelen.
5. Pak de bedieningshendel (b) vast en druk de vrijgavehefboom van de
kop (c) in zodat de kop vrijkomt.
WERKLICHT (AFB. 16A)
De Aan/Uit-knop van het werklicht (d) werkt onafhankelijk van de de Aan/Uitknoppen van de verstekzaag (a).
Stofafzuiging (afb. 1, 10)
De machine is voorzien van drie poorten voor stofafzuiging van 38 mm, één
op de bovenste beschermkap van het zaagblad (z) en twee onderaan aan
de achterzijde (v).
• Sluit tijdens alle zaagwerkzaamheden een geschikt toestel voor
stofafzuiging aan dat is ontworpen in overeenstemming met de
geldende voorschriften voor stofemissie.
Basis zaagsneden
6. Schakel de machine in en laat het zaagblad volledig op snelheid komen.
7. Druk de kop omlaag en laat het zaagblad door het hout zagen en de
kunststof zaagplaat (j) binnengaan.
8. Wanneer de zaagsnede is voltooid, schakelt u de machine uit en wacht
u tot het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen voordat u de kop
laat terugkeren in de bovenste ruststand.
Kleine stukken zagen (afb. 1)
Het bovenste gedeelte van de linkerzijde van de langsgeleiding (p) kan
worden afgesteld voor maximale ondersteuning bij het zagen van kleine
stukken.
1. Breng de zaagkop omhoog in de hoogste stand.
2. Maak de klemknop (u) van van de linker langsgeleiding los.
KWALITEIT VAN DE ZAAGSNEDE
3. Stel de linker langsleiding zo dicht mogelijk op het zaagblad af.
Hoe glad een zaagsnede is, hangt altijd af van een aantal variabelen, zoals
het te zagen materiaal. Als optimale zaagsneden nodig zijn, bijvoorbeeld
voor het maken van lijsten en ander precisiewerk, gebruik dan een scherp
zaagblad (60 tanden, hardmetaal) en een lagere, gelijkmatige zaagsnelheid
om het gewenste resultaat te bereiken.
4. Zet de knop stevig vast.
WAARSCHUWING: Zorg er vooral voor dat het materiaal niet
kan opkruipen tijdens het zagen; klem het stevig op z'n plaats
vast. Haal altijd de arm van de zaagkop pas omhoog als het
zaagblad volledig tot stilstand is gekomen. Als er nog kleine
splinters hout aan de achterzijde van het werkstuk uitsteken,
plak dan een stuk afdekband op het hout waar de zaagsnede
wordt gemaakt. Zaag door de tape heen en verwijder de tape
voorzichtig wanneer u klaar bent.
ZAGEN IN DE VERSTEKZAAGSTAND
Het is gevaarlijk te werken zonder beschermkappen. De beschermkappen
moeten zijn geplaatst wanneer u zaagt.
Algemene aanwijzingen voor werken met de verstekzaag
• In de verstekzaagstand is de zaag automatisch vergrendeld wanneer de
zaagkop in de hoogste positie staat.
• U ontgrendelt de zaagkop door de vrijgavehendel van de vergrendeling
van de kop in te knijpen Wanneer de zaagkop omlaag wordt bewogen,
wordt de beweegbare onderste beschermkap ingetrokken.
• Probeer nooit te voorkomen dat de onderstaande beschermkap van
het zaagblad terugkeert naar de oorspronkelijke positie wanneer de
zaagsnede is voltooid.
• Stel de zaagtafel in de hoogste stand als u de zaaghoogte die maximaal
mogelijk is wilt bereiken.
• De D27113 zaag kan werkstukken zagen van maximaal 160 mm
breedte bij 85 mm hoogte. Raadpleeg de Technische gegevens voor
de juiste zaagcapaciteit. De lengte van het werkstuk mag nooit groter
zijn dan de basisbreedte als u niet voldoende ondersteuning gebruikt.
Het einde van het werkstuk mag nooit minder dan 160 mm verwijderd
zijn van het zaagblad als u niet extra klemmen gebruikt.
• Plaats tijdens het werken uw handen niet op minder dan 160 mm
afstand van het zaagblad. Wanneer u kort materiaal zaagt (minimaal
160 mm links of rechts van het zaagblad), moet de materiaalklem
worden gebruikt.
Afkorten in de verstek (afb. 1, 12)
1. Maak de verstekknop (m) los en druk de verstekgrendel (n) in zodat de
verstekarm (l) loskomt. Verplaats de verstekarm naar links of naar rechts
in de gewenste hoek.
2. De verstekgrendel zal automatisch ingrijpen op 10˚, 15˚, 22,5˚, 31,62˚
en 45˚ zowel links als rechts, en op 50˚ links en rechts. Als een hoek
daartussen wordt gevraagd, houd de kop dan stevig vast en vergrendel
de kop door de verstekknop stevig aan te draaien.
3. Controleer altijd dat de verstekknop stevig is vergrendeld voordat u gaat
zagen.
4. Verder werkt u als bij de rechte afkortzaagsnede.
WAARSCHUWING: Wanneer u een klein stuk in verstek
afzaagt, plaats het hout dan zo dat het afgezaagde stuk is aan
de zijde van het zaagblad met de grootste hoek ten opzichte
van de langsgeleiding:
links verstek, afzagen naar rechts
rechts verstek, afzagen naar links.
Afschuinen (afb. 1, 7D, 13)
U kunt de hoek voor het schuin afzagen instellen van 45˚ links tot 0˚ rechts
en de hoeken kunnen worden uitgevoerd met de verstekarm tussen nul en
maximaal 50˚ verstek rechts of links.
1. Maak de vergrendelingsknoppen los (bb, e) en verplaatst de zaagtafel
naar de hoogste positie. Vergrendel beide knoppen.
2. Draai de klemknop van de langsgeleiding aan de linkerzijde (u) los en
schuif het bovenste gedeelte van de linker langsgeleiding (p) zoveel
mogelijk naar links.
3. Maak de handgreep van de klem voor de schuine hoek (jj) los en kies
de gewenste afstelling voor de schuine hoek, zoals in afbeelding 7D
wordt getoond.
4. Zet de klemhandgreep van de schuine hoek (jj) stevig vast.
5. Verder werkt u als bij de rechte afkortzaagsnede.
Samengesteld verstek
Deze zaagsnede is een combinatie van verstek en schuine zaagsnede.
• The minimumlengte van af te zagen materiaal is 10 mm.
Stel de schuine hoek in en vervolgens de verstekhoek.
• Wanneer u werkstukken zaagt die langer zijn dan de tafel breed is, is het
belangrijk dat het werkstuk stabiel is over de gehele lengte. Ondersteun
de uitstekende delen van het werkstuk als dat nodig is, bijvoorbeeld met
de als optie verkrijgbare uitbreiding.
ZAGEN IN DE ZAAGTAFELSTAND
• Wanneer u UPVC-delen zaagt, moet een ondersteuning van hout met
een aanvullend profiel onder het te zagen materiaal, worden geplaatst,
zodat het materiaal voldoende wordt ondersteund.
Recht afkorten (fig. 1, 11)
1. Maak de vergrendelingsknoppen los (bb, e) en verplaatst de boventafel
naar de hoogste positie. Vergrendel beide knoppen.
74
• Gebruik altijd het spouwmes.
• Let er altijd op dat het spouwmes en de beschermkap van het zaagblad
goed zijn uitgelijnd.
• Let er altijd op dat de verstekzaag is ingesteld en vergrendeld op de
stand van 0° verstek.
WAARSCHUWING: Zaag geen metaal in deze stand.
NEDERLANDS
Overlangszagen (afb. 14)
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof met droge lucht uit
de behuizing, aangezien vuil zich vaak zichtbaar opstapelt
in en rond de ventilatieopeningen. Draag goedgekeurde
oogbescherming en goedgekeurd stofmasker bij het uitvoeren
van deze procedure.
1. Zet de schuine hoek en de verstekhoek op 0˚.
2. Stel de hoogte van het zaagblad in door de zaagtafel af te stellen
(raadpleeg De Zaagtafel afstellen ). Het zaagblad staat in de juiste
stand als de punten van drie tanden boven het oppervlak van het hout
uitsteken. Controleer dat de zaagtafel stevig is vastgezet op de gekozen
hoogte.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere
ruwe chemicaliën voor het reinigen van de niet-metalen
onderdelen van het werktuig. Deze chemicaliën kunnen de
materialen die in deze onderdelen gebruikt worden, verzwakken.
Gebruik een doek alleen bevochtigd met water en zachte zeep.
Laat nooit vloeistof in het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in vloeistof.
3. Zet de parallelgeleiding op de gewenste afstand.
4. Houd het werkstuk plat op de tafel en tegen de geleider. Houd het
werkstuk ongeveer 25 mm van het zaagblad verwijderd.
5. Houd de handen uit de weg van het zaagblad.
WAARSCHUWING: Reinig, om het risico op letsel te
verkleinen, regelmatig de bovenzijde van de tafel.
6. Zet de machine aan en laat het zaagblad op volle toeren komen.
7. Leid het werkstuk langzaam onder de bovenste beschermkap door en
druk het stevig tegen de geleider. Zorg dat de tanden kunnen snijden,
en duw het werkstuk niet met overdreven kracht tegen het zaagblad. De
snelheid van het zaagblad moet constant worden gehouden.
8. Gebruik in de buurt van het zaagblad altijd het duwhout (aa).
9. Schakel na het zagen de machine uit, laat het zaagblad tot stilstand
komen en verwijder het werkstuk.
WAARSCHUWING: Reinig, om het risico op letsel te
verkleinen, regelmatig het stofverzamelsysteem.
REINIGEN EN ONDERHOUDEN VAN DE SLEUFPLAAT (FIG. 15)
Reinig regelmatig de ruimte onder de sleufplaat. Indien de sleufplaat
versleten is, dient hij te worden vervangen.
De zaagplaat reinigen
WAARSCHUWING:
1. Zet de zaagkop in de hoogste stand.
• Duw nooit tegen de vrije of afgezaagde kant van het werkstuk
en trek er ook niet aan.
2 Verwijder de schroeven (a8) waarmee de zaagplaat (j) vastzit.
• Gebruik altijd een duwstok bij het zagen van kleine
werkstukken.
4. Plaats de zaagplaat weer.
3. Verwijder de zaagplaat en reinig het gebied eronder.
5. Draai de schroeven handvast aan.
Transport (afb. 1–3)
1. Als u de zaag wilt vervoeren, breng dan de zaagtafel en de zaagkop
omlaag in hun laagste stand en duw de pen van de vergrendeling (cc)
op z'n plaats.
2. Verplaats de verstekarm (l) in de uiterst rechtse verstekhoek, schuif
de linker langsgeleiding (p) geheel naar binnen en vergrendel de
klemhandgreep van (jj) met de zaagkop in de laagste stand, zodat het
gereedschap zo compact mogelijk is.
3. Gebruik altijd de uitsparingen voor de hand (s) die in afbeelding 1
worden getoond, als u de zaag wilt vervoeren.
WAARSCHUWING: Transporteer de machine altijd in
tafelzaagstand met de bovenste beschermkap gemonteerd.
Draag de machine nooit aan de beschermkap.
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is ontworpen om gedurende een
lange periode te werken met een minimum aan onderhoud. Een permanente
goede werking is afhankelijk van goed onderhoud en een regelmatige
reiniging van het gereedschap.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel, zet de
unit uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u
accessoires plaatst of verwijdert, voordat u aanpassingen
aanbrengt of een andere opstelling kiest of wanneer u
reparaties uitvoert. Controleer dat de Aan/Uit-schakelaar in
de stand OFF (UIT) staat. Letsel zou het gevolg kunnen zijn als
het gereedschap per ongeluk wordt gestart.
Als het zaagblad niet in minder dan 10 seconden tot stilstand komt nadat
u de machine hebt uitgeschakeld, laat de machine dan nazien door een
erkende DEWALT-reparateur.
Reinigen
DE LENS VAN HET WERKLICHT REINIGEN (AFB 16A–16F)
Het werklicht (a9) presteert het best wanneer u de volgende
onderhoudswerkzaamheden regelmatig uitvoert.
• Verwijder voorzichtig zaagsel en vuil van de lens van het werklicht en
gebruik daarvoor een wattenstaafje.
• Gebruik vooral GEEN oplosmiddelen van welke aard dan ook, deze
kunnen de lens beschadigen.
• Stof kan het werklicht blokkeren en dan kan het licht de zaaglijn niet
zorgvuldig aangeven.
Het werklicht verwijderen
1. Breng de zaagtafel omhoog in de hoogste stand en breng vervolgens
de zaagkop omhoog in de hoogste stand.
2. Demonteer de zwarte kraag (a10) door deze een 1/4 slag naar links te
draaien.
3. Maak de draad (a11) naar het werklicht los.
4. Verwijder de schroeven (a12) met de T30-stelsleutel.
5. Schuif de aluminium behuizing van de LED naar buiten en vervolgens
omlaag voorbij de onderzijde van de tafel.
6. Maak de lens van het werklicht (a13) schoon met een wattenstaafje.
7. Plaats de aluminium behuizing van de LED weer op de tafel.
8. Monteer het werklicht weer door de hierboven vermelde stappen in
omgekeerde volgorde uit te voeren.
Smering
Smering zal misschien alleen nodig zijn in de sleuf van de koppeling
(afb. 18).
Als de zaagkop niet gemakkelijk beweegt of lijkt te klemmen tijdens het
verstekzagen, ga dan als volgt te werk:
1. Trek de stekker van de zaag uit het stopcontact.
Controleer vóór gebruik zorgvuldig de bovenste beschermkap van het
zaagblad, de beweegbare onderste beschermkap van het zaagblad en ook
de stofafzuigbuis zodat u vaststellen dat zij goed zullen functioneren. Zorg
ervoor dat spaanders, stof of deeltjes in de openingen niet kunnen leiden tot
blokkering van één van de functies.
2. Verwijder het zaagblad (raadpleeg Het zaagblad verwisselen).
Als er delen van het werkstuk tussen het zaagblad en de beschermkappen
bekneld zitten, trek de stekker van de machine dan uit het stopcontact en
volg de instructies die worden gegeven bij Het zaagblad verwisselen.
Verwijder de vastgelopen delen en monteer het zaagblad opnieuw.
4. Controleer of de zaag nu gemakkelijker beweegt.
3. Maak de sleuf van de koppeling (a15) schoon (deze bevindt zich
achter de as) en verwijder stof en houtsnippers, laat vervolgens enkele
druppels smeermiddel in de sleuf lopen.
5. Monteer het zaagblad weer.
75
NEDERLANDS
Optionele accessoires
GARANTIE
WAARSCHUWING: Omdat hulpstukken, behalve die van
DEWALT, niet zijn getest in combinatie met dit product, kan
het gebruik van dergelijke hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het
risico van letsel te beperken, mogen bij dit product uitsluitend
accessoires worden gebruikt die zijn aanbevolen door DEWALT.
0NDERSTEUNEN VAN LANGE WERKSTUKKEN (AFB. 4)
• Ondersteun lange werkstukken altijd.
• Gebruik bij voorkeur de verlengsteun (kk) om de tafelbreedte van uw
zaag te vergroten (als optie verkrijgbaar bij uw dealer). Ondersteun lange
werkstukken met enig bruikbaar middel, zoals zaagbokken e.d., om te
voorkomen dat de uiteinden naar beneden hangen.
STOFAFVOER (AFB. 10)
WAARSCHUWING! Sluit, wanneer dat maar mogelijk is,
een toestel voor stofafzuiging aan dat is ontworpen in
overeenstemming met de relevante voorschriften voor
stofemissie.
De D27113 is voorzien van drie poorten voor stofopvang.
Breng een stofverzamelsysteem aan dat is ontworpen in overeenstemming
met de relevante voorschriften. De luchtsnelheid van externe verbonden
systemen dient 20 m/s ±2 m/s te zijn. De snelheid dient te worden
opgemeten in de verbindingsbuis op het punt waar deze wordt verbonden,
waarbij het werktuig wel is verbonden maar niet aan staat.
ZAAGBLADEN
GEBRUIK ALTIJD geluidsarme 305 mm (12") ZAAGBLADEN MET 30 mm
OPNAMEBOORGATEN. NOMINALE SNELHEID MOET TEN MINSTE 3500
ZIJN. Gebruik nooit zaagbladen met een kleinere diameter. Deze zullen
nooit goed kunnen worden afgeschermd. Gebruik alleen afkortzaagbladen!
Gebruik geen zaagbladen die bedoeld zijn voor overlangse verzaging,
combinatiezaagbladen of zaagbladen met grotere hoeken dan 5°.
BESCHRIJVING VAN ZAAGBLADEN
TOEPASSING
DIAMETER
Constructiezaagbladen (dunne plaat met anti-kleef rand)
Algemene toepassing
305 mm (12")
Fijne afkortzaagsneden
305 mm (12")
TANDEN
40
60
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie over de juiste accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet bij het normale
huishoudafval worden gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product vervangen moet
worden of dat u het verder niet kunt gebruiken, gooi het dan niet bij het
huishoudafval. Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte producten en verpakkingen
maakt recycling en hergebruik van materialen mogelijk.
Hergebruik van gerecycleerde materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een aparte inzameling
voor elektrische producten, in containerparken of bij de verkoper
wanneer u een nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de verzameling en recyclage van
DEWALT producten die het einde van hun levensduur hebben bereikt. Om
van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw product terugbrengen naar
elke erkende reparateur die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden door contact op te
nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende DEWALT reparateurs en
alle gegevens over onze herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
76
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn producten
en biedt professionele gebruikers van het product een
uitstekende garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een particuliere, nietprofessionele gebruiker, en is op geen enkele wijze van
invloed op deze rechten. De garantie is geldig binnen het
grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie en de
Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de prestaties van uw
DEWALT-gereedschap, kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht. binnen 30 dagen,
gewoon terugbrengen bij het verkooppunt en omruilen voor
een ander stuk gereedschap of tegen restitutie van het
aankoopbedrag. Het product mag niet in onredelijke mate
zijn versleten en u dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de 12 maanden na
uw aankoop, hebt u recht op één jaar gratis service.
Deze zal kosteloos worden uitgevoerd in een DEWALTservicecentrum. U dient een aankoopbewijs te overleggen.
Inclusief arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect raakten en onder de
garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als gevolg van het
gebruik van verkeerde materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van aankoop, garandeert
DEWALT alle defecte onderdelen gratis te vervangen of –
naar onze beoordeling – het apparaat gratis te vervangen,
op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door nietgeautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele onderdelen wordt
geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie, neem dan
contact op met uw leverancier of zoek het officiële DEWALTservicecentrum bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus
of neem contact op met het DEWALT-kantoor op het adres
dat wordt vermeld in deze handleiding. Een lijst van officiële
DEWALT-servicecentra en volledige details over onze aftersales-service zijn ook te vinden op internet via:
www.2helpU.com.
NORSK
BENKGJÆRINGSSAG
D27113
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren
mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy o
tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling
og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Tekniske data
Spenning
Type
Motoreffekt
Effektforbruk
Maks. omdr.hastighet/min
Bladdiameter
Utsparingsdiameter
Bladtykkelse
Tykkelse på spaltekniv
Spaltekniv-hardhet
Bladets stoppetid
Vekt
SAGKAPASITET
Bruk som gjæringssag
Gjærsnitt (ytterstillinger)
Skråsnitt (ytterstillinger)
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
HRC
s
kg
D27113
230
2
1600
933
3300
305
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
20
D27113-LX
115
2
1600
869
3300
305
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
20
venstre
høyre
venstre
høyre
50°
50°
48°*
0°
50°
50°
48°*
0°
160
160
110
110
160
160
V
Maks. skjærebredde 90° ved maks.
høyde 85 mm
mm
Maks. skjærebredde ved 45° gjæring ved maks.
høyde 85 mm
mm
Maks. skjærebredde ved 45° skråsnitt ved maks.
høyde 55 mm
mm
*Fabrikkinnstilling er 45°
Ved bruk som benkesag
Maks. snittdybde
mm
0–51
0–51
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A
dB(A)
dB(A)
97
2,9
109
3,1
97
2,9
109
3,1
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
Totale vibrasjonsverdier (treakse vektorsum)
fastsatt i henhold til EN 61029-1, EN 61029-2-11:
Vibrasjonsutslippverdi ah
ah =
m/s²
Usikkerhet K =
m/s²
Sikring:
Europa
230 V verktøy
10 A, nettspenning
MERK: Dette verktøyet er ment for tilkobling til et strømforsyningssystem
med maks tillatt systemimpedans Zmax på 0.32 Ω i grensesnittet
(strømtilkoblingsboks) til brukerens nett.
Brukeren må sikre seg at dette verktøyet kun kobles til et strømsystem
som oppfyller kravet over. Om nødvendig skal operatøren spørre
strømleverandøren om systemimpedansen i grensesnittet.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord.
Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til
død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan
føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan
føre til små eller moderate personskader hvis den ikke
avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis
den ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
D27113
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data
er i samsvar med:
2006/42/EU, EN 61029-1, EN 61029-2-11
Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EU og
2011/65/EU. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende
adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og
fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT.
1,3
1,5
1,3
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt
iht. standardiserte tester gitt i EN 61029, og kan brukes til å sammenligne
ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av
eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes
i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig
vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten
faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået
betydelig for hele arbeidsperioden.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
10.01.2011
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL! Ved bruk av elektrisk verktøy bør grunnleggende
sikkerhetstiltak alltid bli fulgt for å redusere
risiko for brann, elektrisk støt og personlig skade
inkludert følgende.
Les alle disse instruksjonene før du forsøker å bruke dette produktet, og ta
vare på disse instruksjonene.
77
NORSK
TA VARE PÅ DENNE MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERENSE.
Generelle sikkerhetsregler
1. Hold arbeidsområdet ryddig.
Rotete områder og benker kan føre til skader.
2. Ta hensyn til omgivelsene i arbeidsområdet.
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i fuktige eller våte
forhold. Hold arbeidsområdet godt opplyst (250–300 lux). Bruk ikke
verktøyet på steder hvor det er risiko for brann eller eksplosjon, f.eks. i
nærheten av antennelige væsker og gasser.
3. Beskytt deg mot elektrisk støt.
Unngå kroppskontakt med jordede flater (f.eks. rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap). Når verktøyet blir brukt under ekstreme forhold (f.eks.
høy luftfuktighet, når filspon blir produsert osv.), kan strømsikkerheten
bli forbedret ved å sette inn en isolerende omformer eller en (FI)
jordfeilsbryter.
4. Hold andre personer borte.
La ikke personer, og særlig barn, som ikke er involverte i arbeidet, røre
verktøyet eller skjøteledningen og hold dem borte fra arbeidsområdet.
5. Oppbevar verktøy som ikke er i bruk.
Når de ikke er i bruk, må verktøyene oppbevares på et tørt sted og
være trygt låst, utenfor barns rekkevidde.
6. Press ikke verktøyet.
Det vil utføre jobben bedre og tryggere i det tempoet det var ment å
operere i.
7. Bruk det riktige verktøyet.
Tving ikke små verktøy til å gjøre jobben tiltenkt et kraftigere verktøy.
Bruk ikke verktøy til oppgaver som de ikke er beregnet på, bruk for
eksempel ikke sirkelsager til å kutte grener på trær eller tømmerstokker.
8. Kle deg riktig.
Bruk ikke løse klær eller smykker, da disse kan sette seg fast i
bevegelige deler. Sklifritt fottøy er å anbefale når du arbeider utendørs.
Ha på beskyttende hårklede til langt hår.
9. Bruk beskyttende utstyr.
Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmaske hvis
arbeidesoperasjonene forårsaker støv eller flyvende partikler. Hvis disse
partiklene er veldig varme, bruk også et varmebestandig forkle. Bruk
alltid hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm.
10. Koble til støvsugingsutstyr.
Hvis anordningene er ustyrt med kobling for støvsugings- og
oppsamlingsutstyr, kontroller at disse er tilkoblet og brukt riktig.
11. Vær forsiktig med ledningen.
Rykk aldri i ledningen for å dra den ut av stikkontakten. Hold
ledningen på avstand fra varme, olje og skarpe kanter. Bær aldri
verktøyet i ledningen.
12. Beskytt arbeidet.
Hvor det er mulig, bruk klemmer eller en skruestikke for å feste
arbeidssstykket. Det er tryggere enn å bruke hånda di, og det frir opp
begge hendene til å operere verktøyet.
13. Len deg ikke for mye over.
Oppretthold fotfestet og balansen til enhver tid.
14. Vedlikehold verktøyene godt.
Hold kutteredskaper skarpe og rene for bedre og tryggere yteevne. Følg
instruksjonene for smøring og skifting av tilbehør. Inspiser verktøyene
periodisk, og, hvis de har skader, reparer dem på et autorisert
servicested. Hold alle håndtak og brytere tørre, rene og frie for olje og
fett.
15. Koble fra verktøyene.
Når de ikke er i bruk, før ettersyn og når tilbehør som blader, skjær og
kniver blir skiftet, koble verktøyene fra strømmen.
16. Fjern justerings- og skrunøkler.
Venn deg til å kontrollere at justeringsnøkler og skrunøkler blir fjernet fra
verktøyet før verktøyet blir tatt i bruk.
17. Unngå utilsiktet start.
Bær ikke verktøyet med en finger på bryteren. Vær sikker på at verktøyet
er i “av”-posisjon før det blir plugget i.
78
18. Bruk utendørs skjøteledninger.
Før bruk inspiserer du skjøteledningen og skifter den ut hvis den er
skadet. Når verktøyet blir brukt utendørs, bruk kun skjøteledninger som
er ment for utendørs bruk og som er riktig merket.
19. Vær oppmerksom.
Følg med på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Operer ikke verktøyet når du
er trøtt eller er under påvirkning av rusmiddel eller alkohol.
20. Sjekk etter skadde deler.
Før bruk sjekker du verktøyet og nettkabelen nøye for å kontrollere at
det virker ordentlig og oppfyller sin tiltenkte funksjon. Sjekk justering av
bevegelige deler, festing av bevegelige deler, brukne deler, montering og
andre ting som kan påvirke driften. En beskyttelsesplate eller annen del
som er skadet, må repareres ordentlig eller bli byttet ut på et autorisert
servicesenter med mindre annet er angitt i denne instruksjonsmanualen.
Få defekte brytere byttet ut på et autorisert servicesenter.
Bruk ikke verktøyet hvis bryteren ikke kan bli slått på og av.
Prøv aldri selv å reparere verktøyet.
ADVARSEL! Bruken av ekstrautstyr eller tilbehør eller bruk av
dette verktøyet sammen med annet enn det som er anbefalt i
denne instruksjonsmanualen, kan føre til risiko for personskade.
21. Få verktøyet ditt reparert av en kvalifisert person.
Dette elektriske verktøyet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsregler.
Reparasjoner skal utføres kun av kvalifiserte personer ved bruk av
originale reseervedeler, ellers kan det føre til stor fare for brukeren.
Ekstra sikkerhetsregler for bordmonterte
gjæringssager
• Dette verktøyet er utstyrt med en spesiell strømledning (type M kopling).
Dersom strømledningen er skadet eller på annen måte defekt må den
kun skiftes ut av produsenten eller en autorisert reparatør.
• Sørg for at alle låseknotter og klemmehåndtak er strammet til før bruk.
• Ikke bruk maskinen uten at beskyttelsene er på plass, spesielt etter
endret modus. Ikke bruk verktøyet dersom beskyttelsene ikke fungerer
riktig eller ikke er riktig vedlikeholdt.
• Plasser ikke hånden i nærheten av bladet når sagen er tilkoplet
strømmen.
• Ikke press et redskap eller lignende mot bladet i et forsøk på å stoppe
et verktøy raskt. Dette kan forårsaker alvorlige ulykker.
• Se i brukermanualen før bruk av tilleggsutstyr. Feil bruk av tilleggsutstyr
kan forårsake skade.
• Velg et blad tilpasset materialet som skal skjæres.
• Bruk en holder eller hansker når du tar i et sagblad eller grovt materiale.
• Sørg for at sagbladet er riktig montert før bruk.
• Sørg for at bladet roterer i riktig retning. Hold bladet skarpt.
• Ikke bruk avstandsstykker for at bladet skal passe på spindelen. For
opplysninger om riktig skjærekapasitet, se Tekniske data. Bruk kun
sagblader spesifisert i denne manualen, som er i samsvar med
EN 847-1.
• Vurder bruk av spesialdesignede støyreduksjonsblader.
• Ikke bruk HSS blader.
• Ikke bruk sprukkede eller skadede sagblader.
• Løft bladet fra snittet i arbeidsstykket før du slipper bryteren.
• Sørg for at saghodearmen er festet på sikker vis når du utfører
skråvinkel kutt.
• Ikke kil noe fast mot viften for å holde motorakslen.
• Bladbeskyttelsen på sagen løftes automatisk når saghodearmen
tas ned; den senkes ned over bladet når saghodearmen løftes.
Beskyttelsen kan løftes for hånd når du installerer eller fjerner sagblader
for inspeksjon av sagen. Løft aldri bladbeskyttelsen manuelt med mindre
sagen er skrudd av.
• Hold omgivelsene rundt verktøyet godt vedlikeholdt og fri for løse
materialer, f.eks. spon og rester.
• Kontroller regelmessig at motorens luftsprekker er rene og fri for spon.
• Kople sagen fra strømtilførselen før skifting av blad eller utføring av
vedlikehold.
• Utfør aldri rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid når verktøyet kjører og
hodet ikke er i hvilestillingen.
NORSK
• Ved gjæringssaging, skråkutt eller sammensatte gjæringskutt, juster den
skyvbare gjæringsplaten til korrekt klaring for den aktuelle bruken.
• Kople sagen fra strømtilførselen før skifting av blad eller utføring av
vedlikehold.
• Ikke ta av noe avkapp eller andre deler av arbeidsstykket fra
kappeområdet mens sagen er i gang og sagehodet ikke er i hvilestilling.
• Bruk alltid skyvepinne. Ikke kapp arbeidsstykker som er under 30 mm.
• Kontroller at verktøyet er plassert på en jevn overflate med tilstrekkelig
stabilitet før arbeid påbegynnes.
• Bruk alltid en skyvepinne og plasser aldri hendene nærmere enn
160 mm fra sagbladet under skjæring.
• Oppbevar alltid skyvepinnen på sin plass når den ikke er i bruk.
• Ikke kutt lettmetall-legeringer, spesielt ikke magnesium.
• Ikke strekk hendene rundt bak sagbladet.
• Ikke bruk slipeskiver eller diamantskiver.
• Ikke stå oppe på enheten.
• I tilfelle ulykke eller svikt i verktøyet, slå verktøyet straks av og koble
verktøyet fra strømforsyningen.
• Ikke bruk den øvre beskyttelsen som håndfeste eller for transport.
• Rapporter feilen og merk verktøyet på passende måte for å unngå at
andre bruker det defekte verktøyet.
• Dersom sagbladet blokkeres på grunn av unormal skyvekraft ved
kutting, slå av verktøyet og koble fra strømforsyningen. Ta bort
arbeidsstykket og forsikre deg om at sagbladet løper fritt. Slå på
verktøyet og start en ny kapping med redusert skyvekraft.
• Sørg for at din posisjon alltid er til venstre eller høyre for skjærelinjen.
• Sørg for tilstrekkelig med generell eller lokal belysning.
• Sørg for at operatøren har fått tilstrekkelig opplæring i bruk, justering og
operasjon av verktøyet.
• Juster parallellanlegget riktig for å unngå kontakt med øvre beskyttelse.
• Påse at arbeidsplaten på sagbenken er sikkert festet i den valgte
høyden.
• Ikke bruk sagen for skjæring i annet materiale enn treverk.
• Ikke bruk verktøyet til noting, falsing eller sporsaging.
• Påse at saghodearmen er sikkert festet ved saging i benksag modus.
Bruk verktøyet kun når sagbenkens arbeidsplate er i horisontal stilling.
Ekstra sikkerhetsregler ved gjærings-modus
•
• Skru av maskinen når den er uten tilsyn.
• Koble sagen til en støvsugerenhet ved saging av treverk. Ta alltid
hensyn til faktorer som påvirker støveksponeringen, så som:
•
•
– type av materiale som skal bearbeides (sponplater gir mer støv enn
treverk);
– Korrekt justering av sagbladet;
– Pass på at lokalt avsug så vel som hetter, belger og kanaler er
korrekt justert.
– støvavsug med lufthastighet ikke under 20 m/s.
• Påse at alle blader og flenser er rene og at de forsenkede sider til
kragen er mot bladet. Stram skaftmutteren.
• Hold sagbladet skarp og riktig stilt inn.
• Bruk kun sagblad der hastigheten markert på bladet er tilsvarende eller
mer enn hastigheten markert på sagen.
• Ikke bruk verktøyet med annen spenning enn angitt.
•
•
Påse at den øvre delen av sagbladet er totalt omsluttet ved bruk
som gjæringssag. Ta aldri den øvre bladbeskyttelsen av når verktøyet
brukes som gjæringssag.
Ikke kapp arbeidsstykker som er under 250 mm.
Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal
størrelse på:
– Høyde 85 mm, bredde 160 mm, lengde 550 mm
– Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende ekstrabord.
Arbeidsstykket må alltid klemmes godt fast.
Ikke bytt ut dioden i arbeidslyset med en av en annen type.
Reparasjoner skal kun utføres av produsenten eller en autorisert
DEWALT reparatør.
Ekstra farer
Følgende farer er forbundet med bruk av sager:
– skader som følge av berøring av roterende deler
Selv om man følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker
sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås.
Disse er:
• Ikke bruk smøremidler på bladet mens det er i bevegelse.
– Hørselsskader.
• Sørg for at ingen tilskuer står bak verktøyet.
– Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene av det roterende
sagbladet.
• For din egen sikkerhet monter verktøyet på en benk ved hjelp av bolter
med diameter 8 mm og lengde 80 mm.
• Når du utfører rette tverrkutt, juster anlegget på venstre siden riktig for å
sikre en klaring på maksimum 5 mm mellom sagbladet og anlegget.
• Arbeidslyset brukes for belysning av området rundt arbeidsstykket og er
ikke en sikkerhetsenhet.
• Under transport påse at den øvre delen av sagbladet er helt tildekket av
den øvre beskyttelsen.
Ekstra sikkerhetsregler ved bordsag-modus
• Skift ut kappeskiven når den er slitt.
• Bruk aldri sagen uten kappeskiven.
• Skjær aldri når spaltekniven og/eller den øvre beskyttelsen er fjernet.
• Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal
størrelse på:
– Høyde 51 mm, bredde 500 mm, lengde 700 mm.
– Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende ekstrabord.
• Bruk ingen andre sagblader enn det som er spesifisert under Teknisk
Data. Påse at spaltekniven ikke er tykkere enn sporet laget av sagbladet
og ikke tynnere enn bladet.
• Påse at bladet roterer i riktig retning og at tennene peker mot forsiden
av sagbenken.
• Sørg for at alle klemmehåndtak er strammet til før bruk.
• Sørg for at spaltekniven er justert til riktig avstand fra bladet –
maksimum 5 mm.
• Hold hendene unna sagbladet.
– Fare for skader ved skifting av blad.
– Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes.
– Helseskader som følge av innånding av støv som oppstår ved saging av
tre, særlig eik, bjørk og MDF.
– Det er fare for skade når biter av arbeidsemnet slynges mot de som står
i nærheten.
– Fare for ulykker ved flyvende metallbiter når det sages i et gjerde.
– Brannfare på grunn av ekstrem støvansmaling dersom maskinen ikke
rengjøres regelmessig.
– Risiko for ukontrollerte situasjoner når maskinen brukes i temperaturer
unde -10 °C eller over 45 °C.
Følgende faktorer påvirker støyproduksjonen:
– materialet som kappes
– sagbladtypen
– matekraften
Følgende faktorer påvirker støveksponeringen:
– slitte sagblad
– sponavtrekk med lufthastighet under 10 m/s
– arbeidsstykke i nøyaktig ført
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Advarsel om sikker bruk
79
NORSK
Les bruksanvisningen før bruk
FIG. 2
aa. Skyvepinne
bb. Låseknott 1 for sagbenkens arbeidsplate
Bærepunkt.
cc. Hodets låsepinne
dd. Skråpeker
DATOKODE PLASSERING (FIG. 2)
Datokoden (ii), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset.
ee. Vinkel skala
ff. Spindellåseknapp
Eksempel:
2012 XX XX
gg. T30 stjernenøkkel
Produksjonsår
hh. T40 stjernenøkkel
Kontroll av pakkens innhold
1 Bordmontert gjæringssag
1 Sagblad*
ii. Datokode
FIG. 3
jj. Skråfestehåndtak
1 Modul for parallellanlegget (A5, Fig. 9A)
Valgfritt tilleggsutstyr
1 Øvre bladbeskyttelse
FIG. 4
1 Skyvepinne*
kk. Støtteforlenger, DE7023-XJ, DE7033-XJ
1 T30 stjernenøkkel*
1 T40 stjernenøkkel*
1 Materialklemme
1 Bruksanvisning
1 Sprengskisse
* Montert med bordsag
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under
transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår
innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. 1–4)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
FIG. 1
a. På-/av-bryter
BRUKSOMRÅDE
Din D27113 bordmonterte gjæringssag er utviklet for profesjonelle
bruksområder. Dette presisjonsverktøyet kan raskt og enkelt stilles inn for
tverrkutting, skråsaging, gjæringssaging eller sammensatt gjæringssaging.
Denne enheten er designet for bruk med et sagblad med nominell diameter
305 mm og karbidtenner, for profesjonell bruk til kapping av treverk og
lignende materialer.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved nærvær av brennbare
væsker eller gasser.
Disse bordmonterte gjæringssager er et profesjonelle verktøy. IKKE la barn
komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er nødvendig når uerfarne brukere
skal bruke dette verktøy.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig
for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet.
ADVARSEL! Ikke bruk verktøyet for andre formål enn beskrevet.
b. Betjeningshåndtak
c. Bladklemme utløserspake
d. Arbeidslys på/av bryter
e. Låseknott 2 for sagbenkens arbeidsplate
f. Sagblad
g. Flyttbar nedre bladbeskyttelse
h. Anlegg, høyre side
i. Fast bord
j. Snittplate
k. Sagsnitt
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller
alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 61029;
det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som
fås via DEWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
m. Gjæringsknott
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning
egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på
lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
n. Gjæringslås
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.
o. Gjæringsskala
MONTERING
l. Roterende bord/gjæringsarm
p. Anlegg, venstre side (skyvbar)
q. Monteringshull
r. Fot
s. Hånd fordypning
t. Styrespor
u. Venstre anlegg klemmeknott
v. Nedre støvsugertilkoplinger
w. Sagbenkens arbeidsplate
x. Spaltekniv
y. Øvre bladbeskyttelse
z. Øvre støvsugertilkopling
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, slå
av verktøyet og kople det fra strømkilden før du fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og før du foretar
eventuelle justeringer eller endringer i oppsett eller ved
reparasjon. Sørg for at bryteren er i AV posisjon. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
Pakke ut
Ta sagen forsiktig ut av innpakningen.
Oppbevaring av festeverktøy (fig. 2)
Følgende verktøy leveres sammen med maskinen:
1 T30 star wrench (gg)
1 T40 star wrench (hh)
80
NORSK
• Påse at du lagreer verktøyet etter hver gang de er brukt til montering
eller justering.
Montering på benk (fig. 1)
• Det er hull (q) i alle fire bena (r) for montering på benk. Det er hull av to
ulike størrelser for bruk av ulike boltstørrelser. Bruk hvilket som helst
hull, det er ikke nødvendig å bruke begge. Bolter med en diameter på
8 mm og lendge 80 mm anbefales. Fest alltid sagen godt for å fohindre
bevegelser. For å øke mobiliteten kan verktøyet monteres på et stykke
kryssfiner, tykkelse 12,5 mm eller mer, som deretter kan klemmes fast
på arbeidsbenken eller flyttes til andre arbeidssteder og festes der.
• Ved montering av maskinen på en kryssfinerplate, påse at
monteringsskruene ikke stikker ned under platen. Kryssfinerplaten
skal ligge flatt mot arbeidsunderlaget. Ved fastklemming av sagen til
et arbeidsunderlag, klem alltid bare fast med føttene (r) der hullene for
monteringsskruene er. Fastklemming andre steder vil komme i konflikt
med korrekt funksjon av sagen.
• For å hindre klemming og unøyaktighet må du kontrollere at underlaget
ikke er skeivt eller ujevnt på annen måte. Hvis sagen vipper på
underlaget, kan du legge noe under et av bena, slik at sagen står støtt
på underlaget.
Montering av øvre bladbeskyttelse (fig. 5A, 5B)
Den øvre bladbeskyttelsen (y) er designet for å kunne raskt og enkelt festes
til spaltekniven (x) etter at verktøyet er satt opp for bruk som sagbenk.
1. Løsne bladbeskyttelsesbolten (ll) og la bladbeskyttelsesmutteren (mm)
ligge igjen i den sekskantede forsenkning.
2. Hold beskyttelsen horizontalt, rett inn slissen bakerst i beskyttelsen med
spaltekniven.
3. Senk beskyttelsen ned over spaltekniven og påse at boltens skaft går
inn i forsenkningen.
Montere sagbladet (fig. 1, 2, 6A–6C)
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, slå
av verktøyet og kople det fra strømkilden før du fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og før du foretar
eventuelle justeringer eller endringer i oppsett eller ved
reparasjon. Sørg for at bryteren er i AV posisjon. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Tennene på et nytt blad er skarpe og kan være
farlige.
ADVARSEL: Etter at bladet er montert eller skiftet, må du alltid
kontrollere at bladet er helt dekket av skjermen.
ADVARSEL! Pass på at bladet alltid bare skiftes på den
beskrevne måten. Bruk kun sagbald som spesifisert under
Tekniske data; kat. nr.: DT4260 anbefales
VIKTIG: Sagbladet må være i sin høyeste posisjon for å installere et nytt
blad. Se Skifte fra sagbenkmodus til gjæringsmodus.
1. Trykk inn og hold spindellåseknappen (ff) med høyre hånden.
2. Med venstre hånd bruk T40 stjernenøkkelem til å dreie og låse
sagbladene på plass.
MERK: Bladets låseskrue er venstregjenget og må derfor vris med klokken
for å løsne.
3. Slipp spindellåseknappen for å løsne systemet.
4. Trykk ned utløseren for hodelåsen (c) for å løsne nedre beskyttelse (g),
løft deretter den nedre beskyttelsen så langt det går.
5. Ta av låseskruen for bladet (nn) og bladets utvendige skaftkrage (oo).
Fjern sagbladet forsiktig.
VIKTIG: Påse at den indre flensen og begge sider av det nye bladet er rene
og fri for støv.
4. Sett bolten inn i hullet, og stram til med T30 stjernenøkkelen. Tennene
på et nytt blad er meget skarpe og kan være farlige.
6. Installer sagbladet (f) på skulderen (pp) som sitter direkte mot den
innvendige skaftkragen (qq) og påse at tennene på nedre kant av bladet
peker mot bakenden av sagen (bort fra operatøren).
5. Ikke stram for mye. Øvre bladbeskyttelsen må lett kunne vippes ned.
7. Skyv forsiktig bladet på plass og slipp den nedre bladbeskyttelsen.
Feste av arbeidsstykke (fig. 17A, 17B)
ADVARSEL: Et fastklemt, balansert og sikret arbeidsstykke kan
bli ubalansert etter at et kutt er utført. En ubalansert belastning
kan tippe sagen eller det som sagen er festet til, så som et bord
eller arbeidsbenk. Når du gjør et kutt som kan føre til ubalanse,
støtt opp arbeidsstykket godt og sikre at sagen er godt boltet til
et stabilt underlag. Det kan resultere i personskade.
ADVARSEL: Klemfoten skal være fastklemt over basis av sagen
når klemmen brukes. Klem alltid fast arbeidsstykket til basis av
sagen – ikke til noen annen del av arbeidsområdet. Pass på at
klemfoten ikke er klemt mot kanten av basis på sagen.
FORSIKTIG: Bruk alltid en arbeidsklemme for å holde kontroll
og redusere faren for skade på arbeidsstykket og personskader,
dersom du må bevege hendene innenfor 160 mm av bladet
under sagingen.
Bruk materialklemmen (a14) som leveres med sagen. Andre hjelpemidler
som fjærklemmer, klemstenger eller C-klemmer kan være passende for visse
størrelser og former på materialet. Venstre eller høyre anlegg kan skyves fra
side til side som hjelp ved fastklemmingen.
FOR Å INSTALLERE KLEMMEN
1. Sett den inn i hullet bak anlegget. Klemmen skal peke bakover mot
bakenden av gjæringssagen Pass på at sporet på festestangen er fullt
innskjøvet i basis på gjæringssagen. Dersom sporet er synlig vil ikke
klemmen være sikret.
2. Roter klemmen 180º mot fronten av gjæringssagen.
3. Løsne knotten for å justere klemmen opp eller ned, og bruk
finjusteringsknappen for å klemme fast arbeidsstykket.
MERK: Plasser klemmen på høyre side av basisen ved skråsaging. GJØR
ALLTID EN TEST (UTEN STRØM) FØR ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT DU
KAN SJEKKE BLADETS RUTE. SIKRE AT KLEMMEN IKKE KOMMER I
VEIEN FOR FUNKSJONEN AV SAGEN ELLER ANLEGGET.
8. Skift den ytre skaftkragen.
9. Stram låseskruen for bladet (nn) ved å vri mot klokken mens du holder
spindellåseknappen (ff).
10. Plasser stjernenøkkelen på lagringsplassen.
JUSTERINGER
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, slå
av verktøyet og kople det fra strømkilden før du fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og før du foretar
eventuelle justeringer eller endringer i oppsett eller ved
reparasjon. Sørg for at bryteren er i AV posisjon. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
Justering av sagbladet (fig. 6C)
Dersom sagbladet kaster på seg under oppstart og nedkjøring juster som
følger:
1. Løsne bladets låseskrue (nn) for den utvendige skaftkragen (oo) og drei
bladet (f) en kvart omdreining.
2. Stram til bladets låseskrue igjen og kontroller at bladet nå ikke kaster på
seg.
3. Gjenta disse trinnene inntil bladet slutter å kaste på seg.
Innstillinger ved bruk som gjæringssag
Gjærsagen ble justert nøyaktig på fabrikken. Hvis det er nødvendig med ny
justering etter transport eller av andre grunner, følger du fremgangsmåten
nedenfor. Det skal ikke være nødvendig å gjenta denne justeringen.
SKIFTE FRA SAGBENKMODUS TIL GJÆRINGSMODUS (FIG. 1, 2)
For å løfte saghodet til sin høyeste posisjon
– Trykk ned på sagbenkens arbeidsplate (w) og hold låsepinenn (cc) ute.
– Mens du holder sagbenkens arbeidsplate, slipp opp og la saghodet
løfte seg til sin fulle høyde.
KONTROLLERE OG TILPASSE BLADET TIL ANLEGGET (FIG. 1, 7A, 7B)
1. Løsne gjæringsknotten (m) og trykk gjæringslåsen (n) for å slippe
gjæringsarmen (l).
81
NORSK
2. Flytt gjæringsarmen til låsen er plassert i skråposisjon 0°. Ikke stram til
knotten.
3. Trekk ned saghodet til bladet går inn i sagsporet (k).
4. Sett en vinkelhake (rr) på det faste bordet (i) og mot bladet (f).
5. Stram til gjæringsknotten sikkert.
ADVARSEL: Ikke berør spissene på bladet med vinkelhaken.
6. Dersom det kreves justering, gå frem som følger:
– Løsne skruene til gjæringsskalaen (ss) og flytt skalaen/gjæringsarmen
til venstre eller høyre til bladet er på 90° mot anlegget, som målt med
vinkelhaken.
– Stram skruene (ss) igjen. Ikke bry deg med plassering av
gjæringspekeren på dette tidspunkt.
JUSTERE GJÆRINGSPEKEREN (FIG. 7B)
Justeringer for sagbenkmodus
SKIFTE FRA GJÆRINGSMODUS TIL SAGBENKMODUS (FIG. 1, 2)
1. Plasser bladet i 0˚ tverrkuttposisjon med gjæringsknotten (m) sikret.
2. Lås saghodet i sin laveste posisjon ved å trykke utløseren for hodelåsen
(c) for å senke hodet, trykk deretter hodets låsepinne (cc) på plass.
3. For å sette på parallelanlegget (zz) se Montering og justering av
parallelanlegget.
JUSTERING AV SPALTEKNIVEN (FIG. 1, 8A, 8B)
Riktig posisjon for toppen av spaltekniven (x) skal ikke være mer enn 2 mm
lavere enn bladets høyeste tann, og radiuskroppen maks 5 mm fra tuppen
av sagbladtannen.
1. Løft saghodet til sin høyeste posisjon
2. Still arbeidsplaten på sagbenken halvveis for å få tilgang til de to
skruene som holder spaltekniven.
1. Løsne gjæringsknotten (m) og trykk gjæringslåsen (n) for å slippe
gjæringsarmen (l).
3. Løsne de 2 skruene (yy) med T40 stjernenøkkelen for å la spaltekniven
bevege seg opp og ned.
2. Flytt gjæringsarmen for å stille gjæringspekeren (tt) inn på nullpunktet
som vist i figur 7B.
4. Skyv spaltekniven (x) enten opp eller ned til riktig posisjon oppnås.
3. Se på pekeren (tt) og gjæringsskalaen (o). Dersom pekeren ikke viser
nøyaktig null, løsne gjæringspekerskruen (uu), flytt pekeren til nullpunktet
og stram skruen igjen.
4. Stram gjæringsknotten (m) sikkert.
KONTROLLERE OG TILPASSE BLADET TIL BORDET (FIG. 1, 3, 7C, 7D)
1. Løsne skråfestehåndtaket (jj).
2. Trykk saghodet til høyre for å sikre at den står helt vertikalt, og stram
skråfestehåndtaket.
3. Trekk hodet ned til bladet går akkurat inn i sagsporet (k).
4. Plasser en vinkelhake (rr) mot venstre siden av anlegget og bladet (f).
ADVARSEL: Ikke berør spissene på bladet med vinkelhaken.
5. Dersom det kreves justering, gå frem som følger:
– Løsne skråfestehåndtaket (jj) og drei stoppeskruen for vertikal
justering (xx) (ved bruk av T30 stjernenøkkelen) inn eller ut til bladet er
på 90° mot bordet som målt med vinkelhaken.
– Dersom skråpekeren (dd) ikke viser null på skråskalaen (ee), løsne
skruen (ww) som holder pekeren, og flytt pekeren som nødvendig.
6. Stram skråfestehåndtaket (jj) godt.
5. Stram de to skruene (yy) godt.
JUSTERE SAGBENKENS ARBEIDSPLATE (FIG. 1, 2)
Arbeidsplaten (w) skyves opp og ned manuelt og holdes på ønsket høyde
med to låseknotter.
1. Løsne arbeidsplatens låseknotter 1 og 2 (bb, e), men ikke ta de ut.
2. Sett arbeidsplaten til ønsket høyde.
3. Stram først arbeidsplatens låseknott 1 (bb), og deretter fest platen på
plass med låseknott 2 (e).
MONTERING OG JUSTERING AV PARALLELLANLEGGET (FIG. 1, 9A-9C)
1. Juster sagbenkens arbeidsplate (w) til sin laveste posisjon. Se Justere
sagbenkens arbeidsplate.
2. Skyv anleggets monteringsbrakett (a3) på fra høyre siden.
Klemmeplaten bringes i inngrep bak arbeidsplatens fremre kant.
3. Løft bladbeskyttelsen og skyv parallelanlegget (zz) opp mot bladet
4. Trykk anleggets monteringsspake (a2) ned for å feste anlegget på plass.
5. Kontroller at anlegget (zz) er parallelt med bladet.
6. Dersom det kreves justering, gå frem som følger:
– Løsne anleggets justeringsknott (a1) som fester anleggsbraketten til
anleggsstøtten (a7).
JUSTERING AV ANLEGGET (FIG. 1)
– Juster anlegget slik at det er parallelt med bladet ved å kontrollere
avstanden mellom bladet og anelgget både foran og bak på bladet
Den øvre del av anlegget venstre side kan justeres til venstre for å gi klaring,
og lar sagen stilles skrått til hele 45° til venstre.
– Når justeringen er utført stram justeringsknotten og kontroller igjen at
anlegget er parallelt med bladet.
For å justere anlegget
1. Løsne klemmeknotten på venstre siden av anlegget (u) og skyv anlegget
(p) til venstre.
2. Gjør en test med sagen avslått og kontroller klaringen. Juster anlegget
så nært til bladet som praktisk mulig for å gi maksimal støtte til
arbeidsstykket, uten å komme i konflikt med armens opp og ned
bevegelse.
3. Stram til knotten sikkert.
ADVARSEL: Anleggets styrespor (t) kan tilstoppes med sagflis.
Bruk lavtrykksluft for å blåse ut smuss og støv for å rense
styresporet.
KONTROLL OG JUSTERING AV SKRÅVINKELEN (FIG. 7C, 7D)
1. Løsne klemmeknotten (u) på anlegget på venstre siden og skyv den
øvre delen av anlegget på venstre siden så langt den vil gå.
VIKTIG: Returner bladbeskyttelsen til sin opprinnelige posisjon etter
justeringene er gjort.
7. Kontroller at anleggets peker (a4) viser null på skalaen. Dersom pekeren
ikke viser nøyaktig null løsne anleggets skrue (a6), flytt pekeren til
nullpunktet og stram skruen igjen.
Anleggsplaten kan snus. Arbeidsstykket kan styres langs den 52 mm brede
flaten eller den 8 mm brede flaten, for å kunne bruke en pinne for dytting av
arbeidsstykket ved saging av tynne arbeidsstykker.
VIKTIG: Kontroller at anlegget er parallelt med bladet hver gang anlegget
skiftes.
1. For å stille inn for 8 mm eller 52 mm, løsne justeringsknotten (a1) og
skyv anlegget (zz) ut av festet (a7).
2. Snu anleggsplaten og skyv festet inn i sporet som vist.
ADVARSEL:
• Bruk 8 mm profilel for saging av lav arbeidsstykker for å gi
tilgang mellom bladet og anleggsflaten for en skyvepinne.
2. Løsne skråfestehåndtaket (jj) og flytt saghodet helt til venstre. Dette er
45° skråposisjonen.
• Bakenden av anleggsplaten bør være på nivå med fronten av
spaltekniven.
3. Dersom det kreves justering, gå frem som følger:
– Skru stoppeskruen for skråjustering (v v) ved hjelp av T30
stjernenøkkel inn eller ut som nødvendig til skråindikatoren (dd)
viser 45°.
ADVARSEL: Mens denne justeringen utføres anbefales det å
avlaste saghodet ved å holde i den. Dette gjør det lettere å dreie
justeringsskruen.
Før bruk
• Installer gjeldende sagblad. Ikke bruk for slitte blader. Verktøyets
maksimum rotasjonshastighet må ikke overgå sagbladets.
• Ikke forsøk å skjære veldig små stykker.
• La bladet skjære fritt. Ikke bruk kraft.
82
NORSK
• La motoren komme opp i full hastighet før skjæring.
SAGING I GJÆRINGSMODUS
• Påse all alle løseknotter og klemmehåndtak er stramme.
Det er farlig å bruke uten beskyttelse. Beskyttelsene må være på plass
under saging.
• Sikre arbeidsstykket.
• Ikke sag materialer av jern og stål med denne sagen! Ikke bruk
slipeskiver!
• Ved saging i ikke-jern materialer bruk alltid en passende DEWALT
sagblad med en sponvinkel på -5°. Sørg for at materialet er festet på
plass med en tvinge/klemme.
Generell håndtering
• I gjæringsmodus låses saghodet automatisk når det er i saghodets
høyeste posisjon.
• Klem utløseren for hodelåsenfor å låse opp saghodet. Flytting av
saghodet nedover trekker inn den bevegelige nedre beskyttelsen.
• Sørg for å bruke kappeskiven. Ikke bruk maskinen dersom
spalteåpningen er bredere enn 10 mm.
• Forsøk aldri å hindre den nedre bladbeskyttelsen i å returnere til sin
opprinnelige posisjon når kuttet er ferdig.
• Påse at materialet som skal sages er sikkert festet.
• For maksimum kutthøyde still sagbenkens arbeidsplate til høyeste
posisjon.
• Bruk kun forsiktig trykk på verktøyet og ikke utsett sagbladet for
sidetrykk.
• Unngå overbelastning.
• Fjern alltid støv fra verktøyet etter bruk for å sørge for riktig funksjon av
den nedre beskyttelsen.
• Ved saging av tre og treprodukter koble alltid til en støvavsugsenhet
som er designet i henhold til de relevante reglene for støvutslipp.
DRIFT
• D27112 sagen kan skjære arbeidsstykker opp til 160 mm bredde og
85 mm høyde. For opplysninger om riktig skjærekapasiteter henvises
du til Tekniske data. Lengden på arbeidsstykket skal aldri overgå
basebredden uten tilstrekkelig støtte. Enden på arbeidsstykket skal aldri
være mindre enn 160 mm fra bladet uten bruk av flere tvinger/klemmer.
• Plasser ikke hendene nærmere enn 160 mm fra bladet under bruk. Ved
saging av kort materiale (minimum 160 mm til venstre eller høyre for
bladet) kreves bruk av materialeklemmen.
• Minimum lengde på avkapp er 10 mm.
Instruksjoner for bruk
ADVARSEL: Observer alltid sikkerhetsinstruksjonene og
gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, slå
av verktøyet og kople det fra strømkilden før du fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og før du foretar
eventuelle justeringer eller endringer i oppsett eller ved
reparasjon. Sørg for at bryteren er i AV posisjon. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
• Ved saging av arbeidsstykker lengre enn arbeidsplatens bredde, påse
at arbeidstykket er stabil i hele sin lengde. Støtt utstikkende deler av
arbeidsstykket etter behov, f.eks. ved bruk av arbeidsstykkeforlengelsen
(ekstrautstyret).
• Ved kapping av UPVC profiler, bruk et støttesykke av tre med en
passende profil under materialet for å gi korrekt støtte.
Rwett tverrkapping (fig. 1, 11)
1. Løsne låseknottene (bb, e) og flytt arbeidsplaten til sin høyeste posisjon.
Lås begge knotter.
Oppmerksomheten til brukere i Storbritannia blir rettet mot
“maskinreguleringer for trearbeid 1974” og alle påfølgende tilføyelser.
2. Løsne gjæringsknotten (m) og trykk gjæringslåsen (n) for å slippe
gjæringsarmen (l).
Pass på at verktøyet er plassert så deT sikrer ergonomiske forhold når det
gjelder bordhøyde og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at operatøren
har en god oversikt og nok fri plass rundt verktøyet, slik at arbeidsstykket
kan håndteres uten hinder.
3. Sett gjæringslåsen i inngrep på 0˚ posisjonen og stram gjæringsknotten.
For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på at omgivelsene ikke er
for kalde, at verktøy og tilbehør er godt vedlikeholdt og at arbeidsstykket
størrelse er passende for dette verktøyet.
Start - stopp (fig. 1)
Av/på-bryteren (a) har en utløsningsfunksjon ved mangel på spenning:
Hvis strømmen av en eller annen grunn skulle bli borte, må bryteren igjen
aktiveres manuelt.
For å sette igang maskinen trukker du på den grønne startknappen.
For å slå av maskinen trykker du på den røde stopp-knappen.
4. Plasser trestykket som skal sages mot anlegget (h, p).
5. Hold i håndtaket (b) og trykk ned hodelåsens festespak (c) for å løsne
hodet.
6. Slå maskinen på og la sagbladet komme opp i full hastighet.
7. Trykk hodet for å la bladet skjære gjennom trestykket og gå inn i
snittplaten av plast (j).
8. Etter at kuttet er ferdig, slå av verktøyet og vent på at sagbladet stopper
helt før du returnerer hodet til øvre hvileinnstilling.
Saging av små stykker (fig. 1)
Øvre del av venstre side av anleggsplaten (p) kan justeres for å gi maks
støtte ved saging av små stykker.
1. Løft saghodet til høyeste posisjon.
ARBEIDSLYS (FIG. 16A)
2. Løsen venstre festeknott på anlegget (u).
Arbeidslysets på/av knapp (d) er uavhengig av gjæringssagens på/av
knapper (a).
3. Juster den venstre anleggsplaten så nær arbeidsstykket som mulig.
Støvsuging (fig. 1, 10)
Maskinen er utstyrt med tre 38 mm støvsugertilkoplinger, en på den øvre
bladbeskyttelsen (z), og to nederst bak (v).
• Ved all saging skal det kobles til en passende støvavsugsenhet som er
designet i henhold til de relevante reglene for støvutslipp.
4. Stram knotten sikkert til.
Skråstilt tverrkapping (fig. 1, 12)
1. Løsne gjæringsknotten (m) og trykk gjæringslåsen (n) for å slippe
gjæringsarmen (l). Flytt gjæringsarmen til venstre elelr høyre til ønsket
vinkel.
Vanlig skjæring
2. Gjæringslåsen vil automatisk låse i 10˚, 15˚, 22.5˚, 31.62˚ og 45˚ både til
venstre og høyre. Dersom du vil ha mellomliggende vinkler, hold hodet
godt fast og lås ved å skru fjæringsknotten.
SNITTKVALITET
3. Pass alltid på at gjæringsknotten er låst godt fast før saging.
Snittkvaliteten avhenger av flere faktorer, blant annet hva slags materiale
det skjæres i. Når du trenger høy snittkvalitet på pyntelister eller annet
presisjonsarbeid, vil et skarpt, 60-tanns karbidblad og en lav og jevn
skjærehastighet gi ønsket resultat.
4. Gå frem som for et rett tverrkutt.
ADVARSEL: Påse at materialet ikke kryper under saging;
fest det godt på plass. La bladet stoppe helt før du løfter
saghodearmen. Dersom små sagfliser stikker ut bakerst på
arbeidsstykket fest et stykke maskeringsteip der kutten skal
gjøres. Sag gjennom teipen og fjern den forsiktig når du er
ferdig.
ADVARSEL: Ved gjæring på enden av trestykker med et lite
avkapp, plasser trestykket slik at avkappet er på den siden av
bladet som gir størst vinkel mot anleggsplaten:
venstre gjæring, avkapp til høyre
høyre gjæring, avkapp til venstre.
Vinkelkutt (Fig. 1, 7D, 13)
Vinkler for skråkutt kan stilles fra 45˚ venstre til 0˚ høyre og kan kappes med
gjæringsarmen stilt mellom null og maksimalt of 50˚ gjæring til høyre eller
venstre.
83
NORSK
1. Løsne låseknottene (bb, e) og flytt arbeidsplaten til sin høyeste posisjon.
Lås begge knotter.
2. Løsne klemmeknotten (u) på anlegget på venstre siden og skyv den
øvre delen av anlegget på venstre (p) siden så langt den vil gå.
3. lLøsne gjæringsklemmen (jj) og sett gjæringsvinkel som vistr i figur 7D.
4. Stram gjæringsklemmen (jj) godt.
5. Gå frem som for et rett tverrkutt.
Kombinert gjæring
Denne skjæringen er en kombinasjon av gjæring og avfasing.
Sett gjæringsangelen og deretter skråvinkelen.
Rengjøring
Før bruk, inspiser nøye øvre bladbeskyttelse, bevegelig nedre
bladbeskyttelse så vel som støvavsugsrøret for å se at det vil fungere
ordentlig. Pass på at spon, støv og partikler fra arbeidsstykket ikke kan føre
til blokkering av funksjonene.
Dersom fragmenter av arbeidsstykket kiler seg mellom sagblad og
beskyttelse, koble verktøyet fra strømforsyningen og følg instruksjonene i
avsnitt Skifte sagblad. Ta av de fastkilte delene og sett på igjen sagbladet.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av verktøyhuset med tørr luft
så ofte som en ser at skitt legger seg i og rundt lufteåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske ved
utføring av denne prosedyren.
SAGING I SAGBENK-MODUS
• Bruk alltid spaltekniv.
• Pass alltid spaltekniven og bladbeskyttelsen er korrekt innrettet.
ADVARSEL: Bruk aldri oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier til rengjøring av ikke-metallaktige deler av verktøyet.
Disse kjemikaliene kan svekke materialene brukt i disse delene.
Bruk en klut fuktet kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet; legg aldri noen av
verktøydelene i væske.
• Pass alltid på at gjæringssagen er satt og låst til 0° gjæringsvinkel.
ADVARSEL: Ikke sag metall i denne modusen.
Kløving (fig. 14)
1. Still inn skråvinkel og gjæringsvinkel til 0˚.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, rens
bordplaten regelmessig.
2. Sett sagbladets høyde ved å justere arbeidsplaten (se Justere
sagbenkens arbeidsplate). Den korrekte bladposisjonen er å
ha tuppene på tre sagtenner over toppen av trestykket. Påse at
arbeidsplaten på sagbenken er sikkert festet i den valgte høyden.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, rens
støvoppsamlingssystemet regelmessig.
3. Still inn parallellanlegget til riktig avstand.
4. Hold arbeidsstykket flatt mot bordet og mot skjermen.
Hold arbeidsstykket ca. 25 mm unna sagbladet.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLDET AV SNITTPLATEN (FIG. 15)
5. Hold begge hender borte fra banen til sagbladet.
Rengjør området under snittplaten med jevne mellomrom. Skift ut snittplaten
når den er slitt.
6. Slå maskinen på og la sagbladet nå full hastighet.
For rengjøring av snittplaten
7. Mat arbeidsemnet forsiktig inn under det øvre bladvernet. Hold det fast
presset mot skjermen. La tennene skjære, ikke tving arbeidsemnet inn
mot sagbladet. Sagbladets hastighet skal være konstant.
8. Bruk alltid en skyvestang (aa) når du nærmer deg bladet.
9. Etter at du har saget ferdig, må du slå av maskinen, la sagbladet stoppe
og fjerne arbeidsstykket.
ADVARSEL:
• Du må aldri skyve eller holde den frie eller avkuttede delen av
arbeidsstykket.
• Du må alltid bruke en skyvestang når du kløver små
arbeidsstykker.
1. Løft saghodet til sin høyeste posisjon
2 Ta av skruene (a8) som holder snittplaten (j).
3. Ta av snittplaten og rengjør området under.
4. Re-installer snittplaten.
5. Stram til skruene for hånd.
RENGJØRE LINSEN PÅ ARBEIDSLYSET (FIG 16A–16F)
For best ytelse av arbeidslyset (a9), gjennomfør følgende vedlikehold
regelmessig.
• Rengjør nøye sagflis og støv fra linsen på arbeidslyset med en
bommullsklut.
• IKKE bruk løsemidler av noen type, de kan skade linsen.
Transport (fig. 1–3)
1. For transport av sagen, senk arbeidsplaten og saghodet til sine laveste
posisjoner og skyv låsepinnen (cc) på plass.
2. Flytt gjæringsarmen (l) til den største høyre gjæringsvinkelen, skyv
anleggspalten på venstre side (p) helt inn og lås gjæringsklemmen (jj)
med saghodet i laveste posisjon, for å gjøre verktøyet så kompakt som
mulig.
3. Bruk alltid håndtakene (s) som vist i figur 1 for å bære sagen.
ADVARSEL: Ved transport av maskinen må den alltid være
innstilt som benkesag med øvre bladvern montert. Maskinen må
aldri bæres etter vernet.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy har blitt konstruert for drift over en lang
tidsperiode med et minimalt vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift er
betinget av riktig ettersyn og regelmessig rengjøring.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, slå
av verktøyet og kople det fra strømkilden før du fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og før du foretar
eventuelle justeringer eller endringer i oppsett eller ved
reparasjon. Sørg for at bryteren er i AV posisjon. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
Dersom sagbladet ikke stopepr innen 10 sekunder etter å ha slått av, få
service på maskinen hos en autorisert DEWALT reparatør.
84
• Oppbygging av støv kan blokkere arbeidslyset og forhindre nøyaktig
visning av kappelinjen.
For¨å ta av arbeidslyset
1. Løft sagbenkens arbeidsplate til høyeste posisjon, og deretter saghodet
til høyeste posisjon.
2. Vri den svarte hylsen (a10) en 1/4 omdreining mot klokken for å
demontere.
3. Trekk ut ledningen (a11) på arbeiudslyset.
4. Ta av skruene (a12) ved hjelp av stjernenøkkelen T30.
5. Skyv LED aluminiumhuset ut og ned forbi undersiden av bordplaten.
6. Rengjør arbeidslysets linse (a13) med en bommullsfille.
7. Re-installer LED aluminumhuset på bordet.
8. Sett sammen arbeidslyset igjen ved å følge trinnene over i motsatt
rekkefølge.
Smøring
Smøring er eventuelt kun nødvendig i koblingssporet (fig. 18).
Dersom bevegelsen av saghodet ikke er myk, eller virker treg ved
gjæringssaging, gjør følgende:
NORSK
1. Trekk ut støpselet på sagen.
GARANTI
2. Fjern bladet (se Skifte sagblad).
3. Rengjør koblingssporet (a15) (lokalisert bak spindelen) for støv og spon,
og tilsett noen dråper smøreolje i sporet.
4. Kontroller at bevegelsen går lettere.
5. Monter bladet igjen.
Valgfritt ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden annet ekstrautstyr enn det som er tilbudt
av DEWALT, ikke har blitt testet med dette produktet, kan bruk
av slikt ekstrautstyr sammen med dette verktøyet være farlig.
For å redusere risikoen for skade, bør kun DEWALT-anbefalt
ekstrautstyr brukes med dette produktet.
STØTTE FOR LANGE ARBEIDSSTYKKER (FIG. 4)
• Lange arbeidsstykker bør støttes opp.
• Bruk den uttrekkbare støtten (kk) til å øke bredden på sagbordet (kan
fås hos forhandleren som tilleggsutstyr) for å oppnå best resultat. Støtt
opp ekstra lange arbeidsstykker med egnete hjelpemidler,
for eksempel sagkrakker, for å unngå at enden synker ned.
STØVAVSUG (FIG. 10)
ADVARSEL! Om mulig, koble til støvavsug som er designet i
henhold til de relevante reglene for støvavsug.
D27113 leveres med tre ulike koblinger for støvsuger.
Monter en støvoppsamlingsanordning som er designet i henhold til
gjeldende forskrifter. Lufthastigheten til eksternt tilkoplede systemer
skal være 20 m/s ±2 m/s. Hastigheten skal måles i tilkoplingsrøret ved
tilkoplingen, med verktøyet tilkoplet men ikke igang.
SAGBLADER
BRUK ALLTID støyreduserte 305 mm (12") SAGBLADER MED 30 mm
MONTERINGSHULL. HASTIGHETSANGIVELSE SKAL VÆRE MINST 3500
RPM. Bruk aldri blad med mindre diameter. De vil ikke beskyttes tilstrekkelig.
Bruk kun blad for tverrkapping! Ikke bruk blader som er designet for riving,
kombinasjonsblad eller blader med krokvinkler over 5°.
BLADBESKRIVELSER
BRUKSOMRÅDE
DIAMETER
Bygningssagblader(tynt spor med anti-klebe kant)
Generelt bruk
305 x 12"
Fine tverrkutt
305 x 12"
DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine
og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har
på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige
rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er
gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet
(EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du
kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må
ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt
DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du
1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert
DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid.
Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet
under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av
material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato,
garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt
eller – etter vårt skjønn – å erstatte enheten vederlagsfritt,
forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
TENNER
40.
60.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr.
Miljøvern
• Produktet returneres komplett med alle originale
komponenter.
Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn
nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen,
eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt
i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT
reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du
på internett under: www.2helpU.com.
Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes sammen
med vanlig husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet må skiftes eller du ikke
lenger har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles separat.
Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer gjør
det mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på nytt.
Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling av
elektriske produkter fra hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning av DEWALT-produkter
som ikke kan brukes lenger. Send produktet til et autorisert servicesenter
som kan samle inn produkter på dine vegne og anvende denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta kontakt med nærmeste
DEWALT-kontor på adressen som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre for DEWALT og utførlig
informasjon om service og kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.
com.
85
PORTUGUÊS
SERRA DE ESQUADRIA DE TOPO DE MESA
D27113
executar tarefas. Isto poderá reduzir significativamente o nível de
exposição às vibrações ao longo do período total de trabalho.
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de experiência,
um desenvolvimento contínuo de produtos e o espírito de inovação fizeram
da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores profissionais.
Identifique medidas de segurança adicionais para proteger o
utilizador contra os efeitos das vibrações, tais como: efectuar
uma manutenção correcta da ferramenta e dos acessórios,
manter as mãos quentes e organizar padrões de trabalho.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Potência absorvida
Consumo de potência
Velocidade max. da serra
Diâmetro da lâmina
Furo da lâmina
Espess. folha
Espessura da lâmina separadora
Rigidez da lâmina separadora
Tempo de paragem da serra
Peso
CAPACIDADE DE CORTE
Modo de serra de esquadria
Corte em esquadria (posições max.)
Corte em bisel (posições max.)
Largura de corte máx. de 90°
em altura máx. de 85 mm
Largura de corte em esquadria máx.
de 45° em altura máx. de 85 mm
Largura de corte em bisel máx. de 45°
em altura máx. de 55 mm
*A predefinição é de 45°
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
HRC
s
kg
D27113
230
2
1600
933
3300
305
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
20
D27113-LX
115
2
1600
869
3300
305
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
20
Fusíveis
Europa
Ferramentas de 230 V
10 Amperes, alimentação de rede
NOTA: este dispositivo foi concebido para ligação a um sistema de
fornecimento de energia com uma impedância máxima de sistema
permissível Zmax de 0,32 Ω no ponto de ligação (caixa de serviço de
alimentação) do fornecimento do utilizador.
O utilizador deve garantir que este dispositivo é ligado apenas a um sistema
de alimentação que preencha o requisito indicado acima. Se necessário,
o utilizador pode solicitar à empresa pública de fornecimento de energia
eléctrica a impedância do sistema no ponto de ligação.
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade de cada aviso. Leia o
manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo eminente que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou ferimentos graves.
esq.
dir.
esq.
dir.
50°
50°
48°*
0°
50°
50°
48°*
0°
mm
160
160
mm
110
110
mm
160
160
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa que,
se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos
graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa que,
se não for evitada, poderá resultar em ferimentos ligeiros ou
moderados.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Modo de mesa de serrar
Profundidade máx. de corte
mm
0–51
0–51
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A
dB(A)
dB(A)
dB(A)
97
2,9
109
3,1
97
2,9
109
3,1
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
(pressão sonora)
(variabilidade da pressão sonora)
(potência sonora)
(variabilidade da potência sonora)
Valores totais de vibração (soma triaxial de vectores)
em conformidade com EN 61029-1, EN 61029-2-11:
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
m/s²
Incerteza K =
m/s²
A DEWALT declara que os produtos descritos em Dados técnicos se
encontram em conformidade com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
1,3
1,5
1,3
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de informações
foi medido em conformidade com um teste padrão estabelecido pela
norma EN 61029 e poderá ser utilizado para comparar ferramentas. Por
conseguinte, este nível poderá ser utilizado para uma avaliação preliminar da
exposição às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado diz
respeito às principais aplicações da ferramenta. No entanto,
se a ferramenta for utilizada para outras aplicações ou com
outros acessórios, ou tiver uma manutenção insuficiente, o
nível de emissão de vibrações poderá ser diferente. Isto poderá
aumentar significativamente o nível de exposição às vibrações
ao longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às vibrações
também deverá ter em conta o número de vezes que a
ferramenta é desligada ou está em funcionamento, mas sem
86
D27113
Além disso, estes produtos também se encontram em conformidade com
a Directiva 2004/108/CE e 2011/65/UE. Para obter mais informações,
contacte a DEWALT através da morada indicada em seguida ou consulte o
verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro técnico e faz
esta declaração em nome da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
10.01.2011
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
ATENÇÃO! Ao utilizar ferramentas eléctricas devem ser
seguidas normas de segurança básicas de forma a reduzir
o risco de incêndio, choque eléctrico e lesões pessoais
incluindo as seguintes.
12. Fixe o trabalho de forma segura.
Utilize grampos ou um torno para manter a peça de trabalho fixa.
É mais seguro do que usar as mãos e mantém as mãos livres para
operar a ferramenta.
13. Não se estique demasiado.
Leia as instruções na íntegra antes de tentar utilizar o produto, e guarde-as.
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA
Mantenha-se sempre em posição firme e equilibrada.
14. Manutenção das ferramentas.
Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas para um
desempenho melhor e mais seguro. Siga as instruções para lubrificar
e mudar acessórios. Inspeccione as ferramentas de forma periódica e
se estiverem danificadas faça-as reparar por um serviço de assistência
autorizado. Mantenha todas as pegas e interruptores secos, limpos e
sem óleo nem massa lubrificante.
Regras gerais de segurança
1. Mantenha a área de trabalho livre de obstáculos.
Áreas e mesas de trabalho repletas de objectos convidam os
acidentes.
2. Tenha em consideração o ambiente da área de trabalho.
Não exponha a ferramenta à chuva. Não utilize a ferramenta em
condições húmidas ou molhadas. Mantenha a área de trabalho bem
iluminada (250 – 300 Lux). Não utilize a ferramenta em locais onde
exista o risco de causar incêndios ou explosão, por exemplo na
presença de gases e líquidos inflamáveis.
15. Desligue as ferramentas.
Quando não estiverem em uso, antes da manutenção e quando
trocar acessórios, tais como lâminas, peças e cortadores, desligue as
ferramentas da alimentação eléctrica.
16. Retire as chaves de ajuste e chaves de porcas.
Adquira o hábito de verificar que as chaves de ajuste e as chaves
de porcas são retiradas da ferramenta antes de a colocar em
funcionamento.
3. Proteja-se de choques eléctricos.
Evite o contacto físico com superfícies ligadas à terra (por exemplo,
tubos, radiadores, fogões e frigoríficos). Quando utilizar a ferramenta
em condições extremas (por exemplo, humidade, quando estão a
ser produzidas aparas metálicas, etc.), a segurança eléctrica pode
ser melhorada introduzindo um transformador de isolamento ou um
disjuntor de fuga à terra (FI).
4. Mantenha as restantes pessoas afastadas.
17. Evite um accionamento acidental.
Não transporte a ferramenta mantendo o dedo sobre o interruptor.
Assegure-se de que a ferramenta está na posição “desligada” antes de
a ligar à alimentação eléctrica.
18. Use cabos de extensão para o exterior.
Não deixe que pessoas, em particular as crianças, não envolvidas na
tarefa, toquem na ferramenta ou no cabo eléctrico, e mantenha-as
afastadas da área de trabalho.
Antes de utilizar, inspeccione o cabo de extensão e substitua-o se
estiver danificado. Quando a ferramenta for utilizada no exterior,
use apenas cabos de extensão preparados para uso no exterior e
assinalados devidamente.
5. Guarde as ferramentas que não estejam a ser utilizadas.
Quando não estão a ser utilizadas, as ferramentas deverão ser
guardadas num local seco e fechado com segurança, fora do alcance
de crianças.
19. Mantenha-se atento.
Preste atenção ao que está a fazer. Faça uso do senso comum. Não
opere a ferramenta quando se sentir cansado ou estiver sob os efeitos
de medicamentos ou álcool.
6. Não sobrecarregue a ferramenta.
Executará o trabalho com maior qualidade e à velocidade para a qual
foi concebido.
20. Verifique se existem peças danificadas.
Antes do uso, inspeccione cuidadosamente a ferramenta e os cabos
de alimentação para determinar que irá funcionar de forma correcta
e desempenhar a função pretendida. Verifique o alinhamento das
partes amovíveis, a junção das partes amovíveis, se existem peças
partidas, as condições da montagem das peças, ou quaisquer outras
condições que possam afectar o funcionamento. Um resguardo ou
outra parte que esteja danificada deve ser reparada devidamente ou
substituída por um centro de assistência autorizado, a não ser quando
explicitamente indicado em contrário neste manual de instruções. Os
interruptores defeituosos devem ser substituídos por um centro de
assistência autorizado.
7. Utilize a ferramenta adequada ao trabalho.
Não force pequenas ferramentas ou acessórios a efectuarem o trabalho
de uma ferramenta de alta resistência. Não utilize as ferramentas para
outras finalidades que não as indicadas; por exemplo, não utilize serras
circulares para cortar ramos ou troncos de árvores.
8. Use roupa adequada.
Não use roupa larga ou jóias, pois estas podem ser agarradas por
partes em movimentos. Recomenda-se o uso de sapatos, ou afins,
não deslizantes quando estiver a trabalhar no exterior. Recorra a uma
protecção de cabelo para conter cabelos compridos.
9. Use equipamento de protecção.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não puder ser ligado nem
desligado.
8. Use roupa adequada.
Nunca tente reparar você mesmo a ferramenta.
ATENÇÃO! A utilização de qualquer acessório ou encaixe
suplementar ou o desempenho de qualquer operação com
esta ferramenta que não esteja em conformidade com as
recomendações deste manual de instruções podem acarretar
risco de lesões.
Não use roupa larga ou jóias, pois estas podem ser agarradas por
partes em movimentos. Recomenda-se o uso de sapatos, ou afins,
não deslizantes quando estiver a trabalhar no exterior. Recorra a uma
protecção de cabelo para conter cabelos compridos.
9. Use equipamento de protecção.
Use sempre óculos de protecção. Use uma máscara para a cara
ou contra a serradura se as tarefas em causa criarem serradura ou
ejectarem partículas. Se estas partículas estiverem quentes, use
igualmente um avental resistente ao calor. Use sempre protecção
auditiva. Use sempre capacete de segurança.
10. Ligue equipamento de aspiração de serradura.
Se for prevista a montagem de dispositivos de aspiração de serradura
e de dispositivos de recolha, assegure-se de que estão ligados e são
correctamente utilizados.
21. A sua ferramenta deve ser reparada por um técnico qualificado.
Esta ferramenta eléctrica cumpre as principais regras de segurança.
As reparações devem ser apenas realizadas por pessoal qualificado
utilizando as peças sobresselentes originais; caso contrário, podem
ocorrer ferimentos consideráveis no utilizador.
Regras de segurança adicionais para serras de
esquadria de mesa
•
11. Não utilize indevidamente o cabo.
Nunca puxe o cabo para o retirar da tomada. Mantenha o fio
afastado de calor, óleo e extremidades afiadas. Nunca transporte a
ferramenta pelo fio.
•
•
Esta máquina está equipada com um cabo de fonte de alimentação
especialmente configurado (acessório do tipo M). Se o cabo da fonte
de alimentação estiver danificado ou defeituoso, deve ser substituído
apenas pelo fabricante ou por um agente de reparação autorizado.
Assegure-se de que todos os botões de bloqueio e manípulos de
fixação se encontram apertados antes de iniciar qualquer operação.
Não utilize a máquina sem os resguardos colocados, especialmente
depois de mudar de modo. Não utilize a máquina se os resguardos
não funcionarem ou não tiveram uma manutenção adequada.
87
PORTUGUÊS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
88
Nunca coloque as mãos perto da lâmina no local onde a serra está
ligada à fonte de energia eléctrica.
Nunca tente parar a máquina em movimento bruscamente inserindo
uma ferramenta ou utilizando outro meio para parar a lâmina; se o
fizer, pode ocorrer um acidente grave sem intenção.
Consulte o manual de instruções antes de utilizar qualquer acessório.
A utilização incorrecta de um acessório pode causar danos.
Seleccione a lâmina correcta para o material que pretende cortar.
Utilize um fixador ou use luvas quando manusear uma lâmina de
serra ou material áspero.
Certifique-se de que a lâmina da serra está montada correctamente
antes de a utilizar.
Assegure-se de que a lâmina roda na direcção correcta. Mantenha a
lâmina afiada.
utilize espaçadores para ajustar a lâmina no eixo. Consulte os
dados técnicos para obter a classificação da lâmina. Utilize apenas
as lâminas especificadas neste manual e em conformidade com a
norma 847-1.
Considere a utilização de lâminas de redução de ruído especialmente
concebidas.
Não use lâminas HSS (alta velocidade em aço).
Não use lâminas danificadas ou rachadas.
Levante a lâmina da zona de corte na peça antes de libertar o
interruptor.
Certifique-se de que o suporte está devidamente fixado quando
realizar cortes de biselamento.
Não introduza nenhum objecto contra a ventoinha para fixar o eixo
do motor.
O resguardo da lâmina da serra irá erguer-se automaticamente
quando o braço for descido; irá descer sobre a lâmina quando o
braço da cabeça da lâmina for levantado. O resguardo pode ser
levantado com a mão durante a colocação ou remoção das lâminas
de serra ou a inspecção da serra. Nunca levante o resguardo da
lâmina, a menos que a serra esteja desligada.
Mantenha a área circundante da máquina devidamente mantida e
sem materiais soltos, como, por exemplo, aparas e limalhas.
Verifique periodicamente se as entradas de ventilação do motor
estão limpas e sem aparas.
Desligue a serra da corrente eléctrica antes de mudar as lâminas ou
realizar trabalhos de manutenção.
Nunca efectue qualquer trabalho de limpeza ou manutenção quando
a máquina estiver em funcionamento e se a cabeça não estiver na
posição de repouso.
Quando fizer cortes de esquadria, biselamento ou de esquadria
composta, ajuste a barra de esquadria deslizante para assegurar a
libertação correcta da aplicação.
Evite remover quaisquer cortes ou outras partes da peça de trabalho
da área de corte enquanto a máquina estiver em funcionamento e a
cabeça da serra não estiver na posição de repouso.
Antes de realizar o trabalho, certifique-se de que a máquina é
colocada numa superfície nivelada com estabilidade suficiente.
Nunca corte ligas leves, especialmente magnésio.
Não utilize discos abrasivos ou de diamante.
Em caso de acidente ou falha da máquina, desligue a máquina de
imediato e retire a ficha da máquina da fonte de alimentação.
Comunique a falha e assinale a máquina de maneira adequada, para
evitar que outras pessoas utilizem a máquina defeituosa.
Se a lâmina da serra ficar bloqueada devido a força de avanço
anormal durante o corte, desligue a máquina e retire a ficha da fonte
de alimentação. Retire a peça de trabalho e certifique-se que a
lâmina da serra funciona sem problemas Ligue a máquina e inicie a
nova operação de corte com força de avanço reduzida.
Certifique-se de que se posiciona sempre à esquerda ou à direita da
linha de corte.
Providencie uma iluminação geral ou localizada adequada.
Certifique-se de que o operador tem formação adequada sobre a
utilização, ajuste e funcionamento da máquina.
Desligue a máquina quando não estiver a ser utilizada.
Quando serrar madeira, ligue a serra a um dispositivo de recolha
de serradura. Tenha sempre em conta os seguintes factores que
influenciam a exposição à serradura:
– tipo de material a trabalhar (as tábuas de madeira prensada
produzem mais serradura do que a madeira);
– regule o ajuste da lâmina da serra;
– certifique-se de que a extracção local, as campânulas, reflectores
e calhas estão devidamente regulados;
– a velocidade do ar do extractor de serradura não deve ser inferior
a 20 m/s.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Certifique-se de que todas as lâminas e flanges estão limpas e as
partes com reentrância da cinta estão encostadas à lâmina. Aperte a
porca de aperto com firmeza.
Mantenha a lâmina da serra afiada e devidamente regulada.
Certifique-se de que a velocidade assinalada na lâmina da serra é,
pelo menos, igual à velocidade assinalada na serra.
Não utilize uma tensão diferente da especificada.
Não aplique lubrificantes na lâmina quando esta estiver a ser
utilizada.
Certifique-se de que as pessoas não se colocam atrás da máquina.
Para sua segurança, monte sempre a máquina numa bancada,
utilizando parafusos com 8 mm de diâmetro e 80 mm de
comprimento.
Quando efectuar cortes transversais direitos, ajuste a barra esquerda
correctamente para garantir uma folga máxima de 5 mm entre a
lâmina da serra e a guia.
A luz de funcionamento serve para iluminar a área de trabalho da
peça e não é um dispositivo de segurança.
Durante o transporte, certifique-se de que a parte superior da lâmina
da serra está totalmente coberta pelo resguardo superior.
Regras de segurança adicionais para o modo de
bancada de serragem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Substitua a placa de corte de serra quando estiver gasta.
Nunca utilize a serra sem a placa de corte.
Nunca faça cortes se a cunha abridora e/ou o resguardo superior
não estiverem montados.
Sem suporte adicional, a máquina foi concebida para aceitar o
tamanho máximo da peça de trabalho de:
– 51 mm de altura por 500 mm de largura por 700 mm de
comprimento.
– As peças maiores devem ser suportadas por uma mesa adicional
adequada.
Não utilize lâminas de serra que não sejam as especificadas em
Dados técnicos. Certifique-se de que a cunha abridora não tem uma
espessura superior à largura do corte do entalhe com a lâmina da
serra e não é mais fina do que a lâmina.
Certifique-se de que a lâmina roda na direcção correcta e que
os dentes estão a apontar para a parte da frente da bancada de
serragem.
Assegure-se de que todos os grampos do punho se encontram
apertados antes de iniciar qualquer operação.
Certifique-se de que a cunha abridora está ajustada na distância
correcta da lâmina – máximo de 5 mm.
Mantenha as mãos afastadas do percurso da lâmina da serra.
Desligue a serra da corrente eléctrica antes de mudar as lâminas ou
realizar trabalhos de manutenção.
Utilize sempre a haste. Nunca corte peças com menos de 30 mm.
Utilize sempre uma haste de empurrar e nunca coloque as mãos a
uma distância inferior a 160 mm da lâmina da serra durante o corte.
Guarde sempre a haste de empurrar no respectivo local quando não
estiver a ser utilizada.
Não tente aceder a nada atrás da lâmina da serra.
Não se coloque em cima da unidade.
Não utilize o resguardo superior para manuseamento ou transporte.
Ajuste a guia longitudinal paralela correctamente para evitar o
contacto com o resguardo superior.
Certifique-se de que a mesa da bancada da serra está fixada
correctamente à altura especificada.
Não utilize a serra para cortar material que não seja madeira.
Não utilize a máquina para entalhar, recortar ou fazer ranhuras.
Certifique-se de que o braço da cabeça da serra está devidamente
fixado quando realizar cortes no modo de bancada de serragem.
Utilize apenas a máquina quando a mesa da bancada de serragem
está na posição horizontal.
Regras de segurança adicionais para o modo de
serra de esquadria
•
•
•
Certifique-se de que a parte superior da lâmina da serra está
totalmente inserida no modo de serragem de esquadria. Nunca
remova o resguardo da lâmina superior quando utilizar a máquina no
modo de serra de esquadria.
Nunca corte peças com menos de 250 mm.
Sem suporte adicional, a máquina foi concebida para aceitar o
tamanho máximo da peça de trabalho de:
PORTUGUÊS
–
•
•
85 mm de altura por 160 mm de largura por 550 mm de
comprimento.
– As peças de trabalho maiores devem ser suportadas por uma
mesa adicional adequada.
Fixe sempre a peça de trabalho em segurança.
Não substitua a luz de funcionamento LED por uma diferente. As
reparações só devem ser efectuadas pelo fabricante ou por um
agente de reparação autorizado da DEWALT.
Riscos residuais
Os riscos seguintes são inerentes à utilização de serras:
– ferimentos causados por se tocar nas peças em rotação
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de instrumentos de segurança, certos riscos residuais não
podem ser evitados. Eles são:
– Diminuição da audição
– Risco de acidentes provocados pelas partes descobertas da lâmina
rotativa.
– Risco de ferimento ao mudar a lâmina.
1 Chave inglesa em forma de estrela T40*
1 Sistema de fixação do material
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
* Montado na serra de mesa
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios apresentam sinais
de danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo necessário à leitura e
compreensão deste manual.
Descrição (fig. 1–4)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar em
danos ou ferimentos.
FIG. 1
a. Interruptor de ligar/desligar
b. Punho
– Risco de apertão dos dedos ao abrir os resguardos.
c. Alavanca de desengate da cabeça
– Problemas de saúde provocados pela inalação do pó produzido aos
serrar madeira, sobretudo carvalho, faia e MDF.
d. Interruptor de ligar/desligar a luz de funcionamento
– Risco de ferimentos provocados por projecção de peças da peça de
trabalho para as pessoas.
– Risco de acidentes provocados por partículas metálicas projectadas
durante o corte na guia.
– Perigo de incêndio devido a concentração extrema de pó quando não
é limpo regularmente.
– Risco de situações descontroladas quando utilizada em temperaturas
ambiente inferiores a -10 °C ou superiores a +45 °C.
Os factores a seguir indicados influenciam a produção de ruído.
e. Parafuso de bloqueio da mesa da bancada da serra 2
f. Lâmina de serra
g. Resguardo inferior da lâmina amovível
h. Guia, lado direito
i. Mesa fixa
j. Placa de corte
k. Traço da serra
l. Mesa rotativa/braço de esquadria
m. Parafuso de esquadria
– o material a cortar
n. Trinco de esquadria
– o tipo de lâmina de serra
o. Régua de esquadria
– a força de alimentação
p. Guia, lado esquerdo (deslizante)
Os factores a seguir indicados influenciam a exposição a poeiras:
q. Orifícios de montagem
– lâmina de serra gasta
r. Pé
– extractor de poeiras com uma velocidade de ar inferior a 20 m/s
s. Entalhe para as mãos
– peça de trabalho não orientada com precisão
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
t. Ranhura de orientação
u. Parafuso de fixação da guia no lado esquerdo
v. Dispositivos de recolha de serradura inferior
w. Mesa da bancada da serra
Aviso de utilização segura
x. Cunha abridora
Leia o manual de instruções antes de usar
z. Dispositivo de recolha de serradura inferior
y. Resguardo superior da lâmina
FIG. 2
aa. Haste de empurrar
Ponto de transporte.
bb. Parafuso de bloqueio da mesa da bancada da serra 1
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 2)
cc. Pino de fixação da cabeça
O Código de data (ii), o qual também inclui o ano de fabrico, está impresso
na superfície do equipamento.
dd. Indicador da inclinação
Exemplo:
ee. Régua do ângulo de corte inclinado
ff. Botão de bloqueio do veio
2012 XX XX
Ano de fabrico
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra de esquadria de mesa
1 Lâmina de serra*
1 Guia longitudinal paralela (A5, Fig. 9A)
1 Resguardo superior da lâmina
gg. Chave inglesa em forma de estrela T30*
hh. Chave inglesa em forma de estrela T40*
ii. Código de data
FIG. 3
jj. Punho de fixação de inclinação
Acessórios opcionais
FIG. 4
kk. Suporte de extensão, DE7023-XJ, DE7033-XJ
1 Haste de empurrar*
1 Chave inglesa em forma de estrela T30*
89
PORTUGUÊS
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A serra de esquadria de mesa D27113 foi concebida para aplicações
profissionais. Esta máquina de alta precisão pode ser fácil e rapidamente
regulada para cortes transversais, biselamento, esquadria ou esquadria
composta.
Esta unidade foi concebida para uso com uma lâmina de ponta de
carboneto com 305 mm de diâmetro nominal para aplicações profissionais
e foi concebida para o corte de madeira e materiais semelhantes.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na presença de gases
ou líquidos inflamáveis.
Estas serras de esquadria de mesa são ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com a ferramenta. É
necessária supervisão quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
falta de experiência e/ou conhecimentos, a menos que estejam
acompanhados de uma pessoa que se responsabilize pela sua
segurança. As crianças nunca devem ficar sozinhas com este produto.
ATENÇÃO! Não utilize a máquina para fins que não sejam
aqueles para os quais foram concebidos.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem específica.
Verifique sempre se a tensão da tomada de electricidade corresponde
à voltagem indicada na placa com os requisitos de alimentação da
ferramenta.
A sua ferramenta da DEWALT possui isolamento duplo, em
conformidade com a norma EN 61029. Por conseguinte, não é
necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser substituído
por um cabo especialmente preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilização de um cabo de extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão aprovada com
3 núcleos, adequada para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1,5 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na íntegra.
MONTAGEM
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesão, desligue a
unidade e retire a ficha da fonte de alimentação antes
de instalar ou remover acessórios, antes de fazer ajustes
ou alterar configurações ou fizer reparações. Certifique-se
de que o interruptor está na posição de desligar. Um arranque
acidental pode causar lesões.
Desempacotamento
Retire cuidadosamente a serra da caixa.
Guardar as ferramentas de fixação (fig. 2)
As seguintes ferramentas são fornecidas juntamente com a máquina:
1 Chave inglesa em forma de estrela T30 (gg)
1 Chave inglesa em forma de estrela T40 (hh)
• Tenha o cuidado de guardar sempre as ferramentas depois de tê-las
utilizado para montagem ou ajuste.
Montagem na bancada (fig. 1)
• São fornecidos orifícios (q) nos quatro modelos (r) para facilitar a
montagem em bancada. São fornecidos dois orifícios com tamanho
diferente para acomodar parafusos com tamanho diferente. Utilize um
dos orifícios; não é necessário utilizar os dois. Recomenda-se o uso de
parafusos com 8 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento. Monte
sempre a serra com firmeza para evitar qualquer movimento. Para
melhorar a portabilidade, a ferramenta pode ser montada numa placa
de contraplacado de 12,5 mm ou mais grossa, que pode ser fixada
no seu suporte de trabalho ou movida para outros locais de trabalho e
fixada novamente.
90
• Se montar a sua serra numa prancha de madeira, certifique-se de que
os parafusos de montagem não sobressaiam debaixo da madeira. A
placa de contraplacado deve ficar nivelada no suporte de trabalho.
Quando fixar a serra numa superfície de trabalho, fixe apenas os pés
(r) no local onde estão os furos para os parafusos de fixação. A fixação
em qualquer outro local pode interferir com o funcionamento correcto
da serra.
• Para evitar imprecisão, certifique-se de que a superfície de montagem
não está empenada ou de outra maneira irregular. Se a serra baloiçar
sobre a superfície, coloque uma peça fina de material debaixo de
um pé da serra, até que a serra esteja firme sobra a superfície de
montagem.
Montagem do resguardo da lâmina superior
(fig. 5A, 5B)
O resguardo da lâmina superior (y) foi concebido para uma montagem
rápida e fácil na cunha abridora (x) após a regulação da máquina para o
modo de bancada de serragem.
1. Afrouxe o parafuso do resguardo da lâmina (ll) e deixe a porca do
resguardo da lâmina (mm) no receptáculo hexagonal.
2. Enquanto segura o resguardo na vertical, alinhe a ranhura na parte
traseira do resguardo com a cunha abridora.
3. Baixe o resguardo sobre a cunha abridora, certificando-se de que o
eixo do parafuso entra no encaixe.
4. Introduza o parafuso no furo e aperte com a chave em forma de estrela
T30. Os dentes de uma nova lâmina são muito afiados e podem ser
perigosos.
5. Não aperte demasiado. O resguardo superior da lâmina deve encaixar
facilmente sobre o resguardo.
Fixação da peça de trabalho (fig. 17A, 17B)
ATENÇÃO: uma peça que esteja fixada, equilibrada e segura
antes de um corte pode tornar-se desequilibrado depois de
um corte ser concluído. Uma carga não equilibrada pode fazer
com que a serra fique inclinada ou qualquer acessório ao qual
a serra esteja montada, tal como uma mesa ou bancada.
Quando fizer um corte que possa ficar desequilibrado, apoie
correctamente a peça e certifique-se de que a serra está
devidamente fixada numa superfície estável Podem ocorrer
lesões pessoais.
ATENÇÃO: quando o sistema de fixação é utilizado, o pé de
fixação pode ficar demasiado fixo acima da base da serra. Fixe
sempre a peça na base da serra – e não a qualquer outra parte
da área de trabalho. Certifique-se de que a base de fixação não
está bloqueada na extremidade da base da serra.
CUIDADO: utilize sempre um sistema de fixação de trabalho
para manter o controlo e reduzir o risco de danos na peça
e ferimentos pessoais, no caso de ser necessário manter as
mãos a uma distância de 160 mm da lâmina durante o corte.
Utilize o sistema de fixação de material (a14) fornecido com a serra. Outros
sistemas de apoio, tais como pinças com molas, gastalhos ou grampos em
forma de C, podem ser adequados para determinados tamanhos e tipos
de material. A guia esquerda ou direita desliza de um lado para outro para
auxiliar a fixação.
INSTALAÇÃO DE GRAMPOS
1. Insira-o no orifício atrás da guia. O grampo deve estar virado para a
parte de trás da serra de esquadria. Certifique-se de que o entalhe no
grampo está totalmente inserido na base da serra de esquadria. Se a
ranhura for visível, significa que o grampo não está fixo.
2. Rode o grampo num ângulo de 180º para a frente da serra de
esquadria.
3. Afrouxe o botão para ajustar o grampo para cima ou para baixo e
depois utilize o botão de ajuste fino para fixar a peça com firmeza.
NOTA: quando fizer cortes em bisel, coloque o grampo no lado direito da
base. REALIZE SEMPRE TESTES (SEM LIGAÇÃO À CORRENTE) ANTES
DE TERMINAR OS CORTES PARA VERIFICAR A TRAJECTÓRIA DA
LÂMINA. CERTIFIQUE-SE DE QUE O GRAMPO NÃO INTERFERE COM O
MOVIMENTO DA SERRA OU DOS RESGUARDOS.
PORTUGUÊS
Montagem da lâmina da serra (fig. 1, 2, 6A–6C)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesão, desligue a
unidade e retire a ficha da fonte de alimentação antes
de instalar ou remover acessórios, antes de fazer ajustes
ou alterar configurações ou fizer reparações. Certifique-se
de que o interruptor está na posição de desligar. Um arranque
acidental pode causar lesões.
ATENÇÃO: os dentes de uma lâmina nova são muito afiados e
podem ser perigosos.
ATENÇÃO: depois de montar ou substituir a lâmina, verifique
sempre se esta fica totalmente coberta pelo resguardo.
ATENÇÃO! certifique-se de que substitui a lâmina da serra
apenas de acordo com o procedimento descrito. Utilize apenas
lâminas de serra tal como especificado em Dados técnicos;
Cat. n.º: Sugere-se o modelo DT4260.
IMPORTANTE: quando instalar uma nova lâmina, esta deve ser colocada
na posição mais elevada. Consulte Mudar do modo de bancada de
serra para o modo de serra de esquadria.
1. Prima e mantenha premindo o botão de bloqueio do veio (ff) com a
mão direita.
2. Com a mão esquerda, utilize a chave inglesa em forma de estrela T40
para rodar e bloquear a lâmina da serra na posição pretendida.
NOTA: o parafuso de bloqueio da lâmina tem uma rosca no lado esquerdo
e, por conseguinte, deve rodá-la para a direita para a desapertar.
3. Liberte o botão de bloqueio do eixo para libertar o sistema.
4. Liberte a alavanca de libertação de bloqueio da cabeça (c) para soltar
a protecção inferior (g) e depois levante o resguardo inferior o máximo
possível.
MUDAR DO MODO DE BANCADA DE SERRA PARA O MODO DE SERRA DE ESQUADRIA
(FIG. 1, 2)
Levantar a cabeça da serra para a posição mais elevada
– Empurre a mesa da bancada da serra (w) para baixo e retire o pino de
fixação (cc).
– Enquanto segura a mesa da bancada da serra, liberte a pressão
descendente e levante a cabeça da serra para a altura máxima.
VERIFICAÇÃO E AJUSTE DA LÂMINA NA GUIA (FIG. 1, 7A, 7B)
1. Liberte o parafuso de esquadria (m) e prima o trinco de esquadria (n)
para libertar o braço de esquadria (l).
2. Oscile o braço de esquadria até que o trinco o coloque na posição de
corte em esquadria de 0°. Não aperte o parafuso
3. Puxe a cabeça para baixo até a lâmina entrar no traço da serra (k).
4. Coloque um esquadro (rr) sobre a mesa fixa (i) e contra a lâmina (f).
5. Aperte o parafuso de esquadria com firmeza.
ATENÇÃO: não toque com o esquadro nas pontas dos dentes
da lâmina.
6. Se for necessário ajustar, proceda do seguinte modo:
– Desaperte os parafusos (ss) da régua de esquadria e desloque a
régua/braço de esquadria para a esquerda ou direita até a lâmina
esteja a um ângulo de 90° em relação à guia, como medido com o
esquadro.
– Volte a apertar os parafusos (ss). Não preste atenção à indicação do
indicador da esquadria neste ponto.
AJUSTE O INDICADOR DA ESQUADRIA (FIG. 7B)
1. Liberte o parafuso de esquadria (m) e prima o trinco de esquadria (n)
para libertar o braço de esquadria (l).
5. Retire o parafuso de bloqueio da lâmina (nn) e a cinta de eixo exterior
da lâmina (oo). Retire a lâmina da serra com cuidado.
2. Mova o braço de esquadria para colocar o indicador da esquadria (tt)
na posição zero, como indicado na figura 7B.
IMPORTANTE: certifique-se de que a flange interior e ambas as superfícies
da lâmina estão limpas e sem serradura.
3. Observe o indicador (tt) e a escala de esquadria (o). Caso o indicador
não indique exactamente zero, desenrosque o parafuso do indicador
de esquadria (uu), desloque o indicador para mostrar 0° e aperte o
parafuso.
6. Instale a nova lâmina da serra (f) no suporte (pp) fornecida na cinta
do eixo interior (qq), certificando-se de que os dentes na extremidade
inferior da lâmina estão virados para a parte de trás da serra (afastados
do operador).
7. Coloque a lâmina com cuidado e liberte o resguardo inferior da lâmina.
8. Volte a colocar a cinta do eixo exterior.
9. Aperte o parafuso de bloqueio da lâmina (nn) rodando-o para a
esquerda, mantendo fixo o botão de bloqueio do eixo (ff).
10. Coloque a chave inglesa em forma de estrela na posição de
armazenamento.
Afinação
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesão, desligue a
unidade e retire a ficha da fonte de alimentação antes
de instalar ou remover acessórios, antes de fazer ajustes
ou alterar configurações ou fizer reparações. Certifique-se
de que o interruptor está na posição de desligar. Um arranque
acidental pode causar lesões.
Ajuste da lâmina da serra (fig. 6C)
Se a lâmina da serra oscilar durante o arranque e funcionamento, ajuste-a
do seguinte modo:
1. Liberte o parafuso de bloqueio da lâmina (nn) da cinta de eixo exterior
(oo) e rode a lâmina (f) um quarto de volta.
2. Volte a apertar o parafuso de bloqueio da lâmina e verifique se a lâmina
apresenta qualquer oscilação.
3. Repita estes passos até a lâmina deixar de oscilar.
Ajustes para utilização no modo de serra de
esquadria
A sua Serra de Esquadria foi ajustada cuidadosamente na fábrica.
Se fôr necessário um reajustamento após o transporte, ou por qualquer
outra razão, siga os pontos abaixo para a afinação da sua serra.
4. Aperte o parafuso de esquadria (m) com segurança.
VERIFICAÇÃO E AJUSTE DA LÂMINA NA GUIA (FIG. 1, 3, 7C, 7D)
1. Solte o punho de fixação de inclinação (jj).
2. Pressione a cabeça da serra para a direita para certificar-se de que está
totalmente vertical e aperte o punho de fixação de inclinação.
3. Puxe a cabeça para baixo até a lâmina entrar no traço da serra (k).
4. Coloque um esquadro (rr) contra o lado esquerdo da guia e da
lâmina (f).
ATENÇÃO: não toque com o esquadro nas pontas dos dentes
da lâmina.
5. Se for necessário ajustar, proceda do seguinte modo:
– Solte o punho de fixação de inclinação (jj) e rode o parafuso de
fixação de ajuste da posição vertical (xx) (utilizando a chave inglesa
em forma de estrela T30) para dentro ou para fora até a lâmina
atingir um ângulo de 90° com a mesa, tal como indicado pelo
esquadro.
– Se o indicador da inclinação (dd) não indicar zero na escala do
ângulo de corte (ee), afrouxe o parafuso (ww) que fixa o indicador e
mova o indicador conforme necessário.
6. Aperte o punho de fixação de inclinação (jj) com firmeza.
AJUSTAR A GUIA (FIG. 1)
A parte superior do lado esquerdo da guia pode ser ajustada para a
esquerda para obter espaço e permitir a inclinação da serra a um ângulo de
45° totais para a esquerda.
Ajuste da guia
1. Afrouxe o botão de fixação da guia (u) do lado esquerdo e faça deslizar
a guia (p) para a esquerda.
2. Faça uma prova, com a serra desligada e verifique se existem folgas.
Ajuste a guia de modo a que fique o mais próximo possível da lâmina
para permitir o apoio máximo da peça, sem interferir com o movimento
ascendente e descendente do braço.
3. Aperte o botão com firmeza.
91
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: o entalhe da guia (t) pode ficar obstruído com
serradura. Utilizando o sistema de pressão reduzida de ar, retire
os detritos e as partículas para desobstruir a ranhura da guia
longitudinal.
VERIFICAÇÃO E AJUSTE DO ÂNGULO DE BISEL (FIG. 7C, 7D)
1. Afrouxe o botão de fixação da guia longitudinal (u) no lado esquerdo e
faça deslizar a parte superior da guia do lado esquerdo o máximo para
a esquerda.
2. Afrouxe o punho de fixação de inclinação (jj) e desloque a cabeça da
serra totalmente para a esquerda. Esta é a posição de inclinação de
45°.
3. Se for necessário ajustar, proceda do seguinte modo:
– Rode o parafuso de fixação de ajuste do bisel (v v) utilizando a chave
inglesa em forma de estrela T30 para dentro ou para fora até o
indicador da inclinação (dd) apresentar 45°.
ATENÇÃO: quando efectuar este ajuste, é aconselhável
segurar a cabeça da serra para verificar o respectivo peso.
Deste modo é mais fácil rodar o parafuso de ajuste.
Ajustes no modo de bancada da serra
MUDAR DO MODO DE SERRA DE ESQUADRIA PARA O MODO DE BANCADA DE SERRA
(FIG. 1, 2)
1. Coloque a lâmina na posição de corte transversal a um ângulo de 0˚
com o parafuso de esquadria (m) fixado.
2. Bloqueie a cabeça da serra na posição mais baixa, pressionando a
alavanca de desengate do cabeçote (c) para baixar a cabeça e, em
seguida, empurre o pino de fixação da cabeça (cc) para a devida
posição.
3. Para obter informações sobre como montar a guia paralela (zz),
consulte Montagem e ajuste da guia longitudinal paralela.
AJUSTE DA CUNHA ABRIDORA (FIG. 1, 8A, 8B)
A posição correcta na parte superior da cunha abridora (x) não deve ser
superior a 2 mm abaixo do dente mais elevado da lâmina e a estrutura do
raio deve ter, no máximo, 5 mm a partir das pontas dos dentes da lâmina
da serra.
1. Levante a cabeça da serra para a posição mais elevada.
2. Coloque a mesa da bancada da serra a meio para aceder aos dois
parafusos que fixam a cunha abridora.
– Ajuste a guia de modo a que fique paralela à lâmina, verificando
a distância entre a lâmina e a guia na parte dianteira e traseira da
mesa.
– Depois de efectuar o ajuste, volte a apertar o botão de ajuste e
verifique de novo se a guia está paralela à lâmina.
IMPORTANTE: coloque o resguardo da lâmina na posição original depois
de efectuar os ajustes.
7. Verifique se o indicador da guia longitudinal (a4) indica zero no
esquadro. Caso o indicador não indique exactamente zero, afrouxe
o parafuso do indicador de esquadria (a6), desloque o indicador para
mostrar 0 e aperte o parafuso.
A guia é reversível: é possível deslizar a peça ao longo da superfície de
52 mm ou de 8 mm para permitir a utilização de uma haste de empurra
quando cortar peças finas.
IMPORTANTE: verifique a guia está paralela à lâmina sempre que mudar
de lâmina.
1. Para regular para 8 mm ou 52 mm, afrouxe o parafuso de ajuste (a1) e
faça deslizar a guia (zz) para fora do suporte de fixação (a7).
2. Rode a guia e faça deslizar o suporte de fixação na ranhura, tal como
indicado.
ATENÇÃO:
• Utilize o perfil de 8 mm para cortar peças mais baixas para
permitir o acesso entre a lâmina e a guia para a haste de
empurrar
• A parte de trás da guia deve estar nivelada com a parte
frontal da cunha abridora.
Antes de qualquer utilização
• Coloque a lâmina da serra adequada. Não utilize lâminas de aço muito
gastas. A velocidade máxima de rotação da ferramenta não deve
exceder a da lâmina da serra.
• Não tente cortar peças demasiado pequenas.
• Deixe a lâmina fazer o corte livremente. Não force o movimento de
corte.
• Deixe o motor atingir a velocidade máxima antes de iniciar o corte.
• Certifique-se de que todos os botões de bloqueio e pegas de fixação
estão apertados.
• Fixe a peça de trabalho.
3. Afrouxe os 2 parafusos (yy) com a chave inglesa em forma de estrela
T40 para que a cunha abridora se desloque para cima ou para baixo.
• Não corte materiais ferrosos (ferro e aço) ou de alvenaria com esta
serra! Não utilize discos abrasivos!
4. Faça deslizar a cunha abridora (x) para cima ou para baixo até atingir a
posição correcta.
• Quando cortar materiais não ferrosos, utilize sempre uma lâmina
de serra DEWALT adequada com um ângulo de inclinação de -5°.
Certifique-se de que fixa o material utilizando um dispositivo de fixação.
5. Volte a apertar os dois parafusos (yy) com firmeza.
AJUSTE DA MESA DA BANCADA DA SERRA (FIG. 1, 2)
A mesa (w) desliza para cima ou para baixo manualmente e permanece fixa
à altura pretendida com dois botões de fixação.
1. Afrouxe os botões de fixação da mesa 1 e 2 (bb, e) mas não os retire.
2. Regule a mesa para a altura necessária.
3. Primeiro, aperte o botão de fixação da mesa 1 (bb) e, em seguida, fixe
a mesa na respectiva posição com o botão de bloqueio da mesa 2 (e).
MONTAGEM E AJUSTE DA GUIA LONGITUDINAL PARALELA (FIG. 1, 9A–9C)
1. Ajuste a mesa da bancada da serra (w) para a posição mais baixa.
Consulte Ajuste da mesa da bancada da serra.
2. Faça deslizar o suporte da guia longitudinal (a3) a partir do lado direito.
A placa de fixação encaixa na parte de trás da extremidade dianteira da
mesa.
3. Levante o resguardo da lâmina e faça deslizar a guia longitudinal
paralela (zz) contra a lâmina.
4. Empurre a alavanca da guia longitudinal (a2) para baixo para fixar a guia
na devida posição.
5. Verifique se a guia (zz) está paralela à lâmina.
6. Se for necessário ajustar, proceda do seguinte modo:
– Afrouxe o botão de ajuste da guia longitudinal (a1) fixando o suporte
da guia no suporte da guia (a7).
92
• Certifique-se de que utiliza a placa de corte. Não utilize a máquina se a
ranhura de corte for superior a 10 mm.
• Certifique-se de que o material a serrar está devidamente fixo.
• Aplique apenas uma ligeira pressão na ferramenta e não exerça
pressão lateral na lâmina da serra.
• Evite exceder a capacidade de trabalho da ferramenta.
• Remova sempre a serradura da máquina após a utiização para garantir
o funcionamento correcto do resguardo inferior.
• Quando serrar madeira e derivados da madeira, ligue sempre um
dispositivo de extracção de poeira, concebido em conformidade com
as respectivas regulamentações no que respeita a emissão de poeiras.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: respeite sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesão, desligue a
unidade e retire a ficha da fonte de alimentação antes
de instalar ou remover acessórios, antes de fazer ajustes
ou alterar configurações ou fizer reparações. Certifique-se
de que o interruptor está na posição de desligar. Um arranque
acidental pode causar lesões.
PORTUGUÊS
Chama-se a atenção dos utilizadores britânicos para os “regulamentos
de máquinas de trabalhos em madeira de 1974” e quaisquer erratas
posteriores.
Certifique-se de que a máquina é colocada de modo a satisfazer as suas
condições ergonómicas em termos de altura e estabilidade da mesa.
O local de instalação da máquina deve ser escolhido de modo a que o
operador tenha uma visão adequada e suficiente espaço em redor à volta
da máquina que permita um funcionamento da peça de trabalho sem
quaisquer restrições.
Para minimizar os efeitos da vibração, certifique-se de que a temperatura
ambiente não é demasiado fria, que a manutenção da máquina e dos
acessórios foi efectuada correctamente e que o tamanho da peça é
adequado para esta máquina.
Ligar e desligar (fig. 1)
O interruptor de ligar/desligar (a) tem uma função de voltagem nula
incorporada: caso a energia seja suspensa por alguma razão,
o interruptor deverá ser reactivado.
Para ligar a máquina, pressione o botão verde de arranque.
Para desligar a máquina, pressione o botão vermelho de bloqueio.
LUZ DE FUNCIONAMENTO (FIG. 16A)
O botão de ligar/desligar a luz de funcionamento (d) é independente dos
botões de ligar/desligar a serra de esquadria (a).
Extracção de serradura (fig. 1, 10)
A máquina está equipada com três dispositivos de recolha de serradura
de 38 mm, um no resguardo superior da lâmina (z) e dois na parte traseira
inferior (v).
• Ligue um dispositivo de extracção de serradura adequado, concebido
em conformidade com as regulações no que respeita à emissão de
poeiras, durante todas as operações de serragem.
Cortes básicos com a serra
QUALIDADE DO CORTE
A regularidade de qualquer corte depende de uma quantidade de factores,
p.e. o material a cortar. Quando se precisa de cortes perfeitos para
molduras e outros trabalhos de precisão, uma lâmina
(de 60 dentes de pastilhada) e um corte suave e uniforme produzem os
resultados desejados.
ATENÇÃO: certifique-se de que o material não se desloca
durante o corte; fixe-o bem no seu lugar. Espere sempre
que a lâmina pare, antes de levantar o braço da serra. Se se
formarem pequenos fragmentos de madeira na parte de trás da
peça a trabalhar, cole um pedaço de fita cola na madeira onde
o corte vai ser efectuado. Serre através da fita cola e retire-o
depois cuidadosamente.
SERRAGEM NO MODO DE SERRA DE ESQUADRIA
É perigoso utilizar a máquina sem resguardos. Os resguardos devem estar
colocados quando serrar.
Utilização geral
• No modo de serra de esquadria, a cabeça da serra é bloqueada
automaticamente quando a cabeça da serra atinge a posição mais
elevada.
• Apertar a alavanca de libertação de bloqueio da cabeça permite
desbloquear a cabeça da serra. Se deslocar a cabeça da serra para
baixo, o resguardo inferior amovível é recolhido.
• Quando terminar o corte, nunca tente impedir que o resguardo inferior
da lâmina volte para a posição original.
• Para permitir a altura máxima de corte, regule a mesa da bancada da
serra para a posição mais elevada.
• A serra D27113 tem capacidade para cortar peças com um máximo
de 160 mm de largura por 85 mm de altura. Para saber quais são
as capacidades de corte adequadas, consulte Dados técnicos. O
comprimento da peça nunca deve exceder a largura da base sem o
suporte adequado. Se não estiver instalado um sistema de fixação
adequado, nunca deve colocar a extremidade da peça a uma distância
inferior a 160 mm.
• Durante a operação, nunca coloque as mãos a uma distância inferior a
160 mm da lâmina. Quando cortar material curto (mínimo de 160 mm
à esquerda ou à direita da lâmina), é obrigatório utilizar um sistema de
fixação do material.
• O comprimento mínimo das aparas é de 10 mm.
• Se cortar peças com uma largura superior à da mesa, certifique-se de
que a peça se encontra estável ao longo do comprimento total. Fixe as
partes salientes da peça conforme necessário, por exemplo, utilize a
extensão da peça opcional.
• Quando cortar secções de UPVC (Policloreto de vinilo não plastificado),
deve ser colocada uma peça de apoio de madeira com um perfil
adicional por baixo do material a cortar para obter o nível de apoio
adequado.
Corte transversal direito (fig. 1, 11)
1. Afrouxe os botões de bloqueio (bb, e) e desloque a parte superior da
mesa para a posição mais elevada. Bloqueie ambos os botões.
2. Liberte o parafuso de esquadria (m) e prima o trinco de esquadria (n)
para libertar o braço de esquadria (l).
3. Fixe o trinco de esquadria na posição 0° e aperte o parafuso da
esquadria.
4. Coloque a madeira que pretende serrar encostada à guia (h, p).
5. Agarre o punho (b) e carregue na alavanca de desengate da cabeça (c)
para libertar a cabeça.
6. Ligue a máquina e aguarde até a lâmina da serra atingir a velocidade
total.
7. Liberte a cabeça para permitir que a lâmina penetre a madeira e entre
na placa de corte de plástico (j).
8. Quando concluir o corte, desligue a máquina e aguarde até a lâmina da
serra parar por completo antes de voltar a colocar a cabeça na posição
de repouso superior.
Cortar peças pequenas (fig. 1)
A parte superior do lado esquerdo da guia (p) pode ser ajustada para
proporcionar um apoio máximo quando cortar peças pequenas.
1. Levante a cabeça da serra para a posição mais elevada.
2. Afrouxe o botão de fixação da guia lateral esquerda (u).
3. Ajuste a guia esquerda para que fique o mais próximo possível da
lâmina.
4. Aperte o botão com firmeza.
Corte transversal em esquadria (fig. 1, 12)
1. Liberte o parafuso de esquadria (m) e prima o trinco de esquadria (n)
para libertar o braço de esquadria (l). Desloque o braço de esquadria
para a esquerda ou direita para obter o ângulo pretendido.
2. O trinco de esquadria é localizado automaticamente no ângulo de 10˚,
15˚, 22,5˚, 31,62˚ e 45˚ tanto no lado esquerdo como direito e num
ângulo de 50˚ à esquerda e à direita. Se for necessário um ângulo
intermédio, segure a cabeça com firmeza e bloqueia-a, apertando o
parafuso de esquadria.
3. Certifique-se sempre de que o parafuso de esquadria está bloqueado
com firmeza antes de proceder ao corte.
4. Proceda como se quiser fazer um corte perpendicular à paralela.
ATENÇÃO: quando fizer cortes em esquadria na extremidade
de um pedaço de madeira com uma pequena parte pequena
a ser cortada, posicione a madeira para se certificar de que
o recorte fica na parte lateral da lâmina com o ângulo maior
virado para a guia:
esquadria no lado esquerdo, recorte no lado direito
esquadria no lado direito, recorte no lado esquerdo.
Cortes de inclinação (fig. 1, 7D, 13)
Os ângulos de inclinação podem ser de 45˚ à esquerda e à 0˚ à direita e e
podem ser cortados com o braço de esquadria colocado entre zero e um
ângulo máximo de 50˚ na posição direita ou esquerda.
1. Afrouxe os botões de bloqueio (bb, e) e desloque a parte superior da
mesa da bancada da serra para a posição mais elevada. Bloqueie
ambos os botões.
93
PORTUGUÊS
2. Afrouxe o botão de fixação da guia (u) no lado esquerdo e faça
deslizar a parte superior da guia (p) do lado esquerdo o máximo para a
esquerda.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesão, desligue a
unidade e retire a ficha da fonte de alimentação antes
de instalar ou remover acessórios, antes de fazer ajustes
ou alterar configurações ou fizer reparações. Certifique-se
de que o interruptor está na posição de desligar. Um arranque
acidental pode causar lesões.
3. Solte o punho de fixação de inclinação (jj) e ajuste o bisel conforme
pretendido, tal como indicado na figura 7D.
4. Aperte o punho de fixação de inclinação (jj) com firmeza.
5. Proceda como se quiser fazer um corte perpendicular à paralela.
Esquadria composta
Se a lâmina da serra não parar de girar 10 segundos depois de desligar a
máquina, esta deve ser reparada por um agente de reparação autorizado
da DEWALT.
Este corte é uma combinação de um corte de esquadria e com bisel.
Regule o ângulo de bisel e, por conseguinte, o ângulo em esquadria.
SERRAGEM NO MODO DE BANCADA DE SERRA
• Utilize sempre a cunha abridora.
• Certifique-se sempre de que a cunha abridora e o resguardo da lâmina
estão alinhados correctamente.
• Certifique-se sempre de que a serra em esquadria está regulada e
bloqueada numa esquadria de 0°.
ATENÇÃO: Não utilize este método para cortar metal.
Serrar ao comprido (fig. 14)
1. Regule os ângulos de bisel e esquadria para 0˚.
2. Regule a altura da lâmina da serra ajustando a mesa da bancada da
serra (consulte Ajuste da mesa da bancada da serra). A lâmina deve
estar posicionada com a ponta dos três dentes acima da superfície
superior da madeira. Certifique-se de que a mesa da bancada está
fixada correctamente à altura especificada.
3. Ajuste a paralela para a distância desejada.
4. Segure na peça de trabalho colocada na bancada e contra a guia.
Mantenha a peça de trabalho afastada cerca de 25 mm da lâmina
de serra.
5. Não coloca as mãos na trajectória da lâmina de serra.
6. Ligue a serra e deixe a lâmina da serra alcançar a máxima velocidade.
7. Coloque devagar a peça por baixo da protecção da lâmina superior,
mantendo-a firmemente pressionado contra a guia. Deixe os dentes
cortarem e não force a peça através da lâmina de serra. A velocidade
da lâmina de serra deve ser mantida constante.
8. Lembre-se de utilizar o pressionador (aa) quando próximo da lâmina.
9. Depois de terminar o corte, desligue a máquina, espere que a lâmina
de serra pare e remova a peça de trabalho.
ATENÇÃO:
• Nunca empurre ou segure no lado livre ou de corte da peça
de trabalho.
• Utilize sempre uma vareta de movimento ao efectuar cortes
longitudinais em peças de trabalho pequenas.
Transporte (fig. 1–3)
1. Quando transportar a serra, baixe a mesa da bancada da serra e a
cabeça da serra para as posições mais baixas e empurre o pino de
fixação (cc) para a posição pretendida.
2. Mova o braço de esquadria (l) para o ângulo de esquadria mais à direita
possível, faça deslizar a guia (p) no lado esquerdo por completo para
dentro e bloqueie o punho de fixação de inclinação (jj) com a cabeça
da serra na posição mais baixa de modo a tornar a ferramenta o mais
compacta possível.
3. Utilize sempre os entalhes para as mãos (s) indicados na figura 1 para
transportar a serra.
ATENÇÃO: transporte sempre a máquina no modo de mesa
de serrar e com o resguardo superior da lâmina colocado.
Nunca transporte a máquina pelo resguardo.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida para o servir durante muito
tempo com um mínimo de manutenção. Um funcionamento satisfatório e
longo depende de cuidados adequados e de uma limpeza regular.
Limpeza
Antes de utilizar, verifique com cuidado o resguardo da lâmina superior, o
resguardo da lâmina inferior amovível, bem como o tubo de extracção de
poeira para determinar o funcionamento adequado. Certifique-se de que
aparas, pó ou partículas não dão origem a bloqueios de uma das funções.
Se ficarem encravados fragmentos de peças de trabalho entre a lâmina da
serra e as protecções, desligue a máquina da fonte de alimentação e siga
as instruções indicadas na secção Trocar a Lâmina da Serra. Retire as
partes encravadas e volte a montar a lâmina da serra.
ATENÇÃO: injecte ar seco para retirar a sujidade e o pó do
alojamento principal, sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno dos mesmos. Utilize
uma protecção adequada para os olhos e uma máscara para o
pó quando realizar esta operação.
ATENÇÃO: nunca utilize solventes ou outros químicos
agressivos para limpar as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer os materiais utilizados
nestas partes. Utilize um pano humedecido apenas com água e
detergente suave. Nunca permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer parte da ferramenta em
líquido.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesões, limpe a superfície
da mesa com regularidade.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesões, limpe o sistema
colector de serradura com regularidade.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CHAPA DA RANHURA (FIG. 15)
Limpe regularmente a área por baixo da chapa da ranhura. A chapa da
ranhura deve ser substituída quando gasta.
Limpeza da placa de corte
1. Levante a cabeça da serra para a posição mais elevada.
2 Desaperte os parafusos (a8) que fixam a placa de corte (j).
3. Retire a placa de corte e limpe a área na parte inferior.
4. Volte a colocar a placa de corte.
5. Aperte os parafusos à mão.
LIMPEZA DA LENTE DA LUZ DE FUNCIONAMENTO (FIG 16A–16F)
Para obter o melhor desempenho da luz de funcionamento (a9), efectue a
seguinte manutenção com regularidade.
• Limpe com cuidado qualquer serradura e resíduos das lentes dos
indicadores luminosos de funcionamento com uma cotonete.
• NÃO utilize qualquer tipo de solventes; podem danificar a lente.
• A acumulação de poeira pode obstruir a luz de funcionamento e
impedir uma indicação rigorosa da linha de corte.
Remoção da luz de funcionamento
1. Levante a mesa da bancada da serra para a posição mais elevada e,
em seguida, levante a cabeça da serra para a posição mais elevada.
2. Rode a manga preta (a10) 1/4 de volta para a esquerda para proceder
à desmontagem.
3. Desligue o fio (a11) que liga a luz de funcionamento.
4. Desaperte os parafusos (a12) com uma chave inglesa em forma de
estrela T30.
5. Faça deslizar a caixa de alumínio do LED para fora e, em seguida, para
baixo através da parte inferior da mesa.
6. Limpe a lente da luz de funcionamento (a13) com uma cotonete.
7. Instale novamente a caixa de alumínio do LED na mesa.
94
PORTUGUÊS
8. Volte a montar a luz de funcionamento de acordo com os passos
indicados acima mas pela ordem inversa.
Lubrificação
A lubrificação só poderá ser necessária na ranhura de ligação (fig. 18).
Se o movimento da cabeça da serra não for fluido ou parecer emperrado
durante um corte em esquadria, proceda do seguinte modo:
1. Desligue a serra.
2. Retire a lâmina (consulte Trocar a lâmina da serra).
3. Retire a poeira e as aparas de madeira da ranhura de ligação (a15)
(que se encontra atrás do eixo) e, em seguida, deite algumas gotas de
lubrificante dentro da ranhura.
4. Verifique se o movimento é mais fluido.
5. Volte a montar a lâmina.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: dado que os acessórios, que não os
disponibilizados pela DEWALT, não foram testados com este
produto, a utilização de tais acessórios nesta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco de lesão, deverão utilizar-se
apenas os acessórios recomendados pela DEWALT com este
produto.
APOIO PARA PEÇAS LONGAS (FIG. 4)
• Apoie sempre peças compridas.
• Para melhores resultados, use o suporte de extensão (kk) para as
peças, para ampliar a superfície da mesa da sua serra (pode ser
adquirido no seu concessionário com opção). Apoie peças compridas,
usando qualquer meio conveniente como uma bancada ou coisa
semelhante, para evitar que a extremidade tombe.
EXTRACÇÃO DO PÓ (FIG. 10)
ATENÇÃO! Sempre que possível, ligue um dispositivo de
extracção de poeira, concebido em conformidade com as
respectivas regulamentações no que respeita a emissão de
poeiras.
A recolha selectiva de produtos usados e embalagens permite
que os materiais sejam reciclados e novamente utilizados. A
reutilização de materiais reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha selectiva de
produtos eléctricos, em centros municipais de resíduos ou através
do revendedor do novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e reciclagem de produtos
DEWALT quando estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer Centro de Assistência
Técnica autorizado que proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de Assistência mais próximo
contactando a delegação DEWALT na morada indicada neste manual.
Em alternativa, encontrará uma lista dos Centros de Assistência Técnica
DEWALT e todas as informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em: www.2helpU.com.
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus produtos e, como
tal, oferece uma garantia excepcional aos utilizadores
profissionais deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos contratuais enquanto
utilizador profissional ou os seus direitos legais enquanto
utilizador privado não profissional, não os prejudicando, seja
de que forma for. A garantia é válida nos Estados-membros
da União Europeia e nos países-membros da Zona Europeia
de Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito com o desempenho
da sua ferramenta da DEWALT, basta devolvê-la ao
revendedor no prazo de 30 dias, juntamente com a
respectiva embalagem e todos os componentes originais,
para obter um reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter sido sujeito a um
desgaste normal, sendo necessário apresentar uma prova
de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA •
LÂMINAS DE SERRA
Se necessitar de manutenção ou assistência para a sua
ferramenta DEWALT, num período de 12 meses após a
respectiva data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada gratuitamente
num agente de reparação autorizado da DEWALT. Será
necessário apresentar uma prova de compra. Inclui mão-deobra. O serviço inclui a mãode- obra, mas exclui quaisquer
acessórios e peças sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
UTILIZE SEMPRE LÂMINAS DE SERRA COM RUÍDO OPTIMIZADO
DE 305 mm COM ORIFÍCIOS DO MANDRIL DE 30 mm. O ÍNDICE DE
VELOCIDADE DEVE SER, PELO MENOS, DE 3500 RPM. Nunca utilize
uma lâmina com um diâmetro mais pequeno. Se o fizer, a lâmina não fica
devidamente protegida. Utilize apenas lâminas para corte cruzado! Não
utilize lâminas concebidas para corte rápido, lâminas de de combinação ou
com ângulos em gancho com um ângulo superior a 5°.
Se o seu produto da DEWALT apresentar um funcionamento
anómalo resultante de materiais ou mão-de-obra defeituosos
num período de 12 meses após a respectiva data de
compra, a DEWALT garante a substituição gratuita de todas
as peças defeituosas ou, de acordo com o nosso critério, a
substituição gratuita da unidade, desde que:
O modelo D27113 está equipado com três dispositivos de recolha de
serradura.
Ligue um dispositivo de extracção de poeiras concebido de acordo com
os regulamentos relevantes. A velocidade do ar de sistemas externos
conectados deverá ser de 20 m/s ±2 m/s. A velocidade deve ser medida
sobre o tubo de ligação no ponto de conexão, com a ferramenta conectada
mas sem estar a funcionar.
DESCRIÇÕES DA LÂMINA
APLICAÇÃO
DIÂMETRO
DENTES
Lâminas de serra de construção (placa fina com orla anti-aderente)
Utilização geral
305 mm
40
Corte transversais finos
305 mm
60
Para mais informações sobre os acessórios apropriados, consulte o seu
revendedor autorizado.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto não deve ser eliminado
com o lixo doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser substituído ou já não tiver
utilidade, não o elimine com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
• O produto não tenha sido utilizado incorrectamente ou
de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a um desgaste
normal;
• Não tenham sido realizadas reparações por pessoas
não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente com a respectiva
embalagem e todos os componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do seu agente de
reparação DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório da DEWALT
na morada indicada neste manual. Poderá encontrar na
Internet uma lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto completos do
nosso serviço pós-venda no site: www.2helpU.com.
95
SUOMI
PÖYTÄJIIRISAHA
D27113
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää
merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen. erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty
erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran
tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Ottoteho
Virrankulutus
Suurin pyörimisnopeus/min
Terän halkaisija
Teräkeskiön halkaisija
Sahanterän leveys
Jakoveitsen paksuus
Jakoveitsen kovuus
Terän pysäytysaika
Paino
LEIKKUUTEHOT
Jiirisahausasento
Jiirileikkaus (max kulmat)
Vinoleikkaus (max kulmat)
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
HRC
s
kg
D27113
230
2
1600
933
3300
305
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
20
D27113-LX
115
2
1600
869
3300
305
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
20
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää
merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Sulakkeet:
Eurooppa
230 V:n työkalut
10 A, verkkovirran varoke
HUOMAUTUS: Laite on tarkoitettu muodostamaan yhteys
tehonsyöttöjärjestelmään suurimmalla sallitulla järjestelmän impedanssilla
Zmax 0,32 Ω käyttäjän tehonsyötön liittymäkohdassa.
Käyttäjän täytyy varmistaa, että laite on liitetty vain yllä olevat vaatimukset
täyttävään järjestelmään. Käyttäjä voi tarvittaessa kysyä sähköyhtiöltä
järjestelmän impedanssin liittymäkohdassa.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
vasen
oikea
vasen
oikea
Suurin mahd. leikkuuleveys 90° korkeuden
ollessa enintään 85 mm
mm
Suurin mahd. leikkuuleveys 45° jiirikulmassa
korkeuden ollessa enintään 85 mm
mm
Suurin mahd. leikkuuleveys 45° vinokulmassa
korkeuden ollessa enintään 55 mm
mm
*Oletusasetus on 45°
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä
huomiota näihin symboleihin.
50°
50°
48°*
0°
50°
50°
48°*
0°
160
160
110
110
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei
tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen
loukkaantuminen.
160
160
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan
henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan
vaaran mahdollisuus.
Sähköiskun vaara!
Sahapenkkiasento
Suurin mahd. leikkuusyvyys
mm
0–51
0–51
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
97
2,9
109
3,1
97
2,9
109
3,1
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(äänitehon vaihtelu)
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua
käytettäessä.
Värinän kokonaisarvot (triaksiaalivektorin summa)
määritetty standardin EN 61029-1, EN 61029-2-11 mukaisesti:
Värinäarvo ah
ah =
m/s²
1,3
Epävarmuus K =
m/s²
1,5
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
D27113
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
1,3
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN 61029 -standardin
mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/EU ja 2011/65/EU
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen
DEWALTin puolesta.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua
sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään
erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia
lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua
käytettäessä.
96
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.01.2011
SUOMI
Turvaohjeet
VAROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja on aina noudatettava
perusvarotoimia tulipalon, sähköiskun ja henkilövamman
välttämiseksi. Alla on mainittu joitakin varotoimia.
16. Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet.
Ota tavaksi tarkastaa, että jako- ja ruuviavaimet on poistettu työkalusta
ennen sen käyttöä.
17. Vältä vahingossa tapahtuvaa käynnistystä.
Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttämistä ja säästä ohjeet.
SÄILYTÄ OHJEKIRJA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
Yleiset turvallisuusohjeet
Älä kanna työkalua sormi virtakytkimellä. Varmista, että työkalu on
katkaisu päältä virtakytkimestä ennen sen kytkemistä virtalähteeseen.
18. Käytä ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja.
Tarkasta ennen käyttöä jatkojohdon kunto ja vaihda se, jos se on
viallinen. Kun työkalua käytetään ulkona, käytä vain ulkokäyttöön
tarkoitettuja jatkojohtoja, joissa on tätä vastaava merkintä.
1. Pidä työskentelyalue siistinä.
Epäsiistit tilat voivat aiheuttaa vammoja.
2. Huomioi työskentelyalueen ympäristö.
Älä altista työkalua sateelle. Älä käytä työkalua kosteissa tai märissä
olosuhteissa. Pidä työskentelyalue hyvin valaistuna (250–300 luksia).
Älä käytä työkalua paikoissa, joissa on tulipalon tai räjähdyksen vaara,
esimerkiksi palavien nesteiden ja kaasujen läheisyydessä.
19. Pysy valppaana.
Katso tarkkaan, mitä teet. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä työkalua
väsyneenä tai huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
20. Tarkasta osat mahdollisten vikojen varalta.
Tarkasta työkalu ja virtajohto huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi,
että ne toimivat oikein ja täyttävät tehtävänsä. Tarkasta liikkuvien osien
kohdistus ja kiinnitys, osien kunto ja kiinnitys sekä muut mahdolliset
seikat, jotka saattavat vaikuttaa työkalun käyttöön. Suojus ja muut
vioittuneet osat on korjattava asianmukaisesti tai vaihdettava. Työn saa
tehdä vain valtuutettu huoltoliike, ellei tässä käyttöoppaassa ole toisin
mainittu. Vaihdata vialliset kytkimet valtuutetussa huoltoliikkeessä.
3. Suojaudu sähköiskulta.
Älä anna kehosi koskettaa maadoitettuihin pintoihin (esimerkiksi putkiin,
lämpöpattereihin, lieteen tai jääkaappiin). Kun työkalua käytetään
äärimmäisissä olosuhteissa (esim. korkea kosteus, kun metallilastuja
syntyy jne.), sähköturvallisuutta voidaan parantaa kytkemällä
eristysmuuntaja tai (FI) maavuodon katkaisin.
Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä.
4. Pidä muut ihmiset etäällä.
Älä koskaan yritä korjata työkalua itse.
Älä anna asiattomien, varsinkaan lasten, koskea työkalua tai
sähköjohtoa, ja pidä heidät etäällä työskentelyalueesta.
VAROITUS: Muunlainen kuin tässä ohjekirjassa tälle työkalulle
suositeltu lisävaruste tai -laite tai käyttötoimenpide voi aiheuttaa
henkilövahingon.
5. Laita joutilas työkalu varastoon.
Kun työkalu ei ole käytössä, sitä on säilytettävä lukittuna kuivassa ja
turvallisessa paikassa ja poissa lasten ulottuvilta.
21. Anna vain pätevän henkilön korjata työkalu.
Tämä sähkötyökalu täyttää vastaavat turvamääräykset. Vain valtuutetut
henkilöt saavat suorittaa korjaukset käyttämällä alkuperäisiä varaosia,
muussa tapauksessa käyttäjä voi altistua huomattavaan vaaraan.
6. Älä käytä työkalua väkisin.
Se toimii paremmin ja turvallisemmin sille tarkoitetulla nopeudella.
7. Käytä oikeaa työkalua.
Älä käytä pieniä työkaluja väkisin suurtehotyökalua vaativaan työhön.
Käytä työkalua vain sen käyttötarkoituksen mukaan; älä käytä esimerkiksi
pyörösahaa oksien tai tukkien katkaisemiseen.
8. Pukeudu asianmukaisesti.
Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, sillä ne voivat takertua liikkuviin osiin.
Luistamattomien jalkineiden käyttöä suositellaan käytettäessä laitetta
ulkona. Käytä suojaavaa päähinettä, jos sinulla on pitkät hiukset.
9. Käytä suojavarusteita.
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvo- tai pölysuojaa, jos
työskenneltäessä syntyy pölyä tai lentäviä hiukkasia. Mikäli nämä
hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös kuumuudenkestävää
suojaesiliinaa. Käytä aina kuulosuojaimia. Käytä aina suojakypärää.
10. Kytke laitteeseen pölynpoistolaite.
Jos pölyn poistamiseen ja keräykseen soveltuvia työkaluun liitettäviä
laitteita on, varmista, että ne ovat kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pöydälle sijoitettavien kulmasahojen lisäturvasääntöjä
•
•
•
•
•
•
•
•
11. Älä käytä johtoa väärin.
Älä koskaan vedä johdosta, kun haluat irrottaa laitteen
pistorasiasta. Pidä johto etäällä kuumuudesta, öljystä ja terävistä
reunoista. Älä koskaan kanna työkalua johdosta.
•
•
•
12. Kiinnitä työstökappale paikalleen.
Käytä ruuvipuristinta tai penkkipuristinta pitämään työstökappale
paikoillaan. Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi
työhön.
13. Älä kurottele.
Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä
tasapaino.
14. Huolla työkalua huolellisesti.
Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina, jolloin ne toimivat paremmin ja
turvallisemmin. Noudata voiteluohjeita ja lisäosien vaihto-ohjeita. Tutki
työkalut aika ajoin, ja jos havaitset vikoja, korjauta ne valtuutetussa
huoltoliikkeessä. Pidä kaikki kahvat ja kytkimet kuivina, puhtaina,
öljyttöminä ja rasvattomina.
15. Katkaise työkalujen virta.
Kun työkaluja ei käytetä, irrota ne virtalähteestä ennen niiden huoltamista
ja vaihtaessasi lisävarusteita, kuten teriä ja leikkureita.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Koneessa on erikoisvarusteltu virtajohto (tyypin M lisävaruste). Jos
virtajohto vahingoittuu tai on muuten viallinen, vain valmistaja tai
valtuutettu korjaamo saa vaihtaa sen.
Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnityskahvat on kiristetty ennen
minkään toiminnon aloittamista.
Älä käytä laitetta ennen kuin suojukset ovat paikoillaan, erityisesti tilan
vaihtamisen jälkeen. Älä käytä laitetta, jos suojukset eivät toimi tai jos
suojuksia ei ole huollettu oikein.
Älä koskaan laita käsiäsi teräalueelle, kun saha on liitetty
verkkolähteeseen.
Älä koskaan yritä sammuttaa käynnissä olevaa laitetta nopeasti
jumittamalla työkalu tai muilla tavoilla estämällä terää. Tämä voi
aiheuttaa vakavan tapaturman.
Ennen kuin käytät mitään lisävarustetta, lue käyttöohje. Lisävarusteen
virheellinen käyttö voi aiheuttaa vahinkoja.
Valitse oikea terä leikattavalle materiaalille.
Käytä terän pidintä tai käsineitä, kun käsittelet sahan terää tai karkeaa
materiaalia.
Varmista, että sahan terä on asennettu oikein ennen käyttöä.
Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan. Pidä terä terävänä.
Älä käytä välilevyjä, jotta saisit terän sopimaan karaan. Katso terän
sopivat tyyppiarvot teknisistä tiedoista. Käytä vain ohjekirjassa
ilmoitettuja teriä EN 847-1 -standardin mukaisesti.
Harkitse erikoisvalmistettujen melua vähentävien terien käyttöä.
Älä käytä HSS-teriä.
Älä käytä murtuneita tai vahingoittuneita sahanteriä.
Nosta terä työkappaleen uurroksesta ennen kytkimen vapauttamista.
Varmista, että sahan pään varsi on kiinnitetty kunnolla, ennen kuin
suoritat viistoleikkauksia.
Älä kiilaa mitään tuuletinta vasten moottorin akselin tukemiseksi.
Sahan teräsuojus nousee automaattisesti, kun sahan pään varsi
lasketaan alas, ja se laskeutuu terän päälle, kun sahan pään vartta
nostetaan. Suojus voidaan nostaa käsin, kun sahanteriä asennetaan
tai poistetaan tai sahaa halutaan tutkia. Älä koskaan nosta
teräsuojusta manuaalisesti, jos sahaa ei ole sammutettu.
Pidä koneen ympäristö puhtaana ja vapaana materiaaleista esim.
lastuista ja muista leikkuujätteistä.
Tarkista säännöllisesti, että moottorin ilmanvaihtoaukot ovat puhtaat ja
lastuttomat.
Irrota saha virtalähteestä ennen kuin vaihdat terää tai suoritat mitään
huoltotöitä.
97
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä koskaan suorita puhdistusta tai huoltotöitä, kun kone on
käynnissä ja teräosa ei ole lepoasennossa.
Kun suoritat kulmasahausta, viistoleikkauksia tai jiirisahausta, säädä
liukuva kulmasahauksen ohjain, jotta varmistat sovellukseen sopiva
etäisyyden.
Vältä katkaistujen palojen tai muiden työkappaleen osien poistamista
leikkuualueelta, kun saha on käynnissä ja kun sahauspää ei ole
lepoasennossa.
Tarkista ennen työskentelyä, että kone on tasaisella pinnalla ja riittävän
vakaa.
Älä koskaan leikkaa kevytmetallia, erityisesti magnesiumia.
Älä käytä hioma- tai timanttilaikkoja.
Onnettomuuden tai konevian tapahtuessa sammuta kone välittömästi
ja irrota kone virtalähteestä.
Raportoi viasta ja merkitse kone, jotta muut ihmiset eivät käytä viallista
konetta.
Kun sahan terä on jumissa epänormaalin syöttövoiman vuoksi
leikkauksen aikana, sammuta kone ja irrota se tehonsyötöstä. Poista
työkappale ja varmista, että sahan terä liikkuu vapaasti. Sammuta
kone ja aloita uusi leikkaustoiminto pienemmällä syöttövoimalla.
Varmista, että olet sijoittunut leikkuulinjan oikealle tai vasemmalle
puolelle.
Järjestä riittävä yleis- tai kohdevalaistus.
Varmista, että käyttäjä on riittävän koulutettu koneen käyttöön ja sen
toimintaan.
Sammuta kone, kun kukaan ei valvo sen toimintaa.
Liitä saha pölynimulaitteeseen, kun sahaat puuta. Ota aina huomioon
tekijät, jotka vaikuttavat pölylle altistumiselle:
– työstettävän materiaalin tyyppi (lastulevy tuottaa enemmän pölyä
kuin puu)
– sahan terän oikea säätö
– varmista, että paikallinen poistolaite sekä kuvut, roiskelevyt ja
kourut on asennettu oikein
– pölynimulaite, jonka ilman virtausnopeus ei saa olla alle 20 m/s.
Varmista, että kaikki terät ja laikat ovat puhtaita ja että välirenkaan
uurteet ovat terää vasten. Kiristä mutteri huolellisesti.
Pidä sahanterä terävänä ja aseta se oikein.
Varmista, että sahanteriin merkitty nopeus on vähintään yhtä suuri
kuin sahaan merkitty nopeus.
Älä yritä käyttää mitään muuta kuin määritettyä jännitettä.
Älä laita terään voiteluaineita sen käydessä.
Varmista, että sivulliset eivät seiso koneen takana.
Asenna kone turvallisuutesi vuoksi penkkiin käyttämällä ruuveja, joiden
halkaisija on 8 mm ja pituus 80 mm.
Kun teet suoria katkaisuleikkauksia, säädä vasen ohjain oikein, jotta
varmistat enintään 5 mm:n välyksen sahanterän ja ohjaimen välissä.
Työvalo on tarkoitettu työstökappaleen valaisemiseen, se ei ole
turvalaite.
Varmista kuljetuksen aikana, että sahanterän yläosa on suojattu
kokonaan yläsuojuksella.
Sahapenkkitoiminnon lisäturvasääntöjä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
98
Vaihda kulunut uurroslevy.
Älä koskaan käytä sahaa ilman uurroslevyä.
Älä koskaan leikkaa, kun halkaisukiila ja/tai yläsuojus ovat poissa.
Ilman lisätukea kone on suunniteltu enintään seuraavan kokoisille
työkappaleille:
– Korkeus 51 mm x leveys 500 mm x pituus 700 mm.
– Pidemmät työkappaleet täytyy tukea sopivan lisäpöydän avulla.
Älä käytä muita kuin osiossa Tekniset tiedot määritettyjä sahanteriä.
Varmista, ettei halkaisukiila ole sahanterän leikkaamaa uraa leveämpi
ja terän runko-osaa ohuempi.
Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan ja että hampaat osoittavat
sahapenkin etuosaan päin.
Varmista, että kaikki kiinnityskahvat on kiristetty ennen minkään
toiminnon aloittamista.
Varmista, että halkaisukiila on säädetty oikealle etäisyydelle terästä—
enintään 5 mm.
Pidä kätesi poissa sahanterän tieltä.
Irrota saha virtalähteestä ennen kuin vaihdat terää tai suoritat mitään
huoltotöitä.
Käytä aina työntötankoa. Älä koskaan leikkaa 30 mm pienempiä
työkappaleita.
Käytä aina työntötankoa, älä koskaan laita käsiäsi 160 mm lähemmäs
sahanterää leikatessasi.
Pidä työntötanko aina paikallaan, kun sitä ei käytetä.
Älä kurottele sahanterän taakse.
•
•
•
•
•
•
•
Älä seiso yksikön päällä.
Älä käytä yläsuojusta käsittelyyn tai kuljetukseen.
Säädä samansuuntainen halkaisuohjain oikein, jotta vältät joutumasta
kosketuksiin yläsuojuksen kanssa.
Varmista, että sahapenkkipöytä on kiinnitetty tiukasti valittuun
korkeuteen.
Älä käytä sahaa muun materiaalin kuin puun leikkaamiseen.
Älä käytä konetta uran pistämiseen, kynteentekoon tai uurtamiseen.
Varmista, että sahan pään varsi on kiinnitetty kunnolla, kun sahaat
sahapenkkitoiminnolla. Käytä konetta vain, kun sahapenkkipöytä on
vaakatasossa.
Jiirisahojen lisäturvasääntöjä
•
•
•
•
•
Varmista, että sahanterän yläosa on täysin umpinainen
kulmasahatoiminnossa. Älä koskaan poista yläteränsuojusta, kun
käytät konetta kulmasahatoiminnossa.
Älä koskaan leikkaa 250 mm lyhyempiä työkappaleita.
Ilman lisätukea kone on suunniteltu enintään seuraavan kokoisille
työkappaleille:
– Korkeus 85 mm x leveys 160 mm x pituus 550 mm.
– Pidemmät työkappaleet täytyy tukea sopivan lisäpöydän avulla.
Kiinnitä työkappale aina turvallisesti.
Älä vaihda työvalon LED-lamppua erityyppiseen lamppuun.
Ainoastaan valmistaja tai valtuutettu DEWALT -korjauspalvelu saa
korjata laitteen.
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät sahaa:
– tapaturmat, jotka aiheutuvat liikkuvien osien koskettamisesta
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä huolimatta tiettyjä
vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Onnettomuusvaara, jonka sahanterän suojaamattomat osat aiheuttavat.
– Tapaturmavaara, kun terää vaihdetaan.
– Sormien jääminen puristuksiin, kun suojuksia avataan.
– Terveysriskit, jotka aiheutuvat puun sahauksesta aiheutuvan pölyn
hengittämisestä, erityisesti sahattaessa tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
– Tapaturman vaara, jonka aiheuttavat sivullisia kohti sinkoavat
työkappaleen osat.
– Onnettomuuksien vaara, joka aiheutuu lentävistä metalliosista, kun
leikataan ohjaimeen.
– Tulipalon vaara seurauksena kerääntyneestä pölystä, jos laitetta ei
puhdisteta säännöllisesti.
– Kontrolloimattomien tilanteiden vaara, mikäli laitetta käytetään alle -10 °C
tai yli +45 °C ympäristölämpötiloissa.
Seuraavat tekijät vaikuttavat melutasoon:
– eikattava materiaali
– sahanterän tyyppi
– syöttövoima
Seuraavat tekijät vaikuttavat pölylle altistumiseen:
– käytetty sahanterä
– pölynpoistolaite ilmannopeudelle alle 20 m/s
– työkappaletta ei ohjata tarkasti
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Turvallista käyttöä koskeva varoitus
Lue käyttöohje ennen käyttöä
Kantokohta.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 2)
Päivämääräkoodi (ii) on merkitty koteloon. Se sisältää myös
valmistusvuoden.
Esimerkki:
2012 XX XX
Valmistusvuosi
SUOMI
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
KUVA 3
jj. Viisteen lukitusvipu
1 Pöydän päällä käytettävä jiirisaha
Lisävarusteet
1 Sahanterä*
1 Samansuuntainen halkaisuohjain (A5, kuva 9A)
KUVA 4
kk. Jatketuki, DE7023-XJ, DE7033-XJ
1 Yläteräsuojus
KÄYTTÖTARKOITUS
1 Painotanko*
D27113-kulmasaha on kehitetty ammattimaisiin sovelluksiin. Tämä erittäin
erittäin tarkka kone voidaan helposti ja nopeasti asettaa katkaisuleikkausta,
viistoleikkausta, jiirisahausta tai niiden yhdistelmiä varten.
1 T30-tähtiavain*
1 T40-tähtiavain*
1 Materiaalinpidike
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
* Asennettu käsisahaan
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet
kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva 1–4)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia.
Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
KUVA 1
a. Virtakytkin
Yksikkö on suunniteltu käytettäväksi terän nimellisellä halkaisijalla 305 mm
ja ammattimaiseen käyttöön tarkoitetulla karbiditerällä ja puun ja vastaavien
materiaalien leikkaukseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä
tai kaasuja.
Nämä pöydälle sijoitettavat kulmasahat ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea niihin. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä
laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset)
käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus
ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee
huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää
yksin tämän tuotteen kanssa.
VAROITUS! Älä käytä konetta muuhun kuin suunniteltuun
tarkoitukseen.
b. Käyttökahva
Sähköturvallisuus
c. Pään lukituksen vapautusvipu
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle jännitteelle. Tarkista aina, että
virtalähde vastaa tehokilvessä annettua jännitettä.
d. Työvalon virtakytkin
e. Sahapenkkipöydän lukitusnuppi 2
f. Sahanterä
g. Siirrettävä alateräsuojus
h. Ohjain, oikea puoli
i. Pysyvä pöytä
j. Uurroslevy
k. Sahausrako
l. Pyörivä pöytä/kulmavarsi
Työkalu on kaksoiseristetty standardin EN 61029 mukaisesti; tästä
syystä maadoitusjohtoa ei tarvita.
Johdon vaihdon yhteydessä laitteen saa korjata ainoastaan valtuutettu
huoltopalvelu tai asiantunteva sähköteknikko.
Jatkojohdon käyttö
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista
jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisistä tiedoista. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
m. Kulmanuppi
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
n. Kulmalukitsin
KOKOAMINEN
o. Kulma-asteikko
p. Ohjain, vasen puoli (liukuva)
q. Asennusreiät
r. Jalka
s. Käden paikka
t. Ohjausura
u. Vasemman ohjaimen lukitusnuppi
v. Alemmat pölynkeräysaukot
VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä ennen
varusteiden asennusta ja poistamista, ennen asetusten
säätöjä tai muuttamista tai korjausten tekoa. Varmista, että
kytkin on OFF-asennossa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa
vahingon.
Pakkauksen avaaminen
Poista saha pakkauksesta varovasti.
w. Sahapenkkipöytä
Kiinnitysvälineiden säilyttäminen (kuva 2)
x. Halkaisukiila
Koneen mukana toimitetaan seuraavat työkalut:
y. Yläteräsuojus
1 T30-kuusiokulma-avain (gg)
z. Ylempi pölynkeräysaukko
1 T40-kuusiokulma-avain (hh)
KUVA 2
aa. Työntökapula
bb. Sahapenkkipöydän lukitusnuppi 1
cc. Pään alaslukitustappi
dd. Viisteosoitin
ee. Viistoasteikko
ff. Karan lukituspainike
gg. T30-tähtiavain
hh. T40-tähtiavain
ii. Päivämääräkoodi
• Huolehdi tallentaa välineet aina, kun niitä on käytetty kokoonpano-ja
säätö.
Sahan kiinnittäminen (kuva 1)
• Reiät (q) kaikissa neljässä jalassa (r) on tarkoitettu helpottamaan
penkin asennusta. Kaksi erikokoista reikää on tarkoitettu erikokoisille
pulteille. Käytä jompaakumpaa reikää; ei ole tarpeen käyttää molempia.
Suosittelemme pultteja, joiden halkaisija on 8 mm ja pituus 80 mm.
Asenna saha aina tukevasti liikkumisen estämiseksi. Kannettavuuden
parantamiseksi työkalu voidaan asentaa 12,5 mm paksuun tai
paksumpaan vaneriin, joka voidaan kiinnittää työtukeen tai siirtää toisille
työpaikoille ja kiinnittää uudelleen.
99
SUOMI
• Kun saha asennetaan vaneriin, varmista, etteivät kiinnitysruuvit tule ulos
puukappaleen pohjasta. Vanerin on oltava tasaisesti työtasoon nähden.
Kun saha kiinnitetään työtasoon, kiinnitä vain jalat (r), joissa sijaitsevat
kiinnitysruuvien reiät. Muiden kohtien kiinnitys häiritsee sahan toimintaa.
• Kiinnitysalusta ei saa olla käyrä tai epätasainen, sillä tällöin työn tarkkuus
kärsii. Jos saha heiluu alustalla, laita sahan jalan alle ohut tukikappale
kunnes saha seisoo tukevasti alustalla.
• Huolehdi tallentaa välineet aina, kun niitä on käytetty kokoonpano-ja
säätö.
Yläteräsuojuksen asentaminen (kuva 5A, 5B)
Yläteräsuojus (y) on suunniteltu nopeasti ja helposti kiinnitettäväksi
halkaisukiilaan (x), kun kone on asetettu sahapenkkitilaan.
1. Löysää teräsuojuksen pulttia (ll) ja jätä teräsuojuksen mutteri (mm)
kuusiokoloon.
2. Pidä suojusta vaakasuorassa ja kohdista aukko suojuksen takana
halkaisukiilan kanssa.
3. Laske suojus halkaisukiilan päälle ja varmista, että pultin varsi osuu
koloon.
4. Laita pultti reikään ja kiristä T30-tähtiavaimella. Uuden terän hampaat
ovat erittäin terävät ja ne voivat olla vaaralliset.
5. Älä kiristä liikaa. Yläteräsuojuksen on laskeuduttava helposti suojuksen
päälle.
Työkappaleen kiinnittäminen (fig. 17A, 17B)
VAROITUS: Ennen sahausta kiinnitetty, tasapainotettu ja
varmistettu työkappale voi olla epätasapainossa sahauksen
jälkeen. Epätasapainossa oleva kuormitus voi kallistaa sahaa tai
kaikkia sahassa kiinni olevia kappaleita, kuten pöytää tai penkkiä.
Kun sahaat kappaletta, joka voi mennä epätasapainoon, tue
työkappaletta oikein varmistaaksesi, että saha on tiukasti kiinni
vakaassa tasossa. Vaarana on henkilövahinko.
VAROITUS: Pidikkeen jalan on oltava kiinni sahan pohjan
yläpuolella aina, kun pidikettä käytetään. Kiinnitä työkappale aina
sahan pohjaan – älä kiinnitä sitä mihinkään muuhun työalueen
kohtaan. Varmista, ettei pidikkeen jalka ole kiinni sahan pohjan
reunassa.
HUOMIO: Käytä aina työvaloa hallinnan säilyttämiseksi ja
työkappaleen vaurioitumisvaaran ja henkilövahinkovaaran
välttämiseksi, jos käsiesi on oltava 160 mm:n sisällä terästä
sahauksen aikana.
Käytä sahan mukana toimitettua materiaalinpidikettä (a14). Muita
apuvälineitä, kuten jousikiristimiä, tankokiristimiä tai C-pidikkeitä voidaan
käyttää tietyn kokoisiin ja muotoisiin materiaaleihin. Vasen ja oikea rajasuoja
liukuu sivulta sivulle kiinnittämisen helpottamiseksi.
1. Aseta pidike rajasuojan takana olevaan reikään. Pidikkeen on oltava
jiirisahan takaosaan päin. Varmista, että lukitusvarren ura on asetettu
kokonaan jiirisahan pohjaan. Jos ura on näkyvissä, pidike ei ole tiukasti
kiinni.
VAROITUS! Huolehdi, että sahan terä laitetaan paikalleen vain
kuvatulla tavalla. Käytä vain teknisissä tiedoissa määritettyjä
sahan teriä; luettelonro: DT4260.
TÄRKEÄÄ: Sahanterän on oltava korkeimmassa asennossa uuden terän
asentamiseksi. Katso Sahapenkistä siirtyminen jiirisahatoimintoon.
1. Paina ja pidä alhaalla karan lukituspainiketta (ff) oikealla kädellä.
2. Kierrä ja lukitse sahanterä paikoilleen käyttämällä T40-tähtiavainta
vasemmalla kädellä.
HUOMAUTUS: Terän lukitusruuvissa on vasenkätinen kierre. Käännä
avainta myötäpäivään avataksesi ruuvin.
3. Vapauta karan lukituspainike järjestelmän vapauttamiseksi.
4. Paina pään ylälukituksen vapautusvipua (c) vapauttaaksesi alasuojuksen
(g), ja nosta sitten alasuojus niin ylös kuin mahdollista.
5. Poista terän lukitusruuvi (nn) ja terän ulkopuolinen välirengas (oo). Poista
sahanterä varoen.
TÄRKEÄÄ: Varmista, että sisälaippa ja molemmat uuden terän pinnat ovat
puhtaita ja pölyttömiä.
6. Asenna uusi sahanterä (f) laippaan (pp), joka on välirenkaan (qq)
sisäpuolella, ja varmista, että terän alareunan hammastus osoittaa sahan
takaosaa kohti (poispäin käyttäjästä).
7. Siirrä terä varovaisesti paikalleen ja vapauta alempi teräsuojus.
8. Laita ulkoinen välirengas paikalleen.
9. Kiristä terän lukitusruuvi (nn) kääntämällä vastapäivään samalla, kun
pidät karan lukituspainikkeesta (ff).
10. Laita kuusiokulma-avain säilytyspaikkaansa.
Säädöt
VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä ennen
varusteiden asennusta ja poistamista, ennen asetusten
säätöjä tai muuttamista tai korjausten tekoa. Varmista, että
kytkin on OFF-asennossa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa
vahingon.
Sahanterän säätäminen (kuva 6C)
Jos sahanterä värähtelee käynnistyksen ja pysähtymisen aikana, säädä sitä
seuraavasti:
1. Löysää terän lukitusruuvia (nn) ulkopuolista välirengasta (oo) varten ja
kierrä terää (f) neljänneskierroksen verran.
2. Kiristä terän lukitusruuvi uudelleen ja tarkista, värähteleekö terä enää.
3. Toista kyseiset toimenpiteet, kunnes terä ei enää värähtele.
Säädöt jiirisahausasentoa varten
Katkaisu- ja jiirisahan säädöt on tarkistettu tehtaalla. Jos säätöjä kuljetuksen,
käsittelyn tai jonkin muun syyn vuoksi on korjattava, noudata alla olevia
säätöohjeita. Kun säädöt on tehty, niiden tulisi säilyä muuttumattomina.
2. Kierrä pidikettä 180º jiirisahan etuosaan päin.
SAHAPENKISTÄ SIIRTYMINEN JIIRISAHATOIMINTOON (KUVA 1, 2)
3. Löysää nuppia pidikkeen säätämiseksi ylös- tai alaspäin ja kiinnitä
työkappale tiukasti säätämällä hienosäädön nuppia.
Sahan pään nostaminen korkeimpaan asentoon
HUOMAUTUS: Aseta pidike oikealle puolelle pohjaa viisteen
saavuttamiseksi. SUORITA AINA KUIVIA AJOJA (ILMAN VIRTAA) ENNEN
SAHAUKSEN VIIMEISTELYÄ, JOTTA VOIT TARKISTAA TERÄN REITIN.
VARMISTA, ETTEI PIDIKE OL SAHAN TAI SUOJIEN TIELLÄ.
Sahanterän asentaminen (kuva 1, 2, 6A–6C)
VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä ennen
varusteiden asennusta ja poistamista, ennen asetusten
säätöjä tai muuttamista tai korjausten tekoa. Varmista, että
kytkin on OFF-asennossa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa
vahingon.
VAROITUS: Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät - varo
ettet loukkaa itseäsi.
VAROITUS: Kun olet kiinnittänyt terän tai vaihtanut sen, tarkista
aina, että suojus peittää terän kokonaan.
100
– Paina sahapenkkipöytä (w) alas ja pidä lukitustappia (cc) ulkona.
– Pitele sahapenkkipöytää, vapauta alas suuntautuva paine ja anna sahan
pään nousta vapaasti.
TERÄN TARKISTAMINEN JA OHJAIMEEN SÄÄTÄMINEN (KUVA 1, 7A, 7B)
1. Löysää kulmanuppi (m) ja paina kulmalukitsinta (n) kulmavarren (l)
vapauttamiseksi.
2. Siirrä kulmavartta, kunnes salpa on 0° kulmakohdassa. Älä kiristä
nuppia.
3. Vedä sahan päätä alas, kunnes terä juuri uppoaa uurrokseen (k).
4. Laita kolmioviivain (rr) pysyvälle pöydälle (i) ja terää (f) vasten.
5. Kiristä kulmanuppi hyvin.
VAROITUS: Älä koske terän hampaiden kärkiä kulmaviivaimella.
6. Jos säätöä tarvitaan, tee se seuraavalla tavalla:
– Löysää kulma-asteikon ruuvit (ss) ja siirrä asteikkoa/kulmavartta
vasemmalle tai oikealle, kunnes terä on 90° ohjaimeen nähden
kulmaviivaimella mitattuna.
SUOMI
– Kiristä ruuvit (ss) uudelleen. Älä välitä jiirin osoittimen luvusta tässä
vaiheessa.
JIIRIN OSOITTIMEN SÄÄTÄMINEN (KUVA 7B)
1. Nosta sahan pää korkeimpaan asentoon.
2. Aseta sahapenkkipöytä puoleen väliin päästäksesi kahteen ruuviin, jotka
pitävät halkaisukiilaa paikoillaan.
1. Löysää kulmanuppi (m) ja paina kulmalukitsinta (n) kulmavarren (l)
vapauttamiseksi.
3. Löysää 2 ruuvia (yy) T40-tähtiavaimella, jotta halkaisukiila voi liikkua ylös
ja alas.
2. Siirrä kulma-vartta asettaaksesi jiirin osoittimen (tt) nolla-asentoon
kuvan 7B mukaisesti.
4. Liu'uta halkaisukiilaa (x) joko ylös tai alas, kunnes saavutat oikean
asennon.
3. Tarkista osoitin (tt) ja kulma-asteikko (o). Jos osoitin ei osoita tarkalleen
nolla-arvoa, löysää jiirin osoittimen ruuvia (uu), aseta osoitin arvoon 0° ja
kiristä ruuvi.
4. Kiristä kulmanuppi (m) hyvin.
TERÄN TARKISTAMINEN JA PÖYTÄÄN SÄÄTÄMINEN (KUVA 1, 3, 7C, 7D)
5. Kiristä kaksi ruuvia (yy) hyvin.
SAHAPENKKIPÖYDÄN SÄÄTÄMINEN (KUVA 1, 2)
Pöytä (w) liukuu ylös ja alas manuaalisesti ja se pidetään vaaditussa
korkeudessa kahdella lukitusnupilla.
1. Löysää pöydän lukitusnupit 1 ja 2 (bb, e), niitä kuitenkaan poistamatta.
1. Löysää viisteen lukitusvipu (jj).
2. Aseta pöytä vaadittuun korkeuteen.
2. Paina sahan päätä oikealle varmistaaksesi, että se on täysin
pystysuorassa ja kiristä viisteen lukitusvipu.
3. Kiristä ensin pöydän lukitusnuppi 1 (bb), ja varmista pöytä paikoilleen
pöydän lukitusnupilla 2 (e).
3. Vedä päätä alas, kunnes terä juuri uppoaa uurrokseen (k).
4. Aseta kulmaviivain (rr) ohjaimen vasenta puolta ja terää (f) vasten.
VAROITUS: Älä koske terän hampaiden kärkiä kulmaviivaimella.
5. Jos säätöä tarvitaan, tee se seuraavalla tavalla:
– Löysää viisteen lukitusvipua (jj) ja kierrä pystysuoran asennon
lukitusruuvia (xx) (T30-tähtiavaimella) sisään tai ulos, kunnes terä on
90°:n kulmassa pöytään nähden suorakulmaimella mitattaessa.
– Jos viisteen osoitin (dd) ei ole viisteasteikon (ee) nollakohdassa, löysää
osoittimen kiinnitysruuvia (ww) ja siirrä osoitinta tarpeen mukaan.
6. Kiristä viisteen lukitusvipu (jj) hyvin.
OHJAIMEN SÄÄTÖ (KUVA 1)
SAMANSUUNTAISEN HALKAISUOHJAIMEN ASENNUS JA SÄÄTÄMINEN
(KUVA 1, 9A–9C)
1. Säädä sahapenkkipöytä (w) sen ala-asentoon. Katso kohta
Sahapenkkipöydän säätäminen.
2. Liu'uta halkaisuohjaimen kannatin (a3) päälle oikealta puolelta.
Kiinnityslevy kiinnittyy pöydän etureunan takaa.
3. Nosta teräsuojus ja liu'uta samansuuntainen halkaisuohjain (zz) ylös
terää vasten.
4. Paina halkaisuohjaimen vipu (a2) alas ohjaimen kiinnittämiseksi
paikoilleen.
5. Tarkista, että ohjain (zz) on samansuuntaisesti terään nähden.
6. Jos säätöä tarvitaan, tee se seuraavalla tavalla:
Vasemman puoleisen ohjaimen yläosaa voidaan säätää välyksen
mahdollistamiseksi, jolloin saha voidaan säätää kokonaan 45° vasemmalle.
– Löysää halkaisuohjaimen säätönuppi (a1) kiinnittämällä ohjaimen
kannatin ohjaimen tukeen (a7).
Ohjaimen säätö
– Säädä ohjain niin, että se on samansuuntaisesti terään nähden
tarkistamalla terän ja ohjaimen välimatka terän etu- ja takaosassa.
1. Löysää vasemmanpuoleisen ohjaimen lukitusnuppi (u) ja liu'uta ohjain (p)
vasemmalle.
2. Suorita kuiva ajo sahan ollessa pois toiminnasta ja tarkista välys. Säädä
rajasuoja mahdollisimman lähelle terää maksimaalista työkappaleen
tukea varten vaikuttamatta kuitenkaan varren ylä- ja alaliikkeeseen.
3. Kiristä nuppi hyvin.
VAROITUS: Ohjausuraan (t) ei saa mennä sahanpurua. Puhalla
lika ja pöly pois ohjausurasta paineilmalla.
VIISTEKULMAN TARKISTAMINEN JA SÄÄTÄMINEN (KUVA 7C, 7D)
1. Löysää vasemmanpuoleisen ohjaimen lukitusnuppia (u) ja liu'uta
vasemmanpuoleisen ohjaimen yläosa niin kauas vasemmalle kuin
mahdollista.
2. Löysää viisteen lukitusvipu (jj) ja siirrä sahan pää kokonaan vasemmalle.
Tämä on 45° viisteasento.
3. Jos säätöä tarvitaan, tee se seuraavalla tavalla:
– Kierrä viisteen pysäytysruuvia (v v) T30-tähtiavaimella sisään tai ulos,
kunnes viisteen osoitin (dd) on asennossa 45°.
VAROITUS: Tämän säädön aikana sahan päätä on
suositeltavaa kannattaa. Säätöruuvin kiertäminen on täten
helpompaa.
Sahapenkkitoiminnon säädöt
JIIRISAHATOIMINNOSTA SIIRTYMINEN SAHAPENKKITOIMINTOON (KUVA 1, 2)
1. Aseta terä 0˚ poikkileikkausasentoon kulmanupin (m) ollessa kiinni.
2. Lukitse sahan pää ala-asentoon painamalla pään lukituksen
vapautusvipua (c) pään laskemiseksi, paina sitten pään alaslukitustappi
(cc) paikoilleen.
3. Asenna samansuuntainen halkaisuohjain (zz) lukemalla ohjeet osiosta
Samansuuntaisen halkaisuohjaimen asennus ja säätäminen.
HALKAISUKIILAN SÄÄTÄMINEN (KUVA 1, 8A, 8B)
Oikeaoppisessa asennossa halkaisukiilan (x) yläosa on korkeintaan 2 mm
terän korkeimman hampaan ja säderungon alapuolella ja korkeintaan 5 mm
päässä sahanterän hampaiden päistä.
– Kun säädöt on suoritettu, kiristä säätönuppi uudelleen ja tarkista
uudelleen, että ohjain on samansuuntaisesti terään nähden.
TÄRKEÄÄ: Palauta teräsuojus alkuperäiseen asentoon säätöjen jälkeen.
7. Tarkista, että halkaisuohjaimen osoitin (a4) on asteikon nolla-asennossa.
Jos osoitin ei osoita tarkalleen nolla-arvoa, löysää halkaisuohjaimen
osoittimen ruuvia (a6), aseta osoitin nolla-arvoon ja kiristä ruuvi.
Ohjain voidaan kääntää: työstökappaletta voidaan ohjata 52 mm:n
tai 8 mm:n sivua pitkin, jotta painotankoa voidaan käyttää ohuita
työstökappaleita jyrsiessä.
TÄRKEÄÄ: Tarkista, että ohjain on samansuuntaisesti terään nähden aina
kun ohjain vaihdetaan.
1. Aseta 8 mm:n tai 52 mm:n kappale löysäämällä säätönuppia (a1) ja
liu'uttamalla ohjain (zz) pois kiinnitystuesta (a7).
2. Käännä ohjainta ja liu'uta kiinnitystuki aukkoon kuvan mukaisesti.
VAROITUS:
• Käytä 8 mm:n profiilia matalien työstökappaleiden jyrsimiseen,
jotta pääsisit terän ja ohjaimen väliin painovarrella.
• Ohjaimen takaosan on oltava tasaisesti halkaisukiilan etuosaan
nähden.
Ennen käyttämistä
• Asenna sopiva sahanterä. Älä käytä erittäin kuluneita teriä.
Työkalun enimmäispyörimisnopeus ei saa ylittää sahanterän
enimmäispyörimisnopeutta.
• Älä yritä leikata liian pieniä kappaleita.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota.
• Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen leikkaamista.
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnityskahvat on kiristetty.
• Kiinnitä työkappale.
• Älä leikkaa rautamateriaaleja (rauta ja teräs) tai kivimateriaaleja tällä
sahalla! Älä käytä hiomalaikkoja!
• Kun leikkaat raudattomia materiaaleja, käytä aina sopivaa DEWALTsahanterää -5 asteen asetuskulmalla. Varmista, että kiinnität materiaalin
paikalleen materiaalinpidikettä käyttämällä.
101
SUOMI
• Muista käyttää uurroslevyä. Älä käytä konetta, jos uurros on leveämpi
kuin 10 mm.
• Älä koskaan estä alasuojuksen palautumista sen alkuperäiseen
asentoon, kun leikkaus on suoritettu.
• Varmista, että sahattava kappale on tiukasti kiinni.
• Jotta maksimaalista leikkauskorkeutta voitaisiin käyttää, aseta
sahapenkkipöytä sen korkeimpaan asetukseen.
• Paina työkalua vain kevyesti äläkä paina sahanterää sivusta.
• Vältä ylikuormittamista.
• Poista aina pöly koneesta käytön jälkeen ja varmista, että alasuojus
toimii oikein.
• Kun sahaat puuta ja puutuotteita, liitä aina pölypäästöjen säännösten
mukainen pölynpoistolaite.
KÄYTTÖ
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvallisuusohjeita ja asiaa koskevia
säädöksiä.
VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä ennen
varusteiden asennusta ja poistamista, ennen asetusten
säätöjä tai muuttamista tai korjausten tekoa. Varmista, että
kytkin on OFF-asennossa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa
vahingon.
• D27113-saha voi sahata enintään 160 mm leveitä ja 85 mm korkeita
työstökappaleita. Katso oikeat leikkauskapasiteetit osiosta Tekniset
tiedot. Työstökappaleen pituuden ei koskaan tulisi ylittää rungon
leveyttä ilman riittävää tukea. Työstökappaleen pään ei koskaan tulisi olla
alle 160 mm:n päässä terästä ilman lisäkiinnitysvarustetta.
• Pidä kädet käytön aikana vähintään 160 mm:n päässä terästä. Lyhyitä
materiaaleja leikatessa (vähintään 160 mm terän vasemmalla ja oikealla
puolella) tulee käyttää materiaalipidikettä.
• Pois leikattavan materiaalin vähimmäispituus on 10 mm.
• Kun työstökappaleen pituus ylittää pöydän leveyden, työstökappaleen
on oltava vakaa koko pituudelta. Tue ulos tulevia työstökappaleen osia
tarvittaessa, esim. valinnaista työstökappaleen jatketta käyttäen.
• UPVC-osioita leikatessa puinen tukikappale lisäprofiililla on asetettava
leikattavan materiaalin alapuolelle vaaditun tuen takaamiseksi.
Suora poikkileikkaus (kuva 1, 11)
1. Löysää lukitusnuppeja (bb, e) ja siirrä yläpöytä korkeimpaan asentoon.
Lukitse molemmat nupit.
Käyttäjiä Isossa-Britanniassa pyydetään huomioimaan säädökset
“woodworking machinesregulations 1974” ja sen myöhemmät muutokset.
2. Löysää kulmanuppi (m) ja paina kulmalukitsinta (n) kulmavarren (l)
vapauttamiseksi.
Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus ja vakaus
huomioiden. Koneen paikka tulee valita niin, että käyttäjällä on hyvä
yleisnäkymä ja tarpeeksi vapaata tilaa koneen ympärillä, mikä mahdollistaa
työkappaleen käsittelyn rajoituksetta.
3. Kiinnitä kulmalukitsin asentoon 0˚ ja kiristä kulmanuppi.
Jotta vähennetään tärinän vaikutukset, varmista, että ympäristölämpötila ei
ole liian kylmä, kone ja lisävarusteet on hyvin huollettu ja työkappaleen koko
on sopiva tälle koneelle.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva 1)
Virtakytkimessä (a) ei ole sisäänrakennettua hätäkytkintoimintoa:
mikäli virta jostakin syystä katkeaa, kytkintä on painettava uudelleen.
4. Aseta leikattava puukappale ohjainta (h, p) vasten.
5. Tartu käyttökahvaan (b) ja paina pään lukituksen vapautusvipua (c) pään
vapauttamiseksi.
6. Kytke kone päälle ja anna sahanterän saavuttaa täysi nopeus.
7. Paina päätä, jotta terä leikkaa puun läpi ja siirtyy muoviseen
uurroslevyyn (j).
8. Kun olet suorittanut leikkauksen, sammuta kone ja odota, että
sahanterä pysähtyy kokonaan, ennen kuin palautat pään teräosan
ylälepoasentoon.
Koneen käynnistämiseksi paina vihreää käynnistysnappia.
Pienien kappaleiden jyrsiminen (kuva 1)
Koneen pysäyttämiseksi, paina punaista pysäytysnappia.
Ohjaimen (p) vasenta yläosaa voidaan säätää maksimaalisen tuen
varmistamiseksi pieniä kappaleita leikatessa.
TYÖVALO (KUVA 16A)
Työvalon virtakytkin (d) ei ole riippuvainen jiirisahan virtapainikkeista (a).
Pölyn poistaminen (kuvat 1, 10)
Koneessa on kolme 38 mm:n pölynkeräysaukkoa, yksi yläteräsuojuksessa
(z) ja kaksi taka-alaosassa (v).
• Käytä pölypäästöjen säännösten mukaista pölynpoistolaitetta kaikkien
sahaustoimintojen yhteydessä.
Tavallinen sahaus
SAHAUSJÄLJEN LAATU
Sahausjäljen tasaisuus riippuu monista tekijöistä, esim. sahattavasta
materiaalista. Kun tarvitaan hyvin tasaista jälkeä listoja ja muita tarkkuustöitä
varten, terävä sahanterä (60-hampainen karbiditerä) ja hitaampi, tasainen
sahaus antaa paremman tuloksen.
VAROITUS: Varmista, ettei materiaali valu leikkauksen aikana,
kiinnitä se hyvin paikoilleen. Anna terän aina pysähtyä kokonaan
ennen sahan pään varren nostamista. Jos pianiä puukuituja
tulee edelleen ulos työstökappaleen takaosasta, aseta puun
leikkauskohtaan teippipala. Sahaa teipin läpi ja poista teippi
varoen sahauksen jälkeen.
1. Nosta sahan pää korkeimpaan asentoon.
2. Löysää vasemman ohjaimen lukitusnuppia (u).
3. Säädä vasen ohjain mahdollisimman lähelle terää.
4. Kiristä nuppi hyvin.
Viisto poikkileikkaus (kuva 1, 12)
1. Löysää kulmanuppi (m) ja paina kulmalukitsinta (n) kulmavarren (l)
vapauttamiseksi. Siirrä kulmavarsi vasemmalle tai oikealle vaadittuun
kulmaan.
2. Kulmalukitsin on automaattisesti asennossa 10˚, 15˚, 22,5˚, 31,62˚
ja 45˚ sekä vasemmalla että oikealla, ja 50˚ vasemmalla ja oikealla.
Jos välikulma on tarpeen, pidä päätä tiukasti ja lukitse se kiristämällä
kulmanuppi.
3. Varmista aina, että kulmanuppi on lukittu hyvin ennen leikkaamista.
4. Toimi samalla tavoin kun suorassa poikkileikkauksessa.
VAROITUS: Kun puukappaleen päästä leikataan pois pieni pala,
aseta puukappale niin, että pois leikattava osa on terän sillä
puolella, jossa on suurempi ohjaimen kulma:
vasen viisto, pois leikattava osa oikealla.
oikea viisto, pois leikattava osa vasemmalla.
SAHAAMINEN JIIRISAHATOIMINNOLLA
Viistoleikkaukset (kuvat 1, 7D, 13)
Laitteen käyttäminen ilman suojuksia on vaarallista. Suojuksien on oltava
paikoillaan sahaamisen aikana.
Viistokulmat voidaan asettaa 45˚ vasemmasta asennosta 0˚ asentoon
oikealle ja ne voidaan leikata kulmavarsi nollan ja enintään 50˚ viistekulmassa
oikealle tai vasemmalle.
Yleinen käsitteleminen
• Jiirisahatoiminnossa sahan pää lukittuu automaattisesti, kun sahan pää
on korkeimmassa asennossa.
1. Löysää lukitusnuppeja (bb, e) ja siirrä sahapenkkipöytä korkeimpaan
asentoon. Lukitse molemmat nupit.
• Kun pään lukituksen vapautusvipua puristetaan, sahan pää vapautuu.
Kun sahan pää siirretään alas, siirrettävä alasuojus palaa taakse.
2. Löysää vasemmanpuoleisen ohjaimen lukitusnuppia (u) ja liu'uta
vasemmanpuoleisen ohjaimen (p) yläosa niin kauas vasemmalle kuin
mahdollista.
102
SUOMI
3. Löysää viisteen lukitusvipu (jj) ja aseta viiste haluttuun kulmaan kuvan 7D
mukaisesti.
4. Kiristä viisteen lukitusvipu (jj) hyvin.
5. Toimi samalla tavoin kun suorassa poikkileikkauksessa.
Yhdistelmäjiirisahaus
Tämä leikkaus on viistosahauksen ja vinoleikkauksen yhdistelmä.
Aseta vinokulma ja sen jälkeen viistekulma.
SAHAAMINEN SAHAPENKKITOIMINNOLLA
• Käytä aina halkaisukiilaa.
• Varmista aina, että halkaisukiila ja teräsuojus on kohdistettu oikein.
• Varmista aina, että jiirisaha on asetettu ja lukittu 0° viisteeseen.
VAROITUS: Älä leikkaa metallia tässä toiminnossa.
Halkaisu (kuva 14)
1. Aseta vino- ja viistekulmat asentoon 0˚.
2. Aseta sahanterän korkeus säätämällä sahapenkkipöytää (katso kohta
Sahapenkkipöydän säätäminen). Terä on oikeassa asennossa silloin,
kun hampaiden kolme päätä on puun yläpinnan yläpuolella. Varmista,
että sahapenkkipöytä on kiinnitetty tiukasti valittuun korkeuteen.
3. Aseta sivuohjain oikealle etäisyydelle.
4. Pidä työstettävää kappaletta painettuna pöytää ja ohjainta vasten. Pidä
työkappale noin 25 mm:n etäisyydellä sahanterästä.
5. Pidä molemmat kädet poissa sahanterän kulkureitiltä.
Puhdistus
Tarkista huolellisesti ennen käyttöä ylempi terän suojus, siirrettävä alempi
terän suojus sekä pölynpoistoaukko määrittääksesi, että ne toimivat oikein.
Varmista, että lastut, pöly tai aukon hiukkaset eivät voi muodostaa tukosta
johonkin toiminnoista.
Jos työkappaleen paloja jää sahanterän ja suojuksien väliin, irrota kone
virtalähteestä ja noudata kohdan Sahanterän vaihtaminen ohjeita. Poista
jumiutuneet osat ja kokoa sahan terä uudelleen.
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos pääkotelosta kuivalla
ilmalla aina, kun havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen sisälle
ja ympärille. Käytä asianmukaisia silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien osien puhdistamiseen
ei saa käyttää liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja. Nämä
kemikaalit voivat heikentää osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon saippuaveteen
kostutettua kangasta. Älä koskaan päästä mitään nestettä
työkalun sisälle, äläkä koskaan upota työkalun mitään osaa
nesteeseen.
VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun
puhdistat pöydän pinnan säännöllisesti.
VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun
puhdistat pölynkeräysjärjestelmän säännöllisesti.
6. Kytke kone päälle ja anna sahanterän saavuttaa täysi nopeus.
KITAPALAN PUHDISTUS JA HUOLTO (KUVA 15)
7. Syötä työstettävää kappaletta hitaasti ylemmän teräsuojuksen alle.
Paina kappaletta tiukasti ohjainta vasten. Anna terän hampaiden
katkaista kappale vapaasti; älä pakota kappaletta terää kohti.
Terän nopeuden on pysyttävä vakiona.
Puhdista kitapalan alla oleva alue säännöllisesti. Vaihda kitapala, jos se on
kulunut.
Uurroslevyn puhdistaminen
8. Muista käyttää työntökeppiä (aa), kun työskentelet lähellä terää.
1. Nosta sahan pää korkeimpaan asentoon.
9. Kun sahaus on valmis, sammuta kone, anna terän pysähtyä ja poista
työkappale.
2 Poista ruuvit (a8), jotka pitävät uurroslevyn (j) paikoillaan.
VAROITUS:
• Älä koskaan työnnä työkappaletta sahauksen puolelta.
• Käytä aina työntötikkua aina sahatessasi hyvin pieniä
kappaleita.
Kuljetus (kuva 1–3)
1. Sahan kuljetuksen aikana sahapenkkipöytä ja sahan pää on laskettava
alimpaan asentoon ja alaslukitustappi (cc) on painettava paikoilleen.
2. Siirrä kulmavarsi (l) jiirikulman oikeaan ääriasentoon, liu'uta vasen ohjain
(p) kokonaan sisään ja lukitse viisteen lukitusvipu (jj) sahan pään ollessa
ala-asennossa, jotta työkalu olisi mahdollisimman kompakti.
3. Käytä aina käsien syvennyksiä (s) kuvan 1 mukaisesti sahan
kuljettamiseksi.
VAROITUS: Kuljeta konetta aina penkkisahausasennossa ja
ylempi teräsuojus asennettuna. Älä koskaan kanna konetta
suojuksesta.
3. Poista uurroslevy ja puhdista alla oleva alue.
4. Asenna uurroslevy takaisin paikoilleen.
5. Kiristä ruuvit käsin.
TYÖVALON LINSSIEN PUHDISTAMINEN (KUVA 16A–16F)
Seuraavat huoltotoimet on suoritettava säännöllisesti parhaan työvalon (a9)
suorituskyvyn takaamiseksi.
• Puhdista varoen sahauspöly ja jäämät valojen linsseistä vanupuikolla.
• ÄLÄ käytä liuotusaineita; ne voivat muutoin vahingoittaa linssejä.
• Pölyn kertyminen voi estää valon toiminnan, jolloin se ei valaise oikein
sahauslinjaa.
Työvalon poistaminen
1. Nosta sahapenkkipöytä korkeimpaan asentoon ja nosta sahan pää sen
korkeimpaan asentoon.
2. Käännä takalaippaa (a10) 1/4 kierrosta vastapäivään osan purkamiseksi.
3. Irrota työvalon johto (a11).
4. Poista ruuvit (a12) T30-tähtiavaimella.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se toimii pitkään hyvin
vähäisellä huollolla. Laite toimii jatkuvasti tyydyttävällä tavalla, kun sitä
huolletaan oikein ja puhdistetaan säännöllisesti.
VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä ennen
varusteiden asennusta ja poistamista, ennen asetusten
säätöjä tai muuttamista tai korjausten tekoa. Varmista, että
kytkin on OFF-asennossa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa
vahingon.
Jos sahanterä ei pysähdy alle 10 sekunnissa sammuttamisen jälkeen, vie
kone huollettavaksi valtuutettuun DEWALT -huoltopalveluun.
5. Liu'uta LED-valon alumiinikotelo ulos ja sitten alas pöydän alaosan ohi.
6. Puhdista työvalon linssit (a13) vanupuikolla.
7. Asenna LED-valon alumiinikotelo pöytään.
8. Kokoa työvalo noudattamalla yllä mainittuja ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
Voiteleminen
Ainoastaan liitosaukon voiteleminen voi olla tarpeen (kuva 18).
Jos sahan pään liike ei ole tasaista tai se on vaikeaa jiirisahauksen aikana,
toimi seuraavasti:
1. Irrota saha virtalähteestä.
2. Poista terä (katso kohta Sahanterän vaihtaminen).
3. Puhdista liitosaukko (a15) (karan takana) pölystä ja puulastuista, aseta
aukkoon sen jälkeen useita tippoja voiteluainetta.
103
SUOMI
4. Tarkista, onko liike tasaisempaa.
TAKUU
5. Asenna terä takaisin paikoilleen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska muita kuin DEWALTIn tarjoamia lisävarusteita
ei ole testattu tämän tuotteen kanssa, niiden käyttö tämän
työkalun kanssa voi olla vaarallista. Henkilövahinkojen riski
pienenee, kun vain DEWALTin suosittelemia lisävarusteita
käytetään.
PITKIEN TYÖSTÖKAPPALEIDEN TUKI (KUVA 4)
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ •
• Tue aina pitkät työstökappaleet.
• Parhaan sahaustuloksen saavuttamiseksi käytä ohjainputkia (kk), joilla
pidennät sahapöydän pituutta (lisävaruste). Pitkät työstökappaleet
voidaan tukea sahapukkia yms. vasten, etteivät työstökappaleen päät
roiku ilmassa.
PÖLYN POISTAMINEN (KUVA 10).
VAROITUS! Liitä pölypäästöjen säännösten mukainen
pölynpoistolaite aina mahdollisuuksien mukaan.
D27113-laitteessa on kolme pölynkeräysaukkoa.
Käytä pölynpoistolaitetta, joka vastaa asianmukaisia säädöksiä. Ulkoisesti
liitettyjen järjestelmien ilman nopeuden tulee olla 20 m/s ±2 m/s. Nopeus
mitataan liitäntäkohdassa olevasta liitäntäputkesta työkalun ollessa liitettynä
mutta sen virta katkaistuna.
SAHANTERÄT
KÄYTÄ AINA ääntä vaimentavia 305 mm (12") SAHANTERIÄ 30 mm
REI'ISSÄ. NIMELLISNOPEUDEN ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 3500 KIERR./
MIN. Älä koskaan käytä pienemmän halkaisijan teriä. Niiden käyttö ei ole
turvallista Käytä ainoastaan poikkileikkauksen teriä Älä käytä pikajyrsimisteriä,
yhdistelmäteriä tai teriä, joiden koukkukulmat ovat yli 5°.
TERÄN KUVAUS
SOVELLUS
HALKAISIJA
Rakennussahanterät (ohut uurros, jossa on tartt
umisen estävä reuna)
Yleistarkoitus
305 mm (12“)
Hienot poikkileikkaukset
305 mm (12“)
HAMMAS
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalun toimintaan,
palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain
kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden
kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan
huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös
työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole
vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana
ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi,
DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa
mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata
laitetta,
• ostotodistus esitetään;
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen.
40
60
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin
kotitalousjätteen seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai jos et tarvitse sitä enää,
älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen osat erotetaan toisistaan,
materiaali voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kierrätetyn
materiaalin uudelleen käyttö auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat saatetaan erottaa
kotitalousjätteestä kunnallisissa jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä
tekee sen, kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT-tuotteiden keräykseen ja
kierrätykseen, kun niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun korjauspaikkaan, jossa jätteen
keräys tehdään puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan osoitteen ottamalla yhteyden
paikalliseen DEWALT-toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot myynnin
jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös
Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com.
104
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa
erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille.
Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen
muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETAmaissa.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen
jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta
tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään
DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on
Internet-sivustossa: www.2helpU.com.
SVENSKA
BÄNKGERINGSSÅG
D27113
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna varma,
organisera arbetsgången.
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Ineffekt
Strömförbrukning
Max. klinghastighet/min
Klingdiameter
Håldiameter
Tjocklek klingliv
Tjocklek spaltkniv
Hårdhet spaltkniv
Bladstoppningstid
Vikt
SÅGKAPACITETER
Geringsfunktion
Gering (max. positioner)
Lutning (max. positioner)
Max. sågbredd 90° vid max.
höjd 85 mm
Max. sågbredd 45° gering vid max.
höjd 85 mm
Max. sågbredd 45° fasvinkel vid max.
höjd 55 mm
*Fabriksinställningen är 45°
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
HRC
s
kg
vänster
höger
vänster
höger
50°
50°
48°*
0°
50°
50°
48°*
0°
mm
160
160
Anger risk för elektrisk stöt.
mm
110
110
Anger risk för eldsvåda.
mm
160
160
10 Ampere, elnät
Användare bör se till att denna enhet endast ansluts till ett strömsystem som
uppfyller kraven ovan. Om så behövs kan användare fråga elleveratören efter
systemimpedansen vid anslutningspunkten.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för varje signalord. Var
god läs handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om den
inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller allvarlig
personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om
den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om
den inte undviks, kan resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
Sågbänkfunktion
Max. snittdjup
mm
0–51
0–51
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
97
2,9
109
3,1
97
2,9
109
3,1
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
230 V verktyg
NOTERA: Denna enhet är avsedd att anslutas till ett
strömförsörjningssystem med maximal tillåtna systemimpendans på Zmax
0,32 Ω vid anslutningspunkten (strömförsörjningsbox) för användares
strömförsörjning.
D27113
230
2
1600
933
3300
305
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
20
V
D27113-LX
115
2
1600
869
3300
305
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
20
Säkring:
Europa
Totala vibrationsvärden (triax-vektorsumma)
fastställda enligt EN 61029-1, EN 61029-2-11:
Vibrationsutsläppsvärde ah
ah =
m/s²
Avvikelse K =
m/s²
D27113
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under Tekniska data
uppfyller:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv 2004/108/EC och 2011/65/EU.
För mer information, var god kontakta DEWALT på följande adress, eller se
handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska filen och gör
denna förklaring å DEWALTs vägnar.
1,3
1,5
1,3
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta informationsblad har
uppmätts i enlighet med en standardiserad test som anges i EN 61029,
och den kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan
användas för att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration gäller vid
verktygets huvudsakliga användning. Om verktyget emellertid
används för andra tillämpningar, med andra tillbehör, eller om
det är dåligt underhållet kan vibrationen avvika. Detta kan
avsevärt öka exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
10.01.2011
Säkerhetsföreskrifter
VARNING! När du använder elverktyg bör du alltid iaktta
grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska risken för
brand, elchock och personskada. Detta innebär:
Läs alla anvisningar innan du använder produkten, och spara anvisningarna.
105
SVENSKA
SPARA DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK
18. Använd förlängningssladdar för utomhusbruk.
Före användandet bör du granska förlängningssladden och byta ut
den om den är skadad. När verktyget används utomhus får du bara
använda förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk och som
har rätt markering.
Allmänna säkerhetsföreskrifter
1. Håll arbetsområdet i ordning.
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
2. Tänk på arbetsmiljöns inverkan.
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget i fuktiga eller våta
miljöer. Se till att arbetsområdet är väl belyst (250–300 Lux). Använd inte
verktyget där det finns risk för eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
19. Var uppmärksam.
Håll ögonen på ditt arbete. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget
när du är trött eller påverkad av droger eller alkohol.
20. Kontrollera att inga delar är skadade.
Innan du använder verktyget bör du kontrollera både det och
huvudkabeln så att det fungerar korrekt och kan användas till det som
det är avsett för. Kontrollera de rörliga delarnas position, om de sitter
fast eller om de eller hållarna har gått sönder, samt om något annat kan
påverka funktionen. Ett skydd eller någon annan del som är skadad ska
repareras eller bytas ut av en auktoriserad verkstad, om inget annat
anges i bruksanvisningen. Byt ut defekta knappar på en auktoriserad
verkstad.
3. Skydda dig mot elektriska stötar.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (såsom rör, element, spisar
och kylskåp). När verktyget används under extrema omständigheter
(t.ex. vid hög fuktighet, då metallspån skapas osv.), kan elsäkerheten
ökas genom att man lägger in en isolerande transformator eller en (FI)
jordfelsbrytare.
4. Håll andra personer borta.
Använd inte elverktyget om det inte kan slås av och på med
strömbrytaren.
Låt inte andra personer som inte arbetar med verktyget, i synnerhet inte
barn, röra verktyget eller förlängningssladden, och håll dem borta från
arbetsytan.
Försök aldrig reparera verktyget själv.
VARNING! Användande av det här verktyget, eller användande
av accessoarer eller tillbehör med det här verktyget, för andra
ändamål än de som rekommenderas i den här bruksanvisningen
kan medföra risk för personskada.
5. Lägg undan verktyg som inte används.
När verktyg inte används måste de förvaras på ett torrt ställe och låsas
in säkert och utom räckhåll för barn.
6. Använd inte verktyget för uppgifter det inte är avsett för.
21. Låt en kvalificerad person reparera verktyget.
Arbetet går bättre och säkrare om verktyget jobbar i avsedd takt.
Detta elektriska verktyg uppfyller relevanta säkerhetsregler. Reparationer
bör endast utföras av kvalificerade personer som använder
originalreservdelar, i annat fall kan det resultera i allvarlig fara för
användaren.
7. Använd rätt verktyg.
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare
verktyg. Använd inte verktyg för andra ändamål än de är avsedda för.
Använd till exempel inte cirkelsågar för att kapa trädgrenar eller stockar.
8. Bär lämplig klädsel.
Bär inte löst hängande kläder och smycken, då de kan fastna i rörliga
maskindelar. Skor med halkskydd rekommenderas när man jobbar
utomhus. Bär hårskydd för att hålla upp långt hår.
9. Använd skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon. Använd en ansikts- eller skyddsmask
om arbetet skapar damm eller omkringflygande partiklar. Bär också
värmeresistent skyddsförkläde, om partiklarna kan tänkas vara heta. Bär
alltid hörselskydd. Bär alltid skyddshjälm.
10. Anslut dammuppsugningsutrustning.
Om utrustning tillhandahålls för utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att den är ansluten och används på rätt sätt.
11. Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Drag aldrig i sladden för att dra ur kontakten ur eluttaget. Håll
sladden borta från hetta, olja och vassa kanter. Bär aldrig verktyget i
sladden.
12. Arbeta säkert.
Använd skruvtvingar eller skruvstäd för att hålla fast arbetsföremålet.
Det är säkrare än att använda händerna och gör att båda händerna kan
användas för att styra verktyget.
13. Sträck dig inte för långt.
Ha alltid säkert fotfäste och balans.
14. Ta väl hand om verktygen.
Håll kapverktygen slipade och rena, så fungerar de bättre och säkrare.
Följ instruktionerna för hur man smörjer och byter ut tillbehören.
Inspektera verktygen med jämna mellanrum och anlita en auktoriserad
verkstad för att reparera dem vid behov. Håll alla handtag och knappar
torra, rena och fria från olja och fett.
Ytterligare säkerhetsregler för bordsssågar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
15. Koppla ur verktygen ut strömkällan.
Koppla ur verktygen ur strömkällan när de inte används, före underhåll
och när du byter ut tillbehör som klingor, borr och kapar.
16. Avlägsna skruvnycklar och justerverktyg.
Ha för vana att kontrollera om skruvnycklar och justerverktyg har
avlägsnats från verktyget innan du tar det i bruk.
•
•
•
17. Undvik att slå på verktyget av misstag.
Bär inte verktyget med fingret på strömbrytaren. Kontrollera att
verktyget står på “off” innan det ansluts.
106
•
Denna maskin är utrustad med en speciellt konfigurerad strömsladd
(typ M montering). Om strömsladden är skadad eller på annat
sätt defekt måste den bytas av tillverkaren eller av en auktoriserad
reparatör.
Se till att alla låsrattar och skruvhandtag är åtdragna innan arbetet
startar.
Använd inte maskinen utan skydden på plats, särskilt efter en
lägesändring. Använd inte maskinen om skydden inte fungerar eller
om skydden inte underhållits korrekt.
Placera aldrig någon hand i klingområdet när sågen är ansluten till
den elektriska strömkällan.
Försök aldrig att stoppa en maskin i rörelse snabb genom att pressa
ett verktyg eller något annat mot klingan, allvarliga olyckor kan ske
oavsiktligt på detta sätt.
Innan något tillbehör används se först bruksanvisningen. Felaktig
användning av ett tillbehör kan orsaka skador.
Välj korrekt klinga för det material som skall sågas.
Använd en hållare eller använd handskar när sågklingan hanteras.
Se till att sågklingan är korrekt monterad innan användning.
Se till att klingan roterar i korrekt riktning. Håll klingan vass.
Använd inte några brickor för att göra att klingan passar på spindeln.
För korrekt skärklassificering se tekniska data. Använd endast klingor
som specificeras i denna manual som uppfyller EN 847-1.
Överväg att använda speciellt konstruerade bullerbekämpande
klingor.
Använd inte HSS-klingor.
Använd inte spruckna eller skadade sågklingor.
Lyft upp klingan från sågsnittet i arbetsstycket innan brytaren släpps.
Se till att armen sitter säkert fast vid fassågning.
Kila aldrig fast något mot fläkten för att hålla motoraxeln.
Klingskyddet på dig såg kommer automatiskt att lyftas när
såghuvudets arm förs ned, det kommer att sänkas över klingan när
såghuvudets arm höjs. Skyddet kan lyftas för hand vid installation
eller borttagning av klingor eller för inspektion av sågen. Lyft aldrig
klingskyddet manuellt såvida inte sågen är avstängd.
Håll området runt maskinen väl underhållet och fritt från löst material,
t.ex. spån och avsågade bitar.
Kontrollera regelbundet att motorns luftöppningar är rena och fria från
spån.
Koppla ifrån sågen från elnätet innan klingan byts eller underhåll
utförs.
Utför aldrig någon rengöring eller något underhåll när maskinen
fortfarande körs och huvudet inte är lyft i viloläge.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vid geringssågning, fasningssågning eller sammansatt
geringssågning, ställ in det glidande geringsanhållet för korrekt
avstånd för användningen.
Avstå från att ta bort några avsågade eller andra delar från
arbetsstycket från sågområdet medan sågen körs och när
såghuvudet inte är i viloläge.
Innan arbetet kontrollera att maskinen är placerad på en plan yta
med tillräcklig stabilitet.
Såga aldrig lättlegeringar, i synnerhet inte magnesium.
Använd inte några slip- eller diamantskivor.
Vid någon olycka eller maskinfel, stäng omedelbart av maskinen och
koppla bort den från strömkällan.
Rapportera felet och märk maskinen på ett lämpligt sätt för att
förhindra att personer använder den defekta maskinen.
När sågklingan blockeras på grund av onormal matarkraft under
sågningen, stäng av maskinen och koppla bort den från strömkällan.
Ta bort arbetsstycket och se till att sågklingan kan köras fritt. Slå på
maskinen och påbörja en ny sågning med minskad matarkraft.
Se till att du alltid är placerad till vänster eller höger om såglinjen.
Ha alltid tillräcklig allmän eller riktad belysning.
Se till att operatören är tillräckligt utbildad i användning, inställning
och hantering av maskinen.
Stäng av maskinen när den inte är under uppsikt.
Anslut sågen till en dammutsugningsenhet när trä sågas. Överväg
alltid faktorer som påverkar exponeringen för damm såsom:
– typ av material som ska maskinbehandlas (spånskivor producerar
med damm än trä);
– korrekt inställning av sågklingan;
– se till att den lokala utsugningen samt alla huvar, ljudskärmar och
glidbanor är korrekt inställda;
– dammutblås med en lufthastighet på minst 20 m/s.
Se till att alla klingor och flänsar är rena och att den infällda sidan av
hylsan är mot klingan. Dra åt axelmuttern ordentligt.
Håll sågklingan vass och ordentligt inställd.
Se till att hastigheten som markerats på sågklingan är minst lika med
den hastighet som är markerad på sågen.
Försök inte att arbeta med annan spänning än den avsedda.
Tillför inte smörjmedel på klingan medan den körs.
Se till att åskådare inte står bakom maskinen
För din egen säkerhet montera alltid maskinen på en arbetsbänk med
bultar med en diameter på 8 mm och 80 mm långa.
När en rak kapsågning genomförs ställ in anhållet på vänster sida
korrekt för att garantera ett avstånd på maximalt 5 mm mellan
sågklingan och anhållet.
Arbetsbelysningen är avsedd att belysa arbetsområdet och är inte
någon säkerhetsdetalj.
Under transport se till att den övre delen av sågklingan är fullständigt
täckt av det övre skyddet.
Ytterligare säkerhetsregler för sågbänkläge
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Byt sågplattan när den är sliten.
Använd aldrig sågen utan sågplattan.
Såga aldrig när spaltkniven och/eller övre skyddet är borttaget.
Maskinen har konstruerats för att kunna arbeta med arbetsstycken
med följande maximala storlek utan extra stöd:
– Höjd 51 mm med bredden 500 mm och längden 700 mm.
– Längre arbetsstycken behöver stöd av lämpligt bord.
Använd inte andra sågklingor än vad som specificeras under
Tekniska data. Se till att spaltkniven inte är bredare än sågspåret från
sågklingan och inte smalare än sågklingan.
Se till att klingan roterar i korrekt riktning och att tänderna pekar mot
fronten på sågbänken.
Se till att alla klämhandtag är åtdragna innan arbetet startar.
Se till att spaltkniven är inställd på korrekt avstånd från klingan maximalt 5 mm.
Håll undan händerna från sågklingans väg.
Koppla ifrån sågen från elnätet innan klingan byts eller underhåll
utförs.
Använd alltid påskjutaren. Såga aldrig arbetsstycken som är kortare
än 30 mm.
Använd alltid en påskjutare och placera aldrig dina händer närmare
än 160 mm från sågklingan under sågningen.
Förvara alltid påskjutaren på dess plats när den inte används.
Sträck dig inte runt bakom sågklingan.
Stå inte ovanpå enheten.
Använd inte den övre skyddet för hantering eller transport.
•
•
•
•
•
Ställ in glidanhållet korrekt för att undvika kontakt med det övre
skyddet.
Se till att sågbänken är säkert fixerad på den valda höjden.
Använd inte sågen för att såga något annat material än trä.
Använd inte denna maskin för slitsning, falsning eller spontning.
Se till att armen är säkert fäst vid sågning i bänksågläge. Använd
endast maskinen när sågbordet är i det horisontella läget.
Ytterligare säkerhetsregler för geringsågläge
•
•
•
•
•
Se till att den övre delen av sågklingan är helt inkapslad i
geringssågläge. Ta aldrig bort det övre klingskyddet när maskinen
används i geringssågläge.
Såga aldrig arbetsstycken som är kortare än 250 mm.
Maskinen har konstruerats för att kunna arbeta med arbetsstycken
med följande maximala storlek utan extra stöd:
– Höjd 85 mm med bredden 160 mm och längden 550 mm.
– Längre arbetsstycken behöver stöd av lämpligt bord.
Spänn alltid fast arbetsstycket ordentligt.
Byt inte ut LED-arbetsbelysningen mot någon annan typ.
Reparationer skall endast utföras av tillverkaren eller auktoriserad
DEWALT reparatör.
Övriga risker
Följande risker är förbundna till användningen av sågar:
– kroppsskador orsakade av att man vidrör roterande delar
Även om man följer alla relevanta säkerhetsföreskrifter och tillämpar alla
säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker inte undvikas.
Dessa är:
– Hörselskada.
– Risk för olyckor orsakade av det roterande sågbladets oskyddade delar.
– Risk för kroppsskada vid bladbyte.
– Risk att klämma fingrarna när skyddskåporna öppnas.
– Hälsorisker till följd av inandat damm som bildas vid sågning av trä,
i synnerhet ek, bok och MDF.
– Risk för skador från delar av arbetsstycket som slungas mot
kringstående.
– Risk för olyckor från flygande metallpartiklar vid sågning i anslaget.
– Brandrisk på grund av extrem dammansamling om städning inte sker
regelbundet.
– Risk för okontrollerade situationer vid användning i omgivande
temperaturer under -10 °C eller över +45 °C.
Följande faktorer påverkar bullernivån:
– materialet som ska sågas
– typen av sågblad
– matningskraften
Följande faktorer påverkar hur mycket sågdamm som uppstår:
– slitet sågblad
– dammutsugare med lufthastighet under 20 m/s
– arbetsstycket leds inte exakt
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Varning för säkert bruk
Läs bruksanvisningen före användning
Bärpunkt.
DATUMKODPLACERING (FIG. 2)
Datumkoden (ii), vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2012 XX XX
Tillverkningsår
107
SVENSKA
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
FIG. 3
jj. Klämhandtag för anslaget
1 Bordsgeringssåg
Extra tillbehör
1 Sågklinga*
FIG. 4
1 Parallellsågrälsmontage (A5, Fig. 9A)
kk. Sågbänk, DE7023-XJ, DE7033-XJ
1 Övre klingskydd
1 Påskjutare*
AVSEDD ANVÄNDNING
1 T30 stjärnskruvnyckel*
Din D27113 bords-/geringsåg har utvecklats för professionell användning.
Denna högprecisionsmaskin kan enkelt och snabbt ställas in på kapning,
fasning, gering eller sammansatt gering.
1 T40 stjärnskruvnyckel*
1 Materialklämma
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
* Monterad med bordssåg
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör som kan ha uppstått
i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig om att Du förstår
instruktionerna innan Du börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. 1–4)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av det.
Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
FIG. 1
a. På/av-omkopplare
b. Drifthandtag
Denna enhet är konstruerad för att användas med en nominell bladdiameter
på 305 cm klinga med karbidspets, för professionell användning och är
avsedd för sågning av trä och sågning av trä, träprodukter och liknande
material.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
Dessa bords-/geringssågar är professionella elverktyg. LÅT INTE
barn komma i kontakt med verktyget. Övervakning krävs när oerfarna
handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive
barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida inte de är under uppsikt av
en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas
ensamma med denna produkt.
VARNING! Använd inte denna maskin för andra syften än vad
som avsetts.
c. Huvudupplåsningsspak
Elsäkerhet
d. Arbetsbelysning på/av strömbrytare
Den elektriska motorn har utformats enbart för en spänning. Kontrollera alltid
att elkontaktens spänning motsvarar spänningen på märkplåten.
e. Sågbänk låsratt 2
f. Sågklinga
g. Flyttbart nedre klingskydd
h. Anslag, höger sida
Ditt verktyg är dubbelisolerat i enlighet med EN 61029;
därför behövs inte en jordad sladd.
i. Fast bord
Vid sladdbyte, får verktyget enbart repareras av auktoriserad serviceverkstad
eller kvalificerad elektriker.
j. Geringsskiva
Användning av förlängningssladd
k. Sågspår
l. Roterande bord/geringsarm
m. Geringsratt
n. Geringshake
o. Geringsskala
p. Anslag, vänster sida (glidande)
q. Monteringshål
r. Fot
s. Handfördjupning
t. Styrspår
u. Låsrattar vänster anslag
v. Nedre dammuppsamlingsöppning
w. Sågbänk
x. Spaltkniv
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd 3-kärnig
förlängningssladd, som är lämplig för detta verktygs strömbehov (se
Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och hållet.
MONTERING
VARNING: För att minska risken för skador måste
maskinen alltid stängas av och kopplas bort från
strömkällan innan tillbehör monteras eller tas bort,
innan inställningar genomförs eller ändras och innan
reparationer görs. Se till att strömbrytaren är i positionen OFF.
En oavsiktlig start kan orsaka skador.
Utpackning
Avlägsna sågen försiktigt från förpackningsmaterialet.
y. Övre klingskydd
Förvaring av fästverktygen (fig. 2)
z. Övre dammuppsamlingsöppning
Följande verktyg medföljer maskinen:
FIG. 2
1 T30 stjärnskruvnyckel (gg)
aa. Påskjutare
1 T40 stjärnskruvnyckel (hh)
bb. Sågbänk låsratt 1
• Var noga med att plocka undan och förvara verktygen varje gång
de använts vid montering eller justering.
cc. Huvudlåspinne
dd. Vinkelpekare
ee. Vinkelskala
ff. Spindellåsknapp
gg. T30 stjärnskruvnyckel
hh. T40 stjärnskruvnyckel
ii. Datumkod
108
Bänkmontering (fig. 1)
• Hålen (q) i alla fyra fötterna (r) är till för att möjliggöra bänkmontering.
Två olika hålstorlekar finns för två olika bultstorlekar. Använd något av
hålen, det är inte nödvändigt att använda båda hålen. Bultar med en
diameter på 8 mm och 80 mm långa föreslås. Montera alltid fast sågen
för att förhindra rörelser. För att förbättra bärbarheten kan verktyget
monteras på en bit plywood som är 12,5 mm eller tjockare vilken kan
SVENSKA
klämmas fast på ditt arbetsbord eller flyttas till andra arbetsplatser och
klämmas fast.
• När sågen monteras på plywood, se till att monteringsskruvarna inte
sticker ut ur skivans undersida. Plywoodskivan måste ligga plant på
underlaget. När sågen kläms fasta på någon arbetsyta, kläm endast på
foten (r) där monteringsskruvhålen är placerade. Fastklämning vid andra
punkter kommer att störa den korrekta hanteringen av sågen.
• För att förekomma att du fastnar eller sågar snett, se till att
monteringsytan inte är skev eller på annat sätt ojämn. Om sågen
gungar på underlaget, lägg ett tunt föremål under en sågfot tills den står
stadigt på underlaget.
Montering av det övre skivskyddet (fig. 5A, 5B)
Det övre skivskyddet (y) är konstruerat för a tt snabbt och enkelt monteras
på spaltkniven (x) när sågen ställts in för sågbänksläge.
1. Lossa klingstyrbulten (ll) och lämna kvar klingskyddets mutter (mm) i det
sexkantiga hålet.
2. Håll skyddet horisontalt, rikta in öppningen på baksidan av skyddet mot
spaltkniven.
3. Sänk ned skyddet över spaltkniven, se till att skaftet på bulten går in i
öppningen.
VARNING! Var medveten om att sågbladet endast kan bytas
såsom beskrivits. Använd endast blad som specificeras under
tekniska data; kat.nr.: DT4260 föreslås
VIKTIGT: Sågklingan måste vara i högsta läget för att installera en ny klinga.
Se Byte från sågbänk till geringsågläge.
1. Tryck in och håll kvar spindellåsknappen (ff) med höger hand.
2. Använd T40 stjärnnyckeln för att med vänster hand rotera och låsa
sågklingan i position.
OBSERVERA: Klinglåsskruven är vänstergängad så vrid medurs för att
lossa.
3. Släpp spindellåsknappen för att frigöra systemet.
4. Tryck ned huvudlåsets frigöringsspak (c) för att frigöra det nedre skyddet
(g), lyft sedan det nedre skyddet så långt som möjligt.
5. Ta bort bladlåsskruven (nn) och den yttre spindelhylsan (oo). Ta försiktigt
bort sågklingan.
VIKTIGT: Se till att den inre flänsen och båda sidorna av den nya klingan är
rena och fria från damm.
6. Montera den nya sågklingan (f) på axeln (pp) placerad direkt mot insidan
av spindelhylsan (pp), se till att tänderna på nedre kanten av klingan
pekar mot baksidan av sågen (bort från användaren).
4. För in bulten i hålet och dra åt med T30 stjärnskruvnyckeln. Tänderna
på sågklingan är mycket vassa och kan vara farliga.
7. För sakta klingan i position och släpp det nedre klingskyddet.
5. Dra inte åt för hårt. Det övre klingskyddet måste lätt droppa ned över
skyddet.
9. Dra åt klinglåsskruven (nn) genom att vrida den moturs medan du håller
fast spindellåset med din andra hand (ff).
Fastklämning av arbetsstycket (fig. 17A, 17B)
VARNING: Ett arbetsstycke som är fastklämt, balanserat och
säkert innan sågningen kan komma i obalans efter att sågningen
är klar. En obalanserad last kan tippa sågen eller något som
sågen sitter fast på såsom ett bord eller en arbetsbänk.
När en sågning görs som kan komma i obalans, se till att
arbetsstycket har stöd och att sågen är fastskruvad i en stabil
yta. Personskador kan uppstå.
VARNING: Klämfoten måste förbli fastklämd ovanför basen på
sågen när klämman används. Kläm alltid fast arbetsstycket i
basen på sågen - inte i någon annan dela av arbetsområdet. Se
till att klämfoten inte kläms fast på kanten av sågbasen.
SE UPP: Använd alltid en materialklämma för att bibehåll
kontrollen och minska risken för skador på arbetsstycket och
personskador om händerna måste vara närmare än 160 mm
från klingan under sågningen.
Använd materialklämman (a14) som medföljde sågen. Anda hjälpmedel
såsom fjäderklämmor, stavklämmor, C-klämmor kan vara lämpliga för vissa
storlekar och former på material. Det vänstra eller högra anslaget kommer
att glida från sidan till sida som hjälp vid klämningen.
INSTALLATION AV KLÄMMAN
1. Sätt i den i hålet bakom anslaget. Klämman måste vara riktad mot
baksidan av geringssågen. Se till att skåran på klämstången är helt isatt
i basen hos geringssågen. Om skåran är synlig är klämman inte fastsatt.
8. Sätt tillbaka den yttre spindelhylsan.
10. Placera stjärnskruvnyckeln på dess förvaringsplats.
Inställning
VARNING: För att minska risken för skador måste
maskinen alltid stängas av och kopplas bort från
strömkällan innan tillbehör monteras eller tas bort,
innan inställningar genomförs eller ändras och innan
reparationer görs. Se till att strömbrytaren är i positionen OFF.
En oavsiktlig start kan orsaka skador.
Justering av sågklingan (fig. 6C)
Om sågklingan vibrerar under start och körning justera enligt följande:
1. Lossa klinglåsskruven (nn) för den yttre spindelhylsan (oo) och vrid
klingan (f) ett kvarts varv.
2. Dra åt klinglåsskruven och kontrollera om klingan vibrerar.
3. Upprepa dessa steg tills klingans vibrationer har eliminerats.
Omställningar för geringssågfunktion
Din Geringssåg är noggrant inställd i fabriken. Om sågen efter transport och
hantering eller av någon annan anledning måste ställas in på nytt, justera
den enligt nedanstående beskrivning. När maskinen en gång är rätt inställd
krävs normalt ingen upprepad justering.
ÄNDRING FRÅN SÅGBÄNK TILL GERINGSÅGLÄGE (FIG. 1, 2)
För att höja såghuvudet till dess högsta position
2. Rotera klämman 180º mot fronten på geringssågen.
– Skjut ned sågbänken (w) och dra ut låssprinten (cc).
3. Lossa ratten för att justera klämman uppåt eller nedåt, använd sedan
fininställningsratten föra tt fästa klämman på arbetsstycket.
– Håll fortfarande fast sågbänken, lossa trycket nedåt och låt såghuvudet
stiga till full höjd.
OBSERVERA: Placera klämman på höger sida av basen vid fasning.
GÖR ALLTID TOMKÖRNINGAR (UTAN STRÖM) INNAN DEN SLUTLIGA
SÅGNINGEN SÅ ATT DU KAN KONTROLLERA KLINGANS VÄG. SE TILL
ATT KLÄMMAN INTE ÄR I VÄGEN FÖR SÅGEN ELLER SKYDDEN.
Montering av sågklinga (fig. 1, 2, 6A–6C)
VARNING: För att minska risken för skador måste
maskinen alltid stängas av och kopplas bort från
strömkällan innan tillbehör monteras eller tas bort,
innan inställningar genomförs eller ändras och innan
reparationer görs. Se till att strömbrytaren är i positionen OFF.
En oavsiktlig start kan orsaka skador.
VARNING: Tänderna på ett nytt blad är mycket vassa och kan
vara farliga.
VARNING: Kontrollera efter montering eller byte av bladet alltid
att bladet täcks helt av skyddet.
KONTROLLERA OCH JUSTERA KLINGAN MOT ANSLAGET (FIG. 1, 7A, 7B)
1. Lossa geringsratten (m) och tryck ned geringshaken (n) för att frigöra
geringsarmen (l).
2. Sväng geringsarmen tills haken placerar den vid geringspositionen 0°.
Dra inte åt ratten.
3. Dra ned såghuvudet tills klingan precis går in i sågspåret (k).
4. Sätt en vinkelhake (rr) på det fasta bordet (i) och mot klingan (f).
5. Dra åt geringsratten.
VARNING: Vidrör inte spetsen på klingans tänder med
vinkelhaken.
6. Om justering krävs går inställningen går till så här:
– Lossa geringsskalans skruvar (ss) och flytta skalan/
geringsarmmontaget åt vänster eller höger tills klingan är i 90° mot
anslaget mätt med vinkelhaken.
109
SVENSKA
– Dra åt skruvarna (ss). Bry dig inte om avläsningen av geringspekaren
i detta läge.
JUSTERA GERINGSPEKAREN (FIG. 7B)
1. Höj såghuvudet till dess högsta position.
2. Ställ sågbordet halvvägs för att komma åt de två skruvarna som håller
spaltkniven.
1. Lossa geringsratten (m) och tryck ned geringshaken (n) för att frigöra
geringsarmen (l).
3. Lossa de 2 skruvarna (yy) med T40 stjärnnyckeln för att möjliggöra att
spaltkniven kan flyttas upåt och nedåt.
2. Flytta geringsarmen för att ställa in geringspekaren (tt) till nollpositionen
såsom visas i figur 7B.
4. Skjut spaltkniven (x) antingen uppåt eller nedåt tills korrekt position
uppnåtts.
3. Observera pekaren (tt) och geringskalan (o). Om pekaren inte pekar
exakt på noll lossa geringspekarens skruv (uu), flytta pekaren så att 0°
och dra åt skruven.
4. Dra åt geringsratten (m).
KONTROLLERA OCH JUSTERA KLINGAN MOT BORDET (FIG. 1, 3, 7C, 7D)
5. Dra åt de två skruvarna (yy).
JUSTERING AV SÅGBORDET FIG. 1, 2)
Bordet (w) glider upp och ned manuellt och hålls fast på önskad höjd med
två låsrattar.
1. Lossa bordet låsrattar 1 och 2 (bb, e) men ta inte bort dem.
1. Lossa vinkelklämhandtaget (jj).
2. Ställ in bordet på önskad höjd.
2. Tryck såghuvudet åt höger så att den står helt vertikalt och drag åt
vinkelklämhandtaget.
3. Dra först åt bordets låsratt 1 (bb) fäst sedan bordet i position med
bordlåsratten 2 (e).
3. Dra ned huvudet tills klingan precis går in i sågspåret (k).
4. Placera en vinkelhake (rr) mot vänstra sidan av anslaget och klingan (f).
VARNING: Vidrör inte spetsen på klingans tänder med
vinkelhaken.
5. Inställningen går till så här:
MONTERING OCH INSTÄLLNING AV PARALLELLKLYVANSLAGET (FIG. 9A, 9B)
1. Ställ in sågbordet (w) i dess lägsta position. Se Inställning av sågbordet.
2. Skjut på klyvanslagsmontaget (a3) från höger. Klämplattan kopplas in
bakom framkanten av bordet.
3. Höj bladskyddet och skjut parallellklyvanslaget (zz) upp mot klingan.
– Lossa vinkelklämhandtaget (jj) och vrid stoppskruven för vertikalt
läge (xx) (använd T30 stjärnnyckeln) inåt eller utåt tills vinkeln visar att
anslaget står i 90° gentemot bordet uppmätt med vinkelhaken.
4. Skjut klyvanslagsmontagets spak (a2) ned för att fästa den på plats.
– Om vinkelpekaren (dd) inte indikerar noll på vinkelskalan (ee), lossa
skruven (ww) som fäster pekaren och flytta pekaren så mycket som
behövs.
6. Om justering krävs går inställningen till så här:
6. Dra åt vinkelklämhandtaget (jj).
INSTÄLLNING AV ANSLAGET (FIG. 1)
Den övre delen av vänstra sidan av anhållet kan ställas in för att ge fritt
utrymme och låta sågen fasa upp till totalt 45° åt vänster.
För inställning av anslaget
1. Lossa vänstra sidoanslagets klämratt (u) och skjut anslaget (p) åt
vänster.
2. Gör en tomkörning med sågen avstängd och kontrollera det fria
utrymmet. Ställ in anslaget så att det är så nära klingan som möjligt för
att ge maximalt stöd till arbetsstycket utan att påverka rörelserna uppåt
och nedåt hos armen.
3. Dra åt ratten.
VARNING: Spåret till anslaget (t) kan bli tilltäppta med sågspån.
Använd tryckluft med lågt tryck för att blåsa bort damm och
smuts för att göra rent spåren till anslaget.
KONTROLLERA OCH JUSTERA FASNINGSVINKELN (FIG. 7C, 7D)
1. Lossa klämratten (u) till anslaget på vänster sida och skjut den övre
delen av vänstra anslaget så långt som det går åt vänster.
2. Lossa vinkelklämhandtaget (jj) och flytta såghuvudet hela vägen åt
vänster. Detta är 45° vinkelpositionen.
3. Inställningen går till så här:
– Vrid vinkelstoppskruven (v v) med T30 stjärnnyckeln in eller ut så
mycket som behövs till vinkelpekaren (dd) indikerar 45°.
VARNING: När denna justering görs rekommenderas det att
hålla såghuvudets vikt med handen. Det gör det lättare att vrida
inställningsskruven.
Inställningar för sågbänkläge
ÄNDRING FRÅN GERINGSÅGNING TILL SÅGBÄNKLÄGE (FIG. 1, 2)
1. Placera klingan i 0˚ kapposition med geringsratten (m) låst.
2. Lås såghuvudet i dess lägsta position genom att trycka på huvudets
låsspak (c) för att sänka ned huvudet, skjut sedan huvudets låspinne
(cc) på plats.
3. För inpassning av parallellklyvanslaget (zz), se Montering och
inställning av parallellklyvanslaget.
5. Kontrollera att anslaget (zz) är parallellt mot klinga.
– Lossa klyvanslagsmontagets inställningsratt (a1) som fäster
anslagskonsolen mot anslagsstödet (a7).
– Ställ in anslaget så att det är parallellt mot klingan genom att
kontrollera avståndet mellan klingan och anslaget på fram- och
baksidan av klingan.
– När inställningen är utförd, dra åt inställningsratten och kontrollera
igen att anslaget är parallellt mot klingan.
VIKTIGT: Återför klingskyddet till dess ursprungliga plats efter att
inställningen gjorts.
7. Kontrollera att klyvanslagsmontagets pekare (a4) indikerar
noll på skalan. Om pekaren inte pekar exakt på noll, lossa
klyvanslagsmontagets skruv (a6), flytta pekaren så att 0° avläses och
dra åt skruven.
Anslaget är reversibelt: arbetsstycket kan styras längs 52 mm eller
längs 8 mm anslaget för att möjliggöra användning av en påskjutare när
arbetsstycken klyvs.
VIKTIGT: Kontrollera att anslaget är parallellt mot klingan varje gång som
anslaget ändras.
1. För att ställa in för 8 mm eller 52 mm, lossa inställningsratten (a1) och
skjut anslaget (zz) ut från klämstödet (a7).
2. Vrid anslaget och skjut in klämstödet i spåret såsom visas.
VARNING:
• Använd 8 mm profilen för klyvning av låga arbetsstycken
för att möjliggöra åtkomst mellan klingan och anslaget för
påskjutaren
• Den bakre änden på anslaget bör vara i nivå med framsidan
av spaltkniven.
Före användning
• Installera lämplig sågklinga. Använd inte mycket slitna klingor. Den
maximala rotationshastigheten hos verktyget får inte överstiga det för
sågklingan.
• Försök inte att såga mycket små bitar.
• Låt klingan såga fritt. Använd inte kraft.
• Låt motorn nå dess fulla hastighet innan sågningen sker.
• Se till att alla låsrattar och låshandtagen är åtdragna.
• Sätt fast arbetsstycket.
INSTÄLLNING AV SPALTKNIVEN (FIG. 1, 8A, 8B)
• Såga inte järnhaltiga (järn och stål) material eller murverk med denna
såg! Använd inte någon slipskiva!
Den korrekta positionen för överkanten på spaltkniven (x) får inte vara mer
än 2 mm under den högsta tanden hos klingan och radien får vara maximalt
5 mm från spetsen på sågklingans tand.
• Vid sågning av icke-järnhaltiga material, använd alltid en lämplig
DEWALT sågklinga med en släppningsvinkel på -5°. Se till att fästa
materialet i position med en materialklämma.
110
SVENSKA
• Se till att använda sågplattan. Använd inte maskinen om sågplattans
öppning är bredare än 10 mm.
• Se till att det material som skall sågas sitter fast på plats.
• Tryckning på såghuvudets låsspak kommer att låsa upp såghuvudet.
Förflyttning av såghuvudet nedåt drar tillbaka de flyttbara nedre
skydden.
• Använd endast ett lätt tryck på verktyget och använd inget sidotryck på
sågklinga.
• Försök aldrig att förhindra att det nedre klingskyddet återgår till dess
ursprungliga position är sågningen är klar.
• Undvik att överbelasta.
• För att göra högsta möjliga såghöjd möjlig, ställ in sågbordet i dess
högsta position.
• Ta alltid bort dammet från maskinen efter användning för att garantera
att den nedre skydder fungerar korrekt.
• Vid sågning av trä och träprodukter anslut alltid en
dammutsugningsenhet som konstruerats i enlighet med relevanta
bestämmelser beträffande dammutsläpp.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iakttag alltid säkerhetsföreskrifter och gällande regler.
VARNING: För att minska risken för skador måste
maskinen alltid stängas av och kopplas bort från
strömkällan innan tillbehör monteras eller tas bort,
innan inställningar genomförs eller ändras och innan
reparationer görs. Se till att strömbrytaren är i positionen OFF.
En oavsiktlig start kan orsaka skador.
Användare i Storbritannien bör iaktta “woodworking machinesregulations
1974” (regleringar om träbearbetningsmaskiner från 1974) och eventuella
senare ändringar
Se till att maskinen placeras på ett ergonomiskt sätt vad gäller höjd och
stabilitet. Maskinens plats skall väljas så att opertören har god översikt och
tillräckligt med utrymme runt maskinen så att arbetsstyckena kan hanteras
utan begränsningar.
För att minska effekterna av vibrationerna se till att den omgivande
temperaturen inte är för kall, att maskinen och tillbehören är väl underhållna
och att arbetsstyckets storlek är lämpligt för denna maskin.
• D27113 sågen kan såga arbetsstycken upp till 160 mm breda med
85 mm höjd. För korrekt sågkapacitet se tekniska data. Längden på
arbetsstycket bör aldrig överstiga basens bredd utan lämpligt stöd.
Änden på arbetsstycket bör aldrig vara närmare än 160 mm från klingan
utan ytterligare fastklämningshjälp.
• Under användning placera inte dina händer närmare än 160 mm från
klingan. När korta material (minimum 160 mm till vänster eller höger om
klingan) sågas krävs användning av materialklämman.
• Minimum längd på avsågat material är 10 mm.
• Vid sågning av arbetsstycken som är längre än bordets bredd, se till
att arbetsstycket är stabilt i hela dess längd. Stöd utstickande delar av
arbetsstycket vid behov, t.ex. genom att använda extra förlängningen.
• När UPVC sektioner sågas bör ett stödjande stycke som tillverkats
av trä användas med en kompletterande profil som placeras under
materialet som skall sågas för att upprätthålla korrekt nivå och stöd.
Rak sågning (fig. 1, 11)
1. Lossa låsratten (bb, e) och flytta övre bordet till dess högsta position.
Lås båda rattarna.
2. Lossa geringsratten (m) och tryck ned geringshaken (n) för att frigöra
geringsarmen (l).
3. Aktivera geringshaken vid positionen 0˚ och dra åt geringsratten.
4. Placera det trä som skall sågas mot anslaget (h, p).
5. Ta tag i operatörshandtaget (b) och tryck in huvudet låsspak (c) för att
frigöra huvudet.
6. Slå på maskinen och låt sågklingan nå full hastighet.
Till- och från-koppling (fig. 1)
7. Tryck ned huvudet för att låta klingan såga genom trät och komma till
plastsågplattan (j).
Strömbrytaren (a) har en inbyggd nollspänningsutlösning: om strömmen av
någon anledning kopplas från, måste maskinen startas om medvetet.
8. Efter att sågningen fullföljts stäng av maskinen och vänta tills sågklingan
stannat helt och hållet innan huvudet återförs till dess övre viloläge.
Till: tryck på den gröna startknappen.
Såga små bitar (fig. 1)
Från: tryck på den röda stoppknappen.
Den övre vänstra delen av anslaget (p) kan st4älla in för att ge maximalt stöd
vid sågning av små bitar.
ARBETSBELYSNING (FIG. 16 A)
Arbetsbelysningens på/av knapp (d) är oberoende av geringssågens på/av
knapp (a).
Dammutsugning (fig. 1, 10)
Maskinen är utrustad med tre 38 mm dammutsugningsöppningar, en på det
övre klingskyddet (z) och två nere på baksidan (v).
• Anslut en lämplig dammutsugningsenhet konsturerad i enlighet med de
relevanta bestämmelserna beträffande dammutsläpp under sågarbete.
Grundläggande sågning
SÅGNINGENS KVALITET
Hur jämnt ett sågsnitt blir beror på många faktorer, t ex materialet som
sågas. Vid listverk och andra precisionsändamål som kräver ett jämnt
sågsnitt får du bäst resultat med en vass sågklinga
(60 tänder karbidstål) och en långsam, jämn sågrörelse.
VARNING: Se till att materialet inte rör sig under sågningen,
kläm fast det på plats. Låt alltid klingan stanna helt innan
såghuvudets arm lyfts upp. Om små fibrer från trä fortfarande
sticker ut från arbetsstycket, fäst en bit maskeringstejp på trät
där sågningen skall ske. Såga genom tejpen och ta noggrant
bort tejpen när du är klar.
SÅGNING I GERINGSÅGLÄGE
Det är farligt att arbeta utan skydden. Skydden måste finnas på plats under
sågningen.
Allmän hantering
• I geringsågläget kommer såghuvudet automatiskt att låsas när
såghuvudet är i högsta positionen.
1. Höj såghuvudet till dess högsta position.
2. Lossa det vänstra anslagets låsratt (u).
3. Ställ in det vänstra anslaget så nära klingan som möjligt.
4. Dra åt ratten.
Geringskapning (fig. 1, 12)
1. Lossa geringsratten (m) och tryck ned geringshaken (n) för att frigöra
geringsarmen (l). Flytta geringsarmen åt vänster eller höger till önskad
vinkel.
2. Geringshaken kommer automatiskt att låsas vid 10˚, 15˚, 22,5˚, 31,62˚
och 45˚ både åt vänster och höger och vid 50˚ åt vänster och höger.
Om någon vinkel däremellan krävs, håll fast huvudet och lås genom att
dra åt geringsratten.
3. Se alltid till att geringsratten är låst innan sågningen.
4. Fortsätt såsom med en rak kapning.
VARNING: Vid geringsågning av en bit trä med en liten
avsågning, placera träbiten så att avsågningen sker på den sida
av klingan som har störst vinkel mot anhållet:
vänster gering, kapning åt höger
höger gering, kapning åt vänster.
Faskapning (fig. 1, 7D, 13)
Fasvinklar kan ställas in från 45˚ vänster till 0˚ höger och kan kapas med
geringsarmen inställd mellan noll och ett maximum på 50˚ geringsposition
höger eller vänster.
1. Lossa låsratten (bb, e) och flytta sågbordet till dess högsta position. Lås
båda rattarna.
111
SVENSKA
2. Lossa klämratten (u) till anslaget på vänster sida och skjut den övre
delen av vänstra anslaget (p) så långt som det går åt vänster.
3. Lossa vinkelklämhandtaget (jj) och ställ in vinkeln såsom önskas såsom
visas i figur 7D.
4. Dra åt vinkelklämhandtaget (jj).
5. Fortsätt såsom med en rak kapning.
Sammansatt geringssnitt
Det här är en kombination av ett geringssnitt och ett vinklat snitt.
Ställ in fasvinkeln och ställ därefter in geringsvinkeln.
SÅGNING I SÅGBÄNKLÄGE
• Använd alltid spaltkniven.
• Se alltid till att spaltkniven och klingskyddet är i korrekt linje.
• Se alltid till att geringssågen är inställd och låst på 0° gering.
VARNING: Såga inte metall i detta läge.
Klyvning (fig. 14)
1. Ställ in fas- och geringsvinklarna på 0˚.
2. Ställ in sågklingans höjd genom att ställa in sågbordet (se Inställnings
av sågbordet). Korrekt klingposition är att ha spetsarna av tre tänder
ovanför träbitens yta. Se till att sågbänken är säkert fixerad på den valda
höjden.
3. Ställ in parallellanslaget på önskat avstånd.
4. Håll arbetsstycket plant mot bordet och mot anslaget.
Håll arbetsstycket ca. 25 mm från sågbladet.
Rengöring
Innan användning kontrollera noga att det övre bladskyddet, det rörliga
nedre bladskyddet samt dammutsugningsröret fungerar korrekt. Se till
att spån, damm eller bitar från arbetsstycket inte medför att någon av
funktionerna blockeras.
Om bitar från arbetsstycket fastnar mellan sågklingan och skydden, koppla
ifrån maskinen från strömförsörjningen och följ instruktionerna som ges
i Byte av sågklinga. Ta bort de bitar som fastnat och montera tillbaka
sågklingan.
VARNING: Blås ut smuts och damm ur verktygshuset med torr
luft när man kan se smuts samlas i och runt luftventilerna. Bär
godkända skyddsglasögon och godkänd andningsmask när du
utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra starka
kemikalier för rengöring av de delar som inte är av metall.
Kemikalierna kan försvaga materialet i de här delarna. Använd
en trasa enbart fuktad med vatten och mild tvållösning. Låt
aldrig vätska komma in i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
VARNING: Rengör bordsytan regelbundet för att undvika risk
för skador.
VARNING: Rengör dammuppsamlingssystemet regelbundet för
att undvika risk för skador.
5. Håll båda händerna undan från sågbladets spår.
SPÅRSKIVANS RENGÖRING OCH UNDERHÅLL (FIG. 15)
6. Starta maskinen och låt bladet uppnå full hastighet.
Rengör under spårskivan regelbundet. En sliten spårskiva ska bytas ut.
7. Mata långsamt in arbetsstycket under det övre bladskyddet och håll
det tryckt mot anslaget. Låt tänderna såga, forcera inte arbetsstycket
genom klingan. Bladets hastighet ska hållas konstant.
Rengöring av sågplattan.
8. Använd alltid en påskjutare (aa) när du arbetar nära klingan.
9. Stäng efter avslutat snitt av maskinen, låt sågbladet stanna och
avlägsna arbetsstycket.
VARNING:
1. Höj såghuvudet till dess högsta position.
2 ta bort skruvarna (a8) som håller sågplattan (j).
3. Ta bort sågplattan och rengör området under.
4. Sätt tillbaka sågplattan.
5. Drag åt skruvarna för hand.
• Skjut eller håll aldrig arbetsstyckets fria eller avsågade del.
RENGÖRING AV ARBETSLAMPANS LINS (FIG 16A–16F)
• Använd alltid en påskjutare när du klyver små arbetsstycken.
För bästa möjliga arbetsbelysning (a9) utför följande underhåll regelbundet.
Transport (fig. 1–3)
1. För transport av sågen, sänk ned sågbordet och såghuvudet till dess
lägsta positioner och skjut låspinnen (cc) på plats.
2. Flytta geringsarmen (l) längst bort till den högra geringsvinkeln, skjut
det vänstra anslaget (p) helt inåt och lås vinkelklämhandtaget (jj) med
såghuvudet i den lägsta positionen för att göra verktyget så kompakt
som möjligt.
3. Använd alltid handfördjupningarna (s) såsom visas i figur 1 för att
transportera sågen.
VARNING: För transport ska maskinen alltid sättas i
sågbänksläge med det övre bladskyddet monterat. Bär aldrig
maskinen vid skyddet.
• Ta noggrant bort sågspån och skräp från arbetsbelysningens lins med
en bomullssvabb.
• ANVÄND INTE lösningsmedel av någon form, det kan skada linsen.
• Damm som samlas kan blockera arbetsbelysningen och förhindra att
den fungerar korrekt vid indikering av såglinjen.
För att ta bort arbetsbelysningen
1. Höj sågbordet till dess högsta position och höj sedan såghuvudet till
dess högsta position.
2. Vrid den svarta muffen (a10) ett 1/4 varv moturs för att demontera.
3. Koppla ifrån ledningen (a11) till arbetsbelysningen.
4. Ta bort skruvarna (a12) med T30 stjärnnyckeln.
5. Skjut LED aluminiumhöljet ut och ned förbi undersidan av bordet.
UNDERHÅLL
6. Rengör arbetsbelysningens lins (a13) med en bomullssvabb.
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera under lång tid med ett
minimum av underhåll. Långvarig och god funktion är beroende av lämpligt
verktygsunderhåll och regelbunden rengöring.
7. Sätt tillbaka LED aluminiumhöljet på bordet.
VARNING: För att minska risken för skador måste
maskinen alltid stängas av och kopplas bort från
strömkällan innan tillbehör monteras eller tas bort,
innan inställningar genomförs eller ändras och innan
reparationer görs. Se till att strömbrytaren är i positionen OFF.
En oavsiktlig start kan orsaka skador.
Om sågen inte stannar inom 10 sekunder efter att den stängts av, lämna
maskinen på service hos en auktoriserad DEWALT reparatör.
8. Montera tillbaka arbetsbelysningen genom att följa ovanstående steg i
omvänd ordning.
Smörjning
Smörjning behövs endast i den länkade öppningarna (fig. 18).
Om såghuvudets rörelser inte är mjuka eller verkar kärva under
geringssågningen, gör enligt följande:
1. Koppla ifrån sågen
2. Ta bort klingan (se Byta sågklingan).
112
SVENSKA
3. Rengör länköppningen (a15) (placerad bakom spindeln) från damm och
träspån, tillför sedan flera droppar med smörjmedel i öppningen.
4. Kontrollera om rörelsen är mjukare.
5. Montera tillbaka klingan.
Valfria Tillbehör
VARNING: Då andra tillbehör än de som erbjuds av DEWALT
inte har testats med den här produkten, kan användande av
sådana tillbehör vara farligt. För att minska olycksrisken bör
enbart tillbehör rekommenderade av DEWALT användas med
den här produkten.
A DEWALT confia na qualidade dos seus produtos e, como
tal, oferece uma garantia excepcional aos utilizadores
profissionais deste equipamento. Esta declaração de garantia
complementa os seus direitos contratuais enquanto utilizador
profissional ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando, seja de que
forma for. A garantia é válida nos Estados-membros da
União Europeia e nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
STÖDNING AV LÅNGA ARBETSSTYCKEN (FIG. 4)
• Långa arbetsstycken måste alltid stödjas.
• För bästa resultat, använd det förlängda stödet (kk) till att öka bredden
på sågbordet (kan erhållas separat hos din återförsäljare). Stöd långa
arbetsstycken på lämpligt sätt, t ex med en sågbock eller liknande, så
att ändarna inte kan falla.
DAMMUPPSUGNING (FIG. 10)
VARNING! När så är möjligt anslut damutsugningsenheten som
konsturerats i enlighet med relevanta bestämmelser beträffande
dammutsläpp.
D27113 är försedd med tre dammuppsamlingsöppningar.
Använd om möjligt en dammsugare som fyller gällande föreskrifter för
dammutsläpp. Externt anslutna system ska ha en luftkapacitet på 20 m/s
±2 m/s. Hastigheten ska mätas vid anslutningsröret vid anslutningspunkten,
med anslutet verktyg som inte är påslaget.
SÅGKLINGA
ANVÄND ALLTID bullereducerande 305 mm (12") SÅGBLAD MED 30 mm
AXELHÅL . HASTIGHETENS MÄRKDATA MÅSTE VARA MINST 3500 RPM.
Använd aldrig en klinga med mindre diameter. Det kommer inte att skyddas
ordentligt. Använd endast kapklingor! Använd inte klingor som konstruerats
för snabb klyvning, kombinationsklingor eller klingor med hakvinklar
överstigande 5°.
KLINGBESKRIVNING
ANVÄNDNING
DIAMETER
Konstruktionssågklingor (tunn sågning med antikvistkant)
Allmänna ändamål
305 mm
Fin kapning
305 mm
GARANTI
TÄNDER
40
60
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här produkten skall inte kastas
bort tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans med hushållsavfall, om du
en dag finner att den behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter och
paketeringsmaterial, gör det möjligt att återvinna materialet.
Återvinning av material hjälper till att förhindra miljöförorening
och minskar efterfrågan på råmaterial.
Se não estiver completamente satisfeito com o desempenho
da sua ferramenta da DEWALT, basta devolvê-la ao
revendedor no prazo de 30 dias, juntamente com a respectiva
embalagem e todos os componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra ferramenta. O produto
apenas poderá ter sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência para a sua
ferramenta DEWALT, num período de 12 meses após a
respectiva data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada gratuitamente
num agente de reparação autorizado da DEWALT. Será
necessário apresentar uma prova de compra. Inclui mão-deobra. O serviço inclui a mãode- obra, mas exclui quaisquer
acessórios e peças sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar um funcionamento
anómalo resultante de materiais ou mão-de-obra defeituosos
num período de 12 meses após a respectiva data de
compra, a DEWALT garante a substituição gratuita de todas
as peças defeituosas ou, de acordo com o nosso critério, a
substituição gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado incorrectamente ou
de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a um desgaste
normal;
• Não tenham sido realizadas reparações por pessoas não
autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente com a respectiva
embalagem e todos os componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do seu agente de
reparação DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório da DEWALT na
morada indicada neste manual. Poderá encontrar na Internet
uma lista dos agentes de reparação autorizados da DEWALT,
bem como os dados de contacto completos do nosso
serviço pós-venda no site: www.2helpU.com.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat insamling av elprodukter från
hushåll vid allmänna avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en ny
produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och återvinning av DEWALT
produkter då de uppnått slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till en auktoriserad
reparatör som kommer att lämna in den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade reparatör finns genom
att kontakta ditt lokala DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med auktoriserade DEWALT
reparatörer, samt fullständiga upplysningar om vår service efter försäljning
och kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
113
TÜRKÇE
MASA ÜSTÜ GÖNYE TESTERESİ
D27113
Tebrikler!
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede yılların deneyimi DEWALT'ı profesyonel kullanıcılar işin en
güvenilir partnerlerden biri haline getirmektedir.
V
Tip
Güç ihtiyacı
Güç çıkışı
Sigortalar
Avrupa
Teknik veriler
Voltaj
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
W
D27113
D27113-LX
230
115
2
2
1600
1600
W
933
869
Azami bıçak hızı
min-1
3300
3300
Bıçak çapı
mm
305
305
Bıçak deliği
mm
30
30
1,8
Bıçak gövde kalınlığı
mm
1,8
Keski demiri kalınlığı
mm
2
2
Keski demir sertliği
HRC
43 ± 5
43 ± 5
Bıçak durma zamanı
s
< 10,0
< 10,0
Ağırlık
kg
20
20
KESIM KAPASITELERI
Şevli testere modu
230 V aletler
10 Amper, ana ebeke
NOT: Bu cihaz, kullanıcının beslemesinin arabirim noktasında (elektrik
girişi kutusu) izin verilen maksimum sistem empedansı max = 0,32
olan bir güç kaynağına bağlanmak üzere tasarlanmıştır.
Kullanıcı, bu cihazın yalnızca yukarıdaki gerekliliği karşılayan bir güç
sistemine bağlandığından emin olmalıdır. Gerekirse, kullanıcı, arabirim
noktasındaki sistem empedansını elektrik şirketinden öğrenebilir.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini gösterir. Lütfen
kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli durumu
gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden
olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan durumları
gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Gönye (azami konumlar)
sol
sağ
50°
50°
50°
50°
Meyil (azami konumlar)
sol
sağ
48°*
0°
48°*
0°
Maksimum 85 mm yükseklikte, 90°
de maksimum kesim genişliği
mm
160
160
Maksimum 85 mm yükseklikte, 45°
meyilde maksimum kesim genişliği
mm
110
110
Maksimum 55 mm yükseklikte, 45°
meyilde maksimum kesim genişliği
AT Uygunluk Beyanatı
mm
160
160
MAKİNE DİREKTİFİ
mm
0–51
0–51
D27113
dB(A)
97
97
Yangın riskini belirtir.
*Fabrika ayarı 45°'dir
Testere tezgahı kipi
Maksimum kesim derinliği
LPA (ses basıncı)
KPA (ses basıncı belirsizliği)
dB(A)
2,9
2,9
LWA (ses gücü)
dB(A)
109
109
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
3,1
3,1
m/s²
m/s²
1,3
1,5
1,3
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN 61029’te sağlanan
standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak
için kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla farklı
uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü yapılırsa,
titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma süresindeki
maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde azaltabilir.
114
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/E Direktifi ile uyumludur.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin
veya kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın derlenmesinden
sorumludur ve bu beyanı DEWALT adına vermiştir.
Titreşim toplam değerleri (triax vektör toplamı) EN 61029-1,
EN 61029-2-11’a göre belirlenmiştir:
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
Belirsizlik K =
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu ürünlerin
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Horst Grossmann
Başkan ardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger- tra e 11,
D-65510, dstein, Almanya
10.01.2011
Güvenlik Talimatları
UYARI! Elektrikli aletleri kullanırken, yangın, elektrik çarpması
ve yaralanma riskini azaltmak için daima
aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik
önlemlerine uyulmalıdır.
TÜRKÇE
Bu ürünü kullanmadan önce tüm bu talimatları okuyun ve kaydedin.
GELECEKTE REFERANS OLARAK KULLANMAK ÜZERE BU
KILAVUZU SAKLAYIN
Genel Güvenlik Kuralları
1. Çalışma alanını temiz tutun.
Dağınık alanlar ve tezgahlar yaralanmalara neden olabilir.
2. Çalışma alanı çevresine dikkat edin.
Aleti yağmurda bırakmayın. Aleti nemli veya ıslak koşullarda
kullanmayın. Çalışma alanının iyi ışıklandırılmasını sağlayın (250
–300 Lux). Yanıcı sıvıların ve gazların bulunduğu ortamlarda
yangın veya patlama gibi olaylara neden olacak bir riski varsa aleti
kullanmayın.
3. Elektrik çarpmasına karşı önlem alın.
Topraklanmış yüzeylerle (ör. borular, radyatörler, pişiriciler ve
buzdolapları) temastan kaçının. Alet zorlu koşullarda kullanılırken
(ör. yüksek nemli ortamlarda, metal talaşın çıktığı durumlarda, vb.),
bir yalıtım transformatörü veya bir (FI) toprak-sızıntısı devre kesici
yoluyla elektrik emniyeti artırılabilir.
4. Diğer kişileri iş alanından uzak tutun.
Kimsenin, özellikle de çocukların işe karışmasına, alete veya uzatma
kablosuna dokunmasına izin vermeyin ve onları çalışma alanından
uzak tutun.
5. Kullanılmayan aletleri kaldırın.
Aletler kullanılmadığı zaman kuru bir yerde saklanmalı ve çocukların
erişemeyeceği şekilde kilitlenmelidir.
6. Aleti zorlamayın.
Tasarlandığı hızda, işini daha iyi ve güvenli bir şekilde yerine
getirecektir.
7. Doğru aleti kullanın.
Dayanıklı aletlerin işini yaptırarak küçük aletleri zorlamayın. Aletleri
amaçları dışında kullanmayın; örneğin daire testereleri ağaç dalları
veya kütük kesmek için kullanmayın.
8. Uygun giysiler giyin.
Hareketli parçalar tarafından yakalanabileceği için bol giysiler
giymeyin veya takılar kullanmayın. Açık havada çalışırken kaymayan
ayakkabı giyilmesi önerilir. Uzun saçları içine alacak saç koruyucusu
kullanın.
9. Koruyucu teçhizat kullanın.
Her zaman güvenlik gözlükleri takın. Çalışma sırasındaki işlemlerin
toz veya uçuşan parçacıklar yaratması halinde yüz veya toz maskesi
kullanın. Bu parçacıkların çok sıcak olduğu durumlarda, ayrıca ısıya
dayanıklı önlük giyin. Her zaman kulak koruması kullanın. Her zaman
koruyucu kask kullanın.
10. Toz çıkarma teçhizatını bağlayın.
Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin bağlanması için cihaz tedarik
edilirse bunların uygun biçimde bağlandığından ve kullanıldığından
emin olun.
11. Kabloyu yanlış kullanmayın.
Prizden çıkarmak için kabloyu birden hızla çekmeyin. Kabloyu ısı,
yağ ve keskin köşelerden uzak tutun. Aleti hiçbir zaman kablosundan
tutarak taşımayın.
12. Çalışma parçasını sabitleyin.
Çalışma parçasını tutmak için kelepçeler veya mengene kullanın.
Elinizi kullanmaktan daha güvenlidir ve aleti kullanmak için iki elinizi
de serbest bırakır.
13. Yetişemeyeceğiniz noktalara koymayın.
Her zaman uygun dayanağı ve dengenizi sağlayın.
14. Aletlerin gerekli bakımlarını yapın.
Daha iyi ve güvenli performans sağlamaları için aletleri keskin ve
temiz olarak muhafaza edin. Aksesuarları yağlamak ve değiştirmek
için talimatlara uyun. Aletleri periyodik olarak kontrol edin ve hasarlı
olanların yetkili servis tarafından tamir edilmesini sağlayın. Bütün
kulpları ve anahtarları kuru ve temiz tutun ve yağ ile gres yağı
bulaşmamış şekilde koruyun.
15. Aletleri ayırın.
Kullanımda değilken, servisten önce ve bıçak, matkap uçları ve
kesiciler gibi aksesuarları değiştirirken aletleri güç kaynağından ayırın.
16. Ayar anahtarlarını ve penseleri çıkarın.
Aleti çalıştırmadan önce ayarlama anahtarları ve penselerin aletten
çıkarıldığını kontrol etme alışkanlığını kazanın.
17. Aletin kazara çalışmasını engelleyin.
Aleti, parmaklarınızdan biri anahtar üzerine gelecek şekilde taşımayın.
Fişi prize takmadan önce aletin “kapalı” konumda olduğundan emin
olun.
18. Açık hava uzatma kablolarını kullanın.
Kullanımdan önce, uzatma kablosunu kontrol edin ve hasarlıysa
değiştirin. Alet açık havada kullanılıyorsa, yalnızca açık hava
kullanımı için imal edilmiş ve buna uygun olarak işaretlenmiş uzatma
kablolarını kullanın.
19. Dikkatli olun.
Ne yaptığınıza dikkat edin. Sağduyulu hareket edin. Yorgunsanız
veya ilaç ya da alkolün etkisindeyseniz aleti kullanmayın.
20. Hasarlı parça bulunup bulunmadığını kontrol edin.
Kullanımdan önce, aletin düzgün bir biçimde çalışacağından ve
işlevini yerine getireceğinden emin olmak için aleti ve şebeke
kablosunu dikkatli bir biçimde kontrol edin. Hareketli parçaların
ayarlanması, hareketli parçaların bağlanması, montaj ve aletin
işleyişini etkileyebilecek diğer başka koşulların kontrolünü yapın.
Bu kullanma kılavuzunda aksi belirtilmiyorsa, hasarlı bir muhafaza
veya başka bir parça gerektiği gibi tamir edilmeli veya yetkili servis
tarafından değiştirilmelidir. Arızalı anahtarların yetkili servis tarafından
değiştirilmesini sağlayın.
Açma/kapama anahtarı çalışmazsa elektrikli aleti kullanmayın.
Kendi başınıza tamir yapmayı denemeyin.
UYARI! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilenin dışında
herhangi bir aksesuar veya eklenti kullanılması ya da aletle
herhangi bir işlem yapılması, kişisel yaralanma riskine yol
açabilir.
21. Aletinizin yetkili bir kişi tarafından tamir edilmesini sağlayın.
Bu elektronik alet, ilgili güvenlik kurallarına uygundur. Onarımlar
orijinal yedek parçalar kullanılarak kalifiye kişiler tarafından
gerçekleştirilmelidir, aksi takdirde bu durumdan kullanıcı zarar
görebilir.
Tezgah Tipi Gönye Testereler için İlave
Güvenlik Kuralları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu makine özel olarak yapılandırılmış bir güç kablosu (M tipi
ek) ile donatılmıştır. Güç kablosu hasarlıysa veya başka şekilde
kusurluysa, yalnızca üretici veya yetkili onarım acentesi tarafından
değiştirilmelidir.
Herhangi bir işleme başlamadan önce tüm kilitleme topuzlarının ve
kelepçe kollarının sıkı olduğundan emin olun.
Özellikle bir mod değişikliğinden sonra, siperler yerini almadan,
makineyi çalıştırmayın. Siperler çalışmıyorsa veya bakımları
düzgün yapılmadıysa makineyi çalıştırmayın.
Testere elektrik kaynağına bağlıyken ellerinizi asla bıçak alanına
koymayın.
Asla makine hızlı şekilde hareket halindeyken bıçağa doğru bir alet
veya başka bir araç sokarak durdurmaya çalışmayın; bu şekilde
istemeden ciddi kazalara neden olabilirsiniz.
Herhangi bir aksesuarı kullanmadan önce talimat kılavuzuna
başvurun. Bir aksesuarın uygunsuz biçimde kullanılması hasara
neden olabilir.
Kesilecek malzeme için doğru bıçağı seçin.
Testere bıçağını veya sert malzemeleri tutarken bir tutucu kullanın
veya eldiven takın.
Kullanmadan önce testere bıçağının düzgün monte edildiğinden
emin olun.
Bıçağın doğru yönde döndüğünden emin olun. Bıçağın keskin
kalmasını sağlayın.
Bıçağın mile uymasını sağlamak için pul kullanmayın. Uygun bıçak
sınıfı için teknik verilere bakın. Yalnızca bu kılavuzda belirtilen,
EN 847-1 ile uyumlu bıçakları kullanın.
115
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
116
Özel olarak tasarlanmış gürültü azaltıcı bıçakları kullanmayı dikkate
alın.
HSS bıçaklarını kullanmayın.
Çatlamış ya da hasarlı testere bıçaklarını kullanmayın.
Anahtarı bırakmadan önce bıçağı üzerinde çalıştığınız parçadaki
kesikten çıkarın.
Açılı kesim yaparken testere kafası kolunun güvenli biçimde
sabitlendiğinden emin olun.
Motor şaftını tutmak için fanın karşısına herhangi bir şey
sıkıştırmayın.
Testere kafası kolu aşağıya getirildiğinde testerenizde bulunan
bıçak siperi otomatik olarak yukarı kalkar; testere kafası kolu
kaldırıldığında ise bıçağın üstüne iner. Siper, testere bıçakları
takılırken veya sökülürken ya da testerenin incelenmesi için
elle kaldırılabilir. Testere kapanana kadar bıçak siperini elle
kaldırmayın.
Makinenin çevresindeki alanı bakımlı tutun ve örn. talaş ve
kesimden kalan parçalar gibi etrafa dağılan parçalardan arındırın.
Periyodik olarak motor hava deliklerinin temiz ve talaştan
arındırılmış olduğunu kontrol edin.
Bıçakları değiştirmeden veya bakım yapmadan önce testereyi
şebeke prizinden ayırın.
Makine hala çalışıyorken ve kafa bekleme konumunda değilken
asla temizlik veya bakım çalışması yapmayın.
Gönye, açılı veya birleşik gönye kesimleri yaptığınızda, uygulama
için doğru mesafenin bulunduğundan emin olmak üzere kayan
gönye korkuluğunu ayarlayın.
Testere çalışırken ve testere kafasının bekleme konumunda
olmadığı durumlarda üzerinde çalışılan parçanın kesilen kısımlarını
veya diğer parçalarını kesim alanından çıkarmaya çalışmayın.
Çalışmadan önce makinenin yeterince dengeli biçimde düz bir
yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.
Özellikle magnezyum olmak üzere hafif alaşım malzemeleri asla
kesmeyin.
Aşındırıcı veya elmas diskler kullanmayın.
Kaza veya makine arızası durumunda, makineyi hemen kapatıp
güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
Arızayı rapor edin ve arızalı makineyi, başkaları tarafından
kullanılmaya çalışılmasını önlemek için uygun şekilde işaretleyin.
Testere bıçağı kesim sırasında anormal parça besleme kuvveti
nedeniyle bloke olursa, makineyi kapatıp güç kaynağıyla
bağlantısını kesin. Üzerinde çalıştığınız parçayı çıkarın ve testere
bıçağının rahatça döndüğünden emin olun. Makineyi açın ve daha
az parça besleme kuvveti uygulayarak yeni kesim işlemini başlatın.
Her zaman mutlaka kesim çizgisinin solunda veya sağında durun.
Yeterli derecede genel veya yerel aydınlatma sağlayın.
Operatörün makinenin kullanımı, ayarı ve çalıştırılması konusunda
yeterince eğitimli olmasını sağlayın.
Makineyi başında kimse yokken kapatın.
Ahşap kesme işleri sırasında testereye bir toz alma cihazı takın.
Aşağıdakiler gibi toza maruz kalmayı etkileyen etkenleri daima göz
önünde bulundurun:
– makinede işlenecek malzeme tipi (sunta ahşaba göre daha fazla
toz üretir);
– testere bıçağının doğru şekilde ayarlanması;
– yerel toz atma yerinin yanı sıra başlıklar, sürgüler ve olukların
doğru şekilde ayarlandığından emin olun;
– 20 m/sn'den az olmayan hava hızına sahip toz toplama elemanı.
Tüm bıçak ve flanşların temiz ve bileziğin girintili taraflarının
bıçağın karşısında olduğundan emin olun. Mandrel somununu
sıkıca sıkın.
Testere bıçağının keskin ve düzgün biçimde ayarlanmış durumda
kalmasını sağlayın.
Testere bıçağının üzerinde işaretli olan hız değerlendirme
bıçağında işaretli olan hıza en azından eşit olduğundan emin olun.
Belirlenen gerilim haricinde hiçbir şekilde çalıştırmayı denemeyin
Bıçağı hareketliyken yağlamayın.
Çalışmanızı izleyen kişilerin makinenin arkasında durmamasını
sağlayın.
Güvenliğiniz için, makineyi tezgaha 8 mm çapında, 80 mm
uzunluğunda cıvatalar kullanarak monte edin.
•
•
•
Düz çapraz kesimler yaptığınızda, testere bıçağı ile korkuluk
arasında minimum 5 mm mesafe kalmasını sağlamak için sol
taraftaki korkuluğu doğru şekilde ayarlayın.
Çalışma lambası, parça alanı için tasarlanmıştır ve güvenlik cihazı
değildir.
Taşıma sırasında, testere bıçağının üst kısmının üst siperle
tamamen kapatılmış olduğundan emin olun.
Testere Tezgahı Modu için İlave Güvenlik
Talimatları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kesim plakasını aşınmışsa değiştirin.
Testerenizi asla kesim plakası olmadan kullanmayın.
Yarma bıçağı ve/veya üst siper sökülmüş durumdayken asla kesim
yapmayın.
Ek destek olmadığı durumlarda makinenin kabul edeceği
maksimum parça boyutu:
– Yükseklik 51 mm, genişlik 500 mm, uzunluk 700 mm
– Uzun parçaların, uygun ek tabla ile desteklenmesi gerekir.
Teknik Veriler kısmında belirtilenler dışında herhangi bir testere
bıçağı kullanmayın. Siperi yarma bıçağının, testere bıçağı
tarafından kesilen kanalın genişliğinden daha kalın ve bıçağın
vücudundan daha ince olmadığından emin olun.
Bıçakların doğru yönde döndüğünden ve dişlerin testere tezgahının
önünü gösterdiğinden emin olun.
Herhangi bir işleme başlamadan önce tüm kelepçe kollarının sıkı
olduğundan emin olun.
Yarma bıçağının testere bıçağından doğru mesafe olan maksimum
5 mm'ye ayarlandığından emin olun.
Ellerinizi testere bıçağının yolunun dışında tutun.
Bıçakları değiştirmeden veya bakım yapmadan önce testereyi
şebekeden ayırın.
Her zaman itme çubuğu kullanın. 30 mm'den küçük parçaları asla
kesmeyin.
Her zaman bir itme çubuğu kullanın ve kesme işlemi sırasında
ellerinizi testereye 160 mm'den daha yakın bir yere koymayın.
İtme çubuğunu kullanılmadığında her zaman yerinde bulundurun.
Etrafa testerenin arkasından uzanmayın.
Birimin üstünde durmayın.
Üst siperi tutma veya taşıma için kullanmayın.
Üst sipere temasını önlemek üzere paralel korkuluğu doğru şekilde
ayarlayın.
Testere tezgahı tablasının seçili yükseklikte güvenli bir şekilde
sabitlendiğinden emin olun.
Testereyi ahşap haricindeki malzemeleri kesmek için kullanmayın.
Makineyi, delik açmak, oluk açmak veya kanal açmak için
kullanmayın.
Tezgahta kesme modunda kesim yaparken testere kafası kolunun
güvenli biçimde sabitlendiğinden emin olun.
Makineyi yalnızca testere tezgahı tablası dikey konumdayken
kullanın.
Gönye Testere Modu için İlave Güvenlik
Talimatları
•
•
•
•
•
Gönye testere modunda testere bıçağının üst kısmının tamamen
sarıldığından emin olun. Makineyi gönye testere modunda
kullanırken üst bıçak siperini asla çıkarmayın.
250 mm’den kısa parçaları asla kesmeyin.
Ek destek olmadığı durumlarda makinenin kabul edeceği
maksimum parça boyutu:
– Yükseklik 85 mm, genişlik 160 mm, uzunluk 550 mm.
– Uzun parçaların, uygun ek tabla ile desteklenmesi gerekir.
Üzerinde çalışılan parçayı her zaman güvenli bir şekilde
kelepçeleyin.
Çalışma lambasının LED'ini başka bir tiple değiştirmeyin. Onarım
işlemleri sadece imalatçı tarafından veya yetkilendirilmiş DEWALT
onarım uzmanı tarafından yapılmalıdır.
Diğer tehlikeler
Aşağıdaki tehlikeler testere kullanımında görülebilmektedir:
– dönen parçalara dokunma sonucu yaralanmalar
TÜRKÇE
İlgili güvenlik kurallarının uygulanmasına ve güvenlik donanımlarının
kullanılmasına rağmen bazı tehlikelerin önüne geçilememektedir.
Bu tehlikeler arasında:
– Duyma hissinin azalması.
– Dönen testere bıçağının açıkta kalan kısmının neden olduğu kaza
tehlikesi.
– Bıçak değiştirirken meydana gelebilecek kazalar.
– Siperleri açarken parmakların ezilme tehlikesi.
– Özellikle meşe, akgürgen ve MDF olmak üzere ahşep keserken
meydana gelen tozun yutulması sonucu oluşan sağlık sorunları
bulunmaktadır.
– İşlenen iş parçasının parçaları yakınında duranlar için yaralanma riski
bulunmaktadır.
– Parmaklığın içinde keserken uçuşan metal parçacıklar tarafından
ortaya çıkabilecek kaza riski bulunmaktadır.
– Düzenli olarak temizlenmediği zaman aşırı toz konsantrasyonundan
dolayı yangın tehlikesi bulunmaktadır.
– 10° altında veya +45° üstündeki çevre sıcaklıklarında kullanıldığı
zaman kontrolsüz ortam riski bulunmaktadır.
Aşağıdakiler gürültü üretmeye etki eden faktörlerdir:
– kesilecek materyal
– testere bıçağının tipi
– besleme gücü
Aşağıdakiler toz oluşmasına etki eden faktörlerdir:
– aşınmış bıçak
– 20 m/s den daha az hava hızı olan toz çekici
– iş parçası tam olarak konmamıştır
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Güvenli kullanım uyarısı
Kullanımdan önce talimat kullanım kılavuzunu okuyun
Tanım (şek. 1–4)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi bir
parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya yaralanmayla
sonuçlanabilir.
ŞEK. 1
a. Açma/kapama düğmesi
b. Çalıştırma kolu
c. Kafa kilit kolunu serbest bırakma kolu
d. Çalışma lambasını açma/kapatma düğmesi
e. Testere tezgahı tablasını kilitleme topuzu 2
f. Testere bıçağı
g. Hareket edebilen alt bıçak siperi
h. Tesisat, sağ taraf
i. Sabit masa
j. Kertik plakası
k. Testere kesim plakası
l. Dönen masa/gönye kolu
m. Gönye topuzu
n. Gönye tutamağı
o. Gönye ölçeği
p. Tesisat, sol taraf (kayar)
q. Montaj delikleri
r. Ayak
s. El girintisi
t. Rehber kanal
u. Soldaki korkuluk kelepçesi topuzu
v. Alt toz toplama girişleri
w. Testere tezgahı tablası
x. Yarma bıçağı
y. Üst bıçak siperi
z. Üst toz toplama girişi
Taşıma noktası
ŞEK. 2
TARİH KODU KONUMU (ŞEK. [FIG.] 2)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (ii) gövdeye basılıdır.
aa. İtme çubuğu
bb. Testere tezgahı tablasını kilitleme topuzu 2
cc. Kafa kilitleme pimi
Örnek:
2012 XX XX
İmalat Yılı
Ambalajın içindekiler
Ambalajın içinde aşağıdakiler vardır:
1 Masa üstü gönye testere
1 Testere bıçağı*
1 Paralel korkuluk tesisatı (A5, Şkl. 9A)
1 Üst bıçak siperi
dd. Açılama göstergesi
ee. Açılama ölçeği
ff. Mil kilidi düğmesi
gg. T30 yıldız anahtar
hh. T40 yıldız anahtar
ii. Tarih kodu
ŞEK. 3
jj. Açılama çalıştırma kolu
1 İtme çubuğu*
İsteğe bağlı aksesuarlar
1 T30 yıldız anahtar*
ŞEK. 4
1 T40 yıldız anahtar*
kk. Uzatma iş desteği, DE7023-XJ, DE7033-XJ
1 Malzeme kelepçesi
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
* Masa Testeresine Monte Edilir
• Nakliye sırasında alette, parçalarında veya aksesuarlarında hasar
oluşup oluşmadığını kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu kılavuzu iyice okuyup anlamaya zaman
ayırın.
KULLANIM ALANI
D27113 tabla üstü gönye testereniz profesyonel uygulamalar için
geliştirilmiştir. Bu yüksek doğruluğa sahip makine çapraz, açılı, gönye ve
birleşik gönye kesime kolay ve çabuk biçimde ayarlanabilir.
Bu ünite nominal 305 mm bıçak çapına sahip karbür uçlu bir bıçakla,
profesyonel uygulamalar için tasarlanmıştır ve ahşabı veya benzer
malzemeleri kesmek için tasarlanmamıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu ortamlarda
KULLANMAYIN.
117
TÜRKÇE
Bu tabla üstü gönye testereler, profesyonel elektrikli aletlerdir.
Üst bıçak siperinin takılması (şek. 5A, 5B)
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
Üst bıçak siperi (y), makine tezgah tipi testere moduna ayarlandığında
yarma bıçağına (x) hızla ve kolayca takılmak üzere tasarlanmıştır.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin gözetiminde olmadıklarında,
fiziksel (çocuklar dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı yaşamış
deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
Çocuklar asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
UYARI! Makineyi, tasarlanan amaçlar dışında kullanmayın.
Elektrik Emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Güç kaynağının
değerlendirme levhasındaki voltaja uyup uymadığını her zaman kontrol
edin.
Aletiniz, EN 61029 uyarınca çift izolasyonludur;
dolayısıyla topraklamaya gerek yoktur.
Kablonun değiştirilmesi gerekirse, alet yalnızca yetkili bir servis temsilcisi
veya uzman elektrikçi tarafından onarılmalıdır.
Uzatma Kablosu Kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne (Teknik
verilere bakın) uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın.
Minimum iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu tamamen makaradan
çıkarın.
MONTAJ
UYARI: Ayarlama yaparken veya kurulumları değiştirirken
veya onarım yaparken aksesuarları takıp ve çıkarmadan
önce, yaralanma riskini azaltmak için birimi kapatın ve
makineyi prizden çıkarın. Düğmenin KAPALI konumda
olduğundan emin olun. Kazara çalışma yaralanmaya neden
olabilir.
Ambalajın açılması
1. Bıçak siperi cıvatasını gevşetin (II) ve bıçak siperi somununu (mm)
altıgen cepte bırakın.
2. Siperi yatay konumda tutarak, siperin arka kısmındaki yuva ile yarma
bıçağını hizalayın.
3. Mil cıvatasının girintiye oturduğundan emin olun, siperi yarma bıçağı
üzerine indirin.
4. Cıvatayı oyuğa yerleştirin ve T30 yıldız anahtar ile sıkın. Yeni bir
bıçağın dişleri çok keskindir ve tehlikeli olabilir.
5. Gereğinden fazla sıkmayın. Üst bıçak siperi, siperin üzerine kolayca
düşmelidir.
İş Parçasının Kelepçelenmesi
(şek. 17A, 17B)
UYARI: Bir kesimden önce kelepçelenmiş, dengeli ve güvenli
olan iş parçası, kesim tamamlandıktan sonra dengesini
kaybedebilir. Dengesiz bir yük testereyi veya bir masa veya
tezgah gibi testerenin takılı olduğu herhangi bir şeyi yana
yatırabilir. Dengesiz hale gelebilecek bir kesim yaparken,
iş parçasını düzgün şekilde destekleyin ve testerenin sabit
bir yüzeye sağlam şekilde cıvatalandığından emin olun.
Yaralanmayla sonuçlanabilir.
UYARI: Kelepçenin her kullanılışında, kelepçe ayağının
testere tabanının yukarısına kelepçeli kalması gereklidir. İş
parçasını, çalışma alanındaki herhangi bir başka parçaya
değil, daima testerenin tabanına kelepçeleyin. Kelepçe
ayağının testere tabanının kenarına kelepçelenmediğinden
emin olun.
DİKKAT: Kesim sırasında ellerinizle bıçak arasındaki
mesafenin 160 mm dahilinde olması gerekliyse, kontrolü
korumak ve iş parçasının zarar görmesi ve kişisel yaralanma
riskini azaltmak için daima bir çalışma kelepçesi kullanın.
Bağlayıcı aletlerin saklanması (şek. 2)
Testerenizle verilen malzeme kelepçesini (a14) kullanın. Yay kelepçeler,
çubuk kelepçeler veya C kelepçeler gibi başka destek elemanları belli
boyutlar ve şekillerdeki malzemeler için gerekli olabilir. Kelepçelemeye
yardımcı olması için sol veya sağ çiti baştan başa kaydırın.
Aşağıdaki aletler makine ile birlikte verilmektedir:
KELEPÇEYI TAKMAK IÇIN
Testereyi dikkatli bir ekilde ambalajdan çıkartın.
1 T30 yıldız anahtar (gg)
1 T40 yıldız anahtar (hh)
• Aletlerin, montajda veya ayarlamada kullanıldıktan sonra her
seferinde depolanmasına dikkate edin.
Tezgaha montaj (şek. 1)
• Tezgaha monte etmeyi kolaylaştırmak için dört ayakta da (r) delikler
(q) mevcuttur. Farklı boyutlarda cıvatalar için iki farklı boyutta
delik bulunmaktadır. İstediğiniz deliği kullanabilirsiniz; her ikisini
de kullanmak şart değildir. 8 mm çapa ve 80 mm uzunluğa sahip
cıvatalar önerilir. Hareket etmesini önlemek için testerenizi her zaman
sağlam bir şekilde monte edin. Taşınabilirliği iyileştirmek için, alet,
daha sonra çalışma desteğinize kelepçelenebilecek veya başka
tesislere taşınıp orada kelepçeyle sabitlenebilecek 12,5 mm veya
daha kalın bir kontrplak parçasının üzerine monte edilebilir.
• Testerenizi bir kontrplak parçasına monte ederken, montaj vidalarının
ahşabın altından çıkıntı oluşturmadığından emin olun. Kontrplak
çalışma desteği üzerine düzgünce oturmalıdır. Testereyi herhangi
bir çalışma yüzeyine kelepçelerken, yalnızca montaj vida deliklerinin
bulunduğu ayaklara (r) kelepçeleyin. Başka herhangi bir noktaya
kelepçelemek testerenin düzgün çalışmasına müdahale edecektir.
• Testere bıçağının kesilen malxemede sıkışması ya da kesim
hatalarının önlenmesi için testerenin yerleştirildiği yüzeyin engebeli
olmamasına dikkat edin. Testere tezgah üzerinde oynuyorsa, testere
ayağının altına ince bir kumaş parçası yerleştirerek testerenin tezgah
yüzeyi üzerinde sabit durmasını sağlayın.
118
1. Korkuluğun arkasındaki deliğe takın. Kelepçe gönye testerenin
arkasına doğru bakmalıdır. Kelepçe çubuğu üzerindeki oluğun gönye
testeresinin tabanına tam olarak takıldığından emin olun. Oluk
görünür durumdaysa, kelepçe güvenli olmayacaktır.
2. Kelepçeyi gönye testeresinin önüne doğru 180º döndürün.
3. Kelepçeyi yukarıya veya aşağıya ayarlamak için düğmeyi gevşetin,
ardından iş parçasını sağlam şekilde kelepçelemek için ince ayar
düğmesini kullanın.
NOT: Açılandırırken kelepçeyi tabanın sağ tarafına yerleştirin. BIÇAĞIN
YOLUNU KONTROL EDEBİLMENİZ İÇİN KESİMLERİ BİTİRMEDEN
ÖNCE DAİMA KURU ÇALIŞTIRMA (ELEKTRİKSİZ) GERÇEKLEŞTİRİN.
KELEPÇENİN, TESTERE VEYA SİPERLERİN HAREKETİNE
MÜDAHALE ETMEDİĞİNDEN EMİN OLUN.
Testere bıçağının takılması (şek. 1, 2, 6A–6C)
UYARI: Ayarlama yaparken veya kurulumları değiştirirken
veya onarım yaparken aksesuarları takıp ve çıkarmadan
önce, yaralanma riskini azaltmak için birimi kapatın ve
makineyi prizden çıkarın. Düğmenin KAPALI konumda
olduğundan emin olun. Kazara çalışma yaralanmaya neden
olabilir.
UYARI: Yeni bir bıçağın dişleri çok keskindir ve tehlikeli
olabilir.
UYARI: Bıçağı monte ettikten veya değiştirdikten sonra,
bıçağın daima tam olarak koruma tarafından kaplandığından
emin olun.
TÜRKÇE
UYARI: estere bıçağının yalnızca açıklanan şekilde
değiştirilmesi gerektiğini unutmayın. Yalnızca Teknik Veriler
bölümünde belirtilen testere bıçaklarını kullanın; Kat.no.:
DT4260 önerilir.
ÖNEMLİ: Yeni bir bıçak takabilmek için, testere bıçağı olabilecek en
yüksek konumda olmalıdır. Bkz. Testere Tezgahı Modundan Gönye
Testere Moduna Geçi.
1. Mil kilidi düğmesine sağ elinizle basın ve basılı tutun (ff).
2. Sol elinizle, testere bıçağını döndürmek ve kilitlemek için T40 yıldız
anahtarı kullanın.
NOT: Bıçak kilitleme vidası soldan dişlidir ve bu sebeple vidayı gevşetmek
için saat yönünde çevirin.
3. Göstergeyi çalıştırmak için mil kilidi düğmesini serbest bırakın.
4. Alt siperi (g) serbest bırakmak için kafa kaldırma kilidi serbest bırakma
(c) kolunu bastırın ve ardından alt siperi olabildiğince kaldırın.
5. bıçak kilitleme vidasını (nn) ve mandrel bileziğinin dışındaki bıçağı
(oo) çıkartın. Testere bıçağını dikkatli bir şekilde çıkarın.
ÖNEMLİ: İç flanşın ve yeni bıçağın iki yüzünün temiz ve tozdan
arındırılmış olduğundan emin olun.
6. Yeni testere bıçağını (f), iç mandrel bileziğinin (qq) üstünde bulunan
tespit parçasına (pp) takın; bu işlem sırasında bıçağın alt ucundaki
dişlerin testerenin arkasına (operatörden uzağa) baktığından emin
olun.
7. Bıçağı konuma doğru dikkatlice esnetin ve alt bıçak siperini çıkarın.
8. Dış mandrel bileziğini geri takın.
9. Bıçak kilitleme vidasını (nn), mil kilitleme düğmesini (ff) tutarken saat
yönünün aksine doğru döndürerek sıkın.
2. Tutamak, gönye kolunu 0° gönye pozisyonunda konumlandırana
kadar gönye kolunu hareket ettirin. Topuzu sıkıştırmayın.
3. Bıçak testere çentiğine (k) girene kadar testere kafasını aşağı doğru
çekin.
4. Sabit tabla üzerine (i) ve bıçağın (f) karşısına bir gönye (rr) yerleştirin.
5. Gönye topuzunu güvenli bir şekilde sıkıştırın.
UYARI: Bıçak dişi uçlarına gönye ile dokunmayın.
6. Ayar gerekirse, aşağıdaki gibi devam edin:
– Gönye ölçeği vidalarını (ss) gevşetin ve ölçek/gönye kolu
montajını, gönye ile ölçüldüğü üzere, bıçak korkuluğa 90° olacak
şekilde sağa veya sola doğru hareket ettirin.
– Vidaları (ss) yeniden sıkın. Gönye göstergesinin değerine bu
noktada önem vermeyin.
GÖNYE GÖSTERGESININ AYARLANMASI (ŞEK. 7B)
1. Gönye topuzunu (m) gevşetin ve gönye kolunu (l) serbest bırakmak
için gönye tutamağına (n) basın.
2. Gönye göstergesini (tt) sıfır konumuna ayarlamak için, gönye kolunu
Şekil 7B'de gösterildiği gibi hareket ettirin.
3. Göstergeyi (tt) ve gönye ölçeğini (o) gözlemleyin. Gösterge tam
olarak sıfırı göstermezse, gönye göstergesi vidasını (uu) gevşetin,
göstergeyi 0° okuyacak şekilde hareket ettirin ve vidayı sıkın.
4. Gönye topuzunu (m) güvenli bir şekilde sıkıştırın.
BIÇAĞIN TABLAYA KONTROL EDILMESI VE TABLAYA GÖRE
AYARLANMASI (ŞEK. 1, 3, 7C, 7D)
1. Açılama kelepçesi kolunu (jj) gevşetin.
10. Yıldız anahtarı depolama konumuna yerleştirin.
2. Testere kafasını, tamamen dikey hale gelene kadar sağa doğru
bastırın ve açılama kelepçesi kolunu sıkın.
AYARLAMA
3. Bıçak testere çentiğine (k) girene kadar kafayı aşağı doğru çekin.
UYARI: Ayarlama yaparken veya kurulumları değiştirirken
veya onarım yaparken aksesuarları takıp ve çıkarmadan
önce, yaralanma riskini azaltmak için birimi kapatın ve
makineyi prizden çıkarın. Düğmenin KAPALI konumda
olduğundan emin olun. Kazara çalışma yaralanmaya neden
olabilir.
Testere Bıçağının Ayarlanması (şek. 6C)
Testere bıçağı, başlatma ve sonlandırma işlemleri sırasında sallanıyorsa,
aşağıdaki gibi ayarlayın:
1. Dış mandrel bileziği (oo) için bıçak kilitleme vidasını (nn) gevşetin ve
bıçağı (f) bir çeyrek tur döndürün.
2. Bıçak kilitleme vidasını yeniden sıkın ve bıçağın sallanıp
sallanmadığını kontrol edin.
3. Bıçak tamamen sallanmaz hale gelene kadar bu adımları tekrar edin.
Gönye testere kipi için ayarlamalar
Gönye testereniz fabrikada doğru bir şekilde ayarlanmıştır. Bu ayarın
nakliyat ve taşıma ya da başka bir nedenle yeniden yapılması gerekirse,
testerenizin ayarlanması için aşağıdaki talimatları uygulayın. Bu ayarlar bir
kez yapıldıktan sonra sabit kalacaktır.
TESTERE TEZGAHI MODUNDAN GÖNYE TESTERE MODUNA GEÇIŞ
(ŞEK. 1, 2)
Testere Kafasını En Yüksek Konuma Ayarlamak İçin
– Testere tezgahı tablasının üzerinde (w) aşağı doğru itin ve kafa
kilitleme pimini (cc) ileri sürün.
– Hala testere tezgahı tablasını tutarken, aşağı doğru olan basıncı
serbest bırakın ve testere kafasının boylu boyunca kalkmasına izin
verin.
BIÇAĞIN KONTROL EDILMESI VE KORKULUĞA GÖRE
AYARLANMASI (ŞEK. 1, 7A, 7B)
1. Gönye topuzunu (m) gevşetin ve gönye kolunu (l) serbest bırakmak
için gönye tutamağına (n) basın.
4. Korkuluğun ve bıçağın (f) sol tarafına bir gönye (rr) yerleştirin.
UYARI: Bıçak dişi uçlarına gönye ile dokunmayın.
5. Ayar gerekirse, aşağıdaki gibi devam edin:
– Açılama kelepçesi kolunu (jj) gevşetin ve dikey konum ayarlama
durdurma vidasını (xx) (T30 yıldız anahtar kullanarak), bıçak,
gönye ile ölçüldüğü gibi, tablaya 90° olana kadar, içine veya dışına
doğru döndürün.
– İletkinin ibresi (dd) iletki ölçeğinde (ee) sıfırı göstermiyorsa, ibreyi
tutan vidayı (ww) gevşetin ve ibreyi gerektiği şekilde hareket ettirin.
6. Açılama kelepçesi kolunu (jj) güvenli bir şekilde sıkıştırın.
KORKULUĞUN AYARLANMASI (ŞEK. 1)
Korkuluğun sol kısmının üst parçası, testerenin sola 45° bir açı yapmasına
izin veren bir açıklık sağlamak üzere sola doğru ayarlanabilir.
Korkuluğu Ayarlamak İçin
1. Sol taraftaki korkuluk kelepçesi topuzunu (u) gevşetin ve korkuluğu
(p) sola doğru kaydırın.
2. Testere kapalıyken kuru şekilde çalıştırın ve açıklığı denetleyin.
Kolun yukarı ve aşağı hareketine müdahale etmeksizin iş parçasına
maksimum destek sağlamak için korkuluğu bıçağa olabildiğince yakın
şekilde ayarlayın.
3. Topuzu güvenli bir şekilde sıkıştırın.
UYARI: Korkuluğun rehber kanalı (t) testere tozu ile tıkalı hale
gelebilir. Korkuluğun rehber kanalını temizlemek için düşük
hava basıncı kullanarak kirleri ve tozu üfleyin.
AÇILAMA AÇISININ KONTROL EDILMESI VE TABLAYA GÖRE
AYARLANMASI (ŞEK. 7C, 7D)
1. Soldaki korkuluk kelepçesi topuzunu (u) gevşetin ve sol taraftaki
korkuluğun üst kısmını gittiği kadar sola doğru kaydırın.
2. Açılama kelepçesi kolunu (jj) gevşetin ve testere kafasını boylu
boyunca sola doğru hareket ettirin. Bu, 45° açılama konumudur.
3. Ayar gerekirse, aşağıdaki gibi devam edin:
119
TÜRKÇE
– Açılama ayarlama durdurma vidasını (v v) T30 yıldız anahtar
kullanarak, açılama göstergesi (dd) 45°'yi gösterene kadar, içeriye
veya dışarıya doğru çevirin.
UYARI: Bu ayarlamayı yaparken, testere kafasını tutarak,
ağırlığını almanız tavsiye olunur. Bu, ayarlama vidasını
çevirmenizi kolaylaştıracaktır.
Testere Tezgahı Modunun Ayarlanması
GÖNYE TESTERE MODUNDAN TESTERE TEZGAHI MODUNDA
GEÇIŞ (ŞEK. 1, 2)
1. Gönye testereyi (m) emniyete alarak, bıçağı 0˚ kesit konumuna
yerleştirin.
2. Kafa kaldırma kilidi serbest bırakma (c) kolunu bastırarak, testere
kafasını en alt konuma kilitleyin, ardından kafa aşağı kilitleme pimini
(cc) yerine itin.
3. Paralel korkuluğu (zz) sabitlemek için, bkz. Paralel Korkuluğun
Takılması ve Ayarlanması.
YARMA BIÇAĞININ AYARLANMASI (ŞEK. 1, 8A, 8B)
Yarma bıçağının (x) üst kısmı için doğru konum, bıçağın en yüksek
dişinden en fazla 2 mm yüksektedir ve yarıçapın bedeni, testere bıçağının
dişlerinin ucundan en fazla 5 mm yüksekte olmalıdır.
1. Testere kafasını en üst konumuna getirin.
2. Yarma bıçağını tutan iki vidaya erişmek için, testere tezgahı tablasını
yarıya ayarlayın.
3. Yarma bıçağının aşağı-yukarı hareket etmesini sağlamak için 2
vidayı (yy) T40 yıldız anahtar ile gevşetin.
4. Doğru konumu elde edene kadar yarma bıçağını (x) aşağı veya
yukarı kaydırın.
5. İki vidayı (yy) yeniden sıkın.
TESTERE TEZGAHI TABLASININ AYARLANMASI (ŞEK. 1, 2)
Tabla (w) manüel olarak aşağı ve yukarı kayar ve iki kilitleme topuzuyla,
istenilen yükseklikte tutulur.
1. Tabla kilitleme topuzları 1 ve 2'yi (bb, e) gevşetin fakat yerlerinden
çıkarmayın.
2. Tablayı istenen yüksekliğe ayarlayın.
3. Önce tabla kilitleme topuzu 1'i (bb) sıkıştırın, sonra tabla kilitleme
topuzu 2'yi (e) kullanarak tablayı yerine yerleştirin.
PARALEL KORKULUĞUN MONTAJ VE AYARI (ŞEK.1, 9A–9C)
1. Testere tezgahı tablasını (w) en düşük konuma ayarlayın. Bkz.
Testere Tezgahı Tablasının Ayarlanması.
2. Korkuluk tesisatı bileziğini (a3) sağdan kaydırın. Kelepçe plakası,
tablanın ön köşesinin arkasına oturur.
3. Bıçak siperini kaldırın ve paralel korkuluğu (zz) bıçağa karşı kaydırın.
4. Korkuluğun yerine oturmasını sağlamak için korkuluk tesisatı bileziği
kolunu (a2) aşağı doğru itin.
5. Korkuluğun (zz) bıçağa paralel olup olmadığını kontrol edin.
6. Ayar gerekirse, aşağıdaki gibi devam edin:
– Korkuluk bileziğini korkuluk desteğine (a7) bağlayan paralel
korkuluk ayarlama topuzunu (a1) gevşetin.
– Korkuluğu ayarlayın, böylece bıçağın önünde ve arkasında, bıçak
ile korkuluk arasındaki mesafeyi kontrol ederek, bıçağa paralel
olmasını sağlayın.
– Ayarlama yapıldığında, ayar topuzunu yeniden sıkıştırın ve
korkuluğun bıçağa paralel olup olmadığını tekrar kontrol edin.
ÖNEMLİ: Ayarlamaları yaptıktan sonra, bıçak siperini orijinal konumuna
geri döndürün.
7. Korkuluk tesisatı göstergesinin (a4) ölçek üzerinde sıfırı gösterip
göstermediğini kontrol edin. Gösterge tam olarak sıfırı göstermezse,
korkuluk tesisatı vidasını (a6) gevşetin, göstergeyi 0° okuyacak
şekilde hareket ettirin ve vidayı sıkın.
120
Korkuluk ters çevrilebilir: parça, ince parçaları yararken, bir itme
çubuğunun kullanılmasına izin vermek için 52 mm veya 8 mm boyunca
yerleştirilebilir.
ÖNEMLİ: korkuluğu her değiştirdiğinizde, korkuluğun bıçağa paralel olup
olmadığını kontrol edin.
1. 8 mm veya 52 mm için ayar yapmak amacıyla, ayarlama topuzunu
(a1) gevşetin ve korkuluğu (zz) kelepçe desteğinin (a7) dışına
kaydırın.
2. Korkuluğu çevirin ve kelepçe desteğini gösterildiği gibi boşluğa
kaydırın.
UYARI:
• İtme çubuğunun bıçak ile korkuluk arasına erişmesine
olanak sağlamak için, düşük parçaları yarmakta 8 mm profil
kullanın.
• Korkuluğun arka kısmı, yarma bıçağının ön kısmıyla aynı
seviyede olmalıdır.
Çalıştırmadan Önce
• Uygun testere bıçağını takın. Aşırı derecede aşınmış bıçakları
kullanmayın. Aletin maksimum dönüş hızı testere bıçağının hızını
aşmamalıdır.
• Aşırı derecede küçük parçaları kesmeye çalışmayın.
• Bıçağın serbestçe kesmesine izin verin. Zorlamayın.
• Kesmeden önce motorun tam hıza erişmesini bekleyin.
• Tüm kilitleme topuzlarının ve kelepçe kollarının sıkı olduğundan emin
olun.
• Üzerinde çalıştığını parçayı sabitleyin.
• Bu testere ile demir türevi (demiz ve çelik) malzemeleri veya duvar
malzemelerini kesmeyin. Aşındırıcı disk kullanmayın!
• Demir harici malzemeleri kestiğinizde, her zaman -5° meyil açısına
sahip uygun bir DEWALT testere bıçağı kullanın. Malzemeyi
konumunda bir malzeme kelepçesi kullanarak sabitlediğinizden emin
olun.
• Kesim plakası kullandığınızdan emin olun. Kesim yuvası 10 mm’den
daha genişse makineyi çalıştırmayın.
• Kesilecek malzemenin yerine sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
• Alete yalnızca hafif bir baskı uygulayın ve testere bıçağına yandan
baskı yapmayın.
• Aşırı yüklemekten kaçının.
• Alt siperin düzgün çalıştığından emin olmak için kullanımdan sonra
her zaman makinenin tozunu alın.
• Ahşap ve ahşap ürünlerini keserken, toz emisyonlarıyla ilgili
yönetmelikler uyarınca tasarlanmış bir toz toplama cihazı bağlayın.
ÇALIŞTIRMA
Kullanım Talimatları
UYARI: er zaman güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere uygun hareket edin.
UYARI: Ayarlama yaparken veya kurulumları değiştirirken
veya onarım yaparken aksesuarları takıp ve çıkarmadan
önce, yaralanma riskini azaltmak için birimi kapatın ve
makineyi prizden çıkarın. Düğmenin KA AL konumda
olduğundan emin olun. Kazara çalışma yaralanmaya neden
olabilir.
İngiliz kullanıcıların “ağaç işleri makinaları hakkında düzenlemeler 1974”
ve bu düzenleme ile ilgili tüm değişikliklere bakmaları tavsiye edilir.
Makinenin, masa yüksekliği ve denge açısından ergonomik durumunuza
uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Makinenin yerleştirileceği
bölge, operatörün görüş açısının iyi olmasını ve üzerinde çalışılan
parçanın herhangi bir sınırlama olmaksızın ele alınmasına olanak
tanıyacak yeterli serbest alan bulunmasını sağlayacak şekilde seçilmelidir.
Titreşim etkilerini azaltmak için çevre sıcaklığının çok düşük olmadığından,
makine ve aksesuarların bakımının iyi yapıldığından ve iş parçası
boyutunun bu makineye uygun olduğundan emin olun.
TÜRKÇE
Makinenin açılıp-kapatılması (şek. 1)
Açma/kapatma düğmesinin (a) içinde voltaj kesme anahtarı fonksiyonu
bulunmaktadır: elektrik herhangi bir nedenden dolayı kesilirse,
çalıştırma düğmesine yeniden basılması gerekmektedir.
2. Gönye topuzunu (m) gevşetin ve gönye kolunu (l) serbest bırakmak
için gönye tutamağına (n) basın.
3. Gönye tutamağını 0° pozisyonunda konumlandırın ve gönye
topuzunu sıkın.
Makineyi açmak için yeşil start düğmesine basınız.
4. Kesilecek olan ahşabı, korkuluğun karşısına yerleştirin (h, p).
Makineyi kapatmak için kırmızı stop düğmesine basınız.
5. Çalıştırma kolunu (b) kavrayın ve kafayı serbest bırakmak için kafa
kaldırma kilidi serbest bırakma (c) kolunu bastırın.
ÇALIŞMA IŞIĞI (ŞEK. 16A)
Çalışma ışığını açma/kapama düğmesi (d), gönye testeresinin açma/
kapama düğmelerinden (a) bağımsızdır.
Toz Emme (şek. 1, 10)
Makinede üç adet 38 mm toz toplama girişi, bir üst bıçak siperi (z) ve iki
alt arka (v) bulunmaktadır.
• Tüm kesme işlemleri sırasında, toz emisyonlarıyla ilgili yönetmelikler
uyarınca tasarlanmış bir toz toplama cihazı bağlayın.
Temel kesimler
6. Makineyi açın ve testere bıçağının tam hızına erişmesine izin verin.
7. Bıçağın keresteyi kesmesine ve plastik kesim plakasına (j) girmesine
izin vermek için başı bastırın.
8. Kesimi tamamladıktan sonra, makineyi kapatın ve testere bıçağının
kafayı üst bekleme konumuna döndürmeden önce tamamen
hareketsiz kalmasını bekleyin.
Küçük Parçaların Kesilmesi (şek. 1)
Korkuluğun sol kısmının üst parçası (p), küçük parçaları keserken
maksimum destek sağlayacak şekilde ayarlanabilir.
KESIM KALITESI
1. Testere kafasını en üst konumuna getirin.
Bir kesimin düzgün olması, kesilen malzemenin cinsi gibi bir dizi değişkene
bağlıdır. Kalıp çıkarma ve hassaslık gerektiren diğer işler için çok düzgün
kesim gerektiğinde, keskin (60 dişli karpit) bıçak ve yavaş, düzenli bir
kesim hızı en iyi sonuçları sağlayacaktır.
UYARI: Kesme sırasında malzemelerin kaymamasını
sağlayın; güvenli bir şekilde yerine tutturun. Testere kafası
kolunu yükseltmeden önce, her zaman bıçağın tam olarak
durmasına izin verin. Parçanın arkasından hala küçük ahşap
paraları dökülüyorsa, kesiğin olacağı yerde ahşabın üzerine
bir parça maskeleme bandı yapıştırın. Bandın üzerinden kesin
ve işiniz bittiğinde bandı dikkatli bir şekilde çıkarın.
2. Sol taraftaki korkuluk kelepçesi topuzunu (u) gevşetin.
GÖNYE TESTERE MODUNDA KESME
Siper olmadan çalıştırmak tehlikelidir. Kesme işlemi sırasında, siperler
yerlerinde olmalıdır.
Genel Olarak Ele Alma
• Gönye testere modunda, testere kafasının en yüksek konumuna
geldiğinde, testere kafası otomatik olarak kilitlenir.
• Kafa kilit kolunu serbest bırakma kolu sıkıştırıldığında, testere
kafasının kilidi açılacaktır. Testere kafasının aşağıya doğru hareket
ettirilmesi, hareket edebilen alt siperi geri çeker.
3. Soldaki korkuluğu, bıçağa mümkün olduğunca yakın şekilde
ayarlayın.
4. Topuzu güvenli bir şekilde sıkıştırın.
Boydan Boya Gönye Kesimi (şek. 1, 12)
1. Gönye topuzunu (m) gevşetin ve gönye kolunu (l) serbest bırakmak
için gönye tutamağına (n) basın. Gönye kolunu sağa veya sola doğru
hareket ettirerek gerekli açıya getirin.
2. Gönye tutamağı, hem sağda ve hem solda 10˚, 15˚, 22.5˚, 31.62˚
ve 45˚'de ve sağda ve solda 50˚'de otomatik olarak yerleşecektir.
Arada bir açı gerekirse, başı sıkıca tutun ve gönye topunuzu sıkarak
kilitleyin.
3. Kesmeden önce, her zaman gönye topuzunun sıkıca kilitlenmiş
olduğundan emin olun.
4. Düz bir boyuna kesit olarak ilerleyin.
UYARI: Bir ahşap parçasını küçük bir kesikle gönyeleme
sırasında ahşap parçasını kesim yeri bıçak kenarı sipere en
büyük açıyla olacak şekilde konumlandırın:
sol gönye, sağa kesik
sağ gönye, sola kesik.
• Asla kesme işlemi tamamlandığında, alt bıçak siperinin kendi
konumuna geri dönmesini engellemeye çalışmayın.
Açı Kesikleri (şek. 1, 7D, 13)
• Mümkün olan en yüksek kesme uzunluğunu elde etmek için, testere
tezgahı tablasını en yüksek konumuna ayarlayın.
Açılama açıları, solda 45˚'den sağda 0˚'ye kadar ayarlanabilir ve sağda
veya solda sıfır ile maksimum 50˚ gönye konumu arasında ayarlanmış
olan gönye koluyla kesilebilir.
• D27113 testere 160 mm'ye kadar genişliğe ve 85 mm'ye kadar
yüksekliğe sahip parçaları kesebilir. Uygun kesme kapasiteleri için,
bkz. Teknik Veriler. Parçanın uzunluğu yeterli destek olmadan asla
taban genişliğini aşmamalıdır. Parçanın ucu ek sıkıştırma araçları
olmadan asla bıçağa 160 mm'den daha yakın olmamalıdır.
• Çalışma sırasında, asla ellerinizi bıçağa 160 mm'den daha fazla
yaklaştırmayın. Kısa malzemeleri (bıçağın sağında veya solunda
en az 160 mm) keserken, malzeme kelepçesinin kullanılması
gerekmektedir.
• Kesilen malzemelerin minimum uzunluğu 10 mm'dir.
• Tabla genişliğinden daha uzun parçaları keserken, parçanın boylu
boyunca sarsılmaz olduğundan emin olun. Parçanın çıkıntılı
parçalarını gerektiği şekilde, örneğin, isteğe bağlı çalışma uzantısını
kullanarak, destekleyin.
• UPVC bölümleri keserken, tamamlayıcı profile sahip, ahşaptan
yapılmış bir destekleme parçası, doğru destek seviyesini sağlamak
için, kesilmekte olan malzemenin altına yerleştirilmelidir.
Doğrudan Boydan Boya Kesim (şek. 1, 11)
1. Kilitleme topuzlarını (bb, e) gevşetin ve tablanın üst kısmını en yüksek
konumuna ayarlayın. Her iki topuzu da kilitleyin.
1. Kilitleme topuzlarını (bb, e) gevşetin ve testere tezgahı tablasını en
yüksek konumuna ayarlayın. Her iki topuzu da kilitleyin.
2. Soldaki korkuluk kelepçesi topuzunu (u) gevşetin ve sol taraftaki
korkuluğun (p) üst kısmını gittiği kadar sola doğru kaydırın.
3. Açılama kelepçesi kolunu (jj) gevşetin ve açıyı şekil 7D'de gösterildiği
gibi, istenen şekilde ayarlayın.
4. Açılama kelepçesi kolunu (jj) sıkıca sıkıştırın.
5. Düz bir boyuna kesit olarak ilerleyin.
Bileşik Gönye Kesme İşlemleri
Bu kesim işlemi gönye ve açılı kesim işlemlerinin bir kombinasyonudur.
Açılama açısını ayarlayın ve sonrasında gönye açısını belirleyin.
TESTERE TEZGAHI MODUNDA KESME
• Her zaman yarma bıçağını kullanın.
• Her zaman yarma bıçağının ve bıçak siperinin düzgün bir şekilde
hizalanmış olduğundan emin olun.
• Her zaman gönye testeresinin ayarlanmış olduğundan ve 0° gönyeye
kilitlenmiş olduğundan emin olun.
UYARI: Bu modda metalleri kesmeyin.
121
TÜRKÇE
Yarma işlemi (şek. 14)
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz toplanması
halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak ana gövdeden
uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek için
asla çözücü veya başka sert kimyasal madde kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş
bir bez kullanın. Aletin içine herhangi bir sıvının girmesine
izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir sıvı içinde
daldırmayın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, tezgahın üstünü
düzenli olarak temizleyin.
1. Açılama açısını ve gönye açısını 0˚ olarak ayarlayın.
2. Testere tezgahı tablasını ayarlayarak, testere bıçağı yüksekliğini
belirleyin (bkz. Testere Tezgahı Tablasının Ayarlanması). Doğru
bıçak konumu, ahşabın üst yüzeyinin üzerinde, üç dişin ucuna sahip
olmalıdır. Testere tezgahı tablasının seçili yükseklikte güvenli bir
şekilde sabitlendiğinden emin olun.
3. Paralel siperi istenen mesafeye ayarlayın.
4. Çalışma parçasını tezgah üstünde düz olarak ve sipere dayalı tutun.
Çalışma parçasını testere bıçağından yaklaşık 25 mm uzakta tutun.
5. Ellerinizi, testere bıçağının hareket yönünden uzak tutun.
6. Testereyi çalıştırın ve bıçağın tam hıza ulaşmasını bekleyin.
7. Kesilecek parçayı, sipere sıkıca bastırarak yavaşça üst bıçak
siperinin altına doğru itin. Bıçak dişlerinin kesmesine zaman tanıyın
ve parçayı bıçağın içinden zorla geçirmeyin. Bıçak hızı sabit
tutulmalıdır.
8. Bıçağa yakınken itme çubuğu (aa) kullanmayı unutmayın.
9. Kesme işlemi tamamlanınca, makineyi kapatın, bıçağın durmasını
bekleyin ve çalışma parçasını alın.
UYARI:
• Çalışma parçasının serbest veya kesilen kenarından
tutmayın veya itmeyin.
• Küçük parçaların yırtma işleminde daima bir itme çubuğu
kullanın.
Taşıma (şek. 1–3)
1. Testereyi taşımak için, testere tezgahı tablasını ve testere kafasını en
düşük konumlarına alçaltın ve kilitleme pimini (cc) yerine itin.
2. Gönye kolunu (l) gönye açısının en sağına getirin, sol taraftaki
korkuluğu (p) tamamen içeri doğru kaydırın ve aleti mümkün
olduğunca kompakt kılmak için, açılama kelepçesi koluyla (jj) testere
kafasını en düşük konuma kilitleyin.
3. Testereyi taşımak için her zaman şekil 1'de gösterilen el girintilerini (s)
kullanın.
UYARI: Makinenizi daima üst bıçak siperi takılı olarak
testere tezgahı kipinde taşıyın. Makineyi asla korunmasından
taşımayın.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca minimum bakımla çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ayarlama yaparken veya kurulumları değiştirirken
veya onarım yaparken aksesuarları takıp ve çıkarmadan
önce, yaralanma riskini azaltmak için birimi kapatın ve
makineyi prizden çıkarın. Düğmenin KAPALI konumda
olduğundan emin olun. Kazara çalışma yaralanmaya neden
olabilir.
Testere bıçağı kapatıldıktan sonra 10 saniye içinde durmazsa, makineye
yetkilendirilmiş DE A T onarım uzmanı tarafından servis yapılmasını
sağlayın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, toz toplama sistemini
düzenli olarak temizleyin.
ÇENTIK PLAKASININ TEMIZLIĞI VE BAKIMI (ŞEK. 15)
Çentik plakasının altındaki alanı düzenli olarak temizleyin. entik plakası
yıpranırsa bunun değiştirilmesi gerekir.
Kesim Plakalasını Temizlemek İçin
1. Testere kafasını en üst konumuna getirin.
2 Kesim plakasını (j) tutan vidaları (a8) çıkarın.
3. Kesim plakasını çıkartın ve altındaki alanı temizleyin.
4. Kesim plakasını yeniden yerleştirin.
5. idaları elinizle sıkın.
ÇALIŞMA LAMBASININ LENSLERINI TEMIZLEME (ŞEK. 16A–16F)
Çalışma lambasından (a9) en iyi performansı almak için, aşağıda anlatılan
bakımı düzenli olarak yapın.
Testere tozlarını ve talaşları bir kulak temizleme çubuğu ile çalışma
ışığı merceğinden dikkatlice temizleyin.
erhangi türde bir çözücü K
A
A
, merceğe zarar verebilirler.
Toz birikmesi çalışma ışığını engelleyebilir ve kesim hattını doğru
şekilde göstermesini önleyebilir.
Çalışma Lambasını Çıkarmak İçin
1. Testere tezgahı tablasını en yüksek konuma kaldırın ve sonrasında
testere kafasını en yüksek konuma kaldırın.
2. Parçalarına ayırmak için, siyah kolu (a10) saat yönünün tersine 1 4
oranında çevirin.
3. Çalışma lambasına giden kabloyu (a11) çıkarın.
4. T30 yıldız anahtarı kullanarak vidaları (a12) çıkarın.
5. ED alüminyum mahfazayı dışarıya doğru, sonrasında tablanın alt
kısmını geçecek şekilde aşağıya kaydırın.
6. Çalışma lambasının lenslerini (a13) bir pamuklu çubukla temizleyin.
7. ED alüminyum mahfazayı tekrar tablaya takın.
8. ukarıdaki adımları ters sırada takip ederek çalışma lambasını tekrar
kurun.
Yağlama
Temizleme
Kullanmadan önce, üst bıçak siperini, hareketli alt bıçak siperini ve uygun
şekilde çalışacağından emin olmak için toz toplama girişini dikkatli bir
şekilde kontrol edin. ongalar, toz veya üzerinde çalışılan girişten çıkan
küçük parçacıkların fonksiyonlardan herhangi birinin engellenmesine yol
açmayacağından emin olun.
ş parçası bölümlerinin testere bıçağı ve siperler arasında sıkışması
durumunda, makineyi güç kaynağından sökün ve Testere Bıçağını
Değiştirme bölümünde verilen talimatları takip edin. ıkışmış parçaları
çıkartın ve testere bıçağını takın.
122
adece bağlama boşluğunun (şek. 18) yağlanması gerekebilir.
Testere başının hareketi düzgün değişse veya gönye kesimi sırasında
yapış yapış görünüyorsa, aşağıdaki işlemleri takip edin
1. Testereyi fişten çekin.
2. Bıçağı çıkarın (bkz. Testere Bıçağının Değiştirilmesi).
3. Bağlantı boşluğunu (a15) (mil kilidinin arkasındadır) tozdan ve ahşap
parçalarından temizleyin, sonrasında boşluğa birkaç damla yap
ekleyin.
4.
areketin daha yumuşak olup olmadığını kontrol edin.
5. Bıçağı tekrar kurun.
TÜRKÇE
Opsiyonel Aksesuarlar
GARANTİ
UYARI: DEWALT tarafından verilenlerin dışındaki aksesuarlar
bu ürün üzerinde test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir.
Yaralanma riskini azaltmak için, bu aletle birlikte sadece
DEWALT tarafından tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
UZUN PERÇALARIN DESTEKLENMESI (ŞEK. 4)
• Uzun parçalar için daima destek kullanın.
• En iyi sonucu elde etmek için, testerenizin tezgah genişliğini
arttıran çalışma desteği uzantısını (kk) kullanarak elde edebilirsiniz
(satıcınızdan aksesuar olarak temin edebilirsiniz). Uzun parçaları,
uçlarının sarkmaması için sıpa ya da benzer donanımla destekleyin.
TOZ ÇIKARMA (ŞEK. 10)
ümkün olduğu her durumda, toz emisyonlarıyla
il ili yönetmelikler uyarınca tasarlanmış bir toz to lama
cihazı bağlayın.
UYARI
D27113 üç toz toplama girişiyle tedarik edilmiştir.
İlgili yönetmeliklerle uyumlu bir şekilde tasarlanmış bir toz
toplama cihazı bağlayın. Harici olarak bağlanan sistemlerin hava hızı
20 m/s ±2 m/s olacaktır. Hız, alet bağlıyken ancak çalışmıyorken,
bağlantı noktasında bağlantı tübü içinde ölçülmelidir.
TESTERE BIÇAKLARI
30 mm ÇARK DELİKLERİİLE DAİMA gürültüsü azaltılmış 305 mm (12")
TESTERE BIÇAKLARINI KULLANIN. HIZ DEĞERİ EN AZINDAN 3500
RPM OLMALIDIR. Daha küçük çaplı bir bıçağı asla kullanmayın. Düzgün
şekilde korunmayacaktır. Yalnızca enine kesim bıçakları kullanın! Hızlı
yarmak için tasarlanan bıçaklarla, kombinasyon bıçaklarıyla veya 5°'yi
aşan kanca açılarına sahip bıçaklarla kullanmayın.
BIÇAK AÇIKLAMALARI
UYGULAMA
ÇAP
İnşaat Testere Bıçakları ya ışmayan kenarlı ince kertik
Genel Amaçlı
305 mm (12")
Hassas Enine Kesimler
305 mm (12")
DİŞLER
40.
60.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için bayinize başvurun.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel atıklarla birlikte imha
edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü değiştirmek isterseniz
ya da artık işinize yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu
ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve paketlenmesi
malzemelerin geri kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan malzemelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve ham madde
talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli ürünlerin evsel
atıklardan ayrı olarak belediyenin atık sahalarında toplanması veya yeni
bir ürün aldığınızda satıcı tarafından geri alınması öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT ürünlerinin toplanması ve
geri kazanımı için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak için,
lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi yapan bir yetkili servise
götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT ofisi ile irtibata geçerek
size en yakın yetkili servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası servis ve bağlantıların
tam ayrıntıları İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir ve bu yüzden
profesyonel kullanıcılar için kanunlarda belirtilen taleplerin
üstünde bir garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı olarak sahip
olduğunuz sözleşmeden doğan haklara veya profesyonel
olmayan, özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz yasal
haklara hiçbir şekilde zarar vermez. İşbu garanti Avrupa
Birliği ne üye ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi
sınırları dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın alma
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, ilk denemenizde,
performansı sizi tam olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp DEWALT Merkez Servis onayı ile değiştirilebilir
veya gerekirse tamir edilir. Bu haktan yararlanmak için
rünün satın alındığı şekliyle, ori inal tüm parçaları ile birlikte
satın alındığı yere teslimi
•
atura ve garanti kartının ibrazı
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle ilk 30 gün
içerisinde gerçekleşmesi
•
rün performansının ilk uygulamadan sonra
memnuniyetsizlik yaratması gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde yedek parçalar
dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT ürünleri satın
alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle ücretsiz servis
desteğine sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak üzere
ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde işçilik bedeli alınmadan
tamir edilir veya bakımı yapılır. atura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde yedek parçalar
dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma tarihinden
itibaren 12 ay içinde hatalı
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa, DEWALT
aşağıdaki şartlara uyulması koşuluyla ücretsiz olarak tüm
kusurlu parçaların yenilenmesini veya kendi insiyatifine
bağlı olarak satın alınan ürünün değiştirilmesini garanti
eder
•
rün hatalı kullanılmamıştır
•
rün yıpranmamış, hırpalanmamış ve aşınmamıştır
• Yetkili olmayan kişilerce tamire çalışılmamıştır
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz edilmiştir
•
rün, tüm ori inal parçaları ile birlikte iade edilmiştir.
ikayet veya talepleriniz için satıcınıza, DEWALT
kataloğunda yer alan size en yakın yetkili DEWALT servisine
veya bu kullanma kılavuzunda belirtilen adresten DEWALT
ofisine başvurun. Yetkili DEWALT servislerinin listesi ve
satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü 10
yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
123
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
D27113
Θερμά συγχαρητήρια!
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς πρέπει
επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το εργαλείο τίθεται
εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να εκτελεί
κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται να ελαττώσει σημαντικά το
επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
ιαλέξατε ένα από τα μηχανήματα της DEWALT. Η πολύχρονη εμπειρία
της DEWALT, η συνεχής εξέλιξη των προϊόντων της και η εφαρμογή
καινοτομιών την καθιστούν έναν από τους πιό αξιόπιστους συνεργάτες
των επαγγελματιών.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
2 113
Τάση
V
230
Τύπος
2 113115
2
2
σχύς εισόδου
1600
1600
Απορροφούμενη ισχύς
933
869
-1
Ασφάλειες:
έγιστη ταχύτητα λεπίδας
m
3300
3300
ιάμετρος τροχού
mm
305
305
Οπή τροχού
mm
30
30
Πάχος σώματος λεπίδας
mm
1,8
1,8
Πάχος μαχαιριού διαχωρισμού
mm
2
2
κληρότητα μαχαιριού διαχωρισμού
43
ρόνος παύσης λεπίδας
s
5
43
5
10,0
10,0
20
20
αριστερά
δεξιά
50
50
50
50
αριστερά
δεξιά
48
0
48
0
άρος
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΟΠΗΣ
έση λειτουργίας φαλτσοπρίονου
Γωνιακή κοπή (μέγιστες θέσεις)
οξή κοπή (μέγιστες θέσεις)
εγ. πλάτος κοπής 90 στο
μεγ. ύ ος 85 mm
mm
160
160
εγ. πλάτος κοπής στις 45 λοξότμησης
στο μεγ. ύ ος 85 mm
mm
110
110
εγ. πλάτος κοπής στις 45 κλίσης
στο μεγ. ύ ος 55 mm
mm
160
160
0 51
0 51
*Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 45
έση λειτουργίας τραπεζιού πριονιού
έγιστο βάθος κοπής
mm
A
(ηχητική πίεση)
(A)
9
9
A
(αβεβαιότητα ηχητικής πίεσης)
(A)
2,9
2,9
A
(ηχητική ισχύς)
(A)
109
109
(A)
3,1
3,1
(αβεβαιότητα ηχητικής ισχύος)
A
Ευρώπη
230 V για εργαλεία
10 Amperes, ένταση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή αυτή προορίζεται για σύνδεση σε σύστημα
τροφοδοσίας ρεύματος με μέγιστη επιτρεπόμενη σύνθετη αντίσταση
συστήματος Zmax 0.32 Ω στο σημείο διασύνδεσης (κιβώτιο υπηρεσίας
παροχής ρεύματος) της τροφοδοσίας του χρήστη.
Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτή η συσκευή συνδέεται
μόνο σε σύστημα ρεύματος που πληροί την πιο πάνω απαίτηση. Αν
χρειάζεται, ο χρήστης μπορεί να ρωτήσει τη δημόσια εταιρεία παροχής
ρεύματος σχετικά με τη σύνθετη αντίσταση του συστήματος στο σημείο
διασύνδεσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας για κάθε
προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να
προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
υνολικές τιμές κραδασμών (τριαξονικό διανυσματικό άθροισμα)
καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο EN 61029-1, EN 61029-2-11:
Τιμή μετάδοσης δονήσεων a
a
Αβεβαιότητα
m/s
m/s
1,3
1,5
1,3
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή
που αναφέρεται στο πρότυπο EN 61029 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. πορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του εργαλείου.
Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε περίπτωση κακής
συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να διαφέρει.
Αυτό ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
124
D27113
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στην
ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης με την οδηγία
2004/108/ΕΚ και 2011/65/EE. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση
ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του τεχνικού
φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
01.01.2010
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
10.01.2011
Οδηγίες ασφάλειας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία
πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε βασικά προληπτικά μέτρα
ασφαλείας για να περιορίζετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας και προσωπικών τραυματισμών
συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων.
Διαβάστε όλες τις παρούσες οδηγίες προτού επιχειρήσετε να
χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Γενικοί κανονισμοί ασφάλειας
1. Διατηρείτε το χώρο εργασίας σε τάξη.
Η ακαταστασία στο χώρο και στον πάγκο εργασίας εγκυμονεί
κινδύνους τραυματισμού.
2. Λάβετε υπόψη το περιβάλλον του χώρου εργασίας.
Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε
υγρές συνθήκες, ή συνθήκες υγρασίας γενικότερα. Διατηρείτε επαρκή
φωτισμό στο χώρο εργασίας (250–300 Lux). Μη χρησιμοποιείτε το
εργαλείο σε χώρους όπου υφίσταται κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης, π.χ.
παρουσία εύφλεκτων υγρών και αερίων.
3. Προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία.
Αποτρέψτε τυχόν επαφή με γειωμένες επιφάνειες (π.χ. σωληνώσεις,
καλοριφέρ, συσκευές μαγειρέματος και ψυγεία). Όταν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο κάτω από δυσμενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή υγρασία,
όταν παράγονται μεταλλικά ρινίσματα κ.λπ.), μπορείτε να βελτιώσετε
την ηλεκτρική προστασία σας συνδέοντας ένα μετασχηματιστή
απομόνωσης ή ασφαλειοδιακόπτη διαρροής στη γη (FI).
4. Απομακρύνετε κάθε άλλο άτομο.
Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα, ιδίως σε παιδιά, να συμμετέχουν
στην εργασία, να αγγίζουν το εργαλείο ή το καλώδιο προέκτασης και
απομακρύνετέ τα από το χώρο εργασίας.
5. Να αποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία, πρέπει να τα αποθηκεύετε σε
ξηρό και κλειδωμένο χώρο, μακριά από μέρη όπου έχουν πρόσβαση
παιδιά.
6. Μην καταπονείτε υπερβολικά το εργαλείο.
Είναι πιο αποτελεσματικό και ασφαλές όταν το χρησιμοποιείτε με την
ισχύ για την οποία προορίζεται.
7. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο.
Μην προσπαθείτε να κάνετε εργασίες για εργαλεία βαριάς χρήσης
με μικρά εργαλεία. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για σκοπούς για
τους οποίους δεν προορίζονται, για παράδειγμα, μη χρησιμοποιείτε
δισκοπρίονα για να κόψετε κλαδιά δέντρων ή κούτσουρα.
8. Φοράτε τα κατάλληλα ρούχα.
Μη φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα, γιατί μπορεί να εμπλακούν
σε κινούμενα εξαρτήματα. Για την εργασία σε υπαίθριους χώρους
συνιστάται η χρήση αντιολισθητικών υποδημάτων. Χρησιμοποιείτε
προστατευτικό κάλυμμα των μαλλιών για να καλύψετε τα μακριά
μαλλιά.
9. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό.
Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Χρησιμοποιείτε προσωπίδα
ή μάσκα σκόνης εάν κατά την εργασία σχηματίζεται σκόνη ή
εκτινάσσονται σωματίδια. Εάν αυτά τα σωματίδια μπορεί να έχουν
μεγάλη θερμοκρασία, φοράτε επίσης προστατευτική ποδιά. Φοράτε
πάντα προστατευτικά ακουστικά. Φοράτε πάντα κράνος ασφαλείας.
10. Συνδέστε εξοπλισμό εκβολής σκόνης.
Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση εκβολής σκόνης και
εγκαταστάσεων συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά και
χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
11. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.
Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το εργαλείο
από την πρίζα. Διατηρείτε το φορτιστή μακριά από πηγές θερμότητας,
ελαιώδεις ουσίες και αιχμηρά αντικείμενα. Μη μεταφέρετε ποτέ το
εργαλείο από το καλώδιό του.
12. Ασφαλής εργασία.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγγενη για τη συγκράτηση του τεμαχίου
εργασίας. Αυτό είναι ασφαλέστερο από το να χρησιμοποιείτε τα χέρια
σας και κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χειρίζεστε το εργαλείο και με
τα δύο χέρια.
13. Μην τεντώνετε υπερβολικά το σώμα σας.
Διατηρείτε συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
14. Να εκτελείτε τη συντήρηση των εργαλείων προσεκτικά.
Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά για καλύτερη και
ασφαλέστερη απόδοση. Εφαρμόζετε τις οδηγίες για τη λίπανση και
την αντικατάσταση των παρελκομένων. Επιθεωρείτε περιοδικά τα
εργαλεία και εάν διαπιστώσετε ζημίες, αναθέστε την επισκευή τους
σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Διατηρείτε όλες τις λαβές και τους
διακόπτες χωρίς υγρασία, ακαθαρσίες, λάδια και γράσα.
15. Αποσύνδεση των εργαλείων.
Αποσυνδέετε τα εργαλεία από την παροχή ηλεκτροδότησης όταν δεν
τα χρησιμοποιείτε, πριν από τη συντήρηση και για την αντικατάσταση
παρελκομένων, όπως δίσκων κοπής, τρυπανιών και πριονιών.
16. Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά και πένσες ρύθμισης.
Συνηθίζετε να ελέγχετε αν έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο τα κλειδιά
και οι πένσες ρύθμισης προτού το χρησιμοποιήσετε.
17. Αποφύγετε απροσδόκητη εκκίνηση του εργαλείου.
Μη μεταφέρετε το εργαλείο με το δάκτυλό σας στο διακόπτη.
Βεβαιώνεστε ότι το εργαλείο είναι στη θέση “off” προτού το συνδέσετε
στην πρίζα.
18. Χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης για υπαίθριους χώρους.
Πριν τη χρήση, επιθεωρήστε το καλώδιο επέκτασης και
αντικαταστήστε το εάν έχει υποστεί ζημιά. Όταν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο σε υπαίθριους χώρους, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά
καλώδια προέκτασης που προορίζονται και επισημαίνονται ειδικά για
χρήση σε υπαίθριο χώρο.
19. Παραμένετε σε εγρήγορση.
Προσέχετε τι κάνετε. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική. Μη χρησιμοποιείτε
το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια φαρμάκων ή
οινοπνεύματος.
20. Ελέγξτε για τυχόν ζημιές σε εξαρτήματα.
Πριν από τη χρήση ελέγχετε προσεκτικά το εργαλείο και το καλώδιο
τροφοδοσίας για να εξακριβώσετε αν το εργαλείο λειτουργεί κανονικά
όσον αφορά στην προβλεπόμενη λειτουργία του. Ελέγχετε την
ευθυγράμμιση και τη σύνδεση των κινούμενων εξαρτημάτων, τυχόν
ζημίες στα εξαρτήματα, την εγκατάσταση και οποιεσδήποτε άλλες
καταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία. Ένας
προφυλακτήρας ή άλλο εξάρτημα που έχουν υποστεί ζημίες πρέπει
να επισκευασθούν κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο ή να αντικατασταθούν
από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, εκτός και αν αναφέρεται κάτι άλλο
στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Αναθέστε την αντικατάσταση των
ελαττωματικών διακοπτών σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί.
Μην επιχειρείτε ποτέ να κάνετε επισκευές μόνοι σας.
125
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η χρήση οποιουδήποτε παρελκόμενου
ή αξεσουάρ, ή ο εξαναγκασμός του σε απόδοση για την
οποία δεν συνιστάται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, μπορεί
να αποτελέσει αιτία κινδύνου πρόκλησης προσωπικού
τραυματισμού.
21. Αναθέστε την επισκευή του εργαλείου σας σε πιστοποιημένο
τεχνικό.
Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο συμμορφώνεται με τους σχετικούς
κανόνες ασφαλείας. Οι επισκευές θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από
εξειδικευμένα άτομα με τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Αλλιώς
μπορεί να προκύψει σημαντικός κίνδυνος για το χρήστη.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για
επιτραπέζια φαλτσοπρίονα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
126
Το μηχάνημα αυτό είναι εξοπλισμένο με ειδικά διαμορφωμένο
καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος (σύνδεση τύπου M). Αν το καλώδιο
τροφοδοσίας ρεύματος έχει υποστεί ζημιά ή οποιαδήποτε βλάβη,
πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή από
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών.
Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία βεβαιωθείτε ότι όλα τα
κουμπιά ασφάλισης και οι λαβές σύσφιξης έχουν σφιχτεί καλά.
Μη χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα χωρίς τους προφυλακτήρες
στη θέση τους, ειδικά μετά από αλλαγή τρόπου λειτουργίας.
Μη χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα αν οι προφυλακτήρες δεν
λειτουργούν ή αν δεν έχουν συντηρηθεί σωστά.
Ποτέ μην τοποθετήσετε οποιοδήποτε από τα χέρια σας στην
περιοχή της λεπίδας όταν το πριόνι είναι συνδεδεμένο στην πηγή
ηλεκτρικού ρεύματος.
Ποτέ μην επιχειρήσετε τα σταματήσετε γρήγορα ένα μηχάνημα
που είναι σε κίνηση σφηνώνοντας ένα εργαλείο ή άλλο μέσο ώστε
να σταματήσει η λεπίδα. Έτσι μπορούν αθέλητα να προκληθούν
σοβαρά ατυχήματα.
Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αξεσουάρ συμβουλευτείτε το
εγχειρίδιο οδηγιών. Η ακατάλληλη χρήση ενός αξεσουάρ μπορεί να
προκαλέσει ζημιά.
Επιλέξτε τη σωστή λεπίδα για το υλικό που πρόκειται να κόψετε.
Χρησιμοποιήστε εξάρτημα συγκράτησης ή φοράτε γάντια όταν
χειρίζεστε μια λεπίδα πριονιού ή ένα τραχύ υλικό.
Πριν τη χρήση να βεβαιώνεστε ότι η λεπίδα πριονιού έχει
εγκατασταθεί σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα περιστρέφεται στη σωστή κατεύθυνση,.
Διατηρείτε τη λεπίδα κοφτερή.
Μη χρησιμοποιήσετε οποιουσδήποτε αποστάτες για να κάνετε τη
λεπίδα να ταιριάζει πάνω στην άτρακτο. Για τη σωστή διαβάθμιση
της λεπίδας ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείτε
μόνο τις λεπίδες που προβλέπονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών,
σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 847-1.
Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ειδικά σχεδιασμένων λεπίδων
μειωμένου θορύβου.
Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες HSS.
Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού που είναι ραγισμένες ή έχουν
υποστεί ζημιά.
Ανυψώνετε τη λεπίδα από την εγκοπή στο τεμάχιο εργασίας πριν
την απελευθέρωση του διακόπτη.
Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας της κεφαλής του πριονιού είναι καλά
στερεωμένος όταν εκτελείτε φάλτσες κοπές.
Μη σφηνώνετε οτιδήποτε στον ανεμιστήρα για να συγκρατήσετε τον
άξονα του μοτέρ.
Ο προφυλακτήρας της λεπίδας στο πριόνι σας θα ανυψωθεί
αυτόματα όταν κατεβάσετε το βραχίονα. Θα χαμηλώσει πάνω από
τη λεπίδα όταν ανυψωθεί ο βραχίονας της κεφαλής πριονιού. Ο
προφυλακτήρας μπορεί να ανυψωθεί με το χέρι όταν εγκαθιστάτε
ή αφαιρείτε λεπίδες πριονιού ή για έλεγχο του πριονιού. Ποτέ μην
ανυψώνετε τον προφυλακτήρα της λεπίδας με το χέρι, εκτός αν το
πριόνι είναι απενεργοποιημένο.
Διατηρείτε τη γύρω περιοχή του μηχανήματος σε καλή κατάσταση
και απαλλαγμένη από χαλαρά υλικά όπως πριονίδια και
υπολείμματα κοπής.
Περιοδικά ελέγχετε ότι τα ανοίγματα αερισμού του μοτέρ είναι
καθαρά και απαλλαγμένα από πριονίδια.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αποσυνδέστε το πριόνι από την παροχή ρεύματος δικτύου
πριν αλλάξετε λεπίδα ή πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης.
Ποτέ μην εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή
συντήρησης όταν το μηχάνημα κινείται ακόμα και η κεφαλή δεν είναι
στη θέση ηρεμίας.
Όταν εκτελείτε φαλτσοκοπές, λοξές κοπές ή σύνθετες λοξές κοπές,
ρυθμίζετε το συρόμενο οδηγό λοξής κοπής ώστε να διασφαλίσετε το
σωστό διάκενο για την εφαρμογή.
Μην αφαιρείτε οποιαδήποτε ξακρίσματα ή άλλα μέρη του τεμαχίου
εργασίας από την περιοχή κοπής ενώ λειτουργεί το πριόνι και η
κεφαλή του πριονιού δεν είναι στη θέση ηρεμίας.
Πριν την εργασία ελέγχετε ότι το μηχάνημα είναι τοποθετημένο σε
ομαλή επιφάνεια με επαρκή ευστάθεια.
Ποτέ μην κόβετε ελαφρό κράμα, ιδιαίτερα μαγνησίου.
Μη χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λειαντικό δίσκο ή διαμαντοδίσκο.
Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του μηχανήματος,
απενεργοποιήστε άμεσα το μηχάνημα και αποσυνδέστε το από την
πηγή ρεύματος.
Αναφέρετε τη βλάβη και σημάνετε το μηχάνημα με κατάλληλο τρόπο
ώστε να εμποδίσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα
που έχει υποστεί βλάβη.
Όταν η λεπίδα πριονιού είναι μπλοκαρισμένη λόγω μη κανονικής
δύναμης προώθησης κατά την κοπή, απενεργοποιήστε το
μηχάνημα και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος.
Αφαιρέστε το τεμάχιο εργασίας και διασφαλίστε ότι η λεπίδα
πριονιού κινείται ελεύθερα. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και
ξεκινήστε καινούργια διαδικασία κοπής με μειωμένη δύναμη
προώθησης.
Φροντίζετε πάντα απαραίτητα η θέση σας να είναι αριστερά ή δεξιά
της γραμμής κοπής.
Παρέχετε επαρκή γενικό ή τοπικό φωτισμό.
Να βεβαιώνεστε ότι ο χειριστής είναι επαρκώς εκπαιδευμένος για τη
χρήση, τη ρύθμιση και το χειρισμό του μηχανήματος.
Απενεργοποιείτε το μηχάνημα πριν το αφήσετε χωρίς επιτήρηση.
Όταν κόβετε ξύλο συνδέστε το πριόνι σε διάταξη εξαγωγής σκόνης.
Πάντα λαμβάνετε υπόψη σας παράγοντες που επηρεάζουν την
έκθεση στη σκόνη, όπως:
– τον τύπο του υλικού προς κατεργασία (η μοριοσανίδα παράγει
περισσότερη σκόνη από το ξύλο)
– τη σωστή ρύθμιση της λεπίδας του πριονιού
– βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά η τοπική διάταξη
απομάκρυνσης σκόνης, καθώς και απορροφητήρες, διαφράγματα
και αγωγοί
– σύστημα απομάκρυνσης σκόνης με ταχύτητα αέρα τουλάχιστον
20 m/s.
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λεπίδες και οι φλάντζες είναι καθαρές και οι
πλευρές του κολάρου με την εσοχή είναι σε επαφή με τη λεπίδα.
Σφίγγετε καλά το παξιμάδι του άξονα.
Διατηρείτε τη λεπίδα πριονιού κοφτερή και σωστά ρυθμισμένη.
Βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα που αναφέρεται πάνω στη λεπίδα
πριονιού είναι τουλάχιστον ίση με την ταχύτητα που αναφέρεται
πάνω στο πριόνι.
Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε το εργαλείο με τάση άλλη της
προβλεπόμενης.
Μην εφαρμόζετε λιπαντικά στη λεπίδα ενώ κινείται.
Βεβαιωθείτε ότι οι παρευρισκόμενοι δεν στέκονται πίσω από το
μηχάνημα.
Για τη δική σας ασφάλεια, πάντα στερεώνετε το μηχάνημα σε πάγκο
χρησιμοποιώντας μπουλόνια διαμέτρου 8 mm και μήκους 80 mm.
Όταν εκτελείτε ίσια εγκάρσια κοπή, ρυθμίστε σωστά τον οδηγό
της αριστερής πλευράς για να διασφαλίσετε μέγ. διάκενο 5 mm
ανάμεσα στη λεπίδα πριονιού και τον οδηγό.
Το φως εργασίας προορίζεται για το φωτισμό της περιοχής του
τεμαχίου εργασίας και δεν είναι διάταξη ασφαλείας.
Κατά τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι το πάνω μέρος της λεπίδας
πριονιού είναι πλήρως καλυμμένο από τον πάνω προφυλακτήρα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για
λειτουργία πάγκου πριονιού
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αντικαταστήστε την πλάκα πριονισμού όταν φθαρεί.
Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι σας χωρίς την πλάκα
πριονισμού.
Ποτέ μην κόψετε όταν έχει αφαιρεθεί το μαχαίρι διαχωρισμού και/ή
ο πάνω προφυλακτήρας.
Χωρίς πρόσθετη υποστήριξη το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί να
δέχεται το εξής μέγιστο μέγεθος τεμαχίου εργασίας:
– Ύψος 51 mm επί πλάτος 500 mm επί μήκος 700 mm.
– Τεμάχια εργασίας μεγαλύτερου μήκους πρέπει να
υποστηρίζονται από κατάλληλο πρόσθετο τραπέζι.
Μη χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λεπίδα πριονιού άλλη από αυτή
που αναφέρεται στα Τεχνικά χαρακτηριστικά. Βεβαιωθείτε ότι το
μαχαίρι διαχωρισμού δεν έχει μεγαλύτερο πάχος από το πλάτος της
αυλάκωσης που κόβεται από τη λεπίδα πριονιού και όχι μικρότερο
πάχος από το σώμα της λεπίδας.
Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα περιστρέφεται στη σωστή κατεύθυνση και
ότι τα δόντια δείχνουν προς το μπροστινό μέρος του πάγκου του
πριονιού.
Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία βεβαιωθείτε ότι όλες οι λαβές
σφιγκτήρων είναι σφιγμένες.
Βεβαιωθείτε ότι το μαχαίρι διαχωρισμού έχει ρυθμιστεί στη σωστή
απόσταση από τη λεπίδα – μέγιστο 5 mm.
Διατηρείτε τα χέρια σας εκτός της διαδρομής της λεπίδας πριονιού.
Αποσυνδέστε το πριόνι από την παροχή ρεύματος δικτύου
πριν αλλάξετε λεπίδα ή πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης.
Χρησιμοποιείτε πάντα το εξάρτημα προώθησης του τεμαχίου
εργασίας. Ποτέ μην κόβετε τεμάχιο εργασίας που είναι μικρότερο
από 30 mm.
Χρησιμοποιείτε πάντα εξάρτημα προώθησης τους τεμαχίου
εργασίας και ποτέ μην τοποθετείτε τα χέρια πλησιέστερα από
160 mm από τη λεπίδα πριονιού κατά τη διάρκεια της κοπής.
Πάντα διατηρείτε το εξάρτημα προώθησης του τεμαχίου εργασίας
στη θέση του όταν δεν χρησιμοποιείται.
Μην περνάτε μέρη του σώματός σας γύρω και πίσω από τη λεπίδα
πριονιού.
Μη στέκεστε πάνω στη μονάδα.
Μη χρησιμοποιείτε τον πάνω προφυλακτήρα για χειρισμό η
μεταφορά του πριονιού.
Ρυθμίζετε σωστά τον παράλληλο οδηγό διαμήκους κοπής για να
αποφύγετε επαφή με τον πάνω προφυλακτήρα.
Βεβαιωθείτε ότι το τραπέζι πάγκου πριονιού είναι σταθερά
στερεωμένο στο επιλεγμένο ύψος.
Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι για να κόψετε οποιοδήποτε άλλο υλικό
εκτός από ξύλο.
Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αυτό για δημιουργία εντομών,
εσοχών ή αυλακώσεων.
Να βεβαιώνεστε ότι ο βραχίονας κεφαλής πριονιού είναι καλά
στερεωμένος όταν κόβετε σε λειτουργία πάγκου πριονιού.
Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνον όταν το τραπέζι πάγκου
πριονιού είναι στην οριζόντια θέση.
•
Μην αντικαταστήσετε τη λυχνία LED για το φως εργασίας με λυχνία
διαφορετικού τύπου. Ο επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από τον
κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της
DEWALT.
Παραμένοντες κίνδυνοι
Οι ακόλουθοι κίνδυνοι προέρχονται από τη χρήση των πρίονων:
- τραυματισμοί από την επαφή με τα περιστρεφόμενα τμήματα
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και των
διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι παραμένοντες κίνδυνοι δεν είναι δυνατό
να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη στην ακοή.
– Κίνδυνοι από ατυχήματα που προέρχονται από μη καλυμμένα τμήματα
της περιστρεφόμενης λεπίδας του πριονιού.
– Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αλλαγή λεπίδας.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων όταν ανοίγετε τα προστατευτικά.
– Βλάβες στην υγεία από εισπνοή της σκόνης που παράγεται κατά το
κόψιμο του ξύλου, ειδικά οξυάς, δρυός και MDF.
– Μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος τραυματισμού για τα υπόλοιπα
άτομα από τα τεμάχια εργασίας που πετάγονται.
– Κίνδυνος τραυματισμού από τα ιπτάμενα κομμάτια μέταλλου όταν
κόβετε με τον οδηγό.
– Κίνδυνος φωτιάς λόγο ακραίων μαζών σκόνης όταν δεν καθαρίζεται
τακτικά.
– Κίνδυνος ανέλεγκτων καταστάσεων όταν χρησιμοποιείται σε
θερμοκρασίες κάτω από -10 °C ή πάνω από +45 °C.
Οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν την παραγωγή θορύβου.
– το υλικό προς κοπή
– ο τύπος της λεπίδας κοπής
– η δύναμη τροφοδοσίας
Οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν την παραγωγή σκόνης:
– φθαρμένες λεπίδες
– Εξαγωγέας σκόνης με ταχύτητα αέρα λιγότερη από 20 m/s
– το τεμάχιο εργασίας δεν οδηγείται σωστά
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω εικονογράμματ
Ειδοποίηση ασφαλούς χρήσης
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση
Σημείο μεταφοράς.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ΕΙΚ. [FIG.] 2)
Ο κωδικός ημερομηνίας (ii), ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος
κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για
λειτουργία φαλτσοπρίονου
•
•
•
•
Στη λειτουργία φαλτσοπρίονου να βεβαιώνεστε ότι το πάνω τμήμα
της λεπίδας πριονιού περικλείεται πλήρως. Ποτέ μην αφαιρείτε τον
πάνω προφυλακτήρα λεπίδας όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε
λειτουργία φαλτσοπρίονου.
Ποτέ μην κόβετε τεμάχια εργασίας που είναι μικρότερα από
250 mm.
Χωρίς πρόσθετη υποστήριξη το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί να
δέχεται το εξής μέγιστο μέγεθος τεμαχίου εργασίας:
– Ύψος 85 mm επί πλάτος 160 mm επί μήκος 550 mm
– Τεμάχια εργασίας μεγαλύτερου μήκους πρέπει να
υποστηρίζονται από κατάλληλο πρόσθετο τραπέζι.
Πάντα συσφίγγετε σταθερά το τεμάχιο εργασίας.
2012 XX XX
Έτος κατασκευής
Ελεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας
Στη συσκευασία υπάρχουν:
1 Επιτραπέζιο φαλτσοπρίονο
1 Λεπίδα πριονιού*
1 Συγκρότημα παράλληλου οδηγού διαμήκους κοπής (A5, εικ. 9A)
1 Πάνω προφυλακτήρα λεπίδας
1 Εξάρτημα προώθησης τεμαχίου εργασίας*
1 Κλειδί διατομής αστεριού T30*
1 Κλειδί διατομής αστεριού T40*
1 Σφιγκτήρα υλικού
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
127
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1 Διευρυμένο σχέδιο
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
* Βρίσκεται συναρμολογημένο στο επιτραπέζιο πριόνι
Το επιτραπέζιο φαλτσοπρίονό σας D27113 έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματικές εφαρμογές. Αυτό το μηχάνημα υψηλής ακρίβειας
μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα και γρήγορα για εγκάρσια κοπή, λοξή κοπή,
φαλτσοκοπή ή σύνθετη φαλτσοκοπή.
• Ελέγξτε το εργαλείο, τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα για βλάβες
που ίσως έχουν προκληθεί κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλο το
φυλλάδιο οδηγιών πριν να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.
Εριγραφή (εικ. 1–4)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να προκληθεί
βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
ΕΙΚ. 1
a. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)
b. Λαβή χειρισμού
c. Μοχλός απελευθέρωσης ασφάλισης κεφαλής στην πάνω θέση
d. Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για το φως εργασίας
e. Λαβή 2 ασφάλισης τραπεζιού πάγκου πριονιού
f. Λεπίδα πριονιού
g. Κινητός κάτω προφυλακτήρας λεπίδας
h. Οδηγός, δεξιάς πλευράς
i. Σταθερό τραπέζι
j. Πλάκα εντομής
k. Εντομή πριονισμού
l. Περιστρεφόμενο τραπέζι/βραχίονας λοξής κοπής
m. Κουμπί γωνίας λοξής κοπής
n. Ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής
o. Κλίμακα γωνίας λοξής κοπής
p. Οδηγός, αριστερής πλευράς (συρόμενος)
q. Οπές στερέωσης
r. Πόδι
s. Εγκοπή για το χέρι
t. Αυλάκωση-οδηγός
u. Κουμπί σύσφιξης οδηγού αριστερής πλευράς
v. Κάτω στόμια συλλογής σκόνης
w. Τραπέζι πάγκου πριονιού
x. Μαχαίρι διαχωρισμού
y. Πάνω προφυλακτήρας λεπίδας
z. Πάνω στόμιο συλλογής σκόνης
ΕΙΚ. 2
aa. Εξάρτημα προώθησης
bb. Λαβή 1 ασφάλισης τραπεζιού πάγκου πριονιού
cc. Πείρος ασφάλισης κεφαλής στην κάτω θέση
Η μονάδα αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση με λεπίδα μύτης καρβιδίου
ονομαστικής διαμέτρου 305 mm για επαγγελματικές εφαρμογές και
προορίζεται για κοπή ξύλου και παρόμοιων υλικών.
ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιείται υπό υγρές συνθήκες ή με την παρουσία
εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτά τα επιτραπέζια φαλτσοπρίονα είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά
εργαλεία. ΜΗΝ αφήνετε παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο το χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και/ή
γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να
μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό το προϊόν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για
σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το ηλεκτρικό μοτέρ έχει σχεδιαστεί μόνο για μία συγκεκριμένη ηλεκτρική
τάση. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η τάση ηλεκτροδότησης αντιστοιχεί στην
τάση της πινακίδας τεχνικών χαρακτηριστικών.
Το εργαλείο έχει διπλή απομόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 61029, συνεπώς δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Σε περίπτωση αντικατάστασης καλωδίου ηλεκτροδότησης, η
επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
επισκευών και συντήρησης, ή από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο
επέκτασης 3 αγωγών κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ.
τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ
το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο
εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πηγή ρεύματος πριν
την εγκατάσταση και την αφαίρεση αξεσουάρ, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή διαμόρφωσης παραμέτρων ή όταν
εκτελείτε επισκευές. Να βεβαιώνεστε ότι ο διακόπτης είναι
στη θέση απενεργοποίησης (OFF). Τυχόν αθέλητη εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
dd. Δείκτης φαλτσοκοπής
Αποσυσκευασία
ee. Κλίμακα γωνίας φαλτσοκοπής
Αφαιρέστε προσεκτικά το πριόνι από το υλικό συσκευασίας.
gg. Κλειδί διατομής αστεριού T30
Αποθήκευση των εργαλείων σφιγκτήρα
(εικ. 2)
hh. Κλειδί διατομής αστεριού T40
α ακόλουθα εργαλεία διατίθεται με το μηχάνημα:
ff. Κουμπί ασφάλισης άξονα
ii. Κωδικός ημερομηνίας
ΕΙΚ. 3
jj. Λαβή σύσφιξης φαλτσοκοπής
Προαιρετικά αξεσουάρ
ΕΙΚ. 4
kk. Στήριγμα επέκτασης εργασίας, DE7023-XJ, DE7033-XJ
128
1 Κλειδί-αστέρι T30 (gg)
1 Κλειδί-αστέρι T40 (hh)
• Φροντίζετε να αποθηκεύστε τα εργαλεία κάθε φορά μετά τη χρήση
τους σε συναρμολόγηση η ρύθμιση.
Στερέωση σε πάγκο (εικ. 1)
• Έχουν προβλεφθεί οπές (q) και στα τέσσερα πόδια (r) προκειμένου
να διευκολυνθεί η τοποθέτηση σε πάγκο. Επίσης παρέχονται οπές
δύο διαφορετικών μεγεθών για να μπορούν να δεχτούν διάφορα
μεγέθη μπουλονιών. Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις δύο
οπές. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν και οι δύο.
Συνιστώνται μπουλόνια διαμέτρου 8 mm και μήκους 80 mm. Πάντα
στερεώνετε σταθερά το πριόνι για να αποτρέψετε τη μετακίνησή
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
του. Για διευκόλυνση της δυνατότητας μεταφοράς του, το εργαλείο
μπορεί να τοποθετηθεί σε τεμάχιο κόντρα πλακέ πάχους 12,5 mm ή
μεγαλύτερου, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να στερεωθεί με σύσφιξη
επάνω στη βάση εργασίας που χρησιμοποιείτε ή να μετακινηθεί σε
άλλους χώρους εργασίας και να στερεωθεί εκ νέου με σύσφιξη.
• Όταν στερεώνετε το πριόνι σας σε τεμάχιο κόντρα πλακέ, να
βεβαιώνεστε ότι οι βίδες στερέωσης δεν προεξέχουν από την κάτω
επιφάνεια του ξύλου. Το κόντρα πλακέ θα πρέπει να εδράζεται τέλεια
στη διάταξη στήριξης του συστήματος εργασίας. Όταν συσφίγγετε
το πριόνι σε οποιαδήποτε επιφάνεια εργασίας, συσφίγγετε μόνο στα
πόδια (r) όπου βρίσκονται οι οπές για τις βίδες στερέωσης. Η σύσφιξη
σε οποιοδήποτε άλλο σημείο θα εμποδίζει τη σωστή λειτουργία του
πριονιού.
• Για να εμποδίσετε την παρεμπόδιση και ανακρίβεια, βεβαιωθείτε
ότι η επιφάνεια στερέωσης δεν είναι παραμορφωμένη ή με άλλο
τρόπο ανομοιόμορφη. Εάν το πριόνι ταλαντεύεται στην επιφάνεια,
τοποθετήστε ένα λεπτό κομμάτι υλικού κάτω από το πόδι του
πριονιού μέχρι το πριόνι να στερεωθεί καλά στην επιφάνεια.
Τοποθέτηση του πάνω προφυλακτήρα
λεπίδας (εικ. 5A, 5B)
Ο πάνω προφυλακτήρας λεπίδας (y) έχει σχεδιαστεί για να προσαρτάται
γρήγορα και εύκολα στο μαχαίρι διαχωρισμού (x) όταν το μηχάνημα έχει
διαμορφωθεί για λειτουργία πάγκου πριονιού.
1. Ξεσφίξτε το μπουλόνι (ll) του προφυλακτήρα λεπίδας και αφήστε το
παξιμάδι (mm) του προφυλακτήρα λεπίδας στην εξάγωνη υποδοχή.
2. Κρατώντας τον προφυλακτήρα οριζόντια, ευθυγραμμίστε την εγκοπή
στο πίσω μέρος του προφυλακτήρα με το μαχαίρι διαχωρισμού.
3. Χαμηλώστε τον προφυλακτήρα πάνω στο μαχαίρι διαχωρισμού, αφού
βεβαιωθείτε ότι ο άξονας του μπουλονιού εισέρχεται στην εσοχή.
4. Εισάγετε το μπουλόνι στην οπή και σφίξτε με το κλειδί διατομής
αστεριού T30. Τα δόντια μιας νέας λεπίδας είναι πολύ αιχμηρά και
μπορούν να είναι επικίνδυνα.
5. Μη σφίξετε υπερβολικά. Ο πάνω προφυλακτήρας λεπίδας πρέπει να
πέφτει κάτω εύκολα πάνω από τη λεπίδα.
Σύσφιξη του τεμαχίου εργασίας
(εικ. 17A, 17B)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ένα τεμάχιο εργασίας που είναι σφιγμένο,
ισορροπημένο και στερεωμένο πριν από μια κοπή, μπορεί
να μην είναι πλέον ισορροπημένο αφού ολοκληρωθεί η
κοπή. Ένα μη ισορροπημένο φορτίο μπορεί να προκαλέσει
ανατροπή του πριονιού ή οποιουδήποτε αντικειμένου στο
οποίο είναι συνδεδεμένο το πριόνι, όπως τραπεζιού ή πάγκου
εργασίας. Όταν πραγματοποιείτε μια κοπή όπου μπορεί να
δημιουργηθεί πρόβλημα ισορροπίας, υποστηρίξτε κατάλληλα
το τεμάχιο εργασίας και βεβαιωθείτε ότι το πριόνι είναι σταθερά
στερεωμένο με μπουλόνια σε σταθερή επιφάνεια. Μπορεί να
προκύψει τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το πέλμα σύσφιξης πρέπει να
παραμείνει συσφιγμένο πάνω από τη βάση του πριονιού όταν
χρησιμοποιείται ο σφιγκτήρας. Πάντα συσφίγγετε το τεμάχιο
εργασίας στη βάση του πριονιού – όχι σε οποιοδήποτε άλλο
μέρος της περιοχής εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι το πέλμα
σύσφιξης δεν είναι συσφιγμένο στο άκρο της βάσης του
πριονιού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα χρησιμοποιείτε ένα σφιγκτήρα εργασίας
για να διατηρείτε τον έλεγχο και να μειώνετε τον κίνδυνο
πρόκλησης ζημιάς στο τεμάχιο εργασίας ή τραυματισμού, αν
τα χέρια σας απαιτείται να βρίσκονται εντός 160 mm από τη
λεπίδα κατά τη διάρκεια της κοπής.
Χρησιμοποιείτε το σφιγκτήρα υλικού (a14) που συνοδεύει το πριόνι σας.
Άλλα βοηθήματα, όπως σφιγκτήρες με ελατήριο, σφιγκτήρες ράβδου ή
σφιγκτήρες σχήματος C μπορεί να είναι κατάλληλα για ορισμένα μεγέθη
και σχήματα υλικών. Ο αριστερός ή δεξιός οδηγός μπορεί να κινηθεί από
πλευρά σε πλευρά για υποβοήθηση της σύσφιξης.
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ
1. Εισάγετέ τον στην οπή πίσω από τον οδηγό. Ο σφιγκτήρας θα πρέπει
να κοιτάζει προς το πίσω μέρος του φαλτσοπρίονου. Βεβαιωθείτε ότι
η αυλάκωση στη ράβδο σύσφιξης έχει εισαχθεί πλήρως στη βάση του
φαλτσοπρίονου. Αν είναι ορατή η αυλάκωση, ο σφιγκτήρας δεν θα
είναι σταθερά στερεωμένος.
2. Περιστρέψτε το σφιγκτήρα 180º προς το μπροστινό μέρος του
φαλτσοπρίονου.
3. Ξεσφίξτε το κουμπί για να ρυθμίσετε το σφιγκτήρα προς τα πάνω ή
κάτω και κατόπιν χρησιμοποιήστε το κουμπί μικρορρύθμισης για να
συσφίξετε σταθερά το τεμάχιο εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε το σφιγκτήρα στη δεξιά πλευρά της βάσης
όταν εκτελείτε φαλτσοκοπή. ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ (ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ) ΠΡΙΝ ΤΙΣ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΟΠΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ.
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΙΟΝΙΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΩΝ.
Τοποθέτηση λεπίδας πριονιού
(εικ. 1, 2, 6A–6C)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε
το μηχάνημα από την πηγή ρεύματος πριν την εγκατάσταση
και την αφαίρεση αξεσουάρ, πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή
διαμόρφωσης παραμέτρων ή όταν εκτελείτε επισκευές. Να
βεβαιώνεστε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση απενεργοποίησης
(OFF). Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα δόντια μιας καινούργιας λεπίδας είναι
πολύ κοφτερά και μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά την τοποθέτηση ή την αντικατάσταση
της λεπίδας, ελέγξτε πάντα αν η λεπίδα καλύπτεται πλήρες
από το προστατευτικό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Έχετε υπόψη σας ότι η λεπίδα πριονιού
πρέπει αντικαθίσταται μόνο με τον περιγραφόμενο τρόπο.
Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες πριονιού που προβλέπονται στα
Τεχνικά χαρακτηριστικά. Συνιστάται αρ. καταλόγου: DT4260.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η λεπίδα πριονιού πρέπει να βρίσκεται στην ανώτατη
θέση της για την εγκατάσταση μιας νέας λεπίδας. Ανατρέξτε στην ενότητα
Αλλαγή λειτουργίας από πάγκου πριονιού σε φαλτσοπρίονου.
1. Πιέστε και κρατήστε το κουμπί ασφάλισης άξονα (ff) με το δεξιό χέρι.
2. Με το αριστερό χέρι σας, χρησιμοποιήστε το κλειδί διατομής αστεριού
T40 για να περιστρέψετε και να ασφαλίσετε τη λεπίδα πριονιού στη
θέση της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βίδα ασφάλισης λεπίδας διαθέτει αριστερόστροφο
σπείρωμα. Επομένως περιστρέψτε τη δεξιόστροφα για να χαλαρώσετε τη
σύνδεση.
3. Απελευθερώστε το κουμπί ασφάλισης άξονα για να απελευθερώσετε
το σύστημα.
4. Πιέστε το μοχλό (c) απελευθέρωσης της πάνω ασφάλισης της
κεφαλής για να απελευθερώσετε τον κάτω προφυλακτήρα (g)
και κατόπιν ανυψώστε τον κάτω προφυλακτήρα όσο το δυνατόν
περισσότερο.
5. Αφαιρέστε τη βίδα (nn) της ασφάλισης λεπίδας και το εξωτερικό
κολάρο (oo) του άξονα της λεπίδας. Προσεκτικά αφαιρέστε τη λεπίδα
πριονιού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική φλάντζα και οι δύο όψεις της
νέας λεπίδας είναι καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνη.
6. Τοποθετήστε τη λεπίδα πριονιού (f) στη βάση (pp) που παρέχεται στο
εσωτερικό κολάρο (qq) του άξονα, αφού βεβαιωθείτε ότι τα δόντια
στην κάτω άκρη της λεπίδας δείχνουν προς το πίσω μέρος του
πριονιού (αντίθετα προς το χειριστή).
129
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
7. Προσεκτικά αφήστε τη λεπίδα στη θέση της και ελευθερώστε τον
κάτω προφυλακτήρα λεπίδας.
8. Τοποθετήστε πάλι το εξωτερικό κολάρο του άξονα.
9. Σφίξτε την ασφαλιστική βίδα (nn) της λεπίδας περιστρέφοντάς την
αριστερόστροφα ενώ κρατάτε το κουμπί (ff) ασφάλισης άξονα.
10. Τοποθετήστε το κλειδί διατομής αστεριού στη θέση φύλαξής του.
Ρυθμίσεις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πηγή ρεύματος πριν
την εγκατάσταση και την αφαίρεση αξεσουάρ, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή διαμόρφωσης παραμέτρων ή όταν
εκτελείτε επισκευές. Να βεβαιώνεστε ότι ο διακόπτης είναι
στη θέση απενεργοποίησης (OFF). Τυχόν αθέλητη εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ρύθμιση της λεπίδας πριονιού (εικ. 6C)
Αν η λεπίδα πριονιού ταλαντεύεται κατά την εκκίνηση και την επιβράδυνση
μετά τον τερματισμό λειτουργίας, τότε ρυθμίστε την ως εξής:
1. Ξεσφίξτε τη βίδα (nn) ασφάλισης της λεπίδας για το εξωτερικό κολάρο
άξονα (oo) και περιστρέψτε τη λεπίδα (f) ένα τέταρτο της στροφής.
2. Σφίξτε πάλι τη βίδα ασφάλισης της λεπίδας και ελέγξτε για να δείτε αν
η λεπίδα παρουσιάζει ταλάντωση.
3. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα έως ότου έχει αντιμετωπιστεί η
ταλάντωση της λεπίδας.
Ρυθμίσεις για λειτουργία φαλτσοπρίονου
Το Γωνιακό Πριόνι σας ρυθμίστηκε επακριβώς στο εργοστάσιο.
Εάν χρειάζεται επαναρύθμιση λόγω της μεταφοράς και διακίνησής του
ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ακολουθήστε τα στάδια παρακάτω για
να ρυθμίσετε το πριόνι σας. Αυτές οι ρυθμίσεις, αφού γίνουν, πρέπει να
παραμείνουν ακριβείς.
ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΓΚΟΥ ΠΡΙΟΝΙΟΥ ΣΕ
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟΥ (ΕΙΚ. 1, 2)
Για να ανυψώσετε την κεφαλή πριονιού στην ανώτατη θέση της
– Πιέστε προς τα κάτω το τραπέζι (w) πάγκου πριονιού και κρατήστε
έξω τον πείρο (cc) ασφάλισης στην κάτω θέση.
– Κρατώντας ακόμη το τραπέζι πάγκου πριονιού, απελευθερώστε
την προς τα κάτω πίεση και επιτρέψτε στην κεφαλή πριονιού να
ανυψωθεί στο μέγιστο ύψος της.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ
(ΕΙΚ. 1, 7Α, 7Β)
1. Ξεσφίξτε το κουμπί γωνίας λοξής κοπής (m) και πιέστε την ασφάλιση
γωνίας λοξής κοπής (n) για να απελευθερώσετε το βραχίονα λοξής
κοπής (l).
2. Μετακινήστε το βραχίονα λοξής κοπής έως ότου η ασφάλιση τον
σταθεροποιήσει στη θέση λοξής κοπής 0°. Μη σφίξετε το κουμπί.
3. Τραβήξτε προς τα κάτω την κεφαλή πριονιού έως ότου η λεπίδα
μόλις εισέλθει στην εντομή κοπής (k) του πριονιού.
4. Τοποθετήστε μια γωνιά (rr) πάνω στο σταθερό τραπέζι (i) και σε
επαφή με τη λεπίδα (f).
5. Σφίξτε καλά το κουμπί γωνίας λοξής κοπής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίξετε τις μύτες των δοντιών της
λεπίδας με τη γωνιά.
6. Αν απαιτείται ρύθμιση, προχωρήστε ως εξής:
– Ξεσφίξτε τις βίδες (ss) της κλίμακας γωνίας λοξής κοπής και
μετακινήστε το συγκρότημα κλίμακας/βραχίονα λοξής κοπής
αριστερά ή δεξιά έως ότου η λεπίδα είναι στις 90° ως προς τον
οδηγό όπως εξακριβώνεται με τη γωνιά.
– Σφίξτε πάλι τις βίδες (ss). Προς το παρόν, μη δώσετε σημασία
στην ένδειξη του δείκτη γωνίας λοξής κοπής.
130
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΓΩΝΙΑΣ ΛΟΞΗΣ ΚΟΠΗΣ (ΕΙΚ. 7B)
1. Ξεσφίξτε το κουμπί γωνίας λοξής κοπής (m) και πιέστε την ασφάλιση
γωνίας λοξής κοπής (n) για να απελευθερώσετε το βραχίονα λοξής
κοπής (l).
2. Μετακινήστε το βραχίονα λοξής κοπής για να θέσετε το δείκτη γωνίας
λοξής κοπής (tt) στη θέση μηδέν, όπως φαίνεται στην εικόνα 7B.
3. Παρατηρήστε το δείκτη (tt) και την κλίμακα (o) γωνίας λοξής κοπής.
Αν ο δείκτης δεν δείχνει ακριβώς μηδέν, ξεσφίξτε τη βίδα (uu) του
δείκτη γωνίας λοξής κοπής, μετακινήστε το δείκτη ώστε να δείχνει 0°
και σφίξτε τη βίδα.
4. Σφίξτε καλά το κουμπί γωνίας λοξής κοπής (m).
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
(ΕΙΚ. 1, 3, 7C, 7D)
1. Ξεσφίξτε τη λαβή (jj) σύσφιξης φαλτσογωνιάς.
2. Πιέστε την κεφαλή πριονιού προς τα δεξιά για να βεβαιωθείτε ότι είναι
τελείως κάθετη και σφίξτε τη λαβή σύσφιξης φαλτσογωνιάς.
3. Τραβήξτε προς τα κάτω την κεφαλή έως ότου η λεπίδα μόλις εισέλθει
στην εντομή κοπής (k) του πριονιού.
4. Τοποθετήστε μια γωνιά (rr) ώστε να έρθει σε επαφή με την αριστερή
πλευρά του οδηγού και με τη λεπίδα (f).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίξετε τις μύτες των δοντιών της
λεπίδας με τη γωνιά.
5. Αν απαιτείται ρύθμιση, προχωρήστε ως εξής:
– Ξεσφίξτε τη λαβή σύσφιξης φαλτσογωνιάς (jj) και περιστρέψτε
προς τα μέσα ή έξω τη βίδα (xx) του στοπ ρύθμισης κάθετης
θέσης (με το κλειδί διατομής αστεριού T30) έως ότου η λεπίδα να
είναι σε γωνία 90° ως προς το τραπέζι όπως διαπιστώνεται με τη
βοήθεια της γωνιάς.
– Αν ο δείκτης φαλτσογωνιάς (dd) δεν δείχνει μηδέν στην κλίμακα
φαλτσογωνιάς (ee), ξεσφίξτε τη βίδα (ww) που στερεώνει το δείκτη
και μετακινήστε το δείκτη όπως χρειάζεται.
6. Σφίξτε καλά τη λαβή σύσφιξης φαλτσογωνιάς (jj).
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ (ΕΙΚ. 1)
Το πάνω μέρος της αριστερής πλευρά του οδηγού μπορεί να ρυθμιστεί
προς τα αριστερά ώστε να παρέχει επαρκές διάκενο για να μπορεί να
ρυθμιστεί το πριόνι σε πλήρη γωνία φαλτσοκοπής 45° αριστερά.
Για να ρυθμίσετε τον οδηγό
1. Ξεσφίξτε το κουμπί (u) σύσφιξης του οδηγού αριστερής πλευράς και
μετακινήστε τον οδηγό (p) προς τα αριστερά.
2. Πραγματοποιήστε μια δοκιμή με το πριόνι απενεργοποιημένο και
ελέγξτε το διάκενο. Ρυθμίστε τον οδηγό να είναι όσο το δυνατόν πιο
κοντά στη λεπίδα ώστε να παρέχει μέγιστη στήριξη του τεμαχίου
εργασίας, χωρίς όμως να εμποδίζει την κίνηση πάνω και κάτω του
βραχίονα.
3. Σφίξτε καλά το κουμπί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αυλάκωση (t) κίνησης του οδηγού
μπορεί να φράξει από πριονίδι. Για να καθαρίσετε την
αυλάκωση κίνησης του οδηγού, χρησιμοποιήστε αέρα χαμηλής
πίεσης για να φυσήξετε τις ακαθαρσίες και τη σκόνη.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑΣ (ΕΙΚ. 7C, 7D)
1. Ξεσφίξτε το κουμπί (u) σύσφιξης οδηγού αριστερής πλευράς και
μετακινήστε το πάνω μέρος του οδηγού αριστερής πλευράς προς τα
αριστερά όσο είναι δυνατόν.
2. Ξεσφίξτε τη λαβή σύσφιξης φαλτσογωνιάς (jj) και μετακινήστε
την κεφαλή πριονιού πλήρως αριστερά. Αυτή είναι η θέση
φαλτσογωνιάς 45°.
3. Αν απαιτείται ρύθμιση, προχωρήστε ως εξής:
– Περιστρέψτε τη βίδα (vv) του στοπ ρύθμισης φαλτσογωνιάς
χρησιμοποιώντας το κλειδί διατομής αστεριού T30 προς τα μέσα ή
προς τα έξω όσο χρειάζεται ώστε ο δείκτης φαλτσογωνιάς (dd) να
δείχνει 45°.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ενώ πραγματοποιείτε τη ρύθμιση,
συνιστάται να αφαιρείτε το βάρος της κεφαλής πριονιού
κρατώντας την. Έτσι θα διευκολυνθεί η περιστροφή της βίδες
ρύθμισης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ρυθμίσεις για τη λειτουργία πάγκου
πριονιού
ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΣΕ ΠΑΓΚΟΥ
ΠΡΙΟΝΙΟΥ (ΕΙΚ. 1, 2)
1. Θέστε τη λεπίδα σε θέση εγκάρσιας κοπής 0˚ με το κουμπί γωνίας
λοξής κοπής (m) σφιγμένο καλά.
2. Ασφαλίστε την κεφαλή πριονιού στην κατώτατη θέση της πιέζοντας
το μοχλό (c) απελευθέρωσης της πάνω ασφάλισης κεφαλής για να
χαμηλώσετε την κεφαλή και κατόπιν σπρώξτε στη θέση του τον πείρο
(cc) ασφάλισης της κεφαλής στην κάτω θέση.
3. Για να τοποθετήσετε τον παράλληλο οδηγό διαμήκους κοπής (zz),
ανατρέξτε στο τμήμα Τοποθέτηση και ρύθμιση του παράλληλου
οδηγού διαμήκους κοπής.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΕΙΚ. 1, 8A, 8B)
Η σωστή θέση για το πάνω μέρος του μαχαιριού διαχωρισμού (x) είναι
να μην είναι περισσότερο από 2 mm κάτω από το πιο ψηλό δόντι της
λεπίδας και το σώμα της ακτίνας να είναι το πολύ 5 mm από τις άκρες των
δοντιών της λεπίδας πριονιού.
1. Ανυψώστε την κεφαλή πριονιού στην ανώτατη θέση της.
2. Θέστε το τραπέζι πάγκου πριονιού στο μέσο της διαδρομής για να
αποκτήσετε πρόσβαση στις δύο βίδες που συγκρατούν το μαχαίρι
διαχωρισμού.
3. Ξεσφίξτε τις 2 βίδες (yy) με το κλειδί διατομής αστεριού T40 για να
επιτρέψετε στο μαχαίρι διαχωρισμού να κινείται πάνω και κάτω.
4. Μετακινήστε το μαχαίρι διαχωρισμού (x) προς τα πάνω ή κάτω έως
ότου επιτευχθεί η σωστή θέση.
5. Σφίξτε πάλι καλά τις δύο βίδες (yy).
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΑΓΚΟΥ ΠΡΙΟΝΙΟΥ (ΕΙΚ. 1, 2)
Το τραπέζι (w) κινείται προς τα πάνω και κάτω χειροκίνητα και διατηρείται
στο απαιτούμενο ύψος με δύο κουμπιά ασφάλισης.
1. Ξεσφίξτε τα κουμπιά 1 και 2 (bb, e) ασφάλισης του τραπεζιού, αλλά
μην τα αφαιρέσετε.
2. Ρυθμίστε το τραπέζι στο επιθυμητό ύψος.
3. Πρώτα σφίξτε το κουμπί ασφάλισης 1 (bb) του τραπεζιού και κατόπιν
ασφαλίστε το τραπέζι στη θέση του με του κουμπί ασφάλισης 2 (e)
του τραπεζιού.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
ΔΙΑΜΗΚΟΥΣ ΚΟΠΗΣ (ΕΙΚ. 1, 9A–9C)
1. Ρυθμίστε το τραπέζι πάγκου πριονιού (w) στην κατώτατη θέση του.
Ανατρέξτε στο τμήμα Ρύθμιση του τραπεζιού πάγκου πριονιού.
2. Περάστε το στήριγμα (a3) του συγκροτήματος οδηγού διαμήκους
κοπής από τα δεξιά στο πριόνι. Η πλάκα σύσφιξης συνδέεται πίσω
από τη μπροστινή άκρη του τραπεζιού.
3. Ανυψώστε τον προφυλακτήρα της λεπίδας και κινήστε τον παράλληλο
οδηγό διαμήκους κοπής (zz) προς τα πάνω ώστε να έρθει σε επαφή
με τη λεπίδα.
4. Σπρώξτε το μοχλό (a2) του συγκροτήματος παράλληλου οδηγού
διαμήκους κοπής προς τα κάτω για να στερεώσετε τον οδηγό στη
θέση του.
5. Ελέγξτε ότι ο οδηγός (zz) είναι παράλληλος προς τη λεπίδα.
6. Αν απαιτείται ρύθμιση, προχωρήστε ως εξής:
–
Ξεσφίξτε το κουμπί ρύθμισης (a1) του συγκροτήματος οδηγού
διαμήκους κοπής που στερεώνει το στήριγμα του οδηγού προς το
στοιχείο στήριξης του οδηγού (a7).
–
Ρυθμίστε τον οδηγό ώστε να είναι παράλληλος προς τη λεπίδα
ελέγχοντας την απόσταση ανάμεσα στη λεπίδα και τον οδηγό στο
μπροστινό και στο πίσω μέρος της λεπίδας.
–
Όταν έχει γίνει η ρύθμιση, σφίξτε πάλι το κουμπί ρύθμισης και
ελέγξτε πάλι ότι ο οδηγός είναι παράλληλος προς τη λεπίδα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Επαναφέρετε τον προφυλακτήρα λεπίδας στην αρχική του
θέση αφού έχουν γίνει οι ρυθμίσεις.
7. Ελέγξτε ότι ο δείκτης (a4) του συγκροτήματος οδηγού διαμήκους
κοπής δείχνει μηδέν στην κλίμακα. Αν ο δείκτης δεν δείχνει ακριβώς
μηδέν, ξεσφίξτε τη βίδα (a6) του δείκτη γωνίας λοξής κοπής,
μετακινήστε το δείκτη ώστε να δείχνει 0 και σφίξτε τη βίδα.
Ο οδηγός είναι αναστρέψιμος: η οδήγηση του τεμαχίου εργασία μπορεί
να γίνει κατά μήκος της επιφάνειας 52 mm ή 8 mm ώστε να επιτρέπεται η
χρήση εξαρτήματος προώθησης του τεμαχίου εργασίας κατά τη διαμήκη
κοπή του.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ελέγξτε ότι ο οδηγός είναι παράλληλος προς τη λεπίδα
κάθε φορά που γίνεται αλλαγή στον οδηγό.
1. Για να γίνει ρύθμιση σε 8 mm ή 52 mm, ξεσφίξτε το κουμπί ρύθμισης
(a1) και μετακινήστε τον οδηγό (zz) έξω από το υποστήριγμα
σύσφιξης (a7).
2. Περιστρέψτε τον οδηγό και εισάγετε το υποστήριγμα σύσφιξης μέσα
στην εγκοπή όπως δείχνει η εικόνα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Χρησιμοποιήστε το προφίλ των 8 mm για τη διαμήκη κοπή
τεμαχίων εργασίας μικρού ύψους ώστε να επιτρέπεται
πρόσβαση ανάμεσα στη λεπίδα και τον οδηγό για το
εξάρτημα προώθησης του τεμαχίου εργασίας
• Το πίσω άκρο του οδηγού θα πρέπει να είναι στο ίδιο
επίπεδο με το μπροστινό μέρος του μαχαιριού διαχωρισμού.
Πριν τη λειτουργία
• Εγκαταστήστε την κατάλληλη λεπίδα πριονιού. Μη χρησιμοποιείτε
υπερβολικά φθαρμένες λεπίδες. Δεν πρέπει να γίνει ποτέ υπέρβαση
της μέγιστης ταχύτητας περιστροφής της λεπίδας πριονιού.
• Μην επιχειρήσετε να κόψετε υπερβολικά μικρά τεμάχια.
• Επιτρέπετε στη λεπίδα να κόβει ελεύθερα. Μην ασκείτε άσκοπη
δύναμη.
• Επιτρέψτε στο μοτέρ να φθάσει σε πλήρεις στροφές πριν την κοπή.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κουμπιά ασφάλισης και οι λαβές σφιγκτήρων
έχουν σφιχτεί καλά.
• Στερεώστε καλά το τεμάχιο εργασίας.
• Μην κόβετε σιδηρούχα υλικά (σίδηρο και χάλυβα) ή τοιχοποιία με το
πριόνι αυτό! Μη χρησιμοποιήσετε κανενός είδους δίσκο λείανσης!
• Όταν κόβετε μη σιδηρούχα υλικά, πάντα χρησιμοποιείτε κατάλληλη
λεπίδα πριονιού DEWALT με γωνία κοπής -5°. Φροντίζετε απαραίτητα
να στερεώνετε καλά το υλικό στη θέση του χρησιμοποιώντας
κατάλληλο σφιγκτήρα.
• Χρησιμοποιείτε οπωσδήποτε την πλάκα πριονισμού. Μη
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα αν η εγκοπή της πλάκας πριονισμού
είναι πλατύτερη από 10 mm.
• Να βεβαιώνεστε ότι το υλικό που πρόκειται να κόψετε είναι καλά
στερεωμένο στη θέση του.
• Εφαρμόζετε μόνο απαλή πίεση στο εργαλείο και μην ασκείτε πλευρική
πίεση στη λεπίδα πριονιού.
• Αποφεύγετε την υπερφόρτωση.
• Πάντα αφαιρείτε τη σκόνη από το μηχάνημα μετά τη χρήση ώστε να
διασφαλίσετε ότι ο κάτω προφυλακτήρας λειτουργεί σωστά.
• Όταν κόβετε ξύλο και προϊόντα ξύλου, πάντα συνδέετε σύστημα
αφαίρεσης σκόνης που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς σχετικά με την εκπομπή σκόνης.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας
και τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πηγή ρεύματος πριν
την εγκατάσταση και την αφαίρεση αξεσουάρ, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή διαμόρφωσης παραμέτρων ή όταν
εκτελείτε επισκευές. Να βεβαιώνεστε ότι ο διακόπτης είναι
στη θέση απενεργοποίησης (
). Τυχόν αθέλητη εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
131
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Στους χρήστες από το ΗΒ εφιστάται η προσοχή στους “κανονισμούς
μηχανημάτων ξυλουργικής του 1974” και σε όλες τις μεταγενέστερες
τροποποιήσεις τους.
Πριν τη χρήση,ελέγξτε προσεκτικά το πάνω προστατευτικό της
λεπίδας,το κινητό κάτω προστατευτικό της λεπίδας καθώς και το σωλήνα
απομάκρυνσης της σκόνης για να βεβαιωθείτε ότι θα λειτουργήσουν
σωστά. Βεβαιωθείτε ότι πριονίδια, σκόνη ή σωματίδια από το τεμάχιο
εργασίας δεν μπορούν να εμποδίσουν μία από τις λειτουργίες.
Για να μειώσετε την επίδραση των κραδασμών βεβαιωθείτε ότι η
θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν είναι πολύ ψυχρή, το μηχάνημα και
τα παρελκόμενά του συντηρούνται καλά και το μέγεθος του τεμαχίου
εργασίας είναι κατάλληλο για το μηχάνημα αυτό.
Ανοιγμα και κλείσιμο με διακόπτη (εικ. 1)
Ο διακόπτης λειτουργίας (a) έχει μια ενσωματωμένη λειτουργία
επιστροφής σε περίπτωση μηδενικής τάσης: σε περίπτωση που διακοπεί
η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για κάποιο λόγο, ο διακόπτης πρέπει να
ενεργοποιηθεί ξανά επίτηδες.
Για να θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία, πατήστε το πράσινο κουμπί
εκκίνησης.
Για να θέσετε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, πατήστε το κόκκινο κουμπί
παύσης.
ΦΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΙΚ. 16Α)
εργασίας δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τη βάση του αν δεν
χρησιμοποιείται κατάλληλο σύστημα στήριξης. Το άκρο του τεμαχίου
εργασίας δεν πρέπει ποτέ να είναι λιγότερο από 160 mm από τη
λεπίδα χωρίς πρόσθετα μέσα σύσφιξης.
• Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μην τοποθετήσετε τα χέρια σας πιο
κοντά από 160 mm από τη λεπίδα. Όταν κόβετε υλικό μικρού μήκους
(έως 160 mm προς τα αριστερά ή δεξιά της λεπίδας), απαιτείται η
χρήση του σφιγκτήρα υλικού.
• Το ελάχιστο μήκος του υπολοίπου κοπής είναι 10 mm.
• Όταν κόβετε τεμάχια εργασίας με μήκος μεγαλύτερο από το πλάτος
του τραπεζιού, βεβαιωθείτε ότι το τεμάχιο εργασίας είναι σταθερό σε
όλη την έκταση του μήκους του. Υποστηρίξτε τα προεξέχοντα μέρη
του τεμαχίου εργασίας όπως χρειάζεται, π.χ. χρησιμοποιώντας την
επέκταση τεμαχίου εργασίας που είναι προαιρετικός εξοπλισμός.
• Όταν κόβετε προφίλ UPVC, θα πρέπει κάτω από το υλικό που κόβετε
να τοποθετείτε ένα τεμάχιο στήριξης από ξύλο με συμπληρωματικό
προφίλ, ώστε να παρέχεται ο σωστός βαθμός στήριξης.
Ευθεία εγκάρσια κοπή (εικ. 1, 11)
1. Ξεσφίξτε τα κουμπιά ασφάλισης (bb, e) και μετακινήστε το πάνω
τραπέζι στην ανώτατη θέση του. Ασφαλίστε και τα δύο κουμπιά.
2. Ξεσφίξτε το κουμπί γωνίας λοξής κοπής (m) και πιέστε την ασφάλιση
γωνίας λοξής κοπής (n) για να απελευθερώσετε το βραχίονα λοξής
κοπής (l).
Το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (d) για το φως εργασίας είναι
ανεξάρτητο από τα κουμπιά (a) ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης του
φαλτσοπρίονου.
3. Ενεργοποιήστε την ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής στη θέση 0˚ και
σφίξτε το κουμπί γωνίας λοξής κοπής.
Εξαγωγή σκόνης (εικ. 1, 10)
4. Τοποθετήστε το ξύλο που πρόκειται να κοπεί ώστε να είναι σε επαφή
με τον οδηγό (h, p).
Το μηχάνημα διαθέτει τρία στόμια 38 mm για συλλογή σκόνης, ένα στον
πάνω προφυλακτήρα (z) της λεπίδας και δύο στο κάτω πίσω μέρος (v).
• Συνδέετε κατάλληλο σύστημα αφαίρεσης σκόνης, σχεδιασμένο
σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς που αφορούν την εκπομπή
σκόνης, για όλες τις εργασίες κοπής με το πριόνι.
Βασικές εργασίες κοπής
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ
Η ομαλότητα οποιασδήποτε κοπής εξαρτάται από ορισμένες
παραμέτρους. π.χ. το υλικό που κόβεται. Οταν χρειάζονται ομαλές κοπές
για διακοσμητικά στοιχεία και άλλες εργασίες ακριβείας, μία κοφτερή
(60 δόντια καρβιδίου) λεπίδα και ένας βραδύτερος, ομοιόμορφος ρυθμός
κοπής παρέχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το υλικό δεν μετακινείται
κατά την κοπή. Στερεώνετέ το καλά στη θέση του. Αφήνετε
πάντα τη λεπίδα να σταματήσει τελείως πριν ανυψώσετε το
βραχίονα κεφαλής πριονιού. Αν στο πίσω μέρος του τεμαχίου
εργασίας εξακολουθούν να διαχωρίζονται μικρές ίνες ξύλου,
κολλήστε ένα κομμάτι κολλητικής χαρτοταινίας στο ξύλο εκεί
που θα γίνει η κοπή. Εκτελέστε την κοπή μέσα από την ταινία
και αφαιρέστε προσεκτικά την ταινία όταν τελειώσετε.
ΚΟΠΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
Είναι επικίνδυνη η λειτουργία χωρίς χρήση προφυλακτήρων. Οι
προφυλακτήρες πρέπει να είναι στη θέση τους κατά την κοπή με το
πριόνι.
Γενικά για το χειρισμό
• Στη λειτουργία φαλτσοπρίονου, η κεφαλή πριονιού ασφαλίζει
αυτόματα όταν βρίσκεται στην ανώτατη θέση της.
• Πιέζοντας το μοχλό απελευθέρωσης της πάνω ασφάλισης κεφαλής
θα απασφαλιστεί η κεφαλή πριονιού. Όταν μετακινηθεί προς τα κάτω
η κεφαλή πριονιού, ανασύρεται ο κινητός κάτω προφυλακτήρας.
• Ποτέ μην επιχειρήσετε να εμποδίσετε τον κάτω προφυλακτήρα
λεπίδας να επιστρέψει στην αρχική του θέση όταν ολοκληρωθεί η
κοπή.
• Για να κάνετε εφικτό το μέγιστο ύψος κοπής, θέστε το τραπέζι πάγκου
πριονιού στην ανώτατη θέση του.
• Το πριόνι D27113 μπορεί να κόψει τεμάχια εργασίας πλάτους έως
160 mm και ύψους έως 85 mm. Για τις σωστές δυνατότητες κοπής,
ανατρέξτε στα Τεχνικά χαρακτηριστικά. Το μήκος του τεμαχίου
132
5. Πιάστε τη λαβή χειρισμού (b) και πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης (c)
της πάνω ασφάλισης κεφαλής για να απελευθερώσετε την κεφαλή.
6. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και επιτρέψτε στη λεπίδα πριονιού να
φθάσει στην πλήρη ταχύτητα.
7. Πιέστε την κεφαλή για να επιτρέψετε στη λεπίδα να κόψει μέσα από
το ξύλο και να εισέλθει στην πλαστική πλάκα με εντομή (j).
8. Μετά την ολοκλήρωση της κοπής, απενεργοποιήστε το μηχάνημα
και περιμένετε να ακινητοποιηθεί πλήρως η λεπίδα πριονιού πριν
επαναφέρετε την κεφαλή στην πάνω θέση ηρεμίας της.
Κοπή μικρών τεμαχίων (εικ. 1)
Το πάνω μέρος της αριστερής πλευράς του οδηγού (p) μπορεί να
ρυθμιστεί ώστε να παρέχει μόνιμη στήριξη όταν κόβετε μικρά τεμάχια.
1. Ανυψώστε την κεφαλή πριονιού στην ανώτατη θέση της.
2. Ξεσφίξτε το κουμπί σύσφιξης (u) οδηγού αριστερής πλευράς.
3. Ρυθμίστε τον αριστερό οδηγό όσο το δυνατόν πιο κοντά στη λεπίδα.
4. Σφίξτε καλά το κουμπί.
Λοξή εγκάρσια κοπή (εικ. 1, 12)
1. Ξεσφίξτε το κουμπί γωνίας λοξής κοπής (m) και πιέστε την ασφάλιση
γωνίας λοξής κοπής (n) για να απελευθερώσετε το βραχίονα λοξής
κοπής (l). Μετακινήστε το βραχίονα λοξής κοπής αριστερά ή δεξιά
στην απαιτούμενη γωνία.
2. Η ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής θα ρυθμίσει αυτόματα τη γωνία σε
10˚, 15˚, 22,5˚, 31,62˚ και 45˚ τόσο αριστερά όσο και δεξιά, και στις
50˚ αριστερά και δεξιά. Αν απαιτείται οποιαδήποτε ενδιάμεση γωνία,
κρατήστε την κεφαλή σταθερά και ασφαλίστε σφίγγοντας το κουμπί
γωνίας λοξής κοπής.
3. Πάντα πριν την κοπή να βεβαιώνεστε ότι το κουμπί γωνίας λοξής
κοπής είναι σφιχτά ασφαλισμένο.
4. Προχωρήστε όπως και για μια ευθεία εγκάρσια κοπή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν εκτελείτε λοξή κοπή στο άκρο ενός
τεμαχίου ξύλου με μικρό υπόλοιπο κοπής, τοποθετήστε το
ξύλο ώστε να εξασφαλίσετε ότι το υπόλοιπο κοπής είναι προς
την πλευρά της λεπίδας με τη μεγαλύτερη γωνία προς τον
οδηγό:
αριστερή λοξή κοπή, υπόλοιπο κοπής προς τα δεξιά
δεξιά λοξή κοπή, υπόλοιπο κοπής προς τα αριστερά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Φάλτσες κοπές (εικ. 1, 7D, 13)
Οι γωνίες φαλτσοκοπής μπορούν να ρυθμιστούν από 45˚ αριστερά έως
0˚ δεξιά και μπορούν να κοπούν με το βραχίονα λοξής κοπής ρυθμισμένο
μεταξύ μηδέν και μέγιστης θέσης λοξής κοπής 50˚ προς τα δεξιά ή
αριστερά.
1. Ξεσφίξτε τα κουμπιά ασφάλισης (bb, e) και μετακινήστε το τραπέζι
πάγκου πριονιού στην ανώτατη θέση του. Ασφαλίστε και τα δύο
κουμπιά.
2. Ξεσφίξτε το κουμπί (u) σύσφιξης οδηγού αριστερής πλευράς και
μετακινήστε το πάνω μέρος του οδηγού αριστερής πλευράς (p) προς
τα αριστερά όσο είναι δυνατόν.
3. Ξεσφίξτε τη λαβή σύσφιξης γωνίας φαλτσοκοπής (jj) και ρυθμίστε την
επιθυμητή γωνία φαλτσοκοπής όπως φαίνεται στην εικόνα 7D.
4. Σφίξτε καλά τη λαβή σύσφιξης γωνίας φαλτσοκοπής (jj).
5. Προχωρήστε όπως και για μια ευθεία εγκάρσια κοπή.
Σύνθετη λοξή κοπή
Αυτή η κοπή είναι συνδυασμός λοξής κοπής και φαλτσοκοπής.
Ρυθμίστε τη γωνία φαλτσοκοπής και κατόπιν ρυθμίστε τη γωνία λοξής
κοπής.
ΚΟΠΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΓΚΟΥ ΠΡΙΟΝΙΟΥ
• Χρησιμοποιείτε πάντα το μαχαίρι διαχωρισμού.
• Πάντα να διασφαλίζετε ότι το μαχαίρι διαχωρισμού και ο
προφυλακτήρας λεπίδας έχουν ευθυγραμμιστεί σωστά.
• Πάντα να διασφαλίζετε ότι το φαλτσοπρίονο έχει ρυθμιστεί και
ασφαλιστεί σε γωνία 0° λοξής κοπής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην κόβετε μέταλλο σε αυτό τον τρόπο
λειτουργίας.
Διαμήκης κοπή (εικ. 14)
1. Ρυθμίστε της γωνίες φάλτσας και λοξής κοπής σε 0˚.
2. Ρυθμίστε το ύψος της λεπίδας πριονιού ρυθμίζοντας το τραπέζι
πάγκου πριονιού (ανατρέξτε στο τμήμα Ρύθμιση του τραπεζιού
πάγκου πριονιού). Η σωστή θέση λεπίδας είναι έτσι ώστε οι
άκρες τριών δοντιών να είναι πάνω από την πάνω επιφάνεια του
ξύλου. Βεβαιωθείτε ότι το τραπέζι πάγκου πριονιού είναι σταθερά
στερεωμένο στο επιλεγμένο ύψος.
3. Ρυθμίστε τον παράλληλο οδηγό στην απαιτούμενη απόσταση.
4. Κρατήστε το τεμάχιο προς επεξεργασία επίπεδο πάνω στη βάση και
σε επαφή με τον οδηγό. Να κρατάτε το τεμάχιο προς επεξεργασία σε
απόσταση 25 mm περίπου από τη λεπίδα του πριονιού.
5. Να έχετε και τα δυο σας χέρια μακριά από τη διαδρομή της λεπίδας
του πριονιού.
6. Βάλτε σε λειτουργία το μηχάνημα και αφήστε τη λεπίδα του πριονιού
να φτάσει την ανώτατη ταχύτητά της.
7. Αρχίστε να τροφοδοτείτε αργά το τεμάχιο προς επεξεργασία κάτω
από το πάνω προστατευτικό κάλυμμα της λεπίδας, κρατώντας
το σταθερά πάνω στον οδηγό. Αφήστε τα δόντια να κόψουν και
μη σπρώχνετε το τεμάχιο προς επεξεργασία πάνω στη λεπίδα
του πριονιού. Η ταχύτητα της λεπίδας του πριονιού θα πρέπει να
διατηρείται σταθερή.
8. Μην παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε τη ράβδο ώθησης (aa) όταν
βρίσκεστε πολύ κοντά στη λεπίδα.
9. Μετά την ολοκλήρωση της κοπής, σβήστε το μηχάνημα, αφήστε τη
λεπίδα του πριονιού να σταματήσει και απομακρύνετε το τεμάχιο
προς επεξεργασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μη σπρώχνετε και μην κρατάτε ποτέ το ελεύθερο ή το
κομμένο άκρο του τεμαχίου προς επεξεργασία.
• Να χρησιμοποιείτε πάντα μια ράβδο ώθησης κατά την κοπή
μικρών τεμαχίων.
Μεταφορά (εικ. 1–3)
1. Για να μεταφέρετε το πριόνι, χαμηλώστε το τραπέζι πάγκου πριονιού
και την κεφαλή πριονιού στις κατώτατες θέσεις τους και σπρώξτε στη
θέση του τον πείρο (cc) ασφάλισης στην κάτω θέση.
2. Μετακινήστε το βραχίονα λοξής κοπής (l) στην τελείως δεξιά γωνία
λοξής κοπής, μετακινήστε τον οδηγό αριστερής πλευράς (p) τελείως
προς τα μέσα και ασφαλίστε τη λαβή σύσφιξης της γωνίας λοξής
κοπής (jj) με την κεφαλή πριονιού στην κατώτατη θέση της για να
μικρύνετε όσο το δυνατόν τον όγκο του εργαλείου.
3. Πάντα για τη μεταφορά του πριονιού χρησιμοποιείτε το (s) άνοιγμα
(-ατα) για τα χέρια που φαίνονται στην εικόνα 1.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Μεταφέρετε πάντοτε το μηχάνημα
σας σε θέση πάγκου πριονιού, με τοποθετημένο το άνω
προστατευτικό δίσκου. Μην μεταφέρετε ποτέ το μηχάνημα από
το προστατευτικό.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει σχεδιαστεί για μακρόχρονη
λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία
εξαρτάται από την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό
καθαρισμό του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πηγή ρεύματος πριν
την εγκατάσταση και την αφαίρεση αξεσουάρ, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή διαμόρφωσης παραμέτρων ή όταν
εκτελείτε επισκευές. Να βεβαιώνεστε ότι ο διακόπτης είναι
στη θέση απενεργοποίησης (OFF). Τυχόν αθέλητη εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Αν η λεπίδα πριονιού δεν σταματά σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα
από την απενεργοποίησή του, παραδώστε το μηχάνημα για σέρβις σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευής της DE
.
Καθαρισμός
Πριν τη χρήση,ελέγξτε προσεκτικά το πάνω προστατευτικό της λεπίδας,το
κινητό κάτω προστατευτικό της λεπίδας καθώς και το στόμιο εξαγωγής της
σκόνης για να βεβαιωθείτε ότι θα λειτουργήσουν σωστά. Βεβαιωθείτε ότι
πριονίδια, σκόνη ή σωματίδια στο στόμιο δεν μπορούν να εμποδίσουν μία
από τις λειτουργίες.
Σε περίπτωση που τμήματα του τεμαχίου εργασίας έχουν σφηνώσει
ανάμεσα στη λεπίδα πριονιού και τους προφυλακτήρες, αποσυνδέστε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία ρεύματος και ακολουθήστε τις οδηγίες που
αναφέρονται στην ενότητα Αλλαγή της λεπίδας πριονιού. Αφαιρέστε
τα κομμάτια που έχουν σφηνώσει και επανασυναρμολογήστε τη λεπίδα
πριονιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό αέρα και αφαιρέστε
οποιαδήποτε ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο περίβλημα,
όποτε παρατηρείτε ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα προστατευτικά γυαλιά
και εγκεκριμένη μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε αυτή τη
διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή άλλα
ισχυρά χημικά για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών τμημάτων
του εργαλείου. Αυτά τα χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν
τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ’ αυτά τα εξαρτήματα.
Χρησιμοποιήστε ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό και ήπιο
σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
εργαλείο. Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου
σε υγρό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια της τράπεζας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού καθαρίζετε τακτικά το σύστημα συλλογής
σκόνης.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΠΡΙΟΝΙΣΜΑΤΟΣ
(ΕΙΚ. 15)
Καθαρίζετε τακτικά την περιοχή κάτω από την πλάκα πριονίσματος. Αν η
πλάκα πριονίσματος έχει φθαρεί πρέπει να αντικατασταθεί.
Για να καθαρίσετε την πλάκα εντομής
1. Ανυψώστε την κεφαλή πριονιού στην ανώτατη θέση της.
133
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2 Αφαιρέστε τις βίδες (a8) που συγκρατούν την πλάκα εντομής (j).
3. Αφαιρέστε την πλάκα εντομής και καθαρίστε την περιοχή από κάτω.
4. Επανατοποθετήστε την πλάκα εντομής.
5. Σφίξτε τις βίδες με το χέρι.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ ΣΤΟ ΦΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΙΚ. 16A–16F)
Για να έχει το φως εργασίας (a9) την καλύτερη δυνατή απόδοση, εκτελείτε
τακτικά τη διαδικασία συντήρησης που ακολουθεί.
• Με μια μπατονέτα καθαρίστε το φακό στο φως εργασίας από σκόνη
πριονιού και υπολείμματα.
• ΜΗ χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε διαλύτη, γιατί αλλιώς μπορεί να
προκληθεί ζημιά στο φακό.
• Η συσσώρευση σκόνης μπορεί να εμποδίσει το φως εργασίας και να
μην του επιτρέψει να δείχνει με ακρίβεια τη γραμμή κοπής.
Για να αφαιρέσετε το φως εργασίας
1. Ανυψώστε το τραπέζι πάγκου πριονιού στην ανώτατη θέση του και
κατόπιν ανυψώστε την κεφαλή πριονιού στην ανώτατη θέση της.
2. Περιστρέψτε το μαύρο χιτώνιο (a10) κατά 1/4 της στροφής αντίθετα με
τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να το αποσυναρμολογήσετε.
3. Αποσυνδέστε το καλώδιο (a11) από το φως εργασίας.
4. Αφαιρέστε τις βίδες (a12) χρησιμοποιώντας το κλειδί διατομής
αστεριού T30.
5. Τραβήξτε έξω το αλουμινένιο περίβλημα της λυχνίας LED και κατόπιν
προς τα κάτω περνώντας το από την κάτω πλευρά του τραπεζιού.
6. Καθαρίστε με μια μπατονέτα το φακό (a13) για το φως εργασίας.
ΕΚΒΟΛΗ ΣΚΟΝΗΣ (ΕΙΚ. 10)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
όσον είναι ε ικτό, συνδέετε σύστημα
α αίρεσης σκόνης που έχει σχεδιαστεί σύμ ωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την εκπομπή σκόνης.
Το D27113 διαθέτει τρία στόμια συλλογής σκόνης.
Συνδέστε μια συσκευή συλλογής σκόνης σχεδιασμένη σύμφωνα με τους
σχετικούς κανονισμούς. Η ταχύτητα του αέρα εξωτερικά συνδεδεμένων
συστημάτων πρέπει να είναι 20 m/s ±2 m/s. Η ταχύτητα προσδιορίζεται
στο σωλήνα σύνδεσης, στο σημείο της σύνδεσης, με το εργαλείο
συνδεδεμένο αλλά εκτός λειτουργίας.
ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΡΙΟΝΙΟΥ
ΠΑΝΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΡΙΟΝΙΟΥ μειωμένου θορύβου
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 305 mm (12") ΜΕ ΟΠΕΣ ΑΞΟΝΑ 30 mm. Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3500 RPM. Σε καμία
περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε λεπίδα μικρότερης διαμέτρου. Δεν θα
υπάρχει επαρκής προστασία από τους προφυλακτήρες. Χρησιμοποιείτε
μόνο λεπίδες εγκάρσιας κοπής! Μη χρησιμοποιήσετε λεπίδες που έχουν
σχεδιαστεί για ταχεία διαμήκη κοπή (σχίσιμο), λεπίδες συνδυασμού ή
λεπίδες με γωνίες αγκίστρου μεγαλύτερη από 5°.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΛΕΠΙΔΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΔΟΝΤΙΑ
Λεπιδες δομικων εργασιων λεπτή εντομή με χείλος κατά του
κολλήματος
Γενικών εργασιών
305 mm (12")
40.
Εγκάρσιες κοπές ακριβείας
305 mm (12")
60.
7. Επανατοποθετήστε στο τραπέζι το αλουμινένιο περίβλημα της
λυχνίας LED.
Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα κατάλληλα εξαρτήματα.
8. Επανασυναρμολογήστε το φως εργασίας ακολουθώντας τα πιο πάνω
βήματα με την αντίστροφη σειρά
περιβάλλοντος
Λίπανση
Λίπανση μπορεί να χρειάζεται μόνο στην εγκοπή σύνδεσης (εικ. 18).
Αν η κίνηση της κεφαλής πριονιού δεν είναι ομαλή ή φαίνεται να κολλάει
κατά τη διάρκεια μιας λοξής κοπής, προχωρήστε ως εξής:
1. Αποσυνδέστε το πριόνι από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε τη λεπίδα (ανατρέξτε στο Αλλαγή της λεπίδας πριονιού).
3. Καθαρίστε την εγκοπή σύνδεσης (a15) (που βρίσκεται πίσω από
τον άξονα) από σκόνη και πριονίδια και κατόπιν προσθέστε μερικές
σταγόνες λιπαντικού μέσα στην εγκοπή.
4. Ελέγξτε αν η κίνηση είναι πιο ομαλή.
5. Επανασυναρμολογήστε τη λεπίδα.
Προαιρετικά παρελκόμενα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα παρελκόμενα, εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, δεν έχουν δοκιμαστεί με
αυτό το προϊόν. Η χρήση αυτών των παρελκομένων με το
παρόν εργαλείο μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για τη μείωση
του κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να χρησιμοποιείτε με
αυτό το προϊόν μόνο τα εξαρτήματα που συνιστώνται από την
DEWALT.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΥΑ ΤΕΜΑΧΙΑ (ΕΙΚ. 4)
• Πάντα τοποθετείτε κάποιο υποστήριγμα σε μακρυά τεμάχια.
• Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε το υποστήριγμα
επέκτασης εργασίας (kk) για να αυξήσετε το πλάτος του τραπεζιού
του πριονιού σας (διαθέσιμο προαιρετικά από τον αντιπρόσωπό
σας). Υποστηρίζετε μακρυά τεμάχια εργασίας χρησιμοποιώντας
κατάλληλα μέσα όπως στηρίγματα ή παρόμοιες συσκευές για να
εμποδίσετε τη πτώση των άκρων.
134
εχωριστή συλλογή. υτό το προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται μα ί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας της DEWALT χρειάζεται
αντικατάσταση, ή εάν δεν το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με
τα οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν σε ειδικό κάδο για
ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν την ξεχωριστή συλλογή
ηλεκτρικών προϊόντων από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DE
LT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή και ανακύκλωση των
προϊόντων DE
LT όταν φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε επιστρέψτε
το προϊόν σας σε οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος θα
το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό σας
γραφείο της DE
LT στη διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν
εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DE
LT, καθώς και πλήρεις
λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και πληροφορίες
υπευθύνων στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα των προϊόντων
της και προσφέρει μια εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα δήλωση εγγύησης είναι
επιπλέον των συμβατικών δικαιωμάτων σας ως επαγγελματία
χρήστη ή των απορρεόντων από τη νομοθεσία δικαιωμάτων
σας ως ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν τα
παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η εγγύηση ισχύει εντός της
επικράτειας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με την απόδοση του
εργαλείου σας DEWALT, απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως το αγοράσατε, στο
σημείο αγοράς, για πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε εύλογη φθορά
λόγω συνήθους χρήσης και πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη
αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του εργαλείου σας
DEWALT εντός 12 μηνών από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει χώρα χωρίς χρέωση
σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT.
Θα πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς. Περιλαμβάνει
εργασία. Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός
αν η βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς η συσκευή
σας DEWALT καταστεί ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα
υλικά ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει
όλα τα ελαττωματικά εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή – κατ’
επιλογή μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς χρέωση
εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής μεταχείρισης
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη φθορά λόγω
συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα
άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί της εγγύησης,
απευθυνθείτε στον πωλητή σας ή ελέγξτε τη θέση
του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της DEWALT ή
απευθυνθείτε στο τοπικό σας γραφείο της DEWALT στη
διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα των
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων επισκευών της DEWALT
και πλήρη στοιχεία για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
135
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N225842
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
Τηλ:
30 210 8981-616
Service: 30 210 8981-616
Φαξ:
30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
10/12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising