DW624 | DeWalt DW624 PLUNGE ROUTER Type 2 instruction manual

DW624
DW625E
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)6
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)12
English (original instructions)19
Español (traducido de las instrucciones originales)25
Français (traduction de la notice d’instructions originale)32
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)39
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)46
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)53
Português (traduzido das instruções originais)59
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)66
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)72
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)78
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)84
Copyright DeWALT
B
Fig. A
DW625E
2
12
13
39
11
1
14
xxxx xx xx
4
10
15
10
9
8
16
7
17
6
3
5
4
21
20
19
18
1
Fig. B
10
1
14
23
3
22
Fig. C
Fig. D
3
25
4
24
2
3
Fig. E
27
17
20
1
9
12
7
Fig. F
Fig. G
6
28
11
29
12
13
14
15
18
19
Fig. H
22
17
23
3
Fig. I
21
31
32
Fig. J
36
38
37
4
35
38
37
34
Fig. K
Fig. L
5
Dansk
OVERFRÆSER
DW624, DW625E
Tillykke!
EF-Konformitetserklæring
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Maskindirektiv
Tekniske Data
Spænding
Type
Effektforbrug
Afgiven effekt
Tomgangshastighed
Overfræserens hovedslæde
Overfræserens hovedslædeslag
Roterende dybdestop
Spændpatron
Fræsejern, diam. maks.
Vægt
DW624
DW625E
230
230
VAC
2
7
W
1600
2000
W
960
1110
23000
8000–20000
min-1
2 søjler
2 søjler
mm
62
62
3-trins med
3-trins med
gradinddeling og gradinddeling og
fin justering
fin justering
inch
1/2
1/2
mm
50
50
kg
5,2
5,2
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-17:
96
92
LPA(emissions lydtryksniveau) dB(A)
dB(A)
103
100
LWA(lydtryksniveau)
K(usikkerhed for det angivne
lydniveau)
dB(A)
2,9
3,4
Vibrationsemissionsværdi ah = m/s2
Usikkerhed K =
m/s2
4,6
2,6
3,1
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
6
Overfræser
DW624, DW625E
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17: 2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
24.01.2018
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Dansk
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af
alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL
SENERE BRUG
b )
c )
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
d )
e )
f )
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
g )
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
7
Dansk
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for fræsere
Hold elværktøjet på de isolerede håndteringsoverflader,
da fræseren kan komme i kontakt med dens egen
ledning. Hvis der skæres i en strømførende ledning kan
blotlagte metaldele på elværktøjet gøres strømførende og give
stød til brugeren.
• Brug klemmer eller andre praktiske metoder til at
fastgøre og støtte arbejdsemnet til et stabilt underlag.
Det er ustabilt at holde arbejdsemnet i hånden eller mod
kroppen og kan medføre manglende kontrol.
• For personlig beskyttelse, bær ALTID en støvmaske.
• Anvend altid fræsere med en spændtangsdiameter, der svarer
til størrelsen på den spændetang, der er installeret i dit værktøj.
• Anvend altid fræsere, der er egnede til en hastighed af 30000
min-1 og er tilsvarende afmærket.
• Anvend aldrig fræsere med en diameter, der overstiger den
maksimale diameter angivet i Tekniske data.
Denne overfræser er designet til at acceptere professionelle
fræsere af lige, profil, sammenfalsning og rillet type med
nominel minimumshastighed på 30000 min-1.
ADVARSEL! OVERVEJ ALTID FØLGENDE TVUNGNE
BETINGELSER:
• Anvend 12 mm spændetangsdiameter for lige,
sammenfalsnings-, rille- og profilfræser
• Maksimum fræsediameter:
•
DW624
40 mm ved 35 mm skæredybde
DW625E
50 mm ved 35 mm fræsning dybde
DW624
&
DW625E
rillefræser: 50 mm ved 6 mm skæredybde
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
8
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler
og brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås.
Disse omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60745, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en
godkendt 3-koret forlængerledning, der passer til dette værktøjs
effektforbrug (se Tekniske data). Den minimale lederstørrelse er
1,5 mm2; den maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Overfræser
1 Parallelanslag med finjustering og styrestænger
1 Skruenøgle #22
1Støvopsamlingsadapter
1Styrebøsning
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 39 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produktionsår
Dansk
Beskrivelse (Fig. A, B)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Tænd/sluk-kontakt
2 Hastighedskontrolviser (DW625E)
3 Spændetangsmøtrik
4 Spindellås
5 Låsebolt til parallelanslag
6 Styrestænger for parallelanslag
7 Gevindspindel
8 Stop
9 Roulettemøtrik
10 Greb
11 Håndhjul
12 Målelinser
13 Skala
14 Dyksnitlås
15 Fastspændingsskrue
16 Dybdestop
17 Finindstiller for dybdestop
18 Finindstiller for parallelanslag
19 Parallel afskærmning
20 Roterende dybdestop
21 Overfræserfundament
22 Forlængerstykke til fundamentsplade
23 Styregreb
Tilsigtet Brug
Din DeWALT højtydende DW624/DW625E overfræser
er designet til professionel kraftig fræsning af træ, træog plastikprodukter.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Disse overfræsere er professionelle værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
2. Løsn ved hjælp af en 22 mm skruetrækker,
spændetangsmøtrik 3 tilstrækkeligt til at indsætte
en fræser 24
3. Spænd spændetangsmøtrikken og udløs spindellåsen.
ADVARSEL: Spænd aldrig spændetangsmøtrikken
uden en fræser i spændetangen.
Udskiftning af spændetangen (Fig. D)
Din overfræser er forsynet med en 1/2” spændetang,
der er fastgjort til værktøjet. Der findes også andre
præcisionsspændetænger, der passer til den anvendte fræser.
1. Adskil spændetang 25 fra spændetangsmøtrik 3 ved at
trække kraftigt i den.
2. Klik den nye spændetang på plads.
Indstilling af den elektroniske
hastighedskontrolviser (Fig. A)
DW625E
Hastigheden er variabel fra 8000 til 20000 min-1 ved
hjælp af den elektroniske hastighedskontrolviser 2 for
ens skæreresultater i alle typer træ og plastik.
Drej den elektroniske hastighedskontrolviser til det ønskede
niveau. Den korrekte indstilling er dog et spørgsmål om erfaring.
1 = 8000 min-1
2 = 12000 min-1
3 = 16000 min-1
4 = 18000 min-1
5 = 20000 min-1
Justering af skæredybde (Fig. E)
Din overfræser er forsynet med et højpræcisions
dybdejusteringssystem, der indeholder et roterende
dybdestop 20 , målelinser 12 og finindstiller 17 .
Hurtig justering (Fig. A, F)
1. Løsn dyksnitlåsen 14 ved at trække den op.
2. Sænk overfræserens hovedslæde, indtil fræseren er i kontakt
med arbejdsemnet.
3. Spænd dyksnitlåsen 14 ved at trække den ned.
4. For at gøre det så let som muligt kan hovedslædens returløb
tilpasses til den nødvendige skæredybde ved at rotere eller
lade roulettemøtrikken 9 glide.
5. Løsn fastspændingsskuen 15 .
6. Rotér håndhjulet 11 , indtil finindstilleren 17 berører det
roterende dybdestop 20 .
7. Indstil målelinserne til en rund figur (fx 0).
8. Justér skæredybden ved hjælp af håndhjul 11 og
målelinserne 12 . Afstanden mellem det øverste af det
roterende dybdestop og bunden på finindstilleren er den
indstillede skæredybde.
9. Spænd fastspændingsskrue 15 .
På- og afmontering af en fræser (Fig. C)
1. Tryk på og hold spindellåsen nede 4 .
9
Dansk
Tredobbelt dybdejustering ved hjælp af det
roterende dybdestop (Fig. E)
Det roterende dybdestop 20 kan bruges til at indstille tre
forskellige dybder. Dette er specielt nyttigt for dybe snit udført
i trin.
1. Anbring en dybdeskabelon mellem finindstilleren 17 og det roterende dybdestop 20 for at indstille den
nøjagtige skæredybde.
2. Hvis det er nødvendigt, isæt alle tre skruer.
ADVARSEL: Lav kun overfladiske snit!
Finindstillinger (Fig. F)
Hvis du ikke anvender en dybdeskabelon, eller hvis
skæredybden skal genjusteres, anbefales det at bruge
finindstilleren 17 .
1. Indstil skæredybden ved hjælp af finindstilleren 17 .
2. Aflæs skæredybden ved hjælp af målelinserne 12 og skala 13 .
3. Tilpas skæredybden i millimeter ved hjælp af
håndhjulet 11 .
Dybdeindstilling med overfræseren installeret i
spejlvendt position (Fig. E)
1. Fjern dækselmøtrik 27 og roulettemøtrik 9 og udskift
dem med højdeindstillingsværktøj (DE6966) fås som
ekstra tilbehør.
2. Skru gevindenden på højdeindstillingsværktøjet af
til gevindspindlen 7 .
3. Indstil skæredybden ved hjælp af indstilleren på
højdeindstillingsværktøjet.
ADVARSEL: For installering af overfræseren i spejlvendt
position, se den relevante betjeningsvejledning for
stationært værktøj.
Montering af parallelanslag (Fig. A, G)
1. Montér styrestangen 6 til overfræserens fundament 21 .
2. Lad parallelanslaget 19 glide hen over stængerne.
3. Spænd låsebolte 5 midlertidigt.
Indstilling af parallelanslag (Fig. A, G)
1. Tegn en skærelinje på materialet.
2. Sænk overfræserens hovedslæde, indtil fræseren er i kontakt
med arbejdsemnet.
3. Spænd dyksnitlåsen 14 og begræns overslædens returløb
ved hjælp af roulettemøtrikken 9 .
4. Anbring overfræseren på skærelinjen.
5. Skub parallelanslaget 19 imod arbejdsemnet og spænd
låseboltene 5 .
6. Indstil parallelanslaget ved hjælp af finindstilleren 18 . Det
udvendige skærehjørne på fræseren skal falde sammen
med skærelinjen.
7. Hvis det er nødvendigt, løsn skruerne 28 og indstil
båndene 29 for at opnå den ønskede styrelængde.
10
Montering af fundamentspladens
forlængerstykke (valgfrit) (Fig. A, B, H)
1. Montér fundamentspladens forlængerstykke 22 til den frie
ende på styrestængerne.
2. Styr værktøjet med den ene hånd på greb 23 og den anden
på det modsatte greb 10 .
Montering af en styrebøsning (Fig. I)
Sammen med en skabelon spiller styrebøsninger en vigtig rolle
ved skæring og tilpasning til et mønster.
• Montér styrebøsningen 31 til overfræserens fundament 21 ved hjælp af skruerne 32 som vist.
Tilslutning af en støvopsamler (Fig. A, J)
Støvopsamlingsadapteren består af en hovedsektion 34 , et
dæksel 35 , et slangestyr 36 , to skruer 37 og to møtrikker 38 .
1. Skub dækslet 35 på hovedsektionen 34 og lad det klikke
på plads.
2. Tilslut en støvopsamlingsslange til
støvopsamlingsadapteren.
3. Løsn skruen øverst på overfræseren og montér
slangestyret 36 som vist.
Før brugen
1. Kontrollér at fræseren er korrekt installeret i spændetangen.
2. Indstil skæredybden.
3. Tilslut en støvopsamler.
4. Kontrollér at dyksnitbegrænseren altid er låst, før
strømmen tilsluttes.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL:
• Flyt altid din overfræser som angivet i Fig. K
(udvendige hjørner/indvendige hjørner).
Korrekt håndposition (Fig. A, L)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver en hånd på hvert greb 10 som vist.
Dansk
Sådan tændes og slukkes(Fig. A, B, E)
1. Tændt: træk kontakten 1 op.
2. Slukket: tryk kontakten 1 ned.
ADVARSEL: Løsn dyksnitbegrænseren og lad
overfræserens hovedslæde vende tilbage til sin
hvileposition, før strømmen slås fra.
Anvendelse af styrebøsninger (Fig. I)
1. Fastgør skabelonen til arbejdsemnet ved hjælp af
endeklemmer.
2. Vælg og installér en passende styrebøsning 31 .
3. Fratræk diameteren på fræseren fra styrebøsningens
udvendige diameter og del med 2. Dette er afstanden
mellem skabelonen og arbejdsemnet.
ADVARSEL: Hvis arbejdsemnet ikke er tykt nok, anbring
det på et stykke affaldstræ.
Styring af en lægte
Hvor hjørnestyring ikke kan anvendes, er det også muligt at
styre overfræseren langs med en lægte, der er spændt hen over
arbejdsemnet (med overhæng i begge ender).
Frihåndsfræsning
Din overfræser kan også bruges uden nogen form for styring fx
til skrivning af tegn eller til kreativt arbejde.
ADVARSEL: Lav kun overfladiske snit! Brug fræsere med
en maks. diameter på 6 mm.
Fræsning med pilotfræsere (Fig. C)
Hvor et parallelt styr eller en styrebøsning er uhensigtsmæssige,
er det muligt at anvende pilotfræsere 24 til skæring af
formede vinkler.
Disse omfatter spændetænger (6 – 12,7 mm), et
højdeindstillingsværktøj og overfræserbord til brug
for spejlvendt position, fingerskarringsværktøjer og
fingerskarringsborelærer, svalehale skarringsskabeloner,
indstillelig styrebøsningsholder og styrebøsninger og
styreskinner i forskellige længder.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug
med minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte
tilfredsstillende drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og
rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
11
Deutsch
OBERFRÄSE
DW624, DW625E
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
EG-Konformitätserklärung
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Abgabeleistung
Leerlaufdrehzahl
Fräskorb
Fräskorbhub
Revolvertiefenanschlag
Spannzangengröße
Fräser-Durchmesser, max.
Gewicht
VWS
W
W
min-1
mm
inch
mm
kg
DW624
DW625E
230
230
2
7
1600
2000
960
1110
23000
8000–20000
2 Säulen
2 Säulen
62
62
3 Stufen, mit 3 Stufen, mit
Skala und Fein- Skala und Feineinstellung
einstellung
1/2
1/2
50
50
5,2
5,2
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-17.
dB(A)
96
92
LPA(EmissionsSchalldruckpegel)
dB(A)
103
100
LWA(Schallleistungspegel)
K(Unsicherheit für den
angegebenen Schallpegel)
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
dB(A)
2,9
3,4
m/s2
m/s2
4,6
2,6
3,1
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
12
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
Maschinenrichylinie
Oberfräse
DW624, DW625E
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17: 2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
24.01.2018
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Deutsch
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
13
Deutsch
b )
c )
d )
e )
f )
g )
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Fräser
•
•
•
•
14
Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflächen, da die Schneiden das eigene Kabel
berühren könnten. Der Kontakt mit einer Strom führenden
Leitung kann das Elektrowerkzeug unter Strom setzen, was zu
einem Stromschlag beim Anwender führt.
Verwenden Sie Spannvorrichtungen oder andere
praktikable Methoden, um das Werkstück auf einer
stabilen Basis zu fixieren. Wenn das Werkstück mit der
Hand oder gegen den Körper gedrückt wird, ist es nicht stabil
und kann zum Verlust der
Kontrolle führen.
Tragen Sie zum persönlichen Schutz IMMER eine
Staubschutzmaske.
Verwenden Sie nur Fräser mit einem Schaftdurchmesser, der
der jeweiligen Spannzange entspricht.
•
Verwenden Sie nur Fräser, die sich für eine maximale Drehzahl
von mindestens 30000 min-1 eignen und entsprechend
gekennzeichnet sind.
• Verwenden Sie nie Fräser, deren Durchmesser größer ist als der
in den Technischen Daten angegebene Höchstdurchmesser.
Diese Oberfräse ist für die Verwendung mit professionellen
Fräsern, z.B. Nut-, Profil-, Falz- oder Rillenfräser, mit einer
Mindestnenndrehzahl von 30000 min-1 vorgesehen.
WARNUNG! BEACHTEN SIE UNBEDINGT IMMER
FOLGENDE VORGABEN:
• Verwenden Sie für gerade, Falz, Nut- und Profilfräser
einen Schaftdurchmesser von 12 mm
• Maximaler Fräserdurchmesser:
DW624
40 mm bei 35 mm Frästiefe
DW625E
50mm bei 35 mm Frästiefe
DW624
&
DW625E
Rillenfräser: 50 mm bei 6 mm Frästiefe
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN60745 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
Deutsch
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Oberfräse
1 Parallelanschlag mit Feineinstellung und Führungsstangen
1 Steckschlüssel #22
1Spanabsauganschluss
1Führungshülse
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Der Datumscode 39 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2018 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A, B)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Geschwindigkeitswähler (DW625E)
3 Spannzangenmutter
4 Spindelverriegelung
5 Feststellschraube für Parallelanschlag
6 Führungsstangen für Parallelanschlag
7 Gewindespindel
8 Anschlag
9 Rändelmutter
10 Handgriff
11 Handrad
12 Messlupe
13 Skala
14 Taucharretierung
15 Klemmschraube
16 Tiefenanschlag
17 Feineinstellung für Tiefenanschlag
18 Feineinstellung für Parallelanschlag
19 Parallelanschlag
20 Revolvertiefenanschlag
21 Fräskorb
22 Führungsauflage
23 Führungsknopf
Bestimmungsgemässe Verwendung
Die DeWALT-Oberfräse DW624/DW625E wurde zum
professionellen Fräsen von Holz, Holzprodukten und
Kunststoffen entwickelt.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Oberfräsen sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Montieren und Entfernen eines Fräsers
(Abb. C)
1. Drücken Sie die Spindelarretierung 4 und halten Sie
sie nieder.
2. Lösen Sie mit dem 22 mm-Schlüssel die
Spannzangenmutter 3 so weit, dass Sie den Fräser 24 einsetzen können.
3. Ziehen Sie die Spannzangenmutter an und lassen Sie die
Spindelarretierung los.
WARNUNG: Ziehen Sie die Spannzangenmutter
niemals ohne Fräser in der Spannzange an.
Auswechseln der Spannzange (Fig. D)
Bei der Lieferung befindet sich eine 12-mm-Spannzange im
Elektrowerkzeug. Zwei weitere Präzisionsspannzangen sind
lieferbar, die zu dem jeweiligen verwendeten Fräser passen.
1. Trennen Sie die Spannzange 25 von der
Spannzangenmutter 3 , indem Sie die Spannzange
kräftig ziehen.
2. Setzen Sie die neue Spannzange ein.
15
Deutsch
Einstellen des elektronischen
Geschwindigkeitswählers (Abb. D)
DW625E
Die Geschwindigkeit ist unter Verwendung des elektronischen
Geschwindigkeitswählers 2 von 8000 - 20000 min-1stufenlos
einstellbar, um in allen Holz- und Kunststoffarten einheitliche
Ergebnisse zu erreichen.
Drehen Sie den elektronischen Regler auf den gewünschten
Wert. Die erforderliche Einstellung ist eine Erfahrungssache.
1 = 8000 min-1
2 = 12000 min-1
3 = 16000 min-1
4 = 18000 min-1
5 = 20000 min-1
Einstellen der Frästiefe (Abb. . E)
Ihre Oberfräse verfügt über ein PräzisionsTiefeneinstellungssystem mit Revolvertiefenanschlag 20 ,
Messlupe 12 und Feinjustierung 17 .
Schnelljustierung (Abb. A)
1. Lösen Sie die Taucharretierung 14 , indem Sie sie
hochziehen.
2. Senken Sie die Oberfräse, bis der Fräser das
Werkstück berührt.
3. Ziehen Sie die Taucharretierung 14 fest, indem Sie sie nach
unten drücken.
4. Für optimalen Bedienkomfort kann der Tauchhub durch
Drehen oder Verschieben der Rändelmutter 9 an die
gewünschte Frästiefe angepasst werden.
5. Lösen Sie die Klemmschraube 15 .
6. Drehen Sie das Handrad 11 , bis die Feinjustierung 17 den
Revolvertiefenanschlag 20 berührt.
7. Stellen Sie die Messlupe auf eine runde Zahl
(z.B. 0) ein.
8. Stellen Sie die Frästiefe mit Hilfe des Handrads 11 und
der Messlupe 12 ein. Der Abstand zwischen der Oberseite
des Revolvertiefenanschlags und der Unterseite der
Feinjustierung ist die eingestellte Frästiefe.
9. Ziehen Sie die Klemmschraube 15 fest.
Dreifache Tiefeneinstellung über den
Revolvertiefenanschlag (Abb. E)
Mit dem Revolvertiefenanschlag 20 können drei Tiefen
eingestellt werden. Dies ist von besonderem Nutzen, um große
Tiefen in mehreren Arbeitsgängen zu fräsen.
1. Legen Sie eine Tiefenschablone zwischen der
Feinjustierung 17 und dem Revolvertiefenanschlag 20 , so
dass Sie die exakte Frästiefe einstellen können.
2. Falls erforderlich, müssen alle drei Schrauben
eingestellt werden.
WARNUNG: Arbeiten Sie nur mit geringen Schnittiefen!
16
Feinjustierung (Abb. F)
Wenn Sie nicht mit einer Tiefenschablone arbeiten, oder
wenn die Frästiefe neu eingestellt werden muss, ist es
empfehlenswert, dafür die Feinjustierung 17 zu benutzen.
1. Stellen Sie die Frästiefe mit Hilfe der Feinjustierung 17 ein.
2. Bestimmen Sie die Frästiefe mit Hilfe der Messlupe 12 und
Skala 13 .
3. Stellen Sie die Frästiefe mit dem Handrad 11 millimetergenau ein.
Tiefeneinstellung bei einer Oberfräse in
Untertischmontage (Abb. E)
1. Entfernen Sie die Hutmutter 27 und die Rändelmutter 9 und montieren Sie die als Zubehör erhältliche
Höheneinstellung (DE6966).
2. Schrauben Sie das Gewinde der Höheneinstellung in die
Gewindespindel 7 .
3. Stellen Sie die Frästiefe über die Justierung an der
Höheneinstellung ein.
WARNUNG: Für die Untertischmontage schlagen Sie in
der Anleitung für das stationäre Gerät nach.
Montieren des Parallelanschlags (Abb. A, G)
1. Montieren Sie die Führungsstangen 6 an den Fräskorb 21 .
2. Schieben Sie den Parallelanschlag 19 über die
Führungsstangen.
3. Ziehen Sie die Feststellschrauben 5 vorübergehend an.
Einstellen des Parallelanschlags (Abb. A, G)
1. Zeichnen Sie eine Fräslinie auf dem Material.
2. Senken Sie die Oberfräse, bis der Fräser das Werkstück
berührt.
3. Ziehen Sie die Taucharretierung 14 an und begrenzen Sie
den Rücklauf der Rändelmutter 9 .
4. Positionieren Sie die Oberfräse auf der Fräslinie.
5. Schieben Sie den Parallelanschlag 19 gegen das Werkstück
und ziehen Sie die Feststellschraube 5 an.
6. Justieren Sie den Parallelanschlag mit Hilfe der
Feinjustierung 18 . Die äußere Schneidkante der Fräse muss
mit der Fräslinie fluchten.
7. Bei Bedarf lockern Sie die Schrauben 28 und justieren
Sie die Führungsstreifen 29 , um die gewünschte
Führungslänge zu erhalten.
Montieren der Führungsauflage (Zubehör)
(Abb. A, B, H)
1. Bringen Sie die Führungsdauflage am freien Ende der
Führungsstangen 22 an.
2. Führen Sie das Elektrowerkzeug mit einer Hand am
Knopf 23 und der anderen am gegenüberliegenden
Handgriff 10 .
Montieren einer Führungshülse (Abb. I)
Zusammen mit einer Schablone spielen Führungshülsen beim
Fräsen und Formen eine wichtige Rolle.
Deutsch
• Montieren Sie die Führungshülse 31 mit Hilfe der
Schrauben 32 an den Fräskorb 21 .
Anschließen eines Staubabsaugers (Abb.
A, J)
Benutzung der Führungshülsen (Abb. I)
Der Spanabsauganschluss besteht aus einem Hauptteil 34 ,
einem Deckel 35 , einer Schlauchführung 36 , zwei
Schrauben 37 und zwei Muttern 38 .
1. Schieben Sie den Deckel 35 auf den Hauptteil 34 und
lassen Sie ihn einrasten.
2. Schließen Sie einen Staubabsaugerschlauch an den
Staubabsaugadapter an.
3. Lockern Sie die Schraube oben in der Oberfräse und
montieren Sie die Schlauchführung 36 wie in der
Abbildung gezeigt.
Vor dem Betrieb
1. Kontrollieren Sie, dass der Fräser korrekt in der Spannzange
montiert wurde.
2. Stellen Sie die Frästiefe ein.
3. Schließen Sie einen Staubabsauger an.
4. Überzeugen Sie sich davon, dass die Taucharretierung
verriegelt ist, bevor Sie das Gerät einschalten.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG:
• Bewegen Sie die Oberfräse wie gezeigt in Abb. K
(äußere Kanten/innere Kanten).
Richtige Haltung der Hände (Abb. A, L)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand wie abgebildet
auf jedem Griff 10 .
Ein- und Ausschalten (Abb. A, B, E)
1. Ein: Ziehen Sie den Schalter 1 nach oben.
2. Aus: Drücken Sie den Schalter 1 nach unten.
WARNUNG: Lösen Sie die Taucharretierung und lassen Sie
den Fräskorb in die Ruhestellung zurückfahren, bevor Sie
das Gerät ausschalten.
1. Befestigen Sie die Schablone mit Hilfe von Schraubzwingen
am Werkstück.
2. Wählen Sie eine geeignete Führungshülse 31 und
installieren Sie sie.
3. Subtrahieren Sie den Durchmesser des Fräsers vom
Außendurchmesser der Führungshülse und dividieren
Sie das Ergebnis durch 2. Dies ist die Differenz zwischen
Schablone und Werkstück.
WARNUNG: Wenn das Werkstück nicht dick genug ist,
setzen Sie es auf ein Stück Abfallholz.
Styring af en lægte
Hvor hjørnestyring ikke kan anvendes, er det også muligt at
styre overfræseren langs med en lægte, der er spændt hen over
arbejdsemnet (med overhæng i begge ender).
Frihåndsfræsning
Din overfræser kan også bruges uden nogen form for styring fx
til skrivning af tegn eller til kreativt arbejde.
ADVARSEL: Lav kun overfladiske snit! Brug fræsere med
en maks. diameter på 6 mm.
Fräsen mit Anlaufzapfen (Abb. C)
Wo eine Parallelführung oder Führungshülse ungeeignet ist,
können zum Kontourfräsen Anlaufzapfen 24 benutzt werden.
Hierzu gehören Spannzangen (6 – 12,7 mm), eine
Höheneinstellung und Frästisch für Betrieb in
Untertischmontage, Zinkenfräsgeräte für Schwalbenschwanzund Finger-Zinken, Dübelschablonen, einstellbare
Führungshülsenhalter und Führungshülsen sowie
Führungsschienen in verschiedenen Längen.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
17
Deutsch
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
18
English
ROUTER
DW624, DW625E
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
Power output
No-load speed
Router carriage
Router carriage stroke
Revolver depth stop
VAC
VAC
W
W
min-1
Collet size
Cutter diameter, max.
Weight
inch
mm
kg
mm
DW624
230
230/115
2
1600
960
23000
2 columns
62
3-step, with
graduation and
fine adjustment
1/2
50
5.2
DW625E
230
230/115
7
2000
1110
8000–20000
2 columns
62
3-step, with
graduation and
fine adjustment
1/2
50
5.2
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-17:
96
92
LPA(emission sound dB(A)
pressure level)
dB(A)
103
100
LWA(sound
power level)
K(uncertainty for dB(A)
2.9
3.4
the given sound
level)
Vibration emission
value ah =
Uncertainty K =
m/s2
4.6
3.1
m/s
2.6
1.5
2
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
Router
DW624, DW625E
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17: 2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
24.01.2018
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
19
English
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
20
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
English
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
5) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for Cutters
Hold power tool by insulated gripping surfaces, because
the cutter may contact its own cord. Cutting a “live” wire
may make exposed metal parts of the power tool “live” and
shock the operator.
• Use clamps or another practical way to secure and
support the workpiece to a stable platform. Holding the
work by your hand or against the body leaves it unstable and
may lead to loss of control.
• For personal protection, ALWAYS wear a dust mask.
• Always use cutters with a shank diameter corresponding to
the size of the collet installed in your tool.
• Always use cutters suitable for a speed of 30000 min-1 and
marked accordingly.
• Never use cutters with a diameter exceeding the maximum
diameter indicated in the Technical Data.
This router is designed to accept professional cutters of straight,
profile, rabbet, and grooved type with rated minimum speed of
30000 min-1.
WARNING! ALWAYS CONSIDER THE FOLLOWING
COMPULSIVE CONDITIONS:
• Use 12 mm shank diameter for straight, rabbet, groove
and profile cutter
• Maximum cutter diameter:
•
DW624
40 mm at 35 mm cutting depth
DW625E
50 mm at 35 mm cutting depth
DW624
&
DW625E
Groove Cutter: 50 mm at 6 mm cuttingdepth
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in accordance
with EN60745; therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved 3–core
extension cable suitable for the power input of this tool (see
Technical Data).The minimum conductor size is 1.5 mm2; the
maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Package Contents
The package contains:
1Router
1Parallel fence with fine adjustment and guide rods
1 Spanner #22
1 Dust extraction adapter
1 Guide bush
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 39 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2018 XX XX
Year of Manufacture
21
English
Description (Fig. A, B)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 On/off-switch
2 Speed control dial (DW625E)
3 Collet nut
4 Spindle lock
5 Parallel fence locking bolt
6 Guide rods for parallel fence
7 Threaded spindle
8 Stop
9 Knurled nut
10 Grips
11 Handwheel
12 Measuring lens
13 Scale
14 Plunge lock
15 Clamping screw
16 Depth stop
17 Fine adjuster for depth stop
18 Fine adjuster for parallel fence
19 Parallel fence
20 Revolver depth stop
21 Router base
22 Baseplate extension
23 Guiding knob
Intended Use
Your DeWALT high performance DW624/DW625E router has
been designed for professional heavy duty routing of wood,
wood products and plastics. applications.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
These routers are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
22
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Inserting and Removing a Cutter (Fig. C)
1. Press and hold down the spindle lock 4 .
2. Using the 22 mm wrench, loosen the collet nut 3 enough
to insert the cutter 24 .
3. Tighten the collet nut and release the spindle lock.
WARNING: Never tighten the collet nut without a
cutter in the collet.
Replacing the Collet (Fig. D)
Your router is supplied with a 1/2" collet fitted to the tool. Other
precision collets are also available to suit the cutter used.
1. Separate the collet 25 from the collet nut 3 by
pulling it firmly.
2. Click the new collet in place.
Setting the Electronic Speed Control Dial
(Fig. A)
DW625E
The speed is infinitely variable from 8000 to 20000 min-1 using
the electronic speed control dial 2 for uniform cutting results in
all types of wood and plastics.
Turn the electronic speed control dial to the required level. The
correct setting, however, is a matter of experience.
1 = 8000 min-1
2 = 12000 min-1
3 = 16000 min-1
4 = 18000 min-1
5 = 20000 min-1
Adusting the Depth of Cut (Fig. E)
Your router is equipped with a high precision depth adjustment
system including a revolver depth stop 20 , a measuring
lens 12 and fine adjuster 17 .
Quick Adjustment (Fig. A, F)
1. Loosen the plunge lock 14 by pulling it up.
2. Lower the router carriage until the cutter is incontact with
the workpiece.
3. Tighten the plunge lock 14 by pushing it down.
4. For optimum ease of operation, the carriage return can be
adapted to the required depth of cut by rotating or sliding
the knurled nut 9 .
5. Loosen the clamping screw 15 .
6. Rotate the handwheel 11 until the fine adjuster 17 touches the revolver depth stop 20 .
7. Set the measuring lens to a round figure (e.g. 0).
8. Adjust the depth of cut using the handwheel 11 and the
measuring lens 12 . The distance between the top of the
English
revolver depth stop and the bottom of the fine adjuster is
the adjusted depth of cut.
9. Tighten the clamping screw 15 .
Triple Depth Adjustment Using the Revolver
Depth Stop (Fig. E)
The revolver depth stop 20 can be used to set three different
depths. This is particularly useful for deep cuts, performed
in steps.
1. Place a depth template between the fine adjuster 17 and the revolver depth stop 20 to adjust the exact
cutting depth.
2. If required, set all three screws.
Fitting the Baseplate Extension (Option)
(Fig. A, B, H)
1. Fit the baseplate extension 22 to the free end of the
guide rods.
2. Guide the tool with one hand on the knob 23 and the other
on the opposite grip 10 .
Fitting a Guide Bush (Fig. I)
Together with a template, guide bushes play a valuable part in
cutting and shaping to a pattern.
• Fit the guide bush 31 to the router base 21 using the
screws 32 as shown.
WARNING: Make shallow cuts only!
Fine Adjustments (Fig. F)
When not using a depth template, or if the depth of cut needs
readjustment, it is recommended to use the fine adjuster 17 .
1. Adjust the depth of cut using the fine adjuster 17 .
2. Read the depth of cut using the measuring lens 12 and
scale 13 .
3. Adapt the depth of cut to the millimeter using the
handwheel 11 .
Depth Adjustment with the Router Installed in
Inverted Position (Fig. E)
1. Remove the cap nut 27 and the knurled knob 9 and
replace it with the height adjusting tool (DE6966) available
as an option.
2. Screw the threaded end of the height adjusting tool to the
threaded spindle 7 .
3. Set the depth of cut using the adjuster on the height
adjusting tool.
WARNING: For installing the router in inverted
position, refer to the relevant instruction manual on the
stationary tool.
Fitting the Parallel Fence (Fig. A, G)
1. Fit the guide rod 6 to the router base 21 .
2. Slide the parallel fence 19 over the rods.
3. Tighten the locking bolts 5 temporarily.
Adjusting the Parallel Fence (Fig. A, G)
1. Draw a cutting line on the material.
2. Lower the router carriage until the cutter is in contact with
the workpiece.
3. Tighten the plunge lock 14 and limit the carriage return
using the knurled nut 9 .
4. Position the router on the cutting line.
5. Slide the parallel fence 19 against the workpiece and
tighten the locking bolts 5 .
6. Adjust the parallel fence using the fine adjuster 18 . The
outer cutting edge of the cutter must coincide with the
cutting line.
7. If required, loosen the screws 28 and adjust the strips 29 to obtain the desired guiding length.
Connecting a Dust Extractor (Fig. A, J)
The dust extraction adaptor consists of a main section 34 , a
cover 35 , a hose guide 36 , two screws 37 and two nuts 38 .
1. Slide the cover 35 onto the main section 34 and let it click
into place.
2. Connect a dust extractor hose to the dust
extraction adaptor.
3. Loosen the screw in the top of the router and fit the hose
guide 36 as shown.
Prior to Operation
1. Check that the cutter is correctly installed in the collet.
2. Set the cutting depth.
3. Connect a dust extractor.
4. Make sure the plunge limiter is always locked before
switiching on.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
WARNING:
• Always move your router as indicated in Fig. K (outer
edges/inner edges).
Proper Hand Position (Fig. A, L)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the each grip 10 ,
as shown.
23
English
Switching On and Off (Fig. A, B, E)
1. On: pull the switch 1 up.
2. Off: press the switch 1 down.
WARNING: Loosen the plunge limiter and allow the router
carriage to regain its rest position before switching off.
Using the Guide Bushes (Fig. I)
1. Secure the template to the workpiece using end clamps.
2. Select and install an appropriate guide bush 31 .
3. Subtract the diameter of the cutter from the outside
diameter of the guide bush and divide by 2. This is the
difference between template and workpiece.
WARNING: If the work piece is not thick enough, place it
on a piece of waste wood.
Guiding Off a Batten
Where an edge guide cannot be used, it is also possible to guide
the router along a batten clamped across the workpiece (with
an overhang at both ends.)
Freehand Routing
Your router can also be used without any sort of guide, e.g. for
signwriting or creative work.
WARNING: Make shallow cuts only!
Use cutters with a max. diameter of 6 mm.
Routing with Pilot Cutters (Fig. C)
Where a parallel guide or guide bush are inappropriate, it is
possible to use pilot cutters 24 for cutting shaped edges.
These include collets (6 – 12.7 mm), a height adjusting tool and
router table for use in inverted position, finger jointing tools
for dovetail and finger jointing jigs, dovetail jointing templates,
adjustable guide bush holder and guide bushes and guide rails
in various lengths.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
24
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Español
DIRECCIONADORA
DW624, DW625E
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Potencia de salida
Velocidad en vacío
Trayecto de direccionadora
Router carriage stroke
Tope de profundidad de regreso
Collet size
Cutter diameter, max.
Peso
VAC
W
W
min-1
mm
inch
mm
kg
DW624
DW625E
230
230
2
7
1600
2000
960
1110
23000
8000–20000
2 columnas
2 columnas
62
62
3 pasos, con 3 pasos, con
graduación y graduación y
fino ajuste
fino ajuste
1/2
1/2
50
50
5,2
5,2
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN60745-2-17.
dB(A)
96
92
LPA(nivel de presión sonora de
emisión)
dB(A)
103
100
LWA(nivel de potencia sonora)
K(incertidumbre para el nivel de dB(A)
2,9
3,4
sonido dado)
Valor de la emisión de vibración
ah =
Incertidumbre K =
m/s2
4,6
3,1
m/s2
2,6
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Direccionadora
DW624, DW625E
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17: 2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
24.01.2018
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
25
Español
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. El incumplimiento de las instrucciones que se
indican a continuación puede causar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
26
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de las herramientas Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
Español
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Normas específicas de seguridad adicionales
para cortadoras
•
•
Sujete la herramienta eléctrica por superficies de agarre
aisladas, porque la cuchilla puede entrar en contacto
con su propio cable. El cortar un cable cargado, puede
cargar las partes metálicas expuestas de la herramienta
eléctrica y producir una descarga eléctrica al operador.
Use abrazaderas u otra forma práctica de asegurar y
apoyar la pieza de trabajo a una plataforma estable.
El sujetar la pieza de trabajo con la mano o contra su cuerpo
no proporciona estabilidad y puede causar una pérdida
de control.
Como medida de protección personal, utilice SIEMPRE una
mascarilla antipolvo.
• Utilice siempre las cortadoras con un diámetro de vástago
que corresponda al tamaño de la boquilla instalada en
su herramienta.
• Utilice siempre cortadoras adecuadas para una velocidad de
30000 min-1 y señalizadas correctamente.
• No utilice nunca cortadoras cuyo diámetro supere el diámetro
máximo indicado en los Datos técnicos.
Esta direccionadora ha sido diseñada para aceptar cortes
profesionales de tipo recto, perfilado, reducido y ranurado con
una velocidad mínima de 30000 min-1.
¡ADVERTENCIA! TENGA SIEMPRE EN CUENTA LAS
SIGUIENTES CONDICIONES OBLIGATORIAS:
• Utilice un diámetro de vástago de 12 mm para
las cortadoras rectas, de reducción, perfiladas
y ranuradas
• Diámetro máximo de corte:
•
DW624
40 mm a una profundidad de corte de 35 mm
DW625E
50 mm a 35 mm de corte profundidad
DW624
&
DW625E
Cortadora ranurada: 50 mm a 6 mm de
profundidad de corte
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA o
menos.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60745, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno
de 3 conductores aprobado y apto para la potencia de esta
27
Español
herramienta (consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo
del conductor es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
17 Ajustador preciso para el tope de profundidad
Contenido del embalaje
21 Base de direccionadora
El embalaje contiene:
1Direccionadora
1 Hendidura paralela con ajuste preciso y varillas de guía
1Llave#22
1 Adaptador de extracción de polvo
1 Cepillo de guía
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 39 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2018 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A, B)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Interruptor de encendido/apagado
2 Botón de control de velocidad (DW625E)
3 Perno de boquilla
4 Bloqueo del eje
5 Perno de bloqueo de la hendidura paralela
6 Varillas de guía para la hendidura paralela
7 Eje roscado
8 Tope
9 Tuerca moleteada
10 Agarres
11 Rueda manual
12 Lentes de medida
13 Balanza
14 Bloqueo de penetración
15 Tuerca de fijación
16 Tope de profundidad
28
18 Ajustador preciso para la hendidura paralela
19 Hendidura paralela
20 Tope de profundidad de regreso
22 Extensión del plato de base
23 Rueda de guía
Uso Previsto
Su direccionadora de alto rendimiento de DeWALT DW624/
DW625E ha sido diseñada para realizar operaciones pesadas
profesionales de direccionamiento de aplicaciones de madera,
productos de madera y plástico.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Estas direccionadoras son herramientas eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Introducir y retirar una cuchilla (Fig. C)
1. Pulse y mantenga pulsado el bloqueo del
eje 4 .
2. Utilizando la llave de 22 mm, afloje el perno de la boquilla 3 lo suficiente para introducir la cuchilla 24 .
3. Apriete el perno de la boquilla y suelte el bloqueo del eje.
ADVERTENCIA: No apriete nunca el perno de la
boquilla con una cuchilla dentro de la boquilla.
Sustitución de la boquilla (Fig. D)
Su direccionadora se le ha suministrado con una boquilla
de 1/2" fijada en la herramienta. También se encuentran
disponibles otras boquillas de precisión para adaptarse a la
cuchilla utilizada.
1. Separe la boquilla 25 del perno de la boquilla 3 tirando con firmeza.
2. Inserte la nueva boquilla en su lugar.
Fijación del botón de control de velocidad
electrónica (Fig. A)
DW625E
La velocidad puede variar mucho de 8000 a 20000 min-1
utilizando el botón de control de velocidad electrónica 2 para
uniformar los resultados de corte en todo tipo de maderas
y plásticos.
Gire la rueda de control de velocidad electrónica hacia el
nivel deseado. No obstante, la obtención de la configuración
adecuada es una cuestión de experiencia.
1 = 8000 min-1
2 = 12000 min-1
3 = 16000 min-1
4 = 18000 min-1
5 = 20000 min-1
Ajuste de la profundidad de corte (Fig. E)
Su direccionadora está equipada con un sistema de ajuste de
profundidad de precisión que incluye un tope de profundidad
de regreso 20 , una lente de medida 12 y un ajustador de
precisión 17 .
Ajuste rápido (Fig. A, F)
1. Afloje el bloqueo de hendidura 14 tirando del mismo
hacia arriba.
2. Afloje el trayecto de la direccionadora hasta que la cuchilla
entre en contacto con la pieza de trabajo.
3. Apriete el bloqueo de hendidura 14 tirando del mismo
hacia abajo.
4. Para lograr un funcionamiento más fácil, el regreso del
trayecto debe adaptarse a la profundidad necesaria de corte
girando o desplazando la tuerca moleteada 9 .
5. Afloje la tuerca de fijación.
6. Gire la rueda manual 11 hasta que el ajustador de
precisión 17 toque el tope de profundidad de
regreso 20 .
7. Fije la lente de medida en una cifra entera (por ej, 0).
8. Ajuste la profundidad de corte utilizando la rueda
manual 11 y la lente de medida 12 . La distancia entre
el tope de profundidad de regreso y la parte inferior del
ajustador de precisión es la profundidad de corte ajustada.
9. Apriete la tuerca de fijación 15 .
Ajuste triple de profundidad utilizando el tope
de profundidad de regreso (Fig. E, F)
El tope de profundidad de regreso 20 puede utilizarse para fijar
tres profundidades distintas. Es concretamente útil para realizar
cortes de profundidad en varias etapas.
1. Coloque un modelo de profundidad entre el ajustador de
precisión 17 y el tope de profundidad de regreso 20 para
ajustar la profundidad exacta de corte.
2. Si es necesario, fije las tres tuercas.
Español
ADVERTENCIA: ¡Realice sólo cortes superficiales!
Ajustes de precisión (Fig. F)
Cuando no utilice un modelo de profundidad, o si la
profundidad del corte debe reajustarse, le aconsejamos que
utilice el ajustador de precisión 17 .
1. Ajuste la profundidad de corte utilizando el ajustador de
precisión 17 .
2. Lea la profundidad del corte utilizando las lentes de
medida 12 y la escala 13 .
3. Adapte la profundidad del corte al milímetro utilizando la
rueda manual 11 .
Ajuste de profundidad con la direccionadora
instalada en posición invertida (Fig. E)
1. Retire la tuerca ciega 27 y la tuerca moleteada 9 y
sustitúyala con la herramienta de ajuste de altura (DE6966)
disponible como opción.
2. Apriete el cabo ranurado de la herramienta de ajuste de
altura al eje ranurado 7 .
3. Fije la profundidad de corte utilizando el ajustador en la
herramienta de ajuste de altura.
ADVERTENCIA: Para instalar la direccionadora en
posición invertida, véase el manual correspondiente de
instrucciones acerca de la herramienta fija.
Ajuste de la hendidura paralela (Fig. A, G)
1. Fije la varilla de guía 6 a la base de la direccionadora 21 .
2. Deslice la hendidura paralela 19 sobre las varillas.
3. Apriete los pernos de bloqueo 5 temporalmente.
Ajuste de la hendidura paralela (Fig. A, G)
1. Trace una línea de corte sobre el material.
2. Afloje el trayecto de la direccionadora hasta que la cuchilla
entre en contacto con la pieza de trabajo.
3. Apriete el bloqueo de penetración 14 y limite el regreso del
trayecto utilizando la tuerca moleteada 9 .
4. Coloque la direccionadora sobre la línea de corte.
5. Deslice la hendidura paralela 19 frente a la pieza de trabajo
y apriete los pernos de bloqueo 5 .
6. Ajuste la hendidura paralela utilizando el ajustador de
precisión 18 . El borde de corte exterior de la cuchilla
deberá coincidir con la línea de corte.
7. Si es necesario, afloje las tuercas 28 y ajuste las bandas 29 para obtener el largo de guía deseado.
Ajuste de la extensión del plato de base
(opción) (Fig. A, B, H)
1. Ajuste la extensión del plato de base 22 al extremo libre de
las varillas de guía.
Oriente la herramienta con una mano en la rueda 23 y la otra
en el agarre opuesto 10 .
29
Español
Ajuste del cepillo de guía (Fig. I)
Junto con el modelo, los cepillos de guía tienen una misión
importante en el corte y en la forma de un modelo.
• Ajuste el cepillo de guía 31 a la base de la
direccionadora 21 utilizando las tuercas 32 tal y como
aparece en la ilustración.
Encendido y apagado (Fig. A, B, E)
1. Encendido: empuje el interruptor 1 hacia arriba.
2. Apagado: empuje el interruptor 1 hacia abajo.
ADVERTENCIA: Afloje el limitador de penetración y deje
que el trayecto de la direccionadora recupere su posición
de descanso antes de apagar la máquina.
Uso de los cepillos de guía (Fig. I)
Conexión de un dispositivo de extracción de
polvo (Fig. A, J)
El adaptador de extracción de polvo consta de una sección
principal 34 , una cubierta 35 , una guía de conducto 36 , dos
tuercas 37 y dos pernos 35 .
1. Deslice la cubierta 35 hasta la sección principal 34 y deje
que se coloque en su lugar.
2. Conecte el tubo de extracción de polvo al adaptador de
extracción de polvo.
3. Afloje la tuerca de la parte superior de la direccionadora
y apriete la guía del conducto 36 tal y como aparece en
la ilustración.
Antes de usar la máquina
1. Compruebe que la cuchilla se ha instalado correctamente
en la boquilla.
2. Fije la profundidad de corte.
3. Conecte un dispositivo de extracción de polvo.
4. Compruebe que el limitador de penetración está bloqueado
siempre antes de encender la máquina.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA:
• Desplace siempre su direccionadora tal y como se
indica en la Fig. K (bordes exteriores e interiores).
Posición adecuada de las manos (Fig. A, H)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una mano repose
en cada empuñadura 10 tal y como se indica en la ilustración.
30
1. Fije el modelo en la pieza de trabajo utilizando las
fijaciones finales.
2. Seleccione e instale un cepillo de guía adecuado 31 .
3. Reste el diámetro de la cuchilla al diámetro exterior del
cepillo de guía y divida por 2. Esta es la diferencia entre el
modelo y la pieza de trabajo.
ADVERTENCIA: Si la pieza de trabajo no es lo
suficientemente gruesa, colóquela sobre una madera.
Orientación de un listón
Cuando no puede utilizarse una guía de borde, también podrá
guiar la direccionadora con un listón unido a la pieza de trabajo
(con un saliente en ambos extremos).
Direccionamiento libre
También podrá utilizar su direccionadora sin ningún tipo
de guía, como por ejemplo, para escribir firmas o realizar
trabajos creativos.
ADVERTENCIA: ¡Realice sólo cortes superficiales! Utilice
cuchillas con un diámetro máximo de 6 mm.
Direccionamiento con cuchillas piloto (Fig. C)
Cuando no conviene utilizar una guía paralela o un cepillo
de guía, es posible utilizar cuchillas piloto 24 para cortar
bordes afilados.
Estas incluyen boquillas (6 – 12,7 mm), una herramienta de
ajuste de altura y una mesa de direccionamiento para utilizar
en posición invertida, herramientas de unión manuales para
encajes y plantillas de unión manuales, modelos de unión de
encajes, soporte de cepillo de guía ajustable y cepillos de guía,
así como rieles de guía de varias longitudes.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Español
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
31
Français
DÉFONCEUSE
DW624, DW625E
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance consommée
Puissance utile
Vitesse à vide
Chariot
Course du chariot
Butée révolver
Pince de serrage
Diamètre des fraises, max.
Poids
VAC
W
W
min-1
mm
inch
mm
kg
DW624
DW625E
230
230
2
7
1600
2000
960
1110
23000
8000–20000
2 colonnes
2 colonnes
62
62
3 positions, avec 3 positions, avec
graduation et graduation et
réglage fin
réglage fin
1/2
1/2
50
50
5,2
5,2
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60745-2-17
dB(A)
96
92
LPA(niveau d’émission de
pression acoustique)
dB(A)
103
100
LWA(niveau de puissance
acoustique)
K(incertitude pour le niveau dB(A)
2,9
3,4
acoustique donné)
Valeur d’émission de vibration
ah =
Incertitude K =
m/s2
4,6
3,1
m/s2
2,6
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
32
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Défonceuse
DW624, DW625E
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17: 2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
24.01.2018
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
Français
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : veuillez lire tous les
avertissements de sécurité, toutes les instructions,
illustrations et spécifications fournies avec cet
outil électrique. Le non respect des instructions listées
ci-dessous peut conduire à des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise
de l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
33
Français
d )
e )
f )
g )
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Directives de sécurité additionnelles pour
les fraises
•
•
•
•
•
•
34
Maintenir l’outil par les surfaces isolées prévues à cette
fin, car l’organe de coupe pourrait entrer en contact
avec son propre cordon. Couper un fil sous tension pourrait
mettre les parties métalliques exposées de l’outil sous tension
et électrocuter l’utilisateur.
Utiliser des serre-joints, ou tout autre moyen, pour
fixer et immobiliser la pièce à travailler sur une surface
stable. Maintenir la pièce à la main ou contre le corps ne
pourvoira pas assez de stabilité et pourra entraîner la perte de
son contrôle.
Portez TOIJOURS un masque anti-poussières pour votre
protection personnelle.
Utiliser uniquement des fraises dont le diamètre de queue
correspond à la taille de la pince montée sur l’outil.
Utiliser uniquement des fraises qui conviennent pour une
vitesse d’au moins 30000 tr/min et marquées en conséquence.
Ne jamais utiliser des fraises dont le diamètre excède le
diamètre maximum repris dans les Fiche technique.
Cette défonceuse est conçue pour recevoir les fraises
professionnelles de type droit, profilé, à feuillure et à rainure
avec une vitesse nominale minimum de 30000 tr/min.
AVERTISSEMENT ! TENEZ TOUJOURS COMPTE DES
CONDITIONS OBLIGATOIRES SUIVANTES :
• Utilisez une fraise ayant un diamètre de queue 12 mm
pour le fraisage droit, à feuillure, à rainure et profilé
• Diamètre maximum de la fraise :
DW624
40 mm à 35 mm de profondeur de coupe
DW625E
50 mm à 35 mm de profondeur de coupe
DW624
&
DW625E
Fraise à rainure : 50 mm à 6 mm de profondeur
de coupe
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension du
secteur correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme
à la norme EN60745 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois
fils homologuée et compatible avec la tension nominale de
Français
cet outil (consulter la Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
14 Blocage de la plongée
Contenu de l’emballage
19 Guide parallèle
Ce carton comprend :
1Défonceuse
1 Guide parallèle avec réglage fin et barres de guidage
1 Clé nº 22
1 Adaptateur d’aspiration des poussières
1 Douille de copiage
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Emplacement de la Date Codée de Fabrication
(Fig. A)
La date codée de fabrication 39 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2018 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A, B)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Variateur électronique (DW625E)
3 Écrou de la pince
4 Blocage de l’arbre
5 Boulon de blocage du guide parallèle
6 Barres de guidage pour guide parallèle
7 Tige filetée
8 Butée
9 Écrou moleté
10 Poignées
11 Roue
12 Verre grossissant
13 Échelle
15 Vis de serrage
16 Butée de profondeur
17 Réglage fin pour butée de profondeur
18 Réglage fin pour guide parallèle
20 Butée révolver
21 Base de la défonceuse
22 Extension de la plaque de base
23 Bouton de guidage
Utilisation Prévue
La vostra elettrofresatrice ad alte prestazioni DeWALT DW624/
DW625E è stata concepita per applicazioni professionali di
lavorazione su legno, prodotti legnosi e materiali plastici.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Queste elettrofresatrici sono apparati elettrici professionali.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Montage et démontage d’une fraise (Fig. C)
1. Maintenir enfoncé le blocage de l’arbre 4 .
2. Utilisez la clé de 22 mm pour desserrer suffisamment l’écrou
de la pince 3 afin de pouvoir introduire la fraise 24 .
3. Serrer l’écrou de la pince et relâcher le blocage de l’arbre.
AVERTISSEMENT : ne jamais serrer l’écrou quand il
n’y a pas de fraise dans la pince.
Remplacement de la pince (Fig. D)
Votre défonceuse est fournie avec une pince de 1/2" montée sur
l’outil. D’autres pinces de précision sont également disponibles
en fonction de la fraise utilisée.
1. Séparer la pince 25 de son écrou 3 en
tirant énergiquement.
2. Enclencher la nouvelle pince en position.
35
Français
Réglage du variateur de vitesse électronique
(Fig. A)
DW625E
La vitesse de rotation est réglable en continu de 8000–20000
tr/min au moyen du variateur électronique 2 pour obtenir des
résultats uniformes dans tous les types de bois et de plastique.
Tournez le régulateur de vitesse électronique au niveau requis.
Le réglage correct sera néanmoins dicté par l’expérience.
1 = 8000 tr/min
2 = 12000 tr/min
3 = 16000 tr/min
4 = 18000 tr/min
5 = 20000 tr/min
Réglage de la profondeur de coupe (Fig. E)
Votre défonceuse est équipée d’un système de réglage de la
profondeur de haute précision, consistant en une butée
revolver 20 , un verre grossissant 12 et un réglage fin 17 .
Réglage rapide (Fig. A, F)
1. Desserrer le blocage de la plongée 14 en le tirant vers
le haut.
2. Abaisser le corps de la défonceuse jusqu’à ce que la fraise
touche l’ouvrage.
3. Serrer le blocage de la plongée 14 en le poussant vers
le bas.
4. Pour un confort d’utilisation optimal, le retour du chariot
peut être adapté à la profondeur de coupe requise en
tournant ou en déplaçant l’écrou moleté 9 .
5. Desserrer la vis de serrage 15 .
6. Tourner la roue 11 jusqu’à ce que le réglage fin 17 touche
la butée revolver 20 .
7. Mettre l’indicateur du verre grossissant sur un chiffre rond
(par ex. 0).
8. Régler la profondeur de coupe au moyen de la roue 11 et du verre grossissant 12 . La distance entre le haut de
la butée revolver et le bas du réglage fin représente la
profondeur de coupe réglée.
9. Serrer la vis de serrage 15 .
Triple réglage au moyen de la butée revolver
(Fig. E)
La butée revolver 20 permet de régler 3 profondeurs de coupe
différentes. Ceci est particulièrement utile pour les coupes
profondes, exécutées en plusieurs passages.
1. Placer un gabarit d’épaisseur entre le réglage fin 17 et
la butée revolver 20 pour régler la profondeur de coupe
exacte.
2. Si nécessaire, régler les trois vis.
AVERTISSEMENT : exécuter uniquement des passages de
faible profondeur !
36
Réglages fins (Fig. F)
En cas de travail sans gabarit d’épaisseur ou pour corriger la
profondeur de coupe, utiliser de préférence le réglage fin 17 .
1. Régler la profondeur de coupe au moyen du réglage fin 17 .
2. Lire la profondeur au moyen du verre grossissant 12 et
l’échelle 13 .
3. Régler la profondeur de coupe au millimètre près au moyen
de la roue 11 .
Réglage de la profondeur avec la défonceuse en
position inversée (Fig. E)
1. Retirer l’écrou borgne 27 et l’écrou moleté 9 et les
remplacer par la tige pour montage en position inversée
(DE6966) disponible en option.
2. Visser la tige pour montage en position inversée sur la tige
filetée 7 .
3. Régler la profondeur au moyen de la nouvelle tige pour
montage en position inversée.
AVERTISSEMENT : pour le montage de la défonceuse
en position inversée, suivre les indications de montage
contenues dans le manuel d’instruction du dispositif
stationnaire.
Montage du guide parallèle (Fig. A, G)
1. Introduire les barres de guidage 6 dans la base de la
défonceuse 21 .
2. Faire glisser le guide parallèle 19 sur les barres.
3. Serrer les boulons de blocage 5 provisoirement.
Réglage du guide parallèle (Fig. A, G)
1. Tracer une ligne sur l’ouvrage à usiner.
2. Abaisser le corps de la défonceuse jusqu’à ce que la fraise
touche l’ouvrage.
3. Serrer le blocage de la plongée 14 et limiter le retour du
chariot au moyen de l’écrou moleté 9 .
4. Positionner la défonceuse sur la ligne tracée.
5. Faire glisser le guide parallèle 19 contre l’ouvrage et serrer
les boulons de blocage 5 .
6. Régler le guide parallèle au moyen du réglage fin 18 . Le
taillant extérieur de la fraise doit coïncider avec la ligne
tracée.
7. Si nécessaire, desserrer les vis 28 et régler les patins 29 pour obtenir la longueur de guidage désirée.
Montage de l’extension de la plaque de base
(Option) (Fig. A, B, H)
1. Monter l’extension de la plaque de base 22 sur l’extrémité
libre des barres de guidage
2. Guider l’outil en tenant une main sur le bouton 23 et l’autre
sur la poignée opposée 10 .
Français
Montage d’une douille de copiage (Fig. I)
En combinaison avec un gabarit, les douilles de copiage forment
un accessoire précieux pour la reproduction de motifs.
• Introduire la douille de copiage 31 dans la base de la
défonceuse 21 au moyen des vis 32 comme illustré.
Collegamento dell’aspiratore polveri
(Fig. A, J)
L’adaptateur d’aspiration de poussière se compose d’une
section principale 34 , d’un cache 35 , d’un guide de tuyau 36 ,
de deux vis 37 et de deux écrous 38 .
1. Engager le cache 35 sur la section principale 34 et
l’enclencher en position.
2. Raccorder un flexible d’aspiration de poussière sur
l’adaptateur.
3. Desserrer la vis dans le haut de la défonceuse et monter le
guide de tuyau 36 comme illustré.
Avant tout utilisation
1. Vérifier que la fraise est montée correctement dans la pince.
2. Régler la profondeur de coupe.
3. Raccorder un aspirateur de poussière.
4. Vérifier que le limiteur de plongée est bloqué avant de
mettre la défonceuse en marche.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
AVVERTENZA:
• Far avanzare sempre la fresa nel senso indicato in
Fig. K (bordi esterni/bordi interni).
Position correcte des mains (Fig. A, L)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur chaque
poignée 10 comme illustré.
Mise en marche et arrêt de l’appareil (Fig.
A, B, E)
1. Marche : tirer l’interrupteur 1 vers le haut.
2. Arrêt : appuyer l’interrupteur 1 vers le bas.
AVERTISSEMENT : desserrer le blocage de la plongée et
laisser le chariot de la défonceuse remonter en position de
repos avant d’arrêter la machine.
Utilisation des douilles de copiage (Fig. I)
1. Fixer le gabarit sur la pièce à usiner au moyen de
serre-joints.
2. Choisir et monter une douille de copiage 31 adaptée.
3. Soustraire le diamètre de la fraise du diamètre extérieur de
la douille de copiage et diviser par deux. Ceci indiquera de
combien le gabarit doit dépasser de la pièce à usiner.
AVERTISSEMENT : si la pièce à usiner n’est pas
suffisamment épaisse, la placer sur un morceau de bois
ordinaire.
Guidage avec règle
Quand l’utilisation d’un guide parallèle est exclue, il est possible
de guider la défonceuse au moyen d’une règle fixée solidement
sur la pièce à usiner (dépassant à ses deux extrémités).
Défonçage à la volée
Votre défonceuse peut aussi être utilisée sans aucun guide, par
exemple pour tracer des lettres et pour des travaux décoratifs.
AVERTISSEMENT : exécuter uniquement des passages de
faible profondeur ! Utiliser des fraises avec un diamètre de
6 mm au maximum.
Défonçage avec des fraises à téton de
guidage (Fig. C)
Quand l’utilisation d’un guide parallèle ou d’une douille de
copiage est exclue, il est possible d’utiliser des fraises à téton de
guidage 24 pour suivre des formes complexes.
Parmi ces accessoires figurent des pinces (6 – 12,7 mm), un
outil de réglage de la hauteur et une table de défonçage
pour l’utilisation en position inversée, des dispositifs pour
assemblages par tenon et mortaise ou par queues d’aronde,
des gabarits pour assemblages par chevilles, des portedouilles et douilles de copiage réglables et des rails guides en
diverses longueurs.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
37
Français
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
38
Italiano
ELETTROFRESATRICE
DW624, DW625E
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Potenza resa
Velocità a vuoto
Carrello elettrofresatrice
Supporto corsa
Arresto profondità a revolver
Dimensioni pinza
Diametro frese max.
Peso
VAC
W
W
min-1
mm
inch
mm
kg
DW624
230
2
1600
960
23000
2 colonne
62
su 3
posizioni a
regolazione
millimetrica
regolazione
1/2
50
5,2
DW625E
230
7
2000
1110
8000–20000
2 colonne
62
su 3
posizioni a
regolazione
millimetrica
regolazione
1/2
50
5,2
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60745-2-17
dB(A)
96
92
LPA(livello pressione sonora delle
emissioni)
dB(A)
103
100
LWA(livello potenza sonora)
K(incertezza per il livello sonoro
dB(A)
2,9
3,4
dato)
Valore di emissione delle vibrazioni
ah =
Incertezza K =
m/s2
4,6
3,1
m/s
2,6
1,5
2
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Elettrofresatrice
DW624, DW625E
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17: 2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
24.01.2018
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
39
Italiano
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze, istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con l’apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può dar luogo a scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
40
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
Italiano
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme di sicurezza specifiche per frese
•
•
•
•
•
•
Impugnare l’apparato per la superficie isolata
antiscivolo, perché la fresa può entrare in contatto con
il suo stesso cavo. Il contatto con un cavo “sotto tensione”
trasmette la tensione elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’utensile e dà la scossa all’operatore.
Utilizzare dei morsetti o altri mezzi corrispondenti per
assicurare e sostenere il pezzo su un piano stabile.
Sostenere il pezzo con le mani o contro il corpo non è
sufficiente per la stabilità e ciò può condurre alla perdita di
controllo.
Per la sicurezza personale, indossare SEMPRE una maschera
anti-polvere.
Utilizzare sempre frese con diametro corrispondente alla
misura delle pinze montate sulla fresatrice.
Usare sempre frese omologate ad operare ad una velocità di
30000 giri/min.-1 e marcate in modo conforme.
Non usare mai frese con un diametro eccedente quello
massimo indicato nei Dati tecnici.
Questa elettrofresatrice è progettata per essere utilizzata con
frese professionali per taglio dritto, frese profilate, frese per
battute e scanalature con una velocità nominale minima di
30000 giri/min.-1.
AVVERTENZA! OSSERVARESEMPRE LE SEGUENTI
CONDIZIONI:
• Utilizzare un diametro di codolo pari a 12 mm per
frese per taglio dritto, per battute e scanalature e per
frese profilate
• Diametro massimo della fresa:
DW624
40 mm a una profondità di taglio di 35 mm
DW625E
50 mm a una profondità di taglio di 35 mm
DW624
&
DW625E
Fresa canaletto: 50 mm a una profondità di taglio
di 6 mm
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60745, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga
omologato a 3 anime, idoneo alla potenza di ingresso di
questo apparato (vedere i Dati tecnici). La sezione minima del
conduttore è 1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
41
Italiano
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1Elettrofresatrice
1 Squadra laterale con vite micrometrica e barre guida
1 Chiave #22
1 Adattatore di aspirazione polveri
1 Boccola di guida
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 39 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2018 XX XX
Anno di fabbricazion
Descrizione (Fig. A, B)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Interruttore acceso/spento
2 Selettore di comando della velocità (DW625E)
3 Dado stringipezzo
4 Blocco dell’alberino
5 Bullone di fissaggio della guida parallela
6 Aste di guida per la guida parallela
7 Mandrino filettato
8 Arresto
9 Dado zigrinato
10 Impugnatura
11 Volantino
12 Lente di misura
13 Scala graduata
14 Nottolino di fermo
15 Vite di fissaggio
16 Arresto di profondità
17 Dispositivo di regolazione millimetrica per arresto
di profondità
18 Dispositivo di regolazione millimetrica per guida parallela
19 Guida parallela
20 Arresto profondità a revolver
21 Base dell’elettrofresatrice
42
22 Prolunga per piastra di appoggio
23 Manopola di guida
Utilizzo Previsto
La vostra elettrofresatrice ad alte prestazioni DeWALT DW624/
DW625E è stata concepita per applicazioni professionali di
lavorazione su legno, prodotti legnosi e materiali plastici.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Queste elettrofresatrici sono apparati elettrici professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Inserimento e rimozione di una fresa (Fig. C)
1. Premere e tenere premuto il blocco dell’alberino 4 .
2. Utilizzando la chiave da 22 mm, allentare il dado del
colletto 3 abbastanza da inserire la taglierina 24 .
3. Serrare il dado stringipinza e rilasciare il blocco dell’alberino.
AVVERTENZA: non serrare mai il dado stringipinza
senza che nella pinza vi sia inserita una fresa.
Sostituzione della pinza (Fig. D)
L’elettrofresatrice viene fornita con una pinza da 1/2", fissata alla
fresa. Su richiesta sono disponibili pinze di precisione di altre
dimensioni, adatte ai vari tipi di frese.
1. Separare la pinza 25 dal rispettivo dado di serraggio 3 ,
tenendola saldamente in mano e tirando.
2. Inserire la pinza sostitutiva sino a che non scatti in posizione.
Impostazione del selettore di comando
elettronico della velocità (Fig. A)
DW625E
Avvalendosi del selettore di comando elettronico della velocità
2 , la velocità di rotazione dell’apparato elettrico potrà esser
variata all’infinito entro un campo di regolazione da 8000 a
20000 min-1 in modo da ottenere tagli uniformi su tutti i tipi di
legno e materiali plastici.
Italiano
Ruotare il selettore portandolo al livello desiderato. La giusta
regolazione, tuttavia, si ottiene con la pratica.
1 = 8000 min-1
2 = 12000 min-1
3 = 16000 min-1
4 = 18000 min-1
5 = 20000 min-1
Regolazione della profondità di taglio
(Fig. E)
L’elettrofresatrice è dotata di un sistema di regolazione della
profondità di alta precisione, comprendente un arresto di
profondità a revolver 20 , una lente di misura 12 ed un
dispositivo di regolazione millimetrica 17 .
Regolazione rapida (Fig. A, F)
1. Allentare il nottolino di fermo 14 tirandolo verso l’alto.
2. Abbassare il carrello dell’elettrofresatrice sino a che la fresa
non giunga a contatto con il pezzo da lavorare.
3. Serrare il nottolino di fermo 14 premendolo verso il basso.
4. Per la massima comodità d’uso, girare o spostare il dado
zigrinato 9 per ridurre la corsa di ritorno del carrello.
5. Allentare la vite di fissaggio 15 .
6. Ruotare il volantino 11 sino a che il dispositivo di
regolazione millimetrica 17 non giunga a contatto con
l’arresto di profondità a revolver 20 .
7. Impostare la lente di misura su di una cifra tonda (ad es. 0).
8. Regolare la profondità di taglio avvalendosi del
volantino 11 e della lente di misura 12 . La distanza
intercorrente tra la sommità dell’arresto di profondità
a revolver ed il fondo del dispositivo di regolazione
millimetrica corrisponderà alla profondità di
taglio impostata.
9. Serrare la vite di fissaggio 15 .
Tripla regolazione della profondità mediante
arresto a revolver (Fig. E, F)
L’arresto di profondità a revolver 20 può essere utilizzato per
impostare 3 profondità diverse. Questo è particolarmente utile
per incisioni in profondità, realizzate a gradini.
1. Per impostare l’esatta profondità di taglio, collocare
una dima di profondità tra il dispositivo di regolazione
millimetrica 17 e l’arresto di profondità a revolver 20 .
2. Se richiesto, registrare tutte e tre le viti.
AVVERTENZA: Fare solo tagli di profondità ridotta!
Regolazione millimetrica (Fig. F)
Nel caso in cui non si usi una dima di profondità o qualora vi sia
da registrare nuovamente la profondità di taglio, si raccomanda
di impiegare il dispositivo di regolazione millimetrica 17 .
1. Impostare la profondità di taglio con il dispositivo di
regolazione millimetrica 17 .
2. Leggere con la lente di misura 12 il valore relativo alla
profondità di taglio fornito dalla scala 13 .
3. Arrotondare al millimetro la profondità di taglio avvalendosi
del volantino 11 .
Regolazione della profondità di taglio con
l’elettrofresatrice installata in posizione
rovesciata (Fig. E)
1. Togliere il dado di fermo 27 ed il dado zigrinato 9 e sostituirli con il regolatore di profondità (DE6966),
disponibile come dotazione opzionale.
2. Collegare al mandrino 7 l’asta di filettata del nuovo arresto
di profondità.
3. Impostare la profondità di taglio con il dispositivo di
regolazione del nuovo arresto di profondità.
AVVERTENZA: per il montaggio dell’elettrofresatrice
in posizione fissa, consultare il relativo manuale
dell’accessorio per l’uso stazionario della macchina.
Montaggio della guida parallela (Fig. A, G)
1. Installare le aste di guida 6 sulla base dell’
elettrofresatrice 21 .
2. Infilare sulle aste la guida parallela 19 .
3. Serrarne provvisoriamente i bulloni di
fissaggio 5 .
Regolazione della guida parallela (Fig. A, G)
1. Tracciare una linea di riferimento sul materiale da lavorare.
2. Abbassare il carrello dell’elettrofresatrice sino a che la fresa
non giunga a contatto con il pezzo da lavorare.
3. Serrare il fermo a nottolino 14 e ridurre la corsa di ritorno
del carrello avvalendosi del dado zigrinato 9 .
4. Posizionare l’elettrofresatrice sulla linea di riferimento.
5. Far scorrere la guida parallela 19 contro il pezzo da lavorare
e serrarne i bulloni di fissaggio 5 .
6. Regolare la guida parallela avvalendosi del dispositivo di
regolazione millimetrica 18 . Il tagliente esterno della fresa
dovrà coincidere con la linea di taglio.
7. Se richiesto, allentare le due viti 28 e regolare le
fascette 29 in modo da ottenere la lunghezza di
guida richiesta.
Montaggio della prolunga per piastra di
appoggio (opzionale) (Fig. A, B, H)
1. Installare la prolunga per base di appoggio 22 sull’estremità
libera delle aste di guida.
2. Guidare l’elettroutensile con una mano sul pomello 23 e
con l’altra sull’impugnatura opposta 10 .
Montaggio di una boccola di guida (Fig. I)
Assieme alla dima di riferimento, le boccole di guida rivestono
un ruolo fondamentale nelle operazioni di taglio e sagomatura
a modello.
• Installare la boccola di guida 31 sulla base
dell’elettrofresatrice 21 avvalendosi delle viti 32 come
illustrato in figura.
43
Italiano
Impiego delle boccole di guida (Fig. I)
Collegamento dell’aspiratore polveri
(Fig. A, J)
L’adattatore di aspirazione polveri è costituito da una sezione
principale 34 , da una piastra di serraggio 35 , da una guida del
manicotto 36 , da due viti 37 e da due dadi 38 .
1. Far scorrere la piastra di serraggio 35 sulla sezione
principale 34 dal lato anteriore.
2. Collegare un manicotto di evacuazione polveri all’adattatore.
3. Allentare la vite sulla sommità dell’elettrofresatrice e inserirla
come mostrato nella guida del manicotto 36 .
Prima di cominciare
1. Controllare che la fresa sia correttamente inserita nella pinza.
2. Regolare la profondità di taglio.
3. Collegare un aspiratore esterno.
4. Verificare che il limitatore del movimento a tuffo sia sempre
bloccato prima di accendere l’apparato.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA:
• Far avanzare sempre la fresa nel senso indicato in
Fig. K (bordi esterni/bordi interni).
Corretto posizionamento delle mani
(Fig. A, L)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano su ciascuna
impugnatura 10 , come illustrato.
Accensione e spegnimento (Fig. A, B, E)
1. Per accendere: tirare l’interruttore 1 verso l’alto.
2. Per spegnere: premere l’interruttore 1 verso il basso.
AVVERTENZA: prima di spegnere la macchina, sbloccare
il fermo di profondità dell’avanzamento a tuffo e lasciare
l’elettrofresatrice nella sua posizione di riposo.
44
1. Fissare la dima da copiare al pezzo tramite morsetti
sulle estremità.
2. Selezionare e applicare una boccola di guida adatta allo
scopo 31 .
3. Sottrarre il diametro della fresa al diametro esterno della
boccola di guida e dividere per 2. In questo modo, sarà
possibile sapere di quanto la dima deve essere spostata
indietro rispetto al pezzo da lavorare.
AVVERTENZA: se la larghezza del pezzo non fosse
sufficiente, disporre sotto la dima uno spessore di legno
di recupero.
Impiego di un listello come guida
Quando non si può utilizzare un bordo come guida, è possibile
guidare l’elettrofresatrice seguendo un listello fissato con
morsetti lungo il pezzo (che sopravanza su entrambi i lati).
Esecuzione a mano libera
L’elettrofresatrice può essere utilizzata anche senza alcun tipo di
guida per eseguire lavori, p.es. di scrittura e decorazione.
AVVERTENZA: fare solo tagli di profondità ridotta!
Impiegare frese a diametro massimo di 6 mm.
Fresa con cuscinetto guida (Fig. C)
Qualora non sia possibile utilizzare la guida parallela o una
boccola di guida, è possibile utilizzare una fresa completa di
cuscinetto guida 24 per la profilatura di bordi sagomati.
Questi comprendono le pinze (6 – 12,7 mm), un arresto di
profondità ed una tavola di supporto per l’impiego in senso
inverso dell’elettrofresatrice, dispositivi di maschiettatura per
le calettature a coda di rondine e relative maschere, boccole
di guida, supporti per boccole di guida e aste di guida di
varie lunghezze.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Italiano
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
45
Nederlands
BOVENFREES
DW624, DW625E
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Vermogen
Uitgangsvermogen
Snelheid onbelast
Bovenfreeswagen
Slag bovenfreeswagen
Revolveraanslag
Spantang
Max. freesdiameter
Gewicht
VAC
W
W
min-1
mm
inch
mm
kg
DW624
DW625E
230
230
2
7
1600
2000
960
1110
23000
8000–20000
2 kolommen
2 kolommen
62
62
3-staps, met
3-staps, met
diepteafstelling diepteafstelling
en fijnen fijnafstelling
afstelling
1/2
1/2
50
50
5,2
5,2
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-17.
96
92
LPA(emissie geluidsdrukniveau) dB(A)
103
100
LWA(niveau geluidsvermogen) dB(A)
K(onzekerheid voor het
dB(A)
2,9
3,4
gegeven geluidsniveau)
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
4,6
2,6
3,1
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
46
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Bovenfrees
DW624, DW625E
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17: 2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
24.01.2018
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Nederlands
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
47
Nederlands
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende Speciale Veiligheidsregels
voor Frezen
•
•
48
Houd de machine vast aan de geïsoleerde handgrepen,
voor het geval dat de freesbeitel het eigen snoer raakt.
Als een elektriciteitsdraad wordt geraakt die onder stroom
staat, komen de metalen onderdelen van de machine onder
spanning te staan waardoor de gebruiker een elektrische
schok kan krijgen.
Gebruik klemmen of een andere praktische oplossing
om het werkstuk te fixeren en te ondersteunen op een
stabiele ondergrond. Als u het werkstuk in uw hand of
tegen uw lichaam gedrukt houdt, is dat onstabiel en hebt u
minder controle.
Draag voor persoonlijke bescherming ALTIJD een stofmasker.
Gebruik altijd frezen met een schachtdiameter die
overeenkomt met de afmeting van de spantang die op uw
gereedschap is gemonteerd.
• Gebruik altijd frezen die geschikt zijn voor een snelheid van
30000 min-1 en die overeenkomstig zijn gemarkeerd.
• Gebruik nooit frezen met een diameter die groter is dan
de maximumdiameter die in de Technische gegevens
wordt aangeduid.
Deze bovenvrees is ontworpen voor professionele rechte,
gegroefde frezen en profiel- en rabatfrezen met een nominale
minimumsnelheid van
30000 min-1.
WAARSCHUWING! HOUD ALTIJD REKENING MET DE
VOLGENDE VEREISTE CONDITIES:
• Gebruik een 12 mm schachtdiameter voor rechte en
gegroefde frezen en rabat- en profielfrezen.
• Maximum-freesdiameter:
•
•
DW624
40 mm bij 35 mm freesdiepte
DW625E
50 mm bij 35 mm frees
DW624 &
DW625E
Groevenfrees: 50 mm bij 6 mm freesdiepte
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder te
gebruiken.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60745; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd
3-aderig verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening
van dit gereedschap (zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Nederlands
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
19 Parallele langsgeleiding
Inhoud van de verpakking
21 Bovenfreesgrondplaat
De verpakking bevat:
1Bovenfrees
1Parallelle langsgeleiding met fijnafstelling en
geleiderstangen
1 Steeksleutel #22
1Stofafzuigadapter
1Geleidingsbus
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode 39 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2018 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A, B)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Aan/Uit-schakelaar
2 Kiezer voor snelheidsregeling (DW625E)
3 Spantangmoer
4 Spindelvergrendeling
5 Vergrendelbout parallelle langsgeleiding
6 Geleiderstangen voor parallelle langsgeleiding
7 As met schroefdraad
8 Stop
9 Kartelmoer
10 Handgrepen
11 Handwiel
12 Meetlens
13 Schaalverdeling
14 Invalzaagvergrendeling
15 Klemschroef
16 Dieptestop
17 Fijnafstelling voor dieptestop
18 Fijnafstelling voor parallelle langsgeleiding
20 Revolveraanslag
22 Uitbreiding grondplaat
23 Geleidingsknop
Gebruiksdoel
Uw DeWALT high-performance DW624/DW625E-bovenfrees
is ontworpen voor professionele, zware freestoepassingen van
hout, houtproducten en kunststoffen.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze bovenfrezen zijn professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Een frees plaatsen en uitnemen (Afb. C)
1. Houd de spindelvergrendeling ingedrukt 4 .
2. Draai met gebruik van de 22 mm moersleutel de spanmoer
3 ver genoeg los om de snijder 24 in te voeren.
3. Draai de moer van de spantang los en hef de
spindelvergrendeling op.
WAARSCHUWING: Draai de moer van de spantang
nooit aan zonder dat er een frees in de spantang zit.
De spantang vervangen (Afb. D)
Uw bovenfrees is voorzien van een spantang van 1/2" die op
het gereedschap is gemonteerd. Er zijn ook andere precisiespantangen leverbaar voor de frees die wordt gebruikt.
1. Scheid de spantang 25 van de spantangmoer 3 door er
stevig aan te trekken.
2. Klik de nieuwe spantang op z’n plaats.
49
Nederlands
De kiesschijf voor de elektronische
snelheidsregeling instellen (Afb. A)
DW625E
De snelheid is oneindig variabel van 8000 tot 20000 min-1
met behulp van de kiesschijf voor de elektronische
snelheidsregeling 2 , zodat het frezen gelijkmatige resultaten
geeft in alle typen hout en kunsstof.
Draai de kiezer voor de elektronische snelheidsregeling naar
het gewenste niveau. De juiste instelling is echter een kwestie
van ervaring.
1 = 8000 min-1
2 = 12000 min-1
3 = 16000 min-1
4 = 18000 min-1
5 = 20000 min-1
De freesdiepte aanpassen (Afb. E)
Uw bovenfrees is voorzien van een zeer nauwkeurig systeem
voor de diepteafstelling, dat bestaat uit een revolveraanslag 20 ,
een meetlens 12 en een fijnafstelling 17 .
Snelle afstelling (Afb. A, F)
1. Maak de invalzaagvergrendeling 14 los door deze omhoog
te trekken.
2. Breng de bovenfreeswagen omlaag tot de frees
het werkstuk raakt.
3. Maak de invalzaagvergrendeling 14 vast door deze omlaag
te duwen.
4. De bovenfrees is veel gemakkelijker te bedienen als u
de wagenterugloop aanpast aan de zaagdiepte door de
kartelmoer 9 te draaien of te verschuiven.
5. Draai de klemschroef los 15 .
6. Draai het handwiel 11 totdat de fijnafstelling 17 de
revolveraanslag 20 raakt.
7. Stel de meetlens in op een rond getal (bijv. 0).
8. Pas de diepte van de zaagsnede aan met het handwiel 11 en de meetlens 12 . De afstand tussen de bovenzijde van de
revolveraanslag en de onderzijde van de fijnafstelling is de
aangepaste diepte van de zaagsnede.
9. Draai de klemschroef aan 15 .
Drievoudige diepteafstelling met de
Revolveraanslag (Afb. E, F)
Met de revolveraanslag 20 kunnen drie verschillende diepten
worden ingesteld. Dit is vooral handig voor diepe zaagsneden,
uitgevoerd in stappen.
1. Plaats een dieptesjabloon tussen de fijnafstelling 17 en
de revolveraanslag 20 zodat u de juiste diepte van de
zaagsnede kunt afstellen.
2. Stel, zo nodig, alle drie schroeven in.
WAARSCHUWING: Maak alleen ondiepe zaagsneden!
50
Fijnafstellingen (Afb. F)
Wanneer u niet een dieptesjabloon gebruikt of als de diepte van
de zaagsnede weer moet worden aangepast, kunt u het beste
de fijnafstelling gebruiken 17 .
1. Pas de diepte van de zaagsnede aan met
de fijnafstelling 17 .
2. Lees de diepte van de zaagsnede af met de meetlens 12 en
de schaalverdeling 13 .
3. Pas de diepte van de zaagsnede op de millimeter af aan met
het handwiel 11 .
Diepteaanpassing met de Bovenfrees
Geïnstalleerd in omgekeerde stand (Afb. E)
1. Verwijder de dopmoer 27 en de kartelknop 9 en vervang
deze door het instrument voor hoogteaanpassing (DE6966)
dat als optie verkrijgbaar is.
2. Schroef het draadeind van het instrument voor
hoogteaanpassing op de spindel met schroefdraad 7 .
3. Stel de diepte van de zaagsnede in met de afstelling op het
instrument voor hoogteaanpassing.
WAARSCHUWING: Raadpleeg voor het omkeren van
de bovenvrees de relevante instructiehandleiding op het
stationaire instrument.
De Parallelle Langsgeleiding monteren
(Afb. A, G)
1. Monteer de geleidestang 6 op de grondplaat van de
bovenfrees 21 .
2. Schuif de parallelle langsgeleiding 19 over de stangen.
3. Draai de vergrendelingsbouten 5 tijdelijk aan.
De Parallelle Langsgeleiding afstellen
(Afb. A, G)
1. Teken een zaaglijn op het materiaal.
2. Breng de bovenfreeswagen omlaag tot de frees het
werkstuk raakt.
3. Draai de inzaagvergrendeling 14 en beperk de wagenterug met de kartelmoer 9 .
4. Plaats de bovenfrees op de zaaglijn.
5. Schuif de parallelle langsgeleiding 19 tegen het werkstuk
en draai de vergrendelingsbouten aan 5 .
6. Stel de parallelle langsgeleiding af met de
fijnafstelling 18 . De buitenste zaagrand van de
bovenfrees moet samenvallen met de zaaglijn.
7. Draai, als dat nodig is, de schroeven 28 los en stel de
stroken 29 af op de gewenste geleidingslengte.
De uitbreiding van de grondplaat (Optie)
monteren (Afb. A, B, H)
1. Monteer de uitbreiding van de grondplaat 22 op het vrije
uiteinde van de geleidingsstroken.
2. Leid het gereedschap met één hand op de knop 23 en de
andere op de handgreep daartegenover 10 .
Nederlands
De geleidingsbus monteren (Afb. I)
Samen met een sjabloon spelen de geleidingsbussen een zeer
belangrijke rol bij het zagen en figuurzagen.
• Monteer de geleidingsbus 31 met de schroeven 32 op de
grondplaat van de bovenfrees 21 , zoals wordt getoond.
Stofafzuiging aansluiten (Afb. A, J)
De adapter voor de stofafzuiging bestaat uit een
hoofdgedeelte 34 , een afdekking 35 , een slanggeleider 36 ,
twee schroeven 37 en twee moeren 38 .
1. Schuif de afdekking 35 op het hoofdgedeelte 34 tot u een
klik hoort.
2. Sluit een slang voor de stofafzuiging aan op de
stofafzuigingsadapter.
3. Draai de schroef bovenop de bovenfrees los en monteer de
slanggeleider 36 zoals wordt getoond.
Voor ingebruikneming
1. Controleer dat de frees goed in de spantang is geplaatst.
2. Stel de zaagdiepte in.
3. Sluit stofafzuiging aan.
4. Het is belangrijk dat de invalzaagbegrenzer altijd is
vergrendeld voordat u inschakelt.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING:
• Verplaats uw bovenfrees altijd volgens de
aanwijzingen in Afb. K (buitenste randen/
binnenste randen).
Juiste positie van de handen (Afb. A, L)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor de juiste handpositie houdt u het gereedschap vast aan
beide handgrepen 10 , zoals wordt afgebeeld.
In- en uitschakelen (Afb. A, B, E)
1. Aan: trek de schakelaar 1 omhoog.
2. Uit: duw de schakelaar 1 omlaag.
WAARSCHUWING: Maak de invalzaagbegrenzer los
en laat de bovenfreeswagen terugkeren in de ruststand
voordat u het gereedschap uitschakelt.
De geleidingsbussen gebruiken (Afb. I)
1. Klem het sjabloon op het werkstuk.
2. Selecteer en installeer een geschikte geleidingsbus 31 .
3. Trek de diameter van de bovenfrees af van de
buitendiameter van de geleidingsbus en deel door 2. Dit is
het verschil tussen het sjabloon en het werkstuk.
WAARSCHUWING: Is het werkstuk niet dik genoeg?
Plaats het dan op een stuk afvalhout.
Geleiden langs een lat
Wanneer u niet een randgeleiding kunt gebruiken, is het ook
mogelijk de bovenfrees te geleiden langs een lat die u op het
werkstuk klemt (met een overhang aan beide uiteinden).
Frezen uit de losse hand
U kunt de bovenfrees ook zonder enige geleiding gebruiken,
bijv. voor het maken van letters of voor creatieve werkstukken.
WAARSCHUWING: Maak alleen ondiepe zaagsneden!
Gebruik frezen met een max. diameter van 6 mm.
Werken met voorfrezen (Afb. C)
Wanneer een parallelle geleiding of geleidingsbus niet geschikt
zijn, is het mogelijk voorfrezen 24 te gebruiken voor het frezen
van geprofileerde randen.
Deze omvatten spantangen (6 – 12,7 mm), een instrument voor
hoogteafstelling en een freestafel voor gebruik in omgekeerde
positie, gereedschap voor zwaluwstaartverbindingen,
sjablonen voor zwaluwstaartverbindingen, verstelbare
geleidingsbushouder en geleidingsbussen en geleidingsrails in
diverse lengten.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in
de OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten
kan letsel veroorzaken.
51
Nederlands
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
52
Norsk
HÅNDOVERFRES
DW624, DW625E
Gratulerer!
Overensstemmelseserklæring med EU
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Maskineridirektiv
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Utgangseffekt
Ubelastet hastighet
Håndoverfres oppheng
Håndoverfres oppheng
slaglengde
Roterende dybedestopp
Spennhylse størrelser
Fres, diameter, maks.
Vekt
VAC
W
W
min-1
mm
inch
mm
kg
DW624
230
2
1600
960
23000
2 søyler
62
DW625E
230
7
2000
1110
8000–20000
2 søyler
62
3-trinns, med
3-trinns, med
gradering og fin- gradering og finjustering
justering
1/2
1/2
50
50
5,2
5,2
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-17:
dB(A)
96
92
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
103
100
LWA(lydeffektnivå)
K(usikkerhet for det
dB(A)
2,9
3,4
angitte støynivå)
Verdi vibrasjonsutslipp ah = m/s
Usikkerhet K =
m/s2
2
4,6
2,6
3,1
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Håndoverfres
DW624, DW625E
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17: 2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
24.01.2018
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
53
Norsk
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.
b )
c )
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
d )
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
54
e )
f )
g )
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
Norsk
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning.
5) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler spesielt for freser
Hold elektroverktøyet i isolerte gripeoverflater, fordi
fresen kan komme i kontakt med egen ledning. Å kutte en
strømførende ledning, vil føre til at eksponerte metalldeler til
elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi operatøren støt.
• Bruk klemmer eller en annen praktisk metode for å feste
og støtte arbeidsstykket til en stabil plattform. Det er
ikke stabilt nok å holde arbeidsstykket med hånden eller mot
kroppen din. Dette kan føre til at du mister kontrollen.
• For personlig beskyttelse, bruk ALLTID en støvmaske.
• Bruk alltid freser med skaftdiameter tilsvarende chucken
installert på verktøyet.
• Bruk alltid freser for hastighet på 30000 min-1 og som er
korrekt merket.
• Bruk aldri freser med større diameter enn angitt maksimal
diameter under Tekniske data.
Denne håndoverfresen er designet for bruk med profesjonelle
freseverktøy av typene rett, profil, fals eller sslisse med angitt
minimum hastighet på 30000 min-1.
ADVARSEL! PAS ALLTID PÅ FØLGENDE NØDVENDIGE
FORHOLD:
• Bruk 12 mm skaftdiameter for rettf-, fals-, slisseog profilfreser
• Maks fres diameter:
•
DW624
40 mm ved 35 mm fresedybde
DW625E
50 mm ved 35 mm fresedybde dybde
DW624
&
DW625E
Slissefres: 50 mm ved 6 mm fresedybde
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er:
• Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske
data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum
lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Håndoverfres
1 Parallelanlegg med finjusterinng og styrestenger
1 Nøkkel #22
1Støvsugeradapter
1Styrehylse
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 39 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produksjonså
Beskrivelse (Fig. A, B)
1
2
3
4
5
6
7
8
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
På/av bryter
Hastighetskontrollhjul (DW625E)
Chuckmutter
Spindellås
Parallellanlegg låsebolt
Styrestenger for parallellanlegg
Gjenget spindel
Stopp
55
Norsk
9 Riflet mutter
10 Håndtak
11 Håndhjul
Innstilling av det elektroniske
hastighetskontrollhjulet (Fig. A)
12 Målelinse
DW625E
13 Skala
Hastigheten er trinnløst variabel fra 8000 til 20000 min-1 ved
hjelp av det elektroniske hastighetskontrollhjulet 2 for gode
freseresultter i alle typer treverk og plast.
Vri den elektroniske hastighetskontrollhjulet til ønsket nivå.
Korrekt innstilling er et spørsmål om erfaring.
1 = 8000 min-1
2 = 12000 min-1
3 = 16000 min-1
4 = 18000 min-1
5 = 20000 min-1
14 Dybdelås
15 Klemskrue
16 Dybdestopp
17 Finjustering for dybdestopp
18 Finjustering for parallellanlegg
19 Parallellstyring
20 Roterende dybedestopp
21 Håndoverfre base
22 Basisplate forlenger
23 Styreknottt
Tiltenkt Bruk
Din DeWALT høyytelse DW624/DW625E håndoverfres er
designet for profesjonell tung bruk for fresing av treverk,
treprodukter og plast.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Disse håndoverfresene er profesjonelle verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Sett inn og ta av fres (Fig. C)
1. Trykk og hold nede spindellåsen 4 .
2. Ved hjelp av 22 mm nøkkelen, løsne chuck-mutteren 3 nok
til å sette inn kutteren 24 .
3. Stram til chuckmutteren og slipp spindellåsen.
ADVARSEL: Aldri stram til chuckmutteren uten en
fres i chucken.
Skifte chuck (Fig. D)
Denne håndoverfresen er utstyrt med en 1/2" chuck ferdig
montert på verktøyet. Det finnes andre presisjonschucker som
passer til fresen som skal brukes.
1. Ta av chucken 25 fra chuckmutteren 3 ved å trekke hardt.
2. Klikk på plass den nye chucken.
56
Justere fresedybden (Fig. E)
Denne håndoverfresen er utstyrt med et system for høypresisjon
dybdejustering inkludert en roterende dybdestopper 20 , en
målelinse 12 og en finjustering 17 .
Rask justering (Fig. A, F)
1. Løsne dybdelåsen 14 ved å trekke den opp
2. Senk håndoverfresens oppheng til fresen er i kontakt
med arbeidsstykket.
3. Trekk til dybdelåsen 14 ved å skyve den ned.
4. For optimal enkel bruk kan returen på opphenget tilpasse
den ønskede kuttedybden ved å rotere eller skyve den
riflede mutteren 9 .
5. Løsne klemskruen. 15
6. Roter håndhjulet 11 til finjusteringen 17 berører roterende
dybdestopp 20 .
7. Sett målelinsen til et rundt tall (f.eks. 0).
8. Juster fresedybden ved hjelp av håndhjulet 11 og
målelinsen 12 . Avstanden mellom toppen av roterende
dybdestopp og bunnen av finjusteringen er den
justrete fresedybden.
9. Stram til klemskruen 15 .
Trippel dybdejutering ved hjelp av roterende
dybdestopp (Fig. E, F)
Den roterende dybdstopperen 20 kan brukes for å stille inn
tre ulike dybder. Dette er spesielt nyttig for dype kutt om
utføres trinnvis.
1. Plasser en dybdemal mellom finjusteringen 17 og den roterende dybdestoppen 20 for å justere
nøyaktig fresedybde.
2. Om ønskelig, still inn alle tre skruene.
ADVARSEL: Utfør kun grunne fresekutt!
Finjustering (Fig. F)
Når du ikke bruker en dybdemal, eller dersom du må justere
fresedybden, anbefales det å bruke finjusteringen 17 .
1. JUster dybden av fresingen ved hjelp av finjusteringen 17 .
2. Les av dybden av fresingen ved hjelp av målelinsen 12 og
skalaen 13 .
Norsk
3. Tilpass dybden av fresingen til millimeteren ved hjelp av
håndhjulet 11 .
Dybdejutering med håndoverfresen installert i
omvendt posisjon (Fig. E)
1. Ta av hettemutteren 27 og den riflede muteren 9 og skift
den ut med høydejusteringsverktøyet (DE6966) som kan
leveres som ekstrautstyr.
2. Skru den gjengede ende av høydejusteringsverktøyet inn på
den gjengde spindelen 7 .
3. Set dybden av fresen ved hjelp av justeringen på
høydejusteringsverktøyet.
ADVARSEL: For installering av håndoverfresen i omvendt
posisjon, se den relevante bruksanvisningen for det
stasjonære verktøyet.
Sette på parallellanlegg (Fig. A, G)
1. Sett på styrestangen 6 på basisen på håndoverfresen 21 .
2. Skyv paralellanlegget 19 over stengene.
3. Stram til låseboltene 5 midlertidig.
Justere parallellanlegg (Fig. A, G)
1. Tegn opp kuttelinjen på materialet.
2. Senk håndoverfresens oppheng til fresen er i kontakt
med arbeidsstykket
3. Stram til dybdelåsen 14 og avgrens opphengets retur ved
hjelp av den riflede mutteren 9 .
4. Plasser håndoverfresen på skjærelinjen.
5. Skyv parallellanlegget 19 mot arbeidsstykket og stram til
låseboltene 5 .
6. Juster parallellanlegget ved hjelp av finjusteringen 18 . Den
ytre kuttekanten av freseb skal følge kuttelinjen.
7. Om nødvendig, løsne skruene 28 og juster stripene 29 for
å få den ønskede styrelengden.
Sette på basisplatens forlenger
(ekstrautstyr) (Fig. A, B, H)
1. Sett på basisplatens forlenger 22 på den frie enden
av styrestengerne.
2. Styr verktøyet med en hånd på knoten 23 og den andre på
motsatt håndtak 10 .
Sette på en styrehylse (Fig. I)
Sammen med maler er styrehylser viktige ved fresing og
tilpasning til et mønster.
• Sett på styrehylsen 31 på basisen på håndoverfresen 21 med skruene 32 som vist.
3. Løsne skruen på toppen av håndoverfresen og fest
slangeføringen 36 som vist.
Før bruk
1. Kontroller at fresen er korrekt festet i chucken.
2. Sett fresedybden.
3. Koble til støvsuger.
4. Pass alltid på at dybdestopperen er låst før du slår på.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL:
• Beveg alltid håndoverfresen som vist i Fig. K (ytre
kanter/indre kanter).
Korrekt plassering av hendene (Fig. A, L)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig håndstilling er å ha en hånd på hovedhåndtaket 10 som vist.
Slå på og av (Fig. A, B, E)
1. På: trekk bryteren 1 opp.
2. Av: press bryteren 1 ned.
ADVARSEL: Løsne dybdestopperen og la håndoverfresens
oppheng gå tilbake til hvileposisjon før du slår av.
Bruke styrehylse (Fig. I)
1. Fet malen til arbeidsstykket ved hjelp av endeklemmer.
2. Velg og sett på en passende styrehylse 31 .
3. Trekk fra diameteren på fresen fra utvendig diameter av
styrehylsen og del på 2. Dette er forskjellen mellom mal og
arbeidsstykke.
ADVARSEL: Dersom arbeidsstykket ikke er tykt nok, legg
det på et stykke treverk (avkapp).
Styre etter en planke
Kobel til støvsuger (Fig. A, J)
Støvsugeradapteren består av en hoveddel 34 , et lokk 35 , en
slangestyring 36 , to skruer 37 og to muttere 38 .
1. Skyv lokket 35 på hoveddelen 34 og klikk det på plass.
2. Koble en støvsuger til støvsugeradapteren.
Dersom en kantstyring ikke kan brukes, er det mulig å styre
håndoverfresen langs en planke som er festet med en tvinge
over arbeidsstykket (med overheng i begge ender).
Frihånds-fresing
Håndoverfresen kan også brukes helt uten styringer, f.eks. for
skrift eller kreativt arbeid.
57
Norsk
ADVARSEL: Bruk kun grunne kutt! Bruk freser med maks.
diameter 6 mm.
Fresing med styrefres (Fig. C)
Dersom det ikke kan brukes en paralellstyring eller en styrehylse,
kan du bruke en styrefres 24 for fresing av skarpe kanter.
De inkluderer chuker (6 – 12,7 mm), høydejusteringsverktøy
og en fresetabell for bruk ved omvendt posisjon, verktøy for
fingerfalsing med svalehale- og fingerfalsjigger, maler for
svalehalefalser, justerbar holder for styrehylse og styreanlegg i
ulike lengder.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
58
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Português
FRESADORA
DW624, DW625E
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns
dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de
maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Potência
Velocidade sem carga
Armação da fresadora
Curso da armação
da fresadora
Batente de profundidade
do revólve
Medida das pinças
Diâmetro da fresa, max.
Peso
mm
DW624
230
2
1600
960
23000
2 colunas
62
DW625E
230
7
2000
1110
8000–20000
2 colunas
62
inch
mm
kg
3-passos, com
graduação e
ajuste fino
1/2
50
5,2
3-passos, com
graduação e
ajuste fino
1/2
50
5,2
VCA
W
W
min-1
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745-2-17:
dB(A)
96
92
LPA(nível de emissão de
pressão sonora)
dB(A)
103
100
LWA(nível de potência
acústica)
K(variabilidade do nível
dB(A)
2,9
3,4
acústico indicado)
Valor de emissão de
vibrações ah =
K de variabilidade =
m/s2
4,6
3,1
m/s2
2,6
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição às
vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Fresadora
DW624, DW625E
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17: 2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
24.01.2018
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
59
Português
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança,
instruções, ilustrações e especificações fornecidas
com esta ferramenta eléctrica. O não cumprimento
de todas as instruções indicadas abaixo pode resultar em
choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
60
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
Português
4) Utilização e Manutenção de Ferramentas
Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Regras de segurança específicas adicionais
para cortadores
Segure a ferramenta eléctrica pelas superfícies isoladas
específicas para o efeito, dado que a fresa poderá
entrar em contacto com o cabo da ferramenta. Cortar
um fio com tensão eléctrica poderá fazer com que as peças
de metal expostas da ferramenta conduzam electricidade e
electrocutem o utilizador.
• Utilize grampos ou outra forma prática de fixar e apoiar
a peça de trabalho numa plataforma estável. Segurar
a peça de trabalho com as mãos ou contra o corpo não
proporciona uma fixação estável e poderá resultar na perda
do controlo da ferramenta ou da peça.
• Para protecção pessoal, use SEMPRE uma máscara
anti poeira.
• Utilize sempre cortadores com um diâmetro de haste que
corresponda ao tamanho da pinça de aperto instalada
na ferramenta.
• Utilize sempre cortadores adequados para uma velocidade de
30000 min-1 e devidamente assinalados.
• Nunca utilize cortadores com um diâmetro que exceda o
diâmetro máximo indicado nos Dados técnicos.
Esta fresadora foi concebida para realizar cortes profissionais a
direito, perfis, entalhes e do tipo ranhura com uma velocidade
mínima nominal de 30000 min-1.
ATENÇÃO! TENHA SEMPRE EM CONTA AS SEGUINTES
CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS:
• Utilize uma haste com um diâmetro de 12 mm para
cortes em linha recta, entalhes, ranhuras e perfis
• Diâmetro máximo do cortador:
•
DW624
40 mm com uma profundidade de corte
de 35 mm
DW625E
50 mm com uma profundidade de corte
de 35 mm
DW624 &
DW625E
Cortador de ranhuras: 50 mm com profundidade
de corte de 6 mm
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
61
Português
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60745.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão
aprovada com 3 núcleos, adequada para a potência de
alimentação desta ferramenta (consulte os Dados técnicos). O
diâmetro mínimo do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento
máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1Fresadora
1 Guia paralela com ajuste fino e guias da barra
1 Chave de fendas #22
1 Adaptador de extracção de poeiras
1 Bucha de direcção
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 39 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2018 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A, B)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Interruptor de ligar/desligar
2 Botão de controlo de velocidade (DW625E)
62
3 Porca da pinça de aperto
4 Bloqueio do veio
5 Parafuso de bloqueio da guia paralela
6 Guias da barra da guia paralela
7 Veio com rosca
8 Batente
9 Porca serrilhada
10 Pegas
11 Volante
12 Lente de medição
13 Régua
14 Bloqueio da descida
15 Parafuso de fixação
16 Batente de profundidade
17 Ajustador fino do batente de profundidade
18 Ajustador fino da guia paralela
19 Guia paralela
20 Batente de profundidade do revólver
21 Base da fresadora
22 Extensão da base
23 Botão de orientação
Utilização Adequada
A fresadora DeWALT DW624/DW625E de elevado desempenho
foi concebida para fresagem profissional, para uso industrial, de
madeira, derivados da madeira e plásticos.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas fresadoras são ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Inserir e retirar um cortador (Fig. C)
1. Prima e mantenha premido o bloqueio do veio 4 .
2. Utilizando a chave de 22 mm, desaperte a porca da pinça de
aperto 3 o suficiente para inserir o cortador 24 .
Português
3. Aperte a porca da pinça de aperto e liberte o bloqueio
do veio.
ATENÇÃO: Nunca aperte a porca da pinça de aperto
se nesta não estiver montado um cortador.
Substituir a pinça de aperto (Fig. D)
A fresadora é fornecida com uma pinça de aperto de 1/2"
instalada na ferramenta. Estão disponíveis outras pinças de
aperto adequadas ao cortador utilizado.
1. Separe a pinça de aperto 25 da respectiva porca 3 puxando-a com firmeza.
2. Encaixe a nova pinça de aperto no devido local.
Configurar o controlo electrónico da
velocidade (Fig. A)
DW625E
A velocidade pode variar entre 8000 e 20000 min-1 utilizando
o botão de controlo electrónico de velocidade 2 para obter
resultados de corte uniformes em todos os tipos de madeira
e plásticos.
Rode o botão electrónico de controlo de velocidade para o
nível pretendido. Contudo, a configuração correcta poderá ser
facilmente determinada com alguma experiência de utilização
da ferramenta.
1 = 8000 min-1
2 = 12000 min-1
3 = 16000 min-1
4 = 18000 min-1
5 = 20000 min-1
Ajustar a profundidade de corte (Fig. E)
A fresadora está equipada com um sistema de ajuste de
profundidade de alta precisão, que inclui um batente de
profundidade do revólver 20 , uma lente de medição 12 e um
ajustador fino 17 .
Ajuste rápido (Fig. A, F)
1. Desaperte o bloqueio de descida 14 , puxando-o para cima.
2. Baixe a armação da fresadora até o cortador ficar em
contacto com a peça.
3. Aperte o bloqueio de descida 14 , empurrando-o
para baixo.
4. Para uma utilização mais fácil, o retorno da armação pode
ser adaptado à profundidade de corte pretendida, rodando
ou deslizando a porca serrilhada 9 .
5. Desaperte o parafuso de fixação 15 .
6. Rode o volante 11 até que o ajustador fino 17 entre em
contacto com o batente de profundidade do revólver 20 .
7. Regule a lente de medição para um número inteiro (por
exemplo, 0).
8. Ajuste a profundidade de corte com o volante 11 e a
lente de medição 12 . A distância entre a parte superior do
batente de profundidade do revólver e a parte inferior do
ajustador fino é a profundidade de corte ajustada.
9. Aperte o parafuso de bloqueio 15 .
Ajuste de profundidade tripla utilizando o
batente de profundidade do revólver
(Fig. E)
O batente de profundidade do revólver 20 pode ser utilizado
para regular três profundidades diferentes. Isto é especialmente
útil para cortes profundos, realizados em etapas.
1. Coloque um escantilhão entre o ajustador fino 17 e o
batente de profundidade do revólver 20 para ajustar a
profundidade de corte exacta.
2. Se necessário, regule os três parafusos.
ATENÇÃO: faça apenas cortes de pequena profundidade!
Ajustes finos (Fig. F)
Se não utilizar um escantilhão de profundidade ou se a
profundidade de corte precisar de ser reajustada, recomenda-se
a utilização do ajustador fino 17 .
1. Ajuste a profundidade de corte com o ajustador fino 17 .
2. Leia a profundidade de corte utilizando a lente de
medição 12 e a régua 13 .
3. Adapte a profundidade de corte até ao milímetro utilizando
o volante 11 .
Ajuste de profundidade com a fresadora
instalada na posição invertida (Fig. E)
1. Retire a porca de capa 27 e o parafuso serrilhado 9 e
substitua-o com a ferramenta de ajuste da altura (DE6966)
disponível como opção.
2. Aparafuse a extremidade roscada da ferramenta de ajuste da
altura ao veio roscado 7 .
3. Regule a profundidade de corte utilizando o ajustador na
ferramenta de ajuste da altura.
ATENÇÃO: para saber como instalar a fresadora na
posição invertida, consulte o respectivo manual de
instruções da ferramenta estacionária.
Montar a guia paralela (Fig. A, G)
1. Monte a guia da barra 6 à base da fresadora 21 .
2. Faça deslizar a guia paralela 19 sobre as guias.
3. Aperte os parafusos de bloqueio 5 temporariamente.
Ajustar a guia paralela (Fig. A, G)
1. Desenhe uma linha de corte no material.
2. Baixe a armação da fresadora até o cortador ficar em
contacto com a peça.
3. Aperte o bloqueio de descida 14 e limite o retorno da
armação utilizando a porca serrilhada 9 .
4. Posicione a fresadora sobre a linha de corte.
5. Faça deslizar a guia paralela 19 sobre a peça e aperte os
parafusos de bloqueio 5 .
6. Ajuste a guia paralela utilizando o ajustador fino 18 . A
extremidade de corte externa do cortador deve coincidir
com a linha de corte.
7. Se necessário, desaperte os parafusos 28 e ajuste as
barras 29 para obter o comprimento de
orientação pretendido.
63
Português
Montagem da extensão da placa (opcional)
(Fig. A, B, H)
1. Monte a extensão da base 22 na extremidade livre das
bases da guia.
2. Oriente a ferramenta com uma mão colocada no botão 23 e a outra na pega oposta 10 .
Montagem de uma bucha de direcção (Fig. I)
Juntamente com o escantilhão, as buchas de direcção são
importantes para o corte e moldagem num padrão.
• Monte a bucha de direcção 31 na base da fresadora 21 utilizando os parafusos 32 , tal como indicado.
Ligação de um extractor de serradura
(Fig. A, J)
O adaptador de extracção de serradura é constituído por
uma secção principal 34 , uma tampa 35 , uma guia da
mangueira 36 , dois parafusos 37 e duas porcas 38 .
1. Faça deslizar a tampa 35 na direcção da secção
principal 34 até encaixar no devido local.
2. Ligue uma mangueira de extracção de serradura ao
adaptador de extracção de serradura.
3. Desaperte o parafuso na parte superior da fresadora e
monte a guia da mangueira 36 , tal como indicado.
Antes de qualquer utilização
1. Verifique se o cortador está devidamente instalado na pinça
de aperto.
2. Regule a profundidade de corte.
3. Ligue um extractor de serradura.
4. Certifique-se de que o limitador de descida está sempre
bloqueado antes de ligar.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO:
• Cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
• Desloque sempre a fresadora tal como indicado na
Fig. K (extremidades externas/internas).
64
Posição correcta das mãos (Fig. A, L)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão
em cada pega 10 , tal como indicado.
Ligar e desligar (Fig. A, B, E)
1. Ligar: puxe o interruptor 1 para cima.
2. Desligar: prima o interruptor 1 para baixo.
ATENÇÃO: desaperte o limitador de descida e permite que
a armação da fresadora volte à posição de repouso antes
de desligar.
Utilização das buchas de direcção (Fig. I)
1. Fixe o escantilhão na peça utilizando grampos
de extremidade.
2. Seleccione e instale uma bucha de direcção adequada 31 .
3. Subtraia o diâmetro do cortador do diâmetro externo da
bucha de direcção e divida por 2. Esta é a diferença entre o
escantilhão e a peça.
ATENÇÃO: se a peça não for suficientemente espessa,
coloque-a sobre um pedaço de madeira de desperdício.
Orientação de um sarrafo
Se não for possível utilizar um guia de extremidade, é também
possível orientar a fresadora ao longo de um sarrafado fixado
ao longo da peça a trabalhar (com uma saliência em ambas
as extremidades.)
Fresagem à mão livre
A fresadora pode ser também utilizada sem qualquer tipo de
guia, por exemplo, no desenho de sinais ou de trabalho criativo.
ATENÇÃO: faça apenas cortes de pequena profundidade!
Utilize cortadores com um diâmetro máximo de 6 mm.
Fresagem com cortadores piloto (Fig. C)
No caso de uma guia paralela ou uma bucha de direcção não
serem adequadas, pode utilizar cortadores piloto 24 para o
corte de extremidades moldadas.
Estas incluem pinças de aperto (6 – 12,7 mm), uma ferramenta
de ajuste de altura e uma mesa para fresadora para uso em
posição invertida, ferramentas de união para sambladura e
guias de instrumentos cortantes, escantilhões de junção de
sambladura, suporte para buchas de direcção ajustáveis e calhas
de guia com vários comprimentos.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
Português
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
65
Suomi
JYRSIN
DW624, DW625E
Onnittelut!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Konedirektiivi
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Antoteho
Kuormittamaton nopeus
Jyrsimen runko
Jyrsimen iskunpituus
Revolverisyvyydenasetus
Kiristysholkki
Suurin terän halkaisija
Paino
VAC
W
W
min-1
mm
inch
mm
kg
DW624
DW625E
230
230
2
7
1600
2000
960
1110
23000
8000–20000
2-pylväinen
2-pylväinen
62
62
3-portainen
3-portainen
asteikolla ja
asteikolla ja
hieno- säädöllä hieno- säädöllä
1/2
1/2
50
50
5,2
5,2
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-17
mukaisesti:
dB(A)
96
92
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
103
100
LWA(äänitehotaso)
K(määritetyn äänitason
dB(A)
2,9
3,4
epävarmuus)
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
4,6
2,6
3,1
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
66
jyrsin
DW624, DW625E
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17: 2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
24.01.2018
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet
ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
Suomi
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
67
Suomi
5) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Lisäturvasääntöjä jyrsinterille
Tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin, sillä
jyrsin voi osua omaan sähköjohtoonsa. Terän osuminen
jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista metalliosista
jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun.
• Kiinnitä työstettävä kappale vakaaseen alustaan
kiinnittimien tai muiden käytännöllisten menetelmien
avulla. Työkalun pitäminen kädessä tai kehoa vasten voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
• Suojaudu käyttämällä AINA hengityssuojaa.
• Käytä aina jyrsinteriä, joiden varren halkaisija vastaa
työkalussa käytettyä holkkia.
• Käytä aina nopeudelle 30000 min-1 sopivia jyrsinteriä, jotka on
merkitty sen mukaisesti.
• Älä koskaan käytä jyrsinteriä, joiden halkaisija ylittää
Teknisissä tiedoissa esitetyn enimmäishalkaisijan.
Tämä jyrsin on suunniteltu suorille, profiili-, puolipontti- ja
uratyypin jyrsinterille vähimmäisnopeudella 30000 min-1.
VAROITUS! OTA AINA HUOMIOON SEURAAVAT
EHDOT:
• Käytä12 mm:n varren halkaisijaa suorille, profiili-,
puolipontti- ja uratyypin jyrsinterille
• Jyrsinterän enimmäishalkaisija:
•
DW624
40 mm 35 mm:n leikkaussyvyydessä
DW625E
50 mm 35 mm:n leikkaus- syvyydessä
DW624
&
DW625E
Uraterä: 50 mm 6 mm:n leikkuusyvyydessä
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei
tarvita.
68
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa
3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Jyrsin
1 Ohjausviivain, jossa hienosäätö ja ohjaintangot
1 Kiintoavain #22
1 Pölynpoiston sovitin
1Ohjausholkki
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi 39 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2018 XX XX
Valmistusvuos
Kuvaus (Kuvat A, B)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Virtakytkin
2 Nopeudensäädön valitsin (DW625E)
3 Holkkimutteri
4 Karan lukko
5 Ohjausviivaimen lukituspultti
6 Ohjaintangot ohjausviivaimelle
7 Kierteinen kara
8 Pysäytin
9 Pyälletty mutteri
10 Kädensijat
11 Ohjauspyörä
12 Mittauslinssi
13 Asteikko
14 Upotuksen lukitus
15 Kiristysruuvi
Suomi
16 Syvyyden pysäytin
17 Syvyyden pysäyttimen hienosäädin
18 Hienosäätö ohjausviivaimelle
19 Ohjausviivain
20 Revolverisyvyydenasetus
21 Jyrsimen runko
22 Runkolevyn jatke
23 Ohjausnuppi
Käyttötarkoitus
DeWALT DW624/DW625E -jyrsin on suunniteltu vaativaan
ammattimaiseen puun, puutuotteiden ja muovin jyrsimiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä jyrsimet ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Jyrsinterän asentaminen ja poistaminen
(Kuva C)
1. Paina ja pidä alhaalla karan lukitusta 4 .
2. Löysää kiinnitysmutteria (c 22 mm:n ruuviavaimella niin,
että leikkain 24 voidaan asettaa paikoilleen.
3. Kiristä holkkimutteri ja vapauta karan lukitus.
VAROITUS: Älä koskaan kiristä holkkimutteria ilman,
että jyrsinterä on holkissa.
Käännä elektronista nopeudensäädön valitsinta vaaditulle
tasolle. Oikea asetus löytyy kokeilemalla.
1 = 8000 min-1
2 = 12000 min-1
3 = 16000 min-1
4 = 18000 min-1
5 = 20000 min-1
Leikkaussyvyyden asettaminen (Kuva E)
Jyrsin on varustettu tarkalla syvyyden säätöjärjestelmällä,
jossa on revolverisyvyydenasetus 20 , mittauslinssi 12 ja
hienosäätö 17 .
Pikasäätö (Kuvat A, F)
1. Löysää upotuksen lukitusta 14 vetämällä sitä ylös.
2. Laske jyrsimen runkoa kunnes terä koskettaa työkappaletta.
3. Kiristä upotuksen lukitusta 14 työntämällä sitä alas.
4. Käytön optimaalista helppoutta varten rungon
palautuminen voidaan sovittaa vaadittuun leikkauksen
syvyyteen kiertämällä tai liu’uttamalla pyällettyä mutteria 9 .
5. Löysää kiristysruuvi 15 .
6. Käännä ohjauspyörää 11 kunnes hienosäädin 17 koskettaa
revolverisyvyydenasetinta 20 .
7. Aseta mittauslinssi tasalukuun (esim. 0).
8. Säädä leikkuusyvyys ohjauspyörällä 11 ja
mittauslinssillä 12 . Revolverisyvyydenasettimen yläosan
ja hienosäätimen alaosan välinen etäisyys on leikkauksen
säädetty syvyys.
9. Kiristä kiristysruuvi 15 .
Kolmiportainen syvyyden asetus
revolverisyvyydenasetinta käyttämällä (Kuvat E)
Revolverisyvyydenasetinta 20 voidaan käyttää asettamaan
kolme erilaista syvyyttä. Ominaisuus on erittäin hyödyllinen
syvissä, vaiheittain suoritettavissa leikkauksissa.
1. Aseta syvyystulkki hienosäätimen 17 ja
revolverisyvyydenasettimen 20 väliin ja säädä
täsmällinen leikkaussyvyys.
2. Aseta tarvittaessa kaikki kolme ruuvia.
VAROITUS: Tee vain matalia leikkauksia!
Holkin vaihtaminen (Kuva D)
Hienosäädöt (Kuva F)
Jyrsin on varustettu työkaluun kiinnitetyllä 1/2 tuuman holkilla.
Muita käytettyyn jyrsinterään sopivia tarkkuusholkkeja on
myös saatavissa.
1. Irrota holkki 25 holkkimutterista 3 vetämällä sitä lujasti.
2. Napsauta uusi holkki paikalleen.
Jos et käytä syvyystulkkia tai jos leikkaussyvyyttä täytyy säätää
uudelleen, suosittelemme hienosäätimen käyttöä 17 .
1. Säädä leikkaussyvyys hienosäätimellä 17 .
2. Lue leikkuusyvyys mittauslinssistä 12 ja asteikosta 13 .
3. Säädä leikkaussyvyys millimetrin tarkkuudelle
ohjauspyörällä 11 .
Elektronisen nopeudensäätimen
asettaminen (Kuva A)
DW625E
Nopeus on vaihdeltavissa välillä 8000–20000 min-1 käyttämällä
elektronista nopeudensäädön valitsinta 2 , jotta saadaan
tasaiset leikkaustulokset kaiken tyyppisessä puussa ja muovissa.
Syvyyden säätö kun jyrsin on asennettu
käänteiseen asentoon (Kuva E)
1. Irrota umpimutteri 27 ja pyälletty nuppi 9 ja vaihda
sen tilalle korkeuden säätötyökalu (DE6966), joka on
saatavissa lisävarusteena.
69
Suomi
2. Ruuvaa korkeuden säätötyökalun kierteinen pää kierteiseen
karaan 7 .
3. Aseta leikkaussyvyys korkeuden säätötyökalun
hienosäätimellä.
VAROITUS: Kun asennat jyrsintä käänteiseen asentoon,
katso vastaavaa kohtaa kiinteän työkalun käyttöohjeessa.
Ohjausviivaimen asennus (Kuvat A, G)
1. Aseta ohjaintanko 6 jyrsimen runkoon 21 .
2. Liu’uta ohjausviivan 19 tankojen päälle.
3. Kiristä lukitusruuvit 5 tilapäisesti.
Ohjausviivaimen säätö (Kuvat A, G)
1. Vedä leikkuulinja materiaaliin.
2. Laske jyrsimen runkoa kunnes terä koskettaa työkappaletta.
3. Kiristä upotuksen lukitus 14 ja rajoita rungon palautuminen
pyälletyllä mutterilla 9 .
4. Sijoita jyrsin leikkuulinjalle.
5. Liu’uta ohjausviiva 19 työkappaletta kohti ja kiristä
lukituspultit 5 .
6. Säädä ohjausviiva hienosäätimellä 18 . Jyrsinterän
leikkaavan ulkoreunan täytyy olla osua yhteen
leikkuulinjan kanssa.
7. Löysää tarvittaessa ruuveja 28 ja säädä kappaleet 29 , jotta
saat halutun ohjauspituuden.
Runkolevyn jatkeen asennus (Option)
(Kuvat A, B, H)
1. Sovita runkolevyn jatke 22 ohjauskiskojen vapaisiin päihin.
2. Ohjaa työkalua niin, että toinen kätesi on nupilla 23 ja
toinen käsi vastakkaisessa kahvassa 10 .
Ohjausholkin kiinnitys (Kuva I)
Yhdessä mittatulkin kanssa ohjausholkit ovat tärkeitä
leikkauksessa ja kuvion muodostamisessa.
• Aseta ohjausholkki 31 jyrsimen runkoon 21 ruuvien 32 kuten kuvassa näytetään.
Pölynimulaitteen kiinnitys (Kuvat A, J)
Pölynpoiston sovittimessa on pääosa 34 , kansi 35 , letkun
ohjain 36 , kaksi ruuvia 37 ja kaksi mutteria 38 .
1. Liu’uta kansi 35 pääosan 34 päälle ja napsauta
se paikalleen.
2. Liitä pölynimulaitteen letkun pölynpoiston sovittimeen.
3. Löysää ruuvi jyrsimen päällä ja sovita letkun ohjain 36 kuvassa näytetyllä tavalla.
Ennen käyttämistä
1. Tarkista, että jyrsinterä on asennettu oikein holkkiin.
2. Aseta leikkaussyvyys.
3. Liitä pölynimulaite.
4. Varmista, että upotuksen rajoitin on aina lukittu
ennen käynnistystä.
70
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS:
• Siirrä aina jyrsintä Kuvassa K näytetyllä tavalla
(ulkoreunat/sisäreunat).
Käsien oikea asento (Kuvat A, L)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa käden pitämistä kummassakin
kahvassa 10 kuten kuvassa näytetään.
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(Kuvat A, B, E)
1. Käynnistys: vedä kytkin 1 ylös.
2. Sammutus: paina kytkin 1 alas.
VAROITUS: Löysää upotuksen rajoitin ja anna jyrsimen
rungon palata lepoasentoon ennen sammutusta.
Ohjausholkkien käyttö (Kuva I)
1. Kiinnitä mittatulkki työkappaleeseen ennen
päätykiinnikkeiden käyttöä.
2. Valitse ja asenna oikea ohjausholkki 31 .
3. vähennä jyrsinterän halkaisija ohjausholkin ulkohalkaisijasta
ja jaa kahdella. Tämä on tulkin ja työkappaleen välinen ero.
VAROITUS: Jos työkappale ei ole riittävän paksu, sijoita se
jätepuun palalle.
Ohjaus riman avulla
Jos ohjauskiskoa ei voi käyttää, on myös mahdollista ohjata
jyrsin työkappaleeseen kiinnitettyä rimaa pitkin (joka ulottuu
työkappaleen yli molemmissa päissä.)
Käsivarainen jyrsintä
Jyrsintä voidaan myös käyttää ilman minkäänlaista ohjainta,
esim. kylttien kirjoittamiseen tai luovaan työhön.
VAROITUS: Tee vain matalia leikkauksia! Käytä jyrsinteriä,
joiden enimmäishalkaisija on 6 mm.
Jyrsintä tappijyrsinterillä (Kuva C)
Jos ohjausviivaimen tai ohjausholkin käyttö ei ole käytännöllistä,
on mahdollista käyttää tappijyrsinteriä 24 muotoiltujen
reunojen leikkaamiseen.
Tällaisia ovat hylsyt (6 –12,7 mm), korkeuden säätötyökalu
ja jyrsintaso käytettäväksi käänteisessä asennossa,
Suomi
sormiliitostustyökalut pyrstöliitos- ja sormiliitosjigeihin,
pyrstöliitosmallineet, säädettävä ohjausholkin pidike sekä eri
pituiset ohjausholkit ja ohjauskiskot.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
71
Svenska
HANDÖVERFRÄS
DW624, DW625E
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
Tekniska data
Spänning
Typ
Strömförsörjning
Strömmatning
Varvtal obelastad
Fräskorg
Slaglängd
Revolverdjupstopp
Spänntång
Verktygsdiameter, max.
Vikt
VAC
W
W
min-1
mm
inch
mm
kg
DW624
230
2
1600
960
23000
2 pelare
62
3-stegs med
skala och fin
inställning
1/2
50
5,2
DW625E
230
7
2000
1110
8000–20000
2 pelare
62
3-stegs med
skala och fin
inställning
1/2
50
5,2
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-17.
dB(A)
96
92
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
103
100
LWA(ljudeffektnivå)
K(osäkerhet för angiven
dB(A)
2,9
3,4
ljudnivå)
Vibration, emissionsvärde ah = m/s2
Osäkerhet K =
m/s2
4,6
2,6
3,1
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
72
Handöverfräs
DW624, DW625E
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17: 2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
24.01.2018
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Svenska
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet att läsa
alla instruktioner som listas här nedan kan resultera i
elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
73
Svenska
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Ytterligare specifika säkerhetsregler för
fräsmaskiner
Håll endast i elverktyget via isolerade greppytor,
eftersom skäret kan komma i kontakt med sin egen
sladd. Kapning av en strömförande tråd kan göra exponerade
metalldelar hos elverktyget strömförande och ge handhavaren
en stöt.
• Använd klämmor eller annan praktisk metod för att
förankra och stödja arbetsstycket på en stabil plattform.
Att hålla arbetet med din hand eller mot kroppen gör det
instabilt och kan leda till förlust
av kontroll.
• Ha ALLTID en dammskyddsmask på som personligt skydd.
• Använd endast fräsverktyg med en diameter som passar till
spänntången som är monterad på din maskin.
• Använd endast verktyg som är avsedda och märkta för ett
varvtal på 30000/min -1.
• Använd aldrig fräsmaskiner med en diameter som överstiger
den maximala diametern som anges i Tekniska data.
Denna fräsmaskin är konstruerad för att acceptera professionell
fräsning av rak, profil, fals och spår typ med ett märkvarvtal på
30000/min-1.
VARNING! TÄNK ALLTID PÅ FÖLJANDE TVINGANDE
FÖRHÅLLANDEN:
• Använd 12 mm skaftdiameter för rak, fals, spår och
profilfräsning
• Maximal fräsdiameter:
•
DW624
40 mm vid 35 mm fräsdjup
DW625E
50 mm vid 35 mm fräs djup
DW624
&
DW625E
Spårfräsning: 50 mm vid 6 mm fräsdjup
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
74
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60745; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd
3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig för detta verktygs
strömbehov (se Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är
1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Överfräs
1 Parallellanslag med fininställning och styrstänger
1 Nyckel #22
1Dammutsugningsadapter
1Styrhylsa
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden 39 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2018 XX XX
Tillverkningsår
Svenska
Beskrivning (Bild A, B)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 På/av-omkopplare
2 Hastighetskontroll (DW625E)
3 Spänntångsmutter
4 Spindellås
5 Låsskruv för parallellanslag
6 Ledstänger för parallellanslag
7 Gängad spindel
8 Stopp
9 Räfflad mutter
10 Grepp
11 Handhjul
12 Mätarlins
13 Skala
14 Slagspärr
15 Klämskruv
16 Djupstopp
17 Fininställning för djupstopp
18 Fininställning för parallellanslag
19 Parallellanslag
20 Revolverdjupstopp
21 Fräsfot
22 Förlängning för bottenplatta
23 Styrknopp
Avsedd Användning
Din DeWALT högpresterande DW624/DW625E handöverfräs har
konstruerats för professionell användning för krävande fräsning
av trä, träprodukter och plast.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa fräsmaskiner är professionella elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Isättning och avlägsnande av en fräs (Bild C)
1. Tryck och håll in spindellåset 4 .
2. Använd 22 mm nyckeln för att lossa spännmuttern 3 tillräckligt för att sätta i fräsen 24 .
3. Drag åt spänntångmuttern och lossa spindellåset.
VARNING: Drag aldrig åt spänntångmuttern utan att
det sitter en fräs i spännhylsan.
Byte av spännhylsan (Bild D)
Din handöverfräs levereras med en 12,7 mm spännhylsa
monterad i verktyget. Andra precisionshylsor finns också
tillgängliga för andra fräsmått.
1. Ta bort spännhylsan 25 från spänntångsmuttern 3 genom
att dra åt den hårt.
2. Klicka fast den nya spännhylsan på plats.
Inställning av den elektroniska
hastighetskontrollen (Fig. A)
DW625E
Hastigheten är oändligt variabel från 8000 till 20000/min-1med
den elektroniska hastighetskontrollen 2 för jämna fräsresultat i
alla sorters trä och plast.
Vrid den elektroniska hastighetskontrollen till önskad nivå. Rätt
inställning är dock en fråga om erfarenhet.
1 = 8000 min-1
2 = 12000 min-1
3 = 16000 min-1
4 = 18000 min-1
5 = 20000 min-1
Inställning fräsdjup (Bild E)
Din fräsmaskin är utrustad med ett högprecisons
djupinställningssystem som inkluderar en
revolverdjupstopp 20 , en mätarlins 12 och fininställning 17 .
Snabbinställning (Bild A, F)
1. Lossa slagspärren 14 genom att dra den upp.
2. Sänk fräskorgen tills fräsen kommer i kontakt med
arbetsstycket.
3. Dra åt slagspärren 14 genom att skjuta den nedåt.
4. För optimal enkel hantering kan slagreturen anpassas till
önskat djup genom att vrida på eller skjuta den räfflade
muttern 9 .
5. Lossa klämskruven 15 .
6. Vrid handhjulet 11 tills fininställningen 17 vidrör
revolverdjupstoppet 20 .
7. Ställ in mätarlinsen på en rund siffra (t.ex. 0).
8. Ställ in djupet med handhjulet 11 och mätarlinsen 12 .
Avståndet mellan överdelen på revolverdjupstoppet och
nederdelen av fininställningen är det inställda fräsdjupet.
9. Drag åt klämskruven 15 .
75
Svenska
Trefaldig djupinställning med
revolverdjupstoppet (Bild E)
Revolverdjupstoppet 20 kan användas till att ställa in tre
olika djup. Detta är speciellt lämpat för djupa fräsningar som
utförs stegvis.
1. Placera en djupmall mellan djupstoppet 17 och
revolverdjupstoppet 20 för att ställa in det exakta
fräsdjupet.
2. Ställ om så behövs in alla tre skruvarna.
VARNING: Gör endast grunda skär!
Fininställning (Bild F)
När du inte använder en djupmall, eller om fräsdjupet måste
justeras, rekommenderar vi att du använder fininställningen 17 .
1. Ställ in fräsdjupet med fininställningen 17 .
2. Avläs fräsdjupet med hjälp av mätarlinsen 12 och
skalan 13 .
3. Ställ in fräsdjupet på millimetern med
handhjulet 11 .
Djupinställning med överfräsen i omvänt lägen
(Bild E)
1. Ta bort hattmuttern 27 och den räfflade knoppen 9 och
ersätt dessa med höjdjusteringsverktyget (DE6966) om finns
tillgänglig som tillval.
2. Skruva fast den gängade änden av höjdjusteringsverktyget
på den gängden spindeln 7 .
3. Ställ in djupet på skäret med inställningen på
höjdjusteringsverktyget.
VARNING: För montering av överfräsen upp och ned, se
relevant bruksanvisning för det stationära verktyget.
Montering av parallellanslaget (Bild A, G)
1. Fäst styrstängerna 6 vid fräsfoten 21 .
2. Skjut parallellanslaget 19 över stängerna.
3. Dra åt låsskruvarna 5 provisoriskt.
Inställning av parallellanslaget (Bild A, G)
1. Drag en fräslinje på materialet.
2. Sänk fräskorgen tills verktyget vidrör arbetsstycket.
3. Sätt fast slagspärren 14 och begränsa återslaget med den
räfflade muttern 9 .
4. Placera överfräsen på fräslinjen.
5. Skjut parallellanslaget 19 mot arbetsstycket och drag åt
låsskruvarna 5 .
6. Ställ in parallelanslaget med fininställningen 18 .
Fräsverktygets ytterkant måste sammanfalla med fräslinjen.
7. Om så krävs, lossa skruvarna 28 och ställ in slingorna 29 för att få önskad styrlängd.
Montera förlängningen för bottenplattan
(tillval) (Bild A, B, H)
1. Monera förlängningen för bottenplattan 22 till den fria
änden av styrstängerna.
76
2. Styr verktyget med en hand på knoppen 23 och den andra
på motsatt handtag 10 .
Montera en styrhylsa (Bild I)
I kombination med en mall, är styrhylsor till stor hjälp vid
fräsning och formning efter ett mönster.
• Montera styrhylsan 31 vid fräsfoten 21 med
skruvarna 32 såsom visas.
Montering av en dammutsugare (Bild A, J)
Dammutsugningsadaptern består av en huvudsektion 34 ,
ett lock 35 , en slanghållare 36 , två skruvar 37 och två
muttrar 38 .
1. Skjut locket 35 på huvudsektionen 34 och låt det klicka
på plats.
2. Anslut en dammutsugningsslang till
dammutsugningsadaptern.
3. Lossa skruven ovanpå överfräsen och montera
slanghållaren 36 såsom visas.
Före användning
1. Se till att verktyget är rätt monterat i spänntången.
2. Ställ in fräsdjupet.
3. Koppla till en dammsugare.
4. Se alltid till att slagbegränsaren är låst innan maskinen
kopplas på.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
VARNING:
• Flytta alltid din fräs såsom visas in Bild. K (yttre
kanterna/inre kanterna).
Korrekt Handplacering (Bild A, L)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver en hand på huvudhandtaget 10 såsom visas.
Att slå på och stänga av (Bild A, B, E)
1. På: dra brytaren 1 upp.
2. Av: tryck ned brytaren 1 .
VARNING: Lossa slagbegränsaren och låt fräskorgen
återta sitt viloläge innan du stänger av.
Använda styrhylsan (Bild I)
1. Fäst schablonen vid arbetsstycket med ändklämmor.
2. Välj och montera en lämplig styrhylsa 31 .
3. Drag av fräsverktygets diameter från styrhylsans yttre
diameter och dela med 2. Detta är skillnanden mellan
schablonen och arbetsstycket.
VARNING: Om arbetsstycket inte är tjockt nog, placera
det på ett stycke spillträ.
Styrning längs en ribba
Där ett kantanslag inte kan användas, kan man även styra
överfräsen längs en ribba som kläms över arbetsstycket
(utstickande över båda ändarna).
Frihandsfräsning
Din överfräs kan även användas utan någon form av styrning, t
ex för skyltskrivning eller kreativa arbeten.
VARNING: Gör små grunda skärningar! Använd
fräsverktyg med en max. diameter på 6 mm.
Fräsning med självstyrande verktyg (Bild C)
Där ett parallellanslag eller en styrhylsa inte är lämpliga, kan
man använda självstyrande fräsverktyg 24 för fräsning av
formade kanter.
Dessa omfattar spänntänger (6 –12,7 mm), ett djupanslag och
fräsbord för bruk i omvänd position, sinkfräsar för laxstjärt- och
fingersinkningsmallar, dyvlingsmallar, inställbara styrhylshållare
och styrhylshållare och ledarrälsar i olika längder.
Svenska
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
77
Türkçe
YÖNLENDIRICI
DW624, DW625E
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Çıkış gücü
Güç çıkışı
Yüksüz hız
Yönlendirici taşıyıcı
Yönlendirici taşıyıcı stroku
Döner derinlik çubuğu
Bilezik boyutu
Kesicilerin çapı, maksimum
Ağırlık
VAC
W
W
min-1
mm
inch
mm
kg
DW624
230
2
1600
960
23000
2 sütun
62
3 adım,
kademeleme
ve hassas
ayar ile
1/2
50
5,2
DW625E
230
7
2000
1110
8000–20000
2 sütun
62
3 adım,
kademeleme
ve hassas
ayar ile
1/2
50
5,2
EN60745-2-17’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç
yönün vektör toplamı):
dB(A)
96
92
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
103
100
LWA(akustik güç düzeyi)
K(akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
2,9
3,4
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
4,6
2,6
3,1
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Yönlendirici
DW624, DW625E
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17: 2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
24.01.2018
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
78
Türkçe
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bu elektrikli aletle verilen tüm güvenlik
uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik özellikleri
okuyun. Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİKTALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı ve Bakımıı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
79
Türkçe
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Kesiciler için Özel Ek Güvenlik Önlemleri
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesici takımları kendi kablosuna temas edebileceğinden
elektrikli aleti yalıtımlı tutma yüzeylerinden tutun.
Üzerinden “akım” geçen bir kablonun kesilmesi, akım elektrikli
aletin iletken metal parçaları üzerinden operatöre iletilerek
elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Kesilecek parçayı sağlam bir yere sabitlemek için
işkence veya başka araçlar kullanın. Parçanın elinizle veya
vücudunuzu kullanarak tutulması güvenilmezdir ve kontrol
kaybına neden olabilir.
• Kişisel korunmanız amacıyla HER ZAMAN toz maskesi takın.
• Daima aletinize takılan bileziğin boyutuna karşılık gelen mil
çapına sahip kesiciler kullanın.
• Daima 30000 dak-1 hızına uygun ve ilgili şekilde işaretlenmiş
kesiciler kullanın.
• Kesinlikle Teknik verilerde belirtilen maksimum çapı aşan
çapta kesiciler kullanmayın.
Bu yönlendirici, nominal minimum 30000 dak-1. hızı olan düz,
profil, yiv ve oluklu tipte profesyonel kesicileri kabul edecek
şekilde tasarlanmıştır.
UYARI! DAIMA AŞAĞIDAKI ZORUNLU KOŞULLARI
GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN:
• Düz, yiv, oluk ve profil kesici için 12 mm mil
çapı kullanın.
• Maksimum kesici çapı:
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne
(Teknik verilere bakın) uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma
kablosu kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
•
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1Yönlendirici
1 Hassas ayar ve kılavuz çubukları olan paralel çit
1 Anahtar #22
1 Toz emme adaptörü
1 Kılavuz burcu
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
DW624
35 mm kesme derinliğinde 40 mm
Tarih Kodu Konumu (Şek. [FIg.] A)
DW625E
35 mm kesme derinliğinde 50mm
DW624
&
DW625E
Oluk Kesici: 6 mm kesme derinliğinde 50 mm
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 39 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2018 XX XX
İmalat Yılı
80
Türkçe
Açıklama (Şek. A, H)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Açma/kapama düğmesi
2 Hız kontrol kadranı (DW625E)
3 Bilezik somunu
4 Mil kilidi
5 Paralel çit kilit cıvatası
6 Paralel çit için kılavuz çubuklar
7 Dişli mil
8 Durdurma
9 Tırtıklı somun
10 Tutamaklar
11 El çarkı
12 Ölçüm merceği
13 Ölçek
14 Daldırma kilidi
15 Kelepçe vidası
16 Derinlik durdurucu
17 Derinlik durdurucu için hassas ayarlayıcı
18 Paralel çit için hassas ayarlayıcı
19 Paralel çit
20 Döner derinlik çubuğu
21 Yönlendirici tabanı
22 Taban plakası uzatması
23 Yönlendirme düğmesi
Kullanim Amaci
DeWALT yüksek performanslı DW624/DW625E yönlendiriciniz,
ahşap, ahşap ürünleri ve plastik uygulamalarının ağır hizmet
yönlendirmeleri için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu yönlendiriciler profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Kesicinin Takılıp Çıkarılması (Şek. C)
1. Mil kilidine 4 bastırıp basılı tutun.
2. 22 mm anahtarı kullanarak, bilezik somununu, 3 keskiyi 24 yerleştirebilecek kadar gevşetin.
3. Bilezik somununu sıkın ve mil kilidini bırakın.
UYARI: Bilezik somununu kesinlikle bilezikte kesici
olmadan sıkmayın.
Bileziğin Değiştirilmesi (Şek. D)
Yönlendiriciniz, alete takılan bir 12,7 mm bilezik ile temin edilir.
Kullanılan kesiciye uygun başka hassas bilezikler de mevcuttur.
1. Sertçe çekerek bileziği 25 bilezik somunundan 3 ayırın.
2. Yeni bileziği yerine oturtun.
Elektronik Hız Kontrol Kadranının Ayarı
(Fig. A)
DW625E
Her türlü ahşap ve plastik türlerinde eşit kesim sonuçları için
elektronik hız kontrol kadranı 2 kullanıldığında hız 8000 ila
20000 dak-1 aralığında sonsuz değişkendir.
Elektronik hız kontrol kadranını gerekli seviyeye çevirin. Bununla
beraber, doğru ayar tecrübe ile elde edilir.
1 = 8000 dak-1
2 = 12000 dak-1
3 = 16000 dak-1
4 = 18000 dak-1
5 = 20000 dak-1
Kesme Derinliğini Ayarlama (Şek. E)
Yönlendiricinizde döner derinlik durdurucu 20 , ölçüm
merceği 12 ve hassas ayarlayıcı 17 içeren son derece hassas
bir derinlik ayar sistemi vardır.
Hızlı Ayar (Şek. A, F)
1. Yukarı doğru çekerek daldırma kilidini 14 gevşetin.
2. Kesici iş parçası ile temas edinceye kadar yönlendirici
taşıyıcısını indirin.
3. Aşağı doğru iterek daldırma kilidini 14 sıkın.
4. En rahat kullanım için taşıyıcı geri dönüşü, tırtıklı somunu 9 döndürerek veya kaydırarak gereken derinliğe uyarlanabilir.
5. Sıkıştırma vidasını gevşetin 15 .
6. Hassas ayarlayıcı 17 döner derinlik durdurucuya 20 temas
edinceye kadar el çarkını 11 döndürün.
7. Ölçüm merceğini yuvarlak bir rakama
(örneğin 0) ayarlayın.
8. El çarkını 11 ve ölçüm merceğini 12 kullanarak kesimin
derinliğini ayarlayın. Döner derinlik durdurucunun üstü ve
hassas ayarlayıcının tabanı arasındaki mesafe, ayarlanan
kesim derinliğidir.
9. Sıkıştırma vidasını 15 sıkın.
81
Türkçe
Döner Derinlik Durdurucuyu Kullanarak Üçlü
Derinlik Ayarı (Şek. E)
Döner derinlik durdurucu 20 , üç farklı derinlik ayarlamak için
kullanılabilir. Bu, özellikle adımlar halinde uygulanan derin
kesimlerde faydalıdır.
1. Tam kesim derinliğini ayarlamak için hassas ayarlayıcı 17 ve döner derinlik durdurucu 20 arasına bir derinlik
şablonu yerleştirin.
2. Gerekirse üç vidanın tümünü ayarlayın.
UYARI: Sadece sığ kesikler yapın!
Hassas Ayarlar (Şek. F)
Derinlik şablonu kullanılmadığında veya kesik derinliğinin
yeniden ayarlanması gerektiğinde hassas ayarlayıcı 17 kullanılması önerilir.
1. Hassas ayarlayıcıyı 17 kullanarak kesimin
derinliğini ayarlayın.
2. Ölçüm merceğini 12 ve ölçeği 13 kullanarak kesimin
derinliğini okuyun.
3. El çarkını 11 kullanarak kesimin derinliğini
milimetresine uyarlayın.
Yönlendirici Ters Konumda Takılmışken Derinlik
Ayarn (Şek. E)
1. Başlıklı somunu 27 ve tırtıklı düğmeyi 9 çıkartıp seçenek
olarak temin edilebilen yüksek ayar aleti (DE6966)
ile değiştirin.
2. Yükseklik ayar aletinin dişli ucunu dişli mile 7 vidalayın.
3. Yükseklik ayar aletindeki ayarlayıcıyı kullanarak kesimin
derinliğini ayarlayın.
UYARI: Yönlendiriciyi ters konumda takmak için sabit
aletin ilgili kullanım kılavuzuna danışın.
Paralel Çitin Takılması (Şek. A, G)
1. Kılavuz çubuğu 6 yönlendirici tabanına 21 takın.
2. Paralel çiti 19 çubuklar üzerinden kaydırın.
3. Kilit cıvatalarını 5 geçici olarak sıkın.
Paralel Çitin Ayarlanması (Şek. A, G)
1. Malzeme üzerinde bir kesim çizgisi çizin.
2. Kesici iş parçası ile temas edinceye kadar yönlendirici
taşıyıcısını indirin.
3. Tırtıklı somunu 9 kullanarak daldırma kilidini 14 sıkın ve
taşıyıcı geri dönüşünü sınırlayın.
4. Yönlendiriciyi kesim çizgisi üzerine yerleştirin.
5. Paralel çiti 19 iş parçasına karşı kaydırın ve kilit
cıvatalarını 5 sıkın.
6. Hassas ayarlayıcıyı 18 kullanarak paralel çiti ayarlayın.
Kesicinin dış kesim kenarı, kesim çizgisi ile örtüşmelidir.
7. Gerekirse istenen yönlendirme uzunluğunu elde etmek için
vidaları 28 gevşetin ve şeritleri 29 ayarlayın.
82
Taban Plakası Uzatmasının Takılması
(Seçenek) (Şek. A, B, H)
1. Taban plakası uzatmasını 22 kılavuz köklerinin serbest
ucuna takın.
2. Aleti bir elle düğme 23 üzerinden ve diğer elle karşıdaki
tutamak 10 üzerinden yönlendirin.
Kılavuz Burcun Takılması (Şek. I)
Şablonla birlikte burçlar, bir modelin kesilmesi ve
şekillendirilmesinde önemli bir rol oynar.
• Gösterilen şekilde vidaları 32 kullanarak kılavuz burcu 31 yönlendirici tabanına 21 takın.
Toz Emicinin Bağlanması (Şek. A, J)
Toz emme adaptörü bir ana bölüm 34 , bir kapak 35 , bir
hortum kılavuzu 36 , iki vida 37 ve iki somun 38 içerir.
1. Kapağı 35 ana bölüm 34 üzerine kaydırın ve
yerine oturtun.
2. Toz emme adaptörüne bir toz emici hortumu bağlayın.
3. Yönlendiricinin üstündeki vidayı gevşetin ve gösterilen
şekilde hortum kılavuzunu 36 takın.
Çalıştırmadan Önce
1. Kesicinin bileziğe doğru takıldığını kontrol edin.
2. Kesme derinliğini ayarlayın.
3. Bir toz emici bağlayın.
4. Açmadan önce daima daldırma sınırlayıcısının kilitli
olduğundan emin olun.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
WUYARI:
• Yönlendiricinizi her zaman Şek. K’de gösterilen şekilde
hareket ettirin (dış kenarlar/iç kenarlar).
Uygun El Pozisyonu (Şek. A, L)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu gösterildiği gibi, bir elin her bir tutamak 10 üzerinde olduğu konumdur.
Türkçe
Açma ve Kapama (Şek. A, B, E)
1. Açma: anahtarı 1 yukarı çekin.
2. Kapama: anahtarı 1 aşağı itin.
UYARI: Kapatmadan önce daldırma sınırlayıcıyı gevşetin
ve yönlendirici taşıyıcısının bekleme konumunu geri
kazanmasını bekleyin.
Kılavuz Burçlarının Kullanılması (Şek. I)
1. Uç kelepçeleri kullanarak şablonu iş parçasına sabitleyin.
2. Uygun bir kılavuz burç 31 seçip takın.
3. Kesicinin çapını kılavuz burcun dış çapından çıkartıp 2’ye
bölün. Bu, şablonla iş parçası arasındaki farktır.
UYARI: İş parçası yeterince kalın değilse kullanılmayan bir
ahşap üzerine yerleştirin.
Bir Çıtadan Yönlendirme
Bir kenar kılavuzu kullanılamadığında yönlendiriciyi iş parçası
boyunca kelepçelenen bir çıta boyunca yönlendirmek de
mümkündür (her iki uçta bir çıkıntı ile).
Elle Yönlendirme
Yönlendiriciniz aynı zamanda herhangi bir yönlendirme
olmadan, örneğin imza atma veya yaratıcı çalışmalar
için kullanılabilir.
UYARI: Sadece sığ kesikler yapın! Maksimum 6 mm çapı
olan kesiciler kullanın.
Pilot Kesicilerle Yönlendirme (Şek. C)
Paralel kılavuz veya kılavuz burç uygun olmadığında şekilli
kenarları kesmek için pilot kesiciler 24 kullanmak mümkündür.
Bunlar içerisinde bilezikler (6 – 12,7 mm), ters konumda kullanım
için bir yükseklik ayar aleti ve yönlendirici tablası, birbirine
geçirme ve parmak birleştirme mastarları için parmak birleştirme
aletleri, birbirine geçirme birleştirme şablonları, ayarlanabilir
kılavuz burç tutucusu ve kılavuz burçları ve çeşitli uzunluklarda
kılavuz rayları yer alır.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
83
Ελληνικά
ΡΟΥΤΕΡ
DW624, DW625E
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Ισχύς εισόδου
Ισχύς εξόδου
Ταχύτητα χωρίς
φορτίο
Φορείο ρούτερ
Διαδρομή φορείου
ρούτερ
Στοπ βάθους ρεβόλβερ
Μέγεθος κολάρου
Διάμετρος κοπτικών, μέγ.
Βάρος
W
W
min-1
DW624
230
2
1600
960
23000
DW625E
230
7
2000
1110
8000–20000
mm
2 στήλες
62
2 στήλες
62
inch
mm
kg
3 βαθμίδων, με
διαβάθμιση και
μικρορύθμιση
1/2
50
5,2
3 βαθμίδων, με
διαβάθμιση και
μικρορύθμιση
1/2
50
5,2
VAC
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN60745-2-17:
96
92
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου) dB(A)
103
100
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου) dB(A)
K(αβεβαιότητα για το
dB(A)
2,9
3,4
δοθέν επίπεδο ήχου)
Τιμή εκπομπής κραδασμών
ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
4,6
3,1
m/s2
2,6
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
84
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Ρουτερ
DW624, DW625E
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17: 2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
24.01.2018
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις
απεικονίσεις και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν
αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση
οποιασδήποτε από τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α)
Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
α)
Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ)
Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Ελληνικά
δ)
Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε)
Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ζ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ)
Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ)
Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε)
Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
ζ)
Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
85
Ελληνικά
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
η)
Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β)
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ)
Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ)
Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε)
Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
ζ)
Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
86
5) Συντήρηση (Σέρβις)
α)
Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετοι ειδικοί κανόνες ασφαλείας για
κοπτικά εξαρτήματα
Να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από τις μονωμένες
επιφάνειες κρατήματος επειδή το εργαλείο κοπής
ενδέχεται να έρθει σε επαφή με το δικό του καλώδιο. Η
κοπή ενός ηλεκτροφόρου σύρματος μπορεί να καταστήσει
ηλεκτροφόρα και τα εκτεθειμένα μεταλλικά τμήματα
του ηλεκτρικού εργαλείου, προκαλώντας ηλεκτροπληξία
στο χειριστή.
• Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή άλλον πρακτικό τρόπο
για τη στερέωση με ασφάλεια και την υποστήριξη
του υπό κατεργασία αντικειμένου σε μια σταθερή
πλατφόρμα. Το κράτημα του αντικειμένου με το χέρι ή η
στερέωσή του στο σώμα σας δεν εγγυάται τη σταθερότητα και
ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
• Για δική σας προστασία, ΠΑΝΤΑ να φοράτε μάσκα κατά
της σκόνης.
• Πάντα χρησιμοποιείτε κοπτικά εξαρτήματα με διάμετρο
στελέχους που αντιστοιχεί στο μέγεθος του κολάρου σύσφιξης
που είναι εγκατεστημένο στο εργαλείο σας.
• Πάντα χρησιμοποιείτε κοπτικά εξαρτήματα κατάλληλα για
ταχύτητα 30000 min-1 και με αντίστοιχη σήμανση.
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε κοπτικά εξαρτήματα μεγαλύτερα
από τη μέγιστη διάμετρο που αναφέρεται στα
Τεχνικά χαρακτηριστικά.
Αυτό το ρούτερ είναι σχεδιασμένο για να δέχεται επαγγελματικά
κοπτικά εξαρτήματα τύπου ίσιου, προφίλ, εσοχής και αυλάκωσης
με ελάχιστη ονομαστική ταχύτητα 30000 min-1.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Πάντα λαμβάνετε υπόψη σας τις
εξής υποχρεωτικές προϋποθέσεις:
• Χρησιμοποιείτε διάμετρο στελέχους 12 mm για
κοπτικά εξαρτήματα ίσια, εσοχής, αυλάκωσης
και προφίλ.
• Μέγιστη διάμετρος κοπτικού:
•
DW624
40 mm σε 35 mm βάθος κοπής
DW625E
50 mm σε 35 mm βάθος κοπής
DW624
&
DW625E
Κοπτικό αυλάκωσης: 50 mm σε 6 mm βάθος κοπής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
Ελληνικά
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60745. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο
καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών κατάλληλο για την ισχύ αυτού
του εργαλείου (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο
μέγεθος του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1Ρούτερ
1 Παράλληλος οδηγός με μικρορύθμιση και οδηγούς ράβδους
1 Μηχανικό κλειδί #22
1 Προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης
1 Οδηγός δακτύλιος
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Παράδειγμα:
2018 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A, B)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)
2 Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας (DW625E)
3 Παξιμάδι κολάρου
4 Ασφάλεια άξονα
5 Μπουλόνι ασφάλισης παράλληλου οδηγού
6 Οδηγοί ράβδοι για τον παράλληλο οδηγό
7 Άξονας με σπείρωμα
8 Στοπ
9 Ραβδωτό παξιμάδι
10 Λαβές
11 Τροχός χειρός
12 Φακός μέτρησης
13 Κλίμακα
14 Ασφάλεια βύθισης
15 Βίδα σύσφιξης
16 Στοπ βάθους
17 Μικρορυθμιστής στοπ βάθους
18 Μικρορυθμιστής παράλληλου οδηγού
19 Παράλληλος οδηγός
20 Στοπ βάθους ρεβόλβερ
21 Βάση ρούτερ
22 Επέκταση πλάκας βάσης
23 Κουμπί καθοδήγησης
Προοριζομενη Χρηση
Το υψηλής απόδοσης ρούτερ σας DeWALT DW624/DW625E
έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικές εφαρμογές φρεζαρίσματος
βαρέως τύπου σε ξύλο, προϊόντα ξύλου και πλαστικά.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτά τα ρούτερ είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα
τους με αυτό το προϊόν.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
(Εικ. [figure] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 39 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
87
Ελληνικά
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Εισαγωγή και αφαίρεση κοπτικού (εικ. C)
1. Πιέστε και κρατήστε πατημένη την ασφάλεια άξονα 4 .
2. Χρησιμοποιώντας το κλειδί των 22 mm, ξεσφίξτε το
παξιμάδι του κολάρου 3 , όσο χρειάζεται για να εισάγετε
το κοπτικό 24 .
3. Σφίξτε το παξιμάδι του κολάρου και απελευθερώστε την
ασφάλεια άξονα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Ποτέ μη σφίξετε το παξιμάδι
του κολάρου χωρίς να υπάρχει κοπτικό μέσα
στο κολάρο.
Αντικατάσταση του κολάρου (εικ. D)
Το ρούτερ σας παρέχεται με κολάρο 12,7 mm ήδη
τοποθετημένο στο εργαλείο. Διατίθενται και άλλα κολάρα
ακριβείας που να ταιριάζουν με το χρησιμοποιούμενο κοπτικό.
1. Διαχωρίστε το κολάρο 25 από το παξιμάδι 3 του κολάρου
τραβώντας το δυνατά.
2. Τοποθετήστε το καινούριο κολάρο στη θέση του.
Ρύθμιση του διακόπτη ηλεκτρονικής
ρύθμισης της ταχύτητας (εικ. A)
DW625E
Η ταχύτητα μπορεί να μεταβληθεί με συνεχή τρόπο από 8000
έως 20000 min-1 με χρήση του διακόπτη ηλεκτρονικής ρύθμισης
της ταχύτητας 2 για ομοιόμορφα αποτελέσματα κοπής σε
όλους τους τύπους ξύλου και πλαστικού.
Περιστρέψτε τον επιλογέα ηλεκτρονικού ελέγχου ταχύτητας
στο επιθυμητό επίπεδο. Ωστόσο, η σωστή ρύθμιση είναι
θέμα εμπειρίας.
1 = 8000 min-1
2 = 12000 min-1
3 = 16000 min-1
4 = 18000 min-1
5 = 20000 min-1
Ρύθμιση του βάθους κοπής (εικ. E)
Το ρούτερ σας είναι εξοπλισμένο με υψηλής ακρίβειας
σύστημα ρύθμισης βάθους που περιλαμβάνει στοπ βάθους
ρεβόλβερ 20 , ένα φακό μέτρησης 12 και ένα μικρορυθμιστή 17 .
88
Γρήγορη ρύθμιση (εικ. A, F)
1. Χαλαρώστε την ασφάλεια βύθισης 14 τραβώντας την πάνω.
2. Χαμηλώστε το φορείο ρούτερ έως ότου το κοπτικό είναι σε
επαφή με το τεμάχιο εργασίας.
3. Σφίξτε την ασφάλεια βύθισης 14 ωθώντας την κάτω.
4. Για τη μέγιστη ευκολία χρήσης, η επιστροφή του φορείου
μπορεί να προσαρμοστεί στο απαιτούμενο βάθος κοπής
περιστρέφοντας ή σύροντας το παξιμάδι με ραβδώσεις 9 .
5. Χαλαρώστε τη βίδα σύσφιξης. 15 .
6. Περιστρέψτε τον τροχό χειρός 11 έως ότου το
μικρορυθμιστής 17 έρθει σε επαφή με το στοπ βάθους
ρεβόλβερ 20 .
7. Ρυθμίστε το φακό μέτρησης σε ένα στρογγυλό
αριθμό (π.χ. 0).
8. Ρυθμίστε το βάθος κοπής με τον τροχό χειρός 11 και
το φακό μέτρησης 12 . Η απόσταση ανάμεσα στο πάνω
μέρος του στοπ βάθους ρεβόλβερ και το κάτω μέρος του
μικρορυθμιστή είναι το ρυθμισμένο βάθος κοπής.
9. Σφίξτε τη βίδα σύσφιξης 15 .
Τριπλή ρύθμιση βάθους με χρήση του στοπ
βάθους ρεβόλβερ (εικ. E)
Το στοπ βάθους ρεβόλβερ 20 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τον ορισμό τριών διαφορετικών βαθών. Αυτό είναι ιδιαίτερα
χρήσιμο για βαθιές κοπές, οι οποίες εκτελούνται σε βήματα.
1. Τοποθετήστε ένα πρότυπο βάθους ανάμεσα στο
μικρορυθμιστή 17 και το στοπ βάθους ρεβόλβερ 20 για να
ρυθμίσετε το ακριβές βάθος κοπής.
2. Αν απαιτείται, ρυθμίστε και τις τρεις βίδες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Εκτελείτε μόνο ρηχές κοπές!
Μικρορυθμίσεις (εικ. E)
Όταν δεν χρησιμοποιείτε πρότυπο βάθους, ή αν το βάθος
κοπής χρειάζεται νέα ρύθμιση, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το
μικρορυθμιστή 17 .
1. Ρυθμίστε το βάθος κοπής με χρήση του μικρορυθμιστή 17 .
2. Διαβάστε το βάθος κοπής με χρήση του φακού
μέτρησης 12 και της κλίμακας 13 .
3. Προσαρμόστε το βάθος κοπής με ακρίβεια χιλιοστού
χρησιμοποιώντας τον τροχό χειρός 11 .
Ρύθμιση βάθους με το ρούτερ εγκατεστημένο σε
ανεστραμμένη θέση (εικ. E)
1. Αφαιρέστε το τυφλό παξιμάδι 27 και το κουμπί με
ραβδώσεις 9 και αντικαταστήστε το με το εργαλείο
ρύθμισης ύψους (DE6966) που διατίθεται ως
προαιρετικός εξοπλισμός.
2. Βιδώστε στον άξονα με σπείρωμα 7 το άκρο τους εργαλείου
ρύθμισης ύψους που φέρει σπείρωμα.
3. Ρυθμίστε το βάθος κοπής με το ρυθμιστή στο
εργαλείο ρύθμισης ύψους.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την εγκατάσταση του ρούτερ σε
ανεστραμμένη θέση, ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο
οδηγιών για το στατικό εργαλείο.
Ελληνικά
Τοποθέτηση του παράλληλου οδηγού
(εικ. A, G)
1. Τοποθετήστε την οδηγό ράβδο 6 στη βάση του
ρούτερ 21 .
2. Σύρετε τον παράλληλο οδηγό 19 πάνω από τις ράβδους.
3. Σφίξτε προσωρινά τα μπουλόνια ασφάλισης 5 .
Ρύθμιση του παράλληλου οδηγού (εικ. A, G)
1. Σχεδιάστε μια γραμμή κοπής πάνω στο υλικό.
2. Χαμηλώστε το φορείο ρούτερ έως ότου το κοπτικό είναι σε
επαφή με το τεμάχιο εργασίας.
3. Σφίξτε την ασφάλεια βύθισης 14 και περιορίστε την
επιστροφή φορείου χρησιμοποιώντας το παξιμάδι με
ραβδώσεις 9 .
4. Τοποθετήστε το ρούτερ πάνω στη γραμμή κοπής.
5. Σύρετε τον παράλληλο οδηγό 19 ώστε να είναι σε επαφή με
το τεμάχιο εργασίας και σφίξτε τα μπουλόνια ασφάλισης 5 .
6. Ρυθμίστε τον παράλληλο οδηγό χρησιμοποιώντας το
μικρορυθμιστή 18 . Η εξωτερική κοπτική ακμή του κοπτικού
πρέπει να συμπίπτει με τη γραμμή κοπής.
7. Αν απαιτείται, χαλαρώστε τις βίδες 28 και ρυθμίστε
τις λωρίδες 29 ώστε να αποκτήσετε το επιθυμητό
μήκος οδήγησης.
Τοποθέτηση της επέκτασης πλάκας βάσης
(προαιρ.) (εικ. A, B, H)
1. Τοποθετήστε την επέκταση 22 της πλάκας βάσης στο
ελεύθερο άκρο των οδηγών ράβδων.
2. Καθοδηγήστε το εργαλείο με ένα χέρι στο κουμπί 23 και το
άλλο στην αντίθετη λαβή 10 .
Τοποθέτηση ενός οδηγού δακτυλίου (εικ. I)
Μαζί με ένα πρότυπο, οι οδηγοί δακτύλιοι παίζουν πολύτιμο
ρόλο στην κοπή και τη μορφοποίηση σύμφωνα με ένα σχέδιο.
• Τοποθετήστε τον οδηγό δακτύλιο 31 στη βάση του
ρούτερ 21 χρησιμοποιώντας τις βίδες 32 όπως δείχνει
η εικόνα.
Σύνδεση συστήματος εξαγωγής σκόνης
(εικ. A, J)
Ο προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης αποτελείται από το
κύριο τμήμα 34 , ένα κάλυμμα 35 , έναν οδηγό εύκαμπτου
σωλήνα 36 , δύο βίδες 37 και δύο παξιμάδια 38 .
1. Περάστε το κάλυμμα 35 πάνω στο κύριο τμήμα 34 και
αφήστε το να έρθει στη θέση του με ήχο κλικ.
2. Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα εξαγωγής σκόνης στον
προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης.
3. Χαλαρώστε τη βίδα στο πάνω μέρος του ρούτερ και
τοποθετήστε τον οδηγό εύκαμπτου σωλήνα 36 όπως
δείχνει η εικόνα.
Πριν τη λειτουργία
1. Ελέγξτε ότι το κοπτικό εξάρτημα έχει τοποθετηθεί σωστά
μέσα στο κολάρο.
2. Ρυθμίστε το βάθος κοπής.
3. Συνδέστε ένα σύστημα εξαγωγής σκόνης.
4. Βεβαιωθείτε ότι ο περιοριστής βύθισης είναι πάντα
ασφαλισμένος πριν την ενεργοποίηση.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Πάντα κινείτε το ρούτερ σας όπως δείχνει η εικ. K
(εξωτερικές ακμές/εσωτερικές ακμές).
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. A, L)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα χέρι σε
κάθε λαβή 10 , όπως δείχνει η εικόνα.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
(εικ. A, B, E)
1. Ενεργοποίηση: τραβήξτε πάνω το
διακόπτη 1 .
2. Απενεργοποίηση: πιέστε κάτω το διακόπτη 1 .
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χαλαρώστε τον περιοριστή βύθισης
και επιτρέψτε στο φορείο του ρούτερ να επανακτήσει τη
θέση ηρεμίας του πριν απενεργοποιήσετε το μηχάνημα..
Χρήση των οδηγών δακτυλίων (εικ. I)
1. Στερεώστε καλά το πρότυπο στο τεμάχιο εργασίας
χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες σύνδεσης.
2. Επιλέξτε και εγκαταστήστε ένα κατάλληλο οδηγό
δακτύλιο 31 .
3. Αφαιρέστε τη διάμετρο του κοπτικού από την εξωτερική
διάμετρο του οδηγού δακτυλίου και διαιρέστε με το
2. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στο πρότυπο και το
τεμάχιο εργασίας.
89
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν το τεμάχιο εργασίας δεν είναι
επαρκούς πάχους, τοποθετήστε το πάνω σε ένα κομμάτι
άχρηστου ξύλου.
Καθοδήγηση από πήχη
Όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί οδηγός ακμής, είναι επίσης
εφικτή η καθοδήγηση του ρούτερ κατά μήκος ενός πήχη που
έχει συσφιχτεί πάνω στο τεμάχιο εργασίας (με προεξοχή και στα
δύο άκρα).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό
Ελεύθερο φρεζάρισμα
Προαιρετικά παρελκόμενα
Το ρούτερ σας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί χωρίς
κανενός είδους οδηγό, π.χ. για γράψιμο πινακίδων ή για
δημιουργική εργασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κάνετε μόνο ρηχές κοπές!
Χρησιμοποιείτε κοπτικά με μέγ. διάμετρο 6 mm.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Φρεζάρισμα με κοπτικά πιλότους (εικ. C)
Όπου δεν είναι κατάλληλη η χρήση παράλληλου οδηγού ή
οδηγού δακτυλίου, είναι εφικτή η χρήση πιλότων κοπτικών 24 για κοπή διαμορφωμένων ακμών.
Αυτά περιλαμβάνουν κολάρα (6 – 12,7 mm), ένα εργαλείο
ρύθμισης ύψους και τραπέζι ρούτερ για χρήση σε ανεστραμμένη
θέση, εργαλεία δακτυλιοειδών ενώσεων για εσοχή συναρμογής
και οδηγούς δακτυλιοειδών ενώσεων, πρότυπα ενώσεων με
εσοχή συναρμογής, ρυθμιζόμενη υποδοχή οδηγών δακτυλίων
και οδηγούς δακτυλίους και οδηγούς ράγες σε διάφορα μήκη.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
90
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Belgique et
Luxembourg België en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
Sanayi ve Ticareet Bakanlığı tebliğince kullanim ömrü 7 yıldır.
Stanley Black & Decker Turkey Alet Üretim San. Tic. Ltd.Şti.
Kozyataği Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No: 18 Kat: 6, 34742
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Tel: Faks:
+90 216 665 2900
+90 216 665 2901
www.dewalt.com.tr
info-tr@sbdinc.com
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N594657
94
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
03/18
Download PDF

advertising