BDCDD12 | Black&Decker BDCDD12 DRILL/DRIVER Type H1 instruction manual

3
4
3
3
2
1
1
5
4
4
6
5
5
1
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowicza
509213 - 18 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL
BDCDD12
B
A
2
1
D
C
10
3
11
1
E
F
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
e.
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BLACK+DECKER
nr kat.BDCDD18 jest przeznaczona do wiercenia
otworów w drewnie, metalu, tworzywach sztucznych
i murze oraz wykręcania wkrętów. To urządzenie nie
jest przeznaczone dla zastosowań profesjonalnych
i przemysłowych.
f.
Przepisy bezpieczeństwa
3.
a.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
urządzenia
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym,
pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj
wyrażenie „urządzenie” oznacza zarówno urządzenie
sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez
kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj urządzeń w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy
lub pyły. Urządzenia wytwarzają iskry, które mogą
spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla urządzenia musi pasować do
gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie
wolno jej przerabiać. Gdy urządzenie zawiera
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych
wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj urządzeń na działanie deszczu
ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia urządzenia ani
wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego.
Chroń kabel pr zed w ysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może
spowodować porażenie prądem elektrycznym.
f.
g.
4.
a.
b.
3
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia urządzenia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z urządzeniem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj odpowiednie wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne. Wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania urządzenia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem urządzenia do sieci lub akumulatora, zanim zaczniesz nim manipulować lub
go transportować sprawdź, czy jest wyłączony
wyłącznik. Przenoszenie urządzenia z palcem
opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do
sieci przy włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko
wypadku.
Przed załączeniem urządzenia sprawdź, czy
zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać pochwycone przez obracające się
części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są
one przyłączone i prawidłowo zamontowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja urządzeń
Nie przeciążaj urządzenia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj urządzenia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i trzeba
je naprawić.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dla
urządzenia
Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji,
przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem
urządzenia zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia
urządzenia.
Niepotrzebne w danej chwili urządzenia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać ich osobom, które nie są
z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej
instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj urządzenia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone urządzenia przed użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków
jest niewłaściwa konserwacja urządzeń.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Urządzeń, akcesoriów, końcówek itp. używaj
zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy
tym obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie urządzeń wbrew przeznaczeniu jest
niebezpieczne.
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy wiertarek.
♦
♦
♦
♦
♦
Obsługa i konserwacja urządzeń akumulatorowych
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach przewidzianych do tego celu przez producenta. Włożenie do ładowarki innego rodzaju akumulatora, niż
przewidziany przez producenta, grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do
danego rodzaju urządzeń. Używanie innych
akumulatorów stwarza ryzyko doznania urazu ciała
i pożaru.
Wyjęte akumulatory trzymaj z dala od metalowych przedmiotów, jak spinacze biurowe,
monety, klucze, gwoździe lub śruby, które
mogą spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora grozi oparzeniem lub pożarem.
Z powodu niewłaściwego zastosowania z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie dotykaj
go. W razie niezamierzonego kontaktu natychmiast spłucz wodą zanieczyszczone miejsce.
Gdyby elektrolit prysnął w oczy, niezwłocznie
zgłoś się do lekarza. Wyciekły elektrolit może
spowodować podrażnienie lub oparzeni skóry.
♦
♦
Korzystaj z dodatkowych rękojeści należących
do zakresu dostawy elektronarzędzia. Utrata
panowania nad urządzeniem może skutkować
urazem ciała.
W razie niebezpieczeńst wa uszkodzenia
ukrytych przewodów elektrycznych trzymaj
urządzenie za izolowane rękojeści. Narzędzie
robocze ma elektryczne połączenie z gołymi
metalowymi elementami urządzenia, co grozi
porażeniem prądem elektrycznym w przypadku
natrafienia na będący pod napięciem przewód.
W razie niebezpieczeńst wa uszkodzenia
ukrytych przewodów elektrycznych trzymaj
urządzenie za izolowane rękojeści. Elementy
łączące mają elektryczne połączenie z gołymi
metalowymi elementami urządzenia, co grozi
porażeniem prądem elektrycznym w przypadku
natrafienia na będący pod napięciem przewód.
Używaj ścisków stolarskich lub podobnych
środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie
przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi
utratą panowania nad urządzeniem.
Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach, podłogach i sufi tach poinformuj się dokładnie, jak
przebiegają przewody i rury.
Unikaj dotykania ostrza wiertła tuż po zakończeniu
wiercenia, gdyż może być gorące.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie urządzenia. Używanie innych nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
grozi doznaniem urazu ciała i/lub szkód rzeczowych.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
Zabrania się używania tego urządzenia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy początkujących, chyba że znajdują się pod nadzorem
doświadczonego użytkownika.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych występują
dodatkowe zagrożenia być może nieuwzględnione
w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one
w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego używania
urządzenia.
Serwis
Naprawy urządzeń mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
4
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, noży i akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu urządzenia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy
w pracy.
♦
Pogorszenie słuchu.
♦
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza dębu, buku i MDF).
Nigdy nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
Ładowarki
♦
Ładowarki BLACK+DECKER używaj tylko do
ładowania akumulatorów dostarczonych wraz z
wkrętarką. Inne akumulatory mogą pęknąć, co grozi wyrządzeniem szkód rzeczowych i osobowych.
♦
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
♦
Natychmiast wymieniaj uszkodzone kable.
♦
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
♦
Nie otwieraj ładowarki.
♦
Nie dokonuj żadnych przeróbek w ładowarce.
Ładowarka nie jest dopuszczona do pracy
na wolnym powietrzu!
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych i deklaracji zgodności UE zostały zmierzone
standardową metodą opisaną w normie EN 60745,
dzięki czemu można je wykorzystywać do porównań
z innymi urządzeniami i do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka ta jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej. Nigdy nie przyłączaj ładowanego urządzenia bezpośrednio do sieci.
Uwaga! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania urządzenia i nie da
się wykluczyć jej przekroczenia.
♦
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także, jak długo w danym czasie
narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało
na biegu jałowym.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu BLACK+DECKER. Postępowanie
wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na
niebezpieczeństwo.
Elementy wiertarko-wkrętarki
Elektronarzędzie to zawiera niektóre lub wszystkie
spośród niżej wymienionych elementów:
1. Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
2. Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo
3. Nastawnik momentu obrotowego
4. Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy
5. Akumulator
6. Przycisk zwalniający akumulatora
7. Ładowarka
Naklejki na urządzeniu
Na urządzeniu umieszczono następujące piktogramy
ostrzegawcze oraz kod daty:
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie
urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy akumulatorów i ładowarek (nie są
uwzględnione w dostawie)
Montaż
Akumulatory
♦
W żadnym wypadku nie otwieraj akumulatora.
♦
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
♦
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym
temperatura może przekroczyć 40 °C.
♦
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 10 °C i 40 °C.
♦
Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonej
ładowarki.
♦
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona
środowiska”.
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania wiertarko-wkrętarki.
Zastosowanie
Ładowanie akumulatora (rys. A)
Akumulator należy naładować przed pier wszym
użyciem wiertarko-wkrętarki i gdy jej moc zaczyna
wyczuwalnie spadać. Podczas ładowania akumulator
może się nagrzewać, ale jest to normalne zjawisko,
które nie świadczy o usterce.
Ostrzeżenie! Nie ładuj akumulatora, gdy temperatura
otoczenia jest niższa niż 10 °C lub wyższa niż 40 °C.
Zalecana temperatura ładowania wynosi ok. 24 °C.
5
Wybór momentu obrotowego (rys. E)
Wskazówka: Ładowarka nie ładuje akumulatora, gdy
jego temperatura jest niższa niż ok. 10 °C lub wyższa
niż 40 °C.
Pozostaw akumulator w ładowarce. Ładowarka zacznie
go ładować, gdy tylko temperatura ta osiągnie prawidłową wartość.
♦
Przyłącz ładowarkę (8) do sieci prądu przemiennego (230 V, 50 Hz).
♦
Włóż akumulator do ładowarki, jak pokazano na
rysunku A.
♦
Zaczyna migać zielona dioda świecąca (9), informując, że akumulator jest ładowany.
♦
Gdy wskaźnik ten zapali się na stałe, to znaczy że
akumulator został całkowicie naładowany. Można
go użyć lub pozostawić w ładowarce.
Ostrzeżenie! Nie używaj wiertarko-wkrętarki, gdy jest
połączona z ładowarką.
Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo pożaru. By odłączyć
wiertarko-wkrętarkę od ładowarki, najpierw odłącz
ładowarkę od sieci, a następnie kabel zasilający od
wiertarko-wkrętarki.
Wiertarko-wkrętarka jest wyposażona w pierścień nastawczy momentu obrotowego pomocny przy wkręcaniu
wkrętów. Duże wkręty i twarde przedmioty wymagają
większego momentu obrotowego niż w przypadku
małych wkrętów i miękkich przedmiotów.
♦
W celu wiercenia obróć pierścień do pozycji,
w której strzałka wskazuje na symbol wiertła .
♦
W celu wkręcania wkrętów wybierz pierścieniem
żądany moment obrotowy. Jeżeli nie znasz najkorzystniejszego ustawienia, wykonaj następujące
próby:
♦
Pierścień nastawczy obróć do pozycji o najmniejszym momencie obrotowym.
♦
Przy tym ustawieniu wkręć pierwszy wkręt.
♦
Gdy sprzęgło za szybko rozłączy napęd, przestaw pierścień na większą wartość i kontynuuj
wkręcanie. Powtórz tę procedurę aż do uzyskania optymalnego momentu obrotowego.
Wkręć przy nim pozostałe wkręty.
Uchwyt wiertarki szybkozaciskowy (rys. F)
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
(rys. B)
Ostrzeżenie! Przed włożeniem lub wyjęciem akumulatora zablokuj wiertarko-wkrętarkę przełącznikiem
kierunku obrotów, by nie narażać się na jej przypadkowe
uruchomienie.
By zamocować końcówkę wkrętarską lub inne narzędzie robocze:
♦
Jedną ręką chwyć tylną część uchwytu wiertarskiego (10), a drugą ręką obróć przednią część (11)
w lewo (patrząc od końca uchwytu wiertarskiego).
♦
Włóż chwyt końcówki wkrętarskiej lub innego
narzędzia roboczego w uchwyt wiertarski i zamocuj go. W tym celu jedną ręką chwyć tylną
część uchwytu wiertarskiego, a drugą ręką obróć
przednią część w prawo (patrząc od końca uchwytu
wiertarskiego).
Ostrzeżenie! Nigdy nie próbuj mocowania końcówki
wkrętarskiej lub innego narzędzia roboczego przez
przytrzymywanie uchwytu wiertarskiego i załączenie
elektronarzędzia. Może przy tym ulec uszkodzeniu
uchwyt wiertarski i grozi to doznaniem urazu.
Ostrzeżenie! Przed włożeniem lub wyjęciem akumulatora zablokuj wiertarko-wkrętarkę przełącznikiem
kierunku obrotów, by nie narażać się na jej przypadkowe
uruchomienie.
By włożyć akumulator:
♦
Wsuń go do kieszeni wiertarko-wkrętarki i wciśnij
aż do zatrzaśnięcia (rys. B).
Wyjmowanie akumulatora (rys. C)
♦
Naciśnij przycisk zwalniający i jednocześnie
wyciągnij akumulator z kieszeni (jak pokazano na
rysunku C).
Obsługa
Wyłącznik i przełącznik kierunku obrotów
w prawo/w lewo (rys. D)
♦
Wiertarko-wkrętarkę załącza się i wyłącza wyłącznikiem (1). Im głębiej go naciśniesz, tym większa
będzie prędkość obrotowa wrzeciona.
♦
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo (2)
służy jednocześnie jako blokada wiertarko-wkrętarki.
♦
By uzyskać obroty w prawo, zwolnij wyłącznik
i naciśnij przełącznik w lewo.
♦
By uzyskać obroty w lewo, zwolnij wyłącznik i naciśnij przełącznik w prawo.
♦
By zablokować wiertarko-wkrętarkę, przesuń
przełącznik do środkowej pozycji.
Wskazówka! W środkowej pozycji przełącznika wiertarko-wkrętarka jest zablokowana. Przy jego przestawianiu
wyłącznik musi być zwolniony
Wiercenie/wkręcanie i wykręcanie wkrętów
♦
♦
♦
Przełącznikiem kierunku obrotów (2) wybierz
obroty w prawo bądź w lewo.
By załączyć wiertarko-wkrętarkę, naciśnij wyłącznik (1). Prędkość obrotowa uchwytu wiertarskiego
zależy od tego, jak mocno naciśnie się wyłącznik.
By wyłączyć wiertarko-wkrętarkę, zwolnij wyłącznik.
Porady, jak osiągnąć najlepsze
wyniki pracy
Wiercenie
♦
♦
6
Wywieraj tylko lekki nacisk w osi wiertła.
Gdy poczujesz, że przedmiot obrabiany jest już
prawie przewiercony, zmniejsz nacisk na wiertło,
by nie przebić materiału.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Konserwacja
Przy wierceniu otworów w przedmiotach, które łatwo odpryskują lub pękają, podłóż z tyłu drewniany
klocek.
Duże otwory w drewnie najlepiej jest wiercić przy
użyciu wierteł piórkowych.
Do wiercenia otworów w metalach najlepsze są
wiertła ze stali szybkotnącej.
Do wiercenia otworów w murze zastosuj wiertło
odpowiednie do tego celu.
Przy wierceniu otworów w innych metalach niż
żeliwo i mosiądz stosuj chłodziwo.
By ustalić dokładną pozycję otworu, zaznacz go
punktakiem.
Urządzenie Black+Decker odznacza się dużą trwałością
użytkową i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak
w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
Ładowarka nie wymaga żadnej konserwacji z wyjątkiem
regularnego czyszczenia.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyjmij akumulator
z elektronarzędzia. Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę,
odłącz ją od sieci.
♦
Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty
regularnie czyść szczeliny wentylacyjne we wiertarko-wkrętarce i ładowarce.
♦
Wilgotną szmatą systematycznie przecieraj
obudowę silnika. Nie używaj żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
♦
Regularnie czyść uchwyt wiertarski. W tym celu
otwórz go i, lekko ostukując, usuń zgromadzony
we wnętrzu pył.
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów
♦
♦
♦
Zawsze stosuj końcówki odpowiedniego rodzaju
i odpowiedniej wielkości.
Gdy wkręty dają się wkręcać z trudem, zwilż je niewielką ilością płynu do mycia naczyń lub posmaruj
mydłem jako środkiem smarnym.
Uchwyt wiertarski i końcówkę zawsze utrzymuj
w osi wkrętu.
Wykrywanie i usuwanie usterek
Usterka
Możliwa
przyczyna
Środek
zaradczy
Wiertarko-wkrętarka
nie załącza
się.
Akumulator nie
jest naładowany.
Sprawdź wymagania dotyczące
ładowania
akumulatora.
Akumulator
nie daje się
naładować.
Ładowarka nie
jest przyłączona
do sieci.
Przyłącz ładowarkę do sprawnego gniazda
sieciowego.
Temperatura
otoczenia jest
za niska lub za
wysoka.
Ustaw ładowarkę
w miejscu o temperaturze otoczenia powyżej
4,5 °C i poniżej
40,5 °C.
Wiertarko-wkrętarka
nagle się
wyłącza.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób BLACK + DECKER nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę
środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Akumulator prze- Ochłodź akumukroczył maksymal- lator.
ną dopuszczalną
temperaturę
pracy.
Brak ładunku
(dla zwiększenia
trwałości użytkowej akumulatora
urządzenie jest
tak skonstruowane, że po zużyciu
ładunku nagle się
wyłącza).
BLACK + DECKER chętnie przyjmuje wysłużone
urządzenia BLACK + DECKER i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Włóż akumulator
do ładowarki
i naładuj go.
Możesz sprawdzić lokalizację najbliższego autoryzowanego serwisu kontaktując się z biurami BLACK +
DECKER wskazanymi w tej instrukcji. Dodatkowo listę
adresów autoryzowanych serwisów BLACK + DECKER
oraz szczegóły o serwisie pogwarancyjnym znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
7
Akumulatory
Całkowite drgania (suma wektorowa trzech składowych
kierunkowych) według normy EN 60745:
Wiercenie w metalu (ah,D): < 2,5 m/s2, niepewność pomiaru (K):
1,5 m/s2
Wewnątrz nie ma żadnych części podlegających konserwacji
♦
Bezudarowe wkręcanie wkrętów (ah) < 2,5 m/s2, niepewność
pomiaru (K): 1,5 m/s2
Uszkodzony produkt oddaj do warsztatu serwisowego lub komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
W żadnym wypadku nie wrzucaj go do śmieci
w gospodarstwie domowym.
Deklaracja zgodności z normami
WE
Dane techniczne
DYREKTYWA MASZYNOWA
BDCDD12
Napięcie
Prędkość obrotowa biegu
jałowego
Maksymalny moment obrotowy
VDC
obr/min
10,8
0-550
Nm
12,5/26
Wielkość uchwytu wiertarskiego
mm
1-10
Max. głębokość wiercenia:
stal/drewno
Mm
10/25
kg
0,98
Masa
Ładowarka
VAC
230
Napięcie wyjściowe
VDC
mA
10,8
Przybliżony czas ładowania
godz.
Ładowarka
200
90590287-02
VAC
230
Napięcie wyjściowe
VDC
mA
10,8
Przybliżony czas ładowania
3-5
Napięcie wejściowe
VAC
230
Napięcie wyjściowe
VDC
mA
10,8
Ładowarka
Przybliżony czas ładowania
90590287-02
godz.
Akumulator
1
1,5
BL1512
Napięcie
VDC
Pojemność
Ah
Rodzaj
R.Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
14.07.2015
400
godz.
Natężenie prądu
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za kompilację dokumentacji technicznej i składa tę deklarację w imieniu
firmy Black&Decker.
8
Napięcie wejściowe
Natężenie prądu
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywami 2004/108/
WE (do 19.04.2016), 2014/30/UE (od 20.04.2016)
i 2011/65/UE. By uzyskać więcej informacji na ten
temat, zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw Black&Decker wyszczególnionych na końcu
tej instrukcji obsługi.
90589867
Napięcie wejściowe
Natężenie prądu
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BDCDD12
Black&Decker deklaruje niniejszym, że wyrób nr kat.
BDCDD12 opisany w „Danych technicznych” został
wykonany zgodnie z następującymi dyrektywami
i normami: 2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
10,8
1,5
Li-Ion
Poziom hałasu zmierzony według normy EN 60745:
Ciśnienia akustyczne (LPA) 63 dB(A), niepewność pomiaru (K)
3 dB(A)
Moc akustyczna (LWA) 74 dB(A), niepewność pomiaru (K)
3 dB(A)
zst00282853 - 05-10-2015
8
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising