FME721 | Stanley FME721 MITRE SAW instruction manual

372002-73 EST
Eesti keel
(Originaaljuhend)
11
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
See Stanley Fat Maxi FME721 liuglõige liit-eerungisaag on
mõeldud vaid puidu, plasti ja mitteraudmetalli saagimiseks.
Tööriist on mõeldud nii asjaarmastajatele kui ka
profikasutajatele.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja
juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse
ohtu.
f.
3.
a.
b.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
c.
1.
a.
b.
c.
Tööala ohutus
Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud.
Korrast ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada
õnnetusi.
Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või
tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid,
mis võivad süüdata tolmu või aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista
kasutamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
d.
e.
f.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Elektriohutus
Elektritööriista pistikud peavad sobima
pistikupesaga. Ärge kunagi mingil moel
muutke pistikut. Ärge kasutage maandusega
elektritööriistade puhul adapterpistikut. Muutmata
pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
Vältige kehalist kontakti selliste maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja
külmkapid. Elektrilöögi saamise oht suureneb, kui teie
keha on maandatud.
Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte või
märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi kasutage
elektritööriista juhet selle kandmiseks, tõmbamiseks
ega pistiku eemaldamiseks vooluvõrgust. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid suurendavad
elektrilöögi ohtu.
Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage kindlasti
välitingimustesse sobivat pikenduskaablit.
g.
4.
a.
b.
c.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine
on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
Isiklik ohutus
Säilitage valvsus, jälgige, mida te teete, ning
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi,
narkootikumide või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või
hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
kaitseprille. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
kehavigastusi.
Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge, et enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kui kanda tööriista sõrm lülitil või ühendades toiteallikaga
tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti
võib tekitada kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed,
riided ja kindad eemal liikuvatest osadest.
Lotendavad rõivad, ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed
ja kogumisseadmed, siis veenduge, et
need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada
tolmuga seotud ohte.
Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Õige elektritööriist teeb töö paremini ja ohutumalt
kiirusel, milleks see on mõeldud.
Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa lülitist
sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa lülitist
juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriista
hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku. Need ettevaatusabinõud
vähendavad elektritööriista soovimatu käivitamise ohtu.
11
EESTI KEEL
d.
e.
f.
g.
5.
a
Hoidke kasutusel mitteolevaid elektritööriistu
lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage tööriista
kasutada inimestel, kes tööriista ei tunne või pole
lugenud seda kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes on
elektritööriistad ohtlikud.
Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad osad
on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, detailid
on terved ja puuduvad muud tingimused, mis
võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustatud tööriist
tuleb enne kasutamist remontida. Tööriistade halb
hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti
hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad
väiksema tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jms
vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloomu.
Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib
põhjustada ohtliku olukorra.
Teenindus
Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult
originaalvaruosi. See tagab tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad hoiatused elektriliste
eerungisaagide kasutamisel.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
12
Ärge kasutage pragunenud, paindunud, kahjustunud ega
deformeerunud saeketast.
Asendage kulumise korral pingi vahetükk.
Ärge kasutage soovitatust suurema ega väiksema
läbimõõduga saeketast. Sobiva saeketta kohta vaadake
tehnilisi andmeid. Kasutage ainult selles kasutusjuhendis
kindlaks määratud saekettaid, mis vastavad standardile
EN 847-1.
Ärge kasutage kiirlõikterast saekettaid.
Kandke kindaid, kui käsitsete saekettaid ja jämedaid
materjale (saeketast tuleb kanda hoidikus, kui võimalik).
Kasutage tolmukotti, kui saete puitu.
Hoidke elektritööriista töötamise ajal isoleeritud
käepidemetest kohtades, kus lõikeseade võib
puutuda kokku varjatud juhtmetega. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad ning võivad anda
kasutajale elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskruvidega
või muul sobival viisil. Detaili hoidmisel käega või
vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle
kaduda kontroll.
Hoiatus! Kokkupuude saagimisel tekkiva tolmuga
või selle sissehingamine võib mõjuda halvasti
seadme kasutaja ning võimalike kõrvalseisjate
tervisele. Kandke tolmumaski, mis on mõeldud
kaitseks tolmu ja aurude eest, ning veenduge, et
tööalasse sisenevad isikud oleksid samuti kaitstud.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Kaaluge spetsiaalsete müra vähendavate saeketaste
kasutamist.
Valige õige ketas lõigatava materjali jaoks.
See eerungisaag on mõeldud vaid puidu, plasti ja
mitteraudmetalli saagimiseks.
Ärge kasutage masinat ilma kaitsekatet paigaldamata.
Ärge kasutage masinat, kui kaitsekate ei tööta või kui
seda pole korralikult hooldatud.
Kaldsaagimisel veenduge, et konsool on kindlalt
fikseeritud.
Enne iga lõiget tuleb tagada, et masin on stabiilne.
Hoidke käepidemed kuivad, puhtad ning vabad õlist ja
määretest.
Hooldage seadet ümbritsevat ala korralikult ning
eemaldage sellelt lahtine materjal, näiteks laastud ja
äralõigatud tükid.
Tagage, et masin ja tööala on piisava üld- ja
kohtvalgustusega.
Ärge laske masinat käitada koolitamata inimesel.
Enne kasutamist veenduge, et ketas on korralikult
kinnitatud. Veenduge, et saeketas pöörleb õiges suunas.
Hoidke saeketas teravana. Järgige juhiseid määrimise ja
tarvikute vahetamise kohta.
Tagage, et saekettale märgitud kiirus on vähemalt
võrdne saele märgitud kiirusega;
Paigaldatud laserit ei tohi vahetada erinevat tüüpi laseri
vastu. Laserit tohib remontida volitatud remondiagent või
Stanley Fat Maxi teeninduspersonal.
Enne hooldust ja saeketta vahetamist eemaldage seade
vooluvõrgust.
Ärge kunagi puhastage, hooldage ega eemaldage
äralõigatud või muid töödetaili osi lõikealast, kui masin
töötab ja kui sae pea pole puhkeasendis.
Võimalusel kinnitage seade pingi külge.
Kinnitage töödetail. Töödetaili hoidmine
klammerdusseadmega on kindlam, kui hoides seda
käega.
Kinnitage detail alati tugevalt klambriga saelaua
külge. Ärge töötage detailidega, mis on liiga väikesed
klammerdamiseks, muidu on käe kaugus pöörleva sae
kettast liiga väike. Kasutage alati lisatuge, kui saete pikki
töödetailide.
Enne töö algust veenduge, et kõik lukustusnupud ja
hoovad on kinni.
Mitte kunagi ärge kasutage saagi ilma laua vahetükita.
Mitte kunagi ärge viige kätt saeketta lähedale, kui saag
on ühendatud vooluvõrku.
EESTI KEEL
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Mitte kunagi ärge püüdke peatada kiiresti liikuvat seadet
tööriista või muu eseme surumisega vastu saeketast;
see võib põhjustada tahtmatult raske õnnetuse.
Enne mis tahes tarvikute kasutamist või paigaldamist
lugege kasutusjuhendit. Tarvikute vale kasutamine võib
põhjustada kahjustusi.
Ärge kasutage abrasiivseid kettaid.
Enne lüliti sisse/välja lülitamist tõstke saeketas detailis
olevast laua sisendist välja.
Ärge asetage midagi vastu ventilaatorit mootori võlli
toetamiseks.
Saeketta kaitsetõuseb automaatselt, kui konsool tuuakse
alla; see läheb alla saeketta kohale, kui tõsta konsool
üles. Kaitset võib tõsta käsitsi saeketta paigaldamisel
ja eemaldamisel ning sae kontrollimisel. Mitte kunagi
ärge tõstke saeketta kaitset käsitsi, kui masin ei ole välja
lülitatud.
Kontrollige regulaarselt, et mootori ventilatsiooniavad on
puhtad ja vabad laastudest.
Ärge kasutage asbesti sisaldavat materjali. Asbesti
peetakse kantserogeenseks.
Ärge kunagi muutke elektritööriistal olevaid hoiatusi
loetamatuks.
Ärge kunagi seiske elektritööriistal. Rasked vigastused
võivad tekkida, kui elektritööriist kukub ümber või kui see
puutub kokku saekettaga.
Ärge haarake saekettast pärast töötamist, enne kui see
on maha jahtunud. Saeketas muutub töötamise ajal väga
kuumaks.
Liikuge saekettaga detaili vastu ainult siis, kui see
on sisse lülitatud. Muidu esineb tagasilöögioht, kui
saeketas kiilub töödetaili külge.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud
otstarvet. Seadme ja selle tarvikute kasutamine
igasuguseks muuks otstarbeks peale selles
kasutusjuhendis ette nähtute võib kaasa tuua
kehavigastuse ja/või varalise kahju.
Mitte kunagi ärge viige oma käsi lõikepiirkonna lähedale.
Hoidke käsi väljaspool "Käte keeluala", mis hõlmab kogu
lauda ja mis on sildiga "Käed keelatu" sümboliga.
Et vältida materjali viskumisest tekkivaid vigastusi,
katkestage sae ühendus vooluvõrguga, et vältida
juhuslikku sisselülitamist, ja siis eemaldage väikesed
materjalid.
Enne kasutamist ja pärast igasugust hooldustööd tuleb
kontrollida ketta kaitsekatet, et tagada nõuetekohane
talitlus. See test tuleb viia läbi väljalülitatud ja
vooluvõrgust eemaldatud saega. Käsi tuleb üles tõsta
ja langetada tagamaks, et kaitsekate katab ketta ja
ketas ei puuduta kaitsekatet. Kui kaitsekate ei tööta
korralikult, laske oma elektritööriista kvalifitseeritud
remondiagendil hooldada. Võtke ühendust Stanley Fat
Max klienditeenindusega oma lähima teenindusagendi
jaoks.
Muud ohud.
Saagide kasutamisega kaasnevad järgmised ohud:
Teatud ohte pole võimalik vältida ka asjakohaseid
ohutusnõudeid järgides ja ohutusseadmeid kasutades. Need
on järgmised:
♦ Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud vigastused.
♦ Kuulmiskahjustus.
♦ Pöörleva saeketta katmata osade poolt põhjustatud
õnnetuste oht.
♦ Vigastusriski tekkimine osade, terade või tarvikute
vahetamisel.
♦ Sõrmede muljumise oht kaitsete avamisel.
♦ Puidu, eriti tamme, kase ja MDF-plaatide saagimisel
tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud.
♦ Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
vigastused. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
Lisaohutusjuhised laserite kohta
See laser vastab II klassi nõuetele vastavalt standardile
IEC 60825- 1:2007. Ärge asendage laserdioodi teist tüüpi
dioodiga. Kui laser on kahjustunud, laske see parandada
volitatud remonditöökojal. Ärge kasutage laserit muul
eesmärgil peale laserjoonte projitseerimise.
♦ Ärge kunagi vaadake otse laserkiire suunas.
♦ Ärge kasutage laserkiire vaatamiseks optilisi vahendeid.
♦ Ärge kunagi seadke tööriista asendisse, milles laserkiir
võib tabada inimest pea kõrgusel.
♦ Ärge laske lastel laseri lähedusse minna.
Hoiatus! Vältige otsest silmsidet. Laser kiirgab, kui laseri
juhik on sisse lülitatud. Vältige otsest silmsidet. Katkestage
alati eerungisae ühendus vooluvõrguga, enne mis tahes
kohanduste tegemist.
♦ Laserisuunaja pole mänguasi ja see ei tohi sattuda laste
kätte. Selle seadme väärkasutamine võib põhjustada
ärritavaid silmakahjustusi.
♦ Igasugune laseri võimsuse suurendamine on keelatud.
Igasugune vastutus kahjustuste eest, mis on nende
ohutuseeskirjade järgimatusest tekkinud, on välistatud.
♦ Kui kasutate laserisuunajat, ärge suunake laserkiirt
inimestele ja/või peegelpindadele. Isegi madala
intensiivsusega laserkiir võib silmakahjustusi põhjustada.
Seetõttu ärge vaadake laserkiire suunas.
♦ Laserisuunaja ei hõlma teeninduskomponente. Ärge
avage korpust, muidu kaotab garantii kehtivuse.
Kõrvalseisjate ohutus
♦
♦
Käesolev saag ei ole ette nähtud kasutamiseks selliste
isikute (sh laste) käes, kelle füüsilised, sensoorsed või
vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad
vajalikud kogemused või teadmised. See on lubatud vaid
siis, kui neid valvab või juhendab seadme kasutamisel
nende ohutuse eest vastutav isik.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
13
EESTI KEEL
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad
deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile
ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks.
Deklareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada
kokkupuute esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Tööriista tegeliku kasutamise ajal tekkiva
vibratsiooni väärtused võivad selle kasutamisviisist sõltuvalt
deklareeritud väärtustest erineda. Vibratsioonitase võib
tõusta üle deklareeritud taseme. Vibratsiooniga kokkupuute
hindamisel selleks, et määrata kindlaks direktiiviga
2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal elektritööriistu
kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke
kasutustingimusi ja tööriista kasutamise viisi, sealhulgas
töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse kasutamise ajale ka
neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud või töötab tühijooksul.
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu pole
maandusjuhe vajalik. Veenduge alati, et toitepinge
vastab andmesildile märgitud väärtusele.
Vaadake tööriista juhe perioodiliselt üle. Kui toitekaabel on
kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või
Stanley Fat Maxi volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.
Pingelangud
Käivitusvoolud põhjustavad lühiajalisi pingelange.
Ebasoodsate tingimuste korral elektrivõrgus võivad need
mõjutada teisi seadmeid. Kui toitesüsteemi näivtakistus on
alla 0,34 Ω, siis on häirete tõenäosus väike.
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks lugege
tähelepanelikult kasutusjuhendit.
Pikenduskaabli kasutamine
Kasutage alati ainult tunnustatud pikenduskaablit, mis
sobib laadija sisendvõimsusega (vt tehnilisi andmeid).
Enne kasutamist veenduge, et pikenduskaabel pole
kahjustatud ega kulunud. Vahetage kahjustatud või defektne
pikenduskaabel välja. Kui kasutate kaablirulli, kerige see alati
täielikult lahti. Kui kasutate pikendusjuhet, mis ei sobi tööriista
toitesisendiga või mis on kahjustunud või muul moel rikkis,
võib see põhjustada tulekahju- või elektrilöögi ohtu.
Kandke kaitseprille või goggle-tüüpi prille.
Osad
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on järgmised piktogrammid koos kuupäevakoodiga:
Kandke kuulmiskaitset.
Kandke tolmumaski.
Seda toodet ei tohi kasutada alla 16-aastased
lapsed.
Käte keeluala - hoidke sõrmed ja käed pöörlevatest
saeketastest eemal.
Kandke kindaid, kui käsitsete saeketast.
Hoiatus! Laserkiirgus.
Ärge vaadake laserkiire suunas.
Ärge vaadake optilise instrumendiga otse laserkiire
suunas.
14
Elektriohutus
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Käepide
2. Kandekäepide
3. Söeharjad
4. Mootor
5. Tolmukott
6. Ühendusraja hoova lukustusnupp
7. Stopperi tihvt
8. Ühendusraja juhttalad
9. Latt
10. Saepea kalde lukustushoob
11. Selja tugiklamber
12. Pikenduslaud küljele
13. Virnastopper
14. Tolmueraldusadapter
15. Tagasitõmmatav kaitse
16. Laser
17. Vertikaalsed kruustangid
18. Pöördlaud
19. Tald
20. Laua vahetükk
21. Haarats laua pööramiseks
22. Kõrguse reguleerimise jalg
23. Sügavlõike piirik
24. Saepea
25. Võlli lukk
EESTI KEEL
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist veenduge, et tööriist on välja
lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.
Märkus: See tööriist on reguleeritud täpselt enne tehasest
tarnimist. Kontrollige järgmist täpsust ja kohandage neid
vajadusel, et saada parimad töötulemused.
Pingile kinnitamine (joonis 1, joonis 2)
Tööriist tarnitakse stopperi tihvtiga alumisse asendisse
lukustatud käepidemega (7). Tõmmake stopperi tihvti (7) ja
pöörake seda 90º kas päripäeva või vastupäeva.
Alternatiivselt saab tööriista kinnitada nelja poldiga (26) (pole
kaasas) tasasele ja stabiilsele pinnale, kasutades poldiauke
(27), mis on tööriista aluses. See aitab vältida kallutamist ja
võimalikke vigastusi.
Hoiatus! Veenduge alati, et tööriist on välja lülitatud ja
vooluvõrgust eraldatud, enne kui hakkate tööriista funktsioone
reguleerima või kontrollima.
Tagasitõmmatav kettakaitse (joonis 3, joonis 4)
Kui langetate käepideme, tõuseb tagasitõmmatav kettakaitse
(15) automaatselt üles. Kettakaitse (15) naaseb algasendisse,
kui lõige on tehtud ja käepide on üles tõstetud.
Hoiatus! Ärge kunagi muutke ega eemaldage kettakaitset või
kaitse külge kinnitatud vedru.
Hoiatus! Teie ohutuse tagamiseks hoidke kettakaitset
alati heas seisukorras. Kui kettakaitsel ilmneb ebatavalist
käitumist, tuleb seda viivitamata korrigeerida. Kontrollige
katte vedru tööl toimuvat naasmist. Ärge kunagi kasutage
tööriista, kui kettakaitse või vedru on kahjustatud, vigane või
eemaldatud. Selle tegemine on väga ohtlik ja võib põhjustada
raskeid isiklikke vigastusi.
Kui läbipaistev kettakaitse (15) saab mustaks või kleepub
selle külge saepuru niimoodi, et ketas ja/või töödetail pole
enam nähtavad, katkestage sae ühendus vooluvõrguga ja
puhastage kaitset hoolega niiske riide abil.
Hoiatus! Ärge kasutage lahuseid või ühtegi bensiinipõhist
puhastusvahendit plastist kattel.
Kui kettakaitse (15) on eriti must ja nähtavus läbi ketta on
raskendatud, kasutage tähekujulist kruvikeerajat, et keerata
lahti keskmist katet kinnihoidev kruvi (28). Avage kruvi (29),
keerates seda vastupäeva, ja tõstke kettakaitset ja keskosa
kruvi.
Kui kettakaitse on sellises asendis, on põhjalik puhastamine
lihtsam ja kiirem. Kui puhastamine on lõpetatud, toimige
eespool toodule vastupidises järjekorras ja kinnitage polt.
Ärge eemaldage kettakaitset hoidvat kruvi. Kui kaitse muudab
ajaga või UV-kiirgusega kokkupuutel värvi, võtke uue kaitse
jaoks ühendust teeninduskeskusega. Ärge muutke ega
eemaldage kaitset.
Maksimaalse lõikevõimsuse hoidmine
(joonis 5, joonis 6)
Katkestage tööriista ühendus tööriistaga enne mis tahes
reguleerimistöid. See tööriist on tehases reguleeritud, et
tagada 216 mm saeketta maksimaalne lõikevõimsus.
Kui paigaldate uue ketta, kontrollige alati ketta alumise piiri
asendit ja vajadusel reguleerige seda vastavalt:
♦ Ühendage tööriist vooluvõrgust lahti.
♦ Lükake kelk täielikult juhiku lati (9) suunas ja laske
käepide täielikult alla.
♦ Reguleerige sügavlõike piirikut (23), kuni ketta ääreosa
(30) ulatub veidi üle pöördelaua pealispinna (18).
♦ Kui tööriista ühendus vooluvõrguga on katkestatud,
pöörake ketast käega, samal ajal kui hoiate käepidet
täielikult all veendumaks, et ketas ei puutu kokku
alumise põhja ühegi osaga.
♦ Vajadusel reguleerige veidi uuesti.
Ettevaatust! Pärast uue ketta paigaldamist veenduge alati,
et ketas ei puutu kokku alumise põhja ühegi osaga, kui
käepide lastakse täielikult alla. Tehke seda alati üksnes siis,
kui tööriista ühendus vooluvõrguga on katkestatud.
Stopperi käpa reguleerimine (joonis 7)
Tera alumise piiri asendit saab stopperi käpaga (31) kergesti
reguleerida.
♦ Viige stopperi käpp noole suunas, nagu näidatud (joonis
7).
♦ Täislõike tegemiseks viige see asendisse A.
♦ Reguleerige sügavlõike piirikut (23) nii, et tera peatub
soovitus asendis, kui lasta käepide täielikult alla.
♦ Soone lõikamiseks viige see asendisse B.
♦ Reguleerige sügavlõike piirikut (23) nii, et tera peatub
soovitus asendis, kui lasta käepide alla.
Eerunginurga reguleerimine (joonis 8)
♦
♦
♦
Vabastage käepide (21), keerates vastupäeva.
Kui olete viinud käepideme (21) asendisse, kus sihik
(32) on suunatud eerunginurgal (33) soovitud nurgale,
pingutage käepidet päripäeva.
Kõrguse reguleerimise jalg (22) on mõeldud selleks,
et aidata hoida tööriista tasakaalus. Pärast iga
eerunginurga reguleerimist peate keerama jala nuppu
päripäeva või vastupäeva, kuni selle põhi puudutab
maapinda.
Kaldenurga reguleerimine (joonis 9, joonis 10)
Kui kallutate kelku vasakule, vabastage hoob (10) tööriista
tagant vastupäeva keerates. Vabastage käpp, vajutades
käepidet tugevalt selles suunas, kus soovite saeketast
kallutada.
♦ Kallutage saeketast selle sihikuni (34), mis on suunatud
kaldenurga skaalal (35) soovitud nurgale.
♦ Pingutage hoova (10) päripäeva käpa (36) kinnitamiseks.
15
EESTI KEEL
Hoiatus: Kui kallutate saeketast, tõstke kindlasti käepide
täielikult üles. Pärast kaldenurga vahetamist kinnitage alati
käpp, pingutades hoova päripäeva.
mittekvalifitseeritud inimesed, võivad selle tagajärjeks olla
rasked vigastused. Mis tahes remonditööd antud lasertootel
peab tegema volitatud teeninduskeskuse personal.
Liugluku reguleerimine (joonis 11)
Saeketta paigaldamine või eemaldamine (joonis 14,
joonis 15, joonis 16)
Liugposti avamiseks keerake ühendusraja hoova
lukustusnuppu (6) vastupäeva või päripäeva.
Lülitamine (joonis 12)
Ettevaatust! Enne tööriista vooluvõrguga ühendamist
kontrollige alati, et lülituspäästik (37) töötab nõuetekohasel ja
naaseb pärast vabastamise tagasi "OFF"-asendisse.
♦ Vajutage lülituspäästikut (37) tööriista käivitamiseks.
♦ Tööriista peatamiseks laske lülituspäästik (37) lahti.
Hoiatus: Ärge kunagi kasutage tööriista, kui lülituspäästik ei
tööta korralikult. Iga tööriist, mille lüliti ei tööta nõuetekohaselt,
on VÄGA OHTLIK ja see tuleb enne kasutamist ära
parandada.
Elektrooniline funktsioon Laserkiire funktsioon
(joonis 13)
Ettevaatust! Kui seda ei kasutata, lülitage laser kindlasti
välja. Ärge kunagi vaadake otse laserkiire suunas; laserkiir
võib teie silmi kahjustada.
LASERKIIRGUS: ÄRGE VAADAKE OTSE KIIRE SUUNAS
või mis tahes KLASSI II LASERTOOTE SUUNAS.
Enne laserjoone nihutamist või hooldustööde tegemist võtke
tööriist tingimata vooluvõrgust välja.
♦ Laserkiire sisselülitamiseks vajutage lüliti ülemist
asendit (I).
♦ Laserkiire väljalülitamiseks vajutage lüliti alumist
asendit (O).
Laserjoon on reguleeritud tehases nii, et see asetseb 1 mm
kaugusel ketta külgmisest pinnast (lõikeasend.
Läätse puhastamine laservalguse jaoks
Kui laservalguse lääts saab mustaks või kleepub selle
külge saepuru viisil, et laserkiir pole enam kergesti nähtav,
katkestage sae ühendus vooluvõrguga ja puhastage läätse
ettevaatlikult niiske ja pehme riidega. Ärge kasutage lahuseid
või ühtegi bensiinipõhist puhastusvahendit läätsede puhul.
Märkus: Kui laserjoon on hämar ja peaaegu või täielikult
nähtamatu teie tööala lähedal olevast sise- või väliaknast
sisse kiirgava päikesevalguse tõttu, viige oma töö mujale, kus
puudub otsene päikesepaiste.
Märkus: Kõik masina funktsioonide reguleerimised on tehtud
tehases.
Ettevaatust: Juhtseadiste kasutamine, seadme reguleerimine
ja protseduurid, mida pole kirjeldatud selles kasutusjuhendis,
võivad tuua kaasa kokkupuute ohtliku kiirgusega. Optiliste
instrumentide kasutamise selle tootega suurendab
silmakahjustuste ohtu. Ärge püüdke laserit remontida
või koost lahti võtta. Kui lasertoodet püüab remontida
16
Ettevaatust: Veenduge alati, et tööriist on välja lülitatud ja
vooluvõrgust eraldatud, enne kui hakkate ketast eemaldama.
Kasutage ketta paigaldamiseks või eemaldamiseks üksnes
võtit (38), mis on kaasas. Kui see ei õnnestu, võite kruvi liiga
kõvasti või ebapiisavalt pingutada. Selle tagajärjeks võivad
olla vigastused.
Joonis 15
♦
Ketta eemaldamiseks kasutage ristpeakruvikeerajat,
et vabastada kruvi (39), mis hoiab keskosa katet oma
kohal, keerates seda vastupäeva ja vabastage kruvi (29)
vastupäeva keerates, kuid ärge seda eemaldage.
♦ Keerake keskosa katet (40) ja tõstke kettakaitset.
♦ Suruge võlli lukku (25) (joonis 14), et lukustada spindel,
ja kasutage võtit (38) kruvi (41) vabastamiseks päripäeva
keerates.
♦ Seejärel eemaldage kruvi (41), välisäärik (42) ja ketas
(30).
Märkus! Kui siseäärik (43) eemaldatakse kogemata,
paigaldage see kindlasti spindlile oma lameda pinnaga, mis
on mootori suunas.
Joonis 16
Ketta paigaldamiseks paigaldage see ettevaatlikult spindlile
veendumaks, et noolesuund ketta pinnal (30) on vastavuses
ketta ümbrise noolesuunaga (44). Paigaldage välisäärik ja
kruvi ning kasutage siis võtit kruvi tugevaks kinnitamiseks
vastupäeva keeramiseks, surudes samal ajal võlli lukku.
Tolmukott (tarvik) (joonis 17)
Tolmukoti (5) kasutamine muudab lõikamise puhtamaks ja
tolmu kogumise lihtsamaks.
♦ Tolmukoti (5) kinnitamiseks kinnitage see tolmudüüsile
(14).
♦ Kui tolmukott (5) on pooleldi täis, eemaldage see
tööriistast ja tõmmake kinniti (45) välja.
♦ Tühjendage tolmukott, koputades seda kergelt nii, et
eemaldada koti külge kleepunud osakesed, mis võivad
täiendavat kogumist takistada.
Märkus! Kui ühendate tolmuimeja oma saega, saate palju
tõhusama ja puhtama tulemused.
Töödetaili kinnitamine (joonis 18)
Hoiatus! Töödetail nõuetakohane kinnitamine kruustangide
abil on alati äärmisel oluline. Kui see ei ebaõnnestu, võivad
tööriistad saada kahjustada ja/või töödetail saada kahju.
TAGAJÄRJEKS VÕIVAD OLLA KEHAVIGASTUSED. Pärast
EESTI KEEL
lõikamist ÄRGE tõstke ketast, kuni ketas on täielikult seisma
jäänud. Kui lõikate pikka töödetaili, kasutage tuge (46), mis
on pöördelaua pealispinna (18) kõrgusel.
Ettevaatust! Ärge toetuge üksnes vertikaalsele kruustangile
töödetaili kinnitamiseks.
Virnastopper (joonis 24)
Õhuke materjal vajub sageli kokku. Toestage töödetaili kogu
detaili pikkuses, et vältida ketta näpistamist ja võimalikku
tagasiööki.
Kaitsekatte vabastushoob (joonis 24a)
Alumise liuglati reguleerimine (vasak) (joonis 19,
joonis 20, joonis 21)
Alamlatt (vasak) Enne vasakpoolset kaldlõike ristsaagimist
veenduge, et mitte ükski tööriista osa ei puutu kokku liuglatiga
(9), kui langetate ja tõstate käepideme täielikult mis tahes
asendisse ja tõmbate või surute kelgu alumisse asendisse.
Enne tööriista kasutamist veenduge, et liuglatt on tugevalt
klammerdusnupuga (47) kinnitatud.
Hoiatus! Kui teete vasakpoolse kaldlõike ristsaagimist,
libistage liuglatt vasakule ja kinnitage see, nagu näidatud
(joonis 20). Vastasel juhul puutub see kokku kettaga või
tööriista osaga ning põhjustab operaatorile raskeid vigastusi.
See tööriist on varustatud liuglatiga, mis peaks tavaliselt
asetsema vastavalt näidatule (joonis 19). Sellegipoolest,
kui teete vasakpoolset kaldlõike ristsaagimist, viige see
vasakpoolsesse asendisse, nagu näidatud (joonis 20), kui
seda puutub tööriista pea. Kui kaldlõike ristsaagimine on
lõpetamine, ärge unustage liuglatti algasendisse (joonis 19)
tagasi viimast ning kinnitage see nuppu tugevalt kinnitades.
Vertikaalne kruustang (joonis 22)
Vertikaalse kruustangi saab paigaldada kas juhtlatist (9)
vasakule või paremale. Sisestage kruustangi varras (48)
juhtlati (9) auku. Positsioneerige kruustangi käpp vastavalt
töödetaili paksusele ja kujule ning kinnitage kruustangi käpp
(17) nuppu (49) pingutades. Kui kruustange käpp puutub
kokku juhtlatiga (9) või alamlatiga, viige kruustangi käpp
ülemisse asendisse. Veenduge, et mitte ükski tööriista osa ei
puutu kokku kruustangiga, kui langetate käepideme täielikult
ja tõmbate või surute kelku täies ulatuses. Kui ükski osa
puutub kokku kruustangiga, paigutage kruustang ümber.
Suruge töödetail lamedalt vastu juhtlatti ja keerake alust.
Asetage töödetail soovitud lõikeasendisse ja kinnitage see
tugevalt kruustangi nupu (50) abil.
Ettevaatust! Töödetail tuleb kinnitada iga töö puhul tugevalt
pööratava aluse ja juhtlati vastu kruustangi abiga.
Pikenduslaud (joonis 23)
Avage alusel (19) nupuga (51). Libistage vasak
pikenduslaud (12) soovitud lauale ja peatage pikenduslaud
lukustusnuppudega (51). Libistage parem pikenduslaud
samas ulatuse, nagu ülal kirjeldatud.
Kui soovite lõigata töödetaili samas pikkuses mitme detaili
puhul, saate kasutada virnastopperit ühtlase tulemuse
tagamiseks. Veenduge, et virnastopperi (13) vasakul ja
paremal pikenduslaual saab lüüa üles, nagu kirjeldatud.
Kaitsekatte vabastushoob (A) aitab lukustada kettakaitse.
Kettakaitse jääb lukustatuks, kuni kaitsekatte vabastushoob
(A) on ühele küljele keeratud.
Kasutusjuhised
Ettevaatust! Enne kasutamist vabastage kindlasti käepide
alumises asendist, tõmmates stopperi tihvti. Veenduge, et
ketas ei puutub kokku töödetailiga enne lüliti sisselülitamist.
Ärge avaldage käepidemele lõikamise ajal liigset survet.
Liiga palju jõudu võib koormata mootori üle ja/või vähendada
lõikamistõhusust. Suruge käepide alla vaid niipalju, kui
on vajalik sujuvaks lõikamiseks, sealjuures ketta kiirust
märkimisväärselt langetamata. Vajutage käepide lõikamiseks
õrnalt alla. Kui käepide on jõuga alla vajutatud või kui
rakendatakse lateraalset jõudu, hakkab ketas vibreerima ja
see jätab töödetailile märgi (saagimismärgi) ning lõiketäpsus
saab kannatada. Liuglõike ajal lükake kelku õrnalt juhtlati
suunas sealjuures peatumata. Kui kelgu liikumine peatatakse
lõikamise ajal, jääb töödetailile märk ja lõiketäpsus on
kahjustatud.
Survelõikamine (väikeste töödetailide lõikamine
(joonis 25)
Töödetaile kõrgusega kuni 70 mm ja laiusega kuni 90 mm
saab lõigata järgmiselt:
♦ Lükake kelk juhtlati suunas välja ja pingutage
ühendusraja hoova lukustusnuppu (6) päripäeva
keerates kelgu kinnitamiseks.
♦ Kinnitage töödetail kruustangiga.
♦ Lülitage tööriist sisse ,vältides kokkupuudet kettaga, ning
oodake ketas on saavutanud täiskiiruse, enne kui lasete
selle alla.
♦ Seejärel langetage käepide täielikult alumisse asendisse
töödetaili lõikamiseks.
♦ Kui lõige on tehtud, lülitage tööriist välja ja oodake kuni
ketas on täielikult seiskunud, enne ketta viimist täielikult
ülemisse asendisse.
Ettevaatust! Pingutage ühendusraja hoova lukustusnupu
tugevalt päripäeva keerates, et kelk ei saaks töö ajal liikuda.
Ebapiisav pingutamine võib põhjustada ketta ootamatut
tagasilööki. Tagajärjeks võib olla võimalikud raske vigastused.
Liug- (lükke-) lõikamine (laiade töödetailide
lõikamine) (joonis 26)
♦
♦
Vabastage ühendusraja hoova lukustusnupp (6)
vastupäeva keerates, et kelk saaks vabalt liikuda.
Kinnitage töödetail (52) kruustangiga (17).
17
EESTI KEEL
♦
♦
Tõmmake kelk täielikult enda juurde.
Lülitage tööriist sisse, vältides kokkupuudet kettaga, ning
oodake ketas on saavutanud täiskiiruse.
♦ Vajutage käepide (1) alla ja suruge kelk juhtlati suunas.
Ja läbi töödetaili.
♦ Kui lõige on tehtud, lülitage tööriist välja ja oodake kuni
ketas on täielikult seiskunud, enne ketta viimist täielikult
ülemisse asendisse.
ETTEVAATUST: Liuglõikamise ajal tõmmake kelk täielikult
enda juurde ja vajutage käepide täielikult alumisse asendisse
ning siis vajutage kelk juhtlati suunas. Ärge alustage
lõikamisega, kui kelk pole täielikult teie juurde tõmmatud.
Kui teete liuglõikamist kelku täielikult enda poole tõmbamist
või kui teete liuglõikamist enda suunas, võib kettal esineda
ootamatu tagasilöök ja sellega kaasneb kehavigastuste oht.
Ärge tehke liuglõikeid, kui käepide on lukustatud asendis,
vajutades stopperi tihvti.
Eerundilõige (joonis 27)
♦
♦
Vabastage käepide (21), keerates vastupäeva.
Kui olete viinud käepideme (21) asendisse, kus sihik
(32) on suunatud eerunginurgal (33) soovitud nurgale,
pingutage käepidet tugevalt päripäeva.
Ettevaatust! Kui keerate pöördalust, tõstke kindlasti käepide
täielikult üles. Pärast eerunginurga vahetamist kinnitage alati
aluspõhi, pingutades käepidet.
Kaldlõike ristsaagimine (joonis 28)
♦
Vabastage hoob (10) ja kallutage saeketast kaldenurga
seadistamiseks (vt eelmist jagu "Kaldenurga
reguleerimine"). Veenduge, et kinnitate hoova (10)
uuesti, et valitud kaldenurga kinnitamiseks.
♦ Kinnitage töödetail (52) kruustangiga (17).
♦ Veenduge, et kelk on täielikult operaatorini tagasi
tõmmatud.
♦ Lülitage tööriist sisse, vältides kokkupuudet kettaga, ning
oodake kuni ketas on saavutanud täiskiiruse.
♦ Seejärel langetage aeglaselt käepide kõige alumisse
asendisse, samal ajal kui avaldate survet paralleelselt
kettale, ja suruge kelk juhtlati suunas lõikedetaili
lõikamiseks.
♦ Kui lõige on tehtud, lülitage tööriist välja ja oodake kuni
ketas on täielikult seiskunud, enne ketta viimist ülemisse
asendisse.
Ettevaatust! Veenduge alati, et ketas ei liigu alla kaldlõike
tegemise ajal kalde suunas. Hoidke käed saeketta
liikumisrajast eemal. Kaldlõike ristsaagimisel võib tekkida
olukord, kus mahalõigatav tükk toetub ketta küljele. Kui ketast
tõstetakse selle pöörlemise ajal, võib see tükk kiiluda tera
külge ning põhjustada väiksemate tükkide lendamist, mis
võib olla ohtlik. Ketast tohib tõsta üksnes pärast seda, kui
ketas on täielikult seisma jäänud. Kui vajutate käepideme
alla, avaldage paralleelselt survet kettale. Kui avaldate
perpendikulaarselt survet pöördalusele või kui survesuund
18
muutub lõikamise ajal, väheneb lõiketäpsus. Libistage või
eemaldage alati liuglatt (vasak), et see ei sekkuks ühegi kelgu
osaga, kui tehakse kaldlõike ristsaagimist.
Liitlõige
Liitlõige on protsess, kus kaldenurga ristsaagimisega samal
ajal lõigatakse ka eerunginurk.
Liitlõiget saab teha alumises tabelis toodud nurkadega.
Eerunginurk
Kaldenurk
Vasak ja parem 0° ~ 45°
Vasak ~ 45°
Kui teete liitlõiget, vt antud kasutusjuhendist jagusid
"Survelõikamine", "Liuglõikamine", "Eerungilõige" ja
"Kaldenurga ristsaagimine".
Süvendi lõikamine (joonis 29)
Süvenditüüpi lõiget saab teha järgmiselt toimides:
♦ Reguleerige ketta alumise piiri asendit, kasutades
reguleerimiskruvi ning stopperi käppa, et piirata ketta
lõikesügavust, vt kirjeldust jaoks "Stopperi käpp".
♦ Pärast ketta alumise piiri asendi reguleerimist lõigake
mööda töödetaili laiust paralleelsed süvendi, kasutades
liug- (lükke-) lõiget, nagu joonisel näidatud.
♦ Seejärel eemaldage töödetaili materjal purustuspea abil
süvenditest.
♦ Ärge püüdke teha seda tüüpi lõikamist laia (paksu) ketta
või süvendikettaga. Võite kaotada kontrolli ja sellega
võivad kaasneda vigastused.
Ettevaatust! Viige stopperi käpp tingimata algasendisse
tagasi, kui teete muid kui süvendi lõikeid.
Tööriista kandmine (joonis 30)
♦
♦
Veenduge, et tööriist on vooluvõrgust eraldatud.
Kinnitage ketas 0° kaldenurga alla ja keerake alus
paremasse eerunginurka täielikult välja.
♦ Kinnitage liugpostid pärast kelgu täielikku enda poole
tõmbamist.
♦ Langetage täielikult käepide ja lukustage see asendis,
vajutades stopperi tihvti.
♦ Kandke tööriista, hoides alust, nagu joonisel näidatud.
♦ Kui eemaldate kruustangi, tolmukoti jms, saate tööriista
paremini kanda.
♦ Kandke tööriista ühe käega, hoides kandesangast, ja
teise käega hoides tööriista alust.
Ettevaatust! Kinnitage enne tööriista kandmist kõik liikuvad
osad.
Stopperi tihvt on vaid kandmiseks ja hoiustamiseks ning mitte
lõikamistöödeks.
Hooldamine
Ettevaatust! Veenduge alati, et tööriist on välja lülitatud
ja vooluvõrgust eemaldatud, enne kui hakkate tegema
ülevaatust või hooldustööd.
EESTI KEEL
Hoiatus! Veenduge alati, et ketas on terav ja puhast, et
saavutada parim töötulemus ja tagada ohutu töö.
Märkus! Ärge kunagi kasutage bensiini, benseeni, lahustit/
vedeldit, alkoholi või sarnaseid aineid. Selle tagajärjeks
võivad tekkida värvimoonutused, moondumised või mõrad.
Lõikenurga reguleerimine (joonis 31, joonis 32,
joonis 33)
Seda tööriista on tehases hoolega reguleeritud ja joondatud,
kui hooleta ümberkäimine võib joondamist mõjutada. Kui
teie tööriist pole nõuetekohaselt joondatud, tuleb toimida
järgmiselt.
Eerunginurk (joonis 31)
♦
Lükake kelk juhtlati (9) suunas välja ja pingutage
lukustuskruvi kelgu kinnitamiseks. Vabastage haarats
(21), mis hoiab pöördalust paigal. Keerake pöördalust
nii, et sihik oleks suunatud 0º peale. Seejärel keerake
pöördalust kergelt päripäeva ja vastupäeva, et paigutada
pöördaluse 0º eerungi sälku.
Joonis 32
♦
♦
Langetage täielikult käepide ja lukustage see alumises
asendis, vajutades stopperi tihvti.
Asetage ketta külg juhtlati esiküljega (9) ruudukujuliselt,
kasutades kolmnurkset joonlauda (53), nurklauda vms.
45° kaldenurk (joonis 37, joonis 38)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Söeharjad (joonis 39, joonis 40)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Joonis 33
♦
Veenduge, et sihik (32) on suunatud eerungiskaalal
(33) 0º peale. Kui sihik (32) ei ole suunatud 0º peale,
vabastage kruvi (54), mis kinnitab sihiku (360 ja
reguleerige sihikut (32) nii, et see oleks suunatud 0º
peale.
Kaldenurk (0° kaldenurk joonis 34, joonis 35,
joonis 36)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Lükake kelk juhtlati suunas välja ja pingutage
lukustuskruvi kelgu kinnitamiseks.
Langetage täielikult käepide ja lukustage see alumises
asendis, vajutades stopperi tihvti.
Vabastage hoob (10) tööriista taga.
Asetage ketta külg (30) ettevaatlikult pöördlaua
pealispinnaga (18) ruudukujuliselt, kasutades
kolmnurkset joonlauda (53), nurklauda vms.
Keerake kuuskantpolti (54) käpal (36) kergelt vastupäeva
või päripäeva, et kallutada ketast õigesse asendisse.
Seejärel pingutage tugevalt hooba.
Veenduge, et sihik (34) käpal on suunatud käpa hoidiku
kaldenurga skaalal (35) 0º peale.
Kui need ei ole suunatud 0º peale, vabastage kruvi (55),
mis hoiab sihikut (34) paigal, ja reguleerige seda nii, et
see oleks suunatud 0º peale.
Seadke kaldenurk 45º peale vaid pärast 0º kaldenurga
reguleerimist.
Vasaku kaldenurga reguleerimiseks avage hoob (10) ja
kallutage ketas täielikult vasakule.
Mõõtke hoolega ketta külje (30) nurka koos pöördlaua
pealispinnaga (18), kasutades 45º kolmnurkset
joonlauda (53).
Keerake vasakut 45º kaldenurka käpal (36) oleva
reguleerpoldiga (69) kergelt vastupäeva, et kallutada
ketast paremasse asendisse.
Seejärel pingutage tugevalt hooba.
Veenduge, et sihik (34) käpal oleks suunatud 45º peale.
Kui sihik ei ole suunatud 45º peale, viige sihik skaalal 45º
peale, vabastades kruvi (55), ning siis pingutage kruvi.
Tagage, et tööriist on välja lülitatud ja toiteallikast
eemaldatud.
Eemaldage ja kontrollige regulaarselt söeharju.
Kui söeharjad on kulunud, vahetage need välja.
Hoidke söeharjad puhtad ja vabastage riba hoidikutes.
Mõlemad söeharjad tuleks samal ajal välja vahetada.
Kasutage üksnes identseid söeharju.
Kasutage kruvikeerajat (57, pole kaasas), et eemaldada
harja hoidiku korgid (58).
Võtke kulunud söeharjad välja, sisestage uued ja
kinnitage harjade hoidikute korgid (58).
Pärast kasutamist
♦
♦
♦
♦
Pärast kasutamist pühkige laastud ja tolm tööriistalt
maha riide või sarnasega.
Hoidke kettakaitse puhas vastavalt eelnevalt toodud jaos
"Tagasitõmmatav kettakaitse" toodud kirjeldusele. 14”.
Määrige liuglevaid osi masinaõliga, et vältida roostet.
Kui hoiustate tööriista, tõmmake kelk täielikult enda
juurde välja.
Tõrkeotsing
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Mootor ei käivitu
Saag pole vooluvõrguga
ühendatud
Kontrollige, et
kõik juhtmed on
vooluvõrguga ühendatud
Lõikenurk on vale
Eerungi laud on lahti
Kasutage eerungi
laua lukustushooba
(vt Eerunginurga
reguleerimise jagu
leheküljel 15)
Laua all on liiga palju
saepuru
Eemaldage tol
tolmuimeja või puhuriga.
Kandke nägemiskaitset
19
EESTI KEEL
üksikasjad ning kontaktandmed on leitavad ka veebiaadressilt
www.2helpU.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Lõikekäppa ei saa
täielikult üles tõsta
või kettakaitset ei saa
täielikult sulgeda
Osad ei tööta
Võtke ühendust
teeninduskeskusega
Kallutage vedru, mis
pole pärast teenindust
õigesti tagasi asetatud
Võtke ühendust
teeninduskeskusega
Saetolmu kogunemine
Puhastage ja määrige
liikuvad osad
Mootor
230V~50Hz, 1500W S6 20% 5min
Kiirus
5000P/MIN
Saepea lukustustihvt
pole õigesti asetatud
Kontrollige, reguleerige
ja õigesti seadistatud
saepea lukustustihvt
Ketas
216 mm (40 hambaga) karbiidtippudega
Laser
Klass II
Saekettad kahjustunud
Vahetage ketas välja
Laseri lainepikkus
650 nm
Nüri ketas
Vaheta ketas välja
või terita
Laseri väljundi võimsus
<1mW
Netokaal
16,6kg
Vale ketas
Vahetage ketas välja
Lõikeulatus
6,2 × 30,5 cm ristlõige 0º eerungi,
0º kalde korral
Ketas jääb kinni, kiilub
või vibreerib
Saag vibreerib või
võbeleb
Laserjoone projektsioon
on raskesti nähtav
Moondunud ketas
Vahetage ketas välja
Saekettad kahjustunud
Vahetage ketas välja
Saeketas on lahti
Pingutage võlli polti
Saag pole õigesti
kinnitatud
Kinnitage saag pingile,
jalale või lauale
Töödetail pole korralikult
toestatud
Toestage või
klammerdage töödetail
õigesti
Tööala valgus on
liiga ere
Viige eerungisaag
tööalasse, kus on
nõuetekohane valgus
Saetolm on laseri läätsel
Puhastage laseri käätse
pehme ja kuiva harjaga
Keskkonnakaitse
Tehnilised andmed
FME721
6,2 × 21,5 cm eerunglõige 45º eerungi,
0º kalde korral
3 × 30,5 cm kaldlõige 0º eerungi,
45º kalde korral
3 × 21,5 cm liitlõige 45º eerungi, 45º kalde korral
LpA (helirõhk) 99dB(A), määramatus (K) 3dB(A)
LWA (helivõimsus) 111dB(A), määramatus (K) 3dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetuna vastavalt EN 61029:
Vibratsioonitugevus (ah) 4,8m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja pakkimine
aitab meil materjale taaskasutada.
Materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna
saastamist ja vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikajäätmete
eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist prügilasse või
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast toote tööea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe'i kohalikku esindusse, mille aadressi
leiate sellest kasutusjuhendist. Stanley Europe'i volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
20
FME721 liuglõike liit-eerungisaag
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ EN 61029-1, EN 61029-2-9
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ ja
2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Stanley Europe'iga allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupanemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe'i nimel.
Ray Laverick
Ehitusjuht
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
26.01.2015
EESTI KEEL
Garantii
Stanley Europe on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub
selle toote professionaalsetele kasutajatele erakordset
garantiid. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi
mitteprofessionaalse erakasutajana ega piira neid kuidagi.
Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
ÜHEAASTANE TÄISGARANTII
Kui teie Stanley Fat Maxi tootel ilmneb 12 kuu jooksul alates
ostukuupäevast materjali- või valmistamisviga, vahetab
Stanley Europe vastavalt oma äranägemisele kõik defektsed
osad või seadme välja, kui on täidetud järgmised tingimused:
♦ Toodet ei ole väärkasutatud ja seda on kasutatud
vastavalt kasutusjuhendile.
♦ Toote puhul esineb ainult normaalset kulumist;
♦ Volitamata isikud ei ole püüdnud toodet remontida;
♦ Esitatakse ostudokument.
♦ Stanley Fat Maxi toode tagastatakse koos kõigi algsete
komponentidega.
Kui te soovite esitada pretensiooni, pöörduge müüja poole,
leidke Stanley Fat Maxi lähim volitatud remonditöökoda
Stanley Fat Maxi kataloogist või võtke ühendust Stanley
kohaliku esindusega selles kasutusjuhendis oleval aadressil.
Stanley Fat Maxi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad on leitavad internetis
aadressil: www.stanley.eu/3
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша скользящая универсальная торцовочная пила
FME721 Stanley Fat Max предназначена для пиления
только древесины, пластиков и цветных металлов.
Данный инструмент предназначен для эксплуатации
профессиональными и непрофессиональными
пользователями.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
b.
c.
d.
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара и/
или получению тяжёлой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведённых ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту
или аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
e.
f.
1.
a.
b.
c.
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте
хорошее освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся
жидкостей, газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают искровые разряды,
которые могут воспламенить пыль или горючие
пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
3.
a.
b.
2.
a.
22
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна
соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического
кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля
c.
и соответствующей ей штепсельной розетки
уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом
избегайте физического контакта с заземлёнными
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если
Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождём
или во влажной среде. Попадание воды в
электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей электроинструмента.
Повреждённый или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом
воздухе используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с
электроинструментом во влажной среде
используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не
используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая неосторожность при
работе с электроинструментами может привести
к серьёзной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно: пылезащитной
маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
к сети и/или аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что выключатель
находится в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент с нажатой кнопкой
выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный
ключ, оставленный закреплённым на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
получения тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда твёрдо
стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это
позволит Вам не потерять контроль при работе
с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во время
работы не надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей инструмента.
Свободная одежда, украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжён устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется
надлежащим образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает риск
возникновения несчастного случая, связанного
с запылённостью рабочего пространства.
Использование электроинструментов
и технический уход
Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает надёжно и безопасно
только при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте
лицам, не знакомым с электроинструментом или
e.
f.
g.
5.
a.
данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность
совмещения и легкость перемещения подвижных
частей, целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью
отремонтирован. Большинство несчастных случаев
являются следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности с острыми
кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным
Руководством и с учетом рабочих условий
и характера будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению может
создать опасную ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные правила
безопасности при работе торцовочными пилами
♦
♦
♦
♦
♦
Не используйте треснувшие, погнутые,
повреждённые или деформированные пильные
диски.
Заменяйте изношенную пластину для пропила.
Не используйте диски меньшего или большего
диаметра, чем рекомендовано. См. скорость
вращения дисков в разделе «Технические
характеристики». Используйте только диски,
указанные в данном руководстве и соответствующие
стандарту EN 847-1.
Не используйте диски из быстрорежущей
инструментальной стали.
При переноске пильных дисков и заготовок из
грубого материала надевайте защитные перчатки (по
возможности держите пильные диски в футлярах).
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
При распиле древесины используйте входящий
в комплект поставки пылесборник.
Держите инструмент за изолированные ручки
при выполнении операций, во время которых
режущий инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой или собственным кабелем.
Контакт насадки с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента также
«живыми», что создаёт опасность поражения
оператора электрическим током.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только на неподвижной
поверхности. Если держать обрабатываемую
деталь руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе пиления, может
представлять опасность для здоровья
оператора и окружающих лиц. Надевайте
респиратор, специально разработанный для
защиты от пыли и паров, и следите, чтобы
лица, находящиеся в рабочей зоне, также
были обеспечены средствами индивидуальной
защиты.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
24
Старайтесь использовать специальные пильные
диски с пониженным уровнем шума.
Используйте пильные диски, соответствующие типу
разрезаемого материала.
Данная торцовочная пила предназначена для только
пиления древесины, пластика и цветных металлов.
Не работайте пилой без установленных защитных
кожухов. Не используйте инструмент, если защитные
кожухи повреждены или не установлены должным
образом.
Перед выполнением распила с наклоном, убедитесь,
что рычаг надёжно зафиксирован.
Перед выполнением каждого реза проверяйте
устойчивость и неподвижность инструмента.
Следите, чтобы рукоятки оставались сухими,
чистыми и не содержали следов масла
и консистентной смазки.
Следите, чтобы окружающее пространство вокруг
электроинструмента всегда было чистым, не
допускайте скапливания опилок или щепок.
Обеспечьте достаточное общее или местное
освещение рабочей зоны.
Не позволяйте неопытным пользователям работать
данным электроинструментом.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Перед использованием инструмента, убедитесь, что
пильный диск установлен правильно. Убедитесь, что
диск вращается в правильном направлении. Следите
за остротой заточки пильного диска. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене дополнительных
принадлежностей.
Убедитесь, что скорость, обозначенная на пильном
диске, соответствует скорости, указанной на
электроинструменте.
Никогда не производите замену установленного
лазера на другие типы. Ремонт лазера должен
производиться в авторизованных сервисных центрах
или сервисным персоналом Stanley Fat Max.
Перед заменой диска или выполнением технического
обслуживания отключите пилу от источника питания.
Никогда не выполняйте чистку, техническое
обслуживание, удаление обрезков или других частей
заготовки из зоны распила, когда инструмент ещё
работает, а пильная головка находится в рабочем
положении.
По возможности всегда устанавливайте инструмент
на верстак.
Надёжно закрепляйте обрабатываемую заготовку.
Работа с заготовками, закреплёнными при помощи
зажимных устройств и тисков, более безопасна, чем
при ручном удерживании.
Всегда надёжно зажимайте заготовку. Никогда не
работайте с заготовками, размер которых слишком
мал для закрепления в зажимном устройстве,
а также в условиях, если руки приходится держать
слишком близко от вращающегося диска. При
распиле длинных заготовок всегда используйте
дополнительную опору.
Перед началом работы убедитесь, что все
фиксаторы и рычаги надёжно закреплены.
Запрещается использовать пилу без пластины для
пропила.
Не держите руки рядом с пильным диском, когда
инструмент подключён к источнику питания.
Никогда не пытайтесь быстро остановить механизм
путём прижатия какого-либо инструмента или
другого предмета к пильному диску; это может
стать причиной несчастного случая с тяжкими
последствиями.
Перед использованием любых принадлежностей
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
Неправильное использование принадлежностей
может стать причиной повреждения инструмента.
Не используйте абразивные диски.
Выведите пильный диск из пластины для пропила,
прежде чем отпускать выключатель.
Не заклинивайте никакими предметами крыльчатку
вентилятора для удерживания вала двигателя.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Защитный кожух пильного диска автоматически
поднимается при опускании рычага вниз и опускается
путём поднятия рычага. Защитный кожух можно
поднимать вручную при установке или демонтаже
пильных дисков, а также для осмотра пилы. Никогда
не поднимайте защитный кожух диска вручную, если
инструмент не выключен.
Периодически проверяйте чистоту вентиляционных
отверстий двигателя и отсутствие в них щепок.
Не работайте с материалами, содержащими асбест.
Асбест признан канцерогенным веществом.
Всегда следите, чтобы предупреждающие символы
на инструменте оставались читаемыми.
Никогда не вставайте на электроинструмент. При
опрокидывании инструмента или при контакте с
пильным диском возможно получение тяжёлых
травм.
Не дотрагивайтесь до пильного диска сразу по
окончании работы, дайте ему остыть. В процессе
работы пильный диск сильно нагревается.
Приближайте пильный диск к заготовке только после
включения инструмента. В противном случае, при
зажатии пильного диска в заготовке существует
опасность обратного удара.
Назначение инструмента описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также
выполнение данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством по
эксплуатации, может привести к несчастному случаю
и/или повреждению личного имущества.
Никогда не держите руки в зоне распила. Держите
руки за пределами зоны «Уберите руки», которая
включает в себя весь стол и обозначена символами
«Уберите руки».
Во избежание получения травмы от отскакивающих
частиц обрабатываемого материала выключите
инструмент, чтобы избежать непреднамеренного
пуска, и удалите мелкие частицы.
Перед использованием инструмента и после
проведения любых операций по техническому
обслуживанию убедитесь, что втягивающий
механизм защитного кожуха функционирует
исправно. Данную проверку следует производить,
только когда инструмент выключен и отсоединён от
источника питания. Поднимите и опустите рабочую
рукоятку, чтобы убедиться, что защитный кожух
закрывает пильный диск, а диск не касается кожуха.
Если защитный кожух не функционирует должным
образом, отнесите Ваш электроинструмент
в авторизованный сервисный центр для проведения
ремонта. Чтобы найти адрес ближайшего к Вам
сервисного центра, позвоните в отдел обслуживания
клиентов Stanley Fat Max.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании пил:
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование
предохранительных устройств, некоторые остаточные
риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Риск несчастных случаев, вызванных незакрытыми
частями вращающегося режущего диска.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей
инструмента, дисков или насадок.
♦ Риск защемления пальцев при открытии защитных
кожухов.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом при обработке
древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием инструмента.
При использовании инструмента в течение
продолжительного периода времени делайте
регулярные перерывы в работе.
Дополнительные правила безопасности при
работе с лазерами
Данный лазерный прибор относится к классу II,
в соответствии со стандартом IEC 60825-1:2007.
Не заменяйте лазерный диод ни на какой другой тип.
В случае повреждения лазерный прибор должен
ремонтироваться только в авторизованном сервисном
центре. Используйте лазерный прибор только для
проецирования лазерных линий.
♦ Ни в коем случае не смотрите преднамеренно на
лазерный луч.
♦ Не рассматривайте лазерный луч через оптические
приборы.
♦ Устанавливайте лазерный прибор в таком
положении, чтобы лазерный луч не проходил на
уровне глаз окружающих Вас людей.
♦ Не разрешайте детям приближаться к лазерному
прибору.
Внимание! Избегайте попадания лазерного луча в глаза.
При включении лазерного указателя излучается лазерный
луч. Избегайте попадания лазерного луча в глаза. Перед
любой операцией по настройке или регулировке всегда
отключайте торцовочную пилу от источника питания.
♦ Лазерный указатель – не игрушка! Не позволяйте
детям дотрагиваться или играть с лазерным
указателем. Неправильное использование
лазерного прибора может привести к непоправимым
повреждениям глаз.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
Запрещено любое действие по увеличению
мощности лазера. Фирма не берет на себя
ответственность за повреждения, возникшие
в результате несоблюдения данных правил
безопасности.
При использовании лазерного указателя не
направляйте лазерный луч в сторону других людей
и/или отражающих поверхностей. Лазерный луч
даже низкой интенсивности может стать причиной
повреждения глаз. Ни в коем случае не смотрите
непосредственно на лазерный луч.
Лазерный указатель включает в себя не
обслуживаемые пользователем детали. Не
открывайте корпус устройства, в противном случае
гарантия будет недействительна.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данная пила не может использоваться людьми
(включая детей) со сниженными физическими,
сенсорными и умственными способностями или
при отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют работу под
присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Маркировка инструмента
Помимо кода даты на инструменте имеются следующие
знаки:
Внимание! Полное ознакомление
с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Надевайте защитные очки или маску.
Используйте средства защиты органов слуха.
Надевайте защитную маску или респиратор.
Не допускайте детей младше 16 лет к работе
данным электроинструментом.
Зона «Уберите Руки» - Держите пальцы и руки
в стороне от вращающегося пильного диска.
Беритесь за пильные диски только в перчатках.
Внимание! Лазерное излучение.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических
характеристиках инструмента и декларации соответствия,
были измерены в соответствии со стандартным методом
определения вибрационного воздействия согласно
EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов.
Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки величины
вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться
от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе
работы электроинструменты, необходимо принимать
во внимание действительные условия использования
электроинструмента, учитывая все составляющие
рабочего цикла, в том числе время, когда инструмент
находится в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
26
Не смотрите на лазерный луч.
Не рассматривайте лазерный луч через
оптические приборы.
ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ. ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ.
ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 2.
Длина волны: 650 Нм Мощность: <1мВт
EN 60825-1 :2007
Электробезопасность
Данный инструмент защищён двойной
изоляцией, исключающей потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной на
информационной табличке электроинструмента.
Регулярно осматривайте электрический кабель
инструмента. Во избежание несчастного случая, замена
повреждённого кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном
сервисном центре Stanley Fat Max.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перепады напряжения
При бросках тока возникают кратковременные перепады
напряжения. Недостаточные параметры электропитания
могут привести к сбоям в работе другого оборудования.
Если полное электрическое сопротивление системы ниже
0,34 Ω, вероятность возникновения помех крайне мала.
Использование удлинительного кабеля
Всегда используйте удлинительные кабели
установленного образца, соответствующие входной
мощности данного электроинструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Перед использованием
проверьте удлинительный кабель на наличие признаков
повреждения, старения и износа. В случае обнаружения
повреждений удлинительный кабель подлежит замене.
При использовании кабельного барабана, всегда
полностью разматывайте кабель. Использование не
соответствующего входному напряжению инструмента
и повреждённого или неисправного удлинительного
кабеля может привести к возгоранию и поражению
электрическим током.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Основная рукоятка
2. Рукоятка для переноски
3. Щётки электродвигателя
4. Электродвигатель
5. Пылесборник
6. Зажимная рукоятка консоли
7. Стопорный штифт
8. Штанги консоли
9. Направляющая
10. Зажимной рычаг наклона пильной головки
11. Задний опорный кронштейн
12. Боковой выдвижной стол
13. Упор-ограничитель длины заготовки
14. Отверстие пылеудаления
15. Отводной защитный кожух
16. Лазер
17. Вертикальный зажим
18. Поворотный стол
19. Основание
20. Пластина для пропила
21. Рукоятка поворотного стола
22. Ножка с регулировкой высоты
23. Ограничитель глубины пиления
24. Пильная головка
25. Кнопка блокировки шпинделя
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
электроинструмент выключен и отсоединён от
электросети.
Примечание: Данный инструмент перед продажей
был точно настроен на заводе-изготовителе. Для
достижения наилучших результатов при эксплуатации,
проверьте описанные ниже параметры точности и при
необходимости проведите регулировку.
Закрепление пилы на верстаке (Рис. 1, 2)
При поставке пилы её рабочая рукоятка заблокирована
в нижнем положении при помощи стопорного штифта (7).
Оттяните стопорный штифт (7) и поверните его на 90º
в любом направлении.
Кроме того, инструмент может быть закреплён с помощью
четырёх болтов (26) (не входят в комплект поставки)
на ровной и устойчивой поверхности с использованием
отверстий для болтов (27), расположенных в основании
инструмента. Это поможет предотвратить опрокидывание
пилы и возможные травмы.
Внимание! Перед проведением регулировки или
проверкой рабочих функций инструмента всегда
выключайте пилу и отсоединяйте её от источника
питания.
Отводной защитный кожух пильного диска
(Рис. 3, 4)
Отводной защитный кожух (15) автоматически
поднимается при опускании основной рукоятки. По
окончании реза и поднятии основной рукоятки защитный
кожух (15) вернётся в своё исходное положение.
Внимание! Никогда не видоизменяйте или не снимайте
защитный кожух или его пружину.
Внимание! В целях обеспечения личной безопасности
всегда содержите защитный кожух диска в хорошем
состоянии. Любые нарушения в работе защитного кожуха
должны быть незамедлительно устранены. Проверьте
пружинный механизм возврата защитного кожуха
в исходное положение. Запрещается использовать
инструмент, если защитный кожух диска или его пружина
повреждены, неисправны или отсутствуют. Это очень
опасно и может привести к получению тяжёлой травмы.
Если прозрачный защитный кожух диска (15) так сильно
загрязнится или забьётся опилками, что через него
невозможно будет увидеть пильный диск и/или заготовку,
отключите пилу от источника питания и тщательно
очистите защитный кожух влажной тканью.
Внимание! Для чистки пластикового защитного кожуха не
используйте растворители или любые чистящие средства
на нефтяной основе.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Если защитный кожух (15) чрезмерно загрязнён
и просмотр через кожух нарушен, при помощи крестовой
отвёртки ослабьте винт (28) крепления центральной
крышки. Ослабьте винт (29), повернув его против часовой
стрелки, и поднимите защитный кожух и центральную
крышку.
Чистка может быть более тщательной и эффективной,
если защитный кожух находится именно в таком
положении. Закончив чистку, выполните указанные
выше действия в обратном порядке и затяните болт.
Не снимайте пружину, удерживающую защитный
кожух. Если с течением времени или под воздействием
ультрафиолетовых лучей защитный кожух изменит свой
цвет, обратитесь в авторизованный сервисный центр
для его замены. Не видоизменяйте или не снимайте
защитный кожух.
Поддержание максимальной режущей
способности (Рис.5, 6)
Перед проведением любого действия по регулировке
отключите инструмент от источника питания. Данный
инструмент отрегулирован на заводе-изготовителе
с целью обеспечения максимальной режущей
способности для пильных дисков диаметром 216 мм.
При установке нового пильного диска всегда проверяйте
предельно нижнее положение диска и при необходимости
проведите регулировку, как описано ниже:
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Передвиньте консоль вплотную к направляющей (9)
и полностью опустите основную рукоятку.
♦ Отрегулируйте ограничитель глубины пиления
(23) таким образом, чтобы нижний край диска
(30) оказался немного ниже верхней поверхности
поворотного стола (18).
♦ Не подключая инструмент к источнику питания
и постоянно удерживая основную рукоятку в нижнем
положении, вручную прокрутите пильный диск, чтобы
убедиться, что он не касается какой-либо части
нижнего основания.
♦ При необходимости отрегулируйте.
Предупреждение! После установки нового пильного
диска всегда проверяйте, что он не касается какой-либо
части нижнего основания, при этом удерживая основную
рукоятку полностью опущенной. Совершайте эти
действия только при отключённом от сети инструменте!
Регулировка стопора (Рис. 7)
Предельно нижнее положение пильного диска легко
регулируется при помощи стопора (31).
♦ Переместите стопор в направлении стрелки, как
показано на рисунке (Рис. 7).
♦ Для пиления на полную глубину переведите стопор
в положение А.
28
♦
♦
♦
Отрегулируйте ограничитель глубины реза (23) таким
образом, чтобы диск останавливался в необходимом
положении при полном опускании основной рукоятки.
Для выпиливания пазов переведите стопор
в положение В.
Отрегулируйте ограничитель глубины реза (23) таким
образом, чтобы диск останавливался в необходимом
положении при опускании основной рукоятки.
Регулировка угла скоса (Рис. 8)
♦
♦
♦
Ослабьте рукоятку (21), повернув её против часовой
стрелки.
Перемещайте рукоятку (21), пока указатель (32) не
остановится на желаемом значении градуированной
шкалы угла скоса (33), после чего затяните рукоятку
по часовой стрелке.
Ножка с регулировкой высоты (22) поможет
сохранить баланс инструмента. После каждой
регулировки угла скоса необходимо повернуть
основание ножки в направлении по или против
часовой стрелки, пока ножка не коснётся опоры.
Регулировка угла наклона (Рис. 9, 10)
При наклоне консоли влево ослабьте рычаг (10) в задней
части инструмента, повернув его против часовой стрелки.
Разблокируйте консоль, достаточно сильно нажав
на основную рукоятку в том направлении, в котором
требуется наклонить пильный диск.
♦ Наклоняйте пильный диск до тех пор, пока указатель
(34) не остановится на желаемом значении
градуированной шкалы угла наклона (35).
♦ Надёжно затяните рычаг (10) по часовой стрелке,
блокируя консоль (36).
Внимание: При наклоне пильного диска полностью
поднимайте основную рукоятку. После смены угла
наклона всегда фиксируйте консоль, затягивая рычаг по
часовой стрелке.
Регулировка фиксатора скольжения
(Рис. 11)
Чтобы разблокировать штанги скольжения, поверните
зажимную рукоятку консоли (6) в направлении по или
против часовой стрелки.
Включение (Рис. 12)
Предупреждение! Перед подключением инструмента
к источнику питания всегда проверяйте, работает ли
курковый пусковой выключатель (37), и верните его
в положение «ВЫКЛ.».
♦ Чтобы выключить инструмент, нажмите курковый
пусковой выключатель (37).
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите курковый
пусковой выключатель (37).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание: Никогда не используйте инструмент, если
его курковый пусковой выключатель не функционирует
должным образом. Любой инструмент с неисправным
выключателем является ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЫМ
и подлежит ремонту перед использованием.
Функция электроники. Лазерный луч (Рис. 13)
Предупреждение! Если инструмент не используется,
убедитесь, что лазер выключен.
Ни в коем случае не смотрите на лазерный луч; лазерный
луч может стать причиной повреждения глаз.
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ: НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ
ЛУЧ любого из ЛАЗЕРНЫХ ПРОДУКТОВ КЛАССА II.
Перед проецированием лазерной линии или проведением
регулировки убедитесь, что инструмент отключён от
источника питания.
♦ Чтобы включить лазер, нажмите на верхнюю часть (I)
выключателя.
♦ Чтобы выключить лазер, нажмите на нижнюю часть
(О) выключателя.
Юстировка лазерной линии отрегулирована на заводеизготовителе таким образом, чтобы она располагалась на
расстоянии 1 мм от боковой поверхности пильного диска,
находящегося в рабочем положении.
Чистка линзы лазера
Если линза лазера так сильно загрязнится или забьётся
опилками, что через неё невозможно будет увидеть
лазерный луч, отключите пилу от источника питания
и тщательно очистите линзу влажной мягкой тканью. Для
чистки линзы не используйте растворители или любые
чистящие средства на нефтяной основе.
Примечание: Если лазерный луч становится тусклым
и почти или полностью невидимым из-за прямого
солнечного света при работе на улице или проникающего
внутрь помещения через окно рядом с рабочей зоной,
переместите инструмент в место, куда нет доступа
прямым солнечным лучам.
Примечание: Все настройки и регулировки данного
инструмента были произведены на заводе-изготовителе.
Предупреждение: Использование элементов
управления, настроек или выполнение действий,
отличных от указанных в данном руководстве, может
привести к опасному воздействию лазерного излучения.
Использование с данным инструментом оптических
приборов может привести к травме глаз. Не пытайтесь
самостоятельно отремонтировать или демонтировать
лазер. Попытка ремонта данного лазерного прибора
неквалифицированными лицами может привести
к получению тяжёлых травм. Любой ремонт данного
лазерного продукта должен выполняться персоналом
авторизованного сервисного центра.
Установка и снятие пильного диска
(Рис. 14, 15, 16)
Предупреждение: Перед установкой или снятием
пильного диска всегда выключайте инструмент
и отсоединяйте его от источника питания. Для установки
или снятия пильного диска используйте только ключ
(38), входящий в комплект поставки инструмента.
Несоблюдение данного требования может привести
к чрезмерному или недостаточному затягиванию винта.
Это может привести к получению травмы.
Рис. 15
♦
Чтобы снять пильный диск, крестовой отвёрткой
ослабьте против часовой стрелки винт (39),
удерживающий центральную крышку. Затем
ослабьте против часовой стрелки винт (29), но не
вынимайте его.
♦ Поверните центральную крышку (40) против часовой
стрелки и поднимите защитный кожух диска.
♦ Нажмите на кнопку блокировки (25) (Рис. 14), чтобы
заблокировать шпиндель, и при помощи ключа (38)
ослабьте винт (41) по часовой стрелке.
♦ Затем удалите винт (41), внешний фланец (42)
и пильный диск (30).
Примечание! Если по ошибке был также удалён
внутренний фланец (43), не забудьте установить его на
шпиндель плоской стороной к двигателю.
Рис. 16
Чтобы установить пильный диск, аккуратно установите
его на шпиндель, проследив, чтобы стрелка на
поверхности диска (30) указывала в том же направлении,
что и стрелка (44) на кожухе диска. Установите внешний
фланец и винт, затем ключом надёжно затяните винт
против часовой стрелки, одновременно нажимая на
блокировку шпинделя.
Пылесборник (дополнительная
принадлежность) (Рис. 17)
Использование пылесборника (5) обеспечивает чистоту
при выполнении операций по пилению и облегчает сбор
вырабатываемой пыли.
♦ Чтобы установить пылесборник (5), наденьте его на
отверстие пылеудаления (14).
♦ Когда пылесборник (5) заполнится примерно
наполовину, снимите его с инструмента и откройте
застёжку (45).
♦ Опорожните содержимое пылесборника, слегка
постучав по нему, удаляя прилипшие изнутри
частицы, которые могут повлиять на качество
последующего сбора пыли.
Примечание! При подключении пылесоса к пиле сбор
пыли будет осуществляться более эффективно.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Опора для заготовок (Рис. 18)
Внимание! Чрезвычайно важно всегда надёжно
закреплять заготовку при помощи тисков. Несоблюдение
этого требования может привести к повреждению
инструмента и/или разрушению заготовки. ТАКЖЕ
СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ. После
выполнения операции НЕ ПОДНИМАЙТЕ пильный диск,
пока он полностью не остановится. При пилении длинных
заготовок используйте дополнительные опоры (46) той же
высоты, что и высота верхней поверхности поворотного
стола (18).
Предупреждение! Не полагайтесь полностью на
вертикальный зажим при закреплении заготовки.
Тонкие заготовки имеют тенденцию прогибаться. Чтобы
избежать заклинивания диска и возможного обратного
удара, поддерживайте заготовки по всей длине.
Регулировка нижней скользящей
направляющей (левой) (Рис. 19, 20, 21)
Нижняя направляющая (левая) Перед выполнением
реза с наклоном влево убедитесь, что во время полного
опускания и поднятия рукоятки из любого положения,
а также на всём пути прохода консоли в самом нижнем
положении никакая часть инструмента не касается
скользящей направляющей (9). Перед включением
инструмента убедитесь, что скользящая направляющая
надёжно зафиксирована зажимной рукояткой (47).
Внимание! Перед выполнением резов с наклоном влево
передвиньте направляющую влево и зафиксируйте
её, как показано (Рис. 20). В противном случае,
направляющая будет касаться пильного диска или
какой-либо части инструмента, что может привести
к получению тяжёлой травмы. Данный инструмент
оборудован скользящей направляющей, которая, обычно,
располагается, как показано (Рис. 19). Однако если при
выполнении резов с наклоном влево направляющая
соприкасается с пильной головкой, передвиньте
направляющую влево, как показано (Рис. 20). Завершив
рез с наклоном, не забудьте вернуть скользящую
направляющую в исходное положение (Рис. 19)
и зафиксировать её, надёжно затянув зажимную рукоятку.
Вертикальный зажим (Рис. 22)
Вертикальный зажим может быть установлен как с левой,
так и с правой стороны от направляющей (9). Вставьте
штифт зажима (48) в отверстие в направляющей (9).
Расположите горизонталь зажима в соответствии
с толщиной и формой заготовки и зафиксируйте
горизонталь (17), затянув рукоятку (49).
При контакте горизонтали с направляющей (9) или
нижней направляющей, отрегулируйте положение
горизонтали, переведя её немного выше. Убедитесь, что
во время полного опускания и поднятия рукоятки, а также
30
на всём пути прохода консоли никакая часть инструмента
не касается зажима. Если какая-либо часть касается
зажима, поменяйте его расположение. Прижмите
заготовку вплотную к направляющей и поворотному
основанию. Расположите заготовку в желаемое
положение для распиловки и надёжно зафиксируйте её,
затянув рукоятку зажима (50).
Предупреждение! Заготовка должна плотно крепиться
к направляющей и поворотной базе при помощи зажима
во время выполнения любых операций.
Выдвижной стол (Рис. 23)
Ослабьте зажимные рукоятки (51) в основании (19).
Выдвиньте левый стол (12) на желаемую ширину стола
и зафиксируйте его, затянув зажимные рукоятки (51).
Точно так же выдвиньте правый стол.
Упор-ограничитель длины заготовки (Рис. 24)
Специальный упор-ограничитель поможет резать
заготовки одинаковой длины. Убедитесь что упорыограничители (13) на левом и правом выдвижных столах
легко поднимаются вверх, как показано на рисунке.
Фиксирующий рычаг защитного кожуха
(Рис. 24а)
Фиксирующий рычаг (А) предназначен для блокировки
защитного кожуха. Защитный кожух будет оставаться
заблокированным, пока фиксирующий рычаг (А) повёрнут
в сторону.
Инструкции по эксплуатации
Предупреждение! Перед использованием не забудьте
поднять основную рукоятку из нижнего положения,
оттянув стопорный штифт. Перед включением двигателя
убедитесь, что пильный диск не касается заготовки.
При пилении не оказывайте чрезмерного давления
на основную рукоятку. Чрезмерное применение силы
может привести к перегреву двигателя и/или снижению
эффективности резания. Прикладывайте к рукоятке ровно
столько силы, сколько необходимо для плавного резания
без существенного снижения скорости пильного диска.
Мягко надавите на рукоятку, начиная рез. Чрезмерное
давление на рукоятку и приложение к ней бокового
усилия приведёт к вибрации диска, появлению следов
(следов пилы) на обрабатываемой детали и снижению
точности резки. При выполнении протяжённого
распила мягко и без остановок ведите консоль
в сторону направляющей. Если во время распила консоль
остановится, на заготовке останется след диска
и точность резания будет снижена.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рубящий распил (резание заготовок
небольшого размера) (Рис. 25)
Заготовки длиной не более 70 мм и шириной не более
90 мм могут распиливаться следующим образом:
♦ Переведите консоль вплотную к направляющей
и затяните зажимную рукоятку (6) по часовой
стрелке, блокируя консоль.
♦ Зафиксируйте заготовку при помощи зажима.
♦ Проследив, что диск не касается заготовки, включите
инструмент и дождитесь, пока диск не наберёт
полную скорость.
♦ Мягко опустите основную рукоятку в самое нижнее
положение, чтобы разрезать заготовку.
♦ Выполнив рез, выключите инструмент, дождитесь
полной остановки пильного диска и верните диск
в максимально поднятое положение.
Предупреждение! Чтобы консоль не двигалась во время
выполнения операции, надёжно затяните зажимную
рукоятку консоли. Недостаточное затягивание рукоятки
может стать причиной неожиданного отскока пильного
диска. Это может привести к получению тяжёлой травмы.
Протяжённый распил (распил широких
заготовок) (Рис. 26)
♦
Разблокируйте консоль, повернув зажимную рукоятку
консоли (6) в направлении против часовой стрелки,
что позволит консоли свободно двигаться.
♦ Зафиксируйте заготовку (52) при помощи зажима
(17).
♦ Полностью придвиньте к себе консоль.
♦ Проследив, что диск не касается заготовки, включите
инструмент и дождитесь, пока диск не наберёт
полную скорость.
♦ Опустите основную рукоятку (1) и двигайте консоль
в сторону направляющей, распиливая заготовку.
♦ Выполнив рез, выключите инструмент, дождитесь
полной остановки пильного диска и верните диск
в максимально поднятое положение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выполнении протяжённого
распила придвиньте к себе консоль до упора, полностью
опустите вниз основную рукоятку и двигайте консоль
в сторону направляющей. Никогда не начинайте распил,
если консоль не придвинута к Вам до упора.
Если Вы начнёте протяжённый распил, предварительно
не придвинув консоль вплотную к себе или в процессе
распила двигая консоль по направлению к себе, пильный
диск может неожиданно отскочить, приведя к обратному
удару, что может стать причиной получения тяжёлой
травмы. Никогда не выполняйте протяжённый распил,
если основная рукоятка заблокирована в нижнем
положении при помощи стопорного штифта.
Пиление со скосом (Рис. 27)
♦
Ослабьте рукоятку (21), повернув её против часовой
стрелки.
♦ Перемещайте рукоятку (21), пока указатель (32) не
остановится на желаемом значении градуированной
шкалы угла скоса (33), после чего надёжно затяните
рукоятку по часовой стрелке.
Предупреждение! При вращении поворотного основания
полностью поднимайте основную рукоятку. После смены
угла скоса всегда фиксируйте поворотное основание,
надёжно затягивая рычаг.
Пиление с наклоном (Рис. 28)
♦
Ослабьте зажимной рычаг (10) и наклоните пильный
диск, устанавливая нужный угол наклона ( см. раздел
«Регулировка угла наклона»). Выбрав угол наклона,
зафиксируйте его, надёжно затянув зажимной
рычаг (10).
♦ Зафиксируйте заготовку (52) при помощи зажима (17).
♦ Убедитесь, что консоль полностью придвинута
к оператору.
♦ Проследив, что диск не касается заготовки, включите
инструмент и дождитесь, пока диск не наберёт
полную скорость.
♦ Затем мягко опустите основную рукоятку в самое
нижнее положение, оказывая параллельное
давление и на пильный диск, и двигайте консоль
в сторону направляющей, распиливая заготовку.
♦ Выполнив рез, выключите инструмент, дождитесь
полной остановки пильного диска и верните диск
в исходное поднятое положение.
Предупреждение! Всегда следите, чтобы во время
пиления с наклоном пильный диск двигался вниз
в направлении наклона. Держите руки в стороне от
пильного диска. Во время пиления с наклоном может
создаться ситуация, когда отрезанная часть заготовки
будет упираться в боковую часть диска. При поднятии
в исходное положение продолжающего вращаться
пильного диска эта часть заготовки может попасть под
диск, и её фрагменты разлетятся в стороны. Это очень
опасно. Пильный диск должен подниматься
в исходное положение только после того, как он
полностью остановится. Нажимая на основную
рукоятку, оказывайте параллельное давление на
пильный диск. Приложенная к поворотному основанию
перпендикулярная сила или изменение направления
давления во время распила снижают точность резания.
При пилении с наклоном всегда отодвигайте в сторону
или снимайте скользящую направляющую (левую), чтобы
она не мешала движению консоли.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
Комбинированное пиление
Комбинированное пиление является комбинацией
пиления со скосом и с наклоном. Комбинированное
пиление может производиться под углами, указанными
в таблице ниже.
Угол скоса
Угол наклона
Влево и вправо 0° ~ 45°
Влево ~ 45°
При выполнении комбинированного пиления обратитесь
к разделам «Рубящий распил», «Протяжённый распил»,
«Пиление со скосом» и «Пиление с наклоном».
Выпиливание пазов (Рис. 29)
Выпиливание пазов может выполняться следующим
образом:
♦ Чтобы ограничить глубину реза, отрегулируйте
предельно нижнее положение пильного диска при
помощи регулировочного винта и стопора. См.
раздел «Регулировка стопора».
♦ Отрегулировав предельно нижнее положение
пильного диска, методом протяжённого распила
вырежьте параллельные пазы вдоль широкой части
заготовки, как показано на рисунке.
♦ При помощи стамески удалите материал между
пазами.
♦ Не пытайте выполнить данный тип распила
с использованием широкого (утолщенного) пильного
диска или диска для вырезания пазов. Это может
привести к потере контроля над инструментом
и получению травмы.
Предупреждение! При выполнении любых операций,
кроме вырезания пазов, не забудьте вернуть стопор в его
исходное положение.
Предупреждение! Перед переноской инструмента всегда
фиксируйте все подвижные части.
Стопорный штифт предназначен только для переноски
и хранения инструмента, но не для выполнения
каких—либо операций по резанию.
Техническое обслуживание
Предупреждение! Перед проведением осмотра
и технического обслуживания всегда выключайте
инструмент и отсоединяйте его от источника питания.
Внимание! Для обеспечения наиболее производительного
и безопасного использования диска следите, чтобы диск
всегда оставался чистым и остро заточенным.
Примечание! Никогда не используйте бензин, бензол,
растворитель, спирт или похожие вещества. Это может
привести к изменению цвета, деформации
и растрескиванию.
Регулировка угла реза (Рис. 31, 32, 33)
Данный инструмент тщательно отрегулирован
и настроен на заводе-изготовителе. Грубое обращение
с инструментом может отрицательно повлиять
на точность настроек. Если Ваш инструмент не
отрегулирован должным образом, выполните следующие
действия:
Угол скоса (Рис. 31)
Придвиньте консоль к направляющей (9) и зафиксируйте
её в этом положении, затянув зажимной винт. Ослабьте
рукоятку (21), фиксирующую поворотное основание.
Поворачивайте основание, пока указатель не остановится
на отметке 0º. Затем слегка поверните основание по
часовой стрелке и против часовой стрелки, устанавливая
его точно на отметке угла скоса 0º.
Переноска инструмента (30)
Рис. 32
♦
♦
Полностью опустите основную рукоятку и зафиксируйте
её в этом положении, нажав на стопорный штифт.
При помощи угольника (53) выровняйте пильный диск
точно перпендикулярно плоскости направляющей (9).
♦
♦
♦
♦
♦
32
Убедитесь, что инструмент отключён от электросети.
Зафиксируйте пильный диск в положении наклона 0°
и поверните основание на предельный правый угол
скоса.
Придвиньте консоль полностью к себе
и заблокируйте штанги консоли.
Полностью опустите основную рукоятку
и зафиксируйте её в этом положении, нажав на
стопорный штифт.
Переносите инструмент, удерживая основание, как
показано на рисунке.
Инструмент будет легче переносить, если
предварительно снять с него зажим, пылесборник
и пр.
Переносите инструмент, одной рукой удерживая
его за рукоятку для переноски, другой рукой
поддерживая основание.
Рис. 33
Убедитесь, что указатель (32) указывает на отметку 0º на
градуированной шкале угла скоса (33). Если указатель
(32) не указывает на 0º, ослабьте винт (54), фиксирующий
указатель, и отрегулируйте указатель (32) таким образом,
чтобы он указывал точно на отметку 0º.
Угол наклона 0º (Рис. 34, 35, 36)
♦
♦
Придвиньте консоль к направляющей и зафиксируйте
её в этом положении, затянув зажимной винт.
Полностью опустите основную рукоятку
и зафиксируйте её в этом положении, нажав на
стопорный штифт.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ослабьте рычаг (10) в задней части инструмента.
При помощи угольника (53) тщательно измерьте
угол наклона боковой стороны пильного диска (30)
относительно верхней поверхности поворотного
стола (18).
Слегка поверните шестигранный болт (54) на консоли
(36) по часовой стрелке или против часовой стрелки,
наклоняя пильный диск в нужном положении.
Затем надёжно затяните рычаг.
Убедитесь, что указатель (34) на консоли указывает
точно на отметку 0º на градуированной шкале угла
наклона (35).
Если указатель не указывает на 0º, ослабьте винт
(55), фиксирующий указатель (34), и отрегулируйте
указатель таким образом, чтобы он указывал точно
на отметку 0º.
Угол наклона 45º (Рис. 37, 38)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Настраивайте угол наклона 45º только после
регулировки угла наклона 0º.
Чтобы отрегулировать угол наклона влево, ослабьте
рычаг (10) и полностью наклоните пильный диск
влево.
При помощи угольника (53) тщательно измерьте
угол наклона боковой стороны пильного диска (30)
относительно верхней поверхности поворотного
стола (18).
Слегка поверните левый винт регулировки угла
наклона в 45º (69) на консоли (36) против часовой
стрелки, наклоняя пильный диск в нужном
положении.
Затем надёжно затяните рычаг.
Убедитесь, что указатель (34) на консоли указывает
точно на отметку 45º.
Если указатель не указывает на 45º, ослабьте
винт (55), отрегулируйте указатель таким образом,
чтобы он указывал на отметку 45º на шкале, и снова
затяните винт.
Щётки электродвигателя (Рис. 39, 40)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Убедитесь, что электроинструмент выключен
и отсоединён от электросети.
Регулярно извлекайте и осматривайте щётки
электродвигателя.
Изношенные щётки заменяйте.
Следите, чтобы щётки оставались чистыми
и свободно двигались в щёткодержателе.
Обе щётки должны заменяться одновременно.
Используйте только идентичные щётки
электродвигателя.
При помощи отвёртки (57, не входит в комплект
поставки инструмента) снимите крышку
щёткодержателя (58).
Извлеките изношенные щётки, вставьте новые
и закройте крышку щёткодержателя (58).
После использования
♦
♦
♦
♦
После использования инструмента тканью удалите
с него собравшиеся опилки и пыль.
Содержите защитный кожух в чистоте, следуя
указаниям в разделе «Отводной защитный кожух
пильного диска».
Смазывайте подвижные части инструмента
машинным маслом для предотвращения коррозии.
Убирая инструмент на хранение, полностью
придвиньте консоль к себе.
Возможные неисправности и способы
их устранения
Проблема
Возможная
причина
Возможное
решение
Инструмент не
включается
Пила не подключена
к розетке электросети
Проверьте
подключение всех
кабелей к розетке
электросети
Неточный угол при
пилении
Поворотный стол не
зафиксирован
Затяните рукоятку
поворотного стола (см.
раздел «Регулировка
угла скоса»).
Большое скопление
отходов пиления под
поворотным столом
Удалите пыль при
помощи пылесоса.
Надевайте защитные
очки
Повреждены
некоторые детали
Обратитесь
в авторизованный
сервисный центр
Пружина защитного
кожуха не установлена
должным образом
после ремонта
Обратитесь
в авторизованный
сервисный центр
Большое скопление
отходов пиления
Очистите и смажьте
все подвижные части
Стопорный штифт
пильной головки не
отрегулирован
Проверьте
и отрегулируйте
стопорный штифт
пильной головки
Пильный диск
повреждён
Замените пильный
диск
Тупой пильный диск
Замените или заточите
пильный диск
Установлен пильный
диск неправильного типа
Замените пильный
диск
Деформированный
пильный диск
Замените пильный
диск
Повреждён пильный
диск
Замените пильный
диск
Пильный диск не
закреплён должным
образом
Затяните винт диска
Пила не закреплена
на верстаке должным
образом
Надёжно закрепите
пилу на верстаке или
рабочем столе
Заготовка не
поддерживается
должным образом
Используйте опору
для заготовки или
закрепите заготовку
при помощи зажима
Пильная головка
полностью не
поднимается или
защитный кожух
диска полностью не
закрывается
Пильный диск гнётся,
защемляется или
качается
Пила вибрирует или
качается
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
Проблема
Возможная
причина
Возможное
решение
Лазерная линия почти
невидима
Слишком яркое
освещение в рабочей
зоне
Перенесите
торцовочную пилу
в место с оптимальным
освещением
Линза лазера
запылена
Очистите линзу лазера
сухой мягкой щёткой
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нём не нуждаетесь,
не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком
службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электроинструментов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Фирма Stanley Europe обеспечивает приём и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего
авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш
местный офис Stanley Europe по адресу, указанному
в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров Stanley
Europe и полную информацию о нашем послепродажном
обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете
по адресу: www.2helpU.com
Технические характеристики
FME721
Двигатель
230 В~50 Гц, 1500 Вт S6 20% 5 мин.
Скорость
5000 об./мин.
Пильный диск
216 мм (40 зубьев) с твёрдосплавными
напайками
Лазер
Класс II
Длина волны лазерного
луча
650 Нм
Выходная мощность
лазера
<1мВт
Чистый вес
16,6 кг
Режущая способность
Поперечный распил со скосом 0º и наклоном
0º 6,2 x 30,5 см
Распил со скосом 45º и наклоном
0º 6,2 x 21,5 см
Распил с наклоном 45º и скосом 0º 3 x30,5 см
Комбинированный распил со скосом 45º
и наклоном 45º 3 x 21,5 см
LpA (звуковое давление) 99 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
LwA (акустическая мощность) 111 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трём осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 61029:
Вибрационное воздействие (ah) 4,8 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FME721 Скользящая универсальная торцовочная пила
Stanley Europe заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны
в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 61029-1, EN 61029-2-9
Данные продукты также соответствуют Директивам
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному ниже адресу
или по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за
соответствие технических данных и делает это заявление
от имени фирмы Stanley Europe.
Ray Laverick
Руководитель отдела технических разработок
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
26/01/2015
34
РУССКИЙ ЯЗЫК
Гарантийные условия
Компания Stanley Fat Max уверена в качестве
своей продукции и, в связи с этим, предлагает
профессиональным пользователям исключительные
условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные
гарантийные условия никоим образом не нарушают
договорных прав непрофессиональных пользователей
на гарантийное обслуживание. Гарантия действительна
в пределах территорий государств-членов Европейского
союза и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению,
бесплатную замену самого инструмента, при условии,
что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришёл в негодность вследствие
нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами;
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращён в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное
обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один
из авторизованных сервисных центров Stanley Fat
Max, список которых приведен в каталоге продукции
Stanley Fat Max, или в ближайший сервисный центр
Stanley по адресу, указанному в данном руководстве
по эксплуатации. Список авторизованных сервисных
центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании Вы можете найти
в интернете по адресу: www.stanley.eu/3
zst00275446 - 19-10-2015
35
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.stanley.eu
Download PDF

advertising