FME721 | Stanley FME721 MITRE SAW instruction manual

402114-47 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
2
3
4
5
6
7
8
9
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Ferăstrăul circular cu funcţie de culisare Stanley Fat Max
FME721 a fost conceput exclusiv pentru tăierea lemnului,
a materialelor plastice şi a metalelor neferoase. Această
unealtă este destinată utilizatorilor profesionişti şi privaţi,
neprofesionişti.
e.
Instrucţiuni de siguranţă
f.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă
şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor
şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate
conduce la electrocutare, incendii şi/sau vătămări
grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară.
Termenul „unealtă electrică" din toate avertizările enumerate
mai jos se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de
la reţeaua principală de energie sau la unealta electrică (fără
cablu) alimentată de la acumulator.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
10
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă
inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp
ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei
poate conduce la pierderea controlului.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru
ştechere împreună cu uneltele electrice împământate
(legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele
compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi
frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în cazul
în care corpul dvs. este împământat sau legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
umiditate.
Apa pătrunsă într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau
scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
departe de căldură, ulei, muchii vii sau componente
în mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc
riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice întrun spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi
o alimentare cu dispozitiv de protecţie la curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce
riscul electrocutării.
Siguranţa corporala
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi
regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment
de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie corporală. Purtaţi
întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de
protecţie precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor
reduce vătămările corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor
electrice ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte
de a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte
rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Acest lucru permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte
largă sau bijuterii. Feriţi-vă părul, îmbrăcămintea şi
mănuşile de componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în
componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea
conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea
prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii sunt
conectate şi utilizate în mod corespunzător. Utilizarea
dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce
pericolele impuse de existenţa prafului.
ROMÂNĂ
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică
adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta de lucru
adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să fie
reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/
sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea
efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi
alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor
şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi capetele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând cont
de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru operaţii
diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare ar putea
conduce la situaţii periculoase.
Repararea
Reparaţia uneltei de lucru trebuie făcută de către
o persoană calificată şi folosind piese de schimb
identice. Astfel, vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta
de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru ferăstraie circulare.
♦
♦
Nu utilizaţi lame de ferăstrău crăpate, îndoite, deteriorate
sau deformate.
Înlocuiţi inserţia mesei când se uzează.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nu utilizaţi discuri de diametru mai mare sau mai mic
decât cel recomandat. Pentru dimensionarea adecvată
a discurilor, consultaţi specificaţiile tehnice. Utilizaţi
exclusiv discurile menţionate în acest manual, ce
respectă standardul EN 847-1.
Nu utilizaţi lame de mare viteză din oţel (HSS).
Purtaţi mănuşi atunci când manipulaţi lamele de
ferăstrău sau materiale aspre (lamele trebuie să fie
transportate într-un suport adecvat atunci când este
posibil).
Utilizaţi sacul de praf din dotare când tăiaţi lemne.
Ţineţi unealta electrică pe suprafeţele izolate pentru
prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care
accesoriul de debitat poate atinge cabluri ascunse
sau propriul cablu de alimentare. Tăierea unui cablu
sub tensiune de către accesoriul de debitat ar putea
determina scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea
electrocuta operatorul
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de a fixa
şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă.
Ţinând piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de corp,
aceasta va fi instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor
rezultate în urma aplicaţiilor de tăiere poate pune
în pericol sănătatea operatorului şi a persoanelor
din jur. Purtaţi o mască antipraf special concepută
pentru protejarea împotriva pulberilor şi fumului
şi asiguraţi-vă că persoanele din zona de lucru
sau cele care pătrund în zona de lucru sunt, de
asemenea, protejate.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Luaţi în considerare utilizarea unor lame cu zgomot
redus, special concepute.
Selectaţi lama corectă pentru materialul de debitat.
Acest ferăstrău circular cu funcţie de culisare a fost
conceput pentru tăierea lemnului, a materialelor plastice
şi a metalelor neferoase.
Nu utilizaţi această unealtă fără ca apărătoarea să fie
montată pe poziţie. Nu utilizaţi utilajul în cazul în care
apărătoarea nu funcţionează sau nu este întreţinută în
mod corespunzător.
Asiguraţi-vă că braţul este bine fixat atunci când efectuaţi
tăieturi de teşire.
Înainte de fiecare tăietură, asiguraţi-vă că unealta este
stabilă.
Ţineţi mânerele uscate, curate şi lipsite de ulei şi
unsoare.
Ţineţi zona din jurul utilajului bine întreţinută şi liberă de
materiale nefolositoare, de ex. aşchii sau bucăţi rezultate
în urma debitării.
Asiguraţi-vă că utilajul şi zona de lucru sunt dotate cu
sistem de iluminare general sau local corespunzător.
11
ROMÂNĂ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
12
Nu permiteţi persoanelor neinstruite să utilizeze acest
utilaj.
Asiguraţi-vă că lama este montată corect înainte de
utilizare. Asiguraţi-vă că lama se roteşte în direcţia
corectă. Păstraţi discul ascuţit. Urmaţi instrucţiunile de
lubrifiere şi de schimbare a accesoriilor.
Asiguraţi-vă că viteza specificată pe discul de ferăstrău
este cel puţin egală cu viteza specificată pe fierăstrău;
Laserul montat nu trebuie să fie înlocuit niciodată cu un
alt tip de laser. Reparaţiile asupra laserului trebuie să fie
efectuate de către agenţi de reparaţii autorizaţi sau de
către personalul de service Stanley Fat Max.
Deconectaţi utilajul de la priza de alimentare înainte de
a efectua orice operaţii de întreţinere sau la schimbarea
lamei.
Nu efectuaţi niciodată operaţii de curăţare, întreţinere,
îndepărtare de resturi sau alte părţi ale piesei de
prelucrat din zona de lucru în timp ce utilajul este în
funcţiune şi atunci când capul ferăstrăului nu se află în
poziţia de repaus.
Atunci când este posibil, montaţi întotdeauna utilajul pe
un banc.
Fixaţi piesa de lucru. O piesă de prelucrat fixată cu un
dispozitiv de prindere sau cu o menghină este cu mult
mai sigură decât dacă este ţinută cu mâna.
Prindeţi întotdeauna bine piesa de prelucrat. Nu lucraţi
cu piese care sunt prea mici pentru a putea fi fixate
deoarece, în acest caz, distanţa între mâini şi lama
rotativă este prea mică. Utilizaţi întotdeauna un suport
suplimentar când tăiaţi piese de prelucrat lungi.
Asiguraţi-vă că toate butoanele de blocare şi toate
mânerele sunt strânse înainte de a începe orice
operaţiune.
Nu utilizaţi niciodată ferăstrăul fără inserţia mesei.
Nu poziţionaţi niciodată mâinile în zona lamei atunci
când ferăstrăul este conectat la sursa de alimentare.
Nu încercaţi niciodată să opriţi brusc un utilaj în funcţiune
prin blocarea lamei cu o unealtă sau prin alte mijloace;
astfel se pot produce accidente grave neintenţionate.
Înainte de a utiliza sau de a monta orice accesoriu,
consultaţi manualul de instrucţiuni. Utilizarea improprie
a unui accesoriu poate cauza deteriorări.
Nu utilizaţi niciun fel de discuri abrazive.
Ridicaţi lama din inserţia mesei din piesa de prelucrat
înainte de a elibera comutatorul de pornire/oprire.
Nu fixaţi obiecte ca pană în ventilator pentru a bloca axul
motorului.
Apărătoarea lamei de pe ferăstrău se va ridica în mod
automat atunci când braţul este coborât; va coborî
peste lamă atunci când braţul este ridicat. Apărătoarea
poate fi ridicată manual la montarea sau demontarea
lamelor de ferăstrău sau la inspectarea ferăstrăului. Nu
ridicaţi manual apărătoarea lamei dacă utilajul nu este
deconectat.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Verificaţi periodic dacă fantele de aerisire ale motorului
sunt curate şi lipsite de aşchii.
Nu lucraţi cu materiale ce conţin azbest. Azbestul este
considerat cancerigen.
Nu deterioraţi niciodată semnele de avertizare de pe
unealta electrică.
Nu vă aşezaţi niciodată pe unealta electrică. Pot
surveni vătămări grave atunci când unealta electrică
este răsturnată sau când se intră în contact cu lama
ferăstrăului.
Nu atingeţi lama ferăstrăului imediat după utilizare,
lăsaţi-o să se răcească. Lama ferăstrăului devine foarte
fierbinte în timpul utilizării.
Înaintaţi cu lama ferăstrăului pe piesa de prelucrat numai
atunci când unealta este pornită. În caz contrar, există
pericolul de recul când lama se blochează în piesa de
prelucrat.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de
instrucţiuni. Utilizarea oricărui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea oricărei operaţiuni cu această unealtă
diferită de cele recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de vătămare corporală
şi/sau daune materiale.
Nu poziţionaţi niciodată mâinile în apropierea zonei de
tăiere. Ţineţi mâinile în afara zonei ce nu trebuie să fie
atinsă, ce include toată masa şi care este etichetată cu
simbolurile „Nu atingeţi”.
Pentru a evita vătămările produse de materialele
proiectate, deconectaţi ferăstrăul pentru a preveni
pornirea accidentală şi apoi îndepărtaţi materialele mici.
Înainte de utilizare şi după fiecare operaţie de
întreţinere, apărătoarea lamei trebuie să fie verificată
pentru a vă asigura că funcţionează corespunzător.
Această verificare trebuie să fie efectuată cu unealta
oprită şi deconectată de la priză. Braţul trebuie să fie
ridicat şi coborât pentru a vă asigura că apărătoarea
acoperă lama şi că lama nu atinge apărătoarea. Dacă
apărătoarea nu funcţionează corect, prevedeţi repararea
uneltei dvs. electrice de către un agent de reparaţii
calificat. Contactaţi serviciul clienţi Stanley Fat Max
pentru a afla care este cel mai apropiat agent de service.
Riscuri reziduale.
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
fierăstraielor:
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă,
anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/
mişcare.
♦ Afectarea auzului.
♦ Riscul de accidente cauzate de componentele
neacoperite ale lamei rotative a fierăstrăului.
ROMÂNĂ
♦
♦
♦
♦
Risc de vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, discurilor sau accesoriilor.
Riscul de strivire a degetul la deschiderea apărătorilor.
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului
rezultat în urma tăierii lemnului, în special a stejarului,
fagului şi MDF.
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite,
asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă privind
laserele
Acest laser se încadrează în clasa ll conform cu IEC 608251:2007. Nu înlocuiţi o diodă laser cu una de tip diferit. În cazul
în care laserul este deteriorat, prevedeţi repararea acestuia
de către un agent de reparaţii autorizat. Nu utilizaţi laserul în
scopuri diferite de proiecţia liniilor laser.
♦ Nu priviţi niciodată direct şi în mod intenţionat în
fasciculul laser.
♦ Nu utilizaţi instrumente optice pentru a privi fasciculul
laser.
♦ Nu instalaţi unealta în locuri unde fasciculul laser poate
trece la nivelul capului persoanelor.
♦ Nu lăsaţi copiii să se apropie de laser.
Avertisment! Evitaţi contactul direct cu ochii. Laserul emis
atunci când ghidajul laser este pornit. Evitaţi contactul direct
cu ochii. Deconectaţi întotdeauna ferăstrăul circular de la
sursa de curent înainte de efectuarea oricăror reglaje.
♦ Un indicator laser nu este o jucărie şi nu trebuie să fie
lăsat la îndemâna copiilor. Utilizarea necorespunzătoare
a acestui aparat poate conduce la vătămări ireparabile
ale ochilor.
♦ Orice reglaj efectuat pentru mărirea puterii laserului este
interzis. Nu se acceptă răspundere pentru daune ca
urmare a nerespectării acestor instrucţiuni de siguranţă.
♦ La utilizarea indicatorului laser, nu îndreptaţi fasciculul
laser spre persoane şi/sau suprafeţe reflectante. Chiar
şi un fascicul laser cu o intensitate mai mică poate
cauza vătămarea ochilor. Prin urmare, nu priviţi direct în
fasciculul laser.
♦ Indicatorul laser nu include componente ce pot fi
reparate. Nu desfaceţi carcasa deoarece acest lucru va
anula garanţia.
Siguranţa terţilor
♦
♦
Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au fost
măsurate în conformitate cu metoda standard de testare
prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate pentru
compararea diverselor unelte.
Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată,
de asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa
expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării
efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată
în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul
vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina
măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/CE
pentru protejarea persoanelor ce folosesc periodic unelte
electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere
o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de utilizare
şi modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată în calcul
toate componentele ciclului de operare precum perioadele
în care unealta este oprită şi în care funcţionează în gol, pe
lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare, împreună cu codul de dată sunt
afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie
Purtaţi echipament de protecţie pentru urechi
Purtaţi o mască antipraf.
Acest produs nu trebuie să fie utilizat de copii cu
vârsta sub 16 ani.
Zona ce nu trebuie să fie atinsă - Ţineţi degetele
şi braţele la distanţă de lamele rotative ale
ferăstrăului.
Purtaţi mănuşi când manipulaţi lamele de ferăstrău.
Avertisment! Radiaţia laser.
Nu priviţi în fasciculul laser.
13
ROMÂNĂ
Nu priviţi direct fasciculul laser cu ajutorul
instrumentelor optice.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Verificaţi periodic cablurile uneltei. În cazul în care cablul de
alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de
producător sau de către un Centru de Service Stanley Fat
Max autorizat pentru a evita orice pericol.
Căderile de tensiune
Şocurile de curent la anclanşare determină căderi de tensiune
pe perioade scurte. În condiţii nefavorabile de alimentare
electrică, pot fi afectate şi alte echipamente. Dacă impedanţa
sistemului alimentării electrice este mai mică de 0.34 Ω, este
probabilă survenirea defecţiunilor.
Utilizarea unui cablu prelungitor
Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat, adecvat
pentru puterea absorbită a acestei unelte (consultaţi
specificaţia tehnică). Înainte de utilizare, inspectaţi cablul
prelungitor pentru a depista semne de deteriorare, uzură şi
îmbătrânire. Înlocuiţi cablul prelungitor dacă este deteriorat
sau defect. Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul. Utilizarea unui cablu
prelungitor necorespunzător pentru puterea absorbită
a uneltei sau care este deteriorat sau defect poate determina
riscul de incendiu şi electrocutare.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile
următoare.
1. Mâner
2. Mâner de transport
3. Perii de carbon
4. Motor
5. Sac pentru praf
6. Buton de blocare a braţului
7. Ştift opritor
8. Bare de ghidare a braţului
9. Ghidaj
10. Manetă de blocare a înclinării capului
11. Consolă de susţinere
14
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Masă de extindere laterală
Limitator de avans
Adaptor de extragere a prafului
Protecţie retractabilă
Laser
Menghină verticală
Masă rotativă
Talpă
Inserţie masă
Prindere pentru masă rotativă
Reglare a înălţimii picior
Limitator adâncime de tăiere
Cap ferăstrău
Blocare ax
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că unealta
este oprită şi deconectată de la priză.
Notă: Această unealtă este reglată corespunzător înainte
de livrarea din fabrică. Verificaţi acurateţea următoarelor
componente şi reglaţi-le din nou dacă este necesar pentru
a obţine rezultate optime în timpul utilizării
Montarea pe banc (Fig.1, Fig.2)
Atunci când unealta este livrată, mânerul este blocat în poziţia
coborât prin ştiftul opritor (7). Trageţi ştiftul opritor (7) şi rotiţi-l
90º, în sens orar sau antiorar.
Ca alternativă, unealta poate fi fixată cu patru şuruburi
(26) (care nu sunt furnizate) la o suprafaţă plană şi stabilă,
folosind găurile de fixare (27) prevăzute în baza uneltei.
Acest lucru va ajuta la prevenirea răsturnării şi a eventualelor
pagube.
Avertisment! Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită
şi deconectată înainte de a regla sau verifica funcţionarea.
Protecţie lamă retractabilă (Fig.3, Fig.4)
Când coborâţi mânerul, protecţia retractabilă a lamei (15) se
ridică automat. Protecţia lamei (15) revine la poziţia iniţială
atunci când tăierea este finalizată, iar mânerul este ridicat.
Avertisment! Nu modificaţi sau eliminaţi protecţia lamei sau
arcul ataşat la protecţie.
Avertisment! Pentru siguranţa dumneavoastră, menţineţi
întotdeauna protecţia lamei în stare bună. Problemele de la
protecţia lamei trebuie remediate imediat. Verificaţi acţiunea
de revenire a arc de la protecţie. Nu utilizaţi niciodată unealta
dacă protecţia lamei sau arcul sunt deteriorate, defecte sau
demontate. Acest lucru este extrem de periculos şi poate
provoca vătămări corporale grave.
Dacă protecţia transparentă a lamei (15) devine murdară,
sau dacă rumeguşul aderă la ea în aşa fel încât lama şi / sau
piesa de lucru nu mai sunt vizibile, deconectaţi ferăstrăul şi
curăţaţi cu grijă protecţia folosind o cârpă umedă.
ROMÂNĂ
Avertisment! Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de curăţare pe
bază de petrol pe protecţia de plastic.
Dacă protecţia lamei (15) este deosebit de murdară şi
vederea, prin protecţie este afectată, utilizaţi o şurubelniţă
pentru a slăbi şurubul (28) care ţine capacul central. Slăbiţi
şurubul (29) rotindu-l în sens antiorar şi ridicaţi protecţia lamei
şi capacul central.
Cu protecţia lamei poziţionată astfel, curăţarea poate fi mai
completă şi mai eficientă. Când curăţarea este finalizată,
inversaţi procedura de mai sus şi prindeţi şurubul invers. Nu
scoateţi arcul care ţine protecţia lamei. Dacă protecţia se
decolorează prin îmbătrânire sau expunerea la lumina UV,
contactaţi un centru de service pentru una nouă. Nu modificaţi
sau eliminaţi protecţia.
Menţinerea capacităţii maxime de tăiere (Fig.5,
Fig.6)
Deconectaţi unealta înainte de a încerca să efectuaţi orice
ajustare. Această unealtă este ajustată pentru a asigura
capacitatea maximă de tăiere pentru o lamă de fierăstrău
216mm.
La instalarea unei noi blade, verificaţi întotdeauna poziţia
limită inferioară a pânzei şi, dacă este necesar, ajustaţi-o
după cum urmează:
♦ Deconectaţi unealta.
♦ Împingeţi complet căruciorul spre ghidaj (9) şi coborâţi
complet mânerul.
♦ Reglaţi limitatorul de adâncime de tăiere (23), până
când marginea lamei (30) se extinde uşor sub suprafaţa
superioară a mesei rotative (18).
♦ Cu instrumentul decuplat, rotiţi lama cu mâna în timp ce
ţineţi mânerul până la capăt, pentru a fi siguri că lama nu
intră în contact cu orice parte a bazei.
♦ Reajustaţi uşor, dacă este necesar.
Atenţie! După instalarea unei noi lame, fiţi întotdeauna
sigur că lama nu intră în contact cu orice parte a bazei, când
mânerul este coborât complet. Faceţi întotdeauna acest lucru
cu instrumentul deconectat.
Reglarea opritorului de braţ (Fig.7)
Poziţia limită inferioară a lamei poate fi reglată uşor cu
opritorul de braţ (31).
♦
Deplasaţi opritorul în direcţia indicată de săgeată aşa
cum este indicat (Fig.7).
♦ Reglaţi-l în poziţia A pentru tăierea completă.
♦ Reglaţi limitatorul adâncimii de tăiere (23), astfel încât
lama se opreşte în poziţia dorită atunci când mânerul
este coborât complet.
♦ Reglaţi-l în poziţia B pentru tăierea pe soclu.
♦
Reglaţi limitatorul adâncimii de tăiere (23), astfel încât
lama se opreşte în poziţia dorită atunci când mânerul
este coborât.
Reglarea pentru tăiere în unghi ascuţit (fig.8)
♦
♦
♦
Slăbiţi prinderea (21) rotind în sens antiorar.
După ce s-a mutat prinderea (21) în poziţia în care
indicatorul (32) indică unghiul dorit de tăiere în unghi
ascuţit pe scală (33), strângeţi prinderea în sensul acelor
de ceasornic.
Piciorul pentru înălţime reglabilă (22) este de pentru
a ajuta la menţinerea echilibrului. După fiecare reglare
a unghiului de tăiere în unghi ascuţit, trebuie să rotiţi
butonul în sensul acelor de ceasornic sau invers jos
până fundul atinge partea de jos.
Reglarea unghiului înclinat (Fig.9, Fig10)
La înclinarea căruciorului la stânga, slăbiţi maneta (10) în
partea din spate a uneltei în sens antiorar. Deblocaţi braţul
apăsând mânerul puternic în direcţia în care intenţionaţi să
înclinaţi pânza de ferăstrău.
♦ Înclinaţi pânza de ferăstrău până când indicatorul (34)
arată la unghiul dorit pe scala echer (35).
♦ Strângeţi maneta (10) în sens orar pentru a fixa ferm
braţul (36).
Avertisment: La înclinarea pânzei de ferăstrău, asiguraţi-vă
că că ridicaţi complet mânerul. După schimbarea unghiului de
înclinare, asiguraţi întotdeauna braţul strângând mânerul în
sensul acelor de ceasornic.
Reglarea blocajului culisării (Fig.11)
Pentru a debloca culisarea, rotiţi butonul de blocare a braţului
de cale (6) în sens orar sau antiorar.
Acţiunea comutatorului (Fig.12)
Atenţie! Înainte de a conecta unealta, verificaţi întotdeauna
dacă comutatorul de declanşare (37) acţionează corect şi
dacă revine în poziţia OPRIT după ce este eliberat.
♦ Pentru a porni unealta, apăsaţi comutatorul de
declanşare (37).
♦ Pentru a opri unealta, eliberaţi comutatorul de
declanşare (37).
Avertisment: Nu folosiţi niciodată unealta fără un comutator
de declanşare complet funcţional. Orice unealtă cu un
comutator nefuncţional este EXTREM DE PERICULOASĂ şi
trebuie reparată înainte de utilizare.
Funcţionarea electrică. Acţiunea fasciculului laser
(Fig.13)
Atenţie! Atunci când nu este folosit, asiguraţi-vă că aţi oprit
laserul. Niciodată nu priviţi fasciculul laser în mod direct;
fascicul laser poate răni ochii.
RADIAŢIE LASER: NU PRIVIŢI DIRECT ÎN FASCICUL sau în
orice produs LASER CLASA II.
Înainte de schimbarea liniei laser sau de efectuarea ajustării
de întreţinere, asiguraţi-vă că deconectaţi unealta.
♦ Pentru a porni fasciculul laser, apăsaţi pe poziţia
superioară (I) a comutatorului.
15
ROMÂNĂ
♦
Fig.16
Curăţarea lentilei de la lumina laser
Pentru a instala lama, montaţi-o cu grijă pe ax, asigurânduvă că direcţia săgeţii de pe suprafaţa lamei (30) coincide
cu direcţia indicată de săgeata (44) de pe carcasa lamei.
Montaţi flanşa exterioară şi şurubul, apoi utilizaţi cheia
pentru a strânge bine şurubul în sens orar, în timp ce apăsaţi
dispozitivul de blocare a axului.
Pentru a opri fasciculul laser, apăsaţi pe poziţia inferioară
(I) a comutatorului.
Linia laser este reglată din fabrică astfel încât să fie
poziţionată la 1mm faţă de suprafaţa laterală a lamei (poziţia
de tăiere.
Dacă lentila pentru lumina laser devine murdară, sau dacă
rumeguşul aderă la ea în aşa fel încât linia laser nu mai
este vizibilă, deconectaţi ferăstrăul şi curăţaţi cu grijă lentila
folosind o cârpă umedă, moale. Nu folosiţi solvenţi sau agenţi
de curăţare pe bază de petrol pe lentilă.
Notă: Când linia laser este slabă şi este aproape în totalitate
sau parţial invizibilă din cauza luminii solare directe în
apropierea zonei de lucru, mutaţi zona de lucru într-un loc
care nu este expus la lumina directă a soarelui.
Notă: Toate ajustările pentru funcţionarea acestei maşini au
fost efectuate la fabrica.
Atenţie: Utilizarea altor controale sau reglaje sau efectuarea
altor proceduri decât cele specificate în acest manual pot
conduce la expunerea periculoasă la radiaţii. Utilizarea de
instrumente optice cu acest produs creşte pericolul pentru
ochi. Nu încercaţi să reparaţi sau să demontaţi laserul. Dacă
persoanele necalificate încearcă să repare acest produs
laser, pot rezulta vătămări grave. Toate reparaţiile necesare
pentru acest produs cu laser ar trebui să fie efectuate de
personalul din centrul autorizat.
Montarea sau demontarea pânzei de ferăstrău
(Fig.14, Fig.15, Fig.16)
Atenţie: Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită
şi deconectată înainte de a monta sau demonta pânza de
ferăstrău. Utilizaţi numai cheia furnizată (38) pentru a instala
sau elimina pânza. Dacă acest lucru nu este respectat
se poate ca strângerea şurubului să fie excesivă sau
insuficientă. Acest lucru poate cauza duce la răniri.
Fig.15
♦
Pentru a scoate lama, folosiţi şurubelniţa în cruce pentru
a slăbi şurubul (39), ţineţi capacul central rotindu-l
în sens antiorar şi slăbiţi şurubul (29) în sens invers
antiorar, dar nu-l scoateţi.
♦ Rotiţi capacul central (40) antiorar şi ridicaţi protecţia
lamei.
♦ Apăsaţi blocarea axului (25) (Fig 14) pentru a bloca
arborele şi folosiţi cheia (38) pentru a slăbi şurubul (41)
în sens orar.
♦ Apoi, scoateţi şurubul (41), flanşa exterioară (42) şi lama
(30).
Notă! Când flanşa interioară (43) este demontată eronat,
asiguraţi-vă că o instalaţi pe ax cu suprafaţa plană orientată
spre motor.
16
Sac de praf (accesoriu) (Fig.17)
Utilizarea sacului de praf (5) face ca operaţiunea de tăiere să
fie curată şi colectarea prafului să fie uşoară.
♦ Pentru a ataşa sacul de praf (5), puneţi-l pe duza de praf
(14).
♦ Când sacul de praf (5) este pe aproximativ jumătate plin,
scoateţi-l din unealtă şi trageţi de elementul fixare (45) în
afară.
♦ Goliţi conţinutul sacului de praf, lovindu-l uşor pentru
a elimina particulele care aderă la partea interioară, care
ar putea împiedica colectarea ulterioară.
Notă! În cazul în care conectaţi un aspirator la ferăstrăul dvs.,
pot fi efectuate operaţiuni mai eficiente şi mai curate.
Asigurarea piesei de lucru (fig.18)
Avertisment! Este extrem de important ca întotdeauna
să se asigure piesa de lucru în mod corespunzător folosind
o menghină. Nerespectarea acesteia poate face ca unealta
să fie deteriorată şi / sau piesa de lucru să fie distrusă. POT
REZULTA VĂTĂMĂRI CORPORALE. După o operaţie de
tăiere, NU ridicaţi lama până când nu a ajuns la o oprire
completă. Când tăiaţi o piesă de lucru lungă, utilizaţi
suporturi (46), care sunt la fel de mari ca nivelul de suprafaţă
superioară a mesei rotative (18).
Atenţie! Nu vă bazaţi exclusiv pe menghina verticală pentru
a fixa piesa de lucru.
Materiale subţiri tind să se deformeze. Asiguraţi suportul
piesei pe întreaga sa lungime, pentru a evita prinderea lamei
şi posibilul recul.
Ajustarea reglajului culisant (stânga) (Fig.19,
Fig.20, Fig. 21)
Ghidaj culisant (stânga)Înainte de tăierea stângă în echer,
asiguraţi-vă că nici o parte a uneltei nu atinge ghidajul
culisant (9), la coborârea şi ridicarea completă a mânerului în
orice poziţie şi trăgând sau împingând complet căruciorul la
cea mai joasă poziţie. Înainte de a utiliza maşina, asiguraţi-vă
că ghidajul culisant este asigurat ferm de butonul
de fixare (47).
Avertisment! Atunci când se efectuează tăieri înclinate la
stânga, glisaţi ghidajul culisant spre stânga şi fixaţi-l aşa
cum este indicat (Fig.20). În caz contrar, ca intra în contact
cu lama sau o parte a uneltei, cauzând rănirea posibil
gravă a operatorului. Această unealtă este echipată cu
un ghidaj culisant, care ar trebui să fie poziţionat în mod
ROMÂNĂ
normal aşa cum se arată în (Fig.19). Cu toate acestea,
atunci când efectuează tăieri înclinate la stânga, se află în
poziţia din stânga aşa cum se arată în (Fig.20) în cazul în
care contactele capul uneltei intră în contact cu el. Când
operaţiunile de tăiere înclinată sunt complete, nu uitaţi să
readuceţi ghidajul culisant în poziţia iniţială (Fig.19) şi fixaţi-l
prin strângerea fermă a butonului.
Dacă mânerul este apăsat cu forţă sau dacă se aplică o forţă
laterală, lama va vibra şi lăsa un semn (semn de ferăstrău)
în piesa de lucru, iar precizia tăieturii va fi afectată. În timpul
unei tăieri laterale, apăsaţi uşor căruciorul spre ghidajul
culisant fără oprire. Dacă deplasarea căruciorului se opreşte
în timpul tăierii, un semn va fi lăsat în piesa de lucru şi
precizia tăieturii va fi afectată.
Menghină verticală (Fig.22)
Tăierea prin apăsare (tăierea pieselor mici) (Fig.25)
Menghina verticală poate fi instalată fie pe partea stângă sau
dreaptă a ghidajului culisant (9). Introduceţi tija menghinei
(48) în orificiul din ghidajul culisant (9). Poziţionaţi braţul
menghinei în funcţie de grosimea şi forma piesei de lucru şi
fixaţi braţul menghinei (17) prin strângerea butonului (49).
În cazul în care braţul menghinei intră în contact cu ghidajul
culisant (9) sau sub-ghidajul, reglaţi braţul menghinei în
poziţia superioară. Asiguraţi-vă că nici o parte a uneltei nu
intră în contact cu menghina atunci la coborârea completă
a mânerului şi tragerea sau împingerea căruciorului până
la capăt. Dacă unele părţi intră în contact cu menghina,
repoziţionaţi menghina. Apăsaţi piesa de lucru pe ghidajul
culisant şi masa rotativă. Poziţionaţi piesa de lucru în poziţia
de tăiere dorită şi fixaţi-o bine prin strângerea butonului
menghinei (50).
Atenţie! Piesa de lucru trebuie să fie bine fixată pe bază şi pe
ghidajul culisant cu menghină timpul tuturor operaţiunilor.
Piesele de până la 70mm înălţime şi 90mm lăţime pot fi tăiate
în felul următor:
♦ Împingeţi căruciorul spre ghidajul culisant şi strângeţi
butonul de blocare a braţului (6) în sens orar pentru
a fixa căruciorul.
♦ Fixaţi piesa de lucru cu menghina.
♦ Porniţi maşina fără ca lama că facă un contact şi
aşteptaţi până când lama atinge turaţia maximă înainte
de a o coborî.
♦ Apoi, coborâţi uşor mânerul în poziţia complet coborât
pentru a tăia piesa de lucru.
♦ Atunci când tăierea este completă, opriţi unealta şi
aşteptaţi până când lama a ajuns la o oprire completă,
înainte de a reveni în poziţia complet ridicat.
Atenţie! Strângeţi ferm butonul de blocare a braţului în sens
orar, astfel încât căruciorul să nu se deplaseze în timpul
funcţionării. Strângerea insuficientă poate provoca un recul
neaşteptat al lamei. Acest fapt poate conduce la posibile
vătămări corporale grave.
Extensie de masă (Fig.23)
Deblocaţi butoanele (51) de pe bază (19). Glisaţi extensia
mesei din stânga (12) la lăţimea de masă dorită şi opriţi
extensia prin blocarea butoanelor (51). Glisaţi extensia mesei
din dreapta la aceeaşi valoare ca şi mai sus.
Limitator de avans (Fig.24)
Când doriţi să tăiaţi piesa de lucru la aceeaşi lungime în
mod constant, puteţi utiliza dispozitivul limitator de avans.
Asiguraţi-vă că limitatorul de avans (13) de pe extensia din
stânga şi dreapta poate fi poziţionat aşa cum este ilustrat.
Manetă de decuplare a protecţiei (Fig.24a)
Maneta de decuplare a protecţiei (A) serveşte la blocarea
protecţiei lamei. Protecţia lamei va rămâne blocată până când
maneta de eliberare (A) este poziţionată într-o parte.
Instrucţiuni de operare
Atenţie! Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că aţi eliberat
maneta din poziţia coborât trăgând de ştiftul opritor. Asiguraţivă că lama nu este în contact cu piesa de lucru, înainte
de a porni comutatorul. Nu aplicaţi presiune excesivă pe
mâner atunci când tăiaţi. Prea multă forţă poate conduce la
supraîncărcarea motorului şi / sau la scăderea eficienţei de
tăiere. Apăsaţi în jos mânerul cu atâta forţă cât este necesară
pentru o tăiere lină, fără o scădere semnificativă a vitezei
lamei. Apăsaţi uşor în jos mânerul pentru a efectua tăierea.
Tăierea (împingere) laterală (tăierea pieselor de
lucru late) (Fig. 26)
♦
Slăbiţi butonul de blocare a braţului (6), în sens antiorar,
astfel încât căruciorul poate aluneca liber.
♦ Fixaţi piesa de lucru (52) cu menghina (17).
♦ Trageţi căruciorul spre dumneavoastră complet.
♦ Porniţi maşina fără ca lama că facă un contact şi
aşteptaţi până când lama atinge turaţia maximă.
♦ Apăsaţi mânerul (1) şi împingeţi căruciorul spre ghidajul
culisant. Şi prin piesa de lucru.
♦ Atunci când tăierea este completă, opriţi unealta şi
aşteptaţi până când lama a ajuns la o oprire completă,
înainte de a reveni în poziţia complet ridicat.
ATENŢIE: Atunci când se efectuează o tăiere înclinată,
trageţi căruciorul complet spre dvs. şi apăsaţi mânerul în
poziţia complet coborât, apoi împingeţi căruciorul spre
ghidajul culisant. Nu începe tăierea când căruciorul nu este
pe deplin tras spre dumneavoastră. Dacă efectuaţi tăietura
înclinată fără a trage căruciorul complet sau dacă efectuaţi
tăietura înclinată spre dumneavoastră, lama poate avea
un recul neaşteptat cu potenţialul de a provoca vătămări
corporale grave. Nu efectuaţi niciodată o tăiere înclinată cu
mânerul blocat în poziţia coborâtă prin apăsarea ştiftului
opritor.
17
ROMÂNĂ
Tăierea în unghi ascuţit (Fig.27)
♦
♦
Slăbiţi prinderea (21) rotind în sens antiorar.
După ce s-a mutat prinderea (21) în poziţia în care
indicatorul (32) indică unghiul dorit de tăiere în unghi
ascuţit (33), strângeţi bine prinderea în sensul acelor de
ceasornic.
Atenţie! La rotirea bazei, asiguraţi-vă că că ridicaţi complet
mânerul. După schimbarea unghiului ascuţit, asiguraţi
întotdeauna braţul strângând bine mânerul.
Teşirea (Fig.28)
♦
Slăbiţi maneta (10) şi înclinaţi pânza de ferăstrău
pentru a seta unghiul de înclinare (consultaţi secţiunea
anterioară „Reglarea unghiului înclinat”). Asiguraţi-vă că
strângeţi maneta (10) ferm pentru a asigura menţinerea
unghiului de înclinare selectat.
♦ Fixaţi piesa de lucru (52) cu menghina (17).
♦ Asiguraţi-vă că căruciorul este tras complet înapoi spre
operator.
♦ Porniţi unealta fără ca lama că facă un contact şi
aşteptaţi până când lama atinge turaţia maximă înainte
de a o coborî.
♦ Apoi, coborâţi uşor mânerul în poziţia complet coborât, în
timp ce aplicaţi o presiune în paralel cu lama şi împingeţi
căruciorul spre ghidajul culisant pentru a tăia piesa.
♦ Atunci când tăierea este completă, opriţi unealta şi
aşteptaţi până când lama a ajuns la o oprire completă,
înainte de a reveni în poziţia ridicat.
Atenţie! Asiguraţi-vă întotdeauna că lama se va deplasa
în jos în direcţia unghiului în timpul teşirii. Ţineţi mâinile la
distanţă faţă de traseul lamei fierăstrăului. În timpul teşirii,
se poate crea o stare în care piesa tăiată va veni la partea
laterală a lamei. Dacă lama este ridicată în timp ce este încă
în rotaţie, această piesă poate fi prinsă de lamă, făcând ca
fragmentele să fie împrăştiate, ceea ce reprezintă un pericol.
Lama ar trebui să fie ridicată numai după ce s-a oprit complet.
Când apăsaţi pe mâner, aplicaţi o presiune în paralel cu
lama. Dacă o forţă este aplicată perpendicular pe bază sau
în cazul în care direcţia de presiune este schimbată în timpul
tăierii, precizia tăieturii va fi diminuată. Glisaţi întotdeauna
sau scoateţi ghidajul culisant (stânga), astfel încât să nu
interfereze cu orice parte a căruciorului atunci când efectuaţi
teşituri.
Tăierea compusă
Tăiere compusă este procesul în care un unghi de înclinare
se face, în acelaşi timp cu tăierea în unghi ascuţit.
Tăierea compusă poate fi efectuată la unghiurile prezentate
în tabelul de mai jos.
Unghi ascuţit
Teşire
Stânga şi dreapta 0° ~ 45°
Stânga ~ 45°
18
Atunci când efectuează tăiere compusă, consultaţi „Tăierea
prin apăsare”, „Tăierea laterală”, „Tăierea în unghi ascuţit” şi
„Teşirea” din acest manual.
Tăierea de tip canal (Fig.29)
O tăietură de tip canal se poate face prin proceduri care urmează:
♦ Ajustaţi poziţia limită inferioară a lamei folosind şurubul
de reglare şi opritorul de braţ, pentru a limita adâncimea
de tăiere a lamei. Consultaţi secţiunea „Opritorul de braţ"
descrisă anterior.
♦ După ajustarea poziţiei limită inferioară a lamei, tăiaţi
canale paralele pe lăţimea piesei de lucru, folosind
o împingere (apăsare) aşa cum se arată în figură.
♦ Apoi scoateţi materialul din canalele de la piesa de lucru
cu o daltă.
♦ Nu încercaţi să efectuaţi acest tip de tăiere, folosind
lame late (groase) sau cu o lamă dado. Este posibilă
pierderea controlului şi rănirea.
Atenţie! Asiguraţi-vă că aţi adus opritorul de braţ în poziţia
iniţială atunci când efectuează o operaţie, alta decât tăierea
de tip canelură.
Transportarea uneltei (Fig.30)
♦
♦
Asiguraţi-vă că unealta este deconectată.
Fixaţi lama la unghiul de înclinare 0° şi rotiţi baza la
unghiul de tăiere oblică complet.
♦ Fixaţi stâlpii de culisare după tragerea căruciorului
complet spre dumneavoastră.
♦ Coborâţi mânerul complet şi blocaţi-l în poziţia de
împingere în ştiftul opritor.
♦ Transportaţi unealta ţinând de bază aşa cum se arată în
figură.
♦ Dacă demontaţi menghina, sacul de praf, etc, puteţi
transporta unealta mai uşor.
♦ Transportaţi unealta cu o mână ţinând mânerul de
transport şi o mână care pe bază.
Atenţie! Asiguraţi întotdeauna toate porţiunile de mişcare,
înainte de transportarea uneltei.
Ştiftul opritor este pentru transport şi depozitare şi nu pentru
operaţiunile de tăiere.
Întreţinere
Atenţie! Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi
deconectată înainte de a efectua verificarea şi întreţinerea.
Avertisment! Asiguraţi-vă întotdeauna că lama este ascuţită
şi curată pentru performanţa cea mai bună şi cea mai sigură.
Notă! Nu utilizaţi niciodată benzină, benzen, diluant, alcool
sau substanţe similare. Decolorarea, deformarea sau
fisurarea pot apărea.
Reglarea unghiului de tăiere (Fig.31, Fig.32, Fig.33)
Această unealtă este ajustată cu atenţie şi reglată din fabrică,
dar manipularea ar putea modifica reglajul. Dacă unealta nu
este reglată corect, efectuaţi următoarele.
ROMÂNĂ
Unghiului pentru tăieturile oblice (Fig.31)
♦
Împingeţi căruciorul spre ghidajul culisant (9) şi strângeţi
şurubul de blocare a braţului pentru a fixa căruciorul.
Slăbiţi prinderea (21) care asigură baza. Rotiţi baza,
astfel încât indicatorul să arate 0º. Apoi, rotiţi baza,
uşor în sensul acelor de ceasornic şi invers acelor de
ceasornic pentru a aşeza baza în crestătura de 0º.
Fig.32
♦
♦
Coborâţi mânerul complet şi blocaţi-l în poziţia de jos în
ştiftul opritor.
Reglaţi partea lamei cu faţa ghidajului culisant (9),
folosind o riglă triunghiulară (53), tri-pătrat etc.
Fig.33
♦
Asiguraţi-vă că indicatorul (32) arată 0º pe scara tăiere
în unghi ascuţit (33). În cazul în care indicatorul (32) nu
indică 0º, slăbiţi şurubul (54), care asigură indicatorul
(360 şi reglaţi indicatorul (32), astfel încât acesta va
indica 0º.
Unghiul de teşire (unghi de teşire 0° Fig.34, Fig.35,
Fig.36)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Împingeţi căruciorul spre ghidajul culisant şi strângeţi
şurubul de blocare a braţului pentru a fixa căruciorul.
Coborâţi mânerul complet şi blocaţi-l la poziţia de jos în
ştiftul opritor.
Slăbiţi maneta (10), la partea din spate a uneltei.
Reglaţi cu grijă partea lamei (30) cu partea de sus
a mesei rotative (18), folosind o riglă triunghiulară (53),
tri-pătrat etc.
Rotiţi şurubul hexagonal (54) pe braţul (36) uşor în sens
orar sau antiorar pentru a înclina lama în poziţia corectă.
Apoi strângeţi bine mânerul.
Asiguraţi-vă că indicatorul (34) de pe braţ arată 0º pe
scara de teşire (35) de pe suportul de braţ.
În cazul în care nu indică 0º, slăbiţi şurubul (55), care
asigură indicatorul (34) şi reglaţi-l astfel încât acesta va
indica 0º.
Unghi de teşire de 45° (Fig.37, Fig.38)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Reglaţi unghiul de teşire 45º numai după efectuarea
ajustarea unghiului de înclinare 0º.
Pentru a ajusta unghiul de teşire stânga, slăbiţi maneta
(10) şi înclinaţi lama complet la stânga.
Măsuraţi cu grijă unghiu din partea lamei (30) cu partea
de sus a mesei rotative (18), folosind o riglă triunghiulară
la 45º (53).
Rotiţi şurubul de reglare pentru 45º (69) pe braţul (36)
uşor în sens antiorar pentru a înclina lama în poziţia
corectă.
Apoi strângeţi bine mânerul.
Asiguraţi-vă că indicatorul (34) de pe braţ indică 45º.
♦
Dacă indicatorul nu indică 45º, reglaţi indicatorul de 45º
de pe scara prin slăbirea şurubului (55), iar apoi strângeţi
şurubul.
Perii de carbon (Fig.39, Fig. 40)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Asiguraţi-vă că unealta este oprită şi deconectată de la
sursa de alimentare înainte de a o transporta.
Scoateţi şi verificaţi periile de carbon în mod regulat.
Înlocuiţi peria de carbon atunci când este uzată.
Păstraţi periile de carbon curate pentru a aluneca în
suport.
Ambele perii de carbon trebuie să fie înlocuite în acelaşi
timp.
Utilizaţi doar perii de carbon identice.
Utilizaţi o şurubelniţă (57, nu este furnizată) pentru
a îndepărta capacul suportului periilor (58).
Scoateţi periile de carbon uzate, introduceţi-le pe cele
noi şi fixaţi capacul de la suportul periilor (58).
După utilizare
♦
♦
♦
♦
După utilizare, ştergeţi praful şi aşchiile care aderă la
unealtă cu o cârpă sau altceva asemănător.
Păstraţi lama curată conform instrucţiunilor din secţiunea
anterioară „Protecţie lamă retractabilă” la pagina. 14”.
Ungeţi porţiunile glisante cu ulei de maşină, pentru
a preveni rugina.
La depozitarea uneltei, trageţi căruciorul spre dvs.
complet.
Depanare
Problemă
Cauza posibilă
Soluţie
Motorul nu porneşte
Ferăstrăul nu este
conectat
Verificaţi dacă toate
cablurile sunt conectate
Unghiul de tăiere este
inexact
Masa de tăiere este
deblocată
Utilizaţi maneta de
blocare a mesei
(consultaţi secţiunea
„Reglarea pentru tăiere
în unghi ascuţit” la
pagina 15.)
Prea mult rumeguş
sub masă
Aspiraţi sau suflaţi
praful. Purtaţi
echipament de protecţie
pentru ochi
19
ROMÂNĂ
Stanley Europe pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea
şi reciclarea produselor Stanley Fat Max când acestea au
ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru
a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul
dumneavoastră la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dumneavoastră.
Problemă
Cauza posibilă
Soluţie
Bratul de tăiere nu se
poate ridica în totalitate,
sau de lama nu poate fi
închisă complet
Piese defecte
Contactaţi centrul de
service
Arcul pivot nu revine
în mod corespunzător
după serviciu
Contactaţi centrul de
service
rumeguşul se depune
Curăţaţi şi ungeţi piesele
mobile
Ştiftul de blocare a
capului de ferăstrău nu
se aşează adecvat
Verificaţi, reglaţi
şi aşezaţi în mod
corespunzător ştiftul de
blocare pentru capul
ferăstrău
Lama de ferăstrău este
deteriorată
Înlocuiţi lama de
ferăstrău
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii
autorizat contactând biroul local Stanley Europe la adresa
indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de
reparaţii Stanley Europe autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact
sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com
Lama este tocită
Înlocuiţi sau ascuţiţi
lama
Specificaţie tehnică
Lama este
necorespunzătoare
Înlocuiţi lama de
ferăstrău
Lama este deformată
Înlocuiţi lama de
ferăstrău
Motor
230V~50Hz, 1500W S6 20% 5min
Viteză
5000RPM
Lama de ferăstrău este
deteriorată
Înlocuiţi lama de
ferăstrău
Lamă
216mm (40 de dinţi) vârf de carbură
Laser
Clasa ll
Lama de ferăstrău este
slăbită
Strângeţi şurubul de
arbore
Lungime de undă laser
650nm
Ferăstrăul nu este
bine fixat
Fixaţi ferăstrăul la
bancă, suport sau masă
Putere laser
<1mW
Greutate netă
16,6kg
Piesa de lucru nu
este fixată în mod
corespunzător
sprijiniţi în mod
corespunzător sau
prindeţi piesa de lucru
cu o clemă
Capacitatea de debitare
6,2 × 30,5cm tăiere încrucişată în unghi ascuţit
0º, teşire 0º
lama se prinde,
blochează sau tremură
Lama vibrează sau
tremură
Proiecţia laser este greu
vizibilă
Lumina din zona de
Mutaţi ferăstrăul la
lucru este prea puternică o zonă de lucru cu
lumina mai bună
Rumeguş de pe lentila
laserului
Curăţaţi lentila laser
curat cu o perie moale,
uscată
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fie
aruncat împreună cu gunoiul menajer.
FME721
6,2 × 21,5cm tăiere în unghi ascuţit 45º,
teşire 0º
3 × 30,5 cm tăiere în unghi ascuţit 0º, teşire 45º
3 × 21,5cm tăiere compusă în unghi ascuţit
45º, teşire 45º
LpA (presiune sonoră) 99dB(A), marjă (K) 3dB(A)
LWA (putere sonoră) 111dB(A), marjă (K) 3dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
conform EN 61029:
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah) 4,8m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Declaraţia de conformitate CE
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Stanley Fat
Max trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea
selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele
municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când
achiziţionaţi un produs nou.
20
DIRECTIVA UTILAJE
Ferăstrău circular cu funcţie de culisare FME721
Stanley Europe declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică” sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 61029-1, EN 61029-2-9
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi Stanley Europe la următoarea adresă
sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
ROMÂNĂ
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului
tehnic şi face această declaraţie în numele Stanley Europe.
Ray Laverick
Director tehnic
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgia
26/01/2015
Garanţie
Compania Stanley Europe are încredere în calitatea
produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară pentru
utilizatorii profesionişti ai acestui produs. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale, în calitate de utilizator privat, nonprofesionist. Garanţia este valabilă pe teritoriile Statelor
Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de
Comerţ Liber.
UN AN DE GARANŢIE COMPLETĂ
Dacă produsul dvs. Stanley Fat Max se defectează din cauza
materialelor sau a execuţiei defectuoase în termen de 12 luni
de la data achiziţiei, Stanley Europe garantează înlocuirea
gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea gratuită, la
latitudinea noastră, a unităţii cu condiţia ca:
♦ Produsul să nu fi fost manipulat în mod incorect şi să fi
fost utilizat conform manualului de instrucţiuni.
♦ Produsul să prezinte urme de uzură şi deteriorare
normale;
♦ Reparaţiile să nu fi fost efectuate de persoane
neautorizate;
♦ Să se facă dovada achiziţiei.
♦ Produsul Stanley Fat Max trebuie să fie returnat complet,
cu toate componentele sale originale
Dacă doriţi să faceţi o reclamaţie, contactaţi distribuitorul
local sau verificaţi locaţia celui mai apropiat agent autorizat
de reparaţii Stanley Fat Max din catalogul Stanley Fat Max
sau contactaţi biroul local Stanley la adresa indicată în acest
manual. O listă completă a agenţilor autorizaţi de reparaţii
Stanley Fat Max, precum şi detalii complete ale serviciilor
post vânzare sunt disponibile pe Internet, la adresa:
www.stanley.eu/3
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00275443 - 20-07-2015
21
ROMÂNĂ
22
Download PDF

advertising