FME721 | Stanley FME721 MITRE SAW instruction manual

370001-92 LT
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
11
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
f.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti
drėgnoje aplinkoje, naudokite energijos šaltinį,
apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros smūgio
pavojus.
3.
a.
Asmens sauga
Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės
sveika nuovoka, kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę
arba veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dėl
momentinio nedėmesingumo dirbant su elektriniais
įrankiais galite sunkiai susižaloti.
Dėvėkite asmeninės saugos įrangą. Visada
naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės
priemonės, pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos,
naudojamos atitinkamomis sąlygomis, sumažina
susižeidimo pavojų.
Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio.
Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą ir (arba)
įdėdami akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo
jungiklis.
Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio
arba įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra
įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nuo jo
visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies
rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant
žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų
rūbų arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus,
aprangą ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių
dalių. Judamosios dalys gali įtraukti laisvus drabužius,
papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių trauktuvus
ir dulkių surinkimo prietaisus, būtinai juos prijunkite
ir tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius
pavojus.
Šis „Stanley Fat Max FME721“ kombinuotas nuleidžiamas
kampų suleidimo ir skersavimo pjūklas skirtas tik medienai,
plastikui ir spalvotiesiems metalams pjauti. Šis įrankis skirtas
profesionaliam ir asmeniniam, neprofesionaliam naudojimui.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Atsargiai! Perskaitykite visus saugos įspėjimus
ir visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros
smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
b.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose
nurodymuose reiškia pagrindinį, jungiamą į elektros lizdą (su
laidu) arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
c.
1.
a.
b.
c.
Darbo vietos sauga
Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra nelaimingų
atsitikimų priežastimi.
Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose, kur gali kilti
sprogimas, pavyzdžiui, ten, kur yra degiųjų skysčių,
dujų arba dulkių. Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis,
nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artyn vaikų
ir pašalinių asmenų. Jie gali blaškyti dėmesį ir dėl to
galite nesuvaldyti įrankio.
d.
e.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Elektros sauga
Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti elektros
lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite
jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos
atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
Venkite kontakto su įžemintais paviršiais, pavyzdžiui,
vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais.
Jei jūsų kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio pavojus
padidėtų.
Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant
drėgnoms oro sąlygoms.
Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam
ar kištukui traukti. Saugokite laidą nuo karščio,
tepalo, aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba
susinarplioję laidai padidina elektros smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, naudokite
tam pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
f.
g.
4.
a.
b.
Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo
krūviu. Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį.
Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite
darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.
Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo jungiklis jo
neįjungia arba neišjungia. Bet kuris elektrinis įrankis,
kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma pataisyti.
11
LIETUVIŲ
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a)
Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų
pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus,
atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio
ir (arba) ištraukite akumuliatoriaus įtaisą. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite jo
naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra
pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius.
Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa judamosios
dalys, ar nėra sulūžusių dalių ir kitų gedimų, kurie
galėtų turėti įtakos elektrinių įrankių veikimui. Jeigu
elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl
prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Tinkamai
techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriais pjovimo
galais mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir smulkias
įrankių dalis (peilius, grąžtus ir kt.) naudokite
vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios
rūšies elektriniams įrankiams numatytu būdu,
atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia
atlikti. Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams nei
numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų situacijų.
Techninė priežiūra
Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti
kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias
keičiamąsias dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
♦
♦
Atsargiai! Palietus arba įkvėpus pjaunat kylančių
dulkių, gali kilti pavojus naudotojo ir šalia esančiųjų
sveikatai. Dėvėkite specialias, nuo dulkių bei dūmų
apsaugančias kaukes ir užtikrinkite, kad taip pat
būtų apsaugoti ir darbo vietoje esantys arba į ją
įeinantys žmonės.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Atsargiai! Papildomos saugos taisyklės naudojant
suleidimo ir skersavimo pjūklus.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
12
Nenaudokite įtrūkusių, apgadintų arba deformuotų
pjovimo diskų.
Pakeiskite nusidėvėjusį pagrindo įdėklą.
Nenaudokite didesnio ar mažesnio skersmens diskų, nei
rekomenduojama. Tinkamus pjovimo diskų matmenis
rasite techninių duomenų skyriuje. Naudokite tik šiame
vadove nurodytus diskus, atitinkančius standartą EN
847-1.
Nenaudokite greitapjovio plieno (HSS) pjovimo diskų.
Tvarkydami pjovimo diskus ir žaliavas, mūvėkite pirštines
(jei įmanoma, pjovimo diskus reikia nešti laikikliuose).
Pjaudami medieną, naudokite pateiktą dulkių surinkimo
maišelį.
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo antgalis galėtų
prisiliesti prie paslėptų laidų, laikykite elektrinį įrankį
tik už izoliuotų paviršių. Pjovimo daliai prisilietus prie
„gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio
dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką būdą
ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant stabilios
platformos. Laikant ruošinį ranka arba atrėmus į kūną,
jis nėra stabilus, todėl galima prarasti kontrolę.
♦
♦
♦
♦
♦
Rinkitės specialiai skirtus, triukšmą mažinančius pjovimo
diskus.
Pasirinkite tinkamą pjautinai medžiagai diską.
Šis suleidimo ir skersavimo pjūklas skirtas tik medienai,
plastikui ir spalvotiesiems metalams pjauti.
Nenaudokite šio įrenginio be sumontuoto apsauginio
gaubto. Nenaudokite šio įrenginio, jeigu apsauginis
gaubtas neveikia arba apsauginis gaubtas nebuvo
tinkamai techniškai prižiūrimas.
Atlikdami įstrižuosius pjūvius, patikrinkite, ar rankena yra
saugiai užfiksuota.
Kiekvieną kartą prieš pjaudami patikrinkite, ar aparatas
stabilus.
Rankenos turi būti sausos, švarios ir netepaluotos.
Įrankį supanti aplinka turi būti sutvarkyta, joje neturi
mėtytis palaidos medžiagos, pvz., skiedros ir nuopjovos.
Įsitikinkite, ar įrenginys ir darbo vieta yra tinkamai
bendrai ir lokaliai apšviesti.
Šiuo įrenginiu negalima leisti naudotis neapmokytiems
asmenims.
Prieš naudojimą įsitikinkite, ar diskas yra tinkamai
sumontuotas. Patikrinkite, ar diskas sukasi tinkama
kryptimi. Disko ašmenys turi būti aštrūs. Vadovaukitės
tepimo ir papildomų įtaisų keitimo instrukcija.
Įsitikinkite, ar ant pjovimo disko pažymėtas greitis yra ne
mažesnis už nurodytąjį duomenų lentelėje;
Jei įrenginyje įtaisytas lazeris, jo niekada negalima
pakeisti kito tipo lazeriu. Lazerio remontą privalo atlikti
įgaliotasis remonto dirbtuvių atstovas arba „Stanley Fat
Max“ techninės priežiūros centro darbuotojai.
Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus
arba prieš pakeisdami diską, išjunkite įrenginį iš
maitinimo tinklo.
Niekada neatlikite jokių valymo, techninės priežiūros,
nuopjovų arba kitų ruošinio dalių šalinimo iš darbo vietos
darbų, kol pjūklas veikia ir pjovimo galvutė nėra atremta.
Kai tai įmanoma, visada įrenginį montuokite prie
darbastalio.
LIETUVIŲ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Įtvirtinkite ruošinį. Veržimo įtaisais arba šaltkalvio
spaustuvais įtvirtintas ruošinys laikomas saugiau nei
rankomis.
Visada tvirtai į pjovimo plokštumą įtvirtinkite ruošinį,
kurį pjausite. Nepjaustykite ruošinių, kurie yra per maži,
kad juos galima būtų įtvirtinti, antraip atstumas tarp
besisukančio pjovimo disko ir rankų bus per mažas.
Visada papildomai paremkite ilgus ruošinius.
Prieš pradėdami bet kokius darbus, įsitikinkite, ar visos
fiksavimo rankenėlės ir rankenos yra tvirtai užveržtos.
Niekada nenaudokite pjūklo be pagrindo įdėklo.
Jei pjūklas yra prijungtas prie elektros tinklo, niekada
nelaikykite rankų pjovimo disko vietoje.
Niekuomet nebandykite staigiai išjungti aparato ir
sustabdyti greitai besisukančio jo disko, užkirsdami jį
įrankiu arba kitais daiktais; tokiu būdu galima netyčia
sukelti skaudžių nelaimingų atsitikimų.
Prieš naudodami arba uždėdami bet kokį priedą,
paskaitykite apie jį įrenginio eksploatavimo vadove.
Netinkamai naudojant kokį nors priedą, galima sugadinti
įrankį.
Nenaudokite jokių šlifavimo diskų.
Pakelkite pjovimo diską nuo ruošinyje esančio pagrindo
įdėklo ir tik tada atleiskite jungiklį.
Negalima nieko įsprausti į ventiliatorių, norint sustabdyti
variklio veleną, kad nesisuktų.
Apsauginis pjovimo disko gaubtas pakyla automatiškai,
kai rankena nuleidžiama ir nusileistų virš disko,
kai rankena yra pakeliama. Įrengiant arba nuimant
pjovimo diskus, arba atliekant techninę pjūklo apžiūrą,
šį apsauginį gaubtą galima pakelti rankiniu būdu.
Niekuomet nekelkite disko apsauginio gaubto rankomis,
jei įrenginys nėra išjungtas.
Reguliariai tikrinkite variklio oro angas, kad jos būtų
švarios ir kad jose nebūtų skiedrų.
Nepjaukite medžiagų, kurių sudėtyje yra asbesto.
Asbestas yra kancerogeninė medžiaga.
Niekada nepašalinkite ant elektrinio įrankio pažymėtų
įspėjamųjų ženklų.
Niekada nestovėkite ant elektrinio įrankio. Elektriniam
įrankiui apvirtus arba prisilietus prie pjovimo disko,
galima sunkiai susižaloti.
Nelieskite pjovimo disko tuoj pat po darbo: palaukite, kol
jis atvės. Naudojant įrankį, pjovimo diskas labai įkaista.
Nuleiskite pjovimo diską ant ruošinio tik tada, kai jis yra
įjungtas. Antraip pjovimo diskas gali įstrigti ruošinyje ir
įvykti atatranka.
Numatytoji paskirtis aprašyta šiame vartotojo vadove.
Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus
papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant
įrankį ne pagal numatytąją paskirtį, gali kilti asmeninio
susižeidimo ir (arba) turtinės žalos pavojus.
Niekada nelaikykite rankų šalia pjovimo zonos. Rankas
laikykite atokiai nuo „zonos, kurioje draudžiama laikyti
♦
♦
rankas“, apimančios visą pagrindą ir yra pažymėtos
ženklu „nekišti rankų“.
Norėdami išvengti sužalojimų, kuriuos gali sukelti
svaidomos medžiagos dalys, atjunkite pjūklą, kad
jis nebūtų netyčia įjungtas, tada pašalinkite mažas
medžiagos dalis.
Prieš naudojant disko apsauginį gaubtą ir atlikus
bet kokius jo techninės priežiūros darbus, privaloma
patikrinti, ar jis tinkamai veikia. Šią patikrą reikia atlikti
pjūklą išjungus ir atjungus nuo elektros tinklo. Privaloma
pakelti ir vėl nuleisti svirtį, norint įsitikinti, ar apsauginis
gaubtas uždengia diską ir diskas neliečia apsauginio
gaubto. Jeigu apsauginis gaubtas tinkamai neveikia,
elektrinį įrankį privaloma atiduoti taisyti kvalifikuotam
remonto atstovui. Kreipkitės į „Stanley Fat Max“
klientų aptarnavimo centrą, kad sužinotumėte, kur yra
artimiausias remonto atstovas.
Kiti pavojai.
Naudojant pjūklus, kyla šie pavojai:
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir
saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų išvengti
neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių
(judamųjų) dalių.
♦ Klausos pablogėjimas.
♦ Nelaimingų atsitikimų pavojai, kuriuos kelia neuždengtos
besisukančios pjovimo disko dalys.
♦ Susižalojimo pavojus keičiant bet kokias dalis, diskus
arba priedus.
♦ Pirštų suspaudimo pavojus atidarant apsauginius
gaubtus.
♦ Sveikatai kylantys pavojai, įkvėpus dulkių, kurios susidaro
pjaunant medieną, ypač ąžuolą, beržą ir MDF plokštes.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu įrankį
reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai darykite
pertraukas.
Papildoma lazerių saugos instrukcija
Šis lazeris priskiriamas II klasės prietaisams pagal IEC
60825- 1:2007. Nekeiskite lazerio diodo kito tipo diodu. Jei
lazeris sugestų, jį turi taisyti tik įgaliotas remonto skyriaus
darbuotojas. Nenaudokite lazerio jokiems kitiems tikslams,
išskyrus lazerio spinduliui projektuoti.
♦ Niekada nežiūrėkite tiesiai ir įdėmiai į lazerio spindulį.
♦ Nežiūrėkite į lazerio spindulį pro optinius prietaisus.
♦ Nustatykite įrankį tokioje padėtyje, kad lazerio spindulys
negalėtų būti nukreiptas į jokį žmogų jo galvos lygyje.
♦ Neleiskite vaikų artyn prie lazerio.
Atsargiai! Venkite žiūrėti tiesiai į lazerio spindulį. Lazeris
skleidžia radiaciją, kai lazerinis kreiptuvas yra įjungtas.
Venkite žiūrėti tiesiai į lazerio spindulį. Visada atjunkite
suleidimo ir skersavimo pjūklą nuo energijos šaltinio, prieš
darydami bet kokius reguliavimo darbus.
13
LIETUVIŲ
♦
♦
♦
♦
Lazerinis žymeklis nėra žaislas, todėl jis neturi pakliūti į
vaikų rankas. Netinkamai naudojant šį prietaisą, galima
negrįžtamai pažeisti akis.
Draudžiama atlikti bet kokius reguliavimo darbus,
siekiant padidinti lazerio galią. Mes neprisiimame jokios
atsakomybės už bet kokią žalą, patirtą nesilaikant šių
nurodymų dėl saugos.
Naudodami lazerinį žymeklį, nenukreipkite lazerio
spindulio tiesiai į žmones ir (arba) šviesą atspindinčius
paviršius. Akis gali pažeisti net ir mažesnio intensyvumo
lazerio spindulys. Todėl nežiūrėkite tiesiai į lazerio
spindulį.
Lazeriniame žymeklyje nėra sudedamųjų dalių, kurioms
reikėtų atlikti techninę priežiūrą. Neatidarykite korpuso,
antraip nebegalios garantija.
Kitų asmenų sauga
♦
♦
Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis
šiuo pjūklu dėl savo psichikos, jutiminės arba protinės
negalios arba patirties bei žinių trūkumo, negalima
naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą
atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
Naudokite ausų apsaugos priemones
Dėvėkite respiratorių.
Jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams
šį gaminį naudoti draudžiama.
Zona, kurioje draudžiama kišti rankas – pirštus ir
rankas laikykite atokiai nuo besisukančių pjovimo
diskų.
Tvarkydami pjovimo diskus, visada mūvėkite
pirštines.
Atsargiai! Lazerio spinduliavimas.
Nežiūrėkite į lazerio spindulį.
Nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį pro optinius
prietaisus.
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje
pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės išmatuotos
standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN 60745; jos
gali būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitais.
Nurodyta keliama vibracija taip pat gali būti naudojama
preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.
Atsargiai! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu keliama
vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, priklausomai nuo
to, kokiais būdais naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis gali
viršyti nurodytąjį lygį.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos
priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB žmonių, darbe
reguliariai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia
atsižvelgti į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio
naudojimo sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip
pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik
į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai įrankis būna
išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant prietaiso rasite šias piktogramas kartu su datos kodu:
Atsargiai! Norėdamas sumažinti susižeidimo
pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo
instrukciją.
Nešiokite apsauginius akinius arba darbo akinius
14
Elektros sauga
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo nereikia
įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa
atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą įtampą.
Periodiškai apžiūrėkite prietaiso laidus. Jeigu maitinimo laidas
būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo
pakeisti įgaliotasis „Stanley Fat Max“ techninės priežiūros
centro darbuotojas.
Įtampos šuoliai
Elektros šuoliai sukelia trumpalaikį įtampos sumažėjimą.
Esant nepalankioms elektros tiekimo sąlygoms, tai gali turėti
įtakos kai kuriems įrenginiams. Jei sistemos elektros varža
yra mažesnė nei 0,34 Ω, mažai tikėtina, kad atsiras trukdžių.
Ilginimo laido naudojimas
Naudokite tik aprobuotą ilginimo laidą, kurio galia atitiktų
šio įrankio galią (žr. techninius duomenis). Prieš naudodami
ilginimo kabelį, apžiūrėkite, ar jis nepažeistas, nesusidėvėjęs
ir nepasenęs. Jeigu ilginimo kabelis yra pažeistas arba su
defektais, pakeiskite jį nauju. Jeigu naudojate kabelio ritę,
visuomet iki galo išvyniokite kabelį. Naudojant įrankio įvesties
galios neatitinkantį arba pažeistą ar sugadintą ilginimo kabelį,
gali kilti gaisro ir elektros smūgio pavojus.
LIETUVIŲ
Funkcijos
Šis įrankis turi kai kurias arba visas šias funkcijas.
1. Rankena
2. Rankena įrankiui nešti
3. Anglies šepetėliai
4. Variklis
5. Dulkių surinkimo maišelis
6. Traukės svirties fiksavimo rankenėlė
7. Stabdiklio kaištis
8. Traukės svirties kreipiamieji strypai
9. Pertvara
10. Pjovimo galvutės nuožambio fiksuojamoji svirtis
11. Atgalinės atramos laikytuvas
12. Šoninio pagrindo ilgintuvas
13. Medžiagos stabdiklis
14. Dulkių ištraukimo adapteris
15. Apsauginis gaubtas
16. Lazeris
17. Vertikalusis spaustuvas
18. Sukiojamas stalas
19. Pagrindas
20. Pagrindo įdėklas
21. Sukiojamo stalo rankena
22. Aukščio reguliavimo kojelė
23. Pjovimo gylio ribotuvas
24. Pjovimo galvutė
25. Veleno fiksatorius
Surinkimas
Atsargiai! Prie surenkant prietaisą, jis privalo būti išjungtas ir
atjungtas nuo elektros tinklo.
Pastaba: Prieš išsiunčiant šį įrankį iš gamyklos, jis buvo
tiksliai sureguliuotas. Patikrinkite toliau nurodytų nustatymų
tikslumą ir, jeigu būtina, iš naujo jas sureguliuokite, kad
užtikrintumėte geriausius pjovimo rezultatus
Montavimas ant darbastalio (1 pav., 2 pav.)
Pristatymo metu gaminio rankena yra užblokuota apatinėje
padėtyje naudojant stabdiklio kaištį (7). Ištraukite stabdiklio
kaištį (7) ir pasukite jį 90º laikrodžio rodyklės kryptimi arba
prieš laikrodžio rodyklę. Taip pat įrankį galima tvirtinti keturiais
varžais (26) (į komplektą neįeina) ant horizontalaus ir stabilaus
paviršiaus, naudojant varžtų angas (27), esančias ant prietaisų
pagrindo. Tai padės išvengti pakrypimo ir galimo susižalojimo.
Atsargiai! Prieš reguliuodami ir tikrindami įrankių funkcijas,
visada įsitikinkite, kad įrankis išjungtas ir atjungtas nuo
maitinimo šaltinio.
Apsauginis pjovimo disko gaubtas (3 pav., 4 pav.)
Nuleidus rankeną, apsauginis pjovimo disko gaubtas (15)
pakyla automatiškai. Apsauginis pjovimo disko gaubtas (15)
grąžinamas į pradinę padėtį pasibaigus pjūviui, o rankena
pakeliama.
Atsargiai! Niekada nekeiskite ir nenuimkite apsauginio
pjovimo disko gaubto arba prie jo pritvirtintos spyruoklės.
Atsargiai! Asmeninės saugos sumetimais, pasirūpinkite,
kad apsauginis pjovimo disko gaubtas visuomet būtų
geros būklės. Bet kokie apsauginio pjovimo disko gaubto
nelygumai turėtų būti nedelsiant sutvarkomi. Patikrinkite
saugos įtaiso spyruoklės apkrovos grįžtamąjį veiksmą.
Niekada nenaudokite įrankio, jei apsauginis pjovimo disko
gaubtas arba spyruoklė yra pažeisti, sugadinti arba nuimti.
Šio reikalavimo nepaisymas kelia pavojų, ir gali būti rimtai
sužalotas žmogus.
Jei permatomas apsauginis pjovimo disko gaubtas (15)
tampa nešvarus arba aplimpa pjovimo dulkėmis taip, kad
nebesimato disko ir (arba) ruošinio, atjunkite pjūklo maitinimą
ir kruopščiai išvalykite disko saugos gaubtą drėgna skepeta.
Atsargiai! Plastikiniam pjovimo disko apsaugos gaubtui
nenaudokite tirpiklių arba kokių nors valiklių, kurių sudėtyje
yra naftos.
Jei apsauginis pjovimo disko gaubtas (15) yra labai nešvarus
ir dirbant pro jį sunku įžiūrėti, kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite
centrinį dangtį laikantį varžtą (28). Atlaisvinkite varžtą (29),
sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę ir pakelkite apsauginį
pjovimo disko gaubtą bei centrinį dangtį.
Esant apsauginiam pjovimo disko gaubtui tokioje padėtyje,
galima daug kruopščiau ir efektyviau jį išvalyti. Baigę valyti,
atlikite tuos pačius veiksmus atvirkštine tvarka ir priveržkite
varžtą. Apsauginį pjovimo disko gaubtą laikančios spyruoklės
nenuimkite. Jei apsauginis disko gaubtas pakeičia spalvą dėl
senėjimo arba UV spindulių poveikio, kreipkitės į techninės
priežiūros centrą, kad gautumėte naują įtaisą. Nekeiskite arba
neišimkite disko apsaugos daubto.
Didžiausios pjovimo galios palaikymas
(5 pav., 6 pav.)
Prieš reguliuodami prietaisą, atjunkite jį nuo elektros lizdo.
Gamykliškai šis įrankis sureguliuotas teikti didžiausią pjovimo
galią naudojant 216 mm pjovimo diską.
Pakeitę diskus naujais, visada patikrinkite apatinės diskų
ribos padėtį ir, jei reikia, sureguliuokite pagal šiuos veiksmus:
♦ Atjunkite įrankį nuo elektros tinklo.
♦ Iki galo nustumkite vežimėlį kreiptuvo (9) link ir visiškai
nuleiskite rankeną.
♦ Sureguliuokite pjūvio gylio ribotuvą (23) kol disko išorinė
dalis (30) nusileis šiek tiek žemiau viršutinio sukiojamojo
stalo (18) paviršiaus.
♦ Esant atjungtam prietaiso maitinimui, sukite diską ranka
tuo pačiu metu visą laiką laikydami rankeną nuleistą
žemyn, kad įsitikintumėte, jog diskas nesiliečia su jokia
apatinio pagrindo dalimi.
♦ Jei reikia, šiek tiek sureguliuokite pakartotinai.
Dėmesio! Įtvirtinę naują diską, visada įsitikinkite, kad diskas
nesiliečia su jokia apatinio pagrindo dalimi, kai rankena
visiškai nuleista žemyn. Šį veiksmą visada atlikite esant
atjungtam prietaiso maitinimui.
15
LIETUVIŲ
Stabdiklio peties sureguliavimas (7 pav.)
Apatinė disko ribos padėtis gali būti lengvai sureguliuojama
naudojant stabdiklio petį (31).
♦ Perkelkite stabdiklio petį rodyklės kryptimi kaip nurodyta
(7 pav.).
♦ Sureguliuokite ją į padėtį A pilnam pjūviui.
♦ Sureguliuokite pjūvio gylio ribotuvą (23), kad disko
stabdiklis sustotų pageidaujamoje padėtyje iki galo
nuleidus rankeną.
♦ Sureguliuokite ją į padėtį B panelio pjovimui.
♦ Sureguliuokite pjūvio gylio ribotuvą (23), kad disko
stabdiklis sustotų pageidaujamoje padėtyje nuleidus
rankeną.
Nuožambaus kampo reguliavimas (8 pav.)
♦
♦
♦
Atlaisvinkite rankeną (21) sukdami prieš laikrodžio
rodyklę.
Kai pasukote rankeną (21) iš padėties, kurią nurodo
rodyklė (32), pageidaujamu kampu nuožambaus pjūvio
skalėje (33), priveržkite ją sukdami pagal laikrodžio
rodyklę.
Aukščio sureguliavimo kojelė (22) padeda išlaikyti įrankio
pusiausvirą. Kiekvieną kartą sureguliavus nuožambų
kampą, kojelės rankenėlę reikia pasukti pagal arba prieš
laikrodžio rodyklę, kol jos apačia palies žemę.
Įstrižojo kampo reguliavimas (9 pav., 10 pav.)
Pakreipę vežimėlį į kairę pusę, sukdami prieš laikrodžio
rodyklę atlaisvinkite svirtį (10), esančią galinėje įrankio dalyje.
Išblokuokite svirtį stipriau stumdami rankeną ta kryptimi, kuria
norite pakreipti pjovimo diską.
♦ Pakreipkite pjovimo diską kol rodyklė (34) atsiras ties
pageidaujamu kampu įstrižųjų pjūvių skalėje (35).
♦ Tvirtai priveržkite svirtį (10) pagal laikrodžio rodyklę, kad
užfiksuotumėte rankeną (36).
Atsargiai! Kreipdami pjovimo diską įsitikinkite, kad rankena
iškelta iki galo. Pasikeitus įstrižojo pjūvio kampui, visada
užfiksuokite petį, priverždami svirtį prieš laikrodžio rodyklę.
Slankiklio blokuotės sureguliavimas (11 pav.)
Kad išblokuotumėte slankųjį strypą, pasukite traukės svirties
fiksuojamąją rankenėlę (6) prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
Perjungimo veiksmas (12 pav.)
Dėmesio! Prieš prijungdami prietaisą prie elektros lizdo,
visada patikrinkite, ar jungiklio gaidukas (37) tinkamai
persijungia iš vienos padėties į kitą, ir kai atlaisvinamas grįžta
į padėtį OFF (išjungta).
♦ Norėdami paleisti įrankį, spauskite jungiklio gaiduką (37).
♦ Norėdami stabdyti įrankį, atleiskite jungiklio gaiduką (37).
Atsargiai! Niekada nenaudokite įrankio, jei sutriko jungiklio
gaiduko funkcionavimas. Bet koks įrankis su neveikiančiu
jungikliu yra YPAČ PAVOJINGAS, ir prieš naudojimą jį būtina
sutaisyti.
16
Elektronikos funkcija. Lazerio spindulio veiksmas
(13 pav.)
Dėmesio! Kai nedirbate prietaisu, įsitikinkite, kad lazeris
išjungtas. Niekada nežiūrėkite į lazerio spindulį tiesiogiai;
lazeris gali pažeisti Jūsų regėjimą.
LAZERIO SPINDULIUOTĖ: NEŽIŪRĖKITE TIESIAI Į
SPINDULĮ arba bet kokį II KLASĖS LAZERINĮ ĮRENGINĮ.
Prieš paslinkdami lazerio spindulį arba atlikdami techninės
priežiūros reguliavimą, įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas
nuo elektros lizdo.
♦ Kad įjungtumėte lazerio spindulį, spauskite jungiklį
į viršutinę padėtį (I).
♦ Kad išjungtumėte lazerio spindulį, spauskite jungiklį
į apatinę padėtį (O).
Lazerio spindulys gamykliškai sureguliuotas taip, kad jo
padėtis būtų 1 mm nuo pjovimo disko šoninio paviršiaus
(pjovimo padėties).
Lęšių valymas lazerio šviesai
Jei lazerio lęšiai yra nešvarūs arba aplipę pjovimo dulkėmis
taip, kad lazerio spindulio nebesimato, atjunkite pjūklo
maitinimą ir kruopščiai išvalykite lęšius drėgna skepeta.
Lęšiams valyti nenaudokite jokių tirpiklių arba kokių nors
valiklių, kurių sudėtyje yra naftos.
Pastaba: Kai lazerio spindulys tampa blausus ir beveik arba
visiškai jo nebesimato dėl tiesioginės saulės šviesos pro
vidaus ar lauko langą šalia Jūsų darbo vietos, pakeiskite
darbo vietą ten, kur nėra tiesioginės saulės šviesos.
Pastaba: Bet koks šio mechanizmo veikimo sureguliavimas
buvo atliktas gamykloje.
Dėmesio: Naudodami valdiklius (kalibravimo prietaisus)
ar reguliatorius, taip pat atlikdami veiksmus kitaip, negu
nurodyta šiame vadove, galite patirti pavojingą radiacijos
poveikį. Su šiuo gaminiu naudojant optinius instrumentus
didėja pavojus akims. Nebandykite taisyti arba ardyti šio
lazerio. Jei šį lazerinį gaminį bando remontuoti nekvalifikuoti
asmenys, kyla rimto susižalojimo pavojus. Bet kokį šiam
lazeriui reikiamą remontą atlieka įgaliotojo techninės
priežiūros centro personalas.
Pjovimo disko uždėjimas arba nuėmimas (14 pav.,
15 pav., 16 pav.)
Dėmesio: Prieš uždėdami arba nuimdami pjovimo diską
visada įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas bei atjungtas jo
maitinimas. Disko uždėjimui arba nuėmimui naudokite tik
kartu tiekiamą veržliaraktį (38). Nepaisant šio reikalavimo
varžtas gali būti persuktas arba nepakankamai prisuktas.
Taip galima susižaloti.
15 pav.
♦
Norėdami nuimti pjovimo diską, varžtui (39), laikančiam
centrinį dangtį atlaisvinti, naudokite kryžminį atsuktuvą,
sukdami prieš laikrodžio rodyklę, o kad atlaisvintumėte
varžtą (29) sukite pagal laikrodžio rodyklę, tačiau šio
varžo neišimkite.
LIETUVIŲ
♦
Pasukite centrinį dangtį (40) prieš laikrodžio rodyklę ir
nukelkite apsauginį pjovimo disko gaubtą.
♦ Spauskite veleno fiksatorių (25) (14 pav.), kad
išblokuotumėte ašį ir naudokite veržliaraktį (38), kad
atlaisvintumėte varžtą (41) sukdami pagal laikrodžio
rodyklę.
♦ Tada išimkite varžtą(41), išorinį flanšą (42) ir diską (30).
Pastaba! Jei per klaidą išimamas vidinis flanšas (43),
įsitikinkite, kad jis vėl įmontuojamas ant ašies plokščiuoju
paviršiumi nukreiptu į variklio pusę.
16 pav.
Norėdami uždėti pjovimo diską, montuokite jį atsargiai ant
ašies, įsitikindami, kad rodyklės kryptis ant disko paviršiaus
(30) sutampa su rodyklės kryptimi (44) ant disko korpuso.
Įstatykite išorinį flanšą ir varžtą, o tada naudodamiesi
veržliarakčiu tvirtai priveržkite varžtą sukdami prieš laikrodžio
rodyklę, tuo pat metu spausdami veleno fiksatorių.
Dulkių maišelis (priedas) (17 pav.)
Naudojant dulkių maišelį (5), pjovimo operacijos yra
švaresnės, o dulkės surenkamos labai paprastai.
♦ Kad įtvirtintumėte dulkių maišelį (5), užmaukite jį ant
dulkių antgalio (14).
♦ Kai dulkių maišelis (5) prisipildo maždaug iki pusės,
išimkite jį iš įrankio ir ištraukite lauk tvirtinimo elementą
(45).
♦ Ištuštinkite dulkių maišelio turinį, šiek tiek jį
patapšnodami, kad pasišalintų prie vidaus paviršių
prilipusios dulkių dalelės, kas gali kliudyti tolesniam
dulkių rinkimui.
Pastaba! Jei prie pjūklo prijungsite dulkių siurblį, operacijos
gali būti daug efektyvesnės ir švaresnės.
Ruošinio pritvirtinimas (18 pav.)
Atsargiai! Ypač svarbu visada naudojant spaustuvą tinkamai
pritvirtinti ir priveržti ruošinį. Nepaisant šio reikalavimo galima
sugadinti įrankį ir (arba) pažeisti ruošinį. TAIP PAT GALI
BŪTI SUŽALOTAS ŽMOGUS. Baigę pjovimo operaciją,
NEKELKITE pjovimo disko, kol šis visiškai nesustojo.
Pjaudami ilgą ruošinį, naudokite atramas (46), kurios yra tokio
aukščio sukiojamo stalo (18) viršutinio paviršiaus lygis.
Dėmesio! Tvirtindami ruošinį nepasikliaukite vien tik
vertikaliuoju spaustuvu.
Plona medžiaga gali įlinkti. Kad išvengtumėte pjovimo disko
užspaudimo ir galimos atatrankos, atremkite ruošinį visu jo
ilgiu.
Slankiosios pertvaros sureguliavimas (kairė) (19
pav., 20 pav., 21 pav.)
trasos žemiausioje padėtyje, jokia įrankio dalis nesiliečia su
slankiąja pertvara (9) . Prieš dirbdami įrankiu įsitikinkite, kad
slankioji pertvara yra saugiai užfiksuota veržimo rankenėle (47).
Atsargiai! Atlikdami kairės pusės įstrižuosius pjūvius, slinkite
slankiąją pertvarą į kairę ir užfiksuokite ją kaip nurodyta
(20 pav.). Priešingu atveju ji susilies su disku arba prietaiso
dalimi, galimai rimtai sužalodama operatorių. Šis įrankis turi
slankiąją pertvarą, kurios padėtis įprastai turėtų būti kaip
nurodyta (19 pav.). Tačiau, atlikdami kairės pusės įstrižuosius
pjūvius, jei su ja liečiasi įrankio galvutė, nustatykite pertvarą
kairės pusės padėtyje kaip nurodyta (20 pav.). Baigę kairės
pusės įstrižojo pjovimo operacijas, nepamirškite grąžinti
slankiąją pertvarą į pradinę padėtį (19 pav.) ir tvirtai ją
užfiksuoti priveržiant rankenėlę.
Vertikalusis spaustuvas (22 pav.)
Vertikalusis spaustuvas gali būti įrengtas tiek kairėje, tiek
dešinėje kreiptuvo pusėje (9). Įstatykite spaustuvo strypą
(48) į angą kreiptuve (9). Sureguliuokite spaustuvo peties
padėtį pagal ruošinio storį ir formą bei užfiksuokite spaustuvo
petį (17) priverždami rankenėlę (49). Jei spaustuvo petys
liečiasi su kreiptuvu (9) arba antrine pertvara, sureguliuokite
spaustuvo petį į viršutinę padėtį. Įsitikinkite, kad jokia įrankio
dalis nesiliečia su spaustuvu visiškai nuleidus rankeną arba
traukiant ar stumiant vežimėlį išilgai trasos. Jei kuri nors
dalis liečiasi su spaustuvu, pakeiskite spaustuvo padėtį.
Prispauskite ruošinį prie kreiptuvo ir sukiojamo pagrindo.
Sureguliuokite ruošinį į pageidaujamą pjovimo padėtį ir tvirtai
užfiksuokite priverždami spaustuvo rankenėlę (50).
Dėmesio! Ruošinį būtina tvirtai užfiksuoti prie sukiojamo
pagrindo ir kreiptuvo, naudojant spaustuvą visų operacijų
metu.
Pagrindo ilgintuvas (23 pav.)
Išblokuokite rankenėles (51), esančias ant pagrindo (19).
Slinkite kairįjį pagrindo ilgintuvą (12) pagal pageidaujamą
plotį, o stabdykite užfiksuodami rankenėles (51). Slinkite
dešinįjį pagrindo ilgintuvą tokiu pat atstumu kaip prieš tai.
Medžiagos stabdiklis (24 pav.)
Jei norite pjaustyti ruošinį nuolatos vieno ir to paties ilgio
detalėmis, kad būtumėte užtikrinti galite naudoti medžiagos
stabdiklio įtaisą. Įsitikinkite, kad medžiagos stabdiklis (13),
esantis kairiajame ir dešiniame pagrindo ilgintuve gali svyruoti
kaip nurodyta iliustracijoje.
Apsauginio gaubto atlaisvinimo svirtis (24a pav.)
Apsauginio gaubto atlaisvinimo svirtis (A) reikalinga
apsauginio pjovimo disko gaubto blokavimui. Apsauginis
pjovimo disko gaubtas išliks užblokuotas kol jo atlaisvinimo
svirtis (A) nebus pasukta į vieną pusę.
Antrinė pertvara (kairė) Prieš atlikdami kairės pusės įstrižąjį
pjūvį, įsitikinkite, kad iki galo nuleidus ir pakėlus rankeną bet
kokioje padėtyje bei traukiant arba stumiant vežimėlį išilgai
17
LIETUVIŲ
Naudotojo vadovas
Dėmesio! Prieš naudojimą įsitikinkite, kad stumdami
stabdiklio kaištį atlaisvinote rankeną iš apatinės padėties.
Prieš nuspausdami jungiklį įsitikinkite, kad pjovimo diskas
nesiliečia su ruošiniu. Pjovimo metu per stipriai nespauskite
rankenos. Dėl per didelės jėgos galite perkrauti variklį ir (arba)
sumažinti pjūvio efektyvumą. Stumkite žemyn rankeną tik
tokia jėga, kokios reikia tolygiam pjūviui be ženklaus pjovimo
disko sukimosi greičio sumažėjimo. Pjūviui atlikti švelniai
spauskite rankeną žemyn. Jei rankena spaudžiama į apačią
panaudojus jėgą arba jei veikia šoninė jėga, pjovimo diskas
vibruos ir ruošinyje paliks žymę (pjovimo disko žymė); taip
pjūvis bus netoks tikslus. Pjovimo traukiant metu švelniai
stumkite vežimėlį link kreiptuvo be sustojimo. Jei vežimėlio
judesys sustoja pjūvio eigoje, ruošinyje liks žyma bei pjūvis
nebus netoks tikslus.
Preso pjūvis (smulkių ruošinių pjovimas) (25 pav.)
Iki 70 mm aukščio ir 90 mm pločio ruošinius pjaukite šitaip:
♦ Iki galo stumkite vežimėlį link kreiptuvo ir priveržkite
traukės svirties fiksavimo rankenėlę (6) pagal laikrodžio
rodyklę, kad užfiksuotumėte vežimėlį.
♦ Spaustuvu užfiksuokite ruošinį.
♦ Įjunkite įrankį kad pradėtų suktis pjovimo diskas ir prieš
nuleisdami palaukite palaukite, kol pjovimo diskas
pasieks didžiausią greitį.
♦ Tada, kad perpjautumėte ruošinį, švelniai nuleiskite
rankeną iki galo į apačią.
♦ Baigę pjovimą išjunkite prietaisą ir palaukite, kol pjovimo
diskas visiškai sustos prieš sugrąžindami jį į aukščiausią
padėtį.
Dėmesio! Tvirtai priveržkite traukės svirties fiksuojamąją
rankenėlę sukdami prieš laikrodžio rodyklę, kad darbo metu
vežimėlis nepajudėtų. Nepakankamai priveržus netikėtai
gali įvykti pjovimo disko atatranka. Gali būti rimtai sužalotas
žmogus.
Slenkamasis (stumiant) pjūvis (platiems
ruošiniams pjauti) (26 pav.)
♦
Sukdami prieš laikrodžio rodyklę atlaisvinkite traukės
svirties fiksuojamąją rankenėlę taip, kad vežimėlis
lengvai slystų.
♦ Spaustuvu (17) užfiksuokite ruošinį (52).
♦ Iki galo nustumkite vežimėlį pirmyn.
♦ Įjunkite įrankį kad pradėtų suktis pjovimo diskas ir
palaukite kol jis pasieks maksimalų greitį.
♦ Spauskite rankeną (1) žemyn ir stumkite vežimėlį
kreiptuvo link. Ir ruošiniu.
♦ Baigę pjovimą išjunkite prietaisą ir palaukite, kol pjovimo
diskas visiškai sustos prieš sugrąžindami jį į aukščiausią
padėtį.
DĖMESIO: Atlikdami slenkamąjį pjūvį traukite vežimėlį
iki galo link savęs ir spauskite žemyn rankeną į galutinę
apatinę padėtį, tada stumkite vežimėlį kreiptuvo link. Niekada
18
nepradėkite pjūvio kol vežimėlis nėra visiškai pritrauktas prie
jūsų. Jei pradėsite slenkamąjį pjovimą visiškai nepritraukę
prie savęs vežimėlio arba jei atliksite slenkamąjį pjūvį
stumdami vežimėlį link savęs, netikėtai gali įvykti pjovimo
disko atatranka, sukeldama potencialiai pavojingą veiksmą,
kurio metu gali būti rimtai sužalotas žmogus. Niekada
neatlikite slenkamojo pjovimo, jei rankena užfiksuota
apatinėje padėtyje nuspaudus stabdiklio kaištį.
Nuožambus pjūvis (27 pav.)
♦
Atlaisvinkite rankeną (21) sukdami prieš laikrodžio
rodyklę.
♦ Kai pasukote rankeną (21) iš padėties, kurią nurodo
rodyklė (32), pageidaujamu kampu nuožambaus pjūvio
skalėje (33), tvirtai ją priveržkite sukdami pagal laikrodžio
rodyklę.
Dėmesio! Sukdami sukiojamąjį pagrindą įsitikinkite, kad
rankena iki galo pakelta. Pasikeitus nuožambaus pjūvio
kampui, visada užfiksuokite sukiojamąjį pagrindą, tvirtai
priverždami rankeną.
Įstrižas pjūvis (28 pav.)
♦
Atlaisvinkite svirtį (10) ir pakreipkite pjovimo diską, kad
nustatytumėte įstrižą kampą (skaitykite ankstesnį skirsnį
„Įstrižo kampo sureguliavimas“). Vėl tvirtai priveržkite
svirtį (10), kad užfiksuotumėte pasirinktą įstrižą kampą.
♦ Spaustuvu (17) užfiksuokite ruošinį (52).
♦ Įsitikinkite, kad vežimėlis yra visu atstumu nustumtas
atgal nuo operatoriaus.
♦ Įjunkite įrankį kad pradėtų suktis pjovimo diskas ir
palaukite kol jis pasieks didžiausią greitį.
♦ Tada švelniai leiskite rankeną į galutinę apatinę padėtį
tuo pačiu metu spausdami pjovimo diską ir stumdami
vežimėlį kreiptuvo link, kad perpjautumėte ruošinį.
♦ Baigę pjovimą išjunkite prietaisą ir palaukite, kol pjovimo
diskas visiškai sustos prieš sugrąžindami jį į aukščiausią
padėtį.
Dėmesio! Būkite visada tikri, kad įstrižojo pjūvio metu
pjovimo diskas judės žemyn įstriža kryptimi. Laikykite rankas
atokiai nuo pjovimo disko kelio. Įstrižojo pjovimo metu gali
susidaryti būsena, kai ruošinio nuopjova prisišlieja prie
pjovimo disko šono. Jei pjovimo diskas keliamas jam dar
besisukant, besisukantys disko dantukai gali kliudyti šią
nuopjovą, dėl ko pasklidusios į orą smulkios atskalos gali
būti pavojingos. Pjovimo diską riekia pakelti tik po to, kai
jis visiškai sustojo. Spausdami rankeną žemyn tuo pačiu
metu spauskite ir pjovimo diską. Jei jėga veikia statmenai
sukiojamajam pagrindui arba jei spaudimo kryptis pjūvio
metu pakeičiama, suprastėja pjūvio tikslumas. Visada slinkite
arba nuimkite slankiąją pertvarą (kairė) taip, kad pastaroji
netrukdytų jokiai vežimėlio daliai įstrižojo pjovimo atlikimo
metu.
LIETUVIŲ
Sudėtinis pjūvis
Sudėtinis pjūvis yra procesas, kurio metu įstrižasis kampas
yra išpjaunamas tuo pačiu metu kaip ir pjaunant nuožambų
kampą.
Sudėtinis pjūvis gali būti atliekamas toliau lentelėje nurodytu
kampu.
Nuožambus kampas
Įstrižasis kampas
Kairinis ir dešininis 0° ~ 45°
Kairinis ~ 45°
Atlikdami sudėtinį pjūvį skaitykite toliau nurodytus šio vadovo
skirsnius: „Preso pjūvis“, „Slenkamasis pjūvis“, „Nuožambus
pjūvis“, „Įstrižas pjūvis“.
Griovelio pjūvis (29 pav.)
Panelio tipo pjūvį galima atlikti šitaip:
♦ Naudodamiesi reguliuojamuoju varžtu ir stabdiklio pečiu
sureguliuokite pjovimo disko apatinės ribos padėtį, kad
apribotumėte pjūvio disku gylį. Jei reikia išsamesnės
informacijos, skaitykite skirsnį „Stabdiklio petys“.
♦ Nustatę apatinę ribinę disko padėtį, slinkdami
(stumdami) pjaukite griovelius skersai per visą ruošinio
plotį, kaip parodyta iliustracijoje.
♦ Tada kaltu išvalykite grioveliuose likusias medžiagos
dalis.
♦ Nebandykite atlikti tokio tipo pjūvio naudodami platesnius
(storus) arba frezavimo diskus. Galite nesuvaldyti
prietaiso ir susižaloti.
Dėmesio! Nepamirškite sugrąžinti stabdiklio peties
į pradinę padėtį po to, kai atliekate kitą nei griovelio pjovimas
operaciją.
Atsargiai! Geriausiam ir saugiausiam funkcionalumui, visada
būkite tikri, kad pjovimo diskas yra aštrus ir švarus.
Pastaba! Niekada nenaudokite benzino, benzeno, skiediklio
arba panašių medžiagų. Gali išblukti spalvos, įrankis
deformuotis arba įtrūkti.
Pjovimo kampo sureguliavimas (31 pav. 32 pav.,
33 pav.)
Šis įrankis yra kruopščiai sureguliuotas ir išlygiuotas
gamykloje, bet grubiai dirbant išlygiavimas gali išsiderinti. Jei
įrankis netinkamai išlygiuotas, atlikite šiuos veiksmus.
Nuožambus kampas (31 pav.)
♦
32 pav.
♦
♦
Įsitikinkite, kad įrankis atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
Užfiksuokite pjovimo diską ties 0° įstrižuoju kampu ir iki
galo pasukite pagrindą į dešinę nuožambiuoju kampu.
♦ Iki galo prisitraukę prie savęs vežimėlį, užfiksuokite
slankiuosius strypus.
♦ Iki galo nuleiskite rankeną ir užfiksuokite ją savo
padėtyje, įstumdami stabdiklio kaištį.
♦ Neškite įrankį laikydami už pagrindo, kaip nurodyta
iliustracijoje.
♦ Išėmus spaustuvą, dulkių maišelį ir pan., įrankį nešti bus
kur kas paprasčiau.
♦ Neškite įrankį viena ranka laikydami už pagrindinės
rankenos, o kita ranka - už pagrindo.
Dėmesio! Prieš nešdami įrankį visada užfiksuokite visas
judančias dalis.
Stabdiklio kaištis yra tik nešimo ir sandėliavimo tikslams, bet
ne jokioms kitoms operacijoms.
Techninė priežiūra
Dėmesio! Prieš bandydami atlikti apžiūrą arba techninės
priežiūrą, visada įsitikinkite, kad įrankis išjungtas ir atjungtas
nuo elektros lizdo.
Iki galo nuleiskite rankeną ir užfiksuokite ją apatinėje
padėtyje, įstumdami stabdiklio kaištį.
Trikampe liniuote (53), kampainiu ir t.t. nustatykite statų
kampą tarp pjovimo disko ir kreiptuvo priekio (9).
33 pav.
♦
Įrankio nešimas (30 pav.)
♦
♦
Stumkite vežimėlį link kreiptuvo (9) ir kad užfiksuotumėte
priveržkite fiksuojamąjį varžtą. Atlaisvinkite rankeną (21),
kuri užfiksuoja pagrindą. Pasukite pagrindą taip, kad
rodyklė būtų nukreipta į 0º. Tada pasukite sukiojamąjį
pagrindą šiek tiek pagal laikrodžio rodyklę ir prieš
laikrodžio rodyklę, kad įstatytumėte sukiojamąjį pagrindą
į 0º nuožambio įrantą.
Įsitikinkite, kad rodyklė (32) yra ties 0º kampu nuožambio
skalėje (33). Jeigu rodyklė nerodo 0°, atlaisvinkite važtą
(54), kuris laiko rodyklę (36) ir pareguliuokite ją, kad
rodyklė (32) rodytų 0° laipsnių kampą.
Įstrižas kampas (0° įstrižas kampas 34 pav.,
35 pav., 36 pav.)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Stumkite vežimėlį link kreiptuvo (9) ir kad užfiksuotumėte
priveržkite fiksuojamąjį varžtą.
Iki galo nuleiskite rankeną ir užfiksuokite ją apatinėje
padėtyje, įstumdami stabdiklio kaištį.
Atlaisvinkite svirtį (10), esančią galinėje įrankio dalyje.
Tiksliai nustatykite pjovimo disko kraštą (30) ir
sukiojamojo pagrindo (18) paviršių stačiu kampu,
naudodami trikampę liniuotę (53), kampainį ir pan.
Norėdami pakreipti diską į dešinę pusę, šiek tiek pagal
laikrodžio rodyklę arba prieš laikrodžio rodyklę pasukite
ant svirties (36) esantį šešiabriaunį varžtą (54).
Tada saugiai priveržkite svirtį.
Įsitikinkite, kad svirties rodyklė (34) yra ties 0º kampu ant
rankenėlės esančioje įstrižumo skalėje (35).
Jei rodyklė nerodo 0º, atlaisvinkite varžtą (55), kuris laiko
rodyklę (34) ir pareguliuokite ją taip, kad rodyklė rodytų
0º.
19
LIETUVIŲ
45° įstrižas kampas (37 pav., 38 pav.)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Sureguliuokite 45º įstrižą kampą tik atlikę 0º įstrižo
kampo reguliavimą.
Kad sureguliuotumėte kairįjį įstrižą kampą, atlaisvinkite
svirtį (10) ir visiškai pakreipkite diską kairėn.
Tiksliai išmatuokite pjovimo disko (30) krašto kampą ir
sukiojamojo pagrindo (18) paviršių, naudodami trikampę
liniuotę (53), kampainį ir pan.
Norėdami pakreipti diską į dešinę pusę, šiek tiek 45º kampu
prieš laikrodžio rodyklę pasukite ant svirties (36) esantį
kairės pusės 45º įstrižo kampo reguliavimo varžtą (69).
Tada saugiai priveržkite svirtį.
Įsitikinkite, kad svirties rodyklė (34) nukreipta ties 45º.
Jei rodyklė nėra nukreipta ties 45º skalės kampu,
pareguliuokite rodyklę, kad ji atsidurtų ties 45º skalėje,
atlaisvindami varžtą (55), ir po to jį priverždami.
Problema
Galima priežastis Sprendimo
būdas
Pjovimo svirties
negalima iki galo pakelti
arba apsauginio pjovimo
disko gaubtas pilnai
neužsidaro.
Dalių gedimai
Kreipkitės į techninės
priežiūros centrą
Atlikus techninę
priežiūrą, netinkamai
pakeista ašies spyruoklė
Kreipkitės į techninės
priežiūros centrą
pjūvenų sankaupa
Išvalykite ir sutepkite
judamas dalis
Netinkamai sureguliuota
pjūklo galvutės
fiksuojamoji smaigė
Patikrinkite,
sureguliuokite ir tinkamai
nustatykite pjūklo
galvutės fiksuojamąją
smaigę
Pažeistas pjovimo
diskas
Pakeiskite pjovimo diską
Atšipęs pjovimo diskas
Pakeiskite arba
pagaląskite diską
Netinkamas pjovimo
diskas
Pakeiskite pjovimo diską
Iškreiptas pjovimo
diskas
Pakeiskite pjovimo diską
Pažeistas pjovimo
diskas
Pakeiskite pjovimo diską
Atsilaisvinęs pjovimo
diskas
Priveržkite vidinį varžtą
Pjūklas netinkamai
priveržtas prie pagrindo
Priveržkite pjūklą prie
darbastalio, stovo arba
stalo
Netinkama ruošinio
atrama
Atremkite tinkamai ir
prispauskite ruošinį
Per ryški darbo vietos
šviesa
Perkelkite suleidimo
ir skersavimo pjūklą
į tinkamai apšviestą
darbo vietą
Pjovimo dulkės ant
lazerio lęšių
Nuvalykite lazerio lęšius
minkšta, sausa skepeta
Pjovimo diskas stoja,
stringa arba kratosi
Anglies šepetėliai (39 pav., 40 pav.)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir atjungtas jo maitinimas.
Periodiškai išimkite ir patikrinkite anglies šepetėlius.
Pakeiskite anglies šepetėlį, kai šis nusidėvi.
Laikykite anglies šepetėlius švarius ir laisvai įslenkančius
į laikiklius.
Abu anglies šepetėliai turėtų būti keičiami tuo pačiu laiku.
Naudokite tik identiškus anglies šepetėlius.
Jei norite nuimti šepetėlių laikiklių dangtelius (58),
pasinaudokite veržliarakčiu (57, į komplektą neįeina).
Išimkite sudėvėtus anglies šepetėlius, įdėkite naujus ir
įtvirtinkite šepetėlio laikiklio dangtelius (58).
Pjūklas vibruoja arba
kratosi
Sunku įžiūrėti lazerio
spindulio projekciją
Po naudojimo
♦
♦
♦
♦
Baigę darbą skepeta nuvalykite prie įrankio prilipusias
atplaišas ir dulkes.
Atitinkamai pagal anksčiau skirsnyje „Apsauginis pjovimo
disko gaubtas“ psl. išdėstytus nurodymus pjovimo disko
gaubtas turi būti švarus. 14.
Judamas dalis sutepkite mašinine alyva, kad jos
nerūdytų.
Palikus šį įrankį sandėliuoti iki galo link savęs patraukite
vežimėlį.
Trikčių šalinimas
Problema
Galima priežastis Sprendimo
būdas
Variklis neužsiveda
Nėra pjūklo maitinimo
Patikrinkite, ar visi laidai
prijungti prie maitinimo
šaltinio
Netikslus pjūvio kampas
Išblokuota nuožambio
plokštuma
Naudokite nuožambio
plokštumos fiksavimo
svirtelę (žr. skirsnį
„Nuožambaus kampo
reguliavimas“, psl. 15)
Po darbastaliu per daug
pjuvenų
Išsiurbkite dulkių siurbliu
arba nupūskite. Dėvėkite
akių apsaugą
20
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima
išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį
„Stanley Fat Max“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau
nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis.
Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę,
sudaroma galimybė juos perdirbti ir panaudoti iš
naujo. Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras
elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių
atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali
paimti prekybos agentai.
LIETUVIŲ
„Stanley Europe“ surenka senus naudotus „Stanley Fat Max“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami
pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio
dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją „Stanley
Europe“.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę
su vietine „Stanley Europe“ atstovybe, šioje instrukcijoje
nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas
įgaliotųjų „Stanley Europe“ įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų produktų techninio aptarnavimo
centrus, jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com
Garantija
Techniniai duomenys
FME721
Variklis
230V~50Hz, 1500W S6 20% 5min
Greitis
5000RPM
Pjovimo diskas
216mm (40 dantukų) karbidu padengtais galais
Lazeris
II klasė
Lazerio bangos ilgis
650 nm
Lazerio išeiga
<1mW
Grynasis svoris
16,6kg
Pjovimo našumas
6,2 × 30,5 cm skersinis pjūvis esant 0º
nuožambiui, 0º įstrižumui
Ray Laverick
Technikos direktorius
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium (Belgija)
2015.01.26
6,2 × 21,5 cm skersinis pjūvis esant 45º
nuožambiui, 0º įstrižumui
3 × 30,5 cm įstrižas pjūvis esant 0º nuožambiui,
45º įstrižumui
3 × 21,5cm sudėtinis pjūvis esant 45º
nuožambiui, 45º įstrižumui
LpA (akustinis slėgis) 99dB(A), paklaida (K) 3dB(A)
LWA (akustinis slėgis) 111dB(A), paklaida (K) 3dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 61029:
Vibracijos skleidimo vertė (ah) 4,8m/s2, paklaida (K) 1,5 m/s2
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
Bendrovė „Stanley Europe“ yra užtikrinta savo gaminių
kokybe ir siūlo išskirtinę garantiją šio gaminio naudotojams.
Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepažeidžia jūsų,
privataus neprofesionalaus vartotojo sutartinių arba
įstatyminių teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos
valstybių narių ir Europos laisvos prekybos zonos teritorijose.
VISAVERTĖ VIENŲ METŲ GARANTIJA
Jeigu šis „Stanley Fat Max“ gaminys sugestų dėl medžiagų
arba gamybos defektų per 12 mėnesių nuo pirkimo datos,
bendrovė „Stanley Europe“ garantuoja nemokamą visų
sugedusių dalių pakeitimą arba, savo nuožiūra, nemokamą
viso prietaiso pakeitimą, su sąlyga, kad:
♦ Gaminys nebuvo netinkamai naudojamas – buvo
naudojamas pagal šią naudojimo instrukciją.
♦ Gaminys buvo saugotas nuo nusidėvėjimo;
♦ Jo nebandė taisyti neįgaliotieji asmenys;
♦ Pateiktas šio gaminio įsigijimą patvirtinantis dokumentas.
♦ „Stanley Fat Max“ gaminys grąžinamas pilnai
sukomplektuotas su visomis originaliomis
sudedamosiomis dalimis.
Jeigu norite pateikti pretenziją, susisiekite su savo pardavėju
arba artimiausiu įgaliotuoju „Stanley Fat Max“ techninės
priežiūros centru, nurodytu „Stanley Fat Max“ kataloge, arba
susisiekite su mūsų „Stanley“ biuru šiame vadove nurodytu
adresu. Įgaliotųjų „Stanley Fat Max“ atstovų sąrašą, o taip pat
visą informaciją apie mūsų garantinio aptarnavimo paslaugas
rasite internete adresu: www.stanley.eu/3
FME721 Kombinuotas nuleidžiamas skersavimo ir kampų
suleidimo pjūklas
„Stanley Europe“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti
„Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:
2006/42/EB, EN 61029-1, EN 61029-2-9
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/EB ir
2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į „Stanley Europe“ atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша скользящая универсальная торцовочная пила
FME721 Stanley Fat Max предназначена для пиления
только древесины, пластиков и цветных металлов.
Данный инструмент предназначен для эксплуатации
профессиональными и непрофессиональными
пользователями.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
b.
c.
d.
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара и/
или получению тяжёлой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведённых ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту
или аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
e.
f.
1.
a.
b.
c.
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте
хорошее освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся
жидкостей, газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают искровые разряды,
которые могут воспламенить пыль или горючие
пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
3.
a.
b.
2.
a.
22
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна
соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического
кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля
c.
и соответствующей ей штепсельной розетки
уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом
избегайте физического контакта с заземлёнными
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если
Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождём
или во влажной среде. Попадание воды в
электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей электроинструмента.
Повреждённый или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом
воздухе используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с
электроинструментом во влажной среде
используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не
используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая неосторожность при
работе с электроинструментами может привести
к серьёзной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно: пылезащитной
маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
к сети и/или аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что выключатель
находится в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент с нажатой кнопкой
выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный
ключ, оставленный закреплённым на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
получения тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда твёрдо
стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это
позволит Вам не потерять контроль при работе
с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во время
работы не надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей инструмента.
Свободная одежда, украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжён устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется
надлежащим образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает риск
возникновения несчастного случая, связанного
с запылённостью рабочего пространства.
Использование электроинструментов
и технический уход
Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает надёжно и безопасно
только при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте
лицам, не знакомым с электроинструментом или
e.
f.
g.
5.
a.
данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность
совмещения и легкость перемещения подвижных
частей, целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью
отремонтирован. Большинство несчастных случаев
являются следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности с острыми
кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным
Руководством и с учетом рабочих условий
и характера будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению может
создать опасную ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные правила
безопасности при работе торцовочными пилами
♦
♦
♦
♦
♦
Не используйте треснувшие, погнутые,
повреждённые или деформированные пильные
диски.
Заменяйте изношенную пластину для пропила.
Не используйте диски меньшего или большего
диаметра, чем рекомендовано. См. скорость
вращения дисков в разделе «Технические
характеристики». Используйте только диски,
указанные в данном руководстве и соответствующие
стандарту EN 847-1.
Не используйте диски из быстрорежущей
инструментальной стали.
При переноске пильных дисков и заготовок из
грубого материала надевайте защитные перчатки (по
возможности держите пильные диски в футлярах).
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
При распиле древесины используйте входящий
в комплект поставки пылесборник.
Держите инструмент за изолированные ручки
при выполнении операций, во время которых
режущий инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой или собственным кабелем.
Контакт насадки с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента также
«живыми», что создаёт опасность поражения
оператора электрическим током.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только на неподвижной
поверхности. Если держать обрабатываемую
деталь руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе пиления, может
представлять опасность для здоровья
оператора и окружающих лиц. Надевайте
респиратор, специально разработанный для
защиты от пыли и паров, и следите, чтобы
лица, находящиеся в рабочей зоне, также
были обеспечены средствами индивидуальной
защиты.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
24
Старайтесь использовать специальные пильные
диски с пониженным уровнем шума.
Используйте пильные диски, соответствующие типу
разрезаемого материала.
Данная торцовочная пила предназначена для только
пиления древесины, пластика и цветных металлов.
Не работайте пилой без установленных защитных
кожухов. Не используйте инструмент, если защитные
кожухи повреждены или не установлены должным
образом.
Перед выполнением распила с наклоном, убедитесь,
что рычаг надёжно зафиксирован.
Перед выполнением каждого реза проверяйте
устойчивость и неподвижность инструмента.
Следите, чтобы рукоятки оставались сухими,
чистыми и не содержали следов масла
и консистентной смазки.
Следите, чтобы окружающее пространство вокруг
электроинструмента всегда было чистым, не
допускайте скапливания опилок или щепок.
Обеспечьте достаточное общее или местное
освещение рабочей зоны.
Не позволяйте неопытным пользователям работать
данным электроинструментом.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Перед использованием инструмента, убедитесь, что
пильный диск установлен правильно. Убедитесь, что
диск вращается в правильном направлении. Следите
за остротой заточки пильного диска. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене дополнительных
принадлежностей.
Убедитесь, что скорость, обозначенная на пильном
диске, соответствует скорости, указанной на
электроинструменте.
Никогда не производите замену установленного
лазера на другие типы. Ремонт лазера должен
производиться в авторизованных сервисных центрах
или сервисным персоналом Stanley Fat Max.
Перед заменой диска или выполнением технического
обслуживания отключите пилу от источника питания.
Никогда не выполняйте чистку, техническое
обслуживание, удаление обрезков или других частей
заготовки из зоны распила, когда инструмент ещё
работает, а пильная головка находится в рабочем
положении.
По возможности всегда устанавливайте инструмент
на верстак.
Надёжно закрепляйте обрабатываемую заготовку.
Работа с заготовками, закреплёнными при помощи
зажимных устройств и тисков, более безопасна, чем
при ручном удерживании.
Всегда надёжно зажимайте заготовку. Никогда не
работайте с заготовками, размер которых слишком
мал для закрепления в зажимном устройстве,
а также в условиях, если руки приходится держать
слишком близко от вращающегося диска. При
распиле длинных заготовок всегда используйте
дополнительную опору.
Перед началом работы убедитесь, что все
фиксаторы и рычаги надёжно закреплены.
Запрещается использовать пилу без пластины для
пропила.
Не держите руки рядом с пильным диском, когда
инструмент подключён к источнику питания.
Никогда не пытайтесь быстро остановить механизм
путём прижатия какого-либо инструмента или
другого предмета к пильному диску; это может
стать причиной несчастного случая с тяжкими
последствиями.
Перед использованием любых принадлежностей
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
Неправильное использование принадлежностей
может стать причиной повреждения инструмента.
Не используйте абразивные диски.
Выведите пильный диск из пластины для пропила,
прежде чем отпускать выключатель.
Не заклинивайте никакими предметами крыльчатку
вентилятора для удерживания вала двигателя.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Защитный кожух пильного диска автоматически
поднимается при опускании рычага вниз и опускается
путём поднятия рычага. Защитный кожух можно
поднимать вручную при установке или демонтаже
пильных дисков, а также для осмотра пилы. Никогда
не поднимайте защитный кожух диска вручную, если
инструмент не выключен.
Периодически проверяйте чистоту вентиляционных
отверстий двигателя и отсутствие в них щепок.
Не работайте с материалами, содержащими асбест.
Асбест признан канцерогенным веществом.
Всегда следите, чтобы предупреждающие символы
на инструменте оставались читаемыми.
Никогда не вставайте на электроинструмент. При
опрокидывании инструмента или при контакте с
пильным диском возможно получение тяжёлых
травм.
Не дотрагивайтесь до пильного диска сразу по
окончании работы, дайте ему остыть. В процессе
работы пильный диск сильно нагревается.
Приближайте пильный диск к заготовке только после
включения инструмента. В противном случае, при
зажатии пильного диска в заготовке существует
опасность обратного удара.
Назначение инструмента описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также
выполнение данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством по
эксплуатации, может привести к несчастному случаю
и/или повреждению личного имущества.
Никогда не держите руки в зоне распила. Держите
руки за пределами зоны «Уберите руки», которая
включает в себя весь стол и обозначена символами
«Уберите руки».
Во избежание получения травмы от отскакивающих
частиц обрабатываемого материала выключите
инструмент, чтобы избежать непреднамеренного
пуска, и удалите мелкие частицы.
Перед использованием инструмента и после
проведения любых операций по техническому
обслуживанию убедитесь, что втягивающий
механизм защитного кожуха функционирует
исправно. Данную проверку следует производить,
только когда инструмент выключен и отсоединён от
источника питания. Поднимите и опустите рабочую
рукоятку, чтобы убедиться, что защитный кожух
закрывает пильный диск, а диск не касается кожуха.
Если защитный кожух не функционирует должным
образом, отнесите Ваш электроинструмент
в авторизованный сервисный центр для проведения
ремонта. Чтобы найти адрес ближайшего к Вам
сервисного центра, позвоните в отдел обслуживания
клиентов Stanley Fat Max.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании пил:
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование
предохранительных устройств, некоторые остаточные
риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Риск несчастных случаев, вызванных незакрытыми
частями вращающегося режущего диска.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей
инструмента, дисков или насадок.
♦ Риск защемления пальцев при открытии защитных
кожухов.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом при обработке
древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием инструмента.
При использовании инструмента в течение
продолжительного периода времени делайте
регулярные перерывы в работе.
Дополнительные правила безопасности при
работе с лазерами
Данный лазерный прибор относится к классу II,
в соответствии со стандартом IEC 60825-1:2007.
Не заменяйте лазерный диод ни на какой другой тип.
В случае повреждения лазерный прибор должен
ремонтироваться только в авторизованном сервисном
центре. Используйте лазерный прибор только для
проецирования лазерных линий.
♦ Ни в коем случае не смотрите преднамеренно на
лазерный луч.
♦ Не рассматривайте лазерный луч через оптические
приборы.
♦ Устанавливайте лазерный прибор в таком
положении, чтобы лазерный луч не проходил на
уровне глаз окружающих Вас людей.
♦ Не разрешайте детям приближаться к лазерному
прибору.
Внимание! Избегайте попадания лазерного луча в глаза.
При включении лазерного указателя излучается лазерный
луч. Избегайте попадания лазерного луча в глаза. Перед
любой операцией по настройке или регулировке всегда
отключайте торцовочную пилу от источника питания.
♦ Лазерный указатель – не игрушка! Не позволяйте
детям дотрагиваться или играть с лазерным
указателем. Неправильное использование
лазерного прибора может привести к непоправимым
повреждениям глаз.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
Запрещено любое действие по увеличению
мощности лазера. Фирма не берет на себя
ответственность за повреждения, возникшие
в результате несоблюдения данных правил
безопасности.
При использовании лазерного указателя не
направляйте лазерный луч в сторону других людей
и/или отражающих поверхностей. Лазерный луч
даже низкой интенсивности может стать причиной
повреждения глаз. Ни в коем случае не смотрите
непосредственно на лазерный луч.
Лазерный указатель включает в себя не
обслуживаемые пользователем детали. Не
открывайте корпус устройства, в противном случае
гарантия будет недействительна.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данная пила не может использоваться людьми
(включая детей) со сниженными физическими,
сенсорными и умственными способностями или
при отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют работу под
присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Маркировка инструмента
Помимо кода даты на инструменте имеются следующие
знаки:
Внимание! Полное ознакомление
с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Надевайте защитные очки или маску.
Используйте средства защиты органов слуха.
Надевайте защитную маску или респиратор.
Не допускайте детей младше 16 лет к работе
данным электроинструментом.
Зона «Уберите Руки» - Держите пальцы и руки
в стороне от вращающегося пильного диска.
Беритесь за пильные диски только в перчатках.
Внимание! Лазерное излучение.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических
характеристиках инструмента и декларации соответствия,
были измерены в соответствии со стандартным методом
определения вибрационного воздействия согласно
EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов.
Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки величины
вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться
от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе
работы электроинструменты, необходимо принимать
во внимание действительные условия использования
электроинструмента, учитывая все составляющие
рабочего цикла, в том числе время, когда инструмент
находится в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
26
Не смотрите на лазерный луч.
Не рассматривайте лазерный луч через
оптические приборы.
ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ. ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ.
ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 2.
Длина волны: 650 Нм Мощность: <1мВт
EN 60825-1 :2007
Электробезопасность
Данный инструмент защищён двойной
изоляцией, исключающей потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной на
информационной табличке электроинструмента.
Регулярно осматривайте электрический кабель
инструмента. Во избежание несчастного случая, замена
повреждённого кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном
сервисном центре Stanley Fat Max.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перепады напряжения
При бросках тока возникают кратковременные перепады
напряжения. Недостаточные параметры электропитания
могут привести к сбоям в работе другого оборудования.
Если полное электрическое сопротивление системы ниже
0,34 Ω, вероятность возникновения помех крайне мала.
Использование удлинительного кабеля
Всегда используйте удлинительные кабели
установленного образца, соответствующие входной
мощности данного электроинструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Перед использованием
проверьте удлинительный кабель на наличие признаков
повреждения, старения и износа. В случае обнаружения
повреждений удлинительный кабель подлежит замене.
При использовании кабельного барабана, всегда
полностью разматывайте кабель. Использование не
соответствующего входному напряжению инструмента
и повреждённого или неисправного удлинительного
кабеля может привести к возгоранию и поражению
электрическим током.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Основная рукоятка
2. Рукоятка для переноски
3. Щётки электродвигателя
4. Электродвигатель
5. Пылесборник
6. Зажимная рукоятка консоли
7. Стопорный штифт
8. Штанги консоли
9. Направляющая
10. Зажимной рычаг наклона пильной головки
11. Задний опорный кронштейн
12. Боковой выдвижной стол
13. Упор-ограничитель длины заготовки
14. Отверстие пылеудаления
15. Отводной защитный кожух
16. Лазер
17. Вертикальный зажим
18. Поворотный стол
19. Основание
20. Пластина для пропила
21. Рукоятка поворотного стола
22. Ножка с регулировкой высоты
23. Ограничитель глубины пиления
24. Пильная головка
25. Кнопка блокировки шпинделя
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
электроинструмент выключен и отсоединён от
электросети.
Примечание: Данный инструмент перед продажей
был точно настроен на заводе-изготовителе. Для
достижения наилучших результатов при эксплуатации,
проверьте описанные ниже параметры точности и при
необходимости проведите регулировку.
Закрепление пилы на верстаке (Рис. 1, 2)
При поставке пилы её рабочая рукоятка заблокирована
в нижнем положении при помощи стопорного штифта (7).
Оттяните стопорный штифт (7) и поверните его на 90º
в любом направлении.
Кроме того, инструмент может быть закреплён с помощью
четырёх болтов (26) (не входят в комплект поставки)
на ровной и устойчивой поверхности с использованием
отверстий для болтов (27), расположенных в основании
инструмента. Это поможет предотвратить опрокидывание
пилы и возможные травмы.
Внимание! Перед проведением регулировки или
проверкой рабочих функций инструмента всегда
выключайте пилу и отсоединяйте её от источника
питания.
Отводной защитный кожух пильного диска
(Рис. 3, 4)
Отводной защитный кожух (15) автоматически
поднимается при опускании основной рукоятки. По
окончании реза и поднятии основной рукоятки защитный
кожух (15) вернётся в своё исходное положение.
Внимание! Никогда не видоизменяйте или не снимайте
защитный кожух или его пружину.
Внимание! В целях обеспечения личной безопасности
всегда содержите защитный кожух диска в хорошем
состоянии. Любые нарушения в работе защитного кожуха
должны быть незамедлительно устранены. Проверьте
пружинный механизм возврата защитного кожуха
в исходное положение. Запрещается использовать
инструмент, если защитный кожух диска или его пружина
повреждены, неисправны или отсутствуют. Это очень
опасно и может привести к получению тяжёлой травмы.
Если прозрачный защитный кожух диска (15) так сильно
загрязнится или забьётся опилками, что через него
невозможно будет увидеть пильный диск и/или заготовку,
отключите пилу от источника питания и тщательно
очистите защитный кожух влажной тканью.
Внимание! Для чистки пластикового защитного кожуха не
используйте растворители или любые чистящие средства
на нефтяной основе.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Если защитный кожух (15) чрезмерно загрязнён
и просмотр через кожух нарушен, при помощи крестовой
отвёртки ослабьте винт (28) крепления центральной
крышки. Ослабьте винт (29), повернув его против часовой
стрелки, и поднимите защитный кожух и центральную
крышку.
Чистка может быть более тщательной и эффективной,
если защитный кожух находится именно в таком
положении. Закончив чистку, выполните указанные
выше действия в обратном порядке и затяните болт.
Не снимайте пружину, удерживающую защитный
кожух. Если с течением времени или под воздействием
ультрафиолетовых лучей защитный кожух изменит свой
цвет, обратитесь в авторизованный сервисный центр
для его замены. Не видоизменяйте или не снимайте
защитный кожух.
Поддержание максимальной режущей
способности (Рис.5, 6)
Перед проведением любого действия по регулировке
отключите инструмент от источника питания. Данный
инструмент отрегулирован на заводе-изготовителе
с целью обеспечения максимальной режущей
способности для пильных дисков диаметром 216 мм.
При установке нового пильного диска всегда проверяйте
предельно нижнее положение диска и при необходимости
проведите регулировку, как описано ниже:
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Передвиньте консоль вплотную к направляющей (9)
и полностью опустите основную рукоятку.
♦ Отрегулируйте ограничитель глубины пиления
(23) таким образом, чтобы нижний край диска
(30) оказался немного ниже верхней поверхности
поворотного стола (18).
♦ Не подключая инструмент к источнику питания
и постоянно удерживая основную рукоятку в нижнем
положении, вручную прокрутите пильный диск, чтобы
убедиться, что он не касается какой-либо части
нижнего основания.
♦ При необходимости отрегулируйте.
Предупреждение! После установки нового пильного
диска всегда проверяйте, что он не касается какой-либо
части нижнего основания, при этом удерживая основную
рукоятку полностью опущенной. Совершайте эти
действия только при отключённом от сети инструменте!
Регулировка стопора (Рис. 7)
Предельно нижнее положение пильного диска легко
регулируется при помощи стопора (31).
♦ Переместите стопор в направлении стрелки, как
показано на рисунке (Рис. 7).
♦ Для пиления на полную глубину переведите стопор
в положение А.
28
♦
♦
♦
Отрегулируйте ограничитель глубины реза (23) таким
образом, чтобы диск останавливался в необходимом
положении при полном опускании основной рукоятки.
Для выпиливания пазов переведите стопор
в положение В.
Отрегулируйте ограничитель глубины реза (23) таким
образом, чтобы диск останавливался в необходимом
положении при опускании основной рукоятки.
Регулировка угла скоса (Рис. 8)
♦
♦
♦
Ослабьте рукоятку (21), повернув её против часовой
стрелки.
Перемещайте рукоятку (21), пока указатель (32) не
остановится на желаемом значении градуированной
шкалы угла скоса (33), после чего затяните рукоятку
по часовой стрелке.
Ножка с регулировкой высоты (22) поможет
сохранить баланс инструмента. После каждой
регулировки угла скоса необходимо повернуть
основание ножки в направлении по или против
часовой стрелки, пока ножка не коснётся опоры.
Регулировка угла наклона (Рис. 9, 10)
При наклоне консоли влево ослабьте рычаг (10) в задней
части инструмента, повернув его против часовой стрелки.
Разблокируйте консоль, достаточно сильно нажав
на основную рукоятку в том направлении, в котором
требуется наклонить пильный диск.
♦ Наклоняйте пильный диск до тех пор, пока указатель
(34) не остановится на желаемом значении
градуированной шкалы угла наклона (35).
♦ Надёжно затяните рычаг (10) по часовой стрелке,
блокируя консоль (36).
Внимание: При наклоне пильного диска полностью
поднимайте основную рукоятку. После смены угла
наклона всегда фиксируйте консоль, затягивая рычаг по
часовой стрелке.
Регулировка фиксатора скольжения
(Рис. 11)
Чтобы разблокировать штанги скольжения, поверните
зажимную рукоятку консоли (6) в направлении по или
против часовой стрелки.
Включение (Рис. 12)
Предупреждение! Перед подключением инструмента
к источнику питания всегда проверяйте, работает ли
курковый пусковой выключатель (37), и верните его
в положение «ВЫКЛ.».
♦ Чтобы выключить инструмент, нажмите курковый
пусковой выключатель (37).
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите курковый
пусковой выключатель (37).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание: Никогда не используйте инструмент, если
его курковый пусковой выключатель не функционирует
должным образом. Любой инструмент с неисправным
выключателем является ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЫМ
и подлежит ремонту перед использованием.
Функция электроники. Лазерный луч (Рис. 13)
Предупреждение! Если инструмент не используется,
убедитесь, что лазер выключен.
Ни в коем случае не смотрите на лазерный луч; лазерный
луч может стать причиной повреждения глаз.
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ: НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ
ЛУЧ любого из ЛАЗЕРНЫХ ПРОДУКТОВ КЛАССА II.
Перед проецированием лазерной линии или проведением
регулировки убедитесь, что инструмент отключён от
источника питания.
♦ Чтобы включить лазер, нажмите на верхнюю часть (I)
выключателя.
♦ Чтобы выключить лазер, нажмите на нижнюю часть
(О) выключателя.
Юстировка лазерной линии отрегулирована на заводеизготовителе таким образом, чтобы она располагалась на
расстоянии 1 мм от боковой поверхности пильного диска,
находящегося в рабочем положении.
Чистка линзы лазера
Если линза лазера так сильно загрязнится или забьётся
опилками, что через неё невозможно будет увидеть
лазерный луч, отключите пилу от источника питания
и тщательно очистите линзу влажной мягкой тканью. Для
чистки линзы не используйте растворители или любые
чистящие средства на нефтяной основе.
Примечание: Если лазерный луч становится тусклым
и почти или полностью невидимым из-за прямого
солнечного света при работе на улице или проникающего
внутрь помещения через окно рядом с рабочей зоной,
переместите инструмент в место, куда нет доступа
прямым солнечным лучам.
Примечание: Все настройки и регулировки данного
инструмента были произведены на заводе-изготовителе.
Предупреждение: Использование элементов
управления, настроек или выполнение действий,
отличных от указанных в данном руководстве, может
привести к опасному воздействию лазерного излучения.
Использование с данным инструментом оптических
приборов может привести к травме глаз. Не пытайтесь
самостоятельно отремонтировать или демонтировать
лазер. Попытка ремонта данного лазерного прибора
неквалифицированными лицами может привести
к получению тяжёлых травм. Любой ремонт данного
лазерного продукта должен выполняться персоналом
авторизованного сервисного центра.
Установка и снятие пильного диска
(Рис. 14, 15, 16)
Предупреждение: Перед установкой или снятием
пильного диска всегда выключайте инструмент
и отсоединяйте его от источника питания. Для установки
или снятия пильного диска используйте только ключ
(38), входящий в комплект поставки инструмента.
Несоблюдение данного требования может привести
к чрезмерному или недостаточному затягиванию винта.
Это может привести к получению травмы.
Рис. 15
♦
Чтобы снять пильный диск, крестовой отвёрткой
ослабьте против часовой стрелки винт (39),
удерживающий центральную крышку. Затем
ослабьте против часовой стрелки винт (29), но не
вынимайте его.
♦ Поверните центральную крышку (40) против часовой
стрелки и поднимите защитный кожух диска.
♦ Нажмите на кнопку блокировки (25) (Рис. 14), чтобы
заблокировать шпиндель, и при помощи ключа (38)
ослабьте винт (41) по часовой стрелке.
♦ Затем удалите винт (41), внешний фланец (42)
и пильный диск (30).
Примечание! Если по ошибке был также удалён
внутренний фланец (43), не забудьте установить его на
шпиндель плоской стороной к двигателю.
Рис. 16
Чтобы установить пильный диск, аккуратно установите
его на шпиндель, проследив, чтобы стрелка на
поверхности диска (30) указывала в том же направлении,
что и стрелка (44) на кожухе диска. Установите внешний
фланец и винт, затем ключом надёжно затяните винт
против часовой стрелки, одновременно нажимая на
блокировку шпинделя.
Пылесборник (дополнительная
принадлежность) (Рис. 17)
Использование пылесборника (5) обеспечивает чистоту
при выполнении операций по пилению и облегчает сбор
вырабатываемой пыли.
♦ Чтобы установить пылесборник (5), наденьте его на
отверстие пылеудаления (14).
♦ Когда пылесборник (5) заполнится примерно
наполовину, снимите его с инструмента и откройте
застёжку (45).
♦ Опорожните содержимое пылесборника, слегка
постучав по нему, удаляя прилипшие изнутри
частицы, которые могут повлиять на качество
последующего сбора пыли.
Примечание! При подключении пылесоса к пиле сбор
пыли будет осуществляться более эффективно.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Опора для заготовок (Рис. 18)
Внимание! Чрезвычайно важно всегда надёжно
закреплять заготовку при помощи тисков. Несоблюдение
этого требования может привести к повреждению
инструмента и/или разрушению заготовки. ТАКЖЕ
СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ. После
выполнения операции НЕ ПОДНИМАЙТЕ пильный диск,
пока он полностью не остановится. При пилении длинных
заготовок используйте дополнительные опоры (46) той же
высоты, что и высота верхней поверхности поворотного
стола (18).
Предупреждение! Не полагайтесь полностью на
вертикальный зажим при закреплении заготовки.
Тонкие заготовки имеют тенденцию прогибаться. Чтобы
избежать заклинивания диска и возможного обратного
удара, поддерживайте заготовки по всей длине.
Регулировка нижней скользящей
направляющей (левой) (Рис. 19, 20, 21)
Нижняя направляющая (левая) Перед выполнением
реза с наклоном влево убедитесь, что во время полного
опускания и поднятия рукоятки из любого положения,
а также на всём пути прохода консоли в самом нижнем
положении никакая часть инструмента не касается
скользящей направляющей (9). Перед включением
инструмента убедитесь, что скользящая направляющая
надёжно зафиксирована зажимной рукояткой (47).
Внимание! Перед выполнением резов с наклоном влево
передвиньте направляющую влево и зафиксируйте
её, как показано (Рис. 20). В противном случае,
направляющая будет касаться пильного диска или
какой-либо части инструмента, что может привести
к получению тяжёлой травмы. Данный инструмент
оборудован скользящей направляющей, которая, обычно,
располагается, как показано (Рис. 19). Однако если при
выполнении резов с наклоном влево направляющая
соприкасается с пильной головкой, передвиньте
направляющую влево, как показано (Рис. 20). Завершив
рез с наклоном, не забудьте вернуть скользящую
направляющую в исходное положение (Рис. 19)
и зафиксировать её, надёжно затянув зажимную рукоятку.
Вертикальный зажим (Рис. 22)
Вертикальный зажим может быть установлен как с левой,
так и с правой стороны от направляющей (9). Вставьте
штифт зажима (48) в отверстие в направляющей (9).
Расположите горизонталь зажима в соответствии
с толщиной и формой заготовки и зафиксируйте
горизонталь (17), затянув рукоятку (49).
При контакте горизонтали с направляющей (9) или
нижней направляющей, отрегулируйте положение
горизонтали, переведя её немного выше. Убедитесь, что
во время полного опускания и поднятия рукоятки, а также
30
на всём пути прохода консоли никакая часть инструмента
не касается зажима. Если какая-либо часть касается
зажима, поменяйте его расположение. Прижмите
заготовку вплотную к направляющей и поворотному
основанию. Расположите заготовку в желаемое
положение для распиловки и надёжно зафиксируйте её,
затянув рукоятку зажима (50).
Предупреждение! Заготовка должна плотно крепиться
к направляющей и поворотной базе при помощи зажима
во время выполнения любых операций.
Выдвижной стол (Рис. 23)
Ослабьте зажимные рукоятки (51) в основании (19).
Выдвиньте левый стол (12) на желаемую ширину стола
и зафиксируйте его, затянув зажимные рукоятки (51).
Точно так же выдвиньте правый стол.
Упор-ограничитель длины заготовки (Рис. 24)
Специальный упор-ограничитель поможет резать
заготовки одинаковой длины. Убедитесь что упорыограничители (13) на левом и правом выдвижных столах
легко поднимаются вверх, как показано на рисунке.
Фиксирующий рычаг защитного кожуха
(Рис. 24а)
Фиксирующий рычаг (А) предназначен для блокировки
защитного кожуха. Защитный кожух будет оставаться
заблокированным, пока фиксирующий рычаг (А) повёрнут
в сторону.
Инструкции по эксплуатации
Предупреждение! Перед использованием не забудьте
поднять основную рукоятку из нижнего положения,
оттянув стопорный штифт. Перед включением двигателя
убедитесь, что пильный диск не касается заготовки.
При пилении не оказывайте чрезмерного давления
на основную рукоятку. Чрезмерное применение силы
может привести к перегреву двигателя и/или снижению
эффективности резания. Прикладывайте к рукоятке ровно
столько силы, сколько необходимо для плавного резания
без существенного снижения скорости пильного диска.
Мягко надавите на рукоятку, начиная рез. Чрезмерное
давление на рукоятку и приложение к ней бокового
усилия приведёт к вибрации диска, появлению следов
(следов пилы) на обрабатываемой детали и снижению
точности резки. При выполнении протяжённого
распила мягко и без остановок ведите консоль
в сторону направляющей. Если во время распила консоль
остановится, на заготовке останется след диска
и точность резания будет снижена.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рубящий распил (резание заготовок
небольшого размера) (Рис. 25)
Заготовки длиной не более 70 мм и шириной не более
90 мм могут распиливаться следующим образом:
♦ Переведите консоль вплотную к направляющей
и затяните зажимную рукоятку (6) по часовой
стрелке, блокируя консоль.
♦ Зафиксируйте заготовку при помощи зажима.
♦ Проследив, что диск не касается заготовки, включите
инструмент и дождитесь, пока диск не наберёт
полную скорость.
♦ Мягко опустите основную рукоятку в самое нижнее
положение, чтобы разрезать заготовку.
♦ Выполнив рез, выключите инструмент, дождитесь
полной остановки пильного диска и верните диск
в максимально поднятое положение.
Предупреждение! Чтобы консоль не двигалась во время
выполнения операции, надёжно затяните зажимную
рукоятку консоли. Недостаточное затягивание рукоятки
может стать причиной неожиданного отскока пильного
диска. Это может привести к получению тяжёлой травмы.
Протяжённый распил (распил широких
заготовок) (Рис. 26)
♦
Разблокируйте консоль, повернув зажимную рукоятку
консоли (6) в направлении против часовой стрелки,
что позволит консоли свободно двигаться.
♦ Зафиксируйте заготовку (52) при помощи зажима
(17).
♦ Полностью придвиньте к себе консоль.
♦ Проследив, что диск не касается заготовки, включите
инструмент и дождитесь, пока диск не наберёт
полную скорость.
♦ Опустите основную рукоятку (1) и двигайте консоль
в сторону направляющей, распиливая заготовку.
♦ Выполнив рез, выключите инструмент, дождитесь
полной остановки пильного диска и верните диск
в максимально поднятое положение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выполнении протяжённого
распила придвиньте к себе консоль до упора, полностью
опустите вниз основную рукоятку и двигайте консоль
в сторону направляющей. Никогда не начинайте распил,
если консоль не придвинута к Вам до упора.
Если Вы начнёте протяжённый распил, предварительно
не придвинув консоль вплотную к себе или в процессе
распила двигая консоль по направлению к себе, пильный
диск может неожиданно отскочить, приведя к обратному
удару, что может стать причиной получения тяжёлой
травмы. Никогда не выполняйте протяжённый распил,
если основная рукоятка заблокирована в нижнем
положении при помощи стопорного штифта.
Пиление со скосом (Рис. 27)
♦
Ослабьте рукоятку (21), повернув её против часовой
стрелки.
♦ Перемещайте рукоятку (21), пока указатель (32) не
остановится на желаемом значении градуированной
шкалы угла скоса (33), после чего надёжно затяните
рукоятку по часовой стрелке.
Предупреждение! При вращении поворотного основания
полностью поднимайте основную рукоятку. После смены
угла скоса всегда фиксируйте поворотное основание,
надёжно затягивая рычаг.
Пиление с наклоном (Рис. 28)
♦
Ослабьте зажимной рычаг (10) и наклоните пильный
диск, устанавливая нужный угол наклона ( см. раздел
«Регулировка угла наклона»). Выбрав угол наклона,
зафиксируйте его, надёжно затянув зажимной
рычаг (10).
♦ Зафиксируйте заготовку (52) при помощи зажима (17).
♦ Убедитесь, что консоль полностью придвинута
к оператору.
♦ Проследив, что диск не касается заготовки, включите
инструмент и дождитесь, пока диск не наберёт
полную скорость.
♦ Затем мягко опустите основную рукоятку в самое
нижнее положение, оказывая параллельное
давление и на пильный диск, и двигайте консоль
в сторону направляющей, распиливая заготовку.
♦ Выполнив рез, выключите инструмент, дождитесь
полной остановки пильного диска и верните диск
в исходное поднятое положение.
Предупреждение! Всегда следите, чтобы во время
пиления с наклоном пильный диск двигался вниз
в направлении наклона. Держите руки в стороне от
пильного диска. Во время пиления с наклоном может
создаться ситуация, когда отрезанная часть заготовки
будет упираться в боковую часть диска. При поднятии
в исходное положение продолжающего вращаться
пильного диска эта часть заготовки может попасть под
диск, и её фрагменты разлетятся в стороны. Это очень
опасно. Пильный диск должен подниматься
в исходное положение только после того, как он
полностью остановится. Нажимая на основную
рукоятку, оказывайте параллельное давление на
пильный диск. Приложенная к поворотному основанию
перпендикулярная сила или изменение направления
давления во время распила снижают точность резания.
При пилении с наклоном всегда отодвигайте в сторону
или снимайте скользящую направляющую (левую), чтобы
она не мешала движению консоли.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
Комбинированное пиление
Комбинированное пиление является комбинацией
пиления со скосом и с наклоном. Комбинированное
пиление может производиться под углами, указанными
в таблице ниже.
Угол скоса
Угол наклона
Влево и вправо 0° ~ 45°
Влево ~ 45°
При выполнении комбинированного пиления обратитесь
к разделам «Рубящий распил», «Протяжённый распил»,
«Пиление со скосом» и «Пиление с наклоном».
Выпиливание пазов (Рис. 29)
Выпиливание пазов может выполняться следующим
образом:
♦ Чтобы ограничить глубину реза, отрегулируйте
предельно нижнее положение пильного диска при
помощи регулировочного винта и стопора. См.
раздел «Регулировка стопора».
♦ Отрегулировав предельно нижнее положение
пильного диска, методом протяжённого распила
вырежьте параллельные пазы вдоль широкой части
заготовки, как показано на рисунке.
♦ При помощи стамески удалите материал между
пазами.
♦ Не пытайте выполнить данный тип распила
с использованием широкого (утолщенного) пильного
диска или диска для вырезания пазов. Это может
привести к потере контроля над инструментом
и получению травмы.
Предупреждение! При выполнении любых операций,
кроме вырезания пазов, не забудьте вернуть стопор в его
исходное положение.
Предупреждение! Перед переноской инструмента всегда
фиксируйте все подвижные части.
Стопорный штифт предназначен только для переноски
и хранения инструмента, но не для выполнения
каких—либо операций по резанию.
Техническое обслуживание
Предупреждение! Перед проведением осмотра
и технического обслуживания всегда выключайте
инструмент и отсоединяйте его от источника питания.
Внимание! Для обеспечения наиболее производительного
и безопасного использования диска следите, чтобы диск
всегда оставался чистым и остро заточенным.
Примечание! Никогда не используйте бензин, бензол,
растворитель, спирт или похожие вещества. Это может
привести к изменению цвета, деформации
и растрескиванию.
Регулировка угла реза (Рис. 31, 32, 33)
Данный инструмент тщательно отрегулирован
и настроен на заводе-изготовителе. Грубое обращение
с инструментом может отрицательно повлиять
на точность настроек. Если Ваш инструмент не
отрегулирован должным образом, выполните следующие
действия:
Угол скоса (Рис. 31)
Придвиньте консоль к направляющей (9) и зафиксируйте
её в этом положении, затянув зажимной винт. Ослабьте
рукоятку (21), фиксирующую поворотное основание.
Поворачивайте основание, пока указатель не остановится
на отметке 0º. Затем слегка поверните основание по
часовой стрелке и против часовой стрелки, устанавливая
его точно на отметке угла скоса 0º.
Переноска инструмента (30)
Рис. 32
♦
♦
Полностью опустите основную рукоятку и зафиксируйте
её в этом положении, нажав на стопорный штифт.
При помощи угольника (53) выровняйте пильный диск
точно перпендикулярно плоскости направляющей (9).
♦
♦
♦
♦
♦
32
Убедитесь, что инструмент отключён от электросети.
Зафиксируйте пильный диск в положении наклона 0°
и поверните основание на предельный правый угол
скоса.
Придвиньте консоль полностью к себе
и заблокируйте штанги консоли.
Полностью опустите основную рукоятку
и зафиксируйте её в этом положении, нажав на
стопорный штифт.
Переносите инструмент, удерживая основание, как
показано на рисунке.
Инструмент будет легче переносить, если
предварительно снять с него зажим, пылесборник
и пр.
Переносите инструмент, одной рукой удерживая
его за рукоятку для переноски, другой рукой
поддерживая основание.
Рис. 33
Убедитесь, что указатель (32) указывает на отметку 0º на
градуированной шкале угла скоса (33). Если указатель
(32) не указывает на 0º, ослабьте винт (54), фиксирующий
указатель, и отрегулируйте указатель (32) таким образом,
чтобы он указывал точно на отметку 0º.
Угол наклона 0º (Рис. 34, 35, 36)
♦
♦
Придвиньте консоль к направляющей и зафиксируйте
её в этом положении, затянув зажимной винт.
Полностью опустите основную рукоятку
и зафиксируйте её в этом положении, нажав на
стопорный штифт.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ослабьте рычаг (10) в задней части инструмента.
При помощи угольника (53) тщательно измерьте
угол наклона боковой стороны пильного диска (30)
относительно верхней поверхности поворотного
стола (18).
Слегка поверните шестигранный болт (54) на консоли
(36) по часовой стрелке или против часовой стрелки,
наклоняя пильный диск в нужном положении.
Затем надёжно затяните рычаг.
Убедитесь, что указатель (34) на консоли указывает
точно на отметку 0º на градуированной шкале угла
наклона (35).
Если указатель не указывает на 0º, ослабьте винт
(55), фиксирующий указатель (34), и отрегулируйте
указатель таким образом, чтобы он указывал точно
на отметку 0º.
Угол наклона 45º (Рис. 37, 38)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Настраивайте угол наклона 45º только после
регулировки угла наклона 0º.
Чтобы отрегулировать угол наклона влево, ослабьте
рычаг (10) и полностью наклоните пильный диск
влево.
При помощи угольника (53) тщательно измерьте
угол наклона боковой стороны пильного диска (30)
относительно верхней поверхности поворотного
стола (18).
Слегка поверните левый винт регулировки угла
наклона в 45º (69) на консоли (36) против часовой
стрелки, наклоняя пильный диск в нужном
положении.
Затем надёжно затяните рычаг.
Убедитесь, что указатель (34) на консоли указывает
точно на отметку 45º.
Если указатель не указывает на 45º, ослабьте
винт (55), отрегулируйте указатель таким образом,
чтобы он указывал на отметку 45º на шкале, и снова
затяните винт.
Щётки электродвигателя (Рис. 39, 40)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Убедитесь, что электроинструмент выключен
и отсоединён от электросети.
Регулярно извлекайте и осматривайте щётки
электродвигателя.
Изношенные щётки заменяйте.
Следите, чтобы щётки оставались чистыми
и свободно двигались в щёткодержателе.
Обе щётки должны заменяться одновременно.
Используйте только идентичные щётки
электродвигателя.
При помощи отвёртки (57, не входит в комплект
поставки инструмента) снимите крышку
щёткодержателя (58).
Извлеките изношенные щётки, вставьте новые
и закройте крышку щёткодержателя (58).
После использования
♦
♦
♦
♦
После использования инструмента тканью удалите
с него собравшиеся опилки и пыль.
Содержите защитный кожух в чистоте, следуя
указаниям в разделе «Отводной защитный кожух
пильного диска».
Смазывайте подвижные части инструмента
машинным маслом для предотвращения коррозии.
Убирая инструмент на хранение, полностью
придвиньте консоль к себе.
Возможные неисправности и способы
их устранения
Проблема
Возможная
причина
Возможное
решение
Инструмент не
включается
Пила не подключена
к розетке электросети
Проверьте
подключение всех
кабелей к розетке
электросети
Неточный угол при
пилении
Поворотный стол не
зафиксирован
Затяните рукоятку
поворотного стола (см.
раздел «Регулировка
угла скоса»).
Большое скопление
отходов пиления под
поворотным столом
Удалите пыль при
помощи пылесоса.
Надевайте защитные
очки
Повреждены
некоторые детали
Обратитесь
в авторизованный
сервисный центр
Пружина защитного
кожуха не установлена
должным образом
после ремонта
Обратитесь
в авторизованный
сервисный центр
Большое скопление
отходов пиления
Очистите и смажьте
все подвижные части
Стопорный штифт
пильной головки не
отрегулирован
Проверьте
и отрегулируйте
стопорный штифт
пильной головки
Пильный диск
повреждён
Замените пильный
диск
Тупой пильный диск
Замените или заточите
пильный диск
Установлен пильный
диск неправильного типа
Замените пильный
диск
Деформированный
пильный диск
Замените пильный
диск
Повреждён пильный
диск
Замените пильный
диск
Пильный диск не
закреплён должным
образом
Затяните винт диска
Пила не закреплена
на верстаке должным
образом
Надёжно закрепите
пилу на верстаке или
рабочем столе
Заготовка не
поддерживается
должным образом
Используйте опору
для заготовки или
закрепите заготовку
при помощи зажима
Пильная головка
полностью не
поднимается или
защитный кожух
диска полностью не
закрывается
Пильный диск гнётся,
защемляется или
качается
Пила вибрирует или
качается
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
Проблема
Возможная
причина
Возможное
решение
Лазерная линия почти
невидима
Слишком яркое
освещение в рабочей
зоне
Перенесите
торцовочную пилу
в место с оптимальным
освещением
Линза лазера
запылена
Очистите линзу лазера
сухой мягкой щёткой
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нём не нуждаетесь,
не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком
службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электроинструментов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Фирма Stanley Europe обеспечивает приём и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего
авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш
местный офис Stanley Europe по адресу, указанному
в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров Stanley
Europe и полную информацию о нашем послепродажном
обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете
по адресу: www.2helpU.com
Технические характеристики
FME721
Двигатель
230 В~50 Гц, 1500 Вт S6 20% 5 мин.
Скорость
5000 об./мин.
Пильный диск
216 мм (40 зубьев) с твёрдосплавными
напайками
Лазер
Класс II
Длина волны лазерного
луча
650 Нм
Выходная мощность
лазера
<1мВт
Чистый вес
16,6 кг
Режущая способность
Поперечный распил со скосом 0º и наклоном
0º 6,2 x 30,5 см
Распил со скосом 45º и наклоном
0º 6,2 x 21,5 см
Распил с наклоном 45º и скосом 0º 3 x30,5 см
Комбинированный распил со скосом 45º
и наклоном 45º 3 x 21,5 см
LpA (звуковое давление) 99 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
LwA (акустическая мощность) 111 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трём осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 61029:
Вибрационное воздействие (ah) 4,8 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FME721 Скользящая универсальная торцовочная пила
Stanley Europe заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны
в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 61029-1, EN 61029-2-9
Данные продукты также соответствуют Директивам
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному ниже адресу
или по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за
соответствие технических данных и делает это заявление
от имени фирмы Stanley Europe.
Ray Laverick
Руководитель отдела технических разработок
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
26/01/2015
34
РУССКИЙ ЯЗЫК
Гарантийные условия
Компания Stanley Fat Max уверена в качестве
своей продукции и, в связи с этим, предлагает
профессиональным пользователям исключительные
условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные
гарантийные условия никоим образом не нарушают
договорных прав непрофессиональных пользователей
на гарантийное обслуживание. Гарантия действительна
в пределах территорий государств-членов Европейского
союза и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению,
бесплатную замену самого инструмента, при условии,
что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришёл в негодность вследствие
нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами;
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращён в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное
обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один
из авторизованных сервисных центров Stanley Fat
Max, список которых приведен в каталоге продукции
Stanley Fat Max, или в ближайший сервисный центр
Stanley по адресу, указанному в данном руководстве
по эксплуатации. Список авторизованных сервисных
центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании Вы можете найти
в интернете по адресу: www.stanley.eu/3
zst00275444 - 24-09-2015
35
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.stanley.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising