FME721 | Stanley FME721 MITRE SAW instruction manual

371002-33 LV
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
11
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Stanley Fat Max FME721 kombinētais slīdrāmja leņķzāģis
ir paredzēts tikai koksnes, plastmasas un krāsainā metāla
zāģēšanai. Šis instruments paredzēts profesionālai un
personīgai lietošanai.
e.
Drošības norādījumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti
turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var
gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku
un/vai gūt smagus ievainojumus.
f.
3.
a.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus
turpmākām uzziņām.
Termins „elektroinstruments” visos turpmākajos brīdinājumos
attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina
ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu
elektroinstrumentu (bez vada).
b.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Darba zonas drošība
Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba
zonā var rasties negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.
Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt
putekļus vai izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā
atrasties bērniem un nepiederošām personām.
Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
Elektrodrošība
Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā
nedrīkst pārveidot. Iezemētiem (sazemētiem)
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot pārejas
kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un
piemērotas kontaktligzdas rada mazāku elektriskās
strāvas trieciena risku.
Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram,
caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.
Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai mitru
laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no
c.
d.
e.
f.
g.
kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļām, asām šķautnēm vai
kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai samezglojies,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā
vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas
aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci,
mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
Personīgā drošība
Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties
saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat
noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai
medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības
elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt
smagus ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr
valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku,
aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, samazināsies risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Nodrošiniet,
ka slēdzis ir izslēgtā pozīcijā, pirms instrumenta
pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai
pārnēsāšanas.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža,
vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar
ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet no
tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu atslēgas.
Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta
uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt
ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr uzturiet
piemērotu stāju un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk
brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus,
apģērbu un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno
un jālieto pareizi. Lietojot putekļu savākšanas ierīci,
iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
11
LATVIEŠU
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet
konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu.
Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā normatīvo
parametru robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi
nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu nav
iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un
ir jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu
nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā
atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru.
Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti,
bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos
ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā
vai nepārzina šos noteikumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet,
vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un
nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī
vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt
elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments
ir bojāts, pirms lietošanas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav
veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga apkope un tie ir
uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir
vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus, darba uzgaļus
u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem norādījumiem,
ņemot vērā darba apstākļus un veicamā
darba specifiku. Lietojot elektroinstrumentu tam
neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
♦
Apkalpošana
Uzticiet sava elektroinstrumenta apkopi un
apkalpošanu kvalificētam remontstrādniekam,
lietojot tikai identiskas rezerves daļas. Tādējādi tiek
saglabāta elektroinstrumenta drošība.
♦
♦
Papildu drošības brīdinājumi darbam ar
elektroinstrumentiem
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi
leņķzāģiem.
♦
♦
12
Neizmantojiet ieplaisājušus, saliektus, bojātus vai
deformētus zāģa asmeņus.
Nomainiet galda iezāģējuma uzliku, kad tā nolietota.
♦
♦
♦
♦
♦
Nelietojiet tādus asmeņus, kuru izmērs ir lielāks
vai mazāks nekā ieteicams. Pareizos zāģripas
raksturlielumus skatiet tehniskajos datos. Lietojiet tikai
šajā rokasgrāmatā norādītos asmeņus, kas atbilst EN
847-1.
Neizmantojiet ātrgriezēja tērauda (HSS) zāģripas.
Valkājiet cimdus, lai turētu zāģa asmeņus un raupjus
materiālus (zāģa asmeņi jāpārnēsā turētājā, ja vien
iespējams).
Zāģējot koksni, lietojiet komplektācijā iekļauto putekļu
maisu.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu aiz izolētajām
satveršanas virsmām, ja grieznis var saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai savu vadu. Ja grieznis
saskaras ar vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada elektriskās
strāvas trieciena risku.
Izmantojiet skavas vai citā praktiskā veidā
nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu
uz stabilas platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt
kontroli pār to.
Brīdinājums! Putekļi, kas rodas zāģēšanas laikā,
var kaitēt veselībai, ja operators vai tuvumā esošas
personas nonāk saskarē ar putekļiem vai tos
ieelpo. Valkājiet putekļu masku, kas īpaši paredzēta
aizsardzībai pret putekļiem un izgarojumiem, turklāt
arī tām personām, kas atrodas darba zonā, jāvalkā
aizsargaprīkojums.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pamēģiniet lietot īpaši veidotus troksni mazinošus
asmeņus.
Izvēlieties pareizo zāģripu zāģējamam materiālam.
Šis leņķzāģis ir paredzēts tikai koksnes, plastmasas un
krāsainā metāla zāģēšanai.
Šo instrumentu nedrīkst darbināt, ja nav uzstādīts
aizsargs. Šo instrumentu nedrīkst darbināt, ja aizsargs
nedarbojas pareizi vai nav pareizi apkopts.
Zāģējot ar slīpu zāģripu, roksvirai ir jābūt cieši nofiksētai.
Ikreiz pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai instruments
ir stabilā pozīcijā.
Rūpējieties, lai instrumenta rokturi vienmēr būtu sausi,
tīri un uz tiem nebūtu smērvielu.
Rūpējieties, lai laukums visapkārt instrumenta zonai būtu
labā kārtībā un, lai uz tā nebūtu izbiruši tādi materiāli kā
skaidas un atgriezumi.
Instrumentam un darba zonai ir jānodrošina pietiekams
apkārtējais vai lokālais apgaismojums.
Neļaujiet neapmācītām personām strādāt ar šo
instrumentu.
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai zāģripa ir uzstādīta
pareizi. Pārliecinieties, vai zāģripa griežas pareizajā
virzienā. Regulāri uzasiniet asmeni. Ievērojiet eļļošanas
un piederumu nomainīšanas norādījumus.
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ātrumam, kas norādīts uz zāģripas, jābūt vismaz tikpat
lielam kā ātrumam, kas norādīts uz zāģa;
Uzstādīto lāzeru nedrīkst nomainīt pret cita veida lāzeru.
Lāzera remonts ir jāveic pilnvarotai remonta darbnīcai
vai Stanley Fat Max apkopes centra speciālistiem.
Pirms apkopes veikšanas vai zāģripas nomainīšanas
atvienojiet instrumentu no elektrotīkla.
Ja zāģis darbojas un zāģa galviņa neatrodas nekustīgā
pozīcijā, zāģim nedrīkst veikt tīrīšanu vai apkopi, vai no
zāģēšanas zonas nedrīkst aizvākt atgriezumus vai citas
apstrādājamā materiāla daļas.
Ja iespējams, zāģis vienmēr jāuzstāda uz darbagalda.
Nostipriniet apstrādājamo detaļu. Ar spailēm vai
skrūvspīlēm nostiprināta apstrādājamā detaļa tiek
noturēta labāk, nekā pieturot ar roku.
Vienmēr cieši nostipriniet apstrādājamo detaļu.
Neapstrādājiet detaļas, kas nav pietiekami lielas, lai
tās nostiprinātu ar skavu, citādi attālums no rokām
līdz rotējošai zāģripai ir pārāk mazs. Zāģējot garas
apstrādājamās detaļas, jāizmanto papildu balsts.
Pirms darba sākšanas pārbaudiet visu bloķēšanas pogu
un rokturu ciešumu.
Ar zāģi nedrīkst zāģēt, ja nav uzstādīta galda
iezāģējuma uzlika.
Ja zāģis ir pievienots elektrobarošanas avotam, nedrīkst
tuvināt rokas zāģripas zonai.
Nekādā gadījumā nemēģiniet instrumentu strauji apturēt,
iespiežot asmenī kādu rīku vai citu priekšmetu, jo
tādējādi var izraisīt nopietnus negadījumus.
Pirms piederumu izmantošanas vai uzstādīšanas
izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. Piederumu nepareizas
lietošanas gadījumā var izraisīt bojājumus.
Neizmantojiet abrazīvas ripas.
Vispirms izceliet zāģripu no galda iegriezuma uzlikas
materiālā, tikai pēc tam atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzi.
Ventilatorā nedrīkst ieķīlēt nekādu priekšmetu, lai
apturētu dzinēja ass kustību.
Nolaižot lejup roksviru, zāģripas aizsargs automātiski
paceļas augšup; paceļot augšup roksviru, aizsargs
nolaižas lejup pāri asmenim. Uzstādot vai noņemot
zāģripu vai arī pārbaudot zāģi, aizsargu var pacelt ar
roku. Asmens aizsargu nedrīkst pacelt ar roku nevienā
citā gadījumā, izņemot, ja zāģis ir izslēgts.
Regulāri pārbaudiet, vai dzinēja atveres ir tīras un tajās
nav skaidu.
Neapstrādājiet materiālu, kura sastāvā ir azbests.
Azbests tiek uzskatīts par kancerogēnu materiālu.
Brīdinājuma zīmes uz instrumenta nedrīkst pārveidot tā,
ka tās nav iespējams salasīt.
Nekad nestāviet uz instrumenta. Elektroinstrumentam
apgāžoties vai jums saskaroties ar zāģripu, var gūt
smagus ievainojumus.
Nepieskarieties zāģripai pēc darba pabeigšanas, kamēr
tā nav atdzisusi. Darba laikā zāģripa kļūst ļoti karsta.
♦
♦
♦
♦
♦
Spiediet zāģripu pret apstrādājamo materiālu tikai tad, ja
zāģis ir ieslēgts. Pretējā gadījumā pastāv atsitiena risks,
zāģripai saskaroties ar apstrādājamo detaļu.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci,
kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot
darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var rasties
ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu risks.
Rokas nedrīkst turēt zāģēšanas vietas tuvumā. Neturiet
rokas zonās, kur tās nedrīkst turēt un kas ir apzīmētas ar
simboliem "Netuvināt rokas!", iekļaujot visu galdu.
Lai negūtu ievainojumus no gaisā izsviestām materiāla
daļiņām, vispirms atvienojiet zāģi no elektrotīkla, lai to
nejauši neiedarbinātu, un tad iztīriet mazās materiāla
daļiņas.
Pirms ekspluatācijas un pēc apkopes veikšanas ir
jāpārbauda, vai zāģripas aizsargs darbojas pareizi.
Veicot šo pārbaudi, zāģim ir jābūt izslēgtam un
atvienotam no elektrotīkla. Roksvira ir jāpaceļ un
jānolaiž, lai pārbaudītu, vai aizsargs nosedz asmeni un
zāģripa nesaskaras ar aizsargu. Ja aizsargs nedarbojas
pareizi, elektroinstruments ir jāsalabo kvalificētai
remonta darbnīcai. Sazinieties ar Stanley Fat Max klientu
apkalpošanas dienestu, lai noskaidrotu tuvāko remonta
darbnīcu.
Atlikušie riski.
Ekspluatējot zāģus, parasti pastāv arī šādi riski:
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek
uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav
iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām
detaļām.
♦ dzirdes pasliktināšanās.
♦ negadījumu risks, ko izraisa rotējošās zāģripas
nenosegtās daļas.
♦ ievainojumu risks, kas rodas, mainot detaļas, zāģripas
vai citus piederumus.
♦ pirkstu saspiešanas risks, atverot aizsargus.
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri
rodas, zāģējot koksni, jo īpaši ozolu, dižskābardi un MDF
paneļus.
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas
lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu,
regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas.
Papildu drošības noteikumi lāzerinstrumentiem
Šis lāzers atbilst II klasei atbilstoši IEC 60825- 1:2007. Lāzera
diodi nedrīkst nomainīt pret cita veida diodi. Ja lāzers ir
bojāts, to drīkst remontēt tikai pilnvarota remonta darbnīca.
Lāzeru drīkst izmantot tikai lāzera līniju projicēšanai, un
nekādiem citiem mērķiem.
♦ Nekad tieši un ilgstoši neskatieties lāzera starā.
♦ Lāzera staru nedrīkst aplūkot ar optiskiem līdzekļiem.
13
LATVIEŠU
♦
Lāzers ir jāuzstāda tādā pozīcijā, lai lāzera stars
nevarētu iekļūt nevienas personas acīs.
♦ Neļaujiet bērniem atrasties lāzera tuvumā.
Brīdinājums! Neskatieties tieši lāzera starā. Ieslēdzot lāzeru,
rodas lāzera starojums. Neskatieties tieši lāzera starā. Pirms
regulēšanas darbiem leņķzāģis ir jāatvieno no elektrotīkla.
♦ Lāzera līmeņrādis nav rotaļlieta un nedrīkst nonākt
bērnu rokās. Nepareizi lietojot instrumentu, var gūt
neatgriezeniskus acu bojājumus.
♦ Aizliegts regulēt lāzeru tā, lai palielinātu tā jaudu. Mēs
neuzņemamies nekādu atbildību par bojājumiem,
kas radušies šo drošības norādījumu neievērošanas
rezultātā.
♦ Strādājot ar lāzera līmeņrādi, nevirziet lāzera staru pret
cilvēkiem un/vai atstarojošām virsmām. Pat zemas
intensitātes lāzera stars var būt kaitīgs acīm. Tāpēc
neskatieties tieši lāzera starā.
♦ Lāzera līmeņrādī nav detaļu, kam var veikt apkopi.
Neatveriet tā korpusu, citādi garantija vairs nav spēkā.
Citu personu drošība
♦
♦
Šis zāģis nav paredzēts lietošanai personām
(ieskaitot bērnus) ar fizisko, maņu vai garīgo spēju
ierobežojumiem, vai pieredzes trūkumu un zināšanām, ja
vien tos atbilstoši uzrauga vai apmāca izmantot šo ierīci
persona, kas atbild par viņu drošību.
Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar
ierīci.
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums
jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Valkājiet aizsargbrilles
Valkājiet ausu aizsargus
Valkājiet putekļu masku.
Šo instrumentu nedrīkst lietot personas vecumā līdz
16 gadiem.
Zona "Netuvināt rokas!" — neturiet pirkstus un
rokas rotējošās zāģripas ceļā.
Turot zāģa asmeņus, valkājiet cimdus.
Brīdinājums! Lāzera starojums.
Neskatieties lāzera starā.
Neaplūkojiet lāzera staru tieši ar optiskiem
instrumentiem.
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas
tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas
saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta
ar standartu EN 60745, un vērtības var izmantot viena
instrumenta salīdzināšanai ar citu.
Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot, lai
iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta
faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās vērtības
atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju
līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu
personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto
elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem
vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp
visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas
laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas
tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta tiek rādītas šādas piktogrammas kopā ar
datuma kodu:
14
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads. Vienmēr pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst plāksnītē
norādītajam spriegumam.
Periodiski pārbaudiet instrumenta vadus. Ja barošanas vads
ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai Stanley Fat Max
pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Sprieguma krišanās
Strāvas pieplūdums izraisa īslaicīgu sprieguma krišanos.
Nepietiekamas elektrības padeves apstākļos var nelabvēlīgi
ietekmēt citas ierīces. Ja elektrības padeves pilna pretestība
ir mazāka nekā 0,34 Ω, visticamāk, ka neradīsies nekādi
traucējumi.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu vadu, kas ir
piemērots šī instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos datus).
LATVIEŠU
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai pagarinājuma vads nav
bojāts, nodilis vai nolietojies. Ja pagarinājuma vads ir bojāts
vai kā citādi nelietojams, nomainiet pret jaunu. Ja lietojat
kabeļa rulli, vienmēr notiniet kabeli no tā pilnībā nost. Lietojot
tādu pagarinājuma vadu, kas nav piemērots instrumenta
ieejas jaudai, vai ir bojāts vai kā citādi nelietojams, var rasties
ugunsgrēka un elektriskās strāvas trieciena risks.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas - visas vai tikai dažas
no tām.
1. rokturis
2. Pārnēsāšanas rokturis
3. Ogles sukas
4. Motors
5. Putekļu maiss
6. Vadīklas sviras bloķēšanas poga
7. Aiztura tapa
8. Vadīklas sviras vadstieņi
9. Ierobežotājs
10. Zāģa galvas slīpuma sagāzuma fiksācijas svira
11. Aizmugures balsta kronšteins
12. Sānu galdiņa paplašinājums
13. Zāģmateriālu atduris
14. Putekļu izvadatveres adapters
15. Ievelkams aizsargs
16. Lāzers
17. Vertikālā statne
18. Grozāms galds
19. pamatne
20. Galda plāksne
21. Grozāmā galda rokturis
22. Augstuma regulēšanas pamatne
23. Augstuma regulēšanas pamatne
24. Zāģa galva
25. Vārpstas bloķētājs
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai instruments ir
izslēgts un atvienots no barošanas.
Piezīme. Šis instruments ir pareizi noregulēts rūpnīcā.
Pārbaudiet tālāk minēto elementu precizitāti un pēc
vajadzības tos noregulējiet, lai sasniegtu maksimālo darba
efektivitāti
Uzstādīšana uz darbagalda (1. att., 2. att.)
Ja instruments tiek pārvadāts, rokturis ir nobloķēts nolaistā
stāvoklī ar aizturtapu (7). Pavelciet tapu (7), un pagrieziet
to pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja
virzienam.
Alternatīvi, instrumentu var pieskrūvēt ar četrām skrūvēm
(26) (netiek piegādātas) pie horizontālas un stabilas virsmas,
izmantojot skrūvju caurumus (27), kas izveidoti rīka pamatnē.
Tas palīdzēs novērst apgāšanos un iespējamos ievainojumus.
Brīdinājums! Pirms regulēšanas vai funkciju pārbaudes
vienmēr pārliecinieties, ka instruments ir izslēgts un atvienots
no elektrotīkla.
Ievelkams zāģripas aizsargs (3. att., 4. att.)
Pazeminot rokturi, ievelkamais zāģripas aizsargs (15)
automātiski paceļas; zāģripas aizsargs (15) atgriežas tā
sākotnējā pozīcijā, kad griezums ir pabeigts un rokturis ir
pacelts.
Brīdinājums! Nekādā gadījumā nepārveidojiet vai
nenoņemiet zāģripas aizsargu vai tam pievienoto atsperi.
Brīdinājums! Personiskās drošības labad vienmēr uzturiet
zāģripas aizsargu labā stāvoklī. Jebkuri zāģripas aizsarga
defekti ir nekavējoties jāsalabo. Pārbaudiet ar atsperi
spriegotā aizsarga atgriezes darbību. Nekad, izmantojiet rīku,
ja zāģripas aizsargs vai atspere ir bojāta, nefunkcionējoša
vai noņemta. Šāda situācija ir ārkārtīgi bīstama un var izraisīt
nopietnas traumas.
Ja caurspīdīgais zāģripas aizsargs (15) kļūst netīrs vai zāģu
skaidas piesārņo to tā, ka zāģripa un/vai apstrādājamā detaļa
vairs nav redzama, atvienojiet zāģi un rūpīgi notīriet aizsargu
ar mitru drāniņu.
Brīdinājums! Nelietojiet plastmasas aizsargam šķīdinātājus
vai jebkuru naftas bāzes tīrīšanas līdzekli.
Ja zāģripas aizsargs (15) ir īpaši netīrs un redzamība cauri
aizsargam ir samazinājusies, izmantojiet zvaigzne galvas
skrūvgriezi, lai atskrūvējiet centra vāku turošo skrūvi (28).
Atskrūvējiet skrūvi (29), griežot to pretēji pulksteņrādītāja
kustības virzienam, un paceliet zāģripas aizsargu un centru
vāku.
Šādi novietojot zāģripas aizsargu, tīrīšanu var paveikt pilnīgāk
un efektīvāk. Kad tīrīšana ir pabeigta, veiciet augšminēto
procedūru pretējā secībā un nostipriniet skrūves. Nenoņemiet
atsperes spriegojuma zāģripas aizsargu. Ja aizsargs izbalē
dēļ vecuma vai UV gaismas iedarbības, sazinieties ar
apkalpošanas centru, lai iegūtu jaunu aizsargu. Neveiciet
aizsargam izmaiņas un nenoņemiet aizsargu.
Maksimālās griešanas jaudas uzturēšana
(5. att., 6. att.)
Pirms jebkura regulēšanas veikšanas atvienojiet instrumentu.
Šis rīks ir rūpnīcā noregulēts, lai 216 mm zāģripai nodrošinātu
maksimālo griešanas spēju.
Uzstādot jaunu zāģripu, vienmēr pārbaudiet zāģripas
apakšējo robežstāvokli, un, ja nepieciešams, noregulējiet to
šādi:
♦ atvienojiet instrumentu no elektrotīkla;
♦ bīdiet kustīgo rāmi garenzāģēšanas ierobežotāja (9)
virzienā un pilnībā nolaidiet roksviru;
♦ pielāgojiet griešanas dziļuma ierobežotāju (23), līdz
zāģripas ārējā mala (30) ir nedaudz zem grozāmā galda
(18) augšējās virsmas;
15
LATVIEŠU
♦
atvienojiet instrumentu no elektrotīkla, pagrieziet zāģripu
ar roku, turot visu laiku rokturi uz leju, lai pārliecinātos,
vai zāģripa nesaskaras ar kādu apakšējās pamatnes
daļu.
♦ noregulējiet atkārtoti, ja nepieciešams.
Uzmanību! Uzstādot jauno zāģripu, vienmēr pārliecinieties,
ka zāģripa nesaskaras ar kādu apakšējās pamatnes daļu, kad
rokturis tiek nolaists pilnīgi. Tas vienmēr jāveic ar rīku, kas
atvienots no elektrotīkla.
Aiztura sviras regulēšana (7. att.)
Apakšējo zāģripas robežstāvokli var viegli noregulēt ar aiztura
sviru (31).
♦ Pārvietojiet aiztura sviru bultas virzienā, kā parādīts
(7. att.).
♦ Griešanai pilnā dziļumā ieregulējiet to pozīcijā A.
♦ Noregulējiet griešanas dziļuma ierobežotāju (23), lai
zāģripa, pilnībā nolaižot rokturi, apstājas vajadzīgajā
pozīcijā.
♦ Gropju zāģēšanai ieregulējiet to pozīcijā B.
♦ Noregulējiet griešanas dziļuma ierobežotāju (23) tā, lai
zāģripa, pilnībā nolaižot rokturi, apstājas vajadzīgajā
pozīcijā.
Zāģēšanas leņķa regulēšana (8. att.)
♦
♦
♦
Atbrīvojiet rokturi (21), pagriežot to pretēji
pulksteņrādītāja virzienam.
Kad esat pārvietojis rokturi (21) pozīcijā, kurā rādītājs
(32) rāda vēlamo leņķi uz leņķa skalas (33), pievelciet
rokturi pulksteņrādītāja virzienā.
augstuma regulēšanas pamatne (22) ir paredzēta,
lai palīdzētu saglabāt rīku līdzsvarā. Pēc katras
leņķzāģēšanas leņķa korekcijas, jums jāpagriež kloķis uz
pamatnes pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji tam, kamēr
tās apakša pieskaras zemei.
Slīpuma leņķa regulēšana (9. att., 10. att.)
Lai sagāztu kustīgo rāmi pa kreisi, atbrīvojiet sviru (10)
instrumenta aizmugurē pulksteņrādītāja virzienā. Atbloķējiet
sviru, stingri pārvietojot rokturi virzienā, kādā jūs plānojat
sagāzt slīpi zāģripu.
♦ Sagāziet zāģripu līdz rādītājs (34) norāda uz vajadzīgo
leņķi uz slīpuma skalas (35).
♦ Stingri pievelciet sviru (10) pulksteņrādītāja virzienā, lai
nostiprinātu sviru (36).
Brīdinājums! Paceļot zāģripu, nodrošiniet, ka rokturis
tiek pacelts pilnībā. Pēc slīpuma leņķa nomaiņas, vienmēr
nostipriniet sviru, pievelkot roksviru pulksteņrādītāja virzienā.
Slīdes fiksatora noregulēšana (11. att.)
Lai atbloķētu slīdes statni, pagrieziet vadotnes sviras kloķi
(6) pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja
virzienam.
16
Slēdža darbība (12. att.)
Uzmanību! Pirms pievienot rīku elektrotīklam, vienmēr
pārbaudiet, vai slēdža mēlīte (37) iedarbina pareizi un pēc
atbrīvošanas atgriežas stāvoklī "OFF" ("IZSLĒGTS").
♦ Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet slēdža mēlīti (37).
♦ Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet slēdža mēlīti (37).
Brīdinājums! Neizmantojiet instrumentu, ja slēdža
mēlīte nedarbojas pilnībā pareizi. Jebkurš instruments ar
nestrādājošu slēdzis ir ĀRKĀRTĪGI BĪSTAMS un ir jāsalabo
pirms lietošanas.
Elektroniskās funkcijas. Lāzera stara darbība
(13. att.)
Uzmanību! Ja instruments netiek lietots, pārliecinieties, ka
lāzers ir izslēgts. Nekad neskatieties tieši lāzera starā; lāzera
stars var savainot acis.
LĀZERA STAROJUMS: NEKAD NESKATIETIES LĀZERA
STARĀ VAI CITU KLASES II LĀZERA IZSTRĀDĀJUMU
STAROS.
Pirms lāzera līniju pārvirzīšanas vai apkopes regulēšanas
veikšanas, pārliecinieties, ka rīks ir atvienots no elektrotīkla.
♦ Lai ieslēgtu lāzera staru, nospiediet slēdža augšējo
pozīciju (I).
♦ Lai izslēgtu lāzera staru, nospiediet slēdža apakšējo
pozīciju (O).
Lāzera līnija ir rūpnīcā regulēta tā, ka tā novietojas 1 mm no
zāģripas sānu virsmas (griešanas pozīcija).
Lāzera gaismas objektīva tīrīšana
Ja lāzera gaismas objektīvs kļūst netīrs vai zāģu skaidas
to piesārņo tā, ka lāzera līnija vairs nav labi saskatāma,
atvienojiet zāģi un rūpīgi notīriet objektīvu ar mitru, mīkstu
drāniņu. Nelietojiet objektīva tīrīšanai šķīdinātājus vai jebkuru
naftas bāzes tīrīšanas līdzekli.
Piezīme. Kad lāzera līnija ir blāva un gandrīz vai pilnīgi
neredzama dēļ tiešiem saules stariem telpā vai dēļ tuvu darba
zonai esoša ārējā loga, pārcelt darba laukumu vietā, kas nav
pakļauts tiešai saules gaismai.
Piezīme. Visas šī instrumenta darbināšanas korekcijas ir
jāveic rūpnīcā.
Uzmanību! Kontrolējot, regulējot vai veicot pasākumus, kas
šeit nav norādīti, var izraisīt smagu starojuma iedarbību.
Optisko instrumentu lietošana kopā ar šo izstrādājumu var
palielināt redzes bojājumu risku. Nedrīkst labot lāzeru pašu
spēkiem. Ja nekvalificētu personu mēģinās labot šo lāzera
izstrādājumu, var gūt nopietnu traumu. Jebkurš šī lāzera
izstrādājuma remonts jāveic pilnvarotā apkalpes centrā.
Zāģripas uzstādīšana vai noņemšana (14. att.,
15. att., 16. att.)
UZMANĪBU! Pirms zāģripas uzstādīšanas vai noņemšanas
vienmēr pārliecinieties, ka instruments ir izslēgts un atvienots
no elektrotīkla. Lai uzstādītu vai noņemtu zāģripu, izmantojiet
tikai komplektācijā esošo uzgriežņu atslēgu (38). Citu atslēgu
LATVIEŠU
lietošana var novest pie pārāk ciešas vai nepietiekamas
skrūves pievilkšanas. Tas var izraisīt traumas.
15. att.
♦
Lai noņemtu zāģripu, izmantojiet krusta skrūvgriezi,
lai izskrūvētu centra vāka skrūvi (39), pagriežot pretēji
pulksteņrādītāja virzienam, un atskrūvējiet skrūvi (29)
pretēji pulksteņrādītāja virzienam, taču nenoņemiet to.
♦ Pagrieziet centra vāku (40) pretēji pulksteņrādītāja
virzienam un paceliet zāģripas aizsargu.
♦ Nospiediet vārpstas bloķētāju (25) (14. att.), lai fiksētu
vārpstu, un izmantojiet uzgriežņu atslēgu (38), lai
atbrīvotu vaļīgāk skrūvi (41) pulksteņrādītāju kustības
virzienā.
♦ Pēc tam noņemiet skrūvi (41), ārējo atloku (42) un
zāģripu (30).
Piezīme. Ja kļūdas dēļ tiek izņemts iekšējais atloks (43),
uzstādiet to uz vārpstas ar tā plakano virsmu vērstu uz
motoru.
16. att.
Lai uzstādītu zāģripu, uzmontējiet to uzmanīgi uz vārpstas,
pārliecinoties, ka bultas uz zāģripas (30) virsmas virziens
atbilst bultas (44) uz zāģripas apvalka virzienam. Uzstādiet
ārējo atloku un skrūvi un pēc tam izmantojiet uzgriežņu
atslēgu, lai cieši pievilktu skrūvi pretēji pulksteņrādītāja
virzienam, vienlaikus nospiežot vārpstas bloķētāju.
Putekļu maiss (piederums) (17. att.)
Putekļu maisa (5) izmantošana padara zāģēšanas darbības
tīras un atvieglo putekļu savākšanu.
♦ Lai pievienotu putekļu maisu (5), nostipriniet to uz
putekļu uzgaļa (14).
♦ Kad putekļu maiss (5) ir apmēram līdz pusei pilns,
noņemiet to no rīka un novelciet nost stiprinājumu (45).
♦ Iztukšojiet putekļu maisiņu no tā satura, viegli to
padauzot, lai noņemtu iekšpusē pielipušās daļiņas, kas
varētu kavēt putekļu savākšanu.
Piezīme. Ja pievienojat putekļsūcēju, varat nodrošināt vēl
efektīvāku putekļu atsūkšanu un tīrāku darba vietu.
Apstrādājamās detaļas nostiprināšana (18. att.)
Brīdinājums! Ir ārkārtīgi svarīgi vienmēr nodrošināt
stingru un pareizu apstrādājamās detaļas nostiprināšanu,
izmantojot skrūvspīles. Pretējā gadījumā var izraisīt
bojājumus instrumentam un/vai apstrādājamās detaļas
sabojāšanu. VARAT GŪT IEVAINOJUMUS. Pēc zāģēšanas
operācijas, NEPACELIET zāģripu, līdz brīdim, kad zāģripa ir
pilnībā apstājusies. Ja zāģējat garu apstrādājamās detaļu,
izmantojiet atbalstus (46), kas ir tikpat augsti, kā grozāmā
galda virsmas augšējais līmenis, (18).
Uzmanību! Nav ieteicams pilnībā paļauties uz vertikālo spīli,
lai nostiprinātu apstrādājamo detaļu.
Plāniem materiāliem ir tendence izliekties. Atbalstiet
apstrādājamo detaļu visā garumā, lai izvairītos no zāģripas
ieķīlēšanās un iespējamā atsitiena.
Bīdāmā apakšējā ierobežotāja regulēšana (pa
kreisi) (19. att., 20. att., 21. att.)
Apakšējā ierobežotājs (pa kreisi) Pirms kreisās slīpās
zāģēšanas pārliecinieties, ka neviena instrumenta daļa
nesaskaras ar bīdāmo ierobežotāju (9), pilnībā nolaižot un
paaugstinot rokturi jebkurā stāvoklī un velkot vai stumjot
kustīgo rāmi līdz galam zemākajā stāvoklī. Pirms rīka
lietošanas, pārliecinieties, ka bīdāmais ierobežotājs ir stingri
nostiprināts ar fiksācijas rokturi (47).
Brīdinājums! Veicot kreisos slīpos zāģējumus, pārbīdiet
bīdāmo žogu pa kreisi un nostipriniet to, kā parādīts (20. att.).
Pretējā gadījumā tas saskarsies ar zāģripu vai ar instrumenta
daļu, izraisot iespējamu nopietnu ievainojumu operatoram.
Šis rīks ir aprīkots ar bīdāmu ierobežotāju, kas parasti ir
jānovieto tā, kā parādīts (19. att.). Tomēr, veicot kreisos
slīpos zāģējumus, iestatiet ierobežotāju kreisajā pozīcijā,
kā parādīts (20. att.), ja instrumenta galva ar to saskaras.
Ja slīpās zāģēšanas operācijas ir pabeigtas, neaizmirstiet
bīdāmo ierobežotāju atgriezt sākotnējā pozīcijā (19. att.) un to
nostiprināt, stingri pievelkot rokturi.
Vertikālās spīles (22. att.)
Vertikālās spīles var uzstādīt kreisajā vai labajā
garenzāģēšanas ierobežotāja (9) pusē. Ievietojiet spīļu stieni
(48) garenzāģēšanas ierobežotāja (9) urbumā. Novietojiet
spīļu sviru atbilstoši apstrādājamās detaļas biezumam un
formai un nostipriniet spīļu sviru (17), pievelkot kloķi (49). Ja
spīļu svira saskaras ar garenzāģēšanas ierobežotāju (9) vai
apakšējo ierobežotāju, pielāgojiet spīļu sviru augšējā stāvoklī.
Pārliecinieties, ka neviena instrumenta daļa nesaskaras ar
spīli, pilnīgi nolaižot rokturi un velkot vai stumjot kustīgo rāmi
visā gājiena garumā. Ja kāda instrumenta daļa saskaras
ar spīli, pārvietojiet spīli. Piespiediet apstrādājamo detaļu
pret garenzāģēšanas ierobežotāju un pagrieziet pamatni.
Novietojiet apstrādājamo detaļu nepieciešamajā zāģēšanas
pozīcijā un cieši nostipriniet to, pievelkot spīļu rokturi (50).
Uzmanību! Apstrādājamai detaļai jābūt stingri nostiprinātai ar
spīli pret grozāmo pamatni un garenzāģēšanas ierobežotāju
visu zāģēšanas darbību laikā.
Paplašinājuma galds (23. att.)
Atbloķējiet kloķus (51) uz pamatnes (19). Bīdiet kreiso
paplašinājuma galdu (12) uz vēlamo galda platumu un
fiksējiet paplašinājuma galdu ar , fiksācijas kloķiem (51).
Pārbīdiet labo paplašinājuma galdu par tādu pašu attālumu,
kā minēts iepriekš.
17
LATVIEŠU
Kokmateriālu atduris (24. att.)
Ja vēlaties pastāvīgi nozāģēt vienāda garuma apstrādājamās
detaļas, jūs varat izmantot kokmateriālu atdures ierīci, lai to
nodrošinātu. Pārliecinieties, ka kokmateriālu atduri (13) uz
kreisā un labā pagarinājuma galda var pagriezt uz augšu, kā
parādīts attēlā.
Aizsarga atbrīvošanas svira (24a att.)
Aizsarga atbrīvošanas svira (A) kalpo zāģripas aizsarga
fiksācijai. Zāģripas aizsargs paliks bloķēts, kamēr aizsarga
atbrīvošanas svira (A) ir pagriezta uz vienu pusi.
Ekspluatācijas noteikumi
Uzmanību! Pirms lietošanas noteikti atbrīvojiet rokturi no
nolaista stāvokļa, izvelkot fiksācijas tapu. Pirms ieslēgt
palaišanas slēdzi, pārliecinieties, ka zāģripa nesaskaras
ar apstrādājamo detaļu. Zāģēšanas laikā nepielietojiet
pārmērīgu spiedienu uz rokturi. Pārāk liels spēks var izraisīt
motora pārslodzi un/vai samazināt zāģēšanas efektivitāti.
Spiediet rokturi uz leju tikai ar spēku, kas nepieciešams
gluda griezumam, bez ievērojamas zāģripas ātruma
samazināšanās. Lai veiktu zāģēšanu, viegli nospiediet
rokturi. Ja rokturis tiek nospiests uz leju ar spēku vai ir pielikts
sānspēks, zāģripa sāks vibrēt un radīs nelīdzenumus (zāģa
zīmes) apstrādājamā materiālā, un samazināsies zāģējuma
precizitāte. Garenzāģēšanas laikā, viegli bīdiet kustīgo rāmi
garenzāģēšanas ierobežotāja virzienā bez apstāšanās.
Ja zāģēšanas laikā kustīgā rāmja kustība tiek apturēta,
apstrādājamā detaļā izveidosies atzīme un griezuma
precizitāte tiks traucēta.
Iespīlēta materiāla zāģēšana (mazu apstrādājamo
detaļu zāģēšana) (25. att.)
Apstrādājamās detaļas ar augstumu līdz 70 mm un platumu
līdz 90 mm var zāģēt šādi:
♦ bīdiet kustīgo rāmi līdz galam garenzāģēšanas
ierobežotāja virzienā un pievelciet vadotnes sviras kloķi
(6) pulksteņrādītāja virzienā, lai nostiprinātu kustīgo rāmi;
♦ nostipriniet apstrādājamo detaļu ar spīli;
♦ ieslēdziet rīku bez zāģripas saskares ar materiālu un
nogaidiet, līdz zāģripa sasniedz pilnu ātrumu, pirms
nolaist zāģa galvu;
♦ pēc tam lēnām nolaidiet rokturi līdz pilnīgi nolaistam
stāvoklim, lai zāģētu apstrādājamo detaļu;
♦ kad zāģējums ir pabeigts, izslēdziet instrumentu un
nogaidiet, kamēr zāģripa pilnīgas apstājas, pirms tās
atgriešanas pilnībā paceltā stāvoklī.
Uzmanību! Stingri pievelciet vadotnes sviras bloķēšanas
kloķi pulksteņrādītāja virzienā tā, lai kustīgai rāmis
nepārvietotos darbības laikā. Nepietiekama pievilkšana var
izraisīt negaidītu zāģripas atsitienu. Tas var izraisīt smagus
ievainojumus.
18
Slīdošā (bīdīšanas) zāģēšana (platas
apstrādājamās detaļas) (26. att.)
♦
Atbrīvojiet vadotnes sviras bloķēšanas kloķi (6) pretēji
pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai kustīgais rāmis var
brīvi slīdēt.
♦ Nostipriniet apstrādājamo detaļu (52) ar spīli (17).
♦ Velciet kustīgo rāmi uz sevi līdz galam.
♦ Ieslēdziet rīku bez zāģripas saskares ar materiālu un
nogaidiet, līdz zāģripa sasniedz pilnu ātrumu.
♦ Nospiediet rokturi (1) uz leju un virziet kustīgo rāmi
garenzāģēšanas ierobežotāja virzienā. Virziet to caur
apstrādājamo detaļu.
♦ Kad zāģējums ir pabeigts, izslēdziet instrumentu un
nogaidiet, kamēr zāģripa pilnīgas apstājas, pirms tās
atgriešanas pilnībā paceltā stāvoklī.
UZMANĪBU! Veicot slīdošo griezumu, velciet kustīgo rāmi
uz savu pusi līdz galam un nospiediet uz rokturi pilnīgi
nolaistā stāvoklī, tad spiediet kustīgo rāmi garenzāģēšanas
ierobežotāja virzienā. Nekad neuzsāciet zāģēšanu, pirms
kustīgais rāmis nav atvilkts uz savu pusi līdz galam. Ja
veicat slīdošo zāģējumu, nepilnīgi atvelkot kustīgo rāmi uz
savu pusi, zāģripa var veikt negaidītu atsitienu ar iespēju
radīt nopietnas traumas. Nekad neveicat slīdošo zāģējumu
ar rokturi nospiestu zemākajā stāvokli, spiežot uz fiksācijas
tapas.
Leņķzāģēšana (27. att.)
♦
Atbrīvojiet rokturi (21), pagriežot to pretēji
pulksteņrādītāja virzienam.
♦ Kad esat pārvietojis rokturi (21) pozīcijā, kurā rādītājs
(32) rāda vēlamo leņķi uz leņķa skalas (33), stingri
pievelciet rokturi pulksteņrādītāja virzienā.
Uzmanību! Pagriežot grozāmo pamatni, nodrošiniet, ka
rokturis tiek pacelts pilnībā. Pēc leņķzāģēšanas leņķa
nomaiņas, vienmēr nostipriniet grozāmo pamatni, cieši
pievelkot roksviru.
Slīpā zāģēšana (28. att.)
♦
♦
♦
♦
♦
Lai uzstādītu slīpuma leņķi, atbrīvojiet vaļīgāk sviru (10)
un sagāziet slīpi zāģripu (skatiet iepriekšējo sadaļu
"Slīpuma leņķa regulēšana". Pārliecinieties, ka svira (10)
ir stingri pievilkta, lai droši nostiprinātu atlasīto slīpuma
leņķi.
Nostipriniet apstrādājamo detaļu (52) ar spīli (17).
Nodrošiniet, ka kustīgais rāmis tiek pilnībā atvilkts
atpakaļ virzienā uz operatoru.
Ieslēdziet instrumentu bez zāģripas saskares ar
materiālu un nogaidiet, līdz zāģripa sasniedz pilnu
ātrumu.
Pēc tam lēnām nolaidiet rokturi līdz pilnīgi nolaistam
stāvoklim, pieliekot spēku paralēli zāģripai un bīdot
kustīgo rāmi garenzāģēšanas ierobežotāja virzienā,
lai zāģētu apstrādājamo detaļu.
LATVIEŠU
♦
Kad zāģējums ir pabeigts, izslēdziet instrumentu un
nogaidiet, līdz zāģripa pilnīgas apstājas, pirms tās
atgriešanas pilnībā paceltā stāvoklī.
Uzmanību! Slīpās zāģēšanas laikā vienmēr pārliecinieties,
ka zāģripa ir pārvietota uz leju, slīpā zāģējuma virzienā.
Netuviniet savas rokas zāģripas ceļam. Slīpā zāģējuma
laikā var rasties stāvoklis, kurā nozāģētā apstrādājamo
detaļa balstīsies nekustīgi uz zāģripas sāniem. Ja zāģripa
tiek pacelta, kamēr zāģripa joprojām rotē, šis gabals var tikt
aizķerts ar zāģripu, izraisot sadalīto gabalu izmešanu, kas
ir bīstami. Zāģripa ir jāpaceļ tikai pēc tam, kad tā ir pilnībā
apstājusies. Nospiežot uz leju rokturi, pielieciet spēku
paralēli zāģripai. Ja spēku pieliek perpendikulāri grozāmai
pamatnei, vai ja spiediena virziens zāģēšanas laikā mainās,
tas radīs precizitātes samazināšanos. Vienmēr pārbīdiet vai
noņemiet bīdāmo ierobežotāju (pa kreisi), lai tas, veicot slīpos
zāģējumus, netraucētu jebkurai kustīgā rāmja daļai.
Kombinētā zāģēšana
Kombinētā zāģēšana ir process, kura laikā ir iestatīts slīpuma
leņķis, tajā pašā laikā veicot leņķzāģēšanu.
Kombinēto zāģēšanu var veikt, izmantojot turpmākajā tabulā
parādītos leņķus.
Leņķzāģēšanas leņķis
Slīpuma leņķis
Pa kreisi un pa labi 0° ~ 45°
Pa kreisi ~ 45°
Lai veiktu kombinēto zāģēšanu, skatiet šīs rokasgrāmatas
sadaļas "Iespīlēta materiāla zāģēšana", "Slīdošā zāģēšana",
"Leņķzāģēšana" un "Slīpā zāģēšana".
Gropju zāģēšana (29. att.)
Gropjveida zāģējumus var veikt, rīkojoties šādi:
♦ Noregulējiet zāģripas apakšējo robežstāvokli, izmantojot
regulēšanas skrūvi un aiztura sviru, lai ierobežotu
zāģripas griešanas dziļumu, skatiet iepriekš aprakstīto
sadaļā "Aiztura svira".
♦ Pēc zāģripas apakšējā robežstāvokļa noregulēšanas,
zāģējiet apstrādājamā detaļā paralēlas gropes,
izmantojot slīdošo (bīdīšanas) zāģēšanu, kā tas parādīts
attēlā.
♦ Pēc tam ar kaltu noņemiet apstrādājamās detaļas
materiālu starp gropēm.
♦ Nemēģiniet veikt šā veida zāģējumu, izmantojot platas
(biezas) zāģripas vai ar gropju zāģripu. Iespējams
kontroles zudums un var gūt ievainojumus.
Uzmanību! Nodrošiniet, ka aiztures svira ir atgriezta
sākotnējā stāvoklī, veicot parasto zāģēšanu pēc gropju
zāģēšanas.
Instrumenta pārnēsāšana (30. att.)
♦
♦
Pārliecinieties, ka instruments ir atvienots no elektrotīkla.
Nodrošiniet, ka zāģripa ir 0° slīpuma leņķī un pagrieziet
pamatni leņķzāģēšanas leņķī pa labi līdz galam.
♦
Nostipriniet slīdstieņus pēc kustīgā rāmja pievilkšanas
virzienā pret pret sevi līdz galam.
♦ Pilnībā nolaidiet rokturi un fiksējiet to vietā, iebīdot
fiksācijas tapu.
♦ Pārnēsājiet instrumentu, turot aiz pamatnes, kā parādīts
attēlā.
♦ Jūs varat pārnēsāt instrumentu vēl ērtāk, ja noņemsiet
spīles, putekļu maisiņu u c.
♦ Pārnēsājiet instrumentu, ar vienu roku turot aiz roktura
un ar otru roku turot aiz pamatnes.
Uzmanību! Pirms instrumenta pārvietošanas vienmēr
nostipriniet visas kustīgās daļas.
Fiksācijas tapa ir vienīgi pārvadāšanas un uzglabāšanas
mērķiem, bet ne jebkādai zāģēšanas operācijai.
Apkope
Uzmanību! Pirms regulēšanas vai funkciju pārbaudes
vienmēr pārliecinieties, ka instruments ir izslēgts un atvienots
no elektrotīkla.
Brīdinājums! Vienmēr pārliecinieties, ka zāģripa ir asa un
tīra, lai nodrošinātu labāko un drošāko veiktspēju.
Piezīme. Nekad neizmantojiet benzīnu, benzolu, šķīdinātājus,
spirtu vai līdzīgas vielas. Tie var izraisīt krāsas izmaiņas,
deformāciju vai plaisas.
Griešanas leņķa regulēšana (31. att., 32. att.,
33. att.)
Šis rīks rūpīgi noregulēts un salāgots rūpnīcā, bet rupja
rīcība var ietekmēt tā regulējumus. Ja jūsu rīks nav pareizi
noregulēts, veiciet šādas darbības.
Leņķzāģēšanas leņķis (31. att.)
♦
Bīdiet kustīgo rāmi garenzāģēšanas ierobežotāja (9)
virzienā un pievelciet fiksācijas skrūvi, lai nostiprinātu
kustīgo rāmi. Atbrīvojiet roksviru (21), kas nostiprina
grozāmo pamatni. Pagrieziet grozāmo pamatni tā, lai
rādītājs norādītu uz 0º. Pēc tam pagrieziet grozāmo
pamatni nedaudz pulksteņa rādītāja un pretējā virzienā,
lai grozāmā pamatne ievietotos 0º iecirtumā.
32. att.
♦
♦
Pilnībā nolaidiet rokturi un fiksējiet to zemākajā pozīcijā,
iebīdot fiksācijas tapu.
Noregulējiet zāģripas sānus perpendikulāri
garenzāģēšanas ierobežotāja (9) priekšpusei, izmantojot
taisnleņka trīsstūri (53), galdnieka leņķmēru, u. c.
33. att.
♦
Pārliecinieties, ka rādītājs (32) uz leņķzāģēšanas
skalas (33) rāda uz 0º. Ja rādītājs (32) nenorāda uz 0º,
atbrīvojiet skrūvi (54), kas nostiprina rādītāju (36) un
noregulējiet rādītāju (32) tā, ka tas norāda uz 0º.
19
LATVIEŠU
Slīpuma leņķis (0° slīpuma leņķis 34. att., 35. att.,
36. att.)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Bīdiet kustīgo rāmi garenzāģēšanas ierobežotāja
virzienā un pievelciet fiksācijas skrūvi, lai nostiprinātu
kustīgo rāmi.
Pilnībā nolaidiet rokturi un fiksējiet to zemākajā pozīcijā,
iebīdot fiksācijas tapu.
Atbrīvojiet vaļīgāk sviru (10) instrumenta aizmugurē.
Rūpīgi noregulējiet zāģripas (30) sānus perpendikulāri
grozāmā galda augšējai virsmai (18), izmantojot
taisnleņka trīsstūri (53), galdnieka leņķmēru, u. c.
Pagrieziet seškanšu skrūvi (54) uz sviras (36), nedaudz
pretēji pulksteņrādītāja virzienam vai pulksteņrādītāja
virzienā, lai sagāztu zāģripu pareizajā pozīcijā.
Pēc tam pievelciet cieši sviru.
Pārliecinieties, ka rādītājs (34) uz sviras norāda 0º uz
slīpuma skalas (35).
Ja rādītājs nerāda 0º, atbrīvojiet skrūvi (55), kas
nostiprina rādītāju (34) un noregulējiet rādītāju tā, ka tas
norāda uz 0º.
45° slīpuma leņķis (37. att., 38. att.)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Noregulējiet 45º slīpuma leņķi tikai pēc tam, kad ir
noregulēts 0º slīpuma leņķis.
Lai ieregulētu kreiso slīpuma leņķi, atlaidiet vaļīgāk sviru
(10) un pilnībā sagāziet zāģripu pa kreisi.
Rūpīgi izmēriet leņķi starp zāģripas (30) sāniem un
grozāmā galda augšējo virsmu (18), izmantojot 45º
trīsstūri (53).
Pagrieziet kreisā slīpuma leņķa regulēšanas skrūvi
(69) uz sviras (36), nedaudz pretēji pulksteņrādītāja
virzienam, lai sagāztu zāģripu pareizajā pozīcijā.
Pēc tam pievelciet cieši sviru.
Pārliecinieties, ka rādītājs (34) uz sviras norāda 45º.
Ja rādītājs nerāda 45º, noregulējiet rādītāju uz 45º,
atbrīvojot skrūvi (55), un pēc tam pievelciet skrūvi.
♦
♦
♦
Uzturiet zāģripas aizsargu tīru saskaņā ar norādījumiem,
kas iepriekš aprakstīti sadaļā "Ievelkams zāģripas
aizsargs" 14. lpp.
Ieeļļojiet bīdāmās virsmas ar mašīneļļu, lai novērstu
rūsēšanu.
Novietojot instrumentu uzglabāšanā, velciet kustīgo rāmi
virzienā uz sevi līdz galam.
Problēmu novēršana
Problēma
Iespējamais cēlonis Risinājums
Motors nesāk darboties
Zāģis nav pievienots
elektrotīklam
Pārbaudiet, vai vads ir
pievienots elektrotīklam
Nepareizs zāģēšanas
leņķis
Nefiksējas
leņķzāģēšanas galds
Izmantojiet
leņķzāģēšanas galda
fiksācijas sviru (sk.
sadaļu Zāģēšanas leņķa
regulēšana 15. lappusē)
Pārāk daudz zāģskaidu
zem galda
Atsūciet ar putekļsūcēju
vai nopūtiet putekļus.
Valkājiet acu aizsargus
Detaļas kļūme
Sazinieties ar
apkalpošanas centru
Pagriešanas atspere
nav pareizi ievietota pēc
apkopes
Sazinieties ar
apkalpošanas centru
uzkrājas zāģskaidas
Notīriet un ieeļļojiet
kustīgās daļas
Zāģa galvas fiksējošā
tapa nav ievietota
pareizi
Pārbaudiet, koriģējiet un
pareizi ievietojiet zāģa
galvas fiksējošo tapu
Zāģēšanas sviru pilnībā
nevar pacelt vai pilnībā
nevar aizvērt zāģripas
aizsargu
Zāģripa ieķeras,
nosprūst vai vibrē
Zāģis vibrē vai kratās
Ogles sukas (39. att., 40. att.)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nodrošiniet, ka instruments ir izslēgts un atvienots no
barošanas avota.
Regulāri noņemiet un pārbaudiet ogles sukas.
Nomainiet ogles suku, kad tā ir nolietojusies.
Uzturiet saglabāt ogles sukas tīras un to brīvu kustību
turētājos.
Abas ogles sukas jāaizstāj vienlaicīgi.
Izmantot tikai identiskas ogles sukas.
Lai noņemtu suku turētāju vāciņus (58), izmantojiet
skrūvgriezi (57, neietilpst komplektācijā).
Izņemiet nodilušās ogles sukas, ievietojiet jaunas sukas
un piestipriniet suku turētāju vāciņus (58).
Pēc ekspluatācijas
♦
20
Pēc lietošanas noslaukiet instrumentam pielipušās
zāģskaidas un putekļus ar lupatiņu vai līdzīgu materiālu.
Lāzera līnijas projekciju
ir grūti saskatīt
Bojāta zāģripa
Nomainiet zāģripu
Neasa zāģripa
Nomainiet vai uzasiniet
zāģripu
Nepareiza zāģripa
Nomainiet zāģripu
Saliekta zāģripa
Nomainiet zāģripu
Bojāta zāģripa
Nomainiet zāģripu
Vaļīga zāģripa
Pievelciet vārpstas skrūvi
Zāģis nav pareizi
piestiprināts pie
pamatnes
Piestipriniet zāģi pie
darbgalda, stenda vai
galda
Apstrādājamā detaļa
nav pareizi atbalstīta
pareizi atbalstiet
apstrādājamo detaļu, vai
nostipriniet to ar skavu
Apgaismojums darba
zonā ir pārāk spožs
Pārvietojiet leņķzāģi
darba zonā ar pienācīgu
apgaismojumu
Zāģskaidas uz lāzera
objektīva
Notīriet lāzera objektīvu
ar mīkstu, sausu suku
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Stanley Fat Max izstrādājums ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs,
neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
LATVIEŠU
Lietoto izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot
atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un samazināts
pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu
izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai
izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Stanley Europe nodrošina Stanley Fat Max izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies
ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma
priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no
remonta darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu,
sazinoties ar vietējo Stanley Europe biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Europe remonta
darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu
pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija
ir pieejama tīmekļa vietnē www.2helpU.com
Tehniskie dati
FME721
Motors
230 V ~50 Hz, 1500 W S6 20% 5 min
Ātrums
5000 apgr./min
Zāģripa
216 mm (40 zobi), ar karbīdu apstrādāti zobi
Lāzers
II klase
Lāzerstara viļņu garums
650 nm
Lāzera izvades jauda
<1 mW
Tīrais svars
16,6 kg
Zāģēšanas izmēri
6,2 × 30,5 cm šķērszāģēšana pie 0º leņķa,
0º slīpuma
6,2 × 21,5 cm leņķzāģēšana pie 0º leņķa, 0º
slīpuma
3 × 30,5 cm slīpa zāģēšana pie 0º leņķa, 45º
slīpuma
3 × 30,5 cm kombinētā zāģēšana pie 45º leņķa,
45º slīpuma
LpA (skaņas spiediens) 99 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
LWA (skaņas jauda) 111 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 61029:
Vibrāciju emisijas vērtība (ah) 4,8m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
Stanley Europe apliecina, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 61029-1, EN 61029-2-9
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/EK un
2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar Stanley Europe turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu
sagatavošanu un Stanley Europe vārdā izstrādā
šo apliecinājumu.
Rejs Laveriks (Ray Laverick)
Inženiertehniskās nodaļas vadītājs
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Beļģija
26.01.2015
Garantija
Stanley Europe rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un
sniedz profesionāliem lietotājiem nevainojamu izstrādājuma
garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu privāta
neprofesionāla lietotāja līgumiskās tiesības un nekādā
gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas
Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.
PILNA VIENA GADA GARANTIJA
Ja 12 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Stanley Fat Max
instruments sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu
dēļ, Stanley Europe garantē visu bojāto detaļu nomaiņu bez
maksas vai saskaņā ar mūsu vienpersonisku lēmumu visa
instrumenta nomaiņu bez maksas, ja:
♦ izstrādājums ekspluatēts atbilstīgi noteikumiem un
lietošanas rokasgrāmatas norādījumiem.
♦ izstrādājumam ir normāls nolietojums pareizas
ekspluatācijas rezultātā;
♦ remontu ir veikuši tikai pilnvaroti speciālisti;
♦ uzrādīts pirkuma čeks;
♦ Stanley Fat Max izstrādājums nogādāts atpakaļ ar visiem
oriģinālajiem piederumiem un detaļām.
Ja vēlaties iesniegt pretenziju, sazinieties ar pārdevēju vai
tuvāko pilnvaroto Stanley Fat Max remonta darbnīcu, kura
norādīta Stanley Fat Max katalogā, vai sazinieties ar vietējo
Stanley biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Stanley Fat Max remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.stanley.eu/3
FME721 kombinētais slīdrāmja leņķzāģis
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша скользящая универсальная торцовочная пила
FME721 Stanley Fat Max предназначена для пиления
только древесины, пластиков и цветных металлов.
Данный инструмент предназначен для эксплуатации
профессиональными и непрофессиональными
пользователями.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
b.
c.
d.
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара и/
или получению тяжёлой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведённых ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту
или аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
e.
f.
1.
a.
b.
c.
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте
хорошее освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся
жидкостей, газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают искровые разряды,
которые могут воспламенить пыль или горючие
пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
3.
a.
b.
2.
a.
22
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна
соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического
кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля
c.
и соответствующей ей штепсельной розетки
уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом
избегайте физического контакта с заземлёнными
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если
Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождём
или во влажной среде. Попадание воды в
электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей электроинструмента.
Повреждённый или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом
воздухе используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с
электроинструментом во влажной среде
используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не
используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая неосторожность при
работе с электроинструментами может привести
к серьёзной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно: пылезащитной
маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
к сети и/или аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что выключатель
находится в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент с нажатой кнопкой
выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный
ключ, оставленный закреплённым на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
получения тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда твёрдо
стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это
позволит Вам не потерять контроль при работе
с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во время
работы не надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей инструмента.
Свободная одежда, украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжён устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется
надлежащим образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает риск
возникновения несчастного случая, связанного
с запылённостью рабочего пространства.
Использование электроинструментов
и технический уход
Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает надёжно и безопасно
только при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте
лицам, не знакомым с электроинструментом или
e.
f.
g.
5.
a.
данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность
совмещения и легкость перемещения подвижных
частей, целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью
отремонтирован. Большинство несчастных случаев
являются следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности с острыми
кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным
Руководством и с учетом рабочих условий
и характера будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению может
создать опасную ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные правила
безопасности при работе торцовочными пилами
♦
♦
♦
♦
♦
Не используйте треснувшие, погнутые,
повреждённые или деформированные пильные
диски.
Заменяйте изношенную пластину для пропила.
Не используйте диски меньшего или большего
диаметра, чем рекомендовано. См. скорость
вращения дисков в разделе «Технические
характеристики». Используйте только диски,
указанные в данном руководстве и соответствующие
стандарту EN 847-1.
Не используйте диски из быстрорежущей
инструментальной стали.
При переноске пильных дисков и заготовок из
грубого материала надевайте защитные перчатки (по
возможности держите пильные диски в футлярах).
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
При распиле древесины используйте входящий
в комплект поставки пылесборник.
Держите инструмент за изолированные ручки
при выполнении операций, во время которых
режущий инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой или собственным кабелем.
Контакт насадки с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента также
«живыми», что создаёт опасность поражения
оператора электрическим током.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только на неподвижной
поверхности. Если держать обрабатываемую
деталь руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе пиления, может
представлять опасность для здоровья
оператора и окружающих лиц. Надевайте
респиратор, специально разработанный для
защиты от пыли и паров, и следите, чтобы
лица, находящиеся в рабочей зоне, также
были обеспечены средствами индивидуальной
защиты.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
24
Старайтесь использовать специальные пильные
диски с пониженным уровнем шума.
Используйте пильные диски, соответствующие типу
разрезаемого материала.
Данная торцовочная пила предназначена для только
пиления древесины, пластика и цветных металлов.
Не работайте пилой без установленных защитных
кожухов. Не используйте инструмент, если защитные
кожухи повреждены или не установлены должным
образом.
Перед выполнением распила с наклоном, убедитесь,
что рычаг надёжно зафиксирован.
Перед выполнением каждого реза проверяйте
устойчивость и неподвижность инструмента.
Следите, чтобы рукоятки оставались сухими,
чистыми и не содержали следов масла
и консистентной смазки.
Следите, чтобы окружающее пространство вокруг
электроинструмента всегда было чистым, не
допускайте скапливания опилок или щепок.
Обеспечьте достаточное общее или местное
освещение рабочей зоны.
Не позволяйте неопытным пользователям работать
данным электроинструментом.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Перед использованием инструмента, убедитесь, что
пильный диск установлен правильно. Убедитесь, что
диск вращается в правильном направлении. Следите
за остротой заточки пильного диска. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене дополнительных
принадлежностей.
Убедитесь, что скорость, обозначенная на пильном
диске, соответствует скорости, указанной на
электроинструменте.
Никогда не производите замену установленного
лазера на другие типы. Ремонт лазера должен
производиться в авторизованных сервисных центрах
или сервисным персоналом Stanley Fat Max.
Перед заменой диска или выполнением технического
обслуживания отключите пилу от источника питания.
Никогда не выполняйте чистку, техническое
обслуживание, удаление обрезков или других частей
заготовки из зоны распила, когда инструмент ещё
работает, а пильная головка находится в рабочем
положении.
По возможности всегда устанавливайте инструмент
на верстак.
Надёжно закрепляйте обрабатываемую заготовку.
Работа с заготовками, закреплёнными при помощи
зажимных устройств и тисков, более безопасна, чем
при ручном удерживании.
Всегда надёжно зажимайте заготовку. Никогда не
работайте с заготовками, размер которых слишком
мал для закрепления в зажимном устройстве,
а также в условиях, если руки приходится держать
слишком близко от вращающегося диска. При
распиле длинных заготовок всегда используйте
дополнительную опору.
Перед началом работы убедитесь, что все
фиксаторы и рычаги надёжно закреплены.
Запрещается использовать пилу без пластины для
пропила.
Не держите руки рядом с пильным диском, когда
инструмент подключён к источнику питания.
Никогда не пытайтесь быстро остановить механизм
путём прижатия какого-либо инструмента или
другого предмета к пильному диску; это может
стать причиной несчастного случая с тяжкими
последствиями.
Перед использованием любых принадлежностей
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
Неправильное использование принадлежностей
может стать причиной повреждения инструмента.
Не используйте абразивные диски.
Выведите пильный диск из пластины для пропила,
прежде чем отпускать выключатель.
Не заклинивайте никакими предметами крыльчатку
вентилятора для удерживания вала двигателя.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Защитный кожух пильного диска автоматически
поднимается при опускании рычага вниз и опускается
путём поднятия рычага. Защитный кожух можно
поднимать вручную при установке или демонтаже
пильных дисков, а также для осмотра пилы. Никогда
не поднимайте защитный кожух диска вручную, если
инструмент не выключен.
Периодически проверяйте чистоту вентиляционных
отверстий двигателя и отсутствие в них щепок.
Не работайте с материалами, содержащими асбест.
Асбест признан канцерогенным веществом.
Всегда следите, чтобы предупреждающие символы
на инструменте оставались читаемыми.
Никогда не вставайте на электроинструмент. При
опрокидывании инструмента или при контакте с
пильным диском возможно получение тяжёлых
травм.
Не дотрагивайтесь до пильного диска сразу по
окончании работы, дайте ему остыть. В процессе
работы пильный диск сильно нагревается.
Приближайте пильный диск к заготовке только после
включения инструмента. В противном случае, при
зажатии пильного диска в заготовке существует
опасность обратного удара.
Назначение инструмента описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также
выполнение данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством по
эксплуатации, может привести к несчастному случаю
и/или повреждению личного имущества.
Никогда не держите руки в зоне распила. Держите
руки за пределами зоны «Уберите руки», которая
включает в себя весь стол и обозначена символами
«Уберите руки».
Во избежание получения травмы от отскакивающих
частиц обрабатываемого материала выключите
инструмент, чтобы избежать непреднамеренного
пуска, и удалите мелкие частицы.
Перед использованием инструмента и после
проведения любых операций по техническому
обслуживанию убедитесь, что втягивающий
механизм защитного кожуха функционирует
исправно. Данную проверку следует производить,
только когда инструмент выключен и отсоединён от
источника питания. Поднимите и опустите рабочую
рукоятку, чтобы убедиться, что защитный кожух
закрывает пильный диск, а диск не касается кожуха.
Если защитный кожух не функционирует должным
образом, отнесите Ваш электроинструмент
в авторизованный сервисный центр для проведения
ремонта. Чтобы найти адрес ближайшего к Вам
сервисного центра, позвоните в отдел обслуживания
клиентов Stanley Fat Max.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании пил:
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование
предохранительных устройств, некоторые остаточные
риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Риск несчастных случаев, вызванных незакрытыми
частями вращающегося режущего диска.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей
инструмента, дисков или насадок.
♦ Риск защемления пальцев при открытии защитных
кожухов.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом при обработке
древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием инструмента.
При использовании инструмента в течение
продолжительного периода времени делайте
регулярные перерывы в работе.
Дополнительные правила безопасности при
работе с лазерами
Данный лазерный прибор относится к классу II,
в соответствии со стандартом IEC 60825-1:2007.
Не заменяйте лазерный диод ни на какой другой тип.
В случае повреждения лазерный прибор должен
ремонтироваться только в авторизованном сервисном
центре. Используйте лазерный прибор только для
проецирования лазерных линий.
♦ Ни в коем случае не смотрите преднамеренно на
лазерный луч.
♦ Не рассматривайте лазерный луч через оптические
приборы.
♦ Устанавливайте лазерный прибор в таком
положении, чтобы лазерный луч не проходил на
уровне глаз окружающих Вас людей.
♦ Не разрешайте детям приближаться к лазерному
прибору.
Внимание! Избегайте попадания лазерного луча в глаза.
При включении лазерного указателя излучается лазерный
луч. Избегайте попадания лазерного луча в глаза. Перед
любой операцией по настройке или регулировке всегда
отключайте торцовочную пилу от источника питания.
♦ Лазерный указатель – не игрушка! Не позволяйте
детям дотрагиваться или играть с лазерным
указателем. Неправильное использование
лазерного прибора может привести к непоправимым
повреждениям глаз.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
Запрещено любое действие по увеличению
мощности лазера. Фирма не берет на себя
ответственность за повреждения, возникшие
в результате несоблюдения данных правил
безопасности.
При использовании лазерного указателя не
направляйте лазерный луч в сторону других людей
и/или отражающих поверхностей. Лазерный луч
даже низкой интенсивности может стать причиной
повреждения глаз. Ни в коем случае не смотрите
непосредственно на лазерный луч.
Лазерный указатель включает в себя не
обслуживаемые пользователем детали. Не
открывайте корпус устройства, в противном случае
гарантия будет недействительна.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данная пила не может использоваться людьми
(включая детей) со сниженными физическими,
сенсорными и умственными способностями или
при отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют работу под
присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Маркировка инструмента
Помимо кода даты на инструменте имеются следующие
знаки:
Внимание! Полное ознакомление
с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Надевайте защитные очки или маску.
Используйте средства защиты органов слуха.
Надевайте защитную маску или респиратор.
Не допускайте детей младше 16 лет к работе
данным электроинструментом.
Зона «Уберите Руки» - Держите пальцы и руки
в стороне от вращающегося пильного диска.
Беритесь за пильные диски только в перчатках.
Внимание! Лазерное излучение.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических
характеристиках инструмента и декларации соответствия,
были измерены в соответствии со стандартным методом
определения вибрационного воздействия согласно
EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов.
Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки величины
вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться
от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе
работы электроинструменты, необходимо принимать
во внимание действительные условия использования
электроинструмента, учитывая все составляющие
рабочего цикла, в том числе время, когда инструмент
находится в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
26
Не смотрите на лазерный луч.
Не рассматривайте лазерный луч через
оптические приборы.
ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ. ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ.
ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 2.
Длина волны: 650 Нм Мощность: <1мВт
EN 60825-1 :2007
Электробезопасность
Данный инструмент защищён двойной
изоляцией, исключающей потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной на
информационной табличке электроинструмента.
Регулярно осматривайте электрический кабель
инструмента. Во избежание несчастного случая, замена
повреждённого кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном
сервисном центре Stanley Fat Max.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перепады напряжения
При бросках тока возникают кратковременные перепады
напряжения. Недостаточные параметры электропитания
могут привести к сбоям в работе другого оборудования.
Если полное электрическое сопротивление системы ниже
0,34 Ω, вероятность возникновения помех крайне мала.
Использование удлинительного кабеля
Всегда используйте удлинительные кабели
установленного образца, соответствующие входной
мощности данного электроинструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Перед использованием
проверьте удлинительный кабель на наличие признаков
повреждения, старения и износа. В случае обнаружения
повреждений удлинительный кабель подлежит замене.
При использовании кабельного барабана, всегда
полностью разматывайте кабель. Использование не
соответствующего входному напряжению инструмента
и повреждённого или неисправного удлинительного
кабеля может привести к возгоранию и поражению
электрическим током.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Основная рукоятка
2. Рукоятка для переноски
3. Щётки электродвигателя
4. Электродвигатель
5. Пылесборник
6. Зажимная рукоятка консоли
7. Стопорный штифт
8. Штанги консоли
9. Направляющая
10. Зажимной рычаг наклона пильной головки
11. Задний опорный кронштейн
12. Боковой выдвижной стол
13. Упор-ограничитель длины заготовки
14. Отверстие пылеудаления
15. Отводной защитный кожух
16. Лазер
17. Вертикальный зажим
18. Поворотный стол
19. Основание
20. Пластина для пропила
21. Рукоятка поворотного стола
22. Ножка с регулировкой высоты
23. Ограничитель глубины пиления
24. Пильная головка
25. Кнопка блокировки шпинделя
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
электроинструмент выключен и отсоединён от
электросети.
Примечание: Данный инструмент перед продажей
был точно настроен на заводе-изготовителе. Для
достижения наилучших результатов при эксплуатации,
проверьте описанные ниже параметры точности и при
необходимости проведите регулировку.
Закрепление пилы на верстаке (Рис. 1, 2)
При поставке пилы её рабочая рукоятка заблокирована
в нижнем положении при помощи стопорного штифта (7).
Оттяните стопорный штифт (7) и поверните его на 90º
в любом направлении.
Кроме того, инструмент может быть закреплён с помощью
четырёх болтов (26) (не входят в комплект поставки)
на ровной и устойчивой поверхности с использованием
отверстий для болтов (27), расположенных в основании
инструмента. Это поможет предотвратить опрокидывание
пилы и возможные травмы.
Внимание! Перед проведением регулировки или
проверкой рабочих функций инструмента всегда
выключайте пилу и отсоединяйте её от источника
питания.
Отводной защитный кожух пильного диска
(Рис. 3, 4)
Отводной защитный кожух (15) автоматически
поднимается при опускании основной рукоятки. По
окончании реза и поднятии основной рукоятки защитный
кожух (15) вернётся в своё исходное положение.
Внимание! Никогда не видоизменяйте или не снимайте
защитный кожух или его пружину.
Внимание! В целях обеспечения личной безопасности
всегда содержите защитный кожух диска в хорошем
состоянии. Любые нарушения в работе защитного кожуха
должны быть незамедлительно устранены. Проверьте
пружинный механизм возврата защитного кожуха
в исходное положение. Запрещается использовать
инструмент, если защитный кожух диска или его пружина
повреждены, неисправны или отсутствуют. Это очень
опасно и может привести к получению тяжёлой травмы.
Если прозрачный защитный кожух диска (15) так сильно
загрязнится или забьётся опилками, что через него
невозможно будет увидеть пильный диск и/или заготовку,
отключите пилу от источника питания и тщательно
очистите защитный кожух влажной тканью.
Внимание! Для чистки пластикового защитного кожуха не
используйте растворители или любые чистящие средства
на нефтяной основе.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Если защитный кожух (15) чрезмерно загрязнён
и просмотр через кожух нарушен, при помощи крестовой
отвёртки ослабьте винт (28) крепления центральной
крышки. Ослабьте винт (29), повернув его против часовой
стрелки, и поднимите защитный кожух и центральную
крышку.
Чистка может быть более тщательной и эффективной,
если защитный кожух находится именно в таком
положении. Закончив чистку, выполните указанные
выше действия в обратном порядке и затяните болт.
Не снимайте пружину, удерживающую защитный
кожух. Если с течением времени или под воздействием
ультрафиолетовых лучей защитный кожух изменит свой
цвет, обратитесь в авторизованный сервисный центр
для его замены. Не видоизменяйте или не снимайте
защитный кожух.
Поддержание максимальной режущей
способности (Рис.5, 6)
Перед проведением любого действия по регулировке
отключите инструмент от источника питания. Данный
инструмент отрегулирован на заводе-изготовителе
с целью обеспечения максимальной режущей
способности для пильных дисков диаметром 216 мм.
При установке нового пильного диска всегда проверяйте
предельно нижнее положение диска и при необходимости
проведите регулировку, как описано ниже:
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Передвиньте консоль вплотную к направляющей (9)
и полностью опустите основную рукоятку.
♦ Отрегулируйте ограничитель глубины пиления
(23) таким образом, чтобы нижний край диска
(30) оказался немного ниже верхней поверхности
поворотного стола (18).
♦ Не подключая инструмент к источнику питания
и постоянно удерживая основную рукоятку в нижнем
положении, вручную прокрутите пильный диск, чтобы
убедиться, что он не касается какой-либо части
нижнего основания.
♦ При необходимости отрегулируйте.
Предупреждение! После установки нового пильного
диска всегда проверяйте, что он не касается какой-либо
части нижнего основания, при этом удерживая основную
рукоятку полностью опущенной. Совершайте эти
действия только при отключённом от сети инструменте!
Регулировка стопора (Рис. 7)
Предельно нижнее положение пильного диска легко
регулируется при помощи стопора (31).
♦ Переместите стопор в направлении стрелки, как
показано на рисунке (Рис. 7).
♦ Для пиления на полную глубину переведите стопор
в положение А.
28
♦
♦
♦
Отрегулируйте ограничитель глубины реза (23) таким
образом, чтобы диск останавливался в необходимом
положении при полном опускании основной рукоятки.
Для выпиливания пазов переведите стопор
в положение В.
Отрегулируйте ограничитель глубины реза (23) таким
образом, чтобы диск останавливался в необходимом
положении при опускании основной рукоятки.
Регулировка угла скоса (Рис. 8)
♦
♦
♦
Ослабьте рукоятку (21), повернув её против часовой
стрелки.
Перемещайте рукоятку (21), пока указатель (32) не
остановится на желаемом значении градуированной
шкалы угла скоса (33), после чего затяните рукоятку
по часовой стрелке.
Ножка с регулировкой высоты (22) поможет
сохранить баланс инструмента. После каждой
регулировки угла скоса необходимо повернуть
основание ножки в направлении по или против
часовой стрелки, пока ножка не коснётся опоры.
Регулировка угла наклона (Рис. 9, 10)
При наклоне консоли влево ослабьте рычаг (10) в задней
части инструмента, повернув его против часовой стрелки.
Разблокируйте консоль, достаточно сильно нажав
на основную рукоятку в том направлении, в котором
требуется наклонить пильный диск.
♦ Наклоняйте пильный диск до тех пор, пока указатель
(34) не остановится на желаемом значении
градуированной шкалы угла наклона (35).
♦ Надёжно затяните рычаг (10) по часовой стрелке,
блокируя консоль (36).
Внимание: При наклоне пильного диска полностью
поднимайте основную рукоятку. После смены угла
наклона всегда фиксируйте консоль, затягивая рычаг по
часовой стрелке.
Регулировка фиксатора скольжения
(Рис. 11)
Чтобы разблокировать штанги скольжения, поверните
зажимную рукоятку консоли (6) в направлении по или
против часовой стрелки.
Включение (Рис. 12)
Предупреждение! Перед подключением инструмента
к источнику питания всегда проверяйте, работает ли
курковый пусковой выключатель (37), и верните его
в положение «ВЫКЛ.».
♦ Чтобы выключить инструмент, нажмите курковый
пусковой выключатель (37).
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите курковый
пусковой выключатель (37).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание: Никогда не используйте инструмент, если
его курковый пусковой выключатель не функционирует
должным образом. Любой инструмент с неисправным
выключателем является ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЫМ
и подлежит ремонту перед использованием.
Функция электроники. Лазерный луч (Рис. 13)
Предупреждение! Если инструмент не используется,
убедитесь, что лазер выключен.
Ни в коем случае не смотрите на лазерный луч; лазерный
луч может стать причиной повреждения глаз.
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ: НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ
ЛУЧ любого из ЛАЗЕРНЫХ ПРОДУКТОВ КЛАССА II.
Перед проецированием лазерной линии или проведением
регулировки убедитесь, что инструмент отключён от
источника питания.
♦ Чтобы включить лазер, нажмите на верхнюю часть (I)
выключателя.
♦ Чтобы выключить лазер, нажмите на нижнюю часть
(О) выключателя.
Юстировка лазерной линии отрегулирована на заводеизготовителе таким образом, чтобы она располагалась на
расстоянии 1 мм от боковой поверхности пильного диска,
находящегося в рабочем положении.
Чистка линзы лазера
Если линза лазера так сильно загрязнится или забьётся
опилками, что через неё невозможно будет увидеть
лазерный луч, отключите пилу от источника питания
и тщательно очистите линзу влажной мягкой тканью. Для
чистки линзы не используйте растворители или любые
чистящие средства на нефтяной основе.
Примечание: Если лазерный луч становится тусклым
и почти или полностью невидимым из-за прямого
солнечного света при работе на улице или проникающего
внутрь помещения через окно рядом с рабочей зоной,
переместите инструмент в место, куда нет доступа
прямым солнечным лучам.
Примечание: Все настройки и регулировки данного
инструмента были произведены на заводе-изготовителе.
Предупреждение: Использование элементов
управления, настроек или выполнение действий,
отличных от указанных в данном руководстве, может
привести к опасному воздействию лазерного излучения.
Использование с данным инструментом оптических
приборов может привести к травме глаз. Не пытайтесь
самостоятельно отремонтировать или демонтировать
лазер. Попытка ремонта данного лазерного прибора
неквалифицированными лицами может привести
к получению тяжёлых травм. Любой ремонт данного
лазерного продукта должен выполняться персоналом
авторизованного сервисного центра.
Установка и снятие пильного диска
(Рис. 14, 15, 16)
Предупреждение: Перед установкой или снятием
пильного диска всегда выключайте инструмент
и отсоединяйте его от источника питания. Для установки
или снятия пильного диска используйте только ключ
(38), входящий в комплект поставки инструмента.
Несоблюдение данного требования может привести
к чрезмерному или недостаточному затягиванию винта.
Это может привести к получению травмы.
Рис. 15
♦
Чтобы снять пильный диск, крестовой отвёрткой
ослабьте против часовой стрелки винт (39),
удерживающий центральную крышку. Затем
ослабьте против часовой стрелки винт (29), но не
вынимайте его.
♦ Поверните центральную крышку (40) против часовой
стрелки и поднимите защитный кожух диска.
♦ Нажмите на кнопку блокировки (25) (Рис. 14), чтобы
заблокировать шпиндель, и при помощи ключа (38)
ослабьте винт (41) по часовой стрелке.
♦ Затем удалите винт (41), внешний фланец (42)
и пильный диск (30).
Примечание! Если по ошибке был также удалён
внутренний фланец (43), не забудьте установить его на
шпиндель плоской стороной к двигателю.
Рис. 16
Чтобы установить пильный диск, аккуратно установите
его на шпиндель, проследив, чтобы стрелка на
поверхности диска (30) указывала в том же направлении,
что и стрелка (44) на кожухе диска. Установите внешний
фланец и винт, затем ключом надёжно затяните винт
против часовой стрелки, одновременно нажимая на
блокировку шпинделя.
Пылесборник (дополнительная
принадлежность) (Рис. 17)
Использование пылесборника (5) обеспечивает чистоту
при выполнении операций по пилению и облегчает сбор
вырабатываемой пыли.
♦ Чтобы установить пылесборник (5), наденьте его на
отверстие пылеудаления (14).
♦ Когда пылесборник (5) заполнится примерно
наполовину, снимите его с инструмента и откройте
застёжку (45).
♦ Опорожните содержимое пылесборника, слегка
постучав по нему, удаляя прилипшие изнутри
частицы, которые могут повлиять на качество
последующего сбора пыли.
Примечание! При подключении пылесоса к пиле сбор
пыли будет осуществляться более эффективно.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Опора для заготовок (Рис. 18)
Внимание! Чрезвычайно важно всегда надёжно
закреплять заготовку при помощи тисков. Несоблюдение
этого требования может привести к повреждению
инструмента и/или разрушению заготовки. ТАКЖЕ
СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ. После
выполнения операции НЕ ПОДНИМАЙТЕ пильный диск,
пока он полностью не остановится. При пилении длинных
заготовок используйте дополнительные опоры (46) той же
высоты, что и высота верхней поверхности поворотного
стола (18).
Предупреждение! Не полагайтесь полностью на
вертикальный зажим при закреплении заготовки.
Тонкие заготовки имеют тенденцию прогибаться. Чтобы
избежать заклинивания диска и возможного обратного
удара, поддерживайте заготовки по всей длине.
Регулировка нижней скользящей
направляющей (левой) (Рис. 19, 20, 21)
Нижняя направляющая (левая) Перед выполнением
реза с наклоном влево убедитесь, что во время полного
опускания и поднятия рукоятки из любого положения,
а также на всём пути прохода консоли в самом нижнем
положении никакая часть инструмента не касается
скользящей направляющей (9). Перед включением
инструмента убедитесь, что скользящая направляющая
надёжно зафиксирована зажимной рукояткой (47).
Внимание! Перед выполнением резов с наклоном влево
передвиньте направляющую влево и зафиксируйте
её, как показано (Рис. 20). В противном случае,
направляющая будет касаться пильного диска или
какой-либо части инструмента, что может привести
к получению тяжёлой травмы. Данный инструмент
оборудован скользящей направляющей, которая, обычно,
располагается, как показано (Рис. 19). Однако если при
выполнении резов с наклоном влево направляющая
соприкасается с пильной головкой, передвиньте
направляющую влево, как показано (Рис. 20). Завершив
рез с наклоном, не забудьте вернуть скользящую
направляющую в исходное положение (Рис. 19)
и зафиксировать её, надёжно затянув зажимную рукоятку.
Вертикальный зажим (Рис. 22)
Вертикальный зажим может быть установлен как с левой,
так и с правой стороны от направляющей (9). Вставьте
штифт зажима (48) в отверстие в направляющей (9).
Расположите горизонталь зажима в соответствии
с толщиной и формой заготовки и зафиксируйте
горизонталь (17), затянув рукоятку (49).
При контакте горизонтали с направляющей (9) или
нижней направляющей, отрегулируйте положение
горизонтали, переведя её немного выше. Убедитесь, что
во время полного опускания и поднятия рукоятки, а также
30
на всём пути прохода консоли никакая часть инструмента
не касается зажима. Если какая-либо часть касается
зажима, поменяйте его расположение. Прижмите
заготовку вплотную к направляющей и поворотному
основанию. Расположите заготовку в желаемое
положение для распиловки и надёжно зафиксируйте её,
затянув рукоятку зажима (50).
Предупреждение! Заготовка должна плотно крепиться
к направляющей и поворотной базе при помощи зажима
во время выполнения любых операций.
Выдвижной стол (Рис. 23)
Ослабьте зажимные рукоятки (51) в основании (19).
Выдвиньте левый стол (12) на желаемую ширину стола
и зафиксируйте его, затянув зажимные рукоятки (51).
Точно так же выдвиньте правый стол.
Упор-ограничитель длины заготовки (Рис. 24)
Специальный упор-ограничитель поможет резать
заготовки одинаковой длины. Убедитесь что упорыограничители (13) на левом и правом выдвижных столах
легко поднимаются вверх, как показано на рисунке.
Фиксирующий рычаг защитного кожуха
(Рис. 24а)
Фиксирующий рычаг (А) предназначен для блокировки
защитного кожуха. Защитный кожух будет оставаться
заблокированным, пока фиксирующий рычаг (А) повёрнут
в сторону.
Инструкции по эксплуатации
Предупреждение! Перед использованием не забудьте
поднять основную рукоятку из нижнего положения,
оттянув стопорный штифт. Перед включением двигателя
убедитесь, что пильный диск не касается заготовки.
При пилении не оказывайте чрезмерного давления
на основную рукоятку. Чрезмерное применение силы
может привести к перегреву двигателя и/или снижению
эффективности резания. Прикладывайте к рукоятке ровно
столько силы, сколько необходимо для плавного резания
без существенного снижения скорости пильного диска.
Мягко надавите на рукоятку, начиная рез. Чрезмерное
давление на рукоятку и приложение к ней бокового
усилия приведёт к вибрации диска, появлению следов
(следов пилы) на обрабатываемой детали и снижению
точности резки. При выполнении протяжённого
распила мягко и без остановок ведите консоль
в сторону направляющей. Если во время распила консоль
остановится, на заготовке останется след диска
и точность резания будет снижена.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рубящий распил (резание заготовок
небольшого размера) (Рис. 25)
Заготовки длиной не более 70 мм и шириной не более
90 мм могут распиливаться следующим образом:
♦ Переведите консоль вплотную к направляющей
и затяните зажимную рукоятку (6) по часовой
стрелке, блокируя консоль.
♦ Зафиксируйте заготовку при помощи зажима.
♦ Проследив, что диск не касается заготовки, включите
инструмент и дождитесь, пока диск не наберёт
полную скорость.
♦ Мягко опустите основную рукоятку в самое нижнее
положение, чтобы разрезать заготовку.
♦ Выполнив рез, выключите инструмент, дождитесь
полной остановки пильного диска и верните диск
в максимально поднятое положение.
Предупреждение! Чтобы консоль не двигалась во время
выполнения операции, надёжно затяните зажимную
рукоятку консоли. Недостаточное затягивание рукоятки
может стать причиной неожиданного отскока пильного
диска. Это может привести к получению тяжёлой травмы.
Протяжённый распил (распил широких
заготовок) (Рис. 26)
♦
Разблокируйте консоль, повернув зажимную рукоятку
консоли (6) в направлении против часовой стрелки,
что позволит консоли свободно двигаться.
♦ Зафиксируйте заготовку (52) при помощи зажима
(17).
♦ Полностью придвиньте к себе консоль.
♦ Проследив, что диск не касается заготовки, включите
инструмент и дождитесь, пока диск не наберёт
полную скорость.
♦ Опустите основную рукоятку (1) и двигайте консоль
в сторону направляющей, распиливая заготовку.
♦ Выполнив рез, выключите инструмент, дождитесь
полной остановки пильного диска и верните диск
в максимально поднятое положение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выполнении протяжённого
распила придвиньте к себе консоль до упора, полностью
опустите вниз основную рукоятку и двигайте консоль
в сторону направляющей. Никогда не начинайте распил,
если консоль не придвинута к Вам до упора.
Если Вы начнёте протяжённый распил, предварительно
не придвинув консоль вплотную к себе или в процессе
распила двигая консоль по направлению к себе, пильный
диск может неожиданно отскочить, приведя к обратному
удару, что может стать причиной получения тяжёлой
травмы. Никогда не выполняйте протяжённый распил,
если основная рукоятка заблокирована в нижнем
положении при помощи стопорного штифта.
Пиление со скосом (Рис. 27)
♦
Ослабьте рукоятку (21), повернув её против часовой
стрелки.
♦ Перемещайте рукоятку (21), пока указатель (32) не
остановится на желаемом значении градуированной
шкалы угла скоса (33), после чего надёжно затяните
рукоятку по часовой стрелке.
Предупреждение! При вращении поворотного основания
полностью поднимайте основную рукоятку. После смены
угла скоса всегда фиксируйте поворотное основание,
надёжно затягивая рычаг.
Пиление с наклоном (Рис. 28)
♦
Ослабьте зажимной рычаг (10) и наклоните пильный
диск, устанавливая нужный угол наклона ( см. раздел
«Регулировка угла наклона»). Выбрав угол наклона,
зафиксируйте его, надёжно затянув зажимной
рычаг (10).
♦ Зафиксируйте заготовку (52) при помощи зажима (17).
♦ Убедитесь, что консоль полностью придвинута
к оператору.
♦ Проследив, что диск не касается заготовки, включите
инструмент и дождитесь, пока диск не наберёт
полную скорость.
♦ Затем мягко опустите основную рукоятку в самое
нижнее положение, оказывая параллельное
давление и на пильный диск, и двигайте консоль
в сторону направляющей, распиливая заготовку.
♦ Выполнив рез, выключите инструмент, дождитесь
полной остановки пильного диска и верните диск
в исходное поднятое положение.
Предупреждение! Всегда следите, чтобы во время
пиления с наклоном пильный диск двигался вниз
в направлении наклона. Держите руки в стороне от
пильного диска. Во время пиления с наклоном может
создаться ситуация, когда отрезанная часть заготовки
будет упираться в боковую часть диска. При поднятии
в исходное положение продолжающего вращаться
пильного диска эта часть заготовки может попасть под
диск, и её фрагменты разлетятся в стороны. Это очень
опасно. Пильный диск должен подниматься
в исходное положение только после того, как он
полностью остановится. Нажимая на основную
рукоятку, оказывайте параллельное давление на
пильный диск. Приложенная к поворотному основанию
перпендикулярная сила или изменение направления
давления во время распила снижают точность резания.
При пилении с наклоном всегда отодвигайте в сторону
или снимайте скользящую направляющую (левую), чтобы
она не мешала движению консоли.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
Комбинированное пиление
Комбинированное пиление является комбинацией
пиления со скосом и с наклоном. Комбинированное
пиление может производиться под углами, указанными
в таблице ниже.
Угол скоса
Угол наклона
Влево и вправо 0° ~ 45°
Влево ~ 45°
При выполнении комбинированного пиления обратитесь
к разделам «Рубящий распил», «Протяжённый распил»,
«Пиление со скосом» и «Пиление с наклоном».
Выпиливание пазов (Рис. 29)
Выпиливание пазов может выполняться следующим
образом:
♦ Чтобы ограничить глубину реза, отрегулируйте
предельно нижнее положение пильного диска при
помощи регулировочного винта и стопора. См.
раздел «Регулировка стопора».
♦ Отрегулировав предельно нижнее положение
пильного диска, методом протяжённого распила
вырежьте параллельные пазы вдоль широкой части
заготовки, как показано на рисунке.
♦ При помощи стамески удалите материал между
пазами.
♦ Не пытайте выполнить данный тип распила
с использованием широкого (утолщенного) пильного
диска или диска для вырезания пазов. Это может
привести к потере контроля над инструментом
и получению травмы.
Предупреждение! При выполнении любых операций,
кроме вырезания пазов, не забудьте вернуть стопор в его
исходное положение.
Предупреждение! Перед переноской инструмента всегда
фиксируйте все подвижные части.
Стопорный штифт предназначен только для переноски
и хранения инструмента, но не для выполнения
каких—либо операций по резанию.
Техническое обслуживание
Предупреждение! Перед проведением осмотра
и технического обслуживания всегда выключайте
инструмент и отсоединяйте его от источника питания.
Внимание! Для обеспечения наиболее производительного
и безопасного использования диска следите, чтобы диск
всегда оставался чистым и остро заточенным.
Примечание! Никогда не используйте бензин, бензол,
растворитель, спирт или похожие вещества. Это может
привести к изменению цвета, деформации
и растрескиванию.
Регулировка угла реза (Рис. 31, 32, 33)
Данный инструмент тщательно отрегулирован
и настроен на заводе-изготовителе. Грубое обращение
с инструментом может отрицательно повлиять
на точность настроек. Если Ваш инструмент не
отрегулирован должным образом, выполните следующие
действия:
Угол скоса (Рис. 31)
Придвиньте консоль к направляющей (9) и зафиксируйте
её в этом положении, затянув зажимной винт. Ослабьте
рукоятку (21), фиксирующую поворотное основание.
Поворачивайте основание, пока указатель не остановится
на отметке 0º. Затем слегка поверните основание по
часовой стрелке и против часовой стрелки, устанавливая
его точно на отметке угла скоса 0º.
Переноска инструмента (30)
Рис. 32
♦
♦
Полностью опустите основную рукоятку и зафиксируйте
её в этом положении, нажав на стопорный штифт.
При помощи угольника (53) выровняйте пильный диск
точно перпендикулярно плоскости направляющей (9).
♦
♦
♦
♦
♦
32
Убедитесь, что инструмент отключён от электросети.
Зафиксируйте пильный диск в положении наклона 0°
и поверните основание на предельный правый угол
скоса.
Придвиньте консоль полностью к себе
и заблокируйте штанги консоли.
Полностью опустите основную рукоятку
и зафиксируйте её в этом положении, нажав на
стопорный штифт.
Переносите инструмент, удерживая основание, как
показано на рисунке.
Инструмент будет легче переносить, если
предварительно снять с него зажим, пылесборник
и пр.
Переносите инструмент, одной рукой удерживая
его за рукоятку для переноски, другой рукой
поддерживая основание.
Рис. 33
Убедитесь, что указатель (32) указывает на отметку 0º на
градуированной шкале угла скоса (33). Если указатель
(32) не указывает на 0º, ослабьте винт (54), фиксирующий
указатель, и отрегулируйте указатель (32) таким образом,
чтобы он указывал точно на отметку 0º.
Угол наклона 0º (Рис. 34, 35, 36)
♦
♦
Придвиньте консоль к направляющей и зафиксируйте
её в этом положении, затянув зажимной винт.
Полностью опустите основную рукоятку
и зафиксируйте её в этом положении, нажав на
стопорный штифт.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ослабьте рычаг (10) в задней части инструмента.
При помощи угольника (53) тщательно измерьте
угол наклона боковой стороны пильного диска (30)
относительно верхней поверхности поворотного
стола (18).
Слегка поверните шестигранный болт (54) на консоли
(36) по часовой стрелке или против часовой стрелки,
наклоняя пильный диск в нужном положении.
Затем надёжно затяните рычаг.
Убедитесь, что указатель (34) на консоли указывает
точно на отметку 0º на градуированной шкале угла
наклона (35).
Если указатель не указывает на 0º, ослабьте винт
(55), фиксирующий указатель (34), и отрегулируйте
указатель таким образом, чтобы он указывал точно
на отметку 0º.
Угол наклона 45º (Рис. 37, 38)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Настраивайте угол наклона 45º только после
регулировки угла наклона 0º.
Чтобы отрегулировать угол наклона влево, ослабьте
рычаг (10) и полностью наклоните пильный диск
влево.
При помощи угольника (53) тщательно измерьте
угол наклона боковой стороны пильного диска (30)
относительно верхней поверхности поворотного
стола (18).
Слегка поверните левый винт регулировки угла
наклона в 45º (69) на консоли (36) против часовой
стрелки, наклоняя пильный диск в нужном
положении.
Затем надёжно затяните рычаг.
Убедитесь, что указатель (34) на консоли указывает
точно на отметку 45º.
Если указатель не указывает на 45º, ослабьте
винт (55), отрегулируйте указатель таким образом,
чтобы он указывал на отметку 45º на шкале, и снова
затяните винт.
Щётки электродвигателя (Рис. 39, 40)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Убедитесь, что электроинструмент выключен
и отсоединён от электросети.
Регулярно извлекайте и осматривайте щётки
электродвигателя.
Изношенные щётки заменяйте.
Следите, чтобы щётки оставались чистыми
и свободно двигались в щёткодержателе.
Обе щётки должны заменяться одновременно.
Используйте только идентичные щётки
электродвигателя.
При помощи отвёртки (57, не входит в комплект
поставки инструмента) снимите крышку
щёткодержателя (58).
Извлеките изношенные щётки, вставьте новые
и закройте крышку щёткодержателя (58).
После использования
♦
♦
♦
♦
После использования инструмента тканью удалите
с него собравшиеся опилки и пыль.
Содержите защитный кожух в чистоте, следуя
указаниям в разделе «Отводной защитный кожух
пильного диска».
Смазывайте подвижные части инструмента
машинным маслом для предотвращения коррозии.
Убирая инструмент на хранение, полностью
придвиньте консоль к себе.
Возможные неисправности и способы
их устранения
Проблема
Возможная
причина
Возможное
решение
Инструмент не
включается
Пила не подключена
к розетке электросети
Проверьте
подключение всех
кабелей к розетке
электросети
Неточный угол при
пилении
Поворотный стол не
зафиксирован
Затяните рукоятку
поворотного стола (см.
раздел «Регулировка
угла скоса»).
Большое скопление
отходов пиления под
поворотным столом
Удалите пыль при
помощи пылесоса.
Надевайте защитные
очки
Повреждены
некоторые детали
Обратитесь
в авторизованный
сервисный центр
Пружина защитного
кожуха не установлена
должным образом
после ремонта
Обратитесь
в авторизованный
сервисный центр
Большое скопление
отходов пиления
Очистите и смажьте
все подвижные части
Стопорный штифт
пильной головки не
отрегулирован
Проверьте
и отрегулируйте
стопорный штифт
пильной головки
Пильный диск
повреждён
Замените пильный
диск
Тупой пильный диск
Замените или заточите
пильный диск
Установлен пильный
диск неправильного типа
Замените пильный
диск
Деформированный
пильный диск
Замените пильный
диск
Повреждён пильный
диск
Замените пильный
диск
Пильный диск не
закреплён должным
образом
Затяните винт диска
Пила не закреплена
на верстаке должным
образом
Надёжно закрепите
пилу на верстаке или
рабочем столе
Заготовка не
поддерживается
должным образом
Используйте опору
для заготовки или
закрепите заготовку
при помощи зажима
Пильная головка
полностью не
поднимается или
защитный кожух
диска полностью не
закрывается
Пильный диск гнётся,
защемляется или
качается
Пила вибрирует или
качается
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
Проблема
Возможная
причина
Возможное
решение
Лазерная линия почти
невидима
Слишком яркое
освещение в рабочей
зоне
Перенесите
торцовочную пилу
в место с оптимальным
освещением
Линза лазера
запылена
Очистите линзу лазера
сухой мягкой щёткой
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нём не нуждаетесь,
не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком
службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электроинструментов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Фирма Stanley Europe обеспечивает приём и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего
авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш
местный офис Stanley Europe по адресу, указанному
в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров Stanley
Europe и полную информацию о нашем послепродажном
обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете
по адресу: www.2helpU.com
Технические характеристики
FME721
Двигатель
230 В~50 Гц, 1500 Вт S6 20% 5 мин.
Скорость
5000 об./мин.
Пильный диск
216 мм (40 зубьев) с твёрдосплавными
напайками
Лазер
Класс II
Длина волны лазерного
луча
650 Нм
Выходная мощность
лазера
<1мВт
Чистый вес
16,6 кг
Режущая способность
Поперечный распил со скосом 0º и наклоном
0º 6,2 x 30,5 см
Распил со скосом 45º и наклоном
0º 6,2 x 21,5 см
Распил с наклоном 45º и скосом 0º 3 x30,5 см
Комбинированный распил со скосом 45º
и наклоном 45º 3 x 21,5 см
LpA (звуковое давление) 99 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
LwA (акустическая мощность) 111 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трём осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 61029:
Вибрационное воздействие (ah) 4,8 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FME721 Скользящая универсальная торцовочная пила
Stanley Europe заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны
в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 61029-1, EN 61029-2-9
Данные продукты также соответствуют Директивам
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному ниже адресу
или по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за
соответствие технических данных и делает это заявление
от имени фирмы Stanley Europe.
Ray Laverick
Руководитель отдела технических разработок
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
26/01/2015
34
РУССКИЙ ЯЗЫК
Гарантийные условия
Компания Stanley Fat Max уверена в качестве
своей продукции и, в связи с этим, предлагает
профессиональным пользователям исключительные
условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные
гарантийные условия никоим образом не нарушают
договорных прав непрофессиональных пользователей
на гарантийное обслуживание. Гарантия действительна
в пределах территорий государств-членов Европейского
союза и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению,
бесплатную замену самого инструмента, при условии,
что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришёл в негодность вследствие
нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами;
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращён в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное
обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один
из авторизованных сервисных центров Stanley Fat
Max, список которых приведен в каталоге продукции
Stanley Fat Max, или в ближайший сервисный центр
Stanley по адресу, указанному в данном руководстве
по эксплуатации. Список авторизованных сервисных
центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании Вы можете найти
в интернете по адресу: www.stanley.eu/3
zst00275445 - 24-09-2015
35
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe 12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.stanley.eu
Download PDF

advertising