FME721 | Stanley FME721 MITRE SAW instruction manual

509213-16 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
2
3
4
5
6
7
8
9
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Pilarka ukosowa z przesuwną głowicą FME721 Stanley
Fat Max jest przeznaczona wyłącznie do cięcia drewna,
tworzyw sztucznych i metali kolorowych. To urządzenie jest
przeznaczone dla profesjonalistów oraz doświadczonych
majsterkowiczów.
e.
Wskazówki bezpieczeństwa
f.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie
zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc
z niej ponownie skorzystać.
Używane tutaj wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
10
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub
pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą
spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do
gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno
jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy ciało
jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest
o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu
ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia elektronarzędzia ani do
wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony
lub zaplątany kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie
używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się
pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też leków.
Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo poważnymi
konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem
sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym wyłączniku
zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania
lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
POLSKI
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz,
tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia
elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które nie
są z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej
instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób
są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed
użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków
jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia
robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp. używaj
zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym
obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie
elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest
niebezpieczne.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy
Dodatkowe ostrzeżenia bezpieczeństwa
elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy pilarek ukosowych.



Nie zakładaj pękniętych, wygiętych, uszkodzonych ani
zwichrowanych pił tarczowych.
W razie zużycia wymień wkładkę szczelinową.
Nigdy nie używaj pił tarczowych o większej lub mniejszej
średnicy, niż podana w specyfikacji. Stosuj tylko tarcze
tnące o parametrach podanych w tej instrukcji
i zgodnych z normą EN 847-1.
 Nie używaj pił tarczowych ze stali szybkotnącej.
 Tarczami tnącymi i szorstkimi materiałami manipuluj
w rękawicach ochronnych (zaleca się przenosić tarcze
przy użyci specjalnego uchwytu).
 Przy piłowaniu drewna zakładaj worek pyłowy
dostarczony z maszyną.
 W razie niebezpieczeństwa naruszenia ukrytych
przewodów elektrycznych lub własnego przewodu
zasilającego trzymaj elektronarzędzie za izolowane
rękojeści. Narzędzie robocze ma elektryczne połączenie
z gołymi metalowymi elementami elektronarzędzia, co
grozi porażeniem prądem elektrycznym w przypadku
natrafienia na będący pod napięciem przewód.
 Używaj ścisków stolarskich lub podobnych
środków do mocowania przedmiotu obrabianego na
stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie przedmiotu
obrabianego ręką lub ciałem grozi utratą panowania nad
elektronarzędziem.
Ostrzeżenie! Kontakt z pyłami lub wdychanie
pyłów powstających w czasie piłowania zagraża
zdrowiu. Dla ochrony przed pyłami i parami
zakładaj maskę przeciwpyłową i pomyśl też
o zabezpieczeniu osób postronnych, które znalazły
się w miejscu pracy.
Zaleca się stosowanie specjalnych niskoszumnych pił
tarczowych.
 Dobierz piłę tarczową odpowiednią do ciętego materiału.
 Ta pilarka ukosowa jest przeznaczona wyłącznie
do piłowania drewna, tworzyw sztucznych i metali
kolorowych.
 Nie używaj pilarki bez osłony tarczy i nigdy, gdy jest
uszkodzona lub nie działa prawidłowo.
 Pamiętaj o dobrym zamocowaniu ramienia przy cięciu
ukosowym.
 Przed każdym cięciem sprawdzaj stabilność maszyny.
 Pilnuj, by rękojeści były suche, czyste i niezabrudzone
olejem ani smarem.
 Otoczenie pilarki powinno być czyste i wolne od różnych
odpadów, jak trociny i ścinki materiału.
 Dbaj o dobre ogólne lub punktowe oświetlenie miejsca
pracy.
 Zabrania się używania pilarki przez niedoświadczone
osoby.
 Przed użyciem sprawdź, czy piła tarczowa jest
prawidłowo zamocowana, czy obraca się we właściwym
kierunku i jest ostra.
 Sprawdź, czy prędkość obrotowa podana na pile
tarczowej równa się przynajmniej prędkości podanej na
pilarce.

11
POLSKI




















12
Wbudowanego lasera nigdy nie zastępuj laserem innego
typu. Naprawy lasera mogą być wykonywane tylko
przez autoryzowany warsztat serwisowy lub personel
serwisowy firmy Stanley Fat Max.
Przed rozpoczęciem konserwacji lub wymiany piły
tarczowej odłącz maszynę od sieci.
Nigdy nie czyść i nie konserwuj maszyny ani też
nie usuwaj ścinków materiału lub innych elementów
przedmiotu obrabianego, gdy pilarka jest załączona i
głowica nie znajduje się w położeniu spoczynkowym.
Jeżeli to możliwe, przytwierdź pilarkę do stołu
warsztatowego.
Zamocuj przedmiot obrabiany przy użyciu zacisków lub
ścisków stolarskich. Przytrzymywanie przedmiotu ręką
jest mniej bezpieczne.
Zawsze dobrze mocuj przedmioty obrabiane. Nie tnij
przedmiotów, których wielkość nie pozwala na dobre
zamocowanie, gdyż wtedy odległość między rękami
a obracającą się piłą tarczową jest za mała. Przy cięciu
długich przedmiotów zawsze je dodatkowo podpieraj.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy wszystkie
pokrętła/dźwignie zaciskowe są dobrze dokręcone/
zaciągnięte.
Nigdy nie używaj pilarki bez zamontowanej wkładki
szczelinowej stolika.
Gdy pilarka jest przyłączona do sieci, trzymaj ręce z dala
od obszaru cięcia.
Nigdy nie próbuj zatrzymywania piły tarczowej jakimś
narzędziem lub innymi przedmiotami, gdyż grozi to
doznaniem poważnego urazu ciała.
By nie narażać się na uszkodzenie akcesoriów, przed
użyciem pilarki zapoznaj się z ich instrukcją obsługi.
W żadnym przypadku nie używaj ściernic.
Przed wyłączeniem maszyny wysuń piłę tarczową
z wkładki szczelinowej i ciętego przedmiotu obrabianego.
W żadnym przypadku nie próbuj zatrzymywania wału
napędowego przez blokowanie wentylatora.
Przy opuszczaniu ramienia osłona piły tarczowej
automatycznie się unosi. Po uniesieniu ramienia osłona
powraca do pozycji wyjściowej. Osłonę można unieść
ręcznie w celu założenia lub zdjęcia piły tarczowej bądź
dla kontroli pilarki. Nigdy nie unoś osłony podczas pracy.
Regularnie sprawdzaj, czy szczeliny wentylacyjne silnika
są czyste i niezatkane trocinami.
W żadnym przypadku nie tnij materiałów zawierających
azbest, gdyż jest on rakotwórczy.
Nigdy nie zaklejaj ani nie usuwaj symboli
ostrzegawczych zamieszczonych na pilarce.
Nigdy nie opieraj się o pilarkę, gdyż jej przewrócenie lub
dotknięcie piły tarczowej grozi doznaniem poważnego
urazu.
Nie dotykaj piły tuż po zakończeniu cięcia, gdyż może
być bardzo gorąca.





Piłę tarczową dosuwaj do przedmiotu obrabianego tylko
wtedy, gdy maszyna jest wyłączona, gdyż inaczej może
dojść do odrzutu tarczy stykającej się z przedmiotem
obrabianym.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie pilarki. Używanie innych akcesoriów
lub przystawek, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem grozi
doznaniem urazu ciała i/lub szkód rzeczowych.
Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia, który obejmuje
cały stolik i jest oznaczony symbolami „Trzymaj ręce z
dala”.
By nie narażać się na skaleczenia wyrzucanymi
cząstkami materiału, wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego i usuń te drobne elementy.
Przed użyciem i po zakończeniu jakichkolwiek prac
konserwacyjnych sprawdzaj osłonę tarczy, czy działa
prawidłowo. W czasie tej kontroli pilarka musi być
wyłączona i odłączona od sieci. Opuść i unieść ramię
pilarki, by sprawdzić, czy osłona całkowicie osłania
tarczę i nigdzie jej nie dotyka. Gdyby osłona nie działała
prawidłowo, oddaj maszynę do autoryzowanego
warsztatu serwisowego. Zadzwoń do działu obsługi
klienta firmy Stanley Fat Max, by dowiedzieć się, gdzie
taki warsztat znajduje się w najbliższym sąsiedztwie.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z tej maszyny nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń:
W czasie pracy maszyny pomimo przestrzegania
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i stosowania
osłon trzeba się liczyć z pewnymi zagrożeniami.
W szczególności chodzi tutaj o:
 obrażenia ciała przez dotknięcie obracających się
elementów
 uszkodzenia narządu słuchu,
 niebezpieczeństwo wypadku w nieosłoniętym obszarze
obracającej się tarczy tnącej,
 niebezpieczeństwo doznania urazu przy wymianie
części, noży lub akcesoriów
 niebezpieczeństwo zgniecenia palców przy otwieraniu
osłon
 ryzyko zdrowotne na wskutek wdychania pyłu
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i MDF.
 wydłużony czas użytkowania może skutkować
obrażeniami. Przy długotrwałym użytkowaniu należy
robić regularne przerwy w pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dla
urządzeń laserowych
Laser ten odpowiada dyrektywie dla produktów laserowych
klasy 2 wg IEC 60825-1-2007.
POLSKI
Dioda laserowa w narzędziu nie może być zastąpiona diodą
innego typu. W przypadku usterki laser może być naprawiany
tylko przez autoryzowany punkt serwisowy. Laser może być
stosowany tylko do rzutowania linii laserowej.
 Nigdy nie patrz bezpośrednio ani umyślnie w promień
laserowy.
 Nie używaj żadnych przyrządów optycznych do
obserwowania promienia laserowego
 Nie stawiaj przyrządu w miejscu, w którym promień
laserowy jest emitowany na wysokości oczu
przechodzących osób.
 Nie dopuszczaj dzieci w pobliże lasera.
Uwaga! Unikaj bezpośredniego kontaktu
z oczami. Gdy włączone jest laserowe prowadzenie
cięcia, zostaje wyzwolone światło lasera. Unikaj
bezpośredniego kontaktu z oczami. Zawsze
odłączaj pilarkę od zasilania elektrycznego, zanim
przeprowadzisz ustawienia.
 Wskaźniki laserowe nie są zabawkami i nie powinny
trafić do rąk dzieci. Nieprawidłowe zastosowanie
tej części osprzętu może prowadzić do trwałego
uszkodzenia wzroku.
 W żadnym wypadku nie wolno przeprowadzać zmian
w celu podwyższenia mocy lasera. Nie będzie
ponoszona żadna odpowiedzialność za szkody, które
wynikną z nieprzestrzegania niniejszych zaleceń.
 Nie kieruj wskaźnika laserowego na inne osoby lub
powierzchnie odblaskowe. Również lekkie promienie
laserowe mogą powodować uszkodzenia wzroku.
 Ten wskaźnik laserowy nie zawiera żadnych części
wymagających konserwacji. Otwarcie obudowy
powoduje utratę gwarancji.
Bezpieczeństwo innych osób
 Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca.
 Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków
bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste
warunki pracy, a także jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo pracowało na biegu
jałowym.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące piktogramy:
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie
urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Zakładaj okulary ochronne.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj maskę przeciwpyłową
Elektronarzędzie nie może być używane przez
osoby poniżej 16 roku życia
Obszar „ bez rąk” – trzymaj palce i ramiona z dala
od obracającej się tarczy pilarki
W kontakcie z tarczą noś rękawice.
Uwaga! Promieniowanie laserowe.
Nie patrz w promień lasera
Nie używaj żadnych przyrządów optycznych
do obserwowania promienia laserowego.
Zapoznaj się elementami urządzenia laserowego
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia
drgań na rękojeści podane w Danych Technicznych
i Deklaracji Zgodności zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi narzędziami i do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da się
wykluczyć jej przekroczenia.
Bezpieczeństwo elektryczne
Pilarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze sprawdzaj,
czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia.
13
POLSKI

W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Stanley Fat Max. Postępowanie
wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na
niebezpieczeństwo.
Zaniki napięcia
Przy załączaniu pilarki mogą wystąpić chwilowe zaniki
napięcia i zakłócać działanie innych urządzeń. Przy
impedancji sieci mniejszej niż 0,34  nie trzeba się obawiać
żadnych zakłóceń.
Zastosowanie przedłużacza
Używaj tylko takiego przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez maszynę
(patrz „Dane techniczne”). Przed uruchomieniem pilarki
sprawdź przedłużacz, czy nie jest uszkodzony lub zużyty,
a w razie potrzeby wymień go na nowy. Gdy korzystasz
z bębna, zawsze całkowicie odwijaj z niego kabel.
Zastosowanie przedłużacza nieprzystosowanego do poboru
mocy przez maszynę lub uszkodzonego może doprowadzić
do pożaru i porażenia prądem elektrycznym.
Elementy składowe
Maszyna ta zawiera niektóre lub wszystkie spośród
wymienionych niżej elementów:
1. Rękojeść
2. Uchwyt transportowy
3. Szczotki węglowe
4. Silnik
5. Worek pyłowy
6. Pokrętło ustalające ramienia prowadzącego
7. Kołek blokujący
8. Szyny przesuwne
9. Prowadnica oporowa
10. Ogranicznik pochylenia tarczy
11. Tylny wspornik
12. Boczne przedłużenie stolika
13. Boczny ogranicznik przedmiotu obrabianego
14. Przyłącze do odsysania pyłu i trocin
15. Unoszona osłona tarczy
16. Laser
17. Pionowy zacisk przedmiotu obrabianego
18. Stolik obrotowy
19. Podstawa
20. Wkładka szczelinowa
21. Chwyt stolika obrotowego
22. Nóżka podporowa
23. Ogranicznik głębokości cięcia
24. Głowica pilarki
25. Blokada wału
14
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy
pilarka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta z gniazda
sieciowego.
Wskazówka: Pilarka przed wysyłką została dokładnie
nastawiona w zakładzie produkcyjnym. By osiągnąć jak
najlepsze wyniki pracy maszyny, sprawdź dokładność
następujących ustawień i ew. je skoryguj.
Montaż na stole warsztatowym (rys. 1, rys. 2)
W chwili dostawy maszyny rękojeść jest zablokowana kołkiem
(7) w dolnej pozycji. Pociągnij kołek blokujący (7) i obróć
go o 90o w prawo lub w lewo.
Alternatywnie maszynę można za pomocą czterech śrub (26)
(nienależących do zakresu dostawy) przykręcić do płaskiej,
stabilnej powierzchni przez otwory (27) wykonane w postawie
pilarki. W ten sposób zapobiega się przewróceniu maszyny,
co grozi doznaniem urazu.
Ostrzeżenie! Przed kontrolą lub regulacją pilarki zawsze
sprawdzaj, czy jest ona wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta
z gniazda sieciowego.
Unoszona osłona tarczy (rys. 3, rys. 4)
Gdy rękojeść porusza się do dołu, osłona tarczy (15)
automatycznie unosi się do góry. Po zakończeniu cięcia
i zwolnieniu rękojeści osłona ta powraca do swojej pierwotnej
pozycji.
Ostrzeżenie! Nigdy nie dokonuj żadnych przeróbek i nie
zdejmuj osłony tarczy ani przytwierdzonej do niej sprężyny.
Ostrzenie! Dla własnego bezpieczeństwa zawsze utrzymuj
osłonę tarczy w nienagannym stanie technicznym.
Wszelkie nieprawidłowości natychmiast koryguj. Sprawdź,
czy napinana sprężyną osłona tarczy powraca do swojej
pozycji. Nigdy nie używaj maszyny, gdy osłona lub sprężyna
są uszkodzone, wadliwe lub zdjęte. Jest to nadzwyczaj
niebezpieczne i grozi doznaniem poważnego urazu.
Gdyby przezroczysta osłona tarczy (15) zabrudziła się lub
przywarł do niej pył, przez co piła i/lub przedmiot obrabiany
przestały być widoczne, odłącz pilarkę od sieci i starannie
oczyść osłonę wilgotną szmatą.
Ostrzeżenie! Nie używaj do tego celu żadnych
rozpuszczalników ani środków czyszczących na bazie oleju.
Gdy osłona (15) jest bardzo brudna i w ogóle nic przez nią
nie widać, wkrętakiem krzyżowym poluzuj wkręt (28), który
mocuje środkową część osłony, odkręć wkręt (29) i unieś
osłonę wraz z jej częścią środkową do góry.
W tej pozycji łatwo dokładnie oczyścić osłonę. Po
zakończeniu tej operacji dokręć wkręty w odwrotnej
kolejności. Nie zdejmuj sprężyny napinającej osłonę. Gdy
wskutek zestarzenia lub promieniowania ultrafioletowego
osłona zmieni kolor, zwróć się do serwisu, by zakupić nową.
Nie przerabiaj ani nie zdejmuj osłony.
POLSKI
Utrzymanie maksymalnej szerokości cięcia
(rys. 5, rys. 6)
Przed dokonaniem regulacji wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Maszyna ta jest tak nastawiona fabrycznie, by
maksymalną szerokość cięcia osiągała dla tarczy o średnicy
216 mm. Przy zakładaniu nowej tarczy zawsze sprawdzaj jej
dolny zasięg i w razie potrzeby następująco go wyreguluj:
 Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego
 Całkowicie dosuń sanie do prowadnicy oporowej (9)
i naciśnij rękojeść do dołu.
 Tak nastaw ogranicznik głębokości cięcia (23), by
krawędź tarczy (30) lekko zagłębiała się poniżej górnej
płaszczyzny stolika obrotowego (18).
 Przy wyjętej wtyczce kabla z gniazda sieciowego obróć
ręką tarczę, przytrzymując przy tym rękojeść naciśniętą
całkowicie do dołu, by sprawdzić, czy piła tarczowa
w żadnym miejscu nie dotyka dolnej podstawy.
 W razie potrzeby lekko wyreguluj tarczę.
Uwaga! Po założeniu nowej tarczy zawsze sprawdzaj, czy
w żadnym miejscu nie dotyka ona dolnej podstawy, gdy
rękojeść jest całkowicie naciśnięta do dołu. Wtyczka kabla
zawsze musi być przy tym wyjęta z gniazda sieciowego.
Regulacja ramienia ogranicznika głębokości cięcia
(rys. 7)
Dolne położenie piły tarczowej można łatwo wyregulować za
pomocą ramienia ogranicznika głębokości cięcia (31).
 Przesuń ramię ogranicznika głębokości cięcia w kierunku
strzałki tak, jak pokazano to na rysunku 7.
 Dla zapewnienia maksymalnej szerokości cięcia musi się
ono znaleźć w pozycji A.
 Tak nastaw ogranicznik głębokości cięcia (23), by przy
rękojeści całkowicie naciśniętej do dołu piła tarczowa
zatrzymywała się w żądanej pozycji.
 Do wycinania rowków służy pozycja B.
 Tak nastaw ogranicznik głębokości cięcia (23), by przy
rękojeści całkowicie naciśniętej do dołu piła tarczowa
zatrzymywała się w żądanej pozycji.
Nastawianie kąta cięcia prostopadłego (rys. 8)



Poluzuj chwyt (21) przez obrócenie go w lewo.
Gdy wskazówka (32) wskaże żądany kąt na skali kąta
cięcia prostopadłego (33), dokręć chwyt przez obrócenie
go w prawo.
Nóżka podporowa (22) utrzymuje maszynę
w stabilnej pozycji. Po każdym nastawieniu kąta cięcia
prostopadłego tak obróć nóżkę w prawo lub w lewo, by
jej spód dotykał podłoża.
Nastawianie kąta cięcia ukosowego (rys. 9, rys. 10)
Przy saniach naciśniętych w lewo zwolnij dźwignię (10) z tyłu
maszyny, obracając ją w lewo. Odblokuj ramię przez dosyć
mocne naciśnięcie rękojeści w tym kierunku, w którym ma
być pochylona tarcza.
Pochyl tarczę, aż wskazówka (34) wskaże żądany kąt na
skali kąta cięcia ukosowego (35).
 Zaciągnij dźwignię (10) przez obrócenie jej w prawo, by
ustalić ramię (36).
Ostrzeżenie: Przy pochylaniu piły tarczowej rękojeść musi
być całkowicie uniesiona. Po zmianie kąta cięcia ukosowego
zawsze ponownie mocuj ramię przez obrócenie dźwigni
w prawo.

Zwalnianie blokady sań (rys. 11)
By zwolnić sanie, obróć pokrętło ramienia prowadzącego (6)
w prawo lub w lewo.
Działanie wyłącznika (rys. 12)
Uwaga! Przed przyłączeniem maszyny do sieci zawsze
sprawdzaj, czy wyłącznik przyciskowy (37) może się
swobodnie poruszać i po zwolnieniu powraca do pozycji
„WYŁ.”.
 B y uruchomić maszynę, naciśnij wyłącznik (37).
 By zatrzymać maszynę, zwolnij wyłącznik (37).
Ostrzeżenie! Używaj maszyny tyko z całkowicie sprawnym
wyłącznikiem przyciskowym. Maszyna z niesprawnym
wyłącznikiem jest NADZWYCZAJ NIEBEZPIECZNA i przed
przystąpieniem do pracy trzeba ją naprawić.
Działanie lasera (rys. 13)
Uwaga! Gdy laser nie jest używany, sprawdź, czy został
wyłączony.
Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy, gdyż może
on uszkodzić oczy.
PROMIENIOWANIE LASEROWE: NIE PATRZ W PROMIEŃ
LASEROWY ANI W INNE EMITUJĄCE GO URZĄDZENIA
LASEROWE KLASY 2.
Przed regulacją linii świetlnej zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
 By włączyć promień laserowy, naciśnij wyłącznik u góry
(I).
 By wyłączyć promień laserowy, naciśnij wyłącznik do
dołu (O).
Promień laserowy jest tak fabrycznie nastawiony, by linia
świetlna wypadała 1 mm z boku płaszczyzny tarczy (w pozycji
cięcia).
Czyszczenie soczewki lasera
Gdy soczewka lasera jest tak zanieczyszczona lub zapylona,
że nie widać promienia laserowego, odłącz pilarkę od
sieci i delikatnie oczyść soczewkę wilgotną szmatką. Nie
używaj do tego celu żadnych rozpuszczalników ani środków
czyszczących na bazie oleju.
Wskazówka: Gdy linia świetlna jest ściemniona lub prawie
bądź zupełnie jej nie widać z powodu światła słonecznego
padającego przez okno na obszar pracy, ustaw pilarkę
w innym miejscu niewystawionym na bezpośrednie
promieniowanie słoneczne.
15
POLSKI
Wskazówka: Wszystkie regulacje zapewniające poprawne
działanie tej maszyny zostały wykonane w zakładzie
produkcyjnym.
Uwaga: Wszelkie przeróbki, regulacje lub działania
nieopisane w tej instrukcji obsługi mogą narazić
użytkownika na niebezpieczne promieniowanie laserowe.
Stosowanie przyrządów optycznych jeszcze bardziej
zwiększa niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu. Nie próbuj
naprawiania ani demontażu lasera. Naprawianie lasera przez
niewykwalifikowaną osobę stwarza zagrożenie doznania
poważnego urazu oczu. Wszelkie naprawy lasera mogą być
wykonywane tylko przez personel autoryzowanego warsztatu
naprawczego.
Zakładanie lub zdejmowanie piły tarczowej (rys. 14,
rys. 15, rys. 16)
Uwaga: Przed założeniem lub zdjęciem piły tarczowej
zawsze sprawdzaj, czy maszyna jest wyłączona, a wtyczka
kabla wyjęta z gniazda sieciowego. Do zakładania lub
zdejmowania tarczy stosuj wyłącznie dostarczony klucz
maszynowy płaski (38). W innym razie śruba może zostać
dokręcona zbyt mocno lub niewystarczająco. W obydwu
przypadkach występuje niebezpieczeństwo doznania urazu.
Rys. 15
By zdjąć tarczę, poluzuj wkręt (39) mocujący środkową
część osłony przez obrócenie go wkrętakiem krzyżowym
w lewo. Odkręć wkręt (29) w lewo, ale nie wykręcaj go
całkowicie.
 Obróć środkową część osłony (40) w lewo i unieś osłonę
tarczy.
 Naciśnij blokadę wału (25) (rys. 14), by zablokować
wrzeciono, i odkręć śrubę (41) przez obrócenie jej
kluczem maszynowym płaskim (38) w prawo.
 Następnie wyjmij śrubę (41), zdejmij zewnętrzną
podkładkę kołnierzową (42) i tarczę (30).
Wskazówka! W razie omyłkowego zdjęcia wewnętrznej
podkładki kołnierzowej (43) tak ją nasadź na wrzeciono, by jej
płaska powierzchnia była zwrócona w kierunku silnika.

Rys. 16
By założyć piłę tarczową, ostrożnie nasadź ją na wrzeciono.
Strzałka na powierzchni tarczy (30) musi być przy tym
skierowana w stronę strzałki (44) na osłonie tarczy. Załóż
zewnętrzną podkładkę kołnierzową, włóż śrubę i kluczem
maszynowym dokręć ją w lewo, naciskając przy tym blokadę
wału.
Worek pyłowy (wyposażenie dodatkowe (rys. 17)
Przez zastosowanie worka pyłowego (5) można łatwiej
utrzymać otoczenie w czystości.
 Załóż worek pyłowy (5) na przyłącze (14) i zamocuj go.
 Gdy worek pyłowy (5) jest wypełniony mniej więcej do
połowy, otwórz zamknięcie (45) i zdejmij go z maszyny.
16
Opróżnij worek pyłowy. W tym celu lekko go ostukaj,
by pozbyć się cząstek, które przywarły do wewnętrznej
powierzchni worka i mogą utrudniać gromadzenie pyłu.
Wskazówka! Do przyłącza do odsysania pyłu i trocin można
przyłączyć odkurzacz, co znacznie usprawnia usuwanie pyłu
i trocin.

Mocowanie przedmiotu obrabianego (rys. 18)
Ostrzeżenie! Przedmiot obrabiany zawsze musi być
prawidłowo i ściśle zamocowany zaciskiem. W przeciwnym
razie maszyna może ulec uszkodzeniu a przedmiot obrabiany
- zniszczeniu. ISTNIEJE TAKŻE NIEBEZPIECZEŃSTWO
DOZNANIA URAZU.
Po zakończeniu cięcia nie unoś piły tarczowej, dopóki
całkowicie się nie zatrzyma. Przy cięciu długich przedmiotów
stosuj podpórki (46) o takiej samej wysokości, jak górna
powierzchnia stolika obrotowego (18).
Uwaga! Przy mocowaniu przedmiotu obrabianego nie polegaj
wyłącznie na pionowym zacisku.
Cienki materiał ma tendencję do wyginania się. Podeprzyj
go na całej długości, gdyż inaczej piła tarczowa może się
zakleszczyć i spowodować odrzut.
Regulacja przesuwnej dolnej prowadnicy oporowej
(z lewej strony) (rys. 19, rys. 20, rys. 21)
Dolna prowadnica oporowa (lewa) Przed cięciem
ukosowym w lewo sprawdź, czy jakakolwiek część
maszyny w żadnym miejscu nie styka się z przesuwną
prowadnicą oporową (9), gdy rękojeść jest całkowicie
uniesiona lub opuszczona w całym zakresie przesuwu sań.
Przed załączeniem maszyny upewnij się, czy przesuwna
prowadnica oporowa jest dobrze zamocowana pokrętłem
ustalającym (47).
Ostrzeżenie! Przy cięciu ukosowym w lewo przesuń
prowadnicę w lewo i zamocuj ją tak, jak pokazano na
rysunku 20. W przeciwnym razie może ona zetknąć się z piłą
tarczową lub jakąś częścią maszyny, co grozi doznaniem
poważnego urazu użytkownika. Maszyna ta jest wyposażona
w przesuwną prowadnicę oporową, która normalnie musi się
znajdować w pozycji pokazanej na rysunku 19. Jednak przy
cięciu ukosowym w lewo trzeba ją przesunąć w lewo (patrz
rys. 20), by nie dotykała głowicy maszyny. Po zakończeniu
cięcia ukosowego przesuwną prowadnicę oporową znów
trzeba przestawić do pierwotnej pozycji (rys. 19) i zamocować
pokrętłem ustalającym.
Pionowy zacisk przedmiotu obrabianego (rys. 22)
Pionowy zacisk przedmiotu obrabianego można zamocować
albo z lewej, albo z prawej strony prowadnicy oporowej (9).
Włóż pręt zacisku (48) w otwór w prowadnicy oporowej (9).
Wyreguluj ramię zacisku (17) zależnie od grubości i kształtu
przedmiotu obrabianego i ustal je przez dokręcenie pokrętła
(49). Gdy ramię zacisku dotyka prowadnicy oporowej (9) lub
POLSKI
przesuwnej prowadnicy oporowej, przestaw je do wyższej
pozycji. Upewnij się, czy maszyna w żadnym miejscu
nie styka się z zaciskiem, gdy rękojeść jest całkowicie
opuszczona, a sanie są przesuwane w całym swoim zakresie.
W przeciwnym razie zmień położenie zacisku. Mocno dociśnij
przedmiot obrabiany do prowadnicy oporowej i stolika
obrotowego. Usytuuj przedmiot w żądanej pozycji cięcia
i zamocuj go przez dokręcenie pokrętła ustalającego (50).
Uwaga! Przy wszystkich operacjach cięcia przedmiot
obrabiany musi być dociśnięty do stolika obrotowego i
prowadnicy oporowej i dobrze zamocowany zaciskiem.
Przedłużenie stolika (rys. 23)
Zwolnij blokadę (51) przy podstawie (19). Wysuń lewe
przedłużenie stolika (12) na żądaną szerokość i zablokuj je
pokrętłem ustalającym (51). W taki sam sposób wysuń prawe
przedłużenie stolika.
Boczny ogranicznik przedmiotu obrabianego (rys. 24)
Gdy przedmioty mają być cięte na określoną długość, można
ją ustalić za pomocą ogranicznika. Sprawdź, czy ograniczniki
(13) z lewej i z prawej strony przedłużenia stolika dają się
wysuwać tak, jak pokazano na rysunku.
Dźwignia zwalniająca osłony (rys. 24a)
Dźwignia zwalniająca (A) służy do blokowania osłony. Osłona
pozostaje zablokowana, gdy dźwignia zwalniająca (A) jest
obrócona w bok.
Instrukcja obsługi
Uwaga! Jeżeli rękojeść jest utrzymywana kołkiem
blokującym w dolnej pozycji, przed użyciem trzeba ją
zwolnić. Przed włączeniem wyłącznika sprawdź, czy piła
tarczowa nie dotyka przedmiotu obrabianego. Przy cięciu
nie wywieraj nadmiernego nacisku na rękojeść. Może to
bowiem spowodować przeciążenie silnika i/lub spowodować
zmniejszenie wydajności cięcia. Rękojeść dociskaj do dołu
tylko z taką siłą, jaka jest konieczna do płynnego cięcia
i prędkość obrotowa piły tarczowej nie maleje w zauważalny
sposób. Ostrożnie naciśnij rękojeść do dołu, by wykonać
cięcie. Gdy rękojeść naciśnie się do dołu ze zbyt dużą siłą lub
wywrze boczny nacisk, tarcza zaczyna wibrować i pozostawia
ślad na przedmiocie obrabianym. Dodatkowo spada precyzja
cięcia. Przy cięciu z przesuwem sań lekko i bez przerwy
przemieszczaj je w kierunku prowadnicy oporowej. W razie
zatrzymania sań podczas cięcia na przedmiocie obrabianym
pozostaje ślad i pogarsza się dokładność cięcia.
Cięcie małych przedmiotów obrabianych (rys. 25)
Przedmioty obrabiane grubości do 70 mm i szerokości do
90 mm można ciąć w następujący sposób:
 Całkowicie dosuń sanie do prowadnicy oporowej
i zamocuj ją przez dokręcenie pokrętła ustalającego
ramienia prowadzącego (6) w prawo.
Zamocuj przedmiot obrabiany zaciskiem.
Załącz maszynę bez stykania się piły tarczowej
z materiałem i odczekaj, aż osiągnie maksymalną
prędkość obrotową.
 Ostrożnie naciśnij rękojeść całkowicie do dołu, by
przeciąć przedmiot.
 Po zakończeniu cięcia wyłącz maszynę, odczekaj, aż
tarcza całkowicie się zatrzyma, i dopiero wtedy unieś
rękojeść do górnej pozycji.
UWAGA! By w czasie cięcia sanie się nie poruszyły, dokręć
w prawo pokrętło ustalające ramienia prowadzącego. Przy
niedostatecznym zamocowaniu piła może nieoczekiwanie
odskoczyć do tyłu, co grozi doznaniem poważnego urazu.


Cięcie z przesuwem sań (cięcie szerokich
przedmiotów obrabianych) (rys. 26)
Poluzuj pokrętło ustalające ramienia prowadzącego (6)
przez obrócenie go w lewo, by móc przesuwać sanie.
 Zamocuj przedmiot obrabiany (52) zaciskiem (17).
 Całkowicie pociągnij sanie do siebie.
 Załącz maszynę bez stykania się piły tarczowej
z materiałem i odczekaj, aż osiągnie maksymalną
prędkość obrotową.
 Naciśnij rękojeść (1) do dołu i przesuń sanie w kierunku
prowadnicy oporowej, przecinając przedmiot obrabiany.
 Po zakończeniu cięcia wyłącz maszynę, odczekaj, aż
tarcza całkowicie się zatrzyma, i dopiero wtedy unieś
rękojeść do górnej pozycji.
Uwaga: Przy cięciu z przesuwem sań całkowicie przyciągnij
je do siebie i naciśnij rękojeść do samego dołu. Następnie
naciskaj sanie w kierunku prowadnicy oporowej. Cięcie
rozpocznij dopiero wtedy, gdy sanie są całkowicie przesunięte
w kierunku użytkownika.
Gdy sań nie przyciągnie się całkowicie do siebie lub przy
cięciu w swoim kierunku, piła tarczowa może nieoczekiwanie
odskoczyć do tyłu, co grozi doznaniem poważnego urazu
ciała.
Nigdy nie wolno ciąć z przesuwem sań, gdy rękojeść jest
zablokowana kołkiem w dolnej pozycji.

Cięcie prostopadłe pod kątem (rys. 27)
Zwolnij chwyt (21) przez obrócenie go w lewo.
Gdy wskazówka (32) wskaże żądany kąt na skali kąta
cięcia prostopadłego (33), zaciśnij chwyt (21) przez
obrócenie go w prawo.
Uwaga! Przy obracaniu stolika chwyt musi być całkowicie
uniesiony do góry. Po zmianie kąta cięcia prostopadłego
ponownie zamocuj stolik obrotowy przez dokręcenie chwytu.


Cięcie ukosowe (rys. 28)

Zwolnij dźwignię (10) i pochyl piłę tarczową pod
żądanym kątem (patrz wcześniejszy akapit „Nastawianie
kąta cięcia ukosowego”). By ustalić wybrany kąt cięcia
ukosowego, mocno zaciągnij dźwignię (10).
17
POLSKI
Zamocuj przedmiot obrabiany (52) zaciskiem (17).
Całkowicie przeciągnij sanie do siebie.
Naciśnij rękojeść do dołu i przesuń sanie w kierunku
prowadnicy oporowej, przecinając przedmiot obrabiany.
 Ostrożnie naciśnij rękojeść całkowicie do dołu. Wywieraj
nacisk równolegle do tarczy i przesuwaj sanie w kierunku
prowadnicy oporowej, by przeciąć przedmiot obrabiany.
 Po zakończeniu cięcia wyłącz maszynę, odczekaj, aż
tarcza całkowicie się zatrzyma, i dopiero wtedy unieś
rękojeść do górnej pozycji.
Uwaga! Zawsze sprawdzaj, czy przy cięciu ukosowym piła
tarczowa może się przemieszczać w dół w kierunku cięcia.
Trzymaj ręce z dala od piły tarczowej. Przy cięciu ukosowym
zawsze może się zdarzyć, że odcięty kawałek materiału
pozostanie z boku tarczy. Uniesienie wciąż obracającej się
piły może spowodować pochwycenie przez nią tego kawałka
i odrzucenie go na większą odległość, co jest niebezpieczne.
Piłę tarczową wolno unosić dopiero wtedy, gdy całkowicie
się zatrzyma. Przy opuszczaniu rękojeści wywieraj nacisk
równoległy do piły tarczowej. Gdy na stolik obrotowy wywiera
się pionowy nacisk lub w czasie cięcia zmienia kierunek
docisku, pogarsza się dokładność cięcia.
Przesuwaj lub zdejmuj przesuwną prowadnicę oporową
(z lewej strony), by w czasie cięcia ukosowego nie dotykała
żadnej części sań.



Przenoszenie maszyny (rys. 30)
Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Zabezpiecz piłą tarczową przy kącie pochylenia 0o
i obróć stolik maksymalnie w prawo.
 Po przyciągnięciu sań do siebie ustal je na szynach.
 Naciśnij rękojeść całkowicie do dołu i zablokuj ją w tej
pozycji przez wciśnięcie kołka blokującego.
 Przenoś maszynę, trzymając ją za podstawę, jak
pokazano na rysunku.
 Łatwiej jest przenosić maszynę, gdy zdejmie się zacisk
przedmiotu obrabianego, worek pyłowy itd.
 Przy przenoszeniu maszyny jedną ręką chwyć rękojeść,
a drugą - podstawę.
Uwaga! Przed przeniesieniem maszyny najpierw zabezpiecz
wszystkie jej ruchome elementy. Kołek blokujący służy do
przenoszenia i składowania, a nie do cięcia.


Konserwacja
Cięcie kombinowane
Cięcie kombinowane to połączenie cięcia ukosowego
i prostopadłego pod kątem. Kąty cięcia kombinowanego
podano w poniższej tabelce.
Kąt cięcia prostopadłego
Kąt cięcia ukosowego
W lewo i w prawo
0 o ~ 45o
W lewo ~ 45o
Przy cięciu kombinowanym zapoznaj się z informacjami
zamieszczonymi w punktach „Cięcie małych przedmiotów”,
„Cięcie z przesuwem sań”, „Cięcie prostopadłe pod kątem”
i „Cięcie ukosowe”.
Wycinanie rowków (rys. 29)
Rowki można wycinać w następujący sposób:
 Za pomocą śruby nastawczej i ogranicznika głębokości
cięcia tak ustal piłę tarczową, by w najniższej
pozycji znajdowała się na odpowiedniej głębokości
cięcia. Więcej informacji na ten temat podano we
wcześniejszym punkcie „Ramię ogranicznika głębokości
cięcia”.
 Gdy piła tarczowa znajduje się w najniższej pozycji,
wytnij równoległe rowki na całej szerokości przedmiotu
obrabianego metodą cięcia z przesuwem sań tak, jak
pokazano na rysunku.
 Następnie dłutem usuń materiał między wyciętymi
rowkami.
18
Nie próbuj takiego cięcia przy użyciu grubej piły
tarczowej lub piły do wycinania rowków wpustowych.
Mogłoby to spowodować utratę panowania nad
maszyną, co grozi doznaniem urazu.
Uwaga! Przy innych rodzajach cięć sprawdź, czy ramię
ogranicznika głębokości cięcia znajduje się w pierwotnej
pozycji.

Uwaga! Przed inspekcją lub konserwacją maszyny zawsze
sprawdzaj, czy jest ona wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta
z gniazda sieciowego.
Ostrzeżenie! Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy piła
tarczowa jest ostra i czysta.
Wskazówka! Nigdy nie używaj benzyny, benzenu,
rozcieńczalników, alkoholu lub podobnych substancji. Mogą
one spowodować przebarwienia, deformacje lub pęknięcia.
Regulacja kąta cięcia (rys. 31, rys. 32, rys. 33)
Maszyna ta została starannie wyregulowana w zakładzie
produkcyjnym. Jednak wskutek nieostrożnego obchodzenia
się z nią może zaistnieć konieczność ponownej regulacji.
W tym celu postępuj zgodnie z poniższym opisem.
Kąt cięcia prostopadłego (rys. 31)

Całkowicie dociśnij sanie do prowadnicy oporowej (9)
i dokręć pokrętło ustalające, by zabezpieczyć sanie.
Zwolnij chwyt (21), którym jest ustalony stolik obrotowy.
Tak obróć stolik, by wskazówka wskazała 0o. Następnie
lekko obróć stolik w prawo i w lewo, by znalazł się
w pozycji zatrzaskowej 0o.
Rys. 32


Całkowicie naciśnij rękojeść do dołu i zablokuj ją w tej
pozycji przez wciśnięcie kołka blokującego.
Przyłóż ekierkę (53), kątownik itp. do boku piły tarczowej
i prowadnicy oporowej (9).
POLSKI
Rys. 33

Sprawdź, czy wskazówka (32) pokazuje 0o na skali kąta
cięcia prostopadłego (33). Gdy wskazówka (32) nie
pokazuje 0 oC, poluzuj śrubę mocującą wskazówki (54)
i tak przestaw wskazówkę (32), by wskazała 0o.
Kąt cięcia ukosowego 0o (rys. 34, rys. 35, rys. 36)








Całkowicie dociśnij sanie do prowadnicy oporowej
i dokręć pokrętło ustalające, by zabezpieczyć sanie.
Całkowicie naciśnij rękojeść do dołu i zablokuj ją w tej
pozycji przez wciśnięcie kołka blokującego.
Zwolnij dźwignię (10) z tyłu maszyny.
Przyłóż ekierkę (53), kątownik itp. do piły tarczowej (30)
i stolika obrotowego (18).
Lekko obróć śrubę z łbem sześciokątnym (54) na
ramieniu (36) w lewo lub w prawo, by pochylić tarczę
w prawo.
Mocno zaciągnij dźwignię.
Sprawdź, czy wskazówka (34) na ramieniu wskazuje 0o
na skali kąta cięcia ukosowego na uchwycie ramienia
(35).
Gdy nie pokazuje 0o, poluzuj wkręt (55), który mocuje
wskazówkę (34), i tak ją przestaw, by pokazała 0o.
Kąt cięcia ukosowego 45 o (rys. 37, rys. 38)







Kąt cięcia ukosowego 45o reguluj dopiero po
wyregulowaniu kąta cięcia ukosowego 0o.
By wyregulować kąt cięcia ukosowego w lewo, zwolnij
dźwignię (10) i pochyl piłę tarczową całkowicie w lewo.
Przyłóż ekierkę 45o (53) do piły tarczowej (30) i stolika
(18).
Wkręt (69) do regulacji kąta cięcia ukosowego 45o na
ramieniu (36) poluzuj lekko w lewo, by pochylić tarczę
w prawo.
Mocno zaciągnij dźwignię.
Sprawdź, czy wskazówka (34) na ramieniu pokazuje 45o.
Gdy wskazówka nie pokazuje 45o, poluzuj wkręt (55) i
ustal ją w pozycji 45o na skali. Ostatecznie dokręć wkręt.
Szczotki węglowe (rys. 39, rys. 40)








Sprawdź, czy maszyna jest wyłączona, a wtyczka kabla
wyjęta z gniazda sieciowego.
Regularnie wyjmuj i sprawdzaj szczotki węglowe.
W razie zużycia szczotki wymień ją.
Utrzymuj szczotki w czystości. Pilnuj, by swobodnie
poruszały się w szczotkotrzymaczach.
Obydwie szczotki węglowe wymieniaj jednocześnie.
Stosuj tyko identyczne szczotki węglowe.
By zdjąć zaślepki (58), posłuż się wkrętakiem (57, nie
należy do zakresu dostawy).
Wyjmij zużyte szczotki węglowe, włóż nowe i mocno
dokręć zaślepki (58).
Po użyciu




Po użyciu zetrzyj szmatą trociny i pył, które przywarły do
maszyny.
Utrzymuj osłonę w czystości tak, jak to opisano we
wcześniejszym punkcie „Unoszona osłona tarczy” na
stronie 14.
Przesuwne elementy smaruj olejem maszynowym, by
nie zardzewiały.
Przy składowaniu maszyny pociągnij sanie całkowicie do
siebie.
Wykrywanie i usuwanie usterek
Usterka
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Silnik nie
startuje
Nieprzyłączona wtyczka
sieciowa pilarki
Sprawdź, czy są
przyłączone wtyczki
wszystkich kabli
Niedokładny
kąt cięcia
Stolik obrotowy nie jest
zablokowany
Zablokuj stolik dźwignią
(patrz punkt „Nastawianie
kąta cięcia prostopadłego”
na stronie 15)
Za dużo pyłu i trocin pod
stolikiem
Wyssij lub przedmuchaj
pył. Załóż przy tym okulary
ochronne.
Uszkodzone elementy
Zwróć się do serwisu.
Po konserwacji sprężyna
nie została prawidłowo
wymieniona
Zwróć się do serwisu.
Zgromadził się pył i trociny
Oczyść i nasmaruj
ruchome elementy.
Kołek blokujący głowicy
pilarki nie jest prawidłowo
osadzony
Sprawdź kołek blokujący
głowicy pilarki, wyreguluj
go i prawidłowo ustaw.
Uszkodzona piła tarczowa
Wymień piłę tarczową
Tępa piła tarczowa
Wymień lub naostrz piłę
tarczową
Nie da się
całkowicie
unieść ramienia
pilarki lub
osłona tarczy
nie zamyka się
całkowicie
Piła tarczowa
zakleszcza się
lub chybocze
Piła tarczowa
wibruje lub
chybocze
Linia świetlna
jest słabo
widoczna
Niewłaściwa piła tarczowa
Wymień piłę tarczową
Wypaczona piła tarczowa
Wymień piłę tarczową
Uszkodzona piła tarczowa
Wymień piłę tarczową
Poluzowana piła tarczowa
Mocno dokręć śrubę
mocującą piły tarczowej
Pilarka nie jest prawidłowo
zamocowana
Przytwierdź pilarkę do stołu
warsztatowego, stojaka
lub stołu
Przedmiot obrabiany nie
jest prawidłowo podparty
Prawidłowo podeprzyj
lub zamocuj przedmiot
obrabiany
Zbyt jasne otoczenie
miejsca pracy
Ustaw pilarkę w obszarze
o odpowiednim oświetleniu
Na soczewce lasera
zgromadził się pył
Miękkim, suchym
pędzelkiem oczyść
soczewkę lasera
19
POLSKI
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie
wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób
Stanley Fat Max nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
wyrobu.
Stanley Fat Max chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych Stanley Fat Max, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
LpA (poziom ciśnienia akustycznego): 99 dB(A),
niepewność pomiaru(K): 3 dB(A)
LWA (poziom mocy akustycznej): 111 dB(A),
niepewność pomiaru (K): 3 dB(A)
Całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech
składowych kierunkowych) zmierzone według normy EN 61029:
Wartość skuteczna: 4,8 m/s2, niepewność pomiaru: 1,5 m/s2
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
FWE721 Pilarka ukosowa
Stanley Europe deklaruje niniejszym,
że urządzenie nr kat. FME721
opisane w „Danych technicznych” zostało wykonane zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/WE, EN 61029-1, EN 61029-2-9
Ten produkt jest również zgodny z dyrektywą
2004/108/WE i 2011/65/UE. Więcej informacji można
otrzymać pod adresem Stanley Europe wymienionym poniżej
lub na odwrocie tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za kompilację
dokumentacji technicznej i składa to oświadczenie w imieniu
Stanley Europe.
Dane techniczne
FME721
Silnik
230 V, 50 Hz, 1500 W, S6 20%, 5 min.
Prędkość obrotowa
5000 obr/min
Piła tarczowa
216 mm (40 zębów), ze spiekami węglikowymi
Laser
klasa 2
Długość promieniowania
laserowego
650 nm
Moc wyjściowa laserom
< 1 mW
Masa netto
16,6 kg
Możliwości cięcia
6,2 x 30,5 cm przy kącie cięcia prostopadłego
0o i pochyleniu tarczy 0o
6,2 x 21,5 cm przy kącie cięcia prostopadłego
45o i pochyleniu tarczy 0o
3 x 30,5 cm przy kącie cięcia prostopadłego
0o i pochyleniu tarczy 45o
3 x 21,5 cm przy kącie cięcia prostopadłego
45o i pochyleniu tarczy 45o
20
Ray Laverick
Dyrektor Techniczny
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgia
26.01.2015
POLSKI
Stanley Fatmax
WARUNKI GWARANCJI
Produkty marki Stanley Fatmax reprezentują bardzo wysoką
jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne.
Niniejsze warunki gwarancji nie ograniczają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych, lecz są ich uzupeánieniem.
Gwarancja jest waĪna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarantujemy sprawne dziaáanie produktu w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe wyposaĪenie, jeĪeli
nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane
wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez
Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym Erpatech
reklamowanego produktu oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy taką, jak
w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ urządzenia (wraz
z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie
12 miesiĊcy od daty zakupu.
4.
W celu przedáuĪenia okresu gwarancji o dodatkowe 2 lata
naleĪy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu urządzenia dokonaü
rejestracji na stronie internetowej: www.stanley.eu/3.
5.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech wraz z poprawnie wypeánioną Kartą
Gwarancyjną i waĪnym paragonem zakupu (lub kopią faktury)
oraz szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za
poĞrednictwem punktu sprzedaĪy wraz z dokumentami
wymienionymi powyĪej.
b)
6.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
Erpatech ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na
koszt adresata.
7.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą usuniĊte przez
Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu przez Centralny
Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 7a) moĪe byü wydáuĪony o czas
niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
a)
b)
8.
a)
b)
9.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe byü wydany
nowy produkt o nie gorszych parametrach.
10. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest decyzją
ostateczną.
11. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub uĪywaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami bezpieczeĔstwa.
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które prowadzi do uszkodzeĔ silnika,
przekáadni lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez Stanley;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek dziaáania poĪaru,
powodzi, czy teĪ innych klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji
czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne
lub, które byáy naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zuĪyciu.
12. Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają upowaĪnieĔ ani gwarancji
innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania siĊ zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
13. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru
z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Moğciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piĞmie, Īe
usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
zst00282305 - 23-09-2015
21
POLSKI
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
+
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
09/12
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising