KG711 | Black&Decker KG711 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

359205-16 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
KG711
KG911
KG912
KG752
2
3
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Ъглошлайф машините от BLACK+DECKER KG711,
KG911, KG912, KG752 са предназначени за рязане
на метал и зидария с помощта на подходящ вид
режещи и шлифовъчни дискове. След монтиране
на подходящ предпазител, този инструмент е предназначен за употреба само от потребителя.
д.
Инструкции за безопасност
е.
Общи предупреждения за безопасна
работа с електроинструменти
Предупреждение! Прочетете всички
предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу,
може да доведе до токов удар, пожар и/
или тежки травми.
3.
а.
Запазете всички предупреждения и инструкции
за бъдещи справки. Терминът "електроинструмент" във всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася до захранвани (със захранващ кабел)
или работещи на батерии (без захранващ кабел)
електрически инструменти и машини.
1.
а.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
г.
б.
Безопасност на работното пространство
Пазете работното пространство чисто и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти във
взривоопасна среда, като например при
наличието на запалителни течности, газове или прах. Електрическите инструменти
създават искри, които могат да запалят праха
или парите.
Дръжте деца и странични лица надалече,
докато работите с електроинструмента.
Отвличане на вниманието може да ви накара
да изгубите контрол.
в.
г.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва
да са подходящи за използвания контакт.
Никога, по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти. Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
Да се избягва контакт на тялото със заземени или замасени повърхности като тръби,
радиатори, кухненски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов удар, ако
тялото ви е заземено.
Не излагайте електроинструментите на
дъжд и мокри условия. Проникването на вода
в електроинструмента повишава опасността от
токов удар.
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не
използвайте кабела за носене, дърпане или
изключване на електроинструмента. Пазете
д.
е.
ж.
4
кабела далече от горещина, масло, остри
ръбове или движещи се части. Повредените
или оплетени кабели увеличават риска от токов
удар.
При работа с електрически инструменти
на открито да се използва удължителен
кабел, подходящ за употреба на открито.
Използването на кабел, подходящ за употреба
на открито, намалява риска от токов удар.
Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектнотоковата защита
(ДТЗ), което на английски е Residual Current
Device (RCD). Използването на ДТЗ намалява
риска от токов удар.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, гледайте какво правите
и влагайте разум при работа с електрически
инструмент. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте
под влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при работа
с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
Използвайте лични предпазни средства.
Винаги носете защита за очите. Защитни
средства като дихателна маска, неплъзгащи
се обувки за безопасност, каска или защита
на слуха, използвани при подходящи условия,
ще намали трудовите злополуки.
Да се предотвратява случайно пускане.
Уверете се, че превключвателя е на позиция
изключен преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното
устройство, преди да вземете или носите
инструмента. Носенето на електроинструмент
с пръста на превключвателя или стартирането
на електроинструменти, когато превключвателя е на позиция "включен", може да доведе до
трудова злополука.
Махнете всички регулиращи или гаечни
ключове преди да включите електроинструмента. Прикрепени към въртящи се части на
електроинструмента гаечни или регулиращи
ключове могат да доведат до наранявания.
Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно на краката си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.
Облечете се както трябва. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите
си и ръкавиците далече от движещите се
части. Висящите дрехи, бижутерия или дълги
коси могат да бъдат захванати от движещи се
части.
Ако са предоставени устройства за свързване на изпусканите прашинки или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали опасностите
свързани с праха.
4.
a.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
5.
а.
Допълнителни предупреждения
относно безопасността при работа
с електроинструменти
Използване и грижа за електроинструментите
Не използвайте насила електроинструментите. Да се използва точният за вашето
приложение електрически инструмент.
Подходящият електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата, при темпото, за което е създаден.
Не използвайте електроинструмента, ако
превключвателя не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя е опасен
и трябва да се поправи.
Изключете щепсела от захранването и/или
батерията на електроинструмента преди
извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари или съхраняване
на уреда. Такива предварителни мерки за
безопасност намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте на незапознати с електроинструмента
и тези инструкции лица да работят с него.
Електроинструментите са опасни в ръцете на
необучени потребители.
Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за размествания в свързванията
на подвижните звена, за счупване на части
и всички други условия, които могат да
повлияят на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента, задължително го поправете
преди да го използвате отново. Много
злополуки се причиняват от лошо поддържани
електрически инструменти.
Да се поддържат режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните режещи
инструменти с остри остриета по-трудно могат
да се огънат и по-лесно се контролират.
Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях
в съответствие с инструкциите, като взимате предвид работните условия и характера
на работата. Използването на електроинструмента за работи, различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до опасни
ситуации.
Предупреждение! Допълнителни предупреждения за безопасност при шлифоване, изглаждане, полиране или абразивно
отрязване
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Сервизиране
Нека вашият електрически инструмент
се обслужва от квалифицирано лице по
ремонта само с помощта на равностойни
резервни части. Това ще гарантира безопасната употреба на уреда.
5
Tози електроинструмент е предназначен
за шлифоване, изглаждане, телена четка,
полиране или отрязване. Прочетете всички
предупреждения, инструкции, илюстрации
и технически характеристики, предоставени
с този електроинструмент. Неспазването на
всички изброени по-долу инструкции може
да доведе до токов удар, пожар и/или тежки
травми.
Извършването на работи, за които електроинструмента не е предназначен, може да
създаде опасност и да причини наранявания.
Не използвайте приспособления, които не
са специално разработени и препоръчани
от производителя на инструмента. Просто
защото даден аксесоар може да бъде прикачен
към електроинструмента, това не гарантира
безопасна експлоатация.
Номиналната честота на въртене на аксесоара трябва да бъде равна поне на максималната скорост, обозначена на електроинструмента. Аксесоари, които работят по-бързо
от номиналната им скорост, може да се счупят
и да се разлетят.
Външният диаметър и дебелината на вашия
аксесоар трябва да бъде в рамките на номиналната мощност на вашия електроинструмент. Неправилно оразмерените аксесоари
не могат да бъдат правилно защитени или
управлявани.
Външните размери на колела, фланци, опорни подложки или други аксесоари следва
да могат правилно да пасват на шпиндела
на електроинструмента. Аксесоари с дупки,
които не отговарят на монтажното оборудване
на електроинструмента ще са небалансирани,
ще вибрират прекомерно и това може да доведе до загуба на контрол.
Не използвайте повредени аксесоари. Преди всяка употреба проверявайте аксесоари
като абразивни дискове за дълбоки одрасквания и пукнатини, опорните подложки
за пукнатини, износване или прекомерно
изтъркване за разхлабване и скъсани жици.
Ако електроинструмента или аксесоара
е изпускан, проверете за повреда или инсталирайте изправен аксесоар. След проверка
и инсталиране на аксесоара, задействайте
електроинструмента при максимална скорост на празен ход. Повредените аксесоари
обикновено се разпадат по време на изпробване.
Откат и свързани с това предупреждения
♦
Носете лични защитни средства. В зависимост от приложението, използвайте защита
за лицето, защитна маска или защитни
очила. Ако е необходимо, носете маска,
защита за слуха, предпазни ръкавици и работна престилка, която може да спира малки
абразивни частици или детайли. Защитата
за очите трябва да е в състояние да спре
летящи отломки в резултат от извършването
на различни работи. Защитната маска или
респиратора трябва да са в състояние да
филтрират частиците, получени в резултат на
вашата работа. Продължителното излагане
на високо интензивен шум може да доведе до
загуба на слуха.
♦
Дръжте страничните лица на безопасно разстояние от работното си място. Всеки, който
трябва да присъства на работното място,
трябва да носи защитни средства. По всяко
време може да излетят части от работните
съоръжение и да причинят нараняване извън
зоната на работа.
♦
Дръжте електроинструмента за изолираните
повърхности при извършване на операция,
при която представката за рязане може да
засегне скрито окабеляване или собствения
си кабел. Прерязването на "жив" кабел от режещ аксесоар може да зареди с ток металните
части на електроинструмента, в резултат на
което оператора може да получи токов удар.
♦
Поставете кабела така, че да не може да
е в досег с въртящите се аксесоари. Ако загубите контрол, кабелът може да бъде срязан или
захванат и ръкава ви може да бъде издърпана
от въртящия се аксесоар.
♦
Никога не оставяйте електроинструмента
долу, докато аксесоара не е напълно спрял.
Въртящият се аксесоар може да влезе в досег
с повърхността и да издърпа уреда извън вашия контрол.
♦
Не задействайте електроинструмента, докато го носите отстрани до вас. При случаен
контакт с въртящия се аксесоар, вашата дреха
може да бъде захваната и така да придърпа
аксесоара към вашето тяло.
♦
Редовно почиствайте въздушните вентили
на електроинструмента. Вентилаторът на
мотора ще вкарва прах в кожуха и прекомерното натрупване на метални прашинки може
да причини опасности с електричеството.
♦
Не работете с електроинструмента в близост до запалителни материали. Тези материали могат да се подпалят от искри.
♦
Не използвайте аксесоари, които изискват
течни охладители. Използването на вода или
други течни охладители може да доведе до
токов удар.
Забележка: По-горното предупреждение не се
отнася за електроинструменти, които са създадени
специално за употреба с течна система.
Откатът е внезапна реакция на защипано или извито въртящо се колело, опорна подложка, четка или
друг аксесоар. Защипването или извиването водят
до бързо блокиране на въртящия се аксесоар, който
от своя страна причинява неконтролируемият електроинструмент да бъде насочен в посока, обратна
на въртенето на аксесоара до точка на огъване.
Например, ако едно абразивно колело се извие
или защипе от обработвания детайл, ръбът на
колелото, който влиза в точката на защипване
може да задълбае в повърхността на материала
и да причини изхвърчането или откат на колелото.
Колелото може да отскочи към оператора или
в обратна посока от него, в зависимост от посоката
на движение на колелото в точката на защипване.
Абразивните колела може, също така, да се счупят
при тези обстоятелства.
Отката може да е резултат и от неправилната
употреба на електроинструмента и/ или от неправилни процедури или условия на работа и може да
се избегне, като се вземат подходящи предпазни
мерки, както е дадено по-долу.
♦
Дръжте здраво електроинструмента и позицията на тялото и ръката ви трябва да
ви позволява да сте стабилни за силата на
отката. Винаги използвайте допълнителна
дръжка, ако ви е предоставена, за максимален контрол върху реакцията при откат
или въртене по време на стартирането.
Операторът трябва да контролира реакциите
на въртящия момент или силите на отката, ако
са взети подходящи предпазни мерки.
♦
Никога не поставяйте ръката си близо до
въртящия се аксесоар. Аксесоарът може да
се върне върху ръката ви.
♦
Не поставяйте тялото си в зоната, където
елек троинструмента ще се движи при
евентуален откат. Откатът ще отхвърли инструмента в противоположна на движението
на колелетата посока в точката на шлифоване.
♦
Работете с повишено внимание, когато
работите върху ъгли, остри краища и т.н.
Избягвайте отскачане и притриване на аксесоара. Ъглите, острите ръбове и подскачането
могат много вероятно да получат прекалено
притриване с въртящия се аксесоар и това да
доведе до загуба на контрол или до откат.
♦
Не прикрепвайте острие за дърворезба на
верижен трион или назъбено острие на трион. Такива остриета могат да създадат чести
откати и загуба на контрол.
Предупреждения относно безопасността
при шлифоване и абразивно отрязване
♦
6
Използвайте само такива колела, които са
препоръчани за вашия инструмент и специфичните предпазители, предназначени за
избраното колело. Колела, които не са съвместими със съответния електроинструмент,
♦
♦
♦
♦
не могат да бъдат адекватно предпазвани и не
са безопасни.
Предпазителят трябва да е закрепен здраво
към електроинструмента и поставен за максимална безопасност, за да може колкото
се може по-малка част от колелото да бъде
изложена към оператора. Предпазителят
помага със защитата на оператора от счупени
части от колелото, както и от инцидент, свързан
с докосване на колелото.
Колелата трябва да се използват само за
препоръчителните приложения. Например:
не шлифовайте със страничната част на
колело за отрязване. Колелата за абразивно
рязане са предназначени за периферно шлифоване, при оказването на странична сила
върху тези колела, може да ги разклати.
Винаги използвайте неповредени фаланги
за колела, които са правилен размер и форма за вашето избрано колело. Подходящите
фланци за колелото го поддържат, с което се
намалява възможността от счупване на колелото. Фланците на колелата за отрязване може
да се различават от тези за шлифовъчното
колело.
Не използвайте износени колела от поголеми електроинструменти. Колело, което
е предназначене за по-големи електроинструменти не е подходящо за по-високата скорост
на по-малките инструменти и може да се
пръсне.
♦
♦
Предупреждения за безопасност
специално при заглаждане
♦
♦
♦
♦
Не използвайте прекомерно голяма диск
шкурка. Следвайте препоръките на производителя при избора на заглаждаща хартия. По-голяма шкурка, простираща се извън
подложката за заглаж дане, представлява
опасност от разкъсване и може да доведе до
претриване, разкъсване на диска или откат.
Предупреждения за безопасност
специално при полиране
♦
Допълнителни предупреждения относно
безопасността при абразивно отрязване
♦
приближи или да направи откат, ако електроинструмента се рестартира в детайла за рязане.
Чрез опорни панели или прекалено големи
детайли за обработка може да се минимизира риска от защипване на колелото или
откат. Големите детайли имат склонност да
се огъват под собствената си тежест. Опорите
трябва да бъдат поставени под детайла в близост до линията на рязане и в близост до ръба
на детайла от двете страни на колелото.
Бъдете особено внимателни, когато правите
"джобен разрез" в съществуващите стени
или други слепи зони. Издаденото колело
може да реже газови или водни тръби, електрически кабели или предмети, което може да
доведе до откат.
Не "задръствайте" колелото за рязане или
не прилагайте прекомерно налягане. Не се
опитвайте да правите прекомерно дълбок
разрез. Прекаленото напрежение на колелото
увеличава натоварването и чувствителността
към усукване или огъване на колелото при
рязане и възможността от откат или счупване
на колелото.
Не поставяйте тялото си в положение на
една линия с и зад въртящото се колело.
Когато колелото при работа се отдалечава от
тялото ви, евентуален откат може да предизвика насочване на въртящото се колело и на
електроинструмента директно към вас.
Когато колелото се огъва или когато рязането се прекъсва по някаква причина,
изключете електроинструмента и го дръжте неподвижно до пълното спиране на
колелото. Никога не се опитвайте да свалите режещото колело от разреза, докато
е в движение, иначе може да се появи откат.
Проучете и вземете мерки, за да елиминирате
причината за огъване на колелото.
Не рестартирайте рязането в самият детайл
за рязане. Оставете колелото да достигне
пълни обороти и внимателно го въведете
в разреза. Колелото може да се огъне, да се
Не допускайте никаква свободно стояща
част от полиращият диск или неговите
прикачени нишки да се въртят свободно.
Скрийте или подрежете всички свободно
висящи нишки от приложението. Свободно
стоящите и въртящите се прикрепени нишки
могат да ви оплетат пръстите или да счупят
обработвания детайл.
Безопасност на другите
♦
♦
Този уред не е предназначен за употреба от
лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности,
с недостатъчен опит и познания, освен ако са
под наблюдение и са им дадени инструкции
за употребата на уреда от лице, отговорно за
тяхната безопасност.
Децата трябва да се наблюдават постоянно,
за да не си играят с уреда.
Допълнителни рискове.
Допълнителни остатъчни рискове могат да възникнат при използването на инструмента, които
не могат да бъдат включени в приложените предупреждения за безопасност. Тези рискове могат
да бъдат причинени от неправилна употреба,
продължителна употреба и др.
Въпреки прилагането на съответните правила за
безопасност и използването на уреди за безопасност, някои допълнителни рискове не могат да
бъдат избегнати. Те включват:
7
♦
♦
♦
♦
♦
Електрическа безопасност
Наранявания, причинени от докосване всякакви въртящи/движещи се части.
Наранявания, причинени от смяна на части,
остриета или аксесоари.
Наранявания, причинени от продължително използване на един инструмент. Когато
използвате някой инструмент за продължителни периоди от време е необходимо да си
взимате редовни почивки.
Увреждане на слуха.
Опасност за здравето, причинена от вдишването на прах в резултат от употребата на
вашия инструмент (пример:- работа с дърво,
особено с дъб, бук и MDF.)
Tози инструмент е двойно изолиран,
следователно не му трябва заземителен
кабел. Винаги проверявайте дали захранващият кабел е в съответствие с напрежението на табелката.
♦
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от производителя или от оторизиран
сервизен център на BLACK+DECKER, за да се
предотврати злополука.
Характеристики
Вашият инструмент има всички или някои от следните характеристики.
1. Превключвател оn/off (вкл./изкл.)
2. Странична ръкохватка
3. Заключване на шпиндела
4. Предпазител
Вибрация
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани
вибрации, които са обявени в техническите данни
и в декларацията за съответствие, са измерени
в съответствие със стандартен метод за тестване,
предоставен от EN 60745 и може да се използва за
сравнение на един инструмент с друг. Декларираната стойност за емисии на вибрации може да се
използва също така и за предварителна оценка на
излагане на въздействието им.
Монтаж
Предупреждение! Преди монтаж се уверете, че инструментът е изключен и от електрическата мрежа.
Слагане и сваляне на предпазителя
(фиг. А)
Предупреждение! Стойността на генерираните
вибрации по време на действителното използване
на електроинструмента може да се различава от
обявената стойност, в зависимост от начина, по
който се използва инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи над обявените стойности.
Инструментът е снабден с предпазител само при
шлифоване. Ако уредът трябва да извършва отрязване, тогава трябва да се постави подходящ
за целта предпазител. Подходящи предпазители
при рязане са тези с номера на частта 1004702-27
и 1004702-28 за KG711/KG911 и KG912/KG752 са на
разположение и могат да бъдат получени от сервизните центрове на BLACK+DECKER.
При оценяване на вибрациите на излагане за
определяне на мерките за безопасност, изисквани
от 2002/44/ЕО за защита на лица, които редовно
използват електрически инструменти като наемни работници, трябва да се направи оценка на
излагането на вибрации, действителните условия
на употреба и начина, по който се използва инструмента, включително като се вземат предвид
всички части на работния цикъл, като например
време, когато инструмента е изключен и когато се
работи на празен ход, в допълнение към времето
за задействане.
Слагане и сваляне на предпазителя
(фиг. А) само за KR912
Инструментът е снабден с предпазител само при
рязане. Ако уредът трябва да извършва шлифоване, тогава трябва да се постави подходящ за целта
предпазител. Подходящ предпазител при шлифоване е номер на част 569204-00, на разположение
е и може да бъде намерен в сервизните центрове
на Black & Decker.
Етикети по инструмента
Монтаж
♦
Сложете ъглошлайфа на маса, с шпиндела (5)
нагоре.
♦
Подравнете зъбците (8) с гнездата (9).
♦
Натиснете надолу предпазителя (4) и го завъртете към желаната позиция.
♦
Затегнете здраво винта (6).
♦
За да свалите предпазителя, разхлабете винта
Предупреждение! Никога не използвайте инструмента без предпазителя.
Следните пиктограми са показани на инструмента,
заедно с кода на датата:
Предупреждение! За да намалите риска
от наранявания, прочетете ръководството
с инструкции.
Носете защитни очила или маска, когато
използвате инструмента.
Носете защита за слуха, когато работите
с този инструмент.
Монтиране на страничната дръжка
♦
Закрепете с винтове страничната дръжка (2)
към една от монтажните дупки на инструмента.
Предупреждение! Винаги използвайте страничната дръжка.
8
Монтиране и сваляне на дискове за
шлифоване рязане (фиг. B - D)
Сваляне
♦
Дръжте ключалката на шпиндела (3) натисната и разхлабете външния фланец (13), като
използвате двуполюсния ключ (14) (фиг. D).
♦
Свалете външния фланец (13), заглаждащия
диск (16) поддържащата подложка (15).
Винаги използвайте правилният вид диск за вашето
приложение. Винаги използвайте правилния вид
диск за вашето приложение.
Монтаж
♦
Монтирайте предпазителя, както е описано
по-горе.
♦
Поставетe вътрешния фланец (10) на шпиндела
(5), както е показано на (фиг. В). Уверете се,
че фланеца е правилно поставен на плоските
страни на шпиндела.
♦
Поставетe диска (11) на шпиндела (5), както
е показано на (фиг. В). Ако дискът има издигнат
център (12), уверете се, че издигнатия център
сочи към вътрешния фланец.
♦
Уверете се, че дискът е поставен правилно на
вътрешния фланец.
♦
Поставете външния фланец (13) на шпиндела.
Когато монтирате диска за шлифоване, издигнатия център на външния фланец трябва да
сочи към диска (A във фиг. С). Когато монтирате
диска за рязане, издигнатия център на външния фланец трябва да сочи в посока обратно
на диска (В във фиг. С).
♦
Дръжте ключалката на шпиндела (3) натисната
и затегнете външния фланец, като използвате
двуполюсния ключ (14) (фиг. D).
Употреба
Предупреждение! Оставете инструмента да работи със собствената си скорост. Не претоварвайте.
♦
Внимателно работете с кабела, за да избегнете
инцидентното му отрязване.
♦
Бъдете подготвени за снопове искри, когато диска за заглаждане или този за рязане докосват
обработвания детайл.
♦
Винаги поставяйте инструмента по такъв начин, че предпазителя за предоставя оптимална
защита от шлифоващия или режещия диск.
Включване и изключване
♦
За да включите, плъзнете превключвателя (1)
напред. Запомнете, че инструмента ще продължи да работи, когато освободите ключа.
♦
За да изключите, натиснете задната част на
превключвателя.
Предупреждение! Не изключвайте инструмента,
докато е при натовареност.
Функция за мек старт
Функцията за мек старт дава възможност за бавно
ускорение на оборотите, за да се избегне първоначалния тласък. Тази функция е особено полезна при
работа в тесни пространства.
Сваляне
♦
Дръжте ключалката на шпиндела (3) натисната и разхлабете външния фланец (13), като
използвате двуполюсния ключ (14) (фиг. D).
♦
Свалете външния фланец (13) и диска (11).
Без напрежение
Монтиране и сваляне на заглаждащите
дискове (фиг. D и E)
Функцията Без напрежение спира шлайфа от
рестартиране без завъртане на превключвателя,
ако има прекъсване в електрозахранването.
За заглаждането е необходима поддържаща подложка. Поддържащата подложка е на разположение
от вашия дилър на BLACK+DECKER като аксесоар.
Съвети за оптимална употреба
♦
Монтаж
♦
Поставетe вътрешния фланец (10) на шпиндела
(5), както е показано на (фиг. Е). Уверете се,
че фланеца е правилно поставен на плоските
страни на шпиндела.
♦
Поставете поддържщата подложка (15) на
шпиндела.
♦
Поставете шлифовъчния диск (16) на поддържащата подложка.
♦
Поставете външния фланец (13) на шпиндела
с издигнатия център, който е насочен делече
от диска.
♦
Дръжте ключалката на шпиндела (3) натисната
и затегнете външния фланец, като използвате
двуполюсния ключ (14) (фиг. D). Уверете се, че
външния фланец е монтиран правилно, и че
дискът е здраво закрепен.
♦
Дръжте здраво инструмента с една ръка около
страничната дръжка и с другата ръка около
основната дръжка.
При шлифоване винаги поддържайте един ъгъл
от около 15° между диска и повърхността на
обработвания детайл.
Поддръжка
Вашият инструмент на BLACK+DECKER е създаден за продължителна и дългосрочна работа
с минимална поддръжка. Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за
инструмента и от редовното почистване.
Предупреждение! Преди извършването на каквато
и да е поддръжка на жичен или безжичен електроинструмент:
♦
Изключете инструмента/уреда и от електрическата мрежа.
♦
Или изключете и свалете батерията от уреда/
инструмента, ако уреда/инструмента има отделен пакет с батерии.
9
♦
♦
♦
♦
♦
Или изтощете батерията докрай, ако е интегрална и след това изключете.
Изключете зарядното устройство преди почистване. Вашето зарядно не изисква никаква
поддръжка, освен редовно почистване.
Редовно почиствайте вентилационните отвори
на вашия уред/инструмент/зарядно устройство, като използвате мека четка или сухо
парче плат.
Редовно почиствайте корпуса на двигателя
с помощта на чиста мокра кърпа. Не използвайте абразивен препарат или такъв на разтворителна основа.
Редовно отваряйте патронника и го потупвайте,
за да махнете прахта от вътрешността (когато
е монтиран).
Входящ волтаж
Консумирана мощност
Скорост при
ненатовареност
Диаметър на диска
мин -1 12 000
мм KG711, KG911 = 115
KG912, KG752 = 125
Отвор на диск
мм 22
Максимална плътност на диска
шлифоващ диск
мм 6
дискове за рязане
мм 3,5
Размер на шпиндела
M14
Тегло
кг KG711, KG911, KG752 = 2,1
KG912 = 2,2
Замяна на щепсела
(само Великобритания и Ирландия)
KG711, KG911, KG912
LpA (звуково налягане) 92,6 dB(A), Колебание (K) 3 dB(A),
LWA (звукова мощност) 103,6 dB(A), Колебание (K) 3 dB(A)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
♦
Изхвърлете безопасно стария щепсел.
♦
Свържете кафявата жица към живия терминал
в новия щепсел.
♦
Свържете синята жица към неутралната клема.
Предупреждение! Не трябва да се прави свързване към заземения терминал. Следвайте инструкциите за монтаж, които се предоставят
с доброкачествените щепсели. Препоръчителен
предпазител: 13 A
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна
сума) според EN 60745:
Шлифоване на повърхност (ah,SG) 9,9 м/с², колебание (K)
1,5 м/с², Отрязване (ah) 4,6 м/с², колебание (K) 1,5 м/с²,
Полиране (ah,P) 4,5 м/с², колебание (K) 1,5 м/с², Полиране
с диск (ah,DS) 9,6 м/с², колебание (K) 1,5 м/с²
Защита на околната среда
KG752
LpA (звуково налягане) 94,5 dB(A), Колебание (K) 3 dB(A),
LWA (звукова мощност) 105 dB(A), Колебание (K) 3 dB(A)
Разделно събиране. Продуктите и батериите, отбелязани с този символ не трябва да
се изхвърлят с битовите отпадъци.
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна
сума) според EN 60745:
Шлифоване на повърхност (ah,SG) 9,9 м/с², колебание (K)
1,5 м/с², Отрязване (ah) 9,1 м/с², колебание (K) 1,5 м/с²,
Полиране (ah,P) 5,0 м/с², колебание (K) 1,5 м/с², Полиране
с диск (ah,DS) 3,3 м/с², колебание (K) 1,5 м/с²
Продуктите и батериите съдържат материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани,
което намаляване търсенето на суровини. Моля,
рециклирайте електрически продукти и батериите
в съответствие с местните разпоредби.
Технически данни
Входящ волтаж
VAC
Входяща мощност
W
Скорост при
ненатовареност
мин -1
Диаметър на диск
мм
Отвор на диск
мм
Максимална плътност на диска
шлифоващ диск
мм
дискове за рязане
мм
Размер на шпиндела
Тегло
кг
KG911-KG912-KG752
(Тип 1)
VAC 230
W KG911, KG912 = 900 W
KG752 = 800 W
KG711 (Тип 1)
230
750
12 000
115
22
6
3,5
M14
2
10
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕО
МАШИННА ДИРЕКТИВА
KG711, KG911, KG912, KG752 Ъглошлайф
Black & Decker декларира, че тези продукти, описани в „технически данни“, са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010; EN 607452-3:2011 +A2:2013 +A11:2014 +A12:2014.
Тези продукти също са съобразени с Директива 2014/108/ЕО (до 19.04.2016) 2014/30/ЕС (от
20.04.2016) и 2011/65/ЕС. За повече информация
се обърнете към Black & Decker на адреса по-долу,
или вижте гърба на това ръководство.
Долуподписаният е отговорен за съставянето на
техническия файл и прави тази декларация от
името на Black & Decker.
Рей Лаверик
Директор Инженеринг
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Великобритания
25/11/2015
Гаранция
От Black & Decker сме уверени в качеството на
изделията си и предлагаме изключителна потребителска гаранция от 24 месеца от датата на закупуването. Тази гаранция е само допълнение към
вашите законови права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на територията на страните членки
на ЕС и на европейската свободна търговска зона.
За да изискате гаранция, искът трябва да е в съответствие с Правилата и условията на Black & Decker
и трябва да предоставите доказателство за покупка
на продавача или на оторизирания сервизен агент.
Правилата и условията на 2 годишната гаранция
на Black & Decker и адреса на най-близкия упълномощен сервизен агент можете да намерите на
www.2helpU.com, или като се свържете с найблизкия офис на Black & Decker на адреса, указан
в това ръководство.
Моля, посетете нашия уеб сайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате
вашето ново изделие на Black & Decker и да сте
в течение на нови изделия и специални оферти.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00303758 - 11-05-2016
Download PDF

advertising