KG711 | Black&Decker KG711 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588780-04 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
KG711
KG911
KG912
KG752
2
3
ČESKY
Použití výrobku
e.
Vaše úhlové brusky BLACK+DECKER KG711, KG911,
KG912, KG752 jsou určeny pro broušení a řezání kovů
a zdiva pomocí vhodných typů řezných a brusných kotoučů. S odpovídajícím ochranným krytem je toto nářadí
určeno pouze pro spotřebitelské použití.
f.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
3.
a.
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může vést k způsobení úrazu elektrickým
proudem, k vzniku požáru nebo k vážnému
zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro budoucí použití. Termín „elektrické nářadí“ ve
všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor
může vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého prachu
nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte
bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko způsobení úrazu elektrickým
proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Bezpečnost osob
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci
s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky
jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba
a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
baterie a před zvednutím nebo přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze
vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem
na spínači nebo připojení nářadí k napájecímu
zdroji, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Před spuštěním z nářadí vždy odstraňte všechny klíče nebo seřizovací přípravky. Seřizovací
klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna
lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro
připojení příslušenství k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky
nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
d.
e.
f.
g.
5.
a.
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou
údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi pracuje.
Používejte toto elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, která
bude prováděna. Použití elektrického nářadí
k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být
nebezpečné.
♦
♦
♦
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny pro broušení, leštění, rozbrušování
nebo řezání
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Toto elektrické nářadí bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo jako bruska, leštička nebo
rozbrušovačka. Prostudujte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, obrázky a technické
údaje uvedené pro toto nářadí. Nedodržení
všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, k požáru nebo k vážnému
zranění.
Pracovní operace, pro které není toto elektrické
nářadí určeno, mohou vytvářet rizikové situace,
při kterých může dojít k zranění.
Nepoužívejte příslušenství, které není specificky určeno a doporučeno výrobcem nářadí.
I když s vaším elektrickým nářadím může být
použito také příslušenství, neznamená to, že je
zajištěn jeho bezpečný provoz.
Jmenovité otáčky příslušenství musí být minimálně shodné s maximálními otáčkami, které
jsou vyznačeny na štítku nářadí. Příslušenství,
které se otáčí rychleji, než jsou jeho povolené maximální otáčky, se může roztrhnout nebo rozlomit.
Vnější průměr a tloušťka vašeho příslušenství
musí odpovídat technickým parametrům
♦
♦
♦
5
vašeho nářadí. Při použití kotoučů nesprávných
rozměrů nelze zajistit odpovídající bezpečnost
a ovladatelnost nářadí.
Závit montovaného příslušenství musí odpovídat závitu na vřetenu brusky. U příslušenství
upevňovaného pomocí přírub musí průměr
upínacího otvoru příslušenství odpovídat
polohovacímu průměru příruby. Příslušenství,
které neodpovídá montážním prvkům na nářadí,
se nebude otáčet rovnoměrně, bude nadměrně
vibrovat a může způsobit ztrátu ovladatelnosti.
Nepoužívejte poškozené příslušenství. Před
každým použitím zkontrolujte příslušenství.
U brusných kotoučů zkontrolujte, zda nejsou
prasklé nebo odštípnuté. U opěrných podložek
zkontrolujte, zda nejsou prasklé, potrhané
nebo nadměrně opotřebované. Dojde-li k pádu
elektrického nářadí nebo příslušenství, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození a je-li to nutné,
použijte nepoškozené příslušenství. Po kontrole a montáži příslušenství nechejte nářadí
v chodu v maximálních otáčkách naprázdno po
dobu jedné minuty. Během této testovací doby se
poškozené příslušenství obvykle zničí.
Používejte prvky osobní ochrany. V závislosti
na prováděné práci použijte obličejový štít,
ochranné brýle nebo bezpečnostní brýle.
Podle situace používejte masku proti prachu,
chrániče sluchu, rukavice a pracovní zástěru
schopnou zachytit částečky brusiva nebo fragmenty obrobku. Ochrana zraku musí být schopna
zastavit odlétávající nečistoty vznikající při různých
pracovních operacích. Maska proti prachu nebo respirátor musí filtrovat částečky prachu vznikající při
vaší práci. Dlouhodobé vystavení vysoké intenzitě
hluku může způsobit ztrátu sluchu.
Udržujte okolo stojící osoby v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Každý, kdo
vstupuje do pracovního prostoru, musí být
vybaven prvky osobní ochrany. Fragmenty obrobku nebo úlomky příslušenství mohou odlétávat
a mohou způsobit úraz i mimo pracovní prostor.
Při pracích, u kterých může dojít ke kontaktu
pracovního nástroje se skrytým elektrickým
vedením nebo s vlastním napájecím kabelem,
držte nářadí vždy za izolované povrchy. Při kontaktu pracovního příslušenství s „živým“ vodičem
způsobí neizolované kovové části nářadí obsluze
úraz elektrickým proudem.
POZNÁMKA: Výše uvedené varování může být
ignorováno, jsou-li leštění nebo broušení pouze
doporučené operace.
Napájecí kabel veďte mimo dosah rotujícího
příslušenství. Při ztrátě kontroly může dojít k přeseknutí nebo obroušení kabelu a vaše ruka nebo
paže může být zachycena a vtažena do rotujícího
příslušenství.
Nikdy neodkládejte nářadí, dokud nedojde
k úplnému zastavení pracovního nástroje. Rotující příslušenství se může zarýt do povrchu, což
může způsobit ztrátu vaší kontroly nad nářadím.
♦
Nespouštějte elektrické nářadí, přenášíte-li
jej v ruce vedle těla. Náhodný kontakt s rotujícím
příslušenstvím by mohl způsobit zachycení vašeho
oblečení a následný kontakt příslušenství s vaším
tělem.
♦
Pravidelně čistěte větrací otvory elektrického
nářadí. Ventilátor motoru odvádí prach z vnitřního
prostoru nářadí a nadměrné hromadění kovových
částeček může způsobit úraz elektrickým proudem.
♦
Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskry mohou způsobit jejich
vznícení.
♦
Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje
chlazení kapalinou. Použití vody nebo jiné
chladicí kapaliny může vést k smrtelnému úrazu
elektrickým proudem nebo k jinému zranění.
Poznámka: Výše uvedená varování se nevztahují
na elektrická nářadí, která jsou určena speciálně pro
použití s chladicími systémy.
♦
způsobovat zachycení rotujícího příslušenství, což
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím nebo
zpětný ráz.
Nepoužívejte kotouče pro řetězové pily nebo
ozubené pilové kotouče. Při použití těchto kotoučů dochází často k zpětnému rázu nebo k ztrátě
kontroly nad nářadím.
Bezpečnostní pokyny týkající se broušení
a rozbrušování
♦
♦
Zpětný ráz a příslušná varování
Zpětný ráz je náhlou reakcí na sevření nebo zaseknutí
otáčejícího se kotouče, opěrné podložky, kartáče nebo
jakéhokoli jiného příslušenství. Sevření nebo zaseknutí
způsobuje rychlé zablokování rotujícího příslušenství,
které navíc v bodě kontaktu způsobí ztrátu kontroly nad
nářadím a jeho pohyb v opačném směru, než je směr
otáčení příslušenství.
♦
Je-li například brusný kotouč sevřen nebo zaseknut
v obrobku, hrana kotouče se v místě kontaktu s obrobkem může zaříznout hlouběji a může tak způsobit
vyskočení kotouče směrem nahoru nebo zpětný ráz.
Kotouč může vyskočit směrem k obsluze nebo od
obsluhy, v závislosti na směru pohybu kotouče v bodě,
kde došlo k jeho sevření. Za těchto podmínek mohou
brusné kotouče také prasknout.
♦
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití elektrického nářadí a nesprávných pracovních postupů nebo
pracovních podmínek. Zpětnému rázu může být zabráněno správným prováděním níže uvedených opatření.
♦
Držte nářadí stále pevně, udržujte pevný postoj a mějte ruce v takové poloze, abyste byli
stále připraveni kompenzovat síly zpětného
rázu. Vždy používejte přídavnou rukojeť, je-li
ve vybavení nářadí, aby byla zaručena maximální ovladatelnost při zpětném rázu nebo při
momentových reakcích při spuštění nářadí.
Dodržuje-li obsluha uvedená opatření, může kontrolovat momentové reakce i síly zpětného rázu.
♦
Nikdy nevkládejte ruce do blízkosti rotujícího
příslušenství. Může dojít k zpětnému rázu příslušenství přes vaše ruce.
♦
Nezaujímejte postoj na takovém místě, do
kterého se bude pohybovat nářadí při zpětném
rázu. Zpětný ráz vymrští nářadí v opačném směru,
než je směr otáčení kotouče v místě zablokování.
♦
Zvláštní pozornost věnujte práci prováděné
v rozích, práci na ostrých hranách apod. Zabraňte poskakování a zaseknutí příslušenství.
Rohy, ostré hrany nebo odrazy mají tendenci
♦
♦
Používejte pouze typy kotoučů, které jsou doporučeny pro vaše elektrické nářadí a příslušný
kryt určený pro zvolený kotouč. Kotouče, které
nejsou určeny pro vaše nářadí, nemohou být odpovídajícím způsobem chráněny a jsou nebezpečné.
Brusná plocha kotoučů s prohloubeným středem musí být namontována pod rovinou okraje
ochranného krytu. Nesprávně namontovaný
kotouč, který přečnívá přes rovinu okraje ochranného krytu, nemůže být odpovídajícím způsobem
chráněn.
Kryt musí být na nářadí bezpečně připevněn
a musí být umístěn tak, aby zaručoval maximální bezpečnost a aby byla před uživatelem
nářadí obnažena pouze minimální část kotouče.
Kryt pomáhá chránit uživatele nářadí před úlomky
kotouče, před náhodným kontaktem s kotoučem
a před jiskrami, které mohou způsobit vznícení
oděvu.
POZNÁMKA: Výše uvedené varování může být
ignorováno u brusek nebo rozbrušovaček s jmenovitou kapacitou menší než 55 mm.
Kotouče musí být používány pouze pro doporučené aplikace. Například: Neprovádějte
broušení boční stranou rozbrušovacího
kotouče. Rozbrušovací kotouče jsou určeny pro
obvodové broušení. Boční síly působící na tyto
kotouče mohou způsobit jejich roztříštění.
Vždy používejte nepoškozené příruby kotoučů,
které mají správnou velikost a tvar odpovídající
zvolenému kotouči. Správné typy přírub podpírají
kotouč, a tak snižují riziko jeho prasknutí. Příruby
pro rozbrušovací kotouče se mohou lišit od přírub
pro brusné kotouče.
Nepoužívejte opotřebované kotouče z větších
brusek. Kotouč určený pro větší nářadí není vhodný
pro vyšší otáčky menšího nářadí a může prasknout.
Doplňkové bezpečnostní pokyny týkající se
rozbrušování
♦
♦
6
Netlačte na rozbrušovací kotouč a nevyvíjejte
na něj nadměrný tlak. Nepokoušejte se vytvářet
příliš velkou hloubku řezu. Nadměrné namáhání
kotouče zvyšuje jeho zatížení a náchylnost k ohybu
v řezu, a tak možnost zpětného rázu nebo poškození kotouče.
Nestůjte v ose rotujícího kotouče a nestoupejte
si za rotující kotouč. Pohybuje-li se kotouč během
práce směrem od vašeho těla a dojde-li k zpětnému rázu, otáčející se kotouč a nářadí mohou být
odmrštěny přímo na vás.
♦
♦
♦
♦
Dojde-li k zablokování kotouče nebo z jakéhokoli důvodu k přerušení řezu, vypněte nářadí
a držte jej bez pohybu, dokud nedojde k úplnému zastavení kotouče. Nikdy se nepokoušejte
vyjmout kotouč z řezu, je-li kotouč v pohybu,
protože by mohlo dojít k zpětnému rázu. Přemýšlejte a provádějte potřebné úpravy, abyste eliminovali příčinu zaseknutí rozbrušovacího kotouče.
Nezahajujte znovu řezání v obrobku. Počkejte,
dokud kotouč nedosáhne maximálních otáček
a opatrně zasuňte kotouč znovu do řezu. Je-li
kotouč ponechán v obrobku a nářadí je znovu spuštěno, kotouč se může zaseknout, může vyskočit
z řezu nebo může dojít k zpětnému rázu.
Panely a všechny příliš velké obrobky si podepřete, abyste minimalizovali riziko sevření
kotouče a zpětného rázu. Velké obrobky mají
tendenci se působením vlastní hmotnosti prohýbat.
Podpěry musí být umístěny pod obrobkem na obou
stranách v blízkosti čáry řezu a v blízkosti okrajů
obrobku.
Provádíte-li zářezy a průřezy do stěn nebo
do jiných materiálů, za které nevidíte, buďte
velmi opatrní. Vyčnívající kotouč může způsobit
přeřezání plynového nebo vodovodního potrubí,
elektrických vodičů nebo předmětů, které mohou
způsobit zpětný ráz.
ka mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití,
dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika
jsou následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli
rotující nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím
nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu,
zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se dřevem, zejména s dubovým,
bukovým a MDF).
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Bezpečnostní varování pro brusné pracovní
operace
♦
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Nepoužívejte výrazně větší kotouče brusného
papíru. Při volbě brusného papíru postupujte
podle doporučení výrobců. Větší kotouče brusného papíru, které přesahují brusnou podložku,
představují riziko roztrhání a mohou způsobit
kroucení a roztržení kotouče nebo zpětný ráz.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle požadavků normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního
cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
Bezpečnostní varování pro leštění
♦
Nedovolte, aby se jakákoli uvolněná část leštící
podložky nebo její připevňovací tkanice volně
otáčely. Volné upevňovací tkanice zastrčte
nebo je odstřihněte. Volné a rotující upevňovací
tkanice se mohou zamotat do vašich prstů nebo se
mohou zachytit o obrobek.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou společně s datovým kódem zobrazeny
následující piktogramy:
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že
si s tímto nářadím nebudou hrát.
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst návod k použití.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné
brýle.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranu
sluchu.
Elektrická bezpečnost
Zbytková rizika
Je-li toto nářadí používáno jiným způsobem, než je
uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních,
mohou se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizi-
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
7
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
♦
Popis
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Boční rukojeť
3. Zajištění hřídele
4. Ochranný kryt
♦
Sestavení
♦
♦
Varování! Před sestavením se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
příruba správně usazena na dosedacích ploškách
vřetena.
Umístěte na hnací hřídel (5) kotouč (11), jako na
uvedeném obrázku (obr. B). Kotouč s vyvýšeným
středem (12) umístěte tak, aby byla vyvýšená část
otočena k vnitřní přírubě.
Ujistěte se, zda je kotouč na vnitřní přírubě správně
usazen.
Nasaďte na hnací hřídel vnější přírubu (13). Při
upevňování brusného kotouče musí vyvýšený střed
vnější příruby směřovat ke kotouči (A na obr. C). Při
upevňování řezného kotouče musí vyvýšený střed
vnější příruby směřovat od kotouče (B na obr. C).
Stiskněte a držte zajištění hřídele (3) a utáhněte
vnější přírubu pomocí speciálního klíče s dvěma
kolíky (14) (obr. D).
Sejmutí
♦
Stiskněte a držte zajištění vřetena (3) a povolte
vnější přírubu (13) pomocí speciálního klíče s dvěma kolíky (14) (obr. D).
♦
Sejměte vnější přírubu (13) a kotouč (11).
Nasazení a sejmutí krytu (obr. A)
Nářadí je dodáváno s krytem, který je určen pouze
pro broušení. Bude-li nářadí používáno pro provádění
řezných pracovních operací, musí být opatřeno krytem,
který je určen pro tyto pracovní operace. K dispozici
je vhodný ochranný kryt pro rozbrušovací práce, katalogová čísla 1004702-27 a 1004702-28 pro modely
KG711/KG911 a KG912/KG752, který můžete získat
u autorizovaného prodejce BLACK+DECKER.
Montáž a demontáž brusného kotouče
(obr. D a E)
Při broušení musí být použita podpěrná podložka.
Podpěrné podložky jsou k dispozici jako příslušenství
u autorizovaných prodejců BLACK+DECKER.
Nasazení a sejmutí krytu (obr. A) pouze
model KR912
Nasazení
♦
Umístěte na hnací hřídel (5) vnitřní přírubu (10), jako
na uvedeném obrázku (obr. E). Ujistěte se, zda je
příruba správně usazena na dosedacích ploškách
hřídele.
♦
Nasaďte na hnací hřídel podpěrnou podložku (15).
♦
Nasaďte na podpěrnou podložku brusný kotouč
(16).
♦
Umístěte vnější přírubu (13) na hnací hřídel tak,
aby vyvýšený střed příruby směřoval od kotouče.
♦
Stiskněte a držte zajištění hřídele (3) a utáhněte
vnější přírubu pomocí speciálního klíče s dvěma
kolíky (14) (obr. D). Zkontrolujte, zda je vnější
příruba správně usazena a zda je pevně upnutý
kotouč.
Nářadí je dodáváno s krytem, který je určen pouze pro
řezání. Bude-li nářadí používáno pro provádění brusných pracovních operací, musí být opatřeno krytem,
který je určen pro tyto pracovní operace. K dispozici je
vhodný ochranný kryt pro rozbrušovací práce katalogové číslo 569204-00, který můžete získat u autorizovaného prodejce BLACK+DECKER.
Nasazení
♦
Položte úhlovou brusku na stůl tak, aby hřídel (5)
směřoval nahoru.
♦
Srovnejte výstupky (8) se zářezy (9).
♦
Stlačte kryt (4) směrem dolů a otočte jej do požadované polohy.
♦
Řádně utáhněte šroub (6).
♦
Chcete-li ochranný kryt sejmout, povolte šroub.
Varování! Nikdy nepoužívejte toto nářadí bez krytu.
Sejmutí
♦
Stiskněte a držte zajištění vřetena (3) a povolte
vnější přírubu (13) pomocí speciálního klíče s dvěma kolíky (14) (obr. D).
♦
Sejměte vnější přírubu (13), brusný kotouč (16)
a podpěrnou podložku (15).
Upevnění boční rukojeti
♦
Našroubujte boční rukojeť (2) do jednoho z montážních otvorů na nářadí.
Varování! Vždy používejte boční rukojeť.
Použití
Nasazení a sejmutí brusného nebo řezného
kotouče (obr. B - D)
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování.
♦
Pečlivě veďte napájecí kabel tak, abyste zabránili
jeho náhodnému přeříznutí.
♦
Buďte připraveni na proud jisker, jakmile se brusný
nebo řezný kotouč dostane do kontaktu s obrobkem.
♦
Vždy nastavte nářadí do takové polohy, aby jeho
kryt poskytoval optimální ochranu před brusným
nebo řezným kotoučem.
Pro určitý typ operací používejte vždy vhodný typ kotouče. Vždy používejte kotouče se správným průměrem
kotouče i jeho upínacího otvoru (viz technické údaje).
Nasazení
♦
Upevněte kryt podle výše uvedeného postupu.
♦
Umístěte na hnací hřídel (5) vnitřní přírubu (10), jako
na uvedeném obrázku (obr. B). Ujistěte se, zda je
8
Zapnutí a vypnutí
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný
vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
♦
Chcete-li vysavač zapnout, přesuňte spínač zapnuto/vypnuto (1) dopředu. Nářadí zůstává v chodu i po
uvolnění spínače.
♦
Chcete-li nářadí vypnout, stiskněte zadní část
spínače zapnuto/vypnuto.
Varování! Nevypínejte nářadí, je-li v záběru.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Výrobky a baterie označené tímto symbolem nesmí být vyhozeny do běžného
domácího odpadu.
Funkce plynulého rozběhu
Funkce plynulého rozběhu umožňuje pomalé zvyšování
otáček, které zabrání úvodnímu trhnutí při spuštění
nářadí. Tato funkce je velmi užitečná zejména při práci
v omezených prostorech.
Výrobky a baterie obsahují materiály, které mohou být
obnoveny nebo recyklovány, což snižuje poptávku po
surovinách. Provádějte prosím recyklaci elektrických
výrobků a baterií podle místních předpisů.
Beznapěťová blokovací funkce
Technické údaje
Dojde-li k výpadku napájení, beznapěťová blokovací
funkce zastavuje brusku, dokud nedojde k opětovnému
vědomému použití spínače.
Vstupní napětí
V (střídavé)
Příkon
W
Jmenovité otáčky
min-1
Průměr kotouče
mm
Průměr upínacího
otvoru kotouče
mm
Maximální tloušťka kotouče
brusné kotouče
mm
rozbrušovací kotouče
mm
Průměr hřídele
Hmotnost
kg
Rady pro optimální použití
♦
♦
Držte nářadí pevně jednou rukou za boční rukojeť
a druhou rukou držte nářadí pevně kolem hlavní
rukojeti.
Při broušení vždy udržujte mezi kotoučem a povrchem obrobku stále úhel zhruba 15°.
Údržba
Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Vstupní napětí
Příkon
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nářadí
napájeného kabelem nebo baterií:
♦
Proveďte vypnutí a odpojte napájecí kabel od sítě.
♦
Nebo zařízení/nářadí vypněte a vyjměte z něj
baterii, je-li zařízení/nářadí napájeno vyjímatelnou
baterií.
♦
Nebo nelze-li baterii vyjmout, nechejte nářadí
v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie.
♦
Před čištěním odpojte nabíječku od sítě. Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné
čištění.
♦
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
♦
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte prach z vnitřní části nářadí (je-li nářadí opatřeno
sklíčidlem).
Jmenovité otáčky
Průměr kotouče
KG711 (Typ 1)
230
750
12 000
115
22
6
3,5
M14
2
KG911-KG912-KG752
(Typ 1)
V (střídavé) 230
W KG911, KG912 = 900 W
KG752 = 800 W
min-1 12 000
mm KG711, KG911 = 115
KG912, KG752 = 125
Průměr upínacího
otvoru kotouče
Maximální tloušťka kotouče
brusné kotouče
rozbrušovací kotouče
Průměr hřídele
Hmotnost
mm 22
mm 6
mm 3,5
M14
kg KG711, KG911, KG752 = 2,1
KG912 = 2,2
KG711, KG911, KG912
LpA (akustický tlak) 92,6 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
LWA (akustický výkon) 103,6 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Broušení povrchu (ah,SG) 9,9 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²,
Rozbrušování (ah) 4,6 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²,
Leštění (ah,P) 4,5 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²,
Broušení (ah,DS) 9,6 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte bezpečnou likvidaci staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
9
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde můžete zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker a kde
můžete získat informace o našich nových výrobcích
a speciálních nabídkách.
KG752
LpA (akustický tlak) 94,5 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
LWA (akustický výkon) 105 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Broušení povrchu (ah,SG) 9,9 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²,
Rozbrušování (ah) 9,1 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²,
Leštění (ah,P) 5,0 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²,
Broušení (ah,DS) 3,3 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
15
Úhlové brusky KG711, KG911, KG912, KG752
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky
následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1:2009
+ A11:2010; EN 60745-2-3:2011 + A2:2013 + A11:2014
+ A12:2014.
Tyto výrobky splňují požadavky směrnice 2004/108/EC
(vyrobeny do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (vyrobeny od 20.
4. 2016) a směrnice 2011/65/EU. Chcete-li získat další
informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Ray Laverick
Ředitel technického
oddělení
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
25. 11. 2015
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí spotřebitelům záruku 24 měsíců
od data zakoupení. Tato záruka je nabízena ve prospěch
zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva.
Tato záruka je platná ve všech členských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA. Požadujete-li
reklamaci v rámci záruky, tato reklamace musí splňovat obchodní podmínky společnosti Black & Decker
a prodejci nebo autorizovanému servisu budete muset
předložit doklad o zakoupení.
Obchodní podmínky týkající se záruky společnosti
Black & Decker v trvání 2 let a adresu nejbližšího
autorizovaného servisu naleznete na internetové adrese www.2helpU.com, nebo kontaktujte nejbližšího
autorizovaného prodejce Black & Decker na adrese
uvedené v tomto návodu.
zst00304087 - 11-05-2016
10
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising