KG711 | Black&Decker KG711 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

Elektronarzędzie dla
majsterkowicza
509213-47 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KG711
KG911
KG912
KG752
2
3
POLSKI
Przeznaczenie
Szlifi erka kątowa BLACK+DECKER KG711, KG911,
KG912, KG752 służy do szlifowania i cięcia metalu
oraz betonu za pomocą odpowiedniej taraczy szlifierskiej lub tnącej. To urządzenie musi być wyposażone
w odpowiednią osłonę i nie jest przewidziane do użytku
profesjonalnego.
e.
Zasady bezpiecznej pracy
Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej
pracy elektronarzędziami
f.
Ostrzeżenie! Zapoznaj się ze wszystkimi
ostrzeżeniami dotyczącymi bezpiecznej
pracy oraz z instrukcją obsługi. Niestosowanie się do ostrzeżeń i zaleceń zawartych
w tej instrukcji obsługi może być przyczyną
porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub
poważnego zranienia.
3.
a.
Zachowaj wszystkie instrukcje i informacje dotyczące bezpiecznej pracy, aby móc korzystać z nich
w przyszłości. Pojęcie “elektronarzędzie” używane
w niniejszej instrukcji, oznacza narzędzie zasilane
z sieci elektrycznej (przewodem zasilającym) lub akumulatorami (bezprzewodowe).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Miejsce pracy musi być czyste i dobrze oświetlone. Miejsca ciemne i takie, w których panuje
nieporządek, stwarzają ryzyko wypadku.
Nie wolno używać elektronarzędzi w strefach
zagrożenia wybuchem, w pobliżu palnych
cieczy gazów czy pyłów. Elektronarzędzia mogą
wytworzyć iskry powodujące zapłon pyłów lub
oparów.
W czasie pracy elektronarzędziami nie pozwalaj
na przebywanie w pobliżu dzieci i innych osób
postronnych. Chwila nieuwagi może spowodować
utratę kontroli nad narzędziem.
c.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Gniazdo musi być dostosowane do wtyczki elektronarzędzia. Nie wolno przerabiać
wtyczek. Nie używaj żadnych łączników lub
rozdzielaczy elektrycznych z uziemionymi
elektronarzędziami. Nieprzerabiane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszają ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
Należy unikać bezpośredniej styczności z uziemionymi lub zerowanymi powierzchniami, takimi jak rurociągi, grzejniki, kuchenki i lodówki.
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta,
jeśli Twoje ciało jest uziemione.
Nie narażaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub zwiększonej wilgotności. Woda, która
dostanie się do wnętrza elektronarzędzia zwiększa
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający. Nie
wolno ciągnąć, podnosić ani wyciągać wtyczki z gniazda, poprzez ciągnięcie za przewód
d.
e.
f.
g.
4
zasilający narzędzia. Chroń przewód zasilający przed kontaktem z gorącymi elementami,
olejami, ostrymi krawędziami i ruchomymi
częściami. Uszkodzenie lub zaplątanie przewodu
zasilającego zwiększa ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
W czasie pracy elektronarzędziem poza pomieszczeniami zamkniętymi, należy używać
przystosowanych do tego przedłużaczy. Korzystanie z przedłużaczy przystosowanych do użycia
na dworze zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Jeśli zachodzi konieczność używania narzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy używać
źródła zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym. Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Środki ochrony osobistej
W czasie pracy elektronarzędziem zachowaj
czujność, patrz uważnie i kieruj się zdrowym
rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzia
w stanie zmęczenia, pod wpływem narkotyków,
alkoholu lub leków. Nawet chwila nieuwagi w czasie pracy elektronarzędziem może doprowadzić do
poważnego uszkodzenia ciała.
Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Używanie, w miarę
potrzeb, środków ochrony osobistej, takich jak
maska przeciwpyłowa, buty ochronne z antypoślizgową podeszwą, kask czy ochronniki słuchu,
zmniejsza ryzyko odniesienia uszczerbku na
zdrowiu.
Zapobiegaj przypadkowemu włączeniu. Przed
przyłączeniem do zasilania i/lub włożeniem
akumulatorów oraz przed podniesieniem
i przenoszeniem narzędzia, upewnij się, że
wyłącznik znajduje się w pozycji "wyłączone".
Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia lub podłączenie włączonego narzędzia do
zasilania łatwo staje się przyczyną wypadków.
Przed włączeniem elektronarzędzia usuń
wszelkie klucze lub narzędzia do regulacji.
Klucz pozostawiony zamocowany do obrotowej
części elektronarzędzia może spowodować obrażenia.
Nie wychylaj się nadmiernie. Przez cały czas
zachowuj solidne oparcie nóg i równowagę.
Dzięki temu masz lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież. Nie noś luźnych
ubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie
i rękawice z dala od ruchomych elementów.
Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą
zostać pochwycone przez ruchome części.
Jeśli sprzęt jest przystosowany do przyłączenia urządzeń odprowadzających i zbierających
pył, upewnij się, czy są one przyłączone i właściwie użytkowane. Używanie takich urządzeń
zmniejsza zagrożenia związane z obecnością
pyłów.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie pr zeciążaj elektronar zędzia. Uży waj
elektronarzędzi odpowiednich do rodzaju
wykonywanej pracy. Dzięki odpowiednim elektronarzędziom wykonasz pracę lepiej i w sposób
bezpieczny, w tempie, do jakiego narzędzie zostało
zaprojektowane.
Nie wolno używać elektronarzędzia z zepsutym
wyłącznikiem, który nie pozwala na sprawne
włączanie i wyłączanie. Narzędzie, którego nie
można kontrolować za pomocą włącznika nie może
być używane i musi zostać naprawione.
Przed przystąpieniem do regulacji, wymiany
akcesoriów oraz przed schowaniem elektronarzędzia, należy odłączyć wtyczkę od źródła
zasilania i/lub odłączyć akumulator od urządzenia. Takie środki zapobiegawcze zmniejszają
ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
Nie używane elektronarzędzie przechowuj poza
zasięgiem dzieci i nie dopuszczaj osób nie
znających elektronarzędzia lub tej instrukcji do
posługiwania się elektronarzędziem. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach niewprawnego
użytkownika.
Regularnie dokonuj konserwacji elektronarzędzi. Sprawdź, czy ruchome części są właściwie
połączone i zamocowane, czy części nie są
uszkodzone oraz skontroluj wszelkie inne
elementy mogące mieć wpływ na pracę elektronarzędzia. Wszystkie uszkodzenia należy
naprawić przed rozpoczęciem użytkowania.
Wiele wypadków jest spowodowanych źle utrzymanymi elektronarzędziami.
Dbaj o czystość narzędzi i ostrość elementów
tnących. Prawidłowo utrzymane narzędzia do
cięcia o ostrych krawędziach tnących rzadziej się
zakleszczają i są łatwiejsze do kontrolowania.
Elektronarzędzi, akcesoriów i końcówek itp.,
należy używać zgodnie z instrukcją obsługi,
uwzględniając warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Użycie elektronarzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może być bardzo niebezpieczne.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Naprawy
Powierzaj naprawy elektronarzędzi wyłącznie
osobom wykwalifikowanym, używającym identycznych części zamiennych. Zagwarantuje to
bezpieczeństwo elektronarzędzia.
Bezpieczne użytkowanie elektronarzędzi wskazówki dodatkowe
Ostr zeżenie! Dodat kowe wska zówki
bezpieczeństwa dotyczące szlifowania,
ścierania, polerowania oraz cięcia.
♦
♦
Opisywane elektronarzędzie przeznaczone jest
do szlifowania, ścierania, polerowania i cięcia.
Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami
dotyczącymi bezpieczeństwa i obsługi oraz
rysunkami i danymi umieszczonymi w dołączonej do elektronarzędzia instrukcji obsługi. Nie
5
stosowanie się do wszystkich poniższych instrukcji
może stać się przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnego zranienia.
Użycie niezgodnie z przeznaczeniem może być
niebezpieczne i spowodować zranienie.
Nie wolno używać akcesoriów, które nie są
specjalnie zaprojektowane i zalecane przez
producenta. Sama możliwość przyłączenia
akcesoriów, nie zapewnia bezpieczeństwa ich
użytkowania.
Znamionowa prędkość robocza używanych
akcesoriów musi być przynajmniej równa maksymalnej prędkości roboczej elektronarzędzia.
Użycie akcesoriów nieprzystosowanych do pracy
z taką prędkością, może spowodować ich pęknięcie i rozrzucenie.
Średnica zewnętrzna i grubość akcesoriów
musi mieścić się w przedziale podanym dla
danego elektronarzędzia. Użycie akcesoriów
o złych wymiarach nie pozwala na odpowiednią
ich osłonę i kontrolę pracy.
Mocowanie gwintowe akcesoriów musi pasować do gwintu wrzeciona szlifi erki. W przypadku akcesoriów montowanych przy pomocy
kołnierzy, otwór trzpienia akcesorium musi
pasować do średnicy montażowej kołnierza.
Akcesoria, które nie pasują do elementów mocujących elektronarzędzia, nie będą wyważone, będą
wpadać w nadmierne drgania i mogą powodować
utratę kontroli nad urządzeniem.
Nie wolno używać uszkodzonych akcesoriów.
Przed każdym użyciem należy sprawdzić
stan akcesoriów - czy tarcze nie są pęknięte,
połamane lub rozwarstwione, a podkładki
pęknięte, rozerwane lub nadmiernie zużyte.
Jeśli elektronarzędzie upadnie, należy sprawdzić czy nie uległo uszkodzeniu i ewentualne
uszkodzone części wymienić. Po sprawdzeniu
i zamocowaniu danego akcesorium, należy włączyć urządzenie z pełną prędkością na jedną
minutę. Uszkodzone akcesoria zwykle pękają
w czasie takiego testu.
Używaj środków ochrony osobistej. W zależności od wykonywanej pracy, należy używać
osłony na twarz, gogli lub okularów ochronnych. W razie potrzeby należy zakładać maskę
ochronną, ochronę słuchu, rękawice i fartuch,
które zatrzymają drobne cząsteczki lub fragmenty obrabianego materiału. Ochrona oczu
musi zatrzymywać cząsteczki powstające w trakcie
prac różnego rodzaju. Rodzaj maski przeciwpyłowej lub oddechowej, należy dobrać w zależności
od rodzaju przeprowadzanych prac. Długotrwała
ekspozycja na hałas o dużym natężeniu, może
spowodować uszkodzenie słuchu.
Osoby postronne powinny znajdować się
w bezpiecznej odległości od miejsca pracy.
Każda osoba zbliżająca się do miejsca pracy
powinna musi być wyposażona w sprzęt ochrony osobistej. Części obrabianego elementu lub
pękniętych akcesoriów mogą zostać odrzucone na
dużą odległość i zranić osoby przebywające także
poza bezpośrednią bliskością miejsca pracy.
♦
W przypadku prac, w czasie których może dojść
do przecięcia własnego lub ukrytych przewodów, należy trzymać urządzenie wyłącznie za
izolowane uchwyty. Przecięcie przewodu z prądem może spowodować pojawienie się napięcia
na metalowych częściach obudowy i porażenie
prądem operatora.
UWAGA: Powyższe ostrzeżenie nie dotyczy
w przypadku, gdy polerowanie lub piaskowanie są
jedynymi zalecanymi operacjami.
♦
Trzymać przewód zasilania z dala od wirujących
elementów urządzenia. W razie utraty kontroli,
przewód może zostać przecięty lub nawinięty
a dłoń lub ramię wciągnięte w element wirujący.
♦
Nie wolno odkładać urządzenia, dopóki tarcza
nie zatrzyma się całkowicie. Ruchome elementy
mogą zaczepić się o podłoże i niekontrolowanie
pociągnąć narzędzie.
♦
Nie wolno uruchamiać narzędzia w czasie przenoszenia i gdy jest blisko ciała. Przypadkowy
kontakt z wirującym elementem może spowodować
wciągnięcie ubrania i przyciągnięcie narzędzia do
ciała.
♦
Okresowo cz yścić ot wor y went ylacyjne
elektronarzędzia. Wentylator silnika wciąga
zabrudzenia, których duże nagromadzenie może
powodować zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.
♦
Nie wolno uruchamiać elektronarzędzia w pobliżu palnych materiałów. Powstające iskry mogą
spowodować zapłon tych materiałów.
♦
Nie wolno używać akcesoriów, które wymagają
chłodzenia cieczą. Użycie wody lub innych płynów do chłodzenia może spowodować porażenie
prądem elektrycznym.
Uwaga: Powyższe ostrzeżenie nie dotyczy elektronarzędzi specjalnie przystosowanych do chłodzenia
cieczą.
stępowania lub warunków pracy. Można mu zapobiegać
podejmując opisane niżej działania:
♦
Mocno trzymać elektronarzędzie za uchwyty
oraz ustawić się w takiej pozycji, aby móc przeciwstawić się siłom odrzutu. Należy zawsze
używać dołączonej dodatkowej rękojeści, która
umożliwia maksymalną kontrolę nad siłami
gwałtownego odrzutu lub momentem obrotowym powstającym w czasie rozruchu. Operator
może opanować gwałtowne ruchy narzędzia, jeśli
podejmie odpowiednie środki zapobiegawcze.
♦
Nie wolno zbliżać ręki do wirujących akcesoriów. Gwałtowny odrzut może spowodować
dotknięcie elementu do ręki.
♦
Nie wolno ustawiać się w obszarze, w który
może zostać odepchnięte narzędzie. Narzędzie
zostanie odrzucone w kierunku przeciwnym do
kierunku obrotu tarczy.
♦
Zachować szczególną ostrożność w czasie
pracy w rogach, obróbki ostrych krawędzi, itp.
Unikać podskakiwania i zaczepiania tarczy.
W przypadku pracy w narożnikach lub przy ostrych
krawędziach, tarcza ma tendencję do obsuwania
się, co prowadzi do utraty kontroli nad narzędziem.
♦
Nie wolno zakładać tarcz z łańcuchem lub zębami. Użycie takich tarcz powoduje częsty odrzut
narzędzia i utratę kontroli nad nim.
Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa
dotyczące szlifowania oraz ścinania
szlifierką.
♦
♦
Niebezpieczeństwem gwałtownego odrzutu
- ostrzeżenia
Gwałtowny odrzut narzędzia jest to nagła reakcja
na zatrzymanie lub zaklinowanie tarczy wirującej,
podkładki szlifierskiej, szczotki lub innych akcesoriów.
Zakleszczenie lub ścieranie powoduje gwałtowne zatrzymanie elementu wirującego, co w efekcie wymusza
obrót narzędzia w kierunku przeciwnym do obrotu tarczy
wokół miejsca zakleszczenia.
♦
Na przykład, jeśli tarcza szlifierska zaklinuje się
w obrabianym elemencie, brzeg tarczy może wbić się
w powierzchnię materiału i spowodować przetoczenie
się tarczy lub jej gwałtowne odepchniecie. Tarcza
może wyskoczyć w kierunku operatora lub w drugą
stronę, w zależności od kierunku obrotów w chwili
zakleszczenia. W takim przypadku może także pęknąć
tarcza szlifierska.
♦
Zjawisko gwałtownego odrzutu szlifierki jest wynikiem
niewłaściwego zastosowania i/lub niewłaściwego po-
6
Stosuj wyłącznie tarcze dopuszczone do zastosowania w danym narzędziu oraz osłonę
przystosowaną do danej tarczy. Tarcze, które
nie są przeznaczone do danego narzędzia nie
posiadają osłon, dlatego ich wykorzystanie stwarza
niebezpieczeństwo.
Powierzchnia szlifująca tarczy z obniżonym
(wklęsłym) środkiem musi być zamocowana
poniżej płaszczyzny krawędzi osłony. Błędnie
zamocowana tarcza wystająca poza płaszczyznę
krawędzi osłony nie będzie odpowiednio zabezpieczona.
Osłona musi być pewnie zamocowana do
narzędzia oraz ustawiona tak, aby jak najmniejsza cześć tarczy skierowana była w stronę
operatora, co zapewnia najwyższy możliwy
poziom zabezpieczenia. Osłona pozwala chronić
operatora przed obrażeniami ciała spowodowanymi fragmentami pękniętej tarczy oraz przed
przypadkowym kontaktem z tarczą i iskrami, które
mogłyby spowodować zapłon odzieży.
UWAGA: Powyższe ostrzeżenie nie obowiązuje
w odniesieniu do szlifierek lub szlifierek tnących
o zakresie roboczym poniżej 55 mm.
Osłona musi być pewnie zamocowana do narzędzia oraz ustawiona tak, aby jak najmniejsza
cześć tarczy skierowana była w stronę operatora, co zapewnia najwyższy możliwy poziom
zabezpieczenia. Osłona pozwala na uchronienie
operatora przed obrażeniami ciała spowodowany-
♦
♦
♦
mi fragmentami tarczy oraz przed przypadkowym
kontaktem z tarczą.
Tarcze muszą być dostosowane do danego
zastosowania. Na przykład: nie należy szlifować boczną stroną tarczy tnącej. Tarcze tnące
są przeznaczone do pracy zewnętrzną krawędzią,
przyłożenie do takiej tarczy siły bocznej może
spowodować jej rozerwanie.
Stosuj w ył ąc z nie podkł adki mocując e
w dobrym stanie, o prawidłowej wielkości
oraz kształcie dobranym do danej tarczy.
Prawidłowo dobrana podkładka dociska tarczę,
co zmniejsza niebezpieczeństwo jej pęknięcia.
Podkładki tarcz tnących mogą się różnić od tarcz
przeznaczonych do szlifowania.
Nie stosować zużytych tarcz z większych
narzędzi. Tarcze przeznaczone do większych narzędzi nie są przystosowane do większej prędkości
mniejszych narzędzi i mogą pęknąć.
lub inne elementy, co spowoduje gwałtowny odrzut
szlifierki.
Zasady bezpiecznej pracy szlifierkami szlifowanie
♦
Zasady bezpiecznej pracy szlifierkami polerowanie
♦
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
dotyczące pracy przy ścinaniu szlifierką
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nie wolno używać zbyt dużych dysków papieru
szlifierskiego. Przy wyborze tarcz uwzględnić
zalecenia producenta. Dyski papieru ściernego
wystające ponad podkładkę szlifierską są niebezpieczne - mogą spowodować zranienie, zniszczenie podkładki lub zjawisko gwałtownego odrzutu
szlifierki.
Nie dopuszczać do swobodnego wirowania
części materiału polerskiego lub jego mocowań. Należy zamocować lub przyciąć luźne
fragmenty. Wirujące luźne paski od akcesoriów
mogą owinąć się wokół palców lub zahaczyć
o obrabiany element.
Bezpieczeństwo osób postronnych
Nie wolno zbyt mocno dociskać tarczy i doprowadzać do jej zatrzymania. Nie wolno
wykonywać zbyt głębokich cięć. Przeciążanie
tarczy zwiększa obciążenie urządzenia oraz prawdopodobieństwo wygięcia i zaklinowania tarczy
w szczelinie oraz możliwość gwałtownego odrzutu
szlifierki lub połamania tarczy.
Nie wolno ustawiać się w linii obrotu oraz za
wirująca tarczą. Jeśli tarcza w miejscu kontaktu
z materiałem obraca się w kierunku od operatora, wzrasta prawdopodobieństwo odrzucenia
narzędzie w kierunku operatora, gdy dojdzie do
gwałtownego odrzutu szlifierki.
W razie zaklinowania tarczy lub przerwania
pracy z innego powodu, należy wyłączyć
elektronarzędzie i trzymać je nieruchomo aż
do całkowitego zatrzymania tarczy. Nigdy nie
wolno próbować wyjąć tarczy tnącej ze szczeliny cięcia w czasie, gdy tarcza się obraca,
ponieważ może to spowodować gwałtowne
odrzucenie szlifierki. Należy sprawdzić przyczyny blokowania tarczy i zapobiegać im.
Nie wolno wznawiać cięcia, gdy tarcza wsunięta
jest do szczeliny cięcia. Pozwolić na całkowite
rozpędzenie się tarczy i dopiero kontynuować
cięcie. Tarcza może się zakleszczyć, przetoczyć
lub wyskoczyć w przypadku ponownego włączenia
urządzenia, gdy tarcza jest w szczelinie.
Duże elementy i płyty należy podeprzeć tak,
aby zmniejszyć r yzyko przycięcia tarczy
i gwałtownego odrzutu. Duże elementy opadają
pod własnym ciężarem. Podpory należy umieścić
od spodu, na brzegu elementu oraz w pobliżu linii
cięcia, po obu stronach tarczy.
Należy zachować szczególną ostrożność
w czasie wcinania się w istniejąca ścianę lub
inne osłonięte miejsca. Tarcza może przeciąć
ukryte rury z wodą, gazem, przewody z prądem
♦
♦
Opisywane urządzenie nie jest przeznaczone do
użycia przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, ruchowych lub umysłowych (także
dzieci) lub o zbyt małej wiedzy i doświadczeniu,
jeśli nie zostały one przeszkolone lub nie pozostają
pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia.
W czasie pracy elektronarzędziem mogą powstać zagrożenia, które nie zostały uwzględnione w załączonej
instrukcji dotyczącej bezpiecznego użytkowania. Zagrożenia te mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania,
zbyt intensywnej eksploatacji lub innych przyczyn.
Nawet w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznej pracy i stosowania środków ochronnych, nie jest
możliwe uniknięcie pewnych zagrożeń. Należą do nich:
♦
Zranienia wynikające z dotknięcia wirujących/
ruchomych elementów.
♦
Zranienia w czasie wymiany części, ostrzy lub
akcesoriów.
♦
Zranienia związane ze zbyt długotrwałym
używaniem narzędzia. Pracując przez dłuższy
czas, należy robić regularne przerwy.
♦
Ryzyko uszkodzenia słuchu.
♦
Zagrożenie dla zdrowia spowodowane wdychaniem pyłu wytwarzanego podczas użytkowania
urządzenia (np.: podczas pracy w drewnie,
szczególnie dębowym, bukowym oraz MDF)
Drgania
Podawana w tabeli danych technicznych oraz w deklaracji zgodności z normami wartość drgań (wibracji),
została zmierzona zgodnie ze standardową procedurą
zawartą w normie EN 60745. Informacja ta może służyć
7
do porównywania tego narzędzia z innymi. Deklarowana wartość emitowanych drgań może również służyć
do przewidywania stopnia narażenia użytkownika na
drgania.
sach BLACK+DECKER - numer części 1004702-27
i 1004702-28 do KG711/KG911 oraz KG912/KG752.
Montaż i demontaż osłony (Rys. A)
Tylko KR912
Ostrzeżenie! Chwilowa siła drgań, występująca
w czasie pracy elektronarzędziem, może odbiegać od
podawanych wartości, w zależności od sposobu użytkowania urządzenia. Poziom drgań może przekroczyć
podawaną wartość.
Opisywane urządzenie wyposażone jest w osłonę
przeznaczoną wyłącznie do odcinania. W przypadku
szlifowania należy założyć inną, przeznaczoną do tego
osłonę. Osłonę używaną w czasie szlifowania można
nabyć w serwisach BLACK+DECKER - numer części
569204-00.
Przy określaniu ekspozycji na drgania, w celu podjęcia
środków ochrony osób zawodowo użytkujących elektronarzędzia, zgodnie z dyrektywą 2002/44/WE, należy
uwzględnić rzeczywiste warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Także okresy przestoju i pracy bez obciążenia.
Montaż
♦
Położyć narzędzie na stole wrzecionem (5) do góry.
♦
Dopasować wypusty (8) do nacięć (9).
♦
Wcisnąć osłonę (4) w dół i obrócić ją w wymagane
położenie.
♦
Dobrze dokręcić śrubę (6).
♦
W celu zdjęcia osłony poluzować śrubę.
Ostrzeżenie! Nie wolno używać narzędzia bez osłony.
Symbole na urządzeniu
Następujące piktogramy są umieszczone na urządzeniu
wraz z kodem daty:
Ostrzeżenie! Aby zminimalizować ryzyko
zranienia, użytkownik musi zapoznać się
z instrukcją obsługi.
Montaż dodatkowej rękojeści
♦
Wkręcić dodatkową rękojeść (2) w otwór montażowy w narzędziu.
Ostrzeżenie! Zawsze używaj dodatkowej rękojeści.
W czasie pracy opisywanym narzędziem noś
okulary ochronne albo gogle.
Montaż i demontaż tarcz szlifierskich lub
tnących (Rys. B - D)
Stosuj ochronę słuchu w czasie pracy.
Zawsze używaj tarczy przeznaczonej do danej pracy.
Używaj tylko tarcz o właściwej średnicy i wielkości
otworu tarczy (patrz dane techniczne).
Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym
Montaż
♦
Zamocować osłonę, postępując zgodnie z powyższą instrukcją.
♦
Umieścić pierścień wewnętrzny (10) na wrzecionie
(5), jak pokazano na rysunku (Rys. B). Upewnić
się, że pierścień jest umiejscowiony prawidłowo
i przylega gładką stroną do ośki.
♦
Umieścić tarczę (11) na wrzecionie (5), jak pokazano na rysunku (Rys. B). Jeśli tarcza posiada
uwypuklenie na środku (12), powinno znajdować
się ono od strony pierścienia wewnętrznego.
♦
Upewnić się czy tarcza jest prawidłowo umieszczona na pierścieniu wewnętrznym.
♦
Założyć pierścień zewnętrzny (13) na wrzeciono.
Jeśli montowana jest tarcza szlifierska, wypukły
środek pierścienia zewnętrznego musi być skierowany do wewnątrz (A na Rys. C). Jeśli montowana
jest tarcza tnąca, wypukły środek pierścienia
zewnętrznego musi być skierowany na zewnątrz
(B na Rys. C).
♦
Trzymać wciśniętą blokadę wrzeciona (3) i dokręcić
pierścień zewnętrzny za pomocą klucza z dwoma
trzpieniami (14) (Rys. D).
To narzędzie ma podwójną izolację, dlatego
też przewód uziemiający nie jest potrzebny.
Zawsze sprawdzaj, czy napięcie zasilania
jest zgodne z wartością podaną na tabliczce
znamionowej.
♦
Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy powierzyć
producentowi lub autoryzowanemu centrum serwisowemu BLACK+DECKER.
Wyposażenie
Opisywane narzędzie wyposażone jest w kilka lub
wszystkie z poniższych elementów.
1. Włącznik
2. Dodatkowa rękojeść
3. Blokada wrzeciona
4. Osłona
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu upewnić
się, czy narzędzie jest wyłączone i wtyczka zasilania
jest odłączona.
Demontaż
♦
Trzymać wciśniętą blokadę wrzeciona (3) i poluzować pierścień zewnętrzny za pomocą klucza
z dwoma trzpieniami (14) (Rys. D).
♦
Zdjąć pierścień zewnętrzny (13) i tarczę (11).
Montaż i demontaż osłony (Rys. A)
Opisywane urządzenie wyposażone jest w osłonę
używaną przy szlifowaniu. W przypadku cięcia należy
założyć inną, przeznaczoną do tego osłonę. Osłonę
używaną w czasie cięcia można nabyć w serwi-
8
Montaż i demontaż tarcz polerskich
(Rys. D i E)
♦
Do polerowania potrzebna jest specjalna podkładka.
Podkładki można nabyć u miejscowego sprzedawcy
sprzętu BLACK+DECKER.
Konserwacja
Opisywane sieciowe/bezprzewodowe urządzenie/
narzędzie BLACK+DECKER zostało zaprojektowane
tak, aby zapewnić długoletnią pracę przy minimalnej
konieczności konserwacji. Aby długo cieszyć się właściwą pracą urządzenia, należy odpowiednio o nie dbać
i regularnie je czyścić.
Montaż
♦
Umieścić pierścień wewnętrzny (10) na wrzecionie
(5), jak pokazano na rysunku (Rys. E). Upewnić
się, że pierścień jest umiejscowiony prawidłowo
i przylega gładką stroną do ośki.
♦
Nałożyć podkładkę szlifierską (15) na wrzeciono.
♦
Umieścić tarczę ścierną (16) na podkładce.
♦
Umieścić pierścień zewnętrzny (13) na wrzecionie
tak, aby gładka strona przylegała do tarczy.
♦
Trzymać wciśniętą blokadę wrzeciona (3) i dokręcić
pierścień zewnętrzny za pomocą klucza z dwoma
trzpieniami (14) (Rys. D). Upewnić się, że nakrętka
zewnętrzna została zamontowana poprawnie oraz
tarcza przylega do podkładki.
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do konserwacji
elektronarzędzi zasilanych przewodem zasilającym /
akumulatorami należy:
♦
Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z kontaktu.
♦
Lub wyłączyć i odłączyć akumulator od urządzenia, jeśli urządzenie jest wyposażone w oddzielny
akumulator.
♦
Jeśli akumulator jest zintegrowany, należy go
całkowicie rozładować a następnie wyłączyć
urządzenie.
♦
Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę ładowarki
z gniazda zasilającego. Ładowarka nie wymaga,
oprócz okresowego czyszczenia, żadnej dodatkowej konserwacji.
♦
Regularnie czyścić otwory wentylacyjne przy
użyciu miękkiej szczotki albo suchej ściereczki.
♦
Regularnie czyść obudowę silnika wilgotną
ściereczką. Nie używaj środków czyszczących
ściernych ani zawierających rozpuszczalniki.
♦
Okresowo rozkręcaj szczęki zaciskowe i wytrzepać
z nich gromadzący się pył.
Demontaż
♦
Trzymać wciśniętą blokadę wrzeciona (3) i poluzować pierścień zewnętrzny za pomocą klucza
z dwoma trzpieniami (14) (Rys. D).
♦
Zdjąć pierścień zewnętrzny (13), tarczę ścierną
(16) i podkładkę szlifierską (15).
Eksploatacja
Ostrzeżenie! Uwzględnij tempo pracy urządzenia. Nie
przeciążać narzędzia.
♦
Chroń przewód zasilający, aby uniknąć przecięcia
go.
♦
Bądź przygotowany na pojawienie się iskier, kiedy
tarcza dotknie obrabianego elementu.
♦
Ustawiaj narzędzie w takiej pozycji, w której osłona
tarczy zapewnia optymalną ochronę.
Wymiana wtyczki sieciowej (dotyczy tylko
Wielkiej Brytanii i Irlandii)
Jeśli występuje konieczność montażu nowej wtyczki:
♦
Poddać starą wtyczkę odpowiedniej utylizacji.
♦
Przyłączyć brązowy przewód do zacisku fazy
w nowej wtyczce.
♦
Przyłączyć niebieski przewód do zacisku zerowego.
Ostrzeżenie! Nie wykonuj przyłączenia do końcówki
uziemienia. Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji
dołączoną do wtyczek wysokiej jakości. Zalecany
bezpiecznik: 13 A.
Włączanie i wyłączanie
♦
Aby włączyć urządzenie, przesuń włącznik (1) do
przodu. Pamiętaj, że narzędzie będzie pracowało
po puszczeniu włącznika.
♦
Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć tylną część
włącznika.
Ostrzeżenie! Nie wyłączaj obciążonego urządzenia.
Funkcja miękkiego startu
Ochrona środowiska
Funkcja płynnego startu pozwala na stopniowe zwiększanie obrotów, co umożliwia uniknięcie początkowego
skoku podczas uruchamiania. Ta funkcja jest szczególnie przydatna podczas pracy w ciasnych miejscach.
Selektywna zbiórka odpadów. Produktów
i akumulatorów oznaczonych tym symbolem
nie wolno usuwać ze zwykłymi odpadami
z gospodarstw domowych.
Funkcja braku zasilania
Produkty i akumulatory zawierają materiały, które
można odzyskać lub poddać recyklingowi, zmniejszając
zapotrzebowania na surowce. Oddawać produkty elektryczne i akumulatory do recyklingu zgodnie z krajowymi
przepisami.
Funkcja braku zasilania uniemożliwia ponowne uruchomienie narzędzie bez wyłączenia i ponownego
włączenia go z użyciem włącznika, jeśli dojdzie do
przerwy w zasilaniu.
Wskazówki praktyczne
♦
W czasie szlifowania utrzymuj kąt ok. 15° pomiędzy
tarczą a szlifowaną powierzchnią.
Trzymaj mocno narzędzie jedną ręką za uchwyt
dodatkowy, a drugą za uchwyt główny.
9
Dane techniczne
Deklaracja zgodności WE
KG711 (Typ 1)
Napięcie wejściowe Vprądu zmiennego 230
Moc wejściowa
W 750
Prędkość nominalna
min-1 12 000
Średnica tarczy
mm 115
Średnica otworu tarczy
mm 22
Maksymalna grubość tarczy
tarcze do szlifowania
mm 6
tarcze do cięcia
mm 3,5
Wrzeciono
M14
Ciężar
kg 2
DYREKTYWA MASZYNOWA
Szlifierki kątowe KG711, KG911, KG912, KG752
Firma Black & Decker oświadcza, że produkty opisane
w "dane techniczne", są zgodne z wymogami z następujących dokumentów: 2006/42/EC, EN 60745-1:2009
+ A11:2010; EN 60745-2-3:2011 + A2:2013 + A11:2014
+ A12:2014.
Te produkty są również zgodne z wymogami Dyrektyw: 2004/108/ WE (do 19/04/2016), 2014/30/
UE (od 20/04/2016) oraz 2011/65/UE. Aby otrzymać
więcej informacji, należy skontaktować się z firmą
Black & Decker pod adresem podanym poniżej lub na
końcu instrukcji.
KG911-KG912-KG752
(Typ 1)
Napięcie wejściowe Vprądu zmiennego 230
Moc wejściowa
W KG911, KG912 = 900 W
KG752 = 800 W
Prędkość nominalna
min-1 12 000
Średnica tarczy
mm KG711, KG911 = 115
KG912, KG752 = 125
Średnica otworu tarczy
mm 22
Maksymalna grubość tarczy
tarcze do szlifowania
mm 6
tarcze do cięcia
mm 3,5
Wrzeciono
M14
Ciężar
kg KG711, KG911, KG752 = 2,1
KG912 = 2,2
Osoba niżej podpisana odpowiedzialna jest za zestawienie informacji technicznych i złożenie deklaracji
zgodności w imieniu firmy Black & Decker.
Ray Laverick
Director of Engineering
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
2015-11-25
KG711, KG911, KG912
LpA (ciśnienie akustyczne) 92,6 dB(A), niepewność pomiarowa
(K) 3 dB(A), LWA (moc akustyczna) 103,6 dB(A), niepewność
pomiarowa (K) 3 dB(A)
Sumaryczna wielkość drgań (suma wektorów trzech osi)
zgodnie z normą EN 60745:
Szlifowanie płaszczyzn (ah,SG) 9,9 m/s², niepewność
pomiarowa (K) 1,5 m/s²; Odcinanie (ah) 4,6 m/s², niepewność
pomiarowa (K) 1,5 m/s²; Polerowanie (ah,P) 4,5 m/s²,
niepewność pomiarowa (K) 1,5 m/s²; Szlifowanie (ah,DS)
9,6 m/s², niepewność pomiarowa (K) 1,5 m/s²
KG752
LpA (ciśnienie akustyczne) 94,5 dB(A), niepewność pomiarowa
(K) 3 dB(A), LWA (moc akustyczna) 105 dB(A), niepewność
pomiarowa (K) 3 dB(A)
Sumaryczna wielkość drgań (suma wektorów trzech osi)
zgodnie z normą EN 60745:
Szlifowanie płaszczyzn (ah,SG) 9,9 m/s², niepewność
pomiarowa (K) 1,5 m/s²; Odcinanie (ah) 9,1 m/s², niepewność
pomiarowa (K) 1,5 m/s²; Polerowanie (ah,P) 5,0 m/s², niepewność
pomiarowa (K) 1,5 m/s²; Szlifowanie (ah,DS) 3,3 m/s², niepewność
pomiarowa (K) 1,5 m/s²
zst00304089 - 16-05-2016
10
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising