FME821 | Stanley FME821 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

382015-27 BAL
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
11
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
19
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
26
2
4
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaš Stanley Fat Max kotni brusilnik serije FME821, FME822
sta namenjena brušenju in rezanju kovine in betona z uporabo ustreznih vrst rezalnih in brusilnih kolutov. Opremljen
s primerno zaščito je namenjen domači in hobi uporabi.
Orodje ni namenjeno profesionalni uporabi.
Splošna varnostna navodila
e.
f.
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozorila in
navodila. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko
povzročijo električni udar, požar in/ali hude telesne
poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila za poznejšo uporabo.
Izraz "električno orodje" v vseh spodaj navedenih opozorilih
se nanaša na vaša električno napajana (kabelska) električna
orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična) električna
orodja.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Varnost na delovnem mestu
Poskrbite, da bo delovno mesto vedno čisto in dobro
osvetljeno. Nered ali neosvetljen delovni prostor lahko
povzročijo poškodbe.
Električnega orodja ne uporabljajte v bližini gorljivih
tekočin, plinov ali praha, ker obstaja nevarnost
eksplozije. Pri uporabi električnega orodja nastajajo
iskre, ki lahko zanetijo prah ali hlape.
Med uporabo električnega orodja naj bodo otroci in
drugi opazovalci na varni oddaljenosti. Njihove motne
lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad strojem.
Električna varnost
Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.
Nikoli ne spreminjajte vtiča na kakršnkoli način.
Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z
zaščitenim (ozemljenim) električnim orodjem ni
dovoljena. Originalni oziroma nespremenjene vtičnice
zmanjšujejo tveganje električnega udara.
Izogibajte se stiku z ozemljenimi površinami, kot so
cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Obstaja
povečano tveganje električnega udara, če so telesa
ozemljena.
Električnega orodja ne izpostavljajte dežju in ga ne
uporabljajte v vlažnem ali mokrem okolju.
Vdor vode v električno orodje poveča tveganje
električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Kabla nikoli ne
uporabljajte za prenašanje, vleko ali izvlečenje vtiča
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
iz stenske vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino,
oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se deli orodja.
Prepleteni ali poškodovani kabli povečujejo tveganje za
električni udar.
Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi na
prostem. Uporaba ustreznega podaljška za uporabo na
prostem, zmanjšuje možnost električnega udara.
Če se uporabi električnega stroja v vlažnem okolju
ni mogoče izogniti, uporabite napravo diferenčnega
toka (RCD). Uporaba naprave diferenčnega toka RCD
zmanjšuje možnost električnega udara.
Osebna varnost
Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.
Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni,
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Trenutek
nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko
privede do resnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno nosite
zaščitna očala. Zaščitna oprema, kot so zaščitne maske
proti prahu, nedrseča obutev, čelada ali zaščita sluha ob
uporabi zmanjšujejo telesne poškodbe.
Preprečite nenamerni vklop. Pred priključitvijo na
električno omrežje, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo stikalo v
izklopljenem položaju.
Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu za vklop
ali priključitev električnega orodja na električno omrežje z
vklopljenim stikalom povečuje možnost nesreč.
Pred vklopom se prepričajte, da ste odstranili ključe
in orodja za nastavitve. Orodje ali ključ, ki ste ga pustili
na vrtljivem sestavnem delu, lahko povzroči telesne
poškodbe.
Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite za
varno stojišče in na ravnotežje. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
Poskrbite za pravilno izbiro obleke. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Lasje, oblačilo in rokavice
ne smejo biti izpostavljeni gibljivim delom orodja.
Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo
v premikajoče se dele orodja.
Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo
praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so
pravilno priklopljene in da jih uporabljate pravilno.
Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša
nevarnosti, ki jih povzroča prah.
Uporaba in vzdrževanje električnega orodja
Ne preobremenjujte orodja. Uporabite pravo orodje
za vaše delo. Pravilna izbira orodja omogoča boljše in
varnejše delo.
SLOVENSKI
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Ne uporabljajte električnega orodja, če stikalo ne
omogoča vklopa in izklopa. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je treba
popraviti.
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite
baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja,
menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja. Ta
previdnost zmanjšuje tveganje za zagon električnega
orodja po nesreči.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven
dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja osebam,
ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem
navodilom za uporabo. Električna orodja so nevarna,
če jih ne uporabljajo izkušene osebe.
Električno orodje skrbno negujte. Redno preverjajte,
če so vrtljivi deli prosto gibljivi oz. niso sprijeti,
počeni ali tako poškodovani, da je funkcija
električnega aparata s tem okrnjena. Pred ponovno
uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti.
Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja
električnih orodij.
Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto. Skrbno
negovana rezalna orodja z ostrimi rezili se manj zatikajo
in so bolje vodljiva.
Uporabljajte električno orodje, pribor in orodje,
nastavke, itd. v skladu s temi navodili, pri čemer
upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga bo
to električno orodje opravljalo. Uporaba električnega
orodja za namen, ki ni predviden, lahko privede do
nevarnosti.
Servis
Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne
nadomestne dele. Ta način zagotavlja, da je ohranjena
varnost električnega orodja.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Dodatni varnostni ukrepi ob uporabi električnega
orodja
Opozorilo! Dodatna varnostna navodila za
brušenje z brusnim papirjem, loščenje ali abrazivno loščenje
♦
♦
Orodje je namenjeno za grobo brušenje, za uporabo
z brusnim papirjem, poliranju ali rezanju. Preberite
vsa varnostna opozorila, navodila, slikovne prikaze
in specifikacije, priložene električnemu orodju. V
primeru neupoštevanja spodnjih navodil, lahko vodi do
električnega udara, požara in/ali resnih telesnih poškodb.
Dela, za katera električno orodje ni bilo predvideno,
lahko povečajo tveganje telesnih poškodb.
♦
Ne uporabljajte nastavkov, ki niso specifično
zasnovani in odobreni za uporabo z vašim orodjem.
Če je določen pripomoček/nastavek možno pritrditi
na električno orodje, to še ne pomeni, da je njegova
uporaba varna.
Nominalna hitrost vrtenja nastavka mora ustrezati
vsaj maksimalni hitrosti električnega orodja.
Pripomočki, ki se vrtijo hitreje, kot je njihova nominalna
hitrost, se lahko polomijo in razletijo.
Zunanji premer in debelina nastavka mora ustrezati
dimenzijam, ki so predpisane za vašo električno
orodje. Orodje ne nudi ustrezne zaščite, oteženo je
pa tudi rokovanje z orodjem, ki uporablja nastavke
neustreznih velikosti.
Navojni del nastavka mora biti skladen z navojem
pogonskega vretena. Če so nastavki pritrjeni
s prirobnico, mora središčna montažna luknja na
nastavku ustrezati pritrdilnemu premeru prirobnice.
Če so priklopi nastavkov neustrezni in niso skladni
z električnem orodju, se nastavki vrtijo neenakomerno,
niso pravilno uravnoteženi in lahko povzročijo
prekomerne vibracije in izgubo nadzora nad orodjem.
Ne uporabljajte poškodovanih delovnih
pripomočkov. Pred vsako uporabo preverite
morebitne poškodbe pripomočkov, kot so razpoke
in odlomljeni delci na brusilnem kolutu, razpoke
na polirnem kolutu, raztrganine ali prekomerna
obraba, popuščene ali polomljene žice na žični
krtači. Če električno orodje ali pripomoček pade na
tla, preverite morebitne poškodbe pripomočka ali
uporabite nepoškodovani pripomoček. Ko preverite
in vgradite pripomoček/pribor, naj orodje eno minuto
deluje na maksimalni hitrosti brez obremenitve.
Poškodovan pripomoček/orodje se običajno v tem
preizkusnem času polomi ali odlomi.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Glede na vrsto
dela nosite popolno zaščito za obraz, zaščito za
ušesa ali zaščitna očala. Če je primerno, nosite
masko proti prahu, zaščito za ušesa, rokavice in
predpasnik, ki zmorejo zaustaviti majhne abrazivne
delce obdelovanega predmeta.
Zaščitna očala morajo biti sposobna zadržati leteče
delce, ki nastanejo pri različnih delih. Maska za zaščito
pred prahom ali respirator mora filtrirati delce, ki
nastajajo med delom. Predolga izpostavljenost hrupu
lahko povzroči poškodbo/izgubo sluha.
Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni dovolj
daleč od delovnega območja. Ljudje, ki vstopajo
v delovno območje orodja, morajo obvezno nositi
osebno zaščitno opremo. Delci obdelovanega
telesa ali polomljenega nastavka lahko odletijo proč in
povzročijo poškodbe tudi izven neposrednega delovnega
območja.
5
SLOVENSKI
♦
Ko opravljate taka dela, kjer se lahko nastavek
z rezilom dotakne skrite napeljave ali lastnega
napajalnega kabla, električno orodje vedno držite za
izolirano površino.
Dotik rezalnega orodja s kablom, ki je pod napetostjo,
bo povzročilo, da bodo vsi metalni deli orodja pod
napetostjo in posledično električni šok upravljavcu.
♦ Kabel ne sme biti izpostavljen gibljivim delom
orodja. Če izgubite nadzor, lahko prerežete kabel oz.
kabel se lahko ovije okoli roke in jo povleče v vrteči se
nastavek.
♦ Nikoli ne položite električnega orodja na tla, če se
vrtenje nastavka ni popolnoma zaustavilo. Vrteči se
nastavek lahko zgrabi odlagalno površino in vam iztrga
električno orodje iz nadzora.
♦ Nikoli ne zaženite električnega orodja, dokler ga
prenašate. Vrteči se pripomoček lahko ob naključnem
stiku z obleko zgrabi oblačilo in vas poškoduje po telesu.
♦ Redno počistite zračne reže električnega orodja.
Ventilator električnega motorja bo nakopičil prah znotraj
ohišja orodja. Prekomerna količina kovinskih opilkov
lahko povzroči nevarnost električnega šoka.
♦ Ne uporabljajte električnega orodja v bližini vnetljivih
snovi. Iskre lahko zanetijo te snovi.
♦ Ne uporabljajte delovnih priborov, ki potrebujejo
tekoča hladilna sredstva.
Uporaba vode ali drugih hladilnih sredstev lahko povzroči
smrt zaradi električnega udara.
Opomba: Zgornje opozorilo ne velja za električna orodja, ki
so specifično zasnovana za uporabo s tekočinskim sistemom.
Povratni sunek in z njim povezana opozorila
♦
♦
♦
♦
Varnostni napotki za specifične postopke brušenja
in abrazivnega rezanja
♦
♦
Nasprotni udarec ali povratni sunek je nenadna reakcija ob
stisnjenem kolutu, podložnem disku, krtači ali pri drugem
nastavku. V primeru, da se vrteči pripomoček uklešči ali
poškoduje, bo povzročilo hitro zaustavitev vrtečega se pripomočka, kar bo vodilo do sprostitev energije orodja v obliki
povratnega udarca.
♦
Na primer, če se brusilni kolut zatakne ob obdelovani del,
lahko rob koluta, ki se nahaja na točki stiska, prodre v površino materiala in povzroči povratni udarec ali zdrs koluta nazaj.
Kolut lahko glede na smer gibanja v trenutku, ko se zagozdi,
skoči proti ali stran od uporabnika.
Pod takimi pogoji se lahko brusilni kolut tudi odlomi.
♦
Nasprotni udarec je posledica napačne uporabe orodja in/ali
nepravilnega procesa obdelave, temu pa se lahko izognete,
če upoštevate spodaj navedena opozorila.
♦ Električno orodje držite čvrsto, telo pa mora biti
v takšnem položaju, da lahko obvlada silo
povratnega udarca. Vedno uporabljajte stranski
ročaj, če je priložen, za maksimalni nadzor nad
povratnim udarcem in reakcijskim navorom ob
6
zagonu orodja. Uporabnik lahko z upoštevanjem
ustreznih varnostnih ukrepov nadzira reakcijske sile
navora in povratnega udarca.
Nikoli ne približujte vaše roke v bližino vrtečega se
nastavka.
Nastavek lahko udari nazaj v vašo roko.
Nikoli ne stojte v smeri povratnega udarca orodja.
Povratni udarec bo potisnil orodje v nasprotno smer
vrtenja koluta.
Bodite še posebej pozorni pri obdelovanju vogalov,
ostrih robov, itd. Izogibajte se poskakovanju ali
blokiranju vrtečih se nastavkov.
Vogali, ostri robovi in poskakovanje lahko poškodujejo
vrteči pripomoček in povzročijo izgubo nadzora ali
nasprotni udarec.
Z orodjem ne uporabljajte rezil verižne žage za
rezanje lesa ali zobate žage. Taki koluti povzročajo
stalne nasprotne udarce in izgubo nadzora.
♦
♦
Uporabljajte le kolute, ki so priporočeni za uporabo
za vaš model električnega orodja in ščitnike, ki
ustrezajo izbranim kolutom. Kolutov, ki niso namenjeni
uporabi z električnim orodjem, ni mogoče primerno
zaščititi, zato so nevarni.
Brusna površina sredinsko poglobljenih brusilnih
kolutov mora biti nameščena pod površino
zaščitnega roba. Nepravilno montiran kolut, ki je
nameščen preko površine zaščitnega roba, ne nudi
ustrezne zaščite.
Ščit mora biti čvrsto pritrjen k električnemu orodju in
nameščen tako, da zagotavlja maksimalno varnost.
Kolut mora biti čim najmanj izpostavljen vidnemu
polju upravljavca.
Zaščita koluta pomaga zaščititi uporabnika pred
polomljenimi delci koluta in morebitnim dotikom koluta,
oz. pred iskrami, ki lahko vnamejo obleko.
Koluti morajo biti uporabljeni za priporočljive
delovne operacije. Npr.: ne brusite z delom koluta,
ki je namenjen rezanju. Rezalni koluti so namenjeni
odstranjevanje srha; stranske sile, ki bi delovale na te
kolute, lahko povzročijo, da se koluti zlomijo (razletijo).
Vedno uporabljajte brezhibne prirobnice za kolute, ki
so pravilne oblike in velikosti za izbran kolut. Pravilno
izbrana prirobnica bo pravilno pritrjevala kolut, s tem pa
se zmanjšuje možnost razpada koluta. Prirobnice za
rezalne kolute so lahko drugačne od prirobnic za brusilne
kolute.
Ne uporabljajte obrabljene kolute, ki so bili
predhodno uporabljeni na večjih orodjih. Kolut,
namenjen za večja električna orodja, ni primeren za
večje hitrosti manjših električnih orodij in lahko poči.
SLOVENSKI
Dodatni varnostni napotki za specifične postopke
abrazivnega brušenja
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ne blokirajte rezalnega koluta in ne izvajajte preveč
pritiska na orodje. Ne izvajajte preglobokih rezov.
Prekomerna obremenitev koluta poveča občutljivost
za zvijanje ali upogibanje koluta v rezu in možnost
povratnega udarca ter zloma koluta.
Ne stojte tik ob kolutu ali neposredno za vrtečim se
kolutom. Ko se med delovanjem kolut odmika stran od
vašega telesa, lahko morebitni povratni udarec usmeri in
vrže vrteči se kolut in orodje naravnost v vas.
Med upogibanjem koluta ali če se odločite, da boste
prekinili z rezanjem, izključite električno orodje in
počakajte, da se vrtenje koluta popolnoma zaustavi.
Nikoli ne poskušajte odstraniti koluta iz zareze,
medtem ko se kolut vrti; to lahko povzroči povratni
udarec orodja. Preverite in ustrezno ukrepajte ter
odstranite vzrok upogibanja/zagozdenja koluta.
Ne poskušajte nadaljevati rezanje s kolutom v rezu.
Kolut naj najprej doseže polno hitrost, šele potem
ponovno vstopite v rez. Če boste poskušali vključiti
orodje s kolutom v rezu, se kolut lahko upogne, odskoči
iz reza ali zagozdi in povzroči povratni udarec.
Podprite ploščo ali predmet večje velikosti, da
zmanjšate nevarnost blokade koluta v rezu in
posledično povratni udarec. Večji predmeti se običajno
upognejo pod vplivom lastne teže. Podpornike morate
podložiti pod obdelovanec blizu linije reza in blizu roba
obdelovanca na obeh straneh koluta.
Bodite posebej pozorni med nanašanjem zarez
v stene ali druge nepoznane konstrukcije. Potop
koluta lahko preseka plinske ali vodovodne cevi,
električno napeljavo ali druge predmete, ki lahko
povzročijo povratni udarec.
Varnostna opozorila, ki so specifična za brušenje
z brusnim papirjem
♦
Ne uporabljajte prevelikega okroglega brusnega
papirja. Pri izbiri brusnega papirja upoštevajte
navodila proizvajalca. Brusilni papir, ki močno sega
preko brusilne podloge, vas lahko poreže, obenem pa
lahko povzroči zatikanje, poškodbe koluta ali povratni
udarec.
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi, ali umskimi
sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja,
razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o
uporabi naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo
varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo ne
igrajo.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki
niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko
posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje
spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če
delate z orodjem daljše časovne obdobje, poskrbite
za redne odmore.
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki
nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo z lesom,
posebej hrastovim, bukovim in s stiskalnicami.)
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile izmerjene
v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje
EN50636, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo
orodij. Deklarirana vrednost vibracij se lahko uporablja kot
predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo
orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih
ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za zaščito oseb, ki pri delu
redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način uporabe
orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je vključeno brez delovanja.
Varnostna opozorila, ki so specifična za poliranje
♦
Ne dovolite, da se raztrgani kosi polirnega materiala
ali prosto viseče vrvice vrtijo z osjo orodja.
Odstranite ali odrežite vse prosto viseče konce vrvic.
Zrahljane ali vrteče se vrvice se lahko ovijejo okoli vaših
prstov ali se zataknejo za obdelovanec.
7
SLOVENSKI
Oznake na orodju
Opozorilo! Da bi se izognili morebitnim poškodbam
je potrebno natančno prebrati navodila.
Demontaža
♦ Odvijte pritrdilni zaklep (7).
♦ Zavrtite ščitnik v smeri gibanja urinega kazalca, da
poravnate zatiče (8) z zarezami (9).
♦ Odstranite ščitnik od orodja.
Opozorilo! Nikoli ne uporabite orodja brez ščita.
Med delom s tem orodjem nosite zaščitna očala.
Montaža stranskega ročaja
Na orodju so poleg datumske kode prikazani tudi naslednji
piktogrami:
♦
Med delom s tem orodjem nosite zaščito za sluh.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna
nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, da omrežna
napetost ustreza vrednosti, ki je podana na nazivni
ploščici.
♦
Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz varnostnih
razlogov zamenja proizvajalec ali pooblaščeni Stanley
Fat Max servisni center.
Sestavni deli
To orodje vsebuje nekatere ali vse naštete sestavne dele.
1. Stikalo za vklop/izklop
2. Stranski ročaj
3. Zaklep vretena
4. Ščitnik brusne plošče
Sestavljanje naprave
Opozorilo! Pred montažo zagotovite, da je orodje izklopljeno
in izključeno iz električnega omrežja.
Montaža in demontaža ščitnika (sl. A)
Orodje je dobavljeno s ščitnikom, ki je namenjen izključno
postopkom brušenja in rezanja. Prepričajte se, da uporabljate
pravilni ščitnik, ki ustreza delovni operaciji. Če boste napravo
uporabljali za rezanje, morate namestiti ščitnik (17, sl. F), ki je
primeren za to vrsto dela.
Montaža
♦ Položite orodje na mizo, tako da je vreteno (5) obrnjeno
navzgor.
♦ Sprostite pritrdilni zaklep (7) in držite ščitnik (4) nad
orodjem, kot je prikazano.
♦ Poravnajte zatiče (8) z zarezami (9).
♦ Pritisnite ščitnik navzdol in ga zavrtite v nasprotni smeri
gibanja urinega kazalca do potrebne pozicije.
♦ Zategnite pritrdilni zaklep (7), da pritrdite ščitnik k orodju.
♦ Po potrebi zategnite vijak (6), da povečate navor
zategnjenosti.
8
Privijte stranski ročaj (2) v eno od montažnih lukenj na
orodju.
Opozorilo! Vedno uporabljajte stranski ročaj.
Montaža in demontaža brusilnih ali rezalnih
kolutov (sl. B - D)
Vedno uporabljajte pravilno vrsto koluta glede na naravo
vašega dela.
Vedno uporabljajte kolute s pravilnim premerom in velikostjo
vrtine (glejte tehnične podatke).
Montaža
♦ Montirajte ščitnik, kot je opisano zgoraj.
♦ Namestite notranjo prirobnico (10) na vreteno (5), kot
je prikazano na ilustraciji (sl. B). Prirobnica mora biti
pravilno nameščena na ploskih stranicah vretena.
♦ Namestite kolut (11) na vreteno (5), kot je prikazano na
ilustraciji (sl. B).
Če ima kolut privzdignjeno sredino (12), mora biti
privzdignjena sredina usmerjena proti notranji prirobnici.
♦ Kolut mora biti pravilno nameščen na notranji prirobnici.
♦ Postavite zunanjo prirobnico (13) na vreteno. Če
montirate brusilni kolut, mora biti privzdignjena sredina
na zunanji prirobnici obrnjena proti kolutu (A v sliki
C). Če montirate rezalni kolut, mora biti privzdignjena
sredina na zunanji prirobnici obrnjena stran od koluta
(B v sliki C).
♦ Pritisnite na zaporo vretena (3) in privijte zunanjo
prirobnico s pomočjo ključa z dvema zatičema (14)
(sl. D).
Demontaža
♦ Pritisnite na zaporo vretena (3) in odvijte zunanjo
prirobnico (13) s pomočjo ključa z dvema zatičema (14)
(sl. D).
♦ Odstranite zunanjo prirobnico (13) in kolut (11).
Montaža in demontaža brusilnih kolutov (sl. D in E)
Za brušenje je potrebna podložna blazinica. Podložna blazinica je kot pribor na voljo pri Stanley Fat Max servisu.
Montaža
♦ Namestite notranjo prirobnico (10) na vreteno (5), kot
je prikazano na ilustraciji (sl. E). Prirobnica mora biti
pravilno nameščena na ploskih stranicah vretena.
SLOVENSKI
♦
♦
♦
♦
Postavite podložno blazinico (15) na vreteno.
Postavite brusilni kolut (16) na podložno blazinico.
Postavite zunanjo prirobnico (13) na vreteno s
privzdignjeno sredino obrnjeno stran od koluta.
Pritisnite na zaporo vretena (3) in privijte zunanjo
prirobnico s pomočjo ključa z dvema zatičema (14) (sl.
D). Zunanja prirobnica mora biti pravilno nameščena in
kolut mora biti trdno pritrjen.
Demontaža
♦ Pritisnite na zaporo vretena (3) in odvijte zunanjo
prirobnico (13) s pomočjo ključa z dvema zatičema (14)
(sl. D).
♦ Odstranite zunanjo prirobnico (13), brusilni kolut (16) in
podložno blazinico (15).
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim tempom. Ne
preobremenjujte orodja.
♦ Previdno napeljite napajalni kabel, da ga ne boste
prerezali.
♦ Bodite pripravljeni na izbruh isker, ko se brusilni ali
rezalni kot dotakneta obdelovanca.
♦ Vedno postavite orodje, tako da ščitnik omogoča
optimalno zaščito pred brusilnim ali rezalnim kolutom.
Vzdrževanje
Vaša Stanley Fat Max baterijska ali električna naprava/
orodje je zasnovano tako, da deluje dolgo brez posebnega
vzdrževanja. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od
pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred postopkom vzdrževanja vrvičnih/brezvrvičnih
električnih orodij:
♦ Izključite orodje in izvlecite priključni kabel iz omrežja.
♦ Ali izključite in odstranite baterijo iz orodja, če ima orodje
vložen ločen baterijski vložek.
♦ Ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni del orodja,
nato orodje izključite.
♦ Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz električnega
omrežja. Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje
nobenega vzdrževanja.
♦ Redno čistite zračne odprtine/reže v orodju/polnilniku
s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Ohišje motorja redno čistite s pomočjo vlažne krpe. Ne
uporabljajte jedkih ali kemičnih čistil.
♦ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalno glavo
in potrkajte z njo, tako da odstranite prah iz njene
notranjosti (;e je nameščena).
Zamenjava vtiča priključnega kabla (samo za
Veliko Britanijo in Irsko)
Za vklop orodja zdrsnite stikalo za vklop/izklop (1) naprej
in ga pritisnite. V trenutku, ko boste sprostili stikalo, se
bo orodje vključilo.
♦ Za izklop orodja pritisnite na zadnji del stikala za vklop/
izklop.
Opozorilo! Orodja ne izključujte med obremenitvijo/delovanjem.
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
♦ Stari vtič odložite na varen in okolju prijazen način.
♦ Priključite rjavo žico na fazni terminal novega vtiča.
♦ Priključite modro žico na sponko nevtralnega terminala.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte nobene
žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi s
kvalitetnimi vtiči.
Priporočena varovalka: 13 A.
Funkcija mehkega zagona
Skrb za okolje
Vklop in izklop
♦
Funkcija mehkega zagona omogoča počasno naraščanje
hitrosti, kar preprečuje začetni sunek ob vklopu orodja. Ta
funkcija je še posebej koristna pri delu v zelo omejenem
prostoru.
Prekinitev napetosti
Funkcija prekinitve napetosti onemogoča ponovni vklop
brusilnika v primerih izpada električne energije; za ponovni
vklop orodja je potreben pritisk vklopnega stikala.
Nasveti za optimalno uporabo
♦
♦
Orodje trdno držite z eno roko, ovito okoli stranskega
ročaja, in z drugo okoli glavnega ročaja.
Med brušenjem naj bo kot med kolutom in površino
obdelovanca približno 15°.
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov. Orodja in baterij, ki so označeni s tem simbolom ne odstranjujte skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
Orodje in baterija vsebuje materiale, ki jih je mogoče znova
uporabiti ali reciklirati; s predelavo rabljenih proizvodov bomo
zmanjšali potrebo po novih proizvodih.
Izdelek in baterijo reciklirajte skladno z lokalnimi predpisi, ki
predpisujejo odlaganje odpadkov in odpadno električno in
elektronsko opremo.
9
SLOVENSKI
Tehnični podatki
Priključna napetost
Garancija
V(izmenična
FME821
(Tip 1)
FME822
(Tip 1)
230
230
napetost)
Vhodna moč
W
850
850
Nominalna hitrost
min-1
12.000
12.000
Premer koluta
mm
115
125
Vrtina koluta
mm
22
22
brusilni koluti
mm
6
6
rezalni koluti
mm
3,5
3,5
Maksimalna debelina koluta
Velikost vretena
Teža
kg
M14
M14
2,1
2,1
LpA (raven zvočnega tlaka) 94,5 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)
Stanley Fat Max na temelju svojega zaupanja v kakovost
svojih izdelkov ponuja 12 mesečno garancijo, ki velja od
dneva nakupa. Ta garancija je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija je veljavna
znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem trgovinskem
območju.
Za garancijski zahtevek boste morali skladno s pravili in pogoji poslovanja podjetja Stanley Fat Max prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju predložiti dokazilo o nakupu orodja.
Pravila in pogoje 1-letne garancije podjetja Stanley Fat Max
in lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko najdete
na spletni strani www.2helpU.com, ali stopite v stik z najbližjo
trgovino Stanley Fat Max; naslovi trgovin so navedeni v tem
priročniku.
LWA (raven zvočne moči) 105,5 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) določene v
skladu z EN60745:
Površinsko brušenje (ah,SG) 9,9 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
Rezanje (ah) 9,1 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
Poliranje (ah,P) 5,0 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
Smirkanje (ah,DS) 3,3 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
ES-izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
Kotni brusilnik serije FME821 / FME822
Stanley Europe izjavlja, da so izdelki, opisani pod »tehničnimi
podatki« v skladu z:
2006/42/ES, EN60745-1:2009 +A11:2010;
EN60745-2-3:2011 +A2:2013 +A11:2014 +A12:2014
Poleg tega so izdelki v skladu z določbami direktive 2014/108/
ES (do 19.04.2016), 2014/30/EU (od 20.04.2016) in 2011/65/EU.
Za več informacij se povežite z Stanley Europe na spodnjih
naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije in
daje to izjavo v imenu Stanley Europe.
Ray Laverick
Direktor inženiringa
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgija
25. 08. 2015
10
Obiščite našo spletno stran www.stanleytools.co.uk in registrirajte svoj novi Stanley Fat Max izdelek, da boste ostali seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah.
HRVATSKI
Namjena
Ove kutne brusilice Stanley Fat Max FME821 i FME822
predviđene su za brušenje i rezanje metala i zidova pomoću
odgovarajuće vrste reznog ili brusnog diska. Kada je opremljen odgovarajućim štitnikom, ovaj je alat namijenjen za
profesionalne i neprofesionalne korisnike.
Sigurnosne upute
e.
f.
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom,
požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima
odnosi se na vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom
(bez žice).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Sigurnost u radnom području
Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju
nezgode.
S električnim alatima nemojte raditi u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili pare.
Prilikom rada s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli
biste izgubiti nadzor nad uređajem.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte
utikač. Nemojte rabiti prilagodne utikače
s uzemljenim električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od strujnog
udara.
Izbjegavajte fizički kontakt s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je
povećan.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od
strujnog udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene.
Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje,
povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz
električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili
zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog udara.
Prilikom rada s električnim alatom na otvorenom
prostoru upotrijebite produžni kabel koji je za to
predviđen. Upotreba produžnog kabela koji je pogodan
za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od strujnog
udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od
neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba sklopke
na diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od strujnog
udara.
Osobna sigurnost
Prilikom rada s električnim alatom budite oprezni,
usredotočeni na rad i primjenjujte zdravorazumski
pristup. Ne upotrebljavajte električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom
može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
Rabite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit
će rizik od tjelesnih ozljeda.
Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata tako da je prst na prekidaču
ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač
uključen dovodi do nezgoda.
Prije nego što uključite uređaj, uklonite s njega sve
ključeve i alate za podešavanje. Ostavljanje ključa
na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do
ozljede.
Ne posežite predaleko. Pazite na ravnotežu
i zauzmite stabilan položaj. To omogućuje bolji nadzor
nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili
nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje
od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako postoji mogućnost priključivanja uređaja za
usisavanje i prikupljanje prašine, osigurajte njihovo
pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za
prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite
odgovarajući električni alat za posao koji obavljate.
Prikladan električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao
brzinom za koju je predviđen.
11
HRVATSKI
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.
Svaki električni alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili pohranjivanja
električnog alata isključite utikač iz utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju. Ove sigurnosne
mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su ako njima rade nestručni
korisnici.
Električne alate treba održavati. Provjerite ima li
kakvih otklona, savinutih ili napuklih dijelova ili
bilo kakvih drugih stanja koja mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga
prije upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima.
Pravilno održavanje reznih alata i njihovih oštrica
smanjuje mogućnost savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke i sl. upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama te uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije namijenjen može
dovesti do opasnih situacija.
♦
♦
♦
♦
♦
Servisiranje
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. To omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
brušenje, poliranje, i abrazivno odrezivanje.
♦
♦
♦
12
Ovaj električni alat namijenjen je za poslove grubog
i finog brušenja, poliranja i odrezivanja. Proučite sva
sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije
i specifikacije isporučene uz ovaj električni alat.
Nepoštivanje svih dolje opisanih uputa može rezultirati
električnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Primjena u svrhe za koje ovaj električni alat nije
predviđen može dovesti do opasnosti i uzrokovati
tjelesne ozljede.
Ne koristite dodatni pribor koji proizvođač alata nije
projektirao i preporučio.
Iako bi se dodatni pribor mogao postaviti na vaš
električni alat, to ne podrazumijeva sigurnu upotrebu.
♦
♦
♦
Najmanja deklarirana brzina dodatnog pribora mora
biti jednaka oznaci najveće brzine na električnom
alatu. Dodatni pribor koji se koristi pri brzinama koje su
veće od njihove deklarirane brzine može se polomiti
i raspasti.
Vanjski promjer i debljina dodatnog pribora mora
biti unutar deklariranih vrijednosti vašeg električnog
alata. Dodatni pribor nepravilne veličine ne može se
zadovoljavajuće zaštititi i kontrolirati.
Navoj pribora koji postavljate mora odgovarati
navoju osovine brusilice. Za pribor koji se montira
po prirubnicama provrt pribora mora odgovarati
promjeru prirubnice. Pribor koji ne odgovara
ugradbenim elementima električnog alata neće biti
u ravnoteži, pretjerano će vibrirati i može uzrokovati
gubitak nadzora.
Ne koristite oštećeni pribor. Dodatni pribor
pregledajte prije svake upotrebe radi mogućih
oštećenja, kao što su krhotine ili pukotine abrazivnih
diskova, pukotine ili pretjerano habanje podloški,
labavost ili ispucanost žičanih četki. Ako električni
alat ili dodatni pribor padne na tlo, provjerite radi
mogućih oštećenja ili ugradite neoštećeni pribor.
Nakon pregleda i postavljanja dodatnog pribora,
električni alat pustite da radi jednu minutu na
najvećoj brzini bez opterećenja. Oštećeni dodatni
pribor uobičajeno će se raspasti tijekom ove provjere.
Nosite osobnu zaštitnu opremu. Ovisno o primjeni
koristite štitnik za lice ili zaštitne naočale. Po
potrebi nosite masku protiv prašine, zaštitu za sluh,
rukavice i radnu pregaču koja može zaustaviti manje
fragmente abrazivnog ili radnog materijala.
Zaštita za oči mora zaustavljati fragmente nastale
u različitim načinima rada. Zaštitna maska protiv prašina
mora filtrirati čestice nastale tijekom vašeg rada.
Produljeno izlaganje zvuku velike jačine može izazvati
oštećenje sluha.
Druge osobe udaljite iz radnog područja. Svaka
osoba koja ulazi u radno područje mora nositi
osobnu zaštitnu opremu. Fragmenti radnog materijala
ili dodatnog pribora mogu poletjeti i izazvati ozljede izvan
samog područja rada.
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane
rukohvate dok radite u područjima gdje bi pribor
mogao doći u dodir sa skrivenim električnim
vodovima ili kabelom alata.
U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom pod
naponom, taj se napon može prenijeti na metalne
dijelove alata i izazvati strujni udar.
Kabel napajanja postavite podalje od rotirajućeg
pribora. Ako izgubite nadzor, kabel bi mogao biti
prerezan ili zahvaćen, a vaša šaka ili ruka mogla bi biti
uvučena u rotirajući pribor.
HRVATSKI
♦
Električni alat ne odlažite dok se rotiranje pribora
potpuno ne prekine. Rotirajući pribor može zahvatiti
površinu i "povući" električni alat, uslijed čega možete
izgubiti kontrolu nad alatom.
♦ Električni alat ne pokrećite dok ga nosite uz tijelo.
Slučajan dodir s rotirajućim priborom može uhvatiti vašu
odjeću i alat povući na vaše tijelo.
♦ Redovito čistite otvore za prozračivanje električnog
alata. Ventilator motora uvlači prašinu u kućište.
Pretjerano nakupljanje metalne prašine može uzrokovati
opasnost od električnog udara.
♦ Električni alat ne upotrebljavajte u blizini zapaljivih
materijala. Iskrenje može zapaliti takve materijale.
♦ Ne upotrebljavajte dodatni pribor koji zahtijeva
tekuća rashladna sredstva.
Korištenje vode ili drugih tekućih rashladnih sredstava
može rezultirati električnim udarom.
Napomena: Gornje upozorenje ne odnosi se na električne
alate namjenski dizajnirane za upotrebu u tekućim sustavima.
♦
♦
Sigurnosna upozorenja specifična za brušenje
i abrazivno odrezivanje
♦
♦
Upozorenja o povratnom udaru
Povratni udar je iznenadna reakcija uslijed zaglavljivanja ili
zahvaćanja rotirajućeg diska, podloške, četke ili bilo kojeg
drugog pribora. Zaglavljivanje ili zahvaćanje uzrokuje blokiranje rotirajućeg pribora, koje potom u točki dodira s materijalom izaziva nekontroliranu vrtnju električnog alata u smjeru
suprotnom od smjera rotacije pribora.
Na primjer, ako se abrazivni disk zahvati ili zaglavi u radnom
materijalu, rub diska koji ulazi u procjep može se ukopati
u površinu materijala i uzrokovati iskakanje diska ili udar. Disk
bi mogao poskočiti prema rukovatelju ili u suprotnom smjeru,
ovisno o smjeru vrtnje diska u točki zaglavljivanja.
Dodatno, abrazivni diskovi mogu se polomiti u ovim uvjetima.
Povratni udar je posljedica nepravilne upotrebe električnog
alata i/ili nepravilnih postupaka ili uvjeta upotrebe i može se
izbjeći poduzimanjem sljedećih preventivnih mjera:
♦ Električni alat uvijek čvrsto pridržavajte, a tijelo
i ruke postavite tako da se odupiru silama povratnog
udara. Uvijek koristite pomoćni rukohvat, ako je
isporučen, kako biste imali najveću moguću kontrolu
nad povratnim udarom ili reakcijom zakretnog
momenta tijekom pokretanja alata. Korisnik može
kontrolirati reakcije zakretnog momenta ili povratnog
udara ako se poduzmu odgovarajeće protumjere.
♦ Ruke nikad ne postavljajte blizu rotirajućeg pribora.
Dodatni pribor mogao bi se odbaciti preko vaših ruku.
♦ Tijelo ne postavljajte u području unutar kojeg bi se
električni alat mogao kretati ako dođe do povratnog
udara. Povratni će udar alat odbaciti u smjeru suprotnom
od smjera rotacije diska u točki zahvaćanja.
Budite osobito oprezni kad radite u kutovima, na
oštrim rubovima i sl. Izbjegavajte poskakivanje
pribora.
Kutovi, oštri rubovi ili poskakivanje mogu uzrokovati
zahvaćanje rotirajućeg pribora, gubitak nadzora ili
povratni udarac.
Ne postavljajte lančanu oštricu za piljenje drva ili
nazubljenu oštricu pile. Takve oštrice mogu izazvati
česte povratne udare i gubitke kontrole.
♦
♦
♦
♦
Upotrebljavajte isključivo diskove koji su
preporučeni za vaš električni alat, kao i namjenski
štitnik za odabrani disk. Diskovi za koje električni alat
nije projektiran ne mogu se zadovoljavajuće zaštititi
i nisu sigurni za upotrebu.
Brusna površina u središtu udubljenih diskova
mora se postaviti ispod ravnine zaštitnog jezička.
Nepravilno postavljen disk koji prelazi ravninu zaštitnog
jezička ne može se priklatno zaštititi.
Štitnik mora biti čvrsto postavljen na električni alat
i namješten kako bi omogućio najveću razinu zaštite,
tj. kako bi što manji dio diska bio izložen korisniku.
Štitnik pomaže zaštiti rukovatelja od odlomljenih
fragmenata diska, slučajnog dodira s diskom i iskri koje
mogu zapaliti odjeću.
Diskovi se smiju upotrebljavati isključivo
u preporučenim namjenama. Na primjer: ne brusite
bočnom stranom diska za odrezivanje. Abrazivni
diskovi za odrezivanje namijenjeni su rubnom brušenju
i primjena bočnih sila na ovakve diskove može izazvati
njihov lom.
Uvijek upotrebljavajte neoštećene prirubnice
diskova koje su odgovarajuće veličine i oblika za
odabrani disk. Odgovarajuće prirubnice učvršćuju disk
i tako sprječavaju mogućnost loma diska. Prirubnice za
diskove namijenjene odrezivanju mogu se razlikovati od
prirubnica za diskove koji su namijenjeni brušenju.
Ne upotrebljavajte istrošene diskove preuzete
s većih električnih alata. Diskovi namijenjeni jačim
alatima nisu pogodni za velike brzine vrtnji malih alata
i mogu se polomiti.
Dodatna sigurnosna upozorenja specifična za
abrazivno odrezivanje
♦
Ne dopuštajte zaglavljivanje diska i ne primjenjujte
prekomjeran pritisak. Ne pokušavajte izvoditi
preduboke rezove. Prevelik pritisak na disk povećava
opterećenje i sklonost uvijanju diska ili njegovom
zaglavljivanju u rezu, te mogućnost povratnog udara ili
loma diska.
13
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
♦
Tijelo ne postavljajte u ravnini s rotirajućim diskom
ili iza njega. Kad se disk u dodirnoj točki pomiče od vas,
mogući povratni udar može potjerati rotirajući disk
i električni alat ravno na vas.
Ako se disk zaglavljuje u rezu ili ako iz bilo kojeg
razloga prekidate rezanje, isključite električni alat
i držite ga nepokretnim dok se rotiranje diska
potpuno ne zaustavi. Rezni disk nikad ne
pokušavajte uklanjati iz ureza dok je disk u pokretu
jer bi moglo doći do povratnog udara. Provjerite
razloge zaglavljivanja diska i poduzmite korektivne
radnje kako biste uklonili uzrok zaglavljivanja.
Rezanje ne nastavljajte dok je disk u radnom
materijalu.
Pričekajte da disk dostigne punu brzinu vrtnje
i pažljivo ga vratite u rez. Disk bi se mogao zaglaviti,
propeti ili poskočiti ako se električni alat ponovo pokrene
dok je unutar radnog materijala.
Podložite ploče i druge velike komade radnog
materijala kako biste smanjili rizik od zaglavljivanja
ili povratnog udara diska. Veliki radni materijali imaju
sklonost uvijanja pod vlastitom težinom. Ispod radnog
materijala potrebno je postaviti podloge u blizini linije
reza i u blizini ruba radnog materijala s obje strane diska.
Budite dodatno pažljivi tijekom izvođenja rezova
naslijepo u "džepovima" zidova ili na drugim
nepreglednim mjestima. Istureni dio diska može
zarezati vodovodne cijevi, električne kabele ili predmete
koji mogu izazvati povratni udar alata.
Sigurnosna upozorenja specifična za radove finog
brušenja
♦
Ne upotrebljavajte prevelike brusne papire. Kod
odabira brusnog papira pridržavajte se preporuka
proizvođača. Veliki brusni papir koji prelazi rub brusne
ploče predstavlja opasnost od reznih ozljeda i može
izazvati zaglavljivanje diska, trganje diska ili povratni
udar.
Sigurnosna upozorenja specifična za radove
poliranja
♦
Ne dopustite da se bilo koji slobodni dio polirajuće
kape ili bilo koji njezin dodatak slobodno okreću.
Posložite ili podrežite labave trake na dodatku.
Labave ili rotirajuće trake dodatka mogu se zaplesti oko
vaših prstiju ili zahvatiti radni materijal.
Sigurnost drugih osoba
♦
14
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba
s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
♦
zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila
upute za sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala
uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici, koji nisu
navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici
mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, produljene upotrebe
itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, neke stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći, Oni
obuhvaćaju:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede do koji može doći prilikom promjene
dijelova, oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata.
Uzimajte redovite pauze tijekom dulje upotrebe bilo
kojeg alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom rada s
drvom, osobito hrastovinom, bukovinom i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene
u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene su u
skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja navedenom
u dokumentu EN60745 i mogu se koristiti za međusobno
uspoređivanje alata. Deklarirana emisija vibracija može se
upotrijebiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tijekom stvarne upotrebe
električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi. Razina vibracija
može porasti iznad navedene razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se
odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za
zaštitu osoba koje redovito koriste električne alate, potrebno
je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne
uvjete i način upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog
ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog
zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune
radne brzine.
Oznake na alatu
The following pictograms along with the date code are shown
on the tool:
Upozorenje! Da biste smanjili rizik od ozljeda,
pročitajte priručnik s uputama.
HRVATSKI
Tijekom upotrebe ovog alata koristite zaštitne
naočale.
Tijekom upotrebe ovog alata koristite zaštitu za
sluh.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica uzemljenja
nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na opisnoj
oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Stanley Fat Max
kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih značajki.
1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
2. Bočni rukohvat
3. Blokada osovine
4. Štitnik za brušenje
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat isključen i
odvojen od električnog napajanja.
Postavljanje i uklanjanje štitnika (sl. A)
Alat se isporučuje sa štitnikom koji je namijenjen isključivo
upotrebi tijekom brušenja i rezanja. Upotrijebite odgovarajući
štitnik za posao koji obavljate. Ako će se alat koristiti za izvođenje radova odrezivanja, potrebno je postaviti odgovarajući
štitnik (17, sl. F).
Postavljanje
♦ Alat postavite na stol tako da osovina (5) bude okrenuta
prema gore.
♦ Otpustite steznu polugu (7) i štitnik (4) pridržavajte iznad
alata kao što je prikazano na slici.
♦ Izbočine (8) poravnajte s utorima (9).
♦ Štitnik pritisnite prema dolje i zakrenite ga u potreban
položaj suprotno od kazaljke na satu.
♦ Pritegnite steznu polugu (7) kako biste učvrstili štitnik za
alat.
♦ Ako je potrebno, pritegnite vijak (6) kako biste dodatno
učvrstili štitnik.
Uklanjanje
♦ Otpustite steznu polugu (7).
♦ Zakrenite štitnik u smjeru kazaljke na satu kako biste
poravnali izbočine (8) s utorima (9).
♦ Odvojite štitnik od alata.
Upozorenje! Alat nikad ne upotrebljavajte bez štitnika.
Postavljanje bočnog rukohvata
♦
Pričvrstite bočni rukohvat (2) u jedan od otvora za
postavljanje na alatu.
Upozorenje! Uvijek koristite bočni rukohvat.
Postavljanje i uklanjanje diskova za grubo
brušenje ili odrezivanje (sl. B - D)
Uvijek upotrijebite vrstu diska koja je odgovarajuća za vašu
primjenu.
Uvijek upotrijebite disk odgovarajućeg promjera i veličine
provrta (pregledajte tehničke podatke).
Postavljanje
♦ Postavite štitnik kao što je opisano u prethodnom tekstu.
♦ Unutarnju prirubnicu (10) postavite na osovinu (5) kao
što je prikazano (sl. B). Pobrinite se da prirubnica bude
pravilno postavljena na ravnim stranama osovine.
♦ Postavite disk (11) na osovinu (5) kao što je prikazano
(sl. B).
Ako disk ima uzdignuto središte (12), pobrinite se da
uzdignuto središte bude okrenuto prema unutarnjoj
prirubnici.
♦ Pobrinite se da disk bude pravilno namješten na
unutarnjoj prirubnici.
♦ Vanjsku prirubnicu (13) postavite na osovinu. Prilikom
postavljanja diska za grubo brušenje, uzdignuto središte
na vanjskoj prirubnici mora biti okrenuto prema disku
(stavka A na sl. C). Prilikom postavljanja diska za
odrezivanje, uzdignuto središte na vanjskoj prirubnici
mora biti okrenuto od diska (stavka A na sl. C).
♦ Držite pritisnutu blokadu osovine (3) i pomoću ključa
s dva klina (14) pritegnite vanjsku prirubnicu (sl. D).
Uklanjanje
♦ Držite pritisnutu blokadu osovine (3) i pomoću ključa s
dva klina (14) otpustite vanjsku prirubnicu (13) (sl. D).
♦ Uklonite vanjsku prirubnicu (13) i disk (11).
Postavljanje i uklanjanje deflektora (sl. D i E)
Za fino brušenje potrebna je podloška. Podloška je dodatna
oprema i dostupna kod dobavljača tvrtke Stanley Fat Max.
Postavljanje
♦ Unutarnju prirubnicu (10) postavite na osovinu (5) kao
što je prikazano (sl. E). Pobrinite se da prirubnica bude
pravilno postavljena na ravnim stranama osovine.
15
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
Podlošku (15) postavite na osovinu.
Brusni disk (16) postavite na podlošku.
Vanjsku prirubnicu (13) postavite na osovinu tako da
uzdignuto središte bude okrenuto od diska.
Držite pritisnutu blokadu osovine (3) i pomoću ključa
s dva klina (14) pritegnite vanjsku prirubnicu (sl. D).
Pobrinite se da vanjska prirubnica bude pravilno
namještena i da disk bude čvrsto pritegnut.
Održavanje
Ovaj žični/akumulatorski električni uređaj/alat tvrtke Stanley
Fat Max predviđen je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno
održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o
pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom. Ne preopterećujte ga.
♦ Pažljivo provucite kabel kako ga ne biste slučajno
prerezali.
♦ Budite pripravni na obilno iskrenje kad disk za brušenje
ili odrezivanje dodirne radni materijal.
♦ Alat uvijek postavite na način da štitnik pruža optimalnu
zaštitu od diska za brušenje ili odrezivanje.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja na
žičnom/akumulatorskom električnom alatu:
♦ Isključite uređaj/alat i iskopčajte ga iz utičnice.
♦ Ili isključite uređaj/alat i uklonite akumulator ako je
akumulator poseban dio.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je integralan dio te
isključite uređaj.
♦ Punjač prije čišćenja odvojite od električnog napajanja.
Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim
redovitog čišćenja.
♦ Utore za prozračivanje na uređaju/alatu/punjaču redovito
čistite mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne
upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na bazi
otapala.
♦ Redovito otvarajte steznu glavu i lagano udarajte po
njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu (ako je
ugrađena).
Uključivanje i isključivanje
Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)
Uklanjanje
♦ Držite pritisnutu blokadu osovine (3) i pomoću ključa
s dva klina (14) otpustite vanjsku prirubnicu (13) (sl. D).
♦ Uklonite vanjsku prirubnicu (13), brusni disk (16) i
podlošku (15).
Upotreba
♦
Da biste uređaj uključili, pomaknite prekidač za
uključivanje/isključivanje (1) prema naprijed, a zatim ga
pritisnite. Imajte na umu da alat nastavlja raditi nakon što
pustite prekidač.
♦ Da biste isključili alat, pritisnite stražnji dio prekidača za
uključivanje i isključivanje.
Upozorenje! Alat ne isključujte dok je pod opterećenjem.
Meko pokretanje
Meko pokretanje omogućuje polagan porast brzine kako bi se
izbjeglo početno trzanje kod pokretanja. Ova osobina posebno je korisna tijekom rada u skučenim prostorima.
No-Volt
Funkcija No-volt sprječava ponovno pokretanje brusilice bez
pomicanja prekidača ako dođe do prekida napajanja.
Savjeti za optimalnu upotrebu
♦
♦
16
Alat čvrsto pridržavajte tako da je jedna ruka na bočnom,
a druga na glavnom rukohvatu.
Tijekom brušenja uvijek održavajte kut od približno 15°
između diska i površine radnog materijala.
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak novog utikača.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač dobre kvalitete.
Preporučeni osigurač: 13 A.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Proizvodi i baterije označene
ovim simbolom ne smiju se odlagati s komunalnim
otpadom.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu reciklirati
radi smanjenje potrošnje sirovina i očuvanja prirodnih resursa.
Električne proizvode i baterije reciklirajte sukladno lokalnim
propisima.
HRVATSKI
Tehnički podaci
Jamstvo
FME821
(Tip 1)
FME822
(Tip 1)
230
Ulazni napon
VAC
230
Ulazna snaga
W
850
850
Nazivna brzina
min-1
12.000
12.000
Promjer diska
mm
115
125
Provrt diska
mm
22
22
brusni diskovi
mm
6
6
rezni diskovi
mm
3,5
3,5
Najveća debljina diska
Veličina vretena
Težina
kg
M14
M14
2,1
2,1
LpA (zvučni tlak) 94,5 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
LWA (zvučni tlak) 105,5 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema smjernici EN60745:
Površinsko brušenje (ah,SG) 9,9 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
Odrezivanje (ah) 9,1 m/s2, netočnost (K) 1,5 m/s2
Poliranje (ah,P) 5,0 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
Stanley Fat Max siguran je u kvalitetu svojih proizvoda i svojim kupcima pruža 12-mjesečno jamstvo* od datuma kupnje.
Ovo jamstvo dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na koji
ih način ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području
država članica Europske unije i Europske zone slobodnog
trgovanja.
Da biste potraživali jamstvo, ono mora biti sukladno uvjetima
i odredbama tvrtke Stanley Fat Max, a prodavaču ili ovlaštenom servisu potrebno je priložiti dokaz o kupnji.
Uvjete i odredbe dvogodišnjeg jamstva tvrtke Stanley Fat
Maxi lokaciju najbližeg ovlaštenog servisa pronaći ćete na
internetu na adresi www.2helpU.com ili putem lokalnog
ureda tvrtke Stanley Fat Max na adresi navedenoj u ovom
priručniku.
Posjetite našu web-lokaciju www.stanleytools.co.uk kako biste
registrirali svoj novi Black & Decker proizvod i provjerili nove
proizvode i posebne ponude.
Brušenje diskom (ah,DS) 3,3 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
Kutna brusilica FME821 / FME822
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku
"tehnički podaci" u skladu sa sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010;
EN60745-2-3:2011 +A2:2013 +A11:2014 +A12:2014
Ovi su proizvodi također usklađeni sa smjernicom
2014/108/EC (do 19.4.2016.), 2014/30/EU (od 20.4.2016.)
i 2011/65/EU.
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Stanley Europe
putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Stanley Europe.
Ray Laverick
Direktor inženjeringa
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
25.8.2015.
17
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Jamþimo da navedeni proizvod koji smo isporuþili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorniþkoj
montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamþimo
da üe navedeni proizvod koji smo isporuþili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe
ukoliko üe se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamþimo da je za isporuþeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku
7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista
podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku
osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda
koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete
proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od
45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili
vratiti uplaüenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predoþenje originalnog raþuna prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog peþatom
prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni
u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na
naþin dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku
i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestruþnim rukovanjem,
rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaniþkim ošteüenjem iskljuþene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan
od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se
produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
Ƈ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorniþkog sklapanja
i pakiranja
Ƈ Puknuüa lomovi dijelova strojeva i alata prouzroþeni
nekvalitetnim materijalom tj. tvorniþkom greškom.
Ƈ Indirektni kvarovi uzrokovani toþkom 2.
Ƈ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/ureÿaja u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Ošteüena i kvarovi nastali:
Ƈ Prilikom nepravilnog sastavljanja ureÿaja od strane
kupca
Ƈ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim korištenjem
Ƈ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona,
optereüenja
18
Servisiranjem ili rastavljanjem ureÿaja od strane
neovlaštenih osoba
Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
Ƈ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
Ƈ Kvarovi nastali radi preoptereüivanja ili pregrijavanja ureÿaja ili njihovih sastavnih dijelova
Ƈ
2.
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Peþat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIû D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
SRPSKI
Namena
e.
Vaša Stanley Fat Max ugaona brusilica FME821, FME822
namenjena je za brušenje i rezanje metala i kamena
korišćenjem odgovarajućeg tipa reznog ili brusnog diska. Alat
pre upotrebe mora biti opremljen odgovarajućim štitnikom.
Alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.
f.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može izazvati
električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima
odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Bezbednost radnog područja
Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro
osvetljeno. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju
nezgode.
Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju
varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim
alatom. Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.
Električna bezbednost
Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikada i ni na bilo koji način nemojte
modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične
adaptere sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjiće
opasnost od električnog udara.
Izbegavajte fizički kontakt s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je
povećan.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećaće rizik od
strujnog udara.
Kabl ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene.
Nemojte nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite
od toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih delova.
Oštećeni ili zapleteni kabl povećaće rizik od strujnog
udara.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
Pri radu s električnim alatom na otvorenom
upotrebite produžni kabl pogodan za upotrebu na
otvorenom. Upotreba produžnog kabla koji je pogodan
za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od strujnog
udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uslovima, upotrebite napajanje
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od
neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba FID sklopke
umanjuje opasnost od električnog udara.
Lična bezbednost
Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite
sa električnim alatom. Nemojte da koristite električni
alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola
ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu
za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu,
zaštitna obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili
zaštita za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne povrede.
Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se da
prekidač bude isključen pre povezivanja električnog
napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata.
Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili
električnih alata sa prekidačem koji su priključeni na
napajanje izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje
pre uključivanja električnog alata. Ključ za pritezanje
ili podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu
električnog alata može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan
položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku odeću
ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od pokretnih
delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
Ako su omogućeni uređaji za priključivanje
izvlačenja i prikupljanja prašine, osigurajte njihovo
pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za
prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
Upotreba i održavanje električnih alata
Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri,
obaviti posao za koji je konstruisan.
19
SRPSKI
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.
Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati putem
prekidača je opasan i mora se popraviti.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo
kakvih podešavanja, zamene pribora ili odlaganja
električnog alata. Takve preventivne bezbednosne
mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju uskladištite
izvan dohvata dece i ne dopustite rad osobama koje
nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputstvima.
Električni alati su opasni u rukama neveštih korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite da li su
pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su delovi
polomljeni i da li postoji bilo koje drugo stanje koje
može uticati na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi pre
upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu oštri i čisti.
Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama
ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu
sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove
i rad koji treba obaviti. Korišćenje električnog alata za
radove za koje nije namenjen može dovesti do opasne
situacije.
Servis
Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna bezbednosna upozorenja
za brušenje, glačanje, poliranje ili abrazivno
rezanje
♦
♦
20
Ovaj električni alat je predviđen da funkcioniše
kao alat za brušenje, glačanje, poliranje i rezanje.
Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva,
ilustracije i specifikacije koje su isporučene uz ovaj
električni alat. Nepoštovanje svih dole navedenih
upozorenja i uputstava može izazvati električni udar,
požar i/ili ozbiljnu povredu.
Obavljanje radova za koje električni alat nije
namenjen može izazvati opasnost i telesnu povredu.
♦
♦
Ne koristite pribor koji nije specijalno projektovan
i koji nije preporučen od strane proizvođača alata.
Ako neki pribor može da se priključi na vaš električni
alat, to ne znači da osigurava bezbedan rad.
Nominalna brzina pribora mora da bude minimalno
jednaka maksimalnoj brzini koja je označena na
električnom alatu. Pribori se kreću brže od njihove
nominalne brzine i mogu da se polome i razlete
u komadićima.
Spoljni prečnik i debljina pribora moraju da
odgovaraju nominalnom kapacitetu vašeg električno
alata. Pogrešno dimenzionisan pribor ne može se
adekvatno štititi ili kontrolisati.
Montažni navoj pribora mora da odgovara navoju
na vretenu brusilice. Za pribore montirane pomoću
prirubnice, otvor vretena na priboru mora da
odgovara priključnom otvoru na prirubnici. Pribor
koji ne odgovara montažnom delu električnog alata biće
izbačen iz ravnoteže, jako će vibrirati i može dovesti do
gubitka kontrole.
Ne koristite oštećen pribor. Pre svake upotrebe
prekontrolišite pribor, na primer, abrazivne diskove
na listanje i naprsline, podmetače na naprsline,
habanje ili preterano trošenje, žičanu četku na
labave ili naprsle čekinje. Ako električni alat ili
pribor padnu, proverite da li su oštećeni i instalirajte
neoštećeni pribor. Nakon provere i instaliranja
pribora, uključite električni alat i pustite da radi
jedan minut pri maksimalnoj brzini bez opterećenja.
Oštećeni pribor bi se normalno polomio tokom ovog
vremena testiranja.
Nosite ličnu zaštitnu opremu. U zavisnosti od
aplikacije, koristite štitnik za lice ili zaštitne naočare.
Ako je potrebno, nosite masku za prašinu, štitnike
za uši, rukavice i radioničku kecelju koja može da
zaustavi sitne opiljke ili komadiće predmeta obrade.
Zaštita za oči mora da bude u stanju da zaustavi leteće
opiljke koji se stvaraju pri raznim operacijama. Maska za
prašinu ili respirator moraju da budu u stanju da filtriraju
čestice koje se stvaraju pri radu. Duže izlaganje visokom
nivou buke može dovesti do gubitka sluha.
Udaljite posmatrače na bezbednu udaljenost od
radnog područja. Svako ko ulazi u radno područje
mora da nosi ličnu zaštitnu opremu. Komadići
predmeta obrade ili polomljenog pribora mogu da se
razlete i izazovu povredu van neposrednog područja
rada.
Električni alat držite za izolovane rukohvate kada
obavljate radove pri kojima postoji mogućnost da
rezni pribor dodirne skrivene vodove ili preseče
sopstveni kabl.
Rezni pribor koji dodirne strujni kabl može da stavi pod
napon metalne delove električnog alata i izloži rukovaoca
električnom udaru.
SRPSKI
♦
Kabl udaljite od rotirajućeg pribora. Ako izgubite
kontrolu, kabl se može preseći ili zaglaviti, a vaša šaka ili
ruka se mogu uvući u rotirajući pribor.
♦ Nikad ne odlažite alat dok se pribor potpuno ne
zaustavi. Rotirajući pribor može da se ukopa u površinu
i izbaci električni alat iz vaše kontrole.
♦ Ne uključujte električni alat dok ga prenosite sa
strane. Slučajni dodir sa rotirajućim priborom može da
uhvati vašu odeću i povuče pribor ka vašem telu.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore električnog alata.
Motor-ventilator će uvlačiti prašinu u kućište, a preveliko
nagomilavanje metalne prašine može izazvati električne
opasnosti.
♦ Ne uključujte električni alat blizu zapaljivih
materijala. Varnice bi mogle da upale takve materijale.
♦ Nemojte da koristite pribor za koji je potrebna
rashladna tečnost.
Korišćenjem vode ili drugih tečnih rashladnih sredstava
može izazvati električni udar.
Napomena: Gore navedeno upozorenje ne važi za električne
alate koji su specijalno projektovani za rad sa sistemom
tečnog hlađenja.
♦
♦
♦
Bezbednosna upozorenja za operacije brušenja
i abrazivnog odsecanja
♦
♦
Povratni udar i povezana upozorenja
Povratni udar predstavlja iznenadnu reakciju koja se javlja
kada se rotirajući disk, podmetač, četka ili drugi pribor uklješte
ili ukopaju. Uklještenje ili ukopavanje izaziva brzo blokiranje
rotirajućeg pribora koji sa svoje strane dovodi do prinudnog
nekontrolisanog kretanja alata u smeru suprotnom od smera
rotacije pribora u trenutku uklještenja.
Na primer, ako se abrazivni disk ukopa ili uklješti u predmet
obrade, ivica diska koja ulazi u tačku uklještenja može
da zaroni u površinu materijala izazivajući izvlačenje
ili odskakanje diska. Disk može da odskoči ili ka ili od
rukovaoca, što zavisi od smera kretanja diska u trenutku
uklještenja.
Pod takvim uslovima, može doći do loma abrazivnih diskova.
Povratni udar je rezultat loše upotrebe alata i/ili
nepravilnih radnih procedura ili uslova i može se izbegnuti
preduzimanjem odgovarajućih mera opreza koje su navedene
u nastavku.
♦ Čvrsto držite alat, a telo i ruku postavite tako da
može izdržati sile povratnog udara. Uvek koristite
pomoćnu ručku, ako postoji, radi maksimalne
kontrole nad povratnim udarom ili reakcijom na
obrtni moment pri pokretanju. Rukovaoc može da
iskontroliše reakcije na obrtni moment ili povratne udare
ako preduzme
odgovarajuće mere opreza.
♦ Nikada ne stavljajte ruku blizu rotirajućeg alata.
Pribor može da napravi povratni udar preko vaše ruke.
Ne pozicionirajte se u području u kome bi električni
alat mogao da dođe u slučaju povratnog udara.
Povratni udar će prinuditi alat da se kreće u smeru koji je
suprotan od smera kretanja diska u trenutku uklještenja.
Budite naročito pažljivi kada obrađujete uglove,
oštre ivice itd. Izbegavajte odskakanje i ukopavanje
pribora.
Uglovi, oštre ivice ili odskakanje imaju tendenciju
ukopavanja rotirajućeg pribora i mogu da izazovu
gubljenje kontrole ili povratni udar.
Nemojte priključivati testere za rezanje drveta ili
drugih materijala. Takve testere često stvaraju povratni
udar i dovode do gubitka kontrole.
♦
♦
♦
♦
Koristite samo one tipove diskova koji se
preporučuju za vaš električni alata i specijalne
štitnike za izabrani disk. Diskovi za koje električni
alat nije dizajniran ne mogu se adekvatno zaštititi i nisu
bezbedni.
Površina brušenja kod diska koji je pritegnut na
sredini mora da bude montirana ispod ravni zaštitne
usne. Nepravilno montiran disk koji štrči kroz ravan
zaštitne usne ne može da bude adekvatno zaštićen.
Štitnike se mora sigurno pričvrstiti za električni alata
i postaviti tako da pruži maksimalnu bezbednost
i da disk na strani rukovaoca bude u što manjoj meri
izložen.
Štitnici su pomoćna sredstva za zaštitu rukovaoca od
komadića slomljenog diska, slučajnog dodira sa diskom
i varnica koje mogu potpaliti odeću.
Diskovi se moraju koristiti samo za preporučene
primene. Na primer: nemojte brusiti stranicom
reznog diska. Abrazivni rezni diskovi su namenjeni za
periferijsko brušenje, pa dejstvo bočnih sila na takve
diskove može izazvati njihovo lomljenje.
Za izabrani disk uvek koristite neoštećene prirubnice
diskova, odgovarajuće veličine i oblika. Pravilno
izabrane prirubnice diskova podržavaju disk i smanjuju
mogućnost loma diska. Prirubnice za rezne diskove
mogu se razlikovati od prirubnica za brusne diskove.
Ne koristite istrošene diskove sa većih električnih
alata. Disk koji je namenjen za veći alat nije podesan za
veće brzine manjeg alata i može se rasprsnuti.
Dodatna bezbednosna upozorenja za operacije
abrazivnog odsecanja
♦
Ne “ometajte” rezni disk i ne primenjujte preveliki
pritisak. Ne pokušavajte da napravite previše duboki
rez. Prenaprezanje diska povećava opterećenje
i tendenciju ka izvijanju ili zaglavljivanju diska u rezu, kao
i mogućnost povratnog udara ili loma diska.
21
SRPSKI
♦
♦
♦
♦
♦
Ne postavljajte telo u liniji ili iza rotirajućeg diska.
Kada se na mestu obrade disk kreće u smeru od vašeg
tela, mogući povratni udar može da izazove prinudno
kretanje rotirajućeg diska i električnog alata ka vama.
Ako je disk blokiran ili ako se rezanje prekine iz
nekog razloga, isključite električni alat i držite ga
bez pomeranja dok se potpuno ne zaustavi. Nikad
ne pokušavajte da uklonite rezni disk iz reza dok se
disk vrti, jer to može izazvati povratni udar. Proverite
i preduzmite korektivne mere da biste eliminisali razlog
blokiranja diska.
Ne započinjite ponovo rezanje u predmetu obrade.
Sačekajte da disk dostigne punu brzinu i pažljivo
ponovo uđite u rez. Disk se može blokirati, podići ili
izazvati povratni udar ako se električni alat ponovo
pokrene u predmetu obrade.
Ploče ili velike predmete obrade osigurajte da
bi se opasnost od uklještenja diska i povratnog
udara svela na najmanju meru. Veliki predmeti imaju
tendenciju da se uležu pod sopstvenom težinom.
Sredstva za osiguranje se moraju postaviti ispod
predmeta obrade, u blizini linije rezanja i u blizini ivice
predmeta obrade, sa obe strane diska.
Budite posebno pažljivi kada sečete "izreze"
u postojećim zidovima ili na drugim nepreglednim
mestima. Rezni disk može iseći cevovode za plin ili
vodu, električne kablove ili predmete koji mogu izazvati
povratni udar.
Bezbednosna upozorenja specifična za glačanje
♦
Ne koristite predimenzionisani brusni papir. Pri
izboru brusnog papira vodite računa o preporukama
proizvođača. Veći brusni papir koji štrči izvan
podmetača za glačanje može dovesti do zaglavljivanja i
kidanja diska ili do povratnog udara.
Bezbednosna upozorenja specifična za poliranje
♦
Nemojte dozvoliti da se bilo koji labavi deo polirne
kape ili njenih niti slobodno vrte. Uklonite ili odsecite
bilo kakve labave niti pribora. Labave i rotirajuće niti
pribora mogu da se zapletu oko prstiju ili ukopaju u radni
komad.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
22
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i
decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe,
osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi
sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena za
njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju
sa uređajem.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali
rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za
bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske
upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i
implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili
pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata. Ako
sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se
da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem prašine
koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa
drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren
prema mernom postupku koji je standardizovan u EN60745 i
može se koristiti za upoređivanje alata. Deklarisana emisiona
vrednost vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tokom stvarne upotrebe
električnog alata može se razlikovati od deklarisane vrednosti,
zavisno od načina na koji se alat koristi. Nivo vibracija može
da se poveća iznad navedenog nivoa.
Prilikom ocenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se
odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za
zaštitu osoba koje redovito koriste električne alate, potrebno
je uzeti u obzir procenu izloženosti vibracijama, stvarni
uslovi i način upotrebe alata, uključujući i sve delove radnog
ciklusa, kao što je vreme od isključivanja alata do potpunog
zaustavljanja i vreme od uključivanja do postizanja pune
radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sledeći piktogrami pored šifre datuma:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od povreda,
korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu.
Nosite zaštitne naočare dok radite sa ovim alatom.
Nosite zaštitu za sluh dok radite sa ovim alatom.
SRPSKI
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban
kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon
izvora napajanja odgovara naponu na natpisnoj
pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač
ili ovlašćeni Stanley Fat Max servisni centar da bi se
izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Bočna drška
3. Blokada vretena
4. Štitnik za brušenje
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat isključen i da
je utikač alata izvučen iz utičnice.
Postavljanje i skidanje štitnika (sl. A)
Ovaj alat se isporučuje sa štitnikom koji je namenjen samo
za brušenje i rezanje. Uverite se da koristite pravilan štitnik
određen za namenu. Za rezanje se mora namesti štitnik
(17 sl. F) koji je specijalno namenjen za takve radove.
Montaža
♦ Alat stavite položite na sto tako sa vretenom (5)
okrenutim nagore.
♦ Otvorite zatvarač (7) i držite štitnik (4) iznad alata, kao
što je pokazano na slici.
♦ Poravnajte ušice (8) sa udubljenjima (9).
♦ Pritisnite štitnik na dole i okrenite ga ulevo u željeni
položaj.
♦ Pritegnite zatvarač (7) da biste osigurali štitnik na alat.
♦ Po potrebi, pritegnite vijak (6) za uvećanje sile pritezanja.
Demontaža
♦ Olabavite zatvarač (7).
♦ Okrenite štitnik udesno da biste poravnjali ušice (8) sa
udubljenjima (9).
♦ Uklonite štitnik od alat.
Upozorenje! Nikad ne koristite alat bez štitnika.
Montaža bočne drške
♦ Navrtite bočnu dršku (2) u otvor za njenu montažu.
Upozorenje! Uvek koristite bočnu dršku.
Nameštanje i skidanje brusnih ili reznih diskova
(sl. B - D)
Uvek koristite pravilan tip diska za svoj rad.
Uvek koristite diskove sa pravilnim prečnikom i veličinom
otvora (vidi tehničke podatke).
Montaža
♦ Štitnik namestite kao što je opisano u prethodnom delu.
♦ Unutrašnju prirubnicu (10) postavite na vreteno (5) kao
što je pokazano (sl. B). Pobrinite se da je prirubnica
pravilno nameštena na ravne strane vretena.
♦ Disk (11) postavite na vreteno (5) kao što je pokazano
(sl. B).
Ako disk ima izdignuti centar (12), pobrinite se da on
bude okrenut ka unutrašnjoj prirubnici.
♦ Uverite se da disk pravilno leži na unutrašnjoj prirubnici.
♦ Postavite spoljnu prirubnicu (13) na vreteno. Prilikom
nameštanja brusnog diska, izdignuti centar na spoljnoj
prirubnici mora da bude okrenut ka disku (A na sl. D).
Prilikom nameštanja reznog diska, izdignuti centar na
spoljnoj prirubnici mora da bude okrenut od diska (B na
sl. C).
♦ Blokadni prekidač vretena (3) držite pritisnutim
i pritegnite spoljnu prirubnicu pomoću ključa sa dve rupe
(14) (sl. D).
Demontaža
♦ Blokadni prekidač vretena (3) držite pritisnutim i odvrtite
spoljnu prirubnicu (13) pomoću ključa sa dve rupe (14)
(sl. D).
♦ Uklonite spoljnu prirubnicu (13) i disk (11).
Postavljanje i skidanje brusnog papira (sl. D i E)
Za glačanje je potreban gumeni disk. Podmetač se može
nabaviti kod prodavca Stanley Fat Max proizvoda kao pribor.
Montaža
♦ Unutrašnju prirubnicu (10) postavite na vreteno (5) kao
što je pokazano (sl. E). Pobrinite se da je prirubnica
pravilno nameštena na ravne strane vretena.
♦ Postavite podmetač (15) na vreteno.
♦ Postavite disk za glačanje (16) na vreteno.
♦ Postavite spoljnu prirubnicu (13) na vreteno tako da njen
izdignuti centar bude okrenut od diska.
♦ Blokadni prekidač vretena (3) držite pritisnutim
i pritegnite spoljnu prirubnicu pomoću ključa sa dve rupe
(14) (sl. D). Uverite se da je spoljna prirubnica pravilno
nameštena i da je disk dobro pritegnut.
Demontaža
♦ Blokadni prekidač vretena (3) držite pritisnutim i odvrtite
spoljnu prirubnicu (13) pomoću ključa sa dve rupe (14)
(sl. D).
♦ Uklonite spoljnu prirubnicu (13), disk za glačanje (16)
i podmetač (15).
23
SRPSKI
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne
preopterećujte ga.
♦ Pažljivo vodite kabl kako ga ne biste slučajno presekli.
♦ Budite pripremljeni na pojavu varničenja kada brusni ili
rezni disk dodirne predmet obrade.
♦ Alat uvek postavite tako da štitnik pruža optimalnu
zaštitu od brusnog ili reznog diska.
♦
♦
Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu.
Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su
abrazivna ili sadrže rastvarač.
Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da biste
uklonili prašinu iz unutrašnjosti (ako je u opremi).
Zamena utikača (samo Velika Britanija i Irska)
za uključivanje gurnite prekidač (1) prema napred
i pritisnite ga. Uzmite u obzir da će alat nastaviti sa
radom kada otpustite prekidač.
♦ Da isključite alat, pritisnite zadnji deo prekidača za
uključivanje/isključivanje.
Upozorenje! Ne isključujte alat kad je pod opterećenjem.
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno zbrinite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu u novom
utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače dobrog
kvaliteta.
Preporučeni osigurač: 13 A.
Funkcija mekog starta
Zaštita životne sredine
Uključivanje i isključivanje
♦
Funkcija mekog starta omogućava postepeno povećanje
brzine kako bi se izbeglo trzanje pri pokretanju. Ova funkcija
je naročito korisna kada se radi u ograničenim prostorima.
Bez napona
Funkcija bez napona zaustavlja brusilicu od ponovnog
pokretanja bez ponovnog pritiska na prekidaču ako postoji
prekid u električnom napajanju.
Saveti za optimalnu upotrebu
♦
♦
Čvrsto držite alat tako što ćete jednom rukom uhvatiti
bočnu dršku a drugom glavnu dršku.
Prilikom brušenja uvek održavajte ugao od približno 15°
između diska i površine predmeta obrade.
Održavanje
Vaš Stanley Fat Max uređaj/alat sa kablom ili bežični
dizajniran je za rad u dužem vremenskom periodu sa
minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata i
redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju
električnih alata sa ili bez kabla:
♦ Isključite alat i izvucite utikač alata iz utičnice.
♦ Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/alata ako
uređaj/alat ima posebnu bateriju.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena u alat,
a zatim isključite alat.
♦ Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš punjač ne
zahteva nikakvo drugo održavanje osim redovnog
čišćenja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem uređaju/
alatu/punjaču pomoću mekane četke ili suve krpe.
24
Odvojeno sakupljanje. Proizvodi i baterije označene
sa ovim simbolom ne smeju da budu odloženi sa
otpadom iz domaćinstva.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu reciklirati,
smanjujući time potražnju za sirovine.
Reciklirajte električne proizvode i baterije u skladu sa lokalnim
propisima.
Tehnički podaci
FME821
(Tip 1)
FME822
(Tip 1)
230
Ulazni napon
VAC
230
Ulazna snaga
W
850
850
Nominalna brzina
min-1
12.000
12.000
Prečnik diska
mm
115
125
Otvor diska
mm
22
22
brusni diskovi
mm
6
6
rezni diskovi
mm
3,5
3,5
Maks. debljina diska
Veličina vretena
Težina
kg
M14
M14
2,1
2,1
LpA (zvučni pritisak) 94,5 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
LWA (zvučna snaga) 105,5 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) prema EN60745:
Brušenje površine (ah,SG) 9,9 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
Rezanje (ah) 9,1 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
Poliranje (ah,P) 5.0 m/s2, odstupanje (K) 1.5 m/s2
Brusni papir (ah,DG) 3,3 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
SRPSKI
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
FME821 / FME822 ugaona brusilica
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010;
EN60745-2-3:2011 +A2:2013 +A11:2014 +A12:2014
Ovi proizvodi su takođe usaglašeni sa direktivom
2014/108/EC (do 19.04.2016) 2014/30/EU (od 20.04.2016)
i 2011/65/EU.
Za više informacija kontaktirajte Stanley Europe na sledećoj
adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije Stanley
Europe.
Ray Laverick
Direktor za inženjering
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgija
25.8.2015
Garancija
Stanley Fat Max je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi
potrošačima garanciju od 12 meseca od datuma kupovine.
Ova garancija je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama država
članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.
Za podnošenje zahteva za garanciju zahtev mora da bude
u skladu sa Stanley Fat Max uslovima i neophodno je da
podnesete dokaz o kupovini prodavaču ili ovlašćenom
serviseru.
Uslove i odredbe Stanley Fat Max garancije koja važi
1 godine i lokacije najbližeg ovlašćenog servisera možete
naći na Internetu na adresi www.2helpU.com, ili stupanjem
u kontakt sa vašom lokalnom Black & Decker kancelarijom na
adresi označenoj u ovom uputstvu.
Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.co.uk da
biste registrovali svoj novi Stanley Fat Max proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima i specijalnim
ponudama.
25
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
в.
Вашата Stanley Fat Max аголна брусилка FME821,
FME822 е наменета за брусење и сечење на метал
и ѕидани конструкции со употреба на соодветни резни
или брусни дискови. Кога ќе се намести соодветниот
штитник, алатката е наменета за професионална
и домашна употреба.
г.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност
и долу наведените упатства може да доведе до
електричен удар, пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за
идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени
мерки за безбедност се однесува на вашата електрична
алатка што работи на струја (преку кабел), или на
електрична алатка што работи на батерии (без кабел).
1.
a.
б.
в.
2.
а.
б.
26
Безбедност на работното место
Одржувајте го работното место чисто и добро
осветлено. Пренатрупани и темни места се причина
за незгоди.
Немојте да работите со електрични алатки во
експлозивни окружувања, какви што постојат кога
има присуство на запалливи течности, гасови
или честички. Електричните алатки произведуваат
искри што можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
Држете ги децата и присутните лица настрана
додека употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
Безбедност од електричен удар
Приклучокот на електричната алатка мора да
се совпаѓа со приклучницата. Никогаш не го
преправајте приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци и соодветните
приклучници ќе го намалат ризикот од електричен
удар.
Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен ризик од
електричен удар ако вашето тело е заземјено.
д.
ѓ.
3.
a.
б.
в.
г.
д.
Не ги изложувајте електричните алатки на дожд
или влажност.
Навлегувањето на вода во електричната алатка го
зголемува ризикот од електричен удар.
Употребувајте го кабелот правилно. Никогаш не
го употребувајте кабелот за носење, влечење
или исклучување на електричната алатка. Држете
го кабелот настрана од топлина, масло, остри
рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот од
електричен удар.
Кога работите со електрична алатка надвор,
употребувајте продолжен кабел кој е соодветен
за надворешна употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од електричен
удар.
Лична безбедност
Бидете претпазливи, внимавајте што правите
и користете логика кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка може да
доведе до серизна лична повреда.
Носете опрема за лична заштита. Секогаш носете
заштита за очите. Заштитната опрема, како што се
маски против прав, нелизгачки сигурносни обувки,
шлемови или штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува за соодветни
работни услови.
Спречете ненамерно вклучување на алатката.
Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите алатката на извор
на струја и/или на батериски пакет или пред да ја
подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на извор на струја
на вклучени алатки може да доведе до незгоди.
Отстранете ги сите алатки за подесување или
клучеви пред да ја вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што е закачена на
ротирачкиот дел на електричната алатка може да
доведе до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на земјата
и бидете во рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над електричната
алатка во неочекувани ситуации.
МАКЕДОНСКИ
ѓ.
е.
4.
а.
б.
в.
г.
д.
ѓ.
е.
Носете соодветна облека. Не носете широка
облека или накит. Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или долгата коса може да
бидат фатени во подвижните делови.
Доколку на уредите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
Употреба и одржување на електрични алатки
Не ја употребувајте електричната алатка на сила.
Употребувајте електрична алатка што е соодветна
за вашата работа. Соодветната електрична алатка
ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со
брзината за која што била дизајнирана.
Не употребувајте ја електричната алатка доколку
прекинувачот не ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да се контролира
преку прекинувачот е опасна и мора да биде
поправена.
Исклучете го приклучокот од изворот на струја
или од батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни мерки
го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
Одлагајте ги електричните алатки што не ги
употребувате надвор од досег на децата и не
дозволувајте да ги употребуваат лица кои не
се запознаени со нивната функција и со овие
упатства. Електричните алатки се опасни кога со нив
ракуваат необучени корисници.
Одржувајте ги електричните алатки. Проверете
дали подвижните делови се лошо поставени,
заглавени или оштетени, или постои друга
состојба што би можела да влијае врз
работењето на електричните алатки. Доколку
електричната алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите. Многу незгоди се
предизвикани поради лошо одржувани електрични
алатки.
Одржувајте ги алатките за сечење остри и чисти.
Правилно одржуваните алатки за сечење со остри
рабови за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
Употребувајте ги електричните алатки, приборот,
сечилата и сл. во склад со овие упатства, имајќи
ги во предвид работните услови и работата која
треба да се заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од нејзината
намена може да доведе до опасна ситуација.
5.
а.
Сервис
Вашите електрични алатки треба да ги сервисира
квалификувано лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете сигурни дека се
одржува безбедноста на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки
за безбедност при брусење, шмирглање,
полирање или сечење
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Оваа електрична алатка е наменета за брусење,
шмирглање, полирање и сечење. Прочитајте ги
сите мерки за претпазливост, упатства, скици
и технички карактеристики што ќе ги добиете
со оваа електрична алатка. Непридржување кон
предупредувањата и упатствата може да доведе до
електричен удар, пожар или сериозна повреда.
Извршувањето на работи за кои не е наменета
електричната алатка може да биде опасно и да
предизвика повреда.
Не употребувајте додатоци кои не се посебно
направени и препорачани од страна на
производителот на алатката.
Тоа што додатокот може да се прикачи на вашата
електрична алатка не осигурува безбедно работење.
Брзината декларирана на додатокот мора да
биде барем еднаква на максималната брзина
назначена на електричната алатка. Додатоците
што работат побрзо од нивната декларирана брзина
можат да се скршат или се одвојат.
Надворешниот дијаметар и дебелината
на додатокот мора да бидат во рамки на
декларираните можности на Вашата електрична
алатка. Додатоците со несоодветна големина
не можат да бидат соодветно наместени или
контролирани.
Монтирање делови со навртување мора да
биде соодветно со навојот на вретеното на
брусилката. За додатоци што се монтираат со
прирабници, внатрешниот отвор на додатокот
мора да биде соодветен со дијаметарот на
прирабникот. Додатоците што не се соодветни со
монтираниот хардвер на електричната алатка ќе
излезат од рамнотежа, претерано ќе вибрираат
и може да предизвикаат губење на контрола.
Немојте да употребувате оштетени додатоци.
Пред секоја употреба прегледајте дали
додатоците како што се резните тркала се
напрснати или откршени, дали подлогите се
напрснати, расцепени или излитени, и дали
има испаднати или скршени челични влакна.
27
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
28
Доколку електричната алатка или додатокот
паднат на земја, прегледајте дали се оштетени
или поставете неоштетен додаток. После
прегледот и поставањето на додатокот, вклучете
ја електричната алатка на максимална брзина
без оптоварување во траење од една минута.
Оштетените додатоци обично се кршат за време на
овој период на тестирање.
Носете опрема за лична заштита. Во зависност
од работата, употребувајте штитник за лице или
заштитни очила. По потреба, носете маска против
прав, штитници за слух, ракавици
и работна престилка која може да заштити од
мали абразивни парчиња од предметот кој се
обработува.
Заштитата за очите мора да може да запре летечки
отпаднати парчиња кои се ствараат во работењето.
Маската против прав или респираторот мора да бидат
во можност да ги задржат честичките кои се ствараат во
работењето. Продолжена изложеност на звук со висок
интензитет може да предизвика губење на слухот.
Држете ги присутните лица на безбедна
оддалеченост од работното место. Секој што ќе
влезе во работниот простор мора да носи опрема
за лична заштита. Парчиња од работен материјал
или од скршен додаток можат да одлетаат и да
предизвикаат повреда надвор од непосредниот круг
на работење.
Фаќајте ги електричните алатки само за
изолираните површини за држење кога вршите
работа при која додатокот за сечење може
да дојде во допир со скриени жици или со
сопствениот кабел.
Додаток за сечење што се допира на гола жица може
да ги наелектризира изложените метални делови од
електричната алатка и да му нанесе електричен удар
на ракувачот.
Поставете го кабелот подалеку од вртечкиот
додаток. Ако изгубите контрола, кабелот може да
биде пресечен или закачен и вашата дланка или рака
може да биде повлечена во вртечкиот додаток.
Никогаш не спуштајте ја електричната алатка
додека додатокот целосно не престане да
се врти. Вртечкиот додаток може да се фати
за површината и да ви ја одземе од контрола
електричната алатка.
Не ја вклучувајте електричната алатка додека ја
пренесувате. Случаен контакт со вртечкиот додаток
може да ја фати вашата облека, привлекувајќи го
додадотокот кон вашето тело.
Редовно чистете ги отворите за вентилација на
електричната алатка. Вентилаторот на моторот
ќе внесе прав во куќиштето и голема акумулација
на метал во прав може да предизвика опасности
поврзани со напојувањето.
♦
Не работете со електричната алатка во близина
на запалливи материјали. Искри може да ги
запалат овие материјали.
♦ Не употребувајте додатоци што бараат течности
за ладење.
Употреба на вода или други течности за ладење
може да доведе до електричен удар.
Напомена: Горенаведеното предупредување не важи за
електрични алатки кои се посебно направени за употреба
со систем со течности.
Предупредувања за повратен удар и слични
опасности
Повратен удар е ненадејна реакција поради приклештени
или заглавени вртечко тркало, подлога, четка или било
кој друг додаток. Приклештувањето или заглавувањето
предизвикува нагло забавување на вртечкиот додаток,
кое пак предизвикува неконтролираната електрична
алатка да биде присилена да се движи во спротивен
правец од вртењето на додатокот во точката на
приклештувањето.
На пример, доколку резното тркало е приклештено или
заглавено во обработуваниот предмет, работ на тркалото
што влегува во точката на приклештувањето може да
влезе во површината на материјалот и да предизвика
тркалото да испадне или да излета од алатката.
Тркалото може или да отскокне во правец на ракувачот
или настрана од него, во зависност од правецот на
движењето на тркалото во точката на приклештувањето.
Резните тркала исто така може да пукнат во овие услови.
Повратниот удар е резултат на неправилно користење
на електричната алатка или на неправилни постапки или
услови при работата, и може да биде избегнат доколку
се применат соодветните долу наведени мерки за
претпазливост.
♦ Држете ја цврсто електричната алатка и поставете
ги телото и раката така што ќе можете да ги
издржите силите од повратниот удар. Секогаш
употребувајте ја помошната рачка доколку ја има
за да имате максимална контрола над повратниот
удар или да реагирате на вртежниот момент при
вклучувањето. Ракувачот може да го контролира
вртежниот момент или силите на повратниот удар
ако се превземени соодветни заштитни мерки.
♦ Никогаш не ја ставајте раката блиску до
вртечкиот додаток.
Повратен удар може да предизвика додатокот да
прејде преку вашата рака.
♦ Не поставајте го телото во правец во кој ќе се
движи електричната алатка доколку дојде до
повратен удар. Повратен удар ќе ја придвижи
алатката во насока спротивна на движењето на
тркалото во моментот на преоптоварувањето.
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
Бидете особено внимателни кога работите на
аголни делови, остри рабови и др. Избегнувајте
да го отскокнувате и заглавувате додатокот.
Вртечкиот додаток има обичај да се заглави
кај аголните делови, острите рабови и при
отскокнувањето и да предизвика губење на контрола
или повратен удар.
Не прикачувајте ланец за сечење дрва или
назабена пила. Таквите сечива причинуваат
постојани повратни удари и губење на контрола.
Дополнителни мерки за безбедност при вршење
на операции на абразивно сечење
♦
♦
Мерки за безбедност при вршење операции на
брусење и абразивно сечење
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Употребувајте само видови на тркала кои се
препорачани за вашата електрична алатка
и посебни штитници кои се направени за
избраните тркала. Тркала за кои што не
е дизајнирана електричната алатка не можат
соодветно да бидат заштитени и не се безбедни.
Брусната површина на тркала со вдлабната
средина мора да се намонтира под линијата на
работ на штитникот. Несоодветно монтирано тркало
што излегува низ линијата на работ на штитникот не
може да биде соодветно заштитено.
TШтитникот мора да биде сигурно прикачен на
електричната алатка и поставен за максимална
безбедност, така што најмал дел од тркалото да
е изложен кон ракувачот.
Штитникот помага да го заштити ракувачот од
скршени делови од тркалото, случаен контакт со
тркалото и искри кои што би можеле да ја запалат
облеката.
Тркалата мора да се користат само за
препорачаната намена. На пример: немојте да
брусите со страна од резно тркало. Резните тркала
се наменети за периферално брусење, страничните
сили што се придодаваат на овие тркала можат да
предизвикаат нивно кршење.
Секогаш употребувајте неоштетени прирабници
кои се со соодветна големина и облик за
избраното тркало. Соодветните прирабници
го прицврстуваат тркалото и така ја намалуваат
веројатноста за негово кршење. Прирабниците
за резни тркала може да се разликуваат од
прирабниците за брусни тркала.
Не употребувајте истрошени тркала од поголеми
електрични алатки. Тркалата наменети за поголеми
електрични алатки не се соодветни за поголемата
брзина на помалите алатки и може да се распукаат.
♦
♦
♦
♦
Немојте да го набивате резното тркало или да
нанесувате преголем притисок. Не пробувајте да
направите преголема длабочина при сечењето.
Преголемото напрегање на тркалото ги зголемува
оптоварувањето и подложноста кон искривување
или заглавување во местото на сечењето, како
и веројатноста од повратен удар и кршење на
тркалото.
Не го поставувајте телото во линија со вртечкото
тркало или зад него. Кога тркалото во точката на
работењето се движи спротивно од вашето тело,
потенцијалниот повратен удар може да ги придвижи
вртечкото тркало и електричната алатка право накај
вас.
Кога тркалото навлегува во материјалот или
кога прекинувате со сечењето поради каква и
да е причина, исклучете ја електричната алатка
и држете ја неподвижна додека тркалото не
престане да се врти. Никогаш не обидувајте се
да го отстраните резното тркало од местото на
сечењето додека тркалото е во движење за да
не дојде до повратен удар. Извршете преглед
и преземете мерки да се отстрани причината за
заглавување на тркалото.
Немојте повторно да ја вклучувате алатката
додека е во обработуваниот материјал.
Пуштете тркалото да ја достигне полната брзина
и внимателно навлезете во местото на сечењето.
Тркалото може да се заглави, испадне или излета
поради повратен удар доколку електричната алатка
се вклучи додека е во обработуваниот предмет.
Поставете потпирачи при обработка на плочи
или преголеми предмети за да го намалите
ризикот од заглавување на дискот и повратен
удар. Поголемите предмети имаат тенденција да
се вдлабнуваат поради својата тежина. Треба да
се постават потпирачи под предметот на обработка
блиску до линијата на сечењето од двете страни на
тркалото, и блиску до рабовите на предметот.
Бидете посебно внимателни кога правите „џебно
засекување“ во постоечки ѕидови или други
мртви точки. Испакнатото тркало може да засече
во гасоводни или водоводни цевки, електрични
инсталации или објекти што може да предизвикаат
повратен удар.
29
МАКЕДОНСКИ
Посебни мерки за безбедност при вршење на
шмирглање
♦
Не употребувајте преголема хартија за
шмирглање. Следете ги препораките на
производителот при изборот на хартија за
шмирглање. Хартија за шмирглање која преоѓа
преку подлогата за шмирглање може да се расцепи
и да предизвика заглавување или отцепување на
дискот или повратен удар.
Посебни мерки за безбедност при вршење на
полирање.
♦
Не дозволувајте да има неприцврстени делови
од навлаката за полирање или нејзините врвки
за прицврстување да се вртат слободно.
Гурнете ги внатре или скратете ги врвките за
прицврстување. Слободни и вртечки врвки од
додатокот може да ви се заплеткаат во прстите или
да се заглават во предметот што се обработува.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој апарат не е наменет за употреба од страна
на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички,
сетилни или ментални способности, или кои немаат
искуство и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на апаратот
од страна на лице кое е одговорно за нивната
безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се обезбеди
дека не си играат со уредот.
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои
се наведени во техничките податоци и декларацијата
за сообразност се измерени во склад со стандардната
метода за тестирање според EN60745 и можат да се
користат за споредување на една алатка со друга.
Декларираната вредност на емитирани вибрации може
исто така да се користи за прелиминарна проценка на
изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за
време на користењето на електричната алатка може да
се разликува од декларираната вредност во зависност
од начинот на кој алатката се употребува. Нивото на
вибрации може да се зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации за да
се одредат мерките за безбедност кои ги пропишува
2002/44/EК за заштита на лица кои редовно употребуваат
електрични алатки на работното место, проценката на
изложеност на вибрации треба да ги земе во предвид
условите и начинот на кој алатката се употребува,
вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како
што се времињата кога алатката е исклучена, кога
е вклучена и неоптоварена, и времето на работење со
неа.
Ознаки на алатката
Следните пиктограми се прикажани на алатката заедно со
шифрата на датумот:
Предупредување! За да се намали ризикот
од повреди, корисникот мора да го прочита
упатството за работа.
Останати ризици.
Кога се употребува алатката може да се јават
дополнителни преостанати ризици што не се вклучени
во предупредувањата. Овие ризици може да се појават
поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за
безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени
останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на вртечки/
подвижни делови.
♦ Повреди предизвикани при менување на делови,
листови или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Кога користите алатка
подолг период, обезбедете да правите повремени
паузи.
♦ Оштетување на слухот.
♦ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата на
вашата алатка (на пример:- обработка на дрво,
особено даб, бука и иверица).
30
Носете заштитни очила кога работите со оваа
алатка.
Носете заштита за ушите кога работите со оваа
алатка.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не е
потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување одговара
на напонот што е деклариран на плочката.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде
заменет од страна на производителот или на
овластен сервисен центар на Stanley Fat Max за да
се избегне опасност.
МАКЕДОНСКИ
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените
карактеристики.
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Странична рачка
3. Копче за блокирање на вретеното
4. Штитник за брусење
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете
алатката да биде исклучена и приклучокот изваден од
приклучницата.
Монтирање и отстранување на штитникот
(скица А)
Алатката се испорачува со штитник кој е наменет за
брусење и сечење. Обезбедете дека го употребувате
соодветниот штитник за саканата примена. Доколку
алатката се применува за вршење на сечење, треба да се
постави штитник (17, скица F) соодветен за оваа работа.
Монтирање
♦ Поставете ја алатката на работна маса со вретеното
(5) завртено нагоре.
♦ Ослободете го копчето за блокирање на спојката (7)
и поставете го штитникот (4) врз алатката како што
е прикажано.
♦ Порамнете ги дршките (8) со жлебовите (9).
♦ Притиснете го штитникот надолу и ротирајте го во
спротивна насока од стрелките на часовникот до
бараната позиција.
♦ Зацврстете го копчето за блокирање на спојката (7)
за да го стегнете штитникот врз алатката.
♦ Ако има потреба, затегнете ја навртката (6) за да ја
зголемите спојната сила.
Отстранување
♦ Олабавете го копчето за блокирање на спојката (7).
♦ Ротирајте го штитникот во насока на стрелките
на часовникот за да ги порамните дршките (8) со
жлебовите (9).
♦ Отстранете го штитникот од алатката.
Предупредување! Никогаш немојте да ја употребувате
алатката без штитник.
Монтирање на страничната рачка
♦
Навртете ја страничната рачка (2) во еден од
отворите за монтирање на алатката.
Предупредување! Секогаш употребувајте ја страничната
рачка.
Монтирање и отстранување на брусни или
резни дискови (скици B - D)
Секогаш употребувајте диск која е соодветен за вашата
намена.
Секогаш користете дискови со соодветен дијаметар
и внатрешен отвор (видете ги техничките податоци).
Монтирање
♦ Монтирајте го штитникот на горенаведениот начин.
♦ Поставете ја внатрешната прирабница (10) на
вретеното (5) како што е прикажано (скица В).
Обезбедете прирабницата да биде правилно
наместена на рамните страни на вретеното.
♦ Поставете го дискот (11) на вретеното (5) како што
е прикажано (скица В).
Доколку дискот има испакнат центар (12), обезбедете
испакнатиот центар да биде завртен во правец на
внатрешната прирабница.
♦ Обезбедете дискот да биде правилно наместен на
внатрешната прирабница.
♦ Поставете ја надворешната прирабница (13) на
вретеното. Кога монтирате брусен диск, испакнатиот
центар на надворешната прирабница мора да биде
завртен во правец на дискот (дел А на скица C).
Кога монтирате резен диск, испакнатиот центар на
надворешната прирабница мора да биде завртен во
спротивен правец од дискот (дел B на скица C).
♦ Држете го копчето за блокирање на вретеното (3)
притиснато и затегнете ја надворешната прирабница
со вилушкаст клуч (14) (скица D).
Отстранување
♦ Држете го копчето за блокирање на вретеното (3)
притиснато и одвртете ја надворешната прирабница
(13) со вилушкаст клуч (14) (скица D).
♦ Отстранете ги надворешната прирабница (13)
и дискот (11).
Монтирање и вадење на дискови за шмирглање
(скици D и E)
За шмирглање е потребна подлога. Подлогата е достапна
како додаток кај вашиот продавач на Stanley Fat Max.
Монтирање
♦ Поставете ја внатрешната прирабница (10) на
вретеното (5) како што е прикажано (скица Е).
Обезбедете прирабницата да биде правилно
наместена на рамните страни на вретеното.
♦ Поставете ја подлогата (15) на вретеното.
♦ Поставете го дискот за шмирглање (16) на подлогата.
♦ Поставете ја надворешната прирабница (13) на
вретеното со испакнатиот центар завртен во
спротивен правец од дискот.
31
МАКЕДОНСКИ
♦
Држете го копчето за блокирање на вретеното (3)
притиснато и затегнете ја надворешната прирабница
со вилушкаст клуч (14) (скица D). Обезбедете
надворешната прирабница да биде правилно
монтирана и дискот да биде цврсто стегнат.
Отстранување
♦ Држете го копчето за блокирање на вретеното (3)
притиснато и одвртете ја надворешната прирабница
(13) со вилушкаст клуч (14) (скица D).
♦ Отстранете ги надворешната прирабница (13), дискот
за шмирглање (16) и подлогата (15).
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи во свој
ритам. Не го преоптоварувајте.
♦ Внимателно спроведете го кабелот за случајно да не
го пресечете.
♦ Бидете спремни на многу искри кога брусниот
или резниот диск ќе го допре предметот што се
обработува.
♦ Секогаш поставувајте ја алатката на начин на кој
штитникот ќе овозможува оптимална заштита од
брусниот или резниот диск.
Вклучување и исклучување
♦
За вклучување на алатката, лизнете го прекинувачот
(1) нанапред, а потоа притиснете го. Имајте на ум
дека алатката ќе продолжи да работи и откако ќе го
пуштите прекинувачот.
♦ За исклучување на алатката, притиснете го задниот
дел на прекинувачот.
Предупредување! Не исклучувајте ја алатката додека
е оптоварена.
Постепено забрзување
Постепеното забрзување овозможува постепено
зголемување на брзината за да се избегне почетното
ненадејно движење при вклучувањето. Оваа
карактеристика е особено корисна при работа во тесни
простории.
Без напон
Функцијата „Без напон“ го спречува рестартирањето на
брусилката без да се вклучи прекинувачот ако има прекин
во напонот.
Совети за оптимална употреба
♦
♦
32
Цврсто држете ја алатката со една рака за
страничната рачка и со другата рака за главната
рачка.
Кога брусите, секогаш одржувајте агол од околу 15°
помеѓу дискот и површината на предметот кој се
обработува.
Одржување
Вашиот Stanley Fat Max уред/алатка, со или без кабел,
е направен да работи долго време со минимално
одржување. Постојаното работење на задоволително
ниво зависи од правилната грижа за алатката
и редовното чистење.
Предупредување! Пред извршување на одржување на
електрични алатки со или без кабел:
♦ Исклучете ја алатката/уредот и извадете го
приклучокот од штекер.
♦ Или, исклучете ја алатката/уредот и извадете ја
батеријата доколку алатката/уредот има одвоен
батериски пакет.
♦ Или, целосно истрошете ја батеријата доколку таа е
составен дел од алатката и тогаш исклучете ја.
♦ Извадете го приклучокот на полначот од
приклучницата пред да го исчистите. На вашиот
полнач не му е потребно никакво одржување освен
редовно чистење.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација на
вашиот уред, алатка или полнач со употреба на мека
четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства за
чистење на база на растворувач.
♦ Редовно отворајте го футерот (доколку го има)
и лесно чукнете го да ја отстраните правта од
внатрешноста.
Замена на приклучок за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот кабел на приклучокот за фаза
во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање и обезбедете
квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 13 A.
МАКЕДОНСКИ
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Производите и батериите
означени со овој симбол не смеат да се
исфрлаат со обичниот домашен отпад.
Производите и батериите содржат материјали коишто
можат да бидат обновени или рециклирани, притоа
намалувајќи ја побарувачката за суровини.
Ве молиме рециклирајте ги електричните производи
и батерии според локалните одредби.
Овие производи исто така се во склад со Директивата
2014/108/EК (до 19.04.2016), 2014/30/EУ (од 20.04.2016)
и 2011/65/EУ.
За повеќе информации ве молиме да стапите во
контакт со Stanley Europe преку следнава адреса или да
погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација во име
на Stanley Europe.
Технички податоци
FME821
(Тип 1)
FME822
(Тип 1)
230
230
Влезен напон
Vнаизменична
Влезна моќност
W
850
850
Декларирана брзина
min-1
12.000
12.000
струја
Дијаметар на дискот
mm
115
125
Внатрешен отвор на
дискот
mm
22
22
Максимална дебелина на дискот
брусни дискови
mm
6
6
резни дискови
mm
3,5
3,5
M14
M14
kg
2,1
2,1
Големина на вретеното
Тежина
LpA (звучен притисок) 94,5 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
LWA (звучна моќност) 105,5 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите
(векторска сума по три оски) според EN60745:
Површинско брусење (ah,SG) 9,9 m/s2, отстапување (K) 1,5 m/s2
Сечење (ah) 9,1 m/s2, отстапување (K) 1,5 m/s2
Полирање (ah,P) 5,0 m/s2, отстапување (K) 1,5 m/s2
Шмирглање (ah,DS) 3,3 m/s2, отстапување (K) 1,5 m/s2
Декларација за сообразност
со правилата на ЕК
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
Реј Лаверик
Директор на инженеринг
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Мехелен, Белгија
25/08/2015
Гаранција
Stanley Fat Max верува во квалитетот на своите
производи и им нуди на корисниците гаранција од
12 месеци од датумот на купување. Гаранцијата ги
дополнува и на ниеден начин не ги ограничува вашите
законски права. Гаранцијата важи на териториите на
земјите-членки на Европската унија и на Европската зона
на слободна трговија.
За да направите барање за оштета врз основа на
гаранцијата, барањето мора да биде направено според
условите за користење на Stanley Fat Max и вие ќе треба
да приложите доказ за купувањето на продавачот или на
овластениот сервисер.
Условите за користење на едногодишната гаранција
на Stanley Fat Max и локацијата на вашиот најблизок
овластен сервисер можат да се најдат на интернет на
www.2helpU.com, или преку контактирање на вашата
локална филијала на Stanley Fat Max на адресата што се
наоѓа во овој прирачник.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.stanleytools.co.uk за да го регистрирате вашиот
нов Stanley Fat Max производ и за да бидете известени
за новите производи и специјалните понуди.
FME821 / FME822 аголна брусилка
Stanley Europe декларира дека производите опишани под
„технички податоци“ се во склад со:
2006/42/EК, EN60745-1:2009 +A11:2010;
EN60745-2-3:2011 +A2:2013 +A11:2014 +A12:2014
zst00302269 - 19-04-2016
33
Download PDF

advertising