FME821 | Stanley FME821 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

359205-02 BG
Превод на оригиналните инструкции
2
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
в.
Ъглошлайфът FME821, FME822, произведен от Stanley
Fat Max е предназначен за рязане на метал и зидария
с помощта на подходящ вид режещи и шлифовъчни
дискове. След монтиране на подходящ предпазител, този
инструмент е предназначен за професионална или лична
употреба от непрофесионални потребители.
г.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна работа
с електроинструменти
Предупреждение! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност.
Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе до токов
удар, пожар и/или тежки травми.
Запазете всички предупреждения и инструкции за
бъдещи справки.
Терминът "електроинструмент" във всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася до захранвани (със
захранващ кабел) или работещи на батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти и машини.
1.
а.
б.
в.
2.
а.
б.
Безопасност на работното пространство
Пазете работното пространство чисто и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление
могат да доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти във взривоопасна среда, като например при наличието на
запалителни течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да
запалят праха или парите.
Дръжте деца и странични лица надалече, докато
работите с електроинструмента. Отвличане на
вниманието може да ви накара да изгубите контрол.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва да
са подходящи за използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте щепсела. Не
използвайте адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти. Непроменените щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.
Да се избягва контакт на тялото със заземени или
замасени повърхности като тръби, радиатори,
кухненски печки и хладилници. Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
д.
е.
3.
a.
б.
в.
г.
д.
Не излагайте електроинструментите на дъжд
и мокри условия.
Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете кабела далече от
горещина, масло, остри ръбове или движещи се
части. Повредените или оплетени кабели увеличават риска от токов удар.
Когато работите с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел, удобен за
използване на открито. Използването на кабел,
подходящ за употреба на открито, намалява риска от
токов удар.
Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ), което
на английски е Residual Current Device (RCD).
Използването на ДТЗ намалява риска от токов удар.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, внимавайте какво правите
и използвайте разума си, когато работите с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте под влияние
на наркотици, алкохол или лекарства. Един миг
невнимание при работа с електроинструмент може
да доведе до сериозни наранявания.
Използвайте лични предпазни средства. Винаги
носете защита за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се обувки за безопасност, каска или защита на слуха, използвани при подходящи условия, ще намали трудовите злополуки.
Да се предотвратява случайно пускане. Уверете
се, че превключвателя е на позиция изключен
преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното устройство, преди да
вземете или носите инструмента.
Носенето на електроинструмент с пръста на превключвателя или стартирането на електроинструменти, когато превключвателя е на позиция "включен",
може да доведе до трудова злополука.
Махнете всички регулиращи или гаечни ключове
преди да включите електроинструмента. Прикрепени към въртящи се части на електроинструмента
гаечни или регулиращи ключове могат да доведат до
наранявания.
Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно
на краката си през цялото време. Това позволява
по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.
3
БЪЛГАРСКИ
е.
Облечете се както трябва. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите си
и ръкавиците далече от движещите се части.
Висящите дрехи, бижутерия или дълги коси могат да
бъдат захванати от движещи се части.
ж. Ако са предоставени устройства за свързване на
изпусканите прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани и използвани правилно. Използването на тези средства може
да намали опасностите свързани с праха.
Използване и грижа за електроинструментите
Не използвайте насила електроинструментите. Да
се използва точният за вашето приложение електрически инструмент. Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно работата,
при темпото, за което е създаден.
б. Не използвайте електроинструмента, ако превключвателя не го включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може да се контролира
с превключвателя е опасен и трябва да се поправи.
в. Изключете щепсела от захранването и/или батерията на електроинструмента преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на
аксесоари или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност намаляват
риска от нежелателно задействане на електроинструмента.
г. Съхранявайте преносимите електроинструменти
извън досега на деца и не позволявайте на незапознати с електроинструмента и тези инструкции
лица да работят с него. Електроинструментите са
опасни в ръцете на необучени потребители.
д. Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за размествания в свързванията на
подвижните звена, за счупване на части и всички
други условия, които могат да повлияят на
експлоатацията на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента, задължително
го поправете преди да го използвате отново.
Много злополуки се причиняват от лошо поддържани
електрически инструменти.
е. Да се поддържат режещите инструменти остри
и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри остриета по-трудно могат да се огънат
и по-лесно се контролират.
ж. Използвайте електроинструментите, аксесоарите
и допълнителните части към тях в съответствие
с инструкциите, като взимате предвид работните
условия и характера на работата. Използването
на електроинструмента за работи, различни от тези,
за които е предназначен, може да доведе до опасни
ситуации.
5.
а.
Допълнителни предупреждения относно
безопасността при работа
с електроинструменти
4.
a.
4
Сервизиране
Сервизирането на вашия електроинструмент
трябва да се извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само оригинални резервни части. Това ще гарантира безопасната употреба
на уреда.
Предупреждение! Допълнителни предупреждения за безопасност при шлифоване, изглаждане, полиране или абразивно отрязване
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Tози електроинструмент е предназначен за
шлифоване, изглаждане, телена четка, полиране
или отрязване. Прочетете всички предупреждения, инструкции, илюстрации и технически
характеристики, предоставени с този електроинструмент. Неспазването на всички изброени по-долу
инструкции може да доведе до токов удар, пожар
и/или тежки травми.
Извършването на работи, за които електроинструмента не е предназначен, може да създаде
опасност и да причини наранявания.
Не използвайте приспособления, които не са
специално разработени и препоръчани от производителя на инструмента.
Просто защото даден аксесоар може да бъде
прикачен към електроинструмента, това не гарантира
безопасна експлоатация.
Номиналната честота на въртене на аксесоара
трябва да бъде равна поне на максималната
скорост, обозначена на електроинструмента.
Аксесоари, които работят по-бързо от номиналната
им скорост, може да се счупят и да се разлетят.
Външният диаметър и дебелината на вашия аксесоар трябва да бъде в рамките на номиналната
мощност на вашия електроинструмент. Неправилно оразмерените аксесоари не могат да бъдат
правилно защитени или управлявани.
Резбовката на закрепващите елементи трябва да
съвпада с резбовката на шпиндела на шлайфмашината. За аксесоари, монтирани с фланци,
вътрешната дупка на аксесоара трябва да се
побира в диаметъра на фланеца. Аксесоари, които
не отговарят на монтажното оборудване на електроинструмента ще са небалансирани, ще вибрират
прекомерно и това може да доведе до загуба на
контрол.
БЪЛГАРСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Не използвайте повредени аксесоари. Преди
всяка употреба проверявайте аксесоари като
абразивни дискове за дълбоки одрасквания
и пукнатини, опорните подложки за пукнатини, износване или прекомерно изтъркване за разхлабване и скъсани жици. Ако електроинструмента
или аксесоара е изпускан, проверете за повреда
или инсталирайте изправен аксесоар. След проверка и инсталиране на аксесоара, задействайте
електроинструмента при максимална скорост на
празен ход. Повредените аксесоари обикновено се
разпадат по време на изпробване.
Носете лични защитни средства. В зависимост
от приложението, използвайте защита за лицето,
защитна маска или защитни очила. Ако е необходимо, носете маска, защита за слуха, предпазни
ръкавици и работна престилка, която може да
спира малки абразивни частици или детайли.
Защитата за очите трябва да е в състояние да спре
летящи отломки в резултат от извършването на
различни работи. Защитната маска или респиратора
трябва да са в състояние да филтрират частиците,
получени в резултат на вашата работа. Продължителното излагане на високо интензивен шум може да
доведе до загуба на слуха.
Дръжте страничните лица на безопасно разстояние от работното си място. Всеки, който трябва
да присъства на работното място, трябва да носи
защитни средства. По всяко време може да излетят
части от работните съоръжение и да причинят нараняване извън зоната на работа.
Дръжте електроинструмента за изолираните
повърхности при извършване на операция, при
която представката за рязане може да засегне
скрито окабеляване или собствения си кабел.
Прерязването на "жив" кабел от режещ аксесоар
може да зареди с ток металните части на електроинструмента, в резултат на което оператора може да
получи токов удар.
Поставете кабела така, че да не може да е в досег
с въртящите се аксесоари. Ако загубите контрол,
кабелът може да бъде срязан или захванат и ръкава
ви може да бъде издърпана от въртящия се аксесоар.
Никога не оставяйте електроинструмента долу,
докато аксесоара не е напълно спрял. Въртящият
се аксесоар може да влезе в досег с повърхността
и да издърпа уреда извън вашия контрол.
Не задействайте електроинструмента, докато го
носите отстрани до вас. При случаен контакт
с въртящия се аксесоар, вашата дреха може да бъде
захваната и така да придърпа аксесоара към вашето
тяло.
♦
Редовно почиствайте въздушните вентили на
електроинструмента. Вентилаторът на мотора ще
вкарва прах в кожуха и прекомерното натрупване на
метални прашинки може да причини опасности
с електричеството.
♦ Не работете с електроинструмента в близост до
запалителни материали. Тези материали могат да
се подпалят от искри.
♦ Не използвайте аксесоари, които изискват течни
охладители.
Използването на вода или други течни охладители
може да доведе до токов удар.
Забележка: По-горното предупреждение не се отнася за
електроинструменти, които са създадени специално за
употреба с течна система.
Откат и свързани с това предупреждения
Откатът е внезапна реакция на защипано или извито
въртящо се колело, опорна подложка, четка или друг
аксесоар. Защипването или извиването водят до бързо
блокиране на въртящия се аксесоар, който от своя страна
причинява неконтролируемият електроинструмент да
бъде насочен в посока, обратна на въртенето на аксесоара до точка на огъване.
Например, ако едно абразивно колело се извие или защипе от обработвания детайл, ръбът на колелото, който
влиза в точката на защипване може да задълбае
в повърхността на материала и да причини изхвърчането
или откат на колелото. Колелото може да отскочи към
оператора или в обратна посока от него, в зависимост от
посоката на движение на колелото в точката на защипване.
Абразивните колела може, също така, да се счупят при
тези обстоятелства.
Отката може да е резултат и от неправилната употреба
на електроинструмента и/ или от неправилни процедури
или условия на работа и може да се избегне, като се вземат подходящи предпазни мерки, както е дадено по-долу.
♦ Дръжте здраво електроинструмента и позицията
на тялото и ръката ви трябва да ви позволява да
сте стабилни за силата на отката. Винаги използвайте допълнителна дръжка, ако ви е предоставена, за максимален контрол върху реакцията
при откат или въртене по време на стартирането.
Операторът трябва да контролира реакциите на
въртящия момент или силите на отката, ако са взети
подходящи предпазни мерки.
♦ Никога не поставяйте ръката си близо до въртящия се аксесоар.
Аксесоарът може да се върне върху ръката ви.
5
БЪЛГАРСКИ
♦
♦
♦
Не поставяйте тялото си в зоната, където
електроинструмента ще се движи при евентуален
откат. Откатът ще отхвърли инструмента в противоположна на движението на колелетата посока
в точката на шлифоване.
Работете с повишено внимание, когато работите
върху ъгли, остри краища и т.н. Избягвайте отскачане и притриване на аксесоара.
Ъглите, острите ръбове и подскачането могат много
вероятно да получат прекалено притриване
с въртящия се аксесоар и това да доведе до загуба
на контрол или до откат.
Не прикрепвайте острие за дърворезба на верижен трион или назъбено острие на трион. Такива
остриета могат да създадат чести откати и загуба на
контрол.
♦
Допълнителни предупреждения относно
безопасността при абразивно отрязване
♦
♦
Предупреждения относно безопасността при
шлифоване и абразивно отрязване
♦
♦
♦
♦
♦
6
Използвайте само такива колела, които са препоръчани за вашия инструмент и специфичните
предпазители, предназначени за избраното колело. Колела, които не са съвместими със съответния
електроинструмент, не могат да бъдат адекватно
предпазвани и не са безопасни.
Шлифовъчната повърхност на притиснатите
в центъра дискове трябва да се монтира под
равната повърхност на улея на предпазителя.
Неправилно монтираните колела, които се подават
от плоскостта на улея на предпазителя, не могат да
бъдат адекватно защитени.
Предпазителят трябва да е закрепен здраво
към електроинструмента и поставен за максимална безопасност, за да може колкото се може
по-малка част от колелото да бъде изложена към
оператора.
Предпазителят помага със защитата на оператора
от счупени части от колелото, както и от инцидент,
свързан с докосване на колелото и искри, които
могат да запалят облеклото.
Колелата трябва да се използват само за
препоръчителните приложения. Например: не
шлифовайте със страничната част на колело за
отрязване. Колелата за абразивно рязане са предназначени за периферно шлифоване, при оказването
на странична сила върху тези колела, може да ги
разклати.
Винаги използвайте неповредени фаланги за
колела, които са правилен размер и форма за
вашето избрано колело. Подходящите фланци
за колелото го поддържат, с което се намалява
възможността от счупване на колелото. Фланците
на колелата за отрязване може да се различават от
тези за шлифовъчното колело.
Не използвайте износени колела от по-големи
електроинструменти. Колело, което е предназначене за по-големи електроинструменти не е подходящо
за по-високата скорост на по-малките инструменти
и може да се пръсне.
♦
♦
♦
♦
Не "задръствайте" колелото за рязане или не
прилагайте прекомерно налягане. Не се опитвайте да правите прекомерно дълбок разрез.
Прекаленото напрежение на колелото увеличава
натоварването и чувствителността към усукване или
огъване на колелото при рязане и възможността от
откат или счупване на колелото.
Не поставяйте тялото си в положение на една линия с и зад въртящото се колело. Когато колелото
при работа се отдалечава от тялото ви, евентуален
откат може да предизвика насочване на въртящото
се колело и на електроинструмента директно към
вас.
Когато колелото се огъва или когато рязането се
прекъсва по някаква причина, изключете електроинструмента и го дръжте неподвижно до пълното
спиране на колелото. Никога не се опитвайте да
свалите режещото колело от разреза, докато
е в движение, иначе може да се появи откат. Проучете и вземете мерки, за да елиминирате причината
за огъване на колелото.
Не рестартирайте рязането в самият детайл за
рязане.
Оставете колелото да достигне пълни обороти
и внимателно го въведете в разреза. Колелото
може да се огъне, да се приближи или да направи
откат, ако електроинструмента се рестартира
в детайла за рязане.
Чрез опорни панели или прекалено големи детайли за обработка може да се минимизира риска от
защипване на колелото или откат. Големите детайли имат склонност да се огъват под собствената
си тежест. Опорите трябва да бъдат поставени под
детайла в близост до линията на рязане и в близост
до ръба на детайла от двете страни на колелото.
Бъдете особено внимателни, когато правите
"джобен разрез" в съществуващите стени или
други слепи зони. Издаденото колело може да реже
газови или водни тръби, електрически кабели или
предмети, което може да доведе до откат.
БЪЛГАРСКИ
Предупреждения за безопасност специално при
заглаждане
♦
Не използвайте прекомерно голяма диск шкурка.
Следвайте препоръките на производителя при
избора на заглаждаща хартия. По-голяма шкурка,
простираща се извън подложката за заглаждане,
представлява опасност от разкъсване и може да доведе до претриване, разкъсване на диска или откат.
Предупреждения за безопасност специално при
полиране
♦
Не допускайте никаква свободно стояща част от
полиращият диск или неговите прикачени нишки
да се въртят свободно. Скрийте или подрежете
всички свободно висящи нишки от приложението. Свободно стоящите и въртящите се прикрепени
нишки могат да ви оплетат пръстите или да счупят
обработвания детайл.
Безопасност на другите
♦
♦
Този уред не е предназначен за употреба от лица
(включително деца) с намалени физически, сетивни
или умствени възможности, с недостатъчен опит
и познания, освен ако са под наблюдение и са им
дадени инструкции за употребата на уреда от лице,
отговорно за тяхната безопасност.
Децата трябва да се наблюдават постоянно, за да не
си играят с уреда.
Допълнителни рискове.
Допълнителни остатъчни рискове могат да възникнат при
използването на инструмента, които не могат да бъдат
включени в приложените предупреждения за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна употреба, продължителна употреба и др.
Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди за безопасност, някои
допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати. Те
включват:
♦ Наранявания, причинени от докосване на всякакви въртящи/движещи се части.
♦ Наранявания, причинени при смяна на части,
остриета или аксесоари.
♦ Наранявания, причинени от продължителната
употреба на инструмент. Когато използвате някой
инструмент за продължителни периоди от време
е необходимо да си взимате редовни почивки.
♦ Увреждане на слуха.
♦ Опасност за здравето, причинена от вдишването на прах в резултат от употребата на вашия
инструмент (пример:- работа с дърво, особено
с дъб, бук и MDF.)
Вибрация
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани вибрации, които са обявени в техническите данни и в декларацията за съответствие, са измерени в съответствие със
стандартен метод за тестване, предоставен от EN50636
и може да се използва за сравнение на един инструмент
с друг. Декларираните стойности на излъчваните вибрации могат, също така, да бъдат използвани при предварителната оценка за излагането.
Предупреждение! Стойността на генерираните вибрации
по време на действителното използване на електроинструмента може да се различава от обявената стойност,
в зависимост от начина, по който се използва инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи над обявените стойности.
При оценяване на вибрациите на излагане за определяне
на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/ЕО за
защита на лица, които редовно използват електрически
инструменти като наемни работници, трябва да се направи оценка на излагането на вибрации, действителните
условия на употреба и начина, по който се използва
инструмента, включително като се вземат предвид всички
части на работния цикъл, като например време, когато
инструмента е изключен и когато се работи на празен ход,
в допълнение към времето за задействане.
Етикети по инструмента
Следните пиктограми, заедно с кода на дата са показани
на инструмента:
Предупреждение! За да намалите риска от
наранявания, прочетете ръководството с инструкции.
Носете защитни очила или маска, когато използвате инструмента.
Носете защита за слуха, когато работите с този
инструмент.
Електрическа безопасност
Tози инструмент е двойно изолиран, следователно не му трябва заземителен кабел. Винаги
проверявайте дали захранващият кабел
е в съответствие с напрежението на табелката.
♦
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се
смени от производителя или от оторизиран сервизен
център на Stanley Fat Max , за да се предотврати
злополука.
7
БЪЛГАРСКИ
Характеристики
Вашият инструмент има всички или някои от следните
характеристики.
1. Превключвател оn/off (вкл./изкл.)
2. Странична ръкохватка
3. Заключване на шпиндела
4. Предпазител при шлайфане
Монтаж
Предупреждение! Преди монтаж се уверете, че инструментът е изключен и от електрическата мрежа.
Слагане и сваляне на предпазителя (фиг. А)
Инструментът е снабден с предпазител да се използва
при шлифоване и рязане. Внимавайте да използвате правилният предпазител за съответната работа. Ако уредът
трябва да извършва рязане, тогава трябва да се постави
подходящ за целта предпазител (17, Фиг. F).
Монтаж
♦ Поставете инструмента на маса, като шпиндела (5)
сочи нагоре.
♦ Освободете заключването на скобата (7) и дръжте
предпазителя (4) над инструмента, както е показано.
♦ Подравнете зъбците (8) с гнездата (9).
♦ Натиснете надолу предпазителя и го завъртете по
посока, обратна на часовниковата стрелка до желаната позиция.
♦ Затегнете закрепващото заключване (7) за да закрепите добре предпазителя към инструмента.
♦ Ако е необходимо затегнете болта (6) за да увеличите силата на затягане.
Сваляне
♦ Освободете закрепващата ключалка (7).
♦ Въртете предпазителя по посока на часовниковата
стрелка, за да изравните зъбците (8) с гнездата (9).
♦ Свалете предпазителя от инструмента.
Предупреждение! Никога не използвайте инструмента
без предпазителя.
Монтиране на страничната дръжка
♦
Закрепете с винтове страничната дръжка (2) към
една от монтажните дупки на инструмента.
Предупреждение! Винаги използвайте страничната
дръжка.
Монтиране и сваляне на дискове за шлифоване
рязане (фиг. B - D)
Винаги използвайте правилният вид диск за вашето
приложение.
Винаги използвайте правилния вид диск за вашето приложение.
8
Монтаж
♦ Монтирайте предпазителя, както е описано по-горе.
♦ Поставетe вътрешния фланец (10) на шпиндела (5),
както е показано на (фиг. В). Уверете се, че фланеца
е правилно поставен на плоските страни на шпиндела.
♦ Поставетe диска (11) на шпиндела (5), както е показано на (фиг. В).
Ако дискът има издигнат център (12), уверете се, че
издигнатия център сочи към вътрешния фланец.
♦ Уверете се, че дискът е поставен правилно на
вътрешния фланец.
♦ Поставете външния фланец (13) на шпиндела.
Когато монтирате диска за шлифоване, издигнатия
център на външния фланец трябва да сочи към диска (A във фиг. С). Когато монтирате диска за рязане,
издигнатия център на външния фланец трябва да
сочи в посока обратно на диска (В във фиг. С).
♦ Дръжте ключалката на шпиндела (3) натисната
и затегнете външния фланец, като използвате двуполюсния ключ (14) (фиг. D).
Сваляне
♦ Дръжте ключалката на шпиндела (3) натисната
и разхлабете външния фланец (13), като използвате
двуполюсния ключ (14) (фиг. D).
♦ Свалете външния фланец (13) и диска (11).
Монтиране и сваляне на заглаждащите дискове
(фиг. D и E)
За заглаждането е необходима поддържаща подложка.
Поддържащата подложка е на разположение от вашия
дилър на Stanley Fat Max като аксесоар.
Монтаж
♦ Поставетe вътрешния фланец (10) на шпиндела (5),
както е показано на (фиг. Е). Уверете се, че фланеца
е правилно поставен на плоските страни на шпиндела.
♦ Поставете поддържщата подложка (15) на шпиндела.
♦ Поставете шлифовъчния диск (16) на поддържащата
подложка.
♦ Поставете външния фланец (13) на шпиндела
с издигнатия център, който е насочен делече от
диска.
♦ Дръжте ключалката на шпиндела (3) натисната
и затегнете външния фланец, като използвате двуполюсния ключ (14) (фиг. D). Уверете се, че външния
фланец е монтиран правилно, и че дискът е здраво
закрепен.
БЪЛГАРСКИ
Сваляне
♦ Дръжте ключалката на шпиндела (3) натисната
и разхлабете външния фланец (13), като използвате
двуполюсния ключ (14) (фиг. D).
♦ Свалете външния фланец (13), заглаждащия диск
(16) поддържащата подложка (15).
Употреба
Предупреждение! Оставете инструмента да работи със
собствената си скорост. Не претоварвайте.
♦ Внимателно работете с кабела, за да избегнете
инцидентното му отрязване.
♦ Бъдете подготвени за снопове искри, когато диска за
заглаждане или този за рязане докосват обработвания детайл.
♦ Винаги поставяйте инструмента по такъв начин, че
предпазителя за предоставя оптимална защита от
шлифоващия или режещия диск.
Включване и изключване
♦
За да включите, плъзнете за превключвателя за
включване/изключване (1) напред и след това го
натиснете навътре. Имайте предвид, че този инструмент ще продължи да работи, когато отпуснете
бутона.
♦ За да изключите, натиснете задната част на превключвателя.
Предупреждение! Не изключвайте инструмента, докато
е при натовареност.
Функция за мек старт
Функцията за мек старт дава възможност за бавно ускорение на оборотите, за да се избегне първоначалния
тласък. Тази функция е особено полезна при работа
в тесни пространства.
Без напрежение
Функцията Без напрежение спира шлайфа от рестартиране без завъртане на превключвателя, ако има прекъсване
в електрозахранването.
Съвети за оптимална употреба
♦
♦
Дръжте здраво инструмента с една ръка около страничната дръжка и с другата ръка около основната
дръжка.
При шлифоване винаги поддържайте един ъгъл от
около 15° между диска и повърхността на обработвания детайл.
Поддръжка
Вашият кабелен/акумулаторен уред/инструмент на
Stanley Fat Max е създаден с цел да работи продължителен период от време с минимална поддръжка. Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната
грижа за инструмента и от редовното почистване.
Предупреждение! Преди извършването на каквато и да
е поддръжка на жичен или безжичен електроинструмент:
♦ Изключете инструмента/уреда и от електрическата
мрежа.
♦ Или изключете и свалете батерията от уреда/инструмента, ако уредът/инструментът има отделен пакет
с батерии.
♦ Или изтощете батерията докрай, ако е интегрална
и след това изключете.
♦ Изключете зарядното устройство преди почистване.
Вашето зарядно не изисква никаква поддръжка,
освен редовно почистване.
♦ Редовно почиствайте вентилационните отвори на
вашия уред/инструмент/зарядно, като използвате
мека четка или суха кърпа.
♦ Редовно почиствайте корпуса на двигателя с помощта на чиста мокра кърпа. Не използвайте абразивен
препарат или такъв на разтворителна основа.
♦ Редовно отваряйте патронника и го потупвайте, за да
махнете прахта от вътрешността (когато е монтиран).
Замяна на щепсела (само Великобритания
и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
♦ Изхвърлете безопасно стария щепсел.
♦ Свържете кафявата жица към живия терминал
в новия щепсел.
♦ Свържете синята жица към неутралната клема.
Предупреждение! Не трябва да се прави свързване към
заземения терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които се предоставят
с доброкачествените щепсели.
Препоръчителен предпазител: 13 A
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктите и батериите,
отбелязани с този символ не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.
Продуктите и батериите съдържат материали, които
могат да бъдат възстановени или рециклирани, което
намаляване търсенето на суровини.
Моля, рециклирайте електрически продукти и батериите
в съответствие с местните разпоредби.
9
БЪЛГАРСКИ
Технически данни
FME821
(Тип 1)
FME822
(Тип 1)
Входящо напрежение
ВAC
230
230
Входяща мощност
W
850
850
Номинална скорост
мин-1
12 000
12 000
Дисков диаметър
мм
115
125
Диаметър на отвора
на диска
мм
22
22
Максимална плътност на диска
шлифоващ диск
мм
6
6
режещи дискове
мм
3,5
3,5
M14
M14
2,1
2,1
Размер на шпиндела
Тегло
кг
LpA (звуково налягане) 94,5 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)
LWA (звукова мощност) 105,5 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)
Обща стойност на вибрациите
(триаксална векторна сума) според EN60745:
Шлифоване на повърхности (ah,SG) 9,9 м/с2, колебание (K) 1,5 м/с2
Отрязване (ah) 9,1 м/с2, колебание (K) 1,5 м/с2
Полиране (ah,P) 5,0 м/с2, колебание (K) 1,5 м/с2
Шлифоване с диск (ah,DS) 3,3 м/с2, колебание (K) 1,5 м/с2
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕО
МАШИННА ДИРЕКТИВА
FME821 / FME822 ъглошлайф
Stanley Europe декларира, че тези продукти, описани под
"технически данни" са в съответствие с:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010;
EN60745-2-3:2011 +A2:2013 +A11:2014 +A12:2014
Рей Лаверик
Директор Инженеринг
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Белгия
25/08/2015
Гаранция
От Stanley Fat Max сме уверени в качеството на изделията си и предлагаме изключителна потребителска
гаранция от 12 месеца от датата на закупуването. Тази
гаранция е само допълнение към вашите законови права,
а не ги определя. Гаранцията е валидна на територията
на страните членки на ЕС и на европейската свободна
търговска зона.
За да изискате гаранция, искът трябва да е в съответствие с Правилата и условията на Stanley Fat Max
и трябва да предоставите доказателство за покупка на
продавача или на оторизирания сервизен агент.
Правилата и условията на 1 годишната гаранция на
Stanley Fat Max и адреса на най-близкия упълномощен
сервизен агент можете да намерите на www.2helpU.com,
или като се свържете с най-близкия офис на Stanley Fat
Max на адреса, указан в това ръководство.
Моля, посетете нашия уеб сайт www.stanleytools.co.uk за
да регистрирате вашето ново изделие на Stanley Fat Max
и да сте в течение на нови изделия и специални оферти.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Тези продукти също са съобразени с Директива
2014/108/ЕО (до 19.04.2016) 2014/30/ЕС (от 20.04.2016)
и 2011/65/ЕС.
За повече информация, моля, свържете със Stanley
Europe на следния адрес или се обърнете към задната
страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името
на Stanley Europe.
zst00302241 - 19-04-2016
10
Download PDF

advertising