FME821 | Stanley FME821 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

588779-89 CZ
Přeloženo z původního návodu
2
ČESKY
Použití výrobku
d.
Vaše úhlová bruska Stanley Fat Max FME821, FME822 je
určena pro broušení a řezání kovů a zdiva pomocí vhodných
typů řezných nebo brusných kotoučů. S odpovídajícím
ochranným krytem je tato bruska určena pouze pro řemeslnické a neprofesionální použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
níže uvedených varování a pokynů může vést k
způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku
požáru nebo k vážnému zranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro
budoucí použití.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje
na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem
neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko způsobení
úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému
prostředí.
Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém
prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým
chráničem (RCD). Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní,
sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unavení nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění
osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před připojením zdroje napětí nebo před vložením baterie a před
zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda
je spínač v poloze vypnuto.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo
připojení nářadí k napájecímu zdroji, je-li spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním z nářadí vždy odstraňte všechny
klíče nebo seřizovací přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi
nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv a rukavice
nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými
díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení
příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
3
ČESKY
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití správného
typu nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
Pokud nelze spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním
spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí
vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte
ostatním osobám, které toto nářadí neumí ovládat
nebo které neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby
s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých
částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti,
které mohou ovlivnit chod nářadí. Pokud je nářadí
poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou
méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
Používejte toto elektrické nářadí, příslušenství a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna.
Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým
je určeno, může být nebezpečné.
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
broušení, leštění, rozbrušování nebo řezání
♦
4
Toto elektrické nářadí bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo jako bruska, leštička nebo rozbrušovačka. Prostudujte si všechny bezpečnostní výstrahy,
pokyny, obrázky a technické údaje uvedené pro toto
nářadí. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo
k vážnému zranění.
♦
Pracovní operace, pro které není toto elektrické
nářadí určeno, mohou vytvářet rizikové situace, při
kterých může dojít k zranění.
Nepoužívejte příslušenství, které není výslovně
navrženo a doporučeno výrobcem nářadí.
I když může být příslušenství použito také s vaším
elektrickým nářadím, neznamená to, že je zajištěn jeho
bezpečný provoz.
Jmenovité otáčky příslušenství musí být minimálně
rovny maximálním otáčkám vyznačeným na štítku
nářadí. Příslušenství, které se otáčí rychleji, než jsou
jeho povolené maximální otáčky, se může roztrhnout
nebo rozlomit.
Vnější průměr a tloušťka vašeho příslušenství musí
odpovídat technickým parametrům vašeho nářadí.
Při použití kotoučů nesprávných rozměrů nelze zajistit
odpovídající bezpečnost a ovladatelnost nářadí.
Montážní závit příslušenství musí odpovídat závitu
na hřídeli brusky. U příslušenství upevňovaného
pomocí přírub musí průměr upínacího otvoru příslušenství odpovídat polohovacímu průměru příruby.
Příslušenství, které neodpovídá montážním prvkům na
nářadí, se nebude otáčet rovnoměrně, bude nadměrně
vibrovat a může způsobit ztrátu ovladatelnosti.
Nepoužívejte poškozené příslušenství. Před každým
použitím zkontrolujte příslušenství. U brusných
kotoučů zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo
odštípnuté. U opěrných podložek zkontrolujte, zda
nejsou prasklé, potrhané nebo nadměrně opotřebované. Dojde-li k pádu elektrického nářadí nebo
příslušenství, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození
a je-li to nutné, použijte nepoškozené příslušenství.
Po kontrole a montáži příslušenství nechejte nářadí
v chodu v maximálních otáčkách naprázdno po dobu
jedné minuty. Během této testovací doby se poškozené
příslušenství obvykle zničí.
Používejte prvky osobní ochrany. V závislosti na prováděné práci použijte obličejový štít, ochranné brýle
nebo bezpečnostní brýle. Podle situace používejte
masku proti prachu, chrániče sluchu, rukavice a pracovní zástěru schopnou zachytit částečky brusiva
nebo fragmenty obrobku.
Ochrana zraku musí být schopna zastavit odlétávající
nečistoty vznikající při různých pracovních operacích.
Maska proti prachu nebo respirátor musí filtrovat částečky prachu vznikající při vaší práci. Dlouhodobé vystavení
vysoké intenzitě hluku může způsobit ztrátu sluchu.
Udržujte okolo stojící osoby v bezpečné vzdálenosti
od pracovního prostoru. Každý, kdo vstupuje do
pracovního prostoru, musí být vybaven prvky osobní
ochrany. Fragmenty obrobku nebo úlomky kotouče
mohou odlétávat a mohou způsobit úraz i mimo pracovní
prostor.
ČESKY
♦
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít
ke kontaktu se skrytými vodiči nebo s vlastním
napájecím kabelem, držte elektrické nářadí vždy za
izolované rukojeti.
Při kontaktu s „živým“ vodičem se nechráněné kovové
části nářadí stanou také „živé“ a obsluha utrpí zásah
elektrickým proudem.
♦ Napájecí kabel veďte mimo dosah rotujícího příslušenství. Při ztrátě kontroly může dojít k přeseknutí
nebo obroušení kabelu a vaše ruka nebo paže může být
zachycena a vtažena do rotujícího příslušenství.
♦ Nikdy neodkládejte nářadí, dokud nedojde k úplnému zastavení pracovního nástroje. Rotující příslušenství se může zarýt do povrchu, což může způsobit ztrátu
vaší kontroly nad nářadím.
♦ Nespouštějte elektrické nářadí, přenášíte-li jej v ruce
vedle těla. Náhodný kontakt s rotujícím příslušenstvím
by mohl způsobit zachycení vašeho oblečení a následný
kontakt příslušenství s vaším tělem.
♦ Pravidelně čistěte větrací otvory elektrického nářadí.
Ventilátor motoru bude vtahovat prach do skříně nářadí
a nahromaděné kovové částečky mohou způsobit úraz
elektrickým proudem.
♦ Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti hořlavých
materiálů. Jiskry mohou způsobit jejich vznícení.
♦ Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje chlazení
kapalinou.
Použití vody nebo jiné chladicí kapaliny může vést k
smrtelnému úrazu elektrickým proudem nebo k jinému
zranění.
Poznámka: Výše uvedená varování se nevztahují na elektrická nářadí, která jsou určena speciálně pro použití s chladicími
systémy.
♦
♦
♦
♦
♦
Bezpečnostní pokyny týkající se broušení
a rozbrušování
♦
♦
Zpětný ráz a příslušná varování
Zpětný ráz je náhlou reakcí na sevření nebo zaseknutí otáčejícího se kotouče, opěrné podložky, kartáče nebo jakéhokoli
jiného příslušenství. Sevření nebo zaseknutí způsobuje rychlé
zablokování rotujícího příslušenství, které ještě navíc v bodě
kontaktu způsobí ztrátu kontroly nad nářadím a jeho pohyb
v opačném směru, než je směr otáčení příslušenství.
♦
Je-li například brusný kotouč sevřen nebo zaseknut v obrobku, hrana kotouče se v místě kontaktu s obrobkem může
zaříznout hlouběji a může tak způsobit vyskočení kotouče
směrem nahoru nebo zpětný ráz. Kotouč může vyskočit směrem k obsluze nebo od obsluhy, v závislosti na směru pohybu
kotouče v bodě, kde došlo k jeho sevření.
Za těchto podmínek mohou brusné kotouče také prasknout.
♦
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití elektrického
nářadí a nesprávných pracovních postupů nebo pracovních
podmínek. Zpětnému rázu může být zabráněno správným
prováděním níže uvedených opatření.
Držte nářadí stále pevně a udržujte postoj a ruce
v takové poloze, abyste byli stále připraveni
kompenzovat síly zpětného rázu. Vždy používejte
přídavnou rukojeť, je-li ve vybavení nářadí, aby byla
zaručena maximální ovladatelnost při zpětném rázu
nebo při momentových reakcích při spuštění nářadí.
Dodržuje-li obsluha uvedená opatření, může kontrolovat
momentové reakce i síly zpětného rázu.
Nikdy nevkládejte ruce do blízkosti rotujícího příslušenství.
Může dojít k zpětnému rázu příslušenství přes vaše ruce.
Nezaujímejte postoj na takovém místě, do kterého se
bude pohybovat nářadí při zpětném rázu. Zpětný ráz
vymrští nářadí v opačném směru, než je směr otáčení
kotouče v místě sevření.
Zvláštní pozornost věnujte práci prováděné v rozích,
práci na ostrých hranách apod. Zabraňte poskakování a zaseknutí příslušenství.
Rohy, ostré hrany nebo odrazy mají tendenci způsobovat
zachycení rotujícího příslušenství, což může způsobit
ztrátu kontroly nad nářadím nebo zpětný ráz.
Nepoužívejte kotouče pro řetězové pily nebo ozubené pilové kotouče. Při jejich použití často dochází
k zpětnému rázu nebo k ztrátě kontroly nad nářadím.
♦
Používejte pouze typy kotoučů, které jsou doporučeny pro vaše elektrické nářadí a příslušný kryt určený
pro zvolený kotouč. Kotouče, které nejsou určeny pro
vaše nářadí, nemohou být odpovídajícím způsobem
chráněny a jsou nebezpečné.
Brusná plocha kotoučů s prohloubeným středem
musí být namontována pod rovinou okraje ochranného krytu. Nesprávně namontovaný kotouč, který
přečnívá přes rovinu okraje ochranného krytu, nemůže
být odpovídajícím způsobem chráněn.
Kryt musí být na nářadí bezpečně připevněn a musí
být umístěn tak, aby zaručoval maximální bezpečnost a aby byla před uživatelem nářadí obnažena
pouze minimální část kotouče.
Kryt pomáhá chránit uživatele nářadí před odlétávajícími
úlomky kotouče, před náhodným kontaktem s kotoučem
a před jiskrami, které mohou způsobit vznícení oděvu.
Kotouče musí být používány pouze pro doporučené
aplikace. Například: Neprovádějte broušení boční
stranou rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací
kotouče jsou určeny pro obvodové broušení. Boční síly
působící na tyto kotouče mohou způsobit jejich roztříštění.
Vždy používejte nepoškozené příruby kotoučů, které
mají správnou velikost a tvar odpovídající zvolenému
kotouči. Správné typy přírub podpírají kotouč, a tak
snižují riziko jeho prasknutí. Příruby pro rozbrušovací
kotouče se mohou lišit od přírub pro brusné kotouče.
5
ČESKY
♦
Nepoužívejte opotřebované kotouče z větších
brusek. Kotouč určený pro větší nářadí není vhodný pro
vyšší otáčky menšího nářadí a může prasknout.
Bezpečnostní varování pro leštění
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny týkající se
rozbrušování
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Netlačte na rozbrušovací kotouč a nevyvíjejte na
něj nadměrný tlak. Nepokoušejte se vytvářet příliš
velkou hloubku řezu. Nadměrné namáhání kotouče
zvyšuje jeho zatížení a náchylnost k ohybu v řezu, a tak
možnost zpětného rázu nebo poškození kotouče.
Nestůjte v ose rotujícího kotouče a nestoupejte si
za rotující kotouč. Pohybuje-li se kotouč během práce
směrem od vašeho těla a dojde-li k zpětnému rázu,
otáčející se kotouč a nářadí mohou být odmrštěny přímo
na vás.
Dojde-li k zablokování kotouče nebo z jakéhokoli
důvodu k přerušení řezu, vypněte nářadí a držte jej
bez pohybu, dokud nedojde k úplnému zastavení
kotouče. Nikdy se nepokoušejte vyjmout kotouč
z řezu, je-li kotouč v pohybu, protože by mohlo dojít
k zpětnému rázu. Přemýšlejte a provádějte potřebné
úpravy, abyste eliminovali příčinu zaseknutí rozbrušovacího kotouče.
Nezahajujte znovu řezání v obrobku.
Počkejte, dokud kotouč nedosáhne maximálních
otáček a opatrně zasuňte kotouč znovu do řezu. Je-li
kotouč ponechán v obrobku a nářadí je znovu spuštěno,
kotouč se může zaseknout, může vyskočit z řezu nebo
může dojít k zpětnému rázu.
Panely a jakékoli příliš velké obrobky se podepřete,
abyste minimalizovali riziko sevření kotouče a zpětného rázu. Velké obrobky mají tendenci se působením
vlastní hmotnosti prohýbat. Podpěry musí být umístěny
pod obrobkem na obou stranách v blízkosti čáry řezu
a v blízkosti okrajů obrobku.
Provádíte-li zářezy a průřezy do stěn nebo do jiných
materiálů, za které nevidíte, buďte velmi opatrní.
Vyčnívající kotouč může způsobit přeřezání plynového
nebo vodovodního potrubí, elektrických vodičů nebo
předmětů, které mohou způsobit zpětný ráz.
Bezpečnostní varování pro brusné pracovní
operace
♦
6
Nepoužívejte výrazně větší kotouče brusného
papíru. Při volbě brusného papíru postupujte podle
doporučení výrobců. Větší kotouče brusného papíru,
které přesahují brusnou podložku, se mohou roztrhnout
a mohou způsobit zachycení, natržení kotouče nebo
zpětný ráz.
Nedovolte, aby se jakákoli uvolněná část leštící
podložky nebo její připevňovací tkanice volně
otáčely. Volné upevňovací tkanice zastrčte nebo
je odstřihněte. Volné a rotující upevňovací tkanice se
mohou zamotat do vašich prstů nebo se mohou zachytit
o obrobek.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí)
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití
výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si
s tímto nářadím nebudou hrát.
Zbytková rizika
Je-li toto zařízení používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit
dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika
nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích
a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní
zkušební metodou předepsanou normou EN60745 a může
být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického
nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závislosti
na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací může být vzhledem
k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení bezpečnostních opatření podle požadavků normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí
v zaměstnání, musí předběžný odhad působení vibrací brát
ČESKY
na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na
všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je
nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
♦
Štítky na nářadí
♦
♦
Na nářadí jsou následující piktogramy a také datový kód:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu
si uživatel musí přečíst návod k použití.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné brýle.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranu sluchu.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto není
nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě odpovídá napětí na
výkonovém štítku.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Stanley Fat Max, aby
bylo zabráněno možným rizikům.
Popis
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Boční rukojeť
3. Zajištění hřídele
4. Ochranný kryt
Sestavení
Varování! Před sestavením se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Nasazení a sejmutí krytu (obr. A)
Toto nářadí je dodáváno s krytem, který je určen pouze pro
broušení a řezání. Zajistěte, aby byla pro určený pracovní
úkon používána správná specifikace ochranného krytu.
Bude-li nářadí používáno pro provádění řezných pracovních
úkonů, musí být opatřeno krytem (17, obr. F) pro tyto pracovní operace.
Nasazení
♦ Položte nářadí na stůl tak, aby hřídel (5) směřoval
nahoru.
♦ Uvolněte upínací svorku (7) a držte ochranný kryt (4) nad
nářadím, jako na uvedeném obrázku.
♦ Srovnejte výstupky (8) se zářezy (9).
Stlačte ochranný kryt směrem dolů a otočte jej proti směru pohybu hodinových ručiček do požadované polohy.
Utažením upínací svorky (7) ochranný kryt na nářadí
zajistěte.
Je-li to nutné, utáhněte šroub (6), aby se zvětšila upínací
síla.
Sejmutí
♦ Uvolněte upínací svorku (7).
♦ Otočte ochranný kryt ve směru pohybu hodinových
ručiček tak, aby došlo k srovnání výstupků (8) se zářezy
(9).
♦ Sejměte ochranný kryt z nářadí.
Varování! Nikdy nepoužívejte toto nářadí bez krytu.
Upevnění boční rukojeti
♦
Našroubujte boční rukojeť (2) do jednoho z montážních
otvorů na nářadí.
Varování! Vždy používejte boční rukojeť.
Nasazení a sejmutí brusného nebo řezného
kotouče (obr. B - D)
Pro určitý typ operací používejte vždy vhodný typ kotouče.
Vždy používejte kotouče se správným průměrem kotouče
i jeho upínacího otvoru (viz technické údaje).
Nasazení
♦ Upevněte kryt podle výše uvedeného postupu.
♦ Umístěte na hnací hřídel (5) vnitřní přírubu (10), jako na
uvedeném obrázku (obr. B). Ujistěte se, zda je vnitřní příruba správně usazena na dosedacích ploškách hnacího
hřídele.
♦ Umístěte na hnací hřídel (5) kotouč (11), jako na uvedeném obrázku (obr. B).
Kotouč s vyvýšeným středem (12) umístěte tak, aby byla
vyvýšená část otočena k vnitřní přírubě.
♦ Ujistěte se, zda je kotouč na vnitřní přírubě správně
usazen.
♦ Nasaďte na hnací hřídel vnější přírubu (13). Při upevňování brusného kotouče musí vyvýšený střed vnější
příruby směřovat ke kotouči (A na obr. C). Při upevňování řezného kotouče musí vyvýšený střed vnější příruby
směřovat od kotouče (B na obr. C).
♦ Stiskněte a držte zajištění hřídele (3) a utáhněte vnější
přírubu pomocí speciálního klíče s dvěma kolíky (14)
(obr. D).
Sejmutí
♦ Stiskněte a držte zajištění hřídele (3) a povolte vnější
přírubu (13) pomocí speciálního klíče s dvěma kolíky
(14) (obr. D).
♦ Sejměte vnější přírubu (13) a kotouč (11).
7
ČESKY
Montáž a demontáž brusného kotouče (obr. D a E)
Beznapěťová blokovací funkce
Při broušení musí být použita podpěrná podložka. Podpěrné
podložky jsou k dispozici jako příslušenství u prodejců Stanley Fat Max.
Dojde-li k výpadku napájení, beznapěťová blokovací funkce
zastaví brusku, dokud nedojde k opětovnému vědomému
použití spínače.
Nasazení
♦ Umístěte na hnací hřídel (5) vnitřní přírubu (10), jako na
uvedeném obrázku (obr. E). Ujistěte se, zda je příruba
správně usazena na dosedacích ploškách hřídele.
♦ Nasaďte na hnací hřídel podpěrnou podložku (15).
♦ Nasaďte na podpěrnou podložku brusný kotouč (16).
♦ Umístěte vnější přírubu (13) na hnací hřídel tak, aby
vyvýšený střed příruby směřoval od kotouče.
♦ Stiskněte a držte zajištění hřídele (3) a utáhněte vnější
přírubu pomocí speciálního klíče s dvěma kolíky (14)
(obr. D). Zkontrolujte, zda je vnější příruba správně
usazena a zda je pevně upnutý kotouč.
Rady pro optimální použití
Sejmutí
♦ Stiskněte a držte zajištění hřídele (3) a povolte vnější
přírubu (13) pomocí speciálního klíče s dvěma kolíky
(14) (obr. D).
♦ Sejměte vnější přírubu (13), brusný kotouč (16) a podpěrnou podložku (15).
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem.
Zamezte přetěžování.
♦ Pečlivě veďte napájecí kabel tak, abyste zabránili jeho
náhodnému přeříznutí.
♦ Buďte připraveni na proud jisker, jakmile se brusný nebo
řezný kotouč dostane do kontaktu s obrobkem.
♦ Vždy nastavte nářadí do takové polohy, aby jeho kryt poskytoval optimální ochranu před brusným nebo řezným
kotoučem.
Zapnutí a vypnutí
♦
Chcete-li nářadí zapnout, posuňte spínač zapnuto/
vypnuto (1) směrem dopředu a potom jej stlačte směrem
dolů. Nezapomeňte na to, že po uvolnění spínače bude
nářadí pokračovat v chodu.
♦ Chcete-li nářadí vypnout, stiskněte zadní část spínače
zapnuto/vypnuto.
Varování! Nevypínejte nářadí, je-li v záběru.
Funkce plynulého rozběhu
Funkce plynulého rozběhu umožňuje pomalé zvyšování
otáček, které zabrání úvodnímu trhnutí při spuštění nářadí.
Tato funkce je velmi užitečná zejména při práci v omezených
prostorech.
8
♦
♦
Držte nářadí pevně jednou rukou za boční rukojeť
a druhou rukou držte nářadí pevně kolem hlavní rukojeti.
Při broušení vždy udržujte mezi kotoučem a povrchem
obrobku stále úhel zhruba 15°.
Údržba
Vaše nářadí Stanley Fat Max napájené baterií/napájecím
kabelem bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo po dlouhou
dobu s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí
a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový
chod.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nářadí napájeného kabelem nebo baterií:
♦ Vypněte zařízení/nářadí a odpojte napájecí kabel od sítě.
♦ Nebo zařízení/nářadí vypněte a vyjměte z něj baterii, je-li
toto zařízení/nářadí napájeno snímatelnou baterií.
♦ Nebo nelze-li baterii vyjmout, nechejte nářadí v chodu,
dokud nedojde k úplnému vybití baterie.
♦ Před čištěním odpojte nabíječku od sítě. Vaše nabíječka
nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné čištění.
♦ Větrací otvory zařízení/nářadí/nabíječky pravidelně
čistěte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo
rozpouštědla.
♦ Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte
prach z vnitřní části nářadí (je-li nářadí opatřeno sklíčidlem).
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦ Zajistěte bezpečnou likvidaci staré zástrčky.
♦ Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦ Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami.
Doporučená pojistka: 13 A.
ČESKY
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Výrobky a baterie označené tímto
symbolem nesmí být vyhozeny do běžného domácího odpadu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti
Stanley Europe.
Výrobky a baterie obsahují materiály, které mohou být obnoveny nebo recyklovány, což snižuje poptávku po surovinách.
Provádějte prosím recyklaci elektrických výrobků a baterií
podle místních předpisů.
Ray Laverick
Ředitel technického oddělení
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
25. 8. 2015
Technické údaje
FME821
(Typ 1)
FME822
(Typ 1)
Vstupní napětí
V
230
230
Příkon
W
850
850
Jmenovité otáčky
min-1
12 000
12 000
Průměr kotouče
mm
115
125
Upínací otvor kotouče
mm
22
22
Maximální tloušťka kotouče
Brusné kotouče
mm
6
6
Rozbrušovací kotouče
mm
3,5
3,5
M14
M14
2,1
2,1
Závit hřídele
Hmotnost
kg
LpA (akustický tlak) 94,5 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
LWA (akustický výkon) 105,5 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy
EN60745:
Plošné broušené (ah,SG) 9,9 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Rozbrušování (ah) 9,1 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Leštění (ah,P) 5,0 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Broušení kotoučem (ah,DS) 3,3 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Záruka
Společnost Stanley Fat Max je přesvědčena o kvalitě svých
výrobků a nabízí spotřebitelům záruku 12 měsíců od data
zakoupení. Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka
je platná ve všech členských státech EU a evropské zóny
volného obchodu EFTA.
Požadujete-li reklamaci v rámci záruky, tato reklamace musí
splňovat obchodní podmínky společnosti Stanley Fat Max
a prodejci nebo autorizovanému servisu budete muset předložit doklad o zakoupení.
Obchodní podmínky týkající se záruky společnosti Stanley
Fat Max v trvání 1 roku a adresu nejbližšího autorizovaného
servisu naleznete na internetové adrese www.2helpU.com,
nebo kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce Stanley
Fat Max na adrese uvedené v tomto návodu.
Navštivte prosím naše internetové stránky www.stanleytools.
co.uk, kde můžete zaregistrovat váš nový výrobek Stanley
Fat Max a kde můžete získat informace o našich nových
výrobcích a speciálních nabídkách.
15
Úhlová bruska FME821/FME822
Společnost Stanley Europe prohlašuje, že tyto výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících
norem:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010;
EN60745-2-3:2011 +A2:2013 +A11:2014 +A12:2014
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2014/108/EC
(do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (od 20. 4. 2016) a 2011/65/EU.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím naši
společnost na následující adrese nebo na adresách, které
jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
9
ČESKY
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00302238 - 19-04-2016
10
CZ
ZÁRUþNÍ LIST
SK
ZÁRUþNÝ LIST
ZÁRUþNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUþNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mČsícĤ pĜi prodeji zboží fyzické osobČ – spotĜebiteli pro soukromou pĜímou spotĜebu (§ 620 Obþanského zákoníku)
‰ 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteĐovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obþianskeho zákonníka)
12 mČsícĤ pĜi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské þinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
‰ 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateĐovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateĐskej þinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úþel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úþel nákupu je pre:
‰PĜímou osobní spotĜebu/Priamu osobnú spotrebu
‰Obchodní a podnikatelskou þinnost/obchodnú a podnikateĐskú þinnosĢ
IýO: ………………………...........................…..
ýíslo pokladního dokladu - faktury/ýíslo pokladniþného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
06/13
Download PDF

advertising