FME821 | Stanley FME821 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

372003-03 EST
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
11
3
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Stanley Fat Maxi nurklihvija FME821, FME822 on mõeldud metalli ja müüritise lihvimiseks ja lõikamiseks, kasutades
sobivat tüüpi lõike- või lihvimisketast. Kui on paigaldatud
sobiv kaitse, on see tööriist mõeldud nii professionaalsetele
kasutajatele kui ka mitteprofessionaalsetele erakasutajatele.
e.
f.
Ohutuseeskirjad
Üldised elektritööriistade turvahoiatused
3.
a.
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi hoiatuste ja juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
b.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Tööala ohutus
Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi valgustatud.
Korralageduse ja puuduliku valgustuse korral võivad
kergesti juhtuda õnnetused.
Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või
tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid,
mis võivad süüdata tolmu või aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista
kasutamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
Elektriohutus
Elektritööriista pistik peab vastama pistikupesale.
Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögiohtu.
Vältige kokkupuudet maandatud pindadega, nagu
torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi
saamise oht suureneb, kui teie keha on maandatud.
Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte või
märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi kasutage
elektritööriista toitekaablit selle kandmiseks, tõmbamiseks ega pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Kui töötate seadmega väljas, kasutage kindlasti
välitingimustesse sobivat pikenduskaablit. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine
on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
Isiklik ohutus
Säilitage valvsus, jälgige, mida te teete, ning
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage
elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge, et enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kui kanda tööriista sõrm lülitil või ühendades toiteallikaga
tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti vms võib tekitada
kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
külge kinni.
Kui seadmega on kaasas tolmueemaldusliidesed
ja kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista. Õige
elektritööriist teeb töö paremini ja ohutumalt kiirusel,
milleks see on mõeldud.
Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa lülitist
sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa lülitist
juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja hoiulepanemist lahutage tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Nende ettevaatusabinõude rakendamine vähendab seadme ootamatu käivitumise ohtu.
EESTI KEEL
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke seda lastele
kättesaamatus kohas ning ärge lubage tööriista
kasutada inimestel, kes tööriista ei tunne või pole
lugenud seda kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes on
elektritööriistad ohtlikud.
Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad osad
on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, detailid on
terved ja puuduvad muud tingimused, mis võivad
mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist remontida. Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti
hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad
väiksema tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid, otsikuid jms
vastavalt juhendile, võttes arvesse nii tööpiirkonda
kui ka tehtava töö iseloomu. Tööriista kasutamine
mittesihtotstarbeliselt võib põhjustada ohtliku olukorra.
♦
♦
Teenindus
Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi. See tagab tööriista ohutuse säilimise.
♦
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad ohutusalased hoiatused
lihvimiseks, poleerimiseks või abrasiivseteks
lõiketöödeks.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
See elektritööriist on mõeldud kasutamiseks lihvimismasina, poleerija või lõiketööriistana. Lugege
kõiki selle elektritööriistaga kaasas olevaid hoiatusi,
juhiseid, jooniseid ja spetsifikatsioone. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või
raske kehavigastuse ohtu.
Operatsioonid, mille läbiviimiseks pole elektritööriist
mõeldud, võivad põhjustada ohte ja vigastusi.
Ärge kasutage lisaseadmeid, mis pole tööriista tootja
poolt selleks spetsiaalselt mõeldud ega soovitatud.
See, et tarvikut on võimalik elektritööriistale kinnitada, ei
taga veel ohutut kasutamist.
Lisaseadme nimikiirus peab olema vähemalt võrdne
elektritööriistale märgitud maksimaalse kiirusega.
Tarvikud, mis pöörlevad kiiremini kui lubatud kiirus,
võivad puruneda ja tükkideks lennata.
Lisaseadme välimine diameeter ja selle paksus peab
jääma teie elektritööriista nimivõimsuse piiresse.
Vale suurusega lisaseadmeid ei saa adekvaatselt kaitsta
ega kontrollida.
Keermega kinnitatavatel tarvikutel peab olema sobiv
keere. Äärikuga kinnitatavate tarvikute tugiaugud
peavad sobima ääriku diameetriga. Tarvikud, mis ei
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
sobi elektritööriista kinnitusega, on tasakaalust väljas,
vibreerivad liigselt ja võivad põhjustada juhitavuse
kaotamise.
Ärge kasutage kahjustunud lisaseadmeid. Enne iga
kasutust vaadake üle lisaseade, nagu abrasiivsed
rattad kildude või mõrade suhtes, aluspadi mõrade
ja kulumise, lahtiste või purunenud juhtmete traatide suhtes. Kui elektritööriist või tarvik on maha
kukkunud, vaadake see kahjustuste suhtes üle või
paigaldage terve tarvik. Pärast tarviku kontrollimist
ja paigaldamist laske tööriistal töötada üks minut
koormuseta maksimaalsel kiirusel. Kahjustunud
tarvikud purunevad tavaliselt selle katseaja jooksul.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke olenevalt
seadme kasutamisviisist näomaski või kaitseprille.
Kandke vajadusel tolmumaski, kuulmiskaitseid,
kindaid ja põlle, mis peatab väikesed abrasiivsed
osakesed või detaili tükid.
Nägemiskaitse peab suutma peatada eri tööde juures
tekkiva lendava prahi. Tolmumask või respiraator peab
suutma filtreerida töötamisel tekkivaid tahkeid osakesi.
Pikaajaline kokkupuude tugeva müraga võib põhjustada
kuulmiskadu.
Hoidke kõrvalseisjaid tööpiirkonnast ohutus kauguses. Igaüks, kes siseneb tööalale, peab kandma
isikukaitsevahendeid. Töödeldava materjali või katkise
tarviku tükid võivad lennelda ja põhjustada vigastusi
väljaspool vahetut tööala.
Hoidke elektritööriista töötamise ajal vaid isoleeritud käepidemetest kohtades, kus lõikeseade võib
puutuda kokku varjatud juhtmetega.
Voolu all oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad
voolu alla ka elektritööriista lahtised metallosad, andes
kasutajale elektrilöögi.
Paigutage kaabel pöörlevast tarvikust eemale. Kontrolli kaotamisel tööriista üle võite kaablisse lõigata ning
teie käsi võidakse tõmmata vastu pöörlevat tarvikut.
Ärge kunagi pange elektritööriista käest enne, kui
tarvik on täielikult peatunud. Pöörlev tarvik võib takerduda pinna külge ja viia elektritööriista kontrolli alt välja.
Ärge laske elektritööriistal töötada enda kõrval kandes. Juhuslik kokkupuude pöörleva tarvikuga võib rebida
katki teie riided, tõmmates tarviku vastu teie keha.
Puhastage regulaarselt elektritöörista õhupilusid.
Mootori ventilaator tõmbab tolmu korpuse sisse ja liigne
pulbriks muutunud metalli kuhjumine võib põhjustada
elektriohtu.
Ärge kasutage elektritööriista süttivate materjalide
lähedal. Sädemed võivad selle materjali süüdata.
Ärge kasutage tarvikuid, mille puhul on vajalik
jahutusvedelik.
Vee või muude jahutusvedelike kasutamisel esineb
(surmava) elektrilöögi oht.
5
EESTI KEEL
Märkus: Eelmine hoiatus ei kehti nende elektritööriistade
puhul, mis on mõeldud kasutamiseks koos vedelikuga.
♦
Tagasilöök ja sellega seotud hoiatused
Tagasilöök on ootamatu reaktsioon pöörleva ketta, tugiketta,
harja või muu tarviku kinnikiilumisele. Riivamine või haakumine põhjustab pöörleva tarviku järsku peatumist, mis omakorda
põhjustab juhitamatu elektritööriista liikumise haakepunktis
tarviku pöörlemisele vastassuunaliselt.
Näiteks kui lõikeketas riivab töödetaili või haakub töödetaili
sisse, kaevub ketta külg materjali pinda ning selle tulemusena
viskub ketas töödetailist välja. Olenevalt ketta liikumisest
haakepunktis, võib ketas hüpata kasutaja suunas või temast
eemale.
Nendes tingimustes võib lõikeketas ka puruneda.
Tagasilöök on elektritööriista valesti kasutamise ja /või ebaõige kasutusprotseduuri kasutamise tulemus ja seda saab
vältida, võttes kasutusele õiged alltoodud meetmed.
♦ Hoidke tööriista tugevalt käes ning valige keha ja
käe asend, mis võimaldab tagasilöögi jõuga toime
tulla. Kasutage alati abikäepidet, kui see on olemas,
et saada maksimaalne kontroll tagasilöögi või käivitamise ajal väändel toemomendi üle. Kui vastavad
ettevaatusabinõud on kasutusele võetud, saab kasutaja
kontrollida pöördemomendi või tagasilöögi mõju.
♦ Ärge kunagi asetage oma kätt pöörleva tarviku
lähedusse.
Tarvik võib tagasi käe vastu lennata.
♦ Ärge viibige alas, kuhu tagasilöögi korral elektritööriist liigub. Tagasilöök viib tööriista edasi näpistamise
hetkel ratta liikumisele vastassuunas.
♦ Olge eriti ettevaatlik äärte, teravate servade jm
töötamisel. Vältige põrkumist ja tarviku haakumist.
Ääred, teravad servad või põrkumine põhjustab tihtipeale
pöörleva tarviku kinnikiilumist ja tööriista üle kontrolli
kaotamist või tagasilööki.
♦ Ärge kinnitage sellele tööriistale saeketti, puunikerdustera või hammastega saeketast. Sellised kettad
tekitavad sagedat tagasilööki ja tööriista üle kontrolli
kaotamist.
Lihvimis- ja abrasiivsete lõiketöödega seotud
hoiatused
♦
♦
6
Kasutage ainult sellele elektritööriistale soovitatud
kettatüüpe ja valitud kettale mõeldud piiret. Kettad,
mis pole elektritööriistaga kasutamiseks mõeldud, ei ole
piisavalt varjestatud ning pole ohutud.
Käiakinnitusega ketaste lihvpind tuleb paigutada
kaitsme serva tasandist allapoole. Valesti paigaldatud
ketast, mis ulatub läbi kaitsme serva tasandi, ei saa
piisavalt kaitsta.
♦
♦
♦
Piire tuleb kinnitada elektritööriistale tugevalt ja
asetada maksimaalseks ohutuseks sellisesse
asendisse, et kasutaja suunas oleks võimalikult vähe
paljastatud ketast.
Piire aitab kaitsta kasutajat purunenud ketta kildude,
juhusliku kokkupuute eest kettaga ning sädemetega, mis
võivad riided süüdata.
Kettaid tuleb kasutada ainult sihtotstarbeliselt.
Näiteks ärge teritage lõikeketta küljega. Abrasiivsed
lõikerattad on mõeldud perifeerseks teritamieks, nendele
ratastele rakenduv külgmine jõud võib need kildudes
purustada.
Kasutage alati kahjustamata äärikuid, mis sobivad
valitud ketta suuruse ja kujuga. Sobivad äärikud toetavad ketast ja seetõttu vähendavad ketta purunemise
ohtu. Lõikeketaste äärikud võivad erineda teritamisketaste äärikutest.
Ärge kasutage suuremate elektritööriistade kulunud
kettaid. Suuremale elektritööriistale mõeldud ketas ei ole
sobilik väiksema tööriista suuremale kiirusele ning võib
puruneda.
Abrasiivsete lõiketöödega seotud hoiatused
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Lõikeketast ei tohi kinni kiiluda ega sellele liigset
survet avaldada. Ärge tehke liiga sügavat lõiget.
Ketta ülekoormamine suurendab koormust ning ketas
võib kergemini väänduda või lõikesse kinni kiiluda, see
aga suurendab tagasilöögi ohtu.
Ärge seiske pöörleva ketta liikumisteel ega selle
taga. Kui töötav ketas liigub teie kehast eemale, võib
võimalik tagasilöök ketta ja elektritööriista tagasisuunas
otse vastu teid lüüa.
Kui ketas on kinni kiilunud või katkestate lõiget
mingil põhjusel, lülitage elektritööriist välja ja hoidke
seda liikumatult, kuni ketas peatub täielikult. Ärge
püüdke lõikeketast eemaldada lõike seest ajal, mil
ketas liigub, see võib põhjustada tagasilöögi. Uurige
ja tehke parandusi, et elimineerida ratta sidumise põhjus.
Ärge taasalustage lõiketööd töödeldava materjali
lõikesoones.
Laske kettal jõuda täiskiirusele ning sisestage see
ettevaatlikult soonde. Ketas võib painduda, paiskuda
või tagasi lüüa, kui tööriist käivitatakse soone sees.
Paneele või muid suuri detaile töödeldes toestage
need, et vähendada ketta pitsumise ja tagasilöögi
ohtu. Suured detailid kipuvad oma raskuse all kokku
vajuma. Toed tuleb paigutada detaili alla lõikejoone ja
detaili serva lähedale mõlemale poole ketast.
„Tasku” lõikamisel olemasolevatesse seintesse või
teistesse piiratud nähtavusega kohtadesse peate
olema eriti ettevaatlik. Väljaulatuv ketas võib lõigata
gaasi- või veetorudesse, elektrijuhtmetesse või tagasilööki põhjustavatesse objektidesse.
EESTI KEEL
Lihvimistöödega seotud hoiatused
♦
Ärge kasutage liiga suurt liivapaberilehte. Järgige
liivapaberi valimisel tootja soovitusi. Üle talla ulatuv
suurem liivapaberileht tekitab rebendite ohu ja võib
põhjustada haakumist, ketta rebenemist või tagasilööke.
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on järgmised piktogrammid ning kuupäevakoodid:
Poleerimistöödega seotud hoiatused
♦
Ärge laske poleerimiskatte lahtistel osadel ega
kinnitusnööridel vabalt keerelda. Üleulatuvad
kinnitusnöörid toppige sisse või lõigake ära. Lahtised
ja keerlevad kinnitusstringid võivad takerduda sõrmede
taha või rebeneda tööobjekti küljest.
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks lugege
tähelepanelikult kasutusjuhendit.
Kandke tööriista kasutamisel kaitseprille.
Kandke tööriista kasutamisel kuulmiskaitset.
Kõrvaliste isikute ohutus
♦
♦
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse
puudega ega ka kogenematule või väheste teadmistega
inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või keda vastav isik pole seadme
kasutamise asjus instrueerinud.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu pole
maandusjuhe vajalik. Veenduge alati, et toitepinge
vastab andmesildile märgitud väärtusele.
♦
Muud ohud.
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui kasutate tööriista,
mida pole hoiatustes märgitud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Nende hulka kuulub:
♦ Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud vigastused.
♦ Vigastused osade või tarvikute vahetamisel.
♦ Vigastuste tekkimine seadme pikemaajalisel kasutamisel. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti tamme,
kase ja MDF-plaatide töötlemisel) tekkiva tolmu
sissehingamisest põhjustatud terviseohud.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad
deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt
standardis EN50636 kirjeldatud standardsele katsemeetodile
ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareeritud vibratsioonitaset võib kasutada ka kokkupuute esmaseks
hindamiseks.
Hoiatus! Tööriista tegeliku kasutamise ajal tekkiva vibratsiooni väärtused võivad selle kasutamisviisist sõltuvalt deklareeritud väärtustest erineda. Vibratsioonitase võib tõusta üle
deklareeritud taseme.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta
arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
Kui toitekaabel on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Toitelüliti
2. Külgkäepide
3. Võllilukusti
4. Lihvimiskaitse
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist veenduge, et tööriist on välja
lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.
Kaitse paigaldamine ja eemaldamine (joonis A)
Tööriist on varustatud kaitsega, mis on mõeldud kasutamiseks lihvimisel ja lõikamisel. Veenduge, et te kasutate tööle
vastavat kaitset. Kui te kavatsete kasutada seadet lõikamiseks, siis tuleb paigaldada selleks tööks mõeldud kaitse (17,
joonis F).
Kinnitamine
♦ Asetage tööriist lauale võll (5) näoga ülespoole.
♦ Vabastage lukustusnupp (7) ja hoidke piiret (4) tööriista
kohal, nagu joonisel näidatud.
♦ Joondage kõrvad (8) ja sälgud (9).
♦ Vajutage piire alla ja pöörake vajalikku asendisse.
♦ Pingutage lukustusnuppu (7), et kinnitada piire tugevalt
tööriista külge.
♦ Vajadusel pingutage kruvi (6), et suurendada lukustusjõudu.
7
EESTI KEEL
Eemaldamine
♦ Vabastage lukustusnupp (7).
♦ Pöörake piiret päripäeva, et joondada kõrvad (8) sälkudega (9).
♦ Eemaldage piire tööriista küljest.
Hoiatus! Ärge kunagi kasutage tööriista ilma kaitsekatteta.
Külgkäepideme kinnitamine
♦
Kruvige külgkäepide (2) ühte tööriista paigaldusaukudest.
Hoiatus! Kasutage alati külgkäepidet.
Lihvimis- ja lõikeketaste kinnitamine ja
eemaldamine (joonised B - D)
Kasutage alati töö jaoks sobivat tüüpi ketast.
Kasutage alati õige läbimõõduga ja ava suurusega kettaid (vt
tehnilisi andmeid).
Kinnitamine
♦ Paigaldage piire, nagu kirjeldati eespool.
♦ Asetage sisemine äärik (10) võllile (5), nagu näidatud
(joonis B). Veenduge, et äärik asub õigesti võlli lamedatel külgedel.
♦ Asetage ketas (11) näidatud viisil võlli (5) otsa (joonis B).
Kui kettal on kõrgem keskosa (12), siis veenduge, et see
on suunatud sisemise ääriku poole.
♦ Veenduge, et ketas asetseb õigesti sisemise ääriku peal.
♦ Asetage välimine äärik (13) võllile. Kui paigaldate
lihvimisketast, peab välimisel äärikul asetsev kõrgem
keskosa olema ketta suunas (A joonisel C). Kui paigaldate lõikeketast, peab välimisel äärikul asetsev kõrgem
keskosa olema suunatud kettast eemale (B joonisel C).
♦ Hoidke võllilukustit (3) all ja keerake välimine äärik
spetsiaalvõtmega (14) kinni (joonis D).
Eemaldamine
♦ Hoidke võlli lukku (3) all ning vabastage välimine äärik
(13) kahe tihvtiga mutrivõtme (14) abil (joonis D).
♦ Eemaldage välimine äärik (13) ja ketas (11).
Liivapaberiketaste kinnitamine ja eemaldamine
(joonised D ja E)
Liivapaberi kasutamisel on vajalik tugiketas. Tugiketas on
saadaval lisavarustusena Stanley Fat Maxi edasimüüjalt.
Kinnitamine
♦ Asetage sisemine äärik (10) näidatud viisil võlli (5) otsa
(joonis E). Veenduge, et äärik asub õigesti võlli lamedatel külgedel.
♦ Asetage tugitald (15) võllile.
♦ Asetage liivapaber (16) tugitallale.
♦ Asetage välimine äärik (13) võllile nii, et kõrgem keskosa
oleks suunatud kettast eemale.
8
♦
Hoidke võllilukustit (3) all ja keerake välimine äärik
spetsiaalvõtmega (14) kinni (joonis D). Veenduge, et välimine äärik on paigaldatud korralikult ja ketas on kindlalt
fikseeritud.
Eemaldamine
♦ Hoidke võlli lukku (3) all ning vabastage välimine äärik
(13) kahe tihvtiga mutrivõtme (14) abil (joonis D).
♦ Eemaldage välimine äärik (13), liivapaber (16) ja tugitald
(15).
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal omas tempos töötada. Ärge koormake tööriista üle.
♦ Paigutage kaabel hoolikalt nii, et vältida sellesse kogemata sisselõikamist.
♦ Olge valmis sädemete vooks, kui lihvimis- või lõikeketas
peaks töödeldava materjaliga kokku puutuma.
♦ Asetage tööriist alati nii, et piire tagab lihvimis- või
lõikeketta eest optimaalse kaitse.
Sisse- ja väljalülitamine
♦
Sisselülitamiseks lükake toitelülitit (1) ettepoole ja seejärel vajutage see sisse. Pidage meeles, et tööriist jätkab
lüliti vabastamisel liikumist.
♦ Väljalülitamiseks vajutage toitelüliti tagumist osa.
Hoiatus! Ärge lülitage koormuse all olevat tööriista välja.
Pehme käivitamise funktsioon
Pehme käivitamise funktsioon võimaldab kiiruse aeglast
kogumist, et vältida seadme järsku võpatust. See funktsioon
on eriti kasulik, kui töötatakse piiratud ruumides.
Pinge puudumine
Pinge puudumise funktsioon peatab lihvija uuesti käivitumise,
ilma et lüliti täidab tsüklit, kui toitega varustamine on katkestatud.
Soovitusi optimaalseks kasutamiseks
♦
♦
Hoidke tööriista kindlalt üks käsi ümber külgkäepideme
ja teine käsi ümber peakäepideme.
Lihvides jätke ketta ja töödeldava pinna vahel alati
umbes 15° nurka.
Hooldus
Stanley Fat Maxi juhtmega/juhtmeta seade/tööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures. Et
tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda nõuetekohaselt hooldada ja korrapäraselt puhastada.
EESTI KEEL
Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade hooldamist toimige järgmiselt:
♦ Lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
♦ Kui seadmel on eraldi akupatarei, lülitage seade välja ja
eemaldage aku seadme küljest.
♦ Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada, laske akul
täielikult tühjeneda ja lülitage seejärel seade välja.
♦ Eemaldage laadur enne puhastamist vooluvõrgust.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit
hooldust.
♦ Puhastage seadme ja laadija ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
♦ Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
♦ Avage padrunit regulaarselt ja koputage seda, et selle
sisemusest tolm eemaldada (kui on kasutusel).
Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt:
♦ Kõrvaldage vana pistik ohutult.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendust ei looda.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 13 A.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Selle sümboliga märgistatud
tooteid ja akusid ei tohi kõrvaldada koos olemjäätmetega.
LpA (helirõhk) 94,5 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
LWA (helivõimsus) 105,5 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) vastavalt
standardile EN60745:
Pinna lihvimine (ah,SG) 9,9 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
Lõikamine (ah) 9,1 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
Poleerimine (ah,P) 5,0 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
Liivapaberkettaga lihvimine (ah,DS) 3,3 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
FME821 / FME822 nurklihvija
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN60745-1:2009 +A11:2010;
EN60745-2-3:2011 +A2:2013 +A11:2014 +A12:2014
Neid tooted on kooskõlastatud direktiividega 2014/108/EÜ
(kuni 19.04.2016), 2014/30/EÜ (alates 20.04.2016)
ja 2011/65/EÜ.
Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust Stanley
Europe'iga allpool asuval aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe'i nimel.
Tooted ja akud sisaldavad aineid, mida saab eemaldada ja
taaskasutada, et vähendada toorainepuudust.
Elektriseadmed ja akud tuleb ringlusse võtta vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Ray Laverick
Masinaehituse direktor
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgia
25.08.2015
Tehnilised andmed
FME821
(Tüüp 1)
FME822
(Tüüp 1)
230
230
850
850
Sisendpinge
VAC
Tarbitav võimsus
W
Nimikiirus
min
12 000
12 000
Ketta läbimõõt
mm
115
125
Ketta ava
mm
22
22
lihvimiskettad
mm
6
6
lõikekettad
mm
3,5
3,5
M14
M14
kg
2,1
2,1
-1
Garantii
Stanley Fat Max on kindel oma toodete kvaliteedis ja pakub
tarbijatele 12-kuulist garantiid alates ostukuupäevast. See
garantii täiendab teie seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
Ketta suurim paksus
Võlli suurus
Kaal
Garantiinõude esitamiseks peab nõue olema kooskõlas Stanley Fat Maxi kasutustingimustega ning müüjale või volitatud
remonditöökojale tuleb esitada ostukviitung.
9
EESTI KEEL
Stanley Fat Maxi 1-aastase garantii kasutustingimused ja
lähima volitatud remonditöökoja asukoha leiate veebiaadressilt www.2helpU.com või võttes ühendust Stanley Fat Maxi
kohaliku esindusega kasutusjuhendis toodud aadressil.
Külastage meie veebilehte www.stanleytools.co.uk, et registreerida oma uus Stanley Fat Maxi toode ning olla kursis
viimaste uute toodete ja eripakkumistega.
10
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша углошлифовальная машина Stanley Fat Max
FME821, FME822 была разработана для резки металла
и кирпичной кладки соответствующими дисками для резки
и шлифовки. При установке надлежащего кожуха, данный
инструмент предназначен только для профессионального
и потребительского применения.
Правила техники безопасности
c.
d.
Общие предупреждения по технике безопасности при работе с электроинструментом
Осторожно! Ознакомьтесь со всеми предупреждениями и инструкциями по технике
безопасности. Несоблюдение представленных
ниже предупреждений и инструкций может
привести к поражению электрическим током,
возгоранию и/или тяжелым травмам.
Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним.
Термин "электроинструмент" во всех приведенных ниже
предупреждениях относится к питаемому от электросети
(проводному) или от аккумуляторов (беспроводному)
электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
Безопасность на рабочем месте
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте
его хорошую освещенность. Захламленное или
плохо освещенное рабочее место может стать
причиной несчастного случая.
Не используйте электроинструмент во
взрывоопасной атмосфере, например, при
наличии горючих жидкостей, газов или
пыли. Искры, которые появляются при работе
электроинструментов могут привести
к воспламенению пыли или паров.
Не разрешайте детям и посторонним лицам
находиться рядом с вами при работе с
электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы
можете потерять контроль над инструментом.
Электробезопасность
Сетевые вилки должны соответствовать
розеткам. Никогда не меняйте вилку инструмента.
Не используйте переходники к вилкам
для электроинструментов с заземлением.
Использование оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой розетки снижает риск
поражения электрическим током.
Следует избегать контакта с заземленными
поверхностями - такими, как трубы, радиаторы,
e.
f.
3.
a.
b.
c.
батареи и холодильники. Если вы будете
заземлены, увеличивается риск поражения
электрическим током.
Не допускайте нахождения электроинструментов
под дождем или в условиях повышенной
влажности.
При попадании воды в электроинструмент риск
поражения электротоком возрастает.
Бережно обращайтесь со шнуром питания.
Никогда не используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него, пытаясь
отключить инструмент от сети. Держите кабель
подальше от источников тепла, масла, острых
углов или движущихся предметов. Поврежденный
или запутанный шнур питания повышает риск
поражения электротоком.
При работе с электроинструментом вне
помещения необходимо пользоваться
удлинителем, рассчитанным на эксплуатацию
в соответствующих условиях. Использования
шнура питания, предназначенного для
использования вне помещения, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах с повышенной
влажностью используйте устройство защиты от
токов замыкания на землю (УЗО). Использование
УЗО сокращает риск поражения электрическим током.
Обеспечение индивидуальной безопасности
При работе с электроинструментом сохраняйте
бдительность, следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы устали,
находитесь в состоянии наркотического,
алкогольного опьянения или под воздействием
лекарственных средств. Невнимательность при
работе с электроинструментом может привести
к серьезным телесным повреждениям.
Используйте средства индивидуальной защиты.
Всегда используйте защитные очки. Средства
защиты, такие как противопылевая маска, обувь с не
скользящей подошвой, каска и защитные наушники,
используемые при работе, уменьшают риск
получения травм.
Примите меры для предотвращения случайного
включения. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
взять инструмент или перенести его на другое
место, убедитесь в том, что выключатель
находится в положении Выкл.
Если при переноске электроинструмента ваш
палец находится на выключателе или если
электроинструмент подключен к сети, могут
произойти несчастные случаи.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
12
Уберите все регулировочные или гаечные
ключи перед включением электроинструмента.
Ключ, оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Обувь должна быть
удобной, чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
Надевайте подходящую одежду. Избегайте
носить свободную одежду и ювелирные
украшения. Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали под движущиеся
детали. Возможно наматывание свободной одежды,
ювелирных изделий и длинных волос на движущиеся
детали.
При наличии устройств для подключения
оборудования для удаления и сбора пыли
необходимо обеспечить правильность их
подключения
и эксплуатации. Использование устройства для
пылеудаления сокращает риски, связанные с пылью.
Эксплуатация электроинструмента и уход за ним
Избегайте чрезмерной нагрузки
электроинструмента. Используйте
электроинструмент
в соответствии с назначением. Правильно
подобранный электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при стандартной
нагрузке.
Не используйте электроинструмент, если не
работает его выключатель. Любой инструмент,
управлять выключением и включением
которого невозможно, опасен, и его необходимо
отремонтировать.
Перед выполнением любой регулировки, заменой
дополнительных приспособлений или хранением
электроинструмента отключите устройство от
сети или извлеките батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности сокращают риск
случайного включения электроинструмента.
Храните электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте работать
с инструментом людям, не имеющим
соответствующих навыков работы с такого рода
инструментами. Электроинструмент представляет
опасность в руках неопытных пользователей.
Обслуживание электроинструментов. Проверьте
движущиеся детали на несоосность или
заклинивание, поломку либо какие-либо
другие условия, которые могут повлиять на
эксплуатацию электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде чем
приступить к эксплуатации инструмента, его
f.
g.
5.
a.
нужно отремонтировать. Большинство несчастных
случаев происходит с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий инструмент
в остро заточенном и чистом состоянии.
Вероятность заклинивания инструмента, за которым
следят должным образом и который хорошо заточен,
значительно меньше, а работать с ним легче.
Используйте данный электроинструмент, а также
дополнительные приспособления и насадки
в соответствии с данными инструкциями
и с учетом условий и специфики работы.
Использование электроинструмента для выполнения
операций, для которых он не предназначен, может
привести к созданию опасных ситуаций.
Техническое обслуживание
Обслуживание электроинструмента должно
выполняться только квалифицированным
техническим персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого инструмента.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Дополнительные меры предосторожности для заточки, шлифования, полировки или абразивной резки
♦
♦
♦
♦
♦
Этот электроинструмент предназначен для
заточки, шлифования, полирования или резания.
Прочитайте и просмотрите все предупреждения,
инструкции, иллюстрации и спецификации по
данному электроинструменту. Несоблюдение всех
приведенных ниже инструкций может стать причиной
поражения электрическим током, возгорания и/или
тяжелой травмы.
Выполнение операций, не предусмотренных для
данного инструмента, представляет опасность
и может привести к травме.
Не используйте принадлежность, которая не
рекомендована производителем инструмента
и не предназначена для него специально .
Возможность установки оснастки на
электроинструмент не обеспечивает безопасности
при ее использовании.
Номинальная скорость использования
принадлежности должна, как минимум,
равняться максимальной скорости, указанной
на электроинструменте. Принадлежность,
которая вращается со скоростью, превышающей
ее номинальную скорость вращения, может
разрушиться и отлететь в сторону.
Внешний диаметр и толщина принадлежности
должны соответствовать диапазону мощности
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
электроинструмента. Принадлежность неправильно
подобранного размера не закрывается ограждением
и не обеспечивает надлежащего контроля
управления.
Винтовая резьба принадлежности должна
соответствовать резьбе оси шлифовальной
машины. Для принадлежности, установленной
на фланцы, отверстие для инструментальной
оправки должно соответствовать установочному
диаметру фланца. Принадлежности, которые не
подходят монтажной арматуре электроинструмента,
работают несбалансировано, слишком сильно
вибрируют
и могут привести к потере управления.
Не используйте поврежденные принадлежности.
Перед каждым использованием проверяйте
принадлежности, такие как абразивные круги,
на наличие сколов и трещин, диски-подошвы –
на наличие надрывов и трещин, проволочные
щетки – на наличие ослабленной или сломанной
проволоки. В случае падения электроинструмента
или принадлежности проверьте наличие
повреждений или установите неповрежденную
принадлежность. После проверки и установки
принадлежности подержите электроинструмент
включенным на полной скорости без нагрузки
в течение одной минуты. Поврежденные
принадлежности, как правило, ломаются в течение
этого тестового периода.
Всегда используйте средства индивидуальной
защиты. В зависимости от типа выполняемых
работ надевайте щиток для защиты лица или
защитные очки. В соответствии
с необходимостью надевайте респиратор,
защитные наушники, перчатки и рабочий фартук,
способный защитить от мелких абразивных
частиц и фрагментов обрабатываемой детали.
Средства защиты для глаз должны останавливать
частицы, вылетающие при выполнении различных
видов работ. Пылезащитная маска или респиратор
должны обеспечивать фильтрацию твердых частиц,
образующихся при выполнении работ. Длительное
воздействие шума высокой мощности может
привести к нарушениям слуха.
Не подпускайте посторонних лиц близко
к рабочей зоне. Любое лицо, входящее
в рабочую зону, должно использовать
средства индивидуальной защиты. Фрагменты
обрабатываемой детали или разрушенной оснастки
могут отлететь в сторону
и стать причиной травмы даже за пределами
рабочей зоны.
Во время выполнения работ удерживайте
электроинструмент только за изолированные
поверхности в тех случаях, когда режущая
принадлежность может задеть скрытую
электропроводку или собственный шнур
питания.
Режущая принадлежность в случае задевания
за провод под напряжением может передать
напряжение на внешние металлические элементы
электроинструмента, что приведет к поражению
оператора электротоком.
♦ Располагайте шнур питания на удалении от
вращающейся принадлежности. В случае потери
контроля над инструментом шнур питания может
быть разрезан или ободран, а ваша рука может быть
затянута вращающейся принадлежностью.
♦ Никогда не кладите электроинструмент до
тех пор, пока он полностью не остановится.
Вращающаяся принадлежность может задеть за
поверхность, из-за чего электроинструмент может
вырваться из рук.
♦ Не включайте электроинструмент, если
принадлежность направлена на Вас. Случайный
контакт
с вращающейся принадлежностью может привести
к наматыванию одежды и контакту принадлежности
с Вашим телом.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
электроинструмента. Вентилятор электродвигателя
затягивает пыль внутрь корпуса, а скопление
большого количества пыли на металлических
частях электродвигателя повышает риск поражения
электротоком.
♦ Не используйте электроинструмент рядом
с горючими материалами. Искры могут привести
к их воспламенению.
♦ Не используйте принадлежности, требующие
жидкостного охлаждения.
Использование воды или других жидких
охлаждающих средств может привести к поражению
электрическим током вплоть до смертельного
исхода.
Примечание: Вышеуказанное предупреждение не применимо к электроинструментам, специально предназначенным для использования с жидкостными системами.
Отдача и предупреждения, имеющие отношения
к ней
Отдача представляет собой внезапную реакцию в результате заклинивания или деформации вращающегося
круга, круга-подошвы, щетки или любых других насадок.
Заклинивание или деформация вызывают мгновенную
остановку вращающейся насадки, что, в свою очередь,
приводит к потере управления инструментом и его резкого смещения в сторону, противоположную направлению
вращения насадки в точке заклинивания.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Например, в случае заклинивания или деформации абразивного круга в обрабатываемой детали, заклинивающий
край круга может врезаться в поверхность материала, что
приводит к поднятию или выталкиванию круга. Круг может
отскочить в сторону оператора или в другом направлении, в зависимости от направления вращения круга
в точке заклинивания. Это может также привести к поломке абразивных кругов.
Отдача является результатом неправильного использования инструмента и/или использованием неправильных
методов или режимов работы; избежать этого явления
можно путем выполнения указанных далее мер предосторожности:
♦ Прочно удерживайте электроинструмент обеими
руками и располагайтесь таким образом,
чтобы иметь возможность погасить энергию
обратного удaра. Для эффективного управления
инструментом в случае возникновения отдачи
или реактивного крутящего момента во время
запуска всегда пользуйтесь вспомогательной
рукояткой (при наличии). Оператор может
контролировать энергию обратного удара при
соблюдении надлежащих мер предосторожности.
♦ Никогда не держите руки поблизости от
вращающейся принадлежности.
Принадлежность может отскочить в направлении
вашей руки.
♦ Не стойте с той стороны, куда будет сдвигаться
инструмент в случае возникновения отдачи.
В результате отдачи, инструмент отскакивает
в направлении, противоположном вращению круга
в точке заклинивания.
♦ Соблюдайте особую осторожность при обработке
углов, острых кромок и т.д. Избегайте дрожания
и заклинивания принадлежности.
Углы, острые кромки или дрожание могут вызвать
заклинивание принадлежности в заготовке
и привести к потере управления в случае
возникновения отдачи.
♦ Не устанавливайте диски для пильных цепей
или зубчатые режущие диски. Такие диски часто
вызывают отдачу и потерю управления инструментом.
Меры предосторожности при шлифовании
и резании с использованием абразивного круга
♦
14
Используйте только такие типы кругов,
которые рекомендованы для данного
электроинструмента, а также специальные
кожухи, предназначенные для конкретных
кругов. Круги, не предназначенные для работы
с электроинструментом, не могут быть закрыты
кожухами надлежащим образом
и представляют собой опасность.
♦
♦
♦
♦
♦
Шлифовальная поверхность кругов
с утопленным центром должна быть ниже
поверхности края кожуха. Невозможно обеспечить
надежную защиту при использовании кругов,
выступающих за края защитного ограждения.
Кожух должен быть надежно закреплен на
электроинструменте и находится в положении,
обеспечивающем максимальную защиту, чтобы
минимально возможная часть круга находилась
на одной прямой с оператором.
Кожух помогает защитить оператора от отколовшихся
фрагментов круга и случайного контакта с кругом,
а также искр, от которых может загореться одежда.
Используйте круги для выполнения только
рекомендованных типов работ. Например: не
выполняйте шлифование при помощи отрезного
круга. Абразивные отрезные круги предназначены
для работы периферией круга; боковая нагрузка,
прилагаемая к таким кругам, может привести к их
разрушению.
Всегда используйте исправные фланцы для
кругов, размер и форма которых соответствуют
конкретному кругу. Соответствующие фланцы
надежно фиксируют круг, что снижает вероятность
его поломки. Фланцы для отрезных кругов могут
отличаться от фланцев для шлифовальных кругов.
Не используйте сильно изношенные круги от
электроинструментов больших размеров. Круг,
предназначенный для электроинструмента больших
размеров, не подходит для более высокой скорости,
на которой работает инструмент меньшего размера,
и поэтому может разрушиться.
Дополнительные меры предосторожности при
абразивной резке
♦
♦
♦
Избегайте застревания отрезного круга
в заготовке и не прилагайте чрезмерных усилий.
Не пытайтесь выполнять распил слишком
большой глубины. Слишком сильное нажатие
на круг увеличивает нагрузку и возможность его
деформации или заклинивания в заготовке, а также
возможность возникновения отдачи или поломки
круга.
Не стойте на одной линии с вращающимся кругом
и позади него. Если диск вращается
в противоположном от вас направлении, то в случае
отдачи, вращающийся диск и инструмент будут
направлены непосредственно на вас.
В случае заклинивания круга или в случае
прекращения процесса резки по какой-либо
причине, выключите электроинструмент
и удерживайте его неподвижно
в обрабатываемой детали до полной остановки
инструмента. Никогда не пытайтесь извлечь
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
отрезной круг из разреза, когда он находится
в движении. В противном случае, это может
привести к возникновению отдачи. Выясните
причину и примите надлежащие меры по устранению
причины заклинивания круга.
Не возобновляйте работу, когда круг находится
внутри заготовки. Дождитесь, пока круг наберет
полные обороты, и осторожно поместите его
в начатый разрез.
В случае заклинивания, круг может подскочить вверх
из детали или привести к отдаче при повторном
запуске.
Для снижения риска заклинивания круга и отдачи
обеспечьте надлежащую опору для длинных
панелей или прочих заготовок большого размера.
Заготовки большого размера могут провисать под
собственным весом. Опоры необходимо поместить
под панель возле линии распила и возле края панели
по обеим сторонам круга.
Соблюдайте повышенную осторожность при
выполнении врезного пиления стен или в других
«слепых зонах». Можно случайно перерезать газовые
или водопроводные трубы, электрическую проводку,
а также предметы, которые могут вызвать отдачу.
Меры безопасности при выполнении шлифовки
♦
Не используйте шлифовальную бумагу слишком
большого размера. Соблюдайте рекомендации
производителей, выбирая шлифовальную
бумагу. Шлифовальная бумага свисающая с диска
представляет угрозу разрыва и может привести
к задиранию, износу диска или возникновению
отдачи.
Меры безопасности при выполнении
полировки
♦
Не допускайте потери части шлифовальной
юбки или свисания и закручивания бечевки.
Уберите или обрежьте свободносвисающие
бечевки. Свободносвисающие и закручивающиеся
бечевки насадок могут зацепиться за пальцы или
обрабатываемые детали.
Безопасность окружающих
♦
♦
Данное устройство не предназначено для
использования лицами (включая детей)
с ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями, а также лицами
без достаточного опыта и знаний, если они не
находятся под наблюдением лица, отвечающего за
их безопасность, или не получают от такого лица
указания по использованию устройства.
Не позволяйте детям играть с данным устройством.
Остаточные риски
Помимо тех рисков, что указаны в правилах техники
безопасности, при использовании инструмента могут
возникнуть дополнительные остаточные риски. Это может
произойти при неправильной эксплуатации или продолжительном использовании инструмента и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по
технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
движущихся частей.
♦ Травмы, которые могут произойти в результате
смены деталей, ножовочных полотен или
принадлежностей.
♦ Травмы, связанные с продолжительным
использованием инструмента. При
использовании любого инструмента в течение
продолжительного периода времени не
забывайте делать перерывы.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Угрозы здоровью в результате вдыхания
пыли, которая образуется при использовании
инструмента (например, при работе с деревом,
особенно дубом, буком и ДВП)
Вибрация
Заявленные значения вибрации, указанные в технических спецификациях и заявлении о соответствии, были
измерены в соответствии со стандартным методом
тестирования EN60745 и пригодны для сравнения инструментов. Заявленное значение эмиссии вибрации также
может использоваться при предварительной оценке ее
воздействия.
Внимание! Значение эмиссии вибрации в каждом конкретном случае применения электроинструмента может
отличаться от заявленного в зависимости от того, каким
образом используется инструмент. Уровень вибрации
может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени
безопасности, предусмотренного 2002/44/EC для защиты
людей, регулярно пользующихся электроинструментом
при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования и способ
использования инструмента, а также учитывать все этапы
цикла работы (когда инструмент выключается, когда он
работает на холостом ходу, а также время переключения
с одного режима на другой).
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Условные обозначения на инструменте
♦
На инструмент нанесены следующие обозначения вместе
с кодом даты:
♦
Осторожно! Во избежании риска получения
травм, прочитайте инструкцию по применению.
При работе с инструментом надевайте защитные очки или маску.
Работая с инструментом надевайте наушники.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство имеет двойную
изоляцию, поэтому заземления не требуется.
Необходимо убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному на
шильдике устройства.
♦
Если поврежден сетевой шнур, его нужно заменить
у производителя или в авторизованном сервисном
центре Stanley Fat Max, чтобы избежать проблем.
Характеристики
Этот инструмент имеет следующие характеристики или
некоторые из них.
1. Выключатель
2. Боковая ручка
3. Блокировка шпинделя
4. Кожух шлифовального диска
Сборка
Осторожно! Перед сборкой убедитесь в том, что инструмент выключен и отключен от сети.
Установка и снятие аккумуляторной батареи
(рис. А)
Инструмент с защитным кожухом предназначен для
шлифовки и резки. Убедитесь, что для предполагаемой
работы установлен соответствующий защитный кожух.
Если инструмент предназначен для выполнения отреза,
необходимо установить специальный кожух (17, рис. F).
Установка
♦ Установите инструмент на стол, вверх шпинделем
(5).
♦ Откройте зажимной замок (7) и поместите кожух (4)
над инструментом, как показано на рисунке.
♦ Выровняйте выступы (8) с пазами (9).
♦ Нажатием установите защитный кожух на место
и поверните его против часовой стрелки в нужное
положение.
16
Затяните зажимной замок (7) чтобы зафиксировать
кожух на инструменте.
При необходимости затяните винт (6) чтобы
увеличить усилие зажима.
Снятие
♦ Ослабьте зажимной замок(7).
♦ Поверните кожух по часовой стрелки, чтобы
совместить выступы (8) с пазами (9).
♦ Перед сборкой снимите кожух с инструмента.
Осторожно! Никогда не используйте инструмент без
кожуха.
Установка боковой рукоятки
♦
Привинтите боковую ручку (2) в одно из монтажных
отверстий на инструменте.
Осторожно! Всегда пользуйтесь боковой рукояткой.
Установка и снятие шлифовальных или
отрезных дисков (рис. C - E)
Всегда используйте диски, соответствующие выполняемой операции. Всегда используйте диски нужного диаметра и размера фиксирующего отверстия (см. технические
характеристики).
Установка
♦ Установите кожух как описано выше.
♦ Установите внутренний фланец (10) на шпиндель (5)
как показано на рисунке (рис. В). Убедитесь
в том, что фланец правильно установлен на ровных
сторонах шпинделя.
♦ Установите диск (11) на шпиндель (5) как показано на
рисунке (рис. В).
Если на диске есть приподнятый центр (12),
убедитесь в том, что поднятый центр смотрит на
внутренний фланец.
♦ Убедитесь в том. что диск правильно установлен на
внутреннем фланце.
♦ Установите внешний фланец (13) на шпиндель.
Устанавливая шлифовальный диск, приподнятый
центр внешнего фланца должен смотреть на
диск (A на рис. С). Устанавливая отрезной диск,
приподнятый центр внешнего фланца должен
смотреть на диск (В на рис. С).
♦ Удерживайте зажим шпинделя (3) в зажатом
состоянии и затяните внешний фланец с помощью
двухконтактного гаечного ключа (14) (рис. D).
Снятие
♦ Удерживайте зажим шпинделя (3) в зажатом
состоянии и ослабьте внешний фланец (13)
с помощью двухконтактного гаечного ключа (14)
(рис. D).
♦ Снимите внешний фланец (13) и диск (11).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка и снятие наждачных дисков
(рис. D и E)
Для шлифовки требуются диски-подошвы. Диск-подошву
можно приобрести у дилера Stanley Fat Max.
Установка
♦ Установите внутренний фланец (10) на шпиндель (5)
как показано на рисунке (рис. E). Убедитесь
в том, что фланец правильно установлен на ровных
сторонах шпинделя.
♦ Установите диск-подошву (15) на шпиндель.
♦ Установите шлифовальный диск (16) на дискподошву.
♦ Установите внешний фланец (13) на шпиндель
с приподнятым центром лицевой стороной от диска.
♦ Удерживайте зажим шпинделя (3) в зажатом
состоянии и затяните внешний фланец с помощью
двухконтактного гаечного ключа (14) (рис. D).
Убедитесь в том, что внешний фланец правильно
установлен и диск плотно прижат.
Снятие
♦ Удерживайте зажим шпинделя (3) в зажатом
состоянии и ослабьте внешний фланец (13) с
помощью двухконтактного гаечного ключа (14) (рис. D).
♦ Снимите внешний фланец (13), шлифовальный диск
(16) и диск-подошву (15).
Использование
Осторожно! Инструмент должен работать в обычном
режиме. Избегайте перегрузок.
♦ Аккуратно протягивайте кабель, чтобы случайно его
не перерезать.
♦ Будьте готовы к потоку искр при шлифовке или когда
отрезной диск касается рабочей поверхности.
♦ Всегда размещайте инструмент таким образом,
чтобы защитный кожух обеспечивал оптимальную
защиту при шлифовке или работе с отрезным
диском.
Включение и выключение
♦
Чтобы включить инструмент, переместите
выключатель (1) вперед, затем нажмите на него.
Учтите, что инструмент продолжит работать даже
с отпущенным выключателем.
♦ Чтобы выключить, нажмите на заднюю часть
выключателя.
Осторожно! Не выключайте инструмент под нагрузкой.
Функция плавного запуска
No-Volt
Функция «No-volt» предупреждает повторное включение
шлифовальной машины без предварительного отключения при возобновлении энергоснабжения.
Советы по оптимальному использованию
♦
♦
Крепко держите инструмент одной рукой за боковую
рукоятку, а другой рукой за основную ручку.
При шлифовке сохраняйте угол в примерно 15°
между диском и поверхностью обрабатываемой
детали.
Техническое обслуживание
Электроинструмент Stanley Fat Max имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных затрат на
техобслуживание. Для длительной безотказной работы
необходимо обеспечить правильный уход за инструментом и его регулярную очистку.
Осторожно! Перед выполнением любых работ по обслуживанию проводных/беспроводных инструментов:
♦ Выключите и отключите от сети инструмент.
♦ Или выключите инструмент и вытащите аккумулятор,
если для него есть отдельный отсек.
♦ Или полностью выработайте аккумулятор, если он
встроенный и затем выключите инструмент.
♦ Перед очисткой инструмента отключите зарядное
устройство. Зарядное устройство не требует никакого
обслуживания кроме регулярной очистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
зарядного устройства с помощью мягкой щетки или
сухой тканевой салфетки.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя с помощью
влажной салфетки. Не используйте никакие
абразивные чистящие средства или средства на
основе растворителей.
♦ Регулярно открывайте патрон и очищайте ее от
грязи.
Замена штепсельной вилки (только для
Великобритании и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
♦ Осторожно снимите старую вилку.
♦ Подсоедините коричневый провод к терминалу фазы
в новой вилке.
♦ Подсоедините синий провод к нулевому терминалу.
Осторожно! Заземления не требуется.
Соблюдайте инструкции по установке вилок высокого
качества. Рекомендованный предохранитель: 13 A.
Функция плавного старта позволяет постепенно набирать
скорость во избежании резкого толчка при запуске. Эта
функция также может быть полезной при работе в ограниченном пространстве.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Изделия и аккумуляторные батареи с данным символом на маркировке
запрещается утилизировать с обычными бытовыми отходами.
Изделия и аккумуляторные батареи содержат материалы,
которые могут быть извлечены или переработаны, снижая потребность в исходном сырье.
Пожалуйста, утилизируйте электрические изделия
и аккумуляторные батареи согласно местным нормам.
Эти изделия также соответствуют директиве 2014/108/EC
(до 19.04.2016), 2014/30/EU (с 20.04.2016) и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Stanley Europe по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную декларацию по поручению компании Stanley Europe.
Технические характеристики
Входное напряжение
Вперем.
FME821
(Тип 1)
FME822
(Тип 1)
230
230
Ray Laverick
Директор инженерного отдела
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Бельгия
25.08.2015
тока
Потребляемая мощность
Вт
850
850
Номинальное количество
оборотов
мин-1
12 000
12 000
Внешний диаметр отрезного
диска
мм
115
125
Внутренний диаметр (посадка) отрезного диска
мм
22
22
шлифовальные диски
мм
6
6
отрезные диски
мм
3,5
3,5
Максимальная толщина диска
Размер шпинделя
Вес
кг
M14
M14
2,1
2,1
LpA (акустическое давление) 94,5 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
LWA (уровень звуковой мощности) 105,5 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
Общая величина вибрации (суммарный триаксиальный вектор),
на основании стандарта EN60745:
Шлифовка (ah,SG) 9,9 м/сек2, погрешность (K) 1,5 м/сек2
Резка (ah) 9,1 м/сек2, погрешность (K) 1,5 м/сек2
Полировка (ah,P) 5,0 м/сек2, погрешность (K) 1,5 м/сек2
Шлифовка диском (ah,DS) 3,3 м/сек2, погрешность (K) 1,5 м/сек2
Заявление о соответствии нормам ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
Гарантия
Компания Stanley Fat Max с уверенностью в качестве
своей продукции предлагает клиентам гарантию на
12 месяца с момента покупки. Данная гарантия является
дополнительной и ни в коей мере не направлена на
ущемление Ваших юридических прав. Гарантия действует на территории стран-членов ЕС и Европейской зоне
свободной торговли.
Чтобы подать заявку по гарантии, заявка должна соответствовать положениям и условиям Stanley Fat Max;
кроме того, Вам потребуется предъявить продавцу или
авторизованному специалисту по ремонту потребуется
подтверждение покупки.
Положения и условия 1-летней гарантии Stanley Fat Max
и местонахождение ближайшего авторизованного специалиста по ремонту можно узнать через Интернет по адресу
www.2helpU.com, или связавшись с местным представительством Stanley Fat Max по адресу, указанному
в данном руководстве.
Посетите наш веб-сайт www.stanleytools.co.uk, чтобы зарегистрировать свое новое изделие Stanley Fat Max
и получать информацию о новинках и специальных предложениях.
Углошлифовальная машина FME821/FME822
Stanley Europe заявляет, что продукция, описанная
в “технических характеристиках” соответствует:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010;
EN60745-2-3:2011 +A2:2013 +A11:2014 +A12:2014
zst00302247 - 20-04-2016
18
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.stanley.eu
Download PDF

advertising