FME821 | Stanley FME821 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

533225-11 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
c.
Az Ön Stanley Fat Max FME821, FME822 sarokcsiszolója
fémek vagy kőzet csiszolására vagy vágására készült,
a megfelelő típusú vágó- vagy csiszolótárcsa használatával.
Megfelelő védőfelszereléssel ellátva ez a szerszám professzionális és magán, nem professzionális felhasználók számára
is alkalmas.
d.
Biztonságtechnikai útmutatások
Általános biztonságtechnikai figyelmeztetések
elektromos szerszámokhoz
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonságtechnikai figyelmeztetést és útmutatást. Az
alábbi figyelmeztetések és útmutatások be nem
tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos személyi
sérülést okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és az útmutatót későbbi
használatra.
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben
az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
A munkaterület biztonsága
A munkaterületet tartsa tisztán és világítsa meg jól.
A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Ne használja az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes légtérben, például ahol gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por vannak jelen. Elektromos
szerszámok használatakor szikra keletkezhet, amely
begyújthatja a port vagy gázt.
A szerszám használata közben tartsa távol a gyerekeket és a közelben tartózkodókat. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő legyen. Soha,
semmilyen módon ne alakítsa át a csatlakozódugót.
Földelt elektromos szerszámokhoz ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó
és ahhoz illő konnektor használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha a teste leföldelődik,
nagyobb az áramütés veszélye.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat.
Ha víz kerül az elektromos szerszám belsejébe, nő az
áramütés veszélye.
Gondosan bánjon a kábellel. Az elektromos szerszámot soha ne hordozza és ne húzza a tápkábelnél
fogva, a dugaszát pedig ne a kábelnél fogva húzza
ki a konnektorból. Óvja a kábelt hőtől, olajtól, éles
szélektől és mozgó alkatrészektől. Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel használata mellett nagyobb az
áramütés veszélye.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot,
kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábel használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság
növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD) előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő kapcsoló használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
Személyes biztonság
Elektromos szerszám használata közben ne veszítse
el éberségét, figyeljen mindig arra, amit tesz, a józan
eszét használja. Ne dolgozzon a szerszámmal, ha
fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi
sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A védőfelszerelések, például
porvédő maszk, csúszásmentes cipő, védősisak vagy
hallásvédő csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban van-e, mielőtt a hálózatra
és/vagy akkumulátorra kapcsolja, a kezébe veszi
vagy magával viszi a szerszámot.
Ha az elektromos szerszám hordozása közben az ujját
a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt szerszámot helyez
áram alá, balesetet okozhat.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot, vegye
le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett
kulcs a szerszám beindulásakor személyi sérülést
okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el
munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszert vagy
laza ruházatot munkavégzés közben. Haját, ruházatát
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
A laza öltözék, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak
a mozgó részekbe.
3
MAGYAR
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
4
Ha az adott eszközhöz porelszívó és porgyűjtő is
kapcsolható, ügyeljen ezek helyes csatlakoztatására
és használatára. Porelszívó berendezés használatával
nagymértékben csökkenthetők a por okozta veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A célnak
megfelelő szerszámot használja. A megfelelő
szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti
a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely elektromos
szerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy
nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt eltárolja,
húzza ki a dugaszát a konnektorból és/vagy válassza
le az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző biztonságtechnikai intézkedésekkel csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának veszélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan
helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá;
és ne engedje, hogy olyan személyek használják,
akik nem ismerik a szerszámot vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos szerszámok használata veszélyes
lehet nem képzett felhasználó esetén.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, amely befolyásolhatja a szerszám használatát. Ha a szerszám
sérült, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám
rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet
teremthet.
Szerviz
A szerszámot szakképzett személlyel szervizeltesse,
és csak eredeti gyári alkatrészeket használjon fel.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatosan
biztonságos működését.
További biztonságtechnikai figyelmeztetések
elektromos szerszámokhoz
Figyelmeztetés! További biztonsági figyelmeztetések köszörüléshez, csiszoláshoz, polírozáshoz
vagy vágótárcsával történő vágáshoz
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ez az elektromos szerszám csiszolásra, köszörülésre, polírozásra vagy vágótárcsával történő vágásra
alkalmas. Olvassa át a szerszámhoz mellékelt összes
biztonsági figyelmeztetést, útmutatást, szemléltető
ábrát és műszaki adatot. Az alábbiakban felsorolt
útmutatások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet
és/vagy súlyos sérülést okozhat.
Az elektromos szerszám nem rendeltetésszerű
használata veszélyes, és személyi sérülést okozhat.
Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használjon
a szerszámhoz.
Az a tény, hogy egy tartozékot csatlakoztatni lehet az
elektromos szerszámhoz, még nem jelenti azt, hogy az
adott tartozék használata biztonságos.
A tartozék névleges fordulatszáma a szerszám legnagyobb fordulatszámával legalább egyenlő legyen.
A névleges fordulatszámuknál gyorsabban működtetett
tartozékok eltörhetnek és elrepülhetnek.
A tartozék külső átmérőjének és vastagságának az
elektromos szerszám névleges vágókapacitásán
belül kell lennie. A nem megfelelő méretű tartozékokat
nem lehet megfelelően irányítani.
A felszerelendő tartozékok menetének illenie kell
a szerszám tengelyének menetére. Peremmel szerelt
tartozékok tengelyfuratának a perem illesztési
átmérőjéhez kell illeszkednie. Ha nem tökéletesen
illeszkedő tartozékot szerel fel, a szerszám elveszti az
egyensúlyát, túl nagy rázkódást gerjeszt, és a kezelő
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Ne használjon sérült tartozékot. Minden használat
előtt vizsgálja át a tartozékot, pl. a vágótárcsán nincsenek-e kitörések és repedések, a csiszolótányéron
nincsenek-e repedések, hasadások vagy túlzott
kopás, ill. kilazult vagy törött drótszálak. Ha az elektromos szerszámot vagy tartozékát leejti, ellenőrizze,
nem sérült-e meg, vagy szereljen fel sértetlen
tartozékot. A tartozék vizsgálata és felszerelése után
egy percig működtesse a szerszámot a legmagasabb
üresjárati fordulaton. A sérült tartozékok ez idő alatt
általában leválnak.
Viseljen személyi védőfelszerelést. A munkafeladattól függően hordjon egész arcát eltakaró maszkot,
biztonsági szemüveget vagy védőszemüveget. Szükség esetén viseljen porvédő maszkot, hallásvédőt,
védőkesztyűt és munkakötényt, amely felfogja
a munkadarabról lepattanó részecskéket.
MAGYAR
A szeme védelmére olyan védőszemüveget viseljen,
amely képes felfogni a különféle munkaműveletek során
a levegőbe kerülő törmeléket. A pormaszknak vagy
a légzésvédőnek ki kell szűrnie a munkavégzés során
keletkező port. A hosszú időn keresztül erős zaj mellett
végzett munka halláskárosodást okozhat.
♦ Az arra járókat a munkaterülettől biztonságos távolságra tartsa. Mindenkinek személyi védőfelszerelést
kell viselnie, aki belép a munkaterületre. A munkadarabról leváló szilánkok vagy eltörött tartozék darabjai
elrepülhetnek, és még a közvetlen munkaterületen kívül
is sérülést okozhatnak.
♦ Az elektromos szerszámot a szigetelt markolatánál
fogja, amikor olyan helyen végez munkát, ahol
a vágótartozék rejtett vezetékkel vagy a szerszám
saját tápkábelével kerülhet érintkezésbe.
Áram alatt lévő vezetékkel való érintkezésnél a szerszám fémrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő
áramütést szenvedhet.
♦ A kábelt a forgó tartozéktól távol vezesse el. Ha
elveszíti a szerszám feletti uralmát, a szerszám elvághatja vagy felcsavarhatja a kábelt, és a forgó tartozék
magához ránthatja a kezét vagy a karját.
♦ Csak akkor tegye le a szerszámot, amikor a tartozék
már teljesen leállt. A forgó tartozék beleakadhat
a munkadarab felületébe, és az elektromos szerszámot
kiránthatja az Ön irányítása alól.
♦ Működésben lévő elektromos szerszámot ne hordozzon magával a teste mellett. Ha véletlenül forgó tartozékkal kerül érintkezésbe, az bekaphatja a ruházatát, és
a testébe hatolhat.
♦ Rendszeresen tisztítsa az elektromos szerszám
szellőzőnyílásait. A motor ventilátora beszívja a port
a burkolat alá, és a nagy mennyiségben lerakódott
fémpor elektromos veszélyeket okozhat.
♦ Ne használja az elektromos szerszámot gyúlékony
anyagok közelében. A szikráktól ezek az anyagok tüzet
foghatnak.
♦ Folyadékhűtést igénylő tartozékot ne használjon.
Víz vagy más hűtőfolyadék használata akár halálos
áramütést is okozhat.
Tartsa szem előtt: A fenti figyelmeztetés nem vonatkozik
olyan elektromos szerszámokra, amelyeket kifejezetten
folyadékos rendszerrel való használatra terveztek.
Példa: ha a csiszolótárcsa beékelődik vagy beszorul a munkadarabba, akkor a tárcsának az elakadási pontnál lévő éle
belekaphat a munkadarab felületébe, aminek hatására a tárcsa kiugorhat a vágatból és visszarúghat. A tárcsa elindulhat
a kezelő felé, de azzal ellentétes irányban is attól függően,
milyen irányban forgott a beszorulás pontjánál.
Ilyen körülmények között el is törhet a csiszolótárcsa.
A visszarúgás a szerszám rendeltetéstől eltérő és/vagy
helytelen használatának vagy a körülményeknek a következménye, de az alábbi megfelelő óvintézkedések betartásával
elkerülhető.
♦ Szorosan markolja az elektromos szerszámot, testével és karjával úgy helyezkedjen, hogy képes legyen
ellenállni a visszarúgás erejének. Ha a szerszám
segédfogantyúval is fel van szerelve, azt is mindig
használja, hogy visszarúgás vagy az indítás során
keletkező nyomatékváltozás során is maximálisan
uralja a szerszámot. A kezelő képes ellenállni a nyomatékváltozásoknak és a visszarúgásoknak, ha megtette
a szükséges
óvintézkedéseket.
♦ Soha ne tegye a kezét forgó tartozék közelébe.
A tartozék a kezére is visszarúghat.
♦ Testével a szerszám visszarúgási zónáján kívül
helyezkedjen el. Visszarúgás esetén a szerszám
a beszorulás pontjától a tárcsa addigi forgásirányával
ellentétes irányban fog elmozdulni az elakadási pontról.
♦ Sarkokon, éles széleken stb. különös körültekintéssel dolgozzon. Kerülje a tartozék bólogatását és
beszorulását.
A sarkok és éles szélek vagy a szerszám bólogatása
miatt a forgó tartozék könnyen beszorulhat, aminek
hatására a kezelő elvesztheti a szerszám feletti uralmát,
vagy visszarúghat a szerszám.
♦ Ne szereljen a gépre fűrészláncot, famarásra alkalmas fűrészlapot vagy fogazott fűrészlapot. Az ilyenek
gyakran okoznak visszarúgást, és a kezelő elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
Specifikus biztonsági figyelmeztetések
csiszoláshoz és vágótárcsával történő vágáshoz
♦
A szerszám visszarúgása és az ahhoz kapcsolódó
figyelmeztetések
Visszarúgás alatt a beékelődött vagy elakadt forgótárcsa,
csiszolótányér, kefe vagy egyéb tartozék hirtelen reakcióját
értjük. A beszoruló vagy beékelődő forgó tartozék hamar
leáll, aminek hatására az irányítatlan elektromos szerszám
az elakadási pontról a tartozék forgásával ellentétes irányban
elmozdul.
♦
Csak a szerszámhoz ajánlott típusú tárcsákat használjon, a kiválasztott tárcsához készült védőburkolattal. Az elektromos szerszám tervezésénél figyelmen
kívül hagyott típusú tárcsákhoz nem biztosítható
megfelelő védelem, ezért nem biztonságosak.
A süllyesztett középpontú tárcsák csiszolófelületét
a védősín síkja alá kell felszerelni. A védősín síkjából
kinyúló, helytelenül szerelt tárcsa védelme nem biztosítható megfelelően.
5
MAGYAR
♦
♦
♦
♦
A védőburkolatot szorosan kell rögzíteni az elektromos szerszámra, és a maximális biztonság érdekében úgy kell beállítani, hogy a kezelő irányában
a tárcsa minél kisebb része legyen szabadon.
A védőburkolat segít megvédeni a kezelőt a tárcsa letöredező darabjaitól és a tárcsa véletlen megérintésétől,
illetve attól hogy a szikráktól a ruhája tüzet fogjon.
A tárcsákat csak az ajánlott munkafeladatokhoz szabad használni. Például: ne csiszoljon a vágótárcsa
oldalával. A csiszolótárcsa kerületi csiszolásra készült,
oldalirányú nyomás hatására összeroppanhat.
Mindig sértetlen, a kiválasztott tárcsa méretének és
alakjának megfelelő leszorító karimát használjon.
A megfelelő tartókarima támasztja a tárcsát, így
csökkenti a tárcsa törésének lehetőségét. A vágótárcsa
karimája különbözhet a csiszolótárcsa karimájától.
Ne használja nagyobb elektromos szerszámok lekopott tárcsáit. A nagyobb elektromos szerszámhoz gyártott tárcsa nem alkalmas a kisebb szerszám magasabb
fordulatszámán történő használatra, és szétrobbanhat.
További biztonsági figyelmeztetések vágótárcsával
történő vágáshoz
♦
♦
♦
♦
♦
6
Ügyeljen arra, hogy a vágótárcsa ne „szoruljon
be", és ne is nyomja túl erősen. Ne próbáljon túl
nagy mélységű vágást végezni. A túlerőltetett tárcsa
könnyebben megcsavarodhat vagy beszorulhat, és nő
a visszarúgás, illetve a tárcsa törésének veszélye.
Ne álljon a forgó tárcsával egy vonalba vagy
közvetlenül mögéje. Amikor a tárcsa a munkavégzés
helyén az Ön testétől távolodó irányban mozdul el, egy
esetleges visszarúgás a forgó tárcsát és a szerszámot
közvetlenül Ön felé mozdíthatja.
Amikor a tárcsa megszorul, vagy a vágás bármilyen
okból megszakad, kapcsolja ki a szerszámot és
tartsa mozdulatlanul, amíg teljesen le nem áll. Soha
ne próbálja a mozgásban lévő vágótárcsát
a vágatból eltávolítani, mert visszarúghat a szerszám. Derítse ki a tárcsa beszorulásának okát, és tegye
meg a szükséges intézkedést annak elhárítására.
Ne a munkadarabban kezdje újra a vágást.
Várja meg, amíg a tárcsa eléri a teljes fordulatszámot, és azután óvatosan vigye be újra a vágatba.
A tárcsa megszorulhat, felfelé kiugorhat vagy visszarúghat, ha a szerszámot a munkadarabban indítja újra.
A táblákat vagy túl nagy munkadarabokat támassza
alá, hogy minimálisra csökkentse a tárcsa beszorulásának és visszarúgásának veszélyét.
A nagy munkadarabok már saját súlyuktól is könnyen
megereszkedhetnek. A munkadarabot a vágási vonal
közelében, illetve két végéhez közel, a tárcsa mindkét
oldalán alá kell támasztani.
♦
Különösen ügyeljen, amikor „zsebvágást“ készít
meglévő falakba vagy egyéb nem belátható területen. A vágótárcsa belevághat a gáz- vagy vízcsövekbe,
elektromos vezetékekbe vagy más tárgyakba, ami
visszarúgást okozhat.
Speciális biztonsági figyelmeztetések csiszoláshoz
♦
Ne használjon túl nagy méretű csiszolópapírt.
A csiszolópapírt a gyártó ajánlásai alapján válassza
ki. A csiszolótányéron túlnyúló nagy csiszolópapír fokozza a szakadás veszélyét és a csiszolótárcsa deformálódhat, elszakadhat, vagy visszarúgást okozhat.
Specifikus biztonsági figyelmeztetések
polírozáshoz
♦
Ne engedje, hogy a polírozó tárcsának vagy tartozékának kilazult szálai szabadon forogjanak. Szorítsa
le vagy vágja le a kilazult szálakat. A laza és forgó
szálak az ujjaiba gabalyodhatnak vagy a munkadarabba
beakadhatnak.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek
(a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai,
érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet
vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást
biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések
között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal
is járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű vagy hosszú
idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőeszközök használata ellenére sem kerülhetők
el. Ezek a következők lehetnek:
♦ forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések;
♦ alkatrészek, pengék, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések;
♦ a készülék hosszú idejű használata miatti sérülések;
Ha a készüléket hosszú ideig használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦ halláskárosodás;
♦ a fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás,
különös tekintettel a tölgy, bükk és rétegelt lemez
anyagokra.
MAGYAR
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket az
EN60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg, így
azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték az elektromos készülék használata során
a használat módjától függően eltérhet a feltüntetett értéktől.
A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás szintje az itt
feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
A 2002/44/EK irányelv által a készülékkel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett, a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség értékelésénél a napi kitettséget
jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat
körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl.
azokat az időszakokat is, amikor a készülék ki van kapcsolva
vagy üresen jár.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a dátumkóddal együtt a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése
végett olvassa el a kezelési útmutatót.
A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget.
A szerszám használata közben viseljen hallásvédőt.
Elektromos biztonság
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e az adattáblán feltüntetett
feszültségnek.
♦
A sérült hálózati kábelt a veszély elkerülése érdekében
cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik Stanley Fat Max
márkaszervizzel.
Részegységek
Ez a szerszám a következő részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza:
1. Üzemi kapcsoló
2. Oldalfogantyú
3. Tengelyrögzítés
4. Védőburkolat
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjön meg arról,
hogy a szerszám ki van kapcsolva, és a dugasza ki van
húzva a konnektorból.
A védőburkolat felhelyezése és eltávolítása
(A ábra)
A szerszám csiszolási és vágási munkákhoz tervezett védőburkolattal van felszerelve. Ügyeljen arra, hogy az adott
munkafeladatnak megfelelő védőburkolatot használja. Ha
vágási műveletet végez vele, ennek megfelelő védőburkolatot
(F ábra, 17. elem) kell felszerelnie.
Felszerelése
♦ Helyezze a szerszámot egy asztalra a hajtótengelyével
(5) felfelé.
♦ Oldja ki a védőburkolat (4) szorítóját (7), és tartsa
a védőburkolatot a szerszám fölé, az ábra szerint.
♦ Igazítsa egymáshoz a bütyköket (8) és vájatokat (9).
♦ Nyomja a védőburkolatot lefelé, és az óramutató
járásával ellentétes irányban forgatva igazítsa a kívánt
helyzetbe.
♦ Rögzítse a szorítót (7), hogy a védőburkolat biztonságosan rögzítve legyen a szerszámhoz.
♦ Szükség esetén a csavar (6) meghúzásával növelje
a szorítóerőt.
Leszerelése
♦ Oldja ki a szorítót (7).
♦ A védőburkolatot az óramutató járásának irányában forgatva igazítsa egymáshoz a bütyköket (8) és a vájatokat
(9).
♦ Vegye le a védőburkolatot a szerszámról.
Figyelmeztetés! Soha ne használja a szerszámot a védőburkolat nélkül.
Az oldalfogantyú felszerelése
♦
Csavarja be az oldalfogantyút (2) a szerszám egyik
e célra szolgáló furatába.
Figyelmeztetés! Mindig használja az oldalfogantyút.
A csiszoló- és a vágótárcsák felszerelése és
eltávolítása (B – D ábra)
Mindig a feladatnak megfelelő típusú tárcsát használja.
Mindig megfelelő átmérőjű és furatméretű tárcsát használjon
(lásd a műszaki adatoknál).
Felszerelése
♦ A fentiek szerint szerelje fel a védőburkolatot.
♦ Helyezze rá a belső karimát (10) a tengelyre (5) az itt
bemutatott módon (B ábra). Ellenőrizze, hogy a karima
pontosan helyezkedik-e el a tengely lapos oldalain.
7
MAGYAR
♦
Helyezze rá a tárcsát (11) a tengelyre (5) az itt bemutatott módon (B ábra).
Ha a tárcsa kiemelkedő közepű (12), ellenőrizze, hogy
a kiemelkedő középső rész a belső karima felé néz-e.
♦ Ellenőrizze, hogy a tárcsa pontosan helyezkedik-e el
a belső karimán.
♦ Tegye a külső karimát (13) a tengelyre. Amikor csiszolótárcsát szerel fel, a külső karima kiemelkedő középső
részének a tárcsa felé kell néznie (C ábrán az A kép).
Amikor vágótárcsát szerel fel, a külső karima kiemelkedő
középső részének a tárcsával ellentétes irányba kell
néznie (C ábrán a B kép).
♦ Tartsa lenyomva a tengelyrögzítést (3), és húzza meg
a külső karimát a körmös kulccsal (14) (D ábra).
Leszerelése
♦ Tartsa lenyomva a tengelyrögzítést (3), és lazítsa meg
a külső karimát (13) a körmös kulccsal (14) (D ábra).
♦ Vegye le a külső karimát (13) és a tárcsát (11).
A csiszolótárcsa felszerelése és eltávolítása
(D. és E. ábra)
Csiszoláshoz csiszolótányér is szükséges. Az csiszolótányér
tartozékként beszerezhető az Ön Stanley Fat Max márkakereskedőjénél.
Felszerelése
♦ Helyezze rá a belső karimát (10) a tengelyre (5) az itt
bemutatott módon (E ábra). Ellenőrizze, hogy a karima
pontosan helyezkedik-e el a tengely lapos oldalain.
♦ Tegye a csiszolótányért (15) a tengelyre.
♦ Tegye a csiszolótárcsát (16) a csiszolótányérra.
♦ Helyezze a külső karimát (13) a tengelyre úgy, hogy
a kiemelkedő középső része a tárcsával ellentétes
irányba nézzen.
♦ Tartsa lenyomva a tengelyrögzítést (3), és húzza meg
a külső karimát a körmös kulccsal (14) (D ábra).
Ellenőrizze, hogy a külső karima pontosan van-e felhelyezve, illetve a tárcsa elég erősen le van-e szorítva.
Leszerelése
♦ Tartsa lenyomva a tengelyrögzítést (3), és lazítsa meg
a külső karimát (13) a körmös kulccsal (14) (D ábra).
♦ Vegye le a külső karimát (13), a csiszolótárcsát (16)
és a csiszolótányért (15).
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
♦ Gondosan vezesse el a kábelt, nehogy véletlenül elvágja.
♦ Készüljön fel arra, hogy a csiszoló- vagy vágótárcsa
szikrázni fog, amikor hozzáér a munkadarabhoz.
8
♦
Mindig úgy irányítsa a szerszámot, hogy a védőburkolat
optimálisan védje a csiszoló- vagy vágótárcsától.
Be- és kikapcsolás
♦
Bekapcsoláshoz csúsztassa az üzemi kapcsolót (1)
előre, majd nyomja le. Számítson arra, hogy a szerszám
a kapcsoló elengedése után tovább fog forogni.
♦ Kikapcsoláshoz nyomja le az üzemi kapcsoló hátsó
részét.
Figyelmeztetés! Terhelés alatt ne kapcsolja ki a szerszámot.
Lágyindítás funkció
A lágyindítás funkció használatával a szerszám fordulatszáma lassan növelhető, így elkerülhető a kezdeti rángatás.
Különösen akkor hasznos ez a funkció, amikor szűk helyeken
dolgozik.
Null feszültség kioldó kapcsoló
A kapcsoló null feszültség kioldóval rendelkezik, mely áramkimaradáskor aktiválódik, így a szerszám csak a kapcsoló
kikapcsolása és újbóli bekapcsolása után indul újra.
Javaslatok a készülék optimális használatához
♦
♦
Erősen tartsa a szerszámot egyik kezével az oldalfogantyúnál, másik kezével pedig a főfogantyúnál.
Csiszoláskor a szerszámot úgy tartsa, hogy a munkadarabbal kb. 15°-os szöget zárjon be.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/akkumulátoros Stanley Fat Max készülékét/
szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú távú
használatra terveztük. A szerszám folyamatosan kielégítő
működése függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres
tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli szerszámok
karbantartása előtt:
♦ Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦ Vagy kapcsolja ki készüléket/szerszámot, majd vegye ki
belőle az akkumulátort, ha kivehető.
♦ Vagy pedig merítse le teljesen az akkumulátort, ha az
a készülékkel/szerszámmal egybe van építve, majd
ezután kapcsolja ki a szerszámot.
♦ Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát. Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más karbantartást
nem igényel.
♦ Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen tisztítsa a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
♦ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer alapú
tisztítószert.
♦ Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha a szerszámra
fel van szerelve), és ütögesse meg, hogy a belsejéből
kihulljon a por.
MAGYAR
Hálózati csatlakozódugasz cseréje (csak az
Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦ A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦ A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési útmutatót.
Ajánlott biztosíték: 13 A.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezzel a szimbólummal jelölt
termékeket és akkumulátorokat tilos a normál
háztartási hulladékba dobni.
A termékek és akkumulátorok tartalmaznak visszanyerhető
vagy újrahasznosítható anyagokat, amelyek csökkentik
a nyersanyagigényt.
Kérjük, hogy a helyi előírásoknak megfelelően gondoskodjon
az elektromos termékek és akkumulátorok újrahasznosításáról.
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
FME821 / FME822 sarokcsiszoló
A Stanley Europe kijelenti, hogy a „Műszaki adatok” cím alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek
és szabványoknak:
2006/42/EK, EN60745-1:2009 +A11:2010;
EN60745-2-3:2011 +A2:2013 +A11:2014 +A12:2014
Ezek a termékek megfelelnek a 2014/108/EK irányelvnek
(2016.04.19-ig), a 2014/30/EU irányelvnek (2016.04.20-tól),
valamint a 2011/65/EU irányelvnek is.
További tájékoztatásért forduljon a Stanley Europe vállalathoz
a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Stanley Europe vállalat
nevében adja.
Műszaki adatok
FME821
(1-es típus)
FME822
(1-es típus)
230
230
Felvett feszültség
VAC
Felvett teljesítmény
W
850
850
Névleges fordulatszám
min-1
12 000
12 000
Tárcsaátmérő
mm
115
125
Tárcsafurat
mm
22
22
csiszolótárcsák
mm
6
6
vágótárcsák
mm
3,5
3,5
Maximális tárcsavastagság
Tengelyméret
Súly
kg
M14
M14
2,1
2,1
LpA (hangnyomás) 94,5 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
LWA (hangteljesítmény) 105,5 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
A súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékek összege (a három tengely
vektorösszege) az EN60745 szabvány szerint:
Felületi csiszolásnál (ah,SG) 9,9 m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
Vágásnál (ah) 9,1 m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
Polírozás (ah,P) 5,0 m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
Tárcsás csiszolás (ah,DS) 3,3 m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
Ray Laverick
Műszaki igazgató
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
2015/08/25
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi Stanley
képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
Emellett a hivatalos Stanley szervizek listája, illetve eladás
utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő honlapon érhetők el:
www.stanley.eu/3
Kérjük a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja
Stanley Fat Max készülékét a www.stanley.eu/3 oldalon,
annak érdekében, hogy jogosult legyen további két év
kiterjesztett garanciára. Az extra 2 év garanciára, mely
gyártási vagy anyaghibára vonatkozik, az oldalon kinyomtatott
igazoló dokumentum átadásával jogosult a Stanley
márkaszervizben.
9
MAGYAR
STANLEY FAT MAX JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
d)
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Stanley Fat Max készülék
megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú jótállást
vállalunk.
e)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
10
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért
kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási jegyen
fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra alkalmas
megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben
van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását,
illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási
jegyet a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek alá kell
írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú (minimum
cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az
Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz). A jótállási
jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó rendelkezésére
bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen
megĘrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében,
mert a szerzĘdés megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló
bizonylattal is bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt magyar
nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérĘ használat,
átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy
egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok miatt
következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási
idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett az alkatrészek
természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így
különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak,
szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek a hajtómĦ
meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Stanley Fat Max
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok
valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn belül
a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kérjük
a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen
bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az a része,
amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerĦen
használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza. A hiba
fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot akadályozó
mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti a szakszerviz
közremĦködését.
f)
4)
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó választása
szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék kerül felajánlásra,
vagy a vételár arányos leszállítására kerül sor, avagy vissza¿zetésre
kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba hozataltól
számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ átvétel
idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentĘs
kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ határidĘn belül,
értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása
szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a forgalmazó
költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl (a hibás áru
visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett
bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül szíveskedjen azt
a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által
elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül, a fogyasztó
érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi) kereskedelmi
és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület eljárását is
kezdeményezheti!
zst00302244 - 18-04-2016
MAGYAR
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
11
MAGYAR
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
Tel/fax
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
403-22-60 404-00-14403-65-33
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
B&D Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek .
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
12
MAGYAR
13
MAGYAR
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising