FME821 | Stanley FME821 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

511114-27 SK
Preložené z pôvodného návodu
2
SLOVENSKY
Použitie výrobku
d.
Vaša uhlová brúska Stanley Fat Max FME821, FME822
je určená na brúsenie a rezanie kovov a muriva pomocou
vhodných typov rezných alebo brúsnych kotúčov. So zodpovedajúcim ochranným krytom je táto brúska určená iba na
remeselnícke a neprofesionálne použitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie
nižšie uvedených varovaní a pokynov môže viesť
k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom, k vzniku
požiaru alebo k vážnemu zraneniu.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
na budúce použitie.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach
odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (je vybavené
prívodným káblom) alebo náradie napájané akumulátorom
(bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený.
Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť
k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať
zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela narastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu.
Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy
nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie
odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla
s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený
prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie
káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla
na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým
chráničom (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak
ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte
ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor,
protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko
poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred pripojením zdroja napätia alebo pred vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je vypínač v polohe vypnuté.
Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači
alebo pripojenie náradia k napájaciemu zdroju, ak je
vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred spustením z náradia vždy odstráňte všetky kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče
ponechané na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi
časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožnená lepšia
ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie
príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite jeho
správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa
prachu.
3
SLOVENSKY
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ náradia. Pri použití
správneho typu náradia bude práca vykonávaná lepšie
a bezpečnejšie.
Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť a vypnúť,
s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia
vyberte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné
opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia
ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto bezpečnostné
pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali.
Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné okolnosti,
ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie
poškodené, nechajte ho opraviť. Mnoho nehôd býva
spôsobených zanedbanou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne udržiavané
rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi pracuje.
Používajte toto elektrické náradie, príslušenstvo
a pracovné nástroje podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá sa
bude vykonávať. Použitie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne
náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
brúsenie, leštenie, rozbrusovanie alebo rezanie
♦
4
Toto elektrické náradie bolo skonštruované tak, aby
pracovalo ako brúska, leštička alebo rozbrusovačka. Preštudujte si všetky bezpečnostné výstrahy,
pokyny, obrázky a technické údaje uvedené pre toto
náradie. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, k požiaru
alebo k vážnemu zraneniu.
♦
Pracovné operácie, na ktoré nie je toto elektrické
náradie určené, môžu vytvárať rizikové situácie, pri
ktorých môže dôjsť k zraneniu.
Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je výslovne
navrhnuté a odporúčané výrobcom náradia.
I keď môže byť príslušenstvo použité taktiež s Vaším
elektrickým náradím, neznamená to, že je zaistená jeho
bezpečná prevádzka.
Menovité otáčky príslušenstva sa musia minimálne
rovnať maximálnym otáčkam vyznačeným na štítku
náradia. Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie, než
sú jeho povolené maximálne otáčky, sa môže roztrhnúť
alebo rozlomiť.
Vonkajší priemer a hrúbka Vášho príslušenstva
musia zodpovedať technickým parametrom Vášho
náradia. Pri použití kotúčov nesprávnych rozmerov nie
je možné zaistiť zodpovedajúcu bezpečnosť a ovládateľnosť náradia.
Montážny závit príslušenstva musí zodpovedať
závitu na hriadeli brúsky. Pri príslušenstve upevňovanom pomocou prírub musí priemer upínacieho
otvoru príslušenstva zodpovedať polohovaciemu
priemeru príruby. Príslušenstvo, ktoré nezodpovedá
montážnym prvkom na náradí, sa nebude otáčať rovnomerne, bude nadmerne vibrovať a môže spôsobiť stratu
ovládateľnosti.
Nepoužívajte poškodené príslušenstvo. Pred každým
použitím skontrolujte príslušenstvo. Pri brúsnych
kotúčoch skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo
odštiepené. Pri oporných podložkách skontrolujte, či
nie sú prasknuté, potrhané alebo nadmerne opotrebované. Ak dôjde k pádu elektrického náradia alebo
príslušenstva, skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu
a ak je to nutné, použite nepoškodené príslušenstvo. Po kontrole a montáži príslušenstva nechajte
náradie v chode v maximálnych otáčkach naprázdno
po dobu jednej minúty. V tomto testovacom čase sa
poškodené príslušenstvo obvykle zničí.
Používajte prvky osobnej ochrany. V závislosti od
vykonávanej práce použite tvárový štít, ochranné
okuliare alebo bezpečnostné okuliare. Podľa situácie
používajte masku proti prachu, chrániče sluchu,
rukavice a pracovnú zásteru schopnú zachytiť
čiastočky brusiva alebo fragmenty obrobku.
Ochrana zraku musí byť schopná zastaviť odletujúce
nečistoty vznikajúce pri rôznych pracovných operáciách.
Maska proti prachu alebo respirátor musí filtrovať čiastočky vznikajúce pri Vašej práci. Dlhodobé vystavenie
vysokej intenzite hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
Udržujte okolostojace osoby v bezpečnej vzdialenosti od pracovného priestoru. Každý, kto vstupuje do
pracovného priestoru, musí byť vybavený prvkami
osobnej ochrany. Fragmenty obrobku alebo úlomky
kotúča môžu odlietavať a spôsobiť úraz i mimo priameho
miesta práce.
SLOVENSKY
♦
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo s vlastným prívodným káblom, držte elektrické náradie
vždy za izolované rukoväti.
Pri kontakte so „živým“ vodičom sa nechránené kovové
časti náradia stanú tiež „živými“ a obsluha utrpí zásah
elektrickým prúdom.
♦ Prívodný kábel veďte mimo dosahu rotujúceho príslušenstva. Pri strate kontroly môže dôjsť k preseknutiu
alebo obrúseniu kábla a Vaša ruka alebo paža môže byť
zachytená a vtiahnutá do rotujúceho príslušenstva.
♦ Nikdy neodkladajte náradie, pokým nedôjde k úplnému zastaveniu pracovného nástroja. Rotujúce príslušenstvo sa môže zaryť do povrchu, čo môže spôsobiť
stratu Vašej kontroly nad náradím.
♦ Nespúšťajte elektrické náradie, ak ho prenášate
v ruke vedľa tela. Náhodný kontakt s rotujúcim
príslušenstvom by mohol spôsobiť zachytenie Vášho
oblečenia a následný kontakt príslušenstva s Vaším
telom.
♦ Pravidelne čistite vetracie otvory elektrického náradia. Ventilátor motora bude vťahovať prach do skrine
náradia a nahromadené kovové čiastočky môžu spôsobiť
úraz elektrickým prúdom.
♦ Nepoužívajte elektrické náradie v blízkosti horľavých
materiálov. Iskry môžu spôsobiť ich vznietenie.
♦ Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré vyžaduje chladenie kvapalinou.
Použitie vody alebo inej chladiacej kvapaliny môže viesť
k smrteľnému úrazu elektrickým prúdom alebo k inému
zraneniu.
Poznámka: Vyššie uvedené varovanie sa nevzťahuje na
elektrické náradie, ktoré je určené špeciálne na použitie
s chladiacimi systémami.
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia náradia
a nesprávnych pracovných postupov alebo pracovných
podmienok. Spätnému rázu sa môže zabrániť správnym
vykonávaním nižšie uvedených opatrení.
♦ Držte náradie stále pevne a udržujte postoj a ruky
v takej polohe, aby ste boli stále pripravení kompenzovať sily spätného rázu. Vždy používajte prídavnú
rukoväť, ak je vo vybavení náradia, aby bola zaručená maximálna ovládateľnosť pri spätnom ráze alebo
pri momentových reakciách pri zapnutí náradia. Ak
dodržuje obsluha uvedené opatrenia, môže kontrolovať
momentové reakcie i silu spätného rázu.
♦ Nikdy nevkladajte ruky do blízkosti rotujúceho
príslušenstva.
Môže dôjsť k spätnému rázu príslušenstva cez Vaše
ruky.
♦ Nezaujímajte postoj na takom mieste, do ktorého sa
bude pohybovať náradie pri spätnom ráze. Spätný
ráz vymrští náradie v opačnom smere, než je smer
otáčania kotúča v mieste zovretia.
♦ Zvláštnu pozornosť venujte práci vykonávanej
v rohoch, práci na ostrých hranách a pod. Zabráňte
poskakovaniu a zaseknutiu príslušenstva.
Rohy, ostré hrany alebo kmitanie majú tendenciu zachytávať rotujúce príslušenstvo, čo môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím alebo spätný ráz.
♦ Nepoužívajte kotúče pre reťazové píly alebo ozubené
pílové kotúče. Pri ich použití často dochádza k spätnému rázu alebo k strate kontroly nad náradím.
Bezpečnostné pokyny týkajúce sa brúsenia
a rozbrusovania
♦
Spätný ráz a príslušné varovania
Spätný ráz je náhlou reakciou na zovretie alebo zaseknutie
otáčajúceho sa kotúča, podpornej podložky, kefy alebo
akéhokoľvek iného príslušenstva. Zovretie alebo zaseknutie
spôsobuje rýchle zablokovanie rotujúceho príslušenstva,
ktoré ešte navyše v bode kontaktu spôsobí stratu kontroly
nad náradím a jeho pohyb v opačnom smere, než je smer
otáčania príslušenstva.
Ak je napríklad brúsny kotúč zovretý alebo zaseknutý v obrobku, hrana kotúča sa v mieste kontaktu s obrobkom môže
zarezať hlbšie, a môže tak spôsobiť vyskočenie kotúča
smerom nahor alebo spätný ráz. Kotúč môže vyskočiť smerom k obsluhe alebo od obsluhy, v závislosti od smeru pohybu
kotúča v bode, kde došlo k jeho zovretiu.
Za týchto podmienok môžu brúsne kotúče aj prasknúť.
♦
♦
Používajte iba typy kotúčov, ktoré sú odporúčané
pre Vaše elektrické náradie, a príslušný kryt určený
pre zvolený kotúč. Kotúče, ktoré nie sú určené pre
Vaše náradie, nemôžu byť zodpovedajúcim spôsobom
chránené a sú nebezpečné.
Brúsna plocha kotúčov s prehĺbeným stredom musí
byť namontovaná pod rovinou okraja ochranného
krytu. Nesprávne namontovaný kotúč, ktorý prečnieva
cez rovinu okraja ochranného krytu, nemôže byť zodpovedajúcim spôsobom chránený.
Kryt musí byť na náradí bezpečne pripevnený a musí
byť umiestnený tak, aby zaručoval maximálnu
bezpečnosť a aby bola pred používateľom náradia
obnažená iba minimálna časť kotúča.
Kryt pomáha chrániť používateľa náradia pred odletujúcimi úlomkami kotúča, pred náhodným kontaktom s kotúčom a pred iskrami, ktoré môžu spôsobiť vznietenie
odevu.
5
SLOVENSKY
♦
♦
♦
Kotúče sa musia používať iba na odporúčané aplikácie. Napríklad: Nebrúste bočnou stranou rozbrusovacieho kotúča. Rozbrusovacie kotúče sú určené na
obvodové brúsenie. Bočné sily pôsobiace na tieto kotúče
môžu spôsobiť ich roztrieštenie.
Vždy používajte nepoškodené príruby kotúčov, ktoré
majú správnu veľkosť a tvar zodpovedajúci zvolenému kotúču. Správne typy prírub podopierajú kotúč, a tak
znižujú riziko jeho prasknutia. Príruby pre rozbrusovacie
kotúče sa môžu líšiť od prírub pre brúsne kotúče.
Nepoužívajte opotrebované kotúče z väčších brúsok.
Kotúč určený pre väčšie náradie nie je vhodný pre vyššie
otáčky menšieho náradia a môže prasknúť.
Bezpečnostné varovania pre brúsne pracovné
operácie
♦
Bezpečnostné varovania pre leštenie
♦
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
rozbrusovanie
♦
♦
♦
♦
♦
♦
6
Netlačte na rozbrusovací kotúč a nevyvíjajte naň
nadmerný tlak. Nepokúšajte sa vytvárať príliš veľkú
hĺbku rezu. Nadmerné namáhanie kotúča zvyšuje jeho
zaťaženie a náchylnosť k ohybu v reze, a tak možnosť
spätného rázu alebo poškodenie kotúča.
Nestojte v osi rotujúceho kotúča a nestavajte sa za
rotujúci kotúč. Ak sa pohybuje počas prevádzky kotúč
smerom od Vášho tela a ak dôjde k spätnému rázu,
otáčajúci sa kotúč a náradie môže byť vymrštené priamo
na Vás.
Ak dôjde k zablokovaniu kotúča alebo z akéhokoľvek
dôvodu k prerušeniu rezu, vypnite náradie a držte
ho bez pohybu, kým nedôjde k úplnému zastaveniu
kotúča. Nikdy sa nepokúšajte vybrať kotúč z rezu,
ak je kotúč v pohybe, pretože by mohlo dôjsť k spätnému rázu. Premýšľajte a vykonávajte potrebné úpravy,
aby ste eliminovali príčinu zaseknutia rozbrusovacieho
kotúča.
Nezačínajte znovu rezať v obrobku.
Počkajte, kým kotúč nedosiahne maximálne otáčky
a opatrne zasuňte kotúč znovu do rezu. Ak je kotúč
ponechaný v obrobku a náradie je znovu zapnuté, kotúč
sa môže zaseknúť, môže vyskočiť z rezu alebo môže
dôjsť k spätnému rázu.
Panely a akékoľvek príliš veľké obrobky si podoprite,
aby ste minimalizovali riziko zovretia kotúča a spätného rázu. Veľké obrobky majú tendenciu sa pôsobením
vlastnej hmotnosti prehýbať. Podpery musia byť umiestnené pod obrobkom na oboch stranách v blízkosti čiary
rezu a v blízkosti okrajov obrobku.
Ak robíte zárezy a prierezy do stien alebo do iných
materiálov, za ktoré nevidíte, buďte veľmi opatrní.
Vyčnievajúci kotúč môže spôsobiť prerezanie plynového
alebo vodovodného potrubia, elektrických vodičov alebo
predmetov, ktoré môžu spôsobiť spätný ráz.
Nepoužívajte výrazne väčšie kotúče brúsneho papiera. Pri voľbe brúsneho papiera postupujte podľa
odporúčaní výrobcov. Väčšie kotúče brúsneho papiera,
ktoré presahujú brúsnu podložku, sa môžu roztrhnúť
a môžu spôsobiť zachytenie, natrhnutie kotúča alebo
spätný ráz.
Nedovoľte, aby sa akákoľvek uvoľnená časť leštiacej
podložky alebo jej pripevňovacej šnúrky voľne
otáčali. Voľné upevňovacie šnúrky zastrčte alebo ich
odstrihnite. Voľné a rotujúce upevňovacie šnúrky sa
môžu zamotať do Vašich prstov alebo sa môžu zachytiť
o obrobok.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad,
alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti musia byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že sa
s týmto náradím nebudú hrať.
Zvyškové riziká
Ak sa toto zariadenie používa iným spôsobom, než je uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť
v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene dielov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
♦ Poškodenie sluchu.
♦ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
SLOVENSKY
Vibrácie
Nasadenie a vybratie krytu (obr. A)
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch
a vo vyhlásení o zhode sa merala v súlade so štandardnou
skúšobnou metódou predpísanou normou EN60745 a môže
sa použiť na porovnanie jednotlivých náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na predbežné
stanovenie času práce s týmto náradím.
Toto náradie sa dodáva s krytom, ktorý je určený iba na
brúsenie a rezanie. Zaistite, aby sa pre určený pracovný úkon
používala správna špecifikácia ochranného krytu. Ak sa bude
náradie používať na rezanie, musí byť vybavené krytom(17,
obr. F), ktorý je určený na tieto pracovné operácie.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne vibrácií
v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií
môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií z dôvodu určenia bezpečnostných opatrení podľa požiadaviek normy 2002/44/EC
na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, musí predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať
na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím
na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy, keď je náradie
vypnuté a keď beží naprázdno.
Nasadenie
♦ Položte náradie na stôl tak, aby hriadeľ (5) smeroval
nahor.
♦ Uvoľnite upínaciu svorku (7) a držte kryt (4) nad náradím, ako je uvedené na obrázku.
♦ Zarovnajte výstupky (8) so zárezmi (9).
♦ Stlačte ochranný kryt smerom dole a otočte ho proti
smeru pohybu hodinových ručičiek do požadovanej
polohy.
♦ Dotiahnutím upínacej svorky (7) ochranný kryt na náradí
zaistite.
♦ Ak je to nutné, dotiahnite skrutku (6), aby sa zväčšila
upínacia sila.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy a takisto dátumový kód:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia
úrazu si používateľ musí prečítať návod na použitie.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné
okuliare.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranu
sluchu.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradia je vybavené dvojitou izoláciou. Preto
nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy
skontrolujte, či napájacie napätie siete zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymeniť u výrobcu alebo v autorizovanom servise Stanley Fat Max,
aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Bočná rukoväť
3. Zaistenie hriadeľa
4. Ochranný kryt
Zostavenie
Varovanie! Pred zostavením sa uistite, či je náradie vypnuté
a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Sňatie
♦ Uvoľnite upínaciu svorku (7).
♦ Otočte ochranným krytom v smere chodu hodinových
ručičiek tak, aby sa zarovnali výstupky (8) so zárezmi
(9).
♦ Ochranný kryt z náradia zložte.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez krytu.
Upevnenie bočnej rukoväti
♦
Naskrutkujte bočnú rukoväť (2) do jedného z montážnych otvorov na náradí.
Varovanie! Vždy používajte bočnú rukoväť.
Nasadenie a vybratie brúsneho alebo rezného
kotúča (obr. B - D)
Pre každý typ operácií používajte vždy vhodný typ kotúča.
Vždy používajte kotúče so správnym priemerom kotúča i jeho
upínacieho otvoru (viď technické údaje).
Nasadenie
♦ Upevnite kryt podľa vyššie uvedeného postupu.
♦ Umiestnite na hnací hriadeľ (5) vnútornú prírubu (10),
ako je uvedené na obrázku (obr. B). Uistite sa, či je vnútorná príruba správne usadená na dosadacích plôškach
hnacieho hriadeľa.
♦ Umiestnite na hnací hriadeľ (5) kotúč (11), ako je uvedené na obrázku (obr. B).
Kotúč s vyvýšeným stredom (12) umiestnite tak, aby
bola vyvýšená časť otočená k vnútornej prírube.
♦ Uistite sa, či je kotúč na vnútornej prírube správne
usadený.
7
SLOVENSKY
♦
♦
Nasaďte na hnací hriadeľ vonkajšiu prírubu (13). Pri
upevňovaní brúsneho kotúča musí vyvýšený stred
vonkajšej príruby smerovať ku kotúču (A na obr. C).
Pri upevňovaní rezného kotúča musí vyvýšený stred
vonkajšej príruby smerovať od kotúča (B na obr. C).
Stlačte a držte zaistenie hriadeľa (3) a dotiahnite vonkajšiu prírubu pomocou špeciálneho kľúča s dvoma kolíkmi
(14) (obr. D).
Zapnutie a vypnutie
♦
Ak chcete náradie zapnúť, posuňte hlavný vypínač (1)
smerom dopredu a potom ho stlačte smerom dole. Nezabudnite na to, že po uvoľnení vypínača bude náradie
pokračovať v chode.
♦ Ak chcete náradie vypnúť, stlačte zadnú časť hlavného
vypínača.
Varovanie! Nevypínajte náradie pokiaľ je v zábere.
Sňatie
♦ Stlačte a držte zaistenie hriadeľa (3) a povoľte vonkajšiu
prírubu (13) pomocou špeciálneho kľúča s dvoma
kolíkmi (14) (obr. D).
♦ Odstráňte vonkajšiu prírubu (13) a kotúč (11).
Funkcia plynulého rozbehu
Montáž a demontáž brúsneho kotúča (obr. D a E)
Beznapäťová blokovacia funkcia
Funkcia plynulého rozbehu umožňuje pomalé zvyšovanie
otáčok, ktoré zabráni úvodnému trhnutiu pri zapnutí náradia.
Táto funkcia je veľmi užitočná najmä pri práci v obmedzených
priestoroch.
Pri brúsení sa musí použiť podporná podložka. Podporné
podložky sa dajú dostať ako príslušenstvo u predajcov Stanley Fat Max.
Ak dôjde k výpadku napájania, beznapäťová blokovacia
funkcia zastaví brúsku, kým nedôjde k opätovnému vedomému použitiu vypínača.
Nasadenie
♦ Umiestnite na hnací hriadeľ (5) vnútornú prírubu (10),
ako je uvedené na obrázku (obr. E). Uistite sa, či je príruba správne usadená na dosadacích plôškach hriadeľa.
♦ Nasaďte na hnací hriadeľ podpernú podložku (15).
♦ Nasaďte na podpernú podložku brúsny kotúč (16).
♦ Umiestnite vonkajšiu prírubu (13) na hnací hriadeľ tak,
aby vyvýšený stred príruby smeroval od kotúča.
♦ Stlačte a držte zaistenie hriadeľa (3) a dotiahnite vonkajšiu prírubu pomocou špeciálneho kľúča s dvoma kolíkmi
(14) (obr. D). Skontrolujte, či je vonkajšia príruba správne
usadená a či je pevne upnutý kotúč.
Rady na optimálne použitie
Sňatie
♦ Stlačte a držte zaistenie hriadeľa (3) a povoľte vonkajšiu
prírubu (13) pomocou špeciálneho kľúča s dvoma
kolíkmi (14) (obr. D).
♦ Odstráňte vonkajšiu prírubu (13), brúsny kotúč (16)
a podpernú podložku (15).
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu.
♦ Starostlivo veďte prívodný kábel tak, aby ste zabránili
jeho náhodnému prerezaniu.
♦ Buďte pripravení na prúd iskier, hneď ako sa brúsny
alebo rezný kotúč dostane do kontaktu s obrobkom.
♦ Vždy nastavte náradie do takej polohy, aby jeho kryt poskytoval optimálnu ochranu pred brúsnym alebo rezným
kotúčom.
8
♦
♦
Držte náradie pevne jednou rukou za bočnú rukoväť
a druhou rukou držte náradie pevne okolo hlavnej rukoväti.
Pri brúsení vždy udržujte medzi kotúčom a povrchom
obrobku stále uhol zhruba 15°.
Údržba
Vaše náradie Stanley Fat Max napájané akumulátorom/prívodným káblom bolo skonštruované tak, aby pracovalo dlhý
čas s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť
o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradia
napájaného káblom alebo akumulátorom:
♦ Vypnite zariadenie/náradie a odpojte prívodný kábel od
siete.
♦ Alebo zariadenie/náradie vypnite a vyberte z neho
akumulátor, ak je toto zariadenie/náradie napájané
odoberateľným akumulátorom.
♦ Alebo ak nie je možné akumulátor vybrať, nechajte
náradie v chode, kým nedôjde k úplnému vybitiu akumulátora.
♦ Pred čistením odpojte nabíjačku od siete. Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného
čistenia.
♦ Vetracie otvory zariadenia/náradia/nabíjačky pravidelne
čistite mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
♦ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora.
Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky alebo
rozpúšťadlá.
♦ Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním odstráňte
prach z vnútornej časti náradia (ak je náradie vybavené
skľučovadlom).
SLOVENSKY
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu
a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦ Zaistite bezpečnú likvidáciu starej zástrčky.
♦ Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦ Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený žiadny
vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami.
Odporúčaná poistka: 13 A.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Výrobky a akumulátory označené
týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežného
domáceho odpadu.
Výrobky a akumulátory obsahujú materiály, ktoré je možné
obnoviť alebo recyklovať, čo znižuje dopyt po surovinách.
Recyklujte, prosím, elektrické výrobky a akumulátory podľa
miestnych predpisov.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
15
Uhlová brúska FME821/FME822
Spoločnosť Stanley Europe vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/ES, EN60745-1:2009 + A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014.
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc 2014/108/EC
(do 19. 4. 2016), 2014/30/EÚ (od 20. 4. 2016) a 2011/65/EÚ.
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, našu
spoločnosť na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré
sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti Stanley Europe.
Technické údaje
Vstupné napätie
V
FME821
Typ 1
FME822
Typ 1
230
230
Príkon
W
850
850
Menovité otáčky
min-1
12 000
12 000
Priemer kotúča
mm
115
125
Vnútorný otvor kotúča
mm
22
22
Brúsne kotúče
mm
6
6
Rozbrusovacie kotúče
mm
3,5
3,5
Maximálna hrúbka kotúča
Závit hriadeľa
Hmotnosť
kg
M14
M14
2,1
2,1
LpA (akustický tlak) 94,5 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
LWA (akustický výkon) 105,5 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
podľa normy EN60745:
Plošné brúsenie (ah,SG) 9,9 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Rozbrusovanie (ah) 9,1 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Leštenie (ah,P) 5,0 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Brúsenie kotúčom (ah,DS) 3,3 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Ray Laverick
Riaditeľ technického oddelenia
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
25. 8. 2015
Záruka
Spoločnosť Stanley Fat Max je presvedčená o kvalite svojich
výrobkov a ponúka spotrebiteľom záruku 12 mesiacov od
dátumu kúpy. Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
je platná vo všetkých členských štátoch EÚ a európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Ak požadujete reklamáciu v rámci záruky, táto reklamácia
musí spĺňať obchodné podmienky spoločnosti Stanley Fat
Max a predajcovi alebo autorizovanému servisu budete
musieť predložiť doklad o kúpe.
Obchodné podmienky týkajúce sa záruky spoločnosti Stanley
Fat Max v trvaní 1 rok a adresu najbližšieho autorizovaného
servisu nájdete na internetovej adrese www.2helpU.com, alebo kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu Stanley
Fat Max na adrese uvedenej v tomto návode.
Navštívte, prosím, naše internetové stránky www.stanleytools.
co.uk, kde môžete zaregistrovať svoj nový výrobok Stanley
Fat Max a kde môžete získať informácie o našich nových
výrobkoch a špeciálnych ponukách.
9
SLOVENSKY
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00302239 - 21-04-2016
10
CZ
ZÁRUþNÍ LIST
SK
ZÁRUþNÝ LIST
ZÁRUþNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUþNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mČsícĤ pĜi prodeji zboží fyzické osobČ – spotĜebiteli pro soukromou pĜímou spotĜebu (§ 620 Obþanského zákoníku)
‰ 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteĐovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obþianskeho zákonníka)
12 mČsícĤ pĜi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské þinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
‰ 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateĐovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateĐskej þinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úþel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úþel nákupu je pre:
‰PĜímou osobní spotĜebu/Priamu osobnú spotrebu
‰Obchodní a podnikatelskou þinnost/obchodnú a podnikateĐskú þinnosĢ
IýO: ………………………...........................…..
ýíslo pokladního dokladu - faktury/ýíslo pokladniþného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
06/13
Download PDF

advertising