KG115 | Black&Decker KG115 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

3
1
2
4
382015 - 39 BAL
www.blackanddecker.eu
KG115
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
14
25
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
35
2
4
9
8
9
9
9
8
4
4
5
6
7
A
7
B
13
13
11
11
10
5
12
10
5
C
D
14
13
13
16
15
10
11
E
F
5
3
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Vaš kotni brusilnik BLACK+DECKER serije KG115
je namenjen brušenju in rezanju kovine in betona
z uporabo ustreznih vrst rezalnih in brusilnih
kolutov. Namenjen je izključno osebni uporabi.
Splošna varnostna navodila
Splošni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Opozorilo! Preberite vsa varnostna
opozorila in navodila. Neupoštevanje
opozoril in navodil lahko povzročijo
električni udar, požar in/ali hude telesne
poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila za poznejšo
uporabo.
Izraz "električno orodje" v opozorilih se nanaša na
orodje z omrežnim napajanjem (s kablom) ali na
orodja z akumulatorskim napajanjem (brez kabla).
1. Varnost na delovnem mestu
a. Poskrbite, da bo delovno mesto vedno čisto
in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljen
delovni prostor lahko povzročijo poškodbe.
b. Električnega orodja ne uporabljajte v bližini
gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker
obstaja nevarnost eksplozije. Pri uporabi
električnega orodja nastajajo iskre, ki lahko
zanetijo prah ali hlape.
c. Med uporabo električnega orodja naj bodo
otroci in drugi prisotni na varni razdalji od
delovnega območja. Njihove motne lahko
povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča na
kakršnkoli način. Uporaba adapterskih
vtičev v kombinaciji z zaščitenim
(ozemljenim) električnim orodjem ni
dovoljena. Originalni oziroma nespremenjene
vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega
udara.
b. Izogibajte se stiku z ozemljenimi
površinami, kot so cevi, radiatorji,
električne peči in hladilniki. Obstaja
povečano tveganje električnega udara, če so
telesa ozemljena.
c. Električnega orodja ne izpostavljajte dežju
in ga ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem
okolju.
Vdor vode v električno orodje poveča tveganje
električnega udara.
4
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izvlečenje vtiča iz stenske vtičnice.
Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi
robovi in premikajočimi se deli orodja.
Prepleteni ali poškodovani kabli povečujejo
tveganje za električni udar.
e. Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
ustreznega podaljška za uporabo na prostem,
zmanjšuje možnost električnega udara.
f. Če se uporabi električnega stroja v vlažnem
okolju ni mogoče izogniti, uporabite
napravo diferenčnega toka (RCD).
Uporaba naprave diferenčnega toka RCD
zmanjšuje tveganje za električni udar.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni, pod
vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Trenutek
nepazljivosti pri uporabi električnega orodja
lahko privede do resnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Zaščitna oprema,
kot so zaščitne maske proti prahu, nedrseča
obutev, čelada ali zaščita sluha ob uporabi
zmanjšujejo telesne poškodbe.
c. Preprečite nenamerni vklop. Pred
priključitvijo na električno omrežje,
dviganjem ali prenašanjem električnega
orodja zagotovite, da bo stikalo
v izklopljenem položaju.
Nošenje električnega orodja s prstom na
stikalu za vklop ali priključitev električnega
orodja na električno omrežje z vklopljenim
stikalom povečuje možnost nesreč.
d. Pred vklopom orodja odstranite orodja ali
ključe za nastavitve. Orodje ali ključ, ki ste
ga pustili na vrtljivem sestavnem delu, lahko
povzroči telesne poškodbe.
e. Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varno stojišče in na
ravnotežje. To omogoča boljši nadzor
nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f. Poskrbite za pravilno izbiro obleke.
Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita.
Lasje, oblačilo in rokavice ne smejo biti
izpostavljeni gibljivim delom orodja.
Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko
ujamejo v premikajoče se dele orodja.
SLOVENŠČINA
g. Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene in
da jih uporabljate pravilno. Uporaba naprav
za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki
jih povzroča prah.
4. Uporaba in vzdrževanje električnega orodja
a. Ne preobremenjujte orodja. Uporabite
pravo orodje za vaše delo. Pravilna izbira
orodja omogoča boljše in varnejše delo.
b. Ne uporabljajte električnega orodja, če
stikalo ne omogoča vklopa in izklopa.
Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati
s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali
pred shranjevanjem orodja. Ta previdnost
zmanjšuje tveganje za zagon električnega
orodja po nesreči.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite
uporabo orodja osebam, ki niso seznanjene
z delovanjem orodja ali s tem navodilom za
uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih
ne uporabljajo izkušene osebe.
e. Električno orodje skrbno negujte. Redno
preverjajte, če so vrtljivi deli prosto
gibljivi oz. niso sprijeti, počeni ali tako
poškodovani, da je funkcija električnega
aparata s tem okrnjena. Poškodovano
električno orodje popravite pred ponovno
uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
f. Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto.
Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi rezili
se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
g. Uporabljajte električno orodje, pribor
in orodje, nastavke, itd. v skladu s temi
navodili, pri čemer upoštevajte delovne
pogoje in vrsto dela, ki ga bo to električno
orodje opravljalo. Uporaba električnega
orodja za namen, ki ni predviden, lahko
privede do nevarnosti.
5. Servis
a. Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa uporablja
le originalne nadomestne dele. Ta
način zagotavlja, da je ohranjena varnost
električnega orodja.
Dodatni varnostni ukrepi ob uporabi
električnega orodja
Opozorilo! Dodatna varnostna navodila za
brušenje z brusnim papirjem, loščenje ali
abrazivno loščenje.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Orodje je namenjeno za grobo brušenje, za
uporabo z brusnim papirjem, poliranju ali
rezanju. Preberite vsa varnostna opozorila,
navodila, slikovne prikaze in specifikacije,
priložene električnemu orodju. V primeru
neupoštevanja spodnjih navodil, lahko vodi do
električnega udara, požara in/ali resnih telesnih
poškodb.
Dela, za katera električno orodje ni bilo
predvideno, lahko povečajo tveganje
telesnih poškodb.
Ne uporabljajte nastavkov, ki niso
specifično zasnovani in odobreni za
uporabo z vašim orodjem.
Če je določen pripomoček/nastavek možno
pritrditi na električno orodje, to še ne pomeni,
da je njegova uporaba varna.
Nominalna hitrost vrtenja nastavka
mora ustrezati vsaj maksimalni hitrosti
električnega orodja. Pripomočki, ki se vrtijo
hitreje, kot je njihova nominalna hitrost, se
lahko polomijo in razletijo.
Zunanji premer in debelina nastavka mora
ustrezati dimenzijam, ki so predpisane
za vašo električno orodje. Orodje ne nudi
ustrezne zaščite, oteženo je pa tudi rokovanje
z orodjem, ki uporablja nastavke neustreznih
velikosti.
Navojni del nastavka mora biti skladen
z navojem pogonskega vretena. Če so
nastavki pritrjeni s prirobnico, mora
središčna montažna luknja na nastavku
ustrezati pritrdilnemu premeru prirobnice.
Če so priklopi nastavkov neustrezni in niso
skladni z električnem orodju, se nastavki vrtijo
neenakomerno, niso pravilno uravnoteženi
in lahko povzročijo prekomerne vibracije in
izgubo nadzora nad orodjem.
Ne uporabljajte poškodovanih delovnih
nastavkov. Pred vsako uporabo preverite
morebitne poškodbe pripomočkov, kot so
razpoke in odlomljeni delci na brusilnem
kolutu, razpoke na polirnem kolutu, za
raztrganine ali prekomerno obrabo. Če
električno orodje ali pripomoček pade
na tla, preverite morebitne poškodbe
pripomočka ali uporabite nepoškodovani
pripomoček. Po pregledu in zamenjavi
5
SLOVENŠČINA
pripomočka se odmaknite skupaj z drugimi
v bližini stran od območja vrtenja
pripomočka, priklopite električno orodje
in ga pustite vklopljenega eno minuto
pri najvišji hitrosti brez obremenitve.
Poškodovan pripomoček/orodje se običajno
v tem preizkusnem času polomi ali odlomi.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Glede
na vrsto dela nosite popolno zaščito za
obraz, zaščito za ušesa ali zaščitna očala.
Če je primerno, nosite masko proti prahu,
zaščito za ušesa, rokavice in predpasnik, ki
zmorejo zaustaviti majhne abrazivne delce
obdelovanega predmeta.
Zaščitna očala morajo biti sposobna zadržati
leteče delce, ki nastanejo pri različnih delih.
Maska za zaščito pred prahom ali respirator
mora filtrirati delce, ki nastajajo med delom.
Predolga izpostavljenost hrupu lahko povzroči
poškodbo/izgubo sluha.
Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni
dovolj daleč od delovnega območja.
Ljudje, ki vstopajo v delovno območje
orodja, morajo obvezno nositi osebno
zaščitno opremo. Delci obdelovanega telesa
ali polomljenega nastavka lahko odletijo proč in
povzročijo poškodbe tudi izven neposrednega
delovnega območja.
Ko opravljate taka dela, kjer se lahko
nastavek z rezilom dotakne skrite napeljave
ali lastnega napajalnega kabla, električno
orodje vedno držite za izolirano površino.
Če prerežete žico pod napetostjo, bodo pod
napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
Priključni kabel orodja napeljite proč od
vrtljivih delov orodja. Če izgubite nadzor,
lahko prerežete kabel oz. kabel se lahko ovije
okoli roke in jo povleče v vrteči se nastavek.
Nikoli ne položite električnega orodja na
tla, če se vrtenje nastavka ni popolnoma
zaustavilo. Vrteči se nastavek lahko zgrabi
odlagalno površino in vam iztrga električno
orodje iz nadzora.
Nikoli ne zaženite električnega orodja,
dokler ga prenašate. Vrteči se pripomoček
lahko ob naključnem stiku z obleko zgrabi
oblačilo in vas poškoduje po telesu.
Redno počistite zračne reže električnega
orodja. Ventilator električnega motorja
bo nakopičil prah znotraj ohišja orodja.
Prekomerna količina kovinskih opilkov lahko
povzroči nevarnost električnega šoka.
Ne uporabljajte električnega orodja v bližini
vnetljivih snovi. Iskre lahko zanetijo te snovi.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
6
♦
Ne uporabljajte delovnih priborov, ki
potrebujejo tekoča hladilna sredstva.
Uporaba vode ali drugih hladilnih sredstev
lahko povzroči smrt zaradi električnega udara.
Opomba: Zgornje opozorilo ne velja za električna
orodja, ki so specifično zasnovana za uporabo
s tekočinskim sistemom.
Povratni sunek in z njim povezana
opozorila
Nasprotni udarec ali povratni sunek je nenadna
reakcija ob stisnjenem kolutu, podložnem disku,
krtači ali pri drugem nastavku. V primeru, da
se vrteči pripomoček uklešči ali poškoduje,
bo povzročilo hitro zaustavitev vrtečega se
pripomočka, kar bo vodilo do sprostitev energije
orodja v obliki povratnega udarca.
Na primer, če se brusilni kolut zatakne ob
obdelovani del, lahko rob koluta, ki se nahaja na
točki stiska, prodre v površino materiala in povzroči
povratni udarec ali zdrs koluta nazaj. Kolut lahko
glede na smer gibanja v trenutku, ko se zagozdi,
skoči proti ali stran od uporabnika. Pod takimi
pogoji se lahko brusilni kolut tudi odlomi.
Nasprotni udarec je posledica napačne uporabe
orodja in/ali nepravilnega procesa obdelave,
temu pa se lahko izognete, če upoštevate spodaj
navedena opozorila.
♦
♦
♦
♦
♦
Električno orodje držite čvrsto, telo pa mora
biti v takšnem položaju, da lahko obvlada
silo povratnega udarca. Vedno uporabljajte
stranski ročaj, če je priložen, za maksimalni
nadzor nad povratnim udarcem in
reakcijskim navorom ob zagonu orodja.
Uporabnik lahko z upoštevanjem ustreznih
varnostnih ukrepov nadzira reakcijske sile
navora in povratnega udarca.
Nikoli ne približujte vaše roke v bližino
vrtečega se nastavka.
Nastavek lahko udari nazaj v vašo roko.
Nikoli ne stojte v smeri povratnega udarca
orodja. Povratni udarec bo potisnil orodje
v nasprotno smer vrtenja koluta.
Bodite še posebej pozorni pri obdelovanju
vogalov, ostrih robov, itd. Izogibajte se
poskakovanju ali blokiranju vrtečih se
nastavkov.
Vogali, ostri robovi in poskakovanje lahko
poškodujejo vrteči pripomoček in povzročijo
izgubo nadzora ali nasprotni udarec.
Z orodjem ne uporabljajte rezil verižne žage
za rezanje lesa ali zobate žage. Taki koluti
SLOVENŠČINA
povzročajo stalne nasprotne udarce in izgubo
nadzora.
Posebni varnostni napotki za brušenje in
abrazivno rezanje:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Uporabljajte le kolute, ki so priporočeni
za uporabo za vaš model električnega
orodja in ščitnike, ki ustrezajo izbranim
kolutom. Kolutov, ki niso namenjeni uporabi
z električnim orodjem, ni mogoče primerno
zaščititi, zato so nevarni.
Brusna površina sredinsko poglobljenih
brusilnih kolutov mora biti nameščena
pod površino zaščitnega roba. Nepravilno
montiran kolut, ki je nameščen preko površine
zaščitnega roba, ne nudi ustrezne zaščite.
Ščit mora biti čvrsto pritrjen k električnemu
orodju in nameščen tako, da zagotavlja
maksimalno varnost. Kolut mora biti
čim najmanj izpostavljen vidnemu polju
upravljavca.
Zaščita koluta pomaga zaščititi uporabnika
pred polomljenimi delci koluta in morebitnim
dotikom koluta, oz. pred iskrami, ki lahko
vnamejo obleko.
Koluti morajo biti uporabljeni za
priporočljive delovne operacije. Npr.: ne
brusite z delom koluta, ki je namenjen
rezanju. Rezalni koluti so namenjeni
odstranjevanje srha; stranske sile, ki bi
delovale na te kolute, lahko povzročijo, da se
koluti zlomijo (razletijo).
Vedno uporabljajte brezhibne prirobnice
za kolute, ki so pravilne oblike in velikosti
za izbran kolut. Pravilno izbrana prirobnica
bo pravilno pritrjevala kolut, s tem pa se
zmanjšuje možnost razpada koluta. Prirobnice
za rezalne kolute so lahko drugačne od
prirobnic za brusilne kolute.
Ne uporabljajte obrabljene kolute, ki so bili
predhodno uporabljeni na večjih orodjih.
Kolut, namenjen za večja električna orodja, ni
primeren za večje hitrosti manjših električnih
orodij in lahko poči.
Dodatni varnostni napotki za specifične
postopke abrazivnega brušenja
♦
♦
Ne “blokirajte” rezalnega koluta in ne
izvajajte preveč pritiska na orodje. Ne
izvajajte preglobokih rezov. Prekomerna
obremenitev koluta poveča občutljivost za
zvijanje ali upogibanje koluta v rezu in možnost
povratnega udarca ter zloma koluta.
Ne stojte tik ob kolutu ali neposredno za
vrtečim se kolutom. Ko se med delovanjem
♦
♦
♦
♦
kolut odmika stran od vašega telesa, lahko
morebitni povratni udarec usmeri in vrže vrteči
se kolut in orodje naravnost v vas.
Med upogibanjem koluta ali če se odločite,
da boste prekinili z rezanjem, izključite
električno orodje in počakajte, da se
vrtenje koluta popolnoma zaustavi. Nikoli
ne poskušajte odstraniti koluta iz zareze,
medtem ko se kolut vrti; to lahko povzroči
povratni udarec orodja. Preverite in ustrezno
ukrepajte ter odstranite vzrok upogibanja/
zagozdenja koluta.
Ne poskušajte nadaljevati rezanje
s kolutom v rezu.
Kolut naj najprej doseže polno hitrost, šele
potem ponovno vstopite v rez. Če boste
poskušali vključiti orodje s kolutom v rezu, se
kolut lahko upogne, odskoči iz reza ali zagozdi
in povzroči povratni udarec.
Podprite ploščo ali predmet večje velikosti,
da zmanjšate nevarnost blokade koluta
v rezu in posledično povratni udarec. Večji
predmeti se običajno upognejo pod vplivom
lastne teže. Podpornike morate podložiti pod
obdelovanec blizu linije reza in blizu roba
obdelovanca na obeh straneh koluta.
Bodite posebej pozorni med nanašanjem
zarez v stene ali druge nepoznane
konstrukcije. Potop koluta lahko preseka
plinske ali vodovodne cevi, električno
napeljavo ali druge predmete, ki lahko
povzročijo povratni udarec.
Varnostna opozorila, ki so specifična za
brušenje z brusnim papirjem
♦
Ne uporabljajte prevelikih brusnih
papirjev. Pri izbiri brusnega papirja sledite
priporočilom proizvajalca. Brusilni papir, ki
močno sega preko brusilne podloge, vas lahko
poreže, obenem pa lahko povzroči zatikanje,
poškodbe koluta ali povratni udarec.
Varnostna opozorila, ki so specifična za
poliranje
♦
Ne dovolite, da se raztrgani kosi polirnega
materiala ali prosto viseče vrvice vrtijo
z osjo orodja. Odstranite ali odrežite vse
prosto viseče konce vrvic. Zrahljane ali
vrteče se vrvice se lahko ovijejo okoli vaših
prstov ali se zataknejo za obdelovanec.
Varnost drugih ljudi
♦
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani
oseb (vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi,
ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem
7
SLOVENŠČINA
izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom
ali so prejeli navodila o uporabi naprave
s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se
z napravo ne igrajo.
♦
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne
nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila.
Te nevarnosti so lahko posledica nepravilne
uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in
varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni
mogoče izogniti. Mednje spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in
nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja.
Če delate z orodjem daljše časovne obdobje,
poskrbite za redne odmore.
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu,
ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo
z lesom, posebej hrastovim, bukovim in
s stiskalnicami.)
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so
navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji
o skladnosti, so bile izmerjene v skladu
s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje
EN50636, in jih lahko uporabljate za medsebojno
primerjavo orodij. Deklarirana vrednost vibracij se
lahko uporablja kot predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene,
odvisno od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko
zviša nad deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES
za zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo
električna orodja, mora ocena izpostavljenosti
upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh
elementov delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje
izključeno, in čas, ko je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Poleg datumske kode so na orodju tudi naslednji
piktogrami:
Opozorilo! Da bi se izognili morebitnim
poškodbam je potrebno natančno prebrati
navodila.
8
Med delom s tem orodjem nosite zaščitna
očala.
Med delom s tem orodjem nosite zaščito
za sluh.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni
potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno
preverite, da omrežna napetost ustreza
vrednosti, ki je podana na nazivni ploščici.
♦
Če se priključni kabel poškoduje, ga lahko
zamenja le proizvajalec, pooblaščen serviser
podjetja BLACK+DECKER, da se izognete
potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
To orodje vsebuje nekatere ali vse naštete
sestavne dele.
1. Stikalo za vklop/izklop
2. Stranski ročaj
3. Zaklep vretena
4. Ščitnik
Sestavljanje naprave
Opozorilo! Pred montažo zagotovite, da je orodje
izklopljeno in izključeno iz električnega omrežja.
Namestitev in odstranitev ščitnika
(sl. A, B)
Montaža
♦ Položite orodje na mizo, tako da je vreteno (5)
obrnjeno navzgor.
♦ Vzmetno podložko (6) namestite preko vretena
in jo namestite na ramo (7).
♦ Postavite ščitnik (4) na orodje, kot kaže
ilustracija.
♦ Postavite prirobnico (8) preko vretena
s štrlečimi podaljški obrnjenimi proti ščitniku.
Luknje v prirobnici morajo biti poravnane
z luknjami za vijake.
♦ Pritrdite prirobnico z vijaki (9). Vijaki morajo biti
do konca priviti, ščitnik pa se mora neovirano
vrteti.
Demontaža
♦ S pomočjo izvijača odvijte vijake (9).
♦ Odstranite prirobnico (8), ščitnik (4) in vzmetno
podložko (6). Te dele skrbno shranite.
Opozorilo! Nikoli ne uporabite orodja brez ščita.
Montaža stranskega ročaja
♦
Privijte stranski ročaj (2) v eno od montažnih
lukenj na orodju.
SLOVENŠČINA
Opozorilo! Vedno uporabljajte stranski ročaj.
♦
Namestitev in odstranitev brusilnih,
rezalnih kolutov ali brusilnih podlog
(sl. C - E)
♦
Vedno uporabljajte pravilno vrsto koluta glede na
naravo vašega dela.
Vedno uporabljajte kolute s pravilnim premerom in
velikostjo vrtine (glejte tehnične podatke).
Montaža
♦ Montirajte ščitnik, kot je opisano zgoraj.
♦ Namestite notranjo prirobnico (10) na vreteno
(5), kot je prikazano na ilustraciji (sl. C).
Prirobnica mora biti pravilno nameščena na
ploskih stranicah vretena.
♦ Namestite kolut (11) na vreteno (5), kot je
prikazano na ilustraciji (sl. C).
Če ima kolut privzdignjeno sredino (12), mora
biti privzdignjena sredina usmerjena proti
notranji prirobnici.
♦ Kolut mora biti pravilno nameščen na notranji
prirobnici.
♦ Postavite zunanjo prirobnico (13) na
vreteno. Če montirate brusilni kolut, mora biti
privzdignjena sredina na zunanji prirobnici
obrnjena proti kolutu (A v sliki D). Če montirate
rezalni kolut, mora biti privzdignjena sredina
na zunanji prirobnici obrnjena stran od koluta
(B v sliki D).
♦ Pritisnite na zaporo vretena (3) in privijte
zunanjo prirobnico s pomočjo ključa z dvema
zatičema (14) (sl. E).
Demontaža
♦ Pritisnite na zaporo vretena (3) in odvijte
zunanjo prirobnico (13) s pomočjo ključa
z dvema zatičema (14) (sl. E).
♦ Odstranite zunanjo prirobnico (13) in kolut (11).
Namestitev in odstranitev podložnih
blazinic (sl. E in F)
Za brušenje je potrebna podložna blazinica.
Podložni disk je kot pripomoček na voljo pri vašem
prodajalcu BLACK+DECKER.
Montaža
♦ Namestite notranjo prirobnico (10) na vreteno
(5), kot je prikazano na ilustraciji (sl. F).
Prirobnica mora biti pravilno nameščena na
ploskih stranicah vretena.
♦ Postavite podložno blazinico (15) na vreteno.
♦ Postavite brusilni kolut (16) na podložno
blazinico.
Postavite zunanjo prirobnico (13) na vreteno
s privzdignjeno sredino obrnjeno stran od
koluta.
Pritisnite na zaporo vretena (3) in privijte
zunanjo prirobnico s pomočjo ključa z dvema
zatičema (14) (sl. E). Zunanja prirobnica mora
biti pravilno nameščena in kolut mora biti trdno
pritrjen.
Demontaža
♦ Pritisnite na zaporo vretena (3) in odvijte
zunanjo prirobnico (13) s pomočjo ključa
z dvema zatičema (14) (sl. E).
♦ Odstranite zunanjo prirobnico (13), brusilni
kolut (16) in podložno blazinico (15).
Montaža in demontaža plošč z ojačanim
izbočenim središčem in ščetk
Plošče z ojačanim izbočenim središčem in ščetke
montirajte neposredno na pogonsko vreteno M14
(5).
Previdno! Da omejite nevarnost poškodb
orodja, se med uporabo orodja kolut ali ščetka
ne sme dotikati ščitnika. V nasprotnem primeru
lahko privede do nevidnih poškodb nastavka, kar
lahko povzroči, da se žični delčki koluta ali ščetke
odlomijo in odpadejo.
Montaža
♦ Z roko pritrdite ploščo z ojačanim izbočenim
središčem ali ščetko na vreteno (5).
♦ Pritisnite zaporo vretena (3) in jo pustite
pritisnjeno, medtem ko privijate pesto plošče
ali ščetko s ključem.
Demontaža
♦ Pritisnite zaporo vretena (3) in jo pustite
pritisnjeno, medtem ko odvijate pesto plošče
ali ščetko s ključem.
♦ Odstranite ploščo ali ščetko z vretena (5).
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim
tempom. Ne preobremenjujte orodja.
♦ Previdno napeljite napajalni kabel, da ga ne
boste prerezali.
♦ Bodite pripravljeni na izbruh isker, ko se
brusilni ali rezalni kot dotakneta obdelovanca.
♦ Vedno postavite orodje, tako da ščitnik
omogoča optimalno zaščito pred brusilnim ali
rezalnim kolutom.
Vklop in izklop
♦
Za vklop orodja potisnite stikalo za vklop/izklop
(1) naprej. Upoštevajte, da bo orodje delovalo,
ko sprostite stikalo.
9
SLOVENŠČINA
♦
Za izklop orodja pritisnite na zadnji del stikala
za vklop/izklop.
Opozorilo! Orodja ne izključujte med
obremenitvijo/delovanjem.
♦
♦
Funkcija mehkega zagona
Funkcija mehkega zagona omogoča počasno
naraščanje hitrosti, kar preprečuje začetni sunek
ob vklopu orodja. Ta funkcija je še posebej koristna
pri delu v zelo omejenem prostoru.
Prekinitev napetosti
♦
♦
Funkcija prekinitve napetosti onemogoča ponovni
vklop brusilnika v primerih izpada električne
energije; za ponovni vklop orodja je potreben
pritisk vklopnega stikala.
Nasveti za optimalno uporabo
♦
Orodje trdno držite z eno roko, ovito okoli
stranskega ročaja, in z drugo okoli glavnega
ročaja.
Površinsko brušenje z brusilnimi koluti
♦
♦
♦
♦
♦
Omogočite orodju, da doseže najvišje
vrtljaje, preden se z nastavkom dotaknete
obdelovanca.
Orodja ne pritiskajte premočno na obdelovanca
in mu tako omogočite, da deluje pri visokih
vrtljajih. Brušenje je najbolj učinkovito, ko
orodje deluje pri visokih vrtljajih.
Med delovanjem ohranjajte kot med
obdelovancem in orodjem od 20° do 30°.
Med delovanjem ves čas pomikajte orodje
naprej in nazaj, da omogočite enakomerno
obdelavo delovne površine.
Orodje pred izklopom dvignite od delovne
površine.
Preden položite orodje na tla počakajte, da se
vrtenje orodja popolnoma zaustavi.
♦
Ne uporabljajte kolutov, ki so namenjeni brušenju/
rezanju za brušenje ravnih površin, saj koluti niso
zasnovani za stranske pritiske, ki jih povzroča
brušenje ploskih površin. Neupoštevanje tega
dejstva lahko privede do telesnih poškodb.
Poliranje z brusilnimi podlogami
♦
♦
♦
♦
Brušenje robov z brusilnimi koluti
Koluti, ki se uporabljajo za rezanje ali brušenje
robov se lahko razletijo ali povzročijo povratni
udarec, če se med rezanjem ali globokim
brušenjem zvijejo ali upognejo.
Nevarnost hudih telesnih poškodb lahko
zmanjšate, če omejite uporabo teh kolutov
s standardnim tipom 27 in omejite globinsko
rezanje in zarezovanje (globina reza mora biti
manjša od 1/2 palca [13mm]). Odprta stran
ščitnika mora biti usmerjena proč od upravljavca.
Za globoko rezanje z rezalnim kolutom tipa 1,
uporabljajte zaprt ščitnik tipa 1.
10
Omogočite orodju, da doseže najvišje
vrtljaje, preden se z nastavkom dotaknete
obdelovanca.
Orodja ne pritiskajte premočno na obdelovanca
in mu tako omogočite, da deluje pri visokih
vrtljajih. Brušenje je najbolj učinkovito, ko
orodje deluje pri visokih vrtljajih.
Položaj upravljavca mora biti takšen, da je
spodnji odprti del koluta obrnjen proč od delov
telesa.
Pri rezanju je pomembno, da po prvi zarezi
koluta v obdelovanca ne spreminjajte kota
orodja. Če spremenite kot orodja, se bo kolut
upognil/zvil kar lahko privede do tega, da se
kolut razleti na več koščkov. Koluti za brušenje
robov niso zasnovani za stranske pritiske, ki jih
povzročajo upogibanje/zvijanje.
Pred izklopom orodja, ga dvignite in odstranite
od delovne površine. Preden položite orodje na
tla počakajte, da se vrtenje orodja popolnoma
zaustavi.
♦
Omogočite orodju, da doseže najvišje
vrtljaje, preden se z nastavkom dotaknete
obdelovanca.
Orodja ne pritiskajte premočno na obdelovanca
in mu tako omogočite, da deluje pri visokih
vrtljajih. Poliranje je najbolj učinkovito, ko
orodje deluje pri visokih vrtljajih.
Med delovanjem ohranjajte kot med
obdelovancem in orodjem od 5° do 10°.
Med delovanjem ves čas pomikajte orodje
naprej in nazaj, da omogočite enakomerno
obdelavo delovne površine.
Orodje pred izklopom dvignite od delovne
površine.
Preden položite orodje na tla počakajte, da se
vrtenje orodja popolnoma zaustavi.
Uporaba podložnih blazinic
Izberite ustrezni brusilni kolut za vaše opravilo.
Brusilni koluti se med seboj razlikujejo glede na
velikost zrn. Večja oz. bolj groba zrna material
odstranijo hitreje, površina obdelovanca pa je
grobo obdelana.
Manjša oz. bolj fina zrna material odstranijo
počasneje, površina obdelovanca pa postane
gladka.
SLOVENŠČINA
Brušenje začnite z brusilnimi koluti z večjo
velikostjo zrn, da odstranite material hitreje.
Postopek nadaljujte z brusilnimi koluti s srednjo
velikostjo zrn in dokončajte z brusilnimi koluti
z manjšo velikostjo zrn, da postane površina
obdelovanca gladka.
♦ Grobo brušenje 16 - 30 zrnatost
♦ Srednje grobo 36 - 80 zrnatost
♦ Fino brušenje 100 - 120 zrnatost
♦ Zelo fino 150 - 180 zrnatost
♦ Omogočite orodju, da doseže najvišje
vrtljaje, preden se z nastavkom dotaknete
obdelovanca.
♦ Orodja ne pritiskajte premočno na obdelovanca
in mu tako omogočite, da deluje pri visokih
vrtljajih. Poliranje je najbolj učinkovito, ko
orodje deluje pri visokih vrtljajih.
♦ Med delovanjem ohranjajte kot med
obdelovancem in orodjem od 5° do 15°.
Brusilni kolut se mora nahajati približno eden
palec (25 mm) proč od delovne površine.
♦ Orodje pomikajte z enakomerno hitrostjo
in naravnost, da preprečite pregrevanje
obdelovanca in sledi vrtinčenja. Če med
brušenjem ne pomikate orodja po delovni
površini ali če ga pomikate v krožni obliki,
lahko kot posledica tega privede do zažganih
oznak ali oznak v obliki vrtincev na delovni
površini.
♦ Orodje pred izklopom dvignite od delovne
površine.
Preden položite orodje na tla počakajte, da se
vrtenje orodja popolnoma zaustavi.
Varnostni ukrepi pri brušenju barve
♦
♦
Brušenje barve s primesjo svinca NI
PRIPOROČENO, ker je težko nadzorovati
kontaminiran prah. Največja nevarnost
zastrupitve s svincem grozi otrokom in
nosečnicam.
Ker je težko brez kemične analize določiti, ali
barva vsebuje svinec, priporočamo naslednje
varnostne ukrepe pri brušenju katerekoli barve:
Osebna varnost
♦ Prepovedan je vstop nosečim ženskam ali
otrokom v delovno območje, kjer se izvaja
odstranjevanje barve, dokler ni delovno
območje popolnoma čisto.
♦ Ostalo osebje, ki želi vstopiti v takšno delovno
območje mora nositi masko za prah ali
respirator. Filter je potrebno zamenjati vsak
dan ali vedno, ko uporabnik opaža težave pri
dihanju.
Opomba: Primerne so le maske, ki so zasnovane
za uporabo v okolju, kjer je prisoten barvni prah ali
dim na svinčeni osnovi. Navadne zaščitne maske
ne nudijo ustrezne zaščite. Posvetujte se z vašim
lokalnim trgovcem glede ustrezne zaščite dihal.
♦ Na delovnem območju je PREPOVEDANO
UŽIVANJE HRANE, PIJAČE ALI KAJENJE.
Tako boste onemogočili vnos strupenih barvnih
delcev v telo. Delavci se morajo umiti in očistiti
PRED jedjo, pitjem ali kajenjem. Hrane,
pijače in cigaret/tobaka ne smete puščati na
delovnem območju, kjer bi lahko nanje sedal
prah.
Varovanje okolja
♦ Odstranjevanje barve se lotite na takšen način,
ki bo zmanjšal ustvarjanje/dvigovanje prahu.
♦ Področja, s katerih odstranjujete barvo, morate
zaščititi s plastično folijo debeline 4 mm.
♦ Brušenje izvajajte na način, ki preprečuje
širjenje prahu izven delovnega območja.
Čiščenje in ravnanje z odpadki
♦ Vse površine v delovnem območju, kjer poteka
odstranjevanje barve morajo biti dnevno
temeljito posesane z vakuumskim sesalnikom
in počiščene. Vrečke v vakuumske sesalniku
morate menjavati pogosto.
♦ Plastična oblačila za enkratno uporabo morate
pobrati in jih odstraniti skupaj s prahom in
ostružki. Vložiti jih je treba v zatesnjene vreče
za odpadke in vreče, podobno kot druge
odpadke, predati podjetju za odvoz odpadkov.
Med čiščenjem otroci in nosečnice ne smejo
vstopati na delovno območje.
♦ Pred ponovno uporabo je treba vse igrače,
pralno pohištvo in ostale predmete, ki jih
uporabljajo otroci, temeljito oprati.
Uporaba rezilnih kolutov
Ne uporabljajte kolutov, ki so namenjeni brušenju/
rezanju za brušenje ravnih površin, saj koluti niso
zasnovani za stranske pritiske, ki jih povzroča
brušenje ploskih površin. Neupoštevanje tega
dejstva lahko privede do telesnih poškodb.
♦ Omogočite orodju, da doseže najvišje
vrtljaje, preden se z nastavkom dotaknete
obdelovanca.
♦ Orodja ne pritiskajte premočno na obdelovanca
in mu tako omogočite, da deluje pri visokih
vrtljajih. Rezanje je najbolj učinkovito, ko
orodje deluje pri visokih vrtljajih.
♦ Pri rezanju je pomembno, da po prvi zarezi
koluta v obdelovanca ne spreminjajte kota
orodja. Če spremenite kot orodja, se bo kolut
upognil/zvil kar lahko privede do tega, da se
11
SLOVENŠČINA
♦
kolut razleti na več koščkov.
Orodje pred izklopom dvignite od delovne
površine. Preden položite orodje na tla
počakajte, da se vrtenje orodja popolnoma
zaustavi.
Vzdrževanje
Vaša BLACK+DECKER baterijska ali električna
naprava/orodje je zasnovano tako, da deluje
dolgo brez posebnega vzdrževanja. Dolgoročno
zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege
in rednega čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred postopkom vzdrževanja vrvičnih/
brezvrvičnih električnih orodij:
♦ Izključite orodje in izvlecite priključni kabel iz
električnega omrežja.
♦ Ali izključite in odstranite baterijo iz naprave/
orodja, če ima naprava/orodje vložen ločen
baterijski vložek.
♦ Ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni
del orodja, nato orodje izključite.
♦ Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz
električnega omrežja. Polnilnik razen rednega
čiščenja ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
♦ Redno čistite zračne odprtine/reže v orodju/
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe
krpe.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne
uporabljajte jedkih ali kemičnih čistil.
♦ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalo
in z njo potrkajte po trdi podlagi, da odstranite
prah iz njene notranjosti (če je vgrajena).
rabljenih proizvodov bomo zmanjšali potrebo po
novih proizvodih.
Izdelek in baterijo reciklirajte skladno z lokalnimi
predpisi, ki predpisujejo odlaganje odpadkov in
odpadno električno in elektronsko opremo.
Tehnični podatki
KG115
(Tip 1)
Priključna napetost
V(izmenična
230
napetost)
Vhodna moč
W
750
Hitrost delovanja brez
obremenitve
min-1
11.000
Vrtina koluta
mm
22
brusilni koluti
mm
6
rezalni koluti
mm
3,5
kg
2,1
Maksimalna debelina koluta
Velikost vretena
Teža
M14
LpA (zvočni tlak) 91 dB(A), negotovost (K)
3 dB(A)
LWA (moč zvoka) 102 dB(A), odstopanje (K)
3 dB(A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni
vektorski seštevek) določene v skladu
z EN60745:
Površinsko brušenje (ah,SG) 7,0 m/s2, odstopanje
(K) 1,5 m/s2
Rezanje (ah) 2,5 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
Zamenjava vtiča priključnega kabla (samo
Velika Britanija in Irska)
Previdno! Vrednosti emisij vibracij pri drugih
delovnih postopkih, kot so rezanje lahko odstopajo.
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
♦ Stari vtič odložite na varen in okolju prijazen
način.
♦ Priključite rjavi vodnik na sponko napetostnega
voda novega vtiča.
♦ Priključite modri vodnik na sponko nevtralnega
voda.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte
nobene žice. Upoštevajte napotke za namestitev
vtikačev ustrezne kakovosti. Priporočena
varovalka: 13 A.
ES-izjava o skladnosti
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Orodja in baterij, ki so označeni
s tem simbolom ne odstranjujte skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Orodje in baterija vsebuje materiale, ki jih je
mogoče znova uporabiti ali reciklirati; s predelavo
12
DIREKTIVA O STROJIH
Kotni brusilnik - KG115
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani
pod “tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES,
EN60745-1, EN60745-2-3:2011 +A12:2014
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo
2014/30/EU in 2011/65/EU. Za več informacij
se povežite z Black & Deckerjem na spodnjih
naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
dokumentacije in daje to izjavo v imenu
Black & Deckerja.
SLOVENŠČINA
R. Laverick
Direktor inženiringa
Вlack & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD,
Velika Britanija
15. 10. 2015
Garancija
Вlack & Decker na temelju svojega zaupanja
v kakovost svojih izdelkov ponuja 24 mesečno
garancijo, ki velja od dneva nakupa. Ta garancija
je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na
vaše uzakonjene pravice. Garancija je veljavna
znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem
trgovinskem območju.
Za garancijski zahtevek boste morali skladno
s pravili in pogoji poslovanja podjetja
Black & Decker prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju predložiti dokazilo o nakupu orodja.
Pravila in pogoje 2-letne garancije podjetja
Black & Decker in lokacijo najbližjega
pooblaščenega serviserja lahko najdete na spletni
strani www.2helpU.com, ali stopite v stik z najbližjo
trgovino Вlack & Decker; naslovi trgovin so
navedeni v tem priročniku.
Prosimo, obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in registrirajte svoj
novi Black & Deckerjev izdelek, da boste ostali
seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih
ponudbah.
13
HRVATSKI
Namjena
Ova kutna brusilica BLACK+DECKER KG115
predviđena je za brušenje i rezanje metala i zidova
pomoću odgovarajuće vrste diska za rezanje
ili brušenje. Ovaj je alat namijenjen samo za
neprofesionalnu upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje
upozorenja i uputa navedenih u nastavku
može rezultirati strujnim udarom, požarom
i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe
Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na
električni alat napajan iz strujne utičnice (sa žicom)
ili električni alat napajan baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima nemojte raditi
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni alati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili pare.
c. Prilikom rada s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja
pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad
uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način
ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti
prilagodne utikače s uzemljenim električnim
alatima. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički kontakt s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo
uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od strujnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice.
Kabel držite podalje od izvora topline, ulja
14
i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili
zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog
udara.
e. Prilikom rada s električnim alatom na
otvorenom prostoru upotrijebite produžni
kabel koji je za to predviđen. Upotreba
kabela prikladnog za otvorene prostore
smanjuje rizik od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD).
Upotreba sklopke na diferencijalnu struju
(RCD) smanjuje rizik od strujnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Prilikom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni na rad i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne koristite
električni alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b. Rabite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape
ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima
smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu ili
umetanja baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač
u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata tako da je prst
na prekidaču ili priključivanje električnog
alata kojemu je prekidač uključen dovodi do
nezgoda.
d. Prije nego što uključite uređaj, uklonite
s njega sve ključeve i alate za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu
električnog alata može dovesti do ozljede.
e. Ne posežite predaleko. Pazite na
ravnotežu i zauzmite stabilan položaj. To
omogućuje bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
f. Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih dijelova.
Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo
obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
g. Ako postoji mogućnost priključivanja
uređaja za usisavanje i prikupljanje prašine,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje
HRVATSKI
i upotrebu. Upotreba uređaja za prikupljanje
prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite
odgovarajući električni alat za posao koji
obavljate. Prikladan električni alat bolje će
i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim
se ne može upravljati pomoću prekidača
predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili
pohranjivanja električnog alata isključite
utikač iz utičnice ili odvojite akumulatorsku
bateriju. Ove sigurnosne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopustite rad osobama koje nisu upoznate
s ovim alatom ili ovim uputama. Električni
alati opasni su ako njima rade nestručni
korisnici.
e. Električne alate treba održavati. Provjerite
ima li kakvih otklona, savinutih ili napuklih
dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja
mogu utjecati na rad električnog alata.
Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje mogućnost savijanja
i olakšava upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke i sl.
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
te uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba električnih
alata za poslove za koje nije namijenjen može
dovesti do opasnih situacija.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
5. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
identičnih zamjenskih dijelova. To
omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna
upozorenja za brušenje, poliranje
i abrazivno odrezivanje.
♦
Ovaj električni alat namijenjen je za
poslove grubog i finog brušenja, poliranja
i odrezivanja. Proučite sva sigurnosna
upozorenja, upute, ilustracije i specifikacije
isporučene uz ovaj električni alat.
Nepoštivanje svih dolje opisanih uputa može
rezultirati električnim udarom, požarom i/ili
ozbiljnim ozljedama.
Primjena u svrhe za koje ovaj električni alat
nije predviđen može dovesti do opasnosti
i uzrokovati tjelesne ozljede.
Ne koristite dodatni pribor koji proizvođač
alata nije izričito predvidio i preporučio.
Iako bi se dodatni pribor mogao postaviti na
vaš električni alat, to ne podrazumijeva sigurnu
upotrebu.
Najmanja deklarirana brzina dodatnog
pribora mora biti jednaka oznaci najveće
brzine na električnom alatu. Dodatni pribor
koji se koristi pri brzinama koje su veće od
njihove deklarirane brzine može se polomiti
i raspasti.
Vanjski promjer i debljina dodatnog
pribora mora biti unutar deklariranih
kapaciteta vašeg električnog alata. Dodatni
pribor nepravilne veličine ne može se
zadovoljavajuće zaštititi i kontrolirati.
Navoj pribora koji postavljate mora
odgovarati navoju osovine brusilice. Za
pribor koji se montira po prirubnicama
provrt pribora mora odgovarati promjeru
prirubnice. Pribor koji ne odgovara
ugradbenim elementima električnog alata neće
biti u ravnoteži, pretjerano će vibrirati i može
uzrokovati gubitak nadzora.
Ne koristite oštećeni pribor. Dodatni pribor
pregledajte prije svake upotrebe radi
mogućih oštećenja, kao što su krhotine
ili pukotine abrazivnih diskova, pukotine
ili pretjerano habanje podloški. Ako
električni alat ili dodatni pribor padne na
tlo, provjerite radi mogućih oštećenja ili
ugradite neoštećeni pribor. Nakon pregleda
i postavljanja dodatnog pribora, sebe
i druge osobe namjestite izvan ravnine
vrtnje pribora i električni alat tijekom
jedne minute pokrenite pri najvećoj brzini
bez opterećenja. Oštećeni dodatni pribor
uobičajeno će se raspasti tijekom ove provjere.
Nosite osobnu zaštitnu opremu. Ovisno
o primjeni koristite štitnik za lice ili zaštitne
naočale. Po potrebi nosite masku protiv
prašine, zaštitu za sluh, rukavice i radnu
pregaču koja može zaustaviti manje
fragmente abrazivnog ili radnog materijala.
15
HRVATSKI
Zaštita za oči mora zaustavljati fragmente
nastale u različitim načinima rada. Zaštitna
maska protiv prašina mora filtrirati čestice
nastale tijekom vašeg rada. Produljeno
izlaganje zvuku velike jačine može izazvati
oštećenje sluha.
♦ Druge osobe udaljite iz radnog područja.
Svaka osoba koja ulazi u radno područje
mora nositi osobnu zaštitnu opremu.
Fragmenti radnog materijala ili dodatnog
pribora mogu poletjeti i izazvati ozljede izvan
samog područja rada.
♦ Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate dok radite u područjima
gdje bi pribor mogao doći u dodir sa
skrivenim električnim vodovima ili kabelom
alata.
U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom
pod naponom, taj se napon može prenijeti na
metalne dijelove alata i uzrokovati strujni udar.
♦ Kabel napajanja postavite podalje od
rotirajućeg pribora. Ako izgubite nadzor,
kabel bi mogao biti prerezan ili zahvaćen,
a vaša šaka ili ruka mogla bi biti uvučena
u rotirajući pribor.
♦ Električni alat ne odlažite dok se rotiranje
pribora potpuno ne prekine. Rotirajući pribor
može zahvatiti površinu i "povući" električni
alat, uslijed čega možete izgubiti kontrolu nad
alatom.
♦ Električni alat ne pokrećite dok ga nosite
uz tijelo. Slučajan dodir s rotirajućim priborom
može uhvatiti vašu odjeću i alat povući na vaše
tijelo.
♦ Redovito čistite otvore za prozračivanje
električnog alata. Ventilator motora uvlači
prašinu u kućište. Pretjerano nakupljanje
metalne prašine može uzrokovati opasnost od
električnog udara.
♦ Električni alat ne upotrebljavajte u blizini
zapaljivih materijala. Iskrenje može zapaliti
takve materijale.
♦ Ne upotrebljavajte dodatni pribor koji
zahtijeva tekuća rashladna sredstva.
Korištenje vode ili drugih tekućih rashladnih
sredstava može rezultirati električnim udarom.
Napomena: Gornje upozorenje ne odnosi se na
električne alate namjenski dizajnirane za upotrebu
u tekućim sustavima.
rotirajućeg pribora, koje potom u točki dodira
s materijalom izaziva nekontroliranu vrtnju
električnog alata u smjeru suprotnom od smjera
rotacije pribora.
Upozorenja o povratnom udaru
♦
Povratni udar je iznenadna reakcija uslijed
zaglavljivanja ili zahvaćanja rotirajućeg diska,
podloške, četke ili bilo kojeg drugog pribora.
Zaglavljivanje ili zahvaćanje uzrokuje blokiranje
16
Na primjer, ako se abrazivni disk zahvati ili zaglavi
u radnom materijalu, rub diska koji ulazi u procjep
može se ukopati u površinu materijala i uzrokovati
iskakanje diska ili udar. Disk bi mogao poskočiti
prema rukovatelju ili u suprotnom smjeru, ovisno
o smjeru vrtnje diska u točki zaglavljivanja.
Dodatno, abrazivni diskovi mogu se polomiti
u ovim uvjetima.
Povratni udar je posljedica nepravilne upotrebe
električnog alata i/ili nepravilnih postupaka ili uvjeta
upotrebe i može se izbjeći poduzimanjem sljedećih
preventivnih mjera:
♦
♦
♦
♦
♦
Električni alat uvijek čvrsto pridržavajte,
a tijelo i ruke postavite tako da se odupiru
silama povratnog udara. Uvijek koristite
pomoćni rukohvat, ako je isporučen, kako
biste imali najveću moguću kontrolu nad
povratnim udarom ili reakcijom zakretnog
momenta tijekom pokretanja alata.
Rukovatelj može kontrolirati reakcije zakretnog
momenta ili povratnog udara ako se poduzmu
pravilne protumjere.
Ruke nikad ne postavljajte blizu rotirajućeg
pribora.
Dodatni pribor mogao bi se odbaciti preko
vaših ruku.
Tijelo ne postavljajte u području unutar
kojeg bi se električni alat mogao kretati ako
dođe do povratnog udara. Povratni će udar
alat odbaciti u smjeru suprotnom od smjera
rotacije diska u točki zahvaćanja.
Budite osobito oprezni kad radite
u kutovima, na oštrim rubovima i sl.
Izbjegavajte poskakivanje pribora.
Kutovi, oštri rubovi ili poskakivanje mogu
uzrokovati zahvaćanje rotirajućeg pribora,
gubitak nadzora ili povratni udarac.
Ne postavljajte lančanu oštricu za piljenje
drva ili nazubljenu oštricu pile. Takve oštrice
mogu izazvati česte povratne udare i gubitke
kontrole.
Sigurnosna upozorenja specifična za
brušenje i abrazivno odrezivanje:
Upotrebljavajte isključivo diskove koji
su preporučeni za vaš električni alat, kao
i namjenski štitnik za odabrani disk. Diskovi
za koje električni alat nije projektiran ne mogu
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
♦
se zadovoljavajuće zaštititi i nisu sigurni za
upotrebu.
Brusna površina u središtu udubljenih
diskova mora se postaviti ispod ravnine
zaštitnog jezička. Nepravilno postavljen disk
koji prelazi ravninu zaštitnog jezička ne može
se prikladno zaštititi.
Štitnik mora biti čvrsto postavljen na
električni alat i namješten kako bi omogućio
najveću razinu zaštite, tj. kako bi što manji
dio diska bio izložen rukovatelju.
Štitnik pomaže zaštiti rukovatelja od
odlomljenih fragmenata diska, slučajnog dodira
s diskom i iskri koje mogu zapaliti odjeću.
Diskovi se smiju upotrebljavati isključivo
u preporučenim namjenama. Na primjer:
ne brusite bočnom stranom diska za
odrezivanje. Abrazivni diskovi za odrezivanje
namijenjeni su rubnom brušenju i primjena
bočnih sila na ovakve diskove može izazvati
njihov lom.
Uvijek upotrebljavajte neoštećene
prirubnice diskova koje su odgovarajuće
veličine i oblika za odabrani disk.
Odgovarajuće prirubnice učvršćuju disk i tako
sprječavaju mogućnost loma diska. Prirubnice
za diskove namijenjene odrezivanju mogu se
razlikovati od prirubnica za diskove koji su
namijenjeni brušenju.
Ne upotrebljavajte istrošene diskove
preuzete s većih električnih alata. Diskovi
namijenjeni jačim alatima nisu pogodni za
velike brzine vrtnji malih alata i mogu se
polomiti.
♦
♦
♦
doći do povratnog udara. Provjerite razloge
zaglavljivanja diska i poduzmite korektivne
radnje kako biste uklonili uzrok zaglavljivanja.
Rezanje ne nastavljajte dok je disk
u radnom materijalu.
Pričekajte da disk dostigne punu brzinu
vrtnje i pažljivo ga vratite u rez. Disk bi se
mogao zaglaviti, propeti ili poskočiti ako se
električni alat ponovo pokrene dok je unutar
radnog materijala.
Podložite ploče i druge velike komade
radnog materijala kako biste smanjili rizik
od zaglavljivanja ili povratnog udara diska.
Veliki radni materijali imaju sklonost uvijanja
pod vlastitom težinom. Ispod radnog materijala
potrebno je postaviti podloge u blizini linije reza
i u blizini ruba radnog materijala s obje strane
diska.
Budite dodatno pažljivi tijekom izvođenja
rezova naslijepo u "džepovima" zidova
ili na drugim nepreglednim mjestima.
Istureni dio diska može zarezati vodovodne
cijevi, električne kabele ili predmete koji mogu
izazvati povratni udar alata.
Sigurnosna upozorenja specifična za
radove finog brušenja
♦
Nemojte koristiti prevelike papire za brusne
diskove. Prilikom odabira brusnog papira
slijedite upute proizvođača. Veliki brusni
papir koji prelazi rub brusne ploče predstavlja
opasnost od reznih ozljeda i može izazvati
zaglavljivanje diska, trganje diska ili povratni
udar.
Dodatna sigurnosna upozorenja
specifična za abrazivno odrezivanje
Sigurnosna upozorenja specifična za
radove poliranja
♦
♦
♦
♦
Ne dopuštajte zaglavljivanje diska i ne
primjenjujte prekomjeran pritisak. Ne
pokušavajte izvoditi preduboke rezove.
Prevelik pritisak na disk povećava opterećenje
i sklonost uvijanju diska ili njegovom
zaglavljivanju u rezu, te mogućnost povratnog
udara ili loma diska.
Tijelo ne postavljajte u ravnini s rotirajućim
diskom ili iza njega. Kad se disk u dodirnoj
točki pomiče od vas, mogući povratni udar
može potjerati rotirajući disk i električni alat
ravno na vas.
Ako se disk zaglavljuje u rezu ili ako iz bilo
kojeg razloga prekidate rezanje, isključite
električni alat i držite ga nepokretnim dok
se rotiranje diska potpuno ne zaustavi.
Rezni disk nikad ne pokušavajte uklanjati
iz ureza dok je disk u pokretu jer bi moglo
Ne dopustite da se bilo koji slobodni dio
polirajuće kape ili bilo koji njezin dodatak
slobodno okreću. Posložite ili podrežite
labave trake na dodatku. Labave ili rotirajuće
trake dodatka mogu se zaplesti oko vaših
prstiju ili zahvatiti radni materijal.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu
ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja,
osim ako ih osoba zadužena za njihovu
sigurnost nadzire ili im je pružila upute za
sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi
igrala uređajem.
17
HRVATSKI
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni
rizici, koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim
upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed
nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, neke stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći. Oni obuhvaćaju:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede do koji može doći prilikom promjene
dijelova, oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata.
Uzimajte redovite pauze tijekom dulje upotrebe
bilo kojeg alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom
rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom
i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje
su navedene u tehničkim podacima i izjavi
o usklađenosti, izmjerene su u skladu sa
standardiziranom metodom ispitivanja navedenom
u dokumentu EN60745 i mogu se koristiti za
međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana
emisija vibracija može se upotrijebiti i za
preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od
deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje
se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad
navedene razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način
upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog
ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do
potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do
postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni
sljedeći simboli upozorenja:
Upozorenje! Da biste smanjili rizik od
ozljeda, pročitajte priručnik s uputama.
Tijekom upotrebe ovog alata koristite
zaštitne naočale.
18
Tijekom upotrebe ovog alata koristite
zaštitu za sluh.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis
tvrtke BLACK+DECKER kako bi se izbjegle
opasnosti.
Značajke
Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih
značajki.
1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
2. Bočni rukohvat
3. Blokada osovine
4. Štitnik
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat
isključen i odvojen od električnog napajanja.
Postavljanje i uklanjanje štitnika (sl. A i B)
Postavljanje
♦ Alat postavite na stol tako da osovina (5) bude
okrenuta prema gore.
♦ Na osovinu postavite opružnu podlošku (6)
i namjestite je na nosaču (7).
♦ Štitnik (4) postavite na alat kao što je
prikazano.
♦ Preko osovine postavite prirubnicu (8) tako da
su jezičci okrenuti prema štitniku. Pobrinite se
da su otvori na prirubnici poravnati s otvorima
za vijke.
♦ Prirubnicu učvrstite vijcima (9). Pobrinite se
da su vijci dobro pritegnuti i da se štitnik može
zakretati.
Uklanjanje
♦ Vijke (9) uklonite odvijačem.
♦ Uklonite prirubnicu (8), štitnik (4) i elastičnu
podlošku (6). Te dijelova pažljivo pospremite.
Upozorenje! Alat nikad ne upotrebljavajte bez
štitnika.
Postavljanje bočnog rukohvata
♦
Pričvrstite bočni rukohvat (2) u jedan od otvora
za postavljanje na alatu.
Upozorenje! Uvijek koristite bočni rukohvat.
HRVATSKI
Postavljanje i uklanjanje diskova za grubo
brušenje, odrezivanje ili podložaka za fino
brušenje (sl. C - E)
Uvijek upotrijebite vrstu diska koja je odgovarajuća
za vašu primjenu.
Uvijek upotrijebite disk odgovarajućeg promjera
i veličine provrta (pregledajte tehničke podatke).
Postavljanje
♦ Postavite štitnik kao što je opisano
u prethodnom tekstu.
♦ Unutarnju prirubnicu (10) postavite na osovino
(5), kako je prikazano (sl. C). Pobrinite se da
prirubnica bude pravilno postavljena na ravnim
stranama osovine.
♦ Disk (11) postavite na osovinu (5), kako je
prikazano na (sl. C).
Ako disk ima uzdignuto središte (12), pobrinite
se da uzdignuto središte bude okrenuto prema
unutarnjoj prirubnici.
♦ Pobrinite se da disk bude pravilno namješten
na unutarnjoj prirubnici.
♦ Vanjsku prirubnicu (13) postavite na osovinu.
Kod postavljanja diska za grubo brušenje,
uzdignuto središte na vanjskoj prirubnici mora
biti okrenuto prema disku (stavka A na crtežu
D). Kod postavljanja diska za odrezivanje,
uzdignuto središte na vanjskoj prirubnici mora
biti okrenuto od diska (stavka B na crtežu D).
♦ Držite pritisnutu blokadu osovine (3) i pomoću
ključa s dva klina (14) pritegnite vanjsku
prirubnicu (sl. E).
Uklanjanje
♦ Držite pritisnutu blokadu osovine (3) i pomoću
ključa s dva klina (14) olabavite vanjsku
prirubnicu (13) (sl. E).
♦ Uklonite vanjsku prirubnicu (13) i disk (11).
Postavljanje i uklanjanje podložaka za fino
brušenje (sl. E i F)
Za fino brušenje potrebna je podloška. Podloška je
dodatna oprema i dostupna kod BLACK+DECKER
dobavljača.
Postavljanje
♦ Unutarnju prirubnicu (10) postavite na osovinu
(5), kao što je prikazano (sl. F). Pobrinite se da
prirubnica bude pravilno postavljena na ravnim
stranama osovine.
♦ Podlošku (15) postavite na osovinu.
♦ Brusni disk (16) postavite na podlošku.
♦ Vanjsku prirubnicu (13) postavite na osovinu
tako da uzdignuto središte bude okrenuto od
diska.
♦
Držite pritisnutu blokadu osovine (3) i pomoću
ključa s dva klina (14) pritegnite vanjsku
prirubnicu (sl. E). Pobrinite se da vanjska
prirubnica bude pravilno namještena i da disk
bude čvrsto pritegnut.
Uklanjanje
♦ Držite pritisnutu blokadu osovine (3) i pomoću
ključa s dva klina (14) olabavite vanjsku
prirubnicu (13) (sl. E).
♦ Uklonite vanjsku prirubnicu (13), brusni disk
(16) i podlošku (15).
Postavljanje i uklanjanje diskova
s glavčinom i čahura
Diskovi s glavčinom i čahure postavljaju se izravno
na osovinu s navojima M14 (5).
Oprez! Da biste smanjili rizik od oštećenja
alata, disk ili četka ne smiju dodirivati štitnik
kada su postavljeni ili tijekom uporabe. Na
priboru mogu nastati oštećenja koja nisu vidljiva
golim okom, zbog čega mogu otpadati žice s diska
ili iz čašice.
Postavljanje
♦ Rukom postavite disk s glavčinom ili čahuru na
osovinu (5).
♦ Držite pritisnutu blokadu osovine (3) i ključem
zategnite glavčinu diska ili čahuru.
Uklanjanje
♦ Držite pritisnutu blokadu osovine (3) i ključem
zategnite glavčinu diska ili čahuru.
♦ Odvojite disk ili čahuru od osovine (5).
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
♦ Pažljivo provucite kabel kako ga ne biste
slučajno prerezali.
♦ Budite pripravni na obilno iskrenje kad disk za
brušenje ili odrezivanje dodirne radni materijal.
♦ Alat uvijek postavite na način da štitnik pruža
optimalnu zaštitu od diska za brušenje ili
odrezivanje.
Uključivanje i isključivanje
♦
Da biste uključili alat, prekidač za uključivanje
i isključivanje (1) pomaknite prema naprijed.
Napominjemo da će alat nastaviti s radom
nakon puštanja prekidača.
♦ Da biste isključili alat, pritisnite stražnji dio
prekidača za uključivanje i isključivanje.
Upozorenje! Alat ne isključujte dok je pod
opterećenjem.
19
HRVATSKI
Meko pokretanje
Meko pokretanje omogućuje polagan porast brzine
kako bi se izbjeglo početno trzanje kod pokretanja.
Ova osobina posebno je korisna tijekom rada
u skučenim prostorima.
♦
No-Volt
Funkcija No-volt sprječava ponovno pokretanje
brusilice bez pomicanja prekidača ako dođe do
prekida napajanja.
Savjeti za optimalnu upotrebu
♦
Alat čvrsto pridržavajte tako da je jedna ruka
na bočnom, a druga na glavnom rukohvatu.
Površinsko brušenje pomoću brusnih
diskova
♦
♦
♦
♦
♦
Pričekajte da alat postigne potpunu brzine prije
njegovog polaganja na radnu površinu.
Na radni materijal primijenite minimalan
pritisak kako bi alat postigao punu brzinu.
Brzina brušenja najveća je kada alat radi
punom brzinom.
Održavajte kut od 20° do 30° između alata
i radne površine.
Nastavite pomicati alat naprijed-natrag kako ne
biste stvarali žljebove na radnoj površini.
Prije isključivanja alata podignite ga od radne
površine.
Pričekajte da se alat zaustavi prije nego što ga
odložite.
Rubno brušenje pomoću brusnih diskova
Diskovi koji se koriste za rezanje i rubno brušenje
mogu puknuti ili izazvati povratni udarac ako se
saviju ili deformiraju tijekom uporabe alata za
rezanje ili dubinsko brušenje.
Da biste smanjili rizik od ozbiljne ozljede,
ograničite uporabu ovih diskova sa standardnim
štitnikom tipa 27 na plitko rezanje i urezivanje
(manje od 1/2" [13mm] dubine). Otvorena strana
štitnika mora biti postavljena dalje od korisnika. Za
dublje rezanje diskom tipa 1 upotrijebite zatvoreni
štitnik tipa 1.
♦ Pričekajte da alat postigne punu brzinu prije
njegovog polaganja na radnu površinu.
♦ Na radni materijal primijenite minimalan
pritisak kako bi alat postigao punu brzinu.
Brzina brušenja najveća je kada alat radi
punom brzinom.
♦ Zauzmite položaj tako da otvoreni donji dio
diska bude okrenut od vas.
♦ Kada započnete rezanje i napravite urez
u radnom materijalu, nemojte mijenjati kut
rezanja. Promjena kuta uzrokovat će savijanje
20
diska, a može dovesti i do njegovog prijeloma.
Diskovi za rubno brušenje nisu predviđeni za
podnošenje bočnih naprezanja koje uzrokuje
savijanje.
Alat prije isključivanja odvojite od radne
površine. Pričekajte da se alat zaustavi prije
nego što ga odložite.
Diskove za rubno brušenje/rezanje nemojte
rabiti za površinsko brušenje jer ti diskovi nisu
predviđeni za bočno naprezanje do kojeg pri tome
dolazi. Može doći do prijeloma diska i ozbiljnih
ozljeda.
Površinska završna obrada brusnim
diskovima s jezičcima
♦
♦
♦
♦
♦
Pričekajte da alat postigne punu brzinu prije
njegovog polaganja na radnu površinu.
Na radni materijal primijenite minimalan
pritisak kako bi alat postigao punu brzinu.
Brzina brušenja najveća je kada alat radi
punom brzinom.
Održavajte kut od 5° do 10° između alata
i radne površine.
Nastavite pomicati alat naprijed-natrag kako ne
biste stvarali žljebove na radnoj površini.
Prije isključivanja alata podignite ga od radne
površine.
Pričekajte da se alat zaustavi prije nego što ga
odložite.
Upotreba brusnih podložaka
Odaberite brusne diskove odgovarajuće
granulacije za posao koji obavljate. Brusni diskovi
dostupni su u različitim granulacijama. Gruba
granulacija omogućuje brže uklanjanje materijala
i grublju završnu obradu.
Finija granulacija omogućuje sporije uklanjanje
materijala i glađu završnu obradu.
Započnite s diskovima grube granulacije za brzo
uklanjanje materijala.
Prebacite na papir srednje granulacije, a završite
s diskom fine granulacije za optimalnu završnu
obradu.
♦ Gruba granulacija 16 - 30
♦ Srednja granulacija 36 - 80
♦ Fina granulacija 100 - 120 za završnu obradu
♦ Vrlo fina granulacija 150 - 180 za završnu
obradu
♦ Pričekajte da alat postigne punu brzinu prije
njegovog polaganja na radnu površinu.
♦ Na radni materijal primijenite minimalan
pritisak kako bi alat postigao punu brzinu.
Brzina brušenja najveća je kada alat radi
punom brzinom.
HRVATSKI
♦
♦
♦
Održavajte kut od 5° do 15° između alata
i radne površine. Brusni disk treba biti
u kontaktu s oko 25 mm radne površine.
Ravnomjerno i pravocrtno pomičite alat kako
biste spriječili paljenje i brazdanje radne
površine. Ostavljanje alata nepomičnog na
radnoj površini i pomicanje alata kružnim
pokretima uzrokuje nastanak tragova na radnoj
površini.
Prije isključivanja alata podignite ga od radne
površine.
Pričekajte da se alat zaustavi prije nego što ga
odložite.
Mjere opreza tijekom brušenja boje.
♦
♦
NE PREPORUČUJE SE brušenje boja na
bazi olova zbog otežanog nadzora nad
onečišćenom prašinom. Najvećoj opasnosti
otrovanja olovom izložena su djeca i trudnice.
Obzirom da je bez kemijske analize teško
odrediti sadrži li boja olovo, tijekom brušenja
boje preporučujemo sljedeće mjere opreza:
Osobna sigurnost
♦ Djeca i trudnice ne smiju imati pristup na
radna mjesta na kojima se uklanjala boja prije
završetka čišćenja.
♦ Sve osobe koje ulaze u radno područje moraju
koristiti masku protiv prašine ili respirator.
Filtar se mora mijenjati svakog dana ili ako
osoba koja koristi respirator ima poteškoće
s disanjem.
Napomena: Rabite isključivo maske prikladne za
rad s prašinom olovne boje i para. Obične maske
za bojanje ne pružaju tu zaštitu. Kontaktirajte
vašeg lokalnog prodavača radi za odgovarajuću
zaštitu dišnih puteva.
♦ KONZUMIRANJE HRANE, PIĆA ili CIGARETA
nije dopušteno u radnom području, kako bi
se spriječilo unošenje kontaminiranih čestica
u organizam. Radnici se moraju temeljito oprati
i očistiti PRIJE konzumiranja hrane, pića ili
cigareta. Hrana, piće ili cigarete ne smiju se
ostaviti u radnom području, gdje se prašina
može nakupiti na njima.
Zaštita okoliša
♦ Boja se mora uklanjati na način koji
proizvodnju prašine svodi na najnižu moguću
razinu.
♦ Područja u kojima nastaje prašina moraju se
izolirati plastičnim folijama debljine 4 mm.
♦ Brušenje se mora izvesti na način koji
smanjuje nakupljanje prašine boje izvan
radnog područja.
Čišćenje i odlaganje
♦ Sve površine u radnom području moraju se
usisavati i temeljito čistiti svakog dana tijekom
brušenja. Filtarske vrećice usisavača moraju
se redovito čistiti.
♦ Plastična jednokratna odjeća mora se prikupiti
i odbaciti zajedno s bilo kakvim komadićima
prašine ili ostalim uklonjenim otpadom.
Potrebno ih je smjestiti u zabrtvljene posude za
otpad i odbaciti kao uobičajeni otpad.
Tijekom čišćenja potrebno je udaljiti djecu
i trudnice iz neposredne blizine radnog
područja.
♦ Sve igračke, namještaj i jedaći pribor koji
koriste djeca potrebno je temeljito oprati prije
ponovne upotrebe.
Upotreba reznih diskova
Diskove za rubno brušenje/rezanje nemojte
rabiti za površinsko brušenje jer ti diskovi nisu
predviđeni za bočno naprezanje do kojeg pri tome
dolazi. Može doći do prijeloma diska i ozbiljnih
ozljeda.
♦ Pričekajte da alat postigne potpunu brzinu prije
njegovog polaganja na radnu površinu.
♦ Na radni materijal primijenite minimalan
pritisak kako bi alat postigao punu brzinu.
Brzina rezanja najveća je kada alat radi punom
brzinom.
♦ Kada započnete rezanje i napravite urez
u radnom materijalu, nemojte mijenjati kut
rezanja. Promjena kuta uzrokovat će savijanje
diska, a može dovesti i do njegovog prijeloma.
♦ Prije isključivanja alata podignite ga od radne
površine.
Pričekajte da se alat zaustavi
prije nego što ga odložite.
Održavanje
Ovaj BLACK+DECKER žični/bežični električni
uređaj/alat projektiran je za dugotrajnu
upotrebu uz minimalno održavanje. Neprekinuta
i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnom
održavanju i redovitom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih
radova održavanja na žičnom/akumulatorskom
električnom alatu:
♦ Isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice.
♦ Ili isključite uređaj/alat i uklonite bateriju ako
uređaj/alat ima zasebni baterijski uložak.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je integralan
dio te isključite uređaj.
♦ Punjač prije čišćenja odvojite od električnog
napajanja. Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo
održavanje osim redovitog čišćenja.
21
HRVATSKI
♦
♦
♦
Utore za prozračivanje na uređaju/alatu/
punjaču redovno čistite mekim kistom ili suhom
krpom.
Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
Redovito otvarajte zateznu glavu i lagano
udarajte po njoj kako biste iz unutrašnjosti
uklonili prašinu (ako je ugrađena).
Zamjena električnog utikača (samo za
U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
♦ Na siguran način odbacite stari utikač.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u novom utikaču.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije
potrebno ništa povezivati. Slijedite upute za
ugradnju isporučene uz utikač dobre kvalitete.
Preporučeni osigurač: 13 A.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Proizvodi i baterije
označene ovim simbolom ne smiju se
odlagati s komunalnim otpadom.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se
mogu reciklirati radi smanjenje potrošnje sirovina
i očuvanja prirodnih resursa.
Električne proizvode i baterije reciklirajte sukladno
lokalnim propisima.
Tehnički podaci
KG115
(Tip 1)
Ulazni napon
VAC
Ulazna snaga
W
230
750
Brzina bez opterećenja
min-1
11.000
Provrt diska
mm
22
brusni diskovi
mm
6
rezni diskovi
mm
3,5
kg
2,1
Najveća debljina diska
Veličina vretena
Masa
M14
LpA (zvučni tlak) 91 dB(A), nesigurnost (K) 3
dB(A)
LWA (zvučna snaga) 102 dB(A), nesigurnost (K)
3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni
vektorski zbroj) prema smjernici EN60745:
22
Površinsko brušenje (ah,SG) 7,0 m/s2, odstupanje
(K) 1,5 m/s2
Odrezivanje (ah) 2,5 m/s2, netočnost (K) 1,5 m/s2
Oprez! Primjene kao što je rezanje mogu imati
drugačije emisije vibracija.
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
Kutna brusilica - KG115
Вlack & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim
propisima: 2006/42/EC, EN60745-1,
EN60745-2-3:2011 +A12:2014
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama
2014/30/EU i 2011/65/EU. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku Вlack & Decker putem sljedeće
adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke Вlack & Decker.
R. Laverick
Direktor inženjeringa
Вlack & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
15.10.2015.
HRVATSKI
Jamstvo
Black & Decker siguran je u kvalitetu svojih
proizvoda i svojim kupcima pruža 24-mjesečno
jamstvo od datuma kupnje. Ovo jamstvo dodatak
je vašim zakonskim pravima i ni na koji ih način
ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području
država članica Europske unije i Europske zone
slobodnog trgovanja.
Da biste potraživali jamstvo, ono mora
biti sukladno uvjetima i odredbama tvrtke
Вlack & Decker, a prodavaču ili ovlaštenom servisu
potrebno je priložiti dokaz o kupnji.
Uvjete i odredbe dvogodišnjeg jamstva tvrtke
Вlack & Decker i lokaciju najbližeg ovlaštenog
servisa pronaći ćete na internetu na adresi
www.2helpU.com ili putem lokalnog ureda tvrtke
Вlack & Decker na adresi navedenoj u ovom
priručniku.
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali
svoj novi Black & Decker proizvod i provjerili nove
proizvode i posebne ponude.
23
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja
jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom
roku, o svom trošku osigurati otklanjanje
kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze
iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
24
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
SRPSKI
Namena
Vaša BLACK+DECKER KG115 ugaona brusilica
namenjena je za brušenje i rezanje metala
i kamena korišćenjem odgovarajućeg tipa reznog
ili brusnog diska. Ovaj alat je namenjen samo za
privatnu upotrebu.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe.
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Električni alati stvaraju varnice koje
mogu da upale prašinu ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikada i ni na bilo koji način
nemojte modifikovati utikač. Ne koristite
nikakve utične adaptere sa uzemljenim
električnim alatima. Nemodifikovani utikači
i odgovarajuće utičnice smanjiće opasnost od
električnog udara.
b. Izbegavajte fizički kontakt s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo
uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećaće rizik
od strujnog udara.
d. Kabl ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Nemojte nikad koristiti kabl za
nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača
električnog alata. Kabl udaljite od toplote,
ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova.
Oštećeni ili zapleteni kabl povećaće rizik od
strujnog udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenom
upotrebite produžni kabl pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba produžnog
kabla koji je pogodan za upotrebu na
otvorenom smanjuje rizik od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uslovima,
upotrebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD).
Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od
električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili
pod dejstvom lekova, alkohola ili droga.
Trenutak nepažnje pri radu sa električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih
povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh,
koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite
se da prekidač bude isključen pre
povezivanja električnog napajanja i/ili
baterije, uzimanja uređaja ili nošenja alata.
Nošenje električnog alata sa prstom na
prekidaču ili električnih alata sa prekidačem
koji su priključeni na napajanje izaziva
nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji
je ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte
stabilan položaj i ravnotežu u svakom
trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola
nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
g. Ako su omogućeni uređaji za priključivanje
izvlačenja i prikupljanja prašine, osigurajte
25
SRPSKI
njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.
Upotreba uređaja za prikupljanje prašine može
smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat koji
se ne može kontrolisati putem prekidača je
opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili
izvadite bateriju iz električnog alata pre
vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene
pribora ili odlaganja električnog alata. Takve
preventivne bezbednosne mere smanjuju
opasnost od slučajnog pokretanja električnog
alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
uskladištite izvan dohvata dece i ne
dopustite rad osobama koje nisu upoznate
s ovim alatom ili ovim uputstvima. Električni
alati su opasni u rukama neveštih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji
bilo koje drugo stanje koje može uticati
na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi
pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se
kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za
koje nije namenjen može dovesti do opasne
situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će
koristiti samo originalne rezervne delove.
Time se osigurava bezbednost električnog
alata.
26
Dodatna bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Dodatna bezbednosna
upozorenja za brušenje, glačanje, poliranje
ili abrazivno rezanje.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ovaj električni alat je predviđen da
funkcioniše kao alat za brušenje,
glačanje, poliranje i rezanje. Pročitajte
sva bezbednosna upozorenja, uputstva,
ilustracije i specifikacije koje su isporučene
uz ovaj električni alat. Nepoštovanje svih
dole navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Obavljanje radova za koje električni alat nije
namenjen može izazvati opasnost i telesnu
povredu.
Ne koristite pribor koji nije specijalno
projektovan i koji nije preporučen od strane
proizvođača alata.
Ako neki pribor može da se priključi na vaš
električni alat, to ne znači da osigurava
bezbedan rad.
Nominalna brzina pribora mora da bude
minimalno jednaka maksimalnoj brzini koja
je označena na električnom alatu. Pribori se
kreću brže od njihove nominalne brzine i mogu
da se polome i razlete u komadićima
Spoljni prečnik i debljina pribora moraju da
odgovaraju nominalnom kapacitetu vašeg
električno alata. Pogrešno dimenzionisan
pribor ne može se adekvatno štititi ili
kontrolisati.
Montažni navoj pribora mora da odgovara
navoju na vretenu brusilice. Za pribore
montirane pomoću prirubnice, otvor
vretena na priboru mora da odgovara
priključnom otvoru na prirubnici. Pribor
koji ne odgovara montažnom delu električnog
alata biće izbačen iz ravnoteže, jako će vibrirati
i može dovesti do gubitka kontrole.
Ne koristite oštećen pribor. Pre svake
upotrebe prekontrolišite pribor, na primer,
abrazivne diskove na listanje i naprsline,
podmetače na naprsline, habanje ili
preterano trošenje. Ako električni alat ili
pribor padnu, proverite da li su oštećeni
i instalirajte neoštećeni pribor. Pošto
prekontrolišete i instalirate pribor, prisutni
posmatrači i vi sami treba da se sklonite
od ravni rotirajućeg pribora, a električni
alat prvo pustite da radi sa maksimalnom
brzinom praznog hoda oko jedan minut.
SRPSKI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Oštećeni pribor bi se normalno polomio tokom
ovog vremena testiranja.
Nosite ličnu zaštitnu opremu. U zavisnosti
od aplikacije, koristite štitnik za lice ili
zaštitne naočare. Ako je potrebno, nosite
masku za prašinu, štitnike za uši, rukavice
i radioničku kecelju koja može da zaustavi
sitne opiljke ili komadiće predmeta obrade.
Zaštita za oči mora da bude u stanju da
zaustavi leteće opiljke koji se stvaraju pri
raznim operacijama. Maska za prašinu ili
respirator moraju da budu u stanju da filtriraju
čestice koje se stvaraju pri radu. Duže
izlaganje visokom nivou buke može dovesti do
gubitka sluha.
Udaljite posmatrače na bezbednu
udaljenost od radnog područja.
Svako ko ulazi u radno područje mora
da nosi ličnu zaštitnu opremu. Komadići
predmeta obrade ili polomljenog pribora
mogu da se razlete i izazovu povredu van
neposrednog područja rada.
Električni alat držite za izolovane rukohvate
kada obavljate radove pri kojima postoji
mogućnost da rezni pribor dodirne skrivene
vodove ili preseče sopstveni kabl.
Rezni pribor koji dodirne strujni kabl može da
stavi pod napon metalne delove električnog
alata i izloži rukovaoca električnom udaru
Kabl udaljite od rotirajućeg pribora. Ako
izgubite kontrolu, kabl se može preseći ili
zaglaviti, a vaša šaka ili ruka se mogu uvući
u rotirajući pribor.
Nikad ne odlažite alat dok se pribor
potpuno ne zaustavi. Rotirajući pribor može
da se ukopa u površinu i izbaci električni alat iz
vaše kontrole.
Ne uključujte električni alat dok ga
prenosite sa strane. Slučajni dodir sa
rotirajućim priborom može da uhvati vašu
odeću i povuče pribor ka vašem telu.
Redovno čistite ventilacione otvore
električnog alata. Motor-ventilator će uvlačiti
prašinu u kućište, a preveliko nagomilavanje
metalne prašine može izazvati električne
opasnosti.
Ne uključujte električni alat blizu zapaljivih
materijala. Varnice bi mogle da upale takve
materijale.
Nemojte da koristite pribor za koji je
potrebna rashladna tečnost.
Korišćenjem vode ili drugih tečnih rashladnih
sredstava može izazvati električni udar.
Napomena: Gore navedeno upozorenje ne važi za
električne alate koji su specijalno projektovani za
rad sa sistemom tečnog hlađenja.
Povratni udar i povezana upozorenja
Povratni udar predstavlja iznenadnu reakciju koja
se javlja kada se rotirajući disk, podmetač, četka
ili drugi pribor uklješte ili ukopaju. Uklještenje ili
ukopavanje izaziva brzo blokiranje rotirajućeg
pribora koji sa svoje strane dovodi do prinudnog
nekontrolisanog kretanja alata u smeru suprotnom
od smera rotacije pribora u trenutku uklještenja.
Na primer, ako se abrazivni disk ukopa ili uklješti
u predmet obrade, ivica diska koja ulazi u tačku
uklještenja može da zaroni u površinu materijala
izazivajući izvlačenje ili odskakanje diska. Disk
može da odskoči ili ka ili od rukovaoca, što zavisi
od smera kretanja diska u trenutku uklještenja. Pod
takvim uslovima, može doći do loma abrazivnih
diskova.
Povratni udar je rezultat loše upotrebe alata i/
ili nepravilnih radnih procedura ili uslova i može
se izbegnuti preduzimanjem odgovarajućih mera
opreza koje su navedene u nastavku.
♦
♦
♦
♦
♦
Čvrsto držite alat, a telo i ruku postavite
tako da može izdržati sile povratnog udara.
Uvek koristite pomoćnu ručku, ako postoji,
radi maksimalne kontrole nad povratnim
udarom ili reakcijom na obrtni moment pri
pokretanju. Rukovaoc može da iskontroliše
reakcije na obrtni moment ili povratne udare
ako preduzme odgovarajuće mere opreza.
Nikada ne stavljajte ruku blizu rotirajućeg
alata.
Pribor može da napravi povratni udar preko
vaše ruke.
Ne pozicionirajte se u području u kome bi
električni alat mogao da dođe u slučaju
povratnog udara. Povratni udar će prinuditi
alat da se kreće u smeru koji je suprotan od
smera kretanja diska u trenutku uklještenja.
Budite naročito pažljivi kada obrađujete
uglove, oštre ivice itd. Izbegavajte
odskakanje i ukopavanje pribora.
Uglovi, oštre ivice ili odskakanje imaju
tendenciju ukopavanja rotirajućeg pribora
i mogu da izazovu gubljenje kontrole ili
povratni udar.
Nemojte priključivati testere za rezanje
drveta ili drugih materijala. Takve testere
često stvaraju povratni udar i dovode do
gubitka kontrole.
27
SRPSKI
Bezbednosna upozorenja za operacije
brušenja i abrazivnog odsecanja:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Koristite samo one tipove diskova koji
se preporučuju za vaš električni alata
i specijalne štitnike za izabrani disk. Diskovi
za koje električni alat nije dizajniran ne mogu
se adekvatno zaštititi i nisu bezbedni.
Površina brušenja kod diska koji je
pritegnut na sredini mora da bude
montirana ispod ravni zaštitne usne.
Nepravilno montiran disk koji štrči kroz ravan
zaštitne usne ne može da bude adekvatno
zaštićen.
Štitnike se mora sigurno pričvrstiti za
električni alata i postaviti tako da pruži
maksimalnu bezbednost i da disk na strani
rukovaoca bude u što manjoj meri izložen.
Štitnici su pomoćna sredstva za zaštitu
rukovaoca od komadića slomljenog diska,
slučajnog dodira sa diskom i varnica koje
mogu potpaliti odeću.
Diskovi se moraju koristiti samo za
preporučene primene. Na primer: nemojte
brusiti stranicom reznog diska. Abrazivni
rezni diskovi su namenjeni za periferijsko
brušenje, pa dejstvo bočnih sila na takve
diskove može izazvati njihovo lomljenje.
Za izabrani disk uvek koristite neoštećene
prirubnice diskova, odgovarajuće veličine
i oblika. Pravilno izabrane prirubnice diskova
podržavaju disk i smanjuju mogućnost loma
diska. Prirubnice za rezne diskove mogu se
razlikovati od prirubnica za brusne diskove.
Ne koristite istrošene diskove sa većih
električnih alata. Disk koji je namenjen za
veći alat nije podesan za veće brzine manjeg
alata i može se rasprsnuti.
Dodatna bezbednosna upozorenja za
operacije abrazivnog odsecanja
♦
♦
♦
28
Ne “ometajte” rezni disk i ne primenjujte
preveliki pritisak. Ne pokušavajte da
napravite previše duboki rez. Prenaprezanje
diska povećava opterećenje i tendenciju ka
izvijanju ili zaglavljivanju diska u rezu, kao
i mogućnost povratnog udara ili loma diska.
Ne postavljajte telo u liniji ili iza rotirajućeg
diska. Kada se na mestu obrade disk kreće
u smeru od vašeg tela, mogući povratni udar
može da izazove prinudno kretanje rotirajućeg
diska i električnog alata ka vama.
Ako je disk blokiran ili ako se rezanje
prekine iz nekog razloga, isključite
električni alat i držite ga bez pomeranja
♦
♦
♦
dok se potpuno ne zaustavi. Nikad ne
pokušavajte da uklonite rezni disk iz
reza dok se disk vrti, jer to može izazvati
povratni udar. Proverite i preduzmite
korektivne mere da biste eliminisali razlog
blokiranja diska.
Ne započinjite ponovo rezanje u predmetu
obrade.
Sačekajte da disk dostigne punu brzinu
i pažljivo ponovo uđite u rez. Disk se može
blokirati, podići ili izazvati povratni udar ako
se električni alat ponovo pokrene u predmetu
obrade.
Ploče ili velike predmete obrade osigurajte
da bi se opasnost od uklještenja diska
i povratnog udara svela na najmanju
meru. Veliki predmeti imaju tendenciju da se
uležu pod sopstvenom težinom. Sredstva za
osiguranje se moraju postaviti ispod predmeta
obrade, u blizini linije rezanja i u blizini ivice
predmeta obrade, sa obe strane diska.
Budite posebno pažljivi kada sečete
"izreze" u postojećim zidovima ili na
drugim nepreglednim mestima. Rezni disk
može iseći cevovode za plin ili vodu, električne
kablove ili predmete koji mogu izazvati povratni
udar.
Bezbednosna upozorenja specifična za
operacije glačanja
♦
Ne koristite prekomerno veliki brusni papir.
Sledite preporuke proizvođača kada birate
brusni papir. Veći brusni papir koji štrči izvan
podmetača za glačanje može dovesti do
zaglavljivanja i kidanja diska ili do povratnog
udara.
Bezbednosna upozorenja specifična za
operacije poliranja
♦
Nemojte dozvoliti da se bilo koji labavi deo
polirne kape ili njenih niti slobodno vrte.
Uklonite ili odsecite bilo kakve labave niti
pribora. Labave i rotirajuće niti pribora mogu
da se zapletu oko prstiju ili ukopaju u radni
komad.
Bezbednost drugih osoba
♦
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
SRPSKI
♦
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa uređajem.
Nosite zaštitne naočare dok radite sa ovim
alatom.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni
preostali rizici, koji možda nisu uvršteni
u priloženim upozorenjima za bezbedan rad.
Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske
upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om.)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima
je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tokom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od
deklarisane vrednosti, zavisno od načina na koji se
alat koristi. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
Prilikom ocenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procenu
izloženosti vibracijama, stvarni uslovi i način
upotrebe alata, uključujući i sve delove radnog
ciklusa, kao što je vreme od isključivanja alata do
potpunog zaustavljanja i vreme od uključivanja do
postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni
sljedeći simboli upozorenja:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Nosite zaštitu za sluh dok radite sa ovim
alatom.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato
nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek
proverite da li napon izvora napajanja
odgovara naponu na natpisnoj pločici
uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER
servisni centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Bočna drška
3. Blokada vretena
4. Štitnik
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat
isključen i da je utikač alata izvučen iz utičnice.
Postavljanje i skidanje štitnika (sl. A i B)
Montaža
♦ Alat stavite položite na sto tako sa vretenom
(5) okrenutim nagore.
♦ Opružnu podlošku (6) postavite na vreteno
i namestite je u ležište (7).
♦ Štitnik (4) montirajte na alat kao što je
pokazano na slici.
♦ Prirubnicu (8) namestite na vreteno tako da
štrčeći trnovi budu okrenuti prema štitniku.
Pobrinite se da su rupice na prirubnici
poravnate sa rupicama za pritezanje
zavrtnjima.
♦ Učvrstite prirubnicu zavrtnjima (9). Uverite se
da su zavrtnji potpuno zategnuti i da štitnik
može da se okreće.
Demontaža
♦ Pomoću odvijača odvrnite i skinite zavrtnje (9).
♦ Uklonite prirubnicu (8), štitnik (4) i opružnu
navrtku (6). Ove delove pažljivo odložite.
Upozorenje! Nikad ne koristite alat bez štitnika.
Montaža bočne drške
♦
Navrtite bočnu dršku (2) u otvor za njenu
montažu.
Upozorenje! Uvek koristite bočnu dršku.
29
SRPSKI
Nameštanje i skidanje brusnih, reznih
diskova ili podmetača za glačanje
(sl. C - E)
Uvek koristite pravilan tip diska za svoj rad.
Uvek koristite diskove sa pravilnim prečnikom
i veličinom otvora (vidi tehničke podatke).
Montaža
♦ Štitnik namestite kao što je opisano
u prethodnom delu.
♦ Unutrašnju prirubnicu (10) postavite na vreteno
(5) kao što je pokazano (sl. C). Pobrinite se
da je prirubnica pravilno nameštena na ravne
strane vretena.
♦ Disk (11) postavite na vreteno (5) kao što je
pokazano (sl. C).
Ako disk ima izdignuti centar (12), pobrinite se
da on bude okrenut ka unutrašnjoj prirubnici.
♦ Uverite se da disk pravilno leži na unutrašnjoj
prirubnici.
♦ Postavite spoljnu prirubnicu (13) na vreteno.
Prilikom nameštanja brusnog diska, izdignuti
centar na spoljnoj prirubnici mora da bude
okrenut ka disku (A na sl. D). Prilikom
nameštanja reznog diska, izdignuti centar na
spoljnoj prirubnici mora da bude okrenut od
diska (B na sl. D).
♦ Blokadni prekidač vretena (3) držite pritisnutim
i pritegnite spoljnu prirubnicu pomoću ključa sa
dve rupe (14) (sl. E).
Demontaža
♦ Blokadni prekidač vretena (3) držite pritisnutim
i odvrtite spoljnu prirubnicu (13) pomoću ključa
sa dve rupe (14) (sl. E).
♦ Uklonite spoljnu prirubnicu (13) i disk (11).
Postavljanje i skidanje podmetača za
glačanje (sl. E i F)
Za glačanje je potreban gumeni disk. Gumeni disk
se može nabaviti kod prodavca BLACK+DECKER
proizvoda kao pribor.
Montaža
♦ Unutrašnju prirubnicu (10) postavite na vreteno
(5) kao što je pokazano (sl. F). Pobrinite se
da je prirubnica pravilno nameštena na ravne
strane vretena.
♦ Postavite podmetač (15) na vreteno.
♦ Postavite disk za glačanje (16) na vreteno.
♦ Postavite spoljnu prirubnicu (13) na vreteno
tako da njen izdignuti centar bude okrenut od
diska.
♦ Blokadni prekidač vretena (3) držite pritisnutim
i pritegnite spoljnu prirubnicu pomoću ključa sa
30
dve rupe (14) (sl. E). Uverite se da je spoljna
prirubnica pravilno nameštena i da je disk
dobro pritegnut.
Demontaža
♦ Blokadni prekidač vretena (3) držite pritisnutim
i odvrtite spoljnu prirubnicu (13) pomoću ključa
sa dve rupe (14) (sl. E).
♦ Uklonite spoljnu prirubnicu (13), disk za
glačanje (16) i podmetač (15).
Nameštanje i skidanje diskova sa
glavčinom i konusnih četki
Instalirajte diskove sa glavčinom i konusne četke
direktno na vretenu sa navojem M14 (5).
Oprez! Za smanjivanje rizika od oštećenje alata,
disk ili četka ne sme dodirivati štitnik kada
je montirana ili tokom upotrebe. Mogu nastati
nevidljiva oštećenja na priboru, prouzrokujući
raspadanje žica od diska ili konusa.
Montaža
♦ Rukom navijte disk sa glavčinom ili konusnu
četku na vreteno (5).
♦ Držite blokadu vretena (3) pritisnutom
i pritegnite disk sa glavčinom ili konusnu četku
pomoću ključ.
Demontaža
♦ Držite blokadu vretena (3) pritisnutom
i olabavite disk sa glavčinom ili konusnu četku
pomoću ključ.
♦ Skinite disk sa glavčinom ili konusnu četku od
vretena (5).
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
♦ Pažljivo vodite kabl kako ga ne biste slučajno
presekli.
♦ Budite pripremljeni na pojavu varničenja kada
brusni ili rezni disk dodirne predmet obrade.
♦ Alat uvek postavite tako da štitnik pruža
optimalnu zaštitu od brusnog ili reznog diska.
Uključivanje i isključivanje
♦
Da uključite alat, pomerite prekidač za
uključivanje/isključivanje (1) prema napred.
Primetite da će alat nastaviti da radi i kada
otpustite prekidač.
♦ Da isključite alat, pritisnite zadnji deo
prekidača za uključivanje/isključivanje.
Upozorenje! Ne isključujte alat kad je pod
opterećenjem.
SRPSKI
Funkcija mekog starta
Funkcija mekog starta omogućava postepeno
povećanje brzine kako bi se izbeglo trzanje pri
pokretanju. Ova funkcija je naročito korisna kada
se radi u ograničenim prostorima.
Bez napona
Funkcija bez napona zaustavlja brusilicu od
ponovnog pokretanja bez ponovnog pritiska
na prekidaču ako postoji prekid u električnom
napajanju.
Saveti za optimalnu upotrebu
♦
Čvrsto držite alat tako što ćete jednom rukom
uhvatiti bočnu dršku a drugom glavnu dršku.
Brušenje površina sa diskovima za
brušenje
♦
♦
♦
♦
♦
Dozvolite da alat postigne krajnju brzinu pre
nego što alat prinesete radnoj površini.
Primenjujte minimalni pritisak na radnu
površinu, tako da alat nastavlja da radi pri
visokoj brzini. Tempo brušenja je najbolji kada
alat radi pri visokoj brzini.
Održavajte ugao od 20° do 30° između alata
i radne površine.
Pomerajte neprekidno alat napred i nazad da
biste izbegli udubljenja na radnoj površini.
Pomerite alat od radne površine pre nego što
ga isključite.
Sačekajte da alat prestane sa rotiranjem pre
njegovog odlaganja.
Brušenje ivica sa diskovima za brušenje
Diskovi koji se koriste za rezanje i brušenje ivica
mogu da se polome ili odskočiti unazad ako se
saviju ili uviju dok se alat koristi za rezanje ili
dubinsko brušenje.
Da bi se smanjio rizik od ozbiljnih povreda,
ograničite upotrebu ovih diskova sa standardnim
štitnikom tipa 27 za plitko rezanje i urezivanje
(manje od 1/2 inča (13mm) u dubini). Otvorena
strana štitnika mora da bude okrenuta tako da je
udaljena od operatera. Za dubinsko rezanje sa
diskom tipa 1, koristite zatvoreni štitnik tipa 1.
♦ Dozvolite da alat postigne krajnju brzinu pre
nego što alat prinesete radnoj površini.
♦ Primenjujte minimalni pritisak na radnu
površinu, tako da alat nastavlja da radi pri
visokoj brzini. Tempo brušenja je najbolji kada
alat radi pri visokoj brzini.
♦ Pozicionirajte se tako da je otvorena donja
strane diska okrenuta udaljeno od vas.
♦ Čim započnete rezanje i napravili ste urez
u radnom materijalu, nemojte menjati ugao
♦
rezanja. Menjanjem ugla prouzrokujete
savijanje diska i možete prouzrokovati
lomljenje diska. Diskovi za brušenje ivica
nisu konstruisani da izdrže bočni pritisak
prouzrokovan savijanjem.
Podignite alat od radne površine pre nego što
ga isključite. Sačekajte da alat prestane sa
rotiranjem pre njegovog odlaganja.
Ne koristite diskove za brušenje ivica/rezanje
za površinsko brušenje, jer ovi diskovi nisu
konstruisani za bočne pritiske koje postoje prilikom
površinskog brušenja. Može nastati lomljenje diska
i lične povrede.
Završno poliranje površina sa diskovima
za glačanje
♦
♦
♦
♦
♦
Dozvolite da alat postigne krajnju brzinu pre
nego što alat prinesete radnoj površini.
Primenjujte minimalni pritisak na radnu
površinu, tako da alat nastavlja da radi pri
visokoj brzini. Tempo glačanja je najbolji kada
alat radi pri visokoj brzini.
Održavajte ugao od 5° do 10° između alata
i radne površine.
Pomerajte neprekidno alat napred i nazad da
biste izbegli udubljenja na radnoj površini.
Pomerite alat od radne površine pre nego što
ga isključite.
Sačekajte da alat prestane sa rotiranjem pre
njegovog odlaganja.
Korišćenje podmetača za glačanje
Izaberite pravilnu granulaciju brusnog papira
za vašu namenu. Diskovi za glačanje su na
raspolaganju u raznim granulacijama. Gruba
granulacija skida brže materijal i ostavlja grublju
površinu.
Fina granulacija skida sporije materijal i ostavlja
finu površinu.
Počnite sa grubom granulacijom za brzo i grubo
skidanje materijala.
Pređite na umerenu granulaciju i završite sa finom
granulacijom za optimalnu završnu površinu.
♦ Gruba 16 - 30 granulacija
♦ Umerena 36 - 80 granulacija
♦ Fina završna 100 - 120 granulacija
♦ Veoma fina završna 150 - 180 granulacija
♦ Dozvolite da alat postigne krajnju brzinu pre
nego što alat prinesete radnoj površini.
♦ Primenjujte minimalni pritisak na radnu
površinu, tako da alat nastavlja da radi pri
visokoj brzini. Tempo glačanja je najbolji kada
alat radi pri visokoj brzini.
31
SRPSKI
♦
♦
♦
Održavajte ugao od 5° do 15° između alata
i radne površine. Disk za glačanje treba da
bude u dodiru sa radnom površinu otprilike
jedan inč (25mm).
Pomerajte alat konstantno pravolinijski da
biste sprečili paljenje i mrlje po radnoj površini.
Ako dozvolite da alat stoji na radnoj površini
bez pomeranja ili pomeranja alata kružnim
pokretima prouzrokuje paljenje ili mrlje na
radnoj površini.
Pomerite alat od radne površine pre nego što
ga isključite.
Sačekajte da alat prestane sa rotiranjem pre
njegovog odlaganja.
Mere opreza pri brušenju boje
♦
♦
Brušenje boje na bazi olova se NE
PREPORUČUJE zbog otežane kontrole
kontaminirane prašine. Najveća opasnost od
trovanja olovom preti deci i trudnicama.
Pošto je bez hemijske analize teško ustanoviti
da li boja sadrži olovo ili ne, preporučujemo
da se držite sledećih mera predostrožnosti pri
brušenju bilo kakve boje:
Lična bezbednost
♦ Deca ili trudnice ne smeju stupati u radno
područje na kome se vrši odstranjivanje boje
dok se potpuno ne očisti.
♦ Sve osobe koje ulaze u radno područje treba
da nose masku za prašinu ili respirator. Filter
treba menjati svakodnevno ili kadgod je
disanje otežano.
Napomena: Treba koristiti samo maske koje su
pogodne za rad sa olovnom bojom i isparenjima.
Obične maske za bojenje ne pružaju tu vrstu
zaštite. U prodavnici alata potražite odgovarajuću
masku za pravilnu respiratornu zaštitu.
♦ U radnom području se ne sme JESTI, PITI ili
PUŠITI kako bi se sprečio unos kontaminiranih
čestica boje. Radnici treba da se operu
i očiste PRE uzimanja hrane i pića, ili pušenja.
Hrana, pića ili cigarete se ne smeju ostavljati
u radnom području gde prašina može da se
nataloži po njima.
Ekološka bezbednost
♦ Boju treba ukloniti na takav način da se
stvorena količina prašine svede na najmanju
meru.
♦ Područja gde se vrši uklanjanje boje treba
da budu zatvorena pomoću plastičnih folija
debljine 4 mikrona.
♦ Brušenje treba vršiti na način kojim se
smanjuje izbacivanje prašine od boje van
radnog područja.
32
Čišćenje i odlaganje u otpad
♦ Sve površine u radnom području treba
svakodnevno usisavati i temeljno čistiti tokom
trajanja projekta brušenja žicom. Filter-kese za
usisivač treba često menjati.
♦ Plastični pokrivači treba da se sakupe i odlože
zajedno sa česticama prašine ili drugim
otpadom. Njih treba staviti u zapečaćene kutije
za otpad i zbrinuti kroz redovan rad komunalne
službe.
Tokom čišćenja, decu i trudnice treba udaljiti iz
neposrednog radnog područja.
♦ Sve igračke, nameštaj koji može da se pere
i stvari koje koriste deca treba da se temeljno
operu pre nego što se ponovo upotrebe.
Korišćenje reznih diskova
Ne koristite diskove za brušenje ivica/rezanje
za površinsko brušenje, jer ovi diskovi nisu
konstruisani za bočne pritiske koje postoje prilikom
površinskog brušenja. Može nastati lomljenje diska
i lične povrede.
♦ Dozvolite da alat postigne krajnju brzinu pre
nego što alat prinesete radnoj površini.
♦ Primenjujte minimalni pritisak na radnu
površinu, tako da alat nastavlja da radi pri
visokoj brzini. Tempo rezanja je najbolji kada
alat radi pri visokoj brzini.
♦ Čim započnete rezanje i napravili ste urez
u radnom materijalu, nemojte menjati ugao
rezanja. Menjanjem ugla prouzrokujete
savijanje diska i možete prouzrokovati
lomljenje diska.
♦ Pomerite alat od radne površine pre nego što
ga isključite.
Sačekajte da alat prestane sa
rotiranjem pre njegovog odlaganja.
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER uređaj/alat sa kablom ili
bežični dizajniran je za rad u dužem vremenskom
periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu
održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi
od pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju električnih alata sa ili bez kabla:
♦ Isključite alat i izvucite utikač alata iz utičnice.
♦ Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/
alata ako uređaj/alat ima posebnu bateriju.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena
u alat, a zatim isključite alat.
♦ Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš
punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje
osim redovnog čišćenja.
SRPSKI
♦
♦
♦
Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju/alatu/punjaču pomoću mekane četke ili
suve krpe.
Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za
čišćenje koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je
da biste uklonili prašinu iz unutrašnjosti (ako je
u opremi).
Zamena utikača (samo Velika Britanija
i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno zbrinite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za
uzemljenje. Pratite uputstva koja se isporučuju uz
utikače dobrog kvaliteta.Preporučeni osigurač: 13
A.
Oprez! Primene, kao što su rezanje mogu imati
drugačije vrednosti vibracija.
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
Ugaona brusilica - KG115
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN60745-1, EN60745-2-3:2011 +A12:2014
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2014/30/EU i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte Black & Decker na sledećoj adresi ili
ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije Black & Decker.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Proizvodi i baterije
označene sa ovim simbolom ne smeju da
budu odloženi sa otpadom iz domaćinstva.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu
reciklirati, smanjujući time potražnju za sirovine.
Reciklirajte električne proizvode i baterije u skladu
sa lokalnim propisima.
Tehnički podaci
KG115 (tip 1)
R. Laverick
Direktor za inženjering
Black & Decker Evropa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD,
Velika Britanija
15.10.2015
230
Ulazni napon
VAC
Ulazna snaga
W
750
Brzina bez opterećenja
min-1
11.000
Otvor diska
mm
22
brusni diskovi
mm
6
rezni diskovi
mm
3,5
kg
2,1
Maks. debljina diska
Veličina vretena
Težina
M14
LpA (zvučni pritisak) 91 dB(A), odstupanje (K)
3 dB(A)
LWA (zvučni snaga) 102 dB(A), odstupanje (K)
3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma
u tri pravca) prema EN60745:
Brušenje površine (ah,SG) 7,0 m/s2, odstupanje (K)
1,5 m/s2
Rezanje (ah) 2,5 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
33
SRPSKI
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih
proizvoda i nudi potrošačima garanciju od
24 meseca od datuma kupovine. Ova garancija
je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
Za podnošenje zahteva za garanciju, zahtev mora
da bude u skladu sa Black & Decker uslovima
i odredbama, i neophodno je da podnesete dokaz
o kupovini prodavaču ili ovlašćenom serviseru.
Uslove i odredbe Black & Decker garancije koja
važi 2 godine i lokacije najbližeg ovlašćenog
servisera možete naći na Internetu na adresi
www.2helpU.com, ili stupanjem u kontakt sa
vašom lokalnom Black & Decker kancelarijom na
adresi označenoj u ovom uputstvu.
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi Black & Decker proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama.
34
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата BLACK+DECKER KG115 аголна
брусилка е направена за сечење на метал
и градежен материјал со употреба на соодветни
резни или брусни дискови. Оваа алатка
е наменета само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за
безбедност и долу наведените упатства
може да доведе до електричен удар,
пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во
предупредувањата се однесува на вашата
електрична алатка која работи на струја (преку
кабел), или на електрична алатка која работи на
батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани и темни
места се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Електричните алатки
произведуваат искри што можат да ги
запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски приклучоци
со заземјени електрични алатки.
Непреправените приклучоци и соодветните
приклучници ќе го намалат ризикот од
електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се цевки,
радијатори, шпорети или фрижидери.
Има зголемен ризик од електричен удар ако
вашето тело е заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки
на дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во електричната
алатка го зголемува ризикот од електричен
удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот
за носење, влечење или исклучување
на електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен кабел
кој е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може да
се избегне, употребувајте заштитна
диференцијална (FID) склопка.
Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од
електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што се маски
против прав, нелизгачки сигурносни
обувки, шлемови или штитници за слухот,
ќе го намали бројот на повреди кога се
употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот да
биде во исклучена положба пред да ја
приклучите алатката на извор на струја
и/или на батериски пакет или пред да ја
подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со
прст на прекинувачот или приклучување на
извор на струја на вклучени алатки може да
доведе до незгоди.
35
МАКЕДОНСКИ
г.
Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите
електричната алатка. Клуч или алатка за
подесување што е закачена на ротирачкиот
дел на електричната алатка може да доведе
до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете ги
косата, облеката и ракавиците настрана
од подвижните делови. Широката облека,
накитот или долгата коса може да бидат
фатени во подвижните делови.
е. Доколку на уредите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете
таа да биде приклучена и правилно
употребувана. Собирањето на правот може
да ги намали опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната алатка
на сила. Употребувајте електрична
алатка што е соодветна за вашата
работа. Соодветната електрична алатка ќе
ја заврши работата подобро и побезбедно
со брзината за која што била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка
што не може да се контролира преку
прекинувачот е опасна и мора да биде
поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни
мерки го намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што
не ги употребувате надвор од досег
на децата и не дозволувајте да ги
употребуваат лица кои не се запознаени
со нивната функција и со овие упатства.
Електричните алатки се опасни кога со нив
ракуваат необучени корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови
36
се лошо поставени, заглавени или
оштетени, или постои друга состојба што
би можела да влијае врз работењето
на електричните алатки. Доколку
електричната алатка е оштетена,
однесете ја на поправка пред да ја
употребите. Многу незгоди се предизвикани
поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со
овие упатства, имајќи ги во предвид
работните услови и работата која треба
да се заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од
нејзината намена може да доведе до опасна
ситуација.
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да
ги сервисира квалификувано лице
кое користи само идентични резервни
делови. Вака ќе бидете сигурни дека се
одржува безбедноста на електричната
алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки
за безбедност при брусење, шмирглање,
полирање или сечење.
♦
♦
♦
Оваа електрична алатка е наменета
за брусење, шмирглање, полирање
и сечење. Прочитајте ги сите мерки
за претпазливост, упатства, скици
и технички карактеристики што ќе ги
добиете со оваа електрична алатка.
Непридржување кон предупредувањата
и упатствата може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
Извршувањето на работи за кои не
е наменета електричната алатка може да
биде опасно и да предизвика повреда.
Не употребувајте додатоци кои не се
посебно направени и препорачани од
страна на производителот на алатката.
Тоа што додатокот може да се прикачи на
вашата електрична алатка не осигурува
безбедно работење.
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
Брзината декларирана на додатокот мора
да биде барем еднаква на максималната
брзина назначена на електричната
алатка. Додатоците што работат побрзо од
нивната декларирана брзина можат да се
скршат или се одвојат
Надворешниот дијаметар и дебелината
на додатокот мора да бидат во рамки
на декларираните можности на Вашата
електрична алатка. Додатоците со
несоодветна големина не можат да бидат
соодветно наместени или контролирани.
Монтирање делови со навртување
мора да биде соодветно со навојот на
вретеното на брусилката. За додатоци
што се монтираат со прирабници,
внатрешниот отвор на додатокот мора
да биде соодветен со дијаметарот
на прирабникот. Додатоците што не
се соодветни со монтираниот хардвер
на електричната алатка ќе излезат од
рамнотежа, претерано ќе вибрираат и може
да предизвикаат губење на контрола.
Немојте да употребувате оштетени
додатоци. Пред секоја употреба
прегледајте дали додатоците како што
се резните тркала се напрснати или
откршени, дали подлогите се напрснати,
расцепени или излитени. Доколку
електричната алатка или додатокот
паднат на земја, прегледајте дали се
оштетени или поставете неоштетен
додаток. По прегледот и монтирањето на
додатокот, обезбедете Вие и присутните
лица да бидете надвор од рамнината во
која работи вртечкиот додаток и оставете
ја алатката да работи со максимална
брзина без оптоварување во траење
од една минута. Оштетените додатоци
обично се кршат за време на овој период на
тестирање.
Носете опрема за лична заштита. Во
зависност од работата, употребувајте
штитник за лице или заштитни очила.
По потреба, носете маска против прав,
штитници за слух, ракавици и работна
престилка која може да заштити од мали
абразивни парчиња од предметот кој се
обработува.
Заштитата за очите мора да може да запре
летечки отпаднати парчиња кои се ствараат
во работењето. Маската против прав или
респираторот мора да бидат во можност
да ги задржат честичките кои се ствараат
во работењето. Продолжена изложеност
на звук со висок интензитет може да
предизвика губење на слухот.
♦ Држете ги присутните лица на безбедна
оддалеченост од работното место.
Секој што ќе влезе во работниот
простор мора да носи опрема за лична
заштита. Парчиња од работен материјал
или од скршен додаток можат да одлетаат
и да предизвикаат повреда надвор од
непосредниот круг на работење.
♦ Фаќајте ги електричните алатки само
за изолираните површини за држење
кога вршите работа при која додатокот
за сечење може да дојде во допир со
скриени жици или со сопствениот кабел.
Доколку додатокот за сечење допре
жица под напон, тоа може да ги
доведе изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот.
♦ Поставете го кабелот подалеку од
вртечкиот додаток. Ако изгубите контрола,
кабелот може да биде пресечен или закачен
и вашата дланка или рака може да биде
повлечена во вртечкиот додаток.
♦ Никогаш не спуштајте ја електричната
алатка додека додатокот целосно не
престане да се врти. Вртечкиот додаток
може да се фати за површината и да ви ја
одземе од контрола електричната алатка.
♦ Не ја вклучувајте електричната алатка
додека ја пренесувате. Случаен контакт со
вртечкиот додаток може да ја фати вашата
облека, привлекувајќи го додатокот кон
вашето тело.
♦ Редовно чистете ги отворите за
вентилација на електричната алатка.
Вентилаторот на моторот ќе внесе прав во
куќиштето и голема акумулација на метал
во прав може да предизвика опасности
поврзани со напојувањето.
♦ Не работете со електричната алатка во
близина на запалливи материјали. Искри
може да ги запалат овие материјали.
♦ Не употребувајте додатоци што бараат
течности за ладење.
Употреба на вода или други течности за
ладење може да доведе до електричен
удар.
Напомена: Горенаведеното предупредување
не важи за електрични алатки кои се посебно
направени за употреба со систем со течности.
37
МАКЕДОНСКИ
Предупредувања за повратен удар
и слични опасности
Повратен удар е ненадејна реакција поради
приклештени или заглавени вртечко тркало,
подлога, четка или било кој друг додаток.
Приклештувањето или заглавувањето
предизвикува нагло забавување на
вртечкиот додаток, кое пак предизвикува
неконтролираната електрична алатка да биде
присилена да се движи во спротивен правец
од вртењето на додатокот во точката на
приклештувањето.
На пример, доколку резното тркало
е приклештено или заглавено во
обработуваниот предмет, работ на тркалото што
влегува во точката на приклештувањето може
да влезе во површината на материјалот и да
предизвика тркалото да испадне или да излета
од алатката. Тркалото може или да отскокне
во правец на ракувачот или настрана од него,
во зависност од правецот на движењето на
тркалото во точката на приклештувањето.
Резните тркала исто така може да пукнат во
овие услови.
Повратниот удар е резултат на неправилно
користење на електричната алатка или
на неправилни постапки или услови при
работата, и може да биде избегнат доколку се
применат соодветните долу наведени мерки за
претпазливост.
♦
♦
♦
♦
38
Држете ја цврсто електричната алатка
и поставете ги телото и раката така што
ќе можете да ги издржите силите од
повратниот удар. Секогаш употребувајте
ја помошната рачка доколку ја има за
да имате максимална контрола над
повратниот удар или да реагирате на
вртежниот момент при вклучувањето.
Ракувачот може да го контролира вртежниот
момент или силите на повратниот удар ако
се превземени соодветни заштитни мерки.
Никогаш не ја ставајте раката блиску до
вртечкиот додаток.
Повратен удар може да предизвика
додатокот да прејде преку вашата рака.
Не поставајте го телото во правец во кој
ќе се движи електричната алатка доколку
дојде до повратен удар. Повратен удар ќе
ја придвижи алатката во насока спротивна
на движењето на тркалото во моментот на
преоптоварувањето.
Бидете особено внимателни кога
работите на аголни делови, остри рабови
♦
и др. Избегнувајте да го отскокнувате
и заглавувате додатокот.
Вртечкиот додаток има обичај да се заглави
кај аголните делови, острите рабови и при
отскокнувањето и да предизвика губење на
контрола или повратен удар.
Не прикачувајте ланец за сечење дрва
или назабена пила. Таквите сечива
причинуваат постојани повратни удари
и губење на контрола.
Мерки за безбедност при вршење
операции за брусење и абразивно
сечење:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Употребувајте само видови на тркала кои
се препорачани за вашата електрична
алатка и посебни штитници кои се
направени за избраните тркала. Тркала
за кои што не е дизајнирана електричната
алатка не можат соодветно да бидат
заштитени и не се безбедни.
Брусната површина на тркала со
вдлабната средина мора да се
намонтира под линијата на работ на
штитникот. Несоодветно монтирано тркало
што излегува низ линијата на работ на
штитникот не може да биде соодветно
заштитено.
Штитникот мора да биде сигурно
прикачен на електричната алатка
и поставен за максимална безбедност,
така што најмал дел од тркалото да
е изложен кон ракувачот.
Штитникот помага да го заштити ракувачот
од скршени делови од тркалото, случаен
контакт со тркалото и искри кои што би
можеле да ја запалат облеката.
Тркалата мора да се користат само
за препорачаната намена. На пример:
немојте да брусите со страна од резно
тркало. Резните тркала се наменети за
периферално брусење, страничните сили
што се придодаваат на овие тркала можат
да предизвикаат нивно кршење.
Секогаш употребувајте неоштетени
прирабници кои се со соодветна
големина и облик за избраното тркало.
Соодветните прирабници го прицврстуваат
тркалото и така ја намалуваат веројатноста
за негово кршење. Прирабниците за
резни тркала може да се разликуваат од
прирабниците за брусни тркала.
Не употребувајте истрошени тркала од
поголеми електрични алатки. Тркалата
наменети за поголеми електрични алатки
МАКЕДОНСКИ
не се соодветни за поголемата брзина на
помалите алатки и може да се распукаат.
♦
Дополнителни мерки за безбедност
при вршење на операции на абразивно
сечење
♦
♦
♦
♦
♦
Немојте да го набивате резното тркало
или да нанесувате преголем притисок.
Не пробувајте да направите преголема
длабочина при сечењето. Преголемото
напрегање на тркалото ги зголемува
оптоварувањето и подложноста кон
искривување или заглавување во местото
на сечењето, како и веројатноста од
повратен удар и кршење на тркалото.
Не го поставувајте телото во линија
со вртечкото тркало или зад него.
Кога тркалото во точката на работењето
се движи спротивно од вашето тело,
потенцијалниот повратен удар може да ги
придвижи вртечкото тркало и електричната
алатка право накај вас.
Кога тркалото навлегува во материјалот
или кога прекинувате со сечењето
поради каква и да е причина, исклучете
ја електричната алатка и држете ја
неподвижна додека тркалото не престане
да се врти. Никогаш не обидувајте се
да го отстраните резното тркало од
местото на сечењето додека тркалото
е во движење за да не дојде до повратен
удар. Извршете преглед и преземете мерки
да се отстрани причината за заглавување
на тркалото.
Немојте повторно да ја вклучувате
алатката додека е во обработуваниот
материјал.
Пуштете тркалото да ја достигне полната
брзина и внимателно навлезете во
местото на сечењето. Тркалото може да
се заглави, испадне или излета поради
повратен удар доколку електричната алатка
се вклучи додека е во обработуваниот
предмет.
Поставете потпирачи при обработка на
плочи или преголеми предмети за да
го намалите ризикот од заглавување на
тркалото и повратен удар. Поголемите
предмети имаат тенденција да се
вдлабнуваат поради својата тежина. Треба
да се постават потпирачи под предметот на
обработка блиску до линијата на сечењето
од двете страни на тркалото, и блиску до
рабовите на предметот.
Бидете посебно внимателни кога правите
„џебно засекување“ во постоечки ѕидови
или други мртви точки. Испакнатото
тркало може да засече во гасоводни или
водоводни цевки, електрични инсталации
или објекти што може да предизвикаат
повратен удар.
Посебни мерки за безбедност при
вршење на шмирглање
♦
Не употребувајте преголема хартија
за шмирглање за диск. Следете ги
препораките на производителите кога
избирате хартија за шмирглање. Хартија
за шмирглање која преоѓа преку подлогата
за шмирглање може да се расцепи и да
предизвика заглавување или отцепување на
дискот или повратен удар.
Посебни мерки за безбедност при
вршење на полирање
♦
Не дозволувајте да има неприцврстени
делови од навлаката за полирање или
нејзините врвки за прицврстување да се
вртат слободно. Гурнете ги внатре или
скратете ги врвките за прицврстување.
Слободни и вртечки врвки од додатокот
може да ви се заплеткаат во прстите
или да се заглават во предметот што се
обработува.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој апарат не е наменет за употреба од
страна на лица (вклучувајќи и деца) со
намалени физички, сетилни или ментални
способности, или кои немаат искуство
и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на
апаратот од страна на лице кое е одговорно
за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се
обезбеди дека не си играат со уредот.
Останати ризици.
Кога се употребува алатката може да се
јават дополнителни преостанати ризици што
не се вклучени во предупредувањата. Овие
ризици може да се појават поради неправилна
употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки/подвижни делови.
39
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
Повреди предизвикани при менување на
делови, листови или додатоци.
Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Кога користите
алатка подолг период, обезбедете да
правите повремени паузи.
Оштетување на слухот.
Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата
на вашата алатка (на пример:- обработка на
дрво, особено даб, бука и иверица).
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа
не е потребна жица за заземјување.
Секогаш проверете дали струјното
напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да
биде заменет од страна на производителот
или на овластен сервисен центар на
BLACK+DECKER за да се избегне опасност.
Вибрации
Карактеристики
Декларираните вредности на емитирани
вибрации кои се наведени во техничките
податоци и декларацијата за сообразност се
измерени во склад со стандардната метода
за тестирање според EN60745 и можат да се
користат за споредување на една алатка со
друга. Декларираната вредност на емитирани
вибрации може исто така да се користи за
прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
Оваа алатка има некои или сите од долу
наведените карактеристики.
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Странична рачка
3. Копче за блокирање на вретеното
4. Штитник
Предупредување! Вредноста на емитирани
вибрации за време на користењето на
електричната алатка може да се разликува
од декларираната вредност во зависност
од начинот на кој алатката се употребува.
Нивото на вибрации може да се зголеми над
декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EК за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност на
вибрации треба да ги земе во предвид условите
и начинот на кој алатката се употребува,
вклучувајќи ги и сите делови од работниот
циклус, како што се времињата кога алатката
е исклучена, кога е вклучена и неоптоварена,
и времето на работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните пиктограми се прикажани на алатката
заедно со шифрата на датумот:
Предупредување! За да се намали
ризикот од повреди, корисникот мора да
го прочита упатството за работа.
Носете заштитни очила кога работите со
оваа алатка.
Носете заштита за ушите кога работите
со оваа алатка.
40
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето,
обезбедете алатката да биде исклучена
и приклучокот изваден од приклучницата.
Монтирање и отстранување на
штитникот (скици А и В)
Монтирање
♦ Поставете ја алатката на работна маса со
вретеното (5) завртено нагоре.
♦ Поставете ја еластичната подлошка (6)
преку вретеното и наместете ја на рамото
на брусилката (7).
♦ Поставете го штитникот (4) врз алатката
како што е прикажано.
♦ Поставете ја прирабницата (8) преку
вретеното со испакнатите точки во правец
на штитникот. Обезбедете отворите на
прирабницата да се порамнети со отворите
за завртките.
♦ Прицврстете го прирабникот со завртките
(9). Обезбедете завртките да се потполно
затегнати и штитникот да може да се врти.
Отстранување
♦ Употребете шрафцигер за да ги отстраните
завртките (9).
♦ Отстранете ги прирабницата (8), штитникот
(4) и еластичната подлошка (6). Внимателно
одложете ги овие делови.
Предупредување! Никогаш немојте да ја
употребувате алатката без штитник.
МАКЕДОНСКИ
Монтирање на страничната рачка
♦
Навртете ја страничната рачка (2) во еден
од отворите за монтирање на алатката.
Предупредување! Секогаш употребувајте ја
страничната рачка.
Монтирање и отстранување на брусни
дискови, резни дискови или влошки за
шмирглање (скици C - E)
Секогаш употребувајте диск која е соодветен за
вашата намена.
Секогаш користете дискови со соодветен
дијаметар и внатрешен отвор (видете ги
техничките податоци).
Монтирање
♦ Монтирајте го штитникот на горенаведениот
начин.
♦ Поставете ја внатрешната прирабница
(10) на вретеното (5) како што е прикажано
(скица С). Обезбедете прирабницата да
биде правилно наместена на рамните
страни на вретеното.
♦ Поставете го дискот (11) на вретеното (5)
како што е прикажано (скица С).
Доколку дискот има испакнат центар
(12), обезбедете испакнатиот центар да
биде завртен во правец на внатрешната
прирабница.
♦ Обезбедете дискот да биде правилно
наместен на внатрешната прирабница.
♦ Поставете ја надворешната прирабница
(13) на вретеното. Кога монтирате брусен
диск, испакнатиот центар на надворешната
прирабница мора да биде завртен во
правец на дискот (дел А на скица D). Кога
монтирате резен диск, испакнатиот центар
на надворешната прирабница мора да биде
завртен во спротивен правец од дискот (дел
В на скица D).
♦ Држете го копчето за блокирање на
вретеното (3) притиснато и затегнете ја
надворешната прирабница со вилушкаст
клуч (14) (скица Е).
Отстранување
♦ Држете го копчето за блокирање на
вретеното (3) притиснато и одвртете
ја надворешната прирабница (13) со
вилушкаст клуч (14) (скица Е).
♦ Отстранете ги надворешната прирабница
(13) и дискот (11).
Монтирање и отстранување на
подлогите за шмирглање (скици E и F)
За шмирглање е потребна подлога. Подлогата
е достапна како додаток кај вашиот продавач на
BLACK+DECKER.
Монтирање
♦ Поставете ја внатрешната прирабница
(10) на вретеното (5) како што е прикажано
(скица F). Обезбедете прирабницата да
биде правилно наместена на рамните
страни на вретеното.
♦ Поставете ја подлогата (15) на вретеното.
♦ Поставете го дискот за шмирглање (16) на
подлогата.
♦ Поставете ја надворешната прирабница (13)
на вретеното со испакнатиот центар завртен
во спротивен правец од дискот.
♦ Држете го копчето за блокирање на
вретеното (3) притиснато и затегнете ја
надворешната прирабница со вилушкаст
клуч (14) (скица Е). Обезбедете
надворешната прирабница да биде
правилно монтирана и дискот да биде
цврсто стегнат.
Отстранување
♦ Држете го копчето за блокирање на
вретеното (3) притиснато и одвртете
ја надворешната прирабница (13) со
вилушкаст клуч (14) (скица Е).
♦ Отстранете ги надворешната прирабница
(13), дискот за шмирглање (16) и подлогата
(15).
Монтирање и отстранување на
осовински тркала и чашки
Осовинските тркала и чашки се инсталираат
директно на навојот на вретеното M14 (5).
Внимание! За да се намали ризикот од
оштетување на алатката, тркалото или
четката не смее да се допира до штитникот
кога ќе се намонтира или при употреба.
Може да дојде до незабележитечно оштетување
на делот, предизвикувајќи распарчување на
жиците од тркалото или чашката.
Монтирање
♦ Рачно наместете го осовинското тркало или
чашка на вретеното (5).
♦ Држете го копчето за блокирање на
вретеното (3) притиснато и затегнете ја
осовината на тркалото или на чашката со
рачвест клуч.
41
МАКЕДОНСКИ
Отстранување
♦ Држете го копчето за блокирање на
вретеното (3) притиснато и олабавете ја
осовината на тркалото или на чашката со
рачвест клуч.
♦ Отстранете го тркалото или чашката од
вретеното (5).
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да
работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
♦ Внимателно спроведете го кабелот за
случајно да не го пресечете.
♦ Бидете спремни на многу искри кога
брусниот или резниот диск ќе го допре
предметот што се обработува.
♦ Секогаш поставувајте ја алатката на начин
на кој штитникот ќе овозможува оптимална
заштита од брусниот или резниот диск.
Вклучување и исклучување
♦
За вклучување на алатката, турнете го
прекинувачот (1) напред. Забележете дека
алатката ќе продолжи да работи кога ќе го
отпуштите прекинувачот.
♦ За исклучување на алатката, притиснете го
задниот дел на прекинувачот.
Предупредување! Не исклучувајте ја алатката
додека е оптоварена.
Постепено забрзување
Постепеното забрзување овозможува
постепено зголемување на брзината за да се
избегне почетното ненадејно движење при
вклучувањето. Оваа карактеристика е особено
корисна при работа во тесни простории.
Без напон
Функцијата „Без напон“ го спречува
рестартирањето на брусилката без да се вклучи
прекинувачот ако има прекин во напонот.
Совети за оптимална употреба
♦
Цврсто држете ја алатката со една рака
за страничната рачка и со другата рака за
главната рачка.
Површинско брусење со брусни тркала
♦
♦
42
Дозволете и на алатката да постигне
целосна брзина пред да ја допрете алатката
на работната површина.
Нанесете минимален притисок врз
работната површина, дозволувајќи и на
алатката да работи со голема брзина.
♦
♦
♦
Стапката на брусење е најголема кога
алатката работи со голема брзина.
Одржувајте агол од 20° до 30° меѓу алатката
и работната површина.
Постојано движете ја алатката напред-назад
за да избегнете создавање на вдлабнатина
во работната површина.
Тргнете ја алатата од работната површина
пред да ја исклучите.
Дозволете и на алатката да престане да се
врти пред да ја спуштите.
Брусење на рабови со брусни тркала
Тркалата што се користат за сечење и брусење
на рабови може да се скршат или да нанесат
повратен удар ако се извиткаат додека алатката
се користи за сечење или за длабинско
брусење.
За да се намали ризикот од сериозна повреда,
ограничете ја употребата на овие тркала со
стандарден штитник од Тип 27 за плитко сечење
и засекување (помалку од 1/2" [13mm] во
длабочина). Отворената страна на штитникот
мора да биде поставен подалеку од ракувачот.
За подлабоко сечење со тркало за сечење од
Тип 1, користете штитник од Тип 1.
♦ Дозволете и на алатката да постигне
целосна брзина пред да ја допрете алатката
на работната површина.
♦ Нанесете минимален притисок врз
работната површина, дозволувајќи и на
алатката да работи со голема брзина.
Стапката на брусење е најголема кога
алатката работи со голема брзина.
♦ Поставете се така што отворената долна
страна од тркалото е насочена спротивно
од вас.
♦ Откако ќе започнете со сечење и засекот
е направен во работниот материјал, немојте
да го менувате аголото на сечењето.
Менување на аголот ќе предизвика виткање
на тркалото и може да доведе до кршење
на истото. Тркалата за брусење на рабови
не се дизајнирани да истрпат странични
притисоци кои што се предизвикуваат со
виткање.
♦ Тргнете ја алатата од работната површина
пред да ја исклучите. Дозволете и на
алатката да престане да се врти пред да ја
спуштите.
Не користете тркала за брусење на рабови/
резни тркала за површинско брусење бидејќи
овие тркала не се дизајнирани за страничните
притисоци кои што се предизвикуваат при
МАКЕДОНСКИ
површинското брусење. Може да дојде до
кршење на тркалото и повреда.
Површинска доработка со
сегментирани дискови за шмирглање
♦
♦
♦
♦
♦
Дозволете и на алатката да постигне
целосна брзина пред да ја допрете алатката
на работната површина.
Нанесете минимален притисок врз
работната површина, дозволувајќи и на
алатката да работи со голема брзина.
Стапката на шмирглање е најголема кога
алатката работи со голема брзина.
Одржувајте агол од 5° до 10° меѓу алатката
и работната површина.
Постојано движете ја алатката напред-назад
за да избегнете создавање на вдлабнатина
во работната површина.
Тргнете ја алатата од работната површина
пред да ја исклучите.
Дозволете и на алатката да престане да се
врти пред да ја спуштите.
Употребување на подлоги за
шмирглање
Изберете ги дисковите за шмирглање со
соодветна гранулација за вашата примена.
Дисковите за шмирглање се достапни со
различна гранулација. Покрупната гранулација
води до побрзо отстранување на материјал
и погруба доработка.
Поситната гранулација води до побавно
отстранување на материјал и поглатка
доработка.
Започнете со дискови со покрупна гранулација
за брзо и грубо отстранување на материјал.
Прејдете на хартија со средна гранулација
и употребете диск со ситна гранулација за
оптимална доработка.
♦ Крупна 16 - 30 гранулација
♦ Средна 36 - 80 гранулација
♦ Ситна доработка 100 - 120 гранулација
♦ Многу ситна доработка 150 - 180
гранулација
♦ Дозволете и на алатката да постигне
целосна брзина пред да ја допрете алатката
на работната површина.
♦ Нанесете минимален притисок врз
работната површина, дозволувајќи и на
алатката да работи со голема брзина.
Стапката на шмирглање е најголема кога
алатката работи со голема брзина.
♦ Одржувајте агол од 5° до 15° меѓу
алатката и работната површина. Дискот за
♦
♦
шмирглање треба да се допира околу еден
инч (25mm) на работната површина.
Постојано движете ја алатката во права
линија за да се спречи вжештување
и оставање на кружни траги на работната
површина. Дозволувањето на алатката
да се потпре врз работната површина без
движење или кружно движење на алатката
предизвикува вжештување и оставање на
кружни траги на работната површина.
Тргнете ја алатата од работната површина
пред да ја исклучите.
Дозволете и на алатката да престане да се
врти пред да ја спуштите.
Мерки за заштита што треба да се
превземат кога се шмиргла боја
♦
♦
Шмирглањето на оловна боја НЕ СЕ
ПРЕПОРАЧУВА поради тешкотијата при
контролирањето на контаминираниот прав.
Најголема е опасноста од труење со олово
за децата и трудниците.
Бидејќи е тешко да се идентификува
дали некоја боја содржи олово или не без
хемиска анализа, ние ги препорачуваме
следниве мерки за заштита додека се
шмиргла која било боја:
Лична безбедност
♦ Деца и трудници не треба да влегуваат во
работната област каде што се шмиргла боја
додека таа целосно не се исчисти.
♦ Сите лица што влегуваат во работната
област треба да носат маска за прав
или респиратор. Филтерот треба да се
менува секојдневно или кога носителот ќе
почуствува потешкотии при дишењето.
Напомена: Треба да се користат само маски за
прав кои што се соодветни за работење со прав
и испарувања на оловна боја. Обичните маски
за боење не ја обезбедуваат оваа заштита.
Побарајте соодветна респираторна заштита кај
вашиот локален продавач на алати.
♦ Не треба да се ЈАДЕ, ПИЕ или ПУШИ
во работната област за да се спречи
внесување на контаминирани честички
од боја. Работниците треба да се измијат
и исчистат ПРЕД да започнат со јадење,
пиење или пушење. Храна, пијалоци
и цигари не треба да се оставаат во
работната област каде што врз нив ќе се
насобере прав.
Заштита на животната средина
♦ Бојата треба да се отстрани на така што ќе
се намали нивото на произведен прав.
43
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
Местата каде што се врши отстранувањето
на бојата треба да биде затворено со
пластични навлаки со 4 слоја.
Шмирглањето треба да се изврши на начин
на кој би се намалило исфрлање на прав од
боја надвор од работната област.
Чистење и отстранување
♦ Сите површини во работната област
треба да се исчистат со правосмукалка
и темелно да се чистат секој ден додека
трае шмирглањето. Филтерските кеси на
правосмукалката треба постојано да се
менуваат.
♦ Пластичните прекривки треба да се соберат
и фрлат заедно со сите струганици или
останатите отпадоци од отстранувањето.
Тие треба да бидат сместени во затворени
контејнери и да се исфрлат според
вообичаената процедура на собирање на
ѓубрето.
Додека се чисти, децата и трудниците не
треба да се приближуваат до непосредната
работна област.
♦ Сите играчки, мебел што може да се пере
и садови што се користат од децата треба
темелно да се измијат пред повторно да се
користат.
Употребување на резни тркала
Не користете тркала за брусење на рабови/
резни тркала за површинско брусење бидејќи
овие тркала не се дизајнирани за страничните
притисоци кои што се предизвикуваат при
површинското брусење. Може да дојде до
кршење на тркалото и повреда.
♦ Дозволете и на алатката да постигне
целосна брзина пред да ја допрете алатката
на работната површина.
♦ Нанесете минимален притисок врз
работната површина, дозволувајќи и на
алатката да работи со голема брзина.
Стапката на сечење е најголема кога
алатката работи со голема брзина.
♦ Откако ќе започнете со сечење и засекот
е направен во работниот материјал, немојте
да го менувате аголото на сечењето.
Менување на аголот ќе предизвика виткање
на тркалото и може да доведе до кршење
на истото.
♦ Тргнете ја алатата од работната површина
пред да ја исклучите.
Дозволете и на
алатката да престане да се врти пред да ја
спуштите.
44
Одржување
Вашиот BLACK+DECKER уред/алатка, со или
без кабел, е направен да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
Предупредување! Пред извршување на
одржување на електрични алатки со или без
кабел:
♦ Исклучете ја алатката/уредот и извадете го
приклучокот од штекер.
♦ Или, исклучете ја алатката или уредот
и извадете ја батеријата доколку алатката
или уредот има одвоен батериски пакет.
♦ Или, целосно истрошете ја батеријата
доколку таа е составен дел од алатката
и тогаш исклучете ја.
♦ Извадете го приклучокот на полначот
од штекер пред да го исчистите. На
вашиот полнач не му е потребно никакво
одржување освен редовно чистење.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашиот уред, алатка или полнач со
употреба на мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на
моторот со употреба на влажна крпа. Не
употребувајте абразивни средства за
чистење или средства за чистење на база
на растворувач.
♦ Редовно отворајте го футерот (доколку го
има) и лесно чукнете го да ја отстраните
правта од внатрешноста.
Замена на приклучок за струја (само за
Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за
струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот кабел на
приклучокот за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се
поврзува на терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 13 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Производите
и батериите означени со овој симбол
не смеат да се исфрлаат со обичниот
домашен отпад.
МАКЕДОНСКИ
Производите и батериите содржат материјали
коишто можат да бидат обновени или
рециклирани, притоа намалувајќи ја
побарувачката за суровини.
Ве молиме рециклирајте ги електричните
производи и батерии според локалните
одредби.
на техничките податоци и ја дава оваа
декларација во име на Black & Decker.
Технички податоци
KG115
(Тип 1)
Влезен напон
Vнаизменична
230
струја
Влезна моќност
W
750
Брзина без оптоварување
min-1
11.000
Внатрешен отвор на дискот
mm
22
брусни дискови
mm
6
резни дискови
mm
3,5
kg
2,1
Р. Леврик
Директор на инженеринг
Вlack & Decker Европа,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD,
Велика Британија
15.10.2015
Максимална дебелина на дискот
Големина на вретеното
Тежина
M14
LpA (звучен притисок) 91 dB(A),
отстапување (K) 3 dB(A)
LWA (звучна моќност) 102 dB(A),
отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска
сума по три оски) според EN60745:
Површинско брусење (ah,SG) 7.0 m/s2,
отстапување (K) 1.5 m/s2
Сечење (ah) 2,5 m/s2, отстапување (K) 1,5 m/s2
Внимание! Примените како што се сечење
може да имаат различна емисија на вибрации.
Декларација за сообразност со
правилата на ЕК
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
Аголна брусилка - KG115
Вlack & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад
со: 2006/42/EК, EN60745-1, EN60745-2-3:2011
+A12:2014
Овие производи исто така се во склад со
Директивата 2014/30/EУ и 2011/65/EУ. За повеќе
информации ве молиме да стапите во контакт
со Black & Decker преку следнава адреса или
да погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
45
МАКЕДОНСКИ
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и им нуди на корисниците гаранција
од 24 месеци од датумот на купување.
Гаранцијата ги дополнува и на ниеден начин
не ги ограничува вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската
зона на слободна трговија.
За да направите барање за оштета врз основа
на гаранцијата, барањето мора да биде
направено според условите за користење на
Black & Decker и вие ќе треба да приложите
доказ за купувањето на продавачот или на
овластениот сервисер.
Условите за користење на двегодишната
гаранција на Black & Decker и локацијата на
вашиот најблизок овластен сервисер можат
да се најдат на интернет на www.2helpU.com,
или преку контактирање на вашата локална
филијала на Black & Decker на адресата што се
наоѓа во овој прирачник.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт www.
blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
вашиот нов Black & Decker производ и за
да бидете известени за новите производи
и специјалните понуди.
zst00307216 - 08-06-2016
46
47
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising