DWE4056 | DeWalt DWE4056 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

DWE4056
DWE4057
DWE4120
DWE4156
DWE4157
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)18
English (original instructions)35
Español (traducido de las instrucciones originales)49
Français (traduction de la notice d’instructions originale)65
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)81
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)97
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)113
Português (traduzido das instruções originais)127
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)143
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)157
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)172
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)187
Copyright DeWALT
B
Figure 1
A
G
C
P
B
J
C
F
D
E
Figure 2A
Figure 2B
M
F
K
F
L
K
L
J
N
L
B
1
Figure 3
DWE4120
G
I
Figure 5
Figure 4
H
E
P
E
O
D
B
P
A
D
E
P
O
D
B
B
B
Figure 6
2
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
Dansk
VINKELSLIBER
DWE4056, DWE4057 DWE4120, DWE4156, DWE4157
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT én
af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Effektforbrug
Tomgangshastighed/ nominel hastighed
Hjuldiameter
Spindeldiamter
Spindellængde
Vægt
* vægt inkluderer sidehåndtag og beskyttelsesskærm
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
DWE4056
230
1
800
11800
115
M14
14,2
1,8*
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN 60745-2-3:
dB(A)
90,5
LPA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
101,3
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
3,0
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
Overfladeslibning
Vibrationsemissionsværdi ah,AG =
Usikkerhed K =
Skiveslibning
Vibrationsemissionsværdi ah,DS =
Usikkerhed K =
DWE4120
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,05*
DWE4156
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,0*
DWE4157
230
1
900
11800
125
M14
14,2
2,05*
90,5
101,3
3,0
91,5
102,5
3,0
91,5
102,5
3,0
9,5
102,5
3,0
m/s²
m/s²
9,4
1,5
9,4
1,5
11,0
1,5
11,0
1,5
11,0
1,5
m/s²
m/s²
7,5
1,5
7,5
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
DWE4057
230
1
800
11800
125
M14
14,2
1,9*
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
3
Dansk
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
VINKELSLIBER
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet
under Tekniske data er udformet i
overensstemmelse med:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014
+A12:2014+A13:2015.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/
EU og 2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende
adresse for yderligere oplysninger eller se bagsiden
af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
05.03.2018
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
4
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan medføre
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen "elværktøj" i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
Dansk
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF
ELEKTRISK VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj,
før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
YDERLIGERE SPECIFIKKE
SIKKERHEDSREGLER
Sikkerhedsinstruktioner til al brug
FÆLLES SIKKERHEDSADVARSLER TIL SLIBNING,
STÅLBØRSTNING ELLER SLIBESKÆRING:
a) Dette elværktøj er påtænkt at fungere
som en slibemaskine, pudsemaskine,
stålbørste, pudser eller afskæringsværktøj.
Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner,
illustrationer og specifikationer, der følger
med dette elværktøj. Manglende overholdelse
af alle nedenstående instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
5
Dansk
b) Vi anbefaler, at værktøjet ikke anvendes til
funktioner som f.eks. polering. Anden brug
end den, elværktøjet er fremstillet til, kan udgøre
en fare og forårsage personskade.
personligt beskyttelsesudstyr. Fragmenter
af arbejdsemnet eller ødelagt tilbehør kan
flyve afsted og forårsage skade uden for det
umiddelbare arbejdsområde.
c) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det. Alt
elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres med
kontakten, er farligt og skal repareres.
j)Hold fast i elværktøjet ved hjælp af de
isolerede håndtagsflader, når der skal saves
i emner, hvor skæreværktøjet kan berøre
skjulte ledninger eller sit eget kabel. Kommer
skæreværktøjet i kontakt med en strømførende
ledning, kan blotlagte metaldele på el-værktøjet
gøres strømførende og give stød til brugeren.
d) Tilbehørets nominelle hastighed skal mindst
svare til den maksimale hastighed, der er
markeret på elværktøjet. Tilbehør, der kører
hurtigere end dets nominelle hastighed, kan gå
itu og flyve væk.
e) Tilbehørets udvendige diameter og
tykkelse skal være inden for elværktøjets
kapacitetsvurdering. Tilbehør af ukorrekt
størrelse kan ikke opbevares eller kontrolleres
korrekt.
f)Gevindmontering af tilbehør skal matche
med slibemaskinens spindelgevind.
For tilbehør monteret med flanger skal
dornhullet på tilbehøret passe til flangens
placeringsdiameter. Tilbehør, der ikke matcher
med el-værktøjets monterede hardware, vil
køre ud af balance, vibrere for meget og kan
medføre tab af kontrol.
g) Anvend ikke beskadiget tilbehør. Før brug
af tilbehør undersøges f.eks. slibehjul for
skår og revner, støttepuder for revner eller
slid og stålbørste for løse eller revnede
tråde. Hvis elværktøjet eller tilbehøret tabes,
bør det undersøges for skade, eller der
bør monteres ubeskadiget tilbehør. Efter
undersøgelse og montering af tilbehør
placeres du og tilskuere væk fra tilbehørets
rotationsplan, og elværktøjet køres ved
maksimal tomgangshastighed i et minut.
Beskadiget tilbehør vil normalt gå i stykker under
denne testkørsel.
h) Anvend personligt beskyttelsesudstyr.
Afhængig af brugen bør du anvende
ansigtsskærm eller sikkerhedsbriller.
Hvis det er nødvendigt, skal du anvende
støvmaske, hørebeskyttelse, handsker og
et arbejdsforklæde, der kan modstå småt
slibemateriale eller arbejdsemnefragmenter.
Øjenbeskyttelsen skal kunne stoppe flyvende
fremmedlegmer, der opstår som følge af
de forskellige betjeninger. Støvmasken eller
åndedratsværnet skal kunne filtrere partikler,
der frembringes som følge af din betjening.
Forlænget eksponering for høj, intens støj kan
forårsage høreskader.
i)Sørg for, at tilskuere står i en sikker afstand
fra arbejdsområdet. Folk, der befinder
sig i arbejdsområdet, skal anvende
6
k)Placer ledningen væk fra det roterende
tilbehør. Hvis du mister kontrollen, kan
ledningen blive skåret eller fastklemt, og din
hånd eller arm kan trækkes ind i det roterende
tilbehør.
l)Læg aldrig værktøjet fra dig, før tilbehøret er
helt stoppet. Det roterende tilbehør kan gribe
fast i overfladen, og du kan miste kontrollen
over elværktøjet.
m) Start ikke elværktøjet, mens du bærer det
på dig. Utilsigtet kontakt med det roterende
tilbehør kan hænge fast i dit tøj og efterfølgende
ind i huden.
n) Rengør værktøjets lufthuller med jævne
mellemrum. Motorens ventilator vil trække støv
ind i kabinettet, og for megen akkumulering af
metalstykker kan udgøre en elektrisk fare.
o) Betjen ikke elværktøjet nær brændbare
materialer. Gnister kan antænde disse
materialer.
p) Anvend ikke tilbehør, der kræver kølevæske.
Brug af vand eller anden kølevæske kan
resultere i livsfarligt elektrisk stød.
YDERLIGERE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TIL AL
BRUG
Årsager til og undgåelse af
tilbageslag
Tilbageslag er en pludselig reaktion på et fastklemt
eller blokeret slibehjul, støttepude, børste eller andet
tilbehør. Fastklemmelse eller blokering forårsager
hurtig blokering af det roterende tilbehør, der gør, at
det ukontrollerede elværktøj kører i modsat retning af
tilbehørets rotation på det sted, det er fastkørt.
F.eks. hvis et slibehjul er fastklemt eller blokeret af
arbejdsemnet, kan kanten af hjulet, der er på vej
ind i det spidse punkt, grave sig ind i overfladen på
materialet og forårsage, at hjulet arbejder sig ud eller
falder ud. Hjulet kan enten gå imod eller væk fra
operatøren, afhængigt af hjulets bevægelsesretning
Dansk
ved fastklemmelsespunktet. Slibehjul kan også gå i
stykker under disse forhold.
utilsigtet kontakt med hjulet og gnister, som kan
antænde tøjet.
Et tilbageslag opstår som følge af forkert brug eller
ved misbrug af værktøjet. Det kan undgås ved at
følge nedenstående forholdsregler:
d) Hjulene skal kun anvendes til den
anbefalede brug. F.eks.: slib ikke med siden
af afskæringshjulet. Slibeskæringshjul er
tilsigtet perifer slibning. Sidekraft på disse hjul
kan ødelægge dem.
a) Hold godt fast på værktøjet og placer
kroppen og armen således, at du kan
modstå styrken fra et tilbageslag. Anvend
altid ekstrahåndtaget, hvis det medfølger,
for maksimal kontrol over tilbageslag eller
momentreaktion under opstart. Operatøren
kan kontrollere momentreaktionen eller
tilbageslagets styrke, hvis der tages korrekte
forholdsregler.
b) Placer aldrig hånden i nærheden af det
roterende tilbehør. Tilbehøret kan slå tilbage
over din hånd.
c) Placer ikke kroppen i det område, hvor
værktøjet kan bevæge sig, hvis der opstår et
tilbageslag. Tilbageslag vil drive værktøjet frem
i den modsatte retning af hjulets bevægelse ved
blokeringspunktet.
d) Vær særlig forsigtig, når du arbejder med
hjørner, skarpe kanter osv. Undgå at bumpe
eller blokere tilbehøret. Hjørner, skarpe kanter
eller bump har en tendens til at blokere det
roterende tilbehør og kan forårsage mangel på
kontrol eller tilbageslag.
e) Påsæt ikke en savkædes snitteblad eller
en savklinge med tænder. Sådanne klinger
forårsager ofte tilbageslag og mangel på kontrol.
Særlige sikkerhedsadvarsler til
slibning og slibeskæring
a) Brug kun hjultyper, der er anbefalet
til dit elværktøj og den specifikke
beskyttelsesskærm, der er fremstillet til
det valgte hjul. Hjul, der ikke er fremstillet til
værktøjet, kan ikke afskærmes korrekt og er
usikre.
b) Slibeoverfladen på de midterste trykkede
hjul skal være monteret under fladen
på kanten af beskyttelsesskærmen. Et
hjul, der ikke er monteret korrekt, og som
projekteres gennem fladen på kanten af
beskyttelsesskærmen, kan ikke beskyttes
tilstrækkeligt.
c) Beskyttelsesskærmen skal være sikkert
fastgjort elværktøjet for maksimal
sikkerhed, således at mindst muligt
af hjulet er blotlagt mod operatøren.
Beskyttelsesskærmen hjælper med til at
beskytte operatøren mod hjulfragmenter og
e) Brug altid ubeskadigede hjulflanger med
den rette størrelse og form til dit valgte
hjul. Korrekte hjulflanger støtter hjulet og
reducerer dermed muligheden for hjulskade.
Flanger til skærehjul kan være forskellige fra
slibehjulflanger.
f)Brug ikke brugte, slidte hjul fra større
elværktøjer. Hjul, der er tilsigtet større
elværktøjer, er ikke egnet til det lille værktøjs høje
hastighed og kan gå i stykker.
Ekstra sikkerhedsadvarsler, der er
specifikke for slibeskæring
a) Blokér ikke skærehjulet eller anvend for
megen kraft. Forsøg ikke at foretage et
for dybt snit. Overbelastning af hjulet øger
belastningen og følsomheden for drejning eller
binding af hjulet i snittet og muligheden for
tilbageslag eller hjulskade.
b) Placer ikke din krop på linje med og bag ved
det roterende hjul. Når hjulet bevæger sig væk
fra kroppen, kan det mulige tilbageslag drive
hjulet og elværktøjet direkte mod dig.
c) Når hjulet binder, eller når et snit afbrydes,
slukkes elværktøjet og det holdes stille,
indtil hjulet står helt stille. Forsøg aldrig
at fjerne et skærehjul fra snittet, mens
hjulet er i bevægelse. I modsat fald kan
der forekomme et tilbageslag. Find ud af,
hvorfor hjulet har sat sig fast, og træf passende
forholdsregler, så det ikke kan ske igen.
d) Forsøg ikke at genstarte skæringen i
arbejdsemnet. Lad hjulet nå fuld hastighed
og sæt det derefter forsigtigt ind i snittet.
Hjulet kan eventuelt binde, arbejde sig ud af
arbejdsemnet eller forårsage tilbageslag, hvis
elværktøjet startes i arbejdsemnet.
e) Støttepaneler eller andet arbejdsemne af
overdreven størrelse for at minimere risikoen
for hjulfastklemmelse og tilbageslag. Store
arbejdsemner har en tendens til at synke under
deres egenvægt. Arbejdsemnet skal afstøttes
på begge sider af hjulet, både i nærheden af
skærelinjen og ved arbejdsemnets kant.
f)Vær især forsigtig, hvis der skal udføres et
"dyksnit" i et uoverskueligt område, f.eks. i
en eksisterende væg. Hjulet, der skal dykke
7
Dansk
ned, kan skære gas- eller vandrør, elektriske
ledninger eller genstande, der kan forårsage
tilbageslag.
Sikkerhedsadvarsler, der er
specifikke for slibning
a) Anvend ikke slibeskivepapir af overdreven
størrelse. Følg producentens anbefalinger
angående valg af slibepapir. Slibepapir,
der går ud over slibepuden, udgør en fare
for flænsning og kan forårsage blokering eller
flænsning af disken eller tilbageslag.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
–Hørenedsættelse.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Sikkerhedsadvarsler, der er
specifikke for stålbørstning
– Risiko for støv fra farlige stoffer.
a) Vær opmærksom på, at børsten afkaster
stålhår, selv under almindelig brug.
Overbelast ikke ståltrådene ved at lægge for
meget tryk på børsten. Stålhårene kan nemt
trænge gennem tyndt tøj og/eller hud.
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
b) Hvis brug af beskyttelsesskærm anbefales
til stålbørstning, skal du sørge for, at
stålhjulet eller børsten ikke indgriber i
sikkerhedsskærmen. Stålhjul eller børster
kan udvides i diameter pga. af arbejds- og
centrifugale kræfter.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
slibemaskiner
• Gevindmontering af tilbehør skal matche med
slibemaskinens spindelgevind. For tilbehør
monteret med flanger skal dornhullet på
tilbehøret passe til flangens placeringsdiameter.
Tilbehør, der ikke matcher med el-værktøjets
monterede hardware, vil køre ud af balance,
vibrere for meget og kan medføre tab af kontrol.
• Slibeoverfladen på de midterste nedtrykkede
hjul skal være monteret under fladen på kanten
af beskyttelsesskærmen. Et hjul, der ikke er
monteret korrekt, og som projekteres gennem
fladen på kanten af beskyttelsesskærmen, kan
ikke beskyttes tilstrækkeligt.
•Brugikke type 11 (konisk kopskive)
hjul på dette værktøj. Anvendelse af
uhensigtsmæssigt tilbehør kan forårsage
personskader.
•Anvendaltid sidehåndtag. Spænd
håndtaget sikkert. Sidehåndtaget skal altid
bruges for hele tiden at opretholde kontrol over
værktøjet.
8
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af
en reststrømsanordning med en
reststrømskapacitet på 30mA eller
mindre.
Mærkning på værktøjet
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (P), der også indeholder produktionsåret,
er trykt på forsiden af gearkassen.
Eksempel:
2018 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Vinkelsliber
1Beskyttelsesskærm
1Sidehåndtag
1Flangesæt
1Sekskantnøgle
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1, 3)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogle dele heraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
Dansk
A.Spindellåseknap
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet.
B.Spindel
C.Sidehåndtag
D.Støtteflange
E.Gevindskåret klemmemøtrik
F.
Beskyttelsesskærm
G.Skalakontakt
H.Skovlkontakt (kun DWE4120)
I.
Startspærregreb (kun DWE4120)
J.Beskyttelsesskærmens udløsergreb
TILSIGTET BRUG
De kraftige DWE4056, DWE4057, DWE4120,
DWE4156, DWE4157 vinkelslibere er blevet
fremstillet til professionel slibning, stålbørstning,
polering og skæring.
ANVEND IKKE andre slibehjul udover
navforsænkede hjul og papirskiver.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DeWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse slidstærke vinkelslibere er professionelt
elværktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Blød startfunktion
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Før værktøjet tilsluttes igen, skal du trykke
på udløserkontakten og slippe den igen
for at sikre, at værktøjet er slukket.
Påsætning af sidehåndtag (fig. 1)
ADVARSEL: Før du anvender værktøjet,
skal du sikre, at håndtaget sidder godt
fast.
Skru sidehåndtaget (C) godt fast i et af hullerne på
en af gearkassens sider. Sidehåndtaget skal altid
bruges for hele tiden at opretholde kontrol over
værktøjet.
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
Tilbehør og udstyr
Den bløde startfunktion giver mulighed for langsom
hastighedsopbygning for at undgå ryk ved start.
Denne funktion er særdeles nyttig, når der arbejdes
i lukkede rum.
Det er vigtigt at vælge de rigtige
beskyttelsesskærme, støtteskiver og flanger til brug
sammen med slibemaskinetilbehør. Se skemaet
sidst i dette afsnit for informationer om valg at det
korrekte tilbehør.
Ingen-volt
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
Ingen-volt-funktionen stopper vinkelsliberens
genstart, uden at der er tændt og slukket for
kontakten, hvis der er en pause i strømforsyningen.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
BEMÆRK: Hjørneslibning kan udføres med type 27
hjul, der er designet og specificeret til dette formål.
ADVARSEL: Den nominelle hastighed
for tilbehøret skal mindst være
den hastighed, der anbefales på
advarselsmærkaten på værktøjet. Hjul
og andet tilbehør, der kører over den
nominelle hastighed, kan eksplodere og
medføre personskader. Gevindskåret
tilbehør skal være forsynet med et M14
nav. Alt tilbehør uden gevind skal være
forsynet med et dornhul på 22 mm.
9
Dansk
Hvis ikke kan det være designet til en
rundsav og bør ikke anvendes. Brug
kun det tilbehør, der vises sidst i dette
afsnit. Mærkedata for tilbehøret skal være
ovenfor angivne minimum hjulhastighed
som vist på værktøjets navneplade.
Montering af beskyttelsesskærme
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Før værktøjet tilsluttes igen, skal du trykke
på udløserkontakten og slippe den igen
for at sikre, at værktøjet er slukket.
FORSIGTIG: Der skal anvendes
beskyttelsesskærme med denne sliber.
sikrer, at beskyttelsesskærmen sidder
fast. Beskyttelsesskærmen kan flyttes
til den modsatte retning ved at trykke
beskyttelsesskærmens udløsergreb ned.
6.Du fjerner beskyttelsesskærmen ved at følge
trinene 1–3 af disse instruktioner i omvendt
rækkefølge.
SKÆRM MED MONTERINGSSKRUE (FIG. 2B)
1.Anbring vinkelsliberen på et bord,
spindel (B) op.
2.Justér øskerne (K) med kærvene (L).
3.Tryk beskyttelsesskærmen (F) ned og drej den
til den ønskede position.
4.Fastspænd skruen (N).
5.Løsn skruen for at fjerne beskyttelsesskærmen.
Når du anvender DWE4056, DWE4057, DWE4120,
DWE4156 eller DWE4157 sliberen til skæring af
metal eller murværk, SKAL der anvendes en type
1 beskyttelsesskærm. Type 1 beskyttelsesskærme
kan købes hos DeWALT forhandlere.
BEMÆRK: Venligst se skemaet over slibe- og
skæretilbehøret i slutningen af dette afsnit for at få
vist andet tilbehør, der kan anvendes sammen med
disse slibemaskiner.
MONTERING OG DEMONTERING (TYPE 27)
ONE-TOUCH BESKYTTELSESSKÆRM (FIG. 2A)
BEMÆRK: Hvis din slibemaskine er forsynet med
en One-touch beskyttelsesskærm, kontrollér at
skruen, grebet og fjederen er korrekt spændt før
montering af beskyttelsesskærmen.
1.Tryk på beskyttelsesskærmens udløsergreb (J).
2.Mens beskyttelsesskærmens udløsergreb
holdes åben, ret øsknerne (K) på
beskyttelsesskærmen ind efter kærverne på
gearkassen (L).
3.Mens beskyttelsesskærmens udløsergreb
holdes åben, skub beskyttelsesskærmen
ned, indtil øsknerne aktiveres og drej
dem ind i rillen på gearkassenavet. Udløs
beskyttelsesskærmens udløsergreb.
4.Drej mens spindlen vender mod operatøren
beskyttelsesskærmen til den ønskede
arbejdsposition. Selve beskyttelsesskærmen
skal anbringes mellem spindlen og brugeren for
at yde maksimal beskyttelse til brugeren.
5.For let justering kan beskyttelsesskærmen
drejes i retning med uret. BEMÆRK:
Beskyttelsesskærmens udløsergreb skal
falde i hak i et af justeringshullerne (M)
på beskyttelsesskærmens krave. Dette
10
FORSIGTIG: Hvis beskyttelsesskærmen
ikke kan fastspændes korrekt ved at
justere skruen, skal du ikke anvende
værktøjet. For at reducere risikoen
for personskade skal du indlevere
værktøjet og beskyttelsesskærmen til et
servicecenter og få beskyttelsesskærmen
repareret eller udskiftet.
MONTERING LUKKET (TYPE 1) BESKYTTELSESSKÆRM
ADVARSEL: Hvis de findes skal OneTouch beskyttelsesskærmskruen,
-grebet og -fjederen fjernes, inden
du forsøger at montere (type 1)
beskyttelsesskærm. De udtagne dele
skal opbevares og geninstalleres for at
bruge One-Touch beskyttelsesskærmen.
Hvis du bemærker placeringen af disse
dele før demontering, vil det være en
hjælp ved genmonteringen.
1.Åbn beskyttelsesskærmlåsen. Ret øsknerne (K)
på beskyttelsesskærmen ind efter kærverne (L)
på gearkassen.
2.Skub beskyttelsesskærmen ned, indtil
beskyttelsesskærmens øskner aktiveres og
drejer frit i rillen på gearkassenavet.
3.Drej beskyttelsesskærmen i den ønskede
arbejdsposition. Selve beskyttelsesskærmen
skal anbringes mellem spindlen og brugeren for
at yde maksimal beskyttelse til brugeren.
4.Luk låsen på beskyttelsesskærmen for at sikre
beskyttelsesskærmen på gearkassedækslet.
Du bør ikke kunne dreje beskyttelsesskærmen
manuelt, når låsen er i lukket position. Hvis
rotation er mulig spænd indstillingskruen
med klemmegrebet i lukket position.
Betjen ikke slibemaskinen med en løs
beskyttelsesskærmen eller klemmegreb i
åben position.
Dansk
5.Du demonterer beskyttelsesskærmen ved
at åbne beskyttelsesskærmlåsen, dreje
beskyttelsesskærmen, så pilene sidder ud for
hinanden og trække beskyttelsesskærmen op.
BEMÆRK: Hvis den lukkede (type 1)
beskyttelsesskærm bliver løs efter et stykke tid,
spænd indstillingskruen med klemmegrebet i lukket
position.
FORSIGTIG: Hvis beskyttelsesskærmen
ikke kan fastspændes korrekt ved at
justere skruen, skal du ikke anvende
værktøjet. For at reducere risikoen
for personskade skal du indlevere
værktøjet og beskyttelsesskærmen
til et autoriseret servicecenter og få
beskyttelsesskærmen repareret eller
udskiftet.
BEMÆRK: Spænd ikke
fastspændingsskruen med klemmegrebet
i åben position. Det kan forårsage skjult
beskadigelse af beskyttelsesskærmen
eller monteringsnavet.
Montering og aftagning af
slibe- eller skæreskive (fig. 1, 4, 5)
ADVARSEL: Brug ikke en beskadiget
skive.
1.Anbring værktøjet på et bord,
beskyttelsesskærm op.
2.Montér støtteflangen (D) korrekt på spindlen (B)
(fig. 4).
3.Anbring skiven (P) på støtteflangen (D). Når der
monteres en skive med en forhøjet midte, skal
du sikre, at den forhøjede midte (O) vender
mod støtteflangen (D).
4.Skru den gevindskårne klemmemøtrik (E) på
spindlen (B) (fig. 5):
a.Ringen på den gevindskårne
klemmemøtrik (E) skal vende mod skiven,
når der monteres en slibeskive (fig. 5A);
b.Ringen på den gevindskårne
klemmemøtrik (E) skal vende bort fra skiven,
når der monteres en skæreskive (fig. 5B).
5.Tryk på spindellåseknappen (A) og drej
spindlen (B) indtil den falder i hak.
6.Fastspænd den gevindskårne klemmemøtrik (E)
med den medleverede sekskantnøgle eller en
topolet skruenøgle.
7.Udløs spindellåsen.
8.Fastspænd den gevindskårne klemmemøtrik (E)
med den medleverede sekskantnøgle eller en
topolet skruenøgle.
BEMÆRK: Hjørneslibning kan udføres med type
27 hjul, der er designet og specificeret til dette
formål; hjul med en tykkelse på 6 mm er designet
for overfladeslibning, mens hjul med en tykkelse på
3 mm er designet til hjørneslibning. Der kan udføres
skæring ved hjælp af et skærehjul og en Type
1-skærm.
Montering af stålkopbørster
og stålhjul
Stålkopbørster eller stålhjul skrues direkte på
den slibespindlen uden brug af flanger. Brug kun
stålbørster eller -hjul, der er forsynet med et M14
gevindskåret nav. Beskyttelsesskærmen type 27
skal bruges, når du anvender stålbørster og -hjul.
FORSIGTIG: Bær arbejdshandsker,
når du arbejder med stålbørster og
-hjul. De kan blive skarpe.
FORSIGTIG: Hjul eller børste må ikke
røre ved beskyttelsesskærmen, når
den er monteret eller er i brug. Det
kan forårsage skjult beskadigelse af
udstyret og ledninger kan sprænges fra
udstyrshjul eller kop.
1.Skær manuelt hjulgevindet på spindlen.
2.Tryk spindellåseknappen ned og brug en
skruenøgle på stålhjulsnavet eller -børsten til at
spænde hjulet.
3.Du fjerner hjulet i omvendt rækkefølge.
BEMÆRK: Hvis du undlader at sætte
hjulnavet korrekt på, før værktøjet drejes,
kan værktøjet eller hjulet blive beskadiget.
På- og afmontering af
en støtteskive/et slibepapir (fig. 1)
1.Sæt værktøjet på et bord eller en flad overflade
med sikkerhedsskærmen vendende opad.
2.Tag støtteflangen (D) af.
3.Anbring gummistøtteskiven korrekt på
spindlen (B).
4.Anbring slibepapiret på gummistøtteskiven.
5.Skru den gevindskårne klemmemøtrik (E)
på spindelen. Ringen på den gevindskårne
klemmemøtrik skal vende imod
gummistøtteskiven.
6.Tryk på spindellåseknappen (A) og drej
spindelen (B), indtil den når dens låseposition.
7.Fastspænd den gevindskårne klemmemøtrik (E)
med den medleverede sekskantnøgle eller en
topolet skruenøgle.
8.Udløs spindellåsen.
11
Dansk
9.Du fjerner gummistøttepladen ved at løsne
den gevindskårne klemmemøtrik (E) med den
medleverede sekskantnøgle eller en topolet
skruenøgle.
Montering af en stålbørste
Skru stålbørsten direkte på spindlen uden brug af
afstandsskive og gevindflange.
Før brugen
• Montér beskyttelsesskærmen og den rette
skive eller hjul. Brug ikke skiver eller hjul, der er
meget slidte.
• Sørg for, at den indvendige og udvendige
flange er monteret korrekt. Følg de instruktioner,
der findes i skemaet over slibe- og
skæretilbehør.
• Sørg for, at skiven eller hjulet drejer i retning af
pilene på tilbehøret og værktøjet.
• Brug ikke et beskadiget tilbehør. Før brug af
tilbehør undersøges f.eks. slibehjul for skår
og revner, støttepuder for revner eller slid og
stålbørste for løse eller revnede tråde. Hvis
elværktøjet eller tilbehøret tabes, bør det
undersøges for skade, eller der bør monteres
ubeskadiget tilbehør. Efter undersøgelse og
montering af tilbehør placeres du og tilskuere
væk fra tilbehørets rotationsplan, og elværktøjet
køres ved maksimal tomgangshastighed i
et minut. Beskadiget tilbehør vil normalt gå i
stykker under denne testkørsel.
• Benyt kun et let tryk på værktøjet.
Anvend ikke sidepres på skiven.
• Undgå overstyring. Bliver værktøjet
varmt, fortsæt med at køre det uden
belastning i flere minutter for at køle
tilbehøret ned. Rør ikke ved slibe- og
skæreskiverne, før de er kølet ned.
Skiverne kan blive meget varme under
arbejdet.
• Arbejd aldrig med slibekoppen uden en
passende beskyttelsesskærm.
• Brug ikke elværktøjet sammen med et
udskæringsstativ.
BETJENING
Brugsvejledning
12
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Før værktøjet tilsluttes igen, skal du trykke
på udløserkontakten og slippe den igen
for at sikre, at værktøjet er slukket.
ADVARSEL:
• Sørg for, at alle materialer, der skal
slibes eller skæres, sidder godt fast.
• Fastgør og understøt arbejdsemnet.
Brug klemmer eller en skruestik til at
holde og understøtte arbejdsemnet
på et stabilt underlag. Det er
vigtigt at klemme og understøtte
arbejdsemnet godt for at forebygge,
at arbejdsemnet bevæger sig, så
du mister kontrollen over det. Det
er vigtigt at klemme og understøtte
arbejdsemnet godt for at forebygge,
at arbejdsemnet bevæger sig, så du
mister kontrollen over det.
• Støttepaneler eller andet
arbejdsemne af overdreven
størrelse for at minimere
risikoen for hjulfastklemmelse
og tilbageslag. Store arbejdsemner
har en tendens til at synke under
deres egenvægt. Arbejdsemnet skal
afstøttes på begge sider af hjulet,
både i nærheden af skærelinjen og ved
arbejdsemnets kant.
• Bær altid almindelige arbejdshandsker,
når du arbejder med dette værktøj.
• Gearet bliver meget varm under brug.
• Brug aldrig blottere sammen med
sammenhængende slibeprodukter.
• Vær opmærksom på, at hjulet
fortsætter med at rotere, efter at der er
slukket for værktøjet.
Korrekt håndposition (fig. 1, 6)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Korrekt håndposition kræver én hånd på
sidehåndtaget (C) og den anden hånd på værktøjets
krop som vist på figur 1.
Dansk
Kontakter
FORSIGTIG: Hold godt fast på
sidehåndtaget og værktøjets krop for at
have kontrol over værktøjet ved opstart
og under brug, indtil hjulet eller tilbehøret
holder op med at dreje. Sørg for, at hjulet
står helt stille, før du lægger værktøjet
fra dig.
BEMÆRK: For at reducere uforventet
værktøjsbevægelse bør du ikke tænde og slukke
for værktøjet under belastningsforhold. Lad
sliberen køre op til fuld hastighed, før den rører
arbejdsoverfladen. Løft værktøjet fra overfladen, før
du slukker for værktøjet. Lad værktøjet holde helt op
med at dreje, før du lægger det fra dig.
SKALAKONTAKT (FIG. 3)
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
ADVARSEL: Før tilslutning af værktøjet
til en strømforsyning, kontrollér at
skalakontakten står i off position
ved at trykke på den bagerste del af
kontakten og slippe den. Kontrollér at
skalakontakten står i off position som
beskrevet ovenfor efter enhver afbrydelse
af strømforsyningen til værktøjet som fx
en fejlstrømsafbryder, tilbagevisning af en
kredsløbsafbryder, fejlagtig udtrækning
af stikket eller strømsvigt. Hvis
skalakontakten er slået til, når strømmen
tilsluttes, vil værktøjet starte uventet.
Du starter værktøjet ved at skubbe ON/OFF
skalakontakten (G) imod forsiden på værktøjet.
Du slukker for værktøjet ved at udløse ON/OFF
skalakontakten.
For fortsat drift skub kontakten imod forsiden på
værktøjet og tryk den forreste del af kontakten
indad. Du stopper værktøjet, når du arbejder i
forsat funktion ved at trykke på den bagerste del af
skalakontakten og slippe den.
SKOVLKONTAKT (FIG. 3) (DWE4120)
1.For at tænde for værktøjet skal du skubbe
startspærregrebet (I) mod enden af værktøjet og
derefter trykke på skovlkontakten (H). Værktøjet
vil køre, mens der trykkes på kontakten.
2.Sluk for værktøjet ved at udløse skovlkontakten.
Spindellås (fig. 1)
Spindellåsens (A) funktion er at forhindre spindelen
i at dreje, når der monteres eller fjernes hjul. Betjen
kun spindellåsen, når der er slukket for værktøjet,
og stikket er taget ud af kontakten, og værktøjet
står helt stille.
BEMÆRK: For at reducere risikoen for
skade på værktøjet, bør du ikke aktivere
spindellåsen, mens værktøjet kører. Det
kan resultere i skade på værktøjet, og
påsat tilbehør kan falde af og eventuelt
forårsage personskade.
For at aktivere låsen skal du trykke på
spindellåseknappen og dreje spindelen, indtil du ikke
kan dreje den længere.
Metalarbejde
Når værktøjet anvendes på metalarbejder, skal du
sørge for, at der er indsat en fejlstrømsafbryder
(RCD) for at undgå restricisi som følge af
metalspåner.
Hvis fejlstrømsafbryderen er slukket, skal du få
værktøjet efterset af en autoriseret DeWALTreparatør.
ADVARSEL: Under ekstreme
arbejdsforhold kan der ophobes støv
inde i maskinehuset, når der arbejdes
med metal. Dette kan resultere i, at
beskyttelsesisoleringen inde i maskinen
bliver reduceret og dermed øger risikoen
for elektrisk stød.
For at undgå ophobningen af metalspåner inde i
maskinen anbefaler vi at rydde ventilationshullerne
dagligt. Se Vedligeholdelse.
Savning i metal
Ved skærearbejde arbejd med moderat hastighed
tilpasset til det materiale, der skæres. Læg ikke tryk
på skæreskiven eller vip eller drej maskinen.
Nedsæt ikke hastigheden på nedkørende
skæreskiver ved at anvende sidelæns tryk.
Maskinen skal altid arbejde i en opadgående
slibningsbevægelse. Ellers er der fare for, at den
bliver skubbet ukontrolleret ud af snittet.
Ved skæring af profiler og firkantede barrer, er det
bedst at starte på det mindste tværsnit.
Grovslibning
Brug aldrig en skæreskive til grovslibning.
Brug altid sikkerhedsskærmen type 27.
De bedste grovslibningsresultater opnås, når
maskinen indstilles til en vinkel på 30° til 40°. Flyt
maskinen frem og tilbage med et moderat tryk. På
denne måde bliver arbejdsemnet ikke for varmt,
bliver ikke misfarvet, og der dannes ingen riller.
13
Dansk
Stenskæring
Smøring
Maskinen må kun benyttes til tørskæring. Ved
skæring af sten er det bedst at bruge en diamant
skæreskive. Betjen kun maskinen med ekstra
støvbeskyttelsesmaske.
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Arbejdsråd
Rengøring
Udvis forsigtighed, når der skæres huller i
bærende vægge. Huller i strukturelle vægge er
underlagt lovbestemte/landespecifikke regulativer.
Disse regulativer skal overholdes under alle
omstændigheder. Før du starter på arbejdet, kan
du kontakte den ansvarlige ingeniør, arkitekt eller
bygningssupervisor.
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
Brug af papirskiver
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
ADVARSEL: Metalstøvophobning.
Overdreven brug af papirskiver i
metalarbejder kan resultere i øget
mulighed for elektrisk stød. For
at reducere denne risiko skal du
indsætte en fejlstrømsafbryder før
brug og rengøre ventilationshullerne
dagligt ved at blæse tør, komprimeret
luft ind i ventilationshullerne i
overensstemmelse med nedenstående
vedligeholdelsesinstruktioner.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DeWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med
dette værktøj. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af
DeWALT.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er designet til at fungere i
lang tid med minimal vedligeholdelse. Kontinuerlig
tilfredsstillende funktion afhænger af korrekt pleje af
værktøjet og regelmæssig rengøring.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Før værktøjet tilsluttes igen, skal du trykke
på udløserkontakten og slippe den igen
for at sikre, at værktøjet er slukket.
Udskiftning af børster
Motoren slukker automatisk og indikerer herved,
at kulbørsterne er nedslidte, og at der skal
foretages service på værktøjet. Kulbørsterne kan
ikke serviceres af brugeren. Tag værktøjet til en
autoriseret DeWALT-reparatør.
14
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Maks.
Min.
Perifer Gevindskåret
[mm] rotation hastighed hullængde
[mm]
-1
[min. ]
[m/s]
[mm]
D b
d
d
D
115 6 22,23 11 800
80
-
b 125 6 22,23 11 800
80
-
Dansk
D
115 -
-
11 800
80
-
125 -
-
11 800
80
-
75 30 M14 11 800
45
16.0
115 12 M14 11 800
80
16.0
125 12 M14 11 800
80
16.0
d
b
D
D
Miljøbeskyttelse
Separate Sammlung. Produkte und
Batterien, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten
Materialien, die zurückgewonnen oder recycelt
werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte
und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.2helpU.com.
15
Dansk
SKEMA OVER SLIBETILBEHØR
Beskyttelsesskærmtype
Tilbehør
Beskrivelse
Slibeskive med
nedtrykket midte
TYPE 27
BESKYTTELSESSKÆRM
Sådan monteres sliber
Type 27 beskyttelsesskærm
Bladskive
Støtteflange
Stålhjul
Type 27 hjul med
nedtrykket midte
Gevindskåret klemmemøtrik
Stålhjul med
gevindskåret
møtrik
Type 27 beskyttelsesskærm
Stålhjul
Stålkop med
gevindskåret
møtrik
Type 27 beskyttelsesskærm
Stålbørste
Støttepude/
slibeark
Type 27 beskyttelsesskærm
Gummistøttepude
Slibeskive
Gevindskåret klemmemøtrik
16
Dansk
SKEMA OVER SLIBETILBEHØR (forts.)
Beskyttelsesskærmtype
Tilbehør
Beskrivelse
Sådan monteres sliber
Skive til skæring
i murværk,
sammenhængende
Type 1 beskyttelsesskærm
TYPE 1
BESKYTTELSESSKÆRM
Metal
skive til skæring,
sammenhængende
Støtteflange
Diamantskærehjul
TYPE 1
BESKYTTELSESSKÆRM
Skærehjul
ELLER
Gevindskåret klemmemøtrik
TYPE 27
BESKYTTELSESSKÆRM
17
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
Deutsch
WINKELSCHLEIFER
DWE4056, DWE4057 DWE4120, DWE4156, DWE4157
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle
Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
VAC
Typ
Leistungsaufnahme
W
Leerlaufnenndrehzahl
min-1
Scheibendurchmesser
mm
Spindeldurchmesser
Spindellänge
mm
Gewicht
kg
* Gewicht einschließlich Zusatzgriff und Schutzabdeckung
DWE4056
230
1
800
11800
115
M14
14,2
1,8*
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-3
dB(A)
90,5
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
101,3
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
3,0
K(Unsicherheit für den angegebenen
Schallpegel)
Oberflächenschleifen
Vibrationskennwert ah,AG =
Unsicherheitswert K =
Sandschleifen mit
Vibrationskennwert ah,DS =
Unsicherheitswert K =
DWE4120
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,05*
DWE4156
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,0*
DWE4157
230
1
900
11800
125
M14
14,2
2,05*
90,5
101,3
3,0
91,5
102,5
3,0
91,5
102,5
3,0
9,5
102,5
3,0
m/s²
m/s²
9,4
1,5
9,4
1,5
11,0
1,5
11,0
1,5
11,0
1,5
m/s²
m/s²
7,5
1,5
7,5
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
18
DWE4057
230
1
800
11800
125
M14
14,2
1,9*
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen
der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.:
Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Deutsch
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der
einzelnen Warnhinweise erklärt. Bitte lesen
Sie die Betriebsanleitung und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
WINKELSCHLEIFER
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte
die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014
+A12:2014 +A13:2015.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.
Marcus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
05.03.2018
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug” in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper
geerdet ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
19
Deutsch
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um
das Elektrogerät zu tragen oder durch
Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen
Kanten oder beweglichen Teilen.
Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel
oder Werkzeuge, bevor Sie das
Elektrogerät einschalten. Werkzeuge oder
Schlüssel, die an rotierenden Teilen des
Elektrogerätes angebracht sind, können zu
Verletzungen führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
20
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz
und/oder die Akkus vom Elektrogerät,
bevor Sie Einstellungen am Gerät
vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen
mindern die Gefahr, dass das Elektrogerät
unbeabsichtigt startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
Deutsch
g) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen
Situationen führen.
5) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
ZUSÄTZLICHE SPEZIFISCHE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Sicherheitsvorschriften für alle
Betriebsarten
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR
SCHLEIF-, SCHMIRGEL-, DRAHTBÜRST- ODER
TRENNSCHLEIFARBEITEN:
a) Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als
Schleifer, Sandpapierschleifer, Drahtbürste,
Polierer und Trennschleifmaschine.
Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die
Sie mit dem Gerät erhalten. Wenn Sie die
folgenden Anweisungen nicht beachten, kann
es zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder
schweren Verletzungen kommen.
b) Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet
zum Polieren. Verwendungen, für die das
Elektrowerkzeug nicht vorgesehen ist, können
Gefährdungen und Verletzungen verursachen.
c) Verwenden Sie kein Zubehör, das vom
Hersteller nicht speziell für dieses
Elektrowerkzeug vorgesehen und empfohlen
wurde. Nur weil Sie das Zubehör an Ihrem
Elektrowerkzeug befestigen können, garantiert
das keine sichere Verwendung.
d) Die zulässige Drehzahl des
Einsatzwerkzeugs muss mindestens so
hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug
angegebene Höchstdrehzahl. Zubehör,
das sich schneller als zulässig dreht, kann
zerbrechen und umherfliegen.
e) Außendurchmesser und Dicke des
Einsatzwerkzeugs müssen den Maßangaben
Ihres Elektrowerkzeugs entsprechen.
Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge
können nicht ausreichend abgeschirmt oder
kontrolliert werden.
f)Zubehör mit Gewindemontage muss
mit dem Gewinde der Schleiferspindel
übereinstimmen. Bei Zubehör mit
Flanschbefestigung muss das Aufnahmeloch
des Zubehörs mit dem Flanschdurchmesser
übereinstimmen. Zubehör, das nicht genau auf
die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs passt,
dreht sich ungleichmäßig, vibriert sehr stark und
kann zum Verlust der Kontrolle führen.
g) Verwenden Sie keine beschädigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor
jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge wie
Schleifscheiben auf Absplitterungen und
Risse, Schleifteller auf Risse, Verschleiß
oder starke Abnutzung, Drahtbürsten auf
lose oder gebrochene Drähte. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug
herunterfällt, überprüfen Sie, ob es
beschädigt ist, oder verwenden Sie ein
unbeschädigtes Einsatzwerkzeug. Wenn
Sie das Einsatzwerkzeug kontrolliert
und eingesetzt haben, halten Sie und
in der Nähe befindliche Personen sich
außerhalb der Ebene des rotierenden
Einsatzwerkzeugs und lassen Sie das Gerät
eine Minute lang mit Höchstdrehzahl laufen.
Beschädigte Einsatzwerkzeuge brechen meist in
dieser Testzeit.
h) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung.
Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder
Schutzbrille. Soweit angemessen,
tragen Sie Staubmaske, Gehörschutz,
Schutzhandschuhe oder Spezialschürze, die
kleine Schleif- und Materialpartikel von Ihnen
fernhält. Die Augen sollen vor herumfliegenden
Fremdkörpern geschützt werden, die bei
verschiedenen Anwendungen entstehen.
Staub- oder Atemschutzmaske müssen den
bei der Anwendung entstehenden Staub filtern.
Wenn Sie lange lautem Lärm ausgesetzt sind,
können Sie einen Hörverlust erleiden.
i)Achten Sie bei anderen Personen auf
sicheren Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich.
Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss
persönliche Schutzausrüstung tragen.
Bruchstücke des Werkstücks oder gebrochener
Einsatzwerkzeuge können wegfliegen und
Verletzungen auch außerhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.
j) Halten Sie das Gerät nur an den
isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten
ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug
verborgene Stromleitungen oder das
21
Deutsch
eigene Netzkabel treffen kann. Der
Kontakt des Schneidewerkzeugs mit einer
spannungsführenden Leitung kann auch
metallene Geräteteile unter Spannung setzen
und zu einem elektrischen Schlag führen.
k)Halten Sie das Netzkabel von sich
drehenden Einsatzwerkzeugen fern. Wenn
Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren,
kann das Netzkabel durchtrennt oder erfasst
werden und Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich
drehende Einsatzwerkzeug geraten.
l)Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
ab, bevor das Einsatzwerkzeug völlig zum
Stillstand gekommen ist. Das sich drehende
Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der
Ablagefläche geraten, wodurch Sie die Kontrolle
über das Elektrowerkzeug verlieren können.
m) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht
laufen, während Sie es tragen. Ihre Kleidung
kann durch zufälligen Kontakt mit dem sich
drehenden Einsatzwerkzeug erfasst werden,
und das Einsatzwerkzeug sich in Ihren
Körper bohren.
n) Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze
Ihres Elektrowerkzeugs. Das Motorgebläse
zieht Staub in das Gehäuse, und eine starke
Ansammlung von Metallstaub kann elektrische
Gefahren verursachen.
o) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht
in der Nähe brennbarer Materialien. Funken
können diese Materialien entzünden.
p) Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die
flüssige Kühlmittel erfordern. Die Verwendung
von Wasser oder anderen flüssigen Kühlmitteln
kann zu einem elektrischen Schlag führen.
WEITERE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR
ALLE ANWENDUNGEN
Ursachen und Vermeidung des
Rückschlageffekts durch den
Anwender
Rückschlag ist die plötzliche Reaktion infolge
eines hakenden oder blockierten drehenden
Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe, Schleifteller,
Drahtbürste usw. Verhaken oder Blockieren
führt zu einem abrupten Stopp des rotierenden
Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein unkontrolliertes
Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung des
Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt.
Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstück hakt
oder blockiert, kann sich die Kante der Schleifscheibe,
die in das Werkstück eintaucht, verfangen und
dadurch die Schleifscheibe ausbrechen oder einen
22
Rückschlag verursachen. Die Schleifscheibe bewegt
sich dann auf die Bedienperson zu oder von ihr
weg, je nach Drehrichtung der Scheibe an der
Blockierstelle. Hierbei können Schleifscheiben auch
brechen.
Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder
fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er
kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie
nachfolgend beschrieben, verhindert werden.
a) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut
fest und bringen Sie Ihren Körper und
Ihre Arme in eine Position, in der Sie
die Rückschlagkräfte abfangen können.
Verwenden Sie immer den Zusatzgriff,
falls vorhanden, um die größtmögliche
Kontrolle über Rückschlagkräfte oder
Reaktionsmomente beim Hochlauf zu
haben. Die Bedienperson kann durch geeignete
Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlag- und
Reaktionskräfte beherrschen.
b) Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nähe
sich drehender Einsatzwerkzeuge. Das
Einsatzwerkzeug kann sich beim Rückschlag
über Ihre Hand bewegen.
c) Meiden Sie mit Ihrem Körper den Bereich,
in den das Elektrowerkzeug bei einem
Rückschlag bewegt wird. Der Rückschlag
treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung
entgegengesetzt zur Bewegung der
Schleifscheibe an der Blockierstelle.
d) Arbeiten Sie besonders vorsichtig im
Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw.
Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge vom
Werkstück zurückprallen und verklemmen.
Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken,
scharfen Kanten oder wenn es abprallt, dazu,
sich zu verklemmen. Dies verursacht einen
Kontrollverlust oder Rückschlag.
e) Verwenden Sie kein Ketten- oder gezähntes
Sägeblatt. Solche Einsatzwerkzeuge
verursachen häufig einen Rückschlag oder den
Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug
Besondere Sicherheitshinweise zum
Schleifen und Trennschleifen
a) Verwenden Sie ausschließlich die für Ihr
Elektrowerkzeug zugelassenen Schleifkörper
und die für diese Schleifkörper vorgesehene
Schutzhaube. Schleifkörper, die nicht für das
Elektrowerkzeug vorgesehen sind, können
nicht ausreichend abgeschirmt werden und
sind unsicher.
b) Die Schleiffläche der mittleren
heruntergedrückten Räder muss unter der
Fläche der Schutzlippe montiert werden.
Ein falsch montiertes Rad, das durch die
Deutsch
Fläche der Schutzlippe hervorsteht, wird nicht
angemessen geschützt.
c) Die Schutzvorrichtung muss sicher am
Elektrowerkzeug angebracht und so
eingestellt sein, dass ein Höchstmaß
an Sicherheit erreicht wird, d. h. der
kleinstmögliche Teil des Schleifkörpers
zeigt offen zur Bedienperson. Die
Schutzvorrichtung soll die Bedienperson vor
Bruchstücken und zufälligem Kontakt mit dem
Schleifkörper sowie vor Funken schützen, durch
die die Kleidung entzündet werden könnte.
d) Schleifkörper dürfen nur für die empfohlenen
Einsatzmöglichkeiten verwendet werden.
Z. B.: Schleifen Sie nie mit der Seitenfläche
einer Trennscheibe. Trennscheiben sind zum
Materialabtrag mit der Kante der Scheibe
bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf diese
Schleifkörper kann sie zerbrechen.
e) Verwenden Sie immer unbeschädigte
Spannflansche in der richtigen Größe
und Form für die von Ihnen gewählte
Schleifscheibe. Geeignete Flansche stützen
die Schleifscheibe und verringern so die Gefahr
eines Schleifscheibenbruchs. Flansche für
Trennscheiben können sich von den Flanschen
für andere Schleifscheiben unterscheiden.
f)Verwenden Sie keine abgenutzten
Schleifscheiben von größeren
Elektrowerkzeugen. Schleifscheiben für
größere Elektrowerkzeuge sind nicht für
die höheren Drehzahlen von kleineren
Elektrowerkzeugen ausgelegt und
können brechen.
Zusätzliche Sicherheitswarnhinweise
für Trennschleifarbeiten
a) Vermeiden Sie ein Blockieren der
Trennscheibe oder zu hohen Anpressdruck.
Führen Sie keine übermäßig tiefen Schnitte
aus. Eine Überlastung der Trennscheibe erhöht
deren Beanspruchung und die Anfälligkeit
zum Verkanten oder Blockieren und damit
die Möglichkeit eines Rückschlags oder
Schleifkörperbruchs.
b) Meiden Sie den Bereich vor und hinter
der rotierenden Trennscheibe. Wenn Sie
die Trennscheibe im Werkstück von sich
wegbewegen, kann im Falle eines Rückschlags
das Elektrowerkzeug mit der sich drehenden
Scheibe direkt auf Sie zugeschleudert werden.
c) Falls die Trennscheibe verklemmt oder
Sie die Arbeit unterbrechen, schalten Sie
das Gerät aus und halten Sie es ruhig, bis
die Scheibe zum Stillstand gekommen
ist. Versuchen Sie nie, die noch laufende
Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen,
sonst kann ein Rückschlag erfolgen.
Ermitteln und beheben Sie die Ursache für
das Verklemmen.
d) Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht
wieder ein, solange es sich im Werkstück
befindet. Lassen Sie die Trennscheibe erst
ihre volle Drehzahl erreichen, bevor Sie den
Schnitt vorsichtig fortsetzen. Anderenfalls
kann die Scheibe verhaken, aus dem Werkstück
springen oder einen Rückschlag verursachen.
e) Stützen Sie Platten oder große Werkstücke
ab, um das Risiko eines Rückschlags
durch eine eingeklemmte Trennscheibe zu
vermindern. Große Werkstücke können sich
unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das
Werkstück muss auf beiden Seiten der Scheibe
abgestützt werden, und zwar sowohl in der
Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante.
f)Seien Sie besonders vorsichtig bei
„Taschenschnitten” in bestehende Wände
oder andere nicht einsehbare Bereiche.
Die eintauchende Trennscheibe kann beim
Schneiden in Gas- oder Wasserleitungen,
elektrische Leitungen oder andere Objekte einen
Rückschlag verursachen.
Spezifische Sicherheitswarnhinweise
für Sandpapierschleifen
a) Benutzen Sie keine überdimensionierten
Schleifblätter, sondern befolgen Sie die
Herstellerangaben zur Schleifblattgröße.
Schleifblätter, die über den Schleifteller
hinausragen, können Verletzungen verursachen
sowie zum Blockieren, Zerreißen der
Schleifblätter oder zum Rückschlag führen.
Spezifische Sicherheitswarnhinweise
für Drahtbürstarbeiten
a) Beachten Sie, dass die Drahtbürste
auch während des üblichen Gebrauchs
Drahtstücke verliert. Überlasten Sie die
Drähte nicht durch zu hohen Anpressdruck.
Wegfliegende Drahtstücke können sehr leicht
durch dünne Kleidung und/oder die Haut
dringen.
b) Wird eine Schutzhaube empfohlen,
verhindern Sie, dass sich Schutzhaube und
Drahtbürste berühren können. Teller- und
Topfbürsten können durch Anpressdruck und
Zentrifugalkräfte ihren Durchmesser vergrößern.
23
Deutsch
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Schleifer
• Zubehör mit Gewindemontage muss mit dem
Gewinde der Schleiferspindel übereinstimmen.
Bei Zubehör mit Flanschbefestigung muss
das Aufnahmeloch des Zubehörs mit dem
Flanschdurchmesser übereinstimmen.
Zubehör, das nicht genau auf die Schleifspindel
des Elektrowerkzeugs passt, dreht sich
ungleichmäßig, vibriert sehr stark und kann zum
Verlust der Kontrolle führen.
• Die Schleiffläche der mittleren
heruntergedrückten Räder muss unter der
Fläche der Schutzlippe montiert werden.
Ein falsch montiertes Rad, das durch die
Fläche der Schutzlippe hervorsteht, wird nicht
angemessen geschützt.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (P), der auch das Herstellungsjahr
enthält, ist vorne auf das Getriebegehäuse
aufgedruckt.
•Benutzen Sie an diesem Werkzeug keine
Scheiben vom Typ 11 (Bördelbecher). Die
Benutzung von ungeeignetem Zubehör kann zu
Verletzungen führen.
Beispiel:
•Benutzen Sie immer den Zusatzhandgriff.
Ziehen Sie den Griff richtig fest. Der
Zusatzhandgriff sollte immer benutzt werden,
um das Werkzeug immer unter Kontrolle
zu haben.
Packungsinhalt
WARNUNG: Wir empfehlen
die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt
Nennfehlerstrom von maximal 30mA.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
–Schwerhörigkeit.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
– Gefahr durch Staub von Gefahrstoffen.
24
2018 XX XX
Herstelljahr
Die Packung enthält:
1Winkelschleifer
1Schutzabdeckung
1Zusatzgriff
1Flanschsatz
1Innensechskantschlüssel
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1, 3)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
A.Spindelarretierung
B.Spindel
C.Zusatzhandgriff
D.Aufnahmeflansch
E.Gewindespannmutter
F.
Schutzvorrichtung
G.Schiebeschalter
H.Druckschalter (nur DWE4120)
I.
Arretierhebel (nur DWE4120)
J.Lösehebel Schutzvorrichtung
Deutsch
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Die leistungsstarken Winkelschleifer DWE4056,
DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
wurden für den professionellen Einsatz bei Schleif-,
Sandschleif-, Trennschleif- und Schneidarbeiten
konstruiert.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH
Schleifscheiben und Polierteller mit vertiefter Mitte.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese leistungsstarken Bohrmaschinen sind
Elektrogeräte für den professionellen Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
Sanftanlauf
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
Der Sanftanlauf ermöglicht eine langsame
Steigerung der Drehzahl und verhindert den Ruck
beim Starten. Dieses Merkmal ist besonders nützlich
bei Arbeiten in beengter Umgebung.
No-Volt
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
Die No-Volt-Funktion verhindert das Wiederanlaufen
des Schleifgeräts, ohne dass der Schalter getaktet
wurde, wenn es eine Unterbrechung in der
Stromversorgung gab.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DeWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Bevor Sie
das Gerät wieder anschließen, drücken
Sie den Auslöseschalter und lassen ihn
wieder los, um sich zu vergewissern,
dass das Gerät ausgeschaltet ist.
Anbringen des Zusatzgriffs (Abb. 1)
WARNUNG: Vor Verwendung des
Gerätes prüfen Sie bitte, ob der Griff fest
angezogen ist.
Schrauben Sie den Zusatzgriff (C) fest in eines der
Löcher auf jeder Seite des Getriebegehäuses. Der
Zusatzhandgriff sollte immer benutzt werden, um
das Werkzeug immer unter Kontrolle zu haben.
Zubehör und Anbaugeräte
Es ist wichtig, die richtigen Schutzvorrichtungen,
Polierteller und Flansche für die Schleifmaschine zu
verwenden. Die Tabelle am Ende dieses Abschnitts
enthält Informationen über die Auswahl des richtigen
Zubehörs.
HINWEIS: Kantenschleifen kann mit Scheiben vom
Typ 27 erfolgen, die für diesen Zweck konzipiert und
angegeben wurden.
25
Deutsch
WARNUNG: Es darf grundsätzlich
nur Zubehör verwendet werden, das
den auf dem Warnschild enthaltenen
Drehzahlangaben entspricht. Scheiben
und anderes Zubehör, das mit mehr als
der Nenndrehzahl für Zubehör läuft, kann
bersten und Verletzungen verursachen.
Zubehör mit Gewinde muss über
eine M14-Nabe verfügen. Jegliches
Zubehör ohne Gewinde muss über ein
Aufnahmeloch von 22 mm verfügen.
Ist das nicht der Fall, ist es eventuell für
eine Kreissäge vorgesehen und sollte
nicht verwendet werden. Benutzen Sie
nur Zubehör, das in der Tabelle am Ende
dieses Abschnitts aufgeführt ist. ZubehörNennwerte müssen höher liegen als die
Mindestraddrehzahl auf dem Typenschild
des Werkzeugs.
Montage von Schutzvorrichtungen
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen es vom Netz, bevor Sie
Einstellungen vornehmen oder
Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Bevor Sie
das Gerät wieder anschließen, drücken
Sie den Auslöseschalter und lassen ihn
wieder los, um sich zu vergewissern,
dass das Gerät ausgeschaltet ist.
VORSICHT: An diesem Schleifgerät
müssen Schutzabdeckungen
verwendet werden.
Beim Einsatz der Schleifgeräte DWE4056,
DWE4057, DWE4120, DWE4156 oder DWE4157
zum Trennschleifen von Metall oder Mauerwerk
MUSS eine Schutzabdeckung des Typs 1
verwendet werden. Schutzvorrichtungen vom Typ
1 gibt es gegen zusätzliche Kosten bei DeWALTHändlern.
HINWEIS: Beachten Sie bitte die Übersicht über
Schleif- und Schneidzubehör am Ende dieses
Abschnitts, um weiteres Zubehör zu finden, das mit
diesen Schleifmaschinen benutzt werden kann.
MONTAGE UND DEMONTAGE (TYPE 27)
ONE-TOUCH-SCHUTZVORRICHTUNG (ABB. 2A)
HINWEIS: Wenn Ihre Schleifmaschine mit einer
schlüssellosen One-Touch-Schutzvorrichtung
geliefert wird, stellen Sie sicher, dass Schraube
und Feder korrekt angebracht sind, bevor die
Schutzvorrichtung montiert wird.
26
1.Drücken Sie den Lösehebel für die
Schutzvorrichtung (J).
2.Halten Sie den Lösehebel für die
Schutzvorrichtung geöffnet und richten Sie die
Ösen (K) an der Schutzvorrichtung mit den
Schlitzen am Getriebegehäuse (L) aus.
3.Halten Sie den Lösehebel für die
Schutzvorrichtung weiterhin geöffnet, drücken
Sie die Schutzvorrichtung nach unten, bis die
Ösen eingreifen und drehen Sie sie in der Nut
an der Nabe des Getriebegehäuses. Geben Sie
den Lösehebel für die Schutzvorrichtung frei.
4.Drehen Sie die Schutzvorrichtung
im Uhrzeigersinn in die gewünschte
Arbeitsposition, wobei die Spindel
zum Bediener zeigt. Der Körper der
Schutzvorrichtung sollte zwischen der Spindel
und dem Bediener positioniert werden, damit
der Bediener maximal geschützt ist.
5.Für eine einfache Einstellung kann die
Schutzvorrichtung im Uhrzeigersinn gedreht
werden. HINWEIS: Der Lösehebel für
die Schutzvorrichtung sollte in einer der
Ausrichtungsbohrungen (M) am Rand der
Schutzvorrichtung einrasten. Hierdurch wird
die Schutzvorrichtung sicher befestigt. Die
Schutzvorrichtung kann in umgekehrter
Richtung eingesetzt werden, indem der
Lösehebel hereingedrückt wird.
6.Um die Schutzvorrichtung zu entfernen,
befolgen Sie die Schritte 1-3 dieser Anleitung in
umgekehrter Reihenfolge.
SCHUTZHAUBE MIT BEFESTIGUNGSSCHRAUBE (ABB. 2B)
1.Legen Sie den Winkelschleifer auf einen Tisch
mit der Spindel (B) nach oben.
2.Richten Sie die Profile (K) an den Kerben (L)
aus.
3.Drücken Sie die Schutzabdeckung (F) nach
unten und drehen Sie sie in die gewünschte
Stellung.
4.Drehen Sie die Schraube (N) richtig fest.
5.Um die Schutzabdeckung zu entfernen, lösen
Sie die Schraube.
VORSICHT: Verwenden Sie das Gerät
nicht, wenn die Schutzabdeckung nicht
mit der Einstellschraube fest angezogen
werden kann. Um die Verletzungsgefahr
zu vermeiden, bringen Sie das Gerät
und die Schutzabdeckung zu einer
Kundendienststelle zur Reparatur oder
zum Ersatz der Schutzabdeckung.
Deutsch
ANBRINGEN DER GESCHLOSSENEN (TYP 1)
SCHUTZVORRICHTUNG
WARNUNG: Falls vorhanden,
sollte der One-Touch-Schraube der
Schutzvorrichtung, der Hebel und die
Feder entfernt werden, bevor Sie die
Schutzvorrichtung vom Typ 1 montieren.
Die abgebauten Teile müssen
aufbewahrt und zur Verwendung
der One-Touch-Schutzvorrichtung
wieder eingebaut werden. Notizen
über die Position dieser Teile sind bei
Wiedereinbau behilflich.
1.Öffnen Sie die Arretierung der
Schutzvorrichtung. Richten Sie die Ösen (K) an
der Schutzvorrichtung an den Schlitzen (L) am
Getriebegehäuse aus.
2.Drücken Sie die Schutzvorrichtung nach unten,
bis die Ösen der Schutzvorrichtung eingreifen
und sich frei in der Nut an der Nabe des
Getriebegehäuses drehen.
3.Drehen Sie die Schutzvorrichtung in die
gewünschte Arbeitsposition. Der Körper der
Schutzvorrichtung sollte zwischen der Spindel
und dem Bediener positioniert werden, damit
der Bediener maximal geschützt ist.
4.Schließen Sie die Arretierung der
Schutzvorrichtung, um die Schutzvorrichtung
am Getriebegehäuse zu sichern. Sie dürfen
nicht in der Lage sein, die Schutzvorrichtung
mit der Hand zu drehen, wenn die Arretierung
geschlossen ist. Wenn Drehen möglich ist,
ziehen Sie die Einstellschraube fest, wobei
der Klemmhebel geschlossen ist . Bedienen
Sie die Schleifmaschine nicht, wenn eine
Schutzvorrichtung locker ist oder der
Klemmhebel geöffnet ist.
5.Um die Schutzvorrichtung zu entfernen, öffnen
Sie ihre Arretierung und drehen sie so, dass
die Pfeile in einer Linie liegen, und ziehen die
Schutzvorrichtung nach oben.
HINWEIS: Wenn die geschlossene
Schutzvorrichtung (Typ 1) nach einiger Zeit locker
wird, ziehen Sie die Einstellschraube fest, wobei der
Klemmhebel geschlossen ist.
VORSICHT: Verwenden Sie das Gerät
nicht, wenn die Schutzabdeckung nicht
mit der Einstellschraube fest angezogen
werden kann. Um die Verletzungsgefahr
zu vermeiden, bringen Sie das Gerät
und die Schutzabdeckung zu einer
autorisierten Kundendienststelle
zur Reparatur oder zum Ersatz der
Schutzabdeckung.
HINWEIS: Ziehen Sie die
Einstellschraube nicht fest, wenn der
Klemmhebel geöffnet ist. Es kann
eine nicht sichtbare Beschädigung
der Schutzvorrichtung oder der
Montagenabe entstehen.
Auswechseln der Schleif- oder
Trennschleifscheibe (Abb. 1, 4, 5)
WARNUNG: Verwenden Sie keine
beschädigten Scheiben.
1.Legen Sie das Gerät auf einen Tisch mit der
Schutzabdeckung nach oben.
2.Setzen Sie den Aufnahmeflansch (D) richtig auf
die Spindel (B) (Abb. 4).
3.Legen Sie die Scheibe (P) auf den
Aufnahmeflansch (D). Beim Einsetzen einer
Scheibe mit erhöhter Mitte muss die erhöhte
Mitte (O) zum Aufnahmeflansch (D) zeigen.
4.Schrauben Sie die Gewindespannmutter (E) auf
die Spindel (B) (Abb. 5):
a.Der Ring an der Gewindespannmutter (E)
muss zur Scheibe zeigen, wenn eine
Schleifscheibe montiert wird (Abb. 5A);
b.Der Ring an der Gewindespannmutter (E)
muss von der Scheibe wegzeigen, wenn
eine Trennscheibe montiert wird (Abb. 5B).
5.Drücken Sie den Spindelarretierknopf (A) und
drehen Sie die Spindel (B), bis sie einrastet.
6.Drehen Sie die Gewindespannmutter (E) mit
dem mitgelieferten Sechskantschlüssel oder mit
einem Stirnlochschlüssel fest.
7.Lassen Sie den Spindelarretierknopf wieder los.
8.Um die Scheibe zu entfernen, lösen Sie die
Gewindespannmutter (E) mit dem mitgelieferten
Sechskantschlüssel oder mit einem
Stirnlochschlüssel fest.
HINWEIS: Kantenschleifen kann mit Scheiben vom
Typ 27, die für diesen Zweck entwickelt wurden
und bestimmt sind, ausgeführt werden; 6 mm
starke Scheiben sind für das Oberflächenschleifen
bestimmt, während 3 mm starke Scheiben für das
Kantenschleifen bestimmt sind. Der Trennvorgang
erfolgt mit Hilfe einer Trennscheibe und einer
Schutzvorrichtung vom Typ 1.
Anbringen von Drahtbürsten und
Drahtrundbürsten
Topfdrahtbürsten oder Drahtrundbürsten
werden ohne Anwendung von Flanschen direkt
auf die Spindel geschraubt. Benutzen Sie nur
Drahtbürsten oder Drahtrundbürsten mit einer
Nabe mit M14-Gewinde. Wenn Drahtbürsten
27
Deutsch
oder Drahtrundbürsten benutzt werden, ist eine
Schutzvorrichtung vom Typ 27 erforderlich.
VORSICHT: Tragen Sie
Arbeitshandschuhe, wenn
Sie mit Drahtbürsten oder
Drahtrundbürsten umgehen. Sie
können scharf werden.
VORSICHT: Rundbürsten oder Bürsten
dürfen die Schutzvorrichtung während
der Montage oder des Betriebs nicht
berühren. Am Zubehör kann ein nicht
sichtbarer Schaden auftreten, durch den
Drähte von der Scheibe oder vom Topf
abbrechen können.
1.Schrauben Sie die Scheibe mit der Hand auf
die Spindel.
2.Drücken Sie den Spindelarretierungsknopf
und schrauben Sie die Scheibe mit einem
Schraubenschlüssel an der Nabe der
Drahtrundbürste oder der Drahtbürste fest.
3.Führen Sie zum Entfernen der Scheibe
die obigen Anweisungen in umgekehrter
Reihenfolge aus.
9.Um den Gummipolierteller zu entfernen, lösen
Sie die Gewindespannmutter (E) mit dem
mitgelieferten Sechskantschlüssel oder mit
einem Stirnlochschlüssel fest.
Anbringen einer Topfdrahtbürste
Schrauben Sie die Topfdrahtbürste direkt auf die
Spindel, ohne dabei den Abstandshalter und den
Gewindeflansch zu verwenden.
Vor dem Betrieb
• Montieren Sie die Schutzabdeckung und
die passende Scheibe oder Trennscheibe.
Verwenden Sie keine übermäßig abgenutzten
Scheiben.
• Prüfen Sie, dass die Innen- und Außenflansche
korrekt montiert sind. Befolgen Sie die
Anweisungen in der Tabelle Zubehör für
Schleif- und Schneidarbeiten.
• Prüfen Sie, dass die Scheibe oder Trennscheibe
sich in Richtung der Pfeile auf dem Zubehör
und dem Gerät dreht.
3.Setzen Sie den Gummipolierteller korrekt auf
die Spindel (B).
• Verwenden Sie keine beschädigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor
jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge wie
Schleifscheiben auf Absplitterungen und
Risse, Schleifteller auf Risse, Verschleiß
oder starke Abnutzung, Drahtbürsten auf
lose oder gebrochene Drähte. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug
heruntergefallen ist, überprüfen Sie, ob es
beschädigt ist, oder verwenden Sie ein
unbeschädigtes Einsatzwerkzeug. Wenn Sie
das Einsatzwerkzeug kontrolliert und eingesetzt
haben, positionieren Sie sich und in der Nähe
befindliche Personen außerhalb der Ebene des
rotierenden Einsatzwerkzeugs und lassen Sie
das Gerät eine Minute lang mit Höchstdrehzahl
laufen. Beschädigte Einsatzwerkzeuge brechen
meist in dieser Testzeit.
4.Setzen Sie die Sandschleifscheibe auf den
Gummipolierteller.
BETRIEB
5.Schrauben Sie die Gewindespannmutter (E)
auf die Spindel. Der Ring an der
Gewindespannmutter muss zum
Gummipolierteller zeigen.
Betriebsanweisungen
HINWEIS: Wenn die Scheibennabe
nicht richtig sitzt, bevor das Werkzeug
angeschaltet wird, kann es zu einer
Beschädigung von Werkzeug oder
Scheibe kommen.
Auswechseln von
Polierteller/Sandschleifscheibe
(Abb. 1)
1.Legen Sie das Werkzeug auf einen Tisch
oder eine flache Oberfläche, wobei die
Schutzvorrichtung nach oben zeigt.
2.Entfernen Sie den Aufnahmeflansch (D).
6.Drücken Sie den Spindelarretierknopf (A) und
drehen Sie die Spindel (B), bis sie einrastet.
7.Drehen Sie die Gewindespannmutter (E) mit
dem mitgelieferten Sechskantschlüssel oder mit
einem Stirnlochschlüssel fest.
8.Lassen Sie den Spindelarretierknopf wieder los.
28
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Bevor Sie
das Gerät wieder anschließen, drücken
Deutsch
Sie den Auslöseschalter und lassen ihn
wieder los, um sich zu vergewissern,
dass das Gerät ausgeschaltet ist.
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich, dass das
gesamte zu schleifende oder trennende
Material fest gesichert ist.
• Sichern und stützen Sie das
Werkstück. Sichern Sie das Werkstück
mit Einspannvorrichtungen oder
einem Schraubstock auf einer
stabilen Plattform. Das Werkstück
muss sicher eingespannt und
gestützt werden, damit es sich nicht
bewegen kann und man die Kontrolle
darüber behält. Das Bewegen des
Werkstücks oder ein Kontrollverlust
stellen eine Gefahr dar und können zu
Verletzungen führen.
• Stützen Sie Platten oder große
Werkstücke ab, um das Risiko
eines Rückschlags durch eine
eingeklemmte Trennscheibe zu
vermindern. Große Werkstücke
können sich unter ihrem eigenen
Gewicht durchbiegen. Das Werkstück
muss auf beiden Seiten der Scheibe
abgestützt werden, und zwar sowohl
in der Nähe des Trennschnitts als auch
an der Kante.
• Tragen Sie bei der Arbeit mit diesem
Werkzeug immer ordnungsgemäße
Arbeitshandschuhe.
• Das Getriebe wird bei der Verwendung
sehr heiß.
• Üben Sie nur einen vorsichtigen Druck
auf das Gerät aus. Üben Sie keinen
seitlichen Druck auf die Scheibe aus.
• Vermeiden Sie eine Überlastung.
Lassen Sie das Elektrowerkzeug
nach einer starken Belastung noch
für einige Minuten im Leerlauf laufen,
damit das Zubehör abkühlen. Berühren
Sie Schleif- und Trennscheiben erst,
wenn sie abgekühlt sind. Die Scheiben
können während der Arbeit sehr
heiß werden.
• Niemals mit der Topfschleifscheibe
arbeiten, ohne dass eine geeignete
Schutzvorrichtung angebracht ist.
• Verwenden Sie das Elektrowerkzeug
nicht mit einem Ständer für
Abschneidarbeiten.
• Verwenden Sie gebundene
Schleifmitteln niemals zusammen
mit Zwischenlagen.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. 1, 6)
• Achten Sie darauf, dass die Scheibe
sich weiterdreht, nachdem das Gerät
ausgeschaltet wurde.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine
Hand am Zusatzgriff (C) liegt, während die andere
Hand am Gerätegehäuse liegt, wie in Abbildung 1.
Schalter
VORSICHT: Halten Sie den Zusatzgriff
und das Gerätegehäuse fest, um die
Kontrolle über das Gerät beim Start und
während des Betriebs zu haben, bis die
Scheibe oder das Zubehör aufhört, sich
zu drehen. Vergewissern Sie sich, dass
die Scheibe vollständig zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie das Werkzeug
ablegen.
HINWEIS: Um unerwartete Bewegungen des
Gerätes zu vermeiden, schalten Sie das Gerät
nicht unter Last ein und aus. Lassen Sie die
Schleifmaschine auf volle Drehzahl beschleunigen,
bevor Sie in Kontakt mit dem Werkstück gelangt.
Heben Sie das Gerät von der Oberfläche ab, bevor
Sie es ausschalten. Lassen Sie das Gerät zum
Stillstand bekommen, bevor Sie es ablegen.
SCHIEBESCHALTER (ABB. 3)
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
WARNUNG: Bevor Sie das Werkzeug
an die Stromversorgung anschließen,
stellen Sie sicher, dass sich der
Schieberschalter in der Aus-Position
befindet, indem Sie auf den hinteren
Teil des Schalters drücken und ihn
dann loslassen. Stellen Sie wie oben
beschrieben sicher, dass sich der
Schiebeschalter in der Aus-Position
befindet, wenn die Stromversorgung
des Werkzeugs unterbrochen wurde,
zum Beispiel durch Aktivierung eines
Erdschlussunterbrechers, Auslösung
eines Leistungsschalters, versehentliches
Ausstecken oder Stromausfall. Wenn der
Schiebeschalter gesperrt ist, wenn die
29
Deutsch
Stromversorgung angeschlossen wird,
startet das Werkzeug unerwartet.
Zum Einschalten des Werkzeugs schieben Sie
den EIN-/AUS-Schiebeschalter (G) in Richtung
Werkzeugvorderseite. Zum Ausschalten des Gerätes
lassen Sie den EIN-/AUS-Schalter los.
Für Dauerbetrieb schieben Sie den Schalter in
Richtung Werkzeugvorderseite und drücken Sie den
vorderen Teil des Schalters nach innen. Um das
Werkzeug im Dauerbetrieb auszuschalten, drücken
Sie den hinteren Teil des Schiebeschalters und
lassen ihn dann los.
DRUCKSCHALTER (ABB. 3) (DWE4120)
1.Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den
Arretierhebel (I) zum hinteren Teil des Gerätes.
Drücken Sie dann den Druckschalter (H). Die
Maschine läuft, solange der Schalter gedrückt
ist.
2.Durch Lösen des Druckschalters schalten Sie
die Maschine aus.
Spindelarretierung (Abb. 1)
Die Spindelarretierung (A) sorgt dafür, dass
die Spindel sich nicht dreht, wenn Scheiben
ausgewechselt werden. Verwenden Sie die
Spindelarretierung nur, wenn die Maschine
ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist und
vollständig stillsteht.
INWEIS: Um die Gefahr einer
H
Gerätebeschädigung zu vermeiden,
lassen Sie die Spindelarretierung nicht
einrasten, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Die Folge wäre eine Beschädigung der
Maschine und das angebaute Zubehör
kann möglicherweise zu Verletzungen
führen, wenn es abreißt.
Um die Arretierung einzurasten, drücken Sie den
Spindelarretierknopf und drehen die Spindel, bis sie
sich nicht mehr weiter drehen lässt.
Metallbearbeitung
Wenn Sie die Maschine zur Metallbearbeitung
verwenden, vergewissern Sie sich, dass
ein Fehlerstromschutzschalter (sog. RCD)
zwischengeschaltet ist, um Restrisiken wegen
Metallstaubs zu vermeiden.
Wenn die Stromzufuhr durch den
Fehlerstromschutzschalter abgeschaltet wird,
bringen Sie die Maschine zu einer autorisierten
DeWALT-Kundendienstwerkstatt.
30
WARNUNG: Unter extremen
Bedingungen kann sich bei
Metallarbeiten leitfähiger Staub im
Maschinengehäuse ansammeln.
Dadurch kann sich die Schutzisolierung
in der Maschine verschlechtern, mit der
potenziellen Gefahr eines elektrischen
Schlages.
Um das Ansammeln von Metallstaub im Innern
der Maschine zu vermeiden, empfehlen wir, die
Lüftungsschlitze täglich zu reinigen. Siehe unter
Wartung.
Sägen von Metall
Beim Schneiden mit mäßigem Vorschub arbeiten,
der an das zu schneidende Material angepasst ist.
Üben Sie keinen Druck auf die Trennscheibe aus
und kippen oder schwingen Sie die Maschine nicht.
Reduzieren Sie nicht die Geschwindigkeit von
auslaufenden Trennscheiben, indem Sie seitlichen
Druck aufwenden.
Die Maschine muss immer in einer gegenlaufenden
Bewegung arbeiten. Ansonsten besteht die Gefahr,
dass sie unkontrolliert aus dem Schnitt gedrückt
wird.
Beim Schneiden von Profilen und Vierkantstücken
sollte am besten mit dem kleinsten Querschnitt
begonnen werden.
Grobschleifen
Verwenden Sie zum Grobschleifen niemals
Trennscheiben.
Verwenden Sie immer die Schutzvorrichtung
vom Typ 27.
Beim Grobschleifen werden die besten Ergebnisse
erzielt, wenn die Maschine auf einen Winkel von 30°
bis 40° eingestellt ist. Bewegen Sie die Maschine
mit mäßigem Druck hin und her. Auf diese Weise
kann das Werkstück nicht zu heiß werden, es
verfärbt sich nicht und es werden keine Nuten
gebildet.
Schneiden von Stein
Die Maschine darf nur zum Trockenschneiden
verwendet werden. Zum Schneiden von Stein
sollte am besten eine Diamantschleifscheibe
verwendet werden. Betreiben Sie das Gerät nur mit
einer zusätzlichen Staubschutzmaske.
Arbeitshinweise
Vorsicht beim Schneiden von Schlitzen in
tragenden Wänden. Schlitze in tragenden Wänden
unterliegen den länderspezifischen Vorschriften.
Diese Regelungen sind unter allen Umständen
einzuhalten. Wenden Sie sich vor Beginn der
Arbeiten an den verantwortlichen Statiker,
Architekten oder den Bauleiter.
Deutsch
Verwendung von Schleifmopptellern
WARNUNG: Metallstaubbildung. Die
extensive Nutzung von Schleifmopptellern
bei der Metallbearbeitung kann zu einer
erhöhten Gefahr eines elektrischen
Schlages führen. Um diese Gefahr zu
mindern, schalten Sie vor dem Einsatz
einen Fehlerstromschutzschalter
(sog. RCD) zwischen und reinigen
Sie die Lüftungsschlitze täglich durch
Einblasen von trockener Druckluft
in die Lüftungsschlitze gemäß den
Wartungsanweisungen.
sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen
Arbeiten zugelassenen Augenschutz und
eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
WARTUNG
Ihr DeWALT-Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand
konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender
Betrieb hängt von der richtigen Pflege des Gerätes
und seiner regelmäßigen Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Bevor Sie
das Gerät wieder anschließen, drücken
Sie den Auslöseschalter und lassen ihn
wieder los, um sicherzustellen, dass das
Gerät ausgeschaltet ist.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DeWALT angeboten wird, nicht mit
diesem Produkt geprüft worden ist, kann
die Verwendung von solchem Zubehör
an diesem Gerät gefährlich sein. Um
das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte
mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet
werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Max.
[mm]
Selbstabschaltened Kohlebürsten
Der Motor schaltet sich automatisch ab und zeigt
an, dass die Kohlebürsten fast abgenutzt sind
und die Maschine gewartet werden muss. Die
Kohlebürsten können nicht vom Anwender gewartet
werden. Bringen Sie das Gerät in eine autorisierte
DeWALT-Kundendienstwerkstatt.
D
D
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Umfangsgesch- Länge der
windigkeit Gewindebohrung
[m/s]
[mm]
115 6 22,23 11 800
80
-
b 125 6 22,23 11 800
80
-
D
d
Min.
[mm] Rotation
b
d
[min. ]
-1
115 -
-
11 800
80
-
125 -
-
11 800
80
-
75 30 M14 11 800
45
16.0
115 12 M14 11 800
80
16.0
125 12 M14 11 800
80
16.0
d
b
D
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub aus
dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz
D
31
Deutsch
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und
Batterien, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten
Materialien, die zurückgewonnen oder
recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte
recyceln Sie elektrische Produkte und
Batterien gemäß den lokalen
Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
32
Deutsch
ÜBERSICHT ÜBER SCHLEIFZUBEHÖR
Schutztyp
Zubehör
Beschreibung
Schleifscheibe mit
vertiefter Mitte
TYP-27-SCHUTZ
Schleifscheibe passend
TYP-27-Schutz
Schleifmoppteller
Aufnahmeflansch
Drahtscheiben
Typ-27-Scheibe mit
vertiefter Mitte
Gewindespannmutter
Drahtscheiben mit
Gewindemutter
TYP-27-Schutz
Drahtscheibe
Drahttopf mit
Gewindemutter
TYP-27-Schutz
Drahtbürste
Polierteller/
Sandpapier
TYP-27-Schutz
Polierteller aus Gummi
Sandschleifteller
Gewindespannmutter
33
Deutsch
ÜBERSICHT ÜBER SCHLEIFZUBEHÖR (Forts.)
Schutztyp
Zubehör
Beschreibung
Schleifscheibe passend
Mauerwerk
Schleifscheibe,
gebunden
TYP-1-SCHUTZ
TYP-1-Schutz
Metall
Schleifscheibe,
gebunden
Aufnahmeflansch
DiamantTrennscheibe
TYP-1-SCHUTZ
Trennscheibe
ODER
TYP-27-SCHUTZ
34
Gewindespannmutter
English (original instructions)
English
ANGLE GRINDERS
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make
DeWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
U.K. & Ireland
Type
Power input
No-load/rated speed
Wheel diameter
Spindle diameter
Spindle length
Weight
* weight includes side handle and guard
VAC
V
W
min-1
mm
mm
kg
DWE4056
230
230/115
1
800
11800
115
M14
14.2
1.8*
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN 60745-2-3:
dB(A)
90.5
LPA (sound pressure)
LWA(sound power)
dB(A)
101.3
K (sound power uncertainty)
dB(A)
3.0
Surface grinding
Vibration emission value ah,AG =
Uncertainty K =
Disc sanding
Vibration emission value ah,DS =
Uncertainty K =
DWE4120
230
1
900
11800
115
M14
14.2
2.05*
DWE4156
230
1
900
11800
115
M14
14.2
2.0*
DWE4157
230
1
900
11800
125
M14
14.2
2.05*
90.5
101.3
3.0
91.5
102.5
3.0
91.5
102.5
3.0
91.5
102.5
3.0
m/s²
m/s²
9.4
1.5
9.4
1.5
11.0
1.5
11.0
1.5
11.0
1.5
m/s²
m/s²
7.5
1.5
7.5
1.5
6.8
1.5
6.8
1.5
6.8
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
DWE4057
230
230
1
800
11800
125
M14
14.2
1.9*
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
35
English
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
ANGLE GRINDERS
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
DeWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014
+A12:2014+A13:2015.
These products also comply with Directive
2014/30/EU and 2011/65/EU. For more information,
please contact DeWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of
the technical file and makes this declaration on
behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
05.03.2018
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
36
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to
your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
English
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
Safety Instructions for All Operations
SAFETY WARNINGS COMMON FOR GRINDING,
SANDING, WIRE BRUSHING OR ABRASIVE CUTTING-OFF
OPERATIONS:
a) This power tool is intended to function
as a grinder, sander, wire brush or cut-off
tool. Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with
this power tool. Failure to follow all instructions
listed below may result in electric shock, fire
and/or serious injury.
b) Operations such as polishing are not
recommended to be performed with this
power tool. Operations for which the power
tool was not designed may create a hazard and
cause personal injury.
c) Do not use accessories which are not
specifically designed and recommended
by the tool manufacturer. Just because the
accessory can be attached to your power tool,
it does not assure safe operation.
d) The rated speed of the accessory must be at
least equal to the maximum speed marked
on the power tool. Accessories running faster
than their rated speed can break and fly apart.
e) The outside diameter and the thickness of
your accessory must be within the capacity
rating of your power tool. Incorrectly sized
37
English
accessories can not be adequately guarded or
controlled.
spinning accessory may grab the surface and
pull the power tool out of your control.
f)Threaded mounting of accessories must
match the grinder spindle thread. For
accessories mounted by flanges, the arbour
hole of the accessory must fit the locating
diameter of the flange. Accessories that do
not match the mounting hardware of the power
tool will run out of balance, vibrate excessively
and may cause loss of control.
m) Do not run the power tool while carrying it at
your side. Accidental contact with the spinning
accessory could snag your clothing, pulling the
accessory into your body.
g) Do not use a damaged accessory. Before
each use inspect the accessory such as
abrasive wheel for chips and cracks, backing
pad for cracks, tear or excess wear, wire
brush for loose or cracked wires. If power
tool or accessory is dropped, inspect for
damage or install an undamaged accessory.
After inspecting and installing an accessory,
position yourself and bystanders away from
the plane of the rotating accessory and run
the power tool at maximum no-load speed
for one minute. Damaged accessories will
normally break apart during this test time.
o) Do not operate the power tool near
flammable materials. Sparks could ignite these
materials.
h) Wear personal protective equipment.
Depending on application, use face
shield, safety goggles or safety glasses.
As appropriate, wear dust mask, hearing
protectors, gloves and workshop apron
capable of stopping small abrasive or
workpiece fragments. The eye protection
must be capable of stopping flying debris
generated by various operations. The dust
mask or respirator must be capable of
filtrating particles generated by your operation.
Prolonged exposure to high intensity noise may
cause hearing loss.
i)Keep bystanders a safe distance away from
work area. Anyone entering the work area
must wear personal protective equipment.
Fragments of workpiece or of a broken
accessory may fly away and cause injury
beyond immediate area of operation.
n) Regularly clean the power tool’s air vents.
The motor’s fan will draw the dust inside
the housing and excessive accumulation of
powdered metal may cause electrical hazards.
p) Do not use accessories that require liquid
coolants. Using water or other liquid coolants
may result in electrocution or shock.
FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS
FOR ALL OPERATIONS
Causes and Operator Prevention
of Kickback
Kickback is a sudden reaction to a pinched or
snagged rotating wheel, backing pad, brush or any
other accessory. Pinching or snagging causes rapid
stalling of the rotating accessory which in turn causes
the uncontrolled power tool to be forced in the
direction opposite of the accessory’s rotation at the
point of the binding.
For example, if an abrasive wheel is snagged or
pinched by the workpiece, the edge of the wheel
that is entering into the pinch point can dig into the
surface of the material causing the wheel to climb
out or kick out. The wheel may either jump toward or
away from the operator, depending on direction of the
wheel’s movement at the point of pinching. Abrasive
wheels may also break under these conditions.
Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be
avoided by taking proper precautions as given below:
j)Hold the power tool by insulated gripping
surfaces only, when performing an operation
where the cutting accessory may contact
hidden wiring or its own cord. Cutting
accessory contacting a "live" wire may make
exposed metal parts of the power tool "live" and
could give the operator an electrical shock.
a) Maintain a firm grip on the power tool and
position your body and arm to allow you to
resist kickback forces. Always use auxiliary
handle, if provided, for maximum control
over kickback or torque reaction during start
up. The operator can control torque reaction or
kickback forces, if proper precautions are taken.
k)Position the cord clear of the spinning
accessory. If you lose control, the cord may be
cut or snagged and your hand or arm may be
pulled into the spinning accessory.
b) Never place your hand near the rotating
accessory. Accessory may kickback over your
hand.
l)Never lay the power tool down until the
accessory has come to a complete stop. The
38
c) Do not position your body in the area where
power tool will move if kickback occurs.
Kickback will propel the tool in direction
English
opposite to the wheel’s movement at the point
of snagging.
d) Use special care when working corners,
sharp edges etc. Avoid bouncing and
snagging the accessory. Corners, sharp
edges or bouncing have a tendency to snag the
rotating accessory and cause loss of control or
kickback.
e) Do not attach a saw chain woodcarving
blade or toothed saw blade. Such blades
create frequent kickback and loss of control.
Safety Warnings Specific for
Grinding and Abrasive Cutting-Off
Operations
a) Use only wheel types that are recommended
for your power tool and the specific guard
designed for the selected wheel. Wheels for
which the power tool was not designed cannot
be adequately guarded and are unsafe.
b) The grinding surface of centre depressed
wheels must be mounted below the plane
of the guard lip. An improperly mounted wheel
that projects through the plane of the guard lip
cannot be adequately protected.
c) The guard must be securely attached
to the power tool and positioned for
maximum safety, so the least amount of
wheel is exposed towards the operator. The
guard helps to protect the operator from broken
wheel fragments, accidental contact with wheel
and sparks that could ignite clothing.
d) Wheels must be used only for recommended
applications. For example: do not grind with
the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off
wheels are intended for peripheral grinding, side
forces applied to these wheels may cause them
to shatter.
e) Always use undamaged wheel flanges
that are of correct size and shape for your
selected wheel. Proper wheel flanges support
the wheel thus reducing the possibility of wheel
breakage. Flanges for cut-off wheels may be
different from grinding wheel flanges.
f)Do not use worn down wheels from larger
power tools. Wheel intended for larger power
tool is not suitable for the higher speed of a
smaller tool and may burst.
Additional Safety Warnings Specific
for Abrasive Cutting-Off Operations
a) Do not "jam" the cut-off wheel or apply
excessive pressure. Do not attempt to make
an excessive depth of cut. Overstressing the
wheel increases the loading and susceptibility to
twisting or binding of the wheel in the cut and
the possibility of kickback or wheel breakage.
b) Do not position your body in line with and
behind the rotating wheel. When the wheel,
at the point of operations, is moving away from
your body, the possible kickback may propel the
spinning wheel and the power tool directly at
you.
c) When wheel is binding or when interrupting
a cut for any reason, switch off the power
tool and hold the power tool motionless
until the wheel comes to a complete stop.
Never attempt to remove the cut-off wheel
from the cut while the wheel is in motion
otherwise kickback may occur. Investigate
and take corrective action to eliminate the cause
of wheel binding.
d) Do not restart the cutting operation in the
workpiece. Let the wheel reach full speed
and carefully re-enter the cut. The wheel may
bind, walk up or kickback if the power tool is
restarted in the workpiece.
e) Support panels or any oversized workpiece
to minimize the risk of wheel pinching and
kickback. Large workpieces tend to sag under
their own weight. Supports must be placed
under the workpiece near the line of cut and
near the edge of the workpiece on both sides of
the wheel.
f)Use extra caution when making a “pocket
cut” into existing walls or other blind areas.
The protruding wheel may cut gas or water
pipes, electrical wiring or objects that can cause
kickback.
Safety Warnings Specific for Sanding
Operations
a) Do not use excessively oversized sanding
disc paper. Follow manufacturer’s
recommendations, when selecting sanding
paper. Larger sanding paper extending beyond
the sanding pad presents a laceration hazard
and may cause snagging, tearing of the disc
or kickback.
Safety Warnings Specific for Wire
Brushing Operations
a) Be aware that wire bristles are thrown by
the brush even during ordinary operation.
Do not overstress the wires by applying
excessive load to the brush. The wire bristles
can easily penetrate light clothing and/or skin.
b) If the use of a guard is recommended for
wire brushing, do not allow any interference
39
English
of the wire wheel or brush with the guard.
Wire wheel or brush may expand in diameter
due to work and centrifugal forces.
Additional Safety Rules for Grinders
• Threaded mounting of accessories must match
the grinder spindle thread. For accessories
mounted by flanges, the arbor hole of the
accessory must fit the locating diameter of
the flange. Accessories that do not match the
mounting hardware of the power tool will run
out of balance, vibrate excessively and may
cause loss of control.
• The grinding surface of the centre depressed
wheels must be mounted below the plane of
the guard lip. An improperly mounted wheel
that projects through the plane of the guard lip
cannot be adequately protected.
•Do not use Type 11 (flaring cup) wheels on
this tool. Using inappropriate accessories can
result in injury.
•Always use side handle. Tighten the handle
securely. The side handle should always be
used to maintain control of the tool at all times.
WARNING: We recommend the use of
a residual current device with a residual
current rating of 30mA or less.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of personal injury due to flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
– Risk of dust from hazardous substances.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
40
Wear ear protection.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The date code (P), which also includes the year of
manufacture, is printed at the front of the gear case.
Example:
2018 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Angle grinder
1Guard
1 Side handle
1 Flange set
1 Hex key
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1, 3)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or personal
injury could result.
A.Spindle lock button
B.Spindle
C.Side handle
D.Backing flange
E.Threaded clamp nut
F.
Guard
G.Slider switch
H.Paddle switch (DWE4120 only)
I.
Lock-off lever (DWE4120 only)
J.Guard release lever
INTENDED USE
The DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156,
DWE4157 heavy-duty angle grinders have been
designed for professional grinding, sanding, wire
brushing and cutting applications.
DO NOT use grinding wheels other than centre
depressed wheels and flap discs.
DO NOT use under wet conditions or in the
presence of flammable liquids or gases.
These heavy-duty angle grinders are professional
power tools.
English
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
•Young children and the infirm. This appliance
is not intended for use by young children or
infirm persons without supervision.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Soft Start Feature
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power input
of this tool (see Technical Data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
The soft start feature allows a slow speed build-up
to avoid an initial jerk when starting. This feature is
particularly useful when working in confined spaces.
No-Volt
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. Before
reconnecting the tool, depress and
release the trigger switch to ensure that
the tool is off.
The No-volt function stops the grinder restarting
without the switch being cycled if there is a break in
the power supply.
Attaching Side Handle (fig. 1)
Electrical Safety
Screw the side handle (C) tightly into one of the
holes on either side of the gear case. The side
handle should always be used to maintain control of
the tool at all times.
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
WARNING: 115 V units have
to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth
screen between the primary and
secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DeWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
WARNING: Before using the tool, check
that the handle is tightened securely.
Accessories and Attachments
It is important to choose the correct guards,
backing pads and flanges to use with grinder
accessories. Refer to chart at the end of this section
for information on choosing the correct accessories.
NOTE: Edge grinding can be performed with
Type 27 wheels designed and specified for this
purpose.
WARNING: Accessories must be rated
for at least the speed recom­mended
on the tool warning label. Wheels and
other accessories running over rated
accessory speed may burst and cause
injury. Threaded accessories must have
a M14 hub. Every unthreaded accessory
must have a 22 mm arbor hole. If it
does not, it may have been designed
for a circular saw and should not be
used. Use only the accessories shown
in the chart at the end of this section.
Accessory ratings must be above listed
minimum wheel speed as shown on tool
nameplate.
41
English
Mounting Guards
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. Before
reconnecting the tool, depress and
release the trigger switch to ensure that
the tool is off.
CAUTION: Guards must be used with
this grinder.
When using the DWE4056, DWE4057, DWE4120,
DWE4156 or the DWE4157 grinder for cutting metal
or masonry, a Type 1 guard MUST be used. Type 1
guards are available at extra cost from DeWALT
distributors.
NOTE: Please refer to the Grinding and Cutting
Accessory Chart at the end of this section to
see other accessories that can be used with these
grinders.
MOUNTING AND REMOVING (TYPE 27)
ONE-TOUCH GUARD (FIG. 2A)
NOTE: If your grinder is supplied with a keyless
One-Touch guard, ensure the screw, lever, and
spring are fitted correctly before mounting the
guard.
1.Press the guard release lever (J).
2.While holding the guard release lever open,
align the lugs (K) on the guard with the slots (L)
on the gear case.
3.Keeping the guard release lever open, push the
guard down until the lugs engage then rotate
them into the groove on the gear case hub.
Release the guard release lever.
4.With the spindle facing the operator, rotate
the guard clockwise into the desired working
position. The guard body should be positioned
between the spindle and the operator to
provide maximum operator protection.
5.For easy adjustment, the guard can be rotated
in the clockwise direction. NOTE: The guard
release lever should snap into one of the
alignment holes (M) on the guard collar. This
ensures that the guard is secure. The guard
can be repositioned the opposite direction by
depressing the guard release lever.
6.To remove the guard, follow steps 1–3 of these
instructions in reverse.
GUARD WITH FIXING SCREW (FIG. 2B)
1.Place the angle grinder on a table,
spindle (B) up.
42
2.Align the lugs (K) with the notches (L).
3.Press the guard (F) down and rotate it to the
required position.)
4.Securely tighten the screw (N).
5.To remove the guard, slacken the screw.
CAUTION: If the guard cannot be
tightened by the adjusting screw, do
not use the tool. To reduce the risk of
personal injury, take the tool and guard to
a service centre to repair or replace the
guard.
MOUNTING CLOSED (TYPE 1) GUARD
WARNING: If present, the One-Touch
guard screw, lever, and spring must be
removed before attempting to mount
the closed (Type 1) guard. The removed
parts must be retained and reinstalled
to use the One-Touch guard. Noting
the position of these parts before
disassembly will aid in reassembly.
1.Open the guard latch. Align the lugs (K) on the
guard with the slots (L) on the gear case.
2.Push the guard down until the guard lug
engages and rotates freely in the groove on the
gear case hub.
3.Rotate guard into desired working position.
The guard body should be positioned between
the spindle and the operator to provide
maximum operator protection.
4.Close the guard latch to secure the guard on
the gear case cover. You should be unable to
rotate the guard by hand when the latch is in
closed position. If rotation is possible, tighten
the adjusting screw with the clamp lever in the
closed position. Do not operate grinder with a
loose guard or clamp lever in open position.
5.To remove the guard, open the guard latch,
rotate the guard so that the arrows are aligned
and pull up on the guard.
NOTE: If, after a period of time the closed (Type 1)
guard becomes loose, tighten the adjusting screw
with the clamp lever in the closed position.
CAUTION: If the guard cannot be
tightened by the adjusting screw, do
not use the tool. To reduce the risk of
personal injury, take the tool and guard
to authorized repair agent to repair or
replace the guard.
NOTICE: Do not tighten adjusting
screw with clamp lever in open position.
Undetectable damage to guard or
mounting hub may result.
English
Fitting and Removing a Grinding or
Cutting Disc (fig. 1, 4, 5)
WARNING: Do not use a
damaged disc.
1.Place the tool on a table, guard up.
2.Fit the backing flange (D) correctly onto the
spindle (B) (fig. 4).
3.Place the disc (P) on the backing flange (D).
When fitting a disc with a raised centre, make
sure that the raised centre (O) is facing the
backing flange (D).
4.Screw the threaded clamp nut (E) onto the
spindle (B) (fig. 5):
a.The ring on the threaded clamp nut (E) must
face towards the disc when fitting a grinding
disc (fig. 5A);
b.The ring on the threaded clamp nut (E)
must face away from the disc when fitting a
cutting disc (fig. 5B).
5.Press the spindle lock button (A) and rotate the
spindle (B) until it locks in position.
6.Tighten the threaded clamp nut (E) with the hex
key provided or a two pin spanner.
7.Release the spindle lock.
8.To remove the disc, loosen the threaded clamp
nut (E) with the hex key provided or a two pin
spanner.
NOTE: Edge grinding can be performed with
Type 27 wheels designed and specified for this
purpose; 6 mm thick wheels are designed for
surface grinding while 3 mm wheels are designed
for edge grinding. Cutting can be performed by
using a cutting wheel and a Type 1 guard.
Mounting Wire Brushes
and Wire Wheels
Wire cup brushes or wire wheels screw directly
on the grinder spindle without the use of flanges.
Use only wire brushes or wheels provided with a
M14 threaded hub. A Type 27 guard is required
when using wire brushes and wheels.
CAUTION: Wear work gloves when
handling wire brushes and wheels.
They can become sharp.
CAUTION: Wheel or brush must not
touch guard when mounted or while
in use. Undetectable damage could
occur to the accessory, causing wires to
fragment from accessory wheel or cup.
1.Thread the wheel on the spindle by hand.
2.Depress spindle lock button and use a wrench
on the hub of the wire wheel or brush to tighten
the wheel.
3.To remove the wheel, reverse the
above procedure.
NOTICE: Failure to properly seat the
wheel hub before turning the tool on may
result in damage to tool or wheel.
Fitting and Removing a
Backing Pad/Sanding Sheet (fig. 1)
1.Place the tool on a table or flat surface, with the
guard facing up.
2.Remove the backing flange (D).
3.Place the rubber backing pad correctly onto the
spindle (B).
4.Place the sanding sheet on the rubber
backing pad.
5.Screw the threaded clamp nut (E) onto the
spindle. The ring on the threaded clamp nut
must face towards the rubber backing pad.
6.Press the spindle lock button (A) and rotate the
spindle (B) until it locks in position.
7.Tighten the threaded clamp nut (E) with the hex
key provided or a two pin spanner.
8.Release the spindle lock.
9.To remove the rubber backing pad, loosen
the threaded clamp nut (E) with the hex key
provided or a two pin spanner.
Fitting a Wire Cup Brush
Screw the wire cup brush directly onto the spindle
without the use of the spacer and threaded flange.
Prior to Operation
• Install the guard and appropriate disc or wheel.
Do not use excessively worn discs or wheels.
• Be sure the inner and outer flange are mounted
correctly. Follow the instructions given in the
Grinding and Cutting Accessory Chart.
• Make sure the disc or wheel rotates in the
direction of the arrows on the accessory and
the tool.
• Do not use a damaged accessory. Before each
use inspect the accessory such as abrasive
wheels for chips and cracks, backing pad
for cracks, tear or excess wear, wire brush
for loose or cracked wires. If power tool or
accessory is dropped, inspect for damage
or install an undamaged accessory. After
inspecting and installing an accessory, position
yourself and bystanders away from the plane of
43
English
the rotating accessory and run the power tool
at maximum no-load speed for one minute.
Damaged accessories will normally break apart
during this test time.
OPERATION
Instructions for Use
44
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. Before
reconnecting the tool, depress and
release the trigger switch to ensure that
the tool is off.
WARNING:
• Ensure all materials to be ground or cut
are secured in place.
• Secure and support the workpiece.
Use clamps or a vice to hold and
support the workpiece to a stable
platform. It is important to clamp and
support the workpiece securely to
prevent movement of the workpiece
and loss of control. Movement of the
workpiece or loss of control may create
a hazard and cause personal injury.
• Support panels or any oversized
workpiece to minimize the risk
of wheel pinching and kickback.
Large workpieces tend to sag under
their own weight. Supports must be
placed under the workpiece near the
line of cut and near the edge of the
workpiece on both sides of the wheel.
• Always wear regular working gloves
while operating this tool.
• The gear becomes very hot during use.
• Apply only a gentle pressure to the
tool. Do not exert side pressure on
the disc.
• Avoid overloading. Should the tool
become hot, let it run a few minutes
under no load condition.
• Avoid overloading. Should the tool
become hot, let it run a few minutes
under no load condition to cool the
accessory. Do not touch accessories
before they have cooled. The discs
become very hot during use.
• Never work with the grinding cup
without a suitable protection guard
in place.
• Do not use the power tool with a cutoff stand.
• Never use blotters together with
bonded abrasive products.
• Be aware, the wheel continues to
rotate after the tools is switched off.
Proper Hand Position (fig. 1, 6)
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS use proper
hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the side
handle (C), with the other hand on the body of the
tool, as shown in Figure 1.
Switches
CAUTION: Hold the side handle and
body of the tool firmly to maintain control
of the tool at start up and during use
and until the wheel or accessory stops
rotating. Make sure the wheel has come
to a complete stop be­fore laying the tool
down.
NOTE: To reduce unexpected tool movement,
do not switch the tool on or off while under load
conditions. Allow the grinder to run up to full speed
before touching the work surface. Lift the tool from
the surface before turning the tool off. Allow the tool
to stop rotating before putting it down.
SLIDER SWITCH (FIG. 3)
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
WARNING: Before connecting the tool
to a power supply, be sure the slider
switch is in the off position by pressing
the rear part of the switch and releasing.
Ensure the slider switch is in the off
position as described above after any
interruption in power supply to the tool,
such as the activation of a ground fault
interrupter, throwing of a circuit breaker,
accidental unplugging, or power failure.
If the slider switch is locked on when the
power is connected, the tool will start
unexpectedly.
To start the tool, slide the ON/OFF slider switch (G)
toward the front of the tool. To stop the tool, release
the ON/OFF slider switch.
English
For continuous operation, slide the switch toward
the front of the tool and press the forward part of
the switch inward. To stop the tool while operating
in continuous mode, press the rear part of the slider
switch and release.
Do not reduce the speed of running down cutting
discs by applying sideward pressure.
PADDLE SWITCH (FIG. 3) (DWE4120)
When cutting profiles and square bar, it is best to
start at the smallest cross section.
1.To turn the tool on, push the lock-off lever (I)
toward the back of the tool, then depress the
paddle switch (H). The tool will run while the
switch is depressed.
2.Turn the tool off by releasing the paddle switch.
Spindle Lock (fig. 1)
The spindle lock (A) is provided to prevent the
spindle from rotating when installing or removing
wheels. Operate the spindle lock only when the tool
is turned off, unplugged from the power supply, and
has come to a complete stop.
The machine must always work in an upgrinding
motion. Otherwise, the danger exists of it being
pushed uncontrolled out of the cut.
Rough Grinding
Never use a cutting disc for roughing.
Always use the guard type 27.
The best roughing results are achieved when setting
the machine at an angle of 30° to 40°. Move the
machine back and forth with moderate pressure. In
this manner, the workpiece will not become too hot,
does not discolour and no grooves are formed.
Cutting Stone
NOTICE: To reduce the risk of damage
to the tool, do not engage the spindle
lock while the tool is operating. Damage
to the tool will result and attached
accessory may spin off possibly resulting
in injury.
The machine shall be used only for dry cutting.
For cutting stone, it is best to use a diamond
cutting disc. Operate the machine only with
additional dust protection mask.
To engage the lock, depress the spindle lock button
and rotate the spindle until you are unable to rotate
the spindle further.
Exercise caution when cutting slots in
structural walls. Slots in structural walls are
subject to the country-specific regulations.
These regulations are to be observed under all
circumstances.Before beginning work, consult the
responsible structural engineer, architect or the
construction supervisor.
Metal Applications
When using the tool in metal applications, make
sure that a residual current device (RCD) has
been inserted to avoid residual risks caused by
metal swarf.
If the power supply is shut off by the RCD, take the
tool to an authorised DeWALT repair agent.
WARNING: In extreme working
conditions, conductive dust can
accumulate inside the machine housing
when working with metal. This can result
in the protective insulation in the machine
becoming degraded with a potential risk
of an electrical shock.
To avoid build-up of metal swarf inside the machine,
we recommend to clear the ventilation slots on a
daily basis. Refer to Maintenance.
Cutting Metal
When cutting, work with moderate feed, adapted to
the material being cut. Do not exert pressure onto
the cutting disc, tilt or oscillate the machine.
Working Advice
Using Flap Discs
WARNING: Metal dust build-up.
Extensive use of flap discs in metal
applications can result in the increased
potential for electric shock. To reduce
this risk, insert an RCD before use and
clean the ventilation slots daily by blowing
dry compressed air into the ventilation
slots inaccordance with the below
maintenance instructions.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular
cleaning.
45
English
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. Bewfore
reconnecting the tool, depress and
release the trigger switch to ensure that
the tool is off.
Max.
[mm]
D
d
D
Pop-off Brushes
The motor will be automatically shut off indicating
that the carbon brushes are nearly worn out and
that the tool needs servicing. The carbon brushes
are not user-serviceable. Take the tool to an
authorised DeWALT repair agent.
115 6 22,23 11,800
80
-
6 22,23 11,800
80
-
115
-
-
11,800
80
-
125
-
-
11,800
80
-
75 30 M14
11,800
45
16.0
115 12 M14
11,800
80
16.0
125 12 M14
11,800
80
16.0
b 125
D
b
Min. Periphical Threaded
[mm] Rotation speed hole length
[min.-1]
[m/s]
[mm]
d
d
b
D
D
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DeWALT, have not
been tested with this product, use of
such accessories with this tool could be
hazardous. To reduce the risk of injury,
only DeWALT recommended accessories
should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
46
Protecting the Environment
Separate collection. Products and
batteries marked with this symbol must
not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials
that can be recovered or recycled reducing the
demand for raw materials. Please recycle electrical
products and batteries according to local provisions.
Further information is available at www.2helpU.
com.
English
GRINDING AND CUTTING ACCESSORY CHART
Guard Type
Accessory
Description
How to Fit Grinder
Depressed
centre grinding
disc
TYPE 27
GUARD
Type 27 guard
Flap wheel
Backing flange
Wire wheels
Type 27 depressed
centre wheel
Threaded clamp nut
Wire wheels
with threaded
nut
Type 27 guard
Wire wheel
Wire cup with
threaded nut
Type 27 guard
Wire brush
Backing pad/
sanding sheet
Type 27 guard
Rubber backing pad
Sanding disc
Threaded clamp nut
47
English
GRINDING AND CUTTING ACCESSORY CHART (cont.)
Guard Type
Accessory
Description
How to Fit Grinder
Masonry
cutting disc,
bonded
TYPE 1
GUARD
Type 1 guard
Metal
cutting disc,
bonded
Backing flange
Diamond
cutting wheels
TYPE 1
GUARD
Cutting wheel
OR
Threaded clamp nut
TYPE 27
GUARD
48
Español (traducido de las instrucciones originales)
Español
AMOLADORAS ANGULARES
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de
productos hacen que DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas
eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Velocidad prevista/sin carga
Diámetro de la rueda
Diámetro del eje
Longitud del perno
Peso
*el peso incluye la empuñadura lateral y el protector
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
DWE4056
230
1
800
11800
115
M14
14,2
1,8*
DWE4057
230
1
800
11800
125
M14
14,2
1,9*
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-3:
dB(A)
90,5
90,5
LPA (nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
101,3
101,3
LWA(nivel de potencia sonora)
3,0
3,0
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado) dB(A)
Amolado de superficie
Valor de la emisión de vibración a h,AG =
Incertidumbre K =
lijado de disco
Valor de la emisión de vibración a h,DS =
Incertidumbre K =
DWE4156
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,0*
DWE4157
230
1
900
11800
125
M14
14,2
2,05*
91,5
102,5
3,0
91,5
102,5
3,0
9,5
102,5
3,0
m/s²
9,4
9,4
11,0
11,0
11,0
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
m/s²
7,5
7,5
6,8
6,8
6,8
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
DWE4120
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,05*
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la
herramienta para distintas aplicaciones,
con accesorios diferentes o mal
mantenidos, la emisión de vibración
puede variar. Esto puede aumentar
considerablemente el nivel de exposición
durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en cuenta
también las veces en que la herramienta
está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
49
Español
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
AMOLADORAS ANGULARES
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
DeWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-3,
+A13:2015.
Estos productos también son conformes con las
Directivas 2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DeWALT en
la dirección indicada a continuación o bien consulte
la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
50
D-65510, Idstein, Alemania
05.03.2018
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento de
las advertencias e instrucciones podría
provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término "herramienta eléctrica" que aparece en las
advertencias se refiere a la herramienta eléctrica que
funciona a través de la red eléctrica (con cable) o a
la herramienta eléctrica que funciona con batería (sin
cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Español
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
e) Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
51
Español
f)
Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g) Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas puede
ocasionar una situación peligrosa.
5) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
NORMAS DE SEGURIDAD
ESPECÍFICAS ADICIONALES
Instrucciones de seguridad para
todas las operaciones
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD COMUNES PARA
OPERACIONES DE AMOLADO, LIJADO, CEPILLADO, CORTE
POR DISCO ABRASIVO:
a) Esta herramienta eléctrica está diseñada
para funcionar como amoladora, lijadora,
escobilla de alambre, pulidora o herramienta
de corte. Lea todas las advertencias de
seguridad, instrucciones, ilustraciones
y especificaciones provistas con esta
herramienta eléctrica. El incumplimiento de
las instrucciones que se indican a continuación
podría provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
b) No se recomienda el uso de esta
herramienta eléctrica para operaciones
de pulido. Su uso para operaciones para las
que la herramienta no ha sido diseñada puede
ocasionar peligro y lesiones personales.
c) No utilizar accesorios que no estén
diseñados y recomendados específicamente
por el fabricante de la herramienta. El
hecho de que el accesorio pueda acoplarse
a la herramienta eléctrica no garantiza un
funcionamiento sin riesgos.
d) La velocidad prevista del accesorio debe ser
como mínimo igual a la velocidad máxima
marcada en la herramienta eléctrica. Los
accesorios que funcionen más rápido que su
52
velocidad prevista pueden romperse y salir
volando.
e) El diámetro externo y el grosor del accesorio
deben estar dentro de la capacidad de su
herramienta eléctrica. Los accesorios de
tamaño incorrecto no pueden protegerse o
controlarse adecuadamente.
f)El montaje a rosca de accesorios debe
coincidir con la rosca del eje de la
amoladora. Para los accesorios instalados
por bridas, el orificio del eje del accesorio
debe adaptarse al diámetro de la brida. Los
accesorios que no se corresponden con las
piezas de montaje de la herramienta eléctrica
se desequilibrarán, vibrarán excesivamente y
pueden causar pérdida de control.
g) No utilice un accesorio dañado. Antes
de cada uso inspeccione el accesorio,
como por ejemplo la muela abrasiva, para
verificar si tiene muescas o grietas, el plato
portadiscos para verificar si tiene grietas
o roturas o si está muy desgastado, la
escobilla de alambre para comprobar si
tiene alambres sueltos o agrietados. Si se
cae la herramienta eléctrica o un accesorio,
inspecciónelos para comprobar si están
dañados o instale un accesorio no dañado.
Después de inspeccionar e instalar un
accesorio, colóquense usted y las personas
presentes alejados del plano del accesorio
en movimiento y ponga la herramienta
eléctrica en funcionamiento a la velocidad
sin carga máxima durante un minuto. Los
accesorios dañados normalmente se romperán
durante este periodo de prueba.
h) Póngase un equipo de protección personal.
Dependiendo de la aplicación, use un
protector facial y gafas protectoras. Si
corresponde, póngase una mascarilla
antipolvo, protectores para el oído, guantes
y un delantal de trabajo que pueda detener
pequeños fragmentos abrasivos o de la
pieza de trabajo. La protección ocular debe
poder detener las partículas volantes que se
producen con varias operaciones. La mascarilla
antipolvo o el respirador deben poder filtrar las
partículas generadas por la operación que esté
realizando. La exposición prolongada al ruido
de intensidad elevada puede causar pérdida
auditiva.
i)Mantenga a las personas que estén cerca
a una distancia de seguridad del área de
trabajo. Todos los que entren al área de
trabajo deben llevar puesto un equipo de
protección personal. Los fragmentos de una
pieza de trabajo o de un accesorio roto pueden
Español
salir volando y ocasionar una lesión mas allá del
área inmediata de operación.
j)Aferre la herramienta eléctrica solo por
las superficies de agarre aisladas cuando
realice una operación en la cual el accesorio
de corte pudiera entrar en contacto con
cables ocultos o con su propio cable. El
contacto de los accesorios de corte con
un cable cargado, puede cargar las partes
metálicas expuestas de la herramienta eléctrica
y producir una descarga eléctrica al operador.
k)Coloque el cable lejos del accesorio
giratorio. Si pierde el control, el cable puede
cortarse o engancharse y puede arrastrar a la
mano o el brazo hacia el accesorio giratorio.
l)No deje nunca a un lado la herramienta
eléctrica hasta que el accesorio se haya
parado por completo. El accesorio giratorio
puede agarrarse a la superficie y hacer que
usted pierda el control de la herramienta.
m) No ponga en funcionamiento la herramienta
eléctrica mientras la transporte a su lado. El
contacto accidental con el accesorio giratorio
podría hacer que se enganche la ropa y que el
accesorio toque su cuerpo.
n) Limpie periódicamente los orificios de
ventilación de la herramienta eléctrica. El
ventilador del motor atraerá el polvo dentro de
la caja protectora y la acumulación excesiva
del metal en polvo puede ocasionar riesgos
eléctricos.
o) No utilice la herramienta eléctrica cerca de
materiales inflamables. Las chispas podrían
prender fuego a estos materiales.
p) No utilice accesorios que requieran
líquidos refrigerantes. El utilizar agua u
otros refrigerantes líquidos puede ocasionar
electrocución o descarga.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ADICIONALES PARA TODAS LAS
OPERACIONES
Causas y prevención de rebote por
parte del operador
El rebote es una reacción repentina al quedar
enganchados o atrapados una muela, plato
portadiscos, cepillo u otro accesorio en movimiento.
Al engancharse o quedar presionado un accesorio
en movimiento, este se detiene rápidamente y a su
vez causa que la herramienta eléctrica no controlada
quede forzada en dirección opuesta a la rotación del
accesorio en el punto del trabado.
Por ejemplo, si una muela abrasiva se engancha o
queda presionada por la pieza de trabajo, el borde
de la muela que entra en el punto de presión puede
incrustarse en la superficie del material ocasionando
que la muela se salga o se trabe. La muela puede
saltar hacia el operador o lejos de él, dependiendo de
la dirección del movimiento de la muela en el punto
de presión. Las muelas abrasivas pueden también
romperse en estas condiciones.
El rebote es el resultado del mal uso de la
herramienta o de procedimientos o condiciones
de operación incorrectos y puede ser evitado si se
toman las precauciones debidas, enumeradas a
continuación:
a) Sujete firmemente la herramienta eléctrica
y sitúe el cuerpo y el brazo de manera
que pueda resistir la fuerza del rebote.
Para un máximo control del rebote o
reacción del par motor durante la puesta
en funcionamiento utilice siempre la
empuñadura auxiliar, si la hubiera. El
operador puede controlar la reacción del par
motor o la fuerza del rebote, si se toman las
precauciones adecuadas.
b) No ponga nunca la mano cerca del
accesorio en movimiento. El accesorio puede
rebotarle en la mano.
c) No se sitúe en el área hacia donde vaya a
moverse la herramienta eléctrica si ocurre
un rebote. El rebote impulsará a la herramienta
en la dirección opuesta al movimiento de la
muela en el momento del enganche.
d) Tenga especial cuidado cuando trabaje
esquinas, bordes afilados, etc. Evite hacer
rebotar o enganchar el accesorio. Las
esquinas, los bordes afilados o los rebotes
tienen tendencia a enganchar el accesorio en
movimiento y ocasionar pérdida de control o
tensión de retroceso.
e) No acople una hoja de tallado de madera
de sierra de cadena o una hoja de sierra
dentada. Dichas hojas ocasionan frecuentes
rebotes y pérdida de control.
Advertencias de seguridad
específicas para operaciones de
amolado y corte abrasivo
a) Utilice sólo tipos de muela que estén
recomendados para su herramienta
eléctrica y el protector específico diseñado
para la muela seleccionada. Las muelas
para las que la herramienta eléctrica no
ha sido diseñada no pueden protegerse
adecuadamente y no son seguras.
53
Español
b) La superficie de amolado de las muelas
centrales bajadas debe montarse debajo
del plano del borde del protector. Una
muela montada incorrectamente que se
proyecta fuera del plano del borde del protector
no puede estar correctamente protegida.
c) El protector debe estar unido a la
herramienta eléctrica de forma segura y
posicionado para una seguridad máxima,
de manera que quede expuesta la menor
cantidad de muela hacia el operador. El
protector ayuda a proteger al operador de
fragmentos de muela rotos y del contacto
accidental con la rueda y las chispas que
podrían incendiar la ropa.
d) Las muelas deben utilizarse únicamente
para las aplicaciones recomendadas. Por
ejemplo: no amole con el lado de una muela
de corte. Las muelas de corte abrasivo están
previstas para el amolado periférico, y si se
aplican fuerzas laterales a estas muelas pueden
provocar que se rompan.
e) Use siempre bridas de muela no dañadas
que sean del tamaño y forma correctos
para la muela seleccionada. Las bridas de
muela apropiadas sirven de soporte para la
muela, reduciendo así la posibilidad de rotura
de la misma. Las bridas de las muelas de corte
pueden ser diferentes de las bridas de las
muelas para amolado.
f) No utilice muelas desgastadas de
herramientas eléctricas más grandes. Una
muela diseñada para una herramienta eléctrica
más grande no es adecuada para la mayor
velocidad de una herramienta más pequeña y
puede explotar.
Advertencias de seguridad
adicionales para operaciones de
corte abrasivo
a) No "atasque" la muela de corte ni aplique
excesiva presión. No intente hacer un
corte de profundidad excesiva. El ejercer
demasiada presión sobre la muela aumenta la
carga y la susceptibilidad de giro o bloqueo de
la muela en el corte y la posibilidad de rebote o
rotura de la muela.
b) No posicione su cuerpo alineado con
respecto a la muela en movimiento ni detrás
de ella. Cuando la muela, en el punto de
operaciones, se aleje de su cuerpo, el posible
rebote puede propulsar la muela en movimiento
y la herramienta eléctrica directamente hacia
usted.
54
c) Cuando la muela esté bloqueada o cuando
interrumpa un corte por cualquier razón,
apague la herramienta eléctrica y sujétela
sin moverse hasta que la muela se pare por
completo. No intente nunca sacar del corte
la muela de corte mientras la muela esté en
movimiento, de lo contrario puede ocurrir un
rebote. Investigue y tome medidas correctivas
para eliminar la causa del trabado de la muela.
d) No retome la operación de corte en la
pieza de trabajo. Espere hasta que la muela
alcance la velocidad máxima y vuelva a
introducirla en el corte con cuidado. La
muela puede bloquearse, saltar o rebotar si
la herramienta eléctrica vuelve a ponerse en
marcha en la pieza de trabajo.
e) Apoye los paneles o cualquier pieza de
trabajo de tamaño grande para minimizar el
riesgo de presión o rebote de la muela. Las
piezas de trabajo grandes tienden a hundirse
por su propio peso. Se deben colocar soportes
bajo la pieza de trabajo cerca de la línea de
corte y cerca del borde de la pieza de trabajo
en ambos lados de la muela.
f)Tenga mucho cuidado cuando realice
"cortes de cavidad" en paredes existentes
u otras zonas ciegas. La muela protuberante
puede cortar las tuberías de gas o de agua, la
instalación eléctrica o los objetos que puedan
ocasionar un rebote.
Advertencias de seguridad
específicas para operaciones
de lijado
a) No utilice papel de disco de lijado de
un tamaño excesivamente grande. Siga
las recomendaciones del fabricante al
seleccionar el papel de lijado. El papel de
lijado grande que sobresalga del disco de
lijado presenta un riesgo de laceración y puede
ocasionar el enganche o rotura del disco o un
rebote.
Advertencias de seguridad
específicas para operaciones de
cepillado con escobilla de alambre
a) Tenga en cuenta que se desprenden
cerdas de alambre de la escobilla incluso
durante el funcionamiento normal. No
ejerza demasiada presión en los alambres
aplicando una carga excesiva a la escobilla.
Las cerdas de alambre pueden penetrar
fácilmente la ropa ligera o la piel.
b) Si se recomienda el uso de un protector
para el cepillado con escobilla de alambre,
Español
no permita que haya interferencias de
la rueda o escobilla de alambre con el
protector. La rueda o escobilla de alambre
puede expandirse en diámetro debido al trabajo
y a las fuerzas centrífugas.
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Normas de seguridad adicionales
para amoladoras
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
• La instalación por rosca de accesorios debe
coincidir con la rosca del eje de la amoladora.
Para los accesorios instalados por pestañas,
el orificio del eje del accesorio debe adaptarse
al diámetro de la pestaña. Los accesorios que
no se corresponden con las piezas de montaje
de la herramienta eléctrica se desequilibrarán,
vibrarán excesivamente y pueden causar
pérdida de control.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
• La superficie de molido de las ruedas centrales
bajadas debe instalarse bajo el plano del
borde del protector. Una rueda instalada
incorrectamente que se proyecta fuera del
plano del borde del protector no puede
protegerse correctamente.
Contenido del embalaje
•No utilice las ruedas de Tipo 11 (cónicas)
con esta herramienta. El uso de accesorios
inadecuados podrá provocar daños.
•Utilice siempre el asa lateral. Apriete el
asa con seguridad. El asa lateral deberá
utilizarse siempre para mantener el control de la
herramienta en todo momento.
ADVERTENCIA: Recomendamos
el uso de un dispositivo de corriente
residual con corrientes residuales de
30mA o menos.
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de quemaduras debido a los accesorios
que se calientan durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
– Riesgo de polvo de sustancias peligrosas.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
El código de fecha (P), que incluye también el año
de fabricación, está estampado en la parte delantera
de la caja de engranajes.
Ejemplo:
2018 XX XX
Año de fabricación
El embalaje contiene:
1 Amoladora angular
1Protector
1 Empuñadura lateral
1 Juego de bridas
1 Llave hexagonal
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1, 3)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
A.Botón de bloqueo del eje
B.Eje
C.Asa lateral
D.Brida de soporte
E.Tuerca de presión roscada
F.
Protector
G.Interruptor de deslizamiento
H.Interruptor de rueda (DWE4120 sólo)
I.
Palanca de bloqueo (DWE4120 sólo)
J.Palanca de liberación del protector
USO PREVISTO
Las amoladoras angulares de gran capacidad
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156,
DWE4157 han sido diseñadas para aplicaciones
55
Español
profesionales de amolado, lijado, cepillado, pulido
y corte.
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
NO utilizar las ruedas para amolar que no sean
ruedas de disco abombado y disco de aletas.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
NO deben usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
MONTAJE Y AJUSTES
Estas amoladoras angulares de gran capacidad son
herramientas eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Función de arranque suave
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Antes
de volver a conectar la herramienta,
apriete y suelte el interruptor de puesta
en marcha para comprobar que la
herramienta esté apagada.
Montaje de la empuñadura lateral
(fig. 1)
ADVERTENCIA: Antes de utilizar
la herramienta, compruebe que la
empuñadura esté bien apretada.
La característica de arranque suave permite que
la velocidad aumente lentamente para evitar una
sacudida inicial al poner la herramienta en marcha.
Esta característica es especialmente útil cuando se
trabaja en espacios reducidos.
Atornille la empuñadura lateral (C) firmemente en
uno de los orificios ubicados a cada lado de la caja
de cambio. El asa lateral deberá utilizarse siempre
para mantener el control de la herramienta en todo
momento.
Tensión nula
Accesorios y complementos
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
Es importante elegir los protectores, los soportes
de respaldo y las pestañas adecuadas para
utilizar con los accesorios de la amoladora.
Véase la gráfica ubicada al final de esta sección
para más información sobre la selección de los
accesorios correctos.
La función tensión nula impide que la amoladora se
reinicie sin iniciar el ciclo con el interruptor en caso
de interrupción del suministro de energía.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
Su herramienta DeWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente
preparado disponible a través de la organización de
servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los Datos
56
NOTA: El amolado al borde puede realizarse con
ruedas de tipo 27 diseñadas y especificadas para
dicho fin.
ADVERTENCIA: Los accesorios
deberán ofrecer al menos la velocidad
aconsejada en la etiqueta de la
herramienta. Las ruedas y los demás
accesorios que operan por encima de
la velocidad indicada para accesorios
pueden quemarse y provocar daños.
Los accesorios roscados deben tener
un eje M14. Cada accesorio no roscado
debe tener un diámetro de eje de 22
mm. En caso contrario, quizás haya sido
diseñado para una sierra circular y no
deba utilizarse. Utilice exclusivamente
los accesorios mostrados en el gráfico
ubicado al final de esta sección. Las
medidas de los accesorios deben ser
Español
debe introducirse en uno de los orificios de
alineación (M) del collar del protector. Esto
garantiza que el protector esté seguro. El
protector puede reposicionarse en la dirección
contraria, bajando la palanca de liberación del
protector.
superiores a la velocidad mínima de
rueda indicada en la placa de datos de
la herramienta.
Instalación de protectores
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Antes
de volver a conectar la herramienta,
apriete y suelte el interruptor de puesta
en marcha para comprobar que la
herramienta esté apagada.
ATENCIÓN: Deben usarse protectores
con esta amoladora.
Cuando utilice la amoladora DWE4056, DWE4057,
DWE4120, DWE4156 o DWE4157 para cortar
metal o mampostería DEBE usarse un protector de
Tipo 1. Los protectores Tipo 1 pueden obtenerse
por un precio adicional de los distribuidores
de DeWALT.
NOTA: Consulte la Tabla de accesorios de
amolado y corte al final de esta sección para
ver otros accesorios que pueden utilizarse con
estas amoladoras.
INSTALAR Y RETIRAR EL PROTECTOR DE UN TOQUE
(TIPO 27) (FIG. 2A)
NOTA: Si su amoladora se le entrega con un
protector de un toque sin llave, compruebe que
el tornillo, la palanca y la arandela están ajustados
correctamente antes de instalar el protector.
1.Pulse la palanca de liberación del protector (J).
2.Mientras sostiene la palanca de liberación del
protector abierta, alinee los terminales (K) sobre
el protector con las ranuras ubicadas sobre la
caja de transmisión (L).
3.Manteniendo la palanca de liberación del
protector en posición abierta, empuje el
protector hacia abajo hasta introducir los
terminales y gírelos en la ranura del puerto de
la caja de transmisión. Suelte la palanca de
liberación del protector.
4.Con el eje apuntando hacia el operador, gire
el protector en sentido de las agujas del reloj
hacia la posición de trabajo deseada. El cuerpo
del protector deberá estar ubicado entre el
eje y el operador, para ofrecer la máxima
protección al operador.
5.Para lograr un ajuste fácil, el protector puede
girarse en sentido de las agujas del reloj.
NOTA: La palanca de liberación del protector
6.Para retirar el protector, siga las etapas 1-3
de las presentes instrucciones en el orden
contrario.
BARRA CON TORNILLO DE FIJACIÓN (FIG. 2B)
1.Coloque la amoladora angular sobre una mesa,
con el eje (B) hacia arriba.
2.Alinee los salientes (K) con las muescas (L).
3.Apriete el protector (F) hacia abajo y gírelo
hasta la posición necesaria.
4.Apriete bien el tornillo (N).
5.Para sacar el protector, afloje el tornillo.
ATENCIÓN: Si el protector no puede
apretarse ajustando el tornillo, no utilice
la herramienta. Para reducir el riesgo de
lesión personal, lleve la herramienta y el
protector a un centro de servicio para
que sea reparado o cambiado.
MONTAJE DEL PROTECTOR CERRADO (TIPO 1)
ADVERTENCIA: Si se encuentran
presentes, el tornillo del protector de un
toque, la palanca y la arandela deben
retirarse antes de intentar instalar el
protector cerrado (de tipo 1). Las partes
retiradas deben retenerse y reinstalarse
para utilizar el protector de un toque.
Ninguna posición de dichas piezas
antes del desembalaje le ayudará al
re-ensamblaje.
1.Abra el pestillo del protector. Alinee los
terminales (K) del protector con las ranuras (L)
ubicadas en la caja de cambios.
2.Empuje el protector hacia abajo hasta que
el terminal del protector se introduzca y gire
libremente en la ranura del puerto de la caja de
transmisión.
3.Gire el protector hacia la posición de trabajo
deseada. El cuerpo del protector deberá estar
ubicado entre el eje y el operador, para ofrecer
la máxima protección al operador.
4.Cierre la fijación del protector para fijar el
protector sobre la cubierta de la caja de
transmisión. Si no pudiese girar el protector
con la mano cuando el pestillo está en posición
cerrada. Si el giro es posible, apriete el tornillo
de ajuste con la palanca de fijación en posición
cerrada. No opere la amoladora con un
57
Español
protector suelto o una palanca de fijación en
posición abierta.
5.Para retirar el protector, abra el pestillo del
protector, gire el protector de forma que las
flechas se alineen y tire del protector.
NOTA: Si, al cabo de un determinado tiempo, el
protector cerrado (de Tipo 1) se soltase, apriete
el tornillo de ajuste con la palanca de fijación en
posición cerrada.
ATENCIÓN: Si el protector no puede
apretarse ajustando el tornillo, no utilice
la herramienta. Para reducir el riesgo de
lesión personal, lleve la herramienta y el
protector a un agente de reparaciones
habilitado para reparar o cambiar el
protector.
AVISO: No apriete el tornillo de
ajuste con la palanca de fijación en
posición abierta. Podrá provocar daños
indetectables al protector o al puerto de
montaje.
Colocar y sacar un disco de amolado
o corte (fig. 1, 4, 5)
ADVERTENCIA: No utilice un disco
dañado.
1.Coloque la herramienta en una mesa con el
protector hacia arriba.
2.Ajuste la brida de soporte (D) correctamente en
el eje (B) (fig. 4).
3.Ponga el disco (P) en la brida de soporte (D).
Cuando coloque un disco con el centro
en relieve, asegúrese de que el centro en
relieve (O) esté mirando hacia la brida de
soporte (D).
4.Atornille la tuerca de sujeción roscada (E) en el
eje (B) (fig. 5):
a. El anillo en la tuerca de sujeción roscada (E)
debe mirar hacia el disco cuando coloque un
disco para amolar (fig. 5A);
b. El anillo en la tuerca de sujeción roscada (E)
no debe mirar hacia el disco cuando coloque
un disco de corte (fig. 5B).
5.Presione el botón de bloqueo del eje (A) y gire
el eje (B) hasta que se bloquee en su sitio.
6.Apriete el perno de fijación roscado (E) con la
llave hexagonal suministrada o un separador de
dos clavijas.
7.Suelte el botón de bloqueo del eje.
8.Para retirar el disco, afloje el perno de fijación
roscado (E) con la llave hexagonal suministrada
o un separador de dos clavijas.
58
NOTA: El amolado en bordes puede realizarse
con las ruedas de Tipo 27 diseñadas y específicas
para dicha finalidad; las ruedas de un grosor
de 6 mm han sido diseñadas para el amolado
superficial mientras que las ruedas de 3 mm han
sido diseñadas para el amolado en bordes. El corte
puede realizarse utilizando un disco cortador y un
protector de tipo 1.
Instalación de los cepillos y ruedas
metálicos
Los cepillos metálicos o las ruedas metálicas se
aprietan directamente sobre el eje de la amoladora
sin utilizar las bridas. Utilice exclusivamente los
cepillos o ruedas metálicas con un centro roscado
M14. Un protector de Tipo 27 es necesario cuando
utilice cepillos y ruedas metálicas.
ATENCIÓN: Lleve guantes de
trabajo cuando manipule cepillos
y ruedas metálicos. Podrán estar
afiladas.
ATENCIÓN: El disco o el cepillo no
deben tocar el protector cuando se
instalan o mientras que estén en uso.
Podrán surgir daños indetectables en el
accesorio, provocando la rotura de los
cables de la rueda o del accesorio.
1.Enrosque la rueda sobre el eje manualmente.
2.Pulse el botón de bloqueo del eje y utilice una
llave en el centro de la rueda metálica o del
cepillo para apretar la rueda.
3.Para retirar la rueda, invierta las instrucciones
indicadas previamente.
AVISO: Si no fija correctamente el
eje de la rueda antes de encender la
herramienta podrá provocar daños a la
herramienta y a la rueda.
Ajustar y retirar la base de soporte/
hoja de lija (fig. 1)
1.Coloque la herramienta en una mesa o sobre
una superficie plana, con el protector hacia
arriba.
2.Retire la pestaña de soporte (D).
3.Coloque el soporte de respaldo de goma
correctamente en el eje (B).
4.Coloque la hoja de lija sobre el soporte de
respaldo de goma.
5.Atornille la tuerca de sujeción roscada (E) en el
eje. El anillo en la tuerca de sujeción roscada
debe mirar hacia el soporte de respaldo de
goma.
Español
6.Presione el botón de bloqueo del eje (A) y gire
el eje (B) hasta que se bloquee en su sitio.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Antes
de volver a conectar la herramienta,
apriete y suelte el interruptor de puesta
en marcha para comprobar que la
herramienta esté apagada.
ADVERTENCIA:
• Compruebe que todos los materiales
que vayan a ser amolados o cortados
estén bien fijos en su sitio.
• Asegure y soporte la pieza de
trabajo. Utilice fijaciones o un torno
para sostener y apoyar la pieza de
trabajo en una plataforma estable. Es
importante fijar y soportar la pieza de
trabajo con seguridad para evitar el
movimiento de la pieza de trabajo y
perder el control. El movimiento de
la pieza de trabajo o la pérdida de
control pueden crear peligros y daños
personales graves.
7.Apriete el perno de fijación roscado (E) con la
llave hexagonal suministrada o un separador de
dos clavijas.
8.Suelte el botón de bloqueo del eje.
9.Para retirar el soporte de respaldo de goma,
afloje el perno de fijación roscado (E) con la
llave hexagonal suministrada o un separador de
dos clavijas.
Ajustar una brocha de copa
alámbrica
Apriete la copa alámbrica directamente en el eje sin
utilizar el distanciador ni la pestaña roscada.
Antes de usar la máquina
• Instale el protector y el disco o muela
apropiada. No utilice discos o muelas
excesivamente desgastados.
• Compruebe que los rebordes interior y
exterior estén montados correctamente. Siga
las instrucciones indicadas en el cuadro de
accesorios abrasivos y de corte.
• Compruebe que el disco o la muela giren
en dirección de las flechas en el accesorio y
la herramienta.
• No utilice un accesorio dañado. Antes de cada
uso inspeccione los accesorios, por ejemplo,
las muelas abrasivas, para verificar si tiene
muescas o grietas; el plato portadiscos, para
verificar si tiene grimas o roturas o si está muy
desgastado, y el cepillo de metal, para verificar
si tiene alambres sueltos o quebrados. Si la
herramienta eléctrica o un accesorio se caen,
compruebe que no estén dañados y, en su
caso, instale un accesorio no dañado. Después
de inspeccionar e instalar un accesorio, usted
y otras personas que estuviesen cerca deben
alejarse del plano del accesorio en movimiento,
solo entonces ponga la herramienta eléctrica
en funcionamiento a velocidad máxima en
vacío durante un minuto. Por lo general, los
accesorios dañados se rompen durante la
prueba.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre
las instrucciones de seguridad y las
normas aplicables.
• Apoye los paneles o cualquier
otra pieza de trabajo de tamaño
grande para minimizar el riesgo
de presión o rebote de la muela.
Las piezas de trabajo grandes tienden
a hundirse por su propio peso. Se
deben colocar soportes bajo la pieza
de trabajo cerca de la línea de corte y
cerca del borde de la pieza de trabajo
en ambos lados de la muela.
• Lleve siempre los guantes de
protección habituales cuando opere
con esta herramienta.
• La caja de engranajes alcanza una
temperatura elevada durante el uso.
• Aplique sólo una presión suave a la
herramienta. No ejerza presión lateral
en el disco.
• Evite las sobrecargas. Si la herramienta
se calentase, déjela en funcionamiento
unos minutos sin carga.
• Evite las sobrecargas. Si la
herramienta se calentase, seguir
haciéndola funcionar en vacío
durante unos minutos para que se
enfríe el accesorio. No toque las
muelas abrasivas y de corte hasta
que se enfríen. Las muelas pueden
recalentarse durante el uso.
59
Español
• No trabaje con la copa abrasiva si no
tiene colocado un dispositivo protector
adecuado.
• No use herramientas eléctricas con
soportes para corte.
• No use complementos de papel con
productos abrasivos aglutinados.
• Tenga cuidado, ya que la rueda sigue
girando tras apagar las herramientas.
Posición adecuada de las manos
(fig. 1, 6)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura lateral (C) y
la otra en el cuerpo de la herramienta, como se
muestra en la figura 1.
Conmutadores
ATENCIÓN: Sujete la empuñadura
lateral y el cuerpo de la herramienta
firmemente para mantener el control
de la herramienta durante la puesta en
marcha y durante el uso de la misma y
hasta que la muela o accesorio deje de
rotar. Asegúrese de que la muela se haya
parado por completo antes de tumbar la
herramienta.
NOTA: Para reducir el movimiento inesperado de la
herramienta, no encienda o apague la herramienta
mientras esté en condiciones de carga. Deje que la
amoladora alcance la velocidad máxima antes de
tocar la superficie de trabajo. Levante la herramienta
de la superficie antes de apagarla. Deje que la
herramienta deje de rotar antes de soltarla.
INTERRUPTOR DE DESLIZAMIENTO (FIG. 3)
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
60
ADVERTENCIA: Antes de conectar
la herramienta a un suministro de
alimentación, compruebe que el
interruptor deslizante se encuentra en
posición de apagado pulsando la parte
trasera del interruptor y soltándolo.
Compruebe que el interruptor de
deslizamiento se encuentra en la posición
de apagado tal y como se indica
anteriormente tras cualquier interrupción
del suministro de alimentación a la
herramienta, como la activación de un
interruptor de fallo de tierra, el disparo de
un interruptor de circuito, la desconexión
accidental o un fallo de alimentación.
Si el interruptor de deslizamiento se
bloquea cuando la alimentación está
conectada, la herramienta arrancará de
manera imprevista.
Para arrancar la herramienta, ponga el interruptor
de deslizamiento ENCENDIDO/APAGADO (G) hacia
la parte frontal de la herramienta. Para detener la
herramienta, suelte el interruptor de deslizamiento
de ENCENDIDO/APAGADO.
Para un funcionamiento continuo, ponga el
interruptor hacia la parte frontal de la herramienta y
pulse la parte delantera del interruptor hacia dentro.
Para detener la herramienta mientras opera en
modo continuo, pulse la parte trasera del interruptor
de deslizamiento y suéltelo.
INTERRUPTOR TIPO PALETA (FIG. 3) (DWE4120)
1.Para encender la herramienta, empuje la
palanca de bloqueo (I) hacia la parte trasera de
la herramienta, luego apriete el interruptor tipo
paleta (H). La herramienta funcionará mientras
el interruptor esté apretado.
2.Apague la herramienta soltando el interruptor
tipo paleta.
Bloqueo del eje (fig. 1)
El bloqueo del eje (A) sirve para evitar que el eje
gire cuando se instalen o saquen muelas. Utilice
el bloqueo del eje sólo cuando la herramienta esté
apagada, desenchufada del suministro eléctrico y
se haya parado por completo.
AVISO: Para reducir el riesgo de daño
a la herramienta, no engrane el bloqueo
del eje mientras la herramienta esté en
funcionamiento. Se ocasionará daño a la
herramienta y el accesorio puesto puede
salirse resultando posiblemente en una
lesión.
Para engranar el bloqueo, apriete el botón del
bloqueo del eje y gire el eje hasta que no pueda
girarlo más.
Aplicaciones de metal
Cuando utilice la herramienta en aplicaciones de
metal, asegúrese de que se haya insertado un
dispositivo de corriente residual (DCR) para evitar
los riesgos residuales causados por las virutas de
metal.
Español
Si el DCR corta el suministro eléctrico, lleve la
herramienta a un agente de reparaciones autorizado
de DeWALT.
ADVERTENCIA: En condiciones de
trabajo extremas, el polvo conductor
puede acumularse dentro de la caja
protectora de la máquina cuando se
trabaja con metal. Esto puede dar como
resultado que el aislamiento protector de
la máquina se degrade y se produzca un
riesgo potencial de descarga eléctrica.
las circunstancias. Antes de empezar a trabajar,
consulte al ingeniero responsable de la estructura, el
arquitecto o el supervisor de construcción.
Uso de discos de aletas
Para evitar la acumulación de virutas de metal
dentro de la máquina, recomendamos limpiar las
ranuras de ventilación a diario. Consulte la sección
Mantenimiento.
Corte de metal
Al cortar, trabaje avanzando con moderación, según
el material que deba cortar. No ejercite ninguna
presión en la muela de corte, no incline ni haga
oscilar la máquina.
No reduzca la velocidad de funcionamiento de las
muelas de corte aplicando ninguna presión lateral.
Las máquina debe trabajar siempre con el
movimiento abrasivo hacia arriba. En caso contrario,
existe el peligro de que sea expulsada sin control
fuera del corte.
Cuando corte perfiles y barras cuadradas, le
conviene empezar con las secciones transversales
más pequeñas.
Desbastado
No use nunca una muela de corte para
desbastar.
Utilice siempre el protector de tipo 27.
Los mejores resultados de desbastado se
consiguen cuando se configura la máquina en un
ángulo de 30° a 40°. Hacer avanzar y retroceder
la máquina ejercitando una moderada presión. De
esta manera, la pieza de trabajo no se calentará
demasiado, no se descolorará ni se formarán
surcos.
ADVERTENCIA: Acumulación de
polvo metálico. El uso extensivo de
discos de aletas en las aplicaciones
de metal puede resultar en un mayor
potencial de descarga eléctrica. Para
reducir el riesgo, introduzca un DCR
antes de usarlos y limpie las ranuras de
ventilación a diario soplando en ellas aire
comprimido seco según las instrucciones
de mantenimiento que se indican más
abajo.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Antes
de volver a conectar la herramienta,
apriete y suelte el interruptor de puesta
en marcha para comprobar que la
herramienta esté apagada.
Escobillas desmontables
El motor se parará automáticamente para
indicar que las escobillas de carbón están casi
desgastadas y que es necesario hacerle el
mantenimiento a la herramienta. Las escobillas de
carbón no pueden ser reparadas por el usuario.
Lleve la herramienta a un agente de reparaciones
autorizado de DeWALT.
Cortar piedra
La máquina se utilizará para corte en seco.
Para corte de piedra, es mejor utilizar un disco
de corte diamantado. Hacer funcionar la máquina
utilizando una máscara de protección adicional.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Consejos de trabajo
Tenga cuidado cuando haga ranuras en muros
estructurales. Las ranuras en muros estructurales
están sujetas a las normas específicas del país de
uso. Estas normas deberán cumplirse en todas
61
Español
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma en
líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DeWALT no han sido
sometidos a pruebas con este producto,
el uso de tales accesorios con esta
herramienta podría ser peligroso. Para
disminuir el riesgo de lesiones, con este
producto se deben usar exclusivamente
accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Max.
[mm]
D
d
D
d
Mín. Velocidad
rotación periférica
[m/s]
[mín.-1]
Longitud
agujero
roscado
[mm]
115 6 22,23 11 800
80
-
6 22,23 11 800
80
-
115
-
-
11 800
80
-
125
-
-
11 800
80
-
75 30 M14 11 800
45
16.0
b 125
D
b
[mm]
d
b
D
62
115 12 M14
11 800
80
16.0
125 12 M14
11 800
80
16.0
D
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las
baterías marcadas con este símbolo no
deben desecharse junto con los residuos
domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen
materiales que pueden ser recuparados y
reciclados, reduciendo la demanda de materias
primas. Recicle los productos eléctricos y las
baterías de acuerdo con las disposiciones locales.
Para más información, vaya a www.2helpU.com.
Español
TABLA DE ACCESORIOS DE AMOLADO
Tipo de protector
Accesorio
Descripción
Cómo colocar la amoladora
Disco de
amolado
abombado
PROTECTOR
TIPO 27
Protector Tipo 27
Rueda de
aletas
Ruedas de
alambre
Brida de soporte
Muela abombada Tipo 27
Tuerca de presión roscada
Ruedas de
alambre con
tuerca roscada
Protector Tipo 27
Rueda de alambre
Copa de
alambre con
tuerca roscada
Protector Tipo 27
Escobilla de alambre
Plato
portadiscos/
hoja de lijado
Protector Tipo 27
Plato portadiscos de goma
Disco de lijado
Tuerca de presión roscada
63
Español
TABLA DE ACCESORIOS DE AMOLADO (cont.)
Tipo de protector
Accesorio
Descripción
Cómo colocar la amoladora
Disco de
corte de
mampostería,
enlazado
PROTECTOR
TIPO 1
Protector Tipo 1
Disco de corte
de metales,
enlazado
Brida de soporte
Muelas
para cortar
diamante
Muela de corte
PROTECTOR
TIPO 1
O
Tuerca de presión roscada
PROTECTOR
TIPO 27
64
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
Français
MEULEUSES ANGULAIRES
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses
produits ont fait de DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Puissance absorbée
Vitesse à vide/nominale
Diamètre de meule
Diamètre de broche
Longueur de broche
Poids
* le poids inclus la poignée latérale et le carter
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
DWE4056
230
1
800
11800
115
M14
14,2
1,8*
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN 60745-2-3:
dB(A)
90,5
LPA (niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
101,3
LWA(niveau de puissance acoustique)
3,0
K (incertitude pour le niveau acoustique donné) dB(A)
Meulage de surface
Valeur d’émission de vibration a h,AG =
Incertitude K =
Ponçage au disque
Valeur d’émission de vibration ah,DS =
Incertitude K =
DWE4057
230
1
800
11800
125
M14
14,2
1,9*
DWE4120
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,05*
DWE4156
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,0*
DWE4157
230
1
900
11800
125
M14
14,2
2,05*
90,5
101,3
3,0
91,5
102,5
3,0
91,5
102,5
3,0
9,5
102,5
3,0
m/s²
9,4
9,4
11,0
11,0
11,0
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
m/s²
7,5
7,5
6,8
6,8
6,8
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement le
niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
65
Français
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation de
danger imminent qui, si rien n’est fait
pour l’éviter, aura comme conséquences
la mort ou des dommages corporels
graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des
risques de dommages matériels.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
05.03.2018
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages corporels
graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Indique des risques de décharges
électriques.
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
Indique des risques d’incendie.
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
MEULEUSES ANGULAIRES
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
DeWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Fiche technique sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014
+A12:2014+A13:2015.
Ces produits sont également compatibles avec
les Directives 2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour
plus d’informations, veuillez contacter DeWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DeWALT.
66
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
Français
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
f) Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g) Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
d) Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
e) Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
f) Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
67
Français
g) Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
RÈGLES PARTICULIÈRES DE
SÉCURITÉ ADDITIONNELLES
Consignes générales de sécurité
AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ COMMUNS POUR LES
OPÉRATIONS DE MEULAGE, PONÇAGE, BROSSAGE
MÉTALLIQUE OU DÉCOUPE ABRASIVE :
a) Cet outil électrique a été conçu pour le
meulage, ponçage, brossage métallique,
polissage ou le tronçonnage. Lire toute
directive de sécurité, consigne, illustration et
spécification fournie avec l’outil électrique.
Tout manquement aux directives suivantes
pose des risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de blessures graves.
b) Les opérations telles que le polissage ne
sont pas recommandées avec cet outil
électrique. Toute opération pour laquelle l’outil
n’a pas été conçu comporte des risques de
dommages matériels et corporels.
c) Ne pas utiliser des accessoires qui n’ont pas
été spécifiquement conçus et recommandés
par le fabricant de l’outil. Le fait que
l’accessoire peut être rattaché à l’outil électrique
ne veut pas automatiquement dire que son
utilisation ne posera aucun risque.
d) La vitesse nominale des accessoires
doit être équivalente ou supérieure
à celle recommandée sur l’étiquette
d’avertissement de l’outil. Les accessoires
utilisés à une vitesse plus rapide que leur vitesse
nominale peuvent éclater ou se détacher de
l’outil.
e) Le diamètre externe et l’épaisseur de
l’accessoire utilisé doivent se conformer
aux spécifications de la plaque signalétique
de l’outil électrique. Les accessoires aux
spécifications incorrectes ne peuvent être ni
maintenus ni contrôlés de façon adéquate.
68
f)Le filetage de montage des accessoires
doit correspondre à celui de l’axe de la
meuleuse. Pour les accessoires montés
avec des brides, l’alésage de l’accessoire
doit correspondre au diamètre de
positionnement de la bride. Les accessoires
qui ne correspondent pas au dispositif de
montage de l’outil électrique ne tournent pas
correctement, vibrent de façon excessive et
peuvent provoquer la perte de contrôle de
l’outil.
g) Ne pas utiliser d’accessoires endommagés.
Avant toute utilisation, vérifier tous les
accessoires, par exemple que les meules
abrasives ne sont ni ébréchées ni fendues,
les tampons de soutien ne sont ni fendus ni
usés excessivement, les brosses métalliques
ne comportent aucun élément brisé ou
lâche. En cas de chute, vérifier que l’outil
n’a pas été endommagé et remplacer tout
accessoire abîmé. Après avoir inspecté
et installé un accessoire, se situer, soimême et tout individu présent, hors du
plan de rotation de l’accessoire et laisser
tourner l’outil une minute à sa vitesse à
vide maximale. En général, tout accessoire
endommagé se brisera lors du temps d’essai.
h) Porter un équipement de protection
individuel. Selon l’application, utiliser une
protection faciale et des lunettes ou un
masque de protection. Si approprié, porter
un masque anti-poussières, une protection
auditive, des gants et un tablier d’atelier
capables de vous protéger contre toute
projection abrasive ou tout fragment. La
protection oculaire doit être capable d’arrêter
toute projection de débris engendrés par des
opérations diverses. Le masque anti-poussières
doit être capable de filtrer les particules
engendrées par l’opération en cours. Toute
exposition prolongée à un haut niveau de
décibels peut occasionner une perte de l’acuité
auditive.
i)Maintenir à distance toute personne
étrangère au travail en cours. Toute
personne à l’intérieure de l’aire de travail
doit porter un équipement de protection
individuel. Des débris provenant de la pièce
à travailler ou d’un accessoire brisé pourraient
être éjectés et causer des dommages corporels
au-delà de l’aire de travail immédiate.
j) Ne tenez l’outil que par ses surfaces de
préhension isolées lorsque vous réalisez
une opération pendant laquelle l’accessoire
de coupe peut entrer en contact avec
des câbles cachés ou son propre cordon
Français
électrique. Tout contact de l’organe de coupe
avec un fil sous tension peut mettre les parties
métalliques exposées de l’outil sous tension et
électrocuter l’utilisateur.
k)Maintenir le cordon électrique éloigné de la
partie rotative de l’outil. En cas de perte de
contrôle, le cordon pourrait être sectionné ou
abîmé, et les bras ou mains pourraient entrer en
contact avec l’organe rotatif.
l)Attendre systématiquement l’arrêt complet
de l’outil avant de le déposer. L’organe rotatif
pourrait s’accrocher à la surface utilisée et
rendre l’outil dangereusement imprévisible.
m) Ne pas laisser l’outil électrique en marche
alors qu’il est accroché à votre côté. Tout
contact accidentel de l’organe rotatif pourrait
faire que ce dernier s’accroche aux vêtements
et qu’un accessoire entre en contact avec le
corps.
n) Nettoyer régulièrement les orifices
d’aération de l’outil. Le ventilateur du moteur
attirera de la poussière à l’intérieur du boîtier
et une accumulation excessive de poussières
métalliques pourrait poser des risques
d’électrocution/incendie.
o) Ne pas utiliser cet outil électrique à
proximité de matériaux inflammables, car
des étincelles pourraient les enflammer.
p) Ne pas utiliser d’accessoires nécessitant
l’utilisation d’un réfrigérant fluide. L’utilisation
d’eau ou de tout autre réfrigérant fluide pourrait
poser des risques d’électrocution ou de
décharges électriques.
CONSIGNES GÉNÉRALES DE
SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES
Causes et prévention anti-rebonds
Les rebonds sont la conséquence du grippage ou
coinçage d’une meule, d’un tampon de soutien,
d’une brosse en rotation ou de tout autre accessoire.
Tout grippage ou coinçage causera rapidement le
blocage de l’accessoire en rotation, ce qui lancera
l’outil non contrôlé dans la direction opposée à
l’accessoire en rotation au point du grippage.
Par exemple, si une meule abrasive reste accrochée
ou pincée dans une pièce à travailler, le bord de la
meule engagée au point de grippage peut s’enfoncer
dans la surface du matériau et faire tressauter ou
rebondir la meule. La meule peut alors rebondir vers
ou à l’opposé de l’utilisateur, selon la direction du
mouvement de la meule au point de grippage. Dans
ces conditions, il peut aussi arriver que les meules
abrasives se brisent.
Les rebonds proviennent d’une utilisation impropre
de l’outil ou de conditions ou procédures d’exécution
incorrectes, et peuvent être évités en prenant les
précautions adéquates énoncées ci-dessous :
a) Maintenir la scie fermement en positionnant
le corps et les bras de façon à pouvoir
résister à toute force de rebonds. Utiliser
systématiquement la poignée latérale,
si fournie avec l’outil, pour un contrôle
maximal de l’outil en cas de rebonds ou
retour de couple au démarrage. L’utilisateur
peut contrôler le retour de couple ou les forces
de rebonds si des précautions adéquates sont
prises.
b) Ne jamais approcher les mains de l’organe
rotatif. L’accessoire pourrait rebondir sur les
mains.
c) Ne pas positionner le corps dans l’espace
que pourrait occuper l’outil en cas de
rebonds. Les rebonds projetteront l’outil dans
la direction opposée au mouvement de la meule
au point de grippage.
d) Prendre des précautions supplémentaires
pour travailler des coins, des bords acérés,
etc. Éviter que l’accessoire sursaute ou
reste accroché. Les coins, bords acérés ou les
sursauts ont tendance à retenir l’accessoire en
rotation et causer la perte de contrôle de l’outil,
ou des rebonds.
e) Ne pas rattacher une lame à chaîne
coupante, à sculpter ou une lame dentée.
Ces lames posent des risques de rebonds
fréquents et de perte de contrôle de l’outil.
Consignes spécifiques de sécurité
propres au polissage et au
tronçonnage abrasif
a) Utiliser uniquement des types de meules
recommandés pour votre outil électrique
ainsi que le carter spécifiquement conçu
pour la meule choisie. Les meules non
conçues pour un outil électrique ne peuvent être
adéquatement protégées et sont dangereuses.
b) La surface de meulage des disques à
moyeu déporté doit être montée sous
le plat de la lèvre du carter. Un disque
mal monté qui dépasse du bord du carter
de protection ne peut pas être correctement
protégé.
c) Le carter doit être soigneusement arrimé à
l’outil électrique et installé pour optimiser
la sécurité, de façon à ce que l’utilisateur
soit le moins possible exposé à la meule.
Le carter doit protéger l’utilisateur contre des
fragments de roue cassés, le contact accidentel
et des étincelles qui pourraient enflammer les
vêtements.
69
Français
d) Les meules ne doivent être utilisées que
pour les applications recommandées. Par
exemple : ne pas meuler avec la partie
latérale d’une meule à tronçonner. Les
meules à tronçonner ont été conçues pour
le meulage périphérique, toute force latérale
appliquée sur ces meules pourrait les faire
éclater.
e) Utiliser systématiquement des brides de
meules en parfait état, de taille et forme
adaptées à la meule choisie. Les brides
de meules servent de support aux meules,
réduisant ainsi les possibilités que la meule
se brise. Les brides de meules à tronçonner
peuvent différer des brides de disques à meuler.
f)Ne pas utiliser de meules émoussées lors
de leur utilisation sur des outils électriques
plus gros. Les meules conçues pour des outils
électriques plus gros ne sont pas adéquates
pour les vitesses plus rapides des outils plus
petits, et risqueraient d’éclater.
Consignes spécifiques de
sécurité additionnelles propres au
tronçonnage abrasif
a) Ne pas gripper la meule à tronçonner ou lui
appliquer une pression excessive. Ne pas
tenter d’effectuer des profondeurs de coupe
excessives. Pousser excessivement la meule
augmente la charge imposée à l’outil, et les
possibilités de torsion ou grippage de la meule
dans la coupe, et par conséquent les rebonds
et bris.
b) Ne pas aligner le corps avec la meule en
rotation ou se placer derrière elle. Lorsque la
meule, au point d’exécution, s’éloigne du corps,
tout rebond possible pourrait propulser la meule
en rotation et l’outil électrique directement sur
l’utilisateur.
c) En cas de grippage de meule, ou si une
coupe est interrompue pour quelque raison
que ce soit, arrêter l’outil électrique et le
maintenir immobile jusqu’à arrêt complet
de la meule. Ne jamais tenter de retirer une
meule à tronçonner de la coupe alors qu’elle
est en rotation, pour prévenir tout rebond.
Vérifier la pièce à travailler et prendre les
mesures adéquates pour éliminer toute cause
de grippage.
d) Ne pas reprendre l’opération de coupe
dans la pièce. Laisser la meule tourner à
plein régime puis ré-entrer dans la coupe
prudemment. La meule pourrait se gripper,
sortir de la coupe ou effectuer un rebond si
l’outil électrique était remis en marche dans la
pièce à travailler.
70
e) Soutenir les panneaux, ou toute pièce
surdimensionnée, pour minimiser tout risque
de grippage ou rebond de la meule. Les
pièces larges ont tendance à s’affaisser sous
leur propre poids. Un support doit être installé
sous la pièce à travailler, près de la ligne de
coupe, et près des bords, de chaque côté de la
meule.
f)Prenez des précautions supplémentaires
lors de « coupes de poche » dans des
murs existants ou dans toute zone à
visibilité limitée. La meule pourrait couper
des canalisations de gaz ou d’eau, des fils
électriques ou des objets pouvant causer en
retour des rebonds.
Consignes spécifiques de sécurité
propres au ponçage
a) Ne pas utiliser des disques de papier
abrasif de taille excessive. Suivre les
recommandations du fabricant lors de la
sélection du papier à poncer. Les feuilles
de papier abrasif de grande taille, dépassant
du tampon ponceur, posent des risques de
lacération, et peuvent faire que le disque
s’accroche ou se déchire, ou causer des
rebonds.
Consignes spécifiques de sécurité
propres au brossage métallique
a) Prendre des précautions, car des fibres
métalliques sont éjectées par la brosse
pendant le cours normal des opérations.
Ne pas surcharger les fils en appliquant une
pression excessive sur la brosse. Les fibres
métalliques peuvent facilement pénétrer les
vêtements légers et/ou la peau.
b) Si l’utilisation d’un carter est recommandée
pour le brossage métallique, protéger la
brosse métallique circulaire ou la brosse de
toute interférence avec ce carter. Le diamètre
des brosses métalliques circulaires ou des
brosses, peut se dilater. C" est dû au travail et
aux forces centrifuges.
Consignes de sécurité
supplémentaires pour les meuleuses
• Le filetage de montage des accessoires
doit correspondre à celui du mandrin de la
meuleuse. Pour les accessoires montés avec
des brides, l’alésage de l’accessoire doit
correspondre au diamètre de positionnement de
la bride. Les accessoires qui ne correspondent
pas au dispositif d’installation de l’outil
électrique ne tourneront pas correctement,
vibreront de façon excessive et pourront causer
la perte de contrôle de l’outil.
Français
• La surface de meulage des meules à moyeu
déporté doit être montée au-dessous du
plan de la lèvre du carter de protection. Une
meule mal montée qui dépasse du plan de la
lèvre du carter de protection ne peut pas être
correctement protégée.
•Ne pas utiliser les meules de type 11 (à
moyeu déporté) sur cet outil. L’utilisation
d’accessoires inappropriés peut causer des
blessures.
•Toujours utiliser la poignée latérale. Serrez
fermement la poignée. La poignée latérale
doit toujours être utilisée pour conserver le
contrôle de l’outil en permanence.
AVERTISSEMENT : nous
recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de
déclenchement de 30mA ou moins.
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive ;
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules ;
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires ayant surchauffé pendant leur
fonctionnement ;
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé ;
– Risques posés par les poussières de
substances dangereuses.
Exemple :
2018 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Meuleuse angulaire
1Carter
1 Poignée latérale
1 Jeu de brides
1 Clé hexagonale
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1, 3)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier
l’outil ni aucun de ses composants, car
cela pose des risques de dommages
corporels ou matériels.
A.Bouton de blocage de l’arbre
B.Arbre
C.Poignée latérale
D.Bride de soutien
E.Écrou de blocage fileté
F.
Carter
G.Commutateur du jeu de coulisse
Étiquettes sur l’appareil
H.Interrupteur à palette (DWE4120 uniquement)
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
I.
Levier de verrouillage (DWE4120 uniquement)
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
Le code-date (P), qui indique également l’année
de fabrication, est imprimé sur l’avant du carter
d’engrenage.
J.Levier de déblocage du carter
USAGE PRÉVU
Les modèles de meuleuses angulaires industrielles
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156,
DWE4157 ont été conçus pour le meulage, le
ponçage, le brossage métallique et le tronçonnage
professionnels.
NE PAS utiliser de meules autres que des meules à
moyeu déporté ou des disques à lamelles.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces meuleuses angulaires industrielles sont des
outils électriques de professionnels.
71
Français
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Fonction Démarrage en douceur
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los Datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
La fonction Démarrage en douceur permet
d’augmenter la vitesse progressivement et d’éviter la
secousse initiale du démarrage. Cette fonctionnalité
est particulièrement utile pour travailler dans des
espaces réduits.
Perte de tension
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
La fonction Perte de tension stoppe le redémarrage
de la meuleuse sans que l’interrupteur ne soit
actionné en cas de coupure de l’alimentation
électrique.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60745 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DeWALT.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
72
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du secteur avant tout réglage ou
avant de retirer ou d’installer toute
pièce ou tout accessoire. Avant de
rebrancher l’outil, presser puis relâcher
la gâchette pour s’assurer que l’outil est
bien à l’arrêt.
Installation de la poignée latérale
(fig. 1)
AVERTISSEMENT : avant toute
utilisation, vérifier que la poignée est
solidement arrimée.
Vissez fermement la poignée latérale (C) dans
l’un des trous situés de chaque côté du carter
d’engrenage. La poignée latérale doit toujours
être utilisée pour conserver le contrôle de l’outil en
permanence.
Accessoires et pièces de rechange
Il est important de choisir les carters, les tampons
support et les brides appropriés pour utiliser
les accessoires de la meuleuse. Référez-vous
au tableau à la fin de cette section pour des
informations sur le choix d’accessoires appropriés.
REMARQUE : le meulage de bords peut être
effectué avec des meules de type 27 conçues et
spécifiées à cet effet.
AVERTISSEMENT : la vitesse des
accessoires doit être au moins égale
à celle recommandée sur l’étiquette
d’avertissement de l’outil. Les roues et
d’autres accessoires fonctionnant sur
la vitesse nominale peuvent exploser et
causer des blessures. Les accessoires
filetés doivent disposer d’un moyeu M14.
Chaque accessoire non fileté doit avoir
un alésage de 22 mm. Si ce n’est pas
le cas, il peut avoir été conçu pour une
scie circulaire et ne doit pas être utilisé.
Utilisez uniquement les accessoires
illustrés dans le tableau à la fin de
Français
cette section. La vitesse nominale des
accessoires doit être supérieure à la
vitesse minimale de la roue indiquée sur
la plaque signalétique de l’outil.
Protections de montage
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du secteur avant tout réglage ou
avant de retirer ou d’installer toute
pièce ou tout accessoire. Avant de
rebrancher l’outil, presser puis relâcher
la gâchette pour s’assurer que l’outil est
bien à l’arrêt.
ATTENTION : cette meuleuse à disque
doit être utilisée avec un carter.
Pour utiliser les modèles de meuleuses à disque
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156
ou DWE4157 pour tronçonner le métal ou la
maçonnerie, un carter de type 1 DOIT être installé.
Les carters de type 1 sont vendus séparément chez
votre distributeur DeWALT.
REMARQUE : veuillez vous reporter au Tableau
d’accessoires de meulage et de tronçonnageen
fin de section pour voir la liste des accessoires
pouvant être utilisés avec ces meuleuses.
MONTAGE ET DÉMONTAGE
DU CARTER ONE-TOUCH (TYPE 27) (FIG. 2A)
REMARQUE : si votre meuleuse est fournie avec
un carter sans clé One-Touch, assurez-vous que la
vis, le levier et le ressort sont installés correctement
avant de monter le carter.
1.Appuyez sur le levier de déverrouillage du
carter (J).
2.Tout en tenant le levier de déverrouillage du
carter ouvert, alignez les patins (K) sur le carter
avec des fentes sur le boîtier d’engrenages (L).
3.Garder le levier de déverrouillage du carter
ouvert, appuyez sur la garde jusqu’à ce que les
patins s’enclenchent , et faites-les tourner dans
la rainure sur le moyeu du carter d’engrenage.
Relâchez le levier de déverrouillage du carter.
4.Avec le verrou du carter en face de l’opérateur,
faites pivoter le carter en sens horaire dans la
position de travail désirée. Le corps du carter
doit être positionné entre l’arbre et l’opérateur
pour offrir une protection maximale de
l’opérateur.
5.Pour un réglage facile, le carter peut être tourné
dans le sens horaire. REMARQUE : le levier
de déverrouillage du carter doit s’enclencher
dans l’un des trous d’alignement (M) sur le
col du carter. Ceci garantit que le carter est
sécurisé. Le carter peut être repositionné en
sens opposé en appuyant sur le levier de
déverrouillage du carter.
6.Pour retirer le carter, suivez les étapes 1-3 de
ces instructions dans l’ordre inverse.
CARTER DE PROTECTION AVEC VIS DE FIXATION (FIG. 2B)
1.Disposer la meuleuse angulaire sur une table,
avec la broche (B) sur le dessus.
2.Alignez les pattes (K) sur les encoches (L).
3.Poussez sur le carter (F) et tournez-le dans la
position requise.
4.Vissez soigneusement la vis (N).
5.Pour retirer le carter, dévissez la vis.
ATTENTION : si le carter ne peut pas
être resserré correctement à l’aide de
la vis, ne pas utiliser l’outil. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
amener l’outil et le carter dans un centre
de réparation pour faire réparer ou
remplacer le carter.
MONTAGE DU CARTER FERMÉ (TYPE 1)
AVERTISSEMENT : s’ils sont présents,
le levier, la vis et le ressort de carter
One-Touch doivent être retirés avant de
tenter de monter le carter fermé (type
1). Les pièces démontées doivent être
conservées et remontées pour utiliser
le carter One-Touch. Noter la position
de ces pièces avant le démontage pour
faciliter le remontage.
1.Ouvrez le loquet du carter. Alignez les pattes (K)
sur le carter de protection avec les fentes (L)
sur le boîtier d’engrenage.
2.Enfoncez le carter jusqu’à ce que le patin du
carter s’engage et pivote librement dans la
rainure sur le moyeu du boîtier d’engrenage.
3.Faites pivoter le carter dans la position de
travail désirée. Le corps du carter doit être
positionné entre l’arbre et l’opérateur pour offrir
une protection maximale de l’opérateur.
4.Refermez le verrou du carter pour fixer le
carter sur le capot du boîtier d’engrenage.
Vous ne devez pas pouvoir tourner le carter
à la main lorsque le verrou est en position
fermée. Si la rotation est possible, serrez la
vis de réglage avec levier de serrage dans la
position fermée. N’utilisez pas la meuleuse avec
un carter desserré ou un levier de blocage en
position ouverte.
5.Pour retirer le carter, ouvrez le verrou du carter,
faites pivoter le carter de sorte que les flèches
soient alignées et tirez sur le carter.
73
Français
REMARQUE : si, au bout d’un certain temps, le
carter fermé (type 1) se desserre, serrez la vis de
réglage avec le levier de blocage en position fermée.
ATTENTION : si le carter ne peut pas
être resserré correctement à l’aide
de la vis, ne pas utiliser l’outil. Pour
réduire tout risque de dommages
corporels, amener l’outil et le carter à
un technicien de réparation agréé pour
faire réparer ou remplacer le carter.
AVIS : ne serrez pas la vis de réglage
avec le levier de serrage en position
ouverte. Des dégâts indétectables
peuvent se produire sur le carter ou le
moyeu de montage.
Installation et retrait d’un disque à
meuler ou à tronçonner (fig. 1, 4, 5)
AVERTISSEMENT : ne pas utiliser de
disque endommagé.
1.Disposez l’outil sur une table, avec le carter sur
le dessus.
2.Installez correctement la bride de soutien (D)
sur la broche (B), (fig. 4).
3.Placez le disque (P) sur la bride de soutien (D).
Lors de l’installation d’un disque avec un
centre en relief, assurez-vous que ce centre
en relief (O) soit positionné face à la bride de
soutien (D).
4.Vissez l’écrou de blocage fileté (E) sur la
broche (B), (fig. 5).
a. L’anneau sur l’écrou de blocage fileté (E) doit
se trouver contre le disque lorsqu’on utilise
un disque de meulage (fig. 5A).
b.L’anneau sur l’écrou de blocage fileté (E) doit
se trouver à l’opposé du disque lorsqu’on
utilise un disque à tronçonner (fig.5B).
5.Appuyez sur le bouton de blocage de l’arbre (A)
puis faites pivoter la broche (B) jusqu’à ce
qu’elle se verrouille en place.
6.Serrer l’écrou de serrage filetée (E) avec la clé
hexagonale fournie ou une clé à deux broches.
7.Libérez le verrouillage de l’arbre.
8.Pour retirer le disque, desserrez l’écrou de
serrage filetée (E) avec la clé hexagonale fournie
ou une clé à deux broches.
REMARQUE : le meulage de bords peut être
effectué avec des meules de type 27 conçues et
spécifiées à cet effet ; les meules d’une épaisseur
de 6 mm sont conçues pour le meulage de surface
tandis que les meules de 3 mm sont conçues pour
le meulage des bords. La découpe est effectuée en
74
utilisant un disque de tronçonnage et un dispositif
de protection de Type 1.
Montage des brosses métalliques
et brosses métalliques à mèches
Les brosses métalliques soucoupes ou les brosses
métalliques à mèches se montent directement sur
le mandrin de la meuleuse sans utiliser de brides.
Utilisez uniquement des brosses métalliques ou
brosses métalliques à mèches dotées d’un moyeu
fileté M14. Un carter type 27 est nécessaire lors de
l’utilisation des brosses métalliques ou des brosses
métalliques à mèches.
ATTENTION : portez des gants de
travail lors de la manipulation des
brosses métalliques et des meules.
Elles peuvent devenir tranchantes.
ATTENTION : la meule ou la brosse
ne doit pas toucher le carter quand il
est monté ou en cours d’utilisation. Des
dégâts indétectables peuvent se produire
sur l’accessoire, entraînant une cassure
des fils de la brosse ou soucoupe de
l’accessoire.
1.Vissez la meule sur l’arbre à la main.
2.Enfoncez le bouton de blocage de l’arbre
et utilisez une clé sur le moyeu de la brosse
métallique ou brosse métallique à mèches pour
la serrer.
3.Pour démonter la meule, suivez la procédure
ci-dessus dans l’ordre inverse.
AVIS : si le moyeu de la meule n’est
pas logée correctement avant de mettre
l’outil en marche, l’outil ou la meule
peuvent être endommagés.
Montage et démontage du tampon
support/papier abrasif (fig. 1)
1.Placez l’outil sur une table ou une surface
plane, avec le carter de protection tourné vers
le haut.
2.Retirez la bride de support (D).
3.Placez le tampon support en caoutchouc
correctement sur la broche (B).
4.Placez le papier abrasif sur le tampon support
en caoutchouc.
5.Vissez l’écrou de blocage fileté (E) sur la
broche. L’anneau sur l’écrou de blocage fileté
doit être tourné vers le tampon support.
6.Appuyez sur le bouton de blocage de l’arbre (A)
puis faites pivoter la broche (B) jusqu’à ce
qu’elle se verrouille en place.
Français
7.Serrer l’écrou de serrage filetée (E) avec la clé
hexagonale fournie ou une clé à deux broches.
8.Libérez le verrouillage de l’arbre.
9.Pour retirer le tampon support en caoutchouc,
desserrez l’écrou de serrage filetée (E) avec
la clé hexagonale fournie ou une clé à deux
broches.
AVERTISSEMENT :
• S’assurer que le matériau à meuler ou
à tronçonner est fermement arrimé.
• Fixer et soutenir l’ouvrage. Utilisez
les pinces ou un étau pour fixer et
soutenir l’ouvrage sur une plateforme
stable. Il est important pour serrer
et soutenir l’ouvrage de manière
sûre afin d’éviter le mouvement de
l’ouvrage et la perte de contrôle. Le
mouvement de l’ouvrage ou la perte
de contrôle peuvent représenter
un risque et causer des blessures
personnelles.
• Soutenir les panneaux, ou toute
pièce surdimensionnée, pour
minimiser tout risque de grippage
ou rebond de la meule. Les pièces
larges ont tendance à s’affaisser sous
leur propre poids. Un support doit
être installé sous la pièce à travailler,
près de la ligne de coupe, et près des
bords, de chaque côté de la meule.
• Portez toujours des gants de travail
appropriés lors de l’utilisation de cet
outil.
• L’engrenage devient très chaud
pendant l’utilisation.
Montage d’une brosse métallique
Vissez la brosse métallique directement sur l’arbre,
sans utiliser l’entretoise ni le flasque fileté.
Avant tout utilisation
• Installez le carter et le disque ou la meule
appropriés. N’utilisez aucun disque ou meule
excessivement émoussé.
• Assurez-vous que les brides, externe et
interne, sont correctement installées. Suivez
les instructions fournies dans le Tableau des
accessoires de meulage et découpe.
• Assurez-vous que le disque ou la meule
tourne dans le sens des flèches marquées sur
l’accessoire et l’outil.
• Ne pas utiliser d’accessoires endommagés.
Avant toute utilisation, vérifier tous les
accessoires, par exemple que les meules
abrasives ne sont ni ébréchées ni fendues,
les tampons de soutien ne sont ni fendus ni
usés excessivement, les brosses métalliques
ne comportent aucun élément brisé ou lâche.
En cas de chute, vérifier que l’outil n’a pas
été endommagé et remplacer tout accessoire
abîmé. Après avoir inspecté et installé un
accessoire, se situer, soi-même et tout
individu présent, hors du plan de rotation de
l’accessoire et laisser tourner l’outil une minute
à sa vitesse à vide maximale. En général, tout
accessoire endommagé se brisera lors du
temps d’essai.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du secteur avant tout réglage ou
avant de retirer ou d’installer toute
pièce ou tout accessoire. Avant de
rebrancher l’outil, presser puis relâcher
la gâchette pour s’assurer que l’outil est
bien à l’arrêt.
• Appliquer seulement une pression
légère sur l’outil. Ne pas exercer de
pression latérale sur le disque.
• Éviter toute surcharge. Après un
effort important de l’outil électrique,
faire fonctionner ce dernier à vide
pendant plusieurs minutes pour refroidir
l’accessoire. Ne pas toucher les
disques de meulage et de tronçonnage
avant qu’ils ne soient refroidis. Les
disques peuvent devenir très chaud
durant le travail.
• Ne jamais travailler avec la meule
boisseau sans carter de protection
approprié en place.
• Ne pas utiliser l’outil électrique avec un
support de découpe.
• Ne jamais utiliser de tampon avec des
produits abrasifs liés.
• Soyez prudent, la meule continue de
tourner une fois que l’outil est arrêté.
75
Français
Position correcte des mains
(fig. 1, 6)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains requiert une main
sur la poignée latérale (C), et l’autre sur le boîtier de
l’outil, comme illustré en figure 1.
Interrupteurs
ATTENTION : maintenir la poignée
latérale et le corps de l’outil fermement
pour garder le contrôle de l’outil au
démarrage et pendant son utilisation, et
ce, jusqu’à arrêt complet de la meule
ou de l’accessoire. Avant de poser
l’outil, s’assurer que la meule s’est
complètement arrêtée de tourner.
REMARQUE : pour réduire tout mouvement
inattendu de l’outil, ne pas arrêter ou démarrer
l’outil lorsqu’il est en contact avec une surface
quelconque. Laisser la meuleuse à disque tourner
à plein régime avant de la mettre en contact avec
la surface à travailler. Retirer l’outil de la pièce à
travailler avant de l’arrêter. Laisser l’outil s’arrêter
complètement de tourner avant de le poser.
COMMUTATEUR DU JEU DE COULISSE (FIG. 3)
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
AVERTISSEMENT : avant de connecter
l’outil à une alimentation électrique,
vérifiez que le commutateur coulissant
est en position d’arrêt en appuyant sur
la partie arrière de l’interrupteur et le
relâcher. Assurez-vous que l’interrupteur
coulissant est en position d’arrêt comme
décrit après toute interruption de
l’alimentation de l’outil (par ex. activation
d’un disjoncteur de défaut de terre,
déclenchement d’un coupe-circuit,
débranchement accidentel ou panne de
courant). Si l’interrupteur à glissière est
verrouillé lorsque le courant est branché,
l’outil sera mis en marche intempestive.
Pour démarrer l’outil, faites glisser le commutateur
ON/OFF curseur (G) vers l’avant de l’outil. Pour
arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur à glissière
Marche/Arrêt.
76
Pour un fonctionnement continu, faites glisser le
commutateur vers l’avant de l’outil et appuyez sur
la partie avant de l’interrupteur vers l’intérieur. Pour
arrêter l’outil tout en fonctionnant en mode continu,
appuyez sur la partie arrière de l’interrupteur à
glissière et relâchez.
INTERRUPTEUR À PALETTE (FIG. 3) (DWE4120)
1.Pour mettre l’outil en marche, poussez le levier
de verrouillage (I) vers l’arrière de l’outil, puis
appuyez sur l’interrupteur à palette (H). L’outil
fonctionnera tant que l’interrupteur restera
appuyé.
2.Pour arrêter l’outil, relâchez l’interrupteur à
gâchette.
Bouton de blocage de l’arbre (fig. 1)
Le bouton de blocage de l’arbre (A) est destiné à
empêcher la broche de tourner lors de l’installation
ou du retrait de la meule. N’utilisez le bouton de
blocage de l’arbre que lorsque l’outil est à l’arrêt,
débranché du secteur, et après arrêt complet du
moteur.
AVIS : pour réduire tout risque de
dommages matériels, ne pas actionner le
bouton de blocage de l’arbre alors que
l’outil est en marche. L’outil pourrait non
seulement être endommagé mais tout
accessoire installé pourrait se détacher
et poser des risques de dommages
corporels.
Pour actionner le verrouillage, appuyez sur le bouton
de blocage de l’arbre puis faites tourner la broche
jusqu’à la bloquer complètement.
Applications métal
Avant d’utiliser l’outil pour des applications métal,
assurez-vous que le dispositif à courant résiduel
(DCR) a été inséré pour prévenir tout risque résiduel
inhérent aux limailles.
Si le courant venait à être coupé par le DCR,
rapportez l’outil chez un réparateur agréé DeWALT.
AVERTISSEMENT : dans des
conditions de travail extrêmes, des
poussières conductrices peuvent
s’accumuler à l’intérieur du boîtier
de l’appareil lors du travail du métal.
Cela pourra provoquer la dégradation
de l’isolation protectrice de l’appareil
et poser des risques de décharges
électriques.
Pour éviter toute accumulation de limailles à
l’intérieur de l’appareil, il est recommandé de
nettoyer quotidiennement les fentes d’aération. Se
reporter à la section Maintenance.
Français
Pour couper le métal
Lors de la coupe, adopter une vitesse modérée
et adaptée au matériau à découper. Ne pas trop
appuyer sur le disque de tronçonnage, ni incliner ou
faire osciller la machine.
Ne pas réduire la vitesse de ralentissement des
disques de tronçonnage en appliquant une pression
latérale.
La machine doit toujours être utilisée avec un
mouvement de meulage vers le haut. Dans le
cas contraire, il existe un risque d’être poussé de
manière incontrôlée hors de la découpe.
de l’air comprimé conformément aux
instructions de maintenance ci-dessous.
MAINTENANCE
Cet outil DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil
dépend d’un entretien adéquat et d’un nettoyage
régulier.
Lors de la découpe de profilés et de barres carrées,
il convient de commencer par la section la plus
petite.
Meulage grossier
Ne jamais utiliser de disque de tronçonnage
pour le dégrossissage.
Utilisez toujours le carter de protection de
type 27.
Les meilleurs résultats de dégrossissage sont
obtenus en orientant la machine selon un angle de
30° à 40°. Déplacez la machine d’avant en arrière
avec une pression modérée. De cette manière,
la pièce ne deviendra pas trop chaude, ne se
décolorera pas et aucune rainure ne sera formée.
Découpe de la pierre
La machine doit être utilisée uniquement pour
la découpe à sec. Pour la découpe de la pierre,
il convient d’utiliser un disque de tronçonnage
diamanté. N’utilisez la machine qu’avec le masque
de protection contre la poussière supplémentaire.
Conseil de travail
Prenez soin lors de la découpe d’encoches
dans les parois structurelles. Les encoches
dans les parois structurelles sont sujettes à des
réglementations qui varient selon le pays. Ces
réglementations doivent être respectées dans tous
les cas. Avant de commencer le travail, consultez
l’ingénieur structurel responsable, l’architecte ou le
superviseur de construction.
Utilisation de disques à lamelles
AVERTISSEMENT : accumulation de
poussières métalliques. L’utilisation
intensive de disques à lamelles pour
des applications métal pose des risques
accrus de décharges électriques. Pour
réduire ces risques, insérer un DCR
avant utilisation et nettoyer les fentes
d’aération quotidiennement en y soufflant
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du secteur avant tout réglage ou
avant de retirer ou d’installer toute
pièce ou tout accessoire. Avant de
rebrancher l’outil, presser puis relâcher
la gâchette pour s’assurer que l’outil est
bien à l’arrêt.
Balais autorupteurs
Le moteur sera coupé automatiquement pour
indiquer que les balais de charbon sont presque
usés et qu’il faut effectuer la maintenance de l’outil.
Les balais de charbon ne peuvent être remplacés
par l’utilisateur. Rapportez l’outil chez un réparateur
agréé DeWALT.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
77
Français
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DeWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DeWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Max.
[mm]
D
d
D
D
b
Vitesse
[mm] Rotation
min. périphérique
[min.-1]
[m/s]
d
Longueur
de trou
fileté
[mm]
115 6 22,23 11 800
80
-
b 125 6 22,23 11 800
80
-
115
-
-
11 800
80
-
125
-
-
11 800
80
-
75 30 M14 11 800
45
16.0
115 12 M14 11 800
80
16.0
125 12 M14 11 800
80
16.0
d
b
D
D
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries
marqués de ce symbole ne doivent pas
être jetés avec les déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des
matières qui peuvent être récupérées et
recyclées afin de réduire la demande en matières
premières. Veuillez recycler les produits électriques
et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations,
consultez le site www.2helpU.com.
78
Français
TABLEAU D’ACCESSOIRES DE MEULAGE
Type de carter
Accessoire
Description
Installation de la meule
Meule à moyeu
déporté
CARTER DE
TYPE 27
Carter de type 27
Disque à
lamelles
Brosse
métallique
circulaire
Bride de soutien
Meule de type 27 à moyeu
déporté
Écrou de blocage fileté
Brosse
métallique à
écrou taraudé
Carter de type 27
Brosse métallique circulaire
Brosse
coupelle à
écrou taraudé
Carter de type 27
Brosse métallique
Tampon de
soutien/disque
abrasif
Carter de type 27
Tampon de soutien en
caoutchouc
Disque abrasif
Écrou de blocage fileté
79
Français
TABLEAU D’ACCESSOIRES DE MEULAGE (suite)
Type de carter
CARTER DE
TYPE 1
Accessoire
Description
Installation de la meule
Disque de
coupe de
maçonnerie,
collé
Carter de type 1
Disque
de coupe
métallique,
collé
Bride de soutien
Meule à
tronçonner
diamantée
CARTER DE
TYPE 1
Meule à tronçonner
OU
Écrou de blocage fileté
CARTER DE TYPE
27
80
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
Italiano
SMERIGLIATRICI ANGOLARI
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del
prodotto fanno di DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati tecnici
Tensione
VAC
Tipo
Potenza assorbita
W
Velocità nominale a vuoto
min-1
Diametro mola
mm
Diametro dell’alberino
Lunghezza dell’alberino
mm
Peso
kg
* il peso comprende la smerigliatrice angolare e la protezione
DWE4056
230
1
800
11800
115
M14
14,2
1,8*
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN 60745-2-3:
dB(A)
90,5
LPA (livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
101,3
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
3,0
K (incertezza per il livello sonoro dato)
Smerigliatura di superficie
Valore di emissione delle vibrazioni a h,AG =
Incertezza K =
Sabbiatura disco
Valore di emissione delle vibrazioni a h,DS =
Incertezza K =
DWE4120
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,05*
DWE4156
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,0*
DWE4157
230
1
900
11800
125
M14
14,2
2,05*
90,5
101,3
3,0
91,5
102,5
3,0
91,5
102,5
3,0
9,5
102,5
3,0
m/s²
9,4
9,4
11,0
11,0
11,0
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
m/s²
7,5
7,5
6,8
6,8
6,8
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
DWE4057
230
1
800
11800
125
M14
14,2
1,9*
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni deve anche considerare i
momenti in cui l’apparato è spento o
quando è acceso ma non viene utilizzato.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare
il lavoro.
81
Italiano
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
SMERIGLIATRICI ANGOLARI
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014
+A12:2014 +A13:2015.
Questi prodotti sono anche conformi alla
Direttiva 2014/30/UE e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione
per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
82
D-65510, Idstein, Germania
05.03.2018
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! Leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi lesioni
personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine "apparato elettrico" utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli apparati alimentati a corrente
(con cavo elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
Italiano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
d) Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
g) Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
d) Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e) Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
g) Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
83
Italiano
5) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell’apparato elettrico.
NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE
AGGIUNTIVE
Avvertenze di sicurezza per tutte le
lavorazioni
AVVERTENZE DI SICUREZZA COMUNI PER OPERAZIONI
DI SMERIGLIATURA, SABBIATURA, SPAZZOLATURA
METALLICA O TAGLIO ABRASIVO:
a) Questo apparato è stato progettato per
essere utilizzato come smerigliatrice,
sabbiatrice, spazzola o lucidatrice.
Leggere attentamente tutte le avvertenze,
istruzioni, illustrazioni e specifiche fornite
con l’apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può dar luogo a scossa
elettrica, incendio e/o lesioni gravi.
b) Con questo apparato non è consigliabile
eseguire lavorazioni di lucidatura.
L’esecuzione di lavorazioni per le quali l’apparato
non è stato progettato comporta dei rischi e
può causare lesioni personali.
c) Non utilizzare accessori non progettati
appositamente o non consigliati dal
produttore per questo tipo di apparato.
Anche se un accessorio può essere collegato
all’apparato, ciò non ne garantisce la sicurezza
di utilizzo.
d) La velocità nominale dell’accessorio deve
essere pari almeno a quella massima
indicata sull’apparato. Gli accessori fatti
funzionare a una velocità superiore rispetto
a quella nominale possono rompersi e
disintegrarsi.
e) Il diametro esterno e lo spessore
dell’accessorio devono rientrare nei limiti
previsti per l’apparato. Non è possibile
proteggere o controllare adeguatamente gli
accessori di dimensioni errate.
f)Il montaggio filettato degli accessori deve
corrispondere alla filettatura del mandrino
della smerigliatrice. Per gli accessori
montati tramite flange, il foro dell’albero
dell’accessorio deve corrispondere al
diametro di posizionamento della flangia. Gli
accessori che non corrispondono alla struttura
di montaggio dell’apparato non mantengono
l’equilibrio, vibrano eccessivamente e possono
causare la perdita di controllo.
84
g) Non utilizzare accessori danneggiati.
Prima di ogni utilizzo controllare gli
accessori affinché sui dischi abrasivi non
vi siano scheggiature e lesioni, non siano
presenti crepe o segni eccessivi di usura
sul platorello, che le spazzole metalliche
non abbiano filamenti metallici staccati o
spezzati. Se l’apparato o l’accessorio è
caduto, verificare eventuali danni o installare
un accessorio non danneggiato. Dopo
aver ispezionato o installato un accessorio,
verificare che l’operatore e le altre persone
siano lontane dal piano dell’accessorio
rotante e far girare l’apparato a vuoto
alla massima velocità per un minuto. Gli
accessori danneggiati normalmente si rompono
durante questa fase di verifica.
h) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. A seconda delle lavorazioni,
utilizzare una maschera o occhiali di
protezione. Se opportuno, indossare
una mascherina antipolvere, protezioni
acustiche, guanti e un grembiule da lavoro
in grado di arrestare frammenti abrasivi
o di lavorazione di piccole dimensioni. La
protezione oculare deve impedire a detriti volanti
generati dalle varie lavorazioni di raggiungere gli
occhi. La maschera antipolvere o il respiratore
devono essere in grado di filtrare le particelle
generate dalle lavorazioni. L’esposizione
prolungata a rumori di alta intensità può causare
la perdita dell’udito.
i)Tenere le altre persone a distanza di
sicurezza dalla zona di lavoro. Chiunque
acceda alla zona di lavoro deve indossare
abbigliamento di protezione adeguato.
Frammenti del pezzo da lavorare o di un
accessorio rotto possono volare via e causare
lesioni al di là dell’immediata area di lavoro.
j)Sostenere l’apparato unicamente con
supporti aventi superfici isolanti quando si
eseguono lavorazioni in cui la parte tagliente
potrebbe toccare cavi elettrici nascosti o il
cavo di alimentazione dell’apparato stesso.
Gli accessori da taglio che vengono a contatto
con un cavo sotto tensione trasmettono la
corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
k)Posizionare il cavo lontano dall’accessorio
rotante. In caso di perdita di controllo, il cavo
può essere tagliato o impigliato e potrebbe
avere una forza tale da trascinare la mano
o il braccio dell’operatore verso l’accessorio
rotante.
Italiano
l)Non appoggiare mai l’apparato finché
l’accessorio non si sia completamente
arrestato. L’accessorio rotante potrebbe fare
presa sulla superficie e trascinare l’apparato
facendone perdere il controllo.
m) Non azionare l’apparato mentre lo si
trasporta a fianco. Un contatto accidentale
con l’accessorio rotante può farlo impigliare ai
vestiti e trascinarlo verso il corpo dell’operatore.
n) Pulire regolarmente le prese d’aria
dell’apparato. La ventola del motore può
attirare la polvere all’interno dell’alloggiamento
e l’accumulo eccessivo di metallo polverizzato
può causare pericoli elettrici.
o) Non utilizzare l’apparato vicino a materiali
infiammabili. Le scintille possono far prendere
fuoco ai materiali.
p) Non utilizzare accessori che richiedono
refrigeranti liquidi. L’utilizzo di acqua o altri
liquidi refrigeranti può provocare elettrocuzione
o scosse elettriche.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
AGGIUNTIVE PER TUTTE LE
LAVORAZIONI
Cause del rimbalzo e salvaguardia
dell’operatore
Il rimbalzo è una reazione improvvisa provocata da
mole, platorelli, spazzole o qualsiasi altro accessorio
in rotazione che rimanga pinzato o impigliato. Ciò
provoca un arresto immediato dell’accessorio
rotante che a sua volta provoca la perdita di controllo
dell’apparato, che viene spinto nella direzione opposta
rispetto alla rotazione dell’accessorio nel punto in cui
è stato trattenuto.
Ad esempio, se un disco abrasivo è impigliato o
pinzato dal pezzo da lavorare, il bordo della mola
penetrato nel punto pinzato può scavare nel materiale
e causare lo scavalcamento o il rimbalzo della mola. la
mola può saltare sia verso l’operatore che in direzione
opposta a secondo della direzione del movimento
della mola nel punto pinzato. In queste condizioni è
possibile che i dischi abrasivi si spezzino.
Il rimbalzo è il risultato di un uso sbagliato
dell’apparato e/o di metodi o condizioni di lavoro
scorretti e può essere evitato prendendo le
appropriate precauzioni come descritto di seguito:
a) mantenere una salda presa sull’apparato e
scegliere una posizione per corpo e braccia
che sia in grado di resistere alle forze di
rimbalzo. Utilizzare sempre l’impugnatura
ausiliaria, se presente, per offrire la massima
resistenza al rimbalzo o alla reazione di
coppia durante l’avviamento. L’operatore
può frenare la reazione di coppia o la forza
di rimbalzo se vengono prese le precauzioni
adatte.
b) non porre mai le mani vicino l’accessorio
rotante. L’accessorio può rimbalzare sulle mani
dell’operatore.
c) l’operatore non deve posizionarsi nel punto
in cui si potrebbe dirigere l’apparato in caso
di rimbalzo. Il rimbalzo spinge l’apparato nella
direzione opposta al movimento del disco nel
punto in cui si impiglia.
d) prestare particolare attenzione quando
si lavorano angoli, estremità appuntite
ecc. Evitare di far rimbalzare o impigliare
l’accessorio. Angoli, estremità appuntite o
rimbalzi tendono a fare impigliare l’accessorio
rotante e a causare la perdita di controllo o il
rimbalzo dell’apparato.
e) non collegare una lama da motosega per
legno o una lama da sega dentata. Queste
lame creano rimbalzi e perdita di controllo
frequenti.
Avvertenze di sicurezza specifiche
per lavorazioni di smerigliatura e
taglio abrasivo
a) Usare solo i tipi di mola raccomandati
per il proprio apparato e le protezioni
specifiche progettate per quella mola. Le
mole non omologate per quell’apparato non
possono essere protette adeguatamente e non
sono sicure.
b) La superficie di smerigliatura delle mole
premute al centro deve essere montata
al di sotto del piano della linguetta di
protezione. Non è possibile fornire una
protezione adeguata a una mola non montata
correttamente che sporge attraverso il piano
della linguetta di protezione.
c) La protezione deve essere fissata
saldamente all’apparato e posizionata per
la massima sicurezza, in modo che la mola
sporga il meno possibile verso l’operatore.
La protezione serve per proteggere l’operatore
da frammenti di mole spezzate, da un contatto
accidentale con la mola e dalle scintille che
potrebbero incendiare gli indumenti.
d) Le mole vanno usate solo nelle lavorazioni
per cui sono raccomandate. Per esempio:
non molare con il fianco di una mola
da taglio. Le mole da taglio abrasivo sono
progettate per la smerigliatura periferica. Forze
laterali applicate a queste mole possono
causarne la frantumazione.
85
Italiano
e) Per le mole utilizzare sempre flange non
danneggiate, della dimensione e forma
corretta per quella mola. Se le flange sono
appropriate, supportano la mola e ne riducono
la possibilità di rottura. Le flange per dischi
da taglio possono differire dalle flange per
dischi abrasivi.
f)Non utilizzare mole consumate dall’uso
con apparati più potenti. Le mole progettate
per apparati più potenti non sono adatte alle
maggiori velocità degli apparati più piccoli e si
possono spaccare.
Avvertenze di sicurezza aggiuntive
specifiche per lavorazioni di taglio
abrasivo
mola può tagliare tubi del gas o dell’acqua, cavi
elettrici o anche oggetti che possono provocare
il ribalzo.
Avvertenze di sicurezza specifiche
per operazioni di sabbiatura
a) Non utilizzare carta vetrata che sporga
molto oltre il disco. Nella scelta della carta
vetrata seguire i consigli del produttore.
Una carta vetrata che sporga oltre il platorello
di sabbiatura presenta il rischio di lacerazioni
e può restare impigliata, strappare il disco o
rimbalzare.
Avvertenza di sicurezza specifiche
per lavorazioni di spazzolatura
a) Non far incastrare il disco di taglio e non
applicare troppa pressione. Non provare
a fare tagli troppo profondi. Il sovraccarico
della mola aumenta il carico e la suscettibilità
alla torsione o all’inceppamento della mola nel
taglio, con la possibilità di rimbalzo o di rottura.
a) Far attenzione alle setole metalliche che
schizzano via dalla spazzola anche durante
le comuni lavorazioni. Non sforzare le setole
con un eccessivo carico sulle spazzola. Le
setole metalliche penetrano facilmente gli abiti
leggeri e/o la pelle.
b) Non posizionarsi con il corpo allineato alla
mola in rotazione e star dietro di essa.
Quando la mola si muove nella direzione di
allontanamento dal corpo, il possibile rimbalzo
può spingere la mola in rotazione e l’apparato
proprio verso di se.
b) Quando viene raccomandato l’utilizzo di
una protezione durante la spazzolatura, non
far mai toccare la mola o la spazzola con il
bordo della protezione. La mola o la spazzola
possono aumentare di diametro durante il
lavoro a causa delle forze centrifughe.
c) Quando la mola si inceppa o quando un
taglio si interrompe per qualsiasi ragione,
spegnere l’apparato e tenerlo immobile fino
al suo completo arresto Non tentare mai di
rimuovere il disco da taglio mentre la mola
è in movimento, altrimenti può rimbalzare.
Esaminare e prendere azioni correttive per
eliminare le cause che inceppano la lama.
Norme di sicurezza aggiuntive per
smerigliatrici
d) Non ricominciare il taglio nel pezzo in
lavorazione. Far raggiungere la massima
velocità alla mola e poi rientrare con
attenzione nel taglio. La mola può incepparsi,
scavalcare o rimbalzare se l’apparato elettrico
viene riavviato quando ancora è dentro al pezzo
in lavorazione.
e) Pannelli o altri pezzi di grandi dimensioni
vanno sorretti per minimizzare il rischio che
la mola sia pinzata o che rimbalzi. I pezzi più
grandi tendono a incurvarsi sotto il loro stesso
peso. Devono essere collocati dei supporti sotto
al pezzo da entrambi i lati, vicino la linea di taglio
e alle estremità del pannello, da entrambi i lati
della mola.
f)Prestare ancora più attenzione quando si
eseguono "tagli a tuffo" all’interno di pareti o
di altre aree cieche. La parte sporgente della
86
• Il montaggio filettato degli accessori deve
corrispondere alla filettatura del mandrino della
smerigliatrice. Per gli accessori montati tramite
flange, il foro dell’albero dell’accessorio deve
corrispondere al diametro di posizionamento
della flangia. Gli accessori che non
corrispondono alla struttura di montaggio
dell’apparato non mantengono l’equilibrio,
vibrano eccessivamente e possono causare la
perdita di controllo.
• La superficie di smerigliatura delle mole premute
al centro deve essere montata al di sotto
del piano della linguetta di protezione. Non è
possibile fornire una protezione adeguata a una
mola non montata correttamente che sporge
attraverso il piano della linguetta di protezione.
•Non utilizzare mole di Tipo 11 (a coppa
svasata) su questo apparato. L’utilizzo di
accessori inappropriati può provocare lesioni.
•Utilizzare sempre l’impugnatura laterale.
Serrare saldamente l’impugnatura.
Italiano
L’impugnatura laterale deve essere sempre
utilizzata per mantenere il controllo dell’apparato
in qualsiasi momento.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di
un dispositivo di corrente residua con
una corrente nominale residua di 30mA
o inferiore.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1, 3)
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
AVVERTENZA: non modificare mai
l’apparato o alcuna parte di esso.
Potrebbe dar luogo a danni o a lesioni
personali.
A.Pulsante di blocco dell’alberino
B.Alberino
C.Impugnatura laterale
D.Flangia di sostegno
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
E.Dado di serraggio filettato
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
G.Interruttore di scorrimento
– Rischio di polveri provenienti da sostanze
pericolose.
I.
Pulsante di sicurezza (solo DWE4120)
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (P), che include anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sul davanti della scatola
degli ingranaggi.
Esempio:
2018 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto dell’imballo
La confezione contiene:
1 Smerigliatrice angolare
1Protezione
1 Impugnatura laterale
F.
Protezione
H.Interruttore a leva (solo DWE4120)
J.Leva di rilascio della protezione
DESTINAZIONE D’USO
Le smerigliatrici angolari ad uso intensivo DWE4056,
DWE4057, DWE4120, DWE4156 e DWE4157
sono state progettate per lavorazioni professionali
di smerigliatura, sabbiatura, spazzolatura metallica
e taglio.
NON utilizzare dischi abrasivi diversi da quelli a
centro depresso e dai dischi lamellari.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in
presenza di liquidi o gas infiammabili.
Queste smerigliatrici angolari per uso pesante sono
apparati elettrici professionali.
NON CONSENTIRE a bambini di entrare in
contatto con l’apparato. L’uso di questo apparato
da parte di persone inesperte deve avvenire sotto
sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
1 Set di flange
1 Chiave esagonale
1 Manuale di istruzioni
87
Italiano
Funzione di avviamento lento
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Prima di ricollegare
l’apparato, premere e rilasciare
l’interruttore di accensione per assicurarsi
che sia spento.
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
La funzione di avviamento lento consente una
velocità di partenza rallentata per evitare il sobbalzo
iniziale. Questa caratteristica è particolarmente utile
quando si lavora in spazi ristretti.
No-Volt
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
La funzione No-Volt interrompe il riavvio della
smerigliatrice senza l’attivazione e disattivazione
dell’interruttore in caso di interruzione
dell’alimentazione.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla
tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DeWALT.
Attacco dell’impugnatura laterale
(fig. 1)
Avvitare a fondo l’impugnatura laterale (C) in
uno degli innesti presenti su ciascun lato della
scatola ingranaggi. L’impugnatura laterale deve
essere sempre utilizzata per mantenere il controllo
dell’apparato in qualsiasi momento.
Accessori e dotazioni
È importante scegliere le protezioni, i cuscinetti
di supporto e le flange adatti per l’uso con gli
accessori della smerigliatrice. Fare riferimento
al diagramma al termine di questa sezione per
informazioni sulla scelta degli accessori adatti.
NOTA: è possibile eseguire il taglio dei bordi con
mole di Tipo 27 progettate e specificate a questo
scopo.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i Dati
tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
88
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
AVVERTENZA: prima di utilizzare
l’apparato, verificare che l’impugnatura
sia fissata saldamente.
AVVISO: gli accessori devono avere
una velocità nominale almeno pari a
quella raccomandata sull’etichetta di
avvertenza dell’apparato. Le mole e gli
altri accessori che funzionano a una
velocità superiore a quella nominale
dell’accessorio potrebbero scoppiare e
provocare lesioni. Gli accessori filettati
devono disporre di un mozzo M14.
Ogni accessorio non filettato deve
disporre di un foro dell’albero pari a
22 mm. Altrimenti, è possibile che sia
stato progettato per una sega circolare
e non deve essere utilizzato. Utilizzare
esclusivamente gli accessori indicati nel
diagramma al termine di questa sezione.
Le velocità nominali degli accessori
devono essere superiore alla suddetta
velocità minima della mola come riportata
sulla targhetta dell’apparato.
Montaggio delle protezioni
AVVISO: per ridurre il rischio di
gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Prima di ricollegare
Italiano
l’apparato, premere e rilasciare
l’interruttore di accensione per assicurarsi
che sia spento.
3.Premere la protezione (F) verso il basso e
ruotarla sulla posizione richiesta.
ATTENZIONE: le protezioni vanno usate
con questa smerigliatrice.
5.Per rimuovere la protezione, allentare la vite.
Quando si usa la smerigliatrice DWE4056,
DWE4057, DWE4120, DWE4156 o DWE4157 per
il taglio di metallo o muratura, si DEVE utilizzare una
protezione di Tipo 1. Le protezioni di Tipo 1 sono
disponibili come accessori a pagamento presso i
distributori DeWALT.
NOTA: vedere Guida accessori per la
smerigliatura al termine di questa sezione per
gli altri accessori da poter utilizzare con queste
smerigliatrici.
MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLA PROTEZIONE ONETOUCH (TIPO 27) (FIG. 2A)
NOTA: se la smerigliatrice è dotata di una
protezione One-Touch senza chiave, assicurarsi che
la vite, la leva e la molla siano inserite correttamente
prima di montare la protezione.
1.Premere la leva di rilascio della protezione (J).
2.Tenendo aperta la leva di rilascio della
protezione, allineare le alette (K) sulla protezione
alle scanalature sulla scatola del cambio (L).
3.Tenendo aperta la leva di rilascio della
protezione, spingere la protezione verso il
basso fino a innestare le alette e ruotarle nella
scanalatura sul mozzo della scatola del cambio.
Rilasciare la leva di rilascio della protezione.
4.Con l’alberino rivolto verso l’operatore, ruotare
la protezione in senso orario nella posizione
di lavoro desiderata. Il corpo della protezione
deve essere posizionato tra l’alberino e
l’operatore per fornire la massima protezione
dell’operatore.
5.Per una facile regolazione, è possibile ruotare
la protezione in senso orario. NOTA: la leva
di rilascio della protezione deve innestarsi
in uno dei fori di allineamento (M) sul collare
della protezione. Questo assicura la tenuta
della protezione. La protezione può essere
riposizionata in direzione opposta premendo
sulla leva di rilascio della protezione.
6.Per rimuovere la protezione, seguire i passaggi
1–3 di queste istruzioni in ordine inverso.
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CON VITE DI FISSAGGIO
(FIG. 2B)
1.Poggiare la smerigliatrice angolare su un tavolo,
con l’alberino (B) in su.
2.Allineare le guide (K) con le tacche (L).
4.Stringere forte la vite (N).
ATTENZIONE: se non si riesce a
stringere la protezione con la vite di
regolazione, non utilizzare l’apparato.
Per ridurre il rischio di lesioni personali,
portare l’apparato e la protezione a
un centro di assistenza per riparare o
sostituire la protezione.
MONTAGGIO DI PROTEZIONE CHIUSA (TIPO 1)
AVVERTENZA: se presenti, la vite
della protezione One-Touch, la leva e la
molla devono essere rimosse prima di
tentare di montare la protezione chiusa
(Tipo 1). I componenti rimossi devono
essere conservati e reinstallati per usare
la protezione One-Touch. Prendere nota
della posizione di questi componenti
prima del disimballaggio faciliterà il
riassemblaggio.
1.Aprire il dispositivo di chiusura della protezione.
Allineare le alette (K) sulla protezione alle
scanalature (L) sulla scatola del cambio.
2.Premere la protezione verso il basso finché
l’aletta della protezione non si innesta e ruota
liberamente nella scanalatura sul mozzo della
scatola del cambio.
3.Ruotare la protezione nella posizione di
lavoro desiderata. Il corpo della protezione
deve essere posizionato tra l’alberino e
l’operatore per fornire la massima protezione
dell’operatore.
4.Chiudere il dispositivo di chiusura della
protezione per fissare la protezione sul
coperchio della scatola del cambio. Dovrebbe
risultare impossibile ruotare la protezione
a mano quando il dispositivo di chiusura è
in posizione di chiusura. Se la rotazione è
possibile, serrare la vite di regolazione con la
leva di serraggio nella posizione di chiusura.
Non adoperare la smerigliatrice con una
protezione allentata o la leva di serraggio in
posizione aperta.
5.Per rimuovere la protezione, aprire il dispositivo
di chiusura della protezione, ruotare la
protezione in modo che le frecce siano allineate
e tirare in su sulla protezione.
NOTA: se, dopo un certo periodo, la protezione
chiusa (Tipo 1) si allenta, serrare la vite di
regolazione con la leva di serraggio nella posizione
chiusa.
89
Italiano
ATTENZIONE: se non si riesce a
stringere la protezione con la vite di
regolazione, non utilizzare l’apparato.
Per ridurre il rischio di lesioni personali,
portare l’apparato e la protezione a un
centro di assistenza autorizzato per
riparare o sostituire la protezione.
AVVISO: non serrare la vite di
regolazione con la leva di serraggio in
posizione aperta. Potrebbero conseguire
dei danni non visibili alla protezione o al
mozzo di montaggio.
Inserimento e rimozione di un disco
da smerigliatura o da taglio
(fig, 1, 4, 5)
AVVISO: non utilizzare dischi danneggiati
1.Poggiare l’apparato su un tavolo, con l’alberino
in su.
2.Inserire correttamente la flangia (D)
sull’alberino (B) (fig. 4).
3.Poggiare il disco (P) sulla flangia (D). Quando
si inserisce un disco con il centro depresso,
assicurarsi che la parte centrale rialzata (O) sia
rivolta verso la flangia (D).
4.Avvitare il dado di serraggio filettato (E)
sull’alberino (B) (fig. 5):
a.Quando si inserisce un disco di
smerigliatura, l’anello del dado di serraggio
filettato (E) deve essere rivolto verso il disco
(fig. 5A);
b.Quando di inserisce un disco da taglio,
l’anello del dado di serraggio filettato (E)
deve essere rivolto dalla parte opposta al
disco (fig. 5B).
5.Premere il tasto di blocco dell’alberino (A) e
ruotarlo (B) fino a quando si blocca in posizione.
6.Serrare il dado di serraggio filettato (E) con la
chiave esagonale in dotazione o con una chiave
doppia.
7.Rilasciare il blocco dell’alberino.
8.Per rimuovere il disco, allentare il dado di
serraggio filettato (E) con la chiave esagonale in
dotazione o con una chiave doppia.
NOTA: è possibile eseguire il taglio dei bordi con
le mole di Tipo 27 progettate appositamente per
tale scopo; le mole con spessore di 6 mm sono
progettate per la smerigliatura superficiale mentre le
mole da 3 mm sono progettate per la smerigliatura
dei bordi. Il taglio può essere eseguito tramite una
mola di taglio e una protezione di Tipo 1.
90
Montaggio di spazzole di ferro e
mole e spazzola
Le spazzole metalliche o le mole a spazzola si
avvitano direttamente sull’alberino della smerigliatrice
senza l’uso di flange. Utilizzare esclusivamente
spazzole o mole a spazzola dotato di un mozzo
filettato M14. È necessaria una protezione di Tipo
27 durante l’uso di spazzole metalliche e mole a
spazzola.
ATTENZIONE: indossare guanti di
protezione quando si maneggiano
spazzole di ferro e mole. Possono
essere affilate.
ATTENZIONE: la mola o la spazzola
non deve toccare la protezione una volta
montata o durante l’uso. Potrebbero
conseguire dei danni non visibili
all’accessorio, causando la frattura delle
parti metalliche dalla mola o dalla lamella
dell’accessorio.
1.Filettare la mola sull’alberino manualmente.
2.Premere il tasto di blocco dell’alberino e
utilizzare una chiave sul mozzo della mola o
spazzola di ferro per serrare la mola.
3.Per rimuovere la mola, invertire la procedura di
cui sopra.
AVVISO: il mancato posizionamento
corretto del mozzo della mola prima
dell’accensione dell’apparato può
provocare danni all’apparato o alla mola.
Montaggio e smontaggio di un
platorello/foglio di carta abrasiva
(fig. 1)
1.Posizionare l’apparato su un tavolo o una
superficie piana, con la protezione rivolta verso
l’alto.
2.Rimuovere la flangia di supporto (D).
3.Posizionare il platorello di supporto in gomma
correttamente sull’alberino (B).
4.Posizionare il foglio di carta abrasiva sul
platorello di supporto in gomma.
5.Avvitare il dado di serraggio filettato (E)
sull’alberino. L’anello del dado di serraggio
filettato deve essere rivolto verso il platorello di
supporto in gomma.
6.Premere il tasto di blocco dell’alberino (A) e
ruotarlo (B) fino a quando si blocca in posizione.
7.Serrare il dado di serraggio filettato (E) con la
chiave esagonale in dotazione o con una chiave
doppia.
Italiano
8.Rilasciare il blocco dell’alberino.
AVVERTENZA:
9.Per rimuovere il platorello di supporto in
gomma, allentare il dado di serraggio filettato (E)
con la chiave esagonale in dotazione o con una
chiave doppia.
• assicurarsi che tutti i materiali da
smerigliare o tagliare siano fissati
saldamente.
• Fissare e supportare il pezzo da
lavorare. Usare morse o un morsetto
per tenere e bloccare il pezzo da
lavorare ad una piattaforma stabile. È
importante fissare e sostenere il pezzo
saldamente per impedire movimenti
del pezzo e la perdita del controllo. Il
movimento del pezzo o la perdita del
controllo possono costituire un pericolo
e provocare lesioni alle persone.
• Pannelli o altri pezzi di grandi
dimensioni vanno sorretti per
minimizzare il rischio che la mola
sia pinzata o che rimbalzi. I pezzi
più grandi tendono a incurvarsi sotto
il loro stesso peso. Devono essere
collocati dei supporti sotto al pezzo da
entrambi i lati, vicino la linea di taglio e
alle estremitr del pannello, da entrambi i
lati della mola.
• Indossare sempre regolari guanti da
lavoro durante il funzionamento di
questo utensile.
• Il cambio diventa bollente durante
l’uso.
Installazione della spazzola
metallica
Avvitare la spazzola metallica direttamente
sull’alberino senza utilizzare il distanziale e la flangia
filettata.
Prima di cominciare
• Installare la protezione e il disco o la mola
appropriata. Non utilizzare dischi o mole troppo
consumati.
• Assicurarsi che le flange interna ed esterna
siano montate correttamente. Seguire le
istruzioni fornite nel Diagramma degli
accessori di smerigliatura e di taglio.
• Assicurarsi che il disco o la mola ruoti nella
direzione delle frecce indicate sull’accessorio e
sull’apparato.
• Non utilizzare accessori danneggiati. Prima di
ogni utilizzo controllare gli accessori affinché
sui dischi abrasivi non vi siano scheggiature
e lesioni, non siano presenti crepe o segni
eccessivi di usura sul platorello, che le spazzole
metalliche non abbiano filamenti metallici
staccati o spezzati. Se l’apparato o l’accessorio
è caduto, verificare eventuali danni o installare
un accessorio non danneggiato. Dopo aver
ispezionato o installato un accessorio, verificare
che l’operatore e le altre persone siano lontane
dal piano dell’accessorio rotante e far girare
l’apparato a vuoto alla massima velocità per un
minuto. Gli accessori danneggiati normalmente
si rompono durante questa fase di verifica.
• applicare solo una pressione leggera
sull’apparato. Non esercitare pressioni
laterali sul disco.
• evitare i sovraccarichi. Dopo aver
sottoposto l’apparato elettrico a uno
sforzo notevole, continuare a farlo
funzionare a vuoto per diversi minuti
per raffreddare l’accessorio. Non
toccare i dischi di smerigliatura e di
taglio prima che si siano raffreddati. Il
dischi possono diventare molto caldi
durante la lavorazione.
• Non operare mai con la coppa di
smerigliatura senza una protezione
adeguata in posizione.
• Non utilizzare l’apparato elettrico con
un supporto tagliato.
• Non usare mai dischi deformabili
insieme a prodotti legati abrasivi.
• Attenzione: il disco continuerà a ruotare
per qualche istante dopo che l’utensile
è stato spento.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’utilizzo
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Prima di ricollegare
l’apparato, premere e rilasciare
l’interruttore di accensione per assicurarsi
che sia spento.
91
Italiano
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 1, 6)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
gravi lesioni personali, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, mantenere
SEMPRE una presa sicura per prevenire
reazioni improvvise.
Per una presa corretta, stringere con una mano
l’impugnatura laterale (C) e con l’altra il corpo
dell’apparato, come mostrato in Figura 1.
Interruttori
ATTENZIONE: stringere saldamente
l’impugnatura laterale e il corpo
dell’apparato per mantenere il controllo
all’avvio e durante l’utilizzo fino a
quando la mola o l’accessorio non sia
completamente fermo. Assicurarsi che la
mola sia completamente ferma prima di
appoggiare l’apparato.
NOTA: per ridurre i movimenti imprevisti, non
accendere o spegnere l’apparato mentre in
funzione. Far girare la smerigliatrice alla massima
velocitr prima di toccare la superficie da lavorare.
Sollevare l’apparato dalla superficie prima di
spegnerlo. Attendere che la rotazione dell’apparato
sia terminata prima di appoggiarlo.
INTERRUTTORE DI SCORRIMENTO (FIG. 3)
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
92
AVVERTENZA: prima di collegare
l’apparato a una presa di corrente,
assicurarsi che l’interruttore di
scorrimento sia nella posizione di
spegnimento premendo la parte
posteriore dell’interruttore e rilasciando.
Assicurarsi che l’interruttore di
scorrimento sia nella posizione di
spegnimento come descritto di sopra
dopo qualsiasi interruzione di corrente
verso l’apparato, come per es.
l’attivazione di un interruttore automatico
differenziale, lo scatto di un interruttore
differenziale, uno scollegamento
accidentale o mancanza di corrente. Se
l’interruttore di scorrimento è bloccato
in posizione di accensione, l’apparato
si avvierà improvvisamente una volta
ripristinata la corrente.
Per avviare l’apparato, far scorrere l’interruttore
di scorrimento ON/OFF (G) verso il davanti
dell’apparato. Per arrestare l’apparato, rilasciare
l’interruttore ON/OFF.
Per il funzionamento continuo, far scorrere
l’interruttore verso il davanti dell’apparato e
premere la parte anteriore dell’interruttore in
dentro. Per arrestare la modalità di funzionamento
continuo dell’apparato, premere la parte posteriore
dell’interruttore di scorrimento e rilasciare.
INTERRUTTORE A LEVA (FIG. 3) (DWE4120)
1.Per accendere l’apparato, premere il pulsante
di sicurezza (I) verso il basso dell’apparato, poi
premere l’interruttore a leva (H). L’apparato
funzione quando si preme l’interruttore.
2.Spegnere l’apparato rilasciando l’interruttore a
leva.
Blocco dell’alberino (fig. 1)
Il blocco dell’alberino (A) serve a prevenire la
rotazione dell’alberino durante il montaggio o la
rimozione delle mole. Agire sul blocco del’alberino
solo quando l’apparato è spento, con il cavo
elettrico staccato dalla presa e dopo che è
completamente fermo.
AVVISO: per ridurre il rischio di
danneggiare l’apparato, non inserire
il blocco dell’alberino durante il
funzionamento. Altrimenti si danneggia
l’apparato e gli accessori presenti
potrebbero schizzare via, causando
possibili lesioni.
Per inserire il blocco, premere il pulsante di blocco
dell’alberino e ruotarlo fino a quando non gira più.
Lavorazioni su metalli
Nelle lavorazioni su parti metalliche, assicurarsi che
sia stato inserito un interruttore differenziale per
evitare i rischi residui causati da sfridi metallici.
Se la corrente è stata interrotta dall’interruttore
differenziale, portare l’apparato presso un centro di
assistenza autorizzato DeWALT.
AVVERTENZA: in condizioni di lavoro
estreme, durante le lavorazioni su metalli
si possono accumulare polveri conduttive
dentro l’alloggiamento del motore Ciò
può far degradare l’isolamento protettivo
della macchina, con possibili rischi di
scossa elettrica.
Per evitare l’accumulo di sfridi metallici dentro la
macchina, si raccomanda di pulire le prese d’aria
giornalmente. Vedere Manutenzione.
Italiano
Taglio nel metallo
MANUTENZIONE
Durante il taglio, lavorare con un’alimentazione
moderata, adattata al materiale di taglio. Non
esercitare pressione sul disco di taglio e non
inclinare né far oscillare la macchina.
L’apparato elettrico DeWALT è stato progettato per
lavorare a lungo con una minima manutenzione.
Prestazioni sempre soddisfacenti dipendono da una
cura appropriata e da una pulizia regolare.
Non ridurre la velocità dei dischi di taglio in corsa
applicando una pressione laterale.
La macchina deve sempre funzionare con un
movimento di smerigliatura verso l’alto. Altrimenti
sussiste il rischio che venga fatta fuoriuscire dal
taglio in modo incontrollato.
Durante il taglio di profili e barre quadrate, è
consigliabile iniziare dalla sezione trasversale più
piccola.
Smerigliatura grezza
Non utilizzare mai un disco da taglio per la
sgrossatura. Utilizzare sempre la protezione di
tipo 27.
I risultati ottimali di sgrossatura sono ottenuti
impostando la macchina a un’angolazione
compresa tra 30°-40°. Spostare la macchina avanti
e indietro con una pressione moderata. In tal modo,
il pezzo da lavorare non si scalderà eccessivamente,
non si scolorirà e non si formeranno scanalature.
Taglio di pietra
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Prima di ricollegare
l’apparato, premere e rilasciare
l’interruttore di accensione per assicurarsi
che sia spento.
Spazzole del motore autoespellenti
Il motore si arresta automaticamente indicando
che le spazzole di carbone sono quasi del tutto
consumate e che l’apparato deve essere portato
in assistenza. Le spazzole di carbone non sono
sostituibili dall’utilizzatore. Portare l’apparato presso
un centro di assistenza autorizzato DeWALT.
Lubrificazione
La macchina deve essere utilizzata
esclusivamente per il taglio a secco. Per
il taglio della pietra, è consigliabile utilizzare
un disco di taglio diamantato. Far funzionare la
macchina soltanto con una maschera anti-polvere
aggiuntiva.
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
Consigli per la lavorazione
Esercitare cautela nel taglio di scanalature
in pareti strutturali. Le scanalature nelle pareti
strutturali sono soggette alle normative specifiche
di ciascun paese. Tali normative devono essere
osservate in tutti i casi. Prima di iniziare il lavoro,
consultare l’ingegnere strutturale, l’architetto o il
responsabile edile competente.
Uso dei dischi lamellari
AVVERTENZA: accumulo di polvere
metallica Nelle lavorazioni su metalli,
l’uso estensivo di dischi lamellari
aumenta le possibilità di scossa elettrica.
Per ridurre questo rischio, inserire un
interruttore differenziale prima dell’utilizzo
e pulire le prese d’aria giornalmente con
aria compressa, seguendo le istruzioni di
manutenzione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
93
Italiano
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono
stati collaudati soltanto gli accessori offerti
da DeWALT, quindi l’utilizzo di accessori
diversi potrebbe essere rischioso. Per
ridurre il rischio di lesioni, su questo
prodotto vanno utilizzati solo gli accessori
raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Max.
[mm]
D
d
D
Lunghezza
del foro
filettato
[mm]
115 6 22,23 11 800
80
-
6 22,23 11 800
80
-
115
-
-
11 800
80
-
125
-
-
11 800
80
-
75 30 M14 11 800
45
16.0
115 12 M14
11 800
80
16.0
125 12 M14
11 800
80
16.0
b 125
D
b
[mm] Rotazione Velocità
min.
periferica
[min.-1]
[m/s]
d
d
b
D
D
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le
batterie contrassegnati con questo simbolo
non devono essere smaltiti con i normali
rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali
che possono essere recuperati o riciclati diminuendo
la domanda di materie prime. Si prega di riciclare
prodotti elettrici e batterie secondo le disposizioni
locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
94
Italiano
GUIDA ACCESSORI PER LA SMERIGLIATURA
Tipo di protezione
PROTEZIONE
TIPO 27
Accessorio
Descrizione
Inserimento della mola
Disco da
smerigliatura
a centro
depresso
Protezione tipo 27
Mola lamellare
Flangia di sostegno
Mole a
spazzola
Mola a centro depresso tipo 27
Dado di serraggio filettato
Mole a
spazzola con
dado filettato
Protezione tipo 27
Mola a spazzola
Spazzola di
ferro con dado
filettato
Protezione tipo 27
Spazzola
Platorello/carta
vetrata
Protezione tipo 27
Platorello di gomma
Disco per sabbiatura
Dado di serraggio filettato
95
Italiano
GUIDA ACCESSORI PER LA SMERIGLIATURA (seguito)
Tipo di protezione
Accessorio
Descrizione
Inserimento della mola
Disco di taglio
per muratura,
a legante
PROTEZIONE
TYPE 1
Protezione tipo 1
Disco di taglio
per metalli,
a legante
Dischi da taglio
diamantati
PROTEZIONE
TYPE 1
OPPURE
PROTEZIONE
TIPO 27
96
Flangia di sostegno
Disco da taglio
Dado di serraggio filettato
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
Nederlands
HOEKSLIJPMACHINES
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en
innovatie maken DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel
gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Vermogen
Snelheid zonder weerstand
Schijfdiameter
Spildiameter
Aslengte
Gewicht
* gewicht is inclusief zijhandgreep en bescherming
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
LWA(niveau geluidsvermogen)
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
Vlakslijpen
Vibratie-emissiewaarde a h,AG =
Onzekerheid K =
Schuurschijf
Vibratie-emissiewaarde a h,DS =
Onzekerheid K =
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
DWE4056
230
1
800
11800
115
M14
14,2
1,8*
EN 60745-2-3:
dB(A)
90,5
dB(A)
101,3
dB(A)
3,0
DWE4057
230
1
800
11800
125
M14
14,2
1,9*
DWE4120
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,05*
DWE4156
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,0*
DWE4157
230
1
900
11800
125
M14
14,2
2,05*
90,5
101,3
3,0
91,5
102,5
3,0
91,5
102,5
3,0
9,5
102,5
3,0
m/s²
9,4
9,4
11,0
11,0
11,0
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
m/s²
7,5
7,5
6,8
6,8
6,8
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap.
Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel
met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen
gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
97
Nederlands
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar
aan dat, indien dit niet wordt voorkomen,
leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
HOEKSLIJPMACHINES
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
DeWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EU; EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014
+A12:2014+A13:2015.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn
2014/30/EU en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DeWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DeWALT.
98
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
05.03.2018
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden
tot een elektrische schok, brand en/of
ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap" in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een snoer) op
de netspanning aangesloten elektrische gereedschap
of naar (draadloos) elektrisch gereedschap met
een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het
gereedschap verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
Nederlands
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang
haar kunnen door bewegende delen
worden gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
99
Nederlands
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Veiligheidsvoorschriften voor alle
handelingen
AANWIJZINGEN VOOR DE VEILIGHEID VOOR
WERKZAAMHEDEN ALS SLIJPEN, SCHUREN EN AFSLIJPEN
EN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DRAADBORSTEL:
a) Dit elektrische gereedschap is bedoeld
slijpmachine, schuurmachine, metalen
borstel, polijstmachine en snijdgereedschap.
Lees alle veiligheidswaarschuwingen,
instructies, illustraties en specificaties die bij
dit gereedschap zijn meegeleverd. Het niet
opvolgen van alle onderstaande instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand en/of
ernstig persoonlijk letsel.
b) Het wordt niet aanbevolen werkzaamheden
zoals polijsten met dit elektrisch
gereedschap uit te voeren. Werkzaamheden
waarvoor het elektrische gereedschap niet
is ontworpen, kunnen leiden tot gevaarlijke
situaties en lichamelijk letsel.
c) Gebruik geen accessoires die niet speciaal
ontworpen en aanbevolen zijn door de
fabrikant van het gereedschap. Het feit
dat een accessoire aan uw gereedschap kan
worden bevestigd wil nog niet zeggen dat dit
een veilige bediening garandeert.
100
d) Het nominale toerental van het accessoire
moet tenminste gelijk zijn aan het maximale
toerental zoals dit op het gereedschap
staat vermeld. Accessoires die sneller draaien
dan hun nominale toerental kunnen breken en
wegschieten.
e) De buitendiameter en de dikte van uw
accessoire moeten binnen het nominale
vermogen van uw gereedschap liggen.
Accessoires met een onjuiste grootte
kunnen niet voldoende worden vastgemaakt
of beheerst.
f)Wanneer u accessoires monteert door
middel van schroefdraad moet de
schroefdraad overeenkomen met die van
de as van de slijpmachine. Voor accessoires
die zijn gemonteerd door middel van flenzen
moet het drevelgat van het accessoire
passen bij de plaatsingsdiameter van de
flens. Accessoires die niet passen op de
bevestigingshardware van het gereedschap
zullen uit balans raken en/of extreem trillen en
kunnen u de controle over het gereedschap
doen verliezen.
g) Gebruik een accessoire niet als ze
beschadigd is. Controleer het accessoire
zoals een schuurwiel voor gebruik op
schilfers en barstjes, steunkussens op
barstjes, scheurtjes of excessieve slijtage,
staalborstels op losse of gespleten draden.
Als het gereedschap of het accessoire is
gevallen, controleert u dit op schade of
plaatst u een onbeschadigd accessoire.
Na het controleren en plaatsen van een
accessoire zorgt u dat u en omstanders
uit de buurt van het bereik van het
ronddraaiende accessoire blijft en zet u het
gereedschap gedurende een minuut aan
op maximale snelheid zonder weerstand.
Beschadigde accessoires breken gewoonlijk af
tijdens deze testtijd.
h) Draag persoonlijke beschermende kleding.
Afhankelijk van de toepassing gebruikt u
gezichtsbedekking en een beschermende of
veiligheidsbril. Indien van toepassing draagt
u een stofmasker, gehoorbescherming,
handschoenen en een werkschort die kleine
afgeschuurde deeltjes of deeltjes van het
werkstuk tegenhouden. De oogbescherming
moet rondvliegende brokstukken die door
de diverse werkzaamheden vrijkomen
tegen kunnen houden. Het stofmasker e.d.
moet in staat zijn om partikeltjes die door
uw werkzaamheden vrijkomen te filteren.
Langdurige blootstelling aan intense geluiden
kan gehoorverlies veroorzaken.
Nederlands
i)Houd omstanders op een veilige afstand
van het werkgebied. Iedereen die het
werkgebied betreedt moet persoonlijke
beschermende kleding dragen. Brokstukken
van het werkstuk of van een afgebroken
accessoire kunnen wegvliegen en letsel buiten
het directe werkgebied veroorzaken.
accessoire dat bekneld of gegrepen wordt.
Beknelling of grijpen zorgt voor het snel vastlopen
van het ronddraaiende accessoire dat op zijn
beurt zorgt dat het onbeheersbare gereedschap
in de tegenovergestelde richting van de draaiing
van het accessoire wordt gedwongen op
het bevestigingspunt.
j)Houd het elektrisch gereedschap alleen
vast aan geïsoleerde oppervlakten
wanneer u een handeling uitvoert waarbij
het snijdgereedschap in contact kan
komen met verborgen bedrading of
het eigen stroomsnoer. Accessoires van
snijdgereedschap die in contact komen met
bedrading die onder stroom staat, kunnen
metalen onderdelen van het gereedschap onder
stroom zetten en de gebruiker een elektrische
schok geven.
Als bijvoorbeeld een schuurwiel wordt gegrepen of
bekneld raakt door het werkstuk, kan de rand van
het wiel die er bij het beknellingpunt ingaat in het
oppervlak van het materiaal slaan waardoor het wiel
naar buiten loopt of terugslaat. Het wiel kan ofwel
naar de operator toe of van hem vandaan springen,
afhankelijk van de richting van de wielbeweging op
het beknellingpunt. Schuurwielen kunnen onder deze
omstandigheden ook afbreken.
k)Plaats het stroomsnoer buiten het bereik
van het ronddraaiende accessoire. Als
u de controle verliest, wordt het snoer
mogelijk doorgesneden of gegrepen en kan
uw hand of arm in het draaiende accessoire
worden getrokken.
l)Leg het gereedschap nooit neer voordat het
accessoire volledig tot stilstand is gekomen.
Het ronddraaiende accessoire kan mogelijk in
contact met de oppervlakte komen waardoor u
de controle over het gereedschap verliest.
m) Gebruik het gereedschap niet terwijl u het
aan uw zijde draagt. Per ongeluk contact met
het ronddraaiende accessoires kan uw kleding
grijpen waardoor het accessoire naar uw
lichaam wordt getrokken.
n) Maak de luchtgaten van het gereedschap
regelmatig schoon. De ventilator van de
motor zuigt het stof in de behuizing en extreme
ophoping van metaaldeeltjes kan een elektrische
schok veroorzaken.
o) Bedien het gereedschap niet in de buurt van
ontvlambare materialen. Vonken kunnen deze
materialen doen ontbranden.
p) Gebruik geen accessoires die koelvloeistof
nodig hebben. Het gebruik van water of andere
koelvloeistoffen kan leiden tot elektrocutie of een
elektrische schok.
OVERIGE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VOOR ALLE HANDELINGEN
Terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik
en/of onjuiste gebruiksomstandigheden van het
gereedschap en kan worden voorkomen door
geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen zoals
hieronder vermeld:
a) Houd het gereedschap voortdurend stevig
vast en plaats uw lichaam en arm zo
dat u terugslagkrachten kunt weerstaan.
Gebruik altijd een hulphandgreep indien
meegeleverd voor maximale beheersing
van terugslag of torsiereactie tijdens het
opstarten. De operator kan torsiereactie of
terugslagkrachten beheersen als de juiste
voorzorgsmaatregelen worden genomen.
b) Plaats uw handen nooit in de buurt van het
ronddraaiende accessoire. Het accessoire
kan over uw hand terugslaan.
c) Plaats uw lichaam niet in het gebied
waar het gereedschap naartoe zal gaan
als zich terugslag voordoet. Terugslag
zorgt dat het gereedschap wegschiet in de
tegenovergestelde richting van de wielbeweging
op het beknellingpunt.
d) Wees extra voorzichtig als u hoeken,
scherpe randen, enz. bewerkt. Voorkom
dat het accessoire stuitert of blijft hangen.
Hoeken, scherpe randen en stuiteren kunnen
er vaak toe leiden dat het ronddraaiende
accessoire blijft hangen en kunnen verlies van
controle of terugslag veroorzaken.
e) Bevestig geen houtsnijdzaag of getand
zaagblad aan het gereedschap. Dergelijke
zaagbladen kunnen herhaaldelijke terugslag en
verlies van controle veroorzaken.
Oorzaken en voorkoming van
terugslag
Terugslag is een plotselinge reactie op een
ronddraaiend wiel, steunkussen, borstel of ander
101
Nederlands
Veiligheidswaarschuwingen speciaal
voor slijpende en schurende
snijdhandelingen
a) Gebruik uitsluitend wieltypes die
zijn aanbevolen voor uw elektrische
gereedschap en de specifieke beveiliging die
is ontworpen voor het gekozen wiel. Wielen
waarvoor het elektrische gereedschap niets
is ontwikkeld kunnen niet adequaat worden
beveiligd en zijn onveilig.
b) Het slijpoppervlak van de in het midden
ingedrukte schijven moet worden
gemonteerd onder het vlak van de
beveiligingslip. Een schijf die niet goed is
gemonteerd en uitsteekt door het vlak van de
beveiligingslip heen, kan niet naar behoren
worden afgeschermd.
c) De beschermkap moet stevig zijn
vastgemaakt aan en geplaatst zijn op het
elektrisch gereedschap voor maximale
veiligheid, zodat het gedeelte dat
onafgeschermd is voor de gebruiker zo
klein mogelijk is. De beschermkap helpt de
gebruiker te beschermen tegen afgebroken
deeltjes van de schijf en voorkomt dat de
gebruiker in contact komt met de schijf en met
vonken die kleding in brand kunnen zetten.
d) Wielen mogen uitsluitend worden gebruikt
voor de aanbevolen toepassingen.
Bijvoorbeeld: slijp niet met de zijkant van
een snijdwiel. Schurende snijdwielen zijn
bedoeld voor perifeer slijpen; zijwaartse krachten
kunnen ervoor zorgen dat deze wielen barsten.
e) Gebruik altijd onbeschadigde wielflenzen
van de juiste grootte en vorm voor het
wiel van uw keuze. De juiste wielflenzen
ondersteunen het wiel en verminderen zo de
mogelijkheid dat het wiel breekt. Flenzen voor
snijdwielen kunnen verschillen van wielflenzen
voor slijpen.
f)Gebruik geen versleten wielen van grotere
elektrische gereedschappen. Een wiel dat is
bedoeld voor een groter elektrisch gereedschap
is niet geschikt voor de hogere snelheid van een
kleiner gereedschap en kan barsten.
Aanvullende
veiligheidswaarschuwingen speciaal
voor schurende snijdhandelingen
a) Laat het snijdwiel niet "vastlopen" en oefen
er geen extreme druk op uit. Probeer
geen extreme diepte of snede te maken.
Het overbelasten van het wiel vergroot de
belasting en ontvankelijkheid voor het blokkeren
102
of vastlopen van het wiel in de snede, en de
mogelijkheid van terugslag of wielbreuk.
b) Plaats uw lichaam niet op een lijn met
en achter het ronddraaiende wiel. Als het
wiel tijdens de bediening van uw lichaam
vandaan beweegt, kan de mogelijke terugslag
het draaiende wiel doen wegschieten en het
elektrische gereedschap direct in uw richting
doen komen.
c) Als het wiel blokkeert of als een snede om
een bepaalde reden wordt onderbroken,
schakelt u het elektrische gereedschap uit
en houdt u het vast zonder te bewegen
totdat het wiel volledig tot stilstand is
gekomen. Probeer nooit een snijdwiel uit
de snede te verwijderen terwijl het wiel in
beweging is, anders kan zich een terugslag
voordoen. Zoek naar de oorzaak van het
blokkeren en neem de geschikte maatregelen
om dit op te heffen.
d) Start het zagen niet opnieuw op in het
werkstuk. Laat het wiel volledig op snelheid
komen en steek het voorzichtig opnieuw
in de zaagsnede. Het wiel kan blokkeren,
weglopen of terugslaan als het gereedschap
opnieuw wordt opgestart in het werkstuk.
e) Ondersteun panelen of enig ander erg
groot werkstuk om te het risico dat het wiel
vastloopt of terugslaat te verminderen. Grote
werkstukken kunnen onder hun eigen gewicht
doorzakken. De ondersteuningen moeten
aan beide zijden worden geplaatst onder het
werkstuk, dicht bij de zaaglijn en aan beide
randen.
f)Wees bijzonder voorzichtig wanneer u
invallend zaagt op bestaande muren of
andere verborgen gedeelten. Het uitstekende
wiel kan gas- of waterbuizen, elektrische
bedrading of objecten snijden die een terugslag
veroorzaken.
Veiligheidswaarschuwingen speciaal
voor schuurwerkzaamheden
a) Gebruik geen schuurschijfpapier dat
veel te groot is. Volg de aanbevelingen
van de fabrikant op bij het uitkiezen van
schuurpapier. Groter schuurpapier dat uit het
schuurkussen steekt, veroorzaakt gevaar van
openrijten en kan beknelling of scheuren van de
schijf of terugslag veroorzaken.
Nederlands
Veiligheidswaarschuwingen speciaal
voor metaalborstelen
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
a) Wees ervan bewust dat metalen haartjes
worden uitgeworpen zelfs tijdens normale
bediening. Zet niet teveel kracht op de
borstelharen door een te grote druk op de
borstel uit te oefenen. De borstelharen dringen
gemakkelijk door in lichte kleding en/of de huid.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
b) Als het gebruik van een beveiliging wordt
aanbevolen voor metaalborstelen, zorg dan
dat er geen contact is tussen het draadwiel
of de metaalborstel en de beveiliging. Het
draadwiel of de borstel kan in diameter groter
worden als gevolg van centrifugale krachten.
– Risico op brandwonden als gevolg van
accessoires die tijdens het gebruik heet worden.
– Risico van stof dat van gevaarlijke stoffen
vrijkomt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Aanvullende veiligheidsregels voor
slijpmachines
• Bij het monteren van accessoires moet de
schroefdraad overeenkomen met die van de
as van de slijpmachine. Voor accessoires die
zijn gemonteerd door middel van flenzen moet
het drevelgat van het accessoire passen bij
de diameter van de flens. Accessoires die
niet passen op de bevestigingshardware van
het gereedschap zullen uit balans raken en/of
extreem trillen en kunnen u de beheersing over
het gereedschap doen verliezen.
• Het slijpoppervlak van de in het midden
verzonken schijven moet worden gemonteerd
onder het vlak van de beveiligingslip. Een wiel
dat niet goed is gemonteerd en dat uitsteekt
door het vlak van de beveiligingslip, kan niet
naar behoren worden beschermd.
•Gebruikniet schijven van Type 11
(komvormig) op dit gereedschap. Het
gebruik van accessoires die niet geschikt zijn,
kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
•Gebruik altijdde zijhandgreep. Zet de
handgreep stevig vast. Gebruik de zijhandgreep
zodat u te allen tijde de controle over het
gereedschap behoudt.
WAARSCHUWING: Wij adviseren
een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30 mA of minder
te gebruiken.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
–Gehoorbeschadiging.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (AFB. 1)
De datumcode (P), die ook het jaar van productie
omvat, is op de voorzijde van de tandwielkast
afgedrukt.
Voorbeeld:
2018 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Hoekslijpmachine
1Beveiliging
1Zijhandgreep
1Flensset
1Inbusssleutel
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig
door te lezen en te begrijpen voordat u de
apparatuur gebruikt.
Beschrijving (afb. 1, 3)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
A.Knop asvergrendeling
103
Nederlands
B.As
C.Zijhandgreep
D.Steunflens
E.Klemmoer met schroefdraad
F.
Beschermkap
G.Schuifschakelaar
H.Peddelschakelaar (alleen DWE4120)
I.
Ontgrendelingshendel (alleen DWE4120)
J.Vrijgavehendel beschermkap
GEBRUIKSDOEL
De hoekslijpmachines DWE4056 en DWE4057,
DWE4156, DWE4157 voor zware toepassingen
zijn ontworpen voor professionele slijp-, schuur- en
zaagwerkzaamheden en voor het werken met
een draadborstel.
Gebruik GEEN schuurwielen anders dan in het
midden drukvrije wielen en flapschijven.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen
of gassen.
Deze hoekslijpmachines voor zwaar gebruik zijn
professionele elektrische gereedschappen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Functie langzame start
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
De functie langzame start maakt het langzaam
opbouwen van snelheid mogelijk zodat een eerste
hapering tijdens het opstarten wordt voorkomen.
Deze functie is vooral handig als u in beperkte
ruimten werkt.
No-Volt
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
De functie No-volt voorkomt dat de slijpmachine
weer wordt gestart zonder dat u een schakelaar
omzet, als er een onderbreking is in de
stroomvoorziening.
104
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming
met EN 60745; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DeWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt
is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is
30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Voordat u het gereedschap opnieuw
aansluit, drukt u de trekkerschakelaar in
en laat deze vrijkomen, om er zeker van
te zijn dat het gereedschap uit staat.
De zijhandgreep bevestigen (afb. 1)
WAARSCHUWING: Controleer voordat
u het gereedschap gebruikt of de hendel
stevig vastzit.
Schroef de zijhandgreep (C) stevig in een van de
openingen aan weerszijde van de tandwielkast.
Gebruik de zijhandgreep zodat u te allen tijde de
controle over het gereedschap behoudt.
Accessoires en Hulpstukken
Het is belangrijk dat u de juiste beschermkappen,
steunkussens en flenzen kiest voor gebruik met
de accessoires van de slijpmachine. Raadpleeg
de tabel aan het einde van dit gedeelte van de
handleiding voor informatie over het kiezen van de
juiste accessoires.
OPMERKING: Slijpen langs randen kan worden
uitgevoerd met schijven van type 27, die voor dit
doel zijn ontworpen en gespecificeerd.
Nederlands
WAARSCHUWING: Accessoires
moeten nominaal ten minste de
snelheid die wordt aanbevolen voor
het gereedschap, aankunnen. Schijven
en andere accessoires die sneller
draaien dan hun nominale snelheid
kunnen scheuren en letsel veroorzaken.
Accessoires met schroefdraad moeten
een M14-naaf hebben. Ieder accessoire
dat geen schroefdraad heeft, moet een
asgat hebben van 22 mm. Als het dat
niet heeft, is het mogelijk ontworpen voor
een cirkelzaag en mag het niet worden
gebruikt. Gebruik alleen de accessoires
die worden getoond in de tabel aan het
eind van dit deel van de handleiding.
Nominale waarden van accessoires
moeten hoger zijn dan de vermelde
minimumsnelheid van de schijf, zoals
wordt getoond op het naamplaatje van
het gereedschap.
Beschermkappen monteren
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Voordat u het gereedschap opnieuw
aansluit, drukt u de trekkerschakelaar in
en laat deze vrijkomen, om er zeker van
te zijn dat het gereedschap uit staat.
VOORZICHTIG: Bij deze slijpmachine
moeten beveiligingen worden gebruikt.
Wanneer u de slijpmachine DWE4056, DWE4057,
DWE4120, DWE4156 of DWE4157 gebruikt
voor het zagen van metaal of metselwerk, MOET
een beschermkap van type 1 worden gebruikt.
Beschermkappen van Type 1 zijn tegen meerprijs
verkrijgbaar bij DeWALT-distributeurs.
2.Houd de vrijgavehendel van de beschermkap
open en houd de nokken (K) op de
beschermkap tegenover de sleuven op
tandwielkast (L).
3.Houd de vrijgavehendel van de beschermkap
open, duw de beschermkap omlaag totdat
de nokken ingrijpen en draai ze in de groef
op de naaf van de tandwielkast. Laat de
vrijgavehendel van de beschermkap los.
4.Roteer met de as naar u toegericht de
beschermkap naar rechts in de werkpositie van
uw keuze. De beschermkap als geheel moet
worden geplaatst tussen de as en degene
die met het gereedschap werkt, zodat die
maximaal beschermd is.
5.U kunt de beschermkap gemakkelijk
naar rechts in de juiste positie afstellen.
OPMERKING: De vrijgavehendel moet in
één van de gaten voor de uitlijning (M) op
de kraag van de beschermkap klikken. Dan
kunt u er zeker van zijn dat de beschermkap
goed vastzit. U kunt de beschermkap in
tegenovergestelde richting op een andere
plaats zetten wanneer u de vrijgavehendel van
de kap indrukt.
6.Volg de stappen 1 – 3 van deze instructies in
omgekeerde volgorde uit als u de beschermkap
wilt losnemen.
BESCHERMKAP MET BEVESTIGINGSSCHROEF (AFB. 2B)
1.Plaats de hoekslijpmachine op een tafel, de
spil (B) omhoog.
2.Lijn de uitsteeksels (K) uit op de inkepingen (L).
3.Druk de beveiliging (F) omlaag en draai deze in
de gewenste positie.
4.Maak de schroef (N) stevig vast.
5.Om de beveiliging te verwijderen, draait u de
schroef los.
OPMERKING: Raadpleeg de Tabel accessoires
Slijpen en Zagen aan het einde van dit gedeelte
van de handleiding, daar vindt u andere accessoires
die met deze slijpmachines kunnen worden gebruikt.
ONE-TOUCH-BESCHERMKAP (TYPE 27) MONTEREN EN
VERWIJDEREN (AFB. 2A)
OPMERKING: Is uw slijpmachine voorzien van
een One-Touch-beschermkap zonder sleutel, let
er dan voordat u de beschermkap monteert vooral
op dat de schroef, de hendel en de veer goed zijn
geplaatst.
1.Druk op de vrijgavehendel (J) van de
beschermkap.
VOORZICHTIG: Als de beveiliging
niet kan worden vastgemaakt met de
stelschroef, dient u het gereedschap niet
te gebruiken. Om het risico op persoonlijk
letsel te verminderen, neemt u het
gereedschap en de beveiliging mee naar
een servicecentrum om de beveiliging te
laten repareren of te vervangen.
MONTEREN VAN GESLOTEN BESCHERMKAP (TYPE 1)
WAARSCHUWING: U moet voordat u
de gesloten beschermkap (van Type 1)
monteert, de One-Touch-hendel van
de beschermkap, de schroef en veer
verwijderen, als deze zijn gemonteerd.
De verwijderde onderdelen moeten
worden bewaard en weer worden
105
Nederlands
geïnstalleerd als u de One-Touchbeschermkap weer wilt gebruiken. Als
u voor de demontage goed de plaats
van deze onderdelen in u opneemt zal
dat van pas komen wanneer u ze weer
monteert.
1.Open de grendel van de beschermkap. Houd
de nokken (K) op de beschermkap tegenover
de sleuven (L) op de tandwielkast.
2.Duw de beschermkap omlaag tot de nok van
de beschermkap vastgrijpt en vrij roteert in de
groef op de tandwielkastnaaf.
3.Draai de beschermkap in de werkstand van
uw keuze. De beschermkap als geheel moet
worden geplaatst tussen de as en degene
die met het gereedschap werkt, zodat die
maximaal beschermd is.
4.Sluit de vergrendeling van de beschermkap
zodat de beschermkap vast komt te zitten
op de kap van de tandwielkast. U moet de
beschermkap met de hand kunnen draaien
wanneer de vergrendeling in gesloten stand is.
Is rotatie mogelijk, zet dan de stelschroef vast
met de klemhendel in de gesloten positie Werk
niet met de slijpmachine als de beschermkap
loszit of de klemhendel open staat.
5.U kunt de beschermkap verwijderen door de
vergrendeling van de beschermkap te openen,
de beschermkap te draaien tot de pijlen
tegenover elkaar staan en de beschermkap op
te tillen.
OPMERKING: Als, na verloop van tijd, de gesloten
beschermkap (Type 1) los komt te zitten, draai
dan de stelschroef vast, terwijl de klemhendel
gesloten is.
VOORZICHTIG: Als de beveiliging
niet kan worden vastgemaakt met de
stelschroef, dient u het gereedschap
niet te gebruiken. Beperk het risico
van persoonlijk letsel, neem het
gereedschap en de beschermkap
mee naar een erkende servicemonteur
en laat de beschermkap repareren of
vervangen.
OPMERKING: Draai de stelschroef
van de klemhendel niet aan met de
klemhendel in de geopende stand. Nietwaarneembare beschadiging van de
beschermkap of van de montagenaaf
kan daarvan het gevolg zijn.
106
Een slijp- of zaagschijf bevestigen
en verwijderen (afb. 1, 4, 5)
WAARSCHUWING: Gebruik geen
beschadigde schijf.
1.Plaats het gereedschap op een tafel, de
beveiliging omhoog.
2.Breng de ondersteunende flens (D) op de juiste
wijze op de as (B) aan (afb. 4).
3.Plaats de schijf (P) op de ondersteunende
flens (D). Wanneer u een schijf met een
verhoogd middenstuk bevestigt, zorg er dan
voor dat het verhoogde middenstuk (O) naar de
ondersteunende flens (D) is gericht.
4.Schroef de klemmoer met schroefdraad (E) op
de as (B) (afb. 5):
De ring op de klemmoer met schroefdraad (E)
moet naar de schijf zijn gericht wanneer u een
slijpschijf plaatst (afb. 5A);
b. De ring op de klemmoer met
schroefdraad (E) moet van de schijf af zijn
gericht wanneer u een zaagschijf bevestigt (afb.
5B).
5.Druk op de knop voor de asvergrendeling (A)
en draai de as (B) totdat deze op zijn plaats
vast komt te zitten.
6.Zet de klemmoer met schroefdraad (E) vast met
de meegeleverde inbussleutel of met een tweepins steeksleutel.
7.Hef de asvergrendeling op.
8.Draai, als u de schijf wilt wilt losnemen, de
klemmoer met schroefdraad (E) los met de
meegeleverde inbussleutel of met een tweepins steeksleutel.
OPMERKING: Het slijpen van randen kan worden
uitgevoerd met schijven van Type 27 die zijn
ontworpen en gespecificeerd voor dit doel; schijven
van 6 mm dik zijn ontworpen voor het slijpen
van oppervlakken terwijl schijven van 3 mm zijn
ontworpen voor het slijpen van randen. Zagen kan
worden uitgevoerd met behulp van zaagschijf en
een Type 1-beschermkap.
Monteren van draadborstels en
draadschijven
Draadborstels of draadschijven worden direct
op de as met schroefdraad geschroefd zonder
dat flenzen worden gebruikt. Gebruik alleen de
draadborstels of draadschijven die voorzien zijn van
een naaf met M14-schroefdraad. Een beschermkap
van Type 27 is vereist wanneer u draadborstels of
draadschijven gebruikt.
Nederlands
VOORZICHTIG: Draag
werkhandschoenen wanneer u met
draadborstels en draadschijven
werkt. Zij kunnen scherp worden.
Een komborstel monteren
VOORZICHTIG: Schijven of borstels
mogen de beschermkap niet raken
wanneer ze zijn gemonteerd of wanneer
u ze gebruikt. Niet-waarneembare
beschadiging van het accessoire kan
optreden, waardoor stukjes draad los
kunnen komen van de schijf of van
de borstel.
Voor de bediening
1.Draai met de hand de schijf op de as.
2.Druk de asvergrendelknop in en zet de schijf
met een sleutel op de naaf van de draadschijf
of draadborstel vast.
3.U kunt de schijf verwijderen door de hierboven
vermelde instructies in omgekeerde volgorde uit
te voeren.
OPMERKING: Wanneer u de naaf
van de schijf niet goed plaatst voordat
u het gereedschap inschakelt, kan dat
beschadiging van het gereedschap of
van de schijf tot gevolg hebben.
Een steunkussen/schuurblad
monteren en verwijderen (afb. 1)
1.Plaats het gereedschap op een tafel of een
vlak oppervlak, met de beschermkap naar
boven gericht.
2.Neem de steunflens (D) los.
3.Plaats het rubberen steunkussen op de juiste
wijze op de as (B).
4.Plaats het schuurblad op het
rubberen steunkussen.
5.Schroef de klemmoer met schroefdraad (E)
op de as. De ring op de klemmoer met
schroefdraad moet naar het rubberen
steunkussen zijn gericht.
Schroef de komborstel direct op de spindel zonder
de tussenring en de draadflens te gebruiken.
• Installeer de beveiliging en pas schijf of wiel
aan. Gebruik geen extreem versleten schijven of
wielen.
• Controleer dat de binnenste en buitenste
flens op juiste wijze zijn gemonteerd. Volg de
instructies die worden gegeven in de Tabel
Accessoires voor slijpen en zagen.
• Zorg ervoor dat de schijf of het wiel draait in de
richting van de pijlen op het accessoire en het
gereedschap.
• Gebruik een accessoire niet als het beschadigd
is. Controleer accessoires zoals schuurwielen
voor gebruik op schilfers en barstjes,
steunkussens op barstjes, scheurtjes of
excessieve slijtage, staalborstels op losse of
gespleten draden. Als het gereedschap of
het accessoire is gevallen, controleert u dit
op schade of plaatst u een onbeschadigd
accessoire. Na het controleren en plaatsen van
een accessoire zorgt u dat u en omstanders uit
de buurt van het bereik van het ronddraaiende
accessoire blijft en zet u het gereedschap
gedurende een minuut aan op maximale
snelheid zonder weerstand. Beschadigde
accessoires breken gewoonlijk af tijdens
deze testtijd.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Voordat u het gereedschap opnieuw
aansluit, drukt u de trekkerschakelaar in
en laat deze vrijkomen, om er zeker van
te zijn dat het gereedschap uit staat.
WAARSCHUWING:
• Zorg dat al het materiaal dat geschuurd
of gesneden gaat worden stevig op zijn
plaats zit.
6.Druk op de knop voor de asvergrendeling (A)
en draai de as (B) totdat deze op zijn plaats
vast komt te zitten.
7.Zet de klemmoer met schroefdraad (E) vast met
de meegeleverde inbussleutel of met een tweepins steeksleutel.
8.Hef de spilvergrendeling op.
9.Draai, als u het rubberen steunkussen wilt
losnemen, de klemmoer met schroefdraad (E)
los met de meegeleverde inbussleutel of met
een twee-pins steeksleutel.
107
Nederlands
• Zet het werkstuk vast en ondersteun
het. Zet het werkstuk met klemmen of
een bankschroef vast en ondersteun
het op een stabiele ondergrond. Het
is belangrijk dat u het werkstuk stevig
vastzet en ondersteunt zodat u het
onder controle houdt en het niet kan
verschuiven. Wanneer het werkstuk
verschuift of wanneer u de controle
over het werkstuk verliest, kan dat
leiden tot een gevaarlijke situatie en kan
persoonlijk letsel het gevolg zijn.
• Ondersteun panelen of een ander
groot werkstuk zodat het risico
van vastlopen of terugslaan
van het wiel minder groot is.
Grote werkstukken kunnen onder
hun eigen gewicht doorzakken. De
ondersteuningen moeten aan beide
zijden worden geplaatst onder het
werkstuk, dicht bij de zaaglijn en aan
beide randen.
• Draag altijd de gewone
werkhandschoenen wanneer u met dit
gereedschap werkt.
• De tandwielkast wordt zeer heet
tijdens gebruik.
• Oefen uitsluitend zachte druk op het
gereedschap uit. Oefen geen zijwaartse
druk uit op de schijf.
• Vermijd overbelasting. Laat, nadat u
het elektrisch gereedschap zwaar hebt
belast, de machine enkele minuten
onbelast draaien zodat het accessoire
kan afkoelen. Raak de slijp- of
zaagschijven pas aan wanneer ze zijn
afgekoeld. De schijven kunnen tijdens
de werkzaamheden zeer heet worden.
• Werk nooit met de slijpkom als niet een
geschikte beschermkap is geplaatst.
• Gebruik het elektrisch gereedschap niet
met een afkortstandaard.
• Gebruik nooit vloemateriaal samen met
gebonden schuurproducten.
• Let op, de schijf blijft draaien nadat het
gereedschap wordt uitgeschakeld.
Juiste positie van de handen
(afb. 1, 6)
108
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent een hand
aan de zijhandgreep (C), terwijl u met de andere
hand de behuizing van het gereedschap vasthoudt,
zoals afgebeeld in afb. 1.
Schakelaars
VOORZICHTIG: Houd de zijhandgreep
en de behuizing van het gereedschap
stevig vast om de controle over het
gereedschap te behouden tijdens het
opstarten en het gebruik, en totdat het
wiel of accessoire is gestopt met draaien.
Het is belangrijk dat u het gereedschap
pas neerlegt wanneer de schijf volledig
tot stilstand is gekomen.
OPMERKING: Om onverwachte bewegingen
van het gereedschap te verminderen, zet u het
gereedschap niet aan of uit als het belast is. Geef
de slijpmachine de tijd om op volledige snelheid te
komen voordat u het werkoppervlak aanraakt. Til
het gereedschap van het oppervlak voordat u het
gereedschap uitschakelt. Geef het gereedschap
de tijd om te stoppen met draaien voordat u het
neerlegt.
SCHUIFSCHAKELAAR (AFB. 3)
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
WAARSCHUWING: Controleer,
voordat u het gereedschap op de
stroomvoorziening aansluit, dat de
schuifschakelaar in de uit-stand staat
door op het achterste deel van de
schakelaar te drukken en vervolgens
de schakelaar los te laten. Controleer
dat de schuifschakelaar in de uit-stand
staat, zoals hierboven wordt beschreven,
na een mogelijke onderbreking van de
stroomvoorziening van het gereedschap,
bijvoorbeeld door een aardlekschakelaar,
een circuitonderbreker, wanneer bij
vergissing de stekker uit het stopcontact
wordt getrokken of na een stroomstoring.
Als de schuifschakelaar is vergrendeld
in de aan-stand wanneer de spanning
wordt ingeschakeld, zal het gereedschap
onverwacht gaan werken.
Start het gereedschap door de ON/OFFschuifschakelaar (G) naar de voorzijde van het
gereedschap te schuiven. U kunt het gereedschap
stilzetten door de ON/OFF-schuifschakelaar los
te laten.
Nederlands
Als u het gereedschap ononderbroken wilt laten
werken, schuift u de schakelaar in de richting van
de voorzijde van het gereedschap en drukt u het
voorste gedeelte van schakelaar naar binnen. Als
u het gereedschap wilt laten stoppen terwijl het
ononderbroken werkt, drukt u op het achterste
gedeelte van de schuifschakelaar en laat u de
schakelaar los.
PEDDELSCHAKELAAR (AFB. 3) (DWE4120)
1.U schakelt het gereedschap in door de
ontgrendelingshendel (I) in de richting van de
achterzijde van het gereedschap te drukken
en vervolgens de peddelschakelaar (H) in te
drukken. Het gereedschap loopt zolang de
schakelaar is ingedrukt.
2.U zet het gereedschap uit door de
peddelschakelaar los te laten.
Spilvergrendeling (afb. 1)
Er is in de spilvergrendeling (A) voorzien om te
voorkomen dat de spil ronddraait terwijl u wielen
plaatst of verwijdert. Gebruik de spilvergrendeling
uitsluitend als het gereedschap is uitgeschakeld,
de stekker uit de stroomvoorziening is gehaald, en
volledig tot stilstand is gekomen.
OPMERKING: Om het risico op schade
aan het gereedschap te voorkomen,
bedient u de spilvergrendeling niet als het
gereedschap in gebruik is. Er kan schade
aan het gereedschap optreden en het
bevestigde accessoire kan losschieten,
hetgeen mogelijk tot letsel kan leiden.
Om de vergrendeling te bedienen, drukt u de knop
spilvergrendeling in en draait u de spil totdat u niet
in staat bent de spil verder te draaien.
Toepassingen op metaal
Als u het gereedschap gebruikt voor
toepassingen op metaal, zorg er dan voor dat
een differentieelschakelaar is ingestoken om
overige risico’s veroorzaakt door metaalslijpsel
te voorkomen.
Als de stroomvoorziening wordt uitgeschakeld door
de differentieelschakelaar, brengt u het gereedschap
naar de erkende DeWALT reparateur.
WAARSCHUWING: Bij extreme
werkomstandigheden kan geleidend stof
zich in de machinebehuizing ophopen
als u met metaal werkt. Dit kan ertoe
leiden dat de beschermende isolatie
in de machine wordt aangetast, met
het potentiële risico van een elektrische
schok.
Om de opeenhoping van metaalslijpsel in de
machine te voorkomen, adviseren wij u de
ventilatieopeningen dagelijks vrij te maken.
Zie Onderhoud.
Metaal zagen
Werk bij het zagen op een gematigde snelheid,
aangepast aan het materiaal dat wordt gezaagd.
Zet geen druk op de zaagschijf, kantel de machine
niet en laat de machine niet trillen.
Verminder niet de snelheid van lopende
zaagschijven door zijwaartse druk uit te oefenen.
De machine moet altijd in een omhooggaande
beweging werken. Anders bestaat er het gevaar dat
de machine uit de zaagsnede wordt geduwd en u
de controle verliest.
Bij het zagen van profielen en vierkante balken kunt
u het beste beginnen bij de kleinste doorsnede.
Ruw slijpen
Gebruik nooit een zaagschijf voor opruwen.
Gebruik altijd beschermkap 27.
Bij het opruwen worden de beste resultaten behaald
wanner de machine in een hoek van 30° tot 40°
wordt geplaatst. Beweeg de machine heen en weer
met gematigde druk. Op deze manier wordt het
werkstuk niet te heet, verkleurt het niet en ontstaan
er geen groeven.
Natuursteen zagen
Met de machine mag alleen droog worden
gezaagd. Voor het zagen van steen kunt u het
beste een diamant-zaagschijf gebruiken. Werk
alleen met de machine met een extra stofmasker.
Werkadvies
Ga voorzichtig te werk wanneer u sleuven
zaagt in draagmuren. Voor sleuven in draagmuren
gelden in elk land speciale voorschriften. Deze
voorschriften moeten onder alle omstandigheden
in acht worden genomen. Vraag, voordat u
met de werkzaamheden begint, advies aan de
verantwoordelijke bouwopzichter, architect of
bouwkundig adviseur.
Flapschijven gebruiken
WAARSCHUWING: Opeenhoping
van metaalstof. Veelvuldig gebruik van
flapschijven bij toepassingen op metaal
kan leiden tot een verhoogd risico op
een elektrische schok. Om dit risico te
verminderen, steekt u voor gebruik een
differentieelschakelaar in en maakt u de
ventilatieopeningen dagelijks schoon
109
Nederlands
door perslucht in de ventilatieopeningen
te blazen, overeenkomstig de
onderhoudsinstructies hieronder.
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te
functioneren met een minimum aan onderhoud. Het
continu naar bevrediging functioneren, hangt af van
de juiste zorg voor het gereedschap en regelmatig
schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Voordat u het gereedschap opnieuw
aansluit, drukt u de trekkerschakelaar in
en laat deze vrijkomen, om er zeker van
te zijn dat het gereedschap uit staat.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DeWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DeWALT aanbevolen accessoires met dit
product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Max.
[mm]
D
Losgekomen borstels
De motor wordt automatisch uitgeschakeld om
aan te geven dat de koolstofborstels bijna versleten
zijn en dat het gereedschap een onderhoudsbeurt
nodig heeft. De koolstofborstels kunnen niet
door de gebruiker worden vervangen. Breng het
gereedschap naar een erkende DeWALT reparateur.
d
D
D
d
Min.
Lengte
Omtreksnelheid
Rotatie
draadgat
m/s
-1
[min. ]
[mm]
115 6 22,23 11 800
80
-
b 125 6 22,23 11 800
80
-
115 -
-
11 800
80
-
125 -
-
11 800
80
-
75 30 M14 11 800
45
16.0
115 12 M14 11 800
80
16.0
125 12 M14 11 800
80
16.0
d
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
b
[mm]
b
D
D
Reiniging
110
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en
batterijen die zijn voorzien van dit symbool,
mogen niet bij het normale huishoudelijke
afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten
materialen die kunnen worden teruggewonnen
en gerecycled, zodat de vraag naar grondstoffen
afneemt. Recycle elektrische producten en batterijen
volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Nederlands
TABEL SLIJPACCESSOIRES
Beveiligingstype
Accessoire
Beschrijving
Hoe bevestigt u op de
slijpmachine
Slijpschijf met
niet ingedrukt
midden
TYPE 27
BEVEILIGING
Type 27 beveiliging
Flapwiel
Ondersteunende flens
Draadwielen
Type 27 niet ingedrukt middenwiel
Klemmoer met schroefdraad
Draadwielen
met moer met
schroefdraad
Type 27 beveiliging
Draadwiel
Draadbus
met moer met
schroefdraad
Type 27 beveiliging
Draadborstel
Steunkussen/
schuurblad
Type 27 beveiliging
Rubberen steunkussen
Schuurschijf
Klemmoer met schroefdraad
111
Nederlands
TABEL SLIJPACCESSOIRES (vervolg)
Beveiligingstype
Accessoire
Beschrijving
Hoe bevestigt u op de
slijpmachine
Zaagschijf voor
metselwerk,
gelijmd
BEVEILIGING
TYPE 1
Type 1 beveiliging
Zaagschijf voor
metaal, gelijmd
Ondersteunende flens
Diamanten
snijdwielen
BEVEILIGING
TYPE 1
Snijdwiel
OF
Klemmoer met schroefdraad
TYPE 27
BEVEILIGING
112
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
Norsk
VINKELSLIPERE
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til
en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Ubelastet/merkehastighet
Diameter hjul
Spindeldiameter
Spindellengde
Vekt
* vekt inkluderer sidehåndtak og verneanordning
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
DWE4056
230
1
800
11800
115
M14
14,2
1,8*
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-3:
dB(A)
90,5
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
101,3
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
3,0
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
Overflatesliping
Verdi vibrasjonsutslipp a h,AG =
Usikkerhet K =
Skivesliping
Verdi vibrasjonsutslipp a h,DS =
Usikkerhet K =
DWE4120
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,05*
DWE4156
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,0*
DWE4157
230
1
900
11800
125
M14
14,2
2,05*
90,5
101,3
3,0
91,5
102,5
3,0
91,5
102,5
3,0
9,5
102,5
3,0
m/s²
9,4
9,4
11,0
11,0
11,0
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
m/s²
7,5
7,5
6,8
6,8
6,8
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
DWE4057
230
1
800
11800
125
M14
14,2
1,9*
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
113
Norsk
alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig
situasjon som kan føre til små eller
moderate personskader hvis den
ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men
som kan føre til skader på utstyr hvis
den ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
VINKELSLIPERE
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
DeWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-3
+A13:2015.
Disse produktene samsvarer også med direktiv
2014/30/EF og 2011/65/EF. For mer informasjon,
vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
05.03.2018
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
114
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket "elektrisk verktøy" i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
Norsk
b)
c)
d)
e)
f)
g)
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold
hår, antrekk og hansker borte fra
bevegelige deler. Løstsittende antrekk,
smykker eller langt hår kan bli fanget opp av
bevegelige deler.
Hvis apparatet er utstyrt for
tilkobling av støvutsugings- og
-oppsamlingsinnretning, må du sørge for
at disse er koblet til og ordentlig sikret.
Bruk av støvoppsamlere kan redusere
støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
EKSTRA SPESIFIKKE
SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsinstruksjoner for all bruk
a) Dette elektroverktøyet er beregnet for bruk
til sliping, pussing, stålbørsting, polering
eller kapping. Les alle sikkerhetsadvarsler,
instruksjoner, illustrasjoner og
spesifikasjoner som leveres med dette
elektroverktøyet. Manglende overholdelse
av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.
b) Bruk til f.eks. polering anbefales ikke med
dette verktøyet. Dersom elektroverktøyet
brukes til andre oppgaver enn det er tiltenkt, kan
det føre til fare og forårsake personskade.
c) Ikke bruk tilbehør som ikke er spesifikt
konstruert og anbefalt fra produsenten av
verktøyet. Selv om tilbehøret kan kobles til
elektroverktøyet, sikrer ikke dette trygg drift.
d) Merkehastighet på tilbehøret må være minst
lik maksimal hastighet som er angitt på
elektroverktøyet. Tilbehør som går fortere enn
merkehastigheten sin, kan bli ødelagt og fly i
stykker.
115
Norsk
e) Utvendig diameter og tykkelse på tilbehøret
må være innenfor nominell kapasitet for
elektroverktøyet. Tilbehør av feil størrelse kan
ikke sikres og kontrolleres tilstrekkelig.
f)Gjenget feste på tilbehør må passe til
slipemaskinens gjenger. For tilbehør montert
på flens, må senterhullet på tilbehøret passe
til diameteren på flensen. Tilbehør som ikke
passer monteringsdelene på elektroverktøyet, vil
rotere eksentrisk, vibrere for mye og kan føre til
at du mister kontrollen.
g) Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver bruk må
du inspirere tilbehøret, som slipeskiven,
for hakk og sprekker, festeplatene må
inspiseres for sprekker, rifter eller slitasje,
og stålbørsten må inspiseres for løse eller
sprukne tråder. Dersom elektroverktøyet
eller tilbehøret slippes ved et uhell, må
du kontrollere om det er skadet eller
montere uskadet tilbehør. Etter å ha
inspisert og installert et tilbehør, still deg
selv og eventuelle tilstedeværende bort fra
banen til det roterende tilbehøret og kjør
elektroverktøyet på maksimal, ubelastet
hastighet i ett minutt. Skadet tilbehør vil
normalt rives i stykker under denne testen.
h) Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av
bruksområdet må du bruke ansiktsvern
eller vernebriller. Bruk støvmaske,
hørselvern, hansker og verkstedforkle
som kan stoppe små slipefragmenter eller
deler fra arbeidsstykket. Øyebeskyttelsen
må kunne stoppe flygende biter som kan
løsne fra arbeidsstykket. Støvmasken eller
åndedrettsvernet må kunne filtrere partikler som
oppstår under arbeid. Langvarig eksponering for
høyintensiv støy kan føre til hørselstap.
i)Hold tilskuere på trygg avstand fra
arbeidsområdet. Personer som går inn
i arbeidsområdet, må bruke personlig
verneutstyr. Fragmenter fra arbeidsstykket
eller ødelagt tilbehør kan fly av gårde, og kan
føre til skader langt ut over det umiddelbare
arbeidsområdet.
j)Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt med
skjulte ledninger eller egen ledning. Kuttutstyr
som kommer i kontakt med en strømførende
ledning kan føre til at eksponerte metalldeler
på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi
operatøren støt.
k)Plasser ledningen slik at den ikke kommer
i kontakt med roterende tilbehør. Hvis du
mister kontrollen, kan ledningen bli kuttet av eller
116
henge seg fast, og hånden eller armen din kan
bli dratt inn i det roterende tilbehøret.
l)Ikke legg elektroverktøyet ned før tilbehøret
har stanset helt. Det roterende tilbehøret kan
ta tak i overflaten og trekke elektroverktøyet ut
av kontrollen din.
m) Ikke la elektroverktøyet gå mens du bærer
det langs siden din. Utilsiktet kontakt med
det roterende tilbehøret kan føre til at det kjører
seg fast i klærne dine og trekker tilbehøret inn i
kroppen din.
n) Lufteåpningene på elektroverktøyet må
rengjøres regelmessig. Motorviften vil trekke
støvet inn i kabinettet, og overskytende
oppsamling av forstøvet metall kan føre til
elektriske farlige situasjoner.
o) Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av
antennelige materialer. Gnister kan antenne
dette materialet.
p) Ikke bruk tilbehør som krever flytende
kjølemidler. Bruk av vann eller andre flytende
kjølemidler kan føre til elektrisk støt eller sjokk.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
ALL BRUK
Årsaker til, og hvordan man unngår
tilbakeslag
SIKKERHETSANVISNINGER SOM ER FELLES FOR SLIPING,
SANDPUSSING, BØRSTING ELLER KAPPEOPERASJONER:
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et fastklemt
eller fastkjørt roterende skive, støttetallerken, børste
eller annet tilbehør. Fastklemming eller fastkjøring
forårsaker at det roterende tilbehøret stopper raskt,
hvilket i sin tur forårsaker at det ukontrollerbare
elektroverket slynges i motsatt retning i forhold
rotasjonsretningen på tilbehøret.
For eksempel, hvis en slipeskive kjøres fast eller
klemmes fast i arbeidsstykket, kan kanten av den
skiven som går inn i klempunktet grave seg inn i
overflaten på materialet og føre til at skiven hopper ut
eller kastes ut. Skiven kan enten hoppe mot eller bort
fra brukeren, avhengig av hvilken vei skiven roterte da
den klemte seg fast. Slipeskiver kan også bli ødelagt
under slike forhold.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av verktøyet og/
eller feil driftsprosedyrer eller betingelser, og kan
unngås ved å treffe skikkelige forholdsregler, som
angitt nedenfor:
a) Sørg for et godt grep på elektroverktøyet,
og plasser kroppen og armene slik at
du kan stå imot tilbakeslagskrefter. Bruk
alltid hjelpehåndtaket, dersom montert,
for maksimal kontroll på tilbakeslag eller
Norsk
momentreaksjon under oppstart. Brukeren
kan kontrollere momentreaksjonen eller
tilbakeslagskreftene hvis det er tatt tilstrekkelige
forholdsregler.
b) Plasser aldri hånden i nærheten av det
roterende tilbehøret. Tilbehøret kan slå tilbake
over hånden.
c) Ikke plasser kroppen i det området
elektroverktøyet vil bevege seg hvis det
oppstår tilbakeslag. Et tilbakeslag vil drive
fram verktøyet i motsatt retning av skivens
rotasjonsretning i det punktet der den kjørte seg
fast.
d) Vær særlig forsiktig under bearbeiding
av hjørner, skarpe kanter osv. Unngå at
tilbehører hopper og kjører seg fast. Hjørner,
skarpe kanter eller hopping har en tendens til
å kjøre fast det roterende tilbehøret og føre til
tilbakeslag eller at du mister kontrollen.
e) Ikke fest et sagkjedeblad eller et tannet
sagblad. Slike blad fører ofte til tilbakeslag og at
du mister kontrollen.
Sikkerhetsadvarsler spesielt
for sliping og slipende
kappeoperasjoner
a) Bruk kun skivetyper som anbefales for
ditt elektroverktøy og den spesifiserte
verneanordningen for den valgte skiven.
Skiver som elektroverktøyet ikke ble laget for, er
ikke tilstrekkelig beskyttet og er farlige.
b) lipeflaten på hjul med senterforsenking
må monteres under planet på
beskyttelseskanten. Feilmontert hjul som går
utenfor planet på beskyttelseskanten kan ikke
beskyttes tilstrekkelig.
c) Beskyttelsen må festes forsvarlig til
elektroverktøyet og stilles inn for maksimal
sikkerhet, slik at minst mulig av skiven
eksponeres mot brukeren. Beskyttelsen verner
brukeren mot fragmenter fra ødelagte skiver,
utilsiktet kontakt med skiven og gnister som kan
antenne tøyet.
d) Skiver må kun brukes for anbefalte
operasjoner. For eksempel: ikke slip med
siden av kappeskiven. Slipende kappeskiver
er laget for kantsliping, dersom det brukes
sidekrefter på disse skivene kan det få dem til å
knuses.
e) Bruk alltid uskadede skiveflenser av korrekt
størrelse og form for den valgte skiven.
Riktige skiveflenser støtter skiven å reduserer på
den måten muligheten for at skiven ødelegges.
Flenser for kappeskiver kan være annerledes
enn flenser for slipeskiver.
f)Ikke bruk nedslitte skiver fra større
elektroverktøy. Skiver beregnet på større
elektroverktøy er ikke egnet for den høyere
hastigheten til et mindre verktøy og kan
ødelegges.
Ytterligere sikkerhetsadvarsler
spesielt for slipende
kappeoperasjoner
a) Ikke stopp kappeskiven eller bruk for
mye makt. Ikke forsøk å kutte for dypt.
Overbelastning av skiven øker lasten og sjansen
for at skiven vrir seg eller binder skiven under
kapping og muligheten for tilbakeslag eller
ødeleggelse av skiven.
b) Ikke still kroppen din i banen til eller bak
den roterende skiven. Når skiven, under
bruk, beveger seg bort fra kroppen din, kan
et tilbakeslag sende den roterende skiven og
elektroverktøyet direkte mot deg.
c) Når skiven binder seg eller ved avbrytelse
av kapping av en eller annen grunn, slå
av elektroverktøyet og hold det stille helt
til skiven stanser fullstendig. Forsøk aldri
å fjerne kappeskiven fra kuttet mens
skiven beveger seg ellers kan det oppstå
tilbakeslag. Undersøk og sørg for å fjerne
årsakene til fastklemming av bladet.
d) Ikke restart kappingen i arbeidsstykket. La
skiven nå full hastighet og gå forsiktig tilbake
i kuttet. Skiven kan komme til å sette seg fast,
bevege seg framover eller slå tilbake dersom
den startes opp igjen i arbeidsstykket.
e) Støttepaneler eller overdimensjonerte
arbeidsstykker minsker risken for at hjulet
henger og slår tilbake. Store arbeidsstykker
har en tendens til å henge ned under sin
egen vekt. Det må plasseres støtter under
arbeidsstykket på begge sider av skiven, nær
kuttelinjen og nær kanten av panelet.
f)Utvis ekstra forsiktighet når du foretar et
"dykk-kutt" i eksisterende vegger eller andre
blinde områder. Skiven stikker ut og kan
komme til å kappe gass- eller vannrør, elektriske
ledninger eller gjenstander som kan føre til
tilbakeslag.
Spesifikke sikkerhetsadvarsler for
pussing
a) Ikke bruk for store skiver med sandpapir.
Følg produsentens anbefalinger ved valg
117
Norsk
av sandpapir. Sandpapir som er større enn
pusseskiven, kan føre til opprivningsfare, og
tilbakeslag eller at skiven kjører seg fast eller
flenges opp.
– Støvfare fra farlige stoffer.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Spesifikke sikkerhetsadvarsler for
stålbørsting
Les instruksjonshåndboken før bruk.
a) Vær klar over at stålbusten kastes av
børsten selv under vanlig bruk. Ikke
overbelast busten ved å bruke for mye
makt på børsten. Stålbusten kan lett trenge i
gjennom lette klær og/eller hud.
b) Dersom bruk av en verneanordning
anbefales for stålbørsting, ikke tillat at
verneanordningen forstyrrer børsteskiven
eller børsten. Børsteskiven eller børsten
kan utvides i diameter på grunn av bruk og
sentrifugalkrefter.
Ekstra sikkerhetsregler for
slipemaskiner
• Gjenget feste på tilbehør må passe til
slipemaskinens gjenger. For tilbehør montert
på flens, må senterhullet på tilbehøret passe til
diameteren på flensen. Tilbehør som ikke passer
monteringsdelene på elektroverktøyet, vil rotere
eksentrisk, vibrere for mye og kan føre til at du
mister kontrollen.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (P), som også inkluderer produksjonsår,
er trykket på fronten av girhuset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Vinkelsliper
1Verneanordning
1Sidehåndtak
1Flenssett
• Slipeflaten på skiver med senterforsenking må
monteres under planet på beskyttelseskanten.
Feilmontert hjul som går utenfor planet
på beskyttelseskanten kan ikke beskyttes
tilstrekkelig.
1Sekskantnøkkel
•Bruk ikke Type 11 (utfoldet kopp) hjul på
dette verktøyet. Bruk av uegnet tilbehør kan
føre til personskader.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
•Bruk alltid sidehåndtak. Skru håndtaket godt
fast. Sidehåndtaket skal alltid brukes for å holde
kontroll på verktøyet.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av
en jordfeilsikring med en nominell
strømverdi på 30mA eller mindre.
Øvrige farer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås.
Disse er:
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
Beskrivelse (fig. 1, 3)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
A.Spindellåseknapp
B.Spindel
C.Sidehåndtak
D.Bakre flens
E.Gjenget festemutter
F.
Beskyttelse
–Hørselsskader.
G.Glidebryter
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
H.Vippebryter (kun DWE4120)
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
I.
Låsearm (kun DWE4120)
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
118
J.Beskyttelseslåseknapp
Norsk
BRUKSOMRÅDE
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156
og DWE4157 er slitesterke vinkelslipere som er
utformet for profesjonell bruk med sliping, pussing,
stålbørsting, polering og kapping.
MONTERING OG JUSTERING
IKKE bruk andre slipeskiver enn skiver med
nedsenket senter og lamellslipestift.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Disse kraftige vinkelsliperne er profesjonelle
elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker
dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Myk oppstart
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
Myk oppstart gir en sakte oppbygging av hastighet
for å unngå et plutselig kast ved oppstart. Denne
egenskapen er spesielt nyttig ved arbeid i trange
rom.
Montering av sidehåndtak (fig. 1)
Tilbehør og tilleggsutstyr
Det er viktig å velge riktige beskyttere, støtteputer
og flenser for bruk med slipetilbehøret. Se oversikten
på slutten av dette avsnittet for mer informasjon om
valg av korrekt tilbehør.
MERK: Kantsliping kan utføres med type 27 skiver
som er designet og spesifisert til dette formålet.
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
”No-volt” (spenningsløs) funksjonen hindrer
vinkelsliperen fra å starte igjen uten først å bruke
bryteren dersom det var brudd i strømforsyningen.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DeWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
ADVARSEL: Før bruk av verktøyet,
kontroller at håndtaket er forsvarlig festet.
Skru sidehåndtaket (C) stramt inn i ett av hullene på
siden av girkassen. Sidehåndtaket skal alltid brukes
for å holde kontroll på verktøyet.
No-Volt
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. Før du kobler verktøyet til igjen,
trykk ned og slipp utløserbryteren for å
sikre at verktøyet er av.
ADVARSEL: Tilbehøret må minst være
godkjent for hastigheten som er anbefalt
på advarselen til verktøyet. Skiver og
annet tilbehør som kjøres over anbefalt
hastighet kan briste og forårsake skade.
Gjenget tilbehør må ha et M14 nav.
Alt ugjenget tilbehør skal ha et 22 mm
senterhull. Hvis de ikke har det, kan
tilbehøret være designet for en sirkelsag
og skal dermed ikke brukes. Bruk kun
det tilbehøret som er vist i oversikten
ved slutten av dette avsnittet. Tilbehøret
må være godkjent for hastigheter over
minimum skivehastighet som er vist på
verktøyets navneskilt.
Montere beskyttelse
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. Før du kobler verktøyet til igjen,
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
119
Norsk
trykk ned og slipp utløserbryteren for å
sikre at verktøyet er av.
FORSIKTIG: Det må brukes beskyttelse
med denne vinkelsliperen.
Ved bruk av DWE4056, DWE4057, DWE4120,
DWE4156 eller DWE4157 vinkelsliper for kapping
av metall eller murverk SKAL beskyttelse av Type 1
benyttes. Type 1 beskyttelse kan kjøpes seperat fra
DeWALT forhandlere.
MONTERING LUKKET (TYPE 1) BESKYTTELSE
MERK: Vennligst se Oversikt over slipe- og
kappetilbehør ved slutten av dette avsnittet
for oversikt over tilbehør som kan brukes med
disse slipeverktøyene.
SETTE PÅ OG TA AV (TYPE 27)
ETT-TRYKK BESKYTTELSE (FIG. 2A)
MERK: Hvis din slipemaskin er utstyrt med en
nøkkelfri, ett- trykks beskyttelse, forsikre deg om at
skruen og fjæren er tilpasset riktig før montering av
beskyttelsen.
1.Press beskyttelseslåseknappen (J).
2.Mens beskyttelseslåseknappen holdes åpen,
rett inn knastene (K) på beskyttelsen med
sporene på girhuset (L).
3.Hold beskyttelseslåseknappen åpen, trykk
verneanordningen ned helt til knastene
får tak og vri til sporet på girkassen. Slipp
beskyttelseslåseknappen.
4.Med spindelen i retning mot brukeren, skru
beskyttelsesanordningen med klokken til
ønsket posisjon. Beskyttelsen skal plasseres
mellom spindelen og brukeren for å gi maksimal
beskyttelse.
5.For enkel justering kan beskyttelsesanordningen
roteres med klokken.
MERK: Beskyttelseslåseknappen vil
klikke på plass i ett av styrehullene (M) på
beskyttelsekragen. Dette betyr at beskyttelsen
er sikker. Beskyttelsen kan re-posisjoneres
i motsatt retning ved å trykke ned
beskyttelseslåseknappen.
1.Plasser vinkelsliperen på et bord med
spindelen (B) opp.
2.Tilpass tappene (K) mot hakkene (L).
3.Press ned verneanordningen (F) og roter den til
ønsket stilling.
4.Stram skruen (N) forsvarlig.
5.For å fjerne verneanordningen, løsne skruen.
120
ADVARSEL: Hvis ett-trykks
beskyttelsesknappen, skrue og fjær er
på, skal disse fjernes før montering av
en lukket (type 1) beskyttelse. Delene du
tar av skal tas vare på og må settes på
igjen for å bruke ett-trykks beskyttelse
senere. Merk deg plasseringen av disse
delene før demontering, det vil gjøre det
lettere å sette de på igjen.
1.Åpne beskyttelseslåsen. Rett inn knastene (K)
på beskytteren med sporene (L) på girkassen.
2.Trykk beskyttelsen ned, helt til knastene får tak
og roterer fritt i sporet på girkassen.
3.Roter beskyttelsen til ønsket arbeidsstilling.
Beskyttelsen skal plasseres mellom spindelen
og brukeren for å gi maksimal beskyttelse.
4.Lukk låsen på beskyttelsen for å låse den
på girkassen. Du skal ikke kunne rotere
beskyttelsen for hånd når låsen er låst. Hvis
rotasjon er mulig - stram til justeringsskruene
med festespaken i lukket posisjon. Ikke bruk
slipemaskinen med løs beskyttelse eller med
låsen i åpen posisjon.
5.For å åpne beskyttelsen vri beskyttelsen slik at
pilene står overens, og trekk opp låsen.
MERK: Dersom den lukkede (type 1) beskyttelsen
løsner etter en tid, stram til justeringsskruen med
festespaken i lukket posisjon.
6.For å fjerne beskyttelsen, følg trinn 1–3 i denne
instruksjonen, i motsatt retning.
BESKYTTELSE MED FESTESKRUE (FIG. 2B)
FORSIKTIG: Dersom verneanordningen
ikke kan strammes ved å bruke
justeringsskruen, ikke bruk verktøyet. For
å redusere risikoen for personskaden,
ta verktøyet og verneanordningen
med til et verksted for å reparere eller
skifte verneanordningen.
FORSIKTIG: Dersom verneanordningen
ikke kan strammes ved å bruke
justeringsskruen, ikke bruk verktøyet.
For å redusere risikoen for personskade,
ta verktøyet og beskyttelsen med til et
autorisert verksted for å reparere eller
skifte beskyttelsen.
MERK: Ikke stram justeringsskruen med
festespaken i åpen posisjon. Det kan
resultere i usynlig skade på beskyttelsen
eller på monteringsnavet.
Tilpassing og avmontering av en
slipe- eller kappeskive (fig. 1, 4, 5)
ADVARSEL: Ikke bruk en skadet skive.
Norsk
1.Plasser verktøyet på et bord med
verneanordningen opp.
2.Monter den bakre flensen (D) korrekt på
spindelen (B) (fig.4).
3.Plasser skiven (P) på den bakre flensen (D). Når
du monterer en skive med opphøyd senter,
kontroller at det opphøyde senteret (O) vender
mot den bakre flensen (D).
4.Skru den gjengede klemmemutteren (E) på
spindelen (B) (fig. 5):
a. Ringen på den gjengede
klemmemutteren (E) må vende mot skiven
ved montering av en slipeskive (fig. 5A);
b. Ringen på den gjengede
klemmemutteren (E)må vende bort fra
skiven ved montering av en kappeskive
(fig. 5B).
5.Press knappen for spindellåsen (A) og roter
spindelen (B) til den låses på plass.
6.Stram til den gjengede klemmemutteren (E)
med sekskantnøkkelen som følger med eller en
to-pins nøkkel.
7.Frigjør spindellåsen.
8.For å fjerne skiven, løsne den gjengede
klemmemutteren (E) med sekskantnøkkelen
som følger med eller en to-pins nøkkel.
MERK: Kantsliping kan gjøres med type 27 skiver
som er designet og spesialisert for dette formålet;
6 mm tykke skiver er designet for overflatesliping
mens 3 mm skiver er designet for kantsliping.
Kapping kan utføres ved bruk av en kappeskive og
type 1 beskyttelse.
2.Trykk ned spindellåsknappen og bruk en
nøkkel på navet til stålskiven eller- børsten for å
stramme skiven.
3.For å fjerne hjulet, gjenta prosedyren over i
motsatt rekkefølge.
MERK: Hvis ikke skiven er festet skikkelig
før du slår på verktøyet kan verktøyet eller
skiven skades.
Montering og fjerning av
støttepute/slipepapir (fig. 1)
1.Legg verktøyet på et bord eller flatt underlag,
med beskyttelsen opp.
2.Ta ut bakflensen (D).
3.Sett gummistøtteputen korrekt på spindelen (B).
4.Legg slipearket på gummistøtteputen.
5.Skru den gjengede festemutteren (E)
på spindelen. Ringen på den gjengede
festemutteren må vende mot
gummistøtteputen.
6.Press knappen for spindellåsen (A) og roter
spindelen (B) til den låses på plass.
7.Stram til den gjengede klemmemutteren (E)
med sekskantnøkkelen som følger med eller en
to-pins nøkkel.
8.Frigjør spindellåsen.
9.For å fjerne gummistøtteputen, løsne
den gjengede klemmemutteren (E) med
sekskantnøkkelen som følger med eller en
to-pins nøkkel.
Sette på en stålbørste
Montering av stålbørster og
stålbørstehjul
Skru stålbørste-skiven direkte inn i spindelen uten
bruk av mellomskive og gjenget flens.
Installer stålbørste eller stålbørstehjul direkte på
den slipespindelen uten å bruke flenser. Bruk bare
stålbørster eller skiver som har M14 gjenget nav.
Type 27 beskyttelse er nødvendig når stålbørster og
stålbørsteskiver brukes.
• Installer verneanordningen og egnet skive. Ikke
bruk utslitte skiver.
FORSIKTIG: Bruk arbeidshansker
når du jobber med stålbørster og skiver. De kan være skarpe.
FORSIKTIG: Skiver eller børster må
ikke berøre beskyttelsesanordningen ved
montering eller under bruk. Tilbehøret
kan få usynlige skader, som kan føre til
at stålfragmenter løsner fra tilbehør eller
børste.
1.Skru skiven på spindelen for hånd.
Før bruk
• Kontroller at indre og ytre flens er montert
korrekt. Følg instruksene i Tabell over slipeog kappetilbehør.
• Kontroller at skiven roterer i retning pilen på
tilbehøret og verktøyet.
• Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver bruk må du
inspirere tilbehøret, som slipeskiven, for hakk
og sprekker, festeplatene må inspiseres for
sprekker, rifter eller slitasje, og stålbørsten må
inspiseres for løse eller sprukne tråder. Dersom
elektroverktøyet eller tilbehøret slippes ved et
uhell, må du kontrollere om det er skadet eller
montere uskadet tilbehør. Etter å ha inspisert og
installert et tilbehør, still deg selv og eventuelle
121
Norsk
tilstedeværende bort fra planet for det roterende
tilbehøret og kjør elektroverktøyet på maksimal,
ubelastet hastighet i ett minutt. Skadet tilbehør
vil normalt rives i stykker under denne testen.
BRUK
Bruksanvisning
• Jobb aldri med slipekoppen uten at det
er satt på passende beskyttelse.
• Bruk aldri verktøyet med et kappestativ.
• Bruk aldri underlag sammen med limte
slipeprodukter.
• Vær forsiktig. Skiven fortsetter å rotere
etter at verktøyet er slått av.
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 1, 6)
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. Før du kobler verktøyet til igjen,
trykk ned og slipp utløserbryteren for å
sikre at verktøyet er av.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
holde godt fast, for å være forberedt på
en plutselig reaksjon.
ADVARSEL:
Korrekt plassering av hendene krever en hånd
på sidehåndtaket (C), med den andre hånden på
hoveddelen av verktøyet som vist i figur 1.
• Forsikre deg om at materialet som skal
slipes eller kappes er godt festet.
Brytere
• Fest og støtt opp arbeidsstykket.
Bruk klemmer eller skrustikke for å
feste og støtte arbeidsstykket på en
stabil platform. Det er viktig å feste
og støtte opp arbeidsstykket godt,
fpor å hindre at det beveger seg og
at du mister kontrollen. Bevegelse av
arbeidasstykket eller tap av kontroll kan
være farlig og føre til personskader.
• Støttepaneler eller
overdimensjonerte arbeidsstykker
minsker risken for at hjulet henger
og slår tilbake Store arbeidsstykker
har en tendens til å henge ned under
sin egen vekt. Det må plasseres støtter
under arbeidsstykket på begge sider av
skiven, nær kuttelinjen og nær kanten
av panelet.
• Bruk alltid vanlige arbeidshansker ved
bruk av dette verktøyet.
• Girkassen blir svært varm ved bruk.
• Bruk bare lett trykk på verktøyet. Bruk
ikke sidekrefter på skiven.
• Unngå overbelastning. Etter kraftig
belastning på maskinen, fortsett å kjøre
den uten belastning i flere minutter for å
kjøle ned tilbehøret.
Ikke berør slipe- eller kappeskiven før
den har kjølt seg av. Skivene kan bli
svært varme ved bruk.
122
FORSIKTIG: Hold sidehåndtaket og
hoveddelen av verktøyet godt fast for
å beholde kontrollen over verktøyet
ved oppstart og under bruk og helt til
skiven eller tilbehøret stopper å rotere.
Kontrollere at skiven har stoppet
fullstendig før du legger verktøyet ned.
MERK: For å redusere uventede bevegelser av
verktøyet, ikke slå verktøyet på eller av under last.
La vinkelsliperen komme opp i full hastighet før du
berører arbeidsflaten. Løft verktøyet fra arbeidsflaten
før du slår verktøyet av. La verktøyet stoppe
rotasjonen før du legger det ned.
GLIDEBRYTER (FIG. 3)
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
ADVARSEL: Før verktøyet kobles
til en strømkilde, forsikre deg om at
glidebryteren er i av-posisjon ved å
trykke bakdelen av bryteren og slipp
den. Forsikre deg om at glidebryteren
er i av-posisjon etter enhver forstyrrelse
i strømtilførselen til verktøyet. Dette kan
være aktivering av en jordfeilbryter, en
sikring som er gått, en tilfeldig frakobling
eller strømbrudd. Som beskrevet
over Dersom skyvebryteren er låst i
på-posisjon når strømmen kobles til, vil
verktøyet starte brått.
Norsk
For å starte verktøyet, dra PÅ/AV glidebryteren (G)
mot fronten på verktøyet. For å stoppe verktøyet,
slipp PÅ/AV glidebryteren.
For å sette i kontinuerlig modus, dra bryteren mot
fronten på verktøyet og trykk den fremre delen av
bryteren innover. For å stoppe verktøyet mens det
jobber i kontinuerlig modus, trykk den bakre delen
av glidebryteren og slipp.
VIPPEBRYTER (FIG. 3) (DWE4120)
1.For å slå verktøyet på, press låsearmen (I) mot
den bakre delen av verktøyet og press så ned
vippebryteren (H). Verktøyet vil kjøre mens
bryteren er presset ned.
Maskinen skal alltid jobbe med sliperetning oppover.
Det er ellers fare for at den skyves ukontrollert ut av
sporet.
Ved kapping av profiler og firkantstykker, er det best
å starte med det minste tverrsnittet.
Grovsliping
Bruk aldri en kappeskive for grovsliping.
Bruk alltid beskyttelse av type 27.
2.Slå verktøyet av ved å slippe vippebryteren.
Det beste resultatet på grovslipingen får du med
maskinen stilt til vinkel mellom 30° og 40°. Beveg
maskinen frem og til bake med moderat trykk. På
den måten blir ikke arbeidsstykket for varmt eller bli
misfarget, og det dannes ikke spor.
Spindellås (fig. 1)
Kapping av stein
Spindellåsen (A) skal hindre spindelen fra å rotere
ved installasjon eller fjerning av skiver. Bruk
spindellåsen kun når verktøyet er slått av, plugget ut
fra strømforsyningen, og har stoppet helt.
MERK: For å redusere risikoen for skade
på verktøyet, slå ikke på spindellåsen
når verktøyet er i bruk. Dette vil resultere
i skader på verktøyet og tilbehøret
kan komme til å rotere av og dermed
forårsake personskade.
For å slå på låsen, trykk ned knappen for
spindellåsen og roter spindelen helt til du ikke kan
rotere spindelen ytterligere.
Anvendelse på metall
Maskinen skal kun brukes for tørrkapping.
For kapping av stein er det best å bruke en
diamantkappeskive. Bruk bare maskinen når du har
på en støvmaske.
Råd for arbeidet
Vær forsiktig når du kapper spor i bærende
vegger. Kapping av spor i bærende vegger kan
være underlagt nasjonale regler. Slike regler skal
følges i alle tilfeller. Før du starter arbeidet, kontakt
den ansvarlige byggingeniøren, arkitekten eller
byggelederen.
Bruk av lamellslipestift
Ved bruk av verktøyet på metall, kontroller at
en jordfeilbryter (RCD) er installert for å unngå
restrisikoer forårsaket av metallspon.
Dersom strømforsyningen slås av av RCD-en, ta
verktøyet til en autorisert DeWALT reparatør.
ADVARSEL: Under ekstreme
arbeidsforhold kan strømførende støv
samles opp inne i maskinkabinettet under
arbeid med metall. Dette kan føre til at
den beskyttende isolasjonen i maskinen
brytes ned, med en potensiell fare for
elektrisk sjokk.
For å unngå oppsamling av metallspon
inne i maskinen, anbefaler vi å rengjøre
ventilasjonsåpningene daglig. Se Vedlikehold.
Saging av metall
Ved kapping, bruk moderat hastighet tilpasset
materialet du jobber med. Ikke bruk trykk på
kappeskiven, ikke vri eller vipp på maskinen.
Ikke reduser hastigheten på kappeskiven ved å
bruke sideveis trykk.
ADVARSEL: Oppsamling av
metallstøv. For mye bruk av
lamellslipestifter på metall kan føre til
økt potensiale for elektrisk sjokk. For
å redusere denne risikoen, sett inn
en jordfeilbryter (RCD) før bruk og
rengjør ventilasjonsåpningene daglig
ved å blåse komprimert luft inn i
ventilasjonsåpningene i samsvar med
vedlikeholdsinstruksjonene under.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. Før du kobler verktøyet til igjen,
123
Norsk
trykk ned og slipp utløserbryteren for å
sikre at verktøyet er av.
D
"Pop-off" børster
Motoren slås av automatisk og indikerer dermed
at karbonbørstene er nesten utslitt og at verktøyet
trenger vedlikehold. Karbonbørstene kan ikke
repareres av brukeren. Få en autorisert DeWALTreparatør til å reparere verktøyet.
115 -
-
11 800
80
-
125 -
-
11 800
80
-
75 30 M14 11 800
45
16.0
115 12 M14 11 800
80
16.0
125 12 M14 11 800
80
16.0
d
b
D
D
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som
brukes i disse delene. Bruk en klut som
bare er fuktet med vann og mild såpe.
Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet;
aldri dypp noen del av verktøyet i
en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DeWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med dette verktøyet. For
å redusere faren for skader, bør kun
tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT
brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Gjengehull
Min.
Maks.
[mm] rotasjon Periferihastighet lengde
[mm]
[m/s]
D
d
D
124
b
d
[min.-1]
[mm]
115 6 22,23 11 800
80
-
b 125 6 22,23 11 800
80
-
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og
batterier merket med dette symbolet skal
ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder
materialer som kan gjenvinnes eller
gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer.
Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon
får du på www.2helpU.com.
Norsk
OVERSIKT OVER SLIPETILBEHØR
Type
verneanordning
Tilbehør
Beskrivelse
Hvordan installere
slipeverktøy
Slipeskive med
nedsenket
senter
TYPE 27
VERNEANORDNING
Type 27 verneanordning
Lamellskive
Bakre flens
Trådhjul
Type 27 skive med nedsenket
senter
Gjenget klemmemutter
Trådhjul med
gjenget mutter
Type 27 verneanordning
Trådhjul
Trådkopp med
gjenget mutter
Type 27 verneanordning
Stålbørste
Festeplate/
sandpapir
Type 27 verneanordning
Festeplate av gummi
Pusseskive
Gjenget klemmemutter
125
Norsk
OVERSIKT OVER SLIPETILBEHØR (forts.)
Type
verneanordning
Tilbehør
Beskrivelse
Hvordan installere slipeverktøy
Murkappeskive,
limt
TYPE 1
VERNEANORDNING
Type 1 verneanordning
Metallkappeskive,
limt
Bakre flens
Kappeskiver av
diamant
TYPE 1
VERNEANORDNING
Kappeskive
ELLER
Gjenget klemmemutter
TYPE 27
VERNEANORDNING
126
Português (traduzido das instruções originais)
Português
REBARBADORAS ANGULARES
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso
dos seus produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da
DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Velocidade em vazio/nominal
Diâmetro do disco
Diâmetro do veio
Comprimento do veio
Peso
*incluindo o punho lateral e a protecção
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
DWE4056
230
1
800
11800
115
M14
14,2
1,8*
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745-2-3:
dB(A)
90,5
LPA (nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
101,3
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
3,0
K (variabilidade do nível acústico indicado)
Desbaste da superfície
Valor de emissão de vibrações a h,AG =
K de variabilidade =
Disco abrasivo
Valor de emissão de vibrações a h,DS =
K de variabilidade =
DWE4120
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,05*
DWE4156
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,0*
DWE4157
230
1
900
11800
125
M14
14,2
2,05*
90,5
101,3
3,0
91,5
102,5
3,0
91,5
102,5
3,0
9,5
102,5
3,0
m/s²
9,4
9,4
11,0
11,0
11,0
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
m/s²
7,5
7,5
6,8
6,8
6,8
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da
exposição às vibrações.
DWE4057
230
1
800
11800
125
M14
14,2
1,9*
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição às vibrações ao longo
do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de
exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos acessórios,
manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
127
Português
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA "MÁQUINAS"
REBARBADORAS ANGULARES
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
A DeWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014
+A12:2014+A13:2015.
Estes equipamentos também estão em
conformidade com a Directiva 2014/30/UE a
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte
a DeWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DeWALT.
128
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
05.03.2018
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
"ferramenta eléctrica" refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
"ligado" à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
Português
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e) Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
f) Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
g) Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
129
Português
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
REGRAS DE SEGURANÇA
ESPECÍFICAS ADICIONAIS
Instruções de segurança para todas
as operações
AVISOS DE SEGURANÇA COMUNS PARA DESBASTE,
AREAMENTO, DECAPAGEM OU CORTE ABRASIVO:
a) Esta ferramenta eléctrica destina-se a
ser utilizada como uma ferramenta de
desbaste, lixagem, decapagem, polimento
ou corte. Leia todos os avisos de segurança,
instruções, ilustrações e especificações
fornecidos com a ferramenta. O não
seguimento de todas as instruções indicadas
abaixo poderá resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
b) Não é recomendado utilizar esta ferramenta
eléctrica para operações de polimento. As
operações para as quais a ferramenta eléctrica
não foi concebida poderão criar perigo e causar
ferimentos.
c) Não utilize acessórios que não tenham
sido especificamente concebidos e
recomendados pelo fabricante da
ferramenta. O facto de um acessório poder
ser instalado na sua ferramenta eléctrica não
garante um funcionamento seguro do mesmo.
d) A velocidade nominal do acessório tem de
ser, no mínimo, equivalente à velocidade
máxima indicada na ferramenta eléctrica.
Os acessórios que forem utilizados a uma
velocidade superior à respectiva velocidade
130
nominal poderão fragmentar-se e projectar
esses fragmentos.
e) O diâmetro exterior e a espessura do seu
acessório têm de ser compatíveis com a
capacidade da sua ferramenta eléctrica. Os
acessórios com um tamanho incorrecto não
podem ser protegidos nem controlados de
forma adequada.
f)A montagem em rosca dos acessórios
deve corresponder à rosca do veio da
ferramenta de desbaste. No que respeita a
acessórios montados com flanges, o orifício
de fixação do acessório deve corresponder
ao diâmetro de localização da flange. Os
acessórios que não correspondam ao tamanho
dos elementos de montagem da ferramenta
eléctrica irão funcionar de forma desequilibrada
e vibrar de modo excessivo, podendo causar a
perda do controlo da ferramenta.
g) Não utilize acessórios danificados. Antes de
cada utilização, inspeccione os acessórios,
procurando danos nos mesmos. Por
exemplo, procure rachas e fendas nos
discos abrasivos, fendas, danos ou desgaste
excessivo nos discos de suporte e arames
soltos ou partidos nas catrabuchas. Se
deixar cair a ferramenta eléctrica ou os
acessórios, verifique o respectivo estado.
Se o acessório instalado na ferramenta ficar
danificado, substitua-o. Após inspeccionar
e instalar um acessório, coloque-se a
si mesmo e quaisquer outras pessoas
presentes no local numa posição afastada
do ângulo de trabalho do acessório rotativo
e ligue a ferramenta eléctrica na respectiva
velocidade máxima em vazio durante
um minuto. Os acessórios danificados irão
normalmente fragmentar-se durante este
período de teste.
h) Use equipamento de protecção pessoal.
Dependendo da operação, use uma viseira
ou óculos de protecção. De acordo com o
necessário, use uma máscara contra o pó,
protectores auditivos, luvas e um avental
de trabalho capaz de o proteger contra
pequenos fragmentos abrasivos ou da peça
de trabalho. A protecção ocular tem de ser
capaz de o proteger contra a projecção de
detritos resultantes de várias operações. A
máscara contra o pó (ou um filtro respiratório
equivalente) tem de ser capaz de filtrar as
partículas criadas pela utilização da ferramenta.
A exposição prolongada a ruídos de elevada
intensidade poderá causar perda de audição.
i)Mantenha as outras pessoas presentes
no local a uma distância segura da área
Português
de trabalho. Qualquer pessoa que entre
no perímetro da área de trabalho tem de
usar equipamento de protecção pessoal.
Poderá dar-se o caso de fragmentos da peça
de trabalho ou de um acessório partido serem
projectados para longe e causarem ferimentos
fora da área de trabalho imediata.
j)Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas
superfícies isoladas específicas para o
efeito ao efectuar uma operação em que
o acessório da ferramenta possa entrar
em contacto com fios ocultos ou com o
próprio cabo da ferramenta. O acessório de
corte que entre em contacto com um fio com
tensão eléctrica poderá fazer com que as peças
de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
k)Afaste o cabo de alimentação do acessório
rotativo. Se perder o controlo da ferramenta,
o cabo poderá ser cortado ou ficar preso no
acessório, puxando a sua mão ou o seu braço
na direcção do acessório rotativo.
l)Nunca pouse a ferramenta eléctrica antes
de o acessório ficar completamente
imobilizado. Caso contrário, o acessório
rotativo poderá ficar preso na superfície onde
pousou a ferramenta eléctrica e puxá-la para
longe das suas mãos, fazendo-o perder o
controlo da mesma.
m) Não ligue a ferramenta eléctrica enquanto
estiver a transportá-la ao seu lado. Um
contacto acidental do acessório rotativo com
a sua roupa poderá prendê-la no mesmo,
puxando o acessório na direcção do seu corpo.
n) Limpe regularmente as aberturas de
ventilação da ferramenta eléctrica. A
ventoinha do motor irá puxar as partículas no
interior da caixa da ferramenta e a acumulação
excessiva de metal em pó poderá causar riscos
eléctricos.
o) Não utilize a ferramenta eléctrica perto de
materiais inflamáveis. Estes materiais poderão
ser inflamados por faíscas da ferramenta.
p) Não utilize acessórios que necessitem de
líquidos de refrigeração. A utilização de água
ou outros líquidos de refrigeração poderá
resultar em electrocussão ou choque eléctrico.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
ADICIONAIS PARA TODAS AS
OPERAÇÕES
Causas e prevenção por parte do
utilizador do efeito de coice
O efeito de coice é uma reacção súbita resultante
do aperto ou bloqueio de um disco rotativo, de um
disco de suporte, de uma catrabucha ou de qualquer
outro acessório. O aperto ou bloqueio causa uma
paragem rápida do acessório rotativo, o que, por sua
vez, faz com que a ferramenta eléctrica seja impelida
na direcção oposta à rotação do acessório no ponto
de bloqueio.
Por exemplo, se um disco abrasivo ficar preso ou
for apertado pela peça de trabalho, a extremidade
do disco que estiver em contacto com o ponto
de aperto pode penetrar a superfície do material,
fazendo o disco subir ou saltar da peça. O disco
poderá então saltar na direcção do utilizador ou
para longe do mesmo, dependendo da direcção do
movimento do disco no ponto de aperto. Os discos
abrasivos podem também partir-se nestas condições.
O efeito de coice é o resultado de uma utilização
abusiva da ferramenta e/ou de condições ou
procedimentos de utilização incorrectos e pode ser
evitado tomando as precauções indicadas abaixo:
a) Segure a ferramenta eléctrica com firmeza
e posicione o seu corpo e o seu braço de
forma a poder resistir ao efeito de coice.
Utilize sempre o punho auxiliar, caso este
seja fornecido, para controlar ao máximo
o efeito de coice ou a reacção do binário
durante o arranque da ferramenta. O
utilizador pode controlar facilmente a reacção
do binário ou o efeito de coice se forem
tomadas as devidas precauções.
b) Nunca coloque a sua mão perto do
acessório rotativo. O efeito de coice poderá
fazer o acessório saltar para cima da sua mão.
c) Não posicione o seu corpo na área para a
qual a ferramenta eléctrica poderá saltar
caso ocorra o efeito de coice. O efeito de
coice irá projectar a ferramenta na direcção
oposta ao movimento do disco no ponto de
bloqueio.
d) Tenha especial cuidado ao utilizar a
ferramenta em cantos, extremidades
aguçadas, etc. Evite que o acessório
salte ou fique preso na peça de trabalho.
Os cantos, as extremidades aguçadas ou o
facto de o acessório rotativo saltar tendem
a fazê-lo ficar preso na peça de trabalho e,
131
Português
consequentemente, a causar a perda do
controlo da ferramenta ou a ocorrência do
efeito de coice.
e) Não instale na ferramenta uma lâmina de
corrente de serra para esculpir madeira ou
uma lâmina de serra dentada. Estas lâminas
originam frequentemente o efeito de coice e a
perda do controlo da ferramenta.
Avisos de segurança específicos
para operações de desbaste e corte
abrasivo
a) Utilize apenas os tipos de disco
recomendados para a sua ferramenta
eléctrica e a protecção específica concebida
para o disco seleccionado. Os discos para os
quais a ferramenta eléctrica não foi concebida
não podem ser protegidos de forma adequada
e, consequentemente, não são seguros.
b) A superfície de desbaste das rodas com
depressão central deve ser montada
abaixo da plaina da aba de protecção.
Uma roda montada incorrectamente que fique
saliente através da plaina da aba de protecção
não dispõe de protecção adequada.
c) A protecção tem de ser fixa com
segurança à ferramenta eléctrica e
posicionada de forma a proporcionar a
máxima segurança possível, de modo a
que apenas esteja exposta uma superfície
mínima do disco na direcção do utilizador.
O resguardo ajuda a proteger o utilizador contra
fragmentos do disco partido, qualquer contacto
acidental com o disco e as faíscas podem
queimar a roupa.
d) Os discos devem ser utilizados
exclusivamente para as operações
recomendadas. Por exemplo, não desbaste
materiais com a parte lateral de um disco de
corte. Os discos de corte abrasivos destinamse a efectuar desbastes periféricos e qualquer
pressão lateral aplicada nestes discos poderá
parti-los.
e) Utilize sempre encaixes de disco intactos
com um tamanho e uma forma adequados
para o disco seleccionado. Os encaixes de
disco apropriados suportam correctamente
o disco, reduzindo assim a possibilidade de
quebra do mesmo. Os encaixes para discos de
corte poderão ser diferentes dos encaixes para
discos de desbaste.
f)Não utilize discos gastos de ferramentas
eléctricas maiores. Os discos concebidos
para ferramentas eléctricas maiores não são
adequados para a velocidade mais alta de
132
uma ferramenta mais pequena e poderão
fragmentar-se.
Avisos adicionais de segurança
específicos para operações de corte
abrasivo
a) Não utilize o disco de corte de forma
forçada nem aplique uma pressão
excessiva no mesmo. Não efectue cortes
excessivamente profundos. Utilizar o disco
de forma forçada aumenta a respectiva carga
de trabalho e a susceptibilidade à torção ou
ao bloqueio do mesmo no corte, bem como a
possibilidade de ocorrer o efeito de coice ou a
fragmentação do disco.
b) Não posicione o seu corpo directamente
atrás do disco rotativo. Quando o disco, no
ponto da operação, estiver a afastar-se do
seu corpo, o possível efeito de coice pode
impelir o disco rotativo e a ferramenta eléctrica
directamente contra si.
c) Quando o disco estiver a emperrar ou ao
interromper um corte por qualquer razão,
desligue a ferramenta eléctrica e segure-a
sem se mexer até que o disco fique
completamente imobilizado. Nunca retire o
disco de corte do corte enquanto o disco
estiver em movimento. Caso contrário,
poderá ocorrer o efeito de coice. Investigue e
tome acções correctivas para eliminar a causa
do bloqueio do disco.
d) Não recomece a operação de corte na
peça de trabalho. Deixe o disco alcançar a
velocidade máxima e coloque a serra com
cuidado no local do corte. A roda poderá
subir ou saltar da peça de trabalho ou emperrar
se a ferramenta eléctrica for reiniciada em
contacto com a peça.
e) Suporte quaisquer painéis ou qualquer
peça de trabalho sobredimensionada para
minimizar o risco de aperto do disco e
ocorrência do efeito de coice. As peças
de trabalho de grandes dimensões tendem a
vergar sobre o seu próprio peso. É necessário
colocar suportes por baixo da peça de trabalho
em ambos os lados do disco, perto da linha de
corte e da extremidade da peça.
f)Tenha especial cuidado ao efectuar um
corte directo em paredes ou noutras
áreas em que não seja possível visualizar
quaisquer itens ocultos dentro das mesmas.
O disco poderá cortar a canalização de gás ou
água, a cablagem eléctrica ou outros objectos
que podem causar o efeito de coice.
Português
Avisos de segurança específicos
para operações de lixagem
a) Não utilize lixa para discos abrasivos
com um tamanho excessivo. Siga
as recomendações do fabricante ao
seleccionar a lixa a utilizar. Uma lixa com
um tamanho excessivo que ultrapasse o limite
do disco de suporte representa um risco de
dilaceração e poderá fazer o disco ficar preso
ou danificado, ou causar a ocorrência do efeito
de coice.
Avisos de segurança específicos
para operações de decapagem
a) Tenha em atenção que a catrabucha liberta
filamentos, inclusivamente durante a sua
utilização normal. Não utilize a catrabucha
de forma forçada. Os filamentos podem
penetrar facilmente a pele e/ou a roupa leve.
b) Se for recomendada a utilização de uma
protecção nas operações de decapagem,
não deixe que a catrabucha circular
interfira com a protecção. A catrabucha
circular poderá expandir em diâmetro como
resultado da respectiva utilização e das forças
centrífugas.
Regras de segurança adicionais para
rebarbadoras
• A montagem em rosca dos acessórios deve
corresponder à rosca do veio da ferramenta
de desbaste. No que respeita a acessórios
montados com flanges, o orifício de fixação
do acessório deve corresponder ao diâmetro
de localização da flange. Os acessórios que
não correspondam ao tamanho dos elementos
de montagem da ferramenta eléctrica irão
funcionar de forma desequilibrada e vibrar de
modo excessivo, podendo causar a perda do
controlo da ferramenta.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av
en jordfeilsikring med en nominell
strømverdi på 30mA eller mindre.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
– Risco de inalação de partículas de substâncias
perigosas.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O código de data (P), que também inclui o ano de
fabrico, está impresso na caixa de engrenagens.
Exemplo:
2018 XX XX
Ano de fabrico
• A superfície de desbaste das rodas com
depressão central deve ser montada abaixo
da plaina da aba de protecção. Uma roda
montada incorrectamente que fique saliente
através da plaina da aba de protecção não
dispõe de protecção adequada.
Conteúdo da embalagem
•Não utilize discos (válvulas cónicas) Tipo
11 nesta ferramenta. O uso de acessórios
inadequados pode dar origem a ferimentos.
1 Conjunto de encaixes
•Utilize sempre o punho lateral. Aperte o
botão com firmeza. O punho lateral deve ser
sempre utilizado para manter o controlo da
ferramenta.
A embalagem contém:
1 Rebarbadora angular
1Protecção
1 Punho lateral
1 Chave hexagonal
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
133
Português
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
do respectivo arranque. Esta funcionalidade é
particularmente útil ao trabalhar em espaços
confinados.
Descrição (fig. 1, 3)
Corte de alimentação
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
A.Botão de bloqueio do veio
B.Veio
C.Punho lateral
D.Encaixe de apoio
E.Porca de fixação roscada
F.
Resguardo
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
A função de corte de alimentação impede o
arranque da rebarbadora sem o interruptor se
houver uma falha na fonte de alimentação.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60745. Por conseguinte,
não é necessária qualquer ligação à terra
G.Interruptor da barra de deslizamento
H.Gatilho (apenas no modelo DWE4120)
I.
Alavanca de desbloqueio (apenas no modelo
DWE4120)
J.Alavanca de libertação da protecção
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
As rebarbadoras angulares DWE4056, DWE4057,
DWE4120, DWE4156, DWE4157 de uso industrial
foram concebidas para trabalhos profissionais de
desbaste, lixagem, limpeza com escova metálica e
corte.
Utilize APENAS discos de desbaste côncavos
de abas.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas rebarbadoras angulares são ferramentas
eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) que sofram
de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/
ou conhecimentos, a menos que estejam
acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Funcionalidade de arranque suave
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
A funcionalidade de arranque suave permite o
aumento progressivo da velocidade, de forma a
evitar um puxão inicial da ferramenta aquando
134
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo
do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo
da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Antes de voltar a ligar a ferramenta à
tomada de electricidade, prima e solte
o gatilho para se certificar de que a
ferramenta está desligada.
Fixar o punho lateral (fig. 1)
ATENÇÃO: antes de utilizar a
ferramenta, verifique se o punho está
apertado com segurança.
Português
Enrosque o punho lateral (C) com firmeza num dos
orifícios em cada lado da caixa do motor. O punho
lateral deve ser sempre utilizado para manter o
controlo da ferramenta.
NOTA: consulte a Tabela de acessórios de
desbaste e de corte no fim desta secção para
saber que outros acessórios podem ser utilizados
com estas rebarbadoras .
Acessórios e peças
MONTAGEM E REMOÇÃO (TYPE 27)
DO RESGUARDO ONE-TOUCH (FIG. 2A)
É importante escolher os resguardos correctos,
discos de suporte e flanges que devem ser
utilizados com acessórios de desbaste. Consulte o
gráfico que se encontra no final desta secção para
obter mais informações sobre como escolher os
acessórios correctos.
NOTA: o desbaste de arestas pode ser efectuado
com discos do Tipo 27, concebidos e especificados
para este fim.
ATENÇÃO: os acessórios devem ter a
velocidade nominal indicada para, pelo
menos, a velocidade recomendada
na etiqueta de aviso da ferramenta.
Os discos e outros acessórios que
funcionem a uma velocidade superior
ao valor indicado podem rebentar
e causar ferimentos. Os acessórios
roscados devem ter um cubo M14.
Cada acessório não roscado deve ter
um orifício de fixação de 22 mm. Caso
contrário, pode ter sido concebido para
uma serra circular e, por conseguinte,
não deve ser utilizado. Utilize apenas
os acessórios indicados no gráfico no
final desta secção. As classificações
dos acessórios devem ser superiores à
velocidade mínima dos discos listada,
caso esta esteja indicada na placa
sinaléctica da ferramenta.
Montagem dos resguardos
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Antes de voltar a ligar a ferramenta à
tomada de electricidade, prima e solte
o gatilho para se certificar de que a
ferramenta está desligada.
CUIDADO: tem de utilizar protecções
nesta rebarbadora.
Ao utilizar a rebarbadora DWE4056, DWE4057,
DWE4120, DWE4156 ou DWE4157 para cortar
metal ou alvenaria, TEM de utilizar uma protecção
do Tipo 1. As protecções do Tipo 1 encontramse disponíveis por um custo adicional através dos
distribuidores da DeWALT.
NOTA: se a rebarbadora for fornecida com um
resguardo One-Touch sem chave, certifique-se
de que o parafuso, a alavanca e a mola estão
instalados correctamente antes de montar o
resguardo.
1.Prima a alavanca de libertação do
resguardo (J).
2.Enquanto mantém a alavanca de libertação
do resguardo aberta, alinhe as alças (K) no
resguardo com as ranhuras na caixa de
engrenagens (L).
3.Mantendo a alavanca de libertação do
resguardo aberta, empurre o resguardo
para baixo até encaixar as alças e rode-as
para dentro da ranhura no cubo da caixa de
engrenagens. Liberte a alavanca de libertação
do resguardo.
4.Com o veio virado para o operador, rode o
resguardo para a direita para a posição de
trabalho pretendida. A estrutura da protecção
deve ser posicionada entre o veio e o operador
para proporcionar a máxima protecção do
operador.
5.Para um fácil ajuste, rode o resguardo para
a direita. NOTA: a alavanca de libertação do
resguardo deve encaixar numa das aberturas
de alinhamento (M) na cinta do resguardo.
Deste modo, garante a fixação do resguardo.
Para mudar a posição do resguardo para a
direcção oposta, pressione a alavanca de
libertação do resguardo.
6.Para retirar o resguardo, siga o procedimento
oposto ao indicado para os passos 1 a 3.
PROTECÇÃO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO (FIG. 2B)
1.Coloque a rebarbadora angular em cima de
uma mesa com o veio (B) virado para cima.
2.Alinhe as saliências (K) com as ranhuras (L).
3.Pressione a protecção (F) para baixo e rode-a
para a posição pretendida.
4.Aperte o parafuso (N) com segurança.
5.Para retirar a protecção, desaperte o parafuso.
CUIDADO: se a protecção não puder
ser apertada através do parafuso de
ajuste, não utilize a ferramenta. Para
reduzir o risco de ferimentos, leve a
ferramenta e a protecção a um centro de
assistência para reparar ou substituir a
protecção.
135
Português
MONTAGEM DE PROTECÇÕES FECHADAS (TIPO 1)
ATENÇÃO: caso existam, o parafuso,
a alavanca e a mola do resguardo
One-Touch devem ser removidos antes
de montar o resguardo Tipo 1 ou o
resguardo Tipo 1. As peças removidas
devem ser guardadas e instaladas
novamente quando utilizar o resguardo
One-Touch. Antes de desmontar as
peças, deve ter em atenção a posição
das mesmas, porque isso irá facilitar
montá-las novamente.
1.Abra a patilha do resguardo. Alinhe os
encaixes (K) no resguardo com as ranhuras (L)
na caixa de engrenagens.
2.Empurre a protecção para baixo até a alça
da protecção encaixar e rodar livremente na
ranhura no cubo da caixa de engrenagens.
3.Rode a protecção para a posição de trabalho
pretendida. A estrutura da protecção deve ser
posicionada entre o veio e o operador para
proporcionar a máxima protecção do operador.
4.Feche a patilha de protecção para fixar a
protecção na tampa da caixa de engrenagens.
Se a patilha estiver fechada, não é possível
rodar a protecção. Se conseguir rodá-la, aperte
o parafuso de ajuste para a posição fechada.
Não utilize a rebarbadora se uma protecção
estiver solta ou uma alavanca de fixação estiver
aberta.
5.Para retirar a protecção, abra a patilha de
protecção, rode a protecção de modo a que as
setas fiquem alinhadas e puxe a a protecção
para cima.
NOTA: se, após um determinado período, o
resguardo (Tipo 1) fechado se soltar, aperte o
parafuso de ajuste com a alavanca de fixação para
a posição fechada.
CUIDADO: se a protecção não puder
ser apertada através do parafuso de
ajuste, não utilize a ferramenta. Para
reduzir o risco de ferimentos, leve a
ferramenta e o resguardo a um agente
de reparação autorizado para reparar
ou substituir o resguardo.
AVISO: não aperte o parafuso de ajuste
com a alavanca de fixação na posição
aberta. Poderão ocorrer danos não
detectáveis na protecção ou no cubo de
montagem.
Instalar e retirar um disco de
desbaste ou de corte (fig. 1, 4, 5)
1.Coloque a ferramenta em cima de uma mesa
com a protecção virada para cima.
2.Insira o encaixe de apoio (D) correctamente no
veio (B) (fig. 4).
3.Coloque o disco (P) no encaixe de apoio (D).
Ao instalar um disco com o centro levantado,
certifique-se de que o centro levantado (O) está
virado para o encaixe de apoio (D).
4.Enrosque a porca de fixação roscada (E) no
veio (B) (fig. 5):
a.O anel na porca de fixação roscada (E) tem
de estar virado para o disco ao instalar um
disco de desbaste (fig. 5A);
b.O anel na porca de fixação roscada (E) tem
de estar afastado do disco quando instalar
um disco de corte (fig. 5B).
5.Prima o botão de bloqueio do veio (A) erode o
veio (B) até este ficar fixo.
6.Aperte a porca de fixação roscada (E) com a
chave hexagonal fornecida ou uma chave de
dois pinos.
7.Solte o bloqueio do veio.
8.Para remover o disco, afrouxe a porca de
fixação roscada (E) com a chave hexagonal
fornecida ou uma chave de dois pinos.
NOTA: a esmerilagem de arestas pode ser
efectuada com discos Tipo 27, concebidos e
especificados para este propósito; os discos
com 6 mm de espessura foram concebidos
para a esmerilagem de superfícies, enquanto
que os discos de 3 mm foram concebidos para
esmerilagem de bordos. As tarefas de corte podem
ser efectuadas por uma roda de corte e por um
resguardo do Tipo 1.
Montagem das escovas metálicas
e dos discos metálicos
As escovas metálicas cónicas ou os discos
metálicos são aparafusados directamente no
veio da ferramenta de desbaste sem a ajuda dos
encaixes. Utilize apenas as escovas ou discos
metálicos fornecidos com um cubo roscado M14.
A protecção Tipo 27 é necessária quando utiliza
escovas ou discos metálicos.
136
ATENÇÃO: não utilize discos
danificados.
CUIDADO: use luvas quando
manusear escovas e discos
metálicos. Podem ficar afiados.
Português
CUIDADO: o disco ou a escova não
devem entrar em contacto com o
resguardo quando estiverem a ser
instaladas ou utilizadas. Podem ocorrer
danos não detectáveis no acessório,
fazendo com que os fios se separem da
válvula ou do disco de acessórios.
1.Enrosque o disco no veio à mão.
2.Prima o botão de bloqueio do veio e utilize uma
chave de fendas no cubo do disco ou escova
metálicos para apertar o disco.
3.Para remover o disco, faça o inverso das
instruções indicadas acima.
AVISO: se não fixar correctamente
o cubo do disco antes de ligar a
ferramenta, poderão ocorrer danos na
ferramenta ou no disco.
Instalar e retirar um
disco de apoio/folha de lixa (fig. 1)
1.Coloque a ferramenta numa mesa ou superfície
plana, com o resguardo virado para cima.
2.Retire o encaixe de apoio (D).
3.Coloque o disco de apoio de borracha
correctamente no veio (B).
• Certifique-se de que os encaixes interior e
exterior são montados correctamente. Siga
as instruções indicadas na secção Tabela de
acessórios de desbaste e de corte.
• Assegure-se de que o disco roda na direcção
das setas no acessório e na ferramenta.
• Não utilize acessórios danificados. Antes de
cada utilização, inspeccione os acessórios,
procurando danos nos mesmos. Por
exemplo, procure rachas e fendas nos discos
abrasivos, fendas nos discos de apoio, danos
ou desgaste excessivo e arames soltos ou
partidos nas catrabuchas. Se deixar cair a
ferramenta eléctrica ou os acessórios, verifique
o respectivo estado. Após inspeccionar e
instalar um acessório, coloque-se a si mesmo
e quaisquer outras pessoas presentes no local
numa posição afastada do ângulo de trabalho
do acessório rotativo e ligue a ferramenta
eléctrica na respectiva velocidade máxima
em vazio durante um minuto. Os acessórios
danificados irão normalmente fragmentar-se
durante este período de teste.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
4.Coloque a folha de lixa no disco de apoio de
borracha.
5.Enrosque a porca de fixação roscada (E) no
veio. O anel na porca de fixação roscada
tem de estar virado para o disco de apoio de
borracha
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
9.Para remover o disco de apoio de borracha,
afrouxe a porca de fixação roscada (E) com a
chave hexagonal fornecida ou uma chave de
dois pinos.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Antes de voltar a ligar a ferramenta à
tomada de electricidade, prima e solte
o gatilho para se certificar de que a
ferramenta está desligada.
ATENÇÃO:
Encaixe de uma escova metálica em
forma de taça
• Certifique-se de que todos os materiais
a serem desbastados ou cortados
estão fixos com firmeza.
• Fixar e apoiar a peça. Utilize grampos
ou um torno de bancada para fixar e
apoiar a peça numa plataforma estável.
É importante fixar e apoiar a peça com
firmeza para impedir o movimento
da peça e a perda de controlo. O
movimento da peça ou a perda de
controlo pode representar um risco e
causar ferimentos.
6.Prima o botão de bloqueio do veio (A) e rode o
veio (B) até este fixar fixo.
7.Aperte a porca de fixação roscada (E) com a
chave hexagonal fornecida ou uma chave de
dois pinos.
8.Solte o bloqueio do veio.
Aparafuse a escova metálica em forma de taça
directamente na haste sem utilizar o espacejador e
a patilha de fixação.
Antes de qualquer utilização
• Instale a protecção e o disco apropriado. Não
utilize discos excessivamente gastos.
137
Português
• Suporte quaisquer painéis ou
qualquer peça de trabalho
sobredimensionada para
minimizar o risco de aperto do
disco e ocorrência do efeito de
coice. As peças de trabalho de
grandes dimensões tendem a vergar
sobre o seu próprio peso. É necessário
colocar suportes por baixo da peça
de trabalho em ambos os lados do
disco, perto da linha de corte e da
extremidade da peça.
• use sempre luvas de trabalho normais
enquanto utilizar esta ferramenta.
• A engrenagem fica muito quente
durante a utilização.
A posição correcta das mãos consiste em segurar
o punho lateral (C) com uma mão e o corpo da
ferramenta com a outra, tal como exemplificado na
Figure 1.
• Aplique apenas uma pressão ligeira
sobre a ferramenta. Não exerça
qualquer pressão lateral no disco.
• Evite exceder a capacidade de
trabalho da ferramenta. Depois de
sujeitar a ferramenta eléctrica a um
grande esforço, continue a utilizá-la
durante vários minutos para arrefecer o
acessório.
Só deve tocar nos discos de desbaste
e de corte quando arrefecerem. Os
discos podem ficar muito quentes
durante a operação.
• Nunca utilize a taça de desbaste sem
instalar o resguardo de protecção
adequado.
• Não utilize a ferramenta eléctrica com
uma base de corte.
• Nunca utilize mata-borrão com
produtos abrasivos ligados.
NOTA: para reduzir o risco de qualquer movimento
inesperado da ferramenta, não a ligue nem desligue
em contacto com o material a trabalhar. Deixe a
rebarbadora alcançar a velocidade máxima antes
de tocar na superfície de trabalho. Levante a
ferramenta da superfície antes de a desligar. Deixe a
ferramenta parar de rodar antes de a pousar.
• Tenha em conta que o disco irá
continuar a rodar durante algum tempo
após a ferramenta ser desligada.
Posição correcta das mãos (fig. 1, 6)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta, tal como exemplificado
na figura.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE a
ferramenta com segurança, antecipando
uma reacção súbita por parte da
mesma.
138
Interruptores
CUIDADO: segure o punho lateral e
o corpo da ferramenta com firmeza
para manter o controlo da mesma
no arranque e durante a respectiva
utilização, bem como até que o disco
ou o acessório instalado pare de rodar
quando desligar a ferramenta. Certifiquese de que o disco ficou completamente
imobilizado antes de pousar a
ferramenta.
INTERRUPTOR DA BARRA DE DESLIZAMENTO (FIG. 3)
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
ATENÇÃO: antes de ligar a ferramenta
a uma fonte de alimentação, certifiquese de que o interruptor da barra de
deslizamento se encontra na posição
de desligado premindo a parte de
trás do interruptor e libertando-a.
Certifique-se de que o interruptor da
barra de deslizamento se encontra
na posição de desligado, tal como
descrito acima se houver uma falha
da fonte de alimentação à ferramenta,
como, por exemplo, a activação de
um corta-circuitos com ligação à terra,
disparo de um disjuntor, se retirar
a ficha de alimentação de maneira
inadvertida ou em caso de falha de
energia. Se o interruptor da barra de
deslizamento estiver bloqueado quando
o equipamento estiver ligado à corrente,
a ferramenta é ligada de maneira
inesperada.
Para ligar a ferramenta, deslize o interruptor da
barra de deslocamento ON/OFF (Ligar/desligar) (G)
para a parte da frente da ferramenta. Para parar
a ferramenta, liberte o interruptor ON/OFF (Ligar/
desligar).
Para obter um funcionamento contínuo, deslize o
interruptor para a parte da frente da ferramenta
e prima a parte da frente do interruptor para
dentro. Para parar a ferramenta durante o modo
Português
de funcionamento contínuo, prima a parte de trás
do interruptor da barra de deslizamento e depois
liberte-a.
GATILHO (FIG. 3) (DWE4120)
1.Para ligar a ferramenta, puxe a alavanca de
desbloqueio (I) na direcção da traseira da
ferramenta e, em seguida, prima o gatilho (H).
A ferramenta irá funcionar enquanto o gatilho
estiver a ser premido.
2.Desligue a ferramenta soltando o gatilho.
Bloqueio do veio (fig. 1)
O bloqueio do veio (A) é fornecido para impedir
que o veio rode ao instalar ou retirar discos. Utilize
o bloqueio do veio apenas quando a ferramenta
estiver desligada e a respectiva ficha tiver sido
retirada da tomada de electricidade e após a
ferramenta ter ficado completamente imobilizada.
AVISO: para reduzir o risco de danos na
ferramenta, não utilize o bloqueio do veio
quando a ferramenta estiver a funcionar.
Caso contrário, tal irá resultar em danos
na ferramenta. Além disso, o acessório
instalado poderá saltar, o que também
poderá resultar em ferimentos.
Para utilizar o bloqueio, prima o botão de bloqueio
do veio e rode o veio até este ficar bloqueado.
Operações em metal
Ao utilizar a ferramenta para operações em metal,
certifique-se de que foi empregue um dispositivo
de corrente residual (DCR) para evitar os riscos
residuais causados pelas limalhas.
Se a alimentação for cortada pelo DCR, leve a
ferramenta a um agente de reparação autorizado da
DeWALT.
ATENÇÃO: em condições de trabalho
extremas, poderá verificar-se a
acumulação de partículas condutoras
dentro da caixa do equipamento ao
trabalhar com metal. Isto pode resultar
na degradação do isolamento protector
no equipamento, representando um
risco potencial de choque eléctrico.
Para evitar a acumulação de limalhas dentro
do equipamento, recomendamos que limpe as
ranhuras de ventilação diariamente. Consulte a
secção Manutenção.
Corte de metal
Durante o corte, trabalhe com uma velocidade
moderada, adaptada ao material que está a ser
cortado. Não exerça pressão no disco de corte,
nem incline ou oscile a máquina.
Não reduza a velocidade dos discos de corte em
rotação através de uma pressão lateral.
A máquina deve sempre funcionar num movimento
de desbaste para cima. Caso contrário, há o perigo
de ser empurrada sem qualquer controlo para fora
do corte.
Se cortar perfis e barras quadradas, é aconselhável
começar pela secção transversal mais pequena.
Desbaste
Nunca utilize um disco de corte para trabalhos
de desbaste. Utilize sempre o tipo de
resguardo 27.
Os melhores resultados de desbaste são obtidos
quando regula a máquina para um ângulo de 30° a
40°. Desloque a máquina para trás ou para a frente
com uma pressão moderada. Deste modo, a peça
de trabalho não irá ficar muito quente, não muda de
cor e não são formadas ranhuras.
Cortar pedras
A máquina deve ser utilizada apenas para
corte a seco. Para cortar pedras, é aconselhável
utilizar um disco de corte com diamante. Utilize
a máquina apenas com a máscara anti-poeira
adicional.
Aviso de trabalho
Tenha cuidado quando cortar ranhuras em
paredes estruturais. As ranhuras nas paredes
estruturais estão sujeitas às regulamentações
de cada país. Estas regulamentações devem
ser seguidas em todas as circunstâncias. Antes
de começar o trabalho, consulte o engenheiro
mecânico, arquitecto ou o encarregado de obras
responsável.
Utilizar discos de abas
ATENÇÃO: acumulação de
partículas de metal. A utilização
frequente de discos de abas para
operações em metal pode resultar num
potencial acrescido de choque eléctrico.
Para reduzir este risco, empregue um
DCR antes de utilizar a ferramenta
e limpe as ranhuras de ventilação
diariamente com ar comprimido seco,
de acordo com as instruções de
manutenção abaixo.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi
concebida para funcionar durante um longo período
de tempo com uma manutenção mínima. Uma
139
Português
utilização continuamente satisfatória depende de
uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Antes de voltar a ligar a ferramenta à
tomada de electricidade, prima e solte
o gatilho para se certificar de que a
ferramenta está desligada.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DeWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco de
ferimentos, apenas deverão ser utilizados
acessórios recomendados pela DeWALT
com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Max.
[mm]
Escovas de carbono
O motor irá desligar-se automaticamente quando
as escovas de carbono estiverem praticamente
gastas e a ferramenta necessitar de manutenção.
As escovas de carbono não são passíveis de serem
reparadas ou substituídas pelo utilizador. Leve a
ferramenta a um agente de reparação autorizado da
DeWALT.
D
d
D
D
Lubrificação
b
[mm] Rotação Velocidade
d
mín.
[mín.-1]
periférica
[m/s]
Comprimento
do orifício
roscado
[mm]
115 6 22,23 11 800
80
-
b 125 6 22,23 11 800
80
-
115 -
-
11 800
80
-
125 -
-
11 800
80
-
75 30 M14 11 800
45
16.0
115 12 M14 11 800
80
16.0
125 12 M14 11 800
80
16.0
d
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
b
D
Limpeza
140
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou
outros químicos abrasivos para limpar
as peças não metálicas da ferramenta.
Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e sabão suave. Nunca deixe
entrar qualquer líquido para dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca
mergulhe qualquer peça da ferramenta
num líquido.
D
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias
indicados com este símbolo não devem
ser eliminados em conjunto com resíduos
domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm
materiais que podem ser recuperados ou
reciclados, o que reduz a procura de matériasprimas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais
informações em www.2helpU.com.
Português
TABELA DE ACESSÓRIOS DE DESBASTE
Tipo de protecção
PROTECÇÃO DO
TIPO 27
Acessório
Descrição
Instalação na rebarbadora
Disco de
desbaste
de centro
côncavo
Protecção do Tipo 27
Disco de abas
Encaixe de apoio
Catrabuchas
circulares
Disco de centro côncavo
do Tipo 27
Porca de fixação roscada
Catrabuchas
circulares com
porca roscada
Protecção do Tipo 27
Catrabucha circular
Catrabucha
tipo taça com
porca roscada
Protecção do Tipo 27
Catrabucha
Disco de
suporte/folha
de lixa
Protecção do Tipo 27
Disco de suporte de borracha
Disco abrasivo
Porca de fixação roscada
141
Português
TABELA DE ACESSÓRIOS DE DESBASTE (cont.)
Tipo de protecção
Acessório
Descrição
Instalação na rebarbadora
Disco de corte
de alvenaria,
ligado
PROTECÇÃO DO
TYPE 1
Protecção do Tipo 1
Disco de corte
de metal,
ligado
Encaixe de apoio
Discos de
corte de
diamante
PROTECÇÃO DO
TYPE 1
Disco de corte
OU
Porca de fixação roscada
PROTECÇÃO DO
TIPO 27
142
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
Suomi
KULMAHIOMAKONEET
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Kuormittamaton nimellisnopeus
Laikan halkaisija
Karan halkaisija
Karan pituus
Paino
*Paino sisältää sivukahvan ja suojuksen
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
DWE4056
230
1
800
11800
115
M14
14,2
1,8*
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-3 mukaisesti:
dB(A)
90,5
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
101,3
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
3,0
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
Tasohionta
Tärinäpäästöarvo a h,AG =
Vaihtelu K =
Kiekkohionta
Tärinäpäästöarvo a h,DS =
Vaihtelu K =
DWE4120
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,05*
DWE4156
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,0*
DWE4157
230
1
900
11800
125
M14
14,2
2,05*
90,5
101,3
3,0
91,5
102,5
3,0
91,5
102,5
3,0
9,5
102,5
3,0
m/s²
9,4
9,4
11,0
11,0
11,0
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
m/s²
7,5
7,5
6,8
6,8
6,8
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
DWE4057
230
1
800
11800
125
M14
14,2
1,9*
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa
hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
143
Suomi
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
KULMAHIOMAKONEET
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014
+A12:2014+A13:2015.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja
2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
05.03.2018
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
144
Em todos os avisos que se seguem, o termo
"ferramenta eléctrica" refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
"ligado" à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
Suomi
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e) Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
f) Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
g) Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) U
TILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
145
Suomi
MUUT TURVAOHJEET
Turvaohjeet kaikkia toimintoja
käytettäessä
HIOMISEN, TERÄSHARJAAMISEN TAI
HANKAAVIEN LEIKKAUSTOIMINTOJEN YLEISET
TURVALLISUUSVAROITUKSET.
a) Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu
käytettäväksi hioma-, teräsharjaus-,
kiillotus- tai katkaisutyökaluna. Lue kaikki
tämän sähkötyökalun mukana toimitetut
varoitukset, käyttöohjeet ja tekniset
tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
b) Ei ole suositeltavaa käyttää tätä
sähkötyökalua esimerkiksi kiillottamiseen.
Jos sähkötyökalua käytetään tarkoitukseen,
johon sitä ei ole suunniteltu, voi aiheutua
vaaratilanne ja henkilövahinko.
c) Älä käytä varaosia tai varusteita, joita
valmistaja ei suosittele tai ole hyväksynyt.
Varusteen käyttäminen ei ole turvallista vain
siksi, että se voidaan yhdistää sähkötyökaluun.
d) Varusteen nimellisnopeuden tulee olla
vähintään sama kuin sähkötyökaluun
merkityn enimmäisnopeuden. Jos varusteita
käytetään niiden nimellisnopeutta suuremmalla
nopeudella, ne voivat särkyä ja niistä voi lentää
kappaleita.
e) Varusteen ulkoläpimitan ja paksuuden on
vastattava sähkötyökalun kapasiteettia.
Väärän kokoista varustetta ei voida suojata tai
hallita riittävän tehokkaasti.
f)Lisävarusteiden kierteisen kiinnitysosan
on sovittava hiomakoneen karan
kierteisiin. Laippojen avulla asennettujen
lisävarusteiden kohdalla lisävarusteen
kiinnitysreiän on sovittava laipan
sijoituskohdan halkaisijaan. Jos varustetta
ei voi kiinnittää sähkötyökaluun kunnolla, voi
aiheutua epätasapaino ja voit menettää työkalun
hallinnan tärinän vuoksi.
g) Älä käytä vaurioitunutta laitetta. Ennen
käyttämistä tarkista, ettei tarvikkeessa,
esimerkiksi sen hiomalaikassa tai
taustalevyssä, ole halkeamia, repeämiä
tai kulumia ja että teräslankaharjassa ole
irrallisia tai katkenneita harjaksia. Jos
sähkötyökalu putoaa, tarkista, onko siihen
tullut vaurioita ja vaihda vaurioitunut osa.
Kun olet tarkistanut laitteen, siirry kauas siitä
ja pyydä muitakin siirtymään kauemmas.
Anna sähkötyökalun käydä suurimmalla
146
nopeudella kuormittamattomana minuutin
ajan. Vaurioitunut varuste tavallisesti särkyy
tämän testausajan kuluessa.
h) Käytä suojavarusteita. Käytä kasvosuojusta
tai turvalaseja tehtävän työn vaatimusten
mukaisesti. Käytä tarvittaessa
hengityssuojainta, kuulosuojaimia, käsineitä
ja suojavaatetusta, joka estää lentävien
kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
Turvalasien on pystyttävä estämään lentäviä
kappaleita aiheuttamasta henkilövahinkoja.
Hengityssuojaimen on pystyttävä estämään
hiukkasia pääsemästä hengitysteihin.
Pitkäaikainen altistuminen melulle voi heikentää
kuuloa.
i)Pidä sivulliset turvallisen etäisyyden päässä
työskentelyalueesta. Työskentelyalueella
on käytettävä henkilösuojavarusteita.
Työstettävän kappaleen tai särkyneen
varusteen singahtavat osat voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja.
j)Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon,
tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä
voi saada sähköiskun.
k)Pidä sähköjohto kaukana työkalusta. Jos
menetät työkalun hallinnan, johto voi katketa tai
vaurioitua tai työkalu voi osua käteesi.
l)Laske työkalu alas vasta kun se on täysin
pysähtynyt. Käynnissä oleva työkalu voi osua
työtason pintaan, jolloin menetät sen hallinnan.
m) Älä anna sähkötyökalun olla käynnissä
kantaessasi sitä. Jos käynnissä oleva
sähkötyökalu tarttuu vaatteisiisi, se voi osua
kehoosi.
n) Puhdista sähkötyökalun ilmanvaihtoaukot
säännöllisesti. Moottorin puhallin vetää pölyä
työkalun sisään. Metallipölyn kertyminen voi
aiheuttaa sähköiskun vaaran.
o) Älä käytä sähkötyökalua helposti syttyvien
aineiden läheisyydessä. Kipinät voivat sytyttää
ne.
p) Älä käytä nestejäähdytystä edellyttäviä
varusteita. Veden tai muun jäähdytysaineen
käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun.
Suomi
TURVAOHJEET KAIKKIA TOIMINTOJA
KÄYTETTÄESSÄ (JATKOA)
Takapotkujen syyt ja niiden
välttäminen
Takapotku aiheutuu äkillisesti hiomalaikan, taustalevyn,
harjan tai varusteen juuttuessa kiinni. Tällöin pyörä
pysähtyy ja sähkötyökalu lähtee hallitsemattomasti
vastakkaiseen suuntaan.
Jos esimerkiksi hiomalaikka jää kiinni työstettävään
kappaleeseen, laikan reuna voi kaivautua sen pintaan,
jolloin hiomalaikka voi nousta pinnalle tai aiheuttaa
potkun. Hiomalaikka voi singahtaa käyttäjää kohden
tai hänestä poispäin sen mukaan mihin suuntaan
laikka pyörii jäädessään kuunni. Tällöin hiomalaikka voi
myös rikkoutua.
Takapotku on seurausta työkalun väärinkäyttämisestä
tai virheellisistä olosuhteista. Se voidaan välttää
seuraavien varotoimien avulla.
a) Pitele työkalua tiukasti. Pidä kehosi
ja käsivartesi asennossa, jossa ne
vastustavat takapotkun voimaa. Pidä
aina kiinni lisäkahvasta, jotta takapotku
ja käynnistymisen aikana esiintyvä
vääntöreaktio pysyvät hallinnassa. Käyttäjä
voi hallita vääntöreaktiota tai takapotkuvoimaa,
jos tarvittaviin varotoimiin ryhdytään.
b) Älä vie käsiä käynnissä olevan työkalun
lähelle. Se voi aiheuttaa takapotkun.
c) Pidä kehosi kaukana alueelta, johon
sähkötyökalu singahtaa takapotkun
vaikutuksesta. Takapotku saa työkalun
singahtamaan vastakkaiseen suuntaan laikan
liikkeeseen nähden, jos se tarttuu kiinni.
d) Toimi erityisen varovaisesti työstäessäsi
esimerkiksi nurkkia tai teräviä kulmia. Vältä
työkalun kimpoamista ja tarttumista kiinni.
Nurkat, terävät kulmat tai kimpoaminen voivat
aiheuttaa toiminnassa olevan työkalun jäämisen
kiinni, jolloin sen hallinta menetetään tai voi
aiheutua takapotku.
e) Älä kiinnitä työkaluun sahanterää. Muutoin
aiheutuu helposti takapotku tai hallinnan
menetys.
Erityiset varoitukset hiottaessa ja
katkaistaessa
a) Käytä vain sähkötyökalulle suositeltuja
laikkoja ja niitä varten tarkoitettuja suojuksia.
Jos sähkötyökalussa käytetään laikkoja, joita
ei ole tarkoitettu käytettäväksi siinä, niitä ei voi
suojata kunnolla, joten ne aiheuttavat vaaran.
b) Keskelle painettujen laikkojen hiomapinta
on asennettava suojakaistaleen tason
alapuolelle. Virheellisesti asennettua laikkaa,
joka näkyy suojakaistaleen tason läpi, ei voida
suojata oikeaoppisesti.
c) Suojus on kiinnitettävä sähkötyökaluun
kunnolla ja asetettava turvalliseen
asentoon, jotta mahdollisimman pieni
osa laikasta jää näkyviin. Suoja estää
rikkoutuneiden laikan sirujen sinkoamisen,
koskettamisen vahingossa laikkaan ja
vaatetuksen syttymisen kipinöiden vuoksi.
d) Käytä laikkoja vain niille suositeltuihin
käyttötarkoituksiin. Esimerkki: Älä
käytä katkaisulaikkaa hiomiseen. Hiovat
katkaisulaikat on tarkoitettu hiomiseen. Niiden
aiheuttamat sivusuuntaiset voimat voivat saada
laikan rikkoutumaan.
e) Käytä aina oikean kokoisia ja muotoisia ehjiä
hiomalaikkoja. Tällöin laikan rikkoutumisen
vaara vähenee. Katkaisulaikat voivat olla erilaisia
kuin hiomalaikat.
f)Älä käytä suuremmissa sähkötyökaluissa
käytettyjä kuluneita laikkoja. Suurempien
sähkötyökalujen laikat eivät kestä pienemmän
työkalun suurempaa nopeutta, joten ne voivat
särkyä.
Erityiset varoitukset katkaistaessa
a) Älä jumiuta katkaisulaikkaa tai paina sitä
liikaa. Älä yritä katkaista liian paksua
kappaletta. Laikan ylirasittaminen lisää
taipumisen, jumiutumisen, särkymisen tai
takapotkun vaaraa.
b) Älä mene pyörivän laikan etu- tai
takapuolelle suorassa linjassa. Kun laikka
liikkuu itsestäsi poispäin, mahdollinen takapotku
voi sysätä pyörivän laikan ja sähkötyökalun
päällesi.
c) Jos laikka tarttuu kiinni tai joudut
keskeyttämään katkaisemisen, katkaise
sähkötyökalusta virta ja pidä sitä paikallaan,
kunnes laikka on pysähtynyt kokonaan. Älä
yritä irrottaa katkaisulaikkaa työstettävästä
kappaleesta, kun terä liikkuu. Muutoin voi
aiheutua takapotku. Tutki, miksi laikka tarttui
kiinni ja korjaa siihen johtaneet syyt.
d) Älä käynnistä leikkaustoimenpidettä
uudelleen pitäen työkalua työkappaleessa.
Anna laikan saavuttaa täysi nopeus ja aseta
se varoen takaisin leikkauskohtaan. Laikka
voi taittua, siirtyä ylös tai iskeytyä takaisin,
jos sähkötyökalu käynnistetään uudelleen
työkappaleessa.
147
Suomi
e) Tue suuret työstettävät kappaleet terän
kiinni tarttumisen ja takapotkun vaaran
vähentämiseksi. Suurilla kappaleilla on
taipumus taipua niiden oman painon vuoksi.
Aseta tuet työstettävän kappaleen alle lähelle
katkaisuviivaa ja lähelle kappaleen reunoja laikan
molemmille puolille.
f)Toimi erittäin varovaisesti työntäessäsi laikan
valmiiseen seinään tai muuhun kohteeseen,
jonka sisälle ei näy. Laikka voi osua kaasu- tai
vesiputkeen, sähköjohtoon tai johonkin, joka
aiheuttaa takapotkun.
Erityiset varoitukset hiottaessa
hiomapaperilla
VAROITUS: Suosittelemme
vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään
30 mA.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– kuulon heikkeneminen.
– lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
a) Älä käytä erittäin kuluneita hiomapapereita.
Noudata valmistajan suosituksia valitessasi
hiomapaperia. Jos hiomapaperi ulottuu laikan
ulkopuolelle, voi aiheutua haavan saamisen,
laikan kulumisen tai takapotkun vaara.
– pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Erityiset varoitukset käytettäessä
teräsharjaa
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
a) Huomaa, että teräsharjasta irtoaa harjaksia
myös normaalissa käytössä. Älä rasita
kuituja kohdistamalla harjaan suurta voimaa.
Harjakset lävistävät kevyet vaatteet ja/tai ihon
helposti.
b) Jos teräsharjaa käytettäessä on suositeltua
käyttää suojusta, älä anna teräsharjan
osua siihen. Teräsharjan läpimitta voi laajeta
käyttämisen aikana keskipakoisvoiman vuoksi.
Hiomakoneiden lisäturvasääntöjä
• Lisävarusteiden kierteisen kiinnitysosan on
sovittava hiomakoneen karan kierteisiin.
Laippojen avulla asennettujen lisävarusteiden
kohdalla lisävarusteen kiinnitysreiän on sovittava
laipan sijoituskohdan halkaisijaan. Jos varustetta
ei voi kiinnittää sähkötyökaluun kunnolla, voi
aiheutua epätasapaino ja voit menettää työkalun
hallinnan tärinän vuoksi.
– vaarallisia aineita sisältävä pöly.
Työkalun merkinnät
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (P), joka sisältää myös
valmistusvuoden, on painettu vaihteiston etuosaan.
Esimerkki:
2018 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Kulmahiomakone
• Keskelle painettujen laikkojen hiomapinta on
asennettava suojakaistaleen tason alapuolelle.
Virheellisesti asennettua laikkaa, joka näkyy
suojakaistaleen tason läpi, ei voida suojata
oikeaoppisesti.
1Suojus
•Älä käytä tässä työkalussa tyypin 11
(käyristyvä kuppi) laikkoja. Sopimattoman
lisävarusteen käyttö voi johtaa henkilövahinkoon.
1Käyttöohje
•Käytä aina sivukahvaa. Kiristä kahva hyvin.
Sivukahvaa tulee aina käyttää työkalun hallinnan
säilyttämiseen.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
148
1Sivukahva
1Laippasarja
1Kuusiokoloavain
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
Suomi
Kuvaus (kuva 1, 3)
VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai
sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
A.Karan lukituspainike
B.Kara
C.Sivukahva
D.Taustalaippa
E.Kierteinen lukitusmutteri
F.
Suoja
No-Volt-toiminto
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
No-volt-toiminto estää hiomakoneen uudelleen
käynnistymisen ilman kytkintä, jos virransyötössä
tapahtuu keskeytys.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa
tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
G.Liukukytkin
H.Vipukytkin (vain DWE4120)
I.
Lukitusvipu (vain DWE4120)
J.Suojan vapautusvipu
KÄYTTÖTARKOITUS
Tehokkaat DWE4056, DWE4057, DWE4120,
DWE4156, DWE4157 -kulmahiomakoneet
on tarkoitettu ammattimaiseen hiomiseen,
teräsharjaamiseen ja leikkaamiseen.
ÄLÄ KÄYTÄ muunlaisia kuin sellaisia hiomalaikkoja,
joiden keskiosassa on painautuma.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä kulmahiomakoneet ovat raskaaseen
ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkötyökaluja.
ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Pehmeä käynnistys
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
Pehmeä käynnistys estää laitteen hallinnan
menettämisen käynnistettäessä. Tästä
ominaisuudesta on hyötyä varsinkin ahtaissa
paikoissa.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Ennen työkalun
pistokkeen työntämistä pistorasiaan
paina liipaisinta ja vapauta se sen
varmistamiseksi, että virta on katkaistu.
Sivukahvan kiinnittäminen (kuva 1)
VAROITUS: Tarkista ennen laitteen
käynnistämistä, että kahva on kiristetty
oikein.
Ruuvaa sivukahva (C) kireälle johonkin aukkoon
vaihteiston jommallakummalla puolella. Sivukahvaa
tulee aina käyttää työkalun hallinnan säilyttämiseen.
Lisävarusteet ja liitososat
Hiomakoneiden lisävarusteisiin on tärkeää valita
oikeat suojat, tausta-alustat ja -laipat. Katso
lisätietoa oikean lisävarusteen valinnasta tämän
osion lopussa olevasta taulukosta.
149
Suomi
HUOMAA: Reunan hionta voidaan suorittaa tyypin
27 laikoilla, jotka on tarkoitettu erityisesti tähän
tarkoitukseen.
VAROITUS: Lisävarusteiden täytyy
olla sopivia vähintään työkalun
varoitusmerkisttä suositellulle nopeudelle.
Laikat ja muut lisävarusteet, jotka ylittävät
lisävarusteen nimellisnopeuden, voivat
rikkoutua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Kierteisissä lisävarusteissa on oltava
M14-napa. Kaikissa kierteettömissä
lisävarusteissa on oltava 22 mm:n
kiinnitysreikä. Jos näin ei ole, se voi olla
tarkoitettu pyörösahaan eikä sitä saa
käyttää. Käytä vain tämän osion lopussa
olevassa taulukossa olevia lisävarusteita.
Lisävarusteiden nimellisarvojen on oltava
työkalun arvokilpeen merkittyä laikan
vähimmäisnopeutta suurempia.
Suojien asentaminen
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista. Ennen työkalun
pistokkeen työntämistä pistorasiaan
paina liipaisinta ja vapauta se
sen varmistamiseksi, että virta on
katkaistu.
4.Kun kara on käyttäjään päin, kierrä suojaa
myötäpäivään haluttuun työstöasemaan.
Suojan runko tulee asettaa karan ja käyttäjän
väliin maksimaalisen käyttöturvallisuuden
takaamiseksi.
5.Helppoa säätämistä varten suojaa voidaan
kiertää myötäpäivään. HUOMAA: Suojan
vapautusvivun on napsahdettava yhteen suojan
varressa olevaan kohdistusaukkoon (N). Tämä
varmistaa suojan hyvä kiinnittymisen. Suoja
voidaan sijoittaa uudelleen vastakkaiseen
suuntaan painamalla suojan vapautusvipua.
6.Poista suoja noudattamalla näiden ohjeiden
kohtia 1–3 päinvastaisessa järjestyksessä.
SUOJUS KIINNITYSRUUVILLA (KUVA 2B)
1.Aseta kulmahiomakone pöydälle kara (B)
ylöspäin.
2.Kohdista korvakkeet (K) uriin (L).
3.Paina suojusta (F) alaspäin ja käännä se
haluamaasi asentoon.
4.Kiristä ruuvi (M).
5.Voit irrottaa suojuksen löysentämällä ruuvin.
HUOMIO: Tässä hiomakoneessa on
käytettävä suojia.
Kun DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156
tai DWE4157 -hiomakonetta käytetään metallin tai
kivimateriaalin leikkaamisen, tyypin 1 suojan käyttö
on PAKOLLISTA. Tyypin 1 suojia on saatavilla
lisämaksusta DeWALT-jälleenmyyjiltä.
HUOMAA: Muiden varusteiden käyttämisestä
näissä hiomakoneissa on lisätietoja hioma- ja
leikkausvarustekaaviossa tämän osion lopussa.
(TYYPIN 27) YHDEN KOSKETUKSEN SUOJAN
ASENTAMINEN JA POISTAMINEN (KUVA 2A)
HUOMAA: Jos hiomakoneessa on avaimeton
yhden kosketuksen suoja, varmista, että ruuvi,
vipu ja jousi on asennettu oikein ennen suojan
asentamista.
1.Paina suojan vapautusvipua (J).
2.Pidä suojan vapautusvipua auki, kohdista
suojan kiinnityskorvakkeet (K) ketjukotelon (L)
aukkoihin.
150
3.Pidä suojan vapautusvipua auki, paina suojaa
alas, kunnes kiinnityskorvakkeet kiinnittyvät ja
kierrä ne ketjukotelon navassa olevaan uraan.
Vapauta suojan vapautusvipu.
HUOMIO: Jos suojusta ei voi kiristää
säätöruuvin avulla, älä käytä työkalua.
Henkilövahingon vaaran vähentämiseksi
vie työkalu ja suojus huoltokorjaamoon
korjattavaksi tai suojuksen vaihtamista
varten.
SULJETUN (TYYPPI 1) SUOJAN ASENTAMINEN
VAROITUS: Jos yhden kosketuksen
suoja on olemassa, ruuvi, vipu ja
jousi tulee poistaa ennen suljetun
suojan (tyyppi 1) asentamista.
Poistetut osat täytyy säilyttää ja
asentaa uudelleen yhden kosketuksen
suojan käyttämiseksi. Osien paikan
huomioiminen ennen purkamista
helpottaa uudelleen asennusta.
1.Avaa suojan lukitus. Kohdista
kiinnityskorvakkeet (K) suojaan aukkojen (L)
ollessa ketjukotelossa.
2.Paina suojaa alaspäin, kunnes suojan
kiinnityskorvake kiinnittyy ja pyörii vapaasti
ketjukotelon navassa olevassa urassa.
3.Kierrä suoja haluamaasi asentoon. Suojan
runko tulee asettaa karan ja käyttäjän
väliin maksimaalisen käyttöturvallisuuden
takaamiseksi.
Suomi
4.Sulje suojan salpa kiinnittääksesi suojan
ketjukotelon kanteen. Suojaa ei voida kiertää
käsin, kun salpa on suljetussa asennossa.
Jos kierto on mahdollista, kiristä säätöruuvi
kiristysvivun ollessa suljetussa asennossa. Älä
käytä hiomakonetta, kun suoja on löysä tai
lukitusvipu on auki.
8.Poista levy löysäämällä kierteistä
lukitusmutteria (E) tuotteen mukana toimitetulla
kuusiokoloavaimella tai kaksipäisellä
ruuviavaimella.
5.Poista suoja avaamalla suojan salpa ja
kiertämällä suojaa niin, että nuolet kohdistuvat
toisiinsa ja vedä suoja ylös.
HUOMAA: Reunan hiominen voidaan suorittaa
tyypin 27 laikoilla, jotka on tarkoitettu ja määritetty
tähän tarkoitukseen. 6 mm paksut laikat on
tarkoitettu pinnan hiomiseen, kun taas 3 mm laikat
on tarkoitettu reunan hiomiseen. Leikkaukset
voidaan suorittaa leikkauslaikalla ja tyypin 1 suojalla.
HUOMAA: Jos jonkin ajan kuluttua suljettu (tyyppi
1) suoja löystyy, kiristä säätöruuvia lukitusvivun
ollessa suljettuna.
Teräsharjojen ja
-laikkojen asentaminen
HUOMIO: Jos suojaa ei voida kiristää
säätöruuvilla, älä käytä työkalua.
Henkilövahinkoriskin pienentämiseksi
työkalu ja suoja on vietävä valtuutettuun
huoltopalveluun suojan korjaamista tai
vaihtamista varten.
HUOMAUTUS: Älä kiristä säätöruuvia
kiristimen vivun ollessa auki. Se
voi johtaa suojan tai asennusosan
huomaamattomaan vaurioitumiseen.
Hioma- tai leikkauslaikan
asettaminen ja irrottaminen
(kuvat 1, 4, 5)
VAROITUS: Älä käytä vaurioitunutta
laikkaa.
1.Aseta kulmahiomakone pöydälle suojus
ylöspäin.
2.Asenna taustalaippa (D) oikein karaan (B)
(kuva 4).
3.Aseta aluslevy (P) taustalaippaan (D). Kun
asetat keskeltä kohotetun levyn paikalleen,
varmista, että kohotettu keskiosa (O) osoittaa
taustalaippaan (D) päin.
4.Kierrä kierteinen lukitusmutteri (E) karaan (B)
(kuva 5):
a.Kierteisen lukitusmutterin (E) renkaan on
osoitettava levyyn päin, kun hiomalaikka
asennetaan (kuva 5A).
b.Kierteisen lukitusmutterin (E) renkaan
on osoitettava levystä pois päin, kun
leikkauslaikka asennetaan (kuva 5B).
5.Paina karan lukituspainiketta (A) ja kierrä
karaa (B), kunnes se lukittuu paikoilleen.
6.Kiristä kierteinen lukitusmutteri (E) tuotteen
mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella tai
kaksipäisellä ruuviavaimella.
7.Vapauta karan lukitus.
Teräsharjat tai -laikat asennetaan suoraan
hiomakoneen karaan ilman laippoja. Käytä vain
teräsharjoja tai -laikkoja, jotka toimitetaan kierteisellä
M14-navalla. Tyypin 27 suoja vaaditaan teräsharjoja
ja -laikkoja käytettäessä.
HUOMIO: Käytä suojakäsineitä
teräsharjoja ja -laikkoja käsitellessä.
Niistä voi tulla teräviä.
HUOMIO: Laikka tai harja ei saa
koskettaa suojaan asennuksen
yhteydessä tai käytön aikana.
Huomaamattomia vaurioitua voi tulla
lisävarusteeseen, jolloin lisävarusteen
laikasta tai kupista voi irrota teräspaloja.
1.Kierrä laikka karaan käsin.
2.Paina karan lukituspainiketta ja kiristä laikka
säätämällä teräslaikan tai -harjan napaa
avaimella.
3.Poista laikka toimimalla päinvastaisessa
järjestyksessä.
HUOMAUTUS: Jos laikan napaa
asenneta oikein ennen työkalun
käynnistämistä, työkalu tai laikka voi
vaurioitua.
Alustan/hiomapaperin asentaminen
ja poistaminen (kuvat 1)
1.Aseta laite työtasolle tai tasaiselle alustalle suoja
ylöspäin.
2.Poista taustalaippa (D).
3.Aseta kumialusta oikein karaan (B).
4.Aseta hiomapaperi kumialustaan.
5.Ruuvaa kierteinen kiinnitysmutteri (E) karaan.
Kierteiden kiinnitysmutterin renkaan on oltava
kumialustaan päin.
6.Paina karan lukituspainiketta (A) ja kierrä
karaa (B), kunnes se lukittuu paikoilleen.
151
Suomi
7.Kiristä kierteinen lukitusmutteri (E) tuotteen
mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella tai
kaksipäisellä ruuviavaimella.
• Kiinnitä ja tue työkappaletta.
Käytä puristimia tai ruuvipuristinta
työkappaleen kiinnittämiseksi ja
tukemiseksi tukevaan alustaan.
Työkappale on tärkeää kiinnittää ja
tukea hyvin työkappaleen liikkumisen
ja hallinnan menetyksen estämiseksi.
Jos työkappale liikkuu tai hallinta
menetetään, vaaratilanteita ja
henkilövahinkoja voi aiheutua.
• Tue paneeleja tai kaikkia liian
suuria työkappaleita laikan kiinni
juuttumisen ja takaisiniskun
välttämiseksi. Suuret työkappaleet
pyrkivät taipumaan omasta painostaan.
Tuet tulee asettaa työkappaleen
alapuolelle leikkauslinjan lähelle ja
työkappaleen reunan lähelle laikan
molemmalla puolella.
• Pidä aina työhanskoja, kun käytät tätä
työkalua.
• Vaihdelaatikko kuumenee voimakkaasti
käytön aikana.
• Paina työkalua vain varovaisesti. Älä
paina laikkaa sivusuunnassa.
• Vältä ylikuormittamista. Kun
sähkötyökalua on kuormitettu
huomattavasti, jatka sen käyttöä
ilman kuormaa useiden minuuttien
ajan lisävarusteen jäähdyttämiseksi.
Älä kosketa hioma- ja leikkuulaikkoihin
ennen kuin ne ovat jäähtyneet. Laikat
voivat kuumentua huomattavasti käytön
aikana.
• Älä koskaan työskentele hiomakupilla
ilman asianmukaista suojaa.
• Älä käytä sähkötyökalua
poisleikkaustelineen kanssa.
• Älä koskaan käytä paperia yhdessä
kiinnitettyjen hankaustuotteiden kanssa.
8.Vapauta karan lukitus.
9.Poista kuminen tausta-alusta löysäämällä
kierteistä lukitusmutteria (E) tuotteen mukana
toimitetulla kuusiokoloavaimella tai kaksipäisellä
ruuviavaimella.
Kuppiteräsharjan kiinnittäminen
Ruuvaa kuppiteräsharja suoraan karaan ilman
välilevyä ja kierteistä laippaa.
Ennen käyttämistä
• Asenna suojus ja hiomalaikka tai -paperi. Älä
käytä erittäin kuluneita laikkoja tai papereita.
• Varmista, että sisempi ja ulompi laippa on
kiinnitetty oikein. Noudata ohjeita Hiomis- ja
leikkausvarustetaulukko.
• Varmista, että laikka pyörii varusteeseen ja
työkaluun merkityn nuolen suuntaan.
• Älä käytä vaurioitunutta lisävarustetta. Ennen
käyttämistä tarkista, ettei tarvikkeessa,
esimerkiksi sen hiomalaikoissa tai taustalevyssä,
ole halkeamia, repeämiä tai kulumia ja että
teräslankaharjassa ole irrallisia tai katkenneita
harjaksia. Jos sähkötyökalu putoaa, tarkista,
onko siihen tullut vaurioita ja vaihda vaurioitunut
osa. Kun olet tarkistanut laitteen, siirry kauas
siitä ja pyydä muitakin siirtymään kauemmas.
Anna sähkötyökalun käydä suurimmalla
nopeudella kuormittamattomana minuutin ajan.
Vaurioitunut varuste tavallisesti särkyy tämän
testausajan kuluessa.
KÄYTTÄMINEN
Käyttöohjeet
152
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista. Ennen työkalun
pistokkeen työntämistä pistorasiaan
paina liipaisinta ja vapauta se
sen varmistamiseksi, että virta on
katkaistu.
VAROITUS:
• Varmista, että hiottava tai katkaistava
kappale on tiukasti kiinni.
• Huomaa, että pyörä jatkaa pyörimistä
myös virran katkaisemisen jälkeen.
Käsien oikea asento (kuva 1, 6)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
sivukahvaan (C) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
työkalun runkoon kuvassa 1 näkyvällä tavalla.
Suomi
Kytkimet
HUOMIO: Pidä sivukahvasta ja työkalun
rungosta tiukasti kiinni työkalun hallinnan
säilyttämiseksi käynnistyksen ja käytön
aikana ja kunnes laikka tai lisävaruste
lakkaa pyörimästä. Varmista, että laikka
on pysähtynyt kokonaan ennen työkalun
asettamista alas.
HUOMAA: Älä kytke työkalua päälle tai pois päältä
kuormituksen alaisena vähentääksesi työkalun
odottamatonta liikettä. Anna hiomakoneen saavuttaa
täysi nopeus ennen kuin kosketat työpintaa. Nosta
työkalu pinnasta ennen työkalun sammuttamista.
Anna työkalun pysähtyä ennen sen asettamista alas.
LIUKUKYTKIN (KUVA 3)
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
VAROITUS: Varmista ennen työkalun
liittämistä verkkovirtaan, että liukukytkin
on pois päältä asennosta painamalla
ja vapauttamalla kytkimen takaosa.
Varmista, että liukukytkin on pois
päältä asennossa yllä kuvatulla tavalla
työkalun virransyötön keskeytymisen
jälkeen, esimerkiksi maasulkukytkimen
aktivoituessa, piirikatkaisimen
aktivoituessa, kun pistoke irrotetaan
vahingossa tai sähkökatkoksen
tapahtuessa. Jos liukukytkin on lukittu,
kun virta kytketään päälle, työkalu
käynnistyy odottamattomasti.
Käynnistä työkalu liu’uttamalla ON/OFFliukukytkin (G) työkalun etuosaan päin. Pysäytä
työkalu vapauttamalla ON/OFF-liukukytkin.
Kun haluat työkalun toimivan jatkuvasti, liu’uta
kytkintä työkalun etuosaan päin ja paina kytkimen
etuosaa sisäänpäin. Pysäytä työkalu jatkuvassa
käyttötilassa, paina liukukytkimen takaosaa ja
vapauta se.
VIPUKYTKIN (KUVA 3) (DWE4120)
1.Kytke työkalu päälle painamalla lukitusvipua (I)
työkalun takaosaan päin, paina sitten
vipukytkintä (H). Työkalu toimii kytkintä
painettaessa.
2.Sammuta työkalu vapauttamalla vipukytkin.
Karan lukko (kuva 1)
Karan lukko (A) estää karaa pyörimästä, kun laikkaa
kiinnitetään tai irrotetaan. Lukitse työkalu vasta kun
työkalu on sammutettu ja täysin pysähtynyt ja kun
sen pistoke on irrotettu pistorasiasta.
kiinnitetty varuste voi irrota ja aiheuttaa
vahingoittumisen.
Voit lukita karan painamalla karan lukituspainiketta ja
kääntämällä karaa, kunnes se lukittuu.
Metallin työstäminen
Jos työstät metallia tämän työkalun avulla, varmista,
että pistoke on yhdistetty vikavirtasuojaimeen, jotta
metallilastut eivät aiheuta sähköistä vaaraa.
Jos vikavirtasuojain estää virransyötön työkaluun,
vie työkalu korjattavaksi valtuutettuun DeWALThuoltokorjaamoon.
VAROITUS: tietyissä
työskentelyolosuhteissa laitteen sisään
voi kertyä sähköä johtavaa pölyä metallia
työstettäessä. Tällöin laitteen suojaava
eristys ei toimi, joten on olemassa
sähköiskun vaara.
Metallipölyn kertymisen laitteen sisään estämiseksi
on suositeltavaa puhdistaa ilmanvaihtoaukot
päivittäin. Lisätietoja on Kunnossapito-kohdassa.
Metallin leikkaaminen
Syötä kohtuullisella nopeudella leikattavan
materiaalin mukaan leikkaamisen aikana. Älä
kohdista painetta leikkuulaikkaan, kallista tai heiluta
konetta.
Älä laske leikkuulaikkojen käyttönopeutta sivuttaisella
paineella.
Konetta on aina käytettävä pystyasennossa.
Muutoin on olemassa vaara, että se painetaan
kontrolloimattomasti pois leikkauslinjasta.
Profiileja ja nelikulmaista tankoa leikatessa on paras
aloittaa pienimmästä poikkileikkauspinnasta.
Karkea hiominen
Älä koskaan käytä leikkuulaikkaa hiomiseen.
Käytä aina suojustyyppiä 27.
Parhaat hiomistulokset saavutetaan asettamalla
kone 30° - 40° kulmaan. Siirrä konetta edestakaisin
keskisuurella paineella. Täten työstökappale
ei kuumennu liikaa, se ei värjäänny eikä siihen
muodostu uria.
Kiven leikkaaminen
Konetta tulee käyttää vain kuivaleikkaamiseen.
Leikkaa kivimateriaalia käyttämällä timanttilaikkaa.
Käytä konetta ainoastaan ylimääräistä
suojanaamaria käyttäen.
HUOMAUTUS: Älä lukitse karaa, kun
työkalua käytetään. Muutoin työkalu voi
vaurioitua. Jos työkalu vaurioituu, siihen
153
Suomi
Työstöön liittyviä vinkkejä
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita
kuin metallipintoja liuottimien tai muiden
voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä
kemikaalit voivat heikentää näissä osissa
käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua
kangasta. Älä päästä mitään nestettä
laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Ole varovainen aukkoja leikatessa
rakenteellisiin seiniin. Maakohtaiset
määräykset säätelevät rakenteellisten seinien
aukkoja. Kyseisiä määräyksiä on noudatettava
aina. Ota yhteyttä rakenteelliseen teknikkoon,
arkkitehtiin tai rakennustyömään valvojaan ennen
työtoimenpiteiden aloittamista.
Pehmeiden laikkojen käyttäminen
VAROITUS: Metallipölyä voi
kertyä. Runsas metallin työstäminen
pehmeillä laikoilla voi lisätä sähköiskun
vaaraa. Tämän vaaran mahdollisuuden
vähentämiseksi yhdistä laite
vikavirtasuojakytkimeen ja puhdista
ilmanvaihtoaukot päivittäin paineilmalla.
Lisätietoja on jäljempänä.
KUNNOSSAPITO
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia
varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Kierteisen
Maks.
[mm] Vähimmäiskierto Kiertonopeus reiän
[mm]
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Ennen työkalun
pistokkeen työntämistä pistorasiaan
paina liipaisinta ja vapauta se sen
varmistamiseksi, että virta on katkaistu.
Hiiliharjat
Kun hiiliharjat ovat kuluneet lähes loppuun ja laite
on huollettava, moottori lakkaa toimimasta. Käyttäjä
ei voi vaihtaa hiiliharjoja. Vie työkalu valtuutettuun
DeWALT-huoltokorjaamoon.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
154
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
[min.-1]
[m/s]
pituus
[mm]
115 6 22,23
11 800
80
-
b 125 6 22,23
11 800
80
-
D
d
D
D
b
d
115 -
-
11 800
80
-
125 -
-
11 800
80
-
75 30 M14
11 800
45
16,0
115 12 M14
11 800
80
16,0
125 12 M14
11 800
80
16,0
d
b
D
D
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja,
jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen
käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut
paikallisten määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on
saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Suomi
HIOMAVARUSTEKAAVIO
Suojan tyyppi
Varuste
Kuvaus
Asentaminen
hiomakoneeseen
Hiomalaikka,
jonka keskiosassa
on painautuma
TYYPIN 27
SUOJUS
Tyypin 27 suojus
Liuskalaikka
Tukilaippa
Vaijeripyörät
Tyypin 27 alas painetttu
keskilaikka
Kierteinen kiinnitysmutteri
Vaijeripyörät ja
kierteinen mutteri
Tyypin 27 suojus
Vaijeripyörä
Teräskuppi ja
kierteinen mutteri
Tyypin 27 suojus
Teräslankaharja
Taustalaippa/
hiomapaperiarkki
Tyypin 27 suojus
Kuminen taustalaippa
Hiomapaperilevy
Kierteinen kiinnitysmutteri
155
Suomi
HIOMAVARUSTEKAAVIO (jatkoa)
Suojan tyyppi
Varuste
Kuvaus
Asentaminen
hiomakoneeseen
Puumateriaalin
leikkuulaikka, sidottu
TYYPIN 1
SUOJUS
Tyypin 1 suojus
Metallin
leikkuulaikka, sidottu
Tukilaippa
Timanttikatkaisulaikka
TYYPIN 1
SUOJUS
Katkaisulaikka
TAI
Kierteinen kiinnitysmutteri
TYYPIN 27
SUOJUS
156
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
Svenska
VINKELSLIPAR
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DeWALT till
en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Strömförsörjning
Frigångs-/klassad hastighet
Hjuldiameter
Drivaxelns diameter
Spindellängd
Vikt
* vikt inkluderar sidohandtag och skydd
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
DWE4056
230
1
800
11800
115
M14
14,2
1,8*
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN 60745-2-3:
dB(A)
90,5
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
101,3
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
3,0
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
DWE4057
230
1
800
11800
125
M14
14,2
1,9*
DWE4120
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,05*
DWE4156
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,0*
DWE4157
230
1
900
11800
125
M14
14,2
2,05*
90,5
101,3
3,0
91,5
102,5
3,0
91,5
102,5
3,0
9,5
102,5
3,0
Tasohionta
Vibration, emissionsvärde a h,AG =
m/s²
9,4
9,4
11,0
11,0
11,0
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Vibration, emissionsvärde a h,DS =
m/s²
7,5
7,5
6,8
6,8
6,8
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Kiekkohionta
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
157
Svenska
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver
allvarlighetsnivån för varje signalord. Var god läs
handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
VINKELSLIPAR
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014
+A12:2014+A13:2015.
Dessa produkter uppfyller också direktiv
2014/30/EU och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DeWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
05.03.2018
158
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen "elverktyg" i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
Svenska
f)
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
c) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
e) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
f) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
g) Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
f) Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
TILLKOMMANDE SPECIFIKA
SÄKERHETSREGLER
Säkerhetsinstruktioner för all
verksamhet
GEMENSAMMA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR
VINKELSLIPNING, SLIPNING, STÅLBORSTNING ELLER
SLIPANDEN KAPNIGNAR:
a) Detta elverktyg är avsett att fungera
som en slip, sandslip, stålborste,
polerare eller kapningsverktyg. Läs
alla säkerhetsvarningar, instruktioner,
159
Svenska
illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet
att läsa alla instruktioner som listas här nedan
kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/eller
allvarlig personskada.
b) Vi rekommenderar inte att arbetsmoment
såsom polering utförs med detta elverktyg.
Arbetsmoment för vilka elverktyget inte är
konstruerat kan eventuellt ge upphov till fara och
orsaka personskada.
c) Använd inte tillbehör som inte är specifikt
konstruerade och rekommenderade av
verktygstillverkaren. Bara för att tillbehöret kan
monteras på ditt elverktyg, garanterar inte detta
en säker användning.
d) Angiven hastighet för tillbehöret måste vara
åtminstone likamed den maximala hastighet
som elverktyget är märkt med. Tillbehör som
går snabbare än sin klassade hastighet kan
brytas sönder och flyga isär.
e) Ytterdiametern och tjockleken på
ditt tillbehör måste vara inom den
kapacitetsklassificering som gäller för ditt
elverktyg. Felaktigt storleksanpassade tillbehör
kan inte tillräckligt skyddas eller kontrolleras.
f)Gängade monteringen av tillbehören
måste matcha vinkelslipens spindelgänga.
För tillbehör monterade med flänsar
måste spindelhålet på tillbehöret passa
fixeringsdiametern på flänsen. Tillbehör med
som inte matchar elverktygets monterade
hårdvara kommer att köra obalanserat, vibrera
för mycket och kan orsaka att man tappar
kontrollen.
g) Använd inte ett skadat tillbehör. Före
varje användning, inspektera tillbehör
såsom sliptrissa med avseende på flisor
och sprickor, stödrondell med avseende
på sprickor, nötning eller för stort slitage,
stålborste med avseende på lösa eller
spruckna trådar. Om elverktyg eller
tillbehör tappas, inspektera för ev. skada
eller installera ett oskadat tillbehör. Efter
inspektion och installation av ett tillbehör,
placera dig själv och åskådare bort
från tillbehörets rotationsplan, och kör
elverktyget med maximal tomgångshastighet
under en minut. Skadade tillbehör kommer
normalt att falla sönder under denna
testkörning.
160
h) Bär individuell skyddande utrustning.
Beroende på tillämpning, använd
ansiktsskydd, skyddsglasögon eller
säkerhetsglasögon. Efter vad som är
lämpligt, bär dammfilterskydd, hörselskydd,
handskar och verkstadsförkläde som klarar
av att stoppa små slipande delar eller bitar
av arbetsstycket. Ögonskyddet måste klara
av att stoppa flygande skräp som skapas av
diverse arbetsmoment. Dammfilterskyddet eller
respiratorn måste kunna filtrera partiklar som
skapas i ditt arbete. Att utsättas för högt buller
under lång tid kan orsaka hörselförlust.
i)Håll åskådare på säkert avstånd från
arbetsområdet. Alla som kommer in
i arbetsområdet måste ha individuell
skyddande utrustning. Småbitar av
arbetsstycket eller av ett trasigt tillbehör kan
flyga iväg och orsaka personskada bortom
omedelbart arbetsområdet.
j)Håll endast i elverktyget via isolerade
greppytor när du utför ett arbete där
kapningstillbehöret kan komma i kontakt
med dold tråddragning eller med sin egen
sladd. Kaptillbehör som kommer i kontakt
med en strömförande ledning kan göra att
exponerade metalldelar hos elverktyget blir
strömförande och kan ge användaren en
elektrisk stöt.
k)Placera sladden så den går fri från roterande
tillbehör. Om du tappar kontrollen kan sladden
bli kapad eller fastna, och din hand eller arm kan
dras in i det roterande tillbehöret.
l)Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän
tillbehöret har stannat helt och hållet. Det
roterande tillbehöret kan hugga tag i ytan och
göra att du tappar din kontroll över elverktyget.
m) Kör inte elverktyget medan du bär det vid
sidan. Oavsiktlig kontakt med det roterande
tillbehöret skulle kunna ta tag i dina kläder, och
dra tillbehöret mot din kropp.
n) Rengör regelbundet elverktygets lufthål.
Motorns fläkt kommer att dra in dammet
i kåpan, och för stor ansamling av metall i
pulverform kan utgöra elektriska risker.
o) Använd inte elverktyget i närheten
lättantändliga ämnen. Gnistor skulle kunna
antända dessa ämnen.
p) Använd inte tillbehör som kräver flytande
kylmedel. Användning av vatten eller andra
flytande kylmedel kan leda till dödande elchock
eller en stöt.
Svenska
YTTERLIGARE
SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ALL
VERKSAMHET
Säkerhetsvarningar specifika
för slipning och slipande
avkapningsarbeten
Orsaker till och användarens
förebyggande av rekyl
a) Använd enbart hjultyper som är
rekommenderade för ditt elverktyg och
det specifika skydd som är avsett för den
valda trissan. Trissor som elverktyget inte är
konstruerat för kan inte skyddas tillräckligt bra,
och är osäkra.
Rekyl är en plötslig reaktion på ett klämt eller fastkört
roterande hjul, en stödrondell, borste eller något annat
tillbehör. Klämning eller fastkörning orsakar snabb
överstegring av det roterande tillbehöret, som i sin
tur tvingar det okontrollerade elverktyget i motsatt
riktning mot tillbehörets rotation på det ställe där det
har fastnat.
Om till exempel en sliptrissa fastnar eller kläms av
arbetsstycket, kan kanten på det hjul som går in i
klämpunkten gräva sig in i materialets yta och göra att
hjulet klättrar upp eller hoppar ut. Hjulet kan antingen
hoppa mot eller bort från användaren, beroende på
hjulets rörelseriktning vid klämpunkten. Sliptrissor kan
dessutom brytas sönder under dessa förhållanden.
Rekyl är resultatet av felanvändning av verktyget
och/eller felaktiga arbetsprocedurer eller
arbetsförhållanden, och kan undvikas genom att vidta
ordentliga försiktighetsåtgärder så som beskrivs här
nedan:
a) Bibehåll ett fast grepp om elverktyget,
och placera din kropp och arm så att
de motverkar rekylkrafter. Använd alltid
extrahandtag, om sådant medföljer,
för maximal kontroll över rekyl eller
vridmoment-reaktion under igångsättning.
Användaren kan kontrollera vridmomentreaktion eller rekylkrafter, om korrekta
försiktighetsåtgärder vidtas.
b) Placera aldrig din hand nära roterande
tillbehör. Tillbehöret kan rekylera över din hand.
c) Placera inte din kropp inom det område
dit elverktyget kommer att förflytta sig om
rekyl inträffar. Rekylen kommer att kasta
verktyget i motsatt riktning mot hjulets rörelse
vid klämpunkten.
d) Använd speciell försiktighet när du
bearbetar hörn, vassa kanter, etc. Undvik att
tillbehöret studsar och kör fast. Hörn, vassa
kanter eller studsande har en tendens att hugga
tag i det roterande tillbehöret, och orsaka förlust
av kontroll eller rekyl.
e) Sätt inte på sågkedja för träskärningsklinga
eller tandad sågklinga. Sådana klingor ger ofta
upphov till rekyl och förlust av kontroll.
b) Slipytans centrum på den nedtryckta
skivan måste vara monterad nedanför
skyddsklacken. Felaktigt monterad skiva som
skyddas av nivån av skyddsklacken kan inte var
tillräckligt skyddande.
c) Skyddet måste fästas på ett säkert sätt
på elverktyget och placeras för maximal
säkerhet, så att så litet som möjligt av
skivan är exponerad för operatören.
Skyddet hjälper till att skydda operatören från
trasiga skivfragment, oavsiktlig kontakt med
skivan och gnistor som kan antända kläder.
d) Trissorna får bara användas för
rekommenderade tillämpningar. Exempel:
Slipa inte med sidan på en kaptrissa.
Slipande kaptrissor är avsedda för perifer
slipning; sidokrafter som appliceras på dessa
trissor kan orsaka att de splittras.
e) Använd alltid oskadade hjulflänsar som har
korrekt storlek och form för din valda trissa.
Korrekta hjulflänsar stödjer trissan, och minskar
därmed risken för att trissan bryts sönder.
Flänsar för kaptrissor kan vara annorlunda än
flänsar för sliptrissor.
f)Använd inte nedslitna trissor från större
elverktyg. En trissa avsedd för större elverktyg
är inte lämplig för den högre hastigheten hos ett
mindre verktyg, och kan eventuellt spricka.
Tillkommande säkerhetsvarningar
specifika för slipande
avkapningsarbeten
a) Spärra inte kaptrissan eller applicera för
mycket tryck. Försök inte göra en för djup
kapning. Överansträngning av trissan ökar
belastningen och risken att trissan vrider sig
eller fastnar i skåran, och risken för rekyl eller att
trissan går sönder.
b) Placera inte din kropp mitt för och bakom
den roterande trissan. När trissan, vid
arbetspunkten, förflyttar sig bort från din kropp,
kan en eventuell rekyl kasta den roterande
trissan och elverktyget rakt mot dig.
161
Svenska
c) När trissan fastnar eller när en kapning
avbryts av någon anledning, stäng av
elverktyget och håll det orörligt till dess att
trissan stannar fullständigt. Försök aldrig att
ta bort kaptrissan från skåran medan trissan
är i rörelse, eftersom en rekyl då kan inträffa.
Undersök och vidta korrigerande åtgärder för att
eliminera orsaken till att trissan fastnar.
d) Starta inte om kapningen i arbetsstycket. Låt
skivan nå full hastighet och återgå försiktigt
till kapningen. Skivan kan fastna, vandra upp
eller få bakslag och verktyget startas om i
arbetsstycket.
e) Stöd skivor eller varje överdimensionerat
arbetsstycke för att minimera risken att
trissan kläms fast och rekylerar. Stora
arbetsstycken tenderar att sjunka ihop under
sin egen vikt. Stöd måste placeras under
arbetsstycket på båda sidor om trissan, nära
kapningslinjen och nära dess kant.
f)Tillämpa extra försiktighet när du gör en
"djupkapning" in i befintliga väggar eller
andra blinda områden. Den utstickande
trissan kan kapa rör för gas eller vatten,
elektriska ledningar eller föremål som kan ge
upphov till rekyl.
Ytterligare säkerhetsregler för
vinkelslipar
• Gängade monteringen av tillbehören måste
matcha vinkelslipmaskinens spindelgänga.
För tillbehör monterade med flänsar måste
spindelhålet på tillbehöret passa diametern
på flänsen. Tillbehör med som inte matchar
elverktygets monterade hårdvara kommer att gå
obalanserat, vibrera för mycket och kan orsaka
att man tappar kontrollen.
• Slipytans centrum på den nedtryckta skivan
måste vara monterad nedanför skyddsklacken.
Felaktigt monterad skiva som skyddas av
nivån av skyddsklacken kan inte var tillräckligt
skyddande.
•Använd inte Typ 11 (slipskål) skivor på
detta verktyg. Användning av olämpliga
tillbehör kan resultera i skador.
•Använd alltid sidohandtag. Dra åt
handtaget ordentligt. Sidohandtaget bör alltid
användas för att alltid kunna bibehålla kontrollen
över verktyget.
VARNING: Vi rekommenderar
användning av en jordfelsbrytare med en
restström på 30mA eller mindre.
Säkerhetsvarningar specifika för
sandslipningsarbeten
Inneboende risker
a) Använd inte alltför överdimensionerat
papper för sandslipskivan. Följ
tillverkarens rekommendationer vid
val av sandslipningspapper. Större
sandslipningspapper som når utanför
sandslipsrondellen utgör en risk för rivsår, och
kan orsaka fastkörning, sönderslitning av skivan
eller rekyl.
–Hörselnedsättning.
Säkerhetsvarningar specifika för
ståltrådsborstningsarbeten
a) Var medveten om att trådstrån kastas från
borsten också under vanlig användning. Slit
inte för hårt på trådarna genom att applicera
för stor belastning på borsten. Trådstråna
kan lätt tränga igenom lätt beklädnad och/eller
huden.
b) Om användningen av ett skydd
rekommenderas för ståltrådsborstning,
tillåt inte någon kontakt mellan trådtrissan
eller borsten och skyddet. Trådtrissans eller
borstens diameter kan expandera på grund av
arbetet och på grund av centrifugalkrafter.
162
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör
blir heta under arbetet.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
– Risk för damm från farliga ämnen.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Svenska
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
Datumkoden (P), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt på framsidan av höljet.
Exempel:
2018 XX XX
Tillverkningsår
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Förpackningsinnehåll
Mjukstartsfunktion
Förpackningen innehåller:
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
1Vinkelslip
Mjukstartsfunktionen möjliggör en acceleration från
låg hastighet för att undvika ett ryck vid starten.
Denna egenskap är särskilt användbar vid arbete i
trånga utrymmen.
1Skydd
1Sidohandtag
1Flänssats
1Sexkantnyckel
Ingen volt
1Instruktionshandbok
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
Ingen-voltfunktionen förhindrar vinkelslipen att starta
om utan att omkopplaren används och det blivit ett
avbrott i strömförsörjningen.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Elektrisk Säkerhet
Beskrivning (fig. 1, 3)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
A.Spindellåsknapp
B.Spindel
C.Sidohandtag
D.Fästfläns
E.Gängad bygelmutter
F.
Skydd
G.Skjutreglage
H.Vippbrytare (endast DWE4120)
I.
Låsspak (endast DWE4120)
J.Skyddslåsspak
AVSEDD ANVÄNDNING
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156,
DWE4157 extra kraftiga vinkelslipar har konstruerats
för professionell putsning, slipning, trådborstning,
slipning och kapning.
ANVÄND INTE andra slipskivor än navförsänkta
trissor och pappersskiva.
Använd INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa slitstarka vinkelslipar är yrkesmässiga
elverktyg.
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala
längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERINGAR
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. Innan du
återansluter verktyget, tryck ner och
släpp upp avtryckaren, för att säkerställa
att verktyget är avstängt.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
163
Svenska
Påmontering av sidohandtag (fig. 1)
VARNING: Innan du använder verktyget,
kontrollera att handtaget är ordentligt
åtdraget.
Skruva in sidohandtaget (C) hårt i ett av hålen på
endera sidan av växellådan. Sidohandtaget bör alltid
användas för att alltid kunna bibehålla kontrollen
över verktyget.
Tillbehör och tillsatser
Det är viktigt att välja korrekt skydd, slipskiva och
fläns att använda tillsammans med sliptillbehör. Se
tabellen i slutet av denna sektion för information om
val av korrekt tillbehör.
OBSERVERA: Kantslipning kan utföras med Typ 27
skivor som konstruerats och specificeras för detta
syfte.
VARNING: Tillbehör måste vara
märkta för minst den hastighet
som rekommenderas på verktygets
varningsetikett. Skivor och andra tillbehör
som körs över märkt tillbehörshastighet
kan brista och orsaka skador. Gängade
tillbehör måste ha ett M14 nav. Alla
ogängade tillbehör måste ha ett 22 mm
axelhål. Om inte kan den ha designats
för en cirkelsåg och skall inte användas.
Använd endast tillbehör som visas
i tabellen i slutet av denna sektion.
Tillbehörs märkning måste var över
listad minimihastighet såsom visas på
verktygets namnplatta.
Montering av skydd
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. Innan du
återansluter verktyget, tryck ner och
släpp upp avtryckaren, för att säkerställa
att verktyget är avstängt.
SE UPP: Skydden måste användas med
denna vinkelslip.
När DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156
eller DWE4157 vinkelslip används för kapning
av metall eller murverk MÅSTE ett Typ 1 skydd
användas. Typ 1 finns tillgängligt till en extra kostnad
från DeWALT distributörer.
OBSERVERA: Se Sliptillbehörsdiagrammet i
slutet av detta avsnitt för att se andra tillbehör som
kan användas med dessa vinkelslipar.
164
MONTERNG OCH BORTTAGNING AV (TYP 27)
ENKEL-TOUCH SKYDDET (FIG. 2A)
OBSERVERA: Om vinkelslipen är försett med
ett nyckelfritt enkel-touchskydd se till att skruven.
spaken och fjädern är korrekt placerad innan
skyddet monteras.
1.Tryck på skyddets låsspak (J).
2.Medan skyddslåsspaken hålls i öppet
läge riktas klackarna (K) på skyddet mot
öppningarna på växellådan (L).
3.Håll skyddslåsspaken öppen, skjut ned skyddet
tills klackarna aktiveras och vrid dem in i spåren
på växellådans nav. Lossa skyddets låsspak.
4.Med spindeln riktad mot operatören vrids
skyddet medurs till önskad arbetsposition.
Skyddshöljet bör placeras mellan spindeln och
operatören för att ge maximalt skydd.
5.För enkel justering kan skyddet roteras i riktning
medurs. OBSERVERA: Skyddets låsspak
bör snäppa in i ett av de inriktade hålen (M)
på skyddshylsan. Detta garanterar att skyddet
sitter säkert. Skyddet kan ändras till motsatt
riktning genom att skyddets låsspak trycks ned.
6.För att ta bort skyddet, följ steg 1–3 i dessa
instruktioner i motsatt ordning.
SKYDD MED FÄSTSKRUV (FIG. 2B)
1.Placera vinkelslipen på ett bord, med
drivaxeln (B) vänd uppåt.
2.Passa in flänsarna (K) mittför skårorna (L).
3.Tryck ner skyddet (F) och vrid det till det
erforderliga läget.
4.Dra åt skruven (N) ordentligt.
5.För att ta bort skyddet, lossa skruven.
SE UPP! Om skyddet inte kan dras
åt med justeringsskruven, använd inte
verktyget. För att minska risken för
personskada, tag verktyget och skyddet
till ett servicecenter för att reparera eller
byta ut skyddet.
MONTERING STÄNGT (TYP 1) SKYDD
VARNING: Om det finns enkel-touch
skyddsskruv, spak och fjäder skall
dessa tas bort innan försök görs att
montera det stängda (Typ 1) skyddet.
De borttagna delarna måste behållas
och återinstalleras för att använda
enkel-touchskyddet. Notera positionen
av dessa delar innan de monteras
vilket kommer att vara till hjälp vid
återmonteringen.
1.Öppna skyddshaken. Rikta in klackarna (K) på
skyddet mot skårorna (L) på växellådan.
Svenska
2.Skjut ned skyddet tills skyddsflikarna aktiveras
och roterar fritt i spåret på växellådans nav.
6.Dra åt den gängade klämmuttern (E) med
insexnyckeln eller med en skiftnyckel.
3.Vrid skyddet till önskad arbetsposition.
Skyddshöljet bör placeras mellan spindeln och
operatören för att ge maximalt skydd.
7.Öppna spindellåset.
4.Stäng skyddshaken för att fästa skyddet på
växellådans hölje. Du bör inte kunna vrida
skyddet för hand när haken är i låst position.
Om rotation är möjlig, dra åt inställningsskruven
med klämspaken i stängt läge. Arbeta inte med
vinkelslipen med ett löst skydd eller klämspaken
i öppet läge.
5.För att ta bort skyddet, öppna skyddshaken,
vrid skyddet så att pilarna är i linje och dra upp
skyddet.
OBSERVERA: Om det stängda skyddet (typ 1)
efter ett tag lossnar, dra åt justeringsskruven med
klämspaken i stängt läge.
SE UPP: Om skyddet inte kan dras
åt med inställningsklämman, använd
inte verktyget. För att minska risken
för personskador lämna verktyget
och skyddet till ett auktoriserat
reparationsombud för reparation eller
byte av skyddet.
OBSERVERA: Dra inte åt
klämjusterskruven med klämspaken i
öppet läge. Dold skada på skyddet eller
monteringsnavet kan uppstå.
Montering och borttagning av en
slip- eller kapskiva (fig. 1, 4, 5)
VARNING: Använd inte en skadad skiva.
1.Placera verktyget på ett bord, med skyddet
vänt uppåt.
2.Sätt på bakflänsen (D) korrekt på spindeln (B)
(fig. 4).
3.Placera skivan (P) på bakflänsen (D). När du
sätter på en skiva med höjt centrum, se till
att det upphöjda centrumet (O) riktas mot
flänsen (D).
4.Skruva fast den gängade klämmuttern (E) på
spindeln (B) (fig. 5):
a.Ringen på den gängade klämmuttern (E)
måste riktas mot skivan när en vinkelslipskiva
monteras (fig. 5A);
b.Ringen på den gängade klämmuttern (E)
måste riktas från skivan när en kapskiva
monteras (fig. 5B);
5.Tryck på spindellåsknappen (A) och vrid
spindeln (B) till dess den låser på plats.
8.För att ta bort skivan, lossa den gängade
klämmuttern (E) med medföljande insexnyckel
eller med en skiftnyckel.
OBSERVERA: Kantslipning kan utföras med Typ
27 skivor som designats och specificerats för detta
syfte; 6 mm tjocka skivor är designade för ytslipning
medan 3 mm skivor är designade för kantslipning.
Kapning kan göras med en kapskiva och ett typ 1
skydd.
Montering av trådborstar och
trådskivor
Trådskålborstar eller trådskivor skruvas direkt på
den vinkelslipens spindel utan några flänsar. Använd
endast trådborstar eller skivor som medföljer
med ett M14 gängat nav. Typ 27 skydd krävs när
trådborstar och -skivor används.
SE UPP: Använd skyddshandskar
när trådborstar och skivor hanteras.
De kan vara vassa.
SE UPP: Skivor eller borstar får inte
vidröra skyddet vid montering eller
användning. Oupptäckta skador
kan uppstå på tillbehören och göra
att trådarna fragmenteras från
tillbehörsskivor eller kopp.
1.Gänga på skivan på spindeln för hand.
2.Tryck på spindellåsknappen och använd en
skiftnyckel på navet på trådskivan eller borsten
för att dra åt skivan.
3.För att ta bort skyddet följ ovanstående
procedur i motsatt ordning.
OBSERVERA: Om inte skivnavet sitter
korrekt på innan verktyget slås på kan
det resultera i skador på verktyget eller
på skivan.
Montering och borttagande av en
slipskiva/slippapper (fig. 1)
1.Placera verktyget på ett bord eller en plan yta
med skyddet uppåt.
2.Ta bort bakflänsen (D).
3.Placera gummislipskivan korrekt på
spindeln (B).
4.Placera slippappret på gummislipskivan.
5.Skruva fast den gängade klämmuttern (E) på
spindeln. Ringen på den gängade klämmuttern
måste riktas mot gummislipskivan.
165
Svenska
6.Tryck på spindellåsknappen (A) och vrid
spindeln (B) tills dess den låser på plats.
• Säkra och stöd arbetsstycket.
Använd klämmor eller ett skruvstäd
för att stödja arbetsstycket vid ett
stabilt underlag. Det är viktigt att
fästa och stödja arbetsstycket för att
förhindra rörelser hos arbetsstycket
och att kontrollen förloras. Rörelser
hos arbetsstycket eller förlust av
kontrollen kan skapa faror och orsaka
personskador.
• Stöd skivor eller
överdimensionerade
arbetsstycken för att minimera
att skivan fastnar och får bakslag.
Stora arbetsstycken tenderar att
svikta under sin egen vikt. Stöd
måste placeras under arbetsstycket
nära kaplinjen och nära kanten på
arbetsstycket på båda sidor av skivan.
• Använd alltid vanliga arbetshandskar
när verktyget används.
• Motorn blir mycket het under
användning.
7.Dra åt den gängade klämmuttern (E) med
insexnyckeln eller med en skiftnyckel.
8.Öppna spindellåset.
9.För att ta bort gummislipskivan, lossa den
gängade klämmuttern (E) med medföljande
insexnyckel eller med en skiftnyckel.
Montering av en trådborste
Skruva fast trådborsten direkt på spindeln utan
distansbrickan och gängad fläns.
Före användning
• Sätt på skyddet och lämplig skiva eller trissa.
Använd inte alltför slitna skivor eller trissor.
• Se till att den inre och den yttre flänsen är
korrekt monterade. Följ instruktionerna som ges
i tabellen Slipnings- och kapningstillbehör.
• Se till att skivan eller trissan roterar i pilarnas
riktning på tillbehöret och på verktyget.
• Använd inte ett skadat tillbehör. Före varje
användning, inspektera tillbehör såsom
sliptrissor med avseende på flisor och sprickor,
stödrondell med avseende på sprickor, nötning
eller för stort slitage, stålborste med avseende
på lösa eller spruckna trådar. Om elverktyg eller
tillbehör tappas, inspektera för ev. Skada eller
installera ett oskadat tillbehör. Efter inspektion
och installation av ett tillbehör, placera dig
själv och åskådare bort från tillbehörets
rotationsplan, och kör elverktyget med maximal
tomgångshastighet under en minut. Skadade
tillbehör kommer normalt att falla sönder under
denna testkörning.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
166
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. Innan du
återansluter verktyget, tryck ner och
släpp upp avtryckaren, för att säkerställa
att verktyget är avstängt.
VARNING:
• Se till att allt material som ska slipas
eller kapas sitter stadigt på plats.
• Applicera bara ett försiktigt tryck
på verktyget. Utsätt inte skivan för
sidotryck.
• Undvik att överlasta. Fortsätt att köra
elverktyget utan belastning under flera
minuter efter att elverktyget utsatts för
kraftig belastning för att kyla tillbehöret.
Vidrör inte slip- och kapskivor innan de
har svalnat. Skivan kan bli mycket het
under arbetet.
• Arbeta aldrig med slipkoppen utan
lämpligt skydd på plats.
• Använd inte elverktyget med en
kapställning.
• Använd aldrig material som är oförenligt
med slipprodukter.
• Var medveten om att hjulet fortsätter att
rotera efter att verktygen är avstängda.
Korrekt Handplacering (fig. 1, 6)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på
sidohandtaget (C) och den andra handen på själva
verktyget, så som visas i figur 1.
Svenska
Reglage
SE UPP: Håll ett fast tag i sidohandtaget
och i höljet för att behålla kontrollen av
verktyget vid start och under användning
och tills skivan eller tillbehöret slutar att
rotera. Se till att skivan har stannat helt
och hållet innan verktyget läggs ned.
OBSERVERA: För att minska oförutsedda
verktygsrörelser slå inte på eller stäng av verktyget
när det är belastat. Låt vinkelslipen nå full hastighet
innan arbetsytan vidrörs. Lyft bort verktyget från
arbetsytan innan verktyget stängs av. Låt verktyget
sluta rotera innan det läggs ned.
SKJUTREGLAGE (FIG. 3)
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
VARNING: Innan verktyget ansluts till
strömförsörjningen se till att skjutreglaget
är i avstängd position genom att trycka
på den bakre delen av reglaget och
släppa den. Se till att skjutreglaget är
i avstängt läge såsom beskrivs ovan
efter varje avbrott i strömförsörjningen
av verktyget såsom vid aktivering av
jordfelsbrytare, frånslag av kretsbrytare,
oavsiktlig urkoppling eller strömavbrott.
Om skjutreglaget är låst i påslaget läge
när strömmen ansluts kan verktyget
starta oväntat.
För att starta verktyget skjut PÅ/AV skjutreglaget (G)
mot fronten av verktyget. För att stoppa verktyget,
släpp på/av-omkopplaren.
För kontinuerlig drift skjut skjutreglaget mot fronten
på verktyget och tryck främre delen av reglaget inåt.
För att stoppa verktyget när det körs i kontinuerlig
drift, tryck på bakre delen av reglaget och släpp
den.
VIPPBRYTARE (FIG. 3) (DWE4120)
1.För att slå på verktyget skjut låsspaken (I) mot
baksidan av verktyget och tryck sedan ned
vippbrytaren (H). Verktyget kommer att köra så
länge som brytaren är nedtryckt.
2.Stäng av verktyget genom att släppa
vippbrytaren.
Vridaxellås (fig. 1)
Vridaxellåset (A) finns för att förhindra att drivaxeln
roterar under installation eller borttagande av trissor.
Använd bara vridaxellåset när verktyget är avstängt,
bortkopplat från strömförsörjningen, och har stannat
helt och hållet.
OBSERVERA: För att minska
skaderisken på verktyget, koppla inte in
drivaxelns lås medan verktyget arbetar.
Skada på verktyget kommer att uppstå,
och påmonterat tillbehör kan snurra loss
och möjligen resultera i personskada.
För att koppla in låset, tryck ner knappen för
drivaxellåset och vrid drivaxeln tills du inte kan vrida
drivaxeln längre.
Metallappliceringar
När du använder verktyget i metalltillämpningar, se
till att en jordfelsbrytare (RCD) har satts in, för att
undvika kvarvarande risker orsakade av metallspån.
Om RCD-n bryter strömförsörjningen, ta verktyget till
ett behörigt reparationsombud för DeWALT.
VARNING: Under extrema
arbetsförhållanden kan ledande damm
ansamlas inuti maskinens kåpa vid arbete
med metall. Detta kan resultera i att
den skyddande isoleringen i maskinen
försämras, med en potentiell risk att få en
elektrisk stöt.
För att undvika ansamling av metallspån inuti
maskinen rekommenderar vi daglig rensning av
ventilationsspringorna. Se Underhåll.
Sågning i metall
Vid kapning, arbeta med måttlig matning som
är lämplig för materialet som kapas. Minska inte
hastigheten på kapskivan genom att luta eller
pendla maskinen.
Minska itne hastigheten hos skivor som körs genom
att använda sidotryck.
Maskinen måste alltid arbeta i en sliprörelse uppåt.
I annat fall finns risken att den skjuts okontrollerat ut
från kapstället.
Vid kapning av profiler och fyrkantstänger är det
bäst att börja vid det smalaste tvärsnittet.
Grovslipning
Använd aldrig en kapskiva för grovslipning.
Använd alltid skydd typ 27.
Bästa grovbearbetningsresultatet uppnås vid
inställning av maskinen i en vinkel 30° till 40°. Flytta
maskinen fram och tillbaka med ett måttligt tryck.
På detta sätt kommer inte arbetsstycket att bli för
hett, missfärgas eller spår skapas.
Kapning av sten
Maskinen skall endast användas för
torrkapning. För kapning av sten, det är bäst att
använda diamantkapskivor och endast arbeta med
maskinen med dammskyddsmask.
167
Svenska
Arbetsråd
Var försiktig när skåror kapas i väggar i
byggnadskonstruktioner. För öppningar i väggar
i byggnadskonstruktioner gäller landsspecifika
bestämmelser. Dessa bestämmelser måste tas i
beaktande under alla förhållanden. Innan arbetet
påbörjas rådfråga ansvarig byggnadsingenjör,
arkitekt eller byggnadsledare.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad med
vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig
ner någon del av verktyget i en vätska.
Användning av sliprondeller
VARNING: Ansamling av
metalldamm. Omfattande användning
av sliprondeller i metalltillämpningar
kan resultera i ökad risk för elektrisk
stöt. För att minska denna risk,
sätt in en RCD före användning,
och rengör ventilationsspringorna
dagligen genom att blåsa in torr
tryckluft i ventilationsspringorna enligt
nedanstående underhållsanvisningar.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarl)ig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. Innan du
återansluter verktyget, tryck ner och
släpp upp avtryckaren, för att säkerställa
att verktyget är avstängt.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DeWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DeWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Max.
[mm]
D
Pop-off-borstar
Motorn stängs automatiskt av, vilket indikerar att
kolborstarna är nästan utslitna och att verktyget
behöver service. Kolborstarna kan inte servas
av användaren. Ta verktyget till ett behörigt
reparationsombud för DeWALT.
d
D
80
-
6 22,23 11 800
80
-
115
-
-
11 800
80
-
125
-
-
11 800
80
-
75 30 M14 11 800
45
16.0
115 12 M14
11 800
80
16.0
125 12 M14
11 800
80
16.0
d
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Gängad
hållängd
[mm]
115 6 22,23 11 800
b 125
D
b
Min.
Yttre
[mm] Rotation hastighet
[min.-1]
[m/s]
d
b
D
D
168
Svenska
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier
som är märkta med denna symbol får inte
kastas i den vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material
som kan återvinnas och återanvändas
vilket minskar behovet av råmaterial. Återvinn
elektriska produkter och batterier enligt lokala
bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt
på www.2helpU.com.
169
Svenska
DIAGRAM ÖVER SLIPTILLBEHÖR
Typ av skydd
Tillbehör
Beskrivning
Hur slipen sätts på
Slipskiva med
försänkt nav
SKYDD AV
TYP 27
Skydd av typ 27
Rondelltrissa
Stödfläns
Trådtrissor
Trissa av typ 27 med
försänkt nav
Gängad klämmutter
Trådtrissor
med gängad
mutter
Skydd av typ 27
Trådtrissa
Trådkopp med
gängad mutter
Skydd av typ 27
Stålborste
Stödrondell/
sandpapper
Skydd av typ 27
Stödrondell av gummi
Sandskiva
Gängad klämmutter
170
Svenska
DIAGRAM ÖVER SLIPTILLBEHÖR (forts.)
Typ av skydd
Tillbehör
Beskrivning
Hur slipen sätts på
Betongkapskiva,
belagd
SKYDD AV
TYP 1
Skydd av typ 1
Metallkapskiva,
belagd
Stödfläns
Kaptrissor med
diamanter
SKYDD AV
TYP 1
Kaptrissa
ELLER
Gängad klämmutter
SKYDD AV
TYP 27
171
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
Türkçe
AVUÇ TAŞLAMA MAKINELERI
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT markasının
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
Tip
Giriş gücü
Yüksüz/anma hızı
Disk çapı
Mil çapı
Mil uzunluğu
Ağırlık
* ağırlığa yan tutamak ve siper dahildir
VAC
W
dev/dak
mm
mm
kg
DWE4056
230
1
800
11800
115
M14
14,2
1,8*
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-3:
dB(A)
90,5
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
101,3
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
3,0
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
DWE4057
230
1
800
11800
125
M14
14,2
1,9*
DWE4120
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,05*
DWE4156
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,0*
DWE4157
230
1
900
11800
125
M14
14,2
2,05*
90,5
101,3
3,0
91,5
102,5
3,0
91,5
102,5
3,0
9,5
102,5
3,0
Tasohionta
Vibration, emissionsvärde a h,AG =
m/s²
9,4
9,4
11,0
11,0
11,0
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Vibration, emissionsvärde a h,DS =
m/s²
7,5
7,5
6,8
6,8
6,8
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Kiekkohionta
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
172
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
Türkçe
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
AVUÇ TAŞLAMA MAKINELERI
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156,
DWE4157
DeWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014
+A12:2014+A13:2015 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU
Direktifleriyle uyumludur. Daha fazla bilgi için,
lütfen aşağıdaki adresten DeWALT ile irtibata geçin
veya kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DeWALT adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
05.03.2018
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki "elektrikli alet" terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
173
Türkçe
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
174
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DeWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
Türkçe
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
İLAVE ÖZEL GÜVENLİK
KURALLARI
Tüm İşlemler için Güvenlik
Talimatları
TAŞLAMA, KUMLAMA, TEL FIRÇALAMA VEYA
AŞINDIRMA KESIM İŞLEMLERI:
a)Bu elektrikli alet, taşlama, satinaj,
polisaj, zımpara ve kesim makinesi
olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu elektrikli aletle verilen tüm güvenlik
uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik
özellikleri okuyun. Aşağıda listelenen tüm
talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına,
yangına ve/veya ciddi yaralanmalara neden
olabilir.
b)Bu elektrikli aletle cilalama işlemlerinin
yapılması tavsiye edilmez. Elektrikli aletin
kullanım amacı dışındaki işlemler tehlike
yaratarak yaralanmalara neden olabilir.
c)Özel olarak tasarlanmamış veya
aletin üreticisi tarafından önerilmeyen
aksesuarları kullanmayın. Aksesuarın
elektrikli aletinize takılabiliyor olması güvenli
çalışacağını garanti etmez.
d)Aksesuarın anma hızı, en azından elektrikli
aletin üzerinde yazılı maksimum hıza eşit
olmalıdır. Anma hızlarından daha hızlı çalışan
aksesuarlar kırılarak parçalanabilirler.
e)Aksesuarınızın dış çapı ve kalınlığı elektrikli
aletinizin kapasite değerleri dahilinde
olmalıdır. Boyutu hatalı olan aksesuarlar
yeterli derecede korunamaz ve kontrol
edilemezler.
f) Aksesuarların dişli montajı, taşlama
makinesinin mil dişine uymalıdır. Flanjlarla
monte edilen aksesuarlar için, aksesuarın
mil çaplarının flanjın yerleştirme çapına
uyması gerekmektedir. Elektrikli aletin montaj
donanımına uymayan aksesuarlar dengesiz
çalışır, aşırı titreşim yapar ve kontrolü
kaybetmeye neden olabilir.
g)Hasarlı aksesuar kullanmayın. Her
kullanımdan önce aksesuarı kontrol edin,
örneğin taşlama çarkında çatlak olup
olmadığını, zımpara tabanında çatlak,
aşınma veya aşırı eskime olup olmadığını
ve tel fırçalarda gevşek veya kırık teller
olup olmadığını kontrol edin. Elektrikli alet
veya aksesuar düşürülürse hasara karşı
kontrol edin ya da hasarsız bir aksesuar
takın. Aksesuarı takıp inceledikten
sonra kendinizi ve yanınızdakileri
dönen aksesuarın düzleminden uzağa
konumlandırdıktan sonra elektrikli aleti
yüksüz maksimum hızda bir dakika süreyle
çalıştırın. Hasarlı aksesuarlar bu deneme
süresinde normal şartlarda parçalanacaktır.
h)Koruyucu ekipman kullanın. Uygulamaya
bağlı olarak yüz siperi veya güvenlik
gözlüğü kullanın. Duruma bağlı olarak
toz maskesi, kulaklık, eldiven ve küçük
zımpara veya iş parçası parçalarını
durdurabilecek iş önlüğü kullanın. Göz
koruyucu, çeşitli işlemlerin neden olduğu
uçan parçacıkları durdurabilecek özellikte
olmalıdır. Toz maskesi veya solunum aygıtı,
yaptığınız işlemin neden olduğu parçacıkları
filtreleyebilecek özellikte olmalıdır. Yüksek
yoğunluklu gürültüye uzun süre maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
i) Etrafta bulunanların çalışma alanından
güvenli bir mesafede durmalarını sağlayın.
Çalışma alanına giren herkes koruyucu
ekipman giymelidir. İş parçasının veya
kırılan bir aksesuarın parçaları uçuşarak
çalışılan alanın hemen yakınında bulunanların
yaralanmasına neden olabilir.
j) Aletin, gömülü elektrik kablolarına veya
kendi kablosuna temas etmesine yol
açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş
saplarından tutun. Kesim aksesuarı elektrik
akımı bulunan kablolarla temas ettiğinde,
akım elektrikli aletin iletken metal parçaları
üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik
çarpmasına yol açabilir.
k)Elektrik kablosunu dönen aksesuardan
uzak tutun. Kontrolü kaybetmeniz durumunda
kablo kesilerek elinizin veya kolunuzun dönen
aksesuara çekilmesine neden olabilir.
l) Aksesuar tam olarak durmadan elektrikli
aleti asla yere koymayın. Dönen aksesuar
yüzeyi kaparak elektrikli aletin kontrolünüzden
çıkmasına neden olabilir.
m)Elektrikli aleti sağınızda veya solunuzda
taşırken çalıştırmayın. Dönen aksesuara
kazara temas edilmesi elbiselerinizi kapabilir,
aksesuarı vücudunuza çekebilir.
n)Elektrikli aletin havalandırma deliklerini
düzenli olarak temizleyin. Motor fanı tozu
gövdenin içine çeker ve toz metallerin aşırı
miktarda birikmesi elektrik hasarlarına yol
175
Türkçe
açabilir.
o)Elektrikli aleti yanıcı malzemelerin yanında
çalıştırmayın. Kıvılcımlar bu malzemelerin
tutuşmasına neden olabilir.
p)Sıvı soğutucu gerektiren aksesuarları
kullanmayın. Su veya başka soğutma
sıvılarının kullanılması elektrik çarpmasına
neden olabilir.
TÜM İŞLEMLER İÇİN TEK
GÜVENLİK TALİMATLARI
Geri Tepmenin Nedenleri ve
Önlenmesi
Geri tepme, dönen çarkın, zımpara tabanının,
fırçanın veya başka bir aksesuarın sıkışma
veya takılmaya karşı gösterdiği reaksiyondur.
Sıkışma veya takılma dönen aksesuarın tutukluk
yapmasına ve ardından kontrol altında olmayan
elektrikli aletin tutukluk yaptığı noktada aksesuarın
dönüş istikametinin aksi istikametinde itilmesine
neden olmaktadır.
Örneğin, bir zımpara taşının iş parçasına sıkışması
veya takılması durumunda taşın sıkışma noktasına
giren kenarı, malzemenin yüzeyine işleyerek taşın
çıkmasına neden olabilir. Sıkışma sırasında taşın
hareket yönüne bağlı olarak taş, kullanıcıya doğru
veya kullanıcının uzağına atlayabilir. Zımpara
taşları ayrıca bu şartlar altında kırılabilir.
Geri tepme, aletin yanlış kullanılmasından ve/
veya hatalı kullanma prosedür veya şartlarından
kaynaklanır ve aşağıda verilen uygun tedbirler
alınarak önlenebilir:
a)Elektrikli aleti sağlam bir şekilde tutun
ve vücudunuz ile kolunuzu geri tepme
güçlerine dayanacak şekilde yerleştirin.
Geri tepmeye veya başlama sırasında tork
tepkisine karşı her zaman varsa yardımcı
tutamağı kullanın. Gerekli tedbirlerin alınması
durumunda kullanıcı tork tepkisini veya geri
tepme güçlerini kontrol edebilir.
b)Elinizi daima dönen aksesuardan uzak
tutun. Aksesuar elinizin üzerinde geri tepebilir.
c) Vücudunuzu, geri tepme olması halinde
elektrikli aletin hareket edebileceği alana
yerleştirmeyin. Geri tepme aleti, sıkışma
noktasındaki taş hareketinin aksi yönünde
itecektir.
d)Köşelerde, keskin kenarlarda vs.
çalışırken özel dikkat gösterin. Aksesuarın
zıplamasına veya takılmasına engel olun.
176
Köşeler, keskin kenarlar veya zıplama, dönen
aksesuarın takılmasına neden olarak kontrolün
kaybolmasına veya geri tepmeye yol açabilir.
e)Zincir testere bıçağı veya dişli testere
bıçağı takmayın. Bu tür bıçaklar sık sık geri
tepme yaparak kontrol kaybına neden olur.
Taşlama İşleri için Özel
Güvenlik Uyarıları
a)Yalnızca elektrikli aletiniz için önerilen disk
türleri ile seçili disk için tasarlanmış özel
siper kullanın. Elektrikli aletin tasarımına
uygun olmayan diskler yeterince korunamazlar
ve güvenli değildir.
b)Merkezdeki bastırılmış tekerleklerin
aşındırma yüzeyi, koruma ağzının
düzleminin altına monte edilmesi gerekir.
Düzgün şekilde monte edilmemiş olan ve
koruma ağzının düzlemine yansıyan tekerlek,
gereğince korunamayabilir.
c)Siper, diskin kullanıcı tarafında açıktan
kalan kısmı minimum olacak şekilde
elektrikli alete sıkıca bağlanmalı ve
maksimum güvenlik sağlayacak şekilde
konumlandırılmalıdır. Siper, kullanıcıyı kopan
disk parçaları, diske kazara temas etme ve
giysiyi yakabilecek kıvılcımlara karşı korur.
d)Diskler sadece önerilen uygulamalarda
kullanılmalıdır. Örneğin: kesim diskinin
kenarı ile taşlama yapmayın. Taşlama
diskleri çevresel taşlama için tasarlanmışlardır,
bu disklere uygulanan kenar güçleri disklerin
parçalanmasına neden olabilir.
e)Her zaman seçilen disk için doğru boyutta
ve şekilde, hasarsız disk flanşları kullanın.
Uygun disk flanşları diski destekleyerek diskin
kırılma ihtimalini azaltırlar. Kesim disk flanşları
taşlama disk flanşlarından farklı olabilir.
f) Büyük elektrikli aletlerin eskimiş disklerini
kullanmayın. Büyük elektrikli alet için
tasarlanmış disk küçük aletin yüksek hızı için
uygun değildir ve parçalanabilir.
Taşlama İşleri için Özel İlave
Güvenlik Uyarıları
a)Kesim diskinin sıkışmamasına dikkat edin
ve aşırı basınç uygulamayın. Aşırı derin
kesimler yapmaya çalışmayın. Diske aşırı
basınç uygulanması yükü ve kesim sırasında
diskin bükülme ya da sıkışma ihtimali ile diskin
geri tepme ve kırılma ihtimalini artırır.
Türkçe
b)Vücudunuzu dönen disk ile aynı
hizada veya arkasında kalacak şekilde
konumlandırmayın. İşlemin yapıldığı noktada
disk vücunuzdan uzağa doğru hareket
ederken olası bir geri tepme, dönen diskin ve
elektrikli aletin doğrudan üzerinize yürümesine
neden olabilir.
c)Disk sıkışma yapıyorsa veya herhangi
bir nedenle kesim işlemine ara verilirken
elektrikli aleti kapatın ve disk tamamen
durana kadar elektrikli aleti hareketsiz
olarak tutun. Disk hareket halindeyken
kesim yapılan yerden kesim diskini asla
çıkarmaya kalkışmayın; aksi takdirde geri
tepme meydana gelebilir. Diskin sıkışma
yapmasının nedenlerini araştırın ve gidermek
için gerekli düzeltmeleri yapın.
d) Üzerinde çalışılan parça üzerinde yeniden
kesim işlemi başlatmayın. Diskin tam hıza
çıkmasını bekleyin ve kesim noktasına
dikkatli bir şekilde yeniden girin. Elektrikli
alet üzerinde çalışılan parçaya yeniden
konumlandırılırken disk sıkışma, sağa sola
yürüme veya geri tepme yapabilir.
e)Diskin sıkışma veya geri tepme ihtimalini
en aza indirmek için panelleri veya büyük
parçaları destekleyin. Büyük parçalar kendi
ağırlıklarından dolayı bel vermeye meyillidirler.
Parçanın kesim hattına yakın bir noktaya ve
diskin her iki tarafınca olacak şekilde parçanın
kenarlarına destek yerleştirilmelidir.
f) Mevcut duvar veya diğer kör alanlarda
"dalarak kesme" yaparken daha dikkatli
olun. Dalan disk geri tepmeye neden
olabilecek gaz ve su hatlarını, elektrik
kablolarını ve nesneleri kesebilir.
Zımparalama İşleri için Özel
Güvenlik Uyarıları
a)Oldukça büyük zımpara kağıdı kullanmayın.
Zımpara kağıdını seçmeden üretici firmanın
önerilerine dikkat edin. Zımpara tabanından
daha büyük zımpara kağıtları yırtılma tehlikesi
oluştururlar ve takılma, diskin paralanması
veya geri tepmeye neden olabilirler.
Satinaj İşleri için Özel
Güvenlik Uyarıları
a)Sıradan işlemlerde bile fırçadan fırça
kıllarının atılabileceğini unutmayın. Fırçaya
fazla yük uygulayarak telleri aşırı germeyin.
Fırça kılları ince kumaş ve/veya cildi kolayca
delebilir.
b)Satinaj için siper kullanılması öneriliyorsa
telli disk veya fırçanın sipere temas
etmesine izin vermeyin. İş ve merkezkaç
kuvvetlerinden dolayı telli disk veya fırçanın
çapı büyüyebilir.
Taşlama Makineleri için Ek
Güvenlik Önlemleri
• Aksesuarların dişli montajı, taşlama
makinesinin mil dişine uymalıdır. Flanşlarla
monte edilen aksesuarlar için, aksesuarın
mil çaplarının flanjın yerleştirme çapına
uyması gerekmektedir. Elektrikli aletin montaj
donanımına uymayan aksesuarlar dengesiz
çalışır, aşırı titreşim yapar ve kontrolü
kaybetmeye neden olabilir.
• Merkezdeki bastırılmış tekerleklerin aşındırma
yüzeyi, koruma ağzının düzleminin altına
monte edilmesi gerekir. Düzgün şekilde monte
edilmemiş olan ve koruma ağzının düzlemine
yansıyan tekerlek, gereğince korunamayabilir.
•Bu alette Tip 11 (havşa kabı) diskleri
kullanmayın. Uygun olmayan aksesuar
kullanımı yaralanmalara neden olur.
•Herzaman yan tutamağı kullanın. Kolu
güvenli bir şekilde sıkıştırın. Aletin
kontrolünü sağlamak için her zaman yan
tutamak kullanılmalıdır.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının
30mA veya daha az kaçık akımla
kullanılmasını öneriyoruz.
Diğer riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme kaybı.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
–Tehlikeli maddelerin tozlarından kaynaklanan
riskler.
177
Türkçe
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
TARIH KODU KONUMU (ŞEK. [FIG.] 1)
Aynı zamanda üretim yılını da içeren tarih kodu (P)
dişli kutusunun ön tarafına yazdırılmıştır.
Örnek:
2018 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde aşağıdakiler bulunmaktadır:
KULLANIM AMACI
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156,
DWE4157 ağır hizmet tipi köşeli taşlama
makineleri profesyonel taşlama, kumlama, tel fırça
işlemi ve kesim uygulamaları için tasarlanmıştır.
Ortadan basık çarklar ve flap disk dışında taşlama
çarkı KULLANMAYIN.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu ağır hizmet tipi açılı taşlama makineleri
profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
•Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
1 Avuç için taşlama makinesi
Yumuşak ilk hareket Özelliği
1 Siper
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
1 Yan kol
Yumuşak ilk hareket özelliği, başlatma sırasında
ilk sarsıntıyı önlemek amacıyla hızın yavaş yavaş
artmasına imkan verir. Bu özellik özellikler dar
alanlarda çalışırken faydalıdır.
1 Flanş seti
1 Altıgen anahtar
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. 1, 3)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
A.Mil kilidi düğmesi
B.Mil
C.Yan tutamak
D.Destek flanşı
E.Dişli tespit somunu
F.Siper
G.Sürgü anahtarı
H.Açma/kapama düğmesi (yalnızca DWE4120)
I.Kilitleme kolu (yalnızca DWE4120)
J.Siper açma kolu
178
Acil Durum Kesme
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
Acil durum kesme özelliği güç kaynağında bir
aksaklık olduğunda anahtara müdahale etmeye
gerek kalmadan durduru ve yeniden başlatır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
DeWALT aletiniz EN60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (Teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
Türkçe
iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
Siperlerin Takılması
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın. Aleti yeniden bağlamadan önce
aletin kapalı olduğundan emin olmak
için tetik düğmesine basıp bırakın.
Yan Tutamağın Takılması
(sek. 1)
UYARI: Aleti kullanmadan önce
tutamağın iyice sıkıldığından emin
olun.
Yan kolu (C) gövdenin her iki tarafındaki
deliklerden birine iyice vidalayın. Aletin
kontrolünü sağlamak için her zaman yan tutamak
kullanılmalıdır.
Aksesuarlar ve Ek Parçalar
Taşlama makinesi aksesuarlarıyla birlikte
kullanmak için doğru siperlerin, tabaların ve
flanşların seçilmesi önemlidir. Doğru aksesuarların
seçimiyle ilgili bu bölümün sonundaki çizelgeye
bakın.
NOT: Köşe taşlama, bu amaca özel tasarlanmış
olan Tip 27 disklerle yapılabilir.
UYARI: Aksesuarlar, asgari olarak
alet uyarı etiketi üzerinde önerilen hız
değerine uygun olmalıdır. Nominal
aksesuar hızının üzerinde bir hızda
çalışan disk ve diğer aksesuarlar
patlayabilir ve yaralanmaya sebep
olabilir. Dişlileri olan aksesuarların
M14 göbeği olması gereklidir. Dişlisi
olmayan tüm aksesuarların 22 mm
mil çapına sahip olması gereklidir.
Eğer yoksa, bir dairesel testere için
tasarlanmış olabilir ve bu yüzden
kullanılmamalıdır. Yalnızca bu bölümün
sonundaki çizelgede gösterilen
aksesuarları kullanın. Aksesuar
değerleri aletin isim levhası üzerinde
gösterilen minimum disk hızının
üzerinde olmalıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
çıkarın. Aleti yeniden bağlamadan
önce aletin kapalı olduğundan emin
olmak için tetik düğmesine basıp
bırakın.
DİKKAT: Bu taşlama makinesiyle
siperler kullanılmalıdır.
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156 veya
DWE4157 taşlama makinesini metal veya çimento
bazlı malzemeleri kesmede kullanırken Tip 1 siper
KULLANILMALIDIR. Tip 1 siperler ücreti mukabili
DeWALT satış noktalarından temin edilebilirler.
NOT: Bu taşlama makineleri ile kullanılabilen
diğer aksesuarlar için lütfen bu kısmın sonundaki
Taşlama ve Kesim Aksesuar Çizelgesine bakın.
ONE-TOUCH SIPER (TYPE 27)
TAKMA VE ÇIKARTMA (ŞEK. 2A)
NOT: Eğer taşlama makinenizde anahtarsız OneTouch siper mevcutsa, siperi takmadan önce vida,
kol ve yayın doğru şekilde oturduğundan emin
olun.
1.Siper açma koluna (J) basın.
2.Siper açma kolu açık şekilde tutulurken
siper üzerindeki tırnakları (K) dişli kutusu (L)
üzerindeki yuvalarla hizalayın.
3.Siper açma kolunu açık şekilde tutarak, sipere
tırnaklara geçene kadar bastırın ve dişli kutusu
göbeği üzerindeki kanalda döndürün. Siper
açma kolunu bırakın.
4.Mil kullanıcıya doğru bakarken, siperi istenilen
çalışma pozisyonuna saat yönünde döndürün.
Maksimum operatör koruması sağlamak
için siper gövdesi mil ve operatör arasına
yerleştirilmelidir.
5.Kolay ayarlama için siper saat yönünde
döndürülebilir. NOT: Siper açma kolu, siper
yakası üzerindeki hizalama yuvalarından (M)
birine oturmalıdır. Bu siperin sabitlendiğinden
emin olmak içindir. Siper, siper açma kolu
bastırılarak ters yönde konumlandırılabilir.
6.Siperi çıkartmak için bu talimatların 1-3.
adımlarını tersten uygulayın.
179
Türkçe
SABITLEME VIDASIYLA BIRLIKTE KORUMA
(ŞEKIL 2B)
1.Taşlama makinesini, mili (B) yukarı gelecek
şekilde bir masaya yatırın.
2.Tırnakları (K) çentiklerle (L) hizalayın.
3.Siperi (F) aşağı bastırın ve istenen pozisyona
çevirin.
4.Vidayı (N) iyice sıkın.
5.Siperi çıkarmak için vidayı gevşetin.
DİKKAT: Vidayı ayarlayarak siper
sabitlenemiyorsa aleti kullanmayın.
Yaralanma riskini azaltmak için onarım
veya siperin değiştirilmesi için aleti
siper ile birlikte servise götürün.
KAPALI (TIP 1) SIPERIN TAKILMASI
UYARI: (Tip 1) siper takılmaya
çalışılmadan önce, eğer mevcutsa
One-Touch siper vidası, kolu ve yay
çıkarılmalıdır. Çıkartılan parçalar
On-Touch siperin kullanımı için
saklanmalı ve tekrar takılmalıdır.
Sökmeden önce bu parçaların yerlerinin
not edilmesi tekrar kurulum esnasında
yardımcı olacaktır.
1.Siper mandalını açın. Siper üzerindeki
tırnakları (K) dişli kutusu üzerindeki
yuvalarla (L) hizalayın.
2.Siperi, siper tırnağı yerine geçene ve dişli
kutusu göbeği üzerindeki kanalda serbestçe
dönene kadar aşağı doğru itin.
DİKKAT: Vidayy ayarlayarak siper
sabitlenemiyorsa aleti kullanmayyn.
Yaralanma riskini azaltmak için onarım
veya siperin değiştirilmesi için aleti siper
ile birlikte yetkili servise götürün.
İKAZ: Sıkma kolu açık pozisyondayken
ayar vidasını sıkmayın. Siperde veya
montaj göbeğinde tespit edilemeyen
hasar oluşabilir.
Taşlama ve Kesim Diskinin
Takılıp Çıkarılması (şek. 1, 4, 5)
UYARI: Hasarlı disk kullanmayın.
1.Siper yukarı gelecek şekilde aleti bir masaya
yatırın.
2.Destekleme flanşını (D) mil (B) üzerine
düzgünce takın (şekil 4).
3.Diski (P) destekleme flanşı (D) üzerine
yerleştirin. Yüksek merkezli bir disk takarken
yüksek merkezin (O) destekleme flanşına (D)
baktığından emin olun.
4.Dişli tespit somununu (E) mile (B) vidalayın
(şekil 5):
a.Taşlama diski takarken dişli tespit
somunu (E) üzerindeki halka diske
bakmalıdır (şekil 5A);
b.Kesim diski takarken dişli tespit somunu (E)
üzerindeki halka diske bakmamalıdır
(şekil 5B).
3.Siperi istenilen çalışma pozisyonuna
döndürün. Maksimum operatör koruması
sağlamak için siper gövdesi mil ve operatör
arasına yerleştirilmelidir.
5.Mil kilidine (A) bastırın ve yerine kilitlenene
dek mili (B) çevirin.
4.Siperi dişli kutusu kapağına tespit etmek
için siper mandalını kapatın. Mandal kapalı
konumdayken siperi döndüremiyor olmanız
gerekir. Eğer döndürülebiliyorsa, sıkma kolu
kapalı pozisyondayken ayar vidasını sıkın.
Taşlama makinesini gevşek bir siper ile veya
sıkma kolu açık pozisyondayken çalıştırmayın.
7.Mil kilidini bırakın.
5.Siperi çıkartmak için, siper mandalını açın,
siperi oklar hizalanana kadar döndürün ve
siperi yukarı doğru çekin.
NOT: Bir süre sonra kapalı (Tip 1) siper gevşerse,
sıkma kolu kapalı pozisyondayken ayar vidasını
sıkın.
180
6.Dişli tespit somununu (E) gönderilen altıgen
anahtar veya iki pimli anahtar ile sıkın.
8.Diski çıkartmak için, dişli tespit somununu (E)
gönderilen altıgen anahtar veya iki pimli
anahtar ile gevşetin.
NOT: Kenar taşlama işlemi bu amaçla
tasarlanmış ve belirlenmiş olan Tip 27 diskleri
ile gerçekleştirilebilir; 6 mm kalınlığındaki diskler
yüzey taşlama ve 3 mm kalınlığındaki diskler ise
kenar taşlama işlemi için tasarlanmıştır. Kesme
işlemi, bir kesme diski ve bir Tip 1 muhafaza
kullanarak yapılabilir.
Türkçe
Tel Fırçaların ve Diskli
Tel Fırçaların Takılması
Bir Çanak Tel Fırçanın
Takılması
Tel fırçalar veya diskli tel fırçalar flanş
kullanılmadan doğrudan taşlama makinesi milinin
üzerine vidalanır. Yanızca M14 dişli göbeği ile
birlikte tedarik edilen tel fırçaları veya diskli
tel fırçaları kullanın. Tel fırça ve diskli tel fırça
kullanılırken Tip 27 siper gerekir.
DİKKAT: Tel fırçalar ve diskler ile
çalışırken iş eldiveni giyin. Keskin
olabilirler.
DİKKAT: Disk veya fırça takıldığında
ya da kullanım esnasında sipere
temas etmemelidir. Aksesuar diski ve
kapağından tel parçalarının fırlamasına
neden olacak tespit edilemeyen
aksesuar hasarları oluşabilir.
Çanak tel fırçayı ara pul veya dişli flanş
kullanmaksızın doğrudan mil üzerine vidalayın.
1.Diski mile elle takın.
• Hasar görmüş olan bir aksesuarı kullanmayın.
Her kullanımdan önce aksesuarları inceleyin,
örneğin aşındırıcı diski talaş ve çatlaklara
karşı, disk tabanı çatlak, kopma ya da aşırı
kullanıma karşı, tel fırçayı gevşek ya da
kırık tellere karşı kontrol edin. Elektrikli alet
ya da aksesuar düşürülürse, hasar olup
olmadığını kontrol edin ya da sağlam aksesuar
takın. Aksesuarın incelenmesi ve monte
edilmesinden sonra, kendinizi ve etraftaki
insanları dönen aksesuar düzleminden uzakta
tutun ve bir dakika boyunca elektrikli aleti
boşta ve maksimum hızda çalıştırın. Bu test
süresince hasarlı aksesuarlar normal olarak
kırılarak dağılacaktır.
2.Mil kilitleme düğmesine basın ve diski sıkmak
için diskli tel fırça veya tel fırçanın göbeği
üzerinde bir anahtar kullanın.
3.Diski çıkartmak için yukarıdaki talimatları
tersten uygulayın.
İKAZ: Aleti çalıştırmadan önce disk
göbeğinin düzgün şekilde takılmaması
alete veya diske zarar verebilir.
Tabanın/Kumlama Tabakasının
Takılıp Çıkarılması (şek. 1)
1.Aleti siperi yukarıya bakar şekilde bir masaya
veya düz bir yüzeye yerleştirin.
2.Destek flanşını (D) çıkarın.
3.Kauçuk tabayı milin (B) üzerine düzgün bir
şekilde yerleştirin.
4.Kumlama tabakasını kauçuk tabanın üzerine
yerleştirin.
5.Dişli tespit somununu (E) mile vidalayın. Dişli
tespit somunu üzerindeki halka kauçuk tabaya
bakmalıdır.
Çalıştırmadan Önce
• Siperi ve uygun disk ya da çarkı takın.
Oldukça aşınmış disk veya çarkları
kullanmayın.
• İç ve dış flanşın düzgün takıldığından emin
olun. Taşlama ve Kesim Aksesuarları
Çizelgesinde verilen talimatlara uyun.
• Disk veya çarkın, aksesuar ve alet üzerindeki
oklar yönünde döndüğünü kontrol edin.
• Uygun koruma siperi takılı olmaksızın asla
taşlama çanağını kullanmayın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
6.Mil kilidine (A) bastırın ve yerine kilitlenene
dek mili (B) çevirin.
7.Dişli tespit somununu (E) gönderilen altıgen
anahtar veya iki pimli anahtar ile sıkın.
8.Mil kilidini bırakın.
9.Kauçuk tabayı çıkartmak için, dişli tespit
somununu (E) gönderilen altıgen anahtar veya
iki pimli anahtar ile gevşetin.
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın. Aleti yeniden bağlamadan önce
aletin kapalı olduğundan emin olmak
için tetik düğmesine basıp bırakın.
UYARI:
• Taşlanacak veya kesilecek tüm
malzemelerin yerlerine sıkıca
sabitlendiklerinden emin olun.
181
Türkçe
• İş parçasını sabitleyin ve destekleyin.
İş parçasını stabil bir yüzeye
sabitlemek ve desteklemek için
kelepçe veya mengene kullanın.
İş parçasını hareket etmesini ve
kontrolden çıkmasını engellemek
için sabitlemek ve desteklemek
önemlidir. İş parçasının hareket
etmesi veya kontrolden çıkması
tehlike oluşturabilir ve yaralanmaya
sebebiyet verebilir.
• Diskin sıkışma veya geri tepme
ihtimalini en aza indirmek için
panelleri veya büyük parçaları
destekleyin. Büyük parçalar kendi
ağırlıklarından dolayı bel vermeye
meyillidirler. Parçanın kesim hattına
yakın bir noktaya ve diskin her iki
tarafınca olacak şekilde parçanın
kenarlarına destek yerleştirilmelidir.
• Bu aleti kullanırken daima iş
eldivenleri kullanın.
• Kullanım esnasında dişli çok sıcak bir
hale gelir.
• Alete sadece hafif bir baskı uygulayın.
Diske yanal basınç uygulamayın.
• Aşırı yüklemekten kaçının.Elektrikli
alete ağır yük bindirdikten sonra
aksesuarı soğutmak için aleti birkaç
dakika yüksüz şekilde çalıştırın.
Taşlama ve kesim disklerine
soğumadan evvel dokunmayın.
Çalışma esnasında diskler çok
ısınabilir.
• Uygun koruma siperi takılı olmaksızın
asla taşlama çanağını kullanmayın.
• Elektrikli aleti kesim standı ile
kullanmayın.
• Yapışık aşındırıcı ürünlerle asla
defterleri kullanmayın.
• Alet kapatıldıktan sonra çarkın
dönmeye devam ettiğini unutmayın.
Uygun El Pozisyonu (şek. 1, 6)
182
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu şekil 1’de gösterildiği gibi
bir elin yan tutamakta (C) ve diğer elin aletin
gövdesinde olmasını gerektirir.
Anahtarlar
DİKKAT: Alet çalıştırılırken, kullanım
sırasında ve disk ya da aksesuar
dönüşü durana dek aleti kontrol
altında tutmak için yan tutamak ve
aletin gövdesini sıkıca tutun. Aleti yere
bırakmadan önce diskin tamamen
durduğundan emin olun.
NOT: Aletin beklenmeyen hareketlerini engellemek
için yük altındayken aleti açıp kapatmayın.
Üzerinde işlem yapılacak yüzeye dokunmadan
önce taşlama makinesinin tam hıza çıkmasını
bekleyin. Aleti kapatmadan önce işlem yapılan
yüzeyden aleti kaldırın. Aleti yere koymadan önce
dönmesinin durmasını bekleyin.
SÜRGÜ ANAHTARI (ŞEK. 3)
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
UYARI: Aleti elektriğe bağlamadan
önce, sürgü anahtarının arka kısmına
basıp bırakarak kapalı pozisyonda
olduğundan emin olun. Alet ve elektrik
arasındaki bağlantıda, toprak kaçağı
kesintisi, sigorta atması, fişin kazara
çıkması veya elektrik kesilmesi
gibi herhangi bir kesilme olması
durumunda yukarıda belirtildiği şekilde
sürgü anahtarının kapalı pozisyonda
olduğundan emin olun. Elektrik
verildiğinde sürgü anahtarı açık olursa,
alet beklenmedik şekilde çalışabilir.
Aleti çalıştırmak için, aletin ön tarafındaki sürgü
anahtarını (G) AÇIK/KAPALI yönlerine doğru
sürün. Aleti durdurmak için AÇIK/KAPALI sürgü
anahtarını serbest bırakın.
Sürekli çalışma için, anahtarı aletin ön tarafında
doğru sürün ve anahtarın ön tarafına içeriye doğru
bastırın. Sürekli çalışma modunda çalışan aleti
durdurmak için, sürgü anahtarının arka tarafına
bastırın ve bırakın.
AÇMA/KAPAMA DÜĞMESI (ŞEKIL 3)
(DWE4120)
1.Aleti açmak için kilitleme kolunu (I) aletin
arka kısmına doğru çekin ve ardından açma/
kapama düğmesine (H) basın. Alet, düğmeye
basıldığı sürece çalışır.
2.Açma/kapama düğmesini bırakarak aleti
kapatın.
Türkçe
Mil Kilidi (şek. 1)
Sert Taşlama
Mil kilidi (A), diskleri takıp çıkarırken milin
dönmesini engellemek için sağlanmıştır. Mil kilidini
yalnızca alet kapalıyken, güç kaynağından ayrık
durumdayken ve tamamen durduktan sonra
kullanın.
İKAZ: Aletin hasar görmesini
engellemek için alet çalışırken mil
kilidini kullanmayın. Aletin hasar
görecek ve takılı aksesuar yerinde
çıkarak yaralanmaya neden
olabilecektir.
Taşlama için asla kesme diskini kullanmayın.
Her zaman koruma kullanın (tip 27).
Kilidi devreye almak için mil kilit düğmesine basın
ve mili artık daha fazla döndüremeyecek duruma
gelene dek döndürün.
Metal Uygulamaları
Aleti metal uygulamalarda kullanırken metal
talaşının neden olduğu kalıcı riskleri engellemek
için kaçak akım rölesinin takılı olduğundan emin
olun.
Kaçak akım rölesi tarafından güç kaynağı
kapatılırsa aleti yetkili DeWALT servisine götürün.
UYARI: Uç çalışma koşullarında,
metalle çalışırken makine gövdesinde
iletken toz birikebilir. Bu ise makinenin
içindeki koruyucu izolasyonun
bozulmasına ve olası elektrik çarpması
risklerine neden olabilir.
Makinenin içinde metal talaşı birikmesini
engellemek için havalandırma deliklerini her gün
temizlemenizi tavsiye ederiz. Bkz. Bakım.
Metal Kesimi
Kesim esnasında kesilen malzemeye uyumlu
şekilde ortalama beslemede kesim yapın. Kesim
diskine basınç uygulayarak makineyi eğmeyin veya
daha kısa olabilir.
Aşağıda çalışan disklerin hızlarını düşürmek için
artık yandan uygulanan kesim diskleri gereklidir.
Makine her zaman yukarı eğimli şekilde çalışmak
zorundadır. Aksi takdirde, kesim yerinden
kontrolsüz bir şekilde fırlaması tehlikesi ortaya
çıkabilir.
Profil ve köşe çubuk keserken en kısa kesit
noktasından başlayın.
En iyi eğimler makinenin 30° veya 40° açıda
ayarlanmasıyla elde edilir. Uygun bir baskı
uygulayarak makineyi ileri veya geri doğru
hareket ettirin. Bu sayede çalışma parçası
çok ısınmayacak, rengi gitmeyecek ve oluklar
oluşmayacaktır.
Kesim Taşı
Bu makine yalnızca kuru kesim için
kullanılmalıdır. Kesim taşı için en uygun uygulama
elmas kesim taşının kullanılmasıdır. Makineyi
çalıştırırken ilave toz koruyucu maske kullanılması
gereklidir.
Çalışma Önerileri
Yapısal duvarlarda slot kesimi yaparken
dikkatli olun. Yapısal duvarlardaki slotlar ülkelere
özel düzenlemelere tabidir. Tüm işlemlerde bu
düzenlemelere uyulması gerekmektedir. Çalışmaya
başlamadan önce sorumlu yapı mühendisine,
mimara veya inşaat şefine danışın.
Flap Disk Kullanımı
UYARI: Metal tozu birikimi. Metal
uygulamalarında flap disklerin aşırı
kullanılması elektrik çarpması riskini
artırır. Riski azaltmak için kullanmadan
önce kaçak akım rölesi takın ve
aşağıdaki bakım talimatlarına göre
havalandırma deliklerine kuru basınçlı
hava üfleyerek havalandırma deliklerini
her gün temizleyin.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın. Aleti yeniden bağlamadan önce
aletin kapalı olduğundan emin olmak
için tetik düğmesine basıp bırakın.
183
Türkçe
Kullanım Ömrü Dolmuş
Kömürler
Karbon kömürlerin kullanım ömrünün hemen
hemen dolduğunu ve aletin servise ihtiyaç
duyduğunu göstermek üzere motor otomatik olarak
kapanır. Karbon kömürlere kullanıcı tarafından
servis yapılamaz. Aletini yetkili DeWALT servisine
götürün.
Maks.
mm
D
d
D
D
Yağlama
b
İlave aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
184
[min.-1]
[m/s]
Işlenmiş
delik
uzunluğu.
[mm]
115 6 22,23 11 800
80
-
b 125 6 22,23 11 800
80
-
115 -
-
11 800
80
-
125 -
-
11 800
80
-
75 30 M14 11 800
45
16.0
115 12 M14 11 800
80
16.0
125 12 M14 11 800
80
16.0
D
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
d
Min. Çevresel
Dönüş
Hız
d
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
b
mm
D
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle
ürün ve piller normal evsel atıklarla birlikte
çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir,
bu da bazı hammaddeler için talebi azaltabilir.
Lütfen elektrikli ürünleri ve pilleri yerel yasal
mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme tabi tutun.
Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Türkçe
TAŞLAMA AKSESUAR ÇİZELGESİ
Siper Tipi
Aksesuar
Açıklama
Taşlama Makinesine Takılması
Basık merkezli
taşlama diski
Tip 27 siper
TİP 27 SİPER
Flap diski
Destek flanşı
Telli diskler
Tip 27 basık merkezli disk
Dişli tespit somunu
Dişli somunlu
telli diskler
Tip 27 siper
Telli disk
Dişli somunlu
telli çanak
Tip 27 siper
Telli fırça
Zımpara
tabanı/
zımpara kağıdı
Tip 27 siper
Kauçuk zımpara tabanı
Zımpara diski
Dişli tespit somunu
185
Türkçe
TAŞLAMA AKSESUAR ÇİZELGESİ (devam)
Siper Tipi
Aksesuar
Açıklama
Taşlama Makinesine Takılması
Taş kesme
diski, bağlı
TİP 1 SİPER
Tip 1 siper
Metal
kesme diski,
bağlı
Destek flanşı
Elmas kesim
diskleri
TİP 1 SİPER
Kesim diski
VEYA
Dişli tespit somunu
TİP 27 SİPER
186
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
Ελληνικά
ΓΩΝΙΑΚΟΊ ΤΡΟΧΙΣΤΈΣ
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
VAC
Τύπος
Ισχύς εισόδου
W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο/ ονομαστική ταχύτητα
min-1
Διάμετρος τροχού
mm
Διάμετρος άξονα
Μήκος άξονα
mm
Βάρος
kg
* Στο βάρος περιλαμβάνεται η πλευρική λαβή και το προστατευτικό.
DWE4056
230
1
800
11800
115
M14
14,2
1,8*
DWE4057
230
1
800
11800
125
M14
14,2
1,9*
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745-2-3:
dB(A)
90,5
90,5
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
101,3
101,3
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
3,0
3,0
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
DWE4120
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,05*
DWE4156
230
1
900
11800
115
M14
14,2
2,0*
DWE4157
230
1
900
11800
125
M14
14,2
2,05*
91,5
102,5
3,0
91,5
102,5
3,0
9,5
102,5
3,0
Λείανση επιφανειών
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,AG =
m/s²
9,4
9,4
11,0
11,0
11,0
Αβεβαιότητα K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Τριβείο δίσκου
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,DS =
m/s²
7,5
7,5
6,8
6,8
6,8
Αβεβαιότητα K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
187
Ελληνικά
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΊΑ ΠΕΡΊ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
ΓΩΝΙΑΚΟΊ ΤΡΟΧΙΣΤΈΣ
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156,
DWE4157
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-3
+A13:2015.
188
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με
τις Οδηγίες 2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
05.03.2018
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΧΏΡΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
Ελληνικά
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός
σας με γειωμένες επιφάνειες όπως
σωλήνες, καλοριφέρ, εστίες κουζινών
και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ)Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ)Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
189
Ελληνικά
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ
ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ)Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
190
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ (ΣΈΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
ΠΡΌΣΘΕΤΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΙ
ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Οδηγίες ασφαλείας για όλες
τις διαδικασίες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΚΟΙΝΈΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΤΡΟΧΊΣΜΑΤΟΣ, ΛΕΊΑΝΣΗΣ ΜΕ ΓΥΑΛΌΧΑΡΤΟ, ΣΥΡΜΑΤΌΒΟΥΡΤΣΑΣ Ή ΚΟΠΉΣ ΜΕ
ΛΕΙΑΝΤΙΚΌ ΔΊΣΚΟ:
α)Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται
να λειτουργεί ως τροχιστής, εργαλείο
γυαλοχαρτίσματος, συρματόβουρτσα,
εργαλείο στιλβώματος ή εργαλείο κοπής.
Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις
ασφαλείας, τις οδηγίες, τα σχήματα
και τις προδιαγραφές που παρέχονται
με το παρόν ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη
τήρηση όλων των οδηγιών που αναφέρονται
παρακάτω ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
β)Δεν συνιστάται να εκτελούνται με αυτό
το ηλεκτρικό εργαλείο εργασίες όπως
το γυάλισμα (στίλβωση). Οι εργασίες για
τις οποίες δεν έχει σχεδιαστεί το εργαλείο
μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο και να
προκαλέσουν σωματική βλάβη.
γ)Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
έχουν σχεδιαστεί ειδικά και συνιστώνται
από τον κατασκευαστή του εργαλείου.
Το γεγονός ότι ένα παρελκόμενο μπορεί
Ελληνικά
να προσαρτηθεί στο ηλεκτρικό εργαλείο,
δεν σημαίνει ότι διασφαλίζεται η ασφαλής
λειτουργία.
δ)Η ονομαστική ταχύτητα του παρελκόμενου
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τη
μέγιστη ταχύτητα που αναγράφεται επάνω
στο ηλεκτρικό εργαλείο. Τα παρελκόμενα
που λειτουργούν σε ταχύτητα μεγαλύτερη από
την ονομαστική τους, ενδέχεται να υποστούν
θραύση και να πεταχτούν μακριά.
ε) Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του
παρελκόμενου πρέπει να βρίσκεται εντός
της ονομαστικής τιμής χωρητικότητας του
ηλεκτρικού εργαλείου. Δεν είναι δυνατή η
προστασία ή ο έλεγχος σε επαρκή βαθμό των
παρελκόμενων με λανθασμένο μέγεθος.
στ)Η βιδωτή βάση των αξεσουάρ πρέπει να
ταιριάζει με το σπείρωμα του άξονα του
εργαλείου τροχού. Για αξεσουάρ που
στερεώνονται με φλάντζες, η οπή ατράκτου
του αξεσουάρ πρέπει να ταιριάζει με τη
διάμετρο τοποθέτησης της φλάντζας.
Αξεσουάρ που δεν ταιριάζουν με τα υλικά
στερέωσης που διαθέτει το ηλεκτρικό εργαλείο
θα κινούνται εκτός ζυγοστάθμισης, θα
δονούνται υπερβολικά και μπορεί να γίνουν
αιτία απώλειας του ελέγχου.
η) Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα
παρελκόμενα. Πριν από κάθε χρήση,
επιθεωρήστε τα παρελκόμενα όπως
το λειαντικό τροχό για θραύσματα και
ρωγμές, τα προστατευτικά υποστήριξης
για ρωγμές, οπές ή υπερβολική φθορά
και τη συρματόβουρτσα για χαλαρά ή
σπασμένα σύρματα. Σε περίπτωση πτώσης
του ηλεκτρικού εργαλείου ή κάποιου
παρελκόμενου, επιθεωρήστε για τυχόν
ζημιά ή τοποθετήστε ένα μη κατεστραμμένο
παρελκόμενο. Μετά την επιθεώρηση και
την τοποθέτηση ενός παρελκόμενου,
φροντίστε να παραμείνετε, εσείς και τυχόν
άτομα που βρίσκονται δίπλα σας, μακριά
από την επιφάνεια του περιστρεφόμενου
παρελκόμενου και λειτουργήστε το
εργαλείο σε μέγιστη ταχύτητα χωρίς
φορτίο επί ένα λεπτό. Τα κατεστραμμένα
παρελκόμενα πρέπει φυσιολογικά να
διασπαστούν κατά τη διάρκεια αυτού του
ελέγχου.
θ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Ανάλογα με την εφαρμογή,
χρησιμοποιείτε προστατευτική προσωπίδα,
προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας.
Ανάλογα με το τι χρειάζεται, χρησιμοποιείτε
μάσκα για τη σκόνη, προστατευτικά για τα
αυτιά, γάντια και ποδιά εργαστηρίου που
μπορεί να αποτρέψει την επαφή με μικρά
θραύσματα από τη λείανση ή από το υπό
κατεργασία τεμάχιο. Τα προστατευτικά για
τα μάτια πρέπει να μπορούν να σταματούν τα
ιπτάμενα υπολείμματα που δημιουργούνται
από τις διάφορες εργασίες. Η μάσκα για
τη σκόνη ή ο αναπνευστήρας πρέπει να
μπορούν να φιλτράρουν τα σωματίδια που
δημιουργούνται από την εκάστοτε εργασία.
Η παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο υψηλής
έντασης μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
ια) Διατηρείτε τυχόν παραβρισκόμενα
άτομα σε ασφαλή απόσταση από το
χώρο εργασίας. Όποιος εισέρχεται
στο χώρο εργασίας πρέπει να φοράει
ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Τυχόν
θραύσματα από το υπό κατεργασία τεμάχιο
ή από παρελκόμενο που έχει σπάσει μπορεί
να πεταχτούν μακριά και να προκαλέσουν
τραυματισμό σε σημείο εκτός της άμεσης
περιοχής εργασίας.
ιβ)Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο
από μονωμένες επιφάνειες λαβής όταν
εκτελείτε μια εργασία όπου το αξεσουάρ
κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με αθέατα
καλώδια ή με το ίδιο του το καλώδιο. Αν
αξεσουάρ κοπής έρθει σε επαφή με καλώδιο
υπό τάση, μπορεί να τεθούν υπό ηλεκτρική
τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του
ηλεκτρικού εργαλείου και να προκληθεί
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
ιγ) Τοποθετείτε το καλώδιο μακριά από το
περιστρεφόμενο παρελκόμενο. Εάν χάσετε
τον έλεγχο, το καλώδιο ενδέχεται να κοπεί
ή να μαγκώσει και το χέρι ή ο βραχίονάς
σας να τραβηχτεί προς το περιστρεφόμενο
παρελκόμενο.
ιδ) Ποτέ μην αφήνετε το ηλεκτρικό εργαλείο
κάτω εάν δεν έχει σταματήσει εντελώς να
κινείται το παρελκόμενο. Το περιστρεφόμενο
παρελκόμενο μπορεί να αδράξει την επιφάνεια
και να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.
ιε) Μη θέτετε το εργαλείο σε λειτουργία
ενόσω το μεταφέρετε. Η τυχαία επαφή με
το περιστρεφόμενο παρελκόμενο μπορεί
να προκαλέσει το μάγκωμα στα ρούχα σας,
τραβώντας το παρελκόμενο προς το σώμα
σας.
ιστ)Καθαρίζετε τακτικά τις οπές αερισμού του
ηλεκτρικού εργαλείου. Ο ανεμιστήρας του
191
Ελληνικά
κινητήρα έλκει τη σκόνη στο εσωτερικό του
περιβλήματος και η υπερβολική συσσώρευση
μετάλλου σε σκόνη μπορεί να ενέχει κινδύνους
λόγω του ρεύματος.
ιη) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε
εύφλεκτα υλικά. Οι σπινθήρες μπορούν να
προκαλέσουν ανάφλεξη των υλικών αυτών.
ιθ) Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που
απαιτούν ψυκτικό σε υγρή μορφή. Η χρήση
νερού ή άλλης ψυκτικής ουσίας σε υγρή
μορφή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ
Αιτίες της ανάδρασης και
πρόληψή της από το χειριστή
Η ανάδραση («κλότσημα») είναι μια ξαφνική
αντίδραση λόγω σύνθλιψης ή εμπλοκής του
περιστρεφόμενου τροχού, του προστατευτικού
υποστήριξης, της βούρτσας ή οποιουδήποτε άλλου
παρελκόμενου. Η σύνθλιψη ή η εμπλοκή προκαλεί
το απότομο σταμάτημα του περιστρεφόμενου
παρελκόμενου, γεγονός που με τη σειρά του
προκαλεί τη βίαιη μετακίνηση του ανεξέλεγκτου
ηλεκτρικού εργαλείου προς την κατεύθυνση
αντίθετα από την κατεύθυνση περιστροφής του
παρελκόμενου στο σημείο ενσφήνωσης.
Για παράδειγμα, εάν συμβεί εμπλοκή ή σύνθλιψη
του λειαντικού τροχού από το υπό κατεργασία
αντικείμενο, η ακμή του τροχού που εισήλθε στο
σημείο σύνθλιψης μπορεί να σκάψει προς το
εσωτερικό του υλικού, προκαλώντας την εξαγωγή
ή την ανάδραση του τροχού. Ο τροχός μπορεί είτε
να μεταπηδήσει προς τον χειριστή ή μακριά από
αυτόν, ανάλογα με την κίνηση του τροχού στο
σημείο σύνθλιψης. Επίσης, οι λειαντικοί τροχοί
μπορούν να υποστούν θραύση υπό αυτές τις
συνθήκες.
Η ανάδραση είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης
του εργαλείου ή/και λανθασμένων διαδικασιών ή
συνθηκών λειτουργίας, ενώ μπορεί να αποφευχθεί
λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις που
αναφέρονται παρακάτω:
α)Κρατάτε συνεχώς σταθερά το πριόνι
και τοποθετήστε το σώμα και τους
βραχίονές σας έτσι ώστε να μπορείτε να
αντισταθείτε στις δυνάμεις ανάδρασης.
Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη βοηθητική λαβή,
εφόσον παρέχεται, για μέγιστο έλεγχο
192
σε περίπτωση ανάδρασης ή κατά την
αντίδραση λόγω ροπής κατά τη διάρκεια
της εκκίνησης του εργαλείου. Ο χειριστής
μπορεί να ελέγξει την αντίδραση λόγω ροπής
ή τις δυνάμεις ανάδρασης, εάν ληφθούν οι
κατάλληλες προφυλάξεις.
β)Ποτέ μην τοποθετείτε τα χέρια σας κοντά
στο περιστρεφόμενο παρελκόμενο. Το
παρελκόμενο μπορεί να «κλωτσήσει» προς τα
πίσω στο χέρι σας.
γ) Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην
περιοχή προς την οποία θα μετακινηθεί
το ηλεκτρικό εργαλείο σε περίπτωση
ανάδρασης. Η ανάδραση θα ωθήσει το
εργαλείο προς κατεύθυνση αντίθετη προς την
κίνηση του τροχού στο σημείο εμπλοκής.
δ)Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν
εργάζεστε σε γωνίες, αιχμηρές ακμές κ.λπ.
Αποφεύγετε την αναπήδηση και εμπλοκή
του παρελκόμενου. Οι γωνίες, οι αιχμηρές
ακμές ή η αναπήδηση έχουν την τάση να
προκαλούν εμπλοκή του περιστρεφόμενου
παρελκόμενου, προκαλώντας απώλεια του
ελέγχου ή ανάδραση.
ε) Μην προσαρτάτε ποτέ λεπίδες
αλυσοπρίονου για χάραξη ξύλου ή
οδοντωτές λεπίδες πριονιού. Οι λεπίδες
αυτές προκαλούν συχνά ανάδραση και
απώλεια ελέγχου.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
ειδικά για εργασίες
τροχίσματος και λειαντικής
κοπής
α)Χρησιμοποιείτε μόνο τύπους τροχών που
συνιστώνται για το ηλεκτρικό εργαλείο
και το συγκεκριμένο προστατευτικό
που έχει σχεδιαστεί για τον επιλεγμένο
τροχό. Οι τροχοί που δεν έχουν σχεδιαστεί
για το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι δυνατό
να προστατευτούν κατάλληλα και δεν είναι
ασφαλείς.
β)Η επιφάνεια τροχίσματος σε τροχούς
βυθισμένου κέντρου πρέπει να τοποθετείται
κάτω από το επίπεδο του χείλους
του προφυλακτήρα. Ένας ακατάλληλα
τοποθετημένος τροχός που προεξέχει από
το επίπεδο του χείλους προφυλακτήρα δεν
επιτρέπει επαρκή προστασία.
γ)Ο προφυλακτήρας πρέπει να είναι
προσαρτημένος στέρεα στο ηλεκτρικό
Ελληνικά
εργαλείο και να έχει ρυθμιστεί η θέση
του για μέγιστη ασφάλεια, ώστε ο
χειριστής να είναι εκτεθειμένος σε όσο το
δυνατόν μικρότερο μέρος του τροχού. Ο
προφυλακτήρας βοηθά να προστατεύεται ο
χειριστής από θραύσματα λόγω ενδεχόμενης
θραύσης του τροχού, από κατά λάθος επαφή
με τον τροχό και από σπινθήρες οι οποίοι θα
μπορούσαν να προκαλέσουν ανάφλεξη σε
ρουχισμό.
δ)Οι τροχοί πρέπει να χρησιμοποιούνται
μόνο για τις συνιστώμενες εφαρμογές. Για
παράδειγμα: Μην τροχίζετε με το πλαϊνό
τμήμα του τροχού κοπής. Οι λειαντικοί τροχοί
κοπής προορίζονται για περιφερειακό τρόχισμα
και οι πλευρικές δυνάμεις που ασκούνται σε
αυτούς τους τροχούς μπορεί να προκαλέσουν
το θρυμματισμό τους.
ε) Χρησιμοποιείτε πάντοτε μη κατεστραμμένες
φλάντζες τροχών με το κατάλληλο μέγεθος
και σχήμα για τον τροχό που επιλέξατε. Οι
κατάλληλες φλάντζες τροχού στηρίζουν τον
τροχό, ελαττώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
την πιθανότητα θραύσης του τροχού. Οι
φλάντζες για τους τροχούς κοπής ενδέχεται να
διαφέρουν από τις φλάντζες για τους τροχούς
τροχίσματος.
στ)Μη χρησιμοποιείτε μικρότερους τροχούς
από μεγαλύτερα ηλεκτρικά εργαλεία. Οι
τροχοί που προορίζονται για μεγαλύτερα
ηλεκτρικά εργαλεία δεν είναι κατάλληλοι για
τις υψηλότερες ταχύτητες που εμφανίζουν τα
μικρότερα εργαλεία και μπορεί να διαρραγούν.
Πρόσθετες προειδοποιήσεις
ασφαλείας ειδικά για εργασίες
λειαντικής κοπής
α)Μην «μπλοκάρετε» τον τροχό κοπής και
μην εφαρμόζετε υπερβολική πίεση. Μην
επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε κοπή
σε υπερβολικά μεγάλο βάθος. Η υπερβολική
πίεση στον τροχό αυξάνει το φορτίο και την
τάση του τροχού να συστραφεί ή να σφηνώσει
κατά την κοπή. Επίσης, αυξάνει την πιθανότητα
εμφάνισης ανάδρασης ή θραύσης του τροχού.
β)Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην ίδια
ευθεία με τον περιστρεφόμενο τροχό ή
πίσω από αυτόν. Όταν ο τροχός, στο σημείο
της εργασίας, μετακινείται με κατεύθυνση
που απομακρύνεται από το σώμα σας, η
πιθανή ανάδραση μπορεί να ωθήσει τον
περιστρεφόμενο τροχό και το ηλεκτρικό
εργαλείο προς το μέρος σας.
γ)Όταν ο τροχός σφηνώσει ή αν διακόψετε
μια κοπή για οποιονδήποτε λόγο,
απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο
και μην το μετακινείτε έως ότου ο
τροχός σταματήσει εντελώς. Ποτέ μην
προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τον τροχό
κοπής από την κοπή, ενόσω ο τροχός
κινείται. Σε αντίθετη περίπτωση θα συμβεί
ανάδραση. Εξετάστε την αιτία και προβείτε
σε διορθωτικές ενέργειες για να εξαλείψετε την
αιτία ενσφήνωσης του τροχού.
δ)Μην επανεκκινήσετε την εργασία κοπής
έχοντας το εργαλείο μέσα στο τεμάχιο
εργασίας. Αφήστε πρώτα τον τροχό να
φθάσει σε πλήρη ταχύτητα και προσεκτικά
εισάγετέ τον πάλι στην κοπή. Ο τροχός
μπορεί να μαγκώσει, να κινηθεί προς το μέρος
σας ή να παρουσιάσει ανάδραση (κλώτσημα)
αν το ηλεκτρικό εργαλείο επανεκκινηθεί ενώ
είναι μέσα στο τεμάχιο εργασίας.
ε) Υποστηρίζετε τα πάνελ ή κάθε υπό
κατεργασία αντικείμενο μεγάλου μεγέθους
για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο
σύνθλιψης και ανάδρασης του τροχού. Τα
μεγάλου μεγέθους υπό κατεργασία αντικείμενα
τείνουν να κάμπτονται υπό την επίδραση του
βάρους τους. Τα υποστηρίγματα πρέπει να
τοποθετούνται κάτω από το υπό κατεργασία
αντικείμενο, κοντά στην ευθεία κοπής και
πλησίον της ακμής του υπό κατεργασία
αντικειμένου και στις δύο πλευρές του τροχού.
στ)Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν
πραγματοποιείτε «κοπή τσέπης» σε ήδη
υπάρχοντες τοίχους ή σε άλλα σημεία
χωρίς ορατότητα. Ο προεξέχων τροχός
μπορεί να κόψει αγωγούς αερίου ή νερού,
ηλεκτρικά καλώδια ή αντικείμενα προκαλώντας
ενδεχομένως ανάδραση.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
ειδικά για εργασίες
γυαλοχαρτίσματος
α)Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικά μεγάλου
μεγέθους χαρτί γυαλοχαρτίσματος σε
δίσκο. Ακολουθείτε τις συστάσεις των
κατασκευαστών κατά την επιλογή χαρτιού
γυαλοχαρτίσματος. Το μεγάλου μεγέθους
χαρτί γυαλοχαρτίσματος που εκτείνεται πέρα
από το αντίστοιχο προστατευτικό μπορεί να
σχιστεί προκαλώντας εμπλοκή, σχίσιμο του
193
Ελληνικά
δίσκου ή ανάδραση.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
ειδικά για εργασίες χρήσης
συρματόβουρτσας
α)Έχετε υπόψη σας ότι από τη
συρματόβουρτσα πέφτουν κάποιες
συρμάτινες τρίχες ακόμη και κατά τη
διάρκεια συνηθισμένων λειτουργιών. Μην
ασκείτε υπερβολική πίεση στα σύρματα
εφαρμόζοντας υπερβολικό φορτίο στη
βούρτσα. Οι συρμάτινες τρίχες μπορούν
εύκολα να διεισδύσουν μέσα από ελαφρύ
ρουχισμό ή/και το δέρμα.
β)Εάν συνιστάται η χρήση προστατευτικού
για την εργασία με συρματόβουρτσα,
μην επιτρέπετε να παρεμβληθεί
οτιδήποτε ανάμεσα στο προστατευτικό
και τον συρμάτινο ακτινωτό τροχό ή τη
συρματόβουρτσα. Ο συρμάτινος ακτινωτός
τροχός ή η συρματόβουρτσα μπορεί να
διασταλούν στη διάμετρο λόγω των δυνάμεων
εργασίας και των φυγόκεντρων δυνάμεων.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
για τροχιστές
• Η βιδωτή βάση των αξεσουάρ πρέπει να
ταιριάζει με το σπείρωμα του άξονα του
τροχιστή. Για αξεσουάρ που στερεώνονται
με φλάντζες, η οπή ατράκτου του αξεσουάρ
πρέπει να ταιριάζει με τη διάμετρο τοποθέτησης
της φλάντζας. Αξεσουάρ που δεν ταιριάζουν
με τα υλικά στερέωσης του ηλεκτρικού
εργαλείου θα κινούνται εκτός ζυγοστάθμισης,
θα δονούνται υπερβολικά και μπορεί να γίνουν
αιτία απώλειας του ελέγχου.
• Η επιφάνεια τροχίσματος σε τροχούς
βυθισμένου κέντρου πρέπει να τοποθετείται
κάτω από το επίπεδο του χείλους του
προφυλακτήρα. Ένας ακατάλληλα
τοποθετημένος τροχός που προεξέχει από
το επίπεδο του χείλους προφυλακτήρα δεν
επιτρέπει επαρκή προστασία.
•Μη χρησιμοποιείτε στο εργαλείο αυτό
τροχούς Τύπου 11 (χοανοειδείς). Η χρήση
ακατάλληλων αξεσουάρ μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα τραυματισμό.
•Πάντα χρησιμοποιείτε την πλευρική
λαβή. Σφίξτε καλά τη λαβή. Θα πρέπει να
χρησιμοποιείτε πάντα την πλευρική λαβή ώστε
να διατηρείτε σε κάθε περίπτωση τον έλεγχο
του εργαλείου.
194
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη
χρήση διάταξης προστασίας από
ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30 mA ή μικρότερη.
Άλλοι κίνδυνοι
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
–Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
ιπτάμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω του ότι τα
παρελκόμενα θερμαίνονται κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
– Κίνδυνος σκόνης από επικίνδυνες ουσίες.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ΕΙΚ. [FIG.] 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (p), ο οποίος περιλαμβάνει
και το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος στο
μπροστινό μέρος της θήκης γραναζιών.
Παράδειγμα:
2018 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Γωνιακός τροχιστής
1 Προστατευτικό
1 Αντικραδασμική πλευρική λαβή
1 Πλευρική λαβή
1 Σετ φλαντζών
1 Κλειδί Άλεν
Ελληνικά
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο,
στα τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες
μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1, 3)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
A.Κουμπί ασφάλισης άξονα
B.Άξονας
C.Πλευρική λαβή
D.Φλάντζα βάσης
E.Παξιμάδι σύσφιξης με σπείρωμα
F.Προφυλακτήρας
G.Συρόμενος διακόπτης
H.Διακόπτης χειρισμού (DWE4120 μόνο)
I.Μοχλός ασφάλισης σε απενεργοποίηση
(DWE4120 μόνο)
J.Μοχλός απελευθέρωσης προφυλακτήρα
Λειτουργία ομαλής εκκίνησης
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
Η λειτουργία ομαλής εκκίνησης επιτρέπει αργή
αύξηση της ταχύτητας ώστε να αποφευχθεί
η αρχική ανάδραση κατά την εκκίνηση. Αυτή
η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τη
λειτουργία σε περιορισμένους χώρους.
Λειτουργία No-Volt
(αποτροπής επανεκκίνησης)
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
Η λειτουργία No-volt αποτρέπει την επανεκκίνηση
του τροχιστή μετά από αποκατάσταση διακοπής
ρεύματος, αν αυτός δεν απενεργοποιηθεί και
ενεργοποιηθεί πάλι με το διακόπτη.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
ο εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή
Τ
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Οι βαρέος τύπου γωνιακοί τροχιστές DWE4056,
DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματικές εφαρμογές
τροχίσματος, λείανσης με γυαλόχαρτο,
συρματόβουρτσας και κοπής.
ΜΗ χρησιμοποιείτε άλλους τροχούς τροχίσματος
εκτός από τροχούς κοίλους στο κέντρο, καθώς και
δίσκους με πτερύγια.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Οι υψηλής απόδοσης γωνιακοί τροχιστές είναι
επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
•Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ.
Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
195
Ελληνικά
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Προτού επανασυνδέσετε το εργαλείο,
πιέστε και απελευθερώστε το διακόπτη
ενεργοποίησης για να βεβαιωθείτε ότι
το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας.
Σύνδεση της πλευρικής λαβής
(εικ. 1)
Τοποθέτηση των
προφυλακτήρων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Προτού
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, να
βεβαιώνεστε ότι η λαβή είναι σφιγμένη
με ασφάλεια.
Βιδώστε την πλευρική λαβή (C) σφιχτά στην οπή
μίας από τις δύο πλευρές της θήκης γραναζιών.
Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα την πλευρική
λαβή ώστε να διατηρείτε σε κάθε περίπτωση τον
έλεγχο του εργαλείου.
Αξεσουάρ και προσαρτήματα
Είναι σημαντικό να επιλέγετε σωστούς
προφυλακτήρες, σωστά πέλματα και φλάντζες
βάσης για χρήση με τα αξεσουάρ του τροχιστή.
Ανατρέξτε στον πίνακα στο τέλος αυτής της
ενότητας για πληροφορίες σχετικά με την επιλογή
των σωστών αξεσουάρ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τρόχισμα σε ακμή μπορεί να γίνει με
τροχούς Τύπου 27 οι οποίοι έχουν σχεδιασμό και
προδιαγραφές ειδικά για το σκοπό αυτό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα αξεσουάρ
πρέπει να διαθέτουν ονομαστικές τιμές
χαρακτηριστικών που αντιστοιχούν
τουλάχιστον στην ταχύτητα που
συνιστάται πάνω στην προειδοποιητική
ετικέτα του εργαλείου. Αν τροχοί
και άλλα αξεσουάρ κινούνται σε
ταχύτητες περιστροφής μεγαλύτερες
από την ονομαστική τους τιμή μπορεί
να σπάσουν και να προκαλέσουν
τραυματισμό. Τα αξεσουάρ με
σπειρώματα πρέπει να έχουν πλήμνη
M14. Κάθε αξεσουάρ χωρίς σπείρωμα
πρέπει να έχει οπή ατράκτου μεγέθους
22 mm. Αν κάποιο δεν έχει, μπορεί
να έχει σχεδιαστεί για δισκοπρίονο
και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
Χρησιμοποιείτε μόνο τα αξεσουάρ που
196
παρουσιάζονται στον πίνακα στο τέλος
αυτής της ενότητας. Οι ονομαστικές
τιμές χαρακτηριστικών λειτουργίας
των αξεσουάρ πρέπει να είναι
μεγαλύτερες από την αναφερόμενη
ελάχιστη ταχύτητα τροχού όπως αυτή
αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων
του εργαλείου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
απενεργοποιήστε το εργαλείο και
αποσυνδέστε το από την πηγή
ρεύματος πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις ή πριν αφαιρέσετε/
τοποθετήσετε προσαρτήματα ή
παρελκόμενα. Πριν αποσυνδέσετε
το εργαλείο, πιέστε και ελευθερώστε
πάλι το διακόπτη σκανδάλης για
να βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι
απενεργοποιημένο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να
χρησιμοποιούνται προφυλακτήρες με
αυτό τον τροχιστή.
Όταν χρησιμοποιείτε τον τροχιστή DWE4056,
DWE4057, DWE4120, DWE4156 ή DWE4157
για κοπή μετάλλου ή τοιχοποιίας, ΠΡΕΠΕΙ να
χρησιμοποιείτε προφυλακτήρα Τύπου 1. Οι
προφυλακτήρες Τύπου 1 διατίθενται, με πρόσθετη
χρέωση, από τους διανομείς DeWALT.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στον Πίνακα αξεσουάρ
τροχίσματος και κοπής στο τέλος αυτής της
ενότητας για να δείτε άλλα αξεσουάρ που μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε με αυτά τα εργαλεία τροχού.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ (ΤΥΠΟΥ 27)
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ONE TOUCH (EIK. 2A)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο τροχιστής σας διαθέτει
προφυλακτήρα One-Touch που δεν απαιτεί
χρήση κλειδιού, βεβαιωθείτε ότι η βίδα, ο μοχλός
και το ελατήριο έχουν τοποθετηθεί σωστά, πριν
τοποθετήσετε τον προφυλακτήρα.
1.Πιέστε το μοχλό (J) απελευθέρωσης του
προφυλακτήρα.
2.Ενώ κρατάτε ανοικτό το μοχλό
απελευθέρωσης του προφυλακτήρα,
ευθυγραμμίστε τις ωτίδες (K) του
προφυλακτήρα με τις εγκοπές στη θήκη
γραναζιών (L).
Ελληνικά
3.Διατηρώντας ανοικτό το μοχλό
απελευθέρωσης του προφυλακτήρα, πιέστε
τον προφυλακτήρα προς τα κάτω έως ότου
συμπλεχτούν οι ωτίδες και περιστρέψτε
τις μέσα στην αυλάκωση στην πλήμνη της
θήκης γραναζιών. Αφήστε ελεύθερο το μοχλό
απελευθέρωσης του προφυλακτήρα.
4.Με τον άξονα να κοιτάζει το χειριστή,
περιστρέψτε τον προφυλακτήρα δεξιόστροφα
στην επιθυμητή θέση εργασίας. Ο κορμός του
προφυλακτήρα θα πρέπει να λάβει τέτοια θέση
ανάμεσα στον άξονα και το χειριστή ώστε να
παρέχει μέγιστη προστασία του χειριστή.
5.Για εύκολη ρύθμιση, ο προφυλακτήρας μπορεί
να περιστραφεί στη δεξιόστροφη κατεύθυνση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο μοχλός απελευθέρωσης του
προφυλακτήρα θα πρέπει να κουμπώσει
σε μία από τις οπές ευθυγράμμισης (M)
πάνω στο κολάρο του προφυλακτήρα.
Έτσι εξασφαλίζεται η σταθεροποίηση του
προφυλακτήρα. Μπορείτε να φέρετε τον
προφυλακτήρα στην αντίθετη κατεύθυνση
πατώντας το μοχλό απελευθέρωσης
του προφυλακτήρα.
6.Για να αφαιρέσετε τον προφυλακτήρα,
ακολουθήστε με αντίστροφη σειρά τα βήματα
1–3 στις παρούσες οδηγίες.
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΉΡΑΣ ΜΕ ΒΊΔΑ ΣΤΕΡΈΩΣΗΣ
(ΕΙΚ. 2B)
1.Τοποθετήστε τον γωνιακό τροχιστή σε ένα
τραπέζι, με τον άξονα (B) προς τα επάνω.
2.Ευθυγραμμίστε τις ωτίδες (K) με τις
εγκοπές (L).
3.Πιέστε το προστατευτικό (F) προς τα κάτω
και περιστρέψτε το έως ότου βρεθεί στην
απαιτούμενη θέση.
4.Συσφίξτε καλά τη βίδα (N).
5.Για να αφαιρέσετε το προστατευτικό,
χαλαρώστε τη βίδα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν είναι δυνατή η
σύσφιξη του προστατευτικού με τη
βίδα ρύθμισης, μη χρησιμοποιείτε το
εργαλείο. Για μείωση του κινδύνου
προσωπικού τραυματισμού, μεταφέρετε
το εργαλείο και το προστατευτικό σε
κέντρο σέρβις για να γίνει επισκευή ή
αντικατάσταση του προστατευτικού.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ
(ΤΥΠΟΥ 1)
τη βίδα, το μοχλό και το ελατήριο του
προφυλακτήρα τύπου One-Touch,
πριν επιχειρήσετε να τοποθετήσετε
τον κλειστό προφυλακτήρα (Τύπου
1). Θα πρέπει να φυλάξετε τα
εξαρτήματα που αφαιρέσατε και να
τα τοποθετήσετε πάλι όταν θέλετε να
χρησιμοποιήσετε τον προφυλακτήρα
One-Touch. Αν σημειώσετε τις θέσεις
των εξαρτημάτων αυτών πριν την
αφαίρεσή τους, θα διευκολυνθείτε κατά
την επανατοποθέτηση.
1.Ανοίξτε την ασφάλιση του προφυλακτήρα.
Ευθυγραμμίστε τις ωτίδες (K) του
προφυλακτήρα με τις εγκοπές (L) της θήκης
γραναζιών.
2.Σπρώξτε τον προφυλακτήρα προς τα κάτω
έως ότου η ωτίδα του προφυλακτήρα να
συμπλεχτεί και να περιστρέφεται ελεύθερα
μέσα στην αυλάκωση στην πλήμνη της θήκης
γραναζιών.
3.Περιστρέψτε τον προφυλακτήρα στην
επιθυμητή θέση εργασίας. Ο κορμός του
προφυλακτήρα θα πρέπει να λάβει τέτοια θέση
ανάμεσα στον άξονα και το χειριστή ώστε να
παρέχει μέγιστη προστασία του χειριστή.
4.Κλείστε την ασφάλιση του προφυλακτήρα
για να στερεώσετε τον προφυλακτήρα πάνω
στο κάλυμμα της θήκης γραναζιών. Θα
πρέπει να μην μπορείτε να περιστρέψετε τον
προφυλακτήρα με το χέρι όταν η ασφάλιση
είναι στην κλειστή θέση. Αν είναι εφικτή η
περιστροφή, σφίξτε τη βίδα ρύθμισης με
το μοχλό σύσφιξης στην κλειστή θέση. Μη
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο τροχού με
τον προφυλακτήρα χαλαρό ή με το μοχλό
σύσφιξης σε ανοικτή θέση.
5.Για να αφαιρέσετε τον προφυλακτήρα,
ανοίξτε την ασφάλιση του προφυλακτήρα,
περιστρέψτε τον προφυλακτήρα ώστε να
ευθυγραμμιστούν τα βέλη και τραβήξτε τον
προφυλακτήρα προς τα πάνω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν μετά από μια χρονική περίοδο
χαλαρώσει ο κλειστός προφυλακτήρας (Τύπου 1),
σφίξτε τη βίδα ρύθμισης με το μοχλό σύσφιξης
στην κλειστή θέση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν είναι εφικτή η
σύσφιξη του προφυλακτήρα με τη
βίδα ρύθμισης, μη χρησιμοποιήσετε
το εργαλείο. Για να μειώσετε τον
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν υπάρχουν
τοποθετημένα, θα πρέπει να αφαιρέσετε
197
Ελληνικά
κίνδυνο τραυματισμού, παραδώστε
το εργαλείο και τον προφυλακτήρα σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις
για να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει
τον προφυλακτήρα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μη σφίξετε τη βίδα
ρύθμισης με το μοχλό σύσφιξης στην
ανοικτή θέση. Μπορεί να προκληθεί μη
εντοπίσιμη ζημιά στον προφυλακτήρα ή
στην πλήμνη στερέωσης.
Τοποθέτηση και αφαίρεση
δίσκου τροχίσματος ή κοπής
(εικ. 1, 4, 5)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη
χρησιμοποιήσετε δίσκο που έχει
υποστεί ζημιά.
1.Τοποθετήστε το εργαλείο πάνω σε ένα
τραπέζι, με τον προφυλακτήρα προς τα πάνω.
2.Τοποθετήστε τη φλάντζα βάσης (D) σωστά
πάνω στον άξονα (B) (εικ. 4).
3.Τοποθετήστε το δίσκο (P) πάνω στη φλάντζα
βάσης (D). Όταν τοποθετείτε ένα δίσκο
με ανυψωμένο κέντρο, βεβαιωθείτε ότι το
ανυψωμένο κέντρο (O) κοιτάζει προς τη
φλάντζα βάσης (D).
4.Βιδώστε το παξιμάδι (E) σύσφιξης με
σπείρωμα πάνω στον άξονα (B) (εικ. 5):
α.Ο δακτύλιος πάνω στο παξιμάδι (E)
σύσφιξης με σπείρωμα πρέπει να κοιτάζει
προς το δίσκο όταν τοποθετείτε ένα δίσκο
τροχίσματος (εικ. 5A).
β.Ο δακτύλιος πάνω στο παξιμάδι (E)
σύσφιξης με σπείρωμα πρέπει να κοιτάζει
αντίθετα από το δίσκο όταν τοποθετείτε ένα
δίσκο κοπής (εικ. 5B).
5.Πατήστε το κουμπί (A) ασφάλισης του άξονα
και περιστρέψτε τον άξονα (B) έως ότου
ασφαλίσει στη θέση του.
6.Σφίξτε το παξιμάδι (E) σύσφιξης με σπείρωμα
με το παρεχόμενο εξάγωνο κλειδί ή με κλειδί
δύο πείρων.
7.Ελευθερώστε την ασφάλεια άξονα.
8.Για να αφαιρέσετε το δίσκο, ξεσφίξτε το
παξιμάδι (E) σύσφιξης με σπείρωμα με το
παρεχόμενο εξάγωνο κλειδί ή με κλειδί δύο
πείρων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
εργασίες τροχίσματος ακμής με τροχούς Τύπου
27 οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί και διαθέτουν
198
προδιαγραφές ειδικά για το σκοπό αυτό: οι
τροχοί πάχους 6 mm είναι σχεδιασμένοι για
τρόχισμα επιφανειών, ενώ οι τροχοί 3 mm είναι
σχεδιασμένοι για τρόχισμα ακμής. Κοπή μπορεί να
πραγματοποιηθεί με χρήση ενός τροχού κοπής και
ενός προστατευτικού τύπου 1.
Τοποθέτηση
συρματοβουρτσών
και τροχών σύρματος
Οι συρματόβουρτσες σχήματος κυπέλλου ή οι
τροχοί σύρματος βιδώνονται απευθείας πάνω
στον άξονα του εργαλείου τροχού χωρίς τη χρήση
φλαντζών. Χρησιμοποιείτε μόνο συρματόβουρτσες
ή τροχούς σύρματος που διαθέτουν πλήμνη
με σπείρωμα M14. Όταν χρησιμοποιείτε
συρματόβουρτσες και τροχούς σύρματος,
απαιτείται προφυλακτήρας Τύπου 27.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοράτε γάντια εργασίας
όταν χειρίζεστε συρματόβουρτσες
και τροχούς σύρματος. Τα εξαρτήματα
μπορεί να γίνουν αιχμηρά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο τροχός ή η βούρτσα δεν
πρέπει να αγγίζει τον προφυλακτήρα
όταν τοποθετείται ή κατά τη χρήση. Θα
μπορούσε να προκληθεί μη εντοπίσιμη
ζημιά στο αξεσουάρ, προκαλώντας την
αποκοπή συρμάτων από το αξεσουάρ,
δηλ. τον τροχό ή το κύπελλο σύρματος.
1.Βιδώστε τον τροχό στον άξονα με το χέρι.
2.Πατήστε το κουμπί ασφάλισης του άξονα και
χρησιμοποιήστε ένα κλειδί πάνω στην πλήμνη
του τροχού σύρματος ή της συρματόβουρτσας
για να σφίξετε τον τροχό.
3.Για να αφαιρέσετε τον τροχό, αντιστρέψτε την
παραπάνω διαδικασία.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν δεν επιτευχθεί
σωστή έδραση της πλήμνης του
τροχού πριν την ενεργοποίηση του
εργαλείου, μπορεί να προκληθεί ζημιά
στο εργαλείο ή στον τροχό.
Τοποθέτηση και αφαίρεση
Πέλματος βάσης/Φύλλου
γυαλόχαρτου (εικ. 1)
1.Τοποθετήστε το εργαλείο πάνω σε ένα τραπέζι
ή σε επίπεδη επιφάνεια, με τον προφυλακτήρα
να κοιτάζει προς τα πάνω.
2.Αφαιρέστε τη φλάντζα βάσης (D).
Ελληνικά
παρευρισκόμενα άτομα πρέπει να πάρετε
θέση μακριά από το επίπεδο περιστροφής
της λεπίδας και να λειτουργήσετε το ηλεκτρικό
εργαλείο στη μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο
για ένα λεπτό. Τα αξεσουάρ που έχουν
υποστεί ζημιά κανονικά θα διαλυθούν στη
διάρκεια αυτού του χρόνου δοκιμής.
3.Τοποθετήστε το λαστιχένιο πέλμα βάσης
σωστά πάνω στον άξονα (B).
4.Τοποθετήστε το φύλλο γυαλόχαρτου πάνω στο
λαστιχένιο πέλμα βάσης.
5.Βιδώστε πάνω στον άξονα το παξιμάδι (E)
σύσφιξης με σπείρωμα. Ο δακτύλιος πάνω
στο παξιμάδι σύσφιξης με σπείρωμα πρέπει
να κοιτάζει προς το λαστιχένιο πέλμα βάσης.
6.Πατήστε το κουμπί (A) ασφάλισης του άξονα
και περιστρέψτε τον άξονα (B) έως ότου
ασφαλίσει στη θέση του.
7.Σφίξτε το παξιμάδι (E) σύσφιξης με σπείρωμα
με το παρεχόμενο εξάγωνο κλειδί ή με κλειδί
δύο πείρων.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
8.Ελευθερώστε την ασφάλεια άξονα.
9.Για να αφαιρέσετε το λαστιχένιο πέλμα
βάσης, ξεσφίξτε το παξιμάδι (E) σύσφιξης με
σπείρωμα με το παρεχόμενο εξάγωνο κλειδί ή
με κλειδί δύο πείρων.
Τοποθέτηση
συρματόβουρτσας καμπάνας
Βιδώστε τη συρματόβουρτσα καμπάνα απ’ ευθείας
πάνω στον άξονα χωρίς τη χρήση του αποστάτη
και της φλάντζας με σπείρωμα.
Πριν τη λειτουργία
• Τοποθετήστε το προστατευτικό και τον
κατάλληλο δίσκο ή τροχό. Μη χρησιμοποιείτε
υπερβολικά φθαρμένους δίσκους ή τροχούς.
• Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική και η εξωτερική
φλάντζα έχουν τοποθετηθεί σωστά. Τηρείτε
τις οδηγίες που δίνονται στο Διάγραμμα
παρελκομένων τροχίσματος και κοπής.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος ή ο τροχός
περιστρέφεται προς την κατεύθυνση
των βελών που βρίσκονται επάνω στο
παρελκόμενο και στο εργαλείο.
• Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχει
υποστεί ζημιά. Πριν από κάθε χρήση,
επιθεωρείτε το αξεσουάρ, όπως τροχούς
λείανσης, για εκλεπίσεις και ρωγμές, την
επιφάνεια στήριξης για ρωγμές, σχίσιμο ή
υπερβολική φθορά, τη συρματόβουρτσα για
αποκολλημένα ή ραγισμένα σύρματα. Αν πέσει
κάτω το ηλεκτρικό εργαλείο ή το αξεσουάρ,
ελέγξτε το αξεσουάρ προσεκτικά για ζημιά
ή εγκαταστήστε αξεσουάρ που δεν έχει
υποστεί ζημιά. Μετά την επιθεώρηση και την
εγκατάσταση ενός αξεσουάρ, εσείς και τυχόν
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Προτού επανασυνδέσετε το εργαλείο,
πιέστε και απελευθερώστε το διακόπτη
ενεργοποίησης για να βεβαιωθείτε ότι
το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά προς
τρόχισμα ή κοπή έχουν στερεωθεί με
ασφάλεια στη θέση τους.
• Στερεώστε και στηρίξτε το τεμάχιο
εργασίας. Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες
ή μέγκενη για να στερεώνετε και να
στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερό υπόβαθρο. Είναι σημαντικό
να συσφίγγετε και να στηρίζετε
σταθερά το τεμάχιο εργασίας για να
εμποδίσετε την κίνηση του τεμαχίου
εργασίας και την απώλεια ελέγχου.
Η μετακίνηση του τεμαχίου εργασίας
ή η απώλεια ελέγχου μπορεί
να δημιουργήσει κίνδυνο και να
προκαλέσει τραυματισμό.
• Να υποστηρίζετε τα μεγάλα
φύλλα ή τα υπερμεγέθη τεμάχια
εργασίας ώστε να ελαχιστοποιείτε
τον κίνδυνο σφηνώματος και
ανάδρασης του τροχού. Τα
μεγάλα τεμάχια εργασίας τείνουν
να κάμπτονται υπό το ίδιο τους το
βάρος. Τα στηρίγματα πρέπει να
τοποθετούνται κάτω από το τεμάχιο
199
Ελληνικά
εργασίας κοντά στη γραμμή κοπής
και κοντά στο άκρο του τεμαχίου
εργασίας και στις δύο πλευρές του
τροχού.
• Φοράτε πάντα κανονικά γάντια
εργασίας κατά τη χρήση αυτού του
εργαλείου.
• Το γρανάζι θερμαίνεται πολύ κατά τη
χρήση.
• Μην εφαρμόζετε μεγάλη πίεση στο
εργαλείο. Μην ασκείτε πλευρική πίεση
στο δίσκο.
• Αποφεύγετε την υπερφόρτωση.
Μετά από βαριά καταπόνηση του
ηλεκτρικού εργαλείου, αφήνετέ το να
λειτουργήσει χωρίς φορτίο για μερικά
λεπτά, ώστε να κρυώσει το αξεσουάρ.
Μην αγγίζετε δίσκους τροχίσματος
και κοπής πριν κρυώσουν. Οι δίσκοι
μπορεί να αποκτήσουν πολύ υψηλή
θερμοκρασία κατά την εργασία.
• Ποτέ μην εργάζεστε με την
καμπάνα λείανσης χωρίς κατάλληλο
προστατευτικό προφυλακτήρα.
• Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο με βάση κοπής.
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ενδιάμεσους
δίσκους από μαλακό υλικό σε
συνδυασμό με συγκολλητά προϊόντα
λείανσης.
• Έχετε υπόψη σας ότι ο τροχός
εξακολουθεί να περιστρέφεται και μετά
την απενεργοποίηση του εργαλείου.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 1, 6)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι
στην πλευρική λαβή (C) και το άλλο χέρι στο κύριο
τμήμα του εργαλείου, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.
200
Διακόπτες
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατάτε σταθερά την
πλευρική λαβή και τον κορμό του
εργαλείου ώστε να διατηρήσετε τον
έλεγχο του εργαλείου κατά την εκκίνηση
και κατά τη διάρκεια της χρήσης και
έως ότου σταματήσει να περιστρέφεται
ο τροχός ή το αξεσουάρ. Βεβαιωθείτε
ότι ο τροχός έχει σταματήσει τελείως
πριν αφήσετε κάτω το εργαλείο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μειώσετε μη αναμενόμενη
κίνηση του άξονα, μην ενεργοποιείτε ή
απενεργοποιείτε το εργαλείο ενώ αυτό βρίσκεται
υπό φορτίο. Αφήνετε τον τροχιστή να επιτύχει
τη μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας πριν τον φέρετε
σε επαφή με την επιφάνεια εργασίας. Ανυψώστε
το εργαλείο από την επιφάνεια εργασίας πριν το
απενεργοποιήσετε. Επιτρέψτε στο εργαλείο να
σταματήσει να περιστρέφεται πριν το αφήσετε
κάτω.
ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΕΙΚ. 3)
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν συνδέσετε
το εργαλείο σε παροχή ρεύματος,
βεβαιωθείτε ότι ο συρόμενος διακόπτης
είναι στη θέση απενεργοποίησης
πιέζοντας το πίσω μέρος του διακόπτη
και απελευθερώνοντάς το. Βεβαιωθείτε
ότι ο συρόμενος διακόπτης είναι
στη θέση απενεργοποίησης όπως
περιγράφηκε πιο πάνω μετά από κάθε
διακοπή στην τροφοδοσία ρεύματος
του εργαλείου, όπως ενεργοποίηση
ρελέ σφάλματος γείωσης, πτώση
ασφαλειοδιακόπτη, κατά λάθος
αποσύνδεση από την πρίζα ή
διακοπή ρεύματος. Αν ο συρόμενος
διακόπτης είναι ασφαλισμένος στη
θέση ενεργοποίησης όταν συνδεθεί
η παροχή ρεύματος, το εργαλείο
θα αρχίσει να λειτουργεί χωρίς να
αναμένεται.
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο,
σύρετε το συρόμενο διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης (G) προς το μπροστινό
μέρος του εργαλείου. Για να σταματήσετε το
εργαλείο, ελευθερώστε το συρόμενο διακόπτη
ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.
Για συνεχόμενη λειτουργία, σύρετε το διακόπτη
προς το μπροστινό μέρος του εργαλείου και πιέστε
το μπροστινό μέρος του διακόπτη προς τα μέσα.
Ελληνικά
Για να σταματήσετε το εργαλείο ενώ λειτουργεί σε
συνεχόμενη λειτουργία, πιέστε το πίσω μέρος του
συρόμενου διακόπτη και ελευθερώστε το.
ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΎ (ΕΙΚ. 3) (DWE4120)
1.Για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο, ωθήστε
το μοχλό (I) ασφάλισης σε απενεργοποίηση
προς το πίσω μέρος του εργαλείου και κατόπιν
πιέστε το διακόπτη χειρισμού (H). Το εργαλείο
θα λειτουργεί όσο κρατάτε πατημένο το
διακόπτη.
2.Απενεργοποιήστε το εργαλείο ελευθερώνοντας
το διακόπτη χειρισμού.
Ασφάλεια άξονα (εικ. 1)
Η ασφάλεια άξονα (A) παρέχεται για να
αποτρέπει τον άξονα από το να περιστρέφεται
κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση των τροχών.
Χρησιμοποιήστε την ασφάλεια του άξονα μόνον
όταν το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας, έχει
αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία και έχει
σταματήσει εντελώς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος
πρόκλησης βλάβης στο εργαλείο, μην
ενεργοποιείτε την ασφάλεια του άξονα
ενόσω το εργαλείο λειτουργεί. Θα
προκύψει βλάβη στο εργαλείο και το
προσαρτημένο παρελκόμενο μπορεί να
αποσυνδεθεί περιστρεφόμενο από το
εργαλείο, οδηγώντας ενδεχομένως σε
τραυματισμό.
Για να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια, πιέστε το
κουμπί ασφάλισης άξονα και περιστρέψτε τον
άξονα έως ότου δεν είναι δυνατή η περαιτέρω
περιστροφή του άξονα.
Εφαρμογές με μέταλλα
Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε εφαρμογές
με μέταλλα, να βεβαιώνεστε ότι έχει τοποθετηθεί
διάταξη προστασίας από ρεύματα διαρροής
(RCD), για την αποφυγή τυχόν κινδύνων που
προκαλούνται από τα γρέζια των μετάλλων.
Εάν η τροφοδοσία αποκοπεί από τη διάταξη
RCD, μεταφέρετε το εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DeWALT.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Σε ακραίες
συνθήκες εργασίας, όταν εργάζεστε
με μέταλλα, μπορεί να συσσωρευτεί
αγώγιμη σκόνη στο εσωτερικό του
περιβλήματος του εργαλείου. Αυτό
μπορεί να οδηγήσει στη βαθμιαία
υποβάθμιση της προστατευτικής
μόνωσης του εργαλείου και ενέχει
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Για να αποφύγετε τη συσσώρευση γρεζιών
μετάλλων στο εσωτερικό του εργαλείου,
συνιστούμε να καθαρίζετε καθημερινώς τις
υποδοχές αερισμού. Ανατρέξτε στην ενότητα
Συντήρηση.
Κοπή μετάλλου
Όταν κόβετε, να εργάζεστε με μέτρια ταχύτητα
προώθησης, ανάλογα με το υλικό που κόβετε. Μην
ασκείτε πίεση στο δίσκο κοπής και μην δίνετε κλίση
ή παλμική κίνηση στο μηχάνημα.
Μην ασκείτε πλευρική πίεση στους δίσκους κοπής
για να μειώσετε πιο γρήγορα την ταχύτητά τους
μετά την απενεργοποίηση του εργαλείου.
Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί πάντα με κίνηση
ώστε να τροχίζει προς τα πάνω. Διαφορετικά,
υπάρχει ο κίνδυνος να πεταχτεί ανεξέλεγκτα έξω
από την κοπή.
Όταν κόβετε προφίλ και ορθογώνιες μπάρες, είναι
καλύτερο να ξεκινάτε στη μικρότερη διατομή.
Προλείανση
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε δίσκο κοπής για
προλείανση.
Πάντα να χρησιμοποιείτε τον προφυλακτήρα
τύπου 27.
Τα καλύτερα αποτελέσματα προλείανσης
επιτυγχάνονται με τοποθέτηση του μηχανήματος
σε γωνία 30° έως 40°. Μετακινείτε το μηχάνημα
εμπρός-πίσω με μέτρια πίεση. Με αυτό τον τρόπο,
το τεμάχιο εργασίας δεν θα θερμανθεί υπερβολικά,
δεν θα αλλοιωθεί το χρώμα του και δεν θα
δημιουργηθούν αυλακώσεις.
Κοπή πέτρας
Το μηχάνημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο για ξηρή κοπή. Για κοπή πέτρας, είναι
καλύτερο να χρησιμοποιείτε διαμαντοδίσκο κοπής.
Να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο με πρόσθετη
μάσκα προστασίας από σκόνη.
Συμβουλή για την εργασία
Να είστε προσεκτικοί όταν κόβετε εντομές σε
φέροντες τοίχους. Οι εντομές σε φέροντες τοίχους
υπόκεινται σε κανονισμούς ειδικούς για κάθε
χώρα. Οι κανονισμοί αυτοί πρέπει να τηρούνται
σε κάθε περίπτωση. Πριν αρχίσετε την εργασία,
συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο μηχανικό δομικών
201
Ελληνικά
έργων, τον αρχιτέκτονα ή τον επιβλέποντα του
δομικού έργου.
Χρήση δίσκων με πτερύγια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Συσσώρευση
σκόνης μετάλλων. Η εκτεταμένη
χρήση δίσκων με πτερύγια σε
εφαρμογές με μέταλλα μπορεί να
οδηγήσει σε αυξημένες πιθανότητες
ηλεκτροπληξίας. Για να ελαττωθεί αυτός
ο κίνδυνος, τοποθετήστε μια διάταξη
RCD πριν από τη χρήση και καθαρίζετε
καθημερινώς τις υποδοχές αερισμού
χρησιμοποιώντας ξηρό πεπιεσμένο
αέρα στις υποδοχές αερισμού,
σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης
που αναφέρονται παρακάτω.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
Καθαρισμός
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Προτού επανασυνδέσετε το εργαλείο,
πιέστε και απελευθερώστε το διακόπτη
ενεργοποίησης για να βεβαιωθείτε ότι
το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας.
Φθορά ψηκτρών
Όταν ο κινητήρας τεθεί αυτόματα εκτός
λειτουργίας, υποδεικνύει ότι οι ψήκτρες άνθρακα
έχουν σχεδόν φθαρεί εντελώς και ότι το εργαλείο
χρειάζεται σέρβις. Οι ψήκτρες άνθρακα δεν
μπορούν να επιδιορθωθούν από τον χρήστη.
Μεταφέρετε το εργαλείο σε έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DeWALT.
202
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DeWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Ελληνικά
Μέγ.
[mm]
D
d
D
D
b
[mm]
d
Μήκος
Ελάχ. Περιφερειακή
οπής με
στροφές ταχύτητα
σπείρωμα
[min.-1]
[m/s]
[mm]
115 6 22,23 11 800
80
-
b 125 6 22,23 11 800
80
-
115 -
-
11 800
80
-
125 -
-
11 800
80
-
75 30 M14 11 800
45
16,0
115 12 M14 11 800
80
16,0
125 12 M14 11 800
80
16,0
d
b
D
D
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι
μπαταρίες που επισημαίνονται με αυτό το
σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται
μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν
υλικά που μπορούν να ανακτηθούν ή να
ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν οι ανάγκες για
πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε τα
ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα
με τους τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες
πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο
www.2helpU.com.
203
Ελληνικά
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ
Τύπος
προστατευτικού
Παρελκόμενο
Περιγραφή
Τρόπος τοποθέτησης στον
τροχιστή
Δίσκος τροχίσματος
με βυθισμένο
κέντρο
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ 27
Προστατευτικό τύπου 27
Τροχός με πτερύγια
Φλάντζα υποστήριξης
Συρμάτινοι
ακτινωτοί τροχοί
Τροχός τύπου 27 με βυθισμένο
κέντρο
Περικόχλιο σύσφιξης με
σπείρωμα
Συρμάτινοι
ακτινωτοί τροχοί
με περικόχλιο με
σπείρωμα
Προστατευτικό τύπου 27
Συρμάτινος ακτινωτός τροχός
Συρματόβουρτσα
καμπάνα με
περικόχλιο με
σπείρωμα
Προστατευτικό τύπου 27
Συρματόβουρτσα
Προστατευτικά
υποστήριξης/
φύλλο
γυαλοχαρτίσματος
Προστατευτικό τύπου 27
Λαστιχένιο προστατευτικό
υποστήριξης
Δίσκος γυαλοχαρτίσματος
Περικόχλιο σύσφιξης με
σπείρωμα
204
Ελληνικά
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ (Συνέχεια)
Τύπος
προστατευτικού
Παρελκόμενο
Περιγραφή
Τρόπος τοποθέτησης
στον τροχιστή
Δίσκος κοπής
τοιχοποιίας,
συγκολλητός
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ 1
Προστατευτικό τύπου 1
Δίσκος
κοπής
μετάλλου,
συγκολλητός
Φλάντζα υποστήριξης
Αδαμαντοφόροι
τροχοί κοπής
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ 1
Τροχός κοπής
Η
Περικόχλιο σύσφιξης με
σπείρωμα
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ 27
205
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax: 32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
Τηλ: 00302108981616
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.
com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: 800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
Tel: 31 164 283 063
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
Tel: 214 66 75 00
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi:0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N58691303/18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising