KG1202 | Black&Decker KG1202 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra nem
ajánlott.
533225-22 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
KG1202
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
c.
Az Ön BLACK+DECKER KG1202 típusú
sarokcsiszolója fémek vagy falazat csiszolására vagy
vágására készült, a megfelelő típusú vágó- vagy
csiszolótárcsa használatával. Megfelelő védőburkolattal
van ellátva, ipari használatra nem alkalmas.
d.
Biztonságtechnikai útmutatások
Elektromos szerszámokra vonatkozó
általános biztonságtechnikai figyelmeztetések
e.
Figyelmeztetés! Olvasson el minden
biztonságtechnikai figyelmeztetést és
útmutatást. Az alábbi figyelmeztetések és
útmutatások be nem tartása áramütést, tüzet
és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.
f.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és az útmutatót
későbbi használatra.
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati
(vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
3.
a.
A munkaterület biztonsága
A munkaterületet tartsa tisztán és világítsa meg
jól. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
Ne használja az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes légtérben, például ahol gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por vannak jelen. Elektromos szerszámok használatakor szikra keletkezhet,
amely begyújthatja a port vagy gázt.
A szerszám használata közben tartsa távol a gyerekeket és a közelben tartózkodókat. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
b.
c.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő legyen.
Soha, semmilyen módon ne alakítsa át
a csatlakozódugót. Földelt szerszámokkal soha
ne használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő konnektor használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel.
Ha a teste leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
d.
e.
4
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat.
Ha víz kerül az elektromos szerszám belsejébe, nő
az áramütés veszélye.
Gondosan bánjon a kábellel. Az elektromos
szerszámot soha ne hordozza és ne húzza
a tápkábelnél fogva, a dugaszát pedig ne a kábelnél fogva húzza ki
a konnektorból. Óvja a kábelt hőtől, olajtól, éles
szélektől és mozgó alkatrészektől. Sérült vagy
összetekeredett hálózati kábel használata mellett
nagyobb az áramütés veszélye.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábel használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő kapcsoló
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Személyes biztonság
Elektromos szerszám használata közben ne veszítse el éberségét, figyeljen mindig arra, amit tesz,
a józan eszét használja. Ne dolgozzon a szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása
vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos személyi sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A védőfelszerelések,
például porvédő maszk, csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérülés
veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állásban van-e, mielőtt
a hálózatra és/vagy akkumulátorra kapcsolja,
a kezébe veszi vagy magával viszi. Ha az elektromos szerszám hordozása közben az ujját
a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt szerszámot
helyez áram alá, balesetet okozhat.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot,
vegye le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor személyi
sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne
veszítse el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszert
vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját,
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó és porgyűjtő
is kapcsolható, ügyeljen ezek helyes csatlakoztatására és használatára. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetők a por
okozta veszélyek.
5.
a.
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatosan biztonságos működését.
Elektromos szerszámokra vonatkozó további
biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! További biztonsági
figyelmeztetések köszörüléshez,
csiszoláshoz, polírozáshoz vagy
vágótárcsaos vágáshoz
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő elektromos szerszámot használja. A megfelelő szerszámmal jobban
és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha
a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely elektromos
szerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy
nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból és/
vagy válassza le az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző biztonságtechnikai intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának veszélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan
helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek
hozzá; és ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy
ezen útmutatásokat. Az elektromos szerszámok
használata veszélyes lehet nem képzett felhasználó
esetén.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
amely befolyásolhatja a szerszám használatát. Ha
a szerszám sérült, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
5
Ez az elektromos szerszám csiszolásra, köszörülésre, polírozásra vagy vágótárcsaos vágásra
alkalmas. Olvassa át a szerszámhoz mellékelt
összes biztonsági figyelmeztetést, útmutatást,
szemléltető ábrát és műszaki adatot. Az alábbiakban felsorolt útmutatások figyelmen kívül hagyása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
Az elektromos szerszám nem rendeltetésszerű
használata veszélyes, és személyi sérülést okozhat.
Csak a szerszám gyártója által javasolt tartozékokat használjon a szerszámhoz. Az a tény, hogy
egy tartozékot csatlakoztatni lehet az elektromos
szerszámhoz, még nem jelenti azt, hogy az adott
tartozék használata biztonságos.
A tartozék névleges fordulatszáma a szerszám
legnagyobb fordulatszámával legalább azonos
legyen. A névleges fordulatszámuknál gyorsabban
működtetett tartozékok eltörhetnek és elrepülhetnek.
A tartozék külső átmérőjének és vastagságának
az elektromos szerszám névleges kapacitásán belül kell lennie. A nem megfelelő méretű tartozékokat
nem lehet megfelelően irányítani.
A süllyesztett középpontú tárcsák csiszolófelületét a védősín síkja alá kell felszerelni. A védősín
síkjából kinyúló, helytelenül szerelt tárcsa védelme
nem biztosítható megfelelően.
Ne használjon sérült tartozékot. Minden használat
előtt ellenőrizze a tartozékot, pl. hogy a csiszolótárcsaon nincsenek-e kitörések és repedések, az
alátétlapon nincsenek-e repedések, hasadások
vagy túlzott kopás.
Ha az elektromos szerszámot vagy tartozékát leejti, ellenőrizze, nem sérült-e meg, vagy szereljen
fel sértetlen tartozékot.
A tartozék vizsgálata és felszerelése után egy
percig működtesse a szerszámot a legmagasabb
üresjárati fordulaton. A sérült tartozékok ez idő alatt
általában leválnak.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Viseljen személyi védőfelszerelést. A munkafeladattól függően hordjon egész arcát eltakaró
maszkot, biztonsági szemüveget vagy védőszemüveget. Szükség esetén viseljen porvédő maszkot, hallásvédőt, védőkesztyűt és munkakötényt,
amely felfogja
a munkadarabról lepattanó részecskéket. A szeme
védelmére olyan védőszemüveget viseljen, amely
képes felfogni a különféle munkaműveletek során
a levegőbe kerülő törmeléket. A pormaszknak vagy
a légzésvédőnek ki kell szűrnie a munkavégzés során
keletkező port.
A hosszú időn keresztül erős zaj mellett végzett
munka halláskárosodást okozhat.
Tartsa az arra járókat a munkaterülettől biztonságos távolságra. Mindenkinek személyi védőfelszerelést kell viselnie, aki belép a munkaterületre.
A munkadarabról leváló szilánkok vagy eltörött
tartozék darabjai elrepülhetnek, és még a közvetlen
munkaterületen kívül is sérülést okozhatnak.
Munka közben az elektromos szerszámot csak
a szigetelt felületeinél fogja, amikor olyan helyen
végez munkát, ahol a vágótartozék rejtett kábelhez vagy éppen a szerszám saját tápkábeléhez
érhet. Ha a vágótartozék áram alatt lévő vezetéket
ér, a szerszám csupasz fémalkatrészei is áram alá
kerülhetnek, és
a kezelő áramütést szenvedhet. TARTSA SZEM
ELŐTT: A fenti figyelmeztetés figyelmen kívül hagyható, ha csak polírozás vagy csiszolás a szerszámhoz
ajánlott művelet.
A kábelt a forgó tartozéktól távol vezesse el.
Ha elveszíti a szerszám feletti uralmát, a szerszám
elvághatja vagy felcsavarhatja a kábelt, és a forgó
tartozék magához ránthatja a kezét vagy a karját.
Csak akkor tegye le a szerszámot, amikor
a tartozék már teljesen leállt. A forgó tartozék beleakadhat a munkadarab felületébe, és az elektromos
szerszámot kiránthatja az Ön irányítása alól.
Működésben lévő elektromos szerszámot ne
hordozzon magával a teste mellett. Ha véletlenül
forgó tartozékkal kerül érintkezésbe, az bekaphatja
a ruházatát, és a testébe hatolhat.
Rendszeresen tisztítsa az elektromos szerszám
szellőzőnyílásait. A motor ventilátora beszívja a port
a burkolat alá, és a nagy mennyiségben lerakódott
fémpor elektromos veszélyeket okozhat.
Ne használja az elektromos szerszámot gyúlékony anyagok közelében. A szikráktól ezek az
anyagok tüzet foghatnak.
Folyadékhűtést igénylő tartozékot ne használjon.
Víz vagy más hűtőfolyadék használata akár halálos
áramütést is okozhat.
Tartsa szem előtt: A fenti figyelmeztetés nem
vonatkozik olyan elektromos szerszámokra, amelyeket
kifejezetten folyadékos rendszerrel való használatra
terveztek.
A szerszám visszarúgása és az ahhoz
kapcsolódó figyelmeztetések
Visszarúgás alatt a beékelődött vagy elakadt
forgótárcsa, alátétlap, kefe vagy egyéb tartozék hirtelen
reakcióját értjük.
A beszoruló vagy beékelődő forgó tartozék hamar leáll,
aminek hatására az irányítatlan elektromos szerszám
az elakadási pontról a tartozék forgásával ellentétes
irányban elmozdul.
Példa: ha a csiszolótárcsa beékelődik vagy beszorul
a munkadarabba, akkor a tárcsanak az elakadási
pontnál lévő éle belekaphat a munkadarab felületébe,
aminek hatására a tárcsa kiugorhat a vágatból és
visszarúghat.
A tárcsa elindulhat a kezelő felé, de azzal ellentétes
irányban is attól függően, milyen irányban forgott
a beszorulás pontjánál. Ilyen körülmények között
el is törhet a csiszolótárcsa.
A visszarúgás a szerszám rendeltetéstől eltérő és/vagy
helytelen használatának vagy a körülményeknek
a következménye, de az alábbi megfelelő
óvintézkedések betartásával elkerülhető.
♦
♦
♦
♦
6
Szorosan markolja az elektromos szerszámot,
testével és karjával úgy helyezkedjen, hogy képes
legyen ellenállni a visszarúgás erejének.
Ha a szerszám segédfogantyúval is fel van szerelve, azt is mindig használja, hogy visszarúgás
vagy az indítás során keletkező nyomatékváltozás
során is maximálisan uralja a szerszámot.
A kezelő képes ellenállni
a nyomatékváltozásoknak és a visszarúgásoknak, ha
megtette a szükséges óvintézkedéseket.
Soha ne tegye kezét forgó tartozék közelébe.
A tartozék a kezére is visszarúghat.
Testével a szerszám visszarúgási zónáján kívül
helyezkedjen el. Visszarúgás esetén a szerszám
a beszorulás pontjától a tárcsa addigi forgásirányával
ellentétes irányban fog elmozdulni az elakadási
pontról.
Sarkokon, éles széleken stb. különös körültekintéssel dolgozzon. Kerülje a tartozék bólogatását
és beszorulását.
A sarkok és éles szélek vagy a szerszám bólogatása
miatt a forgó tartozék könnyen beszorulhat, aminek
hatására a kezelő elvesztheti a szerszám feletti
uralmát, vagy visszarúghat a szerszám.
♦
Ne szereljen a gépre fűrészláncot, famarásra
alkalmas fűrészlapot vagy fogazott fűrészlapot.
Az ilyenek gyakran okoznak visszarúgást, és a kezelő
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
♦
Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések
csiszoláshoz és vágótárcsaos vágáshoz
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Csak a szerszámhoz ajánlott típusú tárcsaokat
használjon, a kiválasztott tárcsahoz készült
védőburkolattal. Az elektromos szerszám tervezésénél figyelmen kívül hagyott típusú tárcsaokhoz
nem biztosítható megfelelő védelem, ezért nem
biztonságosak.
A süllyesztett középpontú tárcsák csiszolófelületét a védősín síkja alá kell felszerelni. A védősín
síkjából kinyúló helytelenül szerelt tárcsa védelme
nem biztosítható megfelelően.
A védőburkolatot szorosan kell rögzíteni a szerszámra, és a maximális biztonság érdekében úgy
kell beállítani, hogy a kezelő irányában a tárcsa
minél kisebb része legyen szabadon. A védőburkolat segít megvédeni
a kezelőt a tárcsa letöredező darabjaitól és a tárcsa
véletlen megérintésétől, illetve attól hogy a szikráktól
a ruhája tüzet fogjon.
A tárcsaokat csak az ajánlott munkafeladatokhoz szabad használni. Például: ne csiszoljon a
vágótárcsa oldalával. A csiszoló vágótárcsa kerületi
csiszolásra készült, oldalirányú nyomás hatására
összeroppanhat.
Mindig sértetlen, a kiválasztott tárcsa méretének és alakjának megfelelő leszorító karimát
használjon.
A megfelelő tartókarima támasztja a tárcsaot,
így csökkenti a tárcsa törésének lehetőségét.
A vágótárcsa karimája különbözhet a csiszolótárcsa
karimájától.
Ne használja nagyobb szerszámok lekopott tárcsajait. A nagyobb elektromos szerszámhoz gyártott
tárcsa nem alkalmas a kisebb szerszám magasabb
fordulatszámán való használatra, és szétrobbanhat.
♦
♦
♦
Speciális biztonsági figyelmeztetések
csiszoláshoz
♦
További biztonsági figyelmeztetések
vágótárcsaos vágáshoz
♦
Ne álljon a forgó tárcsagal egy vonalba vagy
közvetlenül mögéje.
Amikor a tárcsa a munkavégzés helyén az Ön testétől
távolodó irányban mozdul el, egy esetleges visszarúgás a forgó tárcsaot és a szerszámot közvetlenül Ön
felé mozdíthatja.
Amikor a tárcsa megszorul, vagy a vágás bármilyen okból megszakad, kapcsolja ki a szerszámot
és tartsa mozdulatlanul, amíg teljesen le nem áll.
Soha ne próbálja a mozgásban lévő vágótárcsaot
a vágatból eltávolítani, mert visszarúghat
a szerszám. Derítse ki a tárcsa beszorulásának okát,
és tegye meg
a szükséges intézkedést annak elhárítására.
Ne kezdje a munkadarabban újra a vágást. Várja
meg, amíg a tárcsa eléri a teljes fordulatszámot,
és azután óvatosan vigye be újra a vágatba.
A tárcsa megszorulhat, felfelé kiugorhat vagy visszarúghat, ha a szerszámot
a munkadarabban indítja újra.
A táblákat vagy túl nagy munkadarabokat támaszsza alá, hogy minimálisra csökkentse a tárcsa
beszorulásának és visszarúgásának veszélyét.
A nagy munkadarabok már saját súlyuktól is könnyen
megereszkedhetnek.
A munkadarabot a vágási vonal közelében, illetve
két végéhez közel, a tárcsa mindkét oldalán alá kell
támasztani.
Különösen ügyeljen, amikor „zsebvágást“ készít
meglévő falakba vagy egyéb nem belátható területen. A tárcsa belevághat a gáz- vagy vízcsövekbe,
elektromos vezetékekbe vagy más tárgyakba, ami
visszarúgást okozhat.
Ne használjon túl nagy méretű csiszolópapírt.
A csiszolópapírt a gyártó ajánlásai alapján válaszsza ki. A csiszolólapon túlnyúló nagy csiszolópapír
fokozza a szakadás veszélyét és a csiszolótárcsa
deformálódhat, elszakadhat, vagy visszarúgást
okozhat.
Specifikus biztonsági figyelmeztetések
polírozáshoz
Ügyeljen arra, hogy a vágótárcsa ne „szoruljon
be", és ne nyomja túl erősen. Ne próbáljon túl
nagy mélységű vágást végezni. A túlerőltetett
tárcsa könnyebben megcsavarodhat vagy beszorulhat, és nő a visszarúgás, illetve a tárcsa törésének
veszélye.
♦
7
Ne engedje, hogy a polírozó tárcsanak vagy
tartozékának kilazult szálai szabadon forogjanak.
Szorítsa le vagy vágja le a kilazult szálakat.
A laza és forgó szálak az ujjaiba gabalyodhatnak
vagy a munkadarabba beakadhatnak.
Mások biztonsága
♦
♦
A szerszám használata közben viseljen
védőszemüveget.
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek
(a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai,
érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és
tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy
felügyeletet vagy a készülék használatához kioktatást
biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a szerszámmal.
A szerszám használata közben viseljen
hallásvédőt.
Elektromos biztonság
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért
nincs szükség földelésre. Mindig ellenőrizze,
hogy az áramforrás feszültsége megfelel-e
a szerszám adattábláján feltüntetett
feszültségnek.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket
az EN60745 szabványnak megfelelően határoztuk
meg, így azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál
mért értékek összehasonlítására is. A megadott érték
felhasználható a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak
való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik
megbízott BLACK+DECKER szakszervizzel.
Részegységek
Ez a szerszám a következő részegységek némelyikéből
vagy mindegyikéből áll:
1. Üzemi kapcsoló
2. Reteszgomb
3. Tartósüzem-rögzítőgomb
4. Oldalfogantyú
5. Tengelyzár
6. Védőburkolat
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív
rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám
használata során a használat módjától függően eltérhet
a feltüntetett értéktől. A tényleges súlyozott effektív
rezgésgyorsulás szintje az itt feltüntetett szint fölé is
emelkedhet.
A 2002/44/EK irányelv által a készülékkel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett,
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való
kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget jelentő
időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat
körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan
használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes
részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor a készülék
ki van kapcsolva vagy üresen jár.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjön meg
arról, hogy a szerszám ki van kapcsolva, és a dugasza
ki van húzva a konnektorból.
A Védőburkolat fel- és leszerelése (A és B ábra)
A szerszám gyárilag csak csiszolási munkákhoz
alkalmazható védőburkolattal van felszerelve. Ha
vágási műveletet végez vele, annak megfelelő
védőburkolatot kell felszerelnie.
A vágási műveletekhez alkalmas védőburkolat
cikkszáma: 1004484-01, a BLACK+DECKER
szervizektől szerezhető be.
Feszültségcsökkenések
A bekapcsoláskor keletkező áramlökés rövid ideig tartó
feszültségcsökkenést okoz.
Kedvezőtlen áramellátási körülmények esetén ez
befolyásolhatja más berendezések működését.
Ha az áramellátó rendszer impedanciája 0,424 Ω-nál
alacsonyabb, valószínűleg nem lép fel zavar.
Felszerelése
♦ Helyezze a szerszámot egy asztalra a hajtótengelyével (7) felfelé.
♦ Helyezze a rugós alátétet (8) a hajtótengelyre és
helyezze el a felfekvő felületen.
♦ Tegye a védőburkolatot (6) a szerszámra, az ábra
szerint.
♦ Helyezze a karimát (9) a hajtótengelyre úgy, hogy
a kiemelkedések a védőburkolat felé nézzenek.
Ellenőrizze, hogy a karima furatai a csavarfuratokkal
egy vonalban vannak-e.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a dátumkóddal együtt a következő
piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! Sérülés veszélyének
csökkentése végett a felhasználónak át kell
olvasnia a használati útmutatót.
8
♦
Rögzítse a karimát a csavarokkal (10). Ellenőrizze,
hogy a csavarok teljesen meg vannak-e húzva és
hogy a védőburkolatot el lehet-e fordítani.
Leszerelése
♦ Tartsa lenyomva a tengelyzárat (5), és lazítsa meg
a külső karimát (14) a körmös kulccsal (15) (E ábra).
♦ Vegye le a külső karimát (14) és a tárcsaot (12).
Leszerelése
♦ Csavarhúzóval hajtsa ki a csavarokat (10).
♦ Vegye le a karimát (9), a védőburkolatot (6) és
a rugós alátétet (8). Gondosan tárolja ezeket az
alkatrészeket.
Figyelmeztetés! Soha ne használja a szerszámot
a védőburkolat nélkül.
A szerszám használata
A védőburkolat 90°-kal elfordítható.
♦ Fordítsa el a védőburkolatot a kívánt mértékben.
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját
tempójában működni. Ne terhelje túl.
♦ Óvatosan vezesse a kábelt, nehogy véletlenül elvágja.
♦ Készüljön fel arra, hogy a csiszoló- vagy vágótárcsa
szikrázni fog, amikor hozzáér a munkadarabhoz.
♦ Mindig úgy irányítsa a szerszámot, hogy a védőburkolat optimálisan védje a csiszoló- vagy vágótárcsatól.
Az oldalfogantyú felszerelése
Be- és kikapcsolás
A védőburkolat állítása
♦
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg
a reteszgombot (2), azután pedig nyomja meg az
üzemi kapcsolót (1).
♦ A folyamatos működtetéshez nyomja le a tartósüzem-rögzítőgombot (3), majd engedje fel az
üzemi kapcsolót.
♦ A szerszám kikapcsolásához engedje el az üzemi
kapcsolót. Ha tartósüzem közben szeretné a szerszámot kikapcsolni, nyomja meg ismét, majd engedje el
az üzemi kapcsolót.
Figyelmeztetés! Terhelés alatt ne kapcsolja ki
a szerszámot.
♦
Csavarja be az oldalfogantyút (4) a szerszám egyik
erre a célra szolgáló furatába.
Figyelmeztetés! Mindig használja az oldalfogantyút.
A csiszoló és a vágótárcsaok fel- és
leszerelése (C–E ábra)
Mindig a feladatnak megfelelő típusú tárcsaot
használja.
Mindig megfelelő átmérőjű és furatméretű tárcsaot
használjon (lásd a műszaki adatoknál).
Felszerelése
♦ A fentiek szerint szerelje fel a védőburkolatot.
♦ Helyezze rá a belső karimát (11) a tengelyre ( 7) az itt
bemutatott módon (C ábra). Ellenőrizze, hogy
a karima pontosan helyezkedik-e el a tengely lapos
oldalain.
♦ Helyezze rá a tárcsaot (12) a tengelyre (7) az itt
bemutatott módon (C ábra). Ha a tárcsa kiemelkedő
közepű (13), ellenőrizze, hogy a kiemelkedő középső
rész a belső karima felé néz-e.
♦ Ellenőrizze, hogy a tárcsa pontosan helyezkedik-e el
a belső karimán.
♦ Tegye a külső karimát (14) a tengelyre. Amikor
csiszolótárcsaot szerel fel, a külső karima kiemelkedő
középső részének a tárcsa felé kell néznie (D ábra, A
kép). Amikor vágótárcsaot szerel fel, a külső karima
kiemelkedő középső részének
a tárcsatól távolodó irányba kell néznie (D ábra, B
kép).
♦ Tartsa lenyomva a tengelyzárat (5), és húzza meg
a külső karimát a körmös kulccsal (15) (E ábra).
Lágyindítás funkció
A lágyindítás funkció használatával a fordulatszám
lassan növelhető, így elkerülhető a kezdeti rángatás.
Különösen akkor hasznos ez a funkció, amikor szűk
helyeken dolgozik.
Nullfeszültség kioldó kapcsoló
Az nullfeszültség kioldó kapcsoló funkció miatt
áramkimaradás után a szerszám csak a kapcsoló
kikapcsolása és újbóli bekapcsolása után indul újra.
Javaslatok a szerszám optimális
használatához
♦
♦
9
Egyik kezével az oldalfogantyút, a másikkal pedig
a főfogantyút markolva tartsa a szerszámot.
Csiszoláskor a szerszámot a munkadarab felületéhez
képest mindig kb. 15°-os szögben tartsa.
Karbantartás
Műszaki adatok
Az Ön vezetékes/akkumulátoros BLACK+DECKER
készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti
hosszú távú használatra terveztük. A készülék
folyamatosan kielégítő működése függ a megfelelő
gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
KG1202 (Type 1)
Felvett feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Tárcsaátmérő
Tárcsafurat
Maximális tárcsavastagság
csiszolótárcsaok
vágótárcsaok
Tengelyméret
Súly
Figyelmeztetés! Vezetékes/akkumulátoros elektromos
szerszámok karbantartása előtt:
♦ Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦ Vagy kapcsolja ki készüléket/szerszámot, majd vegye
ki belőle az akkumulátort, ha kivehető.
♦ Vagy pedig merítse le teljesen az akkumulátort, ha az
a szerszámmal egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki a szerszámot.
♦ Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦ Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
♦ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le
a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
♦ Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van), és
ütögesse meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
VAC
W
min-1
mm
mm
230
1 200
11 000
125
22
mm
mm
6
3,5
M14
2,7
kg
LpA (hangnyomásszint) 91,0 dB(A),
toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
LWA (hangteljesítmény) 102,0 dB(A),
toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke
(három tengely vektorösszege)
az EN60745 szabvány szerint:
Felületi csiszolásnál (ah, SG) 8,2 m/s2,
toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦ A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦ A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell
vezetéket kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési
útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
KG1202 típusú sarokcsiszoló
A Black & Decker kijelenti, hogy
a „Műszaki adatok” cím alatt ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak:
2006/42/EK, EN60745-1:2009 +A11:2010;
EN60745-2-3:2011 +A2:2013 +A11:2014 +A12:2014
Környezetvédelem
Ezek a termékek a 2004/108/EK
irányelvnek is megfelelnek
(2016.04.19-ig), illetve a 2014/30/EU
(2016.04.20-tól), valamint a 2011/65/EU irányelvnek
is. Bővebb tájékoztatásért forduljon a Black & Decker
céghez a következő címen vagy
a kézikönyv hátoldalán megadott elérhetőségeken.
Elkülönítve gyűjtendő. Ezzel a szimbólummal
jelölt termékeket és akkumulátorokat tilos
a normál háztartási hulladékba dobni.
A termékek és akkumulátorok tartalmazhatnak
visszanyerhető vagy újrahasznosítható anyagokat,
amelyek csökkentik a nyersanyagigényt. Kérjük,
hogy a helyi előírásoknak megfelelően gondoskodjon
az elektromos termékek és akkumulátorok
újrahasznosításáról.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
10
R. Laverick
Műszaki igazgató
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
2015/10/15
Az Önhöz legközelebb es hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerz dött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhet ségének részletes ismertetése a következ
internetes címen érhet el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új
BLACK+DECKER termékét, ill. hogy megismerje az
új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos
legújabb híreinket. A BLACK+DECKER márkával
és termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes
címen találhat.
zst00304095 - 03-05-2016
11
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
12
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
13
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising