KG1202 | Black&Decker KG1202 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511114-35 SK
Preložené z pôvodného návodu
KG1202
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
c.
Vaša uhlová brúska BLACK+DECKER KG1202 je
určená na brúsenie a rezanie kovov a muriva pomocou
vhodných typov rezných a brúsnych kotúčov.
S príslušným ochranným krytom je táto brúska určená
iba na spotrebiteľské použitie.
d.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
e.
Varovanie! Prečítajte si všetky
bezpečnostné pokyny a bezpečnostné
výstrahy. Nedodržanie nižšie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť k spôsobeniu
úrazu elektrickým prúdom, k vzniku požiaru
alebo k vážnemu zraneniu.
f.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny
uschovajte na budúce použitie.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach
odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (je
zabezpečené prívodným káblom) alebo náradie
napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
3.
a.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných
látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu
alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
b.
c.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky.
Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
d.
e.
f.
4
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu.
Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvýši sa
riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie
kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj
s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť osôb
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále
pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte
s rozvahou. Nepracujte s elektrickým náradím,
ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako
respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypínač v polohe
vypnuté. Prenášanie elektrického náradia s prstom
na vypínači alebo pripojenie náradia k napájaciemu
zdroju, ak je vypínač náradia v polohe zapnuté,
môže spôsobiť úraz.
Pred spustením z náradia vždy odstráňte všetky
kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožnená
lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy,
odev a rukavice nedostali do kontaktu s pohybli-
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
vými časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy
môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné
pokyny pre brúsenie, leštenie,
rozbrusovanie alebo rezanie
♦
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca vykonávaná
lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné
a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť
chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte
ho opraviť. Mnoho nehôd býva spôsobených
zanedbanou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú
menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi pracuje.
Používajte toto elektrické náradie, príslušenstvo
a pracovné nástroje podľa týchto pokynov
a berte do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá sa bude vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať
originálne náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
5
Toto elektrické náradie bolo skonštruované tak,
aby pracovalo ako brúska, drôtená kefa alebo
rozbrusovačka. Preštudujte si všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny, obrázky a technické
údaje uvedené pre toto náradie. Nedodržanie
všetkých nižšie uvedených pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, k požiaru alebo k
vážnemu zraneniu.
Pracovné operácie, na ktoré nie je toto elektrické náradie určené, môžu vytvárať rizikové
situácie, pri ktorých môže dôjsť k zraneniu.
Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je výslovne odporúčané a skonštruované výrobcom
náradia. I keď sa s Vaším elektrickým náradím
môže použiť takéto príslušenstvo, neznamená to, že
je zaistená bezpečná práca s týmto náradím.
Menovité otáčky príslušenstva musia byť minimálne zhodné s maximálnymi otáčkami, ktoré sú
vyznačené na štítku náradia. Príslušenstvo, ktoré
sa otáča rýchlejšie, než sú jeho povolené maximálne
otáčky, sa môže roztrhnúť alebo rozlomiť.
Vonkajší priemer a hrúbka Vášho príslušenstva
musí zodpovedať technickým parametrom
Vášho náradia. Pri použití kotúčov nesprávnych
rozmerov nie je možné zaistiť zodpovedajúcu
bezpečnosť a ovládateľnosť náradia.
Brúsna plocha kotúčov s prehĺbeným stredom
musí byť namontovaná pod rovinou okraja
ochranného krytu. Nesprávne namontovaný kotúč,
ktorý prečnieva cez rovinu okraja ochranného krytu,
nemôže byť zodpovedajúcim spôsobom chránený.
Nepoužívajte poškodené príslušenstvo. Pred
každým použitím skontrolujte príslušenstvo, ako
sú brúsne kotúče, či nie sú prasknuté alebo odštiepené. Pri oporných podložkách skontrolujte,
či nie sú prasknuté, potrhané alebo nadmerne
opotrebované.
Ak dôjde k pádu elektrického náradia alebo
príslušenstva, skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu a ak je to nutné, použite nepoškodené
príslušenstvo.
Po kontrole a montáži príslušenstva nechajte
náradie v chode v maximálnych otáčkach
naprázdno po dobu jednej minúty. V tomto testovacom čase sa poškodené príslušenstvo obvykle
zničí.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Používajte prvky osobnej ochrany. V závislosti
od vykonávanej práce použite tvárový štít,
ochranné okuliare alebo bezpečnostné okuliare.
Podľa situácie používajte masku proti prachu,
chrániče sluchu, rukavice a pracovnú zásteru
schopnú zachytiť čiastočky brusiva alebo fragmenty obrobku. Ochrana zraku musí byť schopná
zastaviť odletujúce nečistoty vznikajúce pri rôznych
pracovných operáciách. Maska proti prachu alebo
respirátor musí filtrovať čiastočky vznikajúce pri
Vašej práci. Dlhodobé vystavenie vysokej intenzite
hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
Udržujte okolo stojacej osoby v bezpečnej
vzdialenosti od pracovného priestoru. Každý,
kto vstupuje do pracovného priestoru, musí byť
vybavený prvkami osobnej ochrany. Fragmenty
obrobku alebo úlomky kotúča môžu odlietavať
a spôsobiť úraz i mimo priameho miesta práce.
Pri prácach, pri ktorých môže dôjsť ku kontaktu
pracovného nástroja so skrytým elektrickým
vedením alebo s vlastným prívodným káblom,
držte náradie vždy za izolované povrchy. Pri
kontakte pracovného príslušenstva so „živým“
vodičom spôsobia neizolované kovové časti náradia
obsluhe úraz elektrickým prúdom. POZNÁMKA:
Vyššie uvedené varovanie sa môže ignorovať, ak sú
leštenie alebo brúsenie iba odporúčané operácie.
Prívodný kábel veďte mimo rotujúceho príslušenstva. Pri strate kontroly môže dôjsť k preseknutiu alebo obrúseniu kábla a Vaša ruka alebo paža
môže byť zachytená
a vtiahnutá do rotujúceho príslušenstva.
Nikdy neodkladajte náradie, kým nedôjde k úplnému zastaveniu pracovného nástroja. Rotujúce
príslušenstvo sa môže zaryť do povrchu, čo môže
spôsobiť stratu vašej kontroly nad náradím.
Nezapínajte elektrické náradie, ak ho prenášate
v ruke vedľa tela. Náhodný kontakt s rotujúcim
príslušenstvom by mohol spôsobiť zachytenie Vášho
oblečenia a následný kontakt príslušenstva s Vaším
telom.
Pravidelne čistite vetracie otvory elektrického
náradia. Ventilátor motora vťahuje prach do skrine
náradia
a nahromadené kovové čiastočky môžu spôsobiť
úraz elektrickým prúdom.
Nepoužívajte náradie v blízkosti horľavých
materiálov. Iskry môžu spôsobiť ich vznietenie.
Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré vyžaduje
chladenie kvapalinou. Použitie vody alebo inej
chladiacej kvapaliny môže viesť k smrteľnému úrazu
elektrickým prúdom alebo k inému zraneniu.
Poznámka: Vyššie uvedené varovanie sa nevzťahuje
na elektrické náradie, ktoré je určené špeciálne na
použitie s chladiacimi systémami.
Spätný ráz a príslušné varovania
Spätný ráz je náhlou reakciou na zovretie alebo
zaseknutie otáčajúceho sa kotúča, podpornej podložky,
kefy alebo akéhokoľvek iného príslušenstva.
Zovretie alebo zaseknutie spôsobuje rýchle
zablokovanie rotujúceho príslušenstva, ktoré ešte
navyše v bode kontaktu spôsobí stratu kontroly nad
náradím a jeho pohyb v opačnom smere, než je smer
otáčania príslušenstva.
Ak je napríklad brúsny kotúč zovretý alebo zaseknutý
v obrobku, hrana kotúča sa v mieste kontaktu
s obrobkom môže zarezať hlbšie, a môže tak spôsobiť
vyskočenie kotúča smerom nahor alebo spätný ráz.
Kotúč môže vyskočiť smerom k obsluhe alebo od
obsluhy, v závislosti od smeru pohybu kotúča v bode,
kde došlo k jeho zovretiu.
Za týchto podmienok môžu brúsne kotúče aj prasknúť.
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia náradia
a nesprávnych pracovných postupov alebo pracovných
podmienok. Spätnému rázu sa môže zabrániť správnym
vykonávaním nižšie uvedených opatrení.
♦ Držte náradie stále pevne a udržujte postoj
a ruky v takej polohe, aby ste boli stále pripravení kompenzovať sily spätného rázu. Vždy
používajte prídavnú rukoväť, ak je vo vybavení
náradia, aby bola zaručená maximálna ovládateľnosť pri spätnom ráze alebo pri momentových reakciách pri zapnutí náradia. Ak dodržuje
obsluha uvedené opatrenia, môže kontrolovať
momentové reakcie i silu spätného rázu.
♦ Nikdy nevkladajte ruky do blízkosti rotujúceho
príslušenstva. Môže dôjsť k spätnému rázu príslušenstva cez Vaše ruky.
♦ Nezaujímajte postoj na takom mieste, do ktorého sa bude pohybovať náradie pri spätnom ráze.
Spätný ráz vymrští náradie v opačnom smere, než je
smer otáčania kotúča v mieste zovretia.
♦ Zvláštnu pozornosť venujte práci vykonávanej
v rohoch, práci na ostrých hranách a pod.
Zabráňte poskakovaniu a zaseknutiu príslušenstva.
Rohy, ostré hrany alebo kmitanie majú tendenciu
zachytávať rotujúce príslušenstvo, čo môže spôsobiť
stratu kontroly nad náradím alebo spätný ráz.
♦ Nepoužívajte kotúče pre reťazové píly alebo
ozubené pílové kotúče. Pri použití týchto kotúčov
dochádza často k spätnému rázu alebo ku strate
kontroly nad náradím.
6
Bezpečnostné výstrahy špecifické pre
brúsenie a rozbrusovanie
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Používajte iba typy kotúčov, ktoré sú odporúčané pre Vaše elektrické náradie a príslušný kryt
určený pre zvolený kotúč. Kotúče, ktoré nie sú
určené pre Vaše náradie, nemôžu byť zodpovedajúcim spôsobom chránené a sú nebezpečné.
Brúsna plocha kotúčov s prehĺbeným stredom
musí byť namontovaná pod rovinou okraja
ochranného krytu. Nesprávne namontovaný kotúč,
ktorý prečnieva cez rovinu okraja ochranného krytu,
nemôže byť zodpovedajúcim spôsobom chránený.
Kryt musí byť na náradí bezpečne pripevnený
a musí byť umiestnený tak, aby zaručoval
maximálnu bezpečnosť a aby bola pred používateľom náradia obnažená iba minimálna časť
kotúča. Kryt pomáha chrániť používateľa náradia
pred odletujúcimi úlomkami kotúča, pred náhodným
kontaktom s kotúčom a pred iskrami, ktoré môžu
spôsobiť vznietenie odevu.
Kotúče sa musia používať iba na odporúčané
aplikácie. Napríklad: Nebrúste bočnou stranou
rozbrusovacieho kotúča. Rozbrusovacie kotúče sú
určené na obvodové brúsenie. Bočné sily pôsobiace
na tieto kotúče môžu spôsobiť ich roztrieštenie.
Vždy používajte nepoškodené príruby kotúčov,
ktoré majú správnu veľkosť a tvar zodpovedajúce zvolenému kotúču. Správne typy prírub podopierajú kotúč, a tak znižujú riziko jeho prasknutia.
Príruby pre rozbrusovacie kotúče sa môžu líšiť od
prírub pre brúsne kotúče.
Nepoužívajte opotrebované kotúče z väčších
brúsok. Kotúč určený pre väčšie náradie nie je
vhodný pre vyššie otáčky menšieho náradia a môže
prasknúť.
♦
♦
♦
Bezpečnostné varovania pre brúsne pracovné
operácie
♦
♦
♦
Nepoužívajte výrazne väčšie kotúče brúsneho
papiera. Pri voľbe brúsneho papiera postupujte
podľa odporúčaní výrobcov. Väčšie kotúče
brúsneho papiera, ktoré presahujú brúsnu podložku,
sa môžu roztrhnúť a môžu spôsobiť zachytenie,
natrhnutie kotúča alebo spätný ráz.
Bezpečnostné varovania pre leštenie
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
rozbrusovanie
♦
Nikdy sa nepokúšajte vybrať kotúč z rezu, ak je
kotúč v pohybe, pretože by mohlo dôjsť k spätnému rázu. Premýšľajte a vykonávajte potrebné
úpravy, aby ste eliminovali príčinu zaseknutia
rozbrusovacieho kotúča.
Nezačínajte znovu rezanie v obrobku. Počkajte,
kým kotúč nedosiahne maximálne otáčky
a opatrne zasuňte kotúč znovu do rezu. Ak je
kotúč ponechaný v obrobku a náradie je znovu
zapnuté, kotúč sa môže zaseknúť, môže vyskočiť
z rezu alebo môže dôjsť k spätnému rázu.
Panely a všetky príliš veľké obrobky si podoprite, aby ste minimalizovali riziko zovretia kotúča
a spätného rázu. Veľké obrobky majú tendenciu sa
pôsobením vlastnej hmotnosti prehýbať. Podpery
musia byť umiestnené pod obrobkom na oboch
stranách v blízkosti čiary rezu a v blízkosti okrajov
obrobku.
Ak robíte zárezy a prierezy do stien alebo
do iných materiálov, za ktoré nevidíte, buďte
veľmi opatrní. Vyčnievajúci kotúč môže spôsobiť
prerezanie plynového alebo vodovodného potrubia,
elektrických vodičov alebo predmetov, ktoré môžu
spôsobiť spätný ráz.
♦
Netlačte na rozbrusovací kotúč a nevyvíjajte naň
nadmerný tlak. Nepokúšajte sa vytvárať príliš
veľkú hĺbku rezu. Nadmerné namáhanie kotúča
zvyšuje jeho zaťaženie a náchylnosť k ohybu v reze,
a tak možnosť spätného rázu alebo poškodenie
kotúča.
Nestojte v osi rotujúceho kotúča a nestúpajte si
za rotujúci kotúč.
Ak sa pohybuje počas prevádzky kotúč smerom od
Vášho tela a ak dôjde k spätnému rázu, otáčajúci sa
kotúč a náradie môže byť vymrštené priamo na Vás.
Ak dôjde k zablokovaniu kotúča alebo
z akéhokoľvek dôvodu k prerušeniu rezu, vypnite náradie a držte ho bez pohybu, kým nedôjde
k úplnému zastaveniu kotúča.
Nedovoľte, aby sa akákoľvek uvoľnená časť
leštiacej podložky alebo jej pripevňovacia
šnúrka voľne otáčali. Voľné upevňovacie šnúrky
zastrčte alebo ich odstrihnite. Voľné a rotujúce
upevňovacie šnúrky sa môžu zamotať do Vašich
prstov alebo sa môžu zachytiť o obrobok.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
7
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ týmto osobám
nebol stanovený dohľad, alebo pokiaľ im neboli
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti musia byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že
sa s týmto náradím nebudú hrať.
Vibrácie
♦
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode sa merala v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN60745
a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých náradí
medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež
použiť na predbežné stanovenie času práce s týmto
náradím.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho
vymeniť výrobca alebo autorizovaný servis
BLACK+DECKER, aby sa zabránilo možným
rizikám.
Popis
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Odisťovacie tlačidlo
3. Zaisťovacie tlačidlo
4. Bočná rukoväť
5. Zaistenie hriadeľa
6. Ochranný kryt
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití
elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne
vibrácií v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu
vyššia.
Zostavenie
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/ES
na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické
náradie v zamestnaní, by mal predbežný odhad
pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky
použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti
pracovného cyklu, ako sú časy, keď je náradie vypnuté
a keď beží naprázdno.
Varovanie! Pred zostavením sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Nasadenie a sňatie krytu (obr. A a B)
Toto náradie sa dodáva s krytom, ktorý je určený iba
na brúsenie. Ak sa bude náradie používať na rezanie,
musí byť vybavené krytom, ktorý je určený na tieto
pracovné operácie. K dispozícii je vhodný ochranný kryt
na rozbrusovacie práce (katalógové číslo 1004484-01),
ktorý môžete získať
u autorizovaného predajcu BLACK+DECKER.
Poklesy napájacieho napätia
Rázové prúdy spôsobujú krátkodobé poklesy napätia.
Pri nepriaznivom priebehu napájacieho napätia môže
byť ovplyvnená funkcia ostatných zariadení.
Ak je impedancia zdroja napätia nižšia než 0,424 Ω, je
nepravdepodobné, že bude dochádzať k rušeniu.
Nasadenie
♦ Položte náradie na stôl tak, aby hriadeľ (7) smeroval
nahor.
♦ Položte na hriadeľ pružnú podložku (8) a umiestnite
ju na osadenie.
♦ Nasaďte kryt (6) na náradie podľa postupu uvedenom na obrázku.
♦ Umiestnite na hnací hriadeľ prírubu (9) tak, aby výstupky smerovali ku krytu. Skontrolujte, či sú otvory
v prírube zarovnané s otvormi pre skrutky.
♦ Pomocou skrutiek (10) prírubu zaistite. Skontrolujte,
či sú skrutky úplne dotiahnuté a či sa dá krytom
otáčať.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy a takisto
dátumový kód:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika
spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať
návod na použitie.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné
okuliare.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranu
sluchu.
Odobratie
♦ Pri demontáži skrutiek (10) použite skrutkovač.
♦ Vyberte prírubu (9), kryt (6) a pružnú podložku (8).
Tieto súčasti starostlivo odložte.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez krytu.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradia je vybavené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie
napätie siete zodpovedá napätiu na
výkonovom štítku.
Nastavenie krytu
Tento kryt je možné otočiť o 90°.
♦ Nastavte kryt do požadovanej pracovnej polohy.
8
Upevnenie bočnej rukoväti
Zapnutie a vypnutie
♦
♦
Naskrutkujte bočnú rukoväť (4) do jedného z montážnych otvorov na náradí.
Varovanie! Vždy používajte bočnú rukoväť.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte odisťovacie
tlačidlo (2) a potom stlačte hlavný vypínač (1).
♦ Nepretržitý chod náradia zaistíte stlačením zaisťovacieho tlačidla (3) a uvoľnením spínača zapnuté/
vypnuté.
♦ Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač.
Ak chcete vypnúť náradie v režime nepretržitého
chodu, ešte raz stlačte hlavný vypínač a potom ho
uvoľnite.
Varovanie! Nevypínajte náradie pokiaľ je v zábere.
Nasadenie a vybratie brúsneho alebo rezného
kotúča (obr. C - E)
Pre každý typ operácií používajte vždy vhodný typ
kotúča.
Vždy používajte kotúče so správnym priemerom kotúča
i jeho upínacieho otvoru (viď technické údaje).
Funkcia plynulého rozbehu
Nasadenie
♦ Upevnite kryt podľa vyššie uvedeného postupu.
♦ Nasaďte na hnací hriadeľ (7) vnútornú prírubu (11),
ako na uvedenom obrázku (obr. C). Uistite sa, či je
vnútorná príruba správne usadená na dosadacích
plôškach hnacieho hriadeľa.
♦ Nasaďte na hnací hriadeľ (7) kotúč (12), ako na
uvedenom obrázku (obr. C). Kotúč s vyvýšeným
stredom (13) umiestnite tak, aby bola vyvýšená časť
otočená k vnútornej prírube.
♦ Uistite sa, či je kotúč na vnútornej prírube správne
usadený.
♦ Nasaďte na hnací hriadeľ vonkajšiu prírubu (14). Pri
upevňovaní brúsneho kotúča musí vyvýšený stred
vonkajšej príruby smerovať ku kotúču (A na obr. D).
Pri upevňovaní rezného kotúča musí vyvýšený stred
vonkajšej príruby smerovať od kotúča (B na obr. D).
♦ Stlačte a držte zaistenie hriadeľa (5) a dotiahnite
vonkajšiu prírubu pomocou špeciálneho kľúča s
dvoma kolíkmi (15) (obr. E).
Funkcia plynulého rozbehu umožňuje pomalé
zvyšovanie otáčok, ktoré zabráni úvodnému trhnutiu pri
zapnutí náradia. Táto funkcia je veľmi užitočná najmä
pri práci v obmedzených priestoroch.
Beznapäťová blokovacia funkcia
Ak dôjde k výpadku napájania, beznapäťová blokovacia
funkcia zastaví brúsku, kým nedôjde k opätovnému
vedomému použitiu vypínača.
Rady na optimálne použitie
♦
♦
Držte náradie pevne jednou rukou za bočnú rukoväť
a druhou rukou držte náradie pevne okolo hlavnej
rukoväti.
Pri brúsení vždy udržujte medzi kotúčom a povrchom obrobku stále uhol zhruba 15°.
Údržba
Vaše náradie BLACK+DECKER bolo skonštruované
tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho
pravidelné čistenie Vám zaistí jeho bezproblémový
chod.
Sňatie
♦ Stlačte a držte zaistenie hriadeľa (5) a povoľte
vonkajšiu prírubu (14) pomocou špeciálneho kľúča
s dvoma kolíkmi (15) (obr. E).
♦ Zložte vonkajšiu prírubu (14) a kotúč (12).
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby
náradia napájaného akumulátorom alebo náradia
s prívodným káblom:
♦ Vypnite a odpojte prívodný kábel od siete.
♦ Alebo zariadenie/náradie vypnite a vyberte z neho
akumulátor, ak je zariadenie/náradie napájané
vyberateľným akumulátorom.
♦ Alebo ak nie je možné akumulátor vybrať, nechajte
náradie v chode, pokým nedôjde k jeho úplnému
vybitiu.
♦ Pred čistením odpojte nabíjačku od siete. Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného
čistenia.
♦ Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu.
♦ Starostlivo veďte prívodný kábel tak, aby ste zabránili jeho náhodnému prerezaniu.
♦ Buďte pripravení na prúd iskier, hneď ako sa brúsny
alebo rezný kotúč dostane do kontaktu s obrobkom.
♦ Vždy nastavte náradie do takej polohy, aby jeho kryt
poskytoval optimálnu ochranu pred brúsnym alebo
rezným kotúčom.
9
♦
♦
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním odstráňte prach z vnútornej časti náradia (ak je náradie
vybavené skľučovadlom).
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
15
Uhlová brúska KG1202
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v „technických údajoch“ spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem:
2006/42/ES, EN60745-1:2009 + A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014.
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦ Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
♦ Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦ Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený
žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky
smerníc 2004/108/EC
(do 19. 4. 2016), 2014/30/EÚ
(od 20. 4. 2016) a 2011/65/EÚ.
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Black & Decker na nasledujúcej adrese
alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej strane
tohto návodu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Výrobky a akumulátory
označené týmto symbolom sa nesmú
vyhadzovať do bežného domáceho odpadu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie
v zastúpení spoločnosti Black & Decker.
Výrobky a akumulátory obsahujú materiály, ktoré je
možné obnoviť alebo recyklovať, čo znižuje dopyt po
surovinách. Recyklujte, prosím, elektrické výrobky
a akumulátory podľa miestnych predpisov.
Technické údaje
KG1202 (Type 1)
Vstupné napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Priemer kotúča
Vnútorný otvor kotúča
Maximálna hrúbka kotúča
Brúsne kotúče
Rezné kotúče
Závit hriadeľa
V
W
min-1
mm
mm
230
1 200
11 000
125
22
mm
mm
6
3,5
M14
Hmotnosť
kg
2,7
R. Laverick
Riaditeľ technického oddelenia
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
15. 10. 2015
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka spotrebiteľom záruku
24 mesiacov od dátumu kúpy. Táto záruka sa ponúka
v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné
záručné práva. Táto záruka je platná vo všetkých
členských štátoch EÚ a európskej zóny voľného obchodu
EFTA. Ak požadujete reklamáciu v rámci záruky, táto
reklamácia musí spĺňať obchodné podmienky spoločnosti
Black & Decker a predajcovi alebo autorizovanému
servisu budete musieť predložiť doklad o kúpe.
LpA (akustický tlak) 91,0 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
LWA (akustický výkon) 102,0 dB(A),
odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) určená podľa normy EN60745:
Plošné brúsenie (ah,SG) 8,2 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
10
Obchodné podmienky týkajúce sa záruky spoločnosti
Black & Decker v trvaní 2 rokov a adresu najbližšieho
autorizovaného servisu nájdete na internetovej adrese
www.2helpU.com, alebo kontaktujte najbližšieho
autorizovaného predajcu Black & Decker na adrese
uvedenej v tomto návode.
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde môžete zaregistrovať
svoj nový výrobok Black & Decker a kde môžete získať
informácie o našich nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách.
zst00304097 - 04-05-2016
11
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
10/14
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising