DCN694 | DeWalt DCN694 CORDLESS NAILER instruction manual

DCN693
DCN694
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)6
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)24
English (original instructions)44
Español (traducido de las instrucciones originales)61
Français (traduction de la notice d’instructions originale)81
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)101
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)121
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)141
Português (traduzido das instruções originais)157
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)177
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)195
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)212
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)231
B
Figure 1
C
D
F
M
I
G
H
D
C
M
F
N
DCN693
G
A
K
B
E
O
J
DCN693
L
1
Figure 2
L
U
Figure 2a
Figure 3
P
Q
F
B
G
2
Figure 4
Figure 5
H
D
Figure 6
Figure 7
J
R
3
Figure 8
Figure 9
Figure 10
T
S
M
4
Figure 11a
Figure 11b
AA
K
BB
Figure 11c
Figure 11d
CC
CC
EE
DD
HH
BB
EE
FF
Figure 11e
GG
AA
5
Dansk
TRÅDLØS METALKONNEKTOR SØMPISTOL
DCN693, DCN694
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT én
af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Batteritype
Affyring
Multi-speed
Magasinvinkel
Søm
længde (hastighed 1)
længde (hastighed 2)
sømdiameter
vinkel
hovedgeometri
bearbejdningstype
Vægt (uden batteripakke)
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN 60745:
LPA (emissions lydtryksniveau)
LWA(lydtryksniveau)
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
6
DCN693
18
1
Li-Ion
Sekventiel/
RapidCycle Sekventiel
Yes
33°
DCN694
18
1
Li-Ion
Sekventiel/
RapidCycle Sekventiel
No
33°
kg
40
50-60
3,4-4,0
30–35°
runde
papir
8,0
35
N/A
3,4-4,0
30–35°
runde
papir
8,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
98
3
87
98
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
VDC
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
mm
mm
mm
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Dansk
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
VAC
min
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Vægt
kg
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
Vægt
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Vægt
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Vægt
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Vægt
Sikringer:
Europa
min
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
VAC
VAC
230V værktøj
EMÆRK: Angiver en handling,
B
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
EF-konformitetserklæring
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-16:2010.
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
MASKINDIREKTIV
TRÅDLØS METALKONNEKTOR SØMPISTOL
DCN693, DCN694
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EC (indtil 19.04.2016), 2014/30/EU (fra
20.04.2016) og 2011/65/EU. Kontakt DeWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DeWALT.
7
Dansk
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
16.11.2015
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan medføre
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på
afstand, når der anvendes elektrisk
værktøj. Distraktioner kan medføre, at du
mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe. Der er øget
risiko for elektrisk stød, hvis din krop er
jordforbundet.
8
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for
overlast. Brug aldrig ledningen til at
bære, trække værktøjet eller trække
det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter
og bevægelige dele. Beskadigede eller
sammenfiltrede ledninger øger risikoen for
elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er
beskyttet af en fejlstrømsafbryder. Ved
at benytte en fejlstrømsafbryder reduceres
risikoen for elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres.
Når elektrisk værktøj bæres med fingeren
på kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele
tiden en god fodstilling og balance. Dette
giver bedre kontrol af det elektriske værktøj,
når uventede situationer opstår.
Dansk
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige
dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
f)
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF
ELEKTRISK VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj,
hvis kontakten ikke tænder og slukker
for det. Alt elektrisk værktøj, der ikke kan
kontrolleres med kontakten, er farligt og skal
repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj
justeres, dets tilbehør udskiftes, eller
det stilles til opbevaring. Sådanne
forebyggende sikkerhedsforanstaltninger
mindsker risikoen for, at værktøjet startes
utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med
dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet.
Elektrisk værktøj er farligt i hænderne på
personer, som ikke er instrueret i brugen
deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel
som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det
elektriske værktøj er beskadiget, skal
det repareres før brug. Mange ulykker er
forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
enkelt type. Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
d) Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
kontakt. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at
værktøjets driftssikkerhed opretholdes.
Sikkerhedsinstruktioner for trådløse
sømpistoler
•Sørg altid for, at værktøjet er forsynet med
lukkemekanismer. Skødesløs håndtering af
sømpistolen kan medføre uventet udløsning af
lukkemekanismer og personskader.
•Ret ikke værktøjet imod dig selv eller
nogen i nærheden. Uventet udløsning
vil løsne lukkemekanismen og medføre
personskade.
•Aktivér kun værktøjet, når det er sikkert
placeret imod et arbejdsemne. Hvis
værktøjet ikke har kontakt til arbejdsemnet, kan
lukkemekanismen blive afledt væk fra dit mål.
•Slå strømmen fra værktøjet, hvis
lukkemekanismen blokeres i værktøjet.
Når du frigør en blokeret lukkemekanisme, kan
sømpistolen blive aktiveret ved et uheld, hvis
strømmen er tilsluttet.
9
Dansk
•Brug ikke denne strømpistol til fastgørelse
af kabler. Den er ikke designet til installation
af elkabler og kan beskadige isoleringen på
elkabler og kan fremkalde elektrisk chok eller
brandfare.
• Anvend ikke værktøjet som en hammer.
For undtagelser kontrollér de lokale
arbejdspladsregulativer.
• Kontrollér altid de lokale arbejdspladsregulativer.
• Brug altid sikkerhedsbriller.
• Bær altid høreværn.
• Brug altid kun de fastgørelseselementer, der er
angivet i vejledningen.
• Brug ikke stativer til montering af værktøjet til en
holder.
• Adskil eller bloker ikke nogen dele af det
elektriske værktøjs fastgørelseselementer som
f.eks. kontaktudløseren.
• Før udførelsen af en opgave skal
det kontrolleres, at sikkerheds- og
-aftrækkermekanismen fungerer korrekt, og at
alle bolte og møtrikker er ordentligt fastspændt.
• Sømpistolen må aldrig affyres ud i luften.
• Når værktøjet bæres omkring i arbejdsområdet
må dette aldrig gøres med aftrækkeren
aktiveret.
• Tag hensyn til forholdene på arbejdsområdet.
Sømmene kan trænge igennem tynde
arbejdsemner eller smutte på arbejdsemnets
hjørner og kanter og derved forårsage fare for
personskade.
• Undlad at drive søm tæt på arbejdsemnets
kant.
• Undlad at drive søm oven på andre søm.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Synlig stråling Kig ikke ind i lyset.
35-60mm
3.3–4.1 mm
Sømlængde.
Sømtykkelse.
Kapacitet i magasin.
55
30 - 34˚
Magasinvinkel
DATOKODEPOSITION
Datokoden, der også inkluderer produktionsåret, er
tryk på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for kompatible batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke
nogen flydende væsker komme ind i
opladeren. Det kan resultere i et elektrisk
chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af
en reststrømsanordning med en
reststrømskapacitet på 30mA eller
mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at
reducere risikoen for kvæstelser, oplad
kun DeWALT genopladelige batterier.
Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
Mærkning på værktøjet
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når
opladeren er tilsluttet til strømforsyningen,
kan blotlagte opladerkontakter blive
kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
–Hørenedsættelse.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Læs brugsvejledningen før brug.
10
Dansk
som for eksempel, men ikke begrænset
til ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er
omtalt i denne manual. Opladeren og
batteripakken er specielt designet til at arbejde
sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DeWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere
risikoen for beskadigelse af elstikket og
ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader
eller belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det
er absolut nødvendigt. Anvendelse af en
ukorrekt forlængerledning kan resultere i risiko
for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Anbring ikke noget oven på opladeren eller
anbring opladeren på et blødt underlag,
der kan blokere ventilationshullerne og
medføre for megen intern varme. Anbring
opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og
bunden af huset.
lignende kvalificeret person for at forebygge
enhver risiko.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten
før forsøg på nogen form for rengøring.
Dette vil reducere risikoen for elektrisk
chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke
reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på
standard 230V husholdningsstrøm.
Forsøg ikke at bruge den med en anden
strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere til
køretøjer.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 og DCB115
opladere accepterer 10.8V, 14,4V og 18V XR
Li-Ion (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B og
DCB185) batteripakker.
DeWALT opladere kræver ingen justering og er
designet til at være så brugervenlige som muligt.
Opladningsprocedure (Fig. 2, 2a)
1.Indsæt opladeren i en passende udgang, før
batteripakken indsættes.
2.Indsæt batteripakken (L) i opladeren og
kontrollér, at pakken sidder godt fast i
opladeren. Det røde (opladnings) lys vil blinke
hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.
3.Når opladningen er færdig, vil det blive angivet
af den røde lampe, som vil lyse konstant
på ON. Pakken er fuldt opladet og kan nu
anvendes eller kan efterlades i opladeren.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller
stikket er beskadiget—få dem omgående
udskiftet.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og
levetid for litium-ion-batteripakker skal batteripakken
lades helt op, før den anvendes første gang.
•Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag, er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
Opladningsproces
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående
udskiftes af producenten, hans forhandler eller
Se tabellen nedenfor for batteripakkens
opladestatus.
Ladeindikatorer: DCB105
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varmt/koldt batteri
x
udskift batteripakke
11
Dansk
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Det
røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult
indikatorlys vil blive tændt under denne handling.
Når batteriet har opnået en passende temperatur,
vil det gule lys blive slukket, og opladeren vil
genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(E) vil ikke oplade en defekt
batteripakke. Opladeren vil angive defekt batteri ved
at nægte at lyse eller ved at vise problem pakke eller
oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med
opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren
og batteripakken med hen til et autoriseret
servicecenter for at blive kontrolleret.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Oplad ikke eller brug batteripakken i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteripakken fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren.
Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en
ikke kompatibel oplader, da batteripakken
kan blive sprængt og kan medføre
personskader.
• Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
• Opbevar eller brug ikke værktøjet
og batteripakken på steder, hvor
temperaturen kan nå op på eller overstige
40 °C (104 °F) (som f.eks. uden for skure
eller metalbygninger om sommeren).
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken. Hvis batteripakken er
revnet eller beskadiget, indsæt den ikke
i opladeren. Undgå at mase, tabe eller
beskadige batteripakken. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har fået
et hårdt slag, er blevet tabt, kørt over
eller blevet beskadiget på anden vis (f.
eks. stukket med en nål, slået med en
hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batteripakker
skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan stå
oprejst på batteripakken, men kan være
lette at vælte.
VARM/KOLD PAKKEFORSINKELSE
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt
eller for koldt, starter den automatisk en varm/
kold pakkeforsinkelse og indstiller opladningen,
indtil batteriet har nået en passende temperatur.
Opladeren skifter derefter automatisk til
pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med ca. halvdelen af
hastigheden for en varm batteripakke. Batteripakken
vil oplade ved den lavere hastighed gennem hele
opladningscyklussen og vil ikke vende tilbage til
maksimal opladningshastighed, selvom batteriet
varmer.
KUN LITHIUM-ION-BATTERIPAKKER
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker,
anbring li-ion batteriet på opladeren, indtil det er helt
opladet.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet, når du køber
det. Før du bruger batteripakken og opladeren, læs
sikkerhedsinstruktionerne nedenfor og følg derefter
de angivne procedurer.
12
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (LI-ION)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående
vaskes med mild sæbe og vand. Hvis
batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe
Dansk
over det åbne øje i 15 minutter, eller indtil
irritationen ophører. Hvis det er nødvendigt at
søge lægehjælp, består batterielektrolytten af en
blanding af flydende organiske karbonater og
lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Transport
DeWALT batterier opfylder alle gældende
skibsfartsregler som foreskrevet af industrien og
juridiske standarder, som omfatter FN’s anbefalinger
om transport af farligt gods, den internationale
lufttransportforening (IATA), farligt gods regulativer,
de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international
transport af farligt gods ad landevejen (ADR). Litiumion-celler og batterier er blevet testet i henhold til
afsnit 38.3 i FN´s anbefalinger om tests og kriterier
for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT
batteripakke være undtaget fra at blive klassificeret
som et fuldt reguleret klasse 9 farligt materiale.
Generelt de to tilfælde, der kræver afsende i klasse
9 er:
1.Luftfartsforsendelse med mere end to DeWALT
litium-ion-batteripakker, når pakken kun
indeholder batteripakker (intet værktøj) og
2. Alle forsendelser der indeholder et litium-ion
batteri med en energivurdering større end 100
watt timer (Wh). Alle litium-ion batterier har W
timeberegning markeret på pakken.
Uanset om en forsendelse anses for at være
undtaget eller fuldt reguleret, er det speditørernes
ansvar at rådføre sig med de seneste regler for
emballerings-, mærknings- og dokumentationskrav.
Transport af batterier kan muligvis forårsage brand,
hvis batteripolerne uforvarende kommer i kontakt
med ledende materialer. Ved transport af batterier
sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med
dem og forårsage en kortslutning.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er
givet i god tro og menes at være korrekte på det
tidspunkt, hvor dokumentet blev oprettet. Men
der gives ingen garanti, udtrykt eller underforstået.
Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende
regulativer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCN693 og DCN694 bruger et batteri på 18 volt.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B eller DCB185 batterier kan
anvendes. Se Tekniske data for yderligere
oplysninger.
Anbefalet opbevaring
1.Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
2.For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt
tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades
før brug.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, kan mærkater på opladeren og
battteripakken vise de følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
e Tekniske data vedrørende
S
opladningstid.
Batteri oplader.
Batteri opladt.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
erør aldrig kontaktflader med
B
strømførende genstande.
eskadigede batteripakker må ikke
B
oplades.
Må ikke udsættes for vand.
13
Dansk
efekte ledninger skal udskiftes
D
omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
T
af batteripakken.
plad kun DeWALT batteripakker
O
med de specielle DeWALT opladere.
Opladning af andre typer batteripakker
end de specielle DeWALT batterier
med en DeWALT oplader, kan få dem
til at sprænges eller føre til andre
farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Metalkonnektor sømpistol
1 Udskiftning af spids til lokalisering af hul (kun P2
modeller)
1Oplader (kun P2 modeller)
2Batteripakker (kun P2 modeller)
1Værktøjskasse (kun P2 modeller)
1Betjeningsvejledning
BEMÆRK: Batteripakker, opladere og
værktøjskasser er ikke inkluderede i N-versioner.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (Fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
A.Udløser
B.Udløsersikkerhedslås
C.Kontaktudløser
D.Hjul til justering af dybde
E.Indikatorlys for lavt batteri & blokering/
fastlåsning
F.Udløsergreb for fastlåsning
14
G.Magasin
H.Skubberlås
I.Funktionsvælger
J.Roterende spær/bæltekrog
K.Indbygget sekskantnøgle
L.Batteripakke
M.Spids til lokalisering af hul
N.Støttearm til søm (DCN693)
O.Funktionsvælger til sømlængde (DCN693)
TILSIGTET BRUG
DCN693 og DCN694 trådløse metalkonnektor
sømpistoler er blevet designet UDELUKKENDE
til fastgørelse af metalhardware med præformede
huller til træarbejdsemner.
Den trådløse metalkonnektor sømpistol er
designet til sekventiel og RapidCycle sekventiel
funktion. Sømpistoler designet kun for sekventiel/
stødvirkende funktion MÅ anvendes på stilladser,
trapper, stiger eller stige-lignende konstruktioner,
f.eks. taglægter osv.
Kun nittere, der anbefales af metalkonnektor
hardwareproducenten, og som opfylder de
gældende bygningsreglementkrav, må anvendes i
dette værktøj til installation af konnektorer.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse ledningsfrie sømpistoler er professionelle
værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontrollér altid, at batteripakken svarer
til spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor
kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DeWALT‘s serviceorganisation.
Dansk
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlige kvæstelser,
anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller
slå værktøjet fra og frakobel
batteripakken, før der foretages
nogen justeringer, eller der
af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en
indikation af den opladning, der resterer i
batteripakken. Den angiver ikke værktøjets
funktionalitet og er underlagt variation baseret
på produktkomponenter, temperatur og
slutbrugeranvendelse.
Drejning af spær/bæltekrog (Fig. 6)
Spær/bæltekrog (J) kan nemt placeres til venstre
eller højre for værktøjet, så den passer til venstreeller højrehåndede brugere.
Hvis brug af krogen overhovedet ikke ønskes, kan
den drejes til forsiden eller bagsiden af håndtaget.
Fyldning af værktøjet (fig. 4)
ADVARSEL: Aktiver altid udløserens
sikkerhedslås (B) og frakobl batteripakken
før påfyldning og tømning af
fastgørelseselementer.
ADVARSEL: Nittere, der bruges
til at installere metalkonnektorer,
skal opfylde kravene i de gældende
bygningsreglementer og skal
installeres i overensstemmelse med
reglementskrav og metalkonnektor
hardwareleverandørens specifikationer.
Hvis konnektorerne ikke installeres
korrekt, kan det resultere i strukturelle fejl.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALTbatteripakker og -opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. 2)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken (L) er fuldt opladet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
1.Ret batteripakken (L) ind efter rillerne inde i
håndtaget.
2.Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken
sidder godt fast i værktøjet og kontrollér, at den
ikke river sig løs.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1.Tryk på udløserknappen (O) og træk
batteripakken ud fra værktøjets håndtag.
2.Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
BATTERIPAKKER TIL BRÆNDSTOFMÅLER (FIG. 2, 2A)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en
brændstofmåler, som består af tre grønne LED lys,
som angiver niveauet for den resterende opladning i
batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på
og holde brændstofmålerknappen (P) nede. En
kombination af de tre grønne LED lys vil lyse og
angive niveauet for den resterende opladning. Når
niveauet for opladning i batteriet ligger under den
brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og
batteriet skal genoplades.
1.Skub den fjederbelastede skubberlås (H) il
bunden af magasinet til at låse den på plads.
2.Vælg en passende kollationeret sømstok. (Se
Tekniske data.) DeWALT vil altid anbefale, at
du bruger DeWALT søm af eget fabrikat.
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DeWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant værktøj med
dette apparat. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af
DeWALT
3.Indsæt sømstrimler i magasinets
påfyldningsrille, kontroller at sømhovederne
rettes korrekt ind efter rilleåbningen.
4.Luk magasinet ved at udløse skubberlåsen.
Lad låsen glide forsigtigt fremad og aktivere
sømstrimlen.
Tør brandlås
Sømpistolen er udstyret med en tør brandlås, som
forhindrer værktøjet i at blive aktiveret, når magasinet
næsten er tomt. Når der er ca. 4 til 6 søm tilbage
i magasinet, aktiveres værktøjets tørre brandlås.
SeFyldning af værktøjet for at genopfylde en stok
15
Dansk
med kollationerede søm
BEMÆRK: Hvis der lægges kraftig vægt på
værktøjet er det muligt at tilsidesætte låsen. Dette
beskytter værktøjet fra mulig skade, hvis det tabes.
Øget slidstyrke på
værktøjet, øget
batterilevetid, øget
affyringshastighed
af søm
1
Justering af
indslåningsdybden (fig. 5)
BETJENING
Sømmets indslåningsdybde kan justeres ved hjælp
af dybdejusteringshjulet.
Brugsvejledning
1.Til at drive sømmet fladt, drej
dybdejusteringshjulet (D) mod venstre, imod
symbolet for fladt søm.
2.Til at drive sømmet dybere, drej
dybdejusteringshjulet (D) mod højre, imod
symbolet for dybere søm.
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlige kvæstelser,
anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller
slå værktøjet fra og frakobel
batteripakken, før der foretages
nogen justeringer, eller der
af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Valg af funktion (fig. 1)
Du vælger standard sekventiel funktion ved at
skubbe funktionsvælgeren (I) til at vise enkelt pil ( )
symbolet.
Du vælger RapidCycle sekventiel funktion ved at
skubbe funktionsvælgeren (I) til at vise dobbelt pil
( ) symbolet.
BEMÆRK: Batterilevetiden i RapidCycle sekventiel
funktion vil blive kortere end i standard sekventiel
funktion. Du opnår maksimal batterilevetid ved at
lade værktøjet stå i standard sekventiel funktion.
40 mm
Korrekt håndposition (Fig. 7)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Indstilling af sømlængde (fig. 1)
KUN DCN693
Denne sømpistol er udstyret med en funktionsvælger
til sømlængde (O) placeret på foden.
Korrekt håndposition kræver en hånd på
hovedhåndtaget (R) som vist.
• For kortere søm, vælg position 1 ved at indstille
vælgeren til positionen yderst til venstre.
Klargøring af Værktøjet (Fig. 1)
• For længere søm og hårdere opgaver, vælg
position 2 ved at indstille vælgeren til positionen
yderst til højre.
I tilfælde af, at sømmene ikke kører i dybden i
hastighedsindstilling 1, kan du være nødt til at skifte
til hastighedsindstilling 2 for at få mere kraft.
BEMÆRK: Affyring af søm under
en længde på 40 mm ved hjælp af
hastighedsindstilling 2 vil give ekstra
slitage på dit værktøj og kan resultere i
tidlige fejl.
Hastighedsindstilling
Fordel
Typisk sømlængde
2
Strømstyrke til affyring
af længere søm
50–60 mm
16
1.Fjern batteripakken (L) fra værktøjet og
kontrollér, at værktøjet er låst.
2.Tag alle søm ud af magasinet (G).
BEMÆRK: Hvis sømmene ikke udløses, tryk på
støttearmen til sømmene (N).
3.Kontroller om kontaktudløseren (C) kan bevæge
sig frit.
4.Fyld sømmene i magasinet igen.
5.Isæt en batteripakke.
ADVARSEL: Brug ikke værktøjet hvis
kontaktudløseren eller sømskubberen ikke
kan bevæge sig frit.
BEMÆRK: Spray
ALDRIGeller anvend på
nogen måde smøremidler
eller rengøringsmidler
inde i værktøjet. Dette kan
Dansk
få en alvorlig indvirkning på værktøjets
levetid og ydeevne.
5.Udløs udløseren og hæv sømmet fra
arbejdsoverfladen.
Anvendelse af udløserlåsen (fig. 3)
6.Gentag trinene 3–5 for at aktivere det næste
søm.
Alle DeWALT sømpistoler er udstyret med en
udløserlås (B) som når den skubbes til højre som
vist i figur 3, forhindrer værktøjet i at affyre et søm
ved at låse udløseren og ved at omlede strømmen
til motoren.
RAPIDCYCLE SEKVENTIEL FUNKTION
Når udløsersikkerhedslåsen er trykket til venstre, vil
værktøjet være fuldt funktionsdygtigt. Udløserlåsen
skal altid være slået til, når der foretages justeringer,
eller når værktøjet ikke er direkte i brug.
Indkøring af værktøjet
Bemærk venligst at dette værktøj skal have en
indkøringsperiode, før det kan virke med fuld kraft på
grund af dele, som har brug for at komme i indgreb
med hinanden. Det kan ske, at værktøjet ikke affyrer
lange søm konsekvent i niveau i denne periode.
Efter affyring af mellem 500 og 1000 søm skulle
værktøjet være indkørt og kan arbejde med fuld
kapacitet.
Aktivering/affyring af
værktøjet (fig. 1, 8, 9)
Værktøjet kan aktiveres ved at trække udløseren (A)
til en af to funktioner: sekventiel funktion eller
RapidCycle sekventiel funktion.
ADVARSEL: Fastgørelseselementer
skal drives lige ind i materialet. Vip
ikke sømpistolen under arbejde med
fastgørelseselementer. Se figur 8.
ADVARSEL: Metalkonnektorsøm er ikke
designet til at trænge igennem metal.
Ved installation af metalkonnektorer,
placer ALTID spidsen til lokalisering af
hullet i metalkonnektorens præformede
hul, og drej den så sømmet vender
vinkelret mod hullet før forsøg på at slå et
fastgørelseselement. Se figur 9.
SEKVENTIEL FUNKTION
Den sekventielle funktion anvendes til diskontinuerlig
sømning. Den giver maksimal batterilevetid for islåning
af søm.
1.Vælg ved hjælp af funktionsvælgeren(I) den
sekventielle funktion ( ).
2.Udløs udløserlåsen (B).
3.Anbring spidsen til lokalisering af hullet (M) i det
første hul på metalkonnektoren og tryk den ned
på værktøjet.
I RapidCycle sekventielle funktion gendannes
motorens omdrejningstal automatisk efter at
have slået et søm i for at tillade hurtig fortløbende
sømning, men med alle de sundhedsmæssige
& sikkerhedsmæssige fordele ved et sekventielt
aktiveret mønster. Samtidig med fordelen ved at slå
flere søm i på kortere tid, tømmer denne funktion
hurtigere batteriopladningen.
1.Brug funktionsvælgeren (I) til at vælge
RapidCycle sekventielle funktion ( ).
2.Udløs udløserlåsen (B).
3.Anbring spidsen til lokalisering af hullet (M) i det
første hul på metalkonnektoren og tryk den ned
på værktøjet.
4.Træk i udløserkontakten (A) for at aktivere
værktøjet.
5.Udløs udløseren og hæv sømmet fra
arbejdsoverfladen.
BEMÆRK: Værktøjets motor returnerer
automatisk til fuld hastighed, uden at
kontaktspidsen (C) trykkes ned.
6.Gentag trinene 3–5 for at aktivere det næste
søm.
Lysdiodeindikator(Fig. 1)
Din sømpistol er udstyret med to
lysdiodeindikatorlys (E) som er placeret bag
på værktøjet lige under bagdækslet. Se også
Fejlfinding for flere instruktioner.
LAVT BATTERI
Udskift batteriet med en
opladet pakke.
VARM PAKKE
Lad batteriet afkøle eller
udskift det med en kold
pakke.
BLOKERINGS-/
FASTLÅSNINGSTILSTAND
Drej på udløsergrebet for
at udløse fastlåsningen. Se
Udløsning af fastlåsning.
VARMT VÆRKTØJ
Lad værktøjet afkøle før du
fortsætter med at bruge
det.
4.Træk i udløserkontakten (A) for at aktivere
værktøjet.
17
Dansk
FEJL
Nulstil værktøjet ved at
udtage og genindsætte
batteripakken eller ved at
+/
slå udløserlåsen til og fra.
ELLER eller enhver Hvis fejlkoden stadig er
anden
kombination. der, tag værktøjet med hen
til et autoriseret DeWALT
værksted.
Udløsning af fastlåsning (Fig. 1, 3)
Hvis sømpistolen anvendes i til en hård opgave,
hvor al tilgængelig energi i motoren bruges til
at drive en fastgørelse, kan værktøjet gå i stå.
Indslåningsbladet afsluttede ikke kørselscyklussen,
og indikatorlyset (E) for blokering/fastlåsning
vil blinke. Drej udløsergrebet (F) til at udløse
fastlåsningen på værktøjet, og mekanismen udløses.
Hvis indslåningsbladet ikke automatisk vender
tilbage til startpositionen, fortsæt til Udtagning
af fastklemte søm. Hvis enheden fortsætter er
fastlåst, skal du gennemgå valgfunktionen, længden
på materialet og fastgørelseselementet for at sikre,
at opgaven ikke er for hård.
DCN693
Hvis der forekommer kontinuerlige stop, kig på valg
af hastighed. Afhængigt af opgaven kan det være
nødvendigt at indstille til en anden hastighed.
Udtagning af fastklemte søm
(Fig. 1, 3)
ADVARSEL: Aktiver altid udløserens
sikkerhedslås (B) og frakobl batteripakken
og tag fastgørelseselementerne ud før
forsøg på at afhjælpe en blokering.
Hvis et søm sætter sig fast i næsestykket
vil indikatorlyset (E) for blokering/fastlåsning blinke.
FORSIGTIG: Når du fjerner et
fastsiddende søm, ret IKKE sømpistolen
med næsen op eller med batterifoden
op. Placering af sømpistolen på denne
måde gør, at der vil være en større
sandsynlighed for, at det fastklemte søm
eller stykker af sømmet presses ind i
sømpistolen. Hvis et stykke af sømmet
presses ind i værktøjet, skal sømmet
tages ud ved at fjerne topdækslet.
BEMÆRK: Stoppet kan være et resultat af
ophobning af snavs i næsekanalen. Kontrollér og
fjern omgående eventuelt snavs som skitseret
nedenfor, hvis du bemærker ændringer af værktøjets
ydeevne.
1.Tag batteripakken ud af værktøjet og aktivér
udløserlåsen(B).
18
2.Efter du har lagt værktøjet på siden, skub
den fjederbelastede skubberlås (H) til bunden
af magasinet til at låse den på plads og tøm
sømstrimlen.
BEMÆRK: Hvis sømmene ikke udløses, tryk
på støttearmen til sømmene (N).
3.Løsn ved hjælp af det medfølgende
unbracoværktøj (K) de to sekskantbolte (Q)
øverst i magasinet.
4.Drej magasinet(G) fremad.
5.Tag det fastklemte/bøjede søm ud. Brug
eventuelt en tang. Udrens om nødvendigt
eventuelle rester i sømkanalen.
FORSIGTIG: Hvis et stykke af sømmet
presses ind i værktøjet, skal sømmet
tages ud ved at fjerne topdækslet. Se
figur 11 a, b, d, e.
6.Hvis indslåningbladet er i nedad position, drej
udløsergrebet (F) ovenpå sømmet.
BEMÆRK: Hvis indslåningsbladet ikke nulstilles
efter drejning af udløsergrebet til at udløse
fastlåsningen, manuel nulstilling af bladet med
en lang skruetrækker kan blive nødvendig.
7.Drej magasinet tilbage til positionen under
værktøjsnæsen og spænd sekskantboltene (Q).
8.Sæt igen batteripakken i.
BEMÆRK: Værktøjet vil deaktivere sig selv og
vil ikke nulstille, før batteripakken er taget ud og
genindsat.
9.Læg igen søm i magasinet (se Fyldning af
værktøjet).
10. Udløs skubberlåsen (H).
11. Deaktivér udløsersikkerhedslåsen (B) når du er
klar til at fortsætte med at sømme.
Hvis sømmene tit sidder fast i spidsen, få
værktøjet efterset af et autoriseret DeWALT
serviceværksted.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlige kvæstelser,
anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller
slå værktøjet fra og frakobel
batteripakken, før der foretages
nogen justeringer, eller der
af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken.
Dansk
DCN6931-XJ UDSKIFTNING AF SPIDS (FIG. 10)
Smøring
Med tiden slides spidsen til lokalisering af hullet (M)
og skal eventuelt udskiftes.
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
BEMÆRK: Der må
IKKE sprøjtes eller på
nogen anden måde
påføres smøremidler eller
rengøringsmidler i
værktøjet. Dette kan
påvirke værktøjets levetid
og ydelse i alvorlig grad.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
opladerens yderside med en klud eller
blød børste, der ikke er af metal. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DeWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med
dette værktøj. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af
DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
ADVARSEL: For din egen sikkerhed,
læs betjeningsvejledningen for
værktøjet, før du bruger noget tilbehør.
Hvis du undlader at følge disse
advarsler, kan det medføre personskade
og alvorlig beskadigelse afværktøjet
og tilbehøret. Brug kun identiske
udskiftningsdele ved servicering af dette
værktøj.
SÅDAN UDSKIFTES SPIDSEN TIL LOKALISERING AF
HULLER:
1.Skub forsigtigt ved hjælp af en flad
skruetrækker spændeskiven af hårdt gummi (S)
ud af spidsens fastgørelsesstift (T).
2.Skub stiften (T) ud af sømpistolnæsten.
3.Træk den slidte/beskadigede spids ud af
næsen.
4.Indsæt en ny spids til lokalisering af huller.
5.Indsæt den nye fastgørelsesstift (T) gennem
næsten og spidsen til lokalisering af huller.
6.Tryk den nye spændeskive af hårdt gummi (S)
tilbage på fastgørelsesstiften.
BEMÆRK: Brug kun den nye stift og skiven, der
følger med DCN6931 sættet. Gummiskiven bør ikke
genbruges.
DCN6901 OMBYTNINGSSÆT TIL RETURFJEDER
(FIG. 11A-11E)
I tidens løb – vil indslåningsbladets returfjedre blive
slidte, og det kan være nødvendigt at udskifte dem.
Det vil være indlysende, at fjedrene skal udskiftes,
hvis indslåningsbladet ikke vender tilbage efter hvert
skud. Du kan kontrollere det ved at åbne magasinet
som nævnt i afsnittet Udtagning af fastklemte
søm , og hvis fjedrene er slidte, kan du flytte bladet
frem og tilbage i sømkanalen med meget lidt
modstand.
Værktøjet er designet på en sådan måde, at det
er muligt at udskifte returfjedrene på mindre end 5
minutter på stedet ved brug af tilbehør DCN6901-XJ.
ADVARSEL: For din egen sikkerhed,
læs betjeningsvejledningen for værktøjet
før du bruger noget tilbehør. Hvis du
undlader at følge disse advarsler, kan
det medføre personskade og alvorlig
beskadigelse afværktøjet og tilbehøret.
Brug kun identiske udskiftningsdele ved
servicering af dette værktøj.
BEMÆRK: Alle mekaniske dele i
fjederombytningssættet til fjederen
19
Dansk
er vist for nemheds skyld og kontrol
vedrørende indeslutning. Sættet
indeholder også en pakke Loctite
klæbemiddel til brug i trin 9. Se
figur 11e.
SÅDAN UDSKIFTES KNÆKKEDE RETURFJEDRE:
BEMÆRK: Fjedre bør udskiftes parvis og kun ved
anvendelse af det korrekte DeWALT ombytningssæt
til tilbehørsfjedre.
1.Løsn ved hjælp af den vedlagte nøgle (K) de
to skruer (AA) på hver side af enheden. Se
figur 11a.
2.Fjern retursystemet (BB) fra enheden. Se
figur 11b.
3.Skub fjederskinneklipsen (CC) af
fjederskinnen (DD). Se figur 11c.
4.Vrid og fjern fjederstødfangeren (EE) og fjern
spændeskiven (FF) og returfjederen (GG). Se
figur 11c.
5.Montér den nye returfjeder og spændeskive
på fjederskinnen (DD). Mens fjederen presses
sammen med spændeskiven tæt ved den
modsatte ende af skinnen, vrid den nye fjeders
stødfanger, indtil den er forbi rillen (HH) til
fjederens skinneclips.
6.Montér den nye fjederrilleclips, så den sidder
godt fast og anbring stødfangeren imod clipsen.
7.Gentag trinene 3–6 for den næste fjeder.
BEMÆRK: Kontrollér profilens tilbagevenden
ved at skubbe profilen op ad fjederrillen og lade
den køre. Den bør vende tilbage på grund af
kraften fra fjedrene.
8.Skub retursystemet (BB) tilbage i enheden. Se
figur 11d.Det er vigtigt at afprøve justering af
profilen og svinghjulet, før retursystemet skrues
tilbage på enheden. Dette kan gøres ved at
tilslutte et batteri og skubbe og derefter udløse
næsen på enheden imod en bænk eller en hård
overflade. Dette vil starte motorspinning.
BEMÆRK: Når profilen og svinghjulet er rettet
korrekt ind, vil du høre, at motoren går i frigear
fra fuld hastighed. Hvis profilen og svinghjulet
ikke er korrekt rettet ind, er det muligt, at
motoren ikke vil starte, kan gå meget hurtigere
ned i fart end normalt sammen med en høj
skurrende lyd fra enheden. Hvis dette sker skal
retursystemet udtages og genindsættes.
9.Når retursystemet er anbragt korrekt, åbn den
medfølgende pose med Loctite®* og påfør lidt
på gevindet på de to skruer (AA) og montér
igen de to skruer ved hjælp af nøglen og stram
dem godt. Se figur 11e.
20
ADVARSEL: Kontrollér altid enheden
ved at slå korte søm ind i blødt træ for
at sikre, at værktøjet arbejder korrekt.
Hvis værktøjet ikke arbejder korrekt,
kontakt omgående et anerkendt
DeWALT servicecenter.
ADVARSEL: LOCTITE ® POSENS
INDHOLD KAN IRRITERE ØJNE, HUD
OG ÅNDEDRÆTSSYSTEM. BRUG AL
INDHOLDET EFTER ÅBNING. Indånd
ikke røg. Få det ikke i øjnene eller på
hud eller klæder. Brug det kun i et
godt ventileret område. Hold det uden
for børns rækkevidde.
FØRSTEHJÆLPSBEHANDLING:
Indeholder polyglycol dimethacrylat,
polyglycol-oleat propylenglycol,
titandioxid og cumenhydroperoxid.
Hvis det sluges, kontakt omgående
den nærmeste skadestue eller en
læge. Fremtving ikke opkastning.
Hvis det er indåndet, flyt personen ud i
frisk luft. Hvis i øjnene, skyld dem med
vand i 15 minutter. Søg lægehjælp.
Hvis på huden, skyl godt med vand.
Hvis på klæder, tag dem af.
*Loctite® er et registreret varemærke tilhørende
Henkel Corp.
Miljøbeskyttelse
Særskilt indsamling. Produkter og
batterier mærket med dette symbol må
ikke bortskaffes sammen med normalt
husholdningsaffald.
Produkter og batterier indeholder materialer, der
kan blive gendannet eller genanvendt og således
reducere efterspørgslen efter råvarer. Genbrug
venligst elektriske produkter og batterier i henhold til
lokale regulativer. Du kan finde yderligere oplysninger
på www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes,
når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver,
der før var lette at udføre. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en
miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag
den derpå ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag
dem med til din forhandler eller til den lokale
genbrugsplads. De indsamlede batteripakker vil
blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Dansk
FEJLFINDINGSVEJLEDNING
MANGE ALMINDELIGE PROBLEMER KAN LET LØSES VED HJÆLP AF SKEMAET NEDENFOR.
For mere alvorlige eller vedvarende problemer
Kontakt din nærmeste autoriserede DeWALT reparatør eller kontakt dit
DeWALT kontor på adressen, der står i denne vejledning.
DVARSEL: Du nedsætter risikoen for alvorlig personskade ved ALTID at frakoble battteripakken fra
A
værktøjet før alle reparationer
SYMPTOM
ÅRSAG
LØS
Motor kører ikke med
kontaktspidsen trykket
ind
Udløserlås i låst position
Tør kørelås aktiveret, blokerer
kontaktspidsen i fuld bevægelse
Værktøjet sidder fast og forhindrer
motoren i at dreje
Lås udløserlåsen op.
Læg flere søm i magasinet.
Bøjet kontaktudløser
Motor stopper med at køre efter 5
sekunder
Poler er snavsede eller ødelagte
Ødelagt intern elektronik
Ødelagt udløser
Batteriet er varmt
Værktøjet er varmt
Værktøjet aktiveres ikke
(motoren kører, men vil
ikke affyre et søm)
Tør kørelås aktiveret, blokerer
kontaktspidsen i fuld bevægelse
Lavt batteri eller ødelagt batteri
Fastklemt søm/indslåningsbladet er ikke
vendt tilbage til startposition
Motoren starter, men
genererer en masse støj
Ødelagt driver/retursamling
Fastklemt intern mekanisme
Ødelagt intern elektronik
Fastklemt søm og indslåningsblad sidder
fast i nedad position
Ødelagt driver/retursamling
Drej udløsergrebet til at udløse fastlåsningen
på værktøjet, og mekanismen udløses. Hvis
indslåningsbladet ikke vender tilbage, tag batteriet
ud og skub manuelt indslåningsbladet tilbage til
startposition.
Se autoriseret DeWALT reparatør.
Normal drift, udløs kontaktudløser og tryk den igen
ned
Se autoriseret DeWALT reparatør.
Se autoriseret DeWALT reparatør.
Se autoriseret DeWALT reparatør.
Lad batteriet afkøle eller udskift det med en kold
pakke.
Lad værktøjet afkøle før du fortsætter med at bruge
det.
Læg søm i magasinet.
Kontrollér opladningsniveau, hvis pakken
viser ”state-of-charge”. Oplad eller udskift om
nødvendigt batteripakken.
Tag batteriet ud, frigør fastklemt søm, kør
udløsergrebet til at udløse fastlåsningen frem og
tilbage (skub om nødvendigt skubberbladet op
manuelt), sæt igen batteripakken i.
Se autoriseret DeWALT reparatør.
Se autoriseret DeWALT reparatør.
Se autoriseret DeWALT reparatør.
Brug udløsergrebet til at udløse fastlåsningen,
udred om nødvendigt alle fastklemte søm og
returindslåningsbladet manuelt.
Se autoriseret DeWALT reparatør.
21
Dansk
SYMPTOM
ÅRSAG
Indslåningsbladet sidder
fortsat fast i nedad
position
Fastklemt søm og indslåningsblad sidder
fast i nedad position
LØS
Brug udløsergrebet til at udløse fastlåsningen,
udred om nødvendigt alle fastklemte søm og
returindslåningsbladet manuelt.
Ødelagt driver/retursamling
Se autoriseret DeWALT reparatør.
Længde på materiale og
Hvis enheden fortsætter med at gå i stå
fastgørelseselement
(tvinger behovet for at dreje udløsergrebet for
fastlåsning) vælg passende længde på materiale
og fastgørelseselement, som ikke er for hård til
opgaven.
Snavs i spidsen
Rens spidsområdet og vær meget opmærksom på
små stykker brækket søm i stien.
Værktøj der endnu ikke er indkørt
Nye værktøjer kan tage 500-1000 søm til delene,
som har brug for at komme i indgreb med
hinanden. Affyr kortere søm i denne periode, hvis
der er problemer med at affyre flugtende søm.
Anvendelse af forkert hastighed (kun
Hvis du prøver at affyre lange søm med ringskaft
DCN693 )
i blødt træ eller at affyre søm med ringskaft
i hårdt materiale ved hastighed 1 – justér
hastighedsindstillingen til position 2.
Værktøjet kører, men
Dybdejusteringsindstillingen for overfladisk Drej dybdeindstilling til en dybere indstilling.
slår ikke sømmene helt i Værktøjet sidder ikke helt op til
Anvend tilstrækkelig kraft til at sikre, at
arbejdsemnet
det sidder tæt op ad arbejdsemnet. Se
instruktionsvejledningen..
Materiale og fastgørelseselement længde Hvis enheden fortsætter med at gå i stå
(tvinger behovet for at dreje udløsergrebet for
fastlåsning) vælg passende længde på materiale
og fastgørelseselement, som ikke er for hård til
opgaven.
Ødelagt eller slidt spids på
Udskift driver/retursamling. Se autoriseret DeWALT
indslåningsblad
reparatør.
Ødelagt aktiveringsmekanisme
Se autoriseret DeWALT reparatør.
Værktøj der endnu ikke er indkørt
Nye værktøjer kan tage 500-1000 søm til delene,
som har brug for at komme i indgreb med
hinanden. Affyr kortere søm i denne periode, hvis
der er problemer med at affyre flugtende søm.
Anvendelse af forkert hastighed (kun
Hvis du prøver at affyre lange søm med ringskaft
DCN693 )
i blødt træ eller at affyre søm med ringskaft
i hårdt materiale ved hastighed 1 – justér
hastighedsindstillingen til position 2.
Værktøjet kører, men
Ingen søm i magasinet
Læg søm i magasinet.
intet fastgørelseselement Forkert størrelse eller vinkel på søm
Brug kun anbefalede søm. Se Tekniske data.
køres
Snavs i spidsen
Rens spidsområdet og vær meget opmærksom på
små stykker brækket søm i stien.
Snavs i magasinet
Rens magasinet.
Slidt magasin
Udskift magasin. Se autoriseret DeWALT reparatør.
Ødelagt eller slidt indslåningsblad
Se autoriseret DeWALT reparatør.
Ødelagt skubbefjeder
Udskift fjeder, se autoriseret DeWALT reparatør.
22
Dansk
SYMPTOM
ÅRSAG
LØS
Fastklemt søm
Forkert størrelse eller vinkel på søm
Magasinskruer ikke sikret efter foregående
udredning af fastklemning/inspektion
Ødelagt eller slidt indslåningsblad
Brug kun anbefalede søm. Se Tekniske data.
Sørg for at spænde sekskantbolte på magasinet
med den medfølgende skruenøgle.
Udskift indslåningsbladet. Se autoriseret DeWALT
reparatør.
Hvis enheden fortsætter med at gå i stå
(tvinger behovet for at dreje udløsergrebet for
fastlåsning) vælg passende længde på materiale
og fastgørelseselement, som ikke er for hård til
opgaven.
Rens spidsområdet og vær meget opmærksom på
små stykker brækket søm i stien.
Udskift magasin. Se autoriseret DeWALT reparatør.
Læg flere søm i magasinet for at deaktivere den
tørre kørelås.
Længde på materiale og
fastgørelseselement
Snavs i spidsen
Slidt magasin
Den tørre kørelås er aktiveret med kun
7-9 søm tilbage i magasinet, og brugeren
anvender mange kræfter på at tvinge
kontatktspidsen til at tilsidesætte låsen
Værktøj der endnu ikke er indkørt
Anvendelse af forkert hastighed (kun
DCN693 )
Dårlig affyringshul
ydeevne
Ødelagt eller slidt hul på placeringsblad
Nye værktøjer kan tage 500-1000 søm til delene,
som har brug for at komme i indgreb med
hinanden. Affyr kortere søm i denne periode, hvis
der er problemer med at affyre flugtende søm.
Hvis du prøver at affyre lange søm med ringskaft
i blødt træ eller at affyre søm med ringskaft
i hårdt materiale ved hastighed 1 – justér
hastighedsindstillingen til position 2.
Udskift blad med kit. Hvis dårlig ydeevne fortsætter,
tag værktøjet med til en autoriseret DeWALT
reparatør.
23
Deutsch
SCHNURLOSE METALLVERBINDER-NAGELMASCHINE
DCN693, DCN694
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle
Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Akkutyp
Actuating mode
Multi-Speed
Magazine angle
Fasteners
Länge (Geschwindigkeit 1)
Länge (Geschwindigkeit 2)
Schaftdurchmesser
Winkel
Kopfgeometrie
in loser Form
Gewicht (ohne Akku)
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
LWA(Schallleistungspegel)
K(Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel)
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
24
DCN693
18
1
Li-Ion
Sequentiell/
RapidCycle Sequentiell
Ja
33°
DCN694
18
1
Li-Ion
Sequentiell/
RapidCycle Sequentiell
Nein
33°
kg
40
50-60
3,4-4,0
30–35°
Voll Runde
Papier
8,0
35
N/A
3,4-4,0
30–35°
Voll Runde
Papier
8,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
98
3
87
98
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
VGS
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
mm
mm
mm
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte
auch berücksichtigen, wie oft das Gerät
ausgeschaltet wird oder über welche Zeit
es zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb
ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen
der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.:
Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Deutsch
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
VGS
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VGS
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
VWS
min
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Gewicht
kg
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
Gewicht
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
VWS
VWS
min
kg
VWS
min
kg
VWS
min
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
Sicherungen:
Europa
230V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
SCHNURLOSE METALLVERBINDER-NAGELMASCHINE
DCN693, DCN694
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-16:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen
von Richtlinie 2004/108/EC (bis zum 19.04.2016),
2014/30/EU (ab dem 20.04.2016) und 2011/65/EU.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
DeWALT unter der folgenden Adresse oder schauen
Sie auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.
25
Deutsch
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
16.11.2015
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den
Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes
Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte
oder dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes
muss in die Steckdose passen.
Ändern Sie niemals den Stecker in
irgendeiner Form. Verwenden Sie
keinerlei Adapterstecker an geerdeten
Elektrogeräten. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen mindern die Gefahr
eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
26
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper
geerdet ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um
das Elektrogerät zu tragen oder durch
Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen
Kanten oder beweglichen Teilen.
Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun, und gehen Sie
mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind
oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb
eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche
Schutzausrüstung und immer eine
Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm
oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko
von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Deutsch
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung und
keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von
beweglichen Teilen fern. Lose sitzende
Kleidung, Schmuck oder lange Haare können
sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar
auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit
dem Elektrogerät oder mit diesen
Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen
kann. Bei Beschädigungen lassen Sie
das Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge
scharf und sauber. Richtig gewartete
Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter
Kontrolle zu halten.
g) Verwenden Sie Elektrogeräte,
Zubehör und Einsätze (Bits) usw.
gemäß diesen Anweisungen
und unter Berücksichtigung der
Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) VERWENDUNG UND PFLEGE VON AKKUGERÄTEN
a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten
auf, die vom Hersteller empfohlen
werden. Ein Ladegerät, das für einen
bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem
anderen Akku verwendet wird.
b) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit
den speziell vorgesehenen Akkus. Der
Einsatz anderer Akkus kann zu Verletzungsund Brandgefahr führen.
c) Wenn Akkus nicht verwendet werden,
halten Sie sie von anderen Metallteilen,
z. B. Büroklammern, Münzen,
Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die
eine Verbindung zwischen den Polen
verursachen können. Wenn die Akkupole
kurzgeschlossen werden, kann dies zu
Verbrennungen oder einem Brand führen.
d) Bei falscher Anwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser
abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die
Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich
ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende
Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
6) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
27
Deutsch
Sicherheitsanweisungen für AkkuNagelmaschinen
•Gehen Sie immer davon aus, dass das
Werkzeug Nägel enthält. Die sorglose
Behandlung der Nagelmaschine kann zum
unerwarteten Abfeuern der Nägel und zu
Personenverletzung führen.
•Richten Sie das Werkzeug nicht auf sich
oder jemand in der Nähe. Bei unerwarteter
Auslösung werden Nägel abgegeben, wodurch
eine Verletzung verursacht wird.
•Setzen Sie das Werkzeug nicht in Gang,
wenn es nicht fest auf dem Werkstück
ruht. Wenn das Werkzeug keinen Kontakt zum
Werkstück hat, kann der Nagel von Ihrem Ziel
abgelenkt werden.
•Trennen Sie das Werkzeug von der
Stromquelle ab, wenn der Nagel im
Werkzeug klemmt. Wenn Sie einen
klemmenden Nagel entfernen, kann die
Nagelmaschine unbeabsichtigt eingeschaltet
werden, wenn der Akku sich noch im Gerät
befindet.
•Benutzen Sie diese Nagelmaschine nicht
zur Befestigung von Stromkabeln. Sie
ist nicht für die Installation von Stromkabeln
bestimmt und kann die Isolierung von
Stromkabeln beschädigen, wodurch
Stromschlag- oder Brandgefahren verursacht
werden.
• Verwenden Sie das Werkzeug nicht als
Hammer.
Ausnahmen entnehmen Sie Ihren örtlichen
nationalen Arbeitsplatzvorschriften.
• Immer die lokalen Arbeitsplatzvorschriften
beachten.
• Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
• Tragen Sie immer einen Gehörschutz.
• Verwenden Sie Befestigungselemente nur des
im Handbuch angegebenen Typs.
• Verwenden Sie keinen Ständer zur Befestigung
des Werkzeugs an einer Stütze.
• Demontieren oder blockieren Sie keine Teile des
Eintreibgeräts, wie die Kontaktauslösung.
• Vergewissern Sie sich vor jeder Arbeit mit
dem Gerät, dass der Sicherheits- und
Auslösemechanismus einwandfrei arbeitet und
sämtliche Muttern und Schrauben fest sitzen.
• Lösen Sie das Befestigungswerkzeug niemals
im freien Raum aus.
• Tragen Sie das Werkzeug im Arbeitsbereich nur
am Griff und niemals mit betätigtem Auslöser.
28
• Berücksichtigen Sie die Bedingungen im
Arbeitsbereich. Befestigungsmittel können
dünne Werkstücke durchdringen oder von den
Ecken und Kanten des Werkstücks abrutschen,
was Personen gefährden kann.
• Schlagen Sie keine Befestigungsmittel in der
Nähe der Werkstückkanten ein.
• Schlagen Sie keine Befestigungsmittel über
bereits vorhandenen Befestigungsmitteln ein.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
diesen Maschinen untrennbar verbunden:
– Verletzungen, die durch ungeeignete
Behandlung des Werkzeugs verursacht werden.
– Verlust der Kontrolle, weil das Werkzeug nicht
fest ergriffen wird.
– Muskelbelastung der Arme und Hände,
besonders bei Arbeiten über Kopf. Machen Sie
immer regelmäßige Pausen, wenn Sie lange
gearbeitet haben.
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Beeinträchtigung des Gehörs.
– Verletzungsgefahr durch herumfliegende
Teilchen.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
– Verlust der Kontrolle durch Rückstoß.
– Verletzungsgefahr durch spitze Stellen, scharfe
Kanten und ungeeignete Handhabung des
Werkstücks.
– Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, wenn
Nägel gewechselt werden oder Nagelstangen
eingelegt werden.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Sichtbare Strahlung. Nicht in den
Lichtstrahl schauen.
Deutsch
35-60mm
3.3–4.1 mm
Nagellänge.
Nagelstärke.
Magazinkapazität.
55
30 - 34˚
Geeignete Nagelwinkel.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr enthält,
ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für
alle Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsund Betriebsanweisungen für kompatible
Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen
die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt
Nennfehlerstrom von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in
die Steckdose gesteckt wird, können
die Ladekontakte im Ladegerät unter
bestimmten Bedingungen durch
Fremdmaterial kurzgeschlossen werden.
Leitfähige Fremdmaterialien, z.B. unter
anderem Stahlwolle, Alufolie oder
angesammelte Metallpartikel, sollten von
Hohlräumen des Ladegeräts ferngehalten
werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose,
wenn kein Akku in der Vertiefung
steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der
Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für
das Laden von DeWALT Akkus bestimmt.
Eine anderweitige Verwendung kann zu
Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder
Belastungen ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand
führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen versehen.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit
einem beschädigten Netzkabel oder
Netzstecker—beschädigte Teile sind
unverzüglich auszuwechseln.
•Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Stoß erlitten hat, fallen
gelassen oder anderweitig beschädigt
wurde. Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet
oder repariert werden muss. Ein
29
Deutsch
unsachgemäßer Zusammenbau kann
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen oder zu Brand
führen.
• Zur Vermeidung von Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom
Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
• Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der
Steckdose. Dadurch wird das Risiko eines
Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko
nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Die Ladegeräte DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 und DCB115 können folgende Akkus
laden: 10.8V, 14,4V und 18V XR Li-Ion (DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B und DCB185).
Aufladen
Siehe Tabelle unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät: DCB105
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku
x
Wiedereinsetzen des Akkupacks
Anzeigen am Ladegerät: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter
Akku*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Die rote
Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft.
Sobald der Akku eine angemessene Temperatur
erreicht hat, geht die gelbe Leuchte aus und das
Ladegerät nimmt den Ladevorgang wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine
defekten Akkus auf. Das Ladegerät zeigt einen
defekten Akku an, indem es nicht leuchtet oder
indem das Blinkmuster für Probleme mit dem Akku
oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine
Einstellungen vorgenommen werden, und sie
wurden für eine möglichst einfache Bedienung
konzipiert.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist,
bringen Sie es zusammen mit dem Akku zur
Überprüfung zu einer autorisierten Servicestelle.
Ladevorgang (Abb. 2, 2a)
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu
heiß oder zu kalt ist, startet es automatisch eine
„Verzögerung heißer/kalter Akku“, bis der Akku
eine angemessene Temperatur erreicht hat. Das
Ladegerät schaltet dann automatisch in den
Lademodus. Diese Funktion gewährleistet eine
maximale Lebensdauer des Akkus.
1.Setzen Sie das Ladegerät in eine geeignete
Steckdose ein, bevor Sie das Akku einsetzen.
2.Legen Sie den Akku (L) vollständig in das
Ladegerät ein. Die rote Leuchte (Aufladen)
blinkt dauerhaft und zeigt dadurch an, dass der
Ladevorgang begonnen wurde.
3.Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch
angezeigt, dass das rote Licht dauerhaft
leuchtet. Der Akku ist vollständig aufgeladen
und kann jetzt verwendet oder in der
Ladestation gelassen werden.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der
Lithium-Ionen-Akkus zu gewähren, laden Sie den
Akkusatz vor der ersten Verwendung vollständig auf.
30
VERZÖGERUNG HEISSER/KALTER AKKU
Ein kalter Akku wird mit etwa der halben
Geschwindigkeit eines warmen Akkus geladen. Der
Akku wird während des gesamten Ladevorgangs
mit der geringeren Geschwindigkeit geladen, die
sich auch nicht erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
NUR LITHIUM-IONEN-AKKUS
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem
elektronischen Schutzsystem ausgestattet, das den
Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger
Entladung schützt.
Deutsch
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet,
sobald sich das elektronische Schutzsystem
einschaltet. Wenn dies geschieht, setzen Sie
das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
getreten wurde). Ein Stromunfall oder ein
tödlicher Stromschlag könnte entstehen.
Beschädigte Akkus sollten zum Recycling
zur Kundendienststelle zurückgebracht
werden.
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig
aufgeladen. Lesen Sie vor der Verwendung
von Akku und Ladegerät die folgenden
Sicherheitsanweisungen und befolgen Sie dann die
genannten Schritte zum Aufladen.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Laden oder benutzen Sie den Akku nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es
in ein anderes Ladegerät passt, da das
Akku reißen kann, was zu schweren
Verletzungen führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in ausgewiesenen
Ladegeräten von DeWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals
in Bereichen lagern oder verwenden,
in denen die Temperatur 40 ºC
überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit
einem Nagel durchlöchert wurden, mit
einem Hammer darauf geschlagen oder
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus können
aufrecht auf dem Akku stehen, aber
leicht umgestoßen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (LI-ION) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im
Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in
Kontakt kommt, waschen Sie die Stelle
sofort mit einer milden Seife und Wasser.
Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt,
spülen Sie das offene Auge für 15 Minuten,
oder bis die Reizung nachlässt, mit Wasser.
Falls Sie sich in ärztliche Behandlung begeben
müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und
Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein, wenn
sie Funken oder einer Flamme ausgesetzt
ist.
Transport
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden
Transportvorschriften, so wie sie von den Industrieund Rechtsnormen vorgeschrieben werden,
einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften
über die Beförderung gefährlicher Güter der
International Air Transport Association (IATA),
der International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations und der Regelungen
des europäischen Übereinkommens über die
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf
der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen und -Akkus
wurden gemäß Abschnitt 38.3 der „Empfehlungen
31
Deutsch
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher
Stoffe, Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen wird der Transport eines
DeWALT-Akkupacks von der Klassifizierung als
vollständig regulierter Gefahrstoff der Klasse 9
ausgenommen. Im Allgemeinen sind die beiden
Fälle, wo ein Transport gemäß Klasse 9 erforderlich
ist, folgende:
1.Lufttransport von mehr als zwei DeWALT
Lithium-Ion-Akkupacks, wenn das Paket nur
Akkupacks (und keine Werkzeuge) enthält, und
2. Jeder Transport, in dem ein Lithium-Ionen-Akku
mit einer Energiebewertung von mehr als 100
Wattstunden (Wh) enthalten ist. Für alle LithiumIonen-Akkus ist die Wattstundenbewertung auf
dem Paket angegeben.
Unabhängig davon, ob ein Transport als
ausgenommen oder vollständig reguliert gilt, liegt
es in der Verantwortung des Versenders, sich
über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/
Kennzeichnung und Dokumentation zu informieren.
Beim Transport von Akkus können Brände
entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt
mit Materialien kommen können, durch die ein
Kurzschluss entstehen kann.
Die Informationen in diesem Abschnitt des
Handbuchs werden in gutem Glauben zur
Verfügung gestellt und es wird davon ausgegangen,
dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung des
Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt
in der Verantwortung des Kunden sicherzustellen,
dass seine Tätigkeiten den geltenden Vorschriften
entsprechen.
Akku
2.Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung
können sich auf dem Ladegerät und dem Akku
folgende Piktogramme befinden:
or der Verwendung die
V
Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen
D
Daten zu entnehmen.
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
Akku ist defekt.
Temperaturverzögerung.
icht mit elektrisch leitenden
N
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
AKKUTYP
Die Modelle DCN693 und DCN694 werden mit
einem 18 Volt-Akku betrieben.
Die Akkus DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B oder DCB185
können verwendet werden. Weitere Informationen
finden Sie unter Technische Daten.
Empfehlungen für die Lagerung
1.Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
32
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
aden Sie DeWALT-Akkus nur mit den
L
dazu bestimmten DeWALT-Ladegeräten
auf. Werden andere Akkus als die dazu
bestimmten DeWALT-Akkus mit einem
DeWALT-Ladegerät aufgeladen, können
diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Deutsch
Den Akku nicht verbrennen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Metallverbinder-Nagelmaschine
1Lochlokalisierungs-Spitzenaustausch (nur
P2-Modelle)
1 Ladegerät (nur P2-Modelle)
2 Akkupacks (nur P2-Modelle)
1 Transportbox (nur P2-Modelle)
1Betriebsanleitung
HINWEIS: Akkus, Ladegeräte und Transportboxen
sind im Lieferumfang der N-Versionen nicht
enthalten.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
A.Auslöseschalter
B.Sicherheitssperre für Auslöseschalter
C.Kontaktanschlag
D.Tiefeneinstellrad
E.Anzeigelampe für schwachen Akku & Stau/
Blockierung
F.Blockierungslösehebel
G.Magazin
H.Schieberriegel
I.Betriebsart-Wahlschalter
J.Drehbarer Sparren-/Bandhaken
K.Zugehöriger Inbusschlüssel
L.Akku
M.Lochlokalisierungsspitze
N.Nagel-Supporthebel (DCN693)
O.Nagellängen-Auswahlschalter (DCN693)
Die schnurlose Metallverbinder-Nagelmaschine
ist auf den Sequenzmodus und den RapidCycleSequenzmodus ausgelegt. Nagler, die nur für die
Sequenzauslösung konzipiert sind, DÜRFEN auf
Gerüsten, Treppen, Leitern oder leiterähnlichen
Konstruktionen, z.B. Dachlatten, verwendet werden.
Zum Anbringen von Metallverbindern dürfen nur
Befestigungsmittel verwendet werden, die vom
Hersteller der Metallverbinder empfohlen wurden
und den zutreffenden Bauvorschriften entsprechen.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von
Personen (einschließlich Kindern) mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder
mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden,
außer wenn diese Personen von einer Person,
die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die
Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung
entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß
EN60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DeWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Die schnurlosen DCN693 und DCN694
Metallverbinder-Nagelmaschinen wurden NUR zur
Befestigung von Metallbeschlägen mit vorgeformten
Löchern an Werkstücken aus Holz entwickelt.
33
Deutsch
Verwendung eines
Verlängerungskabels
ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden, leuchtet
die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku
muss aufgeladen werden.
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Verwenden
Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das
für die Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm²
und die Höchstlänge beträgt 30 m.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine
Schätzung des verbleibenden Akku-Ladestands.
Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs
an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen,
Temperatur und Anwendungsart des Endbenutzers
basieren.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
Drehbarer Sparren-/
Bandhaken (Abb. 6)
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
Der Sparren-/Bandhaken (J) kann leicht auf die
linke oder rechte Seite des Werkzeugs positioniert
werden, um links- oder rechtshändigen Benutzern
entgegenzukommen.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DeWALT.
Wenn überhaupt kein Haken benutzt wird, kann
er am Unterteil des Griffs nach vorn oder hinten
gedreht werden.
Bestücken des Werkzeugs (Abb. 4)
WARNUNG: Rasten Sie die AuslöserSicherheitsarrtetierung (B) ein und
trennen Sie den Akku, bevor Sie die
Befestigungsmittel laden oder entladen.
WARNUNG: Befestigungsmittel, die
zum Anbringen von Metallverbindern
verwendet werden, müssen den
zutreffenden Bauvorschriften entsprechen
und in Übereinstimmung mit den
Vorschriften und Spezifikationen des
Lieferanten der Metallverbinder stehen.
Werden die Verbinder nicht korrekt
angebracht, kann es zu strukturellen
Mängeln kommen.
Einsetzen und Entfernen des
Akkus aus dem Werkzeug (Abb. 2)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku (L) vollständig aufgeladen sein.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1.Richten Sie den Akku (L) an den Führungen im
Werkzeuggriff aus.
2.Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest
im Werkzeug sitzt, und stellen Sie sicher, dass
er sich nicht lösen kann.
1.Schieben Sie den federbelasteten
Schieberiegel (H) zum Unterteil des Magazins,
damit er dort einrastet.
ENTFERNEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUGGRIFF
2.Wählen Sie einen entsprechenden
zusammengestellten Nagelschaft. (Siehe die
Technischen Daten) DeWALT empfiehlt für alle
Anwendungsfälle den Einsatz von DeWALT First
Fix Nails.
1.Drücken Sie Akku-Löseknopf (U) und ziehen Sie
den Akku kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2.Legen Sie den Akku wie im Abschnitt
Ladegerät dieser Betriebsanleitung beschrieben
in das Ladegerät.
AKKU-LADESTANDSANZEIGE (ABB. 2, 2A)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine
Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den
verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie
die Taste für die Ladestandsanzeige (P) gedrückt.
Eine Kombination der drei grünen LEDs leuchtet auf
und zeigt den verbleibenden Ladestand an. Wenn
der verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr
34
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DeWALT, angeboten wird, nicht mit
diesem Produkt geprüft worden ist, kann
die Verwendung von solchem Zubehör
mit dem Gerät gefährlich sein. Um das
Verletzungsrisiko zu mindern, sollte
mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet
werden.
Deutsch
3.Setzen Sie Nagelstreifen in den Ladeeinschub
des Magazins ein und stellen Sie sicher,
dass die Nagelköpfe sich korrekt mit der
Einschuböffnung ausgerichtet sind.
• Wählen Sie für längere Nägel und
anspruchsvollere Anwendungen Position 2,
indem Sie den Schalter ganz nach rechts
stellen.
4.Schließen Sie das Magazin, indem Sie den
Schieberiegel loslassen. Lassen Sie den
Schieberiegel sich vorsichtig nach vorn
schieben und die Nagelstange ergreifen.
Falls die Nägel mit Geschwindigkeitsstufe 1 nicht
ausreichend eingetrieben werden, müssen Sie für
mehr Kraft zu Geschwindigkeitsstufe 2 wechseln.
INWEIS: Wenn Sie Nägel unter 40 mm
H
Länge mit Geschwindigkeitsstufe 2
eintreiben, entsteht an Ihrem Werkzeug
übermäßiger Verschleiß und es kann
schneller zu Ausfällen kommen.
Trockentrainingssperre
Die Nagelmaschine ist mit einer
Trockeneintreibsperre ausgestattet, mit der
eingeschränkt wird, dass das Werkzeug betätigt
wird, wenn das Magazin nahezu leer ist. Wenn
etwa 4 bis 6 Nägel im Magazin bleiben, wird die
Trockeneintreibsperre des Werkzeugs aktiviert.
Siehe Laden des Werkzeugs, um eine Stange
passender Nägel neu zu laden.
HINWEIS: Wenn auf das Werkzeug starke Kräfte
aufgewendet werden, kann die Sperre überwunden
werden. Hierdurch werden mögliche Schäden
vermieden, falls das Werkzeug herunterfällt.
Geschwindigkeitsstufe
Vorteil
Typische
Nagellänge
2
Kraft zum Eintreiben
längerer Nägel
50-60 mm
1
Erhöhte Haltbarkeit
des Werkzeugs,
erhöhte
Akkulaufzeit, erhöhte
Geschwindigkeit
beim Eintreiben von
Nägeln
40 mm
Einstellen der Einschlagtiefe (Abb. 5)
Die Nageleinschlagtiefe kann mit dem
Tiefeneinstellrad eingestellt werden.
1.Um den Nagel flacher einzuschlagen, drehen
Sie das Tiefeneinstellrad (D) nach links zum
Flach-Nagel-Symbol.
2.Um einen Nagel tiefer einzuschlagen, drehen
Sie das Tiefenjustierrad (D) nach rechts in
Richtung des Symbols ”tieferer Nagel”.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Wahl der Betriebsart (Abb. 1)
Um den Standard-Sequenzmodus auszuwählen,
schieben Sie den Betriebsartwahlschalter (I) auf den
einzelnen Pfeil ( ).
Um den RapidCycle-Sequenzmodus auszuwählen,
schieben Sie den Betriebsartwahlschalter (I) auf den
doppelten Pfeil ( ).
HINWEIS: Die Lebensdauer der Batterie im
RapidCycle-Sequenzmodus ist kürzer als im
Standard-Sequenzmodus. Wenn Sie das Werkzeug
im Standard-Sequenzmodus lassen, hält die
Batterie am längsten.
Nagellängenanzeige (Abb. 1)
NUR DCN693
Diese Nagelmaschine ist mit einem
Nagellängenauswahlschalter(O) ausgestattet, der
sich am Fuß befindet.
• Wählen Sie für kürzere Nägel Position 1, indem
Sie den Schalter ganz nach links stellen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 7)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand wie
abgebildet auf dem Hauptgriff (R).
35
Deutsch
Vorbereiten des Werkzeugs (Abb. 1)
1.Entfernen Sie den Akku (L) aus dem Werkzeug
und überprüfen Sie, ob das Werkzeug gesperrt
wurde.
2.Entfernen Sie alle Nägel aus dem Magazin (G).
HINWEIS: Falls sich die Nägel nicht lösen,
dann drücken Sie den Nagel-Supporthebel (N).
Betätigen/Abfeuern des
Werkzeugs (Abb. 1, 8, 9)
Das Werkzeug kann durch Ziehen am Auslöser (A)
in einem der beiden folgendenModi betätigt werden:
Sequenzmodus oder RapidCycle-Sequenzmodus.
WARNUNG: Das Befestigungselement
muss gerade in das Material
eingetrieben werden. Kippen Sie die
Nagelmaschine nicht, wenn Sie die
Befestigungselemente eintreiben. Siehe
dazu Abbildung 8.
WARNUNG: Metallverbindungsnägel
sind nicht auf die Durchdringung von
Metall ausgelegt. Platzieren Sie bei der
Installation der Metallverbinder IMMER
die Lochlokalisierungsspitze in das
vorgeformte Loch des Metallverbinders
und richten Sie den Nagel so
aus, dass er senkrecht zum Loch
ausgerichtet ist, bevor versucht wird, ein
Befestigungselement einzutreiben. Siehe
dazu Abbildung 9.
3.Prüfen Sie, ob sich die Kontaktauslösung (C)
frei bewegen kann.
4.Füllen Sie Nägel im Magazin nach.
5.Setzen Sie einen Akku ein.
WARNUNG: Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn sich die
Kontaktauslösung oder der
Nageleintreiber nicht frei bewegen
können.
HINWEIS: Sprühen Sie
NIE Schmiermittel oder
Reinigungslösungen
in das Innere des
Werkzeugs oder tragen
diese auf irgendeine
andere Weise auf. Das kann die
Lebensdauer und Leistung des
Werkzeugs ernsthaft beeinträchtigen.
Benutzung der
Auslösersperre (Abb.3)
SEQUENZMODUS
Der Sequenzmodus wird für periodisches Nageln
verwendet. Er bietet maximale Batterielebensdauer
zum Eintreiben von Nägeln.
1.Wählen Sie mit dem Betriebsartwahlschalter (I)
den Sequenzmodus ( ).
Alle DeWALTWALT Nagelmaschinen sind mit
einer Auslösersperre (B) ausgestattet, die beim
Verschieben nach rechts (siehe Abb. 3) verhindert,
dass ein Nagel eingetrieben wird, indem der
Auslöser gesperrt wird und der Strom zum Motor
umgeleitet wird.
2.Lösen Sie die Auslösersicherheitssperre (B).
Wenn die Auslösersperre nach links gedrückt
wird, ist das Werkzeug voll funktionsfähig. Die
Auslösersperre sollte immer verriegelt sein, wenn
irgendwelche Einstellungen vorgenommen werden
oder das Werkzeug nicht direkt benutzt wird.
5.Lösen Sie den Auslöser und heben die
Nagelmaschine von der Arbeitsfläche.
Einlaufen des Werkzeugs
Bitte beachten Sie, dass dieses Werkzeug eine
Einlaufzeit benötigt, bevor es mit voller Leistung
arbeitet, da einige Teile sich erst verzahnen oder
ineinandergreifen müssen. Es kann sein, dass das
Werkzeug in diesem Zeitraum lange Nägel nicht
konsequent bündig eintreibt.
Nach dem Eintreiben von 500 bis 1000 Nägeln
sollte das Werkzeug eingelaufen sein und mit voller
Kapazität arbeiten.
3.Platzieren Sie die Lochlokalisierungsspitze (M)
in das erste Loch auf dem Metallverbinder und
drücken Sie das Werkzeug hinunter.
4.Ziehen Sie den Auslöserschalter (A), um das
Werkzeug auszulösen.
6.Wiederholen Sie die Schritte 3-5, um den
nächsten Nagel auszulösen.
RAPIDCYCLE-SEQUENZMODUS
Im RapidCycle-Sequenzmodus wird die
Motordrehzahl automatisch wiederhergestellt,
nachdem ein Nagel eingetrieben wurde, um ein
schnelles Folgenageln zu ermöglichen, allerdings mit
allen Gesundheits- und Sicherheitsvorteilen eines
sequenziellen Betätigungsmusters. Auch wenn
hierbei die Möglichkeit geboten wird, mehr Nägel in
weniger Zeit einzutreiben, entlädt dieser Modus die
Batterieladung schneller.
1.Wählen Sie mit dem Betriebsartwahlschalter (I)
den RapidCycle-Modus ( ).
2.Lösen Sie die Auslösersicherheitssperre (B).
36
Deutsch
3.Platzieren Sie die Lochlokalisierungsspitze (M)
in das erste Loch auf dem Metallverbinder und
drücken Sie das Werkzeug hinunter.
4.Ziehen Sie den Auslöserschalter (A), um das
Werkzeug auszulösen.
5.Lösen Sie den Auslöser und heben die
Nagelmaschine von der Arbeitsfläche.
HINWEIS: Der Werkzeugmotor kehrt
automatischen zur vollen Drehzahl zurück, ohne
dass die Kontaktauslösung (C) gedrückt wird.
6.Wiederholen Sie die Schritte 3-5, um den
nächsten Nagel auszulösen.
LED-Anzeiger (Abb. 1)
Ihre Nagelmaschine ist mit zwei LEDAnzeigelampen (E) ausgestattet, die sich auf der
Rückseite des Werkzeugs direkt unterhalb der
hinteren Kappe befinden. Siehe auch Fehlersuche
zu weiteren Anweisungen.
SCHWACHER AKKU
Ersetzen Sie den Akku durch einen
geladenen Akkupack.
HEISSER AKKUPACK
Lassen Sie den Akkupack abkühlen,
oder ersetzen Sie ihn durch einen kühlen
Akkupack.
STAU/
BLOCKIERUNG
Drehen Sie den
Blockierungslösehebel, um den
Mechanismus freizugeben. Siehe
Blockierung lösen.
HEISSES
WERKZEUG
Lassen Sie das Werkzeug
abkühlen, bevor Sie
weitermachen.
+/ODER oder jede andere
Kombination.
FEHLER
Setzen Sie das Werkzeug
zurück, indem Sie den
Akku herausnehmen und
wieder einsetzen oder die
Auslösesperre aktivieren und
wieder deaktivieren. Wenn der
Fehlercode weiterhin angezeigt
wird, bringen Sie das Werkzeug
zu einem autorisierten DeWALTServicezentrum.
Blockierung lösen (Abb. 1, 3)
Wenn die Nagelmaschine unter schweren
Bedingungen benutzt wird, in denen alle
vorhandene Energie im Motor benötigt wird, um
einen Nagel einzuschlagen, kann das Werkzeug
abgewürgt werden. Die Einschlagklinge hat
den Einschlagzyklus nicht beendet, und der
Anzeiger für Stau/Blockierung (E) blinkt. Drehen
Sie den Blockierungslösehebel (F) am Werkzeug,
und der Mechanismus wird freigegeben. Wenn
die Einschlagklinge nicht automatisch in die
Ausgangsstellung zurückkehrt, fahren Sie mit
Beseitigen eines klemmenden Nagels fort.
Wenn das Gerät immer noch blockiert, untersuchen
Sie bitte die Moduseinstellung, das Material und die
Nagellänge, um sicher zu sein, dass die Anwendung
nicht zu schwer ist.
DCN693
Wenn das Gerät wiederholt Steckenbleibt,
überprüfen Sie die Geschwindigkeitsauswahl.
Je nach Anwendung kann eine andere
Geschwindigkeitsstufe nötig sein.
Beseitigen eines klemmenden
Nagels (Abb. 1, 3)
WARNUNG: Rasten Sie die AuslöserSicherheitsarrtetierung (B) ein und
trennen Sie den Akku und entladen sie
die Befestigungselemente, bevor Sie
versuchen, einen Stau zu beseitigen.
Wenn ein Nagel im Mundstück eingeklemmt wird,
blinkt die Anzeigelampe (E) für Stau/Blockierung.
VORSICHT: Wird ein gestauter
Nagel entfernt, dann richten Sie die
Nagelmaschine NICHT mit der Nase
nach oben oder mit dem Batteriefuß
nach oben aus. Die Positionierung
der Nagelmaschine auf diese Weise
erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der
gestaute Nagel oder Teile des Nagels
in der Nagelmaschine aufgenommen
wird. Falls ein Teil des Nagels in dem
Werkzeug aufgenommen ist, sollte der
Nagel durch Entfernen der oberen Kappe
zurückgeholt werden.
HINWEIS: Der Stau könnte eine Folge von
Ablagerungen sein, die sich im Weg zum
Mundstück angesammelt haben. Bitte überprüfen
Sie das und entfernen Sie sofort alle Fremdkörper
wie unten beschrieben, wenn Sie Änderungen an
der Leistung des Werkzeugs bemerken.
37
Deutsch
1.Nehmen Sie den Akkupack aus dem
Werkzeug heraus und kuppeln die
Auslösersicherheitssperre (B)ein.
2.Nachdem Sie das Werkzeug zur Seite gelegt
haben, schieben Sie den federbelasteten
Schieberiegel (H) zum Unterteil des Magazins,
damit er dort einrastet, und entladen Sie die
Nagelstange.
HINWEIS: Falls sich die Nägel nicht lösen,
dann drücken Sie den Nagel-Supporthebel (N).
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand
konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender
Betrieb hängt von der geeigneten Pflege des
Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger
Reinigung ab.
3.Lösen Sie mit dem mitgelieferten
Inbusschlüssel (K) die beiden
Sechskantschrauben (Q) am Oberteil des
Magazins.
4.Drehen Sie das Magazin (G) vorwärts.
5.Entfernen Sie den klemmenden/vorbogenen
Nagel gegebenenfalls mit einer Zange.
Entfernen Sie Schmutz im Nagelkanal, falls
erforderlich.
VORSICHT: Falls ein Teil des Nagels in
dem Werkzeug aufgenommen ist, sollte
der Nagel durch Entfernen der oberen
Kappe zurückgeholt werden. Siehe
Abbildung 11 a, b, c, d, e.
6.Wenn die Einschlagklinge in der
unteren Position ist, drehen Sie den
Blockierungslösehebel (F) am Oberteil der
Nagelmaschine.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
HINWEIS: Sprühen
Sie NIE Schmiermittel
oder Reinigungslösungen
in das Innere des
Werkzeugs oder tragen
diese auf irgendeine
andere Weise auf. Das kann die
Lebensdauer und Leistung des
Werkzeugs ernsthaft beeinträchtigen.
HINWEIS: Wenn die Einschlagklinge nach
dem Drehen des Blockierungslösehebels
nicht zurückgesetzt wird, kann das manuelle
Rücksetzen der Klinge mit einem langen
Schraubendreher nötig sein.
7.Drehen Sie das Magazin zurück in die Position
unter der Nase des Werkzeugs und ziehen die
Sechskantschrauben (Q) fest.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
8.Wiedereinsetzen des Akkupacks.
Reinigung
HINWEIS: Das Werkzeug deaktiviert sich
selbst und setzt sich nicht zurück, bevor der
Akkupack herausgenommen und wieder
eingesetzt worden ist.
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub aus
dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz
sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen
Arbeiten zugelassenen Augenschutz und
eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
9.Legen Sie Nägel wieder ins Magazin ein (siehe
Laden des Werkzeugs).
10.Lösen Sie den Schieberiegel (H).
11.Kuppeln Sie die Auslösersicherheitssperre (B)
aus, wenn Sie bereit sind, weiter zu nageln.
Wenn Nägel häufig im Mundstück stecken
bleiben, muss das Werkzeug von einer
autorisierten DeWALT-Werkstatt repariert werden.
38
Deutsch
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Trennen Sie das Ladegerät
von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an der
Außenseite des Ladegeräts können mit
einem Tuch oder einer weichen, nichtmetallischen Bürste entfernt werden.
Verwenden Sie kein Wasser oder
Reinigungslösungen.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DeWALT angeboten wird, nicht mit
diesem Produkt geprüft worden ist, kann
die Verwendung von solchem Zubehör
an diesem Gerät gefährlich sein. Um
das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte
mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet
werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
DCN6931-XJ SPITZENWECHSEL (ABB. 10)
Im Laufe der Zeit wird die
Lochlokalisierungsspitze (M) verschleißen und
eventuell wird ein Austausch erforderlich.
WARNUNG: Lesen Sie zu Ihrer eigenen
Sicherheit die Bedienungsanleitung
des Werkzeugs, bevor Sie Zubehör
verwenden. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen kann zu Verletzungen
und Sachschäden am Werkzeug und
am Zubehör führen. Verwenden Sie
zur Wartung dieses Werkzeugs nur
identische Austauschteile.
ZUM AUSTAUSCH EINER LOCHLOKALISIERUNGSSPITZE:
1.Drücken Sie mit einem Flachschraubendreher
die harte Gummiunterlegscheibe (S) aus dem
Spitzensicherungsstift (T).
2.Schieben Sie den Stift (T) aus der Nase der
Nagelmaschine.
3.Ziehen Sie die verschlissene/beschädigte Spitze
aus der Nase.
4.Setzen Sie eine neue Lochlokalisierungsspitze
ein.
5.Setzen Sie den neuen Sicherungsstift(T) durch
die Nase und die Lochlokalisierungsspitze ein.
6.Drücken Sie die neue HartgummiUnterlegscheibe (S) zurück auf den
Sicherungsstift.
HINWEIS: Verwenden Sie nur den neuen Stift und
die Dichtung, die im DCN6931-Kit enthalten ist. Die
Gummidichtungen sollten nicht wiederverwendet
werden.
DCN6901 RÜCKSTELLFEDER-AUSTAUSCHSATZ
(ABB. 11A-11E)
Im Laufe der Zeit verschleißen die Rückstellfedern
der Eintreibvorrichtung und müssen ersetzt werden.
Die Federn müssen ausgetauscht werden, wenn es
deutlich wird, dass die Eintreibvorrichtung nicht nach
jedem Schuss in die Ausgangsstellung zurückkehrt.
Überprüfung - Öffnen Sie das Magazine wie im
Abschnitt Beseitigen eines klemmenden Nagels
beschrieben, und wenn die Federn verschlissen
sind, können Sie die Eintreibvorrichtung mit sehr
wenig Widerstand im Nagelkanal vor und zurück
bewegen.
Das Werkzeug wurde so konzipiert, dass die
Rückstellfedern in weniger als 5 Minuten einfach vor
Ort mit dem Zubehör DCN6901-XJ ausgetauscht
werden können.
WARNUNG: Lesen Sie zu
Ihrer eigenen Sicherheit die
Bedienungsanleitung des Werkzeugs,
bevor Sie Zubehör verwenden. Das
Nichtbeachten von Warnhinweisen
kann zu Verletzungen und
Sachschäden am Werkzeug und
am Zubehör führen. Verwenden Sie
zur Wartung dieses Werkzeugs nur
identische Austauschteile.
HINWEIS: Es werden alle mechanischen
Teile der Feder-Austauschsatzes gezeigt,
um die Überprüfung zu vereinfachen.
Das Set enthält auch ein Paket mit
Loctite-Kleber zur Verwendung in Schritt
9. Siehe dazu Abbildung 11e.
AUSTAUSCHEN DEFEKTER RÜCKSTELLFEDERN:
HINWEIS: Federn sollten paarweise ausgetauscht
werden und es sollte nur das richtige DeWALTZubehör für den Feder-Austauschsatz verwendet
werden.
1.Lösen sie mit Hilfe des mitgelieferten
schlüssels (K) die beiden schrauben (AA) an
den seiten des geräts. Siehe dazu Abbildung
11a.
2.Entfernen sie das rückstellsystem (BB) vom
gerät. Siehe dazu Abbildung 11b.
3.Schieben sie den federstangenclip (CC) von der
federstange (DD). Siehe dazu Abbildung 11c.
4.Entfernen sie den federpuffer (EE) durch drehen
und nehmen sie die unterlegscheibe (FF)
und die rückstellfeder (GG) ab. Siehe dazu
Abbildung 11c.
39
Deutsch
5.Bringen sie eine neue rückstellfeder und
unterlegscheibe an der federstange (DD) an.
Drücken sie die feder mit der unterlegscheibe
am gegenüberliegenden ende der stange
zusammen und drehen sie dabei den neuen
federpuffer auf, bis er hinter der nut (HH) für
den federstangenclip sitzt.
REIZUNG VON AUGEN, HAUT UND
ATEMWEGEN FÜHREN KÖNNEN.
BEIM ÖFFNEN DEN GESAMTEN
INHALT VERBRAUCHEN. Dämpfe
nicht einatmen. Nicht in die Augen
oder auf die Haut oder Kleidung
gelangen lassen. Nur in einem gut
belüfteten Bereich verwenden.
Außerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.
ERSTVERSORGUNG: Enthält
Polyglykol-dimethacrylat, PolyglykolOleat Propylenglykol, Titandioxid und
Cumolhydroperoxid. Bei Verschlucken
sofort eine Giftnotrufzentrale oder
einen Arzt verständigen. Kein
Erbrechen herbeiführen.
Bei Einatmen betroffene Person an die
frische Luft bringen. Wenn der Stoff in
die Augen gelangt ist, 15 Minuten lang
mit Wasser ausspülen. Arzt aufsuchen.
Wenn der Stoff auf die Haut gelangt
ist, gut mit Wasser abspülen. Wenn
der Stoff auf die Kleidung gelangt ist,
Kleidung ausziehen.
6.Bringen sie den neuen federstangenclip fest an
und setzen sie den puffer gegen den clip.
7.Wiederholen sie die schritte 3–6 für die zweite
feder.
HINWEIS: überprüfen sie das zurückstellen des
profils, indem sie das profil auf der federstange
nach oben schieben und dann loslassen. Es
sollte durch die kraft der federn zurückgestellt
werden.
8.Schieben sie das rückstellsystem (BB) wieder
auf das gerät. Siehe dazu abbildung 11d.
Es ist wichtig, die ausrichtung des profils
und des schwungrads zu überprüfen, bevor
das rückstellsystem wieder auf das gerät
geschraubt wird. Hierzu wird ein akku eingelegt
und die nase des geräts wird gegen eine
werkbank oder harte oberfläche gedrückt und
wieder losgelassen. Hierdurch beginnt sich der
motor zu drehen.
HINWEIS: wenn profil und schwungrad
korrekt ausgerichtet sind, kann man hören,
wie der motor von der vollen drehzahl her
ausläuft. Wenn profil und schwungrad nicht
korrekt ausgerichtet sind, startet der motor
möglicherweise nicht, und er läuft wesentlich
langsamer aus als im normalfall, wobei ein
lautes mahlgeräusch vom gerät zu hören ist.
In einem solchen fall muss das rückstellsystem
entfernt und neu eingesetzt werden.
9.Sobald das rückstellsystem richtig eingesetzt
ist, öffnen sie das mitgelieferte tütchen mit
loctite®* und tragen eine kleine menge davon
auf das gewinde der beiden schrauben (AA)
auf; bringen sie dann die beiden schrauben mit
hilfe des schlüssels wieder an und ziehen sie
sie gut fest. Siehe dazu abbildung 11e.
40
WARNUNG: Testen Sie das Gerät
immer zuerst, indem Sie kurze Nägel
in weiches Holz eintreiben, damit Sie
sicher sein können, dass das Werkzeug
ordnungsgemäß funktioniert. Wenn
das Werkzeug nicht korrekt funktioniert,
wenden Sie sich bitte umgehend
an eine anerkannte DeWALTKundendienststelle.
WARNUNG: DER LOCTITE ®-BEUTEL
ENTHÄLT STOFFE, DIE ZUR
*Loctite® ist ein eingetragenes Warenzeichen von
Henkel Corp.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und
Batterien, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können,
um den Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte
recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden,
wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht,
die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden
konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der
Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen
Sie ihn aus dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie
die gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder
bei einer kommunalen Recycling-Sammelstelle
ab. Dort werden die gesammelten Akkus
recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
Deutsch
ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE
VIELE GEWÖHNLICHE PROBLEME KÖNNEN LEICHT MITHILFE DER
TABELLE UNTEN GELÖST WERDEN.
Bei schwereren oder dauerhaften Problemen wenden Sie sich an Ihre nächste DeWALT-Reparaturwerkstatt
oder an Ihr DeWALT-Büro unter der in diesem Handbuch aufgeführten Adresse.
ARNUNG: Um die Gefahr schwerer Personenverletzung zu verringern, trennen Sie den Akkupack
W
vor allen Reparaturen IMMER vom Werkzeug.
SYMPTOM
URSACHE
BESEITIGUNG
Motor läuft
nicht, wenn
Kontaktanschlag
gedrückt ist.
Auslösersperre in verriegelter Position.
Trockeneinschlagsperre eingekuppelt,
Kontaktanschlag kann nicht voll fahren.
Werkzeug wurde abgewürgt, Motor kann
sich nicht drehen.
Auslösersperre entriegeln.
Mehr Nägel ins Magazin laden.
Kontaktanschlag verbogen.
Motor hört nach 5 Sekunden auf zu laufen.
Klemmen sind schmutzig oder beschädigt.
Beschädigte innere Elektronik
Beschädigter Auslöser
Akku ist heiß
Werkzeug ist heiß
Werkzeug kann
nicht betätigt
werden (Motor läuft,
aber schlägt die
Nägel nicht ein)
Motor läuft an, aber
erzeugt viel Lärm.
Trockeneinschlagsperre eingekuppelt,
Kontaktanschlag kann nicht voll fahren.
Schwacher oder beschädigter Akku
Drehen Sie den Blockierungslösehebel am
Werkzeug, und der Mechanismus wird freigegeben.
Wenn die Einschlagklinge nicht zurückkehrt,
nehmen Sie den Akku heraus und drücken die
Einschlagklinge zurück in die Ausgangsposition.
Siehe autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Normaler Betrieb, Kontaktanschlag lösen und noch
einmal drücken.
Siehe autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Siehe autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Siehe autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Lassen Sie den Akkupack abkühlen oder ersetzen
Sie ihn durch einen kühlen Akkupack.
Lassen Sie das Werkzeug abkühlen, bevor Sie
weitermachen.
Nägel ins Magazin laden.
Überprüfen Sie den Ladestand, wenn der Akkupack
den Ladestand anzeigt. Wenn nötig, laden oder
wechseln Sie den Akkupack.
Klemmendes Nagel-/Einschlagblatt kehrt
Nehmen Sie den Akku heraus, beseitigen
nicht in die Ausgangsstellung zurück.
Sie den klemmenden Nagel, bringen Sie den
Blockierungslösehebel an den Anfangspunkt zurück
(wenn nötig, drücken Sie die Einschlagklinge manuell
nach oben), legen Sie den Akkupack wieder ein.
Beschädigte Einschlag-/Rückkehrbaugruppe Siehe autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Klemmender innerer Mechanismus
Siehe autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Beschädigte innere Elektronik
Siehe autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Klemmender Nagel und Einschlagklinge sitzt Benutzen Sie den Blockierungslösehebel, beseitigen
in der unteren Position fest.
Sie alle klemmenden Nägel, und führen Sie die
Einschlagklinge manuell zurück, wenn nötig.
Beschädigte Einschlag-/Rückkehrbaugruppe Siehe autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
41
Deutsch
SYMPTOM
URSACHE
Die Einschlagklinge
sitzt weiterhin in der
unteren Position
fest.
Klemmender Nagel und Einschlagklinge sitzt
in der unteren Position fest.
Werkzeug
funktioniert, aber
schlägt die Nägel
nicht vollständig ein.
Werkzeug
funktioniert, aber
es wird kein Nagel
eingeschlagen.
42
BESEITIGUNG
Benutzen Sie den Blockierungslösehebel, beseitigen
Sie alle klemmenden Nägel, und führen Sie die
Einschlagklinge manuell zurück, wenn nötig.
Beschädigte Einschlag-/Rückkehrbaugruppe Siehe autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Material und Nagellänge
Wenn das Werkzeug weiter blockiert wird (der
Blockierungslösehebel gedreht werden muss),
wählen Sie das geeignete Material und die geeignete
Nagellänge, die für eine Anwendung nicht zu schwer
sind.
Trümmer im Mundstück
Reinigen Sie den Mundbereich, und suchen Sie
genau nach kleinen Teilen zerbrochener Nägel, die in
der Führung stecken geblieben sind.
Werkzeug ist noch nicht eingelaufen
Neue Werkzeuge brauchen 500–1000 Nägel, damit
sich die Teile verzahnen oder ineinandergreifen.
Treiben Sie während dieser Zeit kürzere Nägel ein,
wenn es schwierig ist, sie bündig einzutreiben.
Verwendung der falschen Geschwindigkeit
Wenn versucht wird, längere Nägel mit Ringschaft
(nurDCN693)
in weiches Holz einzutreiben, oder wenn
Nägel mit Ringschaft auf Stufe 1 in härtere
Materialien eingetrieben werden - Stellen Sie die
Geschwindigkeitsstufe auf Position 2.
Tiefe ist zu gering eingestellt worden.
Drehen Sie die Tiefeneinstellung auf tiefer ein.
Werkzeug nicht fest auf Werkstück aufgelegt. Drücken Sie ausreichend stark auf das Werkzeug,
indem Sie es fest am Werkstück sichern. Siehe
Anweisungshandbuch.
Material und Nagellänge
Wenn das Werkzeug weiter blockiert wird (der
Blockierungslösehebel gedreht werden muss),
wählen Sie das geeignete Material und die geeignete
Nagellänge, die für eine Anwendung nicht zu schwer
sind.
Beschädigte oder verschlissene
Wechseln Sie die Einschlag-/Rückkehrbaugruppe
Einschlagklingenspitze
Siehe autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Beschädigter Betätigungsmechanismus
Siehe autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Werkzeug ist noch nicht eingelaufen
Neue Werkzeuge brauchen 500–1000 Nägel, damit
sich die Teile verzahnen oder ineinandergreifen.
Treiben Sie während dieser Zeit kürzere Nägel ein,
wenn es schwierig ist, sie bündig einzutreiben.
Verwendung der falschen Geschwindigkeit
Wenn versucht wird, längere Nägel mit Ringschaft
(nurDCN693)
in weiches Holz einzutreiben, oder wenn
Nägel mit Ringschaft auf Stufe 1 in härtere
Materialien eingetrieben werden - Stellen Sie die
Geschwindigkeitsstufe auf Position 2.
Keine Nägel im Magazin
Laden Sie Nägel ins Magazin.
Falsche Größe oder Winkelnägel
Benutzen Sie nur die empfohlenen Nägel. Siehe
Technische Daten.
Trümmer im Mundstück
Reinigen Sie den Mundbereich, und suchen Sie
genau nach kleinen Teilen zerbrochener Nägel, die in
der Führung stecken geblieben sind.
Trümmer im Mundstück
Reinigen Sie das Magazin.
Verschlissenes Magazin
Wechseln Sie das Magazin. Siehe autorisierte
DeWALT Reparaturwerkstatt.
Beschädigte oder verschlissene
Siehe autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Einschlagklinge
Beschädigte Drückerfeder
Feder austauschen; siehe autorisierte DeWALT
Reparaturwerkstatt.
Deutsch
SYMPTOM
URSACHE
BESEITIGUNG
Klemmender Nagel
Falsche Größe oder Winkelnägel
Benutzen Sie nur die empfohlenen Nägel. Siehe
Technische Daten.
Überzeugen Sie sich davon, dass die
Sechskantschrauben im Magazin mit dem
mitgelieferten Schraubenschlüssel festgezogen sind.
Wechseln Sie die Einschlagklinge. Siehe autorisierte
DeWALT Reparaturwerkstatt.
Wenn das Werkzeug weiter blockiert wird (der
Blockierungslösehebel gedreht werden muss),
wählen Sie das geeignete Material und die geeignete
Nagellänge, die für eine Anwendung nicht zu schwer
sind.
Reinigen Sie den Mundbereich, und suchen Sie
genau nach kleinen Teilen zerbrochener Nägel, die in
der Führung stecken geblieben sind.
Wechseln Sie das Magazin. Siehe autorisierte
DeWALT Reparaturwerkstatt.
Mehr Nägel in das Magazin laden, um die
Trockeneinschlagsperre zu deaktivieren.
Die Schrauben im Magazin sind nach
der vorangegangenen Staubeseitigung/
Inspektion nicht gesichert
Beschädigte oder verschlissene
Einschlagklinge
Material und Nagellänge
Trümmer im Mundstück
Verschlissenes Magazin
Schlechte
Einschlagleistung
Trockeneinschlagsperre wurde aufgrund von
nur noch 7-9 Nägeln im Magazin aktiviert
und der Benutzer wendet übermäßige Kraft
auf die Kontaktspitze an, wodurch die Sperre
überwunden wird
Werkzeug ist noch nicht eingelaufen
Neue Werkzeuge brauchen 500–1000 Nägel, damit
sich die Teile verzahnen oder ineinandergreifen.
Treiben Sie während dieser Zeit kürzere Nägel ein,
wenn es schwierig ist, sie bündig einzutreiben.
Verwendung der falschen Geschwindigkeit
Wenn versucht wird, längere Nägel mit Ringschaft
(nurDCN693)
in weiches Holz einzutreiben, oder wenn
Nägel mit Ringschaft auf Stufe 1 in härtere
Materialien eingetrieben werden - Stellen Sie die
Geschwindigkeitsstufe auf Position 2.
Beschädigte oder verschlissene
Spitze mit dem Kit austauschen. Wenn die Leistung
Lochsuchspitze
weiterhin schlecht ist, bringen Sie das Werkzeug in
eine autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
43
English
18V XR LI-ION CORDLESS METAL CONNECTOR NAILER
DCN693, DCN694
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make
DeWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
DCN693
18
1
Li-Ion
Sequential/
RapidCycle Sequential
Yes
33°
DCN694
18
1
Li-Ion
Sequential/
RapidCycle Sequential
No
33°
kg
40
50-60
3.4-4.0
30–35°
Full Round
Paper Tape
8.0
35
N/A
3.4-4.0
30–35°
Full Round
Paper Tape
8.0
LPA (emission sound pressure level)
dB(A)
87
87
LWA(sound power level)
dB(A)
98
98
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3
3
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Voltage
Type
Battery type
Actuating mode
VDC
Multi-Speed
Magazine angle
Fasteners
length (speed 1)
length (speed 2)
shank diameter
angle
head geometry
collation type
Weight (without battery pack)
mm
mm
mm
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745:
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
44
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working
period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
English
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2.0
0.40/0.45
DCB184/B
Li-Ion
18
5.0
0.62/0.67
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
VAC
min
DCB105
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
0.49
Weight
kg
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
DCB107
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
min 60 (1.3 Ah) 70 (1.5 Ah) 90 (2.0 Ah)
140 (3.0 Ah) 185 (4.0 Ah) 240 (5.0 Ah)
kg
0.29
Weight
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
Weight
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
Weight
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
Weight
VAC
VAC
min
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
DCB112
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
40 (1.3 Ah) 45 (1.5 Ah) 60 (2.0 Ah)
90 (3.0 Ah) 120 (4.0 Ah) 150 (5.0 Ah)
0.36
DCB113
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
30 (1.3 Ah) 35 (1.5 Ah) 50 (2.0 Ah)
70 (3.0 Ah) 100 (4.0 Ah) 120 (5.0 Ah)
0.4
DCB115
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0.5
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230V tools
230V tools
10 Amperes. mains
3 Amperes. in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
18V XR LI-ION CORDLESS METAL CONNECTOR NAILER
DCN693, DCN694
DeWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-16:2010.
These products also comply with Directive
2004/108/EC (until 19.04.2016), 2014/30/EU (from
20.04.2016) and 2011/65/EU. For more information,
please contact DeWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of
the technical file and makes this declaration on
behalf of DeWALT.
45
English
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
16.11.2015
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to
your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away
while operating a power tool. Distractions
can cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the
outlet. Never modify the plug in any
way. Do not use any adapter plugs
with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will
reduce risk of electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for
outdoor use. Use of a cord suitable for
outdoor use reduces the risk of electric
shock.
46
f)
If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are
doing and use common sense when
operating a power tool. Do not use
a power tool while you are tired or
under the influence of drugs, alcohol or
medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious
personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the
connection of dust extraction and
collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust
collection can reduce dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
English
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving
parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power
tool’s operation. If damaged, have the
power tool repaired before use. Many
accidents are caused by poorly maintained
power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger
specified by the manufacturer. A charger
that is suitable for one type of battery pack
may create a risk of fire when used with
another battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may
be ejected from the battery; avoid
contact. If contact accidentally occurs,
flush with water. If liquid contacts eyes,
additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation
or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by
a qualified repair person using only
identical replacement parts. This will
ensure that the safety of the power tool is
maintained.
Safety Instructions for Cordless
Nailers
•Always assume that the tool contains
fasteners. Careless handling of the nailer can
result in unexpected firing of fasteners and
personal injury.
• Do not point the tool towards yourself or
anyone nearby. Unexpected triggering will
discharge the fastener causing an injury.
• Do not actuate the tool unless the tool
is placed firmly against the workpiece. If
the tool is not in contact with the workpiece,
the fastener may be deflected away from your
target.
• Disconnect the tool from the power source
when the fastener jams in the tool. While
removing a jammed fastener, the nailer may be
accidentally activated if it is plugged in.
• Do not use this nailer for fastening
electrical cables. It is not designed for
electric cable installation and may damage the
insulation of electric cables thereby causing
electric shock or fire hazards.
• Do not use the tool as a hammer.
For exemptions check your local national
workplace regulations.
• Always check local workplace regulations.
• Always wear safety glasses.
• Always wear ear protection.
• Only use fasteners of the type specified in the
manual.
• Do not use any stands for mounting the tool to
a support.
• Do not disassemble or block any parts of the
fastener driving tool such as the contact trip.
• Prior to each operation check that the safety
and triggering mechanism is functioning
properly and that all nuts and bolts are tight.
• Never actuate the fastener driving tool into free
space.
• In the work area, carry the tool at the workplace
using only one handle, and never with the
trigger actuated.
47
English
• Consider the conditions in the work area.
Fasteners can penetrate thin work pieces or slip
off corners and edges of the work piece, and
thus put people at risk.
• Do not drive fasteners close to the edge of the
workpiece.
DATE CODE POSITION
The date code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
• Do not drive fasteners on top of other fasteners.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of these
machines:
–Injuries caused by improper handling of the tool.
–Loss of control due to not gripping tool firmly.
–Muscle strain of arms and hands, especially
when working overhead. Always take regular
breaks when working for long periods of time.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of personal injury due to flying particles.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
– Loss of control caused by recoil.
–Risk of injury caused by pinch points, sharp
edges and improper handling of workpiece.
–Risk of injury caused by sharp edges when
changing nails or inserting nail sticks.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Visible radiation. Do not stare into light.
35-60mm
3.3–4.1 mm
Length of nails.
Nail thickness.
Loading capacity.
55
30 - 34˚
48
Suitable nail collation angle.
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating
instructions for compatible battery chargers (refer to
Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
WARNING: We recommend the use of
a residual current device with a residual
current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DeWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions,
with the charger plugged into the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger before
attempting to clean
• DO NOT attempt to charge the battery
pack with any chargers other than the
ones in this manual. The charger and battery
pack are specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DeWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
English
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug—have them replaced immediately.
•Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• In case of damaged power supply cord the
supply cord must be replaced immediately by
the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
•NEVER attempt to connect two chargers
together.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
DeWALT chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (Fig. 2, 2a)
1.Plug the charger into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2.Insert the battery pack (L) into the charger.
The red (charging) light will blink continuously
indicating that the charging process has
started.
3.The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life
of lithium-ion batteries, charge the battery pack fully
before first use.
Charging Process
Refer to the table below for the charge status of the
battery pack.
Charge indicators: DCB105
charging
fully charged
hot/cold pack delay
x
replace battery pack
Charge indicators: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
charging
fully charged
hot/cold pack delay*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: The red
light will continue to blink, but a yellow indicator
light will be illuminated during this operation.
Once the battery has reached an appropriate
temperature, the yellow light will turn off and the
charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(S) will not charge a faulty
battery pack. The charger will indicate faulty battery
by refusing to light or by displaying problem pack or
charger blink pattern.
Chargers
NOTE: This could also mean a problem with a
charger.
The DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 and
DCB115 chargers accept 10.8V, 14.4V and 18V
Li-Ion XR (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B and
DCB185) battery packs.
If the charger indicates a problem, take the charger
and battery pack to be tested at an authorised
service centre.
49
English
HOT/COLD PACK DELAY
do not insert into charger. Do not
crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (i.e., pierced with a nail, hit with a
hammer, stepped on). Electric shock
or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to
service centre for recycling.
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
A cold battery pack will charge at about half the
rate of a warm battery pack. The battery pack will
charge at that slower rate throughout the entire
charging cycle and will not return to maximum
charge rate even if the battery warms.
LITHIUM-ION BATTERY PACKS ONLY
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place
the lithium-ion battery on the charger until it is fully
charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
• Never force battery pack into charger. Do
not modify battery pack in any way to fit
into a non-compatible charger as battery
pack may rupture causing serious personal
injury.
• Charge the battery packs only in DeWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 ˚C (104 ˚F) (such
as outside sheds or metal buildings in
summer).
50
WARNING: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged,
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM-ION
(LI-ION)
• Do not incinerate the battery pack even
if it is severely damaged or is completely
worn out. The battery pack can explode in
a fire. Toxic fumes and materials are created
when lithium-ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may
cause respiratory irritation. Provide fresh air.
If symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark or
flame.
Transportation
DeWALT batteries comply with all applicable
shipping regulations as prescribed by industry
and legal standards which include UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA)
Dangerous Goods Regulations, International
Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations,
and the European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by
Road (ADR). Lithium-ion cells and batteries
have been tested to section 38.3 of the UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
English
In most instances, shipping a DeWALT battery pack
will be excepted from being classified as a fully
regulated Class 9 Hazardous Material. In general,
the two instances that require shipping Class 9 are:
1.Air shipping more than two DeWALT lithium-ion
battery packs when the package contains only
battery packs (no tools), and
2.Any shipment containing a lithium-ion battery
with an energy rating greater than 100 watt
hours (Wh). All lithium-ion batteries have the
watt hour rating marked on the pack.
Regardless of whether a shipment is considered
excepted or fully regulated, it is the shipper's
responsibility to consult the latest regulations for
packaging, labeling/marking and documentation
requirements.
Transporting batteries can possibly cause fire if the
battery terminals inadvertently come in contact with
conductive materials. When transporting batteries,
make sure that the battery terminals are protected
and well insulated from materials that could contact
them and cause a short circuit.
The information provided in this section of the
manual is provided in good faith and believed to be
accurate at the time the document was created.
However, no warranty, expressed or implied, is
given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Battery Pack
BATTERY TYPE
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack may
show the following pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Battery charging.
Battery charged.
Battery defective.
Hot/cold pack delay.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
The DCN693 and DCN693 operate on a 18 volt
battery pack.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
The DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B or DCB185 battery
packs may be used. Refer to Technical Data for
more information.
Only for indoor use.
Storage Recommendations
1.The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
2.For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
Discard the battery pack with due care
for the environment.
Charge DeWALT battery packs only with
designated DeWALT chargers. Charging
battery packs other than the designated
DeWALT batteries with a DeWALT
charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
Package Contents
The package contains:
1 Metal connector nailer
1 Hole locating tip replacement (P2 models only)
51
English
1Charger (P2 models only)
2 Battery packs (P2 models only)
1Kitbox (P2 models only)
1 Instruction manual
NOTE: Battery packs, chargers and kitboxes are
not included in N versions.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred
during transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (Fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or personal
injury could result.
A.Trigger
B.Trigger safety lock-off
C.Contact trip
D.Depth adjustment wheel
E.Low battery and jam/stall indicator light
F.Stall release lever
G.Magazine
H.Pusher latch
I.Mode select switch
J.Rotating rafter/belt hook
K.On-board hex wrench
L.Battery pack
M.Hole locating tip
N.Nail support lever (DCN693)
O.Nail length selector switch (DCN693)
INTENDED USE
The DCN693 and DCN694 cordless metal
connector nailers have been designed ONLY for
attaching metal hardware with pre-formed holes to
wooden workpieces.
The cordless metal connector nailer is designed
for sequential and RapidCycle sequential mode.
Nailers designed for sequential only mode MAY BE
used on scaffoldings, stairs, ladders or ladder-like
constructions, e.g., roof laths.
Only fasteners recommended by the metal
connector hardware manufacturer and meeting
applicable building code requirements must be used
in this tool to install connectors.
DO NOT use under wet conditions or in the
presence of flammable liquids or gases.
These cordless nailers are professional power tools.
52
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
•Young children and the infirm. This appliance
is not intended for use by young children or
infirm persons without supervision.
• This product is not intended for use by
persons (including children) suffering from
diminished physical, sensory or mental abilities;
lack of experience, knowledge or skills unless
they are supervised by a person responsible for
their safety. Children should never be left alone
with this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated
in accordance with EN60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DeWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your
charger (see Technical Data). The minimum
conductor size is 1 mm2; the maximum length is
30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
English
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
Loading the Tool (Fig. 4)
WARNING: Always engage the trigger
safety lock-off (B) and disconnect battery
pack before loading and unloading
fasteners.
WARNING: Fasteners used to
install metal connectors must meet
the requirements of the applicable
building codes and must be installed
in compliance with code requirements
and metal connector hardware supplier
specifications. Failure to properly install
connectors may result in structural
failures.
WARNING: Use only DeWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (Fig. 2)
NOTE: Make sure your battery pack (L) is fully
charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1.Align the battery pack (L) with the rails inside
the tool’s handle.
2.Slide it into the handle until the battery pack is
firmly seated in the tool and ensure that you
hear the lock snap into place.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1.Press the release button (U) and firmly pull the
battery pack out of the tool handle.
2.Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
FUEL GAUGE BATTERY PACKS (FIG. 2, 2A)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge
which consists of three green LED lights that
indicate the level of charge remaining in the battery
pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel
gauge button (P). A combination of the three green
LED lights will illuminate designating the level of
charge left. When the level of charge in the battery
is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the
charge left on the battery pack. It does not indicate
tool functionality and is subject to variation based
on product components, temperature and end-user
application.
Rotating Rafter/Belt Hook (Fig. 6)
The rafter/belt hook (J) and can be easily positioned
to the left or right of the tool to accommodate leftor right-handed users.
If use of the hook is not desired at all, it can be
rotated to the front or back of the handle base.
1.Slide the spring-loaded pusher latch (H) to the
base of the magazine to lock it into place.
2.Select an appropriate collated nail stick. (Refer
to Technical Data.) DeWALT would always
recommend that you use DeWALT branded first
fix nails.
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DeWALT, have not
been tested with this product, use of
such accessories with this tool could be
hazardous. To reduce the risk of injury,
only DeWALT recommended accessories
should be used with this product.
3.Insert nail strips into the loading slot of the
magazine, making sure the nail heads align
correctly with the slot opening.
4.Close the magazine by releasing the pusher
latch. Carefully allow the latch to slide forward
and engage the nail strip.
Dry Fire Lock out
The nailer is equipped with a dry drive lock out
which restricts the tool from actuating when the
magazine is nearly empty. When approximately 4
to 6 nails remain in the magazine, the tool dry drive
lock actuates. Refer to Loading the Tool to reload
a stick of collated nails.
NOTE: If heavy force is placed on the tool it is
possible to override the lock out. This protects the
tool from potential damage if dropped.
Adjusting the Driving Depth (Fig. 5)
The nail driving depth can be adjusted using the
depth adjustment wheel.
1.To drive the nail shallower, rotate the depth
adjustment wheel (D) to the left, toward the
shallow nail icon.
2.To sink a nail deeper, rotate the depth
adjustment wheel (D) to the right, toward the
deeper nail icon.
53
English
Selecting the Mode (Fig. 1)
To select standard sequential mode, slide the mode
selector switch (I) to display the single arrow ( )
icon.
To select RapidCycle sequential mode, slide the
mode selector switch (I) to display the double
arrow ( ) icon.
NOTE: Battery life in RapidCycle sequential mode
will be shorter than in standard sequential mode.
Leaving the tool in standard sequential will give
maximum battery life.
Nail Length Setting (Fig. 1)
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the main
handle (R) as shown.
Preparing the Tool (Fig. 1)
1.Remove the battery pack (L) from the tool and
ensure the tool is locked off.
2.Remove all nails from the magazine (G).
NOTE: If nails don't release press nail support
lever (N).
3.Check if the contact trip (C) can move freely.
DCN693 ONLY
4.Reload the nails to the magazine.
This nailer is equipped with a nail length selection
switch (O) located on the foot.
5.Insert battery pack.
• For shorter nails, select position 1 by setting the
switch to the left most position.
• For longer nails and more rigorous applications,
select position 2 by setting the switch to the
right most position.
In the event that nails are not driving to depth in
speed setting 1, you may have to switch to speed
setting 2 for additional driving power.
NOTICE: Firing nails under 40 mm in
length using speed setting 2 will cause
excessive wear to your tool and may
result in early failures.
Speed Setting
Benefit
Typical Nail Length
2
Power to drive longer nails
50–60 mm
1
Increased tool durability,
Increased battery life, Increased
speed of driving nails
40 mm
WARNING: Do not use the tool if the
contact trip or nail pusher cannot move
freely.
NOTICE: NEVER spray
or in any other way apply
lubricants or cleaning
solvents inside the tool.
This can seriously affect
the life and performance
of the tool.
Using the Trigger Lock-off (Fig. 3)
Each DeWALT nailer is equipped with a trigger lockoff (B) which when pushed to the right as shown
in Figure 3, prevents the tool from driving a nail
by locking the trigger and bypassing power to the
motor.
OPERATION
When the trigger lock-off is pressed to the left,
the tool will be fully operational. The trigger lockoff should always be locked off whenever any
adjustments are made or when tool is not in
immediate use.
Instructions for Use
Running in the Tool
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
Please note that this tool requires a run-in period
before it operates with full power due to parts which
need to mesh or wear in together. It may be that
the tool does not drive long nails flush consistently
during this period.
Proper Hand Position (Fig. 7)
54
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS use proper
hand position as shown.
After driving between 500 and 1000 nails the tool
should have run-in and perform at full capacity.
Actuating/Firing the Tool (Fig. 1, 8, 9)
The tool can be actuated by pulling the trigger (A) in
one of two modes: sequential mode or RapidCycle
sequential mode.
English
WARNING: Fasteners must be driven
straight into the material. Do not tilt nailer
while driving fasteners. Refer to Fig. 8.
WARNING: Metal connector nails are
not designed to penetrate metal. When
installing metal connectors, ALWAYS
place the hole locating tip into the metal
connector's pre-formed hole, and orient
so the nail is perpendicular to the hole
before attempting to drive a fastener.
Refer to Figure 9.
LOW BATTERY
Replace battery with a
charged pack.
HOT PACK
Let the battery cool or
replace it with a cool pack.
JAM/STALL CONDITION
Rotate the stall release
lever to release. Refer to
Stall Release.
SEQUENTIAL MODE
HOT TOOL
Let the tool cool down
before continuing use.
The sequential mode is used for intermittent nailing. It
offers the maximum battery life for driving nails.
1.Using the mode selector switch (I), select the
sequential mode ( ).
2.Release the trigger safety lock-off (B).
3.Place the hole locating tip (M) into the first hole
on the metal connector and press down on the
tool.
+/OR 4.Pull the trigger switch (A) to actuate the tool.
5.Release the trigger and raise the nailer from the
work surface.
6.Repeat steps 3–5 to actuate the next nail.
RAPIDCYCLE SEQUENTIAL MODE
In RapidCycle sequential mode, the motor rotation
speed is automatically restored after driving a nail
to allow fast consecutive nailing, but with all of the
health & safety benefits of a sequential actuating
pattern. While offering the ability to drive more nails
in less time, this mode more quickly depletes the
battery charge.
1.Use the mode selector switch (I) to select the
RapidCycle sequential mode ( ).
2.Release the trigger safety lock-off (B).
3.Place the hole locating tip (M) into the first hole
on the metal connector and press down on the
tool.
4.Pull the trigger switch (A) to actuate the tool.
5.Release the trigger and raise the nailer from the
work surface.
NOTE: The tool motor returns to full speed
automatically without the contact tip (C) being
depressed.
6.Repeat steps 3–5 to actuate the next nail.
LED Indicator (Fig. 1)
Your nailer is equipped with two LED indicator
lights (E) located on the back of the tool just below
the back cap. Also refer to to the Troubleshooting
Guide for further instruction.
or any other
combination.
ERROR
Reset tool by removing
and reinserting battery
pack or cycling trigger
lock off. If error code
persist, take tool to an
authorized DeWALT
service center.
Stall Release (Fig. 1, 3)
If the nailer is used in rigorous application where
all available energy in the motor is used to drive
a fastener, the tool may stall. The driver blade
did not complete the drive cycle and the jam/
stall indicator (E) will flash. Rotate the stall release
lever (F) on the tool and the mechanism will release.
If the driver blade does not automatically return to
the home position, proceed to Clearing a Jammed
Nail. If the unit continues to stall please review the
mode selection, material and fastener length to be
sure that it is not too rigorous an application.
DCN693
If continuous stalling occurs, review speed selection.
Depending upon the application, a different speed
setting may be necessary.
Clearing a Jammed Nail (Fig. 1, 3)
WARNING: Always engage the trigger
safety lock-off (B) and disconnect battery
pack and unload fasteners before
attempting to clear a jam.
If a nail becomes jammed in the nosepiece, the
jam/stall indicator light (E) will flash.
CAUTION: When removing a jammed
nail, DO NOT orient the nailer with the
nose up or with the battery foot up.
Positioning the nailer this way makes the
jammed nail or pieces of the nail more
55
English
likely to be ingested into the nailer. If any
portion of a nail is ingested into the tool,
the nail should be retrieved by removing
the top cap.
NOTE: The jam could be as a result of debris build
up in the nose channel. Please check and clear
out any debris as outlined below immediately if you
notice any change of performance in the tool.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular
cleaning.
1.Remove battery pack from tool and engage
trigger safety lock-off (B).
2.After laying the tool on its side, slide the
spring-loaded pusher latch (H) to the base of
the magazine to lock it into place and unload
nail strip.
NOTE: If nails don't release press nail support
lever (N).
3.Using the hex tool (K) provided, loosen the two
hex bolts (Q) at the top of the magazine.
4.Rotate the magazine (G) forward.
5.Remove jammed/bent nail, using pliers if
necessary. Clear out any debris in the nail
channel if required.
The charger and battery pack are not serviceable.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
OTICE: NEVER spray or in any other
N
way apply lubricants or cleaning solvents
inside the tool. This can seriously affect the
life and performance of the tool.
CAUTION: If any portion of a nail is
ingested into the tool, the nail should be
retrieved by removing the top cap. Refer
to Figure 11 a, b, d, e.
6.If driver blade is in the down position, rotate
the stall release lever (F) on the top of the
nailer.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
NOTE: If the driver blade will not reset after
rotating the stall release lever, manually resetting
the blade with a long screwdriver may be
necessary.
7.Rotate the magazine back into position under
the nose of the tool and tighten hex bolts (Q).
8.Reinsert battery pack.
NOTE: The tool will disable itself and not reset
until the battery pack has been removed and
reinserted.
9.Reinsert nails into magazine (refer to Loading
the Tool).
10.Release the pusher latch (H).
11.Disengage the trigger safety lock-off (B) when
ready to continute nailing.
If nails become jammed in the nosepiece
frequently, have the tool serviced by an authorised
DeWALT service centre.
56
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
English
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DeWALT, have not
been tested with this product, use of
such accessories with this tool could be
hazardous. To reduce the risk of injury,
only DeWALT recommended accessories
should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
DCN6931-XJ TIP REPLACEMENT (FIG. 10)
Over time the hole locating tip (M) will wear and
eventually need replacement.
WARNING: For your own safety, read
the tool instruction manual before using
any accessory. Failure to heed these
warnings may result in personal injury
and serious damage to the tool and the
accessory. When servicing this tool, use
only identical replacement parts.
TO REPLACE HOLE LOCATING TIP:
1.Using a flathead screwdriver, gently push the
hard rubber washer (S) off of the tip securing
pin (T).
2.Slide the pin (T) out of the nailer nose.
3.Pull the worn/damaged tip out of the nose.
4.Insert a new hole locating tip.
5.Insert the new securing pin (T) through the nose
and hole locating tip.
6.Press the new hard rubber washer (S) back on
to the securing pin.
warnings may result in personal injury
and serious damage to the tool and the
accessory. When servicing this tool, use
only identical replacement parts.
NOTICE: All the mechanical parts of
the spring replacment kit are shown for
convenience and verification of inclusion.
The kit also contains a packet of Loctite
adhesive for use in step 9. Refer to
Figure 11e.
TO CHANGE BROKEN RETURN SPRINGS:
NOTE: Springs should be replaced as a pair,
using only the correct DeWALT accessory spring
replacement kit.
1.Using the key (K) provided, loosen the two
screws (AA) on either side of the unit. Refer to
Figure 11a.
2.Remove the return system (BB) from the unit.
Refer to Figure 11b.
3.Slide the spring rail clip (CC) off of the spring
rail (DD). Refer to Figure 11c.
4.Twist and remove the spring bumper (EE) and
remove the washer (FF) and return spring (GG).
Refer to figure 11c.
5.Mount the new return spring and washer on
to the spring rail (DD). While compressing the
spring with the washer near the opposite end of
the rail, twist on the new spring bumper until it
is past the groove (HH) for the spring rail clip.
6.Mount the new spring rail clip securely and
position the bumper against the clip.
7.Repeat steps 3–6 for the second spring.
NOTE: Only use new pin and grommet included
with DCN6931 kit. The rubber grommet should not
be reused.
NOTE: Check the return of the profile by sliding
the profile up the spring rail and letting it go. It
should return due to the force from the springs.
DCN6901 RETURN SPRING REPLACEMENT KIT
(FIG. 11A-11E)
8.Slide the return system (BB) back into the unit.
Refer to figure 11d. It is important to try the
alignment of the profile and the flywheel before
screwing the return system back on to the unit.
This can be done by connecting a battery and
pushing then releasing the nose of the unit
against a bench or hard surface. This will start
the motor spinning.
Over time - driver blade return springs will wear
and eventually need replacement. It will become
apparent that the springs will need replacement
when the driver blade does not return home after
every shot. To verify - open the magazine as in the
Clearing a Jammed Nail section and if the springs
have worn out you will be able to move the driver
backwards and forwards in the nail channel with
very little resistance.
The tool has been designed in a way that it is easily
possible for the return springs to be replaced in less
than 5 minutes on site using accessory DCN6901-XJ.
WARNING: For your own safety, read
the tool instruction manual before using
any accessory. Failure to heed these
NOTE: When the profile and the flywheel are
correctly aligned, you will hear the motor coast
back down from full speed. If the profile and the
flywheel are not correctly aligned the motor it
may not start up, may slow down much faster
than normal along with a loud grinding noise
from the unit. If this happens remove and reseat
the return system.
57
English
9.Once the return system is correctly seated,
open the provided sachet of Loctite®* and
apply a small amount on the thread of the two
screws (AA) and remount the two screws using
the key and tighten securely. Refer to figure
11e.
WARNING: Always test the unit by
driving short nails in to soft wood, to
ensure that the tool is working properly.
If tool does not operate properly,
contact a recognized DeWALT service
center immediately.
WARNING: LOCTITE ® SACHET
CONTENTS MAY IRRITATE EYES,
SKIN, AND RESPIRATORY SYETEM.
USE ENTIRE CONTENTS ON
OPENING. Do not breath fumes. Do
not get in eyes or on skin or clothing.
Use only in a well ventilated area. Keep
out of reach of children.
FIRST AID TREATMENT: Contains
polyglycol dimethacrylate, polyglycol
oleate propylene glycol, titanium
dioxide, and cumene hydroperoxide. If
swallowed, call a Poison Control Center
or doctor immediately. Do not induce
vomitting.
If breathed in move person to fresh
air. If in eyes, rinse with water for 15
minutes. Obtain medical attention. If on
skin, rinse well with water. If on clothes,
remove clothes.
*Loctite® is a registered trademark of Henkel Corp.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and
batteries marked with this symbol must
not be disposed of with normal household
waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for
raw materials. Please recycle electrical products
and batteries according to local provisions. Further
information is available at www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
58
• Lithium-ion cells are recyclable. Take them to
your dealer or a local recycling station. The
collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
English
TROUBLESHOOTING GUIDE
MANY COMMON PROBLEMS CAN BE SOLVED EASILY BY UTILIZING THE CHART BELOW.
For more serious or persistent problems, contact your nearest authorised DeWALT repair agent,
or contact your DeWALT office at the address indicated in this manual.
ARNING: To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS lock off the tool and disconnect
W
battery pack from tool before all repairs
SYMPTOM
CAUSE
Motor does not run with Trigger lock in locked position
contact trip depressed
Dry drive lock out engaged, blocking
contact trip from traveling fully
Tool is stalled, locking the motor from
rotating
Bent contact trip
Motor stops running after 5 seconds
Tool does not
actuate (motor runs but
will not drive a nail)
Terminals are dirty or damaged
Damaged internal electronics
Damaged trigger
Battery is hot
Tool is hot
Dry drive lock out engaged, blocking
contact trip from traveling fully
Low battery charge or damaged battery
Jammed nail/drive blade not returned to
home position
Motor starts up but
generates a lot of noise
Drive blade continues
to get stuck in down
position
Damaged driver/return assembly
Jammed internal mechanism
Damaged internal electronics
Jammed nail and driver blade is stuck in
down position
Damaged driver/return assembly
Jammed nail and driver blade is stuck in
down position
Damaged driver/return assembly
Material and fastener length
Debris in nosepiece
Tool is not yet run-in
Use of incorrect speed (DCN693 only)
FIX
Unlock trigger lock.
Load more nails into magazine.
Rotate the stall release lever on the tool and the
mechanism will release. If driver blade does not
return, remove battery and manually push driver
blade back to home position.
See authorised DeWALT repair agent.
Normal operation, release contact trip and
redepress.
See authorised DeWALT repair agent.
See authorised DeWALT repair agent.
See authorised DeWALT repair agent.
Let the battery cool or replace it with a cool pack.
Let the tool cool down before continuing use.
Load nails into magazine.
Check charge level if pack shows state-of-charge.
Charge or replace battery pack if necessary.
Remove battery, clear jammed nail, cycle stall
release lever, (push driver blade up manually if
necessary) reinsert battery pack.
See authorised DeWALT repair agent.
See authorised DeWALT repair agent.
See authorised DeWALT repair agent.
Use stall release lever, clear any jammed nails, and
return driver blade manually if necessary.
See authorised DeWALT repair agent.
Use stall release lever, clear and jammed nails, and
return driver blade manually if necessary.
See authorised DeWALT repair agent.
If the unit continues to stall (forcing the need
to rotate the Stall release lever) choose the
appropriate material and fastener length that is not
too rigorous an application.
Clean nose area and watch closely for small pieces
of broken nails stuck in the track.
New tools can take 500–1000 nails for parts to
mesh and wear in together. Drive shorter nails
during this period if experiencing difficulty driving
nails flush.
If trying to drive longer ring shank nails in soft
woods, or driving ring shank nails into harder
materials in speed 1 - adjust speed setting to
position 2.
59
English
SYMPTOM
CAUSE
FIX
Tool operates but does
not drive fasteners fully
Depth adjust set too shallow
Tool not firmly applied to workpiece
Rotate depth adjust to a deeper setting.
Apply adequate force to tool securing it tightly to
workpiece. Refer to instruction manual.
If the unit continues to stall (forcing the need
to rotate the Stall release lever) choose the
appropriate material and fastener length that is not
too rigorous of an application.
Replace driver/return assembly. See authorised
DeWALT repair agent.
See authorised DeWALT repair agent.
New tools can take 500–1000 nails for parts to
mesh and wear in together. Drive shorter nails
during this period if experiencing difficulty driving
nails flush.
If trying to drive longer ring shank nails in soft
woods, or driving ring shank nails into harder
materials in speed 1 - adjust speed setting to
position 2.
Load nails in magazine.
Use only the recommended nails. Refer to
Technical Data.
Clean nose area and watch closely for small pieces
of broken nails stuck in the track.
Clean magazine.
Replace magazine. See authorised DeWALT repair
agent.
See authorised DeWALT repair agent.
Replace spring; see authorised DeWALT repair
agent.
Use only the recommended nails. Refer to
Technical Data.
Make sure to tighten magazine hex bolts with
wrench provided.
Replace driver blade. See authorised DeWALT
repair agent.
If the unit continues to stall (forcing the need
to rotate the Stall release lever) choose the
appropriate material and fastener length that is not
too rigorous an application.
Clean nose area and watch closely for small pieces
of broken nails stuck in the track.
Replace magazine. See authorised DeWALT repair
agent.
Load more nails in magazine to disengage dry drive
lockout.
Material and fastener length
Damaged or worn driver blade tip
Damaged actuation mechanism
Tool is not yet run-in
Use of incorrect speed (DCN693 only)
Tool operates, but no
fastener is driven
No nails in magazine
Wrong size or angle nails
Debris in nosepiece
Debris in magazine
Worn magazine
Damaged or worn driver blade
Damaged pusher spring
Jammed nail
Wrong size or angle nails
Magazine screws not secured after
previous jam clear/inspection
Damaged or worn driver blade
Material and fastener length
Debris in nosepiece
Worn magazine
Dry drive lock out is engaged with only
7-9 nails remaining in magazine and
the user is applying excessive force to
contact trip, overriding the lockout
Tool is not yet run-in
Use of incorrect speed (DCN693 only)
Poor driving hole
performance
60
Damaged or worn hole locating tip
New tools can take 500–1000 nails for parts to
mesh and wear in together. Drive shorter nails
during this period if experiencing difficulty driving
nails flush.
If trying to drive longer ring shank nails in soft
woods, or driving ring shank nails into harder
materials in speed 1 - adjust speed setting to
position 2.
Replace tip with kit. If poor performace remains
take tool to an authorised DeWALT repair agent.
Español
CLAVADORA INALÁMBRICA DE CONECTORES METÁLICOS
DCN693, DCN694
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de
productos hacen que DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas
eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Modo de accionamiento
Multi-velocidad
Ángulo del depósito
Clavos
longitud (velocidad 1)
longitud (velocidad 2)
diámetro del vástago
ángulo
forma de la cabeza
tipo de intercalación
Peso (sin paquete de batería)
VDC
mm
mm
mm
kg
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745.
LPA (nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la
herramienta para distintas aplicaciones,
con accesorios diferentes o mal
mantenidos, la emisión de vibración
puede variar. Esto puede aumentar
considerablemente el nivel de exposición
durante el período total de trabajo.
m/s2
m/s2
DCN693
18
1
Li-Ion
Secuencial/
RapidCycle Secuencial
Si
33°
DCN694
18
1
Li-Ion
Secuencial/
RapidCycle Secuencial
No
33°
40
50-60
3,4-4,0
30–35°
Ronda completa
Cinta de papel
8,0
35
N/A
3,4-4,0
30–35°
Ronda completa
Cinta de papel
8,0
87
98
3
87
98
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en cuenta
también las veces en que la herramienta
está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
61
Español
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Cargador
Voltaje de la red
VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga min
de los paquetes de
baterías
Peso
kg
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
Cargador
Voltaje de la red
VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga min
de los paquetes de
baterías
Peso
kg
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
62
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
DCB115
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
0,49
Cargador
Voltaje de la red
VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga min
de los paquetes de
baterías
Peso
kg
VAC
Fusibles:
Europa
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
Cargador
DCB107
Voltaje de la red
VAC
230
Tipo de batería
10,8/14,4/18 Li-Ion
Tiempo aprox. de carga min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
de los paquetes de
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
baterías
Peso
kg
0,29
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Cargador
Tiempo aprox. de carga min
de los paquetes de
baterías
Peso
kg
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
CLAVADORA INALÁMBRICA DE CONECTORES METÁLICOS
DCN693, DCN694
DeWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-16:2010.
Estos productos también son conformes con las
Directivas 2004/108/CE (hasta el 19/04/2016),
2014/30/UE (a partir del 20/04/2016) y
2011/65/UE. Si desea más información, póngase
en contacto con DeWALT en la dirección indicada
a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
Español
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
16.11.2015
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
b)
c)
d)
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento de
las advertencias e instrucciones podría
provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las
advertencias se refiere a la herramienta eléctrica que
funciona a través de la red eléctrica (con cable) o a
la herramienta eléctrica que funciona con batería (sin
cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y
bien iluminada. Las áreas en desorden u
oscuras pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que
pierda el control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
e)
f)
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra
como tuberías, radiadores, cocinas
económicas y frigoríficos. Existe un
mayor riesgo de descarga eléctrica si tiene el
cuerpo conectado a tierra.
No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una
herramienta eléctrica en un lugar
húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual.
El uso de un dispositivo de corriente residual
reduce el riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos
de drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
63
Español
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un
mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para
su trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar
las herramientas eléctricas. Dichas
medidas de seguridad preventivas reducen
el riesgo de poner en marcha la herramienta
eléctrica accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que
no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas
eléctricas son peligrosas en manos de
personas no capacitadas.
64
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f) Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g) Use la herramienta eléctrica,
los accesorios y las brocas de la
herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las
condiciones de trabajo y el trabajo que
vaya a realizarse. El uso de la herramienta
eléctrica para operaciones que no sean las
previstas
puede ocasionar una situación peligrosa.
5) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS QUE
FUNCIONAN CON BATERÍA
a) Recárguelas sólo con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador que sea adecuado para un tipo
de batería puede ocasionar un riesgo de
incendio si se utiliza con otra batería.
b) Use herramientas eléctricas sólo con las
baterías designadas específicamente. El
uso de cualquier otro tipo de batería puede
crear un riesgo de lesión o de incendio.
c) Cuando no se esté utilizando la batería,
manténgala alejada de otros objetos
de metal, como los clips, monedas,
llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeños de metal que pueden hacer
una conexión de un terminal a otro. El
provocar un cortacircuito en los terminales
de la batería puede causar quemaduras o un
incendio.
d) En condiciones de abuso, el líquido
puede salirse de la batería, evite el
contacto. Si se produce un contacto de
forma accidental, enjuague con agua. Si
el líquido entra en contacto con los ojos,
busque atención médica. El líquido que
sale de la batería puede causar irritación
o quemaduras.
6) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para
que sea reparada por una persona
cualificada para realizar las reparaciones
Español
que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se
mantenga la seguridad de la herramienta
eléctrica.
Instrucciones de seguridad para las
grapadoras inalámbricas
•Considere siempre que la herramienta
incluye grapas. La manipulación descuidada
de la grapadora puede dar lugar a una salida
imprevista de las grapas y a daños personales.
•No apunte con la herramienta hacia
Vd. mismo ni hacia otra persona que se
encuentre a su alrededor. La activación
imprevista descargará la grapa, provocando
daños personales.
•No active la herramienta a menos que esté
colocada firmemente sobre la pieza de
trabajo. Si la herramienta no está en contacto
con la pieza de trabajo, la grapa podrá
desviarse de su meta.
•Desconecte la herramienta de la fuente de
alimentación cuando la grapa se atasque
en la herramienta. Mientras saca una grapa
atascada, la grapadora podrá activarse de
forma accidental si está conectada.
•No utilice esta grapadora para fijar
cables eléctricos. No está diseñada para la
instalación de cables eléctricos y podrá dañar
el aislamiento de los cables eléctricos si la
utiliza con dicho fin, provocando un peligro de
electrocución o de incendios.
• No utilice la herramienta como martillo.
Para excepciones, controle las normas
laborales locales de su país.
• Controlar siempre las normas locales sobre la
pieza de trabajo.
• Utilice siempre gafas de seguridad.
• Utilice siempre protección auditiva.
• Utilice solo las fijaciones del tipo especificado
en el manual.
• No utilice ningún sostén para montar la
herramienta en un soporte.
• No desmonte ni bloquee ninguna pieza de la
herramienta clavadora de sujeciones, como por
ejemplo el activador de contacto.
• Siempre que vaya a trabajar con la máquina
compruebe antes que el mecanismo de
seguridad y de disparo funcione bien y que
todos los tornillos y tuercas estén apretados.
• No accione nunca la herramienta clavadora sin
apoyarla contra una superficie.
• En el trabajo, transporte la herramienta al lugar
de utilización solo por el mango y nunca con el
disparador accionado.
• Considere las condiciones de la zona de
trabajo. Los clavos pueden penetrar en las
piezas delgadas o salirse de los bordes
y esquinas de la pieza a trabajar, con el
consiguiente riesgo para las personas.
• No clave clavos cerca de los bordes de la pieza
a trabajar.
• No clave clavos unos encima de otros.
Riesgos residuales
Los siguientes riesgos son inherentes al uso de
estas máquinas:
– Daños provocados por la manipulación
incorrecta de la herramienta.
– Pérdida del control debido a la falta de agarre
firme de la herramienta.
– Desgarro muscular de brazos y manos,
especialmente cuando trabaje en alturas.
Realice siempre descansos frecuentes cuando
trabaje durante periodos prolongados.
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
– Pérdida de control provocada por un retroceso.
– Riesgo de daños provocados por puntos de
enganche, bordes afilados y una manipulación
incorrecta de la pieza de trabajo.
– Riesgo de daños personales provocados por
los bordes afilados cuando cambie las grapas
o introduzca las listas de grapas.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
65
Español
Radiación visible. No mire fijamente
a la luz.
35-60mm
3.3–4.1 mm
Longitud de los clavos.
Grosor de los clavos.
Capacidad de carga.
55
30 - 34˚
Ángulo del depósito.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El Código de fecha, que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:
Este manual contiene instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para los cargadores de
batería compatibles (Consultar datos técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza el
paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de
electrocuciones. No permita que ningún
líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos
el uso de un dispositivo de corriente
residual con corrientes residuales de
30mA o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras.
Para reducir el riesgo de daños, cargue
sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar
daños materiales y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar que
no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones,
estando el cargador enchufado a la
alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden
ser cortocicuitados por materiales
66
extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero
no limitativo, lana de acero, papel de
aluminio o cualquier acumulación de
partículas metálicas deben mantenerse
alejados de las cavidades del cargador.
Desconecte siempre el cargador de la
red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el
cargador antes de intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El
cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar
juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DeWALT. Cualquier
otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De este modo,
reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
• No utilice cables de extensión a menos
que sea estrictamente necesario. El uso
de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
• No coloque ningún objeto en la parte
superior del cargador ni lo coloque en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y dar lugar a un
calentamiento interno excesivo. Coloque
el cargador en una posición lejos de cualquier
fuente de calor. El cargador se ventila mediante
las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado— haga que se lo reparen de
inmediato.
•No opere el cargador si ha recibido un gran
golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, llévelo a un
centro de servicio autorizado cuando
Español
necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de
electrocución, choques o incendios.
• Si el cable de suministro está dañado, deberá
sustituirlo de inmediato por otro del fabricante,
su agente de servicio o una personal cualificada
similar para evitar todo tipo de peligro.
• Desconecte el cargador del enchufe
antes de intentar limpiarlo. Esto reducirá
el riesgo de electrocución. La retirada del
paquete de baterías no reducirá este riesgo.
•NO intente nunca conectar 2 cargadores
juntos.
• El cargador ha sido diseñado para
funcionar con la red eléctrica normal de
230 V. No intente utilizarlo con cualquier
otro voltaje. Esto no se aplica al cargador de
vehículos.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 y DCB115 admiten baterías de XR ion
de litio de 10.8V, 14,4V y 18V (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B y DCB185).
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste
y están diseñados para ofrecer el funcionamiento
más fácil al usuario.
Procedimiento de carga (Fig. 2, 2a)
1.Conecte el cargador a la toma adecuada antes
de introducir el paquete de batería.
2.Introduzca el paquete de pilas (L) en el
cargador, comprobando que el paquete quede
establecido al completo en el cargador. La
luz roja (carga) pestañeará continuamente,
indicando que el proceso de carga se ha
iniciado.
3.Se indicará que la carga ha terminado porque
la luz roja permanecerá encendida de manera
continua. La batería estará cargada y podrá
usarse, o dejarla en el cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla de abajo para conocer el estado
de carga de la batería.
Indicadores de carga: DCB105
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría
x
cambie la batería
Indicadores de carga: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/
fría*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: La luz
roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz
amarilla queda encendido durante esta operación.
Cuando la batería está a una temperatura
adecuada, la luz amarilla se apaga y el cargador
retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías
defectuosas. El cargador indicará la batería
defectuosa no encendiéndola o mostrando el
problema de la batería o del cargador mediante un
parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema
con el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador
y la batería a un centro de reparación autorizado
para que los prueben.
RETARDO POR BATERÍA FRÍA / CALIENTE
Cuando el cargador detecta una batería demasiado
fría o caliente, automáticamente inicia un retardo
de batería fría / caliente, suspendiendo la carga
hasta que la batería haya alcanzado la temperatura
adecuada. El cargador cambiará automáticamente
al modo de carga de batería. Esta característica le
asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se cargará a la mitad de la
velocidad de una batería caliente. La batería se
cargará a una velocidad inferior mediante el ciclo
completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se
caliente.
SOLAMENTE BATERÍAS DE IONES DE LITIO
Las herramientas XR de iones de litio han sido
diseñadas con un sistema de protección electrónica
que protege la batería contra la sobrecarga, el
recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se
activa el sistema de protección electrónica. Si esto
ocurre, coloque la batería de iones de litio en el
cargador y déjela hasta que se recargue totalmente.
67
Español
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
El paquete de pilas no está cargado al completo
en el embalaje. Antes de utilizar el paquete de pilas
y el cargador, lea las instrucciones de seguridad
indicadas a continuación y siga los procedimientos
de recarga indicados.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No recargue ni utilice el paquete de pilas
en atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada del
paquete de pilas del cargador podrá incendiar
el polvo o los humos.
• No fuerce nunca el paquete de baterías
en el cargador. No cambie el paquete de
baterías de ningún modo para introducirlo
en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y
provocar daños personales graves.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de pilas
con los cargadores designados por DeWALT.
•NO salpique ni sumerja en agua ni en otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 ºC (104 ºF) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las
instalaciones metálicas en verano).
68
ADVERTENCIA: No intente nunca
abrir el paquete de baterías por ningún
motivo. Si la carcasa del paquete de
baterías está rota o dañada, no lo
introduzca en el cargador. No golpe,
tire ni dañe el paquete de baterías. No
utilice un paquete de baterías o cargador
que haya recibido un gran golpe, se
haya caído o se haya dañado de algún
modo (por ejemplo, perforado con
un clavo, golpeado con un martillo o
pisado). Podrá conllevar electrocuciones
o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al
centro de servicio para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (LI-ION)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra
en contacto con la piel, lávese
inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto
con los ojos, enjuague con agua los ojos
abiertos durante 15 minutos o hasta que cese
la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de
una mezcla de carbonatos orgánicos líquidos y
sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación
respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura.
El líquido de la batería puede ser
inflamable si se expone a chispas o
llamas.
Transporte
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas
de transporte aplicables según lo dispuesto en
los estándares industriales y legales, entre ellas,
las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas de la ONU; los Reglamentos
de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el
Código Marítimo Internacional de Mercancías
Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de
iones de litio han sido comprobadas de acuerdo
a lo establecido en la sección 38.3 del Manual
de pruebas y criterios de las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de
la ONU.
En muchos casos , el transporte de paquetes de
baterías DeWALT esta exento de la clasificación de
completamente regulado como material peligroso
de clase 9. En general, los dos únicos casos en que
se requiere el transporte de clase 9 son:
1.Transporte aéreo de más de dos paquetes
de baterías de iones de litio DeWALT cuando
el embalaje contiene solo paquetes de
baterías (no herramientas).
Español
2. Cualquier transporte que contenga baterías
de iones de litio con calificación energética
superior a 100 vatios por hora (Wh). Todas
las baterías de iones de litio tienen indicada la
calificación de vatios por hora en el paquete.
Independientemente de si el transporte se considera
exento o completamente regulado, el expedidor
será responsable de consultar las normas recientes
sobre los requisitos de embalaje, etiquetado o
marcado y documentación.
El transporte de baterías podría ser causa de
incendios si los terminales de la batería entran
accidentalmente en contacto con materiales
conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que
pudieran entrar en contacto con ellos y causar un
cortocircuito.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el
presente manual, las etiquetas del cargador y
del paquete de pilas muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
La batería se está cargando.
La batería está cargada.
La información expuesta en esta sección del manual
se proporciona de buena fe y se considera exacta
en el momento de creación del documento. No
obstante, no se ofrece ninguna garantía, ni implícita
ni explícita. Es responsabilidad del comprador
comprobar que todas sus actividades se ajusten a
las normas de aplicación.
Batería defectuosa.
Batería
No cargar baterías deterioradas.
TIPO DE BATERÍA
Los DCN693 y DCN694 funcionan con un paquete
de baterías de 18 voltios.
Pueden utilizarse los paquetes de baterías DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B o DCB185. Consulte los Datos técnicos
para más información.
Retraso por batería caliente/fría.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Recomendaciones para el
almacenamiento
Sólo para uso en interior.
1.El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
2.Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
seco para obtener los máximos resultados del
cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán
guardarse completamente descargados. El paquete
de pilas deberá recargarse antes de utilizarse.
Cargue los paquetes de baterías
DeWALT únicamente con los cargadores
DeWALT indicados. Cargar los paquetes
de baterías con baterías distintas a las
indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías
exploten o causar otras situaciones
peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
69
Español
1 Clavadora de conectores metálicos
1 Repuesto de punta de posicionamiento en
orificio (solo modelos P2)
1Cargador (solo modelos P2)
2 Paquetes de baterías (solo modelos P2)
1 Caja de herramientas (solo modelos P2)
1 Manual de instrucciones
Para instalar conectores, en esta herramienta deben
usarse solamente las sujeciones recomendadas por
el fabricante de herrajes para conectores metálicos y
que cumplan los requisitos exigidos por las normas
de construcción aplicables.
NOTA: Los paquetes de baterías, los cargadores y
las cajas de herramientas no están incluidos en las
versiones N.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Descripción (Fig. 1)
Seguridad eléctrica
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
A.Interruptor
B.Bloqueo de seguridad del interruptor
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
El motor eléctrico está diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
batería coincida con el voltaje que figura en la placa
de especificaciones. Asegúrese también de que
el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
u cargador DeWALT tiene doble
S
aislamiento conforme a la norma
EN60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
C.Gatillo
D.Rueda de ajuste de profundidad
E.Indicador de batería baja y atasco
F.Palanca de liberación de bloqueo
G.Cargador
H.Pestillo de empuje
I.Interruptor selector de modo
J.Gancho giratorio en L/de cinturón
K.Llave hexagonal integrada
L.Bloque de baterías
M.Punta de posicionamiento en orificio
N.Palanca soporte clavos (DCN693)
O.Interruptor selector largo de clavo (DCN693)
USO PREVISTO
Las clavadoras inalámbricas de conectores
metálicos DCN693 y DCN694 han sido diseñadas
SOLO para conectar piezas metálicas con orificios
preformados a piezas de trabajo de madera.
La clavadora inalámbrica de conectores metálicos
ha sido diseñada para modo secuencial y modo
secuencial RapidCycle. Las clavadoras diseñadas
para modo secuencial solamente PUEDEN usarse
en andamiajes, escaleras, escaleras de mano,
construcciones semejantes a escaleras, como por
ejemplo, listones de tejados.
70
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente
preparado disponible a través de la organización de
servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente
baterías y cargadores DeWALT.
Español
Introducir y retirar el paquete de
baterías de la herramienta (Fig. 2)
Carga de la herramienta (fig. 4)
ADVERTENCIA: Ponga siempre el
bloqueo de seguridad del disparador (B)
y desconecte el paquete de la batería
antes de cargar y descargar las
sujeciones.
ADVERTENCIA: Las sujeciones usadas
para instalar conectores metálicos
deben cumplir los requisitos exigidos
por las normas de construcción
aplicables y deben instalarse cumpliendo
los requisitos de las normas y las
especificaciones del proveedor de
herrajes para conectores metálicos. Si no
se instalan correctamente los conectores
pueden producirse fallos estructurales.
NOTA: Para obtener mejores resultados,
compruebe que el paquete de baterías está
completamente cargado.
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL ASA DE
LA HERRAMIENTA
1.Alinee el paquete de baterías (L) con los
rieles ubicados en el interior del mango de la
herramienta.
2.Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete
de baterías se haya ubicado firmemente en la
herramienta y compruebe que no se libera.
PARA RETIRAR EL PAQUETE DE BATERÍAS DE LA
HERRAMIENTA
1.Pulse el botón de liberación de baterías (U)
y tire firmemente del paquete de pilas para
sacarlo del asa de la herramienta.
2.Introduzca el paquete de baterías en el
cargador tal y como se indica en la sección del
cargador del presente manual.
PAQUETES DE BATERÍAS CON INDICADOR DE
CARGA (FIG. 2, 2A)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen
un indicador de carga que consiste en tres luces
LED que indican el nivel de carga restante en el
paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y
mantenga pulsado el botón del indicador de
carga (P). Un grupo de tres luces LED verdes se
iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo
del límite necesario para su uso, el indicador de
carga no se iluminará y deberá recargar la pila.
1.Deslice el pestillo de empuje cargado por
resorte (H) hacia la base del cargador para
bloquearlo en su lugar.
2.Seleccione una tira de clavos pegados
adecuada. (Consulte Datos técnicos) DeWALT
recomienda usar siempre clavos de fijación de
primera calidad DeWALT.
ADVERTENCIA: Dado que los
accesorios no suministrados por
DeWALT, no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de
los mismos con esta herramienta puede
ser peligroso. Para reducir el riesgo
de lesiones, deberían usarse solo los
accesorios DeWALT recomendados para
este producto.
3.Inserte las tiras de clavos en la ranura de
carga del cargador asegurándose de que las
cabezas de los clavos queden correctamente
alineados con la abertura de la ranura.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye
una indicación de la carga que queda en el
paquete de pilas. No indica ninguna funcionalidad
de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la
temperatura y de la aplicación del usuario final.
4.Cierre el cargador soltando el pestillo de
empuje. Deje cuidadosamente que el pestillo
se deslice hacia delante y que active la tira de
clavos.
Montaje de la viga/gancho del
cinturón (Fig. 6)
La clavadora está equipada con un bloqueo
de funcionamiento en vacío que impide que la
herramienta funcione cuando el cargador está
casi vacío. Cuando quedan aproximadamente 4
o 6 clavos en el cargador, se activa el bloqueo
de funcionamiento en vacío. Consulte Cargar
la herramienta para recargar una tira de clavos
pegados.
La viga/el gancho del cinturón (J) puede colocarse
fácilmente a la izquierda o a la derecha de la
herramienta para acomodarse a los usuarios
diestros o zurdos.
Si no desea utilizar en absoluto el gancho, puede
girarse hacia la parte frontal o trasera de la base del
asa.
Bloqueo de disparo en seco
NOTA: Si se ejercita una presión excesiva sobre
la herramienta, se puede anular el bloqueo. Esto
protege a la herramienta de potenciales daños en
caso de que se caiga.
71
Español
Ajustar la profundidad de
clavado (fig. 5)
El clavado de grapas puede ajustarse utilizando la
rueda de ajuste de profundidad.
1.Para clavar el clavo con menos profundidad,
gire la rueda de ajuste de profundidad (D)
a la izquierda, hacia el icono de clavo poco
profundo.
2.Para clavar un clavo más profundo, gire la
rueda de ajuste de profundidad (D) hacia la
derecha, hacia el icono de clavo profundo.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Selección del modo (fig. 1)
Para seleccionar el modo secuencial estándar,
deslice el interruptor selector de modo (I) para
mostrar el icono de una sola flecha ( ).
Para seleccionar el modo secuencial RapidCycle,
deslice el interruptor selector de modo (I) para
mostrar el icono de doble flecha ( ).
NOTA: La vida de la batería en modo secuencial
RapidCycle será más corta que en modo secuencial
estándar. Si se deja la herramienta en modo
secuencial estándar, la batería tendrá una vida
más larga.
Posición adecuada de las manos
(Fig. 7)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Ajuste de la longitud del
clavo (Fig. 1)
La posición adecuada de las manos exige que una
mano repose en la empuñadura principal (R) tal y
como se indica en la ilustración.
SOLO DCN693
Preparación de la Herramienta
(Fig. 1)
Esta clavadora está equipada con un interruptor de
selección de velocidad (O) situado en el pie.
• Para clavos cortos, seleccione la velocidad 1
colocando el interruptor en posición totalmente
a la izquierda.
• Para clavos más largos y aplicaciones más
rígidas, seleccione la velocidad 2 colocando el
interruptor en posición totalmente a la derecha.
En caso de que los clavos no se claven en
profundidad en ajuste de velocidad 1, puede que
tenga que cambiar a ajuste de velocidad 2 para
más potencia de clavado.
AVISO: Clavar clavos de explosión de
menos de 40 mm de largo usando el
ajuste de velocidad 2 causa un excesivo
desgaste de la herramienta y puede
causar fallos prematuros.
Ajuste de
velocidad
Ventaja
Largo de
clavo típico
2
Potencia para clavar clavos más largos
50-60 mm
1
Más duración de la herramienta. Más
duración de la batería. Más velocidad en el
clavado de clavos
40 mm
72
1.Quitar el paquete de la batería (L) de la
herramienta y asegurarse que la herramienta
esté bloqueada.
2.Extraiga todos los clavos del depósito (G).
NOTA: Si los clavos no sueltan la palanca de
soporte de clavo (N).
3.Compruebe que activador de contacto (C)
pueda moverse libremente.
4.Vuelva a cargar los clavos en el cargador.
5.Introduzca el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: No use la herramienta
si el activador de contacto o el
empujador del clavo no se mueven
libremente.
AVISO: NUNCA utilice
un spray ni aplique otros
lubricantes o disolventes
de limpieza dentro de
la herramienta. Esto
puede afectar seriamente
la duración y los resultados de la
herramienta.
Español
Uso del bloqueo del
disparador (fig. 3)
Cada clavadora DeWALT está equipada con un
bloqueo de disparador (B) que al empujarse hacia
la derecha, como se muestra en la Figura 3, impide
que la herramienta clave un clavo bloqueando el
disparador y poniendo en espera la potencia del
motor.
Cuando el bloqueo del disparador está
pulsado hacia la izquierda, la herramienta esta
completamente operativa. El bloqueo del disparador
debería estar siempre bloqueado cuando se realicen
ajustes o cuando la herramienta no vaya a utilizarse
de inmediato.
Funcionamiento de la herramienta
Tenga en cuenta que esta herramienta requiere
un periodo de rodaje antes de funcionar a plena
potencia, debido a piezas que necesitan engranar o
trabajar juntas. Puede darse que la herramienta no
clave largos flujos de clavos correctamente durante
este periodo.
Después de clavar entre 500 y 1000 clavos, la
herramienta debería estar rodada y funcionar a
plena capacidad.
Accionar/disparar la
herramienta (fig. 1, 8, 9)
La herramienta puede activarse tirando el
disparador (A) en uno de los dos modos: modo
secuencial o modo secuencial RapidCycle.
ADVERTENCIA: Las sujeciones
deben clavarse rectas en el material.
No incline la clavadora cuando clave las
sujeciones. Consulte la Fig 8.
ADVERTENCIA: Los clavos conectores
metálicos no han sido diseñados
para atravesar metales. Cuando
instale conectores metálicos, coloque
SIEMPRE la punta de posicionamiento
en orificio en el orificio preformado del
conector metálico y oriente el clavo en
modo perpendicular al orificio antes de
intentar clavar una sujeción. Consulte la
Fig. 9.
MODO SECUENCIAL
El modo secuencial se usa para el clavado
intermitente. Ofrece la máxima duración de la batería
para el clavado de clavos.
1.Con el interruptor selector de modo (I),
seleccione el modo secuencial ( ).
2.Suelte el bloqueo de seguridad del
disparador (B).
3.Coloque la punta de posicionamiento en
orificio (M) en el primer orificio del conector
metálico y apriete hacia abajo la herramienta.
4.Tire el interruptor del disparador (A) para
accionar la herramienta.
5.Suelte el disparador y levante la clavadora de la
superficie de trabajo.
6.Repita los pasos 3-5 para activar el siguiente
clavo.
MODO SECUENCIAL RAPIDCYCLE
En modo secuencial RapidCycle, la velocidad de
rotación del motor se restablece automáticamente
después de clavar un clavo, para permitir el clavado
consecutivo veloz, pero con todos las ventajas de
salud y seguridad de un patrón de funcionamiento
secuencial. Este modo ofrece la capacidad de
clavar más clavos en menos tiempo, pero consume
más velozmente la carga de la batería.
1.Utilice el interruptor selector de modo (I) para
seleccionar el modo secuencial RapidCycle ( ).
2.Suelte el bloqueo de seguridad del
disparador (B).
3.Coloque la punta de posicionamiento en
orificio (M) en el primer orificio del conector
metálico y apriete hacia abajo la herramienta.
4.Tire el interruptor del disparador (A) para
accionar la herramienta.
5.Suelte el disparador y levante la clavadora de la
superficie de trabajo.
NOTA: El motor de la herramienta recupera
automáticamente la velocidad completa sin
apretar el activador de contacto (C).
6.Repita los pasos 3-5 para activar el siguiente
clavo.
Indicador LED (Fig. 1)
Su clavadora está equipada con dos luces
indicadoras LED (E) ubicadas en la parte trasera
de la herramienta, justo bajo la tapa trasera. Véase
igualmente la sección de Guía de Resolución
de Problemas para obtener más instrucciones al
respecto.
BATERÍA BAJA
Cambie la pila por un
paquete cargado.
PAQUETE CALIENTE
Deje que la batería se
enfríe o sustitúyala por un
paquete frío.
73
Español
ATASCO/BLOQUEO
Gire la palanca de
liberación de atasco para
liberar. Véase la sección
de Liberación de
bloqueos.
HERRAMIENTA
CALIENTE
Deje que la herramienta
se enfríe antes de seguir
utilizándola.
ERROR
Restablecer la
herramienta extrayendo
y volviendo a insertar el
paquete de baterías o
alternando el bloqueo
+/O o cualquier otra del disparador. Si el
combinación. error persiste, lleve la
herramienta a un centro
de servicios DeWALT
autorizado.
Liberación de bloqueos (Fig. 1, 3)
Si la clavadora se utiliza en aplicaciones difíciles
en las que se utiliza toda la energía disponible del
motor para clavar una grapa, la herramienta podrá
bloquearse. La cuchilla de clavado no completó
el ciclo de clavado y el indicador de atasco/
bloqueo (E) se encenderá. Gire la palanca de
liberación de bloqueo (F) en la herramienta y el
mecanismo lo liberará. Si la cuchilla de clavado no
regresa automáticamente a la posición inicial, siga
los pasos indicados en la sección de Desatascar
los clavos. Si la unidad sigue atascada, revise la
selección del modo, el material y la longitud del
clavo para garantizar que la aplicación no sea
demasiado rígida.
DCN693
Si se sigue parando, revise la selección de
velocidad. Dependiendo de la aplicación, puede ser
necesario cambiar el ajuste de velocidad.
Desatascar los clavos (Fig. 1, 3)
ADVERTENCIA: Ponga siempre el
bloqueo de seguridad del disparador (B),
desconecte el paquete de baterías
y descargue las sujeciones antes de
intentar eliminar un atasco.
Si un clavo se atasca en la boquilla, parpadea el
indicador luminoso de atasco/bloqueo (E).
74
PRECAUCIÓN: Cuando extraiga un
clavo atascado, NO oriente la clavadora
con la boquilla o la base de la batería
hacia arriba. Colocar la clavadora en
esta posición hará que el clavo atascado
o los clavos penetren aún más en la
clavadora. Si alguna parte del clavo
penetra en la herramienta, hay que
recuperar el clavo extrayendo la tapa
superior.
NOTA: El atasco puede ser el resultado de restos
de construcción en la punta del canal. Controle
y limpie inmediatamente cualquier resto como
se muestra abajo si nota cualquier cambio de
funcionamiento de la herramienta.
1.Saque el paquete de baterías de la
herramienta y active el bloqueo de seguridad
del disparador (B).
2.DESLICE EL PESTILLO DE EMPUJE
CARGADO POR RESORTE (H) hacia la base
del cargador para bloquearlo en su lugar y
descargue la tira de clavos.
NOTA: Si los clavos no sueltan la palanca de
soporte de clavo (N).
3.Utilizando la herramienta hexagonal
suministrada (K), afloje los dos pernos
hexagonales (Q) ubicados en la parte superior
del cargador.
4.Gire el cargador (G) hacia delante.
5.Retire el clavo atascado/doblado utilizando los
alicates, si es necesario. Limpie cualquier resto
que haya en el canal del clavo, si es necesario.
PRECAUCIÓN: Si alguna parte del
clavo penetra en la herramienta, hay que
recuperar el clavo extrayendo la tapa
superior. Consulte la Figura 11 a, b, d, e.
6.Si la cuchilla de clavado se encuentra en
posición inferior, gire la palanca de liberación
de atasco (F) en la parte superior de la
clavadora.
NOTA: Si la cuchilla de clavado no se reinicia
tras girar la palanca de liberación de atasco,
quizás tenga que reiniciar manualmente la
cuchilla con un destornillador largo.
7.Vuelva a girar el cargador hacia la posición,
bajo la boquilla de la herramienta y apriete los
pernos hexagonales (Q).
8.Reintroduzca el bloque de baterías.
NOTA: La herramienta se desactivará a sí
misma y no se reiniciará hasta que el bloque
de pilas se haya retirado y se haya vuelto a
introducir.
Español
9.Reintroduzca los clavos en el cargador (véase
la sección de Carga de la herramienta).
10.Suelte el pestillo de empuje (H).
11.Desactive el bloqueo de seguridad del
activador (B) cuando esté listo para seguir
clavando.
Si se atascan clavos en la boquilla con frecuencia,
haga que la herramienta sea reparada por un
centro de servicio habilitado de DeWALT.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
VISO: NUNCA
A
rocíe ni aplique de
ninguna otra forma
lubricantes o disolventes
de limpieza en el interior
de la herramienta. Esto
puede afectar gravemente a la vida útil y
el rendimiento de la herramienta.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
Accesorios opcionales
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados.
Lubricación
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma en
líquido.
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DeWALT no han sido
sometidos a pruebas con este producto,
el uso de tales accesorios con esta
herramienta podría ser peligroso. Para
disminuir el riesgo de lesiones, con este
producto se deben usar exclusivamente
accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
REPUESTO DE PUNTA DCN6931-XJ (FIG. 10)
Con el tiempo la punta de posicionamiento en
orificio (M) se desgasta y puede ser necesario
cambiarla.
ADVERTENCIA: Para su seguridad,
lea el manual de instrucciones de la
herramienta antes de utilizar cualquier
accesorio. Si se desatienden las
advertencias, pueden producirse
lesiones personales y daños graves
en la herramienta y el accesorio.
Cuando repare esta herramienta, utilice
exclusivamente piezas de repuesto
idénticas.
PARA SUSTITUIR LA PUNTA DE POSICIONAMIENTO EN
ORIFICIO:
1.Usando un destornillador para tornillos de
cabeza perdida, saque suavemente la arandela
de caucho duro (S) de la clavija de sujeción de
la punta (T).
75
Español
2.Deslice la clavija (T) fuera de la boquilla de la
clavadora.
2.Extraiga el sistema de retorno (BB) de la
unidad. Consulte la figura 11b.
3.Saque la punta desgastada/dañada de la
boquilla.
3.Haga deslizar la abrazadera de la corredera
del muelle (CC) fuera de la corredera (DD).
Consulte la figura 11c.
4.Inserte una nueva punta de posicionamiento de
orificio.
5.Inserte la clavija de sujeción nueva (T) en la
boquilla y la punta de posicionamiento de
orificio.
6.Vuelva a presionar la arandela de caucho duro
nueva (S) en la clavija de sujeción.
NOTA: Use solamente una clavija nueva y la
arandela incluida en el kit DCN6931. La arandela de
caucho no debe reutilizarse.
JUEGO DE REPUESTO DEL MUELLE DE RETORNO
DCN6901 (FIG. 11A-11E)
Con el tiempo, los muelles de retorno de la hoja
empujadora se desgastan y posiblemente haya
que cambiarlos. Se nota que hay que sustituir los
muelles cuando la hoja empujadora no vuelve a su
posición después de cada disparo. Para verificarlo,
abra el almacén como en la sección Desatascar
los clavos y si los muelles están desgastados
podrá mover el empujador hacia atrás y adelante en
el canal del clavo con muy poca resistencia.
La herramienta ha sido diseñada en modo que sea
lo más fácil posible cambiar los muelles de retorno
en menos de 5 minutos in situ usando el accesorio
DCN6901-XJ.
ADVERTENCIA: Para su propia
seguridad, lea el manual de
instrucciones de la herramienta antes
de utilizar cualquier accesorio. Si no
aplica las presentes advertencias,
podrá dar lugar a daños personales
y daños graves en la herramienta y
en el accesorio. Cuando repare esta
herramienta, utilice exclusivamente
piezas de repuesto idénticas.
AVISO: Se muestran todas las piezas
mecánicas del juego de repuesto del
muelle para su comodidad y para que
compruebe que no falte ninguna. El
juego contiene también un paquete de
adhesivo Loctite para usar en el paso 9.
Consulte la figura 11e.
CAMBIAR MUELLES DE RETORNO ROTOS:
NOTA: Los muelles deben cambiarse por pares,
usando únicamente el juego de muelles de repuesto
DeWALT.
1.Usando la llave (K) suministrada, afloje los dos
tornillos (AA) de ambos lados de la unidad.
Consulte la figura 11a.
76
4.Gire y saque el tope del muelle (EE) y saque
la tuerca (FF) y el muelle de retorno (GG).
Consulte la figura 11c.
5.Coloque el nuevo muelle de retorno y la tuerca
en la corredera del muelle (DD). Mientras
comprime el muelle con la arandela cerca del
extremo opuesto de la corredera, retuerza
el tope del nuevo muelle hasta que pase la
ranura (HH) de la abrazadera de la corredera
del muelle.
6.Coloque firmemente la abrazadera de la
corredera del muelle y posicione el tope contra
la abrazadera.
7.Repita los pasos 3–6 con el segundo muelle.
NOTA: Compruebe el retorno del perfil
deslizando el perfil hacia arriba de la corredera
del muelle y soltándolo. Debe retornar debido a
la fuerza de los muelles.
8.Vuelva a deslizar el sistema de retorno (BB) en
la unidad. Consulte la figura 11d. Es importante
probar la alineación del perfil y el volante antes
de volver a atornillar el sistema en la unidad.
Esto puede hacerse conectando una batería y
empujando y soltando el extremo de la unidad
contra un banco o una superficie dura. Esto
iniciará la rotación del motor.
NOTA: Cuando el perfil y el volante estén
correctamente alineados, se oirá la marcha por
inercia hacia atrás desde máxima velocidad.
Si el perfil y el volante no están correctamente
alineados, puede ser que el motor no arranque,
o que reduzca la velocidad mucho más rápido
de lo normal y produzca un rechinido fuerte de
la unidad. Si esto sucede, extraiga y vuelva a
colocar el sistema de retorno.
9.Una vez que el sistema de retorno esté
correctamente colocado, abra el sobrecito de
Loctite ®* suministrado y aplique una pequeña
cantidad en la rosca de los dos tornillos (AA); a
continuación, vuelva a montar los dos tornillos
usando la llave y apriete bien. Consulte la
figura 11e.
ADVERTENCIA: Pruebe siempre
la unidad disparando algunos clavos
cortos sobre una madera blanda para
cerciorarse de que la unidad funciona
correctamente. Si la herramienta no
funciona correctamente, póngase
inmediatamente en contacto con un
centro de servicios autorizado DeWALT.
Español
ADVERTENCIA: EL CONTENIDO
DEL SOBRECITO DE LOCTITE ®
PUEDE IRRITAR LOS OJOS, LA PIEL
Y EL SISTEMA RESPIRATORIO. USE
TODO EL CONTENIDO DESPUÉS DE
ABRIR. No respire las exhalaciones.
No pasar por los ojos, la piel o la ropa.
Use el producto únicamente en lugar
ventilado. Mantenga fuera del alcance
de los niños.
TRATAMIENDO DE PRIMEROS
AUXILIOS: Contiene dimetacrilato
de poliglicol, oleato de poliglicol,
propilenglicol, dióxido de titanio e
hidroperóxido de cumeno. En caso de
ingestión, llame inmediatamente a un
Centro de Toxicología o a un médico.
No provoque el vómito.
En caso de inhalación,.respire aire
puro. Si el producto le ha entrado en
los ojos, aclare con agua durante 15
minutos. Solicite atención médica.
Si el producto se ha depositado en
la piel, aclare bien con agua. Si el
producto se ha depositado en la ropa,
sáquese la ropa.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de batería recogidos serán reciclados
o eliminados adecuadamente.
*Loctite® es una marca registrada de Henkel Corp.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las
baterías marcadas con este símbolo no
deben desecharse junto con los residuos
domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales
que pueden ser recuparados y reciclados,
reduciendo la demanda de materias primas. Recicle
los productos eléctricos y las baterías de acuerdo
con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
77
Español
GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
MUCHOS DE LOS PROBLEMAS COMUNES PUEDEN RESOLVERSE FÁCILMENTE UTILIZANDO EL
SIGUIENTE CUADRO.
En caso de problemas más serios o si el problema persiste, póngase en contacto con el agente de
reparaciones autorizado DeWALT más próximo a su domicilio
o contacte con la oficina de DeWALT en la dirección indicada en el presente manual.
DVERTENCIA: Para reducir el riesgo de daños personales graves, desconecte SIEMPRE el bloque
A
de baterías de la herramienta antes de realizar las reparaciones.
SÍNTOMA
CAUSA
El motor no gira cuando El activador está bloqueado en la
se empuja la banda de posición de bloqueo
contacto
Bloqueo de accionamiento en vacío
activado, que bloquea el trayecto
completo de la banda de contacto
La herramienta está atascada,
bloqueando el giro del motor
Banda de contacto doblada
El motor se detiene al cabo de 5
segundos
Los terminales están sucios o dañados
Dispositivos electrónicos internos
dañados
Activador dañado
La batería está caliente
La herramienta está caliente
La herramienta no
clava (el motor gira
pero no acciona el
clavo)
Bloqueo de accionamiento en vacío
activado, que bloquea el trayecto
completo de la banda de contacto
Carga baja de la batería o batería dañada
Clavo atascado/ la cuchilla de clavado no
regresa a la posición inicial
Ensamblaje de clavado/regreso dañado
Mecanismo interno atascado
El motor arranca pero
genera mucho ruido
Dispositivos electrónicos internos
dañados
Clavo atascado y la cuchilla de clavado
está bloqueada en la posición inferior
Ensamblaje de clavado/regreso dañado
78
SOLUCIÓN
Desbloquee el bloqueo del activador.
Cargue más clavos en el cargador.
Gire la palanca de liberación de bloqueo en la
herramienta y el mecanismo lo liberará. Si la
cuchilla de clavado no regresa, saque la batería y
empuje manualmente la cuchilla hacia su posición
inicial.
Consulte a un agente de reparaciones autorizado
por DeWALT.
Funcionamiento normal, suelte la banda de
contacto y vuelva a pulsarla.
Consulte a un agente de reparaciones autorizado
por DeWALT.
Consulte a un agente de reparaciones autorizado
por DeWALT.
Consulte a un agente de reparaciones autorizado
por DeWALT.
Deje que la batería se enfríe o sustitúyala por un
paquete frío.
Deje que la herramienta se enfríe antes de seguir
utilizándola.
Cargue clavos en el cargador.
Compruebe el nivel de carga si el bloque muestra
el estado de carga. Cargue o sustituya el bloque
de baterías si fuese necesario.
Saque la batería, desatasque el clavo atascado,
active la palanca de liberación de atascos (empuje
la cuchilla de clavado manualmente hacia arriba si
fuese necesario) e reintroduzca el paquete de pilas.
Consulte a un agente de reparaciones autorizado
por DeWALT.
Consulte a un agente de reparaciones autorizado
por DeWALT.
Consulte a un agente de reparaciones autorizado
por DeWALT.
Utilice la palanca de liberación de bloqueo, libere
cualquier clavo atascado y retroceda la cuchilla de
clavado manualmente si fuese necesario.
Consulte a un agente de reparaciones autorizado
por DeWALT.
Español
SÍNTOMA
CAUSA
SOLUCIÓN
La cuchilla de clavado
sigue bloqueándose en
la posición inferior
Clavo atascado y la cuchilla de clavado
está bloqueada en la posición inferior
Utilice la palanca de liberación de bloqueo, libere
cualquier clavo atascado y retroceda la cuchilla de
clavado manualmente si fuese necesario.
Consulte a un agente de reparaciones autorizado
por DeWALT.
Si la unidad sigue atascándose (forzando la
necesidad de girar la palanca de liberación de
bloqueo), elija la longitud adecuada del material y
del clavo para garantizar que no sea demasiado
grande para la aplicación.
Limpie la zona de la boquilla y observe de cerca
las piezas pequeñas de clavos rotos atascadas en
la pista.
Las herramientas nuevas pueden llevar 500 -1000
clavos para piezas para engranar y trabajar juntas.
Clave clavos más cortos durante este periodo si
tiene dificultad con el flujo de clavado de clavos.
Si trata de clavar clavos más largos con ranuras
circulares en el fuste en maderas blandas, o clavos
con ranuras circulares en materiales más duros
con velocidad 1. Regule el ajuste de velocidad en
posición 2.
Gire el ajuste de profundidad para obtener un
parámetro de mayor profundidad.
Aplique una fuerza adecuada a la herramienta,
para garantizar su apriete con la pieza de trabajo.
Consulte el manual de instrucciones.
Si la unidad sigue atascándose (forzando la
necesidad de girar la palanca de liberación de
bloqueo), elija la longitud adecuada del material y
del clavo para garantizar que no sea demasiado
grande para la aplicación.
Cambie el ensamblaje de clavado/regreso.
Consulte a un agente de reparaciones autorizado
por DeWALT.
Consulte a un agente de reparaciones autorizado
por DeWALT.
Las herramientas nuevas pueden llevar 500 -1000
clavos para piezas para engranar y trabajar juntas.
Clave clavos más cortos durante este periodo si
tiene dificultad con el flujo de clavado de clavos.
Si trata de clavar clavos más largos con ranuras
circulares en el fuste en maderas blandas, o clavos
con ranuras circulares en materiales más duros
con velocidad 1. Regule el ajuste de velocidad en
posición 2.
Ensamblaje de clavado/regreso dañado
Longitud del material y de los clavos
Restos en la boquilla
La herramienta aún no ha sido rodada
Uso de velocidad incorrecta (solo
DCN693)
La herramienta opera
pero no clava los clavos
completamente
La configuración del ajuste de
profundidad es demasiado alta
La herramienta no se aplicó firmemente
sobre la pieza de trabajo
Longitud del material y de los
sujetadores
Punta de la cuchilla de clavado dañada
o gastada
Mecanismo de activación dañado
La herramienta aún no ha sido rodada
Uso de velocidad incorrecta (solo
DCN693)
79
Español
SÍNTOMA
CAUSA
SOLUCIÓN
La herramienta opera
pero no clava ningún
clavo
No hay clavos en el cargador
Tamaño incorrecto o clavos angulares
Cargue clavos en el cargador.
Utilice sólo los clavos recomendados. Véase la
sección de Datos técnicos.
Limpie la zona de la boquilla y observe de cerca
las piezas pequeñas de clavos rotos atascadas en
la pista.
Limpie el cargador.
Cambie el cargador. Consulte a un agente de
reparaciones autorizado por DeWALT.
Consulte a un agente de reparaciones autorizado
por DeWALT.
Sustituya el resorte; consulte a un agente de
reparaciones autorizado por DeWALT.
Utilice sólo los clavos recomendados. Véase la
sección de Datos técnicos.
Compruebe que aprieta los pernos hexagonales
del cargador con la llave suministrada.
Restos en la boquilla
Restos en el cargador
Cargador gastado.
Cuchilla de clavado dañada o gastada
Anilla de empuje dañada
Clavo atascado
Tamaño incorrecto o clavos angulares
Los tornillos del cargador no están fijados
tras inspeccionar o suprimir claramente
el atasco.
Cuchilla de clavado dañada o gastada
Longitud del material y de los clavos
Restos en la boquilla
Cargador gastado.
El bloqueo de accionamiento en vacío
funciona cuando quedan solo 7-9
clavos en el cargador y el usuario aplica
una excesiva presión para disparo de
contacto, anulando el bloqueo
La herramienta aún no ha sido rodada
Uso de velocidad incorrecta (solo
DCN693)
Escaso rendimiento del
orificio de perforación
80
Punta de colocación en el orificio dañada
o gastada
Cambie la cuchilla de clavado. Consulte a un
agente de reparaciones autorizado por DeWALT.
Si la unidad sigue atascándose (forzando la
necesidad de girar la palanca de liberación de
bloqueo), elija la longitud adecuada del material y
del clavo para garantizar que no sea demasiado
grande para la aplicación.
Limpie la zona de la boquilla y observe de cerca
las piezas pequeñas de clavos rotos atascadas en
la pista.
Cambie el cargador. Consulte a un agente de
reparaciones autorizado por DeWALT.
Cargar más clavos en el cargador para
desbloquear el bloqueo de funcionamiento en
vacío.
Las herramientas nuevas pueden llevar 500 -1000
clavos para piezas para engranar y trabajar juntas.
Clave clavos más cortos durante este periodo si
tiene dificultad con el flujo de clavado de clavos.
Si trata de clavar clavos más largos con ranuras
circulares en el fuste en maderas blandas, o clavos
con ranuras circulares en materiales más duros
con velocidad 1. Regule el ajuste de velocidad en
posición 2.
Sustituir la punta con un kit. Si la herramienta sigue
funcionando en modo defectuoso, llévela a un
agente de reparaciones autorizado por DeWALT.
Français
CLOUEUSE D’ATTACHES MÉTALLIQUES SANS FIL
DCN693, DCN694
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses
produits ont fait de DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Type de batterie
Actuating mode
Multi-Speed
Magazine angle
Fasteners
longueur (allure 1)
longueur (allure 2)
diamètre de la tige
angle
géométrie de tête
type d’assemblage
Poids (sans le bloc-piles)
DCN694
18
1
Li-Ion
Séquentiel/
RapidCycle Séquentiel
No
33°
kg
40
50-60
3,4-4,0
30–35°
tour complet
Bande de papier
8,0
35
N/A
3,4-4,0
30–35°
tour complet
Bande de papier
8,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
98
3
87
98
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
mm
mm
mm
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745.
LPA (niveau d’émission de pression acoustique)
LWA(niveau de puissance acoustique)
K (incertitude pour le niveau acoustique donné)
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
DCN693
18
1
Li-Ion
Séquentiel/
RapidCycle Séquentiel
Yes
33°
VDC
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement le
niveau d’exposition sur la durée totale de
travail.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
81
Français
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Chargeur
Tension secteur
VAC
Type de batterie
Durée de recharge
min
approximative des blocs
batterie
Poids
kg
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
Chargeur
Durée de recharge
min
approximative des blocs
batterie
Poids
kg
Fusibles :
Europe
DCB115
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
Outils de 230 V
0,5
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui, si
elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
Chargeur
DCB107
Tension secteur
VAC
230
Type de batterie
10,8/14,4/18 Li-Ion
Durée de recharge
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
approximative des blocs
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
batterie
Poids
kg
0,29
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
Chargeur
Tension secteur
VAC
Type de batterie
Durée de recharge
min
approximative des blocs
batterie
Poids
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Chargeur
Tension secteur
VAC
Type de batterie
Durée de recharge
min
approximative des blocs
batterie
Poids
kg
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
82
VAC
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des
risques de dommages matériels.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
CLOUEUSE D’ATTACHES MÉTALLIQUES SANS FIL
DCN693, DCN694
DeWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Fiche technique sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-16:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les
Directives 2004/108/CE (jusqu’au 19/04/2016),
2014/30/UE (à partir du 20/04/2016) et
2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Français
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
16.11.2015
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages corporels
graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ – AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique
dans un milieu déflagrant, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
peuvent produire des étincelles qui pourraient
enflammer toute émanation ou poussière
ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique
à l’extérieur, utiliser systématiquement
une rallonge conçue à cet effet. Cela
diminuera tout risque de décharges
électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et
faire preuve de jugement lorsqu’on
utilise un outil électrique. Ne pas utiliser
d’outil électrique en cas de fatigue ou
sous l’influence de drogues, d’alcool
ou de médicaments. Tout moment
d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de
dommages corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement
un dispositif de protection oculaire. Le
fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de
le ramasser ou le transporter. Transporter
un outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher
un outil électrique alors que l’interrupteur est
en position de marche invite les accidents.
83
Français
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir
les pieds bien ancrés au sol et conserver
son équilibre en permanence. Cela
permettra de mieux maîtriser l’outil électrique
en cas de situations imprévues.
f) Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g) Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il
est branché et utilisé correctement.
L’utilisation de ces dispositifs peut réduire les
risques engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout
appareil dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
d) Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser.
Les outils peuvent être dangereux entre des
mains inexpérimentées.
e) Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer
qu’elles sont bien alignées et tournent
librement, qu’elles sont en bon
état et ne sont affectées d’aucune
condition susceptible de nuire au bon
fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique
avant toute nouvelle utilisation. De
nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
f) Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
84
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
g) Utiliser un outil électrique,
ses accessoires, mèches, etc.,
conformément aux présentes directives
et suivant la manière prévue pour ce
type particulier d’outil électrique, en
tenant compte des conditions de travail
et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles
prévues est potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE
a) Recharger la batterie uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant.
Un chargeur propre à un certain type de
batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b) Utiliser les outils électriques uniquement
avec leur batterie spécifique. L’utilisation
d’autres batteries comporte des risques de
dommages corporels ou d’incendie.
c) Après utilisation, ranger la batterie
à l’écart d’objets métalliques, tels
que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de conduire
l’électricité entre les bornes, car cela
pose des risques de brûlures ou d’incendie.
d) Si utilisée de façon abusive, la batterie
pourra perdre du liquide. Éviter alors
tout contact. En cas de contact
accidentel, rincer abondamment à
l’eau claire. En cas de contact oculaire,
rincer puis consulter immédiatement
un médecin. Le liquide de la batterie peut
engendrer irritation ou brûlures.
6) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité pour les
cloueuses sans fil
•Supposez toujours que l’outil contient des
attaches. Une manipulation négligente de la
cloueuse peut entraîner la décharge inattendue
des attaches et des blessures.
•Ne dirigez pas l’outil vers vous-même
ou d’autres personnes à proximité. Un
déclenchement inattendu déchargera l’attache
et causera des blessures.
Français
•N’actionnez pas l’outil s’il n’est pas placé
fermement contre l’ouvrage. Si l’outil n’est
pas en contact avec l’ouvrage, l’attache peut
être déviée de votre cible.
•Débranchez l’outil de la source
d’alimentation lorsque les attaches se
coincent dans l’outil. Lors du retrait d’une
attache coincée, la cloueuse peut être activée
involontairement si elle est branchée.
•N’utilisez pas cette cloueuse pour la
fixation des câbles électriques. Elle n’est pas
conçue pour l’installation des câbles électriques
et peut endommager l’isolation des câbles
électrique, causant ainsi un choc électrique ou
un risque d’incendie.
• N’utilisez pas cet outil comme un marteau.
Pour les exceptions, consultez la réglementation
nationale relative au lieu de travail.
• Vérifiez toujours la réglementation locale du lieu
d’intervention.
• Portez toujours des lunettes de protection.
• Portez toujours une protection oculaire.
• N’utilisez que les attaches du type spécifié dans
le manuel.
• N’utilisez aucun support pour monter l’outil.
– Perte de contrôle due à l’absence de prise en
main ferme de l’outil.
– Fatigue musculaire des bras et des mains,
notamment lors du travail au-dessus de la tête.
Faites toujours des pauses régulières lorsque
vous travaillez pendant de longues durées.
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
– Perte de contrôle causée par le recul.
– Risque de blessures causé par les points
de pincement, les bords tranchants et la
manipulation incorrecte de l’ouvrage.
– Risque de blessures causé par les bords
tranchant lors du remplacement des clous ou
de l’introduction des cartouches de clous.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
• Ne démontez et ne bloquez aucune pièce de
l’outil entraînant l’attache comme le déclencheur
par contact par exemple.
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
• Avant chaque utilisation, vérifiez que le
mécanisme de sûreté et de déclenchement
fonctionne correctement et que tous les écrous
et boulons sont bien serrés.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
• Ne faites jamais fonctionner le cloueur à vide.
Rayonnement visible. Ne pas exposer à la
lumière.
• Transportez l’outil jusqu’à l’aire de travail en le
tenant par une seule poignée et jamais avec la
gâchette enfoncée.
• Prenez en compte l’environnement de l’aire de
travail. Les clous peuvent perforer les pièces
minces ou déraper sur les coins ou les arêtes
de la pièce, ce qui peut ainsi mettre en danger
les personnes présentes.
• N’enfoncez pas les clous trop près des arêtes
de la pièce travaillée.
• N’enfoncez pas les clous les uns au-dessus des
autres.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation de
ces machines :
– Blessures causées par une manipulation
incorrecte de l’outil.
35-60mm
3.3–4.1 mm
Longueur des clous.
Épaisseur des clous.
Capacité de chargement.
55
30 - 34˚
Angle du magasin.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE
FABRICATION (FIG. 2)
La date codée de fabrication (L), qui comprend
aussi l’année de fabrication, est imprimée sur le
boîtier.
85
Français
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce
manuel contient d’importantes consignes de
sécurité et de fonctionnement concernant les
chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d’avertissement
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne
pas laisser les liquides pénétrer dans le
chargeur. Risque de choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous
recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de
déclenchement de 30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure.
Pour réduire le risque de blessures, ne
charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries
peuvent exploser et causer des blessures
et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être
surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque
le chargeur est branché à l’alimentation
électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent
être mis en court-circuit par un corps
étranger. Les corps étrangers de nature
conductrice tels que, mais ne se limitant
pas à, la laine d’acier, le papier aluminium
ou toute accumulation de particules
métalliques doivent être tenus éloignés
des cavités du chargeur. Débranchez
toujours le chargeur de la prise lorsqu’il
n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le
nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie
avec un chargeur différent de ceux
indiqués dans ce manuel. Le chargeur et le
bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
86
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisation que la charge des
batteries rechargeables DeWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à
la neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
qu’on ne puisse pas marcher dessus,
trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Ne placez aucun objet sur le chargeur et
ne le placez pas sur une surface molle qui
pourrait obstruer les fentes d’aération et
entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur.
Le chargeur est aéré par des fentes au-dessus
et au-dessous du boîtier.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un
cordon ou une fiche endommagés—les
faires remplacer immédiatement.
•Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu
un choc violent, s’il est tombé, ou s’il a
été autrement endommagé de quelque
manière que ce soit. Apporter le chargeur à
un centre de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé immédiatement par le
fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout
risque.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs
ensemble.
Français
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour
véhicule.
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115 : le voyant
rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie
a retrouvé une température appropriée, le voyant
jaune s’éteint et le chargeur reprend la procédure
de charge.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un
bloc batterie défectueux. Le chargeur indique que
la batterie est défectueuse en refusant de s’allumer
ou en affichant le dessin clignotant indiquant un
problème sur le bloc ou le chargeur.
Chargeurs
Les chargeurs DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 et DCB115 sont compatibles avec
les packs batterie XR Li-Ion de 10.8V, 14,4V et
18V (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B et
DCB185).
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun
réglage et sont conçus pour une utilisation la plus
simple possible.
Procédure charge (Fig. 2)
1.Branchez le chargeur dans une prise
appropriée avant d’insérer le bloc batterie.
2.Insérez le bloc batterie (L) dans le chargeur en
prenant soin que le bloc sont complètement
inséré dans le chargeur. Le témoin
rouge (charge) clignote en continu pour indiquer
que le processus de charge a commencé.
3.La fin de la charge est indiquée par le voyant
rouge restant fixe en continu. Le bloc est alors
complètement rechargé et il peut soit être
utilisé, soit être laissé dans le chargeur.
REMARQUE : pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries ion lithium, rechargez complètement le
bloc batterie avant la première utilisation.
Procédure de charge
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître l’état
de charge du bloc batterie.
Indicateurs de charge : DCB105
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge
x
remplacer la batterie
Indicateurs de charge : DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
REMARQUE : cela peut également signifier un
problème sur un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le
chargeur et le bloc batterie pour un test dans un
centre d’assistance agréé.
DÉLAI BLOC CHAUD/FROID
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
un délai Bloc Chaud/Froid, suspendant la charge
jusqu’à ce que la batterie ait atteint la température
adéquate. Le chargeur passe ensuite directement
en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc batterie froid se recharge à un taux moitié
moindre qu’un bloc batterie chaud. Le bloc batterie
se charge à ce taux réduit pendant tout le cycle
de charge et n’atteint pas le niveau de charge
maximum même si la batterie se réchauffe.
BLOCS BATTERIE ION LITHIUM UNIQUEMENT
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un
système de protection électronique qui protège
la batterie des surcharges, surchauffes ou d’être
complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de
protection électronique se déclenche. Si cela se
produit, placez la batterie ion lithium sur le chargeur
jusqu’à ce qu’elle soit complètement rechargée.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
Le bloc batterie n’est pas complètement chargé lors
du déballage. Avant d’utiliser le bloc batterie et le
chargeur, lisez les consignes de sécurité ci-dessous,
puis suivez les procédures de charge indiquées.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas charger ou utiliser un bloc batterie
dans un milieu déflagrant, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
87
Français
inflammables. Insérer ou retirer le bloc batterie
du chargeur peut enflammer la poussière ou
des émanations.
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le
bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DeWALT prévus.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau
ou d’autres liquides.
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le
bloc-piles dans des endroits où la
température peut atteindre ou excéder
40 °C (104 °F) (comme dans les remises
extérieures ou les bâtiments métalliques
l’été).
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter
d’ouvrir le bloc batterie pour quelque
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc
batterie est fissuré ou endommagé, ne
pas l’insérer dans un chargeur Ne pas
écraser, laisser tomber, ou endommager
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un
choc violent, étant tombé, ayant été
écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par
un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés à un
centre de réparation pour y être recyclés.
ATTENTION : après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’une large
batterie peuvent tenir à la verticale sur
celle-ci, mais manquent alors de stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM-ION (LI-ION)
• Ne pas incinérer la batterie même si
elle est sévèrement endommagée ou
complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de
l’incinération des batteries au lithium-ion, des
vapeurs et matières toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
88
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie pourrait
s’enflammer s’il est exposé à des
étincelles ou à une flamme.
Transport
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes
les réglementations d’expédition applicables
comme prescrit par les normes industrielles et
juridiques qui incluent les recommandations
de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux
marchandises dangereuses de l’International Air
Transport Association (IATA), les réglementations de
l’International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium
ont été testées conformément à la section 38.3
des recommandations de l’ONU pour les tests
et critères relatifs au transport des marchandises
dangereuses.
Dans la plupart des cas, il est prévu que l’expédition
d’un bloc batterie DeWALT soit classé comme un
matériau dangereux réglementé de classe 9. En
général, les deux cas qui exigent l’expédition en
classe 9 sont :
1.Expédition par voie aérienne de plus de deux
blocs batterie ion lithium DeWALT lorsque
l’emballage contient seulement les blocs
batterie (sans outil) ; et
2. Toute expédition contenant une batterie ion
lithium avec une caractéristique nominale
d’énergie supérieure à 100 watts par
heure (Wh). La caractéristique nominale en
watts par heure de toutes les batteries ion
lithium est inscrite sur l’emballage.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée,
l’expéditeur a la responsabilité intégrale de consulter
les dernières réglementations relatives à l’emballage,
à l’étiquetage/au marquage et aux exigences de
documentation.
Français
Le transport des batteries peut causer un incendie
si les bornes de la batterie entrent accidentellement
en contact avec des matériaux conducteurs. Lors
du transport des batteries, s’assurer que les bornes
de la batterie sont protégées et bien isolées des
matériaux qui pourraient les toucher et causer un
court-circuit.
Batterie chargée.
Batterie défectueuse.
Suspension de charge.
Les informations fournies dans cette section
du manuel sont fournies en bonne foi et sont
considérées précises au moment de la rédaction de
ce document. Toutefois, aucune garantie explicite
ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont
conformes aux réglementations applicables.
e pas mettre en contact avec des
N
objets conducteurs.
Batterie
emplacer systématiquement tout
R
cordon endommagé.
TYPE DE BATTERIE
Le DCN693 et le DCN694 fonctionnent avec un
bloc batterie de 18 volts.
Les blocs batteries DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B ou
DCB185 peuvent être utilisés. Consultez les Fiche
technique pour avoir plus d’informations.
Recommandations de stockage
1.Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2.Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être
stockés complètement déchargés. Le bloc batterie
devra être rechargé avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie
peuvent montrer les pictogrammes suivants :
e pas recharger une batterie
N
endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
echarger seulement entre 4 ˚C et
R
40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut
M
conformément à la réglementation en
matière d’environnement.
echarger les blocs batterie DeWALT
R
uniquement avec les chargeurs
DeWALT appropriés. La recharge des
blocs batterie différents des batteries
DeWALT appropriées avec un chargeur
DeWALT peut entraîner leur explosion
ou d’autres situations dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Cloueuse d’attaches métalliques
1 Pointe de localisation d’orifice de
rechange (modèles P2 uniquement)
1Chargeur (modèles P2 uniquement)
2Blocs-batteries (modèles P2 uniquement)
1 Kit d’accessoires (modèles P2 uniquement)
1 Manuel d’utilisation
ire la notice d’instructions avant toute
L
utilisation.
REMARQUE : Les blocs-batteries, les chargeurs
et les kits d’accessoires ne sont pas inclus avec les
versions N.
onsulter la Fiche technique pour les
C
temps de charge.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés
lors du transport.
Charge en cours.
89
Français
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (Fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier
l’outil électrique ni aucun de ses
composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
A.Gâchette
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension de la batterie correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier
également que la tension du chargeur correspond
bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double
isolation est conforme à la norme
EN60335 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
B.Verrou de sécurité de la gâchette
C.Bout de contact
D.Molette de réglage de profondeur
E.Voyant batterie faible et bourrage/calage
F.Levier de libération de calage
G.Magasin
H.Verrou à poussoir
I.Sélecteur de mode
J.Chevron rotatif/crochet pour ceinture
K.Clé Allen intégrée
L.Bloc-batterie
M.Pointe de localisation d’orifice
N.Levier support de clou (DCN693)
O.Sélecteur de longueur de clou (DCN693)
USAGE PRÉVU
Les cloueuses pour attaches métalliques DCN693
et DCN694 sans fil ont été conçues UNIQUEMENT
pour la fixation d’attaches métalliques dans des
orifices pré-formés dans des pièces en bois.
La cloueuse pour attaches métalliques sans fil est
conçue pour un mode de fonctionnement séquentiel
et séquentiel à Cycle Rapide. Les cloueuses
conçues pour le mode séquentiel PEUVENT ÊTRE
utilisées sur les échafaudages, les escaliers, les
échelles ou les constructions similaires (par ex. lattes
de toit).
Seuls les organes de fixation recommandés par
le fabricant de composants pour connecteurs
métalliques et les prescriptions du code de la
construction en vigueur doivent être utilisés pour
installer des connecteurs avec cet outil.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
90
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DeWALT.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du
chargeur (consulter la Caractéristiques
techniques). La section minimale du conducteur
est de 1 mm2 pour une longueur maximale de
30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou installer toute
pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer
des dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser
exclusivement des batteries et chargeurs
DeWALT.
Français
Insertion et retrait du
bloc batterie de l’outil (Fig. 2)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurezvous que le bloc batterie (L) est complètement
chargé.
POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE
DE L’OUTIL
1.Alignez le bloc batterie (L) avec le rail à
l’intérieur de la poignée de l’outil.
2.Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à
ce qu’il soit correctement logé dans l’outil et
vérifiez qu’il ne se libère pas.
POUR DÉMONTER LE BLOC BATTERIE DE L’OUTIL
1.Appuyer sur le bouton de libération de la
batterie (U) et tirer fermement le bloc batterie
hors de la poignée de l’outil.
2.Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme
décrit dans la section du chargeur de ce
manuel.
TÉMOIN DE CHARGE DES BLOCS BATTERIE (FIG. 2, 2A)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin
de charge composé par trois voyants verts qui
indiquent le niveau de charge restant dans le bloc
batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir
enfoncé le bouton du témoin de charge (P). Une
combinaison de trois voyants verts s’allume pour
indiquer le niveau de charge restant. Lorsque le
niveau de charge de la batterie est au-dessous de
la limite utilisable, le témoin de charge ne s’allume
pas et la batterie doit être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement
une indication de la charge restant dans le bloc
batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de l’outil et
peut être sujet à des variations selon les composants
du produit, la température et l’application de
l’utlisateur final.
Chevron rotatif/crochet pour
ceinture (Fig. 6)
Le chevron rotatif/crochet pour ceinture (J) peut être
aisément placé à gauche ou à droite de l’outil pour
s’adapter aux utilisateurs gauchers ou droitiers.
Si l’utilisation du crochet n’est pas nécessaire, il
peut être pivoté vers l’avant ou l’arrière de la base
de la poignée.
Chargement de l’outil (fig. 4)
AVERTISSEMENT : Enclenchez
toujours le dispositif de verrouillage de
la gâchette (B) et retirez le bloc-batterie
avant de charger et de décharger les
attaches.
AVERTISSEMENT : Les organes
de fixation utilisés pour installer des
connecteurs métalliques doivent
répondre aux prescriptions des codes
de la construction applicables et ils
doivent être installés conformément à
ces prescriptions et aux spécifications
du fabricant de composants pour
connecteurs métalliques. Le nonrespect d’une installation conforme
des connecteurs peut engendrer des
défaillances structurelles.
1.Faites coulisser la fermeture du pousseur à
ressort (H) vers la base du magasin pour la
bloquer en place.
2.Sélectionnez des attaches assemblées
appropriées. Consultez la section
Caractéristiques techniques. DeWALT
recommande d’utiliser toujours des clous de
fixation de marque DeWALT.
AVERTISSEMENT : Comme les
accessoires autres que ceux proposés
par DeWALT n’ont pas été testés avec
cet appareil, leur utilisation avec cet outil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de blessures, il n’y a que les
accessoires recommandés par DeWALT
qui doivent être utilisés avec ce produit.
3.Insérez la bande de clous dans le compartiment
de chargement du magasin, en vous assurant
que les têtes des clous s’alignent correctement
avec l’ouverture de la fente.
4.Fermez le magasin en relâchant la fermeture
du pousseur. Laissez doucement la fermeturee
coulisser vers l’avant et s’engager dans la
bande de clous.
Verrouillage de décharge à vide
La cloueuse est dotée d’un verrouillage de décharge
à vide qui empêche l’activation de l’outil lorsque le
magasin est presque vide. Lorsqu’il ne reste que 4
à 6 clous environ dans le magasin, le verrouillage
de décharge à vide de l’outil s’active. Consultez la
section Chargement de l’outil pour recharger une
cartouche de clous assemblés.
REMARQUE : Si vous forcez trop sur l’outil, il est
possible de débloquer le verrouillage. Ceci protège
l’outil contre les éventuels dégâts en cas de chute.
Réglage de la profondeur de
clouage (fig. 5)
La profondeur de clouage peut être réglée en
utilisant la molette de réglage de profondeur.
91
Français
1.Pour enfoncer le clou moins profondément,
tournez la molette de réglage de profondeur (D)
vers la gauche, vers l’icône clou peu enfoncé.
FONCTIONNEMENT
2.Pour enfoncer le clou plus profondément,
tournez la molette de réglage de profondeur (D)
vers la droite, vers l’icône clou très enfoncé.
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou installer toute
pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer
des dommages corporels.
Sélection du mode (fig. 1)
Consignes d’utilisation
Pour sélectionner le mode séquentiel standard, faites
glisser le sélecteur de mode (I) de manière à afficher
l’icône de la flèche seule ( ).
Pour sélectionner le mode séquentiel à Cycle
Rapide, faites glisser le sélecteur de mode (I) de
manière à afficher l’icône de la double flèche ( ).
REMARQUE : La durée de vie de la batterie en
mode séquentiel à Cycle Rapide est plus courte
qu’en mode séquentiel standard. En laissant l’outil
en mode séquentiel standard, la durée de vie de la
batterie est maximale.
Paramétrage de la longueur de
clou (Fig. 1)
Position correcte des mains (Fig. 7)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de
sa part.
DCN693 UNIQUEMENT
Cette cloueuse est équipée d’un sélecteur de
longueur de clou (O) situé sur le pied.
• Pour les clous plus courts, sélectionnez la
position 1 en réglant le sélecteur complètement
à gauche.
• Pour les clous plus longs et les applications plus
difficiles, sélectionnez la position 2 en réglant le
sélecteur complètement à droite.
Si les clous ne sont pas enfoncés sur toute la
profondeur avec le réglage 1, vous pouvez passer
au réglage 2 pour obtenir davantage de puissance
d’entraînement.
NOTIFICATION : La projection de clous
inférieurs à 40 mm de long en utilisant le
réglage 2 entraîne une usure excessive
de votre outil et peut provoquer des
pannes précoces.
Réglage de
la vitesse
Avantage
Longueur type
de clou
2
Puissance pour enfoncer les clous
plus longs
50-60 mm
1
Plus grande durabilité de l’outil,
meilleure durée de vie de la batterie,
plus grande vitesse de projection
40 mm
92
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée principale (R) comme illustré.
Préparation de L’outil (Fig. 1)
1.Retirez le bloc batterie (L) de l’outil et assurezvous que l’outil est verrouillé.
2.Retirez tous les clous du magasin (G).
REMARQUE : Si les clous ne sont pas libérés,
enfoncez le levier du support de clous (N).
3.Contrôlez que le déclencheur par contact (C)
peut bouger librement.
4.Rechargez les clous dans le chargeur.
5.Insérez le bloc-batterie.
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas
l’outil si le déclencheur par contact ou
le pousseur de clou ne bougent pas
librement.
NOTIFICATION : NE pulvérisez
JAMAIS aucun lubrifiant ou solvant de
nettoyage à l’intérieur de l’outil. Cela peut
nuire gravement à la durée de vie et aux
performances de l’outil.
Français
Utilisation du dispositif de
verrouillage de la gâchette (fig. 3)
Chaque cloueuse DeWALT est dotée d’un dispositif
de verrouillage de la gâchette (B) qui, une fois
poussé à droite comme illustré par la figure 3,
empêche l’outil de projeter des clous en bloquant la
gâchette et en coupant l’alimentation du moteur.
Lorsque le dispositif de verrouillage de la gâchette
est enfoncé à gauche, l’outil est complètement
opérationnel. Le dispositif de verrouillage de la
gâchette doit toujours être bloqué pendant les
réglages ou lorsque l’outil n’est pas immédiatement
utilisé.
Utilisation de l’outil
Veuillez noter que cet outil nécessite une période
de rodage avant de pouvoir fonctionner à pleine
puissance en raison des pièces qui doivent
s’engrener ou s’adapter. Il est possible que l’outil ne
parvienne pas à enfoncer complètement tous les
clous longs durant cette période.
Après l’utilisation sur 500 à 1000 clous, l’outil devrait
avoir terminé le rodage et fonctionner au mieux de
ses capacités.
Actionnement de l’outil (fig. 1, 8, 9)
L’outil peut être actionné en poussant sur la
gâchette (A) dans l’un des deux modes : mode
séquentiel ou mode séquentiel à Cycle Rapide.
AVERTISSEMENT : Les attaches
doivent être entraînées droites dans la
matière. Ne penchez pas la cloueuse
pendant le clouage. Consultez la figure 8.
AVERTISSEMENT : Les clous
métalliques ne sont pas conçus
pour pénétrer le métal. Lorsque vous
projetez des attaches métallique, placez
TOUJOURS la pointe de localisation
d’orifice dans le trou préformé de
l’attache métallique et orientez l’ensemble
de façon que le clou soit perpendiculaire
au trou avant de projeter l’attache.
Consultez la Figure 9.
MODE SÉQUENTIEL
dans le premier trou de l’attache métallique et
enfoncez-la sur l’outil.
4.Appuyez sur la gâchette (A) pour actionner
l’outil.
5.Relâchez la gâchette et relevez la cloueuse de la
surface de travail.
6.Répétez les étapes 3 à 5 pour enfoncer le clou
suivant.
MODE SÉQUENTIEL À CYCLE RAPIDE
En mode séquentiel à Cycle Rapide, le régime du
moteur est automatiquement restauré après la
projection d’un clou afin de permette un clouage
consécutif rapide, mais avec tous les avantages
sanitaires et sécuritaires du mode séquentiel. Tout
en permettant de projeter plus de clous en moins de
temps, ce mode décharge plus la batterie.
1.Utilisez le sélecteur de mode (I) pour
sélectionner le mode séquentiel à Cycle
Rapide ( ).
2.Libérez le dispositif de verrouillage de la
gâchette (B).
3.Placez la pointe de localisation d’orifice (M)
dans le premier trou de l’attache métallique et
enfoncez-la sur l’outil.
4.Appuyez sur la gâchette (A) pour actionner
l’outil.
5.Relâchez la gâchette et relevez la cloueuse de la
surface de travail.
REMARQUE : Le moteur revient à son régime
maximum automatiquement sans que le
déclencheur par contact (C) ne soit enfoncé.
6.Répétez les étapes 3 à 5 pour enfoncer le clou
suivant.
Voyant (Fig. 1)
Votre cloueuse est dotée de deux voyants (E) situés
à l’arrière de l’outil, juste au-dessus du capuchon
arrière. Consultez également la section Guide De
Dépannage pour plus d’instructions.
BATTERIE FAIBLE
Remplacez la batterie par un bloc
rechargé.
Le mode séquentiel est utilisé pour le clouage par
intermittence. Il offre la plus grande durée de vie à la
batterie.
BLOC CHAUD
Laissez la batterie refroidir ou remplacez-la
par un bloc froid.
1.À l’aide du sélecteur de mode (I), sélectionnez le
mode séquentiel ( ).
BOURRAGE/CALAGE
Tournez le levier de libération de
calage pour la libération. Consultez
la section Libération du
calage.
2.Libérez le dispositif de verrouillage de la
gâchette (B).
3.Placez la pointe de localisation d’orifice (M)
93
Français
OUTIL CHAUD
Laissez l’outil refroidir avant de
continuer l’utilisation.
+/OU ou tout autre
combinaison.
ERREUR
Réinitialiser l’outil en retirant et
remettant en place le bloc batterie
ou en le mettant hors tension, puis
à nouveau sous tension. Si le code
d’erreur persiste, portez l’outil dans un
centre de service DeWALT autorisé.
Libération du calage (Fig. 1, 3)
Si la cloueuse est utilisée dans des applications
exigeantes où toute la puissance disponible du
moteur est utilisée pour enfoncer une attache, l’outil
peut caler. La lame de clouage ne termine pas le
cycle de clouage et le voyant bourrage/calage (E)
clignote. Tournez le levier de libération de calage (F)
sur l’outil pour libérer le mécanisme. Si la lame de
clouage ne revient pas automatiquement en position
initiale, passez à la section Retrait d’un clou
coincé. Si l’appareil continue à caler, veuillez vérifier
mode choisi, le matériau et la longueur de l’attache
pour vous assurer que l’application n’est pas trop
exigeante.
1.Retirez le bloc-batterie de l’outil et enclenchez
le dispositif de verrouillage de la gâchette (B).
2.L’outil posé sur le côté, glissez la fermeture du
pousseur à ressort (H) vers la base du magasin
pour la verrouiller en place et retirez la bande de
clous.
REMARQUE : Si les clous ne sont pas libérés,
enfoncez le levier du support de clous (N).
3.Utilisez la clé Allen (K) fournie pour desserrer les
deux boulons Allen (Q) en haut du magasin.
4.Pivotez le magasin (G) vers l’avant.
5.Retirez le clou coincé/tordu en utilisant des
pinces si nécessaire. Supprimez tous les débris
sur le passage des clous si nécessaire.
ATTENTION : Si un morceau de clou a
pénétré dans l’outil, il est possible de le
récupérer en retirant le cache supérieur.
Consultez la figure 11 a, b, d, e.
6.Si la lame de clouage est en position basse,
tournez le levier de libération de calage (F) au
sommet de la cloueuse.
DCN693
REMARQUE : si la lame de clouage ne revient
pas en position initiale après avoir tourné
le levier de libération de calage, il peut être
nécessaire de remettre la lame de clouage dans
sa position initiale à l’aide d’un long tournevis.
Si un calage continu se produit, vérifier la sélection
de vitesse. Selon l’application, un réglage de vitesse
différent peut être nécessaire.
7.Remettez le magasin en position sous le nez de
l’outil et serrez les boulons hex (Q).
8.Remontez le bloc batterie.
Retrait d’un clou coincé (Fig. 1, 3)
REMARQUE : l’outil se désactivera et ne se
réinitialisera que lorsque le bloc batterie aura
été retiré, puis remis en place.
AVERTISSEMENT : Enclenchez
toujours le dispositif de verrouillage de la
gâchette (B) et retirez le bloc-batterie et
retirez les attaches avant d’éliminer un
bourrage.
Si un clou se coince dans le nez de l’outil, le
voyant bourrage/calage (E)clignote.
ATTENTION : Pendant que vous
retirez un clou coincé, N’orientez PAS
la cloueuse, nez vers le haut ou pied de
la batterie vers le haut. Positionnez la
cloueuse de cette façon coince encore
plus le clou ou les morceaux de clou
dans la cloueuse. Si un morceau de clou
a pénétré dans l’outil, il est possible de le
récupérer en retirant le cache supérieur.
REMARQUE : Le bourrage peut être causé par
une accumulation de débris dans le canal du nez.
Veuillez supprimer tous les débris comme indiqué cidessous dès que vous constatez une altération des
performances de l’outil.
94
9.Remettez les clous dans le magasin (voir
Chargement de l’outil).
10.Libérez le verrou à poussoir (H).
11.Dégagez le verrou de sécurité de la
gâchette (B) lorsque vous êtes prêt à continuer
le clouage.
Si les clous se coincent fréquemment dans le nez,
faites réviser l’outil par un centre de service agréé
DeWALT.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou
Français
avant de retirer ou installer toute
pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer
des dommages corporels.
Accessoires en option
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
VIS : JAMAIS de
A
lubrifiants ou solvants de
nettoyage avec un
atomiseur ou autre à
l’intérieur de l’outil. Cela
pourrait gravement
affecter la durée de vie et la
performance de l’outill.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DeWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DeWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
REMPLACEMENT DE LA POINTE DCN6931-XJ (FIG. 10)
Avec le temps, la pointe de localisation d’orifice (M)
s’use et doit être remplacée.
AVERTISSEMENT : Pour votre propre
sécurité, lisez le manuel d’instructions
de l’outil avant d’utiliser tout accessoire.
Le non-respect de ces avertissements
peut entraîner des blessures et de graves
dégâts à l’outil et à l’accessoire. Lors de
la révision de cet outil, n’utilisez que des
pièces de rechange d’origine.
POUR REMPLACER LA POINTE DE LOCALISATION
D’ORIFICE :
1.À l’aide d’un tournevis plat, poussez doucement
la rondelle en caoutchouc dur (S) hors de la
broche de fixation de la pointe (T).
2.Faites glisser la broche (T) hors du nez de la
cloueuse.
3.Retirez la pointe usée/endommagée du nez.
4.Insérez une pointe de localisation d’orifice
neuve.
5.Insérez la nouvelle broche de fixation (T) par le
nez et la pointe de localisation d’orifice.
6.Renfoncez la rondelle en caoutchouc dur
neuve (S) sur la broche de fixation.
REMARQUE : N’utilisez que la broche et le passecâble neufs fournis dans le kit DCN6931. Le passecâble en caoutchouc ne doit pas être réutilisé.
KIT DE REMPLACEMENT DE RESSORT DE RETOUR
DCN6901 (FIG. 11A-11E)
Au fil du temps, les ressorts de retour à lame
d’entraînement s’useront et devront être remplacés.
Il deviendra évident que les ressorts doivent être
remplacés lorsque la lame d’entraînement ne
reviendra plus en position initiale après chaque
projection. Pour vérifier cela, ouvrez le magasin
comme indiqué dans la section Retrait d’un clou
coincé et si les ressorts sont usés, vous pourrez
déplacer la lame d’entraînement en arrière et en
avant dans le canal à clou pratiquement sans effort.
95
Français
L’outil a été conçu de manière à permet le
remplacement des ressorts de retour en moins de 5
minutes sur place en utilisant l’accessoire
DCN6901-XJ.
AVERTISSEMENT : pour votre
sécurité, lisez le manuel d’instructions
de l’outil avant d’utiliser tout
accessoire. Le non-respect de ces
avertissements peut entraîner des
blessures et de graves dégâts à l’outil
et à l’accessoire. Lors de la révision
de cet outil, n’utilisez que des pièces
de rechange identiques.
en raccordant une batterie et en poussant, puis
relâchant le nez de l’appareil contre un établi ou
une surface dure. Cela démarrera la rotation du
moteur.
REMARQUE : Lorsque le profil et le volant
sont correctement alignés, vous entendrez
le régime du moteur diminuer. Si le profil et
le volant ne sont pas correctement alignés,
le moteur peut ne pas démarrer, peut ralentir
beaucoup plus rapidement que la normale avec
un fort grincement provenant de l’appareil. Si
cela se produit, retirer et remettre en position le
système de retour.
AVIS : Toutes les parties mécaniques
du kit de remplacement de ressort sont
illustrées pour commodité et pour vérifier
le contenu. Le kit contient également
un paquet d’adhésif Loctite à utiliser à
l’étape 9. Consultez la figure 11e.
9.Lorsque le système de retour est correctement
logé, ouvrir le sachet de Loctite®* fourni et
appliquer une petite quantité sur le filetage
des deux vis (AA) et remonter les deux vis
en utilisant la clé et en serrant solidement.
Consultez la figure 11e.
POUR REMPLACER LES RESSORTS DE RETOUR CASSÉS :
AVERTISSEMENT : Testez toujours
l’appareil en projetant des clous courts
dans du bois tendre pour vous assurer
que l’outil fonctionne correctement. Si
l’outil ne fonctionne pas correctement,
contactez immédiatement un centre de
service agréé DeWALT.
AVERTISSEMENT : LE CONTENU
DU SACHET DE LOCTITE® PEUT
IRRITER LES YEUX, LA PEAU ET LES
VOIES RESPIRATOIRES. UTILISER
L’INTÉGRALITÉ DU CONTENU APRÈS
OUVERTURE. Ne pas inhaler les fumées.
Éviter tout contact avec les yeux, la peau
ou les vêtements. Utiliser uniquement
dans un lieu bien ventilé. Conserver hors
de portée des enfants.
MESURES DE PREMIERS
SECOURS : Contient du
diméthacrylate de polyglycol, de l’oléate
de polyglycol, du propylène glycol, de
l’oxyde de titane et de l’hydroperoxyde
de cumène. En cas d’ingestion, appeler
immédiatement un centre anti-poison
ou un médecin. Ne pas induire le
vomissement.
En cas d’inhalation, déplacer la
personne à l’air libre. En cas de contact
avec les yeux, rincer à l’eau pendant
15 minutes. Consulter un médecin. En
cas de contact avec la peau, rincer
abondamment à l’eau. En cas de
contact avec les vêtements, retirer les
vêtements.
REMARQUE : Les ressorts doivent être remplacés
par paire en utilisant exclusivement le kit de
remplacement de ressort accessoire DeWALT.
1.En utilisant la clé (K) fournie, desserrer les deux
vis (AA) des deux côtés de l’appareil.Consultez
la figure 11a.
2.Retirer le système de retour (BB) de l’appareil.
Consultez la figure 11b.
3.Faire coulisser l’attache du rail du ressort (CC)
hors du rail du ressort (DD). Consultez la
figure 11c.
4.Tourner et retirer l’amortisseur du ressort (EE)
et retirer la rondelle (FF) et le ressort de
retour (GG). Consultez la figure 11c.
5.Monter le nouveau ressort de retour et la
rondelle sur le rail du ressort (DD). Comprimer
le ressort avec la rondelle à proximité de
l’extrémité opposé du rail et tourner le nouvel
amortisseur de ressort jusqu’à ce qu’il dépasse
la rainure (HH) pour l’attache du rail du ressort.
6.Monter solidement la nouvelle attache du rail du
ressort et placer l’amortisseur contre l’attache.
7.Répéter les étapes 3 à 6 pour le deuxième
ressort.
REMARQUE : Contrôler le retour du profil en
faisant coulisser le profil vers le haut du rail du
ressort et en le laissant aller. Il doit revenir grâce
à la force des ressorts.
8.Remettre le système de retour (BB) dans
l’appareil. Consultez la figure 11d. Il est
important d’essayer l’alignement du profil et le
volant avant de revisser le système de retour
sur l’unité. Cette opération peut être effectuée
96
*Loctite® est une marque déposée de Henkel Corp.
Français
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries
marqués de ce symbole ne doivent pas
être jetés avec les déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des
matières qui peuvent être récupérées et recyclées
afin de réduire la demande en matières premières.
Veuillez recycler les produits électriques et les
batteries conformément aux dispositions locales en
vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les
apporter au revendeur ou dans un centre de
recyclage local. Les blocs batterie collectés
seront recyclés ou mis au rebut correctement.
97
Français
GUIDE DE DÉPANNAGE
DE NOMBREUX PROBLÈMES PEUVENT ÊTRE FACILEMENT RÉSOLUS
EN UTILISANT LE TABLEAU CI-DESSOUS.
Pour des problèmes plus graves ou persistants, contactez votre technicien réparateur agréé DeWALT ou le
bureau DeWALT à l’adresse indiquée dans ce manuel.
VERTISSEMENT : afin de réduire les risques de blessures, débranchez TOUJOURS le bloc batterie
A
de l’outil avant toute réparation
SYMPTÔME
CAUSE
Le moteur ne fonctionne Verrou de gâchette en position bloquée
pas lorsque le bout de
Verrouillage de décharge à vide engagé
contact est enfoncé
et bloquant la course complète du bout
de contact
L’outil a calé et empêche le moteur de
tourner
Bout de contact tordu
Le moteur s’arrête au bout de 5
secondes
Les bornes sont sales ou endommagées
Circuit électronique interne endommagé
Gâchette endommagée
La batterie est chaude
L’outil ne s’actionne
pas (le moteur
fonctionne, mais ne
décharge aucun clou)
L’outil est chaud
Verrouillage de décharge à vide engagé
et bloquant la course complète du bout
de contact
Batterie faible ou endommagée
Clou coincé ou la lame de clouage n’est
pas revenue en position initiale
Le moteur démarre,
mais fait beaucoup de
bruit
Ensemble clouage/retour endommagé
Mécanisme interne coincé
Circuit électronique interne endommagé
Clou coincé et lame de clouage bloquée
en position basse
Ensemble clouage/retour endommagé
98
SOLUTION
Débloquez le verrou de gâchette.
Chargez davantage de clous dans le magasin.
Tournez le levier de libération de calage sur l’outil
pour libérer le mécanisme. Si la lame de clouage
ne revient pas, retirez la batterie et poussez
manuellement la lame de clouage en position
initiale.
Consultez un technicien réparateur agréé DeWALT.
Fonctionnement normal, relâchez le bout de
contact et enfoncez-le à nouveau.
Consultez un technicien réparateur agréé DeWALT.
Consultez un technicien réparateur agréé DeWALT.
Consultez un technicien réparateur agréé DeWALT.
Laissez la batterie refroidir ou remplacez-la par un
bloc froid.
Laissez l’outil refroidir avant de continuer l’utilisation.
Chargez des clous dans le magasin.
Vérifiez le niveau de charge si le bloc indique l’état
de charge. Rechargez ou remplacez le bloc batterie
si nécessaire.
Retirez la batterie, retirez le clou coincé, actionnez
le levier de libération de calage (poussez la lame de
clouage manuellement au besoin) et remontez le
bloc batterie.
Consultez un technicien réparateur agréé DeWALT.
Consultez un technicien réparateur agréé DeWALT.
Consultez un technicien réparateur agréé DeWALT.
Utilisez le levier de libération de calage, retirez les
clous coincés et remettez la lame de clouage en
place manuellement au besoin.
Consultez un technicien réparateur agréé DeWALT.
Français
SYMPTÔME
CAUSE
SOLUTION
La lame de clouage
Clou coincé et lame de clouage bloquée
continue à se coincer en en position basse
position basse
Ensemble clouage/retour endommagé
Matériau et longueur d’attache
L’outil fonctionne,
mais n’enfonce pas
complètement les
attaches
L’outil fonctionne,
mais aucun clou n’est
enfoncé
Utilisez le levier de libération de calage, retirez les
clous coincés et remettez la lame de clouage en
place manuellement au besoin.
Consultez un technicien réparateur agréé DeWALT.
Si l’appareil continue à caler (forçant à tourner
le levier de libération de calage), choisissez le
matériau et la longueur d’attache appropriés pour
que l’application ne soit pas trop exigeante.
Débris dans le nez
Nettoyez la zone du nez et vérifiez attentivement la
présence de petits éléments ou de clous cassés
coincés dans le passage.
L’outil n’est pas encore rodé
Les outils neufs peuvent avoir besoin d’une période
de rodage de 500 à 1000 clous pour que les
différentes pièces s’engrennent et s’adaptent.
Enfoncez des clous plus petits durant cette période
si vous rencontrez des difficultés à enfoncer les
clous sur toute leur longueur.
Utilisation d’une vitesse incorrecte
Si vous essayez d’enfoncer des clous d’ancrage
(DCN693 uniquement)
plus longs dans du bois tendre ou si vous enfoncez
des clous d’ancrage dans des matériaux plus dur
avec la vitesse 1, réglez la vitesse sur la position 2.
Le réglage de profondeur est trop faible
Tournez le réglage de profondeur sur une valeur
plus importante.
L’outil n’est pas fermement appliqué sur
Appuyez suffisamment fort sur l’outil pour le
l’ouvrage
maintenir sur l’ouvrage. Consultez le manuel
d’instructions.
Matériau et longueur d’attache
Si l’appareil continue à caler (forçant à tourner
le levier de libération de calage), choisissez le
matériau et la longueur d’attache appropriés pour
que l’application ne soit pas trop exigeante.
Embout de lame de clouage endommagé Remplacez l’ensemble clouage/retour. Consultez
ou usé
un technicien réparateur agréé DeWALT.
Mécanisme d’actionnement endommagé Consultez un technicien réparateur agréé DeWALT.
L’outil n’est pas encore rodé
Les outils neufs peuvent avoir besoin d’une période
de rodage de 500 à 1000 clous pour que les
différentes pièces s’engrennent et s’adaptent.
Enfoncez des clous plus petits durant cette période
si vous rencontrez des difficultés à enfoncer les
clous sur toute leur longueur.
Utilisation d’une vitesse incorrecte
Si vous essayez d’enfoncer des clous d’ancrage
(DCN693 uniquement)
plus longs dans du bois tendre ou si vous enfoncez
des clous d’ancrage dans des matériaux plus dur
avec la vitesse 1, réglez la vitesse sur la position 2.
Aucun clou dans le magasin
Chargez des clous dans le magasin.
Mauvaise taille ou clous pliés
N’utilisez que les clous recommandés. Consultez la
section Caractéristiques techniques.
Débris dans le nez
Nettoyez la zone du nez et vérifiez attentivement la
présence de petits éléments ou de clous cassés
coincés dans le passage.
Débris dans le magasin
Nettoyez le magasin.
Magasin usé
Remplacez le magasin. Consultez un technicien
réparateur agréé DeWALT.
Lame de clouage endommagée ou usée Consultez un technicien réparateur agréé DeWALT.
Ressort du poussoir endommagé
Remplacez le ressort ; consultez un technicien
réparateur agréé DeWALT.
99
Français
SYMPTÔME
CAUSE
SOLUTION
Clou coincé
Mauvaise taille ou clous pliés
N’utilisez que les clous recommandés. Consultez la
section Caractéristiques techniques.
Assurez-vous de serrer les boulons Allen du
magasin avec la clé fournie.
Les vis du magasin n’ont pas été serrées
après un retrait de clou ou une inspection
précédents
Lame de clouage endommagée ou usée
Matériau et longueur d’attache
Débris dans le nez
Magasin usé
Le verrouillage de décharge à vide est
engagé lorsqu’il ne reste que 7 à 9 clous
dans le magasin et l’utilisateur applique
une force excessive sur l’embout de
contact, débloquant le verrouillage.
L’outil n’est pas encore rodé
Utilisation d’une vitesse incorrecte
(DCN693 uniquement)
Mauvais fonctionnement Embout de positionnement de trou
du trou de décharge
endommagé ou usé
100
Remplacez la lame de clouage. Consultez un
technicien réparateur agréé DeWALT.
Si l’appareil continue à caler (forçant à tourner
le levier de libération de calage), choisissez le
matériau et la longueur d’attache appropriés pour
que l’application ne soit pas trop exigeante.
Nettoyez la zone du nez et vérifiez attentivement la
présence de petits éléments ou de clous cassés
coincés dans le passage.
Remplacez le magasin. Consultez un technicien
réparateur agréé DeWALT.
Chargez davantage de clous dans le magasin pour
libérer le verrouillage de décharge à vide.
Les outils neufs peuvent avoir besoin d’une période
de rodage de 500 à 1000 clous pour que les
différentes pièces s’engrennent et s’adaptent.
Enfoncez des clous plus petits durant cette période
si vous rencontrez des difficultés à enfoncer les
clous sur toute leur longueur.
Si vous essayez d’enfoncer des clous d’ancrage
plus longs dans du bois tendre ou si vous enfoncez
des clous d’ancrage dans des matériaux plus dur
avec la vitesse 1, réglez la vitesse sur la position 2.
Remplacez l’embout avec le kit. Si le mauvais
fonctionnement persiste, confiez l’outil à un
technicien réparateur agréé DeWALT.
Italiano
CHIODATRICE METALLICA CORDLESS
DCN693, DCN694
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del
prodotto fanno di DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Tipo di batterie
Actuating mode
VDC
Multi-velocità
Angolo caricatore
Chiodi
lunghezza (velocità 1)
lunghezza (velocità 2)
diametro gambo
angolo
geometria della testa
tipo di collazione
Peso (senza blocco batteria)
mm
mm
mm
kg
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745
LPA (livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
m/s2
m/s2
DCN693
18
1
Li-Ion
Sequenziale/
RapidCycle Sequenziale
sì
33°
DCN694
18
1
Li-Ion
Sequenziale/
RapidCycle Sequenziale
No
33°
40
50-60
3,4-4,0
30–35°
round completo
nastro di carta
8,0
35
N/A
3,4-4,0
30–35°
round completo
nastro di carta
8,0
87
98
3
87
98
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni deve anche considerare i
momenti in cui l’apparato è spento o
quando è acceso ma non viene utilizzato.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
101
Italiano
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
VAC
min
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
kg
VAC
min
VAC
min
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
kg
0,36
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
min
kg
0,4
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
VAC
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
102
VAC
Fusibili:
Europa
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
min
DCB115
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
kg
Utensili a 230 V
0,5
10 A, rete elettrica
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
0,49
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
Caricabatteria
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
CHIODATRICE METALLICA CORDLESS
DCN693, DCN694
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-16:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva
2004/108/CE (fino al 19.04.2016), 2014/30/UE
(dal 20.04.2016) e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Italiano
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione
per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
16.11.2015
c)
d)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
b)
AVVERTENZA: leggere attentamente
tutte le avvertenze e le istruzioni. La
mancata osservanza delle istruzioni
seguenti può causare scossa elettrica,
incendio e/o gravi lesioni personali.
e)
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
f)
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a
batteria (senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri
o i fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico
devono essere adatte alla presa di
alimentazione. Non modificare la
spina in alcun modo. Non collegare un
adattatore alla spina di un apparato
elettrico dotato di scarico a terra. Per
ridurre il rischio di scossa elettrica evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo
è collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare
unicamente cavi di prolunga previsti per
esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa
elettrica.
Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da
un interruttore differenziale (salvavita).
L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
103
Italiano
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
d) Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili
di regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle
parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o
capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
g) Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione,
prima di cambiare gli accessori o
di riporlo. Queste misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d) Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno
poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati
elettrici sono pericolosi in mano a persone
inesperte.
e) Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
104
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti
sono provocati da apparati elettrici su cui non
è stata effettuata la corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e
puliti. La manutenzione corretta degli utensili
da taglio con bordi affilati riduce le probabilità
di inceppamento e ne facilita il controllo.
g) Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo
in considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) USO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA
a) Ricaricare l’apparato esclusivamente
con il caricabatteria specificato dal
produttore. Un caricabatteria adatto a un
determinato tipo di batteria può provocare il
rischio di incendio se utilizzato con un pacco
batteria differente.
b) Gli apparati elettrici vanno usati
esclusivamente con i pacchi batteria
specificatamente indicati. L’utilizzo di ogni
altro pacco batteria crea rischio di lesioni e
d’incendio.
c) Se il pacco batteria non è utilizzato
tenerlo lontano da oggetti di metallo
come fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei
terminali. Il corto circuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o un incendio.
d) In condizioni di uso eccessivo è possibile
che la batteria espella del liquido;
evitarne il contatto. In caso di contatto,
sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con
gli occhi, consultare un medico Il liquido
emesso dalla batteria può causare irritazioni o
ustioni.
6) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita
la sicurezza dell’apparato elettrico.
Italiano
Istruzioni di sicurezza per chiodatrici
a batteria
•Dare sempre per scontato che l’utensile
contenga chiodi/punti. Se non si presta
attenzione quando si maneggia la chiodatrice
è possibile sparare inavvertitamente dei chiodi/
punti e provocare lesioni a persone.
•Non puntare l’utensile verso di sé o
verso qualunque persona nelle vicinanze.
Attivando inavvertitamente l’utensile è possibile
sparare chiodi/punti e provocare lesioni.
•Non azionare l’utensile se non è tenuto
saldamente contro il pezzo. Se l’utensile non
è a contatto con il pezzo, il chiodo/punto può
essere deviato lontano dal bersaglio.
•Scollegare lo strumento dalla presa
di corrente quando il chiodo/punto è
inceppato nell’utensile. La chiodatrice può
essere attivata inavvertitamente se si rimuove il
chiodo/punto inceppato quando è collegata alla
presa.
•Non utilizzare questa chiodatrice per il
fissaggio di cavi elettrici. Non è progettata
per l’installazione di cavi elettrici e potrebbe
danneggiare l’isolamento dei cavi elettrici
causando in tal modo scosse elettriche o
rischio d’incendio.
• Non adoperare l’apparato come martello.
Per le esenzioni, consultare le proprie normative
sul posto di lavoro nazionali e locali.
• Controllare sempre le normative applicabili al
posto di lavoro.
• Utilizzare sempre occhiali di sicurezza.
• Utilizzare sempre protezioni oculari.
• Utilizzare esclusivamente dispositivi di fissaggio
del tipo specificato nel manuale.
• Non utilizzare cavalletti per montare l’apparato a
un supporto.
• Non smontare o bloccare alcuna parte
dell’utensile per l’inserimento di elementi di
fissaggio, come la sicura.
• Prima di ogni operazione, verificare che il
meccanismo di sicurezza e azionamento
funzioni correttamente e che tutti i dadi e i
bulloni siano serrati.
• Evitare di azionare lo strumento per
l’inserimento di chiodi in aria.
• Nell’area di lavoro, trasportare lo strumento in
prossimità del pezzo in lavorazione tenendo una
sola maniglia, e senza mai azionare l’interruttore.
• Prendere in considerazione le condizioni
dell’area di lavoro. I chiodi possono penetrare
nei pezzi in lavorazione sottili o scivolare
all’esterno di angoli e spigoli del pezzo in
lavorazione, mettendo in pericolo le persone.
• Non inserire i chiodi in prossimità dei bordi del
pezzo in lavorazione.
• Non inserire i chiodi sopra altri chiodi dello
stesso tipo.
Rischi residui
I seguenti rischi sono inerenti all’uso di queste
macchine:
– Infortuni causati da uso improprio dell’utensile.
– Perdita di controllo perché l’utensile non è
afferrato abbastanza saldamente.
– Tensione muscolare alle braccia e alle mani,
specialmente quando si lavora in alto sopra la
testa. Effettuare sempre pause regolari quando
si lavora per periodi di tempo lunghi.
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
– Perdita di controllo causata da rinculo.
– Rischio di lesioni conseguenti alla presenza
di punti di schiacciamento, spigoli vivi e a un
maneggiamento non corretto del pezzo.
– Rischio di lesioni provocate da bordi taglienti,
quando si sostituiscono i chiodi o si inseriscono
stecche di chiodi.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Radiazione visibile. Non guardare
direttamente la luce.
105
Italiano
35-60mm
3.3–4.1 mm
Lunghezza dei chiodi.
Spessore dei chiodi.
Capacità di carico.
55
30 - 34˚
Angolo del caricatore.
POSIZIONE DEL CODICE DATA
Il codice data, che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il
presente manuale contiene importanti istruzioni di
sicurezza e di funzionamento per caricabatterie
compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona
con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di
un dispositivo di corrente residua con
una corrente nominale residua di 30mA o
inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero
scoppiare provocando lesioni personali e
danni.
ATTENZIONE: i bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che non
giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il
caricatore inserito nella presa di corrente,
i contatti di carica esposti all’interno del
caricabatterie possono essere circuitati
da materiale estraneo. Materiali estranei
di natura conduttiva quali, a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, lana
106
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi
accumulo di particelle metalliche devono
essere tenuti lontano dalle cavità del
caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dalla presa quando il
pacco batteria non è in sede. Staccare
il caricabatterie dalla presa prima di
cominciare a pulirlo.
•NON provare a caricare il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria
diverso da quelli di questo manuale. Il
caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti
per alcun altro utilizzo diverso dal caricare
le batterie ricaricabili DeWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in
modo da non essere calpestato, non
faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non
è strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il
caricabatteria e non appoggiare il
caricabatteria su superfici morbide
che potrebbero bloccare le fessure di
ventilazione e causare calore interno
eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano
da qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria
viene ventilato con le fessure sopra e sotto
l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati—farli
sostituire immediatamente.
•Non azionare il caricabatteria se ha
preso un forte colpo, è caduto o è stato
danneggiato in qualche altro modo. Portarlo
in un centro di assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando
è necessaria assistenza o riparazione,
portarlo in un centro di assistenza
autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o
incendio.
Italiano
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo
agente o da persone qualificate per evitare
pericoli.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per
funzionare con la corrente elettrica da
230V standard di rete. Non tentare di
utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non
vale per i caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 e DCB115 sono compatibili con pacchi
batteria agli ioni di litio da 10.8V, 14,4V e 18V
XR (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B e
DCB185).
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna
regolazione e sono progettati per funzionare nel
modo più semplice possibile.
Procedura di caricamento (Fig. 2)
1.Collegare il caricatore ad una presa adatta
prima di inserire il gruppo batterie.
2.Inserire il pacco batteria (L) nel caricabatteria,
assicurandosi che sia completamente
posizionato nel caricabatteria. La luce rossa (in
carica) lampeggia continuamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3.Il completamento della carica sarà indicato dalla
luce rossa che rimane continuamente accesa.
Il pacco è completamente carico e può essere
utilizzato in questo momento o lasciato nel
caricabatterie.
NOTA: per garantire la massima prestazione
e durata delle batteria agli ioni di litio, caricare
completamente la batteria prima di utilizzarla per la
prima volta.
Procedura di ricarica
Consultare la tabella sottostante per lo stato di
carica del pacco batteria.
Indicatori di carica: DCB105
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo
x
sostituire il pacco batteria
Indicatori di carica: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
in carica
carica completa
ritardo per pacco
caldo/freddo*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: la spia
rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa
operazione. Una volta che la batteria avrà raggiunto
una temperatura adeguata, la spia gialla si
spegnerà e il caricabatteria riprenderà la procedura
di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno
un pacco batteria difettoso. Il caricabatteria
indicherà una batteria difettosa non illuminandosi o
visualizzando un motivo lampeggiante con la dicitura
pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un
problema del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il
caricatore e il pacco batteria presso un centro di
assistenza autorizzato per essere testati.
RITARDO PACCO CALDO/FREDDO
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo
calda o troppo fredda avvia automaticamente
un ritardo pacco caldo/freddo, sospendendo il
caricamento finché la batteria non ha raggiunto
la temperatura appropriata. Il caricabatteria
quindi passa automaticamente alla modalità di
caricamento del pacco. Questa funzione garantisce
la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità
circa dimezzata rispetto a un pacco batteria caldo.
Il pacco batteria si caricherà a una velocità rallentata
per tutto il ciclo di caricamento e non tornerà
alla velocità di caricamento massima anche se la
batteria si scalda.
SOLO PACCHI BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono
progettati con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
107
Italiano
L’apparato si spegnerà automaticamente se
dovesse scattare il Sistema di Protezione
Elettronico. In tal caso, riporre la batteria agli ioni
di litio sul caricatore finché non è completamente
carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Al momento dell’acquisto, il gruppo batteria non è
completamente carico. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricatore, leggere le istruzioni di
sicurezza di seguito e quindi seguire le procedure di
caricamento delineate.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare il pacco batteria
in ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione del
pacco batteria dal caricabatterie può incendiare
le polveri o i fumi.
• Non forzare il pacco batteria nel
caricabatteria. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
caricabatteria non compatibile siccome
il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i pacchi batteria solo negli appositi
caricabatteria DeWALT.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI
LITIO (LI-ION)
• Non bruciare il pacco batteria anche
se è seriamente danneggiato o è
completamente esausto. Il pacco batteria
può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si
creano fumi e materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria
aperta può causare irritazione delle vie
respiratorie. Far circolare aria fresca. Se il
sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
•NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
Trasporto
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti dove
la temperatura raggiunge o supera
40 °C (104 °F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le
norme di trasporto in vigore come prescritte
dalle normative del settore e legali che includono
la Raccomandazione NU sul trasporto di
merci pericolose; le normative sulle merci
pericolose dell’Associazione di trasporto aereo
internazionale (IATA), le normative internazionali
marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo europeo
concernente il trasporto stradale internazionale
di merci pericolose (ADR). Le celle e le batterie
agli ioni di litio sono state testate conformemente
alla sezione 38.3 delle Raccomandazioni NU sul
Manuale di Test e Criteri per il Trasporto di merci
pericolose.
108
AVVERTENZA: non cercare mai di
aprire il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
Nella maggior parte dei casi, il trasporto di un pacco
batteria DeWALT sarà esente dalla classificazione
nella categoria pienamente regolamentata di
Materiale pericoloso di classe 9. In generale, le due
casistiche che richiedono il trasporto di Classe 9
sono:
Italiano
1.Trasporto aereo di più di due pacchi batteria
agli ioni di litio DeWALT quando la confezione
contiene soltanto pacchi batteria (senza utensili)
e
2. Qualsiasi spedizione contenente una batteria
agli ioni di litio con una classificazione
energetica superiore a 100 Watt ore (Wh).
Tutte le batterie agli ioni di litio hanno la
classificazione Watt ore contrassegnata sul
pacco.
A prescindere che una spedizione sia considerata
esente o pienamente regolata, è di responsabilità
dei trasportatori consultare le ultime normative
concernenti i requisiti di imballaggio/etichettatura/
contrassegno e documentazione.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere
conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale,
le etichette sul caricabatteria e il pacco batteria
riportano i seguenti simboli:
eggere il manuale d’istruzioni prima
L
dell’uso.
Il trasporto delle batterie può causare incendi se i
terminali della batteria entrano inavvertitamente a
contatto con materiali conduttivi. Durante il trasporto
delle batterie, assicurarsi che i terminali della
batteria siano protetti e ben isolati da materiali che
potrebbero entrare in contatto con essi e causare
un corto circuito.
edere i Dati Tecnici per il tempo di
V
ricarica.
Le informazioni contenute nella presente sezione
sono fornite in buona fede e si ritengono accurate
al momento della creazione del documento.
Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia implicita
o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente
assicurarsi che le proprie attività sia conformi alle
normative in vigore.
Batteria difettosa.
Pacco batteria
TIPO BATTERIE
I modelli DCN693 e DCN694 funzionano con un
pacco batteria da 18 volt.
Possono essere utilizzati i pacchi batteria per
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B o DCB185. Consultare Dati
Tecnici per ulteriori informazioni.
Istruzioni per la conservazione
1.Il posto migliore per la conservazione è
un luogo fresco e asciutto, non illuminato
direttamente dal sole e protetto da eccessive
temperature calde o fredde. Per ottenere
il massimo di prestazioni e di durata dalla
batteria, conservare i pacchi batteria a
temperatura ambiente quando non utilizzati.
2.Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
Batteria in carica.
Batteria carica.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
ar sostituire immediatamente i cavi
F
difettosi.
aricare esclusivamente a temperature
C
tra 4 ˚C e 40 ˚C.
Solo per uso interno.
maltire il pacco batteria con la dovuta
S
attenzione per l’ambiente.
aricare i pacchi batteria DeWALT
C
esclusivamente con i caricabatteria
designati da DeWALT. Il caricamento di
pacchi batteria diversi da quelli designati
da DeWALT con un caricabatteria
DeWALT potrebbero causare
un’esplosione o comportare altre
situazioni di pericolo.
109
Italiano
DESTINAZIONE D’USO
Non bruciare il pacco batteria.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Chiodatrice metallica
1 Ricambio per la punta di rilevamento del
foro (solo modelli P2)
1Caricabatterie (solo modelli P2)
2 Pacchi batteria (solo modelli P2)
1 Cassetta di trasporto (solo modelli P2)
1 Manuale di istruzioni
NOTA: i pacchi batteria, i caricabatteria e le
cassette di trasporto non sono inclusi nelle versioni
N.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (Fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
A.Grilletto di azionamento
B.Blocco di sicurezza del grilletto di azionamento
C.Dispositivo di scatto a contatto
D.Rotella di regolazione della profondità
E.Spia di batteria scarica e inceppamento/stallo
F.Leva di rilascio dallo stallo
G.Caricatore
H.Fermo dispositivo di spinta
I.Selettore modalità
J.Gancio rotante di trave/cinghia
K.Chiave esagonale in dotazione
L.Gruppo batterie
M.Punta di rilevamento del foro
N.Leva di supporto del chiodo (DCN693)
O.Interruttore di selezione della lunghezza del
chiodo (DCN693)
Le chiodatrici metalliche cordless
DCN693 e DCN694 sono state progettate
ESCLUSIVAMENTE per il fissaggio di elementi
metallici con fori preformati a pezzi di legno.
La chiodatrice metallica cordless è progettata per
la modalità sequenziale e sequenziale RapidCycle.
Le chiodatrici progettate solo per la modalità
sequenziale POSSONO essere utilizzate su
impalcature, scale, scale a pioli o strutture simile, es.
assicelle dei tetti.
Solo i dispositivi di fissaggio consigliati dal produttore
hardware dei connettori metallici e che soddisfano
i requisiti del codice di costruzione applicabili
devono essere utilizzati in questo apparecchio per
l’installazione di connettori.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DeWALT.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
110
Italiano
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente
pacchi batteria e caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo
batterie dall’apparato (Fig. 2)
del carburante non si illumina e sarà necessario
ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo
un’indicazione del livello di carica residua sul pacco
batteria. Non indica la funzionalità dell’apparato ed è
soggetto a variazioni in base ai componenti prodotto,
alla temperatura e all’applicazione dell’utente finale.
Gancio rotante di trave/cinghia
(Fig. 6)
Gancio di trave/cinghia (J) e può essere facilmente
posizionato a sinistra o a destra dell’utensile per
andare incontro a utilizzatori destri e mancini.
Se si desidera non utilizzare affatto il gancio,
è possibile ruotarlo verso la parte anteriore o
posteriore della base del manico.
Caricamento dell’apparato (fig. 4)
AVVERTENZA: Inserire sempre il blocco
di sicurezza del grilletto (B) e scollegare
il pacco batteria prima di caricare e
scaricare elementi di fissaggio.
AVVERTENZA: i dispositivi di fissaggio
utilizzati per installare connettori
metallici devono soddisfare i requisiti
dei regolamenti edilizi vigenti e devono
essere installati in conformità con i
requisiti del codice le specifiche del
fornitore di hardware dei connettori
metallici. La mancata corretta
installazione dei connettori può causare
cedimenti strutturali.
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria (L) sia completamente carico.
PER INSTALLARE IL PACCO BATTERIA
NELL’IMPUGNATURA DELL’APPARATO
1.Allineare il pacco batteria (L) alle guide
all’interno dell’impugnatura dell’apparato.
2.Farlo scorrere nell’impugnatura finché il
pacco batteria non è saldamente posizionato
nell’apparato e assicurarsi che non si disinnesti.
PER RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’APPARATO
1.Premere il pulsante di rilascio della batteria (U)
ed estrarre il pacco batteria dall’impugnatura
dell’apparato.
2.Inserire il pacco batteria nel caricatore come
descritto nella sezione caricabatteria di questo
manuale.
PACCHI BATTERIA CON INDICATORE DEL LIVELLO DI
CARBURANTE (FIG. 2, 2A)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un
indicatore del livello di carburante costituito da
tre spie LED verdi che indicano il livello di carica
rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere
e tenere premuto il pulsante dell’indicatore del
carburante (P). Una combinazione di tre spie LED
verdi si illumina per designare il livello di carica
residua. Quando il livello di carica nella batteria
scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore
1.Far scorrere alla base del caricatore il fermo del
dispositivo di spinta a molla (H) per bloccarlo in
posizione.
2.Selezionare un bastoncino a chiodo montato
adeguatamente. (Fare riferimento a Dati
tecnici.) DeWALT raccomanda sempre di
utilizzare chiodi di primo intervento recanti il
marchio DeWALT.
AVVERTENZA: su questo apparato
sono stati collaudati soltanto gli accessori
offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo di
accessori diversi con questo apparato
potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di infortuni, con questo prodotto
devono essere utilizzati esclusivamente gli
accessori raccomandati DeWALT.
3.Inserire le stecche di chiodi nella fessura di
caricamento del caricatore, assicurandosi che
le teste dei chiodi siano allineate correttamente
all’apertura della fessura.
111
Italiano
4.Chiudere il caricatore rilasciando il fermo del
dispositivo di spinta. Facendo attenzione lasciar
scorrere il fermo in avanti e impegnare la striscia
di chiodi.
Blocco sparo a vuoto
La chiodatrice è dotata di un blocco sparo a vuoto
che impedisce all’utensile di funzionare quando
il caricatore è quasi vuoto. Quando rimangono
nel caricatore circa 4-6 chiodi, il blocco sparo a
vuoto dell’apparato si attiva. Fare riferimento a
Caricamento dell’utensile per ricaricare una
stecca di chiodi.
NOTA: applicando una forza decisa sull’utensile è
possibile controllare manualmente il blocco. Questo
protegge l’utensile da potenziali danni in caso di
caduta.
• Per i chiodi più corti, selezionare la posizione 1
impostando l’interruttore nella posizione più a
sinistra.
• Per i chiodi più lunghi e le applicazioni più
rigorose, selezionare la posizione 2 impostando
l’interruttore nella posizione più a destra.
Nel caso in cui i chiodi non raggiungano la
profondità desiderata nell’impostazione della velocità
1, è possibile passare all’impostazione della velocità
2 per una maggiore potenza di inserimento.
AVVISO: l’inserimento di chiodi sotto
i 40 mm di lunghezza utilizzando
l’impostazione della velocità 2 causerà
un’usura eccessiva all’apparato e
potrebbe causare guasti prematuri.
Regolazione della profondità di
inserimento (fig. 5)
La profondità di inserimento del chiodo può essere
regolata con la rotella di regolazione della profondità.
1.Per inserire il chiodo meno profondo, ruotare
la rotella di regolazione della profondità (D) a
sinistra, verso il simbolo del chiodo in superficie.
2.Per affondare maggiormente un chiodo, ruotare
la rotella di regolazione della profondità (D)
verso destra, verso il simbolo del chiodo
profondo.
Impostazione della lunghezza del
chiodo (Fig. 1)
SOLO DCN693
Questa chiodatrice è munita di un interruttore di
selezione della lunghezza del chiodo (O) situato sulla
base.
112
Lunghezza tipica
dei chiodi
2
Potenza per l’inserimento di
chiodi più lunghi
50–60 mm
1
Maggiore durata dell’apparato,
maggiore durata della
batteria, maggiore velocità di
inserimento dei chiodi
40 mm
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
Per selezionare la modalità sequenziale
RapidCycle, far scorrere il selettore della modalità di
funzionamento (I) in modo da visualizzare l’icona con
la freccia doppia ( ).
NOTA: la durata della batteria in modalità
sequenziale RapidCycle sarà più breve che nella
modalità sequenziale standard. Lasciando l’utensile
nella modalità sequenziale standard sarà possibile
ottenere la massima durata della batteria.
Vantaggio
FUNZIONAMENTO
Selezione della modalità (fig. 1)
Per selezionare la modalità sequenziale
standard, far scorrere il selettore della modalità di
funzionamento(I) in modo da visualizzare l’icona con
la freccia singola ( ).
Impostazione
della velocità
Corretto posizionamento delle
mani (Fig. 7)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura principale (R) come illustrato.
Italiano
Preparazione dello Strumento (Fig. 1)
AVVERTENZA: i dispositivi di
fissaggio devono essere inseriti
direttamente nel materiale. Non inclinare
la chiodatrice durante l’inserimento di
elementi di fissaggio. Fare riferimento alla
Fig. 8.
AVVERTENZA: I chiodi per connettori
metallici non sono progettati per
penetrare nel metallo. Durante
l’installazione di connettori metallici,
posizionareSEMPRE la punta di
rilevamento del foro nel foro preformao
del connettore metallico e orientarla
in modo tale che il chiodo sia
perpendicolare al foro prima di tentare
di inserire un elemento di fissaggio. Fare
riferimento alla Figura 9.
1.Rimuovere il pacco batteria (L) dall’utensile e
assicurarsi che l’utensile sia bloccato.
2.Rimuovere tutti i chiodi dal caricatore (G).
NOTA: Se i chiodi non vengono rilasciati,
premere la leva di supporto del chiodo(N).
3.Verificare se la sicura (C) può muoversi
liberamente.
4.Ricaricare i chiodi nel caricatore.
5.Inserire il pacco batteria.
AVVERTENZA: non utilizzare l’utensile
se la sicura o il dispositivo di spinta a
molla non può muoversi liberamente.
AVVISO: in nessun
caso spruzzareo
applicare in qualsiasi
altro modo lubrificanti
o solventi all’interno
dell’utensile. Questo può
compromettere seriamente la vita e le
prestazioni dell’utensile.
Utilizzazione del blocco del grilletto
di azionamento (fig. 3)
Ciascuna chiodatrice DeWALT è dotata di un blocco
del grilletto di azionamento (B) che quando viene
spinto verso destra come illustrato in Figura 3,
impedisce all’utensile di sparare i chiodi bloccando il
grilletto e togliendo l’alimentazione al motore.
Quando il blocco del grilletto di azionamento viene
premuto verso sinistra, l’utensile è pienamente
funzionante. Il blocco del grilletto di azionamento
deve essere sempre attivato ogni volta che si
effettuano regolazioni o quando l’utensile non deve
essere utilizzato immediatamente.
Rodaggio dell’apparato
Tenere presente che questo apparato richiede
un periodo di rodaggio prima di funzionare alla
massima potenza prevista. È possibile che
l’apparato non inserisca chiodi lunghi a filo in modo
uniforme durante tale periodo.
Dopo aver inserito tra i 500 e i 1.000 chiodi,
l’apparato dovrebbe aver completato il rodaggio ed
è pronto a funzionare alla massima capacità.
Azionamento/attivazione
dell’utensile (fig. 1, 8, 9)
L’utensile può essere azionato tirando il grilletto (A)
in una di due modalità: modalità sequenziale o
modalità sequenziale RapidCycle.
MODALITÀ SEQUENZIALE
La modalità sequenziale viene utilizzata per la
chiodatura intermittente. Offre la massima durata della
batteria per l’inserimento di chiodi.
1.Utilizzando il selettore della modalità di
funzionamento (I), selezionare la modalità
sequenziale ( ).
2.Rilasciare il blocco di sicurezza del grilletto di
azionamento (B).
3.Posizionare la punta di rilevamento del foro (M)
nel primo foro sul connettore metallico ed
esercitare una pressione verso il basso
sull’utensile.
4.Tirare il grilletto (A) per azionare l’utensile.
5.Rilasciare il grilletto e sollevare la chiodatrice dal
piano di lavoro.
6.Ripetere i passaggi da 3 a 5 per attivare
l’inserimento del chiodo successivo.
MODALITÀ SEQUENZIALE RAPIDCYCLE
Nella modalità sequenziale RapidCycle, la
velocità di rotazione del motore viene ripristinata
automaticamente dopo l’inserimento di un chiodo
per consentire una rapida chiodatura consecutiva,
ma con tutti i benefici per la salute e la sicurezza
di un modello di azionamento sequenziale. Pur
offrendo la capacità di inserire più chiodi in meno
tempo, questa modalità esaurisce più rapidamente
la carica della batteria.
1.Utilizzare il selettore della modalità di
funzionamento (I) per selezionare la modalità
sequenziale RapidCycle ( ).
2.Rilasciare il blocco di sicurezza del grilletto di
azionamento (B).
113
Italiano
3.Posizionare la punta di rilevamento del foro (M)
nel primo foro sul connettore metallico ed
esercitare una pressione verso il basso
sull’utensile.
4.Tirare il grilletto (A) per azionare l’utensile.
5.Rilasciare il grilletto e sollevare la chiodatrice dal
piano di lavoro.
NOTA: Il motore dell’utensile torna
automaticamente alla massima velocità senza la
pressione della sicura (C).
6.Ripetere i passaggi da 3 a 5 per attivare
l’inserimento del chiodo successivo.
Spia a LED (Fig. 1)
La tua chiodatrice è dotata di due spie luminose a
LED (E) poste sul retro dell’utensile appena sotto il
cappuccio posteriore. Vedi anche Risoluzione dei
problemi per ulteriori istruzioni.
BATTERIA SCARICA
Sostituire la batteria con un pacco
batteria carico.
PACCO BATTERIA
CALDOLasciar raffreddare la batteria o
sostituirla con un pacco batteria freddo.
CONDIZIONI DI
INCEPPAMENTO/
STALLO Ruotare la leva di
rilascio dallo stallo. Fare riferimento a
Rilascio dallo stallo.
UTENSILE CALDOLasciar
raffreddare l’utensile prima di
continuare a utilizzarlo.
+/O o qualsiasi altra
combinazione
ERRORE
Reimpostare l’apparato rimuovendo
e reinserendo il pacco batteria o
disattivando il blocco di attivazione.
Se l’errore persiste, portare l’apparato
presso un centro di assistenza DeWALT
autorizzato.
Rilascio dallo stallo (Fig. 1, 3)
Se la chiodatrice viene utilizzata in applicazioni con
materiali duri in cui viene utilizzata tutta l’energia
disponibile nel motore per inserire un chiodo/
punto, l’utensile può spegnersi. La lama di guida
non completa il ciclo di inserimento e la spia di
inceppamento/stallo (E) lampeggia. Ruotare la leva
di rilascio dallo stallo (F) sull’utensile e il meccanismo
attuerà il rilascio. Se la lama di guida non ritorna
automaticamente nella posizione iniziale, procedere
a Rimozione di un chiodo inceppato. Se l’unità
114
rimane in condizioni di stallo modificare il materiale
e la lunghezza dei chiodi/punti per essere sicuri
che il materiale sul quale sono applicati non sia
troppo duro.Se l’unità rimane in condizioni di stallo
modificare la selezione della modalità, il materiale e
la lunghezza dei chiodi/punti per essere sicuri che
il materiale sul quale sono applicati non sia troppo
duro.
DCN693
Se l’apparato continua a spegnersi, rivedere la
selezione della velocità. A seconda dell’applicazione,
potrebbe essere necessaria un’altra impostazione
della velocità.
Disinnesco di un chiodo
inceppato (Fig. 1, 3)
AVVERTENZA: Inserire sempre il blocco
di sicurezza del grilletto (B) e scollegare il
pacco batteria e scaricare gli elementi di
fissaggio prima di tentare di eliminare un
inceppamento.
Se un chiodo si inceppa nel piede del cilindro, la
spia di inceppamento/stallo (E) lampeggia.
ATTENZIONE: durante la rimozione
di un chiodo inceppato, NON orientare
la chiodatrice con il naso o con la
base della batteria rivolti verso l’alto.
Il posizionamento della chiodatrice in
questo modo aumenta la probabilità di
ingerimento del chiodo inceppato o di
pezzi del chiodo. Se una parte qualsiasi
di un chiodo viene ingerita nell’utensile,
il chiodo deve essere recuperato
rimuovendo il coperchio superiore.
NOTA: l’inceppamento potrebbe essere dovuto
all’accumulo di detriti nel canale del cilindro.
Verificare ed eliminare immediatamente i detriti come
delineato di seguito se si ravvisano dei cambiamenti
nelle prestazioni dell’apparato.
1.Rimuovere il pacco batteria dallo
strumento e inserire il blocco del grilletto di
azionamento (B).
2.Dopo aver appoggiato l’utensile su un lato,
far scorrere alla base del caricatore il fermo del
dispositivo di spinta a molla (H) per bloccarlo in
posizione e scaricare la stecca di chiodi.
NOTA: If nails don’t release press nail support
lever (N).
3.Con la chiave esagonale (K) in dotazione,
allentare le due viti a testa esagonale (Q) nella
parte superiore del caricatore.
4.Ruotare il caricatore (G) in avanti.
Italiano
5.Rimuovere il chiodo inceppato/piegato usando
delle pinze, se necessario. Eliminare gli eventuali
detriti nel canale dei chiodi se necessario.
ATTENZIONE: Se una parte qualsiasi
di un chiodo viene ingerita nell’utensile,
il chiodo deve essere recuperato
rimuovendo il coperchio superiore. Fare
riferimento alla Figura 11 a, b, d, e.
6.Se la lama di guida è nella posizione verso il
basso, ruotare la leva di rilascio dallo stallo (F)
sulla parte superiore della chiodatrice.
NOTA: se la lama di guida non si ripristina
dopo aver ruotato la leva di rilascio dallo stallo,
può essere necessario ripristinare manualmente
la lama con un cacciavite lungo.
7.Ruotare nuovamente il caricatore in posizione
sotto il boccaglio dell’utensile e serrare i bulloni
esagonali (Q).
8.Reinserire il pacco batteria.
NOTA: lo strumento si disattiva e non si
ripristina fino a quando non è stato rimosso e
reinserito il pacco batteria.
9.Reiserire i chiodi nel caricatore (vedi
Caricamento dell’utensile).
10.Rilasciare il fermo del dispositivo di spinta (H).
11.Disinserire il blocco di sicurezza del grilletto di
azionamento (B) quando si è pronti a proseguire
l’inchiodatura.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
AVVISO: MAI spruzzare
né applicare in altro
modo lubrificanti o
solventi di pulizia
all’interno dello
strumento. Questa
operazione può limitare notevolmente la
durata e le prestazioni dello strumento.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
Se se i chiodi si inceppano frequentemente nel
piede del cilindro, far effettuare la manutenzione
dell’utensile in un centro di assistenza DeWALT
autorizzato.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli accessori
offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo di
accessori diversi potrebbe essere
rischioso. Per ridurre il rischio di lesioni,
115
Italiano
su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
SOSTITUZIONE DELLA PUNTA DCN6931-XJ (FIG. 10)
Con il tempo la punta di rilevamento del foro (M)
sarà soggetta all’usura e necessiterà di essere
sostituita.
AVVERTENZA: Per la propria
sicurezza, leggere il manuale d’istruzioni
dell’elettroutensile prima di utilizzare
qualsiasi accessorio. La mancata
osservanza di questi avvertimenti
potrebbe causare lesioni personali o
danni all’apparato e all’accessorio.
Durante l’assistenza tecnica, utilizzare
solamente parti di ricambio identiche.
PER SOSTITUIRE LA PUNA DI RILEVAMENTO DEL FORO:
1.Utilizzando un cacciavite a testa piatta, spingere
delicatamente la rondella di gomma dura (S) via
dal perno di fissaggio della punta (T).
2.Far scorrere il perno (T) fuori dal naso della
chiodatrice.
3.Tirare la punta usurata/danneggiata fuori dal
naso.
4.Inserire una nuova punta di rilevamento del foro.
5.Inserire il nuovo perno di fissaggio (T) attraverso
il naso e la punta di rilevamento del foro.
6.Premere la nuova rondella di gomma dura(S)
nuovamente sul perno di fissaggio.
NOTA: Utilizzare solo il nuovo perno e la guarnizione
in dotazione con il kit DCN6931. La guarnizione in
gomma non deve essere riutilizzata.
KIT DI SOSTITUZIONE DELLA MOLLA DI RITORNO
DCN6901 (FIG. 11A-11E)
Con il tempo, le molle di ritorno della lama
dell’avvitatore si usureranno e necessiteranno
di essere sostituite. È evidente che le molle
necessitano di essere sostituite se la lama
dell’avvitatore non ritorna nella posizione iniziale
dopo ogni inserimento. Per verificare - aprire lo
scomparto come riportato nella sezione Disinnesco
di un chiodo inceppato e se le molle si sono
usurate sarà possibile muovere l’avvitatore avanti
e dietro nel canale dei chiodi senza incontrare
resistenza.
L’apparato è stato progettato in modo tale che sia
facilmente possibile sostituire le molle di ritorno in
meno di 5 minuti in loco utilizzando l’accessorio
DCN6901-XJ.
116
AVVERTENZA: per la propria
sicurezza, leggere il manuale d’istruzioni
dell’apparato prima di utilizzare qualsiasi
accessorio. La mancata osservanza di
questi avvertimenti potrebbe causare
lesioni personali o danni all’apparato
e all’accessorio. Durante l’assistenza
tecnica, utilizzare solamente parti di
ricambio identiche.
AVVISO: tutte le parti meccaniche del
kit di sostituzione della molla di ritorno
sono indicate per comodità e verifica
di inclusione. Il kit contiene anche un
pacchetto di adesivo Loctite per l’utilizzo
al passaggio 9. Fare riferimento alla figura
11e.
PER SOSTITUIRE LE MOLLE DI RITORNO ROTTE:
NOTA: le molle devono essere sostituite in coppia,
utilizzando esclusivamente il kit di sostituzione della
molla accessorio DeWALT.
1.Utilizzando la chiave (K) fornita in dotazione,
allentare le due viti (AA) su ambo i lati dell’unità.
Fare riferimento alla figura 11a.
2.Rimuovere il sistema di ritorno (BB) dall’unità.
Fare riferimento alla figura 11b.
3.Far scorrere il fermaglio della guida della
molla (CC) via dalla guida della molla (DD). Fare
riferimento alla figura 11c.
4.Ruotare e rimuovere il respingente della
molla (EE) e rimuovere la rondella (FF) e la molla
di ritorno (GG). Fare riferimento alla figura 11d.
5.Montare la nuova molla di ritorno e la rondella
sulla guida della molla (DD). Comprimendo
la molla con la rondella vicino all’estremità
opposta della guida, ruotare il nuovo
respingente della molla finché non oltrepassa la
scanalatura (HH) del fermaglio della guida della
molla.
6.Montare saldamente il nuovo fermaglio della
guida della molla e posizionare il respingente
contro il fermaglio.
7.Ripetere i passaggi 3–6 per la seconda molla.
NOTA: Controllare il ritorno del profilo facendo
scorrere il profilo sulla guida della molla e
lasciandolo andare. Dovrebbe tornare indietro a
causa della forza delle molle.
8.Far scorrere il sistema di ritorno (BB)
nuovamente nell’unità. Fare riferimento alla
figura 11d. È importante provare l’allineamento
del profilo e il volano prima di avvitare il sistema
di ritorno nuovamente sull’unità. È possibile
farlo collegando una batteria e quindi spingendo
e rilasciando il naso dell’unità contro un piano o
una superficie rigida. Questo manderà su di giri
il motore.
Italiano
NOTA: quando il profilo e il volano sono
correttamente allineati, si udirà il motore
decelerare dalla massima velocità. Se il profilo
e il volano non sono allineati correttamente,
il motore potrebbe non avviarsi o potrebbe
rallentare molto più rapidamente del normale
insieme a un forte stridore dall’unità. In tal caso,
rimuovere e riposizionare il sistema di ritorno.
9.Una volta posizionato correttamente il sistema
di ritorno, aprire la bustina di Loctite®* fornita
in dotazione e applicarne una piccola quantità
sulla filettatura delle due viti (AA) e rimontare
le due viti utilizzando la chiave e serrare
saldamente. Fare riferimento alla figura 11e.
Prodotti e batterie contengono materiali che
possono essere recuperati o riciclati diminuendo
la domanda di materie prime. Si prega di riciclare
prodotti elettrici e batterie secondo le disposizioni
locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
• Far scaricare il pacco batteria completamente,
quindi rimuoverlo dalla radio.
AVVERTENZA: testare sempre l’unità
inserendo dei chiodi corti nel legno
morbido per assicurarsi che l’utensile
funzioni correttamente. Se l’utensile
non funziona correttamente, contattare
immediatamente un centro di assistenza
DeWALT riconosciuto.
AVVERTENZA: IL CONTENUTO
DELLA BUSTINA DI LOCTITE ®
POTREBBE IRRITARE GLI
OCCHI, LA PELLE E L’APPARATO
RESPIRATORIO. UTILIZZARE
L’INTERO CONTENUTO
ALL’APERTURA. Non inalare i fumi.
Impedire il contatto con gli occhi, la
pelle e gli indumenti. Utilizzare soltanto
in una zona ben ventilata. Conservare
lontano dalla portata dei bambini.
TRATTAMENTO DI PRONTO
SOCCORSO: Contiene dimetacrilato
poliglicolico, glicole propilenico
oleato poliglicolico, biossido di
titanio e idroperossido di cumene.
In caso di ingerimento, chiamare
immediatamente un Centro Antiveleno
o un medico. Non indurre il vomito.
In caso di inalazione, spostare la
persona all’aria fresca. In caso di
contatto con gli occhi, sciacquare per
15 minuti. Rivolgersi a un medico.
In caso di contatto con la pelle,
sciacquare bene con acqua. In
caso di contatto con gli indumenti,
rimuoverli.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve
essere ricaricato quando non fornisce più energia
sufficiente per eseguire compiti che prima erano
eseguiti agevolmente. Al termine della sua vita
operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili.
Consegnarle al proprio concessionario o presso
un’apposita stazione di riciclaggio. Le batterie
raccolte verranno riciclate o smaltite in modo
appropriato.
*Loctite® è un marchio registrato di Henkel Corp.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le
batterie contrassegnati con questo
simbolo non devono essere smaltiti con i
normali rifiuti domestici.
117
Italiano
GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
MOLTI PROBLEMI COMUNI POSSONO ESSERE RISOLTI FACILMENTE
UTILIZZANDO IL SEGUENTE GRAFICO.
Per problemi più gravi o persistenti, contattare il più vicino centro di riparazione autorizzato DeWALT,
o contattare l’ufficio DeWALT all’indirizzo indicato in questo manuale.
VVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, staccare SEMPRE il pacco batteria dallo
A
strumento prima di tutte le riparazioni
SINTOMO
CAUSA
SOLUZIONE
Il motore non funziona
con il dispositivo di
scatto a contatto
premuto
Blocco del grilletto in posizione di blocco
Blocco inserimento a vuoto innestato,
impedendo al dispositivo di scatto a
contatto di effettuare la corsa completa
L’utensile è in stallo, impedendo al motore
di girare
Sbloccare il blocco del grilletto di azionamento
Inserire altri chiodi nel caricatore.
Dispositivo di scatto a contatto piegato
Il motore si ferma dopo 5 secondi
I terminali sono sporchi o danneggiati
Circuito elettronico interno danneggiato
Grilletto di azionamento danneggiato
Batteria calda
Utensile caldo
L’utensile non si
aziona (il motore gira
ma l’utensile non
inserisce un chiodo)
Blocco inserimento a vuoto innestato,
impedendo al dispositivo di scatto a
contatto di effettuare la corsa completa
Batteria scarica o danneggiata
Chiodo inceppato/la lama di guida non
torna nella posizione iniziale
Gruppo di guida/ritorno danneggiato
Meccanismo interno inceppato
Circuito elettronico interno danneggiato
Il motore si avvia, ma
genera molto rumore
Chiodo inceppato e la lama di guida è
bloccata in posizione abbassata
Gruppo di guida/ritorno danneggiato
118
Ruotare la leva di rilascio dallo stallo sull’utensile
e il meccanismo attuerà il rilascio. Se la lama di
guida non viene ripristinata, rimuovere la batteria
e spingere manualmente la lama indietro nella
posizione iniziale.
Rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato
DeWALT.
Funzionamento normale, rilasciare il dispositivo di
scatto a contatto e premere.
Rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato
DeWALT.
Rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato
DeWALT.
Rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato
DeWALT.
Lasciar raffreddare la batteria o sostituirla con un
pacco batteria freddo.
Lasciar raffreddare l’utensile prima di continuare a
utilizzarlo.
Inserire chiodi nel caricatore.
Controllare il livello di carica se sul pacco batteria
viene visualizzato lo stato di carica. Caricare o
sostituire il pacco batteria, se necessario.
Rimuovere la batteria, rimuovere il chiodo
inceppato, azionare ripetutamente la leva di rilascio
dallo stallo, (spingere in su manualmente la lama di
guida se necessario) reinserire la batteria.
Rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato
DeWALT.
Rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato
DeWALT.
Rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato
DeWALT.
Utilizzare la leva di rilascio dallo stallo, rimuovere
eventuali chiodi inceppati e riportare manualmente
nella posizione iniziale la lama di guida, se
necessario.
Rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato
DeWALT.
Italiano
SINTOMO
CAUSA
SOLUZIONE
La lama di guida
continua a rimanere
bloccata in posizione
abbassata
Chiodo inceppato e la lama di guida è
bloccata in posizione abbassata
Utilizzare la leva di rilascio dallo stallo, rimuovere
eventuali chiodi inceppati e riportare manualmente
nella posizione iniziale la lama di guida, se
necessario.
Rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato
DeWALT.
Se l’utensile continua a essere in stallo
(costringendo a girare la leva rilascio dallo stallo)
scegliere un materiale e una lunghezza dei chiodi/
punti per i quali il materiale sul quale devono essere
applicati non sia troppo duro.
Pulire la zona del boccaglio e guardare da vicino se
ci sono frammenti di chiodi bloccati nella guida.
I nuovi apparati possono richiedere 500-1.000
chiodi prima di completare il rodaggio. Inserire
chiodi più corti durante tale periodo se si
riscontrano difficoltà a inserire i chiodi a filo.
Se si sta tentando di inserire chiodi con codolo
ad anello più lunghi in materiali di legno morbido
o in materiali più duri con la velocità 1, regolare
l’impostazione della velocità alla posizione 2.
Girare la rotella di regolazione su una profondità
maggiore.
Applicare una forza adeguata a far aderire
saldamente l’utensile al pezzo. Fare riferimento al
Gruppo di guida/ritorno danneggiato
Materiale e lunghezza dei chiodi/punti
Residui nel piede del cilindro
L’apparato non ha ancora completato il
rodaggio
Uso della velocità errata (solo
DCN693)
L’utensile funziona ma
non guida fino in fondo i
chiodi/punti
Regolazione della profondità insufficiente
L’utensile non è saldamente a contatto
del pezzo
manuale di istruzioni.
Lunghezza del materiale e del
dispositivo di fissaggio
L’utensile funziona, ma
non spara chiodi/punti
Se l’utensile continua a essere in stallo
(costringendo a girare la leva di rilascio dallo stallo)
scegliere un materiale e una lunghezza dei chiodi/
punti per i quali il materiale sul quale devono essere
applicati non sia troppo duro.
Bordo della lama di guida usurato o
Sostituire gruppo di guida/ritorno. Rivolgersi a un
danneggiato
centro di riparazione autorizzato DeWALT.
Rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato
Meccanismo di azionamento
DeWALT.
danneggiato
L’apparato non ha ancora completato il
I nuovi apparati possono richiedere 500-1.000
rodaggio
chiodi prima di completare il rodaggio. Inserire
chiodi più corti durante tale periodo se si
riscontrano difficoltà a inserire i chiodi a filo.
Se si sta tentando di inserire chiodi con codolo
Uso della velocità errata (solo
ad anello più lunghi in materiali di legno morbido
DCN693)
o in materiali più duri con la velocità 1, regolare
l’impostazione della velocità alla posizione 2.
Non ci sono chiodi nel caricatore
Inserire i chiodi nel caricatore.
Chiodi con dimensione o angolo non
Utilizzare solo i chiodi consigliati. Fare riferimento a
corretti
Dati tecnici.
Residui nel piede del cilindro
Pulire la zona del boccaglio e guardare da vicino se
ci sono frammenti di chiodi bloccati nella guida.
Residui nel caricatore
Pulire il caricatore.
Caricatore usurato
Sostituire il caricatore Rivolgersi a un centro di
riparazione autorizzato DeWALT.
Lama di guida usurata o danneggiata
Rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato
DeWALT.
Molla del dispositivo di spinta danneggiata Sostituire la molla; rivolgersi a un centro di
riparazione autorizzato DeWALT.
119
Italiano
SINTOMO
CAUSA
SOLUZIONE
Chiodo inceppato
Chiodi con dimensione o angolo non
corretti
Le viti del caricatore non sono state
strette dopo l’ultima ispezione o rimozione
per inceppamento
Lama di guida usurata o danneggiata
Utilizzare solo i chiodi consigliati. Fare riferimento a
Dati tecnici.
Assicurarsi di stringere i bulloni esagonali del
caricatore con la chiave in dotazione.
Materiale e lunghezza dei chiodi/punti
Residui nel piede del cilindro
Caricatore usurato
Il blocco sparo a vuoto è innestato
quando rimangono solo 7-9
chiodi nel caricatore e l’utente sta
applicando una forza eccessiva
al dispositivo di scatto a contatto,
bypassando il blocco
L’apparato non ha ancora completato il
rodaggio
Uso della velocità errata (solo
DCN693)
Prestazioni scadenti
nell’inserimento dei fori
120
Punta di rilevamento di un foro usurata o
danneggiata
Sostituire la lama di guida. Rivolgersi a un centro di
riparazione autorizzato DeWALT.
Se l’utensile continua a essere in stallo
(costringendo a girare la leva rilascio dallo stallo)
scegliere un materiale e una lunghezza dei chiodi/
punti per i quali il materiale sul quale devono essere
applicati non sia troppo duro.
Pulire la zona del boccaglio e guardare da vicino se
ci sono frammenti di chiodi bloccati nella guida.
Sostituire il caricatore Rivolgersi a un centro di
riparazione autorizzato DeWALT.
Caricare altri chiodi nel caricatore per disinnestare il
blocco inserimento a vuoto.
I nuovi apparati possono richiedere 500-1.000
chiodi prima di completare il rodaggio. Inserire
chiodi più corti durante tale periodo se si
riscontrano difficoltà a inserire i chiodi a filo.
Se si sta tentando di inserire chiodi con codolo
ad anello più lunghi in materiali di legno morbido
o in materiali più duri con la velocità 1, regolare
l’impostazione della velocità alla posizione 2.
Sostituire la punta con il kit. Se le prestazioni
scadenti permangono, portare l’utensile presso un
agente di riparazione DeWALT.
Nederlands
SNOERLOZE METALEN-HECHTNAGELTACKER
DCN693, DCN694
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en
innovatie maken DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel
gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Accutype
Aandrijfmodus
Multi-Speed
Magazijnhoek
Spijkers
lengte (Snelheid 1)
lengte (Snelheid 2)
diameter schacht
hoek
kopgeometrie
collatietype
Gewicht (zonder accuset)
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745.
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
LWA(niveau geluidsvermogen)
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
DCN693
18
1
Li-Ion
Sequentieel/
RapidCycle Sequentieel
Yes
33°
DCN694
18
1
Li-Ion
Sequentieel/
RapidCycle Sequentieel
No
33°
kg
40
50-60
3,4-4,0
30–35°
volledige round
papier tape
8,0
35
N/A
3,4-4,0
30–35°
volledige round
papier tape
8,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
98
3
87
98
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
VDC
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap.
Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel
met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
mm
mm
mm
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen
gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen tegen
de effecten van vibratie, zoals: onderhoud
het gereedschap en de accessoires,
houd de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
121
Nederlands
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Lader
Netspanning
VAC
Accutype
Laadtijd bij benadering min
van accu’s
Gewicht
kg
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Lader
DCB107
Netspanning
VAC
230
Accutype
10,8/14,4/18 Li-Ion
Laadtijd bij benadering min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
van accu’s
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Gewicht
kg
0,29
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering
van accu’s
Gewicht
VAC
min
kg
Lader
Netspanning
VAC
Accutype
Laadtijd bij benadering min
van accu’s
Gewicht
Lader
Netspanning
Accutype
kg
VAC
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
Lader
Laadtijd bij benadering min
van accu’s
Gewicht
Zekeringen:
Europa
kg
DCB115
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zou kunnen leiden tot de
dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
PMERKING: Geeft een handeling
O
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
SNOERLOZE METALEN-HECHTNAGELTACKER
DCN693, DCN694
DeWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-16:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn
2004/108/EC (tot 19.04.2016), 2014/30/EU (vanaf
20.04.2016) en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DeWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
122
Nederlands
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
16.11.2015
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
b)
c)
d)
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden
tot een elektrische schok, brand en/of
ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een snoer) op
de netspanning aangesloten elektrische gereedschap
of naar (draadloos) elektrisch gereedschap met een
accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
e)
f)
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen
of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer
uit de buurt van warmte, olie, scherpe
randen, of bewegende onderdelen.
Beschadigde snoeren of snoeren die in
de war zijn verhogen het risico op een
elektrische schok.
Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico
op een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap
123
Nederlands
aansluit op de stroombron en/of accu,
het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend
onderdeel van het elektrische gereedschap is
achtergelaten kan leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig
en in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap
voor uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het
elektrische gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen
en laat niet toe dat personen die
onbekend zijn met het elektrische
gereedschap of deze instructies het
gereedschap bedienen. Elektrische
124
gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van
het gereedschap nadelig kunnen
beïnvloeden. Zorg dat het gereedschap
voor gebruik wordt gerepareerd als het
beschadigd is. Veel ongelukken worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) GEBRUIK EN VERZORGING VAN GEREEDSCHAP
OP ACCU
a) Gebruik alleen de lader die door de
fabrikant wordt opgegeven. Een lader die
geschikt is voor één accutype, kan een risico
op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b) Gebruik elektrische gereedschappen
uitsluitend met speciaal omschreven
accu’s. Gebruik van andere accu’s kan
leiden tot letsel en brandgevaar.
c) Als de accu niet in gebruik is, dient u
deze uit de buurt te houden van andere
metalen voorwerpen zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding van het ene contactpunt
met het andere kunnen maken. Het
kortsluiten van de accucontactpunten samen
kan brandwonden of brand veroorzaken.
d) Als het gereedschap te zwaar wordt
belast, kan er vloeistof uit de accu
lekken; vermijd contact hiermee. Als u
per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de
vloeistof in contact met de ogen komt,
dient u daarnaast medische hulp in te
roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan
irritatie of brandwonden veroorzaken.
Nederlands
6) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt.
Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Veiligheidsvoorschriften voor
Accutackers
•Ga er altijd vanuit dat er nieten/spijkers
in het gereedschap zitten. Wanneer
onzorgvuldig met de tacker wordt omgegaan,
kan dat dat tot gevolg hebben dat er
onverwacht nieten/spijkers worden afgeschoten
en dat er daardoor persoonlijk letsel ontstaat.
•Richt het gereedschap niet op uzelf of
op iemand die bij u staat. Wanneer de
trekker onverwacht wordt overgehaald, zullen
nieten/spijkers worden afgevuurd en dat kan
persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
•Stel het gereedschap pas in werking als
het stevig tegen het werkstuk is geplaatst.
Als het gereedschap geen contact maakt met
het werkstuk, kunnen nieten/spijkers worden
weggeschoten in een onbedoelde richting.
•Neem de accu los van het gereedschap
wanneer er nieten/spijkers in het
gereedschap vast komen te zitten. Wanneer
u nieten/spijkers die vastzitten, losmaakt, kan
de tacker onbedoeld in werking treden als de
accu nog in het gereedschap zit.
•Gebruik deze tacker niet voor het
vastzetten van elektrische kabels. Dit
gereedschap is niet ontworpen voor het
installeren van elektrische kabels, de isolatie kan
beschadigd raken waardoor het gevaar van een
elektrische schok of van brand ontstaat.
• Gebruik het gereedschap niet als hamer.
Zie voor vrijstellingen voor deze bepalingen
de in uw land geldende voorschriften voor de
werklocatie.
• Controleer altijd de ter plaatse geldende
voorschriften voor de werkplek.
• Draag altijd een veiligheidsbril.
• Draag altijd gehoorbescherming.
• Gebruik alleen bevestigingsmateriaal van het
type dat in de handleiding wordt genoemd.
• Monteer het gereedschap niet met een
standaard op een steun.
• Demonteer of blokkeer geen onderdelen van het
hechtapparaat, de contactschakelaar.
• Controleer vóór elk gebruik of het veiligheids- en
triggermechanisme goed werkt en of alle bouten
en moeren vastzitten.
• Activeer de nagelmachine nooit in de open
ruimte.
• Draag het werktuig in het werkgebied naar de
werkplek met behulp van één handvat, en nooit
met een geactiveerde schakelaar.
• Beoordeel de omstandigheden in het
werkgebied. Spijkers kunnen dunne
werkstukken doorboren of van hoeken en
kanten van het werkstuk afglijden, en zo
mensen aan risico’s blootstellen.
• Sla geen nagels dicht bij de rand van het
werkstuk.
• Sla geen nagels bovenop andere nagels.
Overige risico’s
De volgende risico’s horen bij het gebruik van deze
apparaten:
– Letsel veroorzaakt door onjuiste behandeling
van het gereedschap.
– Verlies van controle over het gereedschap
wanneer het niet goed wordt vastgepakt.
– Vermoeidheid van de spieren van armen en
handen, vooral wanneer u boven uw hoofd
werkt. Neem altijd regelmatig een rustpauze
wanneer u lange tijd aan het werk bent.
ndanks het toepassen van de relevante
O
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
–Gehoorbeschadiging.
– Risico van persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico van persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
– Verlies van controle over het gereedschap door
terugslag.
– Risico van letsel door beknelling, scherpe
randen en onjuiste behandeling van het
werkstuk.
– Risico van letsel veroorzaakt door scherpe
randen bij het inzetten van andere nieten/
spijkers of het aanvullen van nieten/spijkers.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
125
Nederlands
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Zichtbare straling. Staar niet in het licht.
35-60mm
3.3–4.1 mm
Lengte van de spijkers.
Dikte van de spijkers.
Laadcapaciteit.
55
30 - 34˚
Magazijnhoek.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze
handleiding bevat belangrijke instructies voor de
veiligheid en voor de bediening van geschikte
batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren
een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
126
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen
accu’s zouden uit elkaar kunnen springen
en persoonlijk letsel en schade kunnen
veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
PMERKING: Onder bepaalde
O
omstandigheden, wanneer de stekker
van de lader in het stopcontact zit,
kunnen de niet-afgedekte laadcontacten
binnenin de lader door materiaal of een
voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar
niet uitsluitend, staalwol, aluminiumfolie
of een opeenhoping van metaalachtige
deeltjes, kunnen beter bij de holtes van
de lader worden weggehouden. Trek
altijd de stekker uit het stopcontact
wanneer er geen accu in de lader zit.
Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DeWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of
sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover
kan struikelen, en het snoer niet op een
andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het
er werkelijk niet anders kan. Gebruik van
een ongeschikt verlengsnoer kan het risico
van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Plaats niet iets boven op een lader en
plaats de lader niet op een zacht oppervlak
omdat hierdoor de ventilatiesleuven
kunnen worden geblokkeerd en de lader
binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader
niet in de buurt van een warmtebron. De lader
wordt geventileerd door sleuven boven en
onder in de behuizing.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker—laat
deze onmiddellijk vervangen.
Nederlands
•Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op
een andere manier beschadigd is. Breng de
lader naar een erkend servicecentrum.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Lithium-ion-accu’s garanderen door
de accu’s volledig op te laden voordat u deze voor
het eerst in gebruik neemt.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Laadproces
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet
minder wanneer u de accu verwijderd.
•Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230V
stroomvoorziening van een woning.
Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de
12V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De laders van het type DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 en DCB115 zijn geschikt voor accu’s van
10.8V, 14,4V en 18V XR Li-Ion (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B,en DCB185).
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld
en zijn zo ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het
gebruik zijn.
Oplaadprocedure (Afb. [Fig.] 2)
1.Steek de lader in een geschikt stopcontact
voordat u de accu insteekt.
2.Plaats de accu (L) in de lader, en let er daarbij
op dat de accu geheel in de lader komt te
zitten. Het rode lampje (opladen) knippert
voortdurend en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
3.Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven
door het rode lampje dat constant AAN blijft.
De accu is nu volledig opgeladen en kan
worden gebruikt of in de acculader blijven
zitten.
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de
laadstatus van de accu.
Laadindicaties: DCB105
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging
x
vervang accu
Laadindicaties: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Het rode
lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een
geel indicatielampje wanneer de functie actief is.
Wanneer de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt, gaat het gele lampje uit en hervat de lader
de laadprocedure.
De geschikte lader(S) laden niet een kapotte accu
op. Het lampje zal niet of onregelmatig gaan
branden en de lader geeft daarmee aan dat de accu
kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets
mis is met de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de
lader en de accu dan testen door een geautoriseerd
servicecentrum.
HOT/COLD PACK DELAY (VERTRAGING HETE/KOUDE ACCU)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te
warm of te koud is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold
Delay gestart en wordt het laden uitgesteld tot de
accu een geschikte temperatuur heeft bereikt. De
lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale
levensduur van de accu.
Een koude accu zal half zo snel opladen als een
warme accu. De accu zal minder snel opladen
gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op
maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de
accu warmer wordt.
127
Nederlands
UITSLUITEND LITHIUM-ION-ACCU’S
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordt ontladen.
Een elektrische schok of elektrocutie
kan het gevolg zijn. Breng beschadigde
accu’s terug naar het servicecentrum
zodat ze kunnen worden gerecycled.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden,
als het elektronisch beschermingssysteem actief
wordt. Als dit gebeurt, zet u de Lithium-ion-accu op
de lader, totdat deze volledig geladen is.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
Als u de accu uit de verpakking haalt is hij niet
geheel opgeladen. Lees, voordat u de accu en de
lader in gebruik neemt, de onderstaande instructies
voor een veilig gebruik en volg vervolgens de
vermelde laadprocedures.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst
in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op
geen enkele manier als deze niet past in
een lader die niet geschikt is, omdat de
accu kan openbarsten waardoor ernstig
persoonlijk letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in de daarvoor
bestemde DeWALT laders.
•Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 °C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
128
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu is
gescheurd of beschadigd, zet de accu
dan niet in de lader. Klem een accu niet
vast, laat een accu niet vallen, beschadig
een accu niet. Gebruik een accu of lader
waar hard op is geslagen, die is gevallen,
waar overheen is gereden of die op
welke manier dan ook is beschadigd (dat
wil zeggen, doorboord met een spijker,
geraakt met een hamer, vertrapt) niet.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUMION (LI-ION)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium-ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact
met de huid komt, wast u dit onmiddellijk
af met water en een milde zeep. Als
accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15
minuten met water in het geopende oog, of
totdat de irritatie stopt. Als medische hulp nodig
is dient u te vermelden dat de accuelektrolyt is
samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Transport
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing
zijn verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald
door de bedrijfstak en door wettelijke normen, zoals
Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke
Goederen van de UN; Voorschriften voor Gevaarlijke
Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale
Maritieme Gevaarlijke Goederen (IMDG) en
de Europese Overeenkomst Betreffende het
Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn
getest in overeenstemming met Hoofdstuk 38.3 van
de Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke
Goederen Handleiding van Testen en Criteria.
Nederlands
In de meeste gevallen zal de verzending van een
DeWALT accu vrijgesteld zijn van de classificatie als
volledig voorgeschreven Gevaarlijk Materiaal van
Klasse 9. Over het algemeen zijn de twee gevallen
die verzending Klasse 9 vragen:
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
1.Verzending door de lucht van meer dan
twee DeWALT lithium-ion accu wanneer
de verpakking alleen accu’s bevat (geen
gereedschap) en
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding
worden gebruikt, kunnen de volgende
pictogrammen op de labels op de lader en op de
accu staan:
2. Een verzending die een lithium-ion accu bevat
die een energieklassificering van meer dan 100
W/uur (Wh) heeft. Op alle lithium-ion accu’s
staat de W/Uur-klassificering vermeld.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een
vrijstelling te hebben of volledig voorgeschreven,
is voor de verantwoordelijkheid van de verzender
de meest recente voorschriften voor verpakking,
labeling/markering en vereisten ten aanzien van
documentatie.
Tijdens het transport kunnen accu’s mogelijk vlam
vatten als de aansluitingen van de accu onbedoeld
in aanraking komen met geleidende materialen.
Controleer dat tijdens het transport de aansluitingen
van de accu afgeschermd zijn en goed geïsoleerd
van materialen die ermee in contact kunnen komen
en kortsluiting kunnen veroorzaken.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding
wordt verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen
en wordt geacht nauwkeurig te zijn op het moment
dat het document werd opgesteld. Er wordt echter
geen garantie gegeven, impliciet of expliciet. Het is
voor de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te
zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
Accu
ACCUTYPE
De DCN693 en de DCN694 werken op een 18V
accu.
De accu’s van het type DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
of DCB185 kunnen worden gebruikt. Raadpleeg de
Technische Gegevens voor meer informatie.
Aanbevelingen voor opslag
1.De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s
op bij kamertemperatuur als deze niet in
gebruik zijn.
2.Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
Labels op de oplader en accu
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
ie Technische gegevens voor de
Z
oplaadtijd.
Accu bezig met opladen.
Accu opgeladen.
Accu defect.
Hete/koude accuvertraging.
iet doorboren met geleidende
N
voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
org dat defecte snoeren onmiddellijk
Z
worden vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
ied de accu als chemisch afval aan en
B
houd rekening met het milieu.
aad DeWALT-accu’s alleen op met de
L
aangewezen DeWALT-laders. Wanneer
u andere accu’s dan de aangewezen
DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten
of kan dit leiden tot andere gevaarlijke
situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
129
Nederlands
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Metalen-hechtnageltacker
1Reserve-gatlocatietip (alleen P2-modellen)
1Lader (alleen P2-modellen)
2Accu’s (alleen P2-modellen)
1Gereedschapskoffer (alleen P2-modellen)
1Gebruiksaanwijzing
OPMERKING: Bij de N-versies worden geen
accu’s, laders en gereedschapskoffers geleverd.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (Afb. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
A.Trekker
B.Trekkerbeveiliging vergrendeling-uit
C.Contactschakelaar
of een ladder gelijkende constructie, bijv. raamwerk
voor daken.
Alleen bevestigingsmateriaal dat door de fabrikant
van gereedschap voor metalen connectors
wordt aanbevolen en dat voldoet aan de eisen
van de geldende bouwvoorschriften, mag in dit
gereedschap worden gebruikt voor het installeren
van connectors.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van
de accu overeenkomt met het voltage op het
typeplaatje. Zorg er ook voor dat het voltage
van uw oplader overeenkomt met dat van uw
stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN60335;
daarom is geen aarding nodig.
D.Diepteafstellingswiel
E.Indicatielampje gering vermogen accu &
vastlopen
F.Vrijgaveknop bij vastlopen
G.Magazijn
H.Grendel aanduwmechanisme
I.Standenselectieschakelaar
J.Roterende balk-/riemhaak
K.Geïntegreerde inbussleutel
L.Accu
M.Gatlocatietip
N.Nagelondersteuningshendel (DCN693)
O.Nagellengteselectieschakelaar (DCN693)
BEDOELD GEBRUIK
De snoerloze metalen-hechtnageltackers DCN693
en DCN694 zijn ontworpen voor UITSLUITEND het
bevestigen van metalen bevestigingsmateriaal met
voorgevormde gaten in houten werkstukken.
De snoerloze metalen-hechtnageltacker is
ontworpen voor de sequentiële stand en RapidCycle
sequentiële stand. Tackers die zijn ontworpen voor
alleen de stand sequentieel MOGEN worden
gebruikt voor stellingmateriaal, trappen, ladders of
130
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet
het worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via het DeWALT
servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie Technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Nederlands
WAARSCHUWING: gebruik alleen de
accusets en laders van DeWALT.
De accu in het gereedschap zetten
en uit het gereedschap
verwijderen (Afb. 2)
Het gereedschap laden (afb. 4)
WAARSCHUWING: Vergrendel altijd
de trekker van het gereedschap in de
beveiligde uit-stand en neem de accu uit
voor u hechtmateriaal plaatst of uitneemt.
WAARSCHUWING:
Bevestigingsmateriaal dat wordt
gebruikt voor het installeren van metalen
connectors moet voldoen aan de eisen
van geldende bouwvoorschriften en
moet worden geïnstalleerd volgens
de voorschriften en volgens de
specificaties van de leverancier van het
gereedschap van de metalen connector.
Wanneer connectors niet goed worden
geïnstalleerd, kan dat leiden tot
constructiefouten.
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het
belangrijk dat u de accu (L) volledig oplaadt.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
INSTALLEREN
1.Houd de accu tegenover de rails (L) in de
handgreep van de lamp.
2.Schuif de accu in de handgreep totdat de accu
stevig vastzit in het gereedschap en controleer
dat de accu niet los raakt.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN
1.Druk op de accu-ontgrendelknop (U) en trek
de accu stevig uit de handgreep van het
gereedschap.
2.Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van deze handleiding.
VERMOGENMETER (AFB. 2, 2A)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en
deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een
aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de
knop van de vermogenmeter (P) in te drukken.
Een combinatie van de drie groene LED-lampjes
gaat branden en dat geeft een aanduiding van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft. Wanneer
de lading in de accu onder het bruikbare niveau ligt,
gaat de vermogenmeter niet branden en moet de
accu worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts
een indicatie van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het gereedschap en
is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de
toepassing door de eindgebruiker.
De roterende balk-/riemhaak (afb. 6)
De balk-/riemhaak (J) kan gemakkelijk rechts of links
van het gereedschap worden geplaatst voor linksof rechtshandige gebruikers.
Als u de haak helemaal niet wilt gebruiken, kunt u
deze naar de voor- of achterzijde van de onderzijde
van de handgreep draaien.
1.Zet de van een veer voorziene grendel van het
aanduwmechanisme(H) vast door deze naar de
onderzijde van het magazijn te schuiven.
2.Selecteer een geschikte gelijmde
spijkerstrook. (Raadpleeg Technische
Gegevens) DeWALT adviseert u altijd
hechtnagels van het merk DeWALT te
gebruiken.
WAARSCHUWING: Omdat accessoires
die niet door DeWALT worden
aangeboden, niet op dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires op dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Beperk het risico van letsel,
gebruik alleen door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product.
3.Steek de hechtnagelstroken in de laadsleuf
van het magazijn, en let er daarbij op dat de
koppen van de nagels goed tegenover de
sleufopening uitkomen.
4.Sluit het magazijn door de grendel van het
aanduwmechanisme los te maken. Laat de
grendel voorzichtig naar voren schuiven zodat
de strook spijkers/nieten vast komt te zitten.
Uitschakeling bij leeg magazijn.
De hechnageltacker is voorzien van een functie voor
uitschakeling wanneer de nieten/spijkers opraken en
deze functie verhindert dat het gereedschap werkt
wanneer het magazijn bijna leeg is. Wanneer er nog
zo’n 4 tot 6 hechtnagels in het magazijn over zijn,
treedt de vergrendeling voor een leeg magazijn in
werking. RaadpleegHet gereedschap laden voor
het laden van een strook aaneengehechte spijkers.
131
Nederlands
OPMERKING: Als veel kracht op het gereedschap
wordt uitgeoefend, kan de vergrendeling worden
opgeheven. Dit voorkomt dat het gereedschap
beschadigd raakt, wanneer het valt.
De inslagdiepte afstellen (afb. 5)
U kunt de inslagdiepte afstellen met het
diepteafstellingswiel.
1.Als u de hechtnagel minder diep wilt inslaan,
draait u het diepteafstellingswiel (D) naar links,
in de richting van het pictogram van de ondiepe
nagel.
2.Als u de niet/spijker dieper wilt inslaan, draait
u het diepteafstellingswiel (D) naar rechts, in
de richting van het pictogram van de diepere
spijker.
De werkstand selecteren (afb. 1).
U selecteert de sequentiële stand door de
standenselectieschakelaar (I) zo te schuiven dat het
pictogram van de enkele pijl ( ) zichtbaar wordt.
Instelling hechtnagellengte (Afb. 1)
ALLEEN DCN693
Deze tacker is voorzien van een selectieschakelaar
voor de hechtnagellengte (O), die zich op de voet
bevindt.
• Kies voor kortere nagels positie 1 door de
schakelaar in meest linkse positie te zetten.
• Kies voor langere nagels en veeleisender
toepassingen positie 2 door de schakelaar in
meest rechtse positie te zetten.
Als nagels niet diep genoeg worden geslagen in
instelling 1, zult u misschien moet overschakelen
naar instelling 2 zodat meer aandrijfkracht vrijkomt.
KENNISGEVING: Het afvuren van
nagels die minder dan 40 mm lang
zijn, in snelheidsinstelling 2 zal leiden
tot uitzonderlijk veel slijtage aan uw
gereedschap en zal misschien al snel tot
storingen leiden.
Voordeel
Typische
nagellengte
2
Vermogen langere nagels
in te slaan
50 – 60 mm
1
Langere levensduur van
gereedschap, accu gaat
langer mee, hogere
inslagsnelheid van
hechtnagels
40 mm
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
U selecteert de RapidCycle-stand door de
standenselectieschakelaar (I) zo te schuiven dat het
pictogram van de dubbele pijl ( ) zichtbaar wordt.
OPMERKING: De hechtnageltacker zal in de
sequentiële stand RapidCycle minder lang op een
volle accu werken dan in de standaard sequentiële
stand. Laat u het gereedschap in de standaard
sequentiële stand staan, dan werkt het het langst
op een volle accu.
Snelheidsinstelling
Juiste positie van de handen (Afb. 7)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor de juiste handpositie zet u één hand op de
hoofdhandgreep (R), zoals wordt afgebeeld.
Het Gereedschap Voorbereiden
(afb. 1)
1.Neem de accu (L) uit het gereedschap en
controleer dat het gereedschap is vergrendeld
in de uit-stand.
2.Verwijder alle spijkers uit het magazijn (G).
OPMERKING: Druk op de
nagelondersteuningshendel (N) als nagels niet
vrijkomen.
3.Controleer of de contactschakelaar (C) wel vrij
kan bewegen.
4.Laad de nagels weer in het magazijn.
5.Zet de accu in.
132
Nederlands
WAARSCHUWING: Gebruik het
gereedschap niet als de
contactschakelaar of het
nagelduwmechanisme niet vrij kan
bewegen.
KENNISGEVING: Breng
NOOIT op welke manier
dan ook smeermiddelen
of reinigingsmiddelen in
het gereedschap aan. Dit
kan een zeer nadelige invloed hebben op
de levensduur en de prestaties van het
gereedschap.
Vergrendeling van de trekker
gebruiken (afb. 3)
Iedere DeWALT hechtnageltacker is voorzien van
een vergrendeling van de trekker (B) die, wanneer u
deze naar rechts duwt, zoals Afbeelding 3 laat zien,
voorkomt, doordat de trekker wordt vergrendeld en
de aandrijving van de motor wordt onderbroken, dat
het gereedschap een nagel afvuurt.
Wanneer u de vergrendeling van de trekker naar
links duwt, is het gereedschap volledig klaar voor
gebruik. De vergrendeling van de trekker moet altijd
in de vergrendelde stand staan, wanneer u het
gereedschap afstelt of wanneer het gereedschap
niet direct in gebruik is.
Het gereedschap inwerken
N.B. Dit gereedschap moet gedurende enige tijd
op beperkt vermogen worden gebruikt voordat het
op volle kracht kan werken, omdat er onderdelen
zijn op elkaar moeten inwerken. Het kan zijn dat het
gereedschap gedurende deze tijd lange nagels niet
altijd geheel inslaat.
Na het inslaan van 500 tot 1000 nagels moet het
gereedschap wel zijn ingewerkt en op volle kracht
kunnen werken.
Het gereedschap in werking stellen/
afvuren (afb. 1, 8, 9)
U stelt het gereedschap in werking door de
trekker (A) over te halen in één van de twee
standen: sequentiële stand of RapidCycle
sequentiële stand.
WAARSCHUWING: Hechtnagels
moeten recht in het materiaal worden
gedreven. Kantel de tacker niet tijdens
het indrijven van nagels. Zie afb. 8.
WAARSCHUWING: Metalen
verbindingsnagels zijn niet ontworpen
om in metaal te dringen. Wanneer u
metalen verbindingsnagels installeert
moet u ALTIJD de gatlocatietip in het
voorgevormde gat van de metaalhechter
plaatsen en zo richten dat de nagel
haaks staat op het gat, voordat u
probeert een hechtnagel in te drijven. Zie
Afbeelding 9.
SEQUENTIËLE STAND
De sequentiële stand wordt gebruikt voor het met
onderbrekingen aanbrengen van hechtnagels. In deze
stand gaat voor het indrijven van nagels de accu het
langst mee.
1.Selecteer met de standenselectieschakelaar (I)
de sequentiële stand ( ).
2.Hef de veiligheidsvergrendeling van de
trekker (B) op.
3.Plaats de gatlocatietip (M) in het eerste gat van
de metalen verbinding en druk het gereedschap
naar beneden.
4.Haal de trekker (A) over en stel het
gereedschap in werking.
5.Maak de trekker los en neem de tacker van het
werkoppervlak.
6.Herhaal de stappen 3–5 voor het in gereedheid
brengen van de volgende niet/spijker.
RAPIDCYCLE SEQUENTIËLE STAND
In de RapidCycle sequentiële stand wordt na het
indrijven van een nagel de rotatiesnelheid van
de motor automatisch hersteld, zodat het snel
achtereen aanbrengen van hechtnagels mogelijk
wordt, maar wel met alle voordelen op het gebied
van gezondheid en veiligheid van een sequentieel
patroon. Deze stand biedt de mogelijkheid meer
nagels in te drijven in minder tijd, maar put de accu
sneller uit.
1.Selecteer met de standenselectieschakelaar (I)
de RapidCycle sequentiële stand ( ).
2.Hef de veiligheidsvergrendeling van de
trekker (B) op.
3.Plaats de gatlocatietip (M) in het eerste gat van
de metalen verbinding en druk het gereedschap
naar beneden.
4.Haal de trekker (A) over en stel het
gereedschap in werking.
5.Maak de trekker los en neem de tacker van het
werkoppervlak.
OPMERKING: De motor van het gereedschap
keert automatisch terug naar de hoogste
snelheid zonder dat de contact-tip (C) wordt
ingedrukt.
6.Herhaal de stappen 3–5 voor het in gereedheid
brengen van de volgende niet/spijker.
133
Nederlands
LED-indicatielampje (afb. 1)
Uw tacker is voorzien van twee LEDindicatielampjes (E), die zich aan de achterzijde
van het gereedschap, vlak onder de zwarte
kap, bevinden. Raadpleeg altijd Oplossen van
problemen voor verdere instructies.
GERING VERMOGEN
ACCU
Vervang de accu door een opgeladen
exemplaar.
HETE ACCU
Laat de accu afkoelen of vervang de accu
door een koel exemplaar.
VASTGELOPEN
Draai de vrijgaveknop bij vastlopen
zodat het gereedschap weer kan
worden gebruikt. Raadpleeg
Vrijgave bij vastlopen.
GEREEDSCHAP HEET
GEWORDEN
Laat het gereedschap afkoelen
voordat u het weer gebruikt.
+/OF
of een andere
combinatie.
FOUT
Reset het gereedschap door de accu
uit te nemen en weer te plaatsen
of door de Aan/Uit-vergrendeling
in- en weer uit te schakelen. Als de
foutcode blijft terugkomen, breng het
gereedschap dan naar een officieel
erkend DeWALT-servicecentrum.
Vrijgave bij vastlopen (afb. 1, 3)
Als de tacker wordt gebruikt voor een zware
toepassing waarbij alle in de motor beschikbare
energie wordt gebruikt voor het inslaan van nieten/
spijkers, kan het gereedschap vastlopen. Het
aandrijfblad heeft niet de gehele aandrijfcyclus
voltooid en vastloopindicator (E) knippert. Draai
vrijgaveknop bij vastlopen (F) op het gereedschap
en het mechanisme komt vrij. Als het aandrijfblad
niet automatisch terugkeert in de uitgangspositie,
ga dan verder naar Een vastgelopen niet/spijker
verwijderen. Als de unit blijft vastlopen, kijk dan
welke stand is geselecteerd en kijk naar de lengte
van de nieten/spijkers zodat u er zeker van kunt zijn
dat deze niet te licht zijn voor de toepassing.
134
DCN693
Als het gereedschap steeds vastloopt, kijk dan
nog eens goed naar de keuze van de snelheid.
Afhankelijk van de toepassing zult u misschien een
andere snelheid moeten instellen.
Een vastgelopen nagel
verwijderen (afb. 1, 3)
WAARSCHUWING: Vergrendel altijd
de trekker van het gereedschap in de
beveiligde uit-stand (B), neem de accu
en het hechtmateriaal uit, voordat u
probeert een blokkering te verhelpen.
Als een hechtnagel komt vast te zitten in het
neusgedeelte,
knippert het vastloop-indicatielampje (E).
VOORZICHTIG: Wanneer u een
vastgelopen nagel verwijderd, plaats de
tacker dan NIET met de neus omhoog
of met de accuvoet omhoog. Wanneer u
de tacker zo neerzet, zal een vastgelopen
nagel of delen van de nagel eerder in
de tacker terechtkomen. Als een deel
van een nagel in het gereedschap
terechtkomt, moet u de nagel terughalen
door de bovenkap los te nemen.
OPMERKING: Het vastlopen kan het gevolg
zijn van vuil in het neuskanaal. Controleer dit en
verwijder onmiddellijk eventueel aanwezig vuil zoals
hieronder wordt uiteengezet als u merkt dat het
gereedschap niet goed functioneert.
1.Haal de accu uit het gereedschap en schakel
de veiligheidsvergrendeling van de trekker
in (B).
2.ZET, NADAT U HET GEREEDSCHAP OP
ZIJN ZIJ HEBT GELEGD, DE VAN EEN
VEER VOORZIENE GRENDEL VAN HET
AANDUWMECHANISME(H) vast door deze
naar de onderzijde van het magazijn te
schuiven en haal de strook hechtnagels uit het
gereedschap.
OPMERKING: Druk op de
nagelondersteuningshendel (N) als nagels niet
vrijkomen.
3.Maak met de meegeleverde inbussleutel (K) de
twee inbusbouten (Q) aan de bovenzijde van
het magazijn los.
4.Draai het magazijn (G) naar voren.
5.Verwijder de vastgelopen/gebogen niet/
spijker, zo nodig met een tang. Haal eventuele
vervuiling uit het hechtnagelkanaal, als dat
nodig is.
Nederlands
VOORZICHTIG: Als een deel van een
nagel in het gereedschap terechtkomt,
moet u de nagel terughalen door de
bovenkap los te nemen. Raadpleeg
Afbeelding 11 a, b, d, e.
6.Als het aandrijfblad omlaag staat, draai
dan de vrijgaveknop bij vastlopen (F) aan de
bovenzijde van de tacker.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
OPMERKING: Als het aandrijfblad niet
wordt gereset, wanneer u de vrijgaveknop bij
vastlopen draait, zult u misschien het blad met
behulp van een lange schroevendraaier moeten
resetten.
7.Draai het magazijn terug in de stand onder
de neus van het gereedschap en zet de
inbusbouten (Q) vast.
8.Zet de accu weer in.
OPMERKING: Het gereedschap zal zichzelf
uitschakelen en het kan pas worden gereset als
de accu is uitgenomen en weer is ingezet.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
9.Zet de nieten/spijkers weer in het
magazijn (raadpleeg Het Gereedschap laden).
10.Hef de vergrendeling van het
aanduwmechanisme (H) op.
11.Schakel de veiligheidsvergrendeling van de
trekker (B) uit wanneer u de tacker weer kunt
gebruiken.
Laat, als er vaak nieten/spijkers in het
neusgedeelte vastlopen, het gereedschap nazien
door een officieel DeWALT-servicecentrum.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te
functioneren met een minimum aan onderhoud. Het
continu naar bevrediging functioneren hangt af van
de juiste zorg voor het gereedschap en regelmatig
schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht.
PMERKING: NOOIT
O
smeermiddelen of schoonmaakmiddelen
in het werktuig spuiten of op een andere
manier aanbrengen. Dit kan een grote
invloed hebben op de levensduur en de
prestatie van het werktuig.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DeWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
135
Nederlands
DeWALT aanbevolen accessoires met dit
product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
VERVANGING VAN DE TIP DCN6931-XJ (AFB. 10)
Na verloop van tijd zal de gatlocatietip (M) slijten en
uiteindelijk moeten worden vervangen.
WAARSCHUWING: Lees voor uw
eigen veiligheid de instructiehandleiding
van het gereedschap voordat u een
accessoire in gebruik neemt. Als u deze
aanwijzingen niet in acht neemt, kan dat
leiden tot persoonlijk letsel en ernstige
beschadiging van het gereedschap
en het accessoire. Gebruik, wanneer
u onderhoud aan dit gereedschap
verricht, uitsluitend identieke vervangende
onderdelen.
neemt. Als u deze aanwijzingen
niet in acht neemt, kan dat leiden
tot persoonlijk letsel en ernstige
beschadiging van het gereedschap
en het accessoire. Gebruik, wanneer
u onderhoud aan dit gereedschap
verricht, uitsluitend identieke
vervangende onderdelen.
OPMERKING: Alle
mechanische onderdelen van het
veervervangingspakket worden getoond
zodat u kunt zien wat het pakket inhoudt
en kunt controleren of het pakket
compleet is. Het pakket bevat ook Loctite
dat u in stap 9 moet gebruiken. Zie
afbeelding 11e.
GEBROKEN CONTRAVEREN VERVANGEN:
DE GATLOCATIETIP VERVANGEN:
OPMERKING: Veren moeten per paar
worden vervangen, gebruik alleen het juiste
veervervangingspakket van DeWALT-accessoires.
1.Duw met een platte schroevendraaier
voorzichtig de hardrubberen ring (S) van de
pen (T) die de tip op zijn plaats houdt.
1.Draai met de geleverde sleutel (K) de twee
schroeven (AA) aan weerszijde van de unit los.
Zie afbeelding 11a.
2.Schuif de pen (T) uit de neus van de tacker.
2.Neem het contrasysteem (BB) uit de unit. Zie
afbeelding 11b.
3.Trek de versleten/beschadigde tip uit de neus
4.Plaats een nieuwe gatlocatietip.
5.Plaats de nieuwe bevestigingspen (T) door de
neus en de gatlocatietip.
6.Druk de nieuwe hardrubberen ring (S) terug op
de bevestigingspen.
OPMERKING: Gebruik alleen de nieuwe pen
en dichtring die in het DCN6931-pakket worden
geleverd. De rubberen dichtring kan beter niet
opnieuw worden gebruikt.
DCN6901 VERVANGINGSPAKKET CONTRAVEER
(AFB. 11A-11E)
Na verloop van tijd zullen de retourveren van het
aandrijfblad versleten raken en zullen uiteindelijk
moeten worden vervangen. Het zal duidelijk worden
dat de veren moeten worden vervangen wanneer
het aandrijfblad niet na iedere slag terugkeert in
de uitgangspositie. U kunt dit controleren door
het magazijn te openen zoals in het gedeelte Een
vastgelopen nagel verwijderen wordt uitgelegd
en als de veren zijn versleten, kunt u het aandrijfblad
in het nagelkanaal heen en weer bewegen zonder
dat er veel weerstand is.
Het gereedschap is zo ontworpen dat het niet
moeilijk is de retourveren in minder dan 5 minuten ter
plaatse te vervangen met behulp van het accessoire
DCN6901-XJ.
136
WAARSCHUWING: Lees voor uw
eigen veiligheid de instructiehandleiding
voordat u een accessoire in gebruik
3.Schuif de veerrailklem (CC) van de veerrail (DD).
Zie afbeelding 11c.
4.Draai en verwijder de Veerbumper (EE) en
verwijder de ring (FF) en de contraveer (GG). Zie
afbeelding 11c.
5.Monteer de nieuwe contraveer en ring op de
veerrail (DD). Draai de veer, terwijl u deze met
de ring samendrukt bij het tegenovergestelde
uiteinde van de rail, op de veerbumper, tot
voorbij de groef (HH) voor de klem van de
veerrail.
6.Monteer de nieuwe klem van de veerrail stevig
en plaats de bumper tegen de klem.
7.Herhaal stappen 3 – 6 voor de tweede veer.
OPMERKING: Controleer dat het profiel
terugkeert door het profiel over de veerrail te
schuiven en los te laten. Het moet terugkeren
door de kracht van de veren.
8.Schuif het contrasysteem (BB) terug in de unit.
Zie afbeelding 11d. Het is belangrijk dat het
contrasysteem pas terugschroeft in de unit,
wanneer u hebt nagegaan dat het profiel is
uitgelijnd met het vliegwiel. U kunt dit doen
door een accu aan te sluiten en vervolgens de
neus van de unit even tegen een werkbank of
een hard oppervlak te duwen. Hierdoor moet
de motor gaan draaien.
Nederlands
OPMERKING: Wanneer het profiel en het
vliegwiel goed zijn uitgelijnd, hoort u het
toerental van de motor teruggelopen. Als het
profiel en het vliegwiel niet goed zijn uitgelijnd.
zal de motor misschien niet starten, zal de
snelheid van de motor misschien veel sneller
afnemen dan normaal, wat gepaard gaat met
een luid schurend geluid van de unit. Verwijder
het contrasysteem en plaats het opnieuw, als
dat gebeurt.
9.Open, wanneer het contrasysteem eenmaal
goed op zijn plaats zit, het geleverde zakje
Loctite®* en breng een kleine hoeveelheid
aan op de draad van de twee schroeven (AA)
en monteer de twee schroeven weer met de
sleutel en zet ze stevig vast. Zie afbeelding 11e.
WAARSCHUWING: DE INHOUD
VAN DE ZAKJES LOCTITE ® KAN
DE OGEN, DE HUID EN HET
ADEMHALINGSSYSTEEM IRRITEREN.
GEBRUIK NA OPENING DE GEHELE
INHOUD. Adem de dampen niet
in. Zorg ervoor dat het niet in uw
ogen, op uw huid of op uw kleding
komt. Alleen gebruiken in een goed
geventileerde ruimte. Buiten bereik van
kinderen houden.
EERSTE-HULPBEHANDELING
Bevat polyglycol-dimethacrylaat,
polyglycol-oleaat propyleen-glycol,
titanium-dioxide en cumeenhydroperoxide. Schakel bij inslikking
onmiddellijk het Poison Control
Center (het antigifcentrum) of een arts
in. Wek niet braken op.
Breng iemand die dampen heeft
ingeademd naar een plaats met frisse
lucht. Spoel gedurende 15 minuten
met water bij aanraking met de ogen.
Roep medische hulp in. Spoel goed
met water bij aanraking met de huid.
Trek kleding uit bij aanraking met
kleding.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en
batterijen die zijn voorzien van dit symbool,
mogen niet bij het normale huishoudelijke
afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled,
zodat de vraag naar grondstoffen afneemt. Recycle
elektrische producten en batterijen volgens de lokale
voorschriften. Nadere informatie is beschikbaar op
www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug
bij uw leverancier of naar het milieupark bij u in
de buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
WAARSCHUWING: Test de unit altijd
door korte nagels in zacht hout te drijven,
zodat u zeker weet dat het gereedschap
goed werkt. Werkt het gereedschap
niet goed, neem dan onmiddellijk
contact op met een erkend DeWALTservicecentrum.
*Loctite® is een gedeponeerd handelsmerk van
Henkel Corp.
137
Nederlands
GIDS OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
VEEL VAN DE PROBLEMEN DIE ZICH VOORDOEN KUNNEN GEMAKKELIJK WORDEN OPGELOST
DOOR MIDDEL VAN ONDERSTAANDE TABEL.
Neem voor ernstiger problemen en problemen die zich blijven voordoen contact op met de officiële
DeWALT-reparateur bij u in de buurt, of neem contact op met het DeWALT-kantoor op het adres dat in deze
handleiding wordt vermeld.
AARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk letsel, neem ALTIJD de accu los van het
W
gereedschap voordat u reparaties gaat uitvoeren.
SYMPTOOM
OORZAAK
OPLOSSING
Motor loopt niet terwijl
de contactschakelaar is
ingedrukt.
Vergrendeling van de trekker is
ingeschakeld.
Vergrendeling aandrijving in werking
getreden, zodat de contactschakelaar
wordt geblokkeerd.
Gereedschap is vastgelopen, waardoor
de motor niet kan roteren.
Hef de vergrendeling van de trekker op.
Verbogen contactschakelaar
Motor komt tot stilstand na 5 seconden
Aansluitpunten zijn vuil of beschadigd
Beschadigde interne elektronica
Beschadigde trekker.
Accu is heet
Gereedschap is heet
Gereedschap werkt
niet (motor loopt
maar drijft niet een
nagel in)
Motor start wel, maar
maakt veel lawaai
Vergrendeling aandrijving in werking
getreden, waardoor de contactschakelaar
zich niet vrij kan verplaatsen.
Gering accuvermogen of beschadigde
accu
Vastgelopen niet/spijker / aandrijfblad niet
teruggekeerd in uitgangspositie
Beschadigd aandrijfblad/
retourmechanisme
Vastgelopen intern mechanisme
Beschadigde interne elektronica
Vastgelopen niet/spijker en aandrijfblad zit
vast in onderste stand
Beschadigd aandrijfblad/
retourmechanisme
138
Laad meer nieten/spijkers in het magazijn.
Draai vrijgaveknop bij vastlopen op het
gereedschap en het mechanisme komt vrij. Als het
aandrijfblad niet in de uitgangspositie terugkeert,
verwijder dan de accu en duw met de hand het
aandrijfblad terug in de uitgangspositie.
Ga naar een officiële DeWALT-reparateur.
Normale werking, laat contactschakelaar vrijkomen
van het werkstuk en druk opnieuw in.
Ga naar een officiële DeWALT-reparateur.
Ga naar een officiële DeWALT-reparateur.
Ga naar een officiële DeWALT-reparateur.
Laat de accu afkoelen of vervang de accu door een
koel exemplaar.
Laat het gereedschap afkoelen voordat u het weer
gebruikt.
Laad nieten/spijkers in het magazijn.
Controleer laadniveau als accu laadtoestand toont.
Laad accu op of vervang de accu, als dat nodig is.
Neem accu uit, haal vastgelopen niet/spijker uit,
beweeg de vrijgaveknop bij vastlopen heen en
weer, (duw zo nodig zelf het aandrijfblad omhoog),
zet de accu weer in.
Ga naar een officiële DeWALT-reparateur.
Ga naar een officiële DeWALT-reparateur.
Ga naar een officiële DeWALT-reparateur.
Verwijder met behulp van de vrijgaveknop
bij vastlopen vastgelopen nieten/spijkers en
breng zo nodig zelf het aandrijfblad terug in de
uitgangspositie.
Ga naar een officiële DeWALT-reparateur.
Nederlands
SYMPTOOM
OORZAAK
OPLOSSING
Aandrijfblad blijft in
de onderste stand
vastzitten
Vastgelopen niet/spijker en aandrijfblad zit
vast in onderste stand
Verwijder met behulp van de vrijgaveknop
bij vastlopen vastgelopen nieten/spijkers en
breng zo nodig zelf het aandrijfblad terug in de
uitgangspositie.
Ga naar een officiële DeWALT-reparateur.
Beschadigd aandrijfblad/
retourmechanisme
Lengte materiaal en nieten/spijkers
Vuil in het neusgedeelte
Gereedschap is nog niet ingewerkt
Gebruik van onjuiste snelheid (alleen
DCN693)
Gereedschap werkt
wel maar drijft nieten/
spijkers niet geheel in.
Diepteafstelling te ondiep ingesteld.
Gereedschap wordt niet stevig tegen het
werkstuk gezet.
Materiaal en lengte van
hechtmateriaal
Beschadigde of versleten tip van het
aandrijfblad
Beschadigd slagmechanisme
Gereedschap is nog niet ingewerkt
Gebruik van onjuiste snelheid (alleen
DCN693)
Als het apparaat blijft vastlopen (waardoor u steeds
de vrijgaveknop bij vastlopen moet draaien), kies
dan de juiste lengte van het materiaal en van
nieten/spijkers en let er daarbij op dat zij geschikt
zijn voor de toepassing.
Maak neusgedeelte schoon en kijk goed of er
misschien kleine stukjes afgebroken niet/spijker in
de baan zitten.
Nieuw gereedschap zal 500 – 1000 nagels
moeten verwerken zodat de onderdelen op elkaar
raken ingewerkt. Werk met kortere nagels als u
gedurende deze periode merkt dat het moeite kost
nagels geheel in te slaan.
Als u probeert langere ribnagels in te slaan, of
ribnagels probeert in te slaan in hardere materialen,
met snelheid 1 - stel de snelheid dan in op positie
2.
Draai diepteafstellingsknop naar een diepere
instelling
Oefen de juiste hoeveelheid druk uit door het
gereedschap stevig tegen het werkstuk te drukken.
Raadpleeg instructiehandleiding.
Als het apparaat blijft vastlopen (waardoor u steeds
de vrijgaveknop bij vastlopen moet draaien), kies
dan de juiste lengte van het materiaal en van
nieten/spijkers en let er daarbij op dat zij geschikt
zijn voor de toepassing.
Vervang aandrijfblad/retourmechanisme. Ga naar
een officiële DeWALT-reparateur.
Ga naar een officiële DeWALT-reparateur.
Nieuw gereedschap zal 500 – 1000 nagels
moeten verwerken zodat de onderdelen op elkaar
raken ingewerkt. Werk met kortere nagels als u
gedurende deze periode merkt dat het moeite kost
nagels geheel in te slaan.
Als u probeert langere ribnagels in te slaan, of
ribnagels probeert in te slaan in hardere materialen,
met snelheid 1 - stel de snelheid dan in op positie
2.
139
Nederlands
SYMPTOOM
OORZAAK
OPLOSSING
Gereedschap werkt,
maar er worden
geen nieten/spijkers
ingedreven
Geen nieten/spijkers in het magazijn
Onjuist formaat of onjuiste hoek nagels
Vul het magazijn met nagels.
Gebruik alleen de aanbevolen nagels. Raadpleeg
Technische Gegevens.
Maak neusgedeelte schoon en kijk goed of er
misschien kleine stukjes afgebroken niet/spijker in
de baan zitten.
Maak magazijn schoon.
Vervang magazijn. Ga naar een officiële DeWALTreparateur.
Ga naar een officiële DeWALT-reparateur.
Vuil in het neusgedeelte
Vuil in magazijn
Versleten magazijn
Beschadigde of versleten tip van het
aandrijfblad
Beschadigde veer duwmechanisme
Vastgelopen nagel
Vervang veer: ga naar een officiële DeWALT-
reparateur.
Gebruik alleen de aanbevolen nieten/spijkers.
Raadpleeg Technische Gegevens.
Schroeven van het magazijn zijn niet
Draai vooral de inbusbouten van het magazijn goed
vastgezet na de vorige vastloper/inspectie vast met de bijgeleverde inbussleutel.
Beschadigde of versleten tip van het
Vervang aandrijfblad. Ga naar een officiële DeWALTaandrijfblad
reparateur.
Lengte materiaal en nieten/spijkers
Als het apparaat blijft vastlopen (waardoor u steeds
de vrijgaveknop bij vastlopen moet draaien), kies
dan de juiste lengte van het materiaal en van
nieten/spijkers en let er daarbij op dat zij geschikt
zijn voor de toepassing.
Vuil in het neusgedeelte
Maak neusgedeelte schoon en kijk goed of er
misschien kleine stukjes afgebroken niet/spijker in
de baan zitten.
Versleten magazijn
Vervang magazijn. Ga naar een officiële DeWALTreparateur.
Plaats meer nagels in het magazijn zodat
Vergrendeling bij leeg magazijn is
de vergrendeling van de aandrijving wordt
ingeschakeld met niet meer dan
uitgeschakeld.
7 - 9 nagels in het magazijn en de
Onjuist formaat of onjuiste hoek nagels
gebruiker oefent uitzonderlijk veel
kracht op de contactschakelaar
uit zodat de vergrendeling is
opgeheven.
Gereedschap is nog niet ingewerkt
Gebruik van onjuiste snelheid (alleen
DCN693)
Geringe slagkracht
Beschadigde of versleten gatlocatietip
Nieuw gereedschap zal 500 – 1000 nagels
moeten verwerken zodat de onderdelen op elkaar
raken ingewerkt. Werk met kortere nagels als u
gedurende deze periode merkt dat het moeite kost
nagels geheel in te slaan.
Als u langere ribnagels in zachte houtsoorten wilt
slaan, of ribnagels in hardere materialen wilt slaan,
met snelheid 1 - stel de snelheid dan in op positie
2.
Vervang tip met onderdeel uit pakket. Als het
gereedschap slecht blijft presteren, breng
het dan naar een geautoriseerde DeWALTreparateur.
140
Norsk
TRÅDLØS BESLAGSPIKERMASKIN
DCN693, DCN694
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til
en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Utløsersmodus
Multi-Speed
Magasinvinkel
Spiker
lengde (hastighetsinnstilling 1)
lengde (hastighetsinnstilling 2)
skaftdiameter
vinkel
hodegeometri
collation type
Vekt (uten batteripakke)
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745:
LPA(lydtrykksnivå)
LWA(lydeffektnivå)
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
DCN693
18
1
Li-Ion
Sekvensiell/
RapidCycle Sekvensiell
Ja
33°
DCN694
18
1
Li-Ion
Sekvensiell/
RapidCycle Sekvensiell
Nei
33°
kg
40
50-60
3,4-4,0
30–35°
full runde
papirtype
8,0
35
N/A
3,4-4,0
30–35°
full runde
papirtype
8,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
98
3
87
98
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
VDC
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
mm
mm
mm
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
141
Norsk
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
VDC
Ah
kg
VAC
min
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Vekt
kg
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
Vekt
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Vekt
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Vekt
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
VAC
VAC
min
kg
VAC
min
kg
VAC
min
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
Vekt
kg
Sikringer:
Europa
230V verktøy
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken
og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
142
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
MED EU
MASKINERIDIREKTIV
TRÅDLØS BESLAGSPIKERMASKIN
DCN693, DCN694
DeWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-16:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv
2004/108/EF (frem til 19.04.2016), 2014/30/EF (fra
20.04.2016) og 2011/65/EF. For mer informasjon,
vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
16.11.2015
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Norsk
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL: Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst.
Rotete eller mørke områder er en invitasjon til
ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må
passe til stikkontakten. Aldri modifiser
støpselet på noen måte. Ikke bruk
adaptere med jordede elektriske verktøy.
Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer
vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke
risikoen for elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra
ut støpselet til det elektriske verktøyet.
Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadede eller innviklede ledninger øker
risikoen for elektrisk sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det
du gjør og bruk sunn fornuft når du
bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et
elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller
er påvirket av medikamenter, narkotika
eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet
under bruk av elektriske verktøy kan føre til
alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på
bryteren eller å sette inn støpselet mens
elektriske verktøy har bryteren på øker faren
for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt
fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører
til at du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
g) Hvis apparatet er utstyrt for
tilkobling av støvutsugings- og
-oppsamlingsinnretning, må du sørge
for at disse er koblet til og ordentlig
sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere
støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke
kan slå verktøyet av eller på. Ethvert
elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres
med bryteren er farlig og må repareres.
143
Norsk
c) Koble støpselet fra strømkilden og/
eller batteripakken fra det elektriske
verktøyet før du foretar noen
justeringer, endrer tilbehør eller lagrer
elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen
for å starte det elektriske verktøyet ved et
uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på utrenede
brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Bruk kun laderen som er spesifisert
av produsenten. En lader som passer for
en type batteripakke kan føre til brannfare
dersom den brukes med en annen
batteripakke.
b) Bruk kun elektriske verktøy sammen
med de spesifiserte batteripakkene. Bruk
av andre batteripakker kan skape risiko for
skader eller brann.
c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold
den borte fra andre metallobjekter som
binders, mynter, nøkler, spikere, skruer
eller andre små metallobjekter som kan
skape en forbindelse fra en batteripol til
en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre
til brannskader eller brann.
d) Ved hardhendt behandling kan det
komme væske ut fra batteriet. Unngå
kontakt med denne. Dersom du ved et
uhell kommer i kontakt med væsken,
skyll med vann. Dersom du får væsken
i øynene, oppsøk lege umiddelbart.
144
Batterivæske kan føre til irritasjon eller
forbrenninger.
6) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Sikkerhetsinstruksjoner for alle
trådløse spikerpistoler
•Gå alltid ut fra at verktøyet inneholder
spikere. Uforsiktig håndtering av spikerpistolen
kan føre til at spikere avfyres og til
personskader.
•Ikke pek verktøyet mot deg selv eller
mot andre personer. Utilsiktet innrykking
av avtrekkeren vil avfyre spiker og kan føre til
personskade.
•Ikke bruk verktøyet uten at det er fast
trykket mot arbeidsstykket. Dersom
verktøyet ikke er i kontakt med arbeidsstykket,
kan spikrene prelle av fra den ønskede
posisjonen.
•Koble verktøyet fra strømkilden dersom
spikeren setter seg fast i verktøyet. Når en
fastlåst spiker skal fjernes kan spikerpistolen
aktiveres utilsiktet dersom den er plugget inn.
•Ikke bruk spikerpistolen for å feste
elektriske ledninger. Den er ikke designet
for å feste elektriske kabler. Den kan skade
isolasjonen på elektriske ledninger og føre til
elektrisk støt eller fare for brann
• Bruk ikke verktøyet som en hammer.
For unntak, sjekk de gjeldende HMS-reglene.
• Sjekk alltid de lokale reglene.
• Bruk alltid vernebriller.
• Bruk alltid hørselsvern.
• Bruk kun spikere av samme type som angitt i
bruksanvisningen.
• Ikke bruk noe stativ for å feste verktøyet til et
underlag.
• Ikke demonter eller blokker noen del av
spikerpistolen så som kontaktbryteren.
• Før bruk skal du sjekke at sikkerhets- og
utløsingsmekanismen fungerer som den skal og
at alle mutre og bolter er stramme.
• Skyt aldri med spikerpistolen i løse luften.
• På arbeidsstedet skal du bære verktøyet i det
ene håndtaket, og aldri med utløseren aktivert.
Norsk
• Ta hensyn til forholdene på arbeidsstedet.
Spiker kan trenge gjennom tynne materialer eller
gli unna i hjørner og kanter og dermed utsette
personer for fare.
• Kjør ikke inn spiker for nær kantene på
jobbmaterialet.
DATOKODE PLASSERING
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
• Kjør ikke inn spiker oppå annen spiker.
Restrisikoer
Følgende risikoer er alltid tilstede ved bruk av slike
verktøy:
– Personskader ved feilaktig bruk av verktøyet.
– Tap av kontroll ved ikke å holde verktøyet fast.
– Muskelbelastning på armer og hender,
spesielt ved arbeid over hodehøyde. Ta alltid
regelmessige pauser når du arbeider i lange
tidsperioder.
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er:
–Hørselskader.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
– Tap av kontroll på grunn av rekylen.
– Fare for skader fra klypende punkter, skarpe
kanter og feilaktig håndtering av arbeidsstykket.
– Fare for personskader fra skarpe kanter
ved skifte av spikere eller ved innsetting av
spikerestrimler.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Synlig stråling. Ikke se inn i lyset.
35-60mm
3.3–4.1 mm
Spikerlengde.
Spikerdiameter.
Magasinkapasitet.
55
30 - 34˚
Magasinvinkel
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige
sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en
jordfeilsikring med en nominell strømverdi
på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader.
For å redusere faren for skader, lad kun
DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake
personskader og materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
MERK: Under visse forhold, med
laderen innplugget i strømforsyningen,
kan de eksponerte kontaktene i
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer som kan lede strøm,
inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling
av metalliske partikler, må holdes unna
åpningene i laderen. Kople alltid laderen
fra strømtilførselen når det ikke er en
batteripakk i hulrommet. Kople fra
laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DeWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
145
Norsk
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den
ikke tråkkes på, snubles i, eller på annen
måte utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser
laderen på en myk overflate som kan
blokkere ventilasjonsslissene og resultere
i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen
ventileres gjennom slisser i toppen og bunnen
av huset.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt—bytt dem ut med en gang.
•Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet
på annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service
eller reparasjon trenges. Å sette den
sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller
brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
Ladeprosedyre (Fig. 2)
1.Plugg laderen inn i en passende stikkontakt før
du setter inn batteripakken.
2.Sett inn batteripakken (L) i laderen. Den
røde (lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og
indikere at ladeprosessen har startet.
3.Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at
det røde lyset står på kontinuerlig. Pakken
er fullt ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i
laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på
litium-ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for batteripakkenes ladetilstand.
Ladeindikatorer: DCB105
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse
x
bytt ut batteripakken
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
•ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Det røde
lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet
har kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og
laderen vil gjenoppta ladeprosedyren.
• Laderen er designet for å bruke standard
230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt
batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig
batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderne DCB105, DCB107, DCB112, DCB113
og DCB115 kan brukes med batteripakker med
10,8V, 14,4V og 18V Li-Ion XR (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B and DCB185).
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
146
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
VENTETID FOR VARM/KALD PAKKE
Dersom laderen detekterer et batteri som er for
varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en
”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å
lade til batteriet har passende temperatur. Laderen
vil deretter automatisk skifte til lademodus for
pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid
på batteriet.
Norsk
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
KUN LITIUM-ION BATTERIPAKKER
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk
plasser verktøyet på siden på en
stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen
verktøy med store batteripakker kan stå
på batteripakken, men kan lettes slås
overende.
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUMION (LI-ION)
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom
beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection
System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet
på laderen til det er helt oppladet igjen.
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium-ion-batteripakker.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning
når du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne
støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
•IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som
utenfor skur eller metallbygg på
sommeren).
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i
gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk
en batteripakke eller lader som har fått et
slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet
på annen måte (f.eks. gjennomboret
av en spiker, slått med hammer, tråkket
på). Det kan resultere i elektrisk støt.
Skadede batteripakker skal leveres til
servicesenteret for gjenvinning.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Transport
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle
shipping-forskrifter som angitt av bransjen og
lovregler, inkludert UN Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods; International Air
Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement
Concerning The International Carriage of Dangerous
Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og
batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil transport av en DeWALT
batteripakke være unntatt fra klassifisering som
et fullt regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt
er det to tilfeller som krever transport i henhold til
Klasse 9:
1.Lufttransport av mer enn to DeWALT litium-ion
batteripakker dersom pakken kun inneholder
batteripakker (ingen verktøy).
2. Transport av et litium-ion batteri med nominell
energi over 100 Watt timer (Wh). Alle litium-ion
batterier har energimerking Watt timer angitt på
pakken.
147
Norsk
Uansett om en transport regnes som unntatt eller
fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de
gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og
dokumentasjon.
Transport av batterier kan kanskje føre til brann
dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt
med elektrisk ledende materialer. Ved transport
av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i
kontakt og føre til kortslutning.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt
i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet
dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen
garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er
kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer
med de gjeldende retningslinjer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCN693 and DCN694 bruker en 18 volt
batteripakke.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B eller DCB185 batteripakker kan
brukes. Se Tekniske data for mer informasjon.
Anbefalinger for lagring
1.Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
eponer batteripakken på miljøvennlig
D
vis.
ad kun DeWALT batteripakker med
L
de angitte DeWALT laderne. Lading
av andre batteripakker enn de angitte
DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til
andre farlige situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
2.For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
Pakkens innhold
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
1Beslagspikermaskin
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i
denne manualen, kan etikettene på laderen og
batteripakken vise følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Batteriet lader.
Batteriet ladet.
148
Pakken inneholder:
1 Hullfinnertupp erstatning (kun P2-modeller)
1Lader (kun P2-modeller)
2Batteripakker (kun P2-modeller)
1Utstyrsboks (kun P2-modeller)
1Bruksanvisning
MERK: Batteripakker, ladere og utstyrsbokser er
ikke inkludert i N-modeller.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Norsk
Beskrivelse (Fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
A.Avtrekker
B.Avtrekkerlås
C.Kontaktutløser
D.Dybdejusteringshjul
E.Indikatorlys for lavt batteri og låst/fastkilt spiker
F.Låsespake
G.Magasin
H.Skyvelås
I. Modus valgbryter
J.Roterende feste/beltekrok
K.Medhørende sekskantnøkkel
L.Batteripakke
M.Hullfinnertupp
N.Spikerstøttespake (DCN693)
O.Valgbryter spikerlengde (DCN693)
BRUKSOMRÅDE
DCN693 og DCN694 trådløse beslagspikermaskiner
er designet KUN for feste av metallbeslag via
forborede hull til underlag av tre.
Trådløs beslagspikermaskin er designet for
sekvensiell og hurtig RapidCycle sekvensiell modus.
Spikerpistoler for kun sekvensiell modus KAN
brukes på stillaser, trapper, stiger eller stigelignende
konstruksjoner, f.eks. taksprosser.
Kun festemidler som anbefalt av produsenten
av metallkoblinger, og som oppfyller gjeldende
bygningsforskrifter, skal brukes i dette verktøyet for å
installere koblinger.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker
dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN60335; det trengs derfor
ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DeWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og
ladere fra DeWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. 2)
MERK: For best resultat, pass på at
batteripakken (L) er helt oppladet før bruk.
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS
HÅNDTAK
1.Rett inn batteripakken (L) mot skinnene i
håndtaket.
2.Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er
godt festet i verktøyet, pass på at den ikke
løsner.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1.Trykk batteriets festeknapp (U) og trekk batteriet
bestemt ut av håndtaket.
2.Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 2, 2A)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (P). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
149
Norsk
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og kan
variere med produktkomponentene, temperatur og
brukerens bruksområde.
Roterende feste/beltekrok (Fig. 6)
Feste/beltekrok (J) kan enkelt festes på venstre eller
høyre side av verktøyet etter brukerens ønske.
Dersom du ikke ønsker å bruke kroken, kan den
roteres til fronten eller baksiden av håndtaket.
Lade verktøyet (Fig. 4)
ADVARSEL: Lås alltid avtrekkerlåsen (B)
og ta av batteripakken før du legger i eller
tar ut spikere.
ADVARSEL: Festemidler som brukes for
å installere metallkoblinger må oppfylle
kravene i gjeldende bygingsforskrifter, og
skal installeres i samsvar med standarnes
krav og spesifikasjonene fra produsenten
av metallkoblingene. Dersom koblingene
ikke installeres korrekt, kan det føre til
strukturell svikt.
Justering av slagdybden (Fig. 5)
Spikerens slagdybde kan justeres ved hjelp av
dybdejusteringshjulet.
1.For mindre slagdybde på spikeren, roter
dybdejusteringshjulet (D) til venstre, mot
symbolet for grunnere spiker.
2.For større slagdybde på spikeren, roter
dybdejusteringshjulet (D) til høyre, mot symbolet
for dypere spiker.
Velge modus (Fig. 1)
For å velge sekvensiell virkemåte, skyv modus
valgbryteren (I) til den viser symbolet med enkelt
pil ).
For å velge RapidCycle sekvensiell virkemåte, skyv
modus valgbryteren (I) til den viser symbolet med
dobbel pil ( ).
MERK: Batterilevetiden i RapidCycle sekvensiell
modus vil være kortere enn ved standard sekvensiell
modus. Ved å la verktøyet være i standard
sekvensiell modus får du maksimal levetid på
batteriet.
Spikerlengdeinnstilling (Fig. 1)
KUN DCN693
1.Skyv den fjærbelastede skyvelåsen (H) til
bunnen av magasinet for å låse på plass.
Denne spikerpistolen er utstyrt med en
valgknapp (O) på foten.
2.Velg en passende spikerpakke. (Se Tekniske
data.) DeWALT anbefaler at du alltid bruker
DeWALT spikere.
• For kortere spikere, velg posisjon 1 ved å sette
bryteren til posisjon lengst til venstre.
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DeWALT, kan
være farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med dette verktøyet. For
å redusere faren for skader, bør kun
DeWALT anbefalt tilleggsutstyr brukes
med dette produktet.
• For lengre spikere og tyngre bruk, velg posisjon
2 ved å sette bryteren til posisjon lengst til
høyre.
Dersom spikerne ikke slås langt nok inn med
hastighet 1, skift til hastighet 2 for ekstra kraft.
3.Sett inn spikerremse i ladesporet på
magasinet, pass på at spikerhodene er korrekt
rettet inn mot åpningen.
4.Lukk magasinet ved å løsne skyvelåsen. Skyv
låsen forsiktig forover og fest spikerstripen.
MERK: Bruk av spikere under 40 mm
med hastighet 2 vil føre til kraftig slitasje
på verktøyet og kan føre til tidlig svikt.
Hastighetsvalg
Fordel
Typisk spikerlengde
2
Kraft for bruk av lange spikere
50–60 mm
1
Økt levetid på verktøyet,
økt levetid på batteriet, økt
stiftehastighet
40 mm
Klikk-lås
Spikerpistolen er utstyrt med en klikk-lås for å
hindre at verktøyet skyter dersom magasinet nesten
er tomt. Når det er omtrent 4 til 6 spikere igjen i
magasinet, slutter verktøyet å fungere. Se Lade
verktøyet for å sette inn en stripe av sammenlimte
spikere.
MERK: Dersom det øves kraftig trykk på verktøyet
er det mulig å overstyre låsen. Dette beskytter
verktøyet fra potensiell skade dersom det faller ned.
150
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
Norsk
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene
(Fig. 7)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig håndstilling er å ha en hånd på
hovedhåndtaket (R) som anvist.
Klargjøring av Verktøyet (Fig. 1)
1.Ta ut batteripakken (L) fra verktøyet og sikre at
verktøyet er låst.
2.Ta all spiker ut av magasinet (G).
MERK: Dersom spikerne ikke utløses, trykk på
spikerstøttespaken (N).
3.Kontroller om kontaktbryteren (C) beveger seg
fritt.
4.Lad spikrene i magasinet.
5.Sett inn batteripakken.
ADVARSEL: Ikke bruk verktøyet dersom
kontaktbryteren eller spikerskyveren ikke
kan beveges fritt.
MERK: ALDRI spray
eller på annen måte
påfør smøremidler eller
rengjøringsmidler inn
i verktøyet. Dette kan
kraftig redusere levetid og ytelser på
verktøyet.
Bruk av avtrekkerlåsen (Fig. 3)
Alle DeWALT spikerpistoler er utstyrt med en
avtrekkerlås (B) som når den trykkes til høyre som
vist i figur 3 låser pistolen fra å skyte spikere, ved at
avtrekkeren låses og strømmen til motoren stoppes.
Når avtrekkerlåsen trykkes til venstre vil verktøyet
være i full funksjon. Avtrekkerlåsen bør alltid settes
på når det skal foretas justeringer eller dersom
verktøyet ikke straks skal brukes.
Bruk av verktøyet
Vennligst merk at dette verktøyet krever en
innkjøringsperiode før det kan brukes med full kraft,
på grunn av deler som må ”innkjøres” og slites mot
hverandre. Det kan derfor være at verktøyet ikke slår
helt inn lange spikere i denne perioden.
Etter mellom 500 og 1000 stifter bør verktøyet være
innkjørt og avgi full kraft.
Avfyre verktøyet (Fig. 1, 8, 9)
Verktøyet kan avfyres ved å trekke i avtrekkeren (A)
i en av de to modusene: sekvensiell modus eller
RapidCycle sekvensiell modus.
ADVARSEL: Spikere skal drives rett
inn i materialet. Ikke vipp spikerpistolen
når du slår inn spikere. Se figur 8.
ADVARSEL: Beslagspikere er ikke
ment for å gå gjennom metall. Ved
installering av beslag, plasser ALLTID
hullfinnertuppen inn i beslagets hull, og
orienter slik at spikeren er vinkelrett på
hullet før du forsøker å avfyre en spiker.
Se figur 9.
SEKVENSIELL MODUS
Sekvensiell modus brukes for ikke-kontinuerlig
spikring. Den gir maksimal levetid på batteriet ved
spikring.
1.Velg av modusvalgbryteren (I), velg sekvensiell
modus ( ).
2.Løsne avtrekkerens sikkerhetslås (B).
3.Sett hullfinnertuppen (M) inn i første hull på
beslaget og trykk ned verktøyet.
4.Trekk i avtrekkeren (A) for å avfyre verktøyet.
5.Løsne avtrekkeren og løft spikerpistolen fra
arbeidsflaten.
6.Gjenta trinnene 3–5 for å fyre av neste spiker.
RAPIDCYCLE (HURTIGSYKLUS) SEKVENSIELL MODUS
I RapidCycle sekvensiell modus, blir motorens
hastighet automatisk tilbakestilt etter avfyring
for raskt å kunne avfyre flere spikere, men alle
sikkerhetsmessige hensyn ivaretas som ved
sekvensiell modus. Det gir mulighet for å avfyre flere
spikere på kort tid, men denne modusen tømmer
batteriet raskt.
1.Bruk modusvelgeren (I) for å velge RapidCycle
sekvensiell modus ( ).
2.Løsne avtrekkerens sikkerhetslås (B).
3.Sett hullfinnertuppen (M) inn i første hull på
beslaget og trykk ned verktøyet.
4.Trekk i avtrekkeren (A) for å avfyre verktøyet.
151
Norsk
5.Løsne avtrekkeren og løft spikerpistolen fra
arbeidsflaten.
MERK: Verktøyets motor går tilbake til full
hastighet uten at kontaktbryteren (C) trykkes
inn.
6.Gjenta trinnene 3–5 for å fyre av neste spiker.
LED indikator (Fig. 1)
Fjerne en forkilt spiker (Fig. 1, 3)
Dersom en spiker kiler seg i nesestykket, vil
blokkeringsindikatoren (E) blinke.
Spikerpistolen er utstyrt med to LED indikatorer (E)
plassert på baksiden av verktøyet rett under hetten
bak. Se også Feilretting for mer informasjon.
LAVT BATTERI
Skift ut batteriet med en
fulladet pakke.
VARM PAKKE
La batteripakken kjøle seg av eller
sett på en kald pakke.
BLOKKERT/LÅST
SITUASJON
Roter låsespaken for å løsne Se
Løsne blokkering.
VARMT VERKTØY
La verktøyet kjøle seg av før
du fortsetter.
+/ELLER eller en annen
kombinasjon.
FEIL
Tilbakestill verktøyet ved
å ta av og sette på igjen
batteripakken eller ved å slå
avtrekkerlåsen av og på igjen.
Dersom feilkoden fortsatt
er på, ta med verktøyet
til et autorisert DeWALT
serviceverksted.
Løsne blokkering (Fig. 1, 3)
Dersom spikerpistolen brukes hardt slik at all
energi i motoren brukes for å slå inn spikeren, kan
verktøyet låse seg. Driverbladet gjennomførte ikke
slagsyklusen og blokkeringsindikatoren (E) blinker.
Roter låsespaken (F) på verktøyet og mekanismen
vil løsne. Dersom driverbladet ikke automatisk går
tilbake til utgangsposisjonen, gå til Fjerne en forkilt
spiker. Dersom enheten stadig blokkeres og går i
lås, kontroller modus, materialet og spikerlengden
for å se om bruksområdet er korrekt.
ADVARSEL: Lås alltid avtrekkerlåsen (B)
og ta av batteripakken og ta ut spikerne
før du forsøker å løsne en forkiling.
FORSIKTIG: Når du fjerner en forkilt
spiker, IKKE legg spikerpistolen med
nesen opp eller med batterifoten opp.
Dersom spikerpistolen plasseres på den
måten kan den fastkilte spikeren eller
deler av den komme inn i spikerpistolen.
Dersom en del av en spiker faller inn i
spikerpistolen, bør spikeren fjernes ved å
ta av topphetten.
MERK: Forkilingen kan være resultat av avfall som
samler seg i nesekanalen. Vennligst kontroller og
fjern rusk som beskrevet under, straks du merker
endring av ytelse på verktøyet.
1.Ta batteripakken av verktøyet og sett på
avtrekkerlåsen (B).
2.Etter å ha lagt verktøyet på siden, skyv
den fjærbelastede skyvelåsen (H) til bunnen
av magasinet for å låse på plass, og ta ut
spikerremsen.
MERK: Dersom spikerne ikke utløses, trykk på
spikerstøttespaken (N).
3.Bruk sekskantnøkkelen (K) som følger med
for å løsne de to boltene (Q) på toppen av
magasinet.
4.Roter magasinet (G) forover.
5.Ta ut den bøyde/fastlåste spikeren, bruk
en tang om nødvendig. Fjern alt rusk i
spikerkanalen om nødvendig.
FORSIKTIG: Dersom en del av en
spiker faller inn i spikerpistolen, bør
spikeren fjernes ved å ta av topphetten.
Se figur 11 a, b, d, e.
6.Dersom driverbladet er i ned-posisjon, vri
låsespaken (F) på toppen av spikerpistolen.
MERK: Dersom driverbladet ikke går tilbake
når du vrir låsespaken, kan det være nødvendig
å sette driverbladet tilbake til utgangsposisjonen
ved hjelp av en lang skrutrekker.
7.Vri magasinet tilbake på plass under nesen av
verktøyet, og trekk til boltene (Q).
DCN693
8.Sett inn igjen batteripakken.
Dersom det fortsatt låser seg, forsøk å endre
hastighet. Avhengig av bruken kan det være
nødvendig med en annen hastighet.
MERK: Verktøyet vil deaktivere seg selv og ikke
tilbakestilles før batteripakken er tatt ut og satt
inn igjen.
9.Sett inn igjen spikere i magasinet (se Lade
verktøyet).
152
Norsk
10. Løsne skyvelåsen (H).
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
11.Ta av sikkerhetslåsen på avtrekkeren (B) når du
er klar til å fortsette bruken.
Dersom spikere ofte setter seg fast i nesestykket,
send verktøyet til service hos en autorisert
DeWALT serviceforhandler.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Tilleggsutstyr
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
ERK: Du skal ALDRI
M
spraye eller på annen
måte påføre smøre- eller
rengjøringsmidler inni
verktøyet. Dette kan
redusere verktøyets
varighet og ytelse vesentlig.
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DeWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med dette verktøyet. For
å redusere faren for skader, bør kun
tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT
brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
DCN6931-XJ TUPP-ERSTATNING (FIG. 10)
Over tid vil hullfinnertuppen (M) slites og må
eventuelt skiftes ut.
Smøring
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
ADVARSEL: For din egen sikkerhet
les verktøyets bruksanvisning før bruk
av tilbehør. Å se bort fra disse advarsler
kan resultere i personskade og alvorlig
skade på verktøyet og tilbehøret. Når
verktøyet vedlikeholdes skal kun identiske
reservedeler brukes.
FOR Å SKIFTE UT HULLFINNERTUPP:
1.Bruk en flat skrutrekker og skyv forsiktig
den harde gummiskiven (S) av tuppens
festepinne (T).
2.Skyv pinnen (T) ut av nesen på spikerpistolen.
3.Trekk den slitte/skadede tuppen ut av nesen.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører denne
prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som
brukes i disse delene. Bruk en klut som
bare er fuktet med vann og mild såpe.
Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet;
aldri dypp noen del av verktøyet i
en væske.
4.Sett inn en ny tupp.
5.Sett inn den nye festepinnen (T) gjennom nesen
og hullfinnertuppen.
6.Trykk den nye harde gummiskiven (S) tilbake på
festepinnen.
MERK: Bruk bare ny pinne og skive som følger
med i settet DCN6931. Gummiskiven bør ikke
brukes om igjen.
DCN6901 ERSTATNINGSSETT FOR RETURFJÆR
(FIG. 11A-11E)
Over tid vil returfjær på drivbladet slites og må
kanskje skiftes. Dersom drivbladet ikke returnerer
helt etter et skudd er det tydelig at fjærene må
skiftes. For å kontrollere - åpne magasinet som i
avsnittet Fjerne en forkilt spiker, dersom fjæren er
slitt vil du kunne bevege drivbladet frem og tilbake i
spikerkanalen med svært liten motstand.
153
Norsk
Verktøyet er designet slik at der er enkelt å skifte
returfjærene, på under 5 minutter ved bruk av
verktøyet DCN6901-XJ.
ADVARSEL: For din egen sikkerhet,
les bruksanvisningen før bruk av
tilbehør. Å se bort fra disse advarsler
kan resultere i personskade og alvorlig
skade på verktøyet og tilbehøret.
Når verktøyet vedlikeholdes skal kun
identiske reservedeler brukes.
MERK: Alle mekaniske deler i
erstatningssettet for fjærer er vist. Dette
av praktiske grunner og at man kan se
til at alt kommer med. Settet inneholder
også Loctite-lim som er til bruk i trinn 9.
Se figur 11e.
FOR Å BYTTE UT BRUKNE RETURFJÆRER:
MERK: Fjærene skal byttes ut parvis, bruk bare
erstatningssett for fjær som kommer fra DeWALT.
1.Bruk den medfølgende nøkkelen (K), til å
løsne de to skurene (AA) på begge sidene av
enheten. Se figur 11a.
2.Fjern retursystemet (BB) fra enheten. Se figur 2.
3.Skyv fjærskinneklemmen (CC) av
skinneklemmen (DD). Se figur 11b.
4.Vri og fjern fjærstøtdemperen (EE), fjern deretter
skiven (FF) og returfjæren (GG). Se figur 11c.
5.Monter den nye returfjæren og skiven på
skinneklemmen (DD). Press ned fjæringen mot
skiven, dette på motsatt side av klemmen. Vri
deretter den nye fjørstøtdemperen til den går
nedenfor gjengen (HH) for fjærskinneklemmen.
6.Monter den nye fjærskinneklemmen ordentlig
og plasser støtdemperen mot klemmen.
7.Gjenta trinn 3 til 6 for det andre fjæret.
MERK: Sjekk returen på profilen ved å skyve
profilen opp til fjærskinnen og slipp den. Den
skal komme på plass grunnet kraften fra
fjæringen.
8.Skyv retursystemet (BB) tilbake på enheten. Se
figur 11d. Det er viktig å teste justeringen av
profilen og svinghjulet, dette før retursystemet
blir skrudd tilbake på enheten. Dette kan gjøres
ved å koble til et batteri, deretter dytt og løs
ut tuppen av enheten mot en benk eller hard
overflate. Dette gjør at motoren starter å spinne.
MERK: Når profilen og svinghjulet er ordentlig
justert, vil du høre at motoren går på tomgang
ned fra full fart. Dersom profilen og svinghjulet
ikke er ordentlig justert, starter ikke motoren
eller den kan sakke ned mye raskere enn
normalt, der det kommer en høy støyende lyd
fra enheten. Dersom dette skjer, fjern og monter
retursystemet på nytt.
154
9.Når retursystemet sitter slik det skal, åpne den
medfølgende tuben med Loctite®*, og påfør en
liten del på de to skurenes gjenger (AA). Monter
deretter de to skruene og tight godt til. Se
figur 11e.
ADVARSEL: Test alltid enheten ved å
skyte korte spikre inn i et mykt treverk,
dette for å se at verktøyet funger
som det skal. Dersom verktøyet ikke
fungerer tilstrekkelig, kontakt straks et av
DeWALTs servicesentre.
ADVARSEL: INNHOLDET I
LUKTEPOSEN LOCTITE ® KAN
IRRITERE ØYNE, HUD OG
LUFTVEISSYSTEMET. BRUK HELE
INNHOLDET VED ÅPNING. Ikke pust
inn damper. Ikke få det i øynene eller
på hud eller klær. Bruk kun i godt
ventilert område. Hold unna barn.
FØRSTEHJELPSBEHANDLING:
Inneholder polyglykoldimetakrylat,
polyglykololeat, propylenglykol,
titanoksid og kumenhydroperoksid.
Om svelget, ring en
giftinformasjonssentral eller doktor
umiddelbart. Ikke fremkall oppkast.
Om innåndet, flytt person til frisk luft.
Om i øynene, skyll med vann i 15
minutter. Få legehjelp. Om på hud,
skyll godt med vann. Om på klær, fjern
klær.
*Loctite® er en registrert merkevare av Henkel Corp.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke
kastes i vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer
som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer
behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske
produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale
regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut
av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
Norsk
FEILRETTINGSGUIDE
MANGE VANLIGE PROBLEMER KAN LØSES FORHOLDSVIS ENKELT VED HJELP AV TABELLEN UNDER.
For alvorlige eller vedvarende problemer, kontakt ditt nærmeste autoriserte DeWALT reparasjonsverksted,
eller kontakt din DeWALT forhandler på adressen angitt i manualen.
DVARSEL: For å redusere risikoen for personskader, koble ALLTID batteripakken fra verktøyet før
A
vedlikehold og reparasjon
SYMPTOM
ÅRSAK
LØSNING
Motoren går ikke
med kontaktutløseren
inntrykket
Avtrekkerlås låst
Klikk-lås satt på og hindrer full bevegelse
av kontaktutløseren.
Verktøyet er låst, med motoren blokkert
for rotering
Lås opp avtrekkerlåsen.
Sett flere spikere i magasinet.
Bøyd kontaktutløser
Motoren stopper etter 5 sekunder
Verktøyet utløses ikke
((motoren går, men den
avfyrer ikke)
Batteripolene er skitne eller skadet
Skadet intern elektronikk
Skadet avtrekker
Batteriet er varmt
Verktøyet er varmt
Klikk-lås satt på og hindrer full bevegelse
av kontaktutløseren.
Lavt batteri eller skadet batteri
Låst spiker/drivblad går ikke tilbake til
utgangsposisjon
Motoren starter, men
lager mye støy
Drivblad blir stadig låst i
ned-posisjon
Skade på driver/retur mekanisme
Låst intern mekanisme
Skadet intern elektronikk
Blokkert spiker og driverblad låst i nedposisjonen
Skade på driver/retur mekanisme
Blokkert spiker og driverblad låst i nedposisjonen
Skade på driver/retur mekanisme
Material og spikerlengde
Avfall i nesestykket
Verktøyet er ikke innkjørt ennå
Bruk av feil hastighet (kun DCN693)
Vri låsespaken på verktøyet for å løsne
mekanismen. Dersom driverbladet ikke går tilbake,
ta av batteriet og manuelt skyv driverbladet tilbake
til utgangsposisjonen.
Kontakt et autorisert DeWALT serviceverksted.
Normal drift, løsne kontakturløseren og trykk inn
igjen.
Kontakt et autorisert DeWALT serviceverksted.
Kontakt et autorisert DeWALT serviceverksted.
Kontakt et autorisert DeWALT serviceverksted.
La batteriet kjøle seg av eller sett på en kald pakke.
La verktøyet kjøle seg av før du fortsetter.
Sett spikere i magasinet.
Kontroller ladenivå dersom pakken har
statusvisning. Skift eller lad opp batteripakken om
nødvendig.
Ta av batteriet, fjern den fastlåste spikeren, vri på
låsespaken (skyv opp driverbladet manuelt om
nødvendig) og sett inn igjen batteripakken.
Kontakt et autorisert DeWALT serviceverksted.
Kontakt et autorisert DeWALT serviceverksted.
Kontakt et autorisert DeWALT serviceverksted.
Bruk låsespaken, fjern fastlåst spiker og sette
driverbladet tilbake manuelt om nødvendig.
Kontakt et autorisert DeWALT serviceverksted.
Bruk låsespaken, fjern fastlåst spiker og sette
driverbladet tilbake manuelt om nødvendig.
Kontakt et autorisert DeWALT serviceverksted.
Dersom enheten stadig går i lås (slik at du stadig
må vri på låsespaken), kontroller at materialet og
spikerlengden passer for den aktuelle bruken.
Rengjør tuppen og se nøye etter små biter fra
spikrene i sporet.
Nye verktøy kan trenge 500–1000 stifter før delene
er innkjørt og slitt inn mot hverandre. Bruk kortere
stifter i dene perioden dersom det er vanskelig å
stifte med lange stifter.
Dersom du forsøker å slå inn lange riflede spikere
i mykt treverk, eller slå inn riflede spikere i hardt
materiale med hastighet 1 - skift til hastighet 2.
155
Norsk
SYMPTOM
ÅRSAK
LØSNING
Verktøyet fungerer,
men slår ikke spikrene
helt inn
Dybdereguleringen satt for kort
Verktøyet ikke fast presset mot
arbeidsstykket
Materiale og stiftlengde
Vri dybdejusteringen til en dypere innstilling.
Bruk passe kraft for å presse verktøyet mot
arbeidsstykket. Se bruksanvisningen.
Dersom enheten stadig går i lås (slik at du stadig
må vri på låsespaken), kontroller at materialet og
spikerlengden passer for den aktuelle bruken.
Skift ut driver/retur mekanismen. Kontakt et
autorisert DeWALT serviceverksted.
Kontakt et autorisert DeWALT serviceverksted.
Nye verktøy kan trenge 500–1000 stifter før delene
er innkjørt og slitt inn mot hverandre. Bruk kortere
stifter i dene perioden dersom det er vanskelig å
stifte med lange stifter.
Dersom du forsøker å slå inn lange riflede spikere
i mykt treverk, eller slå inn riflede spikere i hardt
materiale med hastighet 1 - skift til hastighet 2.
Sett inn spikere i magasinet.
Bruk kun anbefalte spikere. Se Tekniske data.
Rengjør tuppen og se nøye etter små biter fra
spikrene i sporet.
Rengjør magasinet.
Skift ut magasinet. Kontakt et autorisert DeWALT
serviceverksted.
Kontakt et autorisert DeWALT serviceverksted.
Skift ut fjæren, kontakt et autorisert DeWALT
serviceverksted.
Bruk kun anbefalte spikere. Se Tekniske data.
Pass på å trekke til skruene ved hjelp av den
medfølgende sekskantnøkkelen.
Skift ut driverblad. Kontakt et autorisert DeWALT
serviceverksted.
Dersom enheten stadig går i lås (slik at du stadig
må vri på låsespaken), kontroller at materialet og
spikerlengden passer for den aktuelle bruken.
Rengjør tuppen og se nøye etter små biter fra
spikrene i sporet.
Skift ut magasinet. Kontakt et autorisert DeWALT
serviceverksted.
Lad flere spikere i magasinet for å koble ut klikklåsen.
Skadet eller slitt tupp på driverbladet
Skadet utløsermekanisme
Verktøyet er ikke innkjørt ennå
Bruk av feil hastighet (kun DCN693)
Verktøyet fungerer, men
slår ikke inn spikere
Ingen spikere i magasinet
Feil størrelse eller vinkel på spikere
Avfall i nesestykket
Avfall i magasinet
Slitt magasin
Skadet eller slitt driverblad
Skadet skyvefjær
Fastlåst spiker
Feil størrelse eller vinkel på spikere
Magasinskruene er ikke trukket til etter
tidligere inspeksjon ved låsing/blokkering
Skadet eller slitt driverblad
Material og spikerlengde
Avfall i nesestykket
Slitt magasin
Klikk- lås settes på når det er 7-9 spikere
igjen i magasinet, og brukeren bruker stor
kraft på kontaktutløseren for å overstyre
låsingen.
Verktøyet er ikke innkjørt ennå
Bruk av feil hastighet (kun DCN693)
Dårlig effekt i å drive hull Skadet eller slitt hull-tupp
156
Nye verktøy kan trenge 500–1000 stifter før delene
er innkjørt og slitt inn mot hverandre. Bruk kortere
stifter i dene perioden dersom det er vanskelig å
stifte med lange stifter.
Dersom du forsøker å slå inn lange riflede spikere
i mykt treverk, eller slå inn riflede spikere i hardt
materiale med hastighet 1 - skift til hastighet 2.
Skift ut tuppen med settet. Dersom det fortsatt er
dårlig effekt, lever verktøyet til et autorisert DeWALT
reparasjonsverksted.
Português
AGRAFADORA COM CONECTOR DE METAL SEM FIO
DCN693, DCN694
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso
dos seus produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da
DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Modo de activação
Actuating mode
Multi-velocidade
Ângulo do carregador
Pregos
comprimento (velocidade 1)
comprimento (velocidade 2)
diâmetro do encabadouro
ângulo
geometria da cabeça
tipo de fixação
Peso (sem bateria)
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745:
LPA (nível de emissão de pressão sonora)
LWA(nível de potência acústica)
K (variabilidade do nível acústico indicado)
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN 60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
DCN693
18
1
Li-Ion
Sequência/
RapidCycle Sequência
sim
33°
DCN694
18
1
Li-Ion
Sequência/
RapidCycle Sequência
No
33°
kg
40
50-60
3,4-4,0
30–35°
circular completa
fita de papel
8,0
35
N/A
3,4-4,0
30–35°
circular completa
fita de papel
8,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
98
3
87
98
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
VCC
mm
mm
mm
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição às vibrações ao longo
do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de
exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
157
Português
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos acessórios,
manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
158
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB105
VAC
min
kg
VAC
min
kg
min
kg
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
Fusíveis:
Europa
DCB113
0,4
kg
DCB115
VAC
min
kg
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
Ferramentas
de 230 V
10 amperes,
alimentação de rede
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
DCB107
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
230
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
0,29
DCB112
VAC
Carregador
Peso
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
VISO: indica uma prática (não
A
relacionada com ferimentos) que, se não
for evitada, poderá resultar em danos
materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DCB113
VAC
230
min
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
AGRAFADORA COM CONECTOR DE METAL SEM FIO
DCN693, DCN694
A DeWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
Português
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-16:2010.
Estes equipamentos também estão em
conformidade com a Directiva 2004/108/CE (até
19.04.2016), 2014/30/UE (a partir de 20.04.2016)
e a 2011/65/UE. Para obter mais informações,
contacte a DeWALT através da morada indicada em
seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
16.11.2015
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e
bem iluminada. As áreas desorganizadas
ou escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras
pessoas afastadas quando utilizar uma
ferramenta eléctrica. As distracções
podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com
superfícies e equipamentos ligados à
terra, como, por exemplo, tubagens,
radiadores, fogões e frigoríficos. Se o
seu corpo estiver “ligado” à terra, o risco de
choque eléctrico é maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização
de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma fonte
de alimentação protegida por um
dispositivo de corrente residual (DCR).
A utilização de um DCR reduz o risco de
choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção
ao que está a fazer e faça uso de
bom senso ao utilizar uma ferramenta
eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado
ou sob o efeito de drogas, álcool
ou medicamentos. Um momento
de distracção durante a utilização de
ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
159
Português
c)
d)
e)
f)
g)
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor
da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada
de electricidade e/ou inserir a bateria,
ou antes de pegar ou transportar a
ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas
eléctricas ou se as ligar à fonte de
alimentação com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou
chave de porcas antes de ligar a
ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa
peça móvel da ferramenta poderá resultar
em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de
electricidade e/ou a bateria da
ferramenta eléctrica antes de efectuar
160
quaisquer ajustes, substituir acessórios
ou guardar a ferramenta. Estas medidas
de segurança preventivas reduzem o risco de
ligar a ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita
que sejam utilizadas por pessoas não
familiarizadas com as mesmas ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas que
não possuam as qualificações necessárias
para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
COM BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante do equipamento. Um
carregador apropriado para um tipo de
bateria poderá criar um risco de incêndio se
for utilizado para carregar outras baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias especificamente
indicadas para as mesmas. A utilização
de quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c) Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de outros
objectos de metal, como, por exemplo,
clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
Português
metálicos que possam estabelecer uma
ligação entre os contactos. Um curtocircuito entre os contactos da bateria poderá
causar queimaduras ou um incêndio.
d) Uma utilização abusiva da ferramenta
pode resultar na fuga do líquido da
bateria; evite o contacto com este
líquido. No caso de um contacto
acidental, passe imediatamente a zona
afectada por água. Se o líquido entrar
em contacto com os olhos, procure
também assistência médica. O líquido
derramado da bateria pode provocar irritação
ou queimaduras.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
Instruções de segurança para
agrafadoras sem fio
•Parta sempre do pressuposto que a
ferramenta tem pregos. Um manuseio
descuidado da agrafadora pode resultar
numa disparo inesperado dos pregos e em
ferimentos.
•Não aponte a ferramenta na sua direcção
ou de outra pessoa. O disparo inesperado irá
disparar o prego e causar ferimentos.
•Só deve accionar a ferramenta quando
esta estiver encostada com firmeza à peça
de trabalho. Se a ferramenta não estiver em
contacto com a peça de trabalho, o prego
pode desviar-se do local pretendido.
•Desligue a ferramenta da fonte de
alimentação se o prego ficar encravado
na ferramenta. Quando remover um prego
encravado, a agrafadora pode ser activada
acidentalmente se estiver ligada à corrente.
•Não utilize a agrafadora para fixar cabos
eléctricos. A ferramenta não foi concebida
para a instalação de cabos eléctricos e pode
danificar o isolamento dos cabos, dando
origem a um choque eléctrico ou risco
de incêndio.
• Não utilize a ferramenta como martelo.
No que respeita a excepções, consulte as
regulamentações de local de trabalho nacionais
e locais.
• Verifique sempre as regulações locais da peça
de trabalho.
• Utilize sempre óculos de protecção.
• Use sempre protecção auricular.
• Utilize apenas pregos que correspondam ao
tipo especificado no manual.
• Não utilize bases para montar a ferramenta num
suporte.
• Não desmonte ou bloqueie quaisquer peças da
ferramenta de aparafusar, como, por exemplo,
o mecanismo de disparo por contacto.
• Antes de cada operação, verifique se o
mecanismo de segurança e de accionamento
está a funcionar correctamente e se todos os
parafusos e porcas estão bem apertados.
• Nunca accione a pistola de pregos num espaço
livre.
• Na área de trabalho, transporte a ferramenta
para o local de trabalho utilizando apenas o
manípulo e nunca com o gatilho accionado.
• Tenha em atenção as condições da área de
trabalho. Os pregos podem penetrar peças
finas ou deslizar sobre cantos e extremidades
da peça de trabalho, colocando assim as
pessoas em risco.
• Não pregue pregos perto da extremidade
da peça.
• Não pregue pregos em cima de outros pregos.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização deste
equipamento:
– Ferimentos causados por um manuseio
incorrecto da ferramenta.
– Perda de controlo, porque não segurou a
ferramenta com firmeza.
– Tensão muscular dos braços e das
mãos, especialmente se trabalhar com
a ferramenta suspensa. Faça sempre
pausas regulares quando trabalhar durante
períodos prolongados.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de ferimentos causados por
partículas voadoras.
– Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
– Perda de controlo causada pelo movimento
de recuo.
161
Português
– Risco de ferimentos causados por pontos
de fixação, arestas afiadas e manuseamento
incorrecto da peça de trabalho.
– Risco de ferimentos causados por arestas
afiadas quando substitui ou insere os pregos.
Símbolos na ferramenta
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização
de um dispositivo de corrente residual
com uma corrente residual de 30mA ou
menos.
CUIDADO: perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar,
causando lesões pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser
vigiadas, para garantir que não brincam
com o aparelho.
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Radiação visível. Não olhe fixamente para
a luz.
35-60mm
3.3–4.1 mm
Comprimento dos pregos.
Grossura dos pregos.
Capacidade de carga.
55
30 - 34˚
Ângulo do carregador.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O código de data, o qual também inclui o ano
de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual
inclui instruções de funcionamento e segurança
importantes para carregadores de bateria
compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
162
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
AVISO: em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à fonte
de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador
podem entrar em curto-circuito devido a
material estranho. Os materiais estranhos
condutores como, por exemplo, mas
não limitado a, lã de aço, folha de
alumínio ou qualquer acumulação
de partículas metálicas devem ser
removidos dos orifícios do carregador.
Desligue sempre o carregador da fonte
de alimentação quando não estiver
inserida uma bateria no respectivo
compartimento. Desligue o carregador
antes de proceder à limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos
para apenas para carregar baterias
recarregáveis DeWALT. Quaisquer outras
utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou
neve.
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado,
possa causar tropeções ou esteja sujeito a
danos ou tensão.
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
Português
• Não coloque objectos sobre o carregador
nem o coloque em cima de uma superfície
macia que possa bloquear as entradas
de ventilação e causar calor interno
excessivo. Coloque o carregador num local
afastado de fontes de calor. O carregador é
ventilado através de ranhuras na parte superior
e inferior da estrutura.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados—substitua-os
de imediato.
•Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
Procedimento de carregamento
(Fig. 2)
1.Ligue o carregador a uma tomada de
electricidade adequada antes de inserir
a bateria.
2.Insira a bateria (L) no carregador. A luz
vermelha (de carregamento) irá piscar
continuamente indicando que o processo de
carregamento foi iniciado.
3.O carregamento estará concluído quando a
luz vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta
altura, a bateria encontra-se totalmente
carregada e poderá ser utilizada ou deixada
no carregador.
• Não desmonte o carregador; leve-o para
um centro de assistência autorizado,
no caso de ser necessário assistência
ou reparação. Uma nova montagem
incorrecta pode resultar em choque eléctrico,
electrocussão ou incêndio.
NOTA: para garantir o máximo desempenho e
vida útil das baterias de iões de lítio, carregue a
bateria totalmente antes de utilizar o produto pela
primeira vez.
• Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve
enviá-lo de imediato para o fabricante, agente
de assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de
modo a evitar qualquer situação de perigo.
Consulte a tabela indicada abaixo para saber qual é
o estado do processo de carga da bateria.
Processo de carga
Indicadores de carga: DCB105
em carga
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de
risco.
x
•NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo
tempo.
Indicadores de carga: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 e DCB115 aceitam baterias de iões
de Li-Ion XR de 10,8V, 14,4V e 18V (DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B e DCB185).
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste
e foram concebidos para uma operação tão fácil
quanto possível.
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria
voltar a colocar a bateria
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da
bateria*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: o
indicador luminoso vermelho continua a piscar,
mas acende-se um indicador luminoso amarelo
durante esta operação. Quando a bateria atingir
a temperatura adequada, o indicador luminoso
amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(S) carregador(es) compatível(eis) não carrega
uma bateria defeituosa. O carregador indica que
a bateria está defeituosa ao não acender-se ou
apresentando um problema na bateria ou aparece
um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de
um problema no carregador.
163
Português
Se o carregador indicar uma falha, leve o
carregador e a bateria um centro de assistência
autorizado para que sejam submetidos a um teste.
RETARDAÇÃO DE CALOR/FRIO
Quando o carregador detecta que uma bateria está
demasiado quente ou fria, inicia automaticamente a
retardação de calor/frio, interrompendo o processo
de carga até a bateria atingir a temperatura
adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta
função assegura a duração máxima da bateria.
• Não armazene nem utilize a ferramenta
e a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria,
seja qual for o motivo. Se a bateria
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague,
deixe cair nem danifique a bateria. Não
utilize uma bateria ou um carregador
que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de
algum modo (por exemplo, perfurada
por um prego, atingida com um martelo
ou pisada). Pode ocorrer um choque
eléctrico ou electrocussão. As baterias
danificadas devem ser devolvidas ao
centro de assistência para reciclagem.
CUIDADO: quando não utilizar a
ferramenta, deve colocá-la de lado
numa superfície estável, de modo
a que ninguém tropece nem sofra
uma queda. Algumas ferramentas com
baterias grandes ficam na vertical dentro
da bateria, mas podem ser facilmente
derrubadas.
Uma bateria fria fica carregada a cerca de metade
da taxa de uma bateria quente. A bateria irá
carregar a essa taxa mais lenta durante todo o ciclo
de carga e não recupera a taxa de carga máxima,
mesmo que a bateria aqueça.
APENAS BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas
com um Sistema de protecção electrónica
que protege a bateria contra sobrecarga,
sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o
Sistema de protecção electrónica for activado. Se
isto ocorrer, coloque a bateria de iões de lítio no
carregador até ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e
a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados
nas instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize baterias em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
• Carregue as baterias apenas em
carregadores DeWALT.
•NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
164
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (LI-ION)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando
as baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com
sabão suave e água. Se o líquido da bateria
entrar em contacto com os seus olhos, passeos (abertos) por água durante 15 minutos
ou até a irritação passar. Se for necessária
assistência médica, o electrólito da bateria é
composto por uma mistura de carbonatos
orgânicos líquidos e sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Português
Transporte
Bateria
As baterias da DeWALT estão em conformidade
com todas as regulamentações de expedição
aplicáveis, de acordo com os padrões jurídicos
e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias
perigosas; disposições relativas a mercadorias
perigosas da Associação do Transporte Aéreo
Internacional (IATA), Regulamentações do código
marítimo internacional para o transporte de
mercadorias perigosas (IMDG) e o Acordo europeu
relativo ao transporte rodoviário internacional de
mercadorias perigosas (ADR). As pilhas de iões de
lítio foram testadas de acordo com a secção 38.3
das Recomendações da ONU no que respeita ao
Transporte de Mercadorias Perigosas: manual de
Ensaios e Critérios.
TIPO DE BATERIA
Na maioria dos casos, a expedição de uma bateria
DeWALT será isenta de classificação como material
perigoso de Classe 9 inteiramente regulamentado.
Em geral, as duas instâncias que requerem a
expedição de Classe 9 são:
Os modelos DCN693 e DCN694 utilizam uma pilha
de 18 volts.
Podem ser utilizadas as pilhas DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
ou DCB185. Consulte Dados técnicos para obter
mais informações.
Recomendações de armazenamento
1.O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa
do sol e de fontes de calor ou de frio. Para
obter o máximo desempenho e a maior
vida útil possíveis das baterias, guarde-as à
temperatura ambiente quando não estiverem a
ser utilizadas.
2.Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
1.Transporte aéreo de mais de duas baterias de
iões de lítio DeWALT se a embalagem incluir
apenas (sem ferramentas) e
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
2. Qualquer expedição que inclua uma bateria
de iões de lítio com classificação energética
superior a 100 watts/hora (Wh). Todas as pilhas
de iões de lítio têm a classificação de watts por
hora indicadas na embalagem.
Etiquetas no carregador e na bateria
Independentemente de uma expedição ser
considerada isenta ou totalmente regulamentada,
é da responsabilidade do expedidor consultar
as mais recentes regulamentações para a
embalagem, etiquetagem/marcação e exigências
de documentação.
O transporte das baterias pode dar origem a
um incêndio se os terminais da pilha entrarem
em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas,
certifique-se de que os terminais da pilha estão
protegidos e devidamente isolados de materiais que
possam entrar em contacto com eles e causar um
curto-circuito.
As informações indicadas nesta secção do manual
são fornecidas de boa fé e acredita-se que são
precisas aquando da elaboração do documento.
No entanto, não é fornecida qualquer garantia,
expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas
actividades estão em conformidade com as
regulamentações aplicáveis.
Além dos símbolos indicados neste manual,
os rótulos no carregador e na bateria podem
apresentam os seguintes símbolos:
eia o manual de instruções antes de
L
utilizar este equipamento.
onsulte os Dados técnicos para ficar
C
a saber o tempo de carregamento.
Bateria a carregar.
Bateria carregada.
Bateria defeituosa.
uspensão do carregamento devido a
S
bateria quente/fria.
ão toque nos contactos com objectos
N
condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
165
Português
ande substituir imediatamente
M
quaisquer cabos danificados.
arregue a bateria apenas com uma
C
temperatura ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
arregue as baterias da DeWALT
C
apenas com os carregadores DeWALT
concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não
sejam as baterias específicas DeWALT
com um carregador da DeWALT pode
fazer com que rebentem ou dar origem
a situações de perigo.
Não queime a bateria.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Agrafadora com conector de metal
1 Substituição da ponta de localização de
orifícios (apenas nos modelos P2)
1Carregador (apenas nos modelos P2)
2Baterias (apenas nos modelos P2)
1 Caixa de transporte (apenas nos modelos P2)
1 Manual de instruções
NOTA: as baterias, carregadores e caixas de
transporte não são incluídas com as versões N.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (Fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
A.Gatilho
B.Bloqueio de segurança do gatilho
C.Activador de contacto
D.Roda de ajuste da profundidade
E.Indicador luminoso de bateria fraca e
encravamento/bloqueio
166
F.Alavanca anti-bloqueio
G.Cartucho
H.Patilha do impulsor
I.Interruptor de selecção do modo
J.Caibro rotativo/gancho de correia
K.Chave sextavada integrada
L.Compartimento das pilhas
M.Ponta de localização de orifícios
N.Botão selectivo de suporte dos
pregos (DCN693)
O.Interruptor de selecção do comprimento dos
pregos (DCN693)
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
As agrafadoras com conector de metal sem fio
DCN693 e DCN694 foram concebidas APENAS
para a fixação de ferragens de metal com
perfurações pré-formadas em peças de trabalho
de madeira.
A agrafadora com conector de metal sem fio foi
concebida para o modo sequencial e o modo
sequencial RapidCycle. As agrafadoras foram
concebidas apenas para o modo em sequência
PODEM ser utilizadas em andaimes, escadas,
escadotes ou equipamento semelhante a
escadotes, por exemplo, telhados de ripados.
Só devem ser utilizados os agrafos recomendados
pelo fabricante de peças do conector metálico e
em conformidade com os requisitos do código de
construção aplicáveis nesta ferramenta para instalar
os conectores.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) que sofram
de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/
ou conhecimentos, a menos que estejam
acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a voltagem
da bateria corresponde à indicada na placa com os
requisitos de alimentação. Além disso, certifiquese também de que a voltagem do seu carregador
corresponde à da rede eléctrica.
Português
O seu carregador da DeWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN60335. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor
é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão
é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a
bateria da ferramenta (Fig. 2)
NOTA: para obter os melhores resultados,
certifique-se de que a bateria (L) está totalmente
carregada antes de a utilizar.
BATERIAS PARA O INDICADOR DO NÍVEL DE
COMBUSTÍVEL (FIG. 2, 2A)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de
nível de combustível, composto por três indicadores
luminosos LED verdes que indicam o nível de carga
restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível,
prima e mantenha premido o botão do indicador
do nível de combustível (P). Uma combinação dos
três indicadores luminosos LED verdes acende-se,
indicando o nível da carga restante. Se o nível da
carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e
é necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é
apenas uma indicação da carga restante na bateria.
Não indica o funcionamento da ferramenta e está
sujeito a variações, com base nos componentes do
produto, temperatura e aplicação do utilizador final.
Caibro rotativo/gancho de
correia (fig. 6)
O caibro/gancho de correia (J) pode ser
posicionado facilmente à esquerda ou direita da
ferramenta, adaptado tanto para pessoas que
utilizem a mão esquerda como a direita.
Se não quiser utilizar o gancho, pode rodá-lo para a
parte da frente ou de trás da base da pega.
Carregar a ferramenta (fig. 4)
ATENÇÃO: Engate sempre o dispositivo
de bloqueio de segurança do gatilho (B)
e desligue a bateria antes de colocar ou
retirar pregos.
AVISO: os agrafos utilizados para fixar
conectores metálicos devem estar em
conformidade com os requisitos dos
códigos de construção aplicáveis e
fixados de acordo com os requisitos
de códigos e as especificações do
fornecedor das peças do conector. Se
os conectores não forem instalados
correctamente, isso pode dar origem a
avarias estruturais.
INSTALAR A BATERIA NA PEGA DA FERRAMENTA
1.Alinhe a bateria (L) com as calhas que se
encontram dentro da pega da ferramenta.
2.Faça-a deslizar para dentro da pega até
a bateria ficar totalmente encaixada na
ferramenta e certifique-se de que não se solta.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1.Prima a patilha de libertação da bateria (U) e
puxe a bateria com firmeza para fora da pega
da ferramenta.
2.Insira a bateria no carregador, tal como
descrito na secção do carregador indicada
neste manual.
1.Faça deslizar a patilha do impulsor com
mola (H) para a base do cartucho para fixá-la
no local pretendido.
2.Seleccione uma barra adequada de
pregos. (Consulte Dados técnicos.) A DeWALT
recomenda sempre a utilização de pregos de
fixação da marca DeWALT.
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
167
Português
os acessórios disponibilizados pela
DeWALT, a utilização de outros
acessórios com este equipamento
poderá ser perigosa. Para reduzir o
risco de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados pela
DeWALT neste equipamento.
3.Insira tiras de pregos na ranhura de carga do
magazine, certificando-se de que as cabeças
dos pregos ficam alinhadas correctamente
com a abertura da ranhura.
4.Liberte a patilha do impulsor para fechar o
cartucho. Faça deslizar com cuidado a patilha
para a frente e encaixe o prego.
Bloqueio de disparo sem agrafos
A agrafadora está equipada com um sistema de
bloqueio de disparo sem agrafos, que impede a
activação da ferramenta quando o cartucho está
quase vazio. Se houver cerca de 4 a 6 pregos
no cartucho, é activado o sistema de bloqueio
de disparo sem agrafos da ferramenta. Consulte
Carregar a ferramenta para recarregar um
cartucho de pregos colados.
modo de sequência padrão, a vida útil atinge um
valor máximo.
Definir o comprimento dos
pregos (Fig. 1)
APENAS NO MODELO DCN693
Esta agrafadora está equipada com um interruptor
de selecção do comprimento dos pregos (O)
localizado no pé.
• Para pregos mais pequenos, desloque o
interruptor para a posição mais à esquerda
para seleccionar a posição 1.
• Para pregos maiores e aplicações mais
exigentes, desloque o interruptor para a
posição mais à direita para seleccionar a
posição 2.
Se não conseguir fixar os agrafos para a
profundidade pretendida com a definição de
velocidade 1, pode ter de mudar para a definição
de velocidade 2 para obter uma maior potência.
AVISO: Fixar agrafos com menos de
40 mm de comprimento com a definição
de velocidade 2 irá causar um desgaste
excessivo da ferramenta e dar origem a
uma avaria prematura.
NOTA: se for aplicada força excessiva na
ferramenta, é possível desengatar o bloqueio. Isto
impede que a ferramenta sofra danos se cair.
Ajustar a profundidade de
agrafamento (fig. 5)
A profundidade de agrafamento pode ser ajustada
com uma roda de ajuste de profundidade.
1.Para fixar um prego com menos profundidade,
gire a roda de ajuste de profundidade (D) para
a esquerda, na direcção do ícone de agrafo
superficial.
Definição de
velocidade
Vantagem
Comprimento
comum dos
agrafos
2
Potência para colocar agrafos
maiores
50 – 60 mm
1
Maior durabilidade da
ferramenta, duração da bateria,
velocidade de fixação dos
pregos
40 mm
2.Para fixar um prego com mais profundidade,
gire a roda de ajuste de profundidade (D) para
a direita, na direcção do ícone de agrafo com
mais profundidade.
FUNCIONAMENTO
Seleccionar o modo (fig. 1)
Para seleccionar o modo sequencial, deslize o
interruptor de selecção de modo (I) para visualizar o
ícone de seta única ( ).
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Para seleccionar o modo sequencial, deslize o
interruptor de selecção de modo (I) para visualizar o
ícone de seta dupla ( ).
NOTA: A vida útil da bateria no modo de sequência
rápida é menor do que no modo de sequência
padrão RapidCycle é menor do que no modo de
sequência padrão. Se a ferramenta permanecer no
168
Instruções de utilização
Português
Posição correcta das mãos (Fig. 7)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE a
ferramenta com segurança, antecipando
uma reacção súbita por parte da
mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação
de uma mão na pega principal (R), tal como
indicado.
Preparar a Ferramenta (fig. 1)
1.Retire a pilha (L) da ferramenta e certifique-se
de que a ferramenta está bloqueada.
2.Retire todos os pregos do carregador (G).
NOTA: Se os pregos não forem soltos, prima o
botão selectivo de suporte dos pregos (N).
3.Verifique se o mecanismo de disparo por
contacto (C) se consegue deslocar livremente.
4.Volte a colocar os agrafos no carregador.
5.Insira a bateria.
ATENÇÃO: Não utilize a ferramenta se o
mecanismo de contacto por disparo ou
o sistema de tracção de pregos não
conseguir deslocar-se livremente.
AVISO: NUNCA
utilize lubrificantes por
pulverização ou por
qualquer outro meio ou
solventes de limpeza no
interior da ferramenta.
Isto pode afectar gravemente a duração
e o desempenho da ferramenta.
Colocar a ferramenta em
funcionamento
Tenha em atenção que esta ferramenta requer
um período de teste antes de ser utilizada com
potência total, devido às peças que têm de
engrenar ou ser utilizadas em conjunto. É provável
que a ferramenta não consiga colocar agrafos de
maneira consistente durante este período.
Depois de colocar 500 a 1000 agrafos, a
ferramenta deve estar pronta a ser utilizada e a
trabalhar à capacidade total.
Actuação/disparo da
ferramenta (fig. 1, 8, 9)
A ferramenta pode ser activada puxando o
gatilho (A) num de dois modos: modo sequencial ou
modo sequencial RapidCycle.
AVISO: Os pregos devem ser
disparados directamente no material.
Não incline a agrafadora quando disparar
pregos. Consulte a Fig. 8.
AVISO: Os pregos do conector de
metal não são concebidos para penetrar
metal. Quando instalar conectores de
metal, coloque SEMPRE a ponta de
localização de orifícios na perfuração
pré-formada e oriente-a de modo a
que o prego fique perpendicular ao furo
antes de disparar um prego. Consulte a
Figura 9.
MODO SEQUENCIAL
O modo sequencial é utilizado para pregagem
intermitente. Proporciona a máxima vida útil para
pregar pregos.
1.Utilizando o interruptor de selecção de
modo (I), seleccione o modo de acção de
sequência ( ).
Utilizar o bloqueio do gatilho (fig. 3)
2.Liberte o bloqueio de segurança do gatilho (B).
Cada agrafadora DeWALT está equipada com um
dispositivo de bloqueio do gatilho (B) que, ao ser
premido para a direita, como indicado na Figura
3, impede que a ferramenta dispare um agrafo,
bloqueando o gatilho e transferindo a energia para
o motor.
4.Prima o gatilho (A) para activar a ferramenta.
Quando o bloqueio do gatilho é premido para a
esquerda, a ferramenta fica totalmente operacional.
O bloqueio do gatilho deve estar sempre bloqueado
quando efectuar quaisquer ajustes ou se a
ferramenta não for utilizada de imediato.
3.Coloque a ponta de localização de orifícios (M)
no primeiro orifício do conector de metal e
encaixe-a na ferramenta.
5.Liberte o gatilho e levante a agrafadora da
superfície de trabalho.
6.Repita os passos 3 a 5 para disparar o próximo
agrafo.
MODO DE SEQUÊNCIA RAPIDCYCLE
No modo sequencial RapidCycle, a velocidade
de rotação do motor é reposta automaticamente
depois de disparar um prego para permitir uma
pregagem consecutiva rápida, mas com todas as
169
Português
vantagens em termos de segurança e saúde de um
padrão de actuação sequencial. Ao proporcionar
a capacidade de disparar mais pregos em menos
tempo, este modo consome a carga da bateria
com maior rapidez.
1.Utilize o interruptor de selecção de modo (I)
para seleccionar o modo sequencial
RapidCycle ( ).
2.Liberte o bloqueio de segurança do gatilho (B).
3.Coloque a ponta de localização de orifícios (M)
no primeiro orifício do conector de metal e
encaixe-a na ferramenta.
4.Prima o gatilho (A) para activar a ferramenta.
5.Liberte o gatilho e levante a agrafadora da
superfície de trabalho.
NOTA: O motor da ferramenta retoma a
velocidade total automaticamente sem que
o mecanismo de disparo por contacto (C)
seja premido.
6.Repita os passos 3 a 5 para disparar o
próximo agrafo.
Indicador LED (fig. 1)
A agrafadora está equipada com dois indicadores
luminosos LED (E), que se encontram na parte de
trás da ferramenta imediatamente abaixo da tampa
posterior. Consulte também a secção Resolução
de problemas para obter mais instruções.
BATERIA FRACA
Substitua a pilha gasta por uma
carregada.
BATERIA QUENTE
Deixe a pilha arrefecer ou substitua-a por
uma fresca.
ENCRAVAMENTO/
BLOQUEIO
Rode a alavanca anti-bloqueio
para desbloquear. Consulte
Desbloquear.
FERRAMENTA QUENTE
Deixe a pilha arrefecer antes de
continuar a utilizá-la.
F+/
OU 170
ou qualquer outra
combinação.
ERRO
Reinicie a ferramenta removendo e
reinserindo a pilha ou desbloquear o
gatilho. Se o código de erro persistir,
leve a ferramenta a um centro de
assistência autorizado da DeWALT.
Desbloquear (fig. 1, 3)
Se utilizar a agrafadora num local difícil, em que
toda a energia disponível no motor seja utilizada
para fixar um agrafo, a ferramenta pode ficar
bloqueada. A lâmina propulsora não concluiu o ciclo
de transmissão e o indicador de encravamento/
bloqueio (E) irá ficar intermitente. Rode a alavanca
anti-bloqueio (F) na ferramenta para desbloquear
o mecanismo. Se a lâmina propulsora não voltar
automaticamente para a posição inicial, vá para
a secção Retirar um agrafo encravado. Se
a ferramenta continuar bloqueada, verifique o
material e o agrafo para certificar-se de que não
se trata de uma aplicação demasiado difícil. Se a
ferramenta continuar bloqueada, verifique o modo
seleccionado, o material e o prego utilizados para
certificar-se de que não se trata de uma aplicação
demasiado difícil.
DCN692
Se ocorrer uma paragem contínua, verifique
a selecção de velocidade. Dependendo da
aplicação, pode ser necessário definir uma
velocidade diferente.
Retirar um agrafo encravado
(fig. 1, 3)
ATENÇÃO: Engate sempre o
dispositivo de bloqueio de segurança
do gatilho (B), desligue a bateria e retire
os pregos antes de tentar resolver
um encravamento.
Se um agrafo ficar encravado no adaptador, o
indicador luminoso de encravamento/bloqueio (E)
fica intermitente.
CUIDADO: Quando retirar um prego
encravado, NÃO oriente a agrafadora
com a ponteira para cima ou com a
base da bateria virada para cima. Se
posicionar a agrafadora deste modo,
o prego ou os pedaços de prego
encravados podem ficar presos no
interior da agrafadora. Se uma parte de
um prego entrar na ferramenta, pode
retirá-la abrindo a tampa superior.
NOTA: O encravamento pode resultar da
acumulação de sujidade no canal da ponteira.
Inspeccione e limpe de imediato qualquer sujidade,
como indicado abaixo, se verificar qualquer
alteração no desempenho da ferramenta.
1.Retire a bateria da ferramenta e active o
dispositivo de bloqueio de segurança do
gatilho (B).
Português
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
2.Depois de colocar a ferramenta de lado, faça
deslizar a patilha do impulsor com mola (H)
para a base do cartucho para fixá-la no local
pretendido e descarregue a fita de pregos.
NOTA: Se os pregos não forem soltos, prima o
botão selectivo de suporte dos pregos (N).
3.Com a chave sextavada (K) fornecida, afrouxe
os dois parafusos sextavados (Q) na parte
superior do cartucho.
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação.
4.Rode o cartucho (G) para a frente.
Lubrificação
5.Retire o agrafo encravado/dobrado, utilizando
um alicate se necessário. Se necessário, retire
os resíduos no canal de pregos.
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
CUIDADO: Se uma parte de um prego
entrar na ferramenta, pode retirá-la
abrindo a tampa superior. Consulte a
Figura 11 a, b, d, e.
6.Se a lâmina propulsora estiver virada para
baixo, rode a alavanca anti-bloqueio (F) na
parte superior da agrafadora.
NOTA: se a lâmina propulsora não for colocada
na posição inicial depois de rodar a alavanca
anti-bloqueio, poderá ser necessário fazê-lo
manualmente com uma chave de parafusos
comprida.
7.Rode o cartucho para a posição pretendida
debaixo do adaptador da ferramenta e aperte
os parafusos sextavados (Q).
8.Volte a colocar a pilha.
NOTA: a ferramenta será desligada e só será
reposta depois de retirar e voltar a colocar a
pilha.
9.Volte a colocar os agrafos no
cartucho (consulte Carregar a ferramenta).
10.Liberte a patilha do impulsor (H).
11.Desengate o bloqueio de segurança do
gatilho (B) quando estiver pronto para continuar
a fixação dos agrafos.
Se os agrafos ficarem encravados no adaptador
com frequência, leve a ferramenta para reparação
num centro de assistência autorizado da DeWALT.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi
concebida para funcionar durante um longo período
de tempo com uma manutenção mínima. Uma
utilização continuamente satisfatória depende de
uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
AVISO: NUNCA pulverize
ou aplique lubrificantes ou
solventes de limpeza no
interior da ferramenta. Isso
pode ter um efeito nocivo
na vida útil e no desempenho da
ferramenta.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou
outros químicos abrasivos para limpar
as peças não metálicas da ferramenta.
Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e sabão suave. Nunca deixe
entrar qualquer líquido para dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca
mergulhe qualquer peça da ferramenta
num líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA PARA O CARREGADOR
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA, antes
de proceder à limpeza. A sujidade e
massa lubrificante podem ser removidas
da parte exterior do carregador com
um pano ou uma escova macia, não
metálica. Não utilize água ou soluções de
limpeza.
171
Português
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DeWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco de
ferimentos, apenas deverão ser utilizados
acessórios recomendados pela DeWALT
com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
SUBSTITUIÇÃO DA PONTA DO MODELO DCN6931XJ (FIG. 10)
Com o tempo, a ponta de localização de
orifícios (M) fica gasta e tem de ser substituída.
AVISO: Para sua segurança, leia o
manual de instruções da ferramenta
antes de utilizar qualquer acessório. Se
não cumprir estes avisos, podem ocorrer
ferimentos e danos graves na ferramenta
e no acessório. Quando reparar esta
ferramenta, utilize apenas peças de
substituição idênticas.
PARA SUBSTITUIR A PONTA DE LOCALIZAÇÃO DE
ORIFÍCIOS:
1.Com uma chave de parafusos de cabeça
plana, empurre com cuidado a anilha de
borracha dura (S) do pino de fixação da
ponta (T).
2.Deslize o pino (T) para fora a ponteira da
agrafadora.
3.Puxe a ponta gasta/danificada da ponteira.
4.Insira uma nova ponta de localização de
orifícios.
5.Insira o novo pino de fixação (T) através da
ponteira e da ponta de localização de orifícios.
6.Prima de novo a nova anilha de borracha
dura (S) no pino de fixação.
NOTA: Utilize apenas o novo pino e a ilhó
fornecidos com o kit DCN6931. A ilhó de borracha
não deve ser reutilizada.
KIT DE SUBSTITUIÇÃO DA MOLA DE RETORNO
DCN6901 (FIG. 11A-11E)
Com o tempo, as molas de retorno da lâmina
do accionado desgastam-se e têm de ser
eventualmente substituídas. Se a lâmina não voltar
para a posição inicial depois de colocar um agrafo,
é necessário substituir as molas accionadoras. Para
verificar, abra o cartucho, como indicado na secção
Retirar um agrafo encravado e se as molas
estiverem gastas, poderá mover o accionador para
172
trás e para a frente no canal dos agrafos com uma
resistência mínima.
A ferramenta foi concebida de modo a substituir
facilmente as molas de retorno em menos de
5 minutos utilizando o acessório DCN6901-XJ.
ATENÇÃO: Para sua segurança, leia
o manual de instruções da ferramenta
antes de utilizar qualquer acessório.
Se não cumprir estes avisos, podem
ocorrer ferimentos e danos graves na
ferramenta e no acessório. Quando
reparar esta ferramenta, utilize apenas
peças de substituição idênticas.
AVISO: Todas as peças mecânicas
do kit de substituição da mola são
apresentadas para sua comodidade
e verificação dos artigos incluídos. O
kit também inclui uma embalagem
de adesivo Loctite para utilização no
passo 9. Consulte a figura 11e.
PARA SUBSTITUIR AS MOLAS DE RETORNO PARTIDAS:
NOTA: As molas devem ser substituídas em pares,
utilizando apenas o kit de substituição de molas
adicionais DeWALT correcto.
1.Utilizando a chave (K) fornecida, afrouxe os
dois parafusos (AA) em qualquer um dos lados
da unidade. Consulte a figura 11a.
2.Retire o sistema de retorno (BB) da unidade.
Consulte a figura 11b.
3.Deslize o encaixe da calha da mola (CC)
para fora da calha da mola (DD). Consulte a
figura 11b.
4.Rode e retire o amortecedor da mola (EE) e
retire a anilha (FF) e a mola de retorno (GG).
Consulte a figura 11c.
5.Monte a nova mola de retorno e a anilha na
calha da mola (DD). À medida que comprime a
mola com a anilha junto da extremidade oposta
da calha, rode o amortecedor da nova mola até
passar a ranhura (HH) do encaixe da calha da
mola.
6.Monte com firmeza o encaixe da calha da mola
nova e encoste o amortecedor ao encaixe.
7.Repita os passos 3–6 para a outra mola.
NOTA: Verifique o retorno do perfil, deslizando
o perfil para cima da calha da mola e
libertando-o. Deve retroceder devido à força
das molas.
8.Deslize o sistema de retorno (BB) de volta para
a unidade. Consulte a figura 11d. É importante
experimentar o alinhamento do perfil e do
volante antes de aparafusar de novo o sistema
de retorno na unidade. Isto pode ser efectuado
Português
ligando uma bateria e, em seguida, puxando
e libertando a ponteira da unidade contra um
banco ou uma superfície rígida. Isto irá iniciar a
rotação do motor.
NOTA: Se o perfil e o volante estiverem
alinhados correctamente, irá ouvir o motor
passar da velocidade máxima para o ponto
morto. Se o perfil e o volante não estiverem
alinhados correctamente, o motor pode
não arrancar, pode desacelerar muito mais
depressa do que o normal e a unidade irá emiti
um rangido intenso. Se isto se verificar, retire e
volte a instalar o sistema de retorno.
9.Depois de instalar correctamente o sistema
de retorno, abra a embalagem de Loctite®*
fornecida e aplique uma pequena quantidade
na rosca dos dois parafusos (AA), monte de
novo os parafusos com a chave e aperte-os
com firmeza. Consulte a figura 11e.
AVISO: Teste sempre a unidade,
disparando pregos pequenos em
madeira macia, para assegurar o
funcionamento correcto da ferramenta.
Se a ferramenta não funcionar
devidamente, contacte de imediato um
centro de assistência oficial da DeWALT.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias
indicados com este símbolo não devem
ser eliminados em conjunto com resíduos
domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a
procura de matérias-primas. Recicle o equipamento
eléctrico de acordo com as disposições locais. Estão
disponíveis mais informações em
www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
ATENÇÃO: AS SUBSTÂNCIAS DA
EMBALAGEM LOCTITE ® PODEM
IRRITAR OS OLHOS, A PELE E O
SISTEMA RESPIRATÓRIO. DEPOIS
DE ABRIR A EMBALAGEM, DEVE
UTILIZAR TODO O CONTEÚDO. Não
inale os vapores. Não deixe que o
produto entre em contacto com os
olhos ou o vestuário. Utilize o produto
apenas em áreas devidamente
ventiladas. Mantenha o produto fora
do alcance das crianças.
TRATAMENTO DE PRIMEIROS
SOCORROS: Contém dimetacrilato
de poliglicol, glicol de propileno de
oleato de poliglicol, dióxido de titânio
e hidroperóxido de cumeno. Em caso
de ingestão, contacte um centro
de informação antivenenos ou um
médico de imediato. Não induzir o
vómito.
Se for inspirado, leve a pessoa
para um local arejado. Se entrar em
contacto com os olhos, lave com
água durante 15 minutos. Peça
aconselhamento médico. Se entrar
em contacto com a pele, lave bem
com água. Se entrar em contacto
com o vestuário, retire a roupa.
*Loctite® é uma marca registada da Henkel Corp.
173
Português
GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
É POSSÍVEL RESOLVER MUITOS PROBLEMAS COMUNS SE
CONSULTAR O GRÁFICO INDICADO ABAIXO.
No que respeita a problemas mais graves ou persistentes, contacte o seu agente de reparação autorizado
da DeWALT mais próximo ou contacte um escritório da DeWALT através da morada indicada neste manual.
TENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, retire SEMPRE a bateria antes de efectuar
A
quaisquer reparações.
SINTOMA
CAUSA
SOLUÇÃO
O motor não funciona
quando o activador de
contacto está premido
O bloqueio do gatilho está activado
O bloqueio de disparo sem agrafos está
activado, que impede o curso completo
do activador de contacto.
A ferramenta está bloqueada, impedindo
assim a rotação do motor
Desactive o bloqueio do gatilho.
Coloque mais agrafos no cartucho.
Activador de contacto dobrado
O motor deixa de funcionar após 5
segundos
Os terminais estão sujos ou danificados
Os componentes electrónicos internos
estão danificados
Gatilho danificado
Pilha quente
Ferramenta quente
A ferramenta não
funciona (o motor
funciona, mas não
dispara um prego)
O motor arranca, mas
faz muito ruído
174
O bloqueio de disparo sem agrafos está
activado, que impede o curso completo
do activador de contacto.
A carga da bateria está fraca ou a pilha
está danificada
Rode a alavanca anti-bloqueio na ferramenta para
libertar o mecanismo. Se a lâmina propulsora não
for reposta, retire a pilha e empurre manualmente a
lâmina para a posição inicial.
Contacte um agente de reparação autorizado da
DeWALT.
Funcionamento normal, liberte o activador de
contacto e volte a premi-lo.
Contacte um agente de reparação autorizado da
DeWALT.
Contacte um agente de reparação autorizado da
DeWALT.
Contacte um agente de reparação autorizado da
DeWALT.
Deixe a pilha arrefecer ou substitua-a por uma
fresca.
Deixe a pilha arrefecer antes de continuar a utilizála.
Coloque pregos no cartucho.
Verifique o nível de carga caso a pilha indique o
estado da carga. Carregue ou substitua a pilha, se
necessário.
Um agrafo está encravado ou a lâmina
Retire a pilha, retire o agrafo encravado, active
propulsora não foi reposta para a posição a alavanca anti-bloqueio (empurre a lâmina
inicial
propulsora para cima, se necessário) e volte a
colocar a pilha.
Conjunto de retorno/activador danificado Contacte um agente de reparação autorizado da
DeWALT.
Mecanismo interno encravado
Contacte um agente de reparação autorizado da
DeWALT.
Os componentes electrónicos internos
Contacte um agente de reparação autorizado da
estão danificados
DeWALT.
Há um agrafo encravado e a lâmina
Utilize a alavanca anti-bloqueio, retire quaisquer
propulsora está presa na posição
agrafos encravados e coloque manualmente a
descendente
lâmina propulsora na posição inicial, se necessário.
Conjunto de retorno/activador danificado Contacte um agente de reparação autorizado da
DeWALT.
Português
SINTOMA
CAUSA
SOLUÇÃO
A lâmina propulsora
continua presa na
posição descendente
Há um agrafo encravado e a lâmina
propulsora está presa na posição
descendente
Conjunto de retorno/activador danificado
Utilize a alavanca anti-bloqueio, retire quaisquer
agrafos encravados e coloque manualmente a
lâmina propulsora na posição inicial, se necessário.
Contacte um agente de reparação autorizado da
DeWALT.
Se a unidade permanecer bloqueada (o que requer
a rotação da alavanca anti-bloqueio), escolha
um comprimento adequado para o material e os
agrafos que não implique um esforço excessivo.
Limpe a área do adaptador e verifique com
atenção se existem pequenos pedaços de agrafos
partidos no trajecto.
As novas ferramentas têm capacidade para aceitar
entre 500 e 1000 agrafos para que as peças
possam engrenar e ser utilizadas em conjunto.
Se tiver dificuldade em colocar agrafos sem
problemas, utilize agrafos mais pequenos.
Se tentar colocar agrafos anelados mais compridos
em madeira macia ou em materiais mais duros
com a velocidade 1 - ajuste a definição de
velocidade para a posição 2.
Rode o ajuste de profundidade para uma definição
mais profunda.
Aplique uma força adequada à ferramenta, para
fixá-la com firmeza na peça. Consulte o manual
de instruções.
Se a unidade permanecer bloqueada (o que requer
a rotação da alavanca anti-bloqueio), escolha
um comprimento adequado para o material e os
agrafos que não implique um esforço excessivo.
Substitua o conjunto de retorno/activador
danificado Contacte um agente de reparação
autorizado da DeWALT.
Contacte um agente de reparação autorizado da
DeWALT.
As novas ferramentas têm capacidade para aceitar
entre 500 e 1000 agrafos para que as peças
possam engrenar e ser utilizadas em conjunto.
Se tiver dificuldade em colocar agrafos sem
problemas, utilize agrafos mais pequenos.
Se tentar colocar agrafos anelados mais compridos
em madeira macia ou em materiais mais duros
com a velocidade 1 - ajuste a definição de
velocidade para a posição 2.
Comprimento do material e dos agrafos
Resíduos no adaptador
A ferramenta ainda não foi sujeita a um
teste de funcionamento
Utilização da velocidade incorrecta
(apenas para o modelo DCN693)
A ferramenta funciona,
mas não fixa totalmente
os agrafos
O ajuste de profundidade é demasiado
superficial
A ferramenta não foi encostada com
firmeza à peça
Comprimento do material e dos agrafos
Ponta da lâmina propulsora danificada
ou gasta
Mecanismo de funcionamento
danificado
A ferramenta ainda não foi sujeita a um
teste de funcionamento
Utilização da velocidade incorrecta
(apenas para o modelo DCN693)
175
Português
SINTOMA
CAUSA
SOLUÇÃO
A ferramenta funciona,
mas não é fixado
qualquer agrafo
O cartucho não tem pregos
Pregos com tamanho ou ângulo
incorrectos
Resíduos no adaptador
Coloque pregos no cartucho.
Utilize apenas os pregos recomendados pelo
fabricante. Consulte Dados técnicos.
Limpe a área do adaptador e verifique com
atenção se existem pequenos pedaços de agrafos
partidos no trajecto.
Limpe o cartucho.
Substitua o cartucho. Contacte um agente de
reparação autorizado da DeWALT.
Contacte um agente de reparação autorizado da
DeWALT.
Substitua a mola. Contacte um agente de
reparação autorizado da DeWALT.
Utilize apenas os pregos recomendados pelo
fabricante. Consulte Dados técnicos.
Certifique-se de que aperta os parafusos
sextavados do cartucho com a chave fornecida.
Resíduos no cartucho
Cartucho gasto
Lâmina propulsora danificada ou gasta
A mola do impulsor está danificada
Prego encravado
Pregos com tamanho ou ângulo
incorrectos
Os parafusos do cartucho não foram
apertados após uma inspecção de
agrados encravados
Lâmina propulsora danificada ou gasta
Comprimento do material e dos agrafos
Resíduos no adaptador
Cartucho gasto
O sistema de bloqueio de disparo sem
agrafos está engatado com apenas 7 ou
9 pregos no cartucho e o utilizador está
a aplicar força excessiva no activador de
contacto, desengatando o bloqueio
A ferramenta ainda não foi sujeita a um
teste de funcionamento
Utilização da velocidade incorrecta
(apenas para o modelo DCN693)
Capacidade insuficiente
de disparo em furos
176
Ponta de localização de furos danificada
ou gasta
Substitua a lâmina propulsora. Contacte um agente
de reparação autorizado da DeWALT.
Se a unidade permanecer bloqueada (o que requer
a rotação da alavanca anti-bloqueio), escolha
um comprimento adequado para o material e os
agrafos que não implique um esforço excessivo.
Limpe a área do adaptador e verifique com
atenção se existem pequenos pedaços de agrafos
partidos no trajecto.
Substitua o cartucho. Contacte um agente de
reparação autorizado da DeWALT.
Coloque mais pregos no cartucho para desengatar
o sistema de bloqueio de disparo sem agrafos.
As novas ferramentas têm capacidade para aceitar
entre 500 e 1000 agrafos para que as peças
possam engrenar e ser utilizadas em conjunto.
Se tiver dificuldade em colocar agrafos sem
problemas, utilize agrafos mais pequenos.
Se tentar colocar agrafos anelados mais compridos
em madeira macia ou em materiais mais duros
com a velocidade 1 - ajuste a definição de
velocidade para a posição 2.
Substitua a ponta fornecida com o kit. Se verificar
que o desempenho continua a ser deficiente, leve
a ferramenta a um agente de reparação deficiente
da DeWALT.
Suomi
LANGATON RUNKONAULAIN
DCN693, DCN694
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Käyttötila
Monen nopeuden
Makasiinin kulma
Naulat
pituus (nopeus 1)
pituus (nopeus 2)
varren läpimitta
kulma
pään geometria
vertailutyyppi
Paino (ilman akkupakkausta)
DCN694
18
1
Li-Ion
Sarja/
RapidCycle Sarja
No
33°
kg
40
50-60
3,4-4,0
30–35°
täysi kierros
paperi nauha
8,0
35
N/A
3,4-4,0
30–35°
täysi kierros
paperi nauha
8,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
98
3
87
98
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
mm
mm
mm
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
LWA(äänitehotaso)
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
DCN693
18
1
Li-Ion
Sarja/
RapidCycle Sarja
Yes
33°
VDC
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
DCB185
Li-Ion
18
1,3
177
Suomi
Akku
Paino
kg
Latauslaite
Verkkojännite
VAC
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen min
latausaika
Paino
kg
DCB183/B
0,40/0,45
DCB184/B
0,62/0,67
DCB185
0,35
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Latauslaite
DCB107
Verkkojännite
VAC
230
Akun tyyppi
10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
latausaika
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Paino
kg
0,29
Latauslaite
Verkkojännite
VAC
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen min
latausaika
Paino
kg
Latauslaite
Verkkojännite
VAC
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen min
latausaika
Paino
kg
Latauslaite
Verkkojännite
VAC
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen min
latausaika
Paino
Sulakkeet
Eurooppa
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
178
VAARA: Ilmaisee, että on
olemassa hengen- tai vakavan
henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa
hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
EY-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
LANGATON RUNKONAULAIN
DCN693, DCN694
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-16:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2004/108/
EY (19.04.2016 saakka), 2014/30/EY (20.04.2016
lähtien) ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät
käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
16.11.2015
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Suomi
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus
viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen
työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja
kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia
sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on
olemassa räjähdysvaara esimerkiksi
syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn
vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät
voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on
vastattava toisiaan. Älä koskaan tee
pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä
yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee,
jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja
ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin
pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa
käytettäviin pintoihin, kuten putkiin,
lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin.
Voit saada sähköiskun, jos kehosi on
maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä
reunoista tai liikkuvista osista.
Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät
sähköiskun vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona,
käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun
f)
sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä
vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin,
huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Keskittymisen herpaantuminen
hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi
aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa,
ennen kuin kytket sähkötyökalun
pistorasiaan, yhdistät siihen akun,
nostat työkalun käteesi tai kannat
sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi
virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai
vääntimet ennen sähkötyökalun
käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään
osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä
vaatteita tai koruja. Pidä hiukset,
vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista
osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja
turvallisemmin, kun sitä käytetään sille
suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei
toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita
kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se
on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
179
Suomi
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun
asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen
aiheuttaman henkilövahingon vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien
henkiöiden käyttää sähkötyökaluja.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien
eheys ja muut toimintaan vaikuttavat
tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta
sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä.
Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja
niitä on helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) AKKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA
NIISTÄ HUOLEHTIMINEN
a) Käytä ainoastaan valmistajan
suosittelemaa latauslaitetta.
Tietyntyyppiselle akulle soveltuva latauslaite
voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen
tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen
käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
onnettomuuden vaaran.
c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa
muiden metalliesineiden läheltä, kuten
paperiliittimien, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden pienten
esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen
voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon.
d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen
vuotamisen akusta. Vältä koskemasta
tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee
vahingossa iholle, huuhtele vedellä.
Jos tätä nestettä pääsee silmään, ota
yhteys lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai
aiheuttaa palovamman.
180
6) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla
asentajalla. Varaosina on käytettävä
vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä
varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Langattomien naulauskoneiden
turvallisuusohjeet
•Oleta aina, että työkalu sisältää nauloja.
Naulauskoneen huolimaton käsittely voi johtaa
naulojen odottamattomaan laukaisemiseen ja
henkilövahinkoihin.
•Älä kohdista työkalua itseesi tai muihin
päin. Odottamaton laukaisemisen yhteydessä
laitteesta sinkoaa naula, joka voi aiheuttaa
henkiövahinkoja.
•Älä kytke työkalua päälle, ellei se ole
tiukasti työkappaletta vasten. Jos työkalu
ei kosketa työkappaleeseen, naula voi singota
väärään suuntaan.
•Irrota työkalu sähköverkosta, jos naula jää
kiinni työkaluun. Kun poistat kiinni jääneen
naulan, naulauskone voi kytkeytyä vahingossa
päälle, jos se on liitetty sähköverkkoon.
•Älä käytä tätä naulauskonetta
sähköjohtojen kiinnittämiseen. Sitä ei ole
tarkoitettu sähköjohtojen asentamiseen ja se
voi vaurioittaa sähköjohtojen eristystä ja täten
aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalovaaroja.
• Älä käytä työkalua vasarana.
Tarkista poikkeukset paikallisista
työpaikkasäädöksistä.
• Tarkista aina paikallisen työpaikan määräykset.
• Käytä aina suojalaseja.
• Käytä aina kuulonsuojaimia.
• Käytä ainoastaan ohjekirjassa määritettyjä
kiinnikkeitä.
• Älä käytä telineitä työkalun asentamiseksi
tukeen.
• Naulaimen mitään osaa (esim.
kontaktilaukaisinta) ei saa purkaa tai estää.
• Tarkista ennen jokaista työtä, että turva- ja
laukaisumekanismi toimii oikein ja että kaikki
mutterit ja pultit ovat tiukasti kiinni.
• Älä koskaan kohdista naulainta tyhjään kohtaan.
• Kanna työkalua työskentelyalueella aina vain
yhdellä kädellä äläkä koskaan liipaisimen ollessa
toimintavalmiina.
• Ota huomioon työskentelyalueen olosuhteet.
Naulat voivat tunkeutua ohuen kappaleen läpi tai
Suomi
luiskahtaa kappaleen nurkista tai reunoista ja olla
siten vaaraksi paikalla olijoille.
Makasiinin tilavuus.
55
• Älä laukaise nauloja lähelle työkappaleen reunaa.
• Älä laukaise nauloja toisten naulojen päälle.
Vaarat
Seuraavat riskit liittyvät näiden koneiden käyttöön:
– Työkalun väärinkäytöstä aiheutuvat
henkilövahingot.
– Hallinnan menetys puutteellisen työkalun kiinni
pitämisen vuoksi.
30 - 34˚
Makasiinin kulma.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
– Käsivarsien ja käsien lihasrasitukset, erityisesti
pään yläpuolella työskennellessä. Pidä aina
säännöllisiä taukoja pitkien käyttöjaksojen
aikana.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin
akkulatureihin (katso Tekniset tiedot).
– Kuulon heikkeneminen.
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
– Takaiskun aiheuttama hallinnan menetys.
– Kiinnityskohdan aiheuttama henkilövahinkovaara,
terävät reunat ja työkappaleen virheellinen
käsittely.
– Terävien reunojen aiheuttama
henkilövahinkovaara nauloja vaihtaessa tai
naulayksiköitä asettaessa.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme
vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään
30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lataa
vain ladattavia DeWALT-akkuja. Muun
tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Näkyvä säteily. Älä katso suoraan valoon.
35-60mm
3.3–4.1 mm
Naulojen pituus.
Naulojen paksuus.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa
vieras materiaali voi aiheuttaa oikosulkuja
laturin sisällä oleviin suojaamattomiin
latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat
johtavat aineet, kuten teräsvilla,
alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät,
niihin kuitenkaan rajoittumatta, on
pidettävä poissa laturin aukoista. Irrota
laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä
ennen kuin yrität puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
181
Suomi
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu
käytettäväksi mihinkään muuhun
tarkoitukseen kuin ladattavien DeWALTakkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa
tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun
irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
Latauslaitteet
DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 ja DCB115
-latureihin sopivat 10,8V; 14,4V ja 18V Li-Ion
XR (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B ja
DCB185).
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on
suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
Lataaminen (kuva 2, 2a)
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole
ehdottoman välttämätöntä. Jatkojohdon
virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai jopa
kuolettavan sähköiskun riskin.
2.Aseta akku (L) latauslaitteeseen. Punainen
latausvalo vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että
lataaminen on alkanut.
• Älä laita mitään esineitä laturin päälle
tai laita laturia pehmeälle pinnalle,
joka saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot
ja aiheuttaa liiallisen sisäisen lämmön.
Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien
aukkojen kautta.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
•Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
1.Työnnä latauslaitteen virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
3.Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Latausprosessi
Katso akun lataustaso alla olevasta taulukosta.
Laturin merkkivalot: DCB105
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive
x
aseta akku uudelleen paikoilleen
Laturin merkkivalot: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Punainen
merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on
saavuttanut oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo
sammuu ja laturi jatkaa latausta.
Yhteensopiva(T) laturi(T) ei(eivät) lataa viallista akkua.
Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi
ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
182
Suomi
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla, astuttu
päälle). Se voi aiheuttaa jopa kuolettavan
sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä
varten.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole
käytössä, laita se sivulleen vakaalle
alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen
vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on
suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat
helpommin.
AKUN KUUMA-/KYLMÄVIIVE
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun,
se käynnistää automaattisesti akun kuuma-/
kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten,
kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan.
Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti
akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun
maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään
akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko
latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
VAIN LITIUMIONIAKUT
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu,
laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan
latautunut.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja
jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei
ole ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet
ennen akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata
annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai kaasun.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
• Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
•ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja
akkuyksikköä paikassa, jossa lämpötila voi
saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten kesällä
ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
LITIUM-IONIAKKUJEN (LI-ION) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Kuljetus
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien
teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten
kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin
kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen
tavaran kuljetussuositukset, kansainvälisen
ilmakuljetusliiton (IATA) vaarallisen tavaran
määräykset, vaarallisten aineiden kansainvälisen
merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset
sekä eurooppalainen sopimus vaarallisten
tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR).
Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n vaarallisen
183
Suomi
tavaran suosituksien osion 38.3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akun kuljetusta ei
luokitella täysin säännöstelty luokan 9 vaaralliseksi
materiaaliksi. Luokan 9 kuljetus on yleensä tarpeen
kahdessa eri tilanteessa::
1.Useamman kuin kahden DeWALT-litiumioniakun
kuljetus lentorahdilla, kun pakkaus sisältää vain
akkuja (ei työkaluja), ja
2. Yli 100 wattitunnin (Wh) energialuokan omaavan
litiumioniakun kuljetus. Wattitunnit on merkitty
kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty
kuljetus, kuljettajien vastuulla on ottaa selvää
viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/merkintää sekä
dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat
pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin
materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa,
että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin
materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin
ja aiheuttaa oikosulun.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä
uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan
luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei
kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että
toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista.
Akkuyksikkö
AKUN TYYPPI
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
atausajan tiedot ovat Teknisissä
L
tiedoissa.
Akkua ladataan.
Akku on ladattu.
Akku on viallinen.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
lä työnnä sähköä johtavia esineitä
Ä
laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
DCN693 ja DCN694 toimivat 18 voltin akulla.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B tai DCB185 -akut soveltuvat
käytettäviksi. Katso lisätietoa osiosta Tekniset
tiedoissa.
Säilytyssuositukset
1.On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2.Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akussa voi olla seuraavat merkit:
184
oimita akku kierrätykseen
T
ympäristöystävällisellä tavalla.
ataa DeWALT-akut ainoastaan
L
yhteensopivilla DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALTakkuja ladataan DeWALT-laturilla, akut
voivat räjähtää tai aiheuttaa muita
vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Runkonaulain
1 Varakärki reiän paikantamiseen (vain P2-mallit)
1Laturi (vain P2-mallit)
2Akut (vain P2-mallit)
1Välinepakkaus (vain P2-mallit)
1Käyttöohje
Suomi
HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu
N-malleihin.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (Kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö.
Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että akun jännite vastaa laitteen
tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että
latauslaitteen jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei
tarvita.
A.Liipaisin
B.Liipaisimen turvalukitus
D.Syvyyden säätökiekko
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huoltoorganisaation kautta.
E.Alhaisen akkuvirran ja kiinni jäämisen/
leikkautumisen merkkivalo
Jatkojohdon käyttäminen
C.Kärkilaukaisin
F.Kiinni leikkautumisen vapautusvipu
G.Naulakotelo
H.Työntökappaleen lukitus
I.Toimintatilan valintakytkin
J.Kierrettävä tukirakenne/vyökoukku
K.Sisäänrakennettu kuusiokoloavain
L.Akku
M.Kärki reiän paikantamiseen
N.Naulan tukivipu (DCN693)
O.Naulan pituuden valintakytkin (DCN693)
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DeWALT-akkupakkauksia ja -latureita.
KÄYTTÖTARKOITUS
Langattomat DCN693- ja DCN694-runkonaulaimet
on tarkoitettu AINOASTAAN metallisten
kiinnikkeiden kiinnittämiseen puumateriaaleihin
esimuodostettujen reikien avulla.
Langaton runkonaulain on tarkoitettu sarja- ja
RapidCycle-sarjalaukaisutilaan. Naulaimia, joissa on
vain kertalaukaisutila, SAA käyttää rakennustelineillä,
portailla, tikkailla tai tikkaiden kaltaisilla rakenteilla,
esim. kattoruoteilla.
Tässä laitteessa saa käyttää liittimien
asentamiseen vain metalliliittimien valmistajan
suosittelemia kiinnittimiä, jotka täyttävät soveltuvat
rakennusmääräykset.
Akun asentaminen
ja poistaminen työkalusta (kuva 2)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku (L) on ladattu täyteen.
AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1.Kohdista akku (L) kahvan sisällä oleviin
kiskoihin.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
2.Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin
paikoillaan laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu
henkilöiden (mukaan lukien lapset)
käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai
henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai
taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan
1.Paina akun vapautuspainiketta (U) ja vedä akku
ulos työkalun kahvasta.
AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
2.Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
185
Suomi
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 2, 2A)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa
on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot
osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta (P) alhaalla. Jokin kolme
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran
taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason
ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
Kierrettävä tukirakenne/
vyökoukku (kuva 6)
Tukirakenne/vyökoukku (J) voidaan asettaa helposti
työkalun vasemmalle tai oikealle puolelle vasen- ja
oikeakätisiä käyttäjiä varten.
Jos koukkua ei haluta käyttää lainkaan, se voidaan
kiertää kahvan jalustan etu- tai takaosaan.
Työkalun lataaminen (kuva 4)
VAROITUS: Kytke liipaisimen
turvalukitus (B) aina päälle ja irrota
akku ennen kiinnittimien lataamista ja
poistamista.
VAROITUS: Metalliliittimien
kiinnittämiseen käytettyjen
kiinnittimien tulee täyttää soveltuvien
rakennusmääräyksien vaatimukset ja
ne tulee asentaa määräyksien sekä
metalliliittimien toimittajan määrityksien
mukaisesti. Liittimien virheellinen asennus
voi johtaa rakenteellisiin vaurioihin.
1.Liu’uta jousikuormitteinen työntökappaleen
lukitus (H) naulakotelon pohjaan sen
lukitsemiseksi paikoilleen.
4.Sulje naulakotelo vapauttamalla
työntökappaleen lukitus. Anna lukituksen liukua
varoen eteenpäin ja lukitse naulayksikkö.
Tyhjentymislukitus
Naulaimessa on tyhjentymislukitus, joka estää
työkalun käyttämisen, kun naulakotelo on lähes
tyhjä. Kun kotelossa on noin 4 - 6 naulaa, työkalun
tyhjentymislukitus aktivoituu. Katso Työkalun
lataaminen naulapatruunojen lataamiseksi.
HUOMAA: Jos työkaluun kohdistetaan voimakasta
voimaa, lukitus voidaan ohittaa. Tämä suojaa
työkalun mahdollisilta vaurioilta, jos se pudotetaan.
Naulaussyvyyden
asettaminen (kuva 5)
Naulaussyvyys voidaan asettaa syvyyden
säätökiekolla.
1.Kun haluat naulan menevän vähemmän
syvemmälle, kierrä syvyyden säätökiekkoa (D)
vasemmalle vähemmän syvän naulan
kuvakkeen suuntaan.
2.Kun haluat naulan menevän syvemmälle, kierrä
syvyyden säätökiekkoa (D) oikealle syvän naulan
kuvakkeen suuntaan.
Toimintatilan valitseminen (kuva 1)
Voit valita standardin sarjalaukaisutilan liu’uttamalla
tilakytkimen (I) yksittäisen nuolikuvakkeen ( )
kohdalle.
Voit valita RapidCycle-sarjalaukaisutilan liu’uttamalla
tilakytkimen (I) kaksoisnuolikuvakkeen ( ) kohdalle.
HUOMAA: Akun käyttöaika on standardia
sarjalaukaisutilaa lyhyempi RapidCyclesarjalaukaisutilassa. Akun käyttöaika on
maksimaalinen, kun työkalu jätetään standardiin
sarjalaukaisutilaan.
Naulan pituuden asetus (kuva 1)
2.Valitse sopiva naulakampa. (Katso Tekniset
tiedot). DeWALT suosittelee aina DeWALTmerkkisten kiinnitysnaulojen käyttämistä.
VAIN DCN693
• Valitse lyhempien naulojen kohdalla asetus 1
säätämällä kytkin vasemmalle.
VAROITUS: Muita kuin DeWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
laitteen kanssa, joten niiden käyttäminen
tässä työkalussa voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
3.Aseta naulayksiköt naulakotelon täyttöaukkoon
ja varmista, että naulan päät kohdistuvat oikein
aukkoon.
186
Tämän naulaimen jalustassa on naulan pituuden
valintakytkin (O).
• Valitse pitempien naulojen ja vaativimpien töiden
kohdalla asetus 2 säätämällä kytkin oikealle.
Jos naulat eivät kiinnity syvälle
nopeusasetuksessa 1, tehoa voidaan lisätä
valitsemalla nopeusasetus 2.
HUOMAUTUS: Jos alle 40 mm pituisia
nauloja kiinnitetään nopeusasetuksella 2,
työkalu kuluu liikaa ja se voi vioittua.
Suomi
Nopeusasetus
Etu
Tyypillinen naulan
pituus
2
Pitkien naulojen
kiinnittämiseen vaadittu teho
50–60 mm
1
Parempi työkalun kestävyys,
pitempi akun käyttöaika,
suurempi naulausnopeus
40 mm
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (kuva 7)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä pääkahvassa (R) kuten kuvassa näytetään.
Työkalun Valmistelu (kuva 1)
1.Poista akku (L) työkalusta ja varmista, että
työkalu on lukittunut.
2.Ota kaikki naulat ulos makasiinista (G).
HUOMAA: Jos naulat eivät vapaudu, paina
naulan tukivipua (N).
3.Tarkista kontaktilaukaisimen (C) vapaa liike.
4.Lataa naulat uudelleen lippaaseen.
5.Aseta akku paikoilleen.
VAROITUS: Työkalua ei saa käyttää, jos
kontaktilaukaisin tai naulan työntökappale
eivät liiku vapaasti.
HUOMAUTUS: ÄLÄ
KOSKAAN suihkuta
tai levitä muulla tavoin
voiteluaineita tai liuottimia
työkalun sisälle. Tämä voi
vaikuttaa huomattavasti
työkalun käyttöikään ja tehoon.
Liipaisimen lukituksen
käyttäminen (kuva 3)
Kaikissa DeWALT-naulaimissa on liipaisimen
lukitsin (B), joka painettaessa oikealle (kuva 3) estää
työkalun naulan laukeamisen lukitsemalla liipaisimen
ja katkaisemalla moottorin virran.
Kun liipaisimen lukitus painetaan vasemmalle,
työkalu on täysin käytettävissä. Liipaisimen lukitus
tulee aina lukita, kun työkaluun tehdään säätöjä tai
kun sitä ei käytetä heti.
Työkalun käyttäminen
Työkalu vaatii sisäänajon ennen kuin se toimii
täydellä teholla, sillä osa laitteen osista on
sovitettava yhteen tai niitä on käytettävä yhdessä.
Työkalu ei välttämättä naulaa pitkiä nauloja tasaisesti
kyseisen aikajakson aikana.
500 - 1000 naulan jälkeen sisäänajo on suoritettu ja
työkalu toimii täydellä teholla.
Työkalun käynnistäminen/
laukaiseminen (kuva 1, 8, 9)
Työkalu voidaan käynnistää vetämällä
liipaisimesta (A) jossakin toimintatilassa:
sarjalaukaisutilassa tai RapidCyclesarjalaukaisutilassa.
VAROITUS: Kiinnittimet tulee naulata
suoraan materiaaliin. Naulainta ei saa
kallistaa naulaamisen aikana. Katso
kuva 8.
VAROITUS: Runkonaulaimia ei ole
tarkoitettu metallisten materiaalien
naulaamiseen. Kun kiinnität metallisia
kiinnittimiä, aseta kärki reiän
paikantamiseen AINA metallisen liittimen
esimuodostettuun reikään ja suuntaa
naula ennen naulaamista niin, että se
on kohtisuorassa reikään nähden. Katso
kuva 9.
SARJALAUKAISUTILA
Sarjalaukaisutilaa käytetään ajoittaiseen naulaamiseen.
Se tarjoaa maksimaalisen akun käyttöiän
naulaamiseen.
1.Valitse tilakytkimellä (I) sarjalaukaisutila ( ).
2.Vapauta liipaisimen turvalukitus (B).
3.Aseta kärki (M) reiän paikantamiseen metallisen
liittimen ensimmäiseen reikään ja paina työkalua
alaspäin.
4.Vedä liipaisimesta (A) työkalun käynnistämiseksi.
5.Vapauta liipaisin ja nosta naulauskone
työkappaleen pinnasta.
187
Suomi
6.Toista vaiheet 3–5 seuraavan naulan
kiinnittämiseksi.
RAPIDCYCLE-SARJALAUKAISUTILA
RapidCycle-sarjalaukaisutilassa moottorin
kiertonopeus palautuu automaattisesti naulaamisen
jälkeen, jotta sarjanaulaus onnistuisi nopeasti
kaikilla terveys- ja turvallisuuseduilla. Kyseinen tila
mahdollistaa useampien naulojen naulaamisen
nopeammin, se kuitenkin kuluttaa enemmän
akkuvirtaa.
1.Valitse tilakytkimellä (I) RapidCyclesarjalaukaisutila ( ).
2.Vapauta liipaisimen turvalukitus (B).
3.Aseta kärki (M) reiän paikantamiseen metallisen
liittimen ensimmäiseen reikään ja paina
työkalua alaspäin.
4.Vedä liipaisimesta (A) työkalun käynnistämiseksi.
5.Vapauta liipaisin ja nosta naulauskone
työkappaleen pinnasta.
HUOMAA: Työkalun moottori palauttaa
täyden nopeuden automaattisesti ilman, että
kontaktilaukaisinta (C) tarvitsee painaa.
6.Toista vaiheet 3–5 seuraavan naulan
kiinnittämiseksi.
LED-merkkivalo (kuva 1)
Naulauskoneessa on kaksi LED-merkkivaloa (E)
takaosassa pohjakannen alapuolella. Katso
lisäohjeita osiosta Vianmääritys.
ALHAINEN AKKUVIRTA
Vaihda akku ladatuun akkuun.
KUUMA AKKU
Anna akun jäähtyä tai vaihda se viileään
akkuun.
KIINNI JUUTTUMINEN/
LEIKKAUS
Käännä kiinni leikkautumisen
vapautusvipua. Katso Kiinni
leikkautumisen
vapauttaminen.
KUUMA TYÖKALU
Anna työkalun jäähtyä ennen käytön
jatkamista.
+/TAI tai jokin muu
yhdistelmä.
VIRHE
Nollaa työkalu poistamalla ja
asettamalla akku takaisin tai
kytkemällä laukaisimen lukitus
pois. Jos virhe toistuu, vie
työkalu valtuutettuun DeWALThuoltopalveluun.
Kiinni leikkautumisen
vapauttaminen (kuva 1, 3)
Jos naulauskonetta käytetään vaativissa toimissa,
joissa naulaamiseen käytetään muuttorin kaikkea
saatavilla olevaa energiaa, työkalu voi leikkautua
kiinni. Käyttöterä ei suorittanut loppuun käyttöjaksoa
ja kiinni jäämisen/leikkautumisen merkkivalo (E)
vilkkuu. Käännä työkalun kiinni leikkautumisen
vapautusvipua (F) ja mekanismi avautuu. Jos
käyttöterä ei palaa automaattisesti lähtöasentoon,
suorita osion Kiinni jääneen naulan poistaminen
ohjeet. Jos laite leikkautuu edelleen kiinni, tarkista
materiaali ja naulan pituus varmistaaksesi, ettei
käyttö ole liian vaativaa. Jos laite leikkautuu edelleen
kiinni, tarkista toimintatila, materiaali ja naulan pituus
varmistaaksesi, ettei käyttö ole liian vaativaa.
DCN692
Jos kone juuttuu kiinni toistuvasti, tarkista
nopeusasetus. Toinen nopeusasetus voi olla tarpeen
käyttötarkoituksesta riippuen.
Kiinni jääneen naulan
poistaminen (kuva 1, 3)
VAROITUS: Kytke liipaisimen
turvalukitus (B) aina päälle ja irrota akku
ja poista kiinnittimet ennen tukoksen
poistamista.
Jos naula juuttuu kärkikappaleeseen,
kiinni jäämisen/leikkautumisen merkkivalo (E) vilkkuu.
HUOMIO: Kun poistat kiinni juuttunutta
naulaa, ÄLÄ suuntaa naulaimen päätä tai
jalustaa ylöspäin. Muutoin kiinni juuttunut
naula tai naulan kappaleet voivat päästä
naulaimen sisälle. Jos jokin naulan osa
pääsee työkalun sisälle, naula tulee
poistaa laitteesta irrottamalla yläkansi.
HUOMAA: Kiinni juuttuminen voi johtua jäämien
kertymisestä kärkikanavaan. Tarkista ja poista
mahdolliset jäämät alla kuvattujen ohjeiden
mukaisesti välittömästi, jos huomaat työkalun
tehossa muutoksia.
1.Poista akku työkalusta ja kytke päälle
liipaisimen turvalukitus (B).
188
Suomi
2.Kun työkalu on asetettu sivuttain, liu’uta
jousikuormitteinen työntökappaleen lukitus (H)
naulakotelon pohjaan sen lukitsemiseksi
paikoilleen ja naulayksikön poistamiseksi.
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
HUOMAA: Jos naulat eivät vapaudu, paina
naulan tukivipua (N).
3.Löysää tuotteen mukana toimitetulla
kuusiokoloavaimella (K) kahta naulakotelon
yläpuolella olevaa kuusiokolopulttia (Q).
4.Käännä naulakoteloa (G) eteenpäin.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
5.Poista kiinni jäänyt/taipunut naula tarpeen
mukaan pihtien avulla. Poista tarvittaessa
mahdolliset roskat naulakanavasta.
HUOMIO: Jos jokin naulan osa pääsee
työkalun sisälle, naula tulee poistaa
laitteesta irrottamalla yläkansi. Katso kuva
11 a, b, d, e.
6.Jos käyttöterä on ala-asennossa, käännä
naulauskoneen yläosassa olevaa kiinni
leikkautumisen vapautusvipua (F).
HUOMAA: Jos käyttöterä ei palaa
lähtöasentoon kiinni leikkautumisen
vapautusvivun kääntämisen jälkeen, käyttöterä
voi olla tarpeen nollata pitkää ruuvimeisseliä
käyttäen.
7.Käännä naulakotelo takaisin lähtöasentoon
työkalun kärjen alapuolelle ja kiristä
kuusiokolopultit (Q).
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita
kuin metallipintoja liuottimien tai muiden
voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä
kemikaalit voivat heikentää näissä osissa
käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua
kangasta. Älä päästä mitään nestettä
laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
8.Aseta akku takaisin paikoilleen.
HUOMAA: Työkalu poistuu automaattisesti
käytöstä eikä se nollaudu ennen kuin akku on
poistettu ja asetettu uudelleen paikoilleen.
9.Aseta nauloja naulakoteloon (ks. Työkalun
lataaminen).
10.Vapauta työntökappaleen lukitus (H).
11.Kytke liipaisimen turvalukitus (B) pois, kun olet
valmis jatkamaan naulaamista.
UOMAUTUS: ÄLÄ
H
KOSKAAN suihkuta tai
muulla tavoin pane
voitelu- tai
puhdistusliuotteita
työkalun sisään. Tämä voi
vaikuttaa vakavasti työkalun käyttöikään ja
suorituskykyyn.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
Jos nauloja jää usein kiinni kärkikappaleeseen,
anna valtuutetun DeWALT-huoltopalvelun huoltaa
työkalu.
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
KUNNOSSAPITO
Lisävarusteet
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
VAROITUS: Muita kuin DeWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia
varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
189
Suomi
DCN6931-XJ KÄRJEN VAIHTAMINEN (KUVA 10)
RIKKOUTUNEEN PALAUTUSJOUSEN VAIHTAMINEN:
Reiän paikantamiseen tarkoitettu kärki (M) kuluu ajan
myötä ja sen vaihto voi olla tarpeen.
HUOMAA: Jouset tulee vaihtaa parina ja käyttää
vain oikeaaDeWALTin lisävarusteena saatavaa
vaihtosarjaa.
VAROITUS: Lue työkalun ohjekirja
ennen lisävarusteiden käyttämistä oman
turvallisuutesi takaamiseksi. Näiden
varoituksien noudattamatta jättäminen
voi johtaa henkilövahinkoihin ja työkalun
sekä lisävarusteen vaurioitumiseen.
Tätä työkalua huoltaessa tulee käyttää
ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
REIÄN PAIKANTAVAN KÄRJEN VAIHTAMINEN:
1.Paina kova muovinen aluslevy (S) ruuvimeisselin
avulla irti kärjen kiinnitystapista (T).
2.Liu’uta tappi (T) pois naulaimen päästä.
1.Irrota mukana toimitettavalla avaimella (K) kaksi
ruuvia (AA) yksikön molemmilta puolilta. Katso
kuva 11a.
2.Irrota palautusjärjestelmä (BB) yksiköstä. Katso
kuva 11b.
3.Liu’uta jousitangon kiinnitin (CC) pois
jousitangosta (DD). Katso kuva 11c.
4.Väännä ja irrota jousen pysäytin (EE). Irrota
aluslevy (FF) ja palautusjousi (GG). Katso
kuva 11c.
5.Asenna uusi kiinnitystappi (T) pään ja reiän
paikantavan kärjen läpi.
5.Kiinnitä uusi palautusjousi ja aluslevy
jousitankoon (DD). Samalla kun painat jousta
aluslevyn kanssa lähelle tangon vastakkaista
päätä, käännä uutta jousipysäytintä, kunnes
se ohittaa uurteen (HH) jousitangon kiinnitintä
varten.
6.Paina uusi kova muovinen aluslevy (S)
paikoilleen kiinnitystappeen.
6.Kiinnitä uusi jousitangon kiinnitin huolellisesti ja
aseta pysäytin kiinnitintä vasten.
3.Vedä kulunut/vaurioitunut kärki pois päästä.
4.Asenna uusi reiän paikantava kärki.
HUOMAA: Käytä ainoastaan uutta tappea ja
rengasta, jotka kuuluvat DCN6931-pakkaukseen.
Kumirengasta ei saa käyttää uudelleen.
7.Toista vaiheet 3–6 toista jousta varten.
DCN6901-PALAUTUSJOUSEN VAIHTOSARJA (FIG. 11A11E)
HUOMAA: Tarkista profiilin palautuminen
liu’uttamalla profiilia ylös jousitankoa pitkin ja
päästämällä irti. Sen tulisi palautua jousien
voimalla.
Kiinnitysterän palautusjouset kuluvat ajan myötä ja
ne on lopulta vaihdettava. Jouset on vaihdettava,
kun kiinnitysterä ei palaa enää lähtöasentoon kunkin
laukaisun jälkeen. Tarkista avaamalla säiliö osion
Kiinni jääneen naulan poistaminen mukaisesti
ja jos jouset ovat kuluneet, kiinnitysterää voidaan
liikuttaa taakse- ja eteenpäin naulakanavassa lähes
ilman vastusta.
8.Liu’uta palautusjärjestelmä (BB) takaisin
yksikköön. Katso kuva 11d. On tärkeää
yrittää kohdistaa profiili ja vauhtipyörä ennen
palautusjärjestelmän ruuvaamista takaisin
yksikköön. Tämä voidaan tehdä yhdistämällä
akku ja sitten työntämällä ja vapauttamalla
yksikön kärki penkkiä tai kovaa pintaa vasten.
Moottorin pyöriminen käynnistyy.
Työkalu on suunniteltu niin, että palautusjouset voidaan
vaihtaa alle 5 minuutissa paikan päällä lisävarustetta
DCN6901-XJ käyttäen.
HUOMAA: Kun profiili ja vauhtipyörä on
kohdistettu oikein, kuulet moottorin liukuvan
alas täydestä nopeudesta. Jos profiilia ja
vauhtipyörää ei ole kohdistettu oikein, moottori
ei välttämättä käynnisty, saattaa hidastua
paljon nopeammin kuin tavallisesti ja pitää
voimakasta kirskuvaa ääntä. Jos näin tapahtuu,
irrota palautusjärjestelmä ja aseta se takaisin
uudelleen.
VAROITUS: Lue työkalun ohjekirja
ennen lisävarusteiden käyttämistä oman
turvallisuutesi takaamiseksi. Näiden
varoituksien noudattamatta jättäminen
voi johtaa henkilövahinkoihin ja työkalun
sekä lisävarusteen vaurioitumiseen.
Tätä työkalua huoltaessa tulee käyttää
ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
HUOMAUTUS: Kaikki palautusjousen
vaihtosarjan mekaaniset osat näytetään
mukavuussyistä ja vahvistuksena sarjan
sisällöstä. Sarja sisältää myös paketin
Loctite-liimaa, jota käytetään vaiheessa 9.
Katso kuva 11e.
190
9.Kun palautusjärjestelmä on asetettu oikein,
avaa toimitukseen kuuluva Loctite®* ja laita pieni
määrä kahden ruuvin (AA) kierteisiin ja kiinnitä
ruuvit uudelleen avaimella ja kiristä huolellisesti.
Katso kuva 11e.
VAROITUS: Testaa aina yksikkö
naulaamalla lyhyitä nauloja pehmeään
puuhun ja varmista, että työkalu toimii
oikein. Jos työkalu ei toimi oikein,
Suomi
ota yhteyttä valtuutettuun DeWALTpalvelukeskukseen välittömästi.
VAROITUS: LOCTITE ®-PUSSIN
SISÄLTÖ VOI ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ,
IHOA JA HENGITYSTEITÄ. KÄYTÄ
KOKO PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
AVAAMISEN JÄLKEEN. Älä hengitä
höyryjä. Älä päästä silmiin tai iholle
tai vaatteisiin. Käytä ainoastaan
hyvin tuuletetulla alueella. Pidä lasten
ulottumattomissa.
ENSIAPUTOIMET: Sisältää
polyglykolidimetakrylaattia,
polyglykolioleaattipropyleeniglykolia,
titaanidioksidia ja
kumeenihydroperoksidia. Jos tuotetta
niellään, ota välittömästi yhteyttä
myrkytyskeskukseen tai lääkäriin. Ei
saa oksennuttaa.
Jos ainetta hengitetään sisään, siirrä
henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos
tuotetta pääsee silmiin, huuhtele
vedellä 15 minuutin ajan. Käänny
lääkärin puoleen. Jos tuotetta pääsee
iholle, huuhtele hyvin vedellä. Jos
tuotetta pääsee vaatteille, poista
vaatteet.
*Loctite® on Henkel Corp:n rekisteröity tavaramerkki.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja,
jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä
varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten
määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla
osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se
sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä.
Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
191
Suomi
VIANMÄÄRITYSOPAS
MONET YLEISET ONGELMAT VOIDAAN RATKAISTA HELPOSTI ALLA
OLEVAN TAULUKON OHJEIDEN AVULLA.
Jos ongelma on vakavampi tai toistuu, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun DeWALT-korjauspalveluun,
tai DeWALT-edustajaan tämän ohjekirjan osoitetietoja käyttäen.
AROITUS: Vakavan henkilövahinkovaaran vähentämiseksi akku tulee AINA poistaa työkalusta ennen
V
korjaustoimenpiteitä.
ONGELMA
SYY
KORJEUSTOIMENPIDE
Moottori ei käynnisty,
kun kärkilaukaisinta
painetaan
Liipaisimen lukitus on lukitusasennossa
Tyhjentymislukitus on aktivoitunut, se
estää kärkilaukaisimen liikkumisen
Työkalu on leikkautunut kiinni, moottori
ei toimi
Avaa liipaisimen lukitus
Lisää nauloja naulakoteloon.
Kärkilaukaisin on taittunut
Moottori pysähtyy 5 sekunnin jälkeen
Liitännät ovat likaiset tai vaurioituneet
Sisäinen elektroniikka on vaurioitunut
Liipaisin on vaurioitunut
Työkalu ei toimi
(moottori toimii, mutta
se ei laukaise naulaa)
Akku on kuuma
Työkalu on kuuma
Tyhjentymislukitus on aktivoitunut, se
estää kärkilaukaisimen liikkumisen
Alhainen akkuvirta tai vaurioitunut akku
Kiinni juuttunut naula/käyttöterä ei ole
palanut lähtöasentoon
Käyttö-/palautusmekanismi on
vaurioitunut
Sisämekanismi on juuttunut kiinni
Sisäinen elektroniikka on vaurioitunut
Moottori käynnistyy,
mutta siitä kuuluu
huomattavasti ääntä
Kiinni juuttunut naula ja käyttöterä on
jäänyt ala-asentoon
Käyttö-/palautusmekanismi on
vaurioitunut
192
Käännä työkalun kiinni leikkautumisen
vapautusvipua ja mekanismi avautuu. Jos
käyttöterä ei palaa lähtöasentoon, poista akku ja
paina käyttöterä käsin takaisin lähtöasentoon.
Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALTkorjauspalveluun.
Normaali toiminta, vapauta kärkilaukaisin ja paina
uudelleen.
Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALTkorjauspalveluun.
Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALTkorjauspalveluun.
Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALTkorjauspalveluun.
Anna akun jäähtyä tai vaihda se viileään akkuun.
Anna työkalun jäähtyä ennen käytön jatkamista.
Lisää nauloja naulakoteloon.
Tarkista akun lataustaso, jos akussa näkyy
lataustila. Lataa tai vaihda akku tarvittaessa.
Poista akku, poista kiinni juuttunut naula, käännä
kiinni leikkautumisen vapautusvipua, (paina
käyttöterä tarvittaessa ylös käsin), aseta akku
takaisin paikoilleen.
Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALTkorjauspalveluun.
Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALTkorjauspalveluun.
Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALTkorjauspalveluun.
Poista kiinni jääneet naulat kiinni leikkautumisen
vapautusvivulla ja palauta käyttöterä lähtöasentoon
tarvittaessa käsin.
Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALTkorjauspalveluun.
Suomi
ONGELMA
SYY
KORJEUSTOIMENPIDE
Käyttöterä jää edelleen
kiinni ala-asentoon
Kiinni juuttunut naula ja käyttöterä on
jäänyt ala-asentoon
Poista kiinni jääneet naulat kiinni leikkautumisen
vapautusvivulla ja palauta käyttöterä lähtöasentoon
tarvittaessa käsin.
Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALTkorjauspalveluun.
Jos laite leikkautuu edelleen kiinni (jolloin kiinni
leikkautumisen vapautusvipua käännetään), valitse
sopiva materiaali ja naulan pituus, jotta käyttö ei olisi
liian vaativaa.
Puhdista kärkikappale ja varo, ettei siihen jää pieniä
naulan kappaleita.
Uusien työkalujen osien yhteensovitus voi vaatia
500–1000 naulaa. Kiinnitä lyhempiä nauloja tämän
aikajakson aikana, jos naulat eivät kiinnity tasaisesti.
Jos yrität kiinnittää pitempiä kampanauloja
pehmeään puuhun tai kovempiin materiaaleihin
nopeudella 1 - valitse nopeusasetus 2.
Kierrä syvyyden säädin syvempään asetukseen.
Paina työkalua asianmukaisella voimalla
työkappaleeseen. Katso ohjekirja.
Jos laite leikkautuu edelleen kiinni (jolloin kiinni
leikkautumisen vapautusvipua käännetään), valitse
sopiva materiaali ja naulan pituus, jotta käyttö ei olisi
liian vaativaa.
Vaihda käyttö-/palautusmekanismi. Ota yhteyttä
valtuutettuun DeWALT-korjauspalveluun.
Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALTkorjauspalveluun.
Uusien työkalujen osien yhteensovitus voi vaatia
500–1000 naulaa. Kiinnitä lyhempiä nauloja tämän
aikajakson aikana, jos naulat eivät kiinnity tasaisesti.
Jos yrität kiinnittää pitempiä kampanauloja
pehmeään puuhun tai kovempiin materiaaleihin
nopeudella 1 - valitse nopeusasetus 2.
Lisää nauloja naulakoteloon.
Käytä vain suositeltuja lisävarusteita. Katso
Tekniset tiedot.
Puhdista kärkikappale ja varo, ettei siihen jää pieniä
naulan kappaleita.
Puhdista naulakotelo.
Vaihda naulakotelo. Ota yhteyttä valtuutettuun
DeWALT-korjauspalveluun.
Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALTkorjauspalveluun.
Vaihda jousi; ota yhteyttä valtuutettuun DeWALTkorjauspalveluun.
Käyttö-/palautusmekanismi on
vaurioitunut
Materiaalin ja naulan pituus
Kärkikappaleessa on epäpuhtauksia
Työkalun sisäänajoa ei ole suoritettu
loppuun
Virheellinen nopeusvalinta (vain DCN693)
Työkalu toimii, mutta
naulat eivät kiinnity
kokonaan
Syvyysasetus ei ole riittävän matala
Työkalua ei paineta riittävän voimakkaasti
työkappaleeseen
Materiaalin ja naulan pituus
Käyttöterän kärki on vaurioitunut tai
kulunut
Vaurioitunut käyttömekanismi
Työkalun sisäänajoa ei ole suoritettu
loppuun
Virheellinen nopeusvalinta (vain DCN693)
Työkalu toimii, mutta se
ei laukaise nauloja
Naulakotelossa ei ole nauloja
Virheellinen naulan koko tai kulma
Kärkikappaleessa on epäpuhtauksia
Naulakotelossa on epäpuhtauksia
Naulakotelo on kulunut
Käyttöterä on vaurioitunut tai kulunut
Työntökappaleen jousi on vaurioitunut
193
Suomi
ONGELMA
SYY
KORJEUSTOIMENPIDE
Naula on juuttunut kiinni
Virheellinen naulan koko tai kulma
Käytä vain suositeltuja lisävarusteita. Katso
Tekniset tiedot.
Varmista, että kiristät naulakotelon
kuusiokolopulteilla tuotteen mukana toimitettua
avainta käyttämällä.
Vaihda käyttöterä. Ota yhteyttä valtuutettuun
DeWALT-korjauspalveluun.
Jos laite leikkautuu edelleen kiinni (jolloin kiinni
leikkautumisen vapautusvipua käännetään), valitse
sopiva materiaali ja naulan pituus, jotta käyttö ei olisi
liian vaativaa.
Puhdista kärkikappale ja varo, ettei siihen jää pieniä
naulan kappaleita.
Vaihda naulakotelo. Ota yhteyttä valtuutettuun
DeWALT-korjauspalveluun.
Lataa enemmän nauloja koteloon
tyhjentymislukituksen kytkemiseksi pois.
Naulakotelon nauloja ei ole varmistettu
paikoilleen edellisen kiinni jäämisen
poistamisen/tarkistuksen jälkeen
Käyttöterä on vaurioitunut tai kulunut
Materiaalin ja naulan pituus
Kärkikappaleessa on epäpuhtauksia
Naulakotelo on kulunut
Tyhjentymislukitus on päällä ja kotelossa
on vain 7-9 naulaa jäljellä ja käyttäjä
painaa liian voimakkaasti kärkeaä, jolloin
lukitus ohitetaan.
Työkalun sisäänajoa ei ole suoritettu
loppuun
Virheellinen nopeusvalinta (vain DCN693)
Reiän porauksen heikko
teho
194
Reiän paikannuksen kärki on vaurioitunut
tai kulunut
Uusien työkalujen osien yhteensovitus voi vaatia
500–1000 naulaa. Kiinnitä lyhempiä nauloja tämän
aikajakson aikana, jos naulat eivät kiinnity tasaisesti.
Jos yrität kiinnittää pitempiä kampanauloja
pehmeään puuhun tai kovempiin materiaaleihin
nopeudella 1 - valitse nopeusasetus 2.
Vaihda kärki pakkauksen avulla. Jos työkalun teho
on edelleen heikko, vie se valtuutettuun DeWALT
-korjauspalveluun.
Svenska
SLADDLÖS SPIKPISTOL FÖR METALLINFÄSTNING
DCN693, DCN694
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DeWALT till
en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Batterityp
Aktiveringsmetod
Multi-Speed
Magasinsvinkel
Fästelement
längd (Hastighet 1)
längd (Hastighet 2)
skaftdiameter
vinkel
huvudgeometri
jämförelsetyp
Vikt (utan batteripaket)
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
LWA(ljudeffektnivå)
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
DCN693
18
1
Li-jon
Sekvens/
RapidCycle Sekvens
Yes
33°
DCN694
18
1
Li-jon
Sekvens/
RapidCycle Sekvens
No
33°
kg
40
50-60
3,4-4,0
30–35°
fullständig runda
hålremsa
8.0
35
N/A
3,4-4,0
30–35°
fullständig runda
hålremsa
8.0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
98
3
87
98
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
VDC
mm
mm
mm
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
195
Svenska
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
kg
Laddare
Starkströmsspänning
VAC
Batterityp
Ungefärlig laddningstid min
för batteripaket
Vikt
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Laddare
DCB107
Starkströmsspänning
VAC
230
Batterityp
10,8/14,4/18 Li-Ion
Ungefärlig laddningstid min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
för batteripaket
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Vikt
kg
0,29
Laddare
Starkströmsspänning
VAC
Batterityp
Ungefärlig laddningstid min
för batteripaket
Vikt
kg
Laddare
Starkströmsspänning
VAC
Batterityp
Ungefärlig laddningstid min
för batteripaket
Vikt
kg
Laddare
Starkströmsspänning
VAC
Batterityp
Ungefärlig laddningstid min
för batteripaket
Vikt
Säkringar
Europa
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver
allvarlighetsnivån för varje signalord. Var god läs
handboken och uppmärksamma dessa symboler.
196
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
SLADDLÖS SPIKPISTOL FÖR METALLINFÄSTNING
DCN693, DCN694
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-16:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv
2004/108/EG (t.o.m. 19.04.2016), 2014/30/
EU (fr.o.m. 20.04.2016) och 2011/65/EU. För mer
information, var god kontakta DeWALT på följande
adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
16.11.2015
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Svenska
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING: Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i
explosiva atmosfärer, såsom i närvaron
av lättantändliga vätskor, gaser eller
damm. Elektriska verktyg ge upphov till
gnistor som kan antända dammet eller
ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner
kan göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med
jordanslutna (jordade) elektriska verktyg.
Omodifierade kontakter och matchande uttag
minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn
eller våta förhållanden. Vatten som
kommer in i ett elverktyg ökar risken för
elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter
eller rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
f)
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
Om arbete med ett elverktyg i en
fuktig lokal är oundvikligt, använd
ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en
RCD minskar risken för elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
c) Förebygg oavsiktlig igångsättning.
Se till att strömbrytaren är i frånläge
innan du ansluter till strömkällan och/
eller batteripaketet, plockar upp eller
bär verktyget. Att bära elektriska verktyg
med ditt finger på strömbrytaren eller att
strömsätta elektriska verktyg som har
strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel
eller skiftnyckel innan du sätter på
elverktyget. En skiftnyckel eller en nyckel
som sitter kvar på en roterande del av
elverktyget kan resultera i personskada.
e) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
f) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
g) Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna
och används på ett korrekt sätt.
Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
197
Svenska
b) Använd inte elverktyget om
strömbrytaren inte sätter på och
stänger av det. Ett elverktyg som inte kan
kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/
eller batteripaketet från elverktyget
innan du gör några justeringar, byter
tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande
säkerhetsåtgärder minskar risken att
oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
f) Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERIDRIVNA
VERKTYG
a) Ladda endast med den laddare som är
specificerad av tillverkaren. En laddare
som passar till en typ av batteripaket kan
ge upphov till brandfara när den används
tillsammans med ett annat batteripaket.
b) Använd elverktygen enbart med därtill
avsedda batteripaket. Användning
av andra batteripaket kan ge upphov till
skaderisk och eldsvåda.
c) När batteripaketet inte används, håll det
borta från andra metallföremål, såsom
gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller
andra små metallföremål som kan skapa
en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge
upphov till brännskador eller eldsvåda.
198
d) Under missbruksförhållanden kan vätska
komma ut från batteriet, undvik kontakt
med denna. Om kontakt oavsiktligt
inträffar, spola med vatten. Om vätska
kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut
från batteriet kan ge upphov till irritation eller
brännskador.
6) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Säkerhetsinstruktioner för alla
sladdlösa spikpistoler
•Förutsätt alltid att verktyget innehåller
fästelement. Oförsiktig hantering av
spikpistolen kan resultera i oväntad avskjutning
av fästelement och personskador.
•Rikta inte verktyget mot dig själv eller
någon i närheten. Oväntad avtryckning
kommer att avlossa spikpistolen och orsaka
skador.
•Aktivera inte verktyget såvida inte
verktyget är fast placerat mot
arbetsstycket. Om verktyget inte är i kontakt
med arbetsstycket kan spikpistolen vikas av
bort från målet.
•Koppla ifrån verktyget från strömkällan
när fästelementet fastnar i verktyget.
När ett fästelement som fastnat tas bort kan
spikpistolen oavsiktligt aktiveras om den är
inkopplad.
•Använd inte spikpistolen för att fästa
elektriska kablar. Den är inte avsedd för
installation av elektriska kablar och kan
skada isoleringen hos elektriska kablar och
därmed utgöra en risk för elektriska stötar eller
brandfara.
•Använd inte verktyget som hammare.
För dispens se din lokala arbetsplats nationella
bestämmelser.
• Kontrollera alltid bestämmelserna för den lokala
arbetsplatsen.
• Använd alltid skyddsglasögon.
• Använd alltid hörselskydd.
• Använd endast de fästelement som
specificerats i bruksanvisningen.
Svenska
• Använd inte någon ställning för montering av
verktyget på ett stöd.
Läs instruktionshandbok före användning.
• Demontera inte eller blockera någon del av
spikpistolen såsom kontaktutlösaren.
Bär öronskydd.
• Kontrollera att säkerhets- och
utlösningsmekanismen fungerar rätt och att alla
skruvar och muttrar är väl åtdragna före varje
användande.
Bär ögonskydd.
• Skjut aldrig av det fästelementsdrivande
verktyget ut i luften.
Synlig strålning. Titta inte in i ljuset.
• På arbetsområdet bör du enbart bära verktyget
i handtaget när du för det till arbetsstället och
aldrig med avtryckaren aktiverad.
35-60mm
• Ta hänsyn till omständigheterna på
arbetsområdet. Fästelement kan gå igenom
tunna arbetsföremål eller slinta från hörn och
kanter på arbetsföremålet och på så sätt utsätta
folk för fara.
3.3–4.1 mm
Dolda risker
Följande risker följer med användning av dessa
maskiner:
– Skador orsakade av felaktig hantering av
verktyget.
– Tappad kontroll på grund av att verktyget inte
hålls fast.
– Muskelansträngning för armar och händer,
särskilt vid arbete ovanför huvudet. Ta alltid paus
regelbundet vid arbete under långa perioder.
Spiktjocklek.
Laddningskapacitet.
55
• Driv inte in fästelement nära kanten på
arbetsföremålet.
• Driv inte in fästelement ovanpå andra
fästelement.
Spiklängd.
30 - 34˚
Magasinsvinkel.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, vilken också inkluderar tillverkningsår,
finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för
kompatibla batteriladdare (se tekniska data).
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
–Hörselnedsättning.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar
användning av en jordfelsbrytare med en
restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DeWALT laddningsbara batterier. Olika
typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för
att garantera att de inte leker med
apparaten.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
– Tappad kontroll orsakad av rekyl.
– Risk för skador orsakade av klämning, vassa
kanter och felaktig hantering av arbetsstycket.
– Risk för skador orsakad av vassa kanter vid byte
av spik eller isättning av spikband.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
199
Svenska
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget kan
de exponerade laddningskontakterna
inuti laddaren kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat till,
stålull, aluminiumfolie eller ansamling
av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av
DeWALT laddningsbara batterier. All annan
användning kan resultera i barndrisk, elektriska
stötar eller död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden
när laddaren kopplas ur. Detta kommer
att minska risken för skador på den elektriska
kontakten och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen
går på den, snubblar på den eller att det
på annat sätt riskerar att skadas eller
påfrestas.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren
eller placera inte laddaren på ett mjukt
underlag eftersom det kan blockera
ventilationsöppningarna vilket kan
resultera i intern överhettning. Placera
laddaren undan från alla heta källor. Laddaren
ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt—byt ut dem omedelbart.
•Använd inte laddaren om den utsatts
för skarpa stötar, tappats eller skadats
på annat sätt. Ta den till ett auktoriserat
servicecenter.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
200
• Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
alla faror.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan
den regörs. Detta kommer att minska
risken för elektriska stötar. Borttagning av
batteripaketet kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta
med standard 230V hushållsström. Försök
inte att använda någon annan spänning.
Detta gäller inte för billaddaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 och
DCB115 laddarna accepterar 10,8V, 14,4V och 18V
Li-Ion XR (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, och DCB185)
batteripaket.
DeWALT laddare kräver inga inställningar och
är skapade för att vara så enkla som möjligt att
hantera.
Laddningsprocedur (Bild. 2)
1.Plugga in laddaren i ett lämpligt uttag innan du
sätter in batteripaketet.
2.Sätt in batteripaketet (L) i laddaren. Den
röda (laddnings-) lampan blinkar kontinuerligt,
vilket indikerar att laddningsproceduren har
börjat.
3.Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och
livslängd för litiumjon batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående batteripaketets
laddningsstatus.
Laddningsindikatorer: DCB105
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning
Svenska
x
byt ut batteripaketet
Laddningsindikatorer: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket
fördröjning*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Den
röda lampan fortsätter att blinka, men en gul
indikatorlampa kommer att lysa under denna
operation. När batteriet har nått lämplig temperatur
kommer den gula lampan att slockna och laddaren
återupptar laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att
ladda ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer
att indikera ett felaktigt batteri genom att vägra
att tända eller genom att visa blinkmönster för
problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är
problem med en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa
laddaren och batteripaketet hos ett auktoriserat
servicecenter.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda inte eller använd batteriet i explosiv
atmosfär, såsom i närheten av brännbara
vätskor, gaser eller damm. Isättning och
borttagning av batteriet från laddaren kan
antända dammet eller ångorna.
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i
laddaren. Modifiera inte batteripaketet
på något sätt så att det passar i en ickekompatibel laddare då batteripaketet kan
brista och orsaka allvarliga personskador.
• Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
• Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 ˚C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.
ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan
resultera i elektriska stötar eller dödsfall
av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för
återvinning.
SE UPP: När den inte används skall
den läggas på sidan på en stabil
plats så att ingen riskerar att någon
snubblar på den. Vissa verktyg med
stora batteripaket kan stå upprätt på
batteripaketet men lätt kan vältas.
VARM/KALL FÖRDRÖJNING
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett
eller för kallt, kommer den automatiskt att starta
en varm/kall fördröjning, avbryta laddningen tills
batteriet har nått en lämplig temperatur. Laddaren
växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att ladda med
ungefär halva hastigheten mot ett varmt batteri.
Batteripaketet kommer att laddas med en lägre
hastighet genom hela laddningscykeln och kommer
inte att återgå till maximal laddningshastighet även
om batteriet blir varmt.
ENDAST LITIUM-JON BATTERIPAKET
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett
elektroniskt skyddssystem som kommer att skydda
batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om
elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om detta
sker placera litiumjon batteriet i laddaren tills det är
fulladdat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUMJON (LI-JON)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
201
Svenska
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Transport
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler
för transport av farligt gods som stipuleras av
industrin och rättsliga normer, vilket omfattar FN:s
rekommendationer för transport av farligt gods;
International Air Transport Associations (IATA)
regelverk vid transport av farligt gods, de
internationella föreskrifterna om transport av
farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av
farligt gods på väg (ADR). Litiumjon -celler och
-batterier har klassificerats enligt testresultaten och
de fastställda kriterierna i delavsnitt 38.3 i FN:s
testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta instanser kommer transporten av ett
DeWALT batteripaket att undantas från klassificering
som helt reglerad försändelse av klass 9 farligt
gods. I allmänhet insisterar man i följande två fall på
transport enligt klass 9:
1.Flygtransport av över två DeWALT
litiumjonbatteripaket, när paketet innehåller
endast batteripaket (inga verktyg) och
2. Alla försändelser som innehåller
litiumjonbatterier med en kapacitet på över
100 watt-timmar (Wh). Alla litiumjonbatterier
har kapaciteten i watt-timmar angiven på
batteripaketet.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken
är given enligt bästa vetande och har ansetts vara
korrekt vid tidpunkten som dokumentet skrevs. Trots
det ges ingen uttrycklig eller underförstådd garanti.
Det är på köparens eget ansvar att de åtgärder som
vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Batteripaket
BATTERITYP
DCN693 och DCN694 arbetar med ett 18 volt
batteripaket.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B eller DCB185
batteripaket kan användas. Se Tekniska data för
ytterligare information.
Förvaringsrekommendationer
1.Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2.För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i
denna manual kan etiketterna på laddaren och
batteripaketet visa följande bilddiagram:
äs instruktionshandbok före
L
användning.
Oberoende av om försändelsen klassificeras
som undantagen eller helt reglerad, är det
avsändaren som har ansvaret för att de aktuella
bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
Transport av batterier kan leda till eldsvåda om
batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt med
ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från
material som eventuellt kan komma i kontakt med
dem och orsaka kortslutning.
Batteriet laddat.
202
Batteriladdning.
Batteriet defekt.
Het/kall paketfördröjning.
Svenska
C.Kontakttunga
Stick inte in ledande föremål.
D.Djupjusteringshjul
E.Indikatorlampa lågt batteri och klämning/stopp
Ladda inte skadade batteripaket.
F.Stoppfrigöringsspak
G.Magasin
Utsätt inte för vatten.
e till att undermåliga sladdar
S
omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus.
assera batteripaketet med vederbörlig
K
hänsyn till miljön.
adda endast DeWALT batteripaket
L
med avsedda DeWALT laddare.
Laddning av batteripaket med andra
än de avsedda DeWALT batterierna
med en DeWALT laddare kan göra att
de brister eller så kan det leda till farliga
situationer.
Bränn inte batteripaketet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Spikpistol för metallinfästning
1 Hållokaliseringsspets utbyte (endast P2
modeller)
1Laddare (endast M2 modeller)
2Batteripaket (endast M2 modeller)
1Förvaringslåda (endast M2 modeller)
1Bruksanvisning
NOTERA: Batteripaket, laddare och förvaringslåda
medföljer inte i N-versionerna.
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (Bild 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
H.Inmatarspärr
I.Lägesväljare
J.Roterande svivel/bälteskrok
K.Insexnyckel ombord
L.Batteripaket
M.Hållokaliseringsspets
N.Spikstödspak (DCN693)
O.Omkopplare spiklängdsväljare (DCN693)
AVSEDD ANVÄNDNING
DCN693 och DCN694 sladdlösa spikpistol för
metallinfästning har designats för ENDAST fästning
av metallhårdvara med förformaterade hål på
träarbetsstycken.
Den sladdlösa spikpistolen för metallinfästning är
designad för sekventiellt och snabbsekventiellt
läge. Spikmaskiner som endast är designade
för sekventiellt läge KAN användas på
byggnadsställningar, trappor, stegar eller
stegliknande konstruktioner, t.ex. takreglar.
Endast fästelement som rekommenderas av
tillverkaren av metallkontakthårdvaran och som
uppfyller tillämpliga kodkrav får användas med detta
verktyg för att installera kontakter.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för
endast en spänning. Kontrollera alltid att
batteripaketets spänning motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Se också till att
spänningen hos din laddare motsvarar den hos din
starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
A.Avtryckare
B.Avtryckare säkerhetslås
203
Svenska
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
inte bränslemätaren att lysa och batteriet behöver
laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering
på laddning som finns kvar i batteripaketet. Den
indikerar inte verktygets funktionalitet och kan
variera baserat på produktkomponenter, temperatur
och slutanvändarens användning.
Montering av svivel/bälteskrok
(bild 6)
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
Sviveln/bälteskroken (J) kan enkelt placeras på
vänster eller höger sida av verktyget för anpassning
för vänster- eller högerhänta användare.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
Om inte kroken önskas alls kan den vridas till frameller baksidan av handtagsbasen.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd enbart DeWALT
batteripaket och laddare.
Ladda verktyget (fig. 4)
VARNING: Aktivera alltid
säkerhetsavtryckarlåset (B) och koppla
ifrån batteripaketet innan laddning och
urladdning av fästelement.
VARNING: Fästelement som används
för att installera metallkontakter
måste uppfylla kraven hos tillämpliga
byggnadskoder och måste installeras
i enlighet med kodkraven och
leverantörens specifikationer för
metallkontakthårdvara. Om inte
installationen av kontakter sker korrekt
kan det resultera i strukturella fel.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild. 2)
NOTERA: För bästa resultat se till att
batteripaketet (L) är fulladdat.
INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET.
1.Rikta in batteripaketet (L) mot listerna inuti
verktyget handtag.
2.Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter
fast i verktyget och se till att det inte lossnar.
BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN
VERKTYGSHANDTAGET.
1.Tryck på batterilåsknappen (U) och dra
med en fast rörelse batteripaketet bort från
verktygshandtaget.
2.Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual.
BRÄNSLEMÄTARE BATTERIPAKET (BILD. 2, 2A)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en
bränslemätare vilket består av tre gröna LED-lampor
som indikerar laddningsnivån som finns kvar i
batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll
kvar bränslemätarknappen (P). En kombination
av de tre LED-lamporna kommer att lysa för att
ange kvarvarande laddningsnivå. När laddningen i
batteriet är under den användbara gränsen kommer
204
1.Skjut den fjäderbelastade spärren (H) mot
magasinets bas för att låsa den på plats.
2.Välj ut ett lämpligt avpassat spikstick. (Se
Tekniska data.) DeWALT rekommenderar alltid
att du använder DeWALT varumärkets spikar.
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DeWALT, inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DeWALT användas med denna produkt.
3.Sätt in spikbandet i laddningsöppningen på
magasinet. se till att spikhuvudena är i korrekt
linje med öppningen.
4.Stäng magasinet genom att lossa låsspärren.
Låt spärren försiktigt glida framåt och aktivera
spikbandet.
Svenska
Spärr mot tomavfyrning
Spikpistolen är utrustad med en spärr mot
tomkörning vilket begränsar verktyget att aktiveras
när magasinet är nästan tomt. När ungefär 4 till 6
spikar finns kvar i magasinet aktiveras spärren mot
tomkörning. Se Ladda verktyget för att ladda om
ett band med samlade spikar.
NOTERA: Om kraft används på verktyget är det
möjligt att åsidosätta låsningen. Detta skyddar
verktyget från potentiella skador om det tappas.
Inställning av drivdjupet (fig. 5)
Spikdrivdjupet kan ställas in med
djupinställningshjulet.
1
Val av läge (fig. 1)
För att välja standard sekventiellt läge, skjut
lägesväljaren (I) för att visa ikonen enstaka pil ( ).
För att välja snabbt sekventiellt läge, skjut
lägesväljaren (I) för att visa ikonen dubbelpil ( ).
NOTERA: Batterilivslängden i snabbt sekventiellt
läge kommer att vara kortare än i standard
sekventiellt läge. Om verktyget lämnas i standard
sekventiellt läge fås maximal batterilivslängd.
Spiklängdsindikator (fig. 1)
40 mm
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
1.För att driva spiken grundare vrid
djupinställningshjulet (D) åt vänster mot den
ytliga spikikonen.
2.För att driva spiken djupare vrid
djupinställningshjulet (D) åt höger mot den
djupare spikikonen.
Ökad verktygshållbarhet,
ökad batterilivslängd,
ökad hastighet för
avfyrning av spikar
Korrekt Handplacering (Bild 7)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver en hand på
huvudhandtaget (R) såsom visas.
Preparering av Verktyget (bild 1)
1.Ta bort batteripaketet (L) från verktyget och se
till att verktyget är låst.
ENDAST DCN693
Denna spikpistol är utrustad med omkopplare för val
av spiklängd (O) placerad på foten.
• För kortare spikar välj position 1 genom att
ställa omkopplaren längst till vänster.
• För längre spikar välj position 2 genom att ställa
omkopplaren längst till höger.
I de fall där spikarna inte slås in tillräckligt djup vid
hastighet 1 kan du byta till hastighet 2 för ytterligare
effekt.
NOTERA: Avfyrning av spikar kortare än
40 mm med inställningen på hastighet 2
kommer att orsaka överdrivet slitage på
verktyget och resultera i funktionsavbrott.
Hastighetsinställning
Fördelar
Typisk spiklängd
2
Kraft för att slå i längre
spikar
50–60 mm
2.Ta ut alla spikarna från magasinet (G).
NOTERA: Om spikar inte lossar, tryck på
spiksupportspaken (N).
3.Kontrollera om kontaktutlösaren (C) kan röra sig
fritt.
4.Ladda spikarna i magasinet igen.
5.Sätt in batteripaket.
VARNING: Använd inte verktyget om
inte kontaktutlösaren eller spikavtryckaren
inte kan röra sig fritt.
NOTERA: Spreja ALDRIG eller
använd på annat sätt smörjmedel eller
rengöringsmedel inuti verktyget. Detta
kan allvarligt påverka verktygets livslängd
och prestanda.
205
Svenska
Använda avtryckarlåset (fig. 3)
Varje DeWALT spikpistol är utrustad med ett
avtryckarlås (B) som när det skjuts åt höger såsom
visas i figur 3, förhindrar att verktyget avfyrar en spik
genom att låsa avtryckaren och förbikopplar kraften
till motorn.
När avtryckarlåset trycks åt vänster kommer
verktyget att vara fullt operativt. Avtryckarlåset skall
alltid vara låst närhelst några inställningar görs eller
när verktyget inte omedelbart skall användas.
Köra verktyget
Notera att verktyget kräver en inkörningsperiod
innan den arbetar med full effekt på grund av
att delar behöver kopplas ihop eller slitas in
tillsammans. Det kan vara att verktyget inte driver
långa spikar med konstant flöde under denna
period.
Efter att drivit mellan 500 och 1000 spikar bör
verktyget vara inkört och prestera med full kapacitet.
Aktivera/avfyra verktyget (fig. 1, 8, 9)
Verktyget kan aktiveras genom att dra
avtryckaren (A) i ett av två lägen: sekventiellt läge
eller snabbt sekventiellt läge.
VARNING: Fästelement måste drivas
rakt in i materialet. Luta inte spikpistolen
när fästelement drivs. Se figur 8.
VARNING: Metallinfästningsspikar
är inte designade att penetrera
metall. Vid installation av
metallinfästningar, PLACERA
ALLTID hållokaliseringsspetsen
metallinfästningens förformaterade hål
och rikta in den så att spiken är vinkelrät
mot hålet innan du försöker att driva ett
fästelement. Se figur 9.
SNABBT SEKVENTIELLT LÄGE
I snabbt sekventiellt läge återställs motorns
rotationshastighet automatiskt efter att en spik
drivits för att möjliggöra snabb följande spikning,
men med alla hälso- och säkerhetsfördelar som
hos ett sekventiellt aktiveringsmönster. Medan detta
medger möjlighet att driva i fler spikar under kortare
tid tömmer detta läge batteriet snabbare.
1.Använd lägesväljaren (I) för att välja det snabba
sekventiella läget ( ).
2.Lossa avtryckarens säkerhetslås (B).
3.Placera hållokaliseringsspetsen (M) i det första
hålet på metallinfästningen och tryck nedåt på
verktyget.
4.Tryck in avtryckaren (A) för att aktivera
verktyget.
5.Släpp avtryckare och lyft spikpistolen från
arbetsytan.
NOTERA: Verktygets motor återgår
till full hastighet automatiskt utan att
kontaktspetsen (C) trycks in.
6.Upprepa steg 3–5 för att aktivera nästa spik.
LED-indikator (bild 1)
Spikpistolen är utrustad med två LEDindikatorlampor (E) placerade på baksidan av
verktyget precis nedanför bakre locket. Se också
Felsökning för ytterligare instruktioner.
SVAGT BATTERI
Byt batteriet mot ett laddat
paket.
HETT PAKET
Låt batteriet svalna eller byt till ett paket
som är svalt.
FASTNA/STOPP
FÖRHÅLLANDEN
Vrid på stoppfrigöringsspaken för
att lossa. Se Frigöring av
stopp.
SEKVENTIELLT LÄGE
Det sekventiella läget används för oregelbunden
spikning. Den ger maximal batterilivslängd för drivning
av spikar.
HETT VERKTYG
Låt verktyget svalna innan
fortsatt användning.
1.Använda lägesväljaren (I), välj det sekventiella
läget ( ).
2.Lossa avtryckarens säkerhetslås (B).
3.Placera hållokaliseringspetsen (M) i det fösta
hålet på metallinfästningen och tryck nedåt på
verktyget.
4.Tryck in avtryckaren (A) för att aktivera
verktyget.
5.Släpp avtryckare och lyft spikpistolen från
arbetsytan.
6.Upprepa steg 3–5 för att aktivera nästa spik.
206
+/ELLER eller någon annan
kombination.
FEL
Återställ verktyget genom
att ta bort och sätta tillbaka
batteripaketet eller slå av och slå
på avtryckarlåset. Om felkoden
kvarstår, lämna verktyget
hos ett auktoriserat DeWALT
servicecenter.
Svenska
Stoppfrigöring (bild 1, 3)
Om spikpistolen används under hårda
förhållanden där all tillgänglig energi i motorn
används för att driva ett fästelement kan motorn
stoppa. Drivarbladet fullföljde inte drivarcykeln
och fastna/stoppindikatorn (E) blinkar. Vrid på
stoppfrigöringsspaken (F) på verktyget och
mekanismen kommer att lossna. Om drivarbladet
inte automatiskt återgår till startpositionen
fortsätt till Ta bort en spik som fastnat. Om
enheten fortsätter att stoppa granska materialet
och fästelementets längd för att vara säker på
att användningen inte är för hård. IOm enheten
fortsätter att stoppa granska lägesvalet, materialet
och fästelementets längd för att vara säker på att
användningen inte är för hård.
DCN692
Om det fortsätter att fastna, se över hastighetsvalet.
Beroende på användningsområde kan en annan
hastighetsinställning vara nödvändig.
Att ta bort spik som fastnat (fig. 1, 3)
VARNING: Aktivera alltid
säkerhetsavtryckarlåset (B) och koppla
ifrån batteripaketet och ladda ur
fästelement innan försök görs att rensa
något som fastnat.
Om en spik fastnar i munstycksdelen kommer
fastna/stoppindikatorlampan (E) att blinka.
VARNING: När en spik som fastnat tas
bort rikta då ALDRIG spikpistolen med
munstycket uppåt eller med batteriet
uppåt. Om spikpistolen riktas så gör det
att den spik som fastnat eller delar av
spiken troligtvis sugs in i spikpistolen. Om
någon del av en spik sugs in i verktyget
kan spiken hämtas genom att locket på
ovansidan tas bort.
NOTERA: Att det fastnar kan bero på att skräp
byggts upp i munstyckskanalen. Kontrollera och ta
bort eventuellt skräp såsom anges nedan om du
märker en förändring i prestandan hos verktyget.
1.Ta bort batteripaketet från verktyget och
aktivera säkerhetslåset för avtryckaren(B).
2.Lägg verktyget på sidan, skjut den
fjäderbelastade spärren (H) mot magasinets bas
för att låsa den på plats och lossa spikbandet.
NOTERA: Om spikar inte lossar, tryck på
spiksupportspaken (N).
3.Använd insexnyckeln (K) som medföljer och
lossa de två insexskruvarna (Q) överst på
magasinet.
4.Vrid magasinet (G) framåt.
5.Ta bort fastnad/böjd spik, använd en tång om
så behövs. Rensa bort skräp från spikkanalen
om så behövs.
VARNING: Om någon del av en spik
sugs in i verktyget kan spiken hämtas
genom att locket på ovansidan tas bort.
Se figur 11 a, b, d, e.
6.Jos käyttöterä on ala-asennossa, käännä
naulauskoneen yläosassa olevaa kiinni
leikkautumisen vapautusvipua (F).
OBSERVERA: Om drivarbladet inte återgår
efter rotationen av stoppfrigöringsspaken
kan det vara nödvändigt att återställa bladet
manuellt med en lång skruvmejselI.
7.Rotera magasinet tillbaka i position under
verktygets nos och dra åt insexskruvarna (Q).
8.Sätt tillbaka batteripaketet.
OBSERVERA: Verktyget kommer att
avaktivera sig självt och inte återställas innan
batteripaketet tagits bort och satts tillbaka.
9.Sätt tillbaka spikarna i magasinet (se Ladda
verktyget).
10. Lossa spärren (H).
11.Avaktivera avtryckarens säkerhetslås (B) när du
är redo att fortsätta spikningen.
Om spikar ofta fastnar i nosdelen, lämna
verktyget för service hos ett auktoriserat DeWALT
servicecenter.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
207
Svenska
BSERVERA: Du bör
O
ALDRIG spraya eller
på annat sätt tillföra
smörjmedel eller
rengöringsmedel in i
verktyget. Det kan på
ett betydande sätt påverka livslängden
och funktionen hos verktyget.
personskador och allvarliga skador på
arbetsställningen och tillbehören. Vid
service på detta verktyg använd identiska
reservdelar.
BYTE AV HÅLLOKALISERINGSSPETS:
1.Använd en platt skruvmejsel, skjut försiktigt
den hårda gummibrickan (S) bort från
säkerhetspinnen (T).
2.Skjut pinnen (T) ut från spikpistolens
munstycke.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad med
vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig
ner någon del av verktyget i en vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTION FÖR LADDARE
VARNING: Fara för elektrisk stöt. Dra
ut laddaren ur eluttaget före rengöring.
Smuts och flott kan avlägsnas från
laddarens utsida med hjälp av trasa
eller mjuk borste som inte är av metall.
Använd inte vatten eller rengöringsmedel.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DeWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DeWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
DCN6931-XJ SPETSBYTE (FIG. 10)
Med tiden kommer hållokaliseringsspetsen (M) att
slitas och eventuellt behöva bytas.
208
VARNING: För din egen säkerhet, läs
igenom verktygets bruksanvisningen
innan tillbehöret används. Om inte
dessa varningar följs kan det leda till
3.Dra ut den slitna/skadade spetsen från
munstycket.
4.Sätt i en ny hållokaliseringsspets.
5.Sätt i den nya säkerhetspinnen (T) genom
munstycket och hållokaliseringsspetsen.
6.Tryck tillbaka den nya hårda gummibrickan (S)
på säkerhetspinnen.
NOTERA: Använd endast en ny pinne och
gummibussning som medföljer DCN6931 satsen.
Gummibussningen skall inte återanvändas.
DCN6901 RETURFJÄDER UTBYTESSATS (FIG. 11A-11E)
Med tiden kommer drivbladets returfjäder att slitas
och eventuellt behöva bytas. Det blir tydligt att
fjädern behöver bytas när drivbladet inte returneras
efter varje skott. För att verifiera - öppna magasinet
såsom i sektionen Rensa fastnade spikar och
om fjädern är sliten kan du flytta drivaren bakåt och
framåt i spikkanalen med mycket lite motstånd.
Verktyget har designats på så sätt att det är enkelt att
byta returfjädern på mindre än 5 minuter på plats med
tillbehöret DCN6901-XJ.
VARNING: För din egen säkerhet, läs
igenom bruksanvisningen innan tillbehör
används. Om inte dessa varningar
följs kan det leda till personskador och
allvarliga skador på arbetsställningen
och tillbehören. Vid service på detta
verktyg använd identiska reservdelar.
OBSERVERA: Alla mekaniska
delar i fjäderutbytessatsen visas
för bekvämlighet och verifikation av
innehållet. Satsen innehåller också
ett paket med Loctite fästmedel för
användning i steg 9. Se figur 11e.
FÖR BYTE AV TRASIG RETURFJÄDER:
NOTERA: Fjädrar skall bytas parvis och endast
korrekt DeWALT tillbehörssats med utbytesfjäder.
1.Använd medföljande nyckel (K), lossa de två
skruvarna (AA) på bägge sidorna av enheten.
Se figur 11a.
Svenska
2.Ta bort retursystemet (BB) från enheten. Se
figur 11b.
3.Skjut av fjäderspårklämman (CC) från
fjäderstången (DD). Se figur 11c.
4.Vrid och ta bort fjäderstötfångaren (EE) och
ta bort brickan (FF) och returfjädern (GG). Se
figur 11c.
5.Montera den nya returfjädern och brickan på
fjäderstången (DD). Medan fjädern med brickan
trycks ned nära motsatta sidan av stången, vrid
på den nya fjäderstötfångaren tills den passerar
skårorna (HH) för fjäderspårklämman.
6.Fäst den nya fjäderspårklämman och placera
stötdämparen mot klämman.
7.Upprepa 3–6 för den andra fjädern.
NOTERA: Kontrollera returen av profilen genom
att skjuta profilen upp längs fjäderspåret och
släppa den. Den bör återgå tack vare kraften
från fjädrarna.
8.Skjut retursystemet (BB) tillbaka på enheten. Se
figur 11b. Det är viktigt att testa inriktningen av
profilen och balanshjulet innan retursystemet
skruvas tillbaka på enheten. Detta kan göras
genom att ansluta ett batteri skjuta och sedan
släppa munstycket på enheten mor en bänk
eller en hård yta. Detta göra att motorn börjar
spinna.
NOTERA: När profilen och balanshjulet är
korrekt inriktade kommer du höra motorn
återgå från full hastighet. Om profilen och
balanshjulet inte är korrekt inriktade kanske
inte motorn startar, den kan sakta ned mycket
snabbare än normalt samtidigt som ett högljutt
malande ljud kommer från enheten. Om detta
sker, ta bort och sätt tillbaka retursystemet.
9.När retursytemet är korrekt placerat, öppna
den medföljande påsen till Loctite®* och
påför en liten mängd på gängan på de två
skruvarna (AA) och montera sedan tillbaka de
två skruvarna med nyckeln och dra åt. Se figur
11e.
VARNING: Testa alltid enheten genom
att avfyra korta spikar i ett mjukt trä
för att garantera att verktyget fungerar
korrekt. Om verktyget inte fungerar
korrekt, kontakta ett erkänt DeWALT
servicecenter omedelbart.
VAROITUS: LOCTITE ®-PUSSIN
SISÄLTÖ VOI ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ,
IHOA JA HENGITYSTEITÄ. KÄYTÄ
KOKO PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
AVAAMISEN JÄLKEEN. Älä hengitä
höyryjä. Älä päästä silmiin tai iholle
tai vaatteisiin. Käytä ainoastaan
hyvin tuuletetulla alueella. Pidä lasten
ulottumattomissa.
ENSIAPUTOIMET: Sisältää
polyglykolidimetakrylaattia,
polyglykolioleaattipropyleeniglykolia,
titaanidioksidia ja
kumeenihydroperoksidia. Jos tuotetta
niellään, ota välittömästi yhteyttä
myrkytyskeskukseen tai lääkäriin. Ei
saa oksennuttaa.
Jos ainetta hengitetään sisään, siirrä
henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos
tuotetta pääsee silmiin, huuhtele
vedellä 15 minuutin ajan. Käänny
lääkärin puoleen. Jos tuotetta pääsee
iholle, huuhtele hyvin vedellä. Jos
tuotetta pääsee vaatteille, poista
vaatteet.
*Loctite® är ett registrerat varumärke tillhörande
Henkel Corp.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier
som är märkta med denna symbol får inte
kastas i den vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material
som kan återvinnas och återanvändas vilket minskar
behovet av råmaterial. Återvinn elektriska produkter
och batterier enligt lokala bestämmelser. Ytterligare
information finns tillgängligt på www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara.
Lämna dem hos din återförsäljare eller
på en återvinningsstation. De insamlade
batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
209
Svenska
FELSÖKNINGSGUIDE
MÅNGA VANLIGA PROBLEM KAN ENKELT LÖSAS GENOM ATT ANVÄNDA TABELLEN NEDAN.
För mer allvarliga problem, kontakta din närmaste auktoriserade DeWALT reparatörsombud,
eller kontakta ditt DeWALT kontor på adressen som anges i denna manual.
ARNING: För att minska risken för allvarliga personskador, koppla ALLTID ifrån batteriet från
V
verktyget innan reparationer utförs
SYMPTOM
ORSAK
LÖSNING
Motorn körs inte med
kontakttungan intryckt
Avtryckarlåset är i låst position
Tomkörningslåset är aktiverat, blockerar
kontakttungan från att helt tryckas in
Verktyget är stoppat, låser motor så den
inte roterar
Lås upp avtryckarlåset.
Ladda fler spikar i magasinet.
Böjd kontakttunga
Motorn slutar att köras efter 5 sekunder
Terminalerna är smutsiga eller skadade
Skadad intern elektronik
Skadad avtryckare
Batteriet är hett
Verktyget är hett
Tomkörningslåset är aktiverat, blockerar
Verktyget aktiveras
kontakttungan från att helt tryckas in
inte (motorn körs
men kommer inte att Låg batteriladdning eller skadat batteri
slå i någon spik)
Spik som fastnat/drivarblad som inte
återgår till startposition
Motorn startar med
avger mycket oljud
Drivarbladet fortsätter
att fastna i nedre
positionen
Skadad drivare/returmontage
Intern mekanism har fastnat
Skadad intern elektronik
Spik som fastnat och drivarbladet har
fastnat i nedre position
Skadad drivare/returmontage
Spik som fastnat och drivarbladet har
fastnat i nedre position
Skadad drivare/returmontage
Material och fästelements längd
Skräp i nosdelen
Verktyget är ännu inte inkört
Användning av felaktig hastighet
(endast DCN693)
210
Vrid på stoppfrigöringsspaken på verktyget och
mekanismen kommer att lossna. Om drivarbladet
inte återgår, ta bort batteriet och skjut manuellt
drivarbladet tillbaka till startpositionen.
Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Normal drift, lossa kontakttungan och tryck in igen.
Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Låt batteriet svalna eller byt till ett paket som är
svalt.
Låt verktyget svalna innan fortsatt användning.
Ladda spikar i magasinet.
Kontrollera laddningsnivån om paketet visar
laddningsstatus. Ladda eller byt batteripaket om
så behövs.
Ta bort batteriet, ta bort spik som fastnat, vrid
på stoppfrigöringsspaken, (skjut drivarbladet upp
manuellt om så behövs) sätt tillbaka batteripaketet.
Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Använd stoppfrigöringsspaken, ta bort spik som
fastnat och återför drivarbladet manuellt om så
behövs.
Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Använd stoppfrigöringsspaken, ta bort spik som
fastnat och återför drivarbladet manuellt om så
behövs.
Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Om enheten fortsätter att stoppa (fortsatt behov
att vrida på stoppfrigöringsspaken) välj lämpligt
material och fästelements längd som inte är för
hård för att använda.
Rensa nosdelen och leta noga efter små delar av
trasiga spikar som fastnat i spåret.
Nya verktyg kan behöva 500 - 1000 spikar för att
kopplas ihop eller slitas in tillsammans. Använd
korta spikar under denna period om det är svårt
med drivningsflödet av spikar.
Om du försöker att driva i längre ringskaftade
spikar i mjukt trä eller driver in ringskaftade
spikar i hårdare material med hastighet 1 - ändra
hastighetsinställningen till position 2.
Svenska
SYMPTOM
ORSAK
Verktyget arbetar
men driver inte in
fästelementen helt
Djupinställningen är för grund
Verktyget ligger inte fast an mot
arbetsstycket
Material och fästelementslängd
Verktyget arbetar men
inga fästelement sätts
i rörelse
Spik fastnat
LÖSNING
Vrid djupinställningen till en djupare inställning.
Använd lämplig kraft så att verktyget ligger tätt an
mot arbetsstycket. Se instruktionsboken.
Om enheten fortsätter att stoppa (fortsatt behov
att vrida på stoppfrigöringsspaken) välj lämpligt
material och fästelements längd som inte är för
hård för att använda.
Skadad eller sliten drivarbladspets
Byt drivare/returmontage. Se auktoriserad DeWALT
reparatör.
Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Skadad aktiveringsmekanism
Verktyget är ännu inte inkört
Nya verktyg kan behöva 500 - 1000 spikar för att
kopplas ihop eller slitas in tillsammans. Använd
korta spikar under denna period om det är svårt
med drivningsflödet av spikar.
Om du försöker att driva i längre ringskaftade
Användning av felaktig hastighet
spikar i mjukt trä eller driver in ringskaftade
(endast DCN693)
spikar i hårdare material med hastighet 1 - ändra
hastighetsinställningen till position 2.
Inga spikar i magasinet
Ladda spikar i magasinet.
Fel storlek eller sneda spikar
Använd endast rekommenderade spikar. Se
Tekniska data.
Skräp i nosdelen
Rensa nosdelen och leta noga efter små delar av
trasiga spikar som fastnat i spåret.
Skräp i magasinet
Rengör magasinet.
Slitet magasin
Byt magasin. Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Skadat eller slitet drivarblad
Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Skadad skjutfjäder
Byte av fjäder, se auktoriserad DeWALT reparatör.
Fel storlek eller sneda spikar
Använd endast rekommenderade spikar. Se
Tekniska data.
Magasinskruvar inte fastsatta efter tidigare Se till att dra åt magasinets insexskruvar med
rensning efter stopp/inspektion
nyckeln som medföljer.
Skadat eller slitet drivarblad
Byt drivarblad. Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Material och fästelements längd
Om enheten fortsätter att stoppa (fortsatt behov
att vrida på stoppfrigöringsspaken) välj lämpligt
material och fästelements längd som inte är för
hård för att använda.
Skräp i nosdelen
Rensa nosdelen och leta noga efter små delar av
trasiga spikar som fastnat i spåret.
Slitet magasin
Byt magasin. Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Ladda fler spikar för att frånkoppla
Tomkörningslåset är aktiverat med
tomkörningslåset.
endast 7-9 spikar kvar i magasinet
och användaren använder
överdriven kraft på kontaktspetsen
och åsidosätter låsningen
Verktyget är ännu inte inkört
Användning av felaktig hastighet
(endast DCN693)
Dålig
hålkörningsprestanda
Skadad eller sliten hållokaliseringspets
Nya verktyg kan behöva 500 - 1000 spikar för att
kopplas ihop eller slitas in tillsammans. Använd
korta spikar under denna period om det är svårt
med drivningsflödet av spikar.
Om du försöker att driva i längre ringskaftade
spikar i mjukt trä eller driver in ringskaftade
spikar i hårdare material med hastighet 1 - ändra
hastighetsinställningen till position 2.
Byt spetsen med satsen. Vid fortsatt
dålig prestanda, lämna verktyget till en
auktoriserad DeWALT verkstad.
211
Türkçe
ŞARJLI METAL KONNEKTÖR ÇIVI TABANCASI
DCN693, DCN694
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT markasının
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Akü tipi
Çalıştırma modu
Çok hızlı
Şarjör açısı
Bağlayıcılar
uzunluk (speed 1)
uzunluk (speed 2)
gövde çapı
Şarjör açısı
kafa geometrisi
tasnif tipi
Ağırlık (akü hariç)
VDC
mm
mm
mm
kg
DCN693
18
1
Li-Ion
Sıralı/
RapidCycle Sıralı
Evet
33°
DCN694
18
1
Li-Ion
Sıralı/
RapidCycle Sıralı
hayır
33°
40
50-60
3,4-4,0
30–35°
tam yuvarlak
kâğıt şerit
8,0
35
N/A
3,4-4,0
30–35°
tam yuvarlak
kâğıt şerit
8,0
87
98
3
87
98
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
EN60745 ’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
LPA (ses basıncı düzeyi)
dB(A)
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
212
m/s2
m/s2
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Türkçe
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
VDC
Ah
kg
VAC
dak,
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Ağırlık
kg
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
dak, 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
Ağırlık
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
Ağırlık
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
VAC
VAC
dak,
kg
VAC
dak,
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
Ağırlık
kg
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
dak, 22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
kg
0,5
Ağırlık
Sigortalar
Avrupa
VAC
230V aletler
10 Amper, şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu
gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları
gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
ŞARJLI METAL KONNEKTÖR ÇIVI TABANCASI
DCN693, DCN694
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan
bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun
olduğunu beyan eder:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-16:2010.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC (19.04.2016
tarihine kadar), 2014/30/EU (20.04.2016 tarihinden
itibaren) ve 2011/65/EU Direktiflerine de uygundur.
Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka
kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DeWALT adına vermiştir.
213
Türkçe
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
16.11.2015
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİKTALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke
elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan
elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
214
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Aleti güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
Türkçe
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI
VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) ŞARJLI ALETLERİN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir
şarj cihazı başka tipte bir aküyü şarj etmek
için kullanıldığında yangın riski yaratabilir.
b) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka
akülerin kullanılması yaralanma ve yangın
riskine yol açabilir.
c) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk
para, anahtar, çivi, vida veya terminaller
arasında kontağa neden olabilecek
diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine
kısa devre yapılması yanıklara veya
yangına neden olabilir.
d) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı
sızıntısı yapabilir; sıvıya temas etmekten
kaçının. Kazara temas etmeniz halinde
suyla yıkayın. Sıvı, gözlerinize temas
ederse, ayrıca bir doktora başvurun.
Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DeWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Kablosuz Çivi Tabancaları için
Güvenlik Talimatları
•Her zaman aletin içinde çivi olduğunu
varsayın. Tabancanın dikkatsiz kullanımı
çivilerin beklenmedik şekilde fırlamasına ve
kişisel yaralanmalara sebep olabilir.
•Aleti kendinize veya yakınınızdaki insanlara
doğru tutmayın. Beklenmeyen bir ateşleme
çivinin fırlamasına ve yaralanmaya sebep
olacaktır.
•Alet çalışılacak yüzey üzerine sıkıca
yerleştirilmeden çalıştırmayın. Alet
çalışılacak yüzey ile temas halinde değilse,
tabanca hedefinizden geriye sekebilir.
•Çivi aletin içinde sıkıştığında, aletin
güç kaynağı bağlantısını kesin. Aletin
elektriğe bağlı olması durumunda sıkışan çivi
çıkarılırken kazara fırlayabilir.
215
Türkçe
•Bu aleti elektrik kablolarını sabitlemek
için kullanmayın. Alet elektrik kabloları için
tasarlanmamıştır ve elektrik kablolarının
izolasyonuna zarar verebilir, böylece elektrik
çarpmasına veya yangın çıkmasına sebep
olabilir.
• Aleti çekiç yerine kullanmayın.
İstisnalar için ulusal iş yeri düzenlemelerine
bakın.
• Her zaman çalışma alanı düzenlemelerini
kontrol edin.
• Daima güvenlik gözlüğü kullanın.
• Daima kulak koruyucu takın.
• Sadece kılavuzda belirtilen türde çiviler
kullanın.
• Aleti bir desteğe monte etmek için herhangi bir
altlık kullanmayın.
• Çivi tabancasının kontak şeridi gibi herhangi
bir parçasını demonte etmeyin veya
engellemeyin.
• Her çalıştırmadan önce, güvenlik ve tetikleme
mekanizmasının düzgün biçimde çalışıp
çalışmadığını ve bütün somunlar ve cıvataların
sıkı olup olmadığını kontrol edin.
• Hiçbir zaman bağlayıcı sürme aletini boş alana
doğru çalıştırmayın.
• Çalışma bölgesinde, aleti sadece bir kulbunu
kullanarak taşıyın ve tetiğin açık olmamasına
dikkat edin.
• Çalışma alanındaki koşulları değerlendirin.
Bağlayıcılar ince çalışma parçalarından
geçebilir veya köşelerden kayabilir ve insanları
risk altına sokabilir.
• Bağlayıcıları çalışma parçası köşesinin
yakınına sürmeyin.
• Bağlayıcıları başka bağlayıcıların üstüne
sürmeyin.
Diğer Riskler
Aşağıdaki riskler bu makineyi kullanmanın
doğasında vardır:
– Aletin yanlış kullanımından doğan
yaralanmalar.
– Aletin sıkı tutulmamasından dolayı oluşan
kontrol kaybı.
– Özellikle baş seviyesinin üzerinde çalışırken
kollardaki ve ellerdeki kasların gerilmesi.
Uzun süreli çalışmalarda her zaman düzenli
aralıklarla mola verin.
216
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme kaybı.
- Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Geri tepmeden dolayı kontrol kaybı.
– Kıstırma noktaları, keskin kenarlar ve çalışılan
yüzeyin yanlış yerleşiminden kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çivileri değiştirirken veya çivi ucu yerleştirme
esnasında keskin kenarlardan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri
bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Görünür radyasyon. Işığa bakmayın.
35-60mm
3.3–4.1 mm
55
30 - 34˚
Çivilerin uzunluğu.
Çivi kalınlığı.
Yükleme kapasitesi.
Şarjör açısı.
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu gövdeye basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Türkçe
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz
uyumlu şarj cihazları hakkında önemli güvenlik
ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik Özellikleri
bölümüne bakın).
•Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan
akım kesici cihazla beraber
kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, yalnızca DeWALT
şarj edilebilir akülerini şarj edin. Diğer
akü tipleri patlayarak yaralanmanıza
veya hasar meydana gelmesine yol
açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla
oynamalarını önlemek amacıyla kontrol
altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı
güç kaynağına takılıyken, şarj içindeki
açık şarj kontakları yabancı maddeler
tarafından kısa devre yapılabilir.
Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla
iletken nitelikteki çelik yünü, alüminyum
folyo veya metal parçacık birikimi
gibi yabancı maddeler şarj cihazının
yuvalarından uzak tutulmalıdır. Yuvada
akü yokken şarj cihazını daima güç
kaynağından çıkarın. Şarj cihazının
fişini temizlemeden önce çıkarın.
•Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
•Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir
akülerini şarj etmekten başka kullanımlar
için tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar
yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
•Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
•Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
•Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
• Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
• Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya
koymayın veya şarj cihazını havalandırma
deliklerini kapatıp aşırı iç sıcaklığa
neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı
kaynağından uzaktaki bir yere koyun. Şarj
cihazı muhafazanın üstündeki ve altındaki
delikler aracılığıyla havalandırılır.
•Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın—bunları derhal değiştirin.
•Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
•Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
•Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike
oluşmasını önlemek için üretici ya da yetkili
Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
•Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
•ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
•Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka herhangi bir voltaj ile kullanmayı
denemeyin. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 ve
DCB115 şarj cihazları 10,8V, 14,4V ve 18V Li-Ion
XR (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B ve
DCB185) aküleri şarj eder.
217
Türkçe
DeWALT şarj cihazları ayarlama gerektirmez ve
kullanımı mümkün olduğunda kolay olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Eğer şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj
cihazı ve akü test edilmek için yetkili bir servise
götürülmelidir
Şarj Etme (Şek. 2)
SICAK/SOĞUK AKÜ GECIKMESI
1.Aküyü takmadan önce, şarj cihazının fişini
uygun prize takın.
2.Aküyü (L) şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj)
ışığın sürekli yanıp sönmesi, şarj işleminin
başladığını gösterir.
3.Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: Lityum iyon akülerden maksimum
performans almak ve akülerin kullanım ömrünü
uzatmak için, kullanmadan önce aküyü tamamen
şarj edin.
Şarj İşlemi
Akünün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj ışıkları: DCB105
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi
x
aküyü değiştirin
Şarj ışıkları: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Bu
işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye
devam edecek, fakat bir sarı ışık da yanacaktır.
Akü uygun bir sıcaklığa ulaştığında, sarı ışık
kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine devam
edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj
etmeyecektir. Şarj cihazı, ışığı geri çevirerek
veya paket ya da şarj sorunu yanıp sönme
şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı
olduğu anlamına da gelebilir.
218
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
Soğuk bir akü sıcak bir akünün yarısı oranında
şarj olacaktır. Akü tüm şarj döngüsü boyunca daha
yavaş bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında
bile maksimum şarj oranına geri dönmeyecektir.
SADECE LİTYUM-İYON AKÜLER
XR Li-Ion aletler, aküyü aşırı yük, aşırı ısınma veya
derin deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma
Sistemli olarak tasarlanmışlardır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse
alet otomatik olarak kapatılacaktır. Bu durumla
karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına yerleştirin
ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü şarj
cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz
veya dumanları tutuşturabilir.
•Aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
akünün üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
•Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj
edin.
•Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
•Aleti ve aküyü sıcaklığın 40°C’ye
Türkçe
(104˚F) ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı
yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya
kullanmayın.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya
üzerine basılmış) bir aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
çarpmasına yol açabilir. Hasarlı aküler
geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız
zaman, devrilme veya düşme
tehlikesine yol açmayacağı dengeli
bir yüzeye yan tarafının üzerine
yerleştirin. Büyük akülere sahip bazı
aletler akünün üzerinde dik durabilir,
ancak bunlar kolayca devrilebilir.
LİTYUM-İYON (LI-ION) AKÜLER İÇİN ÖZEL
GÜVENLİK TALİMATLARI
•Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
•Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
•Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Nakliyat
Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Madde
Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı
Tehlikeli Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve
Uluslararası Karayoluyla Tehlikeli madde
Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm
düzenlemeleriyle uyumludur. Lityum-iyon hücreler
ve aküler, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kılavuzu
Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin
38.3. bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda, DeWALT akünün nakliyatı
tamamen düzenlenmiş Sınıf 9 Tehlikeli madde
sınıfının dışında kalmaktadır. Genel olarak, Sınıf 9
gerektiren iki örnek şunlardır:
1.İki adetten fazla DeWALT lityum-iyon akünün,
pakette yalnızca aküler varken (hiçbir alet
olmadan) hava yoluyla taşınması, ve
2. Enerji derecesi 100 Watt Saat (Wh)’den
fazla olan lityum-iyon akülerin herhangi bir
şekilde taşınması. Tüm lityum-iyon akülerin
paketlerinde Watt Saat değeri belirtilmiştir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen
düzenlenmiş de olsa, paketleme, etiketleme
ve belgeleme gereklilikleri hakkındaki son
düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Aküleri taşımak eğer akü terminalleri iletken
malzemelerle dikkatsizlik sonucu temas ederlerse
yangına neden olabilir. Akü nakliyatı yaparken, akü
kutuplarının iyi korunduğundan ve kutuplarla temas
edip kısa devreye sebep olabilecek maddelerden
iyi şekilde izole edildiğinden emin olun.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi
niyetle yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih
itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Fakat,
sözlü veya zımnen hiçbir garanti verilmemektedir.
Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli düzenlemelerle
uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
AKÜ
AKÜ TIPI
DCN693 ve DCN694 18 volt akülerle çalışır.
Sadece DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B ve DCB185 aküler
kullanılabilir. Daha fazla bilgi için Teknik Özellikleri
bölümüne bakın.
DeWALT aküler, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi
Hakkında BM Tavsiyeleri; Uluslararası Hava
219
Türkçe
Saklama Önerileri
küleri cevremize gerekli ozeni
A
gostererek atın.
1.En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. En uygun akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar
için tasarlanmış olan DeWALT şarj
cihazlarında şarj edin. DeWALT aküleri
haricindeki akülerin DeWALT şarj
cihazlarıyla şarj edilmesi patlamalarına
veya diğer tehlikeli durumların ortaya
çıkmasına sebep olabilir.
2.Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için
şarj cihazından uzak serin, kuru bir yerde
tamamen dolu bir akü saklamak için tavsiye
edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde
saklanmamalıdır. Akünün kullanılmadan önce
yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki
Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak,
şarj cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Aküyü ateşe atmayın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Metal konnektör çivi tabancası
1 Delik tespit ucu yedeği (yalnızca P2 modelleri)
1 Şarj aleti (yalnızca P2 modelleri)
2 Batarya (yalnızca P2 modelleri)
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
1 Alet kutusu (yalnızca P2 modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
Akü şarj oldu.
NOT: Bataryalar, şarj aletleri ve alet kutuları N
sürümlerinde bulunmaz.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Hasarlı akü.
Açıklama (Şek. 1)
arj süresi için Teknik Özellikleri
Ş
bölümüne bakın.
Akü şarj oluyor.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
A.Tetik
B.Tetik güvenlik kilidi
C.Temas tetiği
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloların hemen
değiştirilmesini sağlayın.
adece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj
S
edin.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
220
D.Derinlik ayarlama düğmesi
E.Düşük batarya ve sıkışma/takılma gösterge
ışığı
F.Takılma bırakma kolu
G.Kartuş
H.İtme mandalı
I.Mod seçme düğmesi
J.Döndürme yeri/kemer kancası
Türkçe
K.Yerleşik altıgen anahtar
L.Batarya
M.Delik tespit ucu
N.Çivi destek kolu (DCN693)
O.Çivi uzunluğu seçme düğmesi (DCN693)
KULLANIM AMACI
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik
girişine uygun (Teknik Özellikleri bölümüne bakın),
onaylı bir uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum uzunluk
30 m’dir.
DCN693 ve DCN694 şarjlı metal konnektör çivi
tabancaları SADECE metal donanımların ahşap
iş parçalarındaki önceden belirlenmiş deliklere
eklenmesi için tasarlanmıştır.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima
sonuna kadar açın.
Şarjlı metal konnektör çivi tabancası sıralı ve
RapidCycle sıralı mod için tasarlanmıştır. Yalnızca
sıralı mod için tasarlanan çivi tabancaları, iskele,
merdiven, basamak veya basamak benzeri yapılar,
vb. üzerinde BELKİ kullanılabilir.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DeWALT akü ve şarj
cihazlarını kullanın.
Konektörleri takmak için bu cihazda sadece metal
konektör donanım üreticisi tarafından önerilen ve
yapı yönetmeliği gerekliliklerini karşılayan bağlantı
elemanları kullanılmalıdır.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Alete Akü Takma Ve
Çıkartma (Şek. 2)
•Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin
yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya
yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan
kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak
üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi
tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların
verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması
durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün ile
kontrol altında tutulmalıdır.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak
şekilde ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının
aletin üretim etiketinde belirlenmiş değerlere
uyup uymadığını kontrol edin. Aynı zamanda şarj
cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
NOT: Akünün (L) tamamen şarjlı olduğundan
emin olun.
AKÜYÜ ALETIN KOLUNA TAKMA
1.Aküyü (L) kolun içindeki raylarla hizalayın.
2.Aküyü, yerine oturduğunu duyana kadar
ve alette tamamen oturana kadar kolun
içine kaydırın.
AKÜYÜ ALETTEN ÇIKARMA
1.Serbest bırakma düğmesine (U) basın ve
aküyü sıkıca çekerek aletin kolundan çıkarın.
2.Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında
açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
AKÜ ŞARJ SEVİYESİ ÖSTERGESİ (ŞEK. 2, 2A)
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini
gösteren üç yeşil LED ışından oluşan bir şarj
seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge
düğmesine (P) basın ve basılı tutun. Üç yeşil LED
ışığının bir kombinasyonu kalan şarj seviyesini
gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj
seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, gösterge
yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj
seviyesini gösterir. Bu alet işlevini göstermez; ürün
parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı uygulamaya
göre değişime tabidir.
221
Türkçe
Döndürme Yeri/Kemer
Kancası (şek. 6)
Döndürme yeri/kemer kancası (J) sol veya sağ
elini kullanan kişiler için kolayca aletin sol veya sağ
tarafına takılabilir.
Kancanın kullanımına hiç gerek duyulmuyorsa,
kolun alt kısmının ön veya arka tarafına
döndürülebilir.
Aleti Doldurma (Şekil 4)
UYARI: Çivileri takarken veya
çıkarırken daima tetik güvenlik
kilidini (B) devreye sokun ve bataryayı
çıkarın.
UYARI: Metal konektörleri takmak
için kullanılan bağlantı elemanları,
yürürlükteki yapı yönetmeliği
gerekliliklerini karşılamalı ve yönetmelik
tarafından getirilen gereklilikler ile
metal konektör donanım üreticisi
tarafından belirtilen teknik özelliklere
uygun olmalıdır. Konektörlerin doğru
şekilde takılmaması yapısal arızalara
neden olabilir.
1.Yaylı itme mandalını (H) kilitlemek için
kartuşun alt kısmına doğru kaydırın.
2.Kontrol edilmiş uygun bir çivi seçin. (Bkz.
Teknik Veriler.) DeWALT her zaman
DeWALT marka sabitleme çivileri
kullanmanızı önermektedir.
UYARI: DeWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
3.Çivi şeritlerini kartuşun yükleme yuvasına
yerleştirin ve çivilerin başlarının yuvanın ağız
kısmıyla doğru şekilde hizalandığından emin
olun.
4.İtme mandalını bırakarak kartuşu kapatın.
Dikkatlice mandalın kayarak çivi şeridine
geçmesine izin verin.
Boş Atış Kilidi
Tabancada kartuş boşalmaya yakınken aletin
atış yapmasına engel olan bir boş atış kilidi
222
bulunmaktadır. Kartuşta yaklaşık 4 ila 6 çivi
kaldığında, aletteki boş atış kilidi devreye girer. Bir
grup karışık çiviyi yüklemesi yapmak için Aletin
Doldurulması bölümüne bakın.
NOT: Alet üzerine aşırı yük binerse kilidin açılması
mümkündür. Bu aletin düşmesi durumunda hasar
almasını engeller.
Çakma Derinliğini
Ayarlama (Şekil 5)
Çivi çakma derinliği derinlik ayarlama düğmesi
kullanılarak ayarlanabilir.
1.Çiviyi daha sığ çakmak için, derinlik ayarlama
düğmesini (D) sola, sığ çivi simgesine doğru
çevirin.
2.Çiviyi daha derin çakmak için, derinlik
ayarlama düğmesini (D) sağa, derin çivi
simgesine doğru çevirin.
Mod seçimi (Şekil 1)
Standart sıralı çalışma modunu seçmek için,
mod seçme düğmesini (I) tek ok simgesini ( )
gösterecek şekilde kaydırın.
RapidCycle sıralı çalışma modunu seçmek için,
mod seçme düğmesini (I) çift ok simgesini ( )
gösterecek şekilde kaydırın.
NOT: Batarya ömrü RapidCycle sıralı moddayken
standart sıralı moda göre daha kısadır. Aletin
standart sıralı modda çalıştırılması maksimum
batarya ömrü sunar.
Çivi Uzunluğu Ayarı (Şekil 1)
YALNIZCA DCN693
Bu çivi tabancasının ayağında çivi uzunluğu seçme
düğmesi (O) bulunmaktadır.
• Kısa çiviler için, düğmeyi en sol pozisyona
çekerek konum 1’e ayarlayın.
• Uzun ve daha sert uygulamalar için, düğmeyi
en sağ pozisyona çekerek konum 2’ye
ayarlayın.
Çivilerin hız 1’de yeterli derinliğe çakılamaması
durumunda, ilave çakma gücü sağlamak için hız
2’ye ayarlayabilirsiniz.
İKAZ: Uzunluğu 40 mm’den kısa
çivilerin hız 2’de çakılması alette aşırı
yıpranmaya ve erken arızaya sebep
olabilir.
Türkçe
Hız Ayarı
Fayda
Tipik Çivi Uzunluğu
2
Uzun çivileri çakmak için
gereken güç
50–60 mm
1
Daha yüksek alet sağlamlığı,
Daha yüksek batarya ömrü,
Daha yüksek çivi çakma hızı
40 mm
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli yönetmeliklere daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Uygun El Pozisyonu (Şek. 7)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu gösterildiği gibi, bir elin ana
tutamak (R) üzerinde olduğu konumdur.
Aletin Hazırlanması (şek. 1)
1.Akü paketini (L) aletten çıkarın ve aletin kilitli
olduğundan emin olun.
2.Şarjördeki (G) bütün çivileri çıkartın.
NOT: Çiviler serbest kalmazsa çivi destek
koluna (N) bastırın.
3.Kontak şeridinin (C) serbestçe hareket ettiğini
kontrol edin.
4.Çivileri tekrar şarjöre doldurun.
5.Aküyü takın.
UYARI: Kontak şeridi veya çivi itme
düzeneği serbestçe hareket etmeyen
aleti kullanmayın.
İKAZ: ASLA aletin iç
kısmına sprey veya
herhangi diğer yağ veya
temizlik malzemesi
değdirmeyin. Bunu
yapmanız aletin performansını ve
ömrünü ciddi şekilde etkiler.
Tetik Güvenlik Kilidinin
Kullanımı (Şekil 3)
Her DeWALT tabancada tetik güvenlik kilidi (B)
mevcuttur, bu kilit, Şekil 3’te gösterildiği gibi sağa
itildiğinde, tetiği kilitleyip motora giden gücü baypas
ederek çivi beslemesini engeller.
Tetik güvenlik kilidi sola çekik olduğunda alet
tamamen çalışır durumda olacaktır. Herhangi bir
ayar yapıldığında veya alet kullanımda değilse tetik
güvenlik kilidi her zaman kilitli konumda olmalıdır.
Aletin Kullanımı
Bu aletin tam güçle çalıştırılmadan önce parçaların
ısınması için bir süre çalıştırılması gerektiğini
unutmayın. Bu süre zarfında alet uzun çivileri tutarlı
şekilde çakamayabilir.
500 ila 1000 çivi çakıldıktan sonra aletin ısınma
süresi sona ermiş ve tam kapasitede çalışır
vaziyette olmalıdır.
Aleti Çalıştırma/
Çakma (Şekil 1, 8, 9)
Alet, tetik (A) sıralı mod veya RapidCycle sıralı
moddan birine çekilerek çalıştırılabilir.
UYARI: Perçinler doğrudan
malzemeye beslenmelidir. Perçinleri
beslerken çivi tabancasını eğmeyin.
Şekil 8’e bakın.
UYARI: Metal konnektör çivileri metalin
penetrasyonu için tasarlanmamıştır.
Metal konnektörleri takarken, DAİMA
delik tespit ucunu imetal konnektörün
önceden oluşturulmuş deliğine
yerleştirin ve bir perçin beslemeden
önce çiviyi deliğe dikey olacak şekilde
konumlandırın. Şekil 9’a bakın.
SIRALI ÇALIŞMA MODU
Sıralı çalışma modu aralıklı çivi çakma için kullanılır.
Bu mod çivi besleme için maksimum batarya ömrü
sunar.
1.Mod seçme düğmesini (I) kullanarak sıralı
çalışma modunu ( ) seçin.
2.Tetik güvenlik kilidini (B) açın.
3.Delik tespit ucunu (M) metal konnektör
üzerindeki ilk deliğe yerleştirin ve aleti aşağıya
bastırın.
223
Türkçe
4.Aleti harekete geçirmek için (A) tetiği çekin.
ALET SICAK
Kullanmaya devam etmeden önce
aletin soğumasını bekleyin.
5.Tetiği bırakın ve tabancayı çalışılan yüzeyden
kaldırın.
6.Bir sonraki çiviyi çakmak için 3 ila 5. adımları
tekrar edin.
RAPIDCYCLE SIRALI MOD
RapidCycle sıralı modda, ardarda hızlı çivi çakma
sağlamak için bir çivi beslemesinden sonra, bir
sıralı çalışma modunun tüm sağlık ve güvenlik
artıları korunarak motor dönme hızı otomatik eski
konumuna alınır. Daha az sürede daha çok çivi
beslemesi sağlayan bu mod batarya şarjının daha
hızlı boşalmasına neden olur.
1.RapidCycle sıralı modu ( ) seçmek için mod
seçme düğmesini (I) kullanın.
2.Tetik güvenlik kilidini (B) açın.
3.Delik tespit ucunu (M) metal konnektör
üzerindeki ilk deliğe yerleştirin ve aleti aşağıya
bastırın.
4.Aleti harekete geçirmek için (A) tetiği çekin.
5.Tetiği bırakın ve tabancayı çalışılan yüzeyden
kaldırın.
NOT: Alet motoru, kontak ucuna (C)
basılmaksızın otomatik olarak tam hızlı
konuma geri döner.
6.Bir sonraki çiviyi çakmak için 3 ila 5. adımları
tekrar edin.
LED Gösterge (şek. 1)
Tabancanızda iki LED gösterge ışığı (E)
bulunmaktadır, bunlar aletin arkasında, arka
kapağın hemen altında bulunmaktadır. Daha fazla
talimat için Sorun Giderme bölümüne bakın.
DÜŞÜK BATARYA
Bataryayı dolu bir bataryayla
değiştirin.
SICAK BATARYA
Bataryayı soğutun veya soğuk bir
bataryayla değiştirin.
SIKIŞMA/TAKILMA
DURUMU
Bırakmak için takılma
bırakma kolunu
döndürün. Takılma
Bırakma bölümün
bakın.
224
+/OR veya tüm diğer
kombinasyonlar
HATA
Aleti bataryasını çıkarıp takarak veya
tetik kilidini döndürerek kapatıp açın.
Hata devam ederse yetkili DeWALT
servis merkezine götürün.
Takılma Bırakma (şek. 1, 3)
Alet, motorun ürettiği tüm enerjinin bir çivi
çakmak için kullanıldığı sert uygulamalara maruz
bırakıldığında takılacaktır. Vuruş bıçağı vuruş
devrini tamamlayamadığında sıkışma/takılma
göstergesi (E) yanacaktır. Alet üzerindeki takılma
bırakma kolunu (F) döndürün, mekanizma serbest
kalacaktır. Vuruş bıçağı otomatik olarak başlangıç
pozisyonuna dönmezse, Sıkışmış bir Çivinin
Çıkarılması bölümüne bakın. Alet takılmaya
devam ederse, lütfen çalışılan malzemeyi ve çivi
boyunu çok sert bir uygulama olup olmadığına
dair değerlendirin. Alet takılmaya devam ederse,
lütfen mod seçimini, çalışılan malzemeyi ve çivi
boyunu çok sert bir uygulama olup olmadığına dair
değerlendirin.
DCN693
Sürekli tekleme ortaya çıkarsa hız seçiminizi
gözden geçirin. Uygulamaya bağlı olarak farklı hız
seçimleri gerekebilir.
Sıkışmış bir Çivinin
Çıkarılması (şek. 1, 3)
UYARI: Bir sıkışmayı gidermeden önce
daima tetik güvenlik kilidini (B) devreye
sokun, bataryayı çıkarın ve çivileri
boşaltın.
Bir çivi ağızda sıkışırsa,
sıkışma/takılma gösterge ışığı (E) yanıp sönecektir.
DİKKAT: Sıkışmış bir çiviyi çıkartırken
çivi çakma makinesini burnu yukarıda
veya batarya ayağı yukarıda
olarak KONUMLANDIRMAYIN.
Çivi tabancasının bu şekilde
konumlandırılması sıkışmış çivi veya
çivi parçalarının çivi tabancasının
içerisine çekilmesine neden olabilir.
Bir çivinin herhangi bir parçası aletin
içerisine çekilirse üst kapak çıkartılarak
çivi geri alınmalıdır.
Türkçe
NOT: Sıkışma ağız kanalında biriken talaşlardan
dolay olabilir. Aletin performansında herhangi
bir değişim görürseniz derhal aşağıda belirtildiği
şekilde mevcut talaşları temizleyin.
1.Aletin bataryasını çıkarın ve tetik güvenlik
kilidini açın (B).
2.Aleti yana yatırdıktan sonra yaylı itme
mandalını (H) kilitlemek için kartuşun alt
kısmına doğru kaydırın ve çivi şeridini boşaltın.
NOT: Çiviler serbest kalmazsa çivi destek
koluna (N) bastırın.
3.Aletle birlikte gelen altıgen aleti (K) kullanarak
kartuşun üzerindeki iki altıgen cıvatayı (Q)
gevşetin.
4.Kartuşu (G) ileri doğru döndürün.
5.Sıkışan çiviyi, gerekirse pense kullanarak
çıkarın. Gerekirse çivi kanalındaki kirleri
temizleyin.
DİKKAT: Bir çivinin herhangi bir
parçası aletin içerisine çekilirse üst
kapak çıkartılarak çivi geri alınmalıdır.
Bkz. Şekil 11 a, b, d, e.
6.Vuruş bıçağı aşağı pozisyondaysa, tabancanın
üstündeki takılma bırakma kolunu (Fz)
döndürün.
NOT: Takılma bırakma kolu döndürüldükten
sonra vuruş bıçağı sıfırlanmazsa, uzun bir
tornavida yardımı ile bıçağın sıfırlanması
gerekebilir.
gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe
bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama
gerektirmemektedir.
İKAZ: HİÇ BİR
ZAMAN aletin içine
yağlama maddeleri veya
temizlik maddeleri
püskürtmeyin veya
başka şekilde sürmeyin.
Bu durum aletin ömrünü ve
performansını ciddi şekilde etkileyebilir.
Temizleme
7.Kartuşu aletin uç kısmının altındaki yerine geri
döndürün ve altıgen cıvataları (Q) sıkın.
8.Bataryayı geri takın.
NOT: Alet kendisini kapatacak ve
batarya çıkarılıp tekrar takılana kadar
sıfırlanmayacaktır.
9.Çivileri kartuşa geri takın (Aletin
Doldurulması kısmına bakın).
10.İtme mandalını (H) bırakın.
11.Çalışmaya devam etmek için hazır
olduğunuzda tetik güvenlik kilidini (B) kapatın.
Eğer çiviler ağızda sıkışmaya devam ederse, aleti
yetkili bir DeWALT servis merkezine götürün.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun
bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz
olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini AC prizinden çekin. Bir
bez veya metalik olmayan yumuşak
bir fırça kullanılarak, şarj cihazının
225
Türkçe
dışındaki kir ve yağ çıkartılabilir. Su
veya başka bir temizleme solüsyonu
kullanmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
DCN6931-XJ UÇ DEĞIŞTIRME (ŞEK. 10)
Zamanla delik tespit ucu (M) aşınır ve değiştirilmesi
gerekir.
UYARI: Kendi güvenliğiniz için
herhangi bir aksesuarı kullanmadan
önce elektrikli alet kullanma kılavuzunu
okuyun. Bu uyarılara dikkat edilmemesi
kişisel yaralanmaya ve aletin ve
aksesuarın hasar görmesine neden
olabilir. Bu alete bakım yaparken,
yalnızca aynı yedek parçaları kullanın.
DELIK TESPIT UCUNU DEĞİŞTİRMEK IÇIN:
1.Yassı başlı bir tornavidayı kullanarak sert
kauçuk rondelayı (S) uç tespit piminden (T)
dışarı doğru hafifçe ittirin.
yayların değişmesi gerektiği belli olacaktır.
Doğrulamak için, Sıkışmış bir Çivinin Çıkarılması
bölümünde gösterildiği gibi kartuşu açın, yaylar
aşınmışsa çok az bir eforla çakma sistemini ileri
geri oynatmanız mümkün olacaktır.
Alet, DCN6901-XJ aksesuarı kullanılarak ters
yayları 5 dakika içinde kolayca değiştirilebilecek
şekilde tasarlanmıştır.
UYARI: Güvenliğiniz için herhangi
bir aksesuarı kullanmadan önce
kullanma kılavuzunu okuyun. Bu
uyarılara dikkat edilmemesi kişisel
yaralanmaya ve aletin ve aksesuarın
hasar görmesine neden olabilir. Bu
alete bakım yaparken, yalnızca aynı
yedek parçaları kullanın.
İKAZ: Geri dönüş yayı değiştirme
kitlerinin tümü uygunluk ve satın
alım için doğrulama amacıyla
gösterilmiştir. Kit aynı zamanda 9.
adımda kullanılacak Loctite paketi de
içermektedir. Şekil 11e’ye bakın.
ARIZALI GERI DÖNÜL YAYLARINI DEĞIŞTIRMEK IÇIN:
NOT: Yaylar yalnızca doğru DeWALT aksesuarları
ve yay değişim kitleri kullanılarak değiştirilmelidir.
1.Paket içeriğinde gönderilen anahtarı (K)
kullanarak birimin iki tarafında bulunan iki
vidayı (AA) gevşetin. Şekil 11a’ye bakın.
2.Geri dönüş sistemini (BB) birimden çıkarın.
Şekil 11b’ye bakın.
2.Pimi (T) çivi çakma makinesini burun
kısmından dışarı kaydırın.
3.Yay ray ucunu (CC) yay rayından (DD)
kaydırarak çıkarın. Şekil 11c’ye bakın.
3.Aşınmış/hasar görmüş ucu burun kısmından
dışarıya çekin.
4.Yay Tamponunu (EE) döndürüp çıkarın ve
conta (FF) ile geri dönüş yayını (GG) çıkarın.
Şekil 11c’ye bakın.
4.Yeni bir delik tespit ucu takın.
5.Yeni tespit pimini (T) burun ve delik tespit
ucundan geçirerek takın.
6.Yeni sert kauçuk rondelayı (S) tespit pimine
geri takın.
NOT: Sadece yeni pim ve DCN6931 kitiyle
gelen lastik halka kullanın. Lastik halka tekrar
kullanılmamalıdır.
DCN6901 GERI DÖNÜŞ YAYI DEĞIŞTIRME
KITI (FIG. 11A-11E)
Zamanla çakma bıçağı ters yayı eskiyecek ve
değiştirilmesi gerekecektir. Her çakma işleminden
sonra çakma bıçağı yerine geri dönmediğinde
226
5.Yeni geri dönüş yayını ve contayı yay
rayına (DD) yerleştirin. Rayın ters ucunda
yayı contayla bastırırken, yeni yay tamponunu
yay ray ucunun yuvasını (HH) geçene kadar
döndürün.
6.Yeni yay rayı ucunu sıkıca takın ve tamponu
uca doğru yerleştirin.
7.3 ila 6. adımları ikinci yay için tekrarlayın.
NOT: Profilin dönüşünü profili yay rayına
kayıdırıp bırakarak kontrol edin. Yaylardaki güç
sayesinde geri dönmesi gerekmektedir.
8.Geri dönüş sistemini (BB) birimine kaydırarak
yerleştirin. Şekil 11d’ye bakın. Geri dönüş
Türkçe
sistemini birime monte etmeden önce profil ve
volanı doğru hizalamak önem taşımaktadır.
Bu işlem bataryayı bağladıktan sonra birimin
ucunu bir tezgaha ya da sert bir yüzeye
bastırıp geri çekerek yapılabilir. Bu motorun
dönmesini sağlayacaktır.
NOT: Profil ve volan doğru şekilde
hizalandıklarında, motorun son hızda
tırmanma sesi duyulcaktır. Profil ve volan
doğru şekilde hizalanmamışsa, bu durum
motor çalışmayabilir, birimden yüksek bir
aşınma sesi çıkarak normalden çok daha
yavaş çalışmasına sebep olabilir. Bu durum
ortaya çıkarsa geri dönüş sistemini çıkarın ve
sıfırlayın.
9.Geri dönüş sistemi doğru şekilde yerine
oturduğunda, gönderilen Loctite®* paketini
açın ve iki vidanın (AA) dişlerine az bir miktar
uygulayın, sonrasında bu iki vidayı anahtarı
kullanarak tekrar yerleştirin ve sıkın. Şekil
11e’ye bakın.
UYARI: Kısa çivileri yumuşak ahşaba
çakmak suretiyle aletin doğru çalışıp
çalışmadığını her zaman kontrol
edin. Alet doğru çalışmıyorsa, yetkili
DeWALT servisiyle derhal iletişime
geçin.
UYARI: Loctite ® kese içeriği gözleri,
cildi ve solunum sistemini tahriş
edebilir. Açıldığında tüm içeriği kullanın.
Buharı solumayın. Gözlerinize, cildinize
veya giysilerinize temas ettirmeyin.
Yalnızca iyi havalandırılan yerlerde
kullanın. Çocukların erişemeyeceği bir
yerde saklayın.
İLK YARDIM MÜDAHALESİ:
Poliglikol dimetakrilat, poliglikol oleat
propilen glikol, titanyum dioksit ve
kümen hidroperoksit içerir. Yutulması
durumunda derhal Zehir Kontrol
Merkezini veya doktoru arayın.
Kusmayın.
Solunması durumunda kişiyi açık
havaya çıkarın. Göze temas etmesi
durumunda suyla 15 dakika yıkayın.
Tıbbi yardım alın. Cilde temas etmesi
durumunda suyla iyice yıkayın.
Giysilere temas etmesi durumunda
giysileri çıkarın.
*Loctite® Henkel Corp.’un tescilli markasıdır.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle
ürün ve piller normal evsel atıklarla
birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller
geri dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da
bazı hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen
elektrikli ürünleri ve pilleri yerel yasal mevzuata
uygun şekilde geri dönüşüme tabi tutun. Daha
ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik ömürlerinin
sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni
göstererek atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra
aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları yetkili servise veya yerel toplama
merkezine teslim edin. Toplanan aküler geri
dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
227
Türkçe
SORUN GİDERME REHBERİ
AŞAĞIDAKİ ŞEMA KULLANILARAK BİRÇOK PROBLEM KOLAYLIKLA ÇÖZÜLEBİLİR.
Daha ciddi ve sürekli problemler için, En yakınınızdaki DeWALT tamircisiyle iletişime geçin veya
bu rehberde adresi belirtilen DeWALT ofisiyle iletişime geçin.
YARI: Kişisel yaralanma riskini azaltmak için, tüm tamir işlemlerinden önce HER ZAMAN
U
bataryayı aletten çıkarın.
SORUN
SEBEP
ÇÖZÜM
Temas tetiği basılıyken
motor çalışmıyor
Tetik kilidi kilitli pozisyonda
Boş ateşleme kilidi açık, temas tetiğinin
tamamen basılmasını engelliyor
Alet takıldı, motorun dönmesine engel
oluyor
Tetik kilidini kapatın.
Kartuşa çivi doldurun.
Temas tetiği bükük
Motor 5 saniye sonunda duruyor
Terminaller pis veya hasarlı
Dahili elektronik parçalar hasarlı
Tetik hasarlı
Akü sıcak
Alet sıcak
Alet çalışmıyor (motor
çalışıyor fakat çivi
besleme yapmıyor)
Boş ateşleme kilidi açık, temas tetiğinin
tamamen basılmasını engelliyor
Batarya şarjı az veya batarya hasarlı
Sıkışan çivi/vuruş bıçağı normal
pozisyonuna dönmüyor
Motor çalışıyor fakat
çok gürültü yapıyor
Vuruş/dönüş tertibatı hasarlı
Dahili mekanizma sıkıştı
Dahili elektronik parçalar hasarlı
Çivi sıkışmış ve vuruş bıçağı aşağı
pozisyonda sıkışmış
Vuruş/dönüş tertibatı hasarlı
228
Alet üzerindeki takılma bırakma kolunu döndürün,
mekanizma serbest kalacaktır. Vuruş bıçağı geri
dönmezse, bataryayı çıkarın ve vuruş bıçağını
manüel olarak yerine itin.
Yetkili DeWALT servisine bakın.
Normal kullanım, temas tetiğini bırakın ve tekrar
basın.
Yetkili DeWALT servisine bakın.
Yetkili DeWALT servisine bakın.
Yetkili DeWALT servisine bakın.
Bataryayı soğutun veya soğuk bir bataryayla
değiştirin.
Kullanmaya devam etmeden önce aletin
soğumasını bekleyin.
Kartuşa çivi doldurun.
Batarya şarj durumunda görünüyorsa şarj
seviyesini kontrol edin. Gerekiyorsa bataryayı şarj
edin veya değiştirin.
Bataryayı çıkarın, sıkışan çiviyi çıkarın, sıkışma
bırakma kolunu çevirin, (gerekiyorsa vuruş
bıçağını manüel olarak yerine itin) bataryayı geri
takın.
Yetkili DeWALT servisine bakın.
Yetkili DeWALT servisine bakın.
Yetkili DeWALT servisine bakın.
Takılma bırakma kolunu kullanın, sıkışan çivileri
temizleyin ve gerekiyorsa vuruş bıçağını manüel
olarak yerine itin.
Yetkili DeWALT servisine bakın.
Türkçe
SORUN
SEBEP
ÇÖZÜM
Vuruş bıçağı sürekli
aşağı pozisyonda
sıkışıyor
Çivi sıkışmış ve vuruş bıçağı aşağı
pozisyonda sıkışmış
Takılma bırakma kolunu kullanın, sıkışan çivileri
temizleyin ve gerekiyorsa vuruş bıçağını manüel
olarak yerine itin.
Yetkili DeWALT servisine bakın.
Eğer alet takılmaya devam ederse (Takılma
bırakma kolunu kullanmak zorunda bırakacak)
çok sert olmayan uygun malzeme ve çivi
boyutuna geçin.
Ağız bölümünü temizleyin ve yatağa sıkışan kırık
çivi parçaları olup olmadığını kontrol edin.
Yeni aletler, parçalarının ısınması için 500 ila 1000
çivi çakmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu süre içinde
uzun çivilerin çakılmasında zorluk yaşamanız
durumunda kısa çivi takın.
Yumuşak ahşaplara uzun halkalı çiviler çakarken
veya hız 1’de sert materyallere halkalı çiviler
takarken, hızı 2. pozisyona getirin.
Derinlik ayarını daha derin olacak şekilde
döndürün.
Aleti iş parçasına sıkıca oturtmak için uygun gücü
uygulayın. Kullanma kılavuzuna bakın.
Eğer alet takılmaya devam ederse (Takılma
bırakma kolunu kullanmak zorunda bırakacak)
çok sert olmayan uygun malzeme ve çivi
boyutuna geçin.
Vuruş/dönüş tertibatını değiştirin. Yetkili DeWALT
servisine bakın.
Yetkili DeWALT servisine bakın.
Yeni aletler, parçalarının ısınması için 500 ila 1000
çivi çakmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu süre içinde
uzun çivilerin çakılmasında zorluk yaşamanız
durumunda kısa çivi takın.
Yumuşak ahşaplara uzun halkalı çiviler çakarken
veya hız 1’de sert materyallere halkalı çiviler
takarken, hızı 2. pozisyona getirin.
Kartuşa çivi doldurun.
Sadece önerilen çivileri kullanın. Teknik
Özelliklere bakın.
Ağız bölümünü temizleyin ve yatağa sıkışan kırık
çivi parçaları olup olmadığını kontrol edin.
Kartuşu temizleyin.
Kartuşu değiştirin. Yetkili DeWALT servisine bakın.
Yetkili DeWALT servisine bakın.
Yayı değiştirin, yetkili DeWALT servisine bakın.
Vuruş/dönüş tertibatı hasarlı
Malzeme ve çivi uzunluğu
Ağızda birikinti var
Alet henüz ısınmamış
Hatalı hız kullanımı (yalnızca DCN693)
Alet çalışıyor fakat
çivileri tam çakmıyor
Derinlik ayarı sığa ayarlı
Alet iş parçasına sıkıca oturmuyor
Malzeme ve çivi uzunluğu
Hasarlı veya eski vuruş bıçağı ucu
Hasarlı çalışma mekanizması
Alet henüz ısınmamış
Hatalı hız kullanımı (yalnızca DCN693)
Alet çalışıyor fakat çivi
çakmıyor
Kartuşta çivi yok
Yanlış boyut veya açılı çivi
Ağızda birikinti var
Kartuşta birikinti var
Eskimiş kartuş
Hasarlı veya eski vuruş bıçağı
İtme yayı hasarlı
229
Türkçe
SORUN
SEBEP
Çivi sıkışmış
Yanlış boyut veya açılı çivi
Kötü ateşleme deliği
performansı
230
ÇÖZÜM
Sadece önerilen çivileri kullanın. Teknik
Özelliklere bakın.
Önceki sıkışma temizliği/incelemeden
Kartuş altıgen cıvatalarını verilen anahtar ile
sonra kartuş vidaları sıkılmamış
sıktığınızdan emin olun.
Hasarlı veya eski vuruş bıçağı
Vuruş bıçağını değiştirin. Yetkili DeWALT servisine
bakın.
Malzeme ve çivi uzunluğu
Eğer alet takılmaya devam ederse (Takılma
bırakma kolunu kullanmak zorunda bırakacak)
çok sert olmayan uygun malzeme ve çivi
boyutuna geçin.
Ağızda birikinti var
Ağız bölümünü temizleyin ve yatağa sıkışan kırık
çivi parçaları olup olmadığını kontrol edin.
Eskimiş kartuş
Kartuşu değiştirin. Yetkili DeWALT servisine bakın.
Boş ateşleme kilidi yalnızca kartuşta 7-9 Boş ateşleme kilidini devre dışı bırakmak için
çivi kaldığında ve kullanıcı temas tetiğine kartuşa çivi doldurun.
aşırı güç uygulayarak kilidi devre dışı
bıraktığında devreye girer
Alet henüz ısınmamış
Yeni aletler, parçalarının ısınması için 500 ila 1000
çivi çakmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu süre içinde
uzun çivilerin çakılmasında zorluk yaşamanız
durumunda kısa çivi takın.
Hatalı hız kullanımı (yalnızca DCN693)
Yumuşak ahşaplara uzun halkalı çiviler çakarken
veya hız 1’de sert materyallere halkalı çiviler
takarken, hızı 2. pozisyona getirin.
Hasarlı veya eski delik bulma ucu
Kitle birlikte ucu değiştirin. Kötü performans
devam ederse aleti yetkili bir DeWALT servisine
götürün.
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
Ελληνικά
ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ
DCN693, DCN694
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία
έχουν καταστήσει την DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
Λειτουργία
πολλαπλών ταχυτήτων
Γωνία γεμιστήρα
Συνδετήρες
μήκος διάμετρος (speed 1)
μήκος διάμετρος (speed 2)
στελέχους
γωνία
γεωμετρία κεφαλής
τύπος συρραφής
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
DCN694
18
1
Li-Ion
Διαδοχικά/
RapidCycle Διαδοχικά
κανένα
33°
kg
40
50-60
3,4-4,0
30–35°
πλήρης κύκλος
χαρτοταινία
8,0
35
N/A
3,4-4,0
30–35°
πλήρης κύκλος
χαρτοταινία
8,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
98
3
87
98
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
mm
mm
mm
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745:
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
DCN693
18
1
Li-Ion
Διαδοχικά/
RapidCycle Διαδοχικά
Ναί
33°
VDC
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
231
Ελληνικά
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
VAC
min
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
kg
VAC
min
0,49
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
min
kg
0,36
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
VAC
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
232
VAC
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
Φορτιστής
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
Ασφάλειες
Ευρώπη
min
DCB113
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
kg
0,4
VAC
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
kg
Εργαλεία 230 V
0,5
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Ελληνικά
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΊΑ ΠΕΡΊ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ
DCN693, DCN694
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-16:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με
τις Οδηγίες 2004/108/EK (έως 19/04/2016),
2014/30/ΕΕ (από 20/04/2016) και 2011/65/ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
16.11.2015
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
που τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό
δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί
με μπαταρία (ασύρματο).
1) ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΧΏΡΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός
σας με γειωμένες επιφάνειες όπως
σωλήνες, καλοριφέρ, εστίες κουζινών
και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
233
Ελληνικά
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ)Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος(-η) ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή
φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο
στιγμή απόσπασης της προσοχής σας
καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά εργαλεία,
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό
τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
234
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ)Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
ζ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ
ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο
εάν ο διακόπτης δεν μεταβαίνει
στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και
Off (Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
Ελληνικά
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ)Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΜΕ
ΜΠΑΤΑΡΊΑ
α) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν
τύπο μπαταριών, μπορεί να ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με τις ειδικά καθορισμένες
μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών άλλου
τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και
πυρκαγιάς.
γ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται,
διατηρείτε την μακριά από άλλα
μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά,
βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα
που μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρική
επαφή μεταξύ των δύο ακροδεκτών
της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση των
ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να
προκαλέσει εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε
περίπτωση που το υγρό έλθει σε επαφή
με τα μάτια σας, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ (ΣΈΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Οδηγίες ασφαλείας για
καρφωτικά μπαταρίας
•Πάντα να θεωρείτε ότι το εργαλείο περιέχει
καρφιά. Ο απρόσεκτος χειρισμός του
καρφωτικού μπορεί να έχει ως συνέπεια μη
αναμενόμενη βολή καρφιών και τραυματισμό.
•Μην κατευθύνετε το εργαλείο προς
το μέρος σας ή προς οποιονδήποτε
παρευρισκόμενο. Η μη αναμενόμενη
πυροδότηση θα προκαλέσει εξαγωγή του
καρφιού προκαλώντας τραυματισμό.
•Μην ενεργοποιείτε το εργαλείο αν αυτό δεν
έχει πρώτα τοποθετηθεί σε σταθερή επαφή
με το τεμάχιο εργασίας. Αν το εργαλείο δεν
είναι σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας, το
καρφί μπορεί να εξοστρακιστεί μακριά από το
στόχο του.
•Αποσυνδέετε το εργαλείο από την
πηγή ισχύος αν σφηνώσει καρφί μέσα
στο εργαλείο. Όταν αφαιρείτε ένα καρφί
που έχει σφηνώσει, το καρφωτικό μπορεί
να ενεργοποιηθεί κατά λάθος αν είναι
συνδεδεμένο στην πηγή ισχύος.
•Μη χρησιμοποιείτε αυτό το καρφωτικό
για στερέωση ηλεκτρικών καλωδίων. Δεν
έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση ηλεκτρικών
καλωδίων και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη
μόνωση των καλωδίων, προκαλώντας έτσι
κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς.
• Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σαν σφυρί.
Για εξαιρέσεις ελέγξτε τους τοπικούς σας
εθνικούς κανονισμούς σχετικά με το χώρο
εργασίας.
235
Ελληνικά
• Πάντα να ελέγχετε τους τοπικούς κανονισμούς
σχετικά με τους χώρους εργασίας.
• Πάντα να φοράτε γυαλιά ασφαλείας.
• Πάντα να φοράτε προστασία ακοής.
• Να χρησιμοποιείτε μόνο συνδετήρες του τύπου
που καθορίζεται στο εγχειρίδιο.
• Μη χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε βάσεις για
στερέωση του εργαλείου σε στήριγμα.
• Μην αφαιρέσετε ή απενεργοποιήσετε κανένα
εξάρτημα του εργαλείου καρφώματος
συνδετήρων, όπως τον ενεργοποιητή επαφής.
• Πριν από κάθε λειτουργία, ελέγξτε ότι ο
μηχανισμός ενεργοποίησης και ασφάλειας
λειτουργεί σωστά και ότι όλα τα παξιμάδια και
μπουλόνια είναι σφιχτά βιδωμένα.
• Μην ενεργοποιείτε ποτέ το εργαλείο
καρφώματος συνδετήρων σε ελεύθερο χώρο.
• Στην περιοχή εργασίας, μεταφέρετε το
εργαλείο στο χώρο εργασίας με τη χρήση
μόνο μίας χειρολαβής και ποτέ με τη σκανδάλη
ενεργοποιημένη.
• Λάβετε υπόψη τις συνθήκες στην περιοχή
εργασίας. Οι συνδετήρες μπορεί να
προκαλέσουν διάτρηση λεπτών τεμαχίων ή να
ξεφύγουν από γωνίες του τεμαχίου στο οποίο
εργάζεστε, αποτελώντας έτσι κίνδυνο για τα
παρόντα άτομα.
• Μην καρφώνετε συνδετήρες κοντά σε γωνίες
του τεμαχίου εργασίας.
• Μην καρφώνετε συνδετήρες πάνω σε άλλους
συνδετήρες.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι που ακολουθούν είναι εγγενείς στη
χρήση αυτών των μηχανημάτων:
– Τραυματισμοί προκαλούμενοι από ακατάλληλο
χειρισμό του εργαλείου.
– Απώλεια ελέγχου λόγω μη σταθερής λαβής του
εργαλείου.
– Μυική καταπόνηση βραχιόνων και κάτω
χεριών, ειδικά κατά την εργασία πάνω από
το ύψος της κεφαλής. Πάντα κάνετε τακτικά
διαλείμματα όταν εργάζεστε για μεγάλα χρονικά
διαστήματα.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων
ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν
μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη της ακοής.
236
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
– Απώλεια ελέγχου προκαλούμενη από
ανάδραση.
– Κίνδυνος τραυματισμού προκαλούμενος
από σημεία σύνθλιψης, αιχμηρές ακμές και
ακατάλληλο χειρισμό του τεμαχίου εργασίας.
– Κίνδυνος τραυματισμού προκαλούμενος από
αιχμηρές ακμές όταν αλλάζετε καρφιά ή όταν
εισάγετε ταινίες καρφιών.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
ιαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
Δ
τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Ακτινοβολία λέιζερ. Μην κοιτάζετε
απευθείας στο φως.
35-60mm
3.3–4.1 mm
55
30 - 34˚
Μήκος καρφιών.
Πάχος καρφιών.
Χωρητικότητα φόρτωσης.
Γωνία γεμιστήρα.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
Ελληνικά
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και λειτουργίας για συμβατούς φορτιστές
μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
•Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
πάνω στο φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και
το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το πακέτο
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε
να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη
χρήση διάταξης προστασίας από
ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για
να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
φορτίζετε μόνο επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες DeWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών μπορεί να εκραγούν
προκαλώντας τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να
βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
με το φορτιστή συνδεδεμένο στην
παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή
μπορεί να βραχυκυκλωθούν από
ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με αγώγιμες
ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς
περιορισμός σε αυτά, το σύρμα
τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων, θα πρέπει να διατηρούνται
μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το
φορτιστή από την παροχή ρεύματος
όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε
το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
•ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιουσδήποτε φορτιστές
άλλους από τους αναφερόμενους στο
παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και το πακέτο
μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
•Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται
για χρήσεις άλλες από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
•Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
•Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο
κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
•Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή
να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή
καταπόνηση.
•Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα
μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
πάνω στο φορτιστή και μην τοποθετείτε
το φορτιστή σε μαλακή επιφάνεια που
θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα
έντονη εσωτερική θέρμανση. Τοποθετείτε
το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε πηγή
θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω
ανοιγμάτων στο πάνω και στο κάτω μέρος του
περιβλήματος.
•Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το
καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί ζημιά—
φροντίστε να αντικατασταθούν άμεσα.
•Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει
δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
•Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή
επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
•Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος
έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να
237
Ελληνικά
αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με
παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
•Αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο
κίνδυνος.
•ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
•Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
οχήματος.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DCB105, DCB107, DCB112, DCB113
και DCB115 δέχεται πακέτα μπαταριών 10,8V,
14,4V και 18V λιθίου-ιόντων (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, και DCB185).
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση
και έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το
δυνατόν πιο απλά.
Διαδικασία φόρτισης
(εικ. 2, 2a)
1.Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα
προτού τοποθετήσετε την μπαταρία.
2.Τοποθετήστε την μπαταρία (L) στον φορτιστή.
Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη (φόρτιση)
αναβοσβήνει συνεχόμενα υποδεικνύοντας ότι
έχει ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.
3.Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τη δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση
και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών λιθίουιόντων, φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών
πριν την πρώτη χρήση.
238
Διαδικασία φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης του πακέτου μπαταριών.
Ενδείξεις φόρτισης: DCB105
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών
x
αντικαταστήστε το πακέτο μπαταριών
Ενδείξεις φόρτισης: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/
ψυχρού πακέτου μπαταριών*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Στη
διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία
θα συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι
αναμμένη μια κίτρινη ενδεικτική λυχνία. Αφού η
μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία,
η κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα
φορτίσουν μια μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη.
Ο φορτιστής θα υποδηλώσει τη βλάβη μπαταρίας
μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή εμφανίζοντας
την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει
πρόβλημα με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το
φορτιστή και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ/ΨΥΧΡΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με
υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία,
ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση θερμού/
ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη
φόρτιση έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε
κατάλληλη θερμοκρασία. Κατόπιν, ο φορτιστής
αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου. Αυτή η
λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
Ένα κρύο πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται με
περίπου τη μισή ταχύτητα από ένα ζεστό πακέτο
Ελληνικά
μπαταριών. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται
σε αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο
φόρτισης και δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη
ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν η μπαταρία
θερμανθεί.
ΜΌΝΟ ΠΑΚΈΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΛΙΘΊΟΥ-ΙΌΝΤΩΝ
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν
σχεδιαστεί με Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
το οποίο προστατεύει τη μπαταρία από
υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα
αν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε τη
μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες
φόρτισης που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε
μπαταρία σε εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση
της μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή των
αναθυμιάσεων.
•Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών
να εισέλθει με τη βία στο φορτιστή. Μην
τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το
πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
•Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
φορτιστές DeWALT.
•ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
•Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε
θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να
φθάσει ή να υπερβεί τους 40 °C (104
°F) (όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε
μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε το πακέτο
μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο.
Αν το περίβλημα του πακέτου
μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο
στο φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε
κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε
πακέτο μπαταριών ή φορτιστή που έχει
δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει,
έχει πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί
ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ
τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά
ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία. Τα
πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν
χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά
του σε σταθερή επιφάνεια, όπου
δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα
εργαλεία με μεγάλα πακέτα μπαταριών
μπορούν να στέκονται όρθια πάνω
στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να
πέσουν εύκολα αν σπρωχτούν.
ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ
ΙΌΝΤΟΣ ΛΙΘΊΟΥ (LI-ION)
•Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
•Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
•Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
239
Ελληνικά
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Μεταφορά
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται
με όλους τους εφαρμόσιμους κανονισμούς
μεταφορών προϊόντων, όπως αυτοί καθορίζονται
από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά
επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί μεταφοράς
επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί
κανονισμοί περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και
η Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές
μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR). Τα στοιχεία
και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38.3 του Εγχειριδίου και
κριτηρίων δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων
Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων
αγαθών.
οι πόλοι των μπαταριών είναι προστατευμένοι και
καλά μονωμένοι από υλικά που θα μπορούσαν να
έρθουν σε επαφή μαζί τους και να προκαλέσουν
βραχυκύκλωμα.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα
ενότητα του εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη
πίστη και πιστεύεται ότι είναι ακριβείς κατά το
χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο δεν
παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη.
Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι
οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται με τους
εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μπαταρία
ΤΎΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ
Τα DCN693 και DCN694 λειτουργούν με πακέτο
μπαταριών των 18V.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πακέτα
μπαταριών DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B ή DCB185. Για
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα Τεχνικά
στοιχεία.
Συστάσεις για την αποθήκευση
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποστολή ενός
πακέτου μπαταριών DeWALT θα εξαιρείται από την
ταξινόμηση ως πλήρως ρυθμιζόμενο επικίνδυνο
υλικό Κατηγορίας 9. Γενικά, οι δύο περιπτώσεις
όπου χρειάζεται μεταφορά Κατηγορίας 9 είναι:
1.Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
1.Αεροπορική μεταφορά περισσότερων από δύο
πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων DeWALT
όταν η συσκευασία περιέχει μόνο πακέτα
μπαταριών (όχι εργαλεία), και
2.Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το
πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
2. Οποιαδήποτε μεταφορά περιλαμβάνει
ένα πακέτο μπαταριών λιθίου-ιόντων με
ενεργειακή διαβάθμιση μεγαλύτερη των 100
Βαττωρών (Wh). Σε όλες τις μπαταρίες λιθίουιόντων, η διαβάθμιση Βαττωρών επισημαίνεται
πάνω στο πακέτο μπαταριών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει
να αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το
πακέτο μπαταριών θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί
πριν τη χρήση.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται
εξαιρούμενη ή πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί
ευθύνη του αποστολέα να λάβει υπόψη του τους
πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Η μεταφορά μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να
γίνει αιτία πυρκαγιάς αν οι πόλοι της μπαταρίας
έρθουν κατά λάθος σε επαφή με αγώγιμα υλικά.
Κατά την μεταφορά μπαταριών να βεβαιώνεστε ότι
240
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που
χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες
πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο μπαταριών
μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Ελληνικά
ιαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
Δ
από τη χρήση.
νατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για
Α
το χρόνο φόρτισης.
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
αθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
Κ
μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
η φορτίζετε κατεστραμμένες
Μ
μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
ροντίζετε για την άμεση
Φ
αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών
καλωδίων.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε
Η
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο.
ορτίζετε τα πακέτα μπαταριών
Φ
DeWALT μόνο με τους
προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων
από τις προβλεπόμενες μπαταρίες
DeWALT με χρήση φορτιστή DeWALT
μπορεί να προκαλέσει έκρηξή τους ή
άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
ην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε
Μ
φωτιά.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Καρφωτικό για μεταλλικούς συνδέσμους
1 Ανταλλακτικό άκρο εντοπισμού οπών (μόνο
μοντέλα P2)
1 Φορτιστή (μόνο μοντέλα P2)
2 Πακέτα μπαταριών (μόνο μοντέλα P2)
1 Κουτί μεταφοράς (μόνο μοντέλα P2)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών, οι φορτιστές
και τα κουτιά μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στις
εκδόσεις Ν.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
A.Σκανδάλη
B.Κλείδωμα σκανδάλης σε απενεργοποιημένη
θέση
C.Ενεργοποιητής επαφής
D.Τροχός ρύθμισης βάθους
E.Ενδεικτική λυχνία χαμηλής τάσης μπαταρίας &
ενσφήνωσης/εμπλοκής
F.Μοχλός απελευθέρωσης εμπλοκής
G.Γεμιστήρας
H.Ασφάλιση προωθητήρα
I.Διακόπτης επιλογής τρόπου λειτουργίας
J.Περιστρεφόμενο άγκιστρο καδρονιού/ζώνης
K.Ενσωματωμένο κλειδί Άλεν
L.Πακέτο μπαταριών
M.Άκρο εντοπισμού οπών
N.Μοχλός υποστήριξης καρφιών (DCN693)
O.Διακόπτης επιλογής μήκους
καρφιών (DCN693)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Τα καρφωτικά μπαταρίας DCN693 και DCN694
για μεταλλικούς συνδέσμους έχουν σχεδιαστεί
ΜΟΝΟ για σύνδεση μεταλλικών υλικών στερέωσης
με προδιαμορφωμένες οπές σε ξύλινα τεμάχια
εργασίας.
241
Ελληνικά
Το καρφωτικό μπαταρίας για μεταλλικούς
συνδέσμους έχει σχεδιαστεί για λειτουργία
διαδοχικής ενέργειας και για λειτουργία διαδοχικής
ενέργειας RapidCycle. Τα καρφωτικά που είναι
σχεδιασμένα μόνο για τη λειτουργία διαδοχικής
ενέργειας ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να χρησιμοποιούνται
πάνω σε σκαλωσιές, σκαλοπάτια, σκάλες ή
κατασκευές παρόμοιες με σκάλες, όπως π.χ.
πηχάκια οροφής.
ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το
μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
Για την εγκατάσταση μεταλλικών συνδέσμων με
αυτό το εργαλείο, πρέπει να χρησιμοποιούνται
μόνο βίδες που συνιστώνται από τον
κατασκευαστή των χρησιμοποιούμενων μεταλλικών
συνδέσμων και επιπλέον πληρούν τις απαιτήσεις
στους εφαρμόσιμους κατασκευαστικούς κώδικες.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
•Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν
η τάση της μπαταρίας ανταποκρίνεται στην τάση
που αναγράφεται στην πινακίδα με τα δεδομένα.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή
Ο
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN60335. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το
242
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
μόνο σετ μπαταριών και φορτιστές της
DeWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών από το
εργαλείο (εικ. 2)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να
βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών (L) είναι
πλήρως φορτισμένο.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1.Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών (L) με
τις ράγες μέσα στη λαβή του εργαλείου.
2.Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να
τερματίσει πλήρως και να ασφαλίσει
στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν θα
απασφαλιστεί.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1.Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (U) της
μπαταρίας και τραβήξτε σταθερά το πακέτο
μπαταριών έξω από τη λαβή του εργαλείου.
2.Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο
φορτιστή όπως περιγράφεται στο τμήμα περί
φορτιστή του παρόντος εγχειριδίου.
ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ
ΦΟΡΤΙΟΥ (ΕΙΚ. 2, 2A)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT
περιλαμβάνουν ένα δείκτη φορτίου. Αυτός
αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες LED
Ελληνικά
που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που
απομένει στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί (P) του δείκτη
φορτίου. Θα ανάψει ένας συνδυασμός των τριών
πράσινων λυχνιών LED που είναι ενδεικτικός
του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω
από το χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου
δεν θα ανάψει και η μπαταρία θα χρειαστεί να
επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια
ένδειξη του φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο
μπαταριών. Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα του
εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές βάσει των
εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Περιστρεφόμενο άγκιστρο
δοκαριών/ζώνης (εικ. 6)
Το άγκιστρο δοκαριών/ζώνης (J) μπορεί να
τοποθετηθεί εύκολα στην αριστερή ή τη δεξιά
πλευρά του εργαλείου, για να διευκολύνει
αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες χρήστες.
Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε καθόλου το
άγκιστρο, μπορείτε να το περιστρέψετε μπροστά ή
πίσω από τη βάση της λαβής.
Φόρτωση του ργαλείου (Εικ. 4)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να
συμπλέκετε το κλείδωμα ασφαλείας (B)
της σκανδάλης και να αποσυνδέετε το
πακέτο μπαταρίας πριν την τοποθέτηση
ή την αφαίρεση καρφιών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι βίδες που
χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση
μεταλλικών συνδέσμων πρέπει
να πληρούν τις απαιτήσεις στους
εφαρμόσιμους κατασκευαστικούς
κώδικες και πρέπει να εγκαθίστανται
σύμφωνα με τις απαιτήσεις στους
κώδικες και τις προδιαγραφές του
προμηθευτή των χρησιμοποιούμενων
μεταλλικών συνδέσμων. Η μη σωστή
εγκατάσταση συνδέσμων μπορεί να
προκαλέσει δομικές αστοχίες.
1.Σύρετε την ασφάλιση (H) του προωθητή
με φόρτιση ελατηρίου προς τη βάση του
γεμιστήρα για να ασφαλίσετε τον προωθητή
στη θέση του.
2.Επιλέξτε κατάλληλη δεσμίδα
καρφιών. (Ανατρέξτε στα Τεχνικά
χαρακτηριστικά.) Η DeWALT θα συνιστά
να χρησιμοποιείτε πάντα καρφιά στερέωσης
μάρκας DeWALT.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή τα
αξεσουάρ που δεν προσφέρει η
DeWALT, δεν έχουν δοκιμαστεί με αυτό
το προϊόν, η χρήση τέτοιων αξεσουάρ
με αυτό το εργαλείο θα μπορούσε να
είναι επικίνδυνη. Για να μειώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, με τη συσκευή
αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο
αξεσουάρ που συνιστά η DeWALT.
3.Εισαγάγετε τις δεσμίδες καρφιών μέσα
στην υποδοχή φόρτωσης του γεμιστήρα
διασφαλίζοντας ότι τα κεφάλια των καρφιών
ευθυγραμμίζονται σωστά με το άνοιγμα της
υποδοχής.
4.Κλείστε το γεμιστήρα ελευθερώνοντας την
ασφάλιση προωθητήρα. Προσεκτικά, αφήστε
την ασφάλιση να κινηθεί εμπρός και να
συμπλέξει τη δεσμίδα καρφιών.
Κλείδωμα προστασίας από
πυροδότηση εν κενώ
Το καρφωτικό είναι εξοπλισμένο με σύστημα
κλειδώματος προστασίας από κάρφωμα εν
κενώ, το οποίο εμποδίζει την ενεργοποίηση του
εργαλείου όταν ο γεμιστήρας είναι σχεδόν κενός.
Όταν στο γεμιστήρα απομένουν περίπου 4 έως 6
καρφιά, ενεργοποιείται το σύστημα κλειδώματος
προστασίας από κάρφωμα εν κενώ. Βλ. Φόρτωση
του εργαλείου σχετικά με τη φόρτωση νέας
δεσμίδας καρφιών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ασκηθεί έντονη δύναμη στο
εργαλείο, είναι εφικτή η παράκαμψη του
κλειδώματος προστασίας. Αυτό προστατεύει το
εργαλείο από ενδεχόμενη ζημιά σε περίπτωση που
πέσει.
Ρύθμιση του βάθους
καρφώματος (Εικ. 5)
Το βάθος καρφώματος μπορεί να ρυθμιστεί με τον
τροχό ρύθμισης βάθους.
1.Για πιο ρηχό κάρφωμα, περιστρέψτε τον τροχό
ρύθμισης βάθους (D) προς τα αριστερά, προς
το εικονίδιο του ρηχού καρφιού.
2.Για βαθύτερο κάρφωμα, περιστρέψτε τον
τροχό ρύθμισης βάθους (D) προς τα δεξιά,
243
Ελληνικά
προς το εικονίδιο του βαθύτερα καρφωμένου
καρφιού.
Επιλογή του τρόπου
λειτουργίας (Εικ. 1)
Για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας κανονικής
διαδοχικής ενέργειας, μετακινήστε το διακόπτη
επιλογής τρόπου λειτουργίας (I) ώστε να
εμφανιστεί το εικονίδιο μονού βέλους ( ).
Για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας διαδοχικής
ενέργειας RapidCycle, μετακινήστε το διακόπτη
επιλογής τρόπου λειτουργίας (I) ώστε να
εμφανιστεί το εικονίδιο διπλού βέλους ( ).
1
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις.
DCN693 ΜΟΝΟ
Αυτό το καρφωτικό είναι εξοπλισμένο με
διακόπτη (O) επιλογής μήκους καρφιών, ο οποίος
βρίσκεται πάνω στο πόδι στήριξης.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 7)
• Για πιο κοντά καρφιά, επιλέξτε τη θέση 1
τοποθετώντας το διακόπτη στην πιο αριστερή
θέση.
• Για πιο μακριά καρφιά και για πιο ακριβείς
εφαρμογές, επιλέξτε τη θέση 2 τοποθετώντας
το διακόπτη στην πιο δεξιά θέση.
Σε περίπτωση που τα καρφιά δεν εισάγονται στο
σωστό βάθος στη ρύθμιση ταχύτητας 1, μπορεί να
χρειαστεί να αλλάξετε σε ρύθμιση ταχύτητας 2 για
πρόσθετη δύναμη καρφώματος.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η εκτόξευση καρφιών
μήκους κάτω από 40 mm με τη
ρύθμιση ταχύτητας 2 θα προκαλέσει
υπερβολική φθορά στο εργαλείο σας
και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
πρόωρες βλάβες.
Ρύθμιση
ταχύτητας
Όφελος
Τυπικό μήκος
καρφιών
2
Δύναμη για κάρφωμα πιο μακριών
καρφιών
50-60 mm
244
40 mm
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
σε τρόπο λειτουργίας διαδοχικής ενέργειας
RapidCycle θα είναι μικρότερη από ότι σε
λειτουργία κανονικής διαδοχικής ενέργειας.
Αφήνοντας το εργαλείο σε λειτουργία κανονικής
διαδοχικής ενέργειας θα επιτύχετε τη μέγιστη
διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Ρύθμιση μήκους
καρφιών (Εικ. 1)
Αυξημένη ανθεκτικότητα εργαλείου.
Αυξημένη διάρκεια ζωής μπαταρίας.
Αυξημένη ταχύτητα καρφώματος των
καρφιών
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στην κύρια λαβή (R) όπως δείχνει η
εικόνα.
Προετοιμασία του
εργαλείου (εικ. 1)
1.Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών (L) από το
εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι
ασφαλισμένο σε κατάσταση απενεργοποίησης.
2.Αφαιρέστε όλα τα καρφιά από το
γεμιστήρα (G).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν απελευθερώνονται
Ελληνικά
καρφιά, πιέστε το μοχλό (N) υποστήριξης
καρφιών.
3.Ελέγξτε αν ο ενεργοποιητής επαφής (C)
μπορεί να κινείται ελεύθερα.
4.Επανατοποθετήστε τα καρφιά στο γεμιστήρα.
5.Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αν ο
ενεργοποιητής επαφής ή ο προωθητής
καρφιών δεν μπορεί να κινηθεί
ελεύθερα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
ΠΟΤΕ μην ψεκάσετε
ή εφαρμόσετε με
οποιοδήποτε άλλο
τρόπο λιπαντικά ή
διαλύτες καθαρισμού στο εσωτερικό του
εργαλείου. Αυτό μπορεί να επηρεάσει
σημαντικά το χρόνο ζωής και την
απόδοση του εργαλείου.
Χρήση του κλειδώματος
ασφαλείας της
σκανδάλης (Εικ. 3)
Κάθε καρφωτικό DeWALT είναι εξοπλισμένο
με κλείδωμα ασφαλείας (B) της σκανδάλης, το
οποίο όταν μετακινηθεί προς τα δεξιά όπως
φαίνεται στην Εικόνα 3, εμποδίζει το εργαλείο να
καρφώνει τα καρφιά κλειδώνοντας τη σκανδάλη
και προκαλώντας παράκαμψη της τροφοδοσίας
ρεύματος προς το μοτέρ.
Όταν το κλείδωμα ασφαλείας της σκανδάλης έχει
πιεστεί προς τα αριστερά, το εργαλείο θα είναι
πλήρως λειτουργικό. Το κλείδωμα ασφαλείας
της σκανδάλης θα πρέπει να είναι πάντα στην
κλειδωμένη θέση όταν γίνονται οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις ή όταν το εργαλείο δεν είναι σε άμεση
χρήση.
Στρώσιμο του εργαλείου
Έχετε υπόψη σας ότι χρειάζεται μια περίοδος
στρωσίματος αυτού του εργαλείου πριν τη χρήση
του σε πλήρη ισχύ, λόγω εξαρτημάτων που
χρειάζεται να συμπλεχτούν με ακρίβεια ή να
”στρώσουν” μεταξύ τους. Ενδέχεται σε αυτή την
περίοδο το εργαλείο να μην μπορεί να καρφώσει
πάντα πλήρως τα καρφιά μεγάλου μήκους.
Μετά το κάρφωμα μεταξύ 500 και 1000 καρφιών,
το εργαλείο θα πρέπει να έχει στρώσει και να
αποδίδει στην πλήρη του ικανότητα.
Ενεργοποίηση/πυροδότηση
του εργαλείου (Εικ. 1, 8, 9)
Το εργαλείο μπορεί να ενεργοποιηθεί με τράβηγμα
της σκανδάλης (A) σε έναν από δύο τρόπους
λειτουργίας: λειτουργία διαδοχικής ενέργειας ή
λειτουργία διαδοχικής ενέργειας RapidCycle.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι συνδετήρες
πρέπει να καρφώνονται κάθετα μέσα
στο υλικό. Μη γέρνετε το καρφωτικό
ενώ καρφώνετε τους συνδετήρες.
Ανατρέξτε στην Εικ. 8.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα καρφιά για
μεταλλικούς συνδέσμους δεν έχουν
σχεδιαστεί για να διεισδύουν σε
μέταλλο. Όταν εγκαθιστάτε μεταλλικούς
συνδέσμους, ΠΑΝΤΑ τοποθετείτε το
άκρο εντοπισμού οπών μέσα στην
προδιαμορφωμένη οπή του μεταλλικού
συνδέσμου και προσανατολίζετε το
καρφί έτσι ώστε να είναι κάθετο στην
οπή, πριν επιχειρήσετε να καρφώσετε
ένα συνδετήρα. Βλ. Εικόνα 9.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η λειτουργία διαδοχικής ενέργειας χρησιμοποιείται
για διακοπτόμενο κάρφωμα. Προσφέρει το μέγιστο
χρόνο ζωής της μπαταρίας για το κάρφωμα των
καρφιών.
1.Χρησιμοποιώντας το διακόπτη επιλογής
τρόπου λειτουργίας (I), επιλέξτε τη λειτουργία
διαδοχικής ενέργειας ( ).
2.Ελευθερώστε το κλείδωμα ασφαλείας (B). της
σκανδάλης.
3.Τοποθετήστε το άκρο εντοπισμού οπών (M)
μέσα στην πρώτη οπή στο μεταλλικό
σύνδεσμο και πιέστε το εργαλείο προς τα
κάτω.
4.Τραβήξτε το διακόπτη σκανδάλης (A) για να
ενεργοποιήσετε το εργαλείο.
5.Απελευθερώστε την σκανδάλη και ανυψώστε
το καρφωτικό από την επιφάνεια εργασίας.
6.Επαναλάβετε τα βήματα 3–5 για να βάλετε το
επόμενο καρφί.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
RAPIDCYCLE
Στη λειτουργία διαδοχικής ενέργειας RapidCycle,
η ταχύτητα περιστροφής του μοτέρ αποκαθίσταται
αυτόματα μετά το κάρφωμα ενός καρφιού ώστε να
επιτρέπει ταχύ διαδοχικό κάρφωμα, αλλά με όλα τα
οφέλη υγείας & ασφαλείας ενός μοτίβου διαδοχικής
245
Ελληνικά
ενεργοποίησης. Ενώ προσφέρει τη δυνατότητα
καρφώματος περισσότερων καρφιών σε λιγότερο
χρόνο, αυτός ο τρόπος λειτουργίας εξαντλεί
γρηγορότερα τη φόρτιση της μπαταρίας.
ΚΑΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Αφήστε το εργαλείο να κρυώσει πριν
συνεχίσετε τη χρήση του.
1.Χρησιμοποιήστε το διακόπτη επιλογής τρόπου
λειτουργίας (I) για να επιλέξετε τη λειτουργία
διαδοχικής ενέργειας RapidCycle ( ).
2.Ελευθερώστε το κλείδωμα ασφαλείας (B). της
σκανδάλης.
+/ή 3.Τοποθετήστε το άκρο εντοπισμού οπών (M)
μέσα στην πρώτη οπή στο μεταλλικό
σύνδεσμο και πιέστε το εργαλείο προς τα
κάτω.
4.Τραβήξτε το διακόπτη σκανδάλης (A) για να
ενεργοποιήσετε το εργαλείο.
5.Απελευθερώστε την σκανδάλη και ανυψώστε
το καρφωτικό από την επιφάνεια εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μοτέρ του εργαλείου
επανέρχεται σε πλήρη ταχύτητα αυτόματα
χωρίς να πατηθεί ο ενεργοποιητής
επαφής (C).
6.Επαναλάβετε τα βήματα 3–5 για να βάλετε το
επόμενο καρφί.
Ενδεικτική λυχνία LED (εικ. 1)
Το καρφωτικό σας είναι εξοπλισμένο με δύο
ενδεικτικές λυχνίες LED (E) που βρίσκονται στο
πίσω μέρος του εργαλείου, μόλις κάτω από το
πίσω κάλυμμα. Επίσης ανατρέξτε στο τμήμα
Αντιμετώπιση βλαβών για περισσότερες οδηγίες.
ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αντικαταστήστε το πακέτο μπαταριών
με ένα φορτισμένο.
ΚΑΥΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Αφήστε τη μπαταρία να κρυώσει ή
αντικαταστήστε τη με ένα κρύο πακέτο
μπαταριών.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΝΣΦΗΝΩΣΗΣ/
ΕΜΠΛΟΚΗΣ
Περιστρέψτε το μοχλό
απελευθέρωσης εμπλοκής για να
την αποκαταστήσετε. Ανατρέξτε στο
τμήμα Απελευθέρωση
εμπλοκής.
246
ή οποιοσδήποτε άλλος
συνδυασμός
ΣΦΑΛΜΑ
Πραγματοποιήστε επαναφορά
του εργαλείου αφαιρώντας και
επανατοποθετώντας το πακέτο
μπαταριών ή ενεργοποιώντας και
απενεργοποιώντας το κλείδωμα
σκανδάλης. Αν ο κωδικός σφάλματος
επιμένει, παραδώστε το εργαλείο
σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις
DeWALT.
Απελευθέρωση εμπλοκής
(εικ. 1, 3)
Αν το καρφωτικό χρησιμοποιείται σε απαιτητική
εφαρμογή όπου όλη η διαθέσιμη ενέργεια στο
μοτέρ χρησιμοποιείται για το κάρφωμα ενός
καρφιού, το εργαλείο μπορεί να παρουσιάσει
εμπλοκή. Η λάμα καρφώματος δεν ολοκλήρωσε
τον κύκλο καρφώματος και η ενδεικτική λυχνία
ενσφήνωσης/εμπλοκής (E) θα αναβοσβήνει.
Περιστρέψτε το μοχλό απελευθέρωσης
εμπλοκής (F) του εργαλείου και ο μηχανισμός
θα απελευθερωθεί. Αν η λάμα καρφώματος
δεν επιστρέφει αυτόματα στη βασική της θέση,
προχωρήστε με τη διαδικασία στο τμήμα
Αφαίρεση σφηνωμένου καρφιού. Αν η μονάδα
εξακολουθεί να παρουσιάζει εμπλοκή, εξετάστε το
υλικό και το μήκος των καρφιών για να βεβαιωθείτε
ότι η εφαρμογή δεν είναι υπερβολικά απαιτητική.
Αν η μονάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει εμπλοκή,
εξετάστε την επιλογή τρόπου λειτουργίας, το υλικό
και το μήκος των καρφιών για να βεβαιωθείτε ότι η
εφαρμογή δεν είναι υπερβολικά απαιτητική.
DCN693
Αν προκύπτει συνεχής εμπλοκή του εργαλείου,
ελέγξτε πάλι την επιλογή ταχύτητας. Ανάλογα με
την εφαρμογή, μπορεί να χρειαστεί διαφορετική
ρύθμιση ταχύτητας.
Αφαίρεση σφηνωμένου
καρφιού (εικ. 1, 3)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να
συμπλέκετε το κλείδωμα ασφαλείας (B)
της σκανδάλης και να αποσυνδέετε
το πακέτο μπαταρίας αλλά και να
αφαιρείτε τους συνδετήρες πριν
επιχειρήσετε να καθαρίσετε ένα
Ελληνικά
σφήνωμα.
Αν σφηνώσει ένα καρφί στο εξάρτημα μύτης, θα
αναβοσβήνει η
ενδεικτική λυχνία ενσφήνωσης/εμπλοκής (E).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν αφαιρείτε ένα
καρφί που έχει σφηνώσει, ΜΗΝ
προσανατολίζετε το καρφωτικό με
τη μύτη προς τα πάνω ή με το πόδι
στήριξης με την μπαταρία προς τα
πάνω. Αν τοποθετήσετε το καρφωτικό
με αυτόν τον προσανατολισμό,
αυξάνεται η πιθανότητα το σφηνωμένο
καρφί ή τα κομμάτια του καρφιού να
παρασυρθούν μέσα στο καρφωτικό.
Αν οποιοδήποτε τμήμα ενός καρφιού
εισαχθεί μέσα στο εργαλείο, τότε
το καρφί πρέπει να ανακτηθεί με
αφαίρεση του πάνω καλύμματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενσφήνωση θα μπορούσε να
οφείλεται σε υπολείμματα που έχουν συσσωρευτεί
στο κανάλι της μύτης. Ελέγξτε και απομακρύνετε
αμέσως τυχόν υπολείμματα όπως αναφέρεται
παρακάτω, αν προσέξετε οποιαδήποτε αλλαγή
στην απόδοση του εργαλείου.
1.Αφαιρέστε το πακέτο μπαταρίας από
το εργαλείο και συμπλέξτε το κλείδωμα
ασφαλείας (B) της σκανδάλης.
2.Αφού αποθέσετε το εργαλείο στο πλάι του,
κινήστε την ασφάλιση (H) του προωθητή
με φόρτιση ελατηρίου προς τη βάση του
γεμιστήρα για να τον ασφαλίσετε στη θέση του
και να αφαιρέσετε τη δεσμίδα καρφιών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν απελευθερώνονται
καρφιά, πιέστε το μοχλό (N) υποστήριξης
καρφιών.
3.Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί
Άλεν (K), λασκάρετε τους δύο κοχλίες Άλεν (Q)
στο πάνω μέρος του γεμιστήρα.
4.Περιστρέψτε το γεμιστήρα (G) προς τα
εμπρός.
5.Αφαιρέστε το σφηνωμένο/λυγισμένο καρφί,
χρησιμοποιώντας πένσα αν χρειαστεί.
Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα στο κανάλι
καρφιών, αν απαιτείται.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν οποιοδήποτε τμήμα
ενός καρφιού εισαχθεί μέσα στο
εργαλείο, τότε το καρφί πρέπει να
ανακτηθεί με αφαίρεση του πάνω
καλύμματος. Ανατρέξτε στην Εικόνα 11
a, b, d, e.
6.Αν η λάμα καρφώματος είναι στην κάτω
θέση, περιστρέψτε το μοχλό απελευθέρωσης
εμπλοκής (F) στο πάνω μέρος του
καρφωτικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η λάμα καρφώματος δεν
επανέρχεται μετά την περιστροφή του μοχλού
απελευθέρωσης εμπλοκής, μπορεί να
χρειαστεί χειροκίνητη επαναφορά της λάμας
με ένα μακρύ κατσαβίδι.
7.Περιστρέψτε το γεμιστήρα πάλι στη θέση του
κάτω από τη μύτη του εργαλείου και σφίξτε
τους εξαγωνικούς κοχλίες (Q).
8.Εισάγετε πάλι το πακέτο μπαταριών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα χωρίς επαναφορά, έως ότου
έχει αφαιρεθεί και εισαχθεί πάλι το πακέτο
μπαταριών.
9.Εισάγετε πάλι τα καρφιά μέσα στο
γεμιστήρα (βλ. τμήμα Φόρτωση του
εργαλείου).
10.Ελευθερώστε την ασφάλιση (H) του
προωθητήρα.
11.Αποσυμπλέξτε το κλείδωμα ασφαλείας (B) της
σκανδάλης όταν είστε έτοιμοι να συνεχίσετε το
κάρφωμα.
Αν τα καρφιά σφηνώνουν συχνά στο μπροστινό
τμήμα, δώστε το εργαλείο για σέρβις σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις DeWALT.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις.
247
Ελληνικά
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην
ψεκάζετε ΠΟΤΕ και
μην χρησιμοποιείτε
λιπαντικά ή
καθαριστικούς διαλύτες
σε εσωτερικά τμήματα
του εργαλείου. Αυτό θα επηρεάσει σε
μεγάλο βαθμό τη διάρκεια ζωής και
απόδοση του εργαλείου.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το
φορτιστή από την πρίζα, προτού τον
καθαρίσετε. Τυχόν ακαθαρσίες και
γράσο μπορούν να απομακρυνθούν
από το εξωτερικό τμήμα ενός φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, όχι μεταλλική βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε
διαλύματα καθαρισμού.
248
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DeWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ DCN6931XJ (ΕΙΚ. 10)
Με την πάροδο του χρόνου, το άκρο εντοπισμού
οπών (M) θα φθαρεί και τελικά θα χρειαστεί
αντικατάσταση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη δική σας
ασφάλεια, διαβάστε το εγχειρίδιο
οδηγιών του εργαλείου πριν
χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε
αξεσουάρ. Η μη τήρηση των
προειδοποιήσεων αυτών μπορεί
να προκαλέσει σωματική βλάβη και
σοβαρή ζημιά στο εργαλείο και στο
αξεσουάρ. Όταν διενεργείτε σέρβις στο
εργαλείο αυτό, χρησιμοποιείτε μόνο
ανταλλακτικά πανομοιότυπα με το
αρχικό εξάρτημα.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΆΚΡΟ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΎ ΟΠΏΝ:
1.Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με ίσια
κεφαλή, πιέστε προσεκτικά τη σκληρή
λαστιχένια ροδέλα (S) εκτός του πείρου (T)
στερέωσης του άκρου.
2.Μετακινήστε τον πείρο (T) έξω από τη μύτη
του καρφωτικού.
3.Τραβήξτε έξω από τη μύτη το άκρο που έχει
υποστεί φθορά/ζημιά.
4.Εισαγάγετε ένα νέο άκρο εντοπισμού οπών.
5.Εισαγάγετε το νέο πείρο στερέωσης (T) μέσα
από τη μύτη και το άκρο εντοπισμού οπών.
6.Πιέστε τη νέα σκληρή λαστιχένια ροδέλα (S)
ώστε να επανέλθει πάνω στον πείρο
στερέωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε μόνο το νέο
πείρο και τη νέα ροδέλα διέλευσης που
συμπεριλαμβάνονται στο κιτ DCN6931. Η
Ελληνικά
λαστιχένια ροδέλα διέλευσης δεν πρέπει να
επαναχρησιμοποιηθεί.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΆΞΕΤΕ ΕΛΑΤΉΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΆΣ
ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΊ ΒΛΆΒΗ:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ελατήρια θα πρέπει να
αντικαθίστανται σαν ζεύγη, με χρήση μόνο του
σωστού κιτ αντικατάστασης βοηθητικών ελατηρίων
DeWALT.
1.Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί (K)
λασκάρετε τις δύο βίδες (AA) στις δύο πλευρές
της μονάδας. Ανατρέξτε στην εικόνα 11a.
2.Αφαιρέστε από τη μονάδα το σύστημα
επαναφοράς (BB). Ανατρέξτε στην εικόνα 11b.
3.Αφαιρέστε το κλιπ (CC) της ράβδου ελατηρίου
από τη ράβδο ελατηρίου (DD). Ανατρέξτε στην
εικόνα 11c.
4.Περιστρέψτε και αφαιρέστε τον
αναστολέα (EE) του ελατηρίου και
αφαιρέστε τη ροδέλα (FF) και το ελατήριο
επαναφοράς (GG). Ανατρέξτε στην εικόνα 11c.
5.Τοποθετήστε το νέο ελατήριο επαναφοράς
και τη ροδέλα πάνω στη ράβδο (DD) του
ελατηρίου. Ενώ συμπιέζετε το ελατήριο
με τη ροδέλα κοντά στην αντίθετη
πλευρά της ράβδου, περιστρέψτε το νέο
αναστολέα ελατηρίου έως ότου περάσει την
αυλάκωση (HH) που προορίζεται για το κλιπ
της ράβδου ελατηρίου.
6.Τοποθετήστε σταθερά το νέο κλιπ ράβδου
ελατηρίου και φέρτε τον αναστολέα ελατηρίου
σε επαφή με το κλιπ.
7.Επαναλάβετε τα βήματα 3–6 για το δεύτερο
ελατήριο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτε την επαναφορά του
προφίλ κινώντας το προφίλ προς τα πάνω στη
ράβδο ελατηρίου και αφήνοντάς το ελεύθερο.
Θα πρέπει να επανέλθει χάρη στη δύναμη
που ασκείται από τα ελατήρια.
8.Τοποθετήστε το σύστημα επαναφοράς (BB)
πάλι μέσα στη μονάδα. Ανατρέξτε στην
εικόνα 11d. Είναι σημαντικό να προσπαθήσετε
να ευθυγραμμίσετε το προφίλ και το σφόνδυλο
πριν βιδώσετε το σύστημα επαναφοράς πάλι
πάνω στη μονάδα. Αυτό μπορεί να γίνει με
τη σύνδεση μιας μπαταρίας και πιέζοντας
και κατόπιν απελευθερώνοντας τη μύτη
της μονάδας σε επαφή με έναν πάγκο ή
μια σκληρή επιφάνεια. Έτσι ο κινητήρας θα
αρχίσει να περιστρέφεται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το προφίλ και ο σφόνδυλος
έχουν ευθυγραμμιστεί σωστά, θα ακούσετε
τον κινητήρα να επιβραδύνεται από την
πλήρη ταχύτητά του. Αν το προφίλ και ο
σφόνδυλος δεν έχουν ευθυγραμμιστεί σωστά,
ενδέχεται να μην μπορεί να λειτουργήσει
ο κινητήρας ή μπορεί να επιβραδυνθεί
πολύ γρηγορότερα από τον κανονικό, ενώ
παράλληλα θα ακούγεται από τη μονάδα
ένας δυνατός θόρυβος απόξεσης. Αν συμβεί
αυτό, αφαιρέστε το σύστημα επαναφοράς και
επαναλάβετε τη διαδικασία έδρασής του.
9.Όταν έχει επιτευχθεί σωστή έδραση του
συστήματος επαναφοράς, ανοίξτε το
παρεχόμενο φακελάκι Loctite®* και απλώστε
μια μικρή ποσότητα στα σπειρώματα των δύο
βιδών (AA) και επανατοποθετήστε τις δύο
βίδες χρησιμοποιώντας το κλειδί, και σφίξτε
καλά. Ανατρέξτε στην εικόνα 11e.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να ελέγχετε
τη μονάδα καρφώνοντας μικρού
μήκους καρφιά σε μαλακό ξύλο, για να
βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο λειτουργεί
κανονικά. Αν το εργαλείο δεν λειτουργεί
κανονικά, απευθυνθείτε αμέσως σε
ένα αναγνωρισμένο κέντρο σέρβις
DeWALT.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΤΟ
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΟ
ΦΑΚΕΛΆΚΙ ΤΟΥ LOCTITE ®
ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ
ΕΡΕΘΙΣΜΌ ΣΕ ΜΆΤΙΑ, ΔΈΡΜΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΤΕ ΌΛΟ ΤΟ
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΜΕΤΆ ΤΟ
ΆΝΟΙΓΜΑ. Μην αναπνέετε τις
αναθυμιάσεις. Να μην έρθει σε επαφή
με τα μάτια ή το δέρμα ή τα ρούχα.
Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά
αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το μακριά
από παιδιά.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΗΘΕΙΕΣ: Περιέχει
διμεθακρυλική πολυγλυκόλη, ελαϊκή
πολυγλυκόλη, προπυλενογλυκόλη,
διοξείδιο του τιτανίου και
υδροϋπεροξείδιο του κουμενίου. Σε
περίπτωση κατάποσης, καλέστε άμεσα
το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή γιατρό.
Μην προκαλέσετε εμετό.
Σε περίπτωση εισπνοής μετακινήστε
το άτομο στον καθαρό αέρα. Σε
περίπτωση επαφής με τα μάτια,
ξεπλύνετε με νερό για 15 λεπτά.
249
Ελληνικά
Αποκτήστε ιατρική φροντίδα. Σε
περίπτωση επαφής με το δέρμα,
ξεπλύνετε καλά με νερό. Σε περίπτωση
επαφής με τα ρούχα, αφαιρέστε τα
ρούχα.
*Το Loctite® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Henkel
Corp.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι
μπαταρίες που επισημαίνονται με αυτό
το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται
μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά
που μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν
ώστε να μειωθούν οι ανάγκες για πρώτες ύλες.
Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε τα ηλεκτρικά
προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες
διατίθενται στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει
να επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να
παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες
πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε
της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας
το εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από
το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι
ανακυκλώσιμες. Παραδίδετέ τις στο κατάστημα
αγοράς ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με
σωστό τρόπο.
250
Ελληνικά
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ
ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ
Για πιο σοβαρά ή πιο επίμονα προβλήματα, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο
συνεργείο επισκευών DeWALT, ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας γραφείο DeWALT
στη διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
ΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, ΠΑΝΤΑ αποσυνδέετε το
Π
πακέτο μπαταριών από το εργαλείο πριν από οποιαδήποτε επισκευή
ΣΥΜΠΤΩΜΑ
Το μοτέρ δεν
λειτουργεί με την
ενεργοποίηση
επαφής πιεσμένη
ΑΙΤΙΑ
Κλείδωμα σκανδάλης στην
κλειδωμένη θέση
Συμπλεγμένο κλείδωμα προστασίας
από κάρφωμα εν κενώ, που εμποδίζει
την πλήρη κίνηση του ενεργοποιητή
επαφής
Το εργαλείο παρουσιάζει εμπλοκή
που εμποδίζει το μοτέρ να
περιστραφεί
Λυγισμένος ενεργοποιητής επαφής
Το μοτέρ σταματά να λειτουργεί μετά
από 5 δευτερόλεπτα
Οι ακροδέκτες είναι λερωμένοι ή
έχουν υποστεί ζημιά
Το εσωτερικό ηλεκτρονικό σύστημα
έχει υποστεί ζημιά
Ζημιά στη σκανδάλη
Η μπαταρία έχει υψηλή θερμοκρασία
Το εργαλείο έχει υψηλή θερμοκρασία
Το εργαλείο δεν
καρφώνει (το μοτέρ
λειτουργεί αλλά δεν
βάλλει καρφί)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ξεκλειδώστε το κλείδωμα σκανδάλης.
Φορτώστε περισσότερα καρφιά στο γεμιστήρα.
Περιστρέψτε το μοχλό απελευθέρωσης εμπλοκής
του εργαλείου και ο μηχανισμός θα απελευθερωθεί.
Αν η λάμα καρφώματος δεν επανέρχεται, αφαιρέστε
την μπαταρία και σπρώξτε χειροκίνητα τη λάμα
καρφώματος στη βασική της θέση.
Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο
επισκευών DeWALT.
Κανονική λειτουργία, ελευθερώστε τον ενεργοποιητή
επαφής και πιέστε τον πάλι.
Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο
επισκευών DeWALT.
Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο
επισκευών DeWALT.
Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο
επισκευών DeWALT.
Αφήστε τη μπαταρία να κρυώσει ή αντικαταστήστε την
με ένα κρύο πακέτο μπαταριών.
Αφήστε το εργαλείο να κρυώσει πριν συνεχίσετε τη
χρήση του.
Φορτώστε καρφιά στο γεμιστήρα.
Συμπλεγμένο κλείδωμα προστασίας
από κάρφωμα εν κενώ, που εμποδίζει
την πλήρη κίνηση του ενεργοποιητή
επαφής
Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας ή ζημιά
Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης, αν το πακέτο μπαταριών
στη μπαταρία
δείχνει την κατάσταση φόρτισης. Φορτίστε ή
αντικαταστήστε το πακέτο μπαταριών αν χρειάζεται.
Σφηνωμένο καρφί/λάμα καρφώματος Αφαιρέστε την μπαταρία, αφαιρέστε το σφηνωμένο
δεν επανήλθε στη βασική της θέση
καρφί, κινήστε το μοχλό απελευθέρωσης εμπλοκής,
(πιέστε τη λάμα καρφώματος χειροκίνητα πάνω αν
χρειαστεί) και τοποθετήστε πάλι το πακέτο μπαταριών.
Ζημιά στο συγκρότημα καρφώματος/ Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο
επαναφοράς
επισκευών DeWALT.
Σφηνωμένος εσωτερικός μηχανισμός Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο
επισκευών DeWALT.
Το εσωτερικό ηλεκτρονικό σύστημα
Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο
έχει υποστεί ζημιά
επισκευών DeWALT.
251
Ελληνικά
ΣΥΜΠΤΩΜΑ
ΑΙΤΙΑ
Το μοτέρ ξεκινά αλλά Σφηνωμένο καρφί και η λάμα
κάνει πολύ θόρυβο
καρφώματος έχει κολλήσει στην κάτω
θέση
Η λάμα καρφώματος
εξακολουθεί να
κολλά στην κάτω
θέση
Ζημιά στο συγκρότημα καρφώματος/
επαναφοράς
Σφηνωμένο καρφί και η λάμα
καρφώματος έχει κολλήσει στην κάτω
θέση
Ζημιά στο συγκρότημα καρφώματος/
επαναφοράς
Υλικό και μήκος καρφιών
Υπολείμματα στο μπροστινό τμήμα
Το εργαλείο δεν έχει στρώσει ακόμα
Χρήση λανθασμένης ταχύτητας
(DCN693 μόνο)
252
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Χρησιμοποιήστε το μοχλό απελευθέρωσης εμπλοκής,
αφαιρέστε τυχόν καρφιά που έχουν σφηνώσει και
επαναφέρετε χειροκίνητα τη λάμα καρφώματος αν
χρειάζεται.
Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο
επισκευών DeWALT.
Χρησιμοποιήστε το μοχλό απελευθέρωσης εμπλοκής,
αφαιρέστε τυχόν καρφιά που έχουν σφηνώσει και
επαναφέρετε χειροκίνητα τη λάμα καρφώματος αν
χρειάζεται.
Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο
επισκευών DeWALT.
Αν η μονάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει εμπλοκές
(αναγκάζοντάς σας να περιστρέφετε το μοχλό
απελευθέρωσης εμπλοκής), επιλέξτε το κατάλληλο
υλικό και μήκος καρφιών που δεν κάνουν την
εφαρμογή υπερβολικά απαιτητική.
Καθαρίστε το μπροστινό τμήμα και παρατηρήστε
προσεκτικά για μικρά κομματάκια σπασμένων καρφιών
που έχουν κολλήσει στη διαδρομή.
Τα νέα εργαλεία μπορεί να χρειαστεί να καρφώσουν
πρώτα 500–1000 καρφιά για να συμπλέκονται με
ακρίβεια και να “στρώσουν” τα εξαρτήματά τους μεταξύ
τους. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου να καρφώνετε
μικρότερα σε μήκος καρφιά αν αντιμετωπίζετε
δυσκολίες να καρφώσετε τα καρφιά ως το τέρμα.
Αν προσπαθείτε να καρφώσετε σε μαλακά ξύλα σχετικά
μεγάλου μήκους καρφιά με δακτυλιοειδείς χαραγές στον
κορμό ή να καρφώσετε τα καρφιά αυτού του τύπου σε
σκληρά σχετικά υλικά σε ταχύτητα 1 - προσαρμόστε τη
ρύθμιση της ταχύτητας στη θέση 2.
Ελληνικά
ΣΥΜΠΤΩΜΑ
Το εργαλείο
λειτουργεί αλλά δεν
καρφώνει πλήρως τα
καρφιά
Το εργαλείο
λειτουργεί, αλλά δεν
καρφώνεται καρφί
ΑΙΤΙΑ
Το βάθος έχει ρυθμιστεί σε πολύ
μικρή τιμή
Το εργαλείο δεν έχει πατηθεί σταθερά
πάνω στο τεμάχιο εργασίας
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Περιστρέψτε το ρυθμιστή βάθους σε μεγαλύτερη τιμή.
Χρησιμοποιήστε επαρκή δύναμη στο εργαλείο
σταθεροποιώντας το σφιχτά πάνω στο τεμάχιο
εργασίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών.
Υλικό και μήκος συνδετήρα
Αν η μονάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει εμπλοκές
(αναγκάζοντάς σας να περιστρέφετε το μοχλό
απελευθέρωσης εμπλοκής), επιλέξτε το κατάλληλο
υλικό και μήκος καρφιών που δεν κάνουν την
εφαρμογή υπερβολικά απαιτητική.
Ζημιά ή φθορά στη μύτη της λάμας
Αντικαταστήστε το συγκρότημα καρφώματος/
καρφώματος
επαναφοράς. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο
συνεργείο επισκευών DeWALT.
Ζημιά στο μηχανισμό εκβολής των
Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο
καρφιών
επισκευών DeWALT.
Το εργαλείο δεν έχει στρώσει ακόμα
Τα νέα εργαλεία μπορεί να χρειαστεί να καρφώσουν
πρώτα 500–1000 καρφιά για να συμπλέκονται με
ακρίβεια και να “στρώσουν” τα εξαρτήματά τους μεταξύ
τους. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου να καρφώνετε
μικρότερα σε μήκος καρφιά αν αντιμετωπίζετε
δυσκολίες να καρφώσετε τα καρφιά ως το τέρμα.
Χρήση λανθασμένης ταχύτητας
Αν προσπαθείτε να καρφώσετε σε μαλακά ξύλα σχετικά
(DCN693 μόνο)
μεγάλου μήκους καρφιά με δακτυλιοειδείς χαραγές στον
κορμό ή να καρφώσετε τα καρφιά αυτού του τύπου σε
σκληρά σχετικά υλικά σε ταχύτητα 1 - προσαρμόστε τη
ρύθμιση της ταχύτητας στη θέση 2.
Δεν υπάρχουν καρφιά στο γεμιστήρα Φορτώστε καρφιά στο γεμιστήρα.
Λανθασμένο μέγεθος ή γωνία
Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα καρφιά.
καρφιών
Ανατρέξτε στο τμήμα Τεχνικά στοιχεία.
Υπολείμματα στο μπροστινό τμήμα
Καθαρίστε το μπροστινό τμήμα και παρατηρήστε
προσεκτικά για μικρά κομματάκια σπασμένων καρφιών
που έχουν κολλήσει στη διαδρομή.
Υπολείμματα στο γεμιστήρα
Καθαρίστε το γεμιστήρα.
Φθαρμένος γεμιστήρας
Αντικαταστήστε το γεμιστήρα. Απευθυνθείτε σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών DeWALT.
Ζημιά ή φθορά στη λάμα καρφώματος Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο
επισκευών DeWALT.
Ζημιά στο ελατήριο του προωθητήρα Αντικαταστήστε το ελατήριο, απευθυνθείτε σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών DeWALT.
253
Ελληνικά
ΣΥΜΠΤΩΜΑ
Σφηνωμένο καρφί
ΑΙΤΙΑ
Λανθασμένο μέγεθος ή γωνία
καρφιών
Ο κοχλίες του γεμιστήρα δεν έχουν
σφιχτεί μετά από προηγούμενο
καθαρισμό/έλεγχο για σφήνωμα
Ζημιά ή φθορά στη λάμα καρφώματος
Υλικό και μήκος καρφιών
Υπολείμματα στο μπροστινό τμήμα
Φθαρμένος γεμιστήρας
Το κλείδωμα προστασίας από
κάρφωμα εν κενώ ενεργοποιείται
όταν έχουν μείνει μόνο 7-9 καρφιά
στο γεμιστήρα και ο χρήστης
ασκεί υπερβολική δύναμη στη
μύτη επαφής, παρακάμπτοντας το
κλείδωμα προστασίας
Το εργαλείο δεν έχει στρώσει ακόμα
Χρήση λανθασμένης ταχύτητας
(DCN693 μόνο)
Κακή απόδοση
σχετικά με την οπή
καρφώματος
254
Ζημιά ή φθορά στη μύτη εντοπισμού
οπής
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα καρφιά.
Ανατρέξτε στο τμήμα Τεχνικά στοιχεία.
Βεβαιωθείτε ότι σφίγγετε τους εξαγωνικούς κοχλίες του
γεμιστήρα με το παρεχόμενο κλειδί.
Αντικαταστήστε τη λάμα καρφώματος. Απευθυνθείτε σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών DeWALT.
Αν η μονάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει εμπλοκές
(αναγκάζοντάς σας να περιστρέφετε το μοχλό
απελευθέρωσης εμπλοκής), επιλέξτε το κατάλληλο
υλικό και μήκος καρφιών που δεν κάνουν την
εφαρμογή υπερβολικά απαιτητική.
Καθαρίστε το μπροστινό τμήμα και παρατηρήστε
προσεκτικά για μικρά κομματάκια σπασμένων καρφιών
που έχουν κολλήσει στη διαδρομή.
Αντικαταστήστε το γεμιστήρα. Απευθυνθείτε σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών DeWALT.
Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα προστασίας
από κάρφωμα εν κενώ, απλά προσθέστε περισσότερα
καρφιά στο γεμιστήρα.
Τα νέα εργαλεία μπορεί να χρειαστεί να καρφώσουν
πρώτα 500–1000 καρφιά για να συμπλέκονται με
ακρίβεια και να “στρώσουν” τα εξαρτήματά τους μεταξύ
τους. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου να καρφώνετε
μικρότερα σε μήκος καρφιά αν αντιμετωπίζετε
δυσκολίες να καρφώσετε τα καρφιά ως το τέρμα.
Αν προσπαθείτε να καρφώσετε σε μαλακά ξύλα σχετικά
μεγάλου μήκους καρφιά με δακτυλιοειδείς χαραγές στον
κορμό ή να καρφώσετε τα καρφιά αυτού του τύπου σε
σκληρά σχετικά υλικά σε ταχύτητα 1 - προσαρμόστε τη
ρύθμιση της ταχύτητας στη θέση 2.
Αντικαταστήστε τη μύτη με το κιτ. Αν η κακή απόδοση
παραμένει, δώστε το εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DeWALT.
255
256
257
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax: 32 15 47 37 99
www.DeWALT.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.DeWALT.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.DeWALT.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00
Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.DeWALT.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.DeWALT.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.DeWALT.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.DeWALT.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.DeWALT.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: www.DeWALT.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Norge
70 20 15 10
70 22 49 10
800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
Tel: 31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.DeWALT.nl
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.DeWALT.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.DeWALT.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: 214 66 75 00
Fax: 214 66 75 80
www.DeWALT.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi: 0800 411 340
www.DeWALT.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.DeWALT.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.DeWALT.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.DeWALT.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ0800 339 258
www.DeWALT.com.au
www.DeWALT.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.DeWALT.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N394126
02/16
Download PDF

advertising