FME790 | Stanley FME790 LEG STAND instruction manual

359204 - 62 BG
Превод на оригиналните инструкции
FME790
БЪЛГАРСКИ
2
БЪЛГАРСКИ
3
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
◆
Вашата стойка за циркуляр за рязане под ъгъл Stanley
Fat Max FME790 е създадена за употреба с циркулярите
за рязане под ъгъл на Stanley Fat Max. Този инструмент
е предназначен за професионална и лична употреба от
непрофесионални потребители.
◆
Инструкции за безопасност
◆
◆
Основни предупреждения за безопасност
Предупреждение! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност.
◆
◆
◆
Прочетете внимателно това ръководство, преди да
използвате уреда.
Предназначението е описано в това ръководство.
Използването на някой аксесоар или представка, или
изпълнението на дадена операция с този уред, различна от предназначението, описано в тези инструкции, може да представлява опасност от нараняване.
Запазете това ръководство за бъдещи справки.
Как да използвате своя уред
Винаги използвайте уреда с внимание.
◆ Този уред не е предназначен за употреба от хора
(включително деца) с намалени физически, сензорни
или умствени възможности, или с липса на знания,
освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно употребата на устройството от
човек, отговорен за тяхната безопасност. На децата
не трябва да се позволява да играят с уреда.
◆ Уредът не може да се използва като играчка.
◆ Използвайте само на сухи места, не допускайте
намокряне на уреда.
◆ Не потапяйте уреда във вода.
◆ Не отваряйте кожуха на тялото. В него няма части,
които да мога да се сервизират от потребителя.
◆ Не работете с уреда в експлозивна среда, като например
наличието на запалими течности, газове или прах.
След употреба
◆
◆
◆
Когато не го използвайте, съхранявайте уреда на сухо
и добре проветрено място, далече от достъпа на деца.
Децата не трябва да имат достъп до съхраняваните
уреди.
Когато уреда се съхранява или транспортира
в автомобил, той трябва да се постави в багажника
или да е обездвижен, за да се избегне движение при
внезапна промяна на скоростта или посоката.
Проверка и поправки
◆
4
Преди употреба, проверете уреда за повреда или дефектни части. Проверете за счупени части, повреда
в превключвателите и всякаква друга повреда, която
може да засегне работата с уреда.
Не използвайте уреда, ако някоя част е счупена или
дефектна.
Всички повредени или дефектни части трябва да се
поправят или сменят от оторизиран сервизен агент.
Никога не опитвайте да сваляте или сменяте части,
освен определените в това ръководство.
В случай на липсващи части, не сглобявайте
стойката, докато не намерите липсващите части и не
извършите монтажа им правилно.
Допълнителни инструкции за безопасност за
стойката за циркуляри за рязане под ъгъл
◆
Сглобете изцяло и затегнете всички сглобки, необходими за тази стойка. Също така, проверявайте често
циркуляра, за да се уверите, че е добре затегнат.
Нестабилната и разхлабена стойка може да се
размести и да доведе до сериозни наранявания.
◆ Преди работа се уверете, че целият уред е поставен
на равна и солидна повърхност. Ако един инструмент
на стойка е нестабилен и се обърне, може да се
стигне до сериозни наранявания.
◆ Никога не СТЪПВАЙТЕ на инструмент или неговата
стойка, нито ги използвайте като стълба или скеле.
Може да се стигне до сериозни наранявания, ако
инструментът падне или режещия инструмент бъде
докоснат случайно. Не съхранявайте материали
в позиция на или в близост до инструмента, където
ще е необходимо, да стъпите на инструмента или
стойката, за да ги достигнете.
◆ Използвайте само нашите резервни части. Всички други части може да са потенциално опасни.
Циркулярът за рязане под ъгъл трябва да се постави
здраво на стойката в съответствие с ръководството
с инструкции. Подравнете правилно, поставете в правилна позиция и балансирайте циркуляра за рязане
под ъгъл в съответствие с инструкциите в ръководството на стойката за циркуляра.
◆ Никога не променят стойката по който и да е начин,
нито използвайте стойката за друга цел, освен за
посочената в инструкциите.
◆ Рязането на материалите може да доведе до небалансираност на стойката, затова винаги внимавайте
да закрепвате здраво материала. Ако парчето за
рязане е поставено далеч извън рамките на работното закрепване, краката на стойката на противоположната страна могат изведнъж да се повдигнат поради
загуба на баланс в следствие на теглото. Твърдо
закрепете противоположната страна преди рязане,
за да се предотврати тази ситуация.
Предупреждение! За вашата безопасност, никога не
свързвайте към източник на захранване, докато не са
изпълнени всички монтажни стъпки, и докато не сте прочели и разбрали цялото ръководство на потребителя.
БЪЛГАРСКИ
Допълнителни рискове.
Допълнителни остатъчни рискове могат да възникнат
при използването на инструмента, които не могат да
бъдат включени в приложените предупреждения за
безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от
неправилна употреба, продължителна употреба и др.
Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди за безопасност, някои
допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати. Те
включват:
◆ Наранявания, причинените от докосване до въртящи
се/движещи се части.
◆ Наранявания, причинени от смяна на части, остриета
или аксесоари.
◆ Наранявания, причинени от продължителна употреба
на инструмента. При използване на който и да е инструмент за по-продължително време е необходимо
да правите редовни паузи.
◆ Увреждане на слуха.
◆ Опасности за здравето, причинени от дишане на прах,
образуван при работа с вашия инструмент (пример: работа с дърво, особено с дъб, бук и MDF).
Характеристики
Вашият инструмент има всички или някои от следните
характеристики.
1. Ролер скоба
2. Регулиращ винт за ролер скобата
3. Дръжка за заключване на крачето
4. Заключващ щифт за крачето
5. Фиксиращо рамо
6. Дръжка за носене
7. Мащабируема скоба
8. Заключващ щифт
Употреба
Подготовка на стойката (Фиг. A)
◆
◆
◆
◆
◆
Поставете горната повърхност на стойката на пода,
със сгънатите крачета нагоре.
Натиснете заключващия щифт на крачето (4)
и завъртете крачето, докато заключващия щифт не
щракне на място.
Повторете с останалите три крачета.
Повдигнете стойката.
Проверете, за да се уверите, че стойката е стабилна
и всички заключващи щифтове са на позиция.
Поставяне на ролер скобите (Фиг. B и C)
Ролер скобите помагат за баланса на обработвания
детайл по време на рязане.
Сглобяване на ролер скобите:
◆ Завинтете заключващите винтове (8) през дупките
на заключващите винтове в двата края на стойката,
както е показано на Фигура В.
◆
◆
Поставете ролер скобите (1) в квадратните дупки
в двата края на стойката, Фигура С.
Поставете и затегнете винта за регулиране (2) в двата края на стойката, Фигура C.
Прикрепване на циркуляра с поддържащите
рамене към стойката (Фиг. D, E, F и G)
Подгответе поддържащите рамене (Фиг. D)
◆
Вкарайте два M8×60 болта и шайби (9) във всяко
поддържащи рамо.
Предупреждение! Изключете превключвателя на инструмента и изключете от електрическото захранване, преди
да го поставите на стойката. Неочакваното стартиране по
време на сглобяване може да причини наранявания.
За да осигурите баланс и стабилност при използване
на циркуляра, всички четири ъгли на циркуляра трябва
да бъдат прикрепени с болтове към монтажните рамене
преди употреба. Уверете се, че болтовете не излизат над
масата на циркуляра за рязане под ъгъл.
Прикрепване на циркуляра за рязане под ъгъл
към поддържащите рамене (Фиг. E)
Циркулярът има четири дупки, които се подравняват
с отворите в поддържащите рамене. Вижте Фигура E.
◆ Поставете поддържащите рамене надолу.
◆ Повдигнете едната страна на циркуляра и поставете
поддържащите ремене отдолу, като подравните винтовете с глава за гнездото на главния цилиндър с монтажните дупки на циркуляра, както е показано на фигура E.
◆ Поставете циркуляра за рязане под ъгъл върху
поддържащото рамо, като поставяте винтовете
с глава за гнездото на главния цилиндър през всяка
монтажна дупка.
◆ Използвайте обикновена шайба и гайка (10), за да ги
закрепите в позиция.
◆ Повторете горните 4 стъпки, за да инсталирате втора
скоба от другата страна на циркуляра.
◆ Уверете се, че скобите са паралелни една към друга.
Използвайте гаечен ключ за регулиране на инструмента за затягане на всяка гайка.
Прикрепване на циркуляра за рязане под
наклон и скобата към стойката (Фиг. F и G)
◆
Повдигнете циркуляра и скобата, за да може цялата
сглобка да се наклони леко към вашето тяло.
◆ Когато сглобката на скобата се наклони към вас,
окачете предния край на предната релса на стойката,
виж фигура F.
Предупреждение! За да се избегне сериозно нараняване, преди поставяне на задния край на скобата се
уверете, че извития преден ръб на монтажната скоба
е стабилно поставен над предната релса. Ако не го
направите можете да изгубите контрол върху монтажната
сглобка на циркуляра.
5
БЪЛГАРСКИ
◆
Снижете сглобката на скобата, като оставите задния
ръб да легне напълно над задната релса, Фигура G.
Забележка: Използвайте едната ръка за придържане на
сглобката на монтажната скоба до сигурното заключване
на двата лоста.
◆ Проверка на позицията и регулирайте, ако е необходимо, за да се уверите, че теглото на циркуляра е балансирано равномерно над релсите, както е показано
на Фигура G.
◆ Уверете се, че трионът е изцяло поставен и заключен
в това положение, а след това затегнете четирите гайки, за да закрепите циркуляра към монтажната скоба.
Сваляне на циркуляра от стойката
◆
◆
◆
Разхлабете заключващите рамена, за да отключите
циркуляра и сглобката на скобата.
Повдигнете циркуляра от задната релса на стойката,
за да я разкачите.
Леко наклонете сглобката към вас, повдигнете
предната част на сглобката, за да я разкачите от
предната релса на стойката, Фигура F.
Теста за съвместимост на стойката
С монтиран на стойката циркуляр:
◆ Проверете за здравина и работа. Циркулярът за рязане под ъгъл не трябва да се прекъсва по време на
пълния обхват от рязане под наклон, скосено рязане
и смесено рязане.
◆ Закрепването за детайлите може да се регулира до
височина на нивото на горната част на масата на
циркуляра за рязане под ъгъл.
Използване на мащабируема скоба (Фиг. Н и I)
◆
Използвайте мащабируемата скоба, когато работите
с големи детайли.
Удължаване на релсите
◆
◆
◆
◆
Разхлабете заключващият винт (8).
Удължете мащабируемата скоба до желаната позиция.
Затегнете заключващият винт.
Когато мащабируемата скоба е удължена до мястото
на предупреждение, тя не следва да бъде допълнително удължавана.
Регулиране на височината на ролер скобите
◆
◆
6
Разхлабете регулиращия винт на ролер скобата
в края на мащабируемата скоба, както е показано
на Фигура I. Повдигнете ролер скобата до височина,
която е на нивото на горната част на масата на
циркуляра за рязане под ъгъл.
Затегнете отново копчето и повторете на срещуположната страна.
Предупреждение! За да намалите риска от нараняване,
уверете се, че ролер скобите са регулирани така, че
обработвания детайл да стои плътно на масата на циркуляра за рязане под ъгъл. Детайли, които не са поставени
плътно, могат да причинят изкривяване на острието по
време на рязане.
Дръжка за носене (Фиг. J)
Доставена е дръжка (6) за транспортиране на циркуляра
за рязане под ъгъл до и от работното място.
Предупреждение! За да се намали риска от наранявания, НЕ се опитвайте да съхранявате стойката заедно
с прикрепения циркуляр. Така може да се стигне до
загуба на контрол.
Поддръжка
Предупреждение! За да намалите риска от нараняване,
периодично проверявайте дали всички крепежни елементи са прикрепени и регулирани според инструкциите за
сглобяване в това ръководство.
Предупреждение! Когато сервизирате, използвайте
само идентични резервни части. Използването на други
резервни части може да е опасно, или да доведе до
повреда на продукта.
Предупреждение! Избягвайте употребата на разтвори,
когато почиствате пластмасовите части. Повечето пластмаси са податливи на повреди от търговски разтворители
и могат да бъдат повредени от употребата на разтворители. Използвайте чисти кърпи за отстраняване на
мръсотия, прах, масла, мазнини и т.н.
Технически данни
FME790
Дължина
мм
1120
Дължина с удължен пречки
мм
2148
Височина
мм
994
Максимално работно натоварване
кг
185
Тегло
кг
14,3
БЪЛГАРСКИ
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не трябва да се
изхвърля с обикновените битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на Stanley се
нуждае от замяна, или ако повече не ви трябва, не го
изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този продукт
в съответния пункт.
Разделното събиране на използваните
продукти и опаковки позволява рециклирането
на материалите и нановото им използване.
Повторното използване на рециклираните
материали помага за предпазване на
околната среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местното законодателство може да предвижда разделно
събиране на електрическите продукти от домакинството,
в общинските сметища за отпадъчни продукти или от
търговците на дребно при покупка на нов продукт.
Stanley Fat Max предоставя място за събиране и рециклиране на продуктите на Stanley Fat Max след приключване
на работния им живот. За да се възползвате от тази услуга, моля върнете вашето изделие на някой оторизиран
ремонтен агент, който ги събира от ваше име.
Можете да проверите местонахождението на вашият
най-близък авторизиран сервиз, като се свържете
с местния офис на Stanley Fat Max на адреса, посочен
в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб сайт
можете да намерите пълен списък на агентите на Stanley
Fat Max, както и информация за нашата следпродажбена поддръжка и контакти, които са на разположене на
www.2helpU.com
Гаранция
Stanley Europe е уверена в качеството на изделията си
и предлага изключителна гаранция за професионалните
потребители на този продукт. Тази гаранция е само
допълнение към вашите законови договорни права
като частен непрофесионален потребител. Гаранцията
е валидна на територията на страните членки на ЕС и на
европейската свободна търговска зона.
ЕДНА ГОДИНА ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ
Ако вашият продукт на Stanley Fat Max се повреди вследствие на дефектни материали или изработка в рамките
на 12 месеца от датата на покупката, Stanley Europe
гарантира, че ще замени всички дефектни части безплатно или - по наша преценка - ще подмени безплатно, при
условие, че:
◆ Продуктът е бил използван по предназначение
и в съответствие с инструкциите за употреба.
◆ Продуктът е бил подложен на нормално износване;
◆ Не са правени опити за поправка от неупълномощено лице;
◆ Представя се доказателство за покупката.
◆ Продуктът на Stanley Fat Max е върнат в пълен
комплект с всички оригинални компоненти.
Ако желаете да предявите иск, се свържете с вашия
дистрибутор или проверете къде се намира най-близкия
оторизиран агент на Stanley Fat Max в каталога на Stanley
Fat Max или се свържете с вашия местен офис на Stanley
на посочения в ръководството адрес. Отделно от това,
на нашия уеб сайт можете да намерите пълен списък
на агентите на Stanley Fat Max, както и информация за
нашата следпродажбена поддръжка и контакти, които са
на разположене на: www.stanley.eu/3
zst00275585 - 07-08-2015
7
Download PDF

advertising