FME790 | Stanley FME790 LEG STAND instruction manual

372002 - 68 EST
FME790
EESTI KEEL
2
EESTI KEEL
3
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
◆
Teie Stanley Fat Max FME790 eerungisae alus on loodud kasutamiseks koos Stanley Fat Max eerungisaagidega. Tööriist
on mõeldud nii asjaarmastajatele kui ka profikasutajatele.
◆
Ohutuseeskirjad
◆
Üldised ohutusalased hoiatused
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
◆
◆
◆
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kogu see
kasutusjuhend läbi.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või
seadme kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis ei
soovitata, võib põhjustada kehavigastuse ohtu.
Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.
Seadme kasutamine
Olge seadme kasutamisel alati ettevaatlik.
◆ Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks selliste
isikute (sh laste) käes, kelle füüsilised, sensoorsed või
vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad
vajalikud kogemused või teadmised. See on lubatud vaid
siis, kui neid valvab või juhendab seadme kasutamisel
nende ohutuse eest vastutav isik. Laste üle tuleb pidada
järelevalvet, et nad ei mängiks seadmega.
◆ Seadmega ei tohi mängida.
◆ Kasutage vaid kuivas kohas. Ärge laske seadmel märjaks saada.
◆ Ärge kastke seadet vette.
◆ Ärge avage korpust. Selle sees pole kasutaja poolset
hooldust vajavaid osi.
◆ Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas,
näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Pärast kasutamist
◆
◆
◆
Kui seadet ei kasutata, tuleb see panna hoiule kuiva
ja hea ventilatsiooniga kohta, kuhu lastel puudub juurdepääs.
Lapsed ei tohi hoiule pandud seadmetele juurde pääseda.
Kui seadet hoitakse või transporditakse sõidukis, siis tuleb see panna pagasiruumi või kinnitada nii, et takistada
selle liikumist kiiruse või suuna ootamatul muutumisel.
Kontrollimine ja parandustööd
◆
◆
4
Enne kasutamist veenduge, et seade pole kahjustunud
ja sel puuduvad katkised osad. Kontrollige purunenud
osade, kahjustunud lülitite ja muude tingimuste puudumist, mis võivad mõjutada seadme kasutamist.
Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on kahjustunud
või katki.
Kahjustunud või katkised osad peab asendama või
parandama volitatud remonditöökoda.
Ärge kunagi üritage eemaldada ega vahetada muid osi
peale nende, mis on kindlaks määratud selles kasutusjuhendis.
Kui osasid on puudu, ärge pange alust kokku, kuni
puuduvad osad on käes ja õigesti paigaldatud.
Täiendavad ohutusjuhised eerungisae aluse jaoks
◆
Pange kõik aluse jaoks vajalikud kinnitid kokku ja
pingutage. Kontrollige aeg-ajalt ka alust ja veenduge, et
eerungisaag on veel tugevalt kinni. Ebastabiilne lahtine
alus võib nihkuda kasutamise ajal ja põhjustada raskeid
vigastusi.
◆ Enne kasutamist veenduge, et kogu seade on asetatud
tasasele ja tugevale ühtlasele pinnale. Kui tööriist on
alusega ebastabiilne ja kukub ümber, võivad sellega
kaasneda rasked vigastused.
◆ Ärge kunagi SEISKE tööriistal või selle alusel ega kasutage seda redeli või tellinguna. Kui tööriist kukub ümber
või lõiketööriistaga puututakse kogemata kokku, võivad
sellega kaasneda rasked vigastused. Ärge hoidke materjali üheski sellises kohas tööriista peale või lähedal, kus
peaks seisma tööriista peal või on vaja alust tööriistadeni
ulatumiseks.
◆ Kasutage vaid meie varuosi. Muu võib põhjustada ohte.
Eerungisaag tuleb paigaldada tugevalt alusele vastavalt
kasutusjuhendile. Joondage, positsioneerige ja tasakaalustage eerungisaag vastavalt kasutusjuhendile pärast
eerungisae paigaldamist alusele.
◆ Ärge kunagi muutke alust ühelgi viisil või kasutage alust
ühelgi muul eesmärgil peale selle, mis on juhendis mainitud.
◆ Lõikematerjal võib viia aluse tasakaalust välja, mistõttu
tuleb alati veenduda, et materjal on nõuetekohaselt
toestatud. Kui lõigatav tükk asetatakse töödetaili toest
kaugele, või aluse vastaskülje jalg ootamatult üles tõusta, sest on tekkinud kaalude ebaühtlane jaotus. Hoidke
vastaskülge tugevalt kinni enne lõikamist, et vältida seda
olukorda.
Hoiatus! Teie ohutuse tagamiseks ärge ühendage toiteallikat,
kuni kõik kokkupaneku sammud on lõpetatud ning olete
lugenud ja mõistnud kogu kasutusjuhendit.
Muud ohud.
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui kasutate tööriista,
mida pole hoiatustes märgitud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:
◆ Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud vigastused.
◆ Vigastused osade või tarvikute vahetamisel.
◆ Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
vigastused. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
◆ Kuulmiskahjustus.
EESTI KEEL
◆
Tervisekahjustuste oht, mis on tingitud tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest (nt: - kui töötada
puiduga, eriti tamm, kask ja MDF-plaadiga.)
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Rulliku klamber
2. Rulliku klambri reguleerimiskruvi
3. Jala lukustushoob
4. Jala lukustustihvt
5. Fikseerimiskäpp
6. Kandekäepide
7. Skaalaklamber
8. Lukustustihvtid
Kasutamine
Aluse ettevalmistamine (joonis A)
◆
◆
◆
◆
◆
Asetage aluse pealispind maha nii, et kokkumurtud jalad
oleksid pealpool.
Suruge jala lukustustihvt (4) sisse ja keerake jalga seni,
kuni lukustustihvt klõpsab oma kohale.
Korrake sama ülejäänud kolme jalaga.
Tõstke alust.
Kontrollige tagamaks, et alus on stabiilne ja kõik lukustustihvtid on oma kohal.
Rulliku klambrite kokkupanek (joonis B ja C)
Rulliku klambrid aitavad balansseerida töödetaili lõikamise
ajal.
Rulliku klambrite kokkupanekuks:
◆ Kruvige lukustuskruvid (8) lukustuskruvi aukudesse,
mis on aluse mõlemas tagumises otsas, nagu näidatud
joonisel B.
◆ Sisestage rulliku klambrid (1) ruudukujulistesse aukudesse, mis on aluse mõlemas otsas, joonis C.
◆ Asetage oma kohale ja pingutage reguleerimiskruvisid
(2) aluse mõlemas otsas, joonis C.
Eerungisae kinnitamine tugikäppade abil aluse
külge (joonis D, E, F ja G)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Asetage tugikäpad allapoole.
Tõstke sae üks külg üles ja asetage tugikäpp alla,
joondades pistikupesa silindri korgikruvid eerungisae
paigaldusavadega, nagu näidatud joonisel E.
Asetage eerungisaag tugikäpale, toites pistikupea silindri
korgikuvisid läbi iga augu.
Kasutage tavalist seibi ja mutrit (10), et hoida seda oma
kohal.
Korrake eelmist 4 sammu, et paigaldada teine klamber
sae teisele küljele.
Veenduge, et klambrid on üksteisega paralleelselt. Kasutage tööriista reguleerimise võtit iga mutri pingutamiseks.
Eerungisae ja klamberkooste kinnitamine aluse
külge (joonis F ja G)
◆
Tõstke sae ja klambri koostet, võimaldades koostel
kergelt oma keha suunas kallutada.
◆ Kui klambri koost on kergelt sinu suunas kaldu, riputage
selle esiserv aluse esireelingu otsa, vt joonis F.
Hoiatus! Raskete vigastuste vältimiseks veenduge enne
klambri tagumise osa kinnitamist, et paigaldusklambri kaarega esikülg on tugevalt esireelingu kohale paigaldatud. Kui see
ei õnnestu, võite selle tagajärjel kaotada sae paigalduskooste
üle kontrolli.
◆ Langetage klambri koost, võimaldades selle tagumisel
serval tagumisest reelingust üle ulatuda, joonis G.
Märkus: Kasutage ühte kätt paigaldusklambri kooste hoidmiseks, kuni mõlemad hoovad on tugevalt lukustatud.
◆ Vajadusel kontrollige asendit ja reguleerige veendumaks,
et sae kaal on ühtlaselt üle kogu reelingu jaotunud, nagu
näidatud joonisel G.
◆ Tagage, et saag on täielikult oma kohal ja lukustatud, siis
pingutage neli mutrit, et hoida saagi paigaldusklambri
juures.
Sae eemaldamine aluselt
◆
◆
◆
Tugikäppade ettevalmistus (joonis D)
Vabastage lukustuskäpp, et eemaldada saag ja paigaldusklambri koost.
Tõstke saag aluse tagumiselt reelingult, et see eemaldada.
Kallutage koostet õrnalt enda suunas, et tõsta kooste
esikülge vabastamaks aluse esireeling, vt joonis F.
◆ Sisestage kaks M8×60 polti ja seibi (9) igasse tugikäppa.
Hoiatus! Lülitage tööriist lülitist välja ja katkestage ühendus
vooluvõrguga, enne kui paigaldate aluse. Tahtmatu käivitamine kokkupaneku ajal võib põhjustada vigastusi.
Tasakaalu ja stabiilsuse tagamiseks sae kasutamise ajal tuleb
sae kõik neli nurka poltidega käppade külge kinnitada enne
kasutamist. Veenduge, et poldid ei ulatu eerungisae lauast üle.
Aluse sobivustest
Eerungisae kinnitamine tugikäppade külge
(joonis E)
Skaalaklambri kasutamine (joonis H ja I)
Sael on neli auku, mis on joondatud tugikäppade avadega.
Vt joonis E.
Alusele kinnitatud saega:
◆ Kontrollige sobivust ja talitlust. Eerungisae ja kogu
eerungilõike, kaldelõike ja liitlõike vahel ei tohi mingisuguseid häireid.
◆ Töödetaili toe kõrgust saab reguleerida, et see oleks
eerungisae laua pealispinnaga ühes tasapinnas.
◆
Kasutage skaalaklambrit, kui töötate suure töödetailiga.
5
EESTI KEEL
Pikendatud reelingud
◆
◆
◆
◆
Vabastage lukustuskruvi (8).
Pikendage skaalaklamber soovitud asendini.
Pingutage lukustuskruvi.
Kui skaalaklamber on pikendatud hoiatusasendini, ei tohi
seda rohkem pikendada.
Rulliku klambrite kõrguse reguleerimine
◆
Vabastage rulliku klambri reguleerimiskruvi skaalaklambri otsas, nagu näidatud joonisel I. Tõstke rulliku klamber
kõrgusele, mis oleks eerungisae laua pealispinnaga ühel
tasapinnal.
◆ Pingutage nuppu uuesti ja korrake vastasküljel.
Hoiatus! Vigastusriski vähendamiseks veenduge, et rulliku
klambrid on reguleeritud nii, et töödetail asetaseks eerungisae laual lamedalt. Kui töödetail ei asetse lamedalt, võib selle
tõttu ketas lõikamise ajal kinni jääda.
Kandekäepide (joonis J)
Käepide (6) on kaasa antud eerungisae aluse transportimiseks töökohale ja sealt ära.
Hoiatus! Isiklike vigastuste minimeerimiseks, ÄRGE püüdke
hoida alust, kui see on sae külge kinnitatud. Võite kaotada
kontrolli.
Hooldamine
Hoiatus! Vigastusriski vähendamiseks veenduge perioodiliselt, et kõik kinnitid on paigas ja reguleeritud vastavalt selle
kastusjuhendi koostejuhistele.
Hoiatus! Parandustöid tehes kasutage vaid meie identseid
varuosi. Muude osade kasutamisel võib sellega kaasned oht
ja toote kahjustused.
Hoiatus! Vältige lahuste kasutamist plastosade puhastamisel.
Enamik plastikut on kaubanduses müüdavate lahuste poolt
tekitatud kahjustustele vastuvõtlikud ja seega võivad saada
lahuseid kasutades kahjustada. Kasutage puhtaid riideid, et
eemaldada mustus, tolm, õli, määrded jms.
6
Tehnilised andmed
FME790
Pikkus
mm
1120
Pikkus pikendatud varrastega
mm
2148
Kõrgus
mm
994
Maksimaalne töökoormus
kg
185
Mass
kg
14,3
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley toode on muutunud
kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja pakkimine
aitab meil materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist
ja vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende viimist
jaemüüjale uue toote ostmisel.
Stanley Fat Max pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu.
Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Fat Maxi kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Fat Maxi volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com
EESTI KEEL
Garantii
Stanley Europe on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub
selle toote professionaalsetele kasutajatele erakordset
garantiid. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi mitteprofessionaalse erakasutajana ega piira neid kuidagi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa
vabakaubanduspiirkonnas.
ÜHEAASTANE TÄISGARANTII
Kui teie Stanley Fat Maxi tootel ilmneb 12 kuu jooksul alates
ostukuupäevast materjali- või valmistamisviga, vahetab Stanley Europe vastavalt oma äranägemisele kõik defektsed osad
või seadme välja, kui on täidetud järgmised tingimused:
◆ Toodet ei ole väärkasutatud ja seda on kasutatud vastavalt kasutusjuhendile.
◆ Toote puhul esineb ainult normaalset kulumist;
◆ Volitamata isikud ei ole püüdnud toodet remontida;
◆ Esitatakse ostudokument.
◆ Stanley Fat Maxi toode tagastatakse koos kõigi algsete
komponentidega.
Kui te soovite esitada pretensiooni, pöörduge müüja poole,
leidke Stanley Fat Maxi lähim volitatud remonditöökoda Stanley Fat Maxi kataloogist või võtke ühendust Stanley kohaliku
esindusega selles kasutusjuhendis oleval aadressil. Stanley
Fat Maxi volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad on leitavad internetis aadressil www.
stanley.eu/3
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Рабочий стол Stanley Fat Max FME790 предназначен для
использования с торцовочными пилами Stanley Fat Max.
Данное приспособление предназначено для эксплуатации
профессиональными и непрофессиональными
пользователями.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по
эксплуатации.
◆
◆
◆
Перед использованием приспособления внимательно
прочтите данное руководство по эксплуатации.
Назначение приспособления описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Использование
любых принадлежностей или аксессуаров, а также
выполнение данным приспособлением любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством по
эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
Сохраните данное руководство для последующего
обращения к нему.
резком изменении скорости или направления движения.
Осмотр и ремонт
◆
◆
◆
◆
◆
Дополнительные инструкции по безопасности
при работе с рабочими столами для
торцовочных пил
◆
Использование приспособления
Всегда соблюдайте осторожность при работе с данным
приспособлением.
◆ Данное изделие не может использоваться людьми
(включая детей) со сниженными физическими,
сенсорными и умственными способностями или
при отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют работу под
присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с приспособлением.
◆ Не используйте данное приспособление в качестве
игрушки.
◆ Используйте только в сухих местах. Не подвергайте
приспособление воздействию влаги.
◆ Не погружайте приспособление в воду.
◆ Не разбирайте корпус приспособления. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
◆ Не используйте приспособление, если есть
опасность возгорания или взрыва, например, вблизи
легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
После использования
◆
◆
◆
8
Храните не используемое приспособление в сухом,
хорошо вентилируемом месте, недоступном для
детей.
Дети не должны иметь доступ к убранным на
хранение устройствам.
Во время хранения или перевозки приспособления
в автомобиле, помещайте его в багажник или
закрепляйте, чтобы исключить его перемещение при
Перед началом эксплуатации, всегда проверяйте
исправность приспособления. Убедитесь
в отсутствии поломанных деталей, повреждённых
включателей и прочих дефектов, способных
повлиять на работу приспособления.
Не используйте приспособление, если повреждена
или неисправна какая-либо его деталь.
Ремонтируйте или заменяйте повреждённые или
неисправные детали только в авторизованном
сервисном центре.
Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте
детали, за исключением деталей, указанных
в данном руководстве по эксплуатации.
В случае отсутствия каких-либо частей не собирайте
рабочий стол до тех пор, пока не отсутствующие
части не будут получены и должным образом
установлены.
◆
◆
◆
Установите и полностью затяните все крепёжные
элементы, необходимые для данного рабочего стола.
Время от времени проверяйте устойчивость рабочего
стола и надёжность крепления на нём торцовочной
пилы. Ненадёжное закрепление пилы на столе
может привести к её смещению во время работы, что
повлечёт за собой получение тяжёлой травмы.
Перед началом работы убедитесь, что рабочий стол
установлен на ровной и устойчивой поверхности.
Неустойчивое положение или наклон стола
с закреплённой на нём пилой может привести
к получению тяжёлой травмы.
Never STAND on tool or its stand or use them as
a ladder or scaffolding.Никогда НЕ ВЗБИРАЙТЕСЬ
на инструмент или рабочий стол и не используйте
их в качестве лестницы или подмостков. Наклон
инструмента или случайное касание режущего
элемента может привести к получению тяжёлой
травмы. Не храните материалы в местах, где
существует необходимость встать на инструмент или
рабочий стол, чтобы до них дотянуться.
Всегда используйте только оригинальные запасные
части. Использование любых других частей может
привести к повреждениям. Торцовочная пила
должна монтироваться на рабочий стол строго
в соответствии с инструкциями, приведёнными
в данном руководстве по эксплуатации. Поместив
торцовочную пилу на рабочем столе, тщательно
расположите, выровняйте и отбалансируйте пилу
в соответствии с инструкциями, приведёнными
в данном руководстве по эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
◆
Никогда не видоизменяйте и не используйте стол
для выполнения работ, не обозначенных в данном
руководстве по эксплуатации.
◆ Распиливание материала может стать причиной
разбалансировки рабочего стола, поэтому всегда
следите, чтобы материал поддерживался должным
образом. Если отрезаемый материал находится
далеко за пределами опоры для заготовки, ножки
с противоположного конца стола могут внезапно
подняться в результате весового дисбаланса. Для
предотвращения подобной ситуации, перед началом
пиления надёжно удерживайте противоположную
сторону стола.
Внимание! В целях обеспечения безопасности,
никогда не подключайте инструмент к источнику питания,
пока не будут завершены все шаги по сборке, и вы
полностью не прочтёте настоящее руководство, приняв
к сведению содержащуюся в нём информацию.
Остаточные риски
При работе с данным приспособлением возможно
возникновение дополнительных остаточных рисков, которые
не вошли в описанные здесь правила техники безопасности.
Эти риски могут возникнуть при неправильном или
продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование
предохранительных устройств, некоторые остаточные
риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
◆ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей приспособления или
инструмента.
◆ Риск получения травмы во время смены деталей или
насадок.
◆ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
приспособления или инструмента. При
использовании инструмента в течение
продолжительного периода времени делайте
регулярные перерывы в работе.
◆ Ухудшение слуха.
◆ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например, при
обработке древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП).
Составные части
Ваше приспособление может содержать все или
некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Роликовый ограничитель для заготовок
2. Регулировочный винт роликового ограничителя для
заготовок
3. Зажимные рукоятки ножек стола
4. Отпирающая кнопка ножки стола
5. Монтажные кронштейны
6. Ручка для переноски
7.
8.
Выдвижная опора
Стопорный болт
Эксплуатация
Подготовка рабочего стола (Рис. А)
◆
◆
◆
◆
◆
Положите стол рабочей поверхностью на пол,
сложенными ножками вверх.
Нажмите на отпирающую кнопку (4) и поворачивайте
ножку, пока фиксатор не защёлкнется на месте.
Повторите с оставшимися тремя ножками.
Поднимите рабочий стол.
Убедитесь, что рабочий стол установлен на устойчивой
поверхности и задействованы все фиксаторы.
Установка роликовых ограничителей для
заготовок (Рис. В и С)
Роликовые ограничители помогут сохранить баланс
заготовке во время распиловки.
Чтобы установить роликовые ограничители:
◆ Ввинтите стопорные болты (8) в предназначенные
для них отверстия на обоих концах рабочего стола,
как показано на Рисунке В.
◆ Вставьте роликовые ограничители (1) в квадратные
отверстия, расположенные на обоих концах стола,
Рисунок С.
◆ Установите и затяните регулировочные винты (2)
с каждого конца рабочего стола, Рисунок С.
Установка на рабочий стол торцовочной пилы
на монтажных кронштейнах (Рис. D, E, F и G)
Подготовка монтажных кронштейнов (Рис. D)
◆
Вставьте в каждый монтажный кронштейн по два
болта M8x60 с шайбами (9).
Внимание! Перед установкой инструмента на рабочий
стол выключите инструмент и отсоедините его от источника
питания. Непреднамеренный запуск инструмента во время
установки может привести к получению травмы.
Для обеспечения баланса и устойчивости при
использовании пилы, перед использованием закрепите
болтами все четыре угла пилы на монтажных
кронштейнах. Убедитесь, что болты не выступают над
поверхностью стола или торцовочной пилы.
Установка торцовочной пилы на монтажных
кронштейнах (Рис. Е)
Выровняйте четыре отверстия в основании пилы
с отверстиями в монтажных кронштейнах. См. Рисунок Е.
◆ Поставьте монтажные кронштейны на рабочую
поверхность.
◆ Приподнимите одну сторону пилы и подставьте
под неё один из монтажных кронштейнов,
выровняв ножки болтов по монтажным отверстиям
торцовочной пилы, как показано на Рисунке Е.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
◆
◆
◆
◆
Опустите торцовочную пилу на монтажный
кронштейн, введя каждый болт в каждое монтажное
отверстие в основании пилы.
Закрепите болты при помощи плоской шайбы и гайки
(10).
Повторите описанные выше 4 шага для установки
второго монтажного кронштейна на другой стороне
пилы.
Убедитесь, что кронштейны расположены
параллельно. Используя раздвижной ключ, затяните
каждую гайку.
Установка на рабочий стол торцовочной
пилы с закреплёнными на ней монтажными
кронштейнами (Рис. F и G)
◆
Приподнимите пилу с закреплёнными на ней
монтажными кронштейнами, слегка наклоняя её
в свою сторону.
◆ Приподняв передние края монтажных кронштейнов,
закрепите их на передней перекладине стола, см.
Рисунок F.
Внимание! Во избежание получения тяжёлой травмы,
перед установкой задних краёв кронштейнов убедитесь,
что изогнутые передние края кронштейнов надёжно
установлены на передней перекладине рабочего стола.
Несоблюдение данного требования может привести
к потере контроля над пилой.
◆ Опустите кронштейны, устанавливая из задние края
на задней перекладине рабочего стола, Рисунок G.
Примечание: Пока оба рычага не будут надёжно
зафиксированы, продолжайте одной рукой поддерживать
монтажные кронштейны.
◆ Проверьте расположение пилы и при необходимости
отрегулируйте его. Убедитесь, что вес пилы
равномерно распределён на перекладинах стола, как
показано на Рисунке G.
◆ Убедитесь, что пила полностью установлена
и закреплена на перекладинах, затем затяните четыре
гайки, удерживающие пилу на монтажных кронштейнах.
Снятие пилы с рабочего стола
◆
◆
◆
Ослабьте фиксирующие рычаги, разблокировав пилу
и монтажные кронштейны.
Поднимите пилу с задней перекладины рабочего
стола.
Слегка наклоните пилу к себе и поднимите
передние части монтажных кронштейнов с передней
перекладины рабочего стола, см. Рисунок F.
Проверка совместимости пилы и рабочего стола
С пилой, установленной на столе:
◆ Проверьте правильность расположения пилы и её
функционирование. Не должно быть никаких помех
для выполнения распила со скосом, с наклоном или
комбинированного пиления.
10
◆
Высота ограничителей для заготовок может
быть отрегулирована на одном уровне с верхней
поверхностью торцовочной пилы.
Использование выдвижной опоры (Рис. H и I)
◆
При работе с длинными заготовками используйте
выдвижную опору.
Выдвижение опоры
◆
◆
◆
◆
Ослабьте стопорные болты (8)
Выдвиньте опору на желаемую длину.
Затяните стопорные болты.
Не выдвигайте опору на длину, превышающую
максимальную.
Регулировка высоты роликовых ограничителей
для заготовок.
◆
Ослабьте регулировочный винт роликового
ограничителя, расположенный на одном из концов
выдвижной опоры, как показано на Рисунке I.
Поднимите роликовый ограничитель на один уровень
с верхней поверхностью торцовочной пилы.
◆ Затяните регулировочный винт и повторите
с противоположным ограничителем.
Внимание: Чтобы снизить риск получения травмы,
убедитесь, что роликовые ограничители отрегулированы
должным образом, и заготовка ровно расположена
на поверхности стола торцовочной пилы. Неровно
расположенные заготовки могут стать причиной
заклинивания диска во время пиления.
Ручка для переноски (Рис. J)
Ручка (6) предназначена для переноски рабочего стола
для торцовочной пилы из или в рабочую зону.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения травмы НЕ
ХРАНИТЕ рабочий стол с установленной на нём пилой.
Это может привести к потере контроля.
Техническое обслуживание
Внимание: Для снижения риска получения травмы
регулярно проверяйте установку и регулировку всех
крепёжных элементов в соответствии с инструкциями
по сборке, приведёнными в данном руководстве по
эксплуатации.
Внимание: Во время технического обслуживания
используйте только идентичные запасные части.
Использование любых других частей и деталей может
привести к опасной ситуации или повреждению изделия.
Внимание: Не используйте растворители для чистки
пластиковых частей и деталей. Многие виды пластмасс
предрасположены к повреждениям в результате
использования технических растворителей. Для
удаления грязи, пыли, масла, консистентной смазки и пр.
используйте чистую ткань.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
Гарантийные условия
FME790
Длина
мм
1120
Длина с выдвинутой опорой
мм
2148
Высота
мм
994
Максимальная рабочая нагрузка
кг
185
Вес
кг
14,3
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley или Вы больше в нём не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком
службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электроинструментов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Фирма Stanley Fat Max обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок изделий Stanley
Fat Max. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете
сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный
центр, который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего
авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш
местный офис Stanley Fat Max по адресу, указанному
в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров Stanley Fat
Max и полную информацию о нашем послепродажном
обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете
по адресу: www.2helpU.com
Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным
пользователям исключительные условия гарантийного
обслуживания продуктов. Данные гарантийные условия
никоим образом не нарушают договорных прав непрофессиональных пользователей на гарантийное обслуживание. Гарантия действительна в пределах территорий
государств-членов Европейского союза и Европейской
зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака, Stanley
Europe гарантирует замену всех неисправных частей без
взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную
замену самого инструмента, при условии, что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max, список
которых приведен в каталоге продукции Stanley Fat Max,
или в ближайший сервисный центр Stanley по адресу,
указанному на упаковке продукта или в данном руководстве по эксплуатации. Список авторизованных сервисных
центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании Вы можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3
11
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.stanley.eu
Download PDF

advertising