FME790 | Stanley FME790 LEG STAND instruction manual

533224 - 72 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
FME790
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Stanley Fat Max FME790 típusú gérfűrész állványát
Stanley Fat Max gérfűrészekkel való használatra terveztük.
A szerszám professzionális és barkács felhasználásra is
alkalmas.
Biztonságtechnikai előírások
Általános biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonságtechnikai figyelmeztetést és útmutatást.
◆
◆
◆
A termék használata előtt gondosan tanulmányozza át
a teljes kézikönyvet.
A termék rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék
vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem sorolt
műveletek végzése személyi sérülés veszélyével jár.
Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
A szerszám használata
Mindig körültekintően használja.
◆ Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek
(a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy
nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve,
ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához kioktatást biztosít számukra. Ügyeljen
a gyermekekre, hogy ne játszhassanak a szerszámmal.
◆ A szerszám nem játékszer.
◆ A szerszámot csak száraz helyen használja, és ne
hagyja, hogy nedvesség érje.
◆ Ne merítse vízbe.
◆ Ne nyissa fel a burkolatot. Nincsenek benne felhasználó
által szervizelhető alkatrészek.
◆ Ne használja a szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
jelenlétében.
Használat után
◆
◆
◆
A használaton kívüli szerszámot száraz, jól szellőző
helyen tárolja, ahol gyerekek nem érhetik el.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá
a tárolt szerszámhoz.
Ha a szerszámot járműben tárolja vagy szállítja, a csomagtartóba tegye, vagy kötözze le, hogy hirtelen sebességvagy irányváltozás hatására ne mozdulhasson el.
Átvizsgálás és javítások
◆
4
Használat előtt ellenőrizze, nincsenek-e a szerszámon
sérült vagy hibás alkatrészek. Győződjön meg arról,
hogy az alkatrészek nincsenek eltörve, a kapcsolók
nem sérültek és nem áll fenn olyan körülmény, amely
befolyásolhatja a szerszám működését.
◆
◆
◆
◆
Ne használja a készüléket, ha valamely alkatrésze sérült
vagy hibás.
A sérült vagy hibás alkatrészt márkaszervizzel javíttassa
meg vagy cseréltesse ki.
Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani vagy
kicserélni, amelyet ez a kézikönyv nem említ.
Ha hiányoznak alkatrészek, pótolja és szerelje be őket,
mielőtt használná az állványt.
Kiegészítő biztonsági útmutatások gérfűrész
állványokhoz
◆
Szerelje be és húzza meg az állvány kötőelemeit. Időnként
ellenőrizze az állványt, és győződjön meg arról, hogy a gérfűrész szorosan rögzítve van hozzá. Instabil és laza állvány
munka közben elcsúszhat és súlyos sérülést okozhat.
◆ Használat előtt az állványt a fűrésszel együtt lapos, szilárd és egyenletes felületre helyezze. Ha a szerszám és
az állvány instabil és megbillen, súlyos sérülést okozhat.
◆ Soha NE ÁLLJON RÁ a szerszámra vagy az állványra, ne használja létraként vagy építőállványként. Ha
a szerszám megbillen, vagy Ön véletlenül hozzáér
a fűrésztárcsához, súlyos sérülést szenvedhet. Ne tartsa
az anyagokat a szerszámon, annak közelében vagy
olyan helyen, ahol csak úgy férhet hozzájuk, hogy rá kell
állnia a szerszámra vagy az állványára.
◆ Csak a mi cserealkatrészeinket használja fel. Más
cserealkatrészek felhasználása veszélyt okozhat. A gérfűrészt szilárdan, a kezelési útmutató szerint erősítse az
állványhoz. Miután az állványhoz erősítette a gérfűrészt,
igazítsa el, helyezze el és egyensúlyozza ki a kezelési
útmutató szerint.
◆ Soha semmilyen módosítást ne végezzen az állványon,
és ne használja olyan célra, amely nem szerepel a kezelési útmutatóban.
◆ A vágandó anyag kibillentheti az állványt az egyensúlyából, ezért gondoskodjon az anyag helyes
alátámasztásáról. Ha a vágandó anyag túl messze van
az alátámasztástól, az állvány lábai a szemközti oldalon
a súly kiegyensúlyozatlansága miatt hirtelen megemelkedhetnek. Ennek megelőzése végett erősen tartsa
a szemközti oldalt.
Figyelmeztetés! Biztonsága érdekében csak akkor csatlakoztassa a szerszámot az áramforrásra, miután az összeszerelés minden lépését elvégezte, és a felhasználói kézikönyvet
teljes egészében elolvasta és megértette.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések
között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is
járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű vagy hosszú
idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőeszközök használata ellenére sem kerülhetők
el. Ezek a következők lehetnek:
◆ forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések;
MAGYAR
◆
◆
◆
◆
alkatrészek, vágóélek, tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülések;
A szerszám hosszú idejű használata által okozott sérülések. Ha valamely szerszámot hosszú ideig használ,
rendszeresen iktasson be szüneteket.
halláskárosodás;
A szerszám használata közben keletkező por belégzése
által okozott egészségkockázat (például: - fa, különösen
tölgy, bükk és MDF lapok megmunkálásakor).
Részegységek
Ez a szerszám a következő részegységek némelyikéből vagy
mindegyikéből áll:
1. Görgős konzol
2. Görgős konzol állítócsavarja
3. Lábrögzítő fogantyú
4. Lábrögzítő csap
5. Rögzítőkar
6. Hordfogantyú
7. Állítható méretű konzol
8. Rögzítőcsap
Használat
Az állvány előkészítése (A ábra)
◆
◆
◆
◆
◆
Fektesse az állványt alsó felületével a padlóra, hogy
a behajtott lábai felül legyenek.
Nyomja be a lábrögzítő csapot (4), majd addig forgassa
az ahhoz tartozó lábat, amíg kattanás kíséretében
a helyén nem rögzítődik.
Ismételje meg ezt a többi három lábbal.
Emelje fel az állványt.
Ellenőrizze, hogy stabil-e az állvány, és a rögzítőcsapok
a helyükön vannak-e.
A görgős konzolok felszerelése (B és C ábra)
A görgős konzolok vágás közben segítik a munkadarab
kiegyensúlyozását.
A görgős konzolok felszereléséhez:
◆ Csavarja be a rögzítőcsavarokat (8) a számukra készített
furatokon át az állvány mindkét végénél, ahogyan a B
ábra mutatja.
◆ Illessze görgős konzolokat (1) a négyszögű furatokba az
állvány mindkét végén, a C ábrán látható módon.
◆ Tegye b és húzza meg az állítócsavarokat (2) az állvány
mindkét végén a C ábrán látható módon.
A gérfűrész csatlakoztatása a támasztókarokkal az
állványhoz (D, E, F és G ábra)
A támasztókarok előkészítése (D ábra)
◆
Tegyen két M8×60 csavart és alátétet (9) mindegyik
támasztókarba.
Figyelmeztetés! Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt az állványhoz erősíti. Ha összeszerelés közben vélet-
lenül beindul a szerszám, súlyos sérülést okozhat.
Az egyensúly és stabilitás érdekében használat előtt a fűrész
mind a négy sarkát a támasztókarokhoz kell csavarozni.
Ügyeljen arra, hogy a csavarok ne nyúljanak ki a gérfűrész
asztal szintje fölé.
A gérfűrész csatlakoztatása a támasztókarokhoz
(E ábra)
A fűrészen négy furat van, amelyek egy vonalban állnaki
a támasztókarok réseivel. Lásd az E ábrát.
◆ Helyezze lefelé a támasztókarokat.
◆ Emelje meg a fűrész egyik oldalát, és tegyen alája egy
támasztókart, igazítsa egymáshoz a belsőkulcsnyílású
tövigmenetes csavarokat és a gérfűrész furatait, ahogyan az E ábra mutatja.
◆ Fektesse rá a gérfűrészt a támasztókarra, a belsőkulcsnyílású tövigmenetes csavarokat áttolva a szerelőfuratokon.
◆ Lapos alátéttel és csavaranyával (10) rögzítse a helyén.
◆ A fenti 4 lépést ismét elvégezve szerelje fel a második
konzolt a fűrész másik oldalára.
◆ Ügyeljen arra, hogy a konzolok egymással párhuzamosak
legyenek. Franciakulccsal húzza meg mindegyik anyát.
A gérfűrész és a konzol-szerelvény csatlakoztatása
az állványhoz (F és G ábra)
◆
Emelje meg a fűrészt és a konzol-szerelvényt, és hagyja
egy kissé Ön felé billenni.
◆ Amikor a konzol-szerelvény Ön felé billent, elülső szélét
akassza rá az állvány sínjének elülső szélére, amint az F
ábrán látható.
Figyelmeztetés! A súlyos sérülés elkerülése végett, mielőtt
a konzol hátulsó végét leteszi, ügyeljen arra, hogy a konzol
ívelt elülső széle biztonságosan feküdjön az elülső sínen.
Ellenkező esetben elveszítheti a szerelvény feletti uralmát.
◆ Engedje le a konzol-szerelvényt, hogy a hátsó széle
teljes mértékben feküdjön a hátsó sínen, amint a G ábra
mutatja.
Tartsa szem előtt: Egyik kezével tartsa a konzol-szerelvényt
addig, amíg mindkét kar biztonságosan nem rögzítődik.
◆ Ellenőrizze, hogy a helyén van-e, szükség esetén állítson rajta, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a fűrész
a síneken egyformán ki van egyensúlyozva, amint a G
ábrán látható.
◆ Győződjön meg arról, hogy a fűrész teljes mértékben
fekszik és rögzítve van a helyén, majd húzza meg
a négy anyát, amelyek a fűrészt a konzolhoz rögzítik.
A fűrész leszerelése az állványról
◆
◆
◆
Lazítsa meg a rögzítőkarokat a fűrész és a konzol-szerelvény kioldásához.
Emelje le a fűrészt az állvány hátsó sínjéről.
Finoman billentse a szerelvényt Ön felé, emelje le a szerelvény elülső részét az állvány elülső sínjéről, ahogyan
az F ábra szemlélteti.
5
MAGYAR
Az állvány kompatibilitási tesztje
Az állványra szerelt fűrésszel:
◆ Ellenőrizze illeszkedését és működését. Semmi nem
lehet a gérfűrész útjában a gérvágás, ferdevágás és
kombinált vágás teljes folyamata közben.
◆ A támaszték a gérfűrész asztal felső szintjének magasságába állítható.
Az állítható méretű konzol használata (H és I ábra)
◆
Az állítható méretű konzolt akkor használja, amikor
nagyméretű munkadarabokkal dolgozik.
A sínek hosszabbítása
◆
◆
◆
◆
Lazítsa meg a rögzítőcsavart (8).
Húzza ki az állítható méretű konzolt a kívánt helyzetbe.
Húzza meg a rögzítőcsavart.
Amikor az állítható méretű konzolt már a figyelmeztető
jelzésig kihúzta, tovább nem húzhatja.
A görgős konzolok magasságának állítása
◆
Lazítsa meg a görgős konzol állítócsavarját az állítható
méretű konzol végén, ahogyan az I ábra mutatja. Emelje
fel a görgős konzolt a gérfűrész asztal tetejének magassági szintjéig.
◆ Húzza meg ismét a gombot, és ismételje meg a műveletet a szemközti oldalon.
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése érdekében
ügyeljen arra, hogy a görgős konzolokat úgy állítsa, hogy
a munkadarab laposan feküdjön a gérfűrész asztalon. Nem
laposan fekvő munkadarabok vágás közben a fűrésztárcsa
elakadását okozhatják.
Hordfogantyú (J. ábra)
Az állványhoz tartozik egy fogantyú (6), amelynek segítségével a gérfűrész állvány a munkaterületre vihető, illetve onnan
elvihető.
Figyelmeztetés! A személyi sérülés veszélyének csökkentése végett NE próbálja az állványt rászerelt fűrésszel együtt
tárolni. Úgy elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Karbantartás
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése érdekében
rendszeresen ellenőrizze, hogy az összes kötőelem a kézikönyvünk szerelési útmutatásainak megfelelően van-e beszerelve és beállítva.
Figyelmeztetés! Szervizelésnél csak eredeti gyári cserealkatrészeket használjon fel. Más alkatrészek felhasználása
veszélyt jelenthet, illetve a szerszám károsodását okozhatja.
Figyelmeztetés! A műanyag részeket ne tisztítsa oldószerekkel. A kereskedelemben kapható oldószerek a legtöbb
műanyag alkatrészt károsíthatják. A piszkot, port, olajat, zsírt
stb. tiszta ronggyal távolítsa el.
6
Műszaki adatok
FME790
Hosszúság
mm
1120
Hosszúság kihúzott rudakkal
mm
2148
Magasság
mm
994
Maximális üzemi terhelés
kg
185
Súly
kg
14,3
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá szüksége, ne dobja
ki a háztartási hulladékkal együtt. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek
háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről helyhatósági
hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A Stanley Fat Max termékekre élettartamuk lejártával a Stanley Fat Max visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa vissza a terméket
bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk képviseletében
átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
MAGYAR
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi Stanley
képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
Emellett a hivatalos Stanley szervizek listája, illetve eladás
utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő honlapon érhetők el:
www.stanley.eu/3
Kérjük a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja
Stanley Fat Max készülékét a www.stanley.eu/3 oldalon,
annak érdekében, hogy jogosult legyen további két év
kiterjesztett garanciára. Az extra 2 év garanciára, mely
gyártási vagy anyaghibára vonatkozik, az oldalon kinyomtatott
igazoló dokumentum átadásával jogosult a Stanley
márkaszervizben.
zst00275583 - 07-08-2015
7
STANLEY FAT MAX JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
d)
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Stanley Fat Max készülék
megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú jótállást
vállalunk.
e)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért
kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási jegyen
fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra alkalmas
megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben
van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását,
illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási
jegyet a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek alá kell
írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú (minimum
cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az
Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz). A jótállási
jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó rendelkezésére
bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen
megĘrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében,
mert a szerzĘdés megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló
bizonylattal is bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt magyar
nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérĘ használat,
átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy
egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok miatt
következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási
idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett az alkatrészek
természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így
különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak,
szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek a hajtómĦ
meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Stanley Fat Max
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok
valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn belül
a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kérjük
a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen
bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az a része,
amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerĦen
használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza. A hiba
fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot akadályozó
mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti a szakszerviz
közremĦködését.
f)
4)
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó választása
szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék kerül felajánlásra,
vagy a vételár arányos leszállítására kerül sor, avagy vissza¿zetésre
kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba hozataltól
számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ átvétel
idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentĘs
kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ határidĘn belül,
értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása
szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a forgalmazó
költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl (a hibás áru
visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett
bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül szíveskedjen azt
a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által
elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül, a fogyasztó
érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi) kereskedelmi
és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület eljárását is
kezdeményezheti!
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
Tel/fax
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
403-22-60 404-00-14403-65-33
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
B&D Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek .
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising