FME790 | Stanley FME790 LEG STAND instruction manual

371002 - 30 LV
FME790
LATVIEŠU
2
LATVIEŠU
3
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis Stanley Fat Max FME790 leņķzāģēšanas stends ir
izveidots Stanley Fat Max leņķzāģu izmantošanai. Šo rīku ir
paredzēts ekspluatēt profesionālām un privātām, neprofesionālām personām
Drošības norādījumi
Vispārīgi drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus
un norādījumus.
◆
◆
◆
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.
Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta
šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav
paredzēts šim instrumentam, var gūt ievainojumus.
Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām.
Ierīces ekspluatācija
Ekspluatējot šo ierīci, vienmēr ievērojiet piesardzību.
◆ Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām
(tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās
vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu,
ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību. Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar
instrumentu.
◆ Šī ierīce nav rotaļlieta.
◆ Lietojiet tikai sausā vietā, neļaujiet ierīcei kļūt mitrai.
◆ Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
◆ Neatveriet galveno korpusu. Ierīcē nav tādu detaļu, kam
lietotājs pats var veikt apkopi.
◆ Instrumentu nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē,
piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai
putekļu tuvumā.
Pēc ekspluatācijas
◆
◆
◆
Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā sausā, labi
vēdinātā vietā, kas nav sasniedzama bērniem.
Ierīce jāglabā bērniem neaizsniedzamā vietā.
Novietojot instrumentu glabāšanā vai pārvadājot transportlīdzeklī, tas jānovieto bagāžniekā vai jānostiprina
ar siksnām, lai neizkustētos asos pagriezienos vai arī,
transportlīdzeklim strauji palielinot vai samazinot ātrumu.
Pārbaude un remonts
◆
◆
◆
4
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīcei nav bojātu vai kā
citādi nelietojamu detaļu. Pārbaudiet, vai detaļas nav salūzušas, slēdži nav bojāti un vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt ierīces darbību.
Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir bojāta vai kā
citādi nelietojama.
Nodrošiniet, ka bojātās vai defektīvas detaļas salabo vai
aizstāj pilnvarots remonta pārstāvis.
◆
◆
Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās detaļas, kas konkrēti
norādītas šajā rokasgrāmatā.
Gadījumā, ja trūkst kādas detaļas, nemontējiet līdz
trūkstošās daļas ir sagādātas un pareizi uzstādītas.
Papildu drošības norādījumi leņķzāģa stendam.
◆
Pilnībā samontējiet un pievelciet visus stiprinājumus,
kas nepieciešami šim stendam. Tāpat laiku pa laikam
pārbaudiet stendu un nodrošiniet, ka leņķzāģis ir stingri
nostiprināts. Nestabils nostiprināts stends lietošanas
laikā var apgāzties, radot nopietnus ievainojumus.
◆ Pirms ekspluatācijas pārliecinieties, kā visa iekārta ir
novietota uz līdzenas, horizontālas un cietas virsmas. Ja
instruments ar stendu ir nestabils un apgāžas, var gūt
nopietna traumas.
◆ Nekad nestāviet uz instrumenta vai uz tā stenda, un
neizmantojiet tos kā kāpnes vai sastatnes. Ja instruments
apgāžas vai notiek saskare ar griezējasmeņiem, var rasties
nopietnas traumas. Neglabājiet materiālus novietotus uz
instrumenta vai tā tuvumā, vietā, kur ir nepieciešams stāvēt
pie stenda vai vietā, kur nepieciešams piekļūt rīkam.
◆ Izmantojiet tikai mūsu rezerves daļas. Jebkuras citas daļas
var izraisīt ir bīstamību. Leņķzāģis ir jāuzmontē stingri uz
stenda, saskaņā ar instrukciju rokasgrāmatu. Pēc leņķzāģa
montāžas uz stenda pareizi saskaņojiet, novietojiet un
līdzsvarojiet leņķzāģi saskaņā ar lietošanas pamācību.
◆ Nekad nemodificējiet stendu jebkurā veidā un neizmantojiet stendu jebkādam citam mērķim, nekā tas noteikts
pamācībā.
◆ Apstrādājamā detaļa var radīt stenda nelīdzsvarotību,
tādēļ vienmēr pārliecinieties, ka materiāls tiek atbalstīts
pareizi. Ja zāģējamās detaļas tiek novietots tālu aiz
darba atbalsta, stenda kājas pretējā pusē var pēkšņi
pacelties svara nelīdzsvarotības dēļ. Pirms zāģēšanas
stingri turiet pretējo pusi, lai novērstu šādu situāciju.
Brīdinājums! Jūsu drošībai, nekad nepieslēdziet strāvas avotam līdz ir veiktas visas montāžas darbības un esat izlasījis
un sapratis visu, kas rakstīts šajā īpašnieka rokasgrāmatā.
Atlikušie riski.
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri var
nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie riski
var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c.
gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams
novērst. Tie ir šādi:
◆ ievainojumi, kas rodas, pieskaroties rotējošām/kustošām
detaļām;
◆ ievainojumi, kas rodas, mainot detaļas, ripas vai citus
piederumus;
◆ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā; Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri
jāpārtrauc darbs un jāatpūšas.
◆ dzirdes pasliktināšanās;
LATVIEŠU
◆
kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri
rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, - apstrādājot
koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).
Līdzekļi
Šim instrumentam ir šādi līdzekļi - visi, vai tikai daži no tiem.
1. Ruļļu kronšteins
2. Ruļļu kronšteina regulēšanas skrūve
3. Kājas fiksēšanas rokturis
4. Kājas fiksēšanas tapa
5. Fiksēšanas roksvira
6. Pārnēsāšanas rokturis
7. Maināma izmēra skava
8. Fiksācijas tapa
Lietošana
Stenda sagatavošana (A att.)
◆
◆
◆
◆
◆
Nolaidiet stenda virsmu uz grīdas ar salocītām kājām uz
augšu.
Pārbīdiet kājas fiksācijas tapu (4) un pagrieziet šo kāju,
līdz fiksācijas tapa ar klikšķi ievietojas vietā.
Atkārtojiet šīs darbības pārējām trijām kājām.
Paceliet stendu.
Pārbaudiet, lai pārliecinātos, ka stends ir stabils un visas
fiksējošās tapas ir savā vietā.
Rullīšu kronšteinu montāža (B un C att.)
Rullīšu kronšteini palīdz zāģēšanas laikā noturēt apstrādājamo detaļu līdzsvarā.
Lai samontētu rullīšu kronšteinus:
◆ Ieskrūvējiet fiksēšanas skrūves (8), caur skrūvju caurumiem abos stenda galos, kā parādīts B attēlā.
◆ Ievietojiet rullīšu kronšteinus (1) uz kvadrātveida caurumos abos stenda galos, C attēls.
◆ Ievietojiet un pievelciet regulēšanas skrūves (2), abos
stenda galos, C attēls.
Leņķzāģa pievienošana stendam ar atbalsta svirām
(D, E, F un G att.)
Sagatavojiet atbalsta sviras (D att.)
◆
Ievietojiet divas M8 × 60 skrūves un paplāksnes (9) katrā
atbalsta svirā.
Brīdinājums! Izslēdziet instrumentu slēdzi un atslēdziet barošanu, pirms tā montāžas pie stenda. Neparedzēta palaišana
montāžas laikā var izraisīt traumas.
Lai, lietojot zāģi, nodrošinātu līdzsvaru un stabilitāti, pirms lietošanas visi četri zāģi stūri ir jāpieskrūvē pie montāžas svirām.
Pārliecinieties, ka skrūves nesniedzas virs leņķzāģa galda.
Leņķzāģa pievienošana atbalsta svirām (E att.).
Zāģim ir četri caurumi, kas ir vienā līnijā ar spraugām atbalsta
svirās. Skatiet E attēlu.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Novietojiet atbalsta sviras uz leju.
Paceliet vienu zāģa pusi un novietojiet atbalsta sviru zem
tā, saskaņojot skrūves ar cilindrveida ligzdas galvu ar
leņķzāģa montāžas caurumiem, kā parādīts E attēlā.
Novietojiet leņķzāģi uz atbalsta svirām, katrā montāžas
caurumā ievietojot skrūves ar cilindrveida ligzdas galvu.
Izmantojiet parastu paplāksni un uzgriezni (10), lai
nostiprinātu kronšteinu vietā.
Atkārtojiet iepriekš minētās 4 darbības, lai uzstādītu otru
kronšteinu zāģa otru pusē.
Pārliecināties, ka kronšteini ir paralēli viens otram.
Izmantojiet regulējamo uzgriežņu atslēgu, lai pievilktu
katru uzgriezni.
Leņķzāģa un kronšteinu mezgla pievienošana
stendam (F un G att.)
◆
Paceliet zāģi un kronšteinu mezglu, ļaujot mezglam
nedaudz noliekties virzienā pret savu ķermeni.
◆ Kad kronšteins mezgls ir noliekts pret jums, uzāķējiet tā
priekšējo malu uz stenda priekšējās sliedes, skatiet F
attēlu.
Brīdinājums! Lai izvairītos no nopietnas traumas, pirms
novietot vietā kronšteina aizmugurējo galu, pārliecinieties,
ka kronšteina izliektā priekšējā mala cieši novietojas uz
priekšējās sliedes. To neievērojot, var zaudēt kontroli pār
zāģa montāžas mezglu.
◆ Nolaidiet kronšteina mezglu, ļaujot tā aizmugurējai malai
pilnībā novietoties uz aizmugurējās sliedes, G attēls.
Piezīme. Ar vienu roku turiet montāžas kronšteina mezglu,
līdz abas sviras droši nofiksētas.
◆ Pārbaudiet stāvokli un pielāgojiet, ja nepieciešams, lai
pārliecinātos, ka zāģa svars ir vienmērīgi sadalīts pa
sliedēm, kā parādīts G attēlā.
◆ Nodrošiniett, ka zāģis pilnībā ir novietojies savā vietā
un bloķēts šādā stāvoklī, pēc tam pievelciet četrus uzgriežņus, lai nostiprinātu zāģi pie montāžas kronšteina.
Zāģa noņemšana no stenda
◆
◆
◆
Atbrīvojiet fiksācijas sviras, lai atbloķētu zāģi un
montāžas kronšteina mezglu.
Lai atvienotu, noceliet zāģi projām no stenda sliedes
aizmugures.
Nedaudz noliekt montāžas mezglu pret sevi, paceliet tā
priekšējo daļu, lai atvienotu no stenda priekšējās sliedes,
skatiet F attēlu.
Stenda atbilstības pārbaude
Ar uzstādītu zāģi uz stenda:
◆ pārbaudiet, vai visas daļas ir novietotas vietā un
funkcionē. Nedrīkst būt traucēta leņķzāģa rotācija visā
leņķzāģēšanas, slīpās un kombinētās zāģēšanas leņķu
diapazonā.
◆ Darba atbalstus var pielāgot augstumā, kas ir vienā
līmenī ar leņķzāģa galda augšējo virsmu.
5
LATVIEŠU
Pielāgojamā kronšteina lietošana (H un I att.)
◆
Izmantojiet pielāgojamo kronšteinu, strādājot ar lielām
apstrādājamām detaļām.
Tehniskie dati
FME790
Garums
mm
1120
Sliežu paplašināšana
Garums ar izvilktiem pagarinājuma stieņiem
mm
2148
◆
◆
◆
◆
Augstums
mm
994
Maksimālā darba slodze
kg
185
Svars
kg
14,3
Atbrīvojiet fiksējošo skrūvi (8).
Paplašiniet pielāgojamo kronšteinu vajadzīgajā pozīcijā.
Pievelciet fiksējošo skrūvi.
Kad pielāgojamais kronšteins ir pagarināts līdz brīdinājuma stāvoklim, to vairs nedrīkst paplašināt.
Rullīšu kronšteinu augstuma pielāgošana
◆
Atskrūvējiet rullīšu kronšteinu regulēšanas skrūvi pielāgojamā kronšteina galā, kā norādīts I attēlā. Paceliet
rullīšu kronšteinu augstumā, kas ir vienā līmenī ar
leņķzāģa galda virsmu.
◆ Pievelciet kloķi un atkārtojiet darbības pretējā pusē.
Brīdinājums! Lai samazinātu ievainojumu risku, pārliecinieties, ka rullīšu kronšteini ir pielāgoti tā, ka apstrādājamā
detaļa pieguļ leņķzāģa galda virsmai. Apstrādājamās detaļas,
kas nepieguļ galda virsmai, var izraisīt asmens ieķeršanos
zāģēšanas laikā.
Pārnēsāšanas rokturis (J att.)
Rokturis (6) ir nodrošināts, lai transportētu leņķzāģi uz un no
darba vietas.
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, stendu
NEDRĪKST novietot glabāšanā ar tam piestiprinātu zāģi. Tas
ir ļoti nedroši.
Apkope
Brīdinājums! Lai samazinātu ievainojumu risku, periodiski
jāpārliecinās, ka visi stiprinājumi ir pievienoti, un noregulēti
saskaņā ar montāžas instrukcijām šajā rokasgrāmatā.
Brīdinājums! Instrumentam, veicot remontu vai apkopi, jālieto tikai identiskas rezerves detaļas. Jebkuru citu daļu izmantošana var būt bīstama vai izraisīt izstrādājuma bojājumus.
Brīdinājums! Izvairieties no šķīdinātāju lietošanas, tīrot
plastmasas daļas. Lielākā daļa plastmasa ir jutīgas pret
komerciālo šķīdinātāju iedarbību un var tikt bojātas, izmantojot šķīdinātājus tīrīšanai. Lietojiet tīru drānu, lai noņemtu
netīrumus, putekļus, eļļu, taukus, u. c.
6
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Stanley instruments ir jānomaina pret
jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar
pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietoto izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot
atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un samazināts
pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu
izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem
vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc mājsaimniecību elektriskie
izstrādājumi.
Stanley Fat Max nodrošina Stanley Fat Max izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu,
nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu,
sazinoties ar vietējo Stanley Fat Max biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. Alternatīvi, Stanley Fat Max remonta
darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē: www.2helpU.com
LATVIEŠU
Garantija
Stanley Europe rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un
sniedz profesionāliem lietotājiem nevainojamu izstrādājuma
garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu privāta
neprofesionāla lietotāja līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības
dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.
PILNA VIENA GADA GARANTIJA
Ja 12 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Stanley Fat Max
instruments sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu
dēļ, Stanley Europe garantē visu bojāto detaļu nomaiņu bez
maksas vai saskaņā ar mūsu vienpersonisku lēmumu visa
instrumenta nomaiņu bez maksas, ja:
◆ izstrādājums ekspluatēts atbilstīgi noteikumiem un
lietošanas rokasgrāmatas norādījumiem;
◆ izstrādājumam ir normāls nolietojums pareizas ekspluatācijas rezultātā;
◆ remontu ir veikuši tikai pilnvaroti speciālisti;
◆ uzrādīts pirkuma čeks;
◆ Stanley Fat Max izstrādājums nogādāts atpakaļ ar visiem
oriģinālajiem piederumiem un detaļām.
Ja vēlaties iesniegt pretenziju, sazinieties ar pārdevēju vai
tuvāko pilnvaroto Stanley Fat Max remonta darbnīcu, kura
norādīta Stanley Fat Max katalogā, vai sazinieties ar vietējo
Stanley biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Fat Max remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.stanley.eu/3
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Рабочий стол Stanley Fat Max FME790 предназначен для
использования с торцовочными пилами Stanley Fat Max.
Данное приспособление предназначено для эксплуатации
профессиональными и непрофессиональными
пользователями.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по
эксплуатации.
◆
◆
◆
Перед использованием приспособления внимательно
прочтите данное руководство по эксплуатации.
Назначение приспособления описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Использование
любых принадлежностей или аксессуаров, а также
выполнение данным приспособлением любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством по
эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
Сохраните данное руководство для последующего
обращения к нему.
резком изменении скорости или направления движения.
Осмотр и ремонт
◆
◆
◆
◆
◆
Дополнительные инструкции по безопасности
при работе с рабочими столами для
торцовочных пил
◆
Использование приспособления
Всегда соблюдайте осторожность при работе с данным
приспособлением.
◆ Данное изделие не может использоваться людьми
(включая детей) со сниженными физическими,
сенсорными и умственными способностями или
при отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют работу под
присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с приспособлением.
◆ Не используйте данное приспособление в качестве
игрушки.
◆ Используйте только в сухих местах. Не подвергайте
приспособление воздействию влаги.
◆ Не погружайте приспособление в воду.
◆ Не разбирайте корпус приспособления. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
◆ Не используйте приспособление, если есть
опасность возгорания или взрыва, например, вблизи
легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
После использования
◆
◆
◆
8
Храните не используемое приспособление в сухом,
хорошо вентилируемом месте, недоступном для
детей.
Дети не должны иметь доступ к убранным на
хранение устройствам.
Во время хранения или перевозки приспособления
в автомобиле, помещайте его в багажник или
закрепляйте, чтобы исключить его перемещение при
Перед началом эксплуатации, всегда проверяйте
исправность приспособления. Убедитесь
в отсутствии поломанных деталей, повреждённых
включателей и прочих дефектов, способных
повлиять на работу приспособления.
Не используйте приспособление, если повреждена
или неисправна какая-либо его деталь.
Ремонтируйте или заменяйте повреждённые или
неисправные детали только в авторизованном
сервисном центре.
Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте
детали, за исключением деталей, указанных
в данном руководстве по эксплуатации.
В случае отсутствия каких-либо частей не собирайте
рабочий стол до тех пор, пока не отсутствующие
части не будут получены и должным образом
установлены.
◆
◆
◆
Установите и полностью затяните все крепёжные
элементы, необходимые для данного рабочего стола.
Время от времени проверяйте устойчивость рабочего
стола и надёжность крепления на нём торцовочной
пилы. Ненадёжное закрепление пилы на столе
может привести к её смещению во время работы, что
повлечёт за собой получение тяжёлой травмы.
Перед началом работы убедитесь, что рабочий стол
установлен на ровной и устойчивой поверхности.
Неустойчивое положение или наклон стола
с закреплённой на нём пилой может привести
к получению тяжёлой травмы.
Never STAND on tool or its stand or use them as
a ladder or scaffolding.Никогда НЕ ВЗБИРАЙТЕСЬ
на инструмент или рабочий стол и не используйте
их в качестве лестницы или подмостков. Наклон
инструмента или случайное касание режущего
элемента может привести к получению тяжёлой
травмы. Не храните материалы в местах, где
существует необходимость встать на инструмент или
рабочий стол, чтобы до них дотянуться.
Всегда используйте только оригинальные запасные
части. Использование любых других частей может
привести к повреждениям. Торцовочная пила
должна монтироваться на рабочий стол строго
в соответствии с инструкциями, приведёнными
в данном руководстве по эксплуатации. Поместив
торцовочную пилу на рабочем столе, тщательно
расположите, выровняйте и отбалансируйте пилу
в соответствии с инструкциями, приведёнными
в данном руководстве по эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
◆
Никогда не видоизменяйте и не используйте стол
для выполнения работ, не обозначенных в данном
руководстве по эксплуатации.
◆ Распиливание материала может стать причиной
разбалансировки рабочего стола, поэтому всегда
следите, чтобы материал поддерживался должным
образом. Если отрезаемый материал находится
далеко за пределами опоры для заготовки, ножки
с противоположного конца стола могут внезапно
подняться в результате весового дисбаланса. Для
предотвращения подобной ситуации, перед началом
пиления надёжно удерживайте противоположную
сторону стола.
Внимание! В целях обеспечения безопасности,
никогда не подключайте инструмент к источнику питания,
пока не будут завершены все шаги по сборке, и вы
полностью не прочтёте настоящее руководство, приняв
к сведению содержащуюся в нём информацию.
Остаточные риски
При работе с данным приспособлением возможно
возникновение дополнительных остаточных рисков, которые
не вошли в описанные здесь правила техники безопасности.
Эти риски могут возникнуть при неправильном или
продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование
предохранительных устройств, некоторые остаточные
риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
◆ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей приспособления или
инструмента.
◆ Риск получения травмы во время смены деталей или
насадок.
◆ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
приспособления или инструмента. При
использовании инструмента в течение
продолжительного периода времени делайте
регулярные перерывы в работе.
◆ Ухудшение слуха.
◆ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например, при
обработке древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП).
Составные части
Ваше приспособление может содержать все или
некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Роликовый ограничитель для заготовок
2. Регулировочный винт роликового ограничителя для
заготовок
3. Зажимные рукоятки ножек стола
4. Отпирающая кнопка ножки стола
5. Монтажные кронштейны
6. Ручка для переноски
7.
8.
Выдвижная опора
Стопорный болт
Эксплуатация
Подготовка рабочего стола (Рис. А)
◆
◆
◆
◆
◆
Положите стол рабочей поверхностью на пол,
сложенными ножками вверх.
Нажмите на отпирающую кнопку (4) и поворачивайте
ножку, пока фиксатор не защёлкнется на месте.
Повторите с оставшимися тремя ножками.
Поднимите рабочий стол.
Убедитесь, что рабочий стол установлен на устойчивой
поверхности и задействованы все фиксаторы.
Установка роликовых ограничителей для
заготовок (Рис. В и С)
Роликовые ограничители помогут сохранить баланс
заготовке во время распиловки.
Чтобы установить роликовые ограничители:
◆ Ввинтите стопорные болты (8) в предназначенные
для них отверстия на обоих концах рабочего стола,
как показано на Рисунке В.
◆ Вставьте роликовые ограничители (1) в квадратные
отверстия, расположенные на обоих концах стола,
Рисунок С.
◆ Установите и затяните регулировочные винты (2)
с каждого конца рабочего стола, Рисунок С.
Установка на рабочий стол торцовочной пилы
на монтажных кронштейнах (Рис. D, E, F и G)
Подготовка монтажных кронштейнов (Рис. D)
◆
Вставьте в каждый монтажный кронштейн по два
болта M8x60 с шайбами (9).
Внимание! Перед установкой инструмента на рабочий
стол выключите инструмент и отсоедините его от источника
питания. Непреднамеренный запуск инструмента во время
установки может привести к получению травмы.
Для обеспечения баланса и устойчивости при
использовании пилы, перед использованием закрепите
болтами все четыре угла пилы на монтажных
кронштейнах. Убедитесь, что болты не выступают над
поверхностью стола или торцовочной пилы.
Установка торцовочной пилы на монтажных
кронштейнах (Рис. Е)
Выровняйте четыре отверстия в основании пилы
с отверстиями в монтажных кронштейнах. См. Рисунок Е.
◆ Поставьте монтажные кронштейны на рабочую
поверхность.
◆ Приподнимите одну сторону пилы и подставьте
под неё один из монтажных кронштейнов,
выровняв ножки болтов по монтажным отверстиям
торцовочной пилы, как показано на Рисунке Е.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
◆
◆
◆
◆
Опустите торцовочную пилу на монтажный
кронштейн, введя каждый болт в каждое монтажное
отверстие в основании пилы.
Закрепите болты при помощи плоской шайбы и гайки
(10).
Повторите описанные выше 4 шага для установки
второго монтажного кронштейна на другой стороне
пилы.
Убедитесь, что кронштейны расположены
параллельно. Используя раздвижной ключ, затяните
каждую гайку.
Установка на рабочий стол торцовочной
пилы с закреплёнными на ней монтажными
кронштейнами (Рис. F и G)
◆
Приподнимите пилу с закреплёнными на ней
монтажными кронштейнами, слегка наклоняя её
в свою сторону.
◆ Приподняв передние края монтажных кронштейнов,
закрепите их на передней перекладине стола, см.
Рисунок F.
Внимание! Во избежание получения тяжёлой травмы,
перед установкой задних краёв кронштейнов убедитесь,
что изогнутые передние края кронштейнов надёжно
установлены на передней перекладине рабочего стола.
Несоблюдение данного требования может привести
к потере контроля над пилой.
◆ Опустите кронштейны, устанавливая из задние края
на задней перекладине рабочего стола, Рисунок G.
Примечание: Пока оба рычага не будут надёжно
зафиксированы, продолжайте одной рукой поддерживать
монтажные кронштейны.
◆ Проверьте расположение пилы и при необходимости
отрегулируйте его. Убедитесь, что вес пилы
равномерно распределён на перекладинах стола, как
показано на Рисунке G.
◆ Убедитесь, что пила полностью установлена
и закреплена на перекладинах, затем затяните четыре
гайки, удерживающие пилу на монтажных кронштейнах.
Снятие пилы с рабочего стола
◆
◆
◆
Ослабьте фиксирующие рычаги, разблокировав пилу
и монтажные кронштейны.
Поднимите пилу с задней перекладины рабочего
стола.
Слегка наклоните пилу к себе и поднимите
передние части монтажных кронштейнов с передней
перекладины рабочего стола, см. Рисунок F.
Проверка совместимости пилы и рабочего стола
С пилой, установленной на столе:
◆ Проверьте правильность расположения пилы и её
функционирование. Не должно быть никаких помех
для выполнения распила со скосом, с наклоном или
комбинированного пиления.
10
◆
Высота ограничителей для заготовок может
быть отрегулирована на одном уровне с верхней
поверхностью торцовочной пилы.
Использование выдвижной опоры (Рис. H и I)
◆
При работе с длинными заготовками используйте
выдвижную опору.
Выдвижение опоры
◆
◆
◆
◆
Ослабьте стопорные болты (8)
Выдвиньте опору на желаемую длину.
Затяните стопорные болты.
Не выдвигайте опору на длину, превышающую
максимальную.
Регулировка высоты роликовых ограничителей
для заготовок.
◆
Ослабьте регулировочный винт роликового
ограничителя, расположенный на одном из концов
выдвижной опоры, как показано на Рисунке I.
Поднимите роликовый ограничитель на один уровень
с верхней поверхностью торцовочной пилы.
◆ Затяните регулировочный винт и повторите
с противоположным ограничителем.
Внимание: Чтобы снизить риск получения травмы,
убедитесь, что роликовые ограничители отрегулированы
должным образом, и заготовка ровно расположена
на поверхности стола торцовочной пилы. Неровно
расположенные заготовки могут стать причиной
заклинивания диска во время пиления.
Ручка для переноски (Рис. J)
Ручка (6) предназначена для переноски рабочего стола
для торцовочной пилы из или в рабочую зону.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения травмы НЕ
ХРАНИТЕ рабочий стол с установленной на нём пилой.
Это может привести к потере контроля.
Техническое обслуживание
Внимание: Для снижения риска получения травмы
регулярно проверяйте установку и регулировку всех
крепёжных элементов в соответствии с инструкциями
по сборке, приведёнными в данном руководстве по
эксплуатации.
Внимание: Во время технического обслуживания
используйте только идентичные запасные части.
Использование любых других частей и деталей может
привести к опасной ситуации или повреждению изделия.
Внимание: Не используйте растворители для чистки
пластиковых частей и деталей. Многие виды пластмасс
предрасположены к повреждениям в результате
использования технических растворителей. Для
удаления грязи, пыли, масла, консистентной смазки и пр.
используйте чистую ткань.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
Гарантийные условия
FME790
Длина
мм
1120
Длина с выдвинутой опорой
мм
2148
Высота
мм
994
Максимальная рабочая нагрузка
кг
185
Вес
кг
14,3
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley или Вы больше в нём не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком
службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электроинструментов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Фирма Stanley Fat Max обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок изделий Stanley
Fat Max. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете
сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный
центр, который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего
авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш
местный офис Stanley Fat Max по адресу, указанному
в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров Stanley Fat
Max и полную информацию о нашем послепродажном
обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете
по адресу: www.2helpU.com
Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным
пользователям исключительные условия гарантийного
обслуживания продуктов. Данные гарантийные условия
никоим образом не нарушают договорных прав непрофессиональных пользователей на гарантийное обслуживание. Гарантия действительна в пределах территорий
государств-членов Европейского союза и Европейской
зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака, Stanley
Europe гарантирует замену всех неисправных частей без
взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную
замену самого инструмента, при условии, что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max, список
которых приведен в каталоге продукции Stanley Fat Max,
или в ближайший сервисный центр Stanley по адресу,
указанному на упаковке продукта или в данном руководстве по эксплуатации. Список авторизованных сервисных
центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании Вы можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3
11
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe 12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.stanley.eu
Download PDF

advertising