FME790 | Stanley FME790 LEG STAND instruction manual

511113 - 89 SK
Preložené z pôvodného návodu
FME790
2
3
SLOVENSKY
Použitie výrobku
◆
Váš stojan Stanley Fat Max FME790 je určený na použitie s pokosovými pílami Stanley Fat Max. Toto náradie je určené pre
profesionálnych aj súkromných neprofesionálnych používateľov.
◆
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
pokyny a bezpečnostné výstrahy.
◆
◆
◆
Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento
návod.
Určené použitie tohto výrobku je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia
a vykonávanie iných pracovných operácií, než je odporúčané týmto návodom, môže spôsobiť poranenie obsluhy.
Uschovajte tento návod na prípadné ďalšie použitie.
Použitie výrobku
Pri použití tohto výrobku buďte vždy opatrní.
◆ Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí,
ak týmto osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak im neboli
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s týmto zariadením nebudú hrať.
◆ Tento výrobok sa nesmie použiť ako hračka.
◆ Používajte toto zariadenie iba na suchých miestach a zabráňte tomu, aby sa toto zariadenie dostalo do kontaktu
s vlhkosťou.
◆ Neponárajte toto zariadenie do vody.
◆ Nepokúšajte sa toto zariadenie demontovať. Vnútri
výrobku sa nenachádzajú žiadne časti určené na opravy.
◆ Nepoužívajte toto zariadenie v prostrediach s výbušnou
atmosférou, v ktorých sa vyskytujú horľavé kvapaliny,
plyny alebo prachové zmesi.
Po použití
◆
◆
◆
Ak výrobok nepoužívate, mali by ste ho uložiť na suchom
a dobre odvetrávanom mieste, mimo dosahu detí.
Uložené zariadenie musí byť vhodne zabezpečené pred
deťmi.
Ak je zariadenie uložené alebo prepravované vo vozidle,
musí byť umiestnené v kufri alebo zaistené tak, aby sa
zabránilo jeho pohybu pri náhlych zmenách rýchlosti
alebo smeru jazdy.
Kontroly a opravy
◆
4
Pred použitím vždy skontrolujte, či nie je zariadenie poškodené alebo či nemá poškodené časti. Skontrolujte, či
nie sú rozbité jeho časti a či nie sú poškodené vypínače
alebo iné diely, ktoré by mohli ovplyvniť jeho prevádzku.
◆
◆
Nepoužívajte toto zariadenie, ak je akákoľvek jeho časť
poškodená alebo ak nepracuje správne.
Opravu alebo výmenu poškodených a zničených dielov
vždy zverte autorizovanému servisu.
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť iné
diely než tie, ktoré sú špecifikované v tomto návode.
Ak chýba akákoľvek časť stojana, nepokúšajte sa o jeho
zostavenie, kým chýbajúce časti nezískate a kým ich
správne nenamontujete.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre stojany
pokosových píl
◆
Kompletne zostavte tento stojan a riadne utiahnite všetky
montážne prvky. Robte aj občasnú kontrolu tohto stojana
a uistite sa, či je píla riadne upevnená. Nestabilná
a uvoľnená píla sa môže počas použitia posúvať, čo
môže viesť k spôsobeniu vážneho zranenia.
◆ Pred začatím práce sa uistite, či je celá zostava postavená
na rovnom a pevnom povrchu. Ak sú náradie a stojan nestabilné a ak sa prevrátia, môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
◆ Nikdy si NESTÚPAJTE na toto náradie alebo na jeho stojan
a nepoužívajte túto zostavu ako rebrík alebo lešenie. Ak dôjde
k prevráteniu náradia alebo k náhodnému kontaktu s pílovým
kotúčom, mohlo by dôjsť k vážnemu zraneniu. Neukladajte
materiál na pílu alebo v jej blízkosti na miestach, kde sa musíte postaviť, aby ste dosiahli na náradie alebo na tento stojan.
◆ Používajte iba originálne náhradné diely. Pri použití iných dielov
vznikajú riziká. Pokosová píla musí byť na tento stojan riadne
namontovaná podľa pokynov v návode na použitie tejto píly.
Po montáži pokosovej píly na stojan urobte riadne porovnanie,
umiestnenie a vyváženie tejto píly podľa pokynov v návode.
◆ Tento stojan sa nesmie nikdy žiadnym spôsobom upravovať
a nesmie sa používať na iné účely, než na aké je určený.
◆ Rezaný materiál môže spôsobiť stratu vyváženosti stojana,
a preto sa vždy uistite, či je materiál riadne podopretý. Ak
je obrobok umiestnený ďaleko za pracovnou podperou,
nohy na druhej strane stojana sa môžu z dôvodu straty vyváženia náhle zdvihnúť. Pred začatím rezu pevne uchopte
opačnú stranu, aby ste zabránili tejto situácii.
Varovanie! Z dôvodu zaistenia vašej bezpečnosti nikdy nepripájajte náradie k napájaciemu zdroju, kým nebudú dokončené
všetky montážne kroky a kým si neprečítate celý tento návod.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť
dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
◆ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou
alebo pohybujúcou sa časťou.
◆ Zranenia spôsobené pri výmene akýchkoľvek dielov,
pracovných nástrojov alebo príslušenstva.
SLOVENSKY
◆
◆
◆
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak
používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite, aby sa
robili pravidelné prestávky.
Poškodenie sluchu.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (napríklad: práca s drevom,
zvlášť s dubovým, bukovým a materiálom MDF).
Popis
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Držiak s valčekom
2. Nastavovacia skrutka držiaka s valčekom
3. Zaisťovacia rukoväť nohy
4. Poistný kolík nohy
5. Upínacie rameno
6. Rukoväť na prenášanie
7. Nastavovací držiak
8. Poistný kolík
Použitie
Príprava stojana (obr. A)
◆
◆
◆
◆
◆
Položte stojan hornou plochou na podlahu tak, aby boli
nohy stojana otočené nahor.
Stlačte poistný kolík nohy (4) a otáčajte nohou, kým
nedôjde k riadnemu usadeniu poistného kolíka v určenej
polohe.
Zopakujte tento úkon aj pri troch zostávajúcich oporných
nohách.
Zdvihnite stojan a postavte ho na nohy.
Skontrolujte, či je stojan stabilný a či sú riadne zaistené
všetky poistné kolíky.
Montáž držiakov s valčekmi (obr. B a C)
Tieto držiaky s valčekmi pomáhajú vyvažovať obrobok počas
rezania.
Postup montáže držiakov s valčekmi:
◆ Zaskrutkujte poistné skrutky (8) do otvorov na tieto
skrutky, ktoré sa nachádzajú na oboch koncoch stojana,
ako na uvedenom obr. B.
◆ Zasuňte držiaky s valčekmi (1) do hranatých otvorov na
oboch koncoch stojana, ako na uvedenom obr. C.
◆ Zaskrutkujte a utiahnite nastavovacie skrutky (2) na
oboch koncoch stojana, ako na uvedenom obr. C.
Upevnenie pokosovej píly na stojan pomocou
upínacích ramien (obr. D, E, F a G)
Príprava upínacích ramien (obr. D)
◆
Zasuňte do každého upínacieho ramena dve skrutky M8
× 60 opatrené podložkami (9).
Varovanie! Pred montážou píly na stojan odpojte túto pílu od
napájacieho zdroja. Náhodné spustenie píly počas montáže
môže spôsobiť zranenie.
Pred začatím práce musia byť všetky štyri rohy píly priskrutkované k upínacím ramenám, aby sa zaistilo vyváženie
a stabilita. Uistite sa, či skrutky nevyčnievajú nad pracovný
stôl pokosovej píly.
Montáž pokosovej píly na upínacie ramená (obr. E)
Táto píla je opatrená štyrmi otvormi, ktoré sú zarovnané
s drážkami v upínacích ramenách. Pozrite obr. E.
◆ Položte upínacie ramená spodnou stranou nahor.
◆ Zdvihnite jednu stranu píly a umiestnite pod túto zdvihnutú časť upínacie rameno. Zarovnajte skrutky s valcovou
hlavou s vnútorným šesťhranom s montážnymi otvormi
pokosovej píly, ako je zobrazené na obr. E.
◆ Usaďte pokosovú pílu na upínacie rameno tak, aby boli
skrutky s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom
zasunuté v každom montážnom otvore.
◆ Pri montáži použite aj ploché podložky a matice (10).
◆ Zopakujte 4 vyššie uvedené kroky pri montáži druhého
držiaka na opačnej strane píly.
◆ Uistite sa, či sú držiaky navzájom rovnobežné. Na utiahnutie každej matice použite vhodný nastaviteľný kľúč.
Upevnenie pokosovej píly a zostavy ramien na
stojan (obr. F a G)
◆
Zdvihnite kompletnú zostavu píly a upínacích ramien
a nakloňte ju mierne na seba.
◆ Hneď ako budete mať túto upínaciu zostavu naklonenú
na seba, zaveste jej predný okraj na prednú vodiacu lištu
stojana, pozrite obr. F.
Varovanie! Pred usadením zadnej časti držiaka sa uistite, či
je zahnutý predný okraj montážneho držiaka bezpečne usadený na prednej vodiacej lište, aby ste zabránili spôsobeniu
vážneho zranenia. Ak nedodržíte tento pokyn, mohlo by dôjsť
k strate kontroly nad montážnou zostavou pokosovej píly.
◆ Spustite zostavu držiaka dole a nechajte jej zadný okraj
riadne dosadnúť na zadnú vodiacu lištu, pozrite obr. G.
Poznámka: Jednou rukou držte montážnu zostavu držiaka,
kým nebudú riadne zaistené obe páky.
◆ Skontrolujte polohu píly a ak je to nutné, znovu ju nastavte, aby ste sa uistili, či je hmotnosť píly na vodiacich
lištách rovnomerne vyvážená, pozrite obr. G.
◆ Uistite sa, či je píla v určenej polohe kompletne usadená
a zaistená a potom utiahnite štyri matice, ktoré upevňujú
pílu k montážnemu držiaku.
Odobratie píly zo stojana
◆
◆
◆
Uvoľnite upínacie ramená, aby došlo k uvoľneniu píly
a montážnej zostavy držiaka.
Zdvihnite pílu zo zadnej vodiacej lišty stojana, aby došlo
k jej uvoľneniu.
Mierne nakloňte túto zostavu na seba a zdvihnite prednú
časť zostavy, aby došlo k uvoľneniu z prednej vodiacej
lišty stojana, pozrite obr. F.
5
SLOVENSKY
Skúška kompatibility stojana
S pílou namontovanou na stojane:
◆ Skontrolujte usadenie a funkciu. Pri vykonávaní pokosových, šikmých a kombinovaných rezov v celom rozsahu
nesmie dochádzať k žiadnym zásahom.
◆ Pracovná podpera môže byť nastavená tak, aby sa jej
výška zhodovala s výškou horného stola pokosovej píly.
Použitie nastavovacieho držiaka (obr. H a I)
◆
Používajte tento nastavovací držiak, ak pracujete s veľkými obrobkami.
Vysunutie vodiacich líšt
◆
◆
◆
◆
Povoľte poistnú skrutku (8).
Vysuňte nastavovací držiak do požadovanej polohy.
Utiahnite poistnú skrutku.
Hneď ako bude nastavovací držiak vysunutý do limitnej
polohy, nesmie sa ďalej vysúvať.
Nastavenie výšky držiakov s valčekmi
◆
Povoľte nastavovaciu skrutku držiakov s valčekmi na
konci nastavovacieho držiaka, ako je zobrazené na
obr. I. Zdvihnite držiak s valčekom do výšky zodpovedajúcej výške pracovného stola pokosovej píly.
◆ Utiahnite skrutku a zopakujte tento postup na druhej
strane.
Varovanie! Uistite sa, či sú držiaky s valčekmi nastavené
tak, aby bol z dôvodu obmedzenia rizika spôsobenia úrazu
obrobok usadený rovno na stole pokosovej píly. Obrobky,
ktoré nebudú rovno usadené, by mohli spôsobiť zablokovanie
pílového kotúča počas rezania.
Rukoväť na prenášanie (obr. J)
Rukoväť (6) sa dodáva na prenášanie stojana pokosovej píly
na stavenisko a späť.
Varovanie! Z dôvodu obmedzenia rizika spôsobenia úrazu sa
NEPOKÚŠAJTE uložiť stojan s upevnenou pokosovou pílou.
Mohlo by dôjsť k strate kontroly nad náradím.
Údržba
Varovanie! Pravidelne kontrolujte, či sú všetky montážne
a upínacie prvky riadne utiahnuté a nastavené podľa montážnych pokynov uvedených v tomto návode, aby ste obmedzili
riziko zranenia osôb.
Varovanie! Pri vykonávaní opráv používajte iba zhodné
náhradné diely. Použitie iných dielov môže spôsobiť riziko
ohrozenia osôb alebo poškodenia výrobku.
Varovanie! Pri čistení plastových dielov nepoužívajte rozpúšťadlá. Pri použití komerčných rozpúšťadiel je väčšina plastov
náchylná na poškodenie a môže sa zničiť. Používajte čisté
handry na odstraňovanie nečistôt, prachu, oleja, maziva atď.
6
Technické údaje
FME790
Dĺžka
mm
1 120
Dĺžka s vysunutými tyčami
mm
2 148
Výška
mm
994
Maximálna nosnosť
kg
185
Hmotnosť
kg
14,3
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať
v bežnom domovom odpade.
Ak už nebudete výrobok Stanley ďalej používať alebo ak si
prajete ho nahradiť novým výrobkom, nelikvidujte ho spoločne
s bežným domovým odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením
a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť Stanley Fat Max poskytuje službu zberu a recyklácie výrobkov Stanley Fat Max po skončení ich prevádzkovej
životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto služby, odovzdajte,
prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek zástupcovi autorizovaného servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Stanley Fat Max
nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max, podrobnosti
o popredajnom servise a kontakty nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
SLOVENSKY
Záruka
Spoločnosť Stanley Europe je presvedčená o kvalite svojich
výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre používateľov tohto
výrobku. Táto záruka sa ponúka ako mimoriadna a žiadnym
spôsobom neovplyvní Vaše zmluvné práva, ak ste súkromný
neprofesionálny používateľ. Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA V TRVANÍ JEDNÉHO ROKU
Ak dôjde počas 12 mesiacov od kúpy výrobku Stanley Fat Max k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu poruchy
materiálu alebo zlého dielenského spracovania, spoločnosť
Stanley Europe zaručuje bezplatnú výmenu všetkých
poškodených častí – alebo podľa nášho uvážení – bezplatnú
výmenu celého výrobku, za nasledujúcich podmienok:
◆ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom
a v súlade s pokynmi uvedenými v návode na jeho
obsluhu.
◆ Tento výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebovaniu.
◆ Tento výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
◆ Bol predložený doklad o kúpe.
◆ Tento výrobok Stanley Fat Max bol vrátený kompletný
so všetkými pôvodnými komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte najbližší autorizovaný
servis Stanley Fat Max v katalógu Stanley Fat Max alebo
kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto
návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max
a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete
na internetovej adrese: www.stanley.eu/3
7
SLOVENSKY
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00275582 - 07-08-2015
8
CZ
ZÁRUþNÍ LIST
SK
ZÁRUþNÝ LIST
ZÁRUþNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUþNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mČsícĤ pĜi prodeji zboží fyzické osobČ – spotĜebiteli pro soukromou pĜímou spotĜebu (§ 620 Obþanského zákoníku)
‰ 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteĐovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obþianskeho zákonníka)
12 mČsícĤ pĜi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské þinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
‰ 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateĐovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateĐskej þinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úþel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úþel nákupu je pre:
‰PĜímou osobní spotĜebu/Priamu osobnú spotrebu
‰Obchodní a podnikatelskou þinnost/obchodnú a podnikateĐskú þinnosĢ
IýO: ………………………...........................…..
ýíslo pokladního dokladu - faktury/ýíslo pokladniþného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
06/13
Download PDF

advertising