DWE46150 | DeWalt DWE46150 DUST EXTRACTION KIT Type 2 instruction manual

DWE46150
Final Page Size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)10
English (original instructions)18
Español (traducido de las instrucciones originales)24
Français (traduction de la notice d’instructions originale)31
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)38
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)45
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)52
Português (traduzido das instruções originais)58
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)65
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)71
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)77
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)84
Copyright DeWALT
B
Figure 1
g
b
e
a
d
c
f
Figure 2
g
h
b
i
Figure 3
j
k
1
Dansk
Figure 4
m
l
l
a
2
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
Dansk
OVERFLADESLIBNINGSAFSKÆRMNING
DWE46150
Tillykke!
Generelle sikkerhedsadvarsler
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Tekniske data
Type
Vægt kg
DWE46150
2
0,31
DWE46150 overfladeslibningsafskærmning er kun til brug for
DeWALT slibemaskiner med følgende tekniske specifikationer:
sikkerhedsskærmholder diameter
44 mm
maks. hjuldiameter
125 mm
maks. nominel hastighed
11 500/min
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der – hvis den ikke undgås –
kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der – hvis den ikke undgås –
kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der – hvis den ikke undgås –
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
ADVARSEL: Læs for din egen
sikkerheds skyld betjeningsvejledningen
for både slibeværktøjet og støvsugeren,
før du bruger noget tilbehør. Hvis du
undlader at følge disse advarsler, kan
det medføre personskade og alvorlig
beskadigelse af værktøjet og tilbehøret.
Brug kun identiske udskiftningsdele ved
servicering af dette værktøj.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
FOR FREMTIDIG REFERENCE
1) SIKKERHED PÅ ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Hold børn og omkringstående på
afstand, når der anvendes elektrisk
værktøj. Distraktioner kan medføre, at du
mister kontrollen.
c) Sørg for at arbejdsområdet er godt
ventileret. Udsættelse for støv på en
dårlig ventileret arbejdsplads kan medføre
helbredsmæssige gener.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe. Der er øget
risiko for elektrisk stød, hvis din krop er
jordforbundet.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undlad at række for langt. Hold hele
tiden en god fodstilling og balance. Dette
giver bedre kontrol af det elektriske værktøj,
når uventede situationer opstår.
3
Dansk
d) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige
dele. Løst tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget af de bevægelige dele.
4) BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF EL-VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
ADVARSEL: Hvis der udføres andre
opgaver end dem, der anbefales i
denne betjeningsvejledning med dette
værktøj eller tilbehør eller udstyr, kan det
medføre risiko for personskade.
b) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med
dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet.
El-værktøj er farligt i hænderne på personer,
som ikke er instrueret i brugen deraf.
c) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at
værktøjets driftssikkerhed opretholdes.
Sikkerhedsregler for
overfladeslibningsafskærmning
• Afskærmningen skal være sikkert fastgjort
elværktøjet for maksimal sikkerhed,
således at mindst muligt af hjulet er
blotlagt mod operatøren. Afskærmningen er
designet til at samle støv og hjælpe med til at
beskytte operatøren mod utilsigtet kontakt med
hjulet.
• Anvend ikke tilbehør, der ikke er specielt
designet til værktøjet og anbefalet af
producenten. Blot fordi tilbehøret kan
påsættes værktøjet, garanterer det ikke sikker
betjening.
• Brug udelukkende tørre diamant
overfladekophjul sammen med denne
4
overfladeslibningsafskærmning.
Overfladeslibningsafskærmningen er ikke
beregnet til brug sammen med standard
slibning, afskæring, kophjul eller stålbørster.
• Tilbehørets nominelle hastighed skal
mindst svare til den maksimale hastighed,
der er markeret på elværktøjet. Tilbehør, der
kører hurtigere end dets nominelle hastighed,
kan gå itu og flyve væk.
• Hold fast i elværktøjet ved hjælp af de
isolerede håndtagsflader, når der skal
saves i emner, hvor skæreværktøjet kan
berøre skjulte ledninger eller sit eget kabel.
Kommer skæreværktøjet i kontakt med en
strømførende ledning, kan blotlagte metaldele
på elværktøjet gøres strømførende og give stød
til brugeren.
• Anavend altid sidehåndtag. Spænd
håndtaget sikkert. Sidehåndtaget skal altid
bruges for hele tiden at opretholde kontrol over
værktøjet.
• Brug ikke et beskadiget tilbehør. Før brug
af tilbehør undersøges f.eks. diamanthjul
for skår og revner, støttepuder for revner
og normalt slid. Hvis elværktøjet eller
tilbehøret tabes, bør det undersøges for
skade, eller der bør monteres ubeskadiget
tilbehør. Efter undersøgelse og montering
af tilbehør placeres du og tilskuere væk fra
tilbehørets rotationsplan, og elværktøjet
køres ved maksimal tomgangshastighed
i et minut. Beskadiget tilbehør vil normalt gå i
stykker under denne testkørsel.
• Når værktøjet startes med et nyt hjul eller
et udskiftningshjul, hold værktøjet i et
godt beskyttet område og lad det køre i et
minut. Hvis hjulet har en skjult revne eller brist,
vil den eksplodere på mindre end et minut. Start
aldrig værktøjet, hvis en person opholder sig på
linje med hjulet. Dette gælder også operatøren.
• Anvend personligt beskyttelsesudstyr.
Afhængig af brugen bør du anvende
ansigtsskærm eller beskyttelsesbriller.
Hvis det er nødvendigt, skal du
anvende støvmaske, hørebeskyttelse,
handsker og et arbejdsforklæde, der
kan modstå småt slibemateriale eller
arbejdsemnefragmenter. Øjenbeskyttelsen
skal kunne stoppe flyvende fremmedlegmer, der
opstår som følge af de forskellige betjeninger.
Støvmasken eller åndedrætsværnet skal kunne
filtrere partikler, der frembringes som følge af din
betjening. Forlænget eksponering for høj, intens
støj kan forårsage høreskader.
Dansk
• Anvend personligt beskyttelsesudstyr.
Hvis du mister kontrollen, kan ledningen blive
skåret eller fastklemt, og din hånd eller arm kan
trækkes ind i det roterende tilbehør.
• Læg aldrig værktøjet fra dig, før tilbehøret
er helt stoppet. Det roterende tilbehør
kan gribe fast i overfladen, og du kan miste
kontrollen over elværktøjet.
• Start ikke elværktøjet, mens du bærer det
på dig. Utilsigtet kontakt med det roterende
tilbehør kan hænge fast i dit tøj og efterfølgende
ind i huden.
• Rengør værktøjets lufthuller med jævne
mellemrum. Motorens ventilator vil trække støv
ind i kabinettet, og for megen akkumulering af
metalstykker kan udgøre en elektrisk fare.
• Betjen ikke elværktøjet nær brændbare
materialer. Gnister kan antænde disse
materialer.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
FOR FREMTIDIG REFERENCE
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
–Hørenedsættelse.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
• Anvend ikke tilbehør, der kræver
kølevæske. Brug af vand eller anden
kølevæske kan resultere i livsfarligt elektrisk stød.
Læs brugsvejledningen før brug.
•Anvend IKKE stålbørster sammen med
denne overfladeslibningsafskærmning.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
• Anvend INGEN slibehjul.
• Slib eller skær IKKE med et diamant
kophjul. Fragmenter kunne løsne sig og flyve
væk.
• Brug den ALTID sammen med en
støvopsamler.
A
DVARSEL: Brug ALTID
sikkerhedsbriller. Glas i almindelige
briller er IKKE sikkerhedsglas. Brug
også ansigts- eller støvmaske, hvis
savningen støver. Bær ALTID certificeret
sikkerhedsudstyr:
A
DVARSEL: Før start på arbejdet
kontrollér for at fastlægge
risikoklassifikationen for det
producerede støv. Brug en industriel
støvopsamler af passende officielt
godkendt sikkerhedsklasse, og som
opfylder de lokale kontrolregulativer
for risiko for støv.
A
DVARSEL: Bær altid høreværn.
Under nogle forhold og varigheden af
brug, kan støj fra dette produkt give
høretab.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Det kan
resultere i alvorlig personskade.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Overfladeslibningsafskærmning
1Vejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1)
A
DVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogle dele heraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
a.Støvåbning
b. Fastgør justeringsskrue
c. Udskifteligt børsteskørt
d. Hul til udtagning af børsteskørt
e.Kantlistedør
f.Kantlistedørtap
g.Fastspændingsgreb
5
Dansk
TILSIGTET BRUG
Din betonoverfladeslibeafskærmning er designet
til fjernelse af støv fra følgende: slibning, planering
og polering af betonoverflader. Den kan fjerne
støv ved fjernelse af overflademaling, epoxy og
lim. Ved hjælp af en passende slibemaskine,
diamantslibehjul og støvopsamler kan den bruges
til at fjerne en betydelig del af statisk og luftbåret
støv, som ellers kan forurene arbejdsmiljøet
eller udgøre en øget helbredsmæssig risiko for
operatøren og andre i nærheden, hvis der ikke
anvendes en overfladeslibeafskærmning. Denne
betonoverfladeslibemaskine skal ALTID anvendes
sammen med en støvopsamler designet til fjernelse
af betonstøv.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Overfladeslibeafskærmningen er et professionelt
værktøj. LAD IKKE børn komme i kontakt med
værktøjet. Overvågning er påkrævet, når uerfarne
brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SAMLING OG JUSTERINGER
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade skal
du ALTIDslukke for værktøjet
og afbryde det fra strømkilden,
inden der foretages justeringer,
eller der fjernes/monteres
tilbehør eller ekstraudstyr. Dette
gælder både slibemaskinen og
støvopsamleren. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker
risikoen for, at værktøjet startes utilsigtet.
På- og afmontering af
overfladeslibningsafskærmning
(fig. 2)
1.Følg instruktionerne i værktøjsmanualen for
på- og afmontering af afskærmningen for at
afmontere afskærmningen fra slibemaskinen.
2.Åbn klemmegrebet (g) på
overfladeslibeafskærmningen og ret tapperne
(h) på overfladeslibeafskærmningen ind efter
kærvene (i) på slibemaskinens gearkasse.
6
3.Med åbent klemmegreb drej afskærmningen
til den ønskede arbejdsposition.
Overfladeslibeafskærmningen skal anbringes
mellem spindlen og operatøren for at yde
maksimal beskyttelse til operatøren.
4.Luk klemmegrebet for at sikre
overfladeslibeafskærmningen på gearkassen.
Spænd fastspændingsskruen (b) for at sikre, at
afskærmningen er fastgjort til gearkassen.
For optimal placering skal diamanthjulet køre
3 mm over børsterne. Hvis diamanthjulskørslen
inde i afskærmningen eller standeren er højere
end 6 mm, vil afskærmningen ikke fungere
korrekt.
BEMÆRK: Spænd ikke
fastspændingsskruen (b) med
klemmegrebet i åben position. Det
kan forårsage skjult beskadigelse af
overfladeslibeafskærmningen eller
monteringsnavet.
BEMÆRK: Hvis
overfladeslibeafskærmningen ikke kan
spændes med fastspændingsskruen,
anvend ikke værktøjet, men tag det
og overfladeslibeafskærmningen til et
serviceværksted for at få repareret eller
udskiftet overfladeslibeafskærmningen.
5.Du fjerner overfladeslibeafskærmningen
ved at åbne klemmegrebet, dreje
overfladeslibeafskærmningen for at rette
kærver og tapper ind og trække dem op over
overfladeslibeafskærmningen.
Montering af tør diamant
overfladekophjul (fig. 3)
Følg instruktionerne i værktøjsmanualen for
montering og anvendelse af skærehjul og montér
slibehjulet. Anvend IKKE type 1 skærehjul eller
sammenhængende slibehjul.
Et 125 mm (5 inch) tør diamant overfladekophjul (j)
anbefales til brug sammen med denne afskærmning.
Den indvendige flangeskive (k) skal installeret bagved
hjulet for let udskiftning af værktøjet og korrekt
tilpasning.
Støvopsamling (fig. 1, 4)
A
DVARSEL: Brug kun de el-værktøjer,
der anbefales af DeWALT sammen med
dette udstyr.
For flere informationer om DeWALT elværktøjer, der
er kompatible med dette tilbehør, kontakt venligst en
af de autoriserede serviceværksteder, der er nævnt
på bagsiden eller find detaljerede oplysninger om
Dansk
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
A
DVARSEL: Dette tilbehørskal
anvendes sammen med et
støvopsamlingssystem. Bær ALTID
certificeret sikkerhedsansigts- eller
støvmaske.
BEMÆRK: Kontrollér at slangetilslutningen er sikker.
BEMÆRK: Mængden af støv, der opfanges af
støvopsamleren, afhænger af dens filtersystem. Se
betjeningsvejledningen for støvopsamleren for flere
informationer.
Alle DeWALT støvopdamlingsafskærmninger er
designet til at arbejde sammen med DeWALT Airlock
DWV9000 konnektor.
1.Fastgør DWV9000 konnektor (l) til den
støvopsamlingsslange (m).
2.Lås DWV9000 konnektor (l) op og skub den på
støvåbningen (a).
3.Lås DWV9000 konnektor (l) for at sikre den.
TRADITIONELLE STØVOPSAMLINGSSLANGER
Fastgør den anbefalede støvopsamlingsslange til
støvåbningen (a).
FUNKTION
A
DVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID
slukke for værktøjet og afbryde det
fra strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Dette gælder både slibemaskinen og
støvopsamleren. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker
risikoen for, at værktøjet startes utilsigtet.
A
DVARSEL: Læs for din egen
sikkerheds skyld betjeningsvejledningen
for både slibeværktøjet og støvsugeren,
før du bruger noget tilbehør. Hvis du
undlader at følge disse advarsler, kan
det medføre personskade og alvorlig
beskadigelse afværktøjet og tilbehøret.
Brug kun identiske udskiftningsdele ved
servicering af dette værktøj.
BEMÆRK: Mængden af støv, der opfanges af
støvopsamleren, afhænger af dens filtersystem. Se
betjeningsvejledningen for støvopsamleren for flere
informationer.
1.Kontrollér at alle monteringsinstruktionerne er
blevet udført.
3.Slå værktøjet til som angivet i
betjeningsvejledningen og lad den opnå fuld
hastighed, før det kommer i kontakt med
arbejdsoverfladen.
4.Anbring overfladeslibeafskærmningen på en flad
arbejdsoverflade som fx et gulv eller en væg og
start slibningen.
5.Når overfladeslibningen er afsluttet, slå værktøjet
fra og frakobl strømkilden. Lad værktøjet holde
helt op med at dreje, før du lægger det fra dig.
BEMÆRK: Overfladeslibeafskærmningen og
støvopsamleren vil kun være effektive, hvis de
anvendes sammen med et diamant overfladekophjul
på en flad overflade.
Montering af
båndhåndtagssamlingen
BEMÆRK: Båndhåndtaget er inkluderet i
DWE4217KT sættet, men er ikke inkluderet i den
enkeltstående DWE46150 afskærmning.
1.Træk fingerskruerne lidt udad fra håndtaget,
således at deres gevindender trækkes
indvendigt i håndtaget.
2.Anbring håndtagssamlingen over
slibemaskinens gearkasse, så fingerskruerne
med gevindhullerne og ørerne på gearkassen
rettes ind efter rillerne i båndhåndtagssamlingen.
3.Spænd fingerskruerne for at fastgøre håndtaget
til slibemaskinen.
JUSTERING AF BÅNDHÅNDTAGSVINKLEN:
1.Løsn begge fingerskruer 2 hele omdrejninger.
2.Drej håndtaget til den ønskede 45˚ eller 90˚
position og kontrollér, at spærrepositionsrillerne
rettes ind.
3.Spænd fingerskruerne igen for at fastgøre
håndtaget til slibemaskinen.
Kantlisteanvendelse (fig. 1)
Denne betonslibeafskærmning har en dørfunktion,
som giver mulighed for glat slibning af en væg.
1.Slå værktøjet fra og frakobl det fra strømkilden.
2.Drej ved hjælp af kantlistedørtappen (f),
kantlistedøren, indtil den smækker på plads i
åben position.
3.Tilslut værktøjet til strømkilden.
4.Hold hænder og krop på afstand af hjul og
døråbning.
2.Slå støvopsamleren til som angivet i
betjeningsvejledningen for støvopsamleren.
7
Dansk
5.Anbring dørkanten lige på arbejdsoverfladen, slå
værktøjet til og start slibningen. Løft værktøjet
fra arbejdsoverfladen, før du slukker for
værktøjet.
6.Når glatslibningen er afsluttet, slå værktøjet fra
og frakobl strømkilden. Lad værktøjet holde helt
op med at dreje, før du lægger det fra dig.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
7.Drej ved hjælp af kantlistedørtappen (f), døren,
indtil den smækker på plads i lukket position.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
A
DVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID
slukke for værktøjet og afbryde det
fra strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Dette gælder både slibemaskinen og
støvopsamleren. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker
risikoen for, at værktøjet startes utilsigtet.
Udskift børsteskørt (fig. 1)
1.Slå værktøjet fra og frakobl det fra strømkilden.
2.Skub det slidte børsteskørt ud fra hullerne til
udtagning af børsteskørt (d).
3.Tryk et nyt børsteskørt ind i hullerne til udtagning
af børsteskørt, indtil det sidder fast.
Reserve børsteskørt kan købes hos din lokale
forhandler eller hos et autoriseret serviceværksted.
Hvis du har brug for hjælp til at finde noget
tilbehør, kontakt venligst et af de autoriserede
serviceværksteder, der er nævnt på bagsiden
eller find detaljerede oplysninger om vores
eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
8
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DeWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DeWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Dansk
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DeWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DeWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DeWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DeWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
9
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
Deutsch
SCHLEIFSCHEIBENABDECKUNG
DWE46150
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Typ
Gewicht
kg
DWE46150
2
0,31
Die Schleifscheibenabdeckung DWE46150 darf nur für
DeWALT -Winkelschleifer mit den folgenden technischen Daten
verwendet werden:
urchmesser der Schutzhalterung
44 mm
Max. Scheibendurchmesser 125 mm\
Leerlaufhöchstdrehzahl
11 500/min
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
10
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
WARNUNG: Lesen Sie zu Ihrer eigenen
Sicherheit die Bedienungsanleitungen
für den Winkelschleifer und den
Staubabsauger, bevor Sie Zubehörteile
irgendwelcher Art verwenden. Das
Nichtbeachten von Warnhinweisen
kann zu Verletzungen und Sachschäden
am Werkzeug und am Zubehör
führen. Verwenden Sie zur Wartung
dieses Werkzeugs nur identische
Austauschteile.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ALLE ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte
oder dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
c) Sorgen Sie für eine gute Belüftung
des Arbeitsbereichs. Wenn Sie in
einem schlecht belüfteten Arbeitsbereich
Staub ausgesetzt sind, kann dies zu
Gesundheitsschäden führen.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohren,
Heizkörpern, Herden und Kühlgeräten.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet
ist.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun, und gehen Sie
mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind
oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb
eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
Deutsch
b) Tragen Sie persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie immer
einen Augenschutz. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie eine anormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
d) Tragen Sie geeignete Kleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung und
keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von
beweglichen Teilen fern. Lose sitzende
Kleidung, Schmuck oder lange Haare können
sich in den beweglichen Teilen verfangen.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
W
ARNUNG: Das Verwenden anderer
als der in dieser Anleitung empfohlenen
Vorsatzgeräte und Zubehörteile oder
die Ausführung von Arbeiten mit
diesem Elektrowerkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung
entsprechen, kann zu Unfallgefahren
führen.
b) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar
auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit
dem Elektrogerät oder mit diesen
Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
c) Verwenden Sie Elektrogeräte,
Zubehör und Einsätze (Bits) usw.
gemäß diesen Anweisungen
und unter Berücksichtigung der
Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
Sicherheitsregeln für die Abdeckung
für Oberflächenschleifscheiben
• Die Abdeckung muss sicher am
Elektrowerkzeug angebracht und so
eingestellt sein, dass ein Höchstmaß
an Sicherheit erreicht wird, d. h. der
kleinstmögliche Teil der Scheibe zeigt
offen zur Bedienperson. Die Abdeckung
wurde dazu gebaut, Staub zu sammeln und
den Bediener vor zufälligem Kontakt mit der
Scheibe zu schützen.
• Verwenden Sie kein Zubehör, das vom
Hersteller nicht speziell für dieses
Elektrowerkzeug vorgesehen und
empfohlen wurde. Nur weil Sie das Zubehör
an Ihrem Elektrowerkzeug befestigen können,
garantiert dies keine sichere Verwendung.
• Verwenden Sie mit dieser Abdeckung
nur Trocken-Diamanttopfscheiben. Die
Abdeckung eignet sich nicht für den Einsatz
mit Standard-Schleif- und -Trennscheiben,
-Schleiftöpfen oder -Drahtbürsten.
• Die zulässige Drehzahl des
Einsatzwerkzeugs muss mindestens
so hoch sein wie die auf dem
Elektrowerkzeug angegebene
Höchstdrehzahl. Zubehör, das sich schneller
als zulässig dreht, kann zerbrechen und
umherfliegen.
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflächen, wenn Arbeiten
durchgeführt werden, bei denen das
Schneidwerkzeug versteckte Leitungen
oder die eigene Anschlussleitung
berühren könnte. Der Kontakt mit einer
spannungsführenden Leitung kann auch
metallene Geräteteile unter Spannung setzen
und zu einem elektrischen Schlag führen.
• Benutzen Sie immer den Zusatzhandgriff.
Ziehen Sie den Griff richtig fest. Der
Zusatzhandgriff sollte immer benutzt werden,
um das Werkzeug immer unter Kontrolle zu
haben.
• Verwenden Sie keine beschädigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor
jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge wie z.
B. die Diamantscheibe auf Absplitterungen
und Risse, den Stützteller auf Risse
und Verschleiß oder starke Abnutzung.
Wenn das Elektrowerkzeug oder das
11
Deutsch
Einsatzwerkzeug heruntergefallen ist,
überprüfen Sie, ob es beschädigt ist,
oder verwenden Sie ein unbeschädigtes
Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das
Einsatzwerkzeug kontrolliert und
eingesetzt haben, positionieren Sie sich
und in der Nähe befindliche Personen
außerhalb der Ebene des rotierenden
Einsatzwerkzeugs und lassen Sie das
Gerät eine Minute lang mit Höchstdrehzahl
laufen. Beschädigte Einsatzwerkzeuge brechen
meist in dieser Testzeit.
• Wenn Sie das Werkzeug mit einer
neuen Scheibe oder einer Ersatzscheibe
betreiben wollen, lassen Sie das Werkzeug
in einem geschützten Bereich eine
Minute lang laufen. Wenn die Scheibe einen
nicht sichtbaren Riss oder einen anderen
Fehler hat, wird sie wahrscheinlich in weniger
als einer Minute brechen. Starten Sie das
Werkzeug niemals, wenn sich eine Person in
der Rotationsebene der Scheibe befindet. Das
schließt den Anwender ein.
• Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung.
Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder
Schutzbrille. Soweit angemessen,
tragen Sie Staubmaske, Gehörschutz,
Schutzhandschuhe oder Spezialschürze,
die kleine Schleif- und Materialpartikel
von Ihnen fernhält. Die Augen sollen vor
herumfliegenden Fremdkörpern geschützt
werden, die bei verschiedenen Anwendungen
entstehen. Staub- oder Atemschutzmaske
müssen den bei der Anwendung entstehenden
Staub filtern. Wenn Sie lange lautem Lärm
ausgesetzt sind, können Sie einen Hörverlust
erleiden.
• Reinigen Sie regelmäßig die
Lüftungsschlitze Ihres Elektrowerkzeugs.
Das Motorgebläse zieht Staub in das Gehäuse,
und eine starke Ansammlung von Metallstaub
kann elektrische Gefahren verursachen.
• Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht
in der Nähe brennbarer Materialien. Funken
können diese Materialien entzünden.
• Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge,
die flüssige Kühlmittel erfordern. Die
Verwendung von Wasser oder anderen
flüssigen Kühlmitteln kann zu einem elektrischen
Schlag führen.
•Verwenden Sie mit dieser
Schleifabdeckung KEINE
Drahtbürstenvorsätze.
• Verwenden Sie KEINE Schleifscheiben.
• Schleifen oder schneiden Sie NIEMALS
Metall mit einer Diamant-Topfscheibe. Es
können sich Fragmente lösen und umherfliegen.
• Verwenden Sie das Gerät IMMER mit einer
Staubabsaugung.
W
ARNUNG: Verwenden Sie
IMMER eine Schutzbrille. Normale
Brillen sind KEINE Schutzbrillen.
Verwenden Sie eine Atemmaske bei
stauberzeugenden Arbeiten. Tragen Sie
IMMER zertifizierte Schutzausrüstung.
• Halten Sie das Netzkabel von sich
drehenden Einsatzwerkzeugen fern. Wenn
Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren,
kann das Netzkabel durchtrennt oder erfasst
werden und Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich
drehende Einsatzwerkzeug geraten.
W
ARNUNG: Stellen Sie vor
dem Beginn der Arbeit die
Gefahrenklasse des erzeugten
Staubs fest. Verwenden Sie einen
industriellen Staubabsauger
mit der offiziell zugelassenen
Sicherheitsklasse, der den lokal
geltenden Vorschriften zur
Kontrolle von Gefahren durch Staub
entspricht.
• Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
ab, bevor das Einsatzwerkzeug völlig zum
Stillstand gekommen ist. Das sich drehende
Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der
Ablagefläche geraten, wodurch Sie die Kontrolle
über das Elektrowerkzeug verlieren können.
W
ARNUNG: Tragen Sie immer
geeigneten Gehörschutz. Unter
bestimmten Bedingungen und je nach
Anwendungsdauer kann das Geräusch
dieses Produktes zu Gehörverlust
führen.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Dies könnte zu
schweren Verletzungen führen.
• Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht
laufen, während Sie es tragen. Ihre Kleidung
kann durch zufälligen Kontakt mit dem sich
drehenden Einsatzwerkzeug erfasst werden,
und das Einsatzwerkzeug sich in Ihren Körper
bohren.
12
Deutsch
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE
UND ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
–Schwerhörigkeit.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Schleifabdeckung
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1)
W
ARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug oder
dessen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a.Staubabsauganschluss
b.Klemmeneinstellschraube
c.Ersetzbare Bürstenschürze
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre Betonschleifscheiben-Abdeckung wurde für die
Staubentfernung bei folgenden Arbeiten gebaut:
Schleifen, Ebnen und Polieren von Betonflächen.
Bei der Entfernung von Lack-, Harz- und
Klebstoffschichten anfallender Staub wird abgeführt.
Bei Verwendung der entsprechenden Schleifer,
Diamantschleifscheiben und Staubabsaugsysteme
kann die Abdeckung verwendet werden, um
den größten Teil an statischem und in der Luft
enthaltenem Staub zu entfernen, der sonst
ohne Verwendung der Schleifabdeckung den
Arbeitsbereich kontaminieren und ein erhöhtes
Gesundheitsrisiko für den Bediener und
andere Anwesende darstellen könnte. Dieser
Betonflächenschleifer muss IMMER mit einem
für die Entfernung von Betonstaub geeigneten
Staubabsaugsystem betrieben werden.
NICHT in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen
verwenden.
Die Schleifabdeckung ist ein Werkzeug für den
professionellen Gebrauch. LASSEN SIE NICHT
ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Werkzeug
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät
verwenden, sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAUEN UND EINSTELLEN
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu mindern,schalten
Sie das Gerät IMMER aus und
trennen es vom Netz, bevor Sie
Einstellungen vornehmen oder
Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Dies
gilt sowohl für den Winkelschleifer als
auch für das Staubabsaugsystem.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern
die Gefahr, dass das Elektrowerkzeug
unbeabsichtigt startet.
d.Öffnung zum Abnehmen der Bürstenschürze
e.Kantenklappe
f.Zapfen für Kantenklappe
g.Klemmhebel
13
Deutsch
Ein- und Ausbauen der
Schleiferabdeckung (Abb. 2)
1.Befolgen Sie die Anweisungen zum Ein- und
Ausbauen der Schutzvorrichtung in der
Bedienungsanleitung des Werkzeugs, um den
Schutz vom Winkelschleifer abzumontieren.
2.Öffnen Sie den Klemmhebel (g) an der
Schleifabdeckung und richten Sie die Zapfen (h)
auf der Schleifabdeckung zu den Schlitzen (i)
auf dem Getriebegehäuse des Schleifers aus.
3.Drehen Sie die Abdeckung bei geöffnetem
Klemmhebel in die gewünschte Arbeitsposition.
Die Schleifabdeckung sollte zwischen der
Spindel und dem Bediener positioniert werden,
damit der Bediener maximal geschützt ist.
4.Schließen Sie den Klemmhebel,
um die Schleifabdeckung am
Getriebegehäuse zu sichern. Ziehen Sie die
Klemmeneinstellschraube (b) an, um die
Schleifabdeckung sicher am Getriebegehäuse
zu befestigen.
Bei einer optimalen Positionierung muss die
Diamantscheibe 3 mm über den Bürstenrand
hinausragen. Wenn Die Diamantscheibe nicht
über den Bürstenrand hinausragt oder um mehr
als 6 mm darüber hinausragt, funktioniert die
Schleifabdeckung nicht richtig.
HINWEIS: Ziehen Sie die
Klemmeneinstellschraube (b) nicht fest,
wenn der Klemmhebel geöffnet ist. Es
kann eine nicht sichtbare Beschädigung
der Schleifabdeckung oder der
Montagenabe entstehen.
HINWEIS: Wenn die Schleifabdeckung
nicht mit der Klemmeneinstellschraube
angezogen werden kann, verwenden
Sie hierzu keine Werkzeuge. Bringen
Sie das Elektrowerkzeug und
die Schleifabdeckung zu einem
Servicezentrum zur Reparatur oder
ersetzen Sie die Schleifabdeckung.
5.Zum Abmontieren der Schleifabdeckung
öffnen Sie den Klemmhebel, drehen Sie die
Schleifabdeckung, um die Zapfen und Schlitze
zueinander auszurichten, und ziehen Sie die
Schleifabdeckung ab.
Anbau von TrockenDiamanttopfscheiben
(Abb. 3)
Befolgen Sie die Anweisungen zum Anbau
und zur Verwendung von Trennscheiben in
der Bedienungsanleitung des Werkzeugs und
montieren Sie die Schleifscheibe. Verwenden Sie
KEINE Trennscheiben des Typs 1 oder gebundene
Schleifscheiben.
Für die Verwendung mit dieser Abdeckung wird
eine Trocken-Diamanttopfscheibe (j) mit 125 mm
Durchmesser empfohlen. Der Innenflansch (k)
muss hinter die Scheibe montiert werden, um
einen richtigen Sitz und ein leichtes Abnehmen der
Scheibe zu ermöglichen.
Staubabsaugung (Abb. 1, 4)
W
ARNUNG: Verwenden Sie dieses
Vorsatzgerät nur mit von DeWALT
empfohlenen Elektrogeräten.
Weitere Informationen über mit diesem Anbauteil
kompatible DeWALT-Elektrowerkzeuge erhalten Sie
bei den auf der hinteren Umschlagseite aufgeführten
autorisierten Servicezentren; die vollständigen
Kontaktdetails unserer Kundendienstniederlassungen
finden Sie im Internet unter: www.2helpU.com.
W
ARNUNG: Dieses Anbauteil muss mit
einem Staubabsaugsystem verwendet
werden. Tragen Sie IMMER eine
zertifizierte Sicherheits-Gesichts- oder
-Staubmaske.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Schlauch
sicher verbunden ist.
HINWEIS: Die Menge des vom
Staubabsaugsystems zurückgehaltenen
Staubs hängt von dessen Filtersystem ab.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der
Bedienungsanleitung für Staubabsaugsystem.
Alle DeWALT-Staubabsaugabdeckungen sind zum
Verbinder DeWALT Airlock DWV9000 kompatibel.
1.Schließen Sie den Verbinder DWV9000 (l) an
Ihren Staubabsaugschlauch (m) an.
2.Entriegeln Sie den Verbinder DWV9000 (l) und
schieben Sie ihn auf den Absauganschluss (a).
3.Verriegeln Sie den Verbinder DWV9000 (l).
HERKÖMMLICHE STAUBABSAUGSCHLÄUCHE
Empfohlenen Staubabsaugschlauch an
Absauganschluss (a) anbringen.
14
Deutsch
BETRIEB
W
ARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu mindern,schalten
Sie das Gerät IMMER aus und
trennen es vom Netz, bevor Sie
Einstellungen vornehmen oder
Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Dies gilt
sowohl für den Winkelschleifer als
auch für das Staubabsaugsystem.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern
die Gefahr, dass das Elektrowerkzeug
unbeabsichtigt startet.
W
ARNUNG: Lesen Sie zu Ihrer eigenen
Sicherheit die Bedienungsanleitungen
für den Winkelschleifer und den
Staubabsauger, bevor Sie Zubehörteile
irgendwelcher Art verwenden. Das
Nichtbeachten von Warnhinweisen
kann zu Verletzungen und Sachschäden
am Werkzeug und am Zubehör
führen. Verwenden Sie zur Wartung
dieses Werkzeugs nur identische
Austauschteile.
HINWEIS: Die Menge des vom
Staubabsaugsystems zurückgehaltenen
Staubs hängt von dessen Filtersystem ab.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der
Bedienungsanleitung für das Staubabsaugsystem.
1.Alle Montageschritte müssen durchgeführt
worden sein.
2.Schalten Sie den Staubabsauger wie in der
dazugehörigen Anleitung beschrieben ein.
3.Schalten Sie das Werkzeug gemäß der
Werkzeug-Bedienungsanleitung ein und lassen
Sie es bis zur Höchstdrehzahl hochdrehen,
bevor Sie es auf die Arbeitsfläche aufsetzen.
4.Setzen Sie die Schleifabdeckung auf eine
ebene Arbeitsfläche wie z. B. eine Wand
oder einen Boden auf und beginnen Sie den
Schleifvorgang.
5.Wenn das Schleifen der Fläche abgeschlossen
ist, schalten Sie das Werkzeug aus und ziehen
Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
Lassen Sie das Gerät zum Stillstand
bekommen, bevor Sie es ablegen.
HINWEIS: Die Schleifabdeckung und die
Staubabsaugung funktionieren nur effektiv, wenn
sie mit einer Diamant-Topfscheibe auf einer ebenen
Oberfläche betrieben werden.
Montage der Bügelgriffbaugruppe
HINWEIS: Der Bügelgriff ist Bestandteil des Sets
DWE4217KT, aber nicht des einzeln erhältlichen
Abdeckblechs DWE46150.
1.Ziehen Sie die Flügelschrauben vom Griff her
leicht nach außen, so dass ihre Gewindeenden
in den Griff gezogen werden.
2.Platzieren Sie die Griffbaugruppe so über
dem Schleifergetriebegehäuse, dass die
Flügelschrauben an den Gewindebohrungen
und die Laschen des Getriebegehäuses an
den Schlitzen in der Bügelgriffbaugruppe
ausgerichtet sind.
3.Ziehen Sie die Flügelschrauben fest, um den
Griff am Schleifer zu sichern.
JUSTIERUNG DES BÜGELGRIFFWINKELS:
1.Lösen Sie beide Flügelschrauben um 2 ganze
Umdrehungen.
2.Drehen Sie den Griff in die gewünschte Position
von 45˚ oder 90˚ und achten Sie dabei darauf,
dass die Nuten übereinander liegen.
3.Ziehen Sie die Flügelschrauben wieder fest, um
den Griff am Schleifer zu sichern.
Kantenfunktion (Abb. 1)
Diese Betonschleifabdeckung verfügt über eine
Klappe, die es ermöglicht, bündig gegen eine Wand
zu schleifen.
1.Schalten Sie das Werkzeug aus und trennen Sie
es vom Netz.
2.Drehen Sie die Kantenklappe am Zapfen (f) auf,
bis sie in der offenen Position einrastet.
3.Schließen Sie das Werkzeug an das Netz an.
4.Halten Sie Hände und Körper von der Scheibe
und der Klappenöffnung entfernt.
5.Setzen Sie die entstandene Kantenöffnung auf
die Arbeitsfläche, schalten Sie das Werkzeug
ein und beginnen Sie den Schleifvorgang.
Heben Sie das Werkzeug von der Oberfläche
ab, bevor Sie es ausschalten.
6.Wenn der Bundschliff abgeschlossen ist,
schalten Sie das Werkzeug aus und ziehen
Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
Lassen Sie das Gerät zum Stillstand
bekommen, bevor Sie es ablegen.
7.Drehen Sie die Kantenklappe am Zapfen (f) zu,
bis sie in der geschlossenen Position einrastet.
15
Deutsch
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
W
ARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu mindern,schalten
Sie das Gerät IMMER aus und
trennen es vom Netz, bevor Sie
Einstellungen vornehmen oder
Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Dies gilt
sowohl für den Winkelschleifer als
auch für das Staubabsaugsystem.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern
die Gefahr, dass das Elektrowerkzeug
unbeabsichtigt startet.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Ersetzen der Bürstenschürze (Abb. 1)
1.Schalten Sie das Werkzeug aus und trennen Sie
es vom Netz.
2.Drücken Sie die verschlissene Bürstenschürze
aus den Bürstenschürzenöffnungen (d).
3.Drücken Sie eine neue Bürstenschürze in die
Bürstenschürzenöffnungen, bis ein fester Sitz
erreicht ist.
Ersatz-Bürstenschürzen sind gegen zusätzliche
Kosten bei Ihrem örtlichen Händler oder
autorisiertem Servicezentrum erhältlich. Wenn
Sie Hilfe beim Anbau von Zubehörteilen
benötigen, wenden Sie sich an die auf der
hinteren Umschlagseite aufgeführten autorisierten
Servicezentren; die vollständigen Kontaktdetails
unserer Kundendienstniederlassungen finden Sie im
Internet unter: www.2helpU.com.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DeWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DeWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DeWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
16
Deutsch
D
ie separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe.
Die Wiederverwendung von
Recyclingstoffen hilft,
Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die
Nachfrage nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DeWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DeWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DeWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DeWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
17
English (original instructions)
English
SURFACE GRINDING SHROUD
DWE46150
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DeWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Type
Weight kg
DWE46150
2
0.31
DWE46150 surface grinding shroud is for use only with DeWALT
grinders with following technical specifications:
guard holder diameter
44 mm
max. wheel diameter
125 mm
max. rated speed
11,500/min
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Safety Warnings
18
WARNING: For your own safety, read
the instruction manual for both the
grinder tool and the dust extractor
vacuum before using any accessory.
Failure to heed these warnings may
result in personal injury and serious
damage to the tool and the accessory.
When servicing this tool, use only
identical replacement parts.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Keep children and bystanders away
while operating a power tool. Distractions
can cause you to lose control.
c) Ensure the workplace is well ventilated.
Exposure to dust at a poorly ventilated
workplace may result in damage to the
health.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are
doing and use common sense when
operating a power tool. Do not use
a power tool while you are tired or
under the influence of drugs, alcohol or
medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious
personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
d) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewelry. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewelry or long hair can
be caught in moving parts.
English
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it was
designed.
W
ARNING: The use of any accessory
or attachment or performance of any
operation with this tool, other than those
recommended in this instruction manual
may present a risk of personal injury.
b) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
c) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
• Hold power tool by insulated gripping
surfaces only, when performing an
operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring or its own cord.
Cutting accessory contacting a “live” wire may
make exposed metal parts of the power tool
“live” and shock the operator.
•Always use side handle. Tighten the handle
securely. The side handle should always be
used to maintain control of the tool at all times.
• Do not use a damaged accessory. Before
each use inspect the accessory such
as diamond wheel for chips and cracks,
backing pad for cracks and tear or
excess wear. If power tool or accessory is
dropped, inspect for damage or install an
undamaged accessory. After inspecting
and installing an accessory, position
yourself and bystanders away from the
plane of the rotating accessory and run
the power tool at maximum no-load speed
for one minute. Damaged accessories will
normally break apart during this test time.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by
a qualified repair person using only
identical replacement parts. This will
ensure that the safety of the power tool is
maintained.
• When starting the tool with a new or
replacement wheel, hold the tool in a
well protected area and let it run for one
minute. If the wheel has an undetected crack
or flaw, it should burst in less than one minute.
Never start the tool with a person in line with the
wheel. This includes the operator.
Surface Grinding Shroud Safety
Rules
• Wear personal protective equipment.
Depending on application, use face
shield, safety goggles or safety glasses.
As appropriate, wear dust mask, hearing
protectors, gloves and workshop apron
capable of stopping small abrasive or
workpiece fragments. The eye protection
must be capable of stopping flying debris
generated by various operations. The dust
mask or respirator must be capable of
filtrating particles generated by your operation.
Prolonged exposure to high intensity noise may
cause hearing loss.
• The shroud must be securely attached
to the power tool and positioned for
maximum safety, so the least amount of
wheel is exposed towards the operator.
The shroud is designed to collect dust and help
protect the operator from accidental contact
with the wheel.
• Do not use accessories which are not
specifically designed and recommended
by the tool manufacturer. Just because the
accessory can be attached to your power tool,
it does not assure safe operation.
• Only use dry diamond surface cup wheels
with this surface grinding shroud. The
surface grinding shroud is not intended to be
used with standard grinding, cut-off, cup wheels
or wire brushes.
• The rated speed of the accessory must
be at least equal to the maximum speed
marked on the power tool. Accessories
running faster than their rated speed can break
and fly apart.
• Position the cord clear of the spinning
accessory. If you lose control, the cord may be
cut or snagged and your hand or arm may be
pulled into the spinning accessory.
• Never lay the power tool down until the
accessory has come to a complete stop.
The spinning accessory may grab the surface
and pull the power tool out of your control.
• Do not run the power tool while carrying
it at your side. Accidental contact with the
spinning accessory could snag your clothing,
pulling the accessory into your body.
19
English
• Regularly clean the power tool’s air vents.
The motor’s fan will draw the dust inside
the housing and excessive accumulation of
powdered metal may cause electrical hazards.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Do not operate the power tool near
flammable materials. Sparks could ignite
these materials.
Markings on Tool
– Risk of personal injury due to prolonged use.
The following pictograms are shown on the tool:
• Do not use accessories that require liquid
coolants. Using water or other liquid coolants
may result in electrocution or shock.
Read instruction manual before use.
•DO NOT use wire brushes with this surface
grinding shroud.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
• DO NOT use abrasive wheels.
• DO NOT grind or cut metal with a diamond
cup wheel. Fragments could loosen and fly
apart.
• ALWAYS use with a dust collector.
W
ARNING: ALWAYS use safety
glasses. Everyday eyeglasses are
NOT safety glasses. Also use face
or dust mask if cutting operation is
dusty. ALWAYS wear certified safety
equipment.
W
ARNING: Before beginning
the work, check to determine
the hazard classification of the
dust produced. Use an industrial
dust extractor vacuum of the
appropriate, officially approved
safety class that is in compliance
with your local dust hazard control
regulations.
W
ARNING: Always wear proper
personal hearing protection. Under
some conditions and duration of use,
noise from this product may contribute
to hearing loss.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping
or falling hazard. Serious personal
injury may result.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of personal injury due to flying particles.
20
Package Contents
The package contains:
1 Surface grinding shroud
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred
during transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
W
ARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. Dust port
b. Clamp adjusting screw
c. Replaceable brush skirt
d. Brush skirt removal hole
e. Edging door
f. Edging door tab
g. Clamping lever
INTENDED USE
Your concrete surface grinding shroud has been
designed for dust removal of the following: grinding,
leveling and polishing concrete surfaces. It can
remove dust when removing surface paint, epoxy
and glue. Using the appropriate grinder, diamond
grinding wheel and dust extractor vacuum it can
be used to remove the vast majority of static and
airborne dust which without the use of the surface
grinding shroud could otherwise contaminate the
working environment or pose an increased health
risk to the operator and those in close proximity. This
concrete surface grinder should ALWAYS be used
with a dust extractor vacuum designed for concrete
dust removal.
English
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
The surface grinding shroud is a professional tool.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
•Young children and the infirm. This appliance
is not intended for use by young children or
infirm persons without supervision.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, ALWAYS turn off the tool
and disconnect the tool from
the power source before making
any adjustments or removing
or installing attachments or
accessories. This applies to both
the grinder and the dust extractor
vacuum. Such preventative safety
measures reduce the risk of starting the
tool accidentally.
Mounting and Removing Surface
Grinding Shroud (fig. 2)
1.Follow the mounting and removing guard
instructions in tool manual to remove the guard
from grinder.
2.Open the clamp lever (g) on the surface grinding
shroud and align the tabs (h) on the surface
grinding shroud with the slots (i) on the grinder
gear case.
3.With the clamp lever open, rotate the shroud
into the desired working position. The surface
grinding shroud should be positioned between
the spindle and the operator to provide
operator protection.
4.Close the clamp lever to secure the surface
grinding shroud on the gear case. Tighten the
clamp adjusting screw (b) to ensure shroud is
secured to gear case.
For optimal positioning, the diamond wheel
should ride above the brushes 3 mm. If
diamond wheel rides inside the shroud or
stands taller than 6 mm the shroud will not work
properly.
NOTICE: Do not tighten the clamp
adjusting screw (b) with the clamp lever
in open position. Undetectable damage
to the surface grinding shroud or the
mounting hub may result.
NOTICE: If surface grinding shroud
cannot be tightened by clamp adjusting
screw, do not use tool and take the tool
and surface grinding shroud to a service
center to repair or replace the surface
grinding shroud.
5.To remove the surface grinding shroud, open
the clamp lever, rotate the surface grinding
shroud to align the slots and tabs and pull up
on the surface grinding shroud.
Mounting Dry Diamond
Surface Cup Wheels (fig. 3)
Follow the mounting and using cutting wheels
instructions in the tool manual and mount the
grinding wheel. DO NOT use Type 1 cutting wheels
or bonded abrasive wheels.
A 125 mm (5 inch) dry diamond surface cup (j)
wheel is recommended for use with this shroud. The
inner flange washer (k) should be installed behind
the wheel allowing free tool removal and proper fit.
Dust Extraction (fig. 1, 4)
W
ARNING: Use only power tools
recommended by DeWALT with this
attachment.
For more information about DeWALT power tools
compatible with this attachment, please contact one
of the authorized services centers listed on the back
cover or refer to the full details of our after-sales
service available on the Internet at: www.2helpU.
com.
W
ARNING: This attachment MUST
BE used with a dust extractor system.
ALWAYS wear certified safety face or
dust mask.
NOTE: Ensure hose connection is secure.
NOTE: The amount of dust retained by the dust
extractor vacuum is dependent on its filter system.
Refer to the dust extractor vacuum instruction
manual for more information.
All DeWALT dust collection shrouds are designed to
work with the DeWALT Airlock DWV9000 connector.
1.Attach the DWV9000 connector (l) to your dust
collector hose (m).
2.Unlock the DWV9000 connector (l) and slide
onto dust port (a).
21
English
3.Lock the DWV9000 connector (l) to secure.
TRADITIONAL DUST EXTRACTOR VACUUM HOSES
Attach recommended dust extractor vacuum hose
to dust port (a).
OPERATION
WARNING: To reduce the risk
of injury, ALWAYS turn off tool
and disconnect the tool from
the power source before making
any adjustments or removing
or installing attachments or
accessories. This applies to both
the grinder and the dust extractor
vacuum. Such preventative safety
measures reduce the risk of starting the
tool accidentally.
W
ARNING: For your own safety, read
the instruction manual for both the
grinding tool and the dust extractor
vacuum before using any accessory.
Failure to heed these warnings may
result in personal injury and serious
damage to the tool and the accessory.
When servicing this tool, use only
identical replacement parts.
NOTE: The amount of dust retained by the dust
extractor vacuum is dependent on its filter system.
Refer to the dust extractor vacuum instruction
manual for more information.
1.Ensure all assembly instructions have been
completed.
2.Turn the dust extractor vacuum on as instructed
in the dust extractor vacuum instruction manual.
3.Turn the tool on as instructed in the tool
instruction manual and allow it to reach full
speed before making contact with work surface.
4.Place the surface grinding shroud to flat work
surface such as a floor or wall and begin
grinding.
5.When surface grinding is complete, turn the
tool off and disconnect from the power source.
Allow the tool to stop rotating before laying it
down.
NOTE: The surface grinding shroud and dust
extractor vacuum will only be effective when used
with a diamond surface cup wheel on a flat surface.
22
Installation of the Bail Handle
Assembly
NOTE: The bail handle is included in the
DWE4217KT kit but is not included with the standalone DWE46150 shroud.
1.Lightly pull thumbscrews outwards from handle
so that their threaded ends are pulled inside
handle.
2.Place the handle assembly over the grinder
gear case aligning the thumbscrews with the
threaded holes and the ears on the gear case
with the slots in the bail handle assembly.
3.Tighten the thumbscrews to secure the handle
to the grinder.
ADJUSTMENT OF THE BAIL HANDLE ANGLE:
1.Loosen both thumbscrews 2 full turns.
2.Rotate the handle to the desired 45˚ or 90˚
position making sure that the detent groves
align.
3.Re-tighten the thumbscrews to secure the
handle to the grinder.
Edging Use Application (fig. 1)
This concrete grinding shroud has a door feature to
allow flush grinding against a wall.
1.Turn the tool off and disconnect it from the
power source.
2.Using the edging door tab (f), rotate the edging
door until it snaps into the open postion.
3.Connect the tool to the power source.
4.Position hands and body away from wheel and
door opening.
5.Place the door edge flush to work surface, turn
the tool on and begin grinding. Remove the tool
from work surface before turning the tool off.
6.When flush grinding is complete, turn off the
tool and disconnect from power source. Allow
the tool to stop rotating before laying it down.
7.Using the edging door tab (f), rotate door until it
snaps into the closed position.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
English
WARNING: To reduce the risk
of injury, ALWAYS turn off tool
and disconnect the tool from
the power source before making
any adjustments or removing
or installing attachments or
accessories. This applies to both
the grinder and the dust extractor
vacuum. Such preventative safety
measures reduce the risk of starting the
tool accidentally.
Replace Brush Skirt (fig. 1)
1.Turn the tool off and disconnect it from power
source.
2.Push worn brush skirt from brush skirt removal
holes (d).
3.Press new brush skirt into brush skirt removal
holes until secure.
Replacement brush skirts are available at additional
cost from your local dealer or authorized service
center. If you need assistance in locating any
accessory, please contact one of the authorized
services centers listed on the back cover or refer to
the full details of our after-sales service available on
the Internet at: www.2helpU.com.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DeWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DeWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to
you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
S
eparate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DeWALT provides a facility for the collection and
recycling of DeWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DeWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DeWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
23
Español (traducido de las instrucciones originales)
Español
CAMPANA PULIDORA
DWE46150
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DeWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Tipo
Peso
kg
DWE46150
2
0,31
La campana pulidora DWE46150 tan sólo se utiliza para las
pulidoras de DeWALT con las siguientes especificaciones
técnicas:
diámetro del soporte del protector
44 mm
diámetro máx. de la rueda
125 mm
velocidad máxima medida
11 500/min
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
24
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
ADVERTENCIA: Para su propia
seguridad, lea el presente manual de
instrucciones tanto para la herramienta
pulidora como para la aspiradora
antes de utilizar cualquier accesorio. Si
no aplica las presentes advertencias,
podrá dar lugar a daños personales
y daños graves en la herramienta y
en el accesorio. Cuando repare esta
herramienta, utilice exclusivamente
piezas de repuesto idénticas.
GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA PODER ACUDIR
A ELLAS CON POSTERIORIDAD
1) SEGURIDAD EN LA ZONA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y
bien iluminada. Las áreas en desorden u
oscuras pueden provocar accidentes.
b) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
c) Compruebe que el lugar de trabajo está
bien ventilado. La exposición al polvo en
un lugar de trabajo poco ventilado podrá
provocar daños en su salud.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra
como tuberías, radiadores, cocinas
económicas y frigoríficos. Existe un
mayor riesgo de descarga eléctrica si tiene el
cuerpo conectado a tierra.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos
de drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
Español
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) No se estire demasiado. Mantenga un
equilibrio adecuado y la estabilidad
constantemente. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
d) Use la vestimenta adecuada. No utilice
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados de
las piezas en movimiento. La ropa suelta,
las joyas y el pelo largo pueden quedar
atrapados en las piezas en movimiento.
4) USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para
su trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
A
DVERTENCIA: El uso de accesorios
o acoplamientos o la realización
de cualquier operación con esta
herramienta que sean distintos de
los recomendados en este manual
de instrucciones pueden dar lugar a
lesiones personales.
b) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que
no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas
eléctricas son peligrosas en manos de
personas no capacitadas.
c) Utilice la herramienta eléctrica,
los accesorios y las brocas de la
herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las
condiciones de trabajo y el trabajo que
vaya a realizarse. El uso de la herramienta
eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación
peligrosa.
5) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para
que sea reparada por una persona
cualificada para realizar las reparaciones
que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se
mantenga la seguridad de la herramienta
eléctrica.
Normas de seguridad de la campa
pulidora
• La campana debe estar unida a la
herramienta eléctrica de forma segura y
posicionada para una seguridad máxima,
de manera que quede expuesta la menor
cantidad de la rueda hacia el operador.
La campana ha sido diseñada para recoger el
polvo y ayudar a proteger al operador ante los
contactos accidentales con la rueda.
• No utilice accesorios que no
estén diseñados y recomendados
específicamente por el fabricante de la
herramienta. El hecho de que el accesorio
pueda acoplarse a la herramienta eléctrica no
garantiza un funcionamiento sin riesgos.
• Utilice exclusivamente las ruedas de corte
superficial de diamante con esta campana
de pulidora. La campana pulidora no ha sido
diseñada para ser utilizada con ruedas de
pulidoras estándares, ruedas de corte o de
copa o cepillos alámbricos.
• La velocidad prevista del accesorio debe
ser como mínimo igual a la velocidad
máxima marcada en la herramienta
eléctrica. Los accesorios que funcionen
más rápido que su velocidad prevista pueden
romperse y salir volando.
• Sostenga exclusivamente la herramienta
eléctrica por las superficies de agarre
aisladas cuando realice una operación en
la que el accesorio de corte pueda estar
en contacto con un cable oculto o con su
propio cable. El contacto de los accesorios de
corte con un cable cargado, puede cargar las
partes metálicas expuestas de la herramienta
eléctrica y producir una descarga eléctrica al
operador.
• Utilice siempre el asa lateral. Apriete el
asa con seguridad. El asa lateral deberá
utilizarse siempre para mantener el control de la
herramienta en todo momento.
• No utilice un accesorio dañado. Antes
de cada uso inspeccione el accesorio,
como por ejemplo la muela de diamante,
para verificar si tiene muescas o grietas,
o el soporte de respaldo para observar si
registra un desgaste excesivo. Si se cae
la herramienta eléctrica o un accesorio,
inspecciónelos para comprobar si están
dañados o instale un accesorio no dañado.
Después de inspeccionar e instalar
un accesorio, colóquense usted y las
personas presentes alejados del plano
25
Español
del accesorio en movimiento y ponga la
herramienta eléctrica en funcionamiento a
la velocidad sin carga máxima durante un
minuto. Los accesorios dañados normalmente
se romperán durante este periodo de prueba.
• Cuando arranque la herramienta con una
rueda nueva o de sustitución, sostenga la
herramienta en una zona bien protegida y
deje que funcione durante un minuto. SI la
rueda tiene grietas o defectos no detectados,
deberá quemarse en menos de un minuto. No
arranque nunca la herramienta con una persona
en línea con la rueda. Esto incluye al operador.
• Póngase un equipo de protección
personal. Dependiendo de la aplicación,
use un protector facial y gafas protectoras.
Si corresponde, póngase una mascarilla
antipolvo, protectores para el oído, guantes
y un delantal de trabajo que pueda detener
pequeños fragmentos abrasivos o de la
pieza de trabajo. La protección ocular debe
poder detener las partículas volantes que se
producen con varias operaciones. La mascarilla
antipolvo o el respirador deben poder filtrar las
partículas generadas por la operación que esté
realizando. La exposición prolongada al ruido
de intensidad elevada puede causar pérdida
auditiva.
• Coloque el cable lejos del accesorio
giratorio. Si pierde el control, el cable puede
cortarse o engancharse y puede arrastrar a la
mano o el brazo hacia el accesorio giratorio.
• No deje nunca a un lado la herramienta
eléctrica hasta que el accesorio se haya
parado por completo. El accesorio giratorio
puede agarrarse a la superficie y hacer que
usted pierda el control de la herramienta.
• No ponga en funcionamiento la
herramienta eléctrica mientras la
transporte a su lado. El contacto accidental
con el accesorio giratorio podría hacer que se
enganche la ropa y que el accesorio toque su
cuerpo.
• Limpie periódicamente los orificios de
ventilación de la herramienta eléctrica. El
ventilador del motor atraerá el polvo dentro de
la caja protectora y la acumulación excesiva
del metal en polvo puede ocasionar riesgos
eléctricos.
• No utilice la herramienta eléctrica cerca de
materiales inflamables. Las chispas podrán
prender fuego a estos materiales.
• No utilice accesorios que requieran
líquidos refrigerantes. El utilizar agua u
otros refrigerantes líquidos puede ocasionar
electrocución o descarga.
26
•NO utilice cepillos eléctricos con esta
campana pulidora.
• NO utilice discos abrasivos.
• NO muela ni corte metal con un disco de
corte de diamante. Los fragmentos podrían
aflojarse y salir disparados.
• Utilice SIEMPRE un colector de polvo.
ADVERTENCIA: SIEMPRE utilice
gafas de seguridad. Las gafas de diario
NO son gafas de seguridad. Utilice
igualmente máscara facial o antipolvo
si la operación de corte emite polvo.
Lleve SIEMPRE equipos de seguridad
certificados:
ADVERTENCIA: Antes de empezar
el trabajo, compruebe para
determinar la clasificación de
riesgo del polvo producido. Utilice
un aspirador de polvo industrial
de la clase de seguridad aprobada
oficialmente y que cumpla con sus
normativas locales en materia de
peligros derivados del polvo.
ADVERTENCIA: Lleve siempre
protección acústica personal
adecuada. En algunas condiciones
y durante el uso, los ruidos de este
producto pueden contribuir en la
pérdida auditiva.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Podrá dar lugar a daños personales.
GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA PODER ACUDIR A
ELLAS CON POSTERIORIDAD
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de quemaduras debido a los accesorios
que se calientan durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
Español
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual
de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
NO DEBE usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
La campana pulidora es una herramienta
profesional. NO permita que los niños toquen
la herramienta. El uso por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
1 Campana pulidora
ENSAMBLAJE Y AJUSTES
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a.Puerto de extracción de polvo
b.Tornillo de ajuste de fijación
c.Soporte de cepillo sustituible
d.Orificio de retirada del soporte de cepillo
e.Puerta de borde
f.Pestaña de la puerta de borde
g.Palanca de fijación
USO PREVISTO
Su campana pulidora de hormigón ha sido diseñada
para retirar el polvo de lo siguiente: molido,
nivelación y pulido de superficies de hormigón.
Puede retirar polvo cuando retire la pintura de
la superficie, epoxi y pegamento. Utilizando la
pulidora adecuado, el disco de pulido de diamante
y la aspiradora, podrá utilizarse para retirar la gran
parte del polvo estático y volátil que sin el uso de la
campana pulidora podría contaminar el entorno de
trabajo o provocar un aumento del riesgo sanitario
para el operador y aquellos que lo rodeen. Esta
campana pulidora de hormigón debe utilizarse
SIEMPRE con una aspiradora diseñada para retirar
polvo de hormigón.
A
DVERTENCIA: Para disminuir el
riesgo de lesiones personales ,
apague SIEMPRE la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Esto
se aplica tanto a la pulidora como
a la aspiradora. Dichas medias de
seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta
accidentalmente.
Montar y retirar la campana pulidora
(fig. 2)
1.Siga las instrucciones de montar y retirar el
protector del manual de la herramienta para
retirar el protector de la pulidora.
2.Abra la palanca de fijación (g) sobre la campana
pulidora y alinee las pestañas ubicadas (h)
sobre la campana pulidora con las ranuras de (i)
la caja de cambios de la pulidora.
3.Con la palanca de fijación abierta, gire la
campana hacia la posición de trabajo deseada.
La campana pulidora debe ubicarse entre
el eje y el operador, para ofrecer la máxima
protección al operador.
4.Cierre la palanca de fijación para fijar la
campana pulidora sobre la caja de transmisión.
Apriete el tornillo de ajuste de fijación (b) para
garantizar que la campana se fije en la caja de
transmisiones.
Para lograr un posicionamiento óptimo, el
disco de diamante debe girar sobre 3 mm
de los cepillos. Si el disco de diamante gira
dentro de la campana o tiene una longitud
de más de 6 mm, la campana no funcionará
adecuadamente.
27
Español
VISO: No apriete el tornillo de ajuste
A
de fijación (b) con la palanca de fijación
en posición abierta. Podrá provocar
daños indetectables a la campana
pulidora o al puerto de montaje.
Todas las campanas de extracción de polvo de
DeWALT han sido diseñadas para operar con el
conector eWALT Airlock DWV9000.
VISO: Si la campana pulidora no
A
puede apretarse fijando el tornillo
de ajuste de fijación, no utilice la
herramienta y lleve la herramienta y
la campana pulidora a un centro de
reparaciones para reparar o sustituir la
campana pulidora.
2.Desbloquee el conector DWV9000 (l) e
introdúzcalo en el puerto de polvo (a).
5.Para retirar la campana pulidora, abra la
palanca de fijación, gire la campana pulidora
para alinear las ranuras y las pestañas y tire
hacia arriba la campana pulidora.
1.Una el conector DWV9000 (l) al conducto de su
colector de polvo (m).
3.Bloquee el conector DWV9000 (l) para fijar.
TUBOS DE ASPIRADORAS TRADICIONALES
Una el tubo de aspiradora aconsejado a un puerto
de extracción de polvo (a).
OPERACIÓN
ADVERTENCIA: Para disminuir el
riesgo de lesiones personales ,
apague SIEMPRE la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Esto
se aplica tanto a la pulidora como
a la aspiradora. Dichas medias de
seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta
accidentalmente.
ADVERTENCIA: Para su propia
seguridad, lea detenidamente el
presente manual de instrucciones tanto
para la herramienta pulidora como
para la aspiradora antes de utilizar
cualquier accesorio. Si no aplica las
presentes advertencias, podrá dar lugar
a daños personales y daños graves
en la herramienta y en el accesorio.
Cuando repare esta herramienta, utilice
exclusivamente piezas de repuesto
idénticas.
Montar discos de pulido
seco de diamante (fig. 3)
Siga las instrucciones de montaje y uso de los
discos de corte, ubicadas en el manual de la
herramienta y monte el disco de pulido. NO
utilice los discos de corte de Tipo 1 ni los discos
abrasivos.
Se aconseja utilizar un disco de pulido seco de
diamante de 125 mm (5 pulgadas) (j) para utilizarlo
con esta campana. La arandela de la pestaña
interior (k) debe instalarse tras el disco, para
poder retirar libremente la herramienta y ajustarla
debidamente.
Extracción de polvo (fig. 1, 4)
ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente
herramientas eléctricas aconsejadas por
DeWALT con este complemento.
Si desea más información sobre las herramientas
eléctricas de DeWALT compatibles con este
accesorio, póngase en contacto con uno de los
centros de reparaciones autorizados enumerados
en la contraportada u obtenga todos los datos
oportunos de nuestro servicio de posventa en
Internet en: www.2helpU.com.
ADVERTENCIA: Este accesorio
debe utilizarse con un sistema de
extracción de polvo. Lleve SIEMPRE
una protección facial certificada o una
máscara antipolvo.
NOTA: Compruebe que la conexión del manguito
es segura.
NOTA: La cantidad de polvo retenida por la
aspiradora depende de su sistema de filtrado. Véase
el manual de instrucciones de la aspiradora para
más información al respecto.
28
NOTA: La cantidad de polvo retenida por la
aspiradora depende de su sistema de filtrado. Véase
el manual de instrucciones de la aspiradora para
más información al respecto.
1.Compruebe que se hayan respetado todas las
instrucciones de ensamblaje.
2.Encienda la aspiradora tal y como figura en el
manual de instrucciones de la aspiradora.
3.Encienda la herramienta, tal y como se indica
en el manual de instrucciones de la herramienta
y deje que alcance la máxima de velocidad
antes de ponerla en contacto con la superficie
de trabajo.
4.Coloque la campana pulidora en una superficie
de trabajo plana como el suelo o la pared y
empiece a pulir.
Español
5.Cuando haya terminado la operación de pulido,
apague la herramienta y desconéctela de la red
de alimentación. Deje que la herramienta deje
de rotar antes de tumbarla.
6.Cuando haya terminado la operación de pulido
al ras, apague la herramienta y desconéctela de
la red de alimentación. Deje que la herramienta
deje de rotar antes de tumbarla.
NOTA: La campana pulidora y la aspiradora tan sólo
serán eficaces cuando se utilicen con un disco de
pulido de diamante en una superficie plana.
7.Utilizando la pestaña de puerta de borde (f), gire
la puerta hasta que se ubique en la posición
cerrada.
Instalación del conjunto de
empuñadura de estribo
MANTENIMIENTO
NOTA: La empuñadura de estribo está incluida
en el kit DWE4217KT, pero no está incluida con el
recubrimiento DWE46150 solo.
1.Tire ligeramente los tornillos de mariposa
hacia fuera de la empuñadura para empujar
los extremos roscados hacia el interior de la
empuñadura.
2.Coloque el conjunto de la empuñadura
sobre la caja de engranajes de la amoladora
alineando los tornillos de mariposa con los
orificios roscados y las orejas en la caja de
engranaje con las ranuras en el conjunto de la
empuñadura de estribo.
3.Ajuste los tornillos de mariposa para fijar la
empuñadura a la amoladora.
AJUSTE DEL ÁNGULO DE LA EMPUÑADURA DE ESTRIBO:
1.Afloje ambos tornillos de mariposa dos vueltas
completas.
2.Gire la empuñadura hacia la posición deseada
a 45˚ o 90˚ y asegúrese de que quede alineada
con las acanaladuras de encaje.
3.Vuelva a ajustar los tornillos de mariposa para
fijar la empuñadura a la amoladora.
Aplicación de uso en bordes (fig. 1)
La presente campana pulidora tiene una función
de puerta que permite realizar pulidos al ras en una
pared.
1.Apague la herramienta y desconéctela de la
fuente de alimentación eléctrica.
2.Utilizando la pestaña de puerta de borde (f), gire
la puerta de borde hasta que se ubique en la
posición abierta.
3.Conecte la herramienta a la fuente de
alimentación.
4.Coloque sus manos y su cuerpo lejos del disco
y de la apertura de la puerta.
5.Coloque el borde de puerta al ras de la
superficie de trabajo, encienda la herramienta
y empiece el pulido. Retire la herramienta de la
superficie de trabajo antes de apagarla.
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el
riesgo de lesiones personales ,
apague SIEMPRE la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Esto
se aplica tanto a la pulidora como
a la aspiradora. Dichas medias de
seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta
accidentalmente.
Cambiar el Soporte de cepillo (fig. 1)
1.Apague la herramienta y desconéctela de la
fuente de alimentación.
2.Empuje el soporte de cepillo desde los orificios
de retirada de soporte de cepillo (d).
3.Empuje el nuevo soporte de cepillo en los
orificios de retirada de soporte de cepillo hasta
que quede fijo.
En su distribuidor local o centro de servicio
autorizado, estarán accesibles dichos soportes de
cepillo sin coste adicional. Si necesita ayuda para
localizar cualquier accesorio, póngase en contacto
con uno de los centros de reparaciones autorizados
enumerados en la contraportada u obtenga todos
los datos oportunos de nuestro servicio de posventa
en Internet en: www.2helpU.com.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
29
França
Español
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use
disolventes u otros productos químicos
fuertes para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Dichos
productos químicos pueden debilitar
los materiales con los que están
construidas estas piezas. Use un paño
humedecido únicamente con agua y
jabón suave. Jamás permita que le
entre líquido alguno a la herramienta ni
sumerja ninguna parte de la misma en
líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DeWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DeWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
30
L
a recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir
la contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DeWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DeWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DeWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DeWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
Français
CARÉNAGE POUR MEULAGE DE SURFACE
DWE46150
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DeWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Caractéristiques techniques
Type
Poids kg
DWE46150
2
0,31
Le carénage pour meulage de surface DWE46150 ne doit être
utilisé qu’avec les meuleuses DeWALT ayant les caractéristiques
techniques suivantes diamètre du support de carter de protection 44 mm
diamètre max. de meule
125 mm
vitesse max. nominale
11 500/min
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions.
Consignes de sécurité générales
A
VERTISSEMENT : pour votre
sécurité, lisez le manuel d’instructions
de la meuleuse et de l’aspirateur
à poussières avant d’utiliser tout
accessoire. Le non-respect de ces
avertissements peut entraîner des
blessures et de graves dégâts à l’outil
et à l’accessoire. Lors de la révision de
cet outil, n’utilisez que des pièces de
rechange identiques.
CONSERVER TOUS LES AVERTISSEMENTS
ET TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR UNE
CONSULTATION ULTÉRIEURE
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
c) S’assurer que le lieu de travail est bien
aéré. L’exposition à la poussière dans un
lieu de travail peu ventilé peut entraîner des
risques pour la santé.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et
faire preuve de jugement lorsqu’on
utilise un outil électrique. Ne pas utiliser
d’outil électrique en cas de fatigue ou
sous l’influence de drogues, d’alcool
ou de médicaments. Tout moment
d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de
dommages corporels graves.
31
Français
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement
un dispositif de protection oculaire. Le
fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Adopter une position stable. Maintenir
les pieds bien ancrés au sol et conserver
son équilibre en permanence. Cela
permettra de mieux maîtriser l’outil électrique
en cas de situations imprévues.
d) Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Conservez les cheveux, les vêtements et
les gants éloignés des parties mobiles.
Les vêtements lâches, les bijoux ou les
cheveux longs peuvent être happés par les
parties mobiles.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
A
VERTISSEMENT : l’utilisation
d’accessoires ou la réalisation de
travaux avec cet outil autres que ceux
recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
b) Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser.
Les outils peuvent être dangereux entre des
mains inexpérimentées.
c) Utiliser un outil électrique,
ses accessoires, mèches, etc.,
conformément aux présentes directives
et suivant la manière prévue pour ce
type particulier d’outil électrique, en
tenant compte des conditions de travail
et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles
prévues est potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
32
Consignes de sécurité pour le
carénage pour meulage de surface
• Le carénage doit être soigneusement
arrimé à l’outil électrique et installé pour
optimiser la sécurité, de façon à ce que
l’utilisateur soit le moins possible exposé
à la meule. Le carénage est conçu pour
récolter la poussière et favoriser la protection de
l’opérateur contre le contact accidentel avec la
meule.
• Ne pas utiliser des accessoires qui
n’ont pas été spécifiquement conçus et
recommandés par le fabricant de l’outil. Le
fait que l’accessoire peut être rattaché à l’outil
électrique ne veut pas automatiquement dire
que son utilisation ne posera aucun risque.
• Utiliser uniquement des meules boisseau à
surface diamantée sèche avec ce carénage
pour meulage de surface. Le carénage pour
meulage de surface n’est pas prévu pour être
utilisé avec les disques standard de meulage,
de tronçonnage, les meules boisseau ou les
brosses métalliques.
• La vitesse nominale des accessoires
doit être équivalente ou supérieure
à celle recommandée sur l’étiquette
d’avertissement de l’outil. Les accessoires
utilisés à une vitesse plus rapide que leur vitesse
nominale peuvent éclater ou se détacher de
l’outil.
• Tenir l’outil uniquement par les surfaces
isolées prévues à cet effet pendant toute
utilisation où l’organe de coupe pourrait
entrer en contact avec des fils électriques
cachés ou son propre cordon. Tout contact
de l’organe de coupe avec un fil sous tension
met les parties métalliques exposées de l’outil
sous tension et électrocute l’utilisateur.
• Toujours utiliser la poignée latérale. Serrez
fermement la poignée. La poignée latérale
doit toujours être utilisée pour conserver le
contrôle de l’outil en permanence.
• Ne pas utiliser d’accessoires endommagés.
Avant toute utilisation, vérifier tous les
accessoires, par exemple que les meules
diamantées ne sont ni ébréchées ni
fendues, les tampons de soutien ne sont
ni fendus ni usés excessivement. En cas
de chute, vérifier que l’outil n’a pas été
endommagé et remplacer tout accessoire
abîmé. Après avoir inspecté et installé un
accessoire, se situer, soi-même et tout
individu présent, hors du plan de rotation
de l’accessoire et laisser tourner l’outil une
Français
minute à sa vitesse à vide maximale. En
général, tout accessoire endommagé se brisera
lors du temps d’essai.
L’utilisation d’eau ou de tout autre réfrigérant
fluide pourrait poser des risques d’électrocution
ou de décharges électriques.
• Lors du démarrage de l’outil avec une
meule neuve ou de rechange, tenez l’outil
dans une zone bien protégée et laissez-le
fonctionner pendant une minute. Si la meule
possède une fissure ou un défaut indécelable,
elle devrait éclater en moins d’une minute.
Ne jamais démarrer l’outil si une personne se
trouve dans l’alignement de la meule. Ceci est
également valable pour l’opérateur.
•NE PAS utiliser de brosses métalliques
avec ce carénage pour meulage de
surface.
• Porter un équipement de protection
individuel. Selon l’application, utiliser une
protection faciale et des lunettes ou un
masque de protection. Si approprié, porter
un masque anti-poussières, une protection
auditive, des gants et un tablier d’atelier
capables de vous protéger contre toute
projection abrasive ou tout fragment. La
protection oculaire doit être capable d’arrêter
toute projection de débris engendrés par des
opérations diverses. Le masque anti-poussières
doit être capable de filtrer les particules
engendrées par l’opération en cours. Toute
exposition prolongée à un haut niveau de
décibels peut occasionner une perte de l’acuité
auditive.
• TOUJOURS utiliser en combinaison avec
un aspirateur de poussières.
• Maintenir le cordon électrique éloigné de la
partie rotative de l’outil. En cas de perte de
contrôle, le cordon pourrait être sectionné ou
abîmé, et les bras ou mains pourraient entrer en
contact avec l’organe rotatif.
• Attendre systématiquement l’arrêt complet
de l’outil avant de le déposer. L’organe rotatif
pourrait s’accrocher à la surface utilisée et
rendre l’outil dangereusement imprévisible.
• Ne pas laisser l’outil électrique en marche
alors qu’il est accroché à votre côté. Tout
contact accidentel de l’organe rotatif pourrait
faire que ce dernier s’accroche aux vêtements
et qu’un accessoire entre en contact avec le
corps.
• Nettoyer régulièrement les orifices
d’aération de l’outil. Le ventilateur du moteur
attirera de la poussière à l’intérieur du boîtier
et une accumulation excessive de poussières
métalliques pourrait poser des risques
d’électrocution/incendie.
• Ne pas utiliser l’outil électrique à proximité
de matériaux inflammables. Les étincelles
pourraient enflammer ces matériaux.
• Ne pas utiliser d’accessoires nécessitant
l’utilisation d’un réfrigérant fluide.
• NE PAS utiliser de meules abrasives.
• NE PAS meuler ou tronçonner le métal
avec une meule boisseau diamantée.
Des fragments pourraient se détacher et être
projetés.
AVERTISSEMENT : TOUJOURS
utiliser des lunettes de protection. Les
lunettes de vue NE SONT PAS des
lunettes de sécurité. Utilisez également
un masque intégral ou à poussière
si l’opération de coupe génère de
la poussière. TOUJOURS porter un
équipement de sécurité certifié.
AVERTISSEMENT : avant de
commencer le travail, déterminez
la classification de risque de la
poussière produite. Utilisez un
aspirateur de poussière industriel
approprié de la classe de sécurité
officiellement approuvée et
conforme aux réglementations
locales de contrôle du risque des
poussières.
AVERTISSEMENT : toujours porter
une protection auditive personnelle
appropriée. Dans certaines conditions
et durées d’utilisation, le bruit émis par
ce produit peut contribuer à une perte
de l’ouïe.
ATTENTION : après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Risque de blessures graves.
CONSERVER TOUS LES AVERTISSEMENTS
ET TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR UNE
CONSULTATION ULTÉRIEURE.
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive.
33
Français
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires ayant surchauffé pendant leur
fonctionnement.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant
toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Carénage pour meulage de surface
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés
lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou l’une de ses pièces.
Dans le cas contraire, des dégâts ou
des blessures peuvent se produire.
a.Orifice pour les poussières
b.Vis de réglage du serrage
c.Jupe à brosse remplaçable
d.Trou de retrait de la jupe à brosse
e.Orifice pour bordure
f.Onglet de l’orifice pour bordure
g.Levier de serrage
USAGE PRÉVU
Votre carénage pour meulage de surface du béton
a été conçu pour l’évacuation de la poussière des
applications suivantes : meulage, nivellement et
polissage des surfaces en béton. Il peut évacuer
la poussière lors du décapage de la peinture, de
34
l’époxy et de la colle. L’utilisation de la meuleuse,
du disque de meulage diamanté et de l’aspirateur
à poussière appropriés permet de l’utiliser pour
retirer la grande majorité de la poussière statique
et aérienne qui, sans utilisation du carénage
pour meulage de surface, pourrait contaminer
l’environnement de travail ou représenter un risque
accru pour la santé de l’opérateur et des personnes
à proximité. Ce carénage pour meulage de surface
doit TOUJOURS être utilisé avec un aspirateur à
poussières conçu pour le retrait de la poussière de
béton.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Le carénage pour meulage de surface est un outil
professionnel. NE PAS la laisser à la portée des
enfants. Une supervision est nécessaire auprès de
tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de blessures, TOUJOURS
arrêter et débrancher l’outil du
secteur avant tout réglage ou avant
de retirer ou d’installer toute pièce
ou tout accessoire. Cet avertissement
concerne aussi bien la meuleuse que
l’aspirateur à poussières. Ces mesures
préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’outil.
Montage et démontage du carénage
pour meulage de surface (fig. 2)
1.Suivre les instructions de montage et
démontage du carter de protection idans le
manuel de l’outil pour démonter le carter de
protection de la meuleuse.
2.Ouvrez le levier de serrage (g) sur le carénage
pour meulage de surface et aligner les onglets
(h) du carénage pour meulage de surface avec
les encoches (i) sur le boîtier d’engrenage de la
meuleuse.
3.Avec le levier de serrage ouvert, faites pivoter
le carénage dans la position de travail désirée.
Le carénage pour meulage de surface doit
être positionné entre l’arbre et l’opérateur pour
protéger l’opérateur.
Français
AVERTISSEMENT : cet accessoire doit
être utilisé avec un système d’aspiration
des poussières. TOUJOURS porter un
masque pour le visage ou antipoussière
certifié.
4.Refermez le levier de serrage pour fixer le
carénage pour meulage de surface sur le
boîtier d’engrenage. Serrez la vis de réglage du
serrage (b) pour vous assurer que le carénage
est bien fixé au boîtier d’engrenage.
Pour un positionnement optimal, la meule
diamantée doit passer à 3 mm au-dessus des
brosses. Si la meule diamantée passe dans
le carénage ou se trouve à plus de 6 mm
au-dessus, le carénage ne fonctionnera pas
correctement.
REMARQUE : assurez-vous que le tuyau est bien
raccordé.
VIS : ne serrez pas la vis de réglage
A
du serrage (b) avec le levier de serrage
en position ouverte. Des dégâts
indétectables peuvent se produire sur le
carénage pour meulage de surface ou le
moyeu de montage.
VIS : si le carénage pour meulage
A
de surface ne peut pas être serré avec
la vis de réglage du serrage, n’utilisez
pas l’outil et portez l’outil et le carénage
pour meulage de surface dans un
centre de service pour une réparation
ou un remplacement du carénage pour
meulage de surface.
5.Pour retirer le carénage pour meulage de
surface, ouvrez le levier de serrage, faites
pivoter le carénage pour meulage de surface
pour aligner les encoches et les onglets et tirez
sur le carénage pour meulage de surface.
REMARQUE : la quantité de poussière retenue par
l’aspirateur à poussières dépend de son système
de filtre. Consulter le manuel d’instructions de
l’aspirateur à poussières pour plus d’informations.
Tous les carénage d’extraction des poussières
DeWALT sont conçus pour fonctionner avec le
connecteur DeWALT Airlock DWV9000.
1.Raccordez le connecteur DWV9000 (l) au tuyau
de votre aspirateur à poussières (m).
2.Débloquez le connecteur DWV9000 (l) et faitesle glisser dans l’orifice d’aspiration (a).
3.Bloquez le connecteur DWV9000 (l) pour le fixer.
TUYAUX D’ASPIRATEUR À POUSSIÈRES TRADITIONNEL
Raccordez le tuyau d’aspirateur à poussières
recommandé sur l’orifice d’aspiration (a).
UTILISATION
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de blessures, TOUJOURS
arrêter et débrancher l’outil du
secteur avant tout réglage ou avant
de retirer ou d’installer toute pièce
ou tout accessoire. Cet avertissement
concerne aussi bien la meuleuse que
l’aspirateur à poussières. Ces mesures
préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’outil.
AVERTISSEMENT : pour votre
sécurité, lisez le manuel d’instructions
de la meuleuse et de l’aspirateur
à poussières avant d’utiliser tout
accessoire. Le non-respect de ces
avertissements peut entraîner des
blessures et de graves dégâts à l’outil
et à l’accessoire. Lors de la révision de
cet outil, n’utilisez que des pièces de
rechange identiques.
Montage des meules boisseau
à surface diamantée sèche (fig. 3)
Suivez les instructions de montage et d’utilisation
des meules dans le manuel de l’outil et montez le
disque de meulage. NE PAS utiliser de meules à
tronçonner de type 1 ni de meules abrasives à liant.
Une meule boisseau (j) à surface diamantée sèche
de 125 mm (5 pouces) est recommandée pour
l’utilisation avec ce carénage pour meulage de
surface. La rondelle de bride interne (k) doit être
installée derrière la meule, pour permettre un retrait
et un montage corrects.
Aspiration des poussières (fig. 1, 4)
AVERTISSEMENT : utilisez uniquement
les outils électriques recommandés par
DeWALT avec cet accessoire.
Pour plus d’informations sur les outils électriques
DeWALT compatibles avec ces accessoires, veuillez
contacter l’un des centres de services autorisés
indiqués en quatrième de couverture ou consultez
les coordonnées complètes de notre service aprèsvente sur le site Internet : www.2helpU.com.
REMARQUE : la quantité de poussière retenue par
l’aspirateur à poussières dépend de son système
de filtre. Consulter le manuel d’instructions de
l’aspirateur à poussières pour plus d’informations.
1.Assurez-vous que toutes les instructions de
montage ont été suivies.
2.Mettez l’aspirateur à poussière en marche selon
les instructions de son manuel.
35
Français
3.Mettez l’outil en marche selon le manuel
d’instructions de l’outil et laissez-le atteindre
son régime maximum avant d’entrer en contact
avec la surface de travail.
5.Placez le bord de l’orifice à fleur de la
surface de travail, mettez l’outil en marche et
commencez le meulage. Retirer l’outil de la
surface de travail avant de l’arrêter.
4.Placez le carénage pour meulage de surface sur
une surface de travail plane comme un sol ou
un mur et commencez le meulage.
6.Lorsque le meulage à fleur est terminé,
arrêtez l’outil et débranchez-le de la source
d’alimentation. Laisser l’outil s’arrêter
complètement de tourner avant de le poser.
5.Lorsque le meulage de surface est terminé,
arrêtez l’outil et débranchez-le de la source
d’alimentation. Laisser l’outil s’arrêter
complètement de tourner avant de le poser.
REMARQUE : le carénage pour meulage de
surface et l’aspirateur à poussières ne seront
efficaces que s’ils sont utilisés avec une meule
boisseau à surface diamantée sèche sur une surface
plane.
Installation de la poignée
REMARQUE : la poignée est incluse dans le kit
DWE4217KT mais pas avec le carter d’aspiration
DWE46150 seul.
1.Sortez légèrement les vis à aillettes de la
poignée de façon que leur extrémités filetées
puissent être insérées dans la poignée.
2.Placez l’ensemble de la poignée sur le carter
de la meuleuse en alignant les vis avec les trous
filetés et les aillettes du carter avec les fentes de
la poignée.
3.Vissez les vis à aillettes afin de fixer la poignée
sur la meuleuse.
RÉGLAGE DE L’ANGLE DE LA POIGNÉE :
1.Dévissez les deux vis à aillettes de 2 tours
complets.
2.Tournez la poignée à la position voulue 45° ou
90° en vous assurant d’aligner les rainures.
3.Revissez les vis à aillettes afin de fixer la
poignée sur la meuleuse.
Application sur les bordures (fig. 1)
Ce carénage pour meulage du béton possède un
orifice permettant le meulage à fleur contre un mur.
1.Arrêter l’outil et le débrancher de la source
d’alimentation.
2.Avec l’onglet de l’orifice pour bordure (f), faites
pivoter l’orifice pour bordure jusqu’à ce qu’il
s’enclenche en position ouverte.
7.Avec l’onglet de l’orifice pour bordure (f), faites
pivoter l’orifice jusqu’à ce qu’il s’enclenche en
position fermée.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de blessures, TOUJOURS
arrêter et débrancher l’outil du
secteur avant tout réglage ou avant
de retirer ou d’installer toute pièce
ou tout accessoire. Cet avertissement
concerne aussi bien la meuleuse que
l’aspirateur à poussières. Ces mesures
préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’outil.
Remplacement de la jupe à brosse
(fig. 1)
1.Arrêter l’outil et le débrancher de la source
d’alimentation.
2.Poussez la jupe à brosse usagée hors des trous
de retrait de la jupe à brosse (d).
3.Enfoncez la nouvelle jupe à brosse dans les
trous de retrait de la jupe à brosse jusqu’à ce
qu’elle soit fixée.
Les jupes à brosse de rechange sont disponibles
en option chez votre revendeur ou centre de service
autorisé. Pour obtenir de l’aide afin de repérer
tout accessoire, veuillez contacter l’un des centres
de services autorisés indiqués en quatrième de
couverture ou consultez les coordonnées complètes
de notre service après-vente sur le site Internet :
www.2helpU.com.
3.Raccordez l’outil à la source d’alimentation.
4.Placez vos mains et votre loin loin de la meule
et de l’ouverture de l’orifice.
36
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
Français
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DeWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DeWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DeWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DeWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DeWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DeWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce
produit avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DeWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
L
a collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
37
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
Italiano
PROTEZIONE PER LA SMERIGLIATURA DI SUPERFICIE
DWE46150
Congratulazioni!
Avvertenze generali di sicurezza
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DeWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Dati tecnici
Tipo
Peso kg
DWE46150
2
0,31
La protezione per la smerigliatura di superficieDWE46150 deve
essere utilizzata esclusivamente con smerigliatrici DeWALT
dotate delle seguenti specifiche tecniche:
diametro del portalama
44 mm
diametro max. della mola
125 mm
velocità nominale max
11 500/min
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
38
A
VVERTENZA: per la propria sicurezza,
leggere il manuale di istruzioni relativo
all’apparato per la smerigliatura e
al dispositivo di aspirazione delle
polveri prima di utilizzare qualsiasi
accessorio. La mancata osservanza di
questi avvertimenti potrebbe causare
lesioni personali o danni all’apparato
e all’accessorio. Durante l’assistenza
tecnica, utilizzare solamente parti di
ricambio identiche.
CONSERVARE TUTTI GLI AVVERTIMENTI E LE
ISTRUZIONI
PER CONSULTAZIONI FUTURE
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
c) Assicurarsi che il luogo di lavoro sia ben
ventilato. L’esposizione alla polvere in un
luogo di lavoro poco ventilato può provocare
danni alla salute.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo
è collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
Italiano
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Non sbilanciarsi. Mantenere sempre
un appoggio ed equilibrio adeguati. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
d) Usare il vestiario appropriato. Evitare
di indossare indumenti larghi o gioielli.
Tenere i capelli, i vestiti e i guanti
lontano dalle parti mobili. Abiti larghi,
gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi
nelle parti in movimento.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
A
VVERTENZA: l’uso di accessori o
attrezzature diversi, o l’impiego del
presente apparato per scopi diversi
da quelli raccomandati nel manuale
uso possono comportare il rischio di
infortuni.
b) Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno
poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati
elettrici sono pericolosi in mano a persone
inesperte.
c) Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo
in considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell’apparato elettrico.
Istruzioni di sicurezza relative alla
protezione per la smerigliatura di
superficie
• La protezione deve essere fissata
saldamente all’apparato e posizionata per
la massima sicurezza, in modo che la mola
sporga il meno possibile verso l’operatore.
La protezione è progettata per raccogliere la
polvere e aiutare a proteggere l’operatore dal
contatto accidentale con la mola.
• Non utilizzare accessori non progettati
appositamente o non consigliati dal
produttore per questo tipo di apparato.
Anche se un accessorio può essere collegato
all’apparato, ciò non ne garantisce la sicurezza
di utilizzo.
• Utilizzare soltanto mole a tazza diamantate
con questa protezione per la smerigliatura
di superficie. Non è previsto l’uso di questa
protezione per la smerigliatura di superficie con
mole per la smerigliatura o il taglio standard,
mole a tazza o spazzole di metallo.
• La velocità nominale dell’accessorio deve
essere pari almeno a quella massima
indicata sull’apparato. Gli accessori fatti
funzionare a una velocità superiore rispetto
a quella nominale possono rompersi e
disintegrarsi.
• Sostenere l’apparato soltanto con
supporti aventi superfici isolanti quando
si eseguono lavorazioni in cui la parte
tagliente potrebbe toccare cavi elettrici
nascosti o il cavo di alimentazione
dell’accessorio di taglio. Gli accessori da
taglio che vengono a contatto con un cavo
sotto tensione trasmettono la corrente elettrica
anche alle parti metalliche esposte dell’apparato
e possono provocare la folgorazione
dell’operatore.
• Utilizzare sempre l’impugnatura laterale.
Serrare saldamente l’impugnatura.
L’impugnatura laterale deve essere sempre
utilizzata per mantenere il controllo dell’apparato
in qualsiasi momento.
• Non utilizzare accessori danneggiati. Prima
di ogni utilizzo controllare gli accessori
affinché sulle mole diamantate non vi
siano scheggiature e lesioni, non siano
presenti crepe o segni eccessivi di usura
sul platorello. Se l’apparato o l’accessorio
è caduto, verificare eventuali danni o
installare un accessorio non danneggiato.
Dopo aver ispezionato o installato un
accessorio, verificare che l’operatore
e le altre persone siano lontane dal
piano dell’accessorio rotante e far girare
l’apparato a vuoto alla massima velocità
per un minuto. Gli accessori danneggiati
normalmente si rompono durante questa fase di
verifica.
• Quando si avvia l’apparato con una mola
nuova o di ricambio, tenere l’apparato in
un’area ben protetta e lasciarlo funzionare
39
Italiano
per un minuto. Se la mola presenta una crepa
o un difetto impercettibile, dovrebbe scoppiare
in meno di un minuto. Non far partire mai
l’apparato con una persona in linea con la mola.
Questo include l’operatore.
• Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. A seconda delle lavorazioni,
utilizzare una maschera o occhiali di
protezione. Se opportuno, indossare
una mascherina antipolvere, protezioni
acustiche, guanti e un grembiule da lavoro
in grado di arrestare frammenti abrasivi
o di lavorazione di piccole dimensioni. La
protezione oculare deve impedire a detriti volanti
generati dalle varie lavorazioni di raggiungere gli
occhi. La maschera antipolvere o il respiratore
devono essere in grado di filtrare le particelle
generate dalle lavorazioni. L’esposizione
prolungata a rumori di alta intensità può causare
la perdita dell’udito.
• Posizionare il cavo lontano dall’accessorio
rotante. In caso di perdita di controllo, il cavo
può essere tagliato o impigliato e potrebbe
avere una forza tale da trascinare la mano
o il braccio dell’operatore verso l’accessorio
rotante.
• Non appoggiare mai l’apparato finché
l’accessorio non si sia completamente
arrestato. L’accessorio rotante potrebbe fare
presa sulla superficie e trascinare l’apparato
facendone perdere il controllo.
• Non azionare l’apparato mentre lo si
trasporta a fianco. Un contatto accidentale
con l’accessorio rotante può farlo impigliare ai
vestiti e trascinarlo verso il corpo dell’operatore.
• Pulire regolarmente le prese d’aria
dell’apparato. La ventola del motore può
attirare la polvere all’interno dell’alloggiamento
e l’accumulo eccessivo di metallo polverizzato
può causare pericoli elettrici.
• Non utilizzare l’apparato vicino a materiali
infiammabili. Le scintille possono far prendere
fuoco ai materiali.
• Non utilizzare accessori che richiedono
refrigeranti liquidi. L’utilizzo di acqua o altri
liquidi refrigeranti può provocare elettrocuzione
o scosse elettriche.
•NON utilizzare spazzole metalliche con
questa protezione per la smerigliatura di
superficie.
• Non usare mole abrasive.
• NON smerigliare o tagliare il metallo con
una mola a tazza diamantata. Potrebbero
staccarsi dei frammenti e volare via.
40
• Usare SEMPRE un dispositivo di raccolta
della polvere.
AVVERTENZA: UTILIZZARE
SEMPRE occhiali di sicurezza.
Gli occhiali da vista indossati
quotidianamente NON sono occhiali
di protezione. Indossare inoltre una
maschera anti-polvere per le operazioni
di taglio che producono polvere.
Utilizzare SEMPRE apparecchiature di
sicurezza omologate:
AVVERTENZA: prima di iniziare
la lavorazione, verificare la
classificazione di pericolo della
polvere prodotta. Utilizzare
un aspiratore industriale della
polvere della classe di sicurezza
ufficialmente approvata e
appropriata e in conformità con le
norme di controllo locali dei pericoli
associati alla polvere.
AVVERTENZA: indossare sempre
protezioni adeguate per l’udito.
In determinate condizioni di utilizzo
prolungato, il rumore proveniente da
questo prodotto potrebbe contribuire
alla perdita dell’udito.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Potrebbero verificarsi
lesioni gravi alle persone.
CONSERVARE TUTTI GLI AVVERTIMENTI E LE
ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
–Menomazioni uditive.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Italiano
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Protezione per la smerigliatura di superficie
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare mai
l’apparato o alcuna parte di esso.
Potrebbe dar luogo a danni o a lesioni
personali.
a. Porta di aspirazione polveri
b. Vite di regolazione del morsetto
c. Bordatura della spazzola sostituibile
d. Foro di rimozione della bordatura della spazzola
e. Portello di appoggio
f. Linguetta del portello di appoggio
g. Leva di serraggio
DESTINAZIONE D’USO
La protezione per la smerigliatura di superfici in
calcestruzzo è stata progettata per la rimozione
della polvere delle seguenti operazioni: smerigliatura,
livellamento e lucidatura di superfici in calcestruzzo.
È in grado di rimuovere la polvere durante la
rimozione di vernice di superficie, resina epossidica
e colla. Congiuntamente all’uso della smerigliatrice,
della mola diamantata e dell’aspiratore di polveri
appropriato, può essere utilizzata per rimuovere la
maggior parte delle polveri statiche e in sospensione
che, senza l’uso della protezione per la smerigliatura
di superficie, potrebbero altrimenti contaminare
l’ambiente di lavoro o creare un maggior rischio alla
salute dell’operatore e delle persone che si trovano
nelle vicinanze. Questa smerigliatrice per superfici in
calcestruzzo deve essere SEMPRE utilizzata con un
aspiratore di polveri progettato per la rimozione delle
polveri di calcestruzzo.
NON utilizzare in presenza di acqua, liquidi
infiammabili o gas.
La protezione per la smerigliatura di superficie è un
apparato professionale. NON consentire ai bambini
di entrare in contatto con l’apparato. L’uso di
questo apparato da parte di persone inesperte deve
avvenire sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONE
ATTENZIONE: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere SEMPRE
l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Questo si applica sia
alla smerigliatrice che all’aspiratore di
polveri. Queste misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
Inserimento e rimozione della
protezione per la smerigliatura di
superficie (fig. 2)
1.Seguire le istruzioni di inserimento e rimozione
della protezione nel manuale dell’apparato per
rimuovere la protezione dalla smerigliatrice.
2.Aprire la leva di serraggio (g) sulla protezione
per la smerigliatura di superficie e allineare le
linguette (h) sulla protezione per la smerigliatura
di superficie alle scanalature (i) sulla scatola del
cambio della smerigliatrice.
3.Con la leva di serraggio aperta, ruotare
la protezione nella posizione di lavoro
desiderata. La protezione per la smerigliatura
di superficie deve essere posizionata tra
l’alberino e l’operatore per fornire la protezione
dell’operatore.
4.Chiudere la leva di serraggio per fissare la
protezione per la smerigliatura di superficie
sulla scatola del cambio. Serrare la vite di
regolazione del morsetto (b) per assicurarsi che
la protezione sia fissata alla scatola del cambio.
41
Italiano
Per un posizionamento ottimale, la mola
diamantata dovrebbe operare al di sopra delle
spazzole di 3 mm. Se la mola diamantata opera
all’interno della protezione o presenta un’altezza
superiore a 6 mm, la protezione non funzionerà
correttamente.
VVISO: non serrare la vite di
A
regolazione del morsetto (b) con la
leva di serraggio in posizione aperta.
Potrebbero conseguire dei danni non
visibili alla protezione per la smerigliatura
di superficie o al mozzo di montaggio.
VVISO: se non è possibile serrare
A
la protezione per la smerigliatura di
superficie per mezzo della vite di
regolazione del morsetto, non utilizzare
l’apparato e portare l’apparato e
la protezione per la smerigliatura di
superficie presso un centro di assistenza
per la riparazione o sostituzione della
protezione per la smerigliatura di
superficie.
5.Per rimuovere la protezione per la smerigliatura
di superficie, aprire la leva di serraggio, ruotare
la protezione per la smerigliatura di superficie
per allineare le scanalature e le linguette e tirare
la protezione verso l’alto.
SEMPRE una maschera di sicurezza o
una maschera antipolvere omologata.
NOTA: assicurarsi che il collegamento del tubo sia
sicuro.
NOTA: la quantità di polvere trattenuta dal sistema
di aspirazione delle polveri dipende dal suo
sistema di filtro. Si rimanda al manuale di istruzioni
dell’aspiratore di polveri per ulteriori informazioni.
Tutte le protezioni per la raccolta della polvere
DeWALT sono progettate per il funzionamento con il
connettore DeWALT Airlock DWV9000.
1.Fissare il connettore DWV9000 (l) al tubo del
dispositivo di raccolta delle polveri (m).
2.Sbloccare il connettore DWV9000 (l) e
farlo scorrere sulla porta di estrazione della
polvere (a).
3.Bloccare il connettore DWV9000 (l) per fissarlo.
TUBI DEGLI ASPIRATORI DELLE POLVERI TRADIZIONALI
Fissare il tubo di aspirazione delle polveri
raccomandato alla porta di estrazione della
polvere (a).
FUNZIONAMENTO
ATTENZIONE: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere SEMPRE
l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Questo si applica sia
alla smerigliatrice che all’aspiratore di
polveri. Queste misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
ATTENZIONE: per la propria sicurezza,
leggere il manuale di istruzioni relativo
all’apparato per la smerigliatura e
al dispositivo di aspirazione delle
polveri prima di utilizzare qualsiasi
accessorio. La mancata osservanza di
questi avvertimenti potrebbe causare
lesioni personali o danni all’apparato
e all’accessorio. Durante l’assistenza
tecnica, utilizzare solamente parti di
ricambio identiche.
Inserimento di mole
a tazza diamantate (fig. 3)
Seguire le istruzioni di montaggio e uso delle mole
da taglio nel manuale dell’apparato e inserire la mola
di smerigliatura. NON usare mole di taglio di Tipo 1
o mole abrasive.
Si consiglia l’uso di una mola a tazza diamantata (j)
da 125 mm (5 pollici) per l’uso con questa
protezione. La rondella della flangia interna (k)
deve essere inserita dietro la mola per consentire
la libera rimozione dell’apparato e un inserimento
appropriato.
Aspirazione polveri (fig. 1, 4)
ATTENZIONE: utilizzare esclusivamente
gli apparati elettrici raccomandati da
DeWALT con questo accessorio.
Per ulteriori informazioni sugli apparati elettrici
DeWALT compatibili con questo accessorio, si prega
di contattare uno dei centri di assistenza autorizzati
elencati sul retrocopertina o di consultare i dettagli
completi del nostro servizio post-vendita disponibile
su Internet all’indirizzo: www.2helpU.com.
42
AVVERTENZA: l’accessorio deve
essere utilizzato con un sistema di
aspirazione delle polveri. Indossare
NOTA: la quantità di polvere trattenuta dal sistema
di aspirazione delle polveri dipende dal suo
sistema di filtro. Si rimanda al manuale di istruzioni
dell’aspiratore di polveri per ulteriori informazioni.
1.Assicurarsi che tutte le istruzioni di montaggio
siano state completate.
Italiano
2.Accendere l’aspiratore delle polveri secondo
le istruzioni contenute nel relativo manuale di
istruzioni.
3.Accendere l’apparato come riportato nel
manuale di istruzioni dell’apparato e lasciare che
raggiunga la massima velocità prima di stabilire
un contatto con la superficie di lavoro.
4.Posizionare la protezione per la smerigliatura
di superficie su una superficie di lavoro piana
come un pavimento o una parete e iniziare la
smerigliatura.
5.Una volta completata la smerigliatura di
superficie, spegnere l’apparato e scollegarlo
dalla presa di corrente. Attendere che la
rotazione dell’apparato sia terminata prima di
appoggiarlo.
NOTA: la protezione per la smerigliatura di superficie
e l’aspiratore delle polveri saranno efficaci soltanto
ove utilizzati con una mola a tazza diamantata su
una superficie piana.
Installazione del gruppo maniglie ad
anello
NOTA: la maniglia ad anello è inclusa nel kit
DWE4217KT ma non è inclusa nell’incamiciatura
standalone DWE46150.
1.Tirare leggermente le viti verso l’esterno dalla
maniglia in modo che le loro estremità filettate
siano tirate all’interno della maniglia.
2.Posizionare il gruppo delle maniglie al di sopra
della scatola ingranaggi della rettificatrice
allineando le viti ai fori filettati e le orecchie sulla
scatola ingranaggi alle scanalature presenti nel
gruppo delle maniglie con anello.
3.Serrare le viti per fissare la maniglia alla
rettificatrice.
REGOLAZIONE DELL’ANGOLAZIONE DELLA MANIGLIA AD
ANELLO:
1.Allentare entrambi le viti di due giri completi.
2.Ruotare la maniglia alla posizione da 45˚ o 90˚
desiderata assicurandosi che le scanalature
siano allineate.
1.Spegnere l’apparato e scollegarlo dalla presa di
corrente.
2.Utilizzando la linguetta del portello di appoggio
(f), ruotare il portello di appoggio finché non
scatta in posizione aperta.
3.Collegare l’apparato all’alimentazione.
4.Posizionare le mani e il corpo lontano dalla mola
e dall’apertura del portello.
5.Posizionare l’appoggio del portello a filo con
la superficie di lavoro, accendere l’apparato e
iniziare la smerigliatura. Rimuovere l’apparato
dalla superficie da lavorare prima di spegnerlo.
6.Una volta completata la smerigliatura a
filo, spegnere l’apparato e scollegarlo dalla
presa di corrente. Attendere che la rotazione
dell’apparato sia terminata prima di appoggiarlo.
7.Utilizzando la linguetta del portello di appoggio
(f), ruotare il portello finché non scatta in
posizione chiusa.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
ATTENZIONE: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere SEMPRE
l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Questo si applica sia
alla smerigliatrice che all’aspiratore di
polveri. Queste misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
Sostituzione della bordatura della
spazzola (fig. 1)
1.Spegnere l’apparato e scollegarlo dalla presa di
corrente.
3.Riserrare le viti per fissare la maniglia alla
rettificatrice.
2.Spingere la bordatura della spazzola usurata
dai fori di rimozione della bordatura della
spazzola (d).
Applicazione per l’uso con appoggio
(fig. 1)
3.Premere la nuova bordatura della spazzola nei
fori di rimozione della bordatura della spazzola
fino a fissarla.
Questa protezione per la smerigliatura in
calcestruzzo ha una funzione a portello per
consentire la smerigliatura a filo contro un muro.
Le bordature delle spazzole sostituibili sono
disponibili a un costo aggiuntivo presso il vostro
rivenditore locale o centro di assistenza autorizzato.
Per ulteriori informazioni su come reperire qualsiasi
43
Neder
Italiano
accessorio, si prega di contattare uno dei centri di
assistenza autorizzati elencati sul retrocopertina o
di consultare i dettagli completi del nostro servizio
post-vendita disponibile su Internet all’indirizzo:
www.2helpU.com.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DeWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
44
Se il prodotto DeWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti
usati e imballaggi permette il riciclo
e il riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo
di materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DeWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DeWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DeWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DeWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
Nederlands
VLAKSLIJPKAP
DWE46150
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DeWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen
Technische gegevens
Type
Gewicht
kg
DWE46150
2
0,31
De vlakslijpkap DWE46150 kan alleen worden gebruikt
voor DeWALT -slijpmachines met de volgende technische
specificaties:
diameter beschermkaphouder
44 mm
max. wieldiameter
125 mm
max. nominale snelheid
11 500/min
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
WAARSCHUWING: Lees voor uw
eigen veiligheid de instructiehandleiding
voor zowel het slijpgereedschap als
het stofafzuiggereedschap, voordat
u een accessoire in gebruik neemt.
Als u deze aanwijzingen niet in acht
neemt, kan dat leiden tot persoonlijk
letsel en ernstige beschadiging van
het gereedschap en het accessoire.
Gebruik, wanneer u onderhoud aan
dit gereedschap verricht, uitsluitend
identieke vervangende onderdelen.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ZODAT U DEZE LATER OOK NOG KUNT RAADPLEGEN.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd de werkplek schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Houd kinderen en omstanders op
een afstand wanneer u elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid,
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
c) Zorg ervoor dat de werkplaats goed
is geventileerd. Blootstelling aan stof in
een slecht geventileerde werkplaats kan de
gezondheid schaden.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlakken zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand wanneer u elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
45
Nederlands
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting, zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een
helm, of gehoorbescherming, gebruikt in
de juiste omstandigheden, zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Reik niet buiten uw macht. Blijf altijd
stevig en in balans op de grond staan.
Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte
situaties.
d) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het elektrisch gereedschap
niet. Gebruik het juiste elektrische
gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de
werkzaamheden beter en veiliger uit waarvoor
het is ontworpen.
WAARSCHUWING: Het gebruik van
een accessoire of hulpstuk of het
uitvoeren van een handeling met dit
gereedschap voor andere doeleinden
dan wordt geadviseerd in deze
gebruiksaanwijzing, kan leiden tot gevaar
voor persoonlijk letsel.
b) Berg elektrisch gereedschap dat niet
wordt gebruikt, op buiten het bereik
van kinderen en laat niet personen
die onbekend zijn met het elektrisch
gereedschap of deze instructies het
gereedschap bedienen. Elektrische
gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
c) Gebruik het elektrisch gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Gebruik
van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het
bedoelde gebruik, kunnen leiden tot een
gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Laat uw gereedschap onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend
identieke vervangende onderdelen
46
gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid
van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Veiligheidsvoorschriften Vlakslijpkap
• Voor maximale veiligheid moet de
vlakslijpkap zo op het elektrisch
gereedschap worden geplaatst en
bevestigd, dat de veiligheid maximaal is en
het slijpwiel zo veel mogelijk is bedekt. De
vlakslijpkap is moet voorkomen dat de gebruiker
in aanraking komt met het slijpwiel en is bedoeld
om het stof van het slijpen te verzamelen.
• Gebruik geen accessoires die niet speciaal
ontworpen en aanbevolen zijn door de
fabrikant van het gereedschap. Als u
een accessoire op uw gereedschap kunt
bevestigen, betekent dat nog niet dat u er
gegarandeerd veilig mee kunt werken.
• Gebruik alleen droge diamantkomschijven
in deze vlakslijpkap. De vlakslijpkap is niet
bedoeld voor standaard slijpwielen, zaagwielen,
komschijven of draadborstels.
• Het nominale toerental van het accessoire
moet tenminste gelijk zijn aan het
maximale toerental zoals dit op het
gereedschap staat vermeld. Accessoires
die sneller draaien dan hun nominale toerental
kunnen breken en wegschieten.
• Houd het gereedschap alleen vast aan
geïsoleerde oppervlakken wanneer u een
handeling uitvoert waarbij het accessoire
van het zaaggereedschap in contact
kan komen met verborgen bedrading of
het eigen netsnoer. Snijdaccessoires die
in contact komen met bedrading die onder
stroom staat kunnen ijzeren onderdelen van
het gereedschap onder stroom zetten en de
operator een elektrische schok geven.
• Gebruik altijdde zijhandgreep. Zet
de handgreep stevig vast. Gebruik de
zijhandgreep zodat u te allen tijde de controle
over het gereedschap behoudt.
• Gebruik een accessoire niet als het
beschadigd is. Controleer het accessoire,
bijvoorbeeld een diamantwiel, voor
gebruik steeds op schilfers en barstjes en
controleer het steunkussen op barstjes of
excessieve slijtage. Als het gereedschap of
het accessoire is gevallen, controleert u dit
op schade of plaatst u een onbeschadigd
accessoire. Na het controleren en plaatsen
van een accessoire zorgt u dat u en
omstanders uit de buurt van het bereik
van het ronddraaiende accessoire blijft
en zet u het gereedschap gedurende een
Nederlands
minuut aan op maximale snelheid zonder
weerstand. Beschadigde accessoires breken
gewoonlijk af tijdens deze testtijd.
• Houd het gereedschap, wanneer u het
start met een nieuw of opnieuw geplaatst
wiel, in een afgeschermde ruimte en laat
het gedurende een minuut draaien. Als
er een barst in het wiel zit of het wiel heeft
gebreken die u niet hebt waargenomen, zal he
wiel in minder dan een minuut uit elkaar vliegen.
Start het gereedschap nooit terwijl er iemand in
de lijn van het wiel staat. Dit geldt ook voor uzelf
als gebruiker.
• Draag een beschermende uitrusting.
Afhankelijk van de toepassing gebruikt u
gezichtsbedekking of bescherming van
de ogen, zoals een veiligheidsbril. Indien
van toepassing draagt u een stofmasker,
gehoorbescherming, handschoenen en
een werkschort die kleine afgeschuurde
deeltjes of deeltjes van het werkstuk
tegenhouden. De bescherming van de ogen
moet rondvliegende deeltjes die door de diverse
werkzaamheden vrijkomen, tegen kunnen
houden. Het stofmasker moet in staat zijn
deeltjes die door uw werkzaamheden vrijkomen
te filteren. Langdurige blootstelling aan intense
geluiden kan gehoorverlies veroorzaken.
• Gebruik geen accessoires waarvoor
vloeibare koelmiddelen nodig zijn.
Het gebruik van water of andere vloeibare
koelmiddellen kan een elektrische schok tot
gevolg hebben.
•GEBRUIK GEEN draadborstels in deze
vlakslijpkap.
• GEBRUIK GEEN schuurwielen.
• SLIJP GEEN metaal (door) met een
diamantkomschijf. Er kunnen deeltjes losraken
en in het rond vliegen.
• Gebruik ALTIJD stofafzuiging.
W
AARSCHUWING: Draag ALTIJD een
veiligheidsbril. Een bril die u dagelijks
draagt is NIET een veiligheidsbril.
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker
als bij het werken stof vrijkomt.
Draag ALTIJD een gecertificeerde
veiligheidsuitrusting.
• Plaats het netsnoer buiten het bereik
van het ronddraaiende accessoire. Als u
de controle verliest, wordt het snoer mogelijk
doorgesneden of gegrepen en kan uw hand
of arm in het draaiende accessoire worden
getrokken.
W
AARSCHUWING: Voer voordat
u met uw werkzaamheden
begint een controle uit op
de risicoclassificatie van het
geproduceerde stof. Gebruik
industriële stofafzuiging van de
geschikte officiële veiligheidsklasse
en in overeenstemming met de ter
plaatse geldende voorschriften voor
risicobeheersing.
• Leg het gereedschap nooit neer voordat
het accessoire volledig tot stilstand is
gekomen. Het ronddraaiende accessoire kan
mogelijk in contact met de oppervlakte komen
waardoor u de controle over het gereedschap
verliest.
W
AARSCHUWING: Draag altijd
geschikte gehoorbescherming.
Onder bepaalde omstandigheden
en bij een zekere gebruiksduur kan
het lawaai van dit product leiden tot
gehoorbeschadiging
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Persoonlijk letsel zou het
gevolg kunnen zijn.
• Laat het gereedschap niet draaien terwijl u
het aan uw zijde draagt. Wanneer uw kleding
per ongeluk bekneld raakt in het ronddraaiende
accessoire, kan het accessoire tegen uw
lichaam aan worden getrokken.
• Maak de ventilatieopeningen van het
gereedschap regelmatig schoon. De
ventilator van de motor zuigt het stof in
de behuizing en extreme ophoping van
metaaldeeltjes kan een elektrische schok
veroorzaken.
• Werk niet met het gereedschap in de buurt
van ontvlambare materialen. Vonken kunnen
deze materialen doen ontbranden.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ZODAT U DEZE LATER OOK NOG KUNT RAADPLEGEN
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
–Gehoorbeschadiging.
47
Nederlands
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico van brandwonden omdat accessoires
tijdens het gebruik heet worden.
– Risico van persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Vlakslijpkap
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. 1)
W
AARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a.Stofpoort
b.Klemafstelschroef
c.Verwisselbaar borstelmantel
d.Gat voor verwijdering borstelmantel
e.Zijtoegangsdeur
f.Nok zijtoegangsdeur
g.Klemhendel
GEBRUIKSDOEL
Uw betonvlakslijpkap is ontworpen voor
stofverwijdering bij de volgende werkzaamheden:
slijpen, vlakken en polijsten van betonnen
oppervlakken. U kunt de kap gebruiken voor
stofafzuiging bij het verwijderen van verf, hars
en lijm. In combinatie met de juiste slijpmachine,
48
diamantslijpschijf en stofafzuiging kan het
systeem worden gebruikt voor het verwijderen
van het merendeel van het statische en in de
lucht zwevende stof dat zonder gebruik van
een vlakslijpkap de werkomgeving zou kunnen
verontreinigen of een toenemend risico zou kunnen
vormen voor de gezondheid van de gebruiker en
van degenen om hem heen. Deze vlakslijper voor
beton moet ALTIJD worden gebruikt met een
systeem voor stofafzuiging dat is ontworpen voor
verwijdering van betonstof.
GEBRUIK NIET bij natte omstandigheden of in
de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
De vlakslijpkap is professioneel gereedschap. Laat
NIET kinderen in contact met het gereedschap
komen. Onervaren gebruikers mogen alleen onder
toezicht met dit gereedschap werken.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder kinderen) die
verminderde fysieke, zintuiglijke of psychische
mogelijkheden hebben; wanneer sprake is van
gebrek aan ervaring, kennis of vaardigheden is
gebruik alleen toegestaan onder toezicht van
een persoon die verantwoordelijk is voor de
veiligheid van gebruikers. Laat nooit kinderen
alleen met dit product.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
W
AARSCHUWING: Beperk het
risico van letsel, zet ALTIJD het
gereedschap uit en trek de stekker
uit het stopcontact, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert of
installeert. Dit geldt voor zowel de
slijpmachine als het systeem voor
stofafzuiging. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het
risico dat het elektrische gereedschap
per ongeluk opstart.
De vlakslijpkap plaatsen en
verwijderen (afb. 2)
1.Volg de instructies voor het monteren en
verwijderen van de kap die in de handleiding
van het gereedschap worden vermeld, wanneer
u de kap van de slijpmachine neemt.
2.Open de klemhendel (g) op de vlakslijpkap
en houd de nokken (h) op de vlakslijpkap
tegenover de sleuven (i) op de tandwielkast van
de slijpmachine.
Nederlands
3.Draai met geopende klemhendel , de kap in
de gewenste werkstand. De vlakslijpkap moet
tussen de as en de gebruiker worden geplaatst,
zodat de gebruiker beschermd is.
4.Sluit de klemhendel van de vlakslijpkap zodat
de kap stevig vastzit op de tandwielkast.
Draai de stelschroef van de klem (b) aan
zodat u zeker weet dat de kap stevig op de
tandwielkast vastzit.
Het diamantwiel is optimaal geplaatst als
het 3 mm boven de borstels draait. Als het
diamantwiel binnen de kap draait of hoger dan
6 mm staat, werkt de kap niet goed.
PMERKING: Draai de stelschroef
O
(b) van de klemhendel niet aan met de
klemhendel in de geopende stand. Nietwaarneembare beschadiging van de
vlakslijpkap of van de montagenaaf kan
daarvan het gevolg zijn.
PMERKING: Als de vlakslijpkap niet
O
kan worden vastgezet door middel van
de stelschroef van de klem, gebruik het
gereedschap en de vlakslijpkap dan
niet, en breng het gereedschap en de
vlakslijpkap naar een servicecentrum en
laat het gereedschap repareren of de
vlakslijpkap vervangen.
5.Open de klemhendel als u de vlakslijpkap
wilt verwijderen, draai de vlakslijpkap zodat
de sleuven en de nokken tegenover elkaar
uitkomen en trek de vlakslijpkap omhoog.
de achteromslag of raadpleeg de volledige
bijzonderheden over onze service, die beschikbaar
zijn op Internet: www.2helpU.com.
OPMERKING: Controleer dat de slang goed vastzit.
OPMERKING: Hoeveel stof wordt tegengehouden
door de stofafzuiging hangt af van het filtersysteem.
Raadpleeg de instructiehandleiding van het systeem
voor stofafzuiging voor meer informatie.
Alle DeWALT stofafzuigkappen zijn ontworpen voor
de DeWALT Airlock DWV9000-connector.
1.Bevestig de DWV9000-connector (l) op de
slang van uw stofafzuigsysteem (m).
2.Ontgrendel de DWV9000-connector (l) en schuif
deze op de stofpoort (a).
3.Vergrendel de DWV9000-connector (l) zodat
deze goed vastzit.
SLANGEN VAN TRADITIONELE STOFAFZUIGSYSTEMEN
Bevestig de slang van het aanbevolen
stofafzuigsysteem op de stofpoort (a).
BEDIENING
W
AARSCHUWING: Beperk het
risico van letsel, zet ALTIJD het
gereedschap uit en trek de stekker
uit het stopcontact, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert of
installeert. Dit geldt voor zowel de
slijpmachine als het systeem voor
stofafzuiging. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het
risico dat het elektrische gereedschap
per ongeluk opstart.
W
AARSCHUWING: Lees voor uw
eigen veiligheid de instructiehandleiding
voor zowel het slijpgereedschap als
het stofafzuiggereedschap, voordat
u een accessoire in gebruik neemt.
Als u deze aanwijzingen niet in acht
neemt, kan dat leiden tot persoonlijk
letsel en ernstige beschadiging van
het gereedschap en het accessoire.
Gebruik, wanneer u onderhoud aan
dit gereedschap verricht, uitsluitend
identieke vervangende onderdelen.
Droge Diamant
slijpkomwielen monteren (afb. 3)
Volg de instructies voor montage en gebruik van de
slijpwielen in de handleiding van het gereedschap en
monteer het slijpwiel. GEBRUIK NIET slijpwielen of
gelijmde schuurschijven van het Type 1.
Voor gebruik met deze kap wordt een droog
diamantkomwiel (j) van 125 mm (5 inch) aanbevolen.
De binnenste flensring (k) moet achter het wiel
worden gemonteerd zodat het gereedschap vrij kan
worden verwijderd en de onderdelen goed passen.
Stofafzuiging (afb. 1, 4)
W
AARSCHUWING: Gebruik bij
dit hulpstuk uitsluitend elektrisch
gereedschap dat wordt aanbevolen
door DeWALT.
Neem voor meer informatie over elektrisch
gereedschap van DeWALT dat geschikt is
voor dit hulpstuk, contact op met een van
erkende servicecentra die worden vermeld op
W
AARSCHUWING: Dit hulpstuk moet
worden gebruikt met een systeem
voor stofafzuiging. Draag ALTIJD
een gecertificeerd gezichtsmasker of
stofmasker.
49
Nederlands
OPMERKING: Hoeveel stof wordt tegengehouden
door de stofafzuiging hangt af van het filtersysteem.
Raadpleeg de instructiehandleiding van het systeem
voor stofafzuiging voor meer informatie.
1.Zet het gereedschap uit en trek de stekker uit
het stopcontact.
1.Controleer dat u alle instructies voor de
montage hebt doorlopen.
3.Steek de stekker in het stopcontact.
2.Zet de stofafzuiging aan volgens de instructies
in de handleiding van de stofafzuiging.
3.Schakel het gereedschap in volgens de
instructies in de instructiehandleiding en maak
pas contact met het werkoppervlak als het
gereedschap volledig op snelheid is gekomen.
4.Plaats de vlakslijpkap op een vlak
werkoppervlak zoals een vloer of een wand en
begin met vlakslijpen.
5.Zet, wanneer het vlakslijpen is voltooid, het
gereedschap uit en trek de stekker uit het
stopcontact. Geef het gereedschap de tijd om
te stoppen met draaien voordat u het neerlegt.
OPMERKING: De vlakslijpkap en het
stofafzuigsysteem zijn alleen effectief wanneer u
ze gebruikt met een diamantkomschijf op een vlak
oppervlak.
Montage van de handgreep
OPMERKING: De handgreep maakt onderdeel
uit van het DWE4217KT-pakket maar wordt niet
geleverd bij de losse stofkap DWE46150.
1.Trek de knoppen wat bij de handgreep vandaan
en trek zo de draadeinden ervan binnen de
handgreep.
2.Plaats de handgreep over de tandwielkast
van de slijpmachine en houd de knoppen met
schroefdraad tegenover de schroefgaten en de
oren op de tandwielkast tegenover de sleuven
in de handgreep.
3.Zet de handgreep vast op de slijpmachine door
de knoppen aan te draaien.
AFSTELLING VAN DE HOEK VAN DE HANDGREEP:
1.Draai beide knoppen met schroefdraad 2
volledige slagen los.
2.Draai de handgreep naar de gewenste positie
van 45˚ of 90˚ en let er daarbij op dat de
bevestigingsgroeven zijn uitgelijnd.
3.Zet de handgreep weer vast op de slijpmachine
door de knoppen aan te draaien.
Toepassing aan randen (afb. 1)
Deze vlakslijpkap voor beton heeft een zijopening die
slijpen dicht langs een wand mogelijk maakt.
50
2.Draai met de nok voor de zijdeur (f) de zijdeur
totdat deze in een geopende stand vastklikt.
4.Ga zo staan dat uw handen en uw lichaam
verwijderd zijn van de schijf en de zijopening.
5.Plaats de rand van de opening vlak tegen het
werkoppervlak, zet het gereedschap aan en
begin te slijpen. Til het gereedschap van het
werkoppervlak voordat u het gereedschap
uitschakelt.
6.Zet, wanneer het vlakslijpen is voltooid, het
gereedschap uit en trek de stekker uit het
stopcontact. Geef het gereedschap de tijd om
te stoppen met draaien voordat u het neerlegt.
7.Draai met de nok voor de zijdeur (f) de zijdeur
totdat deze in een gesloten stand vastklikt.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
W
AARSCHUWING: Beperk het
risico van letsel, zet ALTIJD het
gereedschap uit en trek de stekker
uit het stopcontact, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert of
installeert. Dit geldt voor zowel de
slijpmachine als het systeem voor
stofafzuiging. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het
risico dat het elektrische gereedschap
per ongeluk opstart.
Borstelrand vervangen (afb. 1)
1.Zet het gereedschap uit en trek de stekker uit
het stopcontact.
2.Duw de versleten borstelrand uit de gaten voor
het uitnemen van de borstelrand (d).
3.Duw de nieuwe borstelrand in de gaten voor
verwijdering van de borstelrand totdat de rand
goed vastzit.
Reserveborstelranden zijn tegen meerprijs
verkrijgbaar bij uw dealer ter plaatse of bij het
officiële servicecentrum. Neem, als u hulp nodig hebt
bij het vinden van een accessoire, contact op met
een van erkende servicecentra die worden vermeld
op de achteromslag of raadpleeg de volledige
Nederlands
bijzonderheden over onze service, die beschikbaar
zijn op Internet: www.2helpU.com.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Als u op een dag bemerkt dat uw DeWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
G
escheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DeWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DeWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DeWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DeWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DeWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DeWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
51
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
Norsk
SLIPEDEKSEL
DWE46150
Gratulerer!
Generelle sikkerhetsadvarsler
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Type
Vekt kg
DWE46150
2
0,31
DWE46150 slipedekslet skal kun brukes med DeWALT
slipemaskiner med følgende tekniske spesifkasjoner:
beskyttelsesholder diameter
44 mm
maks. skivediameter
125 mm
maks. merkehastighet
11 500/min
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
52
ADVARSEL: For din egen sikkerhet les
bruksanvisningen for både slipeverktøyet
og støvsugeren før bruk av tilbehør. Å
se bort fra disse advarsler kan resultere
i personskade og alvorlig skade på
verktøyet og tilbehøret. Når verktøyet
vedlikeholdes skal kun identiske
reservedeler brukes.
LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSER FOR
FREMTIDIG BRUK
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet rent og godt
opplyst. Rotete eller mørke områder er en
invitasjon til ulykker.
b) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
c) Forsikre deg om at arbeidsområdet er
godt ventilert. Eksponering for støv på et
dårlig ventilert arbeidsområde kan føre til
helseskade.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det er økt risiko
for elektrisk støt dersom kroppen er i kontakt
med jord.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Vær oppmerksom, vær nøye med det
du gjør og bruk sunn fornuft når du
bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et
elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller
er påvirket av medikamenter, narkotika
eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet
under bruk av elektriske verktøy kan føre til
alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk
alltid vernerbriller. Verneutstyr slik som
støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller
hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c) Ikke strekk deg for langt. Ha godt
fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører
til at du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
d) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
Norsk
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
ADVARSEL: Bruk av noe tilbehør eller
ekstrautstyr, eller andre operasjoner med
dette verktøy, annet enn det som er
beskrevet i denne bruksanvisningen, kan
gi risiko for personskader.
b) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på utrenede
brukere.
c) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) SERVICE
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Slipedeksel sikkerhetsregler
• Dekslet må festes forsvarlig til
elektroverktøyet og stilles inn for maksimal
sikkerhet, slik at minst mulig av skiven
eksponeres mot operatøren. Dekselet er
designet for å samle opp støv og bidra til å
beskytte brukeren fra utilsiktet kontakt med
skiven.
• Ikke bruk tilbehør som ikke er spesifikt
konstruert og anbefalt fra produsenten
av verktøyet. Selv om tilbehøret kan kobles til
elektroverktøyet, sikrer ikke dette trygg drift.
• Bruk kun tørre diamantkoppskiver sammen
med dette slipedekslet. Slipedekslet er ikke
ment for bruk sammen med vanlige slipeskiver,
kappeskiver og koppskiver, eller stålbørster.
• Merkehastighet på tilbehøret må være
minst lik maksimal hastighet som er angitt
på elektroverktøyet. Tilbehør som går fortere
enn merkehastigheten sin, kan bli ødelagt og fly
i stykker.
• Hold det elektriske verktøyet kun i
isolerte gripeoverflater når du utfører
operasjoner hvor kutteutstyret kan komme
i kontakt med skjulte ledninger eller egen
ledning. Kutteutstyr som kommer i kontakt
med en strømførende ledning, kan føre til at
eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
•Bruk alltid sidehåndtak. Skru håndtaket
godt fast. Sidehåndtaket skal alltid brukes for å
holde kontroll på verktøyet.
• Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver
bruk må du inspirere tilbehøret, som
diamantskiven, for hakk og sprekker,
festeplatene må inspiseres for sprekker,
rifter eller slitasje. Dersom elektroverktøyet
eller tilbehøret slippes ved et uhell, må
du kontrollere om det er skadet eller
montere uskadet tilbehør. Etter å ha
inspisert og installert et tilbehør, still deg
selv og eventuelle tilstedeværende bort fra
planet for det roterende tilbehøret og kjør
elektroverktøyet på maksimal, ubelastet
hastighet i ett minutt. Skadet tilbehør vil
normalt rives i stykker under denne testen.
• Når verktøyet startes opp med ny eller
erstatningsskive, hold verktøyet i et godt
beskyttet område og la det kjøre i et
minutt. Dersom skiven har en uoppdaget
sprekk eller feil bør den sprekke i under et
minutt. Aldri start opp verktøyet med en person
på linje med skiven. Dette inkluderer brukeren.
• Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av
bruksområdet må du bruke ansiktsvern
eller vernebriller. Bruk støvmaske,
hørselvern, hansker og verkstedforkle
som kan stoppe små slipefragmenter eller
deler fra arbeidsstykket. Øyebeskyttelsen
må kunne stoppe flygende biter som kan
løsne fra arbeidsstykket. Støvmasken eller
åndedrettsvernet må kunne filtrere partikler som
oppstår under arbeid. Langvarig eksponering for
høyintensiv støy kan føre til hørselstap.
• Plasser ledningen slik at den ikke kommer
i kontakt med roterende tilbehør. Hvis du
mister kontrollen, kan ledningen bli kuttet av eller
henge seg fast, og hånden eller armen din kan
bli dratt inn i det roterende tilbehøret.
• Ikke legg elektroverktøyet fra deg før
tilbehøret har stanset helt.lay the power
tool down until the. Det roterende tilbehøret
kan ta tak i overflaten og trekke elektroverktøyet
ut av kontrollen din.
53
Norsk
• Ikke la elektroverktøyet gå mens du bærer
det langs siden din. Utilsiktet kontakt med
det roterende tilbehøret kan føre til at det kjører
seg fast i klærne dine og trekker tilbehøret inn i
kroppen din.
• Lufteåpningene på elektroverktøyet må
rengjøres regelmessig. Motorviften vil
trekke støvet inn i kabinettet, og overskytende
oppsamling av forstøvet metall kan føre til
elektriske farlige situasjoner.
• Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av
antennelige materialer. Gnister kan antenne
dette materialet.
• Ikke bruk tilbehør som krever flytende
kjølemidler. Bruk av vann eller andre flytende
kjølemidler kan føre til elektrisk støt eller sjokk.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
–Hørselskader.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
•IKKE BRUK stålbørster med dette
slipedekslet.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
• Ikke bruk slipeskiver.
• IKKE slip eller kapp metall med en
diamantkoppskive. Bruddstykker kan løsne og
fly vekk.
Bruk vernebriller.
Bruk hørselvern.
• Bruk ALLTID med støvavsuger.
A
DVARSEL: Bruk ALLTID vernebriller.
Vanlige briller er IKKE vernebriller. Bruk
også ansiktsmaske eller støvmaske
dersom det foregår støvutviklende
operasjoner. BRUK ALLTID GODKJENT
VERNEUTSTYR.
ADVARSEL: Før du starter
arbeidet, sjekk fareklassifiseringen
for støvet som produseres.
Bruk en industristøvsuger med
sikkerhetsklassifikasjon som er
offentlig godkjent og som er i
overenstemmelse med lokale
reguleringer for behandling av farlig
støv.
ADVARSEL: Bruk alltid riktig
hørselvern. Under viss forhold og
bruksvarighet kan støy fra dette
produktet bidra til å miste hørselen.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Dette kan resultere i
alvorlig personskade.
LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSER FOR
FREMTIDIG BRUK
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Slipedeksel
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
A
DVARSEL: Modifiser aldri det
elektriske verktøyet eller noen del av det.
Det kan føre til materielle skader eller
personskader.
a.Støvsugertilkobling
b.Feste justeringsskrue
c.Utskiftbart børsteskjørt
d.Uttakshull børsteskjørt
e.Kantåpning
f.Kantåpningsknast
g.Festespak
BRUKSOMRÅDE
Betongslipedekslet er designet for fjerning av støv i
følgende bruksområder: sliping, utjevning og polering
av betongflater. Det kan fjerne støv ved fjerning av
54
Norsk
overflatemaling It can remove dust when removing
surface paint, epoksy og lim. Ved bruk av korrekt
sliper, diamantslipeskive og støvsuger kan den
brukes til fjerning av mesteparten av det statiske
og luftbårne støvet som, uten bruk av slipedekslet,
kan forurense arbeidsområdet eller påføre en
økt helserisiko for brukeren og folk i nærheten.
Denne betongsliper skal ALLTID brukes sammen
med en støvsuger som er designet for fjerning av
betongstøv.
ERK: Ikke stram justeringsskruen
M
(b) med festespaken i åpen posisjon.
Det kan resultere i usynlig skade på
slipedekslet eller på monteringsnavet.
ERK: Dersom slipedekselet
M
ikke kan strammes til ved hjelp av
justeringskruen, ikke bruk verktøyet og
ta med verktøyet og slipedekselet til et
servicesenter for reparasjon eller skifte
av slipedekselet.
IKKE bruk under våre forhold eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
5.For å ta av slipedekselet, åpne festespaken, vri
slipedekselet for å rette inn spor og knaster, og
trekk slipedekselet opp.
Slipedekslet er et profesjonelt verktøy. IKKE la barn
komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er nødvendig
når uerfarne brukere skal bruke dette verktøy.
• Dette produktet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
MONTERING OG JUSTERING
A
DVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå ALLTID av verktøyet og koble
det fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. Dette gjelder både sliperen
og støvsugeren. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer
risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
Montering og fjerning av
slipedekslet (fig. 2)
1.Følg anvisningene for montering og fjerning av
beskyttelsen i verktøyets bruksanvisning for å
fjerne beskyttelsen fra slipemaksinen.
2.Åpne klemmespaken (g) på slipåedekslet og rett
inn dorene (h) på slipedekslet med slissene (i) på
slipemaskinens girhus.
3.Med festespaken åpen, roter dekselet til ønsket
arbeidsposisjon. Slipedekslet skal plasseres
mellom spindelen og brukeren for å gi brukeren
maksimal beskyttelse.
4.Lukk festespaken på slipedekselet for å låse det
på girkassen. Stram til justeringsskruen (b) for å
sikre at slipedekselet er festet til girhuset.
For optimal posisjonering skal diamantskiven gå
3mm over børstene. Dersom diamantskiven går
innenfor dekslet eller er mer enn 6mm ovenfor
vil ikke dekslet fungere riktig.
Montering av tørre diamant
koppskiver (fig. 3)
Følg anvisningene for montering og bruk av
skjæreskiver i verktøyets bruksanvisning og monter
slipeskiven. IKKE bruk Type 1 skjæreskiver eller limte
slipeskiver.
En 125 mm (5 tomme) tørr diamantkoppskive
(j) anbefales for bruk med dette dekslet. Indre
flensskiven (k) må installeres bak skiven for å tillate
uhindret fjerning av verktøy og riktig tilpasning.
Støvsuging (fig. 1, 4)
A
DVARSEL: Bruk kun elektrisk verktøy
som anbefalt av DeWALT med dette
tilbehøret.
For mer informasjon om DeWALT elektriske verktøy
som er kompatible med dette tilbehøret, vennligst
ta kontakt med en av de autoriserte servicesentrene
listet på baksiden eller se alle detaljer om vår
kundeservice på Internett på: www.2helpU.com.
A
DVARSEL: Dette tilbehør må brukes
med et støvavsugsystem. Bruk ALLTID
sertifiserte ansikts- eller støvmaske.
MERK: Kontroller at dyse-koblingen er sikker.
MERK: Mengden med støv tilbakeholdt i
støvsugeren avhenger av filtersystemet. Se
støvsugerens bruksanvisning for mer informasjon.
Alle DeWALT støvoppsamlingsdeksler er designet å
fungere sammen med DeWALT Airlock DWV9000
kobling.
1.Koble DWV9000 koblingen (l) til
støvsugerslangen (m).
2.Lås opp DWV9000 koblingen (l) og skyv på
støvsugertilkoblingen (a).
3.Lås DWV9000 koblingen (l).
55
Norsk
TRADISJONELLE STØVSUGERSLANGER
Koble anbefalt støvsugerslange til
støvsugertilkoblingen (a).
BRUK
A
DVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå ALLTID av verktøyet og koble
det fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. Dette gjelder både sliperen
og støvsugeren. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer
risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
A
DVARSEL: For din egen sikkerhet les
bruksanvisningen for både slipeverktøyet
og støvsugeren før bruk av noe tilbehør.
Å se bort fra disse advarsler kan
resultere i personskade og alvorlig skade
på verktøyet og tilbehøret. Når verktøyet
vedlikeholdes skal kun identiske
reservedeler brukes.
MERK: Mengden med støv tilbakeholdt i
støvsugeren avhenger av filtersystemet. Se
støvsugerens bruksanvisning for mer informasjon.
1.Sørg for at alle monteringsanvisninger er blitt
utført.
2.Slå på støvsugeren som beskrevet i
støvsugerens bruksanvisning.
2.Sett håndtaksmodulen over slipemaskinens
girhus, rett inn tommeskruene med de gjengede
hullene og knottene på girhuset med sporene i
håndtaksmodulen.
3.Trekk til tommeskruene for å feste håndtaket til
slipemaskinen.
JUSTERING AV VINKELEN PÅ BØYLEHÅNDTAKET:
1.Løsne begge tommeskruene 2 hele
omdreininger.
2.Roter håndtaket til ønsket 45˚ eller 90˚ posisjon.
pass på at sporene er innrettet.
3.Trekk til tommeskruene igjen for å feste
håndtaket til slipemaskinen.
Bruk av kantstyring (fig. 1)
Dette slipedekselet har en dørfunksjon for å tillate
”flush” sliping mot en vegg.
1.Slå av verktøyet og koble det fra strømkilden.
2.Bruk kantstyringsknasten (f), roter kantåpningen
til den låser i åpen posisjon.
3.Koble verktøyet til strømkilden.
4.Plasser hendene og kroppen unna hjul og
kantåpningen.
5.Legg slipekanten flush med arbeidsflaten, slå på
verktøyet og start slipingen. Løft verktøyet fra
arbeidsflaten før du slår det av.
6.Når sliping er ferdig slå av verktøyet og koble fra
strømkilden. La verktøyet stoppe rotasjonen før
du legger det ned.
3.Slå på verktøyet som anvist i verktøyets
bruksanvisning og la det komme opp i
full hastighet før det settes i kontakt med
arbeidsflaten.
7.Bruk kantstyringsknasten (f), roter døren til den
låser i lukket posisjon.
4.Plasser slipedekslet mot flatt underlag så som
et gulv eller en vegg og begynn med sliping.
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
5.Når sliping er ferdig slå av verktøyet og koble fra
strømkilden. La verktøyet stoppe rotasjonen før
du legger det ned.
MERK: Slipedekslet og støvsugeren er kun effektive
når de brukes sammen med en diamantkoppskive
på flatt underlag.
Installasjon av
bøylehåndtakmodulen
MERK: Bøylehåndtaket er inkludert i DWE4217KTsettet, men er ikke inkludert i den separate
DWE46150 hylsen.
1.Trekk tommeskruene lett ut fra håndtaket slik at
de gjengede endene trekkes inn i håndtaket.
56
VEDLIKEHOLD
A
DVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå ALLTID av verktøyet og koble
det fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. Dette gjelder både sliperen
og støvsugeren. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer
risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
Norsk
Skifte børsteskjørt (fig. 1)
1.Slå av verktøyet og koble det fra strømkilden.
2.Skyv det brukte børsteskjørtet ut av
børsteskjørtets uttakshull (d).
3.Skyv det nye børsteskjørtet inn i børsteskjørtets
uttakshull til det låser.
Tilbehøret kan kjøpes fra din lokale forhandler eller
et autorisert servicesenter. Dersom du trenger hjelp
til å finne tilbehør, vennligst ta kontakt med en av de
autoriserte servicesentrene listet på baksiden eller
se alle detaljer om vår kundeservice på Internett på:
www.2helpU.com.
Smøring
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DeWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
S
eparat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene
kan resirkuleres og brukes om igjen.
Gjenbruk av resirkulert materiale
hjelper til med å hindre miljøforurensing
og reduserer etterspørselen etter
råmateriale.
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
Rengjøring
DeWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DeWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å
ta kontakt med dit lokale DeWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DeWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DeWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
57
Português (traduzido das instruções originais)
Português
COBERTURA DE DESBASTE DE SUPERFÍCIES
DWE46150
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DeWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Tipo
Peso kg
DWE46150
2
0,31
A cobertura de desbaste de superfícies DWE46150 deve
ser apenas utilizada na afiadora DeWALT com as seguintes
especificações técnicas:
diâmetro do fixador do resguardo
44 mm
diâmetro máx. do disco
125 mm
Velocidade nominal máx. 11 500/min
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
58
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais
A
TENÇÃO: para sua segurança, deve
ler o manual de instruções tanto da
ferramenta de desbaste e do extractor
de poeiras antes de utilizar qualquer
acessório. Se não cumprir estes avisos,
podem ocorrer ferimentos e danos
graves na ferramenta e no acessório.
Quando reparar esta ferramenta, utilize
apenas peças de substituição idênticas.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e
bem iluminada. As áreas desorganizadas
ou escuras são propensas a acidentes.
b) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
c) Certifique-se de que o local de trabalho
está devidamente ventilado. A exposição
a poeira num local com ventilação
insuficiente pode causar problemas de
saúde.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) Evite o contacto corporal com
superfícies ligadas à terra, como tubos,
radiadores, fogões e frigoríficos. Se o
seu corpo estiver “ligado” à terra, o risco de
choque eléctrico é maior.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção
ao que está a fazer e faça uso de
bom senso ao operar uma ferramenta
eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado
ou sob o efeito de drogas, álcool
ou medicamentos. Um momento
de distracção durante a utilização de
ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
Português
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
d) Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo, a
roupa e as luvas afastados das peças
móveis. As roupas largas, as jóias ou o
cabelo comprido podem ficar presos nestas
peças.
4) UTILIZAÇÃO E CUIDADOS A TER COM A FERRAMENTA
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
ATENÇÃO: O uso de qualquer
acessório ou o desempenho
de qualquer operação com
esta ferramenta, que não seja o
recomendado neste manual de
instruções pode constituir um risco em
termos de ferimentos.
b) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
equipamento seja utilizado por pessoas
não familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas que
não possuam as qualificações necessárias
para as manusear.
c) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras de segurança da cobertura
de desbaste de superfícies
• A cobertura deve ser fixada com
segurança à ferramenta eléctrica e
posicionado de forma a proporcionar a
máxima segurança possível, de modo
a que apenas uma superfície mínima
do disco esteja virada na direcção do
utilizador. A cobertura foi concebida para
acumular poeira e proteger o operador contra o
contacto acidental com o disco.
• Não utilize acessórios que não tenham
sido especificamente concebidos e
recomendados pelo fabricante da
ferramenta. O facto de um acessório poder
ser instalado na sua ferramenta eléctrica não
garante um funcionamento seguro do mesmo.
• Utilize apenas os discos em forma de taça
com superfície em diamante com esta
cobertura de desbaste de superfícies. O
desbaste da superfície não foi concebido para
utilização com escovas de desbaste, corte,
discos em forma de taça ou metálicas.
• A velocidade nominal do acessório tem de
ser, no mínimo, equivalente à velocidade
máxima indicada na ferramenta eléctrica.
Os acessórios que forem utilizados a uma
velocidade superior à respectiva velocidade
nominal poderão fragmentar-se e projectar
esses fragmentos.
• Segure a ferramenta eléctrica apenas
pelas superfícies isoladas específicas
para o efeito ao efectuar uma operação
em que o acessório de corte possa entrar
em contacto com fios ocultos ou com o
próprio cabo da ferramenta. Um acessório
que entre em contacto com um fio com tensão
eléctrica poderá fazer com que as peças de
metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
•Utilize sempre o punho lateral. Aperte o
botão com firmeza. O punho lateral deve ser
sempre utilizado para manter o controlo da
ferramenta.
• Não utilize acessórios danificados. Antes
de cada utilização, inspeccione o acessório
e verifique se existem rachas e fendas
no disco em diamante, disco de suporte
quanto a rachas e fendas ou excesso de
desgaste. Se deixar cair a ferramenta
eléctrica ou os acessórios, verifique se
apresenta danos ou instale um acessório
sem danos. Após inspeccionar e instalar
um acessório, coloque-se a si mesmo e
59
Português
quaisquer outras pessoas presentes no
local numa posição afastada do ângulo
de trabalho do acessório rotativo e ligue
a ferramenta eléctrica na respectiva
velocidade máxima em vazio durante
um minuto. Os acessórios danificados irão
normalmente fragmentar-se durante este
período de teste.
• Quando ligar a ferramenta com um
disco novo ou de substituição, segure
a ferramenta num local devidamente
protegido e deixe-a a funcionar durante
um minuto. Se o disco tiver uma fenda ou
falha não detectada, pode rebentar em menos
de um minuto. Nunca ligue a ferramenta se
uma pessoa estiver directamente à frente do
disco. Isto inclui o operador.
• Use equipamento de protecção pessoal.
Dependendo da operação, use uma viseira
ou óculos de protecção. De acordo com o
necessário, use uma máscara contra o pó,
protectores auditivos, luvas e um avental
de trabalho capaz de o proteger contra
pequenos fragmentos abrasivos ou da
peça de trabalho. A protecção ocular tem
de ser capaz de o proteger contra a projecção
de detritos resultantes de várias operações. A
máscara contra o pó (ou um filtro respiratório
equivalente) tem de ser capaz de filtrar as
partículas criadas pela utilização da ferramenta.
A exposição prolongada a ruídos de elevada
intensidade poderá causar perda de audição.
• Afaste o cabo de alimentação do acessório
rotativo. Se perder o controlo da ferramenta,
o cabo poderá ser cortado ou ficar preso no
acessório, puxando a sua mão ou o seu braço
na direcção do acessório rotativo.
• Nunca pouse a ferramenta eléctrica
antes de o acessório ficar completamente
imobilizado. Caso contrário, o acessório
rotativo poderá ficar preso na superfície onde
pousou a ferramenta eléctrica e puxá-la para
longe das suas mãos, fazendo-o perder o
controlo da mesma.
• Não ligue a ferramenta eléctrica enquanto
estiver a transportá-la ao seu lado. Um
contacto acidental do acessório rotativo com
a sua roupa poderá prendê-la no mesmo,
puxando o acessório na direcção do seu corpo.
• Limpe regularmente as aberturas de
ventilação da ferramenta eléctrica. A
ventoinha do motor irá puxar as partículas no
interior da caixa da ferramenta e a acumulação
excessiva de metal em pó poderá causar riscos
eléctricos.
60
• Não utilize a ferramenta eléctrica perto
de materiais inflamáveis. Estes materiais
poderão ser inflamados por faíscas da
ferramenta.
• Não utilize acessórios que necessitem
de líquidos de refrigeração. A utilização de
água ou outros líquidos de refrigeração poderá
resultar em electrocussão ou choque eléctrico.
•NÃO utilize escovas metálicas para limpar
a cobertura de desbaste de superfícies.
• NÃO utilize discos abrasivos.
• NÃO desbaste nem corte metal com um
disco em forma de taça de diamante. Os
fragmentos podem soltar-se e ser projectados.
• Utilize SEMPRE um colector de poeiras.
A
TENÇÃO: UTILIZE SEMPRE óculos
de protecção. Os óculos de utilização
comum NÃO são óculos de protecção.
Utilize também uma máscara facial ou
contra o pó caso haja poeira resultante
das operações de corte. Use SEMPRE
equipamento de segurança certificado.
A
TENÇÃO: Antes de iniciar o
trabalho, certifique-se de que
verifica qual é a classificação de
perigo da poeira produzida. Utilize
um extractor de poeiras industriais
da classe de segurança aprovada
oficial e em conformidade com as
regulamentações de controlo de
perigo de poeiras locais.
ATENÇÃO: Use sempre protecção
auricular adequado. Em algumas
condições e duração de utilização, o
ruído produzido pelo equipamento pode
causar perda auditiva.
CUIDADO: Quando não estiverem
a ser utilizadas, coloque as
ferramentas de lado numa
superfície estável, onde não possam
causar risco de tropeçamento
ou queda. Podem ocorrer lesões
pessoais graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
Português
– Danos auditivos.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
– Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Cobertura de desbaste para superfícies
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a.Porta de serradura
b.Parafuso de ajuste de fixação
c.Capa da escova amovível
d.Orifício de remoção da capa da escova
e.Cercadura de porta
f.Patilha da cercadura de porta
g.Alavanca de fixação
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A cobertura de desbaste de superfícies de betão
foi concebida para a remoção dos seguintes tipos
de poeira: desbaste, alisamento e polimento de
superfícies de betão. Permite a eliminação de
poeiras durante a remoção de tinta de superfície,
époxy e cola. A ferramenta de desgaste, o disco
de desbaste em diamante e o extractor de poeiras
podem ser utilizados para remover a maioria da
estática e poeira que, sem a utilização da cobertura
de desbaste de superfícies, poderiam contaminar
o ambiente de trabalho e aumentar o risco de
problemas de saúde do utilizador e das pessoas
que estejam por perto. Esta ferramenta de desbaste
de superfícies de betão deve ser SEMPRE utilizada
com um extractor de poeiras, concebido para a
remoção de poeiras de betão.
NÃO o utilize em locais húmidos ou na presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
A cobertura de desbaste de superfícies é uma
ferramenta profissional. NÃO permita que crianças
entrem em contacto com a ferramenta. É necessária
supervisão quando estas ferramentas forem
manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue SEMPRE a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar ou instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Isto aplica-se tanto à ferramenta
de desbaste como ao extractor de
poeiras. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta acidentalmente.
Montar e remover uma cobertura de
desbaste de superfícies (fig. 2)
1.Siga as instruções de montagem e remoção do
resguardo indicadas no manual da ferramenta
para remover o resguardo da ferramenta de
desbaste.
2.Abra a alavanca de fixação (g) na cobertura de
desbaste de superfícies e alinhe as patilhas (h)
na cobertura com as ranhuras (i) na caixa de
engrenagens da ferramenta de desbaste.
3.Com a patilha da protecção aberta, rode
a cobertura para a posição de trabalho
pretendida. A cobertura de desbaste de
superfícies deve ser posicionada entre o veio
e o operador para proporcionar protecção ao
operador.
61
Português
4.Feche a alavanca de fixação para prender
a cobertura de desbaste de superfícies na
caixa de engrenagens. Aperte o parafuso de
ajuste de fixação (b) para certificar-se de que a
cobertura está fixada na caixa de engrenagens.
Para obter a posição ideal, o disco em
diamante deve estar situado a 3 mm acima das
escovas. Se o disco em diamante estiver dentro
da cobertura ou 6 mm acima da cobertura, não
irá funcionar correctamente.
VISO: não aperte o parafuso de
A
ajuste (b) com a alavanca de fixação
na posição aberta. Poderão ocorrer
danos não detectáveis na cobertura de
desbaste de superfícies ou no cubo de
montagem.
VISO: se não for possível apertar
A
a cobertura de ajuste de superfícies
com o parafuso de ajuste de fixação,
não utilize a ferramenta e leve-a a um
centro de assistência para reparação ou
substituição.
5.Para remover a cobertura de desbaste de
superfícies, abra a alavanca de fixação, rode a
cobertura para alinhar as ranhuras e patilhas
e puxe para cima a cobertura de desbaste de
superfícies.
NOTA: Certifique-se de que a ligação do tubo está
bem fixa.
NOTA: a quantidade de poeiras acumulada no
extractor de poeiras depende do respectivo sistema
de filtragem. Para obter mais informações, consulte
o manual de instruções do extractor de poeiras.
Todas as coberturas de recolha de poeiras DeWALT
foram concebidas para trabalhar com o conector
DeWALT Airlock DWV9000.
1.Fixe o conector DWV9000 (l) na mangueira de
recolha de poeiras (m).
2.Desbloqueie o conector DWV9000 (l) e faça
deslizar para dentro da porta de serradura (a).
3.Bloqueie o conector DWV9000 (l) para fixá-lo.
MANGUEIRAS COMUNS DO EXTRACTOR DE POEIRAS
Fixe a mangueira do extractor de poeiras
recomendadas na porta de serradura (a).
FUNCIONAMENTO
A
TENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue SEMPRE a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar ou instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Isto aplica-se tanto à ferramenta
de desbaste como ao extractor de
poeiras. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta acidentalmente.
A
TENÇÃO: para sua segurança, deve
ler o manual de instruções tanto da
ferramenta de desbaste e do extractor
de poeiras antes de utilizar qualquer
acessório. Se não cumprir estes avisos,
podem ocorrer ferimentos e danos
graves na ferramenta e no acessório.
Quando reparar esta ferramenta, utilize
apenas peças de substituição idênticas.
Montagem de discos em forma de
taça de diamante (fig. 3)
Siga as instruções de montagem e de utilização de
discos de corte no manual da ferramentas e monte
o disco de esmeril. NÃO utilize discos de corte do
Tipo 1 ou discos abrasivos ligados.
É recomendável utilizar um disco em forma de
taça de diamante (j) de 125 mm (5 polegadas) para
esta cobertura. A anilha com flange interior (k) deve
ser instalada atrás do disco, para permitir uma
remoção da ferramenta sem problemas e um ajuste
adequado.
Extracção de poeiras (fig. 1, 4)
A
TENÇÃO: Utilize apenas as
ferramentas eléctricas recomendadas
pela DeWALT com este acessório.
Para obter mais informações acerca das
ferramentas eléctricas da DeWALT compatíveis
com este acessório, contacte um dos centros de
assistência autorizados listados no verso deste
manual ou consulte os detalhes completos do
nosso serviço de pós-vendas disponível na Internet
no site: www.2helpU.com.
62
A
TENÇÃO: este acessório deve ser
utilizado com um sistema de extracção
de poeiras. Use SEMPRE uma máscara
de protecção ou anti-poeiras certificada.
NOTA: a quantidade de poeiras acumulada no
extractor de poeiras depende do respectivo sistema
de filtragem. Para obter mais informações, consulte
o manual de instruções do extractor de poeiras.
1.Certifique-se de que todas as instruções de
montagem são cumpridas.
Português
2.Ligue o extractor de poeiras, tal como indicado
no manual de instruções do extractor de
poeiras.
3.Ligue a ferramenta de acordo com as
instruções do manual da ferramenta e deixe a
ferramenta atingir a velocidade máxima antes
de a colocar em contacto com a superfície de
trabalho.
4.Coloque a cobertura de desbaste de superfícies
numa superfície de trabalho plana, como um
pavimento ou parede e inicie o trabalho de
desbaste.
5.Quando terminar o trabalho de desbaste da
superfície, desligue a ferramenta e retire a ficha
da fonte de alimentação. Deixe a ferramenta
parar de rodar antes de a pousar.
NOTA: a cobertura de desbaste de superfícies e
o extractor de poeiras só serão eficazes se forem
utilizados com um disco em forma de taça em
diamante numa superfície plana.
Instalação da pega
NOTA: A pega é fornecida no kit DWE4217KT,
mas não está incluída na cobertura DWE46150
autónoma.
1.Puxe os parafusos de orelhas ligeiramente
para fora da pega para que as respectivas
extremidades ranhuradas sejam puxadas para
dentro da pega.
2.Coloque a pega sobre a caixa de engrenagens
da rebarbadora, alinhando os parafusos de
orelhas com os orifícios ranhurados e as orelhas
na caixa de engrenagens com as ranhuras na
pega.
3.Aperte os parafusos de orelhas para fixar a
pega na rebarbadora.
AJUSTE DO ÂNGULO DA PEGA:
1.Desaperte ambos os parafusos de orelhas 2
voltas completas.
2.Rode a pega para a posição de 45˚ ou 90˚
pretendida, certificando-se de que as ranhuras
de fixação ficam alinhadas.
3.Volte a apertar os parafusos de orelhas para
fixar a pega na rebarbadora.
1.Desligue a ferramenta e retire a ficha da fonte
de alimentação.
2.Utilizando a patilha da cercadura de porta (f),
rode a cercadura de porta até encaixar na
posição aberta.
3.Ligue a ficha da ferramenta à fonte de
alimentação.
4.As mãos e o corpo do utilizador devem estar
afastados do disco e da abertura da porta.
5.Coloque a extremidade da porta nivelada com a
superfície de trabalho, ligue a ferramenta e inicie
o desbaste. Retire a ferramenta da superfície de
trabalho antes de a desligar.
6.Quando terminar o trabalho de desbaste rente,
desligue a ferramenta e retire a ficha da fonte
de alimentação. Deixe a ferramenta parar de
rodar antes de a pousar.
7.Utilizando a patilha da cercadura de porta (f),
rode a porta até encaixar na posição fechada.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
A
TENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue SEMPRE a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar ou instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Isto aplica-se tanto à ferramenta
de desbaste como ao extractor de
poeiras. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta acidentalmente.
Substituir a capa da escova (fig. 1)
1.Desligue a ferramenta e retire a ficha da fonte
de alimentação.
2.Puxe a capa da escova gasta para fora dos
orifícios de remoção da capa da escova (d).
Aplicação da utilização de cercadura
(fig. 1)
3.Pressione a nova capa da escova para dentro
dos orifícios de remoção da capa da escova
até ficarem fixos.
Esta cobertura de desbaste de betão inclui uma
porta que permite um desbaste nivelado contra uma
parede.
As capas da escova de substituição estão
disponíveis, mediante um custo adicional, no
seu fornecedor local ou centro de assistência
autorizado. Se necessitar de ajuda para localizar
qualquer acessório, contacte um dos centros de
63
Suomi
Português
assistência autorizados listados no verso deste
manual ou consulte os detalhes completos do
nosso serviço de pós-vendas disponível na Internet
no site: www.2helpU.com.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DeWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
64
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva – este produto
não deve ser eliminado juntamente com
o lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DeWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A
recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DeWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DeWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DeWALT através da
morada indicada neste manual. Em alternativa,
poderá encontrar na internet (em www.2helpU.
com) uma lista dos agentes de reparação
autorizados da DeWALT, bem como os dados de
contacto completos do nosso serviço pós-venda.
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
Suomi
PINTAHIOMAKONEEN SUOJUS
DWE46150
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
Tyyppi
Paino kg
DWE46150
2
0,31
DWE46150-pintahiomakoneen suojus on tarkoitettu vain
seuraavien teknisten ominaisuuksien omaavien DeWALT
-hiomakoneiden kanssa käytettäväksi:
suojan pidikkeen halkaisija
44 mm
laikan maksimihalkaisija
125 mm
nimellisnopeus maks.
11 500 kierr./min
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Yleisiä turvallisuutta koskevia
varoituksia
VAROITUS: Oman turvallisuuden
takaamiseksi hiomakoneen ja
pölynpoistolaitteen ohjekirja tulee lukea
ennen lisävarusteiden käyttöä. Näiden
varoituksien noudattamatta jättäminen
voi johtaa henkilövahinkoihin ja työkalun
sekä lisävarusteen vaurioitumiseen.
Tätä työkalua huoltaessa tulee käyttää
ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja
kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia
sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
c) Varmista, että työalueella on
hyvä tuuletus. Pölylle altistuminen
huonosti tuuletetulla alueella voi johtaa
terveyshaittoihin.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Älä kosketa maadoituksessa
käytettäviin pintoihin, kuten putkiin,
lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin.
Voit saada sähköiskun, jos kehosi on
maadoitettu.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Säyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin,
huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Keskittymisen herpaantuminen
hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi
aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
65
Suomi
c) Älä kurkottele. Huolehdi siitä, että sinulla
on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä
tasapaino. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
d) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä
vaatteita tai koruja. Pidä hiukset,
vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista
osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
4) SÄHKÖTYÖKALUSTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja
turvallisemmin, kun sitä käytetään sille
suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
VAROITUS: Laitteen tai lisävarusteen
käyttö tai toiminnon suoritus
muuhun kuin tässä käyttöohjeessa
suositeltuun käyttöön tai toimintoon
voi tämän työkalun kanssa aiheuttaa
henkilövahingon vaaran.
b) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien
henkiöiden käyttää sähkötyökaluja.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
c) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla
asentajalla. Varaosina on käytettävä
vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä
varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Pintahiomakoneen suojuksen
turvallisuusohjeet
• Suojus on kiinnitettävä sähkötyökaluun
kunnolla ja asetettava turvalliseen
asentoon, jotta mahdollisimman pieni osa
laikasta jää näkyviin. Suojus on tarkoitettu
pölyn keräämiseen ja käyttäjän suojaamiseen
laikan vahingossa tapahtuvan kosketuksen
välttämiseksi.
• Älä käytä varaosia tai varusteita, joita
valmistaja ei suosittele tai ole hyväksynyt.
Varusteen käyttäminen ei ole turvallista vain
siksi, että se voidaan yhdistää sähkötyökaluun.
• Käytä tämän pintahiomakoneen suojuksen
kanssa ainoastaan timanttikuppilaikkoja.
66
Pintahiomakoneen suojusta ei ole tarkoitettu
käytettäväksi standardien hiomalaikkojen,
leikkauslaikkojen, kuppilaikkojen tai teräsharjojen
kanssa.
• Varusteen nimellisnopeuden tulee olla
vähintään sama kuin sähkötyökaluun
merkityn enimmäisnopeuden. Jos varusteita
käytetään niiden nimellisnopeutta suuremmalla
nopeudella, ne voivat särkyä ja niistä voi lentää
kappaleita.
• Jos terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai työkalun omaan
sähköjohtoon, tartu vain työkalun
eristettyihin tarttumapintoihin. Terän
osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä
voi saada sähköiskun.
• Käytä aina sivukahvaa. Kiristä kahva hyvin.
Sivukahvaa tulee aina käyttää työkalun hallinnan
säilyttämiseen.
• Älä käytä vaurioitunutta lisävarustetta.
Ennen käyttämistä tarkista, ettei
tarvikkeessa, esimerkiksi sen
timanttilaikassa tai taustalevyssä, ole
halkeamia, repeämiä tai kulumia. Jos
sähkötyökalu putoaa, tarkista, onko siihen
tullut vaurioita ja vaihda vaurioitunut
osa. Kun olet tarkistanut laitteen, siirry
kauas siitä ja pyydä muitakin siirtymään
kauemmas. Anna sähkötyökalun
käydä suurimmalla nopeudella
kuormittamattomana minuutin ajan.
Vaurioitunut varuste tavallisesti särkyy tämän
testausajan kuluessa.
• Kun työkalu käynnistetään uudella tai
varalaikalla, pidä työkalua hyvin suojatussa
tilassa ja anna sen käydä yhden minuutin
ajan. Jos laikassa on havaitsemattomia
halkeamia tai vikoja, se halkeaa alle minuutissa.
Älä koskaan käynnistä työkalua henkilön ollessa
samssa linjassa laikan kanssa. Tämä koskee
myös käyttäjää.
• Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita.
Käytä kasvosuojusta tai turvalaseja
tehtävän työn vaatimusten mukaisesti.
Käytä tarvittaessa hengityssuojainta,
kuulosuojaimia, käsineitä ja
suojavaatetusta, joka estää lentävien
kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
Turvalasien on pystyttävä estämään lentäviä
kappaleita aiheuttamasta henkilövahinkoja.
Hengityssuojaimen on pystyttävä estämään
hiukkasia pääsemästä hengitysteihin.
Pitkäaikainen altistuminen melulle voi heikentää
kuuloa.
Suomi
• Pidä sähköjohto kaukana työkalusta. Jos
menetät työkalun hallinnan, johto voi katketa tai
vaurioitua tai työkalu voi osua käteesi.
• Laske työkalu alas vasta kun se on täysin
pysähtynyt. Käynnissä oleva työkalu voi osua
työtason pintaan, jolloin menetät sen hallinnan.
• Älä anna sähkötyökalun olla käynnissä
kantaessasi sitä. Jos käynnissä oleva
sähkötyökalu tarttuu vaatteisiisi, se voi osua
kehoosi.
• Puhdista sähkötyökalun ilmanvaihtoaukot
säännöllisesti. Moottorin puhallin vetää pölyä
työkalun sisään. Metallipölyn kertyminen voi
aiheuttaa sähköiskun vaaran.
• Älä käytä sähkötyökalua helposti syttyvien
aineiden läheisyydessä. Kipinät voivat
sytyttää ne.
• Älä käytä nestejäähdytystä edellyttäviä
varusteita. Veden tai muun jäähdytysaineen
käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
VAARAT
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
•ÄLÄ käytä teräsharjoja tässä
pintahiomakoneen suojassa.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
• ÄLÄ käytä hiomalaikkoja.
• ÄLÄ hio tai leikkaa metallia
timanttikuppulaikalla. Siitä voi irrota ja singota
sirpaleita.
• Käytä AINA pölynpoistolaitteen kanssa.
Pakkauksen sisältö
VAROITUS: KÄYTÄ AINA
suojalaseja. Tavalliset silmälasit
EIVÄT ole suojalaseja. Käytä myös
kasvosuojaa tai hengityssuojaa, jos
leikkaustoimenpiteestä aiheutuu pölyä.
Käytä AINA sertifioituja turvavarusteita.
Pakkauksen sisältö:
VAROITUS: Tarkista ennen
työskentelemisen aloittamista
tuotetun pölyn vaaraluokitus.
Käytä virallisesti hyväksytyn
suojaluokan mukaista teollista
pölynpoistolaitetta paikallisten
pölyvaaran hallintaa koskevien
määräyksien mukaisesti.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
1 Surface grinding shroud
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai
sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
VAROITUS: Käytä aina
asianmukaisia kuulonsuojaimia.
Joissakin olosuhteissa ja käytön
kestäessä tietyn aikaa tämä tuote voi
vaikuttaa kuulon heikentymiseen.
a.Pölynpoistoportti
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Se voi
aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
e.Reunaluukku
b.Kiristimen säätöruuvi
c.Vaihdettava harjan laippa
d.Harjan laipan poistoaukko
f.Reunaluukun kieleke
g.Kiinnitysvipu
67
Suomi
KÄYTTÖTARKOITUS
Betonin pintahiomakoneen suojus on tarkoitettu
pölyn poistamiseen seuraavissa tehtävissä:
hiominen, tasapainoitus ja betonipintojen kiillotus.
Se voi poistaa pölyä pintamaalia, epoksipintaa ja
liimaa poistaessa. Asianmukaista hiomakonetta,
timanttilaikkaa ja pölynpoistolaitetta käyttäen sillä
voidaan poistaa suurin osa pysyvistä ja ilmassa
kulkevista pölyistä, jotka ilman pintahiomakoneen
suojusta voivat kontaminoida työympäristön tai
aiheuttaa terveysvaaran käyttäjälle ja muille lähellä
oleville henkilöille. Tätä betonipinnan hiomakonetta
tulee AINA käyttää betonin pölyn poistamiseen
tarkoitettua pölynpoistolaitetta käyttämällä.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
4.Sulje kiinnitysvipu kiinnittääksesi
pintahiomakoneen suojuksen pyörälaatikkoon.
Kiristä kiristimen säätöruuvi (b) varmistaaksesi,
että suojus on kiinni pyörälaatikossa.
Optimaalisen sijoituksen takaamiseksi
timanttilaikan on toimittava harjojen 3 mm
yläpuolella. Jos timanttilaikka toimii suojuksen
sisällä tai yli 6 mm suojuksen yläpuolella, suojus
ei toimi oikein.
UOMAUTUS: Älä kiristä kiristimen
H
säätöruuvia (b) kiristimen vivun ollessa
auki. Se voi johtaa pintahiomakoneen
suojuksen tai asennusosan
huomaamattomaan vaurioitumiseen.
UOMAUTUS: Jos pintahiomakoneen
H
suojusta ei voida kiristää kiristimen
säätöruuvilla, älä käytä työkalua ja
vie se ja pintahiomakoneen suojus
huoltopalveluun suojuksen korjaamiseksi
tai vaihtamiseksi.
Pintahiomakoneen suojus on ammattimainen
työkalu. ÄLÄ anna lasten koskea laitteeseen.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise AINA
työkalusta virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista. Tämä koskee sekä
hiomakonetta että pölynpoistolaitetta.
Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
Pintahiomakoneen suojuksen
asentaminen ja poistaminen (kuva 2)
1.Noudata työkalun ohjekirjan suojuksen
asentaminen ja poistaminen ohjeita suojan
poistamiseksi hiomakoneesta.
2.Avaa pintahiomakoneen suojuksen
kiinnitysvipu (g) ja kohdista keilekkeet (h)
pintahiomakoneen suojukseen aukkojen (i)
ollessa hiomakoneen pyörälaatikossa.
3.Kun kiinnitysvipu on auko, kierrä suojus
haluttuun asentoon. Pintahiomakoneen
suojus tulee asettaa karan ja käyttäjän väliin
käyttöturvallisuuden takaamiseksi.
68
5.Voit poistaa pintahiomakoneen suojuksen
avaamalla kiinnitysvivun, kääntämällä
pintahiomakoneen suojus aukkojen ja
kielekkeiden kohdistamiseksi ja vetämällä
suojuksen ylös.
Kuivien timanttikuppilaikkojen
asentaminen (kuva 3)
Noudata työkalun ohjekirjan leikkauslaikan asennusja käyttöohjeita ja asenna hiomalaikka. ÄLÄ käytä
tyypin 1 leikkauslaikkoja tai sidottuja hiomalaikkoja.
125 mm (5 tuuman) kuivaa timanttikuppilaikkaa (j)
on suositeltavaa käyttää tämän suojuksen kanssa.
Sisälaipan aluslaatta (k) tulee asentaa laikan taakse,
jolloin työkalu voidaan vapaasti poistaa ja kiinnittää
oikein paikoilleen.
Pölyn poistaminen (kuvat 1, 4)
VAROITUS: Käytä tämän liitososan
kanssa ainoastaan DeWALTin
suosittelemia sähkötyökaluja.
Kysy lisätietoa DeWALT-sähkötyökalujen
yhteensopivuudesta tähän liitososaan ottamalla
yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluumme (tiedot
takakannessa) tai katso myynnin jälkeisen palvelun
täydelliset tiedot osoitteesta: www.2helpU.com.
VAROITUS: Tätä lisävarustetta tulee
käyttää pölynpoistojärjestelmän kanssa.
Käytä AINA sertifioitua suojanaamaria tai
hengityssuojaa.
HUOMAA: Varmista, että letkuliitäntä on tiukka.
Suomi
HUOMAA: Pölynpoistolaitteen pölyn
keräyskapasiteetti riippuu sen suodatinjärjestelmästä.
Katso lisätietoa pölynpoistolaitteen ohjekirjasta.
HUOMAA: Pintahiomakoneen suojus ja
pölynpoistolaite ovat tehokkaita vain silloin, kun niitä
käytetään timanttikuppilaikalla tasaisella pinnalla.
Kaikki DeWALT-pölynpoistosuojukset on tarkoitettu
DeWALT Airlock DWV9000 -liittimen kanssa
käytettäväksi.
Kahvakokoonpanon asennus
1.Liitä DWV9000-liitin (l) pölynpoistoletkuun (m).
2.Avaa DWV9000-liitin (l) ja liu’uta se
pölynpoistoporttiin (a).
3.Lukitse DWV9000-liitin (l) kiinni.
HUOMAA: DWE4217KT-pakkaus sisältää kahvan,
mutta se ei sisälly erikseen saatavilla olevaan
DWE46150-suojukseen.
1.Vedä siipiruuveja kevyesti kahvasta ulospäin niin,
että niiden kierteiset päät siirtyvät kahvan sisälle.
Liitä suositeltu pölynpoistoletku
pölynpoistoporttiin (a).
2.Aseta kahvakokoonpano hiomakoneen
vaihdelaatikon päälle, kohdista siipiruuvit
kierteisiin reikiin ja vaihdelaatikon korvakkeet
kahvakokoonpanon syvennyksiin.
KÄYTTÄMINEN
3.Kiristä siipiruuvit kahvan kiinnittämiseksi
hiomakoneeseen.
KAHVAN KULMAN SÄÄTÄMINEN:
PERINTEISET PÖLYNPOISTOLETKUT
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise AINA
työkalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta ennen
säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Tämä
koskee sekä hiomakonetta että
pölynpoistolaitetta. Näin voit vähentää
vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
VAROITUS: Oman turvallisuuden
takaamiseksi hiomakoneen ja
pölynpoistolaitteen ohjekirja tulee lukea
ennen lisävarusteiden käyttöä. Näiden
varoituksien noudattamatta jättäminen
voi johtaa henkilövahinkoihin ja työkalun
sekä lisävarusteen vaurioitumiseen.
Tätä työkalua huoltaessa tulee käyttää
ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
HUOMAA: Pölynpoistolaitteen pölyn
keräyskapasiteetti riippuu sen suodatinjärjestelmästä.
Katso lisätietoa pölynpoistolaitteen ohjekirjasta.
1.Varmista, että kaikkia asennusohjeita on
noudatettu.
2.Kytke pölynpoistolaite päälle pölynpoistolaitteen
käyttöohjeiden mukaisesti.
3.Kytke työkalu päälle työkalun ohjekirjan
mukaisesti ja anna sen saavuttaa täysi nopeus
ennen työstettävään pintaan koskettamista.
4.Aseta pintahiomakoneen suojus tasaiselle
pinnalle, kuten lattialle tai seinään ja aloita
hiominen.
5.Kun pinta on hiottu, kytke työkalu pois päältä ja
irrota se sähköverkosta. Anna työkalun pysähtyä
ennen sen asettamista alas.
1.Löysää molempia siipiruuveja 2 kokonaista
kierrosta.
2.Kierrä kahva haluamaasi 45˚ tai 90˚ asentoon ja
varmista, että lukitusurat ovat kohdakkain.
3.Kiristä siipiruuvit uudelleen kahvan
kiinnittämiseksi hiomakoneeseen.
Käyttäminen reunoissa (kuva 1)
Betonin hiomakoneen suojuksessa on luukku
seinää vasten tapahtuvan tasaisen hiomisen
mahdollistamiseksi.
1.Kytke työkalu pois päältä ja irrota se
virtalähteestä.
2.Käytä reunaluukun kielekettä (f) ja kierrä
reunaluukkua, kunnes se napsahtaa auki.
3.Liitä työkalu virtalähteeseen.
4.Aseta kädet ja keho kauas laikasta ja luukun
aukosta.
5.Aseta reunaluukku tasaisesti työpintaan
nähden, kytke työkalu päälle ja aloita hiominen.
Poista työkalu työpinnasta ennen työkalun
sammuttamista.
6.Kun tasainen hiominen on suoritettu, kytke
työkalu pois päältä ja irrota se sähköverkosta.
Anna työkalun pysähtyä ennen sen asettamista
alas.
7.Käytä reunaluukun kielekettä (f) ja kierrä luukkua,
kunnes se napsahtaa kiinni.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
69
Svens
Suomi
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise AINA
työkalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta ennen
säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Tämä
koskee sekä hiomakonetta että
pölynpoistolaitetta. Näin voit vähentää
vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
Harjan laipan vaihtaminen (kuva 1)
1.Kytke työkalu pois päältä ja irrota se
virtalähteestä.
2.Paina kulunutta harjan laippaa vastaavista
poistoaukoista (d).
3.Paina uusi harjan laippa harjan laipan
poistoaukkoihin, kunnes se kiinnittyy.
Harjan varalaipat ovat saatavissa lisämaksua
vastaan paikalliselta jälleenmyyjältä tai valtuutetuista
huolloista. Mikäli tarvitset apua lisävarusteen
määrittämisessä, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluumme (tiedot takakannessa) tai
katso myynnin jälkeisen palvelun täydelliset tiedot
osoitteesta: www.2helpU.com.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
70
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DeWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
K
ierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DeWALT kierrättää DeWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DeWALThuoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden
lähimpään DeWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot
ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista
DeWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä
palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.
com.
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
Svenska
YTSLIPNINGSKÅPA
DWE46150
Gratulerar!
Generella säkerhetsvarningar
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DeWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Typ
Vikt kg
DWE46150
2
0,31
DWE46150 ytslipningskåpa är endast till för användning med for
DeWALT vinkelslipar med följande tekniska specifikationer:
skyddshållardiameter
44 mm
max. skivdiameter
125 mm
max. angiven hastighet
11 500/min
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
VARNING: För din säkerhet,
läs igenom bruksanvisningen
för både vinkelslipverktyget och
dammutsugningen inan några tillbehör
används. Om inte dessa varningar
följs kan det leda till personskador
och allvarliga skador på verktyget och
tillbehöret. Vid service på detta verktyg
använd identiska reservdelar.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR KOMMANDE REFERENS
1) SÄKERT ARBETSOMRÅDE
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Håll barn och åskådare borta medan du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner
kan göra att du förlorar kontrollen.
c) Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
Exponering för damm vid en dåligt ventilerad
arbetsplats kan resultera i hälsoproblem.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk stöt om din
kropp är jordansluten eller jordad.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga
förhållanden minskar personskador.
c) Sträck Dig inte för mycket. Ha ordentligt
fotfäste och balans hela tiden. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
71
Svenska
d) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte löst
sittande kläder eller smycken. Håll hår,
beklädnad och handskar borta från delar
i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt
hår kan fastna i rörliga delar.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
VARNING: Användning av tillbehör,
tillsatser eller utförande av arbete
med detta verktyg annat än vad som
rekommenderas i denna bruksanvisning
kan utgöra en risk för personskador.
b) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
c) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Säkerhetsregler ytslipningskåpa
• Kåpan måste fästas på ett säkert sätt
på elverktyget och placeras för maximal
säkerhet, så att så litet som möjligt av
skivan är exponerat för operatören. Kåpan
är konstruerad för att samla upp damm och
hjälpa till att skydda operatören från oavsiktlig
kontakt med skivan.
• Använd inte tillbehör som inte är specifikt
konstruerade och rekommenderade av
verktygstillverkaren. Bara för att tillbehöret
kan monteras på ditt elverktyg, garanterar inte
detta en säker användning.
• Använd endast torra diamantkoppskivor
med denna ytslipningskåpa.
Ytslipningskåpan är inte avsedd att användas
med standardvinkelslipskivor, kapning,
koppskivor eller stålborste.
72
• Angiven hastighet för tillbehöret måste
vara åtminstone lika med den maximala
hastighet som elverktyget är märkt med.
Tillbehör som går snabbare än sin klassade
hastighet kan brytas sönder och flyga isär.
• Håll elverktyget i de isolerade greppytorna
när arbete utförs där sågtillbehöret kan
komma i kontakt med dolda elledningar
eller dess egen sladd. Kapningstillbehör som
kommer i kontakt med en strömförande tråd
kan göra exponerade metalldelar hos elverktyget
strömförande och ge handhavaren en stöt.
• Använd alltid sidohandtag. Dra åt
handtaget ordentligt. Sidohandtaget bör alltid
användas för att alltid kunna bibehålla kontrollen
över verktyget.
• Använd inte ett skadat tillbehör. Före varje
användning, inspektera tillbehör såsom
diamantskiva med avseende på flisor och
sprickor, stödrondell med avseende på
sprickor, nötning eller för stort slitage.
Om elverktyg eller tillbehör tappas,
inspektera för ev. Skada eller installera
ett oskadat tillbehör. Efter inspektion och
installation av ett tillbehör, placera dig
själv och åskådare bort från tillbehörets
rotationsplan, och kör elverktyget med
maximal tomgångshastighet under en
minut. Skadade tillbehör kommer normalt att
falla sönder under denna testkörning.
• Vid start av verktyget med en ny eller
utbytt skiva, håll verktyget i en skyddande
position och låt den köras en stund. Om
skivan har oupptäckta sprickor eller blåsor
kommer den att brista inom en minut. Starta
aldrig verktyget med någon person framför
skivan. Detta inkluderar operatören.
• Bär personlig skyddsutrustning. Beroende
på tillämpning, använd ansiktsskydd,
skyddsglasögon eller säkerhetsglasögon.
Efter vad som är lämpligt, bär
dammfilterskydd, hörselskydd, handskar
och verkstadsförkläde som klarar av att
stoppa små slipande delar eller bitar av
arbetsstycket. Ögonskyddet måste klara
av att stoppa flygande skräp som skapas av
diverse arbetsmoment. Dammfilterskyddet eller
respiratorn måste kunna filtrera partiklar som
skapas i ditt arbete. Att utsättas för högt buller
under lång tid kan orsaka hörselförlust.
• Placera sladden så den går fri från
roterande tillbehör. Om du tappar kontrollen
kan sladden bli kapad eller fastna, och din hand
eller arm kan dras in i det roterande tillbehöret.
Svenska
• Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän
tillbehöret har stannat helt och hållet. Det
roterande tillbehöret kan hugga tag i ytan och
göra att du tappar din kontroll över elverktyget.
• Kör inte elverktyget medan du bär det vid
sidan. Oavsiktlig kontakt med det roterande
tillbehöret skulle kunna ta tag i dina kläder, och
dra tillbehöret mot din kropp.
• Rengör regelbundet elverktygets lufthål.
Motorns fläkt kommer att dra in dammet
i kåpan, och för stor ansamling av metall i
pulverform kan utgöra elektriska risker.
• Använd inte elverktyget i närheten
lättantändliga ämnen. Gnistor skulle kunna
antända dessa ämnen.
• Använd inte tillbehör som kräver flytande
kylmedel. Användning av vatten eller andra
flytande kylmedel kan leda till dödande elchock
eller en stöt.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR KOMMANDE REFERENS
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. De är:
-Hörselnedsättning.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör
blir heta under arbetet.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
•Använd INTE trådborstar med denna
ytslipningskåpa.
Läs instruktionshandbok före användning.
• Använd INTE slipskivor.
• Slipa INTE eller kapa metall med en
diamantkoppskiva. Fragment kan lossna och
flyga iväg.
• Använd ALLTID med en dammuppsamlare.
VARNING: ANVÄND
ALLTIDskyddsglasögon. Vanliga
glasögon är INTE skyddsglasögon.
Använd också ansiktsmask eller
dammfilterskydd om sågarbetet är
dammigt. Använd alltid godkänd
skyddsutrustning:
VARNING: Innan arbetet börjar
kontrollera klassificeringen
av riskerna med dammet
som produceras. Använd en
industridammsugare av lämplig
godkänd officiell godkänd
säkerhetsklass och som uppfyller
lokala kontrollbestämmelser vad
gäller dammrisker.
VARNING: Använd alltid personliga
hörselskydd. Under vissa
omständigheter och vid användning
kan buller från denna produkt bidra till
hörselskador.
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Personskador kan uppstå.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Ytslipningskåpa
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada kan uppstå.
a.Dammsugaröppning
b.Kläminställningsskruv
c.Utbytbar borstkjol
d.Borstkjol uttagshål
e.Kantöppning
f.Kantningsöppningsknapp
g.Klämspak
73
Svenska
AVSEDD ANVÄNDNING
DIn betongytslipningskåpa har designats för
dammborttagning vid följande: vinkelslipning, planing
och polering av betongytor. Den kan ta bort damm
vid borttagning av ytfärg, epoxi och lim. Användning
av lämplig vinkelslip, diamantslipskiva och
dammutsugning tar bort större delen av statisk och
luftburet damm vilket kan, om inte ytslipningskåpan
används, förorena arbetsmiljön eller innebära en
ökad hälsorisk för operatören och de som befinner
sig i närheten. Denna betongytslip skall ALLTID
användas med en dammutsugning som designats
för borttagning av betongdamm.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Ytslipningskåpan är ett professionellt verktyg.
LÅT INTEbarn komma i kontakt med verktyget.
Övervakning krävs när oerfarna användare använder
detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
MONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken
för skador, stäng ALLTID av
verktyget och koppla bort det
från strömkällan innan du gör
några justeringar eller tar bort/
installerar tillsatser eller tillbehör.
Detta gäller för både vinkelslipen
och dammutsugningen. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att elverktyget startar
oavsiktligt.
Montering och borttagning av
ytslipningskåpan (fig. 2)
1.Följ skyddsinstruktionerna för montering och
borttagning i verktygsmanualen för borttagning
av skyddet från vinkelslipen.
2.Öppna klämspaken (g) på ytslipningskåpan
och rikta in flikarna (h) på ytslipningskåpan mot
spåren (i) på vinkelslipens växelhus.
3.Med klämspaken öppen, vrid på kåpan till
önskad arbetsposition. Ytslipningskåpan bör
placeras mellan spindeln och operatören för att
skydda operatören.
74
4.Stäng klämspaken för att fästa ytslipningskåpan
på växellådhuset. Dra åt klämjusteringsskruven
(b) för att fästa kåpan på växelhuset.
För optimal placering bör diamantskivan gå
3 mm ovanför borstarna. Om diamantskivan
befinner sig inuti kåpan eller är mer än 6 mm
ovanför kommer inte kåpan att fungera
ordentligt.
BSERVERA: Dra inte åt
O
klämjusterskruven (b) med klämspaken i
öppet läge. Dold skada på skyddet eller
monteringsnavet kan uppstå.
BSERVERA: Om ytslipningskåpan
O
inte kan dras åt med
klämjusteringsskruven, använd inte
verktyget utan lämna verktyget och
ytslipningskåpan till ett servicecenter för
reparation eller byte av ytslipningskåpan.
5.För att ta bort ytslipningskåpan, öppna
klämspaken och vrid på ytslipningskåpan i
linje med skårorna och knappar och dra upp
ytslipningskåpan.
Montering av torra diamantkopp
skivor (fig. 3)
Följ monteringsinstruktionen av kapskivor i
verktygsmanualen och montera slipskivan. Använd
INTE typ 1 kapskivor eller limmade slipskivor.
En 125 mm (5 tum) torr diamantytslipningsskiva med
sänkt centrum (j) rekommenderas för denna kåpa.
Den inre flänsbrickan (k) bör installeras bakom skivan
för att möjliggöra fri verktygsborttagning och korrekt
passform.
Dammutsugning (fig. 1, 4)
VARNING: Använd endast elverktyg
som rekommenderas av DeWALT med
denna tillsats.
För ytterligare information om DeWALT elverktyg
som är kompatibla med denna tillsats, kontakta ett
auktoriserat servicecenter som listas på baksidan
av höljet eller se fullständiga detaljer om vår service
tillgängligt på internet på: www.2helpU.com.
VARNING: Denna tillsats
måste användas med ett
dammutsugningssystem. Använd
ALLTID godkänd säkerhetsansiktsmask
eller dammmask.
OBSERVERA: Se till att slangens anslutning sitter
fast.
Svenska
OBSERVERA: Mängden damm som samlas upp
av dammutsugningen beror på dess filtersystem. Se
dammutsugningens bruksanvisning för ytterligare
information.
OBSERVERA: Ytslipningskåpan och
dammutsugningen kommer endast att vara effektiv
när de används med en diamantslipskiva med sänkt
centrum på en plan yta.
Alla DeWALT dammsamlingskåpor är designade
för att fungera med DeWALT Airlock DWV9000
anslutning.
Installation av handtagsmontaget
1.Montera DWV9000 anslutningen (l) till
dammsamlingsslangen (m).
NOTERA: Handtaget medföljer i DWE4217KT
satsen men är inte inkluderat med det fristående
DWE46150 höljet.
2.Lås upp DWV9000 anslutningen (l) och skjut
den på dammöppningen (a).
1.Dra lätt vingskruvarna utåt från handtaget så att
deras gängade ändar dras inuti handtaget.
3.Lås DWV9000 anslutningen (l) för att fästa.
2.Placera handtagsmontaget över slipmaskinens
växellåda och rikta in vingskruvarna mot den
gängade hålen och öglan på växellådan med
öppningarna på handtagsmontaget.
TRADITIONELLA DAMMUTSUGNINGSSLANGAR
Fäst rekommenderade dammutsugningslangen till
dammuttaget (a).
DRIFT
V
ARNING: För att minska risken
för skador, stäng ALLTID av
verktyget och koppla bort det
från strömkällan innan du gör
några justeringar eller tar bort/
installerar tillsatser eller tillbehör.
Detta gäller för både vinkelslipen
och dammutsugningen. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att elverktyget startar
oavsiktligt.
VARNING: För din säkerhet,
läs igenom bruksanvisningen
för både vinkelslipverktyget och
dammutsugningen innan några tillbehör
används. Om inte dessa varningar
följs kan det leda till personskador och
allvarliga skador på arbetsställningen
och tillbehören. Vid service på detta
verktyg använd identiska reservdelar.
OBSERVERA: Mängden damm som samlas upp
av dammutsugningen beror på dess filtersystem. Se
dammutsugningens bruksanvisning för ytterligare
information.
3.Dra åt vingskruvarna för att fästa handtaget på
slipmaskinen.
INSTÄLLNING AV HANDTAGETS VINKEL:
1.Lossa båda vingskruvarna 2 varv.
2.Vrid handtaget till önskad position, 45˚eller 90˚,
se till att spärrspåren hakar i varandra.
3.Dra åt vingskruvarna för att fästa handtaget på
slipmaskinen.
Användning av kantstyrning (fig. 1)
Denna betongslipningskåpa har en luckfunktion som
möjliggör jämn slipning mot en vägg.
1.Stäng av verktyget och koppla bort det från
strömkällan.
2.Använd kantlucktappen (f), vrid på kantluckan
tills den snäpper fast i öppet läge.
3.Anslut verktyget till strömkällan.
4.Placera händerna och kroppen undan från
skivan och lucköppningen.
5.Placera slipkanten plant mot arbetsytan, slå på
verktyget och börja slipa. Ta bort verktyget från
arbetsytan innan verktyget stängs av.
1.Se till att alla monteringsinstruktioner har följts.
6.När slipningen är klar, stäng av verktyget och
koppla bort det från strömkällan. Låt verktyget
sluta rotera innan det läggs ned.
2.Slå på dammsugaren såsom instrueras i
dammsugarens bruksanvisning.
7.Använd kantlucktappen (f), vrid på kantluckan
tills den snäpper fast i öppet läge.
3.Slå på verktyget såsom instrueras i verktygets
bruksanvisning och låt den nå full hastighet
innan den kommer i kontakt med arbetsytan.
UNDERHÅLL
4.Placera ytslipningskåpan på en plan arbetsryta
såsom ett golv eller vägg och börja slipa.
5.När ytslipningen är klar, stäng av verktyget och
koppla bort det från strömkällan. Låt verktyget
sluta rotera innan det läggs ned.
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
V
ARNING: För att minska risken
för skador, stäng ALLTID av
75
Türkçe
Svenska
verktyget och koppla bort det
från strömkällan innan du gör
några justeringar eller tar bort/
installerar tillsatser eller tillbehör.
Detta gäller för både vinkelslipen
och dammutsugningen. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att elverktyget startar
oavsiktligt.
Byta borstkjolen (fig. 1)
1.Stäng av verktyget och koppla bort det från
strömkällan.
2.Skjut bort den slitna borstkjolen från
borstkjolens uttagshål (d).
3.Tryck in den nya borstkjolen i borstkjolens
uttagshål tills den låses fast.
Utbytesborstkjolar finns tillgängliga att köpa hos din
lokala återförsäljare eller auktoriserat servicecenter.
Om du behöver hjälp med att leta reda på något
tillbehör kontakta ett auktoriserat servicecenter
som listas på baksidan av höljet eller se fullständiga
detaljer om vår service tillgängligt på internet på:
www.2helpU.com.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget;
sänk aldrig ner någon del av verktyget i
en vätska.
76
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DeWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DeWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får
inte kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DeWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
S
eparat insamling av använda
produkter och förpackningar möjliggör
att ämnena kan återvinnas och
användas igen. Återanvändning av
återvunna ämnen bidrar till att förhindra
miljöföroreningar och minskar behovet
av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DeWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DeWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DeWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DeWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
Türkçe
YÜZEY TAŞLAMA BAŞLIĞI
DWE46150
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
DWE46150
Tip
Ağırlık 2
kg
0,31
DWE46150 yüzey taşlama başlığı yalnızca aşağıdaki
teknik özelliklere sahip DeWALT taşlayıcılarla
kullanılmak içindir:
siper tutucu çapı
maks. taş çapı
maks. anma hızı
44 mm
125 mm
11 500/dk
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel Güvenlik Talimatları
UYARI: Kendi güvenliğiniz için, hem
taşlayıcı hem de toz emicinin herhangi
bir aksesuarını kullanmadan önce
kullanım kılavuzlarını okuyun. Bu
uyarılara dikkat edilmemesi kişisel
yaralanmaya ve aletin ve aksesuarın
hasar görmesine neden olabilir. Bu
alete bakım yaparken, yalnızca aynı
yedek parçaları kullanın.
İLERDE BAKMAK IÇIN TÜM UYARI
VE TALIMATLARI SAKLAYIN
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
c) Çalışma alanının iyi havalandırıldığından
emin olun. Kötü havalandırılan bir çalışma
alanında toza maruziyet sağlığa zarar
verebilir.
2) ELEKTRIK GÜVENLIĞI
a) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
77
Türkçe
d) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler,
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETLERIN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
UYARI: Bu kullanım kılavuzunda
tavsiye edilenin dışında herhangi bir
aksesuar veya parçanın kullanımı veya
bu aletle yapılacak her hangi bir işlem
yaralanma riski taşıyabilir.
b) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
c) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) SERVIS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DeWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Yüzey Taşlama Başlığı
Güvenlik Kuralları
• Başlık, taşın kullanıcı tarafında açıktan
kalan kısmı minimum olacak şekilde
elektrikli alete sıkıca bağlanmalı ve
maksimum güvenlik sağlayacak şekilde
konumlandırılmalıdır. Başlık tozu toplamak
ve kullanıcının kazara taşla temas etmesini
engellemek üzere tasarlanmıştır.
• Üretici firma tarafından özel olarak
tasarlanmamış ve tavsiye edilmemiş
aksesuarları kullanmayın. Aksesuarın
elektrikli aletinize takılabiliyor olması güvenli
78
çalışacağını garanti etmez.
• Bu taşlama başlığıyla yalnızca kuru elmas
yüzey çanak taş kullanın. Yüzey taşlama
başlığı standart taşlama, kesme, çanak
taşları veya tel fırçalarla kullanılmak için
tasarlanmamıştır.
• Aksesuarın nominal hızı en az elektrikli
alet üzerinde yazan maksimum hıza
eşit olmalıdır. İlgili nominal hızından daha
hızlı çalışan aksesuarlar kırılabilir ve etrafa
saçılabilir.
• Kesici aletin, gömülü elektrik kablolarına
veya kendi kablosuna temas etmesine
yol açabilecek durumlarda elektrikli aleti
izole edilmiş saplarından tutun. Kesim
aksesuarı elektrik akımı bulunan kablolarla
temas ettiğinde, akım elektrikli aletin iletken
metal parçaları üzerinden kullanıcıya iletilerek
elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Daima yan tutamağı kullanın. Kolu güvenli
bir şekilde sıkıştırın. Aletin kontrolünü
sağlamak için her zaman yan tutamak
kullanılmalıdır.
• Hasar görmüş olan bir aksesuarı
kullanmayın. Her kullanımdan önce
aksesuarları inceleyin, örneğin elmas
taşı talaş ve çatlaklara karşı, disk tabanı
çatlak ve eskime veya aşırı kullanıma
karşı kontrol edin. Elektrikli alet ya
da aksesuar düşürülürse, hasar olup
olmadığını kontrol edin ya da sağlam
aksesuar takın. Aksesuarın incelenmesi
ve monte edilmesinden sonra, kendinizi
ve etraftaki insanları dönen aksesuar
düzleminden uzakta tutun ve bir dakika
boyunca elektrikli aleti boşta ve maksimum
hızda çalıştırın. Bu test süresince hasarlı
aksesuarlar normal olarak kırılarak
dağılacaktır.
• Aleti yeni veya değiştirilmiş bir taşla
çalıştırırken, aleti iyi korunan bir alanda
tutun ve bir dakika çalıştırın. Eğer taşta
daha önce fark edilmeyen bir çatlak veya
sorun varsa bir dakikadan kısa sürede ortaya
çıkacaktır. Taşla aynı doğrultuda bir insan
varken asla aleti çalıştırmayın. Buna kullanıcı
da dahildir.
• Koruyucu ekipman kullanın. Uygulamaya
bağlı olarak yüz siperi veya güvenlik
gözlüğü kullanın. Duruma bağlı olarak
toz
maskesi, kulaklık, eldiven ve küçük
zımpara
veya iş parçası parçalarını
durdurabilecek
Türkçe
iş önlüğü kullanın. Göz koruyucu, çeşitli
işlemlerin neden olduğu uçan parçacıkları
durdurabilecek özellikte olmalıdır. Toz maskesi
veya solunum aygıtı, yaptığınız işlemin neden
olduğu parçacıkları filtreleyebilecek özellikte
olmalıdır. Yüksek yoğunluklu gürültüye uzun
süre maruz kalınması, işitme kaybına yol
açabilir.
• Elektrik kablosunu dönen aksesuardan
uzak tutun. Kontrolü kaybetmeniz durumunda
kablo kesilerek elinizin veya kolunuzun dönen
aksesuara çekilmesine neden olabilir.
• Aksesuar tam olarak durmadan elektrikli
aleti asla yere koymayın. Dönen aksesuar
yüzeyi kaparak elektrikli aletin kontrolünüzden
çıkmasına neden olabilir.
• Elektrikli aleti sağınızda veya solunuzda
taşırken çalıştırmayın. Kaza ile temas
halinde, dönen aksesuar giysinize takılabilir,
aksesuarı vücudunuza doğru çekebilir.
• Elektrikli aletin havalandırma deliklerini
düzenli olarak temizleyin. Motor fanı tozu
gövdenin içine çeker ve toz metallerin aşırı
miktarda birikmesi elektrik hasarlarına yol
açabilir.
• Elektrikli aleti yanıcı malzemelerin yanında
çalıştırmayın. Kıvılcımlar bu malzemelerin
tutuşmasına neden olabilir.
• Sıvı soğutucu gerektiren aksesuarları
kullanmayın. Su veya başka soğutma
sıvılarının kullanılması elektrik çarpmasına
neden olabilir.
•Yüzey taşlama başlığı üzerinde tel fırça
KULLANMAYIN.
• Aşındırma çarkı KULLANMAYIN.
• Elmas çanak taşıyla taşlama veya metal
kesimi YAPMAYIN. Parçalar kopup uçabilir.
• DAİMA toz tutucuyla kullanın.
UYARI: DAİMA güvenlik gözlüğü
kullanın. Normal gözlükler güvenlik
gözlükleri DEĞİLDİR. Ayrıca toz ortaya
çıkan bir kesme işlemi söz konusuysa
yüz veya toz maskesi kullanın. DAİMA
sertifikalı güvenlik ekipmanı kullanın.
UYARI: Çalışmaya başlamadan
önce, üretilen tozun risk
sınırlandırmasını belirlemek için
kontrol edin. İlgili resmi onaylı
güvenlik sınıfından ve yerel toz risk
kontrolü yönetmelikleriyle uyumlu
bir endüstriyel toz emiciyi kullanın.
UYARI: Her zaman uygun kulaklık
takın. Bazı durumlarda ve uzun süreli
kullanımda, bu ürünün sesi işitme
kaybına sebep olabilir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Ciddi
yaralanmayla sonuçlanabilir.
İLERDE BAKMAK IÇIN TÜM UYARI
VE TALIMATLARI SAKLAYIN
Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme kaybı.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Yüzey taşlama başlığı
1 Kullanım kılavuzu
•Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
•Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
79
Türkçe
Tanımlama (şek. 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a.Toz portu
b.Kıskaç ayarlama vidası
c.Değiştirilebilir fırça kenarı
d.Fırça kenarı çıkarma deliği
e.Kenar kapağı
f.Kenar kapağı tırnağı
g.Kelepçe kolu
KULLANIM AMACI
Beton yüzey taşlama başlığınız şu işlemlerde toz
emmek üzere tasarlanmıştır: beton yüzeylerde
taşlama, düzleştirme ve cilalama. Yüzey boyası,
epoksi ve yapıştırıcı sökerken toz da toplayabilir.
Uygun taşlayıcı, elmas taşlama taşı ve toz emiciyi
kullanılarak, statik ve havadan kaynaklanan,
yüzey taşlama başlığı kullanılmadığında çalışma
ortamını kirletecek olan ve operatöre ve yakınında
bulunanlara yüksek bir sağlık riski doğuran tozun
çoğunu temizlenebilir. Bu beton yüzey taşlama
başlığı DAİMA beton yüzey tozu toplamak için
tasarlanmış olan toz emiciyle birlikte kullanılmalıdır.
ISLAK KOŞULLARDA veya yanıcı sıvı ya da
gazların mevcut olduğu ortamlarda kullanmayın.
Yüzey taşlama başlığı profesyonel bir alettir.
ÇOCUKLARIN aleti ellemesine izin vermeyin. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
MONTAJ VE AYARLAR
80
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için DAİMA herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
çıkarın. Bu hem taşlayıcı hem de toz
emici için geçerlidir. Bu tür önleyici
güvenlik tedbirleri aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
Yüzey Taşlama Başlığının
Takılması ve Sökülmesi
(şek. 2)
1.Siperi taşlayıcıdan çıkartırken aletin
kılavuzundaki talimatlara uygun hareket edin.
2.Yüzey taşlama başlığındaki kıskaç kolunu (g)
açın ve yüzey taşlama başlığındaki tırnakları
(h) dişli kutusundaki yuvalarla (i) hizalayın.
3.Kıskaç kolu açık halde, başlığı istenilen
çalışma pozisyonuna döndürün. Operatör
koruması sağlamak için yüzey taşlama başlığı
mil ve operatör arasına yerleştirilmelidir.
4.Yüzey taşlama başlığını dişli kutusuna monte
etmek için kıskaç kolunu kapatın. Başlığın dişli
kutusuna sabitlendiğinden emin olmak için kol
ayarlama vidasını (b) sıkın.
İdeal pozisyonlama için, elmas taş fırçaların
3 mm üzerinde olmalıdır. Eğer elmas taş
başlığın içinde veya 6 mm daha yüksekte
durursa, başlık doğru çalışmayacaktır.
İKAZ: Sıkma kolu açık pozisyondayken
kıskaç ayar vidasını (b) sıkmayın.
Yüzey taşlama başlığında veya montaj
göbeğinde tespit edilemeyen hasar
oluşabilir.
İKAZ: Eğer yüzey taşlama
başlığı kıskaç ayarlama vidasıyla
sıkılamıyorsa, aleti kullanmayın ve
aleti ve yüzey taşlama başlığını tamir
için bir servis merkezine götürün veya
yüzey taşlama başlığını değiştirin.
5.Yüzey taşlama başlığını çıkarmak için kıskaç
kolunu açın, yüzey taşlama başlığını yuvalar
ve tırnaklarla hizalayın ve yüzey taşlama
başlığını çekin.
Kuru Elmas Yüzey
Çanak Taşlarının Takılması
(şek. 3)
Alet kılavuzundaki kesme taşlarının takılması ve
kullanılması talimatlarına uygun şekilde taşlama
taşını takın. Tip 1 kesme taşları veya zımpara taşı
KULLANMAYIN.
Bu başlık ile 125 mm (5 inç) kuru elmas yüzey
çanağı (j) taşı kullanılması önerilmektedir. Dahili
flanş pulu (k) aletin rahat sökülmesi ve yerine iyi
oturması için taşın arkasına takılmalıdır.
Türkçe
Toz Emme (şek. 1, 4)
UYARI: Bu aksesuar ile yalnızca
DeWALT tarafından önerilen elektrikli
aletleri kullanın.
Bu eklenti ile uyumlu diğer DeWALT elektrikli
aletleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen
kapağın arkasında listesi bulunan yetkilendirilmiş
servis merkezlerimizle iletişime geçin veya
internet üzerinden şu adresi kullanarak tüm satış
sonrası servislerimizin tüm detaylarına ulaşın:
www.2helpU.com.
UYARI: Bu eklenti mutlaka bir toz
emme sistemiyle birlikte kullanılmalıdır.
DAİMA sertifikalı yüz veya toz maskesi
kullanın.
NOT: Hortum bağlantısının güvenli olduğundan
emin olun.
NOT: Toz emici tarafından tutulan tozun miktarı
emicinin filtre sistemine bağlıdır. Daha fazla bilgi
için toz emici kullanım kılavuzuna bakın.
Tüm DeWALT toz toplama başlıkları DeWALT
Airlock DWV9000 konektörü ile birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
1.DWV9000 konektörü (l) toz toplama
hortumuna (m) takın.
2.DWV9000 konektörün kilidini açın (l) ve toz
portuna doğru kaydırın (a).
3.DWV9000 konektörü (l) sabitlenmesi için
kilitleyin.
GELENEKSEL TOZ EMICI HORTUMLARI
Tavsiye edilen toz emici hortumunu toz portuna (a)
takın.
ÇALIŞMA
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için DAİMA herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
çıkarın. Bu hem taşlayıcı hem de toz
emici için geçerlidir. Bu tür önleyici
güvenlik tedbirleri aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
UYARI: Kendi güvenliğiniz için, hem
taşlayıcı hem de toz emicinin herhangi
bir aksesuarını kullanmadan önce
kullanım kılavuzlarını okuyun. Bu
uyarılara dikkat edilmemesi kişisel
yaralanmaya ve aletin ve aksesuarın
hasar görmesine neden olabilir. Bu
alete bakım yaparken, yalnızca aynı
yedek parçaları kullanın.
NOT: Toz emici tarafından tutulan tozun miktarı
emicinin filtre sistemine bağlıdır. Daha fazla bilgi
için toz emici kullanım kılavuzuna bakın.
1.Tüm kurulum talimatlarının tamamlandığından
emin olun.
2.Toz emiciyi toz emici kullanım kılavuzunda
talimat verildiği gibi çevirin.
3.Alet kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde
aleti açın ve çalışılacak yüzeye değdirmeden
önce son hıza gelmesi için bekleyin.
4.Yüzey taşlama başlığını zemin veya duvar gibi
çalışılacak düz yüzeye yerleştirin ve taşlamaya
başlayın.
5.Yüzey taşlama bittiğinde, aleti kapatın ve
elektrik bağlantısını kesin. Aleti yere koymadan
önce dönmesinin durmasını bekleyin.
NOT: Yüzey taşlama başlığı ve toz emici yalnızca
elmas yüzey çanak taşıyla birlikte düz yüzeyde
kullanıldığında etkilidir.
Tutma Kolu Düzeneğinin
Takılması
NOT: Tutma kolu DWE4217KT kitine dahildir fakat
tek DWE46150’ye dahil değildir.
1.Kelebek vidaları dişli uçları kolun iç tarafına
gelecek şekilde yavaşça çıkarın.
2.Kol düzeneğini taşlayıcı dişli kutusunun
üzerine vidalar yuvalara ve kulplar dişli
kutusundaki tutma kolu düzeneği yuvalarına
gelecek şekilde yerleştirin.
3.Vidaları sıkarak kolu taşlayıcıya sabitleyin.
TUTMA KOLU DÜZENEĞININ AYARLANMASI:
1.İki kanatlı vidayı da 2 tam tur gevşetin.
2.Kolu istennen 45˚ veya 90˚’lik pozisyona
ayarlayın ve yuvaların hizlandığından emin
olun.
3.Vidaları tekrar sıkarak kolu taşlayıcıya
sabitleyin.
Kenar ve Köşelerde Kullanım
(şek. 1)
Bu beton taşlama başlığı duvara karşı hizalı
şekilde taşlama yapmak için kapak özelliğine
sahiptir.
81
Türkçe
1.Aleti kapatın ve güç kaynağından ayırın.
2.Kenar kapak tırnağını (f) kullanarak, açık
pozisyona gelene kadar kenar kapağını
çevirin.
Yağlama
3.Aleti elektriğe bağlayın.
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
4.Ellerinizi ve vücudunuzu taş ve kapak
açıklığından uzak tutun.
5.Kapak kenarını çalışılacak yüzeye yerleştirin,
aleti açın ve taşlamaya başlayın. Aleti
kapatmadan önce işlem yapılan yüzeyden
kaldırın.
Temizleme
6.Hizalı taşlama bittiğinde, aleti kapatın ve
elektrik bağlantısını kesin. Aleti yere koymadan
önce dönmesinin durmasını bekleyin.
7.Kenar kapak tırnağını (f) kullanarak, kapalı
pozisyona gelene kadar kenar kapağını
çevirin.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için DAİMA herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
çıkarın. Bu hem taşlayıcı hem de toz
emici için geçerlidir. Bu tür önleyici
güvenlik tedbirleri aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
Fırça Kenarının Değiştirilmesi
(şek. 1)
1.Aleti kapatın ve güç kaynağından ayırın.
2.Eskimiş fırça kenarını fırça kenarı çıkarma
deliklerini (d) kullanarak itin.
3.Yeni fırça kenarını fırça kenarı çıkarma
deliklerine doğru oturana kadar bastırın.
Yeni fırça kapakları ücreti mukabili yerel
satıcınızdan ya da yetkili servis merkezinizden
temin edilebilir. Herhangi bir aksesuarı bulmakta
sorun yaşıyorsanız, lütfen kapağın arkasında listesi
bulunan yetkilendirilmiş servis merkezlerimizle
iletişime geçin veya internet üzerinden şu adresi
kullanarak tüm satış sonrası servislerimizin tüm
detaylarına ulaşın: www.2helpU.com.
82
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DeWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Türkçe
K
ullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DeWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DeWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DeWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
83
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
Ελληνικά
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
DWE46150
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DeWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DWE46150
Τάση
2
Βάρος kg
0,31
Το περίβλημα λείανσης επιφανειών χρησιμοποιείται
μόνο για τριβεία DeWALT με τις εξής τεχνικές
προδιαγραφές:
διάμετρος υποδοχής προφυλακτήρα 44 mm.
μέγ. διάμετρος τροχού
125 mm.
μέγ. ονομαστική ταχύτητα 11 500/λεπτό
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
84
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη δική σας
ασφάλεια, διαβάστε το εγχειρίδιο
οδηγιών και για το εργαλείο τριβείου
και για τη συσκευή εξαγωγής σκόνης
με αναρρόφηση πριν χρησιμοποιήσετε
οποιοδήποτε αξεσουάρ. Η μη τήρηση
των προειδοποιήσεων αυτών μπορεί
να προκαλέσει σωματική βλάβη και
σοβαρή ζημιά στο εργαλείο και στο
αξεσουάρ. Όταν διενεργείτε σέρβις στο
εργαλείο αυτό, χρησιμοποιείτε μόνο
ανταλλακτικά πανομοιότυπα με το
αρχικό εξάρτημα.
ΦΥΛΆΞΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
1) ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
α) Διατηρείτε την περιοχή εργασίας καθαρή
και καλά φωτισμένη. Οι ατακτοποίητες
ή σκοτεινές περιοχές γίνονται αιτίες
ατυχημάτων.
β) Κρατάτε παιδιά και παρευρισκόμενους
μακριά κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Παράγοντες που αποσπούν την
προσοχή μπορεί να σας κάνουν να χάσετε
τον έλεγχο.
γ) Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας
διαθέτει επαρκή αερισμό. Η έκθεση σε
σκόνη σε ανεπαρκώς αεριζόμενο χώρο
εργασίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη της
υγείας.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
σώματα καλοριφέρ, κουζίνες και
ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας αν το σώμα σας γειωθεί.
3) ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΑΤΌΜΩΝ
α) Παραμένετε σε επαγρύπνηση, προσέχετε
τι κάνετε και εφαρμόζετε την κοινή
Ελληνικά
λογική όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό
εργαλείο όταν είστε κουρασμένος/η
ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
οινοπνεύματος ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη
χρήση ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής
προστασίας. Πάντα φοράτε προστασία
ματιών. Ο προστατευτικός εξοπλισμός,
όπως μάσκα κατά της σκόνης,
αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας,
κράνος ή προστασία ακοής, όταν
χρησιμοποιείται για τις κατάλληλες συνθήκες,
θα μειώσει τους τραυματισμούς.
γ) Μην τεντώνεστε υπερβολικά. Διατηρείτε
πάντα σταθερή στήριξη στα πόδια σας
και καλή ισορροπία. Έτσι μπορείτε να
έχετε καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού
εργαλείου σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.
δ) Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε ρούχα με χαλαρή εφαρμογή ή
κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά, τα ρούχα
και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα χαλαρά ρούχα, τα κοσμήματα και
τα μακριά μαλλιά μπορούν να πιαστούν σε
κινούμενα μέρη.
4) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ
ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ
α) Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο
εργαλείο. Χρησιμοποιείτε το σωστό
ηλεκτρικό εργαλείο για την εφαρμογή. Το
σωστό ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει την
εργασία καλύτερα και ασφαλέστερα, με την
ένταση χρήσης για την οποία σχεδιάστηκε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση
οποιουδήποτε παρελκόμενου
ή προσαρτήματος ή η εκτέλεση
οποιασδήποτε εργασίας με αυτό το
εργαλείο, πέραν των όσων συνιστώνται
στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί
να παρουσιάσει κίνδυνο τραυματισμού.
β) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο, φυλάσσετέ το μακριά
από παιδιά και μην αφήνετε να το
χρησιμοποιούν άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις παρούσες
οδηγίες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων
χρηστών.
γ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα αξεσουάρ και εξαρτήματα εργασίας
του εργαλείου κλπ. σύμφωνα με τις
παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπ’
όψη τις συνθήκες εργασίας και την προς
εκτέλεση εργασία. Η χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από τις
προβλεπόμενες θα μπορούσε να οδηγήσει
σε επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΈΡΒΙΣ
α) Αναθέτετε το σέρβις του ηλεκτρικού
σας εργαλείου σε εξειδικευμένο
τεχνικό επισκευών με χρήση μόνο
ανταλλακτικών πανομοιότυπων με τα
αρχικά εξαρτήματα. Έτσι θα εξασφαλίσετε
τη διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Κανόνες ασφαλείας για
το περίβλημα λείανσης
επιφανειών
• Το περίβλημα πρέπει να είναι
προσαρτημένο στέρεα στο ηλεκτρικό
εργαλείο και να έχει ρυθμιστεί η θέση του
για μέγιστη ασφάλεια, ώστε ο χειριστής
να είναι εκτεθειμένος σε όσο το δυνατόν
μικρότερο μέρος του τροχού. Το περίβλημα
έχει σχεδιαστεί για να συλλέγει σκόνη και
να βοηθά στην προστασία του χειριστή από
αθέλητη επαφή με τον τροχό.
• Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ τα οποία
δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα και δεν
συνιστώνται από τον κατασκευαστή του
εργαλείου. Απλά επειδή το αξεσουάρ μπορεί
να προσαρτηθεί στο ηλεκτρικό σας εργαλείο,
αυτό δεν εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία.
• Χρησιμοποιείτε μόνο κωνικούς
αδαμαντοτροχούς λείανσης επιφανειών
με ξηρή χρήση με αυτό το περίβλημα
λείανσης επιφανειών. Το περίβλημα λείανσης
επιφανειών δεν προορίζεται για χρήση με
κανονικούς τροχούς λείανσης, τροχούς κοπής,
κωνικούς τροχούς ή συρματόβουρτσες.
• Η ονομαστική ταχύτητα του αξεσουάρ
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τη
μέγιστη ταχύτητα που είναι επισημασμένη
πάνω στο ηλεκτρικό εργαλείο. Αξεσουάρ
που περιστρέφονται ταχύτερα από την
ονομαστική τους ταχύτητα μπορεί να σπάσουν
και τα θραύσματά τους να εκτιναχτούν.
• Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από
μονωμένες επιφάνειες λαβής όταν
εκτελείτε μια εργασία όπου το αξεσουάρ
κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με αθέατα
καλώδια ή με το ίδιο του το καλώδιο. Αν
85
Ελληνικά
•
•
•
•
86
κόψει καλώδιο υπό τάση μπορεί να τεθούν
υπό ηλεκτρική τάση και τα εκτεθειμένα
μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου και
να προκληθεί ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
Πάντα χρησιμοποιείτε την πλευρική
λαβή. Σφίξτε καλά τη λαβή. Θα πρέπει να
χρησιμοποιείτε πάντα την πλευρική λαβή ώστε
να διατηρείτε σε κάθε περίπτωση τον έλεγχο
του εργαλείου.
Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχει
υποστεί ζημιά. Πριν από κάθε χρήση
επιθεωρείτε το αξεσουάρ, όπως είναι
ο αδαμαντοτροχός, για εκλεπίσεις και
ρωγμές και την επιφάνεια στήριξής τους
για ρωγμές και σχίσιμο ή υπερβολική
φθορά. Αν πέσει κάτω το ηλεκτρικό
εργαλείο ή το αξεσουάρ, ελέγξτε το
αξεσουάρ προσεκτικά για ζημιά ή
εγκαταστήστε αξεσουάρ που δεν έχει
υποστεί ζημιά. Μετά την επιθεώρηση
και την εγκατάσταση ενός αξεσουάρ,
εσείς και τυχόν παρευρισκόμενα άτομα
πρέπει να πάρετε θέση μακριά από το
επίπεδο περιστροφής της λεπίδας και να
λειτουργήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο στη
μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο για ένα
λεπτό. Τα αξεσουάρ που έχουν υποστεί ζημιά
κανονικά θα διαλυθούν στη διάρκεια αυτού του
χρόνου δοκιμής.
Όταν ξεκινάτε τη λειτουργία του εργαλείου
με νέο ή ανταλλακτικό τροχό, κρατήστε
το εργαλείο σε μια καλά προστατευμένη
περιοχή και αφήστε τον τροχό να
περιστραφεί για ένα λεπτό. Αν ο τροχός
έχει μια ρωγμή ή ένα ελάττωμα που δεν έγινε
αντιληπτό, θα πρέπει να σπάσει σε λιγότερο
από ένα λεπτό. Σε καμία περίπτωση μην
ξεκινήσετε τη λειτουργία του εργαλείου με
ένα άτομο σε ευθεία με το εργαλείο. Αυτό
περιλαμβάνει και το χειριστή.
Φοράτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
Ανάλογα με την εφαρμογή, χρησιμοποιείτε
προστατευτικό προσώπου, ειδικά
ματογυάλια ασφαλείας ή γυαλιά
ασφαλείας. Φοράτε, όπως ενδείκνυται,
μάσκα κατά της σκόνης, προστατευτικά
ακοής, γάντια και ποδιά συνεργείου
ικανή να σταματά θραύσματα από τον
τροχό λείανσης ή το τεμάχιο εργασίας.
Τα προστατευτικά ματιών πρέπει να έχουν
την ικανότητα να σταματούν εκτινασσόμενα
σωματίδια που παράγονται από διάφορες
εργασίες. Η μάσκα ή η αναπνευστική συσκευή
κατά της σκόνης πρέπει να έχει την ικανότητα
να φιλτράρει σωματίδια που παράγονται από
την εργασία σας. Η παρατεταμένη έκθεση
σε θόρυβο υψηλής έντασης μπορεί να
προκαλέσει απώλεια ακοής.
• Διευθετήστε το καλώδιο μακριά από το
περιστρεφόμενο αξεσουάρ. Αν χάσετε
τον έλεγχο, το καλώδιο μπορεί να κοπεί ή
να μπλεχτεί και το κάτω ή το πάνω τμήμα
του χεριού σας μπορεί τραβηχτεί πάνω στο
περιστρεφόμενο αξεσουάρ.
• Ποτέ μην αφήνετε κάτω το ηλεκτρικό
εργαλείο αν πρώτα δεν έχει σταματήσει
τελείως να κινείται το αξεσουάρ. Το
περιστρεφόμενο αξεσουάρ μπορεί να έρθει σε
επαφή με την επιφάνεια και να ακινητοποιηθεί
σε αυτή, με αποτέλεσμα το ηλεκτρικό εργαλείο
να τραβηχτεί εκτός ελέγχου σας.
• Μη έχετε ή θέτετε σε λειτουργία το
ηλεκτρικό εργαλείο ενώ το μεταφέρετε στο
πλευρό σας. Τυχόν αθέλητη επαφή με το
περιστρεφόμενο αξεσουάρ θα μπορούσε να
πιάσει τα ρούχα σας, τραβώντας το αξεσουάρ
προς το σώμα σας.
• Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα αέρα
του ηλεκτρικού εργαλείου. Ο ανεμιστήρας
του μοτέρ θα αναρροφά τη σκόνη μέσα
στο περίβλημα και η υπερβολικά μεγάλη
συγκέντρωση σκόνης μετάλλου μπορεί να
προκαλέσει κινδύνους από το ηλεκτρικό ρεύμα.
• Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο
κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Αυτά τα υλικά θα
μπορούσαν να αναφλεγούν από σπινθήρες.
• Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ για τα οποία
απαιτείται ψύξη με ψυκτικά υγρά. Η χρήση
νερού ή άλλων υγρών ψυκτικών μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία που ίσως αποβεί
θανατηφόρα.
•ΜΗ χρησιμοποιείτε συρματόβουρτσες με
αυτό το περίβλημα λείανσης επιφανειών.
• ΜΗ χρησιμοποιείτε κανονικούς τροχούς
λείανσης ή τροχίσματος.
• ΜΗ λειαίνετε ή κόβετε μέταλλα με κωνικό
αδαμαντοτροχό. Θα μπορούσαν να
αποσπαστούν θραύσματα και να εκτιναχθούν.
• ΠΑΝΤΑ χρησιμοποιείτε το μαζί με διάταξη
συλλογής σκόνης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΝΤΑ
χρησιμοποιείτε γυαλιά ασφαλείας. Τα
καθημερινά γυαλιά οράσεως ΔΕΝ είναι
Ελληνικά
γυαλιά ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε
πάντα μάσκα προσώπου ή μάσκα
σκόνης αν η εργασία κοπή παράγει
σκόνη. ΠΑΝΤΑ φοράτε πιστοποιημένο
εξοπλισμό ασφαλείας:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν ξεκινήσετε
την εργασία, ελέγξτε για να
προσδιορίσετε την ταξινόμηση
κινδύνου της παραγόμενης σκόνης.
Χρησιμοποιείτε βιομηχανική
συσκευή εξαγωγής σκόνης με
αναρρόφηση, της κατάλληλης,
επίσημα εγκεκριμένης κατηγορίας
ασφαλείας και σε συμμόρφωση με
τους τοπικούς σας κανονισμούς
ελέγχου των κινδύνων από σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα φοράτε
κατάλληλη ατομική προστασία
ακοής. Υπό ορισμένες συνθήκες και
διάρκεια χρήσης, ο θόρυβος από το
προϊόν μπορεί να συμβάλει σε απώλεια
ακοής.
ΠΡΟΣΟΧΉ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Μπορεί να προκληθεί
σοβαρός τραυματισμός.
ΦΥΛΆΞΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη της ακοής.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων επειδή τα αξεσουάρ
θερμαίνονται πολύ κατά τη λειτουργία.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Περίβλημα λείανσης επιφανειών
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
τροποποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε μέρος του. Θα μπορούσε
να προκύψει ζημιά ή τραυματισμός.
a.Στόμιο εξαγωγής σκόνης
b.Βίδα ρύθμισης σφιγκτήρα
c.Αντικαθιστούμενη ποδιά βούρτσας
d.Οπή αφαίρεσης ποδιάς βούρτσας
e.Πορτάκι λείανσης σε εγγύτητα με άλλη
επιφάνεια
f.Γλωττίδα πόρτας λείανσης σε εγγύτητα άλλη
επιφάνεια
g.Μοχλός σύσφιξης
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το περίβλημα λείανσης επιφανειών σκυροδέματος
έχει σχεδιαστεί για απομάκρυνση σκόνης από
τα εξής: λείανση, εξομάλυνση και στίλβωση
επιφανειών σκυροδέματος. Μπορεί να αφαιρέσει
σκόνη κατά την αφαίρεση επιφανειακών στρώσεων
βαφής, εποξικών υλικών και κόλλας. Με χρήση του
κατάλληλου εργαλείου, αδαμαντοτροχού λείανσης
και συσκευής εξαγωγής σκόνης με αναρρόφηση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αφαίρεση
της μεγάλης πλειονότητας της στατικής και
αιωρούμενης σκόνης, η οποία χωρίς τη χρήση του
συστήματος εξαγωγής σκόνης θα μπορούσε να
ρυπάνει το περιβάλλον εργασίας ή να αποτελέσει
αυξημένο κίνδυνο ασφάλειας για το χειριστή
και αυτούς που βρίσκονται κοντά του. Αυτή η
συσκευή λείανσης επιφανειών σκυροδέματος θα
87
Ελληνικά
πρέπει ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείται με συσκευή
απομάκρυνσης σκόνης με αναρρόφηση η
οποία έχει σχεδιαστεί για απομάκρυνση σκόνης
σκυροδέματος.
ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε υπό υγρές συνθήκες ή με
την παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Το περίβλημα λείανσης επιφανειών είναι ένα
επαγγελματικό εργαλείο. ΜΗΝ αφήσετε παιδιά
να έλθουν σε επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται
επίβλεψη όταν το εργαλείο το χρησιμοποιούν
άπειροι χρήστες.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
ΠΑΝΤΑ απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την πηγή
ρεύματος πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις ή πριν αφαιρέσετε ή
τοποθετήσετε προσαρτήματα ή
παρελκόμενα. Αυτό έχει εφαρμογή
και στο εργαλείο λείανσης και στη
συσκευή απομάκρυνσης σκόνης με
αναρρόφηση. Τέτοια προληπτικά
μέτρα ασφαλείας μειώνουν το κίνδυνο
αθέλητης εκκίνησης του εργαλείου.
Τοποθέτηση και αφαίρεση
του περιβλήματος λείανσης
επιφανειών (εικ. 2)
1.Ακολουθήστε τις οδηγίες Τοποθέτηση και
αφαίρεση του προφυλακτήρα στο εγχειρίδιο
του εργαλείου για να αφαιρέσετε τον
προφυλακτήρα από το εργαλείο λείανσης.
2.Ανοίξτε το μοχλό (g) του σφιγκτήρα
στο περίβλημα λείανσης επιφανειών
και ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες (h) του
περιβλήματος λείανσης επιφανειών
με τις εντομές (i) στο περίβλημα του
γραναζοκιβωτίου του εργαλείου λείανσης.
88
3.Με το μοχλό σφιγκτήρα ανοικτό, περιστρέψτε
το περίβλημα ώστε να έρθει στην επιθυμητή
θέση εργασίας. Το περίβλημα λείανσης
επιφανειών θα πρέπει να τοποθετηθεί με θέση
ανάμεσα στον άξονα και το χειριστή ώστε να
παρέχει προστασία του χειριστή.
4.Κλείστε το μοχλό σφιγκτήρα για να στερεώσετε
το περίβλημα λείανσης επιφανειών πάνω
στη θήκη γραναζιών. Σφίξτε τη βίδα (b)
ρύθμισης του σφιγκτήρα για να εξασφαλίσετε
ότι το περίβλημα είναι στερεωμένο στη θήκη
γραναζιών.
Για ρύθμιση της βέλτιστης θέσης, ο
αδαμαντοτροχός θα πρέπει να κινείται
πάνω από τις βούρτσες κατά 3 mm. Αν ο
αδαμαντοτροχός κινείται μέσα στο περίβλημα
ή απέχει περισσότερο από 6 mm, το
περίβλημα δεν θα λειτουργεί κανονικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη σφίξετε τη βίδα (b)
ρύθμισης του σφιγκτήρα με το μοχλό
του σφιγκτήρα στην ανοικτή θέση.
Μπορεί να προκληθεί μη εντοπίσιμη
ζημιά στον περίβλημα λείανσης
επιφανειών ή στην πλήμνη στερέωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το περίβλημα λείανσης
επιφανειών δεν μπορεί να συφιχτεί
με τη βίδα ρύθμισης του σφιγκτήρα,
μη χρησιμοποιήσετε το εργαλείο και
πηγαίνετε το εργαλείο και το περίβλημα
λείανσης επιφανειών σε κέντρο σέρβις
για επισκευή ή αντικατάσταση του
περιβλήματος λείανσης επιφανειών.
5.Για να αφαιρέσετε το περίβλημα λείανσης
επιφανειών, ανοίξτε το μοχλό του σφιγκτήρα,
περιστρέψτε το περίβλημα λείανσης
επιφανειών για να ευθυγραμμίσετε τις εντομές
και τις γλωττίδες και τραβήξτε προς τα πάνω
το περίβλημα λείανσης επιφανειών.
Τοποθέτηση κωνικών
αδαμαντοτροχών
ξηρής λείανσης επιφανειών
(εικ. 3)
Ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης και
χρήσης τροχών κοπής στο εγχειρίδιο του
εργαλείου και τοποθετήστε τον τροχό λείανσης.
ΜΗ χρησιμοποιείτε τροχούς κοπής Τύπου 1 ή
συγκολλητούς τροχούς λείανσης.
Για χρήση με αυτό το περίβλημα συνιστάται
κωνικός αδαμαντοτροχός (j) ξηρής λείανσης
επιφανειών με διάμετρο 125 mm (5 ίντσες). Η
Ελληνικά
εσωτερική ροδέλα (k) της φλάντζας θα πρέπει
να τοποθετηθεί πίσω από τον τροχό ώστε να
επιτρέπει αφαίρεση του εργαλείου και σωστή
εφαρμογή.
Εξαγωγή σκόνης
(εικ. 1, 4)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Με το προσάρτημα
αυτό χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρικά
εργαλεία που συνιστά η DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
ηλεκτρικά εργαλεία DeWALT συμβατά με αυτό
το προσάρτημα, απευθυνθείτε σε ένα από τα
εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις που αναφέρονται
στο οπισθόφυλλο ή δείτε τις πλήρεις λεπτομέρειες
για την υπηρεσία μας σέρβις μετά την πώληση,
οι οποίες είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο στη
διεύθυνση: www.2helpU.com.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το προσάρτημα
αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται με ένα
σύστημα εξαγωγής σκόνης. ΠΑΝΤΑ
φοράτε πιστοποιημένη προσωπίδα
ασφαλείας ή μάσκα σκόνης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του
εύκαμπτου σωλήνα είναι ασφαλής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ποσότητα σκόνης που συγκρατείται
από τη συσκευή εξαγωγής σκόνης με αναρρόφηση
εξαρτάται από το σύστημα φίλτρου της. Για
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο οδηγιών του συστήματος εξαγωγής
σκόνης με αναρρόφηση.
Όλα τα περιβλήματα συλλογής DeWALT είναι
σχεδιασμένα να λειτουργούν με το σύνδεσμο
DeWALT Airlock DWV9000.
1.Προσαρτήστε το σύνδεσμο DWV9000 (l) στον
εύκαμπτο σωλήνα (m) συλλογής σκόνης.
2.Απασφαλίστε το σύνδεσμο DWV9000 (l) και
περάστε το στο στόμιο εξαγωγής σκόνης (a).
3.Ασφαλίστε το σύνδεσμο DWV9000 (l) για να
τον στερεώσετε.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΗΣ
Προσαρτήστε το συνιστώμενο εύκαμπτο σωλήνα
εξαγωγής σκόνης στο στόμιο εξαγωγής σκόνης (a).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
ΠΑΝΤΑ απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέστε το από την πηγή
ρεύματος πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις ή πριν αφαιρέσετε ή
τοποθετήσετε προσαρτήματα ή
παρελκόμενα. Αυτό έχει εφαρμογή
και στο εργαλείο λείανσης και στη
συσκευή απομάκρυνσης σκόνης με
αναρρόφηση. Τέτοια προληπτικά
μέτρα ασφαλείας μειώνουν το κίνδυνο
αθέλητης εκκίνησης του εργαλείου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη δική σας
ασφάλεια, διαβάστε το εγχειρίδιο
οδηγιών για το εργαλείο τριβείου
και για τη συσκευή αναρρόφησης
του συστήματος εξαγωγής σκόνης
πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε
αξεσουάρ. Η μη τήρηση των
προειδοποιήσεων αυτών μπορεί
να προκαλέσει σωματική βλάβη και
σοβαρή ζημιά στο εργαλείο και στο
αξεσουάρ. Όταν διενεργείτε σέρβις στο
εργαλείο αυτό, χρησιμοποιείτε μόνο
ανταλλακτικά πανομοιότυπα με το
αρχικό εξάρτημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ποσότητα σκόνης που συγκρατείται
από τη συσκευή εξαγωγής σκόνης με αναρρόφηση
εξαρτάται από το σύστημα φίλτρου της. Για
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο οδηγιών του συστήματος εξαγωγής
σκόνης με αναρρόφηση.
1.Βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι
οδηγίες συναρμολόγησης.
2.Ενεργοποιήστε τη συσκευή εξαγωγής σκόνης
με αναρρόφηση σύμφωνα με τις οδηγίες στο
εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής εξαγωγής
σκόνης.
3.Ενεργοποιήστε το εργαλείο σύμφωνα με τις
οδηγίες στο εγχειρίδιο οδηγιών του εργαλείου
και αφήστε το να φθάσει σε πλήρη ταχύτητα
πριν το φέρετε σε επαφή με την επιφάνεια
εργασίας.
4.Τοποθετήστε το περίβλημα λείανσης
επιφανειών σε μια επίπεδη επιφάνεια
εργασίας όπως δάπεδο ή τοίχο και αρχίστε τη
λείανση.
5.Όταν ολοκληρωθεί η λείανση της επιφάνειας,
απενεργοποιήστε το εργαλείο και
αποσυνδέστε το από την πηγή ρεύματος.
Επιτρέψτε στο εργαλείο να σταματήσει να
περιστρέφεται πριν το αφήσετε.
89
Ελληνικά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το περίβλημα λείανσης επιφανειών
και η συσκευή εξαγωγής σκόνης με αναρρόφηση
θα είναι αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιούνται με
κωνικό αδαμαντοτροχό λείανσης επιφανειών πάνω
σε επίπεδη επιφάνεια.
Εγκατάσταση του
συγκροτήματος τοξοειδούς
λαβής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τοξοειδής λαβή περιλαμβάνεται στο
κιτ DWE4217KT αλλά δεν περιλαμβάνεται με το
αυτόνομο περικάλυμμα DWE46150.
1.Τραβήξτε ελαφρά τις χειρόβιδες έξω από τη
λαβή ώστε τα άκρα τους με το σπείρωμα να
τραβηχτούν μέσα στη λαβή.
2.Τοποθετήστε το συγκρότημα λαβής πάνω
από το γραναζοκιβώτιο του τροχιστή
ευθυγραμμίζοντας τις χειρόβιδες με τις οπές με
το σπείρωμα και τα ωτία στο γραναζοκιβώτιο
με τις υποδοχές στο συγκρότημα τοξοειδούς
λαβής.
3.Σφίξτε τις χειρόβιδες για να στερεώσετε τη
λαβή στον τροχιστή.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΓΩΝΊΑΣ ΤΗΣ ΤΟΞΟΕΙΔΟΎΣ
ΛΑΒΉΣ:
1.Λασκάρετε και τις δύο χειρόβιδες κατά 2
πλήρεις στροφές.
2.Περιστρέψτε τη λαβή στην επιθυμητή θέση 45˚
ή 90˚ αφού βεβαιωθείτε ότι ευθυγραμμίζονται
οι αυλακώσεις συγκράτησης.
3.Σφίξτε πάλι τις χειρόβιδες για να στερεώσετε
τη λαβή στον τροχιστή.
Εφαρμογή σε εγγύτητα με
άλλη επιφάνεια (εικ. 1)
Αυτό το περίβλημα λείανσης επιφανειών διαθέτει
ένα πορτάκι για να επιτρέπει λείανση σε εγγύτητα
(«πρόσωπο») με ένα τοίχο.
5.Τοποθετήστε την ακμή από το πορτάκι
πρόσωπο στην επιφάνεια εργασίας,
ενεργοποιήστε το εργαλείο και αρχίστε
τη λείανση. Απομακρύνετε το εργαλείο
από την επιφάνεια εργασίας πριν το
απενεργοποιήσετε.
6.Όταν ολοκληρωθεί η λείανση λείανσης σε
εγγύτητα με άλλη επιφάνεια, απενεργοποιήστε
το εργαλείο και αποσυνδέστε το από την
πηγή ρεύματος. Επιτρέψτε στο εργαλείο να
σταματήσει να περιστρέφεται πριν το αφήσετε.
7.Χρησιμοποιώντας τη γλωττίδα (f) για το
πορτάκι λείανσης σε εγγύτητα με άλλες
επιφάνειες, περιστρέψτε το πορτάκι έως ότου
ασφαλίσει στην κλειστή θέση.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
ΠΑΝΤΑ απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέστε το από την πηγή
ρεύματος πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις ή πριν αφαιρέσετε ή
τοποθετήσετε προσαρτήματα ή
παρελκόμενα. Αυτό έχει εφαρμογή
και στο εργαλείο λείανσης και στη
συσκευή απομάκρυνσης σκόνης με
αναρρόφηση. Τέτοια προληπτικά
μέτρα ασφαλείας μειώνουν το κίνδυνο
αθέλητης εκκίνησης του εργαλείου.
Αντικατάσταση ποδιάς
βούρτσας (εικ. 1)
1.Απενεργοποιήστε το εργαλείο και
αποσυνδέστε το από την πηγή ρεύματος.
1.Απενεργοποιήστε το εργαλείο και
αποσυνδέστε το από την πηγή ρεύματος.
2.Πιέστε τη φθαρμένη ποδιά βούρτσας από τις
οπές (d) αφαίρεσης της ποδιάς βούρτσας.
2.Χρησιμοποιώντας τη γλωττίδα (f) για το
πορτάκι λείανσης σε εγγύτητα με άλλη
επιφάνεια.
3.Πιέστε τη νέα ποδιά βούρτσας μέσα στις
οπές αφαίρεσης ποδιάς βούρτσας έως ότου
ασφαλίσει.
3.Συνδέστε το εργαλείο στην πηγή ρεύματος.
Ανταλλακτικές ποδιές βούρτσας διατίθενται
έναντι πρόσθετης χρέωσης από τον τοπικό
σας αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις. Αν χρειάζεστε βοήθεια στον εντοπισμό
ενός αξεσουάρ, απευθυνθείτε σε ένα από τα
εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις που αναφέρονται
4.Ρυθμίστε τη θέση των χεριών και του σώματος
μακρυά από τον τροχό και από το άνοιγμα
από το πορτάκι.
90
Ελληνικά
στο οπισθόφυλλο ή δείτε τις πλήρεις λεπτομέρειες
για την υπηρεσία μας σέρβις μετά την πώληση,
οι οποίες είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο στη
διεύθυνση: www.2helpU.com.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DeWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DeWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η
ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DeWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DeWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DeWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DeWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
91
92
93
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax: 32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
Τηλ: 00302108981616
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: 800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Tel: 31 164 283 063
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Tel: 214 66 75 00
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi:0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N43318005/15
Download PDF

advertising